96604

Αριθμός τεύχους

5029

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

1/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  /
  ———————-———-ι———ε-ε—-■—επεε—ε—εε-εε-εε-εειεε-εε—εε-εε*ε—
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξαμηνος 2
  Άμεριχής
  έτησια δολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΠΕΜΠΤΗ
  1
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  1ΡΛΦΕ1Α ΤΥΠθΓΡΑΦυΛ
  ί. ΜΙΝϋΙΛΥΡΟν
  Ι1ΙΆΚΛΕ1ΟΝ ΚΗΗΙΙΙ2. · Κ1Ο1 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5029
  ιΠίΥβΥΊΙΟΣ ΣΥΝΤΑΧΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΕΠΑΡΧΙΑ
  Άξίζει να επανέλθωμεν Ι χωρΐς την χειραφέτησιν της,
  καί πάλιν επί των μέτρωνΐχωρίς την αποκέντρωσιν κα
  τα ©ποία έλαβε και λαμβά- την αυτοδιοίκησιν; Καί κα-
  νει Π κυβέρνησις πρός καθι-, θιέρωσε τόν θεσμόν. Άντε
  ίρωσιν καί εφαρμογήν τού ληφθή άκόμη ©τι δέν είνε
  θεσμοΰ τής άποκεντρώσεως δυνατόν νά αναδημιουργηθή
  καί χειραφέτησιν τής επαρ¬
  χίας. Διότι πρόκειται περί
  ζητήματος υψίστης σημασίας
  έκ τής όρθής καί ριζικής λύ
  σεως τού όποίου πολλά έχο¬
  μεν νά περιμένωμεν ώς λα·
  ός, ώς κράτος καί ώς εθνι¬
  κόν σύνολον. Ή έπαρχία δυ-
  στυχώς άπετέλει μέχρι προ
  χθές άκόμη εΐδος άποικίας
  τής πρωτευούσης. Τό κράτος
  την ενεθυμείτο μόνον οσάκις
  ήθελε νά στείλη τόν χωροφύ-
  λακα καί τόν είσπράκτορα
  διά την είσπραξιν φόρον, ή
  οσάκις επρόκειτο νά ζητήση
  στρατόν η άλλας θυσίας άπό
  αυτήν. Σπανίως δέ ένδιεφέ-
  ρετο διά την τύχην της, διά
  την ζωήν της, διά την υγεί¬
  αν, τάς συγκοινωνίας, τα σχο
  λεΐα καί τα τόσα άλλα προ-
  βλήματά της. Την διοικοΰ-
  σεν άπό τό κέντρον. Είχεν
  έξαρτήσει ολα τα ζητήματά
  υπηρεσίας τής
  Δι' αύτό καί
  των έπαρχιών
  ήσαν ΰποχρεωμένοι νά μετα-
  βοΰν διά ·. την τακτοποίησιν
  καί τής πλέον ασημάντου ό-
  πως καί τής πλέον σοβαράς υ¬
  ποθέσεώς των, είς τάς Αθή¬
  νας, νά παραμείνουν έκεϊ ε¬
  πί ημέρας ν' άναβοκατεβοΰν
  τίς σκάλες των υπουργείων
  καί των άλλων ύπηρεσιών,
  νά έκλιπαρήσουν, νά προσ-
  φύγουν είς μεσάζοντας νά
  χασομερήσουν κα· νά κατε-
  ξοδευθοΰν χωρίς κανένα πολ¬
  λάκις άποτέλεσμα. Άλλά καί
  άν έτακτοποιείτο η ύπόθεσίς
  των, θά επρεπε ν' άναμένουν
  μήνας ολοκλήρους. Διότι χο
  συγκεντρωτικόν σύστημα έκ-
  τός τοΰ ύδροκεφάλου τής πρω
  τευούσης είχεν έκθρέψει καί
  αλλο τέρας: Την γραφειοκρα
  τίαν.
  "Ηδη ομως τίθεται τέρμα
  είς την αθλίαν αυτήν κατά
  στάσιν. Ή σημερινή κυβέρ¬
  νησις αντελήφθη ότι η πρό-
  οδος τής επαρχίας δέν εί¬
  ναι δυνατόν νά συντελεσθή
  της άπό τάς
  πρωτευούσης.
  οί κάτοικοι
  να συγχρονισθή κρατικώς,
  νά εκπολιτισθή ή χώρα καί
  νά μεγαλουργήση ή φυλή,
  εάν δέν άναπτυχθή ή έααρ
  χία. Διότι ή έπαρχία είνε
  έκείνη πού θά δώση αΐμα
  καί ζωήν, τροφήν κάίδύνα
  μιν είς τό εθνος διά νά βα¬
  δίση είς τόν δρόμον τής α¬
  ναδημιουργίαν καί τής πραγ
  ματώσεως των αεπρωμένων
  τού. Καί φυσικά διά νά προ
  οδεύση ή έπαρχία, διά νά
  συγχρονισθή, πρέπει νά άπο
  κτήση Ιργα πολλά, τα ερ·
  γα πβύ χαρακτηρίζουν τόν
  σύγχρονον πολιτισμόν. Έρ¬
  γα συγκοινωνιακά, παραγω-
  γικά, έξυγιαντικά, έκπαιδευ
  τικά, καλλιεργητικά, άρδευ
  τικά, υδρεύσεως κ. λ. π. Καί
  τα έργα αύτά ήρχισεν ήδη
  ή κυβέρνησις νά τα κατα,-
  σκευάζη Κατήρτισεν ένα
  πλήρες πρόγραμμα τεχνικοϋ
  έξοπλισμοΰ τής χώρας, είς
  όλας τάς επαρχίας. Καί τό
  έφαρμόζει. Σκέπτεται δ* επί
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  Ο ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοο Άγγλου συγγραΦέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΝ: Ο ε'ρυθρός σουλ-
  τανος, ό Άβδούλ Χαμήτ, είχεν άνατραπή άπό την επανάστασιν
  των Νεοτονρχων, διά την όποιαν μεταξν άλλων νέων αξιωματικών
  είχεν εργασθή καί ό Κεμάλ. Υπό την άρχηγίαν τον Έμβέρ πρός
  τόν οποίον ό Κεμάλ εΐχε περιέλθει είς άντίθεσιν, ή Τουρκία πε-
  ριπλεχεται είς τόν πόλεμον τής Τριπολίτιδος μέ τους Ίταλούς. Ό
  Κεμάλ επολεμονοεν είς Τριπολίτιδα, ο'τα,ν τό Μαυροβοννιον εκή-
  πλέον νά τονώση
  πνευματικήν, την
  καί την
  καλλιτε-
  ρνξε τόν πόλεμον χατά τής Τονρχίας.
  πόλεμοι...
  "Ηρχιξαν οί βαλχανιχοί
  10ο ν
  ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ
  χνικήν ζωήν καί κίνησιν
  των έπαρχιών. Σκοπεύει νά
  Ιδρύση ωρισμένας σχολάς είς
  τάς επαρχιακάς πόλεις. Κατί
  άκόμη νά συνδράμη την δή
  μιουργίαν βιβμηχανιών είς
  τα κέντρα πού ημποροΰν νά
  προσφέρουν τάς πρώτας ΰ-
  λας. Σχεδιάζει δηλαδή ή
  κυβέρνησις την" πλήρη άπο·
  συμφόρησιν τής πρωτευού¬
  σης καί την ενίσχυσιν τής
  φυσιολογικής άναπτύξεως τής
  χώρας είς τό εξής. Καί ήτο,
  επαναλαμβάνομεν, άνάγκη
  νά γίνη τούτο, χάριν
  συμφέροντας όχι μόνον
  επαρχίας άλλά τοΰ συνόλου.
  Δικαιθϋται άλλωστε καί ή
  έπαρχία νά λαμβάνη άν ό
  χι άνάλογα των όσων προσ-
  φέρει είς τό σύνολον, τού
  λάχιστον εν μέρος. Καί τα
  λαμβάνει άπό τό σημερινόν
  Κράτος.
  τού
  ΟΠΡ.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ
  ΥΠΕΡΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
  ΤΙ είνε ύπερετηθεώρησις; Αύ
  τό έρωτοθσαν πρό ημερών οί
  θεατρόφιλοι. Ώστόσο ό δρος
  είνε γνωστάς άφ' δτου καθι-
  ερώθησαν διά τόν παλαιόν
  κόσμον καί οί φραστικοί Άμε
  ρικανισμοΐ. Ύπερεπιθεώρησις
  είνε ή επιθεώρησις, δπως την
  έννοοθν δμως είς τό Μπροντ
  γουαίη: Κάτι τό τέλειον άπό
  απόψεως Ιδίως σκηνοθεσΐας.
  Ή μηχσνική τής σκηνής έξαν-
  τλεΐται έκεΐ είς κολοσσιαίους
  συνΒυασμούς. Δέν ύπάρχει μό
  νόν ή άπειρΐα των «γκέρλς»,
  6 εντονος ψυχολογικός ή ρυθ¬
  μικώς συντονισμός τής μουσι¬
  κήν καί τοϋ χοροΟ. Ύπάρ-
  χει ολη ή μεγαλειώδης τεχνι-
  κή τής θεατρικής φαντασμα-
  γορίας. Οί ΆμερικανοΙ γιά
  νά ποθν κάτι ύπερεπιθεώρησιν,
  ύποθέχω δτι... δέν χωρατεύ-
  ουν.
  Άς έλθωμεν τώρα είς την
  Ελληνικήν ύπερεπιθεώρηοιν δ
  Τΐως την τιαρηκολουθήσαμεν
  τελευταίως είς τό θέατρον
  Πουλακάκη. Ό θΐασος ΟΙκονό
  μου δέν είνε βέβαιος θΐασος...
  θαυμάτων όπως είναι άλλοθ
  οί θΐσσοι των μιούζικ χώλ καί
  των ύπερεπιθεωρήσεων ειδι¬
  κώς. Αύτό δμως δέν τόν ήμπό
  δισε νά μας δώση £να «0-
  φος» είς την επιθεώρησιν, πό-
  λύ διαφορετικόν άπό δ,τι
  ήξεύραμεν εως τώρα εμείς
  οί έπαρχιώτσι. Σχετικώς μάς
  έμύησε είς τάς νέας ελληνικάς
  έπιθεωρησιακάς δημιουργΐας,
  αί δηοΐαι άπέδειξαν 6τι οί
  εΐδικοί τοθ θεατρικοθ αύτοι)
  εΐδους Ιχουν δλην την καλήν
  θέλησιν νά παρουσιάσουν
  καί είς την Έλλάδα κάτι
  λεπτότερον καί βαθύτερον ά¬
  πό τα παλαιά έκεϊνα χοντρο-
  κομμένα καί...ξαναζεσταμέ
  να νούμερα. Οί έλληνικοί
  ήθογραφικοί τύποι παρουσιά
  ζονται συγκρατημένοι δσο
  καΐ πραγμστικώτεροι. Ό πά
  λαΐμαχος, τοθ έλαφροθ μας
  μουσικοθ θεάτρου κ. Οίκονό-
  μου, κάτι ασφαλώς ξέρει άπό
  την σημασίαν τοθ δρου «ύ
  περεπιθεώρησις» διά νά μδς
  τούς παρουσιάζη μέ τό έξαι
  ρετικό τού μπρίο άλλά κσί
  έντός τοΰ καλλιτεχνικοθ των
  πλαισίου, πού δίδει μίαν ά
  νωτερότητα είς τούς ρόλους
  αύτούς. Τό ίδιον ύποστηρΐζο
  Ο Κεμάλ άγνωστος καΐ άφανής.
  Αί έπιδημίαι, ό τύφος χαί ή
  χολέρα, έθέριζαν. Χιλιάδες άπέ-
  θνηακον άπ,ό τό κρύο καί την
  πείναν. Καί παρ' δλα αύτά οί
  πολιτικοί ήγωνίζοντο ποίος θά
  ήρχετο είς την εξουσίαν, καί δέν
  ύπήρχε σταθερά κυβέρνησις διά
  νά επιβληθή, νά διευθύνη καΐ νά
  ζητήση ευθύνας.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ, εναγωνίως
  προσπαθοΰσε νά μάθη νέα διά την
  οικογένειαν τού. Συνήντησε πολ-
  λούς πρόσφυγας άπό την θεσιαλο
  νίκην. Άπό αϋτούς έμαθεν δτι ή
  πόλις είχε κυριευθή κατόπιν προ
  δοσίας(;) 5τι οίΈλληνες είχαν σφά
  ξει δσους Τούρκοιις πολίτας μπο-
  ροΟσαν(;) καί δτι είς την πόλιν καΐ
  δλην την γύρω περιοχήν είχε λά
  βει χώραν άγρία λεηλασία. Επί
  τέλους ό Κεμάλ εύρεν είς μίαν
  κατασκήνωσ'ν προσφύγων την μη·
  τέρα τού Ζουμπειντά καί την
  Μακμπουλά^τήν άδελφήν τού.
  Ένοικίασεν Ινα δωμάτιον καί
  τάς επήρεν είς την Κωνσταντίνου
  πολιν.Ή Ζουμπειντά είχε περάσει
  τα έξήντα. ?Ηταν μιά γρηά, χαϊ
  σχεδον είχε χάσει τό φώς της.
  Φεύγουσα, άπό την θεσσαλονίκην
  τόσον αυτή, δσον καί ή κόρη της
  δπέφεραν ττολύ άπό την πείναν
  καί τό κρθο. Ή γρηά γυναϊκα ε¬
  νεθουσιάσθη δταν είίε τόν υϊόν
  της. Πρός στιγμήν άνέχτησε τό
  θάρρος της. "Υστερα περιέπεσεν
  είς την απογοήτευσιν πού την
  είχε κυριεύσει. "Ολη , την ήμέρα
  κλειβμένη μέαα είς τό δωμάτιον
  ξαπλωμένη είς Ινα στρώμα,
  Ικαμνε τίποτε άλλο, παρά νά επι
  καλήται τόν Άλλάχ: ΓιατΙ την
  είχεν άφήσει δ Άλλάχ της νά
  ζήση; Τί ήταν γραφτό νά δοθν
  τα μάτια της: Την θεσσαλονίκην
  είς χείρας των άπίστων. Οί συγ-
  γενεΐς της εϊχαν σφαγή. Είχε χά
  σει τό παν. Ήταν κατεστραμμένη
  ΕΙχε μείνει — στά γεράματά της
  είς τόν δρόμο!
  Ευθύς ώς έτακτοποίησε την μη
  τέρα τού καί την άδελφήν τού £
  ΠΟΛΒΜΟΙ Μουσταφά Κεμάλ παρουσιάσθη είς
  τό υπουργείον των Στρατιώτα¬
  ι κων. Τόν ετοποθέτησαν είς την
  χερσόνησον τής Καλλιπόλεως ώς
  αρχηγόν τοΰ έπιτελείου μιάς με-
  αρχίαί εί; την γραμμήν των ο-
  χυρώαεων, άπέναντι τοθ Μπουλεΐρ.
  Η θέσις έκείνη ήταν έπίκαιρος.
  Άν οί Βούλγαροι διέσΐΐιον την
  'ραμμήν εκείνην, θά έδέσποζαν
  ών Δαρδανελλίων, θά διήνοιγαν
  στάζουν... ΜερικοΙ πολιτικοί έπε
  χείρησαν νά τοθ κάμουν άντιπολί
  τευσιν, αντίδρασιν. Τούς έκρέμασε.
  Έπάταξε τάς στάσεις καί ηρνήθη
  κατηγορηαατικώς νά υποκύψη είς
  τούς Ερου; των βαλκανικών κρα
  τδν.
  κ. Ζωζώ
  αί πά
  μέν καΐ διά την
  Νταλμάς τής οποίας
  λαιαί έπιτυχίαι δέν άμφισβη
  τοΰνται βεβαίως, άλλά καΐ
  δέν είνε δυνατόν νά παρα
  βλεφθοΰν αί σημεριναί, άπό
  απόψεως σίκ, τάκτ καΐ ψυχο
  λογίας, αναλόγως πρός την
  μορφήντής ύπερεπιθεωρήσεως.
  Ύπάρχει πνεΰμα είς την
  ύπερεπιθεώρησιν; Ασφαλώς.
  Συμβαίνει ώσιόσο τό πνεθμα
  αύτό νά έχη λαμπικσρισθί]
  ώστε νά μας δίδη ωραίας έν
  νοΐας καΐ νά έχη την πλευ
  ράν τής κοινωνικής σκο
  πιμότητος. Οί; κανταδόροι λ.
  χ.—διά νά περιορισθοΟμε_ είς
  τήν «Γαρδένια»—δέν
  συγχρονισμένοι
  παρ' δλην την χάριν της κα
  την άρνησιν της φυσικά, κάτ
  ποΰ ένδισφέρει τα «σοβαρά»
  έλληνικά ήθη καΐ δσους άνέ
  λσβαν νά τα συγκραιήσουν
  άπό τόν κατήφορον. Μέ την έ
  πιτυχίαν τού είς σκηνικόν ού
  νολον, τό νούμερο αύτό—πρό
  πάντων άπ* γυναικείας άπό
  ψεως—επεβλήθη καΐ ώς νόη
  μα...
  Δέν είμεθα ήρμόδιοι διά
  κριτικήν έδώ, οΰτε άλλως
  τε καί κριτική είνε τό παρόν
  Διατυπώνωμεν μόνον την έν
  τύπωσιν τοθ κοινοϋ τό όποϊ
  όν συνησθάνετο ένίοτε δτ
  ευρίσκετο πρό μιάς «άνανεώ
  σεως» τοϋ έπιθεωρησιακοθ εί
  δούς. "Ελλειψαν άπό τό μέ
  σον αί άνισραί σκηναΐ, οί ά
  τιαισθητικοί έκχυδαίσμοί
  αί κάπως παρεξηγήσιμοι
  λάκις άπσσχολήσεις των θεα
  των Οί ήθοποιοί πσρουσιάζον
  κα
  πό!
  την οδόν πρός
  Τουρκίαν καί θ'
  ίωνσταντινούπολιν.
  Δέν έπρόφθασεν δ
  την Ασιατικήν
  άπεμόνωναν την
  Κεμάλ νά
  Ό Κεμάλ 'Ατατούρχ.
  φθάση εί; Μπουλεΐρ καΐ οί Βούλ
  γαροι, υπό τόν στρατηγόν Σάββα
  Σαββώφ, Ινήργουν επίθεσιν.
  Τα οχυρώματα ήσαν τα ύπολείμ
  ματα μιά; όχυρά; γραμμή; την
  οποίαν πρό πενήντα έτών είχαν
  κατασκευάσει "Αγγλοι μηχανικοί
  χατά τήν διάρκειαν τοθ Κριμαϊ
  κοθ πολέμου. Οί Βούλγαροι ένήρ
  γησαν επανειλημμένας επιθέσει!
  κατά τής γραμμής. Οί Τοθρκο
  ϊμεναν είς τάς θέσεις των. Ή μά
  χη ήτανπείσμων καί έαταμάτησι
  μόνον δταν εκηρύχθη άναχωχή είι
  δλα τα μέΐωπα.
  Κατόπιν τούτου ή κατάστασιι
  έξειλίχθη ραγδαίως. Αί μεγάλα
  δυνάμεις συνεκάλεσαν μίαν συνδ
  άσκεψιν διά την ειρήνην. Τα
  βαλκανικά κράτη εζήτησαν δπως
  έξαιρουμένης τής Κωνσταντινουπό
  λεως. δλόκληρο; ή εύρωπα'ική
  Τουρκία διανεμηθη" μεταξύ αυτών.
  Οί Βούλγαροι έπέμειναν περί ά-
  μέσου παραδόσεως τή; Άδριανου
  πόλεως.
  Οί Τοθρχοι είχαν διαιρεθή εί
  διαφόρους μερίδας: Μερΐχοί. επ
  κεφαλής των οποίων ευρίσκετο
  μέγας βεζύρης, δ Κιαμήλ πασάς
  Ινας τρομοκρατημένας γέρων, ή¬
  σαν κεχηρυγμένοι υπέρ τή; είρή
  νη; πάση θυσία, υπό οίουσδήπο
  τε δρους. Άλλοι, ιδίως οί νεώτ
  ροι άξιωματικοί, ήσαν κατά ι%
  παραδόσεως. Ή μία στάσις διεδέ
  χετο τήν άλλην, οί πολιτικοί ρα
  διουργοθσαν, ή κατάστασις ήτ
  χαώδης χαί δέν ύπήρχε δΈί,υ
  θύνιον νοθς, δέν υπήρχεν Ινα γε
  ρό χέρι, μία πυγμή.
  Έν τώ μέσω δλης αυτής τή
  συγχύσεως επέστρεψεν έκ Τριπολ
  τιδο; δ Έμβέρ. Δέν εχασε και
  ρόν. Συνεκάλεσε τό χομιτάτον τή
  «Ενώσεως χαί Προόδου», συν
  κέντρωσε πέριξ τού τούς νέους ά
  ξιωματιχούς χαί χατευθυνθείς εί
  τήν Υψηλήν Πύλην εισέβαλεν εί
  μίαν αίθουσαν, δπου εκείνην τή'
  στιγμήν είχε συγκληθή τό υπουργ
  κόν συμβούλιον. Έπυροβόληβι
  χαί έφόνευσε τόν Ναζίμ υπουργό'
  των Στρατιωτικών, δ οποίος επι
  χείρησε νά τόν σταματήση, έζεδ
  ωξε τόν Κιαμήλ πασάν καί
  άλλους ϋπουργούς μέ τό περίσΐρι
  την «θέσιν» τοθ Ίψεν_ήτο
  το μέσα είς την καλλιτεχνική
  των αποστολήν ή τόν καλώςέ
  νοούμενον συντηρητισμόν. Πρ(
  κείται περί νέας πνοής ή νέ
  ας θεατρικτΚ τάξεως; Εϊτε τ
  ενα συμβσίνει, εΤτε τό άλλο,
  τό θεωρώ αξιοσημείωτον καΐ _,„.„,. ..
  διά τόν θίασον τοθ κ. ΟΙκονό Μαχμούτ 1Ί
  διά έλοφρόν μας ρηνι ϊγινε κύριος τής "χαταστά
  σεως.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ * , Δεν ήταν άπό ίκείνους πού δι
  Ούσιωδες δμως ήταν ν' άπαλλά
  η την Άδριανούπολιν άπό την
  πίεσιν καί τδν κλοιόν των Βουλγά
  ών. Έσχεδίασεν ευρεί αν κύκλω
  ιχήν κίνησιν. Κατά την γνώμην
  ου, τό σχέδιον ήτο θαυμάσιον: θϊ
  δγαζε τόν στόλον άπό τόν Κε
  άτιον κόλπον: Υπό την προστα
  σίαν τοθ στόλου τό δέκατον σώμα
  στρατοθ α' άπεβιβάζετο εί; μικράν
  απόστασιν άπό τό Μπουλεΐρ, πρός
  βορράν αυτού, είς Σάκχιοϊ. Τα
  στρατεύματα τοθ Μπουλεΐρ θά έ-
  'ήργουν επίθεσιν κατά των Βουλ
  γάρων καί τα στρατεύματα τοθ
  Σάκχιοι θά έπλευροκόπουν τόν
  εχθρόν. Τα δύο συγκροτήματα θά
  ήνώνοντο Ιπειτα καί βαδίζοντα
  πρός βορράν, θά κατηυθύνοντο διά
  τή; συντομωτέρας δδοθ πρός την
  Άδριανούπολιν. Οί Βούλγαροι θά
  ήναγκάζοντο ν' άποσυρθοθν άπό
  την γραμμήν Τσατάλτζας καί ή
  Αδριχνούπολι; θά έσώζετο.
  Είς τό στρατιωτικόν συμβούλιον
  τό οποίον συνήλθεν ίπί ενός των
  θωρηκτών, παρίστατο χαί δ Μου
  αταφά Κεμάλ. Ήταν κατηγορημα
  τικός είς την χριτικήν τού: Άνα
  γνωρίσεις άπέδειξαν δτι οί λόφ'οι
  περί τό Σάκχιοι ήσαν κατειλημ
  μίνοι άπό τούς Βουλγάρους χαί
  συνεπώς μία άποβίβασις έκεΐ ήτο
  έπιχίνδυνος: Τα στρατεύματα τοθ
  Μηουλε'ιρ δέν θά μποροθσαν ν' ά-
  πωθήσουν τού; Βουλγάρους, άλλά
  χαί άν τό χαχώρθωναν, δ έχθρός
  είχε τάς γραμμάς τοθ έσωτερικοθ
  καί θά ήμποροθσε νά συγκεντρώ
  ση περισσότερα στρατεύματα: Τό
  σχέδιον τοθ Έμβέρ ήτο συναρπα
  στικόν, άλλ' αί λεπτομέρειαι δέν
  είχαν μελετηθή.Έχαρακτήρισε τό
  σχέδιον ανεφάρμοστον. Ό Έμβέρ
  εχασε την υπομονήν τού. Αυτός ή
  ταν δ άρχηγός*, αύτός διέταοσεν.
  Είπεν εί; τόν Κεμάλ νά ομιλή όλι
  γώτερον καί νά εκτελή αύτά πού
  τοθ έλεγε.
  Τό σχέδιον έξετελέσθη ώς είχε
  καταστρωθή άπό τόν Έμβέρ. Δύο
  μεραρχίαι των στρατευμάτων τοθ
  Μπουλεΐρ ένήργησαν επίθεσιν την
  αύγήν τή; 8ης Φεβρουαρίου. Ό
  Κεμάλ ήτο μετ' αυτών. Επροχώ¬
  ρησεν μερικά χιλιόμετρα χαί ΰ
  στερα άνεχαιτίσθησαν άπό πυκνόν
  παραπέτασμα χαπνοθ. Οί Βούλγα
  ροι επετεθησαν χατά τή; άρισΐε
  ρά; πτέρυγο; καί ήνοιξαν πθρ.
  Μία έχ των μεραρχιών διεσπάσθη
  χαί ετράπη εί; φυγήν. Η άλλη τής
  δποία; έπιτελάρχης ήταν δ Μου¬
  σταφά Κεμάλ, ώπισθοχώρησε μα
  χομένη χαί ίχασε τα πενήντα τοϊ;
  έχατό τής δυνάμεώ; τη;. Τό δέκα
  τον σώμα στρατοθ επεχείρησε ν'
  αποβιβασθή είς Σάκχιοι, προσε
  βλήθη άπό τους Βουλγάρου; χαί
  έξηναγχάσθη νά έπιβιβασθζ έχ
  νέου των πλοίων, άπολέσαν έξ χι
  λιάδα; άνδρών.
  Τό σχέδιον τοθ Έμβέρ απέτυ¬
  χεν. Ό Κεμάλ είχε δικαιωθί).
  "Υστερα άπό Ινα μήνα ή Άδρι
  ανούπολι; έττεσε χαί ή κυβέρνησις
  "Ελαιον καΐ σταφίς.
  Ή_άνατ(μησις τοϋ ελαίου
  συνεχίζεται πάντοτε είς την
  αγοράν μας. "Ηδη τό προιόν
  πωλεΐται πρός 29—30 δραχ¬
  μάς, είς τιμήν δηλαδή ίκανο-
  ποιητικήν. Αντιθέτως, ώς
  πρός την σταφίδα |παρατηρεΐ
  ται πλήρης ά πραξία, μολονό¬
  τι είς χείρας των παραγωγών
  ευρίσκεται άκόμη μέγα μέρος
  τής εσοδείας. ΈλπΙζεται πάν¬
  τως, δτι τώρα όπότε επετεύ¬
  χθη ό διακανονισμός τοθέλλη
  νογερμανικοΰ κλήριγκ θά χο
  ρηγηθοΰν νέαι άδειαι είσαγω-
  γής είς Γερμανίαν καί έπομέ
  νως θά παρατηρηθή ζήτησις
  καί κατά συνέπειαν αύξησις
  των τιμών. Άλλωστε διά τό
  ζήτημα τουτο μεριμνδ ήδη ή
  κυβέρνησις.
  Ή πατατοκαλλιέργεια
  Διά την βελτίωσιν καΐ ενί¬
  σχυσιν τής πατατοκαλλιεργεί-
  ας, ή Άγροτική Τραπέζα άπε
  φάσισε νά προμηθευθή!000 τόν
  νους έκλεκτοθ σπόρου έξ Ίρ·
  λανδΐας καί νά τόν χορηγήση
  είς αγρότας καλλιεργητάς. Τό
  μέτρον είνε λαμπρόν. Διότι τα
  τελευταία ετη παρουσιάσθη¬
  σαν διάφοροι νόσοι πού ποο·
  σέβαλαν τίς πατάτες καί έτιέ'
  φεραν τεραστίας καταστρο¬
  φάς. "Επρεπε λοιπόν ν' άντι
  κατασταθη ό σπόρος μέ νέας
  έκλεκτός τΐοικιλΐας. Καί τοιαθ
  ται ποικιλίαι πού εύδοκιμοθν
  καΐ είς τόν τόπον μας έξαιρε-
  τικά, είναι αί (ρλανδικαί.
  Άλλ' ανεξαρτήτως τής άλλα
  γής τοθ σπόρου,
  πεζα πιστεύομεν
  μνήση καΐ διά την
  λειτουργίαν των
  ή Άγροτρά
  ότι θά μερι
  ταχυτέραν
  άποστειρω
  τηρίων πατατών, πού ίδρυσεν
  εσχάτως καΐ έδώ είς τόν τό¬
  πον μας, είς την επαρχίαν Λα
  σηθΐου.
  ***
  Τό Ωδειον
  Νεαπόλεως,
  Μετά τόν "Αγιον Νικόλαον
  καΐ την Ίεράπετραν καί ή άλ
  λη ώραία καΐ φιλοπρόοδος πό
  λις τοϋ γείτονος
  Νεάπολις, άποκτα
  νομοθ, ή
  μουσικόν
  ϊδρυμα, παράρτημα τού 'Ελ-
  ληνικοϋ Ώδείου διά την μου¬
  σικήν διαπαιδαγώγησιν των
  τέκνων της. ΕΙδικός καθηγη·
  τής των έγχόρδων ό κ. Περι-
  στέρης μετεκλήθη έξ Αθη¬
  νών, τό κατάλληλον οίκημα
  εξευρεθή καΐ τα μαθήματα ήρ
  χισαν ή5η, έγγραφέντων υπέρ
  εβδομήκοντα μαθητών καί μα·
  θητριών. Αποτελεί καί ή Ί¬
  δρυσις ώδείου νέαν πρόοδον
  τής Νεαπόλεως. Καΐ άξίζει
  νά ενισχυθή τό ϊδρυμα παντοι
  οτρόπως. Διότι ή μουσιχή μόρ
  φωσις, προάγει τόν πολιτι¬
  σμόν καί έξευγενίζει τούς λα·
  ούς καΐ τα ήθη.
  ήττηθή, έπέδενε τα τραύματά της.
  ΟΙ έχθροί τη;
  διανομήν των
  ήριζαν
  εδαφών
  περί την
  πού τούς
  τουχ(χι
  μ ρρ
  Ταλαάτ καί τόν
  και
  χαί
  μέγαν
  τόν
  τοθ Έμβέρ υπεχρεώθη νά υπογρά
  ψη τού; ΐδίους δρους πού είχε δέ
  χθή χαί δ Κιαμήλ πασάς χαί ή
  κυβέρνησις που διά τόν λόγον
  αυτόν δ Έμβέρ είχεν άνατρέψει.
  Ό Κεμάλ επέστρεψεν είς Κων
  σταντινούπολιν. Ή Τουρχία είχεν1 τή; Άδριανουπίλεως. Επί
  είχε παραχωρήαει. Αιφνιδίως έ-
  μάλλωβαν. Ή Βουλγαρία επετέθη
  χατά τής Σερβίας χαί Ελλάδος,
  άλλ' ήττήθη. Οί τέως σύμμαχοι
  πού είχαν συνασπισθή κατά των
  Τούρκων, ίπέπεσαν χατ' αλλή¬
  λων.
  Ό Έμβέρ ηθέλησε νά έπωφελή
  θή τής εύκαιρίας. Μέ τόλμην χατα
  πληκτικήν, χωρίς νά προβή είς
  κήρυξιν τοθ πολέμου, έθεσεν εκ¬
  κίνησιν δσα στρατεύματα ηδυνήθη
  νά συγκεντρώση, έσάρωσε τάς δ·
  λίγας δυνάμεις πού είχαν άφήσΐέ
  οί Βούλγαροι, καί έβάδισε χατβ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  θέατρον ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όπερέτ
  τα Π. Οίκονόμου) — Σήμερον
  άπογευματινή £>ρα 6 μ- μ. «Ό ρα·
  κοσυλέκτης των Παρισίων. 'Εσπε
  ρινή ώρα 10 μ. μ. ή ΰπερεπιθεώρη
  σις «Βεντάγια» μέ νέα νούμερα.
  «ΜΙΝΩΑ». — Σήμερον 6 Οπερ
  κολοσσός: «Κοντοττιέρι» (Πύρι-
  νες μορφές). Καΐ ή μεγαλειώδης
  κηδεία τού Κεμάλ.
  λής τής έμπροοθοφυλακής κάτωά
  πόάψΐδας θριάμβοιί καίπανηγυρικά
  συμπλέγματα σημαιών, επάνω ά
  πό κλάδους έλαίας, ■ μέ τούς όποί
  ου; δ τουρκικδς πληθυσμδς είχε
  στρώσει τούς δρόμους, δ Έμβέρ
  εισήλθεν .είς την Άδριανούπολιν
  άνΐυφημούμενος ώς," «νικητής».
  Είς τδ επιτελείον μιας έκ των
  φαλάγγων πο6 είχαν βαδίσει κα
  τα τής πόλεως, είς την σκιάν,
  άφανής, άγνωστος, ευρίσκετο δ
  Κεμάλ.
  "Εμεινεν ολίγον καιρόν είς την
  Άδριανούπολιν. Ύστερα έτΐέστρε
  ψεν είς Κωνσταντινούπολιν. ΈζοΟ
  σ« μέ την μητέρα καί την ά5ε>
  φήν τού. Μετά την α"λωσιν τής
  Άδριαναυπόλεως ιίχε προαχθή είς
  άντισυνταγματάρχην. Άλλά δέν
  είχε μέ τδν νέον τού βαθμόν άκό
  μη τοποθετηθή. Δυσηρεστημένος
  χωρίς 8μως άκόμη νά έχη άπο
  χρυσταλλώσβι καθαρά τούς σκο-
  πούς τού, συνεφύρετο μέ τούς δευ
  τέρας σειράς πολιτικούς, τούς
  δποίους περιεφρόνει. Άλλ' οί
  χαιροί ιίχαν άλλάξει. Ή νέα κυ¬
  βέρνησις ήτο ίσχυρά καί άποφα
  σιστική. Ό Ταλαάτ, δ Έμβέρ, δ
  Τζεμάλ—διότι δ Μαχμούτ Σεφκέτ
  είχε δολοφονηθή — είχαν σχη
  ματίσιι τριανδρίαν καί ήσαν άπό
  λυτοι κ'ύριοι τής καταστάσεως.
  Α Ε παλαιαί κλΐχαι καί σφηκοφω
  λεαί είχαν διαλυθή.
  ;, (συνεχίζεται)
  Αί Αθήναι είς την δόξαν των |
  ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΙΙΑΚ
  ΤΩΝ ΘΕΟΝ
  ΚΟΙίΊΩΙΊΙΚΗ
  ιστορικόν άνάγνωσμα
  Ή στήλη τού
  Χειμωνιάτικες τουαλέττες.
  2ίον
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Νομαρχία Λασηθίου
  Κοινοτη; Φουρνης
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη-
  τητος Φουρνής: Διακηρύττει
  βτι: Την ΙΟην τοθ μηνός Δέ
  κεμβρίου τοθ 1938 ημέραν
  Σάββατον καί ώραν 9—11
  π. μ. έν τώ Κοινοτικώ Κατα¬
  στήματι Νεαπόλεως ενεργηθή
  σεται μειοδοτικός διαγωνι
  σμός δι* άνοικτών προσφορών
  διά την άνάδειξιν έργολάβου
  ουμπληρώσεως ΚοινοτικοΟ Κα
  ταστήματος Κάτω Χωρίου
  Φουρνής. ;
  Ή δαπάνη τοϋ εργου άνέρ
  χ£ται κατά τόν προϋπολογι
  σμόν τής μελέτης είς δραχ
  μάς .80.000.
  Λεπτομερής διακήρυξις καί
  τα σχετικά τής μελέτης εύρΐ
  σκονται κατατεθειμένα είς τό
  Γραφείον Κάτω Χωρίου Φουρ
  νής καί μηχανικής υπηρεσίας
  Κ.Ν.Λ. οπου δύνανται οί
  βουλόμενοι νά λαμβάνωσι
  καθ" εκάστην γνώσιν τΐρο
  σερχόμενοι κατά τάς έργα
  σΐμους ώρας των γραφείων
  Έν Φουρνή τή 18—11—38
  Ό πρόεδρος Κοινότητος Φουρ!
  νής. Ι
  Εμμανουήλ Γ. Λεμπιδάκης
  Διακήρυξις μειοδοτικόν
  διαγωνισμόν.
  Ό Εισαγγελεύς Πλημ μέλει
  οδικών Ηρακλείου
  Διακηρύττει ότι
  Την τετάρτην (4) Δεκ,εμβρΙ
  ουτοθβτους 1938 ημέραν τής
  εβδομάδος Κυριακήν καί &]
  ραν 10—12 π. μ. ενεργηθή]
  σεται έν τΔ Είσαγγελικώ Κα |
  ταστήματι Ηρακλείου φανε
  ρός μειοδοτικός διαγωνισμός;
  διά την άνάδειξιν έργολάβου Ι
  πρός επιδιορθώση ,τοθ κτιρΐ'
  ου των Έπανορθωτικών Φυ'
  λακών Ηρακλείου, σομφώ'
  νως τώ υπό τοΰ κ. Νομομηχα
  νικοθ Ηρακλείου συνταχθέν
  τι καί ύποβληθέντι τώ Σ.
  Υπουργείω Δικαιοσύνης Προ
  ϋπολογισμώ. |
  Ή δλη δαπάνη κατά τόν
  ώς άνω προϋπολογισμόν προ
  βλέπεται ούχι ανωτέρα των
  δραχμών 30 000 καί επί τής
  βάσεως ταύτης οί ένδιαφερό
  μενοι δύνανται νά μειοοοτή
  σωσι μέ έλαττον επί τοίς
  ο)ο.
  Διά πλείονας πληροφορίας
  καί πρός διαπΐστωσιν πασών
  των άναγκών τοΰ έν λόγω κτι
  ρΐου δέον δπως οί ένδιαφερό·
  μενοι άπευθύνωνται είς την
  Διεύθυνσιν των άνω Φυλα
  κων. Ι
  Έν Ηρακλείω τβ 25η Νο
  έμ βρίου 1938.
  Ό Εισαγγελεύς
  Δημ. Βελίνης
  Ζητεΐται διδλιοδίτης πεπειρα¬
  μένος διά μόνιμον εργασίαν. Μι·
  θθός Ικανοποιητικάς. Πληροφορίαι
  παρ' ημίν.
  —Άκουσε, καλέ μου άνθρω
  πε, πόσο σοθ πληρώνουν γιά
  κάθε δόσΐ;
  —Δώδεκα δραχμές, άλλά. .
  —Πάρε τες, λέγει ό Φωκίων
  καί δίδει δώδεκα δραχμές |
  είς τόν δήμιον.
  Αύτός δμως άρνεϊται νά
  τίς δεχθή.
  —Πως άρνεϊσαι νά τίς
  πάρης;
  —Άλλά... ψιθυρίζει ό δή
  μιος.
  —Φωκίων! ΦωκΙων! Ικετεύ
  εί ό Νικοκλής γιατΐ δέν θεώ
  ρεΐς σάν θέλησι των θεών
  την άρνησιν αύτοθ τοθ άν
  θρώπου; Οί θεοί θέλουν νά
  σέ σώσουν. Ζήσε· άκόμη. Μπο
  ρεϊ νά μετριασθή ή ποινή
  σου.
  Ό Φωκίων καθησυχάζει τόν
  φΐλο τού μ' έ'να μειδίαμα.
  Βάζει διά τής βίας στό χέ
  ρι τοθ δημΐου τίς δώδεκα
  δραχμές.
  —Πάρε τες, τοθ λέγει, δέν
  θέλω νά σέ άργοπορώ. Καί
  άφοΰ τίποτε δέν είνε δωρεάν
  είς τάς Αθήνας, ουτε αύτός
  ό θάνατος, θά Ιχω τούλάχι
  στον την Ικανοποίησιν δτι θά
  φύγω άπό τόν κόσμο χωρίς
  χρέη·,
  Καί ήσυχα—ήσυχα ό μέγα
  λος Φωκίων παίρνει τό κώ
  νειον μέχρι τής τελευταίας
  σταγόνος.
  ΥΠΟ ΤΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΩΝ
  ΑΕΤΩΝ
  Ό αύτοκράτωρ Άδριανός
  διασχίζει κατά'τήν χειμερινήν
  αυτήν ημέραν τοθ ίτους
  149 μ. Χ. τούς δρόμους των
  Αθηνών.
  Άνεβαίνει πρός την Άκρό
  πόλιν.
  Περιστοιχίζεται άπό πολ
  λούς άρχιτέκτονας καί νομο
  μαθεΐς καί στηρίζεται μέ οί
  κειότητα είς τούς βραχίονας
  τοΰ Παυσανία, ίοτορικοθ καί
  μεγάλου ταξιδιώτου.
  (συνεχΐζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό ύπερκολοσσός:
  ΚΟΗΤΟΤΤΙΕΡΙ
  (ΠΥΡΙΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ)
  Μία τιτάνειος δημιουρ-
  γία, ή όποία δονεϊται ά-
  πό τόν κεραυνό τοΰ πο-
  δοβολητοΰ των άφηνια-
  σμένων ίππων, καί τό
  κτυποκάρδι μιάς άγάπης,
  πού κι' αύτός άκόμη ό
  θάνατος δέν μπόρεσε νά
  οβύση.
  Σκηνοθέτης καί ήθο-
  ποίος ό μέγας Γερμανός
  καλλιτέχνης:
  ΛΟΥΪ ΤΡΕΝΚΕΡ
  £υμπρωταγωνίστρια ή
  νέα άπρκάλυψις, ή ώραι-
  οτάτη:
  ΚΑΡΛΑ ΣΒΕΒΑ
  Έκτός προγράμματος;
  Ή μεγαλειώδης κηδεία:
  ΚΕΜΑΛ
  ΑΤΑΤΟΥΚ
  Δευτέρα:
  ΚΑ Μ' ΑΠΑΓΑΓΗΣ
  ΑΠΟΨΕ
  Κυριακή ώ^α 2 μ. μ.
  Νέον έπεισοδιακόν.
  ΝΕΟΝ ΟΡθΛθΓθηθΛΕΐθΝ
  ΚΩΝΣΤ. _!.__ΧΑΤΖΑΚΗ
  (Πβτρά το Μεϊντάνι)
  ΈργασθεΙς έττΐ ολόκληρον δωδε
  κοετίσν ώς τεχνΐτης είς τό κατά
  στημα Μιχαήλ Μανουσάκη (ΖενΙΘ)
  άναλαμβάνει την έπιδιόρθωσιν
  παντός ώρολογίου, γραμμοφώνων
  καί μικράν άλλον μηχανημάτων.
  ΈργασΙςι ήγγυημενη.
  Ή δαντέλλα είνε μία άπό τίς
  πιό κομ,μες γαρνιτοΰρες γιά τα
  Φετεινά χειμωνιάτικα φορέματα.
  Συνδυάζεται επιτυχώς μέ τό βε·
  λοθδο, μέ ταφτα, μέ τοΰλι καί μέ
  ζωρζέτσ. Ένα μάλλινο μσθρο φό
  ρεμα στολίζεται μέ άμπιεσμάν
  άπό πυκνή δαντέλλα γκιτιούρ. Μέ
  ίνα δαντελλένιο φόρεμα σέ χοώ·
  μα μαθρο ή μπλέ ρουά θά Φορέ-
  σετε ίνα -μττολερό άπό χρυσό ή
  άργυρό λαμέ.
  Ή τουαλέττσ, τιού εύνοεΐ γιά
  τό βράδυ ή τταοισινή μόδα, είνε
  άπό μαθρο βελοθλο σιφόν. Μανί-
  κια τούλινσ τιού άποτελοΰνται
  άπό τρΐα η1 τέσσερο μικρά βολάν.
  Μέ τοθλι θά γίνη κ°1· ή μακρυά
  έσάρπα, πού τυλΐγεται γύρω άπό
  τούς ώμους καί καλύητει τα γυ·
  μνά μπράτσα τής κυρΐας.
  Μέ μιά τουαλέττα άπό ιιαύρη
  μουσελΐνα πλισέ θά ψορέσετε ϊνα
  μπολερό μαΰρο κεντημένο μέ με·
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  γάλα χρυσά μοτιφ. *Ενο μικρά κα
  ■πελλάκι χρυσό θά συμηληρώση
  την έπίσημη τουαλέττα. Τό καπελ
  λάκι αιότό σχηαατΐζει καλλιτεχνι
  κές πτυχές γύρω άπό τα κεΦαλι
  καΐ γαρνΐρεται μέ μιά μικρή αΐγ-
  κρέτα.
  Μιά τουαλέττα άπό μεταζωτή
  μουσελίνα, σέ χρώμα μαθρο \ υα·
  ρόν, θά συαπληρωθη μέ μιά κα·
  ζάκα άπό σατέν ζωηροΰ χρώμα-
  τος· Ή καζάκα γαρνίοεται μέ ούο
  μικρά ρεβέρ καΐ έφ-τοΐ'όζεται στό
  σώμα σάν μικρή ρε^γκότα. .
  Γιά τό άτιόγευμα: Φόρεμα άπό
  μάλλινο υφασμα πυκνό μά μαλα-
  κό μαθρο. Τό κορσάζ Μχει μυτερό
  ντεκολτέ καί στολίζεται μέ δύο ,
  μεγάλα ρεβέρ καΐ Μνα ζαμπό άπό
  δσπρη δαντέλλσ. Ή φούστα τοθ
  φορ*ματος είνε μέ τρείς μεγάλες
  ιτιέτες γαζωτές. ***
  -'
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ
  ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΚΩΝ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
  Σάς πσρουσιάζει:
  Τα παγκοσμίους γνωστά Ραδιόφωνα
  καί πσρ' δλων άναγνωριζόμενα (μήτε
  των συναγωνιστών έξαιρουμένων).
  ΧΙΣ ΜΑΣΤΕΡ ΒΟΊ'Σ (Ρ.Ο. Α.)
  ΖΕΝΙΘ, ΚΟΣΜΟΦΟΝ
  πραγματικά μοδέλα 1959.
  Ρεύματος, μπαταρί-
  Ραδιόφωναδλων άς καί μικτοΰ τυ-
  τών τύπων; ιτου: Ρεύματος - μπα-
  ταρίαίς.
  Αύτόματος λήψις σταθμών. 64 συν-
  δυασμοΐ τόνου φωνής.
  Επισκεφθήτε την έκθεσιν μας.
  Τό κατάστημά μας, ουδέποτε είς τάς διαφη-
  μίσεις τού ύπερβάλλει την πραγματικότητα.
  Τό Ήλεκτροτεχνικδν κατάστημά Κ. Ν.
  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ μεταφράζεται είς εγγύη¬
  σιν, έμπιοτοσύνη, πρόοδον.
  Ζητήσατε 'τιμάς, πληροφορίας, τεχνικάς όδηγί
  άς άπ' εΰθεΐας μόνοι σας, χωρίς μεσίτσς.
  Τό ραδιόφωνον κατ' ευθείαν άπό την πηγήν.
  Ή μεγαλύτερα έν Κρήττ) εκθισις Ραδιοφώνων.
  Αί καλλίτεραι τιμαί.
  Αί μεγαλύτεραι ευκολίαι.
  Ή πλουσιωτέρα συλλογή έξσρτημάτων.
  Τό τελειότερον έργαστήριον έπισκευών.
  Μην άνοβάλλετε την επίσκεψίν σας, έστω καί
  άπό περιέργειαν.
  ρ
  Καπαρντίνες, Παλτά άντοχης
  Κοστούμια ετοιμα.
  καΐ δλα τα άνδρικά ειδή
  είς τό κατάστημά:
  ΜΗΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑΚΗ
  1
  ΠΛΑΤΕ1Α-2ΤΡΑΤΑ
  Έπίσης παιδικά κουστούμια είς πλουσίαν συλ¬
  λογήν. Πανταλόνια καί γκιλόττες επί παραγγελία.
  Τιμαί άσυνοχγώνιστοι.
  Τρέξετε δλοι στου ΜΗΜΑ,
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Εκάστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλΐγ. 551.
  ΨΑΡΙΚΑ-ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ είς τόκατά-
  στημα Εμ.Κρασάκη. Παρά την π,Νομαρχίαν.
  115ο ν
  'Ο δποκόμης Χιράτα έσιώπησε.
  Ό μαρκήσιος Γιοριαάκα δέν άπήν
  τησεν άμέσως. "Ακουσε ώς τδ τέ·
  λος χωρίς νά συνοφρυωθη' οϋτε
  νά άποστρέψη τδ βλέμμα τού.Είς
  τδ τέλος, άφοθ σκέφθηκε επί
  πολλές στιγμές, μέ μιά . άπότομη
  χειρονομίαν άγκάλιασε δλον τδν
  πρδς Νότον δρίζοντα, τδν πνιγμέ
  νο άπδ την δμίχλη καί τούς κα-
  πνοΰς, κ»ί μέ διακοπτομένην φω·
  νήν ίρώτησε:
  —Χιράτα, δέν βλέπετε τίποτε
  έκεϊ κάτω; Έσήμανε μεσημέοι,
  άν δέν κάνω λάθος. Ναί. Έν
  τοιαύτη περιπτώσει αύτά τα κάθε
  τα σύννεφα είνε χωρίς άλλο οί
  καπνοί των ρωσσικων καραβιών.
  Νά πού έρχεται δ ξένος. Χιράτα.
  δ ξένος τδν οποίον νομίζετε πώ;
  μισεϊτε τόσο πολΰ.
  Έχαμογέλασε καί τα μισοκλει
  σμένα βλέφαρά τού εκαναν τα μά
  τ;α τού νά φαίνωνται σάν λοξές
  σχισμές, λεπτές καί μαύρες.
  -—... Ό ξένος τάν δηοϊον νομί
  ζετε δτι μισεϊτε ^τόσο πολύ...
  Μέ την εύκαιρία αύ:ή, Χιράτα...
  Ιλάβατε γνώσιν των Ιμπιστευτι-
  κών διαταγών... Ή τακτική άλλα
  ξε ριζικώς, δέν βρίσχετε; σχετι¬
  κώς μέ τδ πυροβολικό, ιδίως. .
  —■Ναί...
  —Ναί! άλλαξαν εντελώς! Δέν
  ; δΐασπείρεται πιά ή βολή, 5πως
  άλλοτε... Τδ πϋρ θά συγκεντροθ
  ται ένίοτε εναντίον τής έχθρικής
  γραμμής... Έξ άλλου, γιά νά
  αντιμετωπισθούν αί ανωμαλίαι
  τής μεταβιβάσεως των διαταγών,
  Ιγινε πρόβλεψις νά παραχωρηθή
  σχούς άπομεμακρυσμένους τ,ομεΐς,
  πρωτοβουλία άρκετά έκτεταμένη...
  Τό πείραμα είνε πολύ τολμηοό.
  "Ισως δέν θά τδ διακινδυνεύαμε,
  άν πληροφορίες εύρωπαϊκής πη·
  γής—Άγγλιχής—δέν Ιπειθαν τδν
  ναύαρχο γιά την περισσότερο ά¬
  πό πιθανήν έπιτυχία, την βεβαί
  αν επιτυχίαν τοϋ τολμήματος αύ
  τού.
  (συνεχίζεται)
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.—κ. Ιωάννης Δου
  βάκης καΐ ή δΐς ΟύρανΙα Βασιλο
  γομβράκη ίδοσαν αμοιβαίαν ύτό
  σχέσιν γάμου. Συγχαρητήρια.
  ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑΙ
  ΣΠΟΥΔΑΙ Ε Ρ Γ Ο Δ Η Γ Ο Ν
  Ο"ΤΕΚΤΩΝ"
  Μαθηταί γυμνασίων μετεκ-
  παιδεύονται έπαγγελματικώς
  ύιώασκόμενοι επί ύεκάμηνον
  παρά πεπειραμένον πολιτι¬
  κών μηχανικών άκολουθούν
  των τό πρόγραμμα ύιύακτέ-
  ας ΰλης των 'Ανωτάτων Σχο
  λών Πολιτικών Μηχανικόν
  τού Πβλυτεχνείου, οίκούβμι
  κήν καΐ σχέύια οϊκιών, τόπ©
  γραφίαν καΐ χρήσιν χωροβά
  τού καΐ ταχυμέτρβυ κλπ.,
  οίοηβιΐαν, ύύραυλικήν καΐ
  πάντα τα τεχνικά μαθήματα
  μετά σχεδίων, έφαρμογών,
  μελβτΰν καΐ άσκήσεων είς τό
  ύπαιθρον.
  Είναι μοναδική εύκαιρία
  δι' οσους άπερρίφθηααν έκ
  των Σχολών τού Πολυτεχνβί
  ου, Στροττιωτικών £χολών
  κλπ., βσους προτίθενται νά
  γίνουν μορφωμβνοι Εργολή
  πται, νά διοριβθοΰν είς Έρ
  γβληπτικάς έταιρίας όύοποιΐ
  άς, οίκοοομικάς ή είς οΐασ-
  ύήπβτβ τεχνικάς υπηρεσίας
  καΐ έν γένει νά σταώιοδρομπ
  σουν είς τόν Τ ε χ ν ι κ ό ν
  Κλάδον, τόν μόνον έ
  οποίος δέν έγνώριαβ ποτέ ά
  νβργίαν, άλλά έξασφαλίζίΐ
  τα μεγαλύτερα κέρδη καί
  τοΰς καλυτερους μιοθοΰς.
  Πάντες οί έξελθόντες
  έργοδηγοί μέχρι σήμε¬
  ρον έκ τβΰ «ΤΕΚΤΟ-
  ΝΟΣ» διωρίσθησαν είς
  ύπουργεϊα, Δήμους κ.λ.π.
  Γραφβΐα "Ιωνβς 5, Όμόνβια.
  Γύρο οτήν πόλι.
  ι
  Ή λισκΛδα καί ή «ψιλή βροχή»
  Ιφαΐνεται δτι θά άτιοτελέσουν τό
  καιρικόν καθεστώς καΐ διά τόν
  Δεκέμβριον.
  ι —"Αν κρίνωμεν έννοεΐται άπό
  Ι την χθεσινήν ημέραν ή όποία ο-
  ; τιήρξε κατά τό μάλλον καΐ ήττον
  ήλιόλουστος.
  —Έν τω μεταξύ καί οί πρακτι-
  |κοΙ καιροσκόποι συμφωνοϋν δτι ή
  [μετεωρολογική κατάστασις θά δι-
  1 ατηρηθή ήπΐα.
  —Την Κυριακήν ό Όρειβατικός
  Σύνδεσμος έτοιμάζει ώς γράφο-
  Ι μέν έν άλλη στήλη έκδρομήν είς
  ι ΚανλΙ Καστέλλι.
  . —Ή έκδρομή αυτή τΐεριλαμβάι·
  ;νει άνοδον είς Ρόκον (φρούριον
  ' Νικηφόρου Φωκά) δττου καί θά διη
  Ιμερεύσουν οί έκδρομεΐς.
  — Καθισταμένη ώς έκ τούτου
  περισσότερον ένδιαφέρουσα διά
  τε τούς συστηματικούς φιλάθλους
  καΐ τούς ΰπαιθριοφΐλους έν γένει.
  ! — Καθώς έγράφομεν έξ άλλης
  στήλης ττροχθές, ή όδός παοά τόν
  ρύακα Χρυσοπηγής καΐ άνω £χει
  κοταστραφή ώστε έν καιρφ βρο
  ! χής νά πλημμυρίζουν αί οίκίαι
  των ττεριοΐκων.
  | —Έπειδή μας διετυπώθησαν καί
  , πάλιν αχετικά παράπονα τα δια·
  βιβάζομεν είς τόν κ. Δήμαρχον.
  | —Τοθ ότΐοίου άλλως τε είνε
  γνωστά τό ενδιαφέρον κσΐ ή στορ
  γή πρός τα προάστειά μας.
  Ι —Άπό την Μεσσαράν Ερχονται
  ι καλαί εΐδήσεις ώς πρός την βρο·
  'χήν καί τος πορείας των καλλιερ·
  γειων.
  ! —Αντιθέτως άπό άλλα'· περι¬
  φερείας τού νομοϋ μας, οί καλλι
  εργηταί διατυπώνουν τα παράπθ'
  νά των... κατά τοθ καιροθ.
  —"Άς ελπίσωμεν δτι τελικως
  αί συνθήκαι θά βελτιωθοθν παν
  τοθ.
  — ΟΙ κατέχοντες λαχεΐα εζήτουν
  χθές έπειγόντως εφημερίδα διά νά
  *>οΰν τούς κερδισμένους άριθμους.
  — Βεβαία ή τύχη δέν είνε πάντο
  τε τοπική: "Εχει καΐ άλλας εύνοΐ
  άς καΐ πρέπει νά σπεύση, καί έκεΐ,,
  μολονότι... τυφλή.
  —Ώστόσο οί κάτοχοι των λα-
  χείων επέμενον νά παραβάλλουν
  τα λαχεΐα των έν συγκρΐσει κοΐ
  μέ τό τελευταίον ψηφίον τοΰ τε-
  λευταΐου άριθμοϋ—πεΐσμα τό εί¬
  παν αύτό'.
  —Είς τό θέατρον ΠουλακάκΓΐ
  δίδεταιΨσήμερον είς απογευματι¬
  νήν παράστασιν 6 «Ρακοσυλλέ·
  κτης των Παρισίων», τό γνωστόν
  δημοφιλές μυθιστόρημα διασκεοα
  σμένον άρτίως είς θεατρικόν £ρ-
  γον.
  —Εσπερινή θά δοθβ ή ύπερεπι
  θεώρησις «Βεντάγια».
  —Έξαιρετικό σήμερον τό πρό-
  γραμμα στή «Μινώα». Προβάλλε-
  ται ή μεγάλη δημιουργΐα τού σκη
  νοθέτου καί ήβοποιοΰ Τρένκερ^
  τό τιτάνειο έργο: «Κοντοττιέρι»
  (Πύρινες μορφές) κοί ή μεγαλειώ
  δης κηδεΐο τοΰ Κεμαλ Άτατούρκ
  (Κωνσταντινούπολις Ν'θλμά Μπα
  ξέ-"Αγκύρα).
  ό Ρέπβρτβρ
  Στοα
  ΑΒΕΔΙΣ
  'θδβ( Άν. Μην»
  „ .ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Κενωθείσης μιας θέσεως διδα¬
  σκάλου ε,Ις την Νυκτερινήν Σχο¬
  λήν των άπόρων παίδων Ηρα¬
  κλείου καλούμεν τούς τυχόν άδι·
  ορίστους πτυχιούχους διδασκά¬
  λους δπως υποβάλωσιν ημίν σχε·
  τικήν αίτησιν διορισμοθ των ,μέ-
  χρι τής 4οϋ'4ίκεμβρίου έ. έ
  'Εν'ΗρακΜϋ^-τή 30 Ν)βρίου 1938
  Ό Πρόεδρος τής Φιλοπτώχου α¬
  δελφότητος.
  Π. Πρατικάκης
  Είδιχευθεΐσα επί εξάμηνον είς
  τούς μεγάλους οΐκους Κοπτιχής
  καί Ραπτικής «Σινάνη καί Καζά
  κου» ή κ. Εύαγ. Ί. Καμαράτου,
  επανήλθεν έξ Αθηνών καί άνα
  λαμβάνει τή/ ραφήν γυναικείων φο
  ρεμάτων μέ νέα οχέδια κροκί, μέ
  εργασίαν ήγγυημένην καί τιμάς
  ασυναγωνίστους. Έπίσης άναλαμ
  βάνΐι την προμήθειαν κροκί διά
  μοδίστας.
  Επισκεφθήτε μας (όδός
  κου).
  ΕΛΕΝΗΣ ΒΜΙΛΟΓΑΜΒΡΑΚΗ
  3 ά εΰρητε τα μοντέρνκ κ«π4λ
  λα αίς τιμάς κόστους
  Επισκεφθήτε μας δι,ά νά «ι
  σθήτβ.
  ΚΟΝΣΤΑΝ. ΓΙΑΑΟΥΙΗΣ
  Τό στερεώτερο
  τό κομψότερο
  τό έλαφρδ παποθτσι.
  Τα γυναικεΐσ μας είνε άμίμητα.
  Ή έκθεσίς μας παρουσιάζει έκ·
  πλήξεις.
  Κεντρικόν: Γωνία Μβΐδβνίβυ.
  ύποκκτάοτημο.: *δβ{ Αγ. Μην*.
  Τ6 μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟί>ΘΩΣ!Σ
  Οί Άθλιοι.
  ΤΟΜΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ
  460©ν
  Ε1ΑΥΛΛΙΟΝ ΚΑϊ ΕΠΟΠΟΙΪΑ
  ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
  ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
  Ό Λουδοβΐχος Φίλιππος.
  Α'.
  Τό 1831 καί τό 1832, τα δύο ετη άτινα συνέχον-
  ται άμέσως μετά τής έν μηνί Ίουλίω γαλλικής έττα-
  νοτστάσεως, είνε έκ των άξιολογωτάτων τής Ιστο¬
  ρίαν στιγμών. Έν τώ μέσω των προηγουμένων
  καί έπομένων αυτοίς, τα δύο ταυτα έτη "ίστανται
  ώς δύο δρη. Κέκτηνται δέ τώ δρη ταυτα μέγεθος,
  τό έπαναστατικόν, καί έπ' αυτών διακρΐνονται κρη
  μνοΙ, καί επ" αυτών εστίν δπου διαλάμπει ·ή άλή
  θεια, ή ήμέρα αυτή τής ανθρωπίνης ψυχής.
  'Η παλινόρθωσις τής δυναστείας των Βουρβόνων
  υπήρξε μέση τις φάσις, έξ έκεΐνων είς άς δυσκό-
  λως δύναται τις νά δώση όρισμόν άκριβή· φάσις
  έξ έκεΐνων, Ινθα μόχθος, βόμβος, μεμψιμοιρΐαι, Ο
  πνος καί θόρυβος. ΑΙ φάσεις αυται, άλλο δέν εί¬
  νε, είμή ή άφιξις μεγάλου τινός εθνους είς Ενα
  σταθμόν άληθώς δέ πσράδοξοι είνε αυται αί ε¬
  ποχαί, καί άπστοϋν τούς πρλιτικούς άνδρας, τούς
  θέλοντας νά τάς έκμεταλλευθοθν.
  Κατ' αρχάς, άλλο τι δέν ζητεί τό έθνος είμή α¬
  νάπαυσιν πάντες διψοθν έ"ν καΐ μόνον, την είρή-
  νην δλοι μίαν μόνην τρέφουν φιλοδοξίαν, τό νά
  είνε μικοοΐ καί άφανεϊς. Είδον, άρκετά είδον χά
  ρις τφ Θεώ, μεγάλα σομβάντα, αρκετάς νύχας, με¬
  γάλας περιπετείας, άρκετούς . μεγάλους άνδρας.
  Είδον μέχρι κόρου τοιαθτα. Ευρίσκονται είς την έ
  σπέραν ημέρας μακράς καί έπιπόνου". όδοιποροΰν-
  τες, κατέλυσαν είς τόν πρώτον σταθμόν μετά
  τοθ Μιραμπώ, είς τόν δεύτερον μετά τοθ Ροβε
  σπιέρου, είς τόν τρίτον μετά τοθ Βοναπάρτου. Ά-
  πέκαμον. Έκαστος ζητεί κλΐνην "ίνα άναπαυθβ.
  Ευρίσκουν λοιπόν την ανάπαυσιν, την άνεσιν,
  καί Ιδού οί πάντες χαίροντες.
  Άλλά συγχρόνως ερχοντσ/ι είς την επιφάνει¬
  αν άλλα τινά πράγματα, άτινα λέγουν τό δνομά
  των καί κρούουν τάς θύρας. Τα πράγματα ταΟ-
  τα έπορεύοντο έκ των έπαναστάσεων καΐ έκ των
  πολέμων. Ύπάρχουν ταυτα, ζώσι ταθτα, δικαιοθν-
  ται τσθτσ, νά κστσσκηνώσωσιν έντός τής κοινωνί-
  άς, κατασκηνοθν. Ώς επί τό πλείστον δέ τα πράγ
  ματσ είνε έπικαταλυμματΐαι καί έπιμεληταί, προ
  παρασκευάζοντες την κατάλυσιν των άρχών.
  (συνεχΐζεται)
  ΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒεΐΒ ■ ■·«■■ ΒΒ~
  ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ -■
  ΥΠΟΚΛΤΑΙΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ■ ■■■■■■■■■■■>■■■■
  'Υποκαταστήματα καί άντατιοκριταΐ
  είς τάς κυριωτέρας πόλεις τής Ελλά¬
  δος καί τού Έξωτερικου.
  Ταμιευτηριον καταθέσεις έν όψει
  καί επί προθεσμία.
  | Δάνεια επί ενεχύρω έμπορευμάτων.
  Ι Εκτέλεσις πάσης φύσεως τραπεζιτικήν εργασίας »«*
  Β συμφέροντας ορους.
  ζ
  Αριθ. Γ.8Γ» 1. ι
  Πρόγροτμμα αναγκαστικόν
  πλειβτηριασμοΰ άκινήτων
  Ο Συμδολαιογράφος Αρχανών
  ικόλαος Άντωνίου Μαυρογιάν-
  ; έν Επάνω Άρχαναις Τεμέ-
  ίυς έδρεύων καί κατοικών.
  Λαβών ύπ' όψει μου την ένώ
  πιόν μοί» άπευθυνομένην υπό χρο
  νολογίαν 17 Νοεμβριού 1938 χαί
  •π' αριθ. 12858)4127 αίτησιν
  :ής Άγροτικής Τραπέζης τή; Έλ
  .ίδος, δηλοποιδ δτι:
  Εκτίθημι είς δημόσιον άναγκα
  ιτικόν πλιισΐηρ·.ασμόν τα έπόμε-
  α άκίνητα χτήματα χείμενα ιίς
  κτηϋατιχήν περιφέρειαν τού
  ρίου Κουνάβων, όμωνύμου Κοι-
  ότητος, τέως δήμου Άγιών
  II*-
  ρασχιών, χαί Εϊρηνοδιχειακτ;;
  περιφερείας πρώην Κχστελλίου
  Πεδιάδος χαί νυν Αρχανών Τε¬
  μένους ήτοι 1) Είς θέσιν Λαγχό
  Λινοβροχιό ελαιόφυτον εκτάσε¬
  ως δίχα περίπου μουζουρίων μέ
  20 ελαιόδενδρα, 'Λ άπιδέχί;, 3
  κυπαοίσσου; χαί 4 άμυγδαλά; συ
  νορευόμενον κτήμασι Μ.χαήλ
  Λάρκου Άθανασάκη, Εμμανουήλ
  Νικ. Καλχϊτζάχη, Έμμαν. Ζ»
  άκη, Άργυρήί Ν. Άλετρα χαί
  ρόμφ 2) Είς θέσιν Κεφίλχ άμπε
  ,ον λογάδο εκτάσεως 10 περίπου
  ργατών μέ Ο άμυγϊαλάς χαί 1
  άπιδέαν, συνορευομένην χτήμα-
  σι Μιχαήλ Μάρκου Άθανασάκη,
  κληρονόμων Μιχαήλ Νιωτάκη χαί
  ρόμφ έκ δύο μερών 3) είς θέσιν
  Άγιος Αντώνιος άμπελον λογά-
  ο εκτάσεως 8 περίπου έργατών
  περιέχουσαν 5 άμιγδαλάς, 1 ου-
  κήν καί 1 άπιδέαν, συνορεύουσαν
  κτήμασιν Εΰχγγέλου Μπιτζιράκη,
  Μιχαήλ Τζανάκη, χήρας Έμμ.
  Βαρούχα καί δρόμψ άγροτιχώ 4)
  Είς θέσιν άλώνι ή Ανεβόλεμα
  άμπελον λογάδο εκτάσεως 5 περί¬
  που έργατών μέ 6 ελαιόδενδρα
  καί 7 άμυγδαλά; συνορεύευσχν
  κτήμασι Δαυίδ Δ. Βαρελτζάκη,
  άγροτιχώ δρόμφ, Άργυρής Ν.
  Άλετρα, Έμμ. Ζωάκη καί Πέ¬
  τρου Ν. Καλαϊτζάκη. 5) Είς θέ¬
  σιν Άγιος Γεώργιος ελαιόφυτον
  εκτάσεως ενός περίπου μουζουρί
  ου μέ 15 ελαιόδενδρα, συνορεθον
  κτήμασι Γεωργίου Ζ. Παπαδάκη,
  Σπυρίδωνος Καμαράτου, άγροτιχώ
  καί δημοσίφ δρόμφ καί 6) Έν·
  τος τοϋ χωρίου Κουνάβους χαί
  είς θέσιν Χριστός μίαν οικίαν ά-
  ποτελουμένην έξ ενός πορτέγου,
  μιά; κουζίνας, 3 δωματίων, 1 ά·
  φοδευτηρίου, φρέατος μετά συνε-
  χομένης άποθήκης χαί σταύλου
  συνορεύουααν κτήμασιν Ίωίννου
  Δαγκαλάκη, δρόμφ, Άνδριανής
  Δ. Βαρελτζάκη καί δρόμφ, άνή
  κοντα είς τόν χαταδιωχόμενον δ-
  φειλέτην Κωνστ. Δ. Βουκικλάκην
  κάτοικον πρώην τοθ χωρίου Κουνά
  6ων Πεδιάδος καί νΟν αγνώστου
  διαμονής, τή έπισπεύσει τή; έν
  Αθήναις έδρευούσης Άγροτικής
  Τραπέζης τής Ελλάδος έκπροσω-
  ΓΒεΜ·Β*ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΠΒΒΒΒΒΒΠΒΒΒΒΒΠΒΒΒΒ»ΒΒΒΙ1ΒΙ·ΒΒεε—Ι

  Β
  Β
  Β
  Λόγω ταχύτητος, λόγω τής ελαχίστης βενζίνης
  πού καταναλίσκουν, λόγ<ρ των πολλών πλεονεκτη- μάτων των κατέστησαν τα αύτοκίνητα προτιμήσβως δι' δλην την Έλλάδα, τα Άμερικανικά έπιβατικά ύπ ερπολυτελεΐσς: ΡΟΝΤΙΑΟ Παρελήφθησαν κατάλογοι τύπων 1939. Πωλή- σεις υπό τούς πλέον συμφέροντας δρους. Άντπτροσωπεία δι' άπασαν την Κρήτην. ΜΥΡ. Γ. ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ Λεωφόρος Κουντουριώτου (τηλ. 6.751. ■■■■-■■■■■*■■■■■■■■« θερμάστρες "Ολων των τύπων καί μεγε&ών β άπό 300 δραν,μων και άνω | Παρελήφθησαν είς τό κατάστημα: ΓΕΩΡΓ. ΦΥΣΑΡΑΚΗ Άσύγκριτοι, στερεώταται, μεγάλης άντοχής καΐ διαρκείας. Πνονται ταχύταται έγκαταοτάσεις. ] πουμένης ύτό τοθ ΔιοικητοΟ αύ τή; κ. Άνξρέου Λαμπροπούλοι» χατοίχου Αθηνών πρό; άπόλτ,ψιν τής απαιτήσεώς της κατά τοθ ά νω όφειλέτου, στηριζομένη; είς τό υπό χρονολογίαν 15 Σεπτεμ'ίρίου 1937 λήξεως 20 Σεπτεμ6ρίου1937 γρ*μμάτιον είς διαταγήν τής υπο γράφη; τοθ όφειλίτου Κωνσταντ! νού Βουκικλάκη, δπερ αποτελεί τίτλον έχτελεατόν, δυνάμει τού άρθρου 10 τού Νόμου 4332 χαί την δπό χρονολογίβν 20 Όχτω- βρίου 193Η κατασχετήριον έπιτα γήν τής έ ί Ά Αι πρόοδοι καί ή κίνησις της κωμοπόλεως Έλού ντα ΕΛΟΥΝΤΑ ι μας).— (άνταποχρι χο0 }__ Είν5<[ άξίΟε)αύμαστος ; τής — λ ι _ραγματικά ή ταχύτης μέ την ό φε:λέτου ί- ^ λ λί ή ιν. Άτμόπλοια χαί ίαιιοφό ρα προοεγγίζουν κάθε τόσον χαί γ προϊόντα προοριζόμενα ή Κ δέ 5 β άς Άγροτιχής λάδοςκατά τού &<ο δφε-λέτουι έ-(^" αυντίχΕτταί τελευτα[α ή' 01'" εξαγωγήν. Καί δπέρ τα 15 βεν πιδοθιισαν 1) αυ:φ, τΦ οφειλίτη ' πρίοδο; τί)ς Έλούντας. Ή ώραι» ζινοχίνητα πλοιάρια έξυπηρετοθν την συγκοινωνίαν μέ τόν "Αγιον Νιχόλΐον χαί την λοιπήν Κρή ώς δείχνυται έχ «Ο 6π' άριθμ. | χωμ6π6*λις πβύ ■ ,δρ[««*ι στό 8816 τής 28 8)6ρίου 1938έπιδοτη ρίου χο5 3 λ ή ) , ^ χο5 3 ^ Μερ ιου τοθ παρα τώ ϋρΐΰτοδιχείφ λθϋ λιυχί ^ ηο& λού Ηρακλε'ου διχαστικοθ χλητήρος ΙΟϊ1 ^Λχψιφχ νερά τήςθάλα Αδέ Κ5ά Άνδρέου Κοντζεδάχη χαί τού αριθ. 4181 {τής 27 1938 φιίλλου τής έν εκδιδομένης εφημερίδος χαί 2) τοίς ύτοθηχοφυλάχοις Αρ¬ χανών χαί Κχστελλίου Πεδιάδος πρός μεταγραφήν ώ; δείχνυται έκ τοθ δ κ* αριθ. 51«0 τής 31 κ)6ρί ου 1938 έπιδοτηρίου τοθ παρά τψ ΙΙρωτοδιχείφ Ηρακλείου διχαστι· χοΰ χλητήρος Έμμαν. Κιρχηχά- χη χαί τοθ δπ' αριθ. 1108 τής 31 8)βρίου 1938 τοιούτου τού πά ρά τω αϋ,τφ ποωτοδιχείφ διχαστι χοθ χλητήρος Γεωργίου Ν. Παχου λάχη, έκ δραχμών κεφαλαί- ου, τόκων χαί έξόδων μέ χρι τής έπιταγής ταύτης ένενή κοντα δύο χιλιάδων έπταχοσίων έ νενήχοντα μιδς (92791) καί τού των, πλήν τοθ χονδυλίου των τάχιον έκ δραχμών 736(1, έντόκω; άπά τής έηιταγής ταύτης πρός 8 ο)ο ετησίως χαί έξόδων έκτελέ σεω; μέχρις έξίφλήσεως. Ό πλει στηρΐίχσμο; γενησεται ενώπιον έ μοθ ή τοθ νομίμου άναπληρβτοθ μου καί έν τώ έν Άρχαναις δή μοσίφ γραφείω μου την 15 τοθ μηνός Ίανουαρίου τοθ ϊτου; 1939 ημέραν Κυριακήν καί ώρχν 10— 12 π. μ. δπου χαί δτε χαλοθνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσι συμφώνως τοίς δροις τοθ άπό 17 —7—1923 Ν. Δ «περί είδιχών διατάξεων επί άνωνυμων έΐαιρει- ών» χαί τή όριζομένη 6πό τής έ- πισπευδούσης πρώτη προαφορ$ δι' Εκαστον των ανωτέρω χτημάτων δραχμών 1000 καΐ παραγγέλλω αρμόδιον κλητήρα νά ενεργήση τα νόμιμα Εγένετο έν Επάνω Άρχαναις Τεμένους σήμερον την είκοστήν δευτέραν 22 τοθ μηνός Νοεμβριού ημέραν Τρίτην τοθ χιλιοστοθ ένεα χοσιοστοΰ τριαχοστ&0όγδόου(1938) ίτους έν τώ ένταθθα χαί χατά την θέσιν ρυάχι κειμένω αυμβολαιο· γραφείφ μου ίδιοκτηοία των κλη ρονόμων Εμμανουήλ Ρασιδάκη χαί υπεγράφη παρ' έμοθ Ό Συμβολαιογράφος Αρχανών Ν. Α. Ναυρογιάννης ζεται Οϊ1 ^Λχψιφχ νερά τήςθάλασσας, ι άναΠΐύ3σ£ται γοργώί. Δΐαρρυθ μ εσωτερικώς, άποχτα νέους δρόμου; χαί πλατίίας,πλουτίν,εται καθημερινώς μέ νέ α; ωραίας οίχο δομάς, μέ καταστήματα καί χέν τρα άναψυχής. Επί" πλέον δέ ά ναπτύασει χαί οικονομικήν δρα σχηριότητα εξαιρετικήν. Τό εισαγωγικόν χαί εξαγωγικόν έμ πόριον άναπιύσσεται χαθημερι νώς. Χαρακτηριστιχή δ" έν προ «ειμένφ είναι ή κίνησις τοΰ τη ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Εύ¬ ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. 5-41. ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ την. Ιΐρέκει δέ νά λεχθζ άκίμη, δτι ή Έλουντα έχει χαί μικράν έστω βιομηχανίαν. Έχκι δύο έρ γοστάατα έλαιουργίας χαί άλευρο μύλους. Κ α! Εν άπό τα μέγα λύτερα χαρουτΐουργοστάσιχ τής χώρας, των Μαυριχάχη, Μαυρο φόρου, είς τό "οποίον έργάζονται υπέρ τού; τριάκονται εργάται χαί τό οποίον έχει έξαγάγει μέχρι τώρα χατά την εφετεινήν περίο δόν περί τού; 800 τόννους χά ρουπαλεΰρου χαί περί τούς 10 λεφωνιχοθ χ«1 τηλεγραφικοϋ γρα τίννους χαρουποσπόρου< φείου ποΰ είχεν είσπράξεις άπο τηλεφωνιχάς ουνδιαλέξεις χατά τόν παρελθίντα μήνα άνω τδν 1700 δραχμών. "Ας σημειωθή δέ ϊτι ή Έλούν Άλλά ή Έλού,τα χαθώ; καί ή Ιΐλάκα χαί βλα τα πέριξ, θά προ οδεύσοκν πραγματιχά δταν άποπκ ρατωθ^ ή έδος Έλούντας—Φουρ νής—Νεαπόλεως ποΰ ήρχισε χατα τα, έχτός τοθ δτι είναι βάσις' σχευαζομένη χάρις είς τάς ένερ τής Άγγλικής έταιρίας έναερίων' γείας τοθ δπουργοθ χ. Σφαχιανά γραμμών «Ίμπήριαλ Αίργουέϊς» κης. Καί θ' ^αποπερατωθή άσφα καί συγχενΐρώνει ώ: έκ τούτου Ι λώς συντόμως. Τό στοργιχόν ένδια άρχετήν κίνησιν ξένων, παρουαιά' φέρον τής^χυβερνήσειος είναι άρ ζει χαί σημαντικήν ναυτιχήν κετή περί τούτου εγγύησις. ΚΙΜ ΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ τού Πανεπιστη¬ μίου τής Λυώνος. Ώς ΰπότροφος τοθ Κρά- τους επί έπταετΐαν έκπαι- δευθεΐΓ είς Λυώνα καί Παρισίους. Θά δέχεται τούς πά- σχοντας έκ παθολογικών καί νευρολογικών νοση μάτων είς τό Ιατρείον τού όδός ΆμαλθεΙσς (πάρο- δος όδοθ Κατεχάκη, τιρώ· ην πλατύ σοκκάκι). 9—12 π. μ. καί 3—6 μ.μ. τηλ. 6.63. Κ. Γ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΙΑΤΡΟΣ Δέχεται είς τό Ιατρείον τού καθ* εκάστην κείμε¬ νον επί τής γωνΐας Κουρ- μουληδων καί Ίουστινια- νοθ παραπλεύρως Ζαχα- ροπλαστείου Ήρακλή Βα¬ σιλάκη, πλησίον μπύρας Σταυρουλάκη. ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ Πλάκες μέ ολα τα νέα τραγούδια. Μόνον οτοθ ΜΑΡ.ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ. ΙΤΑΛΙίίΥ ΣΪΣΤΗΜΑΤΟΣ Σ. 1.1. Α. Άνώτεροι δλωνϋ ΟΕΙΑΦΙΣΤΗΡΕΣ ,,ΙΙΡΙΜΑ" ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Α. & Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ Αηλώσατε εγκαί¬ ρως τάς παραγγελ. άς σας άποτεινό- μενοι είς τόν γενι¬ κόν αντιπρόσωπον διά την Έλλάδα: ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΙ 25 Αύγούστου 'Αριβ. τηλεφ, 4-80 —Διάλεξις. Την 4ην Δ)βρίου έ. ί. ημέραν Κυριακην καΐ ώραν 3 μ. μ. έν τ ό αιθούση τού κινπματβγράφου Αρχανών, 6 χ. Νΐκβς Γ. Μαρκο- μιχελάκης ϊατρος θχ ώώση διά λέξιν μέ βέμα: «Τα ίνστικτα τού άνθρώπου». ΕΤσοδος ελευθέρα. —Φιλάνθρωπος δωρεά. 'Η οϊκογένεια τού*. Έμμ. Κα ψετάκη κατέθεσε είς τόν κ. ταμί- αν τοϋ Έθνικοΰ Πτωχοκομείου 500 δραχ. οπω; μαγειρευθή φαγη τόν χ. τ. λ. δι' όλην την ημέραν της 1ης Δεκεμβριού (οήμΐρον) δια τους πτωχούς τοΰ ίδρύματος καί είς μνήμην τοϋ υΐοΰ καΐ ά δελφθΰ αυτής Έμμ- Καψϊτάκη. Η Διοικοϋαα τό ϊδρυμα έπιτρο· πή θερμώς εύχαριοτεϊ την δωρή· ριαν. —'Εκδρομή τοϋ Όρειβκτιχοϋ Την προσέχη Κυριακήν 4ην Δεκεμβριού 1938 ο Όρειβατικός Χΰνδεσμο; έργανώνει την 9ην έκδρομήν αυτού είς ΚανλΙ Κα¬ στέλλι. Τό πρόγραμμα έχϊΐ ώς έ- £ής: Άναχώρησις 6 45' πρωϊνή εκ των Γραφείων τοθ .Συνδέσμου καί δι' αΰτοκινήτων μέχρι Τσαγ- καράκι Νετόχι. Έκεϊββν πεζή είς Κανλΐ Καστέλι. 'Ανοίος είς οκάν (φρούριον Νικηφ. ·1>ωκά)
  δπου διημέρευβις. Έιΐιστροφή δι'
  Άγίας Άννης— Χωριδάχι—Άγι·
  ου Σΰλλα—Άγίου Βλάσση—Μα
  ραθίτη—Φορτέτοας είς Τβκέν. Έ
  κείθεν διά λεωφορείων έπιοτρο
  φη εις Ηράκλειον. 'Αρχηγός ό
  κ. Μιχαήλ Μικεδάκης. Δικαίωμα
  συμμετοχής μελών δρ. 30, μή με
  λών δρ. 40. Δηλώσει; δεκταί είς
  τα Γραφεΐα τοϋ Συνδέσμου έκά
  ατην εσπέραν μέχρι Παρασκευ
  ής 7.30-8.30'.
  —Ή πειραματική καλλιέρ-
  γεια.
  Υπο τοθ Οπουργείβυ τής Γε
  ωργίας απεφασίσθη ή επέκτασις
  τής πειραματικής καλλιέργειαν
  τοΰ πυρέθρου. Τό φυτόν τουτο εί
  ποωδβς καί διατηρεϊται επί
  τετραίτίαν. Τα άνθη τού χρησι
  μεΰουν ώς πρώτη ϋλη διά την
  παρασκευήν φαρμάκου πρό; πά
  ταατροφήν των παρασίτιιν τ&ν
  ζώων, αί δέ ρίζαι τού, τιμώμεναι
  πρός 153 δραχ. κατ' οκάν χρησι
  μοποιοϋνται είς την βαφΐκην.
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ. ΑΥΑΑΚΗ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΪΗ
  Δέχεται είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεΐα Βαλιδέ
  Τζαμί).
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  όφθαλμίατρος
  Επί τριακονταετΐαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  όψθαλμολογικά άσχολούμε-
  νος, δέχεται, τούς πασχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό όΦθαλ
  μιατρεϊον τού, κείμενον παρά
  τφ Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  Στό Βιβλιοχαρτοπωλεϊον
  Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
  Γιχνία Άραοτά.
  "Ολα τα διδακτικά βιβλία
  καί τα σχολικά εΐδη.
  Επισκεφθήτε τό κατάστημα
  μας είμεθα οί εύθηνώτερο»,
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμτττης
  1 Δεκεμβριού 1938
  ΙΜ^Ωρα
  Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
  ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ
  Συνεκλήθησαν οί Γάλλοι άριστεροί.
  Και άλλα μέτρα τού Νταλαντιέ.
  Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΙΙΟΝΔΙλ
  ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΗ
  ΕΠΕΤΥΧΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Σημερινά τηλεγρα-
  φηματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ε¬
  κηρύχθη είς Γαλλίαν ή προαγγελθείσα
  γενική άπεργία.
  Ή γενική συνομοαπονδία των έργ»·
  των τής Γαλλίας τονίζει ότι ή έπιτυ·
  χία τής άπεργίας είνε πλήρης.
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Νοεμβριού
  (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—
  Πληροφορίαι πρός τό πρα¬
  κτορείον Χαβάς άναφέρουν
  ότι ό άρχηγός των Γάλλων
  σοσιαλΐστών κ. Μπλούμ συ·
  νεκάλεσε σήμερον τούς σοσι¬
  αλισταί βουλευτάς.
  Σκοπός τής συγκλησεως
  ταύτης των σοσιαλιστών, α¬
  νεκοινώθη ότι είνε ή έξέτα-
  σις τής δημιουργηθείσης έκ
  της άπεργίας, καταστάσεως.
  Ο ΗΝΤΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ
  ΝΕΑΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝ ΕΥΡβΠΗ
  | Κατά τα έκ Λονδίνου τη-
  λεγραφήματα ό τέως υπουρ
  γός των Εξωτερικών τής
  Μεγάλης Βρεττανίας κ. Ήν-
  τεν προέβη είς βαρυσημάν¬
  τους δηλώσεις.
  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ ΑΙΛΛΗΣ
  ΣΟΒΑΡΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ ΕΙΣΤΗΝ ΠΟΛΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ τής γαλ
  λικής πρωτευούσης τελευταία τηλεγρα-
  φήματα είς την περιφέρειαν τής Λίλλης
  επεκράτησε σήμερον μέγας άναβρασμός.
  Ύπάρχουν έπίσης πληροφορίαι ότι
  είς την πόλιν ταύτην συνέβησαν ταρα
  χαί.
  ΕΙΣ ΒΑΑΑΝΣΙΕΝ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΔΙΕΛΥΣΕ ΜΕΤΑ ΚΟΠΟΥ
  ΤΑΡΛΧΟΔΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΊΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τελευταίαι ειδή-
  σεις έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι ό στρα
  τος είς την Βαλανσιέν κατώρθωσε νά δι¬
  αλύση ταραχώδεις διαδηλώσεις των ά-
  περγών, αίτινες πρός στιγμήν ηπείλησαν
  γενικωτέραν διασάλευσιν τής δημοσίας
  τάξεως.
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΧΕΡΒΟΥΡΓΟΗ ΟΙ ΑΠΕΡΓΟΙ
  ΒΡΟΕΚΙΑΕΣΑΜ ΜΕίΑΛΑ ΕΠΕΙΣΟΑΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
  τοΰ έξωτερικοΰ ότι καί είς τό Χερ·
  βούργον όπου απήργησαν τα συνδικάτα
  των λιμενεργατών, έκφορτωτών, ναυπη-
  γών χλπ. τα πνεύματα είναι είς άκρον
  έξημμένα. Οί άπεργοί λέγεται ότι συν.
  επλάκησαν μέ τάς αστυνομικάς αρχάς
  καΐ την υπηρεσίαν τού λιμένος.
  ΟΙ ΕΒΝΙΚΟΙ ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΑΝ
  ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΗΝ ΒΑΡΚΕΑΟΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).—Πληροφορίαι πρός
  τό Αθηναϊκον Πρακτορείον βεβαιούν
  ότι οί έθνικοί έβομβάρδισαν πάλιν τάς
  έν Βαρκελώνη στρατιωτικάς έγκαταστά
  σεις.
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ο Νοεμβριού (τού
  ανταποκριτού μας). —Είς την εφημερί¬
  δα τής κυβερνήσεως εδημοσιεύθη ό νό-
  μος διά τοΰ όποίου ίδρύονται οί «Οι·
  κοι τοΰ Άγρότου». Ώς γνωστόν οί όρ
  γανιβμοί ούτοι θά άντικ*ταστήσουν τα
  καταργούμεναΓεωργικάΈπιμελητήρια.
  ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΥΟΗΡΕΣΙΒΝ ΤΗΣ ΗΑΙΑΕΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τού αν¬
  ταποκριτού μας).—Σήμερον ό πρωθ-
  υπουργός κ. Ί. Μεταξάς αυνειργάσθη
  καί αύθις μετά των ύπηρεσιών τού ύ·
  πουργείου τής Ηα.δείας. '
  Ό κ. ΤΗντεν άνασκβπή-
  σας την σύγχρονον έν Εύ-
  ρώπη κατάστασιν δέν απέ¬
  κλεισε νέας σοβαράς κρίσεις
  Διά την Μεγάλην Βρεττα
  νίαν καί τάς δυτικάς δυνά¬
  μεις γενικώτερον, ό κ. τΗν-
  τεν ετόνισεν ότι έπείγει ή
  ληψις μέτρων πρός αντιμε¬
  τώπισιν παντός ένδεχομέ-
  νού.
  ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟΝ
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ;
  Νεώτεραι πληροφορίαι έκ
  Παρισίων άγγέλλουν ότι κα
  τόπιν συσκέψεων τής κυβερ
  νήσεως απεφασίσθη ή λήψις
  δραατικών μέτρων διά την
  εξασφάλισιν παντοΰ τοΰ επι
  σιτισμοΰ καί των συγκοινω
  νιαχών άναγκών.
  Είς τάς βιομηχανικώς πό
  λεις απεστάλησαν νέαι ένι
  σχύσεις, διότι οί άπεργοί έ
  πανέλαβον τάς προκλήσεις
  των.
  Οί γαλλικοί κυβερνητικόν
  κύκλοι φρονούν δτι ή άπερ
  γί« είς ουδέν άποτέλεσμα
  κατέληξε καί ότι οί άπεργοί'
  θά έπανέλθουν αυριον είς τάς
  εργασίας των άνευ επεισοδίι
  ών. Αντιθέτως ό τύπος τής]
  άριστεράς προαγγέλλει παρά
  τάσιν των έργατικών άνω
  μαλιών εάν δέν παραιτηθή
  ή κυβέρνησις Νταλαντιέ.
  "Αλλαι πληροφορίαι έκ
  τοΰ έξωτερικοΰ παρουσιά
  ζουν ώς μάλλον ακαθόρι¬
  στον μέχρι τής στιγμής ταύ
  της, την κατάστασιν έν Γαλ
  λία.
  Ή οργάνωσις καί λειτουργία
  των μαδητικών συσσιτίων.
  Υπό τοϋ ύπουργεΐου τής
  ΠαιδεΙας κατήρτισθησαν καί
  εξεδόθησαν λεπτομερείς όδη
  γΐαι διά την οργάνωσιν καί
  λειτουργίαν των μαθητικών
  συσσιτίων τα όποΐα άπό τοΟ
  τρέχοντος σχολικοθ Ιτους θά
  διέπωνται άπό συστηματοποιη
  μένους κανονισμούς.
  Πρός συμμετοχήν είς τό μα
  θητικόν συσσΐτιον θά έκλέγων
  ται μαθηταί επί τή βάσει
  κοινωνικών καΐ ΰγιεινολογι-
  κών ένδεΐξεων, τό ποσοστόν
  δέ τήο συμμετοχής θά κυμαΐ
  νεται μεταξύ 10—20 ο)ο επί
  των φοιτώντων. Κατ' αρχήν
  είς τό μαθητικόν συσσΐτιον
  θά προτιμώνται πρός συμμε
  τοχήν μαθηταί των οποίων οί
  γονεϊς είναι άποδεδειγμένως
  άποροι,· μή έπαρκοΰντες είς
  την διατροφήν των τέκνων
  των, μαθηταί άνευ μητρικής
  φροντίδος, μαθηταί έν έκδήλω
  ύποσιτισμώ διατελοθντες κα
  θώς καί μαθηταί μακράν τοΟ
  σχολείου διαμ£νοντες.
  ΕΠ1ΚΡΑΤΕΙΗ ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ
  ΟΤΙ Η ΓΑΑΑΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΕΚΕΡΔΙΣΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ
  ΜΕΓΑΣ ΑΡΙ8Μ0Σ ΕΡΓΑΤΟΝ
  ΠΡΟΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣΤΑΣΕΡΓΑ-ΙΑ-ΤΟΥ
  , ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τού
  ανταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν ε*
  Παρισίων ότι γενική είνε ή εντύπωσις
  ότι ή κυβέρνησις Νταλαντιέ εκέρδισε
  την μάχην. „
  Κατά τάς υπαρχούσας πληροφορίας
  μέγας αριθμός έργατών προσήλθεν είς
  τας εργασίας τού.
  ΑΘΡΟΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  ΤΑΡΑΧΟΠΟΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
  ΥΠΟ Τ11Ν ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΑΡΧΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τού
  {ανταποκριτού μας)— "Υσταται ειδή-
  σεις εκ τής γαλλικής πρωτευούσης άνα-
  ( φέρουν ότι η άστυνομία είς Παρισίους
  προέβη εις πολλάς συλλήψεις ταραχο-
  ιποιών εργατών.
  Ι Συλλήψεις έπίσης εγένοντο καί είς
  άλλας πόλεις τής Γαλλίας καί ιδία· τής
  βορείου, οπου οί άπεργοί είναι πρόκλη-
  τικώτεροι.
  Οί σκοποί και αι έπιδιώξεις
  των ιδρυομένων'Οϊκων τοΰ άγρότου,.
  Σχετικώς μέ την κατάργη¬
  σιν των Γεωργικών Έπιμελη-
  τηρίων καί την άντί τούτων
  σύστασιν των «Οΐκων τοϋ Ά
  γρότου» εγνώσθησαν τα έ-
  Είς την πρωτεύουσαν έκά
  στου νομοϋ θά συσταθή υπό
  τής 'Εθνικής ΣυνομοσπονδΙας
  Γεωργικών Συνεταιρισμών ά-
  νά είς όργανισμός φέρων τόν
  τίτλον τού «ΟΊ'κου τοϋ Άγρό
  τού». Σκοπός των οργανισμόν
  τούτων κυρΐως θά είνε:
  Ή αύτεπάγγελτος ή μετά
  πρόσκλησιν των αρμοδίων άρ-
  χών μελέτη των πάσης φύσε¬
  ως γεωργικών, δασικών καί
  κτηνοτροφικών ζητημάτων καί
  ή σχετικώς μέ ταυτα ύποβο
  λή γνωμοδοτήσεων ή έκθέ
  σεων.
  Ή έπαγγελματική κα! πνευ
  ματική διαπαιδαγώγησις τής
  άγροτικής τάξεως καί ή στε·
  νή μετά τοΟ κράτους συνεργα
  σία διά την πραγματοποίησιν
  των γενικωτέρων σκοπών αύ
  τοϋ καί ειδικώτερον ή έφαρ
  μογή τής υπό τοϋ ύπουργεΐ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΑΑΙΚΗΗ ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑΝ
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΝΕ
  ου Γεωργίας χαρασσομένη·»
  εκάστοτε γεωργικής πολιτι-
  κης. Ή προώθησις τής έπαγ-
  γελματικής μορφώσεως τοϋ
  άγρότου καί ή βελτίωσις των
  υλικών καί ήθικών δρων δι
  αβιώσεως αύτοΰ είς την ΰπαι
  θρον. Ή προστασία καί προα
  γωγή των γεωργικών, δασι
  κων καί κτηνοτροφικών συμ-
  φερόντων τής περιφερείας αύ
  τού καί ή άμεσος έξυπηρέτη
  σις των άναγκών των άγρο
  των είς πασάν νόμιμον υπό
  θέσιν αυτών.
  Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
  ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΜΙΚΤΟΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
  Διά συμπληρωματικής άστυ
  νομικής διατάξεως τής Διοι
  κήσεως Χωροφυλακήν Ήρα
  κλείου άπαγορεύεται είς πρό
  σωπα μή μετέχοντα είς την
  διεξαγωγήν μικτοθ τινος παιί
  γνίου νά "ίστανται ή νά πά'
  ρακάθηνται πλησίον των με
  τεχόνκον τοΰ παιγνίου προ
  σώπων ύπ' ευθύνην τοΰ Διευ
  θυντοΟ τοΟ Κέντρου. Οί πσ-
  ραβάται τιμωροΰνται διά κρα
  τήσεως τουλάχιστον ενός μη
  νός καί προστΐμου 1000 δραχ
  μών.Μετά την τρίτην τυχόν κα
  ταδικαστικην απόφασιν ή ά
  στυνομία δύναται νά κλείση
  τό χαρτοπαικτικόν κέντρον
  διά χρονικόν διάστημα άπό 1
  μέχρις 6 μηνών.
  Η ΕΥΠΡΟΣΩΠΟΣ
  ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ
  Υπό τοΟ δφυπαυργείου τής Ά-
  γορανομίας απεφασίσθη δπως λη
  φθοθν διάφορα μέτρα σχετιζό-
  μενα μέ την έν γένει έμφά
  νισιν των άρτοποιείων, Διά των
  έν λόγω μέτρων λαμβάνεται μέρι-
  μνα διά την ριζικήν άνακαί
  νισιν των άρτοποιείων. Διά τόν
  σκοπόν αυτόν έπιβάλλεται είς
  τούς ιδιοκτήτας καί άρτοποι-
  ιύς δπο'ς προβούν είς ώρισμέ
  νας βελτιώσεις καί μεταρρυθ
  μίσεις. Τοιουτοτρόπως τα άρτο·
  ποιεία θά άποκτήοουν σύγχρο¬
  νον εμφάνισιν καί θά πληροθν
  δλους τοΰς δρους τής δγιεινής.
  , Επί πλέον λαμβάνεται πρόνοια,
  ώστε, πάς δστις Ιχει είς την κα
  τοχήν τού άρτοποιητικήν άδειαν,
  νά δποχρεοΰται νά έργάζεται ό
  ίδιος ίίς τό άρ:οποιεΐον καί νά
  μην ίχη τό δικαίωμα νά μεταβι
  βάζη την άδειαν είς άλλα πρόσω
  πά. Έπίσης δ κάτοχος δύο άρτο
  ποιητικων άδειων θά υποχρεοθΐαι
  είς την έκχώρησιν τής μι&ς έξ
  ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ ΖΟΗ
  'Λγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγορδς
  τοΰ ΈμπορικοΟ καί ΒιομηχανικοΟ
  ΈτιιμεΧητηρΙου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων ττροιόντων εΐχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίίες:
  Σουλτανίναι α'.
  16.—
  » β'.
  13.-15. -
  * Υ'·
  Π. - 12.
  » δ'.
  8.- 10.-
  Καραμπ.
  6. - 7.
  Ελεμέδες α'.
  8.-
  7
  Κοινοί
  /■
  Ταχτάδες α'.
  6.50-
  β;
  5. -6.-
  * Υ'
  Σταφίδες μαθραι
  " Ελαια 3-5ο
  28.30
  Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Συνήλθε 'χθές είς συνεδρία
  σιν ή Δημσρχιακή Έπιτροπή
  Ηρακλείου άσχοληθεΐσα μέ
  διάφορα ζητήματα τής άρμοδι
  ότητός της.
  Η ΦΟΡΟΛΟΠΑ
  ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΘΕΑΜΑΤΟΝ
  Τό υπουργείον των Οίκο-
  νομικών εξέδωκε καΐ κοινο-
  ποιεί νόμον δι' ου τροποποι
  οΰνται αί κείμεναι διατάξεις
  αί αφορώσαι την φορολογίαν
  των δημοοΐων θεαμάτων.
  ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΙΑ
  Κατ' αναφοράν τής Ύποδι
  οικήσεως χωροφυλακής Μαλε
  βυζΐου πρός την ενταύθα Δι
  οίκησιν χωροφυλακής συνε¬
  λήφθη παρ' όργάνων τοΰ
  σταθμοϋ χωροφυλακής Τυλίσ
  σου ή Αίκατερίνη χήρα Γεωρ.
  Ζαχαριουδάκη έτών 24 έκ Τυ
  λίσσου διότι έφόνευσε τό έκ
  κλεψιγαμίας τέκνον της θά
  ψασα αύτό είς θέσιν «λούτρα
  | σφακόριακο».
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ
  ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑιϊΙΓΥΙΑ
  Ό Ραδιοφωνικός σταθμός Α¬
  θηνών θά μεταδώση σήμερον τό
  κατωτέρω πρόγραμμα: "Ωρ* 0
  μ. μ. μετεωρολογικόν δελτίον,
  χρηματιστήριον, 6.15' έπιλογή
  άπό δπερέττες, 7 16' δημοτικό
  τραγοΰδι υπό τού συγκροτήματος
  Κοντοπούλου, 7 45' δμιλία τοΟ
  Δ)ντοΟ τής 'Υγειονομικής Σχολής
  κ. Γρηγ. Λειβαδά «περί των προ
  ληππκών κατά τής έλονοσίας μέ¬
  τρων», 8 Άθηναικό τραγοθδι 6πό
  Τάκη Μαρίνου, δυωδία Παγώνη
  καί Μαρίνου, συνοδεία κιθάρας,
  Η 30' όμιλία τοΟ έν Άργεντινή
  πρεσβευτοθ τής Ελλάδος κ. Βασ.
  Δενδραμή,«περί τής Άργεντινής»,
  Η 4Γ>' μουσική δωματίου υπό των
  κορυφαίων τής όρχήστρας τής
  κρατικής δπερας τής Φραγκφούρ
  της (Ιργα των Μόζαρτ καί ΜπλοΟ
  νες), 9·30' είδήσεις, 9·45' συναυ,-
  λία τής συμφωνικής όρχήστρας
  τής Υ. Ρ. Ε. ί»πό την Δ)νσιν
  τοΟ κ. Εύαγγελάτου, αολίατ. ό
  Τώνης Σοΰλτσε. Πρόγραμμα: 1)
  Χάϋνδ, στρατιωτική συμφωνία,
  2) Μπετόβεν κοντσέρτο διά βιο
  λί καί ορχήστραν, σολΐστ δ κ.
  Σοθλτσε, 3) κ. Δουράκη Ηρε
  λούντιο καί Φιθγκα επί Ιλληνι-
  κών θεμάτων, 4) ή νεότης τού
  Ηρακλέους συμφωνικόν ποίημα
  τοΟ Σάϊν Σίνς. Κατά τό διάλειμ-1
  μα τής συναυλίας θά μεταδοθοΰν
  χΐ τελευταίαι είδήσεις.
  Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
  Υπό τού ύπουργείου των
  Οίκονομικών απεστάλη έγκύ-
  κλιος πρός άπαντα τα υπουρ
  γεΐα, τας γενικάς διοικήσεις
  καί τα δημοσία γενικώς κα
  ταστήματα διά τής οποίας το
  νίζεται δτι έπειδή παρετηρή
  θη αδικαιολόγητος αύξησις
  είς την κατανάλωσιν ήλεκτρι
  κου ρεύματος καί άεριόφωτος
  παρακαλοθνται οί προϊστάμε
  νοι των διαφόρων Οιτηρεσιών
  δπως παρακολουθοΰν τάς έν
  δείξεΐς τοΟ μετρητοθ.
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). —Έκ Παρισίων
  αγγέλλεται ότι ή κατάστασις έκεΐ πα-
  ρουσιάζεται κανονική.
  ΣΥΝΗΦΘΗ ΣΦΟΔΡΑ ΜΛΧΗ
  ΜΕΤΑΞΥ ΑΤ[Δ1ΙΜ|Ι ΑΡΑΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτερικού ότι σφοδρά μάχη συν¬
  ήφθη είς Παλαιστίνην μεταξύ "Αγγλων
  καί Άράβων.
  Ο ΑΓΓΑΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΚΥΚΛΟΣΕ
  ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τοΰ
  ανταποκριτού μας).— Αναφορικώς μέ
  τάς έπισυμβάσας είς Παλαιστίνην νέας
  βυγκρούσεις, τηλεγραφείται ότι ό άγγλι
  κός στρατός έκύκλωσε τούς "Αραβας
  επαναστάτας.
  ίΡΕΜΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΠΟΑΕΜΙΚΑ
  ΜΕΤΟΠΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Έξ Ίσπανίας αγ¬
  γέλλεται ότι είς τα. έκεί πολεμικά με¬
  τ ω πά έπικρατεί ήρεμία.
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΠΟΛΕΙΣ
  ΑΠΟΚΑΘ1ΣΤΑΤΑΙ Η ΤΑΞΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Κατ' ανακοίνωσιν
  των γαλλικών κυβερνητικών κύκλων είς
  τας περισσοτέρας πόλεις τής Γαλλίας ό¬
  που ή άπεργία έ γενικευθή έπικρατεί έηί
  τοΰ παρόντος τάξις. Ισχυραί φρουρβί
  πάντως έχουν τνχθή είς τα έργοστάσια
  καί περιπολίαι έφιπποι καί πεζαί δια-
  τρέχουν τάς όδούς.
  II
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΔΕΝ ΥΗΟΧΟΡΕΙ
  ΕΙΣ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΑΒΕΡ11Η
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).—Νυκτεριναί είδήσεις
  έκ Γαλλίας άναφέρουν ότι ό Νταλαντιέ
  φαίνεται άποφααισμένος νά μή δεχθή
  ουδέν αΐτημα των άπεργών.
  Ο ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΚΑΙ Η ΔΕΞΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Νοεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτού μας).—Μεταδίδεται ή πλη
  ροφορία έκ Παρισίων ότι τα κόμματα
  τού κέντρου καί τής δεξιάς ύποατηρί-
  ζουν ανεπιφυλάκτως την στάσιν τού κ.
  Νταλαντιέ.