96664

Αριθμός τεύχους

5041

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

15/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  . ί'ι!'κ»«
  οη
  ΣΑΜΟΕΡΑΛΙ,
  Οί-·
  «εμβρΐΌυ (:οϊ
  Ι νιφορίχώί Ι*·
  Ι*.ερι**ν'*^ ^'"
  ιΛ*ρχουν «λν
  η«ς ^,; Χ"
  ηρ'<τά«ΐί Ι»·* ΐμ.·χ·>μ*νϊ-Λ '·'
  Ι·« Λ
  ο» Ι*
  ΑΝΟΡ
  ΩΙΙΣ
  ΚΑΘΗΓνΙΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΩΙΛΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥ6ΥΝ0Σ ΣΥΝΤΛΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  νος αντίληψις τοθ
  ταντοθσε βασικάς
  ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΙΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία > ίπαι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έΐησια οολ. 15
  ίξάμηνο; » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δς>αχ. 2
  15
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1936
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΓΓΟΙ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5041
  Είνε αναμφισβήτητον ό¬
  σον καί πανθομολογημένον
  δτι ή Κρήτη, ύστερεϊ άπό
  απόψεως συγκοινωνιακόν καί
  αλλων χαρακτηριστικών τοΰ
  συγχρόνου πολιτισμοϋ έρ¬
  γων, περισσότερον παντός
  άλλου διαμερίσματος τής χώ¬
  ρας. Όφείλεται δέ ή καθ-
  υστέρησις αύτη είς πολλά αϊ-
  τια: Είς τό ©τι εχει μεσολα-
  βήσει ολίγον σχετικώς διά-
  στημα άπό τής απελευθερώ¬
  σεως τής νήσου έκ τοΰ ξένου
  ζυγοΰ καί τής ενώσεως της
  μετά τής λοιπής Ελλάδος.
  Είς τό ότι εμεσολάβησαν έν
  τω μεταξύ μεγάλοι έθνικοί
  αγώνες πού άπερρόφησαν καί
  την προσοχήν άλλά καί τάς
  υλικάς δυνάμεις τοϋ κρά-
  τους. Άλλά καί είς την πο¬
  λιτικήν αθλιότητα πού επε¬
  κράτησε κατά τα τελευταία
  έτη καί παρέλυσε κάθε δη¬
  μιουργικήν δύναμιν καί προσ
  πάθειαν καί άνέκοψε κάθε
  εκπολιτιστικήν πνοήν είς
  την χώραν. Συμβαίνει μάλι-
  οτα μέ την Κρήτην τό εξής
  περίεργον όσον καί όξύμω-
  ρον γεγονός: Είνε τό πλέον
  καλώς καλλιεργημένον δια-
  μέρισμα. Τό πλέον προηγμέ-
  νον γεωργικώς. Τό πλέον
  παραγωγικόν καί άποδοτι-
  κόν. Καί £μως είνε τό πλέ¬
  ον καθυστερημένον καί έγκα
  τχλελειμμένον άπό απόψεως
  συγκοινωνιακόν, παραγωγι-
  κων, έκπολιτιστικών έργων.
  Γεγονός περίεργον είπομεν.
  Άλλά καί ενδεικτικόν τής
  έργατικότητος καί τής προο-
  δευτικότητος τοΰ κρητικού
  λκοΰ. Καί Ικανόν /νά βρον-
  τοφωνήση 2τι ή Κρήτη δι·
  καιοΰται ιδιαιτέρας όλως με-
  ρίμνης καί στοργηί, δικαι-
  οΰται δηλαδή νά λαμβάνη ά-
  νάλογα των όσων προσφέρει.
  Ή σημερινή κυβέρνησις,
  ανεγνώρισεν, εύτυχώς, την
  αλήθειαν αυτήν. Άνεγνώρι-
  σε τα δίκαια τής Κρήτης.
  Καί εξεδήλωσεν όλην την διά
  θεσίν της νά τα ίκανοποιή-
  ση. Ευθύς μάλιστα ώς συνε¬
  κέντρωσεν δλας τάς έξουσίας
  είς χείρας της, χατέστρωσε
  πλήρες πρόγραμμα άναδημι
  ουργίοτς τής νήσου. Έμελέ-
  τηοε την όλοκλήρωσιν τοϋ
  συγκοινωνικκοϋ δικτύου της.
  Απεφάσισε την εκτέλεσιν
  των μεγάλων παραγωγιχών
  καί έξυγιαντικών έργων. Καί
  διέθεσε τάς απαιτουμένας τι
  στώαεις. "Εγιναν δέ όντως
  πολλά είς τέ διάστημα αύτό.
  Καί θά εϊχαν έπιτελεσθή
  περισσότερα, εάν τα θλιβερά
  γεγονότα των Χανίων τοΰ
  καί
  τής οίκογενειακής έσπερίδος. Κοι
  νόν μυστικόν των
  ήτο ή εξέλιξις καί
  χρονονρά^ων
  τοΰ εύρύΐερα
  «οίχογενειακοθ» μπαχαρά: Άπδ
  τό ταλλαράκι τής οίχοδεσποίνης
  ήτο δυνατόν νά σημειωθή τελικώς
  ή άπώλεια—ή ή άρπαγή καλύτε
  ρα — όλοκλήρων περιουσιών.
  —Τώρα δμως τ* πράγματα δια
  φέρουν.
  —Καί άν'διαφέρουν, άξίζει μέ
  την Ιξαρσιν τοΰ ένδιαφέροντος
  πού επέδειξε σχετικώς τά κράτος
  κ«ί ή Ιξαρσις άκίμη των αίωνίων
  ή ξρ
  έξαιρέσεων.
  —Βέλεις
  νά πής δα υπάρχουν
  ύ
  ής ρχ
  παπάχια πού μαδοΰνται κυριολε¬
  κτικώς αύτές τίς ήμέρες καί πα·
  πάκια ενώπιον των οποίων έπιδει-
  κνύεται τάκτ αύτοσυγκρατημοθ καί
  ήθικότητος;
  Μπορεΐ νά ήθελα νά πω καί
  αύτό. 'ϋστόσο τό ποκεράκι τοθ
  παρελθόντος Ιουλίου καί ό·»ον
  έπακολουθήσας σάλβς δέν
  παρημπόδιζαν την ομαλήν
  εξέλιξιν τής καταστάσεως έν
  Κρήτη.
  Άλλ' ηδη ό σάλος παρήλ-
  θεν.Ή γαλήνη έπανήλθεν.Ή
  τάξις άποκατέστη. Είς την
  Γενικήν Διοίκησιν ευρίσκε¬
  ται καί πάλιν ό κ. Σφακια¬
  νάκης* ό άφοσιωμένος είς
  την ιδέαν τής άναδημιουρ-
  γίας τής νήσου. Είς την νο¬
  μαρχίαν Ηρακλείου έπανήλ
  θεν έπίσης ό κ. Μάρκελλος.
  Ή ζωή έπομένως έπανευρί-
  σκει τόν κανονικόν, τόν έρ·
  γώδη ρυθμόν της. Τό προ¬
  σωρινώς άνακοπέν έργον έ-
  παναρχίζει. Ή κυβέρνησις
  παρέχει άφειδώς την ηθικήν
  καί την ύλικήν ενίσχυσιν
  της. Καί έλπίζεται ότι έντός
  όλίγου, β' ακούεται πκντοϋ
  ό ηχος τής σκκπάνης των με
  γάλων έργων. Πιβτεΰεται ότι
  θ' αρχίση καί πάλιν νέα πε·
  ρίοδος δραστηριότητος καί ε¬
  νεργείας. Χρειάζεται μόνον
  νά συνδράμωμεν δλβι είς
  την προσπάθειαν αυτήν.
  'Η Κρήτη πού αποτελεί
  τό καλύτερον καλλιεργημέ¬
  νον καί τό πλέον άποδοτι-
  κόν διαμέρισμα τοΰ κράτους
  πρέπει νά πλουτισθή ταχέως
  καί μ έ τα καλυτέρα καί τα
  περισσότερα έργκ προόδου
  καί πολιτισμοΰ. Πρέπει νά
  καταστή ή νήσος τοΰ πολι¬
  τισμοϋ, άφοΰ είνε καί ή νή¬
  σος τοΰ πλούτου καί της γο·
  ητευτικής ώραιότητος.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡΗ
  ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ
  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ
  Τά ^αρτιά τίς ήμέρες αύτές
  δέν άπασχολοθν απλώς την... χαρ
  τομάντιδα. Άπασχολοθν την κοι¬
  νήν γνώμην. «Τό καλόν τού χρό
  νού» είνε συνδεδεμένον άρρήκτως
  μέ την μυσταγωγίαν των. Ή θεά
  Τύχη περιλαμΒάνεται αποκλειστι¬
  κώς καί ώς ίδέα καί ώς σύμβολον
  είς τους τεχνικούς συνδυασμούς
  των. Οί άρ:θμοί των είναι σχεδόν
  χά χαββαλιστιχά σημεΐα των και
  ρών: Άπό έκεί θά προέλθη ή
  ευτυχία ή ή δυστυχία τής αδ
  ριον.
  Επιστήμων άπό τούς μάλλον
  συμπαθεϊς, δπενθύμισε προχθές
  είς στενόν οίκογενειακόν κύκλον
  καί διά τό φιλόξενον σπίτι
  τού:
  —Εέρετε θά αρχίσωμεν κατ'
  αύτάς τό ποχεράκι. θά σάς τηλε-
  φωνήαω τή βραδυά τής ενάρξεως
  γιά νά μή λείψετε δπως άλλοτε.
  'Ωραΐοι καιροί: Έκεΐ συνηντώ-
  μεθα τότε φίλοι χαλοί κ«1 «νυβτε
  ρόβουλοι, διά τό ποκερίκι αυτό.
  ΐόχαρρέ ένηλλάσσετο. Καί τα
  ΐιιχρά χέρδη έπίσης. Τό παιγνί-
  δι ήτο κάθε άλλο παρά άληθινόν
  χαρχοπαίγνιον. 'Υπήρχε τόση μα
  χαριότης χαί τίση εϊλικρίνεια γύ
  ρω άπό την διεξαγωγην τού! ..
  Ή ώρα έπερνοθσε χωρίς νά τώ
  καταλαδαίνωμεν. Τό καλόν τού
  χρόνου ήρχετο άβίαστα καί συγ-
  χαταβατικ*. Καί οί Χ·μένοι είχαν
  χάτι νά ποθν διά την άτυχίαν
  ϊων. Τούς ίνεθάρρυναν δλίπετε οί
  κερδισμένοι. "Οσον άφορ^ τό κέρ
  δος υπήρχε παρδν καί μέλλον. 'Η
  πρασίνη τράπίζα Ιφθανε σχεϊόν
  νά άποτελή στοιχείον εύγενείας
  καί πολιτισμοθ: ΠοΟ οί ΰπουλες
  έκεϊνες, ήμιάγριες μάσκες των
  χαρτοπαιχτιχών χέντρων!
  Άν είς τό παρελθόν τό χαρτο·
  παίγνιον κατέστη* χοινωνική πλη
  γή διά την ΈλλάΙα, δέν ήτο έ
  πόμενον 8τι δΓ «ύτό έ'πταιον δ-
  λοι οί,ςχαρτοπαίζοντες. Υπήρχον
  διακρίσεις. Πάντως ή πρωτόγο
  φίλου έπιατήμονος, μοΰ Ιφερε εις
  νοθν κάποιαν σχοπιμότητα
  τοΰ χαρτοπαιγν!ου καί ώς μίσου
  διασκεϊάσεως καί ώς ένδείξεως
  βθέ
  ς
  βαθυτέρας ώς πρός
  τής αλληλεγγύης.
  * *
  ξ
  τό άγαθόν
  Οί τύποι τοΰ χαρτιοθ κατεγρά
  φησαν διεθνώς άπό τοΰς εϊδι-
  κου;, διά νά συνοψιαθοθν τελικώς
  είς Ινα έπίγραμμα: "Οτι τό χαρ
  γρμμ χρ
  τοπαίγνιον άπέβαινε κάθε τέλος
  τοθ χρόνου Ινα μεγάλο '|υχολο
  γιχό καί κοινωνικό δράμα. Ό
  Ιμπορος τοΰ χαρτιοθ έμάχετο μέ
  τόν πασσιονέ. Ό όρθίλογιστής μέ
  τόν έμπειρικίν. Ό σχολαστικδς
  μέ ιόν φιλόι^φον. Καί οδΐω καθ1
  εξής. 'Η πρασΕνη τραπέζα ήτο
  όλόκληρος 4 αγών τής ζωής ώς
  μάχη μεταξύ άπείρων καί έμπεί
  ρων, πονηρών χαΐ πτωχών τψ
  πνεύματι. Μέ έ'να λόγον επεκράτει
  έκεΐ ή φοβερή μοιρολατρεία ή
  τό άπλοθν τσιμπολόγημα άφ' ενός
  χαΐ άφ' έτέοου τό σύστημα τής
  τρικλοποδιάς ή ή τεχνοτροπία τής
  άρπαγής. Ασφαλώς σήμερον τά
  πράγμχτα είναι διαφορετικώτερα,
  άν πιστεύσωμεν πολλούς πραγμα
  τογνώμονας. 'Υπάρχει Ιτσι ή 'έλ
  πΐς δτι λ χ. ίνα ποκεράχι δπως
  τό ώνειροπόλησε ό θετικός νο-
  αταλγός τής χαρτοπαιξίας, θά
  αποτελέση καί εφέτος τό κυριώ
  τερον «καλόν τοθ χρόνου». "Αν
  δπάρχουν τώρα νοσταλγοί καί
  τοθ άλλου.,.καλοΰ, αύτό είνε ζή
  τημα πού μπορεΐ νά ενδιαφέρη
  αύτούς χαΐ μόνον.
  ΛΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Η ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΕΣΜΙΑΣ
  ΑΠΟΣΤΑΞΕΟΣ ΤΟΝ ΣΤΕΜΦΥΛΟΝ
  Επιτραπή άμπελουργών των
  όρεινών περιφερειών, μέ επί
  κεφαλής τόν πρόεδρον τής
  Κοινότητος Άγίας Βαρβάρας,
  παρουσιάσθη χθές είς τόν
  νομάρχην κ. Μάρκελλον καί
  τόν παρεκάλεσε νά εισηγηθή
  είς την κυβέρνησιν την χορηγή
  σιν παρατάσεως τής προθε-
  σμίας πρός άπόσταξιν των
  στεμφύλων.
  Ανέπτυξε δέ ή έπιτροπή τό
  ζήτημα καί κατέδειξεν δτι
  οί άμπελουργοί των όρεινών
  διαμερισμάτων δέν ζητοϋν
  προνόμια, άλλά κάτι τό δίκαι
  όν, τό ορθόν καί τό εντελώς
  νόμιμον. Καί ό κ. Νομάρχης
  εβεβαίωσεν δτι θά πράξη πάν
  δ,τι είνε δυνατόν ώστε νά
  ίκανοποιηθή τό αΐτημα των
  άμπελουργών έφόσον φυσικά
  δέν θ' άντίκειται πρός την γε
  νίκην πολιτικήν τοθ κράτους.
  "Ηδη μάλιστα καί πρίν άκόμη
  νά παοουσιασθή ενώπιον τού
  ή έπιτροπή, ώς είμεθα είς θέ¬
  σιν νά γνωρίζωμεν,άπόπροχθές
  τό εσπέρας εΐχε ζητήσει διά
  μακροθ δικαιολογητικοθ τηλε.
  γραφήματός τού άπό την κυ¬
  βέρνησιν νά χορηγήση παρά¬
  τασιν λειτουργίας των άμβύ
  κων δι* ολίγας έστω ημέρας
  αναφέρων καί έπεξηγών καί
  τούς λόγους πού δικαιολο
  γοθν καί έπιβάλλουν την λή
  ψιν τοθ μέτρου αύτοθ. Καί
  έλπίζεται δτι ή απάντησις τής
  κυβερνήσεως θά είνε εύνοΐκή
  καί θά δοθή ταχέως.
  Άλλωστε, τό ζήτημα ώς
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοθ "Ανγλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ
  22ον
  Είχεν άφήσει ίίνα πρακτιχόν
  ιατρόν νά τοθ θεραπεύση την νό
  σιν πού είχεν άρπάξει είς την Σό
  φιαν, καί ή θεραπεία ε!ς την ο¬
  ποίαν δ εμπειρικδς Εατρός τόν
  υπέβαλε δέν ήταν άποτελεσματική.
  Ό Κεμάλ εΐχε παραμελήσει την
  θεραπείαν τοΰ νοσήματος. Επάνω
  είς τόν πυρετόν τής πολεμικής
  τού δράσεώς τά εΐχε ξεχάσει. Καί
  οσάκις τοθ εδίδετο ή εύχαιρία, τό
  ϊρριπτεν είς τό ποτόν καί τάς ε¬
  ρωτικάς καταχρήσεις. Τό νόαημα
  είχεν ήδη προαβάλει τούς νεφρούς
  του.Έπί Ινα μήνα έμεινεν άκίνητος
  (Ες τό κρεββάτι μέ φοβερούς πό-
  νοι»ς. Οί ίατροί τοθ συνέστησαν
  νά μεταβή πρός θεραπείαν είς την
  Βιέννη, καί άπδ έκεΤ είς τα λου
  τρά τού Κάρλσμπαντ.
  'Η άρρώστεια έπέδρασεν είς τό
  ηθικόν τού καί ό ' Κεμάλ είχε
  στιγμάς πβύ ίχανε τό θάρρος τού,
  πού ίδυθίζετο είς απόγνωσιν, πού
  τά έβλεπεν δλα μαθρα. "Οταν περ
  νοΰσαν αί κρίσεις αύται, τόν άφη
  ναν χωρίς ένεργητικότητα καί χω
  ρίς ενδιαφέρον διά τίποτε. Τόν
  Ιούλιον έπληροφορήθη δτι ί σουλ
  τάνος είχεν άποθάνει καί δτι είς
  τόν θρόνον είχεν άνέλθει δ Βαχεν
  τίν. Άλλ' ουτε αύτά τόν έκίνηοεν
  είς δρασιν.
  Άπό την Κωνσταντινούπολιν
  έλαβε πολλάς επιστολάς άπό γνω
  ότου; τού, πού τόν συνεβούλευαν
  νά επιστρέψη. Ό Ίτζέτ πασάς, *
  πολύ ορθώς τονίζουν οί πά
  ραγωγοί έχει βάσιν λογικήν
  καί δικαίαν, καί δέν αντιβαί¬
  νει ούσιαστικώς είς ουδένα
  νόμον οϋτε καί έρχεται είς
  σύγκρουσιν πρός γενικώτερα
  συμφέροντα τοΰ συνόλου ή τοθ
  κράτους.
  'Υπάρχει νόμος, ό οποίος
  έπιτρέτΐει την λειτουργίαν των
  αμβύκων έν Κρήτη, επί ωρι¬
  σμένα τριήμερα, άρκεΐ νά
  πληρωθή 6 νόμιμος πρός του¬
  το φόρος. Βάσει δέ τοθ νό·
  μου αύτοϋ τό Γενικόν Χημεΐ-
  ον τοθ κράτους ώρισεν Ιν 61
  μηνον διάστημα διά την λει
  τουργίαν των αμβύκων πρός
  άπόσταξιν των στεμφύλων.
  Εφέτος δμως ή συγκομιδή
  καθυστέρησε λόγω τοθ δτι ή
  «χρονιά ήτο δψιμος». Επί πλέ
  όν δέ εμεσολάβησαν καί αί
  βροχσί αί οποίαι κατέστρε-
  ψαν μέγα μέρος τής σταφυ·
  λοπαραγωγής καί καθυσιέρη
  σαν περισσότερον τόν τρυγη·
  τόν, πού επερατώθη τόν Νο¬
  έμβριον είς τά όρεινότερα δι-
  αμέρΐσματα. Είς εποχήν δή
  λαδή πού εληγε πλέον ή
  προθεσμΐα διά την λειτουρ¬
  γίαν των αμβύκων. 'Έτσι
  είς τά όρεινά μέρη δέν έ¬
  γινεν άπόσταξις καί οί άμ¬
  πελουργοί διατηροθν άκόμη
  τά στέμφυλα καί τά βεβλαμ
  μενά έκ των βροχών σταφύ
  λια. Καί ζητοθν νά άποκτή
  σουν καί αύτοι τό δικαίωμα
  πού έχουν δλοι έν γένει οί
  άμπελουργοί τής Κρήτης: Ν'
  οποίος άντετίθετο είς τό χομιτα-
  τον τής «Ενώσεως καί Προόδου»
  εΣχε διορισθή άρχηγός ύπασπι-
  στής τοΰ σουλτάνου. Ό τίτλος
  τοθ «άντιαρχιστρατήγου» είχε ά-
  φαιρεθή άπό τόν Έμβέρ. Ό Βα
  χεντίν έδειχνε τά δόντιαΙ
  Έκτδς μιας συγχαρητηρίου επι
  στολής την όποιαν απηύθυνε πρός
  τόν νέον σουλτάνον, ό Μουσταφά
  Κεμάλ ήταν πολύ έξησθενημένος
  ώυτε ν' αναλάβη οιανδήποτε δρά
  σιν. Οί φίλοι τού τοθ Ιστελλανπι
  εστικωτέρας ολοέν επιστολάς. Μέ
  ταξύ των άλλων τοθ έγραψε καί
  ό Ίτζέτ πασ<2ς. Κατέβαλε μεγάλην προσπάθειαν, γιατί άκόμη ήταν πολύ άρρωστος γιά νά καταλήξη είς αποφάσει; καί επέστρεψεν είς Κωνσταντινούπολιν. Κατά τδ ταξί διον τής έπιστροφής, όίρπαξεν ίν· φλουέντζα, ή ίποία την εποχήν εκείνην, έν είδει μαστιγος, είχεν ένσκήψει κατά τής Εύρώπης. Έ- ξηννλημένος καί άρρωστος άκόμη, ό Κεμάλ ίφασεν είς Κωνσταντι νούπολιν περί τά τέλη τοθ Ιουλίου «Ο 1918. Ό Μουσταφά Κεμαλ πάντοτε 'Επικειμένων των έορ- των, πολλοί γονεΐς πού έχουν τά μέσα θά κά¬ μουν δώρα είς τά παιδία των. "Εχω καί έγώ νά τοΰς κάμω μίαν παράκλη¬ σιν ΐφ' δσον τά παιδία των είναι γραμμένα είς την "Εθνικήν Νεολαίαν, νά τούς κάμουν ώς δώρο πρωτοχρονιάτικο μίαν στο λήν νεολαΐας. "Ετσι διευ- κολύνουν καί τά παιδία των καί την οργάνωσιν. Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ άποστάξουν τά στέμφυλα των, έστω καί καθυστερημέ νως, άφοθ διά την καθυστέ- ρησιν δέν εύθύνονται αΰτοί, άλλ' αί καιρικαί συνθήκαι. Τό αΐτημα είναι δίκαιον. Καί θά γίνη ασφαλώς δεκτόν. Αί τοπικαί αρχαί τό υίοθέτη σαν. Θά τά ίκανοποιήση λοι πάν ή κυβέρνησις. Τό μέχρι σήμερον στοργικόν ένδιαφέ ρον της υπέρ τοθ γεωργικοϋ κόσμου καί ή μέριμνά της υπέρ των Κρητών, άποτελοϋν άρκετήν περί τούτου εγγύησιν. Αί γεωτρήσεις. Είς την Κρήτην, τά άρτε σιανά φρέατα δέν άπέδωκαν πλήρως Ικανοποιητικά άπο τελέσματα. Είς πλείστα μέ ρη δπου έ'γιναν γεωτρήσεις ή δέν ευρέθη νερό, ή καί άν ευρέθη δέν άνήλθε μέχρι τής επιφανείας άλλά μερικά μέ τρα κάτω-,αύτής. Πάντως, είς τά τελευταία, μέ την το ποθέτησιν άντλιών ή τταροχή νεροθ θά ήτο άφθονος. Καϊ θά έπρεπε νά γίνη τουτο Ι¬ δία είς τό Τυμπάκι διά νά λυθή τό πρόβλημα τής ύδρεύ σεως τής κωμοπόλεως. Άς ελπίσωμεν έν πάση περιπτώ σει δτι είς την περιφέρειαν τής 'Επισκοπής Πεδιάδος δ που θά γίνουν γεωτρήσεις, έφόσον ένεκρίθησαν ήδη αί άπαιτούμεναι πιστώσεις, τ' άποτελέσματα θά είναι άπο λύτως ίκανοποιητικά καί δτι θά λυθή τό πρόβλημα τής υδρεύσεως τής περιφερείας αυτής, πρόβλημα ποΰ έμφανί ζεται μέ οξυτάτην μορφήν. *** Είς Σητείαν. Νέας προόδους εσημείωσε καί πάλιν ή Σητεία. Είς την Σφάκαν ήρχισεν ή λειτουργΐα τοθ συνεταιρικοΟ έλαιουργεΐ- ου. Καί είς την Ζάκρον έτοι μάζονται τά προκαταρκτικά διά την ίδρυσιν κσί λειτουργί ήταν ϊνα; νεορικός άνθρωπος. Ή δύναμις πού τόν έσπρωχνε διαρ κώς μπροστά ήταν ή νευρική έ- νεργητικότης τού Ευθύς ώς εδρέ θη είς την Κωνσταντινούπολιν, έν τω μέσψ φίλων, καί έχθρών, ίναψεν έγινεν άλλος άνθρωπος. Γρήγορα έκαλλιτέρευσεν ή κατά¬ στασις τής δγείας τού. Αί πά λαιαί φιλοδοξίαι τού άνεβίωσαν καί μαζί μέ αύτές ή ζωιικότης τού. Απεφάσισεν δτι Ιπρεπε νά ε¬ πιδιώξη τά αχέδια τά όποϊα εί¬ χεν άναπτύξει είς τόν Βαχεντίν, τώρα πού έ τελευταϊος αύτός ήταν σουλτάνος. Ό νέος σουλτάνος τόν δπεδέχθη μέ Κλας τάς έκδηλώσεις τής έγ καρδιότητος. Ό Βαχεντίν έφθασε μάλιστα νά τοθ προφέρη φωτία γιά ν' άνάψη τό τοιγάρο τού— χειρονομία πού άντιπροσωπεύει είς τά ίθιμα των Τούρκων έκδή λωσιν ϊδιαΐΐέρας εκτιμήσεως καί εύγενείας—καί τοθτο ένεθάρρυνε τδν Μουσταφά Κεμάλ νά ομιλήση άνοικτά. Έπανέλαβε δσα καί αλ λοτε—είς την Γερμανίαν— είχεν άναπτύξει είς τόν Βαχεντίν 'Η αν συνεταιρικοΟ έπίσης ελαι¬ ουργείον Έκεΐ μάλιστα θά χρησιμοποιηθοΰν αί ύδατοπτώ σεις ώς κινητήριος δύναμις. Καί θά παρέχεται χαί ρεϋμα ήλεκτροφωτισμοϋ τήςγραφικής κωμοπόλεως. Έν τώ μεταξύ είς την Ζάκρον, τό Καρύδι καί τά Πισκοκέφαλο θ' άρχί· σουν τά νέα έξυγιαντικά 6ρ- γα. Τά συσσίτια. Σήμερον γίνονται επισήμως καί είς την πόλιν μας τά έγ καίνια τής λειτουργίας των μαθητικών συσσιτίων. Τά γε γονός άξ(ζει νά χαιρετισθή μέ ενθουσιασμόν καί νά πανη γυρισθή μέ χαράν. Αποτελεί έ'να σταθμόν πολιτισμοθ, μίαν σπουδαίον συμβολήν είς την ύλικήν καί πνευματικήν έξύ ψωσιν τής φυλής. Αποτελεί άκόμη απόδειξιν δτι άνεμος πολιτισμοθ πνέει καί είς την χώραν μας. Πρέπει ομΐος νά συντρέξουν δλοι οί δυνόμενοι διά νά εξασφαλισθή ή άπρόσ κοπτος λειτουργία των συσσι τίων αυτών. *** Τά σχολεϊα. Υπό τής Γενικής Διοικήσε¬ ως ενεκρίθη ή χορήγησις καί νέων πιστώσεων διά την επι¬ σκευήν καί άνακαίνισιν πλεΐ στων σχολικών κτιρίων τοθ νομοΰ μας, των περιφερειών Γόρτυνος καί Πεδιάδος. Δεδο μένου δέ δτι προηγουμένως είχον χορηγηθή καί άλλαι πι στώσεις θά δοθούν δέ καί νέαι ασφαλώς είς τό προσεχές μέλλον, είμποροϋμεν νά ελπί¬ ζωμεν εΰλόγως δτι ταχέωςδλα τά χωρία καί αί κωμοπόλεις μας θ' άποκτήσουν καθ* δλα σύγχρονα, εύπρεπή, άνετα καί ϋγιεινά σχολικά κτίρια. Τό ταμείον άσφαλίσεως έμπόρων. Έντός τοΰ προσεχοθς Ίανουα ρίου ή τάς αρχάς Φεβρουάριον τό αργότερον, θ' αρχίση ή λει- τουργία τοΰ ταμείου άσφαλίσεως έμπόρων. Αυτή τουλάχιστον ή βε- βαίωσις παρεσχέθη κατηγορηματι- κώς καί επισήμως. Καί πρέπει νά την πιστεύσωμεν. Διά την τα¬ χυτέραν άλλωστε λειτουργίαν τοθ ταμείου ένδιαφέρεται ζωηρώς ή κυβέρνησις. Καί έφόσον δπάρχει τό κυβερνητικόν ενδιαφέρον, δέν δικαιολογεΐται ούδεμία άμφιβο- λία. Οί έμποροι έπομένως είμπο ροΰν νά μένουν ήσαχοι. Είς τό εξής θά ϊχούν Ιν μέγα στήριγμα κατά τά γηρατεΐ-χ των καί έν πε¬ ριπτώσει άτυχίας: Τό ταμείον ά· σφαλίσεώς των. χαταστροφή, τοθ είπεν, Ικρουε τάς πύλας τής Τουρκίας. Ό σουλ τάνος ώφειλε ν' αναλάβη την πραγματικήν άρχηγίαν τοθ στρα τεύματος. Έφ' δσον άφίνοντο ν3 άρχηγεύουν δ Έμβέρ καί οί Γερ μανοί τού, έ σουλτάνος χατ' ϊνο μα μόνον δφίστατο, δέν ήταν πά ρά μία σκιά. "Ωφειλε ν9 απολύση τόν Έμβέρ, νά στείλη τούς Γερμα νούς πίσω, ν' αναθέση την άρχη γίαν τοθ έπιτελείου τού είς αυτόν τόν Μουσταφά Κεμάλ χαί νά σώ ση την Τουρκίαν άπό τόν ϊλεθρον πρός τόν οποίον εφέρετο."Ωφειλε ν' απαλλαγή τής συμμαχίας μέ την Γερμανίαν καί νά συνομολογή ση άμέσως χωριστήν ειρήνην, πρίν είνε άργά... —■'Υπάρχουν χαί άλλοι άξιω· ματικοί, συμφωνοθντε; μέ τάς ί- δέας σας; τόν ηρώτησεν ό Βαχεν τίν. —Υπάρχουν πολλοί μεγαλειί τατε! απήντησεν ό Μουσταφά Κε μάλ, άλλ' & Βχχεντίν δέν ίδωσε καμμίαν υπόσχεσιν. (συνΐχίζεται)
  ΑΜ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινημ}.- Σήμερον
  τό Δριστούργπμα τοΰ Μωρΐς Ντε
  κομττρά: «Γιοσιβάρα». /νΐέ τούς
  Πιέρ Ρισάρ ΒΙλμ, Μισικό Τανακσ.
  «ΜΙΝΩΑ». — Σήμερον τό άρι
  στοθργημα: «Ζεζεμπέλ». Μέ την
  Μπέττυ Νταίβις καΐ τούς Χενρϋ
  Φοντά καί Ζώρζ Μτιρέντ. Την Δευ
  τέραν: «Καπετσν Γενάρης». Μέ
  την μικροΰλα ΣΙρλευ Τέμπλ.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Εμμανουήλ Μιχ. *αραγε
  ωργάκη ή Καραμανώλη γεωρ-
  γοθ κατ. Τσαγκαράκη Μετόχι.
  Κατά
  1) Νικολάου Γ. Σαατσάκη
  λιμενεργάτου κατ. Ηρακλείου
  ώς όφειλέτου καί 2) ΧριστΙ
  νης χήρας Βασιλε'ου Δεναξδ
  ώς έγγυητρΐας κατ. έπ[ση< ΟΙ καθ* ών τό παρόν έπε- τάγησαν διά τής υπό χρονο λογΐαν 8 ΌκιωβρΙου 1938 κα τασχετηρΐου έπιταγής μου ώς δεΐκνυται έκ των ύτι' αριθ. 11226 καί 11227 έπιδοτηρίων τοθ δικαστικοϋ κλητ.ή'ρος Δ Μακράκη βπως δυνάμει καί πρός εκτέλεσιν τοθ ύπ' άριθμ. 15475 χρεωστικοθ συμβολαΐου τοθ συμβολαιογράφου Ήρα κλεΐου Νικ. Φραγκιουδάκη νο μΐμως κεκηρυγμένου έκτελε στοθ έν ονόματι τοθ Βασιλέ ως μοί κατοβάλωσι υπό την άνω ίδιότητά των Ειά κεφά λαιον ιόκους καί Ιξοδα μέχρι τής άνω έπιταγής δραχμάς 3866 άλλ' άπέσχον νά πράξω- σι τουτο μέχρι σήμερον. Διά ταυτα Πρός είσπραξιν των άνω δρα. 3866 των τόκων ούΐών καί των γενησομένων έξόδων μέχρις έξοφλήσεως εκτίθημι είς δημόσιον αναγκαστικόν πλειστηριασμάν τό επόμενον κατεσχημένον άκΐνητον κτήμσ τής β'. των όφειλετών μου ΧριστΙνης χήρσς ΒασιλεΙου Δέ ναξδ κείμενον έντός τής πό λεως Ηρακλείου τής πε¬ ριφερείας τοθ ΕίρηνοδικεΙου καί ΎποθηκοφυλακεΙου Ήρα κλεΐου ήτοι είς θέσιν «Κι- ζίλ Τάμπια» ή «Χεχιτάκια» ήδη πάροδον όδοΰ Σκορδυλών μίαν οίκΐαν συνισταμένην άΐτό αύλήν μέ στερνοτιήγαδον . έξ ενός ΙσογεΙου πορτέγου, ενός μαγειρείου μέ σοφαν συνορ. τής δλης οΐκΐσς μέ κτήματα Έθνικής Τραπέζης έκ 2 με- ρών Ίωόν. Δ. Βρσχασωτάκη κοΐ δρόμφ έκ 2 μερών. Ό πλειστηριασμός τοϋ κτή ματος τούτου γενησεται την 29 ΊανουαρΙου 1939 ημέραν Κυριακήν κοί ώραν 10—12 π. μ. ένώπινον τοθ Συμ)λου Ηρακλείου Κων. Χρυσάκη ή τοθ νομΐμου αυτοθ άναπλη- ρωτοθ καί έν τώ επί τής δοοϋ ΣελΙνου Σ)γραψεΙω τού ένθα καί δτε καλοΰνται οί πλειοδο τήσοντες. Έν ΉρακλεΙφ τή 12 Δεκεμ βρίου 1938. Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τοθ έπισπεύδοντος. Ήρ. Πολβμαρχάκης ϊτβ Κατάοτπμοί ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΑΚΗ βά ιΰρητε τα μοντέρν» καπ&λ λα >1ς τιμάς κέατους
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  ενός κινπματογραφικοϋ άρι-
  ατουργηματος. Τό τελευταϊο
  βργο τού Μωρίς Ντεκομιτρά:
  ΠΟΣΙΒΑΡΑ
  "Ενα νβητευπκό έρωτι
  κό ρωμάντζο γυρισμένο
  στά μαγευτικάτοπεΐα τής
  Ίαπωνίας.
  ΠΟΣΙΒΑΡΑ
  Γαλλικη ©μιλοϋσα
  Είναι ή Ιβτορία μιάς.μεγά-
  λης άγχπης ενός Ρώασου ά-
  ςΊωματικοΰ τοΰ Ναοτικοϋ μέ
  μιά κορη της άμαρτίας, μέ
  μιά ΓΚβΊ ΣΕΑ πβδ θυσιάζει
  καί τή ζωή της άκόμη, γιά
  την άγάπη της.
  Πρωταγωνιατβύν, ό συμπα¬
  θάς:
  ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ
  ή χαριτωμένπ Γιαΐτωνέζα:
  ΜΙΣΙΚΟ ΤΑΝΑΚΑ
  (Τού Αύτοχρατορικοΰ Ο ε ά
  τρου τοϋ Τοκιο).
  καί οί:
  ΣΕΣΟΥ ΧΑΓΙΑΚΑΒΑ
  ΡΟΛΑΝ ΤΟΥΤΟΝ
  Ιϊν«ι ή μεγαλείτερπ τα ι
  νία τής έφβτβινης γαλλικής
  παραγωγής.
  'Από σήμερον στοΰ:
  Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  Εναντι "Αγ Τίτου
  'ΕκπαιώευδεΙς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οΐκνδήκοτβ
  θεραπείαν νβσημάτων τβΰ
  στόματβς (οΰλίτιοος, καχοσμί-
  ας) ουμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν της έπτστήμης.
  'Επίσης όίοντοστοιχίας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ-
  λων—κορώνες έκ πορβελάνης.
  'Βπαναφορά τελείως άνώδυ-
  νος των στρεβλοφυών οδόν·
  τ«ν είς την κανονικήν «ότ&ν
  θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  Η ΜΊΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ.ΑΥΑΑίΗ-ΜΑΤΙΑΠΕΤΑΙΗ
  Δέχεται είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεϊα Βαλιδβ
  Τζαμί).
  Στοθ
  ΑΒΕΔΙΣ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν β μ. μ. κατ' ευ¬
  θείαν Πειραια.
  Πρακτορείον: Άμάμπιλε Π. Κόρπη.
  Τηλ. 5 51.
  ιιηιΐηιιΐϋηιιιιιιιΐϋΐιιιιιιιυ»ιιιυιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΗΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐϋΐιιιιιιιιιιιιιυυιιιιιιιιιυΐϊ
  ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΓΗΗΣΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ
  Όχι κασμήρια μέσφ Αθηνών, άλλ' άπ' εύθεΐας
  έξ Αγγλίας παρελάβομεν την νέαν πλουσιωτάτην
  συλλογήν μας των περιφημοτέρων Αγγλικών έργο
  στασΐων.
  ΟΙ χρωματισμοΐ καί τα σχέδιά των είνε Ιξαιρε-
  τικά.
  Ποιδτητες άνώτεραι. ΑΙ τιμαί μας είναι άσύγ-
  κριτοι.
  ΠΑΡΙΣ1ΝΟΝ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ
  ΠλκτεΐΒ Βενιζέλου
  ιιιιιιΐιΐΗαιιωιι ιοιιιιιιιηιιιηι _ι ΐυιιιΐιιιιιυΐεΐ.
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Εάν εχετε άτομικότητα
  θά ευρεθή και γιά σάς πεδίον δράσεώς.
  'Υπίτρχβ"ν ίσως δνδρες οί ό
  ποϊοι λυποθνται πού ή τύχη τούς
  κατέταξε είς τό άνδρικδ φϋλον,
  άλλ' ή αντΐθετος περίπτωσις είνε
  ασφαλώς τιολύ συχνοτέρα Έσχά
  τως άκόαη δέχθηκα τα παράπονα
  ιιιας νέας γυναίκας ττοϋ έδυστύ-
  χιζε πολϋ την εαυτήν της γιατί
  δέν Ιχει την τύχη νιϊ «είνε ϊνας
  άνδρας».
  «Ό,τι μοϋ άρέσει, διεμαρτύρετο
  ή νέα γυναϊκα, είνε ή ένεργητική
  καί ριψοκίνδυνος ζωή, οί τολμη-
  ρότητες, ό κΐνδυνος, ή χαρά τού
  θριάμβου πού εοχε·#ι ώς άντάλ
  λαγμα όττοιουδήττοτε κινδόνου, ή
  ύπέροχη ίκανοΐτοίησις νά έπιδρας
  επί των γεγονότων, επί των άνθρώ
  πων, καί δμως δλα αύτά μοΰ είνε
  άπηγορευιΐένα Γνωοίζωπολύ καλά
  τό δριον των φυσικών μου δυνά-
  μεων διά νά έκλέξω Μνα έπάγγελ
  μα άρμόζον είς τόνχαρακτήρα καί
  Άς τάσεις μου. Άεροπόρος, νσυ
  τικός, άστυνομικός, έξερευνητής—
  μΙα γυναϊκα ττού έπιτυγχάνει ίΐς
  αύτοι) τοΰ είδους τα ίτισγγέλμα
  τα δέν μπορεΐ νά είνε τιαρά έξαί
  ρεσιο,. κι' έ>ώ δέν εΐμαι έξα'ρε-
  σις. "Οσον άφορά τίς «γυναΐ<ες των γραμμάτων» μέ γραβατςχ καί γυαλιό, τίς ίξομ^ένε δκϊνοούμε νες, ή ότοϊες φαντάζονιαι δτι εί νέ γυνοϊ<ε^ «δρώσειος>, οθ^ε τίς
  θαυμάζω, οΰ-ε τίς φθονώ... Άλλά
  γιατΐ τα ίθιμά μας νά <ρ.*τοΟν ά κόμη την γυναϊκα ΰιόδουλον, για τί νά την καταδ'.κάζουν Εις ιήν συνεχή βΐα, είς αυτή την ταπ£ΐ νωτική δειλία ιχέσι είς τό κοινω νικό οΐκοδόμημα ιΐοΰ ιή-' ύΐΐοχρε Ο Ερωςεΐς την χώρον τώΛί Χρ^σανθέμων. ΪΓΜΑΧΉ "Υπό Κλώντ Φαρέρ. ώνει «νά ά-,ολουθη ττάντοτε την κΐνησι» χωΡίς ποτέ νά πάρη την διοίκησ ,» 'ΕΛν μετέφερα έδώ τό έκτετα μένο ανωτέρω κή υγμα τή1" φεμι· νιστικής πΐσ'εωτ, εΤνε διότι μία τέτοια κατάσιασι ττνεύματος συν· αντοΰμε είς ιτολυάριθμα άντίτυιΐα δλων των κοινωνικήν κΊκλων Άλ λά μην τ!ΐσΓεύσετε διόλου, πρό πάντων δτι έτηδοκΐ'ΐΛζω -Ι"1 τ°ι_· αύτη έκδήλωσι. Αντιθέτως, Φρονώ ότι ή «άνάγκη δράσεώς,» πού πολ λές γυ^αίκες είνε άνίκανες νά ί· «ανοττοιήσουν είς τό οίκοκυριό των ή είς την επαγγελματικήν ζωή των εί ε συ<νότατα ένδειξις [ μιας διστακΐικής ίδιοαυγκρασίας χωρΐς θέλησιν, διαρκώς άττησχο- λημέ ής είς την αναζήτησιν μιδς άσύληιτηι, «πριγμοιτοιοιήσεως». Είνε έτιΐσης η ένδειξις τοϋ δτι στεροϋνται «άτομΐίότη'ος» καί δ τι άσυνειδτ,τως λαμβ^νουν γνώσιν αυτή, τής άνεπαρ<είας. Σκεφθήτε καλά δτι διά νά «δρά- σετε», διά νϊάσ ήσετε μιά ισχύν γύοω σας, διά νά έπι-,ύχετε την ίκανοτΐοίησι αυτή την όποία είνε , απολύτως νόμιμον νά αίσθαν'ίήτε | οταν «έδημιουρ> ήσατε>, δέν είνε
  διόλου άνάγκη να κυ>η>άτε κρο-
  <οδεΐλουο, νά αυνάπΐετε μάχες υέ άγρ ούς ή νά τηδα-ε άιό υ )θς'έϊ, χιλι>μέτρων μέ άλίζίπτω
  τον. ΆρκεΙ νά είσθε κάτοχοι των
  ιροτερημάτων αυτών τού χά 0Κ-
  κιήρος τκ-ύ άιοτελοεν την «άτο
  μικότητο». Θά έπανέλθω δμ'ι)< καί άλλοτε... Ή Ντιστεγκέ θ,τι κομψόν δ,τι νέον ' ο,τι άσΰγκριτο. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ .ΜΕΓΑ ΕΘΝΙΚΟΝ' Τό κατ* εξοχήν κέντρον των έν Α¬ θήναις Κρητών. Εσχάτως άνακαινισθέν διαθέτει 100 δωμάτια μέ δλας τάς άνέσεις είς τό κέντρον τής πρωτευού¬ σης.—Άκρα περιποίησις καί καθαριότης. Τιμαί λο- γικαΐ. Ο£ κ. κ. πελάται μας άπό είκοσαετΐας έπανέρ- χονται καί μένουν πάντοτε εύχσριστημένοι. 12*ον Ό "Ερμπερτ Φεργάι/ προ- φυλασσόμενος πΐσω άπό τα ένωμένα χέρια τού, άναψε έ'- να τσιγάρο. Στεκόταν εξω ά πό τθ μπλοκχάουζ, γ.ά νά μή πιάνη τόν τόπο μέσα στό στε ό θωρακισμένο κελλί, δ που έκυκλοφοροΓσεν 6· κυβερ· νήτης, ό άξιωματικός επί των χειρισμών, ό άξιωματικός βο >ής καί οί βοηθοΐ των. Αύτός
  δρθιος στήν γέφυρα καί άκά
  λυπτος παρακολουθοθσε μέ
  φλέγμα τα ρωσσικά βλήμαια
  ποΰ έ'σκαζαν όλόγυρα. ΤΗταν
  γεννσΐος. ΆφοΟ άναψϊ τό
  τσιγόρο τού, ξαναπήρε τα κια
  λια τού κι' άρχισε πάλιν νά
  παρακολουθή τούς &ύο στό-
  λουτ. Έκΰτταζεν άργά, δι-
  οτακτικά παρακολουθοθσε μέ
  επαγγελματικήν περιέργ«ιαν
  τίς ενδείξεις κοπώσεως ή άγω
  ν'ας, τίς οποίες παρουοΐαζεν
  ό δνας ή ό άλλος άπό τούς
  λυσσώδεις άντιπάλους. 'Εδώ
  είνα ξεκοιλισσμένο πλευρό, Μ-
  να σπασμένο κατάρτι" έκεΐ Ι
  να φουγάρο πεσμένο κάτω,
  ε"νας πυργΐσκος κατεστραμμέ
  νοο, είνα μπλοκχάουζ έξαφα-
  νισθέν. Τό προφΐλ των καρά
  βιών, καθαρό στήν άρχή καϊ
  γεωμετρικό, παραμορφωνόταν
  Ιγινόταν άνώμαλο, έφαινόταν
  σάν ξεφτισμένο άπό τλ έρεΐ
  πια καί τα συντρΐμματα.
  (συγεχΐζρ-ται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΚΟΣΜΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ
  ΠΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΤόΙΚολοασΐΛΪο κατόρθωμα:
  ΖΕΖΕΜΠΕΛ
  (ΤΟΑΝ0ΟΣΤΟΥΚΑΚΟΥ)
  Μέ την άνυπέρβλητη:
  :
  ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΙΒΙΣ
  Συνπρωταγωνιοτοδν:
  Χενρύ Φόντα,Ζ. Μπρέντ
  Τό άριστβύργημα αύτό
  λ ό Ή
  ργμ
  ρβ στό Ήράκλειο,
  ευθύς μετά τάς 'Αβήναςαύτό
  είναι _ έ μ κατόρθωμα τής
  διευθύνσεως τού κινηματο
  γράφον χάριν της άγαπητής
  τού πβλατβίας
  Αί άτέλειβα δέν ΐαχΰουν
  ! ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΪ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σ. Ι. Λ. Α.
  Άνώτεροι δλωνΐΐ
  ΒΕΙΑΦΙΣΤΗΡΕΣ ,ΠΡΙΜΑ"
  ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
  Α. & Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΛ
  Δηλώσατε εγκαί¬
  ρως τάς παραγγελΐ
  άς σας άποτεινό-
  μενοι είς τόν γενι¬
  κόν αντιπρόσωπον
  διά την Έλλαδα:
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΑΟΥΡΟ « ΠΟΛΙΤΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  Όδο$ 25 Αύγβύστου
  ΆριΒ τηλεφ. 4-80
  #'*<Τ%ι^>ι»Ο»«*»»!ΐιΠι^1>.'η>ι -1., ι^.Γ»,, <ι*^»Μ>ιι«ιΓ»«< *% .ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έτιανήλθον έξ Άθη· νών οί κ. κ. Τσιλένης ίμττορος καί Χαλκιαδάκης Ιατρός, — Έπίσης έπανήλθον οί κ. κ. Έ. Χανιωτάκης πρόεδρος καφεπωλών Ηρακλείου μετά τής θυγατρός τού δνίδος Πόπης Χανιωτάκη καΐ Μύρων Κοκκινίδης μετά τής κυ· ρΐας τού ΒΑΠΠΣΕΙΣ.-Τό εσπέρας τού παρελθόντος Σαββάτου ή κ. Μα¬ ρία Σπ. Λεοντάκη ίβάτιτισεν είς Κορφαΐς ΜαλεβυζΙου τό τέκνον τοθ κ, Δηα. Τσιντάρη όνομάσααα αύ'ό Στοχιανόν. Ν> τοίς ζήση.
  ΕΠ1ΤΥΧΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣ ΙΣ.-
  Δούς ενώπιον των κοθηγη-ών τής
  Ποντείου Σχολής Πολιτικών Έτιι
  στημών τάς έξετάσεις τού δ φίλος
  τελωνειακός κ. "Ιω. θίοχάρης, Ε
  λαβε τό πτυχίον τού.
  Τοΰ άιτευθύνομεν 9ερμα συγχα
  ρητήρια.
  ***
  Γύρω στήν ηόλι.
  Ή λειτουργΐα των μαδηπκών
  συσοιΐον άρχεται απ4 σήαερον
  καί είς την πόλιν μας.
  —"Επί τοθ παρόντος θά σιτΐ-
  ζωνται, ώς αρχικώς είχεν άνακοι
  νωθϊί, περί τούς έ«ατόν μαθηταί
  της στοιχειώδους μόνον έκτιαι·
  δεύσεως.
  —Έκ τταραΧλήλου λειτουργοΰν
  ήδη εύρΰθμως άπό ΙΟημέρου σχε
  δόν καί τα λαικά συσσΐτια.
  —Άλλ' ή κοινωνική πρόνοια θά
  έπεκταθη τάς ημέρας Ιδίως αύτάς
  Καί πιστεύεται δτι ή περΐθαλψις
  των ένδεών θά όλθΝληρωθή.
  —Υπό των Φιλανθρωπικόν Σω
  ματείων τής πόλεως καταβάλλε¬
  ται άπό ημερών ή δίουσα φροντίς
  ώστε καί καινουργεις έν^υμαοΐαι
  νά χορηγηθοθν είς τούς απόρους
  καί είδη ϋποδήσεως καί τροψίμων.
  —Ή έφαρμογή τοθ ρυμοτομικοΰ
  σχεδΐου είς τάς διαφόρους όδοιός
  τής πόλεως γίνεται πολλάκις ά-
  φορμή τής συγκεντρώσεως έκτός
  των ενδιαφερομένων καί τιλήθους
  περ'έργων.
  — ΟΙ δποΐοι έκφράζονται ένθου
  σιωδώς διά την έστω καί ολίγον
  άργό-, διάνοιξιν εύρέων άρτηριών
  είς την ιιόλιν.
  —Μεγάλη π<·σότης ξυλεΐας έζβ φορτώθη τάς τελευταίας ημέρας είς τόν λιμένα μας. — Προοριζομένης δι" οΐκοδομι άς ώς επί τό ιτλεΐστον εργασίας. —'Επίσης σοβαρά ποσότης λι- πασμάτων παρελήφθη υπό των ίμπορικών οϊκων καί διατΐθεται άθρόως είς τούς κσλλιεο^ητάς. — Μετά την ττλήοη κατεδάφισιν χαί τήι δευτέοας παλαιάς τΐτέρυ· γος τοΰ Μουσείου ήρχισαν αί έ<:« γασίαι ανοικοδομήσεως τής νέας τοιαύτης. —'ΕλτιΙζεται δτι ή πτέρυζ αυτή θά άνεγερ^ί) είς τό συντομώτε· οον δυναΓόν χρονικόν διάστημα. — Ό Σύλλογος «Άγία Τριάς» άξίζει νά σηαει^θί) ^π ίργαζό μΐειος άθορΰβωο, συμβάλλει καί ιδιαιτέρως εις την γενικήν φιλαν θρωιτικήν κίνησιν. — "Ωατε νά δημιουργή άπέναντΐ του καί ανάλογον ενδιαφέρον τής ήμετέρας κοινωνΐας. — Καί των δυναμένων νά τόν ένιοχύσουν εκάστοτε, πρός έζυ πηρέτησιν των ώραΐων σκοπών τού. — Είς την αποψινήν πρεμιέραν τού κινηματοθεάτρου Πουλακάκη προμηνύεται πυκνή κοσμοσυγκέν- τρωσις. —Προβάλλεται τό άριστούργη μα «Γιοσιβάρα» μέ τόν συμτιαθή καλλιτέχνην Πιέρ Ρισάρ Βίλμ. — Είς την «Μινώαν» έζ Λλλου τό ΰΐΐέροχο φίλμ «Ζεζεμιτέλ» μέ την άσϋγ.κριτη Μπέττυ Ντα! βις θά αποτελέση έπίσης γεγο νός διά τούς φΐλους τοϋ κινη μαΐογράφου. — Καί θά συγκενρώστ) δπως συ νήθως τιλήθος χόσμσυ*. — Είς τό παρά τό προάστειον Πόρος διανυκτερεθον έζοχικόν Κέντρον «6 Ζέφυρος» θά βρήτβ •πάντοτε μεζέδες τής ώρας καί ποτά έξαιρετικά. ο Ρέπορτ«ρ Είδιχευθεϊσα επί εξάμηνον είς τούς μεγάλους οΐκους Κοπτικής καί Ραπτικής «Σινάνη καί Καζά κου» ή χ. Εύαγ. Ί. Καμαράτου, επανήλθεν έξ Αθηνών καί άνα λαμβάνει τή/ δαφήν γυναικείων φο ρεμάτων μέ νέα σχίδια κροκί, μέ εργασίαν ήγγυημένην καί τιμάς χσυναγωνίστους. Έπίσης αναλαμ βάνΐι την προμήθειαν κροκί διά μοδίστας. Επισκεφθήτε μας (όδός Γιαννί- κου). ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΊατροΟ 5θΟ Πανανείου ΔημοτικοΟ ΝοσοκομεΙου μετεφέρθη επί τής Λεωφό· ρου ΚαλοκαιρινοΟ (Γενί Τζαμί) έναντι καταστήμα- τος εΐδών αύτοκινήτων κ. Έμμ. Λυδάκη. τΩραι έπισκέψεων: 11—12 π.,μ. καί 4—7 μ. μ. Κ. ΜυλοποταμΙτης βφθαλμίατρος Έ«1 τριακονταετΐαν απο¬ κλειστικώς καί μόνον είς τα δφθαλμολογικά άσχολούμΐ· νος, δέχεται, τούς ιτάσχοντας τούς οφθαλμούς είς τό όψθαλ μιατρείον τού, κείμενον παρά τώ Καμαράκι πλησίον τής Πολυκλινική'ς Ηρακλείου.
  ' ϊ
  Μόνον *>1
  ζυλείας ε£(
  ο «λιιοτον ίργαοΐος.
  "*»** -οοότης *,.
  •αρελήεΛη ύ·ο των
  ««ν καΐ οι<ιτ!8ειοι τους οτολλιεο^ητάς •λήοη κατίδίψυ» εοας «αλαιάς —τερυ 'ΐΐου ίιρχιοαν ο! έ|ΐ οδομηοίως τής νΐα; ι ότι ή ΐτιουξ αυτή είς τό συντομώΐΕ· χρονικόν ίισστημα. γος ·'Λγία 7ρισς» ι-ιι ι «β} ίπ Ιργαζό Μιχ, ονν0αλλ(ΐ και ς τηνγινιφ »ιΧαν νησιν. δημιουργή 4«^»ντ1 άλογον ένοιαψέρον κοινωνίαν δυναμίνυν νότον κάστοτι, «ρΚ Κ» ,ν ωραίον σχοκον ιβθψτνήν πρβμιίββν ϊεάτροκ Πουλακακη ηυκ»ή κοομοουγ«ν ΓΡΕΙΟΝ ΓΕΦΑΝΙΔΟΥ Τό μεγάλο έργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ Οί "Αθλιοι. ° 470©ν μοϋ υπεσχέθη Λού Χ°ΡέΛλης Τ0ύςτ^ Ε^Ρ«^δηζΌΠΡου βρς τους μασσόνους, τούς όποΐους βλέϊω ώίάν χλιανθέντας ολίγον. Ό ΕύμορφΙδης* θα ύπάγη είς τ* ς σΑπθυ^σστάζ ^ κλινικήν/ νά κυττάΚ τόν σφυγμόν τής (ατρ,κής σχολής. Ό Άετός θά κάμη έναγθρονείς τα άνάκτορα- Ισως πάρη Πποτϊ ι ;«**ζοντΟι ί(9ου Τ *°τ« «αί 4»!^ Ι ^ο,ί —"Εγώ δέ, ήοώτησεν ό Μέγσρος -Σύ; είπεν δ Ένζολωράς, εΐοαι σύ διά τΐπο τε καλός; ένώ είς τΐποτε δέν πιστεύεις· —Πιστεύω είς σέ. —Πιστεύεις είς εμέ; ΜοΟ κάμνεις λοιπόν μίαν υπηρεσίαν; μ —Νά καθαρώς τα υποδήματα σου! άνέκραξαν ολοι ομοθ. —Όχι σύ, Μέγσρε, νά κυττάζης τα1ς (δικαΐς σου ταίς δουλειαΐς. ΠΙνε σύτοϋ ποΰ κάθεσαι τό ά ψίνθιόν σου, καί έχεμε πσρητημένον. —Ά: Ένζολωρα, εΐσαι άχάριστος. η~»«"ύ θά ^σ0 [κανο<: να ύτιώγης είς την πύλην τοθ ΜαΙνου, όν σ" έΌτελλα; —Τόσον δρόμον δέν μ' 6χεις καλόν νά κάμω- Τα υποδήμ.ττά μευ'εΐνε γερά" δοχίμασε. —Πάγει καλά, είπεν ό Ένζολωράς, άφοθ- έσκέ φθη ολίγον. Θέλω νά σέ δοκιμάοω, Μέγα Ρ. ΣοΟ άναθέτω λοιπόν νά πάς καί νά κατηχήσης ολίγον τούς έκεΐ. Ό Μέγαρος έπληοΐασεν είς τόν Ένζολωρδν, καί τοθ είπεν είς τό ώτΐον—Μεΐνε ήσυχος. 'Εφόρεσε δ" άμέσως τόν τιΐλόν τού καί ανεχώ¬ ρησε. —Τόν Μάριον ήθελα δι" έκεΐνο τό μέρος, είπεν ό Ένζολωράς· ό Μάριος θά ή"τον ό άρμόδιος, άλ λά πλέον δέν έρχεται είς ημάς. Μετά δεκαπέντε λεπτά, ό όπισθόδομος τοθ κα φενεΐου έκείνου ήτον Ιρημος. Όλοι οί Φίλοι των Άναλφοβήτων είχον άναχωρήσει έκαστος είς τό έργον τού. Ό Ένζολωράς εξήλθε τελευτοΐος πάν των κατηυθύνθη δέ πρός τό μέρος δπου τότε συ νηθροΐζετο περιώνυμός τις σύλλογος, έπωνομαζόμε νος τής Κουγούρδης· άλλά καθ" οδόν. —"Ας περάσω, είπεν, άπό την πύλην τοϋ ΜαΙ νού, νά Ιδώ τί κάμνει έκεΐ ό Μέγαρος, τωόντι ίβάλ θηκε μέ τα σωστά τού είς τα έργον ή κακώς πάντοτε; Έσήμαινεν ώρα μ(α μετά μεσημβρίαν, δτε εΐσήλ θεν ό Ένζολωρδς είς κσφϊνεΐόν τι πλήρες καττνοθ" δισκρΐνει έκεΐ τόν Μέγαρον καθήμϊνον είς τρα- πέζ'ον άπέναντι άλλου τινός, μεθ' ου συνέπαιζε δόμινον, καί άκούει τόν επόμενον διάλογον .μετσξύ αυτών. —Τό διπλοθν έξ.— Τέσσαρα.— "Ασπρο.— Δέν —Λοιπόν. Δύο.—Έξ. —Τρία. "Δσσον. — Έγώ θά βάλω τιρώτος. —Σημείωσε τέσσαρα. (συνεχΐζεται) ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙϋ: ΓΕΩΡΓΟΙ Προσεξετε την Έληά. Περιπβιηθητε τα Ελαιόδενδρα σκς. Σχάψιμο, κλάδευμα, λίπανσις. Τώρα μέ την κατάργησιν 8λων τΰν φόρων των Έλαιολάδων, πρέπει νά στραφοϋμε στήν Έ¬ ληά, διότι αύτη θά μάς δώση μεγάλα κέρδη, καί τα Έλοηόδενδρ* θά είναι ή σωτηρία μας, ίπως ήταν καί στά παλαιά χρόνια. ΙιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΓπ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ (ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριαχήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. _ ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, -Ο¬ ρον, Τήνον, Πάρον, Ν«ξ«ν. Πρακτορβΐον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. 5-41. Κοινωνικά •Η Άρωματοποιΐα ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ πα¬ ρέλαβεν ολα τα εόρωπαίκά Αρώματσ ίαΙΚαλλυντικά είς τ,μάς 1««Ρ««* ^ν οΤκων: ΟαβΓ·-, ξ*™*****?*£ ίί ^ην^11 Βοιιπο 8 κ. λ. π. Έγκυκλοπα ιδε ία Αι* έκεΐνους ποΰ θέλουν νά ηλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους Ο ΥΠΝΟΣ Β'. ΑΥΤΟΝΑΡΚΩΣΙΣ Πρό τδν έρευνων τοθ καθηγη τοθ Ντιιμπουά τό διοξείδιον τοθ άνθρακος—τό άνθρακικόν όξύ— εθεωρείτο ώς Ινα άπόρριμμα τοθ ίργανισμοθ μας, δλαδερόν μάλλον διά τόν οργανισμόν. Έν τοσούτω άπό φυσιολογικήν απόψεως τό άνθρακικόν 6ξί> ένέχει σημασίαν
  μβγαλειτέραν καί άπό αυτήν την
  σημασίαν πού άΐτέδωσεν είς τό δ
  ξυγίνον ό μέγας Γάλλο; Λ*δουα
  ζιί, άφοΟ τό διοξείδιον τοθ άν
  θρα·ο; χανονίζει την ενέργειαν
  τοθ έξυγόνου.
  Την στιγμήν πού δυθιζόμεθχ
  είς Οπνον, ή θερμοχρασία τοθ
  σώματος άρχίζει νά πίπτη χαί
  ή δραδεΐα, άλλά συνεχής αυτή
  πτώσις, συνεχίζεται μίχρι τής
  στιγμής τής άφιαπνίσεώς μας
  Τότε διακόπτεται καί ή θερμο
  κρασία υψοθται καί μ»ζ£ της
  αύξάνει ή ενεργεια δλων των λει-
  τουργιών τοθ δργανισμοθ μχς.
  Χωρίς νά τό καταλαδαίνωμε, χω
  ρίς νά έχωμε συναίσθησιν τοθ
  πράγματος, την ώραν ποί» κοι-
  μώμεθα παλαίομεν κατά τής πτώ
  σεως τής θερμοκρασίας, κατά τής
  ψύξεως τοθ σώμαιός μας καί
  γι' αύτό ό όργανισμός μας ίξη
  δεύει τα άποθέματ» τής καυσΐ
  μου ΰλης: "Οσον δμως μεγαλει-
  τέρα είνε ή καθσις, τόσον αύξά
  νει τό άνθρακιχόν έξΰ μέσα είς
  τό «Γμα μας.
  Ή αύξησις αυτή τοϋ διοξειδί-
  ου τοθ άνθρακος μέσα τό αίμά
  μας συνεχίζεται μέχρι τής στιγ
  μήί τής άφιιπνίσεω;, πού άρχί
  ζει ευθύς ώς τό «Γμα, περιέχει
  άρχετήν αναλογίαν διοξειδίου
  τοθ άνθρακος διά νά έρεθίση τα
  νευρικά κέντρα πού διευθύνουν
  τάς άναπνευστ'χτς χινήσεις. Τό
  τε τόσον αί άναπνευστικαί κινή
  σεις, δσον καί ή κυκλοφορία
  τίθ αΓματος γίνονται ταχύτεραι
  καί ζωηρότεραι. Συνεπεία τή; έ
  πιταχύνσεω; των άναπνευστικων
  κινήσεων καί τής κυκλοφορίας
  τοθ αΓματος, δημιουργεΐται πε-
  ρίσσευμα διοξειδίου τοθ άνθρα¬
  κος καί τό άποτέλεαμα είνε 5τι
  ξιιπνοθμε. Ου:ω, τό διοξείδιον
  τοθ άνθρακος πού προκαλεϊ τόν
  ύπνον, προκαλεϊ χαί την άφύπνι-
  σιν. Είς την θεωρίαν, τοθ καθ»}
  γητοθ Νταμπου* ϊφεραν την άντίρ
  ρήσιν 8τι άν τό έκ τής πάλτις
  τοϋ όργανισμοϋ μας κατά τής πτώ
  σεω; τής θερμοκρασίας τοϋ σώ
  ματος προερχόμενον άνθρακικόν
  ίξϋ εξηκολουθεί νά συσσωρεύι-
  ται είς τό αίμά μας, ό Οπνος
  έπρεπεν, δπό ομαλάς συ/θήκας,
  νά είνε δχθύΐερος ολίγον πρό τή;
  άφυπνίσεως, πράγμα πού δέν συμ
  βαίνει.
  (αυνεχίζεται)
  Ήσκυρόστρωσιςτής όδοϋ
  Πύργου -Πραιτωρίων.
  ΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦνΤΣΙΟΥ Δε-
  κέμβριο; (άνταποκριτοϋ μ»ς).—Μέ
  την έλευσιν τοθ χειμώνο; καί την
  συνεχή πτώσιν βροχών, άνέκιιψε
  χά! πάλιν όξύ τό συγκοινωνιακόν
  πρίδλημα. Ή ό5ός την ίποίαν κα
  τεσχεύασαν διά προσωπικής Ινγχ
  σία; οί χάτοιχοι άπό Πύργου
  μέχρι Πραιτωρίων οπόθεν διερχε
  ται ή κεντριχή άρτηρία Ήραχλεί
  ου—Χάρακα, μένει άσχυρίστρω
  τος.
  Καί ϊτσι καθίσταται άδιάβατος
  διότι τα λεΐβάδη πλημμυρίζουν
  χά! ή ό5ός μεταδάλλεται εί; μίαν
  λααπώξη λωρίδα. Ή συγκοινωνία
  λοιπόν διακόπτεται κατ' ανάγκην,
  άοϋ τ' αϋτοχίνητα είναι αδύνατον
  νά τολμήσουν διάδασιν τή; βδοθ.
  Τό άποτίλεσμα δέ είνε 5τι ή
  πρωτεύουσα τής επαρχίας Μονοφα
  ταίου, άπομονοθΐαι εντελώς, τό χει
  ρότερον δέ είνε δΐι ή συγκοινω
  νία μέ τόν Χάρακα δέν διεξάγεται
  κανονικώς.
  "Ετσι κατά τάς ημέρας των με
  γάλων δροχών όλόκληρος ή έπαρ
  χία Μονοφατσίου, ή τόσιν μέγα
  λ τ), πλουσία καί παρΐγωγική,
  μένει χωρίς συγκοινωνίαν, άπομο-
  νωμένη άπό τόν άλλον κόσμον, δέ
  δομίνοιι βτι δέν διαθέτει καμμίαν
  άλλην οδόν, ουτε είς τό δυτικόν
  οΰτε είς τό άνατολιχόν διαμέρι·
  σμά της.
  Έν τούτοις ή δαπάνη διά την
  βχυρόστρωσιν τοϋ μιχροϋ τμήμα
  τος πού μένει άσχυρόστρωχον είνε
  χσήμαντος. Καί πιστεύομεν !τι
  θά χορηγηθί] τό συντομώτερον.
  Πολύ περισσότερον μάλιστα άφοϋ
  ίχει ληφθή* απόφασις άπό τό καλο
  καΐρι υπό τοθ δπουργοϋ Γεν.Διοικη
  τοϋ κ. Σφακινάκη νά χορηγηθζ ή
  απαιτουμένη πίστωσις άλλά προφα
  νώς λόγφ των θλιδερών γεγονίτων
  των Χανίων,πού εμεσολάβησαν καί
  τοϋ σάλλου πού επηκολούθησε, δέν
  κατέσττ) δυνατόν νά έκδοθζ τό
  σχεΐιχόν κονδύλιον. Τώρα 8μω; ή
  γαλήνη επανήλθεν. Ό κ. Σφακιά
  νάκης επέστρεψεν είς την 2δρίν
  τού. Κα! ό κ Μάρκελλος διοικεΐ
  καί πάλιν τόν νομόν, θά έκδηλώ·
  σουν λοιπόν ασφαλώς τό ένδΐαρέ
  ρον των διά την αποπεράτωσιν τής
  όδοΰ αυτής.
  —Διά παράνομον κατοχήν
  οπλου.
  ■Υ«ί> τής χωρβρυλακίϊς Π«
  νόρμου συνελήφθη ό Μιχ. Σπύρ.
  Νικολουδάκη^, κατηγορβύμβνος
  διά παράνομον κατοχήν πυρο
  βόλων οπλων καί έκρηκτιχών
  ύλων.
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΜΜΜΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΜΙΜΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ
  (ΕΚΔΟΣΙΣ 1938)
  'Ανεγνωριβμένον ύΐτό τοΰ Κράτους διά των Νόμων 339)36 χαί 1093)38.
  ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΟΣ
  Ή "Ενωσις Συντάκτην, άτιοβλέπουσσ είς την καλλιτέραν εξυπηρέτησιν
  των τυχηρών τοθ ΛαχεΙου της μετέβαλε εφέτος τό σύστημα τής άγοράς των
  οίκιών προτψήσασα όπως καταρτΐση τό πρόγρσμμσ αύτοϋ μόνον μετά την
  προαγοράν των οΐκιών κατόπιν έλέγχου δπως -άντοτε καί εκτιμήσεως αύ
  των υπό των μηχανικών. Παραλλήλως προσεπάθησε Οπως αί οίκΐαι τοθ Λα·
  χεΐου της, άνταποκρινόμεναι είς δλας τάς ανάγκας τής συγχρόνου άνέσεως,
  ευρίσκωνται είς ύγιεινάς καί ώργανωμένας συνοικίας, μέ φωτισμόν έπαρκή
  καί μέ κεντρικάς άρτηρΐας άσφαλτοστρωμένας καί έξυπηρετουμένας διά πυ-
  κνοθ δικτοου συγκοινωνίας.
  Ούτω προαγοράσασα τάς 12 οικίας τής έφετεινής εκδόσεως τοθ Λαχείου
  της, προβαίνει σήμερον είς την ανακοίνωσιν τοθ πλήρους προγράμματος τής
  κληρώσεως μεθ' ολων των κερδών.
  ΤΑ ΚΕΡΔΗ
  1) Ηολυκατυχία επί τή"; δδοϋ Ίθάκης 66 αγορασθείσα άντί δραχ.
  2) Διπλοκατοικία επί τής όδοϋ Ματρώζου 52 (Κουκάκι) αγορασθείσα
  άντί δραχμών
  3) Μονοκατοικία επί ττ;ς ίδοθ Γενναίου Κολοκοτρώνη 75 (Κουκάκι) ά-
  ΐορασθεϊσα άντί δραχμών
  4) Μονοκατοιχία επί τής όδοϋ Μεσολογγίου 8 (Λιωφόρος Βουλιαγμέ-
  νης) άγοραοθεϊσα άντί δραχμών
  5) Μονοκατοικία επί τής 4δοϋ Ήλιουπόλεω;—Ανθέων (Λεωφόρος Βίυ-
  λιαγμένη;) αγορασθείσα άντί δραχμών
  6) Μονοκατοικία είς την Νέαν Σμύρνην Τετραγ. 137 αριθ. 6, αγορα¬
  σθείσα άντί δραχμών
  7) Μονΐκατοικία επί τής όδοϋ Βασιλέως Γεωργίου 19 Α (Αιωφ. Βου-
  λιαγμένη;) αγορασθείσα- άντί δραχμών
  8) Μονοκατοικία επί τής όδοθ Βασιλέως Γεωργίου—Αέσδου (Αεωφέρος
  Βουλιαγμένης) αγορασθείσα άντί δραχμων
  9) Μονοκατοικία εί; την Νέαν Σμύρνην τετρ. 221, αριθ, 1 άγορα-
  αθείσα άντί δραχμών
  10) Μονοκατοικία επί τής δδοϋ Άρτέμωνος 69 (Λεωφόρος Βουλιαγμένης)
  αγορασθείσα άντί δραχμών
  11) Μονοκατοικία επ! τής όδοϋ Άρκαδίας αριθ. 8 (Λεωφέρος Βΐυΐιαγ-
  μένη; αγορασθείσα άντί δραχμών
  12) Μονοκατοικία είς την Νέαν Σμύρνην τετρ 310 αριθ. 19 αγορα¬
  σθείσα άντ! δραχμών
  13) "Εν οικόπεδον άξίας δραχμών
  14) »» » »
  15) » » » »
  16) »» » »
  384 άριθμοί χερδίζουν άνά 1.000 δραχμάς
  750 » » » 500 »
  2 500 » » » 100 »
  Σύνολον Δραχ.
  1.200 000
  700 000
  290.000
  280 000
  270.000
  270.000
  265 000
  245.000
  240.000
  200 000
  200.000
  190 000
  125.000
  125000
  125 000
  125.000
  4 850.000
  384 000
  375.000
  250.000
  ΣΥΝΟΛΟΝ ΚΕΡΔΩΝ ΔΡΑΧ. 5.859 000
  Ό φόρος επί των κίρίών καί άπαντα τα συμβολαιογρσφικά Ιξοδα καί
  τα Ιξοδα μεταγραφής καί μεταβιβάσεως τα βσρύνοντα τούς τυχηρούς θά κα-
  ταβληθοθν παρά τής Ενώσεως Συντσκτών, ούτως ώστβ οί τυχηροί θά παρα-
  λάβουν τάς οίκΐας των άνευ ούδεμισς έπιβαρύνσεως.
  Ξ ♦>
  ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 5.859.000 ΔΡΑΧ.
  ΚΛΗΡΩΣΙΣ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1939
  Γραμμάτια τοϋ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ πωλοθνται διά των λαχειοπωλών χαί π»-
  ριτιτέρων μέσφ τ&Ο ΚεντριχοΟ Πραχτορείου Εφημερίδων «Σπθρο; Τσαγγάρη;» καί τοθ
  Πρακτορείου Έταιρείας ΈλληνικοΟ Τύπου «Τ. Α. Πιχραμμένος χαί Σία» ΕΝΤΑΥΘΑ
  ΚΑΙ Ε1£ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ.
  50 ΔΡΑΧ. Ο ΛΑΧΝΟΣ ΔΡΑΧ. 50
  = (η ενωσισ συντακτων αθηνων)
  ΙιιιιιιιιιιιιιιιμιιιμιιιιιμιιιιμιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιμιιιιμιιιιιιπιιιιμιιιιμιιιιιιιιιιμιιιιιιιιιιιμιιιμιιιιιιιιιιιιιιΓγ·
  —Τό σημερινόν πρέγραμμα
  τοΰ ΡαδιοφΜνικοϋ.
  Ό Ραδιοφωνικός σταθμβς Άβη
  νών θά εκτελέση σήμερον τβ έ
  ξής ΐτρόγραμμα:
  "Ωρα έ μ.μ.μκτεωρ. δελτίον'χρη
  ματιστήριον, 6.15 άποσπάσματα ά
  πό όπβρέττβς, 6 45 έ'ργα «5ιά βιο
  λοντσέλλο, 7.15' δημοτικό τρα
  γοΰδι (συγκρότημα Τρίμη), 7.45'
  έμιλία τοΰ καθηγητοθ τού Πανβ
  πιστπμίου κ. Νικ. Παπαντωνο
  πούλου «περΐ της ύγιβινής τοΰ
  στόμχτος καί των οδόντων», 8
  φωνητικό κβυΐντέττο (δ)σις χ.
  Χάγιου) 8.30 ομιλία τοΰ κ. Νικ.
  Λάσκαρη διά τα πρώτα χρόνια
  τοθ νβοβλληνικοΰ θεάτρου άπό
  την εύθυμον αυτών όψιν, 8 45'
  μουσική χοροΰ, 9.30' ίίδήσΐις,
  9 45' συναυλία της συμφωνικης
  όρχήστρας τής Υ.Ρ.Ε. υπό την
  δ)οιν τού κ. Ν. Σκαλκώτα' πρό
  γραμμα: 1) Σοϋμπϊρτ, συμφωνία
  αίς ντό μεϊζον, 2) Ν. Σκαλκώ
  τα εϊσαγωγπ, έμβχτήριον καί
  ρομάντζα άπό τής σουϊτάν δι'
  ορχηατρχν, 3) Βάγνερ, είσαγωγη
  άπό τούς άρχιτραγουδιατάς τής
  Νυρκμβέργης. Κατά τό διάλατμ
  μα τής συναυλίας θά μϊταδοθοϋν
  αί τελευταίαι «ΐδήσβις, 11,30 μόν
  σική χοροθ.
  —Νομβχτηνίατρος είς Ρέδυ
  μνον.
  Καθήκοντβΐ Νομοκτηνιάτρου
  Ρεθύμνης είς αντικατάστασιν τού
  κ. Γ. Λουνάκη μβτκτεθέντος είς
  'Αθήνκς, άνέλαβϊν ό κ Δημ.
  Καραμαρίας.
  —Διά τό «"Ασυλον της Γε
  ρόντισσας».
  Τό Εμπορικόν Έπιμβλητήρΐον
  εί; μνήμην τού αλησμονήτου συμ
  πολίτου Ιωάν. Δρακοντίδου προ
  σ έφερεν αίς τό «"Ασυλον τής Γ«
  ρόντισσα{» δραχ. 500 Ό [Μορφωτι
  κό; Σύλλογος εύχαριστβϊ θβρμο
  τ «τα.
  Ό 'ίδιος Σύλλογος «ϋχ«ριβτ(ΐ
  ΐ την οικογένειαν Έμμ. Λαβ
  σιθΐΜτάκη συμββλαιογράφου, δ(ά
  την τρβφθδοσίκν την οποίαν προ
  οέφερεν είς τό »"Ασυλον» όλό
  κλήρον την ημέραν τής 14ης τρί
  χοντος, Είς διετές μνημόσυνον·
  τής Άννης Λασσιθιωτάκη.
  —Δωρεά πρός τόν Σύλλογον
  «'Αγία Τριάς».
  ΟΙ κ,κ Ιωάν. καί ΚΙμων'Ανεμο
  γιάννης κατέδεσανείς τό ταμείον
  τοϋ Φιλανθρωπικοΰ1.υλλέγου«Ά
  γία Τριάς» ,δραχ. δύο χιλιάδας
  (2.000) είς μνήμην τοΰ μακαρίτου
  Ιωάννου Δρακοντίδου. Είς τοϋς
  (ϋγενεΐς δωρητ&ς τοΰς ένισχυ
  σαντας την προσπάθειαν τού, τό
  Διοικητικόν Συμβουλιον τοΰ
  Συλλέγου έκφράζϊΐ τάς θερμάς
  τού ευχαριστίας.
  ι··.
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
  Διδάκτωρ τοΰ Πανεπιστη¬
  μίου τής Λυώνος.
  Ώς ύπότροφος τοθ Κρά¬
  τους επί έπταετίαν έκπαι-
  δευθείς είς Λυώνα καί
  Παρισίους.
  Θά δέχεται τούς πά-
  σχοντας έκ παθολογικον
  καί νευρολογικών νοση-
  μάτων είς τό Ιατρείον τού
  όδός Άμαλθείας (πάρο-
  δος όδοθ Κατεχάκη, πρώ-
  ην πλατύ σοκκάκι).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ.μ.
  «ηλ. 6.63,
  ι •Π'
  ;ίΕι
  Ηράκλειον- Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Πέμπτης
  15 Δ&κεμβρίου 1938
  ΕΥΗΟΊΚΗ Η ΕΗΤΥΠΟΪΙΪ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΟΎΑΗΙΑΗ
  ΔΙΑ 19ΙΙΜΜΑ ΤΙ! ΑΓΓΛΙΑΣ
  III
  ΙΑΑΑΙΑΣ ΕΙΣ ΒίΡίΑΙΗΟ
  ΑΙΛ ΤΩ ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΜΕΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Διά τόν σεβα¬
  σμόν τού καθβστώτος τού$ Ι%Εέμελ, βε¬
  βαιούται ότι εγένετο είς Βερολίνον
  διάβημα τής "Αγγλίας καί Γαλλίας.
  Αί> δύο δυνάμεις επέστησαν την προ
  σοχήν τού Ράϊχ επί τής σημασίας πού
  θά είχεν ή προσάρτηαις τής περιοχής
  ταύτης είς την Γερμανίαν καί ύπ&νθύ
  μισαν τάς ύποαχέαεις τού Χίτλερ περί
  μή διατηρήσεως άπό μέρους^ τού, άλ·
  λων έδαφικών άξιώσεων έν Ευρώπη
  μετά την προβάρτησιν των σουδιτικών
  εδαφών.
  Τό ανωτέρω διάβημα προεκάλεσεν
  ίκανοποιητικήν εντύπωσιν έν Λιθουα-
  νία καί μβταξύ των άλλων Βαλτικών
  Όχδεσινός λόγοςτοΰ κ.Τσάμττερλαιν.
  Αί άγγλογαλλικαι σχέσεις άκλόνητοι.
  κρατων.
  ΑΒΕΒΑΙΟΙ ΑΙ ΠΡϋΟΕΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  Α Π Ε Ν Α Η Τ ι ΤΩΝ ΛΙ80ΥΑΝΡΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Δ)βρίου (τού άντα-
  «οκριτού μας).—· Κατά τάς έκ Βερο
  λίνου μέσω ξένης πηγής πληροφορίας
  αί προθέσ&ις τής γερμανικής κυβερνή
  σεως διά τό ζήτημα· τού Μέμελ δέν έξε
  δηλώθησαν σαφώς.
  Αι προθέσεις αυται παραμένουν μάλ
  λον άβέβαιοι. Πάντως θεωρείται άπί
  θανος οίαδήποτε πραξικοπηματική ένέρ
  γεια τής Γερμανίας καί θεωρεΐται έν·
  δεχομένη μία συνεννόησις επί τού ζητή
  ματος τοΰ Μέμελ, ,μεταξύ Γερμανίας
  καί Λιθουανίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Δεκεμβριού
  (ίδ. ύπηρεσ(α).— Ό κ. Τσάμ¬
  περλαιν εξεφώνησε χθές ση¬
  μαντικόν λόγον, κατά την δι
  άρκειαν γεύματος δοθέντος
  πρός τιμήν τού υπό τοΟ έν
  Λονδίνω συνδέσμου άνταπο
  κριτών ξένων εφημερίδων. Ό
  λόγος τού εΐχε πολιτικόν χα·
  ρακτήρα, δεδομένου δτι 6 "Αγ
  γλος πρωθυπουργός εξέθεσε
  την πολιτικήν τής κυβερνήσε
  ώς τού είς την οποίαν, ώς
  αφήκε νά εννοηθή ουδεμίαν
  νέαν γραμμήν εχάραξε.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν άνέφε
  ρε τό προσεχές είς* Ρώμην
  ταξΐδιόν τού.
  «Ελπίζομεν, είπεν, δτι θά
  εύρωμεν είς Ρώμην κατηυνα
  σμένα πνεύματα, ώσΐε νά
  καταστή δυνατή ή άνταλλα
  γή γνωμών έΐιί των έκκρεμών
  οιεθνών προβλημάτων».
  ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
  Όλόκληρος σχεδόν ό αγ
  γλικός τύτιος έπικροτεΐ τόν
  χθεσινόν λόγον τοΟ κ. Τσάμ
  περλαιν.
  Οί «Τάϊμς» γράφουν δτι ό
  χθεσινάς λόγος τοΟ "Αγγλου
  πρωθυπουργοΰ ευρίσκεται έττί
  τής Ιδίας γραμμής έφ' ή;
  καί ό λόγος τού Ιδίου τής
  24 ΜαρτΙου ενώπιον τής Βου
  λ*ής των Κοινοτήτων.
  Τό «Νταίηλυ Τέλεγραφ»
  γράφει «δτι τα > ειροκροτήαα
  τα είνε όμόθυμα, άπέναντι
  των λεχθέντων υπό τοΰ κ.
  Τσάμπερλαιν, όστις συν τοίς
  άλλοιςυπέμνησε τήνσταθερότη
  τα των άγγλογαλλικθν σχέσε
  ών, πρδγμα πού πρέπει νά
  λάβη ασφαλώς ύπ' δψΐν της
  ή Ιταλία».
  ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΜΠΟΝΝΕ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 ΔεκεμβΛου (ί-
  5ισιτέρα ύπηοεσίσ). — Ό κ.
  Μποννέ εδέχθη χθές τόν πρε
  σβευτήν τής Αγγλίας μετά
  τοθ όποΐου έσχε μακράν συν
  εργασίαν.
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 14 Δεκεμ
  βρίου (ίδ. ΰπηρεσία) — Χθές
  τό ούγγρικόν υπουργικόν συμ
  βούλιονουνεδρίασεν επί έν νέ α
  ώρας. Ή συνεδρίασις ύπήρξρ
  σπουδαιοτάτης σημασίας δεδο
  μένου βτι ή κυβέρνησις Ιλα
  βεν οριστικάς άποφάσεις επί
  τής μελλοντικής πολιτικής τής
  Ούγγσοΐας
  —ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ 14 ΔεκεμβρΙ
  ου (ίδ. ύπηοεσία).— Ή κυβέρ
  νηαις Σπάακ είλαβε χθές είς
  ιήν βουλήν ψήφον έμπι
  στοσύιη".
  ΠΡΑΓΑ 14 Δεκεμβριού ((δ
  ύττηρεσ(σ).—Ό πρωθυπουργός
  εΐπε χθές ενώπιον τής τσεχι
  «.ής βουλής δτι έπιβάλλεται
  νά ρυθμισθοθν οριστικώς αί
  σχέσεις τής χώρας αρχικώς
  μετά τής μεγάλην γείτονος
  τής Τσεχοσλοβακίας, τής Γερ
  μανΐοτς καί κατά δεύτερον
  λόγον με^ά τής Ουγγαρίας
  ΤΟ ίΙΤΑΛΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΝ
  ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
  ΣΟΦΙλ 14 Δεκεμβριού (ίδ.
  ΰπηρεσία).— Χθές ό πρόεδρος
  τής κυβεονήσεως καΐ'ό υπουρ
  γόςτών Εξωτερικών έν συνερ
  γασ'σ. μετά τού πρεσβευτού"
  τής Ιταλίας, άνενέωσαν ,.τό
  εμπορικόν καί ναυτικόν συμ
  φωνον μεταξΰ ΒαυλγαρΙας
  καί Ιταλίας.
  Ή σημερινή έπίοημος έναρξις
  λειτουργίαςτών μαδητικών συσσιτίων.
  ΣΥΤΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΓΓΑΩΗΡΛΒΩΝ
  ΕΙΤΑΝΕΑΗΦΒΙΙΣΑΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΑΑΑΙΣΤΙΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Σημερινα τηλε
  γραφήματα έκ τού έξωτερικοΰ άναφέ
  ρουν ότι έπανελήφθησαν έν Παλαιστίνη
  αί συγκρούοεις μεταξύ "Αγγλων καί
  Άράβων έπαναβτατών.
  ΟΑ ΕΠΙΔΙΩΧΟΗ ΣΥΝΕΡΓΑ1ΙΑ
  ΤΣΕΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΛΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Πράγας άναφέρουν ότι ό πρωθυπουργός
  τής Τσεχοσλοβακίας εδήλωσεν ότι θά
  επιδιωχθή ατενωτέρα «υνεργασία τής
  χώρας μετά τής Γερμανίας.
  Ή συνεργασία αυτή, ώς προσέθεσεν
  ό Τσέχος πρωθυπουργός, δέν θά έμπο
  δίση την Τσεχοσλοβακίαν νά φροντίση
  ταυτοχρόνως, διά την διατήρησιν φιλι
  κων σχέσεων μετά των πρώην συμμάχων
  της.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΗΤΟΡΙλ
  ΤΟΝΓΕΡΜΑΜΟΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Καθ* α αγγέλλεται
  έκ Βερολίνου οί γερμανικαί κύκλοι
  συνεχίζουν την υποστήριξιν των ίταλι
  κων διεκδικήσεων είς την Μεσόγειον καί
  την Βόρειον Άφρικήν.
  Είς τό Ζ' δημοτικόν σχο¬
  λείον (παραπλεύρως τής κλι-
  νίκης κ. ΤρανταλΙδου) Θά τελε
  σθοθν σήμερον μέ την αρμό¬
  ζουσαν έπισημότητα τα έγκσΐ
  νια των μαθητικών συσσιτΐων
  Ηρακλείου.
  Επί τούτοις ή Έπιτροπή
  επί των μαθητικών συσσιτΐων
  απηύθυνε χθές προσκληθείς
  πρός τάς αρχάς, έκπροσώ
  πους των σχολείων καί τής
  κοινωνΐας, παρακαλοθσα αύ
  τούςίδπωςπαραστώσινεΐςαύτά.
  Κατά τό καταρτισθέν σχετι¬
  κώς πρόγραμμα, μετά την τέ
  λεσιν τοΟ άγισσμοθ θά ομιλή
  ση περί τοθ θεσμοθ των συσ-
  σιτίων ό Έπιθεωρητής των
  Δημοτικών σχολείων Ήρσκλεΐ
  ου κ. Ί. Βαλέργας μεθ' δ θά
  γίνη προσευχή υπό των μάθη
  των, ακολούθως δέ θά παρα
  τεθή συσσΐτιον είς εκατόν α¬
  πόρους μαθητάς τής στοιχειώ
  δούς έκπαιδεύσεως.
  Έν καιρώ θά ληφθή μέριμνα
  διά την συμμετοχήν είς τα
  συσσΐτια καί άπόρων μάθη
  των τής μέσης έκπαιδεύσεως.
  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΕΝ ΕΛΛ4ΔΙ
  ΔΡΙΜΥΤΑΤΟΝ ΨΥΧΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατ' ανακοίνω¬
  σιν τής μετεωρολογικής υπηρεσίας αί
  θερμοκρασίαι πίπτουν καθ* όλην σχεδόν
  την Έλλάδα. Ιδίως είς την ήπειρωτι-
  κήν Έλλάδα καί την Μακεδονίαν επι
  κράτει δριμύτατον ψΰχος.
  Η ΣΦΑΓΗ ΖΩΩΝ
  ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ
  Δι" έγκυκλΐου τού, πρός
  τάς ΝομαρχΙας καί αστυ¬
  νομικάς αρχάς, τό ύφυπουρ-
  γεΐον Άγορανομίας καθιστδ
  γνωστόν, δτι άπό τής 21ης
  Δεκεμβριού μέχρι καί τής
  8ης ΊανουαρΙου 1939 έπιτρέ
  πεται γενικώς ή σφαγή ζώ-
  ών καί ή παρασκευή φαγη
  των έκ τοιούτων καθ* απά¬
  σας τάς ημέρας τής έβδομά
  δος. Έν συνεχεΐα έφισιδ την
  προσοχήν των άστυνομικών
  άρχών δπως μεριμνήσουν διά
  την εξασφάλισιν κατά τάς ε¬
  ορτάς των Χριστουγέννων
  λαχανικών, όπωρών κλπ.
  ΑΙ ΕΚΔΡΟΜΑΙ
  ΤΟΥ ΟΡΕΙΒαΤΙΚΟΥ ΣΥΝΛΕΣΜΟΥ
  Τ4 ενταύθα τμήμα τοθ Έλληνι
  κου ΌρειβατικοΟ Συνδέσμου δρ
  γανώνει την προσέχη Κυριακήν
  την 93ην έκδρομήν τού είς Άνώ
  γεια. Τό σχετικώς καταρτισθή
  πρόγραμμα Ιχει ώς εξής: Άνα·
  χώρησι; άαό Γραφεΐα Συνδέ¬
  σμου δι' αύϊοκινήτων είς Γωνιές
  λϊαλεβυζί&υ. Εκείθεν πεζη' μέσψ
  χωρίου Σείααρχα είς Άνώγεια.
  Άναχώρησις Αης ομάδος καί
  άνοδος εις 'Ζώμυθον, εκείθεν επι-
  στροφή μέσω Τυροκομείου Γωνιων
  είς Γωνιές. Βα ομάς διημίρευσις
  είς Άνώγεια καί έπιστροφή είς
  Γωνιές. Εκείθεν έπιστροφή καί
  των δύο όμάδων δι' αύτοκινήτων
  είς Ηράκλειον. Δικαίωμα συμμε-
  τοχής μελών δρχ. 40, μή μελών
  50. Άρχηγός δ κ. Ιωάννης Σακελ
  λαρίδης.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Ό Νομάρχης Ρεθύμνης κ.
  Κ. Κρεββαιδς μετέβη προχθές
  είς Χανιά προκειμένου νά συ
  νεργασθή μετά τοΰ ύπουργοθ
  Γεν. Δ,ιοικητοΟ Κρήτης κ. Σφα
  κιανάκη διά τα ζητήματα τοθ
  νομοθ Ρεθύμνης.
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΝ
  Χθές άνετράπη παρά την θέσιν
  Κουμπέδες λόγω υποχωρήσεως
  τοΰ έδάφου; χό δπ' αριθ. 24.
  165 φορτηγόν αυτοκίνητον δδη-
  γούμενον υπό τοθ σωφέρ Γεωργ.
  Σπυριδάχη. Έτραυματίσθη έλα-
  φρώς έκ των έπιβαινόντων ό Γ.
  Βα<3ΐλοχωνοχανταχτ]ς. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ 'Λγορά Ηρακλείου Κατά τό δελτίον τιμων άγορδς τοΰ Έμπορικοΰ καί ΒιομηχανικοΟ ΈττιμελητηρΙου αί τιμαί των δια¬ φόρων εγχωρίων ττροϊόντων εΐχο» χθές ώς ακολούθως: Σταφίδες: Σουλτανίναι α'. δρ. 16.50-17.50 ρ". » !5. -16.- ν'. » 12. -!4.- δ'. » 8. -10.- Καρσμτι. » 5. — 7.— Ελεμέδες α'. » 9.20- Ρ'. » 7.30- ΚοινοΙ » Ταχτάδες α'. » 6.50 — β'. » 5.50-6.- ΣταφΙδες μαύραι "Ελαια 3—5ο » 28.80 ΜουργελαΙου α' » 15.— » β' » 14.— Πυρηνέλαια » 17.— Σάπωνες: Λευκοί α' » 21.— β' » 20.- Οΐνοι: Αρχανών μΐστ. » 30.— ΜαλεβυζΙου » - Ελαιοιΐυρηναι 1.20 Δίκταμος ήμ. » 80.— Σΐτος » 8.— Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Δι" αυριον Παρασκευήν ώ ραν 7 μ. μ. εκλήθησαν είς τα¬ κτικήν γεν. συνέλευσιν τα μέ· λη τοθ ΊατρικοΟ Συλλόγου "Ηρακλείου. Ή συνέλευσις θά λάβη χώραν είς την αίθουσαν τοθ ΔημαρχεΙου. Κατ' αυτήν θά άνακοινωθώσι διάφορα έγγραφα καί έγκύκλιος τοθ ύπουργεΐου Ύγιεινής άφορώ σα τόν νέον νόμον περί (ατρι κων είδικοτήτων. Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δι1 αποφάσεως τοθ χ. ύπουργοθ Οικονομικήν όρίζεται δτι έμπο ρεύματα έκφορτωοέντα καί πά ραληφθέντα παρά τής ελευθέρας ζώνης Πειραιώς, περί ών δ κύ ριος δέν κατέθεσε διασάφησιν τε λωνισμοθ ή αίτησιν άποταμιεύσε ως ή διαμετακομίσεως έντός τρι ών μηνών άπό τής παραλαβής των, κηρύσσονται άζήτητα διά πρά ξεως τοθ διευθυντού αυτής καί έκποιοθνται διά δημοπρασίας. Έπίσης άζήΐητα χηρόσσονται καί τα έμπορεύματα τα τελοθντα έν άποταμιεύσει έφ' δσον δ άπο- ταμιιυτής χαθυστερεΐ την κατα¬ βολήν των δικαιωμάτων πέραν τδν τριών μηνών. ΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ «■ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Οί "Εφεδροι Άξιωματικοί Χά νίων υπέβαλον πρός χον υπουργόν Γεν. Διοικητήν Κρήτης ψήφισμα διά τοΰ δποίου έχξηλώνουν τάς ευχαριστίας των πρός τόν αρχη¬ γόν τής Κυβερνήσεως κ. Μετα ξ3ν καί την χαράν των διά την έ πανοδον ίίς την έ"5ρ»ν τού τοΰ κ. Γεν. Διοικητοϋ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒ)ΝΗΣΙΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ό^ Πρόεδρος τής Κοινότη τος Ιεραπέτρας απηύθυνεν ευχαριστηριον τηλεγράφημα πρός τό Πολιτικόν Γραφείον τοϋ κ, Πρωθυπουργοΰ διά την διατεθεΐσαν έκ 2 000.000 δρχ. πίστωσιν πρός κατασκευ¬ ήν των όδών Ιεραπέτρας— Γρά Λυγιδς καί Ιεραπέτρας —Σητείας ώς καί λ διά την έκδοσιν τοϋ διατάγματος Ι¬ δρύσεως τοθ έθνικοθ παιδικοϋ σταθμοΰ Ιεραπέτρας. Η ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΚΑΤΟΧΗ__ΚΑΠΝΟΥ Τό υπουργείον των Οίκονο- μικών έκοινοποΐησε πρός τάς έφορΐας καπνοϋ των έπαρχι- ών εγκύκλιον σχετικώς μέ την τιμωρίαν των παρανόμως κατεχόντων καπνόν είς φύλ· λα μέχρις ήμισεΐας όκάς. ΖΩΟΚΛΟΠΗ Συνελήφθη διά ζωοκλοπήν καί παρεπέμφθη αρμοδίως ό Γεώργ. Έμμ. Μουρτζανός έκ Φουρφουρά. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Σήμερον τό εσπέρας τό Δημο τικόν Συμβούλιον Ηρακλείου θά συνεδριάση έπιλαμβανόμε νόν τής επιλύσεως διαφόρων δημοτικών ζητημάτων. Η ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ Έπ' εύκαιρία των έορτων των Χριστουγέννων ήρχισεν ή διε- νέργεια έράνων είς την πόλιν Ρεθύμντς, διά την οργάνωσιν λαϊ- κων συσσιτίων καί εΰρυτέραν έν γένει περίθαλψιν των άπόρων. Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Προχθές ανεχώρησεν είς Αθήνας δ Εισαγγελεύς Ρ μνης κ. ^Κ. Παπαίωάννου, 53Πρωϊντ| ΟΙ ΓΑΛΛΟΙΕΞΑ1Ρ0ΥΗ ΤΟΝ ΑΡΤΟΝ ΤΟΥ ΤΣΛΜΠΕΡΛϋΙΝ &ΥΣΑΡΕΣΚΕΚΙ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΗΟΗ ΔΙΑ ΤΑΣΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΡΑΪΚ ΑΘΗΝ%Ι 14 Δεκεμβριού (τού άν ταποκρ ιτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι αί γαλλικαΐ εφημερίδες έξαίρουν τόν τελευταίον λό¬ γον τού Βρεττανού πρωθυπουργοΰ κ. Τσάμπερλαιν. Αντιθέτως οί γερμανικαί δημοσιο- γραφικοί κύκλοι, διαμαρτύρονται, καθ* α, τηλεγραφοΰν έκ Βϊρολίνου, διά τάς επικρίσεις τοΰ κ.Τσάμπερλαιν εναντίον τοΰ γβρμανικού τύηου. Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΛΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ 8λ ΕΦΛΡΜΟΣΟΥΝ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 1ΑΠΡ.ΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 14 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ τοΰ έξωχερικού άναφέρουν ότι τόσον ή αγγλικη κυβέρνησις όσον καί ή κυ¬ βέρνησις των Ήνωμένων Πολιτειών προτίθενται νά^ έφαρμόσουν οίκονομι- κάάντίποινα εναντίον τής Ίαπωνίας, διότι ή τελευταία αυτή αφήρεσεν έμπο ρικά προνόμια των δυνάμεων τούτων έν Κίνα. ΕΥΜΕΝΗΣ Η ΤΟΥ ΔΙ4ΒΗΜΑΤ0Σ ΤΟΥ ΜΕΜΕΑ ΑΘΗΝΑΙ 14 Α)βρίου (τοΰ άντα* ποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληροφο¬ ρίαι έκ Παρισίων καί ΛονΒίνου, άγγέλ λουν ότι ή άπήχησις διά χό άγγλογαλ λικόν διάβημα έν Βερολίνω υπέρ τής διατηρήσεως τού καθεστώτος τοΰ Μέ¬ μελ, υπήρξεν εύμενής καί μεταξύ των κύκλων τής Κοινωνίας των Εθνών. ΕΙ! ΤΗΝ ΜΑΔΡΙΤΗΝ ΕΙΗΜΕΙΟΒΗΣΑΝ ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 14 Δεκεμβριού (τού άν.αποκριτού μας).—Καθ* α τηλεγρα¬ φείται έκ τού έξωτερικού είς την Μα δρίτην έλαβον χώραν μεγάλαι ταραχαί συνεπεία τής παρατηρουμένη; έκεί έλ λείψεως τροφίμων. Ο ΧΙΤΛΕΡ ΣΥΝΕΧΑΡΗ ΤΟΝ ΒΡΕΠΛΝΟΝ ΒΑΣΙΑΕΑ ΑΘΗΝΑΙ 14,Δεκεμβρίου (τού άνταποχριτού μας).— Αγγέλλεται ότι ό καγκελλάριος Χίτλε" συνεχάρη τόν Βρεττανόν Βααιλέα επί τή έορτή των γεννεθλίων τού. ΤΑ ΟΧΥΡΩΜΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΡΑΪΧ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΑΘΗΝΑΙ 14 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας). — Τελευταίαι πληροφορίαι ι έκ Γερμανίας άνιφέρουν ότι ευρίσκονται περί τό τέρμα των τα έκτελούμενα έκεΐ μεγάλα οχυρωμα- α έργα. ΑΙ ΚΑΙ ΑΑΑΙΚΑΙΕΦΗΜ Εί ΑΘΗΝΑΙ 14 Δεκεμβριού (τοΰ άνταποκριτού μας).— Έκ Παρισίων τηλεγραφείται ότι πολλαί γαλλικαί έ· φημερίδβς συνεχίζουν την άρθρογραφί αν των υπέρ τής ταχυτέρας όλοκληρώ- σεως των γαλλικών ναυτικών εξοπλισμών είς την Μεσόγειον. ΗΡΕΜΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΕΝ Π Ο Λ Ε ΜΙΚ Α ΜΕΤΡ.ΠΑ ΑΘΗΝΑΙ 14 Δεκεμβριού (τού άν ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι έξακολουθεί ή ήρεμία είς όλα σχεδόν τα έν Ισπανία πολε-μο κ*