96644

Αριθμός τεύχους

5037

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

10/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΆΦΑΝ40ΙΙ
  ----------■ -■■■■■« ηιι
  ΙΕΡΙΠιΊ
  ί
  * βρίου (τοβ ί·
  :ΐ τά$ «« τοδ
  πληροφορίας
  δ·Λΐ*ιψις βυνέρ
  ΑΠΟΚΤΑ
  ΔΡΆΣΕΏΣ
  Ι_ΣΥΝΟΡ»
  ..βρίου (ϊο« «'
  ηλ.γρ*
  όπι* τί*
  ΤΙ
  ΓΟΗ
  »ν·
  -ερΐ*»*·01 ,
  Ν Ο

  Ο
  ΣΒΙ
  «ο*
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΝΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έΐησία λίοπι ϋ
  Ε |ά μηνός 2
  'Αμεριχής
  έτησια οολ. 15
  έξαμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  10
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1936
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΓΑ
  01 ΜΙ Ω Ι ΑΥΤΟΥ
  ΜΡΑΚΛΠΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΓΟΣ 23ΟΝ
  ΛΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5037
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΜΕΣΣΑΡΑ
  ΚΑΙΤΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑΕΡΓΑ
  Δύβ έξαιρετικως εύχάρι-
  στα διά την Μεσσαράν γε-
  γονέτα εση^ιώθησαν τάς
  τελευταίας ημέρας: Άφ' ενός
  μέν ή άφιξις είς την πόλιν
  μας καί ή μετάβασις είς
  την ωραίαν πεδιάδα τού άν
  τιπροσώπου— μηχανικοϋ τής
  έταιρίας Μπούντ, κ. Βουγι-
  ούκαλου διά μίαν γενικήν
  έπισκόπησιν καί έτοιμασίαν
  των προκατοτρκτικών προ-
  κειμένου μετ* ολίγον νά με-
  ταβοϋν οί είδικοί μηχανικοί
  διά την σύνταξιν τοΰ σχε-
  δίου καί τής μελέτης εκτε¬
  λέσεως των μεγάλων άπο-
  στραγγιστικών καί άρδευτι·
  κων — παραγωγικών έργων.
  Καί άφ' ετέρου, ή ίδρυσις
  καί αναγνωρίση τής «Ένώσε
  ως γεωργικών συνεταιρισμών
  Μεσσαράς». Τα δύο δέ , αύτά
  γεγονότα είνε άρκετά νά
  έμπνεύσουν καί νά δικαιολο
  γήσουν τα πλέον αίσιόδοξα
  αίσθήματα καί τάς πλέον
  τολμηράς προβλέψεις διά τό
  μέλλον τοΰ πλουτοφόρου
  κάμπου καί τής Κρήτης ο¬
  λοκλήρου γενικώτερον. Είνε
  δέ επί πλέον ενδείξεις πείθου-
  σαι ότι νέος ανεμος άνα-
  δημιουργίαν, προόδου καί
  συγχρονισμοΰ ήρχισε νά πνέη
  είς τόν τόπον μας.
  Ή εκτέλεσις των παραγω¬
  γικών έργων, ειμπορεί να
  θεωρήται πλέον βεβαία καί
  εξησφαλισμένη. Ό μεγάλος
  πόθος τώνΜεσσαριτων, χάρις
  είς τάς ενεργείας καί την
  Διοικητοΰ κ. Σφακιανάκη
  καί τό ενδιαφέρον τοΰ κ.
  Πρωθυπουργοΰ υπέρ της νή¬
  σου μας, θά έκπληρωθή τα¬
  χέως. Ή σύμβασις υπεγράφη
  άπό καιροΰ. Τό δάνειον διά
  την χρηματοδότησιν των έρ¬
  γων συνωμολογήθη. Ή έται-
  ρ(α άρχίζει ήδη τα προκα-
  ταρκτικά. Καί είνε γενική
  πεποίθησις ϊτι έντός τοΰ 1939
  θά γίνη ή έναρξις εκτελέσε¬
  ως των έργων. Είνε δέ εύκο-
  λον νά φαντασθή καθείς την
  τεραστίαν αξίαν των Ιργων
  αύτών/Ανω των 60 χιλιάδων
  στρκμμάτων εύφορωτάτης
  γής πού καλύπτεται σήμερον
  υπό τελμάτων καί έλών, θά
  άποδοθοΰν είς τούς γεωργούς
  πρός παντοίας καλλιεργείας.
  Τεράστιαι έκτάσεις θά κατα-
  στοΰν άρδεύσιμοι, κατά συνέ¬
  πειαν δέ καί γονιμώτεραι καί
  άποδοτικώτβραι. Τα χέρσα
  σήμερον λειβάδια καί οί
  «άφραθιάδε$» θά μεταβλη-
  θοΰνείς άληθινούς παραδεισι-
  ακούς κήπου;.
  Αί έστίβι τής έλονοσίας
  θά καταστοΰν πηγαι πλού-
  του. Καί έκεΐ ίπου σήμε¬
  ρον ύπάρχει ή νοσηρότης
  καί ή κατήφεια, θά κυριαρ-
  χήση Λ Χ«Ρ« καί θ' άνθίοη
  ή ύγεία. Ή παραγωγη θα υ-
  περδιπλασιασθή. Καί ό έκτε
  ταμένος κάμπος τής Μεσ
  σαράς, μέ τάς απαραμίλλους
  γραφικότητας, μέ τούς έργα-
  τικούς έαβν καί φιλβπρβο-
  δβυς κατοίκους καί τα γο
  νιμα έδάφη, θά αποτελέση
  πραγματικήν γήν τής επαγ
  γελίας, πλουτβφό{3ον πηγήν
  καί τροφόν δι' ολόκληρον
  την Κρήτην.
  Αλλά καΐ τό «λλο γε-
  γονβς, ή ϊδρυβις Ενώσεως
  Γεωργικών συνεταιρισμών
  δέν είναι μικράς σημασί-
  ας διά την Μεσσαράν. Απβ
  δεικνύει δτι ή ίδέα τού συ
  νεταιρισμβΰ εχει έξαπλωβη
  σημαντικά καί Ιχει κάμει
  μεγάλας κατακτήσεις μετα
  ξύ των άγροτών τού ευλογη
  μένβυ αύτοΰ κάμπβυ. Είναι
  μία ευχάριστος μαρτυρία *
  τι οί Μεσσαρϊται προβδευ
  ουνείς ίλο«ς τβύς τβμεις
  Ότι δίν άναμένβυν τα παν
  τα άπό τό κράτβς, άλλα ερ-
  γάζονται καί οί ϊδιβι, πρω-
  τίστως «ύτβί, διά την πρόο-
  " καί τόν συγχρ«νισμον
  τβΰ τόπου των. Διότι όργα
  να προβδβυ καί εξελίξεως
  εκπολιτιστικάς αποτελοΰν
  άναμφιαβητήτως οί συνεται
  ρισμοί. Κ«ί πιστεύβμεν ότι
  οί Μξθΰαρϊται δέν θά περιο
  ρισθοΰγ είς τούς πιστωτικούς
  μόνον συνεταιρισμούς άλ-
  λά θά στραφοΰν κυρίως πρός
  τούς παραγωγικούς καί τούς
  ύγειονομικούς, πρός αύτούς
  δηλαδή πού είναι ώφελιμώ
  τεροι *«1 καταλληλότεροι
  διά τό «^λΐμα» των τριών
  έπαρχιων πού άπαρτίζουν τόν
  ωραίον κάμπον.
  Οί Μεσσκρΐται άλλωστε,
  γνωρίζουν νά άναζητοϋν καί
  νά ευρίσκουν τόν καλύτε¬
  ρον δρρμον τής επιτυχίας.
  Καί εχοΐιν την δύναμιν τή< θελήσεως καί της έπιμονης καί την αρετήν τής έργασί άς πού φέρει την νίκην. Επί πλέον, τώρα ίχουν συμ μάχους καί βοηθβϋς καί τό κράτος καί την Άγροτράπε ζ«ν πού ευρίσκεται είς τό πλευρόν των μέ τό έν Μβί ραις πρακτορείον της. Μέ την εκτέλεσιν λοιπόν των παρκγωγικων έργων, μέ την ανάπτυξιν καί ίβχυροποίηοιν των συνεταιρισμών καί μέ την όλοκλήρωσιν τοΰ συγ κοινωνιχκοΰ δικτύου, ή Μεσ σκρά θά γνωρίση νέαν πε ρίοδον |^κμής, οίκονομικοΰ καί πνευματικοΰ πολιτισμοΰ Εύτυχώς δέ, φαίνεται ότι τα έργα αύτά θά συντελεσθοΰν ταχέως Ή άρχη έγινεν ή δή. „ Κ,'*) ή, «ρχη αποτελεί την αύγήν τής νέάς αύτήί περιόδου. ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ Ή ύπηρεσία δενδροστοιχιών τής πρωτευούσης Ιχοψε την Ε στορική δρθ τής πλατείας Συντάγ ματος. Έπανίλθεν επί τάπητος Ι τσι, ή ίστορία των δένδρων ηοο άποτελοθν αταθμούς καί σύμβο λα μέσα στήν κοινωνική έξέλιξι. Τα παρελθόν των έλληνικών πό¬ λεων, καί δή των πλέον πολυτα- ράχων, είνε συνυφασμένον μέ κά- τι ιέτοια δένδρα. Τα ίστορικά δέν δρα των Αθηνών συνεκίνησαν καί συγκινοθν 5ταν έξαφανίζονται ά πό λόγους προόδου, τους πάλαι ούς Άθηναίους. Ακριβώς δπως καί τού; παλαιούς Έρακλειώτας. Μιά ίστορίκ ποί» Ιχει εξελιχθή παραπλεύρως άπό τούς ηρώτο^ς πόθους καί τα πρώτα δνειρα των άνθρώπων, καταντα ψυχικόν κτήμά των. Μαζύ μέ την πρώτη ταεχουριά χίλίοι κόσμοΐ μέσα τους άναζοΰν σ' Ιν» προθανάτιο μεσουράνημα: Διά νά πέσουν μαζύ μέ την τσεκουριά αυτή! θυμηθή τε τόν ^ίστορικά πλάτανο τοθ Ή ρακλείου. Πόσοι Ηρακλειώται §έν Ικλαυσαν σχεδόν βταν τό γι γάντιο κορμί τού εδέχθη την Ι φοδο τής προόδου καί Ιπεσε ανυπεράσπιστο μπροστά είς τό άναβρυτήριον τοΰ Μοροζίνη! Ή Κρήτη μέ τα ίστορικά δέν δρα της φθάνει νά μην Ιχη άνάγ κην γραπτής ίστορίας! Αύ,ό τού λάχιστον διαπιστώνεται, άπό τούς θρύλους ποΰ άφηγοθνται καί έρμηνεύοιιν τόσον ώμορφα άλ λά καί τόσον κάποτε ίστορικά κατατοπισμένοι, οί βετεράνοι τήί κρητικής ζωής. Διά τα δένδρα πού κατέχοαν θέσιν είς την ιστορίαν—καί την άρχαιολογΕαν— ή κρητική παράδοσις απεκόμισε πλείστα δσα δοκουμίντα σχετι κά μέ την διαμόρφωσι καί τόν χαρακτήρα τής ζωής, π&ύ καθο ρίζει τάς μεγάλας περιόδους τοθ ίπβυς τής πατρίδος μας. —'Αλλά ποθ θέλης νά καταλή ξης;·. Πρέπει νά κόβωνται ή 5χι οί αίωνόβιοι ιχοτοΐ σταθμοί των τοπιχών Ιξελίξεων; —"Οίαν ή πρίοδος, πού είνε τίς περισσότερες φορές άκαταγώ νιστ&ς λογικώς, τό άπαιτεί, ναί. Όταν δμως τα δένδρα αύτά μπο ροθν ν« μείνουν χωρίς ζημίαν ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ Ο ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τού Άγγλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ 13ο ν Ό Ισμέτ ήταν ίνα; Εκανος χαί πεπειραμένος έπιτελής «ξιιοματι- κός. Ήταν ?νας μικροκαμωμένος άνθρωπος, σννεσταλμίνος καί σ»μ παθής, ήταν κδπαΐς βαρύχοος, χ«1 βπως συμβαΕνει μέ ϊλους πού κουφΕζουν, ήταν ήσυχος καί σι- ωπηλίς. Μέ επιμονήν καί υπομο νήν άκατάβλητον εσκυβε μέ πείραν καί άρμοδιότητα επάνω είς τάς λΐ πτομερείας, ποϋι είχε νά έπεξΐργά ζεται πρός εκτέλεσιν των διατα- γών τοθ Κεμάλ. Τα αντίθετον τοθ Ισμέτ ήταν δ Κιαζήμ Καρά Μπεκήρ: Αύτός ή¬ ταν £νας γεροκαμωμένος, σωμα- τώδης άνθρωπος, μέ Ινα μιιαλό βρα δυκίνητον, άλλά τίμιος, Εκανός χαί 4γαπτ)τος εί; τούς άνϊράς τού. Τό σον ό Ισμέτ, δσον καί ό Κιαζήμ Καρ5 Μπεκήρ, τίμιοι, πεΛαρχΐ- κοί, ένεργητικοί καί οί δυό έδέ· χθησαν καί άνεγνώρισαν τόν Μοη σταφα Κεμάλ αρχηγόν των καί συνειργάζοντο μέ αυτόν θαυμασία. Άλλά παρ' 2λ*ς τάς προσπαθείας τόσον αύιοθ ίσον καί των συνερ- γα ών τού, ό Μουσταφά Κεμάλ, ϊταν ήλθεν ή άνοιξις, ανεγνώρι¬ σεν ϊτι έν ή περιπτώσει οΕ Ρώσ σοι προήλαυναν δέν θά ήτο εί; θέσιν νά τούς αποκρούση. Άλλά δι' άλλην μίαν φοράν, ή τύχη ίαωσε τόν Μουσταφά Κε μάλ. Ή κατάατααις υφίστατο α¬ προσδόκητον τροπήν. Είς την Ρωα οίαν είχεν ένσ^ήψει ή έπανάστα αίς. Υπό την έπίδρασίν της είχεν άρχίσε· νά παραλύη ή πειθαρχία τοθ ρωσσΐ-κοΰ στρατοΠ. Τα ήτ:ο. πάθη κηρύγματα εϋρισκαν άπήχη σιν είς τάς τάξεις τού. ΟΕ Ρώσσοι στρατιώται μετεβάλλοντο είς λιπο ταύτας. Ό μέγας δούξ Νικόλαος είχεν ανακληθή είς Μόσχαν, καί ή επίθεσις ή βποΕα επρόκειτο νά ενεργηθή την άνοιξιν, είχεν άναβληθή. Καθ' δλην την άνοιξιν καί τό τοθ περιβάλλοντος, δχι. "Η γνώμη αυτή δέν γνωρίζω κατά πόσον θά κρΐθ^ δρθή. Ώί τόσο Ινα έπιχείρημα γιά τή δεΰ τερη άποψί της είνε οί γωνιές έ- κείνες πού διατονίζουν χωρία καί χωριουδάκια στόν τόπο μας, χά ρις είς τάν πρώτο «βϊρδιάτορα πλάΐανο» ή τό κυπαρίσσι ή τόν πρΓνο ή την βελανιδιά, ποΰ άντι στοιχοθν σέ ωρισμένα Εστορικά γεγονότα—γραπτά ή άγραφα—ή ώρισμένες δοξασίες καί ώρισμέ νους λαϊκούς θρύλους, έκτός τόπου καί χρόνου τοποθετημένους. Έκεί συνάζονται οί χωριανοί, τάς ώ ρας τής αναπαύσεως, γιά νά θυμη θοθν παληές δόξες ή νά ^ρρονημα ματιαθοΰν κοινωνικά μέ βάσι τή σΐιγμή τής παραδόσεως πού Ελαβε χώραν κάτω άπό τόν ίσκιο ΐοθ δένδρου έκείνου. * * * Ένα τετράστηλο, δπως είνε τό άφιερωμένο στό ίστορικό ^5ρο τής ηλατείας τοΰ Συντάγματος ά πό Ιγκριτο συνάδελφο, ίμολογου μένως δέν είνε πολύ. Ή παληά Άθήνα, τό παληό Ήράκλειο, δλαι αί έλληνικαί πόλεις ποί» ίχουν παρελθόν, διατηροΰν 6ποχρε ώσεις σέ κάτι τέτοια δένδρα. "Ο ταν τα έξαφανίζη τί πριίνι τοθ πρώτου όργάνου των έξωραϊσμών καί τής απελευθερώσεως τήςκυκλο Φορίας, ,άξίζοιιν νά γράφωνται γι' αύτά οί,ποιητικοί" δσον καί άκρι βολόγοι ίατορικώς έπικήδειοι. Δέ δομίνου μάλισΐα δτι είς τάς πό¬ λεις τό μέτρον αδτό είνε συνηθι σμένον καί ίπιβαλλόμενον, ή ίφει λή σομβαδίζει άρκετά καλά μέ τό δεύτερον σημείον τής γνώμης Πϋύ διετυπώθη παραπάνω. Δέν έννοώ νά παίζη καί ή μουσική πένθιμα έμβατήρια καί νά γίνεται καί συγ κέντρωσις επισήμων — αυτόν τόν σαρκασμόν θά έ*χη πρόχειρον ό πρώτος εύφυολόγος. "Απλώς ίννοω τό σεμνόν καί απέριττον μιας ά ναμνήσεως ή όποία θά άναπτύσσε ται άπό τόν ειδικόν καί χάριν θε τιχής διαπαιδαγωγήσεως άχόμη, των μεταγενεστέρων. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ θέρος τοθ 1917 εξηκολουθεί ή βαθμιαία άποσύνθεσις των ρωααι κων στρατευμάτων. Ό ρωσσικός στρατός κατέρρεεν εί; κομμάτ,ια, καί δττως ή σκόνη πού σηκώνει 6 άνεμος, διεσχορπίζετο, εξηφανί¬ ζετο. Διά μιας ό Μουσταφά Κε μάλ διέταξε προέλασιν, άλλά προ χιοροθρεν άργά, άφ' ενός διότι τα στρατεύματά τού άπό απόψεως ιδίως έφοδιασμοΰ ευρίσκοντο υπό δυσμενεϊς πάντοτε συνθήκας, καί άφ' ετέρου διότι οί κατά τόπους Χριατιανοί, Αρμένιοι καί Γεωργι ανοί, τούς όποίους είχαν δργανώ συμβούλιον πού συνεκροτήθη είς Άλέπιον παρίσταντο δ Έμβέρ, δ Τζεμάλ, δστις είχεν υπό την διοί χησίν τού την τετάρτην στρατιάν, δ Μουσταφά Κεμάλ, δ Φαλκενχάϊν καί έπιτελικοί τίνες Γερμανοί ά ξιωματικοί. Ό Μουσταφά Κεμάλ διεφώνησε καθ' δλην την γραμμήν 'Ηταν ά νένδοτος. Άπεδοκίμασε τα σχέδια τοθ Φαλκενχάϊν, ίδίιο; τό σχέδιον μιας έπιθέσεως κατά τής Βαγδά της καί μΐάς έπελάαεως διά_τοΟ ΕππικοΟ, πρός την διώρυγα τοθ Σουέζ. Ήτο πιπεισμένος δτι τό σχέδιον τοθτο ή το καταδικασμέ- νον είς άποτυχΕ- αν. Ό Γεομανός έχολώΒη άπό την κριτικήν αυτήν καί την άδιαλλα ξίαν τοΰ Κεμάλ. Ό Τζεμάλ, άντι- παθών καί αύτός τοΰς Γερμανους, ευχαρίστως έτά χθη Οπερ των ά πόψεων τοϋ Κε¬ μάλ. Αί διαφω νίαι έξεδηλώνοντο τόσον ^συχναί κα! άσυμβίβαστοι ώ στε' δ Κεμάλ υπέ¬ βαλε παραίτησιν. Ό ΚΕΜΑΛ ΑΤΑίΟΥΡΚ, χορεώων μέ μίαν '° Έμβέρ καί ^δ θετήν κόρην τού κατά την εορτήν τδν γ«· Φαλκενχάϊν εδο μ«ν της. κίμασαν νά τόν σει οί Ρώσσοι, άντέτασσαν κρατε ράν αντίστασιν. ΉγωνΕζοντο υπέρ 6«μων καί έστ:ων. Ό Κεμάλ έκυρίευσε τό Κάν, την Τυφλίδα, τό Μούς, καί έατρά φη κατά τοΰ Βχτούμ. Είς τόν το μέα εκείνον δ κίνδυνος είχεν έξου δετερωθή. Ό εχθράς είχεν άΐΐοχω ρήσει. Άλλά πρός νότον προέβαλ λε νέος κΕνδυνος. Οί "Αγγλοι ή· τοίμαζαν επίθεσιν διά μέσου τής Συρίας. Άπό την Κωνσταντίνου πόλιν μετεβιβάσθησαν έπείγουσαι διαταγαί νά σταλ^ κάθε διαθέσι- μος στρατιώτας, κάθε διαθέαιιιον δπλον είς την Συρίαν. Καί είς τό νέον μέτωπον τής Συρίας μετετί θετο καί δ Μουσταφά Κεμάλ. Παραδώσας την διοίκη9ΐν είς τόν Κιαζήμ Καρά Μπεκήρ μέ την διαταγήν νά ξεκαθαρίση την κατά στάσιν, ν" άγωνισθ'ξ) κατά των Άο μενίων καί ν' αποκαταστήση την μεθόριον, δ Μουσταφά Κεμάλ ά νεχώρησεν είς Κωνσταντινουπολιν κατευθυνόμενος είς Συρίαν. Αί ζώναι είς τάς οποίας ένεφα νίζετο ή5η δ κΕνδυνος ήσαν ή Με σοποταμία καί ή Συρία Οί "Αγ γλοι, μέ Ινα στράτευμα άπό τάς ΊνδΕας, είχαν κυριεύσει την Βα γδάτην καί προήλαυναν ή5η πρός την Μοσσούλην. Είς την Αίγυπτον ήτοίμαζαν ίνα στράτευμα διά νά βαδίσουν κατά τής Παλαιστίνης καί τής Συρίας. "Επρεπε νά άνα χαιτισθοθν, ίπρεΐτε ν' άνακαταλη θ οπό των Τούρκων ήΒαγδάτη. Τ^ έπιμάνφ αΐτήαει τοθ Έμβέρ τό γερμανικόν επιτελείον είχεν α¬ ποστείλει τόν στρατηγόν φόν Φαλ κενχάϊν δπως οργανωθή μίαν νέ¬ αν δύναμιν, τό σώμα των «γιλντ,ι ρίμ», τό σώμα τοθ κεραυνοθ δπως επρόκειτο νά έπωνομασθή. Τό στρατηγεϊον τού θά είχεν είς Ά λέπιον. Ό Φαλκενχάϊν θά σύνω δευετο άπό μέγαν αριθμόν αξιω¬ ματικών κ«ί στρατιωτών. Είς τόν Μουσταφά Κεμάλ ανετέθη ή διοί κησις τής έβδόμης στρατιάς. Άλλά δέν ήταν ίκανοποιημένος. Διεμαρτυρήθη εντόνως διότι έπά νω άπό τό κεφάλι τού είχε τούς Γερμανούς Μέ τόν Αίμαν φόν Σάν δερς χά επήγαινε καλά. Δέν μπο ροθαεν δμως διόλου νά χωνέψητόν Φαλκενχάϊν,δστιςάφοΰ άπέτυχε είς δλους τούς άλλους τρδπους μέ τούς δποίους επεχείρησε νά ίξευμενίση τόν Μουστοιφά Κεμάλ, έκαμε καί τήνάπερισκεψίαν νά τοΰ στείληώς δώρον Ινα κιβώτιον γεμάτο χρυσά νομίσματα. Ό Μουσταφά Κεμάλ τοΰ Ιστειλε μίαν απόδειξιν τυπικής παραλαβής καί άργότερα τοθ έπέ στρεψε τόν χρυσόν καί ηξίωσε νά τοθ έπιστραφη ή απόδειξις. Κατά τό πρώτον στρατιωτικόν πείσουν ν' άποσύ ρη την παραίτησιν. Άλλ' αύτός ήΐνήθη καί έφθασε μάλιστα ·νά δρίση ΐόν διάδοχον* τού χαΓ ν' α¬ πευθύνη άποχαιρετιστήριον Ιγκύ κλιον πρός τα υπό τάς διαταγάς τού στρατεύματά. Ό -Φαλκενχάϊν έθεώρησεν δτι δ Κεμάλ μέ την στάσιν τού εγένετο παραίτιος, ά νυπακοής, άλλ' δ Έμβέρ, διά νά μή δημιουργηθοΰν ζητήματαήρκέ σθη νά διατάξη τόν Κεμάλ "νά έ πιστρέψη είς την παλαιάν τού διοίκησιν, είς Διαβεκίρ. Ό Μου σταφα Κεμάλ ηρνήθη νά φύγη. Διά νά μην εκθέση την προαωπι κήν φιλοτ'μίαν τού καί διά νά σώση τα προσχήματα, δ Έμβέρ έκαμε πώς δέν καταλαβαίνει χαί εχορήγησεν είς τόν Κεμάλ άναρ ρωτικήν άδειαν έπ' άόριστον. Ό Μουσταφά Κεμάλ είχε μείνει χω ρίς χρήματα. Ό Τζεμάλ τοθ εχο¬ ρήγησεν Ινα ωρισμένον ποσόν επί ενεχύρω τοθ ίππου τού, καί δ Μου σταφά Κεμάλ επέστρεψεν σιδηρο δρομΐκώς είς Κωνσταντινουπο λιν. (συνεχίζεται) Τα βενιζέλεια. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Σ.Ε Γ.Α.Σ. ενέκρινεν, ώς άναφέρη τό έξ Αθηνών τηλε γράφημά μας, την τέλεσιν των προσεχών Βενιζελείων άγώ- νων είς την πόλιν μας, ώς είχε ζητήσει ό Δήμαρχος κ, Γεωργιάδης. ΆξΙζει νά πανη γυρισθ{] τό γεγονός. Ή τέλε- σις των ΒενιζελεΙων άγώνων είςτήν πόλιν μας, θά βοηθήση ασφαλώς είς την ανάπτυξιν τοθ τοπικοϋ άθλητισμοϋ καί είς την καλλιέργειαν καί διά- δοσιν των καθαρώς κρητικών άγωνισμάτων, δπως είνε τό λιθάρι καί άλλα. Χρειάζεται δμως μεγάλη προσπαθεία διά την καλύτερον οργάνωσιν των άγώνων αυτών. Καί θ' ασχο¬ ληθώμεν άλλοτε εύρύτερα επί τοθ ζητήματος. *** Ή άποστείροσις των καρπών. Διά την άπεντόμωσιν των πατατών τοθ Λασηθίου, Ιδρύ θη ώς γνωστόν είς "Αγιον Γεώργιον, υπό τής Άγροτρα- πέζης, άποστειρωτήριον τό ό ποίον καί έλπΐζεται νά λει συντόμως. Έκτός δ μως των ττατατ&ν καΐ οί άλ· λοι καρποΐ, δημητριακά καί δστιρια προσβάλλονται τα τε¬ λευταία έ'τη άπό διαφόρους νόσους «σκουληκιοθν» δπως λέ γουν οί γεωργοΐ μας καί κατα στρέφονται. Είνε δέ αί ζημίαι τεράστιαι κατ' έτος είς την νήσόν μας. Θά πρέπει λοιπόν νά ληφθούν είδικα μέτρα πρός άπεντόμωσιν των κσρπών. Καί δπως Ιδρύθη άποστειρωτήριον τιατατώνείςΛασήθι θά πρέπει νά ίδρυθοθν άποστειρωτήρια δημητριακών καί όσπρίων είς τα κέντρα τής παραγωγής των. Διά τόν τρόπον τής λει- τουργΐας κσί τα άποτελέσμα τα των άποστειρωτηοΐων αυ¬ τών, ττού ύττάρχουν είς δλας τάς προηγμένας γεωργικθς χώ ρας ωμίλησε προχθές άκόμη, είς ειδικήν διάλεξιν τού ό κα θηγητής τής φυτοπαθολογΐσς κ. Ίσαακΐδης. Οί άρμόδιοι έ- πομένως Μχουν τα σΐοιχεΐα πού χρειάζονται. Τό σχολείον Κρεββατά, Ό Κρεββατάς είναι £να μικρά γραφΐκό χωριό τής Βίαν νού ποΰ δίδει την εΐκόνα πά ραδεισιακοΰ τοπΐου. Καί οί κάτοικοΐ τού φίλεογοι, προ οδευΐικοί έ'χουν έμφυτον την τάσιν καί την διάθεσιν πρός μόρφωσιν. Δυστυχώς δμως τό σχολείον τοθ χωρίου αύΐοΟ στεγάζεται είς ε'να οίκημα τε λείως άκατάλληλον, στενόχω ρονκαί άνθυγιεινόν.Χρειάζεται λοιπόν νέον σχολικόν κτΐρι- ριον. Καί θά είναι καλόν νά μεριμνήση σχετικώς ό κ. σχο λικός άρχιτέκτων έφόσον οί κάτοικοι προθυμοποιοθντσι νά συντρέξουν παντοιοτρόπως την ανέγερσιν νέου έκπαιδευ "τηρΐσυ, Αίκαιος επαινος. Μάς γράφουν αναγνώσται μας έκ Λασηθίου, δτι είς τό ωραίον οροπέδιον μέτάς πλου σ(ας γεωργικάς κσλλιεργεΐας καί τάς πολλάς γραφικότη- τας, ή άγροτική άσφάλεια έ- χει παγιωθή τελείως καί 8τι αί άγροζημΐαι περιωρΐσθησαν είς τό ελάχιστον. Καί άποδί· δουν τό ευχάριστον γεγονός είς την δραστηριότητα των όρ γάνων αγροφύλακος καί Ιδία είς τόν αγρονόμον κ. Στρα- τάκην τόν οποίον μδς παρα- καλοθν νά επαινέσωμεν καί δημοσία. Καί τό πράττομεν ευχαρίστως έν συναισθήσει ότι πρέπει πράγματι ν' άπονέμε- ται Ιπαινος είς οσους 'δικαΐ- ως άνήκει καί δφεΐλεται. *** Ιωάν. Δρακοντίδης. Τό Ηράκλειον σύσσωμον σχε δόν έκήδευσε χθές έν πάση επι βλητικότητι καί έπισήμφ συμμε χ^ τοθ Δήμου καί τοθ Έμπορι κου μας Έπιμελητηρίου τόν άκα τχπάνητον άνθρωπον τής προόίοο, τής έκπολιτίσεώς τού, τής έμπο ρικής τού προαγωγής, Ιωάννην Δρακοντίδην. Καί ετίμησε δπως ήρμοζε την μνήμην καί τό 2ρ γον ποθ κατέλιπε οπίσω τού δ μεταστάς έκλεκτός συμπολίτης. Τό έργον χαί την δράσιν τού ή δποία υπήρξε πολυσχιδής καί λί¬ αν άποδοτική. Ό Ιωάννης Δρα κοντίδης υπήρξε δημοτικός ούμ βουλος είς δύο περιόδους, έκ των ίχανωτέρων,υπήρξε έκ των ίδρυτών χαί άντιπρόεδρος επί σειράν ίτών τοθΈμπορικοΰ'Επιμελητηρίου, τοθ λάμπρου τούτου Εδρύματος τοθ τό που μας χαί παρ' δλα τα γηρα- τεϊα τού απεδέχθη την προεδρίαν τοΰ Συνδέσμου Άχτοπλοϊκων Πρα χτόρων Ηρακλείου, μοχθών καί άποδίδων μέχρι των τελίυταίων τού στιγμδν καί μή παύων νά 4- πιζητ^ τό καλόν τοθ τόπου αύτοθ τόν οποίον τόσον ^είχεν άγαπήσει. Συμμετέχουσα ή «Άνόρθωσις» τοθ πένθους τής απωλείας τοθ σ«- βαστοθ καί άξιαγάπητου πρεσβύ- τού άπευθύνει τα θερμά της συλ- λυπητήρια είς τούς οίχείους χαί τα τέκνα αύτοΰ εύχομένη νά είνε έλαφρόν τό χώμα ποθ χ4ν έχί- λυψί. ■41 ιΐΙ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινημ).-Σήμερον:
  «Ή ίστορία γράφεται την νύχτσ»
  Μέ τούς Σάρλ Μπουργιέ, Ζάν Άρ
  θρούρ. Την Δευτέραν «Τρόίκα».
  «ΜΙΝΩΑ». — Σήμερον τό άοι
  στοθργημα τού ΆνοΟ ΑΊπατΛιγ-
  «ΜαμΛ ΚολιμττρΙ». Ταινία όμιλοθ-
  σα Γαλλιστί. Ποωιαγωνιστοθν:
  Ούγκέτ Ντυφλός, Ζάν Πιέρ Ώμόν
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  έκτακτος πρεμιέρκ
  Τό γοητευτικό ρωμάντζο:
  Η ΙΣΤΟΡΙΑ
  ΓΡΑΦΕΤΑΙ
  ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ
  Ή τελευταία καί τε-
  λειοτέρα δημιουργία τού:
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΠΕ
  καί τής χαριτωμένην
  ΖΑΝ ΑΡΘΟΥΡ
  Την Δευτέραν:
  ΤΡΟ ΚΑ
  ΊΕνα μεγαλούργημα,Ιτής
  γαλλικής κινηματογρα-
  φίας.
  Μέ τβύς:
  ΖΑΝ ΜΥΡΑ
  ΖΑΝΥ ΧΟΛΤ
  ΣΑΡΛ ΒΑΝΕΛ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠλειστηριασμοΟ Κινητών
  Ό δικαστικός κλητήρ τή
  περιφερείας τοθ Πρωτοδικεί
  ου Ηρακλείου Γεώργιος Μι>
  κλάκης έν Μοίραις κατοικοε·
  δρεύων.
  Δηλοποιώ δτι
  Δυνάμει καί πρός έκτέλε
  σιν τής ύπ' αριθ. 148 τοϋ 193
  όριστικής αποφάσεως τοθ
  ΕίρηνοδικεΙου Μοιρών κεκη
  ρυγμένης εκτελεστής νομΐμω
  περιβεβλημένης τόν έκτελ
  στήριον τύπον καί τής επί ταύ
  της στηριζομένης έπιταγή
  υπό χρονολογίαν 4 Ίανουα
  ρίου 1838 τής έπισπευδούσηι
  ίν ΆγΙα Γαλήνη έδρευούση*
  ομορρύθμου εμπορικάς έτΐιρί
  άς υπό την έπωνυμΐαν Γεώρ
  γιος Α. Μαμαλάκης καί Σία
  νομίμως εκπροσωπουμένης ΰ
  πό τοθ ομορρύθμου συνετα
  ροο καί διευθυντοθ αυτής
  Γεωργΐου Μσμαλάκη έν προ
  κειμένω δέ υπό τοθ έπίσης
  ομορρύθμου συνεταΐρου Γεωρ
  γϊου Παπαδάκη κατοΐκου Μο
  ρών, κατεσχέθησαν ύπ' έμοθ
  τή παραγγελΐα τοθ πληρεξου
  σΐου δικηγόρου της! Άριστοτέ
  λους Ι. Φραγκάκη κατά την
  ύπ' αριθ. 290 τοθ 1938 ϋκθε
  σ(ν μου τα εξής κινητά ήτοι
  1) σμιγός 100 οκάδες πρός
  6 δρ. εκάστη οκά δρ. 600
  2) κριθή οκάδες 50 πρός δρ.
  5 εκάστη οκά δρ 250 3) ένα
  γραμμόφωνον μέ 10 πλάκες
  δραχ. 2000 καί 4) £να λούξ
  συστήματος ούνΐα άξίας δρ.
  1800 ήτοι άπαντα άξίας δρχ.
  δραχ. 4650 άνήκοντα είς τόν
  όφειλέτην 'Ελευθέριον Δ. Τσα
  γκαράκην κάτοικον Πέρι Και
  νουρΐου καί πσραδοθέντα είς
  τόν ίδιον όφειλέτην πρός φύ
  λαξιν ώς μεσεγγυοϋχον πρός
  είσπραξιν τού έν τή έπιταγή
  άναφερομένου ποσοϋ των
  δραχ. 4882 πλήν δρ. 800 κα
  ταβληθεισών μοί είς δύο δό
  σεις μετά των τόκων καί
  ξόδων εκτελέσεως.
  Ό πλειστηριασμός των ώς
  άνω κατασχεθέντων κινητών
  ττρανμάτων γενησεται ένώπι
  όν μου ή άλλου ετέρου δικα
  στικοθ κλητήρος την 10 Ία
  νουαρίου 1939 ημέραν Τρίτην
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Μιχαήλ Προεστοΰ κστοίκο
  Σκλαβεροχβρι — ΚαστελλΙο
  Πεδιάδος.
  Κατά
  Νικολάου Γ. Καβουσανοί
  κατοΐκου Κσστελλίου Πεδιά
  δος
  Ό καθ" οδ τό παρόν
  πρόγρσμμα πλειστηριασμο
  καίτοι έπ,ετάγη νομίμως διά
  τής υπό χρονολογίαν 25 Σε
  πτεμβρΐου 1937 άτλής έπιτα
  γής μου καί ακολούθως διά
  τής υπό χρονολ. 22 Όκτωβρ
  ου 1937 κατασχετηρΐου μο
  τοιαύτης,ινα δυνάμει καΐπρό
  εκτέλεσιν τής ύπ' άριθμ.
  τού 1937 ^αποφάσεως τοθ Εί
  ρηνοδικεΐου ΚαστελλΙου Πε
  διάδος επί μικροδιαφορθν νο
  μίμως περιβεβλημένης τόν τύ
  πον τής εκτελέσεως μοί πλη
  ρώσρ, τό ποσόν τής τελευταΐ
  άς μου έπιταγής δραχ. 876.5
  συν δραχμάς 46 διά δικαιώμ'
  τα επί πλέον τοΰ έπιδώσαν
  τος την τελευταίαν έπιταγή
  μου δικαστικοθ κλητήρος, ή
  τοι έν δλω δραχμάς 922.5(
  κσΐ τούς τόκους των τοκοφό·
  ρων κονδυλΐων άπό τής χρο·
  νολ.'τής έπιταγής ταύτης, δ
  περ άπέσχε νά πράξις μέχρ
  σήμερον.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν ιοϋ ανωτ
  ρω ποσοϋ των δραχμώ922 50
  των τόκων των τοκοφόρο
  κονδυλίων μέχρις όλοσχεοοθς
  έξοφλήσεως καί των έξόδων
  εκτελέσεως έκτΐθεμεν είς δη
  μόσιον αναγκαστικόν πλειστη
  ριασμόν τα έπόμενα άκίνη
  τα.κτήματα τοθ έν λόγω όφε
  λέτου μας καθ" δσον δέν ύ
  πάρχουσι κινητά τοιαθτα έξ
  ών νά ίκανοποιηθώ ώς δεί
  κνυτσι έκ τής ΰπ* αριθ. 5 κα
  καί υπό χρονολογίαν 21 Ό< τωβρΐου 1937 εκθέσεως μή εύρέσεως κινητών τού δικα σπκοΰ κλητήρος Δράκου Πά παδάκη, κε'μανα είς την κτη ματικήν περιφέρειαν τού χω ρίου Γεράκι τής Είρηνοδικεια κης περιφερείας ΚαστελλΙου Πεδιάδος ήτοι είς θέσιν «Γέ ρω ΔρΟ» ελαιόφυτον έκτάσε ως 5 στρεμμάτων μέ 160 λαιόδενδρα συνορ. κιήαασ Δημ. Σαϊτάκη, Γεωργ. Κουρ λετάκη, Νικ. Παπαδάκη κα κληρονόμων ΣτυλιανοΟ Καλου δάκη. Ό πλειστηριασμός των κτη μάτων τούτων γενησεται άνυ περθέτως ενώπιον τοθ Συμβ λαιογράφου ΚαστελλΙου Πε διάδος Έμμ. Ιδομενέως τοθ νθμίμου αύτοθ άναπλη ρωτοθ καί έν τώ έν Καστελ λ(ω Πεδιάδος Δημοσίω αύτοθ γραφείω την 15 Ίανουαρίου 1939 ημέραν Κυριακήν καί ώ ραν 10—12 π. μ. Ενθα καί δ τε καλοθνται οί βουλύμενοι νά πλειοδοτήσωσι. Άρμόδιος δικαστικός κλη τήρ ένεργησάτω τα νόμιμα έ πί τοθ προκειμένου. Έν ΚσστελλΙω Πεδιάδος τή 8 Δεκεμβριού 1938 ΟΙ πληρεξούσιοι δικηγόροι τοθ έπισπεόδοντος καί πά ραγγέλλοντος. Γεώργ. Ι. Δρακάκης Γεώργ. Ε. Δασκαλάκης καί ώραν 10—12 π. μ. είς τόν συνήθη τόπον των δημο τιρασιών τοθ χωρίου Πέρι έν θα καί δτε καλώ τόν ό^ειλέ την καί ώς μεσεγγυοθχον νά μοί παραδώση τα κατέσχε θέντα τούς δέ π>ειοδότας νά
  προσέλθωσιν τής μετρητοΐς
  Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ
  ένεργησάτω δσα τα άρθρα
  336 καί έπόμενα τής Κρητ.
  Πολ. Δικον. τοθ 1880 όρΐζου
  σιν.
  Έν Μοίραις τή 6 ΔεκεμβρΙ
  ου 1938.
  Ό δικαστικός κλητήρ
  Γεώργιος Μιγκλάκης
  ι ΚΙΙΥΙ.Ν Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ- ΝΕΥ ΡΟΛΟΓΟΣ
  Διδάκτωρ τοθ Πανεττιστη-
  μ(ου τής Λυώνος.
  Ώς ύπότροφος τοθ Κρά-
  τους επί έπταετίσν έκπαι-
  δευθείς είς Λυώνα καί
  Παρισίους.
  Θά δέχεται τούς πά¬
  σχοντος έκ παθολογικών
  καί νευρολογικών νοση-
  μάτων είς τό Ιατρείον τού
  όδός ΆμαλθεΙας (πάρο-
  δος δδοθ Κατεχάκη, πρώ-
  ην πλατύ σοκκάκι).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ.μ.
  τηλ. 6.63.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή πονηρία τοθ σκλάβου
  δέν άρμόζει εις ελευθέρους άνθρώπους.
  Συχνή Είνε ή κατηγορΐα ·πού έ
  ξέοχεται άπό τα χείλη των άν
  δ ρών.
  [συγκρατήσουν κοντά των τό σύ·
  ζυγο. Κι' Μται σιγσ, σιγά έγιναν
  έξεις αύτά τα τρομερά, πράγυατι,
  —Οί γυναΐκες είναι φιλάρεσκες < έλαττώυατα. ΚσΙ διυτηοοΰντσι καί τιονηρές. Καί επί πλέον άνει λικοινεΐς. ά<όμη καί σήμερο, ιταρ' δλο πού ή γυναΐκα είτε μέ αγώνες. είτε Ο ερωςεΐς την χώραν των Χρυσανθέμων. Η ΜΑΧΗ ΎττΌΚλώντ Φαρέρ. ΚΟΙΠΩΜΙΚΗ 121ον Τό «Νικό» «Μικάσα», τό άκολουθοθσε το «Χικιχίμα» άκο 'Ωσάν οί άνϋρες νά εΐχαν μονο Ι χάρις στήν άλλαγή των συνθηκών πωλήσει την εύθΰτητα καί την εί-1 τής ζωής καί τής δπρθρώσεως λικρίνεια. Δ*ν πρΊκειται δμως νά | τής κοινωνίαν, άπαλ> άχθηκεν άπ'
  έξετάσωμε σήαερον άν Ιχουν ττε τα βιρε,ιά δεσμά τοΰ μίσϊΐωνι
  ρισσότερα ττροτεοήμητα ή έλατ· σμοΰ κα! καταχτά σ>νσ, σιγά τή
  τώματα οί νυναίες ή οί άνδρεο. ζκή Διατηροΰνται ώσά > άτταβ1
  θά ιΐέφταμε σ' ίνα σκοτεινό λα·
  βϋρινθο χωρίς διέξοδο.
  Έν πάση περιπτώσει, όφείλομε
  νά όμολογήσωμε δ:ι ή κατηγορία
  πού αδς άπευθύνουν οί &νδρρς
  δέν είνε έξ ολοκλήρου αβάσιυη.
  Μόνο ττού την εύθϋνη γιά τα έλατ
  ζή ηρ
  στικές έκδηλώσΗΐο,
  δ δέ ΰ
  ώσά >
  όΐτο ς καί
  β
  οί
  η
  δνδρες δέν μττοροΰν ν άποχωρ
  σθοθν τό ρόλο τοθ δεσπότΐ.
  Άλλά, ο" ελευθέρους άνθρώ
  , αέ άνετΐτυγμένη την πρόσω
  πικότητσ, τό ψέμμα καί ή πονηρία
  δέν ταιριάζουν. Καϊ οί σόγχρονε
  τώματα των γυναικών την φέρου ■ γυναΙκε άνα.ητές μου
  άκεραία οί ά^δρες. Αύτοι άνάγ- ^ ' ' ^
  κασαν τή γυναΐκα νά καταφύγη
  στή φιλαρέσκεια καί στό ψέμμτ,
  στή δολιχοδοομία τής τΐονηρίας
  για ν' αμυνθή. Είναι τα δπλα
  τού διαθέτουν καί χρησιιιοΐτοιοΰν
  οί σκλαβοι κατά των άρχόντω11,
  δταν δέν Μχουν τή δΰ^αμι νά σπά
  σουν μ έ τή βΐα τα δίσμά των.
  Καί οί γυναΐχες Μμειναν αίώνες δ
  λόκληρους σκλάβες τής άνδρικής
  δεσποτείαΓ. Σκλαβες άλλά καί έ-
  ρωμένες- Καί ώς σιίλάβες
  ρμς ς βς χρη
  μοποιοθσαν την πονηρία καί τό
  ψέμμα, γιά ν' άμύνωνται καί ν' ά
  ιτοσποθν δ,τι δέν εΐγαν τό δικαίω
  μα νά ζήσουν μέ παρρησία. Ώς έ
  ρωμένες τιροσέφευγαν στή φιλαρέ
  σκεια καί την κοκετταρία γιά νά
  άναννώ
  ώφείλουν νά φροντίζου
  γιά την δημιουργία καί την Κ ΐλλι
  έργεια τής ττροσωπκότητός των
  Άνάδε ξε δμ'.ις τής προσωπικόιη
  τος χωοίς εύθύτητα Κ3ί είλικρί
  νεια δέ" έννοεϊται Θά πήτε, δτ
  ή άλή^εια έξοργίζει τούς ά δ-ει
  ένω τό Ίεαμα τούς βιυ<αλίζει Και δτι ή -ηρώτη δημιουργίΐ ζητή ματα ένω τό δευτερο διαιηηεΐ τή συμβστι*ότητα τής ψευ^σισθήσε ως καί τής άιάτης. είναι §τσι. "Αν δμως Μτορεϊ να δλες έμεΐ όπλισ'θοΰαε μέ είλ,ικρίνεισ, θά κά μωμε τοΰς άνδρες νά συνηθίσουν. Καί θά υας άγατιήσουν άηθι καί άνθρώκινα. Νία Παρισινά φιγουρινια καί Ά&ηναϊκά μοντέλα ΜΟΔΑ ΕΙΝΑΙ 0 ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ Η]ΙΙΙΙΙΙΜΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ ΓΕΩΡΓΟΙ Προσεξετε την Έληά. Περιποιηθήτε τα Ελαιόδενδρα σας. Σκάψιμο, κλάδευμα, λίπανσις. Τώρα μέ την κατάργησιν όλων των φέρων = των Έλαιολάδων, πρέπει νά στραφοΰμε σ:ήν Έ- = ληά, διότι αυτή θά μάς δώση μεγάλα κέρδη, καί = τα Ελαιόδενδρα θά είναι ή σωτηρία μας, όπως = ηταν καί στά παλαιά χρόνια. · = ήΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙπ 1· ΚΟΛΩΝ1Α-ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΟΥΔΡΕΣ ■ ΚΡΕΜΕΣ ΚαΙ δλα τα Εύρωπαΐκά σττεσιαλιτέ τού γυναικείου καλλωτπσμοθ είς τιμάς χαμηλάς μόνον : ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Πώλησις λιανική καί χονδρική. ν Μ*ΜΛΐαΛ παρακαταθήκη | έκλεκτών ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ. ΑΠΟΘΗΚΑΙ: Λερμιτζάκη—Χατζηϊωάννου Τπλέφ. 614-204. λευθοθσε τό «Νιχό* καϊ πίσω ά πά αυτή την πρώτ,ϊ] μοΐρα την ό ποΕαν διοικοΰσε αυτοπροσώπως δ γηραιός Τόγκο, άκολουθοθσαν οί άλλες, ή μοΐρα Καμιμούρα, ή μοΐρα Σιμαμούρα, δλα τα θωρη κτά, δλα τα θωρακισμένα κατα δρομικά, δλη ή δύναμις τής αύτο κρατορΕας. Είς τόν γεμάτο ά φρούς «λατύν αϋλακα, ό Γιορι αάκα Σχντάο Ιδλεπε τίς προεξέ- χουσες καί άνορθωμένες γκρίζες σιλουέττες των ετοίμοον πρός μά χην κονονιων. Κ*ί ή σημαία τοΰ Άνατέλλοντος ΉλΕου, επηρμένη σέ δλους τούς Σστούς, έφαινόταν σάν νά Ικινοΰσε επάνω άπό τα καράβια ναί στήν θάλασσα, τίς γεμάτες δόξχ άπίρχέ; τοΰ κόκ κινου αΓματος, πού έμελλε νά χυ θή... . —Πυργίσκος γίσκος δεξιά ! άριστερά! .. Πυρ Ό σκοπευτής, καθισμένος άνά- μεσα στά δυό κανόνια, εΓχε τα μάτι στήν διόπτρα τού. "Ενας μα λακός βόμβος άνεδέθη άπό τόν ήλεκτοίκό μοτέρ, χχί πειθήνιος σάν παιγνιδάκι, δ γιγαντιαϊος πυργίσκος έστρίφηκε άπό δεξιά πρός άριστερά, από άριστερά πρός δεξιά, πϊρααύροντας σάν ά χυρα, άθόρυβα καί χωρίς τιναγ μούς, άνθρώπους, μηχανές, κανό νια, θώρ^κα. Μπροστά άπό τα ματια τοθ Γιορισάκα Σαντάο ό δρίζων παρήλασε αάν τό χωρίς τέλος πανί ενός κινητοθ ντεκόρ. Μακρυά πρός τα δεξιά, έφάνηχε μία μοΐρα μέ λοφία άπά πυ<νές τολύπες καντνοθ, μιά μοΐρα κατχ δρομικών, ή δποία καταφανές ε πλεε δλοταχώς πρός την θέσι τής ά — δ Δέβουα χωρίς άμφιβϊ λίαν, καί Ούρίου πΕσ<ο τού.. Πρός τ* άριστερά, ή δμΕχλη, έ σχημάτιζε παραπέτασμα, και δέν μποροθσε νά διακρίνη κανείς ά κόμη τίποτε άπό τόν εχθρά, δ δ ποίος, έν τούτοις, ή|ο κοντά. (συνεχίζεται) ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ τοΰ Τό άριστούργημα ΑΝΡΥ ΜΠΑΤΑΊΤ: ΜΑΜΑ (ΟΑΙΜΗΡΙ Ταινία όμιλοΰσα ΓαλλιστΙ. ΟΥΓΚΕΤ ΝΤΥΦΛΟΣ, ΖΑΝ ΠΙΕΡ ΩΜΟΝ. Έκτός προγράμματος: ΖΟΥΡΝΑΛ Δευτέρα: ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ- ΧΟΣ ΤΥΧΟ&ΙΩΚΤΗΣ μέ τόν ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝ τόν πρωταγωνιστήν των με- γάλων έργων, τόν θριαμ- βευτήν ώς ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ. ΠΡΟΣΕΧΩΣ: ΤΟΒΑΡΙΤΣ Κυριακή ώραβ2 μ.μ. συνέ- χεια καί τέλος* τοθ έπεισο- διακοΰ: ΚΟΚΚΙΗΟΖ ΚΑΟΑΔΑ1ΡΗΣ ΓΑ/νΙ.—Την τταρελθ. Κυριακήν είς τό χωρίον Τύλισσος Μαλίβυ- ζίου ετελέσθησαν οί γάμοι τοθ κ. Γεωργίου Π. Κοκολάκη μετά τής δίδος Χρυσής Σειμένη. Παράνυμ· Φός παρέστη ό κ. Γεώργ. Ε. Κα· ττνιστός, ξυλέμπορος. Ευχόμεθα κάθρ ευτυχίαν. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ -Αυριον Κυρια κήν Πην Δεκευβρίου τελοθμεν εις τόν Ιερόν Ναόν τοϋ Άγίου Κωνσταντίνου (Νεκροταφείον) καί μετά την θείαν λειτουργίαν μνημό συνον ΰττέρ Λναηαύσεως τής ψυ- χής τοϋ -ιτροσφιλοϋς μας υίοϋ καί άδελφοθ "Εμμανουήλ Α. Άηοστο λίδη Βιβλπθηκαρίου τής Βικελαί άς ΒιβΜοθήκης καί παρ^καλοθ μκν τού; συγγενεΐς καί φίλους καί τούς τιμώντας έν γένει την μνήμην τού δπρς ττροσέλθαισ.ν καΐ έώ θ' "ηώ ρς ρ μεθ' "ημών τάς δεήοεις των. Ή βαρυπενθοϋσα οίκογένεια Ά. Αποστολίδη Γύρω στήν πόλι. "Ετελείωσαν φαίνεται τα ψίμμα- τα, άν κρίνωμεν άΐτό τή χθεσινή χειμωνιά. —Έν πάση περιπτώσει οί και- ροσκόποι τοΰ καφενεΐου Ισχυρί· ζοντο πρ'. ΐ-ιτραΐ χθές δτι δ και· ρός «θά κόψη». — Βλέπετε τό τΐνεθμα άντιλογί· άς ε!ε άττέραντον είδικώς είς τάς καιρικάς ττοοβλέψεις "Οσο άστάθ μητοι καί αν είνε μετεωρολογι- κως οί καθημερινοί καιροσκόττοι δέν τό βάζουν κάτω! —Αυριον καιροθ έπιτρέποντος θά συμτληρωθη ή δενδροφύτευσις υπό των ττροσκόπων τού γνωστοθ ύψώματος τής Βίνλας. —Έν τφ μεταξΰ οί φίλοι τοΰ ττρσσίνου θά έντείνουν τάς προσ¬ παθείας των είτε αρχοντες, είναι είτε άρχόμενοι. — Οϋτως ώστε καί γενικώτερον ή δενδροφύτευσις είς την ττόλιν καί την περιοχήν της καί διατη¬ ρηθή καί έπεκταθπ- — Παρά την έντασιν τής κακο- καιρίας οί άνευ τταλτοθ συμπολί¬ ται δέν είναι ολίγοι άκόμη. —Ανεξαρτήτως εάν τό ψΰχος δέν είνε δοιμύ άκόμη, ΰπάρχουν ττάντοτε οί «γενναΐοι» είς τοιαύ¬ τας περιστΛσεκ:. — Οί όποϊοι δέν χρησιμοτοιοθν ταλτό έκ συστήαατος—αλλο πράγ αα βεβαία οί οΐκονομικοί λόγοι έδώ -καί καθ" δλον τόν χειμωνη! — Είς τό χθεσινήν ρεσιτάλ. τής ΔνΙδος ΜιρΙκας Παπαιωάννου Λ· νεμένετο έπΐλεκτος καί πυκνή κο· σμοσ1 γ< έντρωσιι;. —Ή Δνίς Παπαιωάννου είνε άπό τό παρελθόν γνωστοτάτη είς τούς Ήρακλειώτας λόγω τοϋ ίσχυροϋ ταλέντου της καί της μεγάλης ίκ τελεστικής δυνάμεώς της. —Ή όποία" ώς έγράφομεν καί προχθές^, έγγυδται μίαν σπανΐαν μουσικήν απόλαυσιν διά τούς Ή- ρακλριώτας. —Αί κυνηγετικαί έκδρομαΐ συν- ρχίζονται. —Οί άματέρ τού κυνηγίου μάλι· στα, πού είναι καί οί περισσότε· ροι «έμμανεϊς» μεταξύ των κυνη· γών θά έπωΦεληθοΰν τής εύκαι· ρΐας. —Διά νά έκδράμουν σήμερον ή αυριον δι" ωρισμένα ειδή θηρα· μάτων. —Καί σήμερον θά γίνη ή έκ- στρατεΐα πρός την λαϊκήν άγο· ράν. — Ότιου θά συγκεντρωθοθν οί μικροπωληταί καί γενικώς οί πω· ληταί, οί διαθέτοντες εύθηνά τρό φιμα. —Ή έκστρατεία £τσι έκεϊ τοϋ μικροαστοΰ κα'ι τοϋ έργατικοΰ δέν θά μείνη άνευ εργασίας δι* αύτούς τούς τεΛευταίους. —Συνεχίζεται μέ κοσμοσυγκέν- τρωσ<ν είς τού Πουλακάκη ή προ· βολή τού ώραιοτάτου φΐλμ: ή «Ί· στορία γράΦεται την νύκτα». — Έττίσης είς την «Μινώαν», ή Μαμά ΚολιμπρΙ» συγκεντρώνει τούς «ερισσοτέρους έκ των φίλων τοϋ κινημστογράφου. ύ Ρίπορτβρ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΊατροΟ τοθ Πανανείου ΔημοτικοΟ ΝοσοκομεΙου μετεφέρθη επί τής Λεωφό- ρου ΚαλοκαιρινοΟ (Γενί Τζαμί) έναντι καταστήμα- τος είδών αύτοκινήτων κ. Έμμ. Λυδάκη. τΩραι έπισκέψεων: 11—12 π. μ. καί 4—7 μ. μ. Πλάκες μέ δλα τα νέα τραγούδια. Μονον ΜΑΡ.ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ. ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ [ ) Ι «ΕΛΣΗ» Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ·£ ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ Τηλεφ. 531.
  II
  ΑΝΟΡΘΩΣΊΣ
  μεγάλο έργον
  Τ0
  μ
  «ννα.ο,.
  ■ --------Λ «Α Μ—·
  Ο ΚθνθΜΙΚΟΙ %»
  ' όλον τόν χειμώνο'
  ίεσινίν ρϊσιτάλ τί-,
  <αί Ποταιοάννοοά· ιι «τος καί ι·υκν(|ι>
  [οοιγ.
  β»αι»4ννοι/ Είνε Μ
  ννβστοτά'Γΐ £'ζ 'ου!
  ; λόνφ τού ίσχυροϋ
  «αι ιής μεγάλης έκ
  υναμιωζ τις
  ώς ίγραφομεν καί
  ιβτοι μίαν σιτανΐαν
  Ιΐανσιν 6ίά τούς 'ϋ-
  ΐικαι Ιώρομαι συν
  » τοδ κυνηγΐου μάλι·
  ι καί ο'ι ΐΕρισσότΕ·
  » μΐτοί,υ των κυνη
  ληΐοθν της εΰκαι
  6ράμο«ν σήμ^ον ή
  Ηθμίνα Είδη 9ηρα·
  ρον βά νΙη ί| ίκ·
  ■; την λαϊκήν άγο
  ΑΤΡΕΙΟΝ
  ΓΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
  .7 μ· ■ ■
  -----Λ
  *<»*' Ρ0Η 551- Ουγκώ. Οί Άθλιοι. ♦έέβν ' Εγκυκλοττ α ιδε ία Δι" έκείνους ποϋ βέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Τίς ή κατηγορΐα· αύτοθ; Αύτός ούτος ό θρό νος. Γ Άφαίρεσον άπό τοΠ Λουδοβίκου ΦιλΙππου τάν βασιλέσ· άπολεΐπετσι ανθρωπος. Ό άνθρωπος λοι πόν είνε αγαθάς" καί τόσον αγαθάς ένΐοτε, ωστε καθίσταται θαυμσστός. Πολλάκις, έν μέσω σπου δαιοτάτων φροντΐδων, άφοϋ δι* βλης τη"ς ημέρας ήγωνΐζετο καθ' δλης τής εύρωτΐαϊκής διπλωματίας, εΐσήρχετο την εσπέραν είς τα ίδιαίτερά τού δώμσ τα, καί τί Επραττε καίτοι άπειρικώς έκ τοΟ καμά- τού καί τοΟ νυσταγμοΰ; 'Ελάμβανεν έ'να φάκελλον δικογράφων, χαί διενυκτέρευε διεξερχόμενος έγκλη ματικήν τίνα δίκην διότι εφρόνει δτι δέν ήτο μέν μικράν τό άμύνεσθαι κατλ τής Εύρώπης άπάοης, άλλ' ήτον ετι μεΐζον τό άποστιαν άπό των χει ρών τού δημ'ου άνθρώπου" ζωήν. "Ηρχετο είς άν τίστσσιν μέ τόν σφραγιδοφύλακά τού" διεφιλονΐκει κατά των είσαγγελέων βή"μα πρός βτ"μα την πρός την λαιμητόμον άγουσαν, καί άπεκάλει τούς είσσγ γελεϊς νομώ φλυάρους. Έπλήρουν έν(οτε την τρά πεζαν τοΟ σπουδαστηρΐου τού οί στοιβάδες των δι κογράψων έξήταζεν συτά δλα' δέν ήνεΐχετο ή ψυχή τού νά εγκαταλείπη τάς άθλΐας έκείνας καταδεδι κασμένας κεφαλάς. Μ'αν των ημερών είχεν είπεΐ. «Άτιόψε έκέρδισα έπτά». Κατά τα πρώτα ετη τής βασιλεΐας τού, ή θα νατική ποινή ήτον ώς κατηργημέ^η, ωστε ή άνέ γερσις τής λαιμητόμου εγένετο ώς β(α πρός αυτόν. Μετά την άποτυχίαν τής φονικής μηχανής, ήν εί χε στήσει κατ' αύτοθ δ Φιέσκης, ό βασιλεύς εΤπε' «Κρΐμα δτι δέν έτραυματίσθην! Θά ηδυνάμην νά χαρΐσω την ζωήν είς τόν ένοχον» "Άλλοτε, αίνιτ τόμενος τάς αντισταθείς των ύπουργών τού, έ γραφε τα έπόμενα περί πολιτικοθ τινος καταδΐ κου. «Ή χάρις απενεμήθη είς αυτόν τώρα άπολεί τιεται νά μοϋ την παραχωρήσωσι». Υπήρξε πρδος καί αγαθάς. Καθ' ημάς δέ, έν τή ΙστορΙα, ένθα ή άγαθότης είνε σπάνιος μαργαρί της, ό άγαθός προηγεΐτσι σχεδόν τοϋ μεγάλου. Β'. Ραγάδίί υπό τό 'ίδρυμα. Ό ώκεανός προοτατεύεει τα ύδωρ, ή θύελλα προστατεύει τόν άνεμον" ό βασιλεύς ύπερασπΐζει την βασίλειον, ή δημοκρατία ύπερασπΐζει τόν λα όν τό σχετικόν, δπερ είνε ή μοναρχία, ανθίσταται κατά τοϋ απολύτου, δτερ είνε ή δημοκρατία· κατά την σύγκρουσιν ταύτην, ή κοινωνία οίμάσσει, άλλ' 6,τ» σήμερον είνε ΐτάθος, αυριον θά είνε σωτηρία· καί όπως δήποτε, ουδόλως είσίν άξιόμεμπτοι οί άν τιπαλαίοντες. Αναντιρρήτως είς έκ τώι/ δύο άν τιπάλων ϋπάρχει ήπατημένος, διότι τό δίκαιον δέν "ίσταται, ώς ό κολοσσός τής Ρόδου, επί 6ύο ό χθών δέν έχει τόν έ'να τού πό^α.. ,,έγ.τί^ . δ,Π,εΐοκρα- τίςχ, τόν άλλον έν τή βασιλείς*· τό δίκαιον είνε ά διαΐρετον, καί δλον έξ ενός μέρους' άλλ' οί ήττα- τημένοι άπατώνται ειλικρινώς" ώστε ουδείς άλ λος πταίει διά τάς όδυνηράς ταύτας συνκρούσεις ε(μή ή μοΐρα ή κακή. (συνεχίζεται) Άπό δλα δι* δλους ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ Β'. Καί διον περνα ή ώρα ή αί- αθησις αυτή τού διπλοθ γίνεται ολοέν περισσότερον ίντονος: "Αν επί παραδιίγμιιτι μδς χεντήσουν μέ μίαν βελόνην είς τϊ δίκτυλον, θα αίσθανθ'όμεν διΐτλάσιον πό νόν. Καί κάθε αίσθησιν θά την αισθανόμεθα δΐπλή! Γιά τάς αΕ- σθήσεις τοθ σώαατός μας 4 δα κτυλός μας είνε ώς νά κατέ¬ στη διπλοΰς! Τό πεφίζρ^ον τουτο φαινόμενον όφείλειαι είς τόν στε νώ:ατον σύνδεσμον τής δπτικής Ιντυπώαεω; μέ την αίσθησιν τής άφής. Τό διπλοθν εϊδωλον τοθ πιάτοι» είνε μιά όπτική άπάττ) πού έπηρεάζει την αίσθησιν τής άφής κατά τρόπον, ώστε καί αύ τή άπατάιαι μέ άποτέλεσμα νά έχωμεν την αίσθησιν *αος έγγί- ζομεν ού3 πιατα μέ δύο δάκτυλα, Είνε δέ τόσον ζωηρά ή εντύπωσις, τόσον ίαχυρά ή αίσθησις, ώϊτε έφ' βσον διαρκεΐ την θεωρούμεν ώς πραγματικήν. Η ΟΣΜΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Περίεργον είνε τό φαινόμενον τ4 οποίον πρώτοι παρετήρησαν καί περιγράφοιιν ό δόκτωρ Μπέν τναρ καί ό δόκτωρ Αάγκελντερ. Ιΐαρετήρησαν δτι άνθρωποι είς τό σώμ* των όιτοίων είσήγο- μέν δι' ένέσεων ωρισμένα φάρ μακα, είχαν ΰστερα άπό ωρι¬ σμένον χρονικόν διάατημα ιδιαι¬ τέρας ίσφραντικάς έντυπ'ί>σ·ΐ':.
  Ένφ δηλαδή είς τόν κόσμον ϊξω
  αυτών δέν ΰπήονε καμμιά ιδιαι¬
  τέρα μαρωδιά, οί άνθρηιποι αύτοΐ
  είχαν μιά ^ωρισμένην αίσθησιν
  δσμής. Άπό τής στιγμής τής ενέ-
  σεως μέχρι τής δημιουργίας τής
  όαφραντικής έντυπώΐεως περνοθ
  σε τό ίδιον χρονικόν διάστημα
  πού χρειάζεται ή κυκλοφορία
  τού αί'ματος διά νά μεταφέρη μί¬
  αν ωρισμένην θυσίαν άπά τ&ΰ ση·
  μείου τοΰ σώματος δπου έγένε
  νετο ή Ινεσις, εα>ς την μύ:η. Έ-
  πομένω; πρέπει νά ύπάρχουν πε-
  ριπτώιεις πού αισθανόμεθα την
  μυρωδιά πραγμάτων, πού υπάρ-
  χουν είς τό αϊμά μας, χωρίς εις
  τον εξωτερικόν άέρα νά υπάρχη
  ουτε ίχνος μυρωδιάς. Κίτι τό
  ίνάλοιον συμβαίνει άλλωσΐε σχε¬
  τικώς καί μέ άλλα αίσθητήρια
  δργανα: Πολλέ: φορές βουιζουν
  τα α&τιά μας. Τό βοητόν αύ:ό έ
  ξηγείται έκ τοΰ δτι αιφνιδίως
  άκοϋμε την κυκλοφορίαν τοθ αί'
  ματος μέσα είς τάς εσωτερικάς
  φλέβας των αύτιών! Συχνά επί
  σης έ'χομεν την γεΰσιν άνυΐΐάρκτων
  εκείνην την στιγμήν πραγμάτων.
  Ιΐαρόμοιαι παράδοξοι αίσθήσεις
  δημιουργοϋνται κάθε φοράν πού
  τό αϊσθητήριον όργανον δέν έρε
  θίζεται ομαλώς, έκ τοθ έςωτερι
  κου κόσμου, άλλ' έσωθεν έκ τοθ
  αΐματος!
  ΕΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΝΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΕ
  Ι ΝΕΑΙ ΚΑΑΑΙΕΡΓΕΙΑΙ "
  Ξ Πρός ευκολίαν των γεωργών, των έπιδυ- =
  Ξ μούντων νά άσχοληθΰσι μέ νέας πλουοιωτάτας Ξ
  = καλλιεργείας, έκομίσαμεν σπόρουί: 1) Γλυκολου- =
  = πίνων, 2) Ρετσινολάδϋυ, 3) Σέγιας τούς όποίους Ξ
  Ξ διαθέτομεν είς τό κέστος ώς εξής: Ξ
  = Γλυκολούπινα πρός δραχ. 16 την οκάν =
  Ξ Σπόρους Ρετσινολάδου» » 8 » » =
  = Σόγιαν » » 80 »» =
  Ξ Συνιστώμεν είς τούς γεωργούς νά σπεύσουν Ξ
  Ξ νά δβκιμάσουν τάς καλλιεργείας αύτάς, ώς λίαν Ξ
  = άποδοτικάς, κ αί άπό τάς οποίας δέν θά θέλουν κα- Ξ
  Ξ τόπιν νά άποχωρισθοΰν. Ξ
  Ξ Όδηγίαι δίδονται παρά των γεωπόνων μας Ξ
  Ξ ενταύθα καί είς Μοίραις. Ξ
  = — Έπίσης χορηγοϋμεν δωρεάν μικράς ποσό- Ξ
  Ξ τητας Μωρεοσπόρου, διά φυτείας Μωρεοδένδρων, Ξ
  Ξ έπίσης δωρεάν μικράς ποσότητας Λιπασμάτων δι' Ξ
  Ξ άνθώνας οΐκογενειών. , Ξ
  1 ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ & Σ'Α |
  ΗΪιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΓγ.
  μέ εξαίρετον κα8α·
  ϊδιοτητα κό7
  ευχάριστον γεθσιν
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  ι ΜΕΓΑ ΕθΝΙΚΟΝ'
  Τό κατ' εξοχήν κέντρον των έν Α¬
  θήναις Κρητών.
  Εσχάτως άνακαινισθέν διαθέτβι 100 δωμάτια
  μέ βλας τάς άνέσεις είς τό κέντρον τής πρωτευού¬
  σης.—"Ακρα περιποίησις καί καθαριότης. Τιμαί λο-
  ΥΙΚΟΙ κ. κ. πελάται μας άπό είκοσαετΐας έπανίρ-
  χονται καί μένουν πάντοτε εύχαριστημένοι.
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟ ΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σδ-
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  "Ολα τα ειδή ΞΥΛΕΙΑΣ
  εις τιμάς έκτός συνανωνισμοθ
  θά εΰρητε εις την:
  ΞΥΛΑΠΟθΗΚΗΝ
  Ε. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  άν 'βγλοδ.
  Μετά τάς πλημμύρας
  κα ι τάς ζημίας τηςΒιά ννου
  ΒΙΑΝΝΟΣ Δ)βριο; (άνταιτο-
  χριτοΰ μας).— Μετεδώσαυεν τη-
  λεφωνικϋς τάς πρώτας έντυπύ-
  σεις μας άπό την τρομακτικόν
  καταιγίύα ποΰ ενέσκηψε τό άπό
  γευμα τής παρελθούσης Παρααχεο
  ής καί ηπείλπσε πρός στιγμήν
  μέ ολοκληρωτικήν καταστροφήν
  τα πάντα 'Εφόσον ομως παρέρ
  χονται αί ημέραι γίνβται ιτερισ
  σέτερον καταφανής ή Εκτασις
  των ζημιΰν. Καί θά μεταδώσω-
  μέν σήμερον μερικάς ααμηληρν
  ματικάς πληροφορίας Τα τής έκ
  τάσεως των ζημιων άλλωστε θά
  γίνουν γνωστά εί; τάς αρχάς καί
  την Άγροτράπεζαν έκ των έκβε
  σεων τοϋ μηχανικοΰ Κοινοτή
  των, πού διετάχθη παρά τής νβ
  μαρχίας κα'ι ήλθεν ενταύθα, εΰ
  θΰ; ώς έόημβσιεύθη ή άνταπόκρι
  σις τής «Ανορθώσεως» πρός διχπί
  στωσιν τδν καταστοοφών καί λή
  φιν μέτρων προλήψεως νέων, καί
  τού έπαρχιακοΰ γβωπόνου κ. Κου ν
  τάκη πού έπέδειξεν είλικρινές έν
  διαφέρον καί αφάνταστον δρα
  βτηριότητα βοηθϋν παντοιοτρό
  πως τούς πληγέντας έκ τής θεομη
  νίας Κυρίως ημείς θέλομεν νά
  τονίσωμεν τουτο- Ότι βεβαία ή
  καταιγΐς υπήρξε πρωτοφχνοδς έν
  τάσεως. Άλλ' ότι «πίαης θά άπε
  φεύνοντο αί ζημίαι εάν ΰπήρχε
  πρόβλεψι; καί είχον γίνει τα
  άπαραίτητα άντιπλημμυρικά ερ
  να Διότι αί πλημμυραι καί αί
  έξ αυτών τεράστιαι ζημίαι, άφοϋ
  καί σπίτια κατέρρευααν καί ζώα
  έπνίγησαν καί τα πλείστα τΰν
  θαυμασίων περιβολι»ν τής Βίαν
  νού ηχρηατεύθησαν, δέν θά έλάμ
  βανον αύτην την τρομακτικόν
  έκτασιν, εάν είχον διευθετηθή
  αί κοίται τάν χειμάρων ποϋ δι
  έρχονται μέσω τής Βιχννου, τοΰ
  Βράσκου καί τοΰ «Κοπρωνυμου».
  Πρέπει δέ νά σημειωθή ο τι εάν
  δέν έπεδείκνυον, όσην επέδειξαν
  ψυχοαιμίαν καί δραστηριότητα ό
  Γραμματεύς τής Κοινότητος καί
  πρόεδρος τοΰ 'Ελαιουργικοΰ Συν
  εταιρισμοΰ κ. Παπαδογιάννπς, έ
  Ύποδιοικητή; Χαιροφυλακης καί
  οί οπλίται, ό γεωπόνος κ.Κουντά
  κης, τό προεδρείον τοΰ Συλλό
  γ ου «Διαβάτης» καί 'τά μέλη τού,
  ϊσ»ς θά έθρηνοΰντο καί άνθρώπι
  να δώματα Διότι οί κάτοικοι εί
  χον πανικοβληθή.
  Τό χειροτέραν ομως είνε ότι
  εάν έπχναληφθοΰν α! βροχαί, ή
  καταστροφή θά όλοκληρωθή. Διό
  τι οί χείμαρροι καί οί όχετοί έ
  χούν υπερπληρωθή άπό πέτρες
  καί χώματα ποϋ παρέσυραν τα
  νερά άπό τίς πλαγίας των υπέρ
  κειμένων βουνών. Πρέπει λοιπόν
  ν' αρχίση άμέσως τό έργον τοΰ
  καθαρισμοΰ. Ή Γενική Διοίκπαις
  εχει διαθεσει, άν δέν άπατώμεθα
  άπό τό καλοχκϊρι μίαν πίστωσιν
  δι' άντιπλημμυρικά έργα. Νά χρη
  σιμοποτηθή λοιπόν άμέσως. Έν
  άνάγχη νά συμπληρωθή. Καί νά
  δοθή σημαντική πίστωσις καί έκ
  τού Κοινοτικόν Ταμείου. Τέλος
  δέ νά καταβληθή καί προσωπικη
  έργασία των κατοίκων. "Αν καί
  οί κάτοικοι ήρχισαν ήδη έργαζό
  μενοι.
  "Α; σημειωθή δτι ζημίας ύπέ
  οτησαν καί τα περιβόλια των χω
  χίω ν Βαχός, Χόνδρος καί Κάτ&ι
  Βίαν νος ένώ είς όλην την άλλην
  έπαοχίαν δέν εγένετο ούδεμία
  ζημίο(.
  17 Η Φ Ι Σ Μ Α
  Ή Διοικητικπ 'Επιτροπή τού
  Εμπορικον καί Βιομηχανικοΰ Έ-
  πιμχλητηρίου Ηρακλείου.
  Συγκειμένη έκ τοθ πρόεδρον
  Αλεξ. Γ. Γεωργιάδου, τοθ Β.'
  άντιττροέ5ρου Παναγ ΙΙρατικάκγ;,
  τοΰ ταμίου Χαραλ Λιαπάκη πα-
  ρίντως καί τοθ Γραμματέως Λε·
  ών. Χατζιδάκη.
  Συνελθίΰια* έχτάντω; σήμερον
  επί τ·ζ άναγγελία τοθ θανάτου τοΰ
  Α.'-άντιπροέδρου αυτής κ«1 έκ
  των "Ιδρυτών τής "Οργανώσεως:
  Ιωάννου Δρακοντίδου
  παλαιμάχου έν τφ εμπορικώ στί-
  βψ καί άλτρουϊστικως είοφέραν-
  τος επί μακρόν "την άξ'όλογο^ν
  προσωπικήν συμβολήν τού υπέρ
  τής προαγωγής των κοινών~συμ-
  φερόντων τής πόλεως
  Ψ η Ϋ £ ζ ε ι :
  Ν' άναρτηθή μεσίστιος ή ση
  μαία τοθ 'Επιμελητηοίου καθ' 8-
  λην την ημέραν τής σήμερον.
  Νά παρακολουθήση την κηδεί¬
  αν τού ή^Διοικητική 'Επιτροπή
  έν σώματι. £
  Νά κατατιθζ'στέφανος^έπί^τής
  σοροθ. ίίέϋ,. (:ί. ,,
  Νά (διατεθΰϋν δραχμαί 2500
  6πέρ των Φιλανθρωπικόν Εδρυμά
  των τής πόλεως.
  Νά Ιπιδοθ^ τό παρόν εις την
  οϊκογένειαν τοθ μεστάντος κα! δη¬
  μοσιευθή διά των εγχωρίων εφη¬
  μερίδων.
  "Εγένετο κα! εξεδόθη εν Ηρα¬
  κλείω τή ΪΙ Δεκεμβριού 1938.
  Ό Ιΐρόεδρος
  Άλ. Γεωργιάδης
  Ό Γραμματεύς
  Λεων. Χατζιδάκης
  ~~ ΑΝΑΚΟΙΓ-ΩΣΙΣ
  Ό Δήμος Ηρακλείου άνα
  κοινοΐ δτι προκειμένου νά άρ
  χίσΤ") τιάρουτα ή έγκατάστσ
  σις των Ύδρομετρητών είς
  τόν τομέα τής πόλεως τόν πε
  ριλσμβανόμενον μεταξύ των
  όδών Λεωφόρου Βασιλέως
  Γεωργίου Β'. Πλατείας 'Ελευ
  θερίσς, Λεωφόρου Κουντουριώ
  τού, ΌδοΟ 1866, ΌδοΟ Έ
  βανς κσί ΌδοΟ Πεδιάδος πά
  ρακαλοθντσι οί Ιδιοκτήται ινα
  προσέλθωσιν είς τα Γραφεΐα
  τής Τεχνικάς υπηρεσίας τοΰ
  Δήμου καί ύπογράψωσι σχετι
  κάς έντύπους αΐτήσεις λάβω
  σι δέ καί πάσαν όδηγίαν άλ
  λως θέλει διακοπή 'ή ΰδρευσις
  αυτών.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ. ΑΥΑΑΚΗ- ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
  Δέχεται είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεΐα Βαλι&έ
  Τζαμί).
  ····■··■·
  ΣτοΟ
  ΑΒΕΔΙΣ
  •Οδβς Άν. Μην»
  Νέαι άφίξεις κσί νέαι πά
  ραλαβαΙ ύψασμάτων τής < ΤΟΧΚ —Τό σημερινόν πρέγραμμα τοϋ ραδιοφωνικοϋ. Ό Ραδιοφωνιχός σταθμός Άθη νων θά εκτελέση σήμερον τό ε¬ ξής πρόγραμμα: "Ωρα 6 μ. μ. μβτεωρολογιχόν δελτίον* χρημ« τιστήριον, 6 15' £ργα δι' ορχή¬ στραν, 7 ή «ωρα τού παιδιοΰ, 7 15' μικρά ορχήστρα τοϋ σταδμοϋ, 7. 45' όμιλία τοΰ παΐδιάτρου κ. Σά· ρονλου περί τής υγιεινής τού 8η- λασμοΰ, $ αυνέχεια τής μικράς όρχήατρας τού σταδμοθ, 8 30' δη· μοτικό τραγοϋίι (συγκρότημα Παπακωνσταντίνου, <5 ρεσιτάλ τραγουδιοΰ υπό τής δίδος Εύθ. Κιτάντη, 9 30' είδησεις, 9+5' 'Ελ- ληνική χορωδία υπό την δ)ναιν τοΰ κ. Γλυκοφρΰδη (άνδρικό τμήμα), 10.15' μικρά όρχήστρα τοΰ σταθμβΰ, 10-45" είδήσεις, 11 συνέχεια τής μικράς ύρχήοτρας τοϋ σταθμοϋ, 11.30" μουσική χο· ροΰ. —Μεταθέαεις. Μετετέθη είς τό Γβωογικόν Σχο λείον Γόρτυνος Μεσσαράς & γεω¬ πόνος κ. Β. Ζάβρας. —θείον χήρυγμα. Αυριον Κυριακον Πην τρέχον¬ τος έν τώ Ί. Ν Αγ. Μηνά καί κατά την θ. λειτουργίαν θέλει κηρΰξει τόν θείον λόγον ό ίεοο κηρυξ τή; Ζωής κ. Αθαν. Φραγ- κόπουλος. Ό αϋτός θά.ομιλήση καί τό άΐτόγευμα έν τώ ίδίω ναφ. —Κατά των άκρίδων. Αί άρμβδιαι περΐφερειαχαί υ¬ πηρεσίαι τοϋ υπουργείον Γεωργί¬ ας έλαβον όδηγίας διά την υπο βολπν στοιχείων σχετικών μέ την πρόβλεψιν εμφανίσεως άκρί δών κατά την προσέχη άνοιξιν, τα άπαατηθησόμενα πρός καταπο λέμησίν των ϋλικά καί τα τυχόν ΰπάρχοντα άποθέματα τοιούτων. Τα ατοιχεΐα ταυτα είνε άπαραίτη τα 'ινα ενεργηθή εγκαίρως ή ά· παιτουμένη προεργαοία καί εΰ ρβθή ετοιυος ή ΰπηρεσία πρός τα χεϊαν λήψιν καί εφαρμογήν των ενδεδειγμένην μετρων πρός α¬ ποτελεσματικήν καταπολέμησιν των άκρίδων. Βασίλειον της Ελλάδος Πρακτικόν Γεωργικόν Σχολβϊον Γόρτυνος Μείσαρά; Κρήτης ΩΡΟΚΗΡΥ&ΙΣ Πλειοδοτικής Δημοπρασίας. Ή Γεωργική Σχολή Μεσσα ράς Κρήτης προκηρυσσει την οια πΛειοοοτικης οημοπρασί- άς πώλησιν 40 άμνών γάλα¬ κτος και 2 χιλιάδων οκάδων σανοΰ τριψυλλίου. Ή δημοπρασια θά λάβη χώ ραν την 18 Δεκεμβριού έ. ε. ημέραν Κυριακήν καί ώραν 11—12 πρωϊνήν είς τα Γρα φεΐα τής Γεωργικής 'Υπηρεσί άς Ηρακλείου συμφώνως πρός τούς δρους οΐτινες εισί κατα τεθειμενοι είς τα Γραφεΐα τής Σχολής ών οί βουλόμενοι ου νανται νά λάβωσι γνώσιν. Ό Διευθυντής τής ^.χολής Γ. Εάβουρας Στό ΒιΡλίοχαρτοπωλεϊον Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ Γ»νί« Άροτστκ. Όλα τα διδακτικά βιβλίσ καί τα σχολικα εΤδη. Ι ϊ ί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Σαββάτου
  10 Δεκεμβριού 1938

  120 Ώρα
  ΕΙΣ ΟΞΥΤΑΤΟΝ Σ
  ΤΩ ΓΑΑΛΟΙΤΑΛΙΚΟΝ
  ΑΙ ΕΚΑΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΖΩΗΡΟΤΑΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλβγραφήματα έκ
  Παρισίων καί Λονδίνου παρουσιάζουν
  την διένεξιν Γαλλίας καί Ιταλίας ώς
  λαμβάνουσαν πλέον, σοβαρωτάτας δια-
  στάσεις.
  Αί έκδηλώσεις είς Τύνιδα εναντίον
  τής Ιταλίας συνεχίζονται ζωηρόταται.
  Έπίσης είς Τριπολίτιδα έλαβον χώραν
  ταραχώδεις έκδηλώσεις των Ίταλών ε¬
  ναντίον τής Γαλλίας, λέγεται δέ ότι έ-
  κακοποιήθησαν υπό των διαδηλωτών
  Γάλλοι ύπήκοοι.
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤ
  &Υ0 ΝΕΑ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚ
  "ΤΥΝΙΣΙΕΝ,, ΚΑΙ "ΚΟΡΣΙΚΑΝΟΝ,,
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τα έκ Πα¬
  ρισίων τηλεγραφήματα ή Γαλλία ώνόμα
  σε δύο νέα αυτής άντιτορπιλλικά «Τυ·
  νισιέν» χαί «Κορσικανόν». Ή όνομα-
  σία αυτή θεωρείται χαρακτηριστική διά
  τάς άντιλήψεις τής Γαλλίας έναντι των
  «ροσφάτων άξιώαεων τής Ιταλίας, των
  άπαιτουσών την έκχώρησιν τής Τύνιδος
  καί τής Κορβικής είς τό φασιατιχόν
  κράτος.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΗΥΞΗΣΕ
  ΤΑΣ ΗΊ2Τ0ΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΙ ΟΠΛΙΣΜΟΝ
  ΚΑΤΑ ΑΥί ΑΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Δεκεμβριού (τού
  άνταποχριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Ρώμης άναιφέρουν ότι ή Ιταλία ηύξη¬
  σε τάς γενικάς πιβτώσεις των έξοπλι-
  σμών.
  Ή αύξησις αυτή ύπολογίζεται μέχρι
  τής στιγμής είς δύο διβεκατομμύρια
  γαλλικών φράγκων.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΣΥΝΕΣΤΗΣΕ
  ΤΕΣΣΑΡΑΣ ΝΕΑΣ ΜίΡΑΡΧΙΛΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Λονδίνου ότι ή Αγγλία ΐδρυσχ τέσσα¬
  ρας νέας μεραρχίας πεζικού επί πλέον
  των προβλεπομένων διά την σύνθεσιν
  τού στρατού της.
  Σημειωτέον ότι αί μεραρχίαι αυται
  θά έξοπλισθούν έν καιρώ άρτίως.
  ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΣΥΝΟΔΟΣ
  81 ΥΡΟΑΕΙΞΗ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΥΗΟΨΗΦΙΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Αύριον (σήμερον)
  ή Ίερά Σύνοδος θά ύποδείξη τούς
  τρείς ύποψηφίους διά τόν άρχιεπισχοπι-
  κόν θρόνον, έκ των οποίων ό Βασιλεύς
  θά έκλέξη τόν νέον αρχιεπίσκοπον Ά
  θηνών.
  ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
  ΕΗΙΣΤΡΕΦΕΙ Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Την προσέχη εβδο-
  μάδα ανεκοινώθη ότι έπιστρέφει είς Ά
  θήνας ή Α. Μ. ό Βασιλεύς.
  •Άμα τή έπιστροφή τού 'Άνακτος
  θά γίνη καί ή όρκωμοσία των νέων υπουρ
  γών Σιδηροδρόμων, Άγορανομίας καί
  Έμπορικής Ναυτιλίας.
  ΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΟΥΝ
  ΕΦΕΤΟΣ ΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—·Τό συμβούλιον τού
  Σ.Έ.Γ. Α..Σ. ενέκρινε αΐτηιιν τού Δή
  μάρχου Ηρακλείου χ. Μην* Γεωργιά
  6ου, όπως οί προσεχείς παγκρήτιοι άγώ
  νες τώνΒενιζελείων τελεβθούν είς Η¬
  ράκλειον.
  Ή Ρωμη διά τό ναλλονερμανικόν.
  Έκδηλώσεις τού Ρίμπεντροπ.
  ΡΩΜΗ9 Δεκεμβριού (ίδ. ύ-
  πηρεσΐα).— Εξεδόθη χθές
  έκ τοϋ διπλωματικοΟ κυβερνη
  τικοΰ γραφεΐου επίσημον άνα
  κοινωθέν είς τό οποίον έκ
  φράζεται ή ίκανοποΐησις των
  ίταλικών κύκλων διά την ά
  ποσαφήνισιν των σχέσεων με
  ταξύ τής Γερμανΐας καί τής
  Γαλλίας.
  Σχετικώς τονΐζεται δτι τό
  γεγονός ουδεμίαν έκπληξιν
  προεκάλεσεν είς τούς ίταλι
  κούς κύκλους διότι ό Ντουτσε
  εΤχε προειδοποιηθή υπό τοθ
  φόν Ρίμπεντροπ, παλαιότερον
  δέ υπό τοΰ Φύρερ καί έπανειλ
  λημένως μάλιστα.
  Είς τό "(διον ανακοινωθέν
  βεβαιοθται δτι ή είδησις τοθ
  ταξιδΐου τοϋ φόν Ρίμπεντροπ
  είς Παρισίους έγινεν ένθουσι
  ωδώς δεκτή είς Ιταλίαν.
  —ΡΩΜΗ 9 Δεκεμβριού (ίδ.
  ύπηρεσία).— Είς Τύνιδα κσΐ
  Κορσικήν ό λαός προέβη είς ι
  όγκώδεις άντιφασιστικάς δι-
  αδηλώσεκ.
  Η ΑΝΑΧίΙΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Δεκεμβριού (ίδ.
  ύπηρεσία).— Χθές άνεχώρη
  σεν έττιστρέφων είς Γερμανί
  αν μετά τής άκολουθίας τού
  ό ύπουργός των Εξωτερικών
  τοΰ Ράϊχ φόν Ρίμπεντροπ
  Ά πό τα γαλλογερμανικά
  σύνορα ό φόν Ρίμπεντροττ. ά |
  πέστειλεν άποχαιρετιστήοια |
  'ηΧεγραφήματα είς τούς κ κ
  Νταλαντιέ καί Μποννέ. Είς τ5
  τηλίγραφήαατα ταυτα έκδηλώ
  νει ό Γερμανάς ύπουργός'
  τος θεραάς ευχαριστίας
  καΐ την ευγνωμοσύνην τού
  διά την ύποδοχήν τής ό
  ποίας έίτυχεν είς Παρισίους
  κσί την Ικανοποίησιν τού διά
  την προσέγγισιν των δύο
  λαών.
  Ε(ς τα τηλεγρσφήματα τοθ
  φόν Ρ,μπεντροπ άττήντησαν ά
  να ονως οί κ.κ. Νταλαντιέ καΐ
  Μποννέ.
  ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Δεκεμβριού
  ύπηρεσία) — Αί εργασίαι τής
  Γαλλικής Βουλής επανελήφθη
  σαν. Ή Βουλή θά συνεχίση,
  τάς συζητήσεις επί των έξω'
  τερικών ζη·ημάτων.
  Αί τιμαί των σταφίδων
  εις την αγοράν τοϋ Λονδίνου.
  Ό Εμπορικάς Ά>νόλουθος
  τής Έλληνικής Πρεσβείας τοθ
  Λονδίνου έκοινοποίησε πρός τό
  Γεωργικόν Έπιμελητήριον τό
  τελευταίον δελτίον σταφιδα-
  γορδς Λονδίνου περιλαμβά
  νόν τάς κάτωθι πληροφορίας
  σχετικώς μέ την κίνησιν των
  σουλτανινών:
  Επί των αύστραλιανών ή
  ζήτησις έμπορεύματος προορι
  ζομένου διά τα παντοπωλεΐσ
  υπήρξεν άκρως άπογοητευπ
  κή κατά την λήξασαν έβ^ο
  μάδα ετελέσθησαν δμως δύο
  πράξεις σοβαραί εύθηνοϋ καρ
  ποϋ καλύπτουσαι ποσότητσ
  300 τόννων περίπου, είς τι¬
  μήν ύπολογιζομένην πέριξ
  των 37)6—38>—κατά στατή*
  ρα Σαυρναϊκαί σουλτανίναι
  δέν ύπάρχουν έν Αγγλία αί
  δέ καθ" οδόν ευρισκόμεναι
  ".κρομερίδες εΤναι πωλημέναι
  ή5η είς τάς ζητηθείσας τιμάς.
  Αί τελευταίαι έκ Σμύρνης
  προσφοραί έαφανΐζουν Μτε
  ρον υψωμόν, των ζητουμένων
  νΟν ώρίων εχόντων ώς εξής:
  Νο 7 πρός 33),—34)6, Νο 8
  πρός 35)6,-36)—, Νο 9 πρός
  36)6—,38)6, Νο 10 πρός 41)—
  42)6 καΐ Νο 11 πρός 43)6
  Είς αντικατάστασιν" τοϋ άνυ
  πάρκτου καρποϋ Σμύρνης
  Νο 11 είς των μεγάλων κα-
  ταναλωτών τοθ Λονδίνου
  προέβη είς την αγοράν 1200
  κιβώτιων περίπου κρητικών
  σουλτανινών καί πελοποννη
  σιακών.
  "Επί των τελευταίων τούτων
  σουλτανινών εγένοντο καΐ
  άλλαι τινές μικροποάξεις κα
  τα την λήξασσν έβδομάδα ή
  τοι: Κρηηκαί Νο 1 πρός 56) — ,
  Νο 2 πρός 53)—καί 54)— καΐ
  έλληνικαί πρός 56)6. Νο 2 καί
  ψιλά πρός 51 )6 είς άνά-
  λωσιν. Τα Γουλά προσφε
  ρόμενα πρός 58)— καί 68)—
  είς άνάλωσιν κινοΰνται δυσκό
  λως.
  ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΑΘΗΣΑΝ
  ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
  ΥΠΟ ΤΩΝ «ΟΙΚΟΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ
  Καθ' α πληροφορούμεθα ετέθη
  είς ισχύν έ νόμος 1481 «περί
  καταργήσεως των Γεωργικών Έ
  πιμελητηρίων χαί αυγχωνεύσεως
  αυτών μετά των ίδρυθέντων «Οί
  κων τοθ Άγρότου», οΐτινες καί
  ύποκατέστησαν αύτά είς δλας αύ
  των τάς άρμοδιότητας καί έπιδιώ
  ξεις. Κατόπιν τούτου αί παλαιά!
  διοικοθσαι έπιτροπαί των Έπιμε-
  λητηρίων διελύθησαν αυτοδικαίως
  καί άντ' »ύτών διωρίσθησαν προ
  σωριναί έπιτροπαί άποτελούμεναι
  έκ τοθ οικείον διευθυντού τοθ Γε
  ωργικοθ Ταμείου ώς Προέδρου,
  ενός άντιπροσώπου τής Άγροτι-
  κης Τραπέζης καΐ τοΰ οίκείου
  έπιτρόπου τής Ε. Σ. Σ Ε. ώς με
  λών. Αί προσωριναΐ αυταί διοι
  κοθσαι έπιτροπαί των «Οΐκων
  τοθ 'λ"(ρ6ταυ7> θά έξασφαλίσουν
  τα έργον των Γεωργικών Έπιμε
  λητηρίων μέχρις έκλογής των ΰ
  πό τοθ ώς άνω νόμου προβλεπομέ
  νων έπταμελών ή ένεαμελών επι
  τροπών. Οί ένδιαφεράμενοι συνε
  πώς δέον νά άπευθύ^ωνται τοΰ
  λοιπού διά πάν ζήτημα, άφο
  ρ&ν την γεωργίαν καί τού; κλά
  δούς αύΐής εις τούς ιδρυθέντα;
  «Οίκους τού Άγρότου» οί όποίοι
  ύποκατέστησαν τα Έπιμελητήρια.
  ΤΑΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ
  ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ
  Συνεδρίασε προχθές ένταθ
  θα ή έπιτροπή των μαθητικών
  συσσιτίων άσχοληθεΐσα μέ τό
  ζήτημα τής λειτουργίας αύ
  των καί έν τή πόλει μας. Ή
  έπιτροπή θά συνέλθρ καί αυ
  ριον την πρωΐαν ττροκειμένου
  νά καθορίση, την ημέραν έ
  νάρξεώς των.
  ΔΩΡΕΑΙ
  Ό Δήμος "Ηρακλείου κατέ
  θεσεν υπέρ τοθ Πανανείου
  Νοσοκομείου δραχ. 5 000 είς
  μνήμην τοθ αποβιώσαντος
  προχθές Ιω. Δρακοντίδη πά
  λαιοϋ ΔημοτικοΟ Συμβούλου.
  —Έπίσης υπό τοϋ κ. Νικο-
  λάου Κεφαλογιάννη δικηνό
  ρου κατετέθησαν ημίν δρ. 500
  υπέρ τοϋ Φιλανθρωπικοΰ Συλ
  λόγου Κυρίων άντΐ στεφάνου
  καί είς μνήμην τοΰ Ιωάννου
  Δρακοντΐδη.
  —Έπίσης οί κ. κ. Στυλ.,
  Γεώργ, καΐ Αδαμ. Κωνσταν·
  τινίδης κατέθηκαν ημίν υπέρ
  τοθ Φιλανθρωπικοΰ Συλλόγου
  Κυρίων (τέως Οικονομικόν
  Συσσίτιον) δρχ. πεντσκοσίας
  500) είς μνήμην τού Ιωάν
  Έμμ. Δρακοντίδη.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
  'Λγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγοράς
  τοθ 'Εμπορικοΰ καί ΒιομηχανικοΟ
  Έττιμελητηρίου αί τιμαί των δια
  φόρων εγχωρίων τΐροιόντων είχο
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίίες:
  Σουλτανίναι α'.
  Ρ'.
  Καραμπ.
  "Ελεμέδες
  »
  ΚοινοΙ
  Ταχτάδες
  γ.
  δ'.
  α'.
  β1.
  σ'.
  β'.
  ΣταφΙδες μαύραι
  "Ελαια. 3-5ο
  ΜουργελαΙου α'
  » Ρ'
  Πυρηνέλαια
  Σάπωνες:
  ΛευκοΙ α'
  17. -18,-
  Ι5.- 16 50
  13. —14
  9.-11.—
  5. - 7.-
  8.-
  7.20
  6.50-
  5.-6.
  2*40
  15.-
  14 —
  17.—
  θΐνοι:
  Αρχανών μίστ.
  Μαλεβυζίου
  Ελαιοιτυρηναι
  ΔΙκταμος ήμ. »
  Σΐτος · 8.—
  Κριθή »
  Βρώμη »
  Βϊκος »
  Μέτοξα
  Κ'ουκούλια
  Χαροΰπια
  21.—
  20.-
  30.— '

  120
  80.—
  5.50
  5 30
  5.—
  550.-
  130 —
  2.20
  Ο ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
  ΤΟΥ.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
  Παρά τού ύπουργείου 'Εσω
  τερικών εκοινοποιήθη πρός δ
  λας τάς ύπ' αύτό υπηρεσίας
  έγκύκλιος διά τής οποίας συ
  νισταται δπως προβοϋν αυται
  είς κατάρτισιν τοΰ προϋπολο
  γισμοθ έσόδων καΐ έξόδων
  τής άρμοδιότητός των διά τό οί
  κονομικόν ετο< 1939—1940. Οί προϋπολογισμοί ούτοι δέον νά παραδοθοθν τό βρα δύτερον μέχρι τής 20ής Δεκεμ βρίου είς την άρμοδίαν ύπη ρεσΐαν τοΰ ύπουργείου, προ κειμένου νά συνταχθή ό συ νολικός προϋπολογισμός τοϋ Ύπουργείου καί υποβληθή είς τό Υπουργείον Οικονομικόν διά την σύνταξιν τοϋ γενικοθ προϋπολογισμόν ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ Συνελήφθησαν καί παρεπέμ- φθησαν είς την Εισαγγελίαν Ρεθύμνης κατηγορούμενοι δι* άπρομελέτητα τραύματα οί Έμμ, Γερογιαννάκης, Έμμ. Μουλαζιμάκης, Άντ. Μαραγ¬ κουδάκης καί Χαρ. Μυριοκεφα λιτάκης άπαντες έκ τοϋ χω¬ ρίου Άδελε. ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ Ο ΛΗΜΑΡΧΟΣ^ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Σήμερον την πρωΐαν ανα¬ χωρεί διά Χανιά προκειμένου νά συνεργασθή μετά τοθ ύ- πουργοϋ Γεν. ΔιοικητοΟ Κρή¬ της κ. Μπότη Σφακιανάκη έ πί των τρεχούσης φύσεως δή μοτικών ζητημάτων ό Δήμαρ- χος "Ηρακλείου κ. Μήνας Γε¬ ωργιάδης. ΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δι' έγκυκλίου τού τό υπουρ γεΐον των Έσωτερικών πρός τούς Νομάρχας συνιστά δ πως άποποιοθνται οδτοι την έγκρισιν χορηγήσεως βοηθη μάτων είς δημοτικούς· καί κοι- νοτικούς ύπαλλήλους επί ταίς επικειμένας έορταΐς. ΤΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ Εκλήθη χθές τό άπόγευμα είς συνεδρίασιν ή διοικοϋσα έπιτροπή των φιλανθρωπικών ίδρυμάτων Άνδρέου καί Μα ρίας ΚαλοκαιρινοΟ άσχολη¬ θεΐσα μέ διάφορα ζητήματα τής άρμοδιότητός της. ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΑ Κατ' αρμοδίας πληροφορί¬ ας τό 8ν έκ των καθελκυσθέν των υπό των αγγλικών ναυπη γείων Γιάρροω έλλην κων άντιτορπιλλικών «Βασίλισ- σα "Ολγα» θ' άποπλεΰστν, δι* Έλλάδα μετά δίμηνον. ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΛΑ5ΗΘΗΙΟΥ Κατά την προχθεσινήν συν εργασίαν τοϋ Γεν. ΔιοικητοΟ Κρήτης κ. Σφακιανάκη ζκαί τοΰ μεταβάντος είς Χανιά Νο μάρχου Λασηθίου κ. Παπαδη μητρίου ενεκρίθη ή διάθεσις έκ τής Γεν. Διοικήσεως δρχ. 10.000 διά την πρόχειρον επι σκευήν τής καταστραφείσης κατά την προχθεσινήν πλημμΰ ραν γεφύρας τοϋ ΚαλοΟ Χωρί ου. Έπίσης ενεκρίθη ή έγκρι σις τοϋ σχεδίου τοΰ Έφεδρι κου Μεγάρου. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΑ Σήμερον πρόκειται νά συνε- δριάσπ τό Εποπτικόν Συμβού λιον Στοιχειώδους έκπαιδεύσε ως "Ηρακλείου Τό Συμβούλιον θ' άσχοληθή μέ τό ζήτημα τής πσροχής βοηθημάτων λόγφ εύδοκίμου υπηρεσίας είς διδα- σκά λους. 313 Πρωϊνή Ο ΑΙ. ΧΙΤΛΕΡΙΛ ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΖΗΤΗΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΪ II ΙΟ Η ΙΥΝίΡΙΕΙΙΙ Ι ΟΑΟΜΕΑΕΙΑ 1ΗΣ ΓίΡΜΙΗΙΚΗΣ ΒΟΥΑΗΣ ΑΘΙΙΝ ΑΙ 9 Δεκεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Ά/γέλλεται έ* Β«- ρολίνου ότι ό Χίτλερ προτίθεται νά έ- πικυρώση διά τοΰ Ράϊχσταγ την υπο¬ γραφείσαν δήλωσιν φιλίας Γερμανίας καί Γαλλίας. Ό Χίτλερ θά θέση ταυτοχρόνως ένώ πιον τής όλομελείας τού Ράϊχσταγ ζή¬ τημα έπιστροφής είς την Γερμανίαν των άποικιών τάς οποίας αυτή κατεΐχε πρό τού παγκοσμίου πολέμου. ΤΟ ΡΑΤΧΘΑ ΑΞΙΩΣΗ ΤΗΝ ΑΥΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΤΗΣ ΡΠΣΣΙΚΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 9 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτού μας).— Συμφώνως πρός τα έκ Βερολίνου, μέσω ξένης πηγής, τηλεγραφήματα, ό Χίτλερ θά διατυπώ¬ ση ενώπιον τού Ράϊχσταγ καί αξίωσιν τής Γβρμανίας περί πλήρους αύτοδια- θέσεως τής Ρωσσικής Ούκρανίας. Ο ΓΕΡΜΛΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Δεκεμβριού (τού άν¬ ταποκριτού μας).—Κατά τα έκ Βερο λίνου τελευταία τηλεγραφήματα ό γερ- μανικός τύπος συνεχίζει την άΐρθρογρα- φίαν τού υπέρ τής Ιταλίας εν σχέαεε μέ τάς αξιώσεις αυτής άπέναντι τής Τύ· νιδος καί Κορσικής. ΕΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ ΕΠΙΟΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 9 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτού μας).—Κατά τα έξ Ί- σπανίας τηλεγρνφήματα θεωρείται έκεί ώς ζήτημα ημερών ή εκδήλωσις γενικής έπιθέσεως άπό μέρους τού στρατού τού Φράνκο εναντίον των κυβερνητικήν. ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΟΕΡΙΗΤΕΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Δεκεμβριού (τού άν ταποκριτού μας).—Υπό τής κυβερνή¬ σεως απεφασίσθη ή "ίδρυσις έλληνικού περιπτέρου είς την έκθεσιν τής Νέας Υόρκης. ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙ Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ίΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 9 Δεκεμβριού (τοΰ άν- ταποκριτού μας).—Έξ Αθηνών ανε¬ χώρησε σήμερον δι* "Αγκυραν ό Τοΰρκος έπιτιλάρχης κ. Φεβζή Τσακ- μάκ προπεμφθείς Θερμώς υπό των επι¬ σήμων. Ο ΙΤΑΛΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΦΟΔΡΑΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Α)βρίου (τοΰ άντα- ποκριτού μας). —Κατά τάς έκ Παρισί¬ ων πληροφορίας ό ίταλικός τύπος αυ- νεχίζει σφοδράν πολεμικήν εναντίον τής Γαλλίας. Αί ίτα>ικαί έφημερίδ&ς έπιμένουν
  ότι αί διαδηλώσ*ις εναντίον τής Ίτ*λί·
  άς είς την Τύνιδα, σκηνοθετοΰνται υπό
  των ίταλικών άρχών.
  ΤΠΑΜΕΙΟΝ ΙΕΡΑΠΕΤγΤΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Δ)βρίου (τού άντα-
  πονιριτού μας).—Έξ αρμοδίας «ηγής
  έπεβεβαιώθη ή έπανίδρυσις τού καταρ·
  γηθέντος πρό έτών Δημοσίου Ταμείον
  Ιεραπέτρας.