96609

Αριθμός τεύχους

5030

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

2/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  5
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  ρξάμηνος 2
  Άμεριχής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  2
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1938;
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  " ΟΛΟΣ ΜΙΝΩ1ΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥ9ΥΗ0Σ ΣΥΝΤ4.ΚΤΗΣ 9Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΙΙΙΆΚΛίιΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5030
  -ΙΑ ΤΟΠ ΤΟΥΡΙΣΜΟΗ
  Κατόπιν είαηγήσεως των
  ύφυπβυργών Τύΐτου καί Τουρι
  ομού κ.Νικολούδη καί Έργα
  οίας κ. Δημητράτου, τό συμ
  ββύλιβν τής βίκονομικής α¬
  μύνης τής χώρας, ενέκρινε
  την ίδρυσιν «Όργανισμοϋ ξε
  νβδοχειακής πίστεως». Ό βρ
  γανισμός δέ αύτβς ό οποίος
  θά προικοδοτηθή μέ διακό
  σία έκατομμύρια δραχμάς,
  θά έχη προορισμόν νά χβρη
  γρ δάνεια καί νά ενισχύση
  την ίδρυσιν ξενοδοχείων
  συγχρόνων, μέ όλας τάς άνέ
  σεις καί τάς άπαιτήσεις τοΰ
  σημερινοΰ πολιτισμοΰ είς τα
  μέρη έκεΐνα πού έχουν με¬
  γάλην τουριστικήν κίνησιν,
  καί ίμως στεροΰνται τουρι -
  στικ&ν χέντρων. Αποτελεί
  καί τούτο μίαν νέαν προσπά
  θείαν τονώσεως τοϋτουρισμοΰ
  καί προσελκύσεως ξένων είς
  τόν τόπον μας. θέτει τα θε
  μέλια επί των οποίων θά
  στηρίξωμεν τό οίκοδόμημα
  τοΰ ύλικοΰ πολιτισμοΰ περί
  όποίου ωμίλησε πρό καιροΰ
  ό κ. Νικολούδης, απαραιτή¬
  του εντελώς διά την άνάπτυ
  ξιν τοΰ τουρισμοΰ είς την χώ
  ραν. Δεδομένου δέ δτι καί
  ή Κρήτη καί ιδιαιτέρως ©
  νομός μας, αποτελεί κέντρον
  μεγάλης περιηγητικής κινή¬
  σεως καί εξαιρετικόν τβυρι-
  στικοΰ ένδιαφεροντος λόγω
  των άπαροιμίλλων φυσικών
  καλλονών, των άρχαιβτήτων
  τού Μινωϊκοΰ πολιτισμοΰκαί
  τοΰ μοναδικθΰ άνά τόν κό
  σμόν Μινωΐκοΰ Μβυσείου,
  δΐν αμφιβαλλομεν ότι ό»Όρ
  γανισμός ξενοοοχειακης πί
  οτεως» θά έπεκτείνη ευθύς
  άμα τή λειτουργία τού την
  ευεργετικήν τού ' δράσιν είς
  τόν τόπον μας.
  Άλλά ή οργάνωσις τοΰ
  τουρισμοΰ καί έν Κρήτττ καί
  «αθ' όλην την Έλλάδα, δέν
  έξαρτάται βεβαία, μόνον ά-
  πο την ίδρυσιν έπαρχών ξε¬
  νοδοχείων. Έξαρτάται επί-
  σης άπό Τήν ύπαρξιν πυ
  κνοΰ συγχοινωνιακοΰ δικτύ-
  οο πού νά οδηγή είς ο-
  λους τούς άρχαιολογικούς χώ
  ρους, τα φυσικά τοπεΐα κα'ι
  τάς λουτροπόλεις. Άπό την
  οργάνωσιν τής διαφημίσεως
  ες τό εξωτερικόν. Ά.
  πό την διάθεσιν έπαρκοΰς,
  ήσκημένου, εύγενικοϋ, πολι-
  τισμένου προσωπικού διά την'
  ύποδοχήν καί περιποίησιν
  των ξένων, άπό πλείστου: ο-
  σους παράγοντας. Καί είνε
  απαραίτητον νά μεριμνήσω
  μέν καί δι" δλα αύτά έκ πά
  ραλλήλου πρός την ξενοδο-
  χειακήν οργάνωσιν. Δέν
  γεννάται δέ άμφιβολία ότι
  θά γίνουν δλα συν τω χρό-
  νω, Ή σημερινή κυβέρνησις
  εχει πλήρη έπίγνωσιν έκεί-
  νων πού έλλείπουν άπό την
  χώραν καί πού πρέπει νά ά-
  ποκτηθοΰν διά νά άποκτή-
  σωμεν καί τουριστικήν κί¬
  νησιν.
  Τό δέ ύφυπουργεϊον Τύΐτβυ
  καί Τουρισμοΰ εχει μελετή-
  σει όλα αύτά τα ζητήματι
  καί είς τάς παραμικροτέρας
  λεπτομερείας των. Καί φρον¬
  τίζη διά την ταχείαν καί ρι-
  ζικήν ρύθμισιν των. Φροντί-
  ζει καί διά τάς αρχαιότητάς
  καί διά τάς λουτροπόλεις καί
  διά τούς ίστορικούς τόπους
  χοά τα μέρη μέ τάς φυσικάς
  καλλονάς καί τάς γραφικό-
  τητας. Φροντίζει άκόμη καί
  διά τάς συγκοινωνίας καί διά
  τα μέσα διαβιώσεως καί δια-
  οονής. Εμπορούμεν έπομέ-
  ^>ς νά ελπίζωμεν ίτι ταχέ¬
  ως θά οργανωθή πλήρως ό
  τουρισμός. ΤΗτο αλλωστε ά-
  νάγκη να γίνη τουτο. Διότι
  ό τουρισμός καί ή «Βιομηχα
  νία των ξένων» ειμπορούν
  νά άποβοΰν άστείρευτος πη-
  γή πλούτου καί πολιτισμοΰ
  διά την χώραν μας.
  Έττίκαιρα θέματα
  ηΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (ΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
  Γ. Ι
  Υπό ιδιαιτέραν σημείωσιν λαμ-Ι
  βάνομεν την εξής άποψιν τοθ
  κ. καθηγητοθ. Ή φιλόνεικος δι-1
  άθεσις δπάρχει Ιμφυτος έν τή
  ψυχη" εκάστου δντος επί τής γ,ής
  χαί μάλιστα εις τόσον μεγαλύτε-
  ρον βαθμόν, δσον χαμηλοτέρα
  είνε ή βαθμίς την οποίαν κατέ
  χει τουτο είς τήν βιολογικήν
  κλίμακα. Παριστά δ' ή διάθεσις
  αυτή εκδήλωσιν τής άνάγκης
  πρός τήν διεξαγωγήν τοθ αγώ¬
  νος περί υπάρξεως.
  Είνε λυπηρόν δμως, καί είς τοθ
  το ακριβώς διαφωνούμεν μέ τόν
  κ. καθηγητήν, 8τι ή θεωρία κα
  τα την ίποίαν ή φιλόνεικος διά¬
  θεσις των επί τίς γής δντων εί¬
  νε άνάλογος τής βαθμίδος τήν
  όποιαν κατέχουσιν είς την βιο-
  λογικήν χλίμαχά, δέν ϊχει επι
  τυχή εφαρμογήν καί έττί των άν-
  θρωπίνων κοινωνιών. Διότι «τε,
  «άν δηλαδή τό φαινόμενον τής
  φιλονείχου διαθίσεως είχε σχέ¬
  σιν αντιστρόφως ανάλογον με
  τόν βαθμόν τής άναπτύξεως διά
  τοθ πολιτισμόν, «έν θά έπρεπε να
  άνησυχώμεν ούδ' έπ' ελάχιστον,
  ώς πρός τήν διατάραξιν τής εί
  ρήνης, υπέρ τής δποίας ουοεμία
  *λλη πλήν τής θείας ΠΡ°^α,··
  ϊμεινε σήμερον προστασία. 1ο «ν
  τίθετον μάλιστα άληθεύει ώς πρός
  τάς κοινωνίας των άνθρώπων. Δή
  λαδή ώς πρός αύτάς, ή Φΐλόνει-
  κος διάθεσις είνε κατ' ευθείαν «-
  νάλογος τοθ βαθμοθ τοθ πολιτι·
  σμοθ τόν οποίον κατέχουσι. Καί
  την φιλόνεικον αυτήν διάθεσιν
  δέν Οποδαυλίζει τόσον ή άνάγ
  κη πρός την διεξαγωγήν τοθ α¬
  γώνος περί υπάρξεως, ίσον δ πει
  ρασμός τής κακοβούλου χρησιμο¬
  ποιήσεως των επιστημονικήν έ-
  φιυρέσεων.
  Μία κοινωνία κατωτέρας δι»-
  βαθμΐσιως πολιτισμοθ, σήμερον,
  ίέν Ιχιι την φιλόνεικον διάθεσιν
  άνεπτυγμένην είς βαθμόν μέγα
  λύτερον, έναντι άλλης κοινωνίας
  άνωτέρου βαθμοθ είς τόν πολιτι
  σμόν. Ό άνώτερος βαθμός τοθ
  πολιτισμοΰ προϋποθέτει άφθονω
  τέρας μηχανικάς καί χημικάς έ-
  φευρέσεις, διά τής έπιστήμης
  Αντιθέτως, κοινωνία μέ δποτυ
  πώδη πολιτισμόν, στερεΐται των
  μέσων τούτων ή διαθέτει μεσα
  δπολειπόμενα των τελειοποιημέ
  νων έφευρίσεων. Καί έστω ώς
  παράδειγμα ή περίπτωσις Κίνας
  —Ίαπωνίας. Μεταξί» των δύο
  χωρων, ή Κίνα ί'σταται είς χά
  μηλοτέραν βαθμίδα πολιτισμοΰ
  ϊναντι τής Ίαπωνίας. Οί τερά-
  στιοι εξοπλισμοί τής Ίαπωνίας.
  Τα μηχανοκίνητα μεταφορικά μέ
  σα, τα όποΤα διαθέτει έν άφθο
  νία καί έξασφαλίζουν είς αυτήν
  την ταχείαν καί άσφαλή διείσ
  δυσιν είς τό εσωτερικόν τής Κί
  νας. Τα εϊς τήν διάθεσιν της ά-
  εροπλάνα παντός τύπου, έν συν
  δυασμω μέ τάς έκρηκτικάς καί
  άλλας καταστρεπτικάς ίίλας, καί
  έν γένει ή δπεροπλία της κα
  τα ποσόν καί ποίον, δηλαδή τε
  λειότητα παντοίου πολεμικοΰ &
  λιχοΰ, είνε ακριβώς μία άνεξάν
  τλητος χρησιμοποίησις, διά σκο
  πούς πολεμικούς, των έπιστημονι
  κων έφευρέαεων. Καί δέν είνε μό
  νόν τό παράδειγμα τής Ίαπωνίας
  τό οποίον μάς άποκλείει τό δικαί
  ωμα νά ίσχυριζώμεθα δτι τόσον
  έ βαθμός τής πολεμικής διαθέ
  σεως μιάς κοινωνίας είνε μέγα
  λύτερος, δσον χαμηλοτέρα είνε
  ή βαθμίς τοΰ πολιτισμοθ τόν
  οποίον κατέχει. Διότι καί άλλα
  παραδείγματι*, σύγχρονα καί προ
  γενέστερα, μας ίνισχύουαι πρός
  υποστηρίξη τής άντιθέτου άπό
  ψευος.
  Άλλά ώς πρόσθετον έπιχιΐρη
  μα υπέρ τής γνώμης τού, δπ μ·
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  Ο ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοθ Άγγλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ, "Οταν ίξερράγη-
  σαν οί βαλχανιχο'ι πόλεμοι, ό Μουσταφά Κεμάλ είχεν ηδη πί·
  οω τον αρκετήν οτρατιωτιχήν οταίίθδρομίαν. Άλλά χνριος τής
  Τονρχίας ήταν τότε ά Έμβέρ, μέ τόν οποίον ό Κεμάλ δέν τα έ-
  πήγαιν ε καλά. καί ό οποίος χατώρϋ-ωνε χαί είς τα καθαρώς
  στρατιωπκά ζητήματα νά επιβάλλη τήν γνώμην τού είς βάρος των
  οχέψεων τοΰ Κεμάλ, έστω καί άν έκ των νοτέρων ό Κεμάλ έοι-
  χαιώνετο πάντοτε άπό τα πράγματα. "Οταν ετελείωσεν ό δεντερος
  βαλ,χανικός πόλεμος χαϊ οί Τοΰρχοι ίγιναν πάλιν χνριοι της Ά·
  ύριανουπόλεως ό Κεμάλ ήταν άντιουνταγμαΛχρχης...
  Πον
  ΛΙΜΑΝ ΦΟΝ ΣΑΝΔΕΡΣ
  Ο Κεμάλ κατά των Γερμανών.
  ΟΕ πολιτικοΐ πού ήσαν είς τα
  πράγματα διέκειντο πρός τόν Κε
  μάλ ολιγώτερον παρά ποτε συμ
  παθώς. Είχε μείνει πίσω άπό τα
  γεγονότα. Είχεν έκτοπισθή άπό άλ
  λους. Οί παλαιοί συνάδελφοί τού
  τοθ κομιτάτου τής θεσσαλονίκης
  τόν είχαν άφήσει είς μεγάλην ά
  πόστασιν πίσω τους.Ό Ταλαάτ καί
  6 Τζϊμάλ ήσαν πανίσχυροι 6πουρ
  γοί. Ό Έμβέρ είχεν εξελιχθή είς
  διεθνή προσωπικότητα "Ητο υ
  πουργός των Στρατιωτικών. Είχε
  νυμφευθή μίαν πριγκήπισσαν καί
  ζ&Οσεν ήγεμονικά είς Ινα άνάκτο
  ρον τοθ Βοσπόρου Είχε μεγάλα
  σχέδια: Ώνειρεύετο ν* ένώση δ·
  λου; τούς Μωαμεθανούς υπό τόν
  σουλτάνον Χαλίφην.Ώ ειρεύετο νά
  συνασπίσϊ, δλους τούς ταυρκοφώ
  νους λαούς πέριξ τής ΤουρκΕας καί
  Ιτσι ν' άναβιώση τό παλαιόν με
  γαλείον τής άθωμανικής αύΐοκρα
  τορίας: Οί Γερμανοί εις τα σχέ
  δια αύτά, τοΰ έφαίνοντο ώς οί φυσι
  κβι σύμμαχοι. ;-
  Ό Μουσταφά Κεμάλ δέν είχε
  φθάσει μακρύτερα άπό τήν θέσιν
  ενός άνωτέρου άξιωματιχοθ τοθ έ
  πιτελείου. Ήταν &πό δυσμένειαν,
  διότι είχε περιέλθει είς ρήξιν μέ
  την τριανδρίαν καί ολόκληρον τό
  ταξύ πολέμου καί έπιστήμης 6
  φίσταται άμοιβαία έχθροπάθεια,
  ίπικαλείται δ κ. καθηγητή; καί
  την άποψιν δτι ή κακόβίυλος χρη
  σιμοποίησις 6πό τοθ πολεμικοΰ
  δαίμονος των επιστημονικήν έφευ
  ρέσεων, δ ύπερεξοπλισμές, ούτως
  ειπείν, των κρατών, έπέδρασεν ώς
  φάρμακον κατευναστικόν κατά των
  πολεμικών διαθέσεων καί άπέβη
  σωτήριον μέτρον κατά τοθπολέμου.
  Διότι, λέγει, ακριβώς ό τρόμος
  των άμάχων καί άθώων κατοίκων
  των διαφόρων χωρών πρό τής έ-
  παπειλουμένης ανηκούστου κατα
  στροφής, κατέστησε την άτμόσφαι
  ραν των διπλωματικών καί έπιτε
  λικδν αίθουσών τόσο βαρείαν ναί
  πνιγηράν, ώστε νάχάνουν οί πολε
  μικοί παράγοντες τήν όρμητικήν
  των διάθεσιν.
  Παρ' δλα ταθτα δμως ή άλήθεια
  είνε μία, άντιτάσσομεν,ήμεΐς. "Ο¬
  τι ή πνιγηρά άτμόαφαιρα των δι
  πλωματικδν καί Ιπιτελικών αί-
  θουσων, κατά τήν πρόσφατον εύ'
  ρωπαικήν κρίσιν, δέν πρέπει νά
  έξηγηθ^ έκ τοθ τρόμου των άμά
  χων πληθυσμών πρό τής έπαπει
  λουμένης καταστροφής ή έκ τοθ
  οϊκτου καί τής συμπαθείας των
  πολεμικών παραγόντων πρός τούς
  πληθυσμούς τούτους, άλλά έκ τού
  φόβου των παραγόντων τούτων,
  τοθ ενός έκ των διαφερομένων εύ-
  ρωπαικών συνδυασμών, ώ; πρός
  τό τελικόν άποτέλεσμα τοθ πολέ
  μου. Διότι
  άντιπάλων
  πιθανόν ό είς έκ των
  συνδυασμών, νά ε5
  ρίακετο είς θέσιν μειονεκτικήν έ¬
  ναντι τοθ άλλου, άπό απόψεως
  πολεμικών προπαρασκευήν, καί ή
  νίκη ώς πρός αυτόν νά μή ήτο ε¬
  ξησφαλισμένη. Μάλλον λοιπάν λί
  γοι προνοίας ώς πρός τό άποτέλε
  σμα τοθ πολέμου, υπηγόρευσαν
  ιίς τούς πολεμικοΰς καί διπλωμα
  ΐικούς παράγοντας τάς συμβιβα
  βαστικάς διαθέσεις καί άνέστειλαν
  προσκαίρωςτήν ίρμητικότητά των,
  παρά ό τρόμος των άμάχων κατοί
  χωνκαί ή άποστροφή πρός τόν πό
  λεμον.Ή μετά τήν συνάντησιν τοθ
  Μονάχου περίοδος των έντατικων
  έξοπλισμών άς δώση τήν άπάντη
  Ι σιν είς τό έρώτημα εάν ό πολιτι
  κομιτατον τής «Ενώσεως καί Πρ3
  όδου». Είχε μαλλώσει μέ τόν Έμ
  βερ. Μόνον.δ Τζβμάλ είχε καί Ινα
  καλόν λόγον γι' αυτόν, καί τουτο
  έπειδή καί οί δύο των είχαν κοι¬
  νήν την άντιπάθειαν πρός τούς
  Γερμανούς.
  Πρός πραγματοποίησιν των με
  γάλων σχεδίων τού ό Έμβέρ έσκέ
  φθη δτι πρό παντός έπρεπε ν' ά-
  ποΐος είχεν άποκρούσει τήν μεραρ
  χίαν τού £ξω τοΰ Μπουλειρ. Διά
  τούς Τουρκους άξιωματικούς καί
  πολιτικοίις άντιπάλους τού είχε
  μίσος Δι' ε*να γενναίον δμως έχ
  θρόν είχε σεβασμόν. Ό Σάββας,
  Σαββώφ είχε δείξει μεγάλην γεν
  ναιότητα ύπερασπιζόμενος τόΜιτου
  λείρ. Ό Μουσταφά Κεμάλ τοΰ έ-
  δειξε τήν εκτίμησιν τού καί συνε
  δέθη μαζί τού διά στενής φι-
  λίας.
  Άλλ' ώ; στρατιωτικός άκόλου
  θος δέν είχε πολλή δουλειά, «αί
  ή λίγη δουλειά πού 'είχε δέν τοΰ
  ήταν ευχάριστος. Δέν ήταν άπό
  τούς άνθρώπους, πού μποροθν νά
  κάθωνται μέ τα χέρια σταυρωμέ
  να. Έφ' δσον δέν είχε τί άλλο
  νά κάμη, τό έρρι-
  ξεν είς τήν δια-
  σκέδασιν. Ή θέσις
  τοΰ στρατιωτι-
  κου άκολούθουτοΰ
  παρεϊχε τα προ-
  ^όμια καί τήν
  άσυλίαν τοΰ δι
  πλωμάτου έν συν
  δυασμώ μέ τάς
  ερωτικάς εύκαιρί
  άς πού ίχουν
  πάντοτε οί στρα-
  τιωτικοί. Έπωφε
  ληθή αμφοτέρων.
  Επήρε ίνα δι
  δάσκαλον τοΰ χο
  ροΰ καί έμαθε νά
  χορεύη καί δταν
  εμαθεν, έχόΐευεν
  οσάκις τοΰ παρεί
  χετ» ή
  καί πάντοτε μέ
  ...... . , ίνα ΰΐοί ώσάν
  Μί« αλλη χαρακτηριστικη φ«τογραφια τού,. , , Ύ *
  Κεμάλ Άτατούρκ είς την οποίαν φαίνεται ολη3να εΚίχνΕ στρατι
  ά δύναμις τής μεγάλη; προσωπιχότητό; τού. ^,^ωτικήν παρέλα
  * - σιν. Έγινε κοσμι
  ναδιοργανωθή τό στράτευμα. Εκά|κ4ςχα1 έδοχίμασε νά κάμη τόν
  λεσε τδν Πρωσσον στρατηγόν Λί Ι χατακίητήν έρωτοτροπων μέ τάς
  μαν φόν Σάνδερς χαί τοθ άνέθεσε κυρ[ας τη-ς Σόφιας, άλλ' αί γυναΐ
  τα έργον " τής άναδιοργανώσεως
  τοΰ τουρκικοΰ στρατοΰ.
  "Οίαν τό έμαθεν δ Μουσταφά
  Κεμάλ έγινεν έξω φρενών.'Ώκτει-
  ρεν δλους τούς πολιτικούς. Έφα
  νάτιζε τούς συναδέλφους τού άξιω
  ματικοΰς, τούς ώμιλοΰσε κατ' ι¬
  δίαν καί δημοσία διά νά τούς πεί
  ση νά διαμαρτυρηθοθν.
  —Είνε παραφροσύνη, τούς έλε
  γε, ν' αφήσωμεν τούς Γερμανούς
  ν* έλέγχουν τό στράτευμα, βάσιν
  τής δυνάμεως καί τής ζωής μας
  ώς ίθνους.Εμείς οί Τοθρκοι θά έ¬
  πρεπε νά κανονίζωμεν μόνοι τάς
  ύποθέσεις μας. Είνε υβρις πρός τό
  Ιθνος ή πρόσκλησις αύτοΰ τοΰ
  Πρώσσου.
  Συνηντήθη μέ τό Τζεμάλ καί
  αυνωμίλησε μαζί τού. "Οταν δ
  Έμβέρ ηρνήθη νά τόν δεχθή,
  τοΰ Ιγραψε έντονον επιστολήν.
  Ή τριανδρία τόν εύρισκεν ένο
  χλητικδν. Δέν ήταν έπικίνδυνος.
  Ουτε ένας υπήρχε δΐατεθειμένος
  νά τόν βοηθήση. Κανείς δέν είχε
  πολλάς σχέσεις μαζί τού.
  Πάντως ήταν ένοχλητικός. Καλ
  λίτερον θά ήταν διά τούς κρατοΰν
  τας νά μή τόν συναντοΰν κάθε
  τόσον έμπόδιον είς τόν δρόμον
  των. Ό Φετχή είχεν αποσταλή
  πρέσβυς είς τήνΣόφια. Μέ τόν Κε
  μάλ τα είχε πάντοτε καλά. Ό
  Μουσταφά Κεμάλ μποροΰσε νά>
  σταλή είς Σίφια. Ήταν εύκαιρία
  γιά νά τόν ξεφορτωθοθν. Τόν δι-
  ώρισαν στρατιωτικόν ακόλουθον
  καί τόν διέταξαν νά παρουσιασθή
  άμέσως είς τόν Φετχή
  Ό Μουσταφά Κεμάλ εδέχθη τήν
  Σοφίαν ώς ίξορίαν. Άπεμονώνετο
  άπό τα γεγονότα καί την ζωήν
  τοΰ κέντρου, τής Κωνσταντινουπό
  λεως. Ή θέσις τοθ στρατιωτιχοΰ
  άκολούθου δέν ήταν άρκετή άπα
  σχόλησις δι' ίνα στρατιώτην έξ
  έπαγγέλματος. Όπωσδήποτε, δ,τι
  καλλίτερον μποροΰσε νά κάμη είς
  τήν νέαν τού θέσιν, δ Κεμάλ τό
  έκαμε. Συνεδέθη διά φιλΕας μέ
  τόν Κίτσεφ, τόν έπιτελάρχην τοθ
  βουλγαρικοΰ στρατοΰ καί τό επι
  τελεϊόν τού, παρηκολούθει τα γυ
  μνάσια καί άνέφερε τάς παρατη-
  'σμός τρέφη, έχθροπράθειαν πρός]ρή«'ς τ°υ είς τόν Φετχή,
  τόν πόλεμον ή πρός φ »ϊρή·| Χ«ρ«χτηριστιχόν αυτοΰ ήταν
  „„„ ι δτι καλλίτερος φίλος τού ήταν ό
  ΥΤ^Τγ ' —------ — -- -
  κες τόν ευρισκαν τρομερά άνεπι
  τήδειον. Ήταν Ινας καλοκαμωμέ
  νος Τοθρκος άξιωματικός, είχεν
  επιβλητικόν εξωτερικόν άλλ' »ύτδ
  ήταν δλο! Αί γυναϊκες τής κοινω
  νίας τής Σόφιας δέν άγαποθσαν
  τούς Τουρκους καί δ Μουσταφά
  Κεμάλ έκτδς πού δέν είχε την αν¬
  δρικήν εκείνην ώμορφιά πού ξε
  τρελλαίνει τάς γυναίκας, ήταν ψυ
  χρός. Είς τοΰς τρδπους τού ήταν
  άπότομος. "Η περιεχαρακώνετο είς
  βαθείαν σιωπήν ή ήταν άπότομος
  είς τήν δμιλίαν τού. Δέν συνήθιζε
  νά κολακεύη καί ο5τε νά φλερτά
  ρη. Άπότομα, μέ κυνισμόν, έλε-1
  γεν είς κάθε γυναϊκα τί ήθελεν1
  άπό αύτην. "Αν ή γυναΐκα είς τήν
  οποίαν άπετείνετο, ηρνείτο, τήν
  άφηνε καί επήγαινε νά επαναλάβη
  τάς προτάσεις τού είς άλλην. Δι'
  ίνα ωρισμένον διάστημα είχε μι-
  σοερωτευθή μίαν ωραίαν νεάνιδχ
  τήν κόρην τοθ στρατηγοΰ Κοβά-
  τσεφ, άλλά τόν αφησεν είς τα
  χρύα τοΰ λουτροθ.
  Γρήγορα αί γυναϊκες άρχιααν
  νά τόν ευρίσκουν ώ; ίνα διόλ&υ
  ευχάριστον άνθρωπον είς τήν συνα
  ναστροφήν τού, έ'να Τάρταρον έν
  αντιθέσει πρός τόν Φετχή, τόν εύ-
  γενή, μειλίχιον, ιϋκολον Τοΰρ
  κον. Γελοΰσχν είς βάρος τού διά
  τόν τρόπον μέ τόν οποίον Ιχό-
  ρευε, διά τάς προσπαθείας τού
  νά μάθη νά φέρνεται είς τα σαλό
  νια. Τόν ευρισκαν φοβερά άντιπα
  θητικόν χαί τόν έξέχαααν.
  Καί δ Μουσταφά Κεμάλ ύπερή
  φανος καΐ εΰχίσθητος έγινε περισ
  σίτερον άκόμη έπιφυλακτικός
  καί άγέρωχος. "Ηρχισε νά μισή
  τάς χοσμιχάς κυρίας, τούς τρό
  πους των καί τάς φλυαρίας των
  τάς κυρίας αύτάς πού έκαμαν
  φλέρτ χωρίς νά είνε ίκαναί ν'
  άγαπήσουν μέ 8λη των τήν χαρ-
  διά, πού έν τοσούτω άναβαν τάς
  επιθυμίας τού, χωρίς νά τοΰ παρα
  δίδωνται, χωρίς νά τόν άναδει
  κνύουν έρωτιχόν ήρωα.
  Είς τήν αυντροφιά άνδρων—
  καί ιδίως έκείνων πού τόν εσέβον
  το—καί μέ τάς γυναίκας έλευθέ
  ρων ήθών, δ Μουσταφά Κεμάλ
  ηύχαριστεϊτο περισσότερον. Μέ
  τοΰς φίλοος τού είς τα καφενεϊα
  περνοΰσε μακρά; ώρας είς συζη
  τήσεις, καί μέ τάς έλευθέρων ή
  θών γυναίκας διενυκτέρευεν είς
  &πόιτους οΐκους, έξημερώνετο μα
  ζί των. "Επαιζε χαρτιά. Έπινε.
  Έν τφ μεταξΰ περνούσεν δ και
  ρός καί έφθασεν δ εύρωπαίκός
  Λόλεμος. Είς τό Σεράγεβον δ Αύ·
  στριακός άρχιδούξ εδολοφονήθη.
  "Ολαι αί μεγάλαι δυνάμεις ευρί¬
  σκοντο είς εμπόλεμον κατάστασιν.
  *Η Τουρκία εξηκολουθεί νά π»ρα
  μένη ούδετέρα καί ή Σίφια είχε
  χάσει πλέον διά τόν Κεμάλ κάθε
  «νδιαφέρον. "Οπως πολλβΐ ίλλοι
  Τοΰρκοι, δ Κεμαλ επίστευεν δτι
  τό συμφέρον τής Τουρκίας ήτο νά
  παραμείνη ούδετέρα μέχρι τής
  στιγμής —ίΐού θά εφαίνετο πρός
  τα ποΰ 0~ Ικλινεν ή πλάστιγξ.
  Τότε μποροΰσε νά επιβάλη τούς
  δρους της,
  Άλλ' είχαν ήδη ληφθή άποφά
  σεις καί'ή Τουρκία ευρέθη άνα
  μεμιγμένη είς τόν πόλεμον."Οπως
  τόσοι άλλοι μόνιμοι άξιωματικοΐ
  δ Μουσταφά Κεμάλ επίστευεν δτι
  δ πόλεμος θά ετελείωνεν έντός όλί
  γ ών έβδομάδων. Άλλ' αί έβδομά-
  δες διεδέχοντο ή μία τήν άλλην,
  περνοΰσαν καί δ πόλεμος έσυνεχί-
  ζετο... Ό Κεμάλ ήρχιζε νά χάνη
  τήν δπομονήν του.'Όλαι αί εύκαι
  ρίαι διά τάς οποίας είχε μοχθή
  σει καί εργασθή, είχαν πάει γι'
  αυτόν χαμέναι.Έτηλεγράφησεν είς
  τόν Έμβέρ καί τού εζήτησε νά
  τοθ ανατεθή μία στρατιωτική διοί
  κησις, άλλ' έλαβε μίαν εύγενή,
  άλλ' άρνητικήν απάντησιν μέ τήν
  διαταγήν νά μείνη έκεΐ, διότι είς
  τήν Σοφίαν ήταν χρήσιμος. Έτη
  λεγράφησεν έκ νέου, άλλ' αυτήν
  την φοράν δέν έλαβε καμμίαν ά
  πάντησιν. "Εγραψεν είς τούς φί
  Τα όδικά Λασηθίου.
  Τό διοικητικόν συμβούλιον
  τοθ έπαρχιακοΟ ταμείου όδο·
  ποιΐας Λασηθίου, συνελθόν
  προχθές κατένειμε τό εσχά¬
  τως συναφθέν δάνειον έκ τρι¬
  ών έκατομμυρΐων τριακοσΐων
  χιλ. δρ. διά τήν κατασκευήν
  όδών είς δλα τα διαμερίσμα
  τα τοθ νομοϋ. Ή κατανομή
  υπήρξε δικαία ή δέ χορηγή-
  σις των πιστώσεων θά συντε¬
  λέση είς τήν έναρξιν των ερ¬
  γασιών καί είς τήν ταχείαν
  εκτέλεσιν πλείστων όδικών έρ
  γων. Δεδομένου δέ δτι καί ή
  κυβέρνησις εχορήγησεν έκ τοθ
  κρατικοθ προϋπολογισμοθ άρ-
  κετά έκατομμύρια διά τήν
  διάνοιξιν των μεγάλων συγ·
  κοινωνιακών άρτηριών τοθ Λα
  σηθίου, πιστεύεται δτι ταχέ¬
  ως θά όλοκληρωθή τό όδι-
  Μάνββς Πλΐύρης ' Σάββας Σ«66ώφ, 4 οτρατηγός, δ κόν δίκτυον τοθ γείτονος νο-
  μοθ καί θά λυθή οριστικώς
  τό συγκοινωνιακόν ττρόβλημα.
  ***
  Ό κ. Μάρκελλος.
  Σήμερον άναμένεται νά έ'λ
  θη έκ Χανίων ό νομάρχης κ.
  Ά. Μάρκελλος, διά τήν διευ
  θέτησιν διαφόρων τοπικών ζή
  τημάτων, τής αποκλειστικώς
  άρμοδιότητός τού. Θά έκδηλώ
  στ δι' άλλην μίαν φοράν τό
  ενδιαφέρον τού υπέρ τοθ τό·
  που μας, άλλά καί θά αΐσθαν
  θή ερχόμενος τήν εκτίμησιν
  καί τήν αγάπην μέ τήν όποΐ
  αν τόν περιβάλλει ό λαός.
  Τα άθρόα αλλωστε τηλεγρα
  φηματα καί αί εύχαί πού τοθ
  απεστάλησαν εντέυθεν είς Χά
  νία επί τή προχθεσινή όνομα
  στική έορτη τού, άποτελοθν
  άσφαλή εκδήλωσιν των συμ
  παθειών καί τής απολύτου
  καί βαθείας εκτιμήσεως πού
  χαΐρει ό κ. Μάρκελλος είς
  τόν τόπον πού μέ τόσην στορ
  γήν διοικεΐ,
  Ι θΕηΜΓττ
  ΑΜ0ΡΘΩΣΙ2
  θέατρον ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όπερέτ
  τα Π. Οίκονόμου).— Σήμερον
  «ΆρζεντΙνα», όιΐερέττα των κ. κ.
  ΣακελλαρΙου—Εοαγγελίδη, μουσι
  κή Μβιάνκο.
  «Μ1ΝΩΑ». — Σήμερον ό ύττερ
  κολοσσος- «Κοντοττιέρι» (Πΰρι-
  νες μορφές). Καί ή μεγαλειώδης
  κηδεία τοθ Κεμάλ 'Ατατουοκ.
  λους τού, άλλ' άνευ άποτελέσμα-
  τος. Ό Φετχή δέν μποροΰσε νά
  τοΰ κάμη τίποτε.
  Τάς έβδομάδας διεδέχοντο οί
  μήνες. Ήταν ό Φιβρουάριος τοθ
  1915. Ό Μουσταφά Κεμάλ άπεφά
  σισε νά φύγη χωρίς άδειαν. Δέν
  θά ήταν ή πρώτη φορά ,,πού τό
  Ικανε εΖς την ζωήν τού. Τί καθό
  ταν κ' Ικανε είς την Σόφια; "Ε
  χανε τ όν καιρό τού. Καί έπειδή
  δέν ήταν διατεθειμένος νά δέχε
  ται άπαθής τόν αντίκτυπον των
  γεγονότων, άντί νά είνε ίκεΐ καί
  νά μετέχη είς την δημιουργίαν
  των, έμάζευσε τάς άποσχευά; τού
  καί ανεχώρησεν είς Κωνοταντι
  νούπολιν.
  "Οταν έφθασεν, ό Έμβέρ είχεν
  ήδη φύγη. Είχε μεταβή είς Καύ
  κασον, επί κεφαλής μιάς στρατιας
  κατά των Ρώσσων. Είς τό υπουρ
  γεΐον των Στρατιωτικών τόν άντι
  καθίστα ό Χακή πασά, ό γενικάς
  έπιτελάρχης. Τα προσωπικά ζητή
  ματα τοθ Έμβέρ δέν τόν ένοΊέφε
  ραν. Είχεν ανάγκην αξιωματικών
  των καλλιτέρων. ^ΟΕ "Αγγλοι δίς
  είχαν απεπειράθη νά παραβιάσουν
  μέ τα θωρηκτά των τα Δαρδανέλ
  λια. "Ολαι αί πληροφορίαι τούς
  έφεραν συγκεντρώνοντας μεγάλα
  δυνάμεις είς Αίγυπτον, διά νά έ
  νεργήσουν επίθεσιν κατά τής Καλ
  λιπολειος. Έσπευσμένως ά Αίμαν
  φόν Σάνδερς ώργάνωσεν Ινα νέον
  οτράτευμα διά ν' αποκρούση την
  επίθεσιν.
  Ό Χακή πασά εγνώριζε την
  στρατιωτικήν αξίαν τοθ Μουσταφά
  Κεμάλ. Σνρατιώτης κρίνων τόν
  στρατιώτην,ι άδιαφοροθσε διά την
  πολιτικήν καί τούς πολιτικούς λό
  γους πού είχαν άπομακρύνει τόν
  Κεμάλ είς την Σόφια. Τόν άνεκά
  λεσε τηλεγραφικώς χαί τόν συνέ
  στησεν είς τόν Λίμαν φόν Σάνδερς,
  δστις χοθ άνέθεσε την διοίκησιν
  των στρατευμάτων είς τό νότιον
  ήμισυ τής χερσονήσου τής Καλλι
  πόλεως.
  (συνεχίζεΐαι)
  ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Μή κριθεισών συμφέρουσαν
  των κατά την χθεσινήν δημο¬
  πρασίαν προσφερθεισών τιμών
  διά την εκποίησιν 217 ψεκα-
  στήρων έπαναλαμβάνεται ή
  δημοπρασΐα την προσέχη Δευ
  τέραν 5ην Δ)βρΙου έ. έ. καί
  ώραν 11 π. μ. έν τή Κεντρι-
  κή άποθήκη τοθ ΓεωργικοΟ Τα
  μείου Ηρακλείου.
  Ή δημοπρασΐα αυτή έσεται
  τελειωτική.
  (Έκ τοΰ ΓεωργικοΟ ΤαμεΙου)
  Αί Αθήναι είς την δόξαν των
  ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ
  ΤΩΝ ΘΕΩΝ
  "Ενα ιστορικόν άνάγνωσμα
  ΟΙρωςείς την χώραν
  ΚΟΙίΊΩΝΙΚη
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
  Πρακτορείον Ηρακλείου
  Ή ανανέωσις των γραμμα-
  τΐων τής Β'. κληρώσεως τής
  Γ'. εκδόσεως τοθ ΈθνικοΟ Λα
  χεΐου ήρχισε καί λήγει την 7
  Δεκεμβριού. Μετά την λήξιν
  τής τΐροθεσμίας^ούδεμΐαν ευ¬
  θύνην άναλαμβάνει τό Πρα·
  κτορτΐον.
  (Έκ τοθ Πρακτορε(ου)
  Βασίλειον τής Ελλάδος
  Έπιτροηιι συντάξίως
  Δημοτικόν ΚταμΛτολογίου
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή έτιί τής συντάξεως τοθ
  κτηματολογΐου τοθ Δήμου";"Η¬
  ρακλείου Έπιτροπή άπεφήνα
  το διά τής ύπ' άριθμ. 3)1937
  ■αποφάσεως της δτι τό έν αυ¬
  τή άκΐνητον (Παλαιόν τέμε¬
  νος Τεφτεδάρ καί νυν κινημα
  τοθέατρον Μινώα) άνήκει κα
  τα κυριότητα είς τόν Δήμον
  Ηρακλείου.
  Ή απόφασις αυτή μετά των
  σχετικών έκθέσεων καί δια-
  γρσμμάτων έκτίθεται, έν τώ
  Δημαρχιακώ Καταστήματι ά¬
  πό τής 11ης έως 12ης π. μ.
  έκάστης έργασΐμου ημέρας.
  Πάς ένδιαφερόμενος δύναται
  νά λάβ[) γνώσιν αυτών καί νά
  ασκήση προσφυγήν κατά τής
  αποφάσεως αυτής έντός μη
  νός άπό τής δημοσιεύσεως τής
  παρούσης.
  Έν Ηρακλείω τή 30 Νοεμ
  βρίου 1938
  Ό Πρόεδρος τής Έπιτρο-
  πής
  Δημ. Μαργέλος
  25ον
  Τό πλήθος χαιρετα μέ σεβα
  σμόν τόν Άδριανόν, ό οποίος
  άνεβαίνει μέ την συνοδείαν
  τού στήν Ακροπολιν. Κυττά·
  ζει την πόλιν πού άπλώνεται
  κάτω. ι
  —Αύτά τα νέα τείχη, λέγει,
  αί Αθήναι τα όφεΐλουν σέ μέ
  να. Ξατνάρχισα καί συνεπλή· |
  ρωσα τα έργον τοθ Περικλέ-:
  ούς. Κύτταξε αυτή την ύψηλή
  πΰλη Παυσανία. |
  —Έχεις άναζωογονήση, τάς
  Αθήνας πού έρήμαξεν ό άγρι
  ος Σύλλας, λέγει ό Παυσανί-
  ας. Αί Αθήναι θά σέ εύγνω
  μονοϋν είς δλους τούς αίώ·
  νας.
  —Καί δέν θυμάσθε καθόλου
  την εποχήν πού είσθε έλεύθε
  ροι, ρωτδ μέ χαμόγελο ό αύ
  τοκράτωρ.
  Ό ΠαυσανΙας σπεύδει ν
  απαντήση:
  —Ή Ρωμη ξέρει νά μάς
  κάμη νά μή αίσθανώμεθα κα-
  νένα ζυγό. Άγαπα τόν πολι
  τισμόν μας. Οί Έλληνες φι-
  λόσοφοι ένθουσιάζουν καί κα-
  τευθύνουν την ρωμαϊκήν ψυ¬
  χήν...
  Ό Άδριανός άκούει μέ
  προσοχήν τόν ΠαυσανΙαν.
  —ΤΙ περίεργον πρδγμα, λέ
  γει, ϋστερα άπό τόσας κατα.
  στροφάς νά διατηροΰν οί Άθη
  ναΐοι την αγάπην τους πρός
  τα γράμματα καί πρός την
  τέχνην! Αί Αθήναι καί ήττη
  μέναι άκόμη έξακολουθοϋν
  νά είνε μέ τούς φιλοσόφους
  καί τοΰς καλλιτέχνας των επί
  κεφαλής τής πνευματικής κινή
  σεως.
  —Πόσα άγάλματα ύπάρ-
  χουν άκόμη! λέγει έ'να άλλος
  Ρωμαΐος, ένφ κυττάζει γύρω
  τού. Θά έπίστευε κανεΐς δτι
  δέν επέρασεν άπ' έδώ ό αύτο
  κράτωρ Νέρων, ουτε πρό' αύ-
  τοθ δ Σύλλας, δ οποίος μετέ¬
  φερεν είς την Ρώμην καί στή
  λας άκόμη άπό τόν ναόν τοθ
  Διός.
  —Ό Καίσαρ καί ό Αύγου¬
  στος είχον έξωραΐσει πολύ
  τάς Αθήνας, λέγει ό Άδρια
  νός. Ό Αντώνιος είχεν όργα
  νώσει θαυμάσιες έορτές. Οί
  πραγματικαί κατακτητσί—ό
  Άλέξανδρος ό Μακεδών έδω
  σε τό παράδειγμα—δέν κατα
  στρέφουν τάς χώρας πού κα-
  τακτοθν. Μόνον ό φόβος διά
  την επομένην καί ή μέθη τής
  στιγμής μετσβάλλουν £να ήγε
  μόνα είς έπιδρομέα. Ύπάρ-
  χούν άκόμη είς τάς Αθήνας
  τρείς χιλιάδες άγάλματα.
  Ύπερήφανος ό Άδριανός
  περιβάλλει μέ στοργήν την πό
  λιν τής οποίας έσεβάσθη τόν
  πολιτισμόν καί την Ιστορίαν,
  (ουνεχίζεται)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.ν
  Πώς καθορίζουν οί ανδρες
  τόν ίδεώδη τύπο τής γυναίκας.
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ. ΑΥΔΑΚΗ- ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
  Δέχεται είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεία Βαλιδέ
  Τζαμί).
  Κ. Μυλοποταμίτης
  οφθαλμίατρος
  Επί τριακ,ονταετίαν απο¬
  κλειστικώς κ«1 μόνον είς τα
  όφθαλμολογικά ίσχολοόμε-
  νος, δέχεται, τούς πάσχοντος
  τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  μιατρεϊον τού, κείμενον παρά
  τφ Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  Δέν είνε πραγμα εθκολο ό κα·
  θορισμός τοΰ Ιδεώδους τύιΐου της
  σύγχρονης γυναίκας. Καί θά αα·
  ταιοτιονοΰσε έκεΐνος πού θ' άνε
  λάμβσνε τόν <3θλο. Ποίος αλλωσ- τε μπορεΐ νά είνε ό τύτΐος αύτάς, Καί είς τί έγκειται τό Ί5εώδες τού; Δέν θά διστάσουν νά σδς δώ- σουν την άπάντησι. Άμφίβολο δ- μως είνε άν ή άπάντησι αυτή θά περικλεΐη την άλήθεια. Τό πιθα νώτερο δέ είνε δτι δσους ρωτήσε- τε, τόσες άπαντήσεις θά λάβετε, χωρίς καμαιά νά εΤνε Ιδία άπόλυ- τα μέ την άλλη. Καθένας καί κά· θε μ(α θά δώοτι άτΐάντησι άνάλο- γη πρός τίς άντιλήψεις τού, πρός τό ταμπεραμέντο τού, πρός την κοινωνική προέλευσι κοΐ την κα· τεύθυνσΐ τού. Ώστόσο, ύπάρχει βεβαία κάποιο μέτρο, κάποιο κρι· τήριο καί κάποιο πρότυπο. Αύτό τό πρότυττο μοΰ £δωκε πρό ήμε ρών σέ μιά συζήτησί μας ϊνας νέ- ος κύριος, πού μελετά την έποχή μοις καί έρευνά τα προβλήιιατα τής κρίσεως τού γάμου καί της οικογενείας. ,· —Δέν γεννάται αμφιβολίαι, μοθ εΐτΐε, δτι νιά την κρΐσι τής οικο¬ γενείας καί τού γάμου, φταϊνε κυ· ρίως οί άνδρες. Άλλά δέν είναι όλιγώτερο ύπεύθυνες καί οί γυ- ναΐκες Νοιιίζουν οί νέες τής έπο χής μαο, δτι φθάνουν είς τό ση μεΐα τοθ ίδανικοθ, άν πάρουν τό λάβαρο τής άνεζαρτησίας των καί τό περιφέρουν ράκος στΐς ιτλάζ, στά κέντρα, στά θέατρα καί στίς έκδρομε/;. χωρίς νά τό κοσμήσουν οϋτε μ' Ινα μετάλλιο έπιστήυηο, τέχνης ή νοικοκυρωούνης. Τό ϊδιο οί άνύπανδρες, τό Ιδιο δέ καί οί πανδρεμμένες. Τα νέα κορίτσια, άναθέτουν δλα τα ζητήματα τοΰ σπιτιοθ, τής ιτροΐκας, στή μητέρα καί στή βιομηχανίσ. ΟΙ πσντρεμέ· νες, έμπιστεύονται τα πάντα στήν ύπηρέτρια κσΐ τή μαγε'ρισσα καί τα παιδία τους στήν τροφό. Κα Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. Π 6ο ν ιτώτερο τής προσωπικότητός των 'κοίνουντό 2ργο τής άνατροφής των παιδιών των καί τής άπασχο- λήσεως μέ τό νοικοκυριό. Πολλές μάλιστα δέν δημιουργοθν κδν νοι· κοκυριό. Τρώγουν είς τό έστιατό-' ριο καί μένουν είς τό ζενοδοχεΐο ϋτΐνου, όίν Εέν 2χουν παιδία. Κι' άν) άποκτήσουν, μπορεΐ νά άποχτή σουν στέγη μονιμώτερην άπ' τό ■ ξενοδοχεΐο, άλλ' δχι καί έστίσ Είνε ό μποεμισμίτ τής έποχής, "Ετσι άρέσει στόν άνδοα μου, προ βάλλουν συνήθως γιά δικαιολο γία. Άρίσει δμως έ'τσι πραγμοτι κά στόν άνδοο, Αμφίβολον ςεΐνε Μά κι' άν τ' άρέοχ, γρήγορα θά τή βαρεθή αυτή τή ζωή. Κι' ύπάρ χει φόβος ,νά βαρεθή καί τή γυ ναΐ<α πού δέ στάθηκεν Ίκανή νά τόν άποσπάση άπ' τόν μποεμισ^'ό άπ' τίς παληές συ»ήθειές τού κα νά τού προσφέοη κάτι καινούργιο θέλγητρα καί χαρά τής ζωής ποΐ δέν μποροΰσε νά βρή ώς νέος, ά- νΰπανδρος. θά μοΰ πήτε δτι ζητω τόν Ίδεώδη τύπο τής σύγχρονηο νυναΐκας. Καί δτι ό τύτος "ύτόο δέν Ιχει δισμορφωθη. Νομίζω ώο τόσο δτι ύπάρχει ή δτι μττορεϊ νά υπάρξη. Κι' ό τύπος αΰτό'ς περι κλείεται σέ λίγες λέξεις: Νά εΤνί έλεύθερη ώς άνθρωπος μ' άνεπτυ·>
  μένη τή συνείδησι τής προσωπικ^
  τητός της. Νά Ιχη βαθειά συναΐ
  σθησι τής δποστολής της καί ώο
  ίχνθρωπος κι' ώς σύζυγος κι' ώ'
  μητέρα. Νά Ιχη τή θέσι της καί μ:
  σα στήν κοινώνία άλλά καί μέσα
  στήν οίκογένεια. Νά είνε άνθρω
  πος όλοκληρωμένος, χωρίς τα έ
  λαττώματα τής κυριαρχίας τοΰ
  φυλου καί μ' δλα τα προτερήμα
  τα καί τίς άρετές πού έχει ή καλ·
  λιεργημένη γυναικεία ψυχή Μέ
  λΐγη προσπαθεία καί περισσότερη
  κσλή θέλισι, κάθε γυναίκα μπο·
  ρεΐ νά άνακαλΰψη έξαφνα αύτό
  τόν Ιδεώδη τύπο στόν έαυτό της
  Μία
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακην
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σΰ-
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5—41.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Αίσθάνομαι την υποχρέωσιν δπως καί δημοσία εύχα-
  ριστήσω τόσον την άσφαλιστικήν Εταιρείαν Γαλλικόν
  Λοϋδ Κοντιναντάλ δσον καί τόν Γενικόν Πράκτορα Κρή¬
  της κ. Μηνάν Μαρκάκην διά τόν άμεσον έντός 48 ώρών
  διακανονισμόν τής επισυμβάσης έν τώ άκτινολογικώ Έργα-
  στηρίω μου βλόβης, έκ δραχμων τριάκοντα χιλιάδων πεν
  τακοσίων ογδοήκοντα μιδς (30581).
  Ό άμεσος διακανονισμός καί ή έν γένει τακτική των
  πρός τούς άσφαλιζομένους είναι πράγματι τό πολλαπλοθν
  δεΐγμα τοθ κύρους καί τής σοβαρότητος τής έταιρείας.
  Έν Χανίοις τή 20 Νοεμβρίου 1938.
  Έμμαν. Πιπεράκης
  άκτινολόγος
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χαριλάου Τρικούπη 5α, ΑΘΗΝΑΙ
  Υπεράσπισις δικών ενώπιον απάντων των
  έν Αθήναις καί Πειραιεί Δικαστηρίων, Έλεγκτικοϋ
  Συνεδρίου καί Συμβουλίου Έπικρατείας, φορολογι¬
  καί δΐκαι, άναστολαΐ φόρων, διοικητικαί ύποθέσεις
  καί συντάξεις, νομικαΐ συμβουλαί, γνωμοδοτήσεις
  κσί πληροφορίαι δι' άλληλογραφίας.
  Τηλ. 25—081.
  ΣτοΟ
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΙΙΙΙΙΙΗ^
  Τ6 Εμπορορραφειον
  Γ, θ. Τρεβιζάκη
  Πλουτισθέν μέ τα καλυτέρα ύφάσματα
  της αρχομένης νέας σαιζόν.
  Μετεφέρθη καί ήρχισε τάς εργασίας τού άπό 1ης 8)βρίου είς τό παρά
  την πλατείαν Βενιζέλου (Σιντριβάνι) πρώην ζαχαροπλαστείον Ρεγκινάκη
  καί παραπλεύρως πρακτορείου εφημερίδων κ. 'Αλικιώτη.
  Έπ' εύκαιρία τής μεταφοράς τού τό ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΤΡΕΒΙ-
  ΖΑΚΗ θά πωλήση τα ύφάσματα τού είς τιμάς πραγματικοϋ κόστους καθ'
  όλην την νέαν σαιζόν ήτοι: άπό 1ης Όκτωβρίου μεχρι 31ης Δεκεμβριού.
  Πρός τό συμφέρον σας επισκεφθήτε μας. Τα ύφάσμα¬
  τα μας είνε άσύνκριτα. ΑΙ έκπτώσεις μας μοναδικαί.
  Αύτές τίς πληροφορίες, ξέρΐτε
  Χιράτα, ποίος τίς επέτυχε, Ποι
  ός τίς πήρε τ) τίς εκλεψε, διά
  τής βίας ή μέ πονηρία, μέ θάρ·
  ρος, μέ υπομονή, μέ κόπο, Έγώ,
  Χιράτα. Πιθανυν νά μισήτε τόν
  ξένο 8σο λέτε. Πιθανόν νά τόν ά-
  γαπώ δσο νομίζετε. Πιθανόν δμως,
  καί Ινας εχθράς σάν καί σάς νά
  είνε λιγώτερο άσπονδος άπό Ινα
  φίλο σάν* έμένα.
  Ό δποκόμης Χιράτα έσούφρωσε
  τα φρύδια.'
  —Γιορισάκα, εϊπε, ή βλακεία,
  μου είνε τόσο μεγάλη, ώστε δέν
  μπόρεσα, τό βλέπω, νά σάς δώ
  σω νά έννοήσετε την άκριβή έν¬
  νοιαν των λόγων μου. Είσθε α¬
  σφαλώς, γιά τόν ρωσσικό ατόλο,
  άντίπαλος πιό έτιικΕνδυνος άπό
  μενά. Καί ποτέ δέν πέρασε άπό
  τό μυαλό μου ή δβριστική υπόθε¬
  σις πώ; δέν ξέρετε καλλίτερα ά¬
  πό τόν καθένα, νά κάνετε τό κα1
  κον σας καί νά έξυπηρετήτε τα
  σχέδια τού αότοκράτορος.Μοιάζετε
  δμως μέ τούς όπλοΐιδασκάλουςέκεί
  νους πού ακοτώνουν χωρΐς θυμό,
  μολονότι άλάνθαστα. Σήμερα, θά
  σκοτώσω όλιγώτερο καλά άπό
  σας. Ηά σκοτώσω δμως μέ μα
  ν ι αν. Καί ή μανία ή ίοΊκή μου
  δέν μπορεΐ νά συνάψη φιλίαν μέ
  την αδιαφορίαν σας.
  Ό μαρκήσιος Γιορισάκα είχε
  σταυρώσει τα χέρια.
  —Νομίζετε, λοιπόν, είπε μι
  λώντας μέ φωνήν μόλις ίχου
  στήν— νομίζετε πώς αυτή ή άδι
  αφορία μου είνε κάτι άλλο άπό
  μάσκα, κάτω άπό την οποίαν
  κοχλάζει μιά μανία πιό μεγάλη
  «πό την δική σας;... Χιράτα, έ
  φανταζόμουν πώς τα μάτια σας
  ήξϊυραν νά διακρίνουν καλλίτερα!..
  Ό μαρκήσιος Γιορισάκα είχε
  χάσει τώρα τώρα την ψυχραιμία
  τού:
  —Έφανταζόμουν πώς τα μάτια
  σας μποροθσαν νά διαβάσουν μέσα
  μου! Έ μάσκα μου ήταν γιά
  τούς Εύρωπαίους. Καί σεϊς γελα
  σθήκατε, σεϊς, 2νας εύγενής Για
  πωνέζος!
  (συνεχίζεται)
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.—Παν. Παπαντω
  νάκης, ΕύγενΙα Γ. Τσατσάκη ϊδω
  σαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου.
  Συγχαρητήρια
  Ι —Ό κ. Χαρ. Τυλισσανάκης καϊ
  ή δνΐς "Ελένη Κοκολοδημητράκη
  ηρραβωνίσθησαν είς Σάρχον.
  ( Συγχαρητήρια.
  | ΓΑΜΟΙ.—Την παρελθοθσαν Κυ¬
  ριακήν ετελέσθησαν οί γάμοι τοΰ
  κ. Βασιλείου Έμμ. Παντελάκη με
  τα τής δίδος ΈλευθεοΙας Τσίχλη·
  Παράνυμφος παρέσιη ή κ. ΕΟον-
  θία Ί. Πρατσίνη. Α.Μ.
  Ι ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Πάντας
  τούτ, ότιωσδΓ|ποτε συμμεωσθέντας
  την θλϊψ'ν μας επί τφ θανάτφ τοθ
  προσφιλοθς μας πατρός Κωνσταν
  τίνου Σκουλικάρη ευχαριστούμεν
  θερμώς.
  Νεάπολις 1)12)33
  Οίκογένεια: Κ. Σκουλικάρη
  —Τό Έκκλησιαστικόν Συμβούλι
  όν ΆγΙου Τίτου έκφράζει τάς θερ
  μάς"του ευχαριστίας πρός τό Σω
  ματεΐον των Πλακουντοποιών διά
  την είς τόν Ναόν δωρεάν μιας πό
  λυτελοϋς #ανδήλας.
  (Τό Έκκλησιαστικόν Συμβούλιον)
  ***
  Γύρω στήν ττόλι.
  ΜΙΝΩΑ
  ρ · · ·
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό ύπερκολοσσός:
  ΚΟΝΤΟΤΤΙΕΡΙ
  (ΠΥΡΙΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ)
  Μία τιτάνειος δημιουρ-
  γία, ή όποία δονεϊται ά¬
  πό τόν κεραυνό τού πο-
  δοβολητοΰ των άφηνια-
  σμένων ίππων, καί τό
  κτυποκάρδι μιας άγάπης,
  πού κι' αύτβς άκόμη ό
  θάνατος δέν μπόρεσε νά
  σβύση.
  Σκηνοθέτης καί ήθο-
  ποιός ό μέγας Γερμανός
  καλλιτέχνης:
  ΛΟΥΪ ΤΡΕΝΚΕΡ
  Συμπρωταγωνίστρια ή
  νέα αποκάλυψις, ή ώρκι-
  οτάτη:
  ΚΑΡΛΑ ΣΒΕΒΑ
  Έκτός προγράμματος:
  Ή μεγαλειώδης κηδεία:
  ΚΕΜΑΛ
  ΑΤΑΤΟΥΚ
  Δευτέρα:
  ΝΑ Μ' ΑΠΑΓΑΓΗΣ
  ΑΠΟΨΕ
  Κυριακή ώρα 2 μ. μ.
  Νέον έπεισοδιακόν.
  Κ. Γ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ
  Δέχεται είς τό Ιατρείον
  τού καθ* εκάστην κείμε¬
  νον επί τής γωνίας Κουρ-
  μούληδων καί Ίουστινια-
  νοθ παραπλεύρως Ζαχα-
  ροπλαστείου Ήρακλή Βα¬
  σιλάκη, πλησίον μπύρας
  Σταυρουλάκη.
  "Απεστάλησαν μερίμνη τοϋ 6·
  πουργείου των Έσωτερικών πρός
  τάς κατά τόπους ύπηοεσΐας Άγρο
  φυλακής τα χειμ&ρινά ύφάσματα
  διά την ραφήν των νέων στολών
  των άγροψυλάκων καί άρχιφυλά
  κων.
  — "Ηδη ήοχισεν υπό τής άρμοδί
  άς ύηηρεσΐας "Ηρακλείου ή διανο
  μή μεταξύ των δικαιουμένων τοϋ
  αποσταλέντος ύφάσματος.
  —Χαλαρότης χαρακτηρίζει την
  είσαγωγικήν καί έξαγωγικήν μας
  κίνησιν τάς τελευταίας ημέρας.
  —Έξ άλλου ήραιώθησαν είς με¬
  γάλον βαθμόν οί κστάπλοι καί οί
  άπόπλοι φορτηγών άτμοπλοίων
  καί ώς έκ τούτου δ λιμήν μας ά
  πώλεσε πά>ιν τόν χαρακτήρα τού
  ώς διεθνοθς.
  —Χθές τό πρωΐ, είχαμεν σχε
  δόν... Αύγουστιανήν κουφόβραοι.
  —Τα παλτά κι Ι οί καπαρτΐνες
  ετέθησαν είς άχρηστΐαν καί γενι
  κώς έπεκράτησεν θερινή άντΐλη
  ψις—άν έπιτρέπεται ό όρισμός.
  —Έννοεΐται ί>τι αύτό έ*γινε υπό
  Ιδίαν ευθύνην των συμπολιτών έν
  σχέσει μέ την «γριππίτσαν».
  — Καί χθές καί προχθές ή έπιβα
  τική κίνησις δέν ύστέρησεν,
  —Κάμποσοι ήοαν πάλιν οί άφΐ
  κνούμενοι καί κάμποσοι καί οί ά
  ναχωροΰντες.
  —Καλά βλέπετε πάντοτε τα τα
  ξιδάκια άλλά πρό πάντων καλός
  καί 6 καιρός.
  — ΚΟμα... παλαμΐδων χθές είς
  τα Ιχθυοπωλεΐα μας.
  — "Είς 5 χιλ. οκάδες ήλιεοθη-
  σαν ώς μάς έπληροφόρησαν οί άρ
  μόδιοι.
  —Άνάλογος φυσικά ήτο καί ή
  διάθεσις των μεταξΰ των λαικων
  τάξεων καί είς τιμάς — δπως λ-ί
  γεται καί κοινώς— «προσιτάς είς
  κάθε βαλάντιον»,
  —Διά την ποικιλΐαν φαίνεται
  δέν Μλειψεν τάς χθεσινάς μεσημ
  βρινάς ώρας ή βροχή.
  —"Υπήρξεν δμως καί πάλιν μδλ
  λον διακεκομένη παρά συνεχής.
  —"Ωστε νά μή ,διαψευοθοΰν οί
  καιροσκόποι οί προβλέποντες ό
  πωσδήποτε καλοκαιρίαν κατά τόν
  Δεκέμβριον ή τό πρώτον δεκαπ«ν
  θήμερόν τού τουλάχιστον.
  — Χθές Ιην τοϋ μηνός των μέγα
  λω> χρισΐιανικων έορτων, οί οΐκο
  γενειάρχαι καί άλλοι, έλαβον ύπ'
  όψιν των την ανάγκην τής έ·
  πισπεύσεως μερικών φροντίδων.
  — Πρός έξαικονόμησιν τοθ άπα
  ραι-ήτου οΐκονομικοθ περιθωρίου
  άπό τώρα.
  —Διότι ασφαλώς χωρίς περιθώ
  ριον τΐποτε δέν θά ήτο δυνατόν
  νά κατορθωθή έν σχέσει πρός ά
  νειλημμένας ϋΐΐοχρεώσεις άλλά
  καί άνειλημμένα βάρη των έορ-
  των.
  —Άπόψε είς τό θέατρον Πουλα
  κάκη άναβφάζεται ή πολύκροτος
  όπερέττα «Άρζεντίνα» προμηνυο
  μένης ττάλιν πυκνής κοσμοσυρ-
  ροής.
  —Κανεΐς δέν πρέπει νά χάση τό
  φΐλμ Κοντοττιέρι πού προβάλλει
  άπό χθές μέ κοσμοσυγκέντρωσιν
  «Μινώα».
  —Άφήνομεν Οτι καί ή προβολή
  της κηδεΐας τοθ Κεμάλ Άτατούρκ
  ένδιαφέρει δλους.
  « Ρίπβρτβρ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟΝ "Αγκόπ Άμ
  πραχαμιάν (παρά τό Κρεοπωλεία)
  προσελήφθη Άθηναΐος κομμωτής
  καί κουρεύς άριστος. Διδάσκει έ
  ιτίσης την τέχν )ν τού κουρέως καί
  κομμωτοϋ. Μία επίσκεψις άρκεΐ.
  Είδικευθεΐσα επί εξάμηνον είς
  τούς μιγάλους οΐκους Κοπτικής
  καί Ραπτικής «Σινάνη καί Καζά
  κου» ή κ. Εύαγ. Ί. Καμαράτος
  επανήλθεν έξ Αθηνών καί άνα
  λαμβάνει τή·» δαφήν γυναικείων φο
  ρεμάτιον μέ νέα σχέδια κροκΕ, μέ
  εργασίαν ήγγυημένην καί τιμάς
  ασυναγωνίστους. Έπίσης άναλαμ
  βάνΐι την προμήθειαν χροκΐ δ^4
  μοδίστας.
  Επισκεφθήτε μας (δδός Γιαννί-
  κου).
  ϊτό Κατάστημα
  ΕΛΕΝΗΣ ΒλΙΙΑΟΓΑΜΒΡΑΚΗ
  9ά εΰρητε τα μοντίρνα καπέλ
  λα είς τιμάς κόστβυς
  Επισκεφθήτε μας διά νά η«Ι
  αθητε.
  Πλάκες μέ δλα τα
  νέα τραγούδια.
  Μένβν
  βτοδ ΜΑΡ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ.
  Τό μεγάλο έργον
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  Οί Άθλιοι.
  461 όν
  ΚαΙ τότε οί πολιπκοί φιλόσοφοι Ιδού τί πα-
  Ρ°ν- Ε? °1 Κεκ^^τβς άνθ^οι ζητοθν™.
  έγγυήσεις συν
  ΑΓ έκεΐνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  ρήϊ
  Ό,τι δέ είνε πρός τούς άνθρώπους
  αίτΓ^'ν Τ0 σύτ0 £ΐνε κσ1 ^ τα
  αυται αί έγγυήσεις.
  Τουτο εζήτει ή Γαλλία παρά των Βουρβόνων με1
  τα την αύτοκρατορίαν δ,ιι δηλαοή εζήτει καί'
  ή Αγγλία παρά των Στουάρτων μετά τόν Προστά'
  την. Γ
  /ι έγγυήσεις ούται είνε άνάγκη των καιρών.
  Πρέπει νά δοθώσι. Καί τάς «χορηγοθν» μέν οί ή'
  γεμόνες, πράγματι δέ παρέχει αύτάς ή των πραγ
  μάτων δύναμις. Άλήθεια βαθυτάτη καί χρησιμωτά'
  τη, ήν δμως οϋτε οί Στουάρτοι διέγνωσαν τώ 1552
  οΰτε οί Βουρβόνοι τώ 1814.
  Ή δυναστεΐα. ήτις επανήλθεν είς την Γαλλίαν
  μετά την πτώσιν τοϋ Ναπολέοντος, επίστευσεν ό
  λεθρίως έν τη αφελεία της, δ,τι αυτή εΐχε δώσει,
  καί δτι, καθώς εΤχε δώσει, οΰτως ηδύνατο καί ν'
  αφαιρέση τα δοθέντα' επίστευσεν έν τή άπλότητι αύ
  τής, δτι των Βουρβόνων ό βσσιλικός οΐκος έκέ·
  κτητο το θεόθεν δικαΐωμα. ή δέ Γαλλία έκέκτητο
  ουδέν καί επίστευσεν δτι τό έν τώ συντάγμστι τοθ
  Λουδοβίκου ΙΗ' παραχωρηθέν πολιτικόν δικαίω
  μα ή*ιον απλώς κλάδος τις τοθ θείου δικαιώματος,
  κλάδος άποκοπείς άπό τής βουρβονικής αυτής δυνσ,
  στβΐας, καί χαριστικώς πως δοθεΐς πρός τόν λα
  όν, μέχρι τής ημέρας, καθ" ήν θά έδόκει τώ βασι
  λεΐ νά λάβη πάλιν αύτό οπίσω" έν ώ έξ αυτής τής
  δυσαρεσκείας, ήν ή βουρβονική δυναστεία ησθάνθη
  έξ άπαντος 8ταν έδιδε τό δώρον τουτο, 6πρε·
  πε νά καταλάβΓ) δτι αύτό δέν προήρχετο έξ
  αυτής.
  Εφάνη δέ ή δυναστεία αύτη κατά τόν δέκατον
  έννατον αίώνα δύστροπος, καί είς πάσαν εύημε
  ρίαν τοθ Ιθνους απεδείχθη άσχάλλουσα Τοθθ' Β
  περ διέκρινεν ό λαός.
  Ενόμισεν δτι εΐχε δύναμιν, έπειδή άνηρπάγη έ
  νώπιόν της ή αύτοκρατορία υπό τοθ άνέμου ώς
  σκηνογραφΐα" δέν είδεν δτι καί αυτή ήλθεν ομοίως
  επί τοθ θρόνου' ουδέ παρετήρησεν δτι καί αυτή ά
  πέκειτο είς την χείρα, ήτις αφήρεσεν έκ τοΰ μέσου
  τόν Ναπολέοντα.
  Ενόμισεν δτι εΐχε ρίζας, έπειδή εΐχε τό παρελ
  θόν.
  Ήπαιδτο δμως' να(, άπετέλει μέρος τοθ πά
  ρελθόντος, άλλά τό τταρελθόν δλον ή*τον ή Γαλ¬
  λία. ΑΙ ρΐζαι τής γαλλικής κοινωνίας δέν ήσαν
  έν τή βουρβονική δυναστεία άλλ' έν τώ εθνει.
  Ήσαν διαδεδομένσι πανταχοϋ έκτός υπό τόν θρό
  νόν.
  Άλλ' δμως, πραγμα οικτρόν! άπεκάλει παρα
  χωρήσεις της, δ,τι κατάκτησις τοϋ έθνους1 καί ά
  τιεκάλει άρπαγήν τοθ έθνους, τ^,τι ήτο δικαίωμα
  τοθ έθνους τούτου.
  (συνεχίζεται)
  Άπό δλα διΛδλους
  ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
  Β'.
  ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΡΘΜΕΙΑ
  Βεβαίως τα μεταγωγικά αΰ
  τα πού μεταφέρουν όλοκλή
  ρους άμαξοστοιχΐας είνε ίδι-
  ότυπα. Δέν σημαίνει δμως 8τι
  πρέπει άναγκαστικώς ν* ε-
  χούν τεραστίας διαστάσεις,
  νά είνε τα μεγαλείτερα έκ
  των άτμοπλοΐων πού ναυπη
  γοθνται. Μ(α ταχεΐα σιδηρο
  δρομική άμαξοστοιν,ία ζυγίζει
  κατά μέσον 8ρον 350 τόννους,
  μία φορτηγός άμαξοστοιχία
  ζυγίζει ένεακοσίους τόννους.
  Τα βάρη αύτά δέν είνε έ-
  ξαιρετικά δι' £να μεταγωγι-
  κόν ατμόπλοιον. Ή δυσκο
  λία έγκειται μάλλον είς την
  ξοικονόμησιν χώρου διά νά
  ;ωρέση μιά όλόκληρος άμα-
  ;οστοιχ(α παρά είς την άντο-
  χήν πού άπαιτεΐται διά νά
  φορτωθή τό βάρος της. Δέν
  ήτο βεβαία δυνατόν τα τραΐ
  να νά... φορτώνωντσι κάτω
  (ς τό άμπάρι, ΰπως γίνεται
  μέ άλλων ε (δών έμπορεύμσ-
  :σ. Δέν μποροθμε νά φαντα
  σθοΰμε μεγάλους γερανούς
  Έλεύθεραι επαγγελματιαι
  σπουδαΐ έργοδηγών
  "Ο ΤΕΚΤΩΝ,,
  -----------ι_
  Μαθηταί γυμνασίων μίτβκηαιίβύβνται επαγγελματιαι»;
  διδαοκόμβνοι επί δβκάμηνβν παρά πβπβιρκμβνων πολιτι¬
  κών μηχανικόν «κβλβυθούντΝν τέ πρόγραμμα διύακτε-
  άς ϋλης των Ανωτάτην Σχολών Πολιτικών Μηχανικόν
  τβδ Πβλυτβχνείβυ, βίχβδβμικήν χ«ι σχεδια βίκιών, τβιτ©
  γραφίαν κοιι χρήσιν χωρββάτου χοτι τκχυμέτρβυ κλπ.,
  Ιδβποιΐαν, υδραυλικόν καΐπάντα τα τϊχνιχα μαθηματα
  μβτά οχβδίΜν, έφκρμογδν,μβλϊτών καί ασκησβων είς το
  "ΐΐναΓ'μβνκδιχπ εύκαιρίαδι' 8σ©»5 άπβρρίφβησαν έκ
  των Σχβλών τοθ Πολυτεχνβίου, Στρατιωτικών 2χολων
  κλπ., δσβοί πρβτίβίντοη νά γίνουν μορφωμβνοι ΕΡΥ«λη
  ηται, ν« όιορισββδν ί·ς Έργβληπτιχας έταιριας ©δοπβιΐ
  άς οίχοδομιχάς π είς βίασδήηοτβ «Χνικας υπηρβαίοις
  κοτΐ έν γένει ν« στκδιοδρβμήσουν βΐς τβν Τ β χ ν ι κ β ν
  Κλάδον, τβν μόνον ©οποίος δέν εγνώρισε πβτέ α
  νεργίαν, «λλά ές-ασφοτλίζβι χ* μβγαλυτερα κίρδη χαΐ
  τοϋς καλυτέρους μισθούς.
  Πάντες οί έξελθόντες έργοδηγοί μέχρι σήμε¬
  ρον έκ τβΰ «ΤΕΚΤΟΝΟΣ» διωρίσθησαν είς
  ύπουργβϊ«, Δήμβυς κ.λ.π.
  Γραβεΐα "Ιβ.νος 5, Όμβνβι».
  Κοινωνικά
  Ή Άρωματοποιΐα ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ πα¬
  ρέλαβεν δλα τα εύρωπαϊκά Άρώματα
  καί Καλλυντικά είς τιμάς έξαιρετικάς, των
  οΐκων: ΟηβΓΐβη, Οβγοπ, Ρβεοα, Ηοη-
  Μββητ., Ιεβηνίη, Βοηηοιβ, Ι,βητ,ΐιβπο
  κ. λ. π.
  θ Α Α Α ΜΙΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν * μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΑΜΛΜΠ.ΛΕ
  πού Θά τρπαζαν £να πρός
  ίνα, τα βαγόνια τής άμα-
  ξοστοιχίας καί θά τα φόο-
  τωναν επί ^τοθ μεταγωγικοθ.
  Ή άμαξοστοιχία πρέπει νά
  φσρτωθή διατηροθσα την συγ-
  κρότησίν της, είς τρόπον ώ
  στε νά μή χάνεται καιρός
  κατά την φόρτωσιν καί έκ-
  φόρτωσίν της. Τα άτμοκίνητα
  πορθμεΐα έν αντιθέσει πρός
  τα άλλα φορτηγά, δέν με¬
  ταφέρουν τό φορτΐον των είς
  τό βάθος των, είς τό άμπάρι,
  άλλ επάνω των, επί τοθ κα-
  ταστρώματος. Σχήμα καΐ δια
  στάσεις των ειδικόν τούτων
  μεταγωγικών ύπολογίζονται
  μέ μεγάλην ακρίβειαν, ώστε
  νά μή γεννώνται δυσάρεστοι
  συνέπειαι διά τόν πλοϋν των.
  Γενικώς τα φέρρυ μπότς είνε
  άτμόπλοια πλατύτερα. Είνε
  τόσον πλατειά ώστε είς τό
  κατάστρωμά των μποροθν νά
  χωρέσουν Ιως τετρατιλοί τρο-
  χισί συνολικοΟ μήκους τρια-
  κοσΐων κσί πλέον μέτρων, έ
  πί των οποίων λαμβάνουν θε
  σιν τα βαγόνια τής άμαξο-
  στοιχίας.
  Ή Νεάπολις
  είς όργασμόν προόδου.
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ Ν)6ριος άνταπο
  κριτοθ μας). Θαθμχ ώμορφιχς
  καί γοητείας, είναι πάλι την Ι
  ποχή αυτή ή Νεάπολις. Τό πρά
  σινο των κήπων καί των έλαι
  ών πού άνεζωογονήθηκαν μέ τίς
  δροχίς, κυριολεκτικά δργιάζει.
  Κατάφορτες ο£ εληές άπο τ' άσή
  μιχ τού καρποΰ. Καί οί πορτο
  καλλιές καί μανταρινιές όλόχρυ
  σες άπά τούς χυμώδες καί γευ
  στικούς καρπούς των. "Η5η ήρχι
  σεν ή συγκομιδή των έλαιων
  καί συνεχίζεται ή αηορί των δή
  μητριακών. ΚαΙ £ κόσμος έχει
  ξεχυθ^ είς τού; άγρούς καί έρ
  γάζεται Ολημερίς σκυμμένος, ώ
  σάν μελίσσι άκούραιστο. "Ειαι ό
  κάμπος τοθ Μεραμβέλλου παρου
  σιάζει την εποχήν αυτή θέαμα έ
  ξαιρετικό ϊσο ,κι' εύχάριστο..
  Παρά την έντασιν δμως των
  γεωργικών καλλιεργειών, ή κίνη¬
  σις είς την Νεάπολιν δέν ένεκρώ
  θη. Αντιθέτως μάλιστα παρου
  σιάζεται ζωηρά. "Αλλωστε ή Νέ
  άπολις εχει τα θέλγητρα της καί
  το χειμώνα 2πως καί τό καλο
  καΐβι. Τώρα μάλιστα πού διεμορ
  φώθη ή πλατεΓα πού ϊγιναν τα
  (ϊλλα έξωρϊΐστικά Ιργα καί έκο
  σμήθηκεν ή πόλις μέ νέα κατα
  ατήματα, μέ νέες ώρΐΐες οίκο
  δομές, έχει μιά ίδιαίτερη γοη
  τεία.
  1850 ΕΚΑΤΟΜ. ΑΝΘΡΩΠΩΝ!
  Α .
  Πόσοι είνε οί κάτοικοι δλης
  τής νήζ; Είς τό έρώιημα αΰ
  τό δέν μττορεϊ κανείς νά δώ¬
  ση μίαν άσφσλή άτιάντησιν.
  Διότι άπογρσφή πληθυσμοθ,'
  τό μόνον επί τοθ προκειμένου
  άσφαλές κριτήριον, δέν έχει
  γίνει είς δλας τάς χώρας τής
  γής. Άσ φαλέστεροι είνε όπω
  σδήποτε οί ύπολογισμοΐ- Καί
  δσον μέν άφορά τόν πληθυ¬
  σμόν τής Εύρώτιης είς δλα τα
  εύρωπαϊκά κράτη υφίσταται ή
  συνήθεια τής περιοδικής άπο
  γ ρσφής των πληθυσμών, μέ
  μίαν μόνον εξαίρεσιν: Ή ίξαί
  ρεσις άφορα την μικράν αύτό
  Έξ άλλου τώρα άρχίζουν χαΐ
  οΕ χειμερινές συγκεντρώσεις είς
  την λέσχην. θά γίνουν διαλέξεις,
  έορτίς, έσπερίδες, χοροΐ καί θά
  τονώθη καί ή πνευματική *καί ή
  κοσμική, 3ς ποθμε, ζωή τοθ τέ
  που. Έν τω μεταξύ, ή Κοινότης,
  έτοιμάζει νέον εύρϋι πρόγραμμα
  άναδημιουργίας. Καί θά τό θέση
  είς εφαρμογήν μόλις γίνη καί
  εγκριθή τό νέον σχέδιον ρυμϊτο-
  μίας. Διότι πρέπει νά σημειωθή
  δτι συντόμως θ' αποκτήση καί
  ρυμοτομικόν σχέδιον καθ' 2λα
  άρτιον καί συγχρονισμένον. Καί
  τότε βεβαία θ' ανοιχθοθν νέοΐ
  δρόμοι, νέες πλατεϊες, θά φυτευ
  θοθν δενδροστοιχίες καί θά κατα
  σκειιασθοϋν ίργα πού θά προσδώ
  αουν νέαν δψιν στήν πολιτειοθ
  λα μας. ΆφοΟ δμως ώμιλήσαμε
  περί δενδροστοιχιών, πρέπει νά
  σημειώσωμεν δτι καί εφέτος χά
  ρις είς τούς προσκόπους, την Νέ
  ολαίαν, τόν τσυριστικόν δμιλον τα
  σχολεΓα καί τάς τοπικάς αρχάς, δ
  αγών δπέρ τοθ πρασίνου θά γενι
  κευθη" καί δέν θά μείνη άκάλυπτος
  χώρος είς τα πέριξ πού νά μην
  φυτευθή άπό καλλωπιστικά είτε
  καρποφόρα δένδρα. Ή άγάπη
  πρός τό πράσινον Ιγινε συνείδη
  'Όις γιά δλους τούς Νεαπολίτας.
  νομόν δημοκρατίαν τής Άνδό
  ρας πού ευρίσκεται ψηλά είς
  τα Πυρηναΐα, μεταξύ Γαλλί-
  άς καί Ίσπανίας. Άλλ' ή έ-
  πικράτεια ούτή είνε τόσον πε
  ριωρισμένη, ώστε παρά την
  έλλειψιν άπογραφής, νά δύνα
  τσι νά θεωρηθή δτι οί ύπολο-
  γισμοί σύμφωνα μέ τούς ό
  ποίους ό πληθυσμός της άνέρ
  χεται είς πέντε χιλιάδας ά-
  τομσ, είνε σχεδόν άσφαλεΐς.
  Άπό δλας τάς πολιτισμένας
  χώρας τής γής την μεγαλειτέ
  ρον άσόφειαν ώς πρός τό ού
  νολον τοθ πληθυσμοϋ της, πά
  ρέχει ή Κίνα μέ τάς έπισή-
  μους στατιστικάς της.
  (συνεχ(ζεται)
  —ζ= 1939
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ
  ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΚΩΝ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
  Σάς παρουσιόζει:
  Τα ττανκοσμίως γνωστά Ραδιόφωνα
  καί πσρ' δλων άναγνωριζόμενα (μήτε
  των συναγωνιστών έξαιρουμένων).
  ΧΙΣ ΜΑΣΤΕΡ ΒΟΊ'Σ (Ρ.Ο. Α.)
  ΖΕΝΙΘ, ΚΟΣΜΟΦΟΝ
  πραγματικά μοδέλα 1939.
  Ρεύματος, μπαταρΐ-
  ας καί μικτοθ τύ-
  που: Ρεύματος - μπα-
  ταρίας.
  Αύτόματος λήψις σταθμών, 64 συν-
  δυασμοί τόνου φωνής.
  Επισκεφθήτε την έκθεσιν μας.
  ~
  Ραδιόφωνα δλων
  των τύπον:
  Τό κατάστημά μας, ουδέποτε είς τας διαφη-
  μίσεις τού ύπερβάλλει την πραγματικότητα.
  Τό Ήλεκτροτεχνικόν κατάστημά Κ. Ν.
  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ μεταφράζεται είς έγγύη-
  έμτπστοσύνη. πρόοδον.
  Ζητήσατε "τιμάς, πληροφορίας, τεχνικάς όδηγΐ
  άς άπ' εύθείας μόνοι σας, χωρίς μεσίτας.
  Τό ραδιόφωνον κατ' ευθείαν άπό την πηγήν.
  Ή μεγαλότερα έν Κρήτη έκθεσις Ραδιοφώνων.
  ΑΙ καλλίτεραι τιμαί.
  ΑΙ μεγαλύτεραι ευκολίαι.
  Ή πλουσιωτέρα συλλογή έξσρτημάτων.
  Τό τελειότερον έργαστήριον έπισκευών.
  Μην άναβάλλετε την επίσκεψίν σας, έστω καί
  άπό περιέργειαν.
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Νομαρχία Λασηθίου
  Κοινότης Φουρνης
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη-
  τητος Φουρνής: Διακηρύττει
  5τι: Την ΙΟην τοθ μηνός Δέ
  κεμβρίου τοθ 1938 ημέραν
  Σάββατον καί ώραν 9—11
  π. μ. έν τώ Κοινοτικώ Κατα¬
  στήματι Νεαπόλεως ενεργηθή
  σεται μειοδοτικός διαγωνι-
  σμός δι' άνοικτών προσφορών
  διά την άνάδειξιν έργολάβου
  συμπληρώσεως ΚοινοτικοΟ Κα
  ταστήματος Κάτω Χωρίου
  Φουρνής.
  Ή δαπάνη τοθ έργου άνέρ
  χεται κατά τόν προϋπολογι
  σμόν τής μελέτης είς δραχ
  μάς 80.000.
  Λεπτομερής διακήρυξις καί
  τα σχετικά τής μελέτης εύρί
  σκονται κατατεθειμένα είς τό
  Γραφείον Κάτω Χωρίου Φουρ
  νής καί μηχανικής υπηρεσίας
  Κ.Ν.Λ. δπου δύνανται οί
  βουλόμενοι νά λαμβάνωσι
  καθ' εκάστην γνώσιν προ
  σερχόμενοι κατά τάς έργα
  σίμους ώρας των γραφείων.
  Έν Φουρνή τή 18—11—38
  Ό πρόεδρος Κοινότητος Φουρ
  νής.
  Εμμανουήλ Γ. Λεμπιδάκης
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
  Διδάκτωρ τοθ Πανεπιστη¬
  μίου της Λυώνος.
  Ώς ύπότροφος τοϋ Κρά-
  τους επί έπταετίαν έκπαι-
  δευθεΐΓ είς Λυώνα καί
  Παρισίους.
  Θά δέχεται τούς πά¬
  σχοντος έκ παθολογικον
  καί νευρολογικων νοση-
  μάτων είς τό Ιατρείον τού
  όδός Άμαλθείας (πάρο-
  6ος όδοθ Κατεχάκη, πρώ·
  ην πλατύ σοκκάκι).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ.μ.
  τηλ. 6.63.
  ΨΑΡΙΚΑ-ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ είς τδ κατά
  στημα Εμ.Κρασάκη. Παρά την π.Νομαρχίαν
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τού Ραδιοφωνικοΰ Σταθμοΰ.
  Ό Ραδιοςρωνικός Σταθμος Ά
  βηνών θά μβταδώση σήμερον τό
  ακόλουθον πρόγραμμα:
  "ίϊρα έ μ. μ. μίτεωρίλογικόν
  δελτίον, χρηματιστήριον, 6,15 εΰ
  θυμο έλληνικό τραγούίι, 710'
  μουστκπ ίωματίου 7 30' μΐτάύο·
  βις άπό τοΰ θεάτρου Κοτοπούλπ
  «Ρέξ» τής υπό τοΰ βασιλικόν δία
  τρου παρουσιαζομένης κρατικής
  ο<τ«ρας της Φραγκφούρτπς μέ το ♦ονμέροςάπό τό "ίαχτολίίι των Νιμπελοΰγκβν» τοΰ Βάγκνερ' τό λυκόφως των 8εών μέέπεξηγηματι κή είσήγησίν τού υπό τοΰ κ. Γ. Λυκούδη. —Διά παράνομον όπλοκατο Χήν. Διά παράνομον κατοχήν ο πλου κατεδικάσθη υπό τοϋ Πλπμ μελειοδικείου Ρεθύμνης είς φυ λάκισιν τριάκοντα πέντε ημερών ο Ιωάννης Στυλ. Παυλάκης. Ό μοίως υπό τοΰ δικαστήριον έπε βλήθη φυλάκισις εϊκοσι πέντε ή μβρών εί; τόν Γεώργ. Έμμ. Τσι λιγκάκην έξ 'Άνω Μϊτοχίων Μυλοποτάμου διά παράνομον έ πίοης έπλοκατοχήν. — Έκπαιδευπκά. Τό Εποπτικόν Συμβούλιοντής δημοτικής έκποαδεΰσεως τοϋ Νο· μοΰΛασηθίου ουγκείμενον έκ τοΰ 'Επιθεωρητοΰ των ΔημοτικωνΣχο λείων Σητείας, τοϋ 'Επιθεωρητοΰ Μεραμβέλλου καί τοΰ Είρηνοδί- κου Άν- Νικολάου κ. Παντούνκ συνεδρίκσεν επί τριήμερον είς τα γραφεϊα τής Νομκρχίας Λασηθίου άσχοληθέν μέ τα διάφορα έκπαι· δευτΐΜ» ζητήματα τβΰ Νομοϋ. —Γενική πρόσκλησις Ε.Ο.Ν. Προσκαλοϋνται άπαντα τα μέ λη της 'Εθνικής Όργανώσιως Νεολαίας ήτοι άξιωματικοΐ ΰπα ξιωματικοί καί φαλαγγίται, όπως προσέλθωσιν έν βτολό την προ σεχή Κυριακην 4 ΔεκεμβρίουΓκαΙ ώραν Ι 1)2 μ, μ. έν τφ Γυμνα οτηρίω Ηρακλείου, προκειμένου νά παρακολουθήσουν έν παρατά ξει έκ τής πλατΐίας Ελευθερίας την εκκίνησιν χαι άφιξιν των ποδηλατιατων τής Ε.Ο.Ν. κατά την τέλϊσιν των αγών ών. Ό Πβριφερειακός Διοικητης Ι. Μουρέλλος • ■ ·♦ Στό Βιβλιοχαρτοπωλεϊον Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ Γωνΐα Όλα τα διδακτικά βιβλία καί τα σχολικά εΤδη. Επισκεφθήτε τό κατάστημά μας εΓμεθα οί εΰθηνώτεροι. Καπαρντίνες, Παλτά άντοχης Κοστοϋμια ετοιμα. καί δλα τα άνδρικά ειδή είς τό κατάστημά: ΜΗΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ Έπίσης παιδικα κονστούμια είς πλουσίαν συλ¬ λογήν. Πανταλόνια καί γκιλόττες επί παραγγελία. Τιμαί άσυναγώνιστοι. Τρέξετε δλοι στου ΜΗΝΑ. ι— |εΐ««·Ι « Τρέξ ΡΙ Ιί
  1
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα Ιναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ι^η/Ωβα
  ΑΙΝΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΗΕΖΟΗ
  ΣΥΝΕΙΔΗΤΑΙ ΕΙΣ ΚΛΝΤΙΗ1
  ΕΥΡΕΒΕΝΤΕΣ
  ΠΡΟ ΙΣΧΥΡΑΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΑΥΤΟΝ
  ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).—· Τηλεγραφήματα έκ
  τής "Απω Άνατολής πρός τό Αθηναϊ¬
  κον Πρακτορείον άναφέρουν ότι οί Κι*
  νέζοι συνεχίζουν τάς επιτυχίας των είς
  την περιοχήν τής Καντώνος.'
  Καθ* ά άγγέλλουν αί ανωτέρω πλη¬
  ροφορίαι, τα ίαπωνικά στρατεύματα εύ·
  ρεθέντα πρό ισχυράς πιέσεως των Κινέ-
  ζων ύποχωρούν πρός ανατολάς.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ
  ΤΟΥ ΗΝΤΕΝ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΣϊίΚΑΤΑΟΕΣΕΙ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκρί-βού μας).—Νεώτεραι είδήσεις
  έκ Λονδίνου βεβαιούν ότι ό τέως υπουρ
  γός των Εξωτερικών τής Μεγάλης
  Βρεττανίας κ. Ήντεν θά μεταβή λίαν
  προσεχώς είς Αμερικήν βυγκαταθέσει
  τής κυβερνήσεως τού κ. Τσάμπερλαιν.
  Ο ΧΑΛ1ΦΑΞ ΕΔΗΛΩΣΕΝ
  ΟΤΙ Η ΑΓΓΛΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΛΕΙ
  ΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  5Γ ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Κατά τάς έκ Λον¬
  δίνου πληροφορίαι ς ό Βρεττανός υπουρ
  γός τ ών Εξωτερικών λόρδος Χάλιφαξ
  εδήλωσεν ότι ουδόλως ή Αγγλία παρα
  μέλει τάς σχέσεις αυτής μετά τής 'Α-
  μερικής.
  Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΕΝΙΣΧΥΘΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΣ
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΡΤΪΧΙΑΗ ΤΗ! ΑΠΕΡΓΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Καθ* α αγγέλλε¬
  ται έκ Παρισίων ή θέσις τοΰ Νΐαλαντιέ
  εξήλθεν ένισχυμένη λόγω τής όλοσχε-
  ρούς άποτυχίας τής προχθεσινάς άπερ¬
  γίας.
  ΛΙΑ ΤΗΝ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  ΣΥΝΕΚΛΗΘΗ ΗΓΑΛΛΙΚΗΒΟΥΛΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  τής γαλλικής πρωτευούσης ότι την
  1 3ην Δεκεμβριού θά συνέλθη ή Γαλ-
  λική Βουλή. Ενώπιον τής Βουλής ό
  κ. Νταλαντιέ θά προβή είς δηλώσεις
  επί τής μέχρι τούδε εξωτερικάς καί έ
  βωτερικής πολιτικής καί θά ζητήση την
  έπικύρωσιν παρ' αυτής των τελευταί
  ών οίκονομικών τού μέτρων.
  ΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΝ ΤΟΝ κ- ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
  Βερολίνου ότι αί γερμανικαί έφημε
  ρίδες συγχαίρουν τόν κ. Νταλαντιέ διά
  την στάσιν τού άπένανυι τής άπεργίας,
  την οποίαν προεκάλειεν, ώς γράφουν
  α. εφημερίδας, ή Μόσχα, επί τή βά
  σει καθωριαμένου προγράμματος τό ό
  ποίον έφαρμόζεται πρός εξουδετέρωσιν
  των ώφελειών τής συμφωνίας τού ΙΙο·
  νάχου.
  ΣΗΜΕΙΟΥΤΑΙ ΠΑΛΙΝ~
  ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατ' ανακοίνω¬
  σιν τής μετεωρολογικής υπηρεσίας αη·
  μειούται πάλιν έν Ελλάδι άνοδος των
  θερμοκρασιών.
  Πρωϊα Παρασκευής
  2 Δεκεμβριού 1938
  Ό Ρίμπεντροπ πρόκειται νά μεταβή
  είς την γαλλικήν πρωτεύουσαν.
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού
  (τοϋ άνταποκριτοϋ μ«ς).—
  Κατά τάς εκ Βερολίνου πλη
  ροφορίας ό γερμανικός τύ-
  πος τονίζει ότι κατόπιν τής
  άποκαταστάσεως των πραγ-
  μάτων έν Γαλλία δέν π«ρί-
  σταται λόγος νά άναβληθή
  περαιτέρω ή επίσκεψις τοΰ
  Ρίμπεντροπ είς Παρισίους.
  Καθ" α άφήνουν νά εννο¬
  ηθή αί γερμανικαί έφημερί-
  δες' ό Ρίμπεντροπ θά μεταβή
  είς Παρισίους πρός υπογρα¬
  φήν τής προαγγελθείσα Γαλ
  λογερμανικής δηλώσεως τής
  άφορώσης την αποκατάστα¬
  σιν των σχέσεων μεταξύ των
  δύο χωρών.
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΤΣΙΑΝΟ
  ΚΑΙ Ο ΑΞΩΝ « ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΡΒΜΗΣ
  Έκ Ρώμης τηλεγραφείται
  ότι ό λόγος τοΰ ύπουργοΰ
  των Εξωτερικών τής Ιταλί¬
  ας *κομητος Τσιάνο υπήρξε
  πάλιν έπιβεβαιωτικός όσον
  άφορά τό αμετάβλητον τής
  Ίσχύος τοΰ άξονος Βερολίνου
  —Ρώμης.
  Οί Γερμανοί σχολιάζοντες
  τας δηλώσεις τοϋ Τσιάνο το-
  νίζουν ότι «ό χαλύβδινος ά-
  ξων παραμένει πλέον ή στα¬
  θεράς». Την σημασίαν τής
  σταθερότητος τοΰ άξονος οί
  Γερμανοί χαρακτηρίζουν πά¬
  λιν ώς σταθμόν διά την εύ-
  ρωπαΐκήν ειρήνην δεδομέ-
  νου ότι δέν έπαυσαν αί μη-
  χανορραφίαι των Σοβιέτ και
  των φίλων των, όπως λάβουν
  την «ρεβάνς» μετά την άπο-
  τυχίαν των είς τό τσεχοολο-
  βακικόν καί την υπογραφήν
  τοΰ τετραμερους
  είς τό Μόναχον.
  συμφωνου
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ
  ΚΑΙ Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  Τηλεγραφοΰν έκ Λονδί¬
  νου ότι αί έφημερίδες αί
  εκπροσωπούσαι τάς άντιλή-
  ψεις τοΰ κ. νΑτλυ τονίζουν
  δ:ι ό κ. Τσάμπερλαιν δέν
  έγκατέλειψε τάς παλαιάς τού
  έρωτοτροπίας καί ότι ή εξω-
  τερική θέσις τής^Αγγλίας έ-
  ξακολουθεΐ νά είνε μειονε-
  κτική άπέναντι τής Ιταλίας
  καί Γερμανίας. Αί έργατικαί
  έφημερίδες προσθέτουν ότι
  είνε καιρός ή αγγλικη πολι
  τική νά αποκτήση τό κΰρος
  έκεΐνο τό οποίον θά τής επι¬
  τρέψη νά εμποδίση την πε¬
  ραιτέρω επικράτησιν των ο-
  λοκληρωτικών κρατών.
  Αί έμπορικαι συναλλαγαί
  μέ τάς αύστριακάς περιοχάς.
  Τό υπουργείον τής Έθν.
  ΟίκονομΙας δι' έγκυκλΐου τού
  πρός τα 'Εμποροβιομηχανι-
  κά καί περιφερεισκα Επι
  μελητήρια καί τούς Συνδέ-
  σμους Βιομηχάνωνγνωρίζει δτι
  αποφάσει των κυβερνητικών
  επιτροπών επί τοΰ έλληνο
  γερμανικοθ κλήριγκ, τό συμ
  βατικόν έτος διά τα 8ρια ά
  ξίας τροποποιεΐται ώς πρός
  την διάρκειαν τού διά τοΰ κα
  θορισμοΰ αυτής άπό 1 Σε
  πτεμβρΐου μέχρι 31 Αύγού-
  στου 1939. ΓνωρΙζει έπΐσης
  δτι αί εΐσαγωγαί καί έξαγω
  γαί θά έξακολουθήσουν πραγ
  ματοποιούμεναι κατά τα μέ
  χρι σήμερον άπό τής έφαρμο
  γής τής νέσς συμφωνίας συμ
  ψηφισμοθ, Ισχύσαντα.
  Περαιτέρω τό υπουργείον
  τής Έθν. ΟίκονομΙας πληροφο
  ρεΐ δτι λόγω τής άναβολής
  τής τελωνιακής καί διοικητικώς
  αφομοιώσεως τής αύστριακής
  περιοχής αί συναλλαγαί
  θά έξακολουθήσουν προσω¬
  ρινώς διενεργούμεναι ώς
  καί μέχρι σήμερον υπό τόν
  όρον δμως διι, γενικώς ή
  πρός την Αύστρίαν ημετέρα
  έξαγωγή δέν δύναται νά ύ
  περβή κατ' ανώτατον δριον
  κατά 10 ο)ο τή" τής άντι-
  στοΐχου χρονικής περιόδου
  τοΰ ετους 1937.
  Όσον άφορδ τα έκ τοθ έ
  δάφους τοϋ πρώην δμοσπον
  διακοΟ κράτους, διαρκοθντος
  τοθ ανωτέρω προσωρινοθ κα
  θεσΐώτος, είς Έλλάδα είσα
  γόμενα έμπορεύματα, δέν
  θά θεωροθνται άπό έλληνικής
  πλευράς ώς έμπορεύματα, ά
  τίνα είσάγωνται έκ χώρας έ¬
  ναντι τής οποίας ή Ελλάς
  τυγχάνει παθητική.
  ΙΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ {
  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΡΕΑΘΟΝΤΑ ΜΗΝΑ
  Είς τόν λιμένα "Ηρακλείου
  κατέπλευσαν κατά τόν μήνα
  Νοέμβριον 61 έν συνόλω ά-
  τμόπλοια έξ ών υπό ελληνικήν
  σημαίαν ήσαν 39,υπό αγγλικήν
  2, υπό ουγγρικήν 1, υπό αί
  γυπτιακήν 2, υπό γιουγκο-
  σλαυικήν 1, υπό ίταλικήν 8,
  υπό γερμανικήν 4, υπό νορβη
  γικήν 1, υπό σουηδικήν 1, ύ
  πό όλλανδικήν 1 καί υπό δανι
  κήν 1.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ
  ΕΞ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  Υπο τοθ δπουργείου των Οί
  κονομικών κοινοποιεΐται πρός
  τάς τελιονιαχάς αρχάς απόφασις
  τοΰ δπουργοθ τής Γεωργίας, διά
  τής οποίας όρίζεται δτι έπειδή
  είς Οδγγαρίαν έπεξειάθη ό ά
  φθώδης πυρετίς των ζώιον, άπα
  γορεύεται έξ ολοκλήρου έκ τής
  Ουγγαρίας ή είσαγωγή παντός
  εΐδους μηρυχαστίχών ζώιον καί
  χο'ρων, των έξ αυτών προϊόν
  των, νωποθ κρέατος, άκατεργά
  στων δερμάτων, όστών, κερά
  των, έρίου κ?ί παντός εΐδους
  τριχών μή έξεσμένων ώς καϊ
  πάντων των άντικειμένων ή πραγ
  μάτων έπιδεκτικών ώς φο
  ρείς τής νόσου ταύτης, κόπρου
  ζώων, άχύρων, παντός είδους
  χλωράς ή ξηρας νομής, κλπ.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΕΡΜΟΑΡ
  Διά κοινής αποφάσεως των
  ύπουργών Οίκονομικών καί
  Έθν. Οΐκονομίας εξουσιοδο¬
  τήθη ή παρά τή Τραπέζη τής
  Ελλάδος Κεντρική Έπιτροπή
  άδειών είσαγωγής καθ" υπέρ
  βάσιν δπως χορηγή κατά
  τό τρέχον εισαγωγικόν εξά¬
  μηνον αδείας είσαγωγής καθ"
  υπέρβασιν φερμοάρ έκ κιτα-
  ρινοειδοθς, δασμ. κλ. 293 προ
  ελεύσεως Ιταλίας, μέχρι πό
  σότητος έν συνόλω άξίας δρ.
  300.000.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΥ
  Δι' αποφάσεως τοϋ υπουρ-
  Ιγείου Έθνικής ΟίκονομΙας ό-
  ' ρίζεται ότι διά την εξαγωγήν
  έλαιολάδών είς Γερμανίαν ά·
  ' παιτεΐται προηγουμένως έγκρι
  σις καί αδεία τής Τραπέζης
  τής Ελλάδος.
  ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ
  ΔΙΑ ΤΑ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Κατ' είδήσεις έξ Άγΐου Νι
  κολάου, είς. συνεδρίασιν τοθ
  Συμβουλίου τοθ Ταμείου Έ
  παρχιακής Όδοποιΐας Λσση
  θίου κατενεμήθη ώς κήτωθι
  τό συναφθέν πρό καιροΰ δα
  νειον των 3 300.000 δραχ. διά
  τάς συγκοινωνιακάς ανάγκας
  Λασηθίου:
  1) Διά την επαρχιακήν, ",ό
  δόν Βρυσσών—Δρασίου δρχ.
  300.000. Άγίου Νικολάου—
  "Εξω Λακωνίων δρχ. 150.000
  Κρητσας—Κρούστα δραχ. 200.
  000 Τζερμιάδω—Λαγοϋ, Πλά
  της—Κάτω Μετοχίου δραχ.
  210.000. Μεσελέρων—ΠρΙνας
  δρχ. 200 000. Ιεραπέτρας—Ά
  νατολής δραχ. 150.000. Ά
  χλαδίων — Ρουκάκας δραχ.
  800 000 καΙΣητείας—Ρούσσος
  Έκκλησιδς δραχ. 600.000.
  Έκ παραλλήλου υπό τοθ
  ύπουργείου Συγκοινωνίας διε
  τέθησαν διά τάς έθνικάς ό
  δούς Λασηθίου καί αί κάτω¬
  θι συμπληρωματικαί πιστώ
  σεις:
  Διά την Έθν. "Οδόν Πα·
  χείας 'Άμμου Σητείας δραχ.
  1.500.000, διά τάς όδούς
  Άγίου Νικολάου—Λασηθίου
  δραχ. 500 000. "Ιεραπέτρας
  Βιάννου δραχ. 2.000.000.
  Φουρνής — Έλούντας δρχ.
  500.000. Σητείας—Μαρωνιάς
  — Ιεραπέτρας (γέφυρα Φυγέ
  τη) δραχ. 733.000. Διά συμ
  πληρωματικά έργα τής διά
  προσωπικής εργασίας κατα-
  σκευασθείσης όδοΰ Φυγέτη—
  Χανδρδ δραχ. 300 000.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ
  'Λγορά Ηρακλείου
  Σταφίίβς:
  Σουλτανίναι α'. 17—18
  β'. 14.-16. —
  Καραμτΐ.
  Ελεμέδες
  ΚοινοΙ
  Ταχτάδες
  α'.
  α'.
  β·
  ΣταφΙδες μαύραι
  ' Ελαια 3-5ο
  12. - 13.
  8.- 10.-
  6. - 7.-
  8.-
  7.20
  650-
  5.-6.-
  28.50
  ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
  ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
  Αί είσπράξεις τοθ Τελω
  νείου Ηρακλείου κατά τόν
  λήξαντα μήνα Νοέμβριον ά
  νήλθον είς δραχμάς 9 062.
  518 80.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Αποφάσει τής Έπιτροπής
  των Διατιμήσεων αί τιμαί των
  αλεύρων καί τοϋ άρτοο καθο
  ρίζονται ώς εξής: Άλευρα
  λευκά κατ' όκδν δρ. 10.33.50,
  πιτυροΰχα 9 29. "Αρτος λευ
  κός δρ. 9.90, πιτυροΰχος 8 40.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΟΥΤΥΡΟΥ
  Δι' αποφάσεως των υπουρ
  γών Οίκονομικών καί Έθνικής
  ΟΙκονομΙας αύξάνεται κατά
  ποσοστ,όν 50 ο)ο ή είσακτέα έ-
  ξαμηνιαΐως ποσότης βουτύρου
  μαγειρικής χρήσεως.
  Η , ΜΕΤΑΦΟΡΑ
  ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ
  Δι' έγκυκλίου τού τό Γενι
  κόν Χημεϊον τοϋ Κράτους
  πρός τα παραρτήματα καί
  χημικούς τοθ ΓενικοΟ χημβί
  ου τοϋ κράτους, καί τούς οί
  κονομικούς έφόρους γνωρίζει
  δτι δέον δπως οί παντοπώλαι
  έφοδισσθώσι δι' άδειών μετα
  φοράς διά τα ύπ' αυτών μετα
  φερόμενα είς άλλην πόλιν ή
  χωρίον οίνοπνευματώδη ποτα
  καί είς ποσότητα άνω των
  πέντε χιλιογράμμων.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΥΝΟΊΚΩΣ
  Η ΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ
  Κατά τηλεγραφικάς άναφοράς
  των γεωργικών 6πηρεσ ών τής
  ύπαίθρου πρός τό υπουργείον τής
  Γεωργίας, συνεχίζεται υπό εύνο'ι
  κάς συνθήκας ή σπορά τοθ σίτου
  καί των άλλων δημητριακών κα
  τα τρόπον έντατικόν. Έκ των μέ
  χρι τούδε συγκεντρωθέντων στοι-
  χείων, καθίσταται πρόδηλον δτι
  ή έκτασις ή όποία θά στταρή
  εφέτος διά σίτου θά είνε κατά πό
  λύ ανωτέρα τής σπαρείβης κατά
  τό παρελθόν έτος, δηλαδή θά
  είνε ανωτέρα των 8 1)2 έκατομμυ
  ρίων στρεμμάτων.
  ΔΑΣΜΟΛΟΠΚΑ
  Δι' ύπουργικής άποφάσε
  ως κατετάχθησαν είς τόν Β'.
  εισαγωγικόν πίνοκα τα φυ
  τοπαθολογικά σκευάσματσ,
  παρασιτοκτόνα, ή έντομοκτό
  να, ί) μηκυτοκτόνα.
  ΜΙΠ^ωϊνή
  ΟΙ ΓΔΛΛΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ
  ΔΕΝ ΒΑ ΑΝΕΧΒΟΥΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ
  ΤΟΝ ΙΙΙΙΗΙΕΙΙ ΝΟΜΟΝ
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
  ΓΡΑΜ. ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΑ1ΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τού άν·
  ταποκριτού μας).—Νυκτεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι ό
  Γενικός Γραμματεύς τής εργατικάς συν-
  ομοσπονδίας κ. Ζουώ προέβη είς δή.
  λώσεις επί τής προχθεσινάς άπεργίας
  καί των σκοπών αυτής.
  Οί Γάλλοι εργάται, ετόνισεν ό κ.
  Ζουώ, δέν θά άνεχθούν την κατάργησιν
  των έργατικών καί κοινωνικών νόμων,
  την οποίαν παρααχευάζει ό κ. Νταλαν-
  τιέ.
  ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΩΝ
  ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΙΣ ΠΟΛΛΑΣ
  ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΠΟΛΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ" 1 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά τα έκ Γαλ
  λίας τηλεγραφήματα είς πολλάς, έπαρ
  χιακάς πόλεις συνέβησαν σοβαραί συγ
  κρούσεις'άστυνομίας καί άπεργών. Καθ*
  ά λέγεται είς τάς συγ*ρούα*ις ταύτας
  ετραυματίσθησαν ή έμωλωπίσθησαν άρ
  κετοί εκατέρωθεν. Σημειωτέον ότι τάς
  ταραχάς αύτάς εδημιούργησαν οί άπερ
  γοί άπειθούντες πρός τάς διαταγάς των
  άρχών.
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΝ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
  ΤΟΥ ΕΚΠ1ΙΑΕΥΤΙΚ0Υ ΣΥΜ ΙΟΥΛΙΟΥ
  ΥΟΟ ΤΗΝ ΜΜ*1$ κ. Ι. ΜΕΤΑ5Ι
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτού μας).— Σήμερον, συνήλθεν
  υπό την προεδρίαν τού κ. Πρωθυπουρ
  γού ή όλομέλεια τού έκπαιδευτικού
  συμβουλίου. Ή όλομέλεια έξήτνσε βα
  αικά έκπαιδευτιχά ζητήματα καί έλα
  βε διαφόρους άποφάσεις.
  ΣΦΟϋΙΡΟΤΑΤΗ ΜΑΧΗ
  ΚΙΝΕΖΩΝ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Έκ τής "Απω "Α
  νατολής αγγέλλεται ότι σφοδρά μάχη
  συνάπτεται μετνξύ Κινέζων καί *Ιαπώ-
  νων παρά την πόλιν Τσιγκσά.
  ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΒΥΕΛΑΩΔΕΙΣ
  ΑΙ ΣΥΝΕΑΡΙΑΣΕΠΗΠΑλλΙΚΗΣ ΒΟΥΑΒΪ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). —Κατά τα έκ Πα¬
  ρισίων τηλεγραφήμντα αί πρώται συνε-
  δριάσεις τής γαλλικής βουλής προβλέ·
  πονται θυελλώδεις. ·
  Ο κ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΒΑ ΚΑΤΟΡΟΟΣΗ
  ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΗ ΚίΙΕΙί ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Αγγέλλεται εκ
  τοΰ έξωταρικού ότι ό κ- Νταλαντιέ λο·
  γοδοτών ενώπιον τής Βουλής. είνε πι¬
  θανώτατον άπό τοθοε ότι θά κατορθώ¬
  ση νά επιβληθή καί νά συγκεντρώση την
  πλειοψηφίαν ταύτης προκειμένου νά ε¬
  φαρμόση τα καταρτιιθέντα νομοσχέδιά
  τού.
  Κ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  &ΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Καθ* ά άγγέλλε·
  ται έκ Παρισίων παρα την όλοσχερή ά-
  ποτυχίαν τής άπεργίας των Παρισίων
  διατηρεϊται ή έπιφυλακή τού στρατοΰ
  καί τής άβτυνομίας τόσον έκεϊ δβον καί
  είς πλείστας έποιρχιακάς.πόλεις.