9663

Αριθμός τεύχους

99

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

18/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΤμαιπλήρηςθαυμασμιοϋδιάτί- „ ,„ ,
  ρεϊς συνθήκας. Είναι ηολύΖΖΤ ^ 'Ρ<1ζ ^ πολύ να λειτονργοϋν τα σχολειό σας καίν Α 5 κατ">ρί)ω^« ν«
  IV,
  σχοπωνχ,ιι όδηγίον κα1 να Ι^"™ ε*?,υν »χ>ΐματ·αθρϊ ύ
  είς όργανωμένα Τάγματα. ζ °τΐ ο
  [Άπό τόν λόγον τού κ. ΣΚΟΜΠΎ]
  ρη / <νεις ύμκιδες προ ουνεσπειρώίΐησαν ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ_ΑΓ_ ΜΗΝΑ ΔΙΕΥβΥΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4-5 1 ΤΥΠΟΓΡΑΦ. » 2-06 ΕΘΜΙΚΗ ΛΗΜΟ'ΚΡ/ϊΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΧ Β'. ΠεΡΐΟΔΟΣΒ. ΑΡΙΘ. ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Φεβρουαρίου 1945 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 20 ΟΙΠΡΩΤΟΙΣΤγίΥΡγ-ΕΤΟΙ ΤΉΣ ΕΠΕΥ6ΕΡΙΠΣ ΣΥΝΤΑεβΟΪ ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΆγαπητοΙ μου Άντάρτες καί Συ νεργάτες. "Ϋστβρα άπό τό σχηματισμό τακτ κου Έθνικ,οΰ ΣτρατοΟ καί στόν τόπο μας, οί Άνταρτικές όμάδες διαλυθή καν, σύμφωνα μέ την ύπ* αριθ. 226 29—1—45 διαταγή τής Στρατιωτι κης Διοικήσεως Κρήτης, γιατί θεώ ρήθηκε, δτι έληξεή άποστολήκαίόσκο πός γιά τόόποΐον}δημιουργήθηκαν χωρίς νά στερηθοθμε δμως καί τής μεγάλης τιμήςνάλάβωμεπάλιτά δπλα νάπολεμήσωμε, σάν ελθει ή ώρα γιά τό ξεσκλάβωμα των Χανίων ή δπου ή άνάγκη καί τα συμφέροντα τοθ "Εθνους τό θελήσουν. Τή στιγμή αυτή πού καθένας μας έπανέρχεται στό σπίτι τού καί στά ειρηνικόν τού έργα έπιδΐδεται ήσυχος καί ύπερήφανος, εΐμαι ύποχρεωμέ νος νά θυμηθώ μέ μεγάλη συγκΐνη ση καί ύπερηφάνεια τό ξεκίνημα γιά την άπελευθέρωση τήςΤΙατρίδος μας, καί τούς σκληρούς καί αίματοβα μένους άγώνες μας στά τέσσερα χρόνια τοθ γερμανικοθ καί (ταλικοθ ζυγοθ. Ό Μάης τοθ 1941 θά είναι ενας πολύ μεγάλος καί φωτεινός σταθμός γιά την ίσιορΐα τής Κρή¬ της, γιατί ή"ταν ή άρχή τοθ μαρτυ- ρΐου καί τής όδύνης μας έξ αίτΐας τί}ς 4χρονης σκλαβιας, άλλά συγχρό νως γιατί ήταν καί τό ξεκίνημα γιά την άπελευθέρωοή μας καί την Έθνι κήμας αποκατασταθή. εγπακούοντες μόνο στήν Έλληνική μας συνείδηση, καί άπό άγάπη πρός την Εθνικήν καί ίδιαΐτερα πρός την τοτϊΐκή'μας ίστορΐα εμείς πρώτοι μέσα στά Γερμανοκρατούμενα καί Ίταλοκρατούμενα κράτη, πήραμε' γερά- καί άποφασιστικά τό ντουφέκι στά χέρια, ύψώσαμε πανύψηλα την "Ελληνικήν μας ΣημαΙα εναντίον των Γερμανοιταλών καί μέ τούς ά- γώνβς καί τίς θυσίες μας βροντο φωνήσαμεστά πέρατα τής οίκουμένης την άπόφαση τής Κρήτης πού ήταν κσί άπόφαση όλόκληρης τής Έλλά 6ος καί τοθ Πολιτισμένου κόσμου, νά πεθάνωμε χΐλιες φορές καλλίτε¬ ρα μ' εναέντιμο καί δοξασμένο θά- νατο, παρά νά δοκιμάσωμε μία οίαν δήποτε σκλαβιά καί νά ζοΰμε ετσι μιά βασανισμένη, μαρτυρική καί ντροπιασμένη ζωή. Ή αντισταθή μας αυτή κατά τοθ έχθροθ, σέ ώ- ρες πού δέν ύπήρχε καμμΐα απολύ¬ τως έλπίδα σωτηρίας, ήταν συγχρό νως καί ή άρχή τοθ Έθνικοϋ Άπε- λευθερωτικοθ Κινήματος τής Κρήτης. Τό άπελευθερωτικό κΐνημα τής Κρή της, τοθ'όποΐου έχω τή μεγάλη τιμή νά εΤμαι Άρχηγος, ξεπήδησε καί δημιουργήθηκε μόνο άπό βαθειά π(- στη κι' άγάπη πρός την Κρητικήν Ιστορία καί τα Έθνικά'ίδανικά μας Τό κΐνημα αύτό πού ήταν μιά έν- συνείδητη εκδηλώση τοθ «Πιστεύω» μας πρός την Ελευθερία καί τής άγαπης μας πρός την ΠατρΙδα ήταν συγχρόνως κι' £να βέβαιο πήδημα πρός την καταστροφή καί μία σω- στή περιφρόνηση πρός τό θάνατο. "Ομως τίποτα δέν μάς έμπόδισε νά πολεμήσωμε τόν έθχρό παντοϋ μ' δλβς μας τίς δυνάμεις καί νά όρ- γανώσωμε την Παγκρήτια άντΐσταση κατά τοϋ κατακτητή. Στήν άρχή οί συνεργάτες μου μετρώνταν στά δά- κτυλα τής μιδς χέρας, σιγά-σιγά δ- μως πληθύνανε τόσο, ώστε δέν εμει- μη των τόσο ίερά. Δέν μπορώ άκό- μα νά μή θυμηθώ καί κείνους πού χαρακτήριζαν τό Άπελευθερωτικό μας κίνημα σάν μιά άδικαιολόγη- το καί άσκοπη ενεργεια καί Ιδιαι- τέρα'έκείνους πού τό έχαρακτήριζαν ώς Έθνοκτόνο καί προδοτικό καί άκόμα έκείνους πού συνειδητά ή άσυνείδητα γενήκανε τυφλά δργα- να τοθ Έχθροθ, κυνηγώντας καί προδίδοντας κάθε κινήση καί κάθε ενεργεια τοϋ κάθε «Πατριώτη» καί τέλος δλους έκείνους πού έξεμε- ταλλεύτηκαν την δυστυχία καί τό πόνο τοϋ Λαοό τόσο αίσχρά καί τόσο άσυνείδητα. Πρός δλους αύ- τούς έκφράζω την περιφρόνησί μου καί ή δικαιοσυνη άς κάμη τό κα¬ θήκον τη-, δπως πρέπει, ή δέ Ί· στορια άς είναι ό μεγαλύτερος κριτής γιά δλους αύτούς. Πά τόν «Άνταρτικόν άγώνα» γε· νικά θά άσχοληθί) καί θά γράφη. ό Ίστορικός τοϋ Μέλλοντος. Δέν πρέπει δμως καί νά κρύβωμε πώς ζημιώθηκε την τελευταία στιγμή έξ αίτΐας μερικών «όψίμων» άνταρ των, οί όποϊοι άφοθ μπήκαν για τόν α. ή γιά τόν β λόγο, σέ μιάόρ γάνωσι, πήραν £να τουφέκι, στρογ γυλό κάθισαν βτό Ήράκλειο κα μέ τα εργα των γενήκανε αίτΐα νά κλονισθή ή πίστι καί ή άγάπη τοΰ λαοϋ άπέναντί Σας, ώς καί έξ αί- τίας άλλων οί όποϊοι κινούμενοι ά¬ πό πολλά καί διάφορα συμφέρον α, ξένα πρός τα Έθνικά μας καί ά ίδανικά τοϋ Λαοΰ μας, γενήκα ε αίτία νά διχασθοΰμε, μέ τραγι Η ΠΟΛΙΣ ΜΜΣ ΗΠΕΘΕΩΣΕ )(ΘΙΧ ΤΟΠ ΣΤΡΚΤΗΓΟΓ. ΣΚΟΜΠ¥..-Η ΥΠΟΔΟ}(Η.- Η ΠΗΡΕΛΒΣ1Γ ΤΟΥ ΠΡΛΙ0¥ Χιλιάδες λαοΟ τής πόλεως καίΙ χει και είς τα τέκνα τής Κρήτης νέ σημεΐο τής Κρητικής γής που νά μην ύπήρχανε οί «Πατριώτες» καί οί ϊδργανωμένοι». Την πρώτη θέση εί- ναν οί κτηνοτρόψοι καί οί γεωργοί καί δτι κάμαμε τό χρεωστουμε κυρίως στήν "Υπαιθρο χώρατ καί στούς άνθρώπους της, χωρίς νά πα- ραγνωρΐζωμε καί την συμβολήν των Καΐτούς πρώτους καί τούς τελευ- ταίους αίσθάνομαι την υποχρεωθή νά ευχαριστήση θερμά, μέ την δια¬ βεβαίωσιν άκόμα, δτΐ οί ύιιηρεσΐβς ϊους αύτές πρός την Πατρίδα ποτέ δέ θά λησμονηβοθν άπό κανένα καί κυρίως άπό τό Έβνος. Δέν μπορώ δμως άν δέν θυμηθώ ^ά :ς πρώτους μου ου- ο-τα τοΐ-ς πρώτους μου Πολλοί άπ' αύτους νεργάτες ύπάρχουν· σήμερα ου δέν δπως καί τόσαι καί τόσοι άλλαι. Πρός δλους αυ· ;αί γενικά πρός δλα τα θύματα ^ερμανικής καί Ίταλικής θηρι- ύ φέρανε καί την ζωτ ϊού προσφέρανε και την 'αη γιά την ίδέα τής Πατρ αΓμα τους ™τί ου Ό τη· σε, κές συνέπειες γιά τή Πατρίδα καί για δλους μας άν δέν έπικρατοθσε ή λογική καί τό Εθνικόν συμφέρον χω ρίς νά ποθμε δμως δτι έξέλειπε καί κάθε κίνδυνος πειά. Νοιώθω κατάβαθα τό πόνο σας γι' αύτό, δέν πρέπει δμως νά άπο- γοητεύεσθε γιατί Σεΐς οί πραγματικοί άντάρτες, σ' δποια όργάνωση καί άν άνήκατε σήμερο, είσθε στή συνείδη ση τοθ Λαοϋ οί πραγματικοί "Ηρω- ες, ο{ ύπερήφανοι σταυραετοί των Κρητικών Βουνών, τα άγνσ καί τΐμια παλληκάρια, πού κρατήσατε άσβεστη την Έθνική φλόγα. Ό,τι κάματε τό κάματε μόνο άπό πίστη καί άγάπη πρός την Πατρίδα, χωρίς προσωπικούς ύπολογισμούς καί συμ¬ φέροντα. Κανένας μέχρι τόν "Οκτώβριον τοΰ 1943 δέν ένδιεφέρθηκε γιά μάς καί τόν άγώνα μας, παρά μόνον οί Πατριώτες οί «Συνεργάιες» καί οί προσωπικοΐ μας φίλοι. Όλοι οί άλλοι μάς άγνοήσα^ε τό όλιγώτέ- ρο. Όμως εμείς γυμνοί καί ξυπό- λυτοι, πεινασμένοι καί διψασμένοι, κυνηγημένοι καί προδιδόμενοι τρέ- χαμε άπό λόγο σέλόγγο, άπό πλα γιά σέ πλαγιά καί άπό βουνό σέ βου- νό χτυπώντες άλύπητα τόν έχθρό καί τόν κάθε προδότη γιά νά κρατή- σωμε άσβεστο καί ψηλά τό Έθνικό φρόνημα. ΟΙ πολλοί καί διάφοροι, οί δικοΐ μας καί ξένοι πού βλέπομε οήμερα άνάμεσα μας καί μά λιστα μέ έξαιρετικές καί μεγάλες αξιώσεις, παρουσιάστηκαν άργότε ρα, τή τελευταία στιγμή, δταν πιά εΤχε φύγει κάθε κΐνδυνος γι' αΰτοΰς κχχί ή ήμέρα τής Νίκης έπλησίοζε γοργα καί σταθερά. Ή περίοδος έκείνη τοϋ Άνταρτι- κοθ αγώνος ήταν ή πιό άποδοτικη των προαστείων, άνδρες, γυναΐκες, παιδία, άνθρωποι των γραμμάτων, τοθ γραφείου, τής έργατιδς, έσπευ σαν χθές την πρωΐαν είς την πλα¬ τείαν τής Ελευθερίας γεμάτοι χα· ρά, γιά νά ύποδεχθοθν τόν διά πρώτην φοράν έπισκεπτόμενον την πόλιν μας Ανώτατον Αρχηγόν των έν Ελλάδι Βρεττανικών Δυνάμεων καί Διοικητήν τής ΕΜ—ΕΛ στρα¬ τηγόν Σκόμπυν Είς τάς 10 ακριβώς ή πλατεΐα, αί γύρωπάροδοι, οί έξώσται καί αί στέγαι των οίκιών είχον άσφυκτΐ' κώς πληρωθεϊ. Καί δταν ηκούσθη τό «έρχεται» έ- ,έσπασε ό ένθουσιασμός τοθ λαοϋ ό έν- γνήσιος καί,αύθόρμητος τόσον ώστε νά νά δοκιμάση βαθότατα ό υψηλάς μας Έπισκέ-πτης την ειλικρίνειάν τής εκδηλωθείσης ευγνωμοσύνην. | Ό λαός έχειροκροτοϋσε τόν σέ χειροκροτήματα. Καί θουσιααμός αύτάς ήτο Υψηλόν ούτω τα Έπισκέπτην αίσθήματα έκδηλώνων ψιλίας καΐ εύγνωμοσύνης τα όποΐα όψει- λει είς τόν στρατηγόν κσί έν τώ προσώπω τού είς ολόκληρον ΐήν Μεγάλην Βρεττανίαν. Καΐ δταν ενεφανίσθη είς τόν εξώστην τής Στρα πωτικής Διοικήσεως, έξέσπασε- ό ένθουσιασμός τοθ λαοϋ σέ ζωηρά χειροκροτήρατα υπέρ τής Μέγα·! λης Συμμάχου μας χώρας. Ό Στρατηγός Σκόμπυ είσήλθεν είς την πόλιν μας κατά την 10.30' π.μ. δπου έλαβε χώρα δεξίωσις είς την Στρστιωτικήν Λέσχην. Είς την δέξίω- σιν παρέστησαν δλος ό κλήρος μέ έπικεφαλής τόν Σεβασμιώτατον Μητ τροπολίτην κ Βασίλειον, ό Κυβερνήτι κός Άντιπρόσωπος Άνατολικής Κρή της κ. Έμμ. Παπαδογιάννης, ό Νο- μάρχης κ. Γερωνυμάκης, ό Στραηω τικός Διοικητης Κρήτης συνταγμαΓ τάρχης κ. Φουντουλάκης, ό Στρατιω τικός Διοικητης Ηρακλείου άντι- συνταγματάρχης κ. Νάθενας, ό Φρούραρχος Ηρακλείου κ. Πρατικά¬ κης, 6 Διοικητης τής Χωροφυλακήν κ. Πιτυκάκης, ό Δήμαρχοςκ. Χαλκια δάκης κ. ά. Τόν Στρατηγόν Σκόμπυ έχαιρέτι- σεν κατά την είσοδον τού είς την κοί γιά μακρύ διάστημα. Πρέπει νά προσπαθήσετε νά διβτηρήσετε αυ¬ τή την ύπομονή γιά λίγο άκόμα. Εί¬ ναι πολλές χ0ρες στήν ΕΟρώπη στήν ιδία κστάσταση Ή Γαλλία, τό Βελτ γιο, ή Όλλανδία είναι στήν Γδια μέ σάς θέση. Μόλις ό πόλεμος τελΕΐώ- σει πρέπει δλα τα διαθέσιμα ύλικά καί πλοΐα νά τρέξουν πρός βοήθ,ειάν τους. Μή νομίζετε δμως πώς σάς έ¬ χομε ξεχάσει έδώ. Έλπίζομε νά φέ- ρωμε έδώ έντός των πρασεχών τριών Έβδομάδων 6.000.,τόνναυςε«;ώδκτ, δχι αποκλειστικώς τρόφιμα ,άλλά έ- πίσης καί μεταφορικά μέσα καίι βεν· ζίνη Πρέπ·ϊι δμως δλοι |νά βοηβήσ&· χε. Πρός τό συμφέροντας δ4ν πρί» πεΐ' νά ύπάρξθυν μαυραγορίτ*ς. (γβ» λοια). Ολο< τφέπει· νά βοηθ,ήσουν νά καλλιτερεύση, ή τύχη τοθ καθ* ενός.- Θά έργασθβΰμκ μαζί γι' αύτό. Σάς εύχαριστώ πού μέ άκούσα» Τε τόσο εύγενικά- καί ήσυχα. ΕΙμσΐ ένθουσιασμένος-πού σάς βλέπβο δτ λους καί σας συγχαίρω δια τόν ύπΑ* ροχο άγώνα· σας·. ΕΟχομε είς δλους σας κσλή τύχη καΐ μιά σύντομηιέπά* νοδο στήν εύημερΐα·. (ζηττ9κραυγα() γώνα" Όλοι ξέρομε πόσο ύποφέρατε | ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΛΦΗΑ ΤΗΣ^ΑΓΓΛΙΚΗΣ κσί τί θηριωδίες ύπέστητε άπό τούς μετά μεγάλης χαράς ύπο&ίχεται την Ύμετέραν ένδαξοττιτα προσφωνοθ σα τό ώς εδ παρέστητε, ευχεται δέ διαρκή καί αμέριστον την νίκην, τό μεγαλείον καί την δόξαν τής Με¬ γάλης Βρεττανίας. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΣΚΟΜΠΥ Μετά την δεξίωσιν ό κ. Σκόμπυ περιστοιχούμενος υπό των επισήμων ωμίλησεν άπό τόν εξώστην τής Στρα τιωτικής Διοικήσεως πρός τό πλήθος διακοπτόμενος ουνεχώς υπό χειρο- κροτημάτων είπών ιά εξής; Λάέ τοθ Ηρακλείου. Είναι μεγάλη τιμή καί ευχαρίστησις γιά μενά νά έλθω.νά σάς δώ σήμερα. Τελευταία φορά πού ήμουνα στό ώραΐο σας γησί ήτανβ τό 1940. Τότε βρισκόμουν στά Χανιά καθ" οδόν γιά τή Μέση Ανατολή, πρίν άκόμη σας έπιτεθθθν οί Ιταλοί. Άπό τότε εΐχατε πολλά πικρά καί κοωρβσηκά χρφνια. Ό κόσμος δέν θά ξεχάσει τόν θαυμάσιο άγώνα σας τό 1941. Άκόμα καΐ δταν τα Βρεττανΐ' κά, Νεο-Ζηλανδικά καί Αοστραλια- κά Στρατεύμαΐα είχαν φύγει, έσεΐς συνεχίσατε τόν θαυμάσιο αύτό ά Λέσχην ό Δήμαρχος ής κ. Χαλκιαδά· την Έθνική ο νά πώ μέ βε καί πιό σοβαρή γιά πόθεση καί μπορώ βαιότητα, δτι άπό τό "Οκτώβριον τοϋ 1943 ή αποσταλή καί ό προορισμός των Άνταρτικών Σωμάτων εΐχε λή ξει, γιατί είχαμε πετύχει τό σκοτϊό μας δηλαδή την διατηρήση καί άνύ- ψωση τοΰ Έθνικοϋ φρονήματος σέ στιγμές πούκινδύνευε νά θαφτή άπό Τή βία τοθ έχθροθ καί τή δέσμευση 150 χιλ. Γερμανικοϋ καί Ιταλικού ΣτρατοΟ στή Κρήτη σέ ώρες πού κιν δύνευε τρομερά ή Άφρική άπό τούς κοινούς έχθρούς, καί νά δοθή Ιτσι ό χρόνος καί ή δυνατότητα νά χτυ· πηθή καί ν' άπομακρυνθή άπό |τούς Συμμάχους ό Γερμανο — Ιταλικάς Στρατός άπό τα Άφρικανικά καί (· διαίτερα ΑΙγυπτιακά έδάφη. Σ' δλα τα χρόνια τής σκλαβιας ξέ ρετε, δτι δέν στηριχθήκαμε πυυθενά παρά στήν άγάπη τού ΛαοΟ καί στό δίκησ τοθ αγώνος μας. Ξέρετε πολύ καλά, δτι δέν κομματίστηκα ουτε καί χρωμστίστηκα, 8τι δέν γίνηκα ««><«- νο γενι- Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΗΓΡΟΠΟΛΙΤΟΥ Καθ" ήν στιγμήν είσήρχετο είς την Στρατιωτικήν Λέσχην τόν προσεφώ- νησε ό σεβ. Μητροπολΐτης Κρήτης ώς εξής: Στρατηγέ μου, Ή Άττοστολική Έκκλησία Κρήτης διά των παρισταμένων εκπροσωπών αυτής εύγ^ωμονοϋσα, δι* όσας εύ· εργεσΐας ή Σύμμαχος καΐ Φιλάν- θρωπος Μεγάλη Βρεττανία παρέ- καΐ την άγάπη τοϋ λαοΰ. Ώς όδηγό μου σέ κάθε σκέψη καί ενεργεια μου εΐχα μόνο τό συμφέρο τοΰ "Ε¬ θνους καί τοϋ λαοΰ. Νά γιατί πι·. στβύω, δτι θά Σάς έχω καί πάλι μαζί μου, δ (αν τα Έθνικά συμφέρον τα καί τα συμφέροντα τοϋ λαοϋ τό θελήσουν. Ό ενας πόλεμος τελείωσε, ό πό λεμος εναντίον των Γερμανών. Τώ· ρα άρχινάμε έναν άλλο γιά την έ- ξυψωση τής ζωής τοϋ λαοΰ, άπό κά θε άποψη Προερχόμαστε άπό τα σπλάχνα τοϋ λαοΰ, άγωνιστήκαμε γιά τα ίδανικά τού καί θ' άγωνι-| στοϋμε άκόμα μέ την Γδια πίστη καί| θελήση, μέσα σέ πλαίσια καθαρώς] Έλληνικά, γιά νά καταλάβει τή Θ6Ι ση πού δικαιοΰται μέσα στήν Κοινω·! νία καί νά έξυψωθή οίκονομικά, κοι- νωνικά, πολιτικά καΐ ήθικά, δπως πρέπει καί δπως τ' άξίζει καί ίδιαί τερα γιά την έξΰψωση άπό κάθε ά¬ ποψη τής Άγροτικής Εργατικάς καί ύπαλληλικής τάξεως "Ηθελα νά Σάς πΔ άκόμα πόσοι λυπήθηκα γιατί χωρίσαμε μέ τρόπο πού Ιπρεπε νδναι διαφορετικός καί Ανάλογοςμίτόν^νθναπού ----- βαρβάρους; Ό έχθρός αύτός ,ταπει· νωμένος πλέον είναι περιορισμένος σέ μιά μικρή γωνιά τής νήσου. Έλ· πΐζομε νά σάς άπαλλάξομε τής δυ- σαρέστου παρουσΐας τού συντόμως, (ζητωκραυγαί). Έν τώ μεταξύ λυπηρά γεγονότα συνέβησαν στήν Ήπειρωτική Έλλά δα. Χάρις στή σοφρωσύνη σας και την έξυπνάδα σας δέ συνέβησαν έδώ, Στήν Έλλάδα οί έχθροπραξίες ε¬ τελείωσαν εύτυχώς. "Υπεγράφη ειρή¬ νη είς την όποιαν αμφότεραι, αί πα· ρστάξεις Ιδειξαν μεγάλην μετριότη- τα. Έλπίζω δτι δλοι οί Έλληνες θά είναι τώρα πιάΐ έλεύθεραι άπό.κάθέ φόβο συμπεριλαμβανομένου καί τοθ φόβου ι τής Ένας νεος Σ^ρατός Θά ξεπεταχτή γρήγορα. Θά εΤναι άληθινός Έθνι- κός Στρατός καί ύπηρέ,της τ·ΰ Κρά- τους. (ζητωκραυγαί). ΕΤμαι ένθου- σιασμένΛς πού βλέπω τί μεγάλη πρό· οδο έκάμαμε έδώ ήδη μέ τόν νέο Στραΐό. Τώρα, έχοντος σχεδόν |τελειώσει ό πόλεμος πρέπει νά καταβάλωμε δλες μας τίς προσπάθειες νά έπαναφέρω- με την ειρήνην-στήν Έλλάδα. ΕΓναι πολύ μεγάλη δουλειά. Οί δρόμοι σας οί σιδηρόδρομον καΐ οί λιμένες εχουν ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "Είς τάς 11 30' ό Στρατηγός μετέβη είς τά.γραφεϊα τής_ Άγγλικής.Υπη¬ ρεσίας δπου παρέμεινε μέχρι τής με¬ σημβρίας. Η- ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ Την μεσημβρίαν ακριβώς. «ϊλαριΒ χώραν πρό.τοθ κ, Σκόμπυ παρέλααις< Παρήλασαν καιά σειράν <αί ΌδηγοΙ, τό Σώμα. Προσκότταιν, τό Σώμα-τής Χωροφυλακής, ή Τ<χ£ιαρχία καί τέ¬ λος ό Έθνικός Στρατός. Τούς παρελαύνοντας έχειροκρότει συνεχώς τό πλήθος μέ καταφανή εν¬ θουσιασμόν. ΤΟ ΠΑΡΑΤΕΘΕΝ- ΥΠΟ ΤΟΎ ΔΗΜΟΥ Μβτ*ι την παρέλασιυ» όϊ 'Υψηλός μας'Έπισκέιττης μετέβη είς τα φ*ΐα τής ΕΜ>·ΕΛ καΐ μετ©·, π
  γεύμα ιίς την: αίθουσαν* Ρεγ*)*νάίη·
  υπό τοθ Δήμου, κατά την, διάρκειαν
  τοϋ1 όποίου, ό κ. Δήμαρχος Γ)γ·Μρΐ5
  την κάτωθι πρόποσιν.
  Η ΠΡΟΠΟΣ1Σ ΤΟΎ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Χτρα«ιγ* μαν.
  Είμαι έξαιρ»«ικα εύτυχής {ηοη- μοϋ
  δίδεταΐι ή< εύκαιρία, ώς, ρ τοϋ Μεγαλυτέρου Δήμου τής. Κρήτ.ης, αρ τον ΒΡΕΤΤΑ,ΝΟΝ· ΣΤΡΑ ΊΉΓΟΝ ό οποίος κατ« θεί«ν μοίραν καταίστρβφεΐ. Οί καλλιέργειές σας, Ι συν€<>όθτι ι τόσον, στβνώί με, τήγν««»τ.Γ>·
  δέν έχαυν γίνεΑ κανονικά. Ύπάρχε>Ιραν καί νοΛην. ίστορία»
  τρομερή δυστυχία σέ μερικά μέρη ι μας.
  Πολλοί Ιχουν άνεπαρκή ρουχισμό
  καΐ τροφή καί σπίχια.
  Όλα αύτά πρέπει νά προσπαθή-
  σουμε δσο μποροϋμε νά τα διορθώ
  σωμε. Ύπήρξαΐε πολλοί ύπομονητι
  την εξυπηρετήση δλων των θυμάτων
  Ή Κοήτ»ι έντ.με ΣΤΡΑΤΗΓΕ τού
  φίλου κβί,άγαπητοϋ ΜϋΓΑΛΟΥ ΚΡΑ-
  ΤΟΥΣ, μεθ' ού συνδεόμ*£α διά δ&-
  σμών άορήκιων, διά δεσμών. αϊμαχ<χς καίιίδεολογ*κής φιλίας, ή Κ^ήτη. ή κρα- τήσασα «αυτή πάνω άπό.μίση,χαί προ¬ σωπικάς αηλοδόξους βλέψεις, παρηκο¬ λούθησαν μέ ιδιαιτέραν δλχ<κ|7υγ»αντ(βιν τής Γερμανικής καί Ίταλικής σκλα·|τόν δύσκολον άνώνα Σας βιάς.Πρός δλαυς'Εσάς τούςήρωαςκαί τοΰς ήμιθεους τής Κρητικής ελευθε¬ ρίας καί τούς Σΐαυραετούς των Κρη- τικών βουνών καί πρός δλους τούς άλλους άγαπημένους μου συνεργά- τες καί Πατριώτες πέμπω τίς θερμό- τερες εύχαριστίες καΐ τίς καλλίτε- ρες εύχές μου για δ,τι κάματε γιά χαρ» τής Πατρίδος καί γιά τή δόξα τής Κρήτης, μέ τή διαβεβαιώση, δτι. ποτέ δέν θά Σας ξεχασω καί πώς ή εύγνωμοσύνη τοθ Έθνους άπέναντί Σας θαναι τόσο μεγάλη, μέ τή θερ- μή άκόμα σύσταση καί συμβουλή νά] μην άπομακρυν·ήτε ποτέ άπό τό δρόμο τής τιμής καί τοϋ καθήκοντος πρός την Πατρίδα. Κι' δλοι μαζ£'Καί καθένας χω- ρισΐά, άς θυμούμαστ* αίώνια ολους τούς άδελφούς μας καί τούς Συνερ γάτες μας καΐ δλους έκείνους τούς Πατριώτες πού εδωσαν δ,τι πολότιμο] είχαν γιά την άπελευθερωση τής Πατρίδος μας κοτί γιά τα μεγαλεϊο καί τή δόξα τοθ Έθνους. Ηράκλειον ^0 Φββρουαρίου 1945 Ό Λρχπνΐίς τοθ έθνι,κοθ Ληεί ιιρυΐικοθ Κινήματος τί|ς Κρήτης τορΛώσητε, όπως διά να-κα·· τούς άγαπητούς ΤΑ— άνβμικΐα των άντιπάλων μ&ρίδ νά έτητύχητβ μίακ καταπαυσιν τού άδελ- <ροκτόνου αγώνος, πλήν, είς τόν εύγε,νή τουτο άνών« Σας είδεν ότι έπεσαν, καί τέκνα τής Μβγάλης Σας Πατρίδος. Τό αίμα αύτό. των. παώιών Σας ή ψυχραιμοϋσα άπό τό. βαύύ αΐοΰημα τον ΙΙατρκοτιομοϋ της. Κρήτη, έπρόσθεσε οτήν αυτήν εύγνώμανα θέΛΐν, είς τό αιι- ό ίδλό ύ τό, ίδεολογικόν ύψος, είς 6 έχει τοποθε τήβτι καί τα αίμ^χ των Εύγ«νών "Αν γλίϋοποΰ χύθηκβκατά ταϋς χρόνους τής Μεγάλης Έλληνας. Έίΐακαοτάσεωί, ατό αίμα πού χύθηκ* στήν Κοι'ιτ.η.καΐα τον Αυγουστον τού 18ϋ8, καί. ατά.ήμια αίματών Μεγάλων Σιιμμάχων μας Ρωσ- σίας καί Άμβρικής πού τόσον άφθονον ρέβι υπέρ των, ελευθεριών τοΰ άνθρώ- που. Τίινστιγμήν αυτ-ίιν ΣΤΡΑΤΗΓΕ μου ήμνήμημου ώ; έκπροαώπου τού Δήμον. Ηρακλείου στρέφβται πρός τα Εύγενή Τέκνα τήϊ Μεγάλης Άλβιώιοςτά όποΐα ϊ»Ίρο»ί τάφον είς την γήν μα& καί μη «λάν Ι' τί ύ
  ■Η ΦΥΛΛΟΥ Δροτχ.' 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Φεβρουαρίου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  Η ΗΥΡΙΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ1ΕΙΣΤ0Μ. ΤΟΥΦΥΤΛΚΗ
  Αυριον Δευτέραν 19ην ΦεβρουαρΙ
  ου 1945 θά λάβη. χώραν μία ένδια-
  φέρουσα τελετή είς τό κτΐριον Φυ-
  τάκη στό λιμάνι. Έφθασεν εσχά¬
  τως είς τό "Ηράκλειον αποστόλη όσ-
  πρίων καΐ μπισκότων, ή πρώτη άπό
  σειρά δώρων τής Νεο-Ζηλανδικής Κυ¬
  βερνήσεως γιά τόν ήρωικό λαό τής
  Κρήτης.
  Είς τάς 10.30' π. μ. τό δώρον του¬
  το θά παραδοθή επισήμως είς τόν
  Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην υπό
  τοϋ άρχηγοϋ τής ΕΜ—ΕΑ άντισυν)
  ταγματά^χου Κ. ^. ^ΤΤΕΚΕΕΕ,
  Κ. Α. ό οποίος θά αποστείλη συγ¬
  χρόνως νηοπομπήν μέ μέρος τής
  δωρεάς διά τό Ρέθυμνον.
  Τό δώρον θά διανεμηθή είς τα Νο
  σοκομεΐα καΐ τούς κατοΐκους κα-
  τεστραμμένων χωρίων εκάστου Νο·
  μοΰ.
  ' ^ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Κατόπιν άφίξεως άναλόγου σιτοφορτί-
  ου έκ Πειραιώς, ή διά τόν μήνα Φε¬
  βρουάριον προβλεπομένη διανομή είς
  τόν πληθυσμόν τής πόλεως Ηρακλείου
  θέλει ενεργηθεί ώς κάτωθι, κατ'άτομον,
  μέσω των Παντοπωλών καΐ Πρατηρίων
  καί δυνάμει τοϋ ύπ' αριθ. 17 κουπονί-
  ου των άτομικ&ν δελτίων Δ.Ε.Σ.:
  Μία (1) οκά Σίτου, εκατόν (100) δρά¬
  μια Ρεβυθια, 'ίν (?) πακέτο Γαλέττσ 125
  γραμμαρίων, μία (1) Κονσέρβα Κρέατ-
  τος είς διαφόρους ποικιλίας.
  Τιμή κατ' άτομον Δραχμαί Τριάκον-
  τα (Δρχ. 30) Ήμέρα ενάρξεως τής δια·
  νθμής ή 21η Φεβρουαρίου, λήξεως δέ ή
  28η ίοίου. μετά την παρέλευσιν τής όποί
  άς χάνεται τό δικαίωμα τής παραλαβής.
  Διά τού αυτού ώς άνω ύπ' αριθ 17
  κουπονίου των άτομικών δελτίων Δ.Ε
  Σ. θά ένεργήται ταυτοχρόνως υπό των
  | Παντοπωλών διανομή πεντήκοντα (50)
  δραμίων όρύζης κατ' άτομον, πρός δρχ.
  δ κατά μερίδα υπό ΐοΰ Ε.Ο.Χ.Α. Ή
  "Ορυζα αυτή προέρχεται έκ τής ποσό¬
  τητος ήν απέστειλε ή Κρητική Άδελφό
  τής Άλεξανδρείας είς την Ιεράν Μη
  τρόπολιν Κρήτης.
  Ηράκλειον τή 18η Φεβρουαρίου 1!)4δ
  (Διεθνής Έρυθρός Σταύρος)
  Γραφείον Ηρακλείου
  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
  Σήμερον (Κυριακήν 18ην τρέχοντος,
  έν τώ Μητροπολιτικώ Ναώ Άγίου
  Μηνά, θέλει τελέσει την πρώτην μετά
  τής έπανόδου τού, λειτουργίαν, ό Σε-
  βασμιώτατος Μητροπολίτης Κρήτης κ.
  Βασίλειος, συλλειτουργούντων αύτω καί
  των έν τή Πόλει μας παρεπιδημούντων
  Θεοφιλεστάτων Έπισκόπων, Λάμπης
  καί Σφακίων κ. Εύμενίου, καί Κισσά
  μου καί Σελίνου, κ. Εύδοκίμου.
  ΠΡΩΙΙΝΓΑΙ ΕΙΛΗΣΕΙΣ
  Κατελήφθη υπό των Ρώσσων τό Όφενμπουργκ
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΚΟ1ΝΟΤ.ΙΚΛ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Στόν Άρχα-
  τιώτικο κόσμο πού τόσο είλικρινά καί
  άδελφι-κά συμμερίστηκε τή βαθειά λύπη
  μας γιά τό βαρύ πένθος άπό τόν άνα-
  πάντεχο θάνατο τοϋ λατρεμένου σνζύ-
  γου—πατέρα καί θείου μας, Κωνσταν¬
  τίνου ?τών 68. Στούς παρευρεθέντες
  έξ Ηρακλείου κ.κ. Πλεύρην Νικόλ.
  άντ)ρχην, Νικόλαον Μπαντουβάν, Ιω¬
  άννην Μπαντουβάν Χρήστον Μπαντου-
  βαν Ιωάννην Έμμ. Γιαννιδάκην Ανθ)
  νστήν, Εύαγ. Μ. Ψαλτάκην άνθ)γόν,
  'καθώς καί στούς καλούς συγγενεΐς μας
  «τού ήλθον άπό τό Χουδέτσι, έκφράζο·
  μεν,ενα μεγάλσ βύχαριστώ.
  Έν Άρχαναις τή 9—2—1945
  Ή πενθισμένη οϊκογένεια Κωνστ)
  νού Γ. Όρφανουδάκη.
  ΟΙ άνεψιοί
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΚαλοΟνται τα τακτικά μέλη τοΟ
  Φοιτ. Συλλόγου Ηρακλείου είς γε¬
  νικήν Συνέλευσιν την προσεχήν Κυ¬
  ριακήν 18 Φεβρουαρίου καΐ ώραν 10
  π. μ. είς τό Γυμνάσιον Αρρενων.
  Θέματα: Έκλογή νέου ΈποπτικοΟ
  καί ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου συμφώ
  νως τώ Καταστατικώ.
  Είς τάς άρχαιρεσίας θά λάβουν μέ¬
  ρος δσοι έκ των φοιτητών έ"χουν έγ-
  γραφί) είς τόν Φ.Σ.Η. κατόπιν αίτή-
  σεως καί καταβολάς των τελών έγ
  γραφής των.
  Έν Ηρακλείω τβ 28—1 — 1944
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  Λ νευρέθησαν κλειδιά καΐ κρατοΰνται
  " είς τα γραφεΐα μας. Ό απωλέσας
  άς διέλθη καΐ τα παραλάβη·
  ΕΛΛΑΣ: Είς τάς Αθήνας αφίχθη¬
  σαν 3 άντιπρόσωποι των Βρεττανι
  κων Εργατικόν 'Ενώσεων διά νά
  παραστοθν ώς παρατηρήται είς τάς
  διενεργηθησομενας εκλογάς των
  Έλληνικών Εργατικόν Ένώσεων.
  Συντόμως αναχωρεί δι' Έλλάδα
  Άγγλοαμερικανική αποστόλη δπως
  μελετήση τόν τρόπον άποκαταστά-
  σεως των Έλληνικών σιδηροδρομι¬
  κήν συγκοινωνιών. Αί εργασίαι τής
  Βιομηχανίας έπαναλαμβάνονται. Ή
  Κυβέρνησις εψήφισε κονδύλιον 300
  έκατομμυρίων ώς δάνειον είς τάς
  διαφόρους Βιομηχανίας.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ή 1η Κα-
  ναδική στρατιά διέσπασε Γερμανι-
  κάς άντεπιθέσεις νοτιανατολικώς
  τοΟ Κλέβε κερδίσασα νέον εδαφος.
  Οί Γερμανοί έρριψαν είς τόν τομέα
  αυτόν καί 8ην Μεραρχίαν. Οί Γερ¬
  μανοί αίχμάλωτοι άνήλ§ον ιίς 6
  χιλιάδας.
  Οί Άμερικανοί εσημείωσαν σταθε¬
  ράν πρόοδον επί τής γραμμής Ζΐγ-
  κφριντ εΐςτήν περιοχήν τοΰ'Εστέραχ.
  ΑΝΑΤΟΛ1ΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ή
  Μόσχα ανήγγειλεν καΐ νέας Ρωσσι-
  κάς προελάσεις. Ό στρατάρχης Κό
  νιεφ έπραγματοποίησε κέμδη 20 χιλι
  ομέτρων δυτικώς τοΟ Γκρίνιμπεργκ
  καί[ κατελήφθη τό Όφενμπουργκ
  100 χιλιόμετβα άπό τοΟ ΒερολΙνου
  καί 50 άπό την Φραγκφούρτην. Αί
  Ρωσσικαί προφυλσκαί είς τόν τομέα
  αυτόν βλέπουν τόν ποταμόν "Σπρέε.
  Ή πόλις τοΰ Μπρεσλάου περιεκυ
  κλώθη εντελώς.
  Πρός βορράν ό στρατάρχης Ροκο-
  σόφσκυ προήλασε καί άπέχει τώρα
  100 χιλιόμετρα έκ |τοΟ £Ντάντσΐγκ.
  Είς τόν νότιον τομέα )οΙ Ρώσσοι έξε
  καθάρισαν^Γερμανικήν δύναμιν δι-
  αφυγοϋσαν εκ Βουδαπέστης έντός
  δάσους πλησίον τής πόλεως.
  ΙΤΑΛΙΑ: Ή Συμμαχική άεροπορία
  έξηκολούθησε τάς έπιθέσεις της εναντί¬
  ον των σ'ΐγκοινωνιών επί τοϋ στενού
  Μπρένερ.
  Ό Στρατηγός Μάρκ—Κλάρκ προει
  δοποίησε τοΰς Ίταλούς τούς ευρισκο¬
  μένους πλησίον στόχων νά άπομακρυν
  θοϋν διότι πρόκειται νά ένταθϋ ή Συμ¬
  μαχική άεροπορική δράσις.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Αί πυρκαίαί μαί
  νονται είς τό Τόκιο τής Γιοκοκάμα κα
  τόπιν τής χθεσινής άεροπορικής έπιθέ-
  σεως. 1500 άμερικανικά άεροπλάνα επε¬
  τεθησαν καί σήμερον κατά τοΰ Τόκιο
  είς αλλεπαλλήλους έπιθέσεις. Ή Ίαπω-
  νίκη άεροπορί-» {τροέβαλλε μικράν μό¬
  νον αντίστασιν.
  600 μίλλια νοτιώτερον ενηργήθη νέα
  επίθεσις εναντίον τής Ίβοζίμα.
  Είς τάς ,^Φιλιππίνας κατελήφθη ή
  Χερσόνησος Τουμπαχάν.'
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Ή
  Συμμαχική άεροπορία ενήργησε χθές
  3 χιλιάδας έξορμήσεις. Χίλια συμμαχικά
  άεροπλάνα επετεθησαν εναντίον έργο-
  στασίου Βενζόλης καί τεχνιτού πετρελαί-
  ου είς Ντόρτμουντ' έπίσης έπληξαν σι-
  ίηροδρομικάς έγκαταστάσεις είς Όσναμ·
  προύγκ, Χάμ καί Ρόϊνε.
  Άμερικανικά έξ Ίταλικών βάσεων
  επετεθησαν εναντίον βάσεων εκσφεδο-
  νήσεως άεροπροοθουμένων άεροίτλάνων
  είς Ρέγκενσμπούργκ. Έπίσης άλλα έκ
  δυτικής Εύρώπης εναντίον παρομοίων
  βάσεων είς Σόλιγκεν καί αποθήκας άνε-
  φοδιασμού παρά τό Ντόρτμουντ.
  Ο ,ΚΗΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ κ.
  τήν οποίαν τόβο βαθύ τρέφομεν τό αΐ-
  σθημα τής εύγνωμοσύνης, ευτυχίαν καΐ
  ευημερίαν άτέρμονβ, είς Υμάς δέ προ-
  Βωπικώς έγείρων τό ποτήριον μου εό'χο-
  μαι στέφανον Δόξης καί Τιμής.
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
  ΣΚΟΜΠΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  τιώτες κατά τάς τελευταίας μάχας
  επολέμησαν προθυμότατα. Θά τό
  ξανάκαναν εάν ήτο άνάγκη. Τρέφο-
  με πολύ μεγάλη άγάπη γιά την
  Έλλάδα. Θά κάνωμε δτι'μποροϋ-
  με γιά νά τή βοηθήσωμε.
  Ποτέ δέν θά ξεχάσωμε τί Ικανε,
  δταν άφοθ ένίκησε τούς Ίταλόύς
  καί άντιμετώπιζε τούς Γερμανούς
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουαρίου.— Κα¬
  τά τήν χθεσινήν τού άφιξιν είς Α¬
  θήνας ό κ. Τσώρτσιλ απηύθυνε τόν
  κάτωθι χαιρετισμόν πρός τόν Ελλη¬
  νικόν λαόν.
  Μακαριώτατε, στρατιώται καί
  πολίται των Αθηνών καί τής
  Ελλάδος. Αί σημεριναί ημέραι
  είναι μεγάλαι. Είναι αί ημέραι
  κατά τάς οποίας λάμπειήαύγή.
  είναι πολύτιμος δι' όλα τα |-
  θνητήςΒρεττανικής Συμπολι-
  τείαςκαί Αύτοκρατορίας.
  Ημείς, οί όποΐοι έχομεν συν
  δεθή μαζί σας είς κάθε άγώνα
  διά την ελευθερίαν τής Ελλά¬
  δος, θά βαδίσωμεν μαζί σας μέ-
  χρι τού τέλους Γτών σκοτεινών
  κοιλάδων, θά βαδίσωμεν μαζί
  Είναι αί ημέραι κατά τάς όποί-^σας έως ότου φθάσωμεν είς τάς
  άς τό σκότος ύποχωρεΐ καΐ τό κορυφάς τής δικαιοσύνηο καΐ
  Είςτήνπρόποσιντοϋ Δημάρχου α- κα! «ντιμετώπιζε τούς Γερμανούς
  ιντων ο Στρατηγός Σκόμπυ είπε τά,?α_1. _Υν«ρΙζουσα δτι ή ίδ,κη_μας βο
  πάντων ό Στρατηγός Σκόμπυ
  εξής:
  Προοπαθώ άπό καιρό νά έλθω
  στή Κρήτην άλλά είχαμε δουλειά
  δλο αύτό τό καιρό. Τα πράγματα εί¬
  ναι πιό εϋ<ολα τε»ρα. Ό φίλος μου κ. Παπαδογιάννης μοΰ εΤπε δτι θά εΰρισκα τόν λαόν πολύ δμοιο δπως τόν δικό μου. Συμφωνώ απολύτως, έπειδή έρχομαι άπό τή βόρειο Σκω- τία. Ό λαός σας μοιάζει πολύ μί τόν δικό μου. Καί οί δύο είναι νησι- ώτικοι λαοί καί Ιχουνε τ« αύτά Ιδε- ώδη. ΕΤμαι πλήρης θαυμασμοθ διά τίς προσπάθειές σας υπό πολύ δυσχε- ρεϊς συνθήκας. Είναι πολύ θαυμά σιο κατώρθωμα νά βρή κανείς νά λειτουργοθν τα σχολεϊα σσς καί νά εχουν σχηματισθεΐ όμάδες προ- σκόπων καί όδηγών καί νά βρή κα- νείς ότι οί νέοι συνεσπειρώθησαν είς όργανωμένα Τάγματα. Ξέρετε δπως^ τό ξέρω κι' έγώ δτι μδς περι- μένουν δύσκολοι καιροί. Αύτό εί¬ ναι ήδη κακό γιά μάς καί τίς ύπό- λοιπες χώρες τής Δυτικής Εύρώπης πού δέν εχουν ύποστεΐ δσα έσεΐς. Είναι δυσκολώτερο γιά την Έλλά· ήθεια ήτο μικρή γιά νά βοηθήση, άποτελεσματικό, τα παραγνώρισε δλα αύτά καί εσυνέχισε τόν άγώ¬ να. Όταν εϊδατε τούς Αύστραλούς, Νεο-Ζηλανδούς καΐ Βρεττανούς νά ♦ευγουν άπό την Κρήτην έσυνεχΐ· σατε άκατάβλητα. Δέν θά ξεχά- σωμβ ποτέ. Σας χαιρετώμεν ώς Ε- να γενναιότατον καί ήρωικό λαό. Θά συνεχίσωμε νά σδς βοηθοθμε δ- σο μποροθρε. Ο ΛΟΓΟΣΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΔΟΠΑΝΝΗ Ό Κυβερνητικάς Άντιπρόσωποςκ. Πα¬ παδογιάννης προσεφώνησε τόν κ.Σκό μπυ ώς εξής: Κύριε ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΕ, Ή Κρήτη, Σάς ύποδέχεται μέ χαράν καί αγαλλίασιν. Έν τώ προσώπφ Σάς τιμ§ ?νανΆρ χηγόν τοϋ φίλον καί Σύμμαχον Έ θνονς τής Μεγάλης Βρεττανίας, μετά τοΰ οποίον μάςσυνδέονν δεσμοί άναλλοίω τοι. Ό Κρητικός Λαός έχεται στερρώς των Έθνικών τού ίδεωδών καί των πα- τρίων τού παραδόσεων καί υψηλοτέραν δα. Θέλομε νά μεγίστη δυνατή βοηθήσωμε μέ την προσπαθεία. Καί έγώ καί δλοι οί άλλοι στή Άθή· να αντιλαμβανόμεθα τίς κολοσσι- αΐες δυσκολΐες πού πρέπει νά αν¬ τιμετωπισθούν, δχι μόνον οί υλικές ζημίες είναι κολοσσιαΐες άλλά καΐ δημόσιοι ύπάλληλοι εχουν έξαφα· νισθεΐ, δέν ύπάρχει είσόδημα καΐ θά έχωμε μεγάλο άγώνα γιά να έμποδίσωμε ίνα νέον πληθωρισμό μέ άνεπαρκές χρήμα. Πρέπει νά αρχίσωμε σωστά, πρέ πει νά φιψοκινδυνεύσωμε γιά νά έπιτύχουμε κάτι είς τό μέλλον. Πρέ πει νά χρησιμοποιήσουμε διά νά δημιουργήσουμε δουλειά κι άν άκόμα δέν ύπάρχει, γιά νά ά νυψώαωμε τό πνεθμα τοθ λαοθ δ( νοντάς τους δουλειά καΐ ένα σκοπό Άρχίζομε χωρίς πολύ έλπίδα. Ε¬ άν κάνωμε μιά άποφασιστική άρχή οί δυσκολίες θά έξαφανισθοθν. Πρέ πει ν« έπαναρχίσουμε τή μόρφ«σι τής νεολαίας, ή δποΐα Ιχει παραμε ηθεΐ καΐ μάλιστα φαρμακωθεΐ κα- τσια μ φμ λυπηρόν τρόπον κατά τα τελευ- τέσσαρα χρόνια. Θά πάρη ρ άλλώ είναι δυνατόν νά γ{- Πιστέψετε με, ολοι μβυ οί στρα- έχει αντίληψιν των Συμμαχικών τού υποχρεώσεων. Ένεκα τούτου αίσθάνετα ώς καθήκον νά εκδηλώση προσθέτω την ευγνωμοσύνην τού καί πρός Ύμά προσωπικώς καί πρός όλον τό ευγενεί Βρεττανικόν "Εθνος, διότι κατά τήι πρόσφατον Εσωτερικήν μας κρίσιν προεξάρχοντος τοϋ Μεγάλου Σας Ήγέ τού, όστις είναι καί Μέγας όδηγός ό λης τής ανθρωπότητος, συνετελέσατε μ κόπους καί μέ θυσίας, ώστε νά έπανεν' ρη όλος ό Έλληνικός λαός τόν Έθνικό τού δρόμον καί ούτω θά δυνηθή νά επι τελέσχ) καί τό Εθνικόν άλλά καί τό Συμ μαχικόν τού καθήκον είς τόν συνεχιζό μενον υπέρ τής Έλενθερίας καί των Δή μοκρατικών ίδεωδών άγώνα. Καλώς ήλθετε είς τόν τόπον μας. μέλλον ευρίσκεται ενώπιον τής χώρας σας, ένα μεγάλο μέλλον. Μεγάλη παρεξήγησις καΐ ά- γνοια τής κοινής μας υποθέσε¬ ως εσημειώθησαν είς πολλά μέ ρη τού κόσμου. Καί εδόθη κα- κή,έρμηνεία είς τόν σκοπόν, διά τόν οποίον επολεμήσαμεν έδώ είς την πόλιν,;τών Αθηνών. Άλ λά τώρα τα πράγματα άποσαφη- νίζονται καί καθ1 όλον τόν κό¬ σμον άποκαθίσταται μία αληθής κατανόησις τού ρόλου, τόν ο¬ ποίον έχει παίξει ή Ελλάς καί τού ρόλου τόν οποίον θά παίξη είς την μελλοντικήν εξέλιξιν τής Εύρώπης. "Ομιλών ώς "Αγγλοςείμαι πο¬ λύ ύπερήφανος διά τόν ρόλον τόν οποίον έπαιξεν ό Βρεττα- νικός στρατός, προστατεύων αύτην την μεγάλην καΐ άθάνα- τον πόλιν άπό την βίαν καί την άναρχίαν. Αί δύο χώραι μας άπό καιρού 6αδίζουν| μαζί διά μέσου των σκονισμένων καί σκληρών δρό- μων τής ζωής έν φιλίακαΐ νομι μοφροσύνη. Ή ελευθερία, ή εύημε^ία καί ή ευτυχία τού έλληνικοΰ λαοΰ της ειρηνης. Ας μή παραλείψη κανεΐς τό καθήκον τού πρός την πατρί- δα. Άς μή παρεκκλίνη κανείς άπό τάς λεωφόρους τής αλη¬ θείας καί τής τιμής. Άς μή πά ραλείψη κανείς νά άρθή είς τό ίίψος των περιστάσεων αυτής τής μεγάλης στιγμής καί αυτών των λαμπρών ημερών. Άς καταλάβη τό Ελληνικόν "Εθνος την πρώτην θέσιν είς κάθε καρδίαν άς είναι πρώτον είς την σκέψιν κάθε άνδρός καΐ γυναικός. Άς λάμψη ζωηρώς τό μέλλον τής Ελλάδος είς τα μάτια όλων. Έκ βάθους καρδίας σάς εθ- χομαι ευημερίαν. ,,Έκ βάθους καρδίας έλπίζω δτι ή Ελλάς θά καταλάβη την πρέπουσαν θέσιν είς τόν κύκλον των νικη- φόρων εθνών καί των εθνών, τα όποία έδεινοπάθησαν σκλη- ρότατα άπό τόν πόλεμον. "Ας επικρατήση τό δίκαιον. "Ας αποθάνη τό κομματικόν μΐσος. Άς υπάρξη ένότης. "Ας υπάρξη άποφασιστική άοελφο- σύνη. Ή Ελλάς διά παντός. Ή Ελλάς δι' όλους. άς 35—40 Ιτών άφοΰ καταβληθή χρημα % άφοΰ καταβληθή χρημα κη εγγύησις 10-500 χιλιάδων δραχ- μων. ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουάριον.— Ό Πρόεδρος τοΰ Πανελλήνιον Συλλόγου των Έμπόρων εγένετο δεκτός υπό 'τοΰ Προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Πλα- στήρα πρός τόν οποίον καί επέδωκε ύπόμνημα σχετικόν μι. την άνασυγκρό- τησιν τοΰ έμπορίρυ καί τής Βιομηχα¬ νίας. Έπίσης εζήτησεν δπως δοθή ά'με· οος οϊκονομική ένίσχνσις είς τοΰς λόγψ των πολεμικών συνθηκών καταστραφέν τας Ιμπόρους υπό την μορφήν μακρο- προθέσμων δανείων. Επήλθε έπαφή ΜΟΣΧΑ 16 Φεβρουαρίου. —Διά τής προελάσεως τοΟ στρατάρχου Κό νιεφ κατελήφθησαν έντός 2 ημερών πολλά άεροδρόμια καί έκυριεύθησαν 150 άεροπλάνα- Ό 'Ερυθρός Στρα¬ τός ΰπερφαλάγγισε τό Γκουμπέν καί έφθασε τό Φός 90 χιλιόμετρα έκ τοΟ Βερολίνου. Σοβιετικαί προφυλα- καί των άρμάτων μάχης έφθασαν τόν ποταμόν Νέΐσε. Κατά |νεωτέρας δέ είδήσεις αί προφυλσκαί τής Βορείας πτέρυγος τοΟ Στρατάρχου Κόνιεφ έπέτυχονέ πσφήν μετά των στρατευ μάτων τοΟ Στρ. ιΖούκωφ. ■ ιε»ι> -
  Επίθεσις κατά
  τοϋ Μπρεσλάου
  ■ ■ — ι » ■
  ΜΟΣΧΑ 17 Φεβρουαρίου.—Κατό¬
  πιν τής όλοτελοθς κυκλώσεως τού
  | Μπρεσλάου ήρχισεν ή Ρωσσική έπί-
  1 θέσις εναντίον τής πόλεως έξ βλων
  των πλευρών. Ρωσσικά στρατεύματα
  εισήλθον είς τα προάστειον Κλετεν-
  τόρφ, 2 μίλια νοτιοδυτικώς τί]ς πό¬
  λεως.
  Δηλώσεις τού κ. Σίδερη
  Την 2.30' μ. μ. ανεχώρησε ό κ.
  Σκόμπυ μέσω περιοχάς τοθ λιμένος.
  ΠΡΟΣΟΝ
  Δοκιμάσατέ τα αφιχθέντα Σΐγαρέττα
  Συνεταιρισμόν Μακεδονίας μάρκος ΝΙ¬
  ΚΗ μέ τα έξαιρ&τικά καπνά ΞΑΝΘΗΣ
  μεγέθους προπολεμικοΰ.
  Τιμή εκτός παντός Συναγωνισμοΰ.
  Διαρκής παρακαταθήκη εις τό κατά·
  στημα Άδ)φών Μαρκάκη Καμαράκι. ι
  ΑΘΗΝΑΙ 17.—Σήμερον έλαβε χώ¬
  ραν ενταύθα σύσκεψιςείς ήν παρέστη¬
  σαν ή Α.Μ.Άντιβασιλενς ό Π ωθυπουρ
  γός Στρατηγός Πλαστήρας ό κ. Σαφια
  νόπουλος ό κ. Σίδερης ό κ. Σμπαρούνης
  καΐ ό κ. Χατζήσκος, σχετικώς μέ τάς α¬
  νάγκας τής χώρας καί υπεγράφη διά νά
  σταλή είς τάς Συμμαχικάς Κυβερνήσεις.
  Είς χθεσινήν τού συνέντευξιν, ό
  ύπουργός των Οίκονομικών είπεν ότι ή
  Ελλάς δέν έχει τρόφιμα, δέν έχει συγ
  κοινωνιακά μέσα, 1500 χωρία καί κω-
  μοπόλεις κατεστράφησαν καί ό εμπορι¬
  κάς μας στόλος ευρίσκεται είς την υπηρε¬
  σίαν τώνΣυμμάχων. Ένεκα τούτων έ¬
  χομεν τό δικαίωμα νά ζητήσωμεν πρό
  παντός πλοΐα 30—40 διά τάς εσωτερι¬
  κάς μας ανάγκας. Ή ύπιιρεσία τήςΜ.ί.
  διέθεσε 300 αύτοκίνητα, 'αλλά χρειαζό-
  μεθα πολύ περισσότερα. Είς την Πελο·
  πόνησον ευρίσκονται 50—60 χιλιάδες
  τόννοι σταφίδος. Εάν ή ποσότης αυτή
  μεταφερθή εις την αγοράν θά παρατηρη
  θϋ σχετική βελτίωσις, έπίσης χρειαζόμε-
  θα τρόφιμα.
  Καί πρό τοΰ πολέμου ή Ελλάς εστηρί¬
  ζετο είς την εμπορικήν της Ναυτιλίαν
  καί τα έμβάσματα των όμογενών. Άπό
  τάς Ηνωμένας Πολιτείας έξαρτάται νά
  έπιτρέψουν την αποστολήν συναλλάγμα·
  τος. Έπίσης διετάχθη ήλογοκ.ησία των
  επιστολών. Συνεστήθη έπιτροπή ή δ-
  ποία θά άθϊίστ) τάσ έηνηοίη' ι·*,- τί.»,
  (Ποίος 8ά είναι όέκπορ-
  8ητής τού Βερολίνου
  ΜΟΣΧΑ 17 Φεβρουαρίου.—· Ό
  Στρατάρχης Κόνιεφ φέρεται σήμερον
  ώς ό πιθανώς έκπορθητής τοθ Βε¬
  ρολίνου. Τα Στρατεύματα τού μά-
  χονται είς απόστασιν 60—/Ο μιλλίων
  έκ τής Γερμανικής πρωτευούσης καί
  είς τό τρίγωνον Κότμπους—Γκοθμ-
  πεν—Φός επί τοθ ποταμοθ Νάίσε.
  Κατελήφθησαν τό Βλόσεν καί Κούεμ-
  πεν 98 χιλ. νοτιοανατολικώς τοθ Βε
  ρολίνου.
  Εγνώσθη δτι ό Στρατάρχης Ζού-
  κωφ συνεγκέντρωσε μεγάλας
  ποία θα αρχίση τας εργασίας της την μεις πεζικοθ καί άρμάτων μάχης
  Ιοην προσεχούς μηνός. Εις την Πρωτεύ.|ε[ς τήν περιοχήν Κιούστριν-Φραγ-
  κουφούρτης. Αί δυνάμεις τού φέρον
  ται τώρα είς Ζέκερκ 32 μΐλλια έκ τοθ
  ουσαν εύοίσκονται άνω των 500 χιλιά¬
  δων προσφύγων καί χρειάζονται χίλια
  τουλάχιστον αύτοκίνητα έ;ιί 3 μήνα; διά
  τήν παλινόστησίν των.
  Η ΗΠΗίΌΡΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ηΠΟΔΗΜΙΗΣ
  Βερολίνου.
  Ό Ύπουργός άνεφοδιασμοΰ κ. Χα-
  ζήσκος εδήλωσε χθές ότι διά νά κατα
  στχ) δυνατή ή ένιαία έπισιτιστική πολι-
  ική καθ' όλον τό Κράτος Ιέξεδόθησαν ώ
  ισμέναι διατάξεις. Έπίσης εξεδόθησαν
  ιαταγαί αίρουμένον παντός μέτρον διά
  ήν μεταφοράν των εγχωρίων προΐόν-
  ων.
  Εξεδόθη ανακοίνωσις τοΰ ύπονργεί
  ου άνεφοδιασμοΰ διά χον όποίου άπεφα
  σίσθη όπως μή γίνετ<ιι ουδέν παρακρά- τημα είς τα εξαγόμενα προι'όντα. Έπί¬ σης κατόπιν κοινής συνεννοήσεως μετά τοΰ Γενικοΰ Διοικητοϋ Κρήτης άπεφααί- σθη όπως μή επιτάσσονται τα πλωτά(" μέσα καί μιταφέρουν έμπορεύματα. ΥΣΤΒΤΗΣΤΙΓΜΗ Οί Άμερικανοί άπεθι- βάσδησαν είς Ίβοζίμα ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Φεβρβυαρίου.— ! Κατά Ίαπωνικάς πληροφορίας οί ' Κ. 146- εις το εξωτερικόν απο ήλικίας 19—45 · ματος Βολκάνο. ί 4°