96634

Αριθμός τεύχους

5035

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

8/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γ«Λ$Ϊ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ~· ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ -
  ΥΠΕΥβΥΗΟΣ ΗΙΤΑΚΤΙΙ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ετήσιαι λίραι 'Λ
  έξάμηνυς
  Άμεριχής
  έιησια δολ. 15
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5035
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΚΡΗΤΗ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ
  ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟΝ ΤΟΥ κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  Μετα δίμηνον σχεδόν κπουσίαν, λόγω
  ασθενείας, επανήλθεν είς την έν Χανίοις
  ϊδράν τού καί άνέλαβεν άπό χθές έκ νέου
  την διοίκησιν τής Μεγαλονήσου ό ύπβυρ-
  γός Γενικός Διοικητής κ. Μπότης Σφα¬
  κιανάκης. Επανήλθε κατόπιν έπιμονου
  θερμής παρακλήσεως τβΰ Πρωθυπουργοΰ
  *. Μεταξά, νά διακόψη την άδειαν τού καί
  νά κατέλθη εις Κρήτην ίπου ήτο άιταραί-
  τητβς ή παρουσία τού, διά νά δίδη μέ την
  πνβήν καί τόν παλμόν τής δημίουργικό-
  τητός τού, τόν ρυθμόν τής εργασίας, τής
  τάξεως καί τής πρββδου. Κα), είς τα Χ«
  νιά οκβυ άπεβιβάσθη χθές την πρωΐαν,
  εγένετο δεκτός μέ έκδηλώσεις όμαδικοΰ,
  πηναίου, είλικρινοΰς καί αύθορμήτου
  ένθουσιασμοΰ καί μέ αίσθήματα χαράς
  »αί ικανοποιήσεως. Πλήθη κόσμου είς
  την αποβάθραν τόν άνευφήμησαν. Κκί
  καθ" όλην την διαδρομήν τού μέχρι
  της Γενικής Διοικήσεως οί κάτοικοι
  τόν ύπεδέχοντο μέ χβιροκροτήματα καΐ
  ζητωκραυγάς.
  Μέ αίσθήματα δέ έκδήλου χαράς έ-
  πληροφορήθη ό λαός καί των άλλων
  νβμών, ολοκλήρου τής Κρήτης, την
  χθεσινήν είς Χανιά επάνοδον τού κ.
  Σφακιανάκη. Μέ την χαράν ότι έχει
  καί πάλιν υπουργόν τού, τό έπίλεκτον
  τέκνον τής Κρήτης, τόν εύθύν καί άδέ
  καστον άνθρωπον, τόν άκβμμάτιατον
  έκπρόσωπον τού κράτους. Τόν δραστή¬
  ριον καί ικανόν. Τόν συνεχώς έργαζβ-
  μενον καί μοχθοΰντα διά τό καλόν
  τοδ τόπου. Τόν άφιερωμένον έξ ολο¬
  κλήρου είς την ιδέαν τής εξυπηρετή¬
  σεως τοϋ συνόλου καί τής πατρίδος
  τού. Τόν διοικητήν πού έθεσεν ώ; σκο¬
  πόν καί Ιδανικόν τού νά συνδέση τό
  όνομά τού μέ την ιστορίαν τής νή¬
  σου κ»ί νά καταστήση την περίοδον
  τής ύπουργίας τού φωτεινόν σταθμόν
  πρκγματικά δημιουργικήν δράσεώς. Διό¬
  τι τοιαύτη υπήρξε μέχρι σήμερον ή
  δράσις τοΰ κ. Σφακιανάκη. Καί αύτό
  ε νέ τό πρόγραμμά τού. Είς τό διάβτη
  μα των δύο καί ήμισυ περίπου έτών πού
  Ιχουν διαρρεύοει άφ' ής ανέλαβε την Γ.
  Διοίκησιν, Ιχουν συντελεσθη^είς την νή-
  σον τέσα, οσα δίν θά συνετελοΰντο υπό
  άλλας περιστάσεις καί μέ άλλα πρόσωπα
  είς τό υπουργικόν άξίωμα είς ολοκλήρους
  δεκαετηρίδας ίσως. Μ έ την στοργήν καί
  την ενίσχυσιν τής κυβερνήσεως, με ούμμα
  χον τού τό θερμόν ενδιαφέρον τοϋ ίδίου τοΰ
  κ. Πρωθυπουργοΰ υπέρ τής Κρήτης, ό κ.
  Σφακιανάκης» επεδόθη μέ ζήλον είς την
  εφαρμογήν ένβς εύρυτάτου άναδημιουργι-
  κοΰ προγράμματος. Έπαγίωβε την τάξιν
  καί την ασφάλειαν τόσον είς τάς πόλεις ό¬
  σον καί είς την ύπαιθρον. 'Εμερίμνησε διά
  την συνέχισιν τής κατασκευάς των συγκοι¬
  νωνιακόν έργων μέχρις βλβκληρώσεως πυ-
  κνοΰ όδικοΰ δικτύου καθ* όλην την νή-
  σον ώστε νά έξυπηρκτβΰνται βλ« τα διαμε-
  ρίσματα καί τα πλέον μικρά καί άπό.
  μβρχ.
  Ενήργησε καί επέτυχε την υπογρα¬
  φήν τής συμβάσεως καί την χρηματοδό-
  τηοιν εκτελέσεως μεγάλων παραγωγικών
  έργων καθ" ίλην την νήσον καί Ιδία έν
  Μεσσαρα, διά των οποίων θ' άποκαλυ-
  φθοΰν καί θά δοθούν είς καλλιέργειαν πε¬
  ρίπου εκατόν χιλ. στρέμμχτα εύφορωτά-
  της γής ««ι συγχρόνως θ' απαλλαγή ο
  ι «ληθυσμβς τής ύπαίθρβυ άπό την μάστιγα
  της έλονοσίας. Έχβρήγησβ πιστώσεις καί
  (βνίσχυσε κάθε προσπάθειαν τείνουσαν είς
  την εκτέλεσιν διαφόρων έργων, παραγω
  γικών, έξυγιαντικων, έκ«βλιτιστικών. Έμε-
  ρίμνησε διά την ανέγερσιν παντβΰ νέων
  συγχρόνων, άνέτων, μεγαλοπρεπών σχολι
  κων κτιρίων. Έρρύθμισε τα ζητήματβ
  των εφεδρικήν τ«μβίων καί πλείστα άλ
  λα προβλήματα πού παρέμενεν έκκρε
  μή κ«ί άλυτα άπό έτών εισηγηθή κ*ί έπέ
  τυχεν έν πολλοΐς την προστασίαν των έγ
  χωρίων προϊόντων, έτόνωσε τάς δημιουρ
  γικάς δυνάμεις |τοΰ τόπου, ένεθάρρυνε την
  εργασίαν καί την δημιουργικήν διάθεσιν.
  Ο ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  ΤοΟ Άγγλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ
  "Έδωβε νέον ρυθμόν είς την λειτουργίαν
  τοΰ διοικητικοϋ μηχαχισμοΰ. Καί κατέ
  στηοεν όλας τάς υπηρεσίας προσιτάς είς τόν
  λαόν. Τό σπουδαιότερον δέ: ώς Κρής πού
  έζησεν είς τόν τόπον αυτόν χ α ι τόν έπόνε-
  σε καί έμελέτηοε τα ζητήματά κυ καί ώς
  άνθρωπος μέ εύρεΐαν αντίληψιν καί δικαί
  αν κρίσιν, εγνώριζε καλύτερον παντός άλ
  λου πράγματα καί καταστάοεις καί πά
  ρεΐχε την συνδρομήν τού καί εξεδήλωνε
  τό ενδιαφέρον τού είς τα διάφορα διαμε
  ρίσματα καί εί; τάς διαφόρους περιπτώσει
  αναλόγως των άναγκων των καί τοΰ έπεί
  γοντος ή μή τοΰ χαρακτήρος των. Μέ αϋ
  τάς τάς αρχάς καί τάς άντιλήψεις ένερ
  γών ό. κ. Σφακιανάκης κατώρθωίε πράγ
  ματι νά προσφέρη άνεκτιμήτους υπηρεσίας
  είς τόν τόπον καί νά κερδίση την άγά
  πην καί την εκτίμησιν ολοκλήρου τοΰ
  λαοΰ.
  Τώρχ, επανήλθε μετά δίμηνον άπουσί
  αν, διά νά συνεχίση τό προσωρινώς δια
  κοπέν άναδημιουργικόν πρόγραμμά τού.
  Καί όλόκληρος ή Κρήτη, «π1 άκρου είς ά
  κρον, μέ άληθινόν ενθουσιασμόν καί είλι
  κρίνη χαράν χαιρετίζει την επάνοδον τού.
  ΟΠ1.Ζ ΑΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΑΗΙΜΙΟΥΡΠΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ
  Εσημειώθη κατ' αυτάς ή άπα
  σχόλησις τοΟ κόσμου μέ τό κομ
  πόδιμα: "Οπου ευρίσκεται τό κομ
  πόδεμα—δ πό τύπον τοχοφόρου κα
  ταθίσεως—έκεΤ καί αί έργατικαί
  μέλισσαι τής ημέρας. Διότι κυρί
  ως τώ κομπόδβμα τοθτο είνε προ
  ϊόν των κίπων τοθ μικροαστοθ,
  τής μοβιστρούλας, τοθ μικροεπαγ
  γελματίου.
  —'Υπάρχει κάποια γραφικότης
  είς τόν αυνιοστισμόν αυτόν.
  ΙΙρό τής θυρίδος τοθ ταμιευτη
  ρίου 6πενθύμισε τό πρίγμ» δ νο
  σταλγός τής άπλής Χ«ί Υβνι-
  μ»3ί λαϊκής οτιγμήί- Καί δέν ή
  το άχαιρος ή παρατήρησις. Α-
  πό κάτι τέτοιους συνωστισμούς
  άντιλαμδάνεται χανείς την πίστιν
  τοθ λαοθ γύρω άπδ τα μεγάλα
  χοινωνικά ίδανικά. Τπάρχουν
  είς αυτόν τόσον αί όρθολογιστι
  καί δσον χαΐ αί ίχπολιτιστιχαί
  άπόψεις, αί αφορώσαι μίαν δγια
  ήθιχώς κοινωνίαν. Πάρετε πρωτα-
  πρίδτα τό χορίτσι τής γειτονιβς.
  Έρχεται άπό τα 6αθη χ* συνοι-
  χίας, άλλά χαΐ τα 6άθημι*ί
  γύρω α* ™
  άγαθόν τής ζωής. Καθώ; δίδει
  τό πολύτιμον βιδλιαράχι—πισιόν
  καθρέπτην των νεανικών όρα-
  ματισμών—την πλα·σιώνει Ινα
  φώς θριάμβου.
  —θά πάρετε μόνο τόσα; έ
  ρωτ? ό ΰπάλληλος.
  —Τί νά τα χάμω τα ιτολλά;
  Άς μένουν γι' άργότερα.
  Καί συνοδεύει έκεΐνο τό «άργό
  τέραν μέ ίνα εδγλωττο χαμόγε-
  λο. Ό 6πάλληλος έννοεϊ, δικαίω
  νει την δλιγάρκειαν—άσυνήθη δι*
  άλλους έν ημέραις έορτων— καί
  έτοιμάζει τα σχετικά τής άναλή-
  ψεως. Είς τάς συναλλαγάς αύτάς
  έσυνήθισε νά μή διαπιστώνη ό
  πωσδήποτε φιλαργυρίαν, άκόμη
  καί άπό την ήλικιωμένην χατα
  θέτιδα:
  —Χρονιάρις οί μέρει πού Ιρ
  χονται παιδί μου. Ή άιΐλοχεριά
  είνε θέλημα ΘεοΟ.
  Καί δέν είχεν άδικον ο&τε ή
  οίκονόμος γρί)ο0λα είς την διατύ
  πωσιν τοθ ίδικοθ της άξ ώματος.
  «Οί χρονιάρε; μέρες» άπό άπόψε
  ως εύτυχίτς διαπλάσσονται άκρι
  βώς μέσα είς τό πλ%1οιον τής ά-
  πλοχεριάς. Αύτό τό άγαθόν θά
  {κακοποιήση τόν πτωχόν. Θά ί-
  κανοποιήση δμως καί τόν πλού¬
  σιον έν τί συναισθήσει τής μεγά-
  ί άρ«τ*)ί τής αλληλεγγύης, «χι
  πλέον ώ; ζητήματος λέξεων άλλ'
  ώς παράγοντος ψυχικής καί 6λι·
  κης άναζωογονήσεω;. Ή γεροντι
  κή οϊκονομολογία — κάποτε άλτ]
  θινά άκατανόητος— έννοεί νά δπο
  χωρή τώρα, δσον συατηματική χαί
  άν είνε. 'Υπάρχουν γίροι πού
  έννοοθν νά ξεχάσουν τόν εαυτόν
  τού;, τίς μεγάλες γιορτές. ΆρταΧ
  νά ίχουν έγγονακια ή κοροθλες
  ή καί απλώς παληούς φίλους.
  Δέν θά λογαριάσουν Ιξοδα.
  * *
  Εύλογημένες οί είκόνις τής
  στιγμής α&τή; γιά τοΰς παρατη
  ρητάς Ελου τοθ κόσμου: Ή σφρα-
  γΐδα τοθ λαοΰ φαντάζομαι δτι
  είνε κοινή είς δλα τα πλατή. Ών
  τόσο εΰτύχημα είνε δτι ό δικός μα;
  λαός δ.ατηρεϊ πίντοτί τίς'άν/νές.
  δημιουργικές άρετίς τού, είτε χρι
  στιανικές τίς ποθμε. είτε χαί γενι
  κώτερες, Τό χρήμα σία χέριά
  τού άρχίζει νά γίνεται δργανο
  καλοθ. Έκτός άπό την συναίσθη
  σι των ώφελειών τής άποταμιεύ
  σεως, ό" λαός ίχει καί τό χομπά
  σο τού προχειμένου ή άηοταμίευ
  αίς αυτή νά μή τελειώνη—5ταν ή
  ώρα τό καλέση—σέ καμμιά στέ-
  ρησι. Πρό πάντων δταν δπολογί-
  ζη στήν οίχογίνεια, άλλά χαί την
  χοινωνία.
  Α£ΜΟΔΛΙΟ£
  16» ν
  νεον μετωπον
  Δέν επαυε νά κηρύυσΐί) δτι την
  Τουρκίαν ίπρεπε νά διιυθύνοιιν
  οί Τοθρχοι. "Οτι οί ΓιρμανοΙ άν
  όπωαξήΐΐοτε ίπρεπε νά χρησιμο
  ποιηθοθν ίπρεπε νά χρησιμο
  ποιοθνται ώς δπηρέττι, δχι ώς κύ
  ριοι. Καί δτι δ Έμβέρ μέ την
  άναρμοοΊότητά τού ήταν ίνας έθνι
  χός κίνδυνος χαί δτι θά χατέστρε
  φε την χώραν
  Εύρε την κοινήν γνώμην άπο
  κλίνουσαν δπέρ των άπόψεών
  τού Ό ένθ^υσιασμός διά τόν πό
  λίμαν έξέλιπε. Κοινή πεποίθησις
  ή:ο.8ΐι οίνσϊήιοτε καί άν έξήρ
  χεΐα νιχητής άπό τόν πόλεμον, ή
  Του^χία θά εκαλείτο νά πληρώ
  ση τα σπΐσμέν». Είχε πρός στιγ
  ιιήν σχεϊιαοθή αυνωο.οσ[α πρός
  σύΧληψ.ν δλων των ξένων άξιω
  ματικών καί έκτοπισ,ιόν των. Ό
  Έμβέρ μέ την βοήθειαν των ξέ
  /ο)/ είχεν έπιβάλει την δικτατο
  ρ'αν ΐου. Ήταν καί αύτάς εξοιι
  ρετικά άντιπαθής παρά τη κοινη
  γνώμη Δέν τα είχε καλά ο5τε
  χάν μέ τούς φίλου; τού κχί τό
  κόμμα τού τής «Ενώσεως καί
  ΙΙροίϊου». Πολλαί ραδιουργίαι
  τόν είχαν σιόχον των. Διίτρεχε
  τόν διαρκή «ίνδυνον νά δολοφο
  νηΗη. 11οεέ το* δέν Ιβγαινε Ιξω
  χωρίς νά συνοδεύεται άπό ίσχυ
  ράν ακολουθίαν Τό «ύτοκίνητον
  τοθ όηοίου έπέβαινε άνέπτυσσε
  πάντοτε άστραπιαίαν ταχύΐητα.
  Ό,Μουσταφά Κεμάλ ϊέν άπέκρυ
  ΙΤτε ·1άς άττόψϊις τού.-Ό Τζβλάλ,
  ό μόνος άτθρωπος τοθ χομιτά
  τ&υ. πρός τόν οποίον διέχειτο
  συμπαθώς, άπουσίαζεν είς Σορί
  αν. Απουσιάζοντος αθτοθ, 6 Κε
  μάλ επήγε νά ίδη τόν Ταλαάτ, ό
  οποίος τότε είχε γίνει μέγας 6ε
  ζύρης. Ό Ταλαάτ τόν εδέχθη φι
  λοφρόνως, τόν ήκουσε μετά προ
  σοχής δταν τοθ άνέπτυσαεν δτι
  συνεχέντρωνεν δλας τάς ίδιότητας
  διά νά γίνη είς την δύσκολον
  εκείνην περίπτωσιν δπουργός
  των Στρατιωτικών καί εφάνη νά
  συμφωνη' μ»ζί τού, άλλ' δταν έ
  Κεμάλ Ιγυγε, 6 Ταλαάτ Ιγέλασεν
  τίς βάρος τού διά τάς αξιώσεις
  τάς οποίας είχε προβάλει, διά
  την έγωπάθειάν τού. Κάποιος εί
  πεν είς τόν Κεμάλ δτι 6 Τ/λαάτ
  είχε γελάσιι είς βάρος τού. Τοθ
  το έπλήγωαε την φιλοτιμίαν τού
  χαί τόν έκαμε ίξω φρενών. Δέν
  τό έσυγχώρησε ποτέ είς τόν Τα
  λαατ. Συνηντήθη μέ τόν Χαλίλ
  δφυπουργόν των Εξωτερικών, ό
  οποίος άλλοτε είχεν ύπηρετήσει
  μαζί τού είς την πρεσβείαν τής
  Σόφιας. Ό Χαλίλ Ιξεμαίευσε συ
  νάντησιν τοθ Κεμάλ μέ τόν Νεσ
  σίμ, ί {ποίος ήτο τότε ί>πουργ&ί
  των Εξωτερικών καί ήταν γνω-
  στός διά την άντιπάθειαν πού ί-
  τρεφε πρός τούς Γερμανούς. Ό
  Νεσσίμ ήτο πολυίσχολος* δταν
  έφθασεν δ Μουσταφά Κεμάλ
  τόν άφησε νά περιμένη είς τόν
  άντιθάλαμον, ϊως δτου έτελείωσε
  ωρισμένην εργασίαν. "Οταν τόν
  εκάλεσε νά εισέλθη είς τό γρα
  φεΐον τού, ό Κεμάλ ήταν ήδη
  ν«υριασμένος. Είπεν είς τόν
  υπουργόν άπότομα δτι τα αίσιό
  ξα ανακοινωθέντα τα όποΐα έ
  ξέδιδε τό γενικόν επιτελείον δέν
  ήσαν άληθινά. "Οτι ή κατάστα¬
  σις ήταν κρίσιμος, δτι ή Τουρ·
  κία ίπροδίδετο άπό δλβς τίς με-
  ί, δτι δ Έμβέρ ήταν άνίχα-
  νος χαί δτι χαί δ Νεσσίμ, ώς
  οπουργός, ίψ' δσον ήδη χβθί-
  στατο ένήμερος δλων αυτών θά
  ήταν δπεύθυνος διά την επερχό¬
  μενην κατάρρευσιν. Ό Νεσσίμ
  πειραγμένος, απήντησεν είς άνά
  λόγον απότομον τόνον: Είπεν δτι
  Ιφ' δσον είχεν αύτάς τάς άπό¬
  ψεις, ί Κεμάλ, ώ; άξιωματικός,
  δέν.είχεν έκλέξει τό αρμόδιον μέ
  ρος διά νά άναφερθη, 'ΰς άξιω
  ματικό; ώφειλε ν' άναφερθς είς
  τό υπουργείον των Στρατιωτι¬
  κών. Διατί δέν άνεφέρετο έχεί;
  Έχε«·ή3αν οί άρμόδιοι διά νά
  τόν άκούσουν.
  Ό Μουσταφιϊ Κεμάλ απήντη¬
  σεν δτι τό νά πηγαίνη κανείς είς
  τό υπουργείον των Στρατιωτικών
  ήταν χαμένος κόπος. Διότι ήταν
  τό Ιδιον ώς ν' άπετείνετο είς τού;
  Γερμανού;. Αύτοι διηύθκναν τό
  πίν, αύτοι ήσαν οί πραγματικαί
  κυριοι μέσα είς την Τουρκίαν καί
  είχαν ήδη δοκιμάσει νά τόν ξε
  φορτωθοθν. Καί ίξω φρενών ση-
  κώθηκε καί βγήκε άπό τό δπουρ
  γικόν γραφείον.
  Μεταξϋ των επισήμων εδρέθη,
  ϊπως πάντοτε, άπομεμονωμένος.
  Δέν τόν ήθελε κανείς. Δέν ήταν
  άπό τού; άνθρώπου; πού είνε δι
  ατεθειμένοι είς συμβιβασμούς
  Κανείς δέν μποροθσε νά περιμέ
  νη άπό αυτόν νά συνεργασθή, νά
  συνεννοήθη, νά συμπράξη μαζί
  τού Ό Κεμάλ έννοοθαεν οί άλ
  λοι νά ϊρχωνται πρός αυτόν, νά
  συμφωνοθν μαζί τού. νά δπαχου
  ουν τυφλι··. εί; αυτόν. Πειραγμέ
  νο; κ»1 δυσηρεστημένος άνέπτυσ
  σε κάθε φοράν πού τ&0 παρείχε
  το ή εύκαιρία, τάς άπόψΐις
  τίιυ. Ή Κωνσταντινούΐιολις ήταν
  γεμάτη άπό τάς,, ραδιουργίας καί
  σχευωρίας μιχρών άνθρώπων. Έ^
  πειδή δέ αύτός ήταν γνωστάς ώς
  άντιτιθέμενος πρός τόν Έμβέρ
  χαί τούς Γερμανού;, είχαν άρχί-
  σει νά άναμιγνύουν τό ϊνομά
  τού μέ τ*ς ραδιουργίας χαί
  σκευωρίας έκείνας. Άλλ' δ Κε¬
  μάλ ήταν πολύ σοβαράς κ»1 ί-
  πιφυλαχτιχός, ώΐτε ν' άναμιγνύε-
  ται είς τάς σκευωρίας έχβίνχς.
  Μία έξ δλιον των χυοφορουμέ
  νων συνωμοσιών είχε χάποια δ-
  πόστασιν. Κάποιος ονόματι Ίχ-
  κώ5 Τζελάλ, ϊνας Θορυ6ώ5ης,
  φλύαρο; τύπος, δ οποίος είχε με
  γάλην ιδέαν διά τόν έχυτόν
  τού, έσχεξίασε την δολοφονίαν
  τοθ Έμβέρ, περί τοθ όποίου 6-
  λεγεν δτι ίπρεπε ν' άντικατα
  αθ^ υπό τοθ Κεμάλ. Έπρόκΐι
  το πιρΐ μιά"ς συνωμοσίας, ίπι·
  πολαίας εί; την οργάνωσιν της,
  είς την οποίαν ήσαν άναμεμιγ
  μένοί δευτερεύοντε; τινές, ά·ή·
  μαντοι άξιωμιτικοί.
  (συαχίζεται)
  Τα έργατικά
  δικαστήρια.
  Υπό τοθ ύφυπουργείου τής
  Εργασίας μελετάται,έν συνεν
  νοήσει μετά τοθ ύπουργείου
  Δικαιοσύνης, ή είσαγωγή τοθ
  θεσμοθ των έργατικών δικα
  στηρίων καί ^πσρ' ημίν, διά
  την ταχείαν κοϊ όλιγοδάπα
  νόν έκδΐκασιν των διαφόρων
  μεταξύ μισθωτων καί έργο
  δοτών των. Ό θεσμός ε(οσ
  χθείς άπό δεκαετηρΐδων είς
  τάς προηγμένας εύρωπαϊ
  κάς χώρας, απέδωκεν αρί¬
  στα άποτελέσματα. Καί φυ
  σικά δέν γεννάται άμφιβολΐα
  δτι θά αποβή εύεργετικός καί
  είς την χώραν μας. Νά είσα
  χθ[) λοιπόν, έφόσον θά ώφε-
  λήση.
  ***
  ΟΙ θησαυροί των θα-
  λασσών.
  Φαίνεται δτι δέν είναι 6υ
  ατυχώς είίκολον ν' άποβάλη.
  ό ρωμηός την εγκληματικήν
  έ'ξιν τής διά δυναμίτιδος άλι·
  είας παρά τα λαμβανόμενα
  αύστηρότατα μέτρα υπό των
  λιμενικών καί καταδιωκτικών
  άρχών. Αύτό συνάγεται ά
  πό τα σημειούμενα είσέτι κρσύ
  σματα Εύτυχώς δμως, τό ϋ
  πουργεΐον τής Έθνίκης ΟΙκο
  νομΐας έχει ήδη έτοιμον σχέ
  διον οργανώσεως επί συγχρό¬
  νων επιστημονικήν βάσεων
  τής άλιεΐας. Καί έλπίζεται
  δτι ταχέως θά αρχίση ή συ
  στηματική εκμετάλλευσις των
  θησαυρων των θαλασσών μας
  όπότε βεβαία θά παύση αύ
  τομάτως καί ή διά δυναμΐτι
  δος άλιεία.
  τιληρώθΓ) ήδη ή κυβέρνησις.
  Έργάζεται διά την άναδάσω
  σιν τής χώρας καί την κατα
  σκευήν παντοθ άντιπλημμυ-
  ρικών έργων. Καί θά πρέπει
  αυτήν την κυβερνητικήν ιιρο
  σπάθειαν νά την ένισχύσουν
  καί οί δήμοι καΐ αί κοινότη-
  τες καί ή Άγροτράπεζα καί
  οί συνεταιρισμοΐ.
  Αί πλημμυραι.
  Πλημμυραι εσημειώθησαν καί
  πάλιν είς διάφορα διαμερΐ
  σματα τής Κρήτης τελευταΐ
  ως καί επέφερον σημαντι
  κάς ζημίας καί καταστρο¬
  φάς. Όφεΐλονται δέ αί πλημ
  μύραι δχι τόσον είς ύπερβο
  λικήν πτώσιν βροχών, 8σον
  είς τόν σχηματισμόν χειμάρ
  ρων έξ αΐτΐας τής ελλείψε¬
  ως δασών καί άντιπληιιμυρι
  κων έργων. Εύτυχώς την Ιλ
  λειψιν αυτήν φροντΐζει νά
  Ή πτηνοτροφ·α.
  Άπό εφημερίδα τοθ Βόλου
  πληροφορούμεθα δτι τόν τε¬
  λευταίον καιρόν έγιναν σο
  βαραί έξαγωγαΐ πουλερικών
  Θεσσαλΐας είς διαφόρους χώ
  ρας τής Εύρώπης. Δέν έφαν
  ταζόμεθα—τό όμολογοθμεν—
  δτι ή πτηνοτροφΐα είχε ση·
  μειώσει τόσας προόδους είς
  την χώραν μας. Άλλά δέν
  πρόκειται περί αύτοθ. Σημα
  οίαν έχει ότι καί είς την Κρή
  την καί Ιδιαιτέρως είς τόν
  νομόν μας είμπορεΐ κάλλιστα
  ν' ανεπτύχθη ή όρνιθοτρο-
  φ(α, πού παραμελεΐται έν
  τούτοις τελείως. Καί πρέπει
  νά στραφώμεν πρός αυτήν την
  κατεύθυνσιν. Ή όρνιθοτρο-
  φ(α αποτελεί προσοδοφόρον
  επιχείρησιν.
  ***
  Τό σανατόριον.
  Έντός των ημερών ώς πλη
  ροφσρούμεθα, πρόκειται ν' α¬
  φιχθη έξ Αθηνών δ άρχιτέ-
  κτων είς τόν οποίον έχει α¬
  νατεθή τό σχέδιον τής νέας
  συμπληρωματικήν πτέρυγος
  τοΟ σανατορίου Ίερουσαλήμ.
  "Ελπίζομεν λοιπόν δτι έπ' εύ·
  καιρΐα θά συζητηθή γενικώτε-
  ρον ή υπόθεσις τοθ σανατο·
  ρίου καί θά ληφθοθν μέτρα
  διά την ταχυτέραν αποπερά¬
  τωσιν τού καί την έναρξιν τής
  λειτσυργΐας τού. Ή φυματίω-
  σις έχει λάβει δυστυχώς διά¬
  στασις είς τόν τόπον μα<. Καί είναι μεγίστη άνάγκη νά λειτουργήση τό ταχύτερον τό σανατόριον Ίερουσαλήμ, δπου θά ευρίσκουν περίθαλψιν οί πτωχοί άσθενεΐς παλαιοΐ πο« λεμισταΐ. III ΙΙΙι
  ΑΝΟΡΘΩΣΪΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινημ).-Σήμερον
  «Ή ΙστορΙα γράφεται την νύχτα».
  Μέ τοΰς Σάρλ Μπουργιέ, Ζάν Άρ
  θρούρ. Την Δευτέραν «Τρόϊκα».
  «Μ'ΝΩΑ». — Σήμερον τό ά 31
  στοθργημα τοθ Άνρύ Μπατάιγ:
  «Μαμά Κολιμπρί». Ταινίαι όμιλοΰ-
  σο ΓαλλιστΙ. Πρωταγωνιστοΰν:
  Ούγκέτ Ντυφλός, Ζάν Πιέρ Ώμόν.
  Βασίλειον τής Ελλάδος
  Διοικητικόν Συμβούλιον Λ)μείου
  Σπιναλόγκας
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Έχοντες ύπ' όψει τό Ν. Δ.
  26 Ιουλίου 1925 περΐ οργανώ¬
  σεως Λ)μείου Σπιναλόγκσς
  κ.λ.π.,τόν ύπ'άριθμ. 965)1937
  Α. Ν. κοί τάς ύπ' αριθ. 11
  καί 12 έ. έ. άποφάσεις τοϋ
  Δ. Σ. Λ)με(ου, προκηρύσσομεν
  την κατάληψιν τής κενής θέσε
  ως τοϋ Ιατροϋ τοθ Λ)με(ου έ
  πί βαθμώ κσί μισθώ γραμμα
  τέως Β'. τάξεως. Προσόντα 1
  εξάσκησις Ιατρικοϋ έπαγγέλ
  ματος επί διετΐαν καί ύπηρε
  σία μονοετής παρό τινι στρα
  τιωτική ή άλλτ) δημοσία *Υ
  γειονομ. ύπηρεσΐα. 2) Πιστο
  ποιητικόν Κοινωνικών φρονή
  μάτων. 3) Πιστοαοιητικόν άρ
  μοδίων Είσαγγελέων καί 5
  Πιστοποιητικόν ύγείας καί 6
  στρατιωτικών υποχρεώσεων
  "Απαντα τα σχετικά θέλου
  σιν υποβληθή δι* αΐτήσεως τοθ
  ένδιαφερομένου πρός τόν Δ
  ευθυντήν τοθ Λ)με(ου ώς ε
  σηγητήν καί Γραμματέα τού
  Δ. Σ. Λ)μείου.
  ΠροθεσμΙα ύποβολής οίτή
  σεων μέχρις ενός μηνός άπό
  τής δημοσιεύσεως τής παρού¬
  σης,
  Ή πσροθσα δημοσιευθήτω
  διά των "Εφημερίδων «Άνατο
  λή», «Άνόρθωσις» Ηρακλείου
  καί διά τοϋ ίατρικοϋ περιοδι
  κοθ Τ.Σ.Α.Υ.
  Ό Νομάρχης
  ώς Πρόεδρος τοθ Δ. Σ
  Κ. ΠοιπαδημητριΌυ
  Αί Αθήναι είς την δόξαν των
  ΥΟΟ ΤΐΪΑΝ
  ΤΩΝ ΘΕΩΝ
  ! —-——————-
  Ένα ιστορικόν άνάγνωσμα
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  έκτοτκτος πρεμιέρα
  Τό γοητευτικό ρωμάντζο:
  ΓΡΑΦΕΤΑΙ
  ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
  Ή τελευταία καί τε-
  λειοτέρα δημιουργία τού:
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΠΕ
  καί τής χαριτωμένας:
  ΖΑΝ ΑΡΘΟΥΡ
  Έκτός προγράμματος
  στό ΟΥΦΑ ΖΟΥΡΝΑΛ-
  1) Τα γερμανικά στρατεύ
  ματα καταλαμβάνουν την
  2αν ζώνην τής Σουδιτι-
  κής περιοχής.
  2) Ό Μτιενίτο Μοσσο
  λίνι, ό κ. Νταλαντιέ καί
  ό κ. Τσάμπερλαιν άναχω-
  ροΰν έκ Μονάχου μετά
  την ϋτιογραφήν τοθ συμ-
  φώνου.
  3) Ένθοι,σιώδης ύποδο-
  χή τοθ Φύρερ είς Βερο¬
  λίνον.
  28ον
  ! —Μπράβο! φωνάζει ό Καί·
  νιγκσμσρκ. Ξέρουμε τώρα ποΰ
  (πρέπει νά σκοπεύσουμε. Ό
  έχθρός δέν μπορεϊ πιά νά
  μας ξεφύγη.
  Ή χαρά τού μετριάζεται κά
  πως άπό την σκέψι δτι είνε
  ΰποχρεωμένος νά έχη ώς στό
  χο τόν Παρθενώνα. Ή Ιδιότης
  ι τού δμως ώς πολεμιοτοΰ τόν
  {πσρασύρει. Καλεϊ τόν Σάν
  Φελίς καί διατάσσει ν' άρχί-
  'στ) ό βομβαρδισμός...
  Σέ λίγο τα™ κανόνια άντη-
  χοΰν. Οί σφαΐρες διασταυρώ-
  νονται επάνω άπό την Άκρό
  πολι. Μία εκρηξις άντηχεΐ.
  Μιά βόμβα τινάσσει στόνάέρα
  την μικρή πυριτιδαποθήκη πού
  η"ταν στά προπύλαια. ^
  —Νά προβιβασθή ό πυροβο
  λητής! διατάσσει ό Καίνιγκ-
  σμαρκ. Ό ήλιος δυει, πθμε,
  κύριοι, πρέπει ά κοιμηθοθμε.
  Λΰριο τό πρωΐ ξαναρχί-
  ζουμε
  Ό Τυρέν κυττάζει μέ λύ-
  πη επάνω στό βράχο τούς να
  ούς, πού περνοΰν τό τελευ·
  ταΐο βράδυ τους.
  26 ΣεπτεμβρΙου 1687. Τό
  πυροβολικό ξανάρχισε τό έρ·
  γο τού. Κατά τό μεσημέρι
  μιά τρομακτική εκρηξις έχώ·
  ρισε τόν Παρθενώνα σέ δύο.
  Πύρινες γλώσσες άνεβαΐνουν
  πρός τόν ούρανό. Δέν ύπάρ
  χούν πιά έλπίδες γιά τούς
  πολιορκουμένους. Ό πασάς
  κσί ό γυιός τού είνε νεκροί.
  Μιά τουρκική σημαία ύψώνε-
  ται στό τούρκικα στρατόπεδο.
  —Παραδίδονται! φωνάζουν
  οί ΒενετοΙ.
  Ό Καίνιγκσμαρκ φαΐνεται
  γενναιόψυχος. Χσρίζει την
  ζωή είς τούς ήττημένους καί
  τούς έπιτρέπει νά φύγουν
  παίρνοντας μσζ( τους δ,τι
  μπορεϊ νά σηκώση καθένας.
  Οί Τοθρκοι κατεβαίνουν
  πρός την θάλασσα, παρά τάς
  ύποσχέσεις 8μως κακοποιοΰν
  τσι άπό τούς στρατιώτας. Οί
  γυνοΐκες κοί τα κορΐτσια ά-
  ποσπώνται άπό τίς οίκογέ-
  νειές τους, οί περιουσίες τους
  λεηλατοθνται.
  (αυριον τό τέλος)
  ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ
  ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
  ΊατροΟ τοθ Πανανείου
  ΔημοτικοΟ Νοσοκομείου
  μετεφέρθη επί τής Λεωφό-
  ρου ΚαλοκσιρινοΟ (ΓενΙ
  Τζαμί) Ιναντι καταστήμα-
  τος είδών αύτοκινήτων κ.
  Έμμ. Λυδάκη.
  τΩραι έπισκέψεων:
  11—12 π. μ. καί 4—7 μ. μ.
  Σύνδβσμος
  Έφέδρων άξΐωματικώνΠολεμιστών
  Ν. Ηρακλείου
  Καθιστώμεν γνωστόν ίίς τούς κ.
  κ. Έφέδρους Άξιωματικούς Πο¬
  λεμιστάς δτι κατόπιν προσωπικής
  συνεννοήσεως μετά τοθ 43συντάγ-
  ματος είς εκτέλεσιν διαταγής τής
  γης Μεραρχίας, κατηρτίσθη πρϊ-
  γραμμα διαλέξεων οίτινες θά λά
  βωσι γώραν έν τή στρατιωτικη'
  Λέσχη Ηρακλείου άπό τής 10—
  11 ώρας π. μ.
  Ή πρώτη διάλεξις θέλει γΕνει
  την 11 τρέχ. καί παραχαλαθνται
  πάντες οί κ. κ. "Εφεδροι Άξιω
  μαηκοί δπως παρευρέθησαν είς
  αυτήν. Όμιλητής κατ' αυτήν ό
  λοχαγός κ Πλέσσας.
  θέμα: Τα αρματα μάχης.
  Ηράκλειον 6—12—3«
  Πρέεδρος τοθ Συνδέσμου
  Έμμ Κατσαράκης
  ό Γεν. Γραμματεύς
  Έμ. Ξαχαριάδπς
  Κ. ΜυλοηοταμΙτης
  όφθαλμίατρος
  'ΕτιΙ τριακονταετΐαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τά
  όφθαλμολογικά άσχολούμε·
  νος, δκχεται, τοϋς πάσχοντος
  τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  μιατρεΐον τού, κείμενον παρά
  τφ Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικής "Ηρακλείου.
  Ή στήλη τοϋ ώρα.όκοσμου.
  Τα μυστικά τής ώμορφιάς
  δπως τ* άποκαλύπτει ή Γκάμπν Μορλαί. ,^~
  9_!_~_ςείς την χώραν
  των Χρυοανθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  ( "Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  Ή χαριτωμένη πρωταγωνίστρια
  τής γαλλικής ό96νης Γκάμπυ Μορ
  λαί δί^ει είς 'ένα άρθρον πού εδη¬
  μοσιεύθη είς παρισινήν έφηαερίδσ,
  τάς εξής πολυτίμους συμβουλάς:
  «Πολλοϊ, λέγει ή Γκάμπυ Μορ-
  λαί ή μάλλον πολλές, ζητοθν νά
  μάθουν άπό μενά τα μυστικά τής
  νεότητος, Άττοροΰν, γιατί ίφθασα
  στά τριανταπέντε μου χρόνισ, ϊ·
  σ^ς καί νά τα τΐέρασσ, χωρΐς ν'
  άναφανοΰν στό πρόσωπό μου οί
  άνεπιθύμητεΓ, οί άδυσώτΐητες ρυ·
  τίδες τή δευτέρσ ^θς
  μη,
  τίδες τής., δευτέρσς η
  Θά απαντήσω, μέ λίγα λόγιοτ, τα
  εξ
  >Διατηοώ τή δροσιά τής νεότη¬
  τος διότι δέν επερίμενα νά περά
  σουν τα χρόνια γιά νά περιποιη-
  θώ καταλλήλως τό δέρμα μου.
  Άπό ήλικίας είκοσι έτών Ικανα
  δ,τι μοΰ συνέστησε ϊνσς μεγάλος
  Ιατρός δερματολόγος. Δηλαδή ά-
  ττέκτησα τρείς συνήΐειες, αί ευ
  των οποίων δέν διατηρεϊται Ενα
  πρόσωτΐο δροσερό καί νεανικό.
  δάζ ά ά
  ρ ρρ
  Δέν διστάζω νά σάς
  εξής:
  1) Μ
  συστήσω τα
  1) Μή έγγΐζετε ποτέ τό πρόσω
  πό σας, άν δέν πλύνετε ττροσε-
  κτικά τά χέριά σας μέ Μνα άγνό
  σστοθνι.
  2) Νά πλένετε κάθε βράδυ πρό
  τοθ ϋτνου τό πρόσωπό σας μέ
  χλιαρό νερό καί σαιοΰνι (έντός
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  Π9βν
  την πλώρη ώ; την πρύ
  ------------- μνη καί άπό τα παρατηρητήρια
  τοθ νεροΰ θά ρίζετε μερικές στά ω; χ· άμπάρια, οί γιαπωνέζικες
  λες χυμοϋ λεμον οθ).
  3) Νά μεταχΕΐοίζεσθρ μιά καλή
  κρέμα όσάχις πρόκειται νά έκτε-
  θήτε στόν άέρα. Ό άέρας στεγ·
  νώνει καϊ ξηραίνει την έπιδεραί·
  δα σας
  διαπεραστιχές καί
  ουσες, έσήμαιναν πολε
  μικήν Ιγερσιν. Ό Γιορισάκα Σαν
  τάο, άνασηκώνοντας την πίρτα,
  '.??ς , . . . * Α μπήχε στόν πυργίσκο.
  »Τό καλοκαιρι, κατά την διάρ- «* _ΠΛηηβνΛ ι
  δ ί φ
  κειαν των διακοπών καΐ ένάσω
  μένω στήν έξοχή, δέν μεταχειρΐζο·
  μσι κανένα απολύτως καλλυνηκό.
  ΒΚΠΤΙΣΕ1Σ.—Τό εσπέρας προ-
  χθές ό κ. Ιωάννης Σταυρακάκης
  ιατρός εβάπτισεν είς Πόρον τό
  χαριτωμένον Λγορά·α τοθ κ Πα-
  ναγιώτου Λιάπη, ονομάσας αύΐά
  Άναστάσιον. Νιί τοίς ζήσ[)-
  ΓΑΜΟΙ. -Γήν παρελθ. Κυριακήν
  ετελέσθησαν έν Μασταμπά οί γά·
  μοί τοϋ κ ^ΑντωνΙου Καρτσωνά-
  κη μετά τής 6(δος ΕΙρήνης Κοκο¬
  λάκη. Παράνυμφος παρέστη ό κ.
  Γεώργιος Βασιλάκης £μττορος.θερ
  μά συνχαρητήρια.
  ΕΠΙΣΚΕΨΕ1Σ.-Ό κ. καί ή κ.Ά.
  ΚαρτσωνάκηΙ δέν θά δεχθοθν μέ
  ρ ήςΓ7 ΊΙ 1939 έ
  ρ
  *ρι τής
  χ μ
  ΊανουαρΙου 1939 έορ
  την τοθ Άγίου "Αντωνί.ου.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Παρακαλώ
  ρ κα1 δηαοσία τόν διακεκριμένον
  Ό υταξιωματικός, άλύγισΐος όδοντΐατρον τής πόλεώς μας κ.
  σάν μπαστοθνΐ, έχαιρετοίσε μέ Έμμ. Άλεξάκην νά δεχθή όμοΰ
  έ έί έά υί
  νέοι
  Οί
  μμ ξη χή μ
  μέ,τά5 κΡα »ς ,μου ευχαριστίας
  Κ?ι ^ν διαβεβαίωσιν τής βοθείας
  αΰνης μου δά η ό
  ,_______________ . σά
  ■Α«1νω τό δέραα μ-ο '-ά άναπνέη , χτέονες ένωμίνες τδ
  έλεύθεοσ, μέ δλους τού τούς πό- χί« *"ρ βς Γ^ΤΕ' "„ Χ ? ^ ββ ής βοθείας
  ρους. Άπό την εποχήν πού περι- °ι:0 ΥΕΙ(30Γ του *™™τ™ «υ Οί εύγΛωμοαΰνης μου διά την τόσον
  ττοιοϋμαι τό δέραα μου σύμΐιωνα άνδρες, δΐοποι καί ναΰται, έστρε επιτυχώς όλοκληρωθεΐσαν θερα-
  μέ τούς πραγματικούς δρους τής ψϊν πρός τόν διοιχητή τους δώ πεΙαν τής παθήσεως των οδόντων
  ϋγιεινήΓ δμαθα νά χρησιμοποιώ δ ί
  τόν
  διοιχητή τους δώ
  στά όποϊα ήταν
  γεμα
  μ ργμ ψ ρ
  ϋγιεινήΓ, δμαθα νά χρησιμοποιώ δ ποίαωπα,
  τα κοσμητικά πού είνε κατάλλη· Ξ ν ",^,ιέ ' ,
  λα γιά καθε περίστασι. "Οταν ή ζωγραφισμένο έ
  έπιδερμίς μου ξηραίνεται χρη^ι- το σεβασμό.
  μοποιώ μιά λιιταρή κρέαα πού τή —Ανάπαυσις! — είπεν δ Γιορι
  δροσΐζει καί άνοίγει τούς πόρου ^
  ί ό ώ ά ύ θ
  ρζ
  είς τρόπον
  γ
  νά τούς
  ίϊάΤκάθΓΛρΓτΓον!»:^ Κ.Ι «ρχισε μι*ν
  πάρχουν ωρισμέναι στιγμαί πού ή γ&ηγορη αλλα λεπτομερή
  έπιδερμίς γίνεται πολύ εύαίσθητη Ό πυργισκος ήταν έ'να δωμά-
  ίδέ δέτα κανένα άλλο κο λό ί ό
  μς γ η
  καίδέν- δέχεται κανένα άλλο κο-
  ό έός άό λίγη πο.δοα
  σμητικό έκτός άΐτό λΐγη ποιΐδοα. .
  Καί τούτο συ^βαίνει τό καλοκαϊ Ρ1»
  τής παθήσεως των οδόντων
  μου, καί τά πλέον είλικρινή καί
  έγκάρδια συγχαρητήηιά μοο, δ<ά την επιστημονικήν τού κατάρτιαιν. Έλ. Παπαφαχλής *** Γΰρω στήν πόλι. ΟΙ είσελθόντες τάς ημέρας αύ- ρι, όπότε ή ζέστη γιά τό δέρμα μάτιο, μηκους, δέκα μέτρων, πλα εΐνβ... καταστρεπτική Καί τότε χο^ς όχτώ, % θωρακισμένο όλόκλη χρησιμοποιώ καλλυντικά πολύ πιό „£ νθν5ρΟ άΐαάλι Τά δυϊ ά-τλδ καί φυσικά άπό τόν χειμώ· * Γ Λ να. Μεταξϋ ούτών τό γάλα καί χωρΐς πόρτα καί χω '^ν^^1^^1 ενα έξαγωνο οω τώ να. Μεταξΰ ούτών τό γάλα καί τούς χυμοΰς των άγγουριών καί κατα των φρούτων!» τό έγέμιζαν τά τρία τίταρτα καί ό λί· ί «ΕΛΣΗ» Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ Τπλεφ. 551. •ί ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■· Λόγω ταχύτητος, λόγω τής ελαχίστης βενζίνης πού καταναλίσκουν, λόγω των πολλών πλεονεκτη- μάτων των κατέστησαν τά αύτοκΐνητα προτιμήσεως δι' δλην την Έλλάδα, τά Άμερικανικά έπιβατικά ύπερπολυτελείας: ΡΟΝΤΙΑΟ Παρελήφθησαν κατάλογοι τύπων 1939. Πωλή- σϊις υπό τούς πλέον συμφέροντας δρους. Άντιπροσωπεία δι' άπασαν την Κρήτην. ΜΥΡ. Γ. ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ Λεωνορος Κουντουριώτου (τηλ. 6.75). ρ ι γος χώρος πού Ιμενε, κατελαμβά 'νετο άπό τού; κιλλίβαντας, τά πλαίσια, τά μηχανήματα άνελκύ ' σεως των βλημάιων, τούς έμβο λεϊς, τά μάκτρα, τά έργαλεΐχ σκοπεύσεως, τίς διόπτρες, τούς άνυψωτήρας, τούς μεταδοτήρας, την σωλήνωσι τοθ 6πό πίεσιν νέ ροθ, τοθ πεπιεσμένου αέρος, τής διοχετεύσεως τοθ ήλεκτρικοΰ ρεύματος καί άπό δλο τό άνακά- (τωμα τοθ σιδήρου τοθ χαλκόΰ ' καί τοθ μπρούτζου π^ύ άπαι τεΐ ή μανεύβρα δυό ναυτικών ,κανονιών τοθ πιό μεγάλου διαμε τρήματος "Εξ ήλεκρικές λάμπες έτύλιγαν καί έ^ώτιζαν λεπτο μερώς, κάθε μηχανισμόν μέ Ινα φώς δυνατό, ώμό, χωρίς σκιές. , Καί τό έξωτερικό φώς δέν προ "^ίσέθετε παρά Ινα είδος ύποκυάνου ^ κύκλου, ό οποίος εμπαινε άπό τό δακτυλιοειδές άνοιγμα τής διπλής Ι ϋορίΐος, τό μεταξύ θώρακος κανονΐοθ. (συνεχίζεται) κοιί *■■■■■«■■«>■■■■■
  ΐβΜ ■■■«■««■
  'Όλα τά ειδή ΞΥΛΕΙΑΣ
  εις τιμάς έκτός συναγωνισμοθ
  θά εΰρητε είς την:
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ
  Ε. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όδός ΧεϊτάνΌγλοΟ.
  Μεγάλη πσρακαταθήκη
  έκλεκτών ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ.
  ΑΠΟΘΗΚΑΙ:
  Αερμιτζάκη—Χατζηΐωάννου
  Τηλέφ. 614—204.
  ■■■■■■■■■■■■ΙΤΙ·ΙΒΒΙΙ««*ΚΗ ■■>■■■■
  ε**■■»■■·■
  Τό Εμπορορραφειον
  Γ, θ. Τρεβιζάκη
  Πλουτισθέν μέ τά καλυτέρα Οφάσματα
  της αρχομένης νέας σαιζόν.
  Μετεφέρθη καί ήρχισε τάς εργασίας τού άπό 1ης 8)βρίου είς τό παρά
  την πλατείαν Βενιζέλου (Σιντριβάνι) πρώην ζαχαροπλαστείον Ρεγκινάκη
  καί παραπλεύρως πρακτορείου εφημερίδων χ. Άλιχιώτη.
  Έπ' εύκαιρία τής μεταφοράς τού τό ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΤΡΕΒΙ¬
  ΖΑΚΗ θά πωλήση τά ύφάσματά τού είς τιμάς πραγματικόν κόστους καθ'
  όλην την νέαν σαιζόν ήτοι: άπό 1ης Όκτωβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβριού.
  Πρός τό συμφέρον σας επισκεφθήτε μας. Τά ύφάσμα¬
  τά μας είνε άσυγκριτα. ΑΙ έκιττώσεις μας μοναδικαί,
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  τού
  Τό άριστούργημα
  ΑΝΡΥ ΜΠΑΤΑ Τ:
  ΜΑΜΑ
  Κ Ο Λ1Μ Π ΡΙ
  Ταινία όμιλοΰσα Γαλλιστί.
  ΟΥΓΚΕΤ ΝΤΥΦΛΟΣ, ΖΑΝ
  ΠΙΕΡ ΩΜΟΝ.
  Έκτός προγοάμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  Δευτέρα:
  ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ-
  ΧΟΣ ΤΥΧΟΔ1ΤΗΣ
  μέ τόν ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝ τόν
  πρωταγωνιστήν των με¬
  γάλων έργων, την θριαμ-
  βευτήν ώς ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ
  ΔΑΣΩΝ.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  ΤΟΒΑΡΙΤΣ
  Κυριακή ώρα^2 μ μ. συνέ·
  χεια καί τέλος" τοθ ίπίΐσο·
  διακοθ:
  (ΟΙΙΚΙΗΟ! ΚΑΒΑΑΑΑΡΗ!
  των τελευταΐων βροχών.
  —Έννοεΐται είς .τάς περιφερεΐ
  άς έκείνας είς τάς ότοίας αί βρο·
  χαΐ δέν ήσαν κατά τό μάλλον καί
  ήττον καταστρεπτικόν
  —Ώς έγράφομεν καί χβές τό
  καλλιτεχνικόν γεγονός τής έβδο
  μάδος θά αποτελέση τό αυριανόν
  ρεσιτάλ τής δίδος Μαρίκας Παπαι
  ωάννου (ώρα 7.30 μ. μ.) είς τό θέα
  τρον Πουλακάκη.
  —Τ ό ποόγραμμα τού ρεσιτάλ
  αποτελούμενον άπό όνομαστά ίρ-
  γοι μεγάλων μουσουργών, Μπειό
  βεν, Μπά/, Σοπέν,ντέ Φάλλα κ.ά,
  εγγυώνται μίαν σπανΐαν μουσικήν
  απόλαυσιν,
  — Λαμβανομένης ύπ' όψιν φυσι
  κά τής προσΜπικότητος τής πιανι
  στρίας καί τής ΰποβλητικής δυνά
  μεως με την οποίαν θά αποδώση
  τό πρόγραμμα.
  —Ή συρροή πυκνοθ κοί έκλε-
  κτοΰ άκροατηρίου είς τό αυρια¬
  νόν ρεσιτόλ θεωρεϊται έκ τοθ λό
  γου τούτ^υ, απολύτως έξησφαλι
  σμένη.
  —Μέ την δενδροφύτευσιν την ό
  ποίαν συνεχΐζουν οί πρόσκοπτι
  είς τό ΰψωμα τής ΒΙγλας.
  —Τό γραφικόν καί Ιστορικόν
  τουτο σημείον τοθ Ηρακλείου θά
  αποτελέση στοιχείον έξωραισμοϋ
  είς τόν τιερΐ τό.Ήρωον χώρον.
  —Έν συνδυασμώ μέ τό σύνολον
  τής πλατεΐας Τριών Καμάρων,
  — Κόσμος χθές πάλιν ιΐς την
  λαϊκήν αγοράν.
  — "Ολαι γενικώς αί μεσαϊαι τά
  ξεις τής πόλεως έκεΐ συγκεντρώ·
  νονται διά νά έξεύρουν τό εϋθη
  νόν τρόφιμον.
  —Πού αποτελεί ώς γνωστόν κα,Ι
  ώς είνε ευνόητον καθημερινόν πα·
  ράγοντα δι" αύτούς.
  —Τά γουρουνάκια τοΰ γάλακτος
  — Ιδεσμα ώς γνωστόν περιζήτη
  τον των Χριστουγέννων— ήρχισαν
  άπό τώρα νά διακομΐζωνται είς
  την ώγοράν.
  —Ζωντανά έννοεϊται καί μικρά
  — μικρά ώστε αί ημέραι τιού μάς
  χωρίζουν άπό τα Χριστούγεννα.
  — Νά συντελέσουν »1ς την κα
  νονικήν των ανάπτυξιν καΐτό εύγε
  στον αυτών κατά την ημέραν τής
  πανδαισΐας.
  —Είς τοθ Πουλακάκη προβάλλε
  ται άπόψε τό άριστουργημα τής
  σαιζόν: Ή «ΊστορΙα γράφεται τή
  νύχτα».
  —Πρόκειται περί ενός γοητευτι
  κου ρωμάντζου είς τό οποίον ό μέ
  γας Γάλλος καλλιτέχνης Μπουα·
  γιέ διαπλάσοει ίνα υπέροχον ρό
  λον.
  — Είς την «Μινώαν» ή «Μαμά
  Κολιμπρί» μέ την. διάσημον Ούγ
  κέτ Ντυφλός καί τόν Ζάν Πιέρ
  Ώμόν παρέχει μίαν άληφινήν εί
  κόνα τοϋ Ύ,αλλικοϋ ηνεύματος ά
  λά κοί τής ίίλης ζωήτ:, όφειλομέ
  νων είς ΐϊν μάγον δμαματογρά
  φόν Μπατό'ιγ, των Εργων τοΰ ό·
  ποΐου είνε γνωστή παντοϋ τοϋ κό
  σμου ή κοινωνική σημασία.
  ό Ρεπορτβρ
  Είδιχευθεϊσα επί εξάμηνον είς
  τούς μεγάλους οίκους Κοπτικής
  καί Ραπτικής «Σινάνη καί Καζά
  κου» ή κ. Ευαγ. Ί. Καμαράτου,
  επανήλθεν έξ Αθηνών καί άνα
  λαμβανει τή^ όαφήν γυναικείων φο
  ρκμάτων μέ νέα σχέδια κροκί, μέ
  εργασίαν ήγγυημένην καί τιμάς
  ασυναγωνίστους. Έπίσης άναλαμ
  βάνΐι την προμήθειαν κροκί διά
  μοδίστας.
  Έπισκεφθήτι μας (οδάς Γιαννί-
  κου).
  Στό Κατάστημα
  ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΑΚΗ
  θά εΰρητε τά μβντίρνα καηίλ
  λα είς τιμάς κόστους
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  ΑΙοθάνομαι την υποχρέωσιν δπως καί δημοοίςι εύχα-
  ριστήσω τόοον την άσφαλιστικήν Εταιρείαν Γαλλικόν
  Λοϋδ Κοντιναντάλ δοον καί τόν Γενικόν Πράκιορα Κρή-
  Ρ) της κ. Μηάν Μαρκόκην διά τόν άμεσον έντός 48 ώρών
  |~ διακανονισμόν τΡ,ς επισυμβάσης έν τώ άκτινολογικώ 'Εργα-
  στηρίφ μου βλόβης, έκ δραχμών τριάκοντα χιλιάδων πεν
  τακοσΐων ογδοήκοντα μιας (30581).
  Ό άμεσος διοκανονισμός καί ή έν γένει τοκτική των
  πρός τούς άσφαλιζομένους είναι πράγματι τό πολλαπλοθν
  δεΐγμα τοθ κύρους καί τής σοβαρότητος τής έτοιρείσς.
  Έν Χανίοις τή 20 ΝοβμβρΙου 1938.
  Έμμαν. Πιπεράκη;
  ιχκτινβλέγος
  Τό μεγάλο έργον
  χον Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΪΣ
  ι
  Έγκυκλοττ α ιδ ε ί α
  Οί Άθλιοι.
  466βν
  κόοΜοξΡυδεο^' ^θ^ρά^' δγρυπνος, προσεκτι
  κος, Οζυϊ>ερκής, αοκ,νος· περιπίπτων ένίοτε είς άντι
  φάσεις· άδων τόν επαναστατικήν τής Μασσαλίας
  θουριονυμνον έν πεποιθήσει- άπρόσιτος είς την ά
  βυμαν. είς την ά^ίαν, είς τόν πρός" τα ίαλά
  καί ίδσνικά ερωτα, είς πάσαν παράβολον γενναιό
  τητα είς πασάν νεφελοκοκκυγΐαν ή χΐμητιραν Είς
  την οργήν, είς Τήν κενοδοξίαν, είς τον φόβον'· 6
  κτάκις άπειληθείς ύττό τής βασιλοκτονίσς, καΐ άεί
  ποτε μειδιάσας πρός αυτήν γενναΐος ώς παλληχά
  ρι, καρτερί'ψυχος ώς φιλόσοφος· μόνον τόν γενι
  κόν τής Εΰρώπης σεισμόν φοβούμενος, ώς άνσρ
  μόδιος είς μεγάλας πολιτικάς τύχας· πρόθυμος
  ττάντοτε νά διακυβεύστ) την ζωήν τού, άλλ' ουδέ
  ποτε τό έργον τού" με,ταμορφών τό θέλημά τού
  είς επήρειαν, ίνα μάλλον ύττακούηται ώς περίνοια
  ή ώς βασιλεύς, πσραιηρητής, άλλ' οχι μάντις'
  πρακτικός νοθς, ευχερής λόγος, έξαισία μνήμη,
  κατά τουτο μόνον όμοιάζων τόν Αλέξανδρον,
  τόν Καίσσρα καί τόν Ναπολέοντα· γινώσκων τα
  ποάγματα έν ταίς λεπτομερείς αύίών, τάς ήμε
  ρομηνίσς, τα κύρια όνόματα, άγνοών δέ τάς τα
  σεις, τα πάθη, τάς παντοίας όρμάς τοΟ πλήθους
  καί τα παντοϊα αύτοθ δαιμόνια, τάς μυστικάς άδη
  μονίας των καρδιών, ένί λόγω παν δ,τι δύνα-
  ταΐ τις νά ονομάστι, αόρατον ροθν των συνειδήσε
  ών παραδεδεγμένος υπό τής Γαλλίας κατ' έπιφά
  νειαν, ολίγον δμως σύμφωνος μετά τής Γαλλίας
  κατά βάθος· πολύ κιβερνών κοΐ δχι αρκούντως
  βασιλεύων πρωθυπουργός αύτός έαυτσΟ' τέλος, ύ
  ψηλόν ίδιότυπον πρόσωπον, ήγεμών δστις κατέ-
  κτησεν εξουσίαν παρά τό φιλοτάραχον τής Γαλ
  λίας, καί κατώρθωσε δύναμιν παρά τήν ζηλοτυ
  πίαν τής Εύρώπης, ό Λουδοβΐκος Φίλιππος θά έ-
  τάσσετο μεταξύ των έπιφανεστέρων άνδρών τοΟ
  αιώνος τού καί μεταξύ των έπιφανεσΐάτων κυβερ
  νηιών τής ίστορίας, εάν ήράτο όπωσοθν τής δόξης
  καί εάν ώργα πρός τό μέγα, δσον ώργα πρός
  τό ωφέλιμον.
  Είς τόν ναόν των άνακτόρων ολίγον έφοίτα
  είς τήν κυνηγεσίαν ουδόλως, ουδέποτε είς τό τής
  Τερψιχόρης θέατρον. Ήγατΐάτο ώς άπηλλαγμένος
  πάσης επηρείας των παπάδων, των θρησκευτικών
  κυνών καί χορευτών. Αύλήν δέν εΤχε παντελώς.
  Εξήρχετο των άνακτόρων φέρων τό άλεξΐβροχόν
  τού υπό μάλης. Ήτον ολίγον τι κτίστης, ολίγον
  τικηπουρός καί ολίγον τι ίατρός. Άν τυχόν επι
  πτέ τις των προδρόμων τοϋ όχήματός τού άπό
  τού Ίππου, τόν έφλεβοτόμει αύτός· καθώς ό Έρ
  ρΐκος Γ' ούδαμοθ απήρχετο άνευ τοϋ έγχειριδίου
  τού, ομοίως καί ό Λουδοβΐι-.ος Φίλιππος ούδαμοθ
  απήρχετο άνευ τοΰ νυστερίου τού. Οί βουρβονι
  κοϊ έχλαύαζον ώς γελοΐον χον βασιλέα τοθτον,
  τόν πρώτον δστις μόνον πρός ίατρείαν έ'χυσεν αί
  μα άνθρώπου.
  (συνεχ(ζεται)
  ηΐϋΐϋΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιυιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐίΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιυιιιιιιιιΐϋΐιιιιιιιιιιιιιιιιιΐ!;
  ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ'
  ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ
  Όχι κασμήρια μέσφ Αθηνών, άλλ' άπ' εύθείσς
  έξ "Αγγλίας πσρελάβομεν την νέαν πλουσιωτάτην
  συλλογήν μσς των περιφημοτέρων Αγγλικών έργο
  στασίων.
  ΟΙ χρωματισμοί καί τα σχέδιά των είνε έξαιρε-
  τικσ. ,
  Ποιότητες άνώτεραι. ΑΙ τιμαί μας είναι άσυγ-
  ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ
  Πλατεΐα Βενιζέλου |
  ιιιιυιιιιιιιιιιΐιιαιηιΐΐιΐιιιυαιιιιΐΐ^
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ©ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  Α ΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. . _,
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Εύ¬
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάςον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  Καπαρντίνες, Πσλτα άντοχης
  Κοστούμια ετοιμα.
  καί δλα τα άνδρικά ειδή
  είς τό κατάστημα:
  ΜΗΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑΚΗ
  "" ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ
  ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ
  είς πλουσίαν συλ-
  Τιμαί «βυναγώνιβτοι.
  Τρέξετε δλοι στοθ ΜΗΝΑ.
  Αι* έκε.νους ποθ θέλονν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* όλους
  ΟΙ ΑΙΦΝΙΔΙΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ
  Β'.
  Μεταξύ των άσθενεΐών αυτών,
  είς τήν πρώτην σειράν έρχε'αι
  ή άρτηριοσκλήρωσις ή όποία εγ¬
  καθίσταται εις τόν οργανισμόν
  τοΟ άνθρώπου ΰΐΓούλως καί χω
  ρΐς έμφανή συμπτώματα. ΊΙ άρ·
  τηριοσκλήοωσίς δηαιουργεΓ βαθ¬
  μηδόν άλλά ασφαλώς διαφόρους
  σοβαρά; περΐπλοχάς Δέν πρέπει
  νά πιστεύση κανείς δμως δτι ή
  διαπισιωμένη άρτηριουχλήϊωσις
  είνε έκείνη ή όηο£α δημιουργεΖ
  τα περισσίτερ» θύμαΐα των αίφνι
  δίων θ»νάτο>ν. Οί άσθενεΐς, οί
  γνωρίζοντες βτι είνε άρτηριοσκλη
  ρωτικοί ύποβάλλονται είς μίαν
  δίαιταν καί προσέχουν τόν έχυ
  τόν των. Τουναντίον όύματα είνε
  έ<εΐννΐ οί όποΓοι είνε άρτηριο σκληρωτικοί χωρίς νά τό γνωρι" ζουν. Αύτοι, φυσικά ο'χΐ μόνον δέν λαμβανουν καμμίαν προφύλα ξιν άλλά τού/αντίον έν τ^ άγω νία των ζοθν κχτά τρόπον 6 όποΐ ος Ιπιδεινώνιι τήν καΐάσΐασίν των καί έτσι μίαν ημέραν πί πτουν θύματα τής άρτηριοσκλη ρώσεως. Πώς θά μποροΰσαν νά προφυ λαχθοθν οί άνθρωποί άιτδ μίαν τοιαύτην κατάστασιν; Τα ηρ&γμχ είνε εΰχολον, κατά τόν ιατρόν Πιέβρ τής γαλλικής άκαδημίας: Κάθε άνθρωπος ό οποίος δπερέ βη τό πεντηκοσΐάν Ιτος τής ή- λικίας τού, οιαδήποτε καί άν είνε ή κατάστασις τής υγείας τού, έ¬ στω καί άν άχόμη αίσθάνεται τόν εαυτόν τού πολύ καλά, πρέ πει νά Ιπισχέπτεται μίαν ή δύο φοράς τόν ιατρόν τοι> καί νά
  6ποβΐλλεται είς μίαν γενικήν
  εξέτασιν, ιδίως δέ νά ζητ^ άπό
  τόν ιατρόν τού νά εξετάση τήν
  άρτηριακήν τού πίεσιν. Εάν ή πί
  εσίς τ'.υ είνε έστω καί ολίγον
  ά»ωτέρ» τής κανονιχής, 6 άσθε-
  νής πρέπει νά υποβληθή άμέσως
  εις δίαιταν ή όποία θά ή5'να
  το είς ωρισμένας περιπτώσεις
  νά έπαναφέρη την πίεσιν Είς τα
  κανονικόν της. Εάν ή δία-τα
  δέν δώση άποτελέσ,ιατα πρέπει
  νά γίνη τότε είδιχή θεραπεία,
  έστω κ»ί 5ν ή ελαχίστη αυτή
  π'εσις δέν ένοχλή τόν άαθενή.
  Τΐχάρχουν δύν μίϋοοοι Οεραπείας
  διά τού; 4ρτηρίοσκλη?ωτικούς.
  Ή μία είνε τα φάρμακα καί ή
  άλλη ή φναιοθερΛπείχ. Τ* φάρ
  μακα τα ίκηΐχ παρέρχονται είς
  τόν άσθενή διά νά μειώϊουν τόν
  βαθμόν τής πιέσεώς τού είνε τί
  σον πολλά ώϊτε νά μή είνε δυνα
  τόν νά δοθ^ προτίμησις. Κχτά
  τόν Πιέβρ τα φάρμακα δέν ώρε
  λοθν, ό ΐδίο; δέ τα καταδικάζεΐ.
  Ό Γάλλος άκαδημοά'χός θεωρεί
  τήν φυσιο8εραπεί»ν ώ; τήν καλ
  λιτέραν μέθοδον. "Ηδη ή χρήσις
  εϊδιχών Οερμών λουτρών, ή ήλεκ
  τροθερχπεία, (αΓβοηνα11Ϊ93ατί
  οη) £*5ωσαν είς πολλάς περιπτώ
  σεις θαυμασία άποτελέσμα.
  Ή ήλεκτροθεραπεία (οηάθ
  οΗίΓβρϊδ) άποτελεΓ σήμερον την
  τϊλευταίαν ιατρικήν μέθοδον διά
  την καταπολέμησιν δλων τ'δν
  ίσθενειών τοϋ κυκλοφοριακοα συ
  στήματος καί ιδίως διά τήν υπέρ
  πίεσιν καί τήν στηθάγχην. 'Υ
  πάρχουν περιπτώσεις γερόντων
  οί όποϊοι ήτο αδύνατον διά παν
  τος άλλου τρόπου νά δποβιβάσουν
  την πίεσιν των κάτ'ΐ) των 20 βαθ
  μών καί οί δποΓοι διά τής νέας
  μεθόδου τής ήλεκτροθεραπείας
  τήν καιεβίβασαν είς 16 βαθμαύς,
  βελτιωθέντε; άπό γενικής 6γιει
  νής καταστάσεως μέχρι τοϋ σημεί
  ου νά έτΐαναρχίσουν την εργασίαν
  των. Τήν ήλεκτροθεραπείαν υπο
  στηρίζει έπίσης καί ό ίατρίς
  Μπορντιέ δ οποίος ίϊς τό τελευ¬
  ταίον βιβλίον τού άναφέρει δχι
  αποδίδει άχινδύνως θαυμασία ά
  ποτελέσμαια.
  Εάν λ'.ιπόν οί άνθρωποι 8λοι
  — δχι μόνον οί δπερβάντες τό
  50λν ϊτος—έξήταζον τόν εαυτόν
  των ά'ίΐαξ τοΰ ϊτους άπό ιατρόν,
  ασφαλώς αί περιπτώσει; των αί
  φνιίίων θανάτων θά έμειοθντο
  επαισθήτω;.
  Ή ζωή και αι πρόοδοι
  τοϋ ιΑγίου Νικολάου.
  ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ)6ριο;
  (άνταποκριτΐΰ μας).— Μέ έξαιρε
  τικήν λαμπρόΐητα Ιιανηγυρίσθη
  χθέ; ή έίρτή τοΰ Άγίου λικο
  λάου. εί; τήν εκκλησίαν την
  κειμένην είς την είσοδον τοϋ
  λιμένος, έξ &ύ έλαβε προφανώς
  καί ή πόλις τό δνομα, μέ συμιιε
  τοχήν τόσον των άρχών καί των
  επισήμων δσον καί ολοκλήρου
  τοΰ λαοΰ τής πόλεως καί των
  πέριξ Διά την μεταφοράν των
  έορτασΐών, οί λεμβοθχοι καί
  οί ιδιοκτήται πλοιαρίων, διέθε·
  σαν τάς λέμβους καί τα μικρά
  σκάφη των έντελώ; δωρεάν. Καί
  ήιο Ικτάκτως γρα^ικόν τα θε»
  μ* πού παρουσίαζον α£ σημαιο
  στολισμένοι λέμβοι καί τα πλοι
  άρια πού εδρίσκοντο είς άέναον
  κίνησιν. Οί ώραιότερες ζωντανές
  τοΰ φυσικοϋ θαλασσογρα-
  φ£ες.
  Ή ίορχ^ δέ αύΐή Ιδωχε πά
  λιν τήν εύ<αιρί-»ν νά διαπιστωθη διά μίαν εισέτι ψορχν ό έκπο λιτιστικί; ρίΐος των προσκόπων. Διότι Ικτό; τής συμμετοχής των (ίς την εορτήν οί πρόσκοποι είχον φροντίσει άπό πρίν καί είχε διαμορφωθή καί Ιξωραίσθή 8λος 'ό πέριξ τής έκκλησίας χώ ρος. Καί τώρα ίχουν απόφασιν ίνισχυόμενοι καί άπό τάν Δήμον καί την ένοριαχήν επιτροπήν νά δενδρ3φυτεύσοιιν δλην την γύριο έκτασιν, νά ϊιαμορφώσουν δρό μόν άπό τή; θαλάσσης μίχρι τοΰ να'.Ο καί νά Ικτελέσουν Ζιά, φορα άλλα έξωραιστικά καί έκπο λιτιστικά Ιργα. Άλλ' έκτός των προσκόπων καί αί αρχαί καί τα σχολεία καί διάφοροι δργα νώσιις, δεικνύουν τόν τελευταίον καιρόν ιδιαίτερον ενδιαφέρον καί πραγματικόν ζήλον υπέρ τοΒ πρασίνου καί υπέρ οιουδήποτε όίλλου ίργου καί σκοποθ πού ά π'.βλέπει ιίς την υγείαν καί την ώ+οργιάν τοΰ τόπου καί είς την δποβοήθηυιν τή; άναπτύξεως τής τ·>υρισ:ικής κινήαεως. Οΰτω χθές
  Ιγινεν εί; την πρό τή; λίμνης
  πλατείαν τής πόλεώς μα; ή έορ
  τή δπέρ τοΰ πρασ!νου μέ έξαιρε
  τικήν επιτυχίαν, έπ' εύκαιρία
  δέ έφυτεύθησαν καί πολλά νέα
  δενδρύλλια. Ή άναδασωτική δέ
  προσπαθεία δέν περιορίζεται εί;
  την πόλιν μιχ; μόνον.Έκδηλώνε
  τ»ι εί; όλόκλτρον τόν νομόν.
  Εί; την Νεάπολιν, την Κρητσάν,
  την Ίεράπετραν, την Σητείαν
  παντοϋ φυτεύονΐαι νέα ϊένδρα,
  παντοϋ διαμορφώνονται νέα πάρ
  κα καί δενδροστοιχίαι, παντοΰ
  |λαμβάνοντχι μέτρα προστασίας
  καί άναπτύξεως των δασών.
  Κ. Γ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ
  Δέχεται είς τό Ιατρείον
  τού καθ" έκαστην κείμε
  νόν έιί τής γωνίας Κουρ
  μούληδων καί Ίουστινια-
  νοθ παραπλεύρως Ζαχα
  ροπλαστείου Ήρακλή Βα¬
  σιλάκη, πλησίον μπύρας
  Σταυρουλάκη.
  Στ ό Βιβλιοχαρτοκωλΐϊον
  Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
  Όλα τα διδακτικά βιβλΐσ
  καί τα σχολικά εΓδη.
  Επισκεφθήτε τό κατάστημα
  μας εΤμεθα οί εύθηνώτεροι
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΚΟΥΣ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ένδιαφέρουσα εΐδοποίησις
  Είς τό κατάστημα ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ κα¬
  ρά τόν "Αγιον Τίτον (όπισθεν Τραπέζης
  Αθηνών), πωλεΐται άλάτι, Μονοπωλίου ά-
  λεσμένο, ψιλό, μόνον πρίς δρκχ. 4 κατ' ο¬
  κάν.
  Ε. Σ, Καστρινάκη
  Πλατειά Στράτα, Ηράκλειον—Κρήτης
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΗ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΛΟΥΣΙΑΝ ΣΥΛΛΟΓΗΝ
  ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΑΣΜΗΡΙΑ
  Εφαρμογήν τελείαν—ύλικά αρίστα
  καί τιμάς ασυναγωνίστους.
  Κεντρικόν: Ηράκλειον
  'Υποκαταστήματα: Μοίρες—Βενεράτο
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τού ρκδιοφωνικοΰ σταθμόν.
  Σήμερον ωραέμ.μ μετΕ&ιρολβγι
  κόν δελτίον χρηματιστήριον, έ.
  15 άπόσπααμα άπό οπερε;, 7.15'
  δημοτικό τραγοϋδι (βυγκρότημκ
  Χηροπούλου), 7.45' έ> ι5)ντής χον
  ΰφυπουργείου Συγκοινωνίας κ.
  Σφήκας θά ομιλήση πβρΐ τού
  ταχυδρομείου διά μέσου των αι·
  ώνων, 8 έλαφρά μουσική (συγκρό
  τημκ Άν«5ρ. Καραμαούνα), 8 30'
  ό καθηγητάς τοϋ συνταγματικοΰ
  δίκαιον κ. Δημ. Βεζανής θα ίμι·
  λήση τερΐ τής πίστεως τοΰ έθνικι
  σμόν, 8.45' μουαική χοροΰ, 9 30'
  είίΐ'ισεΐί, 9.45 ουμφωνική συναυ·
  λί« τής Υ. Ρ. Ρ. υπό την ΰ)νσ»ν
  τοΰ κ. Εύαγγελάτου σολΐβτ ο κ.
  Ξηρέλλη; πρόγραμμα: 1) Μπετό¬
  βεν Κοριολάνος εΐσοΐγωγή, 2) Μέν
  τϊλσών αυμφωνία άρ. 4 «Ίταλικη»
  3) α) ο δρίϊνο; τού Γκιώνη Ξπ
  ρέλλη, α) αρια άπό την Διώώ
  Λαυράγκα, γ) άρια άπό τού Ταν-
  χώϋζερ Βάγνερ, 4) Άργυροπού·
  λου άνζάντε ίι' ορχήστραν, 5)
  Μπερλιόζ δύο άποσπαβματα άπό
  την καταδίκην τβΰ Φάουστ, α)
  ό χορό; των Συλφίδων, β) Μενου
  έττο των στοιχεΐων. Κατά τό
  διάλειμμα τής συναυλίας 8ά μ«·
  τκδοθοΰν αί^τελίιιταϊαι βίδήσβις,
  11 συνέχεια της βυμςρωνικής ου
  ναυλίας τής Υ. Ρ. Β., 11.30' μου·
  σική χοροΰ.
  —Διά τήν πληρώσιν μιάς
  θέσεως διδασκάλου.
  Κενωθείοης μιάς θέσεως άρρε¬
  νος διδ)λου είς τό δβν δημοτ. Σχο
  λεϊον .Ήραχλείου καλοϋνται οί
  βουλόμενοι νά μετατεθώσιν όπως
  υποβάλωσιν αίτησιν πρός τό κεν¬
  τρικόν εποπτικόν συμβουλιον
  στοιχειωδους έκπαιδεΰσεω; ('Αθή¬
  νας) διά τοΰ οίκείου έπιθεωρητοΰ
  μεχριτήδ 10 τρέχ. ανυπερθέτως.
  Λικαίωμα μβταθεσεως εχουν τί
  διδ)λοι τοϋ Νβμοΰ Ηρακλείου κα
  τά τό αρθρον 26 τβΰ Α. Ν. 12%.
  —Φιλάνθρωποι δωρεαί.
  Ή κ. Εύαγ. Τυλλιανάχη ηρο·
  αέφερΐν εκλεκτόν καί άφθονον
  φαγητόν είς τβ "Ασυλον τής γε·
  ρόντισαας. Έπίσης ή κ. Εύαγ. Μοί
  μαλάκη.έιεθρεψεντό "Ασυλον κχ
  τ* τήν ημέραν της 6ης Δεκεμβρί
  ου, εορτήν τοΰ υιού της. "Ομοίως
  ή κ Πουλιανάκη προαέφερεν έκλ&
  κτον φαγητόν ολόκληρον τήν η¬
  μέραν τής 7ης4εκεμβρίου είς μνπ
  μόσυνον τής μητρός της Μαρίας
  Λεων. Ανεμογιάννη. Ό Μορφωτι
  κός Σύλλογος εύχαριβτεΐ θβρμ&ς
  τάς εύγενίϊς δωρητρίας.
  ΚΙΐνΐΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΟί
  Διδάκτωρ τοΟ Πανειιιστη·
  μΐου τής Λυώνος.
  Ώς ύπότροφος τοθ Κρά-
  τους επί έπταετίαν έκπαι-
  δευθείς είς Λυώνα καί
  Παρισίους.
  Θά δέχεται τούς πά¬
  σχοντος έκ παθολογικον
  καί νευρολογικών νοση-
  μάτων είς τό Ιατρείον τού
  όδός Άμαλθείας (πάρο-
  δος όδοϋ Κατεχάκη, πρώ·
  ην πλαΐΰ σοκκάκι).
  9—12 π. μ.ΓκαΙ 3—6 μ,μ.
  τηλ. 6 63.
  "V V·
  . ι
  «ΙΪΙΙ
  1(1 !ί
  ί
  ΙΙί
  ι ε■·■■»♦
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρσφεΐα Ιναντι Παλ. ΝομσρχΙσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  8 Δεκεμβριού 1938
  123 Ώρα
  /ν>*ν»>*Ν/Ν/Ν/^«Α^^'"»/»/ ^^' ^^/Ν/| ^^ΝΑ
  Ο ΜΠΟΝΝΕ ΥΠΕΜΝΗΣΕΝ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΟΝ ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ
  ΟΤΙΗ ΓΑΛΛΙΑ ΔΕΝΔΕΧίΤΑΙ
  ΠΑΡΑΧΟΡΗΣΙΝ ΑΠΟΙΚΙΑΚΟΝ
  ΕΔΑΦΩΝ ΕΙΣ ΟΥΔΕΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Κατάτά έκ Παρι¬
  σίων τηλεγραφήματα ό ύπουργός των
  •Εξωτερικών τής Γαλλίας ύπέμνησεν
  είς τόν Φόν Ρ^μπεντροπ τάς γνωστάς
  άντιλήψεις τής Γαλλίας επί τού άποικια
  κου ζητήματος.
  Είς τόν υπουργόν των Εξωτερικών
  τού Ράϊχ ό κ. Μποννέ ετόνισεν, ότι ή
  Γαλλία άντιτίθεται είς την παραχώρη¬
  σιν άποικιακών εδαφών.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
  ΒΑ ΣΥΝΕΖΗΤΟΥΝΤΟ ΧΟΕΣ
  ΑΙ ΑΙΙ82ΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΛΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝ%Ι 7 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Λονθίνου ότι είς την Βουλήν των Κοι¬
  νότητος πρόκειται νά συζητηθούν σήμε¬
  ρον, αί αξιώσεις τής Γερμανίας περί ά
  ποδόσεως είς αυτήν των παλαιών άποι-
  χιών. Λέγεται ότι εναντίον τής αποδό¬
  σεως των άποικιών θά όμιλήσουν πολ-
  λοί βουλευταί.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
  Η ΗΡΕΜΙΑ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Πληροφορίαι των
  έν Ισπανία άνταποκριτών των εύρωπα·
  ΐκών εφημερίδων άναφέρουν «αί πάλιν
  ότι έπικρατεί ήρεμία είς όλα τα ίσπα-
  νικά μέτωπα.
  ΒΕΒΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτερικού ότι είς πολλάς ιταλι¬
  κάς πόλεις καί δή τα κυριώτερα κέντρα
  ταύτης έξβδηλώθησαν εύρεϊαι άντιγαλλι-
  καί έκδηλώσεις.
  ΑΝΕΛΑΒΟΝ ΝΕΟΙ Υ Π Ο Υ Ρ Γ ΟΙ
  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΝ. ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).—Καθήκοντα άναλαμ
  βάνουν σήμερον, οί νέοι ύπουργοί Σι
  δηροδρόμων Νικολαΐδης, Ναυτιλίας
  Τζϊφος καί Άγορανομίας Ζαφειρό
  πουλος.
  Άφίχδη χδές είς Χανιά
  ό ύπουργός Γ. Δ)τής κ. Σφακιανάκης.
  Τοΰ εγένετο ένδουσιώδης ύποδοχη.
  ΧΑΝΙΑ 7 Νοεμβρίβυ (τη|
  λεφωνικδς).— Σήμερον την |
  πρωΐαν επανήλθεν είς την
  Ιοράν τού έξ Αθηνών, επι
  βαίνων τοΰ θαλαμηγοΰ «Ά
  χρόπολις», ό ύπουργός Γεν.
  Διοικητής Κρήτης κ. Μπό
  της Σφακιανάκης μετ» τής
  κυρ(ας τού, τοΰ νέου Γενιχοΰ
  Γραμματεύς κ. Ξ,ιοιά καί
  τοΰ ίδιαιτέρου τού κ. Ζερ·
  βογιάννη.
  Ευθύς άμα τω κατάπλω
  τής «Ακροπόλει;»" άνήλθον
  έπ' αυτής κ«ί έχαιρέτισαν
  τόν κ. υπουργόν ό στρατη-
  γός κ. Τσολάκογλου, ό Ά-
  νώτερος Διοικητής Χωροφυ
  λαχής Κρήτης, ό Άρχηγός
  τοΰ Μεραρχι«κοΰ Πεζικου,
  ό Δήμαρχος Χανίων καί
  πολλοί άνώτερβ» ύπάλληλοι
  τής Γεν. Διοικήσεως.
  Είς την1 άποβάθρχν ανέμε¬
  νον τόν κ· υπουργόν άπαν¬
  τες οί δημόσιοι ΰπάλληλοι
  %ανί»ν μέ επί κεφαλής τόν
  προσωρινώς εκτελοΰντα χρέη
  Γεν. Γραμματεύς τής Γεν.
  Διοικήσΐως Νομάρχην Ήρα
  κλείου κ. Ανδρ. Μάρκελ-
  λον. Έπίσης είς την άποβά
  θραν είχον συγκεντρωθή ά-
  πό πολλής ώρας πρό τού κα-
  τάπλου τής «Άκροπόλεως»,
  τα διάφορα σωματεΐα καί αί
  όργανώσεις τής πόλεως μετά
  των λαβάρων των, Πλήθη
  κβσμου συνέρρευσαν έπίσης
  είς τόν λιμένα κατά την ά¬
  φιξιν τοΰ ύπουργοΰ Γεν, Δι-
  οικητοΰ Κρήτης κ. Σφακια¬
  νάκη, έπευφημήσαντα ένθου
  σιω'ώ; την επάνοδον τού.
  Κατά την αποβίβασιν ιδίως
  τοΰ ύπουργοΰ κ. Σφακιανά¬
  κη όλόκληρος ή προκυμαία
  έδονήθη άπό τα χειροκροτή-
  ματα τοΰ πλήθους πού ύιτε-
  δεχθή αυτόν μέ ακράτητον
  ενθουσιασμόν.
  Μετά τβΰ κ. Σφακιανάκη
  βυνεταξίδευσε ά πό Πειραιώς
  μέχρι Χανίων ό ήμέτερος
  Διευθυντής κ. Ανδρ. Ζωγρά
  φός.
  δΠΓΙρωϊνή
  ΤΑ Γ Ε ΗΙΚ Π Τ Ε Ρ Α
  ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΒΛΗΜλΤΑ
  ΕΞΗΤΑΣΘΗΣΑΝ ΕΝ ΕΓΚΑΡΔΙΟΤΗΤΙ
  ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ α ΜΠΟΝΝΕ
  ΚΑΙ ΦΟΝ ΡΙΜΠΕΗΤΡΟΠ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τελευταίαι πληρο¬
  φορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι μ··
  ταξύ των κ. κ. Μποννέ καί φόνΡίμηεν.
  τροπ εξητάσθησαν τα γενικώτερα διεθ,νη
  ζηίήλατα
  Κατά την ορισθείσαν δι"
  αυριον συνεδρίασιν τοθ Δημο
  τικοθ Συμβουλίου θά συζητη
  θοθν τα άκόλουθα θέμστα:
  Άνακοινώσεις περί διαρκεί-
  ας είσπράξεως των δημοτικών
  φόρων, χορήγησις άναπληρω
  ματικών ή άλλων πιστώσεων,
  έπιστροφή άχρεωστήτως κατα
  βληθέντων, έγκρισις προϋπο
  λογισμοθ τοποθετήσεως σω
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΟΙ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΜ ΤΟΝ ΒίΛΚΛΝΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκρΐΈού μας).— Σήμερον ανεχώρη¬
  σαν επιστρέφοντες είς τάς ε'δράς των οί
  έπιτελάρχαι των τεσσάρων Βαλκανικών
  κρατών οί μετασχόντες είς την συνελ-
  θούβαν τελευταίως έν Αθήναις έπιτελι
  χήν διάσκεψιν.
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΠΡϋΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τόν Πρωθυπουρ
  γόν κ. Μεταξάν επεσκέφθη σήμερον ό
  πρεσβευτής τής Βουλγαρίας κ. Σισμά-
  νωφ, βυνομιλήσας μετ9 αυτού επί έξω
  τερικών ζητημάτων.
  ΠΙΠΤΟΥΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
  ΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ1
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Ι£*τ» ανακοίνωσιν
  τής μετβωρολογικής υπηρεσίας έπικρα-
  τεί έν Ελλάδι άστατος καιρός, παρα¬
  τηρουμένης συγχρόνως κ»ί πτώσεως των
  θερμοκρααιών.
  Ή αύριανή συνεδρίασις
  τοΰ Δημοτικόν Συμβουλίου.
  λήνων μηχανήματος χλωριώ
  σεως, συζήτησις διαφόρων αί
  τήσεων καΐ επί έγγράφου τοθ
  συλλόγου πολυτέκνων, Ιγκρι
  σις συγκριτικών πινάκων δια
  φόρων δημοτικών έργων.
  Κατά την αυτήν συνεδρΐα
  σιν Θά συζητηθή αίτησις των
  (διοκτητών των ξυλουργικών
  εργοστασιον Ηρακλείου, έγ
  γράφον τής Κοινότητος Νέας
  ΆλικαρνασσοΟ σχετικώς μέ
  την ύδρευσιν, καί διάφορα άλ
  λα ύττηρεσιακά θέματα.
  Έξ άλλου θά τεθή πρός εγ
  κρίσιν τροποποΐησις των όρ·
  γανισμών τής'Ηλεκτρικής έκμε
  ταλλεύσεως καί τοθ ΠανανεΙ
  ου Δημοτικοϋ ΝοσοκομεΙου
  Τό Δημοτικόν Συμβούλιον θά
  άσχοληθρ ωσαύτως μέ τό ζή
  τημα τής έφαρμογής τοθ ύδρο
  μετρικοθ συστήματος.
  ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΝ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Πρός τόν Διευθυντήν τής 35
  Κοινής Διευθύνσεως Λεωφορείον
  Αυτοκινήτων κ. Άδαμά,χην άπε
  σταλη έ« μέρους τοθ Πρωθυπουρ·
  γοθ κ. Μεταξάς ή κάτωθι εΰχαρι
  στήριος έπιστολή διά τόν διενερ
  γηθέντα πρό καιροθ έρανον με
  ταξύ των ίδιοκτητών των λεωφορεί
  ών υπέρ τής άεροπορίας:
  «Φίλε κ. Διευθυντά,
  "Ελαβον τό δμέτερον έγγραφον
  μέ την έαώκλειστον απόδειξιν τής
  Έθνικής Τραπέζης έκ δρ. 11.235
  προσφοράν των .ιδιόκτητον Λεω
  φορείων τής 35ης Υ. Κ. Δ. δπέρ
  τής Βασιλιχής μας άεροπορίας
  καί σάς ευχαριστώ πολύ. Σάς
  παρακαλώ θερμώς δπως εδχαριστή
  σετε έκ μέρους μου άπαντας τούς
  συμμετασχόντας είς τόν έρανον
  τούτον διά την οΰΐω έκδηλωθεί
  σαν εμπιστοσύνην των είς την
  έπελθοθσαν μεταβολήν καϊ είς
  τό έργον τής Έθνικής Κυβΐρνή
  σεως.
  'Υμέτεοος Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ».
  'Αγορά Ηρακλείου
  Σταφίδίς:
  Σουλτανίναι α'.
  Ρ'.
  : ϊ:
  Καραμτΐ.
  Ελεμέδες
  ΚοινοΙ
  Ταχτάδες
  β.
  ΣταφΙδες μαθριι
  "Ελαια 3-5ο
  ΜουργελαΙου α'
  » β'
  Χαρούηια
  θΐνβι:
  Αρχανών μΐστ. ι
  ΜαλεβυζΙου »
  Ελαιοπυρηναι
  ΔΙκταμος ήμ. >
  Σϊτος » 8.—
  Κριθή
  Βρώμη >
  Βϊκος »
  ΤΑ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ
  ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ
  Ό δφυπουργός τής Συγκοινωνί
  άς κ. Νικολόπουλος έκοινοποΕτ]
  σε πρός δλας τάς χαχυδρομικάς
  καί τηλεγραφικάς υπηρεσίας τοθ
  κράτους, απόφασιν τού, διά τής
  οποίας άπαγορεύει την υπό των
  διανομέων αίτησιν καί λήψιν φι
  λοδωρημάτων, εξαιρέσει των κα
  τα την πρώτην τοΰ Ιτους οίκειο
  θίλώς παρεχομένων είς αύΐούς.
  Η ΤΕΑΩΝΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  Τό υπουργείον των Οίκονο
  μικών δι* έγκυκλΐου τού πρός
  τάς τελωνιακάς αρχάς γνω
  ρΐζει, ΰτι πρός έλάφρυνσιν
  τής υπηρεσίας τοθ τελωνεΐου
  "Αθηνών άπό την εργασίαν
  τής εκτελέσεως ένταλμάτων
  καί έπιδόσεως προσκλήσεων
  καί πάσης φύσεως εγγράφων
  άπευθυνομένων παρά ών λο
  πών τελωνιακών άρχών είς
  πρόσωπα διαμένοντα έν Ά
  θήναις, τό ύφυπουργεΐον Δή
  μοσΐας Ασφαλείας, απεδέχθη,
  δπως ή εκτέλεσις ή έπίδοσις ί
  των εγγράφων τούτων άνατε
  θή είς άστυνομικήν αρχήν, ώς
  τοιαύτη δέ ωρίσθη τό τμήμα
  γενικής ασφαλείας Αθηνών.
  ΑΝΙΒΟΑΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
  ΟΙ ΜΗ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟ
  ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΝ
  α'.
  α'.
  17. -18.-
  14.- 16.
  12. —13
  9.-11.-
  5 - 7.-
  8.—
  7.20
  6.50-
  5.-6.
  28.80
  15.-
  14-
  2.20
  30-
  1.20
  80.—
  5.50
  530
  5.-
  ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ
  ΤΗΣ ΑΡΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΠΑΣ
  Τδ υπουργείον των Οίκονομι·
  κων δι' έγκυκλίου τού πρός
  τούς οίκονομικοϋς έφόρους γνωρί
  ζει, δτι ή κατάργησις τής φο-
  ρολογίας τοθ ελαίου, Ικτός των
  γενικωτέρας ώφελειών άς οποί¬
  ας θά Ιχη είς την οίκονομΐΛν
  τής χώρας, θά έχη ώς άποτέλε
  σμα καϊ την άπαλλαγήν των
  οικονομικήν έφοριων, ιδίως των
  ελαιοπαραγωγήν περιφερειών,
  έκ μεγάλου γίρτου εργασίας, τόν
  δποΐον συνεπήγετο ή έφαρμογή
  τής καταργουμένης φορολογίας,
  είς την όποιαν ίκανός άριθμός
  δπαλλήλων μέχρι τοθδε ή σχολβΐ
  το. Οί δπάλληλοι ου:οι, συνεχί
  ζει, ευνόητον είνε δτι θά άποτε
  λέσωσι μίαν νέαν δύναμιν τοθ
  έφοριακοΰ κλάδου καί πρέπει νά
  χρησιμοποιηθ^ έξ ολοκλήρου είς
  την έπιμελεσΐέραν καί έντατικω
  τέραν παρακολούθησιν των λοι
  πών φορολογιών, ώστε νά έχη ά-
  γαθά άποτελέσματα καί νά συν¬
  τελέση είς την δικαιοτέραν καί
  άποδοτικωτέραν εφαρμογήν των
  έν ισχύϊ φορολογιών. Περαιτέ¬
  ρω ή έγκύκλιος συνιστά δπω;
  τό πλεονάζον τουτο προσωπικόν
  τοποθετηθή σήμερον καταλλήλως
  καί αναλόγως των υφισταμένων
  ίιπηρεσιακών άναγκών καί δπως
  διά τής ένισχύσεώς τού έπιδιω
  χθή μεταξύ των πρώτιον ή έκ
  καθάρισίς 8λων των ΰποθίσεων.
  αί οποίαι έκκρεμοθν είς τάς έφο
  ρίας.
  Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
  Ανεβλήθη διά την ίθ προσε¬
  χούς μηνός ό διαγωνισμός
  έν Αθήναις των ύποψηφΐων
  δικηγόρων.
  Δι' άγορανομικής διατάξεως
  καθωρίσθη τιμή πωλήσεως τοθ]
  φωτιστικοό πετρελαίου'διά τα
  πρσκτορεΐα των νέων χωρών
  πρός δραχμάς 419 κατα ζεθ-
  γος δοχεΐων.
  Υπό τής αρμοδίας στρατολογ.
  κης δπηρεσία; παρέχεται ή πλη
  ροφορία δτι ή θητεία σΐρατευσ'
  μων κλάσεως τινος βραξύτερο1
  προσερχομένων πρός κατάταξιν
  είνε έκείνη ήτις ϊχει καθορισθή
  προηγουμένως διά τούς κανονι
  κώς προσελθόντας στρατϊυσίμους
  τής κλάσεως ή τμήματος μετά
  τοθ όποίου κανονικώς θά πρ'
  σήρχοντο καί ούτοι. Οί στρατει
  σιμοι οί όποϊοι ε"χουν προϋΓίηρ
  τήσει χρονικόν τι διάστημα άνι
  γνωριζόμενον δπό τοθ νόμου ώ
  χρόνος υπηρεσίας, παραμένου
  πρός συμπλήρωσιν ολοκλήρου τή
  διετοθς θητείας έφ' δσον έν τί·,
  μεταξύ δέν έχει εκδοθή διαταγή
  υποχρεωτικών άδειών.
  Η ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΙΣ
  ΑΑΛΟΔΑΠΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  Τό δφυπουργεΐον των ΟΕκονο
  μικών κοινοποιεϊ πρός τα τελω
  νεϊα έρμηνείαν επί τής διατάξεως
  περί διαμετακομίσεως άλλοδαπώ
  έμπορευμάτων. Δι' αυτής όρίζε
  ται δτι ή διαμετακόμισις τώ
  έμπορευμάτων των σημειουμένω
  έν τώ δηλωτικψ ώς προοριζομ
  νων-ί'να διαμετακομιοθώσιν, επ
  τρέπεται βάσει γραπτής άδε'α
  τοθ τελωνείου, ανευ έξετάσεω
  τοθ έμπορεύματος. Διά την αί τ1
  αει τοθ παραλήπτου διαμετακ
  μισιν Ιμπορευμάτων άπαιτεϊτα
  κατάθεσις διασαφήσεως καί έφ
  σον άπσστέλλονται είς τό έσωτ
  ρικόν, παροχή εγγυήσεως. Ή δ
  αμετακόμισις άφ' έιέρου, αίτήσε
  τοθ πλοιάρχου ή τοθ πράκτοροι
  των έμπορευμάτων άτινα δέν έδ'
  λώθησαν ρητώς έν τω δηλωτικ< δτι προορίζονται νά διαμετακ μισρώσιν, ένεργιϊται δυνάμει ι πλής αδείας τής τελωνιακής ά χής, άνευ δηλαδή καταθέσεω διασαφήσεως. ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Δι' αποφάσεως τοθ ΰφυπουργοθ Εργασίας έπιφέρονται ωρισμέναι τροποποιήσεις είς τό ταμείον συν τάξεων καί προνοίας προσωπικοθ τής Άγροτικής Τραπέζης Οΰτω ίρίζεται δτι δπου δ ήσφαλισμέ νος άπελύθη λόγψ καταργήσε ως θέσεως, ή σύνταξις τού προ σαυξάνεται κατά 25 ο)ο, ύπολογί ζεται δέ επί τοθ μισθοθ τοθ τε λευταίου πρό τής απολύσεως τοθ ήσφαλισμένου μηνός, Ή ίσχύς τής διατάξεως ταύτης, ώς καί τής δπ' άριθμ. δ τοιαύτης έγχρι θείστ]ς δι' ύπουργικής ίποφάσ· ως, άνατρέχει άπδ 1 Ίουνίου 1936. Είς περίπτωσιν θανάτου συνταξι&ύχου χορηγεϊται έφ' ίί π»ξ ποσόν 3.000 δραχμών δι' Ι ξδ δίας αύτοθ, ζηίήλατα. Τάς εκατέρωθεν αυζητήσεις επί των ζητημάτων τούτων, διέκρινε κατά τά^ αύτάς πληροφορίας, άκρα έγκαρ,Βιιότης. Η ΕΠΙΒΥΜΙΑ ΤΟΥ ΧΙΤΑΕΡ ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΤΕΝΟΤΕΡΑΣ ΓΛΛΛ0ΓΕΡΜ1ΚΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΘΗΝ VI 7 Δεκεμβριού (τού άν- ταποκριτού μας).— Αναφορικώς μέ την προσωπικήν επιθυμίαν τού κ. Χί- τλερ διά τάς γαλλογερμανικάς αχέσεις αγγέλλεται ότι ή ζωηρά αυτή έπιθυμία τού καγγελλαρίου σχετίζεται μέ την ό- λονέν φιλικωτέραν προσέγγισιν Γαλλίας καί Γερμανίας. ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΓΑΛΛ^ΓΓΓΑΛΙΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 7 Δεκεμβριού (τού άν ταποκριτοΰ μας).—Τηλέγραφον ν έκ τού έξωτερικοΰ ότι τό γαλλοϊταλικόν επει¬ σόδιον λαμβάνει διαστάσεις έξ'φορμής, τώ^τελευταίων έκδηλώσεων έν Ιταλία, εναντίον τής Γαλλίας. Ο ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 7 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας).— Έν τού έξωτερι- κου αγγέλλεται ότι ό ιταλικάς στόλος τής Μεσογείου ένισχύεται σημαντικώς. ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΣΠΑΑΚ ΑΘΗΝΑΙ 7 Δεχεμβρίου (τού άν- ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Βρυξελλών ότι ή θέσις τής κυβερνή¬ σεως Σηάακ θεωρεΐται έπισφαλής. ΑΠΕΤΥΧΕΝ Α Π Ο Π ΕΙΡ Α ΑΠΟΒΑΣΕΟΣ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΟΝ ΑΘΗΝ%Ι 7 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας). — Αγγέλλεται έκ τής "Λπω Άνατολής,ότι άπόπειρα των Ίαπώνων νά άποβιβάαουν στρατεύμα- τα είς την νότιον Κίναν άηέτυχε μετά βαρυτάτων δι' αϋτούς άπωλειών. ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΕΞ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΜΙΑΣ ΛΕΜΒΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 7 Δεκεμβριού (τού άν ταποκριτού μας).—Είς τόν Σαρωνικόν αυνέβη τραγικον δυστύχημα, στοιχίσαν τ ήν ζωην είς τρείς εργάτας. Οί εργάται ούτοι έπνίγησαν άνατραπείσης τής λέμ- βου επί τής οποίας έπέβαινον. Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΞΑΙΡΕΙ ΑΘΗΝΑΙ 7 Δεκεμβριού (τού άν ταποκριτού μας).—-Νυκτερινά τηλεγρα φηματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ό γαλλικός τύπος εξαίρει καί σήμερον την υπογραφήν τής Γαλλογερμανικής δηλώ αεως φιλίας ώς συντελεστιχής τής άπο- χαταστάσεως των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών καί τού γενικού κατευν» σμού των πνευμά^ων έν Εύρώπη.