96654

Αριθμός τεύχους

5039

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

13/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι*
  Τβ
  0ΐ («ι
  ι
  ΤΙ
  . τάς ϊ·:ώ«ί? ι%
  ■ εσον η'ΐ·(*ί«ρω·
  λυυ είς ΐήν Μι·
  II
  Υ Ι
  ν εφ
  ,ων
  ντων ν»
  δ·» Οϊ»"
  5
  Π-1
  ΓΟΡΙ
  ΡΙΙϋί
  Υ Τ
  ,ν.ι ·
  ?5
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ['ΡΑΦΓΙΑ
  ΟΛΟΣ
  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αίγΰ-ττοο
  έτήσια λίραι ί
  Ιξάμηνος ϋ
  'Λμερικής
  έτησια δολ. 15
  έξαμηνος > 8
  Τιμή
  χατά φΰλλυν
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  13
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΥΠΕΥ8ΥΚ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΠΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5039
  Ετονίσαμεν κατ' έπανάλη
  φιν την υποχρέωσιν την ο¬
  ποίαν εχβυν οί δυνάμενοι
  νά συνεισφέρουν διά την πε¬
  ρίθαλψιν των ένδεών καί
  των άπόρων κατά τάς προσε
  χεΐς ημέρας των έορτών των
  χριστουγέννων καί τής πρω-
  τοχρονιας. Καί δέν παρελεί-
  ψαμεν ευκαιρίαν άπό τοΰ
  νά διακηρύξωμεν ότι χρέος
  υπέρτατον κάθε πραγματικοΰ
  χριστιανοΰ καί φιλανθρώπου
  είναι νά βοηθήση τούς πά·
  σχοντας συνανθρώπους τού.
  Ύπεστηρίξαμεν δέ ότι δέν
  πρέπει νά τ' άναμένωμεν
  όλα άπό τό κράτος, διότι
  δέν είναι δυνατόν νά έπαρ-
  κέση τό κράτος είς τάς τό
  σας ανάγκας πού ύπάρχουν.
  Καί φυαικά την Ιδίαν σύστα¬
  σιν επαναλαμβάνομεν καί
  σήμερον.
  Είχομεν όμως έπίσης πάν-
  τοτε την αντίληψιν ότι ή
  κοινωνική πρόνοια δέν έν-
  νοεΐται μέ πρόχειρα καί σπα
  σμωδικά μέτρα. Καί ότι ή
  ανθρωπίνη δυστυχία δέν πε-
  ριστέλλεται διά τής φιλαν
  θρωπίας, άλλά διά της όργα
  νωμένηςκαί συστηματικής με
  ρίμνης διά τής πλήρους, όλο
  κληρουμένης καί συγχρονι·
  σμένης απολύτω; κοινωιχής
  πολιτικής τοΰ κράτους. Εύ-
  τυχώς δέ άπό τάς άντιλήψεις
  αύτάς διαπνέεται καί τό ση
  μερινόν κράτος. Καί αΰ:ο
  άποδειχνύετατ άπό τα ποσά
  τα όποΐα παρέχει είς τό υ-
  πουργεΐβν Κρατικής ' Αντιλή¬
  ψεως καί Ύγιεινής διά την
  οργάνωσιν της κοινωνικαί,
  περιθάλψεως, διά την ίδρυ¬
  σιν νέων νοσοκομείον, σανα
  τορίων, παιδικών κήπων,
  σταθμών καί έξοχών καί την
  άνακαίνισιν καί ενίσχυσιν
  των παλαιών. Δαπάνη έξα
  χοσίων έκχτομμυρίων δραχ
  μών έχει εγκριθή διά την
  ανέγερσιν κτιρίων εύαγών
  ίδρυμάτων καθ1 όλην την
  χώραν.Καί τεραστία ποσά δια
  τίθενται έπίσης διά την ου-
  σωματικήν οργάνωσιν καί
  λειτουργίαν των λκΐκών καί
  μαθητικών συσσιτίων καί
  ύπνωτηρίων καθώς καί * διά
  την καταπολέμησιν των δια¬
  φόρων νόαων καί την έξυγί-
  ανσιν τού λαοΰ. Έτοι διά
  πρώτην όμολογουμένως φο¬
  ράν τίθενται τα προβλήματα
  τής οργανώσεως τής κοινωνι-
  κης πολιτικής επί όρθής βά
  σεως καί άρχίζει μία γιγαν-
  τικία άληθώς προσπαθεία έ-
  ξαλείψεως τής ανθρωπίνης
  δυστυχίας καί τής αθλιότητος
  άπό την χώραν. Καί άξίζει
  νά χαιρετισθή ή προσπαθεία
  αύτη καί νά ενισχυθή άπό
  ολους. Νά χαιρετησθή ώς ενας
  σταθμός καί μία άφετηρία
  νέας εκπολιτιστικήν περιό
  δου. Νά ενισχυθή ώς έργον
  καί ώς Εκδήλωσις βαθύτατα
  άνθρωπιστιχή, γνησίως χρι
  στιανιχή. Β αί θά ενισχυθή
  ασφαλώς. Άπό την χώραν
  αυτήν δέν ελειψαν ποτέ οί
  φιλάνθρωποι, οί μεγάλοι άλ-
  τρουϊσταί. Καί δέν θά λεί-
  ψουν ασφαλώς ούτε καί είς
  τό μέλλο ν έκεΐνοι πού θά
  θελήσουν νά συνδέσουν τό
  όνομά των μέ έργα εύποιΐας
  καί άνθρωπισμοΰ καί νά μνη
  μονεύωνται ώς εύεργέται τβϋ
  τόπου.
  Έν τω μεταξύ όμως, θά ύ
  πάρχουν άνάγκαι έπείγου
  σαι. Διότι ή οργάνωσις τής
  χοινω*κή£ αντιλήψεως δα
  απαιτήση χρόνον πολύν.Καί
  τάς έπειγούσας αύτάς ανάγ¬
  κας πρέπει νά θεραπεύσω
  μέν όπωσδήποτε, συνεισφέ
  ροντες όλοι μέ προθυμίαν,
  αναλόγως πρός τάς δυνάμεις
  τού έκαστος.
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΧΕ1ΜΕΡΙΝΕΣ ΑΙΘΡΙΕΣ
  Ούσιαστικώς αί άλκυονίδες ή
  μέραι είναι διάμεσα αίθρΕας δ
  ταν υφιστάμεθα τόν χειμώνος ώ;
  πραγματικότητα. 14 ημέραι συγ
  κεκριμένως τοθ Δεκεμβριού, δ·
  πως σημειώνη έπικαΕρως δ έρα
  νιστής, είναι άφιερωμέναι είς την
  άλκυόνα ή δποία χτίζει τότε την
  φωλεάν της. Καί οί θεοί, καθ' α
  άναφέρουν οί χρονικογράφοι, είναι
  εξόχως εύνοϊκοί τάς ημέρας αύ
  τάς: Ό ήλιος σπαταλάται κυριο
  λεκτικως καί τό χρώμα προκα
  λεΐ είς τόν έναλλασσόμενον πίνακα
  τής φύσεως, δημιουργιχούς συν
  δυασμοΰς άπό τούς έχπληκτιχω
  τέρους.
  —Ή άατασία τοθ καιρ&Ο πά
  ρετήρησεν δ συμπεριπατητή; τή;
  Κυριακή;, μπορεΐ νά μην είνε
  δλωσδιόλου χειμών. Δέν μπορεΐ
  νά πή κανεί; 8μω; δτι δέν κρ
  νεται αημαντικωτέρΛ αύτ&Ο: Ο
  δαρύς χειμών θεωρεϊται πολλές
  φορές συμπαθής «καί άς παγώνη
  μέ τόν βορηά τού τα άρνάκΐα».
  Ή άστασία σάς έκνευρίζει.
  Ό συμπολίτη; ύποθέτω δτι ήρ
  μήνευσε καλώς διατί χαί δταν
  δέν είνε πραγματικάς δ χειμών,
  ή αίθρία είνε ψυχική άνάγκη.
  Τί γαλήνη άλλά καί τί έκφρασις
  είς αδτό, τό άπέραντο γαλανό
  τελάρο! * Άπδ την άνάγλυφη
  μορφή τοθ γέρω- Φ"ηλορε£τη μέ
  σα στό βαθυχύανο φόντο τοθ βά
  0ους Ιω; τα διαυγή πλατή τοθ χρη
  τιχοθ πελάγους,ή άλήθεια είνε χει
  ροπιαστή: Ύπάρχουν στιγμές χ«'
  ριχές, βαρυσήμαντες δσο χαί το
  πραγματιχώτερο φιλοαοφιχό άπαν
  θισμα. Μπορεΐ νά ένθουσιασθί
  χανείς απλώς χαί μόνον διό¬
  τι ζή.
  —-Γιατί νά στερήση έθελου
  οίως τό φώς; Είνε ή εσχάτη β1"
  Αυτό τό ρεφραίν {νβυμ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοθ Άγγλου συνγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ
  πέναντι ενός άλ>ου πού επέμενε
  νά όραματίζεται τόν Σοπενάου
  ερ ακριβώς τίς στιγμές τής εύ·
  δίας τοθ χειμώνος. Καί δέν εί
  χεν άδικον. Τό φώς κα! τό χρώ-
  μα τής άλχυονΕδος είνε τό σταθε-
  ρώτερο έπιχείρημα υπέρ τοθ γέ
  λιου ώ; στοιχείου βασικοθ μια;
  άκοΰραστης καί όμαλής άτομι-
  κής σΐαδιοδρομίας. Ποτέ άλλοτε
  ή ζωή ίέν παρουσιάζεται μέ τό
  σην άνεξικακίαν άλλά καί μέ τί
  ση βαθυστόχαστη εύφράδεια,
  καθώ; άπευθύνεται είς τόν έσω
  τερικό κόσμο τοθ άνθεώπου. Εί¬
  νε ίκανή. καί δταν λείπουν λίγο
  ή πολύ τα μέσα τής εύζωΐας,
  νά βγάλη Ινα σοφό έπΐλογο κα!
  νά κατατοπίση τίς ψυχικές δια
  μορφώσεις. Τό φώς δέν είνε κυρί
  ως φυσικόν στοιχείον ώμορφιίς
  καί καλωσύνης. Είνε κάτι απο¬
  λύτω; συνδεδεμένον μέ τό 8λον
  νόημα τής ζωής.
  • *

  Ή βροχή διεδέχθη χθές την άλ
  κυονίδα τής Κυριακής. Μετά τό
  φώς ήλθεν ή κατήφεα, διά νά δι
  καιωθή δ άπαισιόδοξος: Νά πά
  ρουσιάση ώς αιώνιον δίπτυχον
  τής ζωής την χαράν τώρα, την
  άφατον λύπην άργότερα. Άλλά
  θά τό πιστέψετε; Καί μετά τίς
  πρώτες ψιχάλες ύπήρχε πολλή
  ζωή είς τόν δρόμον, άρκετή εύθυ
  μία είς τό καφενειον. Γιατί; Δι
  ίχι εμεσολάβει ψυχικόν άπόθεμα
  άπό την προηγουμένην πλημμύ
  ραν τοθ φωτός καί τούς θαυμασί
  ούς συνδυασμούς τοθ χρώματος.
  Ή πίστις πού μας χαρΐζει ή χει
  μερινή «ίθρία, Ιχει παρατηρη
  θ^ άπό ψυχολόγους φίρμας, δτι
  κρατεί καί συνέχειαν. Διαιηρεϊ τό
  χίφι τής ζωής, ανεξαρτήτως
  κάθε μετ*6ολής είς την άρχικήν
  οκγ)νογραφίαν της.
  Α£ΜΟΔΑΙΟ£
  20όν
  Καί καθώς Ιδλεπε τόν πρίγκηπα
  νά σχέκεται είς Ιναίπό τα παράθυ
  ?α τής άμαξοατοιχίαςκαίνάδέχεται
  ίπαθής τάς ζητωκραυγάς τ&Ο πλή·
  θους πρός τό δποϊον έΌτρεφε τα
  βλέμματα των άποβλακωμένων μα
  τιών τού, ί Μουσταφά Κΐμάλ με
  τανοοΰσεν, έντρέπετο πού είχε δέ
  χθή νά μετάσχη έκείνη; τής άπο
  στολής. Τό θέχμα έκεΐνο τόν έ
  πείραζεν, έπλήγιονε την όπερτ/φά
  νειάν τού. "Ηταν Τοΰρκος χαί ή
  σθάνετο ΰπερήφανος πού ήταν
  Τοθρκος. Καί ήσχύνετο νά βλέπη
  την χώραν τού άντιπροσωπευίμέ
  νην είς την Γερμανίαν άπό μίαν
  αποστολήν τής οποίας ήγείτο Ινα;
  αΰτοκρατορικός βλάξ !
  Έν τοσούτω ή άμαξοστοιχία
  δέν είχεν άκόμη καλά καλα περά
  σει τα τούρκικα αύνορα, ίταν ό
  Κεμάλ έλαβε την διαταγήν νά πά
  ρουσιασθη" είς τόν διάδοχον,ό ίποΐ
  ος επεθύμει νά τοθ δμιλήση είς τό
  ιδιαίτερον τού διαμέρισμα, £·ς τό
  πριγκηπικόν δαγόνι.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ άνίρεκτος
  καί δύσθυμος διέσχΐσε τούς μα
  κρούς διαδρόμου;, έφθασεν είς τό
  πριγκηπιχόν βαγόνι, άλλ' δταν
  είαήλΡεν είς τό ιδιαίτερον διαμέρι
  αμα τοΰ πρίγνηπος, ευρέθη Ικπλη
  κτος πρό ένές άνθρώπου τελείως
  διαφόρου άπό εκείνον πού είχε
  γνωρίσει εις τό άνάκτορον, καί τόν
  οποίον έπερίμενεν δτ,ι θά έπανεύ
  ρισκε. Ευρέθη μπροστά είς ενα
  άνθρωπον ζωηρόν π&ύ τόν έκύττα
  ζε μέ μάτια γεμάτχ πονηρία.
  Επί έξί)ντα χρέ*ια δ Βχχεντίν
  είχε ζήσει εις τό άνάκτορον υπό
  τόν Άβδούλ Χαμήτ. Ό γηραιός
  σουλτανί; τόν συμπαθοΰσε καί τόν
  ήνεΕχετο, άλλ' «ύτά δέν ήαπίδι
  ζε νά τόν περιστοιχΕζη μέ κατα
  σκίπους τού. Καθ' δλα αυτά τα
  μακρά Ιτη ό Βαχεντίν είχε ζήσει
  έν διαρκεϊ κινδύνφ. Εάν έξεδή
  λωνε τό παραμικρόν ενδιαφέρον
  διά τόν έξω κόσμον, την παραμι
  κ^άν φιλοδοξίαν διά την πολιτι
  κήν, δ 'Αβδούλ Χαμήτ θά τόν έφα
  λάκιζεν άν δέν τόν έξαφάνιζε.Καί
  διά ν' άποφεύγη κάθε δποψίαν
  έπαιρνε τό κοιμισμένο ϋφος τού
  βλακός, δπό τό οποίον τόν είδε
  διά πρώτην φοράν ίύο ημέρας πρό
  τής αναχωρήσεως τής άποστολής,
  Ί Κεμάλ εί; τό άνάκτορον τού.
  Υπό την προαποιη-μένην αυτήν Ικ
  φράσιν ίκρυπτεν ίνα πονηρόν
  πνεθμα καί κάθε φιλοδοξίαν τού.
  "Ηξευρε χαλ* τί ήθελε.
  "Ηθελε νά γίνη σουλτδνος. Ό
  Εμβέρ, δ Ταλαάτ καί τό κομιτά
  τον, ήθελαν, πχραμερίζοντάς τον,
  ν' άναβιβάσουν είς τόν θρόνον τόν
  ανεψιάν τού τόν Άμπιντ&ύλ Με
  τζήτ. Έμιαοΰσε τάν Έμβέρ καί
  τόν Ταλαάτ, άλλ' ήταν μέ αυτού;
  καί τού; καχασκόπου; των πού
  τόν περιεσΐοίχιζαν τόσον προσεκτι
  κός δσον ήταν χαί μέ τόν γηραι
  όν σουλτάνον, τόν Ικθρονιαθέντα
  σουλτάνον, τόν Άβδούλ Χαμήτ.
  Είς την Κωνσταντινούπολιν είχε
  φερθή πρός τόν Μουσταφά Κεμάλ
  ψυχρά καί άδιάφορα πιστός εί;
  την τακτικήν τού νά μην έγείρη
  ΰπον&Εας. "Ηδη δμω; μακρυά,άπό
  την Κωνσταντινούπολιν : ', Ί·;
  τόν Κεμάλ θερμά, έδικκ.. ,/~' ,
  διότι δέν τοθ είχε δοθή εϋ,.Λΐρία
  νά τόν γνωρΕση καλλίτερα, τόν
  συνεχάρη διά τάς πολεμικά; επι
  τυχία; τού, καί ήτο έν γένει άλ
  λο; άνθρωπο;. Έ»έρθ«κε μέ τό
  σην προοήνειαν ώστε αντιθέτως
  μέ δ,τι είχε συμβή είς την Κων
  σταντινούιτολιν κατά την πρώ
  ιψ τού συνάντησιν, είς τό άνά
  κτορον, τόν διέθεσε καλώς Έντός
  όλίγου ήσαν στενοί καί καλοί
  φίλοι καί δ Κεμάλ κατέστη δ
  έμπιστος τοθ πρΕγκηπος. ΕΙχαν
  καί (.1 δύί κοινόν τό μΓσος κατά
  τοθ Έμβέρ χαί Ταλαάτ, είχαν
  κοινά συμφέροντα. Καθ' δλην ε¬
  κείνην την ημέραν είχαν έγκαρδί-
  αν ουνδιάλεξιν. Ό Μουσταφά Κε
  μάλ είδεν άμέσω; την ευκαιρίαν
  πού τοθ παρουσιάζετο.
  Ό τότε σουλτάνο; ήταν ίνα;
  άρρωστο; άνθρωπο; καί δέν θά
  ζοθσεν άκόμη επί μακρόν. Ό Βα
  χεντίν, παρά την προαποιημένην
  έξωτερικήν τού εμφάνισιν, ήΤαν
  ύγιέστατο;. Έντό; δλίγου θ' άνήρ
  χετο εί; τόν θρόνον, θά ήταν σουλ
  τάνος καί αρχιστράτηγόν Ό Κε
  μάλ έθεώρησεν δτι τόν συνέφερε
  ν' άρχΕση προχαταβολικδ; άσκών
  επιρροήν επί τοθ Βαχεντίν. "Ετσι
  θά καθίστατο ή δύναμις, πού θά
  ίστατο όπισθεν τοθ θρόνου. θά
  ήτο κύριος τής καταστάσεως καί
  θά Ιπραγματοποιοθντο αί φιλοδο
  ξίαι τού. Τό πρώτον πραγμα πού
  έκαμεν ήταν νά προσπαθήση νά
  πείση τόν Βαχεντίν δτι ή Γερμα
  νία θά Ιχανε τόν πόλεμον, δτι ή
  συμμαχία μετά τή; Γερμινίας ίσο
  δυνάμει πρός παραφροσύνην χαί
  Ετι ό Έμβέρ καί οί Γερμανοί, είς
  τοΰς δποΕους εστηρίζετο, επρεπε
  ν' άπομακρυνθοθ^.
  Καθ' δλην την περιοδείαν άνά
  την Γερμανίαν ό Μουσταφά Κεμάλ
  δέν έπαυσε νά είνε αύστηρός εί;
  τάς κρίσει; τού. Ό Βαχεντίν μετά
  τής άκολουθίας τού εγένοντο δέ
  χτοί άπό τόν Χίντεμπουργκ είς τό
  γενικόν επιτελείον. Ό γηραιός
  στρατάρχης έξέθεσεν υπό πρΐσμα
  αίσιοδοξίας την δλην κατάστασιν
  συμπεριλαμβανομένου καί τοθ με
  τώπου τής Συρίας. ΆλΧ" ό Μου
  σταφά Κεμάλ δέν παρέλειψε νά
  είς τόν Βαχεντίν δτι
  τοθ Χίντεμπουργκ
  κατά τό μεγαλειτέρον μέρος της
  ήταν καθαρά μπλόφφα καί δτι έξ
  ιδία; αντιλήψεως εγνώριζεν δτι
  αί συνθήκαι είς τό συριακόν μέτω
  πον ήσαν οίκτραί.
  Άργότερα επεσκέφθησαν τόν
  Αούντεντορφ, ϊστι; προέβη πρό;
  αυτού; εί; λεπτομερεστέραν έπι-
  σκδπησιν τή; καταστάσεω; καί
  τού; ωμίλησεν ιδιαιτέρως περί
  των προετοιμασίαι διά την μέγα
  λην επίθεσιν τής ανοίξεως. Ό
  Μουσταφά Κεμάλ έπενέβη είς την
  συζήτησιν.
  Ό στρατάρχης, πεΐραγμένος ά¬
  πό τόν άνακριτικόν χαρακτήρα
  τής έρωτήσεως τοθ νέου έκείνου
  άξιωματικοθ, απήντησε μέ γενικό
  τητας.
  —Άποβλέπομεν είς Ινα σημεί¬
  ον τό δποϊον είνε άποφασιστικόν
  δι' ήμας' 8λα τα άλλα έξαρτώνται
  άπό τάς περιστάσεις».
  "Οίαν έμειναν μόνοι δ Μουστα
  φά Κεμάλ, είπεν είς τόν Βαχεν¬
  τίν, δ οποίος δέν καταλάβαινε τί
  ποτε άπό στρατιω'ΐκά: «Έδώ καί
  δ άρχηγός άκδμη τοθ γενικοθ επι
  τελείου των άγνοεϊ τόν άντιχειμε
  νικόν των σκοπόν. Ή κατάστασις
  δέν είνε διόλου ευχάριστος, δσον
  θέλουν νά μα; ποθν».
  Είς Ινα γεθμα πού παρέθεσε
  πρός τα μέλη τής τουρκικής άντι
  προσωπεΕας δ Κάϊζερ, δ Κεμάλ
  ήττιε χάπως περισσότερη σαμπάνΐα
  καί μετά τό γεθμα, άντιληφθείς
  τόνΧίντεμπουργκ νά στέχεται χον
  τα τού, τοθ είπε:
  —Έξοχώτατε, δσα τίς προάλ
  λε; άνεφέρατε είς τόν πρίγκηπα
  Βαχεντίν περί τή; καταστάσεως
  είς τό μέτωπον τής Συρίας, δέν
  άνταποκρΕνονται διόλου π^ό; την
  πραγματικδτητα. Είμαι είς θέσιν
  νά γνωρίζω, διότι ύπηρίτησα έ-
  κεϊ, δτι ή μεραρχία τοθ ίππικοθ
  περί τής οποίας ώμιλήσατε, υφί
  σταται μόνον είς τα χαρτιά.Άλλ'
  έν πάση περιπτώσει, μπορεϊτε νά
  μοθ κάμετε την χάριν νά μοθ εί¬
  πη τε έμπιστευτικά ποίος είνε ά·
  χριβώς δ άντικειμενιχός σκοπός
  τής μεγάλης επιθέσεω; την όποιαν
  σχεδιάζετε;
  (ουνεχίζεται)
  Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ Κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ
  Μετά δίμηνον παραμο¬
  νήν είς Χανία ο πό υ μέ τό¬
  σην ίκανότητα ήσκησε τα
  καθήκοντατοΰ ΓενιχοΰΓραμ
  ματέως τής Γενικής Δΐϋΐκή-
  σεω;, επανήλθε χθές καί α¬
  νέλαβε καί πάλιν την Νο¬
  μαρχίαν Ηρακλείου ό κ.
  Ανδρέας Μκρκελλος. Καί
  εγένετο δεκτός μέ ενθουσι¬
  ασμόν καί Ικανοποίησιν άπό
  ολόκληρον τόν λαόν τοΰ νο·
  μοϋ Ηρακλείου, πού εύρε
  την ευκαιρίαν νά εκδηλωθή
  πρός αυτόν τα αίοΒηματα της
  άγάπης καί της εκτιμήσεως
  τού. Δικαίως αλλωστε. Διό¬
  τι ό χ. Μάρκελλος, ανεδεί¬
  χθη ό άξιος άρχων, ό στορ-
  γικός παραστάτην, ό θερμός
  οώμμαχος καί βοηθός τοΰ
  λαοϋ είς τα εργά τού. Μ έ
  την μακράν διοικητικήν
  πείραν τού, μέ την εύρεΐαν
  αντίληψιν καί την βαθείαν
  μελέτην τού, ό κ. Μάρκελ¬
  λος κατώρθωσεν είς τό υπέρ
  διετές διάστημα πού νομαρ·
  χει ενταύθα, νά προσφέρη
  άληθως σημαντικάς υπηρεσί¬
  ας είς τόν τόπον. Έρρύθμι-
  σε πλείστα όσα ζητηματα.
  Έηαγίωαε την τάξιν. Έπέ
  βαλε τόν σεβασμόν είς τούς
  νόμους καί την Ιδέαν τοΰ
  κράτου.;. Εφήρμοσε ίσοπολι-
  τείαν χαί δικαιοσύνην. Πρό
  παντός ίσοπολιτείαν. Είσηγή
  θη είς την κυβέρνησιν έν
  στενή πάντοτε συνεργχσία
  μετά τοΰ ύηουργοΰ Γενιχοΰ
  Διοικητοΰ κ. Σφακιανάκη,
  την τακτοποίησιν μεγάλων
  τοπιχων προβλημάτων. Ε1ρ·
  γάσθη μέ ζήλον καί αφοσίω¬
  σιν διά τόν τόπον τόν οποί¬
  ον πραγματικά ήγάπησ*.
  Καί δι' αύτό πγαττήδη ειλι¬
  κρινώς καί βαθέως άπό ό¬
  ϊ λους. Καί δέν περιωρίσθη
  , είς τα όρια τοΰ νομοϋ Ηρα¬
  κλείου μόνον, ή δράσις τοϋ
  κ. Μαρκέλλου. Έπεξετάθη
  είς ολόκληρον την Κρήτην.
  Κατά τα δραματικά γεγο¬
  νότι πού έδημιουργήθησαν
  έκ τή$ θλιβεράς άνταρσίας
  των Χανίων, ό κ. Μάρκελ¬
  λος, αναλαβών προσωρινώς
  την Γεν. Διοίκησιν τής νή¬
  σου, ανεδείχθη πραγματικώς
  άξιος τής περιστάσεως. Και
  κατόπιν, όταν διά νά σιγά-
  ση ό σάλος καί νά επανέλ¬
  θη ό ρυθμός τής τάξεως καί
  τής γαλήνης είς την Κρή¬
  την, ή κυβέρνησις έκρινεν
  ότι επρεπε νά τοΰ αναθέση
  την Γενικήν Γραμματείαν
  τής Γεν. Διοικήσεως, ό κ.
  Μάρκελλος απεδείχθη καί
  πάλιν ό κατάλληλος άνθρω-
  πος διά την επίκαιρον θέσιν.
  Διεχειρίσθη τό άξίωμά τού
  μέ αξιοθαύμαστον όντως συν
  εσιν. Καί επέδειξε μαζί μέ
  τα άναμφιοβήτητα προσόν-
  τα τού σπανίας διοικητικώς
  Ικανότητος καί πραγματικήν
  αγάπην καί ειλικρινός ενδι¬
  αφέρον διά την Κρήτην καί
  τόν κρητικόν λαόν. Έτσι ε¬
  κέρδισε την παγκρήτιον εκ¬
  τίμησιν καί εμπιστοσύνην.
  Τώρα όπότε ή αποστόλη
  τού είς Χανία έληξεν καί έ-
  πανέρχεται πάλιν είς την
  έδραν τού διά νά συνεχίση
  άπερίσπαστος πλέον άπό άλ¬
  λας φροντίδας κ«ί υπηρεσίας
  τό υπέρ τοΰ νομοΰ μας έργώ
  δες ενδιαφέρον τού, ό λαός
  τοΰ Ηρακλείου έκφράζει
  την χαράν τού διά την επά¬
  νοδον τοϋ κ. Μαρκέλλου.
  Καί χαιρετίζει μέ ενθουσια¬
  σμόν δίκαιον την επάνοδον
  τού.
  Ή χλωρίωσις.
  "Υπό τοθ ΔημοτικοΟ Συμ
  βουλΐου ενεκρίθη ή διάθεσις
  τής απαιτουμένης πιστώσεως
  διά την τοποθέτησιν των άπα
  ρσηήτων σωλήνων λειτουργΐ
  σς των μηχανημάτων χλωριώ-
  σεως τοθ ύδατος ττ)ς πόλεως.
  Έν τώ μεταξΰ συνεχΐζεται ή
  τοποθέτησις καί των ύδρομέ-
  τρών. Καί έλπίζεται δτι διά
  των μέτρον αυτών θά έξασφα
  λισθή καί ή έπάρκεια καί ή
  ύγιεινή τοΰ ύδατος. Ή λειψυ
  δρία καί ό τύφος, τα δύο αύ·
  τα τρομερά κσκα πιστεύετσι
  8τι θά μείνουν πλέον ώς μ(α
  κακή μόνον άνάμνησις κσκοθ
  παρελθόντος.
  Ή Ίματιοθήκη.
  "Εκ τοθ ποσοθ τό οποίον
  Θά συλλεγή διά τοθ ενεργηθή
  σομένου έντός των ημερών έ
  ράνου καθ' δλην την χώραν,
  σεβαστόν μέρος θά διατεθή
  κατ' απόφασιν τής κυβερνήσε¬
  ως διά την ενίσχυσιν τής «Ί-
  ματιοθήκης τού μαθητοϋ». Εΐ-
  νέ καί αύτός £νας επί πλέον
  λόγος νά είναι προθυμώτεραι
  καί γενναιότεραι αί είσφοραΐ
  Ή«Ίματιοθήκη τοθ μαθητοθ»
  αποτελεί θεσμόν ευεργετικόν,
  δσον καί εκπολιτιστικόν. Χο-
  ρηγεΐ ένδύματα είς τούς από¬
  ρους μαθητάς καί περιθάλπει
  τούς ένδεεΐς. Καΐ είνε επιβε¬
  βλημένον καθήκον ή ενίσχυσις
  τού.
  ***
  Αί πλημμυραι.
  Διά την επισκευήν τής γεφύ
  ρας ΚαλοΟ Χωρίου Μερσμβέλ
  λου, πού υπέστη βλάβας έκ
  των τελευταΐων πλημμυρών,
  ή Γενική Διοίκησις έχορήγησε
  την άπααουμένην πίστωσιν.
  Είνε δέ βέβαιον δτι θά λη-
  φθοθν μέτρα έξουδετερώσεως
  των έκ των πλημμυρών προ-
  ξενηθεισών ζημιών τόσον είς
  τήνπεριφέρειαν ΚαλοΟ Χωρίου
  —Μεσελέρων—Μαλλών, ΰσον
  καί είς την περιοχήν τής Βι
  άννου. ΚυρΙως δέ θά γίνη
  διευθέτησις των χειμάρρων καί
  άπόφραξις των κοιτών αυτών
  ποΰ ΰπερεπληρώθησαν άπό
  χώματα καί βράχους, ώστενά
  άποφευχθοθν μεγαλΰτεραι ζή
  μΐαι έκ τυχόν νέων πλημμυ-
  Ή όδός Χουμεριάκου.
  Τώρα όπότε είς τόν νομόν
  Λασηθίου καταβάλλεται προ¬
  σπαθεία όλοκληρώσεως τ,οθ
  συγ<οινωνιακοΟ δικτύου, πι¬ στεύομεν ότι θά λυθή καί τό ζήτημα τής όδοΟ Λιμνών— Χουμεριάκου—Πλατυποδίου— Νεαπόλεως. Ή όδός αυτή αλλωστε εχει διανοιχθή διά προσωπικής εργασίας των κα τοΐκων καί δέν χρειάζεται πά ρά μόνον σκυρόστρωσιν. Δέν είνε δύσκολον έπομένως είς τό έπαρχιακόν ταμείον ν' ανα¬ λάβη την σχετικήν φροντΐδα καί δαπάνην. *** Είς Ν. Υόρκην. Θά μεθέξη λοιπόν κσΐ ή Ελλάς είς την όργανουμένην διά τό 1939 είς Νέαν Υόρ¬ κην παγκόσμιον έκθεσιν. Καί θ' άνεγεΐρη ίδιον, μεγαλοπρε- πές περίπτερον, δπου θά έκ θέση τα προΐόντα τής γής της, τοθ μόχθου των τέκνων της, τα δεΐγματα τοθ νεαηέ- ρου πολιτισμοθ της. Ή από¬ φασις τής κυβερνήσεως ύπήρ ξεν αρίστη καί άξΐζει έξάρσε- ως. Άπό την έκθεσιν τής Ν. Υόρκης δέν επρεπε ν' άπουσι άζωμεν. Καί διότι θ' άντιπρο- σωπευθοΰν είς αυτήν δλα τα πολιτισμένα κράτη τοθ κό· σμου. Άλλά καί διότι είς τάς "Ηνωμένας ΠολιτεΙας ύπάρ¬ χουν ύπερπεντακόσιαι χιλιά δες άδελφοί μας, τέκνα τής Ελλάδος ποΰ θά αίσθανθοθν ζωηράν συγκίνησιν καί Ικανο¬ ποίησιν έπισκεπτόμενοι τό ελ¬ ληνικόν περίπτερον. Δέν άμφι βάλλομεν δέ ότι είς τό περί¬ πτερον αύτό θά έκτεθοθν καί δλα τα είδη των κρητικών προϊόντων, πού είνε δυνατόν νά εύρουν καταναλωτάς είς τάς άμερικανικάς άγοράς. ΑΙ τοπικαί αρχαί θά λάβουν α¬ σφαλώς μέριμναν περί τού· Τού, ιί
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινημ).--Σήμερον:
  «Τρόικα». Ζάν Μυρά— Ζανύ Χόλτ.
  Την Πέμπτην > Γιοσιβάρα», τό αρι
  στούργΓμα τοθ ΜωρΙςΝτεκομπρά.
  «ΜΙΝΩΑ». — Σήμεοον τό άρι
  στοθργημα: «Τόβαριτς». Κλωντέτ
  Κολμιτέρ—Σάρλ Μπουαγιέ. Την
  Πέμπττ>ν:«Ζεζ6μττέλ». Μέ. την Μπέτ
  τυ Νταΐβιζ.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕ1ΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  "ΗλΙα Καλέτη έμπόροο κα
  τοΐκου Αθηνών.
  Κατά
  ΔημητρΙου Πατρι*ίου έμπό
  ρου κατοΐκου Ηρακλείου.
  Έπειδή καίτοι έπέταξα τόν
  καθ" οθ τό παρόν δ ά τής
  υπό χρονολ. 17 ΣεπτεμβρΙου
  1937 έπιτογής μου γενομένης
  δυνάμει καΐ πρός εκτέλεσιν
  τής ύπ' αριθ. 808 τού 1937
  δρισιικής καΐ τελ&σιδΐκου άπο
  φάσεως τοθ ΠρωκδικεΙου'Η
  ρακλεΐορ νομίμως κεκηρογμέ
  νης εκτελεστής ώς δεΐκνυται
  έκ τοθ ύπ' αριθ. 15970 έπιδο
  τηρΐου τοθ δικ. κλητήρος τής
  των ένιαθθα Πρωτοδικθν
  Έμμαν. Άρκουλάκη, ίνα μοί
  πληρώση διά κεφάλαιον τό
  κους καΐ έξοΒα μέχρι τής ά
  νωτίρω έπιταγη"ς δροχ. 24 147
  άτΐέσχε ούτος νά πράξρ. τούτο
  μέχρι σήμερον.
  Διά ταυτα
  Πρός εΤσόραξιν τής άπαιτή
  σεώς μου, των τόκων ούτής
  άπό τής έπιταγής καί των έξό
  δών έν γένει εκτίθημι είς δή
  μόσιον αναγκαστικόν πλειστη
  ριοσμόν ιά εξής άκινητα κτή
  ματα τοθ καθ" ο6 τό πορόν
  όψειλέτου μου κεΐμενα τό μέν
  πρώτον έντός τής πόλεως Ή
  ρακλεΐου, τα δέ δεύτερον είς
  την κτημστικήν περιφέρειαν
  Τόπ—Άλτί Ηρακλείου άμφό
  τερα δέ είς την περιφέρειαν
  τοϋ Δήμου καί Είρηνοδικεΐου
  Ηρακλείου ήτοι 1) Τα 38)72
  έξ άδιανεμήτου ,ένός ίσογείου
  μαγαζείου μετ" άνωγεΐου σο
  φα κειμένου κατά την συνοι
  κΐαν «Πλατειά στράτα» επί
  τής 6δοΰ "Ιδής τής πόλεως
  Ηρακλείου εκτάσεως 43 ι. μ.
  περίπου, συνορεύοντος κτήμα
  σιν ΈλληνικοΟ Δημοσίου, κλη
  ρονόμων Καρέλη μέ την οδόν
  "Ιδής καί μέ την οδόν Γρσμβού
  σης χαί 2) είς θέσιν «Άγάκου
  λτνόφυτο ή Κεραλιάς Καμάρα
  ή Καταρτζή» τής περιφερείας
  Τόπ—Άλτί "Ηρακλείου μίαν
  άμπελον εϊδους σουλτανί έκ
  τάσεως έπτά περίπου στρεμ·
  μάτων μέ μίαν οΐκΐαν συνιστά
  μένην έξ ενός ίσογείου δωμα
  τΐου, ενός μαγειρεΐου καί φρέ
  ατος συνορεύουσαν κτήμασιν
  Άνδρέου Ξανθάκη, 'Ελληνι
  κοθ Δημοσίου καί δρόμφ |κ
  δύο μερών.
  Ό πλειστηριασμός των ά
  νωτέρω άκινήτων γενησεται
  την 22αν ΊανουαρΙου 1939 η¬
  μέραν Κυριακήν καί ώραν 10
  —12 π. μ. ενώπιον τοθ Συμβο
  λαιογράφου "Ηρακλείου Έμ
  μανουήλ Ζαχαριάδου ή τοθ
  «•ομΐμου αύτοΰ άναπληρωτοϋ
  καί έν τώ ενταύθα καί παρά
  την οδόν ΕύγενικοΟ Συμβολαι
  ογραφεΐω τού ένθαΜ καί δτε
  καλοϋνται οί πλειοδοχήσοντες.
  Άρμόδιος δικ. κλητήρ ένερ
  γησάτω δσα τό άρθρ. 360 καί
  έπόμ. τής Κ. Π. ΔικονομΙας
  τοθ 1880 όρίζουσιν.
  Έν "Ηρακλείω τή 1η Δεκεμ
  βρίου 1938
  Ό τοθ έπισπεύδοντος καί
  ■ηαραγγέλλλοντος πληρεξούσι
  ος δικηγόρος
  Δημ. ©. Χαλκιαδάκης
  Πλάκες μέ δλα τα
  νέα τραγούδια.
  Μόνον
  ατοδ ΜΑΡ.ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ.
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό ρωσσικης υποθέσεως
  άριστούργημα:
  Π ρωταγωνισ νούν:
  ΖΑΝ ΜΥΡΑ
  ΖΑΝΥ ΧΟΛΤ
  ΣΑΡΛ ΒΑΝΕΛ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  'Έκτακτος πρεμιέρα τό
  τελευταΐο εργο τοΰ ΜΩ
  Ρ1Σ ΝΤΕΚΟΜΠΡΑ:
  ΓΙΟΣΙΒΑΡΑ
  "Ενα νοητευτικό ερωτι
  κό ρωμάντζο γυρισμένο
  στά μαγευτικατοπεΐα της
  Ίαπωνίας.
  Μ έ τούς:
  ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ
  καί την χαριτωμένη Για-
  πωνέζ«:
  ΜΙΣΙΚΟ ΤΑΝΑΚΑ
  ΤΟΝ ΣΕΣΟΥ ΧΑΤΙΑΚΑΒΑ
  ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΟΑΑΗ ΤΟΥΤΑΙΝ
  Προσεχώς: Ταγκό Νοκτοθρνο,
  Καταιγίς, Τελευταία Συμφω-
  νία.
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
  Διδάκτωρ τοΰ Πανεττιστη-
  μΐου τής Λυώνος.
  Ώς ύπότροφος τοθ Κρά-
  τους επί έπταετϊαν έκπαι-
  δευθείο είς Λυώνα καί
  Παρισίους.
  Θά δέχεται τούς πά-
  σχοντας έκ παθολογικών
  καί νευρολογικών νοση-
  μάτων είς τό Ιατρείον τού
  δδός ΆμαλθεΙας (πάρο-
  δος όδοϋ Κατεχάκη, πρώ
  ην πλατύ σοκκάκι).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ.μ.
  τηλ.6 63.
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  οφθαλμίατρος
  "Επί τριακονταετΐσν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  όφθαλμολογικά άσχολούμε-
  νος, δέχεται, τούς πάσχοντος
  τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  μιατρεΐον τού, κείμενον παρά
  τφ Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικίΐς "Ηρακλείου.
  Ή στήλη τοθ ώρσιόκοσμου.
  Νέο κτένισμα
  και καττέλλο κομψότητος.
  Στο
  Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
  Γιινία 'Αραστά.
  "Ολα τα διδακτικά βιβλίσ
  καί τα σχολικά εΐδη.
  ΚΟΝΣΤΑΝ. ΠΑΑΟΥΣΗΣ
  Τό στερεώτερο
  τό κομψότερο
  τό έλαφρό ΤΓαττοϋτσι.
  Τα γυναικεΐο: Ι10^ εΤ-νε άμίμητα.
  Ή έκθεσίς μας πσρουσιάζει έκ-
  πλήξεις.
  Κεντρικόν: Γωνία Μεϊδανίου.
  ύποκατάστημα: όδός Αγ. Μην*.
  Δηιιοσιεύομε σήμερον δύο
  κομψότατα μοντέλα «ντερνιε
  κρϊ» τα όίτοΐα προορίζονται
  αποκλειστικώς γι·ί τίς κυρίες
  πςΰ εφήρμοσεν τό μοντίρνο
  κτένισμα Τό πρώτο έ< δεξι ών, μοντέλο τής Σούζυ, είνε σέ^φόρμα μτΐΐρέ ά κΐ> ψέΐρσυγ
  κρατηαένο μέ ε α χτενι που
  περνα άΐτό μία θηλιά άτό τό
  ίδιο φέτρ Τό δεύτερο, κοι·
  ψό μοντέλο τής 'Λνιέ^, εΤνε
  καπέλ^ο άπό φέτρ συγκρατη-
  μένο μέ κορδίλλα ττού δένει
  κάτω άτιά τό πηγοΰνι.
  Τό 'ΐονιέρ^ο χτένισμα μέ
  τα ύΐηλά μαλλισ έ-ίβαιλε
  υικρές φόομες καΐ'ί>λων τού
  ίοοιοθνται ι έ υεγά>ην κλίσι
  πρός τα έυπρ<*ς, γιά ιό τό ά Φήνουν άνίπαφο, ρ ι γ ε ίΐόραες πο>υ ύψη"1 έ ή όπο^ ά>τι
  θ?τακ φοΓΗσΟνται τιο'ΰ ϋψη
  >ά επί ιήτ κεφαλής ώ?τε τα
  μαλλιΛ να μέουν όΐτωοδήπθ
  τε άκάλυτπα.
  Ή Ντιστεγκέ
  Κοινωνικά
  Ή Άρωματοποιΐα ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ πα¬
  ρέλαβεν δλα τα εύρωποϊκά Άρώματα
  καί Καλλυντικά είς τιμάς έξσιρετικάς, των
  οΐκων: ΟνιβΓΐαη, ΟδΓοη, Ραΐονι, Ηο«·
  θί^αηΐ:, ^αηνΐη, ^
  κ. λ. π.
  !■■■■■■ ■■■■■■■■■■■«■ Ι
  • ■■■■•■■■■■■■εί
  Λόγω ταχύτητος, λόγω τής ελαχίστης βενζίνης
  πού κατανσλίσκουν, λόγφ των πολλών πλεονεκτη
  μάτων των κατέστησαν τα αύτοκΐνητα προτιμήσεως
  δι' Ολην την Έλλάδα, τα Άμερικανικά έπιβατικά
  ύπερπολυτελεΐας:
  ΡΟΝΤΙΑΟ
  Παρελήφθησαν κατάλογοι τύπων 1939. Πωλή-
  σεις υπό τούς πλέον συμφέροντας δρους.
  ΆντιπροσωπεΙα δι' άπασαν την Κρήτην.
  ΜΥΡ. Γ. ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ
  Λεωφόρος Κουντουριώτου (τηλ. 6.75).
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ ΉΓακ>ε(ου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' βύθεΐαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σΰ-
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41,
  ■■■Μ ■■■■■■■■■■««■■«
  θερμάστρες
  "Ολων των τύπων καί μεγεδών
  άτΐό 300 δραχμών και άνω
  Παρελήφθησαν εις τό κατάστημα:
  ΓΕΩΡΓ. ΦΥΣΑΡΑΚΗ
  Άσύγκριτοι, στερεώτ^ται, μεγάλης
  άντοχής καί διαρκείας.
  Γίνονται ταχύταται εγκαταστάσεως.
  ■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■β■■■■■■■■■■■■■■■■■α·π·>ε■■
  ΨΑΡΙΚΑ-ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ είς τό κατά¬
  στημα Εμ.Κρασάκη. Παρά την π, Νομαρχίαν,
  των Χ^ρυσανδέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  122ον
  —Έτοιμοι πρός μάχην πρός
  τα δεξιά! Πυργίσ<ος άριστερά! Τετίρτν; ταχύτης! Ό πυογίακος πειθήνιος, περι εστρέφετο ήδη. Απόστασις έπτά χιλιάδες τριχ νάσια μέτρα! Πέντε χΐλιοστά δε¬ ξιά! Σ:όπ! Οί δυό έπιμήχεις σιλουέττες ά νωρθώθ'καν, ατ,ρέιροντας πολύ υ ψηλά τα στόμιά τού;. Ό Γιορισα κα Σανΐάο ίίσχυψε καί εξήτασε μέ τα μάτια την συγκεχυμένη γραμμή δπου σ ινεχέετο ό ούρα νά; και ή θάλασσα. Να!..Έχεί χά τω, ακριβώς πρός νότον άνάμεσχ ατά σκοθρα σύννεφα, τα συσσω ρευμένα στόν όρίζοντ», υΐτόμαυ- ρες στήλες καπνοθ διακρινόταν, —τχεϊς τέσσαρες, πέντε κατά κανο νικ* διαστήματα.. έπτά, όχτώ. , <αί άλλες άκόμη,..δώ*εχα, δέχα πέντε, εϊ*οσι, τριάντο!. —Όπλίσατε! Ή φω/ή, ήοεμη ίέν Ιτρεμε δι- όλου, Τό τηλέφωνο εχτύπησε. Ό Γιο ρισάχα Σαντίο ξεχρέμασε τό ά χουστιχό: —Άλ^ά! Ναί. . ό ναύαρχος τη λεγραφεί; "Εσχυψε, έατράφηχε πρός τού, πυροβοληχάς χαί έπανέλαβε χω ρ!ς κανένα σχάλιον; —Ό ναύαρνος τηλεγραφεΐ: «ή σωτηρ'α τής Αΰΐοχρατορίας έξαρ τάΐϊΐ άπό τό άποτέλεσμα τής ναυ μαχίας. "Ολαι κάμετε τό καθήκον σας!» Αύτη την φορά ή φωνή λιγώ τερο ήρεμη, Ιτρεμε λίγο. Άλλά την ιδία στιγμή άνέκτη σε την ψυχρή σκληρότητά της. —Όγδόντα μοΐρες! Σκοπεύσατε την κεφαλήν τής γραμμής. ναί, άρισετρά, τό βαπόρι μέ τα δύο φουγάρα. Προσοχή! Ό Γιοριβάκα Σαντάο είχε πά- ρει τό τηλέμετρό τού καί ήλεγ- χε τάς άποστάσίΐς πού άναγραφό χαν διαρκώς στό ταμπλώ, —Έπτά χιλΐάϊες έχατόν! Έξ χιλιάδες δκτακόσια! Έξ χιλιάδες τετρακόσια! (συνεχίζεται) ΚΟΙίΊΩΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ.— Άνεχώρηοιε προ· χθές δι^Αθήναχ, δ κ. Δημήτριος Σταυριανάκης δικηγόοος. —Έτιαήλθεν έξ Αθηνών ό κ. Λ,ΐιιποος Άποστολάκης Ιμτιορος. ΓΑΜΟΙ^— Κώστας Τζιεράκα^, Ολγα ^.ωμεριτάκη ετέλεσαν τούς γάμους των. Παράνυμφοι παρέστησαν οί κ. κ. Π. Τζανίζι» καί Έυμ. ΆιτοστολΙδης ώς άντι· πρ^σωποι τοϋ ΠρακτορεΙου «Άν· τριάτ.ιΐία» ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ - Τδν φ[αν κ. Άνδρέαν Γ. Καλοκαιρινόν εί- σαχθέντα μεταζύ των πρώχων δέκσ είς την Ιατρικήν Σχολήν τοϋ ΠανειτιστημΙου "Αθηνών συγ χαίρω ολοψύχως καϊ δημοσ'α. Α. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ - Ό Φιλαν· θρωτκκός Σύλλογος κυρίων "Ηρπ κλείου ( έως Οικονομικόν ΣυσσΙ· τιον) θεωοεϊ καθήκον τού νά εύ· χαριστήσρ θερμώς τόν κ. ΝΓκον ΚεφΊλογιάννην καί τοϋς κ κ. ά,· δελφούς Σ. Κωνσταντινιδη &ιάι τάς δωρεάς αυτών άνά ί>00 δρ.
  (1000 δρ έν συνόλω) υπέρ τοΰ Τα
  με(ου τοϋ Σ"λλόγου καί είς μνή
  μην τοΰ άοιδΐμου συιιπολίτου Ί&ι
  άννου 'Ρμμ Δρακοντίδη.
  ("Εκ τοΰ γραφείου)
  ΜΙΝΩΑ
  σημερον
  Τό άριστβύργημα:
  ΤΟΒΑΡΙΤΣ
  ΚΛΩΝΤΕΤ ΚΟΛΜΠΕΡΤ
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
  Μουσική: ΜΑΞΣΤΑΊΝΕΡ
  ΣκηνοθεσΙα: ΑΝ. Λ1ΤΒΑΚ.
  Έκτός προγράμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  ΠΕΜΠΤΗ: Τό έργο πού
  θά καταπλήξη,:
  ΖΕΖΕΜΠΕΑ
  (ΤΟΑΝΘΟΣΤΟΥΚΑΚΟΥ)
  μέ την άσυγκριτη:
  ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑ1ΒΙΣ
  παραγωγή τοθ 1938.
  Σημ. Έξακολουθεί ή προ-
  βολή τοθ άνω Ιργου χαί σήμε¬
  ρον μέ καταπληκτιχήν επιτυ¬
  χίαν είς τάς Αθήνας.
  Κυριακή ώρα 2 μ. μ. ό
  λόκληρον τό έπεισο&ιακόν:
  ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΑΡΗΣ
  ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό διά την 14ην Δ)βρίου έ.
  έ. προκηρυχθείς μειοδοτικός
  διαγωνισμός διά την προμή
  θείαν 200 χιλ. ύαρδών σταφι
  δοπάνων υπό τής "Ενώσεως
  Γεωργικών Συν)σμών Ν. Ήρα
  κλεΐου άνοβάλλεται. Την ήμε
  ρομηνίαν τής προκηρύξεως θε
  λομεν γνωρΐοη έν καιρώ.
  "Ηράκλειον 11 — 12—38
  "Ενωσις Γεωργικών Συνετσι
  ρισμών
  Γ. Βαρούχας
  ΣτοΟ
  ΑΒΕΔΙΣ
  Γύρω στήν πόλι.
  Σήμερον ώς γνωστόν γΐνεται ή
  κλήρωσις τού "ΕθνικοΟ Λοχείου
  κα'ι οί... ϋΐτοψή'ριοι τυχηροΐ είναι
  στίο δόξες τΓον.
  — "Αν λάβωμεν βέβ~ια ύττ' όψιν
  τος εύτυχεΐς όνειροιτολήσεις των.
  — ΑΙ οποίαι θά τοΰς άππσχο-
  λοθν μέχρι τής ώρας τής κληρώ¬
  σεως καί τής άναγγελίας των κερ
  δισμένων αριθμών.
  — Κίνησις πραΐ-ττρωΐ χθές είς
  τή ι» αγοράν κοΐ Ιδιαιτέρως γύρω
  άτό τα χορταρικά καί τα Φροϋΐα.
  — Διά τα πρώτα έγκοιινιάζεται
  αύΓές τίς ήμέρες νέα ιτεοίοδος
  λόγφ τής όλοκληρωτικής άπαγο-
  ρεύσεως τής κρεωφαγΐας.
  —"Επίση': καί είς τα Ιχθυοπω-
  λεΐα τταΓετηρήΟη άνάλογος συνω-
  στισιιός καί μάλιστα γύοω άπό
  διακομισθέν προσφάτως έξαιρετι-
  κό «μαγιάτικο».
  —Ή λιακά^α τής Κυριακής έπέ
  τρεψε γενικήν ϊξοδον τοϋ κό·
  σμου.
  —Πρός τα κέντρα άλλά καί τό
  ϋπαιθρον γενικώς.
  —Μάλιστα δέν Μλειψαν οί ιΐελά·
  ται άπό ωρισμένα Ιξοχικσ άν«υ"
  ροβόλια, είς τα όποΐα ό καιρός έ-
  ΐΐέτρεψε την τΐαοαμονήν μέχρι των
  έσπερινών ώρών.
  —Ή μουσική τού Δήμου εξετέ¬
  λεσε καί προχθές εκλεκτόν πρό-
  γραμμα είς την πλατείαν Τριών
  Καμάρων.
  —'Αξίζει νά σημειωθή δτι μέ
  τάς προόδους τάς οποίας παρου-
  σιάζει ή μουσική μας άπό απόψε¬
  ως οργανώσεως καί εκτελέσεως.
  —Άπασχολεΐ ένίοτε καί τούς
  παρεπιδήαους εΐδικούς άτιό μέ·
  ρους των οποίων ακούονται εϋ}>η·
  μα σχόλια.
  —Αί δενδροφυτεύσεις είς Πόρον
  καί Δύο Άοράκια υπό τμημάτων
  τής Ε.Ο.Ν. των ττροσκόπων καί
  των σχολείων, παρουσΐασαν τιολ*
  λήν έπιβλητικότητα.
  — Καί λόγω τοΰ επισήμου πού
  προσεδόθη είς την ωραίαν αυτήν
  εορτήν άλλά καί τής άμίλλης
  πού εξεδήλωσαν οί λαβόντες μέ·
  ρος φαλαγγΐται καί μαθηταί.
  — Όπως ή προσπαθεία υπέρ
  τοθ πρασΐνου αποβή μία έθνική
  καθ1 αΰτό καί κοινωνικήν άπασχό·
  λησις έκτιολιτισμοθ.
  — Είς τοθ Πουλακάκη χθές προ·
  εβλήθη τό άριστούργημα «Τρόι-
  κ3» μέ πυκνήν κοσμοσυρροήν.
  Την Πέμπτην είς τό Ιδιον κινημα
  τοθέατρον τΐροβάλλεται τό πολθ
  κρότον φΐλμ «Γιοσιβάρα» έκ τοθ
  όμωνύμου £ργου τοθ Μωρίς Ντε
  κομπρά.
  — Είς την «Μινώαν» ή τιρώτη
  τοϋ ρωσσικοΰκολοσσοΰ«Τόβαριτς»
  συνεκέτρωσε χθές πλήθος κό·
  σμου.
  * ό Ρέπορτΐρ
  Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΕΜ. !. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  ίναντι Αγ Τίτου
  'Εκπαιδβ οθεΐς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτ*
  θεραπείαν νοσημάτων τοθ
  βτομκτος ιοΰλίτιόος, κακοβμί-
  α;) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν της επιστήμας.
  Επί σης όδοντοστοιχΐας καί
  κβρώνες έκ διαφόρων μβτάλ-
  λων—κορώνες έκ πορσελάνης.
  Έπαναφορά τελϊίως άνώδυ
  νος των στρββλοφυών οδόν
  τ«ν είς την κανονικήν αυτών
  θεοιν.
  6—91.
  ΖΗΤΕΓΓΑΙ Δ!ς τελειίφοιτος Γυ
  μνασίου, προτιμητέα Έμΐτορικής
  Σχολής, πρωτόπειρος ή πεπειραμέ
  νη, διά σοβαρόν γραφείον
  Μισθός ίχανοποιητικός. Πληρο¬
  φορίαι τηλέφ. 7—04 ή παρ' ημίν.
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ. ΛΥΑΑΚΗ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
  Δέχεται είς τό έργαστή·
  ριόν της (Πλατεΐα Βαλι&έ
  Τζαμί).
  Ετό Κατάστημα
  ΕΛΕΝΗΣ ΒΙΣΙΛΟΓΑΜΒΡΑΚΗ
  βά εΐίρπτβ τ* μβντ*ρν« κβιιιΐλ
  λ* ·.{ τιμ*«
  ιιί
  ίΙ}1
  Υ»Κ
  5ΐΐΧΙΛ9:.|
  15 5·£
  5οιΐιι
  }β ΛΗβΛ Μ1 Λί
  5ΐΓι »· 'Ϋ
  5>β
  5ιχ
  ίο.νοιΐϊΛ ηοι
  χχ
  | 5β1
  »β1ο>ώ»ιο
  5οι
  ίΐηθΛΙΟΧ Η,—
  Ιΐ,·]ηοΑ ?} ς)Λον *Λ
  -Λΐρ«|. 5θ)ΐΛ»οηι^ου» ηαι λιιγΙιιλιΙ
  5)1 ΟΟί 'βθ ΛΙΓΐΙΐ ΛΪ03831«κ Ιΐθ
  «χιςβϊϋ Ι. υΛΐ<33ΐ»κ|ν κ η.— •5x1 υ σ ΧΙΛ χάχν ' ΙιγΙ Ιΐιο 31Μ1Ι αον ? ΐι «ϊΐοιβκΧη» 5ητ1β9β ϋιΐ »«3, χιΐησρΐ,, ςι ύοηοκιοι—Ή. ΛβρμΛβκιοβν ηοΛΛκηι, ηοιοΐΐΛΓΐη» ηοι λΙιγΙ ΐΙ 5|ϊ ι»κ οβΛ»*3ΐο" μΛ» ηβ μ β, οοι'λ»]Η ·κ Λβ>ι 5 ύ
  Λ3
  ν.
  η» λολπο11ΐΛ»ώ Ιιςΐ;Λ4Χ
  '·βςι 005

  0
  "5ΐ
  ΧΟΛ^ΛθΚΙΟ Η.
  99
  1
  Ό08'ΐ
  ^ 3!χι 0*3,110, λιβ
  ϊσ>
  Ίίχισιι'
  5{[
  5θ3ΐκτ)τ)»ί)λ
  ·λ»Α»Π
  :ΐ()(θΐΒ·κ
  ^^ Λ(91011
  Λ<Ο1β3θ'ϊΒΧθ')ρ ·5ΐΐγ;Χιοχ ηβ>λο'3
  3
  ο, —·λ»
  λιο
  Ό λ»)»^3^ 5«ιιηγ;β
  5ΐιι. ΛϋΛηοβ>τ(ηΛΛη3
  ρ; ίν Λ»Ο»ΐΙ»
  ς ΛΐικΐΛ3Λ ;
  ϋο ΛηΗη ΜθΜβ; ΛϋκιαϊΑο'3η3 ιι
  Λ3 ΆΐΙΙ 5ΰΐ «3φβ ,ΙίΛ 3θ' »0
  5υΧ§ 51 ,νοζ>
  ώ
  »ις>
  5
  Η ζθ γ 5οι
  ι»κ Λ(?Ηΐι ίηΧηβ ίηβχίηχ
  ι»κ
  $ιικιΛ^^
  5»3
  ·5υκ
  7 $μ ,9Ν
  χιλ ν, '5βΑβγ.γ.η2 — ·5ΐΥ.β1ί»3(ιί
  ηβο
  3
  ς
  Άητΐη Ληγ,υφη ΛΐφΙιγ»Λ
  511Χ 5
  μ*'οΊ»Χ η'οχΐιτΙβΒ^χ
  Π ό — ·η
  ιολ
  Η 5οιϋι
  ^ι 500*030011 '5»~ 5?ι«γΙγ1»
  οβυ ποκιΛβηοιτΙϋοιοΛχι λιβιΧ3λπο
  ϊοβιΐ Λ»ΐ3Αα λιΗΙι ύ^ά»Χ 5οίοιφ
  Λ» ο 5(ϊ«ο 5θΛ3τΐ9Χη3 5»ϊ1η ΐ35μ
  3<9ι»Χ 5»2 ΛΓϋΛοκΙΐβχκ ~ΐ3φι>ν,»Λ
  » ιχκ ΛςιθΛ»υ3 ιυρ ηοηΌιοΐϋηοβ
  Λ3 5ογγ»53 οοτΐ 501Ι119Λ10Η 5ο»ν
  γ Λητΐη Λΐο»^ς> λιιχ<13Λ' (ΐι μ,νχιι λ| Λϋι ιΐφο ,ιΐη χοηοΧ δοιΙιιβ/Χοί;,}, 5«^3ΐ3τ1χ, λο^ο Β 5χοχΧ ηοιυγ»γκ3Λκι ,13>1 13
  ϊ
  ηοχ
  οί ?
  5»ΐ3λη
  Χ3

  ιοιν 5ιικ1Λ3^ 'ίι.ιι χ;λΙι »ι ιιοι
  ΛΚ<3»Χ ΛΧβ3103ΛΙ01Χΐγ;!8 ΛΙΙΙ Ι ηόγ,ΐιςΊθΐσ ΛηιχΓ(ΐιςο]χ 'Η ΛΙ?1 »·5 Λίϊΐΐη 'ΐ ηβκχιβ3ΐ1ηοχ — '5»»γ;1ιαί— φ ι* ·5ΐιγΗΐο < '·νβη3^ 5οβο » ,»ιοι» η " 5Χ* 51ι λλτΪΙι ,ικ Ληιΐη λι 2μ3θΊχΧ'5η ηεόαώπϊ ηβτΐΒ ,ιο 5υΛβηοφ ιοκ 5ύ 5 ■Λϋκχιγχ>κοχι— κ
  »Η ΐΐ
  ρυ
  5
  V,
  ίΙιχιτΙΌοκ 5ϋι
  'ίάχοάάιγ ΛΙιι
  ηΰΐΛ3κΛηο ηοιι
  χΛιοοιλ .
  ςν.
  ίΐΐΐ" ΛΟ01Λ3Κ Οβ31
  ΛΛΧ(ΐφ ι»κ
  η 9Χ
  μΑι ο 9-Ν
  Ζ3Η3
  ι| - -»ιο)ΐ]ΐΐιι1»ΧΛηο
  ΛηΐΛ9κυςχ>κ οφΐιγχΛχ ΰι
  3,, $
  χά 5ΐικιγΐΐγγχΐαοι»Λί3 5ϋι Λΐβ«φ
  α λ» Λϋι χιο 31οιλχκ' 53ΐΛβγγχ^
  ίΐηό 5«3θΊΐΛΰ)3£ΐη5ΐ 'δϋκΐΛς^, 5ίιι
  Χ
  9
  ιΊο ιοιχ;}3ξ| '
  φ ΙΧ
  ^ '5ϋι «3
  313γ1(} 5141
  ΛηΐΛΧΐΐ ς^ 9ς;
  ιχχ ίηοχν ηακιιΐΐβ^ΐ ΛχΰχΧ ιολ
  ΐ5ί1 '
  φ
  ·5ικ
  ·3ΐ
  5»—
  *51ιχχο
  ΛΜΛΧΙ930ΊΧΧ
  5
  γ

  Ληκ;οι
  ιχχ
  5ΐΐχχο
  , ΛοιοΊιιΐιγίτίιυ
  Ί3τ1χΛησ ύο
  χιΐ Λ3ηο2ιοΊιιεοι:η ι«κ ΐ
  (33103Λ3 31ΐΧθ'κ>!|3 Λΐΐ 5
  5υ 5ΐικιιιγοκ
  Λ3 ηθβ11ΛθγχΛ3μΐ Λ(030
  χιΐ| 59ΛΟΑ3Α 9
  XV
  1»χ ηοργχχοΊι,
  ηοιςΐΐο
  λκλΧ
  Λ3
  Λ3 ηοΐ3γχχοι|,
  Χ^)
  γ3 9
  •3. — ·ηβ)3ν;>ί»σ||.
  ·3ϊτιΐί~, λοχμ
  5ϋΛΛΧΐΛθΟ»1ΙΧ|] ;[]
  «31Χ5ΥΙΙ,. 'ίΜγΧΗ" Λ3ΐ1ηθΛΜώβ1
  4 5 ιοχιοιχκ !»χ
  ιοκιιο,νιοιι χχ μΛβ
  9 χτο|χ )ΐι? 5(οβοιιλ
  ιχΛηο ιχκ ηοτΙοχιοηοςΛ| ίώ
  5ίΧ 5
  ·Λ3^ [γ^ΐ ς
  χχ 5κι ΛϋΛοΌιο
  γΧ^ΐϋ31ί Μΐΐ ΧΛ
  ύοϋ9αογοχχ§| 3ΐ3γ3β «ι» 5«.ιηγ
  ουχ 13031ου ιχκ 5»ΐίη υ3;ΐίοΊ»Χ
  5η3Βϋκ'ιοΐν! $ι!κιΛ3^' λχοοβ 5ΐ3
  Λ»ΐςΐ] ΛΙΙΙ 311
  5χ~ Αοολχιι| ιυ3 ηοιβγκ
  χι ΙικιγϋγγχυηοαχΛο'3. —'
  ■ 901ΙΧ|Ι
  ·5ο5ΐ3ΐιορ
  ^μ γ^ 5οιΐιί
  ιοχιοιχκ ίκόκΧ ϊΐιγχΑβτΐ
  5
  Λ9ΐ(ΐχ 590Ί1
  ηοχγ ηοκιιϋα'ϋ ηοι ΐΐΑηεοιοιιΐ
  *«13 :οιηο'9ΐο'3ΐιχ
  V
  ιχκ 'ϋιιχΛχ
  χιΐςχ^ ϋ ιχιηογΐΐοχ3 ]
  ιοιο ιχκ Λ^ΑΪηουη κ λ^ι 5)3 5ηΧ
  ηοι;
  3Λ00
  ΛΛ30ΜΛ
  ■ ι^ν Αηι Λπικτ1ϋώ»(3Α3γΙιι Λ «α
  53?*ΐγΐΧ !» Λ«β>γ310Κ)ρ Γ.Ο1ΓΙ»
  ίι^^τ1^3ΟIΡΑ^9^Λ3 Τ^ΟΙ 30 Λ1β(9γΐ10
  κ3, ηοι Λ»ύς3 λιιι 'ίιΐ ϋκιοΛΐοικ
  νώ~ κ ηοιΐικιοιν 'Α^^ ηΐΛϋηου
  η ηοι $ο;ολ»ιι3 υ Λοκγ λοκιι
  ■11051 ΛΟΙ 5)3 Λ303γΚ«3Ο(ίυ ΛΟΙΟΧΟ
  λ^ι ί^τΙίκιϊβηοςΛΐ ο ιιχτΙΛβο'ν
  ϋΐΛχΛοιηύίί ι»λ]3 —*(5»τ1 ηοι
  ιβκοιΐίοΐΛΚ) ηβ5βή(ν Ζ----------"
  5ΐ3θφγϋ§3ΐ3 ι
  ιγ
  ΑΟ1Ι
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΕΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ^
  '5»Η
  = -3. Λί,Ι
  Ιι
  ύοης 5»Η 399 Μ1^
  »λ ΐ3υ3σ« '
  λΙιι |
  Λ»αΐι Ξ
  Λ«1 —
  »ι
  ιο^<^Γ^Ή^ ΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΐΠ. •5010 αοι ηοιι 9 ηοι 5(»λ »()ΐ3τ| ϊ!λ1 )1Χ3 19 |λ Α| αοοια»μ» ηοιι 5ηοσ.5ρ£? ηοι 1x513 $ι χγ§ ϊοιτΐο, Λθ<33ΐ(ηΐ5'ηκ 9Χ ! ί»ι 3,τΙ 'ίηοΐ| Α(Τ)1 ι* τΙΙ*Ε3Π 5* 0)111 ΑηοΑ]«03ΐι ηοο'λ 30 ·" λοο ΛθΑ13ΐλθ ΛΟΕΟΙ 3Λ23 »τ1 οί '3οεΐ32!ριί»ιι 5!χ0!*Υ¥> 5»λ
  -[χά α!χι 5:^ 2}Ι
  α!χκιιπ2 Λίχι τρόκν. '^Β^οο
  ίοβζχΑ "χ 3Λ]3 ίχιηγ •Λοο)35τ
  Α013λ]113 ζ*0!χγ_^ 'ΛθβίΧΑ (
  ί Ι »χ 33X3
  5[χι
  -311
  ■ΛΟ1)ι:ο'κ^3 Λ00*310Εβ1θ'
  5(χι
  οί κγγ^ ')ίχη
  03 ίχιη» ίθβίχΛ ^ ·ϊ!χΧλ^ι,^ ϊ[χι
  ιι α?ι 523 ιιχηο 5οβ[*Α !χκ
  (χ 3Α23 'ίηοιη» 500^5 3«;&ι
  ηοιι
  5ηοι
  ΛολκοΊοιι Αο^ιο^ηοιΐβ 23^31011^ χά
  ■ η» ·κ}ΕΓκγχ:9 λο*-;ο. 5^3 »]βπογ_
  >ρ (χ ηοιη
  ΐί ί

  ηώ ηοι
  ηοιι 3κΧο;ο'3ΐι
  ηοιηοι
  % ηγοιι
  ■Λ»]Χ5γ
  523 ιοχ2
  οί ^
  λ»]τ) οιιιρ χά
  ψ
  01
  }[χΐ
  9 9-Υ.
  •αοι 5Ι30ΟΑΑ ϋ>φι Αηο^μηογιι
  ηοιι !>ηθΑ|3)ΐ3 .ιγ
  ΜΜη
  «■■■■■■■■■■■■■Ι
  ^IΟ>IV^IΘΜΥIV^
  Μ.ΜΜΛΜΜΜΜΜΜΜΜΛΛ****·*******""**™""*™-^
  ·ιε?
  χοχ ·Η
  ^^>»/^
  ΗϋΙΜΙΙΙΙΜΙΙΙ.....ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.....ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.....ΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙ|
  = νι.
  = 5»Η
  Λ«ι μ
  Ληοβοισ«Χβιι» μλ
  ~-» Ι»* 'δβκιιβ
  5λι ηο3*>ά*9$ »
  « « 09 " "
  « « ς « «
  λΙιι 9
  (Ι :
  :5ί4§3 5«
  Λ
  91
  . 3Η
  »
  λγοι
  .|]1ιΙ]ΐνΚ.1Ι Ι,]Ν
  ~ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜ1ΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΜΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠ=
  ΠΛ9 0100913
  Ίοσ3ΓΐοσΊ Ίολ
  ;ο '5309Λ)0 ιοιηο
  3 Λ»)3σΧ 13X3 Ιιιηο ·>ι^3γ Η, Ά
  ■5)039]
  5ΐαχ 5θ9ΐ3 φι ριο* .ΛθφσΙμ 39 319 '
  53ΛΟ3Λ3Υ £βΙ ΟΟΙ ΪΚ030010ΧΜ011.3
  ΛηοσφΧ3Λθ 5θ]σηχ ηοιηοι ηο]3ΐοοοσα
  ΙΟΧ 130091Ο11 Π)Λ311 [-{, ΊθΗθ331θ11
  ΛΟ111Ο 3Λ13 Ο1Λ311 Ι)
  Λ3 ιΐ9ΐν ·5ο)οχ»Λ.σ3 5ΐ 5φ
  Ι ]ο Ά030
  )Ο *>0003ι1
  λοοο ,θομ ιηοι1μλσοη3 Λογ
  ]ομ οοΜΐιηΛσ3 οοοχ Λ91Μ
  ολ 5α ]οιολγ)9 β
  ηογγιρ !>ς>ΐΛθΐι. 'φιογοιι
  Α)3ΐοοοόιι φι
  }ο '
  9 ηοιηο ,ιΐ3
  γρτΐ Α091 '
  Ιιτΐσ'ητΐ
  Α]3ΐοοοσιι. '
  Λ3
  ?9
  οιΐΐ
  ηοφηοχο
  *^ο^γγ^^ πομοΛ
  1)113113 Ιΐ0Χ)393ϋ9 ϊ»^
  οί
  ρΐ3Π" 5ΟΛ3Γ1
  9
  3Ο Ϊ3013χ Λΐ,1110011113
  1 ό
  'ΛΓΟΙΙ
  ΛΙΙΙ
  Λςρι ποΧοιλοιι. 3γΌΐΐ3 Ο)θ1ιι09 Η.
  3 9 Ι5 ή11

  Ιι 13X3119 Λ3ν»
  Λΐμγθ1Ο1113
  αο
  9 θ;
  Λθθϋΐΐϋ φ^ ·Λθοιηοιοι
  ·Λ(Τ)|Α
  9 ΛΟΟ11011Η3Λ319 ηο)ΛθοιΛν. ηο)Λγ, οοι Λ0131Ό90Ο11
  οί 5)3 ηο. ^λ-ι ΛοσιτιΙν ϋ0ΐιιοιιθ5]3 5ιοΙΐΛσ3ξ)ηΜ η,
  Λθλ3γ3
  9,ΟΛ ι003Λ,χ,σφοο
  Λ?ν-'μο>ν— Λ9Λοηοιιΐ3γ ηοι Λογ)φ Λ91 5901 5α
  51/ιλοΦο Λ3λ3γ3 ^α^ 5Χ η'ο
  Ο!"
  ;;;$·"
  Χ™ »ρ«919'
  V
  Λ,,,ρ |Π|Μ·Μ·Ο> Ι
  «
  Α
  1·> ·< ■νο» ιΐΜα^ετεοι *· [Οί *εΜ|Μ·Ι%1 «Ι —«* .3» 9*· ι-5 1*11 *|μ ο) Μετ* ■•υ ΪΙ«^ ε-22. 3
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Πσλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τρίτης
  13 Δεκεμβριού 1938
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΠΑΥΣΑΝ ΑΙ ΕΚΑΗΛΩΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΠΑΝΤΟΣ Η ΑΙΕΝΕΙΊΣ ΕΞΑΚΟΑΟΪΒΕ1
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Σημεριναί πλη¬
  ροφορίαι έκ τού εξωτερικόν, αναφέρουν
  ότι αί άντιϊταλικαί έκδηλώσεις είς Τύ-
  νιδα καί Κορσικήν καί αί άντιγαλλικαί
  είς Τριπολίτιδα καί τάς κεντρικάς πό·
  λεις τής Ιταλίας κατέπαυσαν. Ή^ δια-
  κοπή των έκδηλώσεων όφβίλεται είς την
  επέμβασιν τής Αγγλίας.
  Πάντως ή γαλλοϊταλική διένεξις ε-
  ξακολουθεϊ ύφισταμένη καί δημιουργού¬
  σα όξύτητα είς τάς εκατέρωθεν διπλω¬
  ματικάς σχέσεις.
  Οί Άγγλοι και τα ναλλοϊταλικά.
  Ή φιλία Γερμανίας και Γαλλίας.
  Η ΙΊΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΕΜΕΛ
  ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΕΙΣ ΤΡ ΡΑΪΧ
  ΤΑ ΑΗΟΤΕΑΕΣΜΑΤΑ ΤΒΝ ΕΚΛΟΓΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Τηλεγραφείται έκ
  Βερολ'νου ότι είς τάς εκλογάς έν τή πε
  ριφερεία τοΰΜέμελ τήςΛιθουανίας είς
  τάς οποίας εδόθη χαρακτήρ δημοψηφί-
  σματος, οί Γερμανοί έξησφάλισαν επί
  29 έδρών τάς 2€». Κατόπιν τούτου
  ή περιοχή τοΰ Μέμελ θά προσαρτηθή
  είς την Γερμανίαν πρό των Χριατου·
  γέννων.
  Σ. Σ. Ή περιοχή τοϋ Νέμβλ έςΈχωοήθη υπό τής
  Γβρμανίας εί; τοΰς ουμμάχους διά της συνθιίκης
  των Βερσαλλιών Ή περιοχή αυτή κατελήφθη υπό
  των Λιδβυανών την 10ην Ιανουάριον. 1923 προ
  σκρτηθεϊσα είς τβ κράτος των την 16 Φεβρβυαρίβυ
  1923 υπό τόν ορβν τής παρβχής αύτονβμου «ολι
  τεύματος. "£χει έμβαδόν 24-17 τετρ. χιλιομέτρων.
  ΟΙ κάτοικοι ύπερβαίνουν σήμερον τάς 147 000.
  ΕΠΕΚΥΡΩΘΗ Η ΕΚΛΟΓΗ
  ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΑΙΤΟΥ ΤΡΑΗΕΖ9ΥΝΤΟΣ
  ΟΣ ΑΡ1ΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΟΝ ΑΟΗΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—·Είς την εφημε¬
  ρίδα τής κυβερνήσεως εδημοσιεύθη σή¬
  μερον τό διάταγμα διά τού όποίου, κα
  τόπιν τηλεγραφικής έγκρίσεως τού Βα¬
  σιλέως, έπικυρώνεται ή έκλογή τού ΛΙη
  τρθ">ολίτθυ Τραπεζούντος ώς άρχιεπι-
  ακόπου Αθηνών καί πάσης Ελλάδος.
  Τ Ο Υ ΑΝΤΙΒΑΗ
  ΩΡΚΙΣΒΗΣίίΝ ΟΙ Ν ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟ
  12 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Ενώπιον τού άντι-
  βασιλέως Διαδόχου καί παρουσία τού
  πρωθυπουργού κ. Ί. Μεταξά ώρκίσθη-
  ααν σήμερον οί νέοι ύπουργοί καί ύφ·
  τιπουργοί, Σιδηροδοόμων Νικολαΐ¬
  δης, Συγκοινο>ν£ας Πολυζωγόπουλος,
  Τζΐφος Ναυτιλίας καί Ζαφειρόπουλος
  Άγορανομίας.
  ΕΩΡΤΑΣΒΗ ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΩΣ
  Ο Π8ΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Δεκεμβριού
  (τηλεγραφικώς).—Αί έφημερΐ-
  δες τού ΛονδΙνου άφιερώνουν
  σήμερον σχόλια είς την Γαλ
  λοίταλικήν διένεξιν.
  Αί έφημερΐδες ίσχυρΐζονται
  δτι αμφότεραι αί κυβερνήσει
  έπιδεικνύουν προθυμίαν είς
  την διευθέτησιν τής διενέξε-
  ως ταύτης, ήπς καθ* ά άναφέ
  ρουν οί Άγγλοι άρθρογράψοι
  όφεΐλεται μάλλον είς ψυχολο·
  γικά αΐτια έξ αίτΐας άνευθύ
  νων έκδηλώσεων παρά είς
  πραγματικάς αφορμάς.
  —Αί γνωμαι αδται τοϋ αγ
  γλικοΰ τύπου, χαρακτηρίζον
  ται ώς άπόρροια ύφέσεως τής
  οξύτητος τής γσλλοίταλικής
  διενέξεως.
  ΠλΡΙΣΙΟΙ 12 Δε<εμβοίου (τηλεγραφικώς) —Καττά πλη ροφορΐας έκ Βττρκελώνης, οί κύκλοι των κυβερνηηκών Ι σχυρΐζονται δτι ό Φράνκο έ¬ λαβε νέας ένισχύσεις έξ Ί ταλίας. Αί αύται πληροφορίαι άνα φέρουν δτι ή Ιταλία άπέσ-ει λεν είς Ίτπανίαν διά λογα ριασμόν τής κυβερνήσεως τού Μποϋργκος μεγάλας ποσή.η τας πυρομαχικ&ν καί άεροπο ρικοθ ύλικοϋ. Σημειωτέον δή ίΗασαι αί ανωτέρα) πληροφορίαι τθ>ν κυ
  βερνητικών, διεψεύσθησαν καί
  οδ3ις έξ επισήμου ίταλικής
  πηγής
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 12 Δ)βρ!ου
  (τηλεγραφικώς)—Αί έφημερΐ-
  ορς τού Ράϊχ καί δή αί έγκυ
  ρότερ:ι έξακολουθοθν άρθρο-
  γρτφτθσϊΐ έττί τής ύπογρσ-
  Φ= ο ις τελευταίως γαλλογερ-
  μ νι ής δηλώσεως φιλίας. Οί
  γράφοντες θεωροΰν ώς γεγο-
  νός την αποκατάστασιν εύ
  ρ ετέρας φιλΐας μέ την Γαλ
  λ'σν έν τή παρόδω τοΰ
  χοό^ου καί τή βατθμισΐςΐ επι
  λύσει τί ν διαφόρων διε
  θ>ώ· ττροβλημάτων.
  Ή χδεσινή άφιξις καΐ ύποδοχή
  τοΰ Νομάρχου κ. Ανδρ. Μαρκέλλου.
  «ί ΤΕΘΗ ΤΕΡΜΐ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΣΠΛΝΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  &!Α ΤΗΣ ΜΕΓ&ΑΗΣ ΕΠΙΟΕίΕΩΣ
  ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΟΡΟΕΤΟΙΜίΖΕΙ
  Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
  Χθές την εσπέραν έπανήλ
  θεν έκ Χανίων αναλαβών κα!
  αύθις τα καθήκοντά τού, ό
  μέχρι τοθδε διατελέσας προ
  σωρινός Γεν. Γραυυατεύς τής
  Γεν. Διοικήσεως Κρήτης, Ν ;
  μάρχης Ηρακλείου κ. Άνδρέ
  άς Μάρκελλος.
  Τόν κ. Νομάρχην ύπεδέχθη
  σαν είς Γενή Γκσβέ άντιπρό
  σωπ^ι τού ΈπαγγελματικοΓ
  ΈτΊαελητηρίου, τής Συνομο
  σπονδίας'ΕτιαγγΕλμαηών, τοΓ
  Έμπορικοΰ καί ΒιοαηχσνικοΟ
  '^η αΌηιηοίου, τό Προεδρείον
  τοΰ ΈργαπκοΟ Κέντρου, μέλη
  τής Ε Ο Ν Ηρακλείου κοί
  πολλοί άλλοι
  Κατά την άφιξίν τού είς
  τό ξενοδοχείον «Μίνως», έ
  χά ρέπσαν τόν κ. Νομάρχην
  ό Διευθ^νΐής καί οί άνώτεροι
  ύττάλληλοι τής Νομαρχίας κοί
  οί ά->χσ(.
  Μετά τοθ κ. Νομάρχου άφ(
  χθη καί ό Δήμαρχος Ηρα¬
  κλείου κ. Μηνάς Γεωργιάδης
  δστις εΐχε μεταβή άπό τετραη
  μέρου είς Χανιά διά την έπ(
  λύσιν διαφόρων ζητηαάτων.
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Δεκεμβριού (-·αΰ
  άνταποκριτού" μας). — Κατά τα έκ
  Μποΰργκος τηλεγραφήμχϊα οί έκεϊ
  στρατιωτικαί κύ«λοι πιστεύουν ότι θά
  τερματισθή προσεχές ό έμφύλιος πόλε-
  μος εν Ισπανία.
  Ώς νφήνεται. νά εννοηθή, ό τερματι·
  σμός τού έμφυλί^υ πολέμου θά επιτευ¬
  χθή^ διά τής μεγάλης έπιθέσεως την όποί
  αν α^θΐμάζει ό στρατηγός «Ι»ράνκο έ-
  ναντίον τής Καταλωνίας καί διά την
  όποιαν συγκεντρώνονται τελευταίως ση¬
  μαντικαί δυνάμεις έθνικών είς την άνα
  τολικήν Ισπανίαν.
  Ή χορήγησις έπιδομάτων
  κατά τάς επερχομένας εορτάς.
  Σχετικώς μέ τάς χορηγήσεις
  εφέτος χρηματικήν βο^Θημάτων
  είς τοίις άνέργους εργάτας κα!
  συνταξιούχου; δ Πρωθυπουργός
  κ. Μεταξάς ανεκοίνωσεν δτι γενι¬
  κώς είς τού: συνταξιούχους δλων
  των κλαϊικών ή κατ' επιχείρησιν
  ταμείων συντάξεων θ>ι προκατα-
  βληθη" μέχρι τής 22*ς Δεκε'ΐβοί-
  ου ή σύνταξις τοΰ μηνός Ίανου·
  αρίου χωρΐς ουδεμίαν κράτησιν
  λόγω δανείου χαί θά Ιπιστραφη"
  τό ποσόν των παρ"' αυτών κατα
  βληθειαών τοκοχρΐωλυτικών δό-
  σεων πρός εξόφλησιν τοΰ δανείου
  τοθ χορηγηθέντος έπ' εύκαιρία
  των Χριστουγέννων τοθ παρελθόν
  τος Ιΐους.
  Τό Ταμείον Άσφ<λίσεως Άρ τεργατών θά χορηγήση είς τούς φυματικ'ίις τού; έπιδοτουμέν&υς έκ τοϋ κλά^ου ασθενείας μέχρι; Ο μηνών, επίδομα δρ δΟΟ.Κίςτάς χήρας φυματιχών συ;τ.οίξ.ούχων μειά τέκνων ή 5λλων προστατευο μένων πρόσωπον, έπίδομχ δραχ. 250 είς δέ τάς άνευ προστα- τευομένων προαώπων έπίδομα δρχ. 200. Είς τούς συνιαξιούχους άρ- τεργάτας λόγφ άνιάτου νοαήμα τος θά χοοηγηθζ έπίδομα δρχ. 200 Είς τοΰς άνέργ&υς άρτεργάτας των Ιπαρχιών θά χορηγηθή έξ ίίλλου 2ΟΟόδραχμον έπίδομα Η ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ ΤΩΝ ΜλθΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣ1ΙΤΙΩΝ Καθ" ά πληροφορούμεθα τα μαθητικά συσσίτια θ' άρχΐ σουν είς την πόλιν μας πιθα νώτατα άπό τής προσεχούς Πέμπτης. Θά συτίζωντσι έ κατόν μαθηταί τής Στοιχειώ δούς 'Εκπαιδεΰσεως καθ" έκά στην. Έν καιρώ θά ληφθή μέριμνα καί διά τούς άπό ρους μαθητάς τής Μέσης Έκ παιδεύσεως. ΤΑ ΑΛΕΣΤΙΚΑ ΛΓ ΕΠΑΡΧΜΟΥΣ ΜΥΛΟΥΣ Δι" άγορανομικής διατάξε ως καθορΐζονται τα άλεστικά των προσκομιζόντων πρός ά λεσιν χωρικών καί ίδιωτών σΐ τον ή άλλα δημητριακά είς 35 λεπτά κατ' ό<αν. Τα άλεστικά δικαιώματα καταβάλλονται παρά των χω ρικών είς τούς άλεορομύλους είς χρήμα ή είς εΐδος, σΐτον άραβόσιτον κλπ. δημητριακά, ουδέποτε δέ είς άλευρα. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΡΑΑΙΟΦΩΐ™ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 12 Δ)βρίου (τού άντα- ποκριτού μας).—Ή τεΧεϊή τού πολιού χου τού Πειραιώς Άγίου Σπυρίδωνος εγένετο σήμερον μετά πάσης έπιβλ<ι«- κόΐητος, αυμμετοχή των .επισήμων καί των άρχών τής γείτονος πόλεως. ΠΑΡΕΔΟΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΑΑΑΓΤΑΣ ΤΗΣ ΝΜΜΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 12 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτού μας).—Σήμερον ό Άντι βασιλεύς Ηαΰλος καί αί πριγκήπισσαι παρέδωσαν τάς σημαίας είς τας φάλαγ- γ*ς τής νεολαίας. Μεΐά όμιλίαν τής Λ.Β.Υ. τού Διαδόχου, τα τμήματα τής νεολαίας έπεθεώρηςεν ό πρωθυπουρ γός κ. Ί. Μεταξάς γενόμενος αντικεί¬ μενον ένθουαιωδών έκδηλώβεων. Ό ραδιοφωνικός σταθμός Αθη¬ νών θά εκτελέση σήμερον τό έ ξής πρόγραμμα: "Ωρα 0 μ. μ. μετεωρολογικόν δελτίον χρηματι¬ στήριον,6,15' εργαδι' ορχήστραν, 7.15' ή «ώρα τής'κυρίας», 7 30' έλαφρόν έλληνικό τραγοθδι, 8 ρε σιτάλ πιάνου, διεύθυνσις Κόλλια, 8.30' όμιλία τοθ δ)θυντοΟ Καλών Τεχνών κ. Πρεβελά<η περί χαρα κτικής, 8 45' άποσπάσματα άπό ίπερες, 9 έλαφρά μουσική, 9.30' εί5ήσεΐς, 9 45' μικρά ορχήσΐρα τοϋ σταθμοΰ. 10,45' είδήσεις, 11 Μανδολινίτα καί χορφδία Πει ραιως (Διεύθυνσις Κ. Ηαναγιωτά κου) 11 30' συνέχεια τής μικράς δρχήστρας, 12 μουσική χοροθ. ΤΟ ΓΕΩΡΠΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ Συνήλθε χθές είς την Νο μαρχΐαν δια την έγκρισιν τοθ άπολογισμοΟ χρήσεως 1937— —38 άσχοληθέν καί μέ διάφο οα άλλα ύπηρεσιακά ζητήμα- τα τό Διοικητικόν Συμβούλι όν τοθ ΓεωργικοΟ ΤαμεΙου Ηρακλείου. Η ΠΕΡ!Θ*ΛΨίΣ ΤΩΝ ΑΙ10ΡΩΝ ΜΑθΗΪΩΝ Υπό τής Γεν. Διοικήσεως Κρήτης απεστάλησαν ένταΰ θα 450 ζεύγη πεδΐλων κα! 150 πουλόβερ πρός διανομήν είς τούς απόρους μαθητάς των δημοτικών κυρίως σχολεΐ ών καί των κατωτέρων τάξε- ων των όκταταξΐων γυμνασί ών. Δά τόν ούτον σκοπόν απεστάλησαν είς τούς νομούς Ρεθύμνης καί Λασηθίου άνά 250 ζεύγη πεδίλων καί άνά 90 πουλόβερ. ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΟΛΟΠΟΠΑΣ Κατ' άρμοδίαν άνακοΐνω σιν πρός τό Ταμείον έπαρχι ακής όδοποιίας νομοϋ Ήρα κλεΐου, τό έκ των άμέσων καί έμμέσων φόρων είσπρα χθέν υπέρ αύτοϋ κατά την 2αν τριμηνίαν τοΰ οίκονομι κου έτους 1938—39 ποσόν ά- νέρχεται συνολικώς είς δρ 298 513 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡ1ΚΑ "Υπό τής Ποδοσφαιρικής Ό μοσπονδΐας κατηοτίσθη τό πρόγραμμα των άγώνων τοθ τοΐτου γύρου διά τό κύπελλον Ελλάδος, των δ.εξαχθησομέ νων την 25ην καί 26ην τρέχ. Κατά τό πρόγραμμα ό αγών μεταξύ τής «Ε.Γ.Ο.Η.» καί χαθ «Όλυμπιακοί» θά διεξα χθη την 25ην τρέχ. ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩ! ΑΛΙΕΥΟΝΤΕΣ Ό Ιω. Σκοθλος έπιχειρή σας νά άλιεύση. διά δυναμί- τιδος παρά τόν Μόχλον Ση¬ τείας έτρσυματΐσθη σοβαρώς συνεπεία προώρου άναφλέξε ως αυτής. Αμφότεραι αί χεΐ ρές τού εκόπησαν. Έπΐσης κα τεστράφη δ είς έκ των όφθαλ μών τού. Είς τό πρόσωπον, τόν λαιμόν καί τβ στήθος φέ ρει έξ άλλου καί άλλα σο βαρά τραύματα. Μετεφέρθη ένταθθα έν κακή καταστάσει είσαχθείς είς τό Δημοτικόν Νο σοκομεΐον. ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣ Ενεκρίθη δι' αποφάσεως τής Γεν. Διοικήσεως ή χορήγησις χρη ματικών συνδρομών διά την επι σκευ-ήν των έκπαιδευτηρίων των περιφερειών Γόρτυνος καί Πεδιά δος. Α£ ώς άνω χορηγούμεναι συν δρομαί Ιχουν κατά σχολεϊοι ώς εξής: Υπέρ των δημοτικών Σχολείων Άστυρακίου, Μαράθου, Γαλλιάς καί Τσαλιχάκι άνά 2Ο.000 δρχ είς (Εκαστον, Άνωπόλεως, Άποστόλων, Πλουτής καί Βασιλικής άνά 15 000, Κατωφυ γίου, Παναγίας, Μπαμπαλή, ΙΙα τσιδών, Άγίου Βασιλείου Βίαν νού, Άστριτσίου, Χουμερίου, Άλιτζανής, Βαρβάρων, Ρουφα, Αντισκαρίου, Άγίων Δέ«α, Βορ ριζίων άνά δραχ 1ο 000 καί ά¬ νά δραχ. 5 000 ύ-έρ των σχολεί ών Χαρ/σσοΰ, Αγ. Βασιλείου Πε¬ διάδος, Γουρνων καί Καμαρίου ΔΙΑΛΕΞΪΣ Την προσέχη Κυριακήν ή δι δασκάλισσα κ. Τασοϋλα 'Ε. Μαρκομιχελάκη θά ομιλήση είς την αίθουσαν τοθ κινη ματογράφου "Αρχανών πρός τάς μετεχούσας τοθ Μορφω- τικοθ Συλλόγου δεσποινίδας μέ θέμα την συμβολήν αυτών είς ιήν πρόοδον τοθ συλλό γου. Ή εΐσοδος θά είναι έ λευθέρα είς τάς δεσποινίδος καί κυρΐας μέλη τοϋ Συλλό γιυ. Η ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΣΠΥΡΟΥ Περατωθείσης τής παραδό σεως των ύπηρεσιών τοϋ Γε ωργικοϋ Ταμείου υπό τοθ Δι ευθυντοΰ αύτοϋ κ. Σπύρου, μετατιθεμένου είς Σθρον, άνέ' λοβεν ήδη δ γεωπόνος κ. Καφάι-ος. Ό κ. Σπύρου άνα χωρεϊ διά την νέαν τού θε σιν αυριον. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Την παρελθούσαν Κυριακήν έξέδρσμεν είς Καλέσσα δπου καί διημέρευσεν ή 2α ομάς των προσκόπων Ηρακλείου. Ο ΣΤΟΓΙΑΝΤΙΝΟΒΙΤΣ ΕΠΕΤΥΧΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΝ ΕΝ Χ Ε Ρ Β Ι Α ΑΘΗΝΑΙ 12 Δεκεμβριού (τού άν ταποκριτού^μας).—"Αγγέλλεται έκ Βε¬ λιγραδίου ότι τό κόμμα τοΰ νδν πρωθ· υπουργού κ. Στογιαντίνοβιτς εσημείω¬ σε θριαμβευτΐκήν επιτυχίαν κατά τάς έν Γιουγκοσλαυία εκλογάς. Οί άντίπαλοι τού Στογιανϊ£νο6ιτς, άρχηγοί τής άντι πολιτεύσεως, ύπέστησαν πανωλεθρίαν. ΙΙΐΐΕΠΓΙιιί™ ΧΟΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΡΟΥΣΒΕΑΤ ΑΘΗΝΑΙ 12 Δεκεμβριού (τού άν ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοθν έκ τού έξωτιρικού ότι ό κ. 'Άντονυ ΊΙν- τβ,ν" πρόκειται νά συναντηθή σήμερον με τα τού προέορου των Ήνωμένων 11ο- λιτειών κ. Ροΰσβελτ. Εις την συνομι- λίαν ταύτην ΥΗντεν καί Ρούιβελτ, άπο δίδεται μεγάλη σημασία. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΜΕΤΟΠΑ ΑΘΗΝΑΙ 12 Α)βρί·>υ (τοΰ άντα¬
  ποκριτού μας).— Τελευταία τηλβγρα-
  φηματα έξ Ίσπανίας αναφέρουν ότι έ-
  πικρατεί είς τα έκεί πολεμικα μέτω-
  πά πλήρης ήρεμία. Ή ήρεμία αυτή
  δέν άποκλείεται νά όφείλεται είς τας
  εκατέρωθεν πολεμικάς προετοιμασίαι ς
  αΐτινες φαίνεται ότι έχουν άπορροφήσει
  επί τού παρόντος, αμφοτέρους τούς άν-
  τιπάλους.
  ΟΙ ΕΒΡΑΪΟΙ ΕΤΚΑΤΑΑΕΙΠΟΥΝ
  ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΜΕΜΕΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατόπιν τής άγ-
  γελλομένης ώς προσεχούς προσαρτήσε-
  ως τής περιφερείας τού ΛΙέμελ είς την
  Γερμανίαν, οί αύτόθϊ, Εβραϊοι έγκατα
  λείπουν άθρόως τάς έστίας των.
  ΤΑ ΣΧΕ&ΙΑ
  ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΟΝ ΠΟΑΙΤΕΙΩΝ
  Α«*ΗΝ
  VI
  12 Δεκεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτού μας).— Έκ Νέας Υόρ¬
  κης βεβαιούται ότι πλείσται υπηρεσίαι
  άσχολούντβι. *ίς τόν καταρτισμόν των
  σχεδίων των έξβσφαλιζόντων την ταχυ¬
  τέραν κινητοποίησιν δλων των δυνά·
  μεων τού έθνους έν καιρώ πολέμου.
  ΗΡΧΙΣΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ
  ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΒΝ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).-— Σήμερον ήρχι¬
  σε τάς εργασίας τού τό πανελλήνιον κ*·
  πνεργατικόν συνέδριον.