96639

Αριθμός τεύχους

5036

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

9/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  (τοΰ;,,
  «λ
  ")Ρ0.
  (
  "■φοριχώς
  την ό·
  ρίου (τοΰ ΐν
  κφουν έχ :οί
  ιαλιχόν εΊτιι·
  έξ.φορμής,
  ι έν Ιταλία,
  ΓΟΛΟΣ
  ΪΧΥΕΤΑΙ
  βρίου (τθβ
  ού έξωτιρι*
  ιός βτόλοί
  ϊημ*ντι»ώί·
  ΘΕΣΪί
  ΣΠΑΑί
  ου (««·''
  ιών.
  Φ
  %·*£
  %&
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ.
  ΑΙγυπτου
  έιησία λίραι
  έξάμηνος
  Άμιρικής
  ετησια δολ.
  εξαμηνος »
  Τίμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΥίΙΟΙ ΡΛΦΙιΙΑ
  ΜΙΝΩΓΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛίΙΟΝ ΚΡΙΙΤΗί. · ι ΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5036
  II
  Σ
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΕΟΝΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  Αί εργασίαι τής συνελ-
  θούσης έν Αθήναις διασκέ
  ψεως των επιτελείων των
  Κ ρατώ ν τής Βαλκανικής Συ
  νεννοήσεως έληξκν προ-
  χθές καί αί αντιπροσωπείαι
  ανεχώρησαν ήδη διά τάς
  χώρας των. Όπως δέ ανε¬
  κοινώθη, ή διάσκεψις έπέτυ
  χε πλήρως τοΰ σκοποΰ της
  Οί άρχηγοί των
  των τεσσάρων
  κρατών,
  μας καί
  αντήλλαξαν
  πληροφορίας,
  επιτελείων
  συμμάχων
  γνω-
  έμε-
  λέτησαν άπό κοινοΰ τα στρα
  τιωτικά προβλήματα τής Βαλ
  κανικής, άνεσκόπησαν γενι
  κωτερον την κατάστασιν καί
  ευρέθησαν απολύτως σύμφω
  νοι έφ' ολων των σημείων.
  Άπόλυτος ταυτότης αντιλή¬
  ψεων επεκράτησε καθ* όλην
  την διάρκειαν τής διασκέ
  ψεως καί άποφάσεις ληφθεΐ-
  σαι έν όμοφωνία έπεσφράγι
  σαν τό τέλος της. Ούτω ή
  συνεργασία των τεσσάρων
  Κρατών τοΰ Βαλκανικοϋ Συμ
  φώνου εξεδηλώθη καί* επί
  τοΰ στρατιωτικοΰ πεδίου. Σή
  μερον είς τα είρηνικά γρα
  φεΐα. Αυριον είς κοινόν μέ
  τωπον εάν παραστή άνάγ-
  κη, πράγμκ τό οποίον ολοι
  άπεύχονται. Καί έχει τό γε-
  γονός τουτο εξαιρετικήν ό
  λως αημασίκν υπό τάς ση¬
  μερινάς Ιδιαιτέρως διεθνεΐς
  συνθήκας. Σήμερον, ή κα-
  ι
  τόν πόλεμον καί έργάζονται
  πρβς αποτροπήν τού. Άλλ' ή
  επικρατήση τού πνεύματβς
  τής είρήνης ή ή έπιββλή
  της ώμής βίας τοϋ Δαίμονος
  τού πολέμου, ώς μέσων εκ¬
  καθαρίσεως των διεθνών δια¬
  φόρων, δέν έξαρτάται έκ τής
  καλής μόνον, θελήσεως ωρι¬
  σμένων άνθρώπων ή κρα
  των όσονδήποτε ίσχυρών.Έ¬
  ξαρτάται άπό πλεΐστους ί-
  σους παράγοντας, ύλικβύς,
  ψυχολογικούς, άσταθμήτου;
  εντελώς κκί ρευστούς πού έ
  πιδροΰν μέ την κολοσσιαίας
  δύναμιν καί επιρροήν πού ά-
  σκβΰν καί δικμορφώνουν τόν
  ροϋν των γεγονότων καί κα-
  θβρίζβυν την πβρείαν τής
  ανθρωπίνης Ίστορίας.
  Καί οί παράγβντες αύτοι
  ύφίστανται αναμφισβητήτως
  σήμερον καί ώθοϋν δυστυ-
  χώς ακατασχέτως τόν κόσμον
  πρός την οδόν τοϋ πολέμου.
  Δι' αύτό κ«ί ολα τα κράτη
  μεγάλα καί μικρά, έντείνβυν
  τάς ενεργείας των καί προ-
  βαίνβυν είς έσπευσμένας πβ·
  λεμικάς παρασκευάς. Δι' αύ·
  Ο ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοϋ Άνγλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ
  17ο ν
  Ό Έμβέρ έπερίμενε νά συγ
  κεντρώση άρκετά τεκμήρια. Καί
  μόλις ενόμισεν
  ξεις, έχρέμααε
  δτι είχεν άποδεί
  τόν Ίάκωβον καί
  τού; φίλους τού. "Ηθελε νά δώ
  αη Ινα μάθημα είς τούς άλλους
  —καί είς τόν Μουσταφά Κεμάλ...
  Άν εΐχε τεκμήρια καί κατ' αύ
  τού, δέν θά έδίσταζϊ νά κρεμά
  ση καί τόν Μουσταφά Κεμάλ.
  τόν οποίον άπό καιροθ έγύρευε
  νά ξεφορτιοθη. Άλλά δέν προέκυ
  ψαν ατοιχεΐα δτι όπωσδήποτε
  ήταν άναμεμιγμένος είς την συνω
  μοσίαν.
  Έν πάση περιπτώσει ό Έμβέρ
  έθεωροθσε τόν Μουσταφά Κεμαλ
  ώ; μεγάλο μπελά Έπρεπε νά
  τόν άπομακρύνη μίαν ώραν ένωρί
  Κωνσταντινούπο
  την διοίκησιν
  τοθ 16 σώματος είς τόν Καιίκασον
  καί ακολούθως τής δευτέρας σΐρα
  τιάς, ή όποΕα είχε τα κέντρον της
  είς Διαβερκίρ.
  *
  4 *
  Την Κωνσταντινούπο) ιν μί»
  τερον άπό την
  λιν Τοΰ άνέθεσε
  τώρα κι' £νας νέος παράγων:
  Τό Ώδεϊο. Αύτό τό 'ίδρυμα
  μδς παρουσιάζει τελευταία έ
  , - , - - _ , ξαιρετική δράσι. Κατωχυρω-
  τον δέ ακριβώς τβν λόγον, μέν0 πια στή συνε(δησι τοΰ
  κοινοΟ χάρις σΐή μέχρι σήμε¬
  ρον έργασΐα τού, άνοίγεται
  πρός νέους εύρύτερους σκο-
  πούς. Παύει ν' άποτελή άπλό
  μουσικό σχολείον καί θέτει
  σκοπό τού την ευρύτερη μου
  σική καλλιέργεια τοθ κοινοΰ
  ς ρ μφ
  νίαν τού Μονάχου και τάς
  δηλώσεις πού ύπεγράφησαν
  μεταξύ τής Γερμανίας άφ'
  ενός καί τής Αγγλίας καί
  Γαλλίας άφ' ετέρου, περί ά-
  ποφυγή; τοΰ πολέμου ώς μέ-
  σου διακανονισμόν των δια
  φορών των, παρουσιάζεται
  καί πάλιν έξαιρετικώς έκ-
  ρυθμος. Είς την Ευρώπην
  έπισσωρεύονται άπειλητικά
  νέφη πολεμικοΰ ήλεκτρι-
  σμοϋ. Είς την Μεσόγειον
  ακούεται ήδη ό μυκηθμός έ
  περχομένης καταιγίδος. Ό
  Δαίμων τοΰ πολέμου ώ9εΐ
  τα εθνη μέ τρομοτκτικήν
  δύναμιν πρός τόν όλεθρον
  νέας πολεμικής συγκρούσε
  ως, παρά την αντίδρασιν
  των λαών. Χαρακτηριστικαί
  ίσον καί σαφεΐς υπήρξαν
  έν προκειμένω αί δηλώσεις
  τοΰ ύπουργοϋ τής Αμύνης
  τής Νοτιαφρικανικής 'Ενώ
  σεως κ.Πιρρόου. «Ό πόλεμος
  καθίσταται άναπόφευκτος έν
  Εύρώπη, είπεν. Καί άν δέν
  έπέλθο πλήρης μεταβολη
  προοπτικής κατά τούς προ-
  σεχείς ένα—δύο μήνας θά
  εκδηλωθή διεθνής έντασις, η
  όποία θά φθάση είς όξύτατον
  σημείον κατά την προσέχη
  άνοιξιν». Πράγματι δέ, ή εν
  τάσις τής Ίταλο γαλλικής
  διαφοράς ήτις άνέκυψεν έκ
  τής διατυπώσεως άξιωσεων
  Ιταλίας επί τής Τύνιδος
  Σβοιας
  διά νά επανέλθωμεν εί; τό
  άρχικόν θέμα μας, ή έπιτελι-
  κή διάσκεψις των Βαλκανι¬
  κών κρατών πού συνήλθεν είς
  Αθήνας αποτελεί γεγονός
  τεραστίας σημαοίας.
  Διότι, είνε μέν άληθές
  Γΐ ττΥς Βαλκκνι-
  κης δέν έπιθυμοΰν τον πόλε
  μόν καί δτι εχουν απόφασιν
  νά ζήσουν έν είρήνη καί νά
  άντιταχθοΰν είς πάβαν προ¬
  σπάθειαν πολεμικής άνατα-
  αχής- Άλλ' είνε έξ 'ίσου ά-
  ηθές ίτι διά την πρβάσπισιν
  βΰ ίδεώδβυς τής είρήνης εί
  τε άπαραίτητος η δύναμις
  ών βπλων καί η πολεμική
  ργάνωσις. Τα Βχλχανικά
  κράτη τό γνωρίζουν καλώς
  Καί δι' αυτόν ακριβώς τόν
  όγον συνεργάζονται ήδη
  άπό κοινοΰ διά την οργά¬
  νωσιν των πολεμικών των
  υνάμεων.Διά νά είνε είς θε
  σιν νά άηβκρούουν τόν πό-
  ,εμον καί νά ύπερασπίζων-
  αι την είρήνην. Δόγμα των
  τεσσάρων συμμάχων είνε: τα
  Βαλχάνια
  νίους. Καί
  φοΰ έδωσαν μεταξύ των φΐλι-
  κά τα χέρια, θέλουν νά ζή¬
  σουν όπωσδήποτε έν είρήνη.
  τής
  τής Κβρσιχής, της
  καί Νικαίαςκαθώς
  ί
  Σαβοΐας
  καί έπϊ
  τοΰ Τσιμπουτί καί όλοκλή
  ρου τής Γαλλικής -«μα-
  λίας, ή νέα οξύτης τού
  απανικοΰ, καί ή δημιβυρ-
  νία τβΰ βύκρανικβυ απβτε-
  λοΰν σοβαρωτάτου κινδυ
  νβυς διά την γαλήνην της
  Εύρώπης «αί άμεσον
  λήν πολέμου. Έπαυξανον-
  ται δέ βί φόβοι επεκτάσεως
  τβΰ πυρός είς ολόκληρον τον
  κόσμον έκ τής υπάρξεως καί
  τβΰ Ήφαιστείβυ της Απω
  'Ανατβλής *«" διατηρειτα
  άπό διετίας ήδη έν δρααε.
  Καί φυσικά, δέν απελιπαν
  αί έλπίδες είρηνικής διευθε
  τή σεως των υφισταμένων ζή
  τημάτων καί διαφόρων *αι
  κατευνασμβΰτήςδιεθνουςέν.
  τάσεως. "Αντιθέτως μαλιστα
  αί έλπίδες διατηρώνται παν-
  τβτ ε Ισχυραί, έφέοβν τα πε-
  ,ότερα τβύλάχιοτον έκ
  κρατών «ηεχβάνβντα
  είς τούς Βαλκα-
  βί Βαλκάνιοι ά-
  Πεταχτά
  σημειωματα
  Η ΤΕΧΝΗ
  Μή ζητήσετε τόν όρισμό τής
  τέχνης. Δέν θά σδς τόν δώση.
  ή στήλη αυτή Δέν κάνει ή
  ϊδια τέχνη. Ί5έες μονάχσ ρ(
  χνει. Άντιλήψεις έκψράζει.
  μόνον σιδηροδρομιχή γραμμή μή
  κου; τετρακυαίων χιλιομέτρων σ^
  νέδεε μέ την "Αγκυραν. Άπό
  έκεΐ καί πέρα ό Μουσταφά Κεμάλ
  διέσχισεν ίλλα έξακόσια χιλιό
  μετρα μέ τό ίλογο, τό αϋτοκίνη
  τον ή την μοτοσυκλέττα, διά
  νά φθάση είς τό μέτωπον διά
  Καοκάσου. Τό ταξίδι ήταν μα
  κρόν καί κοπιώδες. Οί δρόμοι
  ευρίσκοντο είς άπερίγραπτα χά
  λια. Επί μακρά χρόνια κανείς
  δέν είχε φροντίσει δι' αύτούς.
  ΕΙχαν έγκαταλειφθή είς την τύχην
  των. Είς πολλά σημεΐα οί δρό
  μοί είχαν τελείως σχεδόν κατα
  χωσθή άπό τα χώματα πού παρέ-
  αυραν αί βροχαί.
  Ή "Αγκύρα ήταν μιά μικρά
  πρωτόγονη πολίχνη είς §να όρο
  πεδίον, βαθειά είς τό εσωτερικόν.
  Πέραν αυτής, πρός ανατολάς ή
  πλοθτο μία χώρα μέ ψηλά βΐυνά,
  βρα,χώδης, άγρία, άκατοίκητος,
  έκτός μερικών κοιλάδων της. Τό
  καλοκαΐρι ό καύσων ήταν έκεϊ
  άφίρητος, ό χειμώνας βχρΰ;. Ό
  Μουσταφά Κεμάλ εύρε τα στρα
  τεύματα, των οποίων επρόκειτο
  ν" αναλάβη την διοίκησιν, τέλει
  ως άνοργάνωτα! Κατά τό παρελ
  θόν έτος, έ Έμβέρ είς Ινα άπό
  τούς ένθουσιασμούς, ποΰ τόν έκυ
  ρίευαν, είχεν έν τ% μανία πού τόν
  έχαρακτήριζε νά συλλαμβάνη δι
  αρκώς τολμηρτ, εύρέα καί ά
  πραγματοποίητα σχέδια, συλλά
  βει τό σχέδιον νά δπερφαλαγγί
  ση τούς Ρώσσους, νά τούς τρέψη
  είς φυγήν, νά τούς καταδίωξις διά
  μέοου τοΰ Καυκάσαυ. Πρός τόν
  τής πόλεως καί την τρροσφορά σκοπόν χοθτον εΐχε συγχεντρώσει
  ανωτέρων καλλιτεχνικον συγ
  κινήσεων στό λαό. "Ετσι πρό
  καιροθ κάλεσε τή μεγάλη συμ
  πατριώτισσά μας πιανΐστρια,
  τή Ρένα ΚυριακοΟ γιά ίνα ρε
  σιτάλ πιάνου. Τώρα ώργάνω
  σε νέο ρεσιτάλ πιάνου μέ την
  άλλη μεγάλη πιανΐστρισ, τή
  δΐδα Μαρίκα Παπαϊωάννου.
  Δυό πιανΐστριες έχομε πού
  λάμπουν σάν δυό λαμπρά 61-
  δυμα άστέρια στό μουσικό
  στερέωμα. Καί τίς φέρνει καί
  τίς δύο. Δέν είναι μικρό νο
  μΐζομεν αύτό. Είναι σημαντι
  κό ν' άκούπ καί ό Ηρακλειω
  της, Μπετόβεν καί Μπάχ καί
  Σοπέν καί Βάγνερ, χωρίς τή
  μεσολάβησι τοθ ραδιοφώνου,
  άπό τα χέρια μεγάλων βιρτου
  όζων, άπό καλλιτέχνιδες πού
  ή φήμη τους έχει άπλωθή κι'
  έχει άγκσλιάσει δλον τόν κό
  σμο. ΓιατΙ, μεγάλη καλλιτέ
  χνις, καθιερωμένη στήν παγ
  κόσμια συνείδησι μουσική
  άξία, είναι ή δνΐς Παπαϊωάν
  νού. ΠαντοΟ δπου ενεφανίσθη,
  σ'
  τής
  Εύρώπης, έξέπληξε κι' έπροκά
  λεσε ρίγη
  την τέχνη
  σ' δλες τίς πρωτευούσης,
  δλα τα μουσικά κέντρα
  συγκινήσεως μέ
  τΓΙζ· Θριαμβευτική
  υπήρξεν ή διαδρομή της. Καί
  οί εΐδικοί άντί νά γράψουν
  κριτικές επλεξαν έγκώμια καί
  έτόνισαν ΰμνους. Δέν θά πά
  ρουσιάσωμε λοιπόν άπ' έδώ
  τή^ καλλιτέχνιδα. Οί Ήρα-
  κλειώτες άλλωστε την γνωρί.
  Συγκινήσεις έξωτερικεύει. Καί | ζουν καί άπό άλλην έμφάνι
  δλα σύτά τα προσφέρει χωρΐς , σΐν της. Δέν είναι δέ καί σκο-
  πός μας αύτός. Ή μουσική
  έππήδευσι. Χωρίς φροντισμέ
  νο ϋφος. Καί χωρίς αξιώσεις
  Δέν μπορεΐ λοιπόν νά κατα
  είναι 6 παράδεισος καί ή ά
  Ιποθέωσις τής τέχνης. Καί ή
  ίσχυρά στρατεύματα είς Ερ-,ε
  ^μ καί είχεν ελθει δ Ϊ5ιος ά¬
  πό την Κωνσταντινούπολιν διά ν'
  αναλάβη την διοίκησιν των Είς
  τα χαρτιά, είς την θεωρίαν, τό
  σχέδιον τού μπορούσε νά είνε
  θαυμάσιον, τολμηρόν, μεγαλοφάν
  ταστον. Είχεν ομως ηεριφρονήσει
  άγνοήση λεπτομερείας πού ήσαν
  ού«ιώδεις διά την εκτέλεσιν τοθ
  σχεϊίου: Τάς τεραστίας άποστά
  σεις, τό άκατάλληλον ωρισμένων
  έποχών τοΰ Ιτους. Τοθ εΐχε δια
  φύγει 8τι 6 βαρύς χειμών μπο
  ροθσε ν' άπομονώση καί ν' άπο
  κλείση τα στρατεύματα των όρέων.
  Άπό τάς έκατό χιλιάδας άνδρών
  είχαν ξεκινήσει πρός έκτέλε
  σιν τοθ σχεδίου τοθ Έμβέρ, μό
  νόν δώδεκα χιλιάδες έπέστρεψαν
  "ίϊς μίαν μόνον περιοχήν, συμμα
  ευμένους καθ' όμάδας διά νά
  κατορθώσουν κάπως νά ζεστα
  θοθν, αί ρωσσικαί περίπολοι εύ
  ρον τριάντα χιλιάδας Τούρκων
  ποΰ ήσαν παγωμένοι άπό τό
  κρθο, ήμιθανεΐς. Καί δμως τα
  άνθρώπινα έκεΐνα ρίκη ήσαν οί
  άνδρες ποΰ συγκροτοθσαν τα
  συντάγματα των βαθών τής τουρ
  κικής Άνατολής, τό άνθος τού
  ουρκικοΰ στρατεύματος. "Εκτο¬
  τε τό μέτωπον τού Καυκάσου
  εΐχε τελείως παραμεληθή. Κάθε
  στρατιώτας καί κάθε δπλον πού
  περίσσευαν, είχαν μεταφερθή είς
  τα Δαρδανέλλια. Οί Ρώσσοι, σι
  γά, άλλ' ί,άσφαλώ; διαρκώς προή
  λαυναν, έχάρασσαν καί ήνοιγαν
  νέας οΐους, Ιστρωναν σιδηροδρο
  μικάς γραμμάς διά τάς μεταφο
  ράς των, εξησφάλιζε τα κέρδη
  των, έκυρίευαν ολοέν βαθύτερα
  κύριοι τοΰ
  στρατοθ έν συνεννοήσει μέ τους
  αξιωματικόν; εκλεπταν καί έ-
  πλούτιζαν διά των συμβόλαιον
  των είς βάρος τού στρατεύματος.
  Κάθε ύγειονομική υπηρεσία εΐχε
  διαλυθή. Χιλιάδε; στρατιωτών ά-
  πέθνησ&ν έκ δυσεντερΐας, τύφου,
  έκ λιμοκτονίας.
  Διά τόν Μουσταφά Κεμάλ δλα
  αύτά ήσαν άλλη μία απόδειξις
  διά την άναρμοδιότητα καί την
  άνικανότητα τοθ Έμβέρ, ό οποί¬
  ος ήθελε νά διευθύνη τα πάντα
  Ησθάνετο δτι δ Έμβέρ, δ οποίος
  ήταν υπεύθυνο;. έβαλεν αυτόν νά
  βγάλη τα κάστανα άπό την φωτία
  άλλ' επεδόθη είς τό έ"ργον μέ την
  άποφασιστικότ,ητα πού πάντοτε
  τόν διέκριναν. Δέν ΰπήρχε καιρός
  πρό; απώλειαν.
  ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΔΡΕΣ
  'Υπελόγιζεν δτι οί Ρώσσοι θά
  έπετίθεντο περί τα τέλη τής α¬
  νοίξεως τοΰ 1917 καί δτι έφ' δ·
  δέν έλαμβάνοντο ριζικά μέ
  οΐτήρχε κίνδυνος νά δι-χσπά
  σον
  τρα
  σουν τάς τούρκικα; γραμμάς
  καί
  νά είσχωρήσουν διά μέσου αυτών
  άνευ μεγάλων δυσχερειών.
  Έιηλεγράφησεν έπειγόντως εί;
  τό υπουργείον των Στρατιωτικών
  τή; Κωνσταντινουπόλεως περιγρά
  φιον την αθλίαν κατάστασιν καί
  τονίζ-ον τόν κίνδυνον άν έξηκολού.
  θει ή ιδία άμέλεια. Έζητοΰσεν
  έπειγόντως έφίδια, οβίδας, φάρ
  μακα, άνδρας.
  "Οταν δέν έλαβεν απάντησιν
  έτηλεγράφηαεν άπ' εύθείας πρός
  τόν Έμβέρ εί; τό υπουργείον των
  Στρατιωτικών είς τόνον ευγενή"
  άλλ' αυστηρόν. "Εμενεν δμω;
  πάντοτε άνευ απαντήσεως! Τό
  μέτωπον τοΰ Καυκάσου ήτο διά
  τού; έν Κωνσταντινουπόλει τόσον
  μακράν! Ό Έμβέρ καί τδ γενι
  κόν επιτελείον ήσαν άπησχολημέ
  νοι άλλοΒ. Δέν ϊδιδαν καμμίαν
  προσοχήν εί; τόν Μουσταφά Κε
  μάλ καί τα τηλεγραφήματά τού.
  Έξω φρενών καταφερόμενος κα
  τα τή; άβελτηρίας τοθ Έμβέρ
  καί των συμβούλιον τοο, δ Μου
  σταφά Κεμάλ ετέθη επί τό έργον
  προσπαθών νά κάμη δ,τι
  που
  ηυπο-
  είχεν
  ροθσε μέ τό υλικόν
  εί; τα χέριά τού.
  Μέ τού; προμηθευτά; καί τοΰ;
  αξιωματικόν; ποΰ εκλεπταν, ήταν
  αμείλικτος,
  οΰντες τόν
  έκάλεσαν νά
  "Ενας ή δύο, άγνο*
  χαραχτήρά τού, τόν
  λάβη καί αύτό; μέ
  ρίδα εί; την άρπαγήν. Τούς α¬
  πήντησεν δτι θά τού; κρεμοθαε!
  Έξ ϊσου άμείλικτο; ήταν μέ τού;
  φυγοποίνου; χαΐ ανικάνους. Άνα-
  συνε<ρότησε τα συντάγματα, ά· ναδιωργάνωσε την υπηρεσίαν καί την ύγειονομικήν έπιμελητείαν ή όποία έφωδίαζε τό ατράτευμα. καί ειργάζετο άενάως διά νά έμπνεύαη- ίνα νέον πνεθμα είς τοΰ; άνδρας ποΰ είχεν υπό τάς διαταγά; τού. Ώς αρχηγόν · τοθ ίπιτελεΕου τού είχεν £να συνταγ ματάρχην Ισμέτ, καί ώς υπάρχη γόν τού τόν στρατηγόν Κιαζήμ Καρά Μπενήρ. (συνεχίζεται) πιάνεται μέ την κριτική τής στήλη αυτή άττοφεΰγει νά πά ■ - - ■ ή ξένα οΐκότιεδσ, άκόμη άάλ τέχνης στίς διάφορες έκδηλώ: σεις της. Θά έξέφευγεν άπό τόν προορισμό της πού είνε ρας. Άλλά δέν μένει καί ά· συγκΐνητη άπό τα γεγονότσ, άτιό τίς καλλιτεχνικές κσΙ πνευματικές έκδηλώσεις τοϋ τόπευ. Κι' εΰτυχώς τό Ήρά κλειο ξανοβρΐσκει τόν δρόμο πρός τούς κόσμους τοθ πνεύ ματος, τέχνης. ροθμεν λεΐπει, ■πρός τίς σφαΐρες τής Όσο κι' άν μεμψιμοι ή πνευματική ζωή 6έν Πληθωρική μάλιστα εΧνε καί Τσως γι' σύτό νά μην Ικανοποιή ή ποιοτική μορφή της πλήρως. Άλλά στήν πνευ εύχηθοθμε νά τακτική πού καί τα εντελώς άκάλυπτσ. νά γράφη τό χρονικό τής ήμέ ρετΐσωμε τό γεγονός. Καί νά - - ' - - - συνεχίση την έγκαινιάζει τό •"Ωδειον. Σέ μιά πόλι μέ τόση πνευματική καί καλλιτεχνική παράδοσι, τα καθήκοντα των ίδρυμάτων τής τέχνης καί τής έπιστήμης είναι βαρεία, άλλά καί ευρύτατα. Τέτοια δέ Ιδρυ ματα είναι ή Λέσχη Έπιστη μόνων καί τό "Ωδειον. Σ -'-- τί)ς αύτά πέφτει τό Ωδειον, χρέος πνευματικής καί τής αίσθητι κης καλλιεργείας τοθ κοινοΟ. 'ΕλπΙζομε νά τό έκπληρώσύυν. ματική κοί καλλιτεχνικήν ά | Εύτυχώς έκαμαν την άρχή. κάτΐτυξι τοθ τόπου, προσετέθη! Μ.— Έπόρκεια. ΤΗτο τΐράγματι άνάγκη νά ληφθοθν άπό τώρα μέτρα διά την εξασφάλισιν έπαρ κείας των τροφΐμων καί ( δίως των κρεάτων κατά τάς εορτάς των Χριστουγέννων καί τής Πρωτοχρονιάς. Διότι άλλοτε,είς παλαιότερα υ τη πά ρετηρεϊτο κατά τάς ημέρας αύτάς έλλειψις κατά συνέπει αν δέ καί άνοδος των τιμών καί αίσχροκέρδεια. Καί φυ σκά Μνα κράτος πού γνω- ρΐζει τόν προορισμόν, τα δι καιώματα καί τα καθήκοντα τού, δέν ειμπορεί παρά νά ένδιαφέρεται καί νά μεριμνά διά την εξασφάλισιν των συμ φερόντων των πολιτών τού. την χώραν. Ήσαν Βάν, τής Τυφλίδος, τοθ μεγάλου φρουρίου τής Έρζεροΰμ. Έν το σούτφ αί προσπάθειαι των έστρέ φοντο κυρίως ττρός τό μέτωπον των εναντίον των Γερμανών. Άλλ' αύτό ίέν τούς ήμπόδιζε νά έτοιμάζουν μίαν μεγάλην έπίθε σιν, ή δποία ήλπιζαν δτι θά τούς ώθει ένδότερα είς την καρδιά τής Τουρκίας. Ό μέγας δούξ Νιχό λαος, άρχιστράτηγο; των ρωσσι κων στρατευμάτων, είχε μεταβή δ ϊδιο; διά νά ενεργήση έπιθεώ ρήσιν. Ό Μουσταφά Κεμάλ είδεν δτι τα τούρκικα στρατεύματα είχεν υπό τάς διαταγάς τού, ποΰ δέν είχαν την δύναμιν ν' άντιτάξουν ισχυράν αντίστασιν. Έστεροΰντο άκόμη καί ΕματισμοΟ: φοροΰσαν κουρίλια. Τό ηθικόν των είχε κα ταπίσει. Οί προμηθειιταί τοθ Ή συγκοινωνία των Σταβιών. Μέχρι σήμερον είς την γραμ μην Στσβιών εΐχε τεθή έν φορ τοεπιβατικόν αυτοκίνητον ποΰ έξυπηρετοθσε τάς συγκοινω νΐας των χωρίων Βαγιωνιάτ Βασιλικής, Κανδύλας, Κουμά σας, Λούκιας, Καπετανιανών, Φουρνοφαράγκου, Σταβιων,Δι ονυσίου καί Παναγιδς. Ήδη Βμως τό αυτοκίνητον αϋτό μετετράττη είς φορτηγόν καί δέν έχει τό δικαΐωμα νά πά ραλαμβάνη επιβάτας. Φρονοΰ μέν λοιπόν δτι θά πρέπει νά τεθή είς την γραμμήν αυτήν άλλο φορτοεπιβατικόν αύτο κΐνητον. Ή Κοινή Διεύθυνσις λεωφορείων, πιστεύομεν δτι θά μεριμνήση, άμέσως. ΟΊ διανομεϊς. Τό υπουργείον τής Συγκοι- νωνΐας δι' έγκυκλΐου τού, ά- παγορεύει την αίτησιν καί λή ψιν φιλοδωρημάτων υπό των διανομέων, έκτός ,'τών καθιε ρωμένων κατά την πρώτην τοθ έτους. Καλώς. Πιστεύο μέν δμως δτι έκ παραλλή λου φροντΐζει τό υπουργείον καί διά την βελτίωσιν τής θε σεως καί τής μιοθοδοσίας των ταχ. τηλ. διανομέων. Διότι, όπως άνεγνωρίσθη καί επι¬ σήμως είναι οί ολιγώτερον ά- μειβόμενοι άπό δλους τούς ύπαλλήλους καί οί βαθύτερον συγχρόνως εργαζόμεναι. Ή όδός Άμυρών. Άπό τής τελέσεως τής δημοπρασΐας καί τής κατακυ ρώσεως τοθ έργου τής κατα σκευής όδοϋ άπό Βιάννου είς Άμυρδ, έχει παρέλθει άρ κετόν διάστημα. Φανταζόμε¬ θα λοιπόν δτι θά έχουν έ τοιμασθή" 6λαι αί άπαραΐτη- τοι προεργασΐαι ώσχε νά γί ταχέως καΐ^ή έγκατάστα σις τοθ έργολάβου καί ή έ¬ ναρξις των εργασιών. Είναι άλλωστε άνάγκη ν' άρχίσουν τό ταχύτερον αί εργασίαι έκ Βιάννου πρός Βαχόν καί Ά¬ μυρδ καί διά νά εύρουν εργασίαν οί πτωχοί τής έπαρ χΐας καί διά ν' άποκτήσουν τό συντομώτερον συγκοινω νίαν καί τα άλλα χωρία τής πλουσίας καί γραφικής Βίαν νού. Εν όψει των εορτών, Ό χειμών εισήλθε πλέον καί αί βρο^αί καί τα ψύχη ά- ποτελοϋν μόνιμον, συνεχή και- ρικήν κατάστασιν. Είναι δέ ώς γνωστόν, ό χειμών, ή χειροτέρα έποχή διά τούς πτωχούς καί τούς άναμένον- τας νά ζήσουν έκ τοθ ήμερο μισθίου των. Ακριβώς δέ διά νά εξουδετερώση τα δεινά τοθ χειμώνος ή Κυβέρνησις καί διά νά εξάλειψη την ανθρωπί¬ νην δυστυχίαν, ώργάνωσε τα λαίκά καί τα μαθητικά συσ· σΐτια καί έλαβε διάφορα άλ¬ λα μέτρα κοινωνικάς προνοί¬ ας. Άλλά δέν πρέπει νά τ' αφήσωμεν δλα είς τό κράτος. Πρέπει νά ένισχύσουν καί οί δυνόμενοι έκ των πολιτών καθώς καί τα διάφορα Ιδρύ- ματα καί αί όργανώσεις. Ευ¬ ρισκόμεθα άλλωστε έγγύς των έορτών των Χριστουγέν νων καί τής Πρωτοχρονιδς καί πρέπει νά εκδηλωθή έγκαί ρως ή φιλσνθρωπΐα, ωστε νά μή μεΐνουν δυστυχοθντες τΐαραπονούμενοι.
  ΑΝΟΡθΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινημ) —Σήμερον
  «Ή ίστορΐα γράφεται την νύχτα»
  Μέ τούς Σάρλ Μπουργιέ, Ζόν Άρ
  θρούρ. "Γήν Δευτέραν «Τρόικα».
  *ΜΙΝΩΑ». — Σήμερον τό άρι
  στοθργημα τοθ Άνρϋ Μπατάιγ:
  «Μαμά Κολιμπρί». ΤαινΙα όμιλοθ-
  σα ΓαλλιστΙ. Ποωταγωνιστοΰν:
  Ούγκέτ Ντυφλός, Ζάν Πιέρ Ώμόν
  Αί "Αθήναι είς την δόξαν των
  τηπΓ_ιι
  ΤΩΝ ΘΕΩΝ
  "Ενα Ιστορικόν άνάγνωσμα
  Βασίλειον τής Ελλάδος
  Διοικητικόν Συμβούλιον Λ)μείου
  Σπιναλόγχας
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  "Εχοντες ύπ' όψει τό Ν. Δ
  26 Ιουλίου 1925 περί όργσνώ
  σεως Λ)μείου Σπιναλόγκσς
  κ.λ.π.,τόν ύπ' άριθμ. 965)1937
  Α. Ν. καί τάς ύπ' αριθ. 11
  καί 12 έ. ε. άποφάσεις τοθ
  Δ. Σ. Λ)με!ου, προκηρθσσομεν
  την κατάληψιν τής κενής θέσε
  ως τοθ ίατροθ τοθ Λ)μείου έ
  πί βαθμώ καί μισθώ γραμμα
  τέως Β'. τάξεως. Προσόντα 1)
  εξάσκησις (ατρικοθ έπαγγέλ-
  ματος επί διετΐαν καί ύπηρε-
  σ(α μονοετής ηαρό τινι στρα-
  τιωτική ή άλλτ) δημοσία 'Υ
  γειονομ. ύπηρεσία. 2) Πιοτό
  ποιητικόν Κοινωνικών φρονή
  μάτων. 3) Πιστοποιητικόν &ΰ
  μοδΐων Εΐσαγγελέων καί 5)
  Πισιοτιοιητικόν ύγεΐας καί 6
  στρατιωτικών υποχρεώσεων
  "Απαντα τα σχετικά θέλου
  σιν υποβληθή δι' αίτήοεως τού
  ένδιαφερομένου πρός τόν Δ
  ευθυντήν τοθ Λ)με(ου ώς ε
  σηγητήν κσί Γραμματέα τοϋ
  Δ. Σ. Λ)μείου
  Προθεσμία ύποβολής αίτή
  σεων μέχρις ενός μηνός άπό
  τής δημοσιεύσεως τής παρού
  σης.
  Ή παροΰσα δημοσιευθήτω
  διά των Εφημερίδων «Άνατο
  λή», «Ανάρθωσις» Ηρακλείου
  καί διά τοθ ίατρικοθ περιοδι
  κου Τ.Σ.Α.Υ.
  Ό Νομάρχης
  ώς Πρόεδρος τοϋ Δ. Σ.
  Κ. Παπαδημητρίου
  29ον (τελευταίον)
  την Άκρόπολι
  κινηματογραφοσ;
  - ΣΗΜΕΡΟΝ.
  έκτοτκτος πρεμιέρα
  Τό γοητευτικό ρωμάντζο:
  Η ΙΣΤΟΡΙΑ
  ΓΡΑΦΕΤΑΙ
  ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
  Ή τελευταία καί τε-
  λειοτέρα δημιουργία τοΰ:
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
  καί τής χαριτωμένης:
  ΖΑΝ ΑΡΘΟΥΡ
  Την Δευτέραν:
  ΤΡΟΪΚΑ
  "Ενα μεγαλούργημα τής
  γαλλικής κινηματογρα-
  φίας.
  Μέ τούς:
  ΖΑΝ ΜΥΡΑ
  ΖΑΝΥ ΧΟΛΤ
  ΣΑΡΛ ΒΑΝΕΛ
  Είς την Άκρόπολι έ'χουν
  έγκατασταθη βενετικά στρα-
  τεύματα. Ό Καίνιγκσμαρκ
  κσί οί μισθοφόροι είνε στρα-
  τοπεδευμένοι πάντοτε στήν
  πόλι. ΤΙ θά κάμουν δμως τώ
  ρα είς τάς Αθήνας; Ό Μο
  ροζίνι συγκαλεΐ πολεμικόν
  συμβούλιον.
  —Δέν μποροΰσε, λέγει, νά
  μείνουμε έδώ. Πρέπει νά έγ
  καταλείψουμε την πόλι, άφοϋ
  πρώτα την καταστρέψουμε τε
  λείως γιά νά μή μπορέση νά
  εϋρη τίποτα δταν ξανάρθη ό
  εχθράς. "Ολοι οί κάτοικοι νά
  μεταφερθοΰν στήν Πελοπόν-
  νησο.
  ΟΙ Άθηναΐοι είνε άπαρη
  γήρητοι γιά την έξορΐα πού
  τούς άπειλεΐ. Οί Γάλλοι καί
  οί Γερμανοί αξιωματικόν δια-
  μαρτύρονταιγιά την πλήρη
  καταοτροφή των άριστουργη-
  μάτων πού σεβάσθησαν οί
  αίώνες.
  — Θά γΐνουμε, λοιπόν, πιό
  βάρβαροι άπό τούς Μουσουλ
  μάνους; λέγει ό Τυρέν.
  Ή παρατήρησις τοϋ Γάλ
  λου εύγενοθς χειροκροτεΐται
  άπό τόν κόμητα Καίνιγκσμαρκ
  καί ό ΜοροζΙνι δέν τολμα
  νά επιμείνη.
  Οί μήνες περνοθν στήν άβε
  βαιότητα. Ή πανώλης θερ(
  ζει τόν στρατό. "Επί τέλους
  ΜοροζΙνι άποφασίζει νά έγ
  καταλε(ψτ) τάς > θήνας. Δέ
  θέλει βμως νά φύγη. μέ ά
  δεια χέρια. Τό ώραϊο άγαλ
  μα τοϋ Διός καί τα δύο θαυ
  μάσια άλογα πού στολίζουν
  τόν Παρθενώνα θά μεταφερ
  θοθν στήν ΒενετΙα γιά την δό
  ξα τοϋ άνακτόρου τού 'Αγίου
  Μάρκου.
  Τα άγάλματα δμως έκδι
  κοθνται. Ξεφεύγουν άπό τα
  άδέξια χέρια των στρατιω
  των καί συντρΐβονται.
  Ό στρατός διασχΐζει τα
  Μακρά Τείχη έγκαταλείπων
  τάς Αθήνας στήν έρημιά κα
  στήν καταστροφήν Πρό εί'κοσ
  αίώνων επέρασε άπό έκεΐ ό
  Ξέρξης άφοθ έκαψε τό έκατόμ
  πεδον. Οί Β^νετοΙ άνετΐναξαν
  τόν Παρθενώνσ. Οί «πολιτι
  σμένοι» μοιάζουν ό £νας μέ
  τόν άλλον καί οί βίαιες πρό
  ξεις τους δημιουργοθν τα ϊδισ
  κενά.
  ΤΕΛΟΣ
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Π ΑΘΟΛΟΓΟΣ- ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
  Διδάκτωρ τοθ Πανεπιστη¬
  μίου της Λυώνος.
  Ώς ύπότροφος τοϋ Κρά-
  τους επί έπταετίσν έκπαι-
  δευθε^ είς Λυώνα καί
  Παρισίους.
  Θά δέχεται τούς πά-
  σχοντας έκ παθολογικών
  καί νευρολογικών νοση-
  μάτων είς τό Ιατρείον τού
  όδός ΆμαλθεΙας (πάρο-
  δος όδοΰ Κατεχάκη, πρώ
  ην πλατύ σοκκάκι).
  9—12 π. μ.'καί 3—6 μ μ.
  . τηλ. 6 63.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  ξΐνε
  Τα πλεχτά
  πολύ είς την μόδαν.
  ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ
  ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
  Ίατροϋ τοθ Πανανείου
  ΔημοτικοΟ Νοσοκομείου
  μετεφέρθη επί τής Λεωφό-
  ρου Καλοκαιρινοϋ (Γενί
  Τζαμί) έναντι καταστήμα-
  τος είδών αότοκινήτων κ.
  Έμμ. Λυδάκη.
  ΤΩραι έπισκέψεων:
  11—12 π. μ. καί 4—7 μ. μ.
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  όφθαλμίατρος
  Επί τριακονταετίαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  δψθαλμολογικά άσχολούμε-
  νος, δέχεται, τούς πάσχοντος
  τούς οφθαλμούς είς τό δφθαλ
  μιατρεϊον τού, κείμενον παρά
  τ$ Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  Κ. Γ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ
  Δέχεται είς τό Ιατρείον
  τού καθ* εκάστην κείμε¬
  νον επί τής γωνίας Κουρ-
  μούληδων καί Ίουστινια-
  νοϋ παραπλεύρως Ζαχα-
  ροπλαστεΐου Ήρακλή Βα¬
  σιλάκη, πλησίον μπύρας
  Σταυρουλάκη.
  Πλάκες μέ δλα τα
  νέα τρσγουδια.
  Μόνον
  «βδ Μ ΑΡ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ,
  Τά ττλεκτά είνε ηολύ είς την μόδαν Συνηθίζονται περισσότερον
  άπό κάθε άλλην φοράν.
  Είς την εΐκόνα τής χαριτωιιένης στάρ πού δημοσιεύομεν δημι-
  ουργεΐ τό ώοαιότεοο σύνολον ό ειρώδους εμφανίσεως τό καπέλλο
  μέ τό νέο κτένισμα φλοΰ καί τό άπλό άλλ' έπιβλητικό ττλεκτό τηο
  ΙϋΙ!ΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΐηΐΙ!ΙΙ1!ΙΠΙΙΙΙ!ΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!:
  Ι ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ
  1
  ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ
  Όχι κασμήρια μέσω Αθηνών, άλλ' άπ' εύθεΐας
  έξ Αγγλίας παρελάβομεν την νέαν πλουσιωτάτην
  συλλογήν μας των περιφημοτέρων Αγγλικών έργο
  στασΐων.
  Οί χρωματισμοί καί τά σχέδιά των είνε έξαιρε-
  τικά.
  Ποιότητες άν^τ^ραι. Αί τιμαί μας είναι άσυγ-
  κριτοι. , * χ -
  ΠΑΡΙΣ1ΝΟΝ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ .
  Πλατεΐα Βενιζέλου
  ^ιΐπιΐΜΐιιιιηυΐιιΐυπηηηη^
  θ,τι κομψόν
  ο,τι νέον
  ο,τι άσύγκριτο.
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τπλεφ. 551.
  Μεγάλη παρακαταθήκη
  έκλεκτών ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ.
  ΑΠΟΘΗΚΑΙ:
  Δερμιτζάκη—Χατζηΐωάννου
  ΤηλίΦ. 614-204.
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χρυσόν θε μω ν.
  Η ΜΑΧΗ
  'Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  « 120ον
  Ό Γιορισάκα Σαντάο έκαμε
  τόν γΰρο τής οι>ραίς των κανονι
  ών, κυττάζοντας προσεκτικά δλα
  τα πράγματα Ινα πρός Ινα .καί
  χάθε άνδρα στό πρόσωπο, "Επει
  τα, δταν έφθασε στή σχάλα πού
  ήταν στή μέση, άνέβηκε τρία
  ακκλοπάτια καί έκάθισε στή θε
  σι διοικήσεως. "Ετσι το κεφάλι
  τού περνοΰαε τό θωρακισαένο τα
  βάνι κ?.ί εβγαινε άπό τόν πυργί
  σκο, άπό|τό στόμιο τής κεντρικάς
  καπό *
  Αυτή ή καπό, θωρακισμένη κκί
  ή ιδία, άποτελ^ΰίε ενα εΣδος κά
  σκας. Κχϊ ό Γιοοτσάκα Σαντάο,
  προστατευόμενος ετσι εναντίον
  των έχθρικών βλημάτων, έβλεπε
  ολόκληρον τό πεδίον τής ναυμαχί
  άς άπό τρείς τρύπες άρκετά φαρ
  δειές πού βρισκόταν στό προθωρά
  κισμα. Τά στόμιο τής καπό τοΰ
  έπέτρεπεν έξ άλλου νά έπ.κοινω>η!
  εΰχολα μέ τούς πυοοβολητάς καί
  νά παρακολουθή χήν λειτουργία
  των κανονιών.
  Καθισμένος, έσκυψε πρώτα καί
  έκύααξε κάτω τού, 8λον τόν άκί-
  νητο καί ε"τοιμο πυργίσκο. Κά-
  ποία έξϊΐρετικώς αϊσθησις δυνά
  μεως έξεπορεύετο άπό ο-ύτή την
  τρομερή μηχινή καί τούς δέκα
  τρείς άνδρες πού ήσαν ή ζων
  τανή σάρκα καί τά νε3ρά της.
  Ό άρχηγός πού διοικοΰσε αύτά
  τό πραγμα, κρατοΰσε πραγματι¬
  κώς στό χέρι τού έναν κεραυνί,
  πιό τρομερά άπό τόν ούράνιο. Ό
  Γιορΐ3άκα Σαντάο, άπά υπερηφά
  νειαν, έσφιξε τίς γροθιές. "Επει·
  τα, ^ρεμος, εσήκωσε τό κεφάλι
  καί έκύτταξε άπά τίς τρύπες τής
  κάσκας—άπό τίς τρίς τρύπες, με-
  θοδικά, άπό άριστερά πρός δε-
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Συνοδευόμεναι υπό
  τοθ πατρός των Διευθυντού τής
  «Ανορθώσεως», έπανήλθον έξ Α¬
  θηνών αί δίδες Ίωάννα καί Λιλί¬
  κα "Ανδρ. Ζωγράφου.
  —Επανήλθεν έξ Αθηνών ό κ.
  Αριστείδης Ζαχαρίου §μπορος.
  ΕΟΡΤΑΙ.—Σήμερον τής ΆγΙας
  "Αννης δέν έορτάζει ή κ. "Αννα
  Χρυσάκη.
  — ΈπΕσης σήμερον δέν έορτάζει
  ή κ. "Αννα Μ. Τζαγκαράκη.
  ΒΑΠΤ!ΣΕ1Σ.-Τήν τταρελθ. Τρί¬
  την είς Μοΐρες ανεδίξατο τό ά·
  γοράκι τού κ. Γεωργ θ. Καμπου-
  ράκη ή δ'ις Πόπη Χουοδάκη ονο¬
  μάσασα τούτο Βασίλειον. Είς τε
  τούς γονεΐς καί την ανάδοχον εύ·
  χόμεθα νά τοίς ζήση.
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  κσιροΰ συνεχΐ-
  Ή θάλασσα άπλωνόταν _
  ιρικυμιώδης, γλαυκή καί άπύθ-
  μενος, άπαισίως πένθιμη κάτω ά¬
  πό τό σκοΰρο σάβανο των μολυ-
  βένιων συννέφων. Τώ πρυμναΐο
  κατάσΐρωμα θεώμενον άπό πάνω,
  δέν ήταν παρά μιά σχεδία τριγω
  νίκη, πολιορ«ημένη άπό τά κύ-
  ματα καί γεμάΐη νερά. Ό στόλο;
  εΣχεν άλλάξει κχτεύθυνσι. Έπλεε
  τώρα πρός δυσμάς, πρός την Τσοιι
  σίμα, καί κάθε πλοΓο «ροσπα
  Ηοΰσε νά κρατη^ τή θέσι τού
  καί νά τηρη^ την. κανονική ά
  πόστασι των τετρακοσίων μέ
  τρών. Ή γραμμή έξβτείνετο είς
  μήκος τριών περίπου ναυτικών
  μιλλίων άπό τοΰ «Μικάσα», άρχη
  μέχρι τοθ «Ίβάτε», ούρα-
  γοθ.
  (σϋνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  • ■ ■ ■
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  τού
  Τό άριστούργημα
  ΑΝΡΥ ΜΠΑΤΑ-1Τ:
  ΜΑΜΑ
  ΚΟΑΙΜΟΡΙ
  Ταινία όμιλοΰσα Γαλλιστΐ.
  ΡΥΓΚΕΤ ΝΤΓΦΑΟΣ, ΖΑΝ
  Ι1ΙΚΡΩΜΟΝ.
  Έκτός προγράμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  Δευτέρα:
  ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ-
  ΧΟΣ ΤΥΧΟΔΙΟΚΤΗΣ
  μέ τόν ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝ τόν
  πρωταγωνιστήν των με·
  γάλων έργων, τόν θρισα-
  βευτήν ώς ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ
  ΔΑΣΩΝ.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  ΤΟΒΑΡΙΤΣ
  Κυριακή ώρα.2 μ.μ. συνέ-
  χεια καί τέλος" τοθ έπεισο-
  διακοθ:
  ΙΟΚΚΙΝΟΣ Κ1ΟΑΑΑ1ΡΗ2
  Στό
  Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
  ΓΜνίκ 'Αρικοτά.
  Όλα τά διδακτικά βιβλίσ
  .αί τά σχολικά εΤδη.
  Επισκεφθήτε τό κατάστημα
  άς βΤμβθα οί εύθηνώτεροι.
  Ή άστασΐα τοΰ
  ζεται.
  —Έν πάση περιπτώσει είτε &■
  στατος είτε δχι είνε ό καιρός.
  —Ή Δεκεμβριανή ψυχρίτσα,
  ποϋ ήταν άλλοτε ή διαπεραστικω-
  τέρα τοΰ χειμώνος, ^έν φαίνεται
  άνάλογος τής παλαιάς σημασίας
  της.
  —Τό ζήτη>.ια τής έπαρκείας έν
  καιρφ των κρεάτων, διά τό ό
  ποίον έΦρόντισεν ή κυβέρνησις.
  —Άρχίζει "νά γίνεται νοητόν,
  καί ανεξαρτήτως άκόμη των περι·
  οριστικών μέτρων τοϋ κράτους,
  άττό την σπανιότητά τού είς τά
  κρεοπωλϊΐα τάς ημέρας αύτάς.
  — Καί οί συστηματικοί κρεωφά-
  γοι άναγκάζονται ούτω νά τρέ-
  ττωνται πρός άλλην δίαιταν, επι-
  φυλαττόμενοι διά τάς εορτάς 8·
  σον άφορα τό κρέας.
  — Δέν λεΐιΐουν οϋτε τάς ημέρας
  βΰτάτ, αί^ουζητήσεις άπό τά κα-
  φενεϊα διά τά εξωτερικώ ζηιή·
  ματα.
  —Πρωΐ-πρωΐ αί έφημερΐδες ύ
  φίοτανται γενικήν διερεύνησιν άπό
  εΐδησεογραφικής βεβαία απόψεως.
  —Καί έξάγονται ωρισμένα συμ·
  περάσματα σύμφωνα πότε μέ
  τοΰς είρηοφίλους καί πότε μέ
  τούς πολεμοφΐλους.
  — Πυκνή πάλιν κατ' αύτάς ή έ-
  πιβατική κίνησις.
  —Ύπάρχει καί την εποχήν σύ
  την περιθώριον άδειοΰχων έκ τής
  άλλης ΈλλάδθΓ, οί όποΐοι £ρχον-
  τσι διά νά κάμουν εορτάς είς την
  ιδιαιτέραν των πατρίδα.
  —Ύπάρχουν έξ άλλου ταξιδεύον
  τες, έπισπεύδοντες τάς έπανόδου1"
  των διά νά μή μείνουν έκτός τής
  Κρήτης τά Χριστούγενα.
  — Τώ πορτοκάλλια έξακολου-
  θοΰν νά είνε τό κυριώτερο φροΰ-
  το διά τούς όψωνιστας τής ημέ¬
  ρας.
  —Καί άνταποκρίνονται είς την
  προτίμησιν αυτών διότι καί τιο<· λά είναι καί εϋχυμα. —Καί μάλιστα έκείνα πού έρχον ται άπό κατ' εξοχήν ποραγωγούς έσπεριδοειδων περιφερείας. —Συνεχ'ζεΐαι ή άναιϊαίνισις των βιτρινών των διαφόρων καταστή- μάτων τής πόλεως. —Έπ' εύκαιρία ώς είνε φυσικόν των έορτών καί χάριν τής προσ· ελκύσεως άπό τώρα πελατών. —Διότι ώς είνε σύνηθες ύπάρ· χούν καί οί προβλεπτικοί έκ των τελευταίον, οί όποΐοι δέν περιμέ· νούν την τελευταίαν ώραν διά νά τά έξασφαλίσουν δλα. —Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοϋ άστυ νομικοθ τμήματος ανευρέθη καί φυλάσσεται παρ' αυτώ μιά χρυσή καρφίτσα. Έπίση-. ίχουν ανευρέ¬ θη κατά καιροϋς διάφορα άλα άν ικείμενα διά τά όπο'ια ουδείς ένδιεφέρθη μέχρι σήμερον. —Διά τοΰ ληφθέντος υπό τί|ς άστυνομίας μέτρου τής άπαγορεύ- σεως τής άπορρίψεως χωμάτων εκατέρωθεν τής όδοΰ άπό πλα- τείας Ελευθερίας μέχρι των κέν τρών «Βαλκάνια» καί «Άκρόπο· λις», έξέλιπε μιά άσχημία ό ό· ποία όαολογουμένως έστιγμάτιζϊ τό πολυούχνοστον τουτο μέρος τής πόλεως. — Είς τοΰ Πουλακάκη έξαιρετι· κή κοσμοσυγκέντρωσις χθές μέ την πρεμιέραν τοΰ εξαιρετικόν φίλμ: «Ή ΙστορΙα γράφεται την νύκτα» μέ τόν μεγάλον ή'οποιόν τής όθόνης Σάρλ Μπουαγιέ καί την χαριτωμένην Ζάν Άρθούρ —Είς την «Μινώαν» έπίσης τό άριστούργημα τοϋ γαλλικοϋ κινη- ματογράφου «Μαμά Κολιμπρί» άπό τό όμώνυμον έργον τοϋ Άν- ρύ;Μπατάιγ, συνεκέντρωσε πολύν κόσμον. & Ρεπορτερ Κάτοχοι Ραδιοφώνων Εάν τό ραδιόφωνόν σσς παρουσιάζη οιανδήποτε βλάβην, έπισκευάσατέ το μόνοι σας, ζητοΰντες όδη· γΐας έπισκευής δωρεάν ά¬ πό την έταιρίαν ραδιοφώ¬ νων «ΒΕΣΤΑ» Πανεπι¬ στημίου 69 δ' Αθήναι, έ- σωκλείοντες διά την άπαν τησιν γραμματόσημον δρχ. 3.50. ΑΒΕΔΙΣ Στου Όδύς Άν· Μην» Νέαι άφίξεις καί νέαι πά ραλαβαΐ ύφσσμάτων ττΚ 4 ΐτοχτΐς. £το Κατάοτημα ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΑΟΓΑΜΒΡΑΚΗ βά εΰρητε τά μβντέρνα κ«πέλ λα είς τιμάς
  "*Αι.
  "*»οΟ
  ν^
  β,
  ·ε»το«α
  *_* ΜΡ·»τίρο φ
  * ΟΚΛΙ-ος τής
  Είς ψ
  »ε·»β»δι6τ, καιΐολ'
  Λ Ιϋχυμα.
  Μ*«ηβ ιΐΐίνΒ «υ ίρχον
  [Γ'ίίθχήν —οανω>ουι;
  ίεΐ ή ε>ακα(νισις των
  *Μ046ρυν καταστή-
  τ&ιβς.
  εχφΐο ώς είνε «υσικόν
  ι «_ χάριν τής τφοσ
  0*6 τώρα «ΐλατών.
  Κ*ιμ σύνηθες ύιτάρ·
  • ·ρ(φλι»ιικο1 ίκ των
  γ, βΤβΐοίοι δ£ν -εριμε-
  ΐλενταΐαν ώραν διά νά
  •Ιεευ,δλα.
  ΝΜβΙνΗθΐν 1« τού αοτυ
  %ΜΠθς ανευρέθη καΙ
  ι «αρ' ού'φ μι4 ΐΜ
  Έ·1οη ΙχουνΜ*
  πρους ίΊαοορσ 4««
  ι ~ τα όκοια οόδίΐί
  μ.χρ< στμιερον. 3ν ϊ Λ- Ι Κ"1* ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Τό μεγάλο έργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. Οί Άθλιοι. Τό μέγα πταΐσμα τοΠ Λουδοβίκου Φιλίππου εί νέ, δτι υπήρξε μετριόφρων έν ονόματι τής Γαλλί άς. Τό 6έ πταΐσμα τουτο τΐροέρχεται έκ τής πολ λής τού στοργής πρός τα τέκνα τού. Ύπήρχε λίαν πατήο. Ίδρύετο έξ αύτοΟ νέα δυναστεΐα1 χάριν τής ·»ια γιώσεως αυτής, εφέρετο καθ' ύπερβολήν δειλώς πρός πάντας· πρβγμα δυσαρεστοθν τόν γαλλικόν λαόν λαόν τοσαύτσς έ'χοντα παραοόσεις ένδόξους πολιτικάς τε καΙ στρατιωτικάς. Άλλως τρ, έξαι ρουμένων των πολιτικών χρεών τοϋ άνδρας, ό Λουδοβΐκος Φίλιππος εΐχε μίαν οικογένειαν ά ξΐαν άπάσης τής φιλοστοργΐας τού. Έβριθον ά¬ παντα τα μέλη αυτής άρετΛν καρδίας καί προτε ρημάτων πνεΰματος. Μ<α των θυγατέρων τού, ή Μαρία, γενομένη έκδοτος είς τάς ωραίας τέχνας, εταξε τό όνομα αυτής μεταξύ των έξοχωτάτων καλλιτεχνών £γλυψεν άγαλμα έκ μαρμάρου θαυ μαστόν, την Ίωάνναν "Αρκ, είς δ ένεφύσησε την Ιδίαν της ψυχήν Περί δύο δέ υίών τού Λουδοβί κου ΦιλΙτιπου είχεν ειπή ό Μετερνΐχος τόν δημο κοπικόν έπαινον «Έν νέοις σπάνιοι, έν πρίγκηψι μοναδικοί» Λουδοβΐκος Φίλιππος, δν έπωνόμσζον καί (σο νομΐαν, έξέπροσώπει έν έαυτω την αναίρεσιν τής έ παναστάσεως. Ουδέποτε άλλοτε συνέβη τοιαύτη ένσάρκωσις τού πνεύματος μιδς τινος έποχής είς δνα άνθρωπον. Ό Λουδοβΐκος Φίλιππος είνε τό 1830 γενόμενον άνθρωττος. Εΐχε δέ περιπλέον υπέρ αύτοθ κοί την προτέραν έξορίαν τού, μέγαν χει ραγωγόν είς θρόνον. Υπήρξε προγεγραμμένος, τιε ριπλανώμενος, πτωχός. Έζησεν έκ τοΰ ιδρώτος τού Είς την Έλβετίαν, αύτός ό πρώην εις των πλου σιωτάτων βασιλοπαίδων τής Γαλλίας, έπώλησε τόν Ίππον τού Ίνα πορισθή τροφήν. Έν Ραιχενόω έδίδασκε μαθηματικά. Αί άναμνήσεις ούται είς βα σιλέα κατενεθουσίαζρν την μεσαίαν τάξιν. Επί τής έπαναστάσεως τοΟ 1789 υπήρξε μέλος τού συλ λόγου των Ίακωβίνων. Βασιλεύοντος τοΟ Λουδοβίκου Φιλίππου, ό τύ πος υπήρξεν έλεύθερος, τό βουλευτικόν βήμα έ λευθερον, ή συνείδησις καί ό λόγος ελευθέρα. Ώς βασιλεύς σταθεράς μεσημβρίας, καίτοι έγίνωσκεν δτι τό φώς καταβιβρώσκει τα προνόμια, αφήκε τόν θρόνον τού εκτεθειμένον είς τό φώς. Ή ίστο ρία θά σημειώση ταύτην την τιμιότητά τού. Άληθώς τόν βασιλέα τοθτον έξελέξατο ημίσεια τις εθνοσυνέλευσις καί ημίσεια τις έπανάστασις διό καί υπό τήνύψηλήνεποψιν τής φιλοτιμίας,δέν ηδυνήθη μέν νόκρίνωμεν αυτόν άνευ έπιφυλάξεως, καί τούτο χάριν τήςίάπολύτου, δημοκρατικάς αρχήν διότι ένώπι όν τοΟ απολύτου είνε άρηαγή έξουσίας -πάν δτι έκ τρέτΐεται των δύο τούτων δικαιωμάτων,—τοΟ δικαι ματος τοΟ άνθρώπου πρώτον <καί τοΟ δικαιώμσ τος τοθ λαρΰ, δεύτερον ότι ομως δυνάμεθα ά πό τούδε νά είπωμεν, μετά την είρημένην επιφύλα ξιν, είνε δτι ό Λουδοβΐκος Φίλιππος υπήρξεν είς των κρατίστων ήγεμόνων, 8σοι έκαθέσθησαν επί θρόνου. (συνεχ(ζεται) ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία ΑΓ έκείνους ποϋ θέλουν νά πλουτϊζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι' δλους ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤ1ΚΑ ΠΟΥΔΡΕΣ-ΚΡΕΜΕΣ Καί δλα τα Εύρωπαικά σπεσιαλιτέ τοθ γυναικεΐου καλλωπισμοΰ είς τιμάς χαμηλάς μόνον ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Πώλησις λιανική καί χονδρική. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ ευθείαν ΠειραΛ, *»- ρον, Τηνον, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. 5-41. "Ολα τα ειδή ΞΥΛΕΙΑΣ εις τιμάς έκτός συνανωνισμου θά εΰρητε είς την: ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ Ε. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ Όδός Χεϊτάν'Ογλού. ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Α'. Τόν τελευταίον καιρόν αντικεί¬ μενον των έρευνών Ι'ερμανών καί Άμερικανίόν έπισττ)μίνων «πέτε λεσαν περίεργοι άνθρώπιναι αι- σθήσεις, αί οποίαι θά ηδύναντο γενικώς νά χαρακτηρισθίθν ώ; παράδοξοι. Γιατί πώς άλλοιδς νά χαρακτηρίση κανείς επί πά ραδείγματ: την αίσθησιν ενός άν θρώπηυ πού ίνψ Ιχει υποστή ά ποκοπήν τοθ ποΐιοϋ τού, αίσΗά νεται ώ; νά τόν πονή ό μεγάλας δάκτυλος τοΰ πο5ιοΰ ή τό φαινό μενον ενός κωφαλάλου πο^ύ «ά κούεΐ» μιά σονάτα μέ τάς άκρας Των δακτύλων ιου, Γιά μερικάς άό τάς παραϊάξους αοΐάς αίσθή είεις, χωρίς νά έξαντλήσωμεν τδ θέμα, θά ομιλήσωμεν σήμερον. Η ΑΙΣΒΗΣΙΣΊΌ1ΔΠ1ΛΟΙ· Ένα καταΐτλη/τικόν πείραμα ανεκοίνωσε τελευταία §νας γνω στός επιστήμων τής Βιέννης, δ δί κτωρ Σίλντερ. Ηρόκειται περί μι άς αγνώστου έ'ως τώρα περιπτώ σεως, συνισΐαμένης είς τό 2τι συ νεπεΐα ψευδαισθήσε'ον μττορεΐ κα νείς αιφνιδίως νά αισθανθή δτι Ιχει διπλα διάφορα μέλη τοθ σώματος, παραδείγματος χάριν Ινα δάκτυλον. Άν Ινα πκαο τό τοποθεΐήσωμεν ΐίς τό μέσον τοθ πεδίου τής οράσεως μας, με ταξύ των δύο δφθαλμδν, κατευθύ νοντες ταυτοχρόνως τό βλίμμα μας σταθερώς επί μακρυνοθ τινος σημείου, θά ΐϊοΰμβ ΰστερα άπό ωρισμένον χρονικόν διάστηιια το πιάΐο διπλοθν. Διά νά ξεχωρί- σωμε καλά Ινα αντικείμενον πρέ πει ώς γνωστόν νά τό*στ]μα5εύ σωμεν καλά, πρέπει δηλαδή νά σχρέψιυμεν πρίς αύ:ό τα βλέμ μοαα καί των δύο ματιών: Τότε, διά μιάς αύτομάτοα άλλαγής τής κυρτότητος τού φακοθ τοθ όφθαλ μοθ, τό εΐδ'ολαν τού άντικΐιμένου άπεικονίζεται εύκρινώς επί τοθ άμφιβληστροειδ&ΰς χιΐώνος. Ό,τι είνε έμπρός ή πίσω άπό τό αντι¬ κείμενον πού κυττάζομεν σταϋε ρώς καί μέ τα δυο μάτια, τό βλέπομεν άορίστω', ένϊεχομένως δέ καί διπλούν. Οί μεθυσμένοι βλέποιιν τα διάφορα άντικείμενα οΊπλά διότι δέν είνε πλέον εί; θέσιν νά σημαδεύσουν, νά κυττά ξουν δηλαδή σταθερά καί μέ τα δοό μάτια Ινα ωρισμένον άντικεί μενον. "Αν λοιπόν είς την περί πτώσιν πού αναφέρομεν ανωτέρω, έγγίσαψεν τό πιάτο μέ τό^ δεί /την τοθ χεριοθ μας τό 6ποΐο^ είνε ελεύθερον—διότι μέ τό Ινα χέρι κρατοΰμεν τό πιάτο—χωρίς ν' άλλάξ'ομεν την κατεύθυνσιν τοθ βλέμματός μας πού είνε έ στραμμένον σταθερώς πρός σημεΐ όν τι είς ωρισμένην τινά άπόστα σιν, δέν θά περάση πολύς καιρός καί θά ιδούμε καί τό δάκτυλόν μας διπλοθν! Καί γρήγορα θά έ*χωμεν έναργή την αίσθησιν 8τι τάχ,α μέ δύν δάκτυλα έγγίζομεν δύο πιάτκ. (συνεχίζεΐαι) Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΡ.ΑΥΛΑΚΗ-ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ Δέχεται είς τό έργαστή- ριόν της (Πλατεΐα Βαλιδέ Τζαμί). Ή Κωμόπολις Κρητσάς αιπρόοδοιαιάνάγκαιτης ΚΡΗΐΣλ Δ)μβριος (άνταποκρι τοΟ μας) — Εάν έχετε πολλά χρίνια νά επισκεφθήτε την Κρη τσά, δέν θά την άναγνωρίσετε σήμερον άντικρύζοντάς την. Άπό τδ παλαιό «μεγάλο χωριδ»—τό μεγαλύιερο τής Κρήτης—δέν άπο μένει τίποτε σχεδίν πλέον. Είς την θέσιν τοι», δπάρχει αή[ΐιρον μία νέα χομψή κωμόπολις, μέ νέαν δψιν, νέαν ζωήν καί νέον ρυθμόν. Ή παλαιά Κρητσδ, μένει άκίμη σκαρφχλωμιένη σιήν πλα γιά τοθ βουνοθ, ώς ^Ινα λείψανα μιόίς ήρωικής έποχής. Κάτω 2μως άπλώνεται ή νέα Κρητσα μέ την κεντρικήν λεωφόρον της μέ τα ώ ριχΐα καταστήματά της, μέ τα κομψά τνς οΐκήματα, μέ τα έργο σιάσια καί τα έλαιουργεΐά της, μία νέα κωμόπολις πού οργά πρός πρόοδον, πού ^έξελίσσεται μέ ΐίίλματα. Μέ μεγάλην παραγωγήν έλαιων, χαρουπιών, έσπεριδοει δών, κηΐτευτικών καί δημητρια κων καί μέ άνεπτυγμένην κτηνο τροφίαν, ή Κρητσα 2χει την δύ ναμιν νά προοδευη συνεχώζ. Πρέ πει ϊμως νά σημειωθή 2τι είς την μεταμόρφωσί, διότι περί πεαγματ κης μεταμορφώσειος πρό κείται, τής Κρητσάς, συνετέλεσε τα μέγιστα ή πυκνή καί άνε τος αύτοκινητική συγκοινωνί», χάρις είς την άσφαλτόστρωτον οδόν. Πρέπει νά όμολογηθζ άκό μη δτι συνέτεινεν σποιιβαίω; καί ό τουριστικίς προοδευτικάς σάλλογος των νέων καί αί όμά δι; των προσχόπων. Αί Ευα αύ ταί λαμπραί όργανώσεις ίφρόντι σαν βιά τόν έξωραισμόν των κοι νοχρήστων χώρων, διά την δεν δροφύτευσιν των έδί»ν καί πλα τειών, διά την έν γένει αίαθητι κήν οιαμίρφωσιν, την καθαριότη τα είς την ύγιεινήν κατάστασιν. Άλλά διά την Κρητσάν υπάρ χει ώ; γνοστόν τί μέγα ζήτημα τής αμαξιτής συγκοινωνίας της μέ τό οροπέδιον τοΰ Καθαροΰ. Διότι έχεί ευρίσκονται αί εύφ3 ρώτεραι περιουσίαι της.ΈκεΙ δια- μένουν την άνοιξιν καί.τό καλοκαΐ ρι οί Κρητσιώται. ΈκεΙ θά είμπο ροθσαν νά ζήσουν τό καλοκαϊρι δσοι ίχουν ανάγκην ν' ,άναπνεύ σουν καθαρόν άέρα καί ν' άνακτή σουν δυνάμεις Τό Καθαρό είναι ή Ελβετία τής Ελλάδος. Νά έλ πίσωμεν λοιπόν, δτι μέ την 6οή θέαν τοΰ νρατους, τοθ έπαρχια κου ταμείου όδοποιίας, καί μέ προσωπικήν εργασίαν των κατοί κω; θά κατασκευασθή συντόμως ή όδός αύτη. Πάντως τό ευχό μεθα. —Ή προχθεσινήν συνεδρίασις τοΰ Έμπορικοΰ Έπιμελη τηρίου. Προχθές την εσπέραν βυνεδρί οε τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού Έμπορικοΰ καϊΒιομηχανικοΰ Έπιμελητηρίου άσχοληθεν μέ ίιάφορα ζήτήμκτβΕ της αρμοδία τητός τού. Έπίσης ήσχολήθπ μέ τό ζήτημα της εσωτερικάς διαρ ρυθμίσεως τοθ υπό ανέγερσιν Έπιμελητηριακοΰ μεγαρον. ΕΗΕΖ Ρ ε στ ώραν Ντάσ ι γκ. Τό ώβαιοτερο καί ψυχαγωγικώ τερο κεντρον της 'Αθηναΐκης άρι ατοΗρατίας. Τό κοσμικώτβρο ρεστωράν ντάσιγκ ποϋ συγκεντρώνει κάθΐ βράδυ όλη την άφρόκρεμα της κοσμικής Ά θηνας. ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ ποΰ πά τε στ ήν 1 Αθηνά μή παρα λείψετε να έΐτισκε Φθήτβ τό ΣΕΝΟΥ. ΔΐΕυθύνεται ά¬ πό τόν ρεκτην συμπολίτην μας κ. Δασκαλάκην. —Ή όδός Βιάννου. Σχετικώς μέ τα αναγραφέντα είς την « Ανορθωσιν» διά τό ζΐί πμα τής έπισκευης τής όδού Βιάννου, τό 'Υφυπουργεϊον παρά τω προέδρω τής κυβερνήσεως δια βιβάζΐι ημίν έγγραφον τήςΝομαρ χίας πρός τόν Νομομηχανικόν Ηρακλείο-ΐ 'ινα προβή είς την λή ψιν των αναγκαιούντος μέτρων. —Δωρεά. Ή οΐκογένεια τοΰ άποθανον τος Δημ Χατζάκι] κατεθπκεν Είς τό Ταμείον τοϋ Συσσιτίου δρ. χιλίας (1000) πρός ενίσχυσιν «ύ τοΰ καί 50 οκάδας αρτου είς μνη μην τοΰ αποβιώσαντος Δημητρί ου Χατζάκη. —Τα δάνεια πρός τούς ύπαλ λήλους. Άπό τής χθές Πέμπτης ήρξα¬ το ή καταβολή εί; τους δημο¬ σίου;! ΰπαλλήλους τοϋ δχνβί- ου ενός μισθοΰ υπό τού Μετοχι κ,οΰ Ταμείου Πολιτικών Ύπαλ λήλων εί; τους δικαιουμένους συμφώνως πρός τόν τελευταίον νομόν. Συμφώνως πρός τάς σχϊ τ ι «άς διατάξεις τοΰ νομου μό νόν μέχρι τού ημίσεος τοΰ μι σβοΰ δύναται νά δοθή είς μετρη τα, έπομένΝς τα δάνεια θχ χαρή· γώνται ή κατά τό όλον είς δια τακτικάς ί» κατά τό Ημισυ είς τοι¬ αύτας καί κατά τό έτερον Ημισυ είς μετρητά. — Ό μέραρχος Κρήτης. Ανεχώρησεν επιστρέψας Είς την έν Χανίοις έδραν τού ό Νέ ραοχο; Κρήτης ατραΐηγός κ. Πά παατεργίου. 'Επ' εύκαιρία τής ενταύθα άφίξεώς τού ό κ Μέραρ¬ χος μετέβη προχθές καί (ι; "Αγι όν Νικόλαον έπιθεωρήσας τάς στρατιωτικάς υπηρεσίας τούνομοϋ Λασηθίου. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ένδιαφέρουσα ειδοποίησις Είς τό κατάστημα ΜΙ2ΤΙΛΟΓΛΟΥ πα- ρά τόν "^γιον Τίτον (όπισθεν Τραπέζης Αθηνών), πωλεΐται άλάτι, Μονοπωλίου ά- λεομένο, ψιλό, μόνον πρ«ς δραχ. 4 κατ' ο¬ κάν. Σύνδϊσμος Έφ&δρων άξτωματικώνΠολεμιστΜν Ν. Ηρακλείου Καθιστώμεν γνωστόν είς τούς κ. κ. Έφέδρους Άζιωματικούς Πο¬ λεμιστάς ο'τι κατόπιν προσωπικάς συνεννοήσεως μετά τοθ 433υντάγ- ματος είς εκτέλεσιν διαταγής τής γης Μεραρχίας, κατηρτίσθη πρί· γραμμα διαλέξεων αί'τινες θά λά¬ βωσι χώραν έν τη στρατιωτικη' Αέσχη Ηρακλείου ^άπά τής 10— 1] ώρας π. μ. Ή πρώτη διάλεξις θέλει γίνει την 11 τρέχ. καί παρακαλοθνται πάντες οί κ. κ. Έφεδροι Άξιαι- ματικοί βπως παρευριθώσιν είς αυτήν. Όμιλητής κατ' αύιήν δ λοχαγδς κ. Πλέσσας. Θέμα: Τα αρματα μάχης. Ηράκλειον 6—12—38 6 Πρόεδρος τοθ Συνδέσμου Έμμ. Κατσαράκπς ό Γεν. Γραμματεύς Έμ. Ζαχαριάδΐΐί ΕίδικευθεΓσα επί εξάμηνον είς τους μεγάλους οΐκους Κοπτικής καί Ραπτικήν «Σινάνη καί Καζά κου» ή κ. Ευαγ. Ί. Καμαράτου, επανήλθεν έξ Αθηνών καί άνα λαμβάνει τή/ όαφήν γυναικείων φο ρεμάτων μέ νέα σχέδια κροκί, μέ εργασίαν ήγγυημένην καί τιμάς ασυναγωνίστους. Έπίσης άναλαμ βανει την προμήθειαν κροκί διά μοδίστας. Έπισχιφθήτι'μας (δδός ΓιαννΙ- χ ου).
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Παρασκευής
  9 Δεκεμβρίςυ 1938
  122 Ώρα
  ΕΙΣ ΤΥΝΙ1Α Σ
  ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΖΩΗΡΟΤΑΤΗ
  ΑΝΤΙΤΤΑΛΙΚΑΙ ΕΚΑΗΛΩΣΕΙΣ
  ΟΙ ΔΙΑΔΗΛΩΤΑΙ ΕΘΡΑΥΣΑΝ
  ΤΟΥΣΥΕλΟΠΙΝΑΚΑΠΙΙΥΙΤΑΑ.ΗΡΟ:ΕΝΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Τηλεγραφείται έκ
  τού έξωτερικοΰ ότι είς την Τύνιδα έπα
  νελήφθησαν ζωηρόταται άντιΐταλικαί έκ
  δηλώσεις.
  Οί διαδηλωταί μάλιστα παρά την
  επέμβασιν τής άστυνομίας κατώρθωσαν
  νά φθάσουν πρό τού ιταλικού προξενεί¬
  ον), ενώπιον τοΰ όποίου προέβησαν βί
  θορυβώδεις αποδοκιμασίας, θραύσαντε
  διά λίθων καί τούς ύελοπίνακας τούτου.
  Ή γαλλική έξωτερική πολιτική.
  Οί "Αγγλοι διά τάς ιταλικάς αξιώσεις.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Δεκεμβριού (τη Ι τής άριστερθς έπιτίθενται κα
  λεγρσφικώς) — Κατά την γνώ Ι τα τής κυβερνήσεως ήτις έξα
  μην των πολιτικών κύκλων Ι κολουθεΐ νά τηρή έσφαλμρ
  ό κ Μποννέ υπολογίζεται ότι ] νην πολιτικήν γραμμήν, μέλ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΛΙ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΑΙ ΑΝΤΙΤΑΛΛΙΚΛΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τα έξ Ιτα¬
  λίας τηλεγραφήματα, συνεχίζονται καί
  έκεί αί άντιγαλλικαί έκδηλώσεις.
  Συγκεκριμένως είς Νεάπολιν, Φλω-
  ρεντίαν καί άλλας κεντρικάς πόλεις -τής
  Ιταλίας έλαβον χώραν κατά τό τελευ¬
  ταίον εικοσιτετράωρον διαδηλώσεις στρε
  φόμεναι εναντίον τής Γαλλίας. Οί δια·
  δηλωταί έκραύγαζον ότι ή Ιταλία είνε
  ετοίμη άπό τούδε νά αναλάβη άγώνα υ¬
  πέρ τής απελευθερώσεως
  καί Κορσιχής.
  τής Τύνιδος
  ΟΙΤΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ
  ΑΡΥΜΕΩΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Ρώμης άναφέρουν ότι ό ίταλικός τύ
  ηος συνεχίζει σφοδροτάτην άρθρογρα< φίαν εναντίον τής Ιταλίας. Οί Ιταλοί άρθρογράφοι λαμβάνοντες αφορμήν έκ των δικαίων ώς τάς χαρακτηρίζουν, άξι ώσεων τής Ιταλίας επί τής Κορσικής καί τής Τύνιδος κατηγοροΰν μέ άσυνή· θη γλώσσαν την Γαλλίαν. Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΥΡΙΚΟΥ ΒΕΛΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 8 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας).—-Σήμερον ό ΗρωΟ υπουργός κ. Μεταξάς ανήγγειλεν ότι ή κυβέρνησις, πραγματοποιοΰσα παλαι¬ άν επιθυμίαν των καλλιτεχνικών κύκλων απεφάσισε την ίδρυσιν Έλληνικοΰ Λυ· ρικοΰ Θεάτρου. 'Έπίσης καθ* α ανεκοίνωσεν ό κ. Με ταξάς, απεφασίσθη επί πλέον καί ή ί¬ δρυσις πιριοδευόντων θιάσων τοΰ Βα· σιλικού, θεάτρου. ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΟΑΛΙΑΤΒΝΙΣΒίΥΝ ΤΑ ΤΕΛΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 8 Δεκεμβριού (τού άν- ^αποκριτοΰ μας).—Κατ' ανακοίνωσιν έξ αρμοδίας πηγής ό διαγωνιαμός των ύ· -οψηφίων δικηγόρων ωρίσθη διά την 28ην Δεκεμβριού έ. έ. ΣΫΪΕΧΙΖΕΤΑΙ ΗϋΩΣΙΣ ΒΡΟΧΟΝ ΠΙΠΤΟΥΗ ΚΑΙ ΑΙ 8ΕΡΜ0ΚΡ1ΣΙ1Ι ΑΘΗΝΑΙ 8 Δεκεμβριού (τού άν- ταποχριτού μας).-— Καί σήμερον συνε χίοθη ή πτώσις βροχών. Κατ' ανακοί¬ νωσιν τής μετεωρολογικής υπηρεσίας είνε γενική καί σήμερον έν Ελλάδι ή ητώσις των θερμοκρασιών. [ΒΕΜΒΑΡ&ΙΣΟΗ ΣΦΟΔΡΩΣ Ο ΑΙΜΗΝ ΤΗΣ Σ θά λάβη 320 ψήφους, προκει μένου νά συζητηθή καί ίγκρι θή υπό τής Βουλής ή έξωτε ρική πολιτική τής χώρας. λουσαν νά οδηγήση είς νέας κρίσεις την Ευρώπην, ύπονο μεύουν καί τα συμφέροντα της Γαλλίας. —Αί γαλλικαί έφημερΐδες ι ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Δεκεμβριού απολύτως τό καθεστώς τής είρήνης έν Εύρώπη καί ειδι¬ κώς ώς πρός τας έν τή Μεσο γείω μεταβολάς διά τάς δποί άς ή Αγγλία έχει δεδηλωαέ- νην γνώμην. Περαιτέρω το- νίζετσι έκ νέου δτι ή Αγγλία είνε πάν τη άλληλέγγυος πρός κρίνουσσι σήμερον την κατΛ' (τηλ,εγρςΐφικώς) — Οί κύκλοι ιΠν Γαλλίαν. στάσιν, έκφράζονται έπιφολα τής άγγλικής πρωτευούσης --Αί αγγλικαί έφημερΐδες κτικώς Ιναντι τής στάσεως τής ΓερμσνΙας ώς πρός τό ζήτημα τής Τύνιδος κσί τής Κορσικής τό οποίον φέρε τσι άνακινοΰσσ ή Ιταλία ευρύτερον κρΐνοντες τάς Ιταλικάς άξιώ έ<φράζουν έκ παραλλήλου σεις έττιτίθενται δριμέως εναν¬ τίον τής Ιταλίας, τονίξοντες δτι ή στάσις αυτή τής Ρώ μης είνε τοσούτον άνεξήγη τος καθ" δσον τελευταίως ή την κατάπληξιν αυτών δσον άφορά την γλώσσαν τού [τα λικοθ τύττου ήτις διακυβεύει ταύτην τή > στιγμήν την εύ
  —Αί γαλλικαί έφημερΐδες' Ιταλία εφαίνετο σεβομέ-η'ρωπαϊκήν είρήνην.
  Ή κατάστασις των καλλιεργειών
  καδ' όλον τόν νομόν Ηρακλείου
  Υπό τής Γεωργιχής Ύπηρε
  σΕας Ηρακλείου υπεβλήθη είς τό
  υπουργείον
  Νομαρχίαν
  Γεωργίας καί την
  λεπτομερής εκθεα ς
  περΐ τής καταστάσεως των καλ
  λιεργεΐών τοΰ νομοθ.
  Έν % εκθέσει άναφέρεχαι δ
  τι εξαιρέσει τής Μεσσαράς δπου
  οί φθινοπωριναί δροχαί Όκτω
  βρίου καί Νοεμβριού ήσαν
  φθονοι, ή βοριία πλευρά τοΰ
  νομοΰ καί σχεδόν ολοκλήρου τής
  Κρήτης Ιδοκιμάσθη δπό τής πά
  ρατεταμένης ξηρασίας των μηνών
  ΌκτωΗρίου καί Νοεμβριού.
  Οϋτω αί βροχαί των δύο τού
  των μηνών ένφ είς την περιφέ
  ρεΐαν Μεσσαράς άνήλθον εί; 150
  περίπου χιλιοστά, είς την β?
  ρείαν πλευράν, τό όλικόν ϋψος τής
  βροχής δέν ύπερβαίνει τό 80—
  λά Σί ξ
  βχή ρβ
  90 χιλιοστά. Συνεπεία τής ρ
  οίας ταύτης επήλθεν έξαιρετική έ-
  πιβράδυνσις είς τάς καλλιεργείας
  καί δή την σποράν των σιτηρών
  καί άαπρίων καί ανεστάλη επί
  πολλάς ημέρας ή καλλιεργητΐ
  κή δραατηριότης των παραγω-
  γων.
  Μόνον εις τό διαμέριαμα τής
  Μεσσαράς χάρις είς τάς ά^θόνους
  δχ& ή καλλιέργεια των δημη
  τριακών προωθήθη σημαντικώς
  καί δύναται νά λεχθ^ δτι πρό
  των Χριστουγέννων θά Ιχη πε
  ρατωθή όλοσχερώς.
  Καπνός. Επερατώθη υπό εύνοϊ
  κάς συνθήκας ή συ'κομιδή τοθ σύνολον άναλωθέντος ελαίου 10
  χαπνοθ, ιίς την επαρχίαν Μονο 000 000, όχ.ΐναντιΐδ.000 000 κα
  φατσίου δπου τυγχάνει συγχεν | πλέον τής περυσινής έλαιοπαρί
  τρωμένον τό πλείστον τής παοα | γωγής ήτοι μέχρι τέλους Νοει
  γωγής. Ή έφετεινή παραγωγή βριον, τα άποθέματα των
  υπολογίζεται είς 130 000 οκάδας γωγών καί τοθ έμπορίου
  έναντι 150.000 περισυνής ΙΙοιοτΐ
  κώς είναι ανωτέρα. Χάρις είς την
  επέμβασιν είδικοΰ τεχνιτού κα
  πνοκαλλιεργητοθ ή δεματοποίη-
  <ίις εγένετο κανονικώς συσχευα σθεισών χωριστά των καλών άπό των σκάρτων ποιοτήτων. Ελαια. Λόγω τής παρατεταμένης άνομβρίας Ό/.τ<ΐ)βρίου—Νο;μ6ρίου επήλθεν έτιιβράδυνσις είς την ώ παρι έκ π: λκιας εσοδείας υπελογίζετο εί 5 000 000 οκάδας. Άμπελος.—Καί ή καλλιέργει τής αμπέλου λόγφ τής ξηρασίαι έπεβραδύνθη σημαντικώς (κάθα ρος, περιλάκκωσ ς). Ή έξχγωγ κή κίνησις των σταφυλών διετ ρή^τ) μέχρι τής 19 Νοεμβριού δτε εγένετο ή τελευταία άποσ: λή στ,αφυλών είς τό έξ'υτερικό'» ρίμανσιν τοΰ έλαιοπάρπου καί [Σύνολον έξαγωγής σταφυλών τί συρρίκνωσις είς τα πτωχότερα έ δάφη, αύτοθ. Έιτεβοαδύνθη επί σης ή συλλογή καί εκθλιψις τοθ έλαιοκάρπου ώς καϋ ή λειτουργία των ελαιουργείον. Άπό άπόψε μηνός τούτου 609 τόννοι. Ή έ φειεινή παραγωγή σταφυλών άνέ χεται είς 5 000 000 όκ. περίπο Ιναντι 4 000 000 περίπου τής περυσινής. Έκ τής σταφίδος έξη ως δγιεινής ό έλαιόκαρπος εδρί Ι χθησαν 2 000 000 όκ. περΕπο σκεται είς αρίστην κατάστασιν , καί άπομένουν άποθέματα είς τή δεδομένοϋ δτι ή έκ τού δάκου αγοράν αί κάτωθι ποσότητες: ποοσβολή χάρις είς τα ληφθέντα Είς χείρας παραγωγών 120( μέτρα είνε ελαχίστη. Ή έξαγωγι τόννον είς χείρας τοϋ μεταπρατι κή κίνησις τοΰ έλαιολάδου διετηΐκοΰ Ιμπορίου 1300 καί εις χεΐ ρήθη ζωηρά καθ" δλον τόν μήνα ρας των έμπόρων έξαγωγέων 1500 Νοέμβριον έξαχθέντων 400 τόννων ελαίου, Ιναντι 517 τοΰ μηνός Ό κτωβρίου. Υπολογίζεται 3τι μέ χρι σήμερον άπό τοθ παρελθόντος Όκτωβρίαυ Ιχουν έξαχθή περΐ τα 7 000.000 όκ. ελαίου. Εάν είς ήτοι τό δλον 4 000 τίννοι αουλ τανίνας καί 1500 ταχτά. Ή κτηνοτροφική κατάςιτασις τοϋ νομοθ χαρακτηρίζεται αρίστη ιδία είς τα διαμερίσμΐτα τής σαράς χάρις κυρίω; είς τάς πρω ταύτας προστεθ·5 ή Ιπιτόπιος κα {μους βροχάς καί είς την βλά τανάλωσις έκ 3 000,000 έχομεν στάσιν τοθ αύτνφυοΰς χάρτου Η ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ Διά την 3ην Απριλίου 1939 προεκηρύχθη διαγωνισμός διε νεργηθησόμενος έν Θεσσαλο- νίκη πρός εισαγωγήν είς την Ανωτέραν Σχολήν Πολέμου 30 λοχαγών καί ύπολοχαγών των μαχίμων δπλων, 2 λοχα γών έπιμελητείας, 2 λοχαγών ή ύπολοχαγών αύτοκινήτων καί 2 Ιατρών ή ΰτιιάτρων. ΔΙΑΓΩΝίΣΜΟΣ ΟΠΛΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑβΙΙΝΑΙ 8 ΑινεμΓρίου (τού άν¬ ταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ τού έξωτεριχού βεβαιούν ότι ό λιμήν τής Άλικάντης έβομβαροίσθη σφοδρώς υπό των έθνικών άεροπλάνων. Έκ των βομβών έθίγη έν αγγλικόν ατμόπλοιον ήγκυροβολημένον έκεί. Επί τού ατμο¬ πλοίου ύπάρχουν άνθρώπινα θύματα. Προεκηρύχθη διαγωνισμός μεταξύ όπλιτών τεχνιτών άρ· μοδιόιητος μηχανικοθ διά την σύνταξιν πινάκων πρός πλή ρωσιν των χηρευουσών θέσε- ών δεκανέων, λοχιών καί επι λοχιών. Οί σχετικοί πίνακες δέον νά ϋποβληθοΰν είς τό ΰ πουργεΐον μέχρι 31 τρέχον¬ τος ανυπερθέτως. ΕΝΟίΚΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ Άχυρωθέντων των πραχτι κων τής 27 Νοεμβρίου 1938 υπό >0 6πουργείου των Οίκονομι
  κων, ή δημοπρασία ενοικιάσεως
  τοθ φόρου τοθ διά ξη&άς μεταφε
  ?ομένου οίνου θά επαναληφθή έν
  ιω έφοριακφ καταστήματι 'Ηρα-
  ιλείου την 11 Δεκεμβριού 1938
  ημέραν Κυριακήν χαί ώραν 10 π.
  μ."με ελάχιστον δριον προσφοράς
  δράχ. 885 000.
  ΑΙ ΠΟ ΙΝΑ Ι ΤΟΝ ΙΤΡΑΤΙΟΤΟΝ
  Τό υπουργείον των Στρατι
  ωτικών διά νεωτέρας διατα-
  γής τού καθορίζει τόν τρό¬
  πον καθ" δν θά εφαρμοσθούν
  αί υπ' αριθ. 292 καΐ 307 προ
  γενέστεραι διαταγαί τού ώς
  πρός τόν μετρισσμόν των ποι
  ν ών φυλακίσεως άνω των 100
  ημερών των έττφληθεισών είς
  όπλίτας διά λογους πειθαρ-
  χικούς. *
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ
  Άγορά Ήρακλείβυ
  Σταφίίβς:
  Σουλτανίναι α'.
  Ρ'.
  » ν'.
  δ'.
  Καραμττ.
  "Ελεμέδες α'.
  ΚοινοΙ
  Ταχτάδες
  α'.
  Ρ'.
  Σταφίδες μαύραι
  • Ελαια 3-5ο
  Μουργελαίου α'
  » Β'
  Χαρούπια
  θίνοι:
  Αρ/ανών μίστ » 30·—
  17. —18.-
  .5.- 16 50
  13. -'4
  9.-11.-
  5 - 7.-
  8.—
  7.20
  6.50 -
  5.-6.
  28.
  15.-
  14 —
  2.20
  Μαλεβυζίου
  Ελαιοιτυρήνοι
  ΔΙκταμος ήμ.
  Σϊτος »
  Κριθή
  Βρώμη
  Βϊκος
  8.-
  120
  80.-
  5 50
  530
  5.-
  ΟΙ.ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΡΗΤΕΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ
  Μεταξύ των έπιτυχόντων είς
  τάς έξετάσεις τής Συ εταιριστι
  κης Σχολής, μετεχπαιδευομένων
  δπαλλήλων τής Άγροτικής Τρα
  πέζης τής Ε. Σ. Σ. Ε. καί των
  Συνεταιριχών Όργανώσεων, συγ-
  καταλίγονται καί οί κάτωθι: Α'
  Τμήμα Ανωτέρων Συνεταιριατι
  κων Σπουδών: Β. Ηλσιλάκης, Γ.
  Μαρινάκη;, Έμμ ΠατεργιανάκΥΐς
  καί Στέφ. Χριστοδουλάκης, Β'
  τμήμα μετεχπαιδευομένων αυνεται
  ριστικών δπαλλήλων: Στ. Βουλ¬
  γαράκης, Έμμ. Γιαλεσάκτ;ς, Φρ
  Δασκαλάκης, Εύάγγ. Ζαμπετάχης.
  Μέν. Ζαχαράκης, Χαρ. Καρυωτά
  κης, Έμμ. Μυρτάκης, Άν5ρ. Πά
  παδάκης, Γεώργ. Ποντικάχης,
  Μιχ Ιΐουλτζιάκης, Σπύρ Σαπου
  νάκης,* θεοδ. Σχινοπλοκάκης,
  Εύρ. Τσουδιάκη, Έμμ.
  κης καί Μιχ. Ψαοάκης.
  ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΪΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
  Διελύθη δι5 αποφάσεως τοΟ
  Πρωτοδικείου Ρεθύμνης ό Γε-
  ωργικός Έλαιουργικός Συνε-
  ταιρισμός Άγγελιανών.
  Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ
  ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Καθ" ά πληροφορούμεθα ,,ή
  επάνοδος έκ Χανίων τοΰ Νο
  μάρχου Ηρακλείου κ. Μαρ
  κέλλου δέν πρόκειται νά
  πραγματοποιηθή έντός τής
  τρεχούσης εβδομάδος, άναβλη
  θεΐσα καί αύθις πιθανώτατα
  διά την προσέχη Δευτέραν
  ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ
  5ΥΝΕΤΑΙΡΙ5ΜΟΙ ΜΕΣεΑΡΑΪ
  Δι' αποφάσεως τοθ 'Προέ-
  δρου τού Ανωτάτου Συμβου
  λίου Γεωργικών Συνεταιρι-
  σμών ενεκρίθη τό καταοτατι
  κόν τής έν Μεσσαρφ ίδρυ
  θείσης Ενώσεως Γεωργικών
  Συνεταιρισμόν, υπό την έπω
  νυμίαν «Ένωσις Γεωργικών
  Συνεταιρισμών Μεσσαράς»
  μέ συνεταιρισηκήν μερίδα δρ.
  3.000 καί ευθύνην πεντηκον-
  ταπλασίαν.
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ
  Ο κ. ΤΣΟΛΑΚΟΓ^ΟΥ
  Διά τοϋ ά) π. της γραμμής ά νέ
  χώρησε χθές έκ Χανίων ύι Άθη
  ναςέάναπληρώσας τόν κ.υπουργόν
  Γεν. Διοικητήν Κρήτης κατά την
  «ιτουΐίαν τού στρκτηγός κ. Τσο
  λάκογλου.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Αποφάσει τής Έπιτροπής Δια
  τιμήσεων Ηρακλείου αί νέαι τι
  μαΐ των αλεύρων καί τοΰ δρτου
  καθωρίσθησαν ώς εξής: 'Άλευρα
  λευκά δρχ. 10,35 50 κατ' οκάν,
  πιτυροθχα 9 31, (ϊρτος λευκός δρ.
  9 «0, πιτυροΰχος 8.40.
  ΠΡΟΑΓΟΓΗ ΛΟΓΙΣΤΟΥ
  Προήχθη είς λογιστήν α' επί
  μισθώ γρσμματέως β' τάξε-
  ως ό λογιστής τής άγροφυ-
  λακής Ηρακλείου κ. Πρόδρ,
  Ιαπαδόπουλος.
  Μ]Ίρωϊνιι
  Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΕΣΤΕ1ΑΕΝ
  ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ; ΧΙΤλίΡ
  ΖΗΤΩΝ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  ΤΑΣ Α Π ΟΨΕΙ Σ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΕΟΙ ΤΗΣ ΤΥΝΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΙΧΗΣ
  ΑΘΗΝ %Ι 8 Δεκεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτερικού ότι ό Μουσολίνι απέ¬
  στειλε πρός τόν Χίτλερ προσωπικήν ε¬
  πιστολήν.
  Διά τής έπιιτολής ταύτης ό Ιταλός
  δικτάτωρ ζητεί όπως ό Χίτλερ υπο¬
  στηρίξη τάς άπόψιις τής Ιταλίας ανα¬
  φορικώς μέ τήνΤύνιδι καί τή
  αικήν.
  Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ
  ΥΠΕΡ Τ 0 Ν ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΑΠΟΨΕϋΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας)— Τηλεγραφήματα έκ
  Βερολίνον» άναφέρουν ό «ι ό γερμανι-
  κάς τύπος απαντών είς την επιστολήν
  τοΰ Ντοΰτσε κηούσΜται άνχφανδόν υ¬
  πέρ των άπόψεων τής Ιταλίας.
  Μ Ε Γ Α Λ Η ΙΤΑΑΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
  ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ Σ Υ Ν ΕΡΧΕΤ ΑΙ
  ΕΙΣ ΤΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Δεκεμβριού (τοΰ άν-
  ταποκριτοΰ μας).— Κατά τάς έ« τοΰ
  β'4<»τερ&κού τελευταίας πληροφορίας μεγάλη ίΐαλογερμανική διάσκεψις συνέρ χεται αύριον (σήμερον)είς τό Μόναχον'. Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΠΟΚΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΔΡΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΑΤΟΑΙΚΑ Σ Υ Ν Ο Ρ Α ΑΘΗΝ λΐ 8 Δεκεμβριού (τού άν¬ ταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ τού έξωτερικού ότι κατόπιν τής υπο¬ γραφάς τής γαλλογερμανικής δηλώσε- ως ή Γερμτνία άποκτα ελευθερίαν δρά¬ σεώς πρός ανατολάς. ΤΟ ΡΑΪΧ ΟΑ ΤΑΧΘΗ ΑΝΕΗΙΦΥΑΑΚΤΟΣ ΥΠΕΡ ΤΟΗ ΙΤΑΑΒΗ ΑΘΗΝΑΙ 8 Δεκεμβριού (τού άν¬ ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληρο¬ φορίαι έ* Γερμανίας άναφέρουν ότι ώς τονίζουν οί ήμιεπίσημοι γερμανικαί κύ κλοι τό Ράϊχ θά ταχθή ανεπιφυλάκτως υπέρ τής Ιταλίας. Ο ΤΗΝ ΕΚΧΡΡΗΣΙΜ ΕΔΑΦΩΝ ΑΘΗΝ %Ι 8 Δεκεμβριού (τοΰ άν- ταποκριτοΰ μας).— Τηλ&γραφοΰν έκ Αονδίνου ότι ό 'Άγγλος υπουργός των Άποικιών κ. Μακντόναλδ είς δηλώσεις τού επί τοΰ άποικιακοΰ ζητήματος έτό ή λί κατηγορηυχατικώς οϊι ή ' %.γγλία ί είς την έκχώρησιν άποικια κων εδαφών είς την Γερμανίαν. Ο ΝΤΟΥΤΣΕ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ ΣΥΝΑΝΤΗΟΟΥΝ ΕΙΣ ΒΙΕΝΝΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 8 Δεκεμβριού (τού άν τχποκριτοΰ μας).—Κατά τάς εκ Βερο- λίνου μέσι>> ξένης πηγής πληροφορίας
  οί κ. κ. Μουσολίνι καί Χίτλερ Θά συ-
  αντηθούν μυστικώς είς Βιέννην 'ινα άν-
  ταλλάξουν γνώμας επί ωρισμένων ζητη
  μάτων ένδιαφερόντων τόν άξονα Βερο
  λί νού—Ρώμης.