9660

Αριθμός τεύχους

98

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

17/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Τ ό Ελληνικόν Έθνοθ
  Άς είναι κάντα τό μέλ^Π^
  μσι κάθε ευδαιμονίαν καί έλπίζω Πο
  αρμόζουσαν θέσιν μεταξύ τών ^
  «λ-ν μσς.
  . Ευχο-
  θα λαβη τΧήν
  τάς δηλώσεις τοθκ. Τσώρτσιλ]
  ' ΤΥΠΟΓΡΑΦ.
  2-06
  ΕΘΜΙΚΗ Δ.Η/ΝΌ ΚΡΗΤΙΚΉ ΕΦΗΜΕΡΊΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΪ
  ΓΙΑΝΝΗΧ ΜΠΊΖΑΚΗΣ
  :ΡΙΟΔΟΣ Β· αρ,θ. 98 || ΣΑΒΒΑΤΟΝ 17 ΦεβρουαρΙου 1945 ||' τγμιτ ΦΥΛ'ΛΟΥ ΔΡΑ_. 20
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΪ ΪΥΝΤΑΕΡΟΣ·
  Ι ΕΜΜΑΝ, ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  Ο ΣΤΡΡ1ΤΗΓΟΣ ΣΚΟ-
  ΓΤΤΤ/ ΚΡΊΙ Η
  "Οποίος δέν εζησε στήν Άθήνα
  στίς σκοτεινές ήμέρες. τοΰ περασμέ-
  νού Δεκέμβρη είναι πολύ δύσκολο
  νά καταλάβπ τί σημαίνει γιά την
  Έλλάδα ό σήμερον καταφθάνων είς
  τήν.πόλιν μας ό, "Αγγλος Στρατηγός
  Σκόψιτΐο. Έπειδή έ'τυχε νά ζήσωμεν
  άρκετές άπό,τίς μαϋρες αύτές ήμέ-
  ρες έκεΐ επί τόπου, θά προσπαθή¬
  σωμε νά δώσωμε στούς αναγνώστας
  τής «Νίκης» μίαν άμυδράν ιδέαν τής
  ψυχολογικής καταστάσεως, πού έβα
  σ(λευ·ε τότε. στήν. ενδοξη έλληνική
  πρ&Μεόουσα, γιά νά κατανοηθή κα¬
  λυτέρα τί είναι γιά την Έλλάδα ό
  Σκόμπυ.
  "Αν ήτο δυνατόν νά λειτουργοθν
  σχολεΐα' κατά» τό διάστημα τού μη¬
  νός Δεκεμβριού το6 1944 είς τάς
  "Αθήνας-καί νά διδάσκεται σ' αύτά
  μοζίμέ ταλλα-μαθήματακάί ή Γεω
  γραφΐα, ή Ελλάς θά περιεγράφετο
  ώς εξής: Είναι τό μικρότερο κράτος
  τοθκόσμου. Όρίζεται πρός Β. άπό
  τήν-Λεωφόρον Πανεπιστημίου, πρός
  Ν. άπό την οδόν Σταδίου, ΐτρός Α.
  άττό την πλατείαν Συντάγματος καί
  Δ. άπό την πλατείαν Όμονοίας.
  Διότι- αύτό ήτοτν τότε ή Ελλάς ώς
  γεωνραφική έκτασις.
  Όλα σχεδόν τα άλλα-τμήματά
  της ήσαν τόΕΛΑΣ, μέ έ"να λ, δηλ. ή
  παρωδΐα τής Ελλάδος, ή Ελλάς
  χωρΐς την ψυχήν της. Άλλά κί
  γύρω ά-πό την γΐωγραφικήν αυτήν
  έκτασιν το6· ενός πέμπτου τετραγω
  νικοθ χιΛιομΐτρου^ τί> ΕΛΑΣ (πσύ
  είχεν έπι-βάλει ποτντοθ ' άλλοΰ την
  ησυχίαν τοθ θανάτου), είχεν άνάψει
  καί ετροφοδότει συνεχώς μίαν ζώ¬
  νην πυρός τοθ όποΐου οί γλώσσες
  άπειλοΰοΉν διαρκώς επί 34 ήμέρες
  την τελείότν έξαφάνισι- τής Ελλάδος
  άπό τό χάρτη, ώς Έθνους μέ Ιδικήν
  τού θέλησι καΐ Ιδικήν τού συνείδη¬
  σιν.
  Οί λΐγες χιλιάδες Έλλήνων, πού
  ευρέθησαν μέσα στόν πύρινον αυτόν
  κλοιόν καί διετήρουν άκόμη κάποιαν
  ελευθερίαν νά αίσθάνωνται καί νά
  λέγουν δτι είναι "Ελληνες, έπερνοϋ-
  σαν άγωνιώδεις στιγμές, πιστεύον-
  τας στό άκατάλυτον τοθ έλληνικοϋ
  φωτός, άλλά καί μή άποκλεΐοντας τό
  προσωρινόν ΐσως σβήσιμό τού. Κα
  νεΐς δέν ήταν βέβαιος, δτι βγαίνον
  τας στό δρόμο ή" στό παράθυρο
  τοθ δωματΐου τού, γιά νάνα-
  πνεύβρ τόν« ζείδηρον άττικόν,άέρα,
  δέν θά εδέχετο καί κάποιαν άπό
  τίς χΐλιάδες των δολοφονικών θανα-
  τηφόρων σφαιρών πού, έξαπέστελ-
  λσν άπό παντοθ χιλιάδες άόρατες
  πολεμΐστρες. Καΐ τό έκνευριστικό
  κακάρισμα των πολυβόλων καΐ οί
  βαρβϊς κρότοι> των χειροβομβίδων
  καί τ45ν· δλμων καί των όβίδων, μα
  ζί μέ" τίς ύπόκωφες δονήσεις δυνα-
  μιτίστικώίν έκρήξεων, ποο δέν έ-
  παυοτν ήμέρχχ καί νύκτα άφαιροϋ-
  σανι κα£ τοθ ϋπνου τό δυνατόν καΐ
  τοθ φαγητοΰ την δρεξι. *μ άγριότης
  των κατά τής Ελλάδος έπιδρομέων
  μέ τίς άναθυμιάσεις τοθ θανάτου,
  πού άνεδίδοντο άπό παντοθ στό
  πέρασμά. των δέν άφηνε καμμίαν
  αμφιβολίαν περί τής τύχης παντός
  Έλληνος πιστοΰ είς τα έθνικά τού
  Ιδεώδη, πού θά έπεψτε στά χέρισ
  των ΕΛΑ_ιχων..,.
  ίΡΜΑ ΗΡύΡΗ ΚΑΙ ΜΛΡΤΥΡΟΝ
  Μέσα .είς τόν πολύβοον σαλον των
  δραματικόν ημερών τής άγρίας ανθρω-
  ποσφαγής υπο των ύπαδών καί Συμμα-
  χωντών Γερμανοβουλγάρων τοΰ Κ.Κ.Ε.
  των αθρήσκων καί άπάτριδων αυτών,
  οί περισσότεροι μάρτυρες ήσαν οί άν-
  ροες.τοΰ Σώματος τής Χωροψυλακής.
  *° Σώμα αύτό μέ την μακράν ιστορίαν
  χαι_τάς εύκλεεΐς παραδόσεις μιάς λαμ-
  ^δάς σταδιοδρομίας προσάγει δικαίως
  *>νς τιμής καί εύγνωμοσυνης ίνώ-
  τοϋ "Εθνους τό οποίον έ'σωσεν άπό
  χ καί βάρβαρα χέρια των σφα-
  Ή Χωροφυλακή εγένετο ό
  ν συκοφαντικών βολών των έκ-
  Εκαί των δπαδδν τής μερί*
  ϊοϋ λαοδ πού παρεσύ θη
  Φβ<χ λαοσωτήρια χηρύγμα- *ν"ι'· ψ¥ι άπβιλί)ν ----■■■»' Όλων των έλληνικών έλπίδων τα βλεμματα κατά τίς άγωνιώδεις έκεΐνες στιγμές συνεκεντρώνοντο στό κάπου έκεΐ στήν λεωφόρον Πα¬ νεπιστημίου έγκατεστημένον Άγγλι κόνΣτρατηγεΐον, καί είς τόν άντιπρό σωπόν τού τόν άτρόμητον στρατιώ¬ την, άλλά καί φωτισμένον άνθρω πον—τόν Στρατηγόν Σκόμπυ. Άπε στβλμένος τής μεγάλης πατρίδος τού, ή όποία στίς κρίσιμες αύτές ω· ρες τής έλληνικής ζωής διέγνωσε σάν τέλειος τζέντλεμαν δτι έπε βάλλετο νά άνταποδώση την χάριν γιά την ένίσχυσι την οποίαν εδέχθη άπό τό ελληνικόν Έθνος σέ στιγ μές άνάλογα κρίσιμες, πού διήρχε «ο τό Αγγλικόν έθνος υστερ' άπό την καταρρεύση τής Γαλλίας, ό Στρατηγός Σκόμπυ εξεπλήρωσε την αποστολήν τού δχι μόνον μέ την γεν ναιότητα καΐ την φρόνησιν, τοϋ ά ληθινοϋ στρατιώτου, άλλά καί μέ την παροιμιώδη τιμιότητα καί εύσυ νειδησίαν "Αγγλου εύπατρίδου. Μέ τόν σώφρονα χειρισμόν τής δυνά μεως πού ένεπιστεύθη είς τάς χεϊ ρας τού ή Βρεττανική Πατρίς τού, καΐ τής μικράς ελληνικάς δυνάμεως πού δέν εΐχε κατορθώσει νά παρα- λύση ό σάρακας τοΰ κομμουνισμοΰ, καί μέ την άκαμπτον θέλησιν καί επιμονήν τού ό Στρατηγός Σκόμπυ, δχι μόνον εκαμψετάς άναμίκτουςάπό διεθνιστάς "Ελληνας καί πατριώτας Βουλγάρους καί Γερμανοϊταλούς δυ νάμεις τοϋ ΕΛΑΣ, άλλά καί άπεκά λυψεν είς δλον τόν κόσμον την άπό λυτον γυμνότητά των είς ηθικάς άρ χάς καΐ εύγενή έλατήρια,... Καί ή βαρεία τραυματισμένη έλλη νίκη ψυχή άνέρρωσεν ώς διά μαγεί- ας καέπανεΰρε την αύτοπεποίθησι καί την πίστιν της καί έβγήκεν άπό τα ύπόγεια τής πρωτευούσης δπου την έκράτει ό τρόμος τοϋ θανάτου καί έξεχύθη την επαύριον τής νίκης τοϋ Στρατηγοϋ Σκόμπυ είς τούς δρό μου~ τοθ ίοστεφάνου άστεος, μαύ ρου τώρα άπό καπνιζοντα άκόμη έρείπια, γιά νά έπευφημήση., καί νά συγχαρή καί νά άποθεώση μ' έξαλλον ενθουσιασμόν τόν νι¬ κητήν Στρατηγόν. Άλλά καί γιά νά διαδήλωσις μ' ά^υπόκριτον χά ράν την ευγνωμοσύνην της, πρός την Μεγάλην Βρεττανίαν, ή' όποία μέ, την χθεσινήν πρωτοβουλίαν άνά μεσα στούς Συμμάχους της έσωσε διά τοϋ Στρατηγοϋ Σκόμπυ την Έλ ληνικήν ελευθερίαν, δπως κατά τό 1828 εξησφάλισε διά παρομοίας πρω τοβουλίας τοθ Ναυάρχου Κόρδιγ κτων την ελληνικήν απελευθέρωσιν καί ανεξαρτησίαν στή ναυμαχία τοϋ Ναυαρίνου. Άλλ' ή έλληνική ψυχή είναι ή ιδία στάς Αθήνας καί την Πελοπόννη σο καί στή Μακεδονία καί στήν Κρήτη μας. Καί ή κραυγή τής χα- ράς καί τής εύγνωμοσυνης, πρός την Μεγ. Βρεττανίαν πού έδόνησε την άτμόσφαιρα τής πρωτευούσης τής Ελλάδος έχει κι' έδώ, τόν άντίλαλό της. Καί νά γιατί μέ είλικρινή συγκί νησι καί δάκρυα χαράς σοϋ άπευθύ νομε, Στρατηγέ Σκόμπυ, τό «καλώς ώρισες» στό δοξασμένο ΝησΙ μας! τής άμέσου αφαιρέσεως τής ζωής καί τής σφαγής κάθε γνησίου "Ελληνος πού δέν ήθελε νά άσπασθή την άνίερον Ιδεολογίαν των. Καί ήτο επόμενον οί άνθρωποι αύτοι νά έ'χουν έ'να έκ των πρώτων ^«λημάτων τους πώς νά τα |3ά- λουν ιχ:. ',ν Χωροφυλακήν, νά την ά φανίσουν διότι αί σχέσεις των κάθε άλ- λο παρ'» αγοοαι ήσαν μέ τό Σώμα αί-τό τό μαρτυρικόν, τό οποίον τόσον κατά την ειρηνικήν περίοδον όσον καί κατά την διάρκειαν τής κατοχής έκράτησεν υ ψηλά την σημαίαν τοϋ καθήκοντος, τής τιμής τοϋ ηρωϊσμόν καί τής θυσίας. Το επος των τραγικών ημερών πού εγραψαν οί άνδρες της Χωροφυλακής μας μέσα είς την Άθήνα, είς τά|βουνάι καί ταφα- ράγγΐα γιά νά σωθή τό "Εθνος απο τα χέρια των μυσαρων δολοφονων τού Κ. Κ^Ε καί των λεηλασιτ&ν διατρανωνει δώ μίαν άκόμη φοράν τα άναφαίρεΤα ιλκαιώματα τοΰ Σώματος όπως καταλα- «1,1 την ^έχουσαν θέσιν εις την Εθνι /ήν βίβλον τής άνδοβίαςκαι της «.
  Τό -δργανα υπήρξαν κατά κανόνα.«.ύ-
  συνείδητα μέ έπίγνωσιν τής άποσΐολής
  των καί ούχι κομματικοί παράγοντες.
  Χιλιάδες χθές άκόμη πλήρωσαν την
  ωήν των γιά την πατρίδα. Οϊ υπερ¬
  πατριώται τής Άμοργοΰ καί τής Ά-
  νάφης, οί σφαγιασταΙ κάθε γνησίου
  Ελληνος πατριώτου είχον λάβη την
  απόφασιν κάθε άνδρα τής Χωροφυλα-
  κής νά έξαλείψουν άπό την ζωήν διά
  μαχαίρας ή σουβλισμοϋ, άλλα δχι ιμόνον
  κάθε «νδρα άλλά καί ολόκληρον την
  οικογένειαν τοΰ μέχρι καί τοϋ τελευταί·
  ου βαθμοϋ συγγενείας εφ' όσον είχον
  μέλος ύπηρετοΰντα· ή προϋπηρετήσαν-
  τα έστω καί πρό 40 ή 50 έτών. Κατ'
  αύτοΰς έπειδή ευρέθησαν έλάχιστοι επι-
  λήσμονες τοΰ κπθήκοντό; των, δλοι ή·»
  σαν προδόται, γκεσταπϊται καί τουτο
  όν καί μόνον διότι ήσαν χωροφύ
  λακες.
  Καΐ έρωταται, πού ευρίσκονται α!
  15 χιλιάδες όπλιτών καί οί 1500 Άξιαι
  ματικοί) άριθμός όστις άπήρ,τιζε την
  χωροφυλακήν πρό τής συμφοράς, ένώ
  ήδη το Σώμα είναι ζήτημ« άν άπαρϊί·
  ζεται. άπό 1000 Άξιωμαϊΐκούς τε καί δ-
  πλίτας; "Ετσι τό έ'νδοξο· Σώμα τής Χω
  οφυλακής μαχόμενο μαζί μέ τ©»ς άδελ-
  φούς "Αγγλους έδρεψε νέας δόξ-ας στήν
  ιστορίαν τού. Εάν έλλειπον οί "Αν
  γλοι κανείς δέν .επρόκειτο νά ζήσϊ) άπό,
  ΐά χέρια των μυσαρων δολοφόνων. Καί
  όσοι άνδρες ζοΰν σήμερον όφείλουν
  τόσον την ιδικήν των ζωήν όσον κα~
  Των οϊκογ«νειών των είς. τούς "Αγ
  γλους.
  Ούδεμία Ιμπιστοσύνη ύπήρχε είς τούς
  μυσαρούς αύτούς δολοφόνους. τοϋ·· τρο·
  σκισμοΰ. Καί ό αδελφάς» .άκόμη>ρ ΐδιος
  θάσέ σονβλιζε, ό ΐδιος θά.σέ έκτελοϋσε
  έφ' όσον ήσουνχωροφύλαΐ-.Οί άνδρες.τής
  Χωροφυλακής οφείλομεν ιεράν «ύγγωμ©
  σύνην είς τσν γενναΐον Στρατηγόν Σκό^
  μπυ, είς τόν άήτητον Μαϋρον Καβαλτ
  λάρην, των οποίων τό θάρρος καί. ή
  αύΐοθυσία έσωσβ δχι μόνον την ζωήν
  των άνδρών τοΰ Σώμα<Γος.,άλλά·,καί«·όλΟΓ· κλη _)ον την Έλλάδα. Χάρις σαντούς έ» σωθή ή τιμή ολοκλήρου τής Ελλάδος· άπό τα οολοφονικά. χέρια ■ των Γΐρμοκνο· βουλγάρων καί των όπαδών τβη κομ- μουνιστών. Τιμή κα* δόξα· βιούς ήραιας νεκρούς μας τής μαςΐιυρικής Χωροφυλα-, κής./Αθανασία εις τούς πεσόντας άδελτ φούς ιιας "Αγγλους. Ζωή καί ευτυχία τού; Σωτήρας μας Στρατηγούς Σκόμπυ] Πλαστήρα. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΡΙΔΗΣ Ένωμ)ρχης >·
  Ο Β., Ο Β Ε. Μ- Ο.
  ποίος: ο στρμ^πηγοσ: σκομπυ
  ΕΠΙ ΤΗ ΣΗΓΠΕΡ1ΗΗ ΒΦίΞΕΞΙ ΤΟ

  Επί πολλούς μήνας κατά την δι¬
  άρκειαν τοΰ πολέμου ήσχολήθη- είς
  είδικάς υπηρεσίας.
  Μόνον μετά την είσβολήν είς την
  ίΕλλάδα ήμποροθσε καν-είς νά μαν-
  ϋό τό κολοσσιαΐον έργον τού πού
  άπητήθησαν 12 όλόκληροι μήνες προ
  σχεδιασροθ. Τότε- έγνώσϊθη- 6τγ ό
  ^κόμπυ διοικοθοβ τήν έταχείρησιν
  :ής είσβολής καί ήτο στρατιωτικός
  ηοικητής Ελλάδος. Ό διορισμός
  ΐου ήτο ενα άπό τα νέα Ιργα τα ό-
  ποϊα τοθ ανετέθησαν.Τα στραΐεύμοτ-
  •ταττής Άδριατικής, των οποίων ύ
  Πήρξε δΐοικητήζ, ήσαν νέαι μονά*
  δες δράσεώς εί< ολόκληρον τόν χώρον πού άπό τότε ανήγγειλε τό Αγγλικόν Ραδιόφωνον. "Υπήρξε ό [Διοικητής τοθ φρουρίου τού· Τόμπρούκ το9 1941 καΐ τοθ φρουρ,ίου τής Μάλ- τας τό 1942. Πρό των έπιτυχιών τού αύαών άγώνων ήτο ενας άπλοθζ στρατιώτης τό 1914 1918. όπότε. καΐ διβκρίθή διά την άνδρείαν τού καί τό διοικητικόν τού δαιμόνιον. Όταν - άρχισει ό τταρών πόλεμος ^ γενικάς.άρχηγός τοθ ΆγγλΙκοΰ έπιτελΐΐου είς. τό υπουργείον, των Στρατιωτικών* διΐου< συνετέλεσε- τα διά' την έπντυ-χ^αν> τής τό-
  ΐε: μόνον άρξαμένητ; στρατολογίας
  ί η Αλί ΐ ό
  ρχε ώς άποτέλεσμα τή* κτχτασύν>
  ίΡΐψιντής- Ιταλίας, ε&ςι τήν^ Άνατο-
  λικήν·Άφρικήνν
  Άργότεραν διώκησε την 70ήν Με-
  ΐ την οποίαν ωδήγησε διά
  ί ό Τό
  μη ργς
  είς την Αγγλίαν καΐ κατόρβωσβ νά
  φέρη είς πέρας·άπροσικόπιτοϊςΓ την,έ··
  πιστράτευσινι
  Γό 1940 πρίν ή Ιταλία κηρύξη τόν
  πόλεμον μετέβη είς Μέσην Ανατο¬
  λήν. Κατά την διάρκειαν τής.Άβησ-1
  συνιακής εκστρατείας ήργάσθη είς
  τό Επιτελείον δόπου καΐ κατέστρο)σε
  * σχέδϊβνι ίπιθέσεως· τό οποίον Ιγ
  ήγη
  θαλάσσης είς τό Τόμπρούκ ίνα άν-
  τικαταστήση τούς έκεΐ μαχβμένους
  Ατόστραλούς τόν "Οκτώβριον τοθ
  1941. Ή ύ~ό ιτήν διοϊκηαΐντου ■ με.-
  ραρχί ογ εκράτησα τό φρούριον > «οί ·
  έξ.'αύτοθ ώρμηθεΐσα. επετέθη κατά,.
  των προελαωνόντων τότε στρατευ-
  μάτω».στραΐηγοΟ ΑυχΙιΪΗΐβοΙχ. Ή έ··
  πίθεσις.αΔτη υπήρξε ή δευτέρα, είς
  την Δυτικήν έρημον.
  Ό Στρατηγός Σ«όμπυ όβ-τις,υπήρ¬
  ξε» ό, κρα.τήοΌΐς τόσ/ον χρόνον την ά-
  μυτναν- τοθ Τόμπρούκ ιέπαρασημοφο-
  ρήθη διά το3-,«παρασήμου τοθ Λου·
  τρρΰ».
  "Υστερον καί επί έξάμρινον τοθ ά"·
  ,νεΐέθη σοβαρωτάτη ύπηρεσία Διοική¬
  σεως, κάποο. είς τό μέτωπον.
  Μ6τά ταθτα διωρίσθη ώς Στρατιω·-
  τικός Διοίκητής Μάλτας διον γ>' νή¬
  σος έπολΙορκεϊτοΛάπό θαλάσσητ; κοΐ-.
  αέρος.
  ; Καρτόρθωσε καίτότε'νιίτάττιελευθε· ■
  ρώσΓ) την νήσβνπροσθέσας-καί·νεαν·
  δεϊγμα στρατ'ωτικής. Ικανό.τΓΓΐος είς.
  ήν δδ 5Γ
  ή
  σταδιοδρομίαν-τοο. Ε5Γτα άνέλα-
  ώς Έπιτελάρ,χης τοθ Συμμσχ»-
  κοθ Στρατηγείοα Μέσης Άνατο/λής.
  6που καί παρέμεινε επί μερικούς μή¬
  νας μέχρις.,δτοι* τόν "Οκτώβριον τοθ
  1944 τού ανετέθη τό έ'ργον τής εί·
  σβ|6λής. είς.την, Έλλάδα. τό οποίον
  Ιφ£ρε είς πέρας, κσί είς τόν οποίον
  ό ελληνικάς λοτώςιθά-χρεωστεί μ ε*
  γόότληγ ευγνωμοσύνην.
  ι -___·-1. ο ί5ΐ~ι
  ΓΡΑΦίΙδΙ
  Τό άνωιγρατρεΐον μας παρεχώρησε εύγβνώς πρός
  δημοσίευσιν τα κάτωθι:·
  Τής ΡθΓΌΐη.γ ΤΙιοηιρΒθη ιμέλονς τού ΆΎγλικού Κοι-νΌβουλιου.
  Αρροϋο
  0 ΜΟΝΟΧ ΔΡΟΜ02 ΠΡΟΪ ΤΗΓτ ΕΙΡΗΝΗΝ
  ΠΡΩΓΝΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ
  Η ίΤ)Ε-ΟΟΟ~
  Ανεκαλύφθη τελευταίως νέα-μέ-
  θοδος, ή όποία διατηρεΐ την νεότητα
  καί άποδεικνύεται δτι ό παλαιάς- ία-
  τρός καί τό συνταγολόγιόν τού έχρε-
  οκόπησε σήμερον είς την εποχήν τοθ
  πολέμου καΐ τοθ έμφυλΐου σπαρα-
  γμοθ. Ουτε ό χυμός των ποικίλων
  όμωνύμων φρούτων, ουτε αί συ·νεχεΐς
  βαθεΐαι άναπνοαί, ουτε τά· ψι>χρά ή
  χλιαρά λουτρά, ουτε αί σωματικαΐ·
  άσκήσεις, οϋτε τέλος ή φυσική ζωή·
  τής ύπαίθρου δίδουν εκεΐνο τό όποϊ-
  ον παραγγίλλει ή νέα μέθΰδος.
  Τό μέγα πρόβλημα τής μακροβιό-
  Τητος ελύθη άπό τούς συντρόφους
  Τής ΜακεδονΙας. Ή μέβοδος τής ά-
  νανεώσεως είναι άπλουστάτη. Συνί-
  σταται είς την αλλαγήν 6χι τής ζωής,
  άλλά.....τοϋ όνόματος. "Οταν αλλά¬
  ξης τό δνομά σου άλλάσσηςβτό παν,
  άν λ. χ. είναι γέρος γίνεσαι άμέ-
  σως νέος, άν πάλιν εΓσαι νέος- δέν
  γηράσκεις ποτέ σου. Ή μετονομασία
  συνεπάγει καί την μεταστοιχε(ω~ν|
  τοθ άτόμου, προσδΐδει πράγματοτ
  καί ίδιάΐητας τάς οποίας δέν εΓχε
  προηγουμένως.
  Μία τόσον άπλή μέθοδος καί δέν
  την είχαμεν αντιληφθή "καί καταφεό-
  γαμεν είς (ατρούς καί είς τάς συντοτ·
  γά; των, μέ τάς ποικίλας διαίταςκαΐ
  τα Γτικρόχολα φάρμακα. Όχι απλή
  μόνον είναι ή μέθοδος άλλά'άνέξό-
  δος. Άπό Μανώλης γίνεσοτι Πέτρβς
  έπανευρίσκεις τάς άπό πολλοθβπολβ
  σθ?<σας δυνάμεις οί*.*· '—»>- ίγκ€ΐται
  Ή Γαλλία1 έκβτμε συμμαχίίς· μέ μή-
  Περμανικά Κεντροευρωπαϊκά κράτη
  έναντΓθντής'Γερροτνίοτς-. "ΗΓ
  ή Ρωσσία καί·,ή, Τσεχβσλο^εϊκία έ¬
  καμαν μιά σύμβασιν. Ή Μεγ. Βρετ-
  *ανΙα εΐχε σομμαχ(α μέι την Γαλ¬
  λία. ΚαΙ&λες. αύτές. οί συμμαχίες
  ήλ' άοηαθεΐς:δ.Ίτοϊς'
  δειξΒνή- πρ&ξίς.- Έξ-ά-λλου δ%ν ύ¬
  πήρχε ουτε κατά,προσέγγισιν ίσό-
  ΐης δυνάμεως, μίεαξύ των/ ΰπευθύ
  νωνι μελω». τηδς·-Κ«κνωνίβ~' '
  θ Ή Τέ
  μ ης
  θνθτν. Ή Τέρρανία μπορσθσε· ε£>κο
  λα νά καταβαλλη την Τσεχοσλοβα-
  κίάν ή καί ι δποιανδήτϊοτε άλλο ά-
  πο< τα μικρώ* κράτη τής Κεντρικάς ίΞύρώπης καΐ ήτο αμφίβολον άν τα Ιιεγα-λα1 κρόιτη θά< έφθανον μέχρι %ολέμου γιά νά-ώνΐιταχθοΰν σ' αύ· ϊόί Ό φόβος.τήςΡωσσίας δέν ήτα τόϊε περιωρισμένος μόνυ στήν Περ· μανία. Ή Άμερική έπροβτιαθοθττε- νά· αποφύγη τόν ■—όλεμο-μέ1 κώθε θυοΐα. Τα μικρά κράτη. ήσαν ά,νερ,ι μάαΐίττα, δέν ήσθάνονΐο^τόν έαοτόι^ τοος άσφαλή. Τό μεγάλα. κράτος, κης: Ρωσοΐας. έστέκετο.αάν. έ'να έτ ροιημο—«6.· Ή-" Κοινωνία τώνν Έ- έ & δέν έσωσ>ε-
  κόσμβ,
  σμ,
  αντιμετώ'τησε τούς Γερμανούς^ Τ6
  γοΐ γυρΐσωμε έπομένως στό σύστη-
  μα τής παλιάς έκείνης
  ί
  ής η
  ως ■ είναι σάν· ντ3τ έίΐιστρέψωμ'ε
  γόι στήν άναρχία καΐ· στό άν&ιγμα-
  τοθ λαχείου· τής. τόχηςι Οΰΐε μπο
  ρεϊ βΐβοηο νά ξαναεγκστσβααβίϊ! ή'
  [σβρροκία. των, Δυνάμίων άπό μόνη .
  τή*; Βρεττανική'Αύτοκρατορία:
  (Άκολοοθκϊ)
  καΐ τό είς ολίγους γνωστόν μυστι¬
  κόν τών....ά-ατεώνων καί διαρρη»
  κτΛν, είναι διαρκώς δραστήριοι καί
  λό
  πλήρεις
  ρ ρή
  διότι έ'χουν μίαν ολό¬

  ήρς ζής, χ μ
  κληρον συλλογήν όνομάτων. "Ενας
  λέγεται·Τρεχάλτ)ς.ή Σβέλ-
  ώμρρφιάν τοΟ λουλουδιοθ, άχι τοβ'
  θλΐμένου κρίνου. "ΙΞναΐς' γίρος μέ
  ^υτίδας, μέ υβον είς την ρ^άχην ήλ-
  λαξε. τό δνομά τοο, άμέσωςιθά άλ·
  λάξΓ) δερματικ6ν·φόρεμα, θάτ γίνΓ>ι ϊ-
  ρως ύποοργός- καί πρωθυ—γ
  ΐος-ηΛαθροθήριας ή Σάντοο ή Κ-λει-, ί άρκεΐ νά- λάβη £να άπό τα ένσοξα
  δαρο&ραύστης, ένώ οί άλλοιάνθρω-
  πτχ άρκοθνται είς:έν μόνον δνομα
  καΐ δι* αύτόνιάκρφώς τόν λόγον γη-
  ίχίτσκοον ΤΓροώρως:...'Ιδοό διατί ή άλ-
  λαγή τοθ όνόματος έχει σπουδαίαν
  επίδρασιν έΐιί το& οργανισμόν τοθ
  άνθρώποιχ Κατ^ αώτό.ν τόν τρόπον
  Ιρμηνεύεται άρισΐα,.διατί ό τπκητής
  τοθ λαϊκο«3 τραγουδιοα ζητή έπιμό-
  νως άπό μίαν ροδόχρου χήραν νά
  άλλάξη τ' δνομα της καί νά μή την
  λέγουν - πλεαν χήρα.
  Χή ' ίλλάξ
  χήρ
  Χήρα ν' -ίλλάξπς τδνομα·
  χήρο νά μή σέ λένε.
  Η το. άλλο 'τραγουοοτκι ποό παρου-
  σιχχζει τόν πόθον τού ό εραστής.
  Τα μαθρα πού ψορείς
  έγώ θά σοθ τα βγάλω...
  εϊατό··άγνωστος λαι-
  κός^οιητής εγνώριζε την θαυμα-
  ΐουργόν μέθοδον των συντρόφων
  και την σονιστοθσεν είς ωραίαν
  περιπόθητόν τού χήραν, διά νά τή*ς
  δώση τΓ)ν ατίωνίαν νεότητα, την φαι
  δρ*ν καΐ ηασχ^Ιλινήν φρασκαοα, ΐήν
  ρνόματα τής. Ίστορίας.
  "Άν λέγεσαι Ήρακλειος, ;,
  Ναπολέων έχεις ένδοξον. Ιστορίαν,
  άλλάσσεις σταδιοόρομίαν^ Άιΐώ ά-
  πλοθς κσί άσημος γίνβσαι · Πορφΐ^·-
  ροιγέννητος, Κομνηνός; ΓΤαλαιολο·
  γος. Ή δερματίνη μορφή πέρνει νέ¬
  αν όψιν» "Άν πάλιν εΤσαι νέοβ. ττβι»-
  ητής ή κριτικός μέ μάλλον κα Ι λ«»·
  γεσαι Κωστής δύνασαΐ νά- πά|ϊΤτ5Γ7
  χωρίς δισταγμόν.τό δνομα. το03 Ζα-
  τωμτ—ιάνι< Τί Γίωστήςν τί Σαΐωμπρ*-. άν!... Έδώ τό πραγμα είναι ;νά προ- φθάσπς ν'^αλλάξης τό δνομά' σου διά νά μετασΐοιχίΐωθή ,καί μετουσι¬ ωθή ή υπόστασις σου πρΐν φθάση Τό γήρο-ί Έτνν- βββοίως>τ«>- 'Β
  νικόνκρατοςΐτϊιατηροθσε τ6
  όν όνβμά· του'ΨώροκώβταυναΓ Ισα)ς-
  δάν θά έφθανεν είς την σημερινήν τού
  θέσιν δέν.θά* έχώνεχο τόσον άδβλ·
  φΐκόν. αΐμα άπό
  οί.
  πβΐοι
  έκείνοος,
  ^ 6νομ<ώί των»- Ι. ΡΙΑΝΟ£ Ι ι ι1 η τί ϊύ ϊύι ΐόν
  ΦΥΛΛΟΥ Δρ«χ. 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 17 Φεβρουαρίου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΦΙΞΕΙ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΚΟΜΠΥ
  Άφιξις είς Αεροδρόμιον 10 π.μ.,
  "Αφιξις είς την πόλιν (Προσφώνησις
  Δημάρχου) 10.30' π.μ., Επιθεώρησις
  καί δεξίωσις είς Στρατιωτικήν Λέ-
  σχην 10.30'—11.15', Όμιλία κ. ΣΚΟ
  ΜΠΥ 11.15', Μετάβασις είς Άγγλι
  κήν Υπηρεσίαν 11.30", Παρέλασις 12
  Μετάβασις πεζή" είς Μ 1> Ο,.'Μ). ΓεΟμσ
  είς Ρεγκινάκη υπό Δήμουΐ μ.μ., Ά-
  ναχώρησις μέσω περιοχής λιμένος
  2.30'
  Έν Ηρακλείω τή 16 ΦεβρουαρΙου
  1945.
  (Έκ τής Κυβερνητικής Άντιπρ. Ά
  νατολικής Κρήτης).
  ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
  "Υπό τοϋ Έκτάτου Στρατοδικείου
  Ηρακλείου κατεδικάσθησαν οί:
  1) Άρχέλαος Μπανταλάκης Ήρά
  κλειον επί αίσχροκερδεία είς φυλά¬
  κισιν 3 μηνών. 2) Ανδρέας Γ. Κυ¬
  πριωτάκης Ηράκλειον, έπίαίσχροκερ
  δεία είς χρηματικήν ποινήν 15.000
  δραχμών. 3) Θεόδωρος Γ. Γεωργιά
  δης Ηράκλειον, επί αίσχροκερδεία
  είς φυλάκισιν 2 μηνών. 4) Νικόλαος
  Άντ. Μιγκάκης Πόρος επί άποπείρα
  κλοπής είς φυλάκισιν ενός μηνός καί
  5) Γεώργιος Ι. Θωμακάκης, Πατέλλες
  επί άποπείρα κλοπής είς φυλάκισιν
  ενός μηνός.
  Η Π ΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΓΗΤΩΝ ΕΚ
  ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
  Κατόπιν άγορσνομικής αποφάσεως
  επετράπη κατά τάςήμέρας Δευτέραν,
  Τε'τάρτην καί Παραςκευήν, κατ" έξαί
  ρεσιν, ή παρασκευή φαγητών έκ κρεά
  των βραστών σούπας ή ψητών έσχά-
  ρας είς τα Νοαοκομεΐα καί λοιπά θε
  ραπευτήρια, άλλά μόνον διά τούς είς
  αύτά θεραπευομένους άσθενεϊς ή
  άναρρωνύοντας καί υπό δίαιταν τε-
  λοθντας, ουχί δμως καί διά τό .προ¬
  σωπικόν αυτών.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΛΕΠΡΩΝ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΙΙΝ
  Δι* έπιστολής των οί άσθενεϊς τής
  Σπιναλόγγας πρός τόν κ. Παπαδογιάν-
  έκφράζουν αύτω τάς ευχαριστίας των
  καί την ευγνωμοσύνην των διά την
  βοήθειαν πού προσεφέρον είς αύτούς.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΥΝΤΑΣ
  ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
  Τό ενταύθα Ταχυδρομειον μάς ε-γνώ
  ρισεν [ότι τα διά το εξωτερικόν άπο-
  στελλόμενα δελτάρια άλληλογράφίας
  πρέπει νά μή φέρουν ουδεμίαν παρά·
  στάσιν, διότι ίν έναντία περιπτώσει
  δέν 'θάιΪΛ'οοττέ'λλωνται βΐς-νόν προορισμόν
  τους.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοΰνται δλα τα άνεργα μέλη τοϋ
  Συλλόγου Έμποροϋπαλλήλων είς τα
  γροφεΐα αύτοΰ την Κυριακήν 18 τρέ¬
  χοντος μηνός καί ώραν 10 π. μ. Άνα
  κοΐνωσις επί συσσιτίων,, έπιδομάτων
  καί σύνταξιν καταστάσεων άνέργων.
  Ό Πρόεδρος
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοΰνται άπαντα τα μέλη τοϋ Σω-
  ματείου ίδιοκτητών κάρρων λιμένος
  Ηρακλείου είς συνέλευσιν.
  Αρχαιρεσίαι: Έπανασύσττισις Σω¬
  ματείον.
  Όδβς Καγιαμπή 100 κατάστημα Μ.
  Σφακιανάκης.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοΰνται τα τακτικά μέλη τοΰ
  Φοιτ. Συλλόγου Ηρακλείου 'είς γε¬
  νικήν Συνέλευσιν την προβεχήν Κυ¬
  ριακήν 18 Φεβρουαρίου κσί ώραν 10
  π. μ. είς τό Γυμνάσιον Αρρενων.
  Θέματα: Έκλογή νέου 'ΕποπτικοΟ
  καί Διοικητικοΰ Συμβουλίου συμφώ
  νως τώ Καταστατικώ.
  Είς τάς αρχαιρεσίαι θά λάβουνμέ-
  ρος δσοι έκ των φοιτητΛν εχουν έγ-
  γραφί) είς τόν Φ.Σ.Η. κατόπιν αίτή-
  σεως καί καταβολής των τελών έγ-
  γραφής των.
  Έν Ηρακλείω τή 28—1 — 1944
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ: Ίδιοκτητών «ύτοκινή-
  των ΝομοΟ Ηρακλείου Προσκαλοΰνται κσί
  πάλιν τα μέλη τού συνδέσμου ίδιοκτητών
  αΰτοκινήτων Νομοΰ Ηρακλείου, την προ
  σεχ| Δευτέραν 19ην Φεβρουαρίου καί πε-
  ρί ώραν 11 π.μ. είς τα γραφεΐα τοΰ έπαν-
  γελμαχικοΰ έπιμελητηρίου Ηρακλείου
  (Πλατεία Καλλεργών) πρός συζήτησιν των
  κάτωθι θεμάτωο: Λήψις διαφόρων άποφά-
  σιων επί τής υπό ίδρυσιν κοινής διευνθυ-
  σεως αυτοκίνητον. Παραίτησιν πρόέδρου
  καί Γενικοΰ Γραμματέως.
  Διάφοροι άνακοινώσεις.
  . ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΣΥΝΔΕ-ΜΟΧ .,
  Ό Σύνδεσμος Σιδηρουργών καί χαλ-
  κουργών καλεΐ άπαντα τα μέλη είς γενι¬
  κήν συνέλευσιν την Κυριακήν 18ην
  τρέχοντος είς την αίθουσαν τοϋ Έπαγ-
  γελματικοΰ Έπιμελητηρίου καί ώραν
  8>45' π.μ. εως την 12 ακριβώς μέ-θέμα:
  Αρχαιρεσίαι
  Ό Πρόεδρος Ό Γραμματεύς
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
  Καλοΰνται &ίς γενικήν συνέλευσιν ί'ις
  τό Εργατικόν Κέντρον ιήν Κυριακήν 18
  Φεβρουαρίου καί ώραν 2 μ. μ. άπαντες
  οίδιττλωματοϋχοι, πτυχιοθχοι, καί πρακτι
  κοΐ μηχανικοί καί Θερμασταί έσωτερικής
  κοάέξωτερικής καύσεως πρός ίδρυσιν συλ
  λόγόυ. Οί ιΐροσερχόμενοι δέον νά φέρω¬
  σι μεθ' έαυτών καί τα διπλώματα Ϋ πτυ
  χία των.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Την παρελθούσαν Δευ¬
  τέραν 12 τρέχοντος έν ρέσω φίλων καί
  συγγενών οί κ. κ. Έμμ. Ε. Βενέρης καί
  Άποστολ. Χ" Κωνσταντίνου έβάητισαν
  είς Πυράθι τό άγοράκι τοΰ κ. Χρήστου
  Μερκουλίδου ανομάσαντες αύτό 'Λ
  στάσιον.
  Νά τοίς ζήση.
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΧΑΝΙΩτΩν· —Αυριον
  Κυριακήν 18ην τρέχοντος θά τελεσθή υπό
  των ενταύθα διαμενόντων Χανιωτών Άρ-
  χιεοατικθν μνημόσυνον έν τω Μητροπολι-
  τικφ Ναώ τού Άγίου Μηνά υπέρ αναπαύ¬
  σεως των ψυχών των έν Ήρακλ3ίω καί
  κατά την διάρκειαν τοΰ πολέμου πεσόντων
  έκτελεσθέντων καί συνεπεία τΐολεμικών
  έπιχειρήσεων φονευθέντων Χανιωτών.
  Παρακαλοΰνται δθεν οί τιμώντες την μνή¬
  μην αυτών δπως προσέλθωσι καί άναρέμ-
  ψωσι μεθ' ημών τάς πρός τόν Οψιστον
  δεήσεις των.
  $Ο'ι έν Ήρακλείφ Χανιώτες.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Καθήκον επιβεβλη¬
  μένον θεωρώ έκφράσω τάς ευχαριστίας
  μου καί δΛων των κατοίκων τής κωμο
  πόλεως Μοιρών είς τα δργανα τής Χω-
  ροουλακής Μοιρών κα,ί Ιδία είς τόν ύκο-
  διοικητήν Άνθ)χον κ. Εύάγγελον Παιτα-
  δογιάννην, τόν σταθμάρχην 'Ανθ)στήν κ·
  Γεώργιον Φραγκούλην καί τόν Ύπεν)χην
  Κ. Βλασάκην οίτινες διά τής άμέσου
  δραστηρίας καί ψυχολογημένης επεμβά¬
  σεως των άπεσόβησαν κατά την 29ην
  Ίανουαρίου έ. 'ί. έν Μοΐρερ αιφνιδίως
  προκληθέντα αίματηρά έπεισόδια.
  Μοϊρες τή 10-2-45.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος Μοιρών
  Ν. ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ
  ΔΩΡΕΑΙ—Ό κ. Αντώνιος Στ. θεοδω-
  ράκης κατέθηκε διά τοΰ κ. Δημάρχου δρχ
  5.000 υπέρ τού Πανανείου Δημοτικοϋ Νο
  σοκομείου, είς μνήμην τοϋ υίοΰτου Ιωάν
  νού θεοδωράκη πεσόντος έν Άλβανίοι.
  —'Μ κ. Χρυσή Κατεχάκη προσέφερε.
  ϋπέρτοϋ ΕΟΧΑπεντήκοντα οκάδας £λαιον
  —"Ομοίως ή κ. Μαρία Καλοκαιρινοΰ
  προσέφερεν πεντήκοντα όκ. είς μνήμη
  τοΰ Άβχιμ· Διονυσίου Βασιλάκη.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΠΡΟΣΟ,ΧΗ — ΚγλΠΠΙΣΤΗΙ
  «ιμάσατε τα αφιχθέντα Σΐγαρέττα
  Μακεδονίας μάρκας ΝΙ-
  ιχά κατίνα ΞΑΝΘΙΙΣ
  ΚΙ! ■
  'Ί- Χυναγωνκτμον.
  ί>»ί*η «ίς τό
  Καλοΰνται πάντες οί Ιδιοκτήται αύτοκι¬
  νήτων των οποίων τό Έλλην. Δημόσιον
  έπέταζε αύτοκίνητα καί έκεΐνοι των οποί¬
  ων τα άΦήρπασαν οί κατακτηταί, καί οί
  όποσδήποτε άπωλέσαντες τα αύτοκίνητά
  των έπαγγελματίαι αύτοκινητισταί δπως
  προσέλθουν την 25ην τοΰ μηνός Φεβρουα¬
  ρίου 1945 ημέραν Κυριακήν καί ώραν Ιθην
  π.μ. είς τα γραφεΐα τής Συν)κής ιτροκειμέ
  νού νά Ιδρύθη σωματείον καί νά εκλεγή
  συμβούλιον.
  Ηράκλειον 16)2)45)
  Προσωρινή έπιτροπή
  - ■ — ■
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣΙ
  «ι » — Ι ■
  Ή Έκτελεστική Έπιτροπή Έκμεταλ
  λεύσεως τοΓ Λιμένος Ηρακλείου προ-
  κηρύσσει φανεράν πλειοδοσίαν γενησο-
  μένην την 21ην τοϋ μηνός Φεβρουαρίου
  1945 ημέραν Τετάρτην καί ώραν 11 —
  12 π,μ. έν τοίς Γραφείοις τής Διευθύν
  σεως Εκμεταλλεύσεως τοϋ Λιμένος διά
  την έκμίσθωσιν τοϋ π)κ. «ΜΑΡΓΑΡΙ-
  ΤΑ»(Στάϊμποτ) συμφώνως πρός τούς
  δρους τής σχετικής συγγραφής ύποχρεώ
  σεών ευρισκομένης είς τα γραφεΐα τής
  Δ.Ε.Ν.Η. καί εις τό Λιμεναρχείον Η¬
  ρακλείου είς την διάθεσιν παντός ενδι-
  αφερομένου.
  Έν Ήρακλείψ τΰ 15 Φ)ρίου 1945.
  Ό Πρόεδρος τής Έκτελ. Έπιτροπής
  Εκμεταλλεύσεως Λ. Η.
  ΕΜΜ. ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗΣ
  ΠΡΩΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Γ"........, ' '■ '------' ■ -...........------ ■ ■ —. ._,,„ , | .... .. ....
  Συμμαχικά σκάφη κατά τής Ίαπωνίας
  Τό Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΕΛΛΑΣ: Εγνώσθη δτι συνεδρία
  σε ή Κ. Ε τοΟ ΕΑΜ. Είς έκθεσιν
  τού ό κ. Σιάντος είπεν: Εύρέθημεν
  πρό διλήμματος' νά είρηνεύσωμεν ή
  νά συνεχίσωμεν τόν πόλεμον. Άπε
  φασίσαμεν νά όδηγήσωμεν την χώ¬
  ραν είς την ειρήνην. "Επρεπε νά θέ-
  σωμεν τέρμα είς τόν εμφύλιον πό¬
  λεμον διότι δλαι αί δυνάμεις μας
  χρειάζονται είς τόν άγώνα κατά
  τής Γερμανίας.
  'Επίσης ό Γεν. Γραμματεύς τοϋ
  ΕΑΜ. κ. Παρτσαλίδης είπεν δτι είσερ
  χόμεθα έφ' εξής είς πολιτικόν άγώ¬
  να τόν οποίον θά συνεχίσωμεν.
  ΕΙΡΗΝΙΚΌΝ: Σήμερον καθώς ό
  Κόνιεφ βαδίζει πρός τήν,Δρέσδηνκαί
  τό Βερολίνον καθ'δν χρόνον αί πυρ
  καϊαί έμαίνοντο είς τάς βομβαρδι-
  ρθείσας περιοχάς τής Γερμανίας,
  ελήφθησαν είδήσεις δτι συμμαχικά
  πολεμικά έπιτίθενται εναντίον τής
  Ίαπωνίας. Ό Ναΰαρχος Νίμιτς ανε¬
  κοίνωσε δτι ισχυραί δυνάμεις, των
  μονάδων τοϋ είρηνικοΰ, έκ θωρηκτών
  μάχης τελευταίου τΰπου καί άερο-
  πλανοφόρων επετεθησαν εναντίον
  τοϋ Τόκιο καί 'τής πέριξ περιοχής.
  1300 άοροπλάνα έξ άεροπλανοφόρων
  έβομβάρδισαν τό Τόκιο καί τα βιο-
  μηχανικά προάστεια. Συμμαχικά πο·
  λεμικά καί βαρέα βομβαρδιστικά ε¬
  πετεθησαν εναντίον τής Ίβοζίμα χί
  λια μίλλια νοτίως τής Ίαπωνικής
  πρωτευούσης.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Καναδικαί
  δυνάμεις έφθασαν τόν Ρήνον είς ση¬
  μείον έναντι τοϋ "Εμερικ. Νοτιώτε-
  ρον οί σύμμαχοι διεβίβασαν δυνά¬
  μεις είς την άντιπέραν τοΰ ποταμοΟ
  Νιές.
  Ή 7ην Στρατιά προήλασε 2 χιλιό-
  μετρα ανατολικώς τοΰ Σαργκεμίν.
  ΑΝΑΓΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Τα
  Στρατεΰματα τοΟ στρατάρχου Κόνι¬
  εφ διέβησαν τα σύνορα τοϋ Μαγδεμ-
  βούργου καί έξεκαθάρισαν τό Σό-
  μερφελ 150 χιλιόμετρα άπό τό Κότ-
  μπους καί 120 άπό τό Βερολίνον.
  Έπίσης κατελήφθη καί τό Γκρούμ-
  περγκ.
  Νοτιώτερον διέβησαν τόν ποταμόν
  Νάϊς παρά τό Γκέρλιτς 80 χιλιόμε¬
  τρα άπό την Δρέσδην.
  Είς τόν Βόρειον τομέα ό Στρατάρ¬
  χην Ροκοσόφσκυ κατέλαβε τό Κόνιτς
  επί τής σιδηροδρομικώς γραμμής Βε·
  ρολίνβυ—Ντάντσιγκ.
  ΙΤΑΛΙΑ: Ανεπτύχθη ή περιπολια-
  κή δράσις είς τόν τομέα τής δης
  Στρατιας καί άπεκρούσθησαν Γερ¬
  μανικαί άντεπιθέσεις νοτίως τής
  Βολωνίας.
  ΑΕΙΌΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Ή
  Συμμαχική άεροπορία εσυνέχισε τάς κα-
  ΐά τής Γερμανίας έπιθέσεις της ένεργη-
  θείσας υπό 13 χιλιάδων άεροπλάνων έν-
  τός 36 ώρών. Έρρίφθησαν 14 χιλιάδες
  τόννοι βομβών εις όλα τα βιομηχβνικά,
  όδικά καί σιδηροδρομικά κέντρα τής
  Γερμανίας άπό τής Βιέννης μέχρι τής
  Βαλτικής καί άπό τής Δρέσδης καί Κότ-
  μους μέχρι τής |Ρηνανίας.
  1100 βαρέα βομβαρδιστικά συνοδευό-
  μενα υπό 500 καταδιωκτι/ών έβομβάρ¬
  δισαν την Δρέσδην καί Κότμπους. Αί
  πόλεις αυται είναι στρατιωτικά καί συγ-
  κοινωνιακά κέντρα διά τό Γερμανικόν μέ
  τωπον εναντίον τοϋ δποίου έπιτίθεται ό
  Στρατάρχης Κόνιεφ.
  Έβομβαρδίσθ·η έπίσης καί το ^ργοστά
  σιον τεχνιτού πετρελαίου είς Ροτελζέε
  πλησίον τοϋ Μαγδεμβούργου.
  Συμμαχικά άεροπλάνα έξ Ίταλικών
  βάσεων έπληξαν στόχους "είς την περιο¬
  χήν τής Βιέννης καί είς τα στενά Μπρέ
  νερ. Είς την δυτικήν Γερμανίαν ή συμ¬
  μαχική άεροπορία ενήργησε 1000 έξορ·
  μήσεις εναντίον όδικών ||καί σιδηροδρο-
  μικών στόχων είς την Ρηνανίαν.
  Ή Τουρκία διά την
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου.-Έξ
  άψορμής τής συνεντεύξεως τοΟ άντα
  ποκριτοΟ τοϋ πρακτορείου «Άνατο
  λή» ή Τουρκική εφημερίς «Κουλούς»
  είς κύριον άρθρον της άναφέρεται
  επί των Έλληνοτουρκικών σχέσεων
  ύπενθυμίζουσα την Ίταλικήν επίθε¬
  σιν κατά τής Ελλάδος καί την ήρωϊ
  κήν άμυναν της. Αναφερομένη είς
  την άπογραφεΐσαν συμφωνίαν καί
  την αποκατάστασιν τής τάξεως είς
  την Έλλάδα εθχετοα δπως αποκα¬
  τασταθή συντόμως ή ειρήνη είς την
  χώραν μας διότι ή Ελλάς καί ή
  Τουρκία θά παίξουν σπβυδαΐον ρό¬
  λον είς την μεταπολεμικήν ζωήν τής
  Ν. Α. Εύρώπης.
  Γαλλικαί έφημερίδες σχολιάζου-
  σαι τάς δηλώσεις αύτάς λέγουν δτι
  αί Ελληνοτουρκικαί σχέσεις άπό
  τοϋ 1934 καί εντέυθεν καθίστανται
  συνεχώς καί στενότεραι.
  Ό κ. Γονατάς είς δηλώσεις τού
  πρός ξένους δημοσιογράφους άπέδω
  σε μεγίστην σημασίαν είς την ανά¬
  πτυξιν των σχέσεων μεταξύ των δύο
  χωρών. Αί γείτονες χώραι, εδήλωσεν
  εχουν κοινά συμφέροντα καί πρέπει
  να άντιμετωπίσουν άπό κοινοθ τα
  προκύπτοντα προβλήματα.
  Γεύμα πρός τιμήν τού κ. Ήντεν
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου.—Ή Α.
  Μακαριότης 6 Άντιβασιλεύς παρέ-
  θεσε χθές δείπνον πρός τιμήν τοΟ
  κ. 'Ηντεν. Παρεκάθησαν ό Πρωθυ-
  πουργός Στρατηγός Πλαστήρας καί
  ό ύπουργός των Εξωτερικών κ. Σο·
  φιανόπουλος. Μετά το δείπνον είς
  τό Μέγαρον τής Άντιβασιλείας έ'-
  σχον συνομιλίαν ύψιστης σημασίας.
  Ούδεμία έπίσημος ανακοίνωσις εξε¬
  δόθη επί των συνομιλιών. Έπίσης ό
  κ. Σοφιανόπουλος έσχε συνομιλίαν
  μετά των κ. κ. Αλεξάντερ καί Κάν-
  τογκαν. Μετά ταυτα δλοι μαζί συνε
  σκέφθησαν επί των οίκονομικών ζή
  τημάτων τής "Ελλάδος. Δέν εξεδό¬
  θη έπίσημος ανακοίνωσις άλλ' εγνώ¬
  σθη δτι επεκράτησε πνεΰμα εγκαρ¬
  διότητος καί πλήρους καταννοήσεως.
  Ό κ. ΤΗντεν εκάλεσε παρ' αυτώ
  τούς τεχνικούς έκπροσώπους τής
  Μ. 1,. καί τής ϋΝΚΑ καί εζήτησε
  παρ' αυτών πληροφορίας διά τάς έν
  Ελλάδι εργασίας των όργανώσεών
  των.
  Ό κ. Σίδερης ανεκοίνωσε σήμε¬
  ρον την πρωΐαν δτι κατά τάς χθεσι
  νάς τού συνομιλίας μετα τοΰ κ. Γου
  έλι τού εζητήθη ή πλήρης οίκονομική
  κατάστασις τής Ελλάδος. Ό κ.
  Σίδερης εζήτησε παρά τού Βρεττα
  νοΟ έκπροσώπου την ταχείαν απο¬
  στολήν τής βοηθείας ποΰ μδς ύπε-
  σχέθησαν. 'Επίσης εζήτησε δπως μέ-
  ρος έκ των Έλληνικών φορτηγών
  πού ευρίσκονται είς την συμμαχικήν
  υπηρεσίαν διατεθοΰν διά τάς ανάγ¬
  κας των Έλληνικών θαλασσΐων με-
  ταφορών. Ώς ό κ. Σίδερης εδήλωσεν
  έλαβε ικανοποιητικάς διαβεβαιώσεις.
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Λ νευρέθησαν κλειδιά καί κρατοΰνται
  *» είς τα γραφεΐα μας. Ό απωλέσας
  άς διέλθη καί τα παραλάβη.
  Ό γνωστάς καλλιτέχνης ύ
  ποδηματοποιος *
  ΓΕΩΡΓ. ΜΙ^ΛΗΛΙΔΗΣ
  ένεκαινίασε τό κατάστημώ τού
  επί τής όδοΟ Άγίου Μηνά μέ
  τό σύστημα:
  Στερεότερα 'κομψότερα καί
  εύθυνότερα.
  Προιατάμενος
  ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ
  ΔΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεββουαρίου.—Είς
  την εφημερίδα τής Κυβερνήσεως δη-
  μοσιεύεται διάταγμα άποστρατεύσε
  ως 500 αξιωματικών διαφόρων'δπλων
  καί βαθμών καταληφθέντων υπό
  τοϋ όρίου ήλικίας. Ούτοι θά λάβουν
  μισθόν ενεργείας μέχρι ι'Ιουνίου'
  ΔΡΥΟΝΤΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩ¬
  ΣΕΩΣ ΠΡΟ-ΙΌΝΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου.— Κατ'
  ανακοίνωσιν τοΟ κ. ΎπουργοΟ τής
  εωργίας, απεφασίσθη δπως ανατε¬
  θή είς την Άγροτικήν Τράπεζαν ή "ί¬
  δρυσις είς ωρισμένας επαρχίας κέν-
  τρων συγκεντρώσεως τοΰ έλαιολά-
  δου καί των λαχανικών.
  Ή ίδρυσις των σταθμών τούτων
  των οποίων ή λειτουργία θά άρχίστ)
  άπό τής μεταπροσεχούς εβδομάδος
  αποβλέπει τόσον είς την εξυπηρέτη¬
  σιν των άστικών κέντρων, όσον καί
  είς την ενίσχυσιν των παραγωγών,
  πρός βελτίωσιν τής παραγωγής
  ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΘΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ
  ΧΑΜΗΛΑΣ ΤΙΜΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου.—Έγνώ
  σθη δτι ή άξία τοΟ συνόλου των τρο
  φίμων τα όποΐα θά μεταφέρη ή Ουν
  ρα είς την Έλλάδα θά ανέλθη είς
  240 έκατομμύρια δραχμών. Τα τρό-
  φιμα θά πωλοΰνται είς τόν λαόν
  μέ χαμηλάς τιμ^ς, άπό τό συγκεν-
  τρωθησόμενον[ δέ ποσόν Ζν μέρος
  θά δοθή είς τό κράτος καί τό υπό¬
  λοιπον θά διατεθή διά την κατα¬
  σκευήν δημοσίων έργων.
  ΗΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓ·
  ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουάριον— Κατό¬
  πιν αλλεπαλλήλων συσκέψεων των
  ου τής Έθνικής Οίκονομίας καί συ-
  νεννοήσεων μετ" Άμερικανώνείδικών
  τό Υπουργείον Έθνικής Οίκονομίας
  απέστειλε έγγραφον πρός την ΟΟνρα
  διά τού όποίου ζητεΐται ή αποστόλη
  Άμερικανών εΐδικών διά την άναδιορ
  γάνωσιν καί άνασυγκρότησιν των
  έπαγγελματικών σχολών τής χώρας.
  Ή άναδιοργάνωσις των σχολών τού
  των επί τή βάσει τοϋ,,Άμερικανικοϋ
  προτύπου θά συντελέση τα μέγιοτα
  είς την Εθνικήν οίκονομίαν τής χώ¬
  ρας,
  θ* ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΕΧΟΝ
  ΤΕΣ ΠΑΛΑΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου.—Κατηρ¬
  τίσθη σχέδιον νόμου περί άντικαταστά-
  σεθς τοϋ έν κυκλοφορία χαρτοσήμου
  διά νέου τοιούτου. Οί κατέχοντες
  παλαιά χαρτόσ-.μα θ' άποζημιωθοΰν επί
  τχί βάσει τής άναλογίας τής πληθωρικής
  δραχμής πρός την νέαν.
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
  ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου.—Ό κ.
  Ύπουργός τής Δικαιοσύνης επεσκέφθη
  τό μέγαρον Ζελιώτη, τό οποίον θά χρη
  σιμοποιηθή ώς φυλακή των δοσιλόγων
  πρωθυπουργών ^καί ύπουργών. Ακο¬
  λούθως έσχε συνεργασίαν μέ τούς άρμο
  δίους "τής διευθύνσεως των φυλακών
  διά την ασφάλειαν των κρατουμένων.
  «»_»—' Ι 1» ■ ^ ■ Ι.
  ΣΥΠΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Φεβρουαρίου.— Τό
  Παγκόσμιον εργατικόν συνέδριον τοϋ
  Λονδίνον ενέκρινε ψήφισμα όπως συ¬
  νεχισθή ό πόλεμος κατά τής Ίαπωνί¬
  ας, δπως ακριβώς καί είς την Ευρώπην
  μέχρις ότου επιτευχθή ή άνευ δρων πα¬
  ράδοσις της. |
  ΛΟΝΜΝΟΝ 10 Φεβρουαρίου.— Ή
  ΐ «Νταίη,λυ Μαίη,λ* άναφεβομέ-
  Βρεττανοϋ Πρωθυπουργοϋ, ότι ή Αγ¬
  γλία θά βοηθήση την Έλλάδα οίκονο-
  μικώς, επροκάλεσαν μεγίστην ικανοποί¬
  ησιν μεταξύ των Έλληνικών έμπορι-
  κών οΐκων τής Ελλάδος.
  Εγνώσθη ότι κατά την διάσκεψιν
  τής Γιάλτας ό πρόεδρος Ροΰσβελτ ε¬
  ζήτησε διά διασυμμαχικής συνθήκης
  τόν μόνιμον άποκλεισμόν τής Γερμα¬
  νίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Φεβρουαρίου.— Ή
  Σουηδική Κυβέρνησις πρόκειται συντό¬
  μως νά διατάξη την απέλασιν πέντε ά-
  νωτάτων αξιωματικών τής Γκεστάμπο
  καμουφλαρισμένων είς Προξενικούς ύ-
  παλλήλθυς είς Στοκχόλμην.
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου.— Άν-
  τιπροσωπεία Βορειοηπειρωτών μέ ε¬
  πι κεφαλής τόν Μητροπολίτην Άογ'υ-
  ροκάστρου έπέδωσε ψήφισμα είς τόν
  κ. Ήντεν διά τοϋ όποίου ζητεΐται ή βο
  ήθεια τής Μεγάλης Βρεττανίας διά την
  ένωσιν των μέ την Μητέρα Έλλάδα.
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρίου.— Χθές
  είς τάς 11 π. μ. εγένετο ενώπιον τοΰ
  ανωτάτου Στρατιωτικοϋ Διοικητοΰ άν-
  τιστρατήγου κ. Σπανοπούλου καί πρό
  τού μνημείου τοϋ Αγνώστου Στρατιώ-
  του, παρέλασις τής 8ης ταξιαρχίας υπό
  τόν ταξίαρχον κ. Πετζόπουλον. Την
  παρέλασιν παρηκολούθησε πλήΦος κό-
  σμου. >
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Φεβρουφίου.— Τη-
  λεγραφήματα έκ Βρυξελλών άναφέρουν
  ότι ή νέα Βελγική Κυβέρνησις τοΰ
  κ. Βάυ "Ακερ έλαβε ψήφον έμπιστοσύ-
  νης κατά την χθεσινήν συνεδρίασιν
  τή; Βελγικής Βουλής. 114 εψήφισαν
  υπέρ, 6 κατά καί 18 άπέσχον τής ψηφο
  φορίας.
  Δηλώσεις Στεττίνιους
  ΜΟΣΧΑ 16 Φεβρουαρίσυ.—Άναχω
  «ών εντεύθεν ό κ. Στεττίνιους προέβη
  είς τάς κάτωθι δηλώσεις είς τό άεροδρό
  μιον.
  Έγκαταλείποντας την Μόσχαν καί ε·
  πιστρέφοντας είς τάς Ηνωμένας πολι·
  τείας έκφράζω την εύγνωσύνην μου
  πρός τόν κ. Μολότωφ είς τό πρόσωπον
  τοΰ όποίου εύρήκα ένα νέον φίλον καί
  έλπίζωεϊς την μακροχρόνιον φιλίαν μας.
  Έπίσης έκφράζω τάς ευχαριστίας μου
  πρός τόν πρεσβευτήν μας κ. Χάριμαν
  είς τόν οποίον έ'χομεν εμπιστοσύνην καί
  σεβασμόν.
  Σάς εύχαριστώ διά την ύποδοχήν σας
  καί την φιλοφρόνησιν. Καλή άντάμωση
  Συνεχίζεται ή κατά τής
  Ίαπωνίας επίθεσις
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩ 16 Φεβρουαρίου.—Ή
  πρώτη επίθεσις κατά τής κυρίας Ία
  πωνικής νήσου συνεχίζεται. Σφοδραί
  άερομαχίαι διεξάγονται υπεράνω
  τοΟ Τόκιο. Τα άεροπλανοφόρα καί
  τα θωρηκτά έξορμοϋν έκ των νήσων
  Μαριάννα δπου ό Ναύαρχας Νίμιτς
  έγκατέστησε την βάσιν τού 300 μίλ
  λια νοτίως τοΟ Τόκιο. Κατά την ε¬
  πίθεσιν αυτήν συνεκεντρώθησαν μι
  γάλαι δυνάμεις πολεμικών, αί με
  γαλύτεραι πού άναφέρει ή Ιστορία.
  ΥΣΤΒΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  Κατελήφθη ή Μοστάρ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Φεβρουαρίου.—
  Εκτακτον ανακοινωθέν τοΟ Στρα-
  τάρχου Τΐτο ανήγγειλε την κατάλη-
  ',ψιν τής Πρωτευούσης τής Έρζεγοβι-
  νης ΜΛρτάρ υπό Γιουγκοσλ«ύων άν
  ιαρτών κστόπι__^5θηνμέροΐιυ πολιορ·