96659

Αριθμός τεύχους

5040

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

14/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ·*/*£?*
  ■*·* ϋϊ
  νοβιπ
  ΤΕΡΑΣΤΙΑΝ
  η. '
  V
  «Ι}·», ίΤ,μ.ΙΓΛ'» )4
  · Οο·
  Β0

  ΤΟΥ Κ*
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΓΛΦτιΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΥΠΕΥΙΤτΊΙΟΣ ΣΥΗΤ&ΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Αιγυπτου
  ίιηοία ίίμιιι
  ρξάμηνος '°·
  ΑΝΟΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ
  Άπλωσε στίς ψηλές βουνο-
  κορφές τα λευκά της πέπλα
  ή νύμφη τοΰ Βορρδ. Κι' άμέ
  σως άπογυμνώθηκαν τα δέν
  δρα. Ή πράσινη βελούδινη
  τουαλέτΐα των έκύλισε στή
  λάσπη των κρασπέδων τοΟ
  πεζοδρομΐου' στά ύγρά χώμα
  τα των άγρών. Έφάνηκες δ-
  μως Σύ— ώ! γυναΐκα !—μέ
  στολή. Τυλιγμένη .στή γοθνά
  σου μέ δυό ρόδα στά μά-
  γουλα καί μίαν αίμάτινη πε
  ρισπωμένη στά χεΐλη, μοιά
  ζεις μέ παραδεΐσιο λουλούδι
  πού άνθεΐ μέσα, στήν σέρρα
  στήν καρδιά τοΟ χειμώνα.
  Μεθυστικό τό άρωμα πού ά-
  ποπνέεις ώσάν τα μυρα των
  κήπων τής Άνατολής. Καί
  εΐσαι Ιτσι έλκυστική σάν ά
  μαρτίσ. Ύπέροχη σάν βνειρο
  έρωτικοΰ παροξυσμοΟ. Τό θρό
  ΐσμα τοϋ φουστανιοθ σου γΐ
  νεται μουσική ύπόκρουσι στ όν
  ϋμνο ποϋ σοθ τραγουδεΐ ό ά
  νεμος πού σέ χαϊδεύει. Κι'
  οί βόσ^ρυχοΐ σου πού άνεμΐ
  ζονται, πλοκάμοιγΐνονται λές,
  καί σέρνουν πΐσω σου αΐχμά
  λωτους τούς άνδρες. Είναι δ
  χειμωνιάτικος βορηάς άνηλε-
  ής εχθράς γιά δλα. Γιά σένα
  δμως είναι βοηθός καί συμ
  μσχος. ΜαραΙνει καί μαδεΐ
  κάθε λουλούδι γιά ν" αφήση
  έσένα άνθος άνθρώπινο, ϋπέ
  ροχο, μοναδικό στόλισμα τής
  ζωής.
  Τό ξέρεις δα καλά κι' ή ϊ
  δια. "Εχεις πλήρη έπΐγνωσι
  τής ύπεροχής σου. Κι' εχεις
  άρχίσει θαυμασία τό ρόλο
  σου. Μελετημένη καί ή έλα
  χΐστη λεπτομέρεια. Ή κάθε
  κίνηοι, 6 κάθε άκκισμός σου,
  ή κάθε γκριμάτσα σου. Τό κά
  θε τι πού εΐμπορεΐ νά άποσπά
  ση την προσοχή καί νά δή
  μιουργήστ] τόν θαυμσσμό.
  Καί δέν πέφτεις εξω στούς
  ύπολογισμούς σου. Μειδίαμα
  τα μελιστάλαχτα σοθ άπευθύ
  νονται άπό παντοΟ. Καί δλων
  τα βλέμματα ώς βέλη δια-
  ατσυρώνονται έπάνωσου. ΚλεΙ
  νεις φιλάρεσκα τα μάτια. Μ*·
  σα σου δμως άνοΐγεις την
  ψυχή άπό άγαλλΐασι πρός
  τούς κόσμους τοΟ θριάμβου.
  Όχι χωρΐς ύπερηφάνεια καί
  ΙκανοποΙησι δέχεσαι τίς έκδη
  λώσεις τοΟ γενικοθ θαυμα
  σμοθ. ΕΤσαι αυτή την ώ">α
  μ(α ρήγισσα. Κι' αΐσθάνεσαι
  δλους τούς γύρω, δούλους τα
  πεινούς πού εχουν πέσει στά
  πόδια σου καί φιλοϋν τα κρά
  σπεδα τής τουαλέττας σου κι'
  έκλιπσροθν την ευνοιά σου,
  £να έστω φευγαλέο βλέμμα
  κι' £να χαμόγελό σου.
  Γυνοΐκα δμως εΐσαι φιλάρε
  σκη. Σκοτΐό δέν Ιχεις θέσειστή
  ζωή σου. Καί φυσικά ουτε πή
  δάλιο χρησιμοποιεϊς. Καί
  σιήν άσκοτιη ζωή, εχθράς ά
  δυσώπητος πού φέρνει την κου
  ρασι καί την άηδία, είναι ή
  μονοτονΐα. Γρήγορα λοιπόν θά
  ζητήσης άλλαγή σκηνοθεσίας.
  Διαφορετικήν έμφάνισι θά κά·
  μτ|ς καί άλλοιώτικο ρόλο θ' ά-
  ναλάβης. Λέν ΙξασφαλΙζει δ
  μως -Γιάντα την έπιτυχία ή άλ-
  λσγή τής σκηνοθεσΐας. 'Υπάρ
  χούν μερικοί νόμοι στή ζωή
  πού μένουν αΐώνιοι. Καί δέν
  πρέπει νά τούς παραγνωρΐζη.
  κανεΐς. Πολύ περισσότερο μιά
  γυναΐκα τής έΐτοχής μας. Άλ
  λά δέν είχαμε πρόθεσι νά μι
  λήσωμε γιά τούς σκοπούς ποΰ
  πρέπει νάχη. σήμερο ή γυναϊ
  κα. Άν ήιαν εισί θά γενικεύ
  αμε πολύ τό θέμα. Καί θά
  έπισΰραμετήν όργή καί τή δυσ
  αρέσκεια, άφοθ ή άλήθεια
  πληγώνει. Απλώς, εΤ,δαμε
  πάλι ντυμένη τή γυναΐκα.
  Καί θέλομε νά τής ποθμε δτι
  άν ήξερε τό συμφέρον της κι'
  άν εΐχβ δσο πρέπει σεβτσμό
  στήν αίσθητική θ&μενε τιάντα
  ντυμένη καί θ' άπέφευγε την
  Ικθεσι τοΟ γυμνοθ.
  Μ.—
  Τα διεθνή γεγονάτα
  ΘΥΕΛΑΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΙΕΙΟΝ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΕΥΡΟΠΗΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (ιδιαιτέρα ύπηρε-
  σίο).— Την αισιοδοξίαν πού
  είχεν εκδηλωθή μετά την συμ¬
  φωνίαν τοΟ Μονάχου, ώς πρός
  την εξέλιξιν τής διεθνοϋς κα¬
  ταστάσεως, ήλθε νά διαλύση
  μία σειρά άπροόπτων δσον
  καί συγκλονιστικών γεγονότων
  τάς τελευταίας ημέρας. Ούτω,
  την επομένην τής ύπογραφής
  τής γαλλογερμανικής δηλώσε
  ως άποφυγής τοθ πολέμου, ή
  Ιταλία ή/ειρεν αξιώσεις επί
  τής Τύνιδος, τής Κορσικής
  τής Νικαίας καί όλοκλήοου
  τής έτταρχίας Σοβοΐας κα
  θώς καί επί τού Τζιμπουτί
  καί δλης τής γαλλικής Σομα
  λΐας. Διεκδικεΐ δηλαδή δχι
  μόνον άποικιακά άλλά καί
  μητροπολιτικά έδάφη τής Γαλ
  λίας. 'Ετιί πλέον δέ άπαιτεΐ
  νά Εχη τδν κυριώτερον ρόλον
  είς την διοίκησιν, ιήν έκμετάλ
  λευσιν καί τόν έλεγχον τής
  διώρυγος τοΟ Σουέζ. Καί αί
  Ιταλικαι αύται αξιώσεις έ"γι
  ναν άφορμή νά ένταθοθν έκ
  νέου καί μάλιστα είς όξύτα
  τον σημείον αί γαλλοϊταλικαί
  σχέσεις πού έπιστεύετο γενι¬
  κώς ότι είχον εισέλθει είς στά
  διον οριστικάς βελτιώσεως'
  μετά τόν διορισμόν τοθ κ.
  '-'ονσέ ώς πρεσβευτού τής
  Γαλλίας έν Ρωμη, διαπεπι-
  στευμένου παρά τώ Βασιλεΐ
  καί αύτοκράτορι τής "Ιταλίας.
  Πρίν δέ παρέλθη ή πρώτη
  έκπληξις έκ τοΟ γαλλοϊταλι
  κοθ, προσετέθησαν κοί άλλα
  άκόμη γεγονότα είς την κεν
  τρικήν κσί ανατολικήν Εύρώ
  πην πού κατέστησαν ζοφερω
  τέραν την πολιτικήν άτμο
  σφαίραν. Αί εκλογαί τοΟ Μέ·
  μελ, έδωκαν την απόλυτον
  πλειοψηφίαν είς τούς Γερμα
  νοΰς. Καί κατόπιν σύτοΟ ό κ.
  Χίτλερ φαίνεται άποφασισμέ
  νος νά προσαρτήση την πόλιν
  αυτήν καί την περιοχήν της.
  Λέγεται μάλιστα 5ιι σχεδιά
  ζει νά καταλάβη ταύτοχρό
  νως καί τόν πολωνικόν διά¬
  δρομον καθώς καί την πόλιν
  τού Δάντσιγκ καί νά ένώση
  την ανατολικήν Πρωσσίαν μέ
  την υπόλοιπον Γερμανίαν. "Η¬
  δη δέ φαίνεται ότι θ' αρχίση
  νά πληρώνη τσζ άμαρτίας
  καί τα σφάλματά της είς βά
  ρος τής Τσεχοσλοβακίας καί
  ή Πολωνία. Οί λεγόμενοι Ού
  κρανοΐ ζητοθν τώρα πλήρη
  ανεξαρτησίαν οί δέ βουλευ
  ταί των υπέγραψαν καί ύπέ-
  βαλαν είς τό προεδρείον τής
  πολωνικής βουλής σχετικήν
  αίτησιν. Τό ούκρανικόν δέ δέν
  περιορΐζεται είς τα πολωνικά
  δρια μόνον.
  Έκτείνεται καί πολύ πέ
  ραν, νοτιώτερον καί άνατολι
  κώτερον ττρός την Ρουμανίαν
  καί την Σοβιετικήν Ρωσσίαν 8
  που ή κυρΐως Ούκρανία.
  Καί φαίνεται Βτι ό πολιτικάς
  χάρτης τής κεντρικής καί ά
  νατολικής Εύρώπης Ιχει νά ύ
  ποστπ άκόμη πολλάς καί με
  γάλας μεταβολάς. Όλα δέ
  αύτά τα ζητήματα έν συσχε
  τισμφ καί πρός τό Ισπανικόν,
  τό άποικιακόν καί τα σινοΐα
  πωνικόν, παρουσιάζουν την
  κατάσταοιν λίαν ταραγμένην
  καί δημιουργοθν σοβαράς άνη
  συχίας διά τό μέλλον τής εύ
  ρωπαϊκής είρήνης. Ιδιαιτέρως
  τό ίταλογαλλικόν δημιουργεΐ
  ζητήματα των οποίων την
  έκτασιν ουδείς δύναται νά
  προβλέψτι. Διότι εάν ή Ίτα
  λία λάβη δσα ζητεί ή καί μέ
  ρος μόνον, Ιστω καί την Τύνι
  δα, τότε ή (σορροπία των δυ
  νάμεων είς την Μεσόγειον θ'
  άνατραπή τελείως. Ή Ιταλία
  έχουσα την ΣικελΙαν, την Παν
  τελάριαν καί την Τύνιδα, θά
  έχη είς τάς χείρας της τάς
  κλεΐδας των στενών πού χω
  ρΐζουν την Δυτικήν άπό την
  Ανατολικήν Μεσόγειον. Καί
  θά δύναται είς οιανδήποτε
  στιγμήν ν'άποκόψη τάς θαλασ
  οίας όδούς πρός ανατολάς,
  πρός την Ασίαν, πρός τό
  Σουέζ καί την Αίγυπτον κα
  θώς καί πρός την ΊνδοκΙναν
  καί τάς ΊνδΙας, είς την Αγ
  γλΐαν καί την Γαλλίαν.
  Τότε δέ θά καταστή άλη
  θής χυρΐαρχος τής ΜεσογεΙ
  ου μέ συνεχώς αύξανομένας
  τάς διεκδικήσεις καί τάς βλέ
  ψεις της. Δι' αΰτό καί εΰρ(
  σκει σήμερον άντιμέτωπον
  δχι μόνον την Γαλλίαν άλ
  λά καί την Μεγάλην Βρεττα
  νΐαν. ΤΙ θά γίνη δμως εάν
  δέν τής παραχωρηθή τΐτιοτε
  έξ δσων άτταιτεϊ; Θά προσ
  φύγη είς την δύναμιν των
  δπλων καί είς την μέθοδον
  τής βΐας; Οί ιτολιτικοΐ καί δι
  πλωματικοί κύκλοι των Πά
  ρισίων δσον καί τοΟ Λονοί
  νού, διστάζουν νά δώσουν
  θετικήν απάντησιν. Τό μόνον
  βέβαιον είναι δτι καταβάλ
  λεται άπεγνωσμένη τΐροσπά
  θεια συνδιαλλαγής καί άπο
  φυγής τής ρήξεως. Δέν ΰ
  πάρχουν δμως θετικαί έγγυή
  σεις επιτυχίας. Καί τό πιθα
  νώτερον φαίνεται δτι θά ζή-
  σωμεν επί μερικοΰς άκόμη
  μήνας μέσα είς άτμόσφαι
  ραν άβεβαιότητος καί άγωνί
  άς, μέχρις δτου τα πράγμα
  τα ώθήσουν μέ την δύναμίν
  των, μοιραίως, πρός μίαν οί
  ανδήποτε λύσιν.
  Έπικειμένων των έορ·
  των, πολλοΐ γονεΐς πού
  έχουν τα μέσα θά κά¬
  μουν δωρσ είς τα παιδία
  των. "Εχω καί έγώ νά
  τοΰς κάμω μίαν παράκλη
  σιν έφ' δσον τα παιδία
  των είναι γραμμένα είς
  την "Εθνικήν Νεολαίαν, νά
  τούς κάμουν ώς δωρο
  πρωτοχρονιάτικο μίαν στο
  λήν νεολαίας. "Ετσι διευ-
  κολύνουν καί τα παιδία
  των καί την οργάνωσιν.
  Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ
  Γεωργική στατιστική.
  Λαμττρά ή ίδέα νά ένεργη
  θή στατιστική ί-ρευνα επί τής
  γεωργικής, δενδροκομικής καί
  κτηνοτροφικής καταστάσεως
  τής χώρας. Καί πρέπει νά τε
  θή είς εφαρμογήν. Άλλά
  πρέπει συγχρόνως νά κατα
  βληθή προσπαθεία ωστε ή έ
  ρευνα νά επιτύχη πλήοως.
  Θά έχη έξαιρεηκώς εύχάρι
  στα άποτελέσματα ή στατιστι
  κή αυτή Θά μας δώση ζων
  τανήν την πραγματικήν είκό-
  να τής γεωργικής μας κατα¬
  στάσεως. Καί θά μδς οδηγή¬
  ση είς τάς μελλοντικάς μας
  κατευθύνσεις. Ή στατιστική
  αλλωστε αποτελεί άπαραίτη
  τον στοιχείον διά την έπιστη
  μονικήν καί όρθολογιστικήν
  οργάνωσιν τής συγχρόνου οί·
  κονομίας.
  Τα θύματα
  τής δυναμίτιδος.
  Προκαλεϊ την λύπην βεβαία
  ή τραγωδία τοθ ψαρά τοθ
  Μόχλου τής Σητείας πού Ι
  χασε τα δύο χέρια τού
  καί τό Ενα τού μάτι άπό την
  έκρηξιν τής δυναμίτιδος μέ
  την οποίαν έψάρευε. Διότι ό
  άνθρωπος ήτο πτωχάς καί ά-
  μόρφωτος καί προσεπάθει νά
  κερδίση τό ψωμΐ τού, Ιστω
  καί μέ όλέθρια μέσα. Καί έ·
  πλήρωσεν άκριβά την παρακο
  ήν είς τούς νόμους καί την
  άπρονοησΐαν τού "Ας έλπΐσω
  μέν δμως δτι τό πάθημα τοϋ
  δυστυχοθς αύτοθ θά γίνη
  μάθημα είς τούς όλλους. Καϊ
  άς εύχηθωμεν νά είναι αύ
  τό τα τελευταίον κροθσμα ά-
  λιείας διά δυναμΐτιδος. Τό
  κακόν πρέπει νά τερματισθή·
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοΰ "Αγγλου σογγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ
  2Ιον
  Πρός στιγμήν δ ΧΕντεμπευργκ
  ηύίόκησε νά προσβλέψη ά~ό τοθ
  Οψους τοθ μεγαλείου τού πρός τόν
  νεαρόν εκείνον αξιωματικόν, δ ο¬
  ποίος τολμοθσε νά τοθ δμιλή μέ
  τόσην αύθάδειαν! Καί οΥγνοων καί
  αυτόν καί τάς ερωτηθείς τού, διά
  νά μή τόνπροσβάλη μεμί»ν άμεσον
  αποχώρησιν τού, τοδ έπρόσφε-
  ρε, χωρίς νά τό θέλη, Ινα τ«
  γάρο.
  Οί Γερμανοί ώργάνωσαν έν πά>
  ση έπιμελεία μίαν επίσκεψιν1 ένάς
  τομέως τοθ δυτικοθ μετώπου υπό
  των μελών τής τουρκικής άποστο
  λής. Άφίνων τόν Βαχεντίν. δ Μο»
  στ«φ£ Κεμάλ έφυγε μόνος μέ μίαν
  δμάδα ΓερμΛνών αξιωματικών, έ.·
  πέρασε τα χαρακώματα καί άνερ
  ριχήθη είς Ινα παρατηρητήριον,
  επάνω είς Ινα δένδρον, άττ,ιναντι
  τής γραμμήί·______
  ΑΡΡΩΣΤΟΣ
  Στιγμαί κρίβιμοι γιά τον Κεμάλ,
  ίκέστρεψεν, Ανέφερεν
  ιίς τον Βαχεντίν 6τι δσον ά-
  σφαλή καί αν εφρόντισαν οί Γερ
  μανοί νά τούς παρουαιάσουν την
  κατάστασιν, έπιδιικνύοντες είς ύ
  τους τα σημεΐα μόνον πού τούς
  συνέφερεν, αύτάς είχε κατορθώσει
  νά ίδ^ μέ τα δικά τού μάτια καί
  νά μορφώση ιδίαν αντίληψιν. Καί
  ή γνώμη τού ήταν 8τι ή κατάστα
  σις διά τούς Γερμανούς δέν ήταν
  ευχάριστος.
  Είς κάθε ευκαιρίαν 5 Μουσταφά
  Κεμάλ παρώτρυνε τόν Βαχεντίν νά
  απευθύνη άδιακρίτους σχετικώς
  μέ την κατάστασιν, ερωτηθείς καί
  είς αυτόν άκόμη τόν Κάϊζερ. Δι
  αρκδς είχεν &π° δψίν τού τόν
  ίδιον σκοπόν: Ν' αποκτήση ίπιρ
  ροήν επί τοθ Βαχεντίν, νά τόν
  πείση δτι οί Γερμανοί ήσαν κα-
  ταδικασμένοι νά ήττηθοθν, καί
  δτι ώφειλε νά βγάλη άπό την μέ
  ση τόν Έαβέρ καί τοΰς Γερμα
  ν ούς συνερτι ατας τού άναλαμβάνων
  αύτθς την διεύθυνσιν τής καταστά
  ς^ μέ τόν Μουσταφά Κεμαλ ώς
  δεξί χέρι τού !
  Δέν άπίκρυπτε την άντιπάθειάν
  τού πρός τούς Γερμανούς Καί αύ
  την την φοράν, βπως παντοΟ καί
  παντοτε εδείκνυε δτι έλογίζετο
  ιδιαιτέρως ΰπερήφανος δτι ήταν
  Τοθρκος, εξεδήλωνε την πεποίθη
  σίν τού επί την Τουρκίαν κ*1
  τούς Τούρκους. Κάποτε μάλιστα,
  κατά την διάρκειαν τής περιοδεί
  άς αυτής άνά την Γερμανίαν, ίγι
  νεν έξω φρενών οίαν ήκουσε κ£
  ποίον νά έκφράζεται κάπως άνευ
  λαβώς διά την Τουρκίαν. Είς &
  λην ευκαιρίαν, ε'ιν ίνα γεθμα ποΰ
  παρέϋεσε πρός τιμήν των μελών
  ς τουρκικής αντιπροσωπείας
  δ διοικητής τής Άλσχτίας έπέ
  κρινε την διαγωγήν των Τούρκων
  άπίναντΓ των Άρμενίων. Ό Βα
  χεντίν μίτέδωσε τα δυαμενή σχό
  λια τοθ διοικητοθ πρός τόν Μου
  σταφα Κεμάλ, δ δποΐο; χωρίς νά
  χάση οΰτε στιγμή, άπετάθη άμέ
  σως πρός τόν διοικητήν.
  Πώς τολμοθσε νά ομιλή κατ' αύ
  τόντόν τρόπον πρός τόν αυριανόν
  σουλτάνον τής Τουρκίας; Τούς ή
  ξευρε καλά τούς ΆρμενΕους; 'Η
  Τουρκία είχε θυσιάσει δλα της
  τα συμφέρονια είς την συμμαχίαν
  μετ* τής Γερμανίας. Οί Αρμένιοι
  συνωμδτουν καί συνειργάζοντο είς
  τό ϊργον τής καταστροφάς τής
  Τουρκίας καί αΰτός δ διοικητής
  μιόίς γερμανικής επαρχίας τολμοθ
  σε νά λαμβάνη τό μερίς των
  'Επιδόματα.
  Κατ' απόφασιν καί ύπόδει
  ξιν τής κυβερνήσεως, ολα τα
  ταμεΐα άσφαλΐσεως έργατων
  καί ύπαλλήλων θά χορηγή·
  σουν έ;ΐιδόματα τόσον είς
  τάς χήρας καί τα όρφανά ό¬
  σον καί είς δλους γενικά τούς
  συνταξιοδοτουμένους παρ' αυ¬
  τών, διά τάς εορτάς των Χρι
  σΐουγέννων καί τής Πρωτο-
  χρονιάς. 'Ετιί πλέον δέθα προ
  καταβληθή καί ή σύνταξις
  των τοθ μηνός Ίανουαρίου
  άπό τής 20ής τρέχοντος. Ά«
  ποτελεΐ καί τό μέτρον αΰτό
  απόδειξιν τοϋ κυβερνητικοΟ έν
  διαφέροντος υπέρ των πτω-
  χων. Καί θά συντελέση είς
  την περιστολήν τής δυστυχίας
  κατά τάς ημέρας των μέγα·
  λων έορτών.
  Άρμενίων καί νά κατηγορΫ)
  συμμάχους τής Γερμανία;;
  Ό Κεμάλ Ιβραζε άπό τόν θυμόν
  τού, δέ> συνεκρατεΐτο άπό τό κχ
  κό τού. Ό διοικητής δ οποίος δέν
  έπερίμενε την επίθεσιν, έπεχείρη
  σε νά δικαιολογηθή. Άλλά μή ί-
  κανοποιηθείς άπό την απάντησιν
  δ Κεμάλ, ώς μαιν«μενος ταϋρος,
  εσυνέχισε την επίθεσιν:
  —"Ηλθαμεν έδώ —είπε μέ πι
  κρόν σαρκασμόν—δχι διά ν' άκού
  αωμεν αυνηγορίας 5πέρ των Άρ·
  μενίων, άλλά διά νά σχηματίσω
  μέν επί τέπου γνώμην περί τής
  άληθοθ; καταστάσεως έν Γερμα
  νία.
  Καί δταν ή περιοδεία έπλησί
  αζε πρός τό τέλος της, δ Κεμάλ
  Ιχαλλιέργει ολοέν έπιμονώΐερον
  τόν σκοπόν τού. Τέλος, μίαν ήμέ
  ραν είς τό ξενοδοχείον «Άντλόν»
  τοθ Βερολίνου, ηρώτησε τόν Βχ
  χεντίν αν μποροθσε νά τοθ δμιλή
  ση ελευθέρα προκειμένου νά τοθ
  πή κατι.
  —θέλω—είπεν δ Μουσταφά Κΐ
  μάλ—νά προτείνω κίτι τό δποΐ-
  όν, άν είσθε σύμφωνος, θά με συν
  δέση μαζί σας είς δλην μου την
  ζωήν.
  Ό Βαχεντίν τόν ένεθάρρυνε νά
  τοθ ίμιλήση απολύτω; ελευθέρα:
  —Ζητήσατΐ νά σας ανατεθή ή
  διοίκησις μιας στρατιας. "Ολοι οί
  Γιρμανοί πρίγκηπες διοικ&Ον

  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινημ).-Σήμερον
  «Τρόικα». Ζάν Μυρσ--Ζανύ Χόλτ
  Την Πέμτττην Γιοσιβάρα', τό άρι
  στούργΓμα τοϋ ΜωρΙςΝτεκομπρα.
  «ΜΙΝΩΑ». — Σήμερον τό άρι
  οτοθργημα: «Τόβαριτς». Κλωντετ
  Κολμπέρ-Σάρλ Μπουαγιέ. Την
  Πέμπτην:«Ζεζεμπέλ». Μέ την Μτιέτ
  τυ Νταΐβις.
  τεύματα Κα! ό διάδοχος τής Τουρ
  κίας μπορεΐ νά ζητήση μίαν διοί
  κησιν. Είνε ΰβρις δτι ό Έμβέρ
  §έν τό έχει πρό πολλοθ προτείνει
  ιίπό μόνος τού. Καί άφοθ πάρετε
  την διοίκησιν, καταστήσατέ με
  αρχηγόν τοΰ έπιτελείου σας.
  —Καί ποίας στρατιας την δι¬
  οίκησιν μέ συμβουλευετί νά. ζητή
  σω;—ηρώτησεν ό Βαχεντίν.
  —Τής πέμπτης ! είπεν δ Κεμάλ
  γνωρίζων δτι ή στρατιά αυτή ή-
  ταν κυρία τής Κωνσταντινουπόλε
  ως καί τής περιοχής πέριξ αυτής
  καί δτι συνεπώς θά έξήσκει άπο
  φασιστι*ήν επιρροήν είς οίανδήπο
  τε πολιτικήν κρίσιν.
  —θά μοθ την άρνηθοθν! είπεν
  6 ΒαχεντΕν.
  —Δέν πειράζει! Έσεΐς θά τούς
  ίχετε δείξει δτι άπέναντί των θά
  Ιχουν κάποιον άποφασισιιένον νά
  λογαριασθή μαζί ΐους. θά τ·.ύς
  δείξετε δτι ή ίιμετέρα υψηλότης
  δέν ημπορεί ν' άγνοήται!
  —Θά τα ξαναποθμε, ευθύς
  ώς Ιπίσχρέψ'.ομεν είς Κωνσταν-
  τινούπολιν! — απήντησεν δ Βα
  χεντίν.
  Ή επιφύλαξις, ή προσοχή, ή
  οαν τα κυριώτερα χαρακτηρίση
  κά τής προσωπικότητος τοθ Βα
  χεντίν.
  "Υστερα άπω έξήντα έτών αύλι
  κόν βίον ή Ιξις τής έπιφυλάξεω;
  εΓχε καταντήσει δι' αυτόν δευτέρα
  φύσις. Ή ζωηρά, Ιντονος πρόσω
  πικότης τοθ Μουσταφά Κεμάλ, ή
  δποία φυσικόν ήταν νά χαθίστα
  ται εΰκολα στόχος, τόν έτρόμαζε
  Μποροθσε νά θεωρηθή δτι Κεμάλ
  ηδύνατο νά τοθ χρησ μεύση κα
  τα τοθ Έμβέρ, άλλά δέν ήταν δια
  τεθειμένο; νά γλυτώση άπό τόν
  Έμβέρ διά νά πέση είς τα χέρια
  τοθ Κεμάλ, τοθ όποίου είχε δια
  γνώσει δλην την άνήσυχον προ
  σωπικότητα. Ό αύλικός β'ος εί¬
  χεν άπομυζήσει «πά τόν Βχχεντίν
  κάθε ίκμάδα θάρρους. Ήταν Ινας
  ίειλος.
  Κατά την επιστροφήν άπό την
  Γερμανίαν, 6 Κεμάλ ήρχισε νά
  κάμνη σχέδια διά τό μέλλον
  Ό πρίγκηψ τόν ήκουε μετά
  προσοχής. Άλλ' ευθύς ώς έ¬
  φθασεν είς την Κωνσιαντινούπο
  λιν, ό Μουσταφά! Κεμάλ ησθένησε
  σοβαρώς.
  (συνεχίζεται)
  χώραν
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό ρωσσικής υποθέσεως
  άριστούργημα:
  ΤΡΟΤΚΑ
  Πρωταγωνιστοΰν:
  ΖΑΝ ΜΥΡΑ
  ΖΑΝΥ ΧΟΛΤ
  ΣΑΡΛ Β4ΝΕΛ
  ΜΜΜΛ*ΛΜΛΜΜΛ***********υΒΒΒΒΒΒΛ^*Κ*^*^ΚΒ^ΒΛ^^*Βί
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  "Εκτακτος πρεμιίρα τό
  τελευταΐο έ"ργο τοϋ ΜΩ
  ΡΙΣ ΝΤΕΚΟΜΠΡΑ:
  ΠΟΣΙΒΑΡΑ
  "Ενα γοητευτικό έρωτι
  κβ ρωμάντζο γυρισμένο
  στά μαγευτικάτοπεΐα τής
  ΊαπΜνίας.
  Μέ τβύς:
  ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ
  καί την χαριτωμένη Για-
  πωνέζα:
  ΜΙΣΙΚΟ ΤΑΝΑΚΑ
  ΤΟΝ ΣΕΣΟΥ ΧΑΠΑΧΙΒΙ
  κλι ΤΟΝ ΡΟΑΑΝ ΤΟΥΤΑΙΝ
  __Χ ρ υ σον 5έ μυ>ν.
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ
  123ον
  Διέκοψε μιά στιγμή. Έκεΐ
  κάτω στά έχθρικά καράβια,
  πολύ εΰδιάκριτα τώρα, έφσι-
  νόταν ξαφνικά άστραπές: Οί
  Ρώσσοι άνοιγσν πθρ . άπό πό
  λΰ μακρυά ΐσως.
  —Έξ χιλιάδες μέτρα!
  Διέκοψε πάλιν. Είς άπόστ
  σιν μικροτέραν των έκατό μέ
  τρών άπό τό «Νικό», μιά πε
  λωρΐα στήλη ύδατος άνεπήδη
  σε κοί επεφτε πάλιν σάν άρ
  γή βροχή—ή πρώτη όβίς πό
  επληττε την θάλασσα, ή πρώ
  τη όβίς ποΰ έρρ(φθη κατ
  την αποφασιστικήν αυτήν ή
  μέρσ, άπό την Δύσι έ*αντ(ο
  τής Άνατολής.
  —Πέντε χιλιάδες ένεα
  κόσια!
  Άλλες όβΐδες έσκαψαν έ
  δώ κι' έκεΐ, άνάμεσα σία κύ
  ματσ, δλες βραχεϊες. Νσί, ο
  Ρώσσοι έβαλλαν πολύ άσχη
  μα. Ένα άτέλειωτο λεπτό έ
  πέρασε. Τέλος, μιά δυνατ
  βοή, όμοΐα μέ τόν θόρυβο τώ
  πτερύγων μιάς τεραστίας μέ
  λισσας, ανήγγειλε μίαν βολήν
  πολύ μακρυνήν. Καί σάν ν
  ή*τσν αυτή ή μακρυνή βολή
  τό άναμενόμενον σύνθημσ
  μιά κοντινή έκπυρσοκρότησι< άντήχησε, ή πρώτη γιαπωνέζ κη έκπυρσοκρότησις. —Πέντε χιλιάδες έπτακόσι μέτρα! Ή φωνή απολύτως σταθε ρή, έχώρισε κάθε συλλαβήν καθώς έπρόφερε: —«Άρχίσατε πθρ!» Ό ύποκύανος κύκλος, τό οποίον έστελλε άπ' έξω ή μ ρσ, διά μέσου τοϋ διπλοθ ά νοΐγματος τοΰ μεταξύ θώρα κος καί κανονιών, μετεβλήθη μέ μιάς οέ £να έκθαμβωτικό άντιφέγγισμα έ'ξω άπό τα χαΐ νοντα στόμια έξηκοντΐσθησα διά τεράστιες φλόγες, μήκους εϊκοσι μέτρων, καί κόκκινες σάν αΐμα. Ένας τρομεράς τι ναγμός έσεισε τόν πυργΐσκο, δπως ή θύελλα σεΐει ενα κα λάμι. Μιά άπερΐγραπτος βρον τή, τής οποίας κανένας έπΐγει ος κρότος δέν θά μποροθσε νά δώση ιδέαν, έξέσχισε, έγέ μισε δλα τα αύτιά όλόγυρα, άφΐνοντσς δλους τούς άνδρε>
  γιά πολλές στιγμές κωφού< καί σχεδόν μεθυσμένους. Καί τα πελώρια ούραΐα, κσθένα των οποίων ήταν πιό βαρύ ά πό πολλά μαζύ πεδινα κανό νια, όπιοθοχώρησαν τρΐα πό δια καί έγύρισαν στή θέσι τους, μέ κρότο, πιό γρήγορα άπό δσο θά χρειαζόταν Μνα πεπειραμένος πυροβοληχή< γιά νά γυρΐση. τόν μύλο τοθ περιστοόφου τού. Τώρα ή φω νή τοθ Γιορισάκα Σαντάο, παγερά καί γαληνιαΐα, έπανέ φερεν άνάμεσα στούς πυρο βολητάς την διαύγεια καί τή ψυ>ραιμ!α.
  —Πέντε χιλιάδες έξακόσια
  μέτρα! Πθρ ταχύ!
  (συνεχίζεται)
  Προσεχώς: Ταγκό Νοχτοθρνο,
  Καταιγίς, Τιλευταία Συμφω-
  ν£«.
  Έκαστην Τρίτην
  μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
  μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
  Χαλχίδα, Αίδηψόν, Βό¬
  λον Θεσσαλονίκην.
  Τηλ 5.50
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Μερικές σϋμβουλές
  γιά την περιποίησι τοθ δέρματός σας
  ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό δι* την Μην Δ)βρΙου έ.
  Ι. προκηρυχθείς μειοδοτικός
  διαγώνισμός διά την προμή
  θει,αν 200 χιλ. ύαρδών σταφι
  δοπάνων υπό τής Ενώσεως
  Γεωργικών Συν)σμών Ν. Ήρα
  κλεΐου άνσβάλλεται. Την ήμε-
  ρομηνΐαν τής προκηρύξεως θε
  λομεν γνωρ(στ) έν καιρώ.
  "Ηράκλειον 11—12—38
  Ένωσις Γεωργικών Συνεται
  ρισμών
  Γ. Βαρούχας
  "Ενα ώραΐο μακιγιάζ, ιτερΐερ·
  γα καί γοητευτικά χρώματα...-
  Πο*ΰ καλά. Άλλά ή έπιδερμΐδα
  ττρέπει νάτάάνέ.χεται...Έάν τό δέο
  μα εΤνε κοτρασμένο, τεντνμένο ή
  ξηρά, δεν μποροθμε νά φορέσωμε
  ψιμαύθια. . Φαινόμενον πολύ γνω
  στόν σ' δλες τίς γυναΐκε"... Τό
  ψιμμύθιον δέν κρατδ, δέν ά τλώ
  νει επί τοΰ προσώτου.
  Τό φαινόμενον αύτό όφεΐλεται
  κυρΐως είς μίαν πολύ ξηρά κατά
  στασι τοθ δέρματός.
  ΌφεΕλετε λοιπόν νά τό θεραπευ
  σετε, έκ των προτέρων επί μερι
  κές ήμέρετ, έττιθέτοντοχς επί τοθ
  προοώπου καϊ τοθ ντεκολτέ σα;
  αφθονη θρεπτική κρέμα.
  "Εάν μιΐορήτε, διατηρήσετε την
  λιπαρά κρέμα όλόκ>ηρη την νύ¬
  κτα επί τοθ δέοματος. θά άιΐοφύ
  γετε νά λαδώσετε τα μαξιλάρια
  καί τα σι=ντόνια σας καΧΟπτον-
  τας τό ιτρόσωπο κοί τόν λαιμό
  σας μέ ιτυκνή αουσελίνοι. 'Επιμεί
  νετε πρό πάντων, να διατηρησετί
  την κρέαα, £ηά<ια είς τα πλέον εύαΐσθητα μέρη τοθ προσώπου, τα βέφ*~>σ, τό μέτωπον, καί τούς
  κροτάφου, (ιάντοτε πολυ έκτε
  θειαένα είς την άποξήρασιν).
  Σκεφθήτε έπΐσης την περίπτωσ
  πού τό δίιρ ια σας θά ίδιδε ση
  μεΐ χ κοπώσεως ή έξασθενήσεω
  Ώοισμένες έπιδερμίδες δέν ε
  νέ οΰτε κου^ασ^1ένες οΰΐε άττοξη
  ραμενεί;, άλλ' είνε φο -τωμένες μι
  λιπαρες ούσ'ες, σι,εροινται δέ λ
  πτό'ητος καί λά ψεως
  ΟΙ μεγάλες βενιέτ τοθ "ΐνημα
  τογρίφου γρησιμοτοιοθν διαφ
  ρους μεθά5οΐ/ς 5ΐ3 ν χ ίι'γΕίροι
  τό δέρμι των δταν &1νε άτονο
  'Ενα τεμάχιον πάνοΐ', τό όπο
  όν πεοιτυλίασέτε μέ μια λεπτή Φ
  νέλα καΐ περιφέοετε έηι τοϋ προ
  σώ"Όυ φέρ εί περΐφημα άποτελέ
  σματα υπό τι» όοον νά μή κά
  νετε κττάχρησι. Οί ψυχρές ώπ
  ■πλύσεις είνε έξ ίσοο άποτελεσμα
  τικές άλλα δε^ άρ^όζουν είς τΰ
  αισθήτα δέρμαίηι.
  Μία ύιέροχη έιΐσης μέθοδοι
  συνοδευόμε
  ρ μ
  να υπό μιας σιυτιικής λοσιό
  Τό κ^θε άτμ6?ουτρο άρκεΐ ν
  είνε δ αρκείας τιεντί λε^τών.
  Μερικά τέτοια άτμόλουτρα ε
  δυνατόν νά άρκέσουν διά την ά
  φαΐρεσιν 6ων των μαό^ων στιγ
  μάτων τοθ δέρματός καί είς τή
  σύσριγίιν των πόρων τού.
  Ή Ντιοτεγκέ
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ'.ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ^
  1 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΪΚΟΥΣ
  Ξ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ενδιαφερουσα είδοποίησις
  Είς τό κατάστημα ΜΙΣΊΊΛΟΓΛΟΥ πα-
  ρά τβν "Αγιον Τίτον (όπισθεν Τραπέζης
  Αθηνών), πωλεΐτβι άλάτι, Μονοπωλίου ά-
  λεαμένο, ψιλό, μόον πρές δραχ. 4 κατ' ο¬
  κάν.
  ςΤίΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓ.ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΓΡ.
  Ή εύνοουμένη
  ών γυναικώ"
  ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ
  ΕΙΣ ΑΡ0Μ1Τ4 &1Μ&Ν ΣΥΠΡ, ΟΡΙΤΧΑΙΙ.
  και είς 14 ώραίους καΐ ζων-
  ιανούς
  έν·
  σωματοΰται είς τό δερμα
  όσο καμμιά άλλη, καί τοϋ
  δίνει όψι βελουδενια
  κα'ι
  "ΑΗ01Ξ1ΛΤΙΚΗ ΔΡ0Σ1Α,.
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκάστην Παρασκευήν <> μ. μ. κατ* εύ·
  θείαν Πειραια.
  Πρακτορείον: 'Αμάμπιλε Π. Κόρπη.
  ^
  Τηλ. 5 51
  Θερμάστρες
  "Ολων των τύπον καί μεγεσών
  άτιο 300 δοαχμών και άνω
  Παρελήφθησαν είς τό κατάστημα.·
  ΓΕΩΡΓ. ΦΥΣΑΡΑΚΗ
  Άσύγκριτοι, στερεώταται, μεγάλης
  άντοχής καί διαρκεΐας.
  Πνονται ταχύταται έγκαταστάσεις.
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άριστούργημα:
  ,ΤΟΒΑΡΙΤΣ'
  ΚΛΩΝΤΕΤ ΚΟΛΜΠΕΡΤ
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
  Μουσική: ΜΑΞΣΤΑ 1 ΝΕΡ
  ΣκηνοθεσΙα: ΑΝ. Λ1ΤΒΑΚ.
  Έκτός ποογράμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  ΠΕΜΠΤΗ· Τό εργο πού
  θά καταπλήξη:
  ΖΕΖΕΜΠΕΑ
  (ΤΟΑΝ0ΟΣΤΟΥΚΑΚΟΥ)
  μέ την άσύγκριτη:
  ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΙΒΙΣ
  παραγωγή τοϋ 1938.
  Σημ. Εξηκολουθεί ή προ-
  βολή τοθ ίνω ϊργου χαί σήμε¬
  ρον μέ καταπληκτικήν επιτυ¬
  χίαν είς τάς Αθήνας
  Κυριακή ώρα 2 μ. μ. ό
  λόκληρον τό έπεισοδιακόν:
  ΚΟΚΚΙΝΩΣ ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΒΠΟΙ
  ΑΑΕΑΦΟΙ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
  Γ«φΐΐα έδίις Μαρτύρων.
  Έκθεσις: Πλατεϊα Σανδριβάνι,
  --ΑΒΕΔΙΣ
  ΚΟΙ ΗΩΜΙ ΚγΛ
  ΕΟΡΤΑΙ.— Μεθαύριον εορτήν
  τοθ Άγίου "Ελευθίρίου δέν έορ·
  τάζει ουτε δέχεται έιτισκέψεκ, ή
  κ. Ελευθερία Έμμ. Τζουλάκη.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-κ. Νϊκος Μουλα
  κάκης ΐατρός, δίς ΜιμΙκα Ε Δελη
  γιαννάκη, ηρραβωνίσθησαν.
  Συγχσρητήρια.
  ΓΑΜΟΙ.-Όκ. Ιωάν Νικηφόρος
  καί ή Δνίς "Αννα Πορταλάκη έ
  τέλεσαν προχθές τούς γάμους
  των. Παηάνυμφος παρέστη 6 κ.
  Ιωάν. "Ανεμογιάννης Συγναρη
  τήρια
  ΘΛΝΜ01 —"'νας πραγματικός
  έργάτης τοΰ καλοϋ καί τής προό-
  δου,έκ των σοβαοωτέρων παρα·
  γόντων καί δημιουργών τής έμ-
  πορικής κινήσεως καί ζωής έν Ά·
  γία Γαλήνη, ό Δηαοσθένης Βασι¬
  λάκης, απέθανε κοί εκηδεύθη την
  παρελθούσαν Κυριακήν έν μέσφ
  γενικής θλίψεως.
  Την κηδείαν τού τιαοηχολούθη·
  σε πλήθος κόσμου, έκτιμώντος
  τάς μεγάλας άρετάς τού, έκ Με-
  λάμπων καϊ των πέριξ χωρίων τοθ
  Άγίου ΒασιλεΙου, έκ Τυμπακίου,
  Κοκκίνου Πύργου, Μαγαρικάπ
  καί των άλλον χωρίων τής Μεσ¬
  σαράς. ΈπικηδΕΐους έζεφών σαν
  έζάραντες την Ίΐολυσχιδή δρςϊσιν
  τοϋ ιαεταστάντος καί ώς έμπόρου
  καί ώς κοινωνικον παράγοντος
  καί ώς άνθρώπου καΐ ηατριώτου
  οί διδάσκαλοι κ. κ Στ. Παπαδά¬
  κης καί Πετειναράκης, ό κ. Ψα·
  ρουδάκης έκ μέρους των παλαιών
  πολεαιστών, ό κ. Βασιλάκης καί
  ό κ. Σταυριανάκης. "Επί τού τα
  φού τού κατετέθη πλήθος στεφά-
  νων.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Καθήκον έ
  πιβεβληαένον θεωρούμεν ίνα καί
  δημοσία εκφράσωμεν τάς άπεΐ
  ρους ευχαριστίας μας είς τους 6
  πωσδήτοτε συμμετασχόντας είς
  τό βαρύ πένθος μας πολυτληθϊΐς
  Φΐλους καί αυγγενεΐς επί τω θα
  νάτφ τής άγαπημένης συζύγου
  καί μη-ρός μας Εΐρήνης Ίδιαιτέ
  ρως ευχαριστούμεν ϋποντας τούς
  συγγενεϊς κσΐ φΐλους οίτινες ή
  θον έξ Ηρακλείου, Αγ. Μύρωνος,
  Κρουσώνος, Κορφών κθΐ Σάρχου
  παρακολουθήσαντες έν καταφανεΐ
  συγκινήσει την νεκρά« μας μέχρι
  τής τελευταίας κατοικΐσς της.
  ΟΙ ευχαριστούντες
  Ό σύζυγος
  Έμμ Χριστοφοράκη;
  Τα τέκνα
  Ιωάννης, 'Ανβοτης, Μαρί«,
  Μίλπομϊνη.
  Γύρω στήν ττόλΐ.
  Ό χειμών καί χθέί εφάνη συνεχι
  ζόμενος
  — Σχετικώς διετυπώθη ή_ ττρόβλε
  ψις, δτι προχωροΰντος τού Δεκεμ
  Βρίου, θά προχωρή αναλόγως καί
  ή δντασις τού χειμώνος.
  —Νά πιστεύσωμεν την πρόβλε
  ψιν, Τό πρθ/μα είνε παρακεκινδυ
  νευμένον, άν λάβωμεν ΰπ' δψιν δ
  τι παρόμοιαι προβλέψίΐς άπεδβί
  χθησα,ν άπό τάς αρχάς τοϋ τρέχον
  τος Μηνός, άβάσιμοι ή σχεδόν.
  —Προσεγγιζο' σών των έορτων
  ζωηρεύει καί ή κίνησις τής ά·
  άγορδς.
  —Καϊ τουτο διότι δέν αγοράζουν
  δλοι τρόφΐμα της ημέρας
  μόνον, άλλά καί δσα ενδείκνυ·
  ται νά άποτελέσουν άπό τώρα
  τό απαραίτητον .στόκ.
  —Διά τα παρεπόμενα Λ καί τα
  οϋσιώδη άκόμη, μιάς ανταξΐας
  των προσεχών άγΐων ημερών οί-
  κογενειακής τραπέζης.
  —Την παρελθούσαν Κυριακήν
  εσημειώθη ώς συνήθως έξοδος
  κυνηγών.
  — Οϊ νεμρώδ μά>ιστα έθεάθηοαν
  έξερχόμενοι καθ* όμάδας άπό
  τάς πρωϊνάς άκόμη ώρας.
  —Άσχέτως βλέπετε πρός την
  αιθρίαν ή μή τού χειμώνος τό
  σπόρ τοθ κυνηγΐου αποτελεί αύ
  την την εποχήν άληθινήν άπό
  λαυσιν.
  —ΟΙ μαθηταί καί μαθήτριαι υπο
  λογΐζουν άπό τώρα τάς διακο
  πάς των έορτων.
  —Όιτότε θά μεσολαβήση μ(α
  ανάπαυσις των άλλά καΐμΐα συνε
  χής διασκέδασις άν λάβωμεν ύπ'
  6ι>ιν τα εΰθυμα παιγνίδια των είς
  ϋΓ δρόμους.
  —Δια τα τελευταία αΰτά έννο
  εΐται δτι χρειάζεται ένΐοτε ή πά
  ρουσΐα ενός συστηματικοθ παιδο
  ομού. δπως συνέβαινε παλαιά
  τερα
  —Ό χώρος διΐου ή προτομή τοθ
  Δασκαλογιάννη, θά ήτο εύχης
  έργον άν συνεκέντρωνε την συ
  στηματικήν προσοχήν των Δημοτι
  κων άρχων.
  —Καί τουτο ίνα τηρήται έκά·
  >τοτε καθαρός καί εύπρόσωπος.
  —Άναλόνως πρός την ίερότη
  ά τού καί την σημασίαν τής άνε
  έρσεως έκεΐ τής προτομής τοΰ
  μεγάλου Κρητός ήρωος.
  —Την Κυριακήν προχθές, έκτός
  ών άΛλων προσκόπων, καί οί
  πρόσκοποι Χρυσοπηγής.
  —Ησχολήθησαν μέ την δενδρο
  ιιοτευσιν,
  —ΟΙ πρόσκοποι οθιοι άπησχο
  νήθησαν ειδικώς μέ την δενδρο
  φύτευσι» τής περΐ την Λέσχην
  αυτών περιοχής.
  —Ή διαβόητος γολοπούλα ά¬
  ευ τής οποίας θεωροΰνται.. έπου
  σιώδη τα Χριστούγεννσ, κάμνει
  κατ' ούτάς συχνάι έμφανΐσεις.
  —Ή γαλοποΰλα έκτίθεται κυρί¬
  οις άπό πλανοδΐους οίτινες έξαΐ
  ρουν τα προτερήματά της.
  —Έν συσχετΐσει έννοεΐται καί
  πρός την κάπως 6κτα<τον—λό γφ της ττε'ΐστάσεως—τιμήν της. —Έξαιρετική πρεμιέρα αυριον Ις τού Πουλακάκη μέ τό πολύ ροτον «Γιοσιβάρα» τσθ Ντεκομ ρά, Ινα άπό τα νεώτατα κινη ιατογραφικά άριστουργήματα.Έν φ μεταξύ άπόψε προβάλλεται ια τελευταίαν φοράν ή τόσον άρέσασα «Τρόίκα». -Είς την «Μινώα» έξ άλλου ετά τό άριστοτέχνημα «Τ6βα χτς» θά προβληθβ τό «Ζεζεμιιέλ» (ανθος τού κακοΰ) ίνα άπό τα ν· ώτατα έξαιρετικά φίλμ. ο Ρ·η*ρτερ

  <«1 Χ«έ< εφάνη α¬ ί &ικτυ«ώ9η ή »$), •εθθθντος τοϋ Αιαμ >Χ«β6 άναλόνοςΜΪΙ
  Β χημΰνος
  εύσβμΐν την
  μα ιίνι
  ύη' δψιν 8
  άγΐωνήμερων οί
  ουνήθβς
  φοοψοι Ί
  ζθ'οών των εορΐών
  Ιι ή κίνησις της ά·
  ι οιότι δέν άγορόζουν
  μα τής ημέρας
  κσΐ δσβ ίνδΕΐκνο·
  Ελίοουν άΐο τώρα
  τ όν στόκ.
  ιρειιόμενα Γ| καΐ
  μη Μ'δς *«*
  Τό μενάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  469βν
  "Ηθελον τα τέλος τής καταδυναστεΐας τό τέλοο
  των τυρα,νιών, τό τέλος τής ρομψαΐας' εργασίαν
  διά τους άνδρας έκπαίδευσ.ν διά τώ παιδ[αΤ ήπ"ό
  ΓωΓήν ^. Ιάί Υυναϊκσς' ελευθερίαν, ά
  ·ΛΥ ' ΡΤ°ο δΐ αΐΐαντα<:- ^ήν είς παράδεισον ής Εδέμ μεταβολήν τοϋ κόσμου, την πρόοδον έ ξεζήτουν τό άγιον, τό καλόν κ' άγαθόν τουτο κτή μα, την πρόοδον, παρσφόρως διότι έξηντλήςη Λ ύ· πομονή των. Την έξεζήτουν τΡομερο1 ήμίγύμνοι, βρυχώμενοι. ΝαΙ, ήσαν αγριοι· άλλ' ήσαν οί ά- γριοι τοΰ πολιτισμοΟ. Έξεζήτουν τό δίκαιον μανιωδβς- ήθελον νά βιά σωσι τό ανθρώπινον γένος Ίνα είσέλθη, είς τόν παράδεισον, έστω καΐ διά τοϋ τρόμου καΐ τοϋ φο βήτρου. Τ Βάρβαροι έφαΐνοντο, άλλ' ήσαν σωτήρες Έ ξεζήτουν τό φώς, φοροθντες τό πρόσωΐτεϊον τής νυκτός. ' Άπέναντι των άγρΐων άνθρώπων τούτων είνε όλλοι πάλιν ά,νθρωποι μειδιώντες, χρυσοκέντητοι, ταινιοστόλιστοι, άσπροποΐκιλτοι, περικνημϊδας φο ροθντες μεταξωτάς, πτερά λευκά, χειρόκτια κΐτρι να, πέδιλα βερνικωμένα, οΐτινες παρακαθήμενοι είς τράπεζαν έστρωμένην διά βελούδου πλησίον τής μαρμαρίνης έστΐας των Ισχυρίζονται μετά πραό τητος υπέρ τής συντηρήσεως των παρελθόντων πραγμάτων, υπέρ τοϋ μεσαΐωνος, υπέρ τοΟ θείου δικαιώματος, υπέρ τοΟ φανατισμοθ, τής άμαθεΐας, τής δουλεΐας, τής θανατικής ποινής, τοΟ πολέμου έπαινοϋντες κοσμίως καΐ εϋπρεπώς την σπάθην, την πυράν καΐ την λαιμητόμον. Τό καθ" ημάς, εάν ποτεέτυγχάνομεν είς την ανάγκην τοϋ νά έκλέ ζώμεν δυοΐν θάτερον, τούς βαρβάρους τοϋ πολιτι σμοθ, ή τούς πεπολισμένους τής βαρβαρότητος, θά έτιροτιμώμεν τούς βαρβάρους. Άλλά, χάρις τώ Θεώ, ύπΑρχει καί άλλο τι τρίτον, 6 δυνάμεθα νά έκλέξωμεν. Δέν είνε άνάγ κη νά πέση τις άπό κρημνοθ θέλων νά προβή είς τα έμπρός. Ουτε τόν δεσποτισμόν θέλομεν, ου τε την τρο μοκρατΐαν. Προκειμένου λόγου περί προόδου, ή μεΐς θέλομεν την διά τοΟ όμαλοϋ κατηφόρου. Ό Θεός προνοεΐ" δλη δέ τοΟ Θεοϋ ή πολιτιτή είνε ή έξομάλυνσις των κατηφόρων. Γ. Ό Ένζολωράς καί οί ύπασπισταί αύτοΰ. Περί την αυτήν σχεδόν εποχήν, 6 Ένζολωρδς προβλέπων ώς ένδεχομένην την μεταβολήν των πραγμάτων, συνήγαγε τοϋς περί αυτόν είς συμ βούλιον έν τώ καφενείφ τοΟ ΜουσαΙου, καί εΐπε πρός αύτούς μεταφορικώς. —Είνε χρεία νά γνωρίζωμεν ποΰ διακεΐμεθα κα] είς τί δυνάμεθα νά βασιαθ4Δμ£ϋ--.χρεΙα<ι- .τΑΐχού σης. Εάν χρειάζωνται άθληταΐ, πρίπει νά τούς σχηματΐσωμεν. Άς μετρήσωμεν τα τιρόβατα, νά Ι δοθμεν. Πόσοι εΐμ&θα; Δέν συμφέρει νάι άνοβάλ λωνται αύτά τα πράγματα είς την αυριον ή πρό οδος δέν έχει καιρόν νά χάνη. Οί στρατιώται της πρέπει πάντοτε νά σπεύδουν. Χρεία νά έπιθεωρή σωμεν δσα έρράψαμεν νά Ιδοθμεν άν 8λα καλώς κρατοϋν, καί άν δέν έξηλώθη τίποτε. Σύ ό Κουρ φειράκος, ϋπαγε νά Ιδής τούς τοϋ πολυτεχνικοθ σχολείου. Σήμερον δέν έχουν μάθημα' είνε Τε τάρτη σήμερον. Ό ΦυλλΙδης θά εϋρη τοΰς άλ- λους τής Γλακιέρας. (συνεχίζεται) ΕΑΕΥ8ΕΡΑΙ ΕΐίΐίίΕΛΜΑΤΙΚΑΙ ΣΠΟΥΛΙΙΕΡΓΟΛΗΓΟΝ "Ο ΤΕΚΤΩΝ,, Μαθηταί γυμνασίων μβ«χπαιδ«ύ©νται βπαγγίλματικώ; διδασχόμβνοι επί δεχάμηνον παρά πίΜΐραμένων πβλιτι- χδν μηχανικόν άχολουθβύντων τέ πρόγραμμα διδακτέ- ας ΰλης των ΆνΜτάτΜν Σχολών Πολιτικών Μηχανικόν τού Πολυτεχνείβυ, οικονομικήν καΐ σχεδια οίκιών, τοπβ γραωίαν χαί χρήσιν χωρββάτβυ καΐ ταχυμέτρβυ κλπ., οδβποιΐαν, υδραυλικόν καΐπάντα τα τβχνικα μαθηματα μ«τά σχβδίων, έβαρμογών,μβλίτΜν και ασκησβων εις τό ΠΤΕΐνα|/'μονοιδικίι εΰκαιρίαδι' δσβος ά«βρρί(ρθησ«ν έκ των ϊχολών τβδ Πβλυτεχνείου, Στρ«τι«τικών Σχολών χλ« δσους «ροτίββνται ν* γίνουν μορφωμβνοι 'Εργολή «ται' ν* διβριοθοδν είς Έργολπ«τιχάί έταιρίοτς όδβποιί άς, οΐχβδβμιχάς « είς βΐασδήπβτ· τβχνιχας υπηρεσίας χαΐ έν γένει νά σταδιβδρβμήσουν βΐς τβν Τ β χ ν ι χβ ν Κλαδβν, τί>ν μόνον βόπβίβς δέν έγν«ρισ« ποτέ «
  νεργΐαν, άλλά έξασφαλίςβι τα μεγαλυτερα χέρδη χαΐ
  "ΆΐΕΖν έ'ςελθ&τες έργοδηγοί μέχρι σήμε-
  ρβν έκ τβδ «ΤΕΚΤΟΝΟΣ» διωρίσθησαν είς
  ύπουργεϊα, Δήμους κ.λ.π.
  Γραββΐα "Ίονος 5, Όμόνοια.
  Κοινωνικά
  Ή Άρωματοποιΐα ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ πά-
  οέλαβεν 6λα τα εύρωποίκά Άρώματα
  καΐ Καλλυντικά είς τιμάς έξαιρετικάς των
  οίκων: ΟαβΓΐβη, ΟβΓοη,_-_τ:ο«, Ηο«-
  Ιίβηνΐη, Βοαηοιβ,
  κ. λ. π.
  ■■■■
  ■■■■■■ε—
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■--~~~--------~ " Τ»·
  Μεγάλη πσρακσταθήκη
  έκλεκτών ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ
  ΑΠΟΘΗΚΑΙ:
  6
  τηλ··· Μ*-**·
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Εγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκεΐνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους
  ΕΠΙΓΕΙΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΙ
  Β'.
  Ή Τενερίφφχ δέν είνε τό μο
  ναϊιχόν νησί τής γής, δπου επι
  κράτει ή αϊωνία ίνοιξις. "Εχει
  δύι άλλες άδίλφές είς τό νότιον
  ήμισφαίριον Ή μία είνε ή Νία
  Ζηλανϊία, ή ίλλη είνε ή Τασμα
  νία. Άπό μιάς μόνον απόψεως
  αί δύο αύται νήσοι τής Αύστρα-
  λίας δέν μπορουν να έξομοΐωθοΰν
  μέ την Τενερίφφα: Είνε άσυγκρί
  τως μϊγαλείτεραι ε!ς επιφάνειαν
  κ»1 λόγω ακριβώς τής μεγάλης
  των εκτάσεως Εέν μποροθν νά ί
  χούν ενιαίον, καθ' δλην των την
  επιφάνειαν, κλΐμα Άλλ' δπως
  καΐ εις την Τενερίφφ», αναλόγως
  τής ύγείας τού, μπορεϊ κανε'ς
  νά έκλέξη τό κατάλληλον [ΐίρος
  είς τό * οποίον νά έγκατασΐαθί.
  Τό ήφαιοτειογενές ϊϊαφος τής Νέ
  α; Ζηλανδίας παρουαιάζει μεγά¬
  λην ποικιλίαν. Είς ?να σημείον
  της άπλώνεται, είς Ι «τάσιν έχα-
  τοντάδων χιλιομέτρων μιά θαυμα¬
  σία άμμουδιά, είς άλλο σημεϊ
  όν των άκτών της 6ψ ίινονται ά
  πορρώγες βράχοι, είς άλλο ή πά
  ραλία είνε διακεκομμένη άπό στε
  νάς καί βχθείας εΐσοχάς πού θυμΐ
  ζουν τα φιόρδ τής Νορβηγίας. Είς
  τό κέντρον τής νήσου ύψώνονται
  ύψηλά δρη, των οποίων αί κο-
  ρυφαί, καθ' δλον τόν χρόνον είνε
  σκεπασμέναι μέ χιόνια Όλίγον
  δμιος πχρίχει, σχηματίζονται 6α
  θειές κοιλάδες ίΐτου πή5α τό νέ
  οό θερμών πηγών, ποΰ είνε περί-
  φημοι διά τάς Σωματικάς των ίϊι
  ότητας.
  Ο ΥΠΝΟΣ
  Α'.
  Άπό μακροθ, τό πρίβληαα τοθ
  μηχανισμοθ τοΰ ϋπνου κινεΐ την
  περιέργειαν καί τδ ενδιαφέρον τοθ
  έπιστημονικοΰ κόσμου. Εύλόγω;:
  Τό Ινα τρίτον περίπου τής ζωής
  μας τό περναμε κοιμώμενοι. Μίαν
  θεωρίαν περί τοΟ μηχανισμοθ
  τοθ ΰπνου ύπεστήριξεν ό πρό τριε
  τίας αποθανών Γάλλος καθηγητής
  Ραφαήλ Ντυμπουά, ΰΐτερε άπϊ
  έπτά έτών μακράν εργασίαν. Ή
  θεωρία τοθ καθηγητοθ Ντυμπουά
  φέριι την ί/ομασίαν «άνθραχική
  αύιονάρχωσις». Άπο αυτήν την
  λέξιν είνε φανερόν δτι ό Ντυμπουά
  αποδίδει τδν Οπνον είς την επί¬
  δρασιν ενός ναρκωτικοθ πού ένερ
  γεΐ επί τοθ δργανισμοθ μας. Ποΐ
  όν είνε τό ναρκωτικόν αύτί; Κα
  τα τόν καθηγητήν Ντυμπουά είνε
  τό διοξείδιον τοθ άνθρακος, τ*
  κοινώς καλούμενον άνθρχκικόν ό
  ξύ, πού ύπάρχει μέσα είς τό αί
  μά μας.
  (συνεχίζετοίΐ)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  δυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ΐύθκϊαν Πειραια, Σΰ-
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον Λ^ΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  2ΗΤΕΙΤΕ ίπιμόνως, άπο δλα τα καταστήματι καΐ αϋτά
  ακέμη των επαρχίαν ταίς κλωσταϊς Νάρκας «Σταύρος».
  Ήτοι σβυγάκια, τρυπώματα κιθάρας, χαρόλια κιντήμα-
  τος, κβυβάρβς, Νουλινί, Κβτόν π«ρλί, Βαμβαχάχια, χου-
  βάρΐς κβντήματος κ. λ. η. Όλα τα 6ς άν») «ίδη είναι α-
  φθάστου ποιότητος, καΐ χρ&ιματΜν ηγγνημένΝν χαΙ στερε¬
  άν. ΜΙα δοχιμη θά ο&ς κείοο διά την άνκτερότητα την
  κλΜοτ&ν τής μάρκος «Σταύρος.»
  Άντιηρβαειιιος διά τούς Νομβυς Ηρακλείου—Λασηθίου:
  ι. ν. κόρπης;
  Καπαρντίνες, Παλτά άντοχής
  Κοστουμια ετοιμσ.
  καΐ δλσ τα άνδρικά ειδή
  είς τό κατάστημα:
  ΜΗΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑΚΗ
  ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ
  Έπίσης παιδικά κβυστούμια είς πλουσίαν συλ¬
  λογήν. Πανταλόνια καί γκιλόττες επί παραγγελίας
  Τιμαί άσυναγώνιστοι.
  Τρέξετε δλοι στου ΜΗΝΑ.
  <~Ίιι«-Ίι- ι**ι. Γ ιΓι Β ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β Ο1ΝΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ Τα έξαιρετικα άνόθευτα καί άγνα έκιτραπέ- ζια κρασιά, παλαιάς εσοδείας, θα ευρίσκετε είς την παρά τα βαρελτζίδικα αποθήκην τοΰ κ. 'Α- λίς Σκορδύλη είς μικράς καί μεγάλας ποσότη¬ τας είς τιμάς ασυναγωνίστους. Όλαογραφικός πλοϋτος της επαρχίας Σητείας. ΣΗΤΗΙΑ Δ)βριος (άντακοκρι- τού μ·»ς).— ΙΕίναι γνωστόν δτι ή Σητεία αποτελεί άστείρευτον πή γήν οχι μόνον ΰλικου πλούτου άλλά καΐ πνευματικήν βησαυ ρών. Τα γράμμκτα ηνθισαν πάν¬ τοτε είς την επαρχίαν αυτήν. ΚαΙ ό λυρισμό; τής Σητείας είνε αφθαατος. Άνεξάντλητο είναι έ πιαης τό λαογραφικβ ΰλικό καί τό Δημοτικό τραγοΰδι. Αύτό τό λαογραφΐκό ΰλικό απεφάσισε έ λαμπρό; Προοδευτικάς Σώλλο γβς «Βιτσεντζος Κορνάρος», νά περισυλλεξη νά ταξινομηση καΐ νά περιαώαπ.. Καί γι' αΰτό προ ϊκήρυξβ βχετικό διαγωνισμό καΐ ώρισε βραβεϊα νιχ τίς καλύτά- ρες βυλλογβς. Κατά τόν πρώτον αυτόν λαογραφΐχόν διαγωνισμόν, ύπεβληθηααν είς την έκ των κ κ. Έμμ Ί. Άγγελάκη, Έμμ. Δα ουράκη καΐ Γεωργ. Κ Χπυριδάκη, επιτροπήν πέντε έν όλω συλλο γαί. αί όποϊ«ι καί έκρίθησαν ό' πωσδήποτβ Ιχανοποιητικαί. Καΐ ά πενβμήθησαν τα εξής Επαθλα: 1) Έκ δραχμών έξακβΐίων (600) είς την πρώτην έκ £κοπής συλλο γήν υπό των διδ)λων Αϊχατ. Ψμ μάκη καΐ Ιω 4 ν νού Ροδανάκη. 2) Έκ δραχμων τριακοσίων (300) είς την έκ Ρούσσα; Έχκλησάς συλλογήν υπό τοϋ διδασκάλου Ιωάννου Έλευθερ&κη. 3) Έκ δρχ. τριαχοσίων (300) είς την έξ 'Αγί ου Στεφάνου συλλογήν υπό των διδ)λων Έλ. Μβθυμάκη καΐ Ν. Χαροκοπίκην. 4) Έκ ίραχμών δι οκοσίων (200) «Ις την έκ Κίλλα- ρίων, 'Αόραβάστων, Χοχλαχιών χαΐ 'Λζοχεράμου συλλογήν υπό τοΰ διδ)λοι> Ίμ. Καιταράχη. 5) Έκ
  δραχμων εκατόν πεντήκοντα (153)
  εί; την έκ Σιτάνου συλλογήν
  ίιπό τοΰ διδασκάλου Γ. Μιαουύά
  κη·
  Έπ' βΰκαιρία ομως ή έπιτροπή
  παρέχει καΐ όδηγίας διά τόνκα
  λύτερον τρόπον συλλογής τούλα
  ογραφΐκοΰ ΰλικοΰ Καί συνιστά
  1) Νά προτιμώνται ο! γέροντες
  καί εί δυνατόν οί εντελώς άγραν
  ματοι διά τάς άφηγήσεις. 2) Νά
  δηλώνεται εί; τό τέλος τοΰ τρα
  γουδιοΰ, τής γητειά;, τοϋ παραμυ
  θιοϋ τό όνομα τού ύπχγορβΰΐαν
  τος, ή ήλικία καΐ α! γριχμματι
  καΐ γνώσει; τού. 3) Προκειμένου
  περί παροιμιϋν, γπτίΐων καΐ αί
  νιγμάτων, νά γράφεται καί ή
  σημαΐία των χαΐ αί περιπτώσεις
  που χρησιμοποιοϋνται. Σχετικώς
  δέ παατέμπονται είς τό βιβλίον
  τοΰ χ. Γ. Μέγα, ή «Κρητική Λα
  ογραφία» διά τόν καλύτερον κατα
  τοπισμόν έκείνων πού θχ ήθελαν
  ν' άαχοληθοΰν μέ την συλλογήν
  λαογραφΐκοΰ ΰλικοΰ.
  "θπωσδήποτί ή προσπαθεία ήρ
  χισε. Καΐ θά συνεχισϊό ασφαλώς.
  Τό ενδιαφέρον τοΰ συλλογου «Βι
  τσίντζος Κορνάρος», των διδασκά
  λων καί διανοουμένων τής έπαρ
  χίας αποτελεί εγγύησιν περΐ τού
  τού.
  —Τό σημερινόν πρέγρχμμα
  τοΰ ρχδιοφωνικοΰ.
  Ό Ραδιοφωνιχός σταθμος 'Αθη
  νών θά εκτελέση σήμερον τό έ
  ξής πρόγραμμα:
  "Ωρα έ μ.μ.μετεωρ. δελτίον χρη
  ματιστήριον, έ 15 άπόσπασμα άπό
  οπερες, 7, ή ωρα τού παιδιοΰ,
  7,15 (ι α' στρατιωτική μουσικη
  τής φρουρά; Αθηνών υπό την
  διεύθυνσιν τού γεν. άρχιμουσι-
  κοΰ των στρατιωτικών μουσικήν
  κ. Β. Σωζοπούλου, 7.45 άπόσιτα
  σμα άπό την όπερέττα ή «Χαλι
  μά» (συγκρότημα Όλυμπιάδος
  Καντιώτου—Ριτσιάρδη) δ όμιλία
  τής χ. 'Αλεξάνδρας Λαλαούνη
  περί τής μουσιχής ώ; μορφωτι
  κης δυνάμεως, 9 ρεσιτάλ πιάνου
  υπό τής δίδος Καίτης Οαπαλεο
  νάρδου 9 30 εΐδήσεις, 9,45 μικρά
  ορχήστρα τού σταθμοΰ, 10.45 εί
  δήσεις, 11, αυνέχεια τή« μικράς
  όρχήστρα; 11 30 μουσική χοροϋ
  καΐ έλ-χφρό τραγοΰδι υπό τής .δι
  δος Φλώρας Πρόκου.
  Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΕΜ. !. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  Εναντι "Αγ. Τί,του
  Έκπαιδϊυθβίς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπβίαν νοσημάτων τοΰ
  στόματος (οΰλίτιδος, καχοσμί-
  ας) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης.
  .Έπίσης οδοντοστοιχίας χαΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ-
  λων—κορώνες έκ πορσελάνης.
  Έπαναφβρά τελείως άνώίυ·
  νος των στρεβλοφυών οδόν-
  των είς την κανονικήν αυτών
  βεοιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δ!ς τελειόφοιτος Γυ
  μνασίου, τιροτιμητέα Εμπορικάς
  Σχολής, πρωτόπειρος ή πεπειραμϊ
  νη, διά σοβαράν γραφείον
  Μισθός ικανοποιητικάς. Πληρο
  φορίαι τηλέφ. 7—04 ή παρ' ημίν.
  —Τα μαθητικά συσσίτια είς
  τόν Νομόν Λασηθίου.
  Δι' αποφάσεως τοΰ' χ. Νομάρ
  χου Λασηθίου ωρίσθησαν αί χά
  τωθι έπιτρβπαί διά την όργάνω
  σιν των συσβιτίων τα όιτοϊα πρό
  κείται νά λειτουργήβουν έντβς
  όλίγου είς τόν Νβμόν Λχση-
  θίοο:
  Διά τόν "Αγιον Νικόλαον ή έ
  πιτροπή άπετελέσθη έκ τοΰ κ.
  Δημάρχου, τού Είρηνοδίκβυ κ
  Μπαντούνα καΐ τού διευθυντού
  τοΰ Πρακτιχοΰ Λυκείου χ. Πε
  τράκης. Διά την Νεάπολιν έκ
  τοΰ ΰεβφΐλεστάτου Έπισχόπου
  Πέτρας κ Διονυσίου, τοϋ προέ
  δρου τή; Κοινότητος κ. Σπανάκη,
  τού γυμνασιάρχου χ. Τατάχη καΐ
  τοΰ έπιθεωρητοΰ των δημοτιχών
  σχολείων.
  Διά την 'ιεράπετραν ή έπιτρο
  πή άπετελέσθη έκ τοΰ Οεοςριλε
  στάτου έπισχόπου κ. Φιλοθέου,
  τού προίδρου τή; κοινότητος κ.
  Πλουμίδου, τού εΐρηνοδίχου Ίί
  ραπέτρα; καΐ τού γυμνασιάρχου
  κ Ζουράρη.
  Διά την Σητείαν δέ, έκ τοΰ
  προέδρου τή; κοινότητος χ. Οί
  κονόμου, τοϋ ΕΙρηνοδίκου -Σητεί
  άς, τοΰ Γυμνασιάρχου χαΐ τοΰ έ
  πιθεωρητοΰ των δημοτιχών σχο
  λείων.
  —Δωρεαί.
  Ή οΐκογένεια Τζανάκη δϊρμα
  τεμπόρου, εί; μνήμην έννεάμη
  νόν τή; προσφΐλοΰ; της Μ. Κα
  λιγιάννη, διέθρβψε τό «'Άσυ
  λβν τής Γερέντισσα;» την 12ην
  τρέχοντος μέ πλουσιώτατον χαί
  άφθονον, φαγητόν μετά φρούτων
  κ.τλ
  Έπίση; τα τέκνα Δρακάκη
  εί; μνήμην τής αειμνήστου Μα
  ρίας Δρακάκη διέθρεψαν μέ ηλ ού
  οίον καί άφθονον φαγητόν τό
  αΰτό "Ασυλον ολόκληρον την ή
  μέραν τή; 10η; τρέχοντος. Ό
  Μορφωτικό; Σΰλλογο; Γυναιχών
  εύχαριστεϊ αμφοτέρας τα; οΐκο
  γενεία;.
  ριαΐικήν ίδιοτητα κα!
  ν, ευχάριστον γεϋοι ν
  ϋΐί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα Εναντι Πσλ. Νομ-ρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προία Τετάρτης
  14 Δεκεμβριού 1938
  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΒΑ ΕΚΦΩΝΗΣΗ
  ΛΟΓΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΛΕΤΕΤΑΙ ΟΤΙ θλ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  ΤΑΣ ΑΊΙΩΣΕΙΣ^ΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Την προσέχη Κυ¬
  ριακήν, καθ* α τηλεγραφείται, ο Ιτα¬
  λός Πρωθυπουργός κ. Μουσολίνι θά
  μεταβή είς την Σαρδηνίαν. Ό κ.
  Μουσολίνι άφικνούμενος εις την νήσον
  ταύτην θά έκφωνήση πολιτικόν λό¬
  γον επ" εύκαιρία τοΰ έκεΐ έγκαινιασμού
  τής νέ«ς πόλεως Καρμπόνια.
  Ό λόγος τοΰ Ίταλοΰ δικτάτορος
  λέγεται ότι θά περιστραφή είς την άνά-
  —τυξιν των γνωστών ίταλικών άξιώ-
  σεων καί την μεσογειακήν έν γένει πολι¬
  τικήν τής Ιταλίας.
  ΠιΙαΙΤΙετεΓ""
  διίαμτικοτεριν στασιν
  απεναντι τησ ταλλιασ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Δεκεμβριού (τού
  άνταποχριτού' μας). -— Τελευταία έκ
  τοΰ έξωτερικού τηλεγραφήματα ίναφέ·
  ρουν ότι ή Ιταλία υίοθετεϊ διχλλακϊΐ-
  κωτέραν στάσιν άπέναντι τής Γαλλίας-
  Έίδικώς διά τό ζήτημα τής Τύνι·
  δθς, ή Ιταλία, κατά τάς αύτάς πληρο¬
  φορίας, θά φανή μετριοπαθής.
  οΤερμανικοσ τυποσ
  υποστηριζει τασ αξιωσεισ
  επι τησ δ1ωρυγοσ του σουίζ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).—Αγγέλλεται έκ Γερ-
  μανίας ότι ό τύπος τού Ράϊχ υποστή-
  ρίζει άναφανδόν τάς ιταλικάς άξιώ·
  «εις. Κυρίως οί Γερμανοί άσχολοΰν-
  ται μέ τα δικαιώματα τής Ιταλίας
  έ«1 τής διώρυγος τού Σουέζ τα όποία
  χαρακτηρίζουν λογικά καί δίκαια.
  ^ΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΣΙΑΝΟ
  ΚΑΙ ΠΕΡΘ ΕΙΣ ΡΏΜΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Ρώμης ότι ό Ιταλός ύπουργός των Ε¬
  ξωτερικών κόμης Ταιάνο συνηντήθη
  καί συνωμίλησε μετά 'τού έν Ρωμη
  πρεσβευτού τής Αγγλίας λόρδου Πέρθ.
  ΤΙ ΑΦΕΩΡΑ Η ΣΥΝΟΜίΛΙλ
  ΤΣΙΑΝΩ-ΑΤίΛΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Δ)βρίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—^ Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Ρώμης άναφέρουν ότι ή συνο·
  μιλία Τσιάνο—Πέρθ αφεώρα τό προσε¬
  χές ταξίδιον τού Βρεττανού πρωθυ-
  πουργού κ. Τσάμπερλαιν καί τού ύ-
  πουργού των "Εξωτερικών λόρδου Χά·
  λιφαξ είς Ρώμην.
  ΕΤΕΛΕΣΘΗ ΤΟ ΜΗΝΥΙτΙΑ
  ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣ Κ Ο Π Ο Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Σήμερον έτελέ-
  βθη μετ ά τής έπιβαλλομένης έκκλη-
  αιαατικής έπιαημότητος,τό μήνυμα τού
  νέου Άρχιεπιακόπου Αθηνών καί πά¬
  σης Ελλάδος Μητροπολίτου Τραπε-
  ζούντος κ. Χρυσάνθου.
  Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΙΣ θλ ΓΙΝΗ
  ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΚΥΡΙΑΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Δεκεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτού μας).— Καθ' ά Ανεκοινώ¬
  θη ή τελετή τής ένθρονίνεως τού νέου
  Λΐητροπολίτου Αθηνών ωρίσθη δια
  την προσέχη Κυριακήν.
  ΌΤσάμπερλαιν διά τα ναλλοϊταλικά.
  Τό Τζιμπουτι καΐ οί Ιταλοί.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Δεκεμβριού
  (ίδ ύπηοεσ(α) — Χθές έλαβε
  χώροτν σπουδαίσ συνεδρίασις
  τ^ς Βουλής των Κοινοτήτων
  Σχετικώς βεβαιούται δτι
  είς βουλευτής τού έργατικοϋ
  κόμμητος ηρώτησε τόν κ
  Τσάμπερλαιν εάν ή Αγγλία
  είνε δε^μευμένη μέ την Γαλ
  λίαν είς περίπτωσιν καθ' τί,'
  ή τελευταία ανελάμβανε πό¬
  λεμον εναντίον τής "Ιταλίας
  Ό κ Τσάμπερλαιν άπήντη
  σεν δτι ή Αγγλία δέν Ιχει ά
  ναλάβη καμμίαν τοιαύτην ύ
  ποχρέωσιν. Ή απάντησις κα
  τεχειροκροτήθη άπό την πλει
  ονότητ-χ τής Βουλής των Κοι
  1 νοτήτων.
  —Ό κόμης Τσιάνο μεταβαΐ
  νει είς την Οϋγγσρίαν κατό
  τΐιν προσκλήσεως τού πρωθυ
  πουργοθ ταύτης έντός τοθ
  Δεκεμβριού
  Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΔΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13 Δεκεμβρί
  ου ((5. ύπηοεσ(σ) — Ό γερμα
  νικός τύπος γράφει δα την
  Αγγλίαν καί ιήν Γερμανίαν
  ?>έν χωρ'ζει πλέον παρά τό
  ζήτημα των άποικιών.
  —Χθές υπεγράφη έιιπορι
  κόν σύμφωνον μεταξύ Γερμα
  νίσς καΐ Ροιμανΐας.
  33 Πρωϊνή
  ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ |
  ΚΑΙ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ
  ΡΩΜΗ 13 Δεκεμβριού ((δ
  ηττη-^σΐσ) —Ή «Τζορνάλε ντ'
  Ί ΐ'ΐ>» γράφει σήμερον υπό
  τόν τίτλον «ΤζιμπουτΙ» δτι
  μετοξύ Γαλλίας καί ΊταΧας
  δΐ£ξάγεται ένας βωβός πόλε
  μος διά τό προβλημα τοϋ Τζι
  μπουτΙ, &ι' οικονομικάς καί
  πολιτικάς διαφοράς.
  Ή περίδαλφις των αύτοκινητΐστών
  υπό τοΰ Ταμείου Συντάξεως των.
  Σχετικώς μέ την καταβολήν
  έπιδομάτων λόγω των έορτών,
  Ταμείον Αύ:ο*ινητιστων λ
  τάς κατωτέρω άποφίσεκ,:
  "Οπως καταβληθή ή σύνταξις
  τού μηνός Ίανουαρίου 1939
  ούδεμιόίς κρατήσεως είς ά
  τούς συνταξιούχους τοθ ταμείου
  την 22χν τρέχοντος μηνός. "Ο¬
  πως χορηγηθί ()00 δ;αχμον δα
  νειον έξοφλητΐον εις 10 μηνιαίας
  δόσεις πρός 2 ο)ο, είς άπαντας
  τούς συνταξιούχους, πλήν των
  ώς κατωτέρω καθορίζεται, δι·
  καιουμένων έχτάκτου έπιδόμα
  τος. "Οπως χορηγηθ^ δάνειον
  1000<μον έξιφλητέον είς 48 δό σίΐς εντόνως πρός 2 ο)ο είς τούς λαμβάνοντες προσωρινήν συν τάξιν μειωμένην λόγψ γήρατος Όπ'Λς χορηγηθώσι τϊ κάτωθι έπιδόματα: Είς πάντα συνταξι οΰχον πλήν των συνταξιοδοτουμέ- νω/ λόγφ γήρατος καί λαμβά νόν τας σύνταξιν ούχι μεγαλυτέ¬ ραν των 4ΟΟ?ρ*χμ'«>ν ίραχμαί 300.
  Είς τους συνΐαξαύχους λόγφ :ρυ
  ματιώΐϊως δραχμαί 1200 Είς
  τάς χήοας ώ; κα! τ* όρφχνά ά
  νευ μητρός φυματικων αύιοκι-
  νητιστών δραχμαί 500 Είς τούς
  φυματικούς αυτοκινητιστάς τούς
  δποβαλόντας ιιέχρι καί τής 22κς
  τοέχθ'τος αίτησιν πρός συνταξιο
  δότησιν, έκκρεμοθσαν εισέτι,
  δραχιαΐ έξιχάσιαι (600). Είς
  τ^ύς συνταξιούχους άναπηρίας
  δραχμχί 300.
  Εί; τού; φυματικούς αύτοκινη
  τισιάς, οΐτινες έλάμβανον σύνταξιν
  διακοπείσαν κατόπιν άναΗεωρήστ
  ως, δραχμαί 1200
  Τέλος είί τούς αυτοκινητιστάς,
  οΐτινες έλάμβχνον σύνταξιν έξ
  αλλη; αίιίας, διακοπείσαν κατό
  πιν αναθεωρήσεως, έφόσον ούτοι
  είνε άποροι καί υηερήλικες, δραχ
  μαΐ 600.
  θ* ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΑΑΝΕΙΑ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
  Δι" έγκυκλίου της πρός τα
  ύποκαταστήματα αυτής ή Ά
  γροτική Τραπέζα παρέχει λε
  πτομερεΐς όδηγίας διά την
  χορήγησιν δανείων επί γεωρ
  γικώ ή' κοινφ ενεχύρω των
  προϊόντων τής έλαΐας. Τα
  ποσοστά των δανείων καθορΐ
  ζονται είς έπΐπεδα ίκανοποιη
  τικά διά τάς ανάγκας των
  παραγωγών είς τρόπον ώστε
  νά διευκολυνθ[| ή όμαλή καί
  άβΐαστος διάθεσις τοθ προίόν
  τος.
  θλ ΘΕΩΡΗΘΗ ΕΡΓΑΣΙΜΟΣ
  Η ΠΡΟΣΕΧΗ! ΚΥΡΙλΚΗ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής ά
  στυνομΐας ή προσεχής Κυρια
  κή θά θεωρηθή έργάσιμος λο
  γιζομένηώς τελευταία Κυριακή
  τοθ έτους συνεπώς δέ θά επι
  τραπή τό άνοιγμα των κα
  τασχημάτων.
  ΤΑ ΑΡΟΜΑΤΩ&Η ΦΥΤλ
  Διά δασονομικής διατάξεως
  απηγορεύθη καθ' δλον τόν νο
  μόν Ρεθύμνης ή έκρΐζωσις των
  άρωματωδών θάμνων, θύμου
  καί θρούμπης.
  ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Σήμερον τό άπόγευμα θά
  συνέλθη είς συνεδρίασιν τό
  Στρατολογικόν Συμβούλιον Ή
  ρακλεΐου διά την εξέτασιν
  διαφόρων ζητημάτων τής άρ
  μοδιότητός τού.
  ΤΑ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
  Τό υπουργείον τής Ύγιει
  νής ενέκρινε την διάθεσιν των
  απαιτουμένων πιστώοεων διά
  την βελτίωσιντών δικτύων ύ
  δρεύσεως καί την εκτέλεσιν
  άλλων έξυγιαντικών έργων
  είς τάς κοινότητος Ζάκρου
  ΚαρυδΙου, Άβρακόντε καί Πι
  σκοκεφάλου.
  ΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής
  Άγροτικής Τραπέζης ήρχισεν
  ή λειτουργΐα των συνεταιρι
  κων έλαιουργείων Σφάκας
  καί Καλαμαύκας.^
  ΙΔΡΥΣΙΣ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΥ
  Ενεκρίθη αρμοδίως αδεία
  Ιδρύσεως υπό των κ. κ. Λιαπά
  κη καί Σταυρουλάκη άλευρο
  μύλου είς τό χωρίον Γοθβες.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ
  'Λγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγοράς
  τοθ ΈμπορικοΟ καί Βιομη^ανικοΟ
  Έπιμελητηρίευ αί τιμαί τον δια
  ■ρόρων εγχωρίων τιροιόντων εΐχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  £ταφίδκς:
  Σουλτανίναι α'. δρ. 17. - 18.—
  β'. » !5. -16 50
  » γ'. 13 — 4.-
  5. » 9. -11.-
  Καραμπ. » %5 — 7.-
  Έλεμέδες
  »
  ΚοινοΓ
  α.
  β
  α'
  Ρ'.
  Σταφίδες μαύραι
  •Ελαια 3-5ο
  ΜουργελαΙου α'
  β
  Πυρηνέλαια
  Σάπωνίς:
  ΛευκοΙ α'
  β'
  θΐνοι:
  Αρχανών μΐστ.
  9 20-
  7.30-
  6 50-
  5. - 6.-
  29.-
  15.-
  14 —
  17.-
  21.-
  20.-
  30.-
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
  ΤΟΥ ΕΟΝ1ΚΟΥ ΛΑΚΰΙΟΥ
  Οί κληρωθέντες άριθμοί κατά
  την χθεσινήν β' κλήρωσιν τής
  γ' εκδόσεως καί διατεθέντες πά
  ρά τοθ Πρακτορείου Ηρακλείου
  είναι οί εξής χερδ'ζοντες τό έ¬
  ναντι εκάστου σημειούμενον πό
  αίν: 32 886 δρ. 4 000, 57 207,
  80.841 καί 40 026 ά'ά δραχ. 2.
  000, 57 275, 87 *63 καί 40 052
  άν* δρ 1000
  ΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΙ
  "Υπό τοΰ υπουργε'ου Έσωΐερι
  κων εκοινοποιήθη πρός τούς γε
  νικοώς Διοικητάς, τού; Νομάρχας
  καί τούς Έτϊάρχους τοθ Κρά-
  τού; έγκύκλιος άναφέρουσχ τάς
  μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 1938
  έπφληθεΕσας υπό των Κοινοτή-
  των προαιρετικάς φορολο^Εας,
  προαωπικήν εργασίαν, άμίσ^υς
  έράνους, δικαιώματα καί τέλη.
  Σ><οπος των διδομένων στοιχείων είνε ή παρά των κατά τόπους άρχών συγκριτική μελέτη διά την εξαγωγήν συμπερασμάτων χοησίμων είς την υπηρεσίαν. Η ΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΕΙΤΟΥ Καθ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν ή- σπορα τοθ σίτου τερματίζεΐαι μέχρι τέλους τοθ μηνός Δεχεμ βρίου. "Ηδη έχει σπαρή έκτασις κατά «0—85 ο)ο έκείνης ή όποία προορΐζεται διά αποράν σίΐου. Τελικώς έλπίζίται νά σπαρή £κ τάσις 9 έκατομμυρίων σΐρεμ μάτων. Έξ ΐαου ίκανοποιητικώς επερατώθη αχεδον ή σπορα καί των ίίλλων δημητρκχχών. Ο ΕΛΕΓΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εδημοσιεύθη είς την Εφη¬ μερίδα τής Κυβερνήσεως δ νόμος «περί έλέγχου τοθ έξαγωγικοθ έμπορΕου», δι' , ο ο λαιβάνονΐαι μέτρα προστασίας των έξ>γωγων
  των προϊόντων μας είς τδ εξω¬
  τερικόν. Κατ' αυτόν, ή άσ<ησις τοθ έξαγω^ικοΰ έμπορίου έπΐτρέ- πεται μόνον είς πρόσωπα φυ σικά ή νομιχά καί είς γεωργικίς συνεταιρικ·'ς οργάνωσις διά την εξαγωγήν των προϊόντων των με λών αυτών, εγγεγραμμένα είς τό μητρώον ίξαγωγικοθ έμπορίου τοθ οίκείου έμπορικοθ καί βιομη χανικοθ ή περιφερειακοθ έπιμελη τηρίου ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ Δι' αποφάσεως τοΰ κ. ύ πουργοϋ των Σιδηροδρόμων άπασοι αί έντός των έτών 1937, 1938 καί 1939 λήγου σαι άδειαι κυκλοφορίας, λεω φορεΐων, έπιβατικών καί φορ τηγών αύτοκινήτων θεώ ροϋνται ίσχύουσαι άνευ ούδε μιάς διατυπώσεως μέχρι τής 30 Ίουνίου 1939. ΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΙ Καθ' ά πληροφορούμεθα τό υπουργείον τής Γεωργίας έχορήγησε τάς άναγκαιού σας πιστώσεις διά την έναρ ξιν των γεωτρήαεων είς την περιφέρειαν Έΐτισκοπής. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΚΑΠΝΟΥ Δια καταρτιζομένου νομοσχε οΊου λαμβχνεται μέριμνα διά τάς καλλιεργουμένας έν Ελλάδι ποι κιλίας καπνοθ πρός τόν σκοπόν άφ' ενός νά επιτευχθή ή βελτίιο- σις αύτοθ διά τής άπαγορεύσεο»; τής άναμ'ξεως των διαφόρων ποι- κιλιών καί άφ' ετέρου νά έπιτρα πή ή καλλιέργεια έχείνων κυρΕως των ποικιλιών αΧ οποίαι δχι μό¬ νον νά προσαρμόζωνται περισαό τερον είς τάς είδικάς έδαφολογι κίς καί κλιματολογικάς συνθήκας έ<άκης περιφερείας άλλά καί ν' άνταποχρΕνωνται περισσότερον είς τάς εμπορικάς άπαιτήσεις. ΪΥΛΛΗΨΕΙΣ Υπό τοθ οταθμοΰ χωροφυ- λακής Γενή Γκοβέ συνελή φθη ό Μιχ. Παγωμένος έκ Μετοχίων Μυλοποτάμου, κα- τηγορούμενος δι' άπρομελέτη τα τραύματα. ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΝ ΣΗΜΑΣΙΑΝ ΕΙΣ ΤΡ ΤΑΞΙΑίΒΗ ΤΟΥ ΣΑΧΤ 10 ΕΝατΚΟΜΕΚΟΗ ΠΑΡΟΙΗΣ ΕΙΣ II ΡίΙ'Χ ΘΗΝ %.ϊ 13 Δε«εμβρίου (τού άντα«οκριτού μας).— Νυνιτερινα τη^ε* γραφή-».ατα έκ Ηαρισίων άναφέρουν ό¬ τι ή «Ζουρνάλ» γράφουσα επί τού τα« ξιδίου τοΰ τέως διοικητού τής Ρά· ϊχσμπανκ, καί τέως υπουργόν τής Έθνι κή^θίκονομίας τούΡάϊχ ήτϊη δέ συμβού λου τοΰ Χίτλερ, δόκτορος Σάχτ, είς Λονδίνον, αποδίδει είς ι»ύτό ιδιαι¬ τέραν σημασίαν. Πάντως τό ενδεχόμενον τής χορη¬ γήσεως δανείου είς την Γερμανίαν ά- ποχρούιται υπό τής σχολιαζούση; τό ταξίδιον τοΐ Σάχτ, γχλλκιή; έί δος. ΤΗΝ ΟΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΤΟ Τ&Ξ1Α10Η ΤΟΥ ΤΙ&ΜΠΕΡΑ4ΙΝ ΑΘΗΝ%Ι 1» Δεκεμβριού (τού άνϊΛποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφείται έκ τού εξωτερικόν ότι τό ταξίδιον το^ Βρεττανοΰ πρωθυπουργοΰ κ. Τσάμπερ¬ λαιν είς την Ρώμην Λθέλ«ι πραγμα¬ τοποιηθή οριστικώς την ΙΟη* προσε¬ χούς μηνός Ίανουαρίου. Η ΧΙΛ Η ΒΑ (ΙΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΩΧΗΓ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 13 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτού μας).— Αναφορικώς μέ τάς εργασίας τής Παναμ&ρικανικής δι¬ ασκέψεως τής Λίμας, ύπάρχουν πλη¬ ροφορίαι ότι ή κυβέρνησις τής Χι- λής θά υποβάλη έκεί προτάσεις με¬ σολαβήσεως διά την πραγματοποίησιν άνακωχής είς την άλληλομαχομένην Ι¬ σπανίαν. ΤΑ ΕΟΝΙΚΑ ΛΕΡΟΠΛΛΝΛ ΕΒίΜΒΑΡΑΙΣΑΝ ΤΗΗ ΒΑΡΚΕΑ1ΝΗΗ ΑΘΗΝ%Ι 13 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι τα έθνι«ά άεροπλάναίέ- βομβάρδισαν πάλιν την Βαρκελώνην. Έ* τοΰ βομβαρδισμοΰ προεκλήθησαν πυρκαϊϊί είς τάς αποθήκας τής πόλεως. ΕΞΕΔΗΛΩΘΗ ΕΠΙΒΕΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΛ ΚΛΡΛΜΠΛΧΕΛ ΑΘΗΝΑΙ 13 Δεκεμβριού (τού άν ταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι των έν Ισπανία, ξένων άνταποκριτών άγ- γέλλουν ότι είς τόν τομέα Καραμπα- χέλ (παρά την Μαδρίτην) εξεδηλώθη ε¬ πίθεσις των έθνικών. Θλ ΕΠΙΔΙΩΧΘΗ ΣΤΕΝΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΠΙΣΙΣ ΓΑΑΑΙΑΜΑΙ ΓΕΡΜΑΗΙΑ! ΑΘΗΝΑΙ 13 Δ)6ρίου (τοΰ άντα- ποκριτού μας).— Κατά τάς υπαρχού¬ σας πληροφορίας μεταξύ Γερμανίας —Γαλλίας θά επιδιωχθή στενωτέρα οί- κονομική προσέγγισις. ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΟΣ ΤΥΦΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΙΜΠΠΙΝΑΣ ΝΗΣΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ 13 Δεκεμβριού (τοΰ άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ τοΰ έξωτερικού ότι είς τάς Φιλιπηί- νας νήιους εσημειώθη καταστρεπτικόν τυφών. Ύπάρχουν 33Ο άνθρώηιν» θύματα.