96594

Αριθμός τεύχους

5027

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

29/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτιισία λί(>αι 3
  Ιξάμηνος 2
  Άμεριχής
  ίτησία δολ. 15
  ίξάμηνο; » 8
  Τι~
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  29
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1958
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "^ ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ι1ΙΆΚΛΠΟΝ ΚΙΜΜΙ1Σ ■ ΕΓΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5027
  ΟΙ ΒΙΟΤΕΧΝΑΙ
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  Μβτ' ολίγας ημέρας πρό-
  κείται νά συνέλθη είς τάς
  Αθήνας τό πρώτον Πανελ¬
  λήνιον Βιοτεχνικόν Συνέδρι
  όν. Τάς εργασίας δέ τού συ·
  νεδρίου αύτοΰ, ώς εγνώσθη,
  θά παρακολουθήση μέ ίδιαι
  τέραν όλως στοργήν καί
  αδιάπτωτον ενδιαφέρον ή κυ
  βέρνησις. "Αλλωστε, είναι
  γνωστή ή μέριμνα τής χν'.
  βερνήσεως υπέρ των έτταγ-
  γελματιών καί βιοτεχνών.
  Ό 'ίδιος δέ ό πρωθυπουργός
  κ. Μεταξάς, ομιλών κατά
  την ίδρυσιν τής «Βιοτεχνι-
  κής Έστίας» ετόνισεν ότι ή
  τάξις των βιοτεχνών καί έ.
  παγγελματιών εχει ανάγκην
  άλλά καί δικαιοϋται ίδιαιτέ
  ρας εντελώς υποστηρίξεως.
  Καί δέν περιωρίσθη είς λό-
  γους μόνον. Εξεδήλωσε τα
  «Ισθήματά τού καί έμπρά-
  κτως.
  Άλλά τα ζητήματα πού
  άπασχολοϋν τούς βιοτέχνας
  κ«ί τούς έπαγγελματίας καί
  τούς βιοπαλαιστάς έν γένει
  των πόλεων είναι πολλά
  καί μεγάλα. Καί φυσικά δέν
  ήτο δυνατόν θά ρυθμισθοΰν
  άπό τής μιάς ημέρας είς την
  άλλην ούτε καί διά μαγεί-
  άς. Διά την λύσιν των χρει
  «ζεται μελέτη σοβαρά καί
  φυοικά χρόνος πολύς. Ή
  κυβέρνησις έπραξεν δ,τι ήτο
  δυνατόν, έ,τι τής έπέτρεπαν
  «ί συνθήκαι καί τα περιθώ
  ρια τοΰ κρατικοΰ προϋπο-
  λογισμοΰ καί τοΰ χρόνου
  που είχεν είς την διάθεσιν
  τη;. "Εδωσε λύσεις είς τα
  μάλλον έπείγοντα προβλή-
  ματα. Καί ήρχισε την μελέ
  την των αλλων ζητημάιων.
  Δέν γεννάται λοιπόν άμφιβο
  λία ότι μέ τόν καιρόν θά
  Φροντίση ν ά τακτοποιήση ο-
  λα έκεΐνα τα ζητήματα έκ
  ι-των οποίων έξαρτάται ή βελ
  1 τίωσις της θέσεως των έπαγ.
  γελματοβιοτεχνικών τάξεων
  τής χώρκς. Τα ζητήματα αύ
  τα θά μελετήση καί τό μετ'
  ολίγον συνερχόμενον είς "Α¬
  θήνας Πανελλήνιον συνέδρι
  όν των Βιοτεχνών. Καί θά
  ζητήση «πό την Κυβέρνησιν
  νά τα ρυθμίση όσον τό δυ¬
  νατόν ταχύτερον.
  Υπό τάς προϋαοθέσεις αύ
  τάς καί έν τρ πεποιθήσει ό¬
  τι τό συνερχόμενον συν -
  δριον θά σημειώση σταθμόν
  είς την προσπάθειαν ρυθμί-
  σεως των έπαγγελματοβιο-
  τεχνικών ζητημάτων, ή «Ά
  νόρθωσις»^ πού περιέβκλε
  πάντοτε μέ Ιδιαιτέραν συμπά
  θείαν τούς έπαγγελματίας
  καί βιοτέχνας, χαιρετίζει τό
  συνέδριον «αί εΰχεται πλήρη
  εύόδωσιν των εργασιών τού.
  Τό συνέδριον θ' άσχοληθή,
  ώς πληροφορούμεθα μέ τα
  ζητήματα τής κατοχυρώσεως
  τού έπαγγέλματος, της προα
  τασίας τής βιοτεχνίας διά
  νομοθετημάτων, τής πίστεως
  δι' Ιδρύσεως Έπαγγελματοβι-
  οτεχνικίϊς Τραπέζης, τής έ
  παγγελματικής καί βιοτεχνι-
  κης στέγης, τής λειτουργίας
  τοΰ ταμείου άοφαλίσεως καί
  άλλα. Καί δι' ολα αύτά τα
  ζητήματα θά φροντίση νά
  εύρη τάς καλυτέρας καί _ τάς
  ταχ'υτέρας λύσεις. Τάς λύσεις
  έκεΐνας τ.άς οποίας θά είνε
  εύκολον είς την κυβέρνησιν
  νά τάς αποδεχθή. Διότι ή κυ
  βέρνησις έπιθυμεΐ βεβαία νά
  τακτοποιήση 8λα τα επί μέ-
  ρους ζητήμκτα των διαφό¬
  ρων τάξενν, άλλά φροντίζει
  συγχρό> ως νά μην άποβαίνη
  ή τακτοποίησις αυτή είς βά-
  ρος των άλλων τάξεων, άλλά
  πρός οφελος τού συνόλου.
  ΟΠΒΙ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  Η ΣΗΜΑΣΙΑ
  ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ
  Τό Λαογραφικόν' Άρχεϊον τής
  Άκαδημίας ζητεί άπό τούς λει-
  τουργούς τής έκπαιδεύσεως την
  περισυλλογήν των μύθων των
  ζώων. Ώραία ή ίδέα τοθ Άρχεί
  ου νά αρχίση άπό^ τού; μύθους
  αύτούς τάς δημοσιεύσεις τού. Καί
  ώραία διά δύο σκοπ&ύς: Διότι θά
  καταστήση τούς μαθητάς, τόσον'
  καταλλήλους φύσει καί θέσει, εί
  δος έργατικων μελισσών γύρω ά
  πό τόν λαογραφικόν μας πλοθτον.
  Καί διότι θά περισώση τούς
  πολυτίμους αύτ&ύς νεοελληνικούς
  μύθους, καθιστάμενος διά τής
  ΆκαδημΕας, κτήμα καί δίδαγμα
  κοινόν,
  ΟΕ μθθοι τού ΑΕσώπου ^ άποτε-
  λοθν αιώνιον δπόδειγμα. Ή συμ-
  βολική μυθογρβφία ουδέποτε εί·
  χε τόσον αντίκτυπον είς την κοι¬
  νωνίαν, δσον είχεν δ Αϊσωπος
  χαί ειδικώτερον τα ζώα τού. Ό
  χώνώψ, δ βοθς, ή άλώπηξ, έ κό·
  ραξ, ή χελώνη, ή γαλή καί δέν
  γνωρΐζω ποία καί πόβα άλλα
  ζώα δπως τα σημειώνει ή φρασε
  ολογία τοθ έμπνευσμένου μυθογρά
  φού, απετέλεσαν 3χι μόνον διά
  τόν αρχαίον άλλά καί τόν νεώτε¬
  ρον κόσμον συγκεκριμένως μορ¬
  φάς. Άλλ' αύτό δέν σημαίνει δτι
  6 λαός έστηρίχθη είς τούς μύθους
  αϋτούς. Τα λαϊκά πρόσωπα^ καί
  πράγματα υπέστησαν άλλαγάς καί
  τροποποιήσεις έν % ίστορικΐ ίξε·
  λΐξιι άλλά καί έν τί νεωτέρα
  χοινωνιχΈ διαμορφώσει.»Τάς άλλα
  γάς χαί τάς τροποποιήσεις αυτάς
  δ λαός δέν παρέβλεψε. Τάς έτο·
  ποθέτησε κατά τόν άλφα ή ^ 6ήτ«
  τρόπον είς τούς πρωταρχικούς μυ-
  0ους. Καί οί μθθοι έχείνοι ε¬
  πήραν" περισσοτέραν άκόμη ζωην.
  Ευνεπληρώθηααν. Άπέκτησαν ψυ
  χολογιχά, κοινωνικά καί λαογρα
  (ρικά στοιχεΐα πραγματιχωτερα
  χ»ί ευρύτερον συγχρ&νισμένα. Α
  φήνω δτι προεκλήθη άπό τους
  4ρχ«£ους μύθους ή δημιουργίαΒ
  λως διόλου νεωτέρων είς τους
  ίποΕους ό λαός ετοποθέτησε ό¬
  λην την θυμοσοφίαν άλλά κα
  ίλτ)ν την πείραν ·κ<*ι την π» ρατηρητικότητά τού. Οί «παροιμιολόγοι» τής Κρήτης Ιχουν είς την πρώτην γραμμήν τούς μύθους των ζώων. 'Υπάρ χούν άλλως τε καί δογματισμοί βάσει των μύθων αυτών, οί όποΐ οί άποτελοθν τόν γνώμονα τής κρίσεως εις πολλά καθημερινά ζητήματα: —Καιρός λαγοθ, χαιρός λαγου δίνας παιδί μΐυ. Δέν είνε άνάγκη νά χολοσκάς καί νά βίάζεσαι "Ο,τι γράφει δέν ξεγράφει. Άν περνα σήμερο τής άλεποθς, αΰριο θά περνα τοθ κόρακα. Κάτι τέτοιους συμβολισμού; εί χε πρόχειρους §νας παληός περ βίλάρης. Ό κόσμος των ζώων— καί'τών φυτών — Βλος δ κόσμος τοθ ύποσιατικοΰ δπου έδούλευε χρόνια, άπετέλει δι' αυτόν άληθι- νόν θησαυρόν παρομοιώσεων, μετα φερομένων μέ δλην την αύθεντί αν είς τα γύρω τού πρόσωπα καί πράγματα. Αί παρομοιώσεις αύ ταί προήρχοντο τίς περισσότερες φορές άπό άπηχήσεΐς μύόων 8πως τίς διεσκε6ασε ή καί τίς έδημι ούργησεν δ λαός, άπό νεώτερα ή παλαιότερα πρότυΐτα. * * Εχω δπ' δψει Ινα βιβλιαράκι διασκευής των Αϊσωπείων μύθων δπου τό χελιδόνι καί ή κουροθ να, οί σφήκες χαί οί πέρδικες, οί λαγοί καί οί βαθρακοί, οί χήνες κ«ί οί γερανοί παρουσιάζον ται ζωνταν&Ι είς τους γνωσΐού; μύ θους των, χαί τοθτο διότι δ δια σχευαστής Ιχει κατορθώσει νά συμπληρώση την τυπική φρασεο λογία τοθ Αίσώπευ μέ έκφρίσεις λαϊκές καί νοήματα είδικώτερα. Άλλ' ανεξαρτήτως αύτοθ ^ οί μθ^ θοι τοθ λαοθ χαταντά συνήθως νά ϊίνε εντελώς πρωτότυποι χαί άπό απόψεως υποθέσεως χαί άπό άπό ψεως Ζδιώματος. Παρουσιάζουν την διχή τους, σύγχρονη έλληνική οφραγϊδα χαί τό πλούσιο λαο γραφιχό μας λεξιλόγιο. Τα παρα μύθια τοΟ'Άντερσεν πού έχουν χαί αύτά/ήν πλευρά τους, δσον άφορά τα ζωα· μαλονότι διατηροθν λαμ πρά φανταστιχά «έφγέ» χαί έ*χουν πλοχήν ψυχολογημένην, δέν παρα βάλλονται μέ τούς έλληνιχούς μυ θους. Οί τελευταΐοι αύτοι χατορ θώνουν μέ τή.λιτότητά τους έστω, ρδ καντός μέ τα πραχτι Ο ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ 8ον Ο ΙΕγ>Ο2 ΠΟΛΕΜΟΣ
  Ξθί Τβδρχοι μέ τα μπλβΰ μάτια
  Παρηκολούθει μέ ιδιαίτερον
  πάντοτε ενδιαφέρον την πολιτικήν
  κατάστασιν. ΕΓχε την εντύπωσιν
  «τι άργά ή γρήγορα ή μερίς τού
  Γζεμβλ θ' άνεγνώριζε την αξίαν
  τού, θά τοθ ήνχγε τούς χόλπους
  της, χαί θά τόν παρεδέχετο ώ;
  την πλέον έξέχουσχν φυσιογνω¬
  μίαν της. Άλλ' άν ένδιεφέρετο
  διά την πολιτικήν, ίέν είχεν οδ
  τε την διανοητιχόΐητα ουτε τα
  συστήματα των πολιτικών.
  Ήτανΐνας στρατιώτνϊς ποΰ ή
  θελε νά κάμη πολιτικήν. Οί πό
  λιτικοί ίέν τοθ άπέδιδαν μέγα
  λην σημασίαν. Τάν εΰρισκαν πό
  λύ δύσκολον, διά νά ί'ασισ'^οθν
  είς αυτόν. Τόν εΰρισκαν ένοχλητι
  χον. Άλλοτε τόν αυναντοθσαν έ
  πιθετιχώς εύφραδή, χαί άλλοτε
  περιφρονητικώ; σιωπηλόν. Εΰρι
  σχαν δΐί δέν είχε τίποτε νά τούς
  πρεσφέρη Είς την Θεσσαλονίκην
  ήμποροθσεν ίσως νά Ιχη δπα
  δούς τινάς. Είς την Κωνσταντίνου
  πόλιν ή'αν άγνωστος "Αν διαττ,
  ροθσαν επαφήν μετ' αύτοθ, καί
  τόν ένεθάρρυναν, τα Ικαμναν δχι
  διά νά τόν Ιχουν πολιτικόν συ
  νεργάτην των, άλλά διά νά Ι
  χούν μαζί , των τόν ίκανόν στρα
  τιώτην.
  Διότι Ιχαιρε τής φημης ενός
  έξαιρέτου έπιτελοθς άξιωματι-
  κοθ.
  Κανείς δέν έσχέπτετο νά τοθ
  Αμφισβητήση την στρατιωτιχήν
  αξίαν τού. Ώς τύπος δέν ένιθύμί'
  ζε διόλου Τοθρχον αξιωματικόν
  Μέ τόν τρόπον πού μιλοΰσε μέ
  τα μπλοθ μάτια τού, μέ την ά
  καμψίαν τού, ώο-οίαζε καί συμ
  περιεφέρετο σάν Γερμανός. Είχε
  σύατημα. Οί φίλοι νΛ Τζεμάλ έ
  φρονούν δτι μίαν ημέραν μποροθ
  σε νά τούς είνε χρήσιμος ό έ
  ξαίρετος έκεΐνος άξιωματικός, χρή
  σιμος χατά ; τοϋ Έμβερ καί τού
  φόν Βάγκενχάϊμ.
  "Ετσι δ Μουσταφά Κεμάλ, 6
  περήφανος ώ; δ Έωσφίρος, ίπή
  γαινεν άπό πδρτα σέ πόρτα διά
  νά έπισκέπτεται π»λιτικοΰς δευ
  τέρας σειράς. Τόν άφιναν νά
  περιμένη είς άντιθαλάμους, ώς
  Ινας μεταξύ των πολλών, καί
  αύΐός εχανε την υπομονήν τού,
  2παίζε νευρικά μέ τα κουμπιά τ'ς
  στολής τού, έξενευρίζετο. Αύτοΰς
  τούς πολΐτικάντηδες τούς περι-
  φρονοθσε, άλλά κάπου ϊπρεπε ν'
  άκουμβήση καί αυτδς: Καί τού;
  ήνείχετο. "Επληττΐ. Άηδίαζεν.
  Άγανακτοθσε. Καί γιά νά ξεχνόΐ,
  γιά νά εύρη ίνα άντίδοτον, τό 2ρ
  ριψεν είς τό ποτόν. "Επινε, Ι
  ττινε άγρίως... Τότε, έξαφνα, χω-
  ρίς καμμιά προειδοποίησιν, τόν
  Όκτώβριον τοθ 1911, ή Ιταλία
  άπεβίβ*σε στρατεΰματα είς Τρι'
  πολίτιδα τής Βορείου Άφριχής,
  κατέλαβε την πρωτεύουσαν της
  καί μέρος τής άχτής. |
  Ήταν δ πόλεμος.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ άφησε
  την πολιτικήν κατά μέρος. Αί
  στιγμαί ήγειραν αξιώσεις μόνον
  είς τόν στρατιώτην. Τό καθήκον
  τού ήταν νά μή λείψη άπό την
  Βόρειον Άφριχήν. "Ηθελε νά πό
  λεμήση κατά των Ίΐαλών.
  Έξαιρουμένης τής μακράς δ
  δοθ διά ξηράς, διά Συρίας καί
  Αιγυπτου, ή Τουρχία είχεν ά
  ηοί.ο^Ύΐ άπό την Βόρειον Ά-
  φρικήν.Οί "Ιταλοί άπέκλεισαν τάς
  θαλασσίας δδους καί ϊχλεισ»ν τα
  Δαρδανέλλια.
  Ό τουρκικός στίλος άπεΐελεΐ
  το άπό δύο θωρηχτά χαί μερικά
  καταδρομιχά. Τα καζάνια των
  Τού Άννλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ
  χά τους νοήματα νά άποβαίνουν
  έφηρμοσμένη παιδαγωγική. Νά
  ένδιαφέρουν άχίμη τούς μεγάλους
  ή νά παρουσιάζωνται μέ στοιχεϊα
  μορφωτικά, χρήσιμα χαί άπό γε
  νιχής χοινωνιχής απόψεως.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ήσχν σκουριασμένα. Τα πληρώμα
  τα των είχαν έξαφανισθή χαί τα
  πολεμιχά αϋτά ϊμεναν άδόξως
  κλεισμένα είς τόν Κεράτιον κέλ
  πον. Ήτο αδύνατον διά τούς Τούρ
  κου; ν' άποστείλουν στρατεύμα
  τα. ΟΕ άξΐωματικοί πού ήθελαν
  νά μεταβοθν νά πολεμήσουν κα
  τα των Ίχαλών, ίπρεπε νά προ
  σπαθήσουν νά ευρεθοθν είς την
  Ό Τζβμάλ.
  Άφρικήν όπως μποροΰσαν. Κάθε
  νέος άξιωματιχός έσχεδίαζε νά
  μεταβή. Ό Έμβέρ άμέσως Ιφυ
  γε χαί έπήγεν έχεϊ. Ό Φετχή,
  δ δτοΐος ήταν στρατιωτικός άκό
  λουθος είς τό Παρίσι έπεβιβάσθη
  είς την Μασσαλίαν ενός γαλλικοθ
  άλιευτιχοθ ίστιοφόρου καί άνε
  χώρησεν είς Τύνιδα.
  Μέ δύο φίλους τού δ Κεμάλ
  απεφάσισαν νά μεταβοθν διά ξη-
  ρας. Διέσχισαν την Μικράν Άσί
  αν, κατέβηκαν είς την Συρίαν
  καί την Παλαιστίνην, χρησιμο
  ποιοθντες τόν σιδηρόδρομον, έφ'
  δσον υπήρχε σιδηροδρομική γραμ
  μή, συνεχίζοντες Ιφιπποι ή πεζοΕ.
  Φθάσαντες είς Αλεξάνδρειαν εύ¬
  ρον τα αίγυπτιακά σύνορα κλει
  στά, διότι οί Άγγλοι είχαν κηρύ
  ξει την Αίγυπτον ουδετέραν. Λύσ
  σα κατέλαβε τόν Μουσταφά Κε¬
  μάλ. Ή Αΐγυπτος ήτο τουρκικόν
  έδαφος. Οί Άγγλοι δέν είχαν δι
  καίωμα έν αυτ^), χαί δμως είχαν
  τό ΰρίοος νά χλείσουν τα ού
  νορα καί νά μή έπιτρέπουν είς
  Τούρκους άξιωμακχούς καί τουρ
  χικά στρατεύματα νά σπεύσουν
  είς βοήθειαν Τούρκων επί γειτο
  νικοθ έδάφευς, τό δττοΐον ήτο
  έπίαης τουρκικόν. Ό Κεμάλ ήσ
  θάνετο την αγγλικήν άπαγόρευ
  σιν ώς ατίμωσιν διά την τουρ
  κικήν τού συνείδησιν.
  Δέν μποροθσαν νά κάμουν τί
  ποτε. "Η έπρεπε νά έπιστρέψουν
  ή νά "έπιχειρήσουν νά περάσουν
  τα σύ/ορα δ καθείς δπως θά έ
  νόμιζε καλλίτερα. Χωρίσθηχαν.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ μετημφιεαμέ
  νο; είς "Αραβα έπεβιβίσθη τοθ
  μικροθ σιδηροδρόμου πού ήκολού
  θει την σιδηροδρομικήν γραμμήν
  πρός δυσμάς. Είς τα σύνορα τόν
  εσταμάτησαν. Τα μπλοθ μάτια
  τού, τα ξανθά τού μαλλιά, τόν
  έπρόδιδαν. Έξ άλλου ίέν ώμιλοθ
  σε παρά έλάχιστα την άραβικήν.
  Ό άξιωματικός πού ήσκει τόν Ι
  λεγχον των ταξιδιωτδν είς τα
  σύνορα, ήταν Ινας Αίγυιττιος. Ά
  πό τόν Άγγλον διοικητήν Άλε-
  ξανδρείας είχε λάβει περιγραφήν
  των χαρακτηριστικών τοθ Κεμάλ
  μαζί μέ την διαταγήν νά μή
  τόν αφήση νά περάση τα σύνο
  ρα. Τόν ανεγνώρισεν. Άλλ' δ
  Αίγύπτιος άξιωματικός έμισοθσε
  τούς* "Αγγλους καί ώς Μωαμε
  θανός έμισοθσεν δλους τούς χρι
  στιανούς. "Ολαι τού αί συμπά
  θειαι έστρέφοντο πρός τούς Τούρ
  κους. Έν τοσούτφ δέν μποροθΐε
  ν' άγνοήιη τελείως τάς διαταγάς
  πού είχε λάβει. Καί άφοθ έβιβαι
  ώθη δτι δ Κεμάλ ήτο δ κα
  ταζητούμενος Τοθρκος, τόν άφη·
  σε νά περάση καί τόν προέΐτεμ
  ψε μέ δλας τού τάς ευχάς. Είς
  την Αλεξάνδρειαν ϊστειλεν ίνα
  άλλον ταξιδιώτην μέ μπλοθ μά
  τια.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ κατηυθύν
  θη είς τό τουρκικόν στρατηγεΤ
  όν, πού ευρίσκετο είς Άί'ν-άλ-
  Μανσούρ είς βάθος δέκα πέντε
  χιλιομέτρων άπό τοθ λιμένος είς
  τό εσωτερικόν, Ντέρνα. Ήταν εύ·
  πρόσδεκτος Υπήρχεν έλλειψις
  αξιωματικών, καί δ Κεμάλ παρου
  σίαζε τό πλεονέκτημα δτι άπό την
  επιθεώρησιν πού είχε κάμει έ-
  χεΐ τό παρελθόν ίτος, εγνώριζε
  την χώραν καί τόν πληθυσμόν.
  Προήχθη είς τόν βαθμόν τοθ
  ταγματάρχου χαί τοθ άνέθεσαν
  Έττίκαιρα θέματα
  ΤΟ ΑΕΡΟΠΑΑΝΟΝ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
  Β'.
  Τό άεροπλάνον μετέφερεν
  έπειγόντως τούς άρχηγούς
  των τεσσάρων μεγάλον κρα·
  των είς την Ιστορικήν συνάν
  τησιν τοθ Μονάχου καί ούτω
  άπεφεύχθη ή Ικρηξις τοθ πο¬
  λέμου. Ή ραγδαιότης τής κι
  νήσεως των άρχηγών διά τοϋ
  άεροπλάνου, έματαΐωσε τόν
  πόλεμον. Άς καταλογίσωμεν
  λοιπόν είς το ενεργητικόν τοθ
  άεροπλάνου τό ευχάριστον
  τούτο άποτέλεσμα. Άεροπλά-
  να δμως θά ύπάρχουν πάντο¬
  τε, καί σήμερον καί αυριον
  καί είς τό άπώτατον μέλλον.
  Νά στηρΐξωμεν λοιπόν τάς έλ
  πίδας μας είς τό άεροπλάνον
  καί νά έπαναπαυθώμεν μέ
  την παρήγορον σκέψιν, 8τι έφ'
  δσον θά ύπάρχουν καί θά τί¬
  θενται είς την άμεσον διάθε¬
  σιν των άρχηγών των μέγα-
  λων κρατών τα άεροπλάνα,
  ώς μέσον συγκοινωνϊας, θά έ¬
  χωμεν εξησφαλισμένην καί
  την μονιμότητα τής είρήνης;
  "Επί τοθ άφελοθς τούτου συλ·
  λογισμοϋ θά ήτο τολμηρόν νά
  στηρΐξη κανείς παρομοίαν έλ·
  π(δα.
  Εάν ή τταγΐωσις καί ή μο-
  νιμότης τής εΐρήνης ήτο μόνον
  ζήτημα συνεννοήσεως των με-
  γάλών κρατών καί όμαλής
  επιλύσεως των μετσξύ των
  διαφόρων, διά τής όδοϋ τής
  διαιτησΐας καί τοϋ άμοιβαΐου
  συμβιβασμοϋ, θά είχομεν νά
  υπενθυμίσωμεν £να άλλον πά
  ράγοντα, τέκνον των μεταπο·
  λεμικών συνθηκών καί δημι-
  ούργημα ακριβώς τής κατά
  την διάρκειαν τοθ πολέμου
  θερμανθεΐσης ·άνθρωπιστικής
  ίδέας, δτι ό πόλεμος είς τό
  μέλλον πρέπει νά παραμερι-
  σθή, ώς μέσον λύσεως των
  διεθνών διαφόρων. Καί ό πά
  ράγωεν αύτός δέν εΤνε άλλος,
  άπό τόν νεκροφανή σήμερον
  θεσμόν τής ΚοινωνΙας των
  Εθνών.
  Δυστυχώς δμως αί πιθανό-
  τητες τής συνεννοήσεως ήλατ
  τώθησαν είς ελάχιστον ποσο
  στόν, διότι έξέλιπεν ό ψυχο·
  λογικάς ^παράγων τής προδι-
  αθέσεως των κρατών, διά μίαν
  μόνιμον είρηνικήν συμβΐωσιν.
  Υπό άλλας περιστάσεις ψυ-
  χολογικάς διεμορφώθη ό θε
  σμός τής ΚοινωνΙας των "Ε¬
  θνών, καί άλλοΐα υπήρξεν
  έκτοτε, ή συμπεριφορά των με
  λών της, ώς αύτοτελών κρα
  τικών όργανισμων, άκέναντι
  αλλήλων.
  Ή ψυχολογική προδιάθεσις
  υπέρ τής είρήνης άνετράπη
  καί όργασμός πυρετώδης κα¬
  τέλαβε τα κράτη, μέ τάσεις
  άσυγκρατήτους πρός τούς έ-
  ξοπλισμούς. Ό θεσμός τής
  Κοινωνίσς των "Εθνών έξέπε
  σε τοθ άρχικοΰ προορισμοθ
  τού, ή μάλλον μετέττεσεν είς
  μίαν καθαράν ουτοπίαν, ποδο
  πατηθεΐς είς τό τέλος, ώς ά
  χρηστος καί άνάξιος προσο
  χής καί σημασΐας. Ουδείς δέ,
  άγνοεϊ σήμερον δτι δλα τα
  πεπολιτισμένα κράτη, παρα
  σκευάζονται πυρετωδώς, δα
  πανώντα τεραστία ποσά των
  προϋπολογισμώ ν των, υπό
  την άνευ τέρματος αγωνίαν
  ν' ανταποκριθή Εκαστον, άπό
  απόψεως άεροπορικής ύπερο
  πλΐας, είς τάς είδικωτέρας ά
  νάγκας τού. Ή προσονή των
  κρατών εχει στραφή Ιντονω
  τα τη πρός τό νεώτερον τοθ
  το πολεμικόν δπλον καί ή επι
  στήμη, τής οποίας γνήσιον τέ
  κνον είναι τό άεροπλάνον,
  εχει άφΐερωθή ολοψύχως είς
  την όσημέραι, επί μάλλον καί
  μάλλον τελειοποίησιν τού,πρός
  τόν σκοπόν νά τό καταστήση
  τό φονικώτερον καί όλεθριώτε
  ρον όργανον τοθ άπαισΐου
  δαΐμονος τοΰ πολέμου.
  Άλλ' Ιστω. Δεχόμεθα πρός
  στιγμήν ότι τό άεροπλάνον,
  δι' ου επετεύχθη ή ταχΐστη συ
  νάντησις των άρχηγών των
  μεγάλων κρατών είς τό Μό-
  ναχον, πρός ειρηνικήν διευθέ¬
  τησιν τής διαφοράς μεταξύ
  Γερμανίας καί ΤσεχοσλοβακΙ
  άς, εσημείωσε φωτεινόν παρά
  δειγμα εξυπηρετήσεως τής εί¬
  ρήνης. Άλλά ή περίπτωσις αύ
  τή, μοναδική ΐσως, ώς πρός
  την εξυπηρέτησιν τής είρήνης,
  διά τοθ άεροπλάνου, είναι α
  ρά γε ίκανή νά άποσπάση,
  τόν θαυμασμόν καί την εύγνω
  μοσύνην τοθ κόσμου πρός τάς
  νεωτέρας επιστημονικάς άνα
  καλύψεις καί έφευρέσεις; Πρό
  τί)ς ανακαλύψεως τοθ άερο
  πλάνου υπήρχεν ή άτμήλα-
  τος συγκοινωνΐα διά ξηράς
  καί θαλάσσης. Πόσον δμως
  ωφεληθή ή ανθρωπότης Ικ τής
  ανακαλύψεως τοϋ άτμοθ, ώς
  κινητηρΐου δυνάμεως, καί πό
  σον έζημιώθη έξ αυτού, τό
  γνωρίζομεν πάντες. Δέν είνε
  άνάγκη νά προσφύγωμεν είς
  στατιστικούς άπολογισμούς.
  Ή κοινή γνώσις καί πεϊρα
  των πραγμάτων μαρτυρεΐ δ-
  τι ή ωφελεία, έκ τής έξυπη
  ρετήσεως των άναγκων τοθ
  άνθρώπου, διά τοθ άτμοθ,
  υπήρξεν ασυγκρίτως ύπερτέ·
  ρα, έναντι ελαχίστης ζημίας.
  Ή εύγνωμοσύνη τοθ κόσμου
  πρός την παλαιοτέραν αυτήν
  ανακάλυψιν παραμένει άκε-
  ραΐα. Διότι υπήρξεν άναμφι-
  σβήτητος καί ή εΰεργετική χρη
  σιμοποίησίς της. Διά τό άερο
  πλάνον δμως δέν συντρέχουν
  αί προϋαοθέσεις υπό τάς δ-
  ποίας θά επεβάλλετο ή άνα-
  γνώρισις των εϋεργετΐκών υ¬
  πέρ τής ανθρωπότητος ύπηρε
  σιών τού. Δέν έχομεν τό δι-
  καΐωμα νά τό κατατάξωμεν
  είς την σειράν των έπιστη-
  μονικών άνακαλύψεων αί ο¬
  ποίαι ώφέλησαν καί εΰηργέ
  τησαν την άνθρωπότητα. Τό
  ΰτι έξυττηρετεΐ καί αύτό πρακ
  τικάς ανάγκας συγκοινωνίας,
  έστω καί είς ελαχίστην κλΐ
  μακα σήμερον, αυριον δέ ΐ¬
  σως νά εξυπηρετήση καί είς
  ευρύτερον δέν γεννάται άμ-
  φιβολΐα. Άλλ' δταν σκεφθή
  κανείς δτι δλα τα κράτη, μι¬
  κρά καί μεγάλα, άποβλέπουν
  σήμερον πρός τό άεροπλά¬
  νον, ώς πρός ίνα Οργανον
  κυρΐως πολεμικόν, δτι άπορ-
  ροφά έκ τοθ δημοσιονομικοθ
  πλούτου των κρατών τεραστία
  ποσά, καί 8τι ώς όργανον
  πολέμου, χρησιμοποιεΐται εύ
  χερώς κατά άμάχων καί ά*
  θώων άνθρωπΐνων ύΐτάρξεων,
  προκαλεΐ δέ καί σπεΐρει άφθό
  νως την φρΐκην καί την από¬
  γνωσιν, δέν μένει ούδ' ή έλα
  χΐσΐη άμφιβολΐα δτι ή έπιστή
  μη μέ τοιαύτας κατευθύν
  σεις κακοποιοϋ εκδηλώσεως,
  δέν εχει τό δικαΐωμα νά υπο
  λογΐζη επί τής εύγνωμοσύ-
  νης των λαών.
  Μάνθος Πλεύρη;
  05 ε
  Χσς ΛθΗΙιοφιοτΙτΙοοΆ λιοΙιι
  Λΐς>υ.ΐρ Λΐμι ρις *>3ΐΛθ)3γχοο
  -? ΊθΛ^θν. ,9 69 οο]τίΙιιο
  -ιιΐ3Λου «ΥΙ239» ΛΛΛ
  ~η&οςχά λ»}οι»α? λΙιι ο11·
  -9 Λ»30«Ο 5( 5)Λ
  -υ,ο,ο 53ΐΑηοι
  ΟΙ 31»Οθη3Χθ1113 '
  3ΐοιι(,ια,Λ,Ό)θ ϋ5
  ΛΟΛΟΟΦθιΟ,Χ)^
  ιοΧοι»>ΐ
  •(ηοχ
  »Λ!0
  52»
  5ηον_>ρλ»τΙ 5ροι
  3νν>
  V
  :λοΛο'3 λοχιλολιοχ λοιοο)5(
  ηγοΕ 'μοιγγιοΛ Λθογιπ"9 91 Λ0εΙ
  3τ11ιο ΐ3γγ9(3οοΊι «χιφιΐνϋ/» μ,—
  1) Χ>11303119
  λοοχ3]0 Λςιι 9"9
  ΛΐιΐφσΊ1 91°, ΰθο10£
  •χ ποε
  ΟΙ ΛΟ130ΟΦΟ3Υ 53Λσ*ηθΛ1)0κ 131
  Λΐιιηοι ΛίιτΙτιηόΛ λΙι^
  •(ΛΟΪ3γχ9σΉ. ,ις) "τι τί θε·1
  ρχ τί ·η [ Λιμ
  Λθΐ3θΌ(1)η3γ 9ΐ ι3ο1ρ)Χολ
  5]5ΐ ΆγϊΛΚθθΊι λΙι9 λΙιι ηο]3γχηα
  [, 5? 5η3οΙ/σΌοΧ)θΛ9 ΛΏόσ} ?τ1 59
  ιγγ3ΐο»>{ 5]3 ηο
  ο-
  51ιτ.
  γ θ
  'ν* «{£ Ψ Λ300Λ]ΟΝ3Λ)ρ 5»ή 573,—
  •γηιο Λ9ϋ).Χ3Λΐΐθΐρ 530
  -4Υ_ 3τ1 »ιηΐ9ΛΧηο ηιοιγιοτι ι»χ
  ΪΟΤΐ 5βΧΟϊ?1Χ5ΤΐΙΐ1Ο)01Χ)Μ 5(101 ϋ
  ιοις, Λ91οηΛ/*- 3Λ13 5 ϊ
  ·λ»ι ί
  9ΥΥ9 Λη
  »γο
  ιηχ
  9*ιιοηχγ3
  σΌ3, Λςο
  Ι
  Ιϊι
  θϋΜ
  ιδλχ3γ
  •Λ9ΤΪ0
  η ΛζΟΙ
  ) λκιι
  3ΐφιση>ι 91 ΛΙ1Χ0113 λΙι.ι Λψιςιη 3Λ13
  λοι ϊω]ς] ιλΙμομ 91—
  ηητΐοο'ς
  Ο3Υ31 Λ|ί1 3100
  001 ΐ
  ηοΛ9Υγηο
  13X3 οοι
  χϊ οιΙ^ Ϊι53γ9ΐ9 μ.—
  ·0)3Λ3ΛθΧ1θ α'ΐ ?
  λΙιμιθΙ,ι λΙιι ~9 ηοοιοια
  Λθ ηοι 5ι^3
  3Π £ί
  ιγησ γγ
  5(ιι ΛΟΐοΙιγιι ιχοτίητΐη^ Αι
  9^1011 ΑΟΛ3Τίΐ3> 'ΠΟΙ ί
  γ»θ*9 91 513
  5»ιλοΧοοιι 5
  -3τ1ηογοΧορ 9γγθ19
  91 5]3 Λ0Λ9Τ) 1Β* 5(05111Ο13γΜ
  Όΐΐ9 Λη]ΐ3οΐΛΪ
  5ςιοι
  '5ολ
  • ·■·■■■ ι
  91
  ΖΟάΊνΐ
  Η
  , ηο)3ΐοογαι.οο'
  ■3γ))3χ
  Λθ13θΊθ] 91
  Λθο,ΙιγηοΓΐ
  ]ΐΐ3 λολ
  ΙΗνΐΗΛΟΜ Ί Μ
  ΒΒβΒΒΒ»Ββ»ΒΒΒβΒΜ»βΛΒβΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒ9ΒβΒΙΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ■V.
  'Χ 0
  5
  5[
  »ο»ιΐ
  | (Θ1^3Ζ)
  ϊ ι
  Αηχγρ αμομιτι ιχ»χ
  'ηο)λοοαψ 591ΑΟΒ
  ΐ ^ί
  γ9
  ητΙΙιιο
  Ο.
  ίΐΐκιρΐΛΐοΗιρι—
  50
  βεΐΒΒΒΒΒ
  ΙΟΙΜ3ΥΜ3 ΙΟΝΙΟ
  «■■■■■■■■εΐΜει*Βε>ΒΒεΐΒΒεΐΒ>*ΜΒΒΒΒΒΒ
  ϊ
  .-
  ςη
  Η>ΐνΖΐνΧ Ί
  •11 γ ·»
  2
  'πο;β^ Ίιοαβ^ '
  0 '
  91
  , Η,
  ·Αν,
  ι»Ηΐιββ«» ν-βκ »1^*»σ^)
  "ΙΛΙ 'Δ
  -ϋΛΜ Αί
  »Λ3ΤΪΟΊΤΪΙλφ 1
  ■ «» νειεΐεΐ9ΐΜΜειΒΒΒΒΒΒειειεΐΒειει
  α
  ϊ Μ-ϊ
  γΐιιοσιιιι-,
  22 δ
  ]
  Ο,
  ισχ
  , Λ3
  η ·ΐ, )
  φι Λ3 ίγΙ ιι 21—11
  |μχχ)ΐόη>| Λθ
  Τι3Χ37 Λυ·81
  9Η113ΧΟ 91
  Ά)3γχ
  ^ Ίιχ9σ
  »ΙΙ7
  • ΚΗ1ΜΧ ΑΐΙΙΒΐρΚ-,
  ΒΒΪΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΧΒΙΙΜΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  *!>Ι3Ο9-ΟΟ1Ο)(λ3
  ·£9'9 Ύ-ΐ
  ·γ1·γ1 9—ε ]σχ τί 'ΐι εί—6
  •(ιχ9χχοο ηΐϋγιι λΙι
  -φθΊι 'Ιιχ9Χ3ΐο>| ηο99
  Ίοιγ 17)30310
  ΗΜΥϋΥΙΑΦ
  ηοχ
  •ΙΐΟΟΛ
  )ΟΜ
  » ι»μ λο?τ1Χό09
  Αορ3Α3Γΐ ιοχ λουηι αοι
  ]οχ
  -ο οοι 9^9 ϋι 5ηΛ(ρφΓΐηο
  Ιβ) 31Λ3Μ. Ο1Λ0Μ91σΐ Λ~)Ο0Χ
  Ώΐχφ Λ0991Υ.1Χ
  3Λ3 Λς0ΓίΧθθ9
  ΐγθΛΠΟ '3Γ)09 Λ913ΗΤ1 (£
  ·1θΙΐΑ)ΧΛ.ηθ
  -Ληο 91γ1 ιοΐ3Λ9θ°]ο
  9 ηοΐ9Λσθ οοι 039]
  ·3ΓίηθΛ9θ311
  3θΐι ηοι 5ηογ)φ 5ηοι 9119
  ιιι 9~ 9 'ί>!ίγχοχικΐ 9
  (2 Άω)γιτΐ3θ Ιιφοχοχ-, (ι
  ηοι
  Ιι ΌοΧονν ηο]3φοιοσχ3ΐΛ] οοι
  0ΟΟ3] ΟΟΙ Λ1ΟΟ3Α3Α9 Λΐμΐ
  9 ρ 5ιο
  Ιι
  η3Λ)ο ΛΐρόοφοοσΊι. λ—ιο)λ.οόφ
  Λ3 ,19 ΛΙΙΜΙΙθητί 5)3 10130)1
  3 ιιο ΐ3θθΓΐσΊιχοσυ. 'ηοργχσό
  Η," ηοτΙθΛ οοι οοΧονν" ηο]3φ
  0100Χ3Λ ΟΟΙ ΟθβΛ 0Ο03) ΠΟ1
  503003Λ3Λ9 ",ΙΜ.θσΐΙΙΙ.3 Η.
  2ΙΞλ(1ΗΜΟ<ΐυ 1311 ·5ηοι Λ3— · 5η°ι 9σ"οφ 3010X0119 'ηοι ΛΐιΧζ)ΐ ΠΌ 1ΟΧ θΐ 9θ ηοα1· Ι10* ΛΙ ηοιι 'ηοι }Φ 10 ]0 'ηοι ιογ Λ3— 1ΗΗ1Ά1 Ί ΝΠΙΙΙΙΜ ηοι 1 λπο 5? ] Λΐΐίΐ 5]3 Ι ΜθίρΧ •Λ0Τ1Ο9Χ Λ913ΜΟΡ Λ3Ο0501Λ35Ι3 1500*0 ί>ΐ)Λΐιχ)Γΐη3Λοιΐ)ρ 5ΐρι λοο
  Ί »ΐ3ΐ Ι '
  ) λΙιι 3σΊ
  ·? Λΐ^ΧΓϊΐσηνί ΛαΛ3Γΐοηθ3ΐι λΙιι
  )Χ3ΛΠΟ3 »]0119 Ι 0
  ·!Υ9- Αϋιο
  ιηιΐ3ΐιηγγηο
  ηογιφ 5η
  ηοι 5ηοΐ3>ηο
  υ )γΓσ·μ. ηοι"''5
  ηοι 50031109] ΐϊ
  ί, 51ιι
  , λκ»ι πογΙγομ ηοκιτΊΟΛ ηοι
  Π ί Ϊ
  Λ1Ο1Γ)θ9(σ ΛΙ^Ι 10Χ Λ1011
  Λΐθ.1 5]3 Λ3Ο3Υ313ΛΠΟ 'ΛΡ)13
  1Η3 Λ3ΛΙ ηο)οιΐ9 ηοχ
  91 'υ.5ι33τ1
  ηοι 5ϋΐ9Λίί3Ληο 5ο
  * 9ΥΥν. 'ηοι
  ΐ
  Ξ3ι1 }{3 ζ
  ΙΙ1ΙΙ1111
  II
  ΙΠ
  Η1.Η0ΙΧΗ
  υ Η3Ζ3Ζ
  (ΐννννυ)
  ΑΟ,ΝΙ ΑΟΙ Ϊ0ΦΪ10
  χι
  99ρ
  Λίιια'ϊριιχ — ΑΒ(1ιιη3- -
  Ζ3ΝΙ4ΛΗ)
  ν
  ί 5ΐ3 9
  5ΐΐΛο1ητι-
  9 9
  5ηοΰ3Γ) η
  αοσσοο
  » 9 ηο]3χην
  1 "Ρ'δ δΑ

  IV
  ?9
  95
  ·χ 9 Λοιοηο
  Ό? 39 51ό
  . ·χ 9


  Λ39
  .ο ιν υ '
  ΊΙΙΚ'Α3
  ■ ιτΐ ιι,
  Ν3
  πκ
  3Ι3ΖΧ
  «γ,ηοοκ
  .1310 Η..11
  Η
  05 50Ο1 13ΛφφΓ1 Λ~)Χ09φ Ο,
  5 0119
  οιι Λσρι 5ιοΙχι.Χ9ΛθΛ.9 Η.—
  •οιι-οφσιι
  91 13Λ0ρσ3γ 31ΟΛφ
  303119 31θγγ9 ΠΟΙΙ ΛΟΛ1.3Χ3 ,θ
  (ιγο^οοσιι η.—
  ΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ηοτΐ 53ΐίΐϋΐ)Λϊ) ^βο 9^9
  9λ. Ιΐί^ 91
  ΌΐσΓΐΜ Λ91 Ί Ιφ
  -η^ φι φανή
  -ίχιοηο Αΐρι Ασιγο Α(ρΑ»ΧΙιτ1
  } ^ 323
  -οΧο Α(αι 523 533903x1233 χ>%
  λ'Χ'Ι άά 52*
  •ηοι
  ηοιι
  5Χ(^
  5001 ?τΙ 3Ρ05Υ.1Τ)
  γ
  οσΐΛζΐο 5φ
  50 5
  }0 '
  Ι
  91£>
  91
  9
  Χ3Λ0Τ1
  ■ ο ^η
  .9Φ1Ι0Μ λ
  ίφ
  Λ91
  Θ9Μ ρ
  οιλγ;Φιι? λΙιι ηια
  10Λ
  Λ Ι ΉΠΓ3. Λ91 ΰ
  9Λ 1311

  1Μ γ^
  ιολ]3 χ.ιηφη3 ιοι
  ηο 5θΛ9<νη>ι 9 Α^
  ηοιι 9^9 9ΚΙ '
  { 51
  ΐί
  ·509>?Λ1ιη5?
  ι.' Ι10» ■
  ί1 3Λ13
  1
  ηοι
  δ
  οΐ3γοΧο
  Ι
  γ οί ρ ^9 ^
  91 ΙιΟ 5 30 )ΟΜ 313φρθ111
  13ϋ3^υ' ^Ο)3>Ο3£ίθγΐΦ 5ί
  9ΐο ιχ}ΐ3θοηιοΐίθ )»
  γοχ γοι »?91 λΙιλοι1γΙ|
  Ι/ ·
  5ΐιι
  91 5
  θ
  3ΐοιιΙ, 9οηοιοιΐ9 9
  51ιι ουΧ ο:ο 0Λ91Ι
  ] 9 )
  •ιοτΙηοΛσρ 91 Λ?9 '9)|11£>ίιΦ 'ί
  •ογοΛςιο
  3γρ
  .
  9 ]Υ
  ο^ολιιχρ Ιίχηχ3τΐη3Λΐι 1/ ρχ 91*
  (Ιοτΐφ Ιιχηη'σιο 1^ ηοιιο, 5ΐ3ος?ιιιΐ£ΐ
  •311 ΙΟ 531ΛρΐιΟ ΛΌγ3 Λψζ Ιΐρ ΛΠΟΧΟ
  Ι! 51 ΐ1Λό
  1η, 5οτίιοσΧηιτι
  ηοχ φιΐΏοςκΙα
  ΛΟ)ΧΟφ Ο.
  ι
  ηοι 9Α ]οχ Ιΐοηιφ Λρι 9^
  13*291011X11 Λ9χ ηοχ
  ολ
  3 9υ '"3ηοο)ΐ1 ηοι {9?
  ιο }οχ ρΗοηχόοο ]ο λοοχογΙ
  οιο ΙμτΙΑιχο '9ΐϊ1 9^ 3χος?
  91
  •ηοχ Λ9γοιΐ)ΧΛ9 Λ91 5ο
  χ Λσ>)χσ)φ ο,
  :ποο ΠΟΧ9ΑΟ0
  οόφχ ιηο^γοχιιι^'Λΐ,ιι ηοιι
  Ι Ί
  ηο°
  9 Ί )!.
  (ΐΙΟ 31011 53X11009^30 Ί(ΙΑ(Τ>φ
  »Χ 30(0^103,, •
  5001 ?
  ΐ
  •Α(»ι
  ΑΧγ53103 1Α?003φ Αφΐ 1»Χ
  ά ί1
  ηοι
  ΑΟΙ '
  001
  '5(0
  Άωιοΐιι Αΐρι
  9
  -23 ·5οαΑθο'3οΙ)»ΐ2Α|
  Λ00ΊΛ3Χ 01 Λβΐζΐ ί|9Τΐ3ς Ο,
  •039x13. α^ι :Α(οκ
  ^ ?ι Λ0Ο22 ϊ3*
  όν. κα
  κ?
  ιι
  Άσιι
  φ ;ν4
  10x13x9011
  ^ ,ιχ Χ3σΐ3ΐι Ι/" οιοιΧ»γςιοχ ·χ3θΙιι
  • Λΐιιιρ ηοϊ ΌχιθΛηΛ 91^ 5^
  ΐ)ΙΓ 3Λ1.3
  5
  ηο
  ηοχιοςΛρ ηοι Λρι
  9 Ι10*1 3Λ13
  9 5Κ> ΐ|
  ηοιι οτ1ϋ.γχλ3 91
  9Λ 10ΛΟΧ)Λ9
  1ΟΧΛ0Λ9Χ
  ηο ιοχ 9ΥΥ.ν, *13Λ)3γιοιι9 λποΧ
  ιοιτί)χ ιοΛ)γ ]ο
  3Λ23,
  Όΐ3ΓΐΙιο

  91 Λφιιιογ 13Ο9Χ 313X3
  ιοχ
  9119
  5
  5ηοι ,ιΐ» 100)3190010311.

  οχ 5ηοχ 010Η910Χ
  ηοι 5ηοόοΛ.Ιιι
  Ληοηϋοιιι οιοιΧΐργηοι 91(?ν 'Λβι ·ηοι Λςοπνοιιτΐηο
  νΐΤ*ΪΛ3ΑΗ Π1 *ΐί*)Ηΐ! *ΊΓϊ Α ΛνΤΠΛ Τ *1ίΤ1ιΤΐ ' ·
  9
  οογ ώ η
  • ΐφ 5θφ()
  ηοιι
  5οοι
  »γ_9 ?ΐίγς ·Λ9»/, λ?ι
  ίχίό*} 30 "5οτΪ3χ;ρ— 5?ο"33 9
  9 ^9^η^^·χ 3^23 "5ογ_ιχ
  5ο;3^99 ^ ίοτΐοιο
  ΟΓ!β 013X3103 '5θϋ<Οί)9Λ}? 5]3 5<ρ '5ηοχύη·^ 5ηοι 5ηοι 5(οτΙο,' 9> ]_ΐΕ 30
  ·Λ01ί<ηΐ?τΙ 51 ΛθΥ^δ 513 Λ1θί*Χ Χ ί ■ ιιοαιι (χ : Λ91 'ΛθΐΙΛιηιιογ ;·3Λ9θοΐν '^ηοΓΐςο 5ηοχ ιοίΐΛρσφί _ΙΟΓΐ '31303Ξ— [-10311 3ΐ1 13Λφφςΐ 0Λ?τ1ιιλό3ΐγγ>οχ 9ΐ Ι
  0031911 ΰΥ-
  ·5οι|
  -| 013X03(103 23X3, '<*<)<■ ■ 5}3 Λ3Χ23 ηοϊ Λθ23λ!ί1>!θΊθ
  _^ τ , '·»Λθ"31|ια 5θΑ?τΙ]ν
  |·ϊ> '»?τ1οι λοι 5;3 α
  910
  :59θθθΥθ>'θ'3ΐΐ0 9 :
  «10311101
  ιρ .λ
  91 ?^ ιηιΙιγοΧο 5όο:ιοποα *>9'ου ^ιοηοχρ Λ91
  ηοι ηοιι οκίηχ ΒΛ3, 3τ1 ολ 5|σοοΧ Λΐαΐ)γοιι ΟΛ3, 3Χ309Χ
  . 'ηογηοιι
  5
  Νδ3θ Νδΐ
  Ηνΐϋϊ ΝΗ1 ΟΗΙί
  —ΟΕ
  :οοο
  ■τί 9
  ■Μ |^[ 1310ΛΟ 9ς)
  |μ> :ηογςιοιιοΛΐ£ΐ — ριϊΐ3υ—Ιιοηοι>|
  •χ ·χ · Χ3θ»τ)ηοθ Ι*
  ' 130)3119)
  ο υ
  λοοι»3Θ
  Λϋΐ
  έσυ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΛΝΟΡΘΩΣΪΣ
  Οί "Αθλιοι.
  458ον
  Διοβάς δ· ϊμπροοθεν ούΓθν, κα,ά Ο,,οόν
  ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΑΙ ΤΗΣ Ε. 0. Ν.
  ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ Π1Β0ΥΣ
  Τού κ. ΑΛ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
  ΚυβΕρνπτιχοΰ 'Επιτρόιτου της ΕΟΝ
  Σΐήν* ιστορίαν τής Ε Ο.Ν. την
  σύντομη άλλά καί δυναμική, την
  γεμάτη άπό όρμή καί πίστι εση¬
  μειώθη ένας άκόμα σταθμος ποΰ
  μπορεΐ νά άποβ^ ασφαλώς, σταθ-
  Έ
  ι- ■> - χ · "-μ τόν πελεκυφόρον εΤηε.—Γιά σου.
  Γουλομάρα. Πρός δέ τόν άλλον.- Γιά σου, Ζαμπε!ΐ
  τάκη. Ι Ιρός τόν έγγαστρΐμοθον δέ τέλος.—Τί παν-
  τάτα μωρέ Ψοφιά ! μ
  Κατ1 εκείνην τήν στιγμήν παρετήοησε τόν άν¬
  θρωπον, ΰστις εΤχε περιπέσει είς τάς χείρας των ά-
  λιτηρίων τούτων οθτος, άφότου είαήλθον οί άσΐυ-
  νομικοί κληιήρες, δέν εΤχε προφέρει οΰτε λέξιν
  άλλ ίστατο κυπτων την κεφαλήν.— Λύσατε τόν
  κύριον ! ιΛπεν ό Ίοβέρης καί προσέξατε νά μην έ-
  βγή έξω κανείς.
  Τουτο δ' είπών έκάθισεν ήγεμονικώς πλησίον
  τοϋ τραπεζίου, δττου ό λύχνος καί τό μελανοδο
  χεΐον, εξήγαγεν έκ τοΟ κόλπου τού φύλλον χάρτου
  φέρον χαρτόσημον καί ήρξατο τής προανακρίσεως.
  ΆφοΟ έγροψε τούς πρώτους στίχους, ήτοι τα
  τυπικά έκεΐνσ, άτινα είνε πάντοχε τα αύτά, ήγειρε
  τούς οφθαλμούς, καί είπεν.—/Άς έλθη πλησίον ό
  κύριος, δπου εΐχαν έδώ δεμένον.
  Οί χωροφύλακες παρετήρησαν περί αύτούς.
  —Αί, είπεν ό Ίαβέρης, ποθ είνε τος ;
  Ό δεσμώτης των άλιτηρίων, ό κ. Λευκίας, ό κ.
  Όνούφριος Θρούμπης, ό πατήρ τής Ούρανίας ή Κο
  ρυδαλλίδας, εΐχε γίνει άφαντος, έπειδή ή μέν θύρα
  έφυλάττετο, δχι δμως καί τό παράθυρον άμα δέ
  εΐχε λυθή καί ένώ 6 Ίαβέρης κατεγίνετο νά γράφη
  τα τυπικά τής άνακρίσεως, έπωφεληθείς αύτός την
  ταραχήν, τόν θόρι,βον, τήν συσσώρευσιν τοϋ πλή
  θους έν τώ δωματΓω έκείνω, τό σκότος, καί δρά-
  ξσς την στιγμήν δτε ουδείς ΐτροσεΐχίν είς ούτον, έ-
  δραπέτευσεν άπό τοθ παραθύρου.
  Έτρεξεν είς των χωροφυλάκων πρός τό παρά
  θυρον καί είδεν, άλλ' έ'ξω ού?είο εφαίνετο. Μόνον
  ή σχοινίνη κλΐμοξ έτρεμεν εισέτι έκ τής καθόδου
  τοθ οραπετεύσαντος.
  —Διάβολε, διάβολε! είπεν ό Ίαβέρης έντός
  των οδόντων τού" αύτός πρέπει νά ήτον ό καλλίτε¬
  ρος !
  ΚΒ.'
  Μικρός άοιδός
  Τήν έπιοθσαν τής ημέρας, καθ" ήν συνέβησαν
  είς τήν οικίαν Κόρακα ταυτα πάντα, παιδίον τι ήο·
  χετο πρός αυτήν έκ/ίτοΟ μέρους δπου κείται ή γέφυ-
  ρα τής Άουστερλίτσης. ΤΗτον ήδη νύξ. Τό παιδίον
  τούτο ώχρόν, κάτισχνον, είς ράκη ένδεδυμένον, φο
  ροϋν περισκελίδα άπό πανί έν ώρα χειμώνος (Φε
  βρουόριον μήνα), άνέβαινε τόν δρόμον άδον μέγα
  λοφώνως.
  Είς τίνα δέ γωνίαν, πλησίον τής όδοϋ δπου
  τοθ Κόρακα ή οίκία, γραΐά τις ή*τον έσκυμμένη καί
  έσκάλευε σωρόν άκαθαρσιών ΐσως εύρισκε τι έντός
  αυτών, υπό τόν φανόν τής δδοθ. Τό πσιδίον έ
  πεσεν επάνω της, ένώ διέβαινεν όπισθοχωρήσαν
  δέ άμέσως.—Μ-πά ! άνέκραξε' τί είνε τοθτο ; Νόμι
  σα πώς ήΊσν κανένας σκύλος ! τόσος £νας σκύ
  λαρος !
  (συνεχ(ζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ (5ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. _
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, -Ο¬
  ρον, Τηνον, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  »^Ν^">^»^>«
  ^^ν*
  ΖΗΤΕΙΤΕ
  ΐ τδν έ
  ς, άπ* 2λ« τ* κ«τ«στήμ«τ« χαΐ
  5ί λσταΤς Μάρχ«ς «2τ«»Ρ
  ν
  βρ, Μβυλινί,
  Ρ«ρΐς χ«ντ<«μ«τβί κ. λ. « Ι Βν. Μίο. δβχιμη β« 0*ς βι« ήγΥ»ημέν».ν χ«1 σ«ρ«· ,. Μ. ΚΟΡΠΗ25 ψχή ή ηής λαίας ό δτ)μιουργός τή; 4η; Αυ- 'θύστου. Μέσα στόν χρόνον αυτόν δέν ή ανε λίγα τί άθλ»,τικά γεγονότα πού έλαβαν χώρανμέσα στού; κόλ που; τί]; ΕΟΝ. Άλλά ό καιρός γιά τή μεγάλη έξίρμησι δέν εί ε Ιλθεΐ άκόμα. Δέν υπήρχαν ου τε ατελέχη, &υ:ε μέσα, ου:ε κα- πως άρτια οργάνωσις. Χρΐιάστηκε νά περάση ό χρόνος γιά νά άπο κτηθοθν λίγο—πολίι αύτά πού £■ λειπαν. Τώρα—τώρα δ άρχηγίς έδωσε τδ σύνθηαα τής Ιξορμήσε- ως καί ή ΕΟΝ έπιχειρεϊ. "Ετσι έρχόιιαστε νά έκπληρώ σουμε καί αύ:όν τόν σκοπόν τής Οργανώσεως, πού θέλει μέ τόν άθλητισμό νά προαψίρι^ σΐό "Ε θνος σώματα γερά, γεματα άπό ύγεία καί σφρΐγος Άλλά θέλει καί κάτι άκόμα. θέλει την ίθλη αι νά τονώση στό ιΊπέρτατον ση¬ μείον την άγωνιστική διάθεσι κά θε νέου καί κάθε νέας καί νά συμβάλη μέ αυτήν στή δημιουρ γία γενεάς ά,'ωνιστών σΐή ψ^χή, στό σώμα ατόν χαρακτήρα. Ή 4η Αογούσιου μέ άλλα λόγια ή Ελ¬ λάς, δέν χρειάζεται όπαδούς θέλει πιστούς, δέν χρειάζεται συμ- παθεΐς θεατάς, θέλει άγω/ισΐάς, £έν χρειάζεται άνθρώπους άρρω- στημένου', θέλει άκατάβλητες ψ^ χές καί γερά κορμιά. "Αλλως τε σιήν έπιδίωξι αυτή των αντικειμενικήν σχοπών πού 5έν είνε άλλο άπό την πανάρχαιη καί σεβασμιωιέρα των π^ραδόσε- ων τοΰ ΈλληνισμοΟ, οί Φαλαγγί- ται καί οί Σκαπανεϊς αί Φαλλαγ- γίτισσαι καΙΣ<απάν:σσεί βρίσ<ουν μ·ά άπό τίς ώραιότερες κα{ έπω λέ ψί ΙΙάλλ ΨΑΡΙΚΑ-ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ είς ϊ Εμ Κρααάκη. Παρ. ^ .Νομαρχίαν, μός καί στήν ιστορίαν τού Έλ- ληνικοθ μας άθληπσμοθ. 'Ένχς δηλαδή ακόμα καρπός τής παν- τοίύναμις πνοής χοθ Άρχηγοΰ. ΙΙέρασε Ινας χρόνος άπό τότε πού ήρχισαν νά δψώνωνται ά- ραιά—ίρζιά στήν άρχή δάσος π^κνότατο ΰσιερα, ή σημαΐες μέ τό διπλό πέλεκυν σάν ΰπερήφανα κα! άλόγιστοι βλαστάρια τού σπό ρου, πού τόν έσιτειρε μέσα στή ερμή μ τής Έλληνικής Νεο- ό Α βάσεις τού καί έτσι καταβάλλεται σέ πραγματΐκά εθνικόν άθλητισμί. Μέ τόν τρόπο αύιόν, τοΰ δημίου^ γοΰνται συνθήκες έξαιρετικής; ά- ναπχύξεως καί άποκτα μιί άπό τίς κυριώτερες προυποθέσεις άκ μής καί τήν σπουδαιότερη βίσι έρ γασίας. ΊΙ Έθνιχή Όργάνωσις Νεολαΐας θεωρεί καθήκον της νά συνεργασθή οτενώτατα μέ τούς άθλτ)τι»ςούς όργανισμούς τή; Χώ ρας καΐ είναι εύΐυχισμίνη, πού μ-ηοριϊ νά προσφέρη στήν ώραία υπόθεσι τοΰ έλληνικοθ άθλητΐσμοΰ "Εχεί δέ την δεβαιότητχ, 8ΐι μεγάλοι καί σπ^υϊαϊίΐ θ* είνεΐ' Ή άμαξιτή όδός ΉρακΑείου-Λασηδίου. ΤΖΕΡΜΙΑΔί2 Νοέμβριο; (άντα άπό έτών διά την κατχσκευήν τή; ποκριτοθ μας). — Είς προηγουμέ! δδοθ αυτής. Δυστυχώς δμως, τα νην άνταπόκρισίν μας έγράψχμεν έργον δέν άιιεπερατώθη. Άπε?>α·
  διά την αλματικήν εξέλιξιν τών'σίσθη άπό τοθ 1927 νά κατασκειι
  καλλιεργε-ών καί τάς καταπλη
  κτικά; έν γένει πριόδου; τοθ δ-
  ροπεδίου Λασηθίου.
  Καί άνεφέραμεν 5:ι αί πρόοδοι
  ίφείλονται έν πολλοΓς καί είς τήν
  σύνδεσιν τοθ έΐοπεδίου μέ τόν
  Άγιον Νικόλαον καί τόν άλλον
  έν γένει νομόν δι1 αμαξιτής συγ·
  μ
  φελέστερες
  δ
  ΙΙαράλλτ;
  φρ ψχγ
  λα δμως ίξυπηρετεΐται κατά τόν
  πιό ώτέλιμο τρόπο ή υπόθεσις
  τοθ έλληνικοθ άθλητισμοθ τοΟ δ
  ποίου εύρύνοντχι έξαιρετικά αί
  γίτας τή; Ελλάδος
  άό ώ έ
  γ
  άκόμα
  νά
  ώραΐο έργο.
  έ την
  καί
  Τού;
  σ' Ινα
  χαλεΐ
  ωργανωμένη
  έθελοντική τους έργασία, την δ
  ηίροχη αυτήν άπόπσι φίρου τι
  μής στήν ίερή Ιννοια τοθ τιμημέ-
  νού μόχθου γιά τήν δημιουργία
  στίβιον καί γιά την καλλιτίρευσι
  έκείνων πού ύπάρχουν.
  Έτσι δέν θά μείνη πόλις, κωμό
  πόλις ή χιαρίο μέσ* στ' αγια
  χώμοιτά μας, πού νά μην έχη
  τόν χώρον δπου θά σφυρηλχτ,οθν-
  οΕ ψοχές καί τα σώμα
  ο£ καρποί μι«ς πλήρους καί εύ «ιν»νί«ς Αλλα τα οροπέδιον
  ρυτάτης συνεργασίας της μέ τίς
  άθλητικές έργανώσεις καί μιά;
  άμοι^χίας αλλν}λο6ρηθείας γιά
  την προαγωγή καί την πραγμά¬
  τωσιν τής ί5έας τής άθλήσεως
  ολοκλήρου τής γενεάς, γιά την
  οποίαν χρειάζβταΐ έντονη καί συν
  τονισμένη προσπαθεία.
  Ό άρχηγός καλεϊ τους Φαλαγ
  θά προοδεύση πραγματικά, δταν
  συνδεθ^) δι' αύιοκινητοδρόμου μέ
  τό Ηρακλειον. Είς τήν αγοράν
  τοθ Ηρακλείου ά'λλωστε άποσΐέλ·
  λει πρός κατανάλωσιν τό μεγαλύ
  τερον μίρος των πρ?ιόντων τού
  Άπό τό Ηράκλειον προμηθίύεται
  τα εΐδη των οποίων Ιχει ανάγκην.
  Έκτός δέ αύΐοθ καί ή τουριστική
  κ'νησις τής επαρχίας, μέ τό Δι·
  κταϊον άντρον, μέ τάς τόσας άλ¬
  λας αρχαιότητάς μέ τάς άαυγ/χρί-
  τους φυσικάς καλλονάς καί τό
  ύπίρνχον κλΐμα, τότε μόνον θά
  τονώθη καί Ο' αποβή πηγή πλου
  τισμοθ διά τόν τόπον, δταν Ιξα
  αύτοκινητική συγκοινω
  φ^ ηή
  νία μέ τό Ηράκλειον. Οί Λαση
  θιώται τό άντιλαμβάνονται πλή
  ρω;. Δι' αϋΐό καί ειργάσθησαν
  σθ§.Τό 1929κατεσχευάσθη είς'τήν
  κορυφήν τοθ βουνοΰ, παρά τήν«άμ
  πελον» Ινα τμήμα 1800 περίπου
  μέτρων. "Εκτοτε δμω; δέν δνινε
  τίποτε απολύτω;. Καί μολονότι
  άλλοτε οί κάτοικοί προσεφέρθη¬
  σαν νά Ιργασθοθν οί ίδιοι πρόσω
  πικώς διά την προώθησιν τής δ-
  δοΰ, άρκεΐ νά διετίθεντο έργοδη·
  γ&ί καί έργαλεϊα είτε υπό τοθ
  ΔημονΙου είτε υπό τοΰ έπαρχια-
  κου ταμείου δδοποιίας. έν το&ιοις
  χαί είς αυτό ν'ριαφόρησε τό κομ-
  ματικόν κράτος. "Ηδη δμω; ή
  σημερίνή κυβέρνησι; Ιργάζίται
  διά την ,λύσιν τοθ συ^κοινωνια·
  κοθ προβλήματος τή; χώρας.
  Καί οί Λασηθιώται π'στεόουν
  δτι θά μεριμνήση καί διά την
  αποπεράτωσιν τής <55οΰ Χερσονή- σου—Ποταμιών— Ά65οΟ—Κερβ; Λασηθίου. Ή δδός αυτή άλλωστε £έν θά εξυπηρετήση τού; Λασηθιώ τα; μόνον. Ηά εξυπηρετήση καί τόν νομόν Ηρακλείου ολόκληρον κίθώς καί τόν τουρισμόν. Καί θά κατασκευασθή συντόμως χάρις είς τό κυβρνητικόν ενδιαφέρον. ται τα τδν νέων καί πρώτ τή; Πατρίδος μ%ς, Προκήρυξις έπαναληπτικής Δημοπρασίας Ό Δήμαρχος Ηρακλείου προκηρύσσει δτι κατατεθείσης γιτών καί άπ' δλων των Φαλαγ-1 έμ^ροθέσμου προσφοράς 5 ο)ο . , έλαττον της τιμής τοθ τελευ- των Φαλαγγιτισσων τα(ου μειοδότου'6ια τήν προ. τής Ελλάδος. ΕίναΕ μιά άπό τΙς'μήθειαν είς τόν Δήμον 200 μέ πιό θετικές δπηρεσίες στό Έ Ι τρων κυβικών]άμμου πυριτικής θνοι καί μιά άνεκτίμηΐος "" μ ή τα άσφαλτικά όδοστρώμα δπηρεσία; είς τόν έλληνικό άθλητι τα έπαναλαμβάνεται ή φόν σμδ, πού κι' αύτός Ιθεσε τα γήπε' - - ... . δα στή διάθεσι των με- ΟΝ ή μ λών τής ΕΟΝ, καί τοθ όποίου έτσι λύεται Ινα άπό τα μεγα- λείτερα προβ'ήματα. Φαλαγγίτε; καί ΦαλαγγΕτισσε; ΣκαπανεΙ; καί Σκαπάνισσες. άπό τή μιά ώ; την άλλη άκρη τή; πατρική; έλληνική; γής. Άκού σβτε τό σάλπισμα τοθ Άρχη- γ*οθ! Άχούσατε τό σύνθημά τού! ρά δημοπρασία αυτή τήν Ιην Δεκεμβριού 1938 ημέραν Πέμ¬ πτην καί ώραν 11 —12 υπό τούς αύτούς δρους καί ένώπι όν τής Δημαρχιακής Έπιτρο· πής. Έν Ηρακλείω τή 28 Νοεμ βρίου 1938 Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης Άκούσατε καί πως σάν ίνα; χινηθήκατε δ άΎθρωπος, γιατί μιά είνε ή ψυχή σα;, Ινα τό πνεΰ δλοι καί δλε; στού; στίβου ! Έμ πρό; γιά μιά καινούργια δπηρε- σία πού καλεϊσϋε νά προσφέρετε μα πού σά; διέπει, τό πνεθμα'—δ Έθνος! τής 4η; Αύγούστου! Έμπρό; Ι Α. Ν. Κανβλλόπουλβς Τ6 Εμπορορραφειον Γ, θ. Τρεβιζάκη Πλουτισθέν μέ τα καλυτέρα ύφάσματα τής αρχομένης νέας σαιζόν. Μετεφέρθη καί ήρχισε τας εργασίας τού άπό 1ης 8)βρίου είς τό παρά την πλατείαν Βενιζέλου (Σιντριβάνι) πρώην ζαχαροπλαστείον Ρεγκινάκη καί παραπλεύρως «ρακτορείου εφημερίδων χ. 'Αλικιώτη. Έπ' εύκαιρία της μεταφβράς τού τό ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΤΡΕΒΙ- 2ΛΚΗ θά πωλήση τα ύφάσματά τοο είς τιμάς πραγματικόν κόστους καθ' όλην τήν νέαν σαιζόν ήτοι: άπό 1ης Όκτωβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβριού. Πρός τό συμφέρον σας επισκεφθήτε μας. Τα ύφάσμα¬ τά μας είνε άσυγκριτα. ΑΙ έκπτώσεις μας μοναδικαί. —Τό σημερινόν πρόγραμμα τοΰ ραδιοφωνιχοΰ σταθμοΰ. Ό ραίιοφωνικός σταθαός Ά θηνών θά μϊταίώσα σήμερον τό έ ξής ιτρογραμμα: έ μ. μ. μβτεωρολογικόν δελτί όν, χρηματιστήριον, 6.15 έ'ργα ώι' ορχήστραν, 7.15 ή «ω?α της Κυ· ρίας» 7,30 μϊτάίοσις άιτο τοΰ θϊ άτρου Κοτοποΰλη «Ρέξ» {τής υπό τού Βασ. Οεάτρου παρουσιαζομέ νης χρατικης ο πέρας της Φράγκ φθύρτης μέ τό τρίτον μέρος της τετραλογία; τοΰ Ρ. Βάγκνερ «Τό «ίακτυλίδι των Νιμαελοϋγχεν» Σίγκφριώ ^ 'Επεξηγηματικη «Ισπ γησις τοΰ έ'ργου θα γίνη υπό τού χ. Γ. Λυχοΰδη. —Ή Λέβχη Ρεθύμνης. Κατ' βίδήσει; έκ Ρεθύμνης τό εσπέρας τής αύριον ή μεθαύριον άρχίζει λειτουργοΰαα ή έκϊΐ ίίρυ θεϊσα «Λέσχη Ρβθυμνης». —Τα Ιργα Ιεραπέτρας. Κατ' ανακοίνωσιν ό πό τού προέίρου της Κοινότητος Ίεραπί τρας κ. Πλουμιδη ανεβλήθη <5ι' αργότερον ή ίπμοΐτρασία διά τήν κπόνηοιν τοΰ νέου ,σχεδίου της πόλεως Ίίραπέτρας ήτις έπρόχει το νά διεξαχθή την παρελδοΰβαν "υριακήν. —Τραπεζιτικά. Την διεύθυνσιν τού έν 'Αγίω Νικολάω ΰποκαταστήματο; της 'Εθνίκης Τραπέζης άνέλαβεν ό Επιθεωρητής κ. Π. Τσακονόπου λο;, τού κ. Καλαντζοπούλου το ποθετηθέντος τή αίτι'ισει τού είς τό Κεντρικόν των Αθηνών. —Εύγενής δωρεά. Ή χ. Χρυσή Κκτεχάκη Στρα τηγοΰ, είς μνήμην τού άβιμνή στου εύεργέτου Άνδρέου Κκλο χαΐρινοΰ θέλει διαθρέψη τό «"Α συλον τη; Γερόντισβας» ολέχλη ρον τήν ημέραν της 30 Νοϊμ- βρίου. Ό Μορφωτιχός Σύλλογος εΰχαριβτεϊ θερμοτατ«. ΨΕΙΛΣΤΗΡΕΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΗΑΤΟΣ Σ. Ι. Α. Α. Άνώτεροι δλωνΙ! ΟΕΙΑΦΙΣΤΗΡΕΣ ,ΠΡΙΜΑ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ Α. & Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ Αηλώσατε εγκαί¬ ρως τάς παραγγελ! άς σας άποτεινό- μενοι είς τόν γενι¬ κόν αντιπρόσωπον διά τήν Έλλάδα: ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ—ΚΡΗΤΗΣ Όδός 25 Αύγβύστβυ 'Αριβ. τηλεφ. 4-80 Εθνιχή Τραπέζα τής Ελλάδος Ύηοκατάστημα Ηρακλείου Υπηρβσία Διαχειρίσεως Κτημά- τωνέ{ 'Ανταλλαγης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΕΙδοποιοΟνται οί όφειλέται έξ άγορδς ανταλλαξίμων κτη μάτων, οί δικαιωθέντες τής έκπτώσεως 40 ο)ο καί μή έξο φλήσαντες είσέτι τάς τοκο- χρεωλυτικάς δόσεις, τάς όποί άς έπρεπε νά έξοφλήσωσι είς τάς 2)1)38 καί 2)7)38, ότι εάν μέχρι καί τής 2)1)39 δέν έξο φλήσωσι τάς όφειλομένας δό¬ σεις θά στερηθώσι τοθ εύεργε τήματος τής έκπτώσεως καί θά ύποχρεωθώσι βνά καταβά λωσιν ολόκληρον τό άρχικόν ποσόν τής έξαγορδς των κτη μάτων μέ τόκον ύπερημερίας. (Έκ τοϋ Γραφείου) ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Ό Γεωργικός- 'Ελαιουργι- κός Συν)σμός Βόρρων έκτίθη σιν είς φανεράν πλειοδοσίαν τήν πώλησιν πέντε χιλιάδων οκάδων έλαιολάδου παραδο τέου ίντός των άποθηκών τοθ Έλαιουργείου Βόρρων. Ή δημοπρασία γενησεται είς τό έν Μοΐρες Πρακτορεί¬ ον τής Άγροτικης Τραπέζης τήν Παρασκευήν 2αν Δεκεμ¬ βριού ε. έ. καί ώραν 11 π.μ. (Γεωργ. Ελαιουργ. Συν)σμός Βόρρων).
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  29 Μοεμβρίου 1938
  Οί έξοπλισμοΐ και ό άννλικός τύττος.
  Η εξέλιξις των άπεργιών έν Γαλλία.
  η Π Ο (ΟΪ
  V
  Π
  ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΛΙΑΣΚΕΨΕΟΣ
  ΕΚ&ΗΑΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΙΑΝ
  ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
  ΥΠΟ ΤΟΝ ΞΕΗΟΗ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Σήμερον ήρχισε ' έφημερΐδες συνδυάζουν τό ζή
  τάς εργασίας της ή διάσκεψις των επι τημα καί μέ τάς τελευταίας
  ι
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26
  (τηλεγραφικώς).—Ό
  τύπος σχολιάζει διά μακρών
  τό ζήΐημα των έξοπλισμών
  ι καί ιδία ώς πρός τα βαρέα
  θωρηκτά διά τα όιτοΐα είχον
  ληφθή άλλοτε άποφάσεις αί
  οποίαι δμως ήδη παραβιάζον
  1 ται κατόπιν τοϋ «νέου κύμα·
  τος των έξοπλισμών» καί δή
  των κατά θάλασσαν, οΐτινες
  έπεξετάθησαν ήδη άδιακρίτως
  επί μικρών καί μεγάλων μονά
  δών καί συνεπώς
  ρέων θωρηκτών.
  καί των βα·
  αγγλικαί
  τής Βαλκανικής
  τελαρχών των χωρών
  συνεννοήσεως.
  Έν τώ μεταξύ τα σχόλια τοΰ τύ-
  που περιστρέφονται είς τάς θερμάς προ
  πόσεις αΐτινες ήγέρθησαν υπό των επι
  τελαρχών των Βαλκανίων είς τό χθεσι' μερικανική διάσκεψις ήτις πρό
  νόν επίσημον γεύμα. Εις τάς προπό- [κείται νά συνέλθη. είς Λίμαν
  σεις ταύτας οί ξένοι έπιτελάρχαι ηύχή τής Άμερικής, βεβαιούται δτι
  είρηνικάς προσπαθείας, κατα
  λήγουν δέ,μέ άπαισιόδοξα συμ
  περάσματα.
  —Κατά τα έξ Οΰασιγκτώ·
  νος τηλεγρσφήματα ή Πανα-
  θησαν υπέρ τής Ελλάδος, τονίσχντες
  συγχρόνως [την σημασίαν τής φιλίας
  των τεσσάρων κρατών άπό απόψεως έν
  διαφερούσης καί τα κράτη ταύτα καί
  γενικώτερον την ειρήνην.
  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΣΕΩΣ
  ΤΗΣ Φ0Ρ0Λ0ΠΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  ΩΜΙΑΙΑ ΤΟΥιΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).·—Τηλεγραφούν έκ
  Κερκύρας ότι ό εκεϊ ευρισκόμενος ύ-
  πουργός των Οικονομικήν κ. Αποστο¬
  λίδης ωμίλησεν επί τού ζητήματος τής
  φορολογίας τοΰ ελαίου, αναπτύξας την
  σημασίαν την οποίαν ένέχει διά τόν λα¬
  όν ή κατάργησις αυτής.
  Ό κ. Αποστολίδης ωμίλησε καί
  επί τής διώξεως των φοροκλεπτών καί
  των μέτρων τα όποΐα έλαβεν ή κυβέρ
  νησίς εναντίον των.
  ΟΡΚΙΣΟΗΣΑΝΟΙ ΕΞΕΑΒΟΝΤΕΣ
  ΤΗΣ ΣΧΟΑΗΣ ΙΚΑΡΟΗ ΑΝΟΥΠΟΣΜΗΝ1ΓΟΙ
  τό ζήτημα τής άπομονώσεως
  δλων των άμερικανικών κρα¬
  τών καί την δημιουργίαν κα¬
  θαρώς παναμερικανικής συν¬
  ειδήσεως. Αί άμερικανικαί έ-
  φημερΐδες έξαίρουν έν προ·
  κειμένω την πρωτοβουλίαν
  τοθ Ροΰσβελτ καί τάς προθέ-
  σεις τοϋ προέδρου τής Δημο¬
  κρατίας τής Χιλής κ. Τσέντρα
  δηλώσαντος δτι θά άντικατα
  στήση δι* άπλών προξένων 8-
  λους τούς έν Εύρώττη πρε¬
  σβευτάς τής Χιλής.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Νοεμβριού
  (τηλεγ'ραφικώς).—Αί σοσιαλι¬
  σταί έφημερίδες καί αί τής
  άκρας άριστεράς έξακολου-
  θοόν νά έπιτίθενται εναντίον
  τοθ Νταλαντιέ καί νά τονί-
  ζουν δτι μόνη λύσις είς την
  δημιουργηθείσαν κατάστασιν
  είνε ή παραίτησις τής κυβερ
  νήσεως. Ή άκρα άριστερά έ
  ύβρισακάς έκφράσεις εναντί¬
  ον τοΰ Γάλλου πρωθυπουρ
  γοΟ.
  Έν τώ μεταξΰ τα μέτρα έ-
  ναντίον των άπεργών συνεχί
  ζονται. Τα έκκενωθέντα έρ
  γοστάσια φρουροϋνται υπό
  ίσχυρών δυνάμεων στρατοϋ.!
  Πάντως οί άπεργοί πληθύνον}
  ται καί τα έπεισόδια καί αΐ'^
  μικροσυγκρούσεις έξακολου,
  θοϋν τόσον έν Παρισίοις δσον
  καί άλλαχοϋ. Διεπιστώθη δτι1
  τό κομμουνισμόν κόμμα κα
  ταβάλλει ιδιαιτέρας ,'προσπα
  θείας δΐχως εξουδετερώση ώρι
  σμένας ενεργείας τής κυβερνή ταποκριτοΰ μας).— Νυκτεριναί
  σεως, άποβεπούσης νά προ φΟρί(Χ6 έκ Παρισίων άναφέρουν
  ΕΠΙΒΑΑΛΕΤΑΙ ΑΠΟΧΗ
  ΕΚ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
  ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΓΟΗΤΡΟΥ ΤΗΣ ΧΟΡΛΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Νοεμβριού (τού άν
  θά περιστραφή ευρύτατα είς πιτίθεται βιαιότερον καί μέ
  καταλάβΓ| ψυχολογικώς τούς
  δημοσΐους ύπαλλήλους καί νά
  περιορίση τήν έκτασιν τής
  μελλούσης νά κηρυχθή μεθ
  αύριον (αυριον) έργατοϋπαλ
  ληλικής άπεργίας καθ" τν οί
  άπεργοί θά άνέλθουν είς 5.
  000 000.
  πληρο
  ότι ο
  Άρχεται ό έλεγχος
  πρός πληρωμήντώνσουμοπαραγωγών.
  Τό Γενικόν Χημεΐον τοϋ
  Κράτους απέστειλε πρός τό
  ένταϋθα Χημικόν παράρτημα
  καταστάσεις έμφαινούσας
  τούς σουμοπσραγωγούς τής
  περιφερείας Ηρακλείου οΐτι
  νες πσραμένουσιν είσέτι άνε
  ξόφλητοι, διά τό ύπ' αυτών
  παραδοθέν στεμφυλόπνευμα,
  είς τούς τέως άναδόχους συγ
  κεντρώσεως στεμφυλόπνευμα
  τος τής περιόδου 1935—36.
  Τα κέντρα συγκεντρώσεως
  είνε Ι) Αρχανών, 2) Πεζών,
  3) Άγ.Βαρβάρας, Α) Ασιτών,
  5) Αύγενικής, 6) Ηρακλείου,
  7) ΚαστελλΙου, 8) Κουνάβων
  καί 9) Άγίου Μύρωνος.
  Σχετικώς έστάλησαν έγγρα
  φα πρός τούς Άστυνομικούς
  Σταθμούς δπως είδοποιήσωσι
  τούς ενδιαφερομένους καί προ-
  σαγάγωσιν είς τό ενταύθα χη·
  μικόν παράρτημα τα είς χεϊ
  ρσς των ευρισκόμενα πρωτό-
  κολλα παραδόσεως πρός έλεγ
  χον.Την διενέργειαν τοθ έλέγ
  χου θά επακολουθήση, ή πλη
  ρωμη των δικαιούχων σουμο
  παραγωγών.
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).-— Σήμερον εγένετο
  μετά πάσης έπισημότητος, ή όρκωμοσία
  των εξελθόντων έκ τής Σχολής Ίκάρων
  νέων άνθυποσμηναγών.
  ΑΝ£Τ£6Η ΠΑΛΙΝ ΕΙΣ ΤΘΝΙΜΡΕΝΤΙ
  Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλέγραφον ν έκ
  Βουδαπέστης ότι είς τόν τέως πρωθυ
  πουργόν κ. Ίμρέντι, όστις ώς γνω
  στόν παρητήθη διότι κατεψηφίσθη υπό
  τής Ούγγρικής Βουλής, ανετέθη καί
  πάλιν υπό τού άντιβασιλέως Χόρτυ ό
  βχηματισμός κυβερνήσεως.
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ο ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ■ Ι
  Ανεχώρησε διά τοϋ ά)π.
  «Άκρόπολις» είς Αθήνας ό'
  Γεν. Διοικητής Κρήτης στρατη
  γός κ. Τσολάκογλου.
  Η
  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ
  ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ω
  ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΡΟΜΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Έκ Ρώμης αγ
  γέλλεται ότι έφθασεν έκεϊ προερχόμε·
  νος έκ Γερμανίας ό Νοτιαφρικανός
  ύπουργός τής Έθνικής Αμύνης
  Χ. ΙΙιρρόου. Ό Νοτιαφρικανός υπουρ
  γός θά συναντηθή μετά των κ. κ. Μου¬
  σολίνι καί Τσιάνο.
  Κατ' απόφασιν τοθ Δημοτι
  κου Συμβουλίου ενεκρίθη ό ά-
  πολογιομός τοθ Δήμου καί
  τής Εκμεταλλεύσεως τοΰ Ή
  λεκτρικοϋ Δικιύου χρήσεως
  1937—38. Έπ' εύκαιρία τό
  Συμβούλιον κατά πρότασιν
  τοθ Συμβόύλου κ. Γαλενιανού
  εξέφρασε τα συγχαρητήριά
  τού πρός τόν κ.Δήμαρχον διά
  τήν παρατηρήθεισαν αύξησιν
  των έσόδων τοϋ Δήμου όφει
  λομένην είς τήν ένδελεχή μέ
  ριμναν τούτου δπως μή δια
  φεύγωσιν αί παντοϊαι πρόσο
  δοι τοθ Δήμου.
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
  Αυριον Τετάρτην θά τελεσθή
  υπό τοϋ Δήμου άρχιερατική
  λειτουργία μετ* άρτοκλασίας
  καί έν συνεχεία μνημόσυνον
  υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής
  τοϋ εύεργέτου τής πόλεως
  Άνδρέου Καλοκαιρινοϋ. Τό
  μνημόσυνον θά τελεσθήείς τόν
  πσρά τό Δημοτικόν Νοσοκομεΐ
  όν μεταδοτικών νοσημάτωι', νέ
  όδμητον ναόν τοΰ Άγίου Άν¬
  δρέου.
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ »8 Νοεμβριού (τοΰ άν Κατά τήν προχθεσινήν φιλι
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ κήν ποδοσφαιρικήν συνάντη
  Τόκιο ο« οί Ίάπωνες ανέλαβον την έχ σιν μεταξύ των όμάδων «Ο.
  καθάρισ&ν τής όδο,ΰ Καντώνος—Χαν Φ.Η.» καί «Ηρακλέους» νίκη
  κόου. Οί Κινέζοι άμύνονται α«εγνω- τρια ανεδείχθη ή πρώτη διά
  τερμάτων 4—-3.
  ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΟΗ ΕΚ ΝΕΟΥ
  ΥΠΟΤΟΝΕΒΝ1Ω1ΗΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
  ΑΘΗΝ 1,1 28 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας). — Αγγέλλεται έκ
  τού έξωτερικού ότι ή Βαρκελώνη έβομ
  βαρδίσθη έκ νέου υπό των έθνικών.
  ΟΙ ΙΑΠΠΝΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ
  ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΚΑΝΎΟΝΟΣ - ΧΑΝΚΟΟΥ
  Τεθέντος είς
  τοθ νέου μηχανήματος άμμω
  νιώσεως άποστειροΰται τό υ
  δωο τής πόλεως δπως καί έν
  Αθήναις διά τής παραγομέ
  νης έκ τής προσθήκης τής
  άμμωνίας χρωραμίνης ήτις
  κατ' αρμοδίας άνακοινώσεις
  έχει την ίδιότητα άφ' ενός μέν
  νά δεσμεύη. τό χλώριον ωστε
  νά μην γίνεται αίσθητή είς
  την δσφρησιν ή παρουσία τοΰ
  χλωρίου καί άφ' ετέρου νά
  παρατείνη τήν διάρκειαν τής
  άποστειρώσεως τοθ ύδατος
  καί έντός τοθ δικτύου διανο
  μη"ς-
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΕΟΡΤΗ
  ΤΗΣΕΘΝ, ΝΕΟΛΑΙΑΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Εξαιρετικόν έπιβλητική ϋπήρΐ Μετά τόν κ. Μουρέλλον ώμίλη
  ξεν ή προχθεσινή έορτή της 'Ε | οεν ο Ύπασπιστης ιης Διοιχή
  θνικής Νεβλαίας Ηρακλείου Ητις σεως κ. Μιχ. Γκολέμης όστις μέ
  έδέθη τήν ΙΟην πρωϊνήν ε!; τόν Ι λογβυς μβστοΰς έθνιχής έννβίας
  ΤΑ ΕΣΟΔΑ
  ΚΑΙ Ο
  κ.
  κινηματογράφον «Μινώα»,
  Είς τήν εορτήν παρέστησαν ό
  Νομαρχών κ. Συγκελάκπς, έ Δή
  μαρχος κ. Ν. Γεωργιάδης, δ Δι
  οικητής τής Χωροφυλακίϊ; κ.
  % Όρφανουδάκης, ό Λιμενάρχης κ.
  λειτουργίαν > Βλαίίμηρος καί αί λοιπ»! αρχαί
  ' τή; πόλεως. Έπίσης παρέστησαν
  οί κ.κ. διευθυνταί καί καθηγη
  ται των ενταύθα έκπαιδευτηρίων,
  τμήματα της Ε.Ο.Ν. Ηρακλείου
  καί οί μαθηταί των ανωτέρων τα
  ξεων.
  Ή έναρξις τής εορτής εγένετο
  μέ ώραιοτάτην προσευχήν άπαγ
  γελδεϊσαν υπό *τοΰ άρχιμανύρί
  τού τής Ε.Ο.Ν. κ. ©εοδοσάκη.
  ΆχολοΰθΜς ωμίλησεν ό Περιφ.
  Διοικητής τής Ε.Ο.Ν. κ. Ί. Μου
  ρέλλος άν απτύξας δι' ώραίων λό
  γκν τα καθήκοντα των φαλαγγι
  των καί καταλήξας ώς εξής:
  «Άπό οάς ύέν ζητώ παρά πει
  θαρχίαν καί πίατη πρό; τόν μέγα
  λο έθνικό σκοπό γιά τόν οποίον
  σχηματΐζβμε μιά μεγάλη Πανελ
  λαδική ψυχιΛή στρατιά. .^"Εχομε
  καθωρισμένπ κατεΰθυνσι, άπολΰ
  τως φωτεινή γραμμή. Την κατεύ
  θυνσι μάς την έσωσεν ο μεγάλος
  όραματιστής μιάς νέας ψυχικά
  καί ΰλικά ίσχυρής Ελλάδος: Ό
  Μεταξάς. "Ας ακολουθήσωμε τή
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  γραμμή τού μάς χάραξε μέ φανα
  έπτυξε την αποστολήν των
  μελών τής Ε.Ο.Ν. καί κατέληξεν
  ώς εξής:
  «Ή πρρσταγή τοΰ Άρχηγβυ
  αποτελεί έπΐθυμία μας. 'Η έπιθυ
  μ!κ τού, πόθον μας. Τό σάλπισμά
  τού έγερτήριο χ«ράς Εϊμασΐε ή
  εκςρρασι τοΰ μεγάλου τού εργου.
  "Ας κατοχνρώοωμε τήν πειθαρ
  χία τής 4ης Αύγούατβα κι' άς την
  παραίώσωμε καί στΐς έρχόμενες
  γβνεές. ΟΙ άρχές μας είναι: Ή
  άρετή τοΰ μαχητοϋ. 'Η άρετή τοϋ
  πολίτου. Καί ϋΐτόδειγμά μα<. Ή ζωή τοΰ Άρχηγοϋ. 'Ότοεν ώριμβΊ πιά άνώρες θά άηοτελοϋμε προτυ πά πολιτών, θά βροντοφωνήσωμε άδίστακτα: "Οτι εϊμαστε τό όφε( λομε στήν όργάνωσι, στό σχο λειό, στήν 4η Αύγούστβυ. Τούς λόγους των ομιλητών διέκοπτον αί ίνθουσιώδεις ζητω κραυγαί των φαλαγγιτών ΰ πέρ τής Α. Ν. τοΰ Βασιλέως, τοΰ Έθνικοΰ Κυβερνήτου καί Έθνι κης Νεολαιίας Μεθ' 6 η φαλαγγί τισσα τοϋ γυμνασίου θηλέων δΐς Τζομπανάκη άπήγγείλε μέ έξαι πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ απηύθυνεν έκκλησιν πρός τόν γαλλικόν λαόν. Ό κ. Νταλαντιέ τονίζει είς τήν έκ κλήσιν τού, ότι χάριν τού γοήτρου καί των συμγερόντων τής χώρας έπιβάλλε ται ή άποχή έκ τής άπεργιακής κινήσε ως. Ό λαός πρέπει νά άπόσχη έκ τής κινήσεως ταύτης, προαθέτει ό Γάλλος πρωθυπουργός, διά νά μην οδηγηθή ή Γαλλία είς νέας άνωμαλίας των όποί ών τήν έκτασιν, ώς αφήκε νά εννοηθή, δέν δύναται νά προΐδη τις άπό τούδε. ρβτικην «Ματρόζο» έπιβλητικέτητοτ τόν χορωϊία τοΰ ξβτέλεσεν μέ τοΰ Στρατήγη, η δέ αυτού σχολείου έ ιδιαιτέραν τέχνην ΕΙΝΕ ΑΣΤΕΙΟΣ Ο ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΟΤΙ Ο ΓΑΛΛΟΣ ΠΡΟΟΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕί ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 28 Νοεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πλη ροφορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ό πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ είς τήν έκ κλήσιν τήν οποίαν απηύθυνεν επί τϊις ά περγιακής κινήσεως, ετόνισεν ότι είνε ά στείος ο ίσχυρισμός ότι σκέπτεται νά κυβερνήση δικτατορικώς τήν Γαλλίαν. Ο ΝΤΑΑΑΝΤΙΕ ΑΠΟΦΑΣΙΝ» ΐίΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΝ ΧΟΡΑΝ ι ---------- ΑΘΗΝΑΙ 28 Νοεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας).— Είς τήν έκκλη¬ σίν τού ο πρωθυπουργός κ. Ντ»λαν· τιέ εδήλωσεν, έν κατακλείδι, ότι είνε ά ποφαβισμένος νά προστατεύση τα συμφέ ροντα τής χώρας έκ των άπεργιών άν ταύτα άπβιληθοΰν διαφόρους ϋμνβυς υπό τήν διεύ θυνσιν τοΰ κ. Στεφάνου Κανδυ τισμό. μέ πίστη, μέ έλπίδ», άλλά λιώτη. 'Η έορτή έ'ληξβ μέ τόν '£ καί μέ τυφλή πειθαρχία βτά ραϊα έθνικκ κελεύσματά τού». ώ ' θνικόν "Υμνον, σημειώσασα ρετικήν επιτυχίαν. έξαι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ 'Λγορά Ηρακλείου Κατά τό δελτίον τιμών άγορας τοΰ ΈμπορικοΟ καί ΒιομηχανικοΟ ΈτημελητηρΙου αί τιμαί των δια¬ φόρων εγχωρίων τιρο'ιόντων εΐχο- χθές ώς ακολούθως: Σταφίδβς: Σουλτανίναι α'. 16.— β'. 13.-15. - γ'. Π. - 12. δ'. 8.- 10.- 6. - 8.- 7. 6 50- 5. 6.- Καραμτΐ. Ελεμέδες α'. β'. ΚοινοΙ Ταχτάδες α'. β'. , γ' Σταφίδες μαύραι " Ελαια 3-5ο 29.30 Χάπωνες: &ρχ. ΛευκοΙ α' » 17.50 β' » 16.50 Πυρηνέλαια 15.— Χαρούτιια 2.20 Πυρηνελαίου α' » 15. - β' » 14— Μουργελαίου α' » 15.— » β' » 14.- θΐνοι: Αρχανών μίστ. » 43.— Μαλεβυζίου » 6.— Ελαιοτωρηναι 120 Δίκταμος ήμ. » 80.— Σΐτος » 8.— Κριθή » 5.50 Βρώμη » 5 30 Βίκος η 5.— Μέταξα » 550.— Κουκούλιο · 130,— 7.- ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Γενομένων αρχαιρεσιών τοϋ Συνδέσμου έργατών έπεξεργςτ οίας έλαιολάδων καί πυρη- νελαιουργίας εξελέγησαν: Πρόεδρος Μιχ. Ν. Μυλωνά¬ κης, άντιπρόεδρος Ιω. Μπορ μπουδάκης, γεν. γραμματεύς Έμμ. Ι. Παυλάκις, ταμίας Μιχ. Έμμ. Νιωτάκης.Έξελεγ κτική έπιτροΐτή: Έμμ. Βλαχά κης, Γεώργ. Μαυροψόρος καί Ευστρ. Πατεράκης. Η ΛΙΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ Διά διαταγής τοθ υπουρ γείου των στρατιωτικών γνω στοποιεΐται διι ό χαρακτηρι σμός τής διαγωγής στρατευσί μου δέν έπηρεόζεται έκ Η ΑΠΕΡΠΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ ΕΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΑΣ ΑΘΗΝ ΛΙ 28 Νοεμβριού (τού άν ταποκριτού μας).— Τηλ&γραφοθν έκ Παρισίων ότι ώς τονίζουνοί κύκλοι τής δεξιάς αί κηρυχθείσα ι άπεργίαι έχουν οργανωθή υπό τής γ'. διιθνούς επί τή βάσει προγράμματος άποβλέποντος είς πολιτικάς ανατροπάς. ΥΦΕΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤ»!|Γ~ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΕΧΚΑΗΣΕΟΣ ΤΟΥ ΝΤ1ΑΑΝΤΙΕ; ΑΘΗΝΑΙ 28 Νοεμβριού (τού άν ταποκριτού μας).— Καθ* αί αγγέλλε¬ ται έκ Παρισίων κατόπιν τής έκκλήσεως τοΰ κ. Νταλαντιέ παρατηρήται ϋφεσις «ίς τήν έν Γαλλία άπεργιακήν κίνησιν. ΟΙ ΙΑΠ-ΝΕΣ ΠΑΡΕΒ1ΑΣΑΝ το εδαφοσ^γ;ουχογκ - κογκ πό ι ΑΘΗΝΑΙ »8 Νοεμβριού (τού αν· ταποκριτού μας).—Τηλεγραφείται εκ τού έξωτεριχοΰ ότι οί Ίάπωνες παρε- βίασχν τό έδααος τής Βρβττανικής ά «οικίας τού Χόγκ—Κόγκ καταδιώκον τες ύποχωρούντας άτάκτους Κ*νέζους •οΐτινες εισήλθον έκεί. Ο! ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΖΟΥΝ ΠΡΟΒλΗΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΙΥΙΟΥ αύτώ κατά τήν διάρκειαν τής ΑΘΗΝΑΙ 28 Νοεμβριού (τού άν Ταποκριτοΰ μας).— Έκ πηγής προσκει 1λένγις^ρθς την ,»υβ|ρνησ6ν τής Σ»λα- μ,άνκας, παρέχεται ή . πληροφορία ότι υπηρεσίας τού έν τώ στρατώ|ό υιός τοΰ στρατηγού Μιάχα ομιλών καί άφορώσης άδΐκημα τελε ' έν Σαγκόντε, εβεβαίωσεν ότι ή κυβερ 1Η |μ 6]νητική Ισπανία άντιμετωπίζεβ την στιγ σθέν πρό τής είς τόν στρατόν > ή ταύ όξύτβιτον πρόβλημ* ίπιβιτι
  κατατάξεώς τού. ί