96649

Αριθμός τεύχους

5038

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

11/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  υ£
  ίου (τοθ άν
  τα ε'χ Βερο
  ρφή ό γιρ·
  ϊ« τ^ν άρθρονρ».
  1ίας εν βχέβιι
  Ιί
  14*τά τα ί,,Ί"
  >« Οβωρεϊτ»"»"
  ΕΒΙΤί*
  Λ Αθηνών * ,
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΛ
  ΟΚ>ίΙ ΜΙΝΩΤΛΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥ8ΥΜ0Σ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  ΑΙγύπτοΐ)
  έΐηαια ίίραι Β
  Ιξάμηνος 1
  Άμεριχής
  έτησία 8ολ. 15
  ίζάμηνος » 8
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  11
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5038
  ΤΑ
  ΤΙΗ 1Ι11ΕΙΗΙΝ
  ΖΙΤΗΜΑΤΑ
  ΚΙ! ΕΙΙΓΙΕΑΜΑΙΙΙΗ
  Ά πό των στηλών των ά-
  θηναϊκών εφημερίδων ήρχι
  σβν ή συζήτησις επί των
  θεμάτων τού συγκαλουμένον
  έντός των ημερών Πανελλη
  νίου Βιοτεχνικοϋ Συνεδρίου.
  Κυριώτερα δέ των θεμάτων
  αυτών ε ναι δύβ: Ή ύπαρ¬
  ξις ή όχι κορεσμοϋ έπαγγέλ
  ματος καί ή λήψις άναλό
  γων μέτρων. Καί ή ένίσχυ
  σις τής βιβτεχνικής πίστε¬
  ως διά τής Ιδρύσεως είδικής
  έπαγγελματικής καί βιοτε-
  χνικής Τραπέζης.
  Τα ζητήματα αύτά, μδς ά
  πησχόλησαν καί άλλοτε.
  Καί πρό μηνών ότε συνήλ¬
  θε τό διεθνές έπαγγελματοβι
  ©τεχνικόν συνέδριον τής
  Στοκχόλμης καί πρό ημερών
  ότε ανηγγέλθη ή σύγκλησις
  τοΰ Πανελληνίου Βιοτεχνι-
  κοΰ συνεδρίου. Καί άνεπτύ-
  ξαμεν τάς έπ' αυτών άντιλη
  ψεις μας. Λόγω 2μως τής
  σοβαρότητός των, νομίζομεν
  ότι δέν είναι οΰτε περιττόν
  οΰτε άσκοπον νά έπανέλθω·
  Οί Βιοτέχναι όπως καί οί
  επαγγελματιαι, είναι άναμ
  φισβήτητον ότι έδοκιμάσθη·
  σαν περισσότερον άπό κάθε
  άλλην τάξιν τα μεταπολεμι
  κά ετη καί Ιδία τα έπακο-
  λουθήσαντα την εκρηξιν τής
  παγκοσμίου οίκονομιχής κρί¬
  σεως κατά τό 1929. Ό πλη-
  θωρισμός των έπαγγελμάτων,
  ή άλματώδης ανάπτυξις της
  βιομηχανίας καί έ συναγω-
  νιομβς τόν οποίον ήσκηαεν,
  ή έλλειψις πιστωτικής πολττι
  κης, ή άδιαφορία τοΰ κρά-
  τους διά την τύχην των τα-
  ξεων αυτών πού απετέλουν
  καί άποτελοϋν τό στήριγμα,
  την σπονδυλικήν στήλην τοΰ
  κοινωνικον όργανισμοΰ καί
  πλείστα βσα άλλα αΐτια, συ
  νετέλεααν είς τό νά καταστή
  δεινή πράγματι ή θέσις των
  βιοτεχνών καί έπαγγελματι
  ών.
  Οί άνθρωποι αύτοι ύπήρ
  ξ«ν τα θύματα των κοινωνι
  κων συγκρούσεων καί των
  άναταραχών, τής πολιτικής
  ασταθείας καί των οΐκονομι
  κων άναστατώσεων. Καί άλ
  λοι μέν κατεστράφηβαν πλη
  ρως ©ίκβνομικώς άλλοι δέ
  περιήλθον είς τοιαύτην κα
  τάστασιν ώίτε ν' άντιμετω
  πΐζουν μετά δέους :^τ6 μίλ-
  λον.
  Εύ.υχώς ή σημερινή κυ
  βέρνησις αντελήφθη είς ποί
  αν κρίσιμον θέσιν είχον
  περιέλθει οί ακούραστοι κ*ΐ
  ήρωΐκοί όσον κοιί φιλήαιχοι
  καΐ παρκγωγικοί αύτοι άν
  θρωηοι. Καί απεφάσισε νά
  τους προστατεύση καί νά
  τού; ενισχύση. "Εκδήλωσις δέ
  της Αποφάσεως αυτής ύπήρ
  ξεν ή ίδρυσις τοΰ ταμεΐου
  συντάξεως έπαγγελματιών
  καί βιοτεχνων, ή έκδοσις
  τοΰ νόμου περί κατοχυρώοε
  ως των έπαγγελμάτων κ«Ί
  τα διάφοραι άλλα νομοθετή
  ματ«. Καί δέν ύπάρχει άμ
  φιβολία ότι το κυβερνητικόν
  ενδιαφέρον θά έχδηλωθξ»
  καί είς τ ό μέλλο ν έναργέ
  στερον καί ότι θά όλοκλη-
  ρωθοΰν τα μέτρα προστασί
  άς καί ένισχύοεως των έ
  παγγελματιών καί βιοτε-
  χνών. Ζητήματα ομως, ο
  πως είναι ή κήρυξις τού βιο
  τεχνικ&ϋ έπαγγέλματος κε
  κορεσμένου καί ή ίδρυσις
  Τραπέζης έπαγγελματικής
  καί βιοτεχνικης πίστεως,
  δέν είναι δυνατόν νά λυ
  θοΰν άπό τής μιίς ημέρας
  είς την άλλην. Χρειάζοντοιι
  μελέτην έμπεριστατωμένην
  διά νά μή γίνουν λάθη κ«ί
  διά ν' άποφευχθοΰν άπίφά
  σεις έπιζήμιαι. Ιδιαιτέρως
  τό ζήτημα τοθ κορεσμοΰ.
  Διοτιοσα έπιχειρήματα ύΐτάρ
  χούν υπέρ, άλλα τόβα ύπάρ
  χούν καί κατ'/. Άλλά καί τό
  ζήτημα τής Τραπέζης είναι
  έπίοης σοβαρόν. Διότι ύπάρ
  χει μέν τό πρότυπον τοΰ
  Μετοχικοϋ Ταμείου Στρα
  τοΰ, άλλά δέν ειμπορεί βέ
  βαια νά γίνη πιστή άντι
  γράφη.
  Πάντως το Βιοτεχνικόν
  Συνέδριον θά μελετήση δλα
  αύτά τα ζητήματα. 'Η κυ¬
  βέρνησις θά παρακολουθήση
  τάς εργασίας τού Συνεδρίου.
  Καί ασφαλώς θά ευρεθούν
  αί καλυτεραι λύσεις ώστε ή
  προστασία των έπαγγελματο·
  βιοτεχνών νά είναι πλήρηξ,
  ταχεΐα καί άποτελεσματική.
  'Ενας Ίβράρχης
  Ή τριακονταετία τού.
  Μην πήτε δτι δέν ύπάρχει
  τύχη. Σδς διαψεύδει ή ζωή
  καί ή ίστορΐα. Καί ύπάρχουν
  τόποι πού είναι 'πραγματικά
  εύνοούμενοι τής τύχης. Ιδού
  ή Μυτιλήνη! φυλλομετροθμε
  τό λεύκωμα τής τριακονταετη
  ρΐδος τοθ Μητροπολίτου της
  Ίακώβου, πού εΐχε την καλω
  σύνη νά μδς στείλη δ συμπο·
  λΐτης νομάρχης Λέσβου κ.
  Αγ. Κοζύρης. Κι' άποκαλυ
  πτεται στά μάτια μας ε"να τε-
  ράστιο έ"ργο.
  Τύχη άγαθή! Καί στήν άγο
  νη καί ύλιστικήν έποχή μας,
  πού 8λοι φροντίζουν γιά τόν
  έαυτούλη των καί τα συμφέ
  ροντά των τα άτομικά, ή Λε·
  σβος, τό ώραίο νησί τοθ πνεύ-
  ματος καί των τεχνών, τής ι-
  στορΐας καί των θρύλων,ηυ-
  νοήθη άπό τούς θεούς. Καί ά-
  πέκτησεν Ίεράρχην, τόν άπό
  ΔυρραχΙου Ίάκωβον.Ένα άλη
  θινά ανώτερον πνευματικόν
  αρχηγόν. Ένα πραγματικόν
  έκπρόσωπον τοθ ΘεοΟ έν τ%
  γή. Δέκα τρία χρόνια ποιμσν-
  τορβύει είς την Λέσβον. Καί
  Ιχει έπαελέσει είς τό διάστη
  μα οϋτό τόσα δσα δέν έπετε-
  λέσθησαν είς άλλους τόπους
  Ο' ολόκληρον έκατονταετηρΐ
  δα. Ό Μητρόπολις Ιάκω-
  ^ος, συνεχΐζει ψ δΡασιν πο£>
  ήρχισεν ώς βοηθός έπισκόπου
  έν Σμύρνη, κατά τό 1908, καί
  έπεξέτεινε κατόπιν είς τό Δυρ
  ράχιον καί την Κορυτσά μέχρι
  τού 1925 πού εξελέγη διά τόν
  θρόνον τής Μυτιλήνης. Τριάν
  τα χρόνια είς την δισκονίαν
  τοθ ΘεοΟ καί είς την ύπηρεσΐ
  αν των άνθρώπων. Τα περισ
  σότερα ώς ίεράρχης άλυτρώ
  των περιφερειών. Καί τα τρι
  άντα χρόνια δέν άπεμακρύν-
  θη ουδέ λεπτόν άπό την γραμ
  μην πού εχάραξεν. Άφοσιω
  μένος είς τόν θεόν, άπέβλεψε
  πάντοτε πρόςτοΰς άνθρώπους.
  'Ελησμόνησεν εαυτόν. Άπεχω
  ρίσθη τό ατομικόν συμφέρον.
  Καί άφιερώθη έξ ολοκλήρου
  είς τό έργον τής παραμυθί-
  άς των πασχόντων καί τής όρ
  γανώσεως τής εύποιΐας· Δέν
  είμπορεΐς νά πιστεύης είς τόν
  Θεόν εάν δέν άγαπήσης βα-
  θειά τούς άνθρώπους καί άν
  δέν άφιερωθής είς αυτήν την
  αγάπην, είς την εξυπηρέτησιν
  τοθ πάσχοντος άδελφοθ σου.
  Αύτό υπήρξε πάντοτε τό δόγ-
  μα τοθ διαπρεποθς Ίεράρ
  χου κ. Ίακώβου.
  Ό διά λόγων Ίησουϊτισμός
  γνώρισμα άλλων, πολλών, ύ
  πήρξβ παντάπασι ξένος πρός
  αυτόν. Π' αύτό καί ανεδείχθη
  σΐύλος τής θρησκείας καί ά
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  Ο ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοθ Άγγλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ
  19ο ν
  'Η άντίθεαις μεταξΰ Έμβέρ χαΙ
  Κεμάλ είχε φθάαει είς σημείον έ
  "Ίητος. Ό Μουσταφά Κεμάλ ήτο
  πεπεισμένος δτι υπεστήριζε την
  θήν άποψιν. Μέ τό ίδιον πεΐσμα
  δ Έμβέρ έπέμενεν είς τάς άπίψεις
  τού, θεωρών αύτάς ώ; τάς μονάς
  όρθάς. Καί δμως ή κοινή γνώμη
  δλονέν διετίθετο δυσμενέστερον
  πρός αυτόν κα! τούς Γερμανούς.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ ήταν ή?η Ι
  νας άνώτερο; άξιωμοιτικός, πού
  εχαιρε μεγάλης φήμης Εάν δ Έμ
  βερ ελάμβανε την στιγμήν εκείνην
  πειθαρχικά μέτρα κ-*τχ τοθ Κε
  μ"·*λ, δστις είχεν αρνηθή νά ύπηρε
  τήση υπό τα; διαταγάς ενός Γερ
  μανοθ, έκτελών σχέδια τα δποΐχ
  είχαν καταστρώαει οί Γερμανοί καί
  τα δποία »ύ:ό; δέν ενέκρινεν, δ
  Έμβέρ θά εκινδύνευε νά προκαλέ
  ση λαϊκήν εξέγερσιν καί νά κατα
  σΐήση τόν Κεμάλ εθνικόν ήρωα
  Δι' ολίγον καιρόν δ Μουσταφά
  γαπήθηκε μέ φανατισμόν καί
  πίστι άπό τό ποίμνιόν τού.
  Δέν έχουν δμως θέσι τα λό
  για δπου όμιλοθν τα έ'ργα
  Καί τα Ιργα ύμνοθν την δρά-
  σι τοθ Μητροπολίτου Ίακώ
  βου. Βλέπομε τίς είκόνες τοθ
  λευκώματος. Είς τό Δυρράχιο
  άνεκαίνισε τελείως τα τής έκ
  κλησίας. Παρέλαβε Ινα κατε
  ρειπωμένον οίκημα καί εαν
  έρειπωμένο ναό. Καί τταρέδω
  σεν Μνα λσμπρό μητροπολιτι
  κό μέναρο καί μΙαγ^.ΐ**γ< πρέπη έκκλησίά. Καί στήν Μυ τιλήνην; "Ενα όλόκληρο τό μονάποτελοθν οί είκόνες μονά χά των έργων τού. Άφήνομε τούς ναούς πού άνήγειρεν ή άνεκαίνισε. Καί βλέπομε τα ίίργα φιλανθρω· πίας κοί προόδου. Τεραστία νοσοκομεΐα, ποϋ άποτελοθν την τελευταία λέξι τής θερα- πευτικής καί τής άρχιτεκτονι- κής. Σανατόρια σύγχρονα τε λείως,σέ πευκόφυτες περιοχές. Φιλανθρωπικά καταστήματα μέ πολυιατρεΐα γιά τούς α¬ πόρους καί τούς πτωχούς. Ε¬ θνικόν παιδικόν σταθμόν. Έ να άληθινό θαθμα, μιά πραγ ματική εκδήλωσις πολιτισμοΟ "Ενα ύπέροχο κτίριο πού άνε- γείρεται τώρα γιά νά στεγά ση τό Όρφανοτροφεΐο. Καί άλλο περίφημο έπίσης κτίριο ποΰ άνεγείρεται γιά νά χρη σιμεύσπ ώς άσυλο των γηρα- τειών. Καί έκ παραλλήλου, σχολαί άπόρων παιοιών, παιδικοί κή- ποι καί πλείστα άλλα Ιδρύμα τα. Καί άκόμη προσκοπεΐα, παιδικές έξοχές. "Επειτα, μέ- ριμνα γιά την γεωργίαν. Πρό- τυττοςθαυμασίαγεωργικήσχολή γιά την έπιστημονική κατάρτι σι των άγροτοπαίδων. Καί φυσικά, πραγματική μέριμνα καί στοργή καί γιά τα γράμ- ματα. Πρώτα νά τιμηθοθν τα μεγάλα τέκνα τής Λέσβου1 μέ μνημεΐα καί προτομές" ό Βερ ναδάκης καί οί άλλοι. Νά ί· δρυθοθν μουσεΐα πού ύψώνον ται μνημεΐα άθάνατα προό¬ δου καί πολιτισμοΟ. Ν' άνε· γερθοθν μασωλεΐα είς τούς μαρτυρήσαντας άγΐους, μετα- ξύ των όττοίων καί ό έκ Κρή της άγιος Ανδρέας ό ύμνω- 6ός. Καί ϋστερα νά γίνουν καί δλα δσα ύπολείπονται ά- κόμσ. Καί δλα αύτά μέ την πρωτοβουλΐα καί την έ'μπνευ- σι καί την παρότρυνσι τοθ μητροπολίτου Ίακώβου. Τοθ Ιεράρχου πού άφιερώνει δλες τίς ώρές τού, δλες τίς δυνά¬ μεις τού, δλα τα άνεξάντλη τα ψυχικά καί πνευματικά ά- ποθέματά τού είς εργα εϋποι ΐας καί πολιτισμοΟ. Κλείνομε τό λεύκωμα. Κσί σκεφτόμαστε πόσο άκλόνητο θά ήταν τό θρησκευτικό συ ναίσθημα, πόσο θά εΐχε νά ωφεληθή ή όρθοδοξία, άν ύ πήρχαν παντοθ ίεράρχαι ώ σάν τόν Μυτιλήνης Ίάκωβον εμάλ Ιζησεν είς την Κωνσταντι Κ, νούπολιν μοιζί μέ την μητέρα καί την άδελφήν τού είς τό δπ' αριθ. Ϊ4> άκίνητον τής δδοθ Άκαρετλέρ
  είς Μπεσικτάς, τό προάστειον ε¬
  πάνω είς τούς λόφυυς δπισθεντής
  πόλεως, άλλ' δπως καί άλλοτε,
  εύρισκε την οικογενειακήν ζωήν
  άφόρητον. "Οπως είς την θεσσα
  λονίκην, οί άναπόφευκτοι περιορι-
  ^μοί τόν έξηρέθιζαν καί τόν παρ
  ώργιζΐίν. Έσυχαίνετο νά ϊχη δλη
  την ώρα τριγύρω τού γυναίκας αί
  «οποίαι τΟν έσκότιζαν μέ τό νά
  ίνδιαφέρωνται δι' αυτόν, νά συμ
  βουλεύουν, νά έπικρίνουν, νά φλυα
  ροθν, νά έννοοθν—άπό ενδιαφέρον
  χαΐ αγάπην βεβαία —νά τοθ δί¬
  δουν την γνώμην των. Τίς γυναΤ
  κάς τάς ήρχετο μόνον δι' ώρι
  ^μένας άναποφεύκταυς αχέσεις,
  ίχι ώς μονίμους συντρίφους. Είς
  ϊλα καί είς την τελευταίαν άκόμη
  λεπτομέρειαν τοθ βίαυ τού, έννοοθ
  σέ νάαίίθάνεται τόν εαυτόν τού τε
  λιίω; άδέσμευτον καί ελεύθερον.
  Ένοικίασεν ίνα δωμάτιον είς τό
  ξΐνοδοχεΐον «Πέρα Παλάς», τό ό
  π»ϊον είχε θέαν πρός τόν Κερά
  τιιον κόλπον καί την Σταμπούλ.
  ΈκεΙ έζοθσεν άπομεμονωμένος
  «αί Ιπιφυλακτικός. Άλλ' ϊπως
  πάντοτε, οσάκις τοθ παρείχετο ή
  «ΰκαιρία, δέν παρέλειπε νά κατη
  γορ·ζ καί νχ καταγγέλλη άπροκαλύ
  π ιω; καί δημοσία τόν Έμβέρ καί
  την χηδεμονίαν των Γερμανών. Σι
  γά σ:γά έφ' ίίσον ηΰξανεν ή άντι
  κίθεια διά τόν πόλεμον καί τούς
  .Γερμχνοΰς, μερικοί άξιωματικοί
  ϊ ;*αί πολιτιχοίπου άντετίθεντο πρός
  τϊν5*'6μ6έρ1 ήρχισαν νά αυνασπί
  ζωνται περί τόν Μουσταφά Κε
  μάλ. Παραμένων είς την Κωνσταν
  τινούπολιν καί μάλιστα άνεπασχί
  λητος, δ Κεμάλ ήταν διά τόν Έμ
  βερ Ινας κίνδυ/ος. Είς τάς αρχάς
  τής ανοίξεως τοθ, 1918 άπεφασϊ
  σθτ) μία έπίσημος επίσκεψις τού
  Τούρκου διαδόχου πρίγκηπος Βα
  χεντίν, είς Γερμανίαν. Ό Έμβέρ
  δ δποΤος ήταν άνεξάντλητος είς
  την έπινόησιν καί εκμετάλλευσιν
  εύκαιριών, δι» ν' άπομαχρύνη τόν
  Μουσταφά Κεμάλ, τόν περιέλαβε
  μεταξύ των μελών τής πριγκηπι
  κης αποστόλη;. Άφ' ένό; θά τόν
  έξεφορτώνετο κατ' αυτόν τόν τρό
  πον άπό την Κωνσταντινούπολιν
  καί άφ' ετέρου 6πήρχεν ελπίς,
  βλέπιον άπό κοντά τόν γερμανικόν
  μηχανισμόν νά πεισθ'ζ δ Κεμάλ
  δτι είς τό τέλος ή Γερμανία δέν
  μποροθσε παρά νά νικήση.Έπειδή
  δέν εΐχε τί δλλο νά κάμη δ Κε
  μάλ, έδέχθηνά συνοδεύση τόν διά
  δοχον.
  Β Α ΧΕ ΝΤΙΝ
  Ό φοβισμένας άνθρωπο;.
  Επί τρείς μήνας είχε παραμεί
  νει άνεργος. 'Η τεμπελιά, είς την
  οποίαν είχε καταδικασθή*, ήταν
  δι' αυτόν, άνθρωπον τής δράσεώς,
  μαρτύριον. Δέν ϊβλεπε πρός τό πά
  ρόν πώς μποροΰσε νά μεταβληθή
  ή κατάστασις. Ή Κωνσταντινούπο
  λις, δπως πάντοτε ήτο φωλεά ρα·
  διουργιών, μηχανορραφιών, σκευ
  ωριών, συνωμοσιών, άλλ' ήρωες
  δλων αυτών ήσαν δευτέρα; σειράς
  άνθρωποι, εντελώς άσήμαντοι. Ό
  Κεμάλ τού; ήξευρε χαλά. Ό Έμ
  βερ, άπόλυτος κύριος τοθ πυροβο
  λικοθ ποΰ υπήρχε μέσα είς την
  πρωτεύουσαν, ήταν κύριος τής
  καταστάσεως. Ό Κεμάλ δέν ηυτα
  πατάτο. Καί έφ' δσον δέν μποροθ
  σε νά κάμη τίποτε καλλίτερον, εθ
  ρισχεν ενδιαφέρον νά ίδη' άπό χον
  τα τό γερμανικόν μέτωπον καί νά
  έλθη είς επαφήν μέ τό γερμανικόν
  γενικόν επιτελείον.
  Είς τάς αρχάς μετενδησε διά
  την απόφασιν τού. Δύο ημέρας
  πρό τής αναχωρήσεως των μελών
  τής άποστολής, δ Μουσταφά Κε
  μάλ παρουσιάσθη, έκτελών τού;
  τύπους, είς τόν διάδοχον πρίγκηπα
  Βαχεντίν είς τό άνάκτορόν τού.Έ
  κάθητο επάνω είς Ινα χάθε άλλο
  παρά άναπαυτικόν κάθισμα, μέσα
  είς ίνα δωμάτιον, είς τού; τοίχου;
  τοθ δποίου ήσαν καρφωμένοι περ
  σιχοί τάπητες χά! Ιπερίμενε, ένώ
  τριγύρω Γτου ίπηγαινοήρχοντο μέ
  τάς επισήμου; στολάς των οί αύ
  λικοί συνεννοούμενοι ψιθυριστά.
  Είς τό δωμάτιον εισήλθεν έ Βχ
  χεντίν Ήταν ίνα; ϋψηλός άνδρας
  μέ μακρά λαιμό καί αδύνατον πρό
  σωπον ντυμένος μέ άπλοθν πίωϊ
  νόν ίνδυμα, τόσον φαρδύ γιά τό
  σώμά τού, ώστε έμοιαζε μέ τό φί
  ρεμα ενός άλλου! Ό διάδοχος έκά
  θισεείς Ινα χαμηλό ντιβάνι ντυμέ
  νο μέϊτλάζι καί άφοθ έδέχθηκε τα
  «σαλαάμ», τούς χαιρετισμούς των
  αΰλιχών τού, ίκλεισε τα μάτια
  τού άποχαυνωμένος. Δύ? φοράς
  τα ήνοιξε καί τάς δύο φοράς μέ
  μεγάλην προσπάθειαν είπε κάτι
  τό εντελώς ασήμαντον, καί τα ξα
  νάκλεισε. Ό Μουσταφά Κεμάλ
  αυνεπέρανεν ϊτι δ πρίγκηψ δέν
  άπεΐχε καί πολύ τής τελεία; άπο
  βλακώσεως. Είς τόν σταθμόν, την
  ημέραν τής αναχωρήσεως, δ διάδο
  χος κατέφθασε μέ πολιτικήν ένδυ
  μαοίαν χαί έχαιρέτιαε τους φρου
  ροΰς πού παρουσίαζαν 8πλα φίρων
  τα δύο χίρια τού είς τό μέτωπον
  δπως χαιρετίθν οί ΆνατολΤται.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ πρό τοθ θεά
  ματος έκείνου έξηγέρθη' μέσα τού
  είχεν εξεγέρθη δ στρατιώτης. Δι
  εμαρτυρήθη πρός τόν τελετάρχην,
  άλλ' ή απάντησις πού Ιλαβϊ ή:αν
  νά μην άναμιγνύεται είς δ,τι δέν
  τόν ένδιέφερε. Έθεώρησεν δτι είς
  την αποστολήν δέν τοθ είχεν δρι
  αθή θέσις άνταποκρινομένη πρός
  τόν βαθμόν τού χαί έκαμε τάς
  παραστάσεις τού. Άλλ' ουτε είς
  την νέαν τού αυτήν· ΠΏβΌνόΡΦ^ν
  απεδόθη καμμιά σημασία. Ίοό Ι
  διδαν εί; τα νεΰρα οί αύλνκο!
  μέ τού; τρόπους των καί την συμ
  περιφοράν των: Έμπρός είς τους
  άνωτέρου; των έλύγιζαν την σΐτον
  δυλιχήν στήλην των. Έμπρός είς
  τούς κατωτέρους των ήσαν προκλη
  τικοί καί αύθάδεις.
  (συνεχίζεται)
  Ή πόλις.
  Χθές ανεχώρησε διά Χανιά
  "ίνα συνεργασθή μετά τοθ έ-
  πανελθόντος ύπουργοθ Γενι
  κου Διοικητοΰ κ. Σφακιανάκη
  καί τοθ νομάρχου κ. Μαρκέλ
  λου, διά ζητήματα τής πόλε
  ως, ό Δήμαρχος κ. Μηνάς
  Γεωργιάδης. Καί γεννάται εψ
  λόγως ή ελπίς δτι ή συνεργα-
  σία αυτή θ' αποτελέση σταθ
  μόν καί άπαρχήν νέας άναδη
  μιουργικής περιόδου διά την
  πόλιν. Τό ενδιαφέρον των κ.
  κ. Σφακιανάκη καί Μαρκέλ·
  λου υπέρ τής πόλεώς μας καί
  ή παρουσία τοθ κ. Γεωργιάδη
  είς την Δημαρχίαν άποτελοθν
  άρκετήν περί τούτου έγγύη
  σιν. Πρέπει άλλωστε νά όμο
  λογηθή δτι κατά τα τε¬
  λευταία Ιτη έ'πνευσε νέος ά
  νεμος καί εδόθη νέος ρυθμός
  προόδου καί έκπολιτιστικί)ς
  εξελίξεως είς την πόλιν μας
  χάρις είς τούς άρχοντος της.
  τας τής μεθορΐου. Πρόκειται
  περί χριστιανικαί) καί έθνικοθ
  συγχρόνως καθήκοντος.
  ***
  Τό Σανατόριον.
  Σχετικώς μέ τό σανατόριον
  Ιερουσαλήμ, διά τό οποίον έ
  γράψαμεν καί προχθές πληρο
  φορούμεθα τα εξής: Τό ιότΐάρ
  χον κτίριον θά διαρρυθμισθί),
  θά προσαρμοσθή πρός τάς
  συγχρόνους άντιλήψεις τής
  θ^ρατιευτικής καί θά όλοκλη
  ρωθη. 'ΕτγΙ πλέον θά προστε
  θή νέα μεγάλη πτέρυξ ήτις
  καί θ' άνεγερθή σΰμφωνα
  πρός τούς κανόνας τής νο
  σοκομειακής άρχιτεκτονικής.
  Τό δλον κτΐριον θά περιλαμ
  βάνη 150—170 κλΐνας άσθε
  νων θά έχη δέ καί πλήρεις
  νοσοκομειακάςέγκαταστάσεις.
  Θά καταστή δηλαδή καθ" 8
  λα αρτιον ϊδρυμα. Καί έλπΐ
  εται δτι ή λειτουργΐα τού
  θ' αρχίση πρό τής παρελεύ
  σεως διετΐας.
  Είς Ίεράπετραν.
  Ή ΙπανΙδρυσις τοΰ πρό ε
  των κατσργηθέντος δημοσίου
  ταμεΐου Ιεραπέτρας αποτελεί
  πράξιν τής κυβερνήσεως άν
  ταποκρινομένην είς την άνάγ
  κην των πραγμάτων, έξυττηρε
  τικήν των συμφερόντων καί
  τοθ δημοσίου καί τοθ λαοθ
  καί έαομένως καθ* δλα έπαι
  νετήν. Ή Ιεραπέτρα άποτε
  λεΐ πόλιν σημαντικήν, μέ ά
  ιόλογον εΐσαγωγικήν καί έξα
  γωγικήν κίνησιν έμπορΐου, μέ
  εΐρηνοδικεΐον, τελωνείον, γυ
  μνάσιον, άγρονομεΐον, συμβο
  λαιογραφεΐα κ.λ.π. έχει δέ
  καί πλουσιωτάτην ενδοχώραν,
  ολόκληρον την όμώνυμον έ
  παρχίαν. Είναι έπομένως άπα
  ραίτητος ή ύπαρξις δημοσίου
  ταμΙΙόϋ έΐ"
  Οί ερανοι.
  Έντός των ημερών θά διε
  νεργηθή έ'ρανος καθ1 δλην
  την χώραν διά την ένίσχυ
  σιν καί περίθαλψιν των άπό
  ρων καί ένδεών κατά τάς έ
  ορτάς των Χριστουγέννων καί
  τής Πρωτοχρονιδς. Ό έρα-
  νος θά ενεργηθή μεταξΰ των
  Τραπεζών, τώ* βιομηχανιών
  των ναυτιλιακών έπιχειρήσε
  ών καί των μεγάλων έμπορι
  κων οϊκων, κυρίως, χωρΐς δ
  μως ν' άποκλεισθοθν α( εισ·
  φοραί καί τοθ λαοθ. Καί πι
  στεύεται ότι δλοι θά συνεισφέ
  ρουν προθύμως. Άλλά κα
  κάτι άλλο πιστεύομεν δτι θά
  γίνη: Θά ένισχύσουν δλοι την
  προσπάθειαν άποστολής δώ
  ρων, γλυκών, τσιγάρων, μαλ
  λΐνων είδών είς τούς στρατιώ-
  Η όδός Πιτσιδΐων.
  Μέ την έλευσιν τοθ χειμώ
  νος καί την πτώσιν των βρο
  χών, ή όδός Μοιρών—Πέτρο
  κεφάλι—Πιτσιδίων, την όποί
  αν διήνοιξαν μέ προσωπικήν
  εργασίαν οί κάτοικοι των πέ
  ριξ χωρίων υπέστη καί πάλιν
  τόσας ζημίας ώστε νά καθί
  σταται άδιάβατος. Άλλ' ή ό
  δός αυτή έξυπηρετεΐ Μνα με
  γάλο καί πλουσιώτατον δια
  μέρισμα τής Μεσσαράς. Δι*
  αύτό καί πιστεύομεν δτι θά
  έπισκευασθή τό ταχύτερον μέ
  χρις δτου, την άνοιξιν, σκυ
  ροστρωθή.
  Μέτρα ΰγεΐας.
  Ή έπιτυχία τής Εκθέσεως
  Υγιεινής υπήρξεν άναμφισβήτη
  τος, ή δέ έξ αυτής ωφελεία
  είναι τεραστία. Είναι τοθτο
  μία ευχάριστος διαπίστωσις.
  Άλλά δι* αυτόν ακριβώς τόν
  λόγον θά ελέγαμεν ότι δέν
  πρέπει νά περιορισθή είς τάς
  Αθήνας μόνον. Ωρισμένα τού
  λάχιστον τμήματα τής εκθέσε¬
  ως θά ήτο καλόν νά μετα·
  φερθοϋν καί είς τα έπαρχια
  κά κέντρα πρός διαφώτισιν
  τοθ λαοθ. Είς την πόλιν μσς
  επί παραδείγματι θά ειμπο¬
  ρούσε νά μεταφερθή ή έκθεσις
  διά νά την επισκεφθούν οί
  Κρήτες. Ή κυβέρνησις γνω¬
  ρίζομεν δτι μελετφ τό ζήτημα
  καί ελπίζομεν νά καταλήξη
  είς θετικάς άποφάσεις συν¬
  τόμως.
  Λενδροφυτεύσεις.
  Υπό των μαθητών των
  σχολείων, βοηθουμένων καί
  υπό των μελών τής ΝεολαΙας
  θά φυτευθοθν σήμερον δεν
  δρύλλια είς τόν πέριξ τής έκ
  κλησίας τοθ Άγϊου Γεωργ!
  ου χώρον καί είς την κεν
  τρικήν οδόν τοθ προαστείου
  Πόρος. Θά συνεχισθή δέ άρ
  γότερα ή δενδροφΰτευσις καί
  άλλων χώρων καί άδων, ώ
  στε τό αύχμηρόν σήμερον
  προάστειον ν' αποκτήση ταχέ
  ως πράσινον καί νά προσλά
  βη νέαν δψιν. Ή προσπαθεία
  των σχολείων καί των νέων
  τοθ Πόρου είναι έπαινετή.
  Καί θά ήτο εύτύχημα άν εΰ
  ρισκε μιμητάς είς δλα τα προ
  άστεια καί τάς συνοικίας.
  \
  ΛΜΟΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινημ).-Σήμερον:
  «·Η ίστορΐα γράφεται την νύχτα>·.
  Μέ τούς Σάρλ Μπουργιέ, Ζάν Αρ
  θρούρ. Την Δευτέραν «Τρόϊκα».
  «ΜΙΝΩΑ». — Σήμερον χά άρι
  στοθργημα τοϋ Άνρύ Μπατάιγ:
  «Μαμά Κολιμπρΐ». ΤαινΙα όμιλου-
  σα ΓαλλιστΙ. Ποωταγωνιστουν:
  Ούγκέτ Ντυφλός, Ζάν Πιέρ Ώμόν.
  ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
  Έν Ηρακλείω σήμερον την
  9ην Δεκεμβριού 193Η τό Διοικη¬
  τικόν Συμβούλιον τής Ενώσεως
  Ναυτικών Πρακτόρων νομοθ Ήρα
  κλείου συνελθόν έκτάκτως' άμα
  τφ θλιβερώ άγγέλματι τοΰ θανά·
  τού τοθ σεβαστοθ προέδρου τοΰ
  ΔιοικητικοΟ αυτής Συμβουλίου
  χαί έκ των ίδρυτων τής ενώσεως:
  •Ιωάννου Β. Δρακοντίδου
  ομοφώνως έψηφίσζτο:
  Ν α κατατεθή στέφανος επί τής
  σοροθ αύτοθ.
  Νά άναρτι,θοθν μεσίστιοι οί
  οηιιαίαΓ των γραφείων των μελων
  τής Ενώσεως κατά την ημέραν
  τής χηδΐίας.
  Νά παρΛκολουτΙήσουν τα μέλη
  την νηϊΐίαντοθ μεταστάντος.
  Νά κατατεθοΰν δραχ. 1500 υ¬
  πέρ τοΰ Βΐεφοκομείου Ηρακλεί¬
  ου είς μνήμην τοΰ ίκλιπόντος.
  Νά ίκφρασθοθν τα συλλυπητν,·
  ρια τής Ενώσεως είς την οικογέ¬
  νειαν ούτοθ.
  Νά δημοσιευθή τό παρόν διά
  των εφημερίδων.
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον.
  Ό,Άντιπρόεδρος
  Α. Π. Κόρπης
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  Γ. Άδάμπς
  Σύνίεσμος Έργοστααιαρχδν
  'Εϊαγωγέων Σταφίδος
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Ηράκλειον τή 9η Δεκεμβριού
  1938.
  Ό Σιίνδεσμος Έργοστασιαρχών
  Έξαγωγέων Σταφίδος Ήρακλεί
  ου συνελθών είς έκτακτον συνε
  δρίαν επί τώ άγγέλματι τοθ θανά
  τού τοθ
  Ιωάννου Δρακοντίδη
  δστις επί μακράν σειράν έτων
  προαέφιρε πολυτίμους υπηρεσίας
  διά την προαγωγήν των μεγάλων
  έμποριχών ζητημάτων τοθ τόπου.
  ΨΗΦΙΖΕΙ
  1) Άντιπρόσωποι τοΰ Συνδέ-
  σμου νά παρακολουθήσωσι την κη
  δίίαν χαί νά συλλυπηθώσι την
  οικογένειαν τοΰ μεταστάντος.
  2) Νά χατατεθώσι δραχ. 1000
  υπέρ τοθ άσύλου τής Γερόντισσας
  είς μνήμην Ί. Δρακοντίδη.
  3) Νά επιδοθή τό παρόν ψή
  φισμα είς την οικογένειαν τοΰ
  μεταστάντος.
  Ό πρόεδρος
  Μ. Τζουλάκης
  Ό Γενικός Γραμματεύς
  Αδαμ. Κωνσταντινίδης
  •Γ Η Φ Ι Σ Μ Α
  Τό Διοικητικόν Συμβουλιον τοθ
  Έμποεικοΰ Συλλό^ου Ηρακλείου,
  συνελθόν έκτάκτως σήμερον καί
  περί ώραν Ιΐην π. μ. είς συνε¬
  δρίασιν καί άκοθσαν τοΰ Προέ¬
  δρου αύτοΰ μεταδώσαντος τό θλι¬
  βερόν άγγελμα τοΰ θανάτου τοθ έ-
  πιλέκτου μίλους τής κοινωνίας
  χαί τής έμπορΐχής οίκογενενείας:
  Ιωάννου Ε. Δρακοντίδου
  Ψ η φ ί ζ ε ι :
  Νά παρακολουθήση έν σώματι
  την κηδείαν τοΰ μεταστάντος.
  Νά διατιθουν υπέρ τής Νυκτε¬
  ρινάς Σχολής τής Φιλοπτώχου Α¬
  δελφότητος καί τής των Έμπορίϋ-
  παλλήλων Ηρακλείου άνά δραχ-
  μαΐ πεντακόαιαι.
  Νά επιδοθή τό παρίν ψήφισμα
  είς την οικογένειαν τοΰ άειμνή
  στου συναδέλφου, δημοσιευόμενον
  καί εν τώ έγχωρίφ τύπψ.
  Έν Ήρακλε'φ τ£ 9 Δεκεμβρι¬
  ού 1938.
  Ό Πρόεδρος
  Παν. Πρατικάκης
  Ό Γεν. Γραμματεύς
  'Αριστομ. Γραίκης
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό γοητευτικό ρωμάντζο:
  ΗΙΣΤΟΡΙΑ
  ΓΡΑΦΕΤΑΙ
  ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ
  Ή τελευταία καί τε-
  λειοτέρχ δημιουργία τοΰ:
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
  καί τής χαριτωμένης:
  ΖΑΝ ΑΡΘΟΥΡ
  ΑΥΡΙΟΝ:
  Ένα μεγαλούργημα τής
  γαλλικής κινηματογρα-
  φίας.
  Μέ τούς:
  ΖΑΝ ΜΥΡΑ
  ΖΑΝΥ ΧΟΛΤ
  ΣΑΡΛ ΒΑΝΕΛ
  ΚΙΜ ΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΝΕΥΡΟΑΟΓΟΣ
  Διδάκτωρ. τοθ Πανεπιστη¬
  μίου τής Λυωνος.
  Ώς ύπότροφος τοθ Κρά-
  τους επί έπταετίαν έκπαι-
  δευθεΪΓ είς Λυώνα καί
  Παρισίους.
  Θά δέχεται τούς πά¬
  σχοντος έκ παθολογικών
  καί νευρολογικών νοση-
  μάτων είς τό Ιατρείον τού
  όδός ΆμαλθεΙας (πάρο-
  δος όδοθ Κατεχάκη, πρώ-
  ην πλατύ σοκκάκι).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ.μ.
  τηλ. 6.63.
  ΙΒΒΒΗΒΒΜΒΒ ΙΒΜΒΒβΒΒΜΒΒ
  ■ ■
  Ι ■
  Ι Ι
  IV
  ΤΡΙΤΗΝ ■
  μ&Όημβρίαν 2
  Δι* Ρέθυμνον, Χανιά, ·
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλχ.δβ, Αιδηψόν,Β·- Ε
  λ·ν, Φεαααλονίκην.
  Τηλ** ί-$0
  ΙΒΒΒΒΙ

  Β
  Β
  ΙΤ'
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν Π.Ε Ι.Ρ Α Ι Α .
  Πρ«κτ·ρΐΙ·ν ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλιφ. 551.
  •ί
  Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  Όλοκληρώνεται μ' ένα ώραΐο κτένισμα
  ή ώμορφΐά τού συνόλου σας.
  9^
  των Χρυοανοέμον.
  Η ΜΐΧΗ
  ΎπδΚλώντ Φαρέρ.
  Μετά ιΐικρή άνάπαυλα έπανέρ·
  χομαι είς την στήλην μου καί τάς
  τόσο άγατιητάς μου άναγνωστρί-
  ας. Τάς οποίας, δμολογώ, άτΐε-
  χωρίσθην δχι μέ ολίγη λύττη μου.
  Τώρα ττού τάς έτταινευρΐσκω άς
  μή θεωρηθή ύπερβολή ότι είτα
  νευρίσκω καί τόν έαυτό μου.
  'Αλλ' άπό ποΰ ν" άρχίσω την
  προσφιλή αυτή έπικοινωνία μέ τόν
  άξιαγάπητο κόσμο των ώρσίων
  κυρίων καί των ώραΐων δεσποινί
  δών ποϋ μοΰ γράφουν κατά και
  ρούς τόσο κολακευτικά πράγμα·
  τα επάνω στά θέματα μέ τα ό-
  Ι λη μου σήμερο, πού μποροθν ν ά
  Ι χαρακτηρισθοθν μοντέλα κτενί-
  ' σματος. Είνε είς τόν τύπον τής
  ξανθής τό ίνα κα'ι τό άλλο είς τόν
  τύπον τής μελαχροινής.
  Σιινιστώ τό κτένισμα αϋτό είς
  πολύ νεαράς κυρίας άλλ' Ιδίως
  είς νέα κορί'σα πού 2χουν τό χά
  ρισμα τής μικράς κεφαλής. Είνε
  τό λεγόμενο ύψηλό κτένισμα πού
  συνηθίζεται εσχάτως τόσο ττολθ
  καΐ τιοιό άρέσει πό/υ
  Τό ττροτιμά πό ύ ό ώ,->αιόκο·
  σμος νιατί αποδίδει ε α κεφάλι
  όνιγώτερο πλα;ύ άπό τό κτέι
  ποΐ ι τάς άττασχο'ώ, Και τί να
  διαλέξω ττρώτο κα'ι ποΰ νά στρέ
  ψω την προσοχή των;
  Όλες κατά κανό^α έχομε τή
  φιλοδοξία νά έττιβαλλώμεθα καί
  νά κυριαρχοθμε μέ την ώιιορφιά
  καί την χάρι τής εμφανίσεως μας.
  Λέγεται ότι, μιά σπανία τουα-
  λέττα δίδει την χάρι, δίδει τόν
  τόνον είς τάς έμφανίσεις μας.
  ' Εγώ λέγω τό αντίθετον. Ότι
  δέυ κάμνει μόνη ή τουαλέττα, ό·
  σοδήποτε βαρύαμος καί δν είνε,
  τό ώραΐο σύνολο κυρίαι μου, τό
  κάμνουν αί λεπτομέρειαι καί άλ
  λαι βασικαΐ γραμμαί μιας α'ιθε-
  ρίας γυναικείον εμφανίσεως.
  Καί κατά παράδοσι αΙών<ον, έ- κεΐνο ποΰ δεσπόζει είς τάς λε¬ πτομερείας αύτάς είνε τό ώραϊο κϊφάλ', μέ τό έπιμεμελημένο, τό όνειρώδες κτένισμα. Δυό τέτοια χαριτωμένα γυναι· κεϊα κεφάλια σάς παραθέτει ή στή σμα «άλ^ πάζ» πού τόσο ά'ϊικεΐ άν ιτροφΐλ. Τό χαριτωμένο αύτό κτένισμα εχει δμως τάς αξιώσεις τού διά να επιτύχη τελείως. Καί πρωιί στως δέν πρέπει ν' άφΐνη νά δια· φεύγτ) οϋτε τρίχα επί τού τραχή- λου σας. Διά ν* επιτύχουν έιτΐσης τα μαλλιά βουρτσίζονται πολύ καλά έκ των κάτω πρός τα άνω καί έκ των έμπροσθεν πρός τα όπισθεν. Τα αύτιά μένουν τελείως ελευθέ¬ ρα. Καμμιά σκιά επί τοϋ μετώ- που. Άπλότης ύαέροχη άλλ' αύ· στηρή πού προυποθέτει μιά σπα· νία καθαρότητα γραμμήο, λεπτά χαρακτηριστικά καί πολύ νεανική δψι. Άλλά τό θέμα των νέων κτενι- σμάτων θά μέ άπασχολήση καί σέ μιά άλλη συνέχεια. Ή Ντιστβγκέ Καπαρντίνες, 0αλτά άντοχής Κοστούμιά ετοιμα. καί δλα τα άνδρικά ειδή είς τό κατάστημα: ΜΗΝΑ ΣΑΡΑΚ1ΝΑΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ Έπίαης παιδικά κουστούμια είς πλουσίαν συλ¬ λογήν. Πανταλόνια καί γκιλόττες επί παραγγελία. Τιμαί ασυναγώνισται. Τρέξετε δλοι στου ΜΗΝΑ. Ο,τι κομψόν ,τι νέον ο,τι άσϋγκριτο. <ΒΒΒΒΒΒΒΒΒ·ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ»ΒΒΒΒΒΒΒΒ Λόγω ταχύτητος, λόγω τής ελαχίστης βενζΐνης πού καταναλίσκουν, λόγω των πολλών πλεονεκτη- μάτων των κατέστησαν τά αύτοκΐνητα προτιμήσεως δι* δλην την Έλλάδα, τα Άμερικανικά έπφατικά ύπερπολυτελείας: ΡΟΝΤΙΑΟ Παρελήφθησαν κατάλογοι τύπων 1939. Πωλή· σεις υπό τούς πλέον συμφέροντας δρους. Άντιπροσωπεία δι' άπασαν την Κρήτην. ΜΥΡ. Γ. ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ Λευφ*ρο{ Κβυντουριώτβυ (τηλ. 6.75). ~ ■ΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΙ ΙΒΒΒΒ 121ον Ή χαμπάνα εσήμαινε ενα διπλό κτύπημα, έπειτα Ενα άπλοΰν: — ώρα μιάμιση. Μιά σάλπιγξ εσή μανε τρείς παρατεταμένες νότες, Ιπειτα δύο βρκχεΓες: — Έτοιμα σθήτε νά πολεμήσΐτί πρός τί ά ριστερά. Μέ Ινα νεθμα ό Γιορισά κα μετέ5ωκε την διαταγή στόν σκοπευτή. Ό πυργίσκος έστρά φηκε πρός τόν δποτιθέμενον έχ- θρό. —ΓεμΕαατε! "Ενας σύντομος θόρυδο; άλυσσί δών μοναχά, ανήγγειλε την μανού 6ρα τοθ μηχανήματος άνελκύσεως των δλημάτων. Οί ναθται άφΐύνοι έργαζόταν μέ κινήσει; ζωηρές χχΐ θαυμασίως άκριβεϊς. Τα δύο κλεΐ στρα άνοΕχθηχαν καί οί δυό όβί δες έχάθηκαν μέσχ στήν μαύίη, λαδωμένη θαλάμη, ο£ δύ^ Ιμζ^ λεΤς έξετΛθησχν Εύκρινεΐς ήχοι έσηιο.εί(οναν τόν χρόνο τοθ ' γεμί- σματος: ό μετ-χλλικός ήχο; των βλημάτων πού προσέκρουαν είς χά τοιχώματχ τή; θαλάμης, το τρίξιμο των μεταξ'οΐών σα<χιδί- ων μέ την πυρίτ δα, τα όιτοΐα έ στοιβάζοντο μέ γροθιέ; τό ε'να ε¬ πάνω σΐό άλλο, ί ξηρός κρότος των χλιιομένιον κλείστρων.'ί) Γιο οισάκα Σχντίο, μέ τό χρονόμετρο σιό χέρι, έχαμογέλασε: είχοσι τέσ σερα δευτερόλεπτττ σχεδόν ρεκόρ! ΟΕ Ρώσσοι θά εκαναν καλυτέρα 5ν μποροθσαν... Πάλιν έβασίλευσε οιωπή. Άπό τίς τρύπες τής θωραχισμένής %ί σκας, έξακολουθοθσε τα μή δι» κοίνεται τίποτε άλλο έκιάς άπό την δμίχλη καί την θάλασσα. Ό Γιορισάκα Σαντάο, υπομονητικός, έπαυσε νά κυττάζη. Επήρε τό τη λέμετρό τού καί τό έξήλεγξε μέ μεγάλη προσοχή. Οί καθρέφτες δέν ήσαν εντελώς παράλληλον διόρθωσε τό λάθος. Ένα τηλέμε χρο πυργίσκου, θεέ μου δέν είνε σπουδαϊο πρδγμα. "Αν 8μως τα τηλέμετρα των μπλοκχάουζ έπρό κειτο νά άστοχήσουν 8πως στίς 10 Αύγούατου. Ελλείψει σπάθης ί ήρως Γιο χίτς' νέ εβγαλε μιά βεντάγια. Ό Γιορισάκα Σαντάο άφησε τό τηλέμετρο καί, άκόμη μιϊ φορά, έσήκωσε τό κεφάλι.Άρά γε ή 6μί χλη δέν θά διαλυίταν τέλ«ί:-Ά! πάλιν: έ'να σινιάλο ύψωνόταν στΐς κεραΐες καί τό;«Μικασα» αποτό¬ μως ίρχίταν πρός τα άριστερά. Τό ήλεκτρικό κουδοΰνι έκχύπη- σε. Στό ταμπλώ μεταδόσεως των διαταγών άναψαν δύϊ λάμπες, οί βελόνες έκινήθηχαν στόν πίνακα. Οί σάλπιγγες δλου τοθ στόλου ί· ξέπεμπαν πάλιν τίς διαπεραστιχές νότες τους. Ό Ριορ-αάκα Σαντίο έτεντώθηκεν άπότομα στό κάΐισμά τού καί διέταξε: ί (αυνεχίζετΛ) ΜΙΝΩΑ ■ ΑΥΡΙΟΝ Ό Ρωσσικός κολοσσός: ΤΟΒΑΡΙΤΣ Παραγωγή τβϋ 1938 ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ (ΠρίγκπφΜιχαήλ τήςΛΛΐσσίβις) ΚΛΩΝΤ. ΚΟΛΜΠΕΡ (Μεγάλη Δοΰκισσα Τατιάνα) ΣΗΜΕΡΟΝ ίΐρα έ μ. μ. *«, ιο μ^διβ τελευταίαν φοράν: Τό άριστούργημα τοϋ ΑΝΡΥ ΜΠΑΤΑΊΤ· ΜΑΜΑ Κ ΟΛΙΜ Π ΡΙ ΤαινΙα όμιλοϋσα Γαλλίστί. Κυριακή &ρσΛ2 μ.μ. ρυνέ- χεια καί τέλος τοθ έπεισο- ΙΟΙΚΙΝΟΣ ΚΑΒΑΑΑΙΡΗΣΙ . Κατάστημβ ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΑΚΗ 6* εΰρητε τ« μοντέρν» χ«ηέλ λ» εί; τιμάς χόστβυς ΚΟΙΗΩίΊΙΚΗ —Τά τέκνα Ίω*ν. Δρακοντί Εύχαριβτούσι θερμΑς την κβι νωνΐαν Ηρακλείου διά την τόσον εχόηλον συμμϊτβχήν της είς τ· ραρώ των πβνβος. _ ΚΙΝΗΣΙΣ.-'ιΞπανηλθεν έξ Άθη νων ό βιβλιοχαρτέμπορος κ. Σπϋ ρος Αλεξίου. •δ Ε·°ΡΤΑ'·—Αυριον εορτήν τοθ Αγ. Σπυρίδωνος δέν έορτάζει λό Κό κ· *Λ 5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ-Ό ΜορφΜ τικός Σύλλογος Γυναικών Ηρα¬ κλείου εύχαριστεϊ θερμώς την οί κογένειαν Έμμ. Άκράτου διά τό παρασχεθέν είς τρίμηνον μνημό¬ συνον τού προσφιλ,οΰς υίοθ των εκλεκτόν καί άφθονον φαγητόν 5ι' ολόκληρον την ημέραν της σήμί- ρον. '^ Γύρω οτήν π6Αι. Λιακάδα χθές τό τιρωΐ βστί νά δικαιωθοϋν οί καιοοσκότιοι τής προχθές, οί προβλέποντες σύντο- μόν βελτίωσιν τοϋ καιροθ. —Εάν ή λιακάδα συνεχισθή καΐ σήμερον, ή κίνησις θά είνε α· νάλογος καί τά ύιταίθρια κέντρα θά κάμουν χρυσές 5ουλ£ιές. —Άλλα θά συνεχισθή; Ιδού τό ζήτηαα. — Είς "Αρχάναις θά ομιλήση ώς γνα-στόν σήμερον ό κ.Ν. Μεταξάς Διευ9υντής τοθ Έμπορικοΰ Έτιιμβ λητηρίου επί τοθ ένδιαφίροντοο θέματος: . ~"9^ β^θύτεροι σκοττοΐ καί αί επι'ίιωξεις τοθ ΜορφωτικοΟ Συλ· λ6γου·ή πραγ^ατική μόρφωσις.» -Δέν ύηάρχει άμφιβολία διά τόν καλόν χειρισμόν τοθ θέματος υπό τοθ όμιλητοθ, ώστ* νά άνο «ένεται συγκέντρωσις κόσ^ου είς Άρχαναις καί εξ Ηρακλείου. —ΟΙ φίλαθλοι κυκλοι της πόλε¬ ως εσχολίαζον χθές Ικανοποιητι κως την πληροφορίαν διά την προ σεχη τέλεσιν των Βενιζελείων είς Ηράκλειον. —Κατόπιν της άποδοχής υπό τού ΣΕΓΑΣ της αΐτήσεως τού κ. Δημάρχου Ηρακλείου. —Όμολογουμένως ή τέλεσις των Βενιζελείων θά προσδώση Ι¬ διαιτέραν ζωήν είς την τοπικήν άθλητικήν κίνησιν άλλά καί θά ανταποκριθή είς τό τιαγκρήτιον των άγώνων. —Αυριον εορτήν τού ΆγΙβυ Σπυ ρΐδωνος έορτάζουν οί Σπθροι καί οί Σπυριδοθλες —Δέν θά λείψη συνεπώς άπά την ήμέοαν ή πανηγυρική πνοή καί αί κοαμικαΐ έκδηλώσεις. —Τόσον είς τάς ανωτέρας δσον καί τάς μεσαίας τάξεις. -ΟΊ ψΐλοι τής Τερψιχόρης τια ραπονουνται Οτι έκτός τοθ χορευ τηρίου «Σαβόϊ» δέν ύπάρχει είς την πόλιν μας άλλο συστηματικόν ντανσιγκ. —Έν πάση περιπτώσει τό «Σα βόι» ανταποκριται είς τόν προο ρισμόν τού. —Συγκεντρώνον τόν χορευτι¬ κόν κόσμον Ιδίως εκάστην Κυρια κήν όπότε καί δίδονται εΐδικαΐ έ- σπερίδες έι/διαφέρουσαι άρκετά τούς χορεύοντας. —Ή Ιδρυσις περιοδευόντων θιά· σων τού" Βασιλικοΰ θεάτρου ή ό ποία ανηγγέλθη προχθές. —Ασφαλώς ,θά επιτρέψη καΛ είς τάς επαρχίας νά , άποΑ,αμβά νούν συχνότερον θέατρον πρόζας. —Άπό θιάσους άρτίως καί αθ στηρώ»· συγκεκοοτημένους καί μέ έξηλεγμένον δραματολόγιον. —Άπό χθές θά διεκόπτετο ·ρι στικώς ή σφαγή κρέατος. —"Αν κρίνωμεν άπό την γνω στοποιηθεϊσαν πρό ημερών γενι κήν διαταγήν τής Άγορανομίας, —Την αφορώσαν την εξυπηρέ¬ τησιν της έπαρκείας τοϋ κρέατος κατά τάς προσεχεΐς άγίας ήμε ρας. — Είς τοΰ Πουλακάκη προβάλλε ται καί σήμερον διά τελευταίαν φοράν τό εξαιρετικόν φίλμ: «Ή Ι στορία γράφεται την νύκτα». —Αυριον είς τό Ιδιον κινηματο θέατρον προβάλλεται ή «Τρό'ίκα» ίνα άληθινόν μεγαλούργημα τής γαλλικής κινηματογραφίας. —Ή «Μινώα» προβάλλει σέ δύο τελευταίας παραστάσεις σή μερον, τό άριστούργημα «Μαμά ΚολιμπρΙ» μέ τοΰς Ούγκέτ Ντυ φλός καί Ζάν Πιέρ Ώμόν. — Είς τόν ούτον κινηματογρά φόν αυριον θά προβληθή ό ρ«σ- σικός κολοσσάις «Τόβαριτς» (όμι λοθσα γαλλίστί) μέτόν ΣάολΜπου αγιέ καί την Κλωντέτ Κολμπέρ. έ Ρέκορτερ Κ. ΜυλοποταμΙτης όφθαλμίατρος Επί τριακονταετΐαν απο¬ κλειστικώς καί μόνον είς τά δφθαλμολογικά άσχολούμϊ- νος, δέχεται, τούς ττάσχοντας τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ μιατρεϊον τού, κείμενον καρά τώ Καμαράκι πλησίον της Πολυκλινικής Ηρακλείου. Κάτοχοι Ραδιοφώνων Εάν τό ραδιόφωνόν σας τταρουσιάζπ οιανδήποτε βλάβην, έπισκευάσατέ το μόνοι σας, ζητοθντες όδη- γΐας έπισκευής δωρεάν ά¬ πό την ίταιρίαν ραδιοφώ¬ νων «ΒΕΣΤΑ» Πανεπι¬ στημίου 69 δ' Αθήναι, έ- σωκλεΐοντες διά την άπαν τησιν γραμματόσημον δρχ. 3.50.
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  .ς«0ν«
  ·**·Α,·· ' Σ»ι.
  :Α^ιο.. " ιΐί
  Οί "Αθλιοι.
  «Ι ειλΑσης
  : τολ **«τίρας ^
  Ιας ταφείς.
  ι
  ι αλλο ου—μαΐκίι
  «{ώβΒ τύ ·Σβ
  ΡΐΜΗ» & φ τ&ο
  «νόν ώ· χοριηΐ'
  ιως εκάστη* Κιφια
  δίδονται (15και ε-
  *α#ερου— άρκετά
  ΐα«.
  ■ιριοόευόντων βια·
  Α,ικοΰ βεάτρον ί|4
  ,βα *τητρ*ψη ~
  ύς νο (Λουφ
  όν (ιατρόν τρ«Χ
  κ* άρτιος κοι έ
  «οοΐημινουζ «Μ
  ,ραματολόνιον.
  Μ 6ιΐκ6ΐτιτο *(»
  ή κρεατος.
  /,ν άτό την Υ»
  «ρο ήερων Υ£ν
  ης *
  «αν την «&
  «ιΐας τού «Ρ**«
  χ,εχείς άνΚκ ¥
  υλο-κη
  ,ν δ.ό
  Μτικόν
  „ την νύκτα·
  **
  467βν
  Η κυβέρνησις ,οθ 1830 έδέηοε νά καταβη είς
  πόλεμον την έπιοθσσν τής γεννήσεως της Την επι
  ουσαν απήντησεν αντίστασιν 'ίσως προυττάρνουσαν
  τής γεννήσεως της. ΚΛ
  Μόλις Ιδρυθείσα ησθάνθη σαλευόμενον τό έδα
  Φός της Μήνσ πρός μήνα ό αάλος ηυξανε καί
  άπό άορΐστου καί ύποκώφου κατέστη φανερός.
  Ή έπανάστασις τοΟ Ιουλίου μεθηρμηνεύετο πό
  λυειδώς είς τάς τριόδους. ΕΤχεν 20 διαφόρους μετα
  φράσεις, καί έξ έκάστης μεταφράσεως εγεννήθη 6ν
  κόμμσ πολιτικόν. Οί βουρβονικοΐ έλεγον «'Επανά
  στάσιν, έ'στω άλλά διατί λοιττόν οδτος ό βασι
  λεύς,» Καί οί δημοκρατικαί δέ έλεγον τό αύτό
  ούτοι μάλιστα μετά πλείονος λογικής. Κσί ούτως
  άντεπΛλσιεν ή βσσιλεΐα τοΟ Ιουλίου μετσξύ των
  προσβολών τοΟ παρελθόντος καί των τοΟ μέλλοντος
  ΠαρΙστα την παροθσαν στιγμήν έλθοθσαν είς χεϊ
  ρας πρός τούς μοναρχικούς αίώνσς άφ' ενός καί
  πρός τό αιώνιον δίκαιον άφ' ετέρου
  Κσί έν τούτοις, εσωτερικώς μέν ίπο λλοπλοσι
  ζοντο επί τής κοινωνΐας πάντα τα δυσχερή άκεΐνα
  ζητήματα ή πτωχοτροφίσ, ή θητείσ, τό ήμερομΐσθι
  όν, ή άνττροφή, αί ποιναί, ή έκπόρνευοις, ή τύχη
  τής γυναικός, ό πλοθτος, ή πενΐσ, ή προαγωγή, ή
  κατανάλωσις, ή διανομή, τό συνάλλαγμα τό νό
  μισμα, τό άξιόχρεον, τό δικαΐωμα των κεφαλαίων,
  τό δικαίωμα τής εργασίας· πάντα τα ζητήματα ταθ
  τα επολλαπλασιάζοντο υπεράνω τής κοινωνίας καί
  την κατέθλιβον δεινώς.
  Είς τόν δημοκρατικόν όργασμόν προσετίθετο 6
  φιλοσοφικός. Οί κοινωνισταί έπιδιώκοντες τόν πό
  ρισμόν τής εϋημερίας τοΟ άνθρώπου έκ τής κοινω
  νίας άνελΐκμιζον παν ζήτημσ, άπό τού περί λαιμη
  τόμου μέχρι τοΟ πολέμου. Ή έπανάστασις είχεν
  Ιδρύσει τό δίκαιον τοΟ άνθρώπου, ή μάλλον τοΟ
  άνδρας1 ούτοι προσέθετον τό δίκαιον τής γυναικός,
  καί τό δίκαιον τοΰ παιδίου.
  Μόλις είχον παρέλθει εΐκοσι μή*νες άπό τής
  παναστάσεως τοΟ Ιουλίου, καί εΐσήλθε τό 1832, έ
  τος φοβερόν καί άττειλητικόν έδείνωσαν δ' έτι μδλ
  λον την δψιν αύτοθ αί συνωμοσίαι καί ή χολέρα.
  Πρός τα τέλη τοΟ Απριλίου ό όργασμός ηύξησε
  μετεβλήθη είς άνσβρασμόν.
  Άπό τοΟ 1830 άνεφαΐνοντο τήδε κάκεΐσε μικραί
  τίνες στάσεις τοπικαί, καταστελλόμεναι μέν άμέ
  σως, άλλ' άνεγενν'ώμεναΐ" σημείον δτι ύφεΐρ
  πεν υπό την γήν τής Γαλλίος τρομερόν τι ήφα
  στειον.
  Ή Γαλλία ήτένιζε πρός τούς Παρισίους" ο
  Παρίσιοι ήτένιζον πρός τό προάστειον τοϋ Άγίου
  Άντωνίου' τοθτο δέ ήδη ύπέκαιεν. Είς τα καπηλεΐσ,
  ή κυβέρνησις ύβρίζετο άναψανδόν Διαβάται είσήρ
  χοντο είς αύτά, έΉινον, άπήοχοντο λέγοντες «Κά
  πηλε, ο,τι κάμνει νά λάβης, θά σοΟ τα πληρώση ή
  έπανάστασις».
  (συνεχίζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ©ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βρόδυ κοτ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρ *δυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σίδ-
  ρεν, Την όν, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορβΐον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  ' Εγκυκλοπσ ιδ ε ί α
  Αι* έκεΐνους ηοθ θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους
  Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ
  Είς ποία σημεΐα τής γή: δπάρ
  ,ει ύπερπληθυσμίς, Ο£ ίνθρωποι
  πί τοθ πλανήτου μας, ίχουν συγ
  κεντριοθή είς τρείς μικράς περιο
  άς. Αί πυκνότεραι αυγκεντρώ·
  σεις άνθρώπων παρατηροΰνται
  παρά τοΰς μεγάλους ποταμούς
  καί σιιγκεχριμένως είς την κοι-
  λάδα τοθ Ράνονι, είς την κοιλά
  δα τοθ Ράγγη καί είς την κοι
  λάδα των ποταμων Χοαγκχά
  καί Γιανχτσά. Είς τάς τρείς »ΰ
  τάς « χνθρωπομυρμηχιπάί» έχει
  συγκεντρωθή 6πέρ τό ήμισυ τής
  ανθρωπότητος. Πιχνότΐρον καΐω
  κηαένη είνε ή Εύρώπη. Καί έν
  τοσούιφ, ή μικρά χερσόνησος πίθ
  καλείται Εύρώπη δέν κατ«λαμ
  βάνει παρά μόνον τα δύο έκα
  οαΐά* τής συνολικής έπιφανιίας
  ήίί Υήί· Είς την Ευρωπην είς
  κάθε τετραγωνικόν χιλιόμετρον
  άναλογοθν πενήντα άνθρωΐιοι. Άν
  τιθίτως είς την "Αμερικήν είς
  κάθε ιετραγωνικδν χιλιόμετρον
  άναλογοθν πέντε μόνον καί είς
  την Ασίαν εϊκοαι άνθρωποι.
  Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΔΕΥΚΩΝ
  ΤοΟ κόσμου κυριαρχιϊ άκόμη ή
  λευκή φυλή: Οί Γάλλοι κυριαρ
  χοθν 50 καί πλέον έκατομμυρίων
  Άφρικανων, οί Άγγλοι τριακοσί
  ών έκατομμυρίων Ίνδων. Ά)λ' ή¬
  δη ακούεται τό σύνθημα: Ή Ά
  σία είς τούς Άσιάτας! Ή Κίνα
  άπέσεισε τον ζυγόν των Εύρωπαί
  ών, χαΐ δέν πρέπει νά διαφεύ
  γη την προσοχήν μας δτι καί
  ή Ίαπωνία, άν αυτήν την στιγ
  μην χαταπολεμά μέ την Κίναν,
  διακηρύΐσει 8τι έργάζεται διά
  νά συγκρατηθή ίνα ενιαίον άσια
  τικόν μέτωπον δπό την ήγεμονίαν
  της. Ή Κίνα είνε δ άρρωστος άν-
  θρωπος τής Άπω Άνατολής. Ή
  Ίαπωνία, περιάγουσα αυτήν 6πδ
  την ήγεμονίαν της, θέλει νά την
  καταστήση ένεργόν συντελεστήν,
  ό οποίος θά σανεισφέρη αυριον
  τάς δυνάμεις τού είς μίαν έν
  δεχόμενον άναμέτρησιν τής Άο;
  άς πρός την Ευρώπην ή νί)ι
  Αμερικήν, Των χρωματιστώ»
  φυλών κατά τής λευκής φυλής
  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ
  Άν θέλη κανείς νά εξετάση
  την κατανομήν των θρησκευμάτων
  άνά τόν κόσμον, θά ευρεθή πρό.
  των ακολούθων αριθμών:
  Οί χριστιανοί ίιποδιαιροθντχι
  είς: 295 έκατομμύρια καθολικών
  Είς 188 έκατομμύρια διαμαρτ,υρο
  μένων. Είς 126 έκαιομμύρια ορ
  θοδόξων Είς Ιν5εκα έκατομμύρια
  διαφόρων αίρέσεων.
  Άπέναντι των χριστανίδν αύ-
  τίδν δ κονφουκισμός—ή λατρεία
  τοΟ Κονφουκίοιι κυρίως είς την
  Κίναν—άριθμεϊ 240 έκατομμύρια
  πιστών, ό βραχμανισμός είς τάς
  Ίνδίας 210 έκατομμύρια πιστών,
  δ μωαμεθανισμός 207 έκατομμύ
  ρια πιστών, δ βοιιδισμός 125 έ
  καΐομμύρια, Εϊξωλολατραι, ίπιο;
  είνε οί άγριοι τής Άφρικής, τής
  Αύστραλίας κ λ.π. υηϊρχουν 100
  έκατομμύρια. Πρέπει ν' άναφέρω
  μέν άκόμη περί τα 49 έκατομμύ
  ρια τατοιστών καί δέκα τρία έ
  κατομμύρια Ίουδαίων.
  ■Τί βλέπομεν άπό τούς άριθμούς
  αύ:ούς, Είς τόν πλανήτην μας 6
  πάρχουν ολιγώτεροι χριστια·
  νοΐ παρά πιστοί άλλων Ορη
  σκειών. Άν ηθέλαμεν κρίνει
  μόνον άπό αριθμητικώς απόψεως
  παγκδσμιος θρησκεία θά έδικαι-
  Οτο νά χαρακτηρισθή δ βουδδι-
  σμός μέ τόν κονφουκισμόν. Άλ¬
  λά καί &πό την πρασίνην σημαί¬
  αν τοθ προφήτου—τοθ Μωάμεθ—
  ύπάρχονν περισσότίροι πιστοί ά¬
  πό ϊσους άριθμεϊ επί παραδείγμα
  τι ή δρθόδοξος έκκλησία ή τό
  δόγμα των διαμαρτυρομένων.
  ΓΛΩΣΣΑΙ
  Ποία γλώσαα είνε σήμερα πε¬
  ρισσότερον διαδιδίμένη είς τόν
  κόσμον, "Αν νομίζετε δτι είνε ή
  αγγλικη σφάλλετε. 453 έκατομμύ
  ρια άνθρώπων δμιλοΰν την κινεζ
  κήν. Άκολουθεί ή Ζνδική, την ό
  ποίαν δμιλοθν 163 έκκτομμύρια
  άνθρώπων καί άλλα 30 Ικατομμύ
  ρια την καταλαβαίνουν, χωρίς
  νά είνε Ιπίσημος γλώσσα των.'Η
  γερμανική δμιλείται άπό 100 έκα
  τομιιύρΐΛ, ή ίαπανική άπό 80, ή
  ρωσσική περίπου άπό 70—άλλα
  70 Ικατ. την δμιλοθν χωρίς νά
  είνε ή έθνική γλώασα των—ή γα"
  λική άπό 45 έκατομμύρια καί α λ
  λα 25 έκατομ. ξένων καί ή ίταλι
  κή άπό 41 έκατ.
  ΧΑΝΙΑ Δεκίμβριος (άνΐαποκρι
  ου μας) — Αναφορικώς μέ τα
  ργα Μάλεμε. οί ένταθθχ παρα
  ωγικοί χύκλοι έκφράζουν την
  ύχήν 8πως ταυτα συνεχισθοθν.
  'Η εύχή αθτη είνε απολύτως
  Ιικαιολογημένη, έπ' εύκαιρία τής
  επάνοδος τοθ Υπουρ {ου Γενικοΰ
  Διοικητοΰ κ. Σφακιανάκη, δΌτις
  προτίθεται νά μεριμνήση διά την
  συνέχισιν ή έναρξιν δλων τδν άρ
  δευτικών ή άποξηραντικών ίργων
  των αχετιζομένων μέ τάς γενικάς
  προόδους των παραγωγικωτέρων
  περιφερειών τή; Κρήτης.
  Οί παραγωγοί Χανίων, οί
  ένδιαφερόμενοι μέ τ4 Ιργα Μάλε
  με, άποβλέπουν καί είς την ρύ9
  μισιν τής χρηματοδοτήσϊω; των
  ργων, οϋτως ωστε αοιη νά είνε
  λελογισμίνϊ; ή άνάλογος ιίδικώτε
  ρον πρός τάς ανάγκας των έργων
  Κοινωνικά
  Ή Άρωματοποιΐα ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ πα¬
  ρέλαβεν δλα τα εύρωπαίκά Άρώματα
  καί Καλλυντικά είς τιμάς έξαιρετικάς, των
  οΓκων: ΟιιβΓΐ&η, ΟβΓοη, Ραΐοα, Ηοα-
  οί^αητ, ΐν&ηνΐη, Βοαποίβ, Ινβηιΐιβηο
  κ. λ. π.
  Έλεύθεραι έπανγελματικαΐ
  σπουδαι έρνοδηνών
  "Ο ΤΕΚΤΩΝ,.
  Μαθηταί γυμνασίων μετβκπαιδεύονται έπαγγβλματινιως
  ύιύααχύμινοι ϊη δβκάμηνβν πκρα πϊπβιραμΐνων πολιτι¬
  κών μηχανικών άκβλουθούντων τό πρόγραμμα διίκκΐέ-
  ας ίίλης των Άνωτάτων Σχολών Πολιτικών Μηχανικών
  τβΰ Πολυτεχνείου, οικονομικήν καί σχεδια οΐκιών, τοιτο
  γρβφίαν κα! χρήσιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ.,
  όδοποιίαν, υδραυλικόν καΐπαντα τα τβχνικά μαθήματα
  μβτά σχε<3ίων, έφαρμογών,μϊλβτών κ«1 άσκήσϊ«ν είς τό ϋηαιβρον. Είναι μοναίική εΰκαιρίαοΊ' δσους άπβρρίφθησαν έκ των Σχολδν τοθ Πολυτεχνβίου, Στρατιωτικών Σχολών κλπ., βοους πρβτίθενται νά γίνουν μορφωμενοι Έργολή πτοει, νά όιοριοθοΰν αίς 'Ερνοληπτικάς έταιρίας άίοπβιί άς, οικονομικάς ή εις οΐασδήποτε τϊχνίκας όίτηρβσίας καί έν γένει να σταώιοώρομήσουν είς τόν Τ β χ ν ι κ ό ν Κ λ ά δόν, τόν μόνον οόπβιος δέν εγνώρισε πβτέ ά νβργίαν, άλλά βξασφαλίζίΐ τα μϊγαλύτΐρα κίρδη καί τβΰς καλυτέρους μισθους. Πάντες οί έξελθόντες έργοδηγοί μέχρι σήμε¬ ρον έκ τοϋ «ΤΕΚΤΟΝΟΣ» διωρίσθησαν είς ύπουργεΐα, Δήμους κ.λ.π. Γραφ(ΐα "Ιωνος 5, Όμένοικ. "Ολα τα ειδή ΞΥΛΕΙΑΣ είς τιμάς έκτός συναγωνισμοθ θά εΰρητε είς την: ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ Ε. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ Όδο; Χίϊτάν Όγλίύ. Ή συνέχισις των έργων Μάλεμε Χανίων. καί τής ομαλωτέρα; αυτών έξακο λουθήσεως. Πρός τουτο ζητοθν την αποστολήν είς Χανιά είδικοθ οΐκονομικοΰ έπιθεωρητοθ τοθ 6 πουργείου Συγκοινωνίας. Άλλά καί διά τό ζήτημ» το3 το είνε βέβαιον £τι θά μεριμνήση δ κ. δπουργός Γενικός Διοΐκητής έν τή γενικωτέρα άντιλήψει διά τα ΰφισΐάμενα άρδευτικά Ι ργα χαί τα νέα τοιαθτα. Λαμβχνομένου μάλιστα 6π' όψιν βτι τα ε*ργα Μάλεμε πρέπει νά έξακολουθήσωσι κανονικδς, διότι άν διαχοποθν τόν χειμώνα θά ύποστοθν σοβαράς ζημίας επί άναλόγφ καί τής 'Εθνι κης Οίχονομίας έπηρεασμψ, ή μέρι μνα αΰΐη έξκπαεκούετίχι &ψ έαυ- τής. Είνε λοιπόν έχτός πάσης άμ φισβητήσεως δτι ή εΰχή των γε· ωργικών μας κύχλων διά τα 2ργ« Μάλεμε θά ανταποκριθή πρός την πραγματιχότητα. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΒΠΟΙ ΑΔΕΑΦΟΙ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Γαφβΐκ έδος Μαρτύρων. Έκθκβις: Πλατεία Σανδριβάνι. Κ. Γ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΙΑΤΡΟΣ Δέχεται είς τό Ιατρείον τού καθ* εκάστην κείμε¬ νον επί τής γωνίας Κουρ- μούληδων καί Ίουστινια- νοϋ παραπλεύρως Ζαχα- ροπλαστείου Ήρακλή Βα¬ σιλάκη, πλησίον μπύρας Σταυρουλάκη. —Τό σημερινόν πρόγραμμα τοϋ ραδιοφ»νικοΰ. Ό Ραδιοφωνικος σταθμύς 'Αθη νών θά εκτελέση σημ<ρον τέ) ε¬ ξής πρόγραμμα *Ί2ρα 10.30" π. μ. μεταδοσις άπο τό πεδίον τού Άρεως της τελετή; τής παραδό¬ σεως των σημαιών βϊς τάς ςράλαγ γας τής Ε. Ο Ν. υπό της Α. Β. Υ. τοΰ Διαδέχου Άντιβασιλέως Παΰλου, γενικοΰ άρχηγοΰ Τής Ε. Ο.Ν. καί υπό τής Α.Β.Υ.τής πριγ κηπίσσης Φρβιδερίκης ίίς τρείς νέκς φάλαγγας θηλέων,19.45' έλα φρά μουσική (συγκροτπμα Ιωάν. Βέλλα), 6 μ. μ. μετεωρολογικόν δελτίον, έ 15' ποικίλη μουσική, έ.45' ρεσιτάλ βιολιοΰ υπό της δί¬ δος Λίτσας Πάππα, 7.15' άτταγγε λία, 7.30 Ζακυνθινές καί Κεφα· λωνίτικες καντάδες, 8 δημοτικό τραγοδδι (αυγκροτημα κ Παπαν¬ τωνίου), 8.30' όμιλία τοΰ δικπγό* ρου χ Γ. Ματζουφα «περΐ τής ΐ- δεολογίκς καί των κατευθύνσε ών τοΰ νεου κράτους», 8.45' μου- οική χοροϋ, 9.30 εϊδήσεις, 9 ♦»' μελοδραματική έκπομπή «Γάμος της Γικννούλας» τοΰ Βΐκ Μοσσε μέ την κ. Μαρίχαν Ποΐπαδοπού- λου, τόν κ. Τζών Βλαϊκου ώς κα'ι την μικράν ορχήστραν τοΰ αταθμοΰ υπό την <3)νσιν τοΰ κ. Βαλτετσιώτη. Κατά τό διάλβιμμα θά μεταδοθοΰν αί τελευταίαι είδησεις, 11.30" μουσική χβρβϋ. —Διά την κενήν θέσιν διδα¬ σκάλου. Ή προθβσμία πίρί ΰποβολής αι¬ τήσεων Δπμοδιδασκάλων πρός μ*· τάθεσιν είς την κενήν θέσιν τού Η'. δημοτικοϋ Σχολείου Ήρακλεί ου παρατείνεται μβχρι τής 20 Δεκεμβριού έ, ϊ. —Φιλάνθρωποι δωρεαί. 'Ο κ. Ευάγγελος Ν. Γαλάνης κατέθεσεν είς τόν κ. ταμίαν τοΰ 'Εθνικοΰ Πτωχοκομϊίου 300 δρ. είς μνήμην τοθ μακαρίτου Ιωάν¬ νου Ε. Δρακοντίδου 'Επίσης δέ διά τόν αυτόν σκοπόν καί αίς ό ίδιον Ίδρυμα, κ*τεθεσεν ό κ. Στυλιανός Πολεντας ετέρας 300 ρχ. Ή δΐοικοΰβα τό "Ιδρυμ* 'Ε- ιτροπη, θερμώς εύχαριστεϊ τους ίωρπτάς. ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ Τοΰ πολιούχου Ί. Ναοΰ Αγ. Σπυρίδωνος τοΰ θαυματουργοί πκρεκκληαιον Ί. Ναού "Αγ. Τί· ;ου) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ Αυριον Δευτέραν 12ην όδϊύον ος, εορτήν τού 'Αγ. Σπυρίδωνος Επιοκοπου Τριμυθοϋντος τοθ Οαυματουργ·ΰ, πανηγυρίζβι ό έν ή πόλει μας φερώνυμος Ί, Νοη ς (παρεκκλησιον Ί Ναοΰ τοϋ Αγ. Τίτου), καθώς καΐ την έιτέτει ν τής ιδρύσεως τού τό αρχαίον Σωματείον ή Συντεχνία Πλακουν οποιών Ηρακλείου. 'Ο Μέγας έσπερινός άρχεται πϊρι ώραν έην έσπαρινήν τής πά ραμονής τή; εορτής καθ' όν β*<· λογηθήαονται οί άρτοι, ό δέ Ί. Ναός θα παραμείνη άνοικτός μέχρι τοΰ μεσονυχτίου διά τό προσκύνημα των εΰσεβών Χριστι¬ ανών. Ό όρθρος άρχεται την 7ην πρωϊνήν ώραν τής ημέρας τής εορτής, καί έν ουνεχεία, ή >ΰ
  λόγησις των άρτων καί ή θεία
  λΐιτουργία μετά τό πέρας της ο¬
  ποίας θελΕΐ μΐταφερθή έν θρη
  Ευτικό πομπή, ή θαυματουργός
  καί ίατορικη Ί. Εικών τού προ
  στάτου'Αγίουτής συντϊχνίαςέν τώ
  επί τής όδοΰ «Αβέρωφ» ο'ίκω τοΰ
  κ. Αθαν. Σφακιανάκη προίδρου
  τής Συντεχνίας πρός τίλεστν τού
  νβνομισμένου άγιασμοϋ.
  Είς την θείαν καί Ιεράν ταύ
  την πανηγυριν προοκαλοϋνται *
  κως πκρβνρεθώοιν άπαντα τα με
  λη τής Συντϊχνίας καί πάντες
  έν γένει οί φΐλίορτ·!.
  Έν Ηρακλείω 10η Δ«κ*μ»ρί
  ου 1938.
  (Ή 'Ενορ. Έπιτροπη Ί. Ναβϋ
  Αγ. Τίτου).
  (Ή Συντϊχνία Πλακουντοπβι
  ών Ήρακλϊίου).
  ΣτοΟ
  ΑΒΕΔΙΣ
  Βιβλιοχαρτοπωλ«ϊον
  Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
  Γωνίι» 'ΑραοτεΙ.
  "Ολα τα διδακτικά βφλία
  καΐ τα σχολικά εΐδη.
  Ηράκλειον-Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακης
  11 Δεκεμβριού 1938
  123 'Ωρα
  Ο ΝΤΛΑΑΝΤΙΕ ΕΛΑΒΕ
  ΨΗΦΟ01ΡΥΗΙ
  ΥΦΙΣΤΛΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΣ
  ΚΙΝ1ΥΝΟΙΛΝΑΤΡΟΟΗΙ
  ΤΗΣ [ΛΔΛΙΚΗΙΙΥΒΕΡΝΗΣΕΩ!
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Δεκεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτού μας).— Ό πρωθυπουργός
  κ. Νταλανίιέ, καθ* ά τηλεγραφείται έκ
  Παρισίων, κατά την μεταμεσονυκτιον
  συνεδρίασιν τής γαλλικής βουλής, ήγό-
  ρευσε διά μακρών επί των Οεμάτων τής
  ημερησίας διατάξεως, ΛΙβτά τόν κ.
  Νταλαντιέ ήγόρευαεν ό άρχηγός των
  σοσιαλισταί κ. Μπλούμ. επιτεθείς έναν
  τίον τής κυβερνήσεως.
  Τεθέντος ζητήματος έμπιστοσΰνης
  επί τής ημερησίας διατάξεως, ή κυβέρ¬
  νησις Νταλαντιέ έλαβε ψήφους 3 1 ί» ύ ·
  πέρ καί 241 κατά.
  Οί πολιτικαί κύκλοι σχολιάζοντες
  την δοθείσαν ψήφον εμπιστοσύνης, έβε-
  βαίωνον ότι ή κυβέρνησις θά διατρέξη
  κινδύνους ανατροπάς όταν τεθούν υπό
  την έγκρισιν τής βαυλής, τα γνωστά νο
  μοθετικά διατάγματα ταύτης.
  ΟΙ ΕΒΝΙΚΟΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ
  ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ
  ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).—Αγγέλλεται έκ τοΰ
  έξωτερικού ότι οί ΊσπανοΙ έθνικοί έ·
  τοιμάζουν την μεγαλυτέραν επίθεσιν τού
  έμφυλίου πολέμου. Κατά τάς υπαρ¬
  χούσας πληροφορίας ή επίθεσις θά εκ¬
  δηλωθή τόν τρέχοντα μην* συμμετοχή
  διακοσίων χιλιάδων στρατού καί ολο¬
  κλήρου τού άεροπορικοΰ στόλου των.
  ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΘΗ Η ΚΟΡΔΟΥΗ
  ΥΠΟ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Δεκεμβριού '(τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι οί κυβερνητικαί έβομ-
  βάρδισαν σφοδρώς την Κορδούην.
  Ύπουργική μεταβολη έν Ρουμανία.
  Οί "Τάϊμς,, καί ή στάσις τού Χίτλερ.
  ' ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 10 Δέ
  κεμβρΐου ((δ. ύπηρεσΐο) —
  Χθές τάς απογευματινάς ώ
  ρσς συνήλθε τό υπουργικόν
  συμβούλιον καί απεφάσισε τόν
  ανασχηματισμόν τής κυβερνή
  σεως. Ό Πατριάρχης Μύρων
  Κριστέα παρητήθη άπό Πρόε
  εδρος τού ύπουργικοΟ Συμβου
  λίου, ώς νέος δέ πρόεδρος ά-
  νέλαβεν ό τέως ύπουργός των
  Εσωτερικήν κ. Κηλινέβσκι(,)
  καί ώς νέος ύπουργός των
  "Εξωτερικών ωρίσθη ό κ. Κα-
  βένκο.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Δεκεμβριού
  (ίο. ύπηοεσίσ) — Οί έπίσημοι
  κύκλοι άσχολοθντσι μέ τό τοξ(
  διον τού*.Τσάμπερλαιν είς Ρώ
  μην τό οποίον καί σχολιά
  ζουν ποικιλοτρόπως λόγω τής
  τροπής των σχέσεων Γαλλίας
  καί Ιταλίας-
  —ΟΙ «Τάϊμς» άσχολοθντσι
  έπίσης είς σημερινόν άρθρον
  των επί των τελευταίον γεγο
  νότω", τονίζοντες δτι ϋπάρχει
  σχέσις μετσξύ τής έ-τιστρο
  φής τού κ Ρίμπεντροπ έκ
  Γερμανίας καί των έπιθέσε
  ών κσί τίι,ς άρθρογραφίσς τοθ
  γερμανικοΰ τύτου διά τάς δι
  εκ'ηκήσεις τής Ιταλίας.
  Οί «Τάϊμς» μεταδΐδουν επί
  σης την πληροφορίαν δτι ό
  Φύρερ δέν άπέτρεψε τόν Μου
  σολΐνι άπό τού νά ώθήση τα
  πράγματα δσον άφορά: τάς νέ
  άς διεκδικήσεις τής Ιταλίας
  είς β ΐρος τής Γαλλίας.
  Ρίς τα χρονικά των έπΐση
  ι. ι «Γόϊμς» τονίζουν δτι δέν
  ύτΐόρν,ει λόγος νά πραγματο
  πο>ήση τό είς Ρώμην ταξί^ι
  όν τού ό κ. Τσάμπερλαιν διό
  τι ό κ. Μουσολίνι φαίνεται
  διστεθειμένος νά ζητήση άπό
  την Άγγλίπν νά ασκήση πίε
  σιν επί τής Γοτλλίας.
  3ΠΠρωϊνή
  1
  Αί ληφδεΐσαι άποφάσεις
  τού Δημ. Συμδουλίου Ηρακλείου.
  Γ'ροχθές την εσπέραν συνε
  δρΐασεν είς τό Δημαρχείον τό
  Δημοτικόν Συμβούλιον έιιλη
  φθέν των τρεχού 'ης φύσεως
  ζητημάτων. Τό Δημοτικόν Συμ
  βούλιον θά συνεδριάση καί κσ
  τα την προσέχη Πέμπτην πρός
  έξάντλησιντών θεμάτων άτινα
  είχον ορισθή πρός εξέτασιν
  προχθές
  Κατά την προχθεσινήν τού
  συνεδρίασιν τό Συμβούλιον έ
  νέκρινε την σύνταξιν τοθ φο
  ρολογικοΰ καταλόγου τοϋ προ
  βλέποντος ιήν εϊσπραξιν δή
  μοτικοθ φόρου 2 ο)ο επί των
  έλσιω^ών ποοϊόντων τή"ς πε
  ρΐφερε(ι-'ς τοθ Δήαου Ή >α
  κλέίου. '£ν ου'-εχίΐα ενέ
  την χορήγησιν διαφόρων
  πληρωμττικίών πιστώσεων ώς
  κσί 50,000 δρχ. διά ιήν έττι
  σκεοήν τής πυρ:>σβεσπκη> άν
  τλίσς ή ότοία εχει προσωρι
  νώς παρσχωρηθή είς τό κραη
  κόν πυροσβρστεΐον.
  Είς την ιδίαν συνεδρίασιν
  Λ-π:φασίσθη ή μετινίμίσία
  τοΰ μέν συνοικισμοΟ Πατελ
  λών ιίς συνοικισμόν Άνδρέ
  ου Μσρκέλλου διά τό υπό τοϋ
  κ. Νομάρχου άνέκαθεν επι
  δεικνυόμενον ενδιαφέρον υπέρ
  τής πόλεως "Ηρακλείου, τοϋ
  Ι κ έ Κραΐ.κοΰ συνοικισμόν είς
  συνοι*ιτμόι/ Γεωργ. Κατεχά
  κη, είς ιή' ύπουργΐαν τοΰ ό
  ιο'ου όί>ε,λειαι ή ανέγερσις
  αύτοΰ.
  Τό Δηαοτικόν Συμβούλιο
  ενέκρινεν ακολούθως τόν προ
  Ισολογισμόν τής δαπάνης
  διά την τοποθέχησιν των σω
  λήνων λειτουργίας των μηχα
  νηαάτων χλωριώσεως τοΰ
  δατος καί τέλος εξήτασε διά
  φορα ύπηοεσιακά ζητήματσ
  καί αίϊήσεις Ιδιωτών.
  Ή κίνησις της άγορας
  κατά την Λήξασαν έδδομάδα.
  ΔΕΝ ΑΠΕΒΙΒΑΣΘΗΣΑΝ
  ΙΤΑΛΟΙ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ;
  ΑΘΗΝ ΑΙ 10 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).—-Καθ* «, τηλεγρα¬
  φείται έκ Ρώμης χνρακτηρίζεται έκεϊ
  άνακριβής ή πληροφορία ότι είς την Ί
  σπανίαν απεβιβάσθησαν νέαι δυνάμεις
  Ίταλών.
  ΤΟ ΙΔ Ε Ο Δ Ε Σ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΙ
  Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έξ
  Άγκυρας ότι ό πρόεδρος τής Τουρ-
  κικής Δημοκρατίας κ. Ισμέτ "Ινανού
  είς επίσημον λόγον αύτοΰ ετόνισε» ότε
  ιδεώδες πρός τό οποίον αποβλέπει πάν·
  τοτε ή Τουρκία, είνε ή εξασφάλισις τής
  είρήνης. '
  Η ΙίΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΕΛΕΞΕ
  ΤΟΥ! ΤΡΕΙΣ ΥΗΗτΊΙΦΙίΥΣ ΜΗΤΡίίΟΛΙΤΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Δεκεμβριού (τού
  άνβαποκριτού μας)-— Σήμερον ή Ίε
  ρά Σύνοδος προέβη είς την εκλογήν
  των τριών ύποψηφίων Μητρ^πολιτών
  διά τόν άρχιεπισκοπικόν θρόνον των
  Αθηνών.
  Ό Μητροπολίτης Τραπβζοΰντος ε¬
  ξελέγη ύποψήφιος διά ψήφον 11.»%.·
  να 4 ψήφους έλαβον οί Μητροπολίται
  Δράμας καί Αήμνου-
  »Εκ των Ανωτέρω ύποψηφίων ή Α.
  Μ. ό Βασιλεύς θά έκλέξη προσεχώς
  τόν νέον αρχιεπίσκοπον.
  Εσυνεχίσθη ζωηρά καίκατά
  την λήξασαν έβδομάδα ή κΐνη
  σιςτής άγορας Ηρακλείου.Είς
  τό έβδομαδιαΐον δελτίον τού
  'ΕμπορικοΟ καί Βιομηχανικοΰ
  Έπιμελητηρίου άναφέρεται δ
  τι κατά την διάρκειαν ταύ
  της εξήχθησαν 405 000 χιλιο
  γράμμων σταφίδος σουλτανί
  νας, 13 500 ταχτά, 130.000
  ελαίου, 12 000 χαρουπίων καί
  96 000 οΐνων.
  Αί τιμαί των έλαίων έκυ
  μάνθησαν κατά την έβδομά
  δα ταύτην μετσξύ των δραχ
  28 καί 29 50 κατ' ό θν μέ έκ-
  δηλον επιφύλαξιν των έλσιο
  παραγωγόν, δεδομένου δτι
  έλπίζουν δα θά πωλήσουν
  τα έναπομείναντα είς χεΐ
  ράς των άποθέματα είς εΓ'
  καλλιτέρας τιμάς.
  Αί σχετικαί είδήτεις έκ τοΰ
  έξωτερικοθ είνε εύχάριστοι
  ώς πρός την ζήτησιν τοΰ έλσί
  ου, πάντως ομως ή άγορά
  Ηρακλείου παρουσιάζει μδλ
  λον άστάθειαν χαρακτηριζο
  μένην κσί έκ των σημειουμέ
  νων αΰξομειώσεων των τιμών
  τοϋ ελαίου.
  'Ελαφράς αύξομειώσεις έ
  σημείωσαν, έπίσης αί τιμαί
  των σταφίδων Επί των κα
  λών ποιοτήτων εσημειώθη άρ
  κοΰντως ζωηοά κίνησις.
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  ΚΑΙ ΟΙ ΒΙΟΤΕΧΝΑΙ ΚΡΗΤΗΣ
  Είς χαιρετισμόν πρός τόν
  Υπουργόν Γενικόν Διοικητήν
  Κρήτης κ. Σφακιανάκην τοθ
  Προέδρου τοϋ Έπαγγελματι
  κου καί ΒιοτεχνικοΟ Έτιιμελη
  τηρίου Ηρακλείου κ. Κοσμα
  δάκη, ό κ. Ύπουργός άπήντη
  σεν ώς εξής:
  «Εύχαρισχώ θερμώς διά χαι
  ρετισμόν σας. Διαβεβαιώ έ
  παγγελματίας καί βιοτέχνας
  περιβάλλονται Ιδιαιτέρας στορ
  γής παρά τής έθνικής κυβρρνή
  σεως καί έμο3 προσωπικώς,
  Ύπουργός Γενικός Διοικη
  τής Κρήτης.
  Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ».
  ΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ
  ΕΝ ΤΩ ΝΟΜΩ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δι" έγκυκλΐου της ή Νομσρ
  χία Ηρακλείου πρός τόν κ.
  Δήμαρχον καί τούς προέόρους
  των Κοινοιήτων τοθ νομοό
  ζητεί νά πληροφορηθή την
  καλλιεργηθεΐσαν έκτασιν είς
  στρέμματα διά σίτου, κριθής,
  βρώμης, σικάλεως, σμιγοΰ,
  σανοΰ, φακής, φάβας, λουπί
  νων, ρόβης, βίκου καί έρεβίν
  θων. Διά τής Ιδίας έγκυκλίου
  ζητεί νά πληροφορηθή την δι
  στεθεΐσαν διά τάς ανωτέρω
  καλλιεργείαςποσότητσσπόρου.
  Η ΦΟΡΟΛΟΝΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  Είς τα Πολιτικόν Γραφείον
  τοθ κ. ΠρωθυπουργοΟ υπεβλήθη
  σαν συγχαρητήρια τηλεγραφήμα
  τα διά την συντελεσθεΐααν κατάρ
  γησιν τής φορολογίας τοθ ελαίου
  υπό τής Ενώσεως Πεζών, Πισκο
  κεφάλου καί Άχλαδίων.
  ΔΩΡΕΑ
  Ό κ. Νικ. Μπαλτζακη; κχτέ-
  θη«εν είς τα γραφεΐα ημών δρχ.
  300 υπέρ τ/.Ο Ι ηροκομείου Ηρα¬
  κλείου είς μνήμην τ&0 Ιω. Δρα¬
  κοντίδου.
  θλ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗ ΕΡΑΝΟΣ
  ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΟΝ ΑΠΟΡΟΝ
  ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟΝ
  ΡΑΔΙΟΦΟΜΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑ»
  Ό ύπουργός τής Κρατικάς
  Ύγιεινής καί Αντιλήψεως ά
  νεκοίνωσεν δτι θά διενεργηθή
  καΐ εφέτος Ιρανος μετοξύ των
  Τραπεζών, Βιομηχανικήν Επι
  χειρήαεων καί Άνωνύμων Έ
  ταιριών διά την παροχήν β
  θημάτων είς τούς απόρους καί
  άνέργους έπ' εύκαιρία των
  έορτών των Χριστουγέννων
  ώς καί £ιά την ενίσχυσιν τής
  «Ίματιοθήκης τοθ Μαθητοΰ»
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Γενομένων αρχαιρεσιών τής
  Κομισΐικής Υπηρεσίας τοθ Τελω
  νείου Ηρακλείου εξελέγησαν:
  Πρόεδρος Ιωάν. Χελιδονόπουλος,
  Άντιπίόεδρος Αεων. Άτσαλάκης,
  Γεν. Γραμματεύς Μήνας Μαυρά-
  κης, Ταμίας Μιχ. Έργαζάκης.
  Σόμβουλοι εξελέγησαν οί Ιωάν.
  Νΐαντούτης, Μιχ." Σανουδάκης
  κ»ί φ. Αλεξάκης.
  ΟΙ ΠΟ.ΛΗΤΑΙ ΠΟΪΑΕΡΙΚΩΝ
  Δι* αποφάσεως τοθ δφυπουργοθ
  τής Άγορανομίας, όρίζεται δτί
  οί πωλοθντες λιανικώς πουλερι
  κά, 6ποχρεο0ντ«ι νά προμηθεύον
  ται ταθτα ζώντα, άπαγορευομένης
  τής άγορας υπ' αυτών καί τής
  πωλήσεως ιΕί αύτοΰς έκ μίρους
  των εμπόριον χονδρ:χής πωλήσε¬
  ως πουλερικων έσφαγμένων.
  ΤΟ,ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕ10Ν
  Κατ'άα>«βί»ωοιν έκ τβΰ έν
  ταΰθα Πρακτορείβυ τβΰ Έθν. Λα
  χβίου κατά την γενβμένην «νικ
  νέωσιν των γραμμοΕτίων τής β'
  κληρώσεως έκ παραώρβμής τό ΰπ'
  άριθμ. Η.205 ύ' γραμμάτιβν π«ρε
  ίόθη είς την κ. Δημ, Άλεξάκπν
  άντί τβΰ αριθ. 24.738 β' δπβρ κ»
  νοΜκώς έώίΐ νά παραλάβη. Συ
  νεπώς ώέν πρόκειται νά άναγνω
  ριοθή ώς κβιτοχος τού λαχνού βίί
  πβρίπτωοιν κέρδους δι' έ καί πά
  ρακαλεϊται νά τό άνταλλάξη έν
  καίρως μέ το γραμμάτιβν βιτίρ
  τβΰ άνήκβι.
  "Ο Ραδιοφωνικός στχθμός Ά
  θηνών θά μεταδώση αυριον τό ε¬
  πόμενον πρόγραμμα: "Ωρα 6 ^'μ.
  μ. μετεωρολογικόν δελτίον, χρη
  ματιστήριον, 7 Ιργα διά πιάνο,
  7 30' έλ^φρά μουσΐκή, συγκρότη
  μα Σεϊτανίδη — Ριτσίρξη, Η.15'
  σκέτς, 8.30' ρεσΐτάλ τρχγουδιοϋ
  6πδ τής δίδος Αλεξ. Καραγεωρ
  γοπούλου, 9 έκκλησιαατική μουσι
  χή, 9 30' είδήσεις, 9 45' μικρά
  όρχήστρα τοθ σταθμοθ, 10 45'
  είδήσεις, 11 συνέχεια τής μιχρόςς
  όρχήστρΛζ, 11,30" μουσική χοροθ
  καί έλαφρό τραγοθ5ι οπό τής
  δίδος Κάκιιχς Μένδρη.
  ΤΑ Δ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ
  Αναφορικώς μέ την τέλε
  σιν των Δ'. Βενιζελείων ά-
  γώνων εγνώσθη συμΛληρω
  ματικώς πρός τος χθεσινάς
  πληροφορίας μας,οί οδιοιθά
  διεξαχθώσι κατά τόν προσέχη
  Ιούλιον.
  ΤΑ ΛΑΤΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  Καθ' ά πληροφορούμεθα έ
  νεκρίθη ό κανονισμός έργα
  σίας προσωπικοΰ διά τα ξε-
  νοδοχεΐα λαϊκής κατηγορίας
  άπάσης τής Ελλάδος.
  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  Συνελήφθησαν καί παρεπέμ
  φθησαν αρμοδίως ό Ήίας
  Βογιατζάκης έκ Χρωμοναστη
  ρίο Ρεθύμνης διά λαθρεμπορί
  αν κατινοϋ καί" ό Γεώργ Χαρ.
  Πλεύρης κατηγορούμενος διά
  ψευδορκίαν.
  ΤΑ ΕΝΔΗΜΙΚΑ ΘΗΡΑΜΑΤΑ
  Υπό τοθ οιτουργείου Γεωργίας
  απεφασίσθη ή ίδρυσις περιοχών
  προστασίκς θηραμάϊΐον εκτάσεως
  3—δ χιλιάδων έκταρίων άνά 5α-
  σαρχεΐον καί δασονομεϊον έ<ά- σιης περιφερείας. ΤΗ ΑΦΙΞΕΙ ΤΟΥ ϋΓΓΛΟΥ ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓ9Υ ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ Η ΙΤΑΛΙΑ θλ ΥΠΟΒΑΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΤΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΪΗΣΤΥΝΙΔΟΣΚΑΙΚΙΙΡΣΙΚΗΣ %#11ίνΙ ΙΟ Δεκεμβριού (τοΰ άν ταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι α ί-α τή προσι- χεί άφ£ξ*ι είς Ρώμην τοΐ "Αγγλουπρω θυπουργοΤ κ. Τσάμπερλαιν, ή Ιταλία θά υποβάλη επισήμως τάς αξιώσεις αυ¬ τής επί τής Τύνιδο; καί Κορσικής. *Απέναντι τΑν άξιώσεων τούτων ή Γαλλία θά προβάλη απόλυτον άρνηιιν. ΒΙ ΕΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΧΑΡΛΧΤΗΡΑ Τ8 ΤΑΞ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΜΗΝ ΛΘΗΝ %.! 10 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι ειδή· σ«ις έκ τής άγγλικής πρωτευούσης άνα¬ φέρουν, σχετικώς μέ τό ταξίδιον των κ. κ. Τσάμπερλαιν καί Χάλιφαξ είς τ^ν Ρώμη^, ότι τοΐτο απεφασίσθη νά έχη χαρακτήρα- πολιτκόν. ΑΙ Γ'ΑΛΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡ1ΔΕΣ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΣΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΟΝ ΤΟΥ ΣΤΟΑ Ο Υ ΑΘΗΝ%Ι ΙΟ Δεκεμβριού (τού άνταποκριτού μας).— Καθ ά αγγέλλε¬ ται έκ Παρισίων αί γαλλικαί έφημερί- δες άσχολούμεναι μέ τάς αξιώσεις τής Ιταλίας συνιστούν άμεσον συγ*έντρω· σιν τού γαλλικού στόλου είς την Με· σόγειον. ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΟΥ Γ Α Λ ΛΙΚ Π Υ ΣΤΟΛΟΥ ΑΘΗΝ % Ι ΙΟ Δεκεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας).— Αναφορικώς μέ τα σχόλια των γαλλικών εφημερίδων ε¬ πί των ίΐαλικών άξιώσεων καί την α¬ νάγκην τής ϊλήψεως έπειγόντων ναυτι* κων μέτρων, τηλεγραφείται οί ό γαλ- λικό; τύπος ζητεί καί την ενίσχυσιν τού γαλλικού στόλου γενικώτερον. Η ΑΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΙΛΣ ΒΑ ΕΙΝΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΡ ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Δ)βρίου (τού άντα- ποκριτού μας).— Έν σχέσει πρός την άρνησιν τής Γαλλίας νά δεχθή τα περί αναθεωρήσεως τής συμφωνίας Λαβάλ— Μουσολίνι καί τάς αξιώσεις γενικώτβ ρον τής Ιταλίας επί γαλλικών εδαφών, προστίθεται έξ -«σφαλοΰς πηγής ή πλη¬ ροφορία ότι ή άρνησις ΐής Γαλλίας Θά ε|νέ έξ ολοκλήρου κατηγορηματική.Ή Γαλλία. Θά αρνήται νά προέλθη καί είς απλήν συζήτησιν επί τού προκειμένου. ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ Τ ΥΠΟ Υ ΑΤ9ΗΝΑ1 ΙΟ Δεκεμβριού (τού ίνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Νέας Υόρκης ότι ό τύπος των Ηνω¬ μένον ΐΐολιτειών άφιερώνει άπαισιόδο- ξα βχόλια επί της έν Έύρώπη κατα· στάσεως καί των πιθανών ένδεχομένων Η ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΙ 2ΥΝΕΛΡΙ1ΣΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΒΟΥΑΗΪ ΑΘΗΝΑΙ 1ΟΔ)βρίου (το:ϊ άντα¬ ποκριτοΰ μας).— Τελευταία τηλεγρα- φήματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι την προσέχη Τρίτην θά επαναληφθή ή συν· εδρίασις τής γαλλικής βουλής.