96599

Αριθμός τεύχους

5028

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

30/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟιΟΞ Μ1ΝΟΓΑΥΡΟΥ
  ΤΗΕΥβΥΝΣ ΣΥΝΤΑΚΤΚΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΛΡΟΜΑ1-
  Αιγυπτου
  ετήσιαι Χραι
  έξόμηνος
  Άμρρικης
  έτησία οολ. 1
  έξη μηνός ·
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  30
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1936
  ΛΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΝΕ
  (II
  Η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ
  Αί δηλώσεις είς τάς οποίας
  προέβη ό πρωθυπουργός κ.
  Μεταξάς,άμα τί» έπανόδω τού
  έξ "Αγκύρας, ώς πρός' την
  διεθνη θέσιν τής Ελλάδος
  καί την έξωτερικήν της πο¬
  λιτικήν, υπήρξαν πράγματι
  βκρυοήμαντοι. Ή Ελλάς, εί¬
  πεν, ευρίσκεται είς άρίστας
  οχέσεις μέ ολα τα Βαλκανι-
  κά κράτη καί Ιδιαιτέρως μέ
  την Τουρκίαν. Δέν ζητεί ά-
  πό τού; άλλους τίποτε. Καί
  δέν θέλει νά ζητοΰν καί οί
  άλλοι τίποτε άπό αύτην. Εί¬
  νε προσηλωμένη είς τό ίδε-
  ώδες τής είρήνης. Άλλ' εχει
  καταστή συγχρόνως καί α-
  τρωτος πολεμικώς. Αυτήν δέ
  την φιλειρηνικήν πολιτικήν
  8ά συνεχίση καί είς τό μέλ-
  λον έν πνεύματι συνεργασί-
  ας καί είλικρινοΰς άμοιβαιό-
  τητος των φίλων γειτόνων
  της, χωρίς βεβαίως νά παρα-
  λείψΓΐ έκ παραλλήλου καί
  την οργάνωσιν καί ενίσχυσιν
  των άμυντικδν της δυνά-
  μεων.
  ΑΙ δηλώσεις αύται, σαφεΐς,
  κατηγορηματικαί, χωρίς πε-
  ριστροφάς καί ύπονοούμενα
  χκί διφορουμένας φράσεις, ή-
  κούσθησαν μέ αΐσθημα ικα¬
  νοποιήσεως καί άπό τόν ελ¬
  ληνικόν λαόν καί τούς λα-
  ούς των άλλων χωρών. Άπό
  τόν ελληνικόν λαόν διότι τού
  ενίσχυαβιν τό αΐσθημχ τής
  ασφαλείας χαίτήςγαλήνηςτβυ.
  Άπό τού; άλλους λαούς διότι
  έλαβον μίαν κατηγορηματι-
  χήν, επίσημον καί πανηγυ¬
  ρικήν βεβαίωσιν περί τής πό
  λιτιχής τής Ελλάδος πού εί μ
  ηορεΐ νά ειπή κανείς ότι
  είνε καί πολιτική ολοκλή¬
  ρου τής Βχλκανικής.
  Διότι τα κράτη τής
  Βαλκανικής, συνδέονται διά
  τού γωστοϋ συμ φώ νού
  καί καθορίζουν άπό κοινοΰ
  την πολιτικήν των έναντι
  των διεθνών προβλημάτων.
  Καί ή πολιτική των Βκλκα
  νίων είναι πολιτική είρη
  νης καί κατευνασμοϋ. Εί¬
  ναι πολιτική ουνδιαλλαγης
  καί συνεννοήσεως πρός πα¬
  γίωσιν τής ,γαλήνης καί τής
  Τάξεως. Είναι πολιτική άμοι
  βαιοτητβς καί έμπιστοσύνης.
  "Απεδείχθη τούτο διά τής
  μέχρι σήμερον τακτικής καί
  τής έν γένει εμφανίσεως
  τής Βαλκανικής Συνεννοή¬
  σεως- Απεδείχθη είς τα διε-
  θνή συνέδρια καί συνδιασκέ-
  ψεις. Κατεφάνη καί κατα
  τα τελευταία δραματικά γε-
  γονότα τής μεγάλης πολιτι¬
  κάς κρίσεως τής Εύρωπης.
  Ή Βαλκανική Συνεννοη
  β»ς έδοκιμάσθη υπό τό βά-
  Ρ©5 των δραματικόν γενο-
  νοτων τής τελευταίας πολιτι
  κης κρίσεως έν Εύρώπη καί
  απέδειξεν αντοχήν μεγίστην.
  Δέν ϊχαμφβη, δέν έλύγισε,
  δέν διεσπάσθη.'Αντιδέτως μά
  λιστα εξήλθε περισσότερον έ
  νισχυμένη.
  "Ηδη, ή στενή συνεργασία
  καί άλληλεγγύη των Βαλκα¬
  νικών Κρατων έκδηλώνεται
  καί επί τού θΓρατιωτικοΰ το-
  μέως. Ή διάσκεψις των άρ
  χηγών των πολεμικήν επιτε¬
  λείων των τεσσάρων χωρών
  πβύ συνήλθεν άπό προχθές
  είς Αθήνας καί συνεχίζει
  άχόμη, μέσα είς ατμόσφαι¬
  ραν εγκαρδιότητος καί άδελ
  φικής φιλίας, τάς εργασίας
  είναι μία επί πλέον αιτόδει
  ξις περί τούτου. 'Αλλά συγ¬
  χρόνως αποτελεί ή διάσκε¬
  ψις αυτή καί |ν γεγονός με
  γίβτης σπουδαιότητος. Διότι
  δέν άπβδεικνύει απλώς
  τόν βαθμόν τής συνεργασί-
  ας των τεσσάρων χωρών. Ά
  χοδεικνύει επί πλέον ότι «ι
  τέσσαρες φίλαι καί σύμμα-
  χοι χώραι, δέν περιορίζονται
  είς ευχάς καί άφορισμούς υ¬
  πέρ τής είρήχ χζ, άλλά καί έρ
  γάζονται πρός περιφρούρη¬
  σιν της. Καί βεβαία δέν ύ·
  πάρχει αλλος τρόπος νά πε¬
  ριφρουρήση ή ειρήνη σήμε
  ρον πάρά μόνον αί πβλεμι
  καί παρασχευαί.
  Ουδέποτε ΐσως τό γνωμι-
  κόν των Ρωμαίων «εάν θέ-
  λης ειρήνην, παρασκεύϊζε
  πόλεμον» ειχε τόσην αξίαν
  όσην σήμερον. Οί κυβερνη-
  ται των Βαλκανίων τό γνω-
  ρίζουν εύτυχώς καλώς καί τό
  άντιλαμβάνονται πλήρως.
  Καί έργάζονται πρός τουτο.
  'Απεχθάνονται τόν πόλεμον.
  Ποθοϋν την ειρήνην. Άλλά
  γνωρίζουν ότι ή ειρήνη θά
  εξασφαλισθή μόνον έφόσον
  θά υπάρχη άρτία πολεμική
  οργάνωσις. Καί εύτυχώς ή
  οργάνωσις αυτή ύπάρχει. Τα
  Βαλκάνια καί ολα ομού ώς
  συμμαχικόν συγκρότημα έρ¬
  γάζονται καί εν έκαστον χω
  ριστά παρασκευάζει την ά¬
  μυναν τού. Αί δηλώσεις τού
  πρωθυπουργοϋ κ. Μεταξά, ά-
  ποτελοΰν την καλυτέραν πε
  ρί τούτου πιστοποίησιν καί
  θέτουν τα ζητήματα κατά
  τόν καλύτερον τρόπον επί ά
  σφαλοδς βάοεως. Ή δέ έπιτε-
  λική διάσκεψις των Βαλκα¬
  νίων είς Αθήνας θά ολοκλη
  ρώση ασφαλώς την εργασίαν
  πρός περιφρούρησιν τής εί-
  ρήνης είς την Βαλκκνικήν.
  Πεταχτά Ι
  οημΕΐωματα
  ΚΑΙ ΤΟΠΙΑΤΕΡ»!
  Ό άνθρωπος πού δέν άφή
  νει τίποτε άπαρατήρητο καί
  άσχολΐαστο, μοθ γράφει γιά
  * νά εκφράση τό βαθύ πσρά
  πονό τού:
  —Διαβάζω τα προγράμμα-
  τα τοθ ραδιοφωνικοθ σταθ
  μοθ. Καί βλέπω, ν' άφΐερώ
  νωνται ώρες όλόκληρες γιά
  διαλέξεις πρός μητέρες καί
  παιδία. Ή ωρα τής Μητέρας
  γράφε», τή μιά τό πρόγρσμμα.
  Ή ωρα τοθ πσιδιοθ σημειω-
  νει την άλλη. Πολύ «.αΚά.
  Λαμπρά είνε ή ίδέα. Καί άγΐα
  ή προσπαθεία γιά τή διαπαι·
  δαγώγησι τής μητέρας, γιά τη
  Βιαφώτισι τοθ παιδιοθ. Καί εί¬
  νε άμφΐβολο άν υπάρχη άΥν*"
  τεροςκαΐ ώραιότερος σκοττός
  νά εξυπηρετήση ό ραδιοφωνι-
  κός στοθμός μας, άπ' αυτθ
  τής διατί αιδαγωγήσε ως τής
  ΈλληνΙδος μητέρας, καί τοθ
  παιδιοθ. Γιατί πρέπει νά ομο-
  λή 6τι ώς ©""Ι
  χώρα μας δέν έχομεν γυναΐ_
  κες μορφωμένες δσο" άπαιτεΐ
  ό ρόλος τής σύγχρονης μήτε-
  ρσς. Καί πρέπει βεβαία νά
  τίς μορφώσωμε. Άλλά θά μοθ
  επιτραπή μιά παρατήρησι: Ά
  φιερώνομε ώρες γιά τή μητέ-
  ρα κσί τό παιδί, στό πρό-
  γραμμα τοθ ραδιοφωνικοΟ
  σταθμοΰ· όργανώνωμε έορτές
  Υιά τό παιδί καί τή μητέρα'
  καθιερώνομεν έβδομάδα τοθ
  παιδιοθ καί τής μητρότητος.
  ΆνοΙγομεν έκθέσεις καί δια-
  γωνισμούς καί άπονέμομε βρα
  βεΐα καί παράσημα στίς καλύ-
  τερες μητέρες καί στά ύγιέ-
  στερα καί ωραιοτέρα βρέφη·
  ■Ερρΐχθηκε δέ καΐ ή Ιδέα νά
  κατασκευάσωμε καί μνημειο
  από πεντελήσιο μάρμσρο είς
  την μητέρα, πού νά υψώθη
  ώς σύμβολο εύγνωμοσύνης
  πρός τή μητρότητα, ώς υμνος
  πρός την γυναΐκσ - μητέρσ·
  Πολθ καλά 8λα αύτά. Καμμιά
  Αντίρρησις· Κανένσς φθόνος.,
  Άλλά γιατί νά λησμονήται,
  λ άνδρας; Γιατί ο,τι γΐνβται,
  γιά τή Ι μητέρα νά μή γ*.·
  ίαι καί γιά τόν άνδρα; Αν
  Ι Ιυναΐκσ έχη τίς ώδΤνες τής
  ϊνκυμοσύνης καί τοθ τοκετου
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  Ο ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΓΟΣ 23ΟΝ
  ΛΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5028
  Τοθ Άγγλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΠ7
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΝ, Ή έπανάαταας
  ηονείχιν ανατρέψει χον 'ΛβΛούλ Χαμήτ, χαί διά την όποιαν 'εί-
  χεν εργασθή «αί ό Κεμάλ, είχεν ώς ηρωά της τόν Έμβέρ. Ό Κε·
  μαλείχε παραγκωνισθή εις την δευτέραν σειράν... Μί τόν Έμ-
  βερ οέν εύρίοχετο είς καλάς οχεσεις. Ή άντιθεσις μεταξύ των
  δνο ανΰρών εξεδηλώθη χυρίως «ίς τόν πόλεμον τής ΤριποΧίτιίος,
  χαι ανεπτύχθη ει'ς έ·χ*ραν μεταίΰ Έμβερ χαΐ Κεμάλ...
  9βν
  Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ
  ΕΜΒΕΡ ΚΑΙ ΚΕΜΑΛ
  των Άλββνών: Καί οί δύο τους
  ήιαν ύπερήφανοι, έπίμονοι χαϊ
  είχοιν άκαμπτον θέλησιν. Ουδείς ή
  νείχετο αντίθετον γνώμην ή έλεγ
  Άράβων είς
  σκηνάς την
  κάθε μιά, καί μιά γυναΐκα γιά
  την δύναμιν κάθε τέντας γιά ν*
  μαγειρεύη καί ν* περιποιήται
  τούς άνδρας. Είς κάθε δμάδα ά
  πέσπασε τρείς Τούρκους άξιωμα-
  τικούς Έπλήρωσεν ά?ρώς τούς
  φυλάρχους, τούς έπεριποιεϊτο καί
  τούς έκολάχευε καί Ιστελλε
  δώρα είς τάς χήρας έχείνων πού
  έφονεύοντο. Μέ υπομονήν καί
  μεγάλην ένεργητιχότητα τους ένέ
  πνευσεν ενθουσιασμόν, τόν άγριον,
  πολεμικόν ενθουσιασμόν τοθ Ίσ
  λάμ, καί τό άποτέλεσμα ήταν
  δτι οί "Ιταλοί άπωθήΗησαν πρός
  την παραλίαν.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ εύρισκε
  το ίίς συνεχή επαφήν μέ τόν
  Έμβέρ.
  Έταν Ινα Ιτος μεγαλείτερος
  τοθ Έμβέρ, άλλ' είς την στρα
  τιωτικήν ιεραρχίαν. εΓπετο αύ
  τοθ είς βαθμόν.
  Οί Ζύι άνδρες δέν κατώρθωσαν
  νά συνεννοηθοθν. Είς αμφοτέρων
  τάς φλέβας Ιρρεε τό φίλερι αίμα
  καί ό άνδρας έχει τίς φρον-
  τίδες τής διατροφήν, τής συν¬
  τηρήσεως δλης τής οΐκογενεΐ-
  ας. Κι' άν πρέπη νά γνωρί¬
  ζη ή γυναΐκα άπό άνατροφή
  παιδιών, έξ ϊσοο έπιβάλλεται
  νά μην ύστερή καί ό άνδρας.
  Πολΰ περισσότερο μάλιστα, ά-
  φοΰ ώς άρχηγός τής οΐκογε·
  νεΐας, θά δώση τόν τόνο καί
  τίς κατευθύνσεις στή ζωή
  καί τή μόρφωσι των παιδιών.
  Καί βεβαία χρειάζεται προπό·
  νησίς γιά τό ρόλον αύτό. Για
  τί λοιπόν νά μην άφιερώση ό
  σταθμός καί μίαν ώρα γιά
  τόν άνδρα, την ώρα τοθ πατέ-
  ρσ; Καλά, αύτοΰ δέν τοθ ώρ
  γανώνουμε έορτή, δέν τοθ ά
  φιερώνουμε έβδομάδες, δέν
  τού άπονέμομε βραβεΐα καί
  παράσημα. Τούλάχιστο γιρτί
  νά μην άφιερώσωμε μιά ώρα
  τή βδομάδα άπ' τό ραδιοφωνι
  κό πρόγραμμα γιά την προπό
  νησΐ τού στά πατρικά καθή
  κοντσ;...
  Νά ποϋμε τοθ στρσβοθ τό
  δίκηο, δέν είναι άψυχολόγη
  τες παρατηρήσεις. Άλλά, τό
  όλιγώτερο φαΐνονται άφελεΐς
  βεβαία δπως διατυπώνωνται.
  Παραπονεΐσθε μήπως έπειδή
  παραγνωρΙζΕται ό άνδρας;
  Άλλ' άπό ποίον λοιπόν προ
  έρχεται ή παραγνώρισις, Νά
  λέμε 8τι παραγνωρΐζεται ό
  άνδρας στήν άνδροκρατουμέ
  νη κοινωνΐα, είναι σάν νά
  λέμε 8τι άδικεΐται ό ήλιος τό
  καλοκαΐρι.
  Ποίος όργανώνει τα προ-
  γράμματα καί τούς διαγωνι-
  σμούς καί τίς έκθέσεις καί
  τίς διαλέξεις καί τίς ώρες
  τής μητέρας καί τοθ παιδιοθ;
  Ποίος άλλος άπ' τόν άνδρσ;
  Καί τί είναι 8λα αύτ<*; Παρα χωρήσεις τοϋ άρχοντος πρός τούς ΰποτελεΐς τού. Ποθ δέ άκούσθηκεν άρχοντος νά θε- τη τόν- έαυτό τού στή θέσι ύποτελοθς καί νά φοιτφ στό ϊδιο μ' εκείνον σχολειό: Πώς νά όργανωθοθν λοιπόν μάθη· ματα πατρότητος Βπως γ(νων ται περί μητρότητος; Κοί πρός τΟυ« ω3τε ί δ ίνας είς τόν άλλον, νά μή κατορθώνουν νά συμφωνήσουν. Κατά τα άλλα ήσαν δύο χαρα κτήρες άνόμοιοι. Ό Έμβέρ ένε πνέετο πάντοτε άπό μεγάλας Ε5έ άς, ευρύτατα σχίδια. Έ ευρεί» ί δέα τόν άπερρόφα. Δέν έπρόσε χε τίς λεπτομερείας, τα γεγονό τα ή τούς άριθμούς. Ό Κεμάλ πάλιν ήταν υπολο ή ί ύ λ γιστής, είχε σε χάθε " λεπτολογοθ συμβιβάση, άλλ' άνευ άποτίλέ σματος. Ό Μουσταφά Κεμάλ είχεν ά- πομονωθη* είς τό^ίδιχόν τού στρα τόπεδον. Έζοθσΐν άπλά, είς μί αν μικράν σκηνήν τόν (διον τρα χυν βίον πού διήγον καί οί στρα τιώται τού. Ηρνείτο νά πηγαίνη είς τάς συγκέντρωσις είς την ήγεμονικώς πολυτελή σκηνήν τοθ χαί ν' άποτελή Ινα νούμε τής αύλής τού. Υστερα άπό ενός ολοκλήρου | έ*τους έχθροπραξίας, μικρά ήσαν τα επιτευχθέντα άποτελέσματα. Οί Ιταλοί είχαν άποβιβάσει καί άλλα στρατεύματα,έγκατεστάθησαν είς την παραλίαν χωρ'ς δμως νά κατορθώσουν νά προελάσουν είς τα ένδόΐερα. Οί Τοθρχοι χαί οί 'Άραβες δέν κατώρθωσαν πάόλιν νά τούς έκτοπίσουν άπό τάς θέ- αεις των. Καί ίξαφνα, χωρίς καμμιά πά¬ λιν προειδοποίησιν, τόν Όχτώ τοθ μ ή ρεσαν οί θεατρινίσμοί. Δέν έχά νετο είς συγκεχυμένα σχέδια. Έ ξέλεγε καλά τούς σκοπούς τού, τούς περιώρ^ζε, καί τούς Ιπε- ή <*1 ά «" Ό Έμβέρ δίωκε μετά διονυχιστιχήν βάσα νόν καί λεπτομερείς υπολογισμούς. Ήθελε νά στηρίζεται είς θετι- κά δεδομένα καί άριθμούς. Δέν συμπαθοθσε τούς "Αραβας χαί ου τε χανένα ξένον, ϊέν είχεν έπιτηδειότητα είς τό νά κατα- κτά τάς συμπαθείας των. Ήταν Τοθρχος, μόνον Τοΰρχος χαί ή ταν ύπερήφανος πού ήταν Τοθρ κος. "Ολον 'τδν άλλον κόσμον τόν περιφρονοθσε. Άπό των πρώτων ημερών τής θεσσαλονίκης, δ Έμβέρ τοθ ήταν άντιπαθής. "Ηδη ανέπτυξε άπροχάλυπτον άνταγωνισμόν πρός αυτόν καί £έν έφρόντιζε νά τόν κρύπτη. Ό άνταγωνισμός είχεν έκτός των αλλιον την βάσιν τού χαί είς την πληγωμένην φιλοτι μίαν τού. Ό Μουσταφά Κεμάλ ήταν πεπεισμένος δτι ήταν ά νώτερος ώς άνθρωπος, καλλίτε ρος ώς στρατιώτης καί δμως παρ' δλα αύτά, παρ' δλον δτι ή ταν πρεσβύτερος τοθ Έμβέρ, άκο χολουθοΰσε, ευρίσκετο είς δευτέ ραν σειράν. Πάντοτε δ Έμβέρ, έστέλλετο ώς άρχηγός. Ό Κε μϋλ ήταν υπό τάς διαταγάς τού. Ό Έμβέρ, μέσα είς την πολυ τέλη σκηνήν τού είχεν Ινα είδος αύλής, είχε τούς χόλακας χαί τοΰς θαυμαστάς τού, ένθουβιώδης δ ΐδι ος, ένεθουσίαζε, ήταν μεγαλόστο- μος χαί γενναιόδωρος. Ό Μουστα φά Κεμάλ ψυχρός, έπΐφυλακτι- 'κός, σαρκαστής, δέν άφινε 1 σχέδιον, κατά τοθ δποίου νά μην ' ασκήση την κριτικήν τού, ένθουσι- ' ασμόν τοθ άντιπάλου τού τόν δ· ' ποίον νά μή δείξη έπιπόλαιον. Ό Έμβέρ ήταν τό φλεγόμενον ή φαίστειον. Ό Κεμάλ Ινας παγερός ίγχόλιθος. "Οσον περνοθσεν δ 'χαιρός αί αχέσεις μεταξυ των δύο άνδρων πού ήσαν γεννημέ- 'νοι διά νά διαφωνοθν, έξετραχύ [νοντο Αί επιχειρήαεις, Ινας κρυ ,φτοπδλεμος συνεχής είς Ινα φυ- ' οικον περφάλλον άγονον, γεμάτο τ(· Ό άνδρικός έγωϊσμός, άρ πέτρες χαί β&άχια, δπό ενα χαί κεΐ γιά 8λα. Μ' αυτόν οί άν' οντα ήλιον, ήσαν έχνευριστιχαί. δρες άναπληρώνουν κάθε άλ- Μποροθσαν νά χάμψουν καί την λο σϊσθημα. Μόνο πού δπου'πλέον σιδηράν κρασιν. Οί δύο άν- αύτός άνθεΐ έκεΐ μσραΐνεται τίπαλοι ίμάλλωναν ήδη είς τα κάθε άλλο τρυφερό καί άν ^ρανερά. Ό Φετχή, μειλίχιος, φι- θρωπιστικόν αϊσθημα. | λικάς διατηρών σχέσεις καί μέ Μ.— τούς δύο, προοπαθοθσϊ νά ει« «",Ρ«6ε *«ν πόλεμον. Ολα τα χρι σΐ'?νιΧΟί ^ Χ0° Αιμβι*. δια ^ χα.1 ^ναδικήν φοράν την Εστορί*ν των, ο^νεμά χη δια να καταπολεμήσουν τόν κοινόν εχθρόν: Την Τουρκί αν. Βιασΐΐκά ή τουρκική κυβέρ νησίς Ικλεισεν ειρήνην μέ τούς Ίιαλούς καί ε*στειλεν έπειγόν τως διαταγάς είς Τριπολίτιδα: Τα τούρκικα στρχτεύματα θ' άπε σύροντο είς Αίγυπτον καί ή χώ ρα θ' άνεχηρύσσετο άνεξάρτητος: "Ολοι οί εν ενεργεια άξιωματι κοί ώφειλαν διά τής συντομωτέ ρας Ο5ο0 νά έπισΐρέψοθν 5ΐί; Κωνσταντινούΐτολιν. Ό έχθρός ή ταν εξω των πυλων. Ή Τού; κια διέτρεχε τόν κίνδυνον τής δριατικής της έξολοθρεύσεω;. Διά τής συντομωτέρας δδοθ δ Μουσταφά Κεμάλ επέστρεψεν είς την Σταμπούλ. θεωρών δτι ή συντομωτέρα δδός ήτο διά μέ σου τής Γαλλίας, επεχείρησε νά επιστρέψη δι' αυτής, εύρεν δμως, συνεπεία τού πολέμου, κλειστην την άπ' εύθείας οδόν είς Κωνσταν τινούπολιν διά Γαλλίας, καί ή ναγκάσθη νά κάμη ολόκληρον γθ ρον: Διέσχισε την Αύστρίαν καί την Ρουμανίαν καί επέστρεψεν άπό την Μαύρην θάλασσαν. Κατ' επανάληψιν είχε καθυστερήσει είς τα σύνορα καί έτσι είς Κωνσταν τινούπολιν ίφθασε μόνον την πρώ την έβδομάδα τοθ Δεκεμβριού. Εύρε μίαν κατάστασιν χαώδη. Τα τούρκικα στρατεύματα είχαν νικηθή είς δλα τα μέτωπα. Οί Σέρβοι, χωρίς νά συναντήσουν σχε δόν αντίστασιν, είχαν προελάσει άπό Βορρά. Οί Έλληνες προή λασαν έκ Νίτου καί έκυρίευσαν την θεσσαλονίκην αίχμαλωτίσαν τις εϊκοσι πέντε χιλιάδες Τούρ κων. Οί Βούλγαροι εβάδιζαν κατά τής Κωνσταντινουπόλεως καί εί χαν φθάσει είς την ώχυρωμένην γραμμήν τής Τσατάλτζας, είς απόστασιν δέκα πέντε μόλις χιλι ομέτρων άπό την πρωτεύουσαν. Έκτός τής μικράς αυτής περιο χής πέριξ τής Κωνσταντινουπόλε ως καί τοθ μεγάλου φρουρίου τής Άδριανουπόλεως, ή δποία είχεν άπομονωθή καί έπολιορκεΐ το άπό τούς Βουλγάροβς, οί Τοθρκοι είχαν σαρωθή έξ Εύρώ πης. Είς δλην αυτήν την πανωλεθρΕ αν, Ενα μόνον φωτεινόν σημείον δπήρχεν: Ό Ρεούφ, Ινας νέος τό τε Τοθρκος άξιωμοιτικός τοϋ ναυ- τικοθ. Εξήλθε μέ τό παλαιόν θω ρηκτόν «Χαμητιέ» χαί διίσπασε τόν άποκλεισμόν είς την είσοδον των Δαρδανελλίων. Καταδιωκόμε νος άπό τα έχθρικά πολΐμικά εί¬ χεν ανοιχθή είς τό πίλαγος, Ι πλΐεν επάνω καί κάτω είς τό Αίγαΐον, χαί πότε ενεφανίζετο αιφνιδίως καί έβομβάρδιζεν Ινα λιμένα καί πότε έπρόβαλλε καί κατεβύθιζεν έχθριχά μεταγωγικά. Είχε καταστή διά τούς Τούρ¬ κους Ινας έθνικός ήρωας, άλλά τα καταρθώματά τού δέν είχαν επίδρασιν επί τής γενικής κατα στάσεως. Ή Κωνσταντινούΐτολις είχε γε- μΐσει άπό τραυματΕας: Νοσοχο- Τό μνημόσυνον. Ό Δήμος Ηρακλείου τέλει σήμερον μνημόσυνον υπέρ α¬ ναπαύσεως τής ψυχής τού με γάλου εύεργέτου τής πόλεωο Άνδρέου ΚαλοκαιρινοΟ. Καί είς τό μνημόσυνον αύτό θά μετάσχουν μέ την σκέψιν καί την ψυχήν δλοι οί Ήρακλει ωται. Διότι είς την συνείδησιν δλων μένει ζωντανή ή μνήμη τοθ Άνδρέου ΚαλοκαιρινοΟ, τοθ μεγάλου φιλανθρώπου καί άλτρουΐστοθ πού διέθεσε τα πάντα δι* έργα εύποιΐας. Καί είς τάς ψυχάς των εΗρα- κλειωτών αίσθήματα βαθε άς εύγνωμοσύνης ύπάρχουν διά τόν εΰεργέτην τής πόλεως. Οί δρόμοι, Πολλοί άπό τούς άμαξιτούς δρόμους τοθ νομοθ μας έχουν 3αρή καί ή διάβασις των καθΐσταται δύσκολος, κουρα- στική καί έπικΐνδυνος μβτά την έλευσιν τοΰ χειμώνος καί την πτώσιν των βροχών. Τα προφυλακτικά στηθαΐα των γεφυρών έπΐσης Ιχουν κατα- στραφή ά πό τάς περυσινάς πλημμύρας καί οί κίνδυνοι ά- νατροπής καί κατακρημνΐσεως πεζών καί τροχοφόρων ύφ(- στανται πάντοτε. Θά ελέγα¬ μεν λοιπόν δχι πρέπει νά επι- σπευσθή ή έπισκευή των. Δό· τι τιρέπει νά όμολογηθή 8τι χάρις είς τάς πιστώσεις ποΰ διέθεσεν ή κυβέρνησις καί τάς ενεργείας των τοπικών άρ- χών, . ή έπισκευή ήρχισε. Νά συντονισθουν λοιπόν καί νά έπιτσχυνθοθν αί εργασίαι. *** Τό νερό. 'Εντός των ημερών άρχΐζειή προαμμωνΐωσις τοθ νεροθ τής δεξαμενής τής πόλεως διά των είδικών μηχανημάτων τα όποΐα επρομηθεύθη ό Δήμος. Χάρις είς τό έγκαινιαζόμενον σύστημσ, τό νερό θ' ά πολυ μαίνεται τελείως χωρίς ν' α¬ κούεται ή όσμή τοθ χλωρΐου δπως συμβαίνη σήμερον. Πρό κείται περί μιας νέας προόδου τής πόλεως, οφειλομένης καί αυτής είς την δραστηριότητα τοϋ δημάρχου κ. Γεωργιάδου. Πρέπει δέ νά σημειωθή 8τι χά ρις είς την Δημοτικήν αρχήν είς τα εξής θά εξασφαλισθή οχι μόνον ή ΰγιεινή ποιότης τοθ νεροΰ άλλά καί ή πλήρης έπάρκειά τού. "Φ *Τ* 'Π Τα δικαστήρια. Χάρις είς τό ενδιαφέρον τής κυβερνήσεως καί τάς χορηγη- θείσας παρ' αυτής συμπλη- ρωματικάς πιστώσεις, αί έργα σίαι πρός άνοικοδόμησιν τοθ δικαστικοΰ μενάρου περατοθν ται όσονούπω. "Ετσι ή πόλις μας θ' αποκτήση εΰρύχωρον μέγαρον είς τό οποίον θά στε γασθή μέ άνεσιν ή δικαιοσύ- νη. Πιστεύομεν δέ 8τι θά χο· ρηγηθή άμέσως καί ή άπαιτου μένη πίστωσις διά την έσωτε ρικήν έπΐπλωσιν τοθ μεγάρου. Διότι είνε άνάγκη βεβαία ν' ανταποκριται ή έσωτερική διαρρύθμισις καί επίπλωσις των αίθουσών πρός την έξω· τερικήν εμφάνισιν τοθ κτιρΐ- ου. Άλλά θά γίνη καί τουτο ασφαλώς. Τό ενδιαφέρον τής κυβερνήσεως, αποτελεί άρκε- την περί τούτου εγγύησιν. μεία, έκχλησίαι, τζαμιά, ίδιωτι- καί κατοικίαι, ήσαν γεμάτα άτΐό αύτούς! Τα περίχωρα ήταν γΐομά τα άπό πανικοβλήτους πρόσφυ¬ γας. "Ηδη οί κάτοικοι ένόμιζαν δτι ήχουαν τα τηλεβέλα των Βουλγάρων. 'Υπήρχε σπάνις τρο- φίμιον. (σϋνεχίζιται)
  ΛΝ0ΡΘΩΣΪ2
  Αί Αθήναι εις την δόξαν των
  θέατρον ΠΟΥΛΜλΆΚΗ (όπερέτ
  τα Π. Οίκονόμου)— Σήμερον
  ώρα 10 μ. μ. μεγάλη έξαιρετική
  πρεμιέρα. Ή κ Ζωζω Νταλμάς
  στήν θαυμασία όπερέττα τοϋ Πώλ
  Άμπραάμ: «ΤΖΟΥΛΙΑ».
  «ΜΙΝΩΑ». — Σήμερον τό όμι-
  λοθν γαλλιστί £ργον. «Ή μεγάλη
  θυσΐα». Πρωταγωνιστεΐ ή μκροϋ
  λα φαινόμενον: Συμπίλ Τζέησον,
  ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ
  ΤΩΝ ΘΕΩΝ Η στΠλΠ το" ώραΐόκοσμου.
  "Ενα Ιστορικόν άνάγνωσμα
  2*ον '
  —Άθηναΐοι φωνάζει τότε,
  άν νομΐζετε δτι εχω διαπρά
  Ή χρυσή γέφυρα
  τής λογικης κσΐ τής σωφροσύνης.
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χρυσαν&έμων.
  Η ΜΑΧΗ
  'ΥτΓό Κλώντ Φαρέρ.
  Ζοΰμε, άγαπητές μου άναγνώ
  Πέμπτη: ό ύπερκολοσσόζ: «Κον ξει καμμια άδικία δέχομαι νά στριες σέ μιά έποχή άληθινής κο
  τοττιέρι» (Πύρινες μορφέθ. Και ή τιαωοηαΛ "Οσοί διιωΓ είνε σμο/ονΐας. Καί είνε φυσικό, την
  μεγαλε,ώδης κηδεΐα τού Κεμαλ. ^ωρ?™· "™ δ^ω< ε ^ έποχή αυτή-έτσι συνέβπ πάντα ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ν-ί ί» ι — *# . ε ιιυχπ *-*ν ιιι — ο ιν^ι νυνεμ'ΐ ιιυν ι1* μαζί μου δέν σας έχουν κά σέ παρόμοιες Ιστορικές περιόδους μει τΐποτσ.τ Γιατί θέλετε νά —νά υπάρχη σογχυσι 15εών καί άν Ι τούς θανατώσετε κι' Ή έπιτροπή ανεγέρσεως τους ; ρακλείου, προκηρύσσει δτι έκ' ~ —^ σωπαίνει. Κάθε ?υν τίθεται είς μυστικόν δι' έν- *;£"Ρα "7"°—*-■■ εΐν! φραγΐστων-------—Λ"- -·-■■ μ · ηεν τιλήψεων. Ή σύγκρουσι τοϋ πά ρελθόντος μέ τό μέλλον συνεχί· , ζεται. ΚαΙ γι' αύτό δέν έ"χει ά«ό σου. α μα διαμορφωθή τό παρόν. ΟΙ πα· ληές άρχές καί άξίες καταρρέ . άνευ νά έ'χουν μορφοποιηθή οί νέες πού θά τίς ΰττοκα- _ . . ταστήσουν. Βοισκόμαστε στό λυ· ρρίσκεται πια κόφως ενός κόσμου πού χάνεται κόφς ενός κόμου πού χάνε σέ δικαστάς, βρΐσκεται καί σύχχρονα στό λυκαυγές ενός δό υί θ ΚΙ ΐ φργ ρφρ ^ ! ιΐ Ζλ^πιΙΛ έ*τίλρ έ^ΡΉ σέ δικαστάς, βρΐσκεται καί σύχχρονα στό λυκαυγές όρίου δημοπρασίαν ή έκτέλε- δολοφόνους. καινουρίου ποθ έρχεται. ΚαΙ σις μερικών κονδυλΐων διά ^Γ _θή τώοα ^οακολου δύσκολο νά βροθμε τόν σ ΛπαΗτΐς τωρα παρακολου σις μερικών θ την ανέγερσιν τοθ Ιεροϋ ναού ΛπαΗ ίοθ Νεκροταφείου ΜοχοΟ, ή· θει τους τώοα τωρα ή' τοι: 1) Έκσκσφή θεμελίων, 2) λιθοδομαί δι" άσβεστοκονίας καί 3) μπετόν άρμέ, συνολι- κης δαπάνης ρουν τούς καταδίκους στή φυ λ Τ έ ρ ·π- ταν χ πού εΐχε δ α έπευφημΐες νήκοντα έπτά χιλιάδων όκτα σΤΡ£τ^ατ^ν 8??)1συμ^νωΠύππόνΤτοϋ( * -Ρ^«ολλοϋ ξανακλεΐσε. Εθνικής Πσιδείας έγκεκριμένη χόμεθα τήν ύπάοχουσα κατάστα σι, ή σποϋμε κάθε δεσμό καί όρ· μοΰμεν άσυγκράτητα άλλά καί ά περίσκεπτα πρός τόν«παράδεισσο» τού σουφραζιτικοΰ φεμινισμοΰ. Έγ καταλείπομε τό νοικοκυριό, πνΐγο με τό οίσθημα τής μητρότηΐοο. ώς άναχρονιστικό καί καθυστερηιιένο, χωρίς δμως καί ν' άφ ερωνώμαστε τουλάχιστο είτε στ^ έ<νες ?ί στίς έπιστήμες. Καί σπαταλοΰμε τίς δυνάμεις μας καί καταστρέφομε τή ζωή μας γιά πράγματα έφήμε- ρα καί άνάξια. θά πήτε: Τί πρέ- πει λοιπόν νά κάμωμε, Ποιό δρό- μο ν' ακολουθήσωμε, ποϋ νά στα- θοΰμε γιά νά μή μάς παρασύρη τό ίνα άπό τα δύο άντίθετα θεα¬ ματα- Σας άπαντώ: Μά που ά· λού λοιπόν παρά στή χρ"σή γέ Φυοα τοθ λογικοΰ πού ύΐ>ώνεται
  πάνω άπό τα δυο αϋτά ρεύματα,
  'Υπάρχει έκεΐ θέσις πού συνδυά-
  ζει θαυμάσ α την οί<οδέσποινα μέ την έττισΐήμονα, την νοικοκυρά μέ τήν έργαζομένη Στή θέσι αυτή τής λογικής σταθήτε. Ή γυναικα είνε άναμφισβήτητα πλασμένη γιά δλα καί μπορεϊ νά κατακτήση τή |ζωή Άλλά δέν πρέπει καί νά λη όποΐα έξαρτάται ή τύχη μαο, ή σμονί) χή φύσι της. ό ζωή μα<:, Ώ' πρέπει νά τό όμολο · Μία [ά ■<-■—» «-><*■ «—»,«^ι^-«-,._— .<-|/*Ίιιι<— ι^~ι^- ..<~Ι|.#-||||—.^,^~^-^-^.^>,^-|ΜΠ^
  ρί ρχ
  δύσκολο νά βροθμε τόν σωστό
  ποοσονβτολισμ6ΐ ·Ακρότητες καί
  «ου μεταφέ άκομψία Μδς χαραχτπρ(ζουνς Πρό
  ' δ,τι άφορα τα γυναικεϊα
  Άό |ή 'ά ί βάδ
  ρ ς ή φ , φρ γ
  λακή. Τό πρόσωπό τού έ'χει ζητήματα. Άπό |τή 'μιά, οί βάρδοι
  ^ χ έ ΐ τής παραδόσεως Φ^νάζουν δτι Λ
  μ |ή μ βρ
  παραδόσεως Φ^νάζουν δτι Λ
  α είναι πλασμένη νά ζ ό
  ί ό ώ
  μ φημ ^[τι. Σΐήν κουζ1νσ, σ}ο Π^στα
  ανελάμβανε την διοΐκησι των ριό καί στόν κοιτώνα. Σκλάβ'
  0 έίδ ί δή
  ■ τοθ άνδρα καί παιδοποιητική μη·
  2γει χανή. Κι' άπό τήν αλλη, οί κήρυ-
  ^. κες τοθ φεμι^ισμοΰ. 'Υποστηρίζουν
  *-^ τήν πλήρη εξίσωσι καί τήν από¬
  ϊ Ο λυτη ελευθερία τής γυναίκας.
  ρα τής εκτελέσεως έσήμανε.Οί Ποία θέσι πέρνομε εμείς; ΠοΟ
  κώνειον πλησιά «Ινομε^πως άντ,μΕτωπίζωμε αύτά
  γήσωμε' Δέν έχομε άκόμη σχημα
  ΐ πλήρη συνεΐδησι τής θέσεω
  115ον
  "Ετσ: έφώναζαν οί πρόγονοΕ
  υ,ας, μαρκήσιε Γιορισαχα! Έτσΐ
  καί των έπιδιώξεών μαΓ. "Η άνε· έφωναζαν είς δλα τα πεδία των
  « ^ > ·_^--------- —*.— μαχων ώ; πού ό Μικάίος άπο-
  καταστάθηκε στήν προτέρα τού
  «
  χνικώ γραφείω Ιω Βαρκα- να ^θάνης.
  ράκη. Γ. Τσαΐτηράκη έν 'Ηρα- -Δέχοματ άπαντα ό
  κλεΐφ. ένθα ευρίσκονται καί ωνπτ°?ΥΛν°ντσ<: τόΝΧΛ Ρ' τα σχετικά τής μελέιης διά πιστ°° Φ1λ " τούς έπιθυμοθνταϊ νά λάβω- σι ννώσιν Κ Έ Μ κ αί Άθηναϊκά μοντέλα κσσθΛ τύρι° δέν τού. Νά καταδι νά δώ τό τέλος τέτοιο μαρ Έν Μοχώ τή 22 Ν)βρ!ου τύ.ρι,° ηο"> δέν θ4,, μ™Ρο0σα
  ΐ« ' ■νά έπινοήσουν οΰτε οί χειρό
  | έθ
  1938.
  Ή Έπιτροπή
  Ό Πρόεδρος
  Γ. Διαμαντάκης
  Ό ΤαμΙας
  Κ. Σβυρανάκης
  τεροι έχθροΐ τού.
  Ένας—Μνας οί^κατάδικοι
  πήραν τό κώνειον. Οί δήμιοι
  δμως κυττάζονται άναποφάσι
  στοι. Τήν στιγμήν πού έπρόκει
  το νά δώσουν τό κώνειον στόν
  'Εδνική Τραπέζα της "Ελλάδος ΦωκΙωνα, άντελήφθησαν δτι
  Ύποκατάστημα Ήρακλβίου βεν 6π«ρνε σχετική ποσότης
  ΎΛΠΡϊσία Διαχειρίσβως Κτημα· _λ» ' »νη * .... Α «„«:. 'Α
  τ«ν έξ Άνταλλαγής / —Αεν ε^ω κσμμια ορεςι να
  ΔΜΔΐί/~ΐΐΜη5ιν ι έτοιμάσω άλλη δόσι, μουρμου
  ' ρΐζει ενας εις τούς δημιους. ·
  Είδοποιοθνται οί όφειλέται Πά μιά μόνο δόσι πληρώ-
  ίξ άγορδς ανταλλαξίμων κτη θηκα. |
  μάτων, οί δικαιωθέττες τής] Κάποια ελπίς φωτΐζει τό
  έκπτώσεως 40 ο)ο καί μή έξο^-ρόσωπο τοθ Νικοκλή. "Ισως
  φλήσαντες εΙσέτι τάς τοκο-^το άπρόοπτο αύτό περιστατι-·
  χρεωλυτικάς δόσεις, τάς όποΐ κό σώση τή ζωή τοθ,,φΐλου
  καίτης 2)1)39 δέν
  φλήσωσι τάς όφειλομένας δό
  σεις θά στερηθώσι τοθ εύεργε
  τήματος τής έκπτώσεως καί
  θά ύποχρεωθώσι βνά καταβά
  λωσιν ολόκληρον τό άρχικόν
  ποσόν τής έξαγορδς των κτη
  μάτων μέ τόκον ύπερημερΐας.
  (Έκ τοθ Γραφείου)
  τόν δήμιο:
  ΜΟΔΑ ΕΙΝΕ Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΠΣ
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Η ΜΕΓΛΛΗ ΒΥΣΙΑ
  Όμιλοΰσα γαλλιστί.
  Πρωτ«γωνιατοϋν: Ή μι·
  κροϋλα φαινόμενον ΣΥΜΠΙΛ
  ΤΖΕΙΣΟΝ, ΧΩΜΦΡΕΥ·
  ΜΠΟΓΚΑΡΤ, Π Τ θ' ΜΠΡΙ-
  ΕΝ.
  'Εκτός προγράμματβς
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  ΠΕΜΠΤΗ
  λοσσός:
  ό ύπερκο-
  ΚΟΝΤΟΤΤΙΕΡΙ
  (ΠΥΡΙΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ)
  Σημ. Δευτέραν — Τετάρτην
  —Πέμπτην—Σάββατον—Κυρι
  ακήνωρα6ΐ)2 άπογευματινή.
  Παρακολουθήσατβ είς
  τας Άθηναΐκάς εφημερί¬
  δας τα άριστουργήματα:
  Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΙΝΑΟΥ
  (ΠΑΛΛΑΣ)
  ΖΕΖΕΗΠΕΛ
  (ΟΡΦΕΥΣ)
  ΗΙΙΙΑΤΗ
  III II
  Ιίΐϊ ΙΙΙΙΙ
  2 Δικίμβρίου «ΡΕ3»
  ©ά προβληθοϋν συντόμως
  βτήν «ΜΙΝΩΑ».
  ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ
  ΣΠ0ΥΔΑ1 Ε ΡΓΟΔ Η Γ α Ν
  Ο "ΤΕΚΤΩΝ"
  Μαθηταί γυμνασίων μετβκ-
  παιίίύβνται έΓταγγελματικώς
  ίιώασκόμενοι επί ίβκάμηνβν
  παρά πεπειραμένων πολιτι¬
  κών μηχανικών ηκολούθουν
  των τό πρβγραμμα διόακτέ-
  ας υλης των Άνωτάτων Σχο
  λών Πολιτικών Μηχανικόν
  τοϋ Πολυτεχνείου, οίκοδομι
  Μην καί σχεοια οϊκιών, τοπο
  γραφίαν καί χρήσιν χωρββά
  τού καί ταχυμέτρου κλπ.,
  έδοποιϊαν, όδραυλικήν καί
  πάντα τα τεχνικά μαθήματα
  μετά σχεύίων, έφαρμογών,
  μελετών καί άσκήσβων είς τό
  ύπαιθρον.
  Είναι μοναδική εύκαιρία
  δι' δσβυς άπερρίφθησαν έκ
  των Σχολών τού Πολυτεχνβί
  ου, Στρατιωτικών Σχολών
  κλπ., δσους προτίθενται νά
  γίνουν μορφωμενοι 'Εργολη
  πται, να διοριβθοϋν είς 'Ερ
  γοληπτικάς έταιρίας όώοπβιΐ
  άς, οικονομικάς π είς οίασ-
  δήποτε τεχνικάς υπηρεσίας
  καί έν γένει νά οταδιοόρομη
  σουν είς τόν Τ ε χ ν ι κον
  Κλάδον, τόν μονον έ
  οποίος δέν εγνώρισε πό τέ ά
  νϊργίβν, άλλά έξασφαλίζβι
  τα μΐγαλΰτερα κέρδη καί
  τοϋς καλυτέρους μιοθοΰς.
  Πάντες οί έξελθόντες
  έργοδηγοί μέχρι σήμε¬
  ρον έκ τού «ΤΕΚΤΟ-
  ΝΟΣ» διωρίσθησαν είς
  ύπουργεϊα, Δήμους κ.λ.π.
  Γραφβϊα "Ιωνβς 5, Όμόνβια.
  Κ. Γ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ
  Δέχεται είς τό Ιατρείον
  τού καθ* εκάστην κείμε¬
  νον επί τής γωνΐας Κουρ-
  μούληδων καί Ίουστινια-
  νοθ παραπλεύρως Ζαχα-
  ροπλαστεΐου Ήρακλή Βα¬
  σιλάκη, πλησίον μπύρας
  Σταυρουλάκη.
  Στου
  ΑΒΕΔΙΣ
  Ό4ο< Αγ, Μην* ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, 230- ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. 5-41. ι ί ΚΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΟΥΔΡΕΣ-ΚΡΕΜΕΣ Καί δλα τα Ευρωπαϊκά σπεσιαλιτέ τού γυναικείου καλλωπισμοΰ είς τιμάς χαμηλάς μόνον ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Πώλησις λιανική καί χονδρική. ζοηωΐ/ 'Ορωμαζικός, ) 3 ΌΜηουΰυΙηζ,Ι- ισχύν. "Ετσι έφωναζαν οί δικαί μου πρόγονοΓ Ιτσι έφωναζαν πά λιν κατά τήν κίκκινη ήμέρα τής Κουμαμότο δταν, άγανακτημένοι ίνχντίον τής νέας έξουσίηις, φαι- νομενικώς άδυνάτου δσον καί ή παλαιά, έβάξιζαν πίσω άπό τόν Σαιγκό πού τούς είχεν υποσχεθή πώ; θά άπέπλυνε τό κοινό αίσχος στήν νίκη ή στόν θάνατο. "Ετσι φωνάζώ σήμερα καί έγώ. Γιατί είμαι δ νόμιμος κληρονόμος α{·- τός των πτωμάτων. Οί νεκρικές πινακίδες των δέν έγκατέλειψαν ποτέ τήν ζώ*η μου Τριάντα χρό νια τώρα πού ζώ, π«ριμένω την ωρχ ν' άποδώσω σ' αύΐές τίς πι ναχίδες δ,τι τούς όφείλεταΐ: την σπονδήν τοΰ 3?ματος. ΚαΙ νά πού αυτή ή ώρχ πλησιάζει! Γιορισά κα, συγχωρήατέ με γι' αύτές τίς άτελείωτες κουβέντες Δέν άμφι βάλλω, έν τούτοις, πώ; δέν σέ ί κανοποίησαν πλήρως. Ασφαλώς δέν έχάσατε την έκτίμησί μου ΚαΙ έξ άλλου, κατά τί θά σά ένδιέφερεν ή κρίσις ενός μικροθ αμορφώτου νται^ιο; Σάς δμως τήν καρδιά μου, καί έδιαβά σατε μέσα σάν σέ βιβλίο τυπωμέ νο μέ ώραία κινέζικα γράμματα, κατάμαυρα: μισώ τούς ξένου; μί δλη μου τήν Εύναμι. ΣεΙς, άντι Οέτως, πού τούς μισούσατε τό Ι διο άλλοτε, τούς άγαπάτε σήμε¬ ρα Δέν παραδβχθήκατε σιγά—α γά τα ήθη τους, τα γοΰστα τους τίς ίδέες τους, άκόμη καί/ τήι γλώσσα τους τήν οποίαν μιλά-ε διαρκώς μ' αυτόν τόν "Αγγλο κα τάσκοπο, τόν υποθετικό σύμμαχό μας, Μακρυά άπό μενά τό τόλμη μα μομφής! "Ο,τι κάνετε, είνε προφανως καλά καμωμένο. Τα άν τίθετα δμως αίαθήματά μας, άνοί γουν μεταξύ μας μίαν ίβυσσο, μίαν άβυσσο ποΰ τίποτε δέν θά μπορέση νά πληρώση, (αυνεχίζεται) ΚΟΙΠΩΝΙΚΟ ΕΟΡΤΑΙ.— Σήμερον εορτήν τοθ Άγίου Άνδρέου δέν έορτάζει καί δέν δέχεται έπισκίψεις ό κ.Ανδρ. Χατζιδάκης. — Σήαερον δέν έορτάζει οϋτε δέχετοι έττισκέψεις λόγφ πένθους, ο κ. Ανδρ Λιναρδάκης ύπάλληλος οικονομικης υπηρεσίας Δήαου. Γύρω οτην π6λι. Τό Δισονομεΐον ΉοακλεΙου έ· ττέστησε τήν προσοχήν των κυνη· γων έτιι τής ύφισταμένης άπαγο ρευσεως τοθ κυνηγίου των Λαέ ρων περιστερών. —Ή προστασΐα τής περιστεράς ένέχει πράγματι ύψ'στην σττουδαι. ότητα άπό έθνικής απόψεως καί είνε ζήτημα ΦιλοτιμΙας ή διατήρη. σίς της. |κ ' -Καί τουτο βεβςτια άνεζαρτή. τως των αιόστηρών τιπνικών δια· τάξεων αίτινες έθ»σπ(σθησαν κτχ. τα των άγνοούντων άδικαιολονή. τως τάς ωφελείας τάς οποίας έ· νίΧει ή χρί ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Ό Γεωργικός Έλαιουργη κός Συν)σμός Βόρρων έκτΐθ· σιν είς φανεράν πλειοδοσίαν την πώλησιν πέντε χιλιάδων οκάδων έλαιολάδου παραδο |τέου έντός των άποθηκών τοθ | ΈλαιουργεΙου Βόρρων. Ή δημοπρασία γενησεται είς τό έν Μοΐρες Πρακτορεϊ όν τής Άγροτικής Τραπέζης την Παρασκευήν 2αν Δεκεμ¬ βριού έ. Ι. καί ώραν 11 π.μ (Γεωργ. Ελαιουργ. Συν)σμός Βόρρων). ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΉΧΑΝΙΚΟΣ Αριθ. διπλωμάτων: 1431,793 ΈκπαιδευθεΙς επί Ιδετίαν είς διάφορα μηχανουργεϊα καί είδικευθείς είς την σχο¬ λήν «Άρχιμήδης» «ίς τήν εί- δικίτητα πετρελαιομηχανών, άναλαμβάνει οιανδήποτε επι¬ σκευήν ή βλάβην πετρελαιο- μηχανών δλων των συστη- μάτων. Πληροφορίαι παρά τω Συ νιργείφ Καφετζάκη. Ηράκλειον χρησιμοποίησις ταχυδρο μικωυ περιστερών. —ΣυνεχΙζονται αί εύχαί των πά ραγωγών διά τήν επανάληψιν τής βροχής. — ΚαΙ κατά τρόπον σχετικώς δι- αρκέσΐερον τοθ προχθεσινόν —Ή^νη είς πολλάς περιφερείας διψά άκόμη καί οί καλλιεργηταί περιαένουν —Οί γριππΐτσες δέν παύουν νά σηιιειώνωνται καί οί άρρωστοι νά πληθΰνωνται. —Πάντως ή γρΐτΐπη είνε καί έ· φέτος... γριππΐτσα. άσθένεια δηλ. μάλλον έλαφρά. — θεραπευομένη συγκεκριμένως έν τη γεννέσ.ι της. έφ' δσον έν- νοεϊται τηρηθοΰν, εύΐύς έξ άρχής, τα γνωστά επιστηυονικά μέσα. —Σήμερον ημέραν τής λαικη,ς άγορας θά γίνη ή συνήθης έκστρα τεΐα είς την Καινούογια Πόρτα —Των όψ^νιστών έξ άμφοτί ρων των φύλων. —ΚαΙ ιδιαιτέρως έκείνων οί ό ποϊοι έχουν άναγάγει είς σύστη μσ τήν καθημερινήν οΙ*ονομολο γΐαν. —Ή έμπορική κίνησις, ή πεοί τήν Πύλην Χανίων, εΐχε ζωηρεύ σει όπωσδήττοτε τάς τελευταίας ημέρας. —Παρά τήν στασιμότητα των προηγουμένας ημερών. —λϋτό διαπιστώνουν άλλως τι καί οί εΐδήμονες παρέχοντας εν νοεϊται καί τάς σχετικάς αΐτιολο γίας τού φαινομένου γύρω άπό τα αΐώνιον ζήτημα των τιμών τής σταφίδος. —Κατ' ανακοίνωσιν τής 35ης διευθύνσεως αυτοκίνητον. —Ή τακτική συγκοινωνία διά λεωψορείου Ήρακλε'ου —Βιάννου αποκατεστάθη, —Διεξαγομένη ήδη κανονικώ τατα. — Κοσμοπλημμυρα ανεμένετο είς την χθεσινήν πρώτην τής υπέρ επιθεωρήσεως «Βεντάγια». —Τήν όποιαν άνεβίβασε ό Θ1ο· σος Οίκονόμου είς τό θέατρον Πουλακάκη καί Βπου ή κ. Ζωζώ Νταλμος καί άλλα μέλη τοθ συγ κροτήματος πσρουσιάζονται είς πεταχτά νούμερα. —Είς τό κινηματοθίατρον «Μι νώαν» προβάλλεται είς έξαιρετι κήν πρεμιέραν αυριον ό κινηματο γραφικός κολοσσός «Κοντοτιέρι» ί) «Πύρινες Μορφές» ίνα άπό τε λευταΐα άρισΐουργή ιατα τοΰ όμι λοΰντος. ο Ρ«πορτ«ρ Είδικευθεΐσα ίπί εξάμηνον είς τούς μεγάλους οΐκους Κοπτικής καί Ραπτικής «Σινάνη καί Καζά κου» ή κ. Ε0αγ. Ί. Καμαράτου, επανήλθεν έξ Αθηνών καί άν» λαμβάνει τή^ έαφήν γυναικείων φο ρεμάτων μέ νέα σχέδια κροχΕ, μέ εργασίαν ήγγυημένην καί τιμάς ασυναγωνίστους. Έπίσης άναλαμ βάνε ι τήν προμήθειαν κροκί διά μοδίστας. Επισκεφθήτε μας (όδός Γιαννί- κου). Σίτό Κατάατημα ΕΛΕΝΗΣ ΒΙΣΙΛΟΓΑΜΒΡΑΚΗ δα εΰρητε τα μοντίρνα καπέλ λα είς τιμάς κόατους Επισκεφθήτε μας διά νά πει σθήτε. Ζητιίται βιβλιοϊέτης πεπιιρα- ενός διά μόνιμον εργασίαν. Μι- σθός ίκανοποιη ι <ός (ΐΐληροφορίαι παρ' ήμϊν. ΚΟ.ΝΣΤΑΝ. ΠΑΑΟΥΣΗΣ Τό στερεώτερο τό κομψότερο τό έλαφρό τταιτοθτσι. Τα γυναικεϊα μας είνε άμίμητα. Ή έκθεσίς μας παρουσιάζει έκ- πλήξεις. Κεντρικόν: Γωνία Μεϊδανίου. ύποκατάστημα: όδός Αγ. Μηνά. ΨΑΡΙΚΑ-ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ είς τόκατά- στημα Εμ.Κρασάκη. Παρά τήν π.Νομαρχίανε
  Γ.
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Οί "Αθλιοι.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  459ων
  γραΐα πάραυτα άνωρθώθη μένεα πνέ-
  Ή
  ούσα.
  ^^°.! κτ* ,^ει ΥοΥΥθζουσα. Άς
  Άπό δλα δι* δλους
  ΧΕΙΜΩΝ
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ ΨΥΧΟΣ.
  •ιιΐς. . ■ — '"-■ Γ**»&1 Ι ίΓυΐΙ «Τ· Ι ΛΙΙ£·
  ΑπΑντΓ'υ "α'δ(ον άπεΐχε πολύ.-Ξί ! ξ( ! ξ( ! Ό έν Δυσσελδόρφη τής Γερ
  άπήντα πρός την γραιαν. Σ' επήρα Υιά σκύλο, δέν μανΐας καθηγητής -δόκτωρ Ρι
  εΤχα βμως καΐ αδικο. , χάρδος Χέννιγ Ιχει επιδοθή
  ϊώσα ή γραια ύπό τής όργής άνήγειρεν εί<: την μελέτην των συνεπει- γ κεφαλήν της, καί τότε διεχύθη τοθ φα·. ών τ°0 ψύχους άπό των άρ- νοθ ή αΐγλη επί τοθ κατηροτριωμένου υπό βαθυτά- χαιοτάτων χρόνων καί άπό των ρυτΐδων προσώπου της, δπερ (δόν τό παιδΐον. Μ^ν έπιφυλλΐδα πού άφιερώ —Τί νά σ όρίσω κυρά, Ικραξε πρός αυτήν δέν μοθ νούν είς τα πορΐσματα των έ- κάμνεις ! 'Εχεις {ίνα εΐδος εύμορφιάς, οττου καθό- ίρευνών τού είς τό έπιστημο· »«.. ^οα»-.. **.. ..... «-------- νικ6ν των πσράρτημ(χ α[ ^Νε έπανέλαβε τα ώταται Είδήσεις τής Λειψΐας» τής 27 ΊσνουαρΙου 1933 προ λου, καθόλου δέν μοΰ έρχεται. Κα έτιαναλαβον τόν δρόμον, άαμά τού. Ό "Αρχοντος ό Κόπανος έβγήκε 'ς τό κυνήγι νά κυνηγήση κόρακας... Μετά τούς τρείς τούτους στΐχους, Εφθασε πρό τής θύρας τής οΐκΐας Κόρακα, ήν εύρον κεκλει- σμένην ήρξατο νά λακτΐζη αυτήν ήρωϊχώς, ώς προ τιθέμενον νά την καταθραύση. "Ετρεξε δ' έν τού¬ τοις πρός τό αύτό μέρος καί ή ειρημένη γραΐα, ή¬ τις άκούουσα τό μέγα κακόν των λακτισμάτων, δ- βαλε μακρόθεν φωνάς μετά χειρονομιών. — ΤΙ είνε, καλέ, τί είνε ! λέγουσα . Ό Χριστός καί ή ΠαναγΙα ! Την θύμα πάνε νά την σπάσουν ! Τό σπ(τι θέλουν νά τό βουλιάξουν! Καλέ τί είνε αύτό τό κακό ! Αίφνης "ίσταται άκΐνητος. Άνεννώρισε τό παι· δ(ον. "Α! έκεΐνος πάλιν 6 Σατανδς! Μπα ! εΤπε τό παιδΐον μωρ' ήταν ή γρηά τοθ σπιτιοθ. Καλησπέρσ, κυρά Πανουργιοθτσα. ΤΗλθσ, κύπτει 8τι £νας άπό τούς χει ροτέρους 5ειμώνας πού έγνώ- ρισεν ή Εύρώπη, υπήρξεν ό τοθ 1607—08, ό οποίος ταύ τοχρόνως υπήρξεν καί ενας άπό τοΰς διαρκέσαντας πε ρισσότερον, έπικληθείς διά τουτο «μακράς χειμών». "Ηρ καί ετελείωσε περΐ τάς αρχάς ΊουνΙου 1608. Τό μεγαλύτερον ψθχος κατά την διάρκειαν τοθ χειμώνος έκεΐνου εσημειώθη την 20 ΊανουαρΙου 1608. Ό λοι οί ποταμοί καί αί λΐμνσι τής Εύρώπης εΤχαν παγώσει Ή Ισπανία καί Λ "Ιταλία, χώ ραι τοθ ήΜουΙ εΤχαν καλυ πύκνόν στρ-μα χιό Αι προϋποδέσεις πρός ανταλλαγήν κληρων χισε την 21 Δεκεμβριού 1607 τος. νος. Ή Βαλτική Θάλασσα καΐ ή μεγάλη λΐμνη τής Κων- αταντίας εΤχαν πογώσει τό¬ σον πολύ, ωστε επάνω άπό αύτάς περνοθσαν άμάξια! Τόν χειμώνα εκείνον ή παγωνιά ήτο τόση ώστε μέσα είς τα βαρέλια τό κρασί εΐχε παγώ σει, καΐ πάγωνε καΐ τό γάλα κατά την στιγμήν άρμέγμα· ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ1 ΧΑΝΙ Νοίμβριος (ανταποκρι τοθ μας).— Πρός την Γενικήν Διοίκησιν Κρήτης ή Διεύθυνσις τοθ ΈποικισμοΟ τοθ 'ΥπουργεΕου Γεωργίας κατέστησε γνωστόν δτι διά την ανταλλαγήν κλή ρων ή τεμκχίων κλήρων έ- ξοφληθέντων καΐ δι' οί); έξ* δόθησαν άτομικά παραχωρητή- ρΐα νομίμως μεταγραφέντα δέν άπαιτεΐται έγκρισις τοθ Υπουρ ή των Νομαρχών. Τούτο οί κλήροι ούτοι περιήλθον κατά πλήοη κυριότητα είς τοΰ; 'κληρούχους, οίτινες έλευθέρω; Ι δύνανται νά διαχειρίζωντα'. την .περιουσίαν των (κλήρον), συμ¬ φώνως πρός τάς διατάξεις τοθ άρθρου 91 τιθ ΆγρϊτικοΟ Κώίι κος. Δέν άπαιτεΐται έξ άλλου ου τε βεβαίωσις τή; αρμοδίας Γεωρ γικής Υπηρεσίας περί τοΰ δτι οί άνταλλάσσονιες τού; κλήρους ή τα κληροτεμάχιά των στεροθν ται γαιών ϊσων πρός ίνα γεωργι Α.' Φαίνεται έκ πρώτης δψεως απίθανον 8τι μπορεΐ κανείςνά συνεχίση £να σιδηρομικό τα- ξΐδι κα(... κατά θάλασαν. Καΐ 8μως τό πράγμα είνε συνηθέ στατον χάρις είς Ενα εΰφυή συνδυασμόν σιδηροδρύμου καί κυρά Πανουργιοθτσσ, νά ίδώ τα προγονικά μου. Ι ατμοπλοίου. Ή σιδηροδρομική ---ΤΑ ΊΤΟΟνΟνΙΚΑ ΟΟΙΙ ! δΐθβηλΛπΐΤΡηΐΙίΤ Τί!ΜντΆιι/<Ρηπτηιυ!/· Λ», «■.,«>. ι,^,Ι «τΛ
  -Τα προγονικά σου! διαβολόσπερμα, τώρα
  κι' άλλη μιά φορά ! Δέν είνε 'ς τό σπ'τι μέσα
  κανεΐς.
  —Καλά ! κοί ποΰ είνε ό κόρης μου τό λοι·
  πόν; ηρώτησε τότε τό παιδΐον.
  ■—Τόν κύρη σου. . τόν πήγαν είς την φυλακήν
  την Φόρκην.
  —Μτιά! καΐ ή μάννα μου ;
  —Ή μάννα σου, είς άλλη φαλακή· είς τόν
  "Αγιο Λάζσρο.
  —Αϊ, καί ή άδελφαΐς μου :
  —Ή άδελφαΐς σου είς άλλην πάλιν έκεΐνες
  φυλακή" είς ταίς Μαγδαληνούλαις.'
  Τό παιδΐον εξεσε πρός στιγμήν τα όπισθεν τοθ
  ώτΐου ου., παρετήρησε την κυρά Πανώρηαν άσκαρ-
  δαμυκτΐ, καί εΐπε μόνον.—Μπα ! καλό κι' αύτό !
  Έπειτα έστράφη διά μιας επί των πτερνών
  τού, καί μετ" ολίγας στιγμάς ή γραΐα, ήτις εΐχε
  μεΐνει είς τό κατώφλιον τής θύρας, τό ήχουσεν
  άδον διά τής καθαράς καί νεαρας φωνής τού, ένώ
  άπεμακρύνεΐο πρός τα δένδρα τής όδοΟ, τα μαθρα
  καί ψ θυρΐζοντα ύπό τόν χειμερινόν άνεμον:
  Ό Άρχοντας ό Κόπανος
  έβγήκε 'ς τό κυνήγι
  νά κυνηγήση κόρακας,
  άπαν" σέ πόδια ξύλινα
  ά πάν" σέ δεκανΐκια'
  κι' Οποίος περν' άπό κάτω τού,
  τοθ δίνει δύο καπΐκια.
  (συνί,χΐζεται)
  άμαξοστοιχία ώς έ'χει καΐ εύ
  ρίσκεται, μέ ολόκληρον τό
  φορτίον της φορτώνεται είς
  εΐδκά άτμόπλοια τα «φέρρυ
  — μπότς» ή σιδηροδρομικά πορ
  θμεΐα κοΐ μεταφέρεται διά
  μέσου λΐμνης ή θαλάσσης είς
  τό άντίπεραν σημείον. Φέρρυ
  — μπότς θά ήούναντο νά χά
  ρακτηρισθοθν άτμόπλοια στρω
  μενά μέ σιδηροδρομικώς γραμ
  μάς! Τό εΐδος αύτό των μετα
  φορων άπαντξΐ Ιδιαιτέρως είς
  την Αγγλίαν, μεταξύ Πόρ
  τσμουθ καί τής νήσου ΟΰαιΙτ.
  Άπανι^ έπΐσης καί είς την
  ΔανΙαν, τής οποίας ή πρωτεύ
  ούσα Κοπενάγη ευρίσκεται έ-
  πΐ μ1 άς νήσου Φέρρυ μπότς
  έκτελοθν την συγκοινωνίαν
  καί μεταξύ ΓερμανΙας καΐ Σου
  ηδΐας. Είς την Αμερικήν ϋ
  πάρχουν πλείσται δσαι γραμ
  μαί έκτελοόμεναι άπό φέρρυ-
  μπότς. Είς τόν Καναδαν, ή
  νήσος Βανκοΰβερ συνδέεται
  διά τοθ μέσου αύτοθ μέ την
  ήπειρον. Είς την Ασίαν τέλος
  ό μέγας ύπερσιβηρικός σιδηρό
  δρομος διασχΐζει την μεγάλην
  λίμνην Βοΐκάλην την βαθυτέ¬
  ραν λίμνην τής γής, επί ενός
  άτμοκινήτου πορθμεΐου.
  (συνεχ(ζεται)
  κόν κλήρον, διότι ή σχετική διά
  Τϊξΐ; τοθ ΆγροτικοΟ Κώ5ικος ά
  φορΐ. μόνον τάς άγορακωλησΕα;
  των κλήρων ώ; πβοκύπτει τούτο
  σαφώς έχ τού Νόμ^υ ·ΑχβορΙζον
  τος «έφόσίν δ άγορασΐής στερεί
  ται κλπ.» Εις τάς προανζφερ
  θείσας άνταλλαγάς άπαιτεΐται μό
  νόν βεβϊίωσις τής Γεωργικής 'Υ
  πηρεσίας δτι οί ύπί ανταλλαγήν
  κλήροι ή τα κληρΐττμίχια είνε
  ίσης άξίας καί τοθτο διότι ή Ι-
  σχύίυσχ νομοθεσΕα έπιδιώκει δ
  πως ό κληροθχο; κρατήση όηω
  αδήποΐε υπέρ αυτού ωρισμένον
  ποσοστόν εκτάσεως έκ τοΰ χορτ]
  γηθέντος αυτώ κλήρου.
  Διασαφίζεται έπίσης, δτι οί
  συμβυλαιογράφοι, οί συντάσσοντες
  πράξεις άνταλλαγής κλήρων ή
  κληροτεμαχίων, υπό τούς άνωτέ
  ρω δρους, υποχρεούνται νά κατα
  βάλωσιν αντίγραφον τής συντασ
  σ^μένης πράξεως είς τί Υπουρ
  γείον Γεωργίας (Διεύθασιν Τοπο
  γραφικής 'Υΐιηρισίας) πρός έντ]
  μίρωςκν τοθ Κτηματολογίου.
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  ΕΛΣΗ»
  Εκάστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλ!*. 551.
  ♦^
  Τό χρυσοχο£ΪΡ¥ .„
  Ανδρ. Βλάσση
  Νέον
  Σάς ττροσφέρει τα πειό μοντέρνα
  κοσμήματα έκ ΠΛΑΤΙΝΗΣ καί ΧΡΥΣΟΥ
  αρίστης τέχνης καί ήνΥ^ημένης εργα¬
  σίας.
  Τμήμα ωρολόγιον
  Τα κομψότερα ωρολόγια γνήσια ΕΛΒΕΤΙΚΑ
  είς δλες τίς μάρκες τσέπης καί χειρός, άνδρικά
  καί γυναικεΐα, μέ δωρεαν παρακολούθησιν ύπό
  βίδικοΰ τεχνιτού τοϋ καταστήματος.
  Τμημα έκκΑησιοστικών
  Όλα έν γένει τα έκχλησιαστικά εΐδη, ΑΡ-
  ΓΥΡΑ χαί ΕΠΑΡΓΥΡΑ, ήγγυημένα ά«ό πάσης
  απόψεως καί κατά πολύ ευθηνοτερα των Αθηνών.
  Αί τιμαί μας είνε αί λογικώτεραι.
  'Αγοράζομεν παλαιά κοομήματα είς τάς χαλυ-
  τέρας τιμάς.
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
  Διδάκτωρ τοθ Πανεπιστη¬
  μίου τής Λυώνος.
  Ώς ύπότροφος τοθ Κρά-
  τους επί έπταετίαν έκπαι-
  δευθείς είς Λυώνα καί
  Παρισίους.
  Θά δέχεται τούς πά¬
  σχοντος έκ παθολογικον
  κα! νευρολογικών νοση
  μάτων είς τό Ιατρείον τού
  όδός ΆμαλθεΙας (πάρο-
  δος όδοΟ Κατεχάκη, πρώ·
  ην πλατύ σοκκάκι).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ.μ.
  τηλ. 6.63.
  *
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ. ΑΥΑΑΚΗ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
  Δέχεται είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεΐα Βαλιδέ
  Τζαμί).
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  όφθαλμίατρος
  Επί τριακονταετΐαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  δφθαλμολογικά άσχολοθμε-
  νος, δέχεται, τούς πάσχοντος
  τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  μιατρεΐον τού, κείμενον παρά
  τφ Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικτΐς Ηρακλείου.
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τοΰ ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ.
  Ό ραίιοφωνικός σταθιιος Ά
  θηνών θά μϊταδώση σήμερον τβ έ
  {ής πρόγραμμα:
  έ μ. μ. μετβωρολβγικον δβλτί
  όν, χρηματιστήριον, 6.15 βιβννεζι
  κπ μουσικπ, 7 «ή ωρα τού παι·
  ίιοθ», 7 15 άποβπάομ«τ« ά«ό &
  περες, 7.45 έπιλογή άπό την οπ£
  ρέττα «Κοντέσσα τού χορβΰ» τού
  Στόλίς (συγκοότημα Όλυμπίας
  Καντιώτοο —Ριτσάρδη), 8 30' β
  μιλία τού δθντοΰ τη; Τραπέζης
  τής Έλλάώβί.κ. Ανδρέα Παπά
  δημητρίου. «Περί της θέσεως τής
  πόλεως των Πατρών είς την νβο
  ελληνικήν Ιστορίαν», 9κουαρτέτο
  Μπβτόββν (άπό το κουαρτβτο Ά
  θηνών μέ τούς κ. μ. Εύβλπίδην
  Κάβαν, ϊούλαν καί Παπαδημη
  τρίου, μέ έπεξπγηματικπν εΐσαγω
  γήν ύπό τής κ. Ν. Εΰελπίδοι»
  9.30 εΐδήσβις 9.45 μικρά ορχή·
  στρα τοΰ σταθμοΰ 10.45 εΐδήσΐις
  11 αυνέχεια τής μικράςόρχήστρας,
  1130 μονσικπ χοροϋ.
  —Δωρεά.
  Είς εξάμηνον μνημόσυνον τής
  νεκράς Μαρναρώς Κορμανοΰ, ή
  οίκογένεια Κβρμανοϋ διέθρεψε
  τό Άσυλον τής Γερόντυσας μέ
  εκλεκτόν φαγητόν μετά άρτου
  ΦΡθΰτων καΐ οίνου την ημέραν
  τής 29 Νοεμβρίου. Ό Μορφωτι
  χός Σΰλλογος εΰχαριστβΐ θϊρμώς.
  —Αί ύποθέσεις των δημο-
  των.
  Ο! κάτωθι άναγραφόμενοι εΐδο
  ηοιοϋνται όπως προβάλθουν βΐς
  τό Γραφΐίον τοΰ Δήμβυ πρός τα
  κτοποίησιν άτομικής των ύποθέ
  σΐων: Πβνταράκη Ελένη, Συλι
  βύς Ιωάννης, Χ' Γεωργίου Παντϊ
  λης, 'Αναστασάκη Εύαγγελία Συ
  νοικία Αγ. Ματθαίου, "Αννα χή
  ρα Στυλ. Μπετινάκη, Κόλια Β«
  σιλτκή, Ζουριδάκης Γβώργιο;, χή
  ρα Γκωργίου Τοώρλου, Άνέστης
  Χαραλαμπής, Πουλή Έλπ(δκ,
  Τσικαλάκης Γεώργιος, ΰβονύμφη
  Ψαλιδάκη, Μαρία χήρα Γκωργ.
  Κατιρτζή, Δημήτριος Χαιρέτης
  καΐ Χατζιδάκης η Μακρής Γίώρ-
  ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ^ άναλαμδάνει την
  κατ' οίκον διδασκαλίαν τής Γαλ
  | λικής είς μαθητάς χαί μικρά παι
  ' διά. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  ΑΙσθάνομαι την υποχρέωσιν Βπως καΐ δημοσία εύχα·
  ριστήσω τόσον την άσφαλιστικήν Εταιρείαν Γαλλικον |
  Λοϋδ Κοντινανταλ δσον καΐ τόν Γενικόν Πράκτορα Κρή¬
  της κ Μηναν Μαρκίκην διά τόν άμεσον έντός 48 ώρών
  διακανονισμόν τής επισυμβάσης έν τφ άκτινολογικώ Εργα-
  στηρΐφ μου βλάβης, έκ δραχμΛν τριάκοντα χιλιάδων πεν-
  τακοσΐων ογδοήκοντα μιάς (30581).
  Ό άμεσος διακανονισμός καί ή έν γένει τσκτική των
  πρός τούς άσφαλιζομένους είναι πράγματι τό πολλαπλοθν
  δεΐγμα τοθ κύρους καΐ τής σοβαρότητος τής έταιρείας.
  Έν Χανίοις τή 20 Νοεμβριού 1938.
  Έμμαν. Πιπεράκης
  άκτινολόγος
  Ι


  Ο1ΝΟ1 ΕΚΛΕΚΤΟΙ
  Τα έξαιρετικά άνόθβοτα χαί «γνα έπιτραπέ-
  ζι« χραβιά, παλαιάς ίββδϊιας, θα εύρίσχβτβ κΐς
  την παρά τα βαρελτζίδικα αποθήκην τού χ. Α-
  λ<δ. ϊχορδύλη είς μιχρ«ί ««1 μεγάλας ποσότιι- τας είς τιμ«ς βσ»ναγ«νίστο«δ. "Ι ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Ό Έμπορορραπτικός ΟΙκος Ε. Σ, Καστρινάκη Πλατβιά Στράτα, Ηράκλειον—Κρήτης ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΗ ΟΛΝΤΟΤΕ ΠΛΟΥΣΙΑΝ ΣΥΛΛΟΓΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΑΣΜΗΡΙΟΝ Εφαρμογήν τελείαν—ίιλικά αρίστα καί τιμάς ασυναγωνίστους. Κεντρικόν: Ηράκλειον Ύποκαταστήματα: Μοϊρες—Βενεράτο ^πν~ει' ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ή Διοίκησις Χωροφυλακής Ή· ρκκλείου: Έχοντες ύπ' όψιν τάς διατάξκις τού άπό 9 Απριλίου 1935 Αναγκαστικόν Νόμου «πβρΐ άπαγορβϋσεως κατοχής πυροβό¬ λων οπλων, χειροβομβίδων καΐ έκρηκτικών ΰλών» ώς καΐ τάς τοιαύτας τ©ΰ άπό 5-11937 Β. Δ) τος δι' ών παρετάθη ή ίσχΰς τοΰ άπό 27)30—11—935 «περΐ άπαγ» ρεύοβως Γκατοχής πυροβόλων δ πλώ ν, χειροβομβίδΝν καΐ έκρη κτικών ύλών καθ1 άπαν τό Κρο* τος επί μίαν δκτίαν». Προσχαλοϋμεν πάντας τοΰς κατβίκους τής ηερΐ φερϊίας τής υφ' ημάς Διοικήσεως Χωροφυλακήν Ηρακλείου, τού{ κατέχοντας 1) πυροβόλα οπλα οί· ουδήποτι εΐδους κχΐ συστπματος, πλήν των κυνηγετικών τοιούτων καί των τροποποιηθέντος πολεμι· κων δηλών Γκρά διά καταστρο- φής των ραβδώσεων τής κάνης, 2) χειροβομβίδας καΐ 3) έκρπκτι κάς Ολας νά παραδώσωσι τα «ίδη ταυτα επί αποδείξει είς την επι χωρίον αστυνομικον αρχήν άν τος δθημβρου άπό της δημοβιεύ σ£ως τής παρούσης, άλλως βέλου αι διωχθή ποινικώς καΐ υποστή τάς υπό τοΰ σχΐτικοΰ Νόμον όρι ζομένας ποινάς. Ή παροϋσα δημβσιευθήτω με ρίμνη των κατά τοττους άστυνομι κων άρχών διά παντός προαφόρου τρύπου είς τα δημοσιώτβρΜ μέρη απάντων των κατωκημίνων μϊ ρών τής περιφερείας ημών. Ηράκλειον τη 20ή Νοβμβρίου 1938. Ό Διοικητής τής Διοικήσεως Χωρ)κής Ηρακλείου. Έμμαν. Όρφανβυδάκης Ταγματβιρχης Πλάκες μέ ολα τό: νέα τραγούδια. Μόνον .^-ν βτοδ Μ ΑΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΛΚΗ,
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΓίΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  30 Νοεμβριού 1938
  ΕΚΦΥΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΛΗΦΒΕΝΤΩΝ
  ΚΥΒΕΡΝΗΊΊΚΩΝ ΜΕΤΡΟΝ
  ΕΣΤΡΑΤΕΥΒΗΣΑΙΜΙΙ ΕΡΓΑΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Σημεριναί πλη¬
  ροφορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι
  κατόπιν των ληφθέντων υπό τής κυβερ¬
  νήσεως Νταλαντιέ μέτρων ή άπεργιακή
  κίνησις έχφυλίζεται.
  Σημειωτέον ότι διά των μέτρων
  τούτων, άπαντες οί εργάται των ύπηρε-
  σιών κοινής εξυπηρετήσεως, επεστρα¬
  τεύθησαν. Έίδικαί διαταγαί τής κυβερ¬
  νήσεως εξεδόθησαν αφορώσαι τα τήςποι
  νίκης δικαιοδοσίας τώνστρατιωτικών άρ
  χών ώς κρός τούς έπιστρατευθέντας έρ
  γάτας καί τόν διακανονισμόν άλλων λε
  πτομερειών.
  Τα μέτρα τοΰ κ. Νταλαντιέ
  και αί κρίσεις των εφημερίδων.
  Ο ΠΡΩ8ΥΠ0ΥΡΙ0Σ κ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΘΗ ΔΙΑ ΜΑΚΡΟΝ
  ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΥΗΗΡΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΙΛΕΙΑ!
  ΑΘΗΝΑΙ 99 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτου μας).— Σήμερον ό πρωθυ
  πουργός κ. Ι. Μεταξάς έσχε μακράν
  συνεργασίαν μετά τού ύπουργείου τής
  Παιδείας πρός χατατοπισμόν αυτού έ
  πί των διαφόρων έκπαιδευτικών
  μάτων καί τού άρχιεπιβκοπικού τοιού
  τού.
  ΘΑ ΕΤΟΙΜΑΣΘΗ ΝΟΜΟΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτου μας).— Αναφορικώς μέ
  την συνεργασίαν τού Πρωθυπουργού κ.
  *Ι. Μεταξά μετά των υπηρεσίαν τού
  ύπουργείου τής Παιδβίας, εγνώσθη ότι
  μεταξύ των πρώτων θέλει ρυθμιαθή τό
  ζήτημα τής έκλογής τού άρχιεπισκό·
  που. Πρός τούτο θέλει εκδοθή άναγ-
  καστικός νόμος διακανονίζων τόν τρό
  πον τής έκλογής τού νέου Άρχιεπισκό
  που.
  84 ΐνΜΠΑΗΡΟΟΗ
  II
  ΟΡΓΑΝΟΣΙΣ
  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — 'Υπό τού κ.
  Πρωθυπουργού έν τή ίδιότητί τού ώς
  ύπουργού τής Ηαιδείας{πρόκειται συν
  τοίς άλλοις νά συμπληρωθή ευρύτερον
  ή οργάνωσις τής Έθνικής νεολαίας συμ
  φώνως πρός τούς σκοπούς αυτής καί
  ά πό γενικωτέρας απόψεως.
  ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ Η ΠΡΟΤΟΜΗ ~
  ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ ΜΑΒΙΛΗ
  ΑΘΗΝΑΙ »9 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτου μας).—Σήμερον εγένοντο έ
  πιβλητικώς τα άποκαλυπτήρια τής προ·
  τομής τού αειμνήστου ποιητού Λορέν
  τζου Μαβίλη. Παρέστησαν οί έπίσημοι
  καί άρκετός κόσμος διανοουμένων.
  ΣΥΜΠΛΟΚΑΙ ΕΙΣ ΧΑΪΦΑΝ
  ΑΓΓΛΩΝ ΚΑΙ Α Ρ Α Β Ω Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτερικού ότι είς την Χάϊφαν ε¬
  σημειώθησαν συμπλοκαί μεταξύ "Αγ¬
  γλων καί Άράβων έπαναστατών. 'Υπάρ
  χούν νεκροί καί τραυματίαι εκατέρωθεν.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΑΠΕΡΓΗΣΟΥΝ
  ΟΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Νοεμβριού (τη
  λεγραφικώς).— Ή δημοσία
  γνώμη των Παρισίων σχο
  λιάζει εύνοϊκώς τό χθεσι¬
  νόν άρθρον τοθ «Χρόνου»
  διά τοθ όποίου κατεδικάσθη
  ή αύριανή (σημερινή) άπεργΐα
  τονισθέντος ότι οί πρωτερ
  γάται αυτής άποβλέπουν είς
  την διά τής πιέσεως των
  λαϊκών μαζών επικράτησιν
  τοΰ προγράμματος τής γ'.
  διεθνοθς.
  Άντίθετοι είναι αί κρίσεις
  των σοσιαλιστικόν έφημερΐ
  δών αΐτινες έξακολουθοθν
  νά έπιρρίπτουν τάς ευθύνας
  είς την κυβέρνησιν καί τα οί
  κονομικά μέτρα ταύτης, νά φεύγουν νά σχολιάσουν τάς
  καλοθν δέ τόνκ.Ντϋλαντιέ νά άπεργΐας έν Γαλλία. Πάντως
  παραιτηθή.
  άναφέρουν 8τι ή κυβέρνησις
  Αί έφημερίδες τής δεξιας τού κ. Νταλαντιέ φαίνεται άρ
  δημοσιεύουν εκτενέστερον τάς
  μεταδοθεΐσας πληοοφορΐσς
  καθ" άς ή «Γενική Έργατική
  Συνομοσπονδία» τής Βσρκε
  λώνης ευρίσκετο είς επαφήν
  μετά τοϋ κομμουνιστικοϋ κόμ
  ματος τήςΓαλλίας.Ώςγνωστόν
  ήΣυνομοσπονδία συνεχάρη τό
  κομμουνιστικόν κόμμα διά την
  επιτυχίαν τού ώς πρός την
  άπεργιακήν κίνησιν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Νοεμβριού
  (τηλεγραφικώς).—ΑΙ αγγλικαί
  κυβερνητικαί έφημερίδες άπο·
  κετά ίσχυρά διά νά περιστεί¬
  λη τούς έκ τής άπεργίας κιν
  δύνους.
  Αί έφημερίδες παρατηροϋν
  δτι ό κ. Νΐαλαντιέ έφαρμόζει
  τα αύτά μέτρα μέ τόν άεΐμνη
  στον Μπριάν δστις κατώρθω¬
  σε νά περιστείλη εύχερώς
  τάς συνεπείας τής άιτεργίας
  τοϋ 1910, διά τοϋ μέτρου τής
  έπιστρατεύσεως, ληφθέντος έν
  τος τοθ πλτισίου των νόμων
  τής Δημοκρατίας.
  Ή κίνησις της άνοράς.
  Συνεχίζεται ή άνατίμησιςτοΰ ελαίου.
  Τά ελαια εσημείωσαν, ώς Ι κατ' οκάν, τιμή ίκανοποιοΰ ι αφορών ποικιλιών προσφέρον
  εΤχε προβλεφθή, σημαντικήν! σα κατά τό μάλλον καί ήττον |ται ε(ς μικράς ποσότητας κυ
  άνατίμησιν κατά την τρέχου, τόν ελαιοπαραγωγήν κό (ως δ λόγω τοθ 8τι ή
  σαν έβδομάδα, ύπάρχει δέ σμόν τοθ νομοϋ Ηρακλείου.
  πιθανότης ή άνατιμητική αθ
  τη. τάσις νά εξακολουθήση.
  ΑΙ υπάρχουσαι σχετικώς πλη
  ροφορίαι καί έκ τού έξωτερι
  κου είνε λίαν ένθαρρυντικαί.
  "Εν άντιπαραβολή, τά λοι
  πά έγχώρια προϊόντα διστη
  ροϋνται είς τά αύτά έπίπεδα.
  ΑΙ τιμαί των σταφίδων σημει
  ώνουν μόνον ασημάντους αύ
  Είς την πόλιν μας συγκε > ξομειώσεις προφανώς διότι αί
  κριμένως αί τιμαί των έλαιων έναπομείνσσαι είς χεϊρ~ς των
  άνήλθον ήδη είς 2^.50 δραχ.' παραγωγών ποσότητες των δι
  Γερμανική Κυβέρνησις δέν έ-
  πραγματοποίησεν εισέτι την
  χορήγησιν τοθ ΰπολοιπομένου
  άριθμοθ άδειών είσαγωγής
  σουλτανίνων είς Γερμανίαν,
  τάς οποίας εΤχεν υποσχεθή
  άπό καιροθ.
  ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ. ΟΙ ΑΝΑΠΗΡΟΙ
  ΚΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
  Είς τάς διοικητικάς άρχά$
  τού Κράτους παρεαχέθησαν έκ
  τοθ "Υπουργείον των Έαωτερικών
  οδηγίαι σχετικώς μέ την δποχ,,έ
  ώσιν των κληεικών καί άναπήρων
  πολέμου, είς την δπό των κοινο
  τήτων έπιδαλλομένην προσωπικήν
  εργασίαν. Αί οδηγίαι διασαφίζουν
  5τι λαμβανομένη; υπ' δψιν τής
  θέσεως καί τοθ λειτουργήματος
  των κληρικών σκόπιμον είνε 8
  πως ούτοι χρησίμοποιοθνχαι κα
  τα την εκτέλεσιν τής προσωπι
  κης εργασίας, είτε ώς έπιβλέπον
  τες, είτε είς άλλην βοηθηπκήν 6
  πηρεσίαν, είς τρόπον ώστε ούτοι
  νά προσφέρουν υπηρεσίας συνα
  δούσκς πρός τό λειτούργημά
  των. Έπίσης παρόμοιον μέτρον
  θά Ιδει νά ληφθή καί διά τούς
  αναπήρους πολέμου — άξιωματι
  κούς καί όπλίτας—οί'τινες λόγφ
  τής άναπηρίας των ορθόν είνε
  νά χυγχάνουν πάσης δυνατής διευ
  κολύνσεως, ωστε νά μην δποχρε
  οΰνται νά καταβάλουν τό άντίτι
  μόν τής προσωπικής εργασίας,
  έφ' 8σον δέν είνε είς θεσ ν νά πά
  ράσχουν τοιαύτην.
  ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ ΖΩΗ
  ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΦΟΡΟΝ
  'Λγορά Ηρακλείου |
  Κατά τό δελτίον
  αγοραίς
  _ Ι Ή Νομαρχία Ηρακλείου έ
  ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ
  ΠΡΟΣΩΠΟΚΡΑΤΗΣΕΩΣ
  Διά διαταγής τοθ δπουργοθ
  των Έσωτ,ερικών καθορίζβται ίτι
  προκειμένου περί είσπράξεων έ
  νεργηθεισών κατ' εκτέλεσιν*έντάλ
  μαΐος προσωποχρατήσεως 6πό ά
  στυνομικοθ όργάνου δικαιουμένου
  ποσοστοϋ 2 ο)ο δέν έκπίπτεται ού
  δέν ποσόν έκ των αναλογούντος
  ποσοστόν έκ 3 ο)ο υπέρ τοΰ δή
  μοσίου έπιμελητοθ, ώς καί έκ
  των κεκανονισμένων ποσοστών δ
  πέρ είδικοθ είσπρακτορικοθ όρ¬
  γάνου Άγροφυλακής. Τά μέχρι
  τοθδε είσπραχθέντα θεωροθνται
  καλώς έκπεσθέντα. Τά έκ 3 ο)ο
  ποσοστά επί των είσπράξεων των
  δημοσίων έπιμελητών χορηγοθν
  ται άπ' εύθείας πρός τούς δικαι
  χονζ, δυνάμει έντάλματος έκδι
  δομένου είς βάρος τοθ οίκείου
  ταμείου ή λογαριασμοθ Άγροφυ
  λακής. Υπέρ τοθ προσωπικοθ των
  Ταμείων, δέν χορηγεΐται > ουδέν
  ποσοστόν πλήν τοΰ δυνάμει των
  Ν. 6336 καί 104 οριζομένου πό
  σοστοθ 1 ο)ο.
  ΑΙ ΠΑΤΑΤΟΚΑΛΛΙγΡΓΕΙΑΙ
  "Υπό τής Άγροτικής Τραπέ
  ζης απεφασίσθη ή είσαγωγή
  έξ Ίρλανδίας σπόρου 100 τόν
  νων γεωμήλων έκλεκτής ποι-
  κιλίας. Ή σχετική τιρομήθεια
  θά γίνη έντός τοθ Δεκεμβριού.
  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΝ
  Ετέθησαν είς την διάθεσιν
  ΑΘΗΝΑΙ *9 Νοεμβριού (τού *ή« Γίν· Διοικήσεως Κρήτης οί
  άνταποκριτού μας). -Κατά τάς έκ Πά *Υρ«ν.όμοι Έμμ. Βομβολάκης, Ά
  . . , ,. , λέξ. Μοναχογϋΐός, Ανδρ. Συντζα
  ρισίων πληροφορίας λέγεται ότι αυρι „£ ΈΑμ([ Ζερβάκης, Έμμ.
  όν (σήμερον) θα απεργήβουν οί τυπο Ρογίάχγις καί Ίωσ. Άνδρουλά·
  γραφος των Παρισίων.
  κης.
  χθές ώς ακολούθως:
  Στκψίδες:
  Σουλτανίναι α'.
  Ρ'.
  » ν'·
  δ.
  Καραμτι.
  "Ελεμέδες π'.
  ΚοινοΙ
  Ταχτάδες
  τού ΈμττορικοΟ καί Βιομηχανικοϋ κοινοπο[ησε χθές πρός τους
  ΈπιμεΧητηρίου αί τιμαί των δια- ( Προέδρους τώγ Κοινοτήτων
  φό εγχωρίων προιόντων εΐχο-1 κα1 χον κ. Δήμαρχον Ήρα-
  ~..... κλείου έγγραφον τοθ ύπουρ¬
  γείου των Οίκονομικών πρός
  ( τό υπουργείον των Έσωτερι-
  κών. Διά τοθ έγγράφου τού-
  τού γνωρίζεται δτι δταν οί
  _ δημοτικοί ή κοινοτικοΐ φόροι
  είσπράττωνται άπ' εύθείας υ¬
  πό τοθ Δήμου ή τής κοινότη¬
  τος είς ουδέν τέλος χαρτοσή-
  μου ύπόκεινται. Έξ άλλου αί
  άποδείξεις καταθέσεως καί ά-
  ναλήψεως εγγυήσεως αί διδό¬
  μεναι είτε υπό τοθ Δήμου εί¬
  τε υπό των ένοικιαστών τού
  φόρου των εγχωρίων προϊόν-
  των διά τά υπό διαμετακόμι¬
  σιν είσαγόμενα έγχώρια προϊ
  όντα ύπόκεινται είς πάγιον τέ¬
  λος δραχμών 5 τόσον δέ ή α¬
  πόδειξις καταθέσεως εγγυήσε¬
  ως ή παρακαταθήκης δσον
  καΐ αί άποδείξεις άναλήψεως
  των έγγυήσεων τούτων.
  α.
  β'·
  γ'
  Σταφίδες μαύραι
  "Ελαια 3-5ο
  Σάπωνες: δρχ.
  Λευκοί α' »
  β'
  Πυρηνέλαια
  Χαρούταα
  Πυρηνελαίου α' »
  β' ·
  Μουργελαίου α' »
  » β' »
  θ!νοι:
  Αρχανών μίστ.
  ΜαλεβυζΙου
  Ελαιοπυρήναι
  Δίκταμος ήμ.
  16.—
  13.-15. -
  11. — 12.
  8.- 10.-
  6. —
  8.-
  7.
  6 50-
  5. 6.-
  29.50
  17.50
  16.50
  15.—
  2.20
  15. -
  14.-
  15.—
  14.-
  Σΐτος
  Κριθή
  Βρώμη
  Βϊκος
  Μέταξα
  Κουκούλια
  8.-
  43.-
  6.-
  1.20
  80.-
  5.50
  530
  5.-
  550.-
  130.-
  01 ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
  ΤΟΥ ΛΑΧΕ1ΟΥ ΤΟΥ ΖΤΟΛΟΥ
  Κατά την γενομένην προχθές
  τό εσπέρας κλήρωσιν τοΰ Λαχεί
  ου τοθ στόλου εκέρδισαν οί κα
  τωιέρω άριθμοί:
  35203 δραχ. 300 000
  23544 » 40.000
  590 » 20.000
  30728 33564 » 10.000
  Άνά 4 000 δραχμάς κερδίζουν
  οί άριθμοί: 6133 29017 14088
  13463 31209 18219 7890 22010
  29865 23337. Άνά 3.000 δραχ¬
  μάς κερδίζουν οί άριθμοί: 6805
  29947 31763 33379 37469
  26280 27953 22217 39
  484 19785 6827 31335
  15039 6725 5378 5306 4703
  13265 9525 3137130026 6667
  320 25051 25024.
  Άνά 2.000 δραχμάς κερδίζουν
  οί άριθμοΐ: 16167 19203 32571
  37307 22379 16985 37751 4024
  384 21694 3869 7410 17615
  4644 13852 5937 29836 14742
  24229 32174
  Άνά 1000 δραχμάς χερδίζουν
  οί άριθμοί: 21692 28603 26177
  14404 9102 27138 21696 847
  37015 33411 6240 33052 2758
  29091 28748 1317919625 21965
  33498 9677 23026 26801 38979
  11351 2129 22882 36621 2228
  1788 25993.
  ΑΙ ΑΓΟΡΑΙ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  Κατόπιν ένεργειών τής Διο
  κήσεως τής Άγροτικής Τρα
  πέζης, τό υπουργείον των
  Στρατιωτικών εξέδωκε διατα
  γάς διά των οποίων καθορίζει
  όπως αί πληρωμαί, συνεπεία
  άγορδς υπό τοϋ ΣτρατοΟ εί-
  δών νομής, κτηνών κλπ. άπό
  διαφόρους παραγωγούς, γί¬
  νωνται πρός διευκόλυνσιν
  των τελευταίων τούτων διά
  των οίκείων Ύποκσταστη
  μάτων τής Τραπέζης καί άνευ
  ούδεμιάς έπιβαρΰνσεως των
  ενδιαφερομένων.
  ΤΟ ΠΙΝΑΚΙΟΝ
  ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  Κατά τόν προσέχη μήνα Δέ
  κέμβριον θά έκδικασθή υπό
  τοθ κακουργιοδικείου Ηρα¬
  κλείου μία υπόθεσις ορισθεί¬
  σα διά την 2 τοθ μηνός. Είς
  ρούμενοι είναι οί Χρήστος Δε·
  ρστσάκης, Ανδρέας Πειρου-
  νάκης, Μιχ. Μουμουτζής κλπ.,
  30 Πρωϊνη
  Ο ΕΥΡΟΠλ ΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΑΣΧ0ΛΕΙΤΑ1 ΕΥΡΕΩΣ
  ΜΕ ΤΟ ΤΑΞΙΛΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ
  ΠΡαθΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΙΣ ΤΗΗ ΡΟΜΗΝ
  ΟΑ ΣΥΖΗΤΗΟΟΥ|ΝΑΑ_ΤΛ ΖΐΤΗΜΙΤΑ
  ΑΘΗΝ
  VI
  29 Νοεμβριού (τούλν
  ταποκριτου μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων καί Λονδίνπυ ότι ό εύρω·
  παϊκός τύπος άσχολείται τελευταίως
  μέ τό προσεχές ταξίδιον τού 'Άγγλου
  πρωθυπουργού κ. Τσάμπερλαιν είς την
  Ρώμην.
  Λέγεται σχετικώς ότι ό κ. Τσάμ¬
  περλαιν θά συζητήση μετά των κ. κ.
  Μουσολίνι καί Τσιάνο όλα τά έκκρεμή
  εισέτι εύρωπαΐκά προβλήματα.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΑΙΚΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ
  6Λ ΣΥΖΗΤΗΘΗ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΗΣ 1Π9ΛΟΣΕΟΣ ΤΟΝ
  ΑΘΗΝ
  II
  29 Νοεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτού μας). — Αγγέλλεται έκ
  των ξένων πρωτευουσών, ότι είςτήν Ρώ
  μην θά συζητηθή μετά των κ. κ. Τβάμ
  περλαιν καί Μουσολίνι καί τό ζήτημ*
  τής αποδόσεως είς την Γερμανίαν των
  παλαιών άποικιών αυτής.
  Ο Κ, ΤΣΙΑΝΟ 8Α ΟΜΙΛΗΣΗ
  ΔΙΑ ΤΑ ΕΞΟΤΕΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτου μας).-— Αυριον (σήμερον)
  καθ' ά τηλεγραφείται έκ Ρώμης, ό ύ-
  πουργός των Εξωτερικών κ. Τσχάνο θα
  ομιλήση επί των ευρωπαϊκών ζητηεά
  των.
  ΕΙΣ ΤΙ ΒΑ ΠΕΡΙΣΤΡΑΦΗ Ο ΑΟΤΟ!
  ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΠ ΕΙΟΤΕΡΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτου μας).— Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι σχετικώς μέ τόν λόγον τοΰ Τηι-
  άνο άναφέρουν ότι ούτος θά θίξη όλα
  τά εύρωπαΐκά προβλήματα καί την πο¬
  λιτικήν την οποίαν άκολουθεΐ · έπ' αυ¬
  τών ή Ιταλία.
  Η
  ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτου μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Πέραν ότι ήνοίχθη χθές,ή διαθήκ/η
  Κεμάλ Άταΐούρκ.
  Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ
  ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΟΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τάς έκ Πέ¬
  ραν πληροφορίας, ό Κεμάλ διά τής ά-
  νοι χθείσης διαθήκης τού, ιγκαταλείπει
  ολόκληρον την περιουσίαν τού είς τό
  Λαϊκόν κόμμα.
  Τό κόμμα τού Άτατούρκ ύποχρε·
  ούται όπως παράσχη συντάξεις είς τίς
  — ..,. ^ .„„ ε··ι·ν/ν ι_ιι,|θετάς κόρας αυτού καί καταβάλη τά
  την υπόθεσιν ταύτην κατηγο- έξοδα διά τάς οπουδάς των τέκνων τού
  „„,'„,ο.,Λ, .τ.,~. «ι ν^»-----Α-'»Ιαμέτ. Έπίσης ό Κεμάλ όρίζει όπως
  ενισχυθή παρά τοΰ κόμματος,ή έταιρία
  γλώσσης καί ίστορίας ή όποία οφείλεται
  είς την προσωπικήν τού ^πρωτοβουλίαν.
  επί διεγέρσει πρός εμφύλιον
  πόλεμον.
  ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ
  ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
  Υπό τής Διοικήσεως τής
  Άγροτικής Τραπέζης διετά¬
  χθη ή τοποθέτησις είς τό έν-
  τίθενται εντεύθεν είς Βάμον
  οί Εύαγ. Νιανάκης καί Έμμ
  Βολάνης.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΝ ΑΙΙΕΡΠΟΝ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Νοεμβριού (τού
  .άνταποκριτοΰ μας).— Τελευταίαι πλη
  ταΰθα Υποκατάστημα αυτής ροφορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι
  τοϋ βοηθοθ Β. Μαρκάκη έκ συνεχίζονται τά μέτρα εναντίον των ά
  Χανίων. Άντιστοίχως μετα- περγιών έν Γαλλία. Μεταξύ των διοικη
  τικών αυμβουλίων των συνδικάτον λέ
  γεται ότι άνεφύησαν διαφωνίαι ώς πρός
  την σημερινήν απεργίαν.