96674

Αριθμός τεύχους

5043

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

17/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γ
  ι—Μ*
  «β»ίο* («Α
  »«*'
  >οι*
  μ!;
  βο6*>
  «1*4 μ! τη» «Γ
  4ο» «ολιτεύμ*·
  ΤΟ ΡΑΪΧ
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ο1Ο1. ΜΙΝΩ1ΥΡθν
  ΣΥΝΛΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έΐησια λίραι 3
  ΓΕαμηνος ϋ
  Άμεοικής
  έτησια οολ. 15
  έξάμηνο- > 8
  Τιμ»)
  χατα φύλλον
  Αραχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  17
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ· ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΚΑΛΟΙ 0Ι0Ν0
  ΑΙΑΤΟ ΜΕΑΑΟΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  Είνε έξαιρετικώς ίκανοττοι
  ητικαί αί πληροφορίαι τοϋ
  ύπουργείου τής Γεωργίας ώς
  πρός τάς έφετεινά; καλλιερ-
  γείας καί τάς προβλέψεις διά
  την παραγωγήν. Είς πλεί¬
  στα μέρη ή σπορά των δημη-
  τριακών επερατώθη ήδη εις
  άλλα δέ—καί παρ' ημίν—συ-
  νεχίζεται είσέτι έντατικιί.
  "Εφέτος δέ αί σπαρεΐσαι έκτά
  σεις είνε πολύ μεγαλύτεραι
  άπό πέρυσι καί άπό οίονδήπο
  τε αλλο προηγούμενον έτος.
  Ή άξιοποίησις των άποστραγ
  γισθεισών είς Μακεδονίαν
  καί Θεσσαλίαν έκτάσεωνκκί
  ή διανομή των είς αγρότας
  καί ή ένθάρρυνσις έκ της
  περυσινης επιτυχίας των δη-
  μητριακ&ν, συνέτειναν κατά
  πολύ είς την αύξησιν κατ'
  έκτασιν των καλλιέργειαν.
  Έξ άλλου, συνετέλεσαν είς
  τουτο καί αί καλαί τιμαί
  τάς οποίας προσέφερεν ή ύ-
  πηρεσία συγκεντρώσεως σί-
  του είς τούς παραγωγούς καί
  τα αλλα προστατευτικά μέ·
  τρα τα όποϊα έλαβεν ή κυ¬
  βέρνησις υπέρ τής γεωργίας
  έν γένει. Τό σημαντικώτερον
  δέ είνε ότι εφέτος έχρησιμο-
  * ποιήθησαν είς εύρυτέραν κλί·
  μακα καί τα λιπάσματα καί
  τα μηχανικά μέσα καλλιερ*
  γείας καί εγένετο άπολύμαν-
  σις καί ποιοτική έπιλογή
  των χρησιμοποιηθέντων σπό-
  ρων. "Εγιναν μάλιστα χαΐ
  γραμμικαί — σκαλιστικαΐ σι-
  τοσποραί. Εχρησιμοποιήθη¬
  σαν δηλαδή είς μεγάλην
  έκτασιν επιστημονικαί μέθο·
  δοι καλλιεργείας. Έπομένως
  εάν αίκαιρικαί συνθήκαισυνε
  χισθοΰν ευνοικαί μέχρι τέ-
  λους, εάν δέν σημειωθοϋν
  ξηρασίαι ή υπερβολικαί βρο-
  χχί καί πλημμυραι κατά
  τούς χειμερινούς μήνας καί
  άν πέσουν κανονικκί βροχαί,
  ή έσοδεία θά είνε πλουσία.
  Μεγαλυτέρα κάθε προηγουμέ
  νης.Καίάφ'ένόςμέν θά έςασφα
  λ*°0 Π χώρα τό μεγαλύτερον
  ποσοστόν τής ποσότητος των
  σιτηρών πού έχει ανάγκην
  πρός διατροφήν τού λαοΰ
  της, άφ' ετέρου δέ θά ίκανο
  ποιηθοΰν καί οί χωρικοί μας.
  Οί ίδρώτες καί οί μόχθοι των
  θά γονιμοποιηθοϋν. Αί απο¬
  θήκαι των θά γεμίσουν κ,αρ-
  πούς. Καί ή ψυχή των θά
  πληρωθξ» χαρας. Ή Ελλάς
  θ* γνωρίση καλλιτέρας ημέ¬
  ρας. Πολύ περισσότερον βε¬
  βαία εάν καί τα άλλα είσο-
  δήματα, τής αμπέλου, τής
  έλαίας, τοϋ καπνοΰ καί των
  καρποφόρων δένδρων είναι
  ίκανοποιητικά. Καί θά είνε
  εάν έργαοθώμεν πρός τούτο
  καί εάν, επαναλαμβάνομεν,
  εύνοήσουν καί οί καιροί. Δέν
  γεννάται δέ άμφιβολία ώς
  πρός τούς αγρότας μας ότι θά
  έργασθοϋν. Αύτοι θά πρά-
  ξουν τό καθήκον των όπως
  πάντοτε. Πρέπει ομως νά
  πράξωμεν καί ημείς οί άλ-
  λοι τό Ιδικόν μας. Καί τό ι¬
  δικόν μας καθήκον έγκειται
  είς τό νά ένισχύσωμεν ολοι,
  έκαστος μέ τόν τρόπον τού,
  τούς γεωργού; είς τό έργον
  των. Ή 'Αγροτική Τραπέζα
  καί οί άλλοι οικονομικόν όρ
  γανισμοί διά παροχης πιστώ
  1 ϋ
  ρχς
  σεων χ«1 οικονομικήν εϋκο
  λιων. Οί γεωπόνοι καί οί άλ
  λοι είδικοΐ έπιστήμονες διά
  της καθοδηγήσεως είς τό έρ
  νόν των. Τό κράτος διά της
  προστασίας τού. 'Αλλά καί
  αύτά θά γίνουν ασφαλώς. Ύ
  πάρχει εγγύησις περί τούτου
  τό θερμόν υπέρ των άγρο
  των ενδιαφέρον τής κυβερ¬
  νήσεως.
  'Η άνήσυχος Εύρώπη
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ
  ΑΗΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΤΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ Δ)βριος (Ιδιαιτέ¬
  ρα ύπηρεσία) — Αί αξιώσεις
  τής Ιταλίας επί γαλλικών ά-
  ποικιακών καΐ μητροπολιτικών
  εδαφών, έξακολουθοϋν νά εύ
  ρίσκωνται εισέτι είς τό κέν
  τρον των μεταξύ των παρισι-
  λώ ί δλ
  νει πολλά σχόλια είς τα άλ¬
  λα προβλήματα. "Ηδη μάλι·
  στα είνε περισσότερον συγ-
  κρατημένος είς την άρθρογρα
  φ(σν τού. Καί αί αγγλικαί έ
  φημερίδες, ώς άναφέρεται έκ
  Λονδίνου, είναι σήμερον πε¬
  έ έ
  νών πολιτικών καΐ διπλωμα ρισσοτερον παρά ποτε έπιφυ
  τικων κύκλων, συζητήσεων.
  Καί είναι φυσικόν τουτο, έφ'
  Οσον πρόκειται περί ζητήμα-
  τος συνδεομένου δχι μόνον
  μέ την αξιοπρέπειαν, τό εθνι¬
  κόν γόητρον καί την άσφάλει
  αν τής ΓαλλΙας, άλλά περί
  αυτής ταύτης τής ύποστά-
  σεώς της ώς μεγάλης εύρω-
  παίκής δυνάμεως. Παρά τού¬
  το καί τα άλλα διεθνή" ζή
  ιήματα συζητοθνιαι καί έξε-
  τάζονται μέ εξαιρετικόν ενδι¬
  αφέρον. Διότι σήμερον δέν
  ύπάρχουν μεμονωμένσ ζητή-
  ματα. Ύπάρχει μία άλυσις
  άλληλοεξαρτωμένων γεγονό
  των καΐ ζητημάιων. Τάς τε
  η
  λευταΐας μάλιστα
  γεγονότα υπήρξαν
  ημέρας τα
  άλλεπάλ-
  έκ-
  ληλα, σοβαρά δσον καί
  πληκτικά. Καί έδημιούργη
  σαν καΐ πάλιν ατμόσφαιραν
  ζοφεράν, γεμάτην άπό πολε
  μικόν ηλεκτρισμόν. Τόσον μ*
  λιστα ώστε κσί οί πλέον αΐ-
  σιόδοξοι μέχρι χθές νά μην
  άποκρύπτουν ήδη τάς ανησυχί¬
  ας καί τούς φόβους των διά
  τό μέλλον.
  ΑΙ έφημερΐδες φαίνονται
  αν έπιφυλσκτικαί είς την
  ίύπωσιν προβλέψεων ώς πρός
  τό μέλλον. Ό Υ«λλι«6 ΑΤΑ
  πος, άπορροφημένος άπό τό
  γαλλοϊταλικόν δέν άφιερω
  διά
  λΐ
  δια
  ρ
  λακτικαί. Τό γεγονός αύτό
  μάλιστα χαρακτηρΐζεται ώς
  ενδεικτικόν τοϋ 8τι εύρισκόμε
  θα είς παραμονάς αποφασι¬
  στικώς στροφής τής αγγλικη;
  εξωτερικάς πολιτικάς. Ή άν-
  τίληψ'ς δέ αυτή ένισχύεται
  καί άπό την παρατηρουμένην
  πρωτοφανή δρασιηριότητα τής
  άγγλικής διπλωματΐας τάς η¬
  μέρας αυτάς.
  Πάντως, δέν θά πρέπει νά
  πιστευθή ότι είνε δυνατόν νά
  εγκαταλείψη ή Μεγάλη Βρετ
  τανΐστήν Γαλλίαν διά νά στρα
  φή πρός νέας φιλίας. Καί δ
  σοι έφοβήθησαν τοιούτον εν¬
  δεχόμενον έξ άφορμής των
  τελευταίων δηλώσεων τοΰ κ.
  Τσάμπερλαιν δτι δέν ύπάρχε,ι
  σύμφωνον ύποχρεοΰν την Αγ
  γλΐαν νά βοηθήση την Γαλλί¬
  αν δεχομένην επίθεσιν έκ μέ
  ρους τής Ιταλίας, παρηομή·
  νευσαν τούς λόγους τοϋ Βρετ
  τανοϋ πρωθυπουργοϋ. Ή βρετ
  τανογαλλική φιλία καί συνερ
  γασΐα δέν στηρΐζεται είς αί-
  σθηματισμούς. Αποτελεί άνάγ
  κην καί διά τα δοο μεγάλα
  έ'θνη. Πηγάζει άπό τό ένστι¬
  κτον τής αμύνης καί τής συν
  τηρήσεώς των. Διότι καί τα
  δύο αύτά έ'θνη εχουν κοινά
  συμφέροντα είς δλα σχεδόν
  τα σημεΐα τής γή*ς. Καί άν εύ
  ρίσκοντο κυβερνήσεις νά λη
  σμονήσουν αυτήν τήνάλήθειαν
  καί νά θελήσουν ν' άπομα
  κρυνθοθν άπό την πραγματι
  κότητα τής άγγλογαλλικής
  κοινοπραξίας, θά έχαναν άμέ
  σως τό έρεισμα τής κοινής
  έμπιστοσύνης καί θά έσαρώ
  νοντο άπό τό λαόν. Τό πί-
  θανώτερον λοιπόν είνε δτι
  έκ τής σημερινάς δοκιμα-
  σίας την οποίαν υφίσταται ή
  Εύρώπη καί τό καθεστώς τής
  είρήνης, θά εξέλθη περισοόΐε
  ρον ένισχυμένη, περισσότερον
  σταθερά ή άγγλογαλλική φι
  λ!α καί συμμαχία. "Τσως μάλι
  στα νά συμπληρωθή καί διά
  τοϋ άμερικανικοϋ κολοσσοϋ.
  Ή έπΐσημος αποστόλη τοΰ κ.
  Ήτεν είς Ηνωμένας Πολιτεί
  άς καί αί έγκάρδιαι συνομι
  λ(αι τού μετά τοϋ προέδροο
  Ροθζβελτ, γεννούν πολλάς
  καί βσσίμους περί τούτου ελ¬
  πίδας. Καί ϊσως εάν πραγμα
  τοποιηθή ή συνεργασία καί ή
  άπό κοινοΟ εμφάνισις είς τόν
  διεθνή στίβον των τριών με
  γάλων δυνάμεων, Αγγλίας,
  Άμερικής καί ΓαλλΙας, ν' άλ
  λάξη άμέσως ή πορεία των
  γεγονότων καί νά δημιουργή
  θί) νέα κατάστασις είς τόν κό
  σμόν. Εάν δμως δέν κατορ¬
  θωθή τουτο καί άν συνεχισθή
  ή μέχρι τοθδε επικρατήσασα
  άνερμάτιστος πολιτική, οί εν¬
  ταύθα πολιτικοί κύκλοι δια-
  βλέπουν ώς λίαν προσέχη την
  γενικωτέραν αναστάτωσιν καί
  την έκρηξιν τής πολεμικής θυ
  έλλης.
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοθ Άννλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ
  2*ον
  "Υατερα Ικαμεν Ινα γθρον είς
  ολόκληρον τδ μέτωπον. Εύρε τούς
  Τοόρκους παρατεταγμένους είς μί¬
  αν γραμμήν έκ δυσμών πρός άνα
  τολάς διά μέσου τής Παλαιστίνης
  άπό ίνα σημείον δέκα χιλιομέτρων
  βορείως τής Ίόπης επί τής άκτής
  διά μέσου τής πεδιάδος, των λό
  φων τής Ίουδαίας, καί τοθ Ίορδά
  νο^ ποταμοθ έως την σιδηροδρομι
  Χήν γραμμήν τής Χετζάζης καί
  την ίρημον τοθ Μάν. Ή γραμμή
  αυτή εκάλυπτε τάς κυριωτέρας
  γραμμάς προελάσεως, αί οποίαι
  διήκον έκ νότου πρός βορράν,
  πρός την Συρίαν. Ή σιδηροδρομι
  κή γραμμή τής Χετζάζης έξεκινοθ
  σεν άπό την Μεδίναν καί διάμέσου
  τής έρήμου τοθ Μάν κατέληγεν είς
  Ντερανά καί άπό έκιΐ έξακολουθοθ
  σε πρόςτήν Δαμασκόν.Μία δευτέρα
  σιδηροδρομική γραμμήπροχωροΰσε
  ζορεί(ος πρός τα Άλέπιον καΐ
  5ιά των δρέων τοθ Ταύρου, πρός
  την Τουρκίαν.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ ανέλαβε
  την διοίκησιν τής έβδόμης στρα·
  τιάς τού στρατηγοδ Φεβζή. Ό
  Φεβζή ήταν 2νας έμπειρος πάλαι
  ός στρατιώτης, 8στ:ς είχεν επι-
  στρέψει είς Κωνσταντινούπολιν,
  διορισθείς άρχηγός τού γενικοθ
  έπιτελείου. Ή έβδόμη στρατιά ε5
  ρίσκετο είς τό κέντρον τής τουρ
  κικής γραμμής: Δύο σώματα στρα
  τοθ, τής δυνάμεως τής στρατιάς
  αυτής ευρίσκοντο είς τα χαρακώ
  ματα υπό τόν συνταγματάρχην Ί-
  ομέτ καί τόν συνταγματάρχην Ά-
  λή Φουάτ. Επί τής δεξιάς ήτο
  ή δγδόη στρατιά μέ τό 22ον σ(δ·
  ΑΝΑΓΚΗ
  ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΠΔΩΝ
  Έπαγγελματίας τής πόλεως δι¬
  ήλθε προχθές την ευεργετικήν
  τού: Είχεν άκριβοφυλάξει κάπου
  τρία χιλιόδραχμα καί 8ταν τα
  άνεζήτησεν—έπικαίρως μέ τάς α¬
  νάγκας τδν ημερών— τα βρήκε
  φαγωμένα άπό ποντικούς! Ό Άρ
  παγκόν τοθ Μολιέρου θά έτρελ
  λαίνετο είς την περίστασιν αυτήν.
  Ό κύριος δμως των τριών χιλιο
  δράχμων επήρε τό γεγονδς φιλοοο
  φικά. Έσάρκασε την οίκονομίαν
  τού καί έχύτταξε νά ίσοφχρίση τό
  άπολεσθέν ποσόν άπό τάς εϊσπρά
  ξεις τής ημέρας.
  —Κακά είνε τα ψέμματα. Ό
  άνθρωπός σου θά τό φυσα καί δέν
  θά κρυώνη μήνες !
  "Εται απεφάνθη ό πρώτος συ
  νειδητός φιλοχρήματος. Άλλά γι
  ατί; Ή άπώλεια αυτή κράτει μέ
  σα της περισσότερον κωμικόν στοι
  χεΐον παρά τραγικον. Καί μάλιστα
  κατά τρόπον γόνιμον, δχι απλώς
  διά τούς θυμοσόφους άλλά καί
  δια τούς άνευ θυμοσοφίας παρατη
  ροθντας τα πράγματα τής ζωής.
  Είνε κάποτε τόσο ματαία ή φιλο
  χρηματία! Έπικαίρως μέ τό φά
  γωμα των τριών χιλιοδράχμων,
  ό άσύρματος μεταδίδει τόν θάνα
  τον ενός "Αγγλου φιλαργύρου ^
  οποίος απεκόμισε σεβαστόν ποσόν
  λιρών στερλινων, μέ τό νά μή δα
  πανα είς ξυρίσμαΐα καί νά τρέ
  φη άφθονον γενειάδα. Δέν θέλω
  νά πώ έδώ δτι ό άνθρωπος πρέπει
  νά σπαταλα σήμερον διάν νά ζή.
  Ώστόσο μία φιλοχρηματία βασιζο
  μένη σ' ενα πεΐσμα άνωφελές ά-
  πό πλευράς άΐομικής καί γενικω
  τέρας, δέν εχει καμμίαν σχέσιν
  μέ τα μεγάλα κοινωνικά παραδείγ
  ματα, είτε έν ζυνξ, εϊτε διά την
  ϋστεροφημίαν. Εάν ό Αουκιανός
  ήτο δυνατόν νά ξαναγράψΐΒ τούς
  περιφήμους «Νεκρικούς Διαλό
  γους» τού, θά άφιέρωνε καί εϊδι
  κώτερον πολύ σκώμμα είς τούς
  συγχρόνους αύτόύς τύπους οί ό
  ποΐο: άπέρχονται συνήθως έκ τοΰ
  κόσμοθ τούτου μέ δλας τάς τιμάς.
  'Αλλά καί μέ δλων των είδών
  τα μειδιάματα.
  —θέλεις. νά π$ς δτι Ικαμαν
  καλά οί ποντικοί_ πού κατεβρόχθι
  σαν μέ βουλιμίαν τα τρία χιλιό
  δραχμα;
  —Ασφαλώς. Διότι μαζύ μέ τα
  χιλιόδραχμα κατέφαγαν ϊσως καί
  μίαν πρόληψιν.
  —ΠοΕαν πρόληψιν;
  —Την πρόληψιν νά βάνωμεν
  κάτι στήν μπάντα χωρίς νά γνω
  ρίζωμεν άν τό κέρδος αύτό μίαν
  ημέραν θά άποβ^ έπωφελές καί
  δι' ημάς καί διά την δλάτητα.
  Ό συνομιλητής έξεπλάγη διότι
  ώνόμασα πρόληψιν τό είδος αύ
  τό τής άποταμιεύσεως. Καΐ δμως
  πρόληψις είνε: Πάμε κατά την
  κατεύθυνσιν αυτήν, προκαταλειμ-
  μένοι δτι βαδίζομεν πρός την
  άποθέωσιν τοϋ έαυΐοθ μας ή την
  πραγματικήν ευδαιμονίαν. Άλλά
  βαδίζομεν;... Ιδού τό αμφίβολον
  τοΰ πράγματος.
  * *
  *
  Συνήθως οί ποντικοί ένοΊαφέ-
  μα στρατοΰ υπό τόν συνταγματάρ
  χην ΡεφΙτ, διοικοθντα τάς δυνά
  μεις είς τό μέρος τής γραμμής
  πρός την άκτήν. Μία διακλάδωσις
  τής σιδηροδρομικής γραμμής διή
  κε πρός δυσμάς, ποός την θάλασ
  ά»ν, όπισθεν τής έβδίμης καί δ
  γδόης στραιιάς, αί οποίαι άνεφω
  διάζοντο δι' αυτής. Επί τής άρι
  στεράς ή τετάρτη στρατιά έκάλυ
  πτε την σιδηροδρομικήν γραμμήν
  τής Χετζάζης.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ είς τόν
  Καύχασον είχεν ευρεθή ενώπιον
  μιάς στρατιωτικής καταστάσεως
  καχής. Έδώ ή κατάστασις ήταν
  χειροτέρα άκέμη, άξιοθρήνητος.
  Πολλά συντάγματα δέν απετέλουν
  το παρά μόνον άπό τα δέκα τοίς
  εκατόν τής συνολικής των δυνάμε¬
  ως. Τούς στρατιώτας οί όποΐοι ά¬
  πό απόψεως ίματισμοΰ καί έφοδια
  σμοθ ευρίσκοντο είς έλεεινήν κα
  τάατασιν στερούμενοι πολλάκις
  καί αύτοΰ τοθ ύδατος, ίθέριζεν, ή
  δυσεντερία καί άλλα νοσήματα.
  Τό ηθικόν των είχε καταπέσει.
  Μόνον διά τής βίας έκρατοθντο
  είς τα χαρακώματα. Περιπολίαι
  έφωδιασμέναι μέ ^μυδραλλιοβόλα,
  έπηγαινοήρχοντο πίσω άπό τάς
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗ1Η1 ■ £ΓΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5043
  Οί άκρΐται.
  ΕΙο τα Χανιά, κατ' άπόφα
  σιν τοΰ ύπουργού Γεν. Δι
  οικητού κ. Σφακιανάκη, θά ε¬
  νεργηθή σήμερον έρανος διά
  την αποστολήν δώρών είς
  τούς άκρΐτας—φροοροϋς τής
  χώρας. Λαμπρά ή Ιδέα. Νά έ
  πεκταθή δέ ό έ'ρανος είς δλην
  την Κρήτην. Ύπάρχουν στρα
  τιώται άπό δλα τα μέρη τής
  Κρήτης ποΰ έχουν σταλή* είς
  τα σύνορα καί περιμένουν
  τάς ημέρας αύτάς ίνα δώρο,
  Ινα μανδήλι, Ινα πουλόβερ,
  κάλτσες, τσιγάρα ή καί τρό
  φιμα καί γλυκά, ποΰ είμπο-
  ροΰν νά φθάσουν είως έκεϊ δια
  τηρημένα. Καί πρέπει νά ,λά
  βουν δλοι. Καθένας τό δέμα
  τού.
  ***
  Ή άποφυλάκισις.
  "Επί τή προσεγγίσει των
  έορτ&ν των Χριστουγέννων
  καί ,τής πρωτοχρονιάς, ή κυ
  βέρνησις απεφάσισε την άπό
  λύσιν δλων των κρατουμένων
  διά χρέη, πλήν των κρατουμέ
  νων διά καταχρήσεις καί κλο
  πάς. Άγία ή απόφασις καΐ
  γνησίως χριστιανική. Θά ήτο
  πραγματι σκληρόν νά διέλ-
  θουν είς τάς φυλακάς, μα¬
  κράν των οίκογενειών των,
  τάς άγίας ημέρας, πτωχοί
  άνθρωποι, έπειδή δέν ήδυνή
  θησαν νά πληρώσουν τάς ό
  φειλάς των. Καί δέν θά ώφε
  λοϋσε τουτο είς τίποτε, τό
  Δημόσιον. Αντιθέτως ή ά
  πόλυσις των κρατουμένων
  τάς ημέρας αύτάς, θά έξυψώ
  ση είς την συνείδησιν των τό
  κράτος, ώς κράτος ττραγμα
  τικά χριστιανικόν, πού έμ-
  φορεΐται άπό άληθινά άνθρω
  πιστικά αίσθήματα.
  Τα ήλεκτρικά.
  Είς πολλά προάστεια, ίδιαι
  τέρως,δέ είς τόν Μασταμπάν,
  ώς μας πληροφοροϋν, οί πε
  ρισσότεροι ήλεκτρικοί λαμ
  πτήρες των όδών εχουν ά-
  φαιρεθή άπό τό θέρος καΐ
  ώς έκ τούτου κατά τάς βροχε
  ράς (δία νύκτας ύπάρχει σκό
  ροντ§ι μέ τα κενά ταμεία'καί τα
  κενά χρηματοκιβώτια.Τήν στιγμήν
  αυτήνΛ< έπιπίπτουν εναντίον των πεπληρωμένον, θέλουν φαίνε'ται νά μάς πληροφορήσουτ δτι τό χρήμα διέρχεται κρίσιν κοινω νίκην Τα διαδαθμίζουν ώς ωφέ¬ λειαν ή ζημίαν—κατά την έξήγη σιν ποΰ θά δώσουν είς την δια- βάθμισιν οί άρμόδιοι. Τό κάτω- κάτω δηλ. καί οί ποντικοί άπο- κτοθν κάποιον κΰρος: "Ολοι οί φιλοχρήματοι είμαι (ίέβαιος £τι θά φροντίζουν άπό τώρα, ποΰ καί πώς θά στήσουν τίς ποντι- κοπαγΐδες τους! ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ γραμμάς, μέ την διαταγήν νά σκο τώνουν κάθε λιποτάκτην. Καί έν τοσούτω παρ' δλα αύτά τα αύστη- ρά μέτρα, περισσότεροι ήσαν οί λιποτάκται, παρά οί στρατιώται είς τα χαρακώματα. / Οί Άγγλοι είχαν παραταχθή είς μίαν γραμμήν άπέναντι των Τούρκων. Ήτύ φανερόν δτι προ παρεσκευάζοντο διά μίαν μεγάλην επίθεσιν. Αριθμητικώς είχαν με γάλην υπεροχήν. Τα στρατεύματά των δέν ήσαν κχτεπονημένα. ήσαν γεμάτα ενθουσιασμόν καί άνυπομο νησίαν πρός δράσιν. Άπό άπό ψεως οργανόαεως, άνεφοδιασμοΰ καί υ^ειονομικών ΰπηρεσιώ^ ευ ρίσκοντο είς αρίστην κατάστασιν Είχαν μεγάλας παρακαταθήκας ζωοτροφιών, πολεμοφοδίων, πυρο βολικόν, άρίστας μηχανικάς ΰπηρε σίας καί πολλά άεροπλάνα. Οί Τοθρκοι είχαν έν ϊλφ μόνον όκτώ άεροπλάνα καί δύο ίπλοηολκβόλα εναντίον έναερίων έπιθέσεων. Οί "Αραβες τοθ έμίρου Φείζελ, υΕοΰ τοθ βασιλέως τής Μέκκας, συνέπραττον μετά των Άγγλων. Τους είχε συναγείρει ό "Αγγλος Λώρενς καί έπήρχοντο είς άλλε πάλληλα οτίφη άπό τα βάθη τής Κατόπιν έκκλήσεως τής Α. Ε τοθ Προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Ιωάννου Μεταξδ ήνοΐχθη είς την Νομαρχίαν έρανικός κα- τάλογος διά τό δώρον στο λή"ς φαλαγγίτου Σκαπα- νέως, υπό τόν τίτλον «ή στολή τού φαλαγγίτου σκαπανέως.» Πρός τουτο παρακαλεΐ- ται τό αξιότιμον κοινόν δπως προσέλθη άρωγόν είς την εκπλήρωσιν τοθ 'Εθνικοΰ Έργου. «Ο Νσμάρχης Ανδρ. Μάρκελλος. τος βαθύ. Καί ώς είναι εύ νοητόν, οί κάτοικοι δεινοπα θοΰν προκείμένου νά μετα- βοΰν είς τάς οικίας των. Φαί νεται ότι ή ήλεκτρική ύπηρε¬ σία δέν ϋχει γνώσιν τού πράγματος. Δι' αύτό καί φαν ταζόμεθα δτι τώρα όπότε τό πληροφορεΐται, θά σπεύση νά τοποθετήσΓ| λαμπτήρας δττου έλλείπουν καί ν' άντικαταστή ση τούς κατεστραμμένους. Ψευδη. Αί αύστηραί καί πλήρεις ά- γανακτήσεως δηλώσεις τοΰ κ. Πρωθυπουργοϋ ώς πρός την εσωτερικήν καί έξωτερικήν φέ- σιν μας καΐ την άκεραιότητα τής χώρας, εθεσαν τα τιράγ- μστα είς την θέσιν των καί θ' άποστομώσουν ασφαλώς τούς διαδοσΐσς. Καί ήτο πράγ ματι άνάγκη νά γίνουν αί αύ- στηραί αύται όνακοινώσεις. Διότι αί διαδόσεις ώς πρός την εθνικήν μας υπόστασιν ώργίαζαν ώς άναφέρΓ) ό ί'διος ό κ. Μεταξάς. Καί δέν εγέ¬ νοντο μέν πιστευταί, άλλ' έν πάση περιπτώσει απετέλουν κακόηχον παραφωνίαν άπο- σκοποΰσαν νά διαταράξη την κοινήν γαλήνην καί την ησυ¬ χίαν. Ζτέγη Γραμμάτων. Ή Εδέα την όποιαν εισηγηθή ό κ. Δήμαρχος είς τό Δημοτικόν Συμβουλιον περί ανεγέρσεως «στέ γης γραμμάτων» είναι θαυμασία καΐ θά πρέπει νά πραγματοποιη¬ θή. Τό Ηράκλειον, πόλις μέ πα¬ ράδοσιν καΐ ζωήν πνευματικήν καί καλλιτεχνικήν, πρέπει νά δημιουργήση καί στέγην διά τάς τέχνας καί τα γράμματα. Είνε δ' ευχάριστον δτι καί ή υ¬ πόθεσις τής ανεγέρσεως τοθ Δη· μοτικοϋ θεάτρου ευρίσκεται είς καλόν σημείον, έγγύς τής όριστι- κής ρυθμίσεώς της. έρήμου καταστρέφοντες την σιδη ροδρομικήν (γραμμήν, άποκόπτον τες τα τηλεφωνικά καί τηλεγραφι κά σύρματα, άνατινάσσοντες γεφύ ρας, αίχμαλωτίζοντες Τούρκους πού μετέφερον πολεμοφέδια καί τρόφιμα, απειλούντες τάς συγκοι νωνίάς, έμπνέοντες τό αΐοθημα άνασφαλείας είς τα τούρκικα στρα τεύματα καί παρακινοθντες τους ιθαγενεΐς πληθυσμούς πρός έξέγερ σιν. Δι' άλλην μίαν φοράν £ Μου¬ σταφά Κεμάλ επεδόθη είς τό 2ρ γον μέ άποφασιατικότητα £καμ πτον, προσπαθών μέσα είς τό χά ος καί άπό τό μηδέν νά μορφώση μίαν οργάνωσιν Άλλα δι' άλλην μίαν φοράν ή υπουλος παλαιά ά- σθένεια εχθράς πού τόν κτυποθ σεν άπό μέσα, τόν κατέβαλε. ΑΠΟΣΥΝΟΕΣ1Σ Ό Έμβίρ, έ Ταλαάτ, & Τζί- μάλ φυγάίες Κατά τάς πρώτας έβοομάδας τοθ Σεπτεμβρίου, ίταν έξ δλων των ένδείξεων ήταν φανερόν δτι οί Άγγλοι ητοιμάζοντο πρός έπίθε σιν, ή άρρώστεια τόν εΐχε καθη λώοϊΐ είς την στρατιωτικήν μπρίν Ιι
  ΑΝ0ΡΘΩΣ12
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινημ).- Σήμερον
  τό αριστούογπμα τοθ ΜωρΙς Ντε
  κομπρά· «Γιοσιβάρα». Μέ τούς
  Πιέρ Ρισάρ Βίλμ, Μισικό Τανακά.
  «ΜΙΝΩΑ». — Σήμεοον τό άρι
  στοΰργημα: «Ζεζεμτιέλ». Μέ την
  Μπέττυ Νταΐβις καί τοΰς Χενρύ
  Φοντά καΐ Ζώρζ Μτΐρέντ. Την Δευ
  -τέραν: «Καπετον Γενάρης». Μέ
  την μικροϋλα Σιρλεϋ Τέμπλ.
  τα τού, είς τα στρατηγεϊάν τού
  Την 17ην Σεπτέμβριον, Ινας Ίν
  δός λοχίας, λιποτάκτης, κατέφΛ-
  γεν~είς τό σημείον τής γραμμής
  πού κατείχε τό 22ον τουρκικόν
  αίϊψχ στρατοΰ καί ανέφερεν δτι ή
  μεγάλη επίθεσις των "Αγγλων ε¬
  ό ά έλθ ά
  μγη
  πρόκειτο νά έζαπίλυθή
  κος τής άκτής την
  κατά μή
  ψ Την εί
  δησιν αυτήν έφερεν είς τ6ν Κεμάλ
  δ Ρεφέτ. Εκλήθησαν ό Ισμέτ καί
  ό Άλή Φουάτ. Ό Ρεφέτ ήταν
  πεπεισμένη δτι ή πληροφορία
  ήτο άκριβής. Έπολέμει κατά
  τδ>ν Άγγλων είς τα μέρη έχείνα
  τρία ήδη 6*τη καί εγνώριζε τα
  συστήματά των. Τής αυτής γνώμην
  ήτο καί ό Άλή Φουάτ. έ'νας πεπει
  ραμένος παλαιάς στρατιώτην Ό
  Ισμέτ καί 6 Μουσταφά Κεμάλ Ι
  μειναν σύμφωνοι καί μετεβίβασαν
  την πληροφορίαν πρός τόν Λίμαν
  φόν Σάνδερς. Έν τοσούτω 6 Γερ
  μανός δέν συνεφώνησε πρός αυτήν
  την άποψιν. Εθεώρει 8τι ό Ίνδός
  είχε σταλή πρός τίς τουρκικάς
  γραμμάς Ιπίτηδες άπό «ούς "Αγ-
  γλους, οί ίποίοι μετήλθον αδτβ
  τό ιέχνασμα πρός παραπλανήση
  των έχθρων των. Ό Λίμαν φόν
  Σάνδερς έπβρίμενε την επίθεσιν
  των "Αγγλων κατά μήχος τής σι
  δηροδρομικής γραμμής πρός άνα
  τολάς καί πρός αυτήν την κατεύ
  θυνσιν εκίνησε τό στράτευμά
  τού.
  Πεπεισμένος δτι δ Ίνδός δέν
  ύπεκρίνετο *αί δτι ή είδησις πού
  είχε παράσχει ήταν^ακρφής,έ Μου
  βταφα Κεμάλ σηκώθηκε άπδ τα
  κρεββάτι. Υπέφερεν ίκόμη άπό
  φρικτούς πόνους, είχε πυρετόν. Ό
  καύσων ήταν άφόρητος, Ή σιδηρά
  τού δμως θέλησις ήταν^ίσχυροτέ
  ρα άπά την ασθένειαν καί 5ν ή
  άρρώστεια τόν 2ρριξε κάτω, ή σι
  δηρ<2 τού θέλησις τόν σήκωσε. Προέβη είς όλας τάς δυνατάς προ ετοιμασΕας καί έπέστησε την προ σοχήν ^δλων των διοικητήν τού, ύ ΐ ύδ Οϋρωςείςτήν χώραν των Χρυσανθ^μων. Η ΜΑΧΗ 'Υπό Κλώντ Φαρέρ. 12βον χή ^ μηνύσας Ιτοιμοι. ιΐς αύτοδς νά (συνεχίζεται) είνε ΙΜΙΝΩΑ ΚΟΣΜΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ πα το ηρακλειο —' σημερον Το Κολοσσιβίβ κατόρθωμα: ΖΕΖΕΜΠ1ΕΑ (ΤΟΑΝ0ΟΣΤΟΥΚΑΚΟΥ) Γαλλΐκή βμιλοΰσα Μέ την άνυπέρβλητη: ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΙΒΙΣ Συνπρωταγωνιστοΰν: Χενρύ Φόντα,Ζ. Μπρέντ Τί άριατούργημ» αύτο Λροβάλλϊται στο Ήράχλΐιο, ευθύς μετά τάς Άβήνας'αϋτό είναι εν α κατβρθωμα της διβυβύνοενς τβδ κινηματο- γράφβυ χάριν της «γαπητής τού πελατβίας. ΑΙ «τελεία» δέν ΐσχώβυν Άλλά τό νερό των άντλι- ών κατεηολεμοθσεν άκόμη νι· κηφόρως τίς φλόγες καΐ τό κα νονίδι θριαμβευτικό, δέν κατέ παυε οΰτε στιγμή. Ξεσχισμένο κατακουρελιασμένο, πληγωμέ νο τό θωρηκτό δέν έξεμοθσε, μέ λιγώτερη μανία, τόν θάνα το εναντίον των έχθρών τού. Καΐ ό Φεργκάν, έκτιμήοας μέ μιά ματιά δλες σύτές τίς τε ράστιες, άλλά έπιπόλαιες πλη γές, έπανέλσβε την φράσι πού είχε γράψει. μιά στιγμή πρίν, στο οημειωματόριό τού: —Τό «Νικκό» δέν έχει πά¬ θη σπο*υδαϊες ζημίες. Καθώς έπρόφερε την τελευ¬ ταία λέξι, ενας άξιωμαηκός, όρμήσας έξω άπά τό μπλοκχά ουζ, τόν σκούντησε καθώς περνοθοε καί, εύγενικά, παρά την κρισιμότητα τής σιιγμής, ύπεκλΐθη γιά νά ζητήση συγ γνώμην πρίν συνεχίση τόν ορόμο τού. —ΑΊ! Χιράτα, άγαπητέ φί- λε! ποθ τρέχετε έτσι; Ό ύποκόμης Χιράτα είχεν άρχΐσει ήδη νά κατεβαΐνη την σκαλσ τοθ γεφυριδίου. Έοτα μάτησεν έν τούτοις, εύγενικ λ γιά νά ίκανοποιήοτ], μέ μιά λέξι, την περιέργεια τοθ φιλο ξενουμένου Άγγλου. —Νά αποκαταστήση) τόν σύνδεσμο τοθ μπλοκχάουζ μέ τόν πρυμναΐο πυργΐσκο. Ό 'Έρμπερτ Φεργκόν οέν άκουσε την τελευταία συλλα βή. Μιά όβίς έξερράγη πάλιν επάνω στό μπλοκχάουζ αυτή τή φορά, μιά όβίς μεγάλου διαμετρήματος, μέ βαμβακο- πυρΐτιδοτ. Ό Φεργκάν όκουσε έ"ναν τρομερά κρότο, εΤδε μίαν όμί χλη χρώματος ώχρσς, πιό λαμ περή, πολύ πιό λαμπερή, ά πό τόν ήλιο καΐ σηκώθηκε βα ρύς, μέ κόπο, μέ μιά τρομερή προσπαθεία των ποδιών καΐ των μπράτσων τού, καΐ μέ μιά προσπάθειαν, άκόμη πιό μεγάλην, τοϋ μυαλοϋ τού, πού εΐχεπάθη άγκύλωσιν, πού δέν έννοοθσε τΐποτε, πού εΤχε πάψει νά έννοή... Τό γεφυρίδιο δέν ύπήρχε πιά, οΰτε τό μπλοκχάουζ Στή θέσι τους ύπήρχε, μέταλ- λο, σίδηρος, χαλκός, μπροϋν τζος άνακατωμένα, λυωμένα κσμωμένα έ'να...ξασμένα,κου- βαριασμένα... 'Ηταν άκόμη κόκκινα σάν τή φωτία, καί σέ μερικά σημεΐα, μαϋρα, τε- φρά. Ό Φεργκάν μέ μεγάλο κόπο έννόησε: ή όβίς τά είχεν δλα άποσπάση, λυώση, έξαφα νίση, ..καί δλοι εΤχαν σκοτω θή.,.δλοι, ό κυβερνήτης, ό ά- ξιωματικός βολής, ό άξιωμα- τικός πορείας, οί βοηθοΐ.. δλοι, έκτός άπό αυτόν, τόν Φερ^· κάν, ό οποίος έξεσφενδονΐσθη απλώς, χωρίς νά τό καταλά- βη έδώ... είς απόστασιν εϊκο· σι μέτρων άπό τοϋ σημείου τής έκρήξεως. Άνωρθώθηκε, έκύτταξεν όλόγυρσ. ( (συνεχίζεται) Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Κομψά χειμωνιάτικα καπέλλα. Τά καττέλλα δέν ττεριορίζονται πλέον είς Μνο μοναδικό τύττο άηό απόψεως ϋψους. Ή ΰψηλή καλότ- τα—δπως τό κομψότατο μοντέλο μας—έΐ πάντοτε καί οί πού την φοροϋν ριν δέν παρατΐο νοθνται διότι δί δει τταράστημα.. καί ιΐροσθέτει είς Οψος. ΟΙ πο¬ λύ υψη¬ λές νυ- ρΐσ κ οον χάρις είς την πα· ρούσα μό δα, αριθ- μόκοτΐέλ λων σέ υ ι κ ρέ ς φ'ό ρ μ ε ς στρογγυ- λές ή Ι- σιες που Ίκανοτΐοι οΟν τσ γ ο ΰσ τά των. σπόρ δέν άρέσει πλέον οτΐς τιολύ νέες οί οποίες δέν όνειρειόονται τταρά δαντέλλες κα'ι «φρουφροϋ>
  άπό μετάζι.
  Ή χρησιαοττοΐησις
  τήςγούιας σέ χονδρές
  μαζες επάνω στΐς τό·
  κες μας έπαέφερε
  μια γαρνιτούρα που
  σέ μακρυνί^υς
  νοόνους είχε
  καταστή άπα·
  οαίτητο συμ
  λήρωυοτ της
  ο υ α ί ττας,
  Έ ν ν ο ώ
  την τόκα
  καΐ τ ό
  υα; ν σόν.
  Τό πετί
  γκρΐ, ή
  σκώγξ, ή
  οενάρ άρ
  ζαντέ έμ
  φανί ζον·
  •ι αι σέ χά
  ριτωμένα
  έλ
  έιτίσης
  ή ό(
  την
  η η
  χαλόττα—κάσκα ή όπο(α έφσρ
  μόζει έττί τής κεφαλήν, άλλά μέ
  ποία αφελεία τοιΐοθετοϋν έττάνω
  σ" αυτήν ειδικώς την φόρμα, φτε·
  ρά ή ντραττέ γιά νά της δώσουν ϋ
  φος'..
  Τό καττέλλο ήκολούθ ισε την έ-
  ξέλιζι της μό&3ς ή όποΐα μας ε·
  πανέφερε στήν «φεμινιτέ», τόσον
  καιρώ ληουονηαίνη Τό εΐδος
  Τό μπρα
  ι τ σ βάνς
  τό βιζόν
  π α ο ο υ
  σιάζουν σέ μτονέ έιΐιμήκη τά ό
  ποία ντραπάρονται αναλόγως τοθ
  γοΰστου τής ήυέρατ, γαρνΐρονται
  δέ μέ μιά χρυσή καρφίτσα.
  Τίς έγκ'^έτες έμφανίζουν σέ
  φόρμα ίσπανικής χτένας, τίς 6
  ποΐες στερεώνουν επάνω στίς μποΰ
  κλες, οί έγκοέτες άλλωστε άπο
  τελοΰν τό κύοιον στόλισμα των
  ύψηλών κτΕνισμάτων τό βράδυ μέ
  τίς άμτιιγιέ τουαλέττες.
  Ή Ντιστεγκέ
  ΗΝ. ΓΙΑΑΟΥΣΗΣ
  Τό στερεώτερο
  τό κομψότερο
  τό έλαφρό παποθτσι.
  Τα γυναικεΐα μας είνε άμίμητα.
  Ή έκθεσίς μας παρουσιάζει έκ-
  πλήξεις.
  Κεντρικόν: Γωνία Μεϊδ«νίου.
  ύποκατάστημα: όδός Αγ. Μηνά.
  Μεγάλη παρακαταθηκη
  έκλεκτών ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ.
  ΑΠΟΘΗΚΑΙ:
  Αερμιτζάκη—Χατζηΐωάννου
  Τηλέφ. 614-204.
  ■ ■■■■■ ■■««■■ Μηικε«Λα·»Μ«:β«ι»
  μ» ■*«■■«■« ■■■Βεβεει
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό τελευταϊο εργο τού Μω-
  ρ'ις Ντεκομπρα:
  ΠΟΣΙΒΑΡΑ
  "Ενα νοητευτικό έρωτι
  κό ρωμάντζο γυρισμένο
  στά μαγευτικάτοπεΐα τής
  Ίαπωνίας.
  ΠΟΣΙΒΑΡΑ
  Γοτλλική όμιλούσα
  Είναι ή ίστβρία μιάς μεγά-
  λης «γίπης ενός Ρώσσου ά·
  ξιωμκτικβΰ τού Ναοτικοΰ μέ
  μια κβρη τής άμαρτίας, μέ
  μιά ΓΚΚ Ι ££Α ποΰ θυσιάζει
  καΐ τή ζωή της άκόμη, γιά
  την άγάπη της.
  Πρωταγωνιστοϋν, ό βυμπα·
  θής.
  ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ
  Α χαριτωμένη Γιοτηωνεζ»:
  ΜΙΣΙΚΟ ΤΑΝΑΚΑ
  (Τού Αύτοχρατορικοϋ Οεά
  τρβυ τού Τόκιο).
  καί οί:
  ΣΕΣΟΥ ΧΑΠΑΚΑΟ1
  ' ΡΟΑΙΝΤΟΥΤΑΙΝ
  ίίνοιι ή μεγαλείτερη ται
  νία τής έψετεινης γαλλικής
  πχραγωγής.
  σήμερον στού:
  Την Δϊυτέραν:
  ΤΑΡΖΑΝ
  Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  Εναντι Αγ. Τίτου
  'ΕκπαιίευθίΙς βΐς Παριαί-
  ου; άναλαμβάνει οίανίππβτϊ
  θϊραπείαν νοσημάτων τοθ
  στόμκτος (οΰλίτιδβς, κακοσμί-
  άς) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής επιστήμας.
  'Επίαης όδοντοστοιχίας καί
  κορώνας έκ διαφόρων μβτάλ-
  λων—κορώνες έκ πορσϊλάνης.
  Έπαναφορά τελείως άνώδυ·
  νβς των στρββλβφυων οίον-
  ΤΗν είς την χανονΐΜήν «ύτ&ν
  θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δίς τελειόφοιχος Γυ
  μνασίου, προτιμητέα Έμπορικής
  Σχολής, πρωτόπειρος ή πεπειραμέ
  νη, διά σοβαρόν γραφείον
  Μισθάς ίκανοποιητικός. Πληρο¬
  φορίαι τηλέφ. 7—04 ή παρ' ήμϊν.
  ΨΕΙΑΣΤΗΡΕΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΙΜΛΤΟΣ Σ. Ι. Δ. Α.
  Κ. Μυλθϊτοταμΐτης
  όφθαλμίατρος
  Επί τριβκονταετΐαν απο¬
  κλειστικώς καΐ μόνον είς τά
  όφθαλμολογικά άσχολούμε-
  νος, δέχεται, τούς πάσχοντος
  τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  μιατρεΐον τού, κείμενον παοά
  τφ Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  Βι3λιοχαρτοΛΜλΒΐον
  Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
  Γννία
  "Ολα τά διδακτικά βιβλίσ
  καί τά σχολικά εΤδη.
  Επισκεφθήτε τό κατάστημα
  μας εΤμεθα οί. εύθηνώτεροι
  Άνώτεροι δλωνΐΐ
  ΘΕΙΑΦΙΣΤΗΡΕΣ «ΠΡΙΜΑ'
  ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
  Α. & Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΛ
  Αηλώσατε εγκαί¬
  ρως τάς παραγγελί
  άς σας άττοτεινό-
  μενοι είς τόν γενι¬
  κόν αντιπρόσωπον
  διά την Ελλάδα:
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  Όδός 25 Αύγοώστου
  Άριβ. τηλεφ. 4—80
  νν/Ν.«%^/ν
  ΠΑ ΕΚΑΕΚΤΑ ΑΝΑΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
  το
  '//.' ΠΐΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
  κοιμωγη ι κη|||
  ΠΛΛΤΕ1Α -ΣΤΡΑΤΑ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Μετά τριετη παρα¬
  μονήν έν Βερολίνφ καί ΛειψΙα ε¬
  πανήλθεν ό χειροθργος γυναικο-
  λόγος μαιευτήρ κ. Μίμης Μου·
  ρέλλος.
  —"Επανήλθεν εί "Αθηνών ό συμ·
  πολίτης έμποροβιομήχανθς κ. Γί·
  ώργιος Ί Διαλλυνάς.
  —Έξ "Αθηνών επανήλθεν ωσαύ¬
  τως 6 διευθυντής τού καταστήμσ·
  τος άρωματοποιίάς Γεωργαντά κ.
  Εύαγ. ΓκΙκας κομίσας νέαν πλου¬
  σίαν συλλογήν ε'ιδών γυναικεΐου
  καλλωπισμοΰ.
  —"Επανήλθεν έξ "Αθηνών ό κ.
  Τζοβάνι Καραμπότ παραγγελιο
  δόχος.
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ.- Αυριον Κυρι¬
  ακήν 18ην Δεκεμβριού τελοθμεν
  είς τόν Ιερόν ναόν τοθ ΆγΙου Μϋ
  ρωνος καί μετά την θείαν λειτουρ
  γΐαν, μνημόσυνον υπέρ αναπαύσε¬
  ως τής ψυχής τού ιτροσφιλοθς μας
  συζύγου, πατρόο, πάππου καΐ ά
  δελφοθ Γεωρνίου Μ Καλημεράκη
  καί παρακαλούμεν τ'ύς συγγε-
  νεΐς καΐ Φίλους καΐ τους τιμων
  τας έν γένει την μνήμην τού, Ινα
  ιτίοσέλθωσι καΐ ένωσωσι μεθ' ί|-
  μώ' τάς δεήσεις τοΐν.
  Οί βαρυπενθοθντες
  Ή σύζυγος ή ά&ελφή
  τα τέκνα οί άνεψιοϊ
  οί Μγγονοι
  Γύρω οτήν πόλι.
  Έττί τή έλεύσει τοθ νέου ϊτους
  ενεφανίσθη άπό τούδε κα'ι εφέτος
  ή κατηγορία των πλανοδίων μικρο
  τωλητών ήμερολογΐων κοΐ ήμερο-
  δεικτών.
  —ΚραδαΙνοντες κυριολεκτικώς
  οί τιερισσότεροι άνά χείρας τό έμ
  πόρευμά των, περιτρέχουν ολό¬
  κληρον την πόλιν καΐ τά ττροά·
  στεια διαλαλοϋντες αύτό στεντο·
  ρείως καΐ παρωτρύνοντες πολλά
  κις τό κοινόν νά προμηθευθή ήμε
  ρολόγια κα'ι ήμεροδεΐκτας.
  — Χρήσιμα άλλως τε είς τάς
  συναλλαγάς καί την καθημερινήν
  ζωήν ειδικώτερον.
  —Αυριον Κυοιακήν, τελευταίαν
  τοΰ χρόνου, θά παρατηοηθό ώς
  καΐ πέρυσιν κίνησις καί ζωή·
  —Μέ τόνον μάλιστα πανηγυρι
  κόν άν λάβωμεν ύπ' όψιν δτι πολ
  λές καΐ πολλοΐ θά περιδιαβάσουν
  τά άνοικτά καταστήματα.
  —Ποοτιθέμενοι ή νά βολιδο·
  σκοπήσουν την κατάστασιν—τά
  πράγματα δηλ. καΐ τάς τιμάς των
  —ί) καΐ νά άγοράσουν.
  —Έκείνο ·πού διακρίνει σήμερον
  την σπουδήν είς τάς εργασίας Ι¬
  δίως τας περΐ τά εϊδη έπενδύσε·
  ως καί ύποδήσεως.
  — Είνε τό νυχτέρι ττοϋ ήρχισε
  κατ' αύτάς νά... φωτίζη, τά διάφο
  ρα «άτελιέ».
  — Είς τά όποϊα μαστόροι καΐ
  τσιράκια φιλοτιμοθνται νά τέλει-
  ώσουν εγκαίρως τάς πολλάς ότΐωσ
  δήποτε παραγγελίας των ημερών.
  —Αναφορικώς μέ την κίνησιν
  είς τό καθημερινόν Ιατρικόν δελ
  τίον, οί γνωρίζοντες τάπράγματα
  σημειώνουν πάντοτε την ύπαρξιν
  μικρογριππίτσας.
  .—Είς εύρεΐαν σχετικώς άκτΐνα
  μεταξύ συμπολίτην καΐ συμπολΐ
  τιδων.
  —Άλλά μπορεΐ νά μή λείπη καΐ
  αυτή άφοθ Δ καιρός συνεχΐζει τό
  χαβα τού: Πότε θερμοκρασία άνω
  τέρα καΐ πότε κατωτέρα, πότε
  καλοκαΐρι καί πότε χειμώνος;...
  — Οί διεθνολόγοι τής ημέραι,
  συνεχίζουν άπό πρωΐας τάς συζη
  τήσεις των επί των εξωτερικών
  προβλημάτων.
  —Έκτός ολίγων έξαιρίσεων, δ
  λοι προβλέπουν άνασΐατώσεις.
  —Πάντως συμφωνοΰν δλοι δτι
  Εω^ την άνοιξιν τουλάχιστον τοθ
  1939 θά έχωμεν εΐρήνην. Καΐ αύτό
  είνε τό ευχάριστον.
  — Είς τόν κινηματογρά·ον Που
  λακάκη προβάλλεται σήμερον καΐ
  αυριον τό κινηματογραφικόν άρι
  στούργηιια «Γιοσιβάρα» πού 5έν
  πρέπει νά χάση κανεΐς.
  —Είς την «Μινώαν» τό «Άνθος
  τοϋ Κακου ή Ζεζεμπέλ» συγκεν
  τρώνει κόσμον καΐ λόγτρ τής πλο
  κης καί λόγω τοθ παιζΐμοΐτος.
  ο Ρβπορτ«ρ
  ΤΟ ΛΑΧΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΝ
  ΙΙωλεΙται υπό τοθ Πρακτορείοα
  εφημερίδων Νικ. Άλικιώτη.
  Πλάκες
  Πλάκες
  Πλάκες
  ή πλουσιωτέρα συλ-
  μέ δλα τά μον-
  τέρνα τραγούδια
  είς τό κατάστημα:
  ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
  ΤΟ .ΑΤΡΕΙΟΝ
  ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
  ΊατροΟ τοθ Πανανείου
  Δημοτικοΰ Νοσοκομείου
  μετεφέρθη επί τής Λεωφό-
  ρου Καλοκαιρινοΰ (ΓενΙ
  Τζαμί) έναντι καταστήμα-
  τος ε (δών αύτοκινήτων κ.
  Έμμ. Λυδάκη.
  ΤΩραι έπισκέψεων:
  11—12 π. μ. καΐ 4—7 μ. μ.
  Κάνομκν την μεγαλυτέ¬
  ραν κατανάλωσιν διότι π«·
  λοϋμεν ολα τά ύφάσματα ύξ
  τιμάς ασυγκρίτως εύθηνας.
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  6δό(ΆνΙ·ν Μην·
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ~§§
  ♦72βν
  ««•ε*
  μΐ φ ώεα·
  ό έ
  αν «ν—■>■£«
  >λι*6* ε* α«ι6)ί
  ε«ν;
  ^7 μ- »·■
  θά τό
  γ πρός τάς
  Λ|ς νας £νσς νέος βπου
  έθαρροϋσες πώς έ'βλεττες κανένα
  τόν εβλεπες
  κοριτσι!
  Διά δύο αίτίας ανεχώρησε πάραυτα έκ τής οί
  κΐας εκείνης ό Μάριος· Πρώτον διότι ησθάνθη πρός
  αυτήν άποστροφήν, (δών έν αύτ^ έκ τοθ πλησίον
  τό είδεχθέστατον καί βδελυρώτατον δλκος τής
  κοινωνΐας, τόν κακόν πτωχόν, τόν ϊσως χείρονα
  τοϋ κακοϋ πλουσίου. Δεύτίφο,· διότι ή>ον ένδε
  χόμενον νά προσβληθή είς τό δικσστήοιον ώς μάρ
  τυς κατά τοθ Θενσρδιέρου, καί δέν τό ήθελε.
  Ο Ίαβέρης ύπέλσβεν, 6τι ό νέος, ούτινος δέν
  εΐχβ μάθει τό έπώνυμον, θά έφοβήθη καί θά έ
  φυγεν ϊσως δέ οΰτε θά επέστρεψεν είς τό δωμά
  τιόν τού, άλλά θά ήτο άττών κατά την στιγμήν
  τής ένέδρας' Ήρεύνησεν δπως δήποτε, άλλά δέν
  τόν ανεκάλυψε.
  Παρήλθε δέ τοιουτοτρόπως εις μην παρήλθον
  δύο μήνες, Ό Μάριος ευρίσκετο πλησίον τοθ Κουρ
  φειράκου. Παρά τινος δικηγόρου έ'μαθεν, δτι ό Θε
  νσρδιέρος διετέλει υπό κράτησιν είς την φυλακήν
  τής Φόρκης καί κατά πάσαν δευτέραν εδιδεν είς
  τόν δεσμοφύλακα έ"ν πεντόφραγκον διά τόν Θε-
  ναρδιέρον. Μή έχων δ' αύτός χρήματα, έδανείζε
  το τα πένιε ταυτα φράγκα πσρά τοϋ Κουρφειρά
  κου. Πρώτον τοθτο επί ζωής τού έδανεΐζετο χρή
  ματα. Ήσαν δέ τα περιοδικά ταυτα πέντε φράγ
  κα αϊνιγμα πρός τόν δΐδοντα Κουρφειράκον καί
  πρός τόν λαμβάνοντα Θενσρδιέρον— ΠοΟ πάγει
  καί τα έξοδεύει; έλεγε καθ" εαυτόν ό Κουρφειρά
  κος.—Ποίος είνε αύτός δπου έρχεται καί μοϋ
  τα φέρεΐ; έλεγεν 6 Θεναρδιέρος καθ" εαυτόν.
  Άλλως τε, ό Μάριος ήτο περΐλυπος Τα ττάντα
  άπεκρύβησαν έκ νέου είς ούτον ό β(ος τού ΐβυ
  θίσθη πάλιν είς τό μυστήριον, Ενθα περιεπλανά
  το ώς είς ψηλαφητόν σκότος. ΕΤδε πρός στιγμήν
  έν τώ σκότει, μάλιστα 6έ καί πλησιέστατα την
  κόρην ήν ήγάπα, τόν γέροντα δστις εφαίνετο πά
  τήρ αυτής, τα άγνωστα ταυτα δντα, την μόνην
  είς τόν κόσμον τοθτον έλπΐδα καί παρηγορΐσν τού,
  καί ένώ ένόμιζεν δτι ιδού τα συνέλσβεν, έπνευσεν
  άνεμος καί τα έξήλειψεν ώς σκιάς. Ουδέ ηδυνήθη
  νά λάβη την ελαχίστην περί αυτών όδηγ(αν. Νθν
  μάλιστα ήγνόει καί τό δνομα, ένώ πρΐν ένό
  μιζεν δτι τό εΤχε μάθει. Ούρανίσ βεβαίως δέν έλέ
  γετο. Τό ΚορυδαλλΙδα ήτο παρωνύμιον. Περί δέ
  τοθ γέροντος, τί νά φαντασθπ; Τωόντι αοά γε άπέ
  φευγε την αστυνομίαν; Ό Μάριος ανεπόλει τόν
  πολιόν εκείνον εργάτην, 8ν εΤχε ποτέ άπαντή
  σει καθ" οδόν, ώς πιθανώτερον δέ τώρα τώ έ
  φαΐνετο δτι ό έργάτης έκεΐνος καί ό κ. Λευκίσς
  ήσαν είς κοί ό αύτός άνθρωπος, Λοιπόν αύτός
  μετεμορφούτο οΰτω πώς; Διατί δοά γε; Ό ήρωϊκός
  άνήρ οΰτσς ή"τον δρά γε αμφιβόλου διαγωγήτ,,
  (συνεχ(ζεται)
  Κοινωνικά
  Ή Άρωματοποιΐα ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ πα¬
  ρέλαβεν βλα τα εύρωποϊκά Άρώματα
  καί Καλλυντικά είς τιμάς έξσιρετικάς, των
  οΤκων: ΟιιβΓΐβη, Οβγοπ, Ρβίοιι, Ηοη-
  θΐίβπΐ:, Ιιαη-νΐη, Βοατΐοίβ, ^βη^11^^^^
  κ. λ. π.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛ1Σ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Εύ¬
  ρον, Τηνον, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  , άηλ ίλ« τα κατ«στίίματ« χαΐ «ώτ«
  τ«ϊς ΐ Μ ϊέ
  ΖΗΤΕΙΤΕ
  τβν
  μ κ«ντήρ«-
  · Κβτ*ν ««ρλί, Βαμβ.Ηάχ,ο., κο«-
  *■ *· «· 'βλ« '* *· *ν" '"η ίνβ" *'
  χρ«μ*«»ν Ανννημέν»ν κ,Ι στ.,».·
  ** * Λ
  τΐ,ί
  Άντ»ιροβΐΗ.·β
  Ι. Μ. ΕΟΡΠΗΪ
  Έγκυκλοττα ιδε ία
  Αι* έκεΐνοας ποϋ θέλοαν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους
  ΜΙΚΡΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
  Β'.
  Άπό την ημέραν εκείνην τό
  γλύκισμα αύτό δέν έλειπεν άπο
  τό τραπίζι τού, καί άπά το δνο-
  μά τού τό γλύκισμα ώνομάσθη
  «πραλΓνες». Σήμερα τό κατα-
  σχειιάζαυν δλα τα καλά ζαχαρο-
  πλαστεϊα!
  Καί γιά
  νά συμπληρώσωμεν
  τα γαστρονομικα αύ:ά πεϊίεργα,
  Ινα εκλεκτόν παγωτό πού παρα
  τίθεται ΐίς δλα τα καλά έστια
  τόρια είνε τό «πές μελμπά». Τό
  δνομα ό>ε£λεται είς την περίδη
  μόν άοιδάν Νέλλυ Μελμπά, ή 6
  ποία είχεν ιδιαιτέραν προτίμη
  σιν είς τό παγωτόν αύτό «ού
  άποτελείται άπό §να παγωιιέ-
  νο ροδάκινο σερβιρισμένο μέ πα-
  γωτό κρέμα
  ΚΑΡΙΟ Ε ΦΙΑΙ
  Ανάλογον ιστορίαν έχοϋν καί
  αί λέξεις μέ τάς οποίας προαδι-
  ορίζονται καί διάφορα δπλα: Τα
  περίσΐροφα Μπράουνιγκ ώνομά-
  αθησαν οΰ:ω έκ τοθ όνόματος
  τοθ Άμερικανοθ εφευρέτου Μπρά-
  ουνιγκ, ό οποίος εϊχε γεννηθή
  τό 1855 είς "Ολδεν τής πολιτεί
  άς Ού τα καί έφεϋρεν Ινα νέον
  τύπον δπλου. Αί περίφημον σφαί¬
  ραι «ντούμ ντούμ» ώνομάσθησαν
  ου ιω έκ τοθ έργοστασίου Ντούμ·
  Ντούμ τής Καλκούττας, 8που τό
  πρώτο κατεσκευάσθησαν. Τα «κα
  ρυοφύλι» ώνομάσθη οΰτω έκ τοθ
  ίταλικοθ έργοστασίου κατασκευ
  ής δπλων «Κάριο έ Φίλι» δη-
  λαδή «Κάριο %λΙ υίοί». Τα πι-
  πιστίλια όφείλουν την δνομασίαν
  των είς την τοποθεσίαν Πιατο-
  γέα παρά την Φλωνεντίαν. Καί
  τα θωρακισμένα αύτοκίνητα πού
  εχρησιμοποιήθησαν κατά τόν εΰ
  ρωμαϊκόν πόλεμον, τα «τάνκ»,
  ιονομάσθησαν οΰτω άπό τό ϊνομα
  τοθ πρώτου κατασκευάσαντος αύτά
  Τάνκ Μποθραλ. Τα «σρά-
  πνιλ» ώνομάσθησχν έκ τοθ όνό
  ματος τοθ Άγγλοι· συνταγματάρ¬
  χου Σράπνελ πού τα κατεσκεύασε
  πρώτος.
  Η ΜΑΝΣΑΡΔΑ
  Άλλά καί είς άλλα εϊϊη μπο-
  ροθμε νά επεκτείνωμεν τό μικρόν
  αύτό λεξικόν: Ποίος δέν έχει ά-
  κουστά την «μανσάρδα», τα χα-
  μηλοτάβανα μικρά δωμάτια είς τό
  τελευταίον πάτωμα των σπιτ.ών,
  περίφημα διότι συνδέονται μέ
  την ιστορίαν πτωχών καλλιτεχνών
  πού κυρΕως τα νοικιάζουν είς τό
  παρίσι βπου τα σπίτια εχουν
  συνήθως μανσάρδες, Έ ίνομασία
  «μανσάρδα» όφείλεται είς τό δ¬
  νομα τοθ Φραγκίσκου Μανσάρδ,
  τοθ Γάλλου μηχανικοθ πού πρώ
  τος ϊκτισε σπίτια μέ τέτοια δω
  μάτια κάτω άπό την στέγην.
  (συνεχίζεταί)
  Ή κατασκευή της όδοΰ
  Αγ. Νικολάου-Λακωνίων
  ΕΞ3 ΛΑΚΩΝΙΑ Δ)6ριος (άντα-
  ποκριτοθ μας). — Καί άλλοτε,
  κατ' επανάληψιν μάλιστα ή «Ά-
  νόρθωσις» ήίχολήθη μέ τό συγκοι¬
  νωνιακόν ζήτημα των Λακωνί-
  ών. Καί συνηγόρησε θερμώς υπέρ
  τής αποπερατώσεως τής ό5οθ Ά-
  γίου Νικολάου—Λακωνίων, πού
  I-
  μενεν άπό έτών ήμιτελής χαΐ κα
  ΘΕστατο τελείως άδιάβατος μέ
  την πτώσιν τής πρώτη; βροχής.
  Οί δημοσιευθή λοιπόν καί τώρα
  την ευχάριστον είδτΐσιν τής τα
  κτοποιήσεω; τοθ ζητήματος αΰ
  τοθ. Διότι φαίνεται £τι ή προ
  σεχής αποπεράτωσις τής ίδοθ πρέ
  πει νά θεωρήτα: πλέον ώ; βεβαία
  καί άσφαλής. Τό Διοικητικόν
  Συμβούλιον τοθ ΈπαρχιακοΟ Τα
  μείου Όδοποιίας απεφάσισε κατά
  την τελευταίαν συνεδρίασιν τού,
  δτε προέβη είς την κατανομήν
  τοθ συναφθέντο; δανείου, την
  διάθεσιν εκατόν πεντήκοντα χιλι
  άδων δραχμών πρός συνέχισιν
  των εργασιών κατασκευάς τής
  όοοθ. Καί οί κάτοικοι τής περι
  φερίίας μας επληροφορήθησαν
  την λήψιν τής αποφάσεως αυτής
  μέ αϊσθήματα χαρας, ίκανοποιήσε
  ως άλλά καί εύγνωμοσύνης. Άνα
  μένουν ?έ ήίη την ταχυτέραν
  έναρξιν των εργασιών ελπίζοντες
  δτι καί άν δέν έπαρκέση ή δο
  θίϊσα πίστωσις διά την άποπε
  ράτωσιν τής όδοθ θά δοθή καί
  σιιμπληρωμαϊΐκή έκ τής προσι
  χοθς χρήσεως. Άλλωστε καί οί
  Γδιοι οί κάτοικοι είναι προθυ
  ^ΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΜΙΜΙΜΙΙΙΙΙΙΜΜΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΜΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΜΙΜΙΙΙΙΜΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΕ
  | ΛΛΧΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΟΗ |
  | (ΕΚΔΟΣΙΣ 1938) Ι
  Ξ 'Ανεγνωρισμένον ύηό τοΰ Κράτους διά των Νόμων 339)36 χαί 1093)38. =
  1 ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1
  !| Ή Ένωσις Συντακτών, άποβλέπουσο είς την καλλιτέραν εξυπηρέτησιν =
  — των τυχηρών τοθ Λαχείου της μετέβαλε εφέτος τό σύστημα τής άγορδς των Ξ
  Ξ οίκιών προτιμήσασα 8πως καταρτΐσπ τό πρόγραμμα σύτοΟ μόνον μετά την Ξ
  = προαγοράν των οίκιών κατόπιν έλέγχου δπως πάντοτε καί εκτιμήσεως αύ· =
  Ξ των υπό των μηχανικών. Παραλλήλως προσεπάθησε δπως αί οικίαι τοθ Λα· ϋ
  Ξ χεΐου της, άνταποκρινόμενσι είς δλας τάς ανάγκας τής συγχρόνου άνέσεως, Ξ
  = ευρίσκωνται είς ύγιεινάς κσί ώργανωμένας συνοικίας, μέ φωτισμόν έπσρκή =
  Ξ καί μέ κεντρικάς άρτηρΐας άσφαλτοστρωμένας καί έξυπηρετουμένας διά πυ- Ξ
  Ξ κνοΰ δικτύου συγκοινωνίσς. Ξ
  = Ούτω προαγοράσασα τάς 12 οίκίας τής έφετεινής εκδόσεως τοθ ΛαχεΙου =
  Ξ της, προβαίνει σήμερον είς την ανακοίνωσιν τοϋ πλήρους προγράμματος τής Ξ
  Ξ κληρώσεως μεθ' ολων τβ>ν κερδών. Ξ
  ΤΑ ΚΕΡΔΗ
  1) Πολυκατυχία επί τής όδοθ Ίθάκης 66 αγορασθείσα άντΐ δραχ.
  2) Διπλοκατοικία επί τής όδοθ Ματρώζου 52 (Κουκάκι) αγορασθείσα
  άντί δραχμών
  3) Μονοκατοικία επί τίς όδοθ Γενναίου Κολοκοτρώνη 75 (Κουκάκι) α¬
  γορασθείσα άντί δραχμών
  4) Μονοκατοικία επί τής όδοθ Μεσολογγίου 8 (Λιωφόρο; Βουλιαγμέ·
  νης) αγορασθείσα άντί δραχμών
  5) Μονοκατοικία επί τής όδοθ Ήλιουπόλίω;—Ανθέων (Λεωφόρος Βου-
  λιαγμένη;) αγορασθείσα άντί δραχμών
  β) Μονοκατοικία είς την Νέαν Σμύρνην Τετραγ. 137 αριθ. 6, αγορα¬
  σθείσα άντί δραχμών
  7) Μονοκατοικία επί τής όδοθ Βασιλέως Γεωργ!ου 19 Α (Λεωφ. Βου-
  λιαγμένης) αγορασθείσα άντί δραχμών
  8) Μονοκατοικία επί τής όδοθ Βασιλέως Γεωργίου—Λέσδου (Λεωφόρος
  Βουλυχγμένης) αγορασθείσα άντί δραχμών
  9) Μονοκατοικία είς την Νέαν Σμύρνην τετρ. 221, αριθ, 1 αγορα¬
  σθείσα άντί δραχμών
  10) Μονοκατοικία επί τής όδοθ Άρτέμωνος 69 (Λεωφόρος Βουλιαγμένης)
  αγορασθείσα άντί δραχμών
  11) Μονοκατοικία επί τής όδοθ Άρκαδίας αριθ. 8 (Λεωφόρος Βουλιαγ¬
  μένης αγορασθείσα άντί δραχμών
  12) Μονοκατοικία είς την Νέαν Σμύρνην τετρ. 310 αριθ. 19 αγορα¬
  σθείσα άντί δραχμών
  13) Έν οικόπεδον άξίας δραχμών
  14) » » » »
  15) » » » » *
  16) »» » »
  1.200 000
  700.000
  290.000
  280 000
  270.000 |
  270.000 |
  265.000 Ξ
  245.000 =
  240.000 Ξ
  200 000 |
  200.000 |
  190.000 =
  125.000 =
  125.000 =
  125.000 =
  125.000 =
  Σύνολον Δραχ. 4.850.000 Ε
  384 000 =
  375.000 =
  250.000 =
  | ΣΥΝΟΛΟΝ ΚΕΡΔΩΝ ΔΡΑΧ. 5.859.000 =
  Ξ Ό φόρος επί των κερδών καί άπαντα τα συμβολσιογραφικά έξοδα καί Ε
  Ε τα εξοδα μεταγραφής καί μεταβιβάσεως τα βαρύνοντα τοϋς τυχηρούς θά κα- Ε
  Ξ ταβληθοθν παρά τής Ενώσεως Συντάκτην, οθτως ώστε οί τυχηροΐ θά παρα- Ξ
  = λάβουν τάς οίκίας των ανευ ούδεμιδς έπιβαρύνσεως. Ξ
  | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 5.859.000 ΔΡΑΧ. |
  | ΚΛΗΡΩΣΙΣ 9 ΙΑΝΟΥΑΡ1ΟΥ 1939 |
  Ε Γραμμάτια τοθ ΛΑΧΕΙΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗΝ πωλοθνται διά των λαχειοπωλών καί πε· =
  Ε ριπτέρων μέσψ τοθ ΚεντρικοΟ Πρακτορείου Εφημερίδων «Σπύρος Τσαγγάρης» καί τοθ ||
  Ξ Πρακτορείου Έταιρείας Έλληνικοθ Τ6που «Τ. Α. Πικραμμένος καί Σία» ΕΝΤΑΥΘΑ =
  δ ΚΑΙ ΕΙ2 ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ. Ε
  | 50 ΔΡΑΧ. Ο ΛΑΧΝΟΣ ΔΡΑΧ. 50 Ι
  Ε (Η ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΏΝ ΑΘΗΝΏΝ) =
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙ·ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ»ΙΙΙΙΙΙΙΙϋΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΜ1ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι|||||Ι|||||| Ι1Ι1·Ι11Ι||||^
  μοί νά βίηθήσουν διά "πρόσω
  πικής εργασίας είς την ταχυτέ
  ραν κατασκευήν των έργων. Πρέ
  πει δέ νά σημειωθή δτι πρό
  κείται περί όδοθ μεγίστης σημα
  οίας. Διότι δι' αυτής θά έξοπτ]
  ρετηθοθν αί συγκοινωνίαι των
  Εξο> καί Μέσα Λακωνίων καί των
  μικροτέριον χωρίων καί πέριξ συν
  οικισμών,μέ τόν ανεξάντλητον πλοθ
  τον των καί τα; ποικίλας καλλ:
  εργείας των δημητριακών, των
  χαρουπιών, τοθ ελαίου, των άμυ
  γδάλων καί λοιη&ν. Ασφαλώς
  δέ ή αποπεράτωσις τή; όδοθ καί
  ή εξασφάλισις τακτικής δι' αύτο
  κινήτου συγκοΐνωνίας μέ τόν Ά
  γιον Νικόλαον καί τα άλλα δια
  μερίσματα τής νήσου, θά συντε
  λέση καί είς την μεγαλυτέραν
  έτι αύξησιν τής παραγωγής καί
  είς την έν γένει πρόοδον καί έκ
  πολιτιστικήν εξέλιξιν τοθ τόπου.
  Σ. Φ. Φ.
  384 άριθμοί κερδίζουν άνά 1.000 δραχμάς
  750 > » » 500 »
  2.500 » > » 100 »
  —Νέος Ιδιαίτερος γραμμα
  τεύς.
  Τού ίδιαιτέρου γραμματέως τού
  Ύηουργοϋ Γενικοΰ ΔιοικητοΟ
  η. Ζερβογιάννη έγκαθιαταμένου
  είς Αθήνας, ανετέθησαν προαυρι
  νώς καθιίκοντα ΐδιαιτέρου νραμ
  ματέ&ις παρά τω κ. Ύπουργω, (ίς
  τβν 'βφορειακον βλεγκτήν κ.
  Νικ. Ρούσβην.
  —Ό τουρισμός είς την Κρή¬
  την.
  Πληροφορούμεθα ότι χθές τό
  άπόγευμα θά ουνήρχοντβ είς τα
  Γραφεϊα της Γενικής Διοικηαε
  ως ώπώ την προεύρίαν τού Υπουρ
  γού Γενικοϋ Διοικητοΰ «Ις σύσκβ
  ψιν τα μελη τού Τουριστικοΰ Συν
  δέσμου Χανίων διά την συ^ήτη
  σιν επί διαφόρων ζητηματων
  σχέσιν εχόντων ειδικώτερον, μέ
  τβν έξωραϊσμον των κυριωτέρων
  σηοβίων της πόλεως Χανίων.
  —Ή Κίσσαμβς καί ή έπάνο
  δος τοΰ Γενικοϋ Διοικητοΰ.
  Παρά τοΰ προέδρου της Κοινό
  τητβς Κολυμβαρίου Κισσάμου ά
  πεστάλη ένθουσιωδες έγγραφον
  έπΙ_ τή έπανόδω τοϋ κ. Υπουρ
  νοϋ Γενικοΰ Διοικπτοΰ Είς τό
  έγγραφον τουτο έκφράζϊται ή
  χαοά τοΰ λαοΰ της περιφερείας
  Κολυμβαρίου καί άπβυθύνεται
  πρός τβν έπανελθόντα Γενικόν
  Διοικητήν χ. Σφακιανάκην τό
  «καλώς ήλθεν».
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τοΰ Ραδιοφ»νικοΰ.
  Ό Ραδιοφωνιχός στβθμός 'Αθη
  νών θά εκτελέση σήμερον τό έ
  ξης πρόγραμμα:
  'Ώρα έ μ.μ.μβτβωρ. δελτίονχρη
  ματιοτηριον, 6.15 εργχ διά όρχη
  στραν, 7 η «ώρα τού πκιδιοΰ»
  7,15 νοικίλη μβυσιχή υπο τής μι
  κράς όρχήστρας τού σταθμοΰ,
  7.45 όμιλία τού ύφηγητού τού
  Πανεπιστημίου δρ Παμποΰκη πε
  ρΐ τής επαγγελματικήν υγιεινής
  τήί νυνκικβς, δ συνέχεια τής ποι
  κίλης μουβικής, ωρα 8.30 δή
  μοτικό τραγοΰδι, συγκρότπμα Χη
  ροπούλβυ, ουνοδβία λαΐκών όργά
  νων, ^ έλαφρό τραγοΰδι υπό τής
  κάς Μαριάννας Λβζου, 9.30 εΐδή
  σει;, 945, όκτέττο άπό τό γυναι
  κεΐο τμήμχ τή; Παλλαδίου χο
  ρωδία;, 10 15 μετάδοσις άγγλικής
  μουαική; 10.45 είδήβεις, 11 συνέ
  χεια μεταδόσβως άγγλιχής μουοι
  κης, 11.30 μουαική χοροΰ.
  —Φιλάνθρωποι δωρεκί.
  'Η χ. Μαρίκα Α. Φραγγιδά
  κη έτρβφοδοτηββ τό Άονλον
  τή; Γεοόντιαας» κατ* την 17ην
  τρέχοντος μέ πλούσιον καί αφθο
  νόν φαγητόν είς μνήμην έννβκ
  ήμερον τής μητρός της Ελένης
  Σημαντηράκη. Ό Μορφωτικός
  Σύλλογος Γυναικών εύχαριστΐϊ
  θερμώς.
  Ό «ύτο; Σύλλογος βΰχ«ρι·
  οτεϊ θερμώς την κ. Έλένην Για
  μαλάκη διά την μεγάλην υποστή
  ριςΊν καί ειδικώς την ΰλικπν ένί
  σχυσιν την οποίαν μηνιαίως παρ
  έχει «ίς τό «Άσυλον».
  ΚΙ ΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ- ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΖ
  Διδάκτωρ τοθ Πανεπιστη¬
  μίου τής Λυώνος.
  Ώς ϋπότροφος τοθ Κρά¬
  τους επί έπταετίσν έκπαι-
  δευθείς είς Λυώνα καί
  Παρισίους.
  Θά δέχεται τούς πά-
  σχοντας έκ παθολογικον
  καί νευρολογικών νοση-
  μάτων είς τό Ιατρείον τού
  6δός Άμαλθείσς (πάρο-
  δος όδοθ Κατεχάκη, πρώ·
  ην πλατύ σοκκάκι).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ.μ.
  τηλ. 6.63.
  ♦-.ι
  »·♦
  ·#
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Σαββά,του
  17 Δεκεμβριού 1938
  Ο ΧΙΤΑΕΡ ΒΑ
  ΕΙΠΟΝ &ΟΥΚΑ_ΒΛΑΛΙΜΗΡΟΝ
  ΐΓΤΕίϊΓ ΕΠΙ ΚΕΦΑΛΉΣ
  ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΣΙΝ
  ΟΥΚΡΑΝ1ΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ;
  ΑΘΗΝΑ λ 16 Δεκεμβριού (τού άν
  ταιποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Βερολίνου μέσω ξένης πηγής,άναφέρουν
  ότι ό καγκελλάριος Χίτλερπρόκειται νά
  δεχθή τόν Ρώσαον δούκα Βλαδίμηρον
  προκειμένου νά προτείνη είς αυτόν νά
  τεθή επί κεφαλής τού ανεξαρτήτου ού·
  κρανικού κράτους.
  Ό Βλαοίμηρος ερωτηθείς υπό δή»
  μοσιογράφων επί τής ανωτέρω πληρο¬
  φορίας, διέψευσε ταύτην. Πάντως ά-
  γνοούνται σχετικώς αί προθέσεις τού
  Χίτλερ.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧ0ΣΑ0ΒΑΚ1ΑΝ
  ΒΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΗ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ
  ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΑΑΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Σημεριναί πληρο¬
  φορίαι έκ των ξένων πρωτευουσών αγ-
  γέλλουν ότι ή Γαλλία καί ή^ Αγγλία
  θά παράσχουν άπό κοινού είς την κυ¬
  βέρνησιν τής Πράγας δάνειον τό οποί¬
  ον θά διαθέση αυτή διά την οικονομι¬
  κήν άνααυγκρότησιν τής χώρας.
  Ο ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΣΥΝΗΓΟΡΕΙ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΗΙΣΧΪΣΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Λονδίνου ότι ό κ. Ούΐνστων Τσώρτσιλ
  είς άρθρον τού προτείνει νά παρασχε*
  θή οίκονομική ενίσχυσις είς την 'Έλλά*
  δα.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
  2 ΤΟΗ ΒΡΟβΥΠΟΥΡΓΟΗ κ. ΜΕΤΛΞΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 β Δ)βρίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Έπιτροπή συγγρα
  φέων παρουσιασθείσα είς τόν πρωθυ¬
  πουργόν κ. Ί. Μεταξάν ηύχαρίστη-
  αε τούτον διά την στοργήν την οποί¬
  αν επιδεικνύει πρός την λογοτεχνίαν.
  ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Είς τό συνελθόν
  σήμερον υπό την προεδρίαν τού πρω
  θυπουργοΰ κ. Μεταξά καθιερωμένον
  υπουργικόν συμβούλιον, συνεζητήθησαν
  ώς συνήθως νομοθετικα καί ύπηρεσια
  κά ζητήματα.
  ΕΝΕΚΡΙΘΗ ΟΠΩΣ Η ΑΥΡ1ΑΝΗ
  ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΘΗ ΕΡΓΑΣ1ΜΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Δι* αποφάσεως
  τού άρμοδίου ύπουργείου καθωρίσθη
  όπως ή μεθαυριανή (αύριανή) Κυρια-
  κή θεωρηθή έργάσιμος.
  ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗΝ
  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΔΡ1ΜΥ ΨΥΧΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατ' άρμοδίαν
  ανακοίνωσιν είς την ήπειρωτ&κήν Έλλά-
  δα έπικρατεί δριμύτατον ψΰχος. Ό χει
  μ ών φέρεται βαρύς καθ' όλην την Ευ¬
  ρώπην. Πανταχού βημειοΰται πτώσις
  χιόνων.
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ
  ΔΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤ1ΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τάς έκ Λον
  δίνου πληροφορίας, αί αγγλικαί έφη
  υ,ερίδες βυνεχίζουν τήνδημοοίευσιν πλη
  ροφοριών, σχετικώς μέ την γερμανικήν
  προπαγάνδαν έν Παλαιατίνη.
  Οί Ιταλοί διά τούς έξοπλισμούς.
  Σοβαράς λόγος τού Γκαΐμπελς.
  ΡΩΜΗ 16 Δεκεμβριού (ΐδιαι
  τέρα ύπηρεσ(α).— "Ο ίταλικός
  τύπος δίδει έξηγήσεις διά τό
  άναγραφέν είς τόν προϋπολο-
  γισμόν1939 μέγα ποσόν προκει
  μένου νά πραγματοποιηθοϋν οί
  έξοπλισμοί τής "Ιταλίας. Αί
  ιταλικαι έφημερΐδες άναφέ
  ρουν σχετικώς δτι ή Ιταλία
  είνε ύποχρεωμένη νά άκολου-
  θή τούς έξοπλισμούς των με·
  γάλων Δημοκρατιών άπό μέ
  ρους των οποίων καί άγγέλ
  λεται καθημερινώς ή χορηγή
  σις ολοέν καί νέων τεραστίων
  ποσών, διατιθε|ιένων αποκλει¬
  στικώς διά τούς διαρκώς ά
  νανεουμένους έξοπλισμούς
  των.
  —Αί Ιταλικαι έφημερΐδες άνα
  δημοσ εύουν άνακοινώσεις τού
  κ.Γκαΐμπελς τάς οποίας ο5τος
  έκαμε ενώπιον 8 χιλιάδων
  Γερμανών έργατών. Είς τάς
  άνακοινώσεις ταύτας ό Γκαΐμ
  πελς τονίζει επί λέξει:
  —«"Εχομεν ανάγκην νά έπε
  ! κταθώμεν εισέτι. Τό Ράϊχ χρει
  άζετσι ΙδαΦος».
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 16 Δεκεμ
  βρίου (ίδ. ύπηρεσία) — Μέγα
  λος ένθουσιασμός έπικρατεϊ
  διά τό προσεχές ταξίδιον τοϋ
  κόαητος Τσιάνο είς Ούγγα-
  ρίαν, έξ άφορμής των συζτ^
  τήσεων άτινας πρόκειται ο5
  τος νά διεξαγάγη μετΛ με
  λών τής ούγγρικής κυβερνή
  σεως.
  ΤΟ ΠΟΛϋΝΙΚΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  ΡΩΜΗ 16 Δεκεμβριού (ίδ.
  ύπηρεσία). — Ό πρεσβευτής
  τής Πολωνίας επεσκέφθη χθές
  τόν κόμητα Τσιάνο μετά τοθ
  όποίου καί συνεζήτησε διά
  τό προσεχές ταξΐδιον τοθ τε
  λευταίου τούτου είς Ουγγαρί-
  αν.
  Τό ενδιαφέρον τοθ Πολω
  νοθ πρεσβευτού έξηγεΐται έκ
  τοΰ δτι κατά τό ταξίδ'.ον τού
  κόμητος Τσιάνο πρόκειται ν'
  άνταλλαγοϋν γνωμαι διά τό
  ύφιστάμενον άκόμη ζήτημα
  τοϋ καταρτισμοϋ κοινών πο-
  λονω ουγγρικων συνόρων.
  ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΑΝΑΚΒΧΗ
  ΚΙΝΕΖΠΝ ΙΑΠϋΝίΙΝ:
  ΣΑΓΚλΗ 16 Δεκεμβριού
  (ίδ. ύπηοεπία). — Άνώτερος
  άξιωματ'κης τού ίαπωνικοϋ
  στρατοϋ πρόκειται νά έλθη,
  είς επαφήν μετά αξιωματικών
  τοϋ Κινεζικοϋ Έπιτελείου "ίνα
  συζητήσουν την πιθανότητα
  καταπαυσεως τοϋ σινοϊαπω
  νικοΰ πολέαου
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 16 Δεκεμ-
  βρίου (ιδιαιτέρα ύηηρεσ(α).
  —Χθές συνεζητήθη υπό των
  είδικών επιτροπών των δια
  φόρων άμερικανικών κρατών
  έν τή διασκέψει τής ΛΙμας ή
  περίπτωσις επεμβάσεως τής
  Αμερικήν διά την είρήνευσιν
  τής Ίσπσνίας έφόσον την ε¬
  πέμβασιν ταύτην θά ^δεχθοΰν
  αμφότεροι οί άντίπαλοι.
  Τό δημοτικόν συμδούλιονΉρακλείου
  καί τα δώρα των Κρητών άκριτών.
  Υπό τοΰ ΔημοτικοΟ Συμβουλίου
  Ηρακλείου ενεκρίθη ή διάθεσις
  είς τό 43ον σύνταγμα πεζικοθ
  12.000 δρχ. διά την αγοράν δώ
  ρων πρός αποστολήν είς τούς εδρι
  σκομένους είς τα σύνορα έπλίτας
  τοθ Συντάγματος. Ένεκρίθησαν έ-
  πίσης οί συγκριτικοί πίναχες δια
  φόρων δημοτικήν Ιργων καί ή
  τροποποιήση τοθ δργανισμοΰ τοθ
  Πανανείου ΔημοτικοΟ Νοσοκο·
  μείου.
  Έν σχέσει μέ τό ζήτημα τής
  υδρεύσεως τής κοινότητος Ά
  [ λικαρνασσοθ, τό Δημοτικόν Συμ
  βούλιον ενέκρινε κατόπιν αί
  τήσεως αυτής νά άνασταλή μέ
  χρι τής 1 Φεβρουαρίου 1939 ή
  είσπραξις των έκ τελών υδρεύσεως
  δφειλομένων υπό τής κοινότητος
  πρός τόν Δήμον. Δι5 έτέρων άπο
  φάσεων τοθ ΔημοτικοΟ ΣυμβουλΕ
  ου, ενεκρίθη πίστωσις 5 000 δρν,
  ώς είσφορά τοΰ Δήμου είς τάν ε
  ρανον διά την ανέγερσιν τοθ ανδρ:
  άντος τοθ Μακεδονομάχου άντάρ
  τού καί ή παροχή ύδατος είς την
  Φιλοδασικήν Επιτροπήν διά την
  ι φύτευσιν δενδρυλλίων καί την έν
  | γένει έπέκαταιν τοθ πρασίνου εί{
  τούς έν λόγφ λόφους.
  Τέλος απεφασίσθη 3πω; κατά
  την τελευταίαν συνεδρίασιν τοθ
  ΔημοτικοΟ Συμβουλίου, παρακλη
  θή δ κ. Δήμαρχος νά κάμη ού.»
  ταμονάνασχόπησιν τοθ επιτελεσθέν
  τος δημοτικοθ Ιργου επι τή εύκαι
  ρία τής λήξεως τοθ πέμπτου ήμε
  ρολογιακοθ Ιτους τής παρούσης
  δημοτικής περιόδου.
  Ή πορεία των τιμών των σταφίδων
  είς την αγοράν Αονδίνου και ενταύθα.
  Είς τό Γεωργικόν Έπιμελη-
  τήριον εκοινοποιήθη υπό τοθ
  Έλληνος έν Λονδίνω Έμπο-
  ρικοϋ Άκολούθου τό τελευ
  ταΐον δελτίον τής σταφιδαγο-
  ρδς.
  Σχετικώς μέ την κίνησιν
  των σουλτανινών αί πληροφο
  ρίαι άφοροϋν μόνον αύστρα
  λιανάς καί σμυρναϊκάς. Διά
  τάς κρητικάς δέν εγνώσθη εί
  μή μία μόνον πώλησις άφορώ
  σα καρπόν παραδοτέον είς Λί
  βερπουλ πρός 56)—είς άνάλη
  σιν. Ανάλογον κίνησιν έση
  μείωσαν καί αί πελοποννηΰια-
  καί.
  Κατά τάς αύτάς πληροφο¬
  ρίας σί πρός την Γερμανίαν
  πωλήσεις των σμυρναΐκών
  σουλτανινών έπανελήφθησαν
  έκ νέου μέ ζωηρότητα τοιαύ
  την ώστε οί εμποροι νά έργά
  ζωνται νυχθημερόν πρός έκτέ
  λεσιν των παραγγελιών. ΑΙ
  προσφοραί άνήλθον είς έπίπε
  δα ύπερβαίνοντα καί αύτό
  άκόμη τό κόστος των άνωτέ
  ρων ποιοτήτων σουλτανινών
  έλληνικής προελεύσεως.
  "Οσον άφορα την κίνησιν
  των σταφίδων είς την πόλιν
  μας οί εμποροι δεικνύουν
  ενδιαφέρον μόνον διά τάς
  πρώτας ποιότητος.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΝΕΝΟΙ
  ΤΟΥ ΕΟΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ Πρα
  κταρείου τοΰ Έθν. ΛαχβίΌυ οί
  κερδίσαντες είς τό αρτίαν άριθμοί
  έκ των διατεθέντων ένταθθα κα
  τα την β' κλήρωσιν τής γ' έκδό
  σεως, είναι οί εξής:
  7902, 7933, 7949, 19002
  19037, 24701, 24753, 24775
  24800, 27916, 27960, 27987
  29120, 32809, 32815, 32844
  32852, 40011, 40018, 40022
  40087, 47118, 47136, 48554,
  48579, 48584, 48585, 57216,
  57240. 57260, 57280. 57281,
  61882, 61888. 66013, 66027,
  70701, 70703, 70720, 70736,
  70784, 80812, 80880, 30883,
  80895.
  Ο ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ
  ΕΠ! ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟ.Ν
  Σχετικώς μέ την εισαγω¬
  γήν έμπορευμάτων έκ τής άλ
  λοδαπής όρΐζεται δι* υπουρ
  γικής αποφάσεως δτι δύναται
  νά έπφάλλεται προέλεγχος
  των τιμών πρό πάσης παραγ
  γελίας αυτών υπό τοθ έν Έλ
  λάδι εϊσαγωγέως άσκούμε
  νος υπό τάς όδηγίας τοθ ύ-
  πουργείου Έθν. Οίκονομίας.
  Ή εϊσαγωγή" έμπορευμάτων
  τιμολογουμένων είς τιμάς ού
  σιωδώς διαφόρους, κατά την
  κρίσιν τής αρμοδίας Έπιτρο-
  πής Έλέγχου Τιμολογίων,
  των προελεγχομένων άπαγο
  ρεύεται.
  Ο ΜΗΤΡ0Π0Λ1ΤΗ1 ΚΡΗΤΗΣ
  ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ
  Ό Μητροπολίτας Κρήτης κ.
  Τιμόθεος προσέψερεν υπέρ
  των μαθητικών συσσαίων δρχ.
  1000,
  ΟΙΚΟΝΟΜ
  II
  ΚΗ ΖΩΗ
  'Αγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγορας
  τοθ Έμπορικοϋ καί Βιομη^ανικοΟ
  "Εταμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων προίόντων εΐχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίδες:
  Σουλτανίναι α'. δρ, 17. —18.—
  β'. » 5. -16.50
  γ'. > 12. -13.50
  δ'. » 9. -11.—
  Καραμπ. » 7. — 8.—
  Ελεμέδες α'. » 8.50—
  β'. » 7.30-
  ΚοινοΙ »
  Ταχτάδες α'. » 6.50—
  β'. » 5.50- 6.-
  ΣταφΙδες μαύραι
  "Ελαια 3-5ο » 29.-
  ΜουργελαΙου α' » 15.—
  » β' . 14 —
  Πυρηνέλαια » 17.—
  Σάπωνβς:
  Λευκοί α' » 21.—
  β' » 20.-
  Οΐνοι: ^
  Αρχανών μίστ. » 30.—
  ΜαλεβυζΙου » —
  Ελαιοπυρήναι 1.20
  Δίκταμος ήμ. » 80.—
  Σϊτος » 8.—
  ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
  ΤΟΥ ΣΟ.ΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
  Δι'άναγκαστικοθ νόμόυ ό αριθ
  μός των αξιωματικών τοθ Σώμα
  τος τής διαχειρίσεως ίρίζεται
  ώς ακολούθως: Άντισυνταγματάρ
  χαι 5, ταγματάρχαι 30, λοχαγοΐ
  91, όπολοχαγοί 99. Είς τούς ώς
  άνω άριθμούς ύπολογίζονται καί
  οί σήμερον ύπηρετοθνιες διαχει¬
  ρισταί άρμοδΐοτήτων πυροβολι-
  κοθ, αύτοκινήτων, μηχανικοθ
  καί υγειονομικου ύλικοθ. Οί έν
  δπηρεσία σήμερον άνθυπχσπισταί
  διαχειρισταί παραμένουν είς τό
  θώμα διαχειρίσεως καταλαμβά
  νοντες θέσεις ανθυπολοχαγών. Με
  τα την προαγωγήν των δμως αί
  θίσΐις των δ«ν άναπληροθνται.
  Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  Ή κοινότης Παναγίας Πεδι
  άδος απηύθυνε πρός τό Πο¬
  λιτικόν Γραφείον τοθ κ. Πρω
  θυπουργοΰ ευχαριστηριον τη-
  λεγράφημα διά την κατάργη¬
  σιν τού φόρου τοϋ ελαίου.
  ΑΙ Ε ΣΦΟΡΑΙ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΥΝ)ΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΝ
  Τό ύφυπουργεΐον Έογασί
  άς έκοινοποίησε πρός τάς άρ
  μοδίας αρχάς των έπαρχιών
  εγκύκλιον δι' ής δίδονται ό
  δηγίαι έν σχέσει μέ την εισ
  πράξιν των υπέρ τής Γενι
  κης Συνομοσπονδίας των έρ
  γατών τής Ελλάδος έπιβλη
  θεισών εισφορών διά τοθ ά-
  ναγκαστικοΰ νόμου 1435)38.
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
  Προκηρύχθη διαγωνισμόςκα
  τα τάξεως είς τό πυροοβεστι
  κόν σώμσ, δοκίμων όδηγών β'
  τάξεως καί δοκίμων πυρο
  σβεσΐών έπίσης β' τάξεως.
  ΟΙ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
  ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Παρουσιάσθη προχθές αύθορ
  μήτως κοτΐ παρεδόθη είς τόν ύ
  κουρνόν Γεν. Διοικητήν Κρήτης
  κ. Μπότην Σφακιανάκην β διά
  τό σταοιαοτικόν κίνημα των
  Χανίων καταδικασθβίς έρήμην
  Παπαδάκης,
  Π Ρ Ο Κ Α Α ΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΝ
  Η ΡΗΤΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΝ
  ΤΟΥ ΑΓΓΑΟΥ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΕΝΕΡΓΩΣ
  ΠΑΣΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ Τ Ο Υ ΡΑΪΧ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Δεκεμβριού (τού άν
  ταπο«ριτού μας).— Νυκτεριναί πληρο
  φορίαι πρός τό Αθηναϊκον πρακτορεΐ
  όν άναφέρουν ότι προύξένησε ζωηρο
  τάτην εντύπωσιν ή κατηγορηματική προ
  ειδοποίησις την οποίαν απηύθυνε χθές
  ό 'Άγγλος πρωθυπουργός κ. Τσάμπερ
  λαιν.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν ετόνισεν ότι άπό
  πειρα τής Γερμανίας νά διαταράξη την
  ειρήνην, θά εΰρη άντιμέτωπον την τερα
  στίαν πανοπλίαν καί την οικονομικήν
  δύναμιν τής Αγγλίας.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ
  ΤΟΝ ΣΥΜΦΩΝΩΝ ΓΑΑΛΙΑΣ
  ΡΟΣΣΙΑΣ- ΠΟΛΟΝΙΛΣ - ΡΟΥΜΑΜΙΛΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1<> Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Έκ Παρισίων βε
  βαιούχαι ή πληροφορία καθ' άς ό Γάλ
  λος πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ έτόνι
  σεν ότι παραμένουν έν ισχύϊ τα σύμφω
  να τής Γαλλίας μετά τής Ρωσσίας,
  II
  ο
  λωνίας καί Ρουμανίας.
  Ο ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΠΟΪ» Α.:Η
  ΑΘΗΝΑΙ 1β Δ)βρίου (τού άντα·
  ποκριτού μας).— Αγγέλλεται έκ τού
  έξωτερικού, ότι ό ύπασπιστής τού Χί-
  τλκρ θέλει μεταβή είς Λονδίνον 'ίνιχ υ¬
  ποστηρίξη επισήμως τάς άποικιαχάς δι-
  εκδικήσεις τής Γερμανίας.
  ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΑΨΙΣ
  ΑΝΑΚΩΧΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 «{Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έξ
  Ιϋυρώπης δέν άποκλείουν την σύναψιν
  άνακωχής μεταξύ των άντιμαχομένων
  μερίδων έν Ισπανία.
  ΕΙΣ ΤΗΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΗ
  ΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Βουκουρεστίου άναφέρουν ότι ό Βα¬
  σιλεύς Κάρολος υπέγραψε διάταγμα διά
  τού όποίου ίδρύεται έν Ρουμανία μο¬
  ναδικόν πολιτικόν κόμμα υπό την
  όνομασίαν: «μέτωπον έθνικής άναγεννή·
  σεως».
  ΒΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ
  ΠΑΣΑ ΑΛΛΗ Π0ΛΙΤ1ΚΗ ΔΡΑΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Δεκεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μ^ς).— Τελευταίαι πληρο
  φορίαι έκ Βουκουρεστίου άναφέρουν ότι
  διά τού ύπογραφέντος διατάγματος υ¬
  πό τού βασιλέως τής Ρουμανίας Κα
  ρόλου χν.θιερώνεται συν τοίς άλλοις, ή
  διάταξις ότι πάσα άλλη πολιτική δρά
  αίς έκτός έκείνης τού μοναδικού κόμ
  ματος τής έθνικής άναγεννήσεως θεωρεϊ
  ται παράνομος καί αυνεπώς θά διώκε
  ται
  ται.
  Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΚΑΙ ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑ.Ι 16 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τα έκ Λον-
  δίνου τηλεγραφήματα αί έφημερέδες
  τού Βερολίνου έπιτίθενται κατά τής
  Αγγλίας, έν σχέσει πρός τάς εκδηλω¬
  θείσας προσφάτως προθέσεις αυτής έ¬
  ναντι των γερμανικών άπαιτήσεων.