96669

Αριθμός τεύχους

5042

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

16/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Αθιουν οικονομ,
  ν τ»,ς Ίιηω,ΐι^
  τη «φήρεβεν έμ«ο
  ουνάμ»ων τούτων
  ) ί> ρ ί ο υ (το5 άν:«
  ώτεοκ
  δ
  γ
  διά ιό *γγλογ*Χ
  >θλίνω υπέρ τής
  ,στώτός το& Μέ·
  κ*ί μίεταξϋ ιω»
  ς των 'Ε^ών.
  Ι ΤΑΡΑΧΑΙ
  «ου είς
  ,1
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Π
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΛΦΕ1Λ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Υ/ΙΕΥ8ΥΙ0Σ ΣΥΝΤΛΚ7ΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ίιησία δολ. 15
  εξάμηνον » 8
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡ1ΙΤΗ1 - ίϊΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΡΛ. ΦΥΛΛΟΥ 50*2
  ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ
  ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
  Πρό καιροΰ τό υπουργεί¬
  ον τής Γεωργίας εζήτησεν
  άπό τάς διαφόρους κοινότη¬
  τος καί τάς κατά τόπους υ¬
  πηρεσίας τού νά τού άναφέ-
  ρουν αν υπήρχεν άνάγκη
  εκτελέσεως μικρών άντιπλημ
  μυρικών έργων είς τάς περι¬
  φερείας των. Πρό ολίγων δέ
  ημερών καί τό υπουργείον
  τής Ύγιεινής εζήτησε πλη¬
  ροφορίας ώς πρές τα έξυγι·
  αντικά μικροέργα πού είνε
  άνάγκη νά έκτελεσθοΰν κα¬
  τά τόπους, διά νά φροντίση
  νά έξεύρη καί νά χορηγήση
  τάς άναγκαιούσας πρός κα¬
  τασκευήν των πιστώσεις. Ά-
  νάλογα δέ έρωτήματα άπηύ
  θυνκ καί τό υπουργείον Συγ
  κοινωνίας. Καί φυβικά αί
  πληροφορίαι πού εζητήθησαν
  θά δοθούν. Καί θά φα¬
  νή πόσας ανάγκας έχει ή έλ-
  ληνική υπαιθρος, πόσας ελ¬
  λείψει; έχει ή επαρχία έξ
  αίτίας τής έγκαταλείψεώς
  της ^κατά τό παρελθόν υπό
  τού κράτους είς την τύχην
  κ«ί τό έλεος των στοιχείων
  τής φύσεως.
  Έν τω μεταξύ ομως ή κυ¬
  βέρνησις, όλοκλήρωσε, καί
  τόν θεσμόν τής διοικητικής
  άποκεντρώσεως διά παρο-
  χής εύρυτάτης δικαιοδοσίας
  είς τούς Γενικούς Διοικητάς
  καί τούς Νομάρχας. Καί θά
  πρέπει τα ζητήματα αύτά νά
  τα εξετάσωμεν έν συσχετι-
  ομω πρός άλληλα. Διότι ο-
  λχ' άποβλέπουν είς τόν αύ
  τόν σκοπόν καί τείνουν πρός
  τό ίδιον άποτέλεσμα: Είς
  την χειραφέτησιν τής έλλη
  νίκης επαρχίας καί την εξύ¬
  ψωσιν της στάθμης τής ζ»ής
  καί τού πολιτισμόν της- Καί
  φυσικά διά την βελτίωσιν
  τής καταστάσεως τής ύπαί-
  θρου, δέν άρκοΰν τα μεγάλα
  συγκοινωνιακά καί παραγω
  γικά έργα, των οποίων την
  εκτέλεσιν προβλέπει τό πεν
  ταετές σχέδιον τής κυβερνή
  σεως. Χρειάζεται νά κατα-
  σκευασθοΰν καί πλείστα έσα
  μικροέργα άντιπλημμυρικά,
  άποξηραντικά, άρδευτικά, ά-
  ναδασωτικά, όδικά καί άλ·
  λα. Καί τα έργα αύτά θά
  κατασκευασθοΰν ώς είνε φυ¬
  σικόν καί ευνόητον μόνον
  διά κρατικής «ρωγής καί
  προσωπικής εργασίας των κ«
  τοίκων. Καί πρέπει βεβαίως
  νά Ματασκευασθοϋν.
  Διότι είνε μέν μικρά άλλ'
  είνε μεγίστης σημαα**§ κα*
  σπουδαιότητος διά την χώ·
  ραν. Μόνον δέ δταν έκτελε-
  σθοθν τα Ιργα αύτά θά προ-
  στατευθοΰν αί καλλιέργειαν
  θ' αυξηθή ή παραγωγή, θά
  πυκνωθοΰν αί συγκοινωνίαι,
  θά εκλείψη ή έλονοσία καί
  θά επιτευχθή ή έξυγίανσις
  τού λαοΰ, θά έκπολιτισθή καί
  θά συγχρονισθή πλήρως ή
  χώρα. Την σημοισίαν αλλωσ-
  τε των Ιργων αυτών διέγνω-
  σε πλήρως ή κυβέρνησις. Καί
  δΓ αύτό ακριβώς απεφάσισε
  νά ενεργήση στατιστικήν έ¬
  ρευναν καί νά ενισχύση μέ
  κάθε τρόπον καί μέ ©λα τα
  μέσα πού εχει είς την
  διάθεσιν της την έκτέλε-
  σίν των. Καθίσταται δέ Π
  κατασκευή των εύκολωτέρα
  τώρα οπότε καθιερώθη ό θε-
  σμός τής άποσυγκεντρώσεως.
  'Αρκεΐ νά οργανωθή *«* να
  συστημκτοποιηθή είδικον
  πρός τουτο πρόγραμμα ε¬
  νεργείας καί δράσεώς είς έ¬
  καστον διαμέρισμα.
  Σχετικώς δέ ημείς θα εί¬
  χομεν νά έπαναλάβωμεν καί
  πάλιν μίαν παλαιάν γνώμην
  μ*ς, την οποίαν καί άλλοτε
  δΐϊτυπώσαμϊν. Νά δοθή μβ-
  γαλυτέρα προσοχή είς τόν
  τρόπον μέ τόν οποίον έκτε-
  λεϊτοα ή έπιβαλλομένη υπό
  των Δήμων καί Κοινοτητων
  είς τούς κατοίκους των, προ-
  σωπική έργασία. Διότι μόνον
  τότε θά έκτελεσθοΰν τα έργα
  περί των οποίων γράφομεν.
  Είνε γνωστόν ίτι κατ' έ-
  τος όλαι σχεδόν αί χοινότη-
  τες έπιβάλλουν είς τούς κ<χ- τοίκους των τριών καί τεσ- σάρων καί δέκα πολλάκις η¬ μερών προσωπικήν εργασίαν δι' εκτέλεσιν έργων κοινής ωφελείας. Καί ομως εργα ά. ξιόλογα δέν γίνονται. Διότι ή εργασίαι διατίθεται κακώς. Είς εργα διά τα όποϊα γί- νονται χωρίς νά υπάρχη ού - τε σχέδιον οϋτε επίβλεψις έκ μέρους είδικών. Επί πλέον δέ ή έργασία γίνεται κεχω¬ ρισμένως εις εκάστην κοινό τητα. Διά νά γίνουν λοιπόν έργα, είνε άνάγκη νά τερ¬ ματισθή ή άναρχία πού επε¬ κράτει είς τό παρελθόν ώς πρός την εκτέλεσιν τής προ- σωπικής εργασίας. Νά γίνων¬ ται έργα μόνον έφόσον θά ύπάρχουν σχέδια καί μελέται είδικών μηχανικών. Κ«ί νά συνδυάζεται καί νά εκτελή- ται άπό κοινοϋ υπό των κα- τοίκων πολλών όμοϋ κοινο- τήτων ή προσωπική έργασία ώστε νά καθίσταται δυνατή ή καταακευή σημαντικήν συγκοινωνιακόν, άποξηρκν- τικών, παραγωγικων, έξυγι- αντικών καί άλλων έργων, έφόσον άλλωστε θά παρέχε ται καί ή ενίσχυσις τοϋ κρά- τους. Εύτυχώς βμως τάς άντιλή- ψεις αύτάς έχει καί ή οημε- ρινή κυβέρνησις. Καί έτσι ει¬ μπορεί νά θεωρήται βέβαιον δτι ταχέως θά συντονισθΓι ή εκτέλεσις των διαφόρων μι κροέργων πού θά δώσουν νέ¬ αν όψιν καί νέαν ζωήν είς την χώραν. Πεταχτά σημειώματα ΕΜΠΡΟί ίΤΗ ΒΙΤΡΙΗΑ Έορτές έν δψει! Μάς τό βροντοφωνεΐ ό σιδερένιος ναύ της πού έτοποθετήθηκε σκο- πός άκΐνητος στή βιτρΐνα. Τό ίδιο δπως ό άληθινός συνά δελφός τού θά έφώναζε άπό τόν πυργίσκο τοθ πολεμικοΟ, πλοϊο έν δψει! μόλις θά διέ- κρινε μέ τό τηλεσκόπιό τού άναθρώσκοντα καπνόν έχθρι κου σκάφους. Καΐ δέν είνε μικρότερη ή συγκίνησις πού προκαλεΐ ή άναγγελΐα τής προσεγγίσεως των έορτών άπό εκείνην πού θά έπροκα- λοΰσεν ή είδησις εμφανίσεως έχθροϋ. Άς μάς συγχωρήση. τό Βρέφος τής Βηθλεέμ. Άλλ' δσην γαλήνην φέρει στΐς ψυ ^ές ή θρησκεΐα τού, τόσην α¬ νησυχίαν προκαλοθν οί έορ¬ τές τής γεννήσεως τού. Άν καί θά πρέπη νά όμολογήσω μέν δτι ή εύθύνη βσρύνει άπο- κλειστικά έμάς καΐ μόνον. Κα νείς δέν μδς υπεχρέωσε νά πανηγυρΐζωμε μέ βεγγαλικά καί δώρα καΐ μεγαλοπρεπεία μιά γέννησι πού έγινε μέσα είς £να ταπεινό σπήλαιο τής Άνατολής. "Εκδήλωσις * τής ματαιοδοξΐας καί τοθ έγωϊ σμοΰ μας είναι. Κατ' είκόνα καί όμο(ωσ( μας τα θέλομεν δλα. Καί τοϋ κανόνος δέν έ ξαιρέσσμεν οΰτε τό Θεό. Δέν είνε δμως τοθ παρόντος ή κρι τική των αντιλήψεων μας πε ρΐ ΘεοΟ. Στήν βιτρΐνα έμπρός άλλως τε βρισκόμαστε κι' οχι ενώπιον τοθ (εροθ τέμπλου. Καί δέν μάς κράζει ή φωνή τής θρησκεΐας. Μάς έλκύει τό θέαμα των δώρων καί των παι χνιδιών. Άλλά τί δώρα είνε λοιπόν αύτά πού προσφέρον ται την ήμέρα τής γεννήσεως σου είς τα άθώα παιδία, ώ ϋ ψιστε Θεέ ττ)ς είρήνης καί τής άδελφωσύνης ^τών λαών;! Εί νέ παιχνιδια χαράς αύτό. ή είνε σατανικώ σύνεργα όλέ θρου; Μην τιτ)τε δτι άπέμεινεν τΐποτε άπό τό παρελθόν. "Ο λα ύπέκυψαν στό πνεθμα τής έποχής. Άκόμα καί τα Χρι στουγεννιάτικα δώρα καί ά θύρματα. Κυτάξετε τή βιτρΐ να. ΣτρατιΛτες μέ κράνη, ώπλι σμένοι ώσάν άστακοΐ. Τάνκς, άρματα μάχης, προσωπιδοφό ροι πολεμιστές, άεροπλδνσ, θωρηκτά, ντρέτνωτ, ύποβρύ χια, πυροβόλα, ταχυβόλα, 8λα τα σύγχρονα πολεμικά δπλσ, σέ μικρογραφΐα, πού άστράφτουν καί βροντοθν μ' δνα κούρδισμα. Μ' αύτά άντι καταστήοαμε τίς άθώες κου κλες, τοΰς κομψούς πιερόττους τίς ψεύτικες κολομπΐνες, πού έχόρευαν κι' έχειροκροτοϋσαν: τα μικρά καρροτσάκια καΐ τοΰς σιδηροδρομικοΰςσυρμούς" τάάρνάκια καί τα κομψά άλο γάκια. Καΐ σύτά θά προσφέρω με μεθαύριο στά παιδία δθρα γιά τή γέννησι τοϋ θεοϋ τής άγάπης. Μ' αύτά θά καλλιερ γήσωμε στίς ψυχές των, τό πνεϋμα τής εΐρήνης! Δέν φθά νει βλέπετε πού οί άνθρωποι προσφέρουν σήμερο σ' δλο τόν κόσμο τό αίμα τής καρδίας των γιά νά γίνη κινητήριος δύναμις των πολεμικον βιομη χανιών. Δίδουν καΐ τίς μικρές οίκονομΐες των γιά ν' άγορά σουν παιχνΐδια πού θά διδά ξουν στά παιδία των την τέ χνη τοθ πολέμου καί τοθ άλ ληλοφαγωμοΟ. Κωμική λοιπόν καταντά υ στερα άπ' αύτά ή άπορία, πώς τό πνεθμα τοθ χριστιανι σμοΰ νά μή διαλύση άκόμη τίς σκοτεινές δυνάμεις τοθ κα κου, πώς νά μην απαλλάξη, την άνθρωπότητα άπό τόν δα( μονα τοθ πολέμου. Κυττάξετε σΊς βιτρίνες των καταστημά των τα χριστουγεννιάτικα δώ ρα γιά παιδία. Θά νοιώσετε πολλές πικρές άλήθειες. Εύρε θηκα μπροστά σέ μιά τέτοια βιτρΐνα "Εμοιαζε μέ στρατόπε δο είς παραμονάς μαχης. "Ε νας μονάχα άρλεκΐνος, σκονι σμένος, παραπεταμένος σέ μιά γωνιά έξεκαρδιζότανε στά γέ λια. Λές καΐ έσάρκαζε κι' αύ τος τή νοοτροπΐα καΐ τόν πό λιτισμό μας. Μ.— ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΤΑΣ Τελευταίως ή κοινωνιολογία τής ημέρας άπασχολεΐται μέ την τουαλέτταν. Τίθεται ώς σιινήθως πρόβλημα διαφθορας καΐ τουαλέτ τας. Καί δια-υπώνονται συμπερά σματα. Ή κοινωνία δποστηρίζουν οί ενδιαφερομένη, ίφείλει νά θέση κάποιες γραμμές είς τό πρόβλημα καΐ νά καταβάλη προσπάθειες διά την τακτοποίησίν τού. Ε2ς τα παγκόσμια ήθη καί δή τα έπαρχιακά, ή ιιαντάμ Μποβαρύ τοθΦλωμπέρ,ξέν αποτελεί τό μόνον πρότυπον τοθ πώς άπό την φιλαρέ- σκειαν μία γυναϊκα καταλήγει είς τα τελευταία ακαλοπάτια τής κοι νωνικής κλΕμακος. Ή λεγομένη 6- ποστάθμη, άν διερευνηθ^ άπό δ- π'μονητικούς παρατηρητάς, θά παρουσιάση είς μίαν έκτιληκτικήν αναλογίαν, την τουαλέτταν ώς μέ γαν προαγωγόν. Είς τό σημείον δέ αύτό είνε ακριβώς πού έπεμβαί- νει ό πραγματιστής ήθικολόγος. —Άν ή μόδα κατώρθωνε νά έχη ώς βάσιν πάντοτε την άπλό τητα καί δχι την επίδειξιν, τό πρόβλημα τής τουαλέττας θά έξε· προσώπει πολύ όλιγωΐέρους κοι· νωνικούς κινδύνους. θά ύπάρξουν βεβαία πολλοί άντιρρησίαι είς τό ζήτημα καί μά λιστα άπό τούς έλαφρούς έκε£· νους οί έποΐοΐ σχετίζουν την ρύθ μισιν τοθ ζητήματος μέ την τρί¬ την πλευράν τοό Ίψενικοΰ τριγώ- νού. ΆφοΟ υπάρχουν^ φίλοι πού πληρώνιυν γιατί νά μην υπάρχη καΐ φίνα τουαλέττα; Άν δ σύζυ γος Ιχει τούς λόγου; τουνά άδιαφο ρ^, γιατί νά τρομάζη τό σύνολον; Τό οικονομικόν πρόβλημα άπεδεί χθϊ) πολλάκις ανώτερον τής ήθικο κοινωνικής παραδόσεως. Καί ά· φού έκεΤνο βιευθετεΐται τα άλλα είνε δευτερεύοντα. Ό κόσμος εύ τυχεΐ. Αύτό είνε τό ούσιώδες ! Έπάνω-κάτω ταθτα θά καλαναρ χήση ό άντιρρησίας. Δυστυχώς δ μως ίένπρόχειται περί παρωνυχί- δος. Μεταπολεμικώς απεδείχθη δτι κοινωνίαι πού κατεστράφησαν. ήοχισαν νά κατηφορίζουν ακρι¬ βώς άπό τα μικροπράγματα αύτά. Ή μεταξωτή κάλταα καί ή κρέπ ζωρζέττ ίπαιξαν σπουδαίον ρόλον είς τάς πολιτικοκοινωνικάς άπο- συνθέσεις ή τόν ταχύτερον ροθν τής Εστορικής εξελίξεως πρός τα άκρα—δ,τι θέλετε. Άπό την πο· λυτέλειαν τής πρώτης κοσμικής κυρίας, έφθάσαμεν είς την ίινχτρο πή ν. —Απαραιτήτως πρέπει ν4 τε θοθν ίρια είς τό κθμα των χιλιο δράχμων πού κατέρχεται όρμη τικόν πρός την κρυσχαλλίνην βι τρίναν τής μεγαλουπόλεως, δπου παιχνιδίζουν οί μύριοι πειρασμοί τ^ς φιλαρεσκΐίας. Τό συμπέρασμα φαντάζομαι δέν είνε αστείον. Κρύβει έντός τού αρκετόν πραγματισμόν καί πολ- λήν προβλεπτικότηΐα. • · * * Οί μεγάλοι πρόγονοί μας ήξε- ραν ώρισμένως κάτι άπό τδ πρό¬ βλημα τής τοαλέττας. Έπι- ζητοθντες την φιλοκαλίαν τής ά- πλότητος, έπεζήτουν καί την κοι ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τού Άγνλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ 23ον Καί άπό μίαν δευτέραν τού συ νάντησιν μέ τόν νέον σουλτά*νον δέν έβγήκαν σπουδαΐα πράγματα. Είς μίαν τρίτην συνάντησιν δ Κε¬ μάλ υπήρξεν άκόμη κατηγορημα τίκώτερος. Έβλεπε κοντά, χειρο πιαστά τό σημείον πρός τό δποΐ όν τόσον καιρόν κατέτΐιναν αί φιλοδοξίαι τού. "Αν κατώρθωνε νά πείση τόν Βαχεντίν, θά ευρί σκετο διά μιάς είς την κορυφήν, θά είχε την δύναμιν, την οποίαν τόσον καιρόν λαχταροθσε, καί θά έξεδίωκε τόν Έμβέρ, τόν άνίκα νόν κχί θρασύν Έμβέρ μέ δλην την συμμορίαν τού. Καθώ; ώμι λοθσεν άναπτύσσων τα αχέδιά τού, παρεσύρετο, ένεθουσιάζετο, προ σπαθοθσε νά μεταδώαη την θερμήν τού καί είς τόν σουλτδνον. Ό Βα χεντίν κάτι έκαμε νά τοθ άπαν ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΝ Άλλ' 4 Κεμάλ, άγνοών την έθιμοτυπίαν, εξηκολούθησεν όμι λών δυνατώτερα, είς τρόπον ώ στε ή φωνή τού έκάλυψε τε¬ λείως την φωνήν τοθ σουλτάνου. "Οταν ετελείωσεν, & Βαχεντίν εί πε μέ Ιμφασιν καί κακώς ήγανα κτημένος: —Έχω μείνει τελείως σύμφω νος μέ τούς έξοχωτάτους Έμβέρ καί Ταλαάτ πασά. Καί τόν άφησε νά φύγη. Ή ά λήθεια ήταν πώς ό Έμβέρ είχεν άπειλήσει τόν σουλτανον. Ό Βα χενΐίν ιίχε συσκεφθή μέ τόν Δα μάτ Φερήτ πασά, τόν επί θυγατρί γαμβρόν τού καί κυριώτερον τού σύμβουλον. Καί είχε καταλήξει εί; τό συμπέρασμα δτι δέν ήταν άρ· κετά ίσχυρός διά ν' άγωνισθη' κα τα τοθ Έμβέρ καΐ τοθ κομιτάτου. καί δτι ό Μουσταφά Κεμάλ δέν είχεν δπαδούς διά νά ήμπορέση νά στηριχθή είς αύτίν. Έφοβείτο νά ριψοχινδυνεύση. Είχε καταλή ξκ εί; τό συμπέρασμα ότι δέν "Επικείμενον των έορ¬ τών, πολλοί γονεΐς πού έχουν τα μέσα θά κά¬ μουν δώρα είς τα παιδία των. Έχω καί έγώ νά τούς κάμω μίαν παράκλη¬ σιν έφ' δσον τα παιδία των είναι γραμμένα είς την Εθνικήν Νεολαίαν, νά τούς κάμουν ώς δώρο πρωτοχρονιάτικο μίαν στο λήν νεολαΐας. Έτσι διευ· κολύνουν καί τα παιδία των καί την οργάνωσιν. 1. ΜΕΤΑΞΑΣ νωνικήν ίσοστάθμισιν. Τό γοθστο τή; μοδίστας άλλά καΐ τό προσω¬ πικόν τή; κυρίας μπορεΐ συχνά άπό ίνα παληοκουρελάχι νά βγά λη εί; τό φώς θαύματα ΰφους, άρμονίες χάριτος, σύνολα έξαίσια. Ποτέ δμως τό γοΰστο αύτό δέν έγενικεύθη άπό άπλή τεχνική επι νόησι εί; μάθημα κοινωνικόν. Άπό τα θρανία άκόμη άν ήρχιζε, θά ήιαν σκοπιμώτερο γιά τί; μέλλουσε; γενεές. Διότι δέν είνε πολΰ νά κατατοπίση κανεί; εί; τό πρόδλημα τή; τουαλέττα;, τό μέλλον τοθ συνόλου Ένα κρά το; ή 2να έθνος σχετίζεται βήμε ρον ευρύτατα μέ τδ πρόβΧημα αύτό. ΛΣΜΟΛΑΙΟΣ Δικαία άναγνώρισις. Τά Προεδρεΐα των έργατι- κθν σωματεΐων τής πόλεώς μας συνελθόντα προχθές είς έκτακτον ειδικήν συνεδρίασιν άνεκήρυξαν επίτιμον πρόεδρον τοθ έργατικοΰ Κέντρου τόνΝο μάρχην κ. Άνδρέαν Μάρκελ- λον καί εξέφρασαν πρός αύ τόν την ευγνωμοσύνην τοθ έρ γατικοϋ κόσμου δι' οσα υπέρ αΰτοθ έχει πράξει. Υπήρξεν ή απόφασις αυτή μία δικαία άναγνίορισις τής εΰεργετικής υπέρ των εργαζομένων πολι- τικής τοθ κ.Μαρκέλλου.Άλλ" είναι συγχρόνως καί μία από¬ δειξις των νέων ίδεών άπό τάς οποίας έμφορεΐται ό έρ γατικός κόσμος. *** Ρυμοτομίαι. "Ηρχισε πάλιν τελευταίως νά έργάζεται ή δημοτική σκα πάνη διά την ρυμοτόμησιν καί διαπλάτυνσιν παλαιώνδρόμων καΐ την διάνοιξιν νέων. Καί, ώς πληροφορούμεθα, αί ρυμο τομικαί εργασίαι θά γενικευ θοϋν άργότερα. Τό γεγονός είναι έξαιρετικως ευχάριστον προστίθεται δέ καί αύτό είς ήμιτοροθσε νά δπολογίζη επί τοθ Μουσταφά Κεμάλ. Ό Κεμάλ Ιβραζε άπό τό κακόν τού. Άλλην μίαν φοράν έ Έμβέρ είχε νικήσει. Ό Βαχεντίν είχεν άποκλείνει πρό; τό μέρο; τού, τό μέρο; τοθ Έμβέρ, τοθ άντιπάλου τού. "Ολα τού τά σχέδια ναυαγοθ σαν. Πρό; τό παρόν δέν μποροθσε νά κάνη τίποτε. Άλλ'ήθελε τούλα χιστον νά ξεμπερδεύη μέ τούςάντι πάλου; τού. Ό Έμβέρ Ιννίοΰσεν αυτήν την φοράν νά είνε άσφαλή;. Έταν ά ποφασισμένο; ν' άπομακρύνη δσον γρηγορώτερα τοθ ήταν δυνατόν τόν Μουσταφά Κεμάλ έκ Κωνσταν τινουπόλεω;. "ι'στερα άπό δύο έ- βδομάδας, μετά την ίεροχελεατίαν τοθ «αελαμλίκ»τή; Παρασκευήν & σουλτάνος ίστειλε καί εκάλεσε παρ" αύτω τόν Μουσταφά Κεμάλ. Περιστοιχιζόμενος άπό τό έπιτελεΐ όν τού, πού συμπεριελάμβανε καί πολλούς Γερμανού; άξιωματικούς, τόν δπεδέχθη μέ μεγάλην έγκαρ διότητα. —Αύτός είνε ό Μουσταφά Κε μάλ πασά! είπε πρός τού; Γερμα νού; 6 σουλτάνο; — Ινα; άξιωμα τιχος μεγάλης ίκανότητο;, πρό; τόν οποίον έχω την μεγαλειτίραν τό πλούσιον ενεργητικόν τοθ Δημάρχου κ. Γεωργιάδου. Δή μιουργεΐδέτό γεγονός αΰτότήν έλπίδα δτι ταχέως, ή πόλις μας θ' αποκτήση δρόμους άνέ τους, εύθεΐς, ώραΐους καΐ πλα τείας εύπροσώπους. Θά άπο κτήση, δηλαδή δψιν σύγ χρόνον καΐ πολιτισμένην. *** Τά συσσίτια. Συντόμως, ώς πληροφορού μεθα, τα λαϊκά συσσίτια θά λειτουργήσουν είς τό ειδικώς πρός τουτο άνεγερθέν υπό των φιλανθρωπικόν ίδρυμά- των Άνδρέου καΐ Μαρίας ΚαλοκαιρινοΟ, οΓκημα. Καΐ θά καταστή τότε εύχερεστέρα ή λειτουργία των. Διότι τό οί¬ κημα αύτό επί είδικοΟ σχε- δΐου δημιουργηθέν, παρέχει ά· νεσιν, καθαριότητα, ευκολίας. Αποτελεί £ν ΐδρυμα πολιτι¬ σμένον, πού τιμά καί την μνήμην τοθ μεγάλου εύεργέ- του τής πόλεως καΐ τούς έκτε λεστάς καΐ διαχειριστάς τοθ κληροδοτήματος. *** Τά σωαγεϊα. Έντός ενός εξαμήνου, πι· στεύεται δτι θά άποπερατω- θοθν εντελώς καΐ θά λειτουρ¬ γήσουν τά νέα δημοτικά σφα· γεΐα. "Ηδη συμπληοοθται ή τοιχοποιΐα καί μετ" ολίγον θ' άρχίσουν αί ασωτερικαί έγκα ταστάσεις καΐ διαρρυθμίσεις. Θά είναι δέ τά σφαγεΐα αϋτά ένα πραγματικόν έργον πολι τισμοΟ. Σύμφωνα καθ* δλα μέ τάς συγχρόνους άντιλή ψεις τής άρχιτεκτονικής, τής ύγιεινής καί τής καθαριότητος θά είναι ΐσως τά ΐελειότε· ρα καθ" δλην την χώραν. Καΐ θά ύψώνωνται ώς μνημεΐον πού θά έξυμνή τό δργον τής δημοτικτΐς μας άρχής. Θά ά- ποτελή έ'να δεΐγμα άληθινοθ τιολιτισμοθ. Άλλά διά τά συντελούμενα δημοτικά εργα Ϊσως ασχοληθώμεν άναλυτι- κώτερον προσεχώς. Είδική καί γενική αν¬ τίληψις. Παντοϋ τής Κρήτης ή κίνη¬ σις υπέρ των ένδεών λαμβά- νει τελευταίως συγκεκριμένην μορφήν, δημιουργουμένου τοθ ίκανοποιηΐικοθ συμπέρασμα· τος δτι τάς προσεχεΐς άγΐας ημέρας έν τήνήσω θάδιέλθουν έν χαρά μαζύ μέ τούς εύτΐό- ρους καΐ οί άττοροι καΐ άπρο στάτευτοι. Είςτόσημεΐον αύτό,έκτόςτοθ άμερίστου ένδιαφέροντος των κατά τόπους άρχών, είνε ά¬ νάγκη νά τονισθή καΐ ή γενι¬ κή αντίληψις άπό μέρους τοθ ΎπουργοΟ ΓενικοΟ 'Διοικη- τοθ Κρήτης, δσης φροντίζει διαρκώς όπως ή κοινωνική πρόνοια κοτ' αύτάς,έπεκταθή καί μέχρι τοθ άπωτέρου έτΐαρ- χιακοΟ σημεΐου της Κρήτης. εμπιστοσύνην. Καΐ στρεφδμενο; πρό; τόν Κε μάλ τοθ είπε: —Σά; άνέθεσα, έξοχώΐατε, μίαν διοίκησιν είς την Συρίαν. Τό μέτωπον τούτο Ιχει ζωτικήν ση μασίαν Έπιθυμώ δπως μεταβήτε πάραυΐα έκεΐ, κχί είμαι βέβαιος δτι δέν θ' άφήσετε την χώραν νά πέση εί; χείρα; τού έχθροθ. Γνω ρίζω δτι θά φέρετε εί; πέρας τό έργον τό οποίον σά; άναθέτω». Καί τόν άπεχαιρέτισεν. Είς τόν άντιθάλαμον εΐχαν συγ κεντρωΗή πολλοί άξιωματικοί με ταξΰ των οποίων καί αρκεταί Γερ μανοί. Καθώ; διέσχιζε τό διαμέ ρισμα, δ Κεμάλ διεσταυρώθη μέ τόν Έμβέρ. Καταλάβαινε πολύ καλά ποίος ευρίσκετο πίσω άπό τάς αποφάσει; καί τί; διαταγά; τοθ σουλτάνου. Πρό; στιγμήν στάθηχε καί τόν έκύτΐαξεν. —Μττράβο, Έμβέρ! — τοθ ε! πεν Οστβρα. Σέ αυγχαίρω. Ένίκη σε;! Έξ δσων γνωρίζω τδ στρί τευμα έν Συρια υφίσταται μόνον κατ' δνομα. Δέν μποροθσε; νά έκ δικηθή; καλλίτερα, παρά άποοτέλ λων με έχεΐ. Οί δύο άντίπαλοι έκύτταξαν δ ε'να; τόν ίλλον. Ό Έμβέρ ήταν κοντός, γεμάτο; παράσημα, μέ μιϋ III
  ΑΜΟΡΘΩΣΪ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (χινημ).- Σήμερον
  τό άριστούργΓμα τού Μωρΐς Ντε
  κομπρά: 'Γιοσιβάρα». ^έ τούς
  Πιέρ Ρισάρ Βίλμ, Μισικό Τανακά,
  «ΜΙΝΩΑ». — Σήμεοον τό «ρ
  στοθργημα: «ΖεζΗμ-ττέλ». Μέ την
  Μπέττυ Νταίβις καί τούς Χενρύ
  Φοντά καί Ζώρζ Μτΐρέντ. Την Δευ
  τέραν: «Καπετάν Γενάρης». Μέ
  την μικροΰλα Σίρλευ Τέμτιλ.
  Ι ' ~
  έφρασι παιδικήν, γελαστδς, ζωη
  ρός. Ό Μουσταφά Κεμάλ ΰψηλό
  χερος, μέ έκφρασιν αυστηράν, ά
  γριωπήν, μέ ματια πού είχαν ε/α
  βλίμμα ψ.ιχρόν, αάν τόν χά
  λυβα!
  Την στιγμήν εκείνην, είς μία
  γωνίαν τής αιθούσης, ένας Γερμα
  νός οτρατηγός είπε δυνατά:
  —Μέ τόν τουρκικόν στρατόν δέν
  μπορεΐ νά γίνη Γτίποτε! Δέν θά
  συνεβούλευα εί; κανένα νά έπιθυ
  νή νά τόν δίοική.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ κατηυθύ
  Οη πρός τόν στρατηγόν. Τα μάτια
  τού, άπό την αγανάκτησιν Ιβγα-
  ζαν φωπές:
  —Καί Ιγώ είμαι Ινας στρατι
  ώτηςίτοθ είπε.Είχα καί έγώ 6πι
  τάς διαταγάς μου Τούρκους ατρα
  τιώτας! — καί ή φωνή τού ώμοΕ
  αζε μέ σάλπισμα, σαλπίζον τήι
  πίστιν επί την Τουρκίαν. Ό Τοθρ
  κος στρατιώτης—εσυνέχισεν δ Κε
  μάλ—ουδέποτε τρέπεται είςφυγήι
  δέν ξεύρει την λέξιν όπισθοχώρη
  αίς. ΈσεΙς στρατηγέ μου, άν συν»
  6η νά ίδητε τα νώτα τοΰ το}ρ%ι
  κοθ στρατοθ, θα τα εΐδατε, καθώς
  θά εϊχατε τραπή είς φυγήν σεΐς
  δ ίδιος! Ιΐώς τολμάΐε νά κρίνετε
  τόν Τοθρκον στρατιώτην έκ τή
  ιδίας δμών δειλίας.
  Νεκρική σιγή διεδέχθη τούς λό
  γους τού. "Οσοι τάν ήκουσαν εί
  χαν μείνει έμβρόντητοι άπό τό'
  τρόπον μέ τόν οποίον είχεν δμ
  λήσει πρός τόν Γερμανόν στρ«τη
  γόν. Άλλ' ό Κεμάλ, άτεγκτος, δ
  έσχισε «αι πάλιν τό διαμέρισμα,
  επέρασε μπροστά άπό τόν Έμβέρ
  καί βγήκεν έξω άπό τό άνάκυ
  ρον.
  Όταν έφθασεν είς τδ συριακόν
  μέτωπον ήταν τέλη Αύγούστου Ά
  νεφέρθη είς τόν χ.ίμαν φόν Σάν
  δερς, δστις είχε την άρχηγία
  των τουρκικών στρατευμάτων είς
  ολόκληρον τό μέτωπον, Ιχων τό
  στρατηγεΐόν τού είς Ναζαρέτ. Ό
  Φαλκενχάίν είχεν έπιστρέψει τή
  άνοιξιν είς την Γερμανίαν. Ό
  Αίμαν φόν Σάνδερς ήταν ένθουσι
  αομένος πού τόν ξανάβλεπε.
  ] (αυνεχίζεται)
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Το τελευταΐβ Ιργο τβΰ Μω·
  ρΐς Ντεκομπρά:
  ΠΟΣΙΒΑΡΑ
  Ένα νοητευτικό έρωτι
  κό ρωμάντζο γυρισμένο
  στά μαγευτικ&τοπεΐα τής
  Ίαπωνίας.
  ΠΟΣΙΒΑΡΑ
  Γαλλική όμιλοϋσοι
  Είναι ή Ιστβρία μιάς μενά-
  λης άγάπη; ενός Ρώσσου «·
  ξιωματικβϋ τοΰ Ναυτικόν μέ
  μιά κορη της άμαρτίας, μέ
  μιά ΓΚΕ1 ΣΣΑ πβϋ θυσιαζει
  καί τή ζωή της άκόμη, γιά
  Την άγάπη της.
  Πρωταγ&ινιστοΰν, ο βυμπα-
  θπς:
  ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ
  π ι χαριτωμϊνη Γικπωνέζα:
  ΜΙΣΙΚΟ ΤΑΝΑΚΑ
  (Τού Αύτοκρατβρικοϋ ©«ά
  τρβυ τοΰ Τόκιβ).
  καί οί:
  ΣΕΣΟΥ ΧΑΠΑΚΑΒΑ
  ΡΟΑΑΝ ΤΟΪΤΑΙΗ
  Ιΐνοα ή μεγαλίίτερη ται
  νία τής έφβτβινής γαλλικής
  παραγωγής.
  σήμΐρον στοθ:
  Την Δευτέραν:
  ΤΑΡΖΑΝ
  Νέ« έταιρϊία μεταφορών
  Ιω. Πΐτακάκη
  Έκτελοθνται μεταφοραί μετ"
  ασφαλείας καί ταχύτητος.
  ΖητεΙτε τόν Ιωάν. Πέταχαν
  ΐίς την προκυμαίαν τοθ Τελωνείον,
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χρυσανθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  125ον
  Κατά διαστήματα ό'Έρμπερτ
  Φεργκάν άφηνε ι· τα κιάλια
  τού, άνοιγε τό καρνέ τού, συ
  νεβουλεύετο τό ρολόγι τού
  κοί έσημείωνε κάποιο έπεισό
  διο τής ναυμαχ!ας. Τό κανό
  νι οϋρλιαζε χωρίς διακοπήν,
  καί τόσο δυνατά, ώστε τα αύ
  τιά, σπασμένα πιά,εΐχαν παύ
  σει νά ΰποφέρουν. Καί μονά
  χά βλέποντας την σταθερή καί
  πύρινη λάμψι,μέσα στήν όπο(
  αν έτυλιγόταν τό «Νικκό»
  σάν σέ δόξα, ό Φεργκάν διεπί
  στωνε την άθικτη άκόμη όρ
  αήν τοθ γιαπωνέζικου πυρός.
  Τα ρωοσικά καραβια έσπιθο
  βολοθσαν τώρσ μέ λιγώτερη
  ζωηρότητα, σάν μισοκαμμένοι
  δαυλοί πού δέν μποροΰν νά
  ■πετοθν πολλούς σπινθήρες. Ό
  "Ερμπερτ Φεργκάν, έστράφη-
  κε στίς φτέρνες τού κοί διέ-
  τρεξε, μέ μιά ματιά, όλόγυρα
  τόν όρίζοντα. Οί δυό άντίπα
  λες γραμμές έπλεαν τιαραλλή
  λως, πρός ανατολάς, ή μιά
  κανονίση καί καλά κυβερνω
  μένη, ή άλλη έν αταξία καί
  στό σημείον νά διακοπή.Μπδ!
  Τα γεγονότα έπεβεβοτΐωναν
  τα προγνωστικά: όΡοτζεστβέν
  σκυ δέν άνεπτύσσετο εναντί¬
  ον τοθ Τόγκο.
  Στό καρνέ, τό μολύβι έστε
  νογράφισε: «ώρα σ.35', ή ναυ
  μαχΐο κερδήθηκε, τό «Όσλιά
  βια» άκρωτηριασμένο φεύγει.
  Ό «Σουβάρωφ» έκτός μάχης.
  Τό «Νικκό» δέν έ'χει σπουδαϊ
  ες ζημίες.» Ό "Ερμπερτ Φερ
  γκάν, καλός προφήΐης, έχαμο
  γέλασε. "Οχι γιατί τόν χαρο
  ποιοθσεν ή γιαπωνέζικη νίκη!
  Τό πολύ—πολύ ή συμπάθειαι
  τού έστρεφότανλιγώτερο πρός
  τούς άγροΐκους Μοσχοβίτες
  παρά πρός τούς Γιαπωνέζους
  των οποίων εΤχε δοκιμάσειμέ
  μεγάλην εύχαρϊστησι την λε
  πτή καί ήδονικήν φιλοξενΐαν
  Όσο λΐγο ομως καί νά τό
  σκέπτεται κανείς δ στόλος
  τοθ Τόγκο ήταν κσθαρώς αγ
  γλικός στόλος,—στόλος πού
  κατεσκευάσθηκε σιήν Αγγλία
  πού ώπλίσθηκε στήν Αγγλία
  πού ήσκήθη στόν πόλεμο συμ
  φωνα μέ την αγγλικη μέθοδο
  καί τάς άγγλικάς αρχάς. Καί
  δ άγγλικός έγωΐσμός Ικανο
  ποιοθνταν μέ μίαν έπιτυχΐα
  σοβσρή, έθνική.
  —"Ωλ ράϊτ! Πρίν άπό μίαν
  ώρα, δλα θά έχουν τελειώσει.
  Πρέπει δμως νά ζήση κανείς
  ώς τότε!
  Μιά όβΐς,—ή Μκτη ή ή έβδό
  μη,—εσκασε στό γεφυρίδιο,καί
  έκομμάτιασε μερικά πτώματα.
  Ό Φεργκάν άπαθής, έσκυψε:
  Ή γέφυρα πρό όλίγου καθαρή
  καί γιαλισμένη σάν παρκέτο
  σαλονιοθ, δέν ήσαν πιά παρά
  χάος άμόρφων πραγμάτων
  άνακατωμένων, λιανισμένων,
  κοπανισμένων. Τό αΐμα εΤχε
  σχηματίση ρυάκια. Άνθρώπι
  να μέλη άνακατωμένα μέ στή
  θη άνοιγμένα μέ έντερα χυ-
  μένα. Καί φωτία κατέτρωγεν
  αύτά τα λείψανα.
  (συνεχΐζεται)
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
  Την 15ην ΊανουσρΙου 1939
  καί περί ώραν 9ην π. μ. καί
  έν τώ Καταστήματι τοθ Έπαγ
  γελματικοΟ καί Βιοτεχνικοό
  ΈπιμελητηρΙου Ηρακλείου θέ¬
  λει διενεργηθή διαγωνισμός
  πρός πληρώσιν κενής θέσεως
  Γραμματέως α' τάξεως τοθ
  Έπιμελητηρίου τούτου.
  Δικαίωμα πρός συμμετοχήν
  είς τόν διαγωνισμόν τοθτον
  έχουσιν οί κεκτημένοι Πτυχί¬
  ον Νομικής ή τής Άνωτάτης
  Σχολής Οίκονομικών καί Έμ-
  πορικών Επιστήμων ή τής
  Παντείου Σχολής Πολιτικών
  Επιστήμων, έχοντες έκπληρώ
  σει τάς στρατιωτικάς αυτών
  ύποχρεώσεις ή τυχόντες νομΐ-
  μου άπαλλαγής καί μή υπέρ
  βαΐνοντες όπωσδήποτε τό 35ον
  Ετος τής ήλικΐας των καί συγ
  κεντροθντες άπαντα έν γένει
  τα προσόντα άτινα καθιστώ
  σιν αύτούς ίκανούς πρός ά
  νάληψιν δημοσίας υπηρεσίας.
  Αίτήσεις πρός συμμετοχήν
  γίνονται δεκταί μέχρι τής 14ης
  Ίανουσρίου, 1939 ώς πρός δέ
  τήνέξεταστέαν ϋλην δύνανται
  οΐβουλόμενοι νά πληροφοροθν
  ται καθ* εκάστην καί άπό 11
  —•12 π. μ. παρά ιής υπηρεσί¬
  ας τοθ ΈπιμελητηρΙου.
  Ό Πρόεδρος τοθ 'Επιμελη-
  τηρίου,
  'Γμμ,
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή πραγματικαί καλαισθησία
  καΐ ή νεοπλουτική έπίδειξις.
  ΆΦ' δτου ύπάρχουν έχνδρες καί
  γυναΐκες επί τής γής, φαντάζομαι
  δτι ύπάρχουν έπ(σης...κοσμήματα
  Τό «καλλωπιστικό» δνστικτο εί¬
  νε ασφαλώς Μνα άηό τα σταθερώ
  τερον διατηρηθέντα είς την αν¬
  θρωπίνη φιόσι καί δέν θά ήξευραν
  νά όνομάσουν μιά μόνον άποικΐα
  —δσον άγρία κσΐ εάν είνε—τής
  οποίας οί άντιπρόσωποι νά μην
  κάνουν χοήσιν (καί συχνά κατά-
  χρήσιν) δλων αυτών των έτερο-
  κλήτων αντικείμενον χά όποΐα α·
  ποτελοΰν είς τα μάτια των την ύ
  ποχρεωτική συνοοεΐο: τής γνησίας
  κομψότητος: Δακτυλίους είς την
  μύτη, ύάλινα κοσμήματσ, κολλιέ
  άπό &νθη η κογχιΊλισ, ττερικεφα-
  λαΐες άπό φτερά. Ή χρησιμοποιή
  σις δλων αύτώ' των έξαρτημά·
  των είνε καΐά βάθος, ή εκδήλω¬
  σις μιάς βα'ίε'.άς τάσεως, ακρι¬
  βώς ομοίας μέ των ττολιχισμένων
  πού φοροΰν διαδήματα άηό μπρι·
  γιάν, ή κολλιέ άπό διαμάντια.
  Δυστυχώς, ό πο^ιτισμός κρύβει
  μία ώρισμένη ύποκρισΐα καί φο
  βοΰμαι δτι ττροθέσεις καθαρώς αί-
  σθητικές δέν είνε τα μόνα έλατή
  ρια τα όιοΐα ώθοΰν τίς κομψευό·
  μενές μας νά στολίζωνται μέ κο·
  σμήματα. Τα στολίδια— και είνε
  πολύ θλ'βερό-εΐνε είς πολλάς ηε
  ριπτώσεις έκτιμήσιμα δχι διΛτι
  είναι «ώοαΐα πράγματσ» αλλά δι
  ότι άντιπροσωπεύουν πολύχρήμα.
  Καί τέτοιος κοσμικός τιλοθτος θά
  ενδιαφερθή ολιγώτερον έττιδεικνύ-
  οντας τα 'κοσμήαατά τού διά την
  εντύπωσιν χάριτος, κομψότητο^,
  λάυψεως ττροκαλουμένης άπό τό·
  σους ττολυτίμους λίθους, παρά διά
  χον θαυμαστικό ψίθυρο 6 οποίος
  έκδηλώνεται διά μιας πολύ ιιικρδς
  Φράσεως δ'ως: «ή κυρΐα Χ. έφο·
  ροΰσε μία όλόκληρη περιουσία».
  Όσον άφορά έμένα, προτιμώ
  έκατό Φορές άπό χήν πουχελή
  έπίδειξι τό τατπνό κόσμηιια μι·
  άς νέαςσε^νής γυναίκας, ή ότοία
  Ιχει την καλαισθησία νά ένθυμή
  ται δτι τα κοσμήαατα είνε πρώ·
  τα άπ' δλα στολίδια καί ουχί «*ε·
  φάλαια». Τα τελευταία Χ'όν π ή
  μόδα έκαμε την καλυτέρα χρήσι
  διαφόρων ούσιών οί όιοϊες άκα
  χέργαστεο, δέν Ιχουν μργάλη ά
  ξία, άλλ' είνε έπιδεκτικές είς τό
  νά δημιουργή,ϊουν στολίδια πλήρη
  χάριτο', γοηείας καί δροσερό
  χπτος.
  Ιδού τί είνε τέλειον καί έν τού
  τοις, ανάλογον είς ιόν γνήσιον
  προορισμόν χών κοσμηιαάτων.
  Βεβαιιότατα, ωρισμέναι κριτικοί
  πολύ αύσΐηροΙ, κατεδίκασ.ιν άνέ-
  καθεν την συνηθεια χρήσεως πό
  λυτίαων κοσμημάτων. Θά ή'αν
  χωρϊς αμφιβολίαν, Ενδειξις μέγα
  λης άδιαλαζίαΓ, άλλά θά ήταν
  καί ΰπερβολική έπιείκεια εάν δεν
  έοεμφομεθα τα σφάλματα αυτών
  ή όιτοϊες λησμονοΰν δτι ή ώμορ
  ς,ι ι ενός κοσμήιια,τος δέν είνε ά
  ναγκασπκώς £να συμπέρασμα τής
  σττανιότητός χου. Ή Άγία Γράφη,
  δταν ηθέλησε νά δώση Μνα συμ
  βολο χάριχος καί μεγαλοττρεπεί
  άς, δέν κατέφυγε είς τα Θαυμά
  σιοι ποΜότιμα πετράδια χοΰ σχέμ-
  ματος χοϋ Σολομώντοί:, άλλ' εΐο
  τόν άτλοίκό κρϊνο χών άγρών μέ
  χήν καθαρή καί Λαμπρή σιλουέχχα
  χου.
  Ή Ντιστεγκέ
  ■ίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΐ
  ΓΕΩΡΓΟΙ
  Προσεξετε την Έληά.
  Περιποιηθήτε τα Ελαιόδενδρα σας.
  Σχάψιμο, κλάδευμ», λίπανσις.
  Τώρα μέ την κατάργησιν δλων των φόρων
  των Έλαιολάδων, πρέπει νά στραφοΰμε στήν Έ-
  ληα, διότι αυτή θά μάς δώση μεγάλα κέρδη, καί
  τα Ελαιόδενδρα θά είναι ή σωτηρία μ«ς, βπως
  ηταν καί στά παλαιά χρόνια.
  πΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΠΙΙΙΙΐΓΓ.
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  ί
  ΕΛΣΗ»
  'Έκάατην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ' εύ·
  ι θείαν Πειραια.
  Πρακτορείον: Άμάμπιλε Π. Κόρπη.
  Τηλ. 5 51.
  "Ολα τα εϊδη ΞΥΛΕΙΑΣ
  εις τιμάς έκτός συναγωνισμου
  θά εΰρητε είς την:
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ
  Ε. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όδός Χεϊτάν Όγλοΰ.
  »«■■■» ΜΒΒ
  παρσκαταθήκη .
  έκλεκτών ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ. 5
  ΑΠΟΘΗΚΑΙ:
  Αερμιτζάκη—Χατζηΐωάννου
  Τηλίφ. 614-204.
  ■«■■««■««««■««■■•«■■■■«■■■«■■«■■
  «■■««■■■■Μ
  Πρατήριον οΐνων:
  ΑΝΤ. ΜΠΕΤΕ1ΝΑΚΗ
  Πλατεϊα Άρκαϋου (Χϊϊτάν Όγλοό).
  Κρασιά μαδρα 'Αγιβμυριανά, λευκά Άρχανιώτικα,
  ρκτσΐνες άρωματώίεις, αοΰμες άφρβΰ.
  Κραοιά άγνά, άνόθευτα γνήσιβ ζβυμΐ τβϋ σταφυλιοθ
  Ρ'ί χηριχάς «ίύσίας. Κρααιά γεμάτα βιταμίνες καί ΰγϊία.
  Τιμαί άσυναγώνιβτοι.
  ■ΗΙ
  ΜΝΩΑ
  ΚΟΣΜΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ
  ΓΙΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Το Κολοσσιαϊο κατόρδωμα:
  ΖΕΖΕΜΠΕΑ
  (ΤΟΑΝΟΟΣΤΟΥΚΑΚΟΥ)
  Γαλλική όμιλοϋσα
  Μέ την άνυπέρβλητη:
  ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΙΒΙΣ
  Συνπρωταγωνιστοΰν:
  Χενρύ Φόντα,Ζ. Μπρέντ
  Τό άριστούργημα αϋτο
  πρββάλλβται στό Ήράκλειβ,
  ευθύς μετά τάς Αθήνας'αύτό
  είναι ενα κατόρθωμα της
  διευθύνσε&ις τοΰ κινπματο
  γράφβυ χάριν τής άγαππτής
  τού πελατείας
  ΑΊ άτέλειαι δέν ίσχύουν

  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠ0Ι
  ΑΑΕΑΦΟΙ ΑΙΑΝΑΗΙΟΝΑΚΗ
  Γαφεϊ» έδος Μαρτύρων.
  Εκοεοις: Πλοττεϊα Εοτνίριβάνι.
  Στοθ
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΚΟΙΜΩΠ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έιανήλθον ττροχθές
  ζ Αθηνών οί κ. κ. Άντ. Άνεμο
  γιάννης έμττοροβιομήχανος καΐ Γ.
  Βοΐλας μηχανικάς.
  ^! <^ ^ Γύρο οτήν πόλι. Ή διακόσμησις χων τιροθηχών των καταστημάτων αποτελεί τάς ημέρας αύτάς την κυριώτερον φροντΐδα των καταστηματαρχών. —Άπό χά παιδικά παιγνίδια καί χά μαθη-ιικά εϊδη μέχρι των σ'βαρωΐέρων χρησίμων άντικειμέ· νων, έκτίθενχαι είς αύτάς είς μβ γάλας -ποσότητας κτχΐ ττοικιλίας. —Έν τω μεχαί,ύ 6 παιδόκοσμος τταρελαΰνει κατά έκαχονχάδας •πρό των τιροθηκών άρκούμενος έττΐ χοθ παρόνχος μόνον είς χήν διά χών... μαχιών απόλαυσιν των παιγνιδιών. — ΑΙ τελευταίαι παραγγελίαι διά την Ιγκαιρον προμήθειαν εί· δών διατροφής κλεΐονται υπό των ενδιαφερομένων έμπόοων. —Έκ παραλλήλου λαμβάνονται καί υπό τής άστυνομΐας δλα τα ένδεδειγμένα μέτρα ώστε νά μή παρατηρηθη έλλειψις τροφίμων καχά τάς εορτάς. — Συνεπεία τής τοποθετήσεως χών ΰδρομέτρων είς χούς πεοισσο χέρους συνοικισμούς, ελήφθη πά ρά των κατοίκων μέριμνα καχά τής σπαχάλης χοθ ϋδαχος. —Ούτω κατεσκευάσθησα'-' πινα· κίδες άναγράφουσαι μέ μεγάλο γράμμαχα δτι οί διαΒάχαι όΦεί· λουν νά κλεΐωσι καλώς τίς βεΰ σες, αλλαχού δέ δχι άπαγορεύεται είς χούς διαβάτας καί ή χρήσις ά κόμη αυτών. —Συντελεΐχαι μέ γοργόν ρυθ μόν ή σκυρόσχοωσις χής πρός χό ■προάσχειον Πόρος όδοΰ, ήτις όμο λογουμένως εΐχε καχασχή άδιά βαχος Ιδίως έν κσιρφ βοοχών. —Όλιγάριθμα συνεργεΐα άσχο λοΰνχοι έκ παραλλήλου μέ χά 4 ξωραίστικά δργα χής παραλΐας. —ΑΙ συνχελούμεναι ήδη έργα σίαι άφοροθν την ίσοπέοωσιν τοθ έδί ς —Πιθανώο έντός των ημερών νά διενεργηθή καί είς ιήν πόλιν μας Ιρανος υπέρ των άπόρων. —Επί χοθ προκειμένου έλπίζε χαι έπίσης δχι θά ε"λθη, άρωγόί καί ό Δήμος, δπως δλλωστε συμ βαΐνει καχ' Μχος. —Έπιβλητική εγένετο χθές ή έορχή χοθ Άγίου Ελευθερίου. — Καθ" ήν ώς γνωοχόν πανηγυρΐ ζει χήν έπέχειόν χου ό συλλογος άττοσχράχων δπλιχών Χωροφυλα κης. —Ή εικών τοθ Άνίου μεχεφέρ θη έν πομπή είς χήν οικίαν χοθ έορχασχοΰ, ώς ίΐθισχαι. —Ό καιρός έξακολουθεϊ άμφΐ· βολος, ■πότ'ί κλινών πρός τόν χει μώνα καί πότε πρός την καλοκαι ρ(αν. —Πάντως άπό προχθές τό κρύο έδυνάυωσε. — "Ωστε νά θεοθοθν παλχοφο ροθνχες καί οί χελευχαΐοι «γενναΐ οί» χών ημερών. —Πληροφορούμεθα 8τι είς τό «Ντορέ» θά δώστι παραστάσεις άπό 22 Δεκεμβριού καί δι' έπτά ημέρας, χό «'ε.ξπρές ΜεσολογγΙ χη». —Αποτελούμενον άπό νοϋμερσ βαριετέ: χοροθ, σκέτς κλπ. υπό την ήγεσίαν τοϋ γνωστοΰ ώς ά νω ήθοποιοϋ. — Συμμετέχει τοϋ γκρούπκαΐ είς Κινέζος,γνωστός άπό τήν«"Οασιν» τού Ζαππείου. — Είς τάν κινηματογράφον Που λαν:άκη έπαίχθ | διά πρώτην φο ράν χθές τό έξαιρεχ'κόν φΐλμ: «Γι οσιβάρα» συγκεντρωσαν εκλεκτόν κόσμον. —Είς την «Μινώα» τό νεώτατον «Ζεζεμτιέλ» ήρεσε γενικώς είς τούς συγκεντί-ωθέντας καί έκεϊπο λυπληθείς φίλουςτοΰ κινημαχογρά φού. & Ρ««βρτβρ ΚΙ ΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Π ΑΘΟΛΟΓΟΣ- ΝΕΥ ΡΟΛΟΓΟΣ Διδάκχωρ χοΰ Πανεπιστη¬ μίου τής Λυδνος. Ώς ΰπότροφος τοθ Κρά- τους επί έπταετίαν έκπαι- δευθείο είς Λυώνα καί Παρισίους. Θά δέχεται τους πά¬ σχοντος έκ παθολογικον καί νευρολογικών νοση- μάτων είς τό Ιατρείον τού όδός ΆμαλθεΙας (πάρο- δος όδοθ Κατεχάκη, πρώ· ην πλατύ σοκκάκι). 9—12 π. μ. καί 3—6 μ.μ. τηλ. 6.63. ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΊατροΟ τοθ ΠανανεΙου ΔημοτικοΟ Νοσοκομείου μετεφέρθη επί τής Λεωφό- ρου ΚαλοκαιρινοΟ (ΓενΙ Τζαμί) έναντι καταστήμα- τος εΐδών αυτοκίνητον κ. Έμμ. Λυδάκη. ΤΩραι έπισκέψεων: 11—12 π. μ. καί 4—7 μ. μ. Πλάκες μέ δλα τα νέα τραγούδια. ΜΑΡ.ΑΝΔΡΕΑΔΑΕΗ,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  χου Βίκτωρος Ουγκώ.
  5
  Χαρο·*
  τον 'ΑνΙ»
  είς τ* «
  "κ·!*—ι«.
  Ι ««οί·*! έ*
  Ηό
  Η Ι
  1(1
  ιό ιροο
  <γινηι β*. (ΜβΗετ· ·» ΐις τ» " · αί α' Ιηβ ΑΜθλογνΙ ^Μη Ακό νούμερα κ τοΰ γφ ΐό< ίΜθ τήν'Οοβιν· 6*α ΐινΑο· τό ««·«« ΛΛ0. γινιχα; «? , .··■ Ι. ΕΥΓΕΝΗΣ: Κ •δ* Οί "Αθλιοι. 471 όν —Μόλις καί μετά β(ας —Παΐζε. —Ένα μέγα λάθος τώρα έκαμα. —Καλά νά πάθης. —Δεκαπέντε. —Πρόσθεσε καί έπτά. —Είκοσιδύο (μετά τίνα σκέψιν). ΕΙκοσιδύο. — Αυτό τό διπλοϋν Εξ δέν τό έπερΐμενες βέ βαια. ν * ^ ν Άν τό ?βαλα έξ άρχΓ,ς, θά ήλλαζεν δλον τό παιγνΐδι. —Πάλιν δύο. —Άσον. —"Ασον! ^δού λοιπόν κ' έγώ πέντε. —Δέν ίίχω —Σύ νομΐζω έ'βαλες πρώτος; —Ναί. —Άστΐρο. —Τί τύχην την έχεις! "Ω! έχεις μίαν τύχην! με τα μικράν σκέψιν. Δύο. —Άσον. —Μήτε πέντε, μήτε άσον. —Δόμινον —Νά πάρ' ή όργή____________ Ε Π Ο Ν Ι Ν Η Α'. Ό άγρός τής Καρυδαλλίδος. Ό Μάριος είδεν αυτοίς δμμασι την άπρόοπτον καταστροφήν, ήτις προήλθεν έκ τής ένέδρας τοθ Ίαβέρη' μόλις δμως ούτος ανεχώρησεν έκ τής οί κΐας Κόρακα, άπαγαγών τούς κακούργους 8 λους έντός τριών όχημάτων, καί ό Μάριος, έξελ θων ωσαύτως, κατηυθύνθη πρός τό κατάλυμα τοϋ Κουρφειράκου. ΤΗτον &>ρα ένάτη τό εσπέρας. Ό
  Κουρφειράκος διά πολιτικούς λόγους εΐχε μετοική
  σει άπό τής συνοικίας των σπουδαστών είς άλ¬
  λην έπαναστατιχωτέραν. Ό Μάριος εΐπε πρός τόν
  Κουρφειράκον.— ΣοΟ ήλθα διά νά κοιμηθώ έδώ ά
  πόψε.— Ό δέ Κουρφειράκος έ'συρεν άμέσως τό έτε
  ρον των δύο στρωμάτων τήςκλίνης τού, τό ήιλωσε
  χαμσί καί άπεκρΐθη.—Ιδού.
  Την έπιοθσαν περί την έβδόμην πρωϊνήν ώραν,
  ήλθεν ό Μάριος είς την οΐκίσν Κόρακα, έπλήρω
  σε τό ενοίκιον καί εί τι άλλο έχρεώστει είς την
  κυρά Πανούρια, έφόρτωσεν είς έν άμάξιον τα βι
  βλΐα, την κλΐνην τού, την ίμστιοθήκην καί τάς δύο
  τού καθέδρας, καί ανεχώρησεν, ουδόλως φροντΐ
  σας ν' αφήση την διεύθυνσιν τοθ νέου καταλύμα
  τος τού. "Ωστε, δταν επέστρεψεν έ'πειτα ό Ίαβέ
  ρης Ίνα ερωτήση αυτόν περί των διατρεξάντων
  χθές την νύκτα, ή γραΐα θυρωρός τφ εΐπε.—Έ
  •πήρε σήμερα τό πρωΐ τα πράγματά τού καί έφυγεν
  άπό τό σπΐτι.
  —Ή κυρά Πανούρια εσχημάτισε την πεποίθησιν
  ότι καί ό Μάριος ήτο κάτι τι συναΐτιος των κλε
  πτών, οΐτινες είχον συλληφθή χθές την νύκτα.
  (συνεχΐζετσι)
  ΝΕΑΙ ΚΑΑΑΙΕΡΓΕΙΑ1
  Πρός ευκολίαν των γεωργών, των επιθυ¬
  μούντων νά άσχοληθωοι μέ νέας πλβυσιωτάτας
  καλλιεργείας, έκομίσαμεν απόρους: 1) Γλυκολου-
  πίνων, 2) Ρετσινβλάδου, 3) Σόγιας τούς έπβίβυς
  διαθέτομεν είς τό κόστος ώς εξής:
  Γλυκολούπινα πρός δραχ. 16 την οκάν
  Σπόρους Ρετσινολάδου» » 8 » »
  Σβγιαν » » 80 » »
  Συνιστώμεν είς τούς γεωργούς νά σπεύσουν
  νά δβκιμάσουν τάς καλλιεργείβς αύτάς, ώς λίαν
  άπβδβτικάς, καί άπό τάς οποίας δέν θά θέλβυν κα¬
  τόπιν νά άποχωρισθοΰν.
  ■Οδηγίαι δίδονται παρά των γεωπόνων μας
  ενταύθα καί είς Μοίραις.
  —Έπίσης χβρηγβΰμεν δωρεάν μικράς ποσό¬
  τητας Μωρεβσπβρβυ, διά φυτείας Μωρεβδένδρων,
  έπίσης δωρεάν μικράς ποσότητας Λιπασματων δι
  άνθώνας οίκογενειών.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ & Σ'α"
  ΚΟΛΩΝ1Α-ΑΡΩΜΑΤΑ )
  ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ί
  Π ΥΔΡΕΣ'ΚΡΕΜΕΣ
  Καί δλα τα ΕΟρωπαίκά στΐ£_.._
  τού γυναικείσϋ καλλωπισμοΟ είς τιμάς
  χαμηλάς μόνον
  Στοο. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  Πώλησις λιανική'καί χονδρικήν
  ^^^_^^-^^·----------------------------------
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  Αί* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους
  Ο ΥΠΝΟΣ
  Γ.
  «Ή άντίφασις αδτή—απήντη¬
  σεν δ καθηγητής Ντυμπουά—
  είνε μόνον φαινομενική, διότι ή
  «άφυπνιατική ενεργεια τοθ 5ιο·
  ξειδίου τοΰ άνθρακος δέν άσκεϊται
  διά μιάς, άλλά βαθμιαίως, άπό
  Ινός ωρισμένου σημείον» κορεσμοΰ
  τοθ αί'ματος καί επειτα»
  Τα πειράματά τού τα δποία
  τ4ν ήγαγον είς την διατύπωσιν
  τής θεωρίας τού, ό καθηγητής
  Ντυμπουά ενήργησεν επι ζώων,
  τα, όποία τόν χειμώνα βυθίζονται
  εΕ; νάρκην. Έν αντιθέσει πρός
  άλλοιις επιστήμονας πού την
  «χειμερίαν νάρκην» ώρισμένοιν
  ζώιον θεωροθν ώ; κάτι τό έντε
  λώς ιδιαίτερον άπό τόν συνήθη
  ΰπνον, δ καθηγητής Ντυμπουλ υ
  πεστήριξεν 8τι ή χειμερία νάρκη,
  άτίδ απόψεως μηχανισμοΰ τοθ Ο
  πνου, ουδόλως διαφέρει άπά τόν
  συνειθισμένον καθημερινόν ϋπνόν
  μας. Είνε μία συνεπεία αΰτοναρ
  κώσεως τοθ όργανΐαμοθ. Καί τό
  ναρκωτικόν καί εϊς αυτήν την πε
  ρίπτωσιν είνε χό διοξείδιόν τοθ
  άνθρακος πού υπάρχει μέσα είς
  τό «Γμα.
  ΜΙΚΡΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
  Α'.
  Ασφαλώς, αν καί ή λέξις δέν
  είνε έλληνική, δέν θά δπάρχει Ρω
  μηός πού νά μην ξεύρη τί σημαί-
  νει ή λέξις «σάνιουΐτς»: Φέτες
  ψιλοκομμένες ψωμιοθ ή καί μι
  κρά ψωμάκια κομμένα στή μέση
  καί άλειμμένα μέ φρέσκο βούτυρο
  ή τυρί ή καί μέ ψιλά κομιιάτια
  ψητού ή βραστοθ κρέατος άνάμε
  σα. Έννοεΐται δτι ύπάρχει μέγα-
  λη ποικιλία είς χά φαγώσιμα εί
  δή πού μποροϋν νά χρησιμοποιή-
  θοθν γιά σάντουιτς. 'Εηϋνο δμως
  πού ασφαλώς δσοι τρώγουν μέ ι¬
  διαιτέραν δρεξιν τα «σάντουιτς» ά
  γνοοθν. είνε δτι ήλέξις«σάντουιτς»
  αρχικώς ήταν ίνα κύριον δνομα.
  Ή λέξις προήλθεν άπό τό δνομα
  τοθ λόρδου Σάντουιτς, δ οποίος
  είχε τέχοιο πάθος γιά τα χαρτιά,
  ώστε δέν έννοοΰσε ν' άπομακρυν
  θ^ άπό την πρασίνην τράπεζαν ου
  τε γ;ά νά φάγη! Έπειδή δέ φυ
  σικά δέν μποροθσε νά μένη καί
  νηστΐκό.: έηενόησε νά παίρνη μα-
  ζί τού ψωμάκια κομμένα στή μέ
  ση καί άλειμμένα μέ βούτυρο, μέ
  σνιχτά αύγά κομμένα ψιλά άνάμε
  σα ή μέ λεπτά κομμάτια κρέατος.
  "Ετσι μποροθσε νά τρώγη χωρίς
  νά σταματήση την χαρτοπαιξίαν
  τού. Καί άπό αυτόν ώνομάσθη-
  σαν τα ψωμάκια αύτά «σάντου
  ιτς»
  Η ϋΙΆΛΙΝΕΣ
  ΙΙολλές φορές θά μπήκατε είς
  ε"να ζαχαροπλαστείον γιά ν' άγο
  ράσεσε «πραλίνες» έ'να ωρισμένον
  είδος ζαχαρωτών. Καί ή λέξις
  αυτή αρχικώς ήταν ίνα κύριον
  δνομα! Πράγματι ή λέξις παρή-
  χθη άπό τό δνομα τοθ Γάλλου
  στρατάρχου ντύ Πλεασύ—ΙΙραλέν,
  δ δποΐος απέθανε τό 1(>75. Μία
  ήμέρα δ μακαρίτης, πού φα!
  νεται πώ; ήτ«ν καλοφαγάς, εζή¬
  τησεν άπό τόν μάγειρόν τού νά
  τοθ παραθίση είς τό τραπέζι ί¬
  να είδος γλυκίσματος. Καί δ
  μάγειρος γιά νά ευχαριστήση
  τόν κύριον τού, σοφίστηκε καί
  τοθ κατεσκεύασε τα παραγιομι
  στά ζαχαρωτά πού δ στρατάρχης
  εύρε θαυμασία
  (συνεχίζεται)
  ΤΑ Λ1ΠΑΣΜΑΤΑ
  Ε
  Λ
  Φ
  Α
  "ΕΛΕΦΑΣ,,
  Πού έδωσαν καί πέρυσι έξαιρετικά άποτελέ-
  σματα, καί κυριολεκτικώς έθαυματούργησοιν είς
  έλονς τούς κλάδους τής παραγωγής.
  Λόγω της γενιχής ζητήσεως άφίχβηοαν άπό
  τούδε ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ των λιπασματων «ΕΛΕΦΑΣ»
  καί πωλοΰνται παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ & ΣΙΑ
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  Α Κ ΡΟ ΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  Βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, £δ·
  ρον, Τηνον, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-*ΐ.
  Καπαρντίνες, Πσλτό: άντοχής
  Κοστούμια ετοιμα.
  καί δλα τα άνδρικά ειδή
  είς τό κατάστημα:
  ΜΗΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑΚΗ
  ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ
  Έηίσης παιδικά κουστούμια είς πλουσίαν συλ¬
  λογήν. Πανταλόνια καί γκιλόττες επί παραγγελία.
  Τιμαί άσυναγώνιστοι.
  Τρέξετε δλοι στοθ ΜΗΝΑ.
  ΣΗΤΕ1Α Δ)βριος (ίνταποχρι-
  τοθ μας) — Είναι άναμφισβήΐη
  τον δτι τόν τελευταίον καιρόν
  δ ρυθμός τής εξελίξεως τής Ση
  τείΐχς πρός την πρόοδον είναι
  έξαιρετικά ικανοποιητικάς. Χά
  ρις είς την δρασιν των κοινο
  τικών άρχόντων καί την ατομι¬
  κήν πρωτοβουλίαν των κατοίκων,
  ή πόλις άνακαινίζεται, σογχρονί-
  ζεται, πλουτίζεται μέ ωραίας οί
  κοδομάς, μέ νέα Ιργα πολιτι
  σμοθ. Καί καθίστ,αται συν τώ χρό
  νφ ή ωραιοτέρα πόλις τοθ νο
  μοΰ Λασηθίου.
  "Εχει δμως καί τάς ανάγκας
  καί τάς έλλείψεις της ή Σητεία
  Ανάγκας πού μόνον μέ την φρον
  τίδα καί την μέριμναν τοθ δή
  μοσΐου είνε δυνατόν νά θεραπευ
  θοθν. Καί εχει έπίσης ζητήιιχ-
  τα των οποίων ή ταχτοποίησις
  έπείγει. "Εν άπό τα ζητήμαχα
  αύτά είναι καί ή έπ'σκευή, ή ά
  νακαίνισις καί συμπλήρωσις τοθ
  κτιρίου πού χρησιμεύει ώς διοι
  κητήριον καί ώ; δικαστήρι». Τό
  κτίριον αύτό, άνεγερθέν είς πολύ
  παλαιοτέραν εποχήν, είναι έν
  τούτοις καλοθ ρυθ^ιοΓι κειΐ κατα
  λαμβάνει άρκετήν ϊκτασιν, μΙ
  αύλήν καί κήπο^ πέριξ Άλλά
  λόγφ τού χρόνου έφθάρη Ή
  στέγηκατεστράφη σχεδόν εντελώς
  καί τόν χειμώνα καθίσταΐαι άχα
  Άνάγκη έπισκευής
  τοϋ διοικητηρίουΣητείας
  τοίκητον σχεδόν άπό τα νερά
  πού εϊσέρχονται. Είναι λοιπόν
  άνάγκη νά έπισχευασθζ τό συν·
  τομώτερον. Ποσόν 50 χιλ. δραχ-
  μών τό πολύ θ' άρκέση διά
  την επισκευήν. Άλλά τό προτι¬
  μώτερον θά είναι νά γίνη ρι
  ζική έπισχευή καί συμπλήρωσις.
  Νά χυθζ πλάκα έκ μπετόν άρ
  μέ είς την ατέγην. Καί νά
  οίκοδομηθή κατόπιν δεύτερσς 5·
  ροφος θά στεγασθοθν τδτε ανέ¬
  τως, άξιοπρεπώς, άνάλογα πρός
  τό κθρος πού πρέπει νά εμπνέη
  τό™κράτ3ς,!1 δλαι αί δημόσιαι υ¬
  πηρεσίαι τής επαρχίας: Τό είρη·
  νοδικείον, τό Άγρονομεΐον, ή &-
  ποδιοίκησις Χωροφυλακής, αί υ¬
  πηρεσίαι τριών Τ., ή επιθεώρη¬
  σις δημοτικήν σχολείων καί δλαι
  έν γένει αί αρχαί Κατ' αυτόν
  τδν τρόπον θ' άπέκτα ή Σητεία
  τό διοικητικόν καί δικασιικόν
  μέγαρον της, ίνα πραγματικόν
  κδσμημα διά την πόλιν. Καί θά
  έκέρδιζε τό κράτος εκατοντάδας
  χιλιάδας δραχμάς κατ' ε"τος άπό
  ένοίκια διά την στέγασιν των ύ-
  ττηρεσιών τού. Ρίπτομεν την ιδέ¬
  αν. Είμεθα δέ βεβαιοί δτι δ 5-
  πουργός Γεν. Διοικητής κ. Σφα
  κιανάκης θά την μελετήση, θά
  την υιοθετήση καί θά προβή" είς
  σχετικάς ενεργείας.
  —Δωρεά.
  Ό κ. Γεώργ. Εΰγενή; έργολά
  βος κατέθηκεν ημίν Δραχμάς
  Τριακοσίας (200) υπέρ τοΰ Βρβφο
  κομείου Ηρακλείου καί είς μνη
  μην τοΰ υΐοϋ αύτοΰ Νικολάου έ
  πί τη συμπληρώση σήμερον τί
  τραετίας ά πό τοΰ θανατου τού.
  Έπανάληψις Δημοπρασίας
  Τό Αστυνομικόν Τμήμ» Ήρα
  κλείου ανακοινοί δτι την 18ην
  Δεκεμβριού 1938 ημέραν Κυρια
  κήν καί ώραν 10—12 π. μ. έν
  τοίς γραφείοις αύτοΰ καί ένώπι
  όν αρμοδίας επιτροπήν έπανα
  λαμβάνεΐαι ή πλειοδοτική δημο
  πρασία έκχωρήσεως δικαιώματος
  σφραγίσεως μέτρων καί Σταθμών
  περιφερείας ΝομοΟ Ηρακλείου
  λδγφ δοθείσης άντιπροσφορας
  περί ής ή άπό 17 Νοεμβριού 1938
  διακήρυξίς μας καί παρακαλοθν
  ται ο£ β:υλόμενοι "έπιδιορθωτα!
  μέτρων καί σταθμών δπως προσέλ
  θωσι καί λάβωσι μέρος.
  Οί σχετικοί δροι τής διακηρύ
  ξεως ευρίσκονται έν τοίς γρα
  φείοις τοΰ τμήμ»τος καί τής 'Υ
  ποδιοικήαεως τής χωρ)κής Ινθα
  οί βϊυλόμενοι δύνανται νά λάβω
  σι γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τ$ 13 Δεκεμ
  βρίου 1938
  Ό Διοικητής τοθ Άστυνομικοΰ
  Τμήματος.
  Ά8. Λαζκράτο;
  Στό Κατάστημα
  ΕΛΕΝΗΣ ΒλΣΙΛΟΓΑΜΒΡΑΚΗ
  θά εΰρητε τα μοντέρνα καπίλ
  λα είς τιμάς κόστους
  —Είς μνήμην τού πρώτου Δι
  οικητοϋ της 'Αγροτικης.
  Είς τάς «ίθοΰσας τοΰ 'Εντβυ
  κτηρΕου τβΰ Συλλογου Ύπαλλή
  λων τής 'Αγροτικης Τραπέζης
  έν Αθήναις, εγένετο παρουσία
  των κ. κ. Διοικητών την παρβλ
  θοΰσαν Δευτέραν τό άιτόγευμα,
  σεμνή καί έπιβλητΐκή συγκέν
  τρωσις των μελών αυτού είς μνη
  μην τού έκλιποντος αειμνήστου
  Διοικητοΰ τής 'Αγροτικης Τρκπέ
  ζης Κωνσταντίνου Β Γόντικα.
  Μετά βραχείαν εΐσπγηοιν τοΰ
  Προεδρου τοΰ Σύλλογον κ. Ξ.
  Παπαζοΰρη όστις ανέπτυξε τον
  σκοπόν τής συγκεντρώσεως κ«1
  την καθιερωαιν έπαθλου είς μνή
  μην τοΰ Κ. Γοντικα πρός βρα
  βευσιν πραγματείας άναφερομέ
  νης είς τόν κύκλον δράσεώς τής
  'Αγροτικης, ωμίλησαν όιά το «ρ
  νόν τοΰ Γοντικα ό έκ των διβυ
  θυντών τής 'Αγροτικης Τραπέζης
  κ. Τζωρτζοπουλος καί ό νυν Δι
  οικητής κ. Ά, Λαμπρόπουλος.
  —Ή ανακούφισιν των πα·
  σχόντων.
  Υπό την προεδρίαν τοΰ Ύ
  πουργοΰ Γενικοΰ Διοικητοΰ Κρή
  τη; κ. Σφακιανάκη, ελαβί χώ
  ραν προχθές σΰακεψις ήτις «πή
  σχβλήθη έ π' αρκετόν μέ τα με
  τρα τής ανακουφίσεως των πά
  σχόντων κατα τας εορτάς των
  Χριστουγβννων έν Χανίοις. Είς
  την σύσκεψιν ταύτην συμμετέ
  σχον ό Θεοφιλέστατος Έπίσκο
  πος Κυδωνίας και Άποκορώνου
  χ. 'Αγαθάγγελος, ο Γβνικός Γραμ
  ματευς τής Διοικήσεως, ό Μέραρ
  χος κ. Παπαστεργίου, οί Δκυθυν
  ταΐ των έν Χανίοις ΰποκατκστη
  μάτων των τράπεζαν κλπ. έλή
  φθησαν ύε ώιάφοροι άποφάαεις
  επί τοΰ ακοποΰ τής συσκέψεως,
  Ηράκλειον-Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ. Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  16 Δεκεμβρίου 1938
  120/Ώβα
  ΟΙΕΚΛΕΓΕΝΤΕΣΒΟΥΛίΥΤΑΙ
  ΤΗΣ ΙΙΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΜΕΜΕΛ
  ΛΕΗ 1Ι1ΟΥΝ ΟΡΚΟΙ ΠΙΪΓΕΩΙ
  ΟΙ ΤΙ ΑΙΘ11ΙΝΙΙΘΗ ΚΡ1ΤΟ!
  ΗΕΡΙΙΛΕΚΘΗΤΔΙ ΤΑ ΠΡΔΓΜΔΤ»
  ΑΘΗΝΑΙ ΐ:> Δεκεμβριού (τού άν
  τ*ποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  τού έξωτερικού άναφέρουνότι οί έκλεγέν
  τες είς Μέμελ Γερμανοί βουλευταί δέν
  προτίθενται νά δώσουν δρκον πίστεως
  είς τό λιθουανικόν κράτος έμπνεόμενοι
  προφανώς έκ τής κυβερνήσεως τοΰ Ράϊχ.
  Κατόπιν τούτου τα πράγματα πά-
  ρί τό λιθουανικόν ζήτημα θεωρβΐται
  ότι περιπλέκονται καΐ ότι δέν άποκλεί-
  εται βιαία επέμβασις τού Ράϊχ διά
  την προσάρτησιν τού Μέμελ.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ
  ΤΛΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1«Δεκεμβριού (τού ά
  ταποκριτοΰ μας).— Καθ* ά αγγέλλεται
  έκ Παρισίων οί έθνικοί συνεχίζουν τάς
  προετοιμασίας αυτών διά .την μεγάλη
  επίθεσιν είς τό άνατολικόν μέτωπο
  τής Ίσπανίας, ήτις καθ' ά λέγεται θά
  εκδηλωθή είς γραμμήν πολλών χιλιο
  μέτρων.
  Η 1ΑΠΩΗΙΑ ΕΠΑΗΕΛΑΒΕ
  ΤΗΝ &ΗΑ02ΙΝ ΟΤΙ ΔΕΚ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ
  ΕΙΣ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΙΝ Α Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 £» Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Κατά τας έκ Τόκιο
  πληροφορίας ή ίαπωνική κυβέρνησις
  έπανέλαβε την δήλωσιν ότι δέν σκοπεύ-
  να κατακτήση την Κίναν άλλ'
  εί
  πλώς νά άρη τάς μεταξύ τής Ίαπωνί*
  άς καΐ Κίνας υφισταμένας άπό πολλού
  αφορμάς προστριβών.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙλ ΠΡΟ9ΥΠ0ΥΡΓ0Υ
  ΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Δ)6ρίου (τού άντα
  ποκριτού μας).—Ό πρωθυπουργός κ.
  Ί- Μεταξάς μετέβη σήμερον είς τό
  Γενικόν Επιτελείον καί συνειργάσθη
  μετά των ύπηρεσιών αυτού.
  ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΤΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ι. ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1ΐ»; Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Σήμερον ή Λ.
  Β. Υ. ό άντιβααιλεύς Διάδοχος παρέ-
  θεσε πρόγευμα πρός τιμήν τού πρω-
  Ουπουργοΰ κ. Ί. Λΐεταξά.
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ
  ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΟΣΤΟ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1!» Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τό συνερχόμενον
  σήμερον τακτικόν υπουργικόν συμβού¬
  λιον θά έγκρίνη τό πρόγραμμα τής τε·
  λετής εκθρονίσεως τού νέου Άρχιε-
  πισκόπου Αθηνών Χρυσάνθου ήτις θέ·
  λει γίνη την προσέχη Κυριακήν (με¬
  θαύριον).
  Η ΡΩΣΣΙΑ ΔΙΕΜΛΡΤΫγΪ
  ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΣΕΧΙΚΟΥ Τ Υ Π Β Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας)— Καθ^ αγγέλλε¬
  ται ή σ·>6ιετική κυβέρνησις απηύθυνεν έν
  τονον διαμαρτυρίαν είς την κυβέρνησιν
  τής Ηράγας διά τα γραφόμενα τελευ¬
  ταίως υπό τού τσεχικού τύπου, όστις
  ζητεί την σύστασιν αύτονόμου ούκρανι-
  κου κράτους περιλαμβάνοντος τούς έν
  Ηολωνία καί Ρωσσ.α Ούκρανοΰς.
  Ό γαλλικός στόλος είς Τύνιδα.
  Αί συνομιλίαι "Ηντεν καί Αμερικανόν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Δεκεμβριού
  ((δ. ύπηοεσία).— Αί γαλλικαί
  έφημερΐ&ες φαΐνονται έλάχι
  στα ίκανοποιημέναι άπό τάς
  τελευταίας άνακοινώσεις τοό
  κ. Τσάμπερλαιν έ,πί τής έξω
  τερικής πολιτικής τήςΆγγλίας.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15Δεκεμβρ(ου (ίδ.
  ύπηρεσΐα).— Έκ Θετικών πή
  γών άνακοινοθται ότι τό ζήτη
  μα τής οίκονομικής έΐισχϋσε
  ως τής ΚΙνας υπό τής Αγ
  νλΐας μελετάται υπό τής αγ
  γλικής κυβερνήσεως. Ή Αγ
  γλία σκέπτεται νά ενισχύση
  την Κίναν οίκονομικώς,διά νά
  προσβάλη τα νέα οίκονομικά
  μέτρα άτινα έλαβεν εσχάτως
  ή Ίαπωνία.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Δεκεμβοίου
  (ίδ. ύπηρεσίσ).—Την προσέχη
  Δευτέραν τό Εργατικόν κόμ
  μα τής Αγγλίας θά ΰπΓβάλη
  διαμαρτυρίαν είς την Βουλήν
  διά τής οποίας θά ανακοινοί
  δτι ή Βουλή 6έν έχει έμπιοτο
  σύνη είς την έξωτερικήν πό
  λιτικήν τής κυβερνήσεως. Ό
  κ. Τσάμπεολαιν θά υποχρεω¬
  θή νά προβή είς νέας λεπτο¬
  μερείς άνακοινώσεις επί τής
  άγγλικής έξωτερικής πολιτι
  κης.
  ΡΩΜΗ 15 Δεκεμβριού ([δ.
  ύπηρεσΐα).— Μεγόλη ναυτική
  κίνησις παρατηοεΐται καθ'
  δλον τό μήκος των άκτών
  τής Τύνιδος.
  Μονάδες τοΟ γαλλικοθ στό
  λου μετά ύδροπλάνων περιπλέ
  ουν είς μεγάλην άκτΐνα πρό
  τής Τύνιδος.
  Ο ΣΑΧΤ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΡΩΜΗ 15 Δεκεμβριού (ίδ.
  ύπηρεσ(α) — Ό δόκτωρ Σάχτ
  έφθασεν είς Λονδίνον.
  Κατά πληοοφορΐας τοϋ τύ
  που, ό δόκτωρ Σάχτ πρόκει
  ται νά διεξαγάντ) συνομιλΐ
  άς διά τάς εμπορικάς σχέ
  σεις μεταξύ Γερμανίσς καί
  Αγγλίας.
  ΟΙ ΙΤΑΛΙΚΟΙ ΕϊΟΠΛΙΣΜΟΙ
  ΡΩΜΗ 15 Δεκεμβριού (ίδ.
  ύπηρεσ(σ) — Χθές έψηφ!σθη
  υπό τής Φασισπκής Β")υλή!ς
  ό νέος πρευΐτολογισμός τού
  1939 είς τόν ότοΐον περιλσμ
  βάνεται κονδύλιον 10 &ισε·
  κατομμυρίων λιρεττών διά
  ! τούς έξοπλισμούς τοΰ προσε
  χοθς Ιτους.
  ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΠΑΛΙΝ
  ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
  Τό ίσκανικόν πρόβλημα τίθε
  ται έ-<· νέου ενώπιον τής Κ. Τ. Ε. Ό ύπουργός των Έξωτερι κων τής Βςΐρκελώνης κ. Ντελ Βάγιο μετέβη δι" ολίγας ήμέ ρας είς Γενεύην διά την προε τοιμασίαν τής προσεχούς συ νελεύσεως ,τής Κ.Τ.Ε. κατά τόν μήνα Ιανουάριον, καί την είσήγησιν έκεΐ τοϋ Ισπανικοΰ ζητήματος. — Ό τέως ύπουργός των Εξωτερικών τής '<*γγλίας κ 'Ηντεν ουνεχίζει τό είς Ήνω μένας Πολιτείας τσξίδιόν τού. Είς Νέαν "Υόρκην συνεζήτησε υετά των Άμερικανών πολιτι κων διά τόν ίσπανικόν πόλεμον Φαΐνεται δέ δτι τα συμφέρον τα τοΰ στρατηγοθ Φράνκο πρόκειται νά συγκρουσθοϋν έν τώ μέλλοντι καΐ μέ τα συμ φέροντα τής Άμερικής. Ό κ. Δήμαρχος εισηγεΐται την ανέγερσιν 'Στέγης των Γραμμάτων,. Κατά την χθεσινήν συνεδρί ασιν τής υπό τοϋ Δήμου κο τσρτισθεΐοης Ιπιτροπής διά την διοίκησιν τής Βικελαίας Βιβλιοθήκης, υπεβλήθη μετά πρότασιν τοϋ Δημάρχου κ. Γεωργιάδου εύχή πρός τό Δή αστικόν Συμβούλιον όπως προκηρυχθή διαγωνισμός διά την υποβολήν σχεδίων ττρός ανέγερσιν κτιρίου «Στέγης των Γραμμάτων», έν τώ δη- μοτικώ οίκοπέδω ττΐς πλβτείας Δασκαλογιάννη, ένθα νΟν είνε έγκατεστημένη ή δημοτι κή φιλσρμονική. Έν τώ κτιρίω τουτο προ βλέπετσι ή εγκατάστασις τής Βικελαίας Δημοτικάς Βιβλιο θήκης καί τοϋ τουρκικοΰ άρ χείου. Έπΐσης προβλέπεται ή διαρρύθμισις αίθουσών καταλ- λήλων διά διαλέξεις, συναυ λίας καί έκθέσεις. Ειδικόν διαμέρισμα θά δια μορφωθή έξ άλλου διά την συγκέντρωσιν των διαφόρων μνημείων τής ένετικής καί τουρκικής έποχής. Κατά τάς υπαρχούσας σχε τικώς πληροφορίας είναι σχε δόν βέβαιον δτι τό δημοτι¬ κόν Συμβούλιον θά υίοθετή ση πλήρως την ύποβληθεΐσαν ευχήν. ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ κ. ΕΜΜ ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ Είς τόν Διοικητήν τής Τρα πέζης τής Ελλάδος κ. Έμμ. Τσουδερόν ή Γαλλική Κυβέρ νησίς άπένειμε τόν ταξιάρ χην τής Λεγεώνος τής τιμής ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΜΑΟΗΤΙΚΩΗ ΣΥΣΣΙΤΙΒΝ ΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΝ ΚΑΘ' ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ Δι3 αποφάσεως τής Γεν. Διοική σεως Κρήτης ωρίσθησαν ώς καχω τέρω αί διατιμήσεις των κρεά των κατ' δχαν: Άρνιά καί έρί φια μέχρις ενός έ'τους δρ. 48, μό σχος μέχρι 2 οδόντων 48, δαμά λι άπό 2—4 οδόντων 38, βόειον 36, ζυγοϋρι 40, κριάς 36, τρά γος 32, πρόβατα καί αΐγες 30 χοιρίδιον μέχρι 10 οκάδων 50 χοϊρος μέχρις 20 οκάδων 42, ανω των 20 άγδαρτος 40, γδαρτός 44, κάπρος γδαρτή 42, γουροθνα γεν νημένη 32, γδαρτή 36. Αί ώς άνω τιμαί καθορίζονται ένιαΐ>χ
  διά τάς πόλεις Χανίων, Ρεθύμνου
  Ηρακλείου, Αγ. Νικολάου, Ίερα
  πέτρας καί Σητείας. Μειωμέναι
  κατά δρχ. 4 κατ' οκάν θέλουσιν
  ισχύση δι5 άπαντα τα χωρία τής
  νήσου.
  Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Π4ΝΤ0ΠΩΛΩΝ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΤΩΧΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ό Σύνδεσμος Παντοπωλων "Η
  ρακλείου κατέθεσεν είς τόν κ Νο
  μάρχην δρχ. 2.000 ί'να διατεθώσι
  εις τ.*υς πτωχούς κατά τάς έορ
  τάς. _______________
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΟΥ ΡΑΔΙ0ΦΟΝ1Κ0Υ ΣΤΑΘΜΟΥ
  Ό Ραδιοφωνικός σταθμος Άθη
  νών θά εκτελέση σήμερον τό έ
  ξής πρόνραμμα:
  "4ϊρα 6 μ μ.μετβωρ. δελτίον χρη
  ματιατήριον, 6.15 έλαφρό έλλπνι
  κό τροιγοΰδι, 7.15 μουσική δωματί
  ου, 7.45 άπαγγελία ποιητικοϋ κύ
  κλου: μιά άγάπη τοΰ Δ. Ρώμα
  υπό τού κ. Ηλ. Δεστούνη τού
  Βασ. θεάτρου συνοδεία άρπας ύ
  πό τής δίδος Ξενης Μπουρεξάκη
  (μουσικη Κΰαγγελάτοο), δ Κουαρ
  τέττο μκνδολινάτκς Τυρταίου,
  δ.+5 όμιλία τού άρχιτέκτονος κ.
  Βασ. Κουρεμβνον» τής Άκαδημί
  άς Αθηνών πίρί τής ΰγιεινής
  της κατοικίας, 9ρεαιτάλ τραγου
  διοθ υπό της δίδος Άφροδ. Πά
  τρελλη, 9 30 ϊίδήοβΐί, 9.45 μικρά
  ορχήστρα τοΰ σταθμου, 10.45 εί
  δήσεις, 11 μ.μ. συνεχεια τη; μι
  κρής ορχήστρας, 11. μουσική
  χβροΰ καίέλαφρο τραγοΰδι υπο
  ής κ. Ντβμπι Γιοθτσι: <θυγγ« Ίζιχα τροτγβύδια», Παρουσία τοΟ Νομάρχου Ήρα κλείου κ. Άνδρέου Μαρκέλλου, τοΟ Δημάρχου κ. Μηνα Γεωργιά 5η, τοΟ Διοικητοΰ τής Χωροφυλα κης κ. Όρφανουδάκη, των σχολι κων άρχών καί εκπροσωπών τής κοινωνίας ετελέσθησαν χθές την μεσημβρίαν τά*έγκαίνια των μα θητικών συσσιτίων Ηρακλείου δ πό τοΟ Μητροπολίτου Κρήτης κ. Τιμοθέου. Περί τού θεσμοθ καί τής γενικωτέρας σημασίας των μαόητικων συσίΐτίων ώμίλη σεν δ έπιθεωρητής των δημοτι κων σχολείων κ. Βαλέργας. Επι κολούθησε προσευχή μεθ' ο1 πά ρετέθη συσσίτιον είς εκατόν μα θητάς. Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Εξουσιοδοτήθη αρμοδίως ό ύπουργός Έθνικής Οίκονομί- ας νά παρατείνη έφ' όσον τοΟ το ήθελε κριθη έπάναγκες, την προθεσμίαν διακανονισμοΰ ώ ρισμένων έμπορευμάτων. ΓΟ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΝ Έκ παραδρομής ανεγράφη χθές ή άνατροπή τοϋ ϋπ' α¬ ριθμόν 24.165 φορτηγοϋ αΰτο κινήτου ένώ επρόκειτο περί τού ύπ' αριθ. 24.167. ΤΑ ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΝ Επετράπη ή είσαγωγή κα¬ τά τό τρέχον εισαγωγικόν εξάμηνον είδών έφαρμογής ή λεκτρισμοθ καί χάρκου πτυ χώδους καθ' υπέρβασιν των είσακτέων ποσοτήτων έξ Ή· νωμένων Πολιτειών τής Άμε- ρικής. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΚΑΛΑΟΥ Ενεκρίθη δι" ύπουργικής ά ποφάσεως ή μέχρι 28 Φεβρου αρίου 1939 είσαγωγή βακαλά ου προελεύσεως χωρών άνταλ λαγής επί διακανονισμφ τής άξίας αύτοϋ δι" έλευθέρου συναλλάγματος καί επί κατα- βολή ποσοσιοϋ 29 ο)ο επί τής άξίας αύτοϋ φόμπ υπέρ τιϋ λογαριασμόν ένισχυσεως τοΟ έξαγωγικοϋ έμπορίου. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ Εκυκλοφόρησεν ή έβδομαδι- αία κατάστασις τής Τραπέ¬ ζης τής Ελλάδος υπό ήμερο- μηνίαν 7ης Δεκεμβριού. Κατ' αυτήν, ό χρυσός καί τό έξω τερικόν συνάλλαγμα ηυξήθη σαν κατά 27.354.494 δραχμάς. Είς τό παθητικόν άναγράφε- ται δτι τό κυκλοφοροθν χαρ- τονόμισμα, εμειώθη κατά 8 223 700 δρχμ. Αί είς δραχ μάς ύποχρεώσεις ηυξήθησαν κατά 294 511.659 Τέλος, αί ύποχρεώσεις είς εξωτερικόν συνάλλαγμα ηυξήθησαν κατά 17.152 844 δραχμάς. Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΑΜΠΑ Καθ' Ά μάς ανεκοίνωσεν τό 'Υ φυκοο^ε,Ιον παρά τώ Προέδρω τής Κυβερνήσεως έξ άφορμής σχολίου μας άναφερομένου είς την πλημμελή ταχυδρομικήν εξυ πηρέτησιν τοΰ προαατείου Μα σταμπά, άπετάθη είς την Γεν. Διοίκησιν Κρήτης διά την ρύθμι σιν τού ζητήματος. ΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΑΙ ΟιΜΠΟΚΝΕΤΟΝΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΙΗΕΒΕΒΑΙΑ II ΑΓΓΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙ! ΠΕΡΙΠΤΟΣΙΗ ΡΗΞίΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ! ΑΘΗΝΑΙ ΐ:> Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ό ύπουργός
  των Εξωτερικών τής Γαλλίας κ. ΙΙπον-
  νέ προέβη είς βαρυσημάντους δηλώ-
  σεις επί τοΰ ένδεχομένου τής υπο¬
  στηρίξεως τής Αγγλίας είς περίπτω¬
  σιν καθ* ήν ήθελεν επέλθη ρήξις μετα¬
  ξύ Γαλλίας καί Ιταλίας.
  Ό Γάλλος ύπουργός των Έξωτερι
  κων ετόνισεν ότι έν τοιαύτη περιπτώ¬
  σει είνε εξησφαλισμένη ή ύποστήριξις
  τής ' Αγγλίας πρός την Γαλλίαν, οι¬
  ανδήποτε τροπήν καί άν ήθελεν λάβη
  ή γαλλοϊταλική διένεξις.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΑΕΝ ΒΑ ΛΑΒΗ
  ΟΥΤΕ ΣΠΙΘΑΜΗΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ
  ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΕΑΑΦΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1ί> Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— * Αναφορικώς μέ
  τάς δηλώβεις τού ύπουργού των "Εξω¬
  τερικών τής Γαλλίας κ. ϋΊποννέ επί
  τού γαλλοϊταλικού ζητήματος, τηλε¬
  γραφείται ότι ό κ. ΙΜποννέ προσέθε¬
  σεν, ότι ή Ιταλία δέν θά λάβη ούτε
  σπιθαμήν έδάφους έκ κτήσεων ανηκου¬
  σών είς την Γαλλίαν.
  ΣΟΒΑΡΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ
  ΕΚ ΤΟΣ ΚΙΝΗΣΕΟ.Σ ΤΗΣ ΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Δ)βρίου (τού άντα.·
  ταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ
  τοΰ έξωτερικοΰ άγγέλλουν ότι μεταξύ
  των οιεθν&ν κύκλων έπικρατούν σοβα¬
  ραί ανησυχίας νέκ τής έντεινομένης
  κινήσεως τής άποβλεπ|>ύσης είς την αυ¬
  τόν όμησιν τής Ούκρανίας καΐ την εγ¬
  καθίδρυσιν έν αυτή ίδίου πολιτεύμα-
  τος.
  Η Π ΟΛΟΝ ΙΑ ΟΕΟΡΕΙ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΝ ΤΟ ΡΑΤΧ
  ΑΘΗΝ%Ι 15 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Βαρσοβίας φέρουν τούς έκεί πολι
  τικούς κύκλους έν εξεγέρσει εναντίον
  τής Γερμανίας, ήτις χαρακτηρίζεται ώς
  ύποθάλπουσα την αύτονομιστικήν κίνη·
  σιν είς την ούκρανικήν Πολωνίαν.
  Εκοινοποιήθη πρός τα Έμπο
  ρικά καί Βιομηχανικά Έπιμελη
  τήρια κοινή απόφασις των υπουρ
  γών Οϊκονομικών καί Έθν. Οί
  κονομίας διά τάς οποίας τροπο
  ποιοθνται οί δροι 6φ' ούς διενερ
  γοθνχαι ήδη αί έπιτρεπόμεναι ί-
  διωχικαί άνταλλαγαί.
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
  Την προσέχη Κυριακήν θά
  κατέλθουν είς ποδοσφαιρικόν
  άγώνα διά τό κύπελλον Κο
  τζιδ αί άνεπίοημοι όμάδες τής
  πόλεώς μας «Ίδομενεύς» καΐ
  «Παναθηναϊκός».
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Δι" αποφάσεως τής 'Επιτρο
  πής Διατιμησεων αί νέαι τιμαί
  των αλεύρων καί τοΰ άρτου
  καθορίζονται ώς εξής: 'Άλευ
  ρα λευκά κατ' οκάν δρ. 10.
  36, πιτυρσθχσ, 9.31, όρτος
  λευκός δρ. 9.80, πιτυροθχος
  8,40.
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε ΥΑΖΕ.
  ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΝ ΥΠΕΡΑΡΕΛΝΟΤ
  ΑΘΗΝΑΙ
  1 £> Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Νέας Υόρκης, ότι ό πρόεδρος των
  Ήνωμένων ΙΙολιτειών κ.Ροΰζβελτ με·
  λετά την ναυπήγησιν τού μεγαλυτέρου
  ύπερδρέδνωτ τού κόσμου.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΗΡΕΜΙΑ
  ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΜΕΤΩΠΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Δεκεμβριού (τού άντα
  ποκριτοϋ μας).—Πληροφορίαι πρός τό
  πρακτορείον Χαβάς άναφέρουν ότι συνε
  χίζεται πάντοτε ή ήρεμία είς τα ίσπα
  νικά μέτωπα.
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ Ν Ε Α ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟϊΡΚΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). — Μεταξύ Ελλά¬
  δος—Τουρκίας υπεγράφη σήμερον νέ*
  συμφωνία αναφερομένη είς τα ζητήΐ*·**
  τα αυμψηφιαμού.