96629

Αριθμός τεύχους

5034

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

7/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  ΑΙγύπτου
  έτησια λίραι 3
  έξάμηνος 9
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνός » 8
  ΪΤμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  7
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1938!
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  Ι1Ι>ΚΛ11ΟΝ ΚΙ'ΗΙΗΕ · ΕΓΟΣ: 23ΟΝ
  ΑΙΗΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5034
  ΪΠΕτβΐΙΙΟΣ ΣΥΗΤλΚΤΗΣ ©Ρ. Ν. ΣΓΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ· ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΟΣΙΙ
  ΤΗ! ΓΕΟΡΠΚΗΙΠΑΡΑΓΟΓΗΙ
  Ό,τι τα τελευταία έτη έ
  σημειωθή βημαντική άνοδος
  τού δείκτου τής γεωργικής
  μας δραστηριότητος καί επε¬
  τεύχθη άξιόλογος αύξησις
  τού άγροτικοΰ μας είσοδή
  ματος, είναι γεγονος αναμ¬
  φισβήτητον όσον καί εύχά
  ριστον. Όφείλεται δέ τό γε
  γονός τουτο είς την έκτέλε
  σιν των παρχγωγικών έργων
  είς την Βόρειον Έλλάδα
  καί την Στερεάν, είς την
  άξιοποϊηαιν των άποκαλυ-
  φθεισών νέων μεγάλων έ-
  κτάσεων γής, είς την συ
  στηματοποίησιν των καλλι¬
  έργειαν, εί; την ενίσχυσιν
  καί οργάνωσιν τής άγροτι-
  κής πίστεως καί είς την εί
  σαγωγην νέων έπιστημονι
  κων μεθόδων καλλιεργείας.
  Είναι δμως έπίσης γεγονος
  ότι δέν έπετύχαμ&ν άκόμη
  τό ανώτατον δυνατόν ©ρι
  όν τής αποδόσεως τής έ λ
  ληνικής γής. Ότι δέν ώρ
  γανώσαμεν είσέτι πλήρως
  την άγροτιχήν μας οίκον©
  μίαν καί δτι έχομεν νά κά
  μωμεν άκόμη πολλά καί διά
  ν' αύξήαωμεν την ποσότη
  τα τής παραγωγής καί διά
  νά ββλτιώσωμεν την ποιότη
  τα της. Αποτελεί τουτο
  αλήθειαν την οποίαν πρώ
  τη η κυβέρνησις διεπίστωσε
  κκί ώμολόγησε. Καί δέν πε
  ριωρίαθη είς την απλήν δια
  πίστωσιν καί όμολογίαν. Έ
  φρόντισε καί φροντίζει καί
  διά την μεταβολήν «αί την
  βελτίωσιν τής υφισταμένην
  καταστάσεως. 'Από τής πρώ
  τηξ ημέρας τής συγκεντρώ
  σεως είς χείρας της ολων
  των έξουσιών, έστρεψεν ο
  λην την προσοχήν της είς
  την ύπαιθρον καί τα ζητη
  ματά της- -«νέχισε την έ
  κτέλεσιν των παραγωνικων
  Ιργων.Ένίσχυσε την γεωργί
  αν παντοιοτρόπως.Άπηλευθέ
  ρωσε τούς αγρότας άπό δέ
  σμά καί βάρη χρεών. Έπρ< στάτευβε τα γεωργικά προϊ όντα. Καί παντοιοτρόπω έβοήθηοεν είς την βελτίω· σιν καί κατ' έντασιν καί κατ έκτασιν των καλλιεργειώχ καί είς την αΰξηοιν τής πα¬ ραγωγείς. Καί ήδη ουνεχίζε τα υπέρ τής γεωργίας μέτρο της. Άποτέλεσμα δέ καί α πόδειξις των κυβερνητικαί μέτρων είνε καί ή συνεχη αύξησις των καλλιεργουμέ νων έκτάσεων. Εφέτος μά λιστα καθώς άναφέρουν αί σχετικαί πληροφορίαι των αρμοδίων υπηρεσίαν, ή αύ· ξηαις των καλλιέργειαν είνε άκόμη μεγαλειτέρα, αί σπα- ρεΐσαι δέ διά σιτηρϋν έκτά- σεις είναι κατά πολύ μεγα- ύτεραι άπό ότι ήσαν ολα τα προηγούμενα ετη. Κκί υπο- .ογίζεται «τι εάν αί καιρι- ιαί συνθήκαι είναι ευνοικαί ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ Ο ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ 15ο ν Τοΰ Άγγλου συγγραΦέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ Ο ΠΑΣΑΣ Ό Κεμάλ δέν εδίστασε, δέν & πέβαλεν έρωτήματα ΊΙ συναίσθη σις τής ευθυνής τόν ήλέχτριζεν, έπεστράτευε κάθε τού ένεργητι κότητα. Εδέχθη μέ ψυχραιμίαν την πρότασιν τοθ φόν Σάνδερς, κ τι Ι απήλθε διά νά τεθή άμέσως ιέχρι τέλους ή παραγωγή ών σιτηρών θά καλύψη τα >κτώ δέκατα των άναγκών
  :ής καταναλώσεως. Γεγονΐς
  :ό οποίον δημιουργεΐ την
  3εβχιότητα πλέον δτι ή α·
  άρκεια όχι μόνον δέν απο¬
  τελεί χιμαιρικόν όνειρον άλ¬
  λά καί ειμπορεί νά επιτευ¬
  χθή είς τό έγγΰς μέλλον.
  Άλλ' η κυβέρνησις δέν
  φροντίζει είπομεν διά την
  ποσοτικήν αύξησιν τής ηα-
  ραγωγής μόνον. ,Λαμβάνει
  μέτρα καί διά την ποιοτι-
  κήν βελτίωσίν της καί διά
  την τοποθέτησίν της είς τάς
  άγοράς καταναλώσεως είς ι¬
  κανοποιητικάς τιμάς. Εκδή¬
  λωσις δέ τής κυβερνητικής
  μερίμνης είς τό κεφάλαιον
  τούτο ύπηρ§«ν καί οί λόγοι
  τού λ. ύπουργοΰ τώνθίκονο
  μικών πρός τόν λαόν τής
  Κερκύρας. Ό *· Αποστολί¬
  δης ομιλών είς Κερκύρα ν
  διά την κατάργησιν τβΰ
  φόρου τοΰ ελαίου ετό¬
  νισε τό ενδιαφέρον τής
  χυβερνήαε»5 υπέρ των
  ελαιοπαραγωγήν καί εση¬
  μείωσεν ιδιαιτέρως την ά
  νάγκην της βελτιωσεως καί
  τυποποιήσεως των έλληνικών
  έλαιων. Καί φυοικά, δέν παρ
  έλειψε νά δηλώση ότι ή
  χυβέρνηοις θά βοηθήοη χά
  θε προσπάθειαν τείνουσαν
  είς τουτο. Πόσην σημασίαν
  εχουν οί λόγοι αύτοι δέν
  είναι δύσκολον νά έννοήοη
  καθείς. 'Η ποιοτικη βελτίω¬
  σις καί ή τυποποίησις των
  γεωργικων μας προϊόντων
  κκί Ιδία τοϋ ελαίου καί τοΰ
  οίνου είναι άνάγκη έθνική
  καί έξ ΐοου σπουδαία, όσον
  καί ή αύξησις τής *παραγω
  γής· Τό ετονίσαμεν κατ' ε¬
  πανάληψιν. Δι' αύτο καί «ι
  σθανόμεθα Ιδιαιτέραν χαράν
  καί Ικανοποίησιν, παρακο
  λουθοΰντες τάς κυβερνητι¬
  κάς προσπαθείας πρός αυξη
  σιν καί βελτίωσιν τής ΠΚΡα
  γωγήί·
  επί τό .έργον.
  Όπως πάντοτε, εΐχε τύχην. Τα
  στρατεύματα άπό τό Μπουλείρ
  ήοχισαν νά φθάνουν. Είχαν δια
  αχίσει 30 χιλιέμετρα καί ουδείς
  θά ηδύνατο νά τα κατηγορήση
  επί βραδύνη ι.Ό Φ«6ζή εϊχε νική-
  αει την απόστασιν και τόν χράνο.
  Κανένας δέν θά μποροΰοε νά
  φέρη τα στρατεύμαια ταχυτέρα.
  Άλλ' δ Κεμάλ εδρεψε τοις καρ
  πούς. Ευθύς ώς κατέφθασαν, έ
  Κεμάλ άφηαε τα στρατεύματα νά
  άναπαυθ&ΰν ολίγον καί Οστερα
  τα συνεκράτησε διά νά τα έχη
  Ιτοιμα πρός επίθεσιν. Δέν Ειπήρχε
  καιρός διά νά έτοιμάσουν άμυντι
  κάς θέσεις.
  Την νύκτα εκείνην προητοιμά
  ζοντο καί οί Άγγλοι. Ό "Αγ
  γλος άρχιστράτηγος σερ Ίάν Χά
  μιλτον είχε φθάσει καί διέταξεν
  άμεσον προέλασιν. Ή ποοέλασις
  είχεν ορισθή διά τχ έξημερώματα
  τής 9ης Αύγ&ύστου.
  Αί δύο επ θέσεις έξαπελύθησαν
  ταυτοχρόνως. Επολέμησαν τόσον
  οί "Αγγλοι 8σον καί οί Τοθρκοι
  μέ πεΐσμα. Οί Τοθρκοι έκράτη
  σαν τάς θέσεις των. Οί "Αγγλοι
  δέν ηδυνήθησαν νά προχωίήσουν.
  Ή θέσις πρό τοΰ Σουφλά, είχε
  σωθή.
  Έν τώ μεταξΰ είς την μάχην
  γύριο άπδ τάς κορυφάς τοθ Τσου
  νού* Μπε'ιρ καί τοθ Χότζα Τσε
  μέν, πότε υπερίαχυχν ο£ "Αγγλοι
  καί πότε οί
  ταΐοι ούτοι
  Τοθρκοι. Οί τελευ
  είχαν έξαναγκάσει
  τόν εχθρόν νά άποσυρθή είς μι
  κράν απόστασιν άπό τό Χότζα
  Τσεμέν. Άλλά μία φάλαγξ Ίν-
  δων καί Άγγλων είχεν επιτεθή
  ιιέ την ξιφολόγχην καί είχεν άπω
  θήσει άπό τάς βάσει ς των ύ
  ή ς ς ς
  Τούρκους. Κατά λάθος δμως τα
  τηλεβάλα τοθ άγγλικοθ στίλου
  ήνοιξαν π3ο εναντίον των. έπρο
  κάλεσαν σοβαράς απωλείας εί;
  την άγγλοινϊικήν φάλαγγα καί
  την εξηνάγκασαν νά άποσυρθή
  Οί Νεοζηλανδοί είχαν έπεκταθή
  πρός τό Ταουνούκ Μτιείρ. Άπό
  έκεΐ ήμποροΰααν νά περικυκλώ
  σ^υν τάς τουρκικάς γραμμάς. "Ο
  λαι αί άντεπιθέσεις των Τούρκων
  δέν είχαν κατορθώσει νά τούς ά-
  πωθήσουν. Δι' άλλην μίαν φοράν
  τό επιτελείον τής 19ης τουρκικής
  μεραρχίας ε&^ίακετο είς άπόγνω
  σιν. Έιηλεφώνησαν είς τόν Μου
  σταφά Κεμάλ. Ήταν αδύνατον νά
  καταπονηθ^ Ήταν αδύνατον νά
  τούς έξαναγκάσουν είς συνέχισιν
  τής έπιθέσεως. Τό τρομακτικόν
  πθρ πού είχεν άνοίξει τό πυροβο
  λικόν τοϋ έχθροθ εναντίον των,
  • -·—■ -^ — —--------— — - — - χού; είχε κάμει νά χάσουν τό ήΗι
  φάνεια καί ή σιωττηλή ένατέ! χον των. 'Υπήρχοιν άνησυχητικαί
  νισις των πάντων μέ τφΐ ενδείξεις πανικοθ.
  νειδτα. | —Δέν σημαΕνει! απήντησεν 4-
  νετσι κανείς τα πρώτα
  τήματα τής ήβης, χωρΐς
  ΧΐΙ -
  λεια καί
  Άλλ' οί
  Πεταχτά
  οημειώματα
  Η ΕΞΟΔΟΣ
  ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
  Έορτή είναι καί ή οΐκογέ·
  νεια απεφάσισε νά εξέλθη.
  Τέτοιες ήμέρες άφιερωμένες
  είς τόν θεόν είναι οί καλύτε-
  ρες διά την θυσίαν είς τόν
  βωμόν τής κοσμικότητος. Καί
  6 άγαθός ά^θρωπος δέν εΐμ-
  πορεΐ νά μην όδηγήστι την
  οικογένειαν είς τόν τόπον
  τής λατρεΐας. Έφόρεσε λοι-
  •πόν τό μαϋρο κοστοϋμΐ τού,
  μέ στΐλβον άπό λευκότητα κολ
  λάρο. ΈκσρφΙτσωσεν είς τόν
  λαιμοδέτην τό μικρό διαμαν
  τάκι. Έτοποθέτησε άνθος είς
  την κομβιοδόχην καί παρέλαβε
  τόάπόΐνδικό καλάμι μπαστοθνΐ
  τού, απαραίτητον καί αύτό έ·
  φόσον τό ποΐμνιόν τού θά ε¬
  ξήρχετο τής στάνης. Ή κυρΐα
  έφόρεσε την νέαν τουαλέτταν,
  έφρεσκάρισεν ολίγο τα όντου
  λαρισμένα μαλλιά, άνεκσΐνισε
  την ζωγραφική τοθ προσώπου
  μέ ανανέωσιν των χρωμά
  των. Έσιγύρισε καί τούς δύο
  βλαστούς της, άτΐθασσα τέκνα
  ήσυχον γονέων, καί έξεκίνη
  σα άπό κοινοΟ οί τέσσερις,
  μέ τόσην σοβαρότητα, άφοϋ
  προηγήθη ή άπαραΐτητη σέ
  τέτοιες περιστάσεις λογομαχία
  διά λόγων, δσην άπαιτεΐ ή ε¬
  πισημότης τής στιγμής. Μέ
  την «Ιδίαν σοβαρότητα, εΐσήλ
  θαν καί είς τό κοσμικόν κέν
  τρον. Έπισκόπησαν τα πέριξ,
  διέστειλαν τα χείλη είς £να
  έττικεταρισμένο μειδίαμα είς
  χαιρετισμόν των γνωστών καί
  ιοστερα άπό περίσκεψι πολλήν
  έκάθισαν επί τέλους γύρω είς
  Μνα τραπεζάκι πού καί όπτι-
  κόν πεδίον είχεν εύρύ άλλά
  καί κέντρον διασταυρώσεως
  των ξένων βλεμμάτων άποτε-
  λοϋσε. Αύτός υπήρξεν άλλωσ
  τε καί 6 κυριώτερος σκοπός
  τής έξόδου.
  Δέν είναι δμως μικρό γε
  γονός ή έορταστική εξοδος.
  Καί φυσικά δέν είναι μικρό
  τερο τό ζήτημα τής έντυπώ
  σεως έκ τής έξόδου. 'Εντύ
  πωσιν ζητδ νά προκαλέση ό
  άγαθός νοικοκυραΐος. Καί
  &έν γνωρίζει κανένα άλλον
  τρόπον νά την επιδιώξη πά
  ρώ μονάχα μέ την μέχρι βλο
  σηρότητος σοβαροφάνειαν.Δέν
  συμβιβάζεται δμως ή σοβαρο-
  ΕΤναι δέ νειδτα γεμδτα
  ζωή καί άνησυχΐες οί δύο βλα
  στοί ποΰ άποτελοθν τό κα-
  μάρι κσί τό κόσμημα των δή
  μιουργών των. Καί οί δυό εΤ
  ναι στήν ήλικΐα πού πίσθά
  σκιρ
  νά Ι
  χάσει ην παιδικήν άφέ-
  τήν άλλεγκροσυνη.
  γεννήτορες δέν ε
  χούν πλέον σχέσιν μέ τα νειδ
  τα. Καί δέν άναγνωρΓζουν
  σ' αύτά Ιδιαιτέρα δικαιώμσ-
  τα. Τα θέλουν κατ' εΐκόνα
  καί όμοίωσΐ των. Ό γυιός θά
  βγή μεθαΰριο στήν κοινωνΐα.
  Θά διαδεχθή τόν ττατέρα καί
  πρέπει νάχη. δλα τα προσόν
  τα τού. Καί Ιδίως την σοβα¬
  ρότητα τού. Καί ή κόρη θά εί
  ναι πειά σέ λίγο ύποψηφΐα
  νύφη. Καί όφεΐλει νά προγυ
  μνάζεται άπό τώρα, καί νά
  προετοιμάζεται γιά τό ρόλον
  αύτό. Άντί λοιπόν νά θορυβή
  άμέριμνα μπρο
  κόσμο όψεΐλει
  καί νά γελδ
  στά σέ τόσο — ,
  νά πάρη κάπως μοιραΐο υφος
  καί νά φροντίση την κοκκέ
  τικην έμφάνισί της.
  — Μσ. έλδτε λοιπόν, μέ σι
  γανή φωνή, έπιτάσσει ή μα-
  μδ. Καθήστε μέ άξιοπρέπεια.
  Είσθε μεγάλοι πειά. Καί πρέ
  πει νά κάμετε καλήν έντύπω
  σι στόν κόσμο πού σάς προ
  σέχει.
  —Σωστά ! καθήστε φρόνιμα
  καί σοβαρά, δπως άπαιτή τό
  περφάλλον. 'Ετιικυρώνει καί δ
  μπαμπάς. Καί τα παιδία καθΐ
  ζουν φρόνιμα καί μέ «αξιο¬
  πρέπειαν Τό άν ή άξιοπρέ-
  πειά αυτή φέρνει τό μαρασμό,
  αν οδηγή είς την ήλιθιότητα
  τ' άγόρι, άν προκαλή την έ-
  λαφρομυαλιά καί άν καλλιερ
  γή τή νοσηρή φιλαρέσκεια στό
  κορίτσι αύτό είνε βεβαία άλ-
  λο ζήτημα. Δέν άρμόζει δέ σέ
  σοβαρούς άνθρώπους καί μά
  λιστα συνετοΰς οίκογενειάρ-
  χες νά άσχολοΰνται μέ ένο-
  χλητικά ζητήματα. Πολύ πε
  ρισσότερο μάλιστα τίς Κυρια
  κές καί τίς ήμέρες έορτων
  ■πού άν άνήκουν στό θεό, ά-
  νήκουν δμως καί στήν οίκογέ
  νεια, πού τίς χρησιμοποιεΐ γιά
  μίαν έπΐσημην Εξοδο επιδεί¬
  ξεως...
  Μ.-
  πο την άλλην ά~χρην τοθ τηλεαρώ
  νού ήρεμα ό Μουσταφά Κεμάλ.
  Κυττάζετε νά τοος ένθαρρύνετε.
  Κρατήστε 24 ώρας, Ιως 8του χά
  νονίσω τα πράγματα έ5ώ είς τό
  μέτωπον τοθ Άναφάρτα. Δέν θ'
  άργήσω νά ίπιστρέψω χοντά σας
  χαί τότε 5λα θά είνε έν τάξει.
  Είς τάς 8 μ. μ. 6 Μουσταφά
  Κεμάλ είχεν έπιστρέψει είς Ταου
  νούκ Μπείρ. Ενήργησεν αύτοπρο
  σώπως άναγνωρίσεις. Δύο φοράς
  οί έχθρικοί άκροβοληταί τόν κατέ¬
  στησαν στόχον των. Τό έπιτελεΐ
  όν τού τόν ίκέτευι νά προφυλάσ
  αεται, άλλ' αύτός έπλησίαζε ττρός
  τάς γραμμάς των Νεοζηλανδών,
  προέβαινεν είς αναγνώρισιν τοθ
  έδάφους καί έπέστρεφεν έκτεθειμέ
  νος διαρκώς είς τόν κίνδυνον. Εί·
  δέ καί επείσθη δτι έφ' δσον οί
  ΝεοζηλανδοΙ δέν έξετοπίζοντο ά¬
  πό τό Τσουνοΰκ Μπε'ιρ, ή μάχη
  ήτο διά τοος Τούρκους χαμένη.
  Καθ* δλην την νύκτα προητοι
  μάζετο. Ό φόν Σάνδερς τοθ είχεν
  αποστείλει την 8ην μεραρχίαν έκ
  τής άσιατικής πλευράς. Είχεν αύ
  ξήσει την δύναμιν τής 19ης μεραρ
  χίας διά τριών λόχων. Σ-^νεκέν
  τρωσε τού; άνδρας μέσα είς τα
  χαρακώματα, δσον πυκνδτερα ήτο
  δυνατόν. Ή στενή έπαφή τούς
  ένέπνεε θάρρος. Έπερν^Οσε μεΐα
  ξυ των γραμμων των γελαστδς,
  κεφόίτος, χαρούμενος. Ήταν άλη
  θινά εύτυχής ΆφοΟ επρόκειτο νά
  δώση άλλην μίαν μάχην, νά πό
  λεμήοη...
  —'Υπομονή, παιδία! τούς έφώ
  ναζε. Λίγο άκόμα καί τούς φά
  γαυε! τοϋς Ιλεγε. "Οταν θά είνε
  ή κατάλληλος στιγμή, έγώ θά
  βγώ ϊξω άπό τα χαρακώματα.
  Όταν θά μέ ίδητε νά σηκώνω τό
  χέρι μου, νά Ιχετε Ιτοιμες τίς
  ξιφολόγχες σας καί νά δρμήσετε
  άπό πίσω μου!
  Έγαλβάνιζε τούς άπλοϊκούς
  Τούρκους στρατιώτας μέ νέον θάρ
  ρος. Οί άνδρες πού είχεν υπό τάς
  διαταγάς «υ ήααν ϊτοιμοι νά τόν
  άκολουθήσουν, άκόμη καί είς την
  κόλασιν
  Πρός τό |ΐέρος τοθ έχθροθ δύο
  σκληραγωγημένοι λόχοι τοθ νέου
  στρατεύματος, έ 6ος λόχος τοθ
  βορΐίου Λανκασίϊρ καί δ 5ος τοθ
  Ο&ϊϊλσίρ, επήραν τάς θέσεις τδν
  έξηντλημένων, άλλ' Ιμπειροτιολέ
  μων Νεοζηλανδών.
  ΠροτοΟ έξημερώςιει, οί Τοθρκοι
  ήνοιξαν πθρ κατά των θέσεων
  τοθ έχθροθ. Είς τάς 3 τό πρωί
  Ο Μουσταφά Κεμάλ έβγήκεν άπό
  τα χχρακώματα καί έτιροχώρηαε.
  Οί "Αγγλοι ήνοιξαν πθρ. Μία
  σφαΐρα έθρυμμάτισε τό ρολόι τού
  άλλ' δ ΐδιος έμεινεν αθικτος "Αν
  εκείνην την στιγμήν είχε πληγω
  θή δέν θά εγίνετο ή επίθεσις. Οί
  άνδρές τού θά ήρνοθντο νά κινη
  θοΰν.
  Τό πθρ τοθ ποροβολικοθ έστα
  μάτηαε. Διά μίαν στιγμήν δ Μου
  σταφϊ Κεμάλ έσιέκετο μόνος επι
  βλητικός άρχηγός. "Υστερα σή
  κωσε τό χέρι τού καί έπροχώρη
  σε. Άκάθεκτ^ν τό τουρκικόν πε
  ζικόν έπροχώρησε πίσω τού. Τό
  Ινχ κθμα διεϊέχετο τό αλλο, μία
  δλδκληρος θάλασσα άστραφτε
  ρών ξιφολογχών. Έπέπεσαν κατά
  των δύο αγγλικών λόχων. Ό 6ας
  λόχος τοθ βορείου Αανκασάιρ δι
  εσπάαθη καί ετράπη^ είς φυγήν.
  Οί Ούϊλσΐδς ίκτυπήθησαν μέ 'τήν
  ξιφολόγχην άπό τοθ πρώτου μέχρι
  τού τελευταίον Οί Τοθρκοι ίξε
  χΰνοντο καταδιώκοντες τόν έχ
  θρόν, ϊ(ΰί κάτω είς την θάλασσαν
  Τα άγγλικά πολεμικά ήνοιξαν
  πθρ κατ' αυτών. Αί μεγάλαι οβί
  δες των ή^οιγαν είς τό ϊδαφος
  μεγάλας όττάς μετϊξύ των τουρκι¬
  κών γραμμών. Οί Τοθρκοι έξη
  ναγκάαθησαν άπδ τό πθρ τού αγ
  γλικοθ ατόλου ν' άΐϊΌσυρθοΟν,
  άλλ' είχαν έκδιώξιι τόν εχθρόν
  άπό την %ορν*(ϊΐ* τβΰ Ταουνούκ
  Μπείρ. Ή θέσις είχε σωθή. Κατά
  τούς τρείς μήνας πού έπηκολούθη
  σαν, δ Μουσταφά Κεμάλ, πού
  είχε προαχθή είς πασάν, είχεν
  άναλάβει την διοίκησιν τοΰ μετώ-
  που Άναφάρτα. Ό αγών είχε κυ
  ρίως την μορφήν έπιχειρήσεων
  των χαρακωμάτων.
  Δύο μόνον ά<όμη φοράς οί Αγγλοι έπεχείρησαν επίθεσιν ά¬ πό το Σουφλα. Καί τάς δύο φοράς ή μάχη υπήρξε ττεισματώδης, καί βαρεϊαι αί απώλειαι. Καί τάς δύο φοράς δ Μουσταφά Κεμάλ ευρέθη είς την ανάγκην νά ρίψη είς την μάχην καί τάς τελευταί¬ ας τού έφεδρείας, άκδμη καί τούς ίππεΐς τού, τούς δποίους κατέβα σεν άπό τού; ί'ππους, άκδμη καί τούς χωροφύλακας. Καί τάς δύο φοράς χάρις είς την τελευταίαν δράκα άνδρών κ»ί την προσωπικό τητα τοΰ Μουσταφά Κεμάλ πού διηύθυνε, είχαν νικήσει οί Τοΰρ- κοι καί είχε σωθή ή χερσδνησος καί ή Κωναταντινούπολις. Τόν Δεκέμβριον τοΰ 1915, οί Άγγλοι παρητήθησαν των διεκδι χήσεών των είς την χερσόνησον τής Καλλιπόλεως χαί άπεχώρη σαν. Τα τούρκικα στρατεύματα, κατόπιν τούτου, περιωρίσθηοαν είς την χερσόνησον είς δ μέτρον ήτο απαραίτητον διά νά 6πάρ χούν περίπολοι καί δ Μουσταφά Κεμάλ επέστρεψεν είς Κωνσταντι νούπολιν έχων πλήρη συναίσθη σιν τής άξίας τού. Ήτο πλέον «χάποιος». Αί έφημερίδες τόν εί χαν χαιρετίσει ώς τό «σωϊήρα των Δαρδανελλίων καί τής πρω τευούσης». ΕΖχε φήμην ώς στρα¬ τιωτικάς. ΔΙν ήτο πλέον άΎνω- στος, δπως πρίν. Είχε κΰρος, ώ στε οί πολιτικοί νά είνε άναγκα σμένοι νά τόν προαέχουν. Ήμιτο ροΰσε νά επιβάλλη τάς άπόψεις τού είς αύτούς τούς γραφειοκρά τας. Έννοοΰσε νά Ιχη καί αύτός γνώμην. Διά τούς πολιτικούς έξα κολουθοΰαε νά έχη την ίδιαν περι φρόνησιν. Άλλ' ή πολιτιχή είχε ' αυτόν άχαταμάχητον Ιλξιν. Οί συνοικιομοί. Είναι άξιόλογος ή προ¬ σπαθεία την οποίαν καταβάλ λει ό Δήμος διά την διαμόρ- φωσιν, τόν έξωραίσμόν καί την σκυρόστρωσιν των όδών καί πλατειθν των νέων, έξω των τειχών, συνοικισμόν. Καί είναι βέβαιον δτι χάρις είς τάς φροντίδας τής δημοτικής μας άρχής μετ1 ολίγα έτη θά έχη διαμορφωθή" μία νέα ώ- ραιοτάτη πόλις, πέριξ τής πά λαιάς. Όπωσδήποτε δμως εΤ ναι άνάγκη, πρίν άπ' δλα νά έπισπευσθή ή κατασκευή των ό5ων προσπελάσεως πού θά συνδέσουν την πόλιν μέ τούς συνοικισμοΰς καί τούς τε λευταΐους μεταξύ των.,Άλλά καί ή κατασκευή των όδών αυτών ήρχισε. Ή όδός Έπισκοπής. Είνε γνωστή ή σπουδαιότης καί ή άξία τής όδοθ Καρτε- ροθ—Έπισκοπής. Δι' αυτής έ ξυπηρετεΐται εν πλουσιώτα τον διαμέρισμα τής επαρχίας Πεδιάδος μέ πολλά καί πό λυάνθρωπα χωρία, ώς είναι ή Έληίι, ή "Επάνω καί Κάτω Βάθεια, ή Άνώπολις καί ή Έπισκοπή. Τέρμα δμως τής ό δοθ αυτής προβλέπεται τό Σγουροκεφάλι. Καί πιστεύο¬ μεν δτι θά δοθή ή άπαιτου μένη πίστωσις διά την προ ώθησιν τής όδοϋ μέχρι τοθ τέρματός της. "Αλλωστε διά την κατασκευήν τοθ εργου εΐρ γάσθησαν καί προσφέρονται νά έργασθοθν καί -πάλιν οί κάτοικοι. *** *Η δημοτικιτ. Πληροφορίαι έξ Αθηνών ά¬ ναφέρουν δτι ό κ. Πρωθ- υτιουργός έν τή Ιδιότητί τού ώς ύπουργοϋ τής ΠαιδεΙας, ά πηύθυνεν εγκύκλιον πρός τούς έκπαιδευτικοΰς διά τής οποί¬ ας καθιστδ γνωστόν δτι ή Δή μοτική αποτελεί επίσημον γλώσσαν καί πρέπει νά διδά σκεται ύποχρεωτικώς είς τα δημοτικά σχολεϊα. ΆξΙζει ό· μολογουμένως νά πανηγυρι¬ σθή τό γεγονος. Αποτελεί μί¬ αν καλήν αρχήν πού γεννδι την έλπΐδα, ν' άπαλλαγώμεν άπό την διγλωσσΐαν πού έστά θη ό μεγαλύτερος εχθράς, τό τρομερώτερον έμπόδιον διά την μόρφωσιν τοθ έλληνικοθ λαοϋ. (συνβχίζεται) Ή ζωοκλοτιή. Έν άπό τα άγαθά πού προσέφερεν είς τόν τόπον ή σημερινή κυβέρνησις είνε α¬ ναμφισβητήτως καί ή παγίω¬ σις τής δημορΐας ασφαλείας τόσον είς τάς πόλεις δσον καί είς την ύπαιθρον. Ιδιαιτέρως ή ζωοκλοπή έπατάχθη καί έ- ξέλιπε σχεδόν. "Ηδη, ή ανω¬ τέρα διοίκησις χωροφυλακήν Κρήτης λαμβάνει καί νέα μέ¬ τρα καί δίδει αυστηράς έντο λάς είς τάς υπηρεσίας χωρο¬ φυλακην πρός άπηνή δίωξιν τής ζωοκλοπής. Καί πράττει αρίστα. 'Η ζωοκλοπή αποτε¬ λεί έγκληματικόν στΐγμα διά τόν πολιτισμόν καί μάστιγα διά τόν τόπον, πού πρέπει νά Βιώκεται μέχρις όλοσχβ- ροθς εξαφανίσεώς της. Ό άερολιμήν Ελούντας. Έ μετάθεσις τής άεροπορικής βάσεως έξ Ελούντας είς Σούδαν ώς πληροφορούμεθα προσκρούει, είς ωρισμένας τεχνικάς δυσκολίας. Άλλά χαί μέ τάς απλάς γεωγρα φιχάς γνώσεις είνι φώς φανερόν δτι ή Έλούντα διά τα ΰδροπλάνα προχειμένου μάλιστα διά την γραμμήν Άλεξανδρβίας—Ίνδιων, αποτελεί φυσικωτέραν θέσιν σταθ μεΰσεως Ανεξαρτήτως λοιπόν άν είς την Σο-ύδαν πρόκειται νά γί νη ή νά μή γίνη άερολιμήν, ή βάσις τής Ελούντας πρίπει νλ διατηρηθή. ί'
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινημ).-Σήμερον
  «Μόνον γιά σένσ», μέ τόν Μπεζα
  μ(νο ΤζΙλι καΐ την Μαρία Τσεμπο
  τάοι. Την Πέμπτην: «Ή ίστορΐα
  γράφεται την νύχτα».
  «ΜΙΝΩΑ». — Σήμερον ή βιεννέ
  ζπ'η δπερέττα: «Νά μ' άπαγάγης
  άπόψε»,
  βασίλειον τής 'Ελλάδβς
  Διοικητικόν Συμβούλιον Λ)μείου
  Σπιναλόγκας
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Έχοντες ύπ' όψει τό Ν. Δ.
  26 Ιουλίου 1925 περ! όργανώ
  σεως Λ)μείου Σπιναλόγκας
  κ.λ.π.,τόν ύπ'άριθμ. 965)1937
  Α. Ν. καί τάς ύπ' αριθ. 11
  καί 12 έ. έ. άποφάσεις τού
  Δ. Σ. Λ)με(ου, προκηρύσσομεν
  την κατάληψιν τής κενής θέσε
  ως τοθ ΙατροΟ τού Λ)με(ου έ-
  —Ι βαθμώ καί μισθω γραμμα
  τέως Β'. τάξεως. Προσόντα 1)
  εξάσκησις ίατρικοΰ έπαγγέλ
  ματος επί διετίαν καί ύπηρε
  σία μονοετής παρά τινι στρα
  τιωτική ή άλλη. δημοσία Ύ
  γειονομ. ύπηρεσίςτ. 2) Πιστο
  ποιητικόν Κοινωνικών φρονή
  μάτων. 3) Πιστοποιητικόν άρ
  μοδΐων Είσαγγελέων καί 5)
  Πιστοποιητικόν ΰγείας καί 6)
  στρατιωτικών υποχρεώσεων.
  "Απαντα τα σχεχικά θέλου
  σιν υποβληθή δι' αίτήσεως τοϋ
  ένδιαφερομένου πρός τόν Δι
  ευθυντήν τοϋ Λ)μείου ώς εί
  σηγητήν καί Γραμματέα τοϋ
  Δ. Σ. Λ)με(ου.
  ΠροθεσμΙα ύποβολής αίτή
  σεων μέχρις ενός μηνός άπό
  τής δημοσιεύσεως τής παρού
  σης.
  Ή πσροΰσα δημοσιευθήτω
  διά των Εφημερίδων «Άνατο
  λή», «Άνόρθωσις» Ηρακλείου
  καί διά τοϋ ίατρικοΰ περιοδι
  κου Τ.Σ.Α.Υ.
  Ό Νομάρχας
  ώς Πρόεδρος τοθ Δ. Σ
  Κ. Πβπαόημητρίου
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χρυσανδεμων.
  Η ΜΑΧΗ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  τό μουσικόν άρι-
  στούργημα:
  ΜΟΝΟΝ
  ΠΑ ΣΕΝλ
  Μέ τούς:
  ΜΠΕΖΑΜΙΝΟ ΤΖΙΛΙ
  ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΠΟΤΑΡΙ
  ΑΥΡΙΟΝ:
  Τό γοητευτικό ρωμάντζο:
  Η ΙΣΤΟΡΙΑ
  ΓΡΑΦΕΤΑΙ
  ΤΗΝ ΗΥΙΤΑ
  Ή τελευταία καί τε-
  λειοτέρα διμιουργία τού:
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΠΕ
  καί τής χαριτωμένης:
  ΖΑΝ ΑΡΘΟΥΡ
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ
  Πρακτορείον Ηρακλείου
  Ή ανανέωσις των γρσμμα-
  τίων τής Β'. κληρώσεως τής
  Γ'. εκδόσεως τοθ ΈθνικοΟ Λα
  χεΐου ήρχισε καί λήγει την 7
  Δεκεμβριού. Μετά την λήξιν
  τής προθεσμΐας ουδεμίαν ευ¬
  θύνην άναλαμβάνει τό Πρα-
  κτορτΐον.
  (Έκ τοθ Πρακτορε(ου)
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟΝ Άγκόττ Άμ
  ηραχαμιάν (παρά τό Κρεοπωλεΐα)
  Ίΐροσελήφθη Άθηναΐος κομμωτής
  καί κουρεύς άριστος. Διδάσκει έ
  ιΐΐσης την τέχνην τοθ κουρέως καί
  κομμωτοθ, Μία επίσκεψις άρκεϊ,
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  118ο ν
  Τα μάτια τοθ ύποκόμητος
  Χιράτα άστραψαν καί ή φω-
  νή τού άντήχησε πιό ξηρά:
  —Σάς εΐπα, Γιορισάκα, πώς
  δέν επρόκειτο περΐ περιφρονή
  σεως. Λαμβάνω την μεγάλην
  ελευθερίαν νά σδς τό ξανα-
  πώ. 'Εκτιμώ είς ύψιστον βαθ¬
  μόν τόν πατριωτικό σσς σκο-
  πό. Τα διεκηούξατε δμως πρό
  όλΐγου, ό ΐδιος: τό μυαλό σας
  έπαυσε νά εΐνε γιαπωνέζικο
  καί εγινε εύρωπαϊκό. Τό δικό
  μου μυαλό, εντελώς πρωτόγο-
  νο δέν θά κατορθώση ποτέ
  νά μιμηθή τό δικό σας. Έπομέ
  νως ή προσπαθεία μας γιά
  νά συνεννοηθοθμε θά ήταν
  ματαΐα. Τώρα, άφοθ τα είπα
  με δλα, δέν σας φσΐνεται πε¬
  ριττόν νίέξακολουθήσωμε την
  συζήτησι:
  — Μοναχά μιά λέξι άκόμη,
  —είπεν ό Γιορισάκα Σαντάο.
  Τολμώ νά σδς ρωτήσω γιά
  δεύτερη κσί τελευταία φορά. .
  Χιράτα, θά κερδίσωμε σέ λί·
  γο, έδώ, σ' αύτό—έδώ τό στε
  νό τής Τσουσίμα, μιά μεγάλη
  νίκη. Θά προτιμούσατε αυτή
  τή νίκη νά είνε ήττα, άλλά δ-
  λοι οί σημερινοί Γιαπωνέζοι
  νά εΐνε άκόμη δμοιοι μέ τούς
  Γιαπωνέζους τής Κουμαμότο;
  — Εΐμαι πολύ άμαθής, γιά
  νά σας δώσω μιά σωστή άπαν
  τησι,—είπεν ό Χιράτα Τακα-
  μόρι. Έπιτρέψατέ μου δμως
  νά σάς ρωτήσω ταπεινότατσ,
  μέ την σειρά μου. Είσθε βέ-
  βαιος πώς σέ λίγο θά εϊμαστε
  δπως τό βεβαιώνετε, νικηταί
  Καί άν ήττηθοθμε, φαντάζεσθε
  τί δνομα θά μάς δώση ή Εύρώ
  πή, την οποίαν έμιμηθήκαμε
  άνώφελα, κατά τρόπον γε
  λοΐο;
  —ΝαΙ,—εΐπεν δ μαρκήσιος
  Γιορισάκα. Ή Εύρώπη θά μάς
  είπη μσϊμοθδες. Άλλά δέν θά
  νικηθοΰμε.
  —Τό πιστεύω, άφοθ τό λέ
  τε. Λοιπόν θά νικήσουμε. Έ
  πειτα δμως;
  —Έπειτα;
  —"Επειτα άπό την ν(κη;Με
  τα την υπογραφή τής είρήνης
  Θά γυρΐσετε. Γιορισάκσ, στό
  σπΐτι σας, στό Τόκιο. Θά πά
  ρετε μαζί σας, έκεΐ, τό εύρω
  παϊκό σας μυαλό, καί τίς (δέ
  ες σσς καί τα ήθη σας, τα εύ
  ρωπαϊκά σας ήθη. Καί έπειδή
  θά είσθε ένδοξος ήρως, δ [α
  πωνικός λαός, γοητευμένος ά
  πό τό λαμπρό παράδειγμά
  σας, θά μιμηθή τα γοθστά σας
  τα ήθη σας, τίς ίδέες σας.
  —Όχι, εΐπεν ό Γιορισάκα
  (συνεχΐζεται
  Ή στήλη τού ώρσιόκοσμου.
  Ό ϋγιής συναισθηματισμός
  είναι ό ψυχικός θησαυρός τής γυναίκας.
  —Είνε έξαιρετική γυναΐκα, άλλ'
  εΤνε ττολύ συναισθηματική. θ' ά-
  κούσετε τιολλές φορές νά . λέη.
  γιά μιά γνωστή ή έστω άγνωστη
  σας. Καί δίδουν μιά τέτοιαν 6κ-
  Φρασι στό πρόσωιΐό των καί ϊνα
  τόνο στή φωνή των δτσν μιλοΰν
  γιά συναισθηματισμό. ώσάν να
  ττρόκειται γιά τό χειρότερον έ
  λάττωαα. Πράγματι δέ, στήν έτΐο
  χή ττοΰ ζοΰμε, έποχή τοθ άκρατου
  ύλισμοΰ καΐ τοθ ώμότερου ένω-
  κεντρισμοθ, ττού 6 καθένας £χει
  μοναδικό σκοπό τού την άτοαι-
  κήν άνύψ-οσι §ατω καί άν πατήση
  πάνω σέ πτώματσ, ό συναισθηαα-
  τισυ-ός μτΐορεϊ ν' άποτελτ) μειονέ-
  κτημα κι' έυπόδ.ο στήν έπίτευξι
  ματαιόδοξων σκοπών. Είνε ομως,
  πραγματικά έλάττωαα δ συναι-
  σθηιιατισμός καί μάλιστα, ττροκει
  μένου γιά τίς γυναΐκες; Άναμφι·
  σβήτητα δχι. Αντιθέτως μάλιστα,
  είνε μία μεγάλη άρετή. Καί μπό¬
  ραχ νά πώ ή λυδΐα λίθος γιά τή
  διαπίστωσι της άξίας μιάς γιοναί-
  κας.Άλλ' δχι βεβαία ό άρρωστιάρι
  κος, ό ιταθολογικός συναισθημα-
  τισμΟΓ, μά δ ϋγιής. δ φυσιολο-
  γι«ός.
  Ό συνα'σθΐματισμός τής γυναί¬
  κας έχει τιηγή τού τή μητρότητα.
  Καί ή μητρδτης είνε ε"να αίσθηαα
  ποΰ πηγάζει άπό τή φύσι γιά νά
  ύπηρετήση καΐ νά συμπληρώση
  τούς νόμους πάλι τής φύσεως. Πρέ
  τΐει δέ νά μην ξεχνοθμε άκόμη δ-
  τι ή γυναϊκα, μπορεΐ νά εΐνε ί<α· νή γιά δλα τα έ"ργα ηού εΐχε μο- νοπωλήσει ώς τώοα στά χέρια τού ό άνδρας. Είναι δμως πρίν άπ' δλα προωρισμένη άττό τή φύοι νά κάντ_) παιδία, νά γίνεται μήτε- ρα. μητέρσ. της ζωής Καΐ είνε τό μεγαλύτερον άγαθό στή ζωή ή στοργή καί ή τρυφερότης της μη· τέρας. Άλλά καΐ γιά την ίδια τή γυναϊκα δ συναισθηματισαός είνε δύναμις άγαθοτιοιός καί δχι άδυ ναμία. Τό συναίσθημα είνε άγά- ττη. Κι' ή άγάπη μόνο, μπορεΐ νά θερμάνρ, την πίστι μέχρι θυσίας πού φέρνει τή νίκη Πο^τει νά ά· γαττςϊ κανείς βαθεια γ α νά πετύ- χη. Καΐ γιά υιά γυναΐκα, δ ώροιό τερος Θ-Ίαυβος είνε ή έπιτυχία της στή ζωή καΐ ,.ώς άνθρωποςί μέ αύθυτταρξία καί' ώς σύζυγος, καί ώς μητέρα. Πρό πάντων δέ ώς μητέρσ. Ή ζωή δμως είνε σή- αερο ποΛύιλο«η, δύσκολη, μοιά· ζει μέ δαίδαλο, σκοτεινό, γεμάτο κινδύνους. Κα'ι Ρέν θά είνε άρκετο δττλο δ συνσισθηματισμός άν μεί¬ νη μέ την τΐρωτόγονη φυσική μορ· φή τού. Χοειάζεται άιταραιτήτως νά συμιΐΛηοωθή μέ καλλιέργεια, μέ αναπτύξη καί δλων των άλλων άρετών. Δέν είνε δ,ιως σωστό σέ καμμιά ττερίπτωσι νά παραγκω νισθπ, νά καταπνιγή Γιά μιά γυ· ναϊκα άξία τοΰ προορισμόν της, κορωνΐδα των άρετών της θά στέ· κεται πάντα ό συναισθηματισμός. Καί κανείς άνδρας σοβαρός κι' άξιοπρόσεκτος δέν θά θελήση π0" τέ σύυτροφο τής ζωής τού καΐ μη- τέρα των τταιδιών τού μιά γυναΐ¬ κα, χωρίς αυτή τή μεγάλην άρε τή, χωρίς αύτό τόγ ψυχικό θη· σαυρό. Μί« Κ. Γ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΙΑΤΡΟΣ Δέχεται είς τό ίατρεΐον τού καθ" έκαστην κείμε¬ νον επί τής γωνΐας Κουρ μοόληδων καί Ίουστινια- νοϋ παραπλεύρως Ζαχα- ροπλαστεΐου Ήρακλή Βα¬ σιλάκη, πλησίον μπύρας Σταυρουλάκη. ΝΕΟΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤ. _1__ΧΑΤ2ΑΚΗ (Πκροτ τό Μεϊντάνι Έργασθείς επί ολόκληρον δωδε καετΐαν ώς τεχνίτης είς τό κατά στημα Μιχαήλ Μανουσάκη (ΖενΙΘ) άναλαμβάνει την επιδιορθώση ■παντός ώρολογίου, γραμμοφώνων «αί αικοων Λλλων αηχανημάτων «■■■■ •Εκίστπν ΤΡΙΤΗΝ ! μ οημβρίοιν Διχ Ρέβιιμνεν, Χανι», ΠΕΙΡΑΙΑ Χ«λχ(5α, Αίΰπφέ·ν,Β·- { λάν, Φιοσχλονίκην. Ταλεφ. 5-ίο ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σΰ- ρον, Τή νόν, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. 5-41. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΜΙΝΩΑ ιΜΕΓΑ ΕΘΝΙΚΟΝ* Τό κατ' εξοχήν κέντρον των έν θήναις Κρητών. Εσχάτως άνακαινισθέν διαθέτει 100 δωμάτια μέ δλας τάς άνέσεις είς τό κέντρον τής πρωτευού¬ σης.—Άκρα περιποίησις καί καθοριότης. Τιμαί λο· γικαί. ΟΙ κ. κ. πελάται μας άπό είκοσαετίας έπανέρ- χονται καί μένουν πάντοτε εύχαριστημένοι. ί Καπαρντίνες, Παλτά άντοχής Κοστούμια ετοιμα. καΐ δλα τα άνδρικά ειδή είς τό καταστή μα: ΜΗΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑΚΗ 0ΛΑΤΕ1Α-ΣΤΡΑΤΑ Έπίσης παιδικά κβυστούμια είς πλουσίαν συλ¬ λογήν. Πανταλόνια καί γκιλόττες επί παραγγελίαι. Τιμαί ασυναγώνισται. Τρέξετε δλοι στου ΜΗΝΑ. ■*·■■■■ ««««ι,εΗΐιιιιιιιι ■■««■■!·■■■■ Πρατήριον οΐνων: ΑΝΤ. ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Πλατεϊα 'Αοκαϋου (Χεϊτάν Όγλοΰ). Κρασιά μαδρ« "Αγιομυριανά, λευκά Άρχανιώτικα, ρίτσι ν ες άρωματώϋεις, σοΰμε; άφροϋ. Κρασιά άγνά, άνοδευτα γνησιο ζουμΐ τοΰ σταφυλιοϋ χωρίς χημικάς θυσίας. Κρασιά γεμάτα βιταμίνίς καί ϋγβια. Τιμαί άσυναγώνιατοι. ■•■■■■■■■■«■■■■■■■■■«-■.■■ειειεΐΒΜΒειειειιΐΗΗΐ ■Μ ■■■■■■■»«■■■«■■■■■■«■■■ Μεγάλη παρακαταθήκη έκλεκτών ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ. ΑΠΟΘΗΚΑΙ: Λερμιτζακη—Χατζηΐωάννου Τηλέφ. 614-204. ΨΑΡΙΚΑ—ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ είς τδκατά- στημα Εμ.Κρασάκη. ΓΙαρα την π. Νομαρχίαν, Πέμπτη: Ή ύπερπαραγωγή: ΜΑΜΑ ΚΟΜΜ Π Ρ1 ΟΥΓΚΕΤ ΝΤΥΦΛΟΣ, ΖΑΝ ΠΙΕΡ ΩΜΟΝ. ΣΗΜΕΡΟΝ διά τελευταίαν φοράν Ή Βιεννέζιχη δπερίττα: ΝΑ Μ' ΑΟ.1Γ1- ΓΗΣ ΑΠΟΨΕ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΚΡΣΟΝ - ΛΕΟ ΣΛΕΖΑΚ. Έκτός προγράμματος: Ή μεγαλειώδης κηδεία: ΚΕΜΑΛ ΑΤΙΤΟΥΡΚ Κυριακή ώρα 2 μ.μ. τό έ- πεισοδ:ακόν: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ Λ »* ΚΟΙΜΩίΊ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΙ ΑΔΕΑΦΟΙ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Γαφεΐα όδός Μαρτύρων. Έκδεοι;: Πλατβϊα ϊοινίριβάνι. ΣτοΟ ΑΒΕΔΙΣ ΓΑΜΟΙ.— Είς "Αγιον Κωνσταν τΐνον Λασηθίου ετελέσθησαν προ χθές οί γάμοι τοθ κ. θεβχ. Σταυ ρακάκη μετά τής δίδος Μιλτίνης Χαλκιαδάκη. Παράνομφος παρέ στη δ κ.Γ. Κλώντζας έμττορος. ΓΟρο οτήγ π6Αι. Είς την εκκλησίαν τοθ ΆγΓου Γιικολάου τής ΆλικαρνασσοΟ έτε λέσθη χθές ή καθιερωμένη πονή γυρις ' —Έζαιρετικώς εφέτος ή πανή γυρις αυτή έτελέσθη επισημοτάτα συμμετοχη τού κ. Δημάρχου κα'ι αλλων τοττικών άρχών. —"[Εκτός τοϋ τιαραστάντος πυ- κνοϋ κόσμου φιλεόρτων, συμμετέ σχεν είς την εορτήν τό τμήμα έ· θνικής νεολαίας Πόροα —θέμα τής ημέρας χθές τό αό τοκαητικόν άτύχηιια θύματα τοθ όποίου υπήρξαν έιΐιστήμονες τής ■πόλεως. — Καί άΑλοι γνωστοϊ συμπο λϊται. — Κυρίως έξήρετο έδώ ή σπα νιότης διά τ* τοπικά χρονικά τοΰ είδουςτοΰ δυστυχήματος τούτου. — Είς τόν τόπον τού δυστυχήμα τος, οί ττερίεργοι συνωθοθντο μέ χρι των έσπερινών ώρών. -Χθές εορτήν τού Αγ. Νικολά ου έώρτασαν καί οί ναυτικοί μας. —Ό Άγιος τής ημέρας είνε ώς γνωστόν ηροστάτης των θαασ σινών. — Είς καμμίαν δέ γωνίαν της έλληνικής γής άλλά καΐ είς κανέ να πλεούμενο, δέν μένει άνευ ττ« ριεχομένου ή λατρεία τού καΐ φυ σικά ή έτησία τού ιτανήγυρις. — Κίνησις αύτές τίς ήμέρες καΐ είς τό ταχυδρομιον ταμιευτηριον. —Άπό δπου γΐνονται αί υπο χοεωτικαΐ λόγω των ημερών «ανα λήψεις». —Διά τάς άυαλήψεις αύτάς οί ένδιαφερόμενοι θά φροντίσουν άρ γότερον νά κάμουν καί τας σχετι κάς «άνατΐληρώσεις» έιτανατοηο θετουμένων των χρημάτων είς την θέσιν των. —Ό καιρός έζακολουθεΐ νά έ παμφοτερίζη—τΐότε χειμώνος, ηό τε... άνοιξις· πότε βροχή, ηότε λιακάδα. Ι —Άλλ' £ως πότε;.. Ή ηρακτική καιροσκοπία άλλά καί ή συνηθι σμένη τής στήλης αυτής, τρέμει διά τα έπακόλουθα ενδεχόμενον προβλέψεων της επί τής μετεωρο λογικής εξελίξεως. — Καΐ συνεττώς προτιμφ νά σιω πήση δίδουσα ή μάλλον άφήνου σα τόν λόγον είς τα βαρόμετρα. —Είς τοθ Πουλακάκη συνεχίζε 'ταιμέ κοσμοσυγκέντρωσιν ή ττρο βολή τοΰ φίλμ: «Μόνον γιά σένα» μέ τόν μεγάλον τενόρον ΤζΙλι καΐ την Μαρία Τσεμποτάρι. ) —Αυριον προβάλλεται είς τό Γ διον κινηματοθέατρον τό νεώτα τον φίλμ: «Ή ΙστορΙα γράφεται την νύκτα». — Είς την «Μινώαν» οί φίλοι των φιλμοπερεττών θσ συγκεντρωθοθν καΐ άπόψε διά νά παρακολουθή σουν την ωραίαν όττερέττα τοϋ Στόλτς: «Νά μ' άτιαγάγπς άπόψε» καΐ τό ενδιαφέρον ζουρνάλ τής κη δεΐας τοΰ Κεμάλ. —Αυριον είς τό Ιδιον κινηματο θέατρον έξαιρετική τΐρεμιέρα μέ τό άριστουργημα τοϋ γαλλικοθ κινηματοθεάτρου: «Μαμά Κολιμ πρί». 6 Ρίπβρτΐρ —Ρεσιτάλ Παπά ιωάννου. Ή πανελληνΐου καΐ Βιεθνοϋς φή μης πιανίστρια Δνίς Μαρίκα Πα· παιωάννου δίδει μεθαύριον Παρα σκευήν εσπέρας είς τό θέατρον Πουλακάκη ρεσιτάλ ττιάνου μέ έκ λεκτόν πρόγραμμα. ΟΙ φιλόμου σοι κύκλοιτής υόλεώς μας οί ό τοϊοι γνωρίζουν άττό πέρυσι την τέχνην καΐ την δυνατήν προσωπι κότητα τής δίδος Παπαιωάννου είς τάς έρμηνεία των μεγαλυ· τέρων μουσουργών, είνε βέβαιον δτι θά ύτιοστηρίζουν καΐ εφέτος έν σώματι τό ρεσιτάλ τηο, τό ό ποίον καΐ αποτελεί τό καλλιτε χνικόν γεγονός τής εβδομάδος. Κ. ΜυλοποταμΙτης οφθαλμίατρος "Επί τριακονταετΐαν απο¬ κλειστικώς καΐ μόνον είς τα όφθαλμολογικά άσχολούμε- νος, δέχεται, τούς πάσχοντας τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ μιατρεΐον τού, κείμενον παρά τω Καμαράκι πλησίον τής Πολυκλινικής Ηρακλείου. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Είδοποιεΐται τό φιλάνθρωπονχοι νόν Ηρακλείου, ίτι τόΠρατήριον καΐ τό Έργαστήριον τοθ Συνδί ομού παροχής εργασίας είς _άπό ρους χόρας τής πόλεώς μας, με τεφέρθησαν είς τό επί τής όδοθ Κουντουριώτου κατάστημα τοθ κ. Έργαζάκη καΐ παρακαλείιαι 8 πως επί ταίς Ιρχομέναις έορταϊς των Χριστοαγέννων καί νίου ί τους προτιμήση 8Γ άγοράς , καΐ παραγγελίας διαφόρων έ^γοχεί ρων, άσπρορρίύχων κλπ. τό φι λανθρωπικόν τοθτο ?δρι;μα, ί'να δημιουργηθή έργααία διά τάς άπό ρους κόρας δυνάμενα; ούτω διά τής έντίμου εργασίας των νά κερδίζωαι τόν άρτον των καί των πτωχών οικογένειαν των, δοθέντος μάλιστα ϊτι αί παραγγι λίαι έκτελοθνται είς πολύ συμ φερούσας τιμάς* μόνον κέοτους. (Έκ τοθ γραφείου) Πλάκες μέ δλα τα νέα τραγούδια. Μονον στ·δ ΜΑΡ,ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ,
  Μ«
  ?. Όϊ
  ι··".
  ,βρ*1!
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Έ γκυκλοπ α ιδ ε ί α
  Οί Άθλιοι.
  νά
  Αι* έκείνους πού
  πλουτ.ζουν τάς
  θέλουν
  γνώσεις των.
  Κατά
  ιχής σία
  Οί βασιλείς τής Γαλλίας έχρΐοντο έν τή μη
  τροπόλει των Ρημών (Ρέϊμ)' τόν ναόν εκείνον άν]
  τικατέστησε τό δημαρχείον των Παρισίων. ( Γ'.
  Αυτή ή αντικατάστασις ήμίσεος θρόνου είς' Ή άναλογία είνε διά την Δ*
  την θέσιν άκεραίου υπήρξεν «ΐ-ργον τοΰ 1830 ε- νιμαρχΕαν 107, διά την ΓερμανΕ-
  τους». Άφοΰ δμως άπεπεράτωσαν αύτό οί έπιτή- «ν 121, διά την ΣουηδΕαν 101!
  δειοι, ανεφάνη τό μέγα έλάττωμα τής λύσεως αύ· Τό μεγαλειτέρον Βμω; ρεχόρ νό
  των 6τι δηλαδή ταυτα πάντα εγένοντο παρά τό θων τέκνων—ώς πρός τούς λευ
  απόλυτον δίκαιον. κου; άποίκους δμως μόνον—ίχει
  Τό απόλυτον δίκαιον άνεβόησε.— Διαμσρτΰρο ν* επιδείξη ή Ίαμαϊχή. Ή Έλ-
  μαι! καΐ έπειτσ, πρδγμα φοβερόν, έκρΰβη έν τή λάς είς τό κεφάλαιον αύτό δύνα
  σκιφ. ' ται νά χαρακτηρισθή ώς μία άπό
  Ό Λουδοβΐκος Φίλιππος ήτο σπάνιος άνήρ· εί τά? ήθιχωτέρας, άν δχι ή ήθιχω
  χε πασάν Ιδιωτικήν αρετήν καί πολλάς των δημο- τεΡ* Χώοα «Ο κόσμου.
  σΐων έφρόντιζε πολΰ διά την υγείαν τού, διά την τούς άριθμούς τής σουηδιχή.
  περιουσίαν τού, διά τόν εαυτόν τού, διά τάς υπο τιστικής επί χιλίων τέκνων ποΰ
  θέσεις του' έγίνωοκε την αξίαν ενός λετττοθ τής γεννώνται έν Έλλάϊι μόνον τά
  ώρας, δχι δμως πάντοτε καΐ την αξίαν ενός ε-, 14 είνε νόθα. Δικαιολογοϋ,ται
  τους· νηφάλιος, ίλαρός, είρηνικός, υπομονητικός· 8Ι*ωί άρχεται έπιφυλάξεις ώς πρός
  άγαθός άνθρωπος, καί άγαθός ήγεμών, κοιταζόμε ,τον αφορώντα την Έλλάία άριθ-
  νος είς μίαν καί την αυτήν κλΐνην μετά τής γυναι μόν τής σουηδιχής στατιστικήν,
  κός τού. Έγίνωσκεν δλας τάς γλώσσας τής Εύ διότι ή στατιστιχή δέν Ιχει φθ£
  ρώπης, τό δέ σπανιώτερον τάς διαλέκτους παν·!°ει έν -λλάδι εις σημείον
  τος συμφέροντος, καί έλάλει αύτάς· θαυμαστάς ^'ό^τ,ος· _«„„
  άντιπρόσωπος τής «μεσαΐας τάξεως», άλλ' ύπερέ ΙΗ^ΑΙΑ ΚΑΙ Ν&Λ ΙΐΜΛΗ.
  χων αυτής καί κατά πάντα τρόπον άνώτερος αύ Ποίον έθνος τής γής συγχεντρω
  τής. Εΐχε τό εξαίρετον πνεθμα, δτι, έ,ώ έξετίμα «ι την μεγαλειτέραν νεο-ητα;
  τό έξ οδ κατήγετο γένος, έβσσΐζετο κυρίως είς τήν;Πθ'« Χω?α ^ ™ /π'δεί^ ^
  Ιδίαν τού άξ'αν, διά καί άπεκάλει εαυτόν Αύρη μεγ«λείτερον ποσοστόν παιδιων
  λιανόν, καΐ δχι Βουρβόνον. Έν δσφ ετύγχανε μό-1 *«* ™° συνολ^ου της πληθυ
  .1,____Γ__ _.*.·__ι ,___ ..-«-■>" . " "-----Όμο3; Γήν μεγαλειτέραν αναλο
  Άπό όλα δι* δλους
  1850 ΕΚΑΤΟΜ. ΑΝΘΡΩΓΪΩΝΙ
  τε
  νόν γαληνοτάτη ύψηλότης, ήθελε νά λογίζεται
  πρώτιστος των πριγκήπων, άλλ' άφ' ής ημέρας 'έ
  γινε βασιλεύς, κατέστη κοινάς πολίτης ΧαρακτηρΓ-
  σμένος ώς φιλάργυρος, άλλ'δχι καί άποδεδειγμένος
  ήτο κατά βάθος οΐκονόμος, έξ έκείνων δμως των ά
  φειδώς δαπανώντων διά μίαν φαντασίαν ή διά τό
  χρέος των.
  Λόγιος, άλλά μικρόν εύαίσθητος πρός τα γράμ
  γίαν είς παιδία ήλιχίας μέχρι
  πέντε έτών Ιχει νά παρουσιάση
  κατά τάς τελευταίας της ^στατιστι
  κάς ώς πρός την Ευρώπην τού
  λαχιστον ή Ρωσσία. Επί χιλΕων
  κατοίκων της τουλάχιστον οί 102
  ευρίσκονται εις παιδικήν ηλικί¬
  αν Δευτέρα άρχεται ή Βουλγα¬
  ρία μέ 142 επί 1000 κατοικίαν,
  ΐ άχολουθεΐ κατά σειράν τρΕ·
  τη ή Ελλάς μέ 123 παιδία επί
  χιλΕων κατοίχων Έ Ελλάς λοι-
  πδν τρίτη κατά σειράν Ιρχομίνη
  είς την συγκέντρωσιν μεγαλειτέ
  ρου ποσοστού παιδιων επί τοΰ
  συνολιχοθ πληθυσμοϋ, δύναται
  εύλόγως νά χαρακτηρισθή ώς έ'
  να Ιθνος νέον. Είς την ΠολωνΕ
  αν ή άναλογία είνε 11.8 παιδία
  επί χιλίων κατοΕκων, είς την Γερ
  μανίαν 9(>, είς την Ιταλίαν 93,
  είς την Γαλλίαν 91. είς την Αγ
  γλίαν 88. Ή Γαλλία προπολε
  μΐκώς είχεν αναλογίαν 89 πχι
  διών επι 1000 κατοίκων, άρα έμ
  φανΕζει σήμερον έλαφράν, πρόο
  δόν πρός την ανανέωσιν της.
  Αι συγκοινωνίαι
  της επαρχίας Σητείας.
  ΣΗΤΕΙΑ Δ)βριος (άντχποχρι [χιαχαί δΒοί δαπάναις τοθ έπαρ
  τοϋ μας).— Φαίνεται δ μεγάλος |χιαχοα ταμείου χαί διά προσωπι
  ΟΙ ΑΙΦΝΙΔΙΟ1 ΘΑΝΑΤΟΙ
  πόθος των Σητειαχδν, ή έπιχαι'!
  νωνία των μέ την άλλην Κρήτην
  δι" αμαξιτής δδοθ, θά έχπληρω
  θη επί τέλαυς χαΐ μάλιστα πολύ
  ταχέως Ή έδός Σητείας—Παχεί
  άς Άιιμου έχει προχωρήσει άρχε
  τα. 'ΉΙη έχει διανοιχθή μέχοι
  τή; Σφάκας δπου καί εφθανε
  τό αυτοκίνητον μέχρι προχθές ά
  χόμη, πρίν άρχίσίυν αί συστη
  χτιχαΐ βροχαί. Υπολείπετο» ά
  ίμη ή διάνοιξις ολίγων χιλιο
  .έτρων μεταξύ Σιράκας καΐ Λά
  τρου πού έλπίζεται δτι θά επι
  μέχοι τής προσεχούς ά-
  'αίξεως. Δΐδομένου δέ 2τι έν
  ώ μεταξΰ γίνεται καί ή κυλίν
  ρωσις πού Ιχει φθάσει ήδη
  μέχρι Μυρσίνης, δπολαγίζεται 8τι
  άπό τοϋ προσεχοθς θέρους ή συγ
  <οινων'α Σητείας καί άλλης Κρή θά εξασφαλισθή πλέον δριατι κώς καί μονίμως. Άς σημειωθή, δτι έχ παράλ¬ ληλον ήρχισαν καί συνεχίζονται αί έργασ'αι διά την κατασκευήν καί τής άλλης μεγάλης συγκοινω ιακής άρτηρίας Σητείας—Αιθι νών—Ιεραπέτρας ένώ ταύτοχρό νως κατασκευάζονται καί πλεΐ σται 8σαι άλλαι μικρότεραι έπαρ Α'. "Η συχνότης των αίφνιδίων θα νάτων ήρχισε νά προκαλη^ την προσοχήν των ιατρών. Δέν παρέρ ματα· 'εύπατρίδης, άλλ* δχι Ιππότης- άπλοϊκός. Χ«αι μ·.« ήμέρα χατα την όποί ναλήνιος καί ψυχρός" λατρευόμενος υπό των ο[>νν« μή συμβή ενας αίφν διός
  κείων καί των οίκετών τού- ευχάριστος έν τή συ,Βάνατος Πότε ττρόχειται περΐ Ι
  ναναστρςφή, πολιτιτικός οΰπω αίωρούμενος είς δ- ,νος διασημου άνδρας τοθ όποίου
  νειρα' Ολος κατεχόμενος υπό τοϋ άμέσου συμφέ τόν αίφν διον θανατον αναγγέλ-
  ροντος, κυβερνών πάντοτε έκ τοϋ σύνεγγυς, άνε-,λουν α£ εφημερίδες, πότε πρό-
  πΐδεκτός μνησικακΐας καί άνεπίδεκτος εύγνωμοσύ :«ιται περί ενός καλλιτέχνην
  ! ίϊ ί ό ά εύ η λ|χ»1 «*™ «ερί ένδς πτωχ6υ τδν
  πΐδεκτός μνησικακΐας καί άνεπίδεκτος εύγνμ χη
  νης! έίιτήδϊιος είς τό νά επιτύχη την -λΕΙΟνο-|χ»1. «*™ «ερί ένδς πτωχ6υ τδν
  ψηφΐαν τίς Βουλής. νά παρισια ώς σφάλλον τό μυ Οποίον ευρήκαν νεκρόν είς τό πε-
  στ?ρΓώδες κοινόν έκεΐνο, τό ύπογογγύζον είς τά,ζ°'ρίμ»ν. "«λλοΐ έπιστημονες
  θεμέλια τοθ θρόνου' άνοίγων ευκόλως την ψυχήν
  τού, πολλάκις μάλιστα δχι φρονίμως, έπιτηδείως
  δμως πάντοτε' πολυμήχανος" βρύων προσχημάτων
  ή ί βίζ η Γλλί διά της Ευ
  δμως πάντοτε πμήχς βρ χημ
  ή προσωπείων φοβίζων την Γαλλίαν διά της Ευ
  ρώπης, καί την Ευρώπην διά τής ΓσλλΙας- άγα
  πών άναντιρρήτως την- *αχρ~α- τού, άλλά . τιροτι
  μών αυτής την οικογένειαν τού.
  ί^ (συνεχίζεται)
  1939
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΑ
  ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΚΩΝ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ
  Ζάς τταρουσιάζει:
  Τα τιαγκοσμίως γνωστά Ραδιόφωνα
  καί πσρ' δλων άναγνωριζόμενα (μήτε
  των συναγωνιστών έξαιροομένων).
  Χ1Σ ΜΑΣΤΕΡ ΒΟΐΣ (Β.Ο. Α.)
  ΖΕΝΙΘ, ΚΟΣΜΟΦΟΝ
  πραγματικά μοδέλα 1939.
  Γεύματος, μτταταρί-
  ΑΕ0^
  ταρίας.
  Αύτόματος λήψις σταθμών. 64 συν-
  δυασμοΐ τόνου φωνης.
  •Επισκεφθήτε την έκθεσιν μας.
  Τό κατάστημά μας, ουδέποτε είς τάς διαφη-
  μίσεΐ το "ύηερβϊλλε. την πραγματικότης
  τλ Ήλεκτροτεχνικόν κατάστημά Κ. Ν.
  ΤΣΑΓΚΑλρΑΚΡΗ με'ταφρόζετα^ είς έγγυη-
  οιν, έμπΝστοσύνη, πρόοδον
  Ζπτήσατε ^
  κατ? εύθεταί άπό την πηγήν.
  Ή μεγα&α έν Κρήτ, έκθεσις Ραδιοφώνων.
  ΑΙ καλλίτεραι τιμαί.
  ΑΙ μεγαλύτεραι ευκολίαι.
  άπό περιέργειαν.
  ΓΓΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  προσεπάθησαν νά προσ5ιορίσουν
  τα αϊτια των αίφνιδίων θανά-
  των χωρίς δμως νά καταλήξουν
  είς οριστικόν συμπέρασμα. ΈχεΙ-
  νο μόνον πού έξάγεται άπό τάς
  μελέτας των διαφόρων ιατρών
  τής Αγγλίας, τής Γαλλίας, τής
  Γερμανίας καί τής Ίσπανίας είνε
  δτι εις τάς περισσοτέρας περιπτώ
  σεις δ αίφνίδιο; θάνατος έφεί
  λεται είς καρδιοπάθειαν ή είς
  ασθένειαν ή έλαττωματικότητα
  τοΰ κυκλοφοριαχοθ συστήματος.
  (συνεχίζεται)
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τπλεφ. 551.
  "Ολα τα ειδή ΞΥΛΕΙΑΣ
  εις τιμάς έκτός συναγωνισμοθ
  θά εΰρητε εις την:
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ
  Ε. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  κης εργασίας των χατοίκων. Αί
  διά ξηράς έπομένως συγκοινωνίαι
  τής επαρχίας Σητείας θά τακτο-
  ποιηθοθν χαΐ θά έξασραλισθοθν
  πολύ συντόμως χάρις είς τα έχτε
  λούμενχ ή5η δ^ιχίι ?ργα.
  Άλλά χαί ή θαλασσία "συγχοι-
  νιονία πιστεύομεν £τι θά ρυθμι-
  σθή καλυτέρα, ώυτε νά μην 2ρ
  χεται Κυριακήν τό ατμόπλοιον
  καί νά έπιβαρυνώμεθα μέ διπλά
  φορτοεκφορτωτιχά, λόγφ τής άρ
  γίας. Επί τη προόψει δέ πυχνώ
  σεως τών,προσεγγίσεων άτμοπλοί
  ων καί ίσποφδρων, λόγφ τής αυνε
  χοθς αυξήσεως τής παραγωγής,
  ή Σητεία άντιμετωπίζει ήδη τό
  πρόβλημα τής κατασχιυής μέγα
  λων ααγχρόνων, άσφαλών λιμένι
  κων ίργων. Διότι ωρισμέναι ά
  νεμοι προσβάλλουν τόν λιμένα μ*ας
  καί καθιστοθν δύσκολον την φιρ
  τοεκφόρτωαιν λόγφ τής θαλασσο
  ταραχής. Έπειδή δμως τό ζήτη
  μα είναι σοβαρόν διότι ή δαπϊ
  νη θά είναι μεγάλη, μελεταται
  ήδη άπό πάσης ' πλευράς ωστε
  ν' άποφευχθοθν 'λάθη. "Οΐτωσδήπο
  τε δμως έλτιίζεται δτι συντόμως
  θά ληφθούν δριστιχαί άποφάαεις
  καί θ' αρχίση ή κατασκιυή τοθ
  νέου λιμένος μας.
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
  Διδάκτωρ τοϋ Πανεπιστη¬
  μίου τής Λυώνος.
  Ώς ύπότροφος τοθ Κρά-
  τους επί έπταετΐαν έκπαι-
  δευθεΐ€ είς Λυώνα καί
  Παρισίους.
  Θά δέχεται τούς πά-
  σχοντας έκ πκδολογικών
  καί νευρολογικών νοση-
  μάτων είς τό ιατρείον του-
  όδός Άμαλθείας (πάρο-'
  δος όδοϋ Κατεχάκη, πρώ-
  ην πλατΰ σοκκάκι).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ.μ.
  τηλ. 6 63.
  ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ
  ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
  Ίατροϋ τοθ Πανανείου
  ΔημοτικοΟ Νοσοκομείου
  μετεφέρθη επί τής Λεωφό-
  ρου ΚαλοκαιρινοΟ (Γενί
  Τζαμί) έναντι καταστήμα-
  τος είδών αύτοκινήτων κ.
  Έμμ. Λυδάκη.
  ■^Ωραι έπισκέψεων:
  11—12 π. μ. καί 4—7 μ. μ.
  Όδός Χεΐταν Όγλοϋ.
  Στό Κατάστημά
  ΕΛΕΝΗΣ Β1ΣΙΛ0ΓΑΜΒΡΑΚΗ
  θά εΰρητε τα μοντέρνα κκπέλ
  λκ είς τιμάς κόστους
  Επισκεφθήτε
  σθήτε
  μας' διά νά πει
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΙΤ»ΛΙ»ίΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σ. 1.1. Λ.
  Άνώτεροι δλωνΐΐ
  ΟΕΙΑΦΙΣΤΗΡΕΣ ,.ιΊΡΙΜλ"
  ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  Α. & Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΛ
  Αηλώσατε εγκαί¬
  ρως τάς παραγγελί
  ας σας άποτεινό-
  μενοι είς τόν γενι¬
  κόν αντιπρόσωπον
  διά την Έλλάδα:
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  Όδός 25^ Αύγούστβυ
  Αριθ. τηλεφ. 4-80
  —Ή σημερινή δικάσιμος τοΰ
  ποινιχοδ έφετείου Κρήτης.
  Υπό τοΰ Ποινικοΰ Έφετείου
  Κρήτης (Χανίων) θέλουσιν έκδι
  κασθη σήμερον αί κάτωθι ΰιτοθέ
  σβις: 1) Κατά Π. Δ. 'Ασημομΰτη
  υφασματεμπόρου Αθηνών, όστις
  κ«τηγορεΐτ«ι επί τοκογλυφία καί
  αϊσχροκερδϊία κα'Γαυγκεκριμένως
  ότι επώλει ύφάαματα είς τους
  δημοσίου; ΰπαλλήλους είς τιμάς
  ανωτέρας της πραγματικάς άξίας
  των. 2) Ί. Δ. Χανιαδάκη έμπώ
  ρου άνταλλακτικων, κατηγορου
  μένου επί Μλθπίί. 3) Ξεν. Δ. Τζα
  τζιμάκη έκ Σφακίων, κατηγορου
  μένου επί αδίκω επιθέσει. 4) Μα
  νούσου Γ. Ντουρουντοϋ έκ Σφα
  κίων κατηγοοουμενου επί τραύ
  μασι, κατοχνί δπλου καί παρανό
  μω όπλοφορία. 5) Ε. Βιτωρίκη έκ
  Ροδοβανίου Σϊλίνου, κατηγορου
  μένου επί συκβφαντικί) δυΐφημη
  σει. 6) Στυλ. Γ. Χατζηδάκη καΐ
  Ρύθυμ. Ν. Κουκουνάκη έκ Κισσά
  μου, κατηγορουμένων επί κλοπίί
  καί 7) Ν. Α. Παπαδάκη έξ Άπό
  κορώνου κατηγορουμένου διά
  προμελετημένα τραύματα κατά
  τοϋ Στυλ. Παπαδολκμπάκη.
  — Έθνική Διεθνής Βιομηχα
  νίκη Έκθεσις Ζαχαροπλα
  στικής καί είδών Διατρο-
  φης.
  Τά Σωματεΐα Ζαχαροπλαστών
  διοργανοϋβι τό συμπράξει πολ
  λών έπισιτιβτικων οργανώσεων,
  την πρώτην μεγάλην αυτών ώς ά
  νω "Εκθεσιν (11 — 20 Φεβρουκρίου
  1939) έν τω Ζαππείω Μεγάρω, υπό
  την Επίτιμον Προεδρίαν τοΰ
  προέδρου τής Έλληνικη; Κυβερ¬
  νήσεως κ. Ί. Μεταξά.
  Ή συμμετοχπ 'Εκθετων καΐ
  Α συρροη έπισκεπτών είς «ΰτήν
  προμηνΰεται όγκώδος. ΑΙ κατα
  φθάνουσαι καθ' εκάστην ζητπ ν
  αεις έκ τε τοΰ έσωτερικοΰ κ«ϊ
  τοΰ έξωτβρικοΰ δέν αφίνουσιν ού
  δεμίαν περί τούτου αμφιβολίαν.
  'Επίσης μεγάλη άναμένεται η πά
  ρουσία τοΰ έπαγγελματικοϋ κό
  σμου της Ελλάδος κ.αι των γει
  τώνων κρατών, τόν οποίον θά
  συγκεντρώση τό κατά τόν αΰ
  τόν χρόνον συνερχόμενον έν Ά
  θήναις Πανελλήνιον Συνέδριον
  Ζαχαροπλαστών, Ή έπιτυχία τής
  Εκθέσεως δύναται συνεπώς νά
  θεωρηδή ώς απολύτως έξησφαλι
  σμένη.
  Ή "Εκθϊβις παρέχει μίαν ίξαι
  ρετικίιν -ευκαιρίαν είς τούς βιο
  μηχανικους καΐ έμπορικοΰς θ'ϊ
  κους καΐ τά παρ' αυτών προμη
  θβυόμενα έπισιτιστικά έπαγγέλμα
  τα, οπω; έπιδείξουν την συντελε
  σβεΐσαν άπόπάση;άπόψεω;εξέλιξιν
  καί πρόοδον έν τφκλάδωκχΐδιαςρω
  τίσουν τό κοινόν επί τής κχταβαλ
  λομένης προσπαθείας καΐ άμίλλης
  πρός Ικανοποιητικόν έξυπηρέτη
  σίν τού.
  —Έπανάληψις Δημοπρασίας.
  Τό Αστυνομικόν τμήμα Ήρα
  κλείου ανακοινοί ότι την 11 Δέ
  κεμβρίου ημέραν Κυριακήν καΐ
  ϋραν 10—12 π. μ. έν τοίς γρα
  φϊίοις αυτού καΐ ενώπιον άρμο
  δίας έπιτροπής έπαναλαμβάνεται
  η πλειοδοτικη δημοπρασία έκ
  χωρησεως δικαιώματος σφραγίσε
  ως μέτρων καΐ σταθμών Ήρακλΐί
  ου περί ής ή άπό 17 Ν)μβρίου
  1938 διακήρυξίς μας καΐ παρακοι
  λούνται οί βουλόμενοι έπιδιορ
  θωταΐ ή σφραγισταϊ μέτρων καΐ
  σταθμών όπως προσέλθωσι καί λά
  βωσι μέρο;.
  Οί σχετικοΐ δροι τής διακηρΰ
  ξεως ευρίσκονται έν τοίς γραφβί
  οις τοΰ τμήματος καΐ των ΰποδ)
  σεων χωρβφυλακης ίνθα οί βου
  λόμίνοι δύνανται νά λάβωσι
  γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τή 5 Δεκϊμβρί
  ου 1938.
  Ό Διοικητής τοθ τμήματος
  Λαζαρκτος 'Αθβνάσιος
  •Ανβ)ρχββ
  Ιιιϋ!
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα Ιναντι Πσλ. ΝομαρχΙας
  Α Ν Ο Ρ Θ.Ω Σ Ι Σ
  Πρωΐα Τετάρτης
  7 Δεκεμβριού 1938
  Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ
  ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΕΓΚΑΙΝ1ΑΖΕΤΑΙ ΝΕΑ
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΙΛΙΚΟΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΝ ΔΥΟ ΧΟΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ β Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Έίδήαεις έκ Πα¬
  ρισίων άναφέρουν ότι ή υπογραφή τό
  άπόγευμα σήμερον τής δηλώαεως φιλί-
  άς μεταξύ Γαλλίας καί Γβρμανίας, σχο
  λιάζεται ίκανοποιητικώς υπό των ήμιε-
  ηισήμων δημοσιογραφικών κύκλων.
  Διά τής δηλώσεως ταύτης τονίζεται
  ότι αί δύο χώραι έγκαινιάζουν νέαν πε
  ρίοδον σχέσεων, στηριζομένου επί τής
  άμοιβαίας φιλίας καί τού άμοιβαίου
  σεβασμού των συμφερόντων των.
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΜΕΑ ΤΗΣ Λ1Θ0ΥΑΝΙΑΣ
  ΕΛΑΒΟΝ ΧΩΡΑΝ ΧΟΕΣ
  ΑΝΤΙΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΕΚΑΗΛΡΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ β Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτερικού ότι είς τό Μέμελ τής
  Λιθουανίας έλαβον χώραν έκδηλώσεις
  βτρεφόμεναι εναντίον των βλέψεων τής
  Γερμανίας επί τής περιοχάς ταύτης καί
  υπέρ τής διατηρήσεως είς αυτήν τής
  λιθουανικής κυριαρχίας.
  ΕΒΟΜΒΛΡ&ΙΣΒΗ ΕΚ ΝΕΟΥ
  Ο ΑΙΜΗΝ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Δεκεμβριού (τού αν
  ταποκριτού μας).—-Κατά τάς έξ Ίσ-
  πανίας πληροφορίας ό λιμήν τής Ιβαρ·
  κελώνης καί γενικώς αί στρατιωτικαί έγ«
  καταστάσεις καί τα κεντρικά σημεία τής
  πόλεως, έβομβνρδίβθησαν έκ νέου σφο¬
  δρώς υπό των έθνικών.
  ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΜΕΤΟΠΑ
  ΣΥΝΕΧ1ΖΕΤΑΙ ΗΡΕΜΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Πληροφορίαιπρός
  τό Πρακτορείον Χαβάς άναφέρουν ότι
  έξακολουθεί ή ήρεμία είς τα ίσπανικά
  μέτωπα. Ουδεμία άξία λόγου πολεμι-
  κή επιχείρησις εσημειώθη τάς τελευταί¬
  ας ημέρας είς όλα τα μέτωπα τόσον τής
  κεντρικής όσον καί τής ανατολικώς Ί-
  βπανίας.
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ
  ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΠΙ ΘΕΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—»'Εκ τής "Απω
  'Ανατολής τηλεγραφοΰν ότι οί Ίάπω-
  νες έτοιμάζουν γενικήν επίθεσιν εναντί¬
  ον των Κινέζων αποβλέποντες είς την
  εκκαθάρισιν ωρισμένων περιοχών κυρί-
  ως έκ των άτάκτων βτοιχείων άτινα ε¬
  πι κρατούντα έπιφέρουν φθοράν είς τόν
  στρατόν των.
  Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΖΟΥΩ
  ΦΕΡΕΤΑΙ ΚΛΟΝ1ΣΘΕΙΣΑ
  ΑΘΗΝΑΙ β Δεκεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Σημεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι ή
  θέσις τού Γενικού Γραμματέως τής 'Έρ
  γατικής Συνομοσπονδίας τής Γαλλίας
  κ. Ζουώ φέρεται κατά νεωτέρας άνα
  κοινώσεις, κλονισθείσα.
  ΚΑΙ ΞΕΝΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Δεκεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Τόν πρωθυπουργόν
  κ. Μεταξάν επεσκέφθη σήμερον ό πρε-
  ββευτής τής Ι'ερμανίας όστις ^καί βυνω
  μίλησε μετ',αύτού επ» αρκετόν.
  Τα σχόλια διά τόν λόγον τού Τσιάνο
  επι τού γαλλοϊταλικοΰ ζητήματος.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Δεκεμβριού (τη,
  λεγραφικώς).—Αί γαλλικαί έ-
  φημερΐδες άναφερόμεναι είς
  τάς δηλώσεις τοϋ Τσιάνο επί
  τοϋ άνσφυέντος τελευταίως
  γαλλοϊταλικοΰ ζητήματος, πα·
  ρατηροϋν δτι αυται δέν διευ-
  κρινίζουν σσφώς τάς Ιταλι¬
  κάς προθέσεις.
  Ώς γνωστόν είς τάς δηλώ-
  σεις ταύτας ό Τσιάνο έτόνι
  σεν δτι ή ίταλική κυβέρνησις
  δέν εύθύνεται διά τάς έν τή
  Βουλή έκδηλώσεις, πάντως 8
  μως φρονεί δτι άν ή Γαλλία
  έπιθυμή ειλικρινώς την ίταλι
  κήν φιλίαν όφείλει νά προβή
  είς ωρισμένας παραχωρήσεις.
  —Νεώτεραι πληροφορίαι έκ
  Τύνιδος άγγέλλουν δτι είς τάς
  έκεΐ διαδηλώσεις εναντίον τής
  Ιταλίας, έλαβον κυρΐως μδ-
  ρος Ιταλοί άντιφασισταί, Έ
  βραΐοι καί πολλοί μουσουλ
  μάνοι.
  Έπίσης βεβαιοθται δτι ή Ά-
  στυνομία έλαβε μέτρα δπως
  μή έπαναληφθοθν αί σκηναΐ
  αδται μολονότι οί Γάλλοι ύπή
  κοοι καί μέγα μέρος τοΰ πλη-
  θυσμοθ δεικνύουν ψυχραιμίαν
  άπέναντι των Ίταλών.
  ΡΩΜΗ 6 Δ)βρΙου (τηλεγρα
  φικώς).—ΑΙ ιταλικαι έφημερΐ-
  οες άναφερόμεναι ρίς τάς
  διαδηλώσεις τής Τύνιδος καί
  τής Κορσικής ίσχυρίζονται δτι
  αυται έσκηνοθετήθησαν υπό
  των γαλλικών άρχών. Αί έ
  φημερίδες έπιρρΐπτουν την εύ
  35Πρωίνή
  θύνην των γενομένων είς την
  αστυνομίαν καί ζητοΰν αύστη
  ράς κυρώσεις εναντίον των
  ύπαιτίων.
  Τό «Πόπολο ντ' Ιταλία» καί
  άλλαι έφημερίδες έπανέρχον-|
  ται σήμερον επί των έν
  Γαλλία έκδηλουμένων άντιφα'
  σιστικών τάσεων αί οποίαι ώς
  λέγουν συνεχιζόμεναι θά κα-
  τασ:ησουν ουτοπίαν την γαλ-
  λοίταλικήν συνεννόησιν.
  —Ό λόρδος Πέρθ συνηντή
  θη χθές Δευτέραν μετά τού
  κόμητος Τσιάνο. Αντικείμενον
  τής συνομιλίας ταύτης ήτο ή
  δημιουργηθείσα οξύτης των
  γαλλοϊταλικών σχέσεων καί
  ή επίτευξις έξομαλύνσεως των
  εκατέρωθεν διαφόρων.
  Ή έμπορική κίνησις Ηρακλείου
  κατά τόν παρ. μηνα Νοέμβριον.
  Κατηρτίσθη υπό τοΰ άρμο·
  δίου τμήματος τοΰ ΤελωνεΙου
  Ηρακλείου ή στατιστική περί
  τής είσαγωγικής καί έξαγωγι
  κης κινήσεως των έμπορευ-
  μάτων κατά τόν μήνα Νοέμ¬
  βριον.
  Συμφώνως πρός τα έν αυτή
  διαλαμβανόμενα στοιχεϊα αί
  μέν είσαγωγαί κατά τόν άνω
  τέρω μήνα άνήλθον είς 2 379
  1711 χιλιόγραμμα διαφόρων έμ
  |πορευιιάτων, συνολικής άξίσς
  δρ.14 205.862, αί δέ έξαγωγαί
  είς 3.263 941 χιλιόγραμμα άν-
  τιπροσωπεύοντα αξίαν δραχ.
  49 128 666.
  Έκ των έξαχθέντων εγχω¬
  ρίων προϊόντων ή Γερμανία α¬
  περρόφησε τοιαΰτα άξίας δρ.
  26.927.547, ή Αγγλία 5.8*20.
  841 δρχ., ή Τσεχοσλοβακία 4.
  142.130 δρ., ή Γιουγκοσλαυία -
  2 365.069 δρ., ή Αϊγυπτος Ι.'
  852 653 δρ. καί τα λοιπά δι'
  άψοροι άλλαι χώραι.
  Έν συγκρίσει μέ τόν άντί
  στοιχον μήνα τοΰ ετους 1937
  αί μέν είσαγωγαίήλαττώθησαν
  κατά δρ. 1.426.143 αί δέ έξα
  γωγαί ηυξήθησαν κατά δρ.
  6.568 844.
  ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΑΤΥΧΗΜΑ
  _ |
  Ιΐερί την 1.30' πρωϊνήν ιής
  χθές συνέβη αυτοκίνητον άτ6-
  χημα είς την πόλιν μας δπό
  τάς άκολούθους συνθήκας: Τό
  νέον άεροδυναμικόν αυτοκίνητον
  τοθ κ. Μυρ. Σαμαριτάκη, δδηγού-
  μενον δπό τοΰ κ. Γεω(5γ. Άλιγι-
  ζάκη όδοντοϊατροθ παρεξέκκλινε
  τής δδοθ καί άνελθόν επί τ&ΰ
  πεζοδρομίου, Ισως συνεπεία ντε-
  λαπχρίσματος, προσέκρουσεν επί
  τοθ χοίχου τοΰ κοσμηματοπωλεί-
  ου τοθ κ. Άνδρέου Βλάσστ; μέ
  ερμήν. Έκ τής προσκρούσεως
  κατέρρευσεν δ τοϊχος κατεστρά¬
  φη δέ καί τό αυτοκίνητον. ΟΕ
  έπιβαίνοντες κ. κ. Κ. Πολυδά-
  κης ίατρός, Κ. Χρήστου Ιμπορος,
  Έλ Τρικουράκης, Γεώρ. Κεφα-
  λάς καί Κ. Πολυχρονίδης έμπο-
  ρος καί ό σωφέρ Γ. Τρίτσος, κα·
  θώς καί δ όδηγών κ. Γ. Άλιγι-
  ζακης ετραυματίσθησαν κατά τό
  μάλλον καί ήττον σοβαρώς.,
  ΟΙΚΟΝΟΜ Ι ΚΗ ΖΩΗ
  'Λγορά Ηρακλείου
  Σταφίδες:
  Σουλτανίναι α'.
  Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΣΧΟΛΗ
  ΕΜΠΟΡΟ'Υ ΠΑΑΛΗΛΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Πληροφορούμεθα δτι είς τό
  Φροντιστήριον τής Νυκτερινής
  Σχολής Έμποροϋπαλλήλων Ή
  ρακλείου θέλει συνεχισθή καί
  εφέτος ή διδασκαλία των Οί
  κονομικών Μαθηματικών διά
  τούς σπουδαστάς τής Ά
  νωτάτης Έμπορικής Σχολής
  κσί δτι επιπροσθέτως θά δι
  δαχθώσιν ανωτέρα Μαθηαατι
  κά διά τούς ύποψηφίους των
  Στρατιωτικών Σχολών καί
  των Θετικών Επιστήμων υπό
  άρίστων έπιστημόνων. Έγγρα
  φαΐ των ενδιαφερομένων διά
  τάς έν λόγω σπουδάς δύναν
  ται νά διενεργηθώσιν είς τα
  οίκεΐα τμήματα τής Σχολής.
  Η ΕΙΣΑΓΩΠΚΗ
  ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
  Τό υπουργείον των Οίκονο
  μικών δι" έγκυκλΐου τού πά
  ρέχει όδηγίας πρός τάς τε
  λωνιακάς αρχάς έν σχέσει
  μέ τόν καθορισμόν τής είσα
  γωγικής ίκανότητος των βιομη
  χανιών των παραλαμβανου-
  σών πρώτας ΰλας επί , πρόσω
  ρινή άτελείςι πρός βιομηχανο
  ποίησιν.
  ΕΠΕΤΡΑΠΗΣΑΝ
  ΥΠΕΡΩΡΙΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
  Υπό τοθ ύφυπουργείου Ερ¬
  γασίας διετάχθησαν αί έπιθε-
  ωρήσεις εργασίας δλων των
  πόλεων δπως χορηγοΰν αύθη
  μερόν τάς αίτουμένας έκ μέ-
  ρους των βιοτεχνικών έπιχειρή
  σεων ύπερωρίας επί τή κατα-
  βολή των υπό τού νόμου όρι
  ζομένων άμοιβών είς τούς έρ-
  γαζομένους.
  Καραμιτ.
  Ελεμέδες α'.
  β'·
  ΚοινοΙ
  Ταχτάδες α'.
  β'.
  Σταψίδες μαύραι
  " Ελαια 3-5ο
  16. —17.50
  14.— 15.
  12. —13
  9.-11.-
  5. - 7.-
  8.-
  7.
  6.50-
  5.50 -6.
  23.50
  Ο ΤΙΤΛΟΣ
  ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣΣΥΝΟΙΪ1ΟΣΠΟΝΑΙΑΣ
  Ή Διοίκησις τής Γενικής Συ
  νομοσπονδίας των Έργατών
  τής Ελλάδος απεφάσισεν δ
  πως άπό τής 1ης ','ανουαρίου
  μεταβάλη τόν τίτλον τής Συνο
  μοσπονδίας είς «"Εθνικήν Συ
  νομοσπονδίαν Έργατών τής
  Ελλάδος. »
  ΚΡΗΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
  Υπό τοθ Πανεπιστημίου Άθη
  νών εδόθησαν πρός δημοσίευσιν
  τα άποτελέσματα των έξετάσε
  ών τής Ίατρικής Σχολής Μετα
  ξύ των έπιτυχόντων συγκαταλέ
  γονται καί οί κάτωθι Κρήτες:
  Σ. Άνδρουλάκης, Ι. Άλπάκης,
  Κ. ^.Βλαχάκης, Α. Γαβαλάς, Κ.
  Γαβαλάς, Γ. Γερακάρης, Α. Δέ
  λιτσάκης, Αίκ. Ήλιομαρκάκη, Ε.
  Καταουνάκη, Γ. Κωτ.τά<ης, Φ. Κω^στανταράκης, Ι. Κωστάκη:, Β. Λιονάκης, Ε. Λυκαράκης, Ε Λίτινας, Κ. Μοσχαβάκης, Ε. Μανουσάκης, Α. Μαραγκουδάκης, Α. Μαρκάκης, Ε. Παπαδάκης, Β. Πλευράκης, Γεώργ. Περουλιός, Κωνστ. Παναγιωτάκης, Γεώργ. Παυλάκης, Κ. Ρουμπάκης, Ι. Σκανδαλάκης, Ε. Σαραντάκη, Ν. Τακάκη. Είς τό μαθηματικόν τμήμα επέτυχον οί Γ. Νικολακά κης, Έμμ. Άγαθάκης. Κ. Πετρά κης καί Σ Λουλακάκη;. Είς τό Χημικόν οί Κ. Καλαμαράκης, Ν. Μπιράκης καί Ιω. Παντελάκης. Είς τό Φυσικόν 6 1. Καρδαμά- κης. Είς την Όδοντ'ιατρικήν σχολήν επέτυχον έξ άλλου οί Κ. Βαλάκης, Μ. Συμιακάκης καί Στ. Συκελάκης. ϊ ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Κατά την προχθεσινήν κλή¬ ρωσιν τοθ δανείου τής Κτημα τικής Τραπέζης 7 ο)ο τοϋ 1926 έκληρώθησαν οί κατωτέρω ά ριθμοί κερδίζοντες έκαστος τό έναντι τού σημειούμενον ποσόν: Ό άριθμός 104103 δραχμάς 400.000, ό άριθμός 184768 δρχ μάς 100.000, οί άριθμοί 429894 καί 703141 άνά 50.000, οί ά- ριθμοί 351444, 446851, 4827 καί 519158 άνά 25 000 δραχ μάς καί οί άριθμοί .531247, 277000, 739, 878, 757946, 545286, 582772, 88328, 729134 420346 καί 626541 άνά 10 000 δραχμάς Εκαστος. Ο ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Τό σημερινόν πρόγραμμα τοθ ραδιοφωνικοθ σταθμοΰ κατηρτί¬ σθη ώς εξής: Ώρα 6 μ μ. μετεωρολογικόν δελτίον χρηματιστήριον, 6.15' βιεννέζικη μουσική, 7 «ή ώρα τοΰ παιδιοΰ», 7.15' ήα'. στρατιω τική μουσική τής φρου ρας Αθηνών δπά την δ)νσιν τού γενικοθ άρχιμουσικοθ των στρατι¬ ωτικών μουσικών κ. Β. Σωζοπού λου, 7.45' άπόσπασμα άπό την ό περέτταν «ή πριγκήπισσα τής Τσάρντας» τοθ Κάλμαν μέ την κ. Πάολα Νικολέαχο, τόν κ. Μχνια τάκην καί την μικράν ορχήστραν τοΰ σταθμοθ, 8.45' δμιλία τοΰ καθηγητοθ τοθ Πανεπιστημίου κ. Σΐέλιου Σπεράντζα μέ θέμα «ή μητέρα γιά τό στόμα καί τα δόντια τοθ παιδιοθ της>, 9 μου
  σική δωματίου δπό των κ. κ.
  Γκουαρίνα, Κολάση καί Λέ«κα·
  τα τρία τοθ Μπράμς διά πιάνο,
  βιολι καί γ.όρνο, 9.30' είδήσεις,
  9 45' μικρά όρχήστρα τοΰ σταθ
  μοΰ, 10 45' έίδήαεις, 11 συνέχεια
  τής μιχρας όρχήστρας, 11 30'
  μουσική χοροΰ.
  ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΑΕΞΕΩΣ
  Ή διά την Παρασκευήν αγ
  γελθεΐσα διάλεξις είς την
  Λέσχην Έπιστημόνων, τοθ Ι-
  ατροθ κ. Κ. Πολυδάκη μέ θέ¬
  μα: «Αί βιταμίναι», άναβάλλε-
  ται λόγω ασθενείας τοϋ όμι
  λητοθ.
  ΟΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΑΙ ΚΕΝΩΝΑΟΧΕΙΩΝ
  Κατά χθεσινήν δπόμνησιν έχ
  τοθ Τελωνείου την 31 τρέχ. λή
  γει ή ταχθεϊσα εύεργετική προθε-
  σμία διά τούς άποταμιευτάς
  κενών δοχείων, άποταμιευθέντων,
  ή άποταμιευθέντων καί παραλη
  φθέντων είς ελευθέραν χρήσιν
  μέχρι τέλους τοθ 1ί·34, έπανε
  ξαχθέντων δέ μέχρι τέλους Φε
  βρουαρίου 1938, δι' ής οΰΐοι ά
  παλλάσσονται των δφειλομένων τό
  κων δπερημερίας. Κατά την ευερ¬
  γετικήν διάταξιν ή καταδολή των
  10)100 των είσαγωγικών τελών
  έπιτίέπεται δπως ενεργηθή μέχρι
  τέλους τού τρέχ. μηνός άλλ' επί
  τή καταβιλ^ των νομίμων τόκων
  δπερημερίας δπολογιζομίνων άπό
  1 Απριλίου 1938.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΤΟΣ
  Τό υπουργείον Γεωργίας ά-
  νεκάλεσε διαταγήν τού διά
  τής οποίας πρό τής έξαγω-
  γής είς Αίγυπτον μέλιτος ύ-
  πεχρεοΰντο οί έξαγωγεΐς νά
  άποστέλλουν πρός αύτό δεΐγ
  μα τού πρός εξαγωγήν έμπο-
  ρεύματος.ρ
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΓΓΛΙΑ
  ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΚΛ ΔΕΙΟΟΪΝ
  ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΛ11ΛΗΗ
  ΤΟΥ ΜΕΣΙΙΕΙΑΙΘΥ Κ1ΙΕΣΤ1ΤΙΣ
  ΕΙ! ΕΠΙ»
  II
  ΙΙΜΙΤΜΒ
  ΑΘΗΝΑΙ β Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Κατά τα άναγγελ-
  λόμενα έκ Παρισίων καί Λονδίνου ή
  Γαλλία καί ή Αγγλία δέν είναι διατε-
  θειμέναι νά δεχθούν μεταβολήν'τού κα-
  θεστώτος τής Μεσογείου πρό; όφελας
  άλλων δυνάμεων.
  Έκ παραλλήλου τηλεγραφείται ότι
  αί σχέσβ-ις Γαλλίϊς καί Ιταλίας έχουν
  έπιδεινωθή άνησυχητικώς, τής Γαλλίας
  πειθομένης ότι αί βλέψεις επί τής Τύ·
  νιδος καί τής Κορσικής τής Ιταλίας
  άνταποκρίνονται είς την επιθυμίαν των
  πολιτικών κύκλων τής Ρώμης.
  ΔΥΣΜΕΝΗΣ Η ΕΝΤΥΠΟΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ Α Γ Γ Μ ΚΗ Η ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΕΚ ΤΟΝ Δ«Ι) ΤΟΥ ΠΙΡΡΟΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ β Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).·— Καθ'^ α τηλεγρα ·
  φούν έκ Λονδίνου,είς την αγγλικήν πρω
  τεύουσαν προύξένησαν δυσμενή έντύπ&>·
  σιν αί δη>ώαεις τού Νοτιαφρικανοΰ ύ-
  πουργού κ. Πιρράου επί τής έν Εύρώ-
  πή καταστάσεως καί τού μέλλοντας τής
  είρήνης.
  Ο ΠΙΡΡΟΟΥ ΒΕΒΑΙΟΣ
  ΑΙΑΤΗΝ ΠΡΟ,ΕΧΗ ΑΙΕΒΜΗ ΚΡΙΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Αναφορικώς μέ
  τάς δηλώσ&ις τού Πιρρόου, νεώτεραι
  πληροφορίαι έκ τού εξωτερικόν* άναφέ¬
  ρουν ότι ούτος έχαρακτήρισεν είς αύτάς
  ώς προσέχη, την νέαν διεθνή κρίσιν έν
  Έύρώπη.
  ΑΙ ΦΗΜΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ
  ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΙΠΗ Ν ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝ %.! β^Δεκεμβρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Αγγέλλεται έκ Πά
  ρισίων ότι έπανελήφθησαν αί φήμαι ό¬
  τι μερίς των κυβερνητικών έτβιζητεϊ
  την σύναψιν χωριστής είρήνης μέ τόν
  στρατηγόν Φράνκο.
  ΟΙ ΕΟΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΚΡΑΤΟΥΝ
  ΠΟλΛΑ ΞΕΝΑ ΑΤΜΟΠΑΟΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 6 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Έίδήσεις έκ Πα¬
  ρισίων άναφέρουν ότι παρά τό διάβη·
  μα τής άγγλικής κυβερνήσεως είς
  Μκούργκος,αί αρχαί των έθνικών κατα-
  κρατούν είς διαφόρους λιμένας τής
  δυτικής Ίσπανίας πολλά ξένα άτμό-
  πλοια προοριζόμενα δι* "Αγγλίαν.
  ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΙ ΞΕΝΑΙ
  ΕΚΧΩΡΗΣ1ΙΠΝ ΚΙΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ β Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Καθ' ά αγγέλλε¬
  ται, νέα ζητήματα άνεφύησαν μεταξύ
  Ίαπώνων καί διεθνών άρχών εν Κίνα,
  κατόπιν τής προθέαεως των πρώτων νά
  καταργήαουν τα παλαιά προνόμια των
  ξένων είς την Κίναν.
  ΤΟ ΤΑ!ΙΔΙΟΝ ΤΟΥ κ ΤΪΑΜΠΕΡΑλΙΗ
  ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΡΙΚΙΑΚΟΗ ΖΗΤΗΜ Α
  ΑΘΗΝΑΙ β Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).—]Κατά τάς εκ τοΰ ε-
  ξωτερικοΰ πληροφορίας ούδεμία συζή¬
  τησις επί τού άποικιακού „ ζητήματος
  φέρεται πιθανή είς την προσέχη συνάν¬
  τησιν Τσάμπερλαιν καί Μουσολίνι έν