96589

Αριθμός τεύχους

5026

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

27/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑ1:
  Αιγυπτου
  ετήσιαι > ίοαι 3
  ίξαμηνος 2
  Άμεριχή;
  ϊτησια οολ 15
  ρξαμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΧΥΡΙ1ΧΗ
  27
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1958
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΙΟί. ΜΙΝΩΓΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · Ε ΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5026
  ΥΠΕΥ8ΥΜ0Σ ΣΥΝΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η
  Πληροφορίαι έκ Χανίων
  άναφέρουν ότι υπό τής Γε
  νίκης Διοικήσεως εδόθη έντο
  λή ν' αρχίση ή λειτουργία
  των λαΐκών συσσιτίων είς
  ίλας τάς πόλεις τής νήσου
  άπό τής 1ης Δεκεμβριού
  Έν τώ μεταξύ γίνονται ετοι
  μασίαι διά την έναρξιν τής
  λειτουργίας καί των μαθητι
  κων συσσιτίων καθ' όλην
  την χώραν. Έκ παραλλή
  λου δέ καταβάλλεται προ-1
  οπάθεια καί διά την λύσιν
  τοΰ ατεγαστικοΰ προβλήμα'
  τος πού άπασχολεϊ τάς ά-'
  πορωτέρας τάξεις. Λαϊκά ύ
  πνωτήρια ίδρύονται είς τάς
  μεγάλας πόλεις διά τού; έν-1
  τελώς απόρους άστέγους,
  καί νέα οίκήματα, πολυ·|
  κατοικίαι καί συνοικισμοί
  άνεγείρονται παντοΰ διά την
  ανθρωπίνην, μόνιμον καί
  ύγιεινήν στέγασιν των άνα
  ποκαταστάτων εισέτι προσφύ
  γων καί των εργαζομένων
  εν γένει τάξεων. Κατ' αυ¬
  τόν τόν τρόπον οργανούται
  καί συστηματοποιεΐται καί
  συγχρονίζεται ή κοινωνική
  πρόνοια. Κατ' αυτόν τόν
  τρόπον εκδηλούται ή μέρι-
  μνα τοΰ σημερινοΰ κράτους
  υπέρ των άποκλήρων τής
  ζωής καί τής τύχης.
  Ήτο δέ πράγματι άνάγ-
  κη νά γίνουν ολα αύτά. ΤΗ
  το άνάγκη άμεσος κ*ί έ-
  πείγουσα καί λαϊκά καί μα
  θητικά συοσίτια νά ίδρυθοΰν
  καί λαϊκά ύπνωτήρια νά
  δημιουργηθοΰν καί οίκημα
  τα νέα, πολλά νά άνεγερ
  θοΰν καθ' όλην την χώ¬
  ραν.
  Διότι είς την Έλλάδα,
  έξ αίτίας τής Μικρασιατικής
  συμφοράς, τής πολιτικής ά
  θλιότητος καί πλείστων ο
  οων άλλων λόγων, άλλά
  καί έξ αίτίας τής οίκονβμι
  κης θυέλλης πού συνεκλόνι
  οε τόν κόσμον άπό τοΰ
  1930 καί εντεύθεν, ή κοι¬
  νωνική δυστυχία εϊχε λά-
  βει τεραστίας διαστάσεις
  καί εϊχε δημιουργήσει κατά
  στάσιν επικίνδυνον. Χιλιά
  δες ανθρωποι Ιμεναν άνευ
  εργασίας, χωρίς τα μέσα
  τής ζωής καί τής αυντηρη
  σεως. Έκατοντάδες χιλιά
  δών Ιμεναν είς ξύλινα πά
  ραπήγματα, είς ύγρά καί
  σκοτεινά ύπόγεια,είς τρώγλας
  καί αποθήκας.
  Έγνωρίσαμεν καί έδώ είς
  την πόλιν μας την άθλιό
  τητα αύτην, μέ τα τζαμιά
  καί τάς αποθήκας ώς καταυ
  λισμούς προσφύγων καί την
  άντικρύζομεν άκόμη είς την
  Τρυπητήν καί την Χρυσοπη
  γήν οπου υφίσταται ή τρω
  γλωδυσία. Αυτή δέ ή άθλιό
  της, ή άνεργία, ή *«*η δια
  βίωσις καί ή έλλειψις κοινω
  νίκης νβμοθεσίας;[καί κρατι
  κης μερίμνης, εγίνετο ά-
  φορμή άνωμαλιδν καί τα
  ραχών καί κοινωνικήν άνα
  στατώσεων. 'Η *«*η δίαι
  τα, καί ή βΙ*τρά στέγη. υ¬
  πήρξαν έπίσης τ« αϊτια τής
  τεραστίας εξαπλώσεως της Φ«
  ματιώσεως, των λοιμωδών
  καί έπιδημϊκών νόαων είς
  την χώραν. Καί δέν ί»νε υ-
  περβολή «ν είπωμεν, ίτι ε¬
  άν έσυνεχίζετο ολίγον άκο-
  μη ή τακτική τής άδιαφορί-
  ας, είτε θά έξετροχιάζετο ή
  κοινωνία μας είτε θά έφθεί-
  ρετο εντελώς καί θά κατε-
  στρέφετο ή φ«λή μ«5 ,
  Εύτυχδς, έπενέβη «> «η-
  μερινόν κράτος με την ευ¬
  εργετικήν > πολιτικην^ τού,
  Η «νεργία
  • ^«^ νέα «νηγέρθηοαν
  και εδόθη στέγη είς ένα
  πληθος κόσμου. Άλλ' ή
  έξαλειψις τής δυστυχίας δέν
  «ΐτο βέβχια δυνατόν νά επι
  τευχθή άπό τής μιάς ημέρας
  είς την άλλην. Έχρειάζετο
  καί χρειάζεται διά νά πραγ¬
  ματοποιηθή καίχρήμα πολύ
  καί χρόνον μακρόν. Δι' αύ
  τ© καί έκ παραλλήλου πρός
  τα ριζικώτερα μέτρβς τα ό-
  ποϊ« έλαβεν ή κυβέρνησις,
  ωργάνωσε καί τα λαϊκά καί
  μαθητιχά συσσίτια καί τα
  λαϊκά έπίσης ύτΐνωτήρια. Τα
  συσσίτια αύτά, θά λειτουρ-
  γήσουν καί κατά τόν εφε¬
  τεινόν χειμώνα. ©' άρχίσουν
  μάλιστα λειτουργοΰντα μετ*
  ολίγας ημέρας. Καί θά άπο
  βη ή λειτουργία των εύεργε
  τική οχι μόνον δι' έκείνους
  χάριν των οποίων Ίδρύθησχν
  άλλά καί διά την φυλήν ο¬
  λόκληρον. Δι' αύτό καί πρέ
  πει νά ένισχυθοΰν παντοι-
  οτρόπως. Δι' αύτό καί δέν
  πρέπει νά θεωροΰνται ώς κρα
  τική αποκλειστικώς υπόθεσις.
  Δέν είναι άλλωστε δυνατόν
  νά έπαρκέοη τό κράτος μό¬
  νον τού είς τόσας ανάγκας.
  Τα συσσίτια πρέπει νά ένισχυ
  θοΰν καί άπό τούς δήμους
  καί τάς κοινότητας καί άπό
  τούς όργανισμούς καί τούς
  εύπόρους ιδιώτας. Ή ένίσχυ
  σις των συσσιτίων αποτελεί
  ύπέρτατον κοινωνικόν δι' ο-
  καθήκον. ^
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΑΣΗΜΑΝΤΕΠΦΟΡΜΕΣ
  Διαβάζετε τό άστυνομικό
  δελτίο. Είνε ό καθρέφτης πού
  παρουσιάζει άνάγλυφη καί
  ζωντανή την είκόνα τής κοι
  νωνικής ζωής μας. Δραμστι
  κό θέατρο ή μάλλον άπέραν
  το σφαγεϊο παρουσιάζει την
  Έλλάδα. Καί τό χσρακτηρι
  στικώτερο. Ή άφορμή γιά την
  όιτοΐα γράφεται μέ τό αιμα ή
  υπόθεσις τοϋ δράματος είνε
  άσήμαντη συνήθως. Στήν Πε
  λοπόννησο, προχθές άκόμα, έ
  στειλε κάποιος είς τάς αίωνί
  ούς μονάς τόν άδελφό τού
  γιατί τοϋ πήρε έκατό δράμια
  έληές.Κι' έδώ στήν Κρήτη τίς
  τελευταΐες μέρες άστραψεν ή
  μάχαιρα γιά κτηματικές δια
  φορές. Δυό Ιπεσαν νεκροί είς
  τό πεδίον τής διαμφισβητου
  μένης πατρώας γής- Ή εκτα-
  σ(ς της ήταν τόση ώστε νά
  μή ΧωΡ{) τούς διεκδικητάς της
  οϋτε νεκρούς. Καί φυσικά, δέν
  θδταν άρκετή νά τούς δια
  θρέψη ζωντανούς. "Ητανε δ
  μως ίκανή νά τούς σκοτώση.
  Άλλά τί φταίει ή άθώα γήΓΆν
  ήταν νά ζητήσωμεν εύθΰνες
  δέν θάπρεπε ασφαλώς νά
  στρέψωμε σ' αύιή τίς έρευ
  νές μ<*ς· Κι' αν ήταν νά κατα ρσσθοθμε τούς ήρωας των έγ κλημάτων θά ήταν άδικο νά στραφοθμε κατά τής άθώας γής. Αυτή μονάχα τ' άγαθά της μας προσφέρει μέ προθυ μία καί άπλοχεριά. Δέν μάς άρνεϊται τίποτε ποτέ' άρ- κεΐ νά τής τό ζητήσωμε καί δέν θά μάς τό αρνηθή. Μδς δίδει πλοθτο καί τροφή γιά τή ζωή. Καί δταν ζητήσωμεν άνάπαυσι στό τέλος τοθ τα- ξιδιοθ, μάς δέχεται στά σπλάγχνα της χωρίς κανένα γογγυσμό. Σκληρό θά ήταν λοιπόν νά τής φορτώσωμε καί τίς δικές μας άμαρτίες καί νά τής κα ταλογίσωμεν εύθύνες γιά έγ κλήματα πού βαρύνουν άπο κλειστικά έμδς καί μόνον. Ά ών άνθρωπίνων έγκλη ,_} είναι ή γή". Καί γιά ι» άδικήματα ποΰ όφείλονται Ι σ· άσήμαντες περιουσιακές διαφορές, εύθΰνονται μονάχα ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ Ο ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τοθ Άνγλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ /όν ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ, Ή νεοτουρχιχη ε- πανάσταοις είς την όποιαν είχε μετάοχει ό Κεμάλ χωρίς ο μως νά ίρασγι είς ζήν πρώτην γραμμήν, είχεν άνατρέψει τόν Άβδοΰλ Χά- /*ντ> χωρίς νά επιφέρη καμμίαν βελτίωσιν. Ό Κεμάλ περιεφρό-
  νει τονς Νεοτονρχονς πολιτικούς οί όποΐοι πάλιν δέν τον άπέδι-
  &αν εξαιρετικήν τίνα σημασίαν.
  αν σφιγκτά άπό τόν λαιμόν καί
  την Ιπνιγεν:
  Οί τραπεζΓται της έξηγάραζαν
  παραχωρήσεις χαί προνόμια. Εί
  χαν την εκμετάλλευσιν καί τόν
  έλεγχον τής σιδηροδρομικής γραμ
  μής τής Βαγδάτης. Ό Τζαβήντ
  είχε προδώσει τα τούρκικα συμ
  φέροντα καί είχε πωλήσει ^τήν
  οί ανθρωποι τοθ [κομιτάτου τούς σιδηροδρομικήν γραμμήν είς τούς
  ΝΕΟΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΧΑΟ2
  Ο Κεμάλ είς τβΰς άντιθαλάμβυς
  Ή έπανάστασις δέν επέφερε
  καμμίαν βελτίωσιν. Επί κεφα
  λής τής χώρας ήσαν τότε. ό Έμ
  βερ, ό Ταλαάτ καί ό
  ί
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑΝ ΤΟΥ ΑΤΑΤΟΥΡΚ: Ή σορος τού Κεμάλ ίιβχβμίζεται
  επι κιλλίβκντος τηλβββλου βΐς τίιν πρβκυμαίαν τοΰ ίεράϊ Μπουρνοΰ.
  τα Βχλκάνια. Ό Μουσταφά Κε¬
  μάλ μετετέθη—δ Μαχμούτ Σεφ-
  κέτ πασάς τόν έτοποθέτησεν ώς
  διοικητήν τοθ 38ου συντάγματος
  πεζικοθ είς την θεσσαλονίκην
  Άλλ1 ούδεμία δπήρχε διαφορά,
  διότι δ Κεμάλ με τό νά εκτελή
  μέ επιτυχίαν τό έργον τού, είς
  οιανδήποτε στρατιωτικήν θέσιν
  καί άν έτάσσετο, προσείλκυε
  περισσοτέρους δλονέν θαυμαστάς
  μεταξύ των αξιωματικών.
  Είχεν άρχίαει νά κινήται πρός
  μίαν θετικωτέραν κατεύθυνσιν,
  σχεδιάζων Ινα πραξικόπημα. Εί¬
  χεν άρχίσει νά
  τό όργανώνη, Δι'
  άλλην μίαν φο¬
  ράν είς την ζω
  ήν τού, τα άπο
  γεύματά τού, ά
  φοΰ ετελείωνεν ή
  υπηρεσία τού, τα
  περνούσεν είς μυ
  στικάς συναντή
  σεΐς π!σω άπό
  κλειδωμίνε; πόρ
  τες. Άλλ' αυτήν
  την φοράν ήταν
  δ άρχηγός, καί
  άντίπαλοί τού ή
  σαν οί παλαιοί
  άρχηγοί τού τοθ
  κομιτάτου, πρός
  τούς όποίους άνέ-
  καθεν δέν είχε
  καμμίαν έκτίμη
  Οϊκος γραμμάτων.
  Είναι ευχάριστον ΰτι ό Δή-
  αος απεφάσισε νά στεγάση
  την Βικελαίαν βιβλιοθήκην είς
  οίκημα εύπρεπές, κατάλληλον
  καί έξυπηρετικόν τοθ σκοποθ
  τής βιβλιοθήκης. Είναι δέ πε¬
  ρισσότερον ευχάριστον δτι έπ'
  εύκαιρΓα τής ένταθθα άφΐξε-
  ως τοθ διευθυντοΟ των άρ-
  χείων τοθ Κράτους απεφασί¬
  σθη δπως τό ιστορικόν άρχεΐ-
  ον, ή Βικελαία καί δλαι αί άλ'
  λαι βιβλιοθήκαι συγκεντρω·
  θοϋν είς τό ίδιον οίκημα. Διά
  νά γίνη δμως τουτο θά χρει-
  ασθή ν'άνεγερθή ειδικόν πρός
  τουτο μέγαρον, ό οΐκος των
  γραμμάτων καί τής (στορΐας.
  Καί θ' άνεγερθί) ασφαλώς
  χάρις είς τό ενδιαφέρον ποΰ
  εκδηλώνει ό φιλοπρόοδος δή-
  μαρχος κ. Γεωργιάδης.
  δτΐοίους είχε γνωρΓσει είς την
  θεσσαλονίκην. <Α Ό Τζαβήντ, δ Έβραϊος πού εί χεν άλλαξοπιστήσει ήταν υπουρ γός των Οίκονομικών. Δι' δλους αύτούς έ Κεμάλ ησθάνετο πε ριφρόνησιν. Ήταν μικροί αν¬ θρωποι, άνίχανοι διά νά κυβερ νοθν. Ό Κεμάλ δέν άπέκρυπτε μ ρ τάς άπόψεις τού. Τάς διεκήρυττε τό αον είς την σχολήν πού διηύθυ νεν, ίσον καί δημοσία. Αί με_ γάλαι δυνάμεις, έλεγεν, έξεμεταλ λεύοντο την Τουρκίαν περισσότε ρον άπό χάθε άλλην φοράν: Ή Γερμανία κρατοθσε την Τουρκί οί ανθρωποι. Σκληρή άλήθεια Γερμανοΰς. Οί καλλίτερον Γερμανοί δι πλωμάται εύρ'σκοντο επί τό έρ γον έν Κωνσταντινουπόλει. Ή Τουρκία έπωλεΓτο είς τούς ξέ νους, καί ιδιαιτέρως είς τούς Γερ μανούς. Οί Τοΰρκοι, εκήρυσσεν δ Κεμάλ, έπρεπε νά κυβερνοθν ά πολύτως έλεύθεροι χωρίς την βοήθειαν ή τάς έπεμβάσεις των ξένων. Είς τό εσωτερικόν τής χώ ρας δλα έν γένει ευρίσκοντο είς την αυτήν άθλιότητα πού εδρί σκοντο καί πρό τής έπαναστάσε ως. Καμμιά βελτίωσις. Καμμιά πρόοδος. Τα οίκονομικά, ή οργάνωσις, δλη Ιν γένει ή κατάστασις ήτο Άλλά πρέπει νά την όμολο ο^κτρά ίσον καί επί των ημερών γήσωμεν. Οί ανθρωποι εκα | το Άβδούλ Χαμίτ. Ή φτώχεια μαν σημαντικές δλες τίς άλ ήιαν γεν[κή. ΙΙαντοΟ, χαί ίδιαι σήμαντοι κι' οί ίδιοι κι' άνί ά ύθθ ί ΐ οητευσεις χαί δυσαρέσχειαι. σήμαντοι ι , κανοι νά ύψωθοθν στίς σφαΐ, Κίτι ίπρεπε νά γίνη χαί νά γί ' ύύ ψ ρες πού προώρισε γι' αύτούς νη άμέαως. ή φύσις, ζοΰν καί πεθαίνουν γι' άσήμαντες άφορμές. Δοθλοι των συμφερόντων των καί των παθών των καταν , ί'ωματικους. Ευρίσκετο τοθν οίκτροί ήρωες τής άμαρ| γενικόν επιτελείον. Ή φήμη τού τίας. Δέν όμιλώ γιά τίς συγ ίλονέν έμεγάλωνε. Είς την φρου- κεκριμένες περιπτώσεις πού!ραν ποχΑΟι άξιωματικοί ήσαν Ό Μουσταφά Κεμάλ ήταν πλέ¬ ον Ινας άπό τούς άνωτέρους ά- είς τό έμνημόνευσε τελευταία τό ά στυνομικό δελτΐο. Δέν μοΰ ά δυσηρεστημένοι, Ιτοιμοι νά έξε- γερθοθν. Ήρχισαν νά τόν προσέ ρέσει άλλωστε νά προσωπο , , κ „ , , ,., Μ χούν, ν αποδλεπουν πρός αυτόν ποιώ ζητήματα καί ίδέες. Μι Λ , , , . λώ άπό γενικωτέρας άπόψε|Χα1 να αυγκεντρωνωνται πέρίξ ως καί σκοπιάς. Άπό τής σκο , τού. πιάς δπου μπορεΐ νά ιδή κα | Διά μιάς έγινεν άλλος άνθρω νείς τα πράγματα κσί τή ζωή στή γενική των δψι. Καί δυ ατυχώς έκάμαμε οίκτρή την δψι τής ζωής μας. Μιλοθμε γιά άφηρημένες (δέες, γιά ί| πος. Ν« αίσθάνεται τόν εαυτόν τού τό κέντρον, ν' ακούεται καί νά εμπνέη σεβασμόν—ιδού τί τόν ένεθουσίαζε. Ήτο άποφασιστιχός δανικά καί ανώτερον άνθρω*<Ά αμείλικτος δπως πάντοτε, πισμό. Ένδιαφερόμεθα γιά δ λα τα έγκόσμια καί ύπερκό σμια.ΠασχΙζομε νά έρμηνεύσω με τα πάντα, νά τα ώραιο- ποιήσωμε, νά γίνωμε κυρΐαρ- χοι τής ζωής καί νά ύψωθώ άλλ' ήρχισε ν' άνοίγεται είς έχεί νους πού τόν άκολουθουσαν. Δι' αύτούς δέν ήταν δ άκοινώνητος χαί άπιφυλακτικός άνθρωπος. Εί- χε γίνει μία προσωπικότης σημαί με στή θέσι των θεών. 'ΕκτεΙ νουσα χαί άρχηγός μιάς χινήσε- νομε τή στοργή μας πρός τα ζώα μέ την 'ίδρυσι ζωοψιλι- έταιριών καί στρέφομε μας κατά των ^συ( ως. "Ολα αύτά άνεφέρθησαν είς Μαχμούτ Σεφκέτ πασάν, δ νανθρώπων μας. Είναι δμως,δ™ϊ°ς ήταν ήδη δπουργός των καιρός θαρρώ νά ένδιαφερ Στρατιωτικών είς την Κωνσταντι- θοΰμε καί γιά τούς εαυτούς | νούπολιν. Τόν εγνώριζε τόν νέον μας. Δέν6δταν °σκ°αΙ°έν1^· εκείνον αξιωματικόν καί έγνώρι έξαϊθρωπ" &ν δΓι 7'ιαν ίνα« *^δυνος, δι¬ ' σμόν των άνθρώπων». 6τί «ϊχε δή φ αξίαν τού άπά Μ. χοντά είς την θεσσαλονίκην χαί σπεύω νά '«σύλλογο Τουρκία είς τού ήταν^ , «Ή. τούς Τούρκους». "Η ρ θελε ν' απαλλάξη την χώραν τού άπό κάθε ξένην κηδεμονίαν. Οί πράκτορες τής κυβερνήσε ως είς τάς έκθέσεις των τόν παρίσταναν ώς επικίνδυνον. Τό Κομιτάτον ήξίου την τιμωρίαν τού. Ό Μαχμοΰτ Σεφκέτ πασάς διέταξεν άνακρίσεις, τόν καττ) γόρηιεν δτί παρεκίνει τα στρα- τεύματα είς κυβερνήσεως. πού έδωσεν ό Κεμάλ δέν τάς έκρινεν ικανοποιητικάς. Έπειδή δμως δέν είχε καί τεκμήρια, έ πί τη βάσει των ,'όποίων νά προ βή εις την σύλληψιν τού, ήρ- κέσθη νά τόν μεταθέση είς Κων σΐαντινούπολιν. Τοΰ άφήρεσε την διοίκησιν τοΰ συντάγματος τής θΛί καί τόν έτοποθέτη Σ στάσιν κατά τής Τάς άπαντήσεις σεν είς τό υπουργείον των Στρα τιωτικών. Ήταν δύσκολον νά ξεύρη πώς έπρεπε νά τοθ φερθή. Έπιτιμή- σεις καί απειλαί ήσαν πρός την κατεύθυνσιν τού μάιαιαι, διότι δ Μουσταφά Κεμάλ ήταν άφοβος. Τό αύτί τού δέν ί'δρωνεν άπό αύ τα! Έξ άλλου προσεκτικός δ Κεμάλ είχε φροντίσει ώστε νά μή μποροΰν νά τοΰ προσάψίυν τίποτε τό συγκεκριμένον. Είς τό υπουργείον των Στρατιωτικών ήταν μακρυα άπό τό κέντρον τής ανησυχίας είς τα Βαλκάνια, μα κρυά άπό τούς φίλους τού. Καί ήταν ευκολώτερον νά τόν παρακο λουθοΰν. Είς την Κωνστανιινούπολιν ή κατάστασις ηκολούθει νά είνε πάντοτε χαώοης: Οί πολιτικοί έρ ραδιούργουν καί έμηχανορράφουν φιλοδοξοΰντες νά καταλάβουν την αρχήν. Κάθε έβδομάδα εγίνοντο δπουργικαί άλλαγαί. 'Υπουργοί έπαύοντο καί διωρίζοντο νέαι. Ουδείς είχε φανή ίκανός νά επι βληθη". Ή εύκαιρία είχε παρου οιασθή είς τόν Μαχμούΐ Σεφ κέτ πασά, άλλά κατά την άπο φασιστικήν στιγμήν έλιποψύχησε. 'Υπήρχε μία μερίς, τής οποίας ήγεΐτο δ Τζεμάλ τοθ κομιτάτου, χαί ή δποία διέκειτο έχθιστα πρός τους Γερμανούς. Δέν ήνβίχετο τούς Γιρμανούς έκπαιδευιάς τοθ στρατεύματος. Άπηχθάνοντο τόν φόν Βαγκεν χάιμ, τόν Γερμανόν πρεσβευτήν, δ δποϊος ήταν φίλος τοθ Έμ βερ. Ό φόν ΒαγκενχάΙμ ήταν ϋνας σωματώδης, βίαιος Πρώσσος, προκλητικός, άλλά χαταχθόνιος, Ινας δαίμων που 'είργάζϊτο άό Ή σούμα. Ύπάρχει ή πληροφορία δτι ή κυβέρνησις διέταξε την πλη¬ ρωμήν -τής σούμας είς τούς παραγωγούς της. Ή είδησις είναι έξαιρετικά ευχάριστος. Τοσούτον μάλλον καθ δσον ή καθυστέρησιςτής πληρωμάς χρο νολογεΐται άπό τοθ 1932. Καί εγένετο ή καθυστέρησις είς βά ρος πτωχών παραγωγόν πού είχον ανάγκην καί τής δραχ· μής. Είναι καί τουτο μιά άπό δειξις τής αποφάσεως τής κυ¬ βερνήσεως νά τακτοποιηθοθν δλα τα ζητήματα. *** 'Η άναδάσωσις. Χθές είς τό 43ον Σύνταγ μ α έγινεν έορτή υπέρ τοθ πρασίνου είς την οποίαν πά ρέστησαν δλαι αί τοπικαί αρχαί. Έπ' εύκαιρία δέ έ- φυτεύθησαν καί πολλά δεν δρύλλια είς τούς πέριξ των στρατώνων χώρους. Έν συν- ενεία, θά όργανωθοθν καί άλλαι έορταί καί θά γίνη παντοΟ προσπαθεία φυτεύσε ως δένδρων καί άναδασώσε ως ΕίμποροΟμεν λοιπόν νά ελπίζωμεν δτι μετά πάροδον έτών τίνων, θά καλυφθοθν οί άποψιλωμένοι χώροι άπό δέν δρα καί πυκνά δάση. Άλλά διά νά γίνη τουτο, διά ν' ά ποκτήσωμεν την εύλογίαν καί την ώμορφιάν των δασων, πρέπει ν' άγαπήσωμεν δλοι τό πράσινον καί νά θέσωμεν ώς £να έκ των σκοτίων μας την δενδροκαλλιέργειαν. Καλούς απόρους. Είνε έξηκριβωμένον πειρα- ματικώς καί επιστημονικώς δ- τι ή έπιτυχία των δημητρια- κων έξαρτάται κατό. μέγα μέ- ρος καί έκ τής καλής ποιότη τος των χρησιμοποιουμένων σπόρων. Καί διά νά γίνη τουτο ή Γεωργική'Υπηρεσία διέθεσεν άρκετά σποροκαθαριστήρια είς δλα τα άγροτικά διαμεαί- σματα. Συνιστώμεν λοιπόν είς τούς αγρότας μας νά φρον τίσουν νά καθαρίσουν τούς σπόρους πού θά χρησιμοποιή σουν διά τάς καλλιεργείας των. Θά έξυπηρετήσουν καί τό Ιδικόν των καί τό γενικόν συμ φέρον. κνως διά νά καταστήση την Τουρ κίαν δργανον τής Γερμανίας. Ό Μουσταφά Κεμάλ συνεπάθει πρός την μερίδα αυτήν. Έχαλλι έργησι σχέσεις μέ τούς ήγέιας της. 'Έπινΐ καί ϊπαιζε χαρτιά. μαζί των χαί την ώρα πού ίπα: ζαν αυνωμιλοθσε μέ αύτούς, χω ρίς δμως ν' αφήση νά παρα 'συρθη άπό επικινδύνους ένθου οιασμούς. (ίυνβχίζίχβι) * Ι
  ΑΝ0ΡΘΩΣ12
  Β> ϊ
  κοιιίοιίικβΙ
  των Χρυσανθέμων
  θέατρον ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όπερέτ
  τα Π. ΟΙκονόμου).— Σήμερον
  απογευματιναί ωρα 6 μ. μ. μέ νέα
  νούμερα ή όπερεπιθεώρησιςΣακελ
  λαρίδου—Εύαγγελίδη «Γαρδένια».
  Εσπερινή ή μεγαλειτέρα έττιτυχία
  τής κ. Ζωζώ Νταλμάς «Γκρεμισμέ
  νη φωληά» τού Ν. Χατζηαποστό
  λου. _______
  ι
  «ΜΙΝΩΑ». — Σήμεοον άπογευ·
  ματινή ώρα 6 1)2 καΐ 10 μ.μ.τό γαλ
  λικής παραγωγής Εργον «Χαλύ
  βδινοι άνδρες». Έκτός προγράμ
  ματος Ζουρνάλ καΐ μερικές σκη
  νές άπό τό έγχρωμο θαθμα «Ρομ
  πέν των δασών», πού θά προβλη
  θή προσεχώς.
  Δευτέρα: «Ή μεγάλη θυσΐα».
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ |
  Ενοικιάσεως οίκήματος διά
  την στέγασιν τής Βικελαίας
  βιβλιοθήκην- Ι
  "Ο δήμαρχος Ηρακλείου έ-
  κτΐθησιν είς μυστικήν δι' έν-'
  σφραγίστων προσφορών μειο- ]
  δοσίαν την ενοικίασιν οίκημα
  τος διά την στέγασιν τής Βικε-
  λαίας βιβλιοθήκης.
  Τό οίκημα δέον νά εύρίσκε-Ι
  ται είς κεντρικόν μέρος τής
  πόλεως καί νά έκπληροΐ άπαν
  τας τοΰς δρους τούς άπαιτου-
  μένους διά τόνσκοπόν τής ένοι
  κιάσεώς τού.
  Προσφοραί γίνονται δεκταί
  έν τή Β.κελαία βιβλιοθήκη
  καθ" εκάστην άπό τής 10—12'
  π. μ. καΐ μέχρι τής 10 Δέ-
  κεμβρίου έ. Ι.
  Ηράκλειον 26 Νοεμβριού
  1938.
  Ό Δήμαρχος "Ηρακλείου.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  —Άπό την πρώτην
  ώς την τελευταίαν
  γραμμήν των 24 σε-
  λίδων τού
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή έπιτροπή ανεγέρσεως
  τοϋ Ιεροϋ ναού τοϋ νεκροτα·
  φεΐου ΜοχοΟ τοθ νομοθ _*Η-
  ρακλεΐου, προκηρύσσει 8τι έκ
  τίθεται είς μυστικήν δι* έν-
  φραγΐστων προσφορών άνευ
  όρίου δημοπρασίαν ή εκτέλε¬
  σις μερικών κονδυλΐων διά
  την ανέγερσιν τοθ ΙεροΟ ναοϋ
  τοθ Νεκροταφείου ΜοχοΟ, ή¬
  τοι:
  1) Έκσκαφή θεμελίων, 2)
  λιθοδομσί δι* άσβεστοκονίας
  καί 3) μπετόν άρμέ, συνολι-
  κής δαπάνης δραχμών ένε
  νήκοντα έπτά χιλιάδων όκτα
  κοσΐων τριάκοντα πέντε (97.
  835) συμφώνως τή υπό τοθ ύ-
  πουργεΐου Θρησκευμάτων καί
  Έθνικής Παιδείας έγκεκριμένη
  μελέτη τοϋ ΤεχνικοΟ Γραφείου
  Ιω. Βαρκαράκη, Γ. Τσαντηρά-
  κη, ενώπιον τής Έπιτροπής
  ανεγέρσεως την 18ην Δεκεμ-
  βρίου 1938 ημέραν Κυριακήν
  καί ώραν 11—12 π. μ. έν τώ
  τεχνικώ γραφείω Ιω. Βαρκα¬
  ράκη, Γ. Τσαντηράκη έν Ήρα
  κλεΐφ, ένθα ευρίσκονται καί
  τα σχετικά τής μελέτης διά
  τούο επιθυμούντας νά λάβω
  σι γνώσιν.
  Έν Μοχώ τή 22 Ν)βρΙοι
  1938.
  Ή Έπιτροπή
  Ό Πρόεδρος
  Γ. Διαμαντάκης
  Ό ΤαμΙας
  Κ. Σουρανάκπς
  ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  Αριθ. διπλωμάτων: 1431,793
  Έχπαιδευθβίς επί 15ετίαν
  είς διάφορα μηχανουργεία
  καί είδικευθείς είς την σχο¬
  λήν «Άρχιμήδης» είς την εί-
  δικότητα . πετρελαιομηχανών.
  άναλαμβάνει οιανδήποτε επι¬
  σκευήν ή βλάβην πετρελαιο-
  μηχανων ολων των συστη-
  μάτων.
  Πληροφορίαι παρά τω Συ-
  νιργείω Καφετζάκη.
  Ηράκλειον
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ. ΑΥΔΑΚΗ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
  Δέχεται είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεϊα Βαλιοέ
  Τζαμί).
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  ©φθαλμίατρος
  ΈηΙ τριακονταετΐαν άπο-
  κλειοτικώς καί μόνον είς τα
  δφθαλμολογικά άσχολοομε-
  νος, δέχετσι, τούς πάσχοντος
  τούς οφθαλμούς είς τό οφθαλ
  μιατρεϊον τού, κείμενον καρά
  τφ Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικής "Ηρακλείου.
  —Τδ έβδομαδιαΐον:
  ΜΕΛΛΟΗ
  —Θά είναι άΦιερω-
  μένο είς την ζωή τής
  ύπαίθρου, είς τόν α-
  γρότην καί τα ζητή-
  ματά τού.
  —Τό μεγαλύτερον
  δίκτυον γεωργικών
  εΐδήςεων.
  —Τό μεγαλύτερον
  σχολείον έπιστημο-
  νικών μελετών.
  —Ή μεγαλυτέρα ε¬
  φημερίς τής ύπαί-
  θρου.
  ΤΟ
  Ν
  ΜΕΛΛΟΝ
  Εκυκλοφόρησεν
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ- ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
  Διδάκτωρ τοθ Πανεπιστη¬
  μίου τής Λυώνος.
  Ώς ύπότροφος τοθ Κρά-
  τους επί επταετίαν έκπαι-
  δευθείο είς Λυώνα καί
  Παρισίους.
  Θά δέχεται τούς πά-
  σχοντας έκ παθολογικών
  καί νευρολογικών νοση-
  μάτων είς τό (ατρεΐον τού
  όδός ΆμαλθεΙας (πάρο-
  δος όδοθ Κατεχάκη, πρώ·
  ην πλατύ σοκκάκι).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ.μ.
  τηλ. 6.63.
  Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  Η ΜΑΧΗ
  Μή Φθονεΐτε τίς φίλες σας.
  Καταστρέφετε την ώμορφιά σας.
  "Υπό Κλώντ
  114ον
  & . ^ ?',Σ ~ Ανεχώρησε ποοχθές
  , οί Αλεξάνδρειαν ή Δνΐς Έλενί·
  τσα Δρακοπουλου, ίατροϋ.
  | ΓΑΜΟΙ.-Τήν παρελθ Τετάρτην
  λ , »ί·^πυΡ0<: Τζαγκαοάκης καΐ ή Φαρέρ. δν15 Μαρία Βλαχάβατ ετέλεσαν -----------τους γάμους των. Παράνυμφος πά ρέστη ό κ. Δημοσθ. Μελισσουονά· Κη^^υΛΧ°ΡΠή Είνε γεγονός δτι εύτυχεΐς έτν· θρωποι είνε έκεϊνοι πού διατη- ροθν τό ήθικό των καί δέν άπελπί ζονται μέ τό παραμικρό. Ώρισμέ νες γυναϊκες γίνονται δυστυχεΐς μέ άσήμαντα πράγματα: ύποφέ· ρουν δταν ή φιλενάδα τους φορή ίνα καπέλλο πιό ώμορφο καί πιό μοντέρνο άπό τό δικό τους. Πρέ ■πει νά σκεφθοΰν δτι 6 χειρότερος έχθρός τής γυναικείας ώμορφιάΐς είνε., ό φθόνος. Αύτός χαλάει τό χρώμά τους καί φέρνει άνεπιθύμη- τες ρυτΐδες σ' Μνα νεαρό καΐ ΐ>ρο-
  σερό πρόσωπο
  Ή ύπερβολική εύαισθησία.— Κά·
  ποτε ή λέξις «εύαισθησΐα» μπο-
  ρεϊ νά άντικατασταθί) μέ την λέ¬
  ξι «ζήλεια». Ή γυναΐκα αΐσθάνε·
  ται μιά πικρή άπογοήτευσι δταν
  άκούη κολακευτικά λόνια πού ά
  πευθύνονται σέ μίαν δλλη, 2στω
  καΐ &ν είνε ή πιό στενή φιλή της.
  Φρονεί συνήθως δτι αυτή άξίζει
  τιερισσότερο καί δτι άδικεΐται.
  Πρός αυτήν θά δώσωμε την εξής
  συμβουλήν Μή άπαιτήτε νά θυσι-
  άζωνται καί νά παοαμερίζωνται
  οί δλλοι γιά τό χατήρί σας. Ή
  έπιείκεια, ή μεγαλοψυχία είνε ή
  άμοιβή τής μετριοφοοσύνης.
  Ή λαιμαργία. —Είνε ό πιό έπι-
  κΐνδυνος έχθρός τής ώμορφιας
  σας. "Οταν παρευρίσκεσθε σέ μιά
  κοσμική συγκεντρώση όπου σας
  προσφέρονται πολλά καΐ ποικίλα
  όοεκτικά, μή άφίνετε νά σας κυ-
  ριεΰη ή λαιμαργία. Λάβετε ύπ' δ
  ψιν σας δτι τα άλμυρά εΤνε πιό
  καταστρεπτικά άκόμη γιά την
  γραμμή κα'ι τή σιλουέττα σας άπό
  τα γλυκά. Τό πολύ άλάτι είνε ό
  λέθριο γιά την ύγεία, δπως «αί
  τα οίνοπνευματώ^η ποτά. Είνε
  δυστυχώς πολλές οί γυναϊκες πού
  κατεβάζουν τό Μνα οΰζο επάνω
  στό άλλο. Νά σκεφθοΰν δτι τα
  λεγόμενα άπεριτϊφ καταστρέφουν
  κυριολεκτικώς τό ή"παρ καΐ τό
  σΐομάχι ***
  Τα αρίστα και φημισμένα λι-
  πάσματα.
  ΑΡΟΤΡΟΝ
  'Απλά καί σύνδετα δι' όλας τάς
  καλλιεργείας.
  Αφίχθησαν καί πωλοϋνται παρά τω άντι-
  προσώπω:
  Γ. Μ. ΔΙΑΛΛΙΝΑ
  Ηράκλειον (Γραφεΐα καί αποθήκαι όπισθεν Αγ. Τίτου).*
  Γ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΙ
  —3ΒΙ
  Λόγφ ταχύτητος, λόγω τής ελαχίστης βενζίνης
  πού καταναλίσκουν, λόγω των πολλών πλεονεκτη-
  μάτων των κατέστησαν τα αύτοκίνητα προτιμήσεως
  δι' δλην την Έλλάδα, τα Άμερικανικά έπιβατικά
  ύπερπολυτελεΐας:
  ΡΟΝΤΙΑΟ
  Παρελήφθησαν κατάλογοι τύπων 1939. Πωλή-
  σεις υπό τούς πλέον συμφέροντας δρους.
  ΆντιπροσωπεΙα δι' άπασαν την Κρήτην.
  ΜΥΡ. Γ. ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ
  Λεωφέρος Κουντουριώτου (τηλ. 6.75).
  ΒΒΙΜΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒηΒΒΗΒεΐΝΒΒΒεΐΗΜΙΐνΐΙΒΒΠΜΒΜΒΒαΒΒΒΜ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τβ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, £ΰ-
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Αίσθάνομαι την υποχρέωσιν δπως καί δημοσία εύχα-
  ριστήσω τόσον την άσφαλιστικήν "Εταιρείαν Γαλλικόν
  Λοϋδ Κοντιναντάλ δσον καί τόν Γενικόν Πράκτορα Κρή¬
  της κ. Μηνάν Μαρκάκην διά τόν άμεσον έντός 48 ώρών
  διακανονισμόν τής επισυμβάσης έν τώ άκτινολογικώ Έργα·
  στηρίω μου βλάβης, έκ δρανμών τριάκοντα χιλιάδων πεν-
  τακοσίων ογδοήκοντα μιάς (30581).
  Ό άμεσος διακανονισμός καΐ ή έν γένει τακτική των
  πρός τούς άσφαλιζομένους είναι πράγματι τό πολλαπλοθν
  δεΐγμα τοθ κύρους καί τής σοβαρότητος τής έταιρείας.
  Έν Χανίοις τή 20 Νοϊμβρίου 1938.
  Έμμαν. Πιπεράκης
  άκτινολογος
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  .ΜΕΓΑ ΕΘΝΙΚΟιΥ
  Τό κατ' εξοχήν κέντρον των έν Α¬
  θήναις Κρητών.
  Εσχάτως άνακαινισθέν διαθέτει 100 δωμάτια
  μέ δλας τάς άνέσεις είς τό κέντρον τής πρωτευού¬
  σης.—"Άκρα περιποίησις καί καθαριότης. Τιμαί λο-
  γικαί.
  ΟΙ κ. κ. πελάται μας άπό είκοσαετίας έπανέρ-
  χονται καΐ μένουν πάντοτε εύχαριστημένοι.
  Έκύτταζαν ό Ινας τόν άλλον
  έπίμονα, άχίνητοι, μόνοι στή μέση
  τοθ πρυμναίου καταστρώματος, γε
  μάτου νερ* καί ίμίχλη. Επάνω
  άπό τα κεφάλια τους τα δυό κα
  ( νόνια τοΰ πυργίσκου έξετείνοντο
  ι πελώρια. Καΐ όλόγυρα, ή θάλασ-
  σα, μαστιγουμένη μέ δύναμιν άπό
  ι τόν άέρα, εστέναζε καί οδρλιαζε
  χυλώντας τα κύματά της.
  Ό δποκόμης Χΐράτα απήντησε
  περισσότερον άργά άπό 8σο είχε
  μιλήσει ό μαρκήσιος:
  —Γιορισίκα, άνεφέρασε πρό έ
  λίγου άναμνήσεις πού μας είνε
  κοινές. Βεβαιωθήτε πώς αύτές τίς
  άναμνήσεις δέν τίς είχα ξεχάση.
  Θά μοϋ έπιτρέψετε, τώρα, νά σας
  υπενθυμίσω άλλες, τίς οποίες Ιχε
  τε ξεχάση ίσως σείς. 'Ωμιλήσατε
  γιά την Μεγάλη Μεταβολή Είνε
  άχριβές πώς αυτή την έ"νδοξη έ
  ποχή, αρχήν τής έποχής ΜειτζΕ,
  ή φυ>ή σας καί ή φυλή μου Ισυ
  ραν μαζί την σπάθην, γιά τόν Μι
  κάδο, κατά τοθ Σογκούν. Έξεχά
  σατε δμως την κυρία αίτία αυ¬
  τής τής πάλης, 'Δέν επρόκειτο πε
  ρί πίστεως πρός την δυναστείαν.
  Ποτέ, κανείς Σογκούν δέν είχε
  σφετερισθή τα ούσιώδη προνόμια
  των θεακών αύτοκρατόρων, υίών
  τής Ηλιάκης Βϊάς, ή έποία έγέν
  νησε την δυναστείαν τίον Μικά-
  δων. Καΐ επί έπτακόσΐα χρόνια,
  οί πρίγκηπες Φουτζιβάρα ή οί
  Ταιρά ή οί Μιναμότο ή οί Ότζό
  ή οί Άσικάγκα ή οί Τοκουγκάβ»,
  είχαν άνεμπόδιστα ϋποκατασχήσει
  μέ την ισχυράν θέλησί τους την
  άσθενή θέλησι των Μικάίων ΤΙ
  έμεσολάβησε λοιπόν ώστε, ξαφνι-
  κά, τόσοι ευγενεί; νά θέλουν νά
  καταστρέψουν οργάνωσιν έπτά αί
  ώνων; Έμεσολάβησε, Γιοριαάκα,
  τό εξής: πέντε χρόνια ένωρίτερα,
  μαθρα καράβια, έλθοντα άπό την
  Εύρώπη, έβομβάρδισαν την Καγ-
  κοσίμα, καΐ δ Σογκούν, άντί νά
  πολεμήση, όπέγραφε την έξευτε
  λιστικήν ειρήνην. Αυτή ήταν ή
  πραγματική αίτία. Ή Ίαπωνία,
  έχοντας φάη την προσδολή καί μή
  Ιχοντας πι^ την έκδίκησι, Ισηκώ
  θηχε μέ μιάς εναντίον τοθ Σογ-
  ΟΑΝΐ'τήΓ''','ϊ'"Λ' Θ.Μ.Π.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.-Άπέθανε καΐ έκη-
  ς Χανδάνος άρτοτΐοιός. Ό
  μεταστάς υπήρξεν έκ των πάλαι-
  ών έτταγγελματιων των διαΐίριθέν
  των διά την τιμιότητά των καΐ εύ-
  δοκιμΓ)σάντων κοί ώς ττολιτών
  καΐ οικογενειαρχών. Τούς υίούς
  τού μεταστάντος καΐ πάντας τούς
  αλλους οίκείους τού, Λ «Άνόρθω·
  σις> συλλυπεΐται θερμώς.
  -Άηέθανεν καί εκηδεύθη προ-
  χθές, υττοκυψας είς σκληρόν μοί¬
  ραν, δ Άθανάσιος Άδαμάκος 4κ
  των δραστηρίων καΐ αύτοδημιουο
  γήτων έμπόρων της πόλεως, ανα-
  δειχθείς τιρό μηνών καϊ Ιδρύσας
  άρκετά καλόν έτοιμοπωλεΐον.
  Τούς συγγενεΐς τοθ άτυχοΰς νέου,
  συλλυπούμεθα θερμώς,
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Καθήκον έ
  πιβεβλημένον θεωρώ δπως εύχα
  ριστήσω θερμώς τοΰς λειτουργούς
  τής έκκλησίας Έμμ. Νεονάκην Ιε·
  οέα Καμάρων Πυργιωτίσσης, "Ε.
  Χαλκιαδάκην Γρηγοριας,Γεώρ, Πά
  παδάκην Μαργαρικάρι,Γεώρ.Στρα.
  τηδάκην Σκουρβούλων, Κωνσταν.
  Άλισανδράκην Πλοτάνου Άμαρί-
  ου καΐ ήγούμενον μονής Βροντη
  σίου, ΒορρΙζσ, ώς καί τούς συγχω
  ριανούς των ώς 6νω χωρίων διά
  την Ιδιαιτέραν συμπάθειαν ήν έπέ
  δειξα« είς τόν μεταστάντα καΐ
  την εϋγενή συμμετοχήν των είς
  τό βαρύ πένθος της οικογενείας
  μας επί τρ έπωδόνω άπωλεΐα τού
  προσφιλους τέκνου ημών.
  ΟΙκογένεια: Άντ. Σαριίάκη
  Γύρω στήν πόλι.
  Έξακολουθεϊ τό αμφίβολον τοθ
  καιροΰ, μέ διάμεσα λιακάδας καΐ
  βροχής.
  —Έν τώ μεταξύ δέν παύουν αί
  εύχαΐ των παραγωγών διά την
  συνέχισιν τής τελευταίας.
  — ΣυνεχΙζονται πάντοτε τα £ρ·
  γα διαμορφώσεως τής λεωφόρου
  Νόελ.
  —Έλπίζεται δτι τα Ιργα αΰτά
  έντός τοΰ άρχοαένου τουλάχιστον
  Ιτους'^θ ένταθώσιν οϋτως ώστε
  τό προσεχές θέρος νά Εχωμεν μί¬
  αν παραλίαν εύπρόσωπον ή σχε·
  δόν.
  χούν, μέ την μνρι6$ταμη'
  «θάνατος στόν Ξένο! θάνατος
  στόν Ξένο!»
  (συνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό γαλλικής
  γής έ'ργο:
  παραγω
  ΑΝΔΡΕΣ
  Πρωταγωνιστοθν: Τό ά-
  στέρι πού μεσουρανεΐ:
  ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΙΒΙΣ
  καί όμεγάλος καλλιτέχνης:
  ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ
  ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ
  Έκτος προγράμματος
  ζουρναλ
  Δευτέρα:
  Ν ΜΕΓΛΛΗ ΒΥΣΙΑ
  ΠΕΜΠΤΗ:
  ΚΟΗΤΟΤΤΙΕΡΙ
  (ΠΥΡΙΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ)
  Σημ. Δευτίραν — Τετάρτην
  —Πέμπτην—Σάββατον—Κυρι
  ακήν δρα 61)2 άπογευματινή.
  Κυριακή ώρα 2 μ. μ. ο¬
  λόκληρον τό έπεισοδιακόν:
  ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ
  —Επιτρέπουσαν την παραθαλαο
  σΐαν άναψυχήν τοϋ πολλοθ κό·
  σμου.
  —Τοΰς φιλάθλους τής πόλεως
  ασφαλώς θά συγκεντρώση πάλιν
  σήμερον είς τό γήπεδον «Χάνδαξ»
  ό αγών «Όμίλου Φιλάθλων» καΐ
  «Ηρακλέους».
  —Αί δύο ποδοσφαιρικαΐ όμάδες
  είναι άπό τος κατηρτισμένας κσ·
  λώς ώστε τό ενδιαφέρον αύτό νά
  δικαιολογήται απολύτως.
  — Σήμερον τό εσπέρας κλεΐει η
  έκθεσις τοθ νέου ζωγράφου κ. θω
  μά Φανουράκη.
  —Όσοι δέν την έπισκέφθησαν
  &ς τό ϊχουν ύπ' δψιν των, άφοθ
  πρόκειται ττερΐ Ιργων άζιολόγων
  καί ένδιαφερόντων τούς Ήρακλει
  ώτας.
  —Ή αρμοδία ταχυδρομική μας
  ύπηρεσΐα καθιέρωσε διπλήν γραμ
  μην διά τάς άνατολικάς επαρχίας.
  —Ταχυδρομειον δηλ. διά Μεάπο
  λιν "Αγιον Νικόλαον Σητείαν καί
  Ίεράπετραν θά φεύγπ όχι μόνον
  την πρωΐαν έκάστης ημέρας, άλ
  λά καΐ την μεσημβρίαν.
  — Σημειωτέον δτι ή διπλή γραμ
  μή θά εφαρμοσθή μετ1 ολίγον διά
  την συγκοινωνίαν Ηρακλείου—Ρε
  θύμνης—Χανίων κ"ί Ηρακλείου—
  Μεσσαράς.
  —Συνεχίζονται είς τό θέατρον
  Πουλακάκη αί παραστάσεις τής
  όπερέττας Π. ΟΙκονόμου μέ πυ
  κνήν κοσμοσυγκέντρωσιν.
  —Ό θίασος εΐχε μίαν πραγματι
  κήν επιτυχίαν προχθες μέ την
  «Γκρεμισμένην φωλη,ά» είς την ό
  ποΐαν ή κ. Ζωζώ Νταλμάς διέ
  πλασσεν Μνα δραματικόν ρόλον
  ανωτέρας πνοής.
  — Είς την «Μινώαν» προβάλλε
  ται σήμερον διά τελευταίαν φοράν
  τό εξαιρετικόν φίλμ: «Χαλΰβδινοι
  άνδρες».
  6 Ρέπορτίρ
  —Τό περιοδικόν «Εύρώπη».
  Είς τό κυκλοφορούν άπό χθές
  περιοδικόν «Εύρώπη» έκτός τής
  έξαιρετικής ϋλης δημοσιεύονται
  καί όλαι αί λεπτομέρειαι της Ι-
  δρυθείσης είς Αθήνας κινηματο
  γραφΐκής σχολής ή όποΐα δέχεται
  έγγραφάς έρασιτεχνών πού θΰ γυ
  ρίσουν έλληνικά φίλμ.
  Όδ*ΐ Αγ. Μανα
  Νέαι άφίξβις καΐ νέαι πα-
  ραλαβαΐ ύφασμάτον ,τί)ς έ-
  ποχί|ς.
  ΕΖδικευθεϊσα επί εξάμηνον είς
  τούς μεγάλους οΐκους Κοπτικής
  καί Ραπτικής «Σινάνη καί Καζά
  κου» ή κ. Εύαγ. Ί. Καμαράτου,
  επανήλθεν έξ Αθηνών καΐ άνα
  λαμδάνει τή» δαφήν γυναικείων φο
  ρεμάτων μέ νέα σχέδια %?οχΙ, μέ
  εργασίαν ήγγυημέντιν καί τιμάς
  ασυναγωνίστους. Έπίσης άναλαμ
  δάνει την προμήθειαν κροχί διά
  μοδίστας.
  Έπισχιφθήτε μας (έδός Γιαννί-
  κου). ____________
  ΔΕΣΠΟΙΝΑ, άναλαμδάνίΐ την
  κατ' οίκον διδασκαλίαν τής Ι'αλ
  λικής είς μαθητάς χαί μικρά παι
  διά. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ
  Πλάκες μέ δλα τα
  νέα τραγούδια.
  Μόνον
  ΟΤβδ ΜΑΡ.ΑΝΔΡΕΑΔΑΕΗ,
  ι,
  μεν-λο έργον
  Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡθύΐΊΣ
  3
  Οί Άθλιοι.
  ' Ε γκυκλοπα ιδ ε ία
  Αι* έκείνους πού θέλουν
  | νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  457©ν
  457©ν
  Ένώ έδεσμεύοντο αί χεϊρες των κακούργων
  βαρεία τις ηκούσθη φωνή, μόλις διακρινομένη ώς
  τΗτον ή φωνή τής Θεναρδιέρου ήτις ίστσαένη
  πλησίον τοθ παραθύρου είς μίαν γωνίαν είνε την
  μεγάλην εκείνην πέτραν ύψωμένην υπεράνω τής κε¬
  φαλής δι αμφοτέρων των χειρών.
  Εΐχε δέ πέσει έκ των ώμων της τό περιώμιόν
  της πρός τα οπίσω καί ό Θεναρδιέρος Ισκεπάζετο
  ύπ αύτοθ, ϋχων ώς άσπΐδα τό γιγάντειον σώμα τής
  συζύγου τού.
  —Θά σπάσω κεφαλές ! έκραύγαζεν ή Μέγαι-
  ρα έπισεΐουοα τό μέγαν λιθόν της.
  Όλοι υπεχώρησαν πρός τόν διάδρομον Ικανόν
  δέ κενόν εσχηματίσθη έν μέσω τοθ δωματΐου. Ή
  Θεναρδιέρου έρριψε τό βλέμμα της πρός τούς άλι-
  τηρΐους, οΐτινες έδεσμεύοντο άνευ τής ελαχίστης
  άντιστάσεως καί διά φωνής βραγχώδους.
  —Άνανδροι! εΐπε πρός αύτούς.
  ΈμειδΙασεν ό Ίσβέρης, καί έπροχώρησε πρός
  τό κενόν διάστημα.
  —Μην πλησιάζεις ! σ1 Ικσμα άμέσως θρύψαλ-
  λα! άνέκραξεν ή μέγαιρα πρός αυτόν.
  — Μωρέ, τό πρωτοπαλλήκαρο ! είπεν ό Ίαβέ-
  ρης, Αί, κυρά μάννα ! Κοί ού έχεις μουστάκι σάν
  άνδρας, μά κι' έγώ νύχια σάν γυναΐκα.
  Καί επροχώρησεν αφόβως πρός ούιήν. Καί έ-
  βαλε μέν ούτή τόν λ(θόν της, άλλ' ό Ίοβέρης εΐχε
  τιροψθάσει νά κύψτι, ώστε έμεινεν άβλσβής, διελ-
  θόντος τοθ λΐθου άνωθεν τής κεφαλής τού, καί πε-
  σόντος μετά βσρυτάτου γδούπου έντός τοϋ κενοθ
  διαστήματος
  "Ο Ίαβέρης συνέλσβε τότε καί τό
  Θεναρδιέρων, ή μΐα των πλατειών
  τεθή επί τοϋ ώμου τής γυναικός, ή άλλη επί τής
  κεφαλής τοϋ άνδρας.
  —Δέσατέ τους τα χέρια ! εΐπε.
  Είσώρμησαν δέ τότε οί άνθρωποι τής έξουσΐας
  σωρηδόν καί έντός ολίγων στιγμών εξετέλεσαν τό
  πρόσταγμα τοΰ Ίαβέρη.
  Ή Θεναρδιέρου, άφοθ έρριψεν Εν βλέμμα είς
  τάς δεσμευμένας χείρας της, επειτα είς τάς τάς
  τοθ άνδρας της, επεσε χαμαί βάλλουσα κλαθμούς.
  —Τα κορΐτσια μου ! τί θά γίνουν τα κορΐτσια μου !
  έκραζεν όλολύζουσα.
  —Τΐποτε, απήντησεν ό Ίαβέρης. Ή κορούλαις
  σου είνε είς την δροσιά.
  Έν τούτοις, οί χωροφύλακες παρετήρησαν τόν
  μέθυσον γέροντα, δστις εκοιμάτο όπισθεν τής θύ¬
  ρας, καί τόν έσειον όπως εξυπνήση. Έξύπνησε τέ-
  λος, καί τρΐβων τούς οφθαλμούς. — Αί, Ίονδρέτη !
  είπεν ύποτραυλΐζων, έτελεΐωσε δλ' ή δουλειά ;
  —Όλη ή δουλειά, δλη! άπεκρίθη πρός σύτόν
  ό Ίαβέρης.
  Οί έξ άλιτήριοι ΐσταντο δρθιοι τάς χείρας ε
  χοντες δεδεμένας' τούτων δι τρείς είχον την όψιν
  μελανωμένην, οί δ' Ετέροι τρείς έφόρουν εΐσέτι τα
  προσωπεΐα.
  —Σεϊς μή βγάλετε ταίς προσωπΐδαις σας, εί¬
  πεν 6 Ίαβέρης πρός τούτους.
  (συνεχ(ζεται)
  ΧΕΙΜΩΝ
  Αι μεγάλαι πρόοδοι
  τής έπαρχ ίας Ιεραπέτρας.
  ζεθγος των
  χειρών τού έπε-
  ■Τ.
  ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΟΠΟΣ.
  Ι Τό "ίδιον συμβαίνει μέ τόν
  άνθρωπον. Όταν έ'νας άνθρω
  πος υποκύψη ϋστερΐ άπό μα
  κράν περιπλάνησιν διά μέσου
  ,χιόνων καί πάγων, άφορμή
  είνε έπίσης ή άνεπαρκής καθ-
  σις. Είς την περίπτωσιν ομως
  τοϋ άνθρώπου δέν πρόκειται
  'περί τροφάς Διότι καί έ'νας
  όνθρωπος πού τρέφεται καλά
  μπορεϊ νά πάθη. έκ ψύξ?ως.
  Άφορμή επί τοθ προκειμένου
  είνε τα οίνοπνευματώδη ποτά,
  περί των οποίων ό πολύς κό-
  σμος πιστεύει εσφαλμένως δτι
  ζεσταΐνουν. Είς την πραγματι-
  κότητα συμβαίνει ακριβώς το
  αντίθετον: Ένα ζεστό τσάϊ
  μέ κονιάκ π χ. πού συνηθί-
  ζουν πολλοί άνθρωποι νά πί-
  νουν δταν κάνη πολύ κρύο
  γιά νά ζεσταθοθν, ρίπτει άμέ-
  σως καί αίσθητώς την θερμο
  κρασΐσν τοϋ αϊματος. Καί άν
  μας φαΐνεται δα τό θερμόν
  ποτόν μάς ζεσταΐνει, πρόχει
  ι«~«~ ιιιιΓ
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  ΕΛΣΗ»
  Εκάστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρ«κτ·ρκ!·ν ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  %
  ΚΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΩΜΑΤΑ
  ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
  ΠΟΥΔΡΕΣ ■ ΚΡΕΜΕΣ
  Καί δλα τα Εορωτυαϊκά σπεσιαλιτέ
  τοϋ γυναικείου καλλωπισμου είς τιμάς
  χαμηλάς μόνον
  ο, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  Πώλησις λιανικί] κσί χονδρική.
  β
  "Ολα τα ειδή ΞΥΛΕΙΑΣ
  εις τιμάς έκτός συναγωνισμου
  Θά εΰρητε είς την:
  . ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ
  Ε. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όδός Χεϊτάν Όγλοΰ.
  ΣΤΟΥ ΑΒΪΔΙΣΙΑΝ
  χειμώνα είς τα ψυχρά κλίματα
  έπαρκή" τροφήν καί συνεπεία
  τούτου, μή δυνάμενα νά έξα-
  σφαλίσουν είς τόν οργανισμόν
  των την αναγκαίαν καθσιν,
  θά έκινδύνευαν ν' άποθάνουν
  έξ ψύξεως.
  Δι' αΰτό ή φύσις έπενόησε
  μέσα διά νά τα βοηθ{}· "Αν
  επέμβη 6 άνθρωπος καί εξα¬
  σφαλίση είς αύτά έπαρκή" δσον
  καί κατάλληλον τροφήν ή ό-
  ποία δέν θά έιτάθαινε τίποτα
  άπό τό κρύο, θά μποροθσαν
  καί ζώα άκόμα των Τροπικών
  ν' άνθέξουν είς τό μεγάλο ψϋ
  χος, δπως είνε εϋκολον νά
  διαπιστωθη κανείς είς τα ζώα
  των ζωολογικών κήπων. Μέ
  αύτό δέν θέλομεν νά ποΰμε
  δτι τό πολύ κρθο δέν προξε-
  νεϊ βλάβας είς τό σώμα των
  ζώων πού είνε συνηθισμένα
  νά ζοθν είς θερμά κλίματα.
  Ούτω επί παραδείγματι είς
  τούς μικρούς πιθήκους τοθ
  εϊδους κήβος παγώνουν αί
  μακραί θύραι των, έπειδή διά
  ται απλώς περί παραισθήσεως μέσου αυτών δέν κυκλοφορεϊ
  οφειλομένης είς τό γεγονός καλά τό αϊμα, ένώ αί έπίσης
  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Ν)βριος (άνταΐΐο-
  κριτοθ μας).—Ηρέηει νά περιο
  | δεύση κανείς έλόκληρη την έπαρ
  χία τής Ιεραπέτρας διά νά αντι¬
  ληφθή την γιγαντιαίαν προσπάθει
  ,αν των κατοΕκων της διά την ά-
  1 ναδημιουργίαν τής υπ»[θρου, διά
  |τδν Ι «πολιτισμόν τοθ τίπου των.
  Ουτε ξερός βράχος δέν έχει μεί·
  νει άκαλλιέργητοί.Παντοϋ κυριαρ
  χεϊ τό πράσινο των* έλαιων, των
  άμπελώνων καί των διαφόρων ά λ
  λων καρποφόρων δένδρων. ΙΙαντοΰ
  ύπάρχουν Ικδηλα τα σημεΐα τής
  έργατικόττ,τος καί τής φιλοπρο-
  όδου διαθέσεως των Ίεραπετρι
  των. Ή συνεταιριατική ίδέα εχει
  θαυματουργήαει. ΣυνεταίρισμοΙ υ·
  πάρχουν είς δλα τα χωρία, είς
  δλας τάς κοινότητας. Είς τό Κά-
  τω χωριό, είς την Καλαμαυκαν
  εις τίς Μάλλες, παντοθ. Δεΐγμα
  δπέροχο τής συνεταιριστική; δρά¬
  σεώς είναι τό συνεταιρισμόν ε¬
  λαιουργείον των Μαλλών πού λει
  τουργεΐ άπό τριετίας μέ θαυμασία
  άποτελέαμΓΧτα.Άλλ' ή όμαδική δρα
  σις των Ίεραπετριτων έκδηλώνε·
  ται καί είς δλους τού; άλλους
  τομεΐς. Είς την κατασκευήν διά
  προσωπικής εργασίας Ιργων κοι
  νοτικών, έξυγιαντικών, οδρεύσε
  8τι συνεπεία τής προκαλου
  μένης συρροής τοθ αϊματος
  είς την επιφάνειαν, θερμαίνε
  ται ή έπιδερμΐς μας. Τό σώμά
  μας δμως έν τώ συνόλω τού
  χάνει την θερμότηΐά τού.
  Η ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΝΑΡΚΗ-
  Τα άποδημητικά πτηνά, καί
  τα ζώα πού βυθΐζονται είς
  νάρκην καθ' Βλην την χεψερι
  νήν περίοδον ή £να ωρισμέ¬
  νον μέρος αυτής δπως π. χ.
  αί νυκτεριδες,
  ροι κλπ. δέν
  οί σκαντζόχοι
  ευρίσκουν τόν
  μακραί ούραί των πιθήκων
  τής ζούνκλας τής Βραζιλίας,
  ποΰ ώς οϋραί χρησιμοποιούμε
  ναι άπό τούς πιθήκους αύτούς
  διά νά πιάνωνται άπό τα δέν
  δρσ, έ'χουν ίσχυρούς μθς μέ
  πολλά νεθρα καί άφθονον κυ
  κλοφορίαν, αϊματος, παραμέ
  νούν άθικτοι. Είς μερικά έξω·
  τικά πουλιά δταν κάνη πολύ
  κρθο, είς τό οποίον δέν είνε
  συνειθισμένα πέφτουν τα νύ-
  χια.
  (συνεχίζεται)
  Ρ"
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ""
  Α. Ε
  ■■■■■■■■■■■■■Β·
  'Υποκαταστήματα καί ανταποκριταί
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τού ΈξωτερικοΟ.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν 6ψει
  καί επί προθεσμία.
  Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Εκτέλεσις πάσης φύσβως τραπβζιτικής εργασίας υπό
  συμφέροντας ίρους.
  ■■■■■■■■■■■■■ι
  ■■■■■■■■■■■ι
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  .ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χαριλάου Τρικούπη 5α, ΑΡΗΝ ΑΙ
  Υπεράσπισις δικών ενώπιον απάντων των
  έν Αθήναις καί Πειραιεί Δικαστηρίων, 'ΕλεγκτικοΟ
  Συνεδρίου καί Συμβουλίου Έπικρατείας, φορολογι¬
  καί δΐκαι, άναστολαί φόρων, διοικητικαί ύποθέσεις
  καί συντάξεις, νομικαί συμβουλαί, γνωμοδοτήσεις
  κσί πληροφορίαι δι* άλληλογραφίας.
  Τηλ. 25—081.
  Καπαρντίνες, Πσλτά άντοχης
  Κοστοθμια έτοιμα.
  κσί δλα τα άνδρικά εί'δη
  είς τό κατάστημα:
  Ι ΜΗΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑΚΗ
  ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ
  Έπίαης παιδικά κουστούμια είς πλουσίαν συλ¬
  λογήν. Πανταλόνια καί γκιλόττες επί παραγγελίαι.
  Τιμαί άσυναγώνιστοι.
  Τρέξετε δλοι στου ΜΗΝΑ.
  ■ ■Ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
  ΑΒΤΙ
  Άούγχριτΐςΐήγγυημένες·
  Άντικρβββΐλβς:
  ΜΑΡΕΟ£ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΝ
  ως, συγχοινωνιακων, άντιπλημμυ
  ρικών. Οί κάχοικοι των Μαλλών
  καί τής Καλαμαύχας, έργάζονται
  άπό έτών διά την διάνοιξιν άμα
  ξιτών όδών διά νά έπιχοινωνή
  σουν μέ την γέ^υραν χαί τβν Ά
  γιον Νικόλαον.
  Κχί θά τό επιτύχουν σύντομα,
  άφοθ ίχουν χαί την ενίσχυσιν τοθ
  έπαρχιακοΰ ταμείοα όδοποιΐχς.
  Καί άλλα έπίαης χωρία έργά
  ζονται διά την κατασκευήν άμα
  ξιτών όδών, ώστε νά έξασφαλ!
  σουν την δι' αύτοκινήτου συγ¬
  κοινωνίαν. Τί συγκοινωνιακόν 8
  μως ζήτημα τής επαρχίας θά
  λυ9^ οριστικώς δταν άποπερατω
  θή ή Μεγάλη άρττ]ρία Σητείας—
  Λιθινών—Ιεραπέτρας — Βιάννου.
  Καί ευιυχώς φαίνεται 5τι ή κα
  τασκευή τής ό5οΟ αυτής δέν θά
  βραδύνη. "Ηδη ή Κυβέρνησις έ
  χορηχηαί προχθές μόλις, σημαντι
  κάς πιστώσεις διά την επανάλη
  ψιν των εργασιών. Έντός των ή
  μερων δέ πρόκειται νά προκηρυ
  χθ&ΰν καί αί σχετικαί δημοπρα
  σίαι. Καί τότε, δταν λυθή έξ ό
  λοκλήρου καί μονίμως τό συγκοι
  νωνιαχδν πεόβλημα, ή Ίεράπε
  τρα θά καταστή μία άπδ τάς
  πλουσιωτέρας καί τάς παραγω
  γικωτέρας επαρχίας τής χώρας.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Γενικής Συγκεντρώσεως
  Καλοθμεν την προσέχη Κυρια¬
  κήν 27ην τρέχοντος μηνός καί ώ¬
  ραν 9 πρωϊνήν ακριβώς, είς τό
  Γυμναστήριον Ηρακλείου, άπα¬
  σαν την δύναμιν τής Ε.Ο.Ν. Η¬
  ρακλείου έν πλήρει σχολ^, ήτοι
  άξιωματικού;, ΰπαξιωματικούς
  φαλαγγίτας, σκαπανεΐς, φαλαγγί-
  τισσας, καί σκαπάνισας.
  Είς ουδένα απολύτως θέλει επι
  τραπή άπουσία άνευ προηγουμέ¬
  νης αδείας τής Περιφερειακής Δι
  οικήσεως.
  (Έκ τής Διοικήσεως)
  ΕΛΕΥΘΕΡΑ! ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑΙ
  ΣΠΟΥΔΑΙ ΕΡΓΟ&ΗΓΟΝ
  Ο"ΤΕΚΤΩΝ"
  Μαθηταί γυμνασίων μετεκ-
  παιύεύονται έπαγγελμκτικάς
  ώιώασκόμενοι επί δεχάμηνον
  παρά πεπειραμένον πολιτι¬
  κών μηχανικών κκολουθούν
  των τό πρόγραμμα ύιδακτέ-
  ας ϋλης των Άνωτάτων Σχο
  λών Πολιτικών Μηχανικόν
  τοϋ Πολυτεχνείου, οϊκοδομι
  κήν καί σχέδικ οΐκιών, τοπο
  γραφίαν καί χρήσιν χωροβά
  τού καί ταχυμέτρου κλπ.,
  οδοποιΐκν, ύδραυλικήν καί
  πάντα τα τεχνικά μαθήματα
  μετά σχείίων, έφαρμογών,
  μελΐτών καί άσκησεων είς τό
  ύπαιθρον.
  Είναι μοναδική εύκαιρία
  δι' οσους άπερρίφθπσαν έκ
  των Σχολών τού Πολυτβχνβί
  ου, Στρατιωτικών Σχολών
  κλπ., οσους προτίθενται νά
  γίνουν μορφωμένοι 'Εργολη
  πται, να διορισθοΰν είς 'Ερ
  νοληπτικάς έταιρίας όδοποιϊ
  άς, οικονομικάς η είς οίασ-
  ύηποτε τεχνικάς υπηρεσίας
  καί έν γένει νά σταδιοδρομή
  σουν «Ις τόν Τ ε χ ν ι κ ό ν
  Κ λ ά δ α ν, τόν μόνον &
  οποίος δέν εγνώρισε ποτέ ά
  νεργίαν, άλλά έξασφαλίζει
  τα μβγαλώτερα κέρδη καί
  τοΰς καλυτέρου; μισθούς.
  Πάντες οί έξελθόντες
  έργοδηγοί μέχρι σήμε¬
  ρον έκ τοΰ «ΤΕΚΤΟ-
  ΝΟΣ» διωρίσθησαν είς
  ύπουργεΐα, Δήμους κ.λ.π.
  Γραφεϊα "Ιωνβς 5, Όμόνοια.
  ■ ■■■■
  Έκοχστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διο Ρέθυμνον, Χανιά, ■
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χ«λχ.δ«, ΑΙδπψόν,Βο-
  ■Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τοΰ ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ.
  Ό ραδιοφωνιχός σταθιιος Ά
  θηνών θά μεταδώσΓΐ σήμερον το έ
  ξής πρόγραμμα:
  Π. μ. 11 10 έκχλπσιαστική χο
  ρωδίκ τού Εΰαγγελισμοΰ ΰιτβ
  την δ)σιν τβΰ κ. Γ. Άθανασιάδη
  11.45 ποικίλη μουσική, 12.45 έλα
  φρά μουσική (συγκρότημα Β. Σεϊ
  τανίίπ Βιββαρδή). Μ.μ. € μετεωρ.
  δελτίον, 6.12 ρεσιτάλ πιάνου , ΰ
  πό τοΰ κ. Χουλχώφ, 6.45 έλαφρό
  τραγοΰδι (αυγκρότημα Κ. Σεϊτα
  νίδη) 7 15 άΐταγγελία, 7,30 μετάδο
  σις άπό τοΰ θβάτρο» Κοτοπούλη
  «Ρέξ· τής υπό τού Βασ. όβάτρου
  παρουοιαζομένης κρατικάς δπε
  ρας τής Φραγκφούρτης μέ τό
  δεύτερον μέρος τής τετραλογίας.
  «Τό δακτυλίδι των Νιμπβλοϋγ-
  Μέν» τοΰ Ρ. Βάγκνερ ή «Βαλ κυ
  ρίαο'έπεξηγηματική είβήγησις'τοΰ
  Ιργβυ υπό τοΰ κ. Γ. Λυχούδη.
  —Ο.Φ.Η.- Ηρακλης.
  Σήμερον καί ώραν 2 1)2 μ. μ.
  άκρ' βώς θά λάβη χώραν έν τω
  γηπέδω «Χάνδαξ» ο βος ποδο-
  σφαιρικός αγών τοϋ Κυπέλλου
  'Κλλάδος μεταξϋ των έμάδων Ό
  μίλου Φιλάθλων χαί Ηρακλέους
  υπό την διαιτησίαν τοΰ κ. Φά
  νη Φλεριανοϋ.
  —Νέα δωρεά είς την Βικε-
  λαίαν Βιβλιοθήκην.
  Ή κ. Κατίνα Ι. Άλϊξάκπ στρα
  τηγοΰ, έδώρησεν είς την Βικελαί
  αν Βιβλιοθήκην την βιβλιοθη
  κην τοϋ αειμνήστου πατρός της
  Άντωνίου Τσακίρη.
  Ό Δημος δι' έγγράφου τού
  ηύχαρίστησε την εΰγενή δωρη·
  τριαν.
  —θείον κήρυγμα.
  Σήμερον Κυριακην 27 τρέχον
  τος καί κατά την θείαν λει τού ρ
  γίαν έν τφ Ίβρϊ» Ναφ τβΰ Ά
  γίου Μηνά θέλει κηρύξη τόν
  θείον λόγον ό ίεροκήρυξ τής «Ζω
  ής» κ. 'Αθανάσ. Φραγκόπουλος.
  Ό ϊδιος θέλει βμιλήσι,ι τό άπό
  γευμα είς τόν αυτόν ναόν.
  —Γνωστοποίησις.
  Άπό τής σήμβρον Κυριακάς
  —27 Νοεμβρίβι» 1938— άρχΐζβυν
  αί απογευματιναί χορευτικαΐ βυγ·
  κβντρώβεις έν τό Λέβχη Ήρακλεί
  ου.
  (Έκ τής Διευθύνσεως)
  —Ανακοίνωσις.
  Ανακοινούται βΐς ολους τούς
  παραγωγοϋς τής πίριφερείας μα;
  ότι είς όλοτς τας , εδρας των Έ
  παρχιών, ήτοι είς τα χωρία Κα
  στέλλι. Πυργος, Νοΐρες, Τυμπάκι,
  Βιάννος, "Αγ. Μύρων καί εί; τό
  Αρκαλοχωρι ΰπάρχουσιν είς την
  διάθβσΐν των δωρκαν βποροκαθα
  ριατήρια διά τόν καθαρισμόν των
  σπόρων καί ιδία τοΰ σίτβυ πρός
  σποράν ώς καί διά την ά πολύ
  μανσιν αυτού κατά τοΰ Δαβλί
  τού.
  Λόγω τής μεγάλης σημασίας
  τής εργασίας ταύτης παρακαλβΰ
  μβν δλους τους ι προοδευτιχους
  γεωργοϋς νά οπεύσωβι νά καθα
  ρΙθΜσι καί άπολυμάνωσι τόν α πό
  ρον των πρό τής σπβράς μέ τα
  μέβα πού τόσον τελεία καί τό
  βον πρβχειρα τίθενται είς την
  διάθεσιν των.
  Ηράκλειον τό 23 Ν)βρίου <*Α& (Έκ τοϋ Γραφείου τής Γίωργι κης Υπηρεσίας Ήρακλβίβυ). ■ λ·ν, Φεβσαλονίκην. " Τειλε·, 1-50 ■ ■ ΝΕΟΝ -ΡΟΛΟΓΟΠΟΛΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤ. _Ι.__ΧΑΤΖΑΚΗ (Παρα τό Μεϊντάνι) ΈργασθεΙς επί ολόκληρον δωδβ καετΐαν ώς τεχνίτης είς τό κατά στημα Μιχαήλ Μανουσάκη (ΖενΙΘ) άναλαμβάνει την έπιδιόρθωσιν παντός ώρολογΐου, γραμμοφώνων καί μικρών ολλων μηχανημάτω», ίίίΐ!
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα Ιναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακάς
  27 Νοεμβριού 1938
  120 Ώρα
  Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
  ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ
  ΑΥΡΙΟΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
  ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΑΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας). — Τάς πρωϊνάς ώ
  ρας τής σήμερον αφίχθησαν οί έπιτε
  λάρχαι των Βαλκανικών χωρών. *Ά
  μα τή αφίξει των οί έπιτελάρχαι έπε
  σκέφθησαν τόν κ. Πρωθυπουργόν.
  Αί εργασίαι τής διασκέψεως άνεκοι
  νώθη ότι άρχίζουν την Δευτέραν (αύ
  ριον). Οί έπιτελάρχαι θά έπωφεληθού
  τής Κυριακής (σήμερον) διά νά κατα
  θέσουν επισήμως στέφανον είς τό μνη
  μείον τού αγνώστου στρατιώτου.
  ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΩΝ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΑΣΙΑΕΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τό εσπέρας αυ¬
  ριον (σήμερον) ή Α.Β.Υ. ό άντιβασι-
  λεύς Παύλος, δίδει δεξίωσιν πρός τι
  μην των έπιτελαρχών των Βαλκανικώ
  χρατών.
  ΚΑΤΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ
  0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Νοεμβριού (τού
  ταποκριτού μας). — Ό ύπουργί>ς των
  θίκονομικών αναχωρεί άπόψε διά Κέρ
  κυραν. ΛΙετά την επιστροφήν τού έκ
  Κερκύρας ό κ.Αποστολίδης θά κατέλ¬
  θη είς Κρήτην.
  ΔΗΑΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ι ΤΣΩΡΤΣΙΛ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΗ_ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Τηλδγραφοΰν έκ
  Λονδίνου ότι ό διαπρεπής'Άγγλος πολι
  τικός κ. Τσώρτσιλ προέβη είς δηλώσεις
  επί τής διεθνοΰς καταστάσεως. Ό κ.
  Τσώρτσιλ ανέπτυξε πάλιν επί τού άποι-
  χιαχού χαί τού ίσπανικοΰ τάς γνωστάς άν
  τιλήψεις τού, έξηγήσας διατί πρέπει νά
  άποκρουσθή ή έκχώρησις των άποικιών
  είς την Γερμανίαν καί νά μην αναγνω¬
  ρισθή δικαίωμα εμπόλεμον) είς τόν ατρα
  τηγόν Φράνκο.
  ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΥΡΚΑΪΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΨΟΡΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26
  άνταποκριτοΰ μας)
  Νοεμβριού (τού
  — Πληροφορίαι
  έ ό η
  . .. ηρφρ
  εκ Νέας Υόρκης άναφέρουν ότι εις την
  Καλλιφορνίαν κινδυνεύουν νά άποτε·
  φρωθούν έξ έκραγείσης έκεΐ πυρκαϊάς
  4.ΟΟΟ κατοικίαι.
  θΊίΠΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙ ΣΟΒΑΡΩΣ
  ΕΚ ΚΛΡΔΙΛΚΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  τής πόλεως τοΰ Βατικανού, ότι ό Πά-
  πας ασθενει έξ άσθματος τής καρδίας
  καί ότι οί θεράποντες ίατροί έκφρά-
  ζουν ανησυχίας διά την πορείαν τής
  ασθενείας τού.
  ΑΠΡΑΞΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
  ΜΕΤΩΠΑ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 26, Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
  Παρισίων ότι έπικρατεί άπραξία είς τα
  πολεμικά μέτωπα έν Ισπανία. Ούδε-
  μ£α άξία λόγου επιχείρησις εγένετο άπό
  πολλών ημερών.
  Ή κατάστασις είς την Γαλλίαν.
  Οί Άγγλοι διά τάς συνεννοησειν
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Νοεμβριού (τη Ι Ράϊχ κρίνοντες τα άποτελέ
  λεγραφικώς). — ΑΙ γαλλικα-1 σματα τής άγγλογαλλικής
  έφημερΐδες κρΐνουσαι την καί διασκέψεως των Παρισίων φρο
  τάστασιν, ζητοΰν την επιβο¬
  λήν μέτρων 'διασφαλιζόντων
  την τάξιν. Έκ των εφημερίδων,
  α( τής δεξιάς, πλειοδοτοϋν είς
  την λήψιν τοιούτων μέτρων.
  Ό τύπος τού κέντρου καί τής
  άριστεράς τονΐζει δτι τα ζητή-
  ματα των άπεργών πρέπει νά
  άντιμετωπισθώσι ψυχραίμως
  καί συμφώνως πρός τάς δή
  μοκρατικας ελευθερίας.
  Οί κυβερνητικαί κύκλοι τής
  ΓαλλΙας βεβαιούν δτι ό κ.
  Νταλαντιέ μελετδ τα μέτρα
  έκεΐνα άτινα θά τοθ έπιτρέ
  ψουν νά αποκαταστήση την
  τάξιν άπό
  τα έθνικά
  συμφώνου πρός
  καί κοινωνικά
  συμφέροντα. Πρός τουτο άλ¬
  λως τε συνεκροτήθη σήαερον
  μακρά ύπουργική σύσκεψις.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΗΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 26 Νοεμβριού
  (τηλεγραφικώς) — ΟΙ δημοσι-
  ογρσφικοί παράγοντες τοθ
  νούν δτι αί _συνομιλ(αι των
  κ. κ. Τσάμπερλαιν, Χάλιφαξ,
  Νταλαντιέ καί Μποννέ άποτε
  λοθν βήμσ πρός την είρήνευ
  σιν τής Εύρώπης, μολονότι αί
  κυρίαι γραμμαί τής πολιτικής
  των δύο χωρών άπέναντι ώρι
  σμένων προβλημάτων έμειναν
  άκαθόριστοι.
  —Αί γερμανικαί έφημερΐδες,
  μολονότι δέν σχολιάζουν την
  έν Γαλλία άπεργιακήν κίνησιν,
  συμφωνοθν δτι έν Γαλλία διά
  νά αποκατασταθή οριστικώς ή
  έσωτερική τάξις, χρειάζονται
  ριζικά μέτρα.
  ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΣΕΧΟΙ
  ΠΡΑΓΑ 26 Νοεμβριού (τη
  λεγρφικώς) —Οί τσεχικοί κύ
  κλοι κρίνοντες τάς πολωνικάς
  βλέψεις επί των συνόρων τής
  Τσεχοσλοβακίας παρστηροΰν
  δτι οί έγγυήσεις τάς οποίας
  παρέσχεν ή Γερμανία καί ή
  Ιταλία δέν πρέπει νά μείνουν
  θεωρητικαί άλλά νά άποκτή
  σουν τό ένδεδειγμένον
  ώστε νά παύσουν αί άπό μέ
  ρους τής Πολωνίας απειλαί]
  καί αί αύθαίρετοι στρατιωτι
  καί έπεμβάσεις.
  ΤΟ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΓΛΟ11
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Νοεμβριού.
  —Οί "Αγγλοι ύπουργοί κ. κ.
  Τσάμπερλαιν καί Χάλιφαξ ά
  φιχθέντες είς Λονδίνον άπέφυ
  γαν νά έπεκταθοΰν είς διεξο
  δικάς άνακοινώσεις διά τα έν
  Παρισίοις επιτευχθέντα άποτε
  λέσματα. Απλώς εξέφρασαν
  την ικανοποίησιν των διά την
  διαπιστωθείσαν ταύτότητα άν
  τιλήψεων των δύο μεγάλων δυ
  τικών δυνάμεων.
  — Ό Άγγλικός τύπος γρά
  φων επί των άναγγελθέντων
  διά κοινήν συνεννόησιν επί
  τού παλαιστινιακοΰ, ύπογραμ-
  μΐζει την σπουδαιότητα τοθ
  ζηΐήματος καί καλεΐ την κυ¬
  βέρνησιν νά επιζητήση μίαν
  οριστικήν ρύθμισιν τούτων ε¬
  πί τή βάσει άμοιβαίας υπο¬
  στηρίξεως των συμφερόντων
  Άράβων καί Εβραίων.
  Τροποποίησις της νομοδεσίας
  περί γεωργικών συνεταιρισμόν.
  Είς την Εφημερίδα τής Κυ λων όργανισμών δημοσίου δι των, μή ίσχυούσης έν προκει
  βερνήσεως εδημοσιεύθη άναγ καίου'είς την Ε.ΣΣ.Ε. πρός μένω πάσης άντιθέτου διατά
  καστικός νόυος διά τού ό· οργάνωσιν των ύπηοεσιών ξεως τοϋ νόμου 602, ώς κα
  ποίου τροποποιεΐται ή περί
  γεωργικών συνεταιρισμών νο
  μοθεσία.
  Διά τοθ νόμου όρΐζεται δτι
  είς την Εθνικήν Συνομοσπον
  δίαν. Συνεταιρισμών Ελλά¬
  δος ύπάγονται καί δλαι αί
  άναγκαστικαί συνεταιριστικαί
  όργανώσεις καθώς έπίσης καί
  οί άναγκαστικοί συνεταιρι-
  σμοί άποκαταστάσεως άκτη-
  μόνων. Έπίσης όρίζεται δτι
  Ιπιτρέπεται ή άπόσπασις δή
  μοσίων ύπαλλήλων ή ύπαλλή
  αυτής, καθώς καί ή πρόσλη των τυχόν διατάξεων είδικών
  ψις έκτάκτων ύπαλλήλων.
  Δι" άλλων διατάξεων όρΐ-
  ζονται τα εξής:
  Αί περί συγκλήσεως τακτι¬
  κών ή έκτάκτων γενικών συ-
  νελεύσεων των ένώσεων γεωρ
  γικών συνεταιρισμών, ώς καί
  τής Ε. Σ. Σ. Ε. αίτήσεις των
  μελών αυτών ύποβάλλονται
  εφεξής πρός τό ανώτατον συμ
  βούλιον γεωργικών συνεταιρι
  σμών, άποφαινόμενον οριστι¬
  κώς καί άμετακλήτως έπ' αύ·
  0 Πρωίνή
  Ο ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ 1Α ΚΗΡΥΞΗ
  ΕΜΠΟΛΕΜΟΝ ΤΗΗ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΛΙΑΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΩΝ Α Π ΕΡΓΟΝ
  ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΟΔΊΠΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΑΠΕΙΑΟΥΝΤΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Νοεμβριού (τοΰάν
  ταποχριτού μας).— Νυκτερινά τηλεγρα·
  ότι
  φηματα εκ Παρισίων βεβαιούν
  κατάστασις είς την Γαλλίαν άποβαίνεί
  διαρκώς κρισιμωτέρα. Α.ί άπεργίαι έ-
  πεκτείνονται, διαδηλώσεις δέ των άπερ¬
  γών διατρέχουν τάς όοοΰς των Παρι¬
  σίων. Αί έσπεριναί έφημερίδες άνα-
  γράφουν καί τα πρώτα ,έπειαόδια τα
  οποϊα έλαβον χώραν μεταξύ άπεργών
  καί αστυνομικαί ή συντηρ-ητιχών πολι·
  των. Ώς άφήνεται νά εννοηθή, δέν εί·
  ναι απίθανοι αί γενικωτέρας συγκρού-
  σεις.
  Κατόπιν τής κρισιμότητος είς ήν
  περιήλθεν η κατάστασις, ή κυβέρνησις
  Ντβλαντιέ απεφάσισεν όπως κηρύξη την
  χώραν είς εμπόλεμον κατάστασιν πρός"
  αποκατάστασιν τής τάξεως.
  ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
  ΖΗΤΟΥΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ^ ΝΤίΛΛΝΤΙΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).—Τελευταίαι ειδή-
  έγγραφή κονδυλίων είς τούς σεις πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον
  προϋπολο^ισμούς αυτών δι'|άνχφέρουν ότι τα κό^ματα τής γιλλι-
  είσφοράς, έπιχορηγήσεις καί κης άριστεράς έπιμένουν επί τής πά-
  νόμων. Άπαγορεύεται είς
  τάς γεωργικάς όργανώσεις
  τάς ύπαγομένας είς την άρ-
  μοδιότητα τής Ε. Σ. Σ Ε. ή
  έν γένει ένισχύσεις μή καθα [ραιτήσεως τής κυβερνήσεως Νταλαντιέ.
  ρώς γεωργικών συνεταιριστι) Ώς ύποστηρίζουν οί άριστεροί πάβα
  κων σκοπών ή όργανώσεων, αντίθετος άποψις τού Νταλαντιέ θά προ
  έκτός εάν εδόθη πρός τουτο! **λέβ?1 εκτράχυνσιν τής καταστάσεως είς
  εΐδ.κή αδεία υπό τοθ άνωτά
  τού συμβουλΐου γεωργικών
  συνεταιρισμών.
  ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΡΗΤΕΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΣΧΟΛΗΝ
  Εις τόν πίνακα των έπιτυχόν-
  των κατά τάς είσιτηρίους Ιξετά
  σεΐς είς την Πάντειον Ανωτάτην
  Σχολήν Πολιτικών Επιστήμων
  κατά τό άκαδημαϊχόν έτος 1938
  —39 συγκαταλέγονται καί οί κά
  τωθι Κρήτες: Ί. Π. Άγκριθαρά
  κης, Ε. Άρβανιτάκης, Β. Βασιλά¬
  κης, Κ. Βλαχάκης, Ι. Δ. Βουγιου
  κλάκης, Ι. Κ. Βουγιουκλάκης, Γ.
  Γεωργιλαϊάκης, Μ. Γιανούλης,
  Ε. Γλακουσάκης, Α. ΐΐασκαλάκης,
  Α. Δασκαλάκης, Ε. Ζαφειράκις,
  Μ. Ζαχαράκης, Α. θυμάκης, Κ.
  Κανάκης, Ε. Καλογεράκης, Π.
  Καρτσωνάκης, θ. Καβιμάτης, Γ.
  Κοζυράκης, Γ. Κοιλιαράκης, Μ.
  Κολλάχης, Ι. Κουδουμνάκηί. Σ.
  Κουλενιάκης, Ε. Κουφαλιτάκης,
  Ν. Λεωνιδάκης, Α. Λιακάκης, Γ.
  Μαρκάκης, Ι. Μορφάκης, Β. Μου·
  δάκης, Γ. Μπενάκης, Ζ. Μπριλά·
  κης, Α. Παπαδάκης, Αρτ. Παπα¬
  δάκης, Ι. Παπαδάκης, Σ. Ποττά-
  κης, Ν. Σαρτζετάκης, Ε. Τορά
  κης, Β Τσχμπαρλής, Μ. Τααμπαρ
  λής, Γ. Χαλκιαδάκης καί Δ Χαλ
  κιαδάκης.
  ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ
  ΝΕΟΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ
  ΥΠΟ ΤΟΗ ΕΒΗ[ΚΟΗ ΤΗΪ ΒΑΡΚΕΑ9ΝΗ!
  ΑΘΗΝΑΙ »6 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — ^Β*βαιοΰται έκ
  Παρισίων ότι ή Βχρκελώνη έβομβαρ-
  δίοθη έκ νίου υπό των έθνικών.
  Ό Ραδιοφωνικός Σταθμός Ά
  θηνών θά μεταίώση αύριον τό ά
  κόλουθον πρόγραμμα:
  "Ωρα 6 μ. μ. μετεωρολογικόν
  Ιελτίον, χρηματιστήριον. 6 15'
  δθυμο έλληνικό τραγουδι, 7.30'
  ,ρητική μουσική (συγκρότημα Έλ.
  ίαραδίτη), 8 Ιργα διά δύο πιά
  α δπό Λώρη καί "Ιδας Μαργαρί
  :η, 8.30' δυωδία υπό τής δίδος
  Νεφελούδη καί τοθ κ. Κοφινΐώ
  τη, 9 σονάτες διά φλάςυτο καί
  ιάνο υπό τοθ κ. Ε. Ζαργάνη καί
  τή; κ. Κ. Άντζαρή, 9.30' ειδή
  σεις, 9 45' Ικτακτο; συμφωνική
  συναυλία υπό τής όρχήστρα; τής
  δτΐερα; τή; Φραγκφουρτη; (Διευ
  θυντής ό κ. Κονβίτσκης), 10 45'
  ποικίλη μουσική δπό τής μικράς
  τοθ σταθμοθ, 11.30
  μουσική χοροθ καί έλαφρό τραγοθ
  ! δι 6πο τής χ, 'Αλ. Ζωγράφος
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ
  'Λγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγορά
  τοθ Έμπορικοΰ καί ΒιομηχανικοΟ
  Έπιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων προίόντων εΐχο1
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίίες:
  Σουλτανίναι α'.
  : ϊ:
  Καραμπ.
  Ελεμέδες α'.
  ΚοινοΙ
  Ταχτάδες α'.
  * β'*
  Υ'
  ΣΤαφ(δες μαύραι
  * Ελαια 3-ίο
  Σάπωνες: δρχ.
  ΛευκοΙ α' »
  β'
  16.-
  Κ.-15.—
  1Ζ - 13.
  9.— 11.—
  6. - 7.-
  8.50
  7.
  6 50-
  6.-
  5.-
  28.20
  17.50
  16.50
  ΑΙ ΣΥΛΛΟΠΚΑΙ
  ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  "Υπό τού ύφυπουργείου Ερ¬
  γασίας έκοινοποιήθησαν όδη
  γίαι ώς πρός την εφαρμογήν
  τής άπό 18)8)38 έθν. συλλο
  γικής συμβάσεως εργασίας,
  δι" ής καθορίζονται τα κατώ-
  τατα δρια ημερομίσθιον των
  έργατών γενικώς των μή ύποτ-
  γομένων είς τάς υπαρχούσας
  καί (σχυούσας γενικάς, ειδι¬
  κώς καί κλαδικάς συμβάσεις
  εργασίας. Δι* έτέρων έγκυκλί-
  ών κοινοποιοϋνται τα κείμενα
  των συλλογικών συμβάσεων
  τού έργατοτεχνικοϋ προσωπι¬
  κού των καθ" άπασαν την
  χώραν εργασιών τής Άνωνύ
  μου Έλληνικής Έταιρείας 'Υ
  δάτων καί τοϋ καθωρισμένου
  τρόπου διανομής των μονάδων
  φιλοδωρήματος μετσξύ των ύ
  παλλήλων ξενοδοχείον.
  Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
  Ό ύφυπουργός τής Εργασίας
  απηύθυνε πρός τα μέλη των Διοι
  κήσεων τής Έθνικής Συνομοσπον
  δίας των έργατων, των έργατιχών
  κέντρων καί των έργατιυπαλληλι
  κων σωματείων τής χώρας μακράν
  εγκύκλιον περί τής δγιεινής χαί
  ασφαλείας των έργατών.
  - ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ
  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΝΕΟΝ ΧΩΡΩΝ
  Πληροφορούμεθα δτι απεφασί¬
  σθη δπως ιδρύθη παρά τω Έλεγ
  χτιχφ Συνεδρίω τριμελής έπιτρο-
  πή είς την οποίαν θά άνατεθοθν
  τα σχετιχά μέ την εξακρίβωσιν
  τής υπηρεσίας των δημοσίων υ-
  παλλήλων είς τάς Νέας Χώρας
  πρό τής αφομοιώσεως καί τώ
  λειτουργών τής έκπαιδεύσεως, ο
  όποϊοι Ιχουν εργασθή κατά καιρούς
  είς χοινότητας τοθ έξωτερικοθ
  Ή έπιτροπή, τής έποίας ό τρό
  πος των εργασιών θά καθορισθή
  διά νόμου, θά έχη τό διχαίωμα
  νά έκδίδη τελεσιδίκους αποφά¬
  σει; επί των αιτήσεων αί οποίαι
  σχετικώς μέ τα ζητήματα ταθτα
  θά υποβάλλωνται είς αυτήν.
  ΗΕΟΡΤΗΤΟΥΠΡΑΣΙΝΟΥ
  ΕΙΣ ΤΟ «όν ΣΥΝΤΑΓΜΑ
  Υπό τοθ 43ου συντάγμα
  τος ώργσνώθη χθές ή προαγ
  γελθιΐσα έορτή έπ' εϋκαιρία
  τής φυτεύσεως υπό άνδρών
  τοϋ συντάγματος δενδρυλλίων
  πρός δημιουργίαν καί επέκτα¬
  σιν τοϋ πρασίνου. Είς την
  εορτήν παρέστησαν αί αρχαί,
  τμήμα τής Ε.Ο.Ν. Ηρακλείου
  καί άρκετοί φίλοι τοθ πρα
  οίνου.
  Η ΕΞΑΓΩΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Κατά την διαρρεύσασαν
  έβδομάδα ή κίνησις τής άγο
  ράς "Ηρακλείου ήτο ήσυχος.
  Αί σημειωθείσαι κατ' αυτήν
  έξαγωγαί έχουσιν ώς εξής
  είς χιλιόγραμμα: Σουλτανίναι
  200,000 ταχτάδες 60.000, έ
  λαια 50.000, καΐ χαρούπια
  1.000.
  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Προχθές την εσπέραν συ-
  6αρο| τώτ συμφερόντων τής χώρας.
  ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΝΕΒΛΗΒΗ
  ΤΟ ΤΑΞΙ&ΙΟΝ ΤΟΥ ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ
  ΛΟΓΩ ΤΟΝ ΑΒΕΡΠΟΝ ΕΙΣ* ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Νοεμβριού (τού ι ν
  ταποκριτού μας).— Κατά τα έκ τού έ·
  ξωτερικού τηλεγραφήματα τό ταξίδιον
  τοΰ Ρίμπεντροπ είς Παρισίους φημο-
  λογείται ότι ανεβλήθη λόγω των άπερ-
  γιών μέχρι τής διευκρινίσεως τής έν
  Γαλλία καταστάσεως.
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΤΕΤΑΡΤΗΝ
  ΟΑ ΓΕΝΙΚΕΥΘΗ Η__ΚΗΡΥΧΘΕΙίΑ ΙΠΕΡΓΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Έκ Παρισίων αγ
  γέλλεται ότι μεταξύ των έργατοϋπαλ-
  ληλικών κύκλων τονίζεται ότι την προ¬
  σέχη Τετάρτην αί άπεργίαι θά γενικευ
  θώσιν έν Γαλλία.
  ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΔΕΙΚΝΥΟΥΝ
  ΑΣΥΝΗΘΗ ΑΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
  • ΑΘΗΝΑΙ 26 Νοεμβριού (τού αν
  ταποκριτού μας).— Κ»τα τάς έκ τοβ
  έξωτερικοΰ πληροφορίας οί κομμουνι
  αταΐ είς Παρισίους δεικνύουν άβυνή-
  θη δραστηριότητα παροτρύνοντες τούς
  άπεργούς είς συγκεντρώσεως καί δια
  μαρτυρίας καί γενικώς ύπεισερχόμενοι
  είς κάθε ζήτημα προκθπτον με¬
  ταξύ άπεργών καί άστυνομίας. Οί κομ
  μουνιαταί άπειλούν ότι εάν δέν παραι¬
  τηθή ό κ. Νταλαντιέ Θά διοργανώσουν
  όγκώδεις μαχητικάς διαδηλώσεις.
  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Η ΑΝΑΒΟΛΗ
  ΤΟΥ ΤίΞΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΡΙΜΠτΤΙΤΡΟΠ:
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Έν σχέσει μέ την
  φημολογουμένην αναβολήν τού ταξιδίου
  ,-ηο , ε , ι τού φόν Ι'ίμπεντροπ είς Παρισίους, νε·
  νήλθεν είς συνεδρίασιν τό Δη!ώτιρφα6 πληρΟφορί«ι αγγέλλ«>υν ότι κ«1
  μοτικόν Συμβούλιον άσχολη· άν πραγματοποιηθή τοιαύτη αναβολή
  Θέ μέ διάψορα δημοτικά ζή θά είνε προσωρινη καί δι* ολίγας ή-
  τήματα τρεχούσης φύσεως, μέρας μόνον.