96619

Αριθμός τεύχους

5032

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

4/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  ϊΐησία λίρηι 3
  ίξαμηνος 2
  Άμεριχής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΚΥΡΙΙΚΗ
  4
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  19381
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΏΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΐβΥΊΙΟΣ ΣΪΚΤ4ΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ: · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5032
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ
  ΤΟΥ κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  Ό ύπβυργός Γενικός Διοι
  κητή; Κρήτης κ. Σφακιανά¬
  κης, αναρρώσας ήδη πλήρως
  έκ της τελευταίας ασθενείας
  τού, διακόπτει κατόπιν θερ·
  μής παρακλήσεως τοϋ κ. Πρω
  θυπουργοΰ την άδειαν τού
  καί έπανέρχεται είς Χανία
  διά ν' αναλάβη εκ νέου την
  διοίκησιν τής μεγαλονήσου
  καί την συνέχισιν τοΰ προ¬
  σωρινώς διακοπέντος άναδη-
  μιουργικοΰ έργου τού. Καί
  καθώ; άναφέρουν ίδιαίτεραι
  πληροφορίαι μας, ό κ. Σφα¬
  κιανάκης έπανερχόμενος είς
  την θέσιν τού θά περιοδεύση
  ολόκληρον την νήσον, θά
  μεταβή είς ολα τα διαμερί-
  σματά της, θά έπικοινωνήση
  μέ τόν λαόν, θ' ακούση τόν
  πόνον τού καί θ' αντιληφθή
  τάς προόδους τού, θα ' λύ3Γ|
  επιτοπίως τα μάλλον έπεί'-
  γοντα ζητήματα τής άρμο-
  διότητός τού καί θά εΐσηγη.
  θή την ταχείαν ρύθμισιν ό-
  λων των κρητιχών προβλη-
  μάτων είς την κυβέρνησιν.
  Παντοΰ δέ, τόσον είς τα Χα¬
  νιά, όσον καί εις την άλλην
  Κρητην ολόκληρον, ό λαός
  θά δεχθή τόν έπανερχόμβ-
  νον Υπουργόν τού μέ πρω-
  τοψκνη όντως ενθουσιασμόν
  λ* μέ έκδηλώσεις άληθινής
  λατρείας. 'Η βαθεΐα ίκανο*
  ποίηαι; κ«ί Π χ«ρα την ©-
  πβίαν πρβεκάλεσεν ή είδησις
  της έπκνόδβυ τού είς ολα τα
  βτρώματα τοΰ λαοϋ, είς όλον
  γενικώς τόν πληθυσμόν, μαρ
  τυρουν τα αίσθήματα μέ τα
  έποΐα άναμένεται ό κ. Σφ»
  κιανάκης ενταύθα καί μ έ
  τ« όποΐα περιβάλλεται.
  Είναι δέ απολύτως δικαιο
  λογημένα τα αίσθήματα αύ
  τα. Ό κ. Σφακιανάκης ε*νε
  τέκνον τής Κρήτης- Γόνος
  μιάς μεγάλης Ίστορικής οίκο
  γενείας τής οποίας αί ύπηρε
  οίαι πρός την νήσον καί τό
  Ιθνος ολόκληρον είναιτερά
  στιαι. "Ανθρωπος μέ εύρεϊαν
  αντίληψιν καί φωτεινήν κρί
  σιν. Ευθύς" καί άμερόληπτος.
  Άφοσιωμένος είς τό καθήκον
  «αί την εξυπηρέτησιν τής πά
  τρίδος τού. Προσηλωμένος
  είς την ιδέαν τής προόδου
  τοΰ τόπου τόν οποίον διοι-
  κεϊ. Δι" αύτό καί επέτυχε
  πλήρως. Δι' αύτό καί ανε¬
  δείχθη ο αξιος διά τό άξίω-
  μα πού κατέλαβε *"' ~Λ·Α
  Ο ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Δι'
  καί απεδείχθη ό ίδεώδης ύ-
  πουργός Γενικός Διοικητής,
  ό καταλληλότερος νάεκπρο-
  σωπήση τό νέον κράτος είς
  την Κρήτην. Δι' αύτό καί
  ήγαπήθη άπό τόν λαόν, 5-
  πως έξετιμήθη βαθέως κ«1 έκ
  τιμάται καί άπό τόν αρχη¬
  γόν τής κυβερνήσεως καί
  τυγχάνει τής απολύτου έμπι
  στοσύνης τού Βασιλέως.
  "Υπεράνω αίσθηματιομΰν,
  κομματισμών καί ρουσφετο-
  λογιών, πραγματικάς έκπρό-
  σωποςένός άκομματίστου κρά
  τους άηέβλεψεν ευθύς έξ άρ-
  χής είς τό γενικόν καλόν,
  είς την εξυπηρέτησιν τοΰ συ
  νόλου, είς την προώθησιν τής
  νήσου είς την οδόν τής προ
  όδου καί τοϋ έκπολιτισμοΰ.
  Καί κατώρθωσε πράγματι νά
  συνδέση τό ονομά τού μέ μ(
  αν περίοδον άληθινής άναδη
  μιουργία; ζτϊίς Κρήτης· Επί
  των ημερών τού εδόθησαν πι
  στώσεις διά την έλοκλήρω
  σιν καί αποπεράτωσιν τοΰ
  συγκοινωνιακοΰ δικτύου τής
  νήσου. Υπεγράφη ή σύμβα¬
  σις διά την χρηματοδότησιν
  καί κατασκευήν των μέγα
  λων παραγωγικών καί έξυ
  γιαντικών έργων τής Μεσ
  σαράς, τού Άποκόρωνα, τοϋ
  Μάλεμε, καί των άλλων πε
  ριφερει&ν. Ενισχυθή παν
  τοι©τρ#πως ή γεωργία, άνη
  γέρθησαν νέα έκπαιδευτήρικ
  καί κατεακευάσθησαν έργοτ
  Τού "Αγγλοο συνγραφέως
  Ηδη έπκνέρχεται διά νά
  συνεχίση την προσπάθειαν
  τού. Καί ό κρητικός λαβς αύβ
  σωμος, χαιρετίζει ολοψύχως
  τήνέπάνοδόν του.Συγχρόνως
  δμως καί έκφράζει την βα¬
  θείαν ευγνωμοσύνην τού είς
  τόν Πρωθυπουργόν κ. Μετα-
  ξάν διά την εκλογήν τοΰ κ.
  Σφακιανάκη ώς συνεργάτου
  τού Ύπουργοϋ έν Κρήτη καί
  διά την εκτίμησιν καί την
  εμπιστοσύνην πού τοϋ έκδη-
  λώνει πάντοτε. Διότι τό θερ¬
  μόν ενδιαφέρον τοΰ κ. Πρω
  θυπουργοΰ πρός τΥ,ν Κρήτην
  καί ή έμπιστοσύνη τού πρός
  τόν κ, Σφακιανάκη^ συντε
  λεΐ είς τό νά σημειώση πραγ
  ματικώς σταθμόν φωτεινής
  δράσεώς καί άναδημιουργίας
  ή ύπουργία τοΰ τελευταίου
  έν Κρήτη.
  13ο ν
  ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΑ
  Ό Μουσταφάς Κεμάλ πολεμιστάς.
  Είχε ξεχάσει την διαταγήν νά
  ίνε φειδωλό; είς την χρησιμοποί
  ησιν των δυνάμεών τού. "Υπο την
  προσωπικήν τού ευθύνην είχεν ώ
  θήσει είς άμεσον ενέργειαν τδ ού
  νολον των έφεδρειών τού. Δέν έ·1
  μεινεν ούτε Ινας στρατιώτη; έν έ-
  φεδρεία. Ήτο πεπεισμένος δτι
  άντεμετώπιζε την κυρίαν επίθε¬
  σιν. "Αν είχε πέσει ίξω είς τού;
  υπολογισμού; τού καί ή κυρία
  επίθεσις είχε στραφή είς άλλο ση¬
  μείον, ή πλάνη τού θα ήτο μοί
  ραία. Άλλά δέν έπλανήθη. Τό
  ϊνστικτόν τού είχε δικαιωθί). Εί¬
  χε πάντοτε εμπιστοσύνην είς τό
  ϊνστικτόν τού.
  Καθ' δλην εκείνην την ημέραν
  ή μάχη έσυνεχίζετο καί ττότε ή
  πλάστιγξ έκλινε πρός τούς Τοΰρ-
  κους καί πότε πρός τούς Αύστρα-
  λούς.
  Οί ΑύστραλοΙ ευρίσκοντο είς τα
  δύο τρΐτα τοθ δρόμου πρός τό 6ου
  νόν Δέν ηδυνήθησαν νά προχωρή
  σοιιν περισσότερον. ΟΙ Τοθρκοι
  είχαν έξαντληθή. Τό 57ον αύνταγ
  μα είχεν άποδεκατισθί). Τα δύο
  άραβικά σιιντάγματα ευρίσκοντο
  είς πλήρη σύγχυσιν, Ιτοιμα νά
  χαμφθοθν. Άλλά καί οί Α&στρα-
  λοί δέν είχαν έξαντληθή ολιγώτε¬
  ρον. Πεντακέσιοι άνδρε; προσιιθί
  μενοι ίίς τό ίνα μέρος ή ιό άλ-
  λο θά Ικριναν π$$ .τής μαχ^ς.
  "Οίαν ένύχτωοεν οί Τοθρκοι έ
  ξηκολούθουν πάντοτε νά είνε κύ·
  ριοι τής λαφοσιιράς. Οί Αΰστρα
  λοί έκράτουν τάς θέσεις των πρός
  τάς δπωρείας των λόφων, ολίγον
  χχμηλότερα.
  Άλλ' ό Μουσταφά Κεμάλ δέν
  έχανε καιρόν. Έγκατέστηαε τό
  στρατηγεΐον τού πίσω άπό Ινα σω
  ρόν λίθων, είς μικράν απόστασιν
  πίσω άπό την χορυφήν, καί καθ'
  δλην εκείνην την νύκτα καί την
  επαύριον ώργάνωνε πυρετωϊώ; την
  Γ
  Πεταχτο
  οημειώματα
  Η ΖΩΗ
  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
  Έμπήκε δπως πάντα είς τό
  κοσμικό κέντρο μέ τό ϊδιο άρ-
  νό Βήμα καί τό άδιάφορο υ-
  φός τού καί κατευθύνθηκε στή
  συνηθισμένη γωνιά τού. _τ
  άντΐκρυσμα τοθ φίλου τού έ-
  καρφΐτσωσε £να μειδίαμα στά
  χεΐλη, εκλινε έλαφρά τό κεφά
  λι μέ τό φρεσκοξυρισμένο καί
  πουδρσρισμένο πρόσωπο. κι
  έκάθησε, χωρΐς
  V
  άνταλλάξη
  οϋτε λέξι σχεδόν. Χρόνια τω
  ρα συνεχΐζει την Ιδία τακτική.
  Άπό τό γραφεΐο στδ σπΐτι,
  άπό τό σπΐτι στό κέντρο γιά
  καφέ. Δέν άλλαξε ποτέ τό
  δρόμο. Οϋτε τό πρόγραμμα.
  ΟΟχε τή θέσι. ΟΟτε τή συντρο
  φιά. Ρομπότ άν ήταν μέ την
  τελειότερη μηχανή δέν θά: έκ-
  τελοθσε μέ τόσην άκρΐβεια
  τίς κινήσεις τού. Ζωή τυπο-
  ποιημένη, πού άνακυκλ? πάν
  τα μέσα σέ προκαθωρισμένα
  οτενά δρια, χωρΐς την έλσχΐ
  οτη παρέκκλισι, χωρίς την πά
  ρσάικρή άλλαγή. Ένας κυ-
  ϊλομς, μονότονος, πού κάνει
  νά μή διαφέρτ, κατά τίποτε ή
  μιά μερά άπό την αλλη. Πά
  νω σ' αύτό τό θέμα ό ησυχος
  καί τακτικός ανθρωπος ττ)ς
  συντροφιας ήρχισε τή συζή
  τησι:
  —Ιδού φΐλοι μου ένας άν
  θρωπος πού έχει άνακαλύψει
  τό μυστικό τής εύζωΐας. Ζή
  μέ τάς σκέψεις καΐ τίς συνή
  θειές τού. Δέν έχει αξιώσεις,
  δέν αίσθάνεται άνησυχΐες καί
  είνε εύτυχής.
  —Είνε λοιπόν ευτυχία, νά
  μην έχης αξιώσεις καί άνησυ
  χ(ες καί ν' άδιαφορής πρός
  δλα, κλεισμένος στό ν έαυτό
  σου μέ τυποποιημένη τή ζωή
  Έρώτησα.
  — Μά βεβαία. Άν άλλωστε
  δένέγκειται ή ευτυχία στήνάτα
  ραξΐα καί την άπόλυτη γαλή
  νη είς τί συνΐσταται; Μήπως
  ε[ς τό κυνήγημα χιμαιρών
  στή διαρκή πάλη μέ τόν έαυτό
  σου, τόν όλλο κόσμο καί τα
  στοιχεΐα τής φύσεως, Ή μακα
  ριότης, άγαπητέ μου, ή άπό
  λυτη μακαριότης, αυτή άποτε
  τό μυστικό τής εύτυχίας
  "Αν δλοι οί άνθρωποι άνεκά
  λυπτσν αύτό τό μυστικό κι
  αν τό υΐοθετοΰσαν, πόσο πιό
  ησυχος θά ήταν ό κόσμος
  όλος!-
  Ασφαλώς παρεξηγήτε την
  έΎνοια των λέξεων καί
  τήν ούσία τής ζωής. Ή·
  συχία &έν θώ Ι|ή να
  ζτις τή ζωή σου σέ καλούπια
  καί νά κλεΐνεσαι στόν έαυτό
  σου. Καί ουΐε έγκειται σ' αύ
  τό ή ευτυχία. Τό άντΐθετο
  ϊσα-ΐσα. Πηγή δυστυχίας εί¬
  νε ή μονοτονία. Πρός τί δέ
  νά παρατεΐνεται ή ζωή πού
  μένει ιδία κι' άπαράλλαχτη
  κάθε μερά; Είτε μιά μερά
  διαρκέση είτε έναν αΐώνα τό
  ϊδιο είναι, δταν δέν τρέφεται
  καί δέν άνανεώνεται μέ δι¬
  α ρκεΐς συγκινήσεις μέ άδιά
  κοπή προσπαθεία, μέ συνεχή
  έναλλαγή είκόνων, έντυπώ
  σεων καί συναισθημάτων, μέ
  πτώσεις καί άνόδους. Κι'
  I-
  πειτα ή άνηουχΐα είναι αϋ
  τή ή ζωή. Είναι τό κίνητρο
  πού φέρνει πρός τόν πολιτι·
  σμό καί την πρόοδο. Καΐ ή εύ
  τυχΐα δέν έγκειται μονάχα
  στή χαρά καΐ τή γαλήνη τής
  μακαριότητος. Βρίσκεται πε-
  ρισσότερο στόν πόνο πού προ
  κσλεΐ τό αίμάτωμα τής ψυχής
  καΐ τοΰ σώματος στή διαρκή
  προσπαθεία γιά άνοδο. Χω
  ρίς αύτό τόν πόνο ό άνθρω
  πος δέν θά διέφερε άπό τα
  κατωτέρα εϊ6η των ζώων. Χω
  ρίς αυτή την προσπαθεία δέν
  θάχε δημιουργηθή έπιστήμη
  καί πολιτισμός. Μονάχα γε-
  ρασμένοι ψυχικά καί πνευμα
  τικά μποροθν νά έξυμνοϋν
  την ήσυχΐα καΐ την άδιαφορΐα.
  ΟΙ ζωντανοΐ καί οί νέοι, εί¬
  ναι, πρέπει νά είναι, άνήσυ-
  χοι, άτακτοι, άτΐθασσοι, κυ·
  νηγοί νέων συνεχώς έπιδιώ-
  ξεων, Εστω κι' άν πρόκειται
  νά διαταράσσουν τή μακαρι-
  , ότητα των άλλων. Άλλοιώς
  , ή ζωή δέν έννοεΐται. Ζωή
  Ι τυποποιημένη δέν είναι κάν
  ζωή. Είναι καθημερινή κηδεΐα
  τοθ έαυτοΰ μας μέ δλους τοΰς
  τύπους...
  '. Μ.—
  μίαν επίθεσιν κατόπιν τής άλλης
  πρό; άπώθησιν των Αύστραλών
  πίσω πρός την θάλασσαν, πρίν ή
  τού; δοθ$ καιρός νά έγκαταστα-
  θοθν. "Υσ:ερα άιό κάθε επίθεσιν
  πού άπετύγχανεν, ήτοίμαζεν άλ¬
  λην. Ό Κεμαλ ευρίσκετο επί πό
  δος ένθαρριίνων τούς άνδρας τού,
  έπιστατών ό ΐδιος είς τό νά άνα
  παύωνται καί νά έχουν πλουσίαν
  τροφήν, έμπνέων αύτοΰς μέ την
  σιδηράν τού ένεργητικότητα. Παρ'
  δλον δμως δτι είχε σταματήσει
  τοΰς Αϋστραλαυς, δέν κιιώρθωνε
  νά τοΰς άπωθήση πίσω, πρός την
  θάλασσαν Ή λοφοσειρά τοΐ Τσου
  νούκ Μπεΐρ ήταν τό κλειδί των
  Δ,χρΐανελλίων, καΐ τα Δαρδανέλ
  λια ή κλεΐς τής Κωνσταντινουπό¬
  λεως. "Αν τα Δαρδανέλλια καί ή
  Κωνοταντινούπολις έπΛταν. 'ή
  ΐοαρκία θ' άπεκόπτετο άπό τού;
  Γερμανοϋ: καΐ θα έξηναγκάζετο
  να κλείση ειρήνην. 'Η Ελλάς, ή
  Ρουμανία καί ή Βουλγαρία κατά
  ζν πιθανότητα θά έξήίχοντο
  τή; ούδετερότητος, τασαόμεναι πά
  ρα τό πλευρόν τής Άγγλ'ας 'Η
  άπήχησις θά ή:ο τεραστία είς ό-
  λόκληρον τόν κόσμον. Ή όδός
  διά την Ρωσσίαν θά ήνοίγετο,
  κ*ί ή χώρα τοθ Τσάρου θά άνε
  φωΐιάζετο μέ πολεμοφόδια κΐί
  τρόφιμα.
  Αύτά τα ένδεχόμενα άντεμετώ
  πιζεν ό Μουσταφά Κεμάλ άντιμε
  τωπίζων τού; Αύστραλούς. Είς
  τάς στενωπούς τοθ ΤσουνούκΜπίίρ
  νετο άποφασιστικός, άκαμπτος
  στηρίζων τοΰς άνδρας τού διά μέ
  νης τ^ς σιδηράς τού προσωπικότη
  τος. Ηή κατορθώσαντες ν4 άπώθή
  σουν οί μέν τοΰς δέ, Αύστ&αλοϊ
  καί Τοθρκοι ήρχισαν νά οχυρώ
  νωνται είς τάς θέσεις δπου εύρί
  σκοντο.
  Αί έβδομάδες πού έπηκολούθη
  σαν άφιερώθησαν είς ϊργα ενός πό
  λίμου χαρακωμάτιβν: Οί άντίπχ
  λοι Ισχαβαν, ηεριεκυκλώνοντο μέ
  συρματοπλέγματα, είχαν διαοκώς
  την αγωνίαν μήπως υποατοθν αί
  φνιδιασμόν μέ ξιφολόγχην καΐ χει
  ροβομβίδας. Καΐ ώ; νά μην ϊφθα·
  νεν ή ΰΐτερέντασις των νεύρων άπό
  τόν πόλεμον αυτών των χαρακωμά
  των, είχεν αρχίσει Ινα καλοκαΐρι
  πρόωρον. Υπήρχεν έλλειψις νεροθ.
  'Ο ήλιος Ικαιε,ήάντανάκλασις των
  άκτίνων τού ίπί των βραχωδών γυ
  μνών λόφων, ήτο έκτυφλωτική.
  Μεταξύ των γραμμών των άντιπά
  λων έκειντο τα πτώματα των νέ
  κρών καί άποσυνετίθεντο είς τόν
  ήλιον. Μεγάλαι μαύραι μυΐαι έγύ
  ριζαν γύρω άπό τα πτώματα, επί
  πιπταν είς τα τρόφιμα καί τα έ-
  μόλυναν, μέ συνέπειαν δυαεντερί
  άς καί έντερικά νοσήματα διά τα
  οτρατεύματα. Αμφότεραι αί παρα
  τάξεις ολίγον ήθελαν νά καμ·
  φθοθν.
  Παρ' δλα αύτ* δ Κεμάλ ούτ,ε
  στιγμήν έκίμφθη. Ήταν ένθουσι
  ώϊης καί εΰχαριστημίνος. Εύρισκε
  το είςτόστοιχεΐόν τού—πολεμοθσε.
  Εκοιμάτο ολίγας μόνον ώρας τό
  ήμερονύκτιον.Εφαίνετο ώς νά μην
  είχεν ανάγκην Οπνου. Μέ τό παρά
  δειγμά τού παρώτρυνε τοΰς άλλους
  δέν τοΰς άφινε — τοΰς άξιωματι
  κοΰς τοθ έπιτελείου τού —νά πά
  ρουν οϋΐε άναπνοήν. Κατέληγεν
  είς τάς άποφάσεις τού, άφοτ}
  εζύγιζε κάθε φοράν την χατάστα
  σιν μέ μαθηματικήν ακρίβειαν,ϊδι
  δέ διαταγάς μετ' άποφασιστικί
  τητος
  Ό Χέρρ Κάννεγκάϊζερ, δ Γερ
  μχνός σΐρατηγός ποΰ διοικοθσε
  Ι την ένάτην μεραρχίαν πρός τα δέ
  ξιά τού, ίμενε ίχπληκτος άπό την
  | ίκανότητα καί την δραστηριότητά
  τού. «Ό Μουσταφά Κεμάλ—Ιλε
  γεν —ίχει διαύγειαν σκέψεως καί
  είνε ένεργητικός. Λαμβανει διά
  τό κάθε τι μδνος τού άποφάσεις.
  Δέν φοβείται τάς ευθύνας, —ευρεί
  χαλά τί θέλει».
  Ευρίσκετο διαρκώς είς την γραμ
  μην τοθ πυρός, συνωμιλοθσε μέ
  τους άξιωματιχοΰς καί στρατιώ
  Ι τας, συνέλεγεν άπ' ευθείας πληρο
  φορίας. Πολλάκις προχωροθσεν δ
  Γδιος είς την επικίνδυνον ζώνην,
  έδάφυυς. Διαρκούσης μιά; άνακω
  χής, κατά τάν Μάϊον, ειργάζετο ώ;
  λοχία; εί; Ινα των τομέων, δπου
  επρόκειτο νά γίνη ή ταφή των
  νεκρών, μόνον καί μόνον διά νά
  κατασκοπεύη μέ τα μάτιά τού τα
  χαρακώματα των Αόίτραλδν.Ώρ
  γάνωνεν άχαταπαύστω;—δταν ή
  άνακωχή Ιληξε —τοπικά; μικροε
  πιθέσει; ένοχλών τόν εχθρόν. Κά
  θε φορά πού επρόκειτο νά γίνη
  επίθεσις ήταν πάντοτε πα,,ώ/, διά
  νά ίξάπτη τό πολεμικόν μένο;
  των. Πολλάκις ένήργει τάς έπιθέ
  σει; αυτοπροσώπως επί κεφαλής
  των άνδρών. Δέν άφΐνε τού; στρα
  ιώτας τού οΰτε στιγμήν νά χάνουν
  τό ηθικόν τω.».
  Ευρίσκετο διαρκώς έκτεθειμένο;
  είς τό πθ?. Οΰτε στιγμήν έκύτ
  ταξε νά προφυλαχθη. Συνε,ιερίζε
  το τού; κινδύνου; των άνδρών
  τού καΐ δμω;, ένώ δλοι οί χλλοι
  τριγύρω τού έπιπταν νεκροί αί
  σφαίραι δέν τόν έθιγαν. Τό παρά
  δειγμά τού ένέπνεε τού; ά»δρά;
  τού.
  Κάποτε ήταν χαθισμένος έξω ά¬
  πό Ινα χαράκωμα πού είχε προ
  αφάτω; σκαφή. ΜΕα άγγλιχή πυ·
  ροβολαρχία ήνοιξε πθρ κατά τοθ
  χαραχώματος. Αί όβίδες έπιπταν
  Ολονέν καί πλησιέστερα. Ήταν
  φανερόν δτι οί "Άγγλοι είχαν χά
  ταστήσει τό χαράκωμα στόχον
  των, καί μέ μαθηματικήν ακρίβει¬
  αν μποροΰσε νά λεχθή οΊι θά ήρ
  χετο ή στιγμή πού αί όβίδες θά
  εΰρισκαν τό χαράκωμα. Οί έηιτε
  λείς τού ίκέτευαν τόν Κεμάλ ν'
  τοα Ιλεγχν δτι δέν
  πρεπε νά έκθέτη την ζωήν τού:
  Αύτός ήταν άνένδοτος:
  —"Οχι! τού; Ιλεγεν. "Αν άπε
  συρόμουν αυτήν την στιγμήν, δέν
  θά ϊϊιδα καλόν παράδειγμα εί;
  τοΰς άνδρας μου.
  "Αναψεν Ινα τσιγάρο. Έκάπνι·
  ζεν άτάραχο;, μέ δλην την ησυ¬
  χίαν τού, ένώ τριγύρω τού, εί;
  μικράν απόστασιν, έπιπτε μιά βρο
  χή όβίδων. Οί άνδρε; τού έκθαμ-
  βοι, ϊκπληκτοι, συγκινημένοι, τόν
  έκύτταζαν άπό την ασφάλειαν τοΰ
  χαρακώματος.
  "Αλλοτε πάλιν, ένώ έταξίδευεν
  έπιστρέφων εί; την Καλλίπολιν,
  Ινα αγγλικόν ύδροπλάνον έρριψε
  βόμβας χατά τοθ αύτοχινήτου τού.
  Αί βόμβχι έΊτιπταν εί; τόν Ιρ&·
  μόν έμπρό; καί πίσω άπό τό αύ
  τοχίνητον. Μία βίμβα έθρυμμάτι
  σε τό χρύσταλλον έμπρό; άπό τόν
  σωφέρ χαί έφίνευσε τόν σωφέρ.
  Άλλ' δ Κεμάλ έβγήχε άπό αυτήν
  την περιπέτειαν άθιχτος. Πολλές
  φορές Ιπαιρνε ίνα τουφέχι χαί μέ
  τό χεφάλι έξω άπό τό χαράκωμα,
  μέ τό πηγοθνι στηριγμένο εί; την
  γήν γιά ν* παίρνη στόχον, έση
  μάδευε καλά τα χαρικώματα των
  Αύστραλών καί πυροβολοθσε. Εί;
  θέαεις έχτεθειμένα; προχωροΰαε
  έπίτηδε; άργά, διά νά δίδη θάρρος
  είς τού; άνδρας τού. χαί δμως, χαί
  δταν άκόμη ευρίσκετο εί; μικράν
  απόστασιν άπό των γραμμών τοΰ
  έχθροϋ, αί έχθρικαΐ σφαίραι σφύ·
  ριζαν απάνω άπό τό χεφάλι τού,
  πίσω τού, μπροστά τού, τριγύρω
  τού, χωρίς νά τόν ευρίσκουν.
  Ήταν απολύτω; πεπιισμένο;
  δτι αί σφαίραι δέν τόν εύρισκον
  καί ή πεποίθησι; αυτή τόν καθί
  σία άτρόμητον.
  Τόν Ιούνιον ανεκάλυψεν Ινα ά-
  σθενές σημείον εί; τα; γραμμά;
  τοθ έχθροΰ. "Αν κατορθώση δια
  μίσου αύτοΰ νά είσχωρήση είς
  τάς ίχθρικά; γραμμά;, ήταν
  εύκολον νά έχτοπίση τού; Αυ-
  στραλούς, περιχυχλώνιον τα χά
  ραχώματά των χαί άναγκάζων
  αυτού; ν' άποσυρθοθν κατε-
  βαίνονχα; τόν λόφον. Προπα-
  ρεσκεύααεν επίθεσιν διά την ΙΗην
  Ίουνίου. Την επίθεσιν είχεν δ·
  ρίσει νά ενεργήση τό 18ον σύν-
  ταγμα τό οποίον μόλις είχε φθά-
  σει. Τό σύνταγμα πού θά έ-
  νήργει την ίπίθεσιν θά έστη
  χίας τοθ Κεμάλ. Την 20ψ Ί-
  , δ Έμβέρ, δ οποίος την '
  εποχήν εκείνην ήταν ύπουργάς
  των Στρατιωτικών χαί «χντιαρ-
  χιστρίτηγος» επεσκέφθη τό μέτω
  πον Καλλιπόλεως. Εύθΰ; ώ; ή¬
  κουσε περί τή; σχεδιαζομένης
  έπιϋέσειος, άντέταξε την ένστασίν
  τού. Δέν εθεώρει την επίθεσιν
  σχόπιμον. Ό Μουσταφά Κεμάλ—
  εδήλωσεν δ Έμθέρ—-πρίν αποφα¬
  σίση την επίθεσιν, ώφειλε νά
  είχε ζητήαει την έγκρισιν τδ>ν
  ανωτέρων τού! Καί ώφειλε νά ά-
  ποφεύγη νά θυσιάζη τού; άνδρας
  εί; επιθέσει; άνωφελεΐς. Ό Μου¬
  σταφά Κεμάλ είχεν άναφέρει δτι
  είχε κυριεύσει δύο δπλοπολυβί·
  Τα συσσίτια.
  Ηρχισεν άπό προχθές ή
  λειτουργΐα των λαϊκών συσ-
  σιτΐων. Καί είς την πόλιν μας
  διανέμονται καθημέραν πεντα
  κόσιαι μερΐδες φαγητοϋ είς
  άνέργους, απόρους καί ένδε-
  εϊς. Κατ' αυτόν τόν τρόπον
  ή κοινωνική δυστυχΐα περιστέλ
  λεται καΐ έκδηλώνεται ό εύ-
  εργετικός ρόλος τοθ κράτους.
  Διά νά συνεχισθή δμως ή λει
  τουργία των λαϊκών συσσιτί-
  ων άπαιτοΰνται δαπάναι με¬
  γάλαι. Καί δι' αύτό χρειάζε-
  ται καί ή άρωγή τής κολω¬
  νίας καΐ Ιδία των εύπόρων.
  Δέν αμφιβαλλομεν δέ ότι θά
  δοθή.
  ***
  Υπέρ τοϋ πρασίνου.
  Ή απόφασις τοθ Γεωργικοϋ
  'Επιμελητηρίου δι' ής χορη·
  γοθνται 20 χιλ. δραχμαΐ είς
  την φιλοδασικήν επιτροπήν ύ
  πό τόν δρον νά διαθέση τάς
  10 χιλ. διά την δενδροφύτευ
  σιν των πέριξ των παιδικών
  έξοχών χώρων καί 10 χιλ. δρ.
  υπέρ τοϋ όμΐλου τοϋ πρασί
  νού πρός ενίσχυσιν τΟν σκο
  πών τού, υπήρξεν απολύτως
  όρθή καί είναι άξΐα πολλής
  προσοχής. Πολΰ περισσότερον
  καθόσον ό τόπος μας στερεΐ-
  Ι γεια τείνουσα είς την ένίσχυ-
  ' σιν τοθ πρασίνου καΐ είς την
  δημιουργίαν δασών καί πάρ-
  κων, θά τυγχάνη πάντοτε τής
  γενικής έπι&οκιμασίας.
  ***
  Εύχαριστίαι
  τού κ. Μαρκέλλου.
  Έκ μέρου; τού Νομάρχου χ,
  Μαρχέλλου μά; απεστάλη πρό; δή
  μοσίευσιν τό κάτωθι εϋχαρισΐή
  επί κεφαλή; των δμάδων τού ποΰ'ται καί δασών καΐ πάρκων.
  άπισχέλλοντο ιΐ; αναγνώρισιν τοθ Κάθε δέ απόφασις καί ένέρ·
  ριον:
  Τα επί τή έπετείω τής ό
  νομαστικής εορτής μου τόσον
  ',ωηρώς έκδηλωθέντα αίσθήμα
  τα άγάπης καί εκτιμήσεως
  των κατοίκων των Νομών Η¬
  ρακλείου, Λασηθίου καί Ρε¬
  θύμνης βαθύτατα μέ συνεκΐ-
  νησαν.
  Μέ την διαβεβαίωσιν δτι
  ύπάρχει πλήρης άμοιβαιότης
  αίσθημάτων, έκφράζω πρός
  άπαντας τάς θερμάς ευχαρι¬
  στίας μου.
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου
  ΑΝΔΡ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΪ
  ***
  Ό ραδιοφωνικός.
  "Ολοι δσοι παραχολουθουν τάς
  έχπομπά; τοθ ραδιοφωνικοθ σΐαθ-
  μοΰ χαί γνωρίζουν άπό Κρητικήν
  μουσικήν συμφωνοΰν δτι ή μεταδι
  δομένη ώ; Κρητική μουσική δέν
  είναι κρητική άλλά κακοποιήση
  καΐ παραποίησι; των Κρητικ-ών
  μοτίβων. Σχετικώς δέ,άναγνώσται
  μας έκ Ρεθύμνης προτείνο^ δ·
  πως προσληφθοΰν άπό τόν σταΰ-
  μόν οί
  χ. κ.
  Καλογερίδης καί
  Χάρχαλης, ώ; οί καλύτεροι έρμη
  νευταί των κρητιχών μοτφων>
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  θέσιτρον ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όπερέ
  τα Π. Οίκονόμου).— Σήμερον
  2 άποχαιρετιστήριοι παραστάσεις
  Άιτογευματΐί'ή ωρα 6ιι. μ· δ «Ρα
  κοσυλλέκτης των Παρισίων». Έ
  στιερινή 10 μ. μ. «Μοΰ τδφαγε ή
  μαιτρέσσα μου. Αυριον Εναρξις
  τού κινηματογράφου μέ τό μουσι
  κόν άριστούργημα: «Μόνον γιά
  σένσ»._______
  • ΜΙΝΩΑ». — Σήμερον ό όπερ
  κολοσσός: «Κοντοττιέρι» (Πύρι·
  νες μορφάς). Καί ή μεγαλειώδης
  κηδεία τού Κεμάλ 'Ατατούοκ.
  "Ωρα 2 μ. μ. νέον έπεισοδιακό
  «Κόκκινος καβαλάρης*. ττρδ
  ξεις 10.
  < —= λ* τοθ έχθροθ. Ό Έμβέρ δέ έδωκε πίστιν είς την αναφοράν ϋρώτα ήθελε νά βεβαιωθή μέ τα μάτια τού: νά δή τα όπλοπολυβ λα καί τους αίχμαλώτους. Ό Μουσταφά Κεμάλ Ιγΐνε εξω φρενων. Πάλιν 6 Έμβέρ είς τό· δρόμον τού, αιωνίως ό Έμδέρ Ό Έμβέρ, αύτός δ ένοχλητικά δανδής, έ αιωνίως φουσχωμένος δ οποίος εϊχε 'κατορθώσει ν' ά ναρροχηθη είς την εξουσίαν έπά νω είς τούς ώμους εύτελών πολιτ κων! Διαρκώς λοιπόν θά είχε1 αυτόν τόν Έμβέρ νά έπεμβαίν χαί νά ματαιώνη τδ κάθε τι; Ό Κεμάλ Ιστειλε την παρα τησίν τού. Ό Λίμαν φδν Σάνδερ τόν Ιπεισε νά την άποσύρη. '( Γερμανός δέν ιξταν διδλου διατ θειμένος νά χάση τόν καλλίτ ρον μέραρχόν τού. ΕΙχε μεγάλη συμπάθειαν διά τόν Μουσταφά Κεμάλ. Ώς δ Κεμάλ, ήταν κα αύτδς ενας έξ έπαγγέλματο στρατιώτης καί διά τόν Έμ βερ πού είς ιόν στρατόν ήθελ νά μεταφέρη τα μικρόβια τής π λιτικής, είχε περιφρόνησιν. Ήσθ< νετο καί αύτός μεγάλην άποστρ φήν διά τάς διαρκεΐς έπεμβάσει τοθ Έμβέρ. Ό Έμβέρ άπέσυρ την ϊνστασίν τού. Ή επίθεσις Ιξι πελύθη. Άπέτυχε τελείως. Τ 18ον σόνταγμα έσαρώθη. Είχε π< ραμεληθή κάθε προετοιμασία τή έπιθέσεως καί τα έπιτελικά σχ δια δέν ήσαν καλά. Ό Μουσταφά Κεμάλ ϊψεξε την επέμβασιν το Έμβέρ. Ό Έμβέρ επεσκέφθη τή 19ην μεραρχίαν, συνεχάρη τού άνδρας διά την γενναιότητά των, άλλ' αφι;σε νά εννοηθή καθαρά δτι κατεδίκασε τόν Μουσταφά Κε μάλ. (βυνεχίζεται) Ό ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Τό μουοικόν άριστούρ- γημα: ΜΟΝΟΝ Άφαντάστως καλλίτε¬ ρο καί τελειότερο άπό τό «Μή μέ ξεχνας» καί «'Αβε Μαρία». Μέ τούς: ΜΠΕΖΑΜΙΝΟ ΤΖΙΛΙ "ΊΥΊΑΡΙΑ ΤΣΕΜΠΟΤΑΡΙ ΧΑΝΣ ΜΟΖΕΡ ΜΟΝΟΝ ΠΑ ΣΕΝΑ Ή τραγωδία μιάς μη- τέρας πού την έχώρισαν άπό τό μονάκριβο άγγε- λοΰδι της καί την έκλει- σαν στό κελλί μιάς σκο- τεινής φυλακής γιά έγ- κλημα πού δέν έχανε. Τό δράμα ενός άνδρας πού μιά μοΐρα κακή έρή- μωαε τό σπίτι τού καί τού γκρέμισε κάθε ευτυ¬ χία καί χαρά. Σύμπραξις όρχήστρας καί χορωδίας Σκάλας τοΰ Μιλάνου. ΕΝΑΡΞΙΣ ΑΥΡΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Πλάκες μέ δλα τα νέα τραγούδια. Μένον $%99 ΜΑΡ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ. Οερωςείςτήν χώραν των Χρυσόνβ^μων^ Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. 117ον Ύποκόμη Χιράτα, οί πρόγο νοΐ σας έπεσαν στήν Κουμα μότο, καί σεϊς τούς ένθυμεΐ σθε καί φυλάσσετε ευλαβώς τίς νεκρικές πινακΐδες τους. Δέν έκαταλάβατε δμως τό μάθημα πού μδς έδωκαν μέ την ήττα καί τόν θάνατό τους. Μάθημα ύπομονής φρονήσε ως! Μάθημα πονηρίας! Πέ ρασαν τα χρόνια πού οί μά χες έκερδιζόταν απλώς μέ τό σπαθΐ. Πά νά νικήσωμε τόν ξένο άρχΐσαμε, σεΐς κα έγώ, άπό τό νά πάμε στά σχολεϊα τού. Άλλά έκεΐνα ποΰ μάθαμε δέν ήταν σπου δαΐα πράγματσ. Έξ άλλου μαθαΐνομε άσχημα. Τα για πωνέζικα μυαλά μας δέν άφο μοίωναν τίς εύρωπσϊκές διδα σκαλίες. Καί αίσθάνθηκα πό λύ γρήγορα την άνάγκη πού είχαμε νά άποκτήσωμε πρώ τα εύρωπαϊκά μυαλά, παρ δλον 8τι αύτό μπορουσε νά μάς στοιχίση, πολύ άκριβά σβ άλλα πράγματσ. Προσε πάθησα· καί ϊσως τό κατώρ θωσα... δχι χωρίς κόπο καί χωρίς^νά ύποφέρω σκληρά!.. πιό σκληρά άπό δ,τι μπορε' νά φαντασθή κανείς...",.Όμως έπρεπε, γιά την ελευθερία, γιά τό μεγαλεϊο τής αύτοκρα τορΐας. Σας λέγω, Χιράτσ: τό πρό- σωπό μου έκοκκίνησε άπειρες φορές άπό ντροπή, έπειδή ξέ- χασα, γιά νά άπομιμηθώ καλ λίτερα την ψυχή των άνθρώ- πων τής Δύσεως, τα πιό αύ στηρά παραγγέλματα τής ά- γωγής ενός ντάϊμιο. Έσκε τττόμουν δμως τότε τούς άρ ρώστους τούς δποΐους στέλ λουν οί γιατροί τους νά κά μουν λασπόλουτρα καί οί ό ποΐοι βγαίνουν γιατρεμένο καί γεροί.ΒγαΙνω καί έγώ σή μεραάπό την δική μου λάσπη Βγαίνω γιατρεμένος άπό την παληό μου άδυναμία κσί γε ρός γιά την πάλη πού θ' άρ χΐση. Καί δέν μετανοώ γιά ΐΐποτα. Δέν επερίμενα δμως άφοθ έτελεΐωσα τό έργό μου πώς θά πϊριφρονοϋμαι άπό Ινα τϊαλη,ό σύντροφο. (συνεχίζεται) *=>
  Ή στήΑη τού ώραιόκοσμου.
  Ή έπιτυχία έξασφαλίζεται
  μέ αίσιοδοξία καί χαρούμενη διάθεσι.1
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Πλειοδοτικήν Δημοπρααίας
  Τό Τοπικόν Συμβούλιον τοθ
  ΌργανισμοΟ Διοικήσεως Μο
  ναστηριακής Περιουσίας Νο
  μοΰ Λασηθίου.
  Διακηρύττει, δτι:
  Έκτίθεται είς φανεράν πλει
  οδοτικήν δημοπρασίαν ή ένοι
  κίασις διά τέσσαρα έτη τοθ
  πσρά την πλατείαν Νεαπόλε
  ως νεοδμήτου διωρόφου Τού
  ριστικοΰ Μεγάρου τοθ Όργα
  νισμοΰ, αποτελουμένου έκ
  τριών σύτοτελών διαμερισμά
  των, ήτοι: Μιάς μεγάλης αί
  θούσης καταλλήλου διά ζυ
  ^εστιατόριον, Ζαχαροπλαστεΐ
  όν, Καφενειον ή Λέσχην, μιδς
  ετέρας αιθούσης Κινηματο
  γράφου, ή θεάτρου καί ενός
  διαμερΐσματος καταλλήλου
  διά ξενοδοχείον υπνου. Τα
  τρία ταθτα δισμερίσματα τοθ
  Μεγάρου ένοικιάζονται, ή έν
  συνόλψ, κατά προτίμησιν, ή
  καί τμηματικώς.
  Ή πλειοδοτική δημοπρασία
  διεξαχθήσεται είς τό έν Νεα
  πόλει Κατάστημα τοϋ Όργα
  νισμοθ, ενώπιον τοϋ Τοπικοΰ
  Συμβουλίου την 8ην Ίανουα
  ρ!ου 1939 καί ώραν 10—12
  π. μ.,καί καλοΰνται οί βουλό
  μενοι νά πλειδοτήσωσι.
  Ή συγγραφή των δρων
  καί υποχρεώσεων τής ένοικιά
  σεως ευρίσκονται είς τα
  ραφεΐα των Όργανισμών
  Λασηθίου Ηρακλείου, Ρεθύ
  μνης καί Χανίων, ώς καί είς
  ό Γραφείον τής Ί. Μητοοπό
  εως Άθηνών,^έΎθα δύναν
  αι οί βουλόμενοι νά λάβω
  σι γνώσιν τούτων, προσερχό
  μενοι καθ" εκάστην κατά τάς
  εργασίμους ώρας των Γρα
  φείων. [
  Έν Νεαπόλει τη 30 Νοεμ
  ρίου 1938.
  Ό Πρόεδρος τοθ ΤοπικοΟ
  Συμβουλίου τοθ Ο.ΔΜ.Π.
  ΝομοΟ Λασηθίου.
  | ό Πέτρας Διονύσιος
  Ή έξωτερική εμφάνισις παΐζει
  ασφαλώς σημαντικώτατο ρόλο
  στή ζωή καί Μχει σοβαράν έπίδοα
  σι σέ κάθε προσπαθεία μας. Π'
  αύτό καί κάθε γυναΐκα πού ζέρ=ι
  ν' άγωνίζεται καί νά πετυχαΐνη,
  £έρη καί νά φροντίζη την έμφάνι-
  σί της. "Αλλωστε ή καλή εμφάνι¬
  σις δέν αποτελεί μονάχο δπλο
  στόν άγώνα της ζωής. Αποτελεί
  συγχρόνως εκδήλωσιν αΐσθητικής.
  Απόδειξιν πολιτισμοθ. Άρκεΐ βε¬
  βαία νά μην ξεπερνδ τα δρια τής
  άπλης φιλαρεσκεΐας καί τής λο-
  γικής καί νά καταντδ κοκετταρΐα
  σνομπιστική Δέν εΤνε δμως άρκε-
  τή ή σ«ματική τελειότης καί ή
  κομψή εμφάνισις γιά την έπιτυχία.
  Οΰτε καί είνε έξ ολοκλήρου άπο
  τελεσματικά δπλα γιά τή δημιουρ
  γΐα τής εύτυχΐας στούς εαυτούς
  μας κσί τούς δλλους. Χοειάζεται
  απαραιτήτως καί ή ψυχική κα-
  λιέργεια, ό ήθικός καί πνευυ,ατι-
  κός τιολιτισμός. Χρειάζεται ή αί-
  σιο5οξία καΐ ή πίστις ττρός. τούς
  εαυτούς μας καί πρός τή ζωή.
  ΕΤνε άνάγκη ν' άντικρύζωμε καί
  τα μεγαλύτερα ττροβλήματα μέ χά
  ρούμενη διάθεσι καί χαμόγελο.
  Ή αίσιοδοξΐα, πού έκδηλώνεται
  μέ μίαν άχτινοβολία εσωτερικήμ
  λάμψεως καΐ μ' ϊνα μειδίαμα πού
  άνθεϊ.στά χείλη δίδει τό μεγαλύ-
  τερο Βέλγητρο στή γυναΐκα, Πρό
  πάντων σέ μιά νέα γυναΐκα. Μ'
  αύτό τό δπλο απορεΐ νά κατακτή-
  ση τό παν. Ή έποχή πού ή γυναΐ¬
  κα άρεσε δταν είχε την δψι άναι
  μικοΰ ανθους, εΰθραυστον μπιμπε
  λό, μέ δει<ατά<ια καί μικρές λιπο ΘυμΙες, ή έποχή τού αρίστου ρω· μοντισμοθ, πέρασε. Σήμερο ή γυ· ν^ίκα, δέν είνε τιιά ή φιλακισμέ· νη τοΰ χαρεμιοθ οΰτε ή μαντόνα τοϋ φεδουαοχικοΰ Π''ρ Γυ· Τώρα ή γυναΐκα έβνηκε στή ζωή. Κατέ- κτησεν δλα χά έπαγγέλματα.^Άνέ λαβε τή φροντίδα τοθ στπτιοθ. "Ε· χει βαρύ χρέος καΐ ώς άνθρωπος καί ώς σύζυγος καί ώς μητέρα. Πώς δέ θά εκπληρώση αύτό τό χρέο', πώς θ' ανταποκριθή στά τόσα καθήκοντα, πώς θά πετύχπ, χωρΐς νά είναι παρασκευασιιέιη γιά τόν άγώνσ; Καΐ ποιό δπλο είνε άτοτελεσματικώτερο άΐτό την αίσιοδοζΐα καΐ τη χαρούμενη διάθεσι; Μ' αύτό τό δπλο θά επι τύχη ώς νέο κορίτσΐ. Μ' αύτό θά βοηθήση τόν άνδρα της ώς σΰζυ· γος. Μέ τό ίδιο δπλο, μέ την αί- σιοδοξία θά θωρακΐση, τα παιδία της ώς μητίρα καί θά τα κάμη I- κανά ν" άντικρύζουν ιιέ θάρρος τή ζωή Καί δέν είνε δύσκολο, ά- γαπητες μου άναγνώστριες, ν' α¬ ποκτήση ή κάθε μιά αύτά δπλο. Άρκεΐ νά κατανοήση την άξία τού. Νία ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σΰ- ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. '_5—41. ι ■ίΐηιιιιιιιιιιιιιΐίΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιυιιιιιυιιιιιιιιιιΐιϊ ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΓΗΗΣΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ Όχι κασμήρια μέσω Αθηνών, άλλ' άπ' εύθείας έξ Αγγλίας παρελάβομεν την νέαν πλουσιωτάτην συλλογήν μας των περιφημοτέρων Αγγλικών έργο στασίων. Οί χρωματισμοί καί τα σχέδιά των είνε έξαιρε- τικά. Ποιότητες άνώτεραι. Αί τιμαί μας είναι άσύγ- κριτοι. ΠΑΡΙΣ1ΝΟΝ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Πλατεϊα Βενιζέλου Ι — ~ιυυιιΐυιΐΐυυι ιπΐιι_ιιαιΐι_ι υ ιυπΐυΐΐηΐιπυιΐ|ΐιιιιιιιΐιιιιΐυυ ιιΐυπιιιιιιΐιΐϋΐιιιιιιΐυιιιοιιι αι πΐιιΐιιιΐιπιυιι * Ή εύνοουμένη 'ών γυναικών ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ Εί! ΛΡΟΜΑΤΑ ΑΙΜΑΝ ΣΥΠΡ, ΟΡΙΓΧΑΜ. κα'ι είς 14 ώραίους καί ζων· τανούς χρωματισμοΰς έν- σωματοθται είς τό δέρμα δσο καμμιά άλλη, καί τοΰ δΐνει δψι βελουδένια καί "ΑΝ01Ξ1ΑΤ1ΚΗ ΔΡΟΙΙΑ,, Άντιπρόσωπος Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ Μεγάλη παρακαταθήκη έκλεκτών ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ. ΑΠΟΘΗΚΑΙ: Αερμιτζάκη--Χατζηϊωάννου Τηλίφ. 614-204. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Γαφεϊα οδ&ς Μαρτύρων. Έκθεσις: Πλατεϊα Σανδριβάνι. ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Ό ύπερκολοσσός: ΚΟΝΤΟΤΤΙΕΡΙ (ΠΥΡΙΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ) Μία τιτάνειος δημιουρ- γία, ή όποία δονεϊται ά¬ πό τόν κεραυνό τοΰ πο- δοβολητοΰ των άφηνια- σμένων Ίππων, καί τό κτυποκάρδι μιας άγάπης, πού κι' αύτός άκόμη ο θάνατος δέν μπόρεσε νά οβύση. ΛΟΥΪ ΤΡΕΝΚΕΡ ΚΑΡΛΑ ΣΒΕΒΑ Έκτός προγράμματος: Ή μεγαλειώδης κηδεία: Κ.ΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΚ Κυριακή ώρα 2 μ. μ. Νέον έπεισοδιακόν. Κ0Ι ΜΩΜ ί ΚΡ ΕΟΡΤΑΙ. —Δέν έορτάζει καί δέν δέχεται έπισκέψεις μεθαύριον τοΰ Άγίου Νι,κολάου ό κ. Νΐκος Σφα κιανάκης ή ΜεσσαρΙτης. —Έπίσης δέν έορτάζει δ κ. Νϊ· κος Κοκκινάκης τραπεζιτικός. —Δέν έορτάζει έπίσης δ κ. Νΐ¬ κος Δαδάκητ. —'ΕτιΙσης δ κ. Νικόλαος Γκαγ· κόμοιρος δέν έορτάζει οθιε θά δεχθή έτΐισκέψεις λόγω πένθους. —'τϊπΐσης δέν έορτάζει οθτε δέ χεται έπισκίψεις ό κ. Νικ. Ιωαν¬ νίδης σταφιδέιιτΐορος. —ΈπΙσης δέν έορτάζει οΰτε δέ χεται δ κ. Νικόλ. Αθανασιάδης. — Μεθαύριον εορτήν τοΰ Άγίου Νικολάου δέν έορτάζει δ δικηγό ρος κ Νικόλ. Γ. Κεφαλογιάννης. —Έπίσης δέν έορτάζει Λ κ. Ν. Σταυρακάκης ϊμπορος. —Έπίσης δέν έορτάζβι ό κ. Ν. Γ. Δεληγιαννάκης ύφαντουργός. *—Δέν έορτάζει έπίσης ό κ. Ν. Τσαντηράκης. —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. Νικ. Μεραμβελλ'ωτάκης. —Αυριον εορτήν τοΰ Άγίου Σάβ βα δέν έορτάζει δ κ. Σάββας Γ. Βελιβασάκης παντοπώλης. ΘΑΝΜΌΙ.—Άπεβίωσε καΐ έκη δεύθη προχθές έν συρροη κόσμου δ Δηαήτριος Χατζάκης ίμπορος, έκ των καλών οΐκογενειαρχών καΐ πολιτών τής πόλεώς μας. Συλλυ πούμεθα θερμώς τούς οΐκείουςτου. ΕΥΧΑΡ1Σ1ΗΡΙΟΝ.-Πάντας τοθ συμμετασχόντας τοθ πένθσυς μας επί τω αίφνιδΐφ θανάτω τοΰ ττροσ φιλοΰς μας ττατρός θωμά θερμώς ευχαριστούμεν. *Η οίκογένεια Θωμά Χανδάνου Γόρω στήν πόλι. Δευτέρα: ΝΑ Μ' ΑΠΑΓΑΓΗΣ ΑΠΟΨΕ ΠΕΜΠΤΗ: Μετά την τρικυμΐαν ή γαλήνη καΐ μετά την προχθεσινήν νεροπον την ή χθεσινή πρωϊνή λιακάδα. —Ή Ικανοποίησις ούτω ήτο διτ· τής σημασίας: Άφ' ενός παρουσι¬ άζοντα Ικανοποιημένοι οί παρα· γωγοί καΐ άφ' ετέρου οί αστοί, ιτού τούς άρέσει δ ίτ,λιος τόν χει· μώνα. — Δυστυχώς, ώς άποδεικνύεται έκ των έν άλλη στήλη πληροφορι ών, ή προχθεσινή νεροποντή δέν έμεινεν άνευ γενικωτέρας ζημιών. —Είς την πόλιν μας παρεπιδη- μεΐ άπό ημερών δ καθηγητής τής θεολογΐας τοθ άλλοτε αύτοκρατο ρικοΰ Πανεπιστημίου τής Πέτρου πόλεως κ. Κοζνιάσκυ. — Σκοπός της επισκέψεως τού κ. Κοζνιάσκυ είνε ή έγγραφή συν δρομητών έκ των ορθόδοξον, δι'έν διαφέρον βιβλίον τού, περιστρεφό 'μενον είς τάς αφορμάς τής καταρ ρεΰσεως τής αύτοκρατορίας καί τής έκκλησίας έν Ρωσσία. —Ή συνδροπή είνε μικρά ώστε νά ένδείκνυται γενικώτερον ή ό- ποστήριξις άτιό θρησκευτικής κοί κοινωνικής απόψεως, τοΰ Ρώσσου έπιστήμονος. —Τα Νικολοβάρβαρα είνε πάν τοτε σχ«δόν κατάστασις χειμώ¬ νος. | —Πάντως είνε ζήτημα αν καί εφέτος αι ημέραι των θά συμττέ σουν μέ χειμώνα. Βϋ—ΟΙ τιρακτικοΐ καιροσκόποι τού λάχιστον τό διημφισβήτουν χθές. Νά δοΰμε δμως άν θά τό διαμφι- σβητήσουν σήμερον ή τό πολύ αθ ριον. Ι —Σήμερον ώς γνωστόν θά λά βουν χώραν οί ποδηλατικοί άγώ νες της Ε.Ν.Η. | —Έκτός των άρχών είνε βέβαι όν δτι τούς αγώνας θά παρακο· λουθήση καΐ πολύς κόσμος. !■ —Λόγφ τής πρωτοτυπίας πού παρουσιάζουν διά την άθλητικήν ζωήν τής πόλεώς μας. —'Υπενθυμίζομεν δτι είς τό χο ρευτικόν κέντρον «Σαβόϊ» (πρώην Πουπέ) τό διευθυνόμενον υπό τοθ χοροδιδασκάλου κ. Καραγιάννη. —Διδάσκονται δλοι οί μοντέρ νοι χοροί, — Είς τό Θέατρον Πουλακάκη σήμερον άναβιβάζεται είς άπογευ ματινήν παροστάσιν «Ό ρακοσυλ λέκτης των Παρισίων» καί είς ε¬ σπερινήν «ΜοΟ τάφαγε ή μαιτρέσ- σά μου». — Είς την «Μινώαν» προβάλλε ται διά τελευταίαν φοράν σήμερον τό εξαιρετικόν φ'λμ «Κοντοττιέρι» καΐ τό ενδιαφέρον ζουρνάλ τής κη δείας τοϋ Κεμάλ, έ Ρέπορτερ ΑΦΙΞΕΙ. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Τα Έργοστάσια Τσιμέντων έ· τηλεγράφησαν είς τούς ένταθθα άντιπροσώπους των, 8τι έντός των ημερών άφικνοθνται ένταθθα 500 τόννοι τσιμέντων, καΐ δτι αί αποστολαί θά συμπληρωθοθν είς 1000 έν δλψ τόννους Ιντός τοθ μηνός Δεκεμβριού είς τρόπον ώστε νά δπερκαλυφθοθν απάσαι 'αί άνάγκαι τοθ ΝομοΟ. Είδικευθεϊσα επί εξάμηνον εί; τούς μεγάλους οΐκους Κοπτικής καί Ραπτικής «Σινάνη καί Καζά κου» ή κ. Ευαγ. Ί. Καμαράτος επανήλθεν έξ Αθηνών καΐ άνα λαμβάνεΐ τή^ ^αφήν γυναικείων φο ρεμάτωνμέ νέ» σχέδια κροχί, μέ εργασίαν ήγγυημένην καΐ τιμάς ασυναγωνίστους. Έπίσης άναλαμ βάνει την προμήθειαν κροχί διά μοδίστας. Επισκεφθήτε μας (όδός Γιαννί· κου). ΝΕΟΝ ΟΡΟΛΟΓΟΠΟΛΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤ. _ΙΙ.__ΧΑΤΖΑΚΗ (Παρκ τέ- Μεϊντάνι) ΈργασθεΙς επί ολόκληρον δωδί καετίαν ώς τεχνίτης είς τό κατά στημα Μιχαήλ Μανουσάκη (ΖενΙΘ) άναλαμβάνει την έηιδιόρθωσιν παντός ώρολογίου, γραμμοφώνων καΐ μικρών αλλων μηχανΐ)μάτ»ν<
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Οί Άθλιοι.
  καί *1λους διήγει
  έχθρούο Ο
  ϊίοί^ϊ^ϊ* ή μ ένθ°υσιασΡϊο0 κα
  χαρας οί δέ άπέστρεψαν τό πρόσωπον έκαστος
  κατά την φύσιν αύτοθ. Οί ήγεμόνες ή Εύ
  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ι
  ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛ ΑΙ ΑΣ
  χζμ σήμερον την δη-]Χ!«αΑοι6αίνω αύτά αύτά άγαπητέ
  μοσίευσίν τού λόγου τού κ. Μου Φρ*Υ*· Γιατί νά κρύβης τή βοή
  -!" .....θειά σου; Μέ ποία σκοπό,
  —ερε-ς κάποτε τοθ ζήτησα
  ρέλλου πρός τούς φαλαγγίταςΐ
  Β'.
  . ^ ^ οφθαλμούς ϊς
  ένοι καί έκπεπληγμένοι έν τσΰ·ώ· δταν
  ΐ,άΛΐν*αύτθ6ς' ηπείλησαν. Δέος οχι -α
  ξ καί όρνή συγγνωατή. *
  'Η έπανάστασις έκεΐνη ούδ' ετίμησε κάν την
  ηττηθείσαν βασίλειον διά τής χύοεως τοϋ αϊματος
  αυτής. Ενώπιον των δεσποτικών κυβερνήσεων είς
  αςσυμφέρει πάντοτε νά συκοφαν-τή ή ελευθερία
  αυτή εαυτήν, ή έπανάστασις τοϋ Ιουλίου ηααρτε
  καθότι ανεδείχθη κραταιά καί όμοθ ήπία. Άλλ'
  δμως ουδέν έμηχανεύθησαν κατ' αυτής· μάλιστα
  δ έχαιρέτισαν αυτήν οί μάλλον δυσηρεστημένοι
  κσι θυμωμένοι. Όση καί άν υπάρχη ημίν φ,χαυ
  τ(α καί μνησικακία, ταύτην ύποτάσσει μυστηριώ
  δές τι σέβας, προερχόμενον έκ των γεγονότων
  έν οΐς αισθανόμεθα δτι συνέπραξέ τις υπεράνω τοθ
  άνθοώπου έργαζόμενος.
  'Η έπανάοτασις τοΰ "Ιουλίου είνε ό θρΐαμβος
  τοθ δικαιώματος, τό πράγμα κατανικών. Εντέυθεν
  τό κλέος αυτής. Τό δίκαιον θριαμβεθον ουδεμίαν
  χρείαν έχει νά τρατΐή είς βιαιοπραγίας. Τό δ(
  καιον είνε ή δικαιοσύνη καί ή άλήθεια.
  Ό αγών ούτος μεταξύ δικαιώματος καί πράγμα
  τος διαρκεΐ έκπαλαι, έξ άρχής τοϋ σχηματισμοΰ τής
  κοινωνίας. Είς τουτο δέ καταγίνονται οί σοφοί·
  νά παύσωσι την μονομαχίαν ταύτην νά συγχω
  νεύσωσι την καθαράν Ιδέαν μετά τής ανθρωπίνης
  πραγματικότητος, νά είσάξωσιν είρηνικώς τό δι
  καίωμα έν τώ πράγματι, καί τό πρδγμα έν τώ
  δικαιώματι.
  "Αλλη δμως ή έργασία των σοφών καί άλλη
  ή των επιτηδείων.
  Ή έπανάστασις τοθ 1830 έστάθη ταχέως· άμα
  δέ σταθή πάσα έπανάστασις, έπέρχονται οί επι
  τήδειοι.
  Οί έπιτήδειοι είνε οί λεγόμενοι πολιτικοί άν
  δρες. «
  Άλλ' δπου έπΚηδειότης, σημειωτέον 8τι έξ ά
  νάγκης ύτιάρχει μικρότης. Είπέ έπιτέδειοι' λέγεις
  μέτριοι.
  "Ωσαύτως δέ, είπέ πολιτικοί άνδρες' συμβαί
  νει ένίοτε νά λέγης προδόται.
  "Αν άκούης λοιπόν τούς έπιτηδείους τούτους
  έπαναστάσεις ώς ή τοθ Ιουλίου είνε άρτηρίαι κο
  πεϊσαι' χρειοζεται ταχύς έπΐδεσμος. Τό δικαίωμα
  τοθ λαοθ, λίαν τρανώς διακηρυττόμενον, διασείει
  θεμέλια' καί λοιπόν, άμα ώς τό δικαίωμα έπικυ-
  ρωθή, χρεία νά στερεωθή τό Κράτος. "Αμα ώς ή ε¬
  λευθερία εξασφαλισθή, χρεία νά ληφθή φροντίς πε·
  ρί τής έξουσΐας.
  Έντεθθα οί σοφοί δέν διαχωρΐζονται μέν είσέ-
  τγ όπτότων *—ιτη6ε(ων, άλλ' ήδη δυσπιστοθν περΐ
  αυτών. Ναί, ή έξουσία. Άλλά ιτρώτον μέν τί εστίν
  ή έξουσίσ; Δεύτερον δέ πόθεν πηγάζει;
  (συνεχΐζεται)
  "Ενας γεροντίχος Ιπεσε. Τρέξε
  •αί δός τού το χίρι σου. Μιά
  •ρηοθλα δέν μπορεϊ νά σηκώση
  ό μικρό της δισάκι ή τα λίγα
  ιώνια της. Τρέξε καί πάρε τα.
  Είσαι δ ισχυράς βαηθδς των ά5υ
  άτων. Πήγαινέ τα στό σπιτάκι
  Ένα άΊογο έγλύστρησε στήν
  άσφαλτο ή Ιπεσε χαί ό χαρροτσιέ
  η; τό κτυπά. Τρέξε κοντά στό
  πεσμένο άλογο. ΙΙιάσε τό χέρι | νά άνεβάσω τή σκέψ: μοί) στό
  οθ σκληροΰ χαρραγωγέα, πές τού ϋψος τής λεπτότητος αυτής καί νά
  ρεμα τιώς δέν Ιχει τό δικαίωμα ] την αΖσθανθώ μέσχ μου άνατρε-
  ά τό κτυπα καί βοήθησέ τον | πτική τοθ παληού μου κόσμου
  ά τό σηκώση. Κάθε ήμέρα είνε καί δημιουργιχή ενός νέου άνωτέ
  Έλεύθεραι έπαγγελματικαι
  σπουδαΐ έργοδηγών
  "Ο ΤΕΚΤΩΝ,,
  Μαθηταί γυμναοίων μϊτβκπαιδβύονται έπαγγβλματΐΜώς
  διδ«σχβμ«νοι επί δβχάμηνβν π«ρά «επβιραμβνων πολιτι¬
  κών μηχοτνιχων άχολουθβύντων τό προγραμμκ διδαχτβ-
  ΰ χ, κοδβμικην χ<κί σχεόια ©ϊκιων, τόπ© γροίφίαν κοιί χρήσιν χωροβάτβυ καΐ ταχυμετρου κλπ., ©όοποιΐαν, ύδραυλικήν καίπάντα τα τβχνικα μαθηματα μετά σχβδί«ν, έφοςρμβγδν,μβλϊτών κοιί ασκησβΜν βΐς τβ δαβυς «πβρρίφθησαν Στρατιωτικών £χ« μορφωμενο έκ ,ν*ι μον<*υ»*ιΐι βύΧΛΐρίθτδΓ των Σχβλών τού Πολυτβχνείβυ, .4,τρ«τι»»τΐΛ»ιν - χλη., οβο»ς «ρβτίθίνται νά γίνουν μορφωμενβι -Γ-.— ■· πται να διβρισββΰν είς 'Εργβληπτιχας εταιρίας όδβπβιι άς ©ίχβδβμιχάς η είς οΐασδήπβτβ τεχνικάς υπηρεσίας ϊ«ί έν γένει νά σταδιοδρομήσβυν είς τόν Τ ε χ ν ι κ ό ν Κ λ Λ δ β ν τόν μβνβν όόποιος δέν έγνώρισβ ηβ« α νιργίαν, άλλά έξαβφβτλίζίΐ τα μίγοιλύτίρα κέρδη χαί τούς καλυτέρβυ; μιαθούς. Πάντες οί έξελθόντες έργβδηγοί μέχρι σήμε¬ ρον έκ τού «ΤΕΚΤΟΝΟΣ» διωρίσθησαν είς ύπουργεΐα, Δήμους κ.λ.π. ΓραβϊΙ» "Ιωνβς 5, Όμόνοικ. Γ^~. Ι~Ιιί~« * ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ «ΕΛΣΗ» ΈκΑοτιιν Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. Πρ«κτορχ1·ν ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ Τηλεφ. 551. 4 ( ! ι Ι δα νειχά καί δέ μοθ έδωσε. Καταλα βαίνεις τώρα.. . ι; Ι "Οχι τουΐΐα δέν χαταλαβαίνω. Ι Μέ χύτταξε περίεργα στά μάτια καί μέ κάποιο Θυμό μοΰ λέει. Μχ ϊσως να προσβληθή, γιατί Ισως νά νομίση πώς τό κάνω γιά νϊ τόν έχδικηθω. Όμολογω 8τι τότε δέν είχα χαταλάβει χαλά τή λεπτότητα καί την εύγένεια τής ψυχής τοθ φίλου μου. Σιγά-σιγά δμως κατώρθωσα Καταρρακτών5εις βροχαι καί ζημίαι εις Βιάννον. αδύνατον νά μή σοθ παρουσιασθή ή ευχαιρία νά δείξης την εύ^έ ηιχ χαί τή λεπτότητα τής ψυ (ής αου Προσπάθησε νά δημιουρ γής εύχαιρίες γιά νά ασκή; την -■υχή σου στό καλό,"δπως προσπα θοθμε ν' άσχήσωμε καί τα μάτια μα; στό ώραίο, Βυμοθμαι κάποτε πούχα §να νε· αρό φ£λο "Αγγλο Φράγκ τόν έλε γαν καί πού διαρκώς μοΰ μιλοθ- σε γιά τόν άγγλικό πού διαπλάσσεται άπό χαρακτήρα παιδί καί αιγά-σιγά έξυψώνεται χαί φθάνει στό πιό έντιμο σημεΐο. Έθύμω α γιατί διαρκώς μοθ ξχανε σύγ- κρισι των Άγγλων μέ τούς Έλ¬ ληνας. Μέ πείραζε πολό. "Ηθελα νά τόν ταπεινώσω. Κι' 8μως δέν βρήκα ποτέ την εύ«αιρία. Τό άν τίθετον μάλιστα. Κι' οί οιιό μας είχαμε έ'να κοινό .φίλο, τόν Ιλε- γαν Νίκο πού τοθ παρουσιάστηκε μιά σοβαρωτάτη οϊκογενειακή ά- νάγκη. Άν δέν εύρισκε ή οίκο- γένειά τού τριάντα Ναπολεόνια πήγαιναν δλοι χαμένοι. Κι' έγώ καί δ Φράγκ παρακολουθούσαμε την άγωνία τής οικογενείας ποίι προσπαθοθσε νά σωθ$. Μά ήταν αδύνατον νά βροθν τα χρήματα, ή άναγκη δσο πηγαι- νέ καί μεγάλωνε ώς που δ Φράνκ πέρνοντά; με κατά μέρος Ινα βράδυ μοθ δίδει τα τριάντα Να- πολεόνια γιά νά τα δώσω στόν κοινό μας φίλο, υπό τόν 5ρο 5 μως νά μην μαοτυρήσω πώς τα δίνει δ Φράγκ. Επέμενε πολί» στόν δρο αύτό καί τοθ Ιδωσα τό λδγο μου δτι θά κρατήσίο τδ "μυ ατικό, άν καί δέν καταλάβαινα γιά ποιό λόγο περιέβαλε την πραξι μέ τό είχε άνάγκη. Αύτός μποροθσε νά τόν βοηθήση. Τί τούτου άπλούστερον; Δέν τα άπλή αυτή φιλική σο μυστήριο. Ενας φίλος μας ρου καί ώραιο-έρου κίσμου. Ισω; καί σεΐς νά μην μπορέ- σετε ευθύς άπό την άρχή νά καταλάβετε την εύγένεια τοΰ φί- λου μου. Βά θυμηθήτε τα λδγια μου καί σιγά-σιγά θά φθάσετε έκεϊ πού θέλω νά σάς άνεβάσω. Ηά προσπαθήσωμε νά σόίς δδη- γήσωμε πρός τούς εύγενικούς δρό μους. Θά είμεθα οί πρόθυμοι δ- δηγοί σας άλλά καί σεΐς πρέπε νά είσθε οί πρόθυμοι συνοδοιπό ροι. Άχούοντάς μας θά φθάσετε σταθερά αϊ ώραίους καί ίδανι κεύς σκοπού; καί θά άπαλλαγήτε άπό τίς άσκήμιες πούπεριέβαλλον πρό όλίγου άκίμη τούς συνηλικι ώτας σας. | Άπό σάς δέν ζή τώ παρά πει- θαρχία καί ρίστι πρός τα μέγα λο έθνικό σκοπό γιά τόν δποϊο σχηματίζομε μιά μεγάλη Πανελ λαδική ψιιχική στρατιά. Έχομε καθωρισμένη κατεΰθιιν αι, απολύτως φωτεινή γραμμή. Την κατεύθυνσΕ μας την έδωκε δ Μεγάλας δραματιστής μιάς νέας ψυχικά καί δλικά ίαχυρής Έλλά δος. Ό Μετοξάς. Άς άκολουθή σιομε τή γραμμή πού μάς χάρα ξε, μέ φανατισμό, μέ πίστι, μέ ίλπίδα άλλά καί μέ τυφλή πει θαρχία στά ώραΐα έθνικά κελεύ σματά τού. ΒΙΑΝΝΟΣ 3 Δ)6ρίου (τηλεφω νικώς, τοθ άνταποκριτοΰ μας).— Πρωτοφχνής εις ραγδαιότητα κα ταΐγίς έξέσπασε άπό τοθ άπογεύ ματος τής χθές .καί εσυνεχίσθη μέχρις άργά την νύκτα. Βροχή καταρρακτώδης, συνοδευομένη καί υπό βροντών, άστραπίΰν καί κε ραυνών Ιπιπτεν επί ώρας. _υγ χρίνως δέ ΐπνευσε καί ισχυράς άνεμος. Τεράστιοι χείμαρροι έσχη ματίσθησαν καί τα πάντα καΐε κλύσθησαν 6πό υδάτων. Πολλά ζώα, παρεσύρθησαν καί έπνίγη- σαν. Δένδρα πελώρια έξερριζώ θησαν. Καί πολλαί οικίαι είς τα χαμηλώτερα σημεΐα τής κιβμοπό λεως, κάτωθι τής αμαξιτής όδοΰ καί πρός την αυνοικίαν Ηλάχα κα τεκλύσθησαν υπό υδάτων. Ό πο· ταμός Βράσκος πού κατέρχεται άπό την γραφιχήν ρεμματιάν Γκαμπριέλε καί συγχεντρώνει 5- λα τα ΰ5ατα τής ύπερκειμένης βουνοπλαγιάς καί των χειμάρρων των κλιτύων τής ΔΕχτης έπλημ- μύρισε καί Οπερεχχειλίσας έκά- λυψε μεγάλας έκτάσεις. Καί σή¬ μερον άκόμηγ δ μιχρός χάμπος τής Βιάννου έμφανίζει δψιν λίμ· νης άπό τα νερά πού την κατέ- κλιααν. Αί προξενηθεΐσαι έκ των πλημ- μυρών ζημίαι δέν είνε εύκολον νά διαπιστωθοΰν χαί νά ύπολογι- σθοΰν έπακριβώς, πάντως δμως κρίνονται τεράστιαι. "Η5η οί χά τοικοι έργάζονται άπό τής πρω- 'ίας σήμερον διά την αντιμετώπι¬ σιν των άναγχών καί την έπανόρ θωσΐν των καταστροφών πού έπέ- φεραν αί πλημμυραι. Δέον δέ νά σημειωθή δτι διά την κατασκευήν διαφόρων άποχετευπκών χαί άντι πλημμυρικών έργων, δ ίιπουργός Γεν. Διοικητής κ. Σφακιανάκης έ- χορήγησε πρό καιροθ σημαντικάς πιστώσει; αί οποίαι χχί θά διατε θοθν ήδη. Ή καταιγίς ώ; πληροφοροθμαί έπεξετάθη είς ολόκληρον την έπαρ χίαν τής Βιάννου. Δέν εγνώσθη δμω; εισέτι 5ν επέφερε ζημίας καί είς τα άλλα διαμερίσματα. Φαίνεται πάντως δτι καί άν έ- προξένησε καταστροφάς είς άλλα χωρία θά είναι μικρότεραι άπό έκείνας πού επροκάλεσεν ,εϊς την περιφέρειαν Επάνω χαί Κάτω Βιάννου. ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ Πρακτορείον Ηρακλείου 'Η ανανέωσις των γραμμα- τΓών "1% Β'. κληρώσεως τής Γ'. εκδόσεως τοθ 'ΕθνικοΟ Λα χείου ήρχισε καί λήγει την 7 Δεκεμβριού. Μετά την λήξιν τής τιροθεσμίας ουδεμίαν εύ-, θύνην άναλαμβάνει τό Πρα- κτορτΐον. ! (Έκ τοθ Πρακτορείου) ' Προκήρυξις έπαναληπτικής Δημοπρασίας Ό Δήμσρχος Ηρακλείου προκηρύσσει δτι έκτίθεται είς μυστικήν δι' ένσφραγίστων προσφορών επαναληπτικήν δή μοπρσσΐανή προμήθεια είς τόν Δήμον τεσσαράκοντα (40) τόν νων άκαθάρτον πετρελαίου διά την λειτουργίαν μηχανη- μάτων Μηλιαρδ ενώπιον τής Δημσρχισκής Έπιτροπής την 12ην μηνός Δεκεμβρίου έ. ε. ημέραν Δευτέραν καί ώραν 11—12 π. μ. Ή σχετική ιτροκήρυξις εύρί σκεται είς τα γραφεΐα τής Τεχνικάς Υπηρεσίας τοϋ Δή πρός γνώσιν των ενδιαφερο¬ μένων. Έν Ηρακλείω τή 2 Δεκεμ βρίου 1938 Ό Δήμσρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης —Τό σημερινόν πρόγραμμα τοΰ Ραδιοφωνικοϋ. Ό Ραδιοφωνικος σταθμός Α¬ θηνών θά εκτελέση σήμερον τβ έξη; πρόγραμμα: π. μ. ώρα 11 5' έκκλησιαβτική χορωδία ύΐτό την Δ)νσιν τοΰ πρωτονοταρίου τής Έπισκοπής "Αθηνών κ. Έμμ. Φαρλέκα, 11.40" ή κίνησις τοϋ ά· ποδήμβυ Έλληνισμοϋ, 11 50' ποι κίλη μουσικη, 12 45 έλαφρά μου· σικπ, αυγκρβτημα Παγώνη—Χυ- ή !■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■·■■■ ΟΙΝΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟ1 ( . την ..-, . . λέϊ. Σκορδύλη είς τας βΐς τιμάς «ουν«γ»>νΙβτβ«5
  τα βαρελτζίδ.κα
  ύλ ά μκραί
  κ. Α-
  π.σότη-
  —— 1939
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ
  ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝ1ΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΚΩΝ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
  Σας παρουσιάζει:
  Τα παγκοσμίως γνωστά Ραδιόφωνα
  καί παρ' δλων άναγνωριζόμενα (μήτε
  των συναγωνιστών έξαιρουμένων).
  ΧΙΣ ΜΑΣΤΕΡ ΒΟΪΣ (Ρ.Ο. Α.)
  ΖΕΝΙΘ, ΚΟΣΜΟΦΟΝ
  πραγματικά μοδέλα 1939.
  Ρεύματος, μπαταρί-
  Ραδιόφωναδλων άς καί μικτοϋ τύ-
  τών τύπων: που: Ρεύματος - μπα-
  ταρίας.
  Αύτόματος λήψις σταθμών. 64 συν-
  δυασμοί τόνου φωνής.
  Επισκεφθήτε την έκθεσιν μας.
  Τό κατάστημά μας, ουδέποτε είς τάς διαφη-
  μίσεις τού ύπερβάλλει την πραγματικότητα.
  Τό Ήλεκτροτεχνικόν κατάστημά Κ. Ν.
  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ μεταψράζεται είς εγγύη¬
  σιν, έμπιστοσύνηι πρόοδον.
  Ζητήσατε 'τιμάς, πληροφορίας, τεχνικάς όδηγί
  άς άπ' εύθείας μόνοι σας, χωρΐς μεσίτσς.
  Τό ραδιόφωνον κατ' ευθείαν άπό την πηγήν.
  'Η μεγαλότερα έν Κρήτη. έκθεσις Ραδιοφώνων.
  ΑΙ καλλίτεραι τιμαί.
  Αί μεγαλύτεραι ευκολίαι.
  Ή πλουσιωτέρα συλλογή έξσρτημάτων.
  Τό τελειότερον έργαστήριον έπισκευών.
  Μην άναβάλλετε την επίσκεψίν σας, έστω καί
  άπό περιέργειαν.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Είς συναγωνισμόν ένοικιά
  σεως αμπέλου.
  Οί έκτελεσταί τής Διαθή
  κης Γ. Ε. Χατζηστυλιανάκη
  προκηρύσσουσι συναγωνισμόν
  δι' ένσφραγίστων προσφορών
  διά την μονοετή ή' διετή ενοι¬
  κίασιν μιάς αμπέλου κειμένης
  είς θέσιν «Μεσαμπελιές» ή
  «Κεραλιάς Καμάρα» τής πε
  ριφερείας Ηρακλείου εϊδους
  σουλτανί εκτάσεως περίπου
  3.000 τετραγωνικων μέτρων.
  Ή δημοπρασία διεξαχθήσεται
  την Ιΐην Δεκεμβριού έ. ε. ή
  μέραν Κυριακήν καί ώραν 10
  —12 π. μ. ενώπιον τοΟ συμ-
  βολαιογράφου Ηρακλείου
  Κωνσταντίνου Ζαχαριάδου ή
  τοθ νομίμου άναπληρωτοΟ αύ
  τοθ καί έν τώ ένταθθα καί κα
  τα την οδόν Χάνδακος κειμέ
  νω δημοσΙφΓραφείφ τού δπου
  ευρίσκονται κατατεθειμένοι
  καί οί δροι ενοικιάσεως, οί
  δέ σχετικοί φάκελλοι προσφο
  ρών είναι δεκτοί άπό σήμερον
  παρά τούτω.
  Έν Ηρακλείω τή 2 Δεκεμ¬
  βρίου 1938.
  Οί έκτελεσταί
  ■ ■■■■ ,!■■■■■*■■■■■■■■■■
  π
  Μ. μ. 6 μετεωρολογικον δελτί¬
  ον, έ.ΙΟ' ποικίλη μουσικη, 6 45'
  έλαφρά μουσικη (σογκρότπμα Μπβ
  ζβϋ), 7.15' άπαγγελία, 7.30' ρεσι-
  τάλ βιολιοϋ υπό τοΰ κ. Β. Σταυ
  ριανοϋ, 8 ομιλία τού άντ)γου έ.
  ά. κ. Νικολάου περΐ τής εορτής
  τής άγίας Βαρβάρας ώ; προβτάτι-
  δος τοΰ πυροββλικβΰ, 8.5' δημοτι-
  κή μουσικη, 8 30' όμιλία τοΰ ΐα·
  τροϋ κ. Νικολάου Καβαράκη μέ
  θέμα: Μεγάλα ερνα μεγάλων Κυ·
  βερνητων», 8.45' Βιεννέζικο βάλς
  κουΐντέττο έλαφράς μουβικής υπο
  τ ή ν ύ)νοιν τοΰ Άλφρέδου Μάϊ·
  νελ, κορυφαίου βιολιστοΰ τής ό·
  πέρας τής Φραγκφούρτης. 9 30'
  εΐδηαεις, 9 4-5 αυναυλία τής συμ
  φωνικής όρχήστρας τής Υ. Ρ. Ε.
  υπό την δ)νσιν τοΰ κ. Εϋαγγελά
  τού, πρόγραμμα 1) Νικολάο «οί
  ΐυθυμες κυράδες τοΰ.θΰΐνδσορ»,
  εϊσαγ&ιγή, 2) Γκλούκ ακηνή των
  Ήλυσίων πιδίων άπό τόν Όρφέα
  σόλο φλάουτο ό κ. Μάγγος, 3) Νά
  ζαρτ τα μικροπρ&γματα μπαλλέ
  το, ♦) Τσ*Ί'κβφσκυ Άντάντε Καν
  ταμαίλϊ δι' ορχήστραν έγχόρδων,
  5) Μποροντΐν σκίτσο τής 'Ασιατι
  κης Στέππας, έ) Ρίμσκυ Κορσα
  κόφ Ίσπανικό καπρίτοιο. Κατά τό
  διάλειμμα τής συναυλίας θά με
  ταδοθοϋν αί τελευταίαι εΐδήβεις,
  11 συνέχεια τής συμφωνικής συ.
  ναυλίας τής Υ. Ρ. Ε., 11 30' μου¬
  σικη χοροΰ. ______
  Τό σχολείον Σταβιών. _υ-
  νεστήθη^έπιτροπή διά την
  ανέγερσιν.
  Σχετικώς μέ τα αναγραφέντα'
  έν τή «'ΑνορΒωβει» τής Η)10)3δ
  διά την ανέγερσιν σχολικου διδα
  κ"τηρίου είς τό χωρίον Σταβιών,
  τό ΰφυπουργεΐον παρά τω ΐΐροέ-
  δρω τή; κυβερνήσει; κοινοποιεΐ
  ημίν την κάτωθι ΰπ' άρ. %222 έ.έ.
  διαταγήν τοΰ υπουργείουθρησκευ
  μάτων καί ΈθνικήςΠαιδείας πρός
  τόν έπιθεωρητήν των Δημοτικήν
  Σχολείων Ηρακλείου.
  «Έν συνεχεία πρός την ΰπ' α¬
  ριθ. 4413 έ. έ. διαταγήν ημών
  γνωρίζομεν υμίν, ότι έχοντες ΰπ'
  όψει τό αρθρον 11 παρ. 1 τοΰ ά-
  ναγκαστικοΰ νόμου 1251 τού 1938
  συνιστώμεν επιτροπήν έξ υμών
  καί μπχανικοϋ τινός των Λ. Κ.
  ούτινος τόν διορισμόν θέλϊτε ζη·
  τπαει παρά τη; Νομαρχίας πρός
  εκλογήν τοΰ γηπέδου διά την α¬
  νέγερσιν τοΰ διδακτηρίου Στα
  βιών καί παραγγελλομεν όπως συ
  νεννοούμενοι μβταβήτε επί τόπου
  κα'ι προβήτε είς την εκλογήν τοΰ
  γηπέδου ΰποβαλητε δέ ημίν τό
  κτηματολογικόν διάγραμμα μκτά
  τή; σχετικής Ιάπαλλοτριώσεως* έν
  έναντια περιπτώσει άποατεΐλητϊ
  ταυτα είς τόν Χχολικόν Άρχιτέ
  κτονα Κρήτης, πρός έκπόνηοιν
  τή; μελέτπς πρό; έκτέλβσιν τοΰ
  έργου.
  ό ΰπουργός
  Κ. ΓΕ11ΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ».
  Έχάοτην ΤΡΙΤΗΝ
  μεοημβρίαν
  Δια Ρέθυμνον, Χανιά,
  ■ ΠΕΙΡΑΙΑ
  8 Χαλχιδα, ΑΙδπφέν,Βο-
  ■ λ·ψ, Φεοααλονίχην.
  Ι
  ί
  ΐ-ιο
  ■«*■■■■■
  1 ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ΜΒ,
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  οφθαλμίατρος
  'ΕτιΙ τριακονταετίαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  όφθαλμολογικά άσχολούμε-
  νος, δέχεται, τούς πάσχοντος
  τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  μιατρεΐον τού, κείμενον παρά
  τφ Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  Στό Κατάστημά
  ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΑΚΗ
  8* εΰρητε τα μοντέρνα κοιπίλ
  λ« είς τιμάς κόστβυς
  Ήράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα Εναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  4 Δεκεμβριού 1938
  120 Ώρα
  ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΠΡΟβΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΑΣ
  ΟΙ ΜΕΤΑΣΧΟΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΠΑΣ
  ΛΕΗ 81 ΑΠ0ΑΥΟΟΥΝ_ΤΟΝ ΘΕΣΕΟΝ ΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι ό ηρωθυπουργός κ. Ντα
  λαντιέ συνέστησεν είς τούς Γάλλους έρ·
  γοδότας όπως προσλάβουν έκ νέου τούς
  μετασχόντας τής προχθεσινάς άπεργίας
  εργάτας.
  Ή σύστασις εγένετο διότι οί έργο-
  δόται ηρνούντο νά προσλάβουν τούς ά-
  περγούς, οΐτινες προσήλθον είς τα έρ·
  γοατάσια μετά την λήξιν τής άπεργίας,
  κινδυνεύοντας οϋτω νά μείνουν άνευ θέ¬
  σεως.
  Οί Άγγλοι διά τα γαλλοϊτάλικά.
  Τα περί άνωμαλιών έν Γερμανία.
  Ο ΜΠΑΟΥΜ ΣΥΝΕΣΤΗΣΕΝ
  ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τα έκ Παρι¬
  σίων τηλεγραφήματα ό άρχηγός των
  Γάλλων σοσιαλιστών κ. Λεόν Μπλούμ
  αυνέστησεν έντονον δράσιν είς τό κόμμα
  τ·υ είς τρόπον ωστε νά παρεμποδισθή
  ή πραγματοποίησις των οίκονομικών
  μέτρων τού ύπουργείου Νταλαντιέ.
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΝΟΜΟ2 ΚΑΒΟΡΙΖΟΗ
  ΤΗΗ ΕΚΑΟΓΗΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΓΙΙΚΟΠΟΪ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Καθ9 α άνακοι·
  νοΰται υπεγράφη άναγχαστικός νόμος
  δια τού όποίου καθορίζεται ό τρόπος
  τής έκλογής τού νέου αρχιεπισκόπου
  •Αθηνών. Διά τού νόμου τούτου όρί-
  ζεται ότι ή Ίερά Σύνοδος θά ύποδείξη
  πρός εκλογήν τρείς ύποψηφίους έκ των
  οποίων ή κυβέρνησις θά έκλέξη τόν νέ¬
  ον αρχιεπίσκοπον.
  ΔΗΜΟΣΪΕΥΕΤΑΙΟ ΝΟΜΟΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΑ6Μ0Λ0ΓΙΑΗ ΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποχριτού μας).—Είς την εφημερίδα
  τής κυβερνήσεως έστάλη πρός δημοσί¬
  ευσιν ό νόμος ό ρυθμίζων την βαθμο-
  λογίαν των φοιτητών.
  ΖΗΜΙΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΝΕΡΟΠΟΝΤΗΣ
  ΕΙΣΤΟΝ ΙΣΘΜΟιΝ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Έκ τής προχθε¬
  σινάς νεροποντής ' έπηνέχθησαν σοβαραί
  ζημίαι είς τόν ίσθμόν τής Κορίνθου.
  Θά παραστή άνάγκη λόγω των ζή
  μιών τούτων καί μέχρις ότου έπιδιορ·
  θωθούν αί έπενεχθβϊσαι βλάβαι ό ίσθμός
  νά μείνη κλειατός είς την διέλευσιν
  άτμοπλοίων.
  ΟΙ ΑΡΧΗΓ01 ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ
  ΕΙ! ΤΑ ΕΡΓΟΪΤΑΪΙΑ ΠΑΗΑΣΤΡΛΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Σήμερον οί παρε-
  πιδημοΰντες εισέτι έν Αθήναις άρχηγοί
  των Βαλκανικών επιτελείων επεσκέφθη¬
  σαν τα έργοστάσια τής καπνοβιομηχα·
  νίας Ηαπαστράτου άποκομίσαντες άρι¬
  στ »ς έντυπώσεις. 'Έπίσης επεσκέφθησαν
  τα έργοστάσια τής έταιρίας «Κεραμει-
  κός» παρακολουθήσαντες μετά πολλού
  ένδιαφέροντος χαί τάς έκεί εργασίας.
  ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ Η ΣΦΑΓΗ
  ΑΜΝΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Διά διαταγής τής
  Άγορανομίας απηγορεύθη ή αφαγή ά-
  μνών τού γάλακτος δι* έκάρκειαν κρέα-
  τος κατά τάς προσεχείς εορτάς. ΊΙ α¬
  παγόρευσις θά ισχύση άπό τής 8ης τρέ¬
  χοντος. Άπό ΙΟμέχρι 2Ο Δεκεμ¬
  βριού θά απαγορευθή απολύτως ή κατα
  νάλωσις κρέατος.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Δεκεμβριού
  (τηλεγραφικώς).— Αί αγγλι¬
  καί έφημερίδες άναφερόμεναι
  είς τάς σχέσεις Γαλλίας καΐ
  Ιταλίας, ύπογραμμίζουν δτι
  ή παρατηρουμένη είς αύ¬
  τάς έντασις προεκλήθη έκ
  Ρώμης καί ούχι έκ Παρισί¬
  ων.
  Οί άρθρογράφοι διερωτών-
  ται εάν αί ήμιεπισήμως δια-
  τυπωθεΐσαι Ιταλικαι αξιώσεις
  επί τής Τύνιδος καί τής Κορ·
  σικής άνταποκρΐνονται είς κα
  θιερωμένον πρόγραμμα.
  «Εάν τοιούτον συμβαίνη
  έπιλέγουν οί άρθρογράφοι, ά-
  ποδεικνύονται μωροΐ καΐ τυ·
  φλοί δσοι όμιλοθν σήμερονπερί
  σταθερότητος τής εύρωπαϊ-
  κής είρήνης».
  ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ
  ΕΙΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ
  —Τηλεγραφείται έκ Χάϊφας
  δτι νέα βρεττανικά στρατεύ·
  ματα άποβιβάζονται είς τούς
  λιμένος τής Παλα<στίνης. Αί δυνάμεις αυται κατανέμονται άμέσως καΐ άποστέλλονται πρός ενίσχυσιν των φρουρών είς τάς πόλεις τής ΠαλαιστΙ νης καΐ είς τα μαχόμενα κα¬ τά των Άράβων άγγλικά στρατεύματα. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 3 Δεκεμβριού (τηλεγραφικώς).— Ό γερμα- νικός τύπος γράφων επί των διασπειρομένων τελευταίως φημών περί άνωμαλιών είς τούς κόλπους τοϋ έθνικοσο- σιαλιστικοΰ κόμματος υπο στηρίζει δτι αυται όφείλον ται είς την μαρξιστικήν προ¬ παγάνδαν. Οί γράφοντες επι μένουν επί τοϋ άστηρίκτου των φημών τούτων. Περαιτέ¬ ρω τονίζουν δτι τοιαύτη τακτι κή εναντίον τής Γερμανίας δέν είνε δυνατόν παρά νά ΰπονομεύτ) τάς διπλωματικάς σχέσεις μετά των άλλων γειτό νων αυτής κρατών, επί ζημία τοϋ είρηνικοϋ καθεστώτος έν Εύρώπρ.. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Δεκεμβριού (τη¬ λεγραφικώς).— Αί σοσιαλιστι- καΐ έφημερίδες συνεχίζουν την επίθεσιν αυτών εναντίον τοϋ κ. Νταλαντιέ. Αντιθέτως αί έφημερίδες τής δεξιας τού κέντρου καί τινεςτώνριζοσπαστοσοσιαλιστι κων έξαίρουν την προβληθεί¬ σαν υπό τής γαλλικής κοινω νίας αντίδρασιν έναντι τής τελευταίας άπεργίας καί την σταθεράν στάσιν τής κυβερ νήσεως κατορθωσάσης νά σώ¬ ση την χώραν άπά τό χάος. —Διά τάς σχέσεις Ιταλίας καΐ Γαλλίας συνεπεία των τελευταίον γεγονότων έν Ρώ μη, ό γαλλικός τύπος έξακο- λουθεΐ νά είνε δριμύτατος. Αί γαλλικαί έφηαερίδες ανε¬ ξαρτήτως κομμάτων ζητοΰν αποφασιστικήν στάσιν άπό την κυβέρνησιν πρός οριστικήν διευκρίνισιν τής καταστάσεως Σημειουται ζωηρότης κινήσεως επι των σταφίδων καί τού ελαίου. Είς τό κυκλοφορήσαν χθές υπό τοϋ Έμπορικοό καί Βιομη χανικοΟ 'ΕπιμελητηοΙου δελ τίον τιμών κσί κινήσεως τής άγορας σημειουται ζωηρότης τής ζητήσεως τής σταφίδος καλών ποιοτή των καΐ ανα¬ τίμησις τοΟ ελαίου. Κατά τάς υπαρχούσας έξ άλλου πληροφορίας έκ τοϋ έξωτερικοϋ έπιβεβαιοθται δτι λόγω των προβλέψεων κατά τάς οποίας ή παραγωγή τοΟ ελαίου θά είνε μειωμένη είς δλας τάςπαραγωγικάς χώρας, ή'οχισε ζωηρά ζήτησις έλληνι κου ελαίου έκ μέρους ιδίως τής γαλλικής άγορδς καί τής άγοράς τής Νοτίου Άμερικής. Οί άγορασταΐ προτείνουν τι μάς κυμαινομένσς μεταξύ των 54 καί 56 1)2 λιρών κατά τόννον, οί κάτοχοι δμως φαί νονται πολύ έπιφυλακτικοΐ, διότι είνε βεβαιοί δτι θά επι τύχουν συντόμως μεγαλειτέ ρας τιμάς. Σημειωτέον δτι ή έλληνική έσόδεία προβλέπεται δτι έλάχιστα θά ύπολει φθή τής περυσινής καί έ πό μένως θά υπάρξη αρκετόν πε ρίσσευμα πρός εξαγωγήν. Αί σημειωθεϊσαι εντεύθεν κατά την λήξασαν έβδομάδα έξαγωγαί έλαιων άνήλθον είς 108 000 χιλιόγραμμα, των σουλτανίνων είς 92.000, των ταχτάδων είς 115.000, των χά ρουπΐων είς 11.500 καί των κί- τρων είς 42 000. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΝΙΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Δι' αποφάσεως τής Νομσρ χίας ένεκρίθησαν αί διενεργη θεϊσαι αρχαιρεσίαι των φαρ" μακοποιών Ηρακλείου. Κατ' αυτάς τό Διοικητικόν Συμβού λιον τοΟ ΦαρμακευτικοΟ Συλ λόγου άπηρτίσθη έκ των κ. κ. Άριστ. Χαλκιαδάκη, Έμμ. Ματζαπετάκη, Θεοδ. Γεωρ γιάδη, ' Μιχ. Τζομπανάκη καί Γεωργ. Σφακιανάκη. Μέ λη τοϋ Πειθαρχικοΰ Συμβουλί ου εξελέγησαν τακτικά μέν οί κ. κ. Γεωργ. Γεπεσάκης, Ηλίας Παπαδάκης καί Έμ. Ζαχαριάδης, άναπληρωματικά δέ οί κ. κ. Σωκράτης Χανιω τάκης, Γεώργ. Μαδαριωτάκης καί Θεοδ. Γεωργιάδης. Άντι πρόσωποι των φαρμακοποιών Ηρακλείου παρά τώ Πανελ ληνΐω Φαρμακευτικώ Συλλό- γω εξελέγησαν οί κ. κ. Άρισ. Χαλκιαδάκης καί Κωνστ. Κα νάκης. ΟΙ ΜΕΣΙΤΑΙ ΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοΟ ΈμπορικοΟ Έπιμελητηρίου Ηρακλείου ήτοιμάσθησαν τα δελτία ταύτότητος των μεσι των άστικών συμβάσεων καί εγχωρίων προΐόντων. Συνε- πώς οί ένδιαφερόμενοι δέον νά διέλθωσιν έκ των γραφεί ών αύτοθ διά την παραλα βήν των. ΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΙ ΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ "Υπό τοΟ ύφυπουργείου Έρ γασΐας επετράπη ή παροχή δικαιώματος ύπερωριών διά την εργασίαν των βιοτεχνικών έργαστηρίων χαΐ έπιχειρήσε ών, υπό την προϋπόθεσιν, δ- τι είς τοϋς κλάδους τής βιο τεχνίας, δπου, έπ' εύκαιρία των έορτών, χορηγοθνται συ νήθως ύπερωρίαι, δέν ύπάρχει πλεόνασμα έργατικών χειρών. ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΖΟΟΚΛΕΠΤΟΝ Συνελήφθησαν παρ' όργά- νων τής χωροφυλακής κσί α¬ πεστάλησαν αρμοδίως οί ζω· οκλέπται Έμ. Γ. Παρασύρης κάτοικος Ζωδιανών Ρεθύμνης καί Ανδρέας Κατσουδάκης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ 'Λγορά Ηρακλείου Κατά τό δελτίον τιμών αγορδς τοϋ Έμττορικοΰ καί ΒιομηχανικοΟ Έτπμελητηρίου αί τιμαί των δια¬ φόρων εγχωρίων τΐροϊόντων εΐχο- χθές ώ$ ακολούθως: Σ,τοΐφίδβς: Σουλτανίναι α'. β'. : ΐ: Καραμπ. Ελεμέδες Κοινοί Ταχτάδες α. β". α. β'. ΣταφΙδες μαύραι " Ελαια 3-5ο Σάπωνβς: ΛευκοΙ α' β' Πυρηνελαίου α' β' Μουργελαίου α' » β' Χαρούπια θίνοι: Αρχανών μίστ. Μαλεβυζίου Ελαιοπυρήναι Δίκταμος ήμ. Σΐτος » Κριθή Βρώμη Βϊκος Μέταξα Κουκούλια 16.50-17 15.-15.50 13. — 14. 10.-12.- 6 - 8.- 8.- 7.20 6.50- 5. - 5 50 29.50 δρχ. 8.— 21.- 20.- 17. - 20.- 15.- 14 — 2.20 40- ·ΐ.2υ 80.- 5.50 530 5.- 550.- 130- ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΧΑΝΙΩΝ Τό ύφυπουργεΐον 'Υγιεινής ενέκρινε την άπαιτουμένην δαπάνην διά τόν διορισμόν ό δοντοϊατροθ είς τό 'Υγειονο- μικόν Κέντρον Χανίων. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΙΟΥ Πρός τούς έμπόρους είσα γωγεΐς θειϊκοθ χαλκοθ τό Εμπορικόν Έπιμελητήριον Ηρακλείου διεβΐβασε πρόσκλη σιν διά τής οποίας καλοθνται ούτοι νά προσκομίσωσιν αΰ τώ μέχρις αυριον άπαντα τα δικαιολογητικά των πρός ελεγ χον διάτήν υποβολήν τοΟ σχετι κώς καταρτιοθησομένου πίνα- κος είς τό υπουργείον Έθν. Οίκονομίας. ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΝ ΣΥίΥΙΒΟΥΛΙΟΝ Ό κ. Πρόεδρος τής Κυβερ¬ νήσεως, υπό την ίδιότητά τού ώς ύπουργοΰ τής Παιδείας,με τέσχεν Είς την συνεδρίαν τοϋ Άνωτάτου'ΕκπαιδευτικοϋΣυμ- βουλίου. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝΤύΝΕΚΘΕΤΟΝ Τα υπουργείον τής Δικαιοσύνης, απηύθυνε πρός τούς κ. κ. είσαγ- γελεΐς τοΟ κράτους εγκύκλιον, δι' ή; συνιστά την συστηματικω- τέραν καί αύστηροΐέραν τιμωρί¬ αν των έγκαταλειπόντων τα τέ¬ κνα των γονέων. Σχετικώς τιαρα- καλοΰνται οί είσαγγελεΐς δπως έν συνεννοήσει μετά των προατα τευπκών έταιριών άποφυλακιζομέ νων, προβαίνουν είς τήνΑ.έξασφά· λισιν των δικαιωμάτων των έγ- καταλειπομένων τέκνων. Γνωρίζε- ται' Ιπίσης διά τής έγκυκλίου δτι διά νομοθετικών μέτρων. φ όποϊα θά ^ληφθούν προσεχώς θά έξαναγ- κάζωνται οί άποροι γονείς, οί έγ- καταλείπον;ες τα τέ«να των, δπως έργάζωνται είς δημοσίαν έόμμισθον εργασίαν, διά νά εξασφαλίζεται ή διατροφή των τέκνων αυτών. ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΦΘΗ Η ΙΔίΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΙΤΑΣΕΟΣΤΩΝΚΕΡΓτΙΑΤΰΝ Κατ' αρμοδίας πληροφορίας ή κυβέρνησις έγκατέλειψε προ σωρινώς την σκέψιν ,,περί άν τικαταστάσεως των έν κυκλο φορία κερμάτων. ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ή Διεύθυνσις τοϋ Ταχυδρο μικοΟ Ταμιευτηρίου, διά νά έ ξυπηρετήση καλλίτερον τούς αγρότας των άπομεμακρυσμέ- νων περιφερειών, απεφάσισε νά αναθέση υπηρεσίαν ταχυ· δρομικοΟ τσμιευτηρίου είς 130 άκόμη άγροτικούς διανομεΐς. Οδτοι θά έξυπηρετοθν κατοί κους 800 περίπου χωρίων καΐ συνοικισμών, παρέχοντες εύ κολίας καταθέσεων καί πά σαν οικονομικήν ή άλλην συ ναφή διευκόλυνσιν. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Τό υπουργείον ΟΣκονομικών διά νεωτέρας τού έγκυκλίου διαταγής ηρΐς τας τελωνιακάς αρχάς 6πεν θυμίζει παλαιοτέραν τοιαύτην καθ' ήν αί άποσκευαί των έπιβα- των, αί αποστελλόμενοι διά φορ τωτικδν έκ τοΟ έξωτερικοθ. χωρΐς νά συνωδεύωνται παρ' αύΐων, δέον πάντοτε νά άναφέρωνται είς τό κατατιθέμενον δηλωτικόν είσαγω γής. Ή παραλάβη τούτων θά γ£! νεται επί τζ καταθέσεΐ διασαφή σιως ιΕσαγωγής καί ούχι διά π ρωτοχόλλου έξελέγξειος «πό οκιυών έπιβατών. 3!}Πρωϊνή ΑΥΡΙΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΤΕΡΙΚΩΠΟΥ ΡΑΪΧ ΒΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Η ΔΗΛΩΣΙΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεκεμβριού (τού άν¬ ταποκριτού , μας).—Έκ τού έξωτερι- κου αγγέλλεται ότι την προσέχη Δευ¬ τέραν (αυριον) αναχωρεί διά Παρισίους ό ύπουργός των Εξωτερικών τού Ρά¬ ϊχ φόν Ρίμπεντροπ. Ώς γνωστόν τό ταξίδιον τού Ρίμ¬ πεντροπ σχετίζεται μέ την υπογραφήν τής γαλλογερμανικής δηλώσεως φιλίας. ΣΥΝΕΧΙ2ΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ~ Η ΟΞΥΤΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΜΓΑΛΛΙ ΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεκεμβριού (τού άν ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον ότι ή οξύ της των σχέσεων μεταξύ Ιταλίας καί Γαλλίας συνεχίζεται, των εκατέρωθεν έ πιθέσεων τού τύπου συνεχιζομένων μετ* άσυνήθους σφοδρότητος. ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΑΙΙίΝΙΓΓΟΥ ΤΣΑΜηΕΡΑΑΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτού μας). —Κατά τάς έκ Πά ρισίων πληροφορίας δέν άποκλε£εται ή άναβολή τού ταξιδίου τού Βρεττανού πρωθυπουργού κ. Τσάμπερλαιν καί τού ύπουργού των Εξωτερικών λόρδου Χά λιφαξ είς Ρώμην συνεπεία τής παρατη¬ ρουμένης εντάσεως των γαλλοϊταλι κων σχέσεων. ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ ΧΕΒΡΟΗ ΑΙΕΙΑΓΟΝΤΑΙ ΜΑΧΑΙ ΑΓΓΛΟΝ ΚΑΙ ΑΡΑΒΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 ι Δεκεμβριού (τού άνταποκριτού μας).—Κατά τα έκ Πά λαιστίνης τηλεγραφήματα παρά τό ό¬ ρος Χεβρών διεξάγονται μεγάλαι μα¬ χαι μεταξύ άγγλικού στρατού καΐ συγ- κεκροτημένων σωμάτων των Άράβων έπαναστατών. Αί μαχαι συνεχ'ςονται. ΖΟΗΡΑ ΑΕΡΟΠύΡΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεκεμβριού (τού άν¬ ταποκριτού μας).—Τηλεγραφήματα των έν ' Ισπανία ανταποκριτήν των εύρωπαϊ κων εφημερίδων άναφέρουν ότι κατά τό τελευταίον είκοσιτετράωρον παρετηρή¬ θη ζωηρά άεροπορική δράσις μεταξύ έθνικών καί κυβερνητικών. ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΗΕΡΙΚΙΝΗΣΕΟΣ ΤΟΥ ΗΛΑΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεκεμβριού (τού άν¬ ταποκριτού μας).—Είδήσεις έκ Παρι σίων διαψεύοουν καί πάλιν τα αναγρα¬ φέντα είς διαφόρους ξένας εφημερίδας περί κινητοποΐήαεως τοΰ γαλλικού στό- λου τής Μεβογείου. Εις τάς είδήσεις ταύτας ή διάδοσις περί κινητοποιήβεως τού στόλου έπαναλαμβάνεται ότι προε¬ κλήθη έκ των τελευταίων μέτρων έπιφυ- λακής λόγω τής άπεργίας. ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΗ ΤΟΝ ΥΗΟΝΟΜΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 Δεχεμβρίου (τού άν¬ ταποκριτού μας).— Ανεκοινώθη σήμε ρον ότι ήρχισαν αί προεργασίαι οιά την α ύντομον έναρξιν τής κατασκευάς των ύ· πονόμων Αθηνών καί Πειραιώς.