96624

Αριθμός τεύχους

5033

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

6/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡ1ΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ-
  ΑΙγΰπτου
  έτησία λϊπαι '
  ίξαμηνος
  μρη
  ίτησια δολ. ΙΓι
  Γϊΐιμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δρηχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  6
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  193β;
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · Ε1ΟΣ 230ν
  ΑΠΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5033
  ΥΠεΥβΥΝΟΣ ΣΪΗΤΑΚΤΗΣ βΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Σ ΜΙΝίΠΑνΐ'ΟΥ
  ΔΙΡΥθΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Κ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΝ
  Πρό ολίγων μόλις ημερών
  «σχολούμενοι μέ τβ πρόβλη.
  μα της άποσυγκεντρώσεως
  τής διοικήσεως κ αί τής χει-
  ραφετήσεως τής επαρχίας έ-
  ξεφράζαμεν την έλπίδα ότι
  ταχέως ή κυβέρνησις θά έλάμ
  βάνε μέτρα όλοκληρώσεως
  τοΰ θεσμοΰ τής άποχεντρώ-
  αεως. Καί έστηρίζαμεν την
  έλπίδα μας είς τό γεγονός δτι
  ή σημερινή κυβέρνησις φέ-
  ρεται άποφασισμένη νά συγ-
  χρονίση έξ ολοκλήρου τό
  κράτος καί νά δώση είς την
  χώραν τα μέαα άναπτύξεως
  ίλων των δυνάμεών της καΐ
  διανοίξεως τού δρόμου πρός
  τον πολιτισμόν. "Ηδη αί έλ-
  ηίδες μας επηλήθευσαν πλή-
  ρ»ς. Διά σειράς νέων μέ-
  τρων, ή άποκέντρωσις όλο·
  κληροΰται, ή διοικητική μη
  χανή συγχρονίζεται πλήρως,
  αί άρμοδιότητες, τα καθή-
  κοντα καί ή δικαιοδοσία των
  διαφόρων ύπηρεσιών καταμε
  ρίζονται καί καθορίζονται
  πλήρνς καί ή έπαρχία παύει
  νά είνε ύποτελής είς τό μέ¬
  τρον. Τό κράτος παύει ν' ά.
  κοτελή ύδροκέφαλον τέρας
  καί λαμβάνει πλέον τή ν φυ¬
  σιολογικήν τού εξέλιξιν καί
  την φυσικήν τού μορφήν, ώς
  συγχρόνου όργανισμοΰ.
  Κατ' αυτόν τόν τρόπον,
  μιά παλαιά διακαής έπιθυμία
  τοϋ λαοϋ: νά ειμπορή νά έρ¬
  χεται εί; άμεσον επαφήν,
  χωρίς μεσάζοντας καί έκμε-
  τκλλευτάς, μέ τό κράτος, νά
  ρυθμίζη τα ζητήματι τού, νά
  οιατυπάνη τον πόνον τού
  κ«· νά ευρίσκη τό δίκαιον
  τού, πραγματοποιεϊται ηδη*
  Κκί μία άνάγκη έπιτακτική,
  διά την αναδημιουργίαν τής
  χώρας: Νά ειμπορούν αί τοπι
  χκί αρχαί νά λαμβάνουν μέ¬
  τρα καταπολεμήσεως διαφό
  ρων νόσων, εκτελέσεως έρ¬
  γων, ρυβμίσεως ζητημάτων
  γενικώς, μή άναγομένων είς
  την γενικήν πολιτικήν τού
  χράτους, θεραπεύεται πλέον
  οριστικώς. Είνε δέ τεραστίας
  σημασίας τό γεγονός τουτο.
  Είς τό παρελθόν, διά νά κα
  ταπολεμηθή μ'* ζωβνβσος
  πβύ ενεφανίζετο είςτούςΠα-
  ρανύμφους φέρ' είπε!¥ η διά
  χείμαρρβς είς την Βουτουφβϋ
  έχρειάζετο η έγκρισις των
  κεντρικών ύπηρεσιών των υ¬
  πουργείων, ή έγκρισις δηλα-
  δή της πρωτευούσης· Καί διά
  νά δοθή αυτή ή έγκρισις έ-
  χρειάζετο νά διεξαχθή προη¬
  γουμένως χαρτοπόλεμος πού
  διαρκβϋσε μήνας, νά σχημα-
  τισθοΰν όγκώδεις φάκελλοι,
  νά δαπανηθοΰν είς άλληλο-
  γραφίαν περισσότερα, άπό
  ϊσα απητούντο διά την εκτέ¬
  λεσιν τοΰ εργβυ. "Υπό τάς
  προϋίΐοθέοεις δέ αύτάς, τίπβ-
  τε ώς είνε φυσικόν δεν εγί¬
  νετο ποτέ εγκαίρως καί όπως
  έπρεπε, ό ρυθμός τής εξελί¬
  ξεως μας δέν ήτο ταχύτερος
  τής χελώνης καί δι' αύτό τα
  πάντα έμεναν στάσιμα καί
  άποτελματωμένα ή έκαρκι-
  νοβχτοϋσαν. "Ηδη όμως μέ
  τα νέα κυβερνητικόν μέτρκ
  τίθεται τέρμα είς αυτήν την
  άθλιότητα.Τό παρελθόν κλεί
  ει.Καί άνοίγει μία νέα περί
  οδος είς την κρατικήν ζωήν,
  είς την λειτουργίαν τής δι-
  οικητικής μηχανής καί είς
  την προσπάθειαν συγχρονι·
  σμοΰ τής χώρας. Καί πιστεύ¬
  ομεν ότι ή περίοδος αυτή θ'
  αποβή πραγματικά γόνιμος
  καί δημιουργική. Διότι ή ά-
  ποκέντρωσις θά συμπληρωθή
  ασφαλώς μέ την αύτοδιοί
  κησιν. Διότι επί κεφα¬
  λής των διαφόρων κρατιχών
  ύπηρεσιών είς τάς επαρχίας
  θά ευρεθούν πάντοτε οί κα-
  ταλληλότεροι καί οί ίκανώτε
  ροι άνθρωποι. Καί διότι τόν
  γενικόν τόνον είς τόν ρυθ¬
  μόν τής λειτουργίας τής
  θά
  σις, ή όποΐα έ'χει ώς πρόγραμ ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  μά της την αύξησιν των πλου
  τοπαρσγωγικών πόρων τής
  χώρας θά αναγνωρίση, την α¬
  νάγκην "καί θά επισπεύση
  την κατασκευήν της έφ' δσον
  μάλιστα δι" αυτής έξυπηρε-
  τεΐται επί πλέον ώς προεί¬
  πομεν έ'ν έκ των εύφορωτάκον
  άγροτικών διαμερισμάτων τού
  νομοΠ, πυκνοθται ή συγκοινω
  νΐα, θά εργασθή πρός τουτο
  πολύς ίργατικός κόσμος καί
  διευκολύνεται τό ταχύτεοον ή
  λειτουργία τοΰ μεταλλεΐου
  άπό τό οποίον, επί μακράν
  σειράν έτών, έκτός τής αύξή
  σεως τοΰ έθνικοΟ πλούτου θά
  παρέχεται διαρκώς εργασΐα
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ_Η ΖΩΗ
  νά'δΤεΙθετηθή ενας μικράς θε»άν τού.
  τόν δίδη Π κυβέρνησις ι
  την σιδηράν θεληματικότη-
  τα καί τόν ζήλον πρός δρά
  σιν. Άλλά καί διότι, ό λαός
  θά είμπορέση νά επιδοθή μέ
  μεγαλυτέραν όρεξιν είς τα
  έργά τού, άφοΰ τό κράτος
  δεν θά ευρίσκεται πλέον έμ·
  πόδιον είς τόν δρόμον τού
  οΰτε θά ίσταται τύραννος
  σκληρός άνωθεν τού, άλλά
  θά ευρίσκεται στοργικός βοη
  θός καί παραστάτης τού είς
  κάθε δημιουργικήν προσπά
  ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΕΡΑΣ
  ΚΑΙ Η ΟΔΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ
  Ελάβομεν καί δημοσιεύομεν την
  κάτωθι επιστολήν:
  Κύρΐί Αιβυθυντά,
  Μετ" ευχαριστήσεως πληρο¬
  φορούμεθα δτι ανετέθη είς τόν
  μηχανικόν κ. Βαρκαράκης ή
  μελέτη των έν Κερ
  ΛΝΟΡΘΩΣΪΣ
  Αί 'Αβηναι είς την δόξαν των
  ΠΟΥΛΑΚΆΚΗ (κινημαιογράφος).
  Σήμερον άπογευματινή εσπερινή
  «Μόνον γιά σένα», μέ χον Μπεζα
  μΐνο Τζίλι καί την Μαρία Τσεμπο
  τσοί. Την Πέμπτην: «Ή ίστορία
  γράφεται την νύχτα».
  «Μ1ΝΩΑ». — Σήμερον ή βιεννέ
  ζινη όπερέττα: «Νά μ' άπαγάγης
  άπόψε», άπογευματική ώρα 6 1,2
  εσπερινή ώρα 10 μ. μ.
  6ΐ Άγγλοι επί ώρας σκαρφάλω-
  ναν, κατά μήκος ρευμάτων νε^οθ.
  τα δποϊα οί Τοϋρκοι είχαν φράξει
  μέ κοτρώνια, χώματα καί άκα-
  θαρσίες. Ή νύκτα ήταν έξαιρετι-
  κά θερμή, καί οί Άγγλοι δέν εΰ·
  ρισκαν νά πιοθν νερό. Ήσαν πολύ
  εύχαριστημένοι δτι θ' άνεπαύαντο.
  Εσταμάτησαν καί άνεπαύθηααν
  καθ' δλην την ημέραν ένω οί Τοΰρ
  κοι —έ Κάννεγκαιζερ είχε πληγω
  Οη- — ίστειλαν ένισχύσεις καί ώ
  χυρώθησαν. Ό Κεμάλ, ό οποίος
  ευρίσκετο πρός τα άριστερά, άπέ
  στειλεν δσους άνδρας ήμποροθσε
  νά διαθέση Έν τω μεταξύ είς Σου
  φλί ή φάλαγξ πού επρόκειτο ν'
  αποβιβασθή έκεϊ1, είχεν άποβιβα
  σθή μέ μικράν αντίστασιν, καί έ
  στρατοπέδευσε. διά ν' άναπαυθ^
  καί αυτή.
  Ό Κεμάλ ευοε τόν Γερμανόν
  πίσω «πό τό χωρίον Άναφάρθ
  Ήτο έ'ξω φρενών Τα στρατεύμα
  τα πού είχε διατάξει νά σπεύ
  σουν άπο τώ Μπουλειρ δέν είχαν
  φθάσει: Ό 'Φεβζή ό διοικητής
  των, ήταν άναβλητικός καί ά
  ναρμόδιος. Τόν είχεν άπολύσει.
  Τό μέτωπον τοθ Σουφλα" ήτο τε¬
  λείως άνυπεράσπιστον.' Είχε μετα
  6ή αύτοπροσώσως έκεΐ την ημέραν
  εκείνην καί εύρε μόνον Ινα λόχον
  χωροφυλάκων, καί αυτόν καταπο
  νημένον. Δέν 6πήρχε καμμιά ο*ύ
  ναμις διά ν' αντιταχθή είς τού;
  "Αγγλους καί νά τούς εμποδίση
  νά προχωρήσουν καί ν' άποκό-
  ψουν την χερσόνησον. "Ολην την
  ημέραν δέν ϊκαμνε τίποτε άλλο
  παρά νά τηλεφωνηό νά τηλεγρα-
  φή καί νά στέλλη διαταγάς διά
  ν' άποσταλοθν μερικά στρατεύμα-
  νχ, άλλ' άνευ ουδενός άποτελέ-
  σματος. Καθ' δλας τάς ενδείξεις
  οί "Αγγλοι είς Σουφλά ητοιμά¬
  ζοντο νά προσελάσουν. Έντός
  ολίγων ώρών έπρεπε ν' άναμένε-
  ται ή επίθεσις των. Διατί μαλι
  στα τόσον καιρό δέν είχαν έπιτε
  Ηή, μόνον ό θεός τό ήξευρε! Ή
  θέσις των Τούρκων ήταν κρίσι¬
  μος·
  Καί είς τό τέλος 6 φόν Σάν
  2ερς είπεν είς τόν Κεμάλ:
  — Άπεφάσισα νά συγκεντρώσω
  δλα τα στρατεύματα είς τό μέτω
  πον τουτο υπό ένιαίαν διοίκησιν
  χαί την διοίκησιν θά ήθελα νΓ
  αναλάβετε σεϊς!
  (συνεχίζεται)
  ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ
  ΤΩΝ ΘΕΩΝ "Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  'Απογευματινή ώρα 6.
  30 μ.μ. εσπερινή ώρα 10
  μ. μ. τό μουσικόν άρι-
  στούργημα:
  ΜΟΗΟΝ
  ΠΑ ΣΕΝΑ
  Μέ τούς:
  ΜΠΕΖΑΜΙΝΟ ΤΖΙΛΙ
  ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΠΟΤΑΡΙ
  Την Πέμπτην:
  Τό γοητευτικό ρωμάντζο:
  ΗΙΣΤΟΡΙΑ
  ΓΡΑΦΕΤΑΙ
  ΤΗΝ ΙΙΙΤΛ
  Ή τελευταία καί τε-
  λειοτέρα διμιουργία τού:
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΠΕ
  καί τής χαριτωμένας:
  ΖΑΝ ΑΡΘΟΥΡ
  "Ενα ιστορικόν άνάγνωσμα
  27ον
  Έξαφνα ό δούξ τοϋ Τυρέν
  καί 6 φόν ντέρ Πφάλτς σηκώ-
  νονται καΐ χαιρετοθν. Ό πρ(γ
  κηψ τοθ Καίνιγκσμαρκ περι
  στοιχιζόμενος , άπόί μερικούς
  άξιωματικούς διασχίζει τίς δι
  άφορες συνοικΐες των Αθηνών
  καί έπιθεωρεΤ τόν στρατόν. Ι
  Ό "Ελλην άρχιερεύς, ό ο¬
  ποίος κατά την άπόβασιν των
  ενέτικών στρατευμάτων κατέ ,
  βηκε στόν Πειραια γιά νά δή
  λώσρ ύποταγήν των κατοί· Ι
  κων των Αθηνών, συνοδεύει
  τόν Σουηδόν στρατηγόν. |
  —Κύριοι, λέγει αύτός χαιρε
  των τούς δύο εύγενεΐς, μάθα
  τε τα νέα:
  Ή φωνή τού είνε γεμάτη
  πικρΐα καί είρωνεία.
  — Ή γερουσία τής Βενετί-
  ας, συνεχΐζει, έκθαμβος άκό-
  μη άπό την νίκην τώνΠατρών
  έτοποθέτησε την προτομήν τοθ
  ΜοροζΙνι είς την αίθουσαν τοϋ
  συμβουλίου. Ή τιμητική αυ¬
  τή διάκρισις δέν μδς επιβάλ¬
  λει την υποχρέωσιν τής πλή¬
  ρους νίκης,
  —"Αν έξακολουθήσουν έτσι
  καθω.ς πάνε οί πυροβοληταί
  θά άργήσουμε πολΑ γιά την
  τελειωτική νίκη.
  —Άς έλπΐσουμε σέ κανένα
  άπρόοπτο, λέγει ό κόμης. "Ο-
  σο άποφασισμένος καί άν εί¬
  νε ό πασάς μπορεΐ κάποτε
  νά υποχωρήση.
  Την στιγμήν ακριβώς εκεί¬
  νην Ινας θόρυβος ακούεται
  κοντά είς τόν δμιλον των α¬
  ξιωματικών. Ένας άξιωματι-
  κός πού συνοδεύει £ναν αύτό
  μολον τοϋ τουρκικοϋ στρατοϋ
  ύποκλίνεται έμπρός είς τόν
  κόμητα τού Καίνιγκσμαρκ.
  —Τί οδς έλεγα, συνεχίζει
  αύτός μέ χαρά. Δέν εΐχα δ(·
  καιο νά ΰπολογίζω στόν έ-
  χθρό, Νά ε"νας αύτόμολος πού
  μάς φέρνει τα κλειδιά τής Ά-
  κροπόλεως. "Ας έλπΐσουμε,
  γιά την τιμήν τής «Ημισελή¬
  νου» δτι δέν πρόκειται περί
  πραγματικοθ Τούρκου.
  Ό αύτόμολος είνε πράγμα
  τι Άλβανός, ποϋ στρατολογή-
  θηκε διά τής βΐας άπό τόν
  πασά. Φέρνει πολύτιμες πλη-
  ροφορίες. Οί Τοθρκοι εχουν
  κρύψει τα πολεμοφόδιά τους
  μέσα στόν Παρθενώνα, ελπί¬
  ζοντες δτι έκεΐ είνε άπρόσ-
  βλητοι.
  (συνεχίζεται)
  Ή μόδα των πλεχτών
  καί τα πολλά πλεονεκτήματά της.
  ΟΙ πλεχτές μπλοΰζες καί τα Ι γι' αότές άλλες άπασχολήσεις οί
  πλεχτά έν γένει Ιγιναν πάλι ττο- πολλαπλοΐ πειοασυοΐ τής ματαιο-
  λύ τής μόδας δπως εσημείωσεν ή δοξίας καΐ τής επιδείξεως. Τέλος
  στήλη αυτή καί πρό ημερών. Καί, δέ ή άιτασχόλησις μέ τό Τίλεχτό,
  είναι άηειρα τα τΐλεονεκτή'αατα συνηθίζει τή ζωή τού σπιτιου καί
  των πλεκτων. Και
  πρωτα πρωτα
  ή τελεία έφαρμογή των, ή πρακτι
  κότης των, ή στερεότης καί τα
  πλεονεκτήματά των ώς πρός τους
  συνδυασμούς των χρωμάτων. "Ε-
  πειτα τα πλεκτα, είναι καί σχετι¬
  κώς εύθηνφ Μάλλον είναι φθηνό
  τερα άπό κάθε αλλο εΐδος γυναι·
  κείας τουαλέττες. Πολύ περισσό
  τερον μάλιστα έφόσον μπορεΐ ή
  κάθε κυρία ή δεσποινίς νά τα πλέ-
  I
  ξη, μόνη της, όπότε καί μπορεΐ νά
  Ικανοττοιήση απολύτως τίς προτι·
  μήσεις της. ΑΟτό δέ ακριβώς δί¬
  δει τή μεγαλύτερην άξία είς τα
  Ι πλεχτά: Τό δτι ή μόδα των πλιχ-
  ' των τού χεριοΰ κάνει τή γυναΐκα
  νά πιάνη καί «άλι την έργασία
  καί ν' ασχολήται μ1 ε"να θαυμάσιο
  εΤδος οίκιακής βιοτεχνίας πού η"κ-
  μαζεν άλλοτε καί τείνει τώρα νά
  εκλείψη.
  Την συνηθίζει άκόμα στό πνεΰ-
  μα τής οίκονομίας. Καϊ την εύχα
  ριστεΐ μέ την Ι'ίέα δτι τό κομψό
  πλεκτό της έβγί^κεν άπό τα Ιδία
  τα χέρια της, πράγμα πού την έ-
  ζυψώνει καί στόν ϊδιο τόν έα»τό
  της καί στή συνεΐδησι των αλλων,
  τοθ περιβάλλοντός της Κι' ϋπει-
  τα, την άπασχολή τίς κενές ώρες,
  ποΰ θά περνοθσαν άλλοιώς μέ
  πλήξι καί άνΐα, άν δέν εΰρισκαν
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Πλειοδοτικήν Δημοπρααίας
  Τό Τοπικόν Συμβούλιον τοθ
  Όργανισμοΰ Διοικήσεως Μο
  ναστηριακής Περιουσίας Νο-
  μοϋ Λασηθίου.
  Διακηρύττει, δτΐ:
  Έκτίθεται είς φανεράν πλει
  οδοτικήν δημοπρασίαν ή ένοι·
  κίασις διά τέσσαρα έτη τοθ
  παρά την πλατείαν Νεαπόλε
  ως νεοδμήτου διωρόφου Τού
  ριστικοθ Μεγάρου τοθ Όργα
  νισμοθ, αποτελουμένου έκ
  τριών αύτοτελών διαμερισμά
  των, ήτοι: Μιας μεγάλης αί
  θούσης καταλλήλου διά ζυ¬
  θεστιατόριον, Ζαχαροπλαστεΐ
  όν, Καφενειον ή Λέσχην, μιάς
  ετέρας αιθούσης Κινηματο
  γράφου, ή θεάτρου καί ενός
  διαμερίσματος καταλλήλου
  διά ξενοδοχείον ϋπνου Τα
  τρία ταυτα διαμερΐσματα τοθ
  Μεγάρου ένοικιάζονται, ή έν
  συνόλω, κατά προτίμησιν, ί)
  καί τμηματικώς.
  Ή πλειοδοτική δημοπρασία
  διεξαχθήσεται είς τό έν Νεα
  πόλει Κατάστημα τοθ Όργα
  νισμοθ, ενώπιον τοϋ Τοπικοΰ
  Συμβουλίου την 8ην Ίανουα
  ρίου 1939 καί ώραν 10—12
  π. μ., καί καλοΰνται οί βουλό
  μενοι νά πλειδοτήσωσι.
  Ή συγγραφή των δρων
  καί υποχρεώσεων τής ένοικιά
  σεως ευρίσκονται είς τα
  Γραφεΐα των Όργανισμών
  Λασηθίου Ηρακλείου, Ρεθύ
  μνης καί Χανίων, ώς καί είς
  τό Γραφείον τής Ί. Μητοοπό
  λεως Αθηνών,^ένθα δύναν
  ται οί βουλόμενοι νά λάβω
  σι γνώσιν τούτων, προσερχό
  μενοι καθ' εκάστην κατά τάς
  εργασίμους ώρας των Γρα
  φεΐων.
  Έν Νεαπόλει τή 30 Νοεμ
  βρίου 1938.
  Ό Πρόεδρος τοθ ΤοπικοΟ
  Συμβουλίου τοθ Ο.Δ.Μ.Π.
  ΝομοΟ Λασηθίου.
  τ ό Πέτρας Διονύσιος
  τοθ νοικοκυριοϋ. θά πήτε βεβαία
  δτι δέν μπορεΐ μιά γυναΐκα νά εί¬
  νε συνεχώς κλεισμέιη στό σπίτι
  της καί ν' ασχολήται πήτε μέ την
  κουζίνα, πότε μέ τίς άλλες δου·
  λειές καί πότε μέ τό πλεχτό. Καί
  εΐμαι σώμφωνη σ' α'Ί'ό. "£χει
  καί ή γυναΐκα δικαιωματο στήν
  έξωσπιτική ζωή "Εχει δμως καί έ
  σωσπιτικά καθήκοντα. Κ"ί πρέπει
  νά προσέχη τα δευτέρα τουλάχι¬
  στον δσον έπιθυμεΐ καί διεκδικεΐ
  τα πρωτα. Μή μοΰ πήτε δέ τή συν- ι
  ειθισμένη δικαιοΧογία- Δέν μπο |
  ρω ν' άσχολοθμαι ιιέ τό νοικοκυ· ι
  ριό καί την κουζΐνα. ΓιατΙ ξέοω
  δτι άν έγώ μυρίζω κρεμμυδάκια
  τότε ό άνδρας μου θ' άναζητήση
  σέ μίαν άλλη τό άρωμα τής γυ¬
  ναίκας.
  Ή δικαιολογία μπορεΐ βφαια
  νά φαΐνεται έκ τΐρώτης δψεως λο·
  γική. Δέν είναι δμως. Μιά γυναΐ·
  κα άξία τού προορισυοΰ'της. μπο¬
  ρεΐ κάλιστα κσί κρεμμυδάκια νά
  καθαρίζη καί ν' άποπνέη άρωμο
  γοητεΐας καί θελκτικότητος. Μιά
  τέτοια δέ γυναΐκα είνε πού μπο
  ρεΐ να κάμη αΐώνιο αΐχμάλωτο
  τόν άνδρά τής. Καί δέν είνε δύ
  σκολο νά τό κατορθώση ή κάθε
  μιά. Άρκεΐ να τό θελήση.
  Νία
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  ^5
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ^"ΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χαριλάου Τρικοώπη 5α, ΑΘΗΝΑΙ
  Υπεράσπισις δικών ενώπιον απάντων των
  έν Αθήναις καί Πειραιεί Δικαστηρίων, ΈλεγκτικοΟ
  Συνεδρίου καί Συμβουλίου 'Επικρατείας, φορολογι¬
  καί δίκαι, άναστολαί φόρων, διοικητικαί ύποθέσεις
  καί συντάξεις, νομικαί συμβουλαί, γνωμοδοτήσεις
  κσί πληροφορίαι δι' άλληλογραφίας.
  Τηλ. 25—081.
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣϋΠΟΙ
  ΑΔΕΑΦΟΙ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
  Γαφεΐα όδός Μαρτύρων.
  Έκθεσις: Πλατεϊα Σανύριβάνι.
  ΚΟ ΛΩΝΙ Α-Α ΡΩΜ ΑΤΑ
  ΚΑΛΛΥΝΤ1ΚΑ
  ΠΟΥΔΡΕΣ · ΚΡΕΜΕΣ
  Καί δλα τα Εύρωπαικά σπεσιαλιτέ
  τού γυναικείου καλλωπισμοΰ είς τιμάς
  χαμηλάς μόνον
  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  Πώλησις λιανική καί χονδρική.
  "Ολα τα εϊδη ΞΥΛΕΙΑΣ
  εις τιμάς έκτός συναγωνισμου
  θά εΰρητε είς την:
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ
  Ε. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όδός ΧεϊτάνΌγλοδ.
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΗΜ«·*ειι
  Ί
  Ο1ΝΟΙ ΕΚΑΕΚΤΟΙ
  Β
  ■ Τα έξαιρετικά άνόθευτα καί άγνά έπιτραπέ-
  " ζιά κρασιά, παλαιάς εσοδείας, θά ευρίσκετε είς
  ■ την παρά τα βαρελτζίδικα αποθήκην τού κ. Α¬
  Ι λέξ. Σκορδύλη είς μικράς καί μεγάλας ποσότη-
  5 τας είς τιμάς ασυναγωνίστους.
  ΜΙΝΩΑ
  σημερον
  Λόγφ τ^ς εορτής ώρα 6 1)2
  καί ώρα 10 μ. μ.
  Ή Βιεννέζικη δπερέττα:
  ΝΑ Μ' ΑΟΑΓΑ-
  ΓΗΣ ΑΠΟΨΕ
  ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΕΡΣΟΝ —
  ΛΕΟ ΣΛΕΖΑΚ — ΡΑΦΦ
  ΡΟΜΠΕΡΣ.
  Μουσική: ΡΟΜΠΕΡΤ
  ΣΤΟΑΤΣ. Σκηνοθεσία: ΠΑ
  ΚΟΜΠΥ (ακηνοθέτου τής
  ΤΣΑΡΔΑΣ).
  Έκτός προγράμματος:
  Ή μεγαλειώδης κηδεία:
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  Πέμπτη: Ή 6περπαραγωγή:
  ΜΑΜΑ ΚΟΛΙΜιΊΡ
  ΟΥΓΚΕΤΝΤΥΦΛΟΣ, ΖΑΝ
  1ΙΙΕΡ ΩΜΟΝ, ΖΑΝ ΒΟΡΜΣ.
  Σήμερον ώρα 2 μ μ. τό έ-
  πε;σοδ;ακόν:
  ΚΟΙΚΙΗΟ! Κ1ΟΑΛΑΑΡΗΣ
  πράξεις 15.
  ΚΟί ΜΩΙΊΙ ΚγΛ
  κ. Νϊ·
  κ. Ν.
  Νι¬
  ΕΟΡΤΑΙ.—Σήαεοον εορτήν τοθ
  Άγίου Νικολάου δέν δέχεται επι-
  σκεψεις ή κ. Πόπη Νικολ. Γιαλε¬
  ράκη.
  —Έπίσης δέν δέχεται έπισκέ·
  ψεις. ό Διευθυντής τής Τραπέζης
  Αθηνών κ. Νικόλ. Παντατοσάκης.
  -ΌμοΙως δέν έορτάζει ό κ. Νι¬
  κόλαος Άλικιώτης.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό
  κος Μικεδάκηΐ:.
  —ΈπΙσης δέν έορτάζει δ
  Λρασαδάκης δικηγόρος.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ.
  κόλαος Χρυσός.
  —Έπΐσης δέν έορτόζει οϋτε δέ¬
  χεται έπισκέψεις ό κ Νικόλ. Μη-
  λιαράκης ταμΓας τής Τραπέζης
  Αθηνών.
  — Δέν έορτάζει έπίσηρ οΟγε δέ·
  χεται έπισκέψεις ό κ. Νικόλ. Λή-
  μνιος Διευθυντής τής Ήλεχτρικής
  Υπηρεσίας τοϋ Δήμου.
  —Έπίσης δέν έοοτάζει οϋτε δέ-
  χεται ό κ. Νικόλ. Νταγιαντδς ία·
  όΓ.
  —Έπίσης δέν έορτάζει οΰτε δέ
  χεται έτισκέψεις ό κ. Νικόλ. Λια
  ναντωνάκης έμπορος.
  —Έπίσης δέν δέχεται έπισκέ
  ψεις ή κ. Μαρία Νηστικάκη
  — Δέν έορτάζει έπίσης οϋΐε δί
  χεται έπισκέψεις σήμερον ό κ. Νι
  κόλ. Παπαδογιωργάκης.
  —Έπίσης δέν έορτάζει οϋτε δέ
  χεται ό κ. Γρηγοριάδης έ"μπορος.
  —Έπίσης δέν έοοτάζει σήμερον
  ό κ Νικόλ. Μ. Βαβουρανάκης ταγ
  ματάρχης έ. ά.
  —"Ομοίως δεν έορτάζει ό κ. Νι¬
  κόλ. Σιδεράκης.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ.
  Ματζαπετάκης ίατρός
  — Δέν έορτάζει έπίσης ό κ
  Γ. Καρέλλης ^ύφασματέμπορος
  κα πένθους.
  —'ίπίσης δέν έορτάζει ό κ.
  κος Φαλκωνάκης.
  —Έπίσης δέν έορτάζει οθτε δέ
  χεται έπισκέψεις ό κ. Νικόλ. Φε
  λουτζής.
  —Είς τοΰς έορτάζοντας κ. κ.
  Νικόλ. Τραμπουκάκην ένωμοτάρ
  χην καί Νικόλ. Κατσούλην ύπενω
  μοτάρχην εϋχομαι χρόνια πολλά.
  Ν. Κ.
  — Είς τόν έορτάζοντα κ. Νικόλ.
  Άντωνακάκην άπευθύνω θερμάς
  ευχάς. φ.
  ΚΙΝΗΣΙΣ — Επανήλθεν έξ Άθη
  νων δ κ. Έμμ. Χ. Τζεδάκης.
  —Ανεχώρησε διά Μυτιλήνην ό
  κ Πέτρος Καρτέβσκι.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Ό κ. Κώστας
  Βραχασωτάκης καί ή δνίς Κοθλο
  Ί. Κ6λια ηρραβωνίσθησαν.
  Συγχαρητήρια.
  Ν.
  Ν.
  Νϊ
  Γΰρω οτήν πόλι.
  Την παρελθούσαν Κυριακήν ή
  ομάς Άκριτών Ηρακλείου, ή 1η
  Όμάς Προσκόπων, ή 8η ομάς Προ
  σκόπων Χρυσοπηγής καί ή Άγέ
  λη λυκοπούλων.
  —Ησχολήθησαν υπό την έπο
  πτείαν των αξιωματικών των είς
  την διαμόρφωσιν τού έδάφους Καί
  τό άνοιγμα λάκκων είς τό ϋψωμα
  τής ΒΙγλας.
  —Σκοπός τής εργασίας ταύτης
  ήτο ή συμπλήρωσις τής πευκοφυ
  τεύσεως τού χώρου, την οποίαν οί
  πρόσκοποι, συνεχίζοντες, θά διε
  νεργήσουν την προσέχη Κυριακήν.
  —Ό Μορφωτικός Σύλλογος Άρ
  χανών συνεχίζων τάς ήθικομορφω
  τικάς διαλέξεις τού.
  —Όργανώνει ώς γράφωμεν έν
  άλλρ, στήλη διάλεξιν μέ όμιλητήν
  τόν Διευθυντήν τοθ ΈμπορικοΟ
  Έπιμελητηρίου κ. Μεταξάν καί θε
  μα έκτάκτως ενδιαφέρον.
  —Ή διάλεξις αυτή γενησομένη
  την προσέχη Κυριακήν είνεβεβαιον
  δτι θα συγκεντρώση είς Άρχαναις
  καί πολλούς Ήρακλειώτας.
  — Παπά την ψιλήν βροχήν τής
  Κυριαι^ς ό καιρός διετηρήθη έν
  τω συνόλω τού καλός.
  — "Ωστε νά εύνοήση την συνή-
  θη κίνησιν τής ημέρας καί δή την
  ύπαιθρίαν.
  —Άξιοσημείωτον"σχετικώς|εΐνε,
  δτι ή κίνησις αυτή καί τώρα άκό
  μη—Δεκέμβριον μήνα— έπιτρέπει
  την άνευ παλτοΰ διαμονήν είς τό
  ύπαιθρον.
  —ΟΙ άγαπώντες τάς πολιτικάς
  συζητήσεις Μχουν πάλιν την εύερ
  γετική' των αύτάς τάς ημέρας.
  —"Λφορμή αί αξιώσεις τής Ίτα
  λίας επί τής Τΰνιδος.
  —Αίτινες καί γεννούν μυρίας δ
  σας προβλεψεις καί προυττοθέσεις
  διά την περαιτέρω εξέλιξιν των
  εύρωπαικών πραγμάτων, μεταξύ
  των συζητητών έννοεΐται.
  —Άναχωρήσαντος τοϋ θιάσου
  Οίκονόμου έπανήρχισαν κανονι
  κώς αί κινηματογραψικαΐ παρα
  στάσεις τοΰ θεάτρου Πουλακάκη.
  —Συγκεκριμένως είς την χθε
  σινήν πρεμιέραν τοΰ θαυμασίου
  μουσικοΰ καί έκτάκτως δραματι
  κου Μργου: «Μόνον γιά σένα»,προ
  εμηνύετο πυκνή κοσμοσυγκέντρω
  σις.
  —Είς την «Μινώ^ν έξ άλλου
  μετά τό συγκλονιστικόν φίλμ:»Κον
  τοτιέρι» ττροβίΐλλεται ή χαριτωμέ
  νη Βιεννέζικη όπερέττατοοΣτόλτς
  «Νά μ' άπαγάγης άπόψε ή όποίατ
  συνεγκέντρωσε κόσμον καί είς
  κινηματοθέατρόν μας τούτο,
  ό Ρέπβρτερ
  ^
  ΑΒΕΔΙΣ
  "Αγ. Μην! κομμωτοθ,
  Είδικευθεϊσα επί εξάμηνον είς
  τούς μεγάλοας οΓκους Κοτςτικής
  καί Ραπτικής «Σινάνη καί Καζά
  κου» ή κ. Εύαγ. Ί. Καμαράτου,
  ' επανήλθεν έξ Αθηνών καί άνα
  ι λαμβάνει τή^ έαφήν γυναικείων φο
  ρεμάτων μέ νέα σχέδια κροκΐ, μέ
  ' εργασίαν ήγγυημενην καί τιμάς
  ασυναγωνίστους. Έπίσης άναλαμ
  βάνε ι την προμήθειαν κροκί δια
  μοδίστας.
  Επισκεφθήτε μας (όδός ΓιαννΕ-
  κου).
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟΝ Άγκόπ 'Αμ
  πραχαμιάν (παρά τό Κρεοπωλεΐα)
  προσελήφθη Άθηναΐος κομμωτής
  καί κουρεύς άριστος. Διδάσκει έ
  πίσης την τέχνην τοθ κουρέως καί
  ϋ Μία επίσκεψις άρκεΐ
  ■Ιτί
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Οί Άθλιοι.
  ' Εγκυκλοττ α ιδ ε ί α
  ΑΓ έκείνους
  πλουτΐζουν τάς
  ποΰ δέλουν
  γνώσεις των.
  46*ον
  Άπό δλα δι' δλους
  1850 ΕΚΑΤΟΜ. ΑΝΘΡΩΠΩΝ!
  Οί έπαήδειοι προσποιοθνται ότι δέν άκούουν
  τους ψιθυρισμούς τούτους, καί έξακολουθοθν τό
  έργον των. «.
  Κατά τούς πολιτικούς τούτους ένασμενιζομένους
  νά δΐδωσιν άνάγκης πρόσχημα είς πάντα μθθον
  λυσιτελή, πρωτΐστη χρε!α παντός λαοϋ μετά την
  επανάστασιν είνε τό νά πορισθή δυναστεΐαν τινά.
  Οϋτω, λέγουν, δύναται ό λαός' νά άηολαύση εί'πουργείου των Έσωτερικών τής Ευρώπην 507.730 000, είς την
  ρήνης μετά την επανάστασιν αύτοϋ, δηλαδή νά;Κίνας κατά τού; ύπολογισμούς Αμερικήν 251 500 000. είς την
  λάβη τόν καιρόν, δστις άπαιτεΐται ϊ'να δέση τα' των γεωγράφων τοΰ πανεπιστημί-|Άφρικήν 142.400 000, εις την
  Β'. εξής: Είς την Ασίαν
  Κατά τάς άπογραφίς τού 6- 10Γ> 300 000 άνθρωποι,
  Ζημίαι έκ των βροχών
  είς τό Μεραμβέλλον.
  ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δεκέμβρι τρα διά την αποκατάστασιν τής
  /ΪΜ»»^»*.*^, ιι<ν^ ---- Αί **λπ ι ?1κννΛΤΤ·Γ^νΐΓ ΛΜννη!ί!ΐι·νί!_Γ. ΈΐΐΕ- ( ο; (άνταποκριτοθ μας).— Αί προ χθεσιναί ραγδαιόταται ι βροχαί δέν αφήκαν δυστυχως άνευ ζή ουτε ^ί περιφερείας τοθ τραύματά τού καί επιδιορθώση την οΐκΐαν τού. Άλλό δέν είνε καί ευκολον τό νά ευρεθή ου ναστεΐα τις. Έν ώρα άνάγκης, ό τυχών μεγαλβφυ ής άνθρωπος, ή καί απλώς ό πρώτος δν πρόσω θήση ή τύχη, άρκεΐ Ίνα γίνΓ| βασιλεύς. Έχει ή ί στορΐα τοιαΰτα παραδείγματα. Διά την δυναστεΐαν δμως άπαιτεΐται καί άρχαιότης καταγωγής. Οί βασιλικοΐ οΐκοι ομοιάζουσι τάς (νδικάς συ κάς έκείνας, ών Εκαστος κλάδος, κατερχόμενος μέχρι τής γη"ς, βάλλει είς αυτήν ρΐζαν καί καθΐ σταται συκή καί αύτάς. Πας κλάδος δύναται νά καταστή δυναστεΐα, άλλ' υπό τόν δρον τού νά κύψη. μέχρι τοϋ λαοΰ. Τοιαύτη είνε ή θεωρΐα των επιτηδείων. Ιδού λοιπόν ή μεγάλη των τέχνη νά έκφο βΐζωσι μετά την επιτυχίαν τής έπαναστάσεως τόν λαόν, προφητεΰοντες καταστροφάς, νά περιστέλ λωσι τόν ενθουσιασμόν, νά λειαΐνωσι τάς άνωμα· λΐας καί νά τέμνωσι πάντα δνυχα, νά έπιξέωσι τό δικαΐωμα, νά περιτυλίσσωσι τέν θρίαμβον έντός βαμβακίων, τόν γΐγαντα λαόν έντός φλανέλλας, καΐ νά τόν στέλλωσι νά κοιτασθή ενωρίς" νά επι βάλλουσαν δίαιταν είς την άκμαΐαν υγείαν τού" τόν Ήρακλή νά περιποιώνται ώς άσθενή διατε- λοΰντα έν άναρρώσει, καί έν ένί λόγω νά λαμβά Ι νωσι μέτρα προφυλακτικά κατά πιτυχίας τής μεταπολιτεύσεως. Τ τής πολλής ε¬ ή μ Τό 1830 μετήλθε ταύτην την θεωρίαν, καί οθτως ήμπόδισε την επανάστασιν είς τό ήμισυ τοθ δρό μου αυτής. Τίς δ' έμποδίζει είς τό ήμισυ τοθ δρό τάξις· ου τής Βιυχάγης, δ ης τής Κίνας άνέρχεται είς 453 έκα τομμάρια κατοίκων! "Αλλαι δμως υπηρεσίαι τής Κίνας, ώ; ή όπη- ρεσία των τελωνείων της, άναβι- βάζθϋν τόν αριθμόν των κατοί¬ κων της εις πολΰ μεγαλειτέρον άριθμούς. ΑΣΑΦΕΙΑ Ή ιδία άσάφεια παρατηρείται ώς πρός τούς υπσλογισμούς τού πληθυαμοθ τής Άφρικής, άκόμη καί διά την Αβησσυνίιχν καί τό Σουοάν. Αύοχοον είνε έπίσης νά δπολογισθή δ πραγματικός άριθ- μός των κατοίκων τού Άφγανι στάν καί τής Άραβίας. Γενικώς δ συνολικός πλγ,θυσμός τής γής κατά τάτελευταΐα ίτη άναβιβάζεται είς 1850 έκατομμύρια άνθρώπων. Έν τοσούτω μεγαλειτέρους αριθ μούς παρέχει ή είς έπιστημονι κάς μελέτας.έπιδιδομένη οίκονομι κή υπηρεσία τής Κοινωνίας των Εθνών εις την «στατιστικήν έπε τηρίδα» της διά τό Ιτος 1931— 32. Κατά τό στοιχείον τής Ιπε τηρίδος αυτής, τής Κοινωνίας των Εθνών δ συνολικός πληθυ μου αυτών τάς έπαναστάσεις, Ή μεσαία ή τάξις των άστών οί οίκοκυραΐοι. Διότι ή με¬ σαία τάξις είνε τό συμφέρον προηγμένον μέχρι χορτασμοθ. Πρέπει δμως νά είμεθα καί δίκαιοι πρός τόν έ γωΐσμόν τούτον ή άστική αυτή τάξις ησθάνετο μετά τόν σεισμόν τοϋ 1830, δτι ΰπήρχε χρεία, δχι τελείας, αναπαύσεως, άμεριμνησίας δηλαδή καί ά κηδείας, άλλά προσωρινής' δτι έδει είς αυτήν, ώς καί τούς πολιτικούς άνδρας, άνθρωπος τις πρόσκαιρος άνθρωπος σημαίνων επανάστασιν καί συγχρόνως παγίωσιν, έν άλλοις λόγοις, άνθρωπος^δστις ώφει λε νά στερεώση τα πορόντα διά τής ταύτοπαθείας των παρελθόντων μετά των μελλόντων. Ό άνθρωπος ούτος υπήρξε Λουδοβΐκος Φ τίος,, ό Αύρήλιος, 'Εκάλεσαν αυτόν βοσιλέα 221] άντιπρόσωποι.,Ό Λαφαγέτης έ'χρισεν αυτόν ΚαΐΊ έκάλεσαν αυτόν αρίστην των δημοκρατιών σμός τής γής άνέρχεται είς 2 012.800 000 άνθρώπους, οί δ ποίοι κατά την στατιστικήν έπε τηρίδα τής Κοινωνίας των Έ θνών πάντοτε, κατανέμονται ώ καί Ώ,αανΕαν 9. 580 000 ΤΑ ΕΞϋΓΑΜΑ. ΤΕΚΝΑ Ενδιαφέρουσαν εργασίαν Ιπε- τέλεσεν έιτ' εσχάτων τό στατιστι- κόν γραφείον τής Σουηδίας μέ την διεθνή στατιστικήν των τέ κνων ποΰ προστίθενται εί; τους χατοίκου; τής γής γεννώμενα έξ έξιογάμων σχέσεων των γονέιον των. Φυσικά οί άριθμοί των Σου ών έπιστημόνων δέν άφορΌΟν 8λας τας χώρας τής γής, άλλ' έκείνας εις τάς οποίας δπάρχει ωργανωμένη στατιστική περιλαμ δάνουσα είς τόν κύκλον της καί τό ενδιαφέρον τούτο κεφάλαιον. Επί 1000 βρεφών ποΰ Ιρχονται είς τόν κόσμον τα νόθα πού άνα λογοΰν είς τάς διαφόρους χώρας είνε διά την Έλλάδα 14, διά την Βουλγαρίαν 15, διά την Ό λανδίαν 18, διά την 'Γρλανδίαν 32, διά τό Βέλγιον 40, την Έ>
  βετίαν 44, την Αγγλίαν 20, τή
  Ιταλίαν 49, είς τό Λουξεμβοΰρ
  γον 50, εις την Ισπανίαν 57, εί-
  την Νορβηγίαν 71, είς την Γαΐ
  λίαν 84, είς την Έαθονίαν 90
  είς την Οδγγαρίαν 90, είς τή
  Ρουμανίαν 95 Καί ύπάρχουν κα
  ! νομοθ μας καί ιδιαιτέρως την έ
  πΐρχίαν Μεραμβέλλου.
  Ούτω είς Καλό Χωριό—ώςάνέ
  φερεν ό πρόεδρος τής Κοινότητος
  —αί έκ των βροχων ζημίαι άνέρ
  χονται είς τρία καί πλέον έκατομ
  μύρια δραχμήν. Έκτός των 3λ
  λων κίτ-χστροφίδν, υπό των £>5ά
  των παρεσύρθη καί ή συνδέουσα
  τ&ΰς Ιύ3 συνοικισμούς τοθ χωρί
  ου γέφυρα
  Άνάλογοι είναι καί αί προξε
  ηθεΐσαι ζημίαι είς την Κοινίτη
  ;α Πρίνας.
  Σημειωτέον δτι ή Νομαρχία
  ευθύς ώς Ιλαβε γνώσιν των κατα
  στροφών, απέστειλεν είς Καλό
  Χωριό τόν προιστάμενον τής τε
  χνικής υπηρεσίας μετά τοθ έργο
  μεγαλείΐερα ρεκόρ.
  (
  (συνεχίζεται)
  (συνεχίζεται)
  ΈλεύΘεραι
  σπουδαΐ έργοδηγών
  "Ο ΤΕΚΤΩΝ,,
  Μαθηταί γυμνασίων μετεχπαιδεύονται έπαγγελματικως
  διδασκομενοι επί δεχάμηνον παρά πεπειραμένον πολιτι¬
  κών μηχανικών άκολουθούντων τό πρόγραμμα διδακτε-
  ας ϋλης των Ανώτατον Σχολών Πολιτικών Μηχανικών
  τοϋ Πολυτεχνείου, οικονομικήν καί σχεδια οΐκιών, τόπ©
  γραφίαν καί χρήσιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ.,
  οδοποιΐαν, ΰύραυλικήν καίπάντα τα τεχνικά μαθήματα
  μετά σχεδίων, έφαρμογών,μελετων καί άσκήοεων είς τό
  ύπαιθρον.
  Είναι μοναίική εϋκαιρίαδι' οσους άπερρίφθησαν έκ
  των Σχολών τοΰ Πολυτεχνβίου, Στρατιωτικών Σχολών
  κλπ., έσους προτίθενται νά γίνουν μορφωμένοι 'Εργολη
  πταΐ, νά διοριοθοΰν είς 'Εργοληπτικάς έταιρίας όίοποιί
  άς, οϊκοίομικάς ή είς οίασδήποτί τεχνικάς υπηρεσίας
  καί έν γένει νά σταδιοίρομήσουν είς τόν Τ ε χ ν ι κ ό ν
  Κλάδον, τόν μόνον οέΐτο'ιος δέν εγνώρισε ποτέ ά
  νεργίαν, άλλά έξασφαλίζίΐ τα μεγαλΰτερα κέρδη καί
  τοϋς χαλυτέρους μιοθούς.
  Πάντες οί έξελθόντες έργοδηγοί μέχρι σήμε¬
  ρον έκ τοϋ «ΤΕΚΤΟΝΟΣ» διωρίσθησαν είς
  ύπουργεία, Δήμους κ.λ.π.
  ΓραφΕία "Ιωνος 5, Όμόνοια.
  ΧΟΝΣΤΑΝ. ΠΑΛΟΥΣΗΣ
  Τό στερεώτερο
  τό κομψότερο
  τό έλαφρό παπουτσι.
  Τα γυναικεΐα μας είνε άμίμητα.
  Ή έκθεσίς μας παρουσιάζει έκ-
  πλήξεις.
  Κεντρικόν: Γωνία Μεΐδανίου.
  ύποκατάστημα: όδός Αγ. Μηνά.
  συγκοινωνίας. Έπί-
  οης μετέβη καί ό Ναμομηχανι-
  κός Λασηθίου κ. Βαλαρής καθώ;
  καί ό Διευθυντής τής Γεωργικής
  υπηρεσίας πρός εΕδικωτέραν δια-
  πίστωσιν των ζημιών από μηχ«·
  νίκης καί γεωργικής πλευράς.
  Οί κάτοικοι ΚαλοΟ Χωρίου έλ-
  πίζουν 8τι ή Γενική Διοίκησις
  πρός την οποίαν άνεφέρθτ; ήδη
  ψΚοινότης θά φροντίση διά την
  ταχείαν κατασκευήν τής γεφύ-
  ρας καί την ανακούφισιν των
  πληγέντων υπό τής πλημμύρας
  άπόρων κατοίκων τής κοινότη¬
  τος Καλοϋ Χωρίου. Κατ' ευτυ¬
  χή συγκυρίαν .αφικνείται καί ό
  ύπουργός Γενικός Διοικητής κ.
  Σφακιανάκης, πρός τόν οποίον
  καί^κυρίως 6πολογίζουν οί πα-
  θόντες κάτοικΌι αμφοτέρων των
  περιφερειών, δεδομένου τού δλως
  ιδιαιτέρως ένδιαφέροντος αυτού
  δηγοό ,αυτής, 5στις καί Ιλαβε μέ πρός τόν Νομόν μας.
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΚΙΙΥΙΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Π ΑΘΟΛΟΓΟΣ- ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
  Δι&άκτωρ τοΰ Πανεπιστη¬
  μίου τής Λυώνος.
  Ώς ύπότροφος τοϋ Κρά-
  τους επί έπταετίαν έκπαι-
  δευθεΐί είς Λυώνα καί
  Παρισίους.
  Θά δέχεται τούς πά-
  σχοντας έκ παθολογικών
  καί νευρολογικών νοση-
  μάτων είς τό Ιατρείον τού
  όδός ΆμαλθεΙας (πάρο-
  δος όδοΰ Κατεχάκη, τιρ|ώ·
  ην πλατύ σοκκάκι).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ.μ.
  τηλ. 6.63.
  ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ
  ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
  Ίατροΰ τοθ ΠανανεΙου
  ΔημοτικοΟ Νοσοκομείου
  μετεφέρθη επί τής Λεωφό-
  ρου Καλοκαιρινοϋ (Γενί
  Τζαμί) έναντι καταστήμα-
  τος είδών αύτοκινήτων κ.
  Έμμ. Λυδάκη.
  νΩραι έπισκέψεων:
  11—12 π. μ. καί 4—7 μ. μ.
  Ετο Κατάστημα
  ΕΛΕΝΗΣ ΒΙΣΙΑΟΓΑΜΒΡΑΚΗ
  θά εΰρητε τα μοντέρνα καπέλ
  λα είς τιμάς κόστους
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΚΟΥΣ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΕΟΠΟΛΙΣ
  •Αναχωρεί έξ
  Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  ϊπΑΡρρ%*"£ ευθείαν Πειραια, Εβ¬
  ρον, Τήνον, Πάρβν, Νάξ
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 15-41.
  Ένδιαφέρουσα είδοποίησις
  Είς τό κατάστημα ΜΙ2ΤΙΛΟΓΛΟΥ πα¬
  ρά τόν "Αγιον Τίτον (όπισθεν Τραπέζης
  Αθηνών), πωλεΐτβι άλάτι, Μονοπωλίου ά-
  λεσμένο, ψιλό, μόνον πρές δραχ. 4 κατ' ο¬
  κάν.
  —Έορτή τοΰ Πρασίνόυ.
  Υπό τής Δασικής υπηρεσίας
  καί τοΰ Σώματος των προσκόπ»ν
  Άγίου Νικύλάου ελήφθη ή άπό
  φασις όίτως πανηγυρισθή επισήμως
  ήέορτη τοΰ Πρασίνόυ.Ή έορτή θα
  γίνη σήμερον καί ώραν 3 μ. μ.
  είς την κεντρικήν πλατείαν της
  Λίμνης, θά βυμμετάσχουν δέ αΰ
  τής απασαι αί Αρχαί, Σχολεϊα
  ϊωματεϊα, Όργανώαεις καί τό
  κοινόν τής πόλεως.
  —Ίεροσυλία είς Ρέθυμνον.
  Υπό τής χωροφυλακής Πανόρ
  μου συνελήφθη ό Βασίλειος Σκαρ
  βΐλάκης κατηγορουμβνος επί ίε
  ροσυλία.
  -Διάλεξις.""
  Την προσέχη Παρασκευήν
  9ην τρέχοντος καί ώραν 7.30 μ.
  μ. θά ομιλήση είς την Λέαχπν
  Έπιοτημόνων Ηρακλείου ο στο
  μαχολόγος ΐατρός κ. Κωνστ. Πό
  λυδάκης, μέ θέμα: «ΑΙ βιτκμΐ
  ν αι». Εΐόοδος ελευθέρα.
  -Μεταβολαί είς τα Τ.Τ.Τ.
  Κρήτης.
  Διά Β.Δ. μετατίθενται είς Ά
  Βπνας ό περιφερειακός Διευθυν
  τής Τ.Τ.Τ. Κρήτης κ. 'Αντ. Συ
  γιολτζάκης- Είς την θέσιν τού
  ετοποθετήθη ό κ. Κολιας όστις
  καί αφίκετο ηδη είς Χανία.
  —Τοποθέτησις γραμματέως.
  Είς την Νομαρχίαν Λασηθι
  ου άπεσπάσθη προσωρινώς κατο
  πιν διαταγής τής Γενικής Διοι
  κήσεως Κρήτης ο γραμματεύς β
  κ. Δημήτριος Μπέης.
  —Ή έορτή τής Άγίας Βαρ
  βάρας.
  Προχθές εορτήν τής 'Αγίας
  Βαρβάρα;, προστάτιδος τοΰ πυ
  ροβολικοΰ, έτελέσθη μετά τής δέ
  ούσης έπισημοτητος ή καθιερωμέ
  νπ έορτή έν Σοΰδα υπό τοϋ
  V
  Συν)τος Πυοοβολικοϋ έν συνδυα
  σμώ μέ την συμπίπτουσαν την
  αύτην ημέραν πολεμικήν έπέτει
  όν τοΰ ϊδίου συντάγματο;, ήτις
  έπανηγυρίσθη ταυτοχρόνως.
  —Διάλεξις είς Άρχάνες.
  Είς Άρχάνες την προσέχη
  Κυριακήν 11 Δεκεμβριού θά όμι
  ληση ό κ. Ν. Μεταξάς διευθυν
  τής τού 'Εμπορικοΰ 'Βπιμελητη
  ρίου, μέ θέμα: «Οί βαθύτεροι σκο
  ποί καί αί έπιδιώξεις τοΰ Μορφω
  τικοΰ Συλλόγου' ή πραγματική
  μόρφωσις».
  ■ ■■
  —Ι|.ιε««ιεπΐ«·εΐ-ειει—-------------- Τ
  Μεγάλη παρακαταθήκη !
  έκλεκτών ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ
  ΑΠΟΘΗΚΑΙ: „
  ΑερμΝτζάκη-ΧατζΠΐωάννου
  Τηλίφ. 61*-20*·
  !■■■■■■■■■■■■■■■■'
  ™ Τό Εμπορορραφειον
  Γ> θ. Τρεβιζάκη
  Πλουτισθέν μέ τα καλυτέρα ύφάσματα
  τής αρχομένης νέας σαιζόν.
  Μετεφέρθη καί ήρχισε τάς εργασίας τού «πό 1ης 8)βρίου είς τό παρά
  την πλατείαν Βενιζέλου (Σιντριβάνι) πρβίην ζαχαροπλαστείον Ρεγκιναχη
  καί παραπλεύρως πρακτορείου εφημερίδων*. 'Αλι*χώχη.
  Έπ' εύκαιρία τής μεταφοράς «υ τό ΙΜΠΧΡΰΓΡΑΦϊΙΰΝ ΤΡΕΒΙ-
  2ΑΚΗ θα πωλή'οη τα ύφάσματα τού είς τιμάς πραγματίχεΰ χβστβυς χαθ'
  όλην την νέαν σαιζον ήτοι: άπό 1ης Όκτωβρίο» μέχρι 31ης Δεκεμβριού.
  Πρός τό συμφέρον σας επισκεφθήτε μας. Τα ύφάομα-
  τά μας είνε άσύγκριτα. ΑΙ έκτιτώσεις μας μοναδικαΐ.
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  όφθαλμίατρος
  ^'ΕτιΙ τριακονταετΐαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  δφθαλμολογικά άσχολούμε-
  νος, δέχεται, τούς τιάσχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  μιατρεΐον τού, κείμενον παρά
  τφ Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  Κ. Γ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ
  Δέχεται είς τό Ιατρείον
  τού καθ* εκάστην κείμε¬
  νον επί τής γωνΐας Κουρ-
  μούληδων καί Ίουστινια-
  νοθ παραπλεύρως Ζαγα-
  ροπλσστεΐου Ήρακλή Βα¬
  σιλάκη, πλησίον μπύρας
  Σταυρουλάκη.
  ■■■■■■■■■•■■■εΜεΜΗΙΒΙ
  «■«■■■εί
  Στ ό ΒιβλιοχαρτοπΜλεΐον
  Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
  Γωνία
  Όλα τα διδακτικά βιβλία
  καί τα σχολικά ειδή.
  Επισκεφθήτε τό κατάστημα
  μας είμεθα οί ιύθηνώ ,ι,,
  ||
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  6 Δεκεμβριού 1938
  120 Ώρα
  ΤΑΡΑΙΩ1ΕΙΣΙΙΑ1ΗΑΩΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΥΝΙΔΑ ΚΑΙ ΚΟΡΣΙΚΗΝ
  ΕΝΑΝΤΙΟΗΊΠ ΙΓΙιΙΙΙΙ
  ΟΙΔΙΑΔΗΛΩΤΑΙ ΕΞΕΔΗΛΩΣΑΝ
  ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΑΓ ΔΙΑΟΕΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2> Δεκεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).—Σημερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ τού έξωτερικού άναφέρουν
  ότι είς την Τύνιδα καί την Κορσικήν έ-
  -λαβον χώραν ταραχώδεις διαδηλώσεις
  εναντίον τής Ιταλίας.
  Οί διαδηλωταί εξεδήλωσαν άπειλη-
  τικάς διαθέσεις εναντίον των Ίταλών,
  διά τάς γνωστάς αξιώσεις τάς διατυπω¬
  θείσας έν Ρωμη αναφορικώς μέ την Τύ
  νιδα καί την Κορσικήν. 'Η άστυνομία
  κατώρθωσε μετά πολλού κόπου νά συγ
  κρατήση την τάξιν, ώστε νά άποφευ
  χθούν βιαιοπραγίαι των διαδηλωτών κα
  τα των προξενείων τής Ιταλίας καί των
  Ίταλών ύπηκόων γενικώτερον.
  Ο ΤΣΙΑΝΟ ΑΠΕΡΡΙΨΕΝ
  ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗΝ
  ΤΗΣΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Δεκεμβριού (τού άν·
  ταποκριτού μας).— Τελευταίαι πλη
  ροφορίαι έκ Ρώμης άγγέλλουν ότι ό
  ύπουργός των Εξωτερικών τής Ιτα¬
  λίας κόμης Τσιάνο απαντών είς τάς ύ·
  ποβληθείσας διαμαρτυρίας διά τάς γνω·
  σθείσας αξιώσεις τής Ιταλίας επί τής
  Τύνιδος καί Κορσικής, απερριψε την
  ευθύνην τής κυβερνήσεως, ισχυριβθείς
  ότι μόνον είς την Βουλήν εσημειώθη¬
  σαν έκδηλώσεις σχετικώς μέ τάς αξιώ¬
  σεις ταύτας.
  ΟΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑΙ
  ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΗ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Δεκεμβριού ^ (τού
  άνταποκριτού μας). — Κατά τάς έκ Ρώ
  μης πληροφορίας Οά γίνουν καί πρός την
  γαλλικήν κυβέρνησιν διαβεβαιώαεις άπό
  μέρους τής Ιταλίας, ότι ή κυβέρνησις
  αυτής διατελεί έν άγνοία των άξιώσε-
  ων επί τής Τύνιδος καί τής Κορσικής
  καί ότι αυται δέν ανταποκρίνονται είς
  την πραγματικότητα.
  ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑ! ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ
  Α Ν Η Σ Υ ΧΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Κ Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—„Έκ τού έξωτε-
  ρικού αγγέλλεται ότι έκφρά'ζον-εαι καί
  αύθις ανησυχίας των ιατρών διά την πό
  ρείαν τής ύγείας τού Πάπα κατόπιν
  τής εκδηλωθείσης τελευταίως είς αυτόν
  χαρδιαχής προσβολής.
  ~Ο κ ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΠΕΘΕΟΡΗΣΕ
  ΤΗΝ ΣΧΟΑΗΝ_Ε_ΥΕΑΠΙΔΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ε» Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).·— Σήμερον ό πρωΟ-
  υπουργός κ. Μεταξάς μετέβη είς την
  Σχολήν Έύελπίδων την οποίαν καί επε·
  θεώρησε.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ
  ΝΕΑΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΕΠΙΒΕΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ί» Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Πληροφορίαι έκ
  τής Ίσπανίας φέρουν τούς έθνιχούς ώς
  έτοιμαζομένους διά νέαν επίθεσιν εναν¬
  τίον των κυβερνητικών.
  Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΗ
  ΕΙΣΤΗΝΠΕΡΙΟΧΗΝ ΒΑΛΕΝΘΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ :> Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Νεώτεραι πληροφο
  ρίαι έκ τής Ίσπανίας άναφέρουν ότι ό
  Φράνκο Οά επιτεθή διά μεγάλων δυνά- |
  μεων στρατοΰ είς την περιφέρειαν τής!
  ΗαλενΟίας, άποπειρώμενος καί πάλιν
  νά καταλάβη την πόλιν ταύτην. . '
  Οί Γάλλοι διά την υπογραφήν
  ΓερμανίαςΤαλλίας.
  της
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 5 Δεκεμβριού (τη¬
  λεγραφικώς).— Έβεβαιώθπ ά¬
  πό μέρους των έργοοοτών δτι
  δέν θά προβληθπ αντίδρα¬
  σις είς την σύστασιν τής κυ
  βερνήσεως Νταλαντιέ περΐ έ-
  παναπροσλήψεως των έργα
  των έκείνων οΐτινες μετέσχον
  τής τελευταίας άπεργΐας. ΟΙ
  έργοδόται άπεσαφήνισαν μό
  νόν δτι κάθε άπεργός θά
  προσλαμβάνεται δυνάμει νέ
  ου συμβολαίου μεταξύ αύτοΟ
  καί τοθ έργοδότου.
  Σχετικώς πρός την θέσιν
  τοθ γενικοθ γραμματέως τής
  συνομοσπονδίας κ. Ζουώ είς
  τό Διοικητικόν συμβουλιον
  τής Τραπέζης τής ΓαλλΙας, ά
  νεκοινώθη καί πάλιν δτι την
  θέσιν ταύτην ό κ. Ζουώ θά
  διατηρήση παρά την απειλήν
  απολύσεως αύτοϋ υπό τοθ Γάπροσδοκήτως κινδυνεύουν νά
  φέρουν πάλιν νέαν όξύτητβ
  κ. Νταλαντιέ.
  —Αί γαλλικαί έφημερΐδες
  τής δεξιδς άναφερόμεναι είς
  την υπογραφήν τής γαλλογεο
  μανικής δηλώσεως παραδέ
  χονται ότι ή δήλωσις αυτή,
  θά αποτελέση, ώς άναγρά
  φουν αί γερμανικαί έφημερί
  δες, μίαν νέαν συνεργασίαν
  πρός καθησύχασιν τής Εύρώ
  πης
  Αί έφημερΐδες πάντως άνα
  ----Γ ■ |Ι------γ ■ ■
  φερόμεναι είς την παρατήρησιν εναντίον τοΰ γερμανικοΰ
  σιν των Γερμανών, δτι τα ό
  λοκληοωτικά κράτη είναι έ·
  κεΐνα τα όιτοΐα θέλουν νά ε¬
  ξευρεθή μ(α συνεννόησις είς
  τάς διεθνεϊς σχέσεις τονΐζουν
  δτι ή παρατήρησις δέν συμ
  βιβάζεται διόλου μέ τάς γνω
  στάς αξιώσεις τής Ιταλίας,
  αΐτινες μάλιστα έγερθεϊσαι
  Ή οργάνωσις των Νομαρχίαν.
  Εδημοσιεύθη ό σχετικός νόμος.
  Η ΑΓΓΛΙΑ 1Α ΤΕΘΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΕΥΡΟΝ ΤΗΣ ΓΛΑΛΙΑΣ
  ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΑΞΙΟΣΕΩΝ
  ΔΙΑΤΥΠΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΣ
  ΥΠΟ ΤΗΣ ΙΤΛ_Λ_ΙΙΙ_Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ :> Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκρΐϊθύ μας).— Έκ Αονδίνου τη¬
  λεγραφείται ότι καθ' ήμιεπισήμους ά
  τουτο είνε ελεύθερον διά ! νακοινώσεις, ή ' Αγγλία θάτεθή παρά τό
  την Γερμανίαν, καθήκον δμως | «λευρόν τής Γαλλίας είς περίπτωσιν ά-
  -■ ξιώσεων διατυπουμένων επισήμως υπό
  τής Ιταλίας καί άφορωσών διεκδικήσεις
  γαλλικών εδαφών.
  Οιαδήποτε πρόθεσις τής Ιταλίας
  νά θίξη τό εδαφικόν καθεστώς τής Γαλ·
  λίας, είτε πρός την Τύνιδα, είτε πρός
  την Κορσικήν, θά εΰρηώς τονίζεται, άν
  τιμέτωπον μετά τής Γαλλίας καί την
  Αγγλίαν.
  είς τάς διεθνεϊς σχέσεις.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 5 Δεκεμβοίου
  (τηλεγραφικώς).— Οί άγγλι-|
  κοϊ οϊκονομικοΐ κύκλοι άνα
  φερόμενοι είς τα γερμανικά
  παράπονα διά τόν λόγον τοθ
  ύφυπουργοΰ τοΰ έμπορΐου κ.'
  Χ ·ϋ->.οΌν τονίζουν δτι ό λόγος
  ούτος ύπεραμυνόμενος των1
  αγγλικών έμπορικών συμφε!
  ρόντων, δέν αποτελεί πρόκλη
  έμπορίου είς την νοτιανατο-
  λικήν Ευρώπην. Τό εμπόριον
  τής Αγγλίας, . είνε, προσθέ
  τουν οί ΐδιοι κΰκλοι, νά έ
  ξασφαλίση εύνοϊκάς προυπο
  θέσεις καί διά την ιδικήν της
  οικονομικήν επιρροήν.
  ΕΕς την εφημερίδα ττ}ς Κυβερ
  νήσεως εδημοσιεύθη ό νέος νόμος
  περί οργανώσεως των διοικητικόν
  δττηρεσιων τοθ δπαυργείου των
  Εσωτερικήν.
  Διά τοθ έν λόγω νόμου όρί
  ζονται μεταξύ αλλων καί τα εξής
  περί Νομαρχίαν:
  Γενικός Γραμματεύς τής Νομαρ
  χίας διορΕζεται & κεκτημένος πτυ
  χίον Νομικής ή Πολιτικών Επι
  στημων ήμεδαπ&Ο ή άλλοδαποΰ
  Πανεπιστημίου καί έχων ηλικίαν
  κατ' ελάχιστον δριον 30 έτων
  συμπεπληρωμένων καί κατά μέγι
  στον 45 μή συμπεπληρωμένων.
  Ό Γεν. Γραμματεύς διορ'ζεται
  καί άπολύεΐα: τής υπηρεσίας
  βιά Διατάγματος, λαμβάνει κατά
  μήνα μισθόν δρχ. 6 500 καί άν
  τί έπιδόμαχος πόλεως Ιξοδα πά
  ραστάσεως δρ. 2.000. Οί Γενι
  κοί ΓραμματεΙς Νομαρχιών με
  τατίθενται διά διατάγματος.
  Ό Νομάρχας δύναται νά άνα
  θέτη δι' αποφάσεως τού είς τόν
  Γενικόν Γραμματέα ή Διευθυν
  την τής Νομαρχίας την κατ' έν
  τολήν αυτοΟ άσκησιν μέρους τής
  άρμοδιότητός τού.
  Ή άρμίιδιότης τοΰ Νομάρχου,
  8σ·5ν άφορα τούς Νομούς των έ
  δρών των Γενικών Διοικήσεων ά
  σκεΐται υπό τοθ οίκείου Γενικοθ
  ΔιοικητοΟ, δυναμένου νά αναθέση
  'δι' αποφάσεως τού την άσκησιν
  αυτής είς τόν Γενικόν Γραμμα
  τέα ή τόν Διευθυντήν τής Γενι·
  κης Διοικήσεως.
  Περαιτέρω όρίζεται δτι διά τόν
  διορισμόν είς θέσεις γραφέων καί
  δακτυλογράφων έν περιφερβια-
  καΐς υπηρεσίας θά προτιμώνται
  οί έκ τής οίκείας περιφερεΕ
  άς καταγόμενοι. Πάντως ού
  δείς διορίζεται ύπάλληλος εάν
  δέν εξεπλήρωσε την στρατιωτικήν
  τού θητείαν. Κατά τόν διορισμόν
  προτιμώνται ο£ ϊφεδοοΐ άξ<ωμα τικοί. Δι' αλλων διατίξεων άπο κλείεται ό ^διορισμός γυναικών ειμή μόνον ώς δακτυλογράφων καί καθαριστριών. ΤΗΝ ΕΝΔΕΚΑΤΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΒΑΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΜΗΝ ΟΙ κ.κ. ΤΙΛΜΗΕΡλΙΙΗΚΙΠΑΛΙΦΛ: ΑΘΗΝΑΙ :> Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).—Κατά τα έκ τοΰ έ¬
  ξωτερικού τηλεγρανήματα φθάνουν την
  1 Ιην Ίανουαρίου είς Ρώμην οί κ. κ.
  Τσάμπερλαιν καί Χάλιφαξ προκειμέ-
  νού νά συναντηθοΰν μετά των κ.κ. Μου¬
  σολίνι καί Τσιάνο.
  ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΠΤΩΓΛΑΤΟΣ
  ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΣ
  Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν
  πλησίον τής όδοΰ τής αγού¬
  σης είς Μεσσαράν καί ακρι¬
  βώς παρά τόν Έσταυρωμένον
  ανευρέθη έν ήμιαποσυνθέσει
  πτώμα αγνώστου γυναικός
  ήλικίας 25 περίπου έτών. Οί
  τυχόν δυνόμενοι νά παράσχω
  σι πληροφορίαν σχετιζομένην
  μέ άπό μηνών εξαφάνισιν γυ
  ναικός, παρατκαλοΰνται νά ά-
  ποταθώσι πρός την Διοίκησιν
  Χωροφυλακής "Ηρακλείου.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ
  ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΝ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Ό Ραδιοφωνικός Σταθμδς Ά
  θηνων θά εκτελέση οήμερον τό
  ακόλουθον πρόγραμμα: "Ωρα (>
  μ. μ. μετεωρολογικόν δελτίον"
  χρηματιστήριον, 0.15' άποσπά-
  σματα άπό δπερες, 7.15' ή ώρα
  τής κυρΐΛς, 7.30' δυωδίαι δπό
  των κ. κ. ΙΙαπαοικονόμου, Βλάι
  κου, Η ρεαιτ'»λ πιάνου 6πό τής
  ν. Στέλλας Εμμανουήλ, 8 30 όμι
  λίχ τού καθηγητού τοθ Συν-
  ταγματινοθ Δικαίου κ Δημη-
  τρΕου Βεζάνη «περί τής Σ-
  δεολογΕας τοθ ΈθνικισμοΟ», Η.
  45' ποντιακό τραγοΰδ; υπό τής
  δίδος Μάνυας Κουτσογιαννοπούλου
  συνοδεία λύρας, 9.15' μετάδοσις
  άπό τοΰ θεάτρου Κοτοπούλης
  «Ρέξ» τής 5πό τοθ Βασιλιχοΰ θε
  άτρου παρουσιαζομένης κρατικής
  δπερας τής Ψραγκφούρτης μέ τό
  μελόδραμα τοΰ Μόζαρτ: «Οί γά-
  μοι τοΰ Φιγκαρό».
  ΔΙΑΛΥΣΙΣ
  ΚΟΙΝΟΤΙΚΌΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
  Διά Βασιλικόν Διατάγματος
  διελύθησαν τα Κοινοτ'κά Συμ
  βούλια Κάίνας, Άφράτων καί
  Β.οασών Κυδωνίας.
  ΚΑΠΝΑ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ
  Δι' αποφάσεως των άρμοδί
  ών ύπουργών ενεκρίθη όπως
  ή Τραπέζα τής Ελλάδος χορη
  γήση υπέρ ωρισμένου αγ
  γλικοθ οΐκου άδειαν ίδιωτικής
  άνταλλαγής μετά τής Άγγλί
  άς, επί έξαγωγή έλληνικών
  καπνών άξίας μέχρις 20.000
  αγγλικών λιρών καί είσαγωγ{)
  κλωστικών μηχανημάτων.
  Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγορδς
  τοθ ΈμττορικοΟ καί Βιουην^ανικοΰ
  Έπιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων προΊόντων εΐχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  Στκφίδες:
  Σουλτανίναι α'.
  Ρ'.
  : ο";
  Καραμπ.
  "Ελεμέδες α'.
  β
  Κοινοί
  Ταχτάδες α'.
  * Ρ'·
  Σταφίδες μαύραι
  Σάπωνες: δρχ.
  ΛευκοΙ α' »
  Ρ'
  16. -17.50
  14.-15.50
  11. - 13.
  8.—10.—
  6 - 7.-
  8.—
  7.
  6.50-
  5.50 6.
  21.—
  20.-
  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
  Προχθές τύ άπύγευμα ετελέσθη¬
  σαν εις την πλατείαν των Τριών
  Καμάρων ο! ποοηλατικοΐ άγώνβς
  τής Ε Ο. Ν. Ηρακλείου πά-
  ρουσία των άρχών κ«ί πλήθους
  κόσμον.
  Προ τής ενάρξεως των άγώνων
  οί συμμετεχοντε; αθληΐαί έύω
  ααν τον εξής όρκον, άπαγγελθεν
  τα υπό τοΰ όμαύαρχου Βασιλαν
  τωνάκη: «Όρκιζομεθα ότι προ-
  οερχόμεθα είς τους αγώνας όπως
  συναγωνιοθώμβν ευγενώς καί συμ
  φώνως πρός τ ούς κανονισμους
  καΐ ότι ή συμμβτοχή μας σκοποί
  την έΐτίώίΐξιν ίπποτικοΰ ηνεύμα
  τος διά την τιμήν τής Πκτρίδος
  μας καί την δόξαν τοΰ πολιτι¬
  σμόν».
  Την 2 30' εγένετο η έχκίνησις
  διά τόν νΰρον τής πόλεως. Μετέσ¬
  χον όκτώ Φ«λαγγϊτ«ι έξ' ών έ-
  τερμάτ'σε α' ο 'Εμμανουηλ Πλα
  τακης, β' ό Φιλήμων Μεθυμάκης
  καί γ' ό Κύαγγελθί Νεθυμακης.
  Ακολούθως εγένετο ή έκκινησις
  διά τόν άγώνα διαδρομής Ήρα
  κλείου— Κοκκίνη Χάνι μετ' επι-
  στροφής. Συμμετεσχον α, φαλαγ
  γίται. 'Ετερματισαν: 1ος Παναγι¬
  ώτης Μωραΐτης διανΰσας την ά
  ποστασιν είς 63, 2ος ί»ων)τϊνβς
  Ιωαννίδης είς 65', 3ος λ τα Ορος
  Ιωαννίδης είς έ<Γ και 4ος Βααι λαντωνακης. Καθ* έλην την διάρ κβιαν των άγώνων έπαιάνιζεν ή μουσικη τοΰ Δήμον. Ο ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Τό υπουργείον Έθνικής Ο[ κονομίας ενέκρινε την είσα- γωγήν έκ Γερμανίας μιας χει. ρουργικής κλίνης προοριζο- μένης διά τάς ανάγκας τοθ Πανανείου Δημοτικοΰ Νοσοκο μείου. Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΌΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προχθές αφίκετο είς την πόλιν μας ενεργήσας έπιθεώ ρήσιν των'δημοτικών ύγειονο μικών ίδρυμάτων καΐ των άλ λων φιλανθρωπικών καταστή μάτων τής πόλεως ό Έπιθε ωρητής τοθ Ύπουργείου Ύγι εινής καί Κρατικής Άντιλή ψεως κ. Σκούρας. Ό κ. Σκού ρας ήδη ανεχώρησεν είς Ά θήνας. Σχετικήν έκθεσιν περί των άναγκών των έπιθεωρη· θέντων Ιδρυμάτων θά υποβά¬ λη είς τό υπουργείον. Η ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ «ΑΓΡ£ΠΚΟΝ ΙΜΕΛΛΟΝ» Πρός τούς Προέδρους των Κοινοτήτων τοΰ νομοθ Χανί¬ ων εγένοντο συστάσεις έκ μέ¬ ρους τής Γενικής Διοικήσεως διά την ευρύτερον προπαγάν¬ δαν μεταξύ των άγροτικών πληθυσμών τοθ έκδοθέντος έν τύπου όργάνου των άγροτών «Άγροτικόν Μέλλον». Η ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΠΚΩΝ_ΜΗΧΑΝΗΐνΐΑΤΩΝ Τό υπουργείον τής Γεωρ¬ γίας διεβΐβασε πρός τάς Γε· ωργικάς'Υπηρεσίας καί τα Γε ωργικά Ταμεΐα κατάστασιν έμφαίνουσαν τάς καθορισθεί- σας τιμάς χρεώσεως των πρός αύτάς αποσταλέντων πρός διά θέσιν γεωργικών μηχανημάτων καί έργαλείων. ΠΪΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΕΙΣ ΧΑΝΙΑ Είς την επίσημον εφημερίδα εδημοσιεύθη Βασ. Διάταγμ» δι' ού ίδρύεται πυροσβεστικός σταθ- μός γ' τάξεω; εις τόν Δήμον Χανίων. Ή έναρξις τής λειτουρ- γίας τοΰ σταθμοθ τούτου θά ορι¬ σθή δι' αποφάσεως τοθ 'Υφυπουρ γοΰ τής Δημοσίας Ασφαλείας ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΑ Διά διαταγής τοθ κ. υπουρ· γοΟ των Οίκονομικών πρός τα Τελωνεΐα τοθ ΚρΑτους καθο- ρίζεται δτι τα προίόντα τα καταγόμενα έκ των γαλλικών άποικιών καΐ γενικώς των χω· ρών υπό γαλλικήν εντολήν κατά την εισαγωγήν των είς τό ελληνικόν τελωνιακόν ε. δαψος θά άπολαύωσι τής ρή. τρας τού μάλλον ευνοουμένου κράτους. ΟΑ ΣΥΖΗΤΗΒΟΥΝ ΕΥΡΕΟΣ ΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΙ Ιί Δεκεμβριού (τού άν¬ ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφο¬ ρίαι εκ Αονδίνου άναφέρουν ότι κατά την συνάντησιν των κ. κ. Τσάμπερλαιν, Χάλιφαξ, Μουσολίνι καί Τσιάνο θά συ ζητηθούν ευρύτατα τα μεσογειακά ζη· τήματα^ Η ΣΙ ΜΕΡΟΝ ΥΠΟΓ ΑΛΛΟΓΕΡΜΑΝ Κ 1 Δ ΤΑΙ ΙΛΟΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ :» Δεκεμβριού (τού άν¬ ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Παρισίων ότι αύριον (σήμερον) ύπο- γράφεται έκεί ή γαλλογερμανική δηλώ σις φιλίας μεταξύ των κ. κ. Νταλαντιέ καί φό ν Ρίμπεντροπ. Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ[_ΕΙΣ^Γ Α Λ Λ Ι Α Ν ΑΘΗΝΑΙ :> Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας). —Κατά τάς έκ Πα¬
  ρισίων πληροφορίας άνα την Γαλλίαν
  συνεχίζεται έντονος δράσις των σοσιαλι-
  στών εναντίον τής κυβερνήσεως Νταλαν¬
  τιέ καί συμφώνως πρός τας άποφάσβις
  τάς ληφθείσας είς την τελευταίαν μεγά¬
  λην συγκέντρωσιν τοΰ σοσιαλιστικρΰ κόμ
  ματος. Πολλοί ηγέται των σοσίαλιστών
  ευρίσκονται ήδη είς τάς πόλεις των βι·
  ομηχανικών ιδία περιφερειών τής Γαλ¬
  λίας προτιθέμενοι νά όμιλήσουν πρός
  τόν λαόν.
  Ο
  ΚΑΙ Η ΔΗΛΩΣΙΣ ΓΑΑΛ
  1Σ ΤΥΠΟΣ
  ΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝ.%1 :> Δεκεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλβγραφοΰν έκ
  Β^ρολίνου ότν συνεχίζονται έχβί τα εύ·
  νοϊκά βχόλια τοΰ γερμανικοΰ τύπου διά
  την ύπογραφομένην αύριον (σήμερον)
  γαλλογερμανικήν δήλωσιν φιλίας.
  θΤ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ
  ΠΕΡΙ ΟΥΛΕΤΕΡΙΙΤΗΤΙΙΣ_ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ ϊ> Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Έξ Ούασιγκτώ-
  νθς τηλεγραφούν ότι κατόπιν τής έκκλή-
  σεως τής έκεί ύφισταμένης έπιτροπής
  εντάσεως των φιλειρηνικών προσ-
  παθειών, περί τροποποιήβεωςτού νόμου
  τοΰ θεσπίζοντος την ούοετερότητα τής
  Άμΐρικής, ό νόμος ούτος θά τροπο¬
  ποιηθή. Λέγεται ότι κατά την τροπο-
  ί ποίησιν θά γίνη δεκτή ή πρότασις όπως
  άπαγορεύεται ό πολεμικός έφοδιασμός
  . έξ Άμερικής οιουδήποτε κράτους επι
  τιθεμένου εναντίον άλλου.