96614

Αριθμός τεύχους

5031

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

3/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟ1νΑΙ.
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  βξαμηνος 2
  Άμεριχής
  έτησια δολ. 15
  έξαμηνο; > 8
  κατά φύλλον
  ΣΑΟΟΑΤΟΝ
  3
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  .93$;
  Γ ΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΓΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΜΤΑΚΤΗΣ ΘΡ ν ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΜ-ΙΟΝ ΚΓΊ11Μ1 ■ 1.10! 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5031
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  Είς τάς Αθήνας έγιναν
  χθίς, μέ όλην την έπιβαλλο-
  • μένην έπιοημότητα, /τα έγ-
  χκίνια τής νεοϊδρυΒείσης Συ
  νεταιριατικής σχολής. Κατά
  τα κγκαίνια δέ ό πρωθυπουρ-
  γός κ. Μεταξάς, πού παρί¬
  στατο καί υπό την ίδιότητά
  τού ώς άνώτατβς έπόπτης τής
  έθνικής συνομοσπονδίας των
  Συνεταιρισμών τής Ελλάδος,
  εύρε την ευκαιρίαν νά ομι¬
  λήση διά τούς μεγάλους οκο-
  πούς πού έπιδιώκει ή ίδρυσις
  της βχολής διά τάς προόδους
  τής συνεταιριοτικής ίδέας καί
  διά τάς ελπίδας πού τρέφει ή
  κυβέρνησις διά τούς συνεται-
  ριομούς. Καί ήκούσθησαν οί
  λέγοι αύτοί τοΰ κ. Πρωθυ·
  πουργοΰ μέ εξαιρετικήν ικα¬
  νοποίησιν. Όπως εγένετο
  δεκτή μέ χαράν καί ή ίδρυ¬
  σις τής συνεταιριστικής σχο¬
  λής όχι μόνον άπό τούς α¬
  γρότας, άλλά άπό όλον τόν
  πληθυσμόν. Διότι ή πρόοδος
  της ύπαίθρου καί ή αύξησις
  τής παραγωγής ένδιαφέρει
  έξ ίσου καί τούς αγρότας καί
  τούς άστούς.
  Σήμερον αλλωστε, παρα-
  δέχονται όλοι γενικώς ότι ή
  καλυτέρα καί ή έπωφελεστέ-
  ρα μορφή οίκονομικής ©ρ-
  γανώοεως των γεωργών ΐϊνε
  ή ουνεταιριστική. Καί ή πεϊ-
  ρα άπέδειξε καί διά την
  χώραν μ*ζ, ότι οί γεωργικοϊ
  συνεταιρισμόν άποτελοΰν θε¬
  σμόν έπωφελή καί ευεργετι¬
  κόν. Όπου εδημιουργήθη-
  σαν καί έδρασαν οί συνεται¬
  ρισμόν έκεΐ εσημειώθη καί ή
  μεγαλυτέρα γεωργική καί έκ
  πολιτιστική έν γένει πρόοδος.
  Όπου έλειτούργησαν συνε-
  ταιρισμοί έκεϊ έφηρμόσθησαν
  καί τα νεώτερα συστήματα
  έπιοτημονικής καλλιεργείας.
  Έκεΐ ήσκήθη λελογισμένως
  καί ή άγροτική πίστις. Έκεΐ
  παρετηρήθη καί αύξησις τής
  παραγωγής καί βελτίωσις τής
  ποιότητος των παραγομένων
  προϊόντων. Καί είς τάς άλλας
  χώρας έπίσης, μάς διδάσκει
  ή πεΐρα καί ή πραγματικό¬
  της δτι ό άριθμός των λει·
  τουργούντων συνεταιρισμόν
  είνε άνάλογος πρός τόν βαθ¬
  μόν τού ύπάρχοντος πολιτι-
  σμοΰ καί αντιστρόφως.
  Δυστυχώς ομως είς την
  Έλλάδα δέν εΐχε δοθή μέχρι
  πρό τινος ή άρμόζουσα ση-
  μασία είς τόν θεσμόν των
  συνεταιρισμόν. Καί παρ' 2-
  λον ότι ;είς την Έλλάδα ί-
  δρυ9ησαν οί πρδτοι συνεται-
  ρισμο), μέ χό πρότυπον των
  Αμπελακίων, έν" τούτοις ε¬
  πί μακρόν ή συνεταιρική Ι.
  οεα ειχε περιωρισμένην ά-
  κτϊνα δράσεώς. Ίδρύθησαν δέ
  καί έλειτούργησαν κυρίως
  πιστωτικοί συνεταιρισμόν Οί
  παραγωγικοί, οί ύγειονομι-
  κοί, οί τυροκομικοί, οί συγ¬
  κεντρώσεως έπεξεργασίας καί
  πωλήσεως των προϊόντων
  συνεταιρισμόν Πού είνε καί
  οί περισσότερον ώφέλιμοι καί
  άποδοτικοί, ή παρημελήθη-
  σαν ή έμειναν εντελώς αγνω
  στοι ώς μορφαί οίκονομικής
  οργανώσεως.
  Καί τούτο διότι δέν υπήρ¬
  ξαν οί έμπνευσμένοι κήρυ-
  κες καί άπόστολοι τής συ·
  νεταιριστικής Ιδέας νά διαφω
  τίσουν τούς αγρότας. Διότι
  τό παλαιόν κράτος δέν έμε-
  ρίμνησε ποτέ σοβαρώς διά
  τούς αυνεταιρισμούς. Έπει-
  τα καί πολλοί άπό τούς ιδρυ¬
  θέντα; συνεταιρισμόν; δέν
  έλειτούργησαν καλώς διότι
  δέν εΐχαν τα κατάλληλα πρό
  σωπα νά τούς διευθύνουν
  καί νά κρατοΰν τακτικά βι-
  βλία, καί είς τό τέλος διε¬
  λύθησαν. Τό χειρότερον δέ
  ήτο ότι ή άποτυχία καί ή
  διάλυσις Τΰν συνεταιρισμόν
  αυτών, έφερε την απογοή¬
  τευσιν είς τούς αγρότας καί
  κατέστρεφε την συνεταιριστι
  κήν ιδέαν.
  Ήδη ομως, τα πράγματα
  μετεβλήθησαν. Ή σημερινή
  κυβέρνησις έστράφη μέ στορ
  γήν πρός την ύπαιθρον. Κα¬
  τενόησε την αξίαν των συ·
  νεταιρισμών. Έπροστάτευσε,
  κατωχύρωσε καί ένίσχυσε
  τόν θεσμόν των. Τώρα ίδρύει
  κχί σχολήν συνεταιριστών,
  είς την οποίαν θά έκπαιδευ-
  θοΰν είδικοί, φωτισμένοι ά-
  πόστολοι τής συνεταιρικής
  ίδέας καί ύπάλληλοι ίκανοί
  νά κινήσουν τόν μηχκνισμόν
  των συνεταιρισμόν. Είναι
  κ«ί ή ίδρυσις τής σχολης αύ
  τής νέα ενίσχυσις τής συνε¬
  ταιριστικής κινήσεως άλλά
  κκί νέα εκδήλωσις τοΰ έν
  διαφέροντος τής κυβερνήσε-
  σεως διά την πραγματικήν
  πρόοδον τής ύπαίθρου.
  0ΠΡ.Ζ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΟΡΕΙΒΑΤΑΙ
  ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΣ1Α
  Είς τό γραφείον προχθές τοθ
  ΌρειδατικοΟ μας Συνδέαμου, έ
  θαύμασα ίνα άπό τα ωραιοτέρα
  φωτογραφιχά ρεπορτάζ. Οί ίπι
  κεφαλής τής ωραίας αυτής δργα
  νώ«ως-καΙ δεν άναφέρω ονόμα
  τα διά νά μή προσχρούσω είς
  την είλιχρινί) μετριοφροσυνην των
  -φροντίζουν καί γι' «ύτί: Πως
  νά άπαθανατίζουν την δράσιν ..των
  άλλά καί τούς σκοπούς τους ώ
  ποίους μέ κόπους ίξυπηρετοθν,
  είς ευγλωττα δσον καί αξιοπρόσε
  χτα άλμπουμ. Καλλίτερα Χ«ί
  οχέψις ώφελιμιστιχή σμίγουν έδ6>.
  Επιΐρατεΐ τό «ρμονιχδνέκεινο
  δίπτυχον— τής αίοθητιχής *«
  τής εύγενείας—το δποίον διαχρί
  νει δλες τίς φιλοκοινωνιχές προ
  οπάθειες. .
  Είνε βέβαιον δτι άσχέτως πρός
  τάς προόδους τής ελληνικάς _ άρει
  βασίας πού είνε καί έν τω συ
  νίλφ των «ξι«ι «*«]; ευφημου
  μνείας-τό Ήράκλειο πρέπει να
  ύπερηφανεύεται, δποθέτω δια
  την ανάπτυξιν τοθ άθλτ,τιχοθ χλΙ
  •/υσιολατριχου αύτοθ *Μ*°»· **"
  μοΰμαι Ινα βραδυκίνητον συμπο
  λίτην πού ουδέποτε ήθελε νά κα
  ταλάβη τοιούτου εϊδους άπασχολή
  σεις: ,
  —Τί θέλουν οί άνθρωποι καί
  πέρνουν τα βουνά;/Έχουν καμμιά
  βίδα χαλααμένη, Γρεμοτσχκίζον
  ται στά καλά χαθούμενα ή άπό
  λόγους άλλους πού τού; ένδιαφέ
  ρουν άτομικώς,
  Οί άνθρωποι τής διαβοήτου
  ελληνικήν ραστώνης εχουν καί
  σήμερον άχόμη χάτι τέτοιους σαρ-
  καστικού; δρισμού;. Δεν τούς έν
  διαφέρει δτι ό πολιτισμδς τελευ¬
  ταίως έστράφη πρός τό ύπαιθρον
  καί ώς σταθμόν οίκονομικής ά-
  ναδημιουργίας καί ώς σταθμόν
  πνευματικάς καί σωματικής άνα-
  νεώσεως. Μιά ματιά άλλως τε είς
  τάς φωτογραφίας πού απεκόμισαν
  οί δρειβάται άπό τα τουρνέ των,
  άρχεϊ διά νά κατατοπίση σχετι¬
  κώς χ*1 τδν μάλλον δύσπιστον,
  Δέν γνωρίζεις μόνον τόν τόπον
  σου με την δρειβασίαν. Γνωρίζεις
  κάτι περισσότερον: Τό φυσικόν
  τού μεγαλείον καί την άδάμαστον
  ιστορίαν τού. 'Υπέροχα τοπεΐα &
  πάρχουν είς τα θρυλιχά βουνά
  μ,ας άλλά χαί ύπέροχοι άναμνη-
  σεις. οι χρι,τιχοίΐάγβνες ξεδι-
  πλώνουν τοΰς δποβλητικούς των
  όραμ«τκ»μ°ύί γύρω ^άπθ παληό;
  Ο ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τού Άγγλου συγγραΦέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ
  12ο ν
  ι-κοσ; πολεμοσ
  Ό Κεμάλ είς τα Δκρδανέλλι».
  Ό Λίμαν φόν Σάνδερς δέν είχε
  σπουδαίαν ιδέαν διά τούς Τούρ-
  κους άξιωματιχούς έν γένει, άλλά
  ταχέως ανεγνώρισεν δτι δ Μουστα
  φί Κεμάλ δέν είχε συνήθη στρα
  τιωτικά χαρίσματα. Βεβαίως τόν
  εύρισκε στρυφνόν, απότομον καί
  έπιθετικόν Οσάκις επρόκειτο νά
  εκφράση την γνώμην τού. Κάποτε
  είπεν είς τόν Γερμανόν στρατηγόν
  δτι ή Βουλγαρία ίχανε πολΰ καλά
  χαί παρέμεινεν ούδετέρα. διότι
  δέν ήταν καθόλου βέβαιον δτι ή
  Γερμανία θά ένίχα τελικώς.Άλλο
  τε πάλιν δτι τό γερμανικόν έπιτε
  λεΐον 2έν ήξευρε τί ϊκανε. Άλλ'
  ώς στρατιώτη; ήξευρε καλά τή
  δουλειά τού. Είχε κρίσιν, διαυγή
  καί ήταν άποφασιστικδς. Τάς γνώ
  μας τού έστήριζε πάντοτε είς ά-
  κλόνητα θετικά δεδομένα.
  Συχνά διεφώνει ζωηρώς μέ τόν
  Σάνδερς, διότι καί οί δυό των ή
  σαν άγέρωχοι ώ; δ Έωαφόρος.
  Έν τοσούτω δ Κεμάλ ήρεσεν είς
  τόν Γερμανόν στρατηγόν Τοθ έν-
  θύμιζε Πρώασον. Ήταν συπημα·
  τικός, άκαμπτος, δέν έν5ιεφέρετο
  νά Ιχη τάκτ: Ήΐαν άπότομος.
  Άλλά πρό παντός ήταν Ινα; πρώ
  της τάξεως πολεμιστάς.
  —θαυμάσιος άξιωματ'χός... ά-
  ληθινό; «άρχηγός» ε*λεγε περί αύ
  τοθ δ φόν Σάνδερς, καί τοθ είχεν
  εμπιστοσύνην.
  Καί δ Μουσταφά Κεμάλ, παρ'
  ϊχι άντεπάθει τού; ξένους καί Ι δι
  αιτέρως τους Γερμ*νούς διά την
  ανάμιξιν που τού; είχε έπιτρέψει
  δ Έμβέρ είς τα τουρκικά'πράγμα
  τα, έσέβετο τόν Σάνδερς. Άνεγνώ
  ριζεν δτι δ Γερμανός αύτός ήταν
  γενναΐο; καί ευσυνείδητος στρατι
  ώτης.
  —Ό Αίμαν φόν Σάνδερς—είπεν
  κάατρα, άπό παληέ; μονές, άπό
  μεγαλοπρεπεΐς δρυμούς, άπό ψη·
  λέ;, θεαματικώτατε;,'6ουνοχορυ·
  φές.
  θά ελεγε κανείς δτι χαί ή λε
  πτομέρεια άχόμη τής έπιχινδύ
  νού περιπετείας, ϊχει Ινα λόγο πά
  ραπάνω διά νά πληθύνη—δπως
  καί πληθύνη—τάς τάξεις των
  Ηρακλειωτών όρειβχτών. Είπαν
  πολλοί δτι ή ζωή δέν νοείται
  χωρίς συγκινήσεις.Φχντάζομαι δέ
  δτι δ δρος αύτός Ιχει πέρασιν
  «ρό πάντων εί; τόν αίώνα μα;
  δπου ή μηχανή τείνει νά κατα
  στήση νά πάντα ζητήματα ρωλο
  γιοθ—ζητήματα δηλ. μονοτονίας
  καί άνίας. Οί φυσικοί δροι τής
  δγείας έξ άλλου χαί τής δημιουρ
  γίας, ' είνε αδύνατον νά έξασφαλι
  σθοθν χωρίς κίνησιν, χωρίς κ*
  θαρόν άέρα, χωρίς άθλησιν δπό
  την πραγματικήν σημασίαν τής
  λέξεως Τα δτι τα καλά κδποις
  κτώνται, δπως ελεγαν οί άρχαί-
  οι, δέν είνε μόνη δπδθεαι; κα
  θημερινή; ζωή;. Είνε καί πολύ
  θά έλεγα, υπόθεσις...δρειβααία;.
  Άπό έκεί τουλάχιστον άρχίζει νά
  άποκτά θέσιν καί %ϋρος, διά τάς
  δγιεΐς κοινωνία; καί τα γερά
  σώματα. Έτσι τα τελευταία, θά
  άνθέξουν καί εί; άλλους χόπους
  —τού; κόπους τής ζωής.
  * *
  *
  Ή δράσις τής δρειβατιχής μ
  οργανώσεως, δέν είνε λοιπόν ά
  πό τάς κοινάς. Είνε άπό έκείνας
  πού τιμοθν καί χαρακτηρίζον
  κάθε κοινωνίαν χαί χάθε πρίο
  δόν. Βεβαία άπό τό Διοικητικόν
  συμβούλιον χαί άπό τάς εκάστοτε
  συνελεύσει δέν λείπουν αί διαφω
  νίαι. "ΙΙοΖαι δμως διαφωνίαι,
  Έκεΐναι ποΰ χαραχτηρΐζουν την
  ίίμιλλανγύρω άπό τόν θεμελιιο
  δή, γενικόν σκοπόν. Καί συμβαί
  νει ανεξαρτήτως σοζητήσεων ό
  ακοπός αυτός νά έξυπηρετήται άρι
  στοτεχνικά. Καί τό θαυμάσιον
  απόρ τής όρειβασίας νά άποκτα
  δπαδούς χαί νά καρποφορί ώς
  εκτέλεσις μέ εύρυτίρους χοινωνι
  κούς χαί εχπολιτιστιχ&ύς σχοπούς.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ό Κεμάλ είς μίαν άαυνήθως γεν-
  νΐιόφρονα στιγμήν τού, διότι σπα
  νίω; ϊλεγε χαλό διά τούς άλλοις
  —ήιαν δπως πρέπει νά είνε Ινας
  άνώΐερος άξιωματικός Συχνά διε
  φωνούσαμεν, άλλ' άπαξ καί έδιδε
  τάς διαταγάς τού, μέ άφινεν έλεύ
  θερον νά τάς έκτελίσω ώς έγώ Ι-
  νόμιζα καλλίτερον.
  Άπό δλου; τούς πράκτορας έν
  Καίρφ καί Αθήναις έστέλλοντο
  πληροφοίίαι δτι οί Άγγλοι ήτοι:
  μάζοντο πρός επίθεσιν. "Ογδοήντα
  χιλ'.άδες άνϊρών ή3αν Ιτοιμοι είς
  Αίγυπτον. Έτοιμος -ζταν έπίσης
  καί Ινας ίσχιιρό; στόλος.
  Ό φόν Σάνδερς άντεμετώιτιζεν
  έ'να Ιύσκολον πρόβλημα. Ή γραμ
  μή τής άκτής τής Καλλιπόλεω;
  είχε μήκος πενήντα δύο χιλιομέ-
  τρών 'Η χώρα ήταν όρεινή. καί
  μερικά έκ των άρέων της έδέσπο-
  ζαν τής δλης θέσεως Οί "Αγγλοι
  μέ τάν στόλον των θά ήμποροθσαν
  ν' άποβιβάσουν τούς 80 000 άν-
  δρες των εις οιονδήποτε σημείον
  τής μοτκρίς άκτής ήθελαν, νά κυ
  ριεύσουν Ινα οιονδήποτε των δέ
  σποζόντων όρέων, νά τόν βγάλοκν
  άπό τάς θέαεις τού καί ν' άνοί
  ξοαν την οδόν πρός την Κωνσταν
  τινούπολιν.
  Είχαν έν δλφ έξήντα χιλιάδας
  άνδρών. Τους κατένειμαν είς τρείς
  όμάδας έξ είκοσι χιλιάδων άν¬
  δρών εκάστην, κατά μήκος τής
  χερσονήΐου. Καί ήταν ΰποχρεωμέ-
  νος νά κάθεται χαί νά περιμένη,
  διότι κανείς δέν ήξευρε πό τε χαί
  ποθ θά έφθαναν οί "Αγγλοι. Οία
  δήποτε έκ των τριών δμάδων έδέ
  χέτο την επίθεσιν, θ' άντεμετώπι
  ζεν επί δύο ή τρείς ημέρας άνω
  τέρας δυνάμεις, Ιω; δτου κατέφθα
  ναν ένισχύσεις.
  Μέλις επέστρεψεν άπό την Ρωσ
  οίαν, έ Έμβέρ, Ιδωσεν διαταγάς
  νά μετατεθη' άμέσως δ Μουσταφά
  Κεμ4λ. Ό φόν Σάνδερς 5ποχρεω
  μένος νά εκτελέση την διαταγήν,
  έξέφρασεν απροκαλύπτως την θλΐ
  ψ!ν τού χαί ανέθεσεν εί; τόν Μου
  σταφά Κεμάλ την διοίκησιν τής
  19ης μεραρχίας, ή δποία παρέμε
  νεν έν έφεδρεία είς Μάδυτον. Ταύ
  τοχρόνως τοθ ϊδωαε διαταγάς νά
  είνε φειδωλός είς την χρησιμοποί
  ησιν των στρατευμάτων τού, εως
  οΐου ήθελε φανή ποΰ θά χατηύθυ
  ναν την κυρίαν των επίθεσιν οί
  "Αγγλοι.
  Άγανακτημένος έκ των διατα
  γ ώ ν τοθ Έμβέρ, δ Μουσταφά Κε
  μάλ έν τοσούτω έβλεπεν οί; δ Αί
  μαν φόν Σάνδερς τοΰ είχεν έμπι
  σιοσύνην. Έπιφορτισμένο; μέ την
  διοίκησιν στρατευμάτων υπό έ'να
  ανώτερον δ οποίος τοθ είχεν έμπι
  σχοσύνην καί εστηρίζετο ' είς αύ
  τόν, καί τόν δποίον έσέβετο δ
  Μουσταφά Κεμάλ έγινεν άλλος
  άνθρωπος. "Επαυσε νά είνε αίώνι
  ος μεμψίμοιρος. Έρρ(φθι>] είς τό
  Ιργόν τού. Είς την επιφάνειαν ηλ
  θεν δλη ή λανθάνουσα δύναμις καί
  ίκανότης τού. Ή μεραρχία·του ά-
  πετελείτο άπό ένα πλήρες τουρχι
  χον σύνταγμα καί δύβ πτωχά ά-
  ραβικά συντάγματα. Έντό; ολί¬
  γων έβδομάδων τα συνεχρότησεν
  είς πρώτης τάξεως δύναμιν. Προ
  έβαινεν είς άναγνωρίσεις τοθ εδά
  φους καί έπροπαρασκευάζετο διά
  χάθε ενδεχόμενον.
  Την Κυριακήν 25ψ Απριλίου,
  έξαπελύθη ή αγγλικη έπίθεσις.Έ-
  λαφρά δμίχλη εκάλυπτε την θά
  λασςιαν. Μέσα άπό αυτήν έπρόβαλε
  μιά θεωρία χαλυβδίνων πλοίων:
  θωρηκτών, χαταδρομιχών, μετα
  γωγικών. Ένα τμήμα χατηυθΰν
  θτ) πρός τα βόρεια σημεΐα τής
  χεραονήσου, είς Μπουλεΐρ. Ή κί
  νησίς ϊγινε , πρός παραπλάνηαιν
  τού έχθρού κ'αί πράγματι ό φόν
  Σάνδερς έξηπατήθη. Ένα άλλο
  τμήμα έατράφη πρός νότον.
  Ή κυρία επίθεσις έστράφη πρός.
  τό κέντρον. Άπετελεϊτο άπό Αύ·
  στραλοώς. Άντικειμενιχές της σκο
  •πός ήταν ν' αποβιβασθή είς τα χά
  μηλά σημεΐα παρά ΐό Γκαμπά
  Τεπέ καί νά προχωρήαη κατ' ευ¬
  θείαν διά- τής κοιλάδος πρός την
  Μάδυτον, καί ίίστερα νά στραφή
  καί νά κυριεύση την σειράν των
  λόφων πού ήσαν. γνωοτοί υπό τό
  δνομα Τσουνούκ Μπαΐρ, χαί εύρί
  σκοντο είς μικράν απόστασιν άπό
  τοΰ'στρχτοπέδου τοΰ Μουσταφά Κε
  μάλ καί ήσαν ένα άπό τα κλειδιά
  τής δλης θέσεως.
  Ένα ισχυρόν ρεΰμα πχρέσυρε
  τα μεταγωγικά μακράν πρός βορ
  ράν καί οί Αύστραλοί άπεβιβί-
  σθησαν χατά λάθος είς Άρί Μπουρ
  νοθ, καί εΰρεθέντες είς τοΰ; χαμη
  λοτέρους λόφους έστράφησαν κατ'
  ευθείαν πρός τού; άποκρήμνους
  λόφους, των κορυφών Τσουνούκ
  Μπαΐρ.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ δέν έγνώ
  ριζε τίποτε άπό αύτά. Είχε διατά
  ξει τό καλύτερον σύνταγμα τού,
  τό 57, νά εξέλθη είς τάς 5 30' τής
  πρωίας πρός εκτέλεσιν γυμνασίων
  είς μίαν ύπωρείαν τοΰ Τσουνούκ
  Μπαΐρ. Καθώ; άνέβχινε την χλι-
  τθν είδε μίαν γραμμήν Τούρκων
  άκροβιλητών πού άνέβαιναν πρός
  την κορυφήν τοΰ λόφΛ.
  —ΤΙ χάνετε, τούς εφώναξε.
  —Οί "Αγγλοι απεβιβάσθησαν.
  Είμεθα τα προχωρημένα φυλάκια
  καΐά μήκος τής παραλ'ας, Έξη
  νζγκάσθημεν εί; ύποχώρησιν.
  — Ποθ απεβιβάσθησαν,
  —Είς Άρί ΜπουρνοΟ
  —Κάμετε μεταβολήν καί έπιτε
  θήτε μέ την ξιφολόγχην! τού;
  διέταξε.
  Τσχερα άπό ολίγα λεΐϊτά κατέ
  φθασεν αίτησις τή; ένάτη; μεραρ
  χίας πού ευρίσκετο πρός τα δέ
  ξιά. Διά τής αίτήσεως έπεβίβαι
  οΰΐο ή πληροφορία τής άποβιβχ
  αεως των Άγγλων καί έζητείτο
  ένας λόχο; πρός κάλυψιν τής άρι
  άχερα; της πΐέρυγος.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ Ικαμε γρή
  γορα τού; ΰπολογισμούς τού. Ε¬
  γνώριζεν δτι δ φόν Σάνδερς επί¬
  στευεν δτι ή επίθεσις θά ένηργεϊ-
  το είς την βορείαν έσχατιάν πλη
  οίον τοΰ Μπουλεΐρ. Άλλά τό Τσου
  νοΰκ Μπι'ιρ ήταν τό άληθινό κλει
  δι ολοκλήρου τής θέσεως. Έξ άλ
  λων πληροφοριών πού κατέφθχσαν
  ήτο φανερόν δτι ίσχυρά δύναμις
  είχεν αποβιβασθή άπέναντί τού
  καί δτι άντικειμενικός της σκο
  πός ήταν τδ Τσουνούκ Μπεΐρ. Ά-
  μέσιος, ώ; έξ ένστίκτου, ένέησεν
  δτι ώφειλε νά σώση τό Τσονοΰχ
  Μπεΐρ, καί μάλιστχ χωρίς χρονο-
  ιβάς. Δέν είχε καιρό διά νά πε
  ρ ι μένη διαταγάς. Σημασίαν είχαν
  καί αί στιγμαί άχίμη. «Ταχύ¬
  της, ταχύτης, πάντοτε ταχύτης»
  ήτο Ινα άξίωμα τοθ Μεγάλου Να
  πολέοντος, πού δ Κεμάλ πολλάκις
  έπανελάμβχνε. Καί διέταξε την
  υπ' αυτόν δύναμιν νά στραφή δ
  σον ταχύτερον ηδύνατο, πρός τό
  Τσουνούκ Μπεϊρ.
  Είχε μόνον ίνα μικρόν χάρτην
  τή; τσέπης πρόχειρον. Έπ' αυτού
  δέν έσημΐιώνετο %5α τό Άρί
  Μπουνού. Μέ τόν χάρτην αυτόν
  είς τό χέρι, μίαν πυξίδα είς τό
  άλλο, καί Ινα χωροφύλα«α διά νά
  τοΰ χρησιμεύη ώ; δδηγό;, επρο¬
  χώρησεν επί κεφαλής διαχοσίων
  άνδρών. Τό έδαφος ή:αν άπδχρη
  μνον γεματο μεγάλα χοτρώνια, ά-
  νοιγμένον άπό βαθείας χαράδρας.
  Οί άνδρές τού δέν τόν έπρόφθαι
  ναν. "Οταν έφθασεν είς την κορυ
  φήν, κοντά τού ευρίσκοντο έλάχι
  στοι μόνον. Κάτω τού ακριβώς είς
  τή μέση τοΰ δρέμου άπό τής τελευ
  ταίας υπωρείας, είς απόστασιν ού
  τε τετραχοσίων 6αρδών είδε νά
  προελαύντ, ή πρωτοπορεία τής
  φάλαγγο; των Αυστραλών.
  Ό διοικητής τοθ συντάγματος
  ευρίσχβτο είς μικράν απόστασιν
  πίσω τού, παρακινών τους άνδρας
  τού νά σπεύδουν επί τοθ άποτδμου
  έδάφους. Ό Μουσταφά Κεμάλ τόν
  εκάλεσε κοντά τού χαί τόν διέ¬
  ταξε:
  —Μάζευσε δσοιις περισσοτέρου;
  άνδρας δύνασαι, 'προχώρησε χαί
  Βραβεΐα.
  Χρηματικά επαθλσ καί βρα
  βεΐα καθιεροΐ τό υπουργείον
  τής Γεωργίας διάτούς προοδευ
  τικούς καλλιεργητάς. Καί τοΰ
  το διά νά ενισχύση τάς καλ
  λιεργεΐας κσί 1&1α των δημη
  τριακών. Ή ίδέα είνε καλή.
  Κσί τό μέτρον είνε έπιτυχές
  καί θά έχη ασφαλώς εύχάρι
  σία καί (κανοποιητικά άπο
  τελέσματα. Ελπίζομεν δέ δτι
  τα βραβεΐα αύτά καί τα
  χρηματικά έπαθλα θά χορη-
  γοϋνται δχι μόνον είς προο
  δευτικούς καλλιεργητάς άλλά
  καί είς τούς καλλιεργητάς
  δένδρων. Καί κυρίως είς αύ
  τούς. Διότι είς την χώ¬
  ραν μας πρέπει νά έν-
  θαρρύνωμεν πρό πάντων την
  δενδροκαλλιέργειαν, ώς την
  περισσότερον εύδοκιμοΰσαν
  καί άποδοτικήν.
  'Η όδός Πύργου.
  Ώς είναι γνωστόν οί κά-
  τοΐκοι τοθ ' Πύργου Μονοφα¬
  τσίου κατεσκεΰασαν διά προ·
  σωπικής εργασίας των οδόν
  μέχρι ΠραιτωρΙων οπόθεν διέρ
  χετσι ή κεντρική άρτηρία Η¬
  ρακλείου— Χάρακα διά την
  δι" αύτοκινήτου εξυπηρέτησιν
  των. Άπέμεινεν 8μως τμήμα
  τής όδοθ αυτής άσκυρόστρω-
  τον. Καί μέ τάς πρώτας βρο-
  χάς καθίοταται άδιάβατον δβ
  δομένου μάλιστα βτι διέρχε
  ται άπό βαλτώδη περιοχήν.
  Άλλ' είναι τόσον μικρά ή δα
  πάνη πού άπαιτεΐται διά την
  σκυρόστρωσιν τής όδοθ αυτής
  ώστε δέν αμφιβαλλομεν δΐι
  θά την αναλάβη είτε τό έ·
  παρχιακόν ταμείον είτε ή Γε-
  νική Διοίκησις Πρόκειται άλ-
  λωστε νά εξασφαλισθή ή συγ
  κοινωνία μέ την πρωτεύουσαν
  μιδς άπό τάς μεγαλυτέρας
  καί εύφορωτέρας επαρχίας
  μας.
  ***
  Ό μορφωτικός
  κινηματογράφος.
  "Εν άπό τα μέτρα τα ό-
  ποΐα Ιλαβε τό υπουργείον
  τής ΠαιδεΙας πρός ενίσχυσιν
  καί συγχρονισμόν τής έκπαι-
  δεύσεως καί καλυτέρας μορ-
  φώσεως των μαθητών, υπήρξε
  καί ή εΐσαγωγή τοθ μαθητι-
  κου κινηματογράφου είς τα
  σχολεΐα. "Ή6η τό υπουργείον
  παραγγέλλει νά καταθέσουν
  οί διευθυνταί των σχολείων
  τα ποσά πού είναι άναγε-
  γραμμένα είς τούς προύπολο-
  γισμοΰς των σχολικήν ταμεί¬
  ον είς την Τράπεζαν καί τόν
  παρ' αυτή είδικόν λογαρια¬
  σμόν. Καί έλπΐζεται δτι θά
  συγκεντρωθή αρκετόν ποσόν
  διά την προμήθειαν έπαρκών
  μηχανημάτων προβολής καί
  διδακτικών ταινιών, ώστε οί
  μορφωτικοί κινηματογράφοι νά
  λειτουργήσουν είς δλα τα σχο
  λεΐα.
  ενήργησε επίθεσιν χατά τοθ |χ·
  θροθ.
  Καί καθώ; ϊφθαναν αί μονάδες
  τοΰ 57ου συντάγματος χουρασμέ-
  ναι άπό την ανάβασιν, τάς άνεσχη
  μάτιζεν δ ίδιος χαί τάς ώθει
  πρός τα έμπρός. Έφθασε μία πυ
  ρ&βολαρχία. Έβοήθησε νά στή-
  σουν τό πρώτον πυροβόλον είς την
  θέσιν τού. Διαρκώς έχτεθειμένος
  είς τό πθρ, ήταν ίνα φαινόμενον
  ενεργητικότητος. Υπό προσωπικήν
  τού ευθύνην, χωρίς νά ίχη λάβει
  καμμίαν διαταγήν, εκάλεσε τό
  δεύτερον σύνταγμα τού χαί τό £■
  στειλε χαί αύΐό είς την μάχην.
  Άλλ' ούιε αΰτό τοθ εφάνη άρχε
  τόν. Εκάλεσε χαί τό τρίτον χαΐ
  τελευταίον, χαί τό έρριψε χαί αΰ¬
  τό είς τό πθρ.
  ·. (συνιχίζετΛΐ)
  Ι
  ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Αί Αθηναι είς την δόξαν των
  θέατρον ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (δπερέτ
  τα Π. Ο'ικονόμου).— Σήμερον,
  άπογευματινή ωρα 6 μ. μ. «Άρζεν ,
  τίνα», όττερέττα των κ. κ. Σακελ-1
  λαρίου — ΕύαγγελΙδη. μουσική
  Μπιάνκο. Εσπερινή 10|υ. μ. «Πριγ
  κήπισσα τής Ύσάρΐ>αΓ*.
  «ΜΙΝΩΑ». — Σήμεοαε» ό υπέρ
  κολοσσός: «ΚοντοττιέρΤ» (Πΰρι-
  νες μορφές). ΚαΙ ή μεγαλειώδης
  κηδεία τοθ Κεμάλ 'Ατατοιόοκ.
  ΤΩΝ ΘΕΩΝ ,Ή στήλη τού ώραιάκοσμου.
  ΑΓΩΓΗ
  ΓεωργΙου ΤρανταλΙδου ία-
  ' τροθ κατοΐκου Ηρακλείου.
  Κατά
  Μιχαήλ Γ. Δασκαλάκη κα
  τοΐκου τέως Ηρακλείου καί ή
  6η αγνώστου διαμονής.
  Ενώπιον
  τοΟ ΠρωτοδικεΙου "Ηρακλείου
  Ό έναγόμενος τραυματι-
  σθρΐς διά πυροβόλου δπλου
  την 5 Αύγούστου 1935, έχων
  έπιπεπλεγμένον κάταγμα τής
  κνήμης καί περόνης, μετηνέ-
  χθη αυθημερόν είς την έν Ή
  ρακλείω κλινικήν μου πρός
  θεραπείαν. Διά την θεραπεί
  αν δέ ταύτην τοΟ έναγομέ-
  νου δικαιοϋμαι νά λάβω παρ'
  αύτοθ δι' έπεμβάσεις, άλλα
  γάς τοθ τραύματος, γυψίνους
  έπιδέσμους, φαρμακευτικά εί
  δή, άκτινοσκοπήσεις, παραμο
  νήν καί διατροφήν έν τή
  κλινική μου τα κάτωθι λεπτο
  μερώς καθοριζόμενα κονδύλια
  ήτοι α) Διά την πρώτην επί¬
  σκεψιν, καθορισμόν τραύμα
  τος καί την άφαΐρεσιν τιαρα
  σχΐδων δραχ. 1000 β) διά
  40 άλλαγάς τοΟ τραύματος
  δραχ. 2000 γ') διά την άνά
  τάξιν τής κνήμης καί τής πε
  ρόνης δραχ. 500 δ') δι* αξίαν
  ■νάζης καί βάμβακος 40 άλλσ
  γών δραχ. 400 ε') δι* εν όρρόν
  άντιτετανικόν δρ. 50 στ') διά
  τρείς άκτινοσκοπήσεις δραχ.
  900 ζ') διά δύο γυφΐνους έπι¬
  δέσμους δρχ. 1000 η) διά πα¬
  ραμονήν τού, νοσηλείαν καί
  διατροφήν τού έν τή κλινικη
  μου άπό 5 Αύγούστου 1935
  μέχρι καί τής 30 ΣεπτεμβρΙου
  1935 ήτοι επί 56 ημέρας δρχ
  5600 καί θ) δι' ε"ν γύψινον επί
  δεσμον ιήν 15ΌκτωβρΙου 1935
  δραχ. 500 ήτοι έν δλω δρσχ.
  11950 έναντι των οποίων μοί
  κατέβαλε κατά διάφορα χρο
  νικά διαστήματα τμηματικώς
  δραχ. 4000 άρνεΐται δέ νά μοί
  πληρώση τό υπόλοιπον ανερ¬
  χόμενον είς δρχ. 7950.
  'Επειδή τα άνω κονδύλια
  είναι σύμφωνα πρός τα υπό
  τοθ Νόμου περΐ άμοιβής Ια¬
  τρών καθοριζόμενα καί κατά
  συνέπειαν δέον δπως ύποχρεω
  θή ό έναγόμενος νά μοί πλη-
  ρώστ|*τό άνω ποσόν των δραχ
  μών 7950 έντόκως άπό τής
  κοινοποιήσεως τής παρούσης
  μέχρις έξοφλήσεως καί έπειδή
  τό βάσιμον τής παρούσης άπο
  Εειχθήσεται νομίμως.
  Διά ταυτα
  ΑΙτοϋμαι
  Νά γίνη δεκτή ή παροϋσα.
  Νά υποχρεωθή ό έναγόμενος
  νά μή πληρώση διά την έκτε
  θεΐσαν αίτΐαν δραχ. έπτά χι¬
  λιάδας έννεακοσΐας πεντήκον
  τα (άρ. 7950) έντόκως άπό
  τής κοινοποιήσεως τής παροϋ
  σης μέχρις έξοφλήσεως καί
  νά έπιβληθώσιν είς βάρος τοθ
  έναγομένου τα έξοδα τής δ(
  κης καί ή άμοιβή τοθ πληρε-
  ξουσΐου δικηγόρου μου.
  Έν Ηρακλείω τή 21 Όκτω
  βρίου 1938.
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος
  τοθ ένάγοντος
  Μύρων Χατζηδάκης
  Δημοσιευθήτω ή παροϋσα
  διά τής έν "Ηρακλείω έκδιδο
  μένης εφημερίδος «Άνόρθω
  σις» διά τόν αγνώστου δια
  μονής έναγόμενον καλούμε
  νόν νά εμφανισθή ενώπιον
  τοθ άνω δικαστηρίου δημο
  σία επί πολιτικών δικών δι
  κάζοντος έν "τώ άκροατηρίω
  αύτοθ την 19 Απριλίου 1939
  ημέραν Τετάρτην καί ώραν 9
  κ. μ. πρός συζήτησιν τής πά
  ρούσης άλλως συζητηθήσε
  ται έρήμην αύτόθι
  Έν Ηρακλείω τή 1 Δεκεμ
  βρίου 1938.
  Ό πλεξούσιος δικηγόρος
  τοθ καλοθντος καί παραγγέλ
  λοντος.
  Μύρων Α. Χατζηδάκης
  "Ενα ιστορικόν άνάγνωομα
  26ον
  ΜΠΑΡΟΥΤΙ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΕΣ.
  — Ασφαλώς ό κόμης Σάν
  Φαλίς είνε ό πιό άδέξιος πυ-
  ροβολητής.
  —Αύτό πιστεύω κι' έγώ, ά-
  γαπητέ μου δούξ, λέγει ό
  φόν ντέρ Πφάλτς. Σκοτώνει
  περισσοτέρους άπό τούς 6ι-
  κούς μας, παρά άπό τούς έχ
  θρούς. Βομβαρδίζει τα προπύ
  λαια καί την Άκρόπολι καί
  τό μόνο άποτέλεσμα πού επι
  τυγχάνει είνε νά πέσουν με·
  ρικά σπίτια των Αθηνών. Ό
  πασάς θά γελάη μέ τα χά-
  λια μας.
  Ό δούξ συμφωνεΐ μέ τόν
  εύγενή" Γερμανόν δτι 6 Βενε·
  τος δέν είνε έμπειροπόλεμος
  Έπβιδή, λέγουν, δ Μοροζίνι
  διευθύνει τόν «Ιεράν πόλεμον
  πού ήνωσε την Πολωνίαν,την
  Ρώμην, την Βενετίαν καί την
  Αύστρίαν αύτό δέν σημαίνει
  δτι οί Βενετοί μποροθν νά δι
  δουν διαταγάς είς λαούς ποί
  πολεμοθν άπό αΐώνων.
  Οί ΓερμανοΙ πρό πάντω
  δύσκολα άνέχονται την πει
  θαρχΐαν πού έπιβάλλουν οί
  Βενετοί. Εύτυχώς δτι ή παρου
  σία τοθ κόμητος Καίνιγκ-
  σμσρκ σώζει τα πράγματα
  —Έξη μέρες εΐμαστε έδώ
  συνεχίζει ό φόν ντέρ Πφάλτ
  καΐ δέν καταφέραμε τίποτε' ε
  νέ νά σκάση, κανεΐς.
  — Αθήναι! ψιθυρίζει ό Τυ-
  ρέν. Πώς έχει ξεπέση αυτή ή
  ■πόλις. Μετά την κατοχήν τώ
  Ρωμαίων όρχισαν οί έπιδρο
  μές των βάρβαρον. Τώρα ε
  νέ ό ζυγάς των Τούρκων.
  Πράγματι άπό δύο αίώνων
  οί Τοθρκοι κατέχουν τό άστυ
  Έχουν καταφύγει είς την Ά
  κρόπολιν μέ μεγάλην ποσότη-
  τα πολεμεφοδίων. "Ο φόν ντέρ
  Πφάλτς καί ό Τυρέν παρακο-
  λουθοθν τόν βομβαρδισμόντης,
  Κάποτε μεταξύ δύο έκρήξεων
  βομβών ακούεται ή φωνη τοθ
  μουεζίνη: «Ό Άλλάχ είνε μι
  γάλος!»
  (συνεχίζεται
  "Ν' αποφύγωμεν τούς έξωφρενισμους
  και νά δημιουργήσωμε έλληνική μόδα.
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  όφθαλμίατρος
  "Επί τριακονταετίαν Απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  όφθαλμολογικά άσχολοόμε-
  νος, δέχεται, τούς πάσχοντος
  τούς οφθαλμούς είς τό δΦθαλ
  μιατρεϊον τού, κείμενον παρά
  τφ Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινική"ς Ηρακλείου.
  • ••«ιιιι ι·····ε*·······
  Τό μουοικόν άριστούρ-
  γημα:
  ΜΟΝΟΝ
  ΠΑ ΣΕΝΑ
  Άφαντάστως καλλίτε¬
  ρο καί τελειότερο άπό τό
  «Μή μέ ξεχνάς» καί
  «Άβε Μαρία».
  Μέ τούς:
  ΜΠΕΖΑΜΙΝΟ ΤΖΙΛΙ
  'ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΠΟΤΑΡΙ
  ΧΑΝΣ ΜΟΖΕΡ
  ΜΟΝΟΝ
  ΠΑ ΣΕΝΑ
  Ή τραγωδία μιάς μη·
  τέρας πού την έχώρισαν
  άπό τό μονάκριβο άγγε-
  λοΰδι της καί την έκλει-
  σαν στό κελλί μιάς σκο-
  τεινής φυλακής γιά έγ-
  κλημα πού δέν έκανε.
  Τό δράμα ενός άνδρός
  πού μιά μοΐρα κακή έρή-
  μωσε τό σπίτι τού καί
  τοΰ γκρέμισε κάθε ευτυ¬
  χία καί χαρά.
  Σύμπραξις όρχήστρας
  καί χορωδίας Σκάλας τοΰ
  Μιλάνου.
  ΕΝΑΡΞΙΣ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  δ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  ΣτοΟ
  ΑΒΕΔΙΣ
  θά συμφωνήσετε τΐιστεύω κοΐ
  σεΐς, άγαπητές μου άναγνώστριες,
  δτι μιά γυναϊκα ποϋ σέβεται τόν
  έαυτό της, τΐού £χει συναίσθησι
  της αξιοπρεπείας της καί είνε είς
  θέσι νά δισχωρίζΓ] τίς £ννοιες τοθ
  σοβαροθ καί τοϋ γελοίου, δέν θά
  ύποταχθη ποτέ στούς έξωΦρενΐ-
  ομοϋς καΐ τα καπρίτσια τής 9εάς
  μόδας. Καΐ θά άναγνωρίσετε δτι
  αύτοι οί έξωφρενισμοί είναι τόσο
  μεγάλοι καΐ τόσο τχολλοΐ καΐ τό¬
  σο £χουν ξεπεράσει τα δρια τοϋ
  κωμικοϋ, πού πρέπει νά είνε μιά
  γυναΐκα εντελώς σνόμπ γιά νά
  τούς εφαρμόση καΐ νά ύποταχθη
  σ' αύτούς άδιαμσρτυρήτως. Πρό
  πάντων τούς τελευταίους καιρούς,
  παρουσιάζονται τα πλέον άπίθα-
  να καΐ άντιαισθητικά πράγματσ
  ώς «δημιουργίες» τής γυναικείας
  μόδας: Καπέλλα πού μοιάζουν μέ
  κοφίνια φρούτων ή μέ φουγάρα
  έργοστασίων στολισμένα άπό φτε·
  ρά στρουθοκαμήλου. Γάντισ, πού
  ή παλάμη των εΤνε συγχρόνως
  πόρτ μονέ καΐ δίδουν την ένιύπω-
  σι δτι έκείνη πού τώ φορεΐ ευρί¬
  σκεται είς Βιαρκή συναλλαγή ή
  δτι Ιχει κυριευθή άπό τό χοήμα.
  Φορέματα πού μάς έπα,ναφέρουν
  στή Βικτωριανή έ τοχή, χωρΐς νά
  2χουν τουλάχισΌ τή χάρι της. Πά
  πούτσια στά πλέον χοντροκομμέ-
  να σχήαατα καΐ στούς πιό άταίοια
  στους συνδυασμούς χρωματισμών.
  Άρχαΐα πέδιλα άλλά μέ σύγχρο·
  να τακούνια δώδεκα πάντων! Καί
  ώς νά μην εΊρθαναν δλα αύτά, ή
  μόδα ήγειρεν αξιώσεις καΐ νέων
  κατακτήσεων. Ώς τώρσ, εΐχε επι
  βάλει τό μαχιγιάρισμα τοθ προ
  σώπου. Τελευταία δαως, τα καλο
  καίρια ιδίως, ή ζωγραφική έπεξε
  τάθη είς δλο τό σώμα. Πλάτες
  καΐ πόδια, μετεβλήθησαν είς τελ_ά
  ρα, έζωγραφίσθησαν μέ πεταλοΰ-
  δες καΐ λουλούδια, ώσάν νά έπρό
  κειτο περΐ πινακοθήκης έντόμων
  καΐ ανθέων. Δέν έφθασαν εύτιοχώ'
  ώς τόν τόπον ιιπς οί έξωφρενι
  σμοί αύτοι. Κανε,ις δμως δέν έγ·
  γυάται δτι δέν θά έμφανισθοϋ·
  άργότερα. ΚαΙ θαρω δτι εΤνε δχ
  πλέον δικαίωμά μας άλλά καθή
  κον μας νά κλεΓσωμε τίς π_όρτε
  μας σ' αυτή την έπιδρομή της μό
  δας.ΈπΙ τέλους δ,τι άρέσει στού
  Άμερικανούς ή στούς Παρισινού
  δέν είνε καΐ τό καλύτερο Κσΐ δ,τ
  Φαίνεται ώραΐο στίς χώρες τή< Λύσεως καΐ τοθ Βορρά έδώ μπο ρεϊ νά προκαλτ] τό γέλιο. Δέν εί νέ φυσικό άλλωσε |νά έκδηλώνε- ται ή μόδα κατά,τόν ϊδιο τρόπο καΐ σέ μιά χώρα σκοτεινή καΐ όμι χλώδη καί στήν Έλλάδα πού εΤν χώρα άποθεώσεως τής άρμονΐα τού φωτός καΐ των χοωμάτων. Στήν Έλλάδα, χώρα τού ρυθμοΰ καΐ τοθ κάλλους, ή μόδα πρέπε ν' άναζητήση τίς έμπνεϋσεις τη άπό τ' άρχαία πρότυπσ, άπό τή ώμορφιά τής φύσεως, άπό τή λαί- κή τέχνη. Καΐ νά προσαρμόσπ τίς δημιουργίες της καΐ πρός τή σύγχρονην αΐσθητική καΐ πρός τ περιβάλλον. Μία ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΩΝ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ Σάς παρουσιάζει: Τα παγκοσμίους γνωστά Ραδιόφωνα καί παρ' δλων άναγνωριζόμενα (μήτε των συναγωνιστών έξαιρουμένων). ΧΙΣ ΜΑΣΤΕΡ ΒΟΪΣ (Ρ.Ο. Α.) ΖΕΝΙΘ, ΚΟΣΜΟΦΟΝ πραγματικά μοδέλα 1939. Ρεύματος, μπαταρί- Ραδιόφωναδλων άς καί μικτοΰ τύ- τών τύπων: που: Ρεύματος - μπα- ταρίας. Αύτόματος ληψις σταθμών. 64 συν- δυασμοί τόνου φωνής. Επισκεφθήτε την έκθεσιν μας. Τό κατάστημά μας, ουδέποτε είς τάς διαφη- μίσεις τού ύπερβάλλει την πραγματικότητα. Γό Ήλεκτροτεχνικόν κατάστημά Κ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ μεταφράζεται είς εγγύη¬ σιν, έμπιστοσύνη, πρόοδον. Ζητήσατε 'τιμάς, πληροφορίας, τεχνικάς όδηγί άς άπ' εύθείας μόνοι σας, χωρίς μεσίτας. Τό ραδιόφωνον κατ' ευθείαν άπό την πηγήν. Ή μεγαλύτερα έν Κρήτη έκθεσις Ραδιοφώνων. Αί καλλίτεραι τιμαί. Αί μεγαλύτεραι ευκολίαι. Ή πλουσιωτέρα συλλογή έξαρτημάτων. Τό τελειότερον έργαστήριον έπισκευών. Μην άναβάλλετε την επίσκεψίν σας, έστω καί άπό περιέργειαν. ι 1 * τταρακαταθήκη 1 έκλεκτών ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ. ΑΠΟΘΗΚΑΙ: Λερμιτζάκη—Χατζηϊωάννου Τηλέφ. 611-204. ■■■■■■■■■■■■■■«■■■ι ■■■■■■■ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ «ΕΛΣΗ» Έκαστην Παρασκευήν ό μ. μ. κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ Τπλεφ. 551. ■ΓιιυΠι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΙ ΑΔΕΑΦΟΙ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Γαφεΐα όδος Μαρτύρων. Έκθεσις: Πλατεΐα Σανδριβάνι ΜΙΝΩΑ σημερον καί αυριον Ό ύπερκολοσσός: ΚΟΝΤΟΤΤΙΕΡΙ (ΠΥΡΙΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ) Μία τιτάνειος δημιουρ- γία, ή όποία δονεΐται ά¬ πό τόν κεραυνό τού πο- δοβολητου των άφηνια- σμένων ίππων, καί τό κτυποκάρδι μιάς άγάπης, πού κι' αύτός άκόμη ό θάνατος δέν μπόρεσε νά σβύση. ΛΟΥΪ ΤΡΕΝΚΕΡ ΚΑΡΛΑ ΣΒΕΒΑ Έχτός προγράμματος: Ή μεγαλειώδης κηδεία: ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΚ Κυριακή ώρα 2 μ. μ. Νέον έπεισοδιακόν. Δευτέρα: ΝΑ Μ ΑΠΑΓΑΓΗΣ ΑΠΟΨΕ ΠΕΜΠΤΗί ΜΑΜλ Κ0ΛΙΜΙ1Ρ ΚΟΙΠΩΠΙΚλ| ΕΥΤΥΧΕ1Σ ΑΡΡΑΒΩΜΕΣ.—Σό· λων Σ. Πριμικίρης. Λοθλα "Ι. Α¬ δάμη ηρραβωνίσθησαν. Συγχαρητήρια. ΓΑΜΟΙ. — Ναπολέων Διαλλυνάς, ΑσπασΙα Άλμπαντάκη ετέλεσαν τούς γάμους των. Παράνυμφος πά ρέστη ό κ. Έ. Παπαντωνίου, θερ- μα συγχαρητήριο λ -^ΝΑηΤ0Ι·~ "Απέθανεν καί έκη Ι δευθη χθές ό σϋμπολίτης Γεώργι¬ ος Ιωάν. Μπαρπούνης γνωστός είς την κοινωνίαν μας διά την έντι- μοτητα καΐ τάς ίίλλας άρετάς τού καΐ ώς οίκογενειάρχου καΐ πολίτου. Συλλυπούμεθα θϊρμως τους οΐκείους του καΐ Ιδιαιτέρως τόν υϊόν τού κ. Ιωάννην Γ. Μπαρ μπούνην. *** Γ6ρω στήν πόλΓ. Ή βροχή πού εσυνεχίσθη καΐ · έσυνεχίζετο μέχοι των πρωϊνών ώρών της χθές Ικανοποίηοε άσφα-* λώς τούς παραγωγούς. — ΚαΙ μάλιστα έκείνων των πε· ριφερειών είς τάς οποίας καθ· υστέρει ή σπορά. — Έλπίζεται 6τσι δ:ι ή πορεΐα τών-καλλιεργειών θά τραβήξη τοθ λοιπού τόν κανονικόν της δρόμον. — Καθ* & γοάφομεν καί είς άλ¬ λην στήλην, ήρχισεν έν τβ πόλει μας ή λειτουργία των λαϊκών συσ σιτίων. — Μέ την έναρξιν τής λειτουργί άς ταύτης ρυθμίζεται πάλιν ίνα Φλέγον κοινωνικόν ζήτημα. —Τό όποΐυν κάθε χειμόονα κσ· ταντα νά άπασχολό ζωτικώς άρ¬ χοντος καΐ άρχομένους. — ΚαΙ χθές εσυνεχίσθη τόσον είς τα ίχθυοπωλεΐα δσον καί είς τάς όδούς ή παλαμιδοπλημμθρο. —Είς τάς πέντε χιλιάδας των πρωϊνών ώρών τής προχθές προσε τέθησαν άλλαι δέκα χιλ. άν κρί¬ νωμεν άπό τάς χθεσινάς πληροφο ρίας των ίχθυεμπορικών κύκλων. — Αΐτινες καΐ διετέθησαν είς την τιμήν των 24 δρ. άντΐ των 28 τής προηγουμένης. —Ήκούσαμεν πολλά τα καλα διά τόν έλεγκτήν τοθ ενταύθα Τα μείου. _—Έν τη εξυπηρετήσει ιδίως των συνταξιούχων τοθ νομοΰ μας, των οποίων μετά πάσης προση- νεΐας διεκπεραιώνει τάς όποθέσεις πληρωμής. —Την πληροφορίαν σημειώνο μέν έκ καθήκοντος καί έν σχέσει μέ τό σύνολον τής'ίτσμειακής μας ύπηρεσίαΓ,τής οποίας είνε γνωστή ή άρτιότης άπό τοθ Διευθυντού μέχοι τοΰ τελευταίου ύπαλλήλου. — Είς τό Κακουργιοδικιΐον πα¬ ρετηρήθη χθές συγκέντρωσις πολ λοΰ κόσμου. —Ή πυκνότης αυτή τοθ «άκροα τηρίου» όφείλεται είς την ύπόθε σιν της δίκης. —ΠερΙ τής οποίας καΐ γράφομεν αλλαχού. —ξίς τό θέατρον Πουλακάκη δ θίασος Οΐκονόμου άναβιβάζει άπό ψε την γνωστή καΐ γλυκυτάτη ό· περέττα την «Πριγκήπισσα της Τσάρδας». Είς απογευματινήν πά ράστασιν έπαναλαμβάνεται ή ϋπε ραρέσασα «ΆρζεντΙνα». —Είς την «Μινώαν» συνεχίζεται ή προβολή τού εξαιρετικου φΐλμ «Κοντοτιέρι». & Ρέπβρτερ -«ΤΟ Φ1ΛΜ». Την ΙΟην Δεκεμβριού θά κυκλο¬ φορίση διά τοΰ Κεντρικοΰ Πρα- κτορείου των Εφημερίδων τό νέ¬ ον έβδομαδιαϊον περιοδικόν «Τό φίλμ», τό οποίον έκδίδουν συντά- κται καΐ σκιτσογράφοι τοϋ Άθη· ναϊκοΰ Τύπου, υπό την διεύθυνσιν τοΰ κ. θ. Γ. Παπαμανώλη. Τό «Φίλμ» έκτός τής κινηματογραφι κης ϋλης, θά άφιερώση σελίδας καί είς άλλην έκλεκτήν Ολην, μέ καλλιτεννΐκάς τριχρωμίας, εύθυ μογραφήματα, σκίτσα κλπ. ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Ίατροό τοθ ΠανανεΙου ΔημοτικοΟ ΝοσοκομεΙου μετεφέρθη επί τής Λεωφό- ρου ΚαλοκαιρινοΟ (Γενί Τζαμί) έναντι καταστήμα- τος είδών αύτοκινήτων κ. Έμμ. Λυδάκη. ΤΩραι έπισκέψεων: 11—12 π. μ. καί 4—-7 μ. μ. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Μή κριθεισών συμφερουσών των κατά την χθεσινήν δημο¬ πρασίαν προσφερθεισών τιμών διά την εκποίησιν 217 ψεκα· στήρων έπαναλαμβάνεται ή δημοπρασία την προσέχη Δευ τέραν 5ην Δ)βρίου έ. &. καΐ ώραν 11 π. μ. έν τη Κεντρι- κή άποθήκη τοθ ΓεωργικοΟ Τα μείου Ηρακλείου. Ή δημοπρασία σίότη έσεται τελειωτική. (Έκ τοθ ΓεωργικοΟ Ταμείου ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ Πρακτορείον Ηρακλείου Ή ανανέωσις των γρσμμα- τίων τής Β'. κληρώσεως τής . εκδόσεως τοθ ΈθνικοΟ Λα χείου ήρχισε καί λήγει την 7 Δεκεμβριού. Μετά την λήξιν τής προθεσμίας ουδεμίαν ευ¬ θύνην άναλαμβάνει τό Πρα· κτορτΐον. (Έκ τοθ Πρακτορείον)
  των,
  §
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛ ΑΙ ΑΣ
  Ή όμιλία τοθ ΔιοικητοΟ τής τήσετέ την μέ φανατιομό. Άλλά
  Ε. Ο. Ν. Ηρακλείου κ. Μουρέλ γιά νά κρατήσωμε μιά τιμή πού
  λου πρός τούς φαλαγγίτας κατά ή Εατορία μας μας δίνε', πρέπει
  την παρελθοθσαν Κυριακήν, συγ | πρώτιστα νά μάθωμε πως θά σε
  βώθ Ε
  ΙιΙς τρόπον ώστε δτε εδοξεν είς τΛν δηνΓτ,,τ^' χεν*Ρωθέντας επί τούτω είς την βώμεθα τούς εαυτούς μας
  Οί "Αθλιοι.
  αν ταύτην δτι ή ώρσ έοήμαινεν, έκλαμβάνουσα
  αυτήν νικήτριαν τού Βοναπάρτου καί
  πού σέβεται τόν έχυτό τού
  ήθ
  θώθη πρωΐαν τινά ενώπιον τής Γαλλίας καί ΰψώ
  σασα τήν φωνήν ήθελησε ν· άμφισβητήση την τε
  κυριαρχίαν τοθ έθνους καί ενός εκάστου11 πολίτου
  την ελευθερίαν. Έν άλλοις λόγοις, είς μέν τό ε
  θνος ηρνήθη πάν β,τι καθίστα αύτό έθνος είς
  δέ τόν πολίτην παν, 6,τι καθΐστα αυτόν" πο¬
  λίτην.
  Ένα;
  δημι-
  χαοακτήρα ήθικό καί ή
  Έλλίδα έχει άπόλυτη άνάγκη
  άπό χαρακτήρας. ϋρός τή δημι-
  ουργϊα αυτή πρέπει νά στρέψωμε
  σημεϊο τής Όργανώ- ] έξ ολοκλήρου την προσοχή μας,
  αεώς μας γιατί είναι ή πρώτη γιατΐ μόνον δυνατοι καί ήθικοί
  ■ οίθουσαν τοθ κινηματογράφου «Μι
  Ε.νωΐ£» ϊχει ώς εξής:
  ι Νεαροί μουφίλοι.
  ι 'Η σημερινή μας συγκέντρωσις
  " αποτελέση τό ίατ.οριχώ
  ιδιαιτέρα μας συιτηματική πιά
  αυνάντησις πού θά σημειώση την
  έναρξι των μαθημάτων 8λων μας.
  ι ιι τ ι » Γ » — *« γ μ* ^** γ ι μ 4**τυρ ι^Αΐυ ν |Α ^ν
  Τουτο έσήμαινον κατ' θυσίαν τα διατάγματα ά-Ι ΑΓιατ1,8λ°ι Ιχομεν άνάΥΚΤ)ν ά
  να έξέδωσε κατά μήνα Ιούλιον ■ ' πδμαΗηματα συστηματικά κα
  ήμ τα
  τίνα έξέδωσε κατά μήνα Ιούλιον
  Κί ό Ι
  Καί όρα Ιττεσεν ή βουρβονική δυναστρία. Καί,
  δικαίως μέν έπεσεν, άλλ'δμως πρέπει νά όμολο'
  γήσωμεν, δτι δέν άπέκρουεν απολύτως πάσαν πρό
  οδόν. Μεγάλα πράγματα είχον γίνει πλαγίως
  αυτής. "Επί τής δυναστείας ταύτης τό έθνος συ
  νείθισεν είς τό έν ειρήνη μεγαλείον, τοθθ' δπερ έ
  λειπεν είς την αύτοκρατορΐαν τοθ Ναπολέοντος.
  Ή Γαλλία, γενομένη ελευθέρα καί όμοθ ίσχυρά,
  παρέσχε θάρρος είς τούς άλλους λαούς τής Εύ'-
  ρώπης. "Επί Ροβεσπιέρου, ή Γαλλία έλάλησε πρός
  τα Ιθνη διά τής έπαναστάσεως4 [επί Βοναπάρτου
  έλάλησε διά τοθ πυροβόλου, επί Λουδοβίκου ΙΗ' καί
  Καρόλου Γ έλάλησε διά τής περινοίας.
  Έπαυσεν δ άνεμος, άνήφθη πάλιν ή λαμπάς.
  θέαμα λαμπρόν, διδακτικόν τερπνότατον θέαμσ! έ
  πΐ δεκαπενταετίαν έλειτούργησαν έν σταθερά
  ειρήνη αί μεγάλαι έκεΐναι αρχαί" ή ενώπιον τοθ
  νομου Ισότης, ή τής συνειδήσεως ελευθερία, ή τοθ
  λόγου ελευθερία, ή τοθ τύπου ελευθερία, τό προσι-
  τβν πάσης δημοσίας θέσεως είς πάντα άνθρωπον ί
  ι πό μαθήματα συστηματικά καί
  συγκεντρώσεις σΙ
  , σα« «υράσω πολυ μέ
  χώ
  μ χ
  ρους καί μέ μακράς άγορεύςιεις.
  Τ' δτι μάθωμε Ο ά το μάθωμε μέ
  χαρακτήρες μποροϋν νά άιτοτε
  λέσουν στερεά θεμέλια ήθικής
  οικογενείας, χρηστής κοινωνίας
  ΐσχιιροθ ίθνους.
  Ρίψου στή θάλασσα νεαρέ μου
  φαλαγγίτη, γιά νά σώσης τό παι
  δάκι πού πνίγεται. Μή σκεφθή,
  τή δική σου ζωή Τή στιγμή
  πού θά πηδήοης πρός τό θάνατο
  γιά νά σώσης ενα δμοιό σου,
  βί Θό
  Μέτρα εις Χανιά
  υπέρ των καλλιέργειαν.
  ΧΑΝΙΑ. Δεκέμβριος (τοθ άντα σότης 200 οκάδες) επί έκπτώσει
  ποκριτοθ μας).— 'Η Γεωιγική ύ
  πηρεσία τοθ νΐμοΰ Χανίων εξέ¬
  δωκεν εγκύκλιον πρός τούς πά
  ραγιογούς τοθ Νομου έν σχέ¬
  σει μέ την εφετεινήν καλλιέργει
  δέ μέχρι τοθ 1830. Οί Βουρβόνοι ύτιήρ
  Γ
  κανόν.
  Τοθτο
  ξαν όργανον πολιτισμοθ συντριβέν έν ταίς χερσΐ
  τής θείας Προνοίας. Ή πτώσις αυτών υπήρξε
  πλήρης μεγαλεΐου, 6χι πρός ούτούς περιποιηθέν
  τος, άλλά πρός τό έθνος.
  Αύτοι παρήτησαν τόν θρόνον σεμνώς μέν άλλ'
  άνευ έξουσΐας" ουδέ γαλήνην είδώλου παρέστη
  σαν, ώς ό Κάρολος Α'Ί. ουδέ κραυγήν άετοΟ Ιβα
  λον, ώς ό Ναπολέων. Ανεχώρησαν απλώς. Άπέ
  θεσαν τό στέμμα καί δέν διέσωσαν την βασιλικήν
  αίγλην περΐ τάς κεφαλάς αυτών Άξιοπρεπεΐς,
  6χι δμως καί σεπτοΐ. Ό δέ λαός, ό λαός ύπήρ
  ξεν άξιάγαστος.
  Τό εθνος, προσβληθέν ένόπλοις χερσί πρωΐαν
  τινά, τόσην ησθάνθη έν έαυτώ βασιλικής άνταρσί
  άς δύναμιν ώστε, δέν συνηρπάγη ϋηό όργής. Πε|
  ριωρίσθη είς ιήν άμυναν έαυτοΟ· άνεχαίτισεν έ
  αυτό' έπανέθεσε τα πράγματα είς τόν οικείον}
  τόπον την κυβέρνησιν έν τή πίστει, τούς βουρ
  βόνους έν τή έξορΐα, ψεθ! καί έστάθη. "Ελαβε τόν
  βασιλέα ΚάρΌλον Γ άπό τοθ θρόνου, καί
  β ήύ ί
  ί τό γέλοιο είναι τα π
  νατά στοιχεΐα τής σωματικής καί
  ψ«χ:κής δγείας.
  θέλομε νά γυμνάσωμε τα κορ
  μιά μας καί νά τα οτένωμε
  δρθά καί έ'τοιμα νά δεχθοθν κά-
  θε βάρος κάθε άποατολής.
  Άλλά θέλομε νά στέσωμε ψηλά
  καί τίς ψυχές μας καί τό πνευμα
  μας. "Αλλοι λαοί μέ την φαντα
  σία των γυρεύουν καί δημιουρ
  γοθν μεγάλους προγόνους γιά
  νά σχηρίζοϋν τα θιμέλια των 6
  νείρων καί των πόθων των σ'
  αύτούς καί νά παραδειγμχτίζων
  ται άπά τή ζωή των. Εμείς δέν
  έχομε άνάγκη άπο φαντασία γιχ-
  τί έχομεν έμπρός μας τή γρα
  πτή καί σέ κάθε βήμά μας, τή
  μαρμαρένια ίστορια μας.
  Στά γράμματα, στήν έπιστήμη
  στίς ώραίες τέχνες, σέ κάθε ά
  νώτερο, προηγούμεθα χιλιάδες
  χρόνια άπ' δλους τούς λαοΰς τής
  Εύρώπης. Αϊσθανθήτε την τιμή
  τοθ προβαδίσματος αύτοθ καί κρα
  αν.
  Ή Γεωργική υπηρεαί* γνωρί
  ζει είς τούς παραγωγού; 8τι δΰ
  νανται νά χρησιμοποιοθν δνευ
  καταίολής τιμήματος τινός τα πά
  ρά τοίς έηαρχιακοΐς γεωπόνιις
  4 σιτοκαθαριστήρ'α, 4 άπολυμαν
  τικάς μηχανάς σιτηρών καί 4 ά
  ιοτρα βαθείας άρόσεως.
  ανεβαίνεις ώς τό
  Ή ψυχή σου άνυψώνεται μέχρις
  άγιοττοιήσεως. Ρ ψου ατή θάλασ-
  λα ϊχι μέ φόβο μή χαθής, άλλά
  μέ τή βεβαιότητα πώς θά σωθή;
  καί θά σωθής.
  Έσωσες κεΐνον πού εκινδύνευΐ;
  Μή σταματήσης λεπτό. Μή
  καμμιά έκδήλωσι θαυμασμοθ άπό
  κανένα. Μην πής μήτε τ' δνομά
  σου. Φύγε Τότε ή πράξις σου ή
  νενναία γιγαντώνεται. Τότε άνε
  βαίνεις μέχρι ΗεοΟ.
  Άν άλλοι σέ φανερώσουν καί
  σέ τιμήσουν, δίξου αεμνά την
  τιμή πού σοθ κάνουν. Άν δέν
  μάθη κανείς την ώραία σου πρά
  ξι μή την φανερώοης έαύ καί μή
  προκαλέση; άνταπίδοσι. Άν την
  φανερώσης μόνος σου θά την μι-
  κράνης, άν την κρατήσης κρυ
  φή θά γιγαντωθή τόν χαρακτή
  ρά σου καί ή Έλλάδα έπαναλαμ
  βάνω έχει άνάγκη άπόλιπη άπό
  χβρακτήρες.
  («υνεχίζεται)
  Τηραιόν βα ρ
  τόν κατεβΐβασεν ήούχως χσμαί μετά λύπης, καί με
  τα προσοχής μή τι πάθη.
  Καί ούτως οί βουρβόνοι άπερχόμενοι τιροσείλ
  κυσαν μέν σέβας τιαρά τοΰ ΓαλλικοΟ εθνους,
  άλλ' δχι καί μεταμέλειάν τίνα. Ή συμφορά των ύ
  ■πήρξε μεΐζων ούτών. Διελύθησαν δίκην νεφών είς
  τόν όρΐζοντα.
  (συνεχίζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ (5ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακην
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. _
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ ευθείαν Πειραια, _υ-
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  «ΚΗίΡΙΛ ΓΝΗΣΙΛ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ
  Όχι κασμήρια μέσφ Αθηνών, άλλ" άπ' εύθείας
  έξ Αγγλίας παρελάβομεν την νέαν πλουσιωτάτην
  συλλογήν μας των περιφημοτέρων Αγγλικών έργο
  καί τα σχέδιά των είνε έξαιρε-
  ΑΙ τιμαί μας είναι άσύγ-
  ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΙΗΣΗΦ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ
  Πλατεΐα Ββνιζέλου
  τικά.
  Ποιότητες άνώτεραι
  κριτοι.
  | Ο1ΝΟ1 ΕΚΛΕΚΤΟ1
  5
  5
  Ι
  ■Ι
  τας είς τιμ«ς βο«ναγ»νίστο»ς
  —(«·■,·■ιεΜ ——μμπι!■■'■■11 Β Ι
  ΪΤΟΫ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Καπαρντίνες, Παλτά άντοχής
  Κοστούμια ετοιμα.
  καί δλα τα άνδρικά εϊδη
  είς τό κατάστημα:
  ΜΗΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑΚΗ
  ΠΛΑΤΕ1Α-ΣΤΡΑΤΑ
  Έπίσης παιδικά κουστούμια είς πλουσίαν συλ¬
  λογήν. Πανταλόνια καί γκιλόττες επί παραγγελία.
  Τιμαί άσυναγώνιστοι.
  Τρέξετε δλοι στοθ ΜΗΝΑ.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■^
  θερμάστρες
  "Ολον των τύπον καί μεγεδών
  άπό 300 δραχμών καΐ άνω
  Παρελήφθησαν είς τό κατάστημα.·
  ΓΕΩΡΓ. ΦΥΣΑΡΑΚΗ
  Άσύγκριτοι, στερεώτ-χται, μεγάλης
  άντοχής καί διαρκείας.
  Γίνονται ταχύταται έγκαταστάσεις.
  ■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ρ ρ
  άς παρά τοίς ίπαρχιακοΐς καί
  ιοινοτικοΐς γεωπόνοις 18 σιδηρας
  ιξοντωτάς σβάρνας. Διά τής αυτής
  [γκυκλΕου ή Γεωργική δπηρεσΕα
  ^νωρίζει δτι θά παρέχη δαυλιτί
  ην δι' άπολύμανσιν των καθαρι-
  ομένων σπόρων επί έκπτώσει
  ιθ ο)ο τής άξίας της ήτοι πρός
  20 δραχ. την οκάν, καί γλυκολού
  25 ο)ο ήτοι πρός 10 50 δρ.
  κατ' οκάν.
  Τέλος είδοποιοθνται οί έπιθιι·
  μοθντες νά σπείρουν σΐτον οκά
  λιστικόν Ζτι δύνανται νά δηλώ
  σουν πρό; τούς Ιπαρχιαχούς καί
  κοινοτικούς γεωπόνους την πό
  σόΐητα καί τό εΐδος των λιπα
  σμάτων άτινα τοίς άναγκαιοθν
  διά τόν σκαλιστικόν τοθτον σϊτον,
  ίνα ή Γειοργική 1Υπηρεσ[α ζητή
  ση παρά τοθ ϋπιυργείου την χορή
  γησιν αυτών επί έκπτώσει 25 ο)ο
  τής άξίας των.
  Ή Γεωργική ύπηρεοία άνεκοί
  νωσεν έπίσης δτι παραλαμβανο
  μένων 10 σπαρτικών κιβώτιων
  γραμμιχής σιτοράς θέλουσι διανε
  μηθτ) ταθτα δωρεάν διά την χρη
  σιμοπνίησίν των υπό την καθοδή-
  γησιν των έπαρχιακών καί κοι
  νοτικών γεωπίνων εί; τού; επι
  θυμοΰντα; νά σπείρουν σϊτον σχα
  πινα διά σποράν (διαθέαιμος πό- λιστικόν κατά γραμμάς.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Πλειοδοτικήν Δημοπρασίας
  Τό Τοπικόν Συμβούλιον τοΰ
  ΟργανισμοΟ Διοικήσεως Μο
  ναστηριακής Περιουσίας Νο·
  μοΰ Λασηθίου.
  Διακηρύττει, δτι:
  Έκτίθεται είς φανεράν πλει
  οδοτικήν δημοπρασίαν ή ένοι-
  κίασις διά τέσσαρα ετη τοΰ
  παρά την πλατείαν Νεαπόλε
  ως νεοδμήτου διωρόφου Τού
  ριστικοθ Μεγάρου τοθ Όργα
  νισμοΟ, αποτελουμένου έκ
  τριών σύτοτελών διαμερισμά
  των, ήτοι: Μιδς μεγάλης αί
  θούσης καταλλήλου διά ζυ¬
  θεστιατόριον, Ζαχαροπλαστεΐ
  όν, Καφενειον ή Λέσχην, μιάς
  ετέρας αιθούσης Κινηματο
  γράφου, ή θεάτρου καί ενός
  διαμερΐσματος
  διά ξενοδοχείον
  καταλλήλου
  ϋπνου. Τα
  τρία ταυτα διαμερΐσματα τοθ
  Μεγάρου ένοικιάζονται,' ή έν
  συνόλφ, κατά προτίμησιν, ή
  καί τμηματικώς.
  Ή πλειοδοτική δημοπρασία
  διεξαχθήσεται είς τό έν Νεα
  πόλει Κατάστημα τοϋ Όργα
  νισμοΟ, ενώπιον τοϋ ΤοπικοΟ
  Συμβουλίου την 8ην Ίανουα
  ρίου 1939 καί ώραν 10—12
  π. μ.,καί καλοϋνται οί βουλό
  μενοι νά πλειδοτήσωσι.
  Ή συγγραφή των δρων
  καί υποχρεώσεων τής ένοικιά
  σεως ευρίσκονται είς τα
  Γραφεϊα των Όργανισμών
  Λασηθίου Ηρακλείου, Ρεθύ
  μνης καί Χανίων, ώς καί είς
  τό Γραφείον τής Ί Μητοοπό
  λεως Αθηνών, ένθα δύναν
  ται οί βουλόμενοι νά λάβω
  σι γνώσιν τούτων, προσερχό
  μενοι καθ" εκάστην κατά τας
  εργασίμους ώρας
  φεΐων.
  των Γρα
  Έν Νεαπόλει τή 30 Νοεμ
  βρίου 1938.
  Ό Πρόεδρος τοϋ
  ΤοπικοΟ
  Συμβουλίου τοθ Ο.Δ.Μ.Π.
  ΝομοΟ Λασηθίου.
  Τ ό Πέτρας Διονύσιος
  ΙΤΜΙΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σ. 1,1. Α.
  Άνώτεροι δλωνΐΐ
  ΘΕΙΑΦΙΣΤΗΡΕΣ ,ΙΡΙΜΑ"
  ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
  Α. & Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΛ
  Αηλώσατε εγκαί¬
  ρως τάς παραγγελ!
  άς σας άποτεινό-
  μενοι είς τόν γενι¬
  κόν αντιπρόσωπον
  διά την Έλλάδα:
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΖ
  Όδός 25 Αύγούοτβυ
  Αριθ. τηλ·». 4-80
  έ
  —Τό φθισιατρεΐον Χανίων.
  Το υπουργείον Ύγΐϊΐνής καί
  ■Αντιλήψεωςέχορηγησβ δραχμάς
  150 000 εί; τό φθισιατρεΐον Χανί
  ών διά την συμπλήρωσιν τοΰ συγ
  κροτήματος μαγειρβίου καί ά πό
  θπκης.Όμοίως εχορήγησεν ετέρας
  20.000 £ρ. διά την επέκτασιν της
  άναδασώσεως της πέριξ τοΰ φθι
  σιατρείου εκτάσεως.
  —Διά παράνομον θήραν.
  Είς τό Αυτόφορον Πταισματο-
  οικείον Ρεθύμνης προσήχθη ό
  Ιωάν. Παντ. Σταοριανβυίάκης
  έκ Κορρυδο Αγ. Βασιλβίου διότι
  καταληφθή θηρεύων παρανόμως.
  'θ £ταυριανουι3άκη; κατεδικάσθη
  Είς φυλίικισιν 20 ήμϊρών.
  —Τα λαΐκά συσσίτια Χ«
  νίων.
  Καθ' ά άναγράφουν αί συνά
  ϊλφοι των Χανίων, ή έναρξις έκ
  νέου της λϊΐτουργία; έκεΐ των
  αϊκών συσσιτίων ήρχισεν άπό τής
  :ροχ9ές 1ης Δεκεμβριού. Ώς γνω
  τόν καί έν τή πόλει μας τα συσ
  ίτια ήρχισαν άπό τής ιδίας ήμα
  άς.
  —Οί παιδικοί σταθμοί Κρή
  της.
  Πληροφορούμεθα δτι ίίρυθέν-
  τος καί είς την πόλιν Χανίων
  παιδικοΰ σταθμοΰ, διετέθπ υπό
  τής κυβερνήσεως τό ποσόν των
  500.000 δρ. διά την λειτουργίαν
  αΰτοΰ. Πρόεδρος τού Συμβουλίου
  τοϋ Παιδικοϋ Σταθμοΰ ωρίσθη ό
  Ιεβφΐλεστατος Έπίοκοπος κ.'Αγα
  θάγγελος. Σημειωτέον δτι & Δή
  μος Χανίων διέθεβε καί τό κα
  τάλληλον οικόπεδον διά την ά
  .-εγερσιν τοΰ ,κτιρίου τοΰ Σταθ
  —Θείον κήρυγμα.
  Αυριον Κυριακήν κατά την
  την θείαν λειτουργίαν έν '■ τ$> Μη
  τροπολιτικώ Ναώ τοΰ Άγίου Νη
  ά, θέλει κηρύξη τόν θείον λο
  «ν έ (εροκήρυξ τής «Ζωής» χ.
  Αθαν. Φραγκόπουλο;. Ό κ.
  Φραγκόπουλος θέλει ομιλήση
  έπίσης καί τό άπογευμα περί ώ¬
  ραν 4.30'.
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Νομαρχία Λασηθίου
  Κοινότης Φουρνής
  ' ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη·
  τητος Φουρνής: Διακηρύττει
  δτι: Την ΙΟην τοΰ μηνός Δέ
  κεμβρίου τοθ 1938 ημέραν
  Σάββατον καί ώραν 9—11
  π. μ. έν τώ Κοινοτικώ Κατα¬
  στήματι Νεαπόλεως ενεργηθή
  σεται μειοδοτικός διαγωνι-
  σμός δι' άνοικτών προσφορών
  διά την άνάδειξιν έργολάβοο
  συμπληρώσεως ΚοινοτικοΟ Κα
  ταστήματος Κάτω Χωρίου
  Φουρνής.
  Ή δαπάνη τοθ Εργου άνέρ
  χεται κατά τάν προϋπολογι
  σμόν τής μελέτης είς δραχ
  μάς 80.000.
  Λεπτομερής διακήρυξις καί
  τα σχετικά τής μελέτης εύρί
  σκονται κατατεθειμέΐ'α είς τό
  Γραφείον Κάτω Χωρίου Φουρ
  νής καί μηχανικάς υπηρεσίας
  Κ.Ν.Λ. οπου δύνανται οί
  βουλόμενοι νά λαμβάνωσι
  καθ' εκάστην γνώσιν προ
  σερχόμενοι κατά τάς έργα
  σίμους ώρας των γραφείων.
  "Εν Φουρνή τή 18—11—38
  Ό πρόεδρος Κοινότητος Φουρ
  νής.
  Εμμανουήλ Γ. Λεμπιδάκη}
  ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ άναλαμβάνΐι την
  κατ' οίκον διδασκαλίαν τής Γαλ
  λικής είς μαθητάς χαΐ μικρά παι
  διά. Πληροφορίαι παρ ημίν.
  \%\
  ί!
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Σαββάτου
  3 Δεκεμβριού 1938
  120 Ώρα
  Ο ΠΟΛΩΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΣΥΝΕΚΕΝΤΡΩΟΗ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΚΟΡΑ
  ΤΗΣ ΚΛΡΠΑΒΙΚΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ
  ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΔΙΑ ΤΑΣ
  ~ΡΑΘΗΝΑΙ 2 Δεκεμβριού (τοΰ άν¬
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έχ
  τού έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι ό πά-
  λωνικός ατρατός συγκεντρούται άπό
  χθές είς τα πύνορα. τής Ρουθηνίας.
  Είς τό Βερολίνον αί πληροφορίαι
  αυται προεκάλεσαν ανησυχίας δεδομέ-
  νου ότι ή Πολωνία έπιμένει τελευταί
  ως είς την πραγματοποίησιν τού σχεοί
  ου της περί άποκαταατάσεως κοινών συ
  νόρων μέ την Ούγγαρίαν. Αίκινήσεις
  τής Πολωνίας άνησυχοΰν τούς γερμα-
  νικούς κύκλους, τοσούτον μάλλον καθ'
  όσον ή Πολωνία φέρεται τελευταίως
  συνεννοουμένη καί μετά τής Ρωσσίας.
  Ο ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ
  ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
  ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΜΕΤΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Παρισίων άναφέρουν ότι ή κυβέρνησις
  Νταλαντιέ έτοιμάζει την υποβολήν
  ι ών οικονομικαί νομοσχεδίων είς την
  Γαλλικήν Βουλήν.
  Έν τώ μεταξύ οί σοσιαλιστικοί κύ-
  κλοι έξακολουθούν τάς σφοδράς επι
  θέσεις των εναντίον των μέτρων τού
  Νταλαντιέ.
  Η ΑΓΓΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ
  ΚΑΙ ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ
  ΘΑ ΕΠΕΜΒΟΥΝ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ;
  ΑΘΗΝΑΙ » Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Κατά τάς έκ τού
  έξωτερικού πληροφορίας ή Αγγλία, ή
  Γαλλία καί αί Ηνωμεναι Πολιτειαι
  πρόκειται νά έπέμβουν έν Ισπανία. Ή
  είδησις πάντως δέν έπιβεβαιούται επι*
  βήμως.
  ΜΟΝΟΝ ΔΙΑΒΗΜΑ
  «Α ΤΟΥ! Β1ΜΒΑΡΑΙΣΜΟ.Σ Β λ ΟΙ Ο Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Αναφορικώς μέ
  τα φημολογούμενα περί επεμβάσεως
  των τριών δυνάμεων, Αγγλίας, Γαλ
  λίας χαΐ Άμερικής, αγγέλλεται ότι έ
  πί τού παρόντος θά γίνη μόνον διά
  - βημα είς|τόν στρατηγόν Φράνκο άπό
  μέρους τού όποίου κ*ί θά ζητηθή ό¬
  πως διακόψη τούς βομβαρδιβμούς ξέ
  νων πλοίων.
  Ο κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΕΙΣΡΩΜΗΝ
  ΘΛ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Έκ Λονδίνου τη
  λεγρανεΐται ότι ό Βρεττανός Πρωθυ-
  πουργός κ. Τσάμπερλαιν μεταβαίνων
  είς Ρώμην θέλει επισκεφθή την πόλιν
  τού Βατικανού όπου θά γίνη δεκτός επι
  αήμως υπό τού Πάπα.
  ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤ1ΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ *Ζ Δεκεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Τό σημερινόν Ύ
  πουργικόν Συμβούλιον, εξήτασεν υπό
  την προεδρίαν τοΰ κ. Λΐεταξά, διάφο
  ρα χομοθετικά καί ύπηρεσιακά ζητήμα
  τα έφ' ών προέβησαν είς είσηγήαεις οί
  αρμόδιοι ύπουργοί.
  ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΟΣ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
  * ■■—-————.——■———
  ΑΘΗΝΑΙ * Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Ό τέως γενικός
  έπιθεωρητής τής Παιδείας καί έπιφ*.
  νής έκπαιδευτικός Γεώργιος Στεφανά
  κης, όστις είχεν ύπηρετήσει άλλοτε έν
  Πειραιεί, Κρήτη καί αλλαχού άπεβίω
  ο» σήμερον.
  Κατέρχεται είς Χανιά
  ό ύπουργός κ. Μπότης Σφακιανάκης.
  Θ' άφΐχδή την προσέχη Τετάρτην.
  Έκ μέρους τοΰ Γραφείου
  Τύπου τής Γενικής Διοική¬
  σεως Κρήτης, μάς απεστά¬
  λη χθές τηλεγραφικώς τό
  κάτωθι ανακοινωθέν πρός
  δημοσίευσιν:
  «Ό κ. Πρόεδρος τής Κυ¬
  βερνήσεως παρεκάλεσε τόν
  τελείως άναρρώσαντα υπουρ¬
  γόν Γενικόν Διοικητήν Κρή
  της κ. Μπότην Σφακιανά-
  κην νά διακόψη την αδει¬
  αν τού καί νά επανέλθη είς
  την θέσιν τού. Πράγματι ό
  ύπουργός κ. Σφακιανάκης
  θ' άφιγθη ενταύθα την προ
  σεχή Τετάρτην διά τοΰ α¬
  τμοπλοίου «Άκρόπολις».
  Ό ύποστράτηγος κ Τσολα
  κογλου δστις αφίκετο σήμε¬
  ρον έξ Αθηνών άφοΰ παρα
  δώση την υπηρεσίαν της Γε¬
  νικής Διοικήσεως θ' άναχω
  ρήση διά την έν Αθήναις
  θέσιν τού πιθανώς την προσε
  χή Πέμπτην τό έσπέραί».
  Σχετικώς μέ την κάθοδον
  τοϋ κ. Σφακιανάκη είς Χα¬
  νιά καί την έκ νέου ανάλη¬
  ψιν των καθηκόντων τού,
  πληροφορούμεθα έξ Ιδιαιτέ¬
  ρας έγκύρου πηγής έξ Αθη¬
  νών, ότι ό ,κ. ύπουργός άφβυ
  παραμείνη* έπ' ολίγον εις
  την έδραν τού θά περιοδευ-
  ση, έφόσον ό καιρός θά τό
  επιτρέψη, ολόκληρον την νή
  σον διά νά έπικοινωνήση με
  τόν λαόν καί νά λύση έπιτο
  πίως τα μάλλον έπείγοντα
  ζητήματα.
  Είς τα Χανιά ώς πληροφο¬
  ρούμεν, ή είδησις τής προ
  σεχοΰς καθόδου τού κ. Σφα< κιανάκη καί τή; έκ νέου ά- ναλήψεως τού ύπουργήματός τού, ηκούσθη μέ αΐσθημα γε νίκης ίκανοηοιήσεω; καί χα- ράς, υπό των διαφόρων δέ όργανώσεων καί τοΰ λαοΰ έτοιμάζεται ένθουσιώδης παλ λαϊκή ύποδοχή. Οί κινηματίαι Χανίων ενώπιον τοΰ Κακουργιοδικείο.υ μας. Είς τό Κακουργιοδικεΐον Ή ρακλεΐου ήρχισε χθές ή δίκη κατά των Χρ. Θ, Δαρατσάκη, Άθ. Β. Μητροπουλου, Μιχ. Ί. Μουμουτζή, Νικ. Ροζάκη, Παύλου Δασκσλάκη, Κωνστ. Βερναδάκη, Γεωργ. Άντ. Κο λοκυθδ, Ανδρ. Ί. Πειρουνά- κη, Έμμ. Γ. Τζανακάκη, Σαρ. Γ. Τζανακάκη, Στυλ. Ί. Πά παδάκη, Θρ. Κλάδου, Ά. Α. Στυλιανουδάκη καί Μιγ. Σφα κιανάκη απάντων έκ Χανίων κατηγορουμένων ώς δρασάν- των κατά τό στασιαστικόν κί- νημα τής 29 Ιουλίου. Συγκε¬ κριμένως οί ανωτέρω κατηγο- ροΰνται επί διεγέρσει είς εμ¬ φύλιον πόλεμον, άπογραφή στρατιωτών άνευ αδείας, ά- ποπείρο: άνθρωποκτονίας, κλο πή εΐδών τοΰ δημοσίου^ (δ- πλα, διάφορα ειδή στρατιωτι κου ίματισμοθ κλπ.) Τό δικαστήριον άπετελέ- σθη έκ των κ. κ. Κωνστ. Κί· να προέδρου, Ιω. Παπαγεωρ- γοπούλου καί Θεοφ. Τζίκα συνέδρων, Δημ. Βελλίνη Ει¬ σαγγελέως και Χαρ. ΊωαννΙ- δη γραμματέως, Ινορκοι δέ παρέστησαν οί κ. κ. Κωνστ. Γαλενιανός, Νικόλ. Όρφανου δάκης, Γεώργ. Σουργιαδάκης, Κωνστ. Γαλανάκης, Νικολ. Π( κουλας, Γεώργ. Άτσαλάκης, Νικόλ. ΞανθουδΙδης, Κωνστ. Μαμαλάκης, Ήρ. Πολεμαρχά κης καί Έμμ. Φιοράκης. Συν- ήγοροι ύπερασπΐσεως ήσαν οί κ. κ. Τίτος Γεωργιάδης, Άντ. Άρετάκης, Κωνστ. Παπαδά κης, Μάνθος Πλεύρης, Στ. Δή μόπουλος καίΓεώρ . Σκουλάς. Κατά την πρωϊνήν συνεδρΐα σιν εξητάσθησαν οί μάρτυρες κατηγορΐας άνερχόμενοι είς 17, άπαντες ύπενωμοτάρχαι καί χωροφύλακες. Κατά την απογευματινήν συνεδρίασιν καί μετά την έ ξέτασιν των μαρτύρων ύπερα σπίσεως καί τάς άπολογΐας των κατηγορουμένων, «ήν άγό ρευσϊ> τοϋ κ. εισαγγελέως
  ζητήσαντος την καταδίκην
  τριών καί την άπαλλαγήν των
  άλλων καί τάς άγορεύσεις
  των συνηγόρων, οί ένορκοι
  άπεσύρθησαν είς σύσκεψιν
  καί έξέδωσαν την απόφασιν
  των δι'ής απηλλάγησαν άπαν
  τες οί κατηγορούμενοι.
  ΑΦΙΞΙΣ
  ΜΕΡΑΡΧΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  Αφίκετο είς την πόλιν μας
  πρός επιθεώρησιν των στρατι¬
  ωτικών ύπηρεσιών όΜέραρχος
  Κρήτης ύποστράτηγος κ. Πά-
  παστεργίου.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ
  ΤΟΥ ΓΕΩΡΠΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  Την πρωΐαν χθές συνεδρία
  σεν ή ΔιοικοΟσαΈπιτροπή τοθ
  ΓεωργικοΟ Έπιμελητηρίου Η¬
  ρακλείου. Άσχοληθεΐσα μέ τό
  ζήτημα τής ένισχύσεως τής φι
  λοδασικής έπιτροπής άπεφάσι
  σε την χορήγησιν 20.000 δραχ
  μών υπό τόν δρον δπως αί
  10.000 διατεθώσι διά την άνα
  δάσωσιν των πέριξ χώρων
  των δημοτικών παιδικών έξο-
  χών. Ενέκρινεν έπίσης τό Έ
  πιμελητήριον έτέόας 10.000
  δρχ. υπέρ τού Όμίλου τοθ
  Πρσσίνου. Έν συνεχεία τό Γε
  ωργικόν Έπιμελητήριον ήσχο·
  ληθή μέ ύπηρεσιακά ζητή¬
  ματα.
  ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ
  ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΟΡΠΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  Καθ* ά πληροφορούμεθα με-
  τατίθεται είς Σΰρον ό Διευθυν
  τής τοθ ΓεωργικοΟ Ταμείου
  Ηρακλείου κ. Σπ. Σπύρου.
  Άντ" αύτοΰ θά αναλάβη ό γε
  ωπόνος κ. Καφάτος.
  ΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΙ
  ΑΓΟΝΕΣ Τ-ΗΣ Ε. Ο- Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αυριον Κυριακήν περί ώραν
  3ην μ. μ. θά λάβουν χώραν οί αγ
  γελθέντες ποδηλατικοί άγώνες τής
  Ε. Ο. Ν. Ή έκκίνησις θά γίνη
  έκ τής πλατείας Τριών Καμάρων
  ήτις θά αποτελέση καί τό τέρμα
  των άγώνων. Τούς αγώνας θά πά
  ρακολουθήσουν απασαι αί αρχαί
  τής πόλεως, τμήματα τής Ε. Ο.
  Ν. κ. ά. Ή συγκέντρωσις των
  φαλαγγιτών ποδηλατιοτών, έν ά-
  Ηλητικη' περιβολή θά γίνη είς τό
  Γυμναστήριον την 2αν μ. μ. α¬
  κριβώς. Είς τούς νικητάς θά άπο-
  νεμηθοθν μετάλλια καί διπλώ-
  ματα. Διά τόν πρώτον νικητήν ό
  Πρόεδρος τής Ε. Γ. Ο. Η. κ.
  Δημ. Βουρεξάκης ήθλοθέτησε μί¬
  αν μπάλαν ποδοσφαίρου. Ή βλη
  οργάνωσις των άγώνων ίχει ανα¬
  τεθή είς τον Λοχίτην τής Ε. Ο. Ν.
  %, Φίνηντ Φλιριβνίν,
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΖΟΗ
  Άγορά Ηρακλείου
  Κστά τό δελτίον τιμών άγορδς
  τοθ Έμτιορικοΰ καί ΒιομηχανικοΟ
  Έττιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων ττροϊόντων είχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίύες:
  Σουλτανίναι α'. 16.50-17
  » β'. 14.-15. —
  γ'. 12. - 13.
  δ'. .- .-
  Καραμπ. 8. — 10.—
  Ελεμέδες α'. 8.— -
  β'. 7.
  Κοινοί
  Ταχτάδες α 6.50—
  » β'. «5.-6.—
  ΣταφΙδες μαύραι
  " Ελαια 3-5ο 29.
  Σάπωνες: Βρχ.
  ΛευκοΙ α' » 21.—
  β' » 20.-
  ΠυρηνελαΙου α' » 17. -
  β' » 20.-
  Μοιοργελαίου α' » 15.—
  » β' » 14-
  Χαρούπια 2.20
  Οΐνοι:
  Αρχανών μίστ. » 40.—
  Μαλεβυζίου » —
  Ελαιοπυρήναι 1.20
  Δίκταμος ήμ. » 80.—
  Σΐτος » 8.—
  Κριθή » 5.50
  Βρώμη » 5 30
  Βΐκος » 5.—
  Μέταζα » 550.-
  Κουκούλισ < 130 — ΑΙ Δ10ΠΤΡΑΙ ΤΩΝ ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ Ο *· ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Τό υπουργείον των ωτικών απηύθυνεν αρμοδίως διαταγήν διά τής οποίας υποχρεούνται νά έφοδιασθώσι διά διοπτρών άπαντες οί άξιω ματικοί. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ Είς τό ληξιαρχεΐον Ηρα¬ κλείου εδηλώθησαν κατά τόν λήξαντα μήνα 111 γεννήσεις, 50 γάμοι καί 39 θάνατοι. ΤΟ ΥΔΡΑΓΟΓΕ10Ν ΧΑΝΙΩΝ , Κατ' είδήσεις έκ Χανίων ά- πεφασίοθη ή τοποθέτησις των απαιτουμένων μηχανημάτων τοθ Άντλιοστασίου διά την εκτέλεσιν τοΰ έξωτερικοΰ ύ- δραγωγείου Χανίων. Ή σχετι κή δημοπρασία θά διενεργηθή την 14ην τρέχοντος. Καθ" ά πληροφορούμεθα έν- τός τής ερχομένης εβδομάδος έπ»νακάμπτει είς την έδραν τού ό Νομάρχης Ηρακλείου καί προσωρινάς Γεν. Γραμμα τεύς τής Γεν. Διοικήσεως Κρήτης κ. Ανδρ. Μάρκελλος. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ ΥΠΑΞΙύΜΑΤΙΚΏΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Τό υπουργείον των Ναυτι- κών, δι' έγκυκλίου διαταγής τού, προκηρύσσει διαγωνισμόν πρός κατάταξιν 40 (σαράντα) ύποκελευστών μηχανικών Β. τάξεως έν τώ Βασιλικώ ναυ- τικώ, ένεργηθησόμενον έν τώ Βασιλικώ Ναυστάθμω την 8ην ΦεβρουαρΙου 1939. Οί ύποψήφιοι θά παρουσια· σθοϋν πρό τής Ύγειονομικής Έπιτροπής έν Πειραιεί την 24 Ίανουαρίου. Βασικά προσόντα είναι: ΔΙ· πλωμα Τεχνικής Σχολής. Ή- λικία 18 μέχρι 28 έτών. ΟΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ Τό υπουργείον, τής Έθνι- κης Παιδείσς διά διαταγής τού πρός τούς κ. κ. έπιθεω- ρητάς τής στοιχειώδους έκ- παιδεύσεως παραγγέλλει 6 πως είδοποιήσουν ούτοι τούς διευθυντάς των σχολείων τής περιφερείας των καί καταθέ- σοον είς την Τράπεζαν καί είς τόν παρ' αυτή ειδικόν λο¬ γαριασμόν τοΰ ύπουργείου τα αναγραφέντα είς τούς προθ- πολογισμούς αυτών χρήσεως 1936—37, ποσά υπέρ ένισχύ- σεως τοθ μορφωτικοθ κινημα- τογράφου. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Διά την προσέχη Παρα¬ σκευήν θά ορισθή συνεδρίασις τοθ Δημοτικοϋ Συμβουλίου. Είς την συνεδρίασιν ταύτην τό Δημοτικόν Συμβούλιον θά άσχοληθή μέ διάφορα τρεχού¬ σης φύσεως ζητήματα. 30 Πρωϊνή ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΟΗ ΝΕΑ ΕΝΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΙΕΣΕΟΝ ΓΑΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ ΙΦΙΡΝΗ ΑΙ ΙΙΘΣ1ΕΙΣΙΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΙΠΗ! ΙΥΙΙΑΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 2 Δεκεμβριού (τού άν ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι ό τύπος σχολιάζει δριμέ ως τάς πληροφορίας περί έγέρσεως νέ ών άξιώσεων τής Ιταλίας, αυτήν την φοράν, επί τής Τύνιδος καί τής Κοραι κης. Έκ τής δριμύτητος των σχολίων τού τύπου καί γενικώς έκ τής έξεγέρ σεως τής δημοσίας γαλλικής γνώμης συ νάγεται ότι καί μεταξύ των επισήμων σχέσεων των δύο χωρών δημιουργεί- ται πάλιν νέα έντααις. ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΝΤΟΝΟΝ ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΩ κ. ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΛΘΙΙΝΑΙ 2 Δεκεμβριού (τοθ άν¬ ταποκριτού μας).—Κατά τάς έκ Ηα-. ρισίων πληροφορίας, ή Γαλλική Κυ¬ βέρνησις ετοιμάζεται όπως προβή είς παραστάσεις έν Ρωμη σχετικώς μέ τα γνωσθέντα διά την Τύνιδα καί την Κορ σικήν. ΊΙ Γαλλία θά ζητήση όπως προ σωπικώς ό κ. Μουσολίνι άποσαφηνίση ταύτα, τονίζων τό άβάσιμον αυτών, είς ήν περίπτωσιν δέν στηρίζονται επί τής πραγματικότητος. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΚΙΙ ΑΟΕΡΓΟΙ ΣΥΝΕΚΡΟΥΣΟΗΣΑΝ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 2 Δεκεμβριού (τού άν ταποκριτού μας).— ΣυμπληρωματικαΙ πληροφορίαι έκ Γαλλίας διά την προ¬ χθεσινήν απεργίαν βεβαιούν ότι έχτός τούς των συμπλοκών μέ την άστυνομί αν, συνέβησαν τοιαύται καί μεταξύ ί· λευθέρων έργατών η άπεργοσπαστών καί άπεργών. Εναντίον των πρώτων έπετέ θησαν οί άπεργοί, έγενικεύθησαν δέ αί συγκρούσεις αυται είς τινάς γαλλικάς πόλεις μέ θύματα εκατέρωθεν. ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΟΥΤΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 2 Δεκεμβριού (τοΰ άν ταποκριτού μας).— Καθ' ά αγγέλλε¬ ται έκ τοΰ έξωτερικού είς την Γαλ λικήν Βουλήν όργανώνεται ευρεί» αν¬ τίδρασις εναντίον των μέτρων τού Ντα λαντιέ. Οί κοινοβουλευτικαί κύκλοι τής «ριατεράς συνεχίζουν καθημερινώς τάς αυσκέψεις των προκειμένου νά κατα· στρώσουν τό πρόγραμμα καταπολεμήβε ως των μέτρων τού Νταλαντιέ. Ό α¬ γών ώς έκ τούτου κατά τας προαε- χείς συνεδριασεις τού κοινοβουλίου προ βλέπεται σφοδρότατος καί αύτόχρη- μα θυελλώδης. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΦΟΔΡΑΙ ΜΑΧΑΙ ΑΓΓΛΟΗ ΚΑΙ ΑΡΑΒΩΝ ΑΘΗΝΑΙ « Δεκεμβριού (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ Ηαλαιστίνης άναφέρουν ότι μεταξύ των "Αγγλων καί των Άράβων συνεχί ζεται έκεϊ σφοδροτάτη μάχη. ΝΕΟΣ ΒΟΜΒΑΡ&ΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΗΠΟ Ε8ΝΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 2 Δεκεμβριού (τοΰ άνταποκριτού μας).— Κατά τάς έξ Ίσπανίας πληροφορίας οί έθνικοΐ έβομ βάρδισαν σφοδρώς την Βατρκελώνην καί 76 Μπ«ταλόν.