9666

Αριθμός τεύχους

100

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

20/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΓΜΛΕφ(Μ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ 4ρ. 4-55
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗ2 ΜΠΙΖΑΚΗ2
  ΕΤΟ-Β'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β. ΑΡΙΘ. Λ ΟΟ
  ΤΡΙΤΗ 20 Φεβρουαρίου 1945 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΛΧ. 20
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΪ ΙΥΝΤΑΞΕΠΪ
  ΒΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΪ
  ΕΜΠΡΗΣΤΗ1 ΕΙΝΑΙ Π0Ι0Ι;
  ΟΙ ΣΦΗΖΟΜΕΜΟΙ Ή ΟΙ ΣΦΗΓΕΙΣ;
  Αμφότεραι αί έν τή πόλει μας
  έκδιδόμεναι έφημερίδες τοθ Ε.Α.Μ.
  καί τού Κ.Κ.Ε. κατά τίς τελευταΐες
  ήμέρες ήρχισαν νά άποκαλοθν έμ-
  πρηστήν παντα αντίθετον των ίδεών
  των. Όλαι αί έφημερίδες γενικώς
  των Αθηνών καί αί άντίθετοί των έ¬
  φημερίδες τής πόλεώς μας καΐ δλοι
  δσοι ταίς διαβάζουν εΐναι'έμπρησταί.
  'Εμπρησταί άκόμη είναι καί δσοι
  εξέρχονται είς τα έν τή πόλει μας
  γραφεΐα τοθ ΑΊ Σ διότι διαβάζοιιν
  έκεΐ άθηναίκές έφημερίδες καί βλέ-
  πουν είκόνάς των πράξεων τοϋ
  ΕΛΑΣ καί ΟΠΛΑ. Καί διά ποίον λό
  γον, Διά τόν μοναδικόν δτι αί έφη¬
  μερίδες περιγράφουν τα τρομερά καΐ
  φρικώδη έγκλήματα τής άνταρσίας
  των.
  "Οποίος διαβάζει τούς άθλους
  των, ή τούς άκούει εΐνα. έμπρηστής,
  έπειδή σάν Έλληνας, σ«ν άνθρι»-
  πος δΐν είναι δυνατόν νάμήκαταλη-
  φθή άπό αγανάκτησιν. Καί έκεΐνοι
  πού διέπραξαν τούς άθλους αύτούς;
  Έκεΐνοι δέν έκαμαν απολύτως τί-
  ποτα κακόν. "Εκαμαν λέει τό καθή
  κον των πρός την ιδεολογίαν των
  Άλλά τότε τό καθήκον των αύτό,
  τούς άθλους των, διατί δέν θέλουν
  νά τούς διαβάζη, νά τούς μαθαίνη ό
  κόσμος; Διατί θεωροθν έμπρηστάς
  καί έχθρούς των καί 6χι φίλους των
  δσους διαβάζουν καί μαθαίνουν τούς
  άθλους των, Διότι τό καθήκον τής
  ίδεολογΐας των είναι νά δροΰν έν τω
  οκότει καΐ οί άθλοι των νά καλύ-
  πχωνται μέσα στό μαθρο σκοτάδι
  καί νά μή τούς βλέπη ποτέ, φώς. Φο
  βοϋνται τό φώς καί μισοΰν την αλή¬
  θειαν. Ένεργοθν έν τώ σκότει καί
  δταν άτενίσωσι τό φώς μεταχειρί
  ζονται ώς κάλυμμα τό ψεύδος διά νά
  σωθοθν. Τό ψεθδος δέ καί ή συκο-
  φαντία είναι τα μόνα, μέσα πρός έ'
  πικράτησιν τής (δεολογίας των. Ά-
  ποκαλοθν έμπρηστάς ποίους;
  ΈκεΙνους οί οποίαι κατά τό διά-
  οιημα τής γερμανικής κατοχής τούς
  έτειναν τή χείραν πρός κοινήν συν¬
  εργασίαν κατά τοϋ κατακτητοϋ, καί
  αΰτοΐ έπεφυλάσσοντο νά δεχθοϋν
  αυτήν την χειρονομίαν πρίν πληρο-
  φορηθοϋν άπό τό κέντρον τής όργανώ
  σεώς των μήπως ή πράξΐ" των αυτή
  άνττιΐθεται πρός τό συμφέρον τής όρ
  γανώσβώς των ή υπέγραψαν σή¬
  μερον καί ηρνούντο την υπογρα¬
  φήν των αυριον. Άποκαλοθν άδιαλ
  λακτους καί έμπρηστάς έκείνους οί
  δπσΐοι πάντοτε είς την φωνήν τής
  πατρίδος καί είς τάς διαταγάς καί
  συστάσεις τής νομίμου κυβερνήσεως
  της ύπήκουον,έν φ αύτοι ήρνοθντο
  νά την άναγνωρΐσουν πειθαρχοθν-
  τες είς την οργάνωσιν των, ή όποία
  ώς καί τα έπακολουθήσαντα γεγο-
  νότα μδτς επεισαν καί έπίσημα πρό-
  σωπα έβεβαίωσαν καί αυτή άκόμη ή
  έκθεσις τής άποσταλείσης επί τοότφ
  είς Έλλάδα Άγγλικής έργατικής
  άντιπροσωπείας επιστοποίησεν, ού
  δέν ή έλάχιστα ενήργησε κατά τοθ
  κατακτητοθ, άλλά ώργανοθτο ίνα
  μετά την αποχώρησιν τοΰ κατακτη¬
  τοθ έπιβληθεΐ βιαίως. Έκεΐνοι οί ό
  ποΐοι μετά την αποχώρησιν των
  Γερμανων ηπείλουν πάντοτε μέ ά-
  περγίας καί διασάλευσιν τής τάξεως
  καΐ εθεταν τοθτο ώς δρον πρός τάς
  αρχάς δι" εκάστην των αξίωσιν, άπθ
  καλοθν έμπρηστάς έκείνους πού νο-
  μοταγέστατα καθ* δλον τό διάστημσ
  τουτο επολιτεύθησαν καί πάσαν υπο
  νώρησιν καΐ θυσίαν προθύμως εκα-
  ανδιά νά μή διεσαλεύθη ή τάξις
  * χυ&π άδελφικόν αΓμα.
  ΠΡΒΊ'ΝΑΙ ΣΚΕΨΕίΣ
  ΗΝ_¥ΡΙΚΟΤΗ_
  'Φτωχάμας νεϋρα!... νεΰρα Ελληνι¬
  κάς πολυπαθή, εύαιρέσθητα! νευρα ε-
  ξαΐλημένα άπό την Γερμανικήν κατα-
  «ησιν, πότε θά σάς άφήσουν τελος
  «άντων νά άναπαυθήτε, Αι ηρωικαί
  "«Ι θρυλικαί μαχαι των Αθηνών, η
  ή διαμάχη, ό εμφυλιος πολεμο_ς,
  .κτονία καί οί βρνχηθμοι των
  " "; τα Χανιά δέν άρκουν λοι
  'άς κρατοΰν σέ διαρκή κρα-
  ',έν σας φθάνει ή οίκονομι-
  ■{, ν,βφοΜνκία, ή αδείας"*· α
  'Εμπρησταί ήσαν δσοι ύβρίζοντο
  καΐ έκακοποιοΰντο άπά την αποχώρη¬
  σιν των Γερμανων μέχρι σήμερον
  χωρίς καμμίαν άμυναν, καί δχι έκεΐ
  νοι πού δλην την ημέραν μέ τα χω-
  νΐά στό στόμα ϋβριζαν καί έκακά-
  ποίουν καί άπεκάλουν φασίστας ο-
  γνούς ίδεολόγους καί πραγματικούς
  δημοκράτας. Έκεΐνοι οί όποΐοι μέ
  σφυγμένην την πυγμήν ώς σύμβολον
  τής ίδεολογίας των διέτρεχον μέχρι
  προχθές τάς όδο,ύς τής πόλεως ά-
  πειλοθντες καί ύβρίζοντες, δέν ήσαν
  έμπρησταί, άλλά οί δεχόμενον άδια-
  μαρτυρήτως τάς απειλάς καί υβρείς,
  αύτοι &να[ίαν την φωτΐάν τής άδελ-
  φοκτονίας. Δέν αίματοκύλισαν την
  Έλλάδα έκεΐνοι πού έστρεψαν τα
  δπλα κατά τής πατρίδος των μέ
  συμπολεμιστάς των τούς έχθρούς τής
  Ελλάδος καί εφόνευσαν άρκετες
  χιλιάδες Ελληνες, άλλά την αίμα-
  τοκύλισαν τα θύματά των δηλβδή οί
  ύπ' αυτών φονευθέντες Έμπρησταί
  «Τναι δσοι δέν μπορόθν νά μή άγα-
  νακτήσουν άπό τα τερατουργήματα
  των Αθηνών καί δέν άποκρύπτουν
  τόν αποτροπιασμόν των καί δχι
  έκεΐνοι πού δέν δέχονται νά τα άπο·
  δοκιμάοουν.
  Πας άνθρωπος ανεξαρτήτως εθνι¬
  κότητος δέν ηδυνήθη νά συγκροτήση
  την αγανάκτησιν καί τόν αποτροπια¬
  σμόν τού διά τάς θηριωδίας των Α¬
  θηνών. Καί ημείς ομολογούμεν δτι
  άγανακτοΰμεν πολύ περισσότερον
  διά τα βάσανα καί φόνους τόσων
  άδελφών μας. Καί δι" αύτό έπει¬
  δή έκδηλώνομεν την αγανάκτησίν
  μας καί τόν πόνον μας είμεθα έμπρη
  σταί, Άλλά τό"ε, τί θέλετε νά κά
  μωμεν, Νά τα έγκρίνωμεν, Δέν έχο
  μέν τόσην πώρωσιν. Νά άδιαφορήσω
  μέν, Δέν έχομεν τόσην άναισθησίαν.
  Άναγκαζόμεθα νά ομιλήσωμεν
  οΰτω, δχι άπό άδιαλλαξίαν. Ουδέ¬
  ποτε υπήρξαμεν όπαδοί τής άδιαλ-
  λαξίας. Έπιθυμοθμεν πάντοτε την
  ειρηνικήν εξέλιξιν των πραγμάτω^
  τής πατρίδος μας. Μισοθμεν την
  άναρχίαν καί τόν άλληλοσπαραγ-
  μόν. Μισοθμεν τάς άκρότητας αί ο¬
  ποίαι έκαμαν μεγάλην καταστροφήν
  στήν πατρίδα μας κατά τα τελευ¬
  ταία χρόνια. Έπιδιώκομεν την ένό·
  τητα τοθ "ΕλληνικοΟ λαοϋ. Έπιθυ-
  μοϋμεν ή διεξαγωγή των πολιτικών
  άγώνων νά γίνεται έν τώ πλαισίω
  τής λογικής καί τής ηρέμου συζητή¬
  σεως μέ μοναδικόν σκοπόν τό συμφέ¬
  ρον τής πατρίδος καί την εξυπηρέ¬
  τησιν τοθ δικαίου τοϋ συνόλου τής
  κοινωνίας. Ποΐοι είναι οί έμπρησταί
  γνωρίζει ήδη ό ελληνικάς λαός άπό
  τάς ίδίας των πράξεις διά τάς οποί¬
  ας καί οί όπαδοί των τούς έγκατέ
  λειψαν, τούς άπεστράφησαν καί τούς
  άπεδοκίμασαν. Εμείς τουτο μόνον
  θέλομεν νά είπωμεν σήμερον. Ότι
  τό μόνον πού τούς ύπολείπεται εί¬
  ναι νά άναγνωρίσωσι καί όμολο-
  γήσωσι τό βαρύ σφάλμα τωνΙστω
  καί πολύ άργά. Τουτο θά μετριά-
  ση την ευθύνην των. Διότι τό νά
  σφάλελται κανείς είναι ανθρώπινον
  Καί τό νά άναγνωρίζη καί όμο-
  λογεΐ τό σφδλμα τού, δσον βαρύ
  καί άν είναι, είναι άνδρικόν καΐ τί¬
  μιον. Τό νά μή άναγνωρίζη δμως τό
  σφάλμα τού καί νά επιμένη είς αϋ
  τό καί είς τάς άσφαλισμένας ίδέας
  τού, τουτο είναι άσυγχώρητον καΐ
  όδηγεΐ ασφαλώς είς πλήρην κατα¬
  στροφήν καΐ εξαφάνισιν καΐ αύτοϋ
  καί των ίδεών τού.
  Κ. Π.
  ύπάρχουν.....Δέν είναι άρκετή ή φτώ-
  χεια μας καί ή αίσχροκερδία των μαυρα-
  γοριτών πού την στραγγίζει.... Λέν άρ
  κοΰν όλ τ «ύτά καί πάσα άλλα δέν ύπάρ¬
  χουν πού δέν φθάνει ολόκληρον βιβλίον
  νά τα ττεριλάβΐΐ, δέν σάς φθάνουν αύτά.
  γιά νά σάς κρατοϋν σέ άδιάκοπον σαλον
  καί τρικυμίαν, φτωχά νεΰρα των Έλλη-
  νων,... , Σάς ήτο τής μοίρας «αι της τυ
  χης πεπρωμένον νά εχητε κι άλλην α
  φορμήν κραδασμοϋ...... Την επανάστα¬
  σιν καί την απεργίαν;!!!
  Ή επανάστασις πάει—τετελεσθαι—·
  ύτίεισήλθε στήν ζωην μας μέ τα στιβα-
  α της. Ή Κρητική πραγματικότης την
  τήνέχ-μ. ?*>««
  ν/ι
  Ή είκόνα άναδείχνει έ"να σκύλο άττό τούς ειδικώς έκπαιδευμένους διά
  την ανακάλυψιν των θυμάτων των καταπλακωμένων άπό τα έρείττια των βομ
  βαρδισμών μέ —όμβ,ες «ν».
  ,^ ΕΛΑΗΝΒΑΓΓΜΒΙΙ ίΡΑΦίΙΒΚ ΠΑΗΡΟΦΒΡΙΩ»
  Τό οίνω γραφείον μας παρεχώρησε ευγενώς πρόο
  δημοσίευσιν τα κάτωθι:
  Τής ΡοΓθίηγ ΤηοηιρΒοη μέλους τοϋ Άγγλικοΰ Κοινοβουλίου.
  Μετάφρσφις : Αρροΐΐο
  Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ
  Άπό το019ουαίώνος δυό άλλαίίθνη
  ώνεφάνησαν τό καθένα άπό τα ό-
  ποΐα είναι ϊσης άν μή ανωτέρας
  δυνάμεως άπό την Βρεττανικήν Αύ
  τοκρατορίαν. Αί Ηνωμεναι Πολιτεΐ
  αι καί ή Ρωσσία. 'Η Ρωσσία ανε¬
  δείχθη κστά τόν παρόντα πόλε¬
  μον, ώς έ'να δυνατά παγιωμένο κρά
  τος, ίκανό νά όργανώνη, νά έ$οδι
  άζη κ«1 νά έξοπλίζη σέ μεγάλο
  βαθμό τεράστιες στρατιές άπό τούς
  ίδίους της πόρους καί μέ τα δικά
  της μέσα καί μέ μιά άναντίρρητη
  «ϊσθηση δυνάμεως.
  Αί Ηνωμεναι Πολιτειαι έπίσης ά-
  πέδειξαν, δτι ό τόσον άντιστρατιω
  τικός λαός τους, μπορεΐ νά έπιστρα
  τευθή νά κινητοποιηθή καΐ νά ί-
  ξοπλισθή μέσα, σέ μικρό χρονικό
  διάστημα, άσυνήδιστό στήν νεωτέ-
  ρα πολεμική τακτική.
  Καί ή Ρωσσία καί αί 'Ηνωμέναι
  Πολιτειαι είναι σέ πιό (σχυρά Γεω
  γραφΐκή θέση άπό τή Μεγάλη
  Βρεττανία. Ή Ρωσσία £εΐναι τοπο-
  θετημένη στό στρατιγικώτερο ση-
  μεΐο τής γής μέ έκτεμαμένα σύνορα
  στήν Άνατολική Εύρώπη καί στήν
  Κίνα. ΑΙ Ηνωμεναι Πολιτειαι εί¬
  ναι τοποθετημέναι στή στρατηγικώ'
  τερη θέση θαλάσσης τοθ κόσμου ά-
  νάμεσα στούς ώκεανούς Άτλαντικό
  καί Είρηνικό. Καί ή Ρωσσία κα
  θώς καί αί Ηνωμεναι Πολιτειαι εί¬
  ναι άπέραντες έπικράτειεςμέ τόν δγ-
  κον των παραγωγικών των πηγών
  είς την καρδία τοθ κράτους. Ένώ
  ή Μεγ. Βρεττανία ή" ώς Αύτοκρα-
  τορία ή ώς Κοινωνία εθνών θεωρή-
  θεΐεΐναι διασκορπισμένησέ δλον τόν
  κόσμον. Ώς έκ τούτου αί Ήνωμέ
  ναι Πολιτειαι ή ή Ρωσσία είναι χω
  ριστά σάν έ'να έθνος πβριοσότερο
  ίκανές νά διατηρήσουν την (σορρο-
  πεία των Δυνάμεων στό μάλλον άπό
  δτι θά είναι ή Μεγ. Βρεττανία Ή ά
  λήθεια δμως είναι δτι καμμιά δύ·
  ναμη μόνη της δέν είναι τόσο δυνα-
  τή ώστε θά έγγυηθεΐ την Ισορρο-
  πεία. Ή κατάσταση επί πλέον τβΰ
  κόσμου περιπλέκεται άπό τό ξύπνη-
  μα τής "Απω Άνατολής καΐ την άπό
  κτησιν έθνικής συνειδήσεως.
  (Άκολουθεϊ)
  ΣΤΟΜΜΗΜΟΣΥΜΟΜ
  ΚΛΕΙΩ ΠΕΣΟΜΤΩΜ
  Στήν άτέλειωτη σειρά των έθνομσρτύ
  ρων,πού έπότισαν μέ τό τίμιον αΐμα των
  τό δένδρον τής Έλληνικής ελευθερίας,
  όταν ό καυτερός λίβας τής Γερμανικής
  έπιδρομής έμαίνετο γιά νά τό άποξηρά-
  νη, οί σήμερον τιμώμενοι άείμνηστοι
  μάρτυρες δέν είναι άπό τούς έλαχίστους.
  Οί περισσότεροι άπ' αύτούς άνήκουν
  στήν εκλεκτήν εκείνην φάλαγγα των μα-
  χητών, οί όποΐοι χωρίς άλλην ύποχρέω
  σιν έκτός |άπ' εκείνην πού δημιουργεΐ
  ή έπΐτακτική φωνή τής συνειδήσεως, έ¬
  σπευσαν είς την έπίκλησι τής κινδυνευ-
  ούσης πατρίδος καί επεκύρωβταν μέ τό
  αιμά των την άπόφασί των νά ζήσουν
  καί άδηφάγον καί αιώνιον χωνευτήρι
  της. Δέν σηκώνει καμμιά πλέον συζή¬
  τησιν έδώ στήν Έλλάδα είναι τόπος
  των έπαναστάσεων καί των κινημάτων.
  Επανάστασις είναι τό ίδιον σάννά λέ·
  τε ότι στήν Ρωσσίαν βρέχει καί χιονίζει.
  "Η ότι 6 Κρητικός ήλιος άνατέλλει κάθε
  πρω'ι άπό τό Αίγαΐον. Τώρα έχομεν ο·
  χι τό καρδιοκτύπι, άλλά την βββαιότητα,
  ότι έφώτισετούς "Έλληνας νά συμπλέ-
  κωνται καί νά άλληλοσφάζωνται.
  Ιδού τα πράγματα αύτά πού κρατοΰν
  σέ διαρκή κε>αδασμόν τα Έλληνικά νεΰ¬
  ρα, πώς θέλετε τού; Έλληνας ήρέμους,
  ησύχους καί φρονιματίας,
  Οί κρότοι βλέπεται καθημερινοί στίς
  πονηρές αύτές ημέρας πού περνούσεν.
  Αί νάρκαι κατακομματιάζουν τούς άνο-
  ήτους, γιά ψύλλου πήδημα. Εγίναμεν
  δλοι έμπειροπόλεμοι, γιατί παντοΰ κρό·
  τοι καί πυροβολισμοί! Άγωνία καί ά-
  βεβαιότης βασανίζει όλους μας.
  Σέ κάθε στιγμήν ακούεται τό άθώον
  καί ένοχλητικύν τοΰ μ^θυσμενου ή τα
  χα ^.αλληκαριοϋ «^» που ταρασαΕ
  τ^τωχά νεϋρα
  έλεύθεροι σ' ελευθέραν Πατρίδα, άλλ'
  ό'χι δοϋλοι.
  Τό ότι έπεσαν δχι στήν ιδιαιτέραν Πά
  τρίδα των, τό ότι επεσαν μακράν άπό
  τάς εστίας καί τούς συγγενεΐς των, αν-
  τό έξυψώνει άκόμη περισσότερο τή θ-υ-
  σία των καί άποδεικνύει άκόμη άγνότε-
  ρη* την πίστι καί την αγάπην των πρός
  την Έλλάδα την κοινήν Μητέρα. Ή δέ
  συρροή τόσου κόσμου, πού δέεται τώρα
  είς τόν "Υψιστον γιά την άνάπαυσι τής
  ψυχής των άποδεικνύει ότι καί ημείς τόν
  λιβανωτόν τοϋ σεβασμοϋ καί τής εύγνω
  μορύνης μας προθύμως άναπέμπομεν
  πρός πάντα γνήσιον Έλληνα, χωρίς νά
  κάνωμε διάκρισι τοϋ τόπου τής καταγω-
  γής τού.
  Άλλ' άν όλα τα σήμερον μνημονευό-
  μενα καί τιμώμενα θύματα τής βαρβαρι
  κης μανίας είναι άξια τής εθνικής εύ
  γνωμοσύνης, μάς είναι αδύνατον νά μή
  ξεχωρίσωμεν ιδιαιτέρως γιά νά εξάρω¬
  μεν την πατριωτική θυσία τοΰ πρώτου
  καί μόνου πραγματικοϋ "Ελληνος Νο-
  μάρχουΉρακλείου κατά την Γερμανικήν
  κατοχήν—τού Ιωάννου Τσατσαρωνάκη
  —καί τοϋ "Αποστόλου Μπόλαρη ταμίου
  στίς Μοΐρες. Διότι ό μέν Τσατσαρωνά-
  κης κατά τό όλιγόμηνον διάστημα τής
  Νομαρχίας τον δέν έλησμόνησεν οίίτε
  στιγμήν, ότι ήτο Έλλην Νομάρχης καί
  ΰπηρέτης τής Ελλάδος καί των Έλλή
  νων καί ό'χι ύπηρέτης τοΓ Χίτλερ καί
  ό'ργανον των Γερμανων. Καί μέ ήρωίκή
  διάθεσι περιεφρόνει κάθε στιγμή τόν θά
  νατον, τόν οποίον εγνώριζεν δπ δέν θά
  ξεφύγη, όπως νό 'ώμολόγει διοίοκώς.
  Ό δέ Μπόλερης, δ άλκιμος καί σφι-
  χτοδεμένος λεβέντης, έδειξε καί τής ψυ-
  χης τού την άσννκριτη ελληνική δυναμι
  ψλλνΓαί **"£·■ Αέ τούς συ ντανφβκιζομέ-
  «ΠΟ ΗΜΕΡΗΣ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΗΜ
  ΤΡΙΤΗ 20 Φεβοουαοίου
  Ο ΧΡãϣ ΠΟΥ Λ£Ν ΧΡΗΙΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
  *πό την Καβάλλα προχθές ήλθε
  καΐκι φσρτωμένο μέ τσιγάρα,
  δσπρια, άλάτι καί δέν ξέρω τί άλλο.
  Όλα αϋτά άνταλλάσσονταιμέ λάδι.
  Μέ την ύποστήμ^ξιν των Άρχών οί
  Καβαλλιώτες μάς στέλλουν τα προ-
  ιόντα πού τούς περισσεύουν γιά νά
  άνταλλάξουν μέ δικά μας, των ο¬
  ποίων έχου έλλειψιν.
  Εμείς έδώ Εχομεν χρυσάφι— τό
  λάδι μσς—τό οποίον άφήνομεν σχε-
  δόν άχρηστον. 'Ενώ θά έπρεπε μ"
  αύτό νά είχαμεν έξασφαλίσει πρό
  παντός τό ψωμί. Ίδιώτες φερμένοι
  άπό τή θεσσαλονίκη άναφέροτν δτι
  τρείς καί τέσσερις οκάδες στάρι θά
  μποροΰσε νά άνταλλαχθί) μέ μιά
  όκδ λάδι.
  Εμείς έδώ τα περιμένομεν δλα ά¬
  πό την Έμελ κσΐ τόν Έρυθρό Σταυ
  ρό. Γιατι;
  ΤΟΨίΐΜΙ
  Κ αί έπειδή ό λόγος περί τοθ ψωμιοϋ,
  πού αποτελεί δχι μόνον τή βάσι
  τής διατροφής μας, άλλά καί τόν
  δικτατορικόν κανονιστήν των τιμών
  στήν άγορά γιά δλα άνβξαιρέτως τα
  εϊδη, πρέπει νά ληφθή επί τέλους
  ύπ' δψιν δτι τό πρόβλημα δέν μπο-
  ριΐ νά λυθή ριζικά παρά μόνον μέ
  τόν τρόπον πού ελύθη στήν πρωτεύ-
  ουσ'α. Μέ τό δελτίον.
  Οί διανομές σέ στάρι δΐοχε-
  τεύουν μέγα μέρος αύτοθ μέ
  μέ τό σύστημα των μικροπωλήσεων
  άπό μίρους τής φτωχολογιας, σ' έ¬
  κείνους ποθ τό κάνουν άμέσως μσύ-
  ρη άγορά. Άφήνω πού Ινα άρκετά
  σοβαρό μέρος χάνεται γιά τόν κάθε
  καταναλωτήν μέ τό άλεσμα στα μυ-
  λαράκια τού... καφέ. Αύτά ώς γνω¬
  στόν άντικατέστησαν, μέ την ύπο-
  στήριξι των Άρχών Κατοχής την
  άλευροβιομηχανία.
  Μέ τό σύστημα των δελτίων ψω-
  μιοθ θά άπαλλασσόμεθα καί άπό
  την άλλη μάστιγα: νά μην είμεθα
  είς θέσιν νά έλέγξωμε τόν κάθε φουρ
  νάρη άν έχρηστμβποίησε πρός άρτο
  ποίησιν δλην την ποσότητα τοθ στα-
  ριοΟ πού τοθ πσρέδωσαν αί Αρχαί.
  ΔΗΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ^
  ΓΟΥ κ- ΠΕΤΡΗΚΟΓΕΩΡΓΗ
  Κύριε Διευθυντά.
  Θά μέ ύποχρεώσητε εάν δημοσιεύ-
  σητε είς την «ΝΙΚΗΝ», πρός συμπλή¬
  ρωσιν των δσα έξέθηκα είς την υπό
  χρονολογίαν 2 Φεβρουαρίου 1945
  επιστολήν μου ήν έδημοσΐίύσατε,
  τα έπόμενα.
  Δηλώ δημοσία ρητώς καί κατηγο-
  ρηματικώς δτι καθ* δλον τό διάστη¬
  μα τής άνά τα δρη καί κατόπιν έν
  Ηρακλείω δράσεώς μου ώς άρχηγοΰ
  άνταρτικοθ σώματος, ουδέν ποσόν έ-
  λαβα παρ' οιουδήποτε Ιδιώτου ή νο-
  μικοθ προσώπου η οργανώσεως ή
  κράτους διά την συντήρησιν ή τάς
  ανάγκας τοθ Σώματός μου. Διά την
  συντήρησιν τής ύπ' εμέ άνταρτικής
  ομάδος έξώδευσα έξ ίδίων μου κατ'
  αρχάς καταναλώσας περί τάς 4000
  οκάδας (δικοθ μου έλαιολάδου. Μό¬
  νον άπό τοθ Νοεμβριού 1943 οί σύμ-
  μαχοί μας "Αγγλοι καί Άμερικάνοι
  ήρχισαν νά παρέχουν τα πρός συν¬
  τήρησιν καί οπλισμόν τοθ υπό την
  άρχηγείαν μου σώματος άναγκαιοΰν
  τα ειδή καί οπλισμόν καί χρήμστα
  καί παραπέμπομεν τούς τυχόν άμ-
  βάλλοντας είς τάς ένταθθα Άγ·
  γλικάς καί Άμερικανικάς υπη¬
  ρεσίας πού θά τούς βεβαιώσουν.
  Ταυτα θεωρώ απαραίτητον νά οη-
  λώσω δημοσία πρός άρσιν πάσης δι-
  αδόσεως άλλά καί πάσης τυχόν εκ¬
  μεταλλεύσεως παρ' επιτηδείων των
  άγώνων τής ύπ' εμέ άνταρτικής
  ομάδος. Έπαναλαμβάνω καί πάλιν
  δτι καθ" δλον τό διάστημα τής ύπίρ-
  τριετοθς περίπου επαναστατικήν δρά¬
  σεώς μου ουδέν ποσόν εδόθη είς εμέ
  ή περιήλθεν είς εμέ παρ' οιουδήποτε
  προκαλθ · δέ πάντα |δστις θά ίσχυ
  ρίζετο τό εναντίον νά τό δηλώση
  δημοσία. ^ Μετά τιμή*ς
  Ό δηλών άρχηγός
  Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΓΕΩΡΓΗΣ
  φεκιών τοΰ εκτελεστικόν άποσπάσματος.
  Τιμή καΐ δόξα στούς άοιδίμον; έθνο-
  μάρτυρας, πού έτίμησαν το ίλληνικόν
  ονομα.. Τιμή καί δόξα στάς οικογενείας,
  ποΰ έξέθρεψαν τοιαύτονς βΧασχαι·ε
  ΑΧαινία των «>'
  ϊ
  «ι,
  ψ
  ύ
  κ< (6 αύ <ί άς »ύι »όρ, *..- τόν ΟΣ
  <ΤΜ ΜΗ ΦΥΛΛΟΥ άρύχ. 20 ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΦεβρουορΙου 1945 ΤΟΠΙΚΑ ΪΝΕΑ ΜΙΑ ΣΤΥΓΕΡΑ ΚΑΙΚΑΚΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑ νά μεταβώσιν εκείθεν νοι είς την ύποδοχήν Τό παρελθόν Σάββατον καθ* ήν ώραν οί πρόσκοποι καί αί όδηγοΐ "Ηρακλείου είχον συγκεντρωθή είς τό προαύλιον τοϋ ΆγΙου Μηνά διά συντεταγμέ- τοθ στρατη- γοϋ Σκόμπυ, εγένοντο άντιληπτοΐ άπό τοΰς προσκόπους δύο νεαροΐ, οί όποϊοι χωρΐς νά είναι πρόσκοποι είχον άναμιχθή είς την συγκέντρω¬ σιν καί διά τουτο έκίνησαν τάς υπο- ψΐας Ιδία ενός των άρχηγών, ό όποϊ- ος παρηκολούθησεν αΰτούς καί ευ¬ θύς ώς αντελήφθη ύπόπτους κινή- σεις τούς επλησίασε. Ούτοι απε¬ πειράθησαν νά άπομακρυνθοθν τρέ- χοντες, συνελήφθη δμως ό είς έξ αύ των ό οποίος όνομάζεται ΚαβαλΙ- νης επί τοϋ όποΐου ευρέθη μΐα χει· ροβομβΐς. ΌδηγηθιΙς ούτος είς την Άστυνο μίαν ώμολόγησε δτι την χειροβομ- βίδα εΐχε δώση είς αυτόν ό έτερος ίξαφανισθεΐς σύντροφός τού όνομα ζόμενος Μαμουνής υΐός τοθ είς τό Ηλεκτρικόν εργοστάσιον έργαζομέ- νού ΰπαλλήλου Μαμουνή. Κατά πληροφορίας αί οποίαι μάς εδόθησαν ή Άστυνομ,Ια άναζητήσα- σα τόν έν λόγω Μαμουνήν καί έ- νεργήσασα Ιρευναν είς την οικίαν τού ανεκάλυψε δπλα καί έκρηκτικάς Ολας, δέν προέβη δμως είς την κα¬ τάσχεσιν καί παραλαβήν τούτων διό¬ τι έπενέβησαν σημαΐνοντες κομμου¬ νισταί. Ή μυσαρά καί κακοθργος αυτή άπόηειρα γενομένη γνωστή είς την κοινωνίαν μας εκίνησε την άγανά κτησιν δλων καί όλόκληρος ή κοι νωνΐα μας ζητεί την ενέργειαν αύ στηροτάτων άνακρίσεων αί οποίαι θά χύσουν φώς είς την υπόθεσιν κσί θά άποκαλύψουν τούς κακούργους οί όποϊοι δέν άρρωδοθν ουτε πρό τής δολοφονίας μικρόν παιδιών. ΎπενθυμΙζομεν δτι πρό δύο έβδο μάδων περΐπου, οί ΐδιοι πιθανώς κακοΰργοι, οί όποϊοι παρέμειναν τότε άγνωστοι, έρριψαν μίαν χει ροβομβίδα είς τό κεντρικώτερον μέ ρος τής πόλεώς μας—τό Μεϊντάνι— κατά την ώραν τί]ς μεγαλυέρας κυ κλοφορίας καί ήτις χειροβομβίς εκρα¬ γείσα έτραυμάτισε σοβαρώτατα με- ταξύ άλλων καί τρείς , μικρούς προ σκόπους τούς Χρήστον ΜιχαηλΙδην, Έμμ. Μαγκανάν καί Γναφετζάκην. Θέλομεν νά πιστεύωμεν δτι αί άρ μόδιαι Αρχαί θά λάβουν τα προσή κοντα επί τέλους μέτρα καί δέν θά έξακολουθήσουν νά άδιαφοροϋν πρό τοιούτων άναρχικών έκοηλώσεων, διότι ή ιύθύνη των θά είναι μεγΐ στη είς περίπτωσιν κατά την όποί αν θά άφήσουν κοινούς καί γνωστούς κακοποιούς νά συνεχΐζουν υπό την καθοδήγησιν άλλων «γνωστών» τάς τρομοκρατικάς αποπείρας των καί θρηνήσωμεν άθώα θύματα, άντιγρά φοντες καί έδώ τα αϊσχη των Ά θηνών καί των άλλων μερών τής Ήπειρωτικής Ελλάδος. ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟιΊ ΔΙΑ ΤΗΜ ΗΓΡΟΤΙΚΗΜ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ Τό Εμπορικον καί Βιομηχανικόν Έ πιμελητήριον Ηρακλείου απέστειλε τό κάτωθι έγγραφον πρός τόν κ. Κυβερνη κύν "Αντιπρόσωπον Άνατολικής Κρή¬ της τό οποίον μεταξύ των άλλων γρά· φεΐ καί τα εξής: Ώς άντιλήπτορες τής έν τή περιφε ρείςι μας οίκονομικής ζωής καί των συ ναφών μέ αύτην πλουτολογικοί κλάδων εχομεν την τιμήν νά ζητήσωμεν την έ- νεργόν'Υμών επέμβασιν,διά ν'άποτραπώ σιν οριστικώς ϊκτροπα απειλούντα μίαν των σοβαρωτέρων παραγωγικών περιφε ρειών τοΰΝομοϋ μας, την τού Δήμου Ή ρακλείου, άπεργαζόμενα δέ την πλήρη καταστροφήν των άγροτικών άκι,νήτων έφ' ών θεμελιοΰται ή παρ'ημίν γενική εύημερία. Ή άγροτική περιφέριια τοϋ Δήμου Ηρακλείου, αποδίδει είς την τοπικήν οίκονομίαν περί τα 2.000.000 όκ. σιτη οών ώσει 5.000.000 σταφίδων, 400— 500.000 οκάδας έλαιων, είναι κατάφυ- τος άπό διάφορα όπωροφόρα δένδρα καί έκ των κήπων της ίκανοποιοϋνται αί πλείσται είς κηπικά προι'όντα άνάγ- και τής έπιτοπίου καταναλώσεως. Την έντασιν των πάπης φύσεως καλ- λιεργειών, τής περιφερείας ταύτης, έπε· μελεΐτο άνέκαθεν ή Άγροφυλακή, γνω¬ ρίζομεν δέ μετά θετικότητος ότι, είς ω¬ ρισμένας αγροτικάς έκτάσεις, άπηγορεύε τοκατάτό παρελθόν [ού μόνον ή *ποι- μνιοβοσκή άλλά καί ή των οίκοσίτων, επί βαρυτάταις ποιναΐς. Δυσιυχώς, διαρκούσης τής έπβράτου κατοχής, ή άγροτική άσφάλεια πάρη- μεληθή, ίκαναί δέ ζημίαι περιστείλα- σαι τό πρός καλλιέργειαν ενδιαφέρον των κτηματιών έξεδηλοθντο. Άλλ' ήδη οί διάφοροι ζημιωταί άπέπτυσαν πάν- τα χαλινόν καί έκ προθέσεως καταστρέ- φουσιν απάσας τάς έν τή ύπαίθρψ πε¬ ριουσίας. Ούδεμία άγροτική οϊκία μή συνεχώς κατοικουμένη έμεινεν άσύλη- τος, κλαπέντων των έν αυτή τυχόν έπίπλων καί παντοίων είδών, άλλά καί των κουφωμάτων καί κεράμων έτι. Τα κηπικά προϊόντα καί τα τής δενδροκο- κομίας άρπάζονται άπό έπαγγελματίας, πλέον άγροκλέπτας, μή έπιζητοϋντας νά καλύψωσιν ιδίας αυτών ανάγκας άλλά νά πωλώσι τό κλοπιμαΐα. Κτηνοτρόφοι άπό συστήματος ζημιωταί, είσάγουσι τα ποίμνιά των, έν πλήρει χειμώνι, είς αμπελώνας καί Ισπαρμένους άγρούς, άδιαφοροϋντες εάν καταστ έφωσι τάς ξένας περιουσίας καί άν καταδικάζωσιν είς πείναν καί στερήσεις τόν λιμώττον τα κόσμον είς τάς τυχόν δέ παρατηρή- σεις των ζημιουμένων άντιτάσσουσι παχυλήν αδιαφορίαν καί απειλήν δι' ό- πλων. Τέλος, άποκόπτονται καί αί κουρμοϋλαι των άμπελώνων, διά νά χρησιμοποιηθώσι παρά των καταστρο- φέων ώς καύσιμος υλη! Ποία τα έπακόλουθα των άφορήτων τούτων δεινών, πάς τις άπό τοΰδε μαν- τεύει. Πλήρης έ ιήμωσις των άγροτικών άκινήτων, έξουδένωσις τής παραγωγής" μαρασμός τής έμπορίας* περιστολή των βιομηχανιών καί τελειωτική άπονέκρω- σις τής έπιτοπίου οϊκονομίας, ήτις θά συνεπάγηιαι ουχί εύαρεστα διά την έν- νομόν τάξιν έπακόλουθα. Τό κακόν, καθ* ημάς, θά εκλείψη εάν διαταχθιί—άλλά καί πραγματοποιηθή— ή άμεσος εκδίωξις των ποιμνίων άπό τάς πέριξ τής πόλεως καλλιεργημένας έκτάσεις, καταρτιζόμενον αποσπασμά¬ των ένόπλων άγροφνλάκων, μέ επί κε¬ φαλής όργανα τής χωροφυλακής, ά'τι να συνεχώς {περιφερόμενα νά διώκωσι τούς ζημιωτάς" τούς έκ των τελευταίων δέ επ' αύτοφώρφ συλλαμβανομένους νά όδηγώση παρά τφ άρμοδίψ Άγρονόμφ διά νά δικάζωνται καί εκτελώνται παραχρήμα αίκαταδικαστικαίάποφάσεις. Πάντως προέχει ή εκδίωξις των ποι μνίων, μακράν τώνκαλλιεργημένων περι φερειών καί ό άφοπλισμό'ς των κτηνο- τρόφων, είς ούς κατά βάσιν δφείλεται ή έν τψ ύπαίθρφ κρατοΰσα άναρχία. Δέν καταφερόμεθα κατά τής κτηνοτροφίας, άναγνωρίζοντες ότι αυτή αποτελεί μίαν των σημαινουσών πλουτοφόρων πηγών τής Πατρίδος μας, άλλά μόνον τόν τρό¬ πον τής διεξαγωγής αυτής κατακρίνο- μέν. Ή συγχρονισμένη συστηματική καί λελογισμένη κτηνοτροφία είναι απείρως άποδοτικωτέρα τής" παρ' ημίν άσκουμέ- ής πρωτογόνου νομαδικής, διότι ή τε¬ λευταία άπεργάζεται τα δύο θεμελιώδη άδικήματα, τα έγκεντρΐζοντα τάς έγκλη ματικάς διαθέσπς των κατοίκων τής ύ· παίθρου καί φθείροντα την βασικωτέ- ραν πηγήν τοϋ τοπικοΰ ημών πλούτου την ζωοκλοπήν καί την άγροζημίαν. Ό κτοπισμός δέ των κατ' έπάγγελμα πλέ¬ ον άγροκλεπτών, των γνωστών είς τα ίργανά τής Άγροψυλακής, ού μόνον έν- δείκνυται άλλά καί έπιβάλλεται. ΤΤΡΩΤΤΝΓΑΙ ΕΙΑΗΣΕΙΣ ΟΙ Σύμμαχοι είς τα προάστεια τού Γκόχ. Τό Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν ΕΛΛΑΣ 19 Φεβρουαρίου—Τηλεγρα φηματα έξ Αθηνών λέγουν δτι'Ελλη νικά βομβαρ. καί καταδιωκτικα έπετέ θησαν εναντίον παράκτιων καί άν τιαεροπορικών πυροβολείων είς την νήσον Μήλον μέ καλά άποτελέσματα. Ή κοινή γνώμη δεικνύει μεγάλον ενδιαφέρον διά την δίκην των προ σώπων έκείνων κσί δή των Άξιω ματοΰχων καί Πολιτικών, πού συ νηργάσθησαν μέ τούς Γερμανούς καί ή όποία πρόκειται νά αρχίση την προσέχη Τετάρτη. 'Υπολογίζεται δτι ό άριθμός των δοσιλόγων αύ των θά ανέλθη είς τούς 30. ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Βρεττανικά καί Καναδικά Στρατεύματα ευρίσκον¬ ται είς τα προάστεια τού Γκόχ. Οί Συμ μαχοι έφθασαν την έξωτερικήν περίμε¬ τρον τής πόλεως ή όποία είναι το'ιρα σχεδόν περικυκλίομένη. Είς τόν τομέα αυτόν συνελήφθησαν 8 χιλιάδες Γερμα- νοί αίχμάλωτοι. φός είς τήν' περιοχήν τοϋ Έστερνάχ. ΊΙ 7η Στρατιά διέβη καί πάλιν τα Γερ- μανικά σύνορα είς την περιοχήν τού Σααργκέμυν. Χθές άεροπλάνα «Μοσκΐ- τος» έβομβάρδισαν τό Μάνχαϊμ καί τό Βερολίνον. Είς τόν Στρατάρχην Φόν Ροΰνστεντ άπενεμήθησαν τα φύλλα δρυός μετά ξι φών είς τό πολεμικόν τού παράσημον όπως εΐχε συμβεΐ καί μέ τόν αύτοκτο- νήσαντα Φόν Κλοϋγκε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ρωσ· σικαί έπιτυχίαι εσημειώθησαν χθές υπό τής άριστεράς πτέρυγος τού Στρατάρχου Κόνιεφ πρός τό Γκλίρλιτς καί τα σύνο¬ ρα τής Σαξωνίας. Κατελήφθη τό Ναούμ- πουργκ επί τοϋ ποταμοΰ Βάίς. Εκυρι¬ εύθη άφθονον πολεμικόν υλικόν καί συνελήφθησαν 800 αίχμάλωτοι. Έπι- βεβαιώβη έκ Μόσχας ή κατάληψις τού Σάγκαν σιδηροδρομικοϋ καί όδικοΰ κόμ βου επί τού ποταμοΰ Μπόμπερ. Είς την Πομερανίαν νοτίως τοΰ Σταρ Ή 3η Στρατιά εκέρδισε καί ά'λλο εδά- γκράντ, άπεκρούσθησαν καί άλλαι Γερ¬ μανικαί άντεπιθέσεις. Είς τα μΐτόπι- σθεν των έπιχειρήσεων διεξάγονται Ο μαχαι πρός καταστροφήν Γερμανικών φρουρών. Ή τελευταία μάχη διεξάγεται είς τό Κλοϋτζαν, νοτίως τοΰ Ντανσιγκ. Άπεδεκατίσθη άλλη Γερμανική δύνα¬ μις νοτίως τοϋ Σβέριν είς τό Βραδεμ- βοΰργον καί άλλη πλησίον τοΰ Σνάίν- τεμυλ. Είς τό φρούριον τοΰ Πόζεν οί Γερμανοί άνθίστανται άκόμη. Είς τό Μπρεσλάου κατόπιν τής ισχυράς Ρωσοι- κής πιέσεως οί Γερμανοί νποχωροΰν συ νεχώς εις τα έσωτερικά δχυρά τήςπόλεωςς Ή Μόσχα ανήγγειλεν αίφνηδίως χθέ. τό βράδυ τόν θάνατον τοϋ Στρατάρχου ΤΣΕΡΝΙΑΚΟΦΣΚΥ. Ό Στρατάρχης ύπέκυψεν είς τα τραύματά τού τα όποϊα έλαβε είς μίαν τελευταίαν μάχην τής Ά¬ νατολικής Πρωσσίας. ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Ό Ναύαρχος Νί- μιτς ανήγγειλεν ότι Άμερικανικά Στρα τεύματα απεβιβάσθησαν επί τής νήσου· Ίβοζίνα 750 μίλλια νοτίως τοΰ Τόκιο ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΗΝΤΕΝ ΚΑΙ ΡΟΖΕΜΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Φεβρουαρίου.— Ό ύπουργός των Εξωτερικών τής Με- γάλης Βρεττανίας κ. ΤΗντεν συνε¬ σκέφθη χθές μετά τοθ ΆμερικανοΟ κ. Ρόζερμαν. Πρόκειται νά εξετα¬ σθή τό ζήτημα τής άναπροσαρ- μογής τής εϊρήνης μετά τής Ιτα¬ λίας λόγφ τής μακράς διαρκεΐας τοθ πολέμου είς την χώραν αυτήν. 'Επίσης θά ληφθή ύπ' δψιν καί ή Έθνική άντΐστασις των Ίταλών. ΜΟΣΧΑ 19 Φεβρουαρίου.— Ό Πατριάρχης Άλέξιος τής Μόσχας καί πασών των Ρωσσιών εϋλογών την Συνδιάσκεψιν τής, Κριμαίας εί πεν δτι ή συνάντησις των τριών άρ¬ χηγών καί ή συμφωνία των επί των συζητηθέντων θεμάτων Ιθεσε τα θεμίλια μιβς παγκοσμίου είρή νης. ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 19 Φεβρουαρίου.- Άμερικανοί έμπειρογνώμονες θεώ ροθν δτι πρωτοΟ λήξει ό πόλεμος είς την Ευρώπην αί έπιχειρήσεις είς τόν Ειρηνικόν θά εισέλθουν είς νέαν φάσιν. 'Επίσης θεωροθν ώς απολύτως βέβαιον τόν πόλεμον με· ταξύ Ρωσσίας καί ΊαπωνΙας. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΦΕΔΡΩΜ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Προσκαλούμεν πρός κατάταξιν τούς κάτωθι έφέδρους πάντων των δπλων καί Σωμάτων ΣτρατοΟ τούς έγγεγραμμένους είς τα Μητρώα των αρρενων των Έπαρχιών ΚυδωνΙας, Κισσάμου καί ΣελΙνου ώς καί τούς είς αύτάς διαμένοντας καταγομέ- νους έκ τής λοιπής "Ελλάδος. 1) Την 20ήν Φεβρουαρίου έ. Ι. ιούς έφέδρους Άξιωματικούς κλά- σεων: 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 καί 1939. 2) Την Ιην'ΜαρτΙου έ. Ι. τούς έφέ¬ δρους όπλΐτας γεγυμνασμένους ή I- χοντας 45 ημερών τουλάχιστον Στρα τιωτικήν Υπηρεσίαν ίκανούς των κλάσεων 1936, 1938, 1939. Τόπος παρουσιάσεως ή Παλαιοχώ ρα ΣελΙνου. Διάρκεια: 'Εντός τριών ημερών άφ' ής καλοθνται. Έν Ηρακλείω τή 19 Φεβρουαρίου 1945, Ό Στρατιωτικάς Διοικητής Κρήτης Γ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Συν)ρχης ΠεζικοΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩ ΕΙΑΗΣΕΙΣ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΟΙΜΟΜΙΚη ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ— Συντετριμμένοι ά πό τόν πρόωρον χαμόν τής λατρευτή μας Ίσμήνης, ευχαριστούμεν θερμώ τούς μετασχόντας καί συμμερισθέντα τό βαρύτατον πέ»θος μας συγγενείΊ καί φίλους καί σύμπασαν την κοινωνί α» Ηρακλείου διά τό αδιάπτωτον ενδια¬ φέρον καθ" 6λην την πορείαν της άσθε νεΐας της καί την βαθείαν θλίψιν των επί τφ αδοκήτψ θανάτω τής λατρευ τής μας θυγατρός. Ιδιαιτέρως εύχα ριστοΰμεν τόν Α' Ένορ. Τομέαν Άνα- λήψεως Ε. Ο. Χ. Α. διά την εύγενή δω- ριάν είς μνήμην τής θυγατρός μας, τόν κ. Νικ. Ιυμββυλάκην καταθέσαντα στέ· οανον έξ όνόματος τής τΐαροικίας Βίαν νού, τόν καθηγητήν κ. Σταύρον Λουλά· κην καί τούς καΐοίκους τής κοινότη¬ τος Αγ. Πορασκιών. 'Μ βαρυπενθοϋσα οίκογίνβκχ Γ. ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ ΔΩΡΕΑΙ.— Ο κ. Μάνος Καβαλλάκης είς Αν, τπΓ, τατρός τού Δημητρίου κατέ- Ασυλον τής Γΐρόντισσας -7 ι κ. Μ&ρί* Καλοκαψινοΰ χάλιν ύηίρ τώ ν Παιδι- κων Συσσιτίων τοθ Ε. Ο· Χ. Α. 147 ο¬ κάδας ελαίου. —Είς μνήμην τοθ αειμνήστου Ιωάννου Δραμουντάνη ή Στεφανογιάννη ή σύζυ γος αυτού Χαρίκλεια έτροφοδότησε πλουσίως τό Άσυλον τής Γερόντισσας ολόκληρον την ημέραν.τής 11 τρέχοντος. ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρίου.—Δι' α¬ ποφάσεως τοθ εγπουργικου Ζυμβου λΐου απηγορεύθη ή χορήγησις άδειών είς τούς δημοσίους ύπαλλήλους πλήν των άναρρωτικών. Έν τφ μεταξύ, κατ' ανακοίνωσιν τοθ ύπουργοϋ των Οίκονομικών κ. £(δερη τό νομοθετι¬ κόν διάταγμα περί εκκαθαρίσεως των δημοσίων ύπηρεσιών είναι ήδη έτοιμον καί θά υποβληθή πρός έγκρι σιν είς τό πρώτον "Υπουργικόν Συμ¬ βούλιον. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ό παρατηρούμενος πρό των άρ- τοποιείων συνωστισμός τάς τελευ¬ ταίας ημέρας εδημιούργησε ίνα ά- δικαιολόγητον πανικόν σχετικώς ΕΒΥΘΙΣΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΑΜΕΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 19 Φββρουαρίου.— Κατά τηλεγράφημα πρός τάς ένταΰθα ναυ τικάς αρχάς τό φορτηγόν μας «Μά- ουντ Όρθυς» εβυθίσθη έντός τοϋ Τα- μέσεως. Τό πλήρωμά τού εσώθη. Ο κ. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρίου.—Ό Πρό εδρος τής Κυβερνήσεως κ. Ν. Πλαστή¬ ρας μετέβη είς τόν Οίκον τής Άντιβα- σιλείας καί συνωμίλησε μετά τοΰ Άντι- βασιλέως. Βραδύτερον επεσκέφθη τόν Άντιβα- σιλέα καί ό ΰπουργός των Εξωτερικών κ. Σοφιανόπουλος. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 1!) Φεβρουαρίου.—Έν σχέ σει μέ τό ζήτημα τής κυβερνητικής δι¬ ευθύνσεως τό οποίον εξβκολουθεϊ ν' ά- πασχολή ωρισμένους πολιτικούςκύκλους μέ> την έπάρκειαν τοθ άρτου. Ικαί μερίδα τοϋ Τύπου ό ύπουργός των
  Ανακοινούμεν δτι ό πανικός ου
  Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Καλούμεν τούς βουλομένους καΐ £χον-
  τας τα υπό τοΰ Νόμου 2200)1940 Περί Ίε-
  ρών Ναών καΙΪ'Εφημερίων» άπαιτουμενα
  π0θσόντα διά νά καταλάβωσι την κενήν
  όργανικήν θέσιν τακτικοθ έφημερίου τής
  ένορίας «Κεραμοϋτσι· Μαλεβυζίου, δπως
  ύτιββάλωσιν ημίν ίντός μηνός ίπό τής δη·
  μοσιεύσεως τής παρούσης τα υπό των
  άρθρων 48 τού αυτού Νόμου καΐ 16 τοΰ
  ύπ' αριθ. 586)1941 Ν. Διατάγματος όριζό-
  μενα δικαιολογητικά έγγραφα προκειμέ-
  νου τα γίνη άνακήρυξις ΰποψηοίων πρός
  πληρώσιν τής ανωτέρω χηρευούσης θέ¬
  σεως.
  -Εν Ήρβκλείς) τ{| 5 Φΐβρουαρίου 1945
  Ο Πρωχοσύγκελλος τής Ί. Μητροπόλεως
  ρήτης
  ΆρΧιμ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΨΑΛΛ1ΔΑΚΗΣ.
  τος δέν στηρίζεται πουθενά. Ή πα-
  ραγομένη καθημερινώς ποσότης όρ·
  τού δχι μόνον δέν ύστερεϊ ,άλλά
  είναι καί κατά τι μεγαλυτέρου τής
  παραγωγής των προηγουμένας η¬
  μερών. Έξ άλλου ύπάρχει ικανόν
  άπόθεμα σίτου δπερ παραλαμβά-
  νεται ήδη, αναμένονται δέ καί φορ
  ιία σίτου.
  Συνεπώς μόνον αδικαιολόγητος
  στάσις τοθ κοινοΟ νά προμηθευθή
  περισσότερον τοθ αναγκαιούντος
  διά την καθημερινήν ανάγκην άρ¬
  του, δημιουργεΐ τόν συνωστισμόν
  καί τόν πανικόν.
  Ό Διοικητής της Χωροφυλακής
  ΕΜΜ. Π1ΤΥΚΑΚΗΣ
  Άντ)χης
  ΕΦΘΑΣΑΝ ΟΙ ΒΡΕΤΤΑΝΟΙ
  ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρίου.—Άφί-
  κοντο καί κατέλυσαν είς τό ξενοδο¬
  χείον τής «]γεγάλης Βρεττανίας» οί
  Άγγλοι έργατικοί άντιπρόσωποι κ.
  κ. Φέδερ καί Πιοθσον.
  ΟΙ δύο Βρεττανοί έργατικοί θά έ-
  ποπτεύσουν κατά την διάρκειαν των
  Ικλογών είς τα ίργατικά σωματεΐα,
  συμφώνως πρός την απόφασιν ή ό¬
  ποία ελήφθη κατά την ενταύθα αφι
  ξιν τοθ κ. Σίτριν.
  Εξωτερικών κ. Σοφιανόπουλος έδήλω
  σεν είς τούςδημοσιογράφους ότι δέν ΰφί
  σταται ζήτημα, οΰτε κυβερνητικόν, οΰτε
  διευρύνσεως τής Κυβερνήσεως.
  ΚΗΔΕΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ. Κ. Ε.
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρίου.— Έκη.
  δεύθησαν χθές έκ,τοθ ΜΊερο0 ΝαοΟ
  τής Μητροπόλεως ό ένδοξος Μέραρ-
  χος τής Άλβανίας Άγαμέμνων Με
  ταξάς καί ό υίός τού Νικόλαος φοι-
  τητής τής ίατρικής άγρίως σφαγια·
  σθέντες άπό τούς έλασίτας.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΟΙ κληθέντες έφεδροι οπλίται κλά-
  σβων 1937, 1938, 1939 τοθ ΝομοΟ Ρε¬
  θύμνης καί των Έπαρχιών Άποκο·
  ρώνου καί Σφακίων δι» την 26ην Φε¬
  βρουαρίου έ.έ. θά παρουσιάζωνται;είς
  Ρέθυμνον (Στρ. Διοίκησιν)
  'Όσοι έκ τούτων διαμένουσιν είς
  τούς Νομούς Ηρακλείου καί Λαση¬
  θίου θά παρουσιάζωνται είς τό Φρου-
  ραρχεΐον "Ηρακλείου πρόςδιευκόλυν-
  σιν τής μεταφορας των είς Ρέθυμνον
  Ηράκλειον τή 17 Φεβρουαρίου 1945
  Ό Διοικητής
  Γ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Συν)ρχης πεζικοθ
  ΣνΐΊΤΟΜΟΙ ΕΙΑΗ7ΠΓ
  ΑΘΗΝΑΙ ^19 Φεβρουαρίου.—Οί
  "Αγγλοι άντιπρόσωποι των έργατι
  κων ένώσεων [επεσκέφθησαν σήμε
  ρον την πρωΐαν τόν άντιβασιλέα.
  Έπίσης ό Στρατηγός Πλαστήρας
  έσχεν μακράν συνομιλίαν μβτά τοϋ
  ΣτρατηγοΟ Σκόμπυ καί μετά συνο
  μίλησε μετά τοθ ύπουργοϋ των Οί
  κονομικών κ. Σίδερη.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Φεβρουαρίου.—Τό
  Ραδιόφωνον τοθ Έλσίνσκιν μετέ
  δωσε την είδησιν δτι τό Γερμανικόν
  ατμόπλοιον «ΓουλιέλμοςΜπούσλωφ»
  έκτοπίσματος 25 χιλιάδων | τόννων
  έβυθίστη έξωθι τοθ λιμένος τοθ Ντάν
  σιγκ. Τό πλοϊον μετέψερε 5 χιλιά
  δες πρόσφυγας έκ τής Άνατολικής
  Πρωσσίας καθώς καί πολλάς έκα
  τοντάδας Γερμανών ναυτών. Έκ
  των έπιβαινόντων διεσώθησαν μόνον
  χίλιοι.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ ,19 Φββρουαρίου.—Οί
  πολιτικοί κύκλοι τής Γαλλίας τονί
  ζουν δτι |πρέπει νά δοθή μεγάλη
  σημασία είς την υπό τοθ ΣτρατηγοΟ
  Ντεγκώλ πρόσκλησιν τοθ προέδρου
  Ροθσβελτ δπως συναντηθοθν είς Άλ
  γέριον. Ή διάσκεψις τής Γιάλτας δι
  ηρκεσεν περισσότερον άπ' ότι ένο
  μίζετο καί έπομένως, συνεχΐζουν
  οί Γαλλικοί κύκλοι, συνεζητήθη καΐ
  τό ζήτημα τής Γαλλίας καί δτι οί
  Γάλλοι πρέπει νά γνωρίζουν τί κά
  νούν οί Σύμμαχοι.
  ΥΣΤΗΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  Προελαύνει όΣτρατάρ
  χης Κόνιεφ
  ΜΟΣΧΑ 19 Φεβρουαρίου.— Τα υ¬
  πό τόν στρατάρχην Κόνιεφ στρατεύ¬
  ματα προελαύνοντα έφθασαν είς
  σημείον 55 χιλιομέτρων έκ τής κάμ¬
  πης τοθ Όντερ νοτίως τής Φραγ-
  κφούρτης.
  Ή δράσις τής Γαλλι¬
  κής άεροπορίας
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Φεβρουαρίου.— Τό
  Γαλλικόν άεροπορικόν συγκρότημα
  «Νορμανδία» δρών είς τό Άνατολι-
  κόν μέτωπον κατέρριψε άπό τής
  ημέρας τής ενάρξεως τής Ρωσσι-
  κης έπιθέσεως 54 γερμανικά άερο
  πλάνα.
  'Απεκρουσθησαν Γερ¬
  μανικαί άντεπιθέσεις
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Φεβρουαρίου,—Είς
  την ΤσεχοσλοβακΙανάνατολικώς τοθ
  Κομάρνο άπεκρούσθησαν Ισχυραί
  Γερμανικαί άντεπιθέσεις.
  «■ — ■
  )ά πολεμήσουν είς τα
  έρείπια τοϋ Γκόχ
  1
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Φββρουαρίου.—Ή 3η
  Καναδική Στρατιάίάπέκοψε δλας τάς
  πρός τό οχυρόν τοθ Γκόχ όδούς., Έ-
  πίλεκτοι Γερμανικαί μονάδες είναι
  άποφασισμέναι νά πολεμήσουν σκλη-
  ρά είς τα έρείπια τής πόλεως.
  ΜΟΣΧΑ 19 Φεβρουαρίου.— Τα
  τεραστία άρματα τοθ στρατάρχου
  Κόνιεφ με τα πυροβόλα των των 15
  έκατοστομέτρων προχωροθν σήμε
  ρον επί τοθ περιφήμου αύτοκινητο-
  δρόμου τοϋ Χίτλερ, δ δποϊος 6χει
  πλάτος 35 μέτρων καί) δδηγβϊ βίς τβ
  Βερολίνον. - ·ιι^|Μιγ