96679

Αριθμός τεύχους

5044

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

18/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  *< - (τ*1ηη· >γέλλε:ιι μ '.οϊ
  ί<Λ ι· ;άς »ί*ς. Η ! ΑΝΟΡ ΩΣΙΣ ------------------^^^^™~————————ε»»"εΒ«βε·»»»»»»εεεΐ»βΗΒεβε·βεβε»βε^^ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΜΙΝΡΤΑνΡΟΥ ΥΠΕνβΥΝΟΣ ΣΥΜΤΑΚΤΜΣ ΘΡ Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ Αιγυπτου έτηβια ?ι(.)αι 3 έξάμηνος 2 Άμιρικης έΐησια δθλ 15 έξαμηνος » 8 κατα φύλλον Δραχ. 3 ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1938 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡ Μ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ: · ΕΓΟ1 23ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 50*4 ΑΕΚΑ ΕΤΗ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑ1ΟΣ (ά «* γ <****% Συνεκληρώθησαν ήδη δέ- χά βτη άπό τής Ιδρύσεως τής Τραπέζης τής Ελλάδος* Καί έπ' εύχαιρία εξεδόθη λδύχωμ* είς τό οποίον δί¬ δεται ουνοιττιχώς ή εικών τή$ δεκαετοΰς δράσεώς τοϋ ίδρύματος. Υπήρξε δέ πράγ- ματι πλουσία, γόνιμος χά» «βλυμερής ή δράσις τής Έχ- δβτικής Τραπέζης Καί ά- πέβη άληθϋς' εύεργετιχή καί διά τα δημοσία καί διά τα Ιδιωτικά οίκονομικά μας. Δέν είναι μάλιατα ύπερβθ· λη αν είπωμεν ότι χάρις είς την λελογισμένην, την σώφρονα όσον καί αποφα¬ σιστικήν πολιτικήν τής Τρα¬ πέζης *ύτής, ό τόπος όχι μόνον άπέφυγκ καταστρο¬ φάς πού έφαίνοντο άναπό- φευκτοι λόγω τής οίκονομι· κης άναταραχής πού ου νέ- κλόνισε τόν κόσμον ολόκλη¬ ρον κατά την τελευταίαν ©κταετίαν, άλλά καί κατώρ θωσε νά περισυλλεγή καί νά βελτιώση έν πολλοΐς τα οίκονομικά τού. Η Τραπέζα τής Ελλάδος, Ιδρύθη τό 1928 δυνάμει τού πρωτοκόλλου τής Γενέυης τοΰ προηγουμένου έτους. Κύριος δέ σκοπός τής Ιδρύ¬ σεως της ήτο ή σταθεροποί- ησις τοΰ έθνικοΰ νομίσματος, πού επεδιώχθη καί διά τής ουνάψεως τοΰ τριμεροΰς δα- νβίου καί ή άσκησις τοΰ έκ- οοτιχβΰ πρβνομίβυ, πού κΐχε μέχρι τότε ή Έθνιχή Τρα¬ πέζα τής Ελλάδος. Φυσικά δέ προορισμός τής Τραπέζης αύτη; ετέθη άκόμη ή ρύθ¬ μισις τής λειτουργίας τοΰ οί- κονομικοΰ μηχανισμοΰ τής χώρας καί η έν γένει δια- χείρισις τής οίκονομικής μας ζωής. Καί όμολογουμέ· νως απεδείχθη άξία των προσ δοκιών πού έστήριξαν είς αυτήν τό κράτος καί ό έλ- ληνικός λαός. Άπό τοΰ Μα· Τού τοΰ 1928 ίτε ήρχισε νά λειτβυργή μέχρι σήμερον έ- ηραγματοποίησε μίαν δημι βυργιχήν, φωτεινήν, σωτηρί¬ αν διά τόν τόπον διαδρομήν. Ύπβρ*νίκησβ τα τεραστία έμ πόδια πού συνήντησε καί ε¬ προχώρησεν είς τό έργον της μέ σύνεσιν άλλά καί άποφκ· σιστικότητα. Καί ενίκησεν. Υ πήρ$« δέ ή νίκη της πρω- τίβτως νίκη καί σωτηρία διά τόν τόπον, διά την οικονομικήν ζωήν τής χώ ρας. Μέ διοικητήν τβν κ. Διβμήδην κατά την πρώτην τριετίαν καί ύποδιοικητην τόν κ. Έμμ. Τσβυδερόν, ε¬ χάραξε σταθερώς τάς κατευ- βύνσεις καί τάς γρ«μμ«5 της. Καί καθώρισε τού; έρί- ζβντα; τής δράσεώς της. Με διοικητήν δέ τόν κ. Έμμ. Ταουδερόν άπό τβϋ 1931 καί έξήςάνβδείχθη όδημιουργικβς παράγων πάσης προόδου καί β ίσχυρό; προστάτης καί φρου ρός των έβνικών συμφέρον- των. Κατεδείχθη δέ περισσό¬ τερον β εύεργετικός όσον καί γιγάντιβς ρόλος τόν οποίον διεδραμάτισε τό ΐδρυμα Ιδίως είς τα άπό τοΰ 1931 καί έν τεΰθβν «τη. Διότι τα ίτη αύτά υπήρξαν άπό τα δυβκβ- λώτβρα καί τα δραματικωτε- ρα πού εζησεν ή άνθρωπό της. Τό φθινόπωρον τού 1931 μβτά τό χρηματιστικόν κρ«χ πβύ εσημειώθη προηγβ»μ«- νως είς Αμερικήν,' η Αγ¬ γλία έγκατέλειψε την χρυ· Οήν βάσιν καί ή στερλίνα ε- αημκίωσε πρωτοφανή ««ότι μηαιν. Έπηκολβύβησεν βΐκβ. νομική καί νβμισμβτική α- ναβτάτωσις βί; «λβν τόν χο βμβν, μβ τραγικάς δια πολλάς χώρας συνβπβίας. Ο· ««λαιβί νβμβι κ*1 αί αρχαί τής ·ΐκβ νομίας κατέρρίυσαν καί «- νετράπησαν. Τα παλαιά σ» οτηματα άντικατβοταθηβαν *πό προσπαθεία κ«ί κατανάλωσις μεγάλων δυνάμεων δια νά ε¬ πιτευχθή ή άναπροσαρμογή τής οίκονομικής πολιτικάς των κρατδν είς τάς νέας συνθήκας πού εδημιουργήθη σαν. Η Ελλάς έν τούτοις κατώρθωσε χάρις είς την σβ βαραν καί φωτιαμένην διοί κησιν τού έκδοτιχοΰ της ίδρύ ματος, ν« κρατηθή μακράν τής δίνης πού επροκάλεσα ή οίχονομιχή χαταιγΐς χά) νά εΐσέλθη είς λιμένα γαλή νης μέ τάς όλιγωτέρκς ουνα τάς ζημίας καί φθοράς. Έ χρατησε τό νβμισμα είς τα λογικά, φυαιβλογιη* έκίπεδα. Έτόνωσε τ© εμπόριον της. Ένίσχυσβ τάς δημιουργιχάς δυνάμεις της κ«1 ηΰίηαβ την παραγωγήν της. Καί συν τω χρόνω έβελτίωσε την οι¬ κονομικήν χατάβτααίν της. Η Ελλάς, παρα τάς διεθνεΐς άναστατώαεις καί τον σαλον πού έπροΗαλβοαν είς τό εσω¬ τερικόν της αί πολιτικαί δι¬ α ταραχαί χαί άν&ιμαλίαι διέ φυγε την οικονομικήν κα· τάρρευσιν Καί μέ μίαν διη- νεκή προβκάθειαν έκανεΰρε τόν δρόμον τής κερισυλλο- γής καί τής άνα&ημιουργί- α$. Όφείλει δέ χατά πρώτι στον λόγον την περιφρού ρήσιν καί την σωτηρίαν της είς την αξιοθαύμαστον όμβ- λογουμένως ένεργητικότητα καί δράσιν πού ανέπτυξεν ή Έκδοιτ.«ή ΤράΛ'δζα Καί αποτελεί τουτο τόν μέγα λύτερον άθλον πού ήτο δυ νατόν νά επιτύχη τό έκδο τικόν μας ΐδρυμα. Άλλά τό έργον τής Τραπέ ζης τής Ελλάδος κατά την δεκκετή δράσίν ' της καί τοΰ διοικητοΰ αυτής κ. Τσου¬ δερου, έκτείνεται είπομεν είς ολοις τούς τβμεΐς. *© κ. Τσουδερός, μέ την εύρεΐαν αντίληψιν, την όρθήν καί ταχείαν κρίσιν καί την βα¬ θείαν γνώσιν των νόμων καί των αυνθηκών τόσον τής παγκοσμίου όσον καί τής έθνικής οίκονομίνς, έπεξέτει νέ την δράσίν τού πρός ό¬ λας τάς κατευθύνσεις διά νά επιτύχη εύχάριστα άπο- τελέσματα. Είς τόν τόπον μας Ιδιαιτέρως, έδώ είς τό Ηράκλειον, εγένετο περισ¬ σότερον αίσθητή Π εύεργετι κη πολιτική τού. Καί θά συ νεχίοωμεν. Αί μεγάλαι Εθνικαΐ φυσιογνωμίαι. ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ Ο ΕΞΑΓΗΙΪΜΟ^ ΕΗΟΣ ΤΥΠΟΥ Ή «μοιραία γυναίκα»—ιδού τό θέμα τοΰ Ζεζεμπέλ, τοθ φίλμ πού προβάλλεται σήμερον. Οί φίλοι καί είδικώτερα οί είδή μονες τοΰ κινηματογράφου ίχουν τδν λόγον διά τό φίλμ, ώς τέ χνην καί ακηνοθεσίαν. Έμάς θά άπασχολήση ή δπόθεσΐς—τα σε νάριο. Παρουσιάζει καί αύτό χά ποτε τίς δημιουργίες τού καί α υγκεχριμένως τόν ψιιχολογιχόν τού αντίκτυπον εί; την καθημερι¬ νήν ζωήν. Δέν γνωρίζη) άν δ κατατοπι σμός τής μοιραίας γυναίκας ώς ίνθος τοθ κακοθ, έκτός άπό τή διδλική παράδοσι, ϊλαδεν £»π' δ ψιν καί τό Μπωντελαιρικό τραγοθδι. Τα περίφημα έκεΐνα «Φλέρ ντέ μάλ» μάς ϊδωσαν πράγματι τίς πειό μοιραΐις άλλά χαί η«'° συγκλονιστικές γυναι· κεΐες φυσιογνωμίες. Ώστδσο κά- τι ιέτοιο θέλει νά έρμηνεύση κα τα την γνώμην μου τό σενάριο: "Ολοι χαΐεδίκασαν τόν τύπον αυτόν τής γυναικός. Κανεΐς σχ« δόν δέν ταθ άνεγνώρισε προτΐ ρήματα καί μάλιατα αίσθηματι- χά. Κανείς πρωτίστως δέν πά ρεδέχθη 8χι χαί διά την μοιραί αν γυναίκα μπορεΐ νά διχαιολο Ό Λιοικητής τής Τραπέζης της Ελλάδος μ. ΕΜΜΑΝ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ έβτις ωδήγησε 5ια τής πεφυτιαμίνης διβιχητΐΜής τβυ ίκανοτη τος, της Ισχυράς θελήσεως χοα μβγαλης πβίρα?, τέ> πρώτον τραπβζιτι
  κ^ν ΊΑρυμα «ής χώρ«$ ιϊς τίιν αημε^'ντΐν πβρΐβλβιττον βέβιν χ«
  αληθή περ-ιωπην χαί τοΰ έδωκε είς τα ίτη τής διοικήσεως τβυ δχι
  μόνον την πρεπουσαν π«νελληνιον επιβολήν άλλα καί διβθνες κΰ
  ρβς, ώ; κατέίειξβ καί ή πρόσφατος άπονομπ πρός αυτόν τού Ταξι
  άρχου τής Λεγεώνβς τής τιμής Δηβ τής Γαλλικής κυββρνήσβω;.
  γηθοΰν ένίοτε οί στίχοι:
  Έσύ' σαι ή Άντιγόνη
  κι' ό ΟΙδΙπους εΐμ' ίγώ
  Δά3σΈ τόν βσπρον ώμο
  ο' ενός τυφλοΰ τό χέρι...
  Έ οθόνη μέ τό νέον αύτό άν
  θο; τοθ χαχοθ, άποκαθιστά νο
  μίζω είς τό σημείον αύτό τα
  πράγματα: Ή μοιραία γυναίκα
  άν δέν είνε τύπος όλωσδιόλου 6
  στερικό;—τό χε-.ρότερο—είνε
  πος καθ* αύτό ρωμαντικές.
  άρέσουν βπως άναφέρει καί δ
  σημερινάς δπερεττογράφος, «οί
  μοντέρνες, μεθυστικές αρμονίε; »
  Στό χαλοθπι τοθ τύπου τη; έχει
  τοποθετηθή άνετα δλο; έκεΤνο; δ
  αίσθηματιαμός διά τόν οποίον εκ·
  πλήσσονται έν τούτοις πάντοτε
  οί μοντέρνοι!
  Μπορεΐ γιά τή μοιραία γιιναΐ
  κα νά χρειάζεται Ινα; Σαιξπηρι
  κό; τύπος σάν έκεΐνο; τοθ άνδρας
  τή; «Στρίγγλα; πού έγινεν άρ
  νάκι». Μπορεΐ 9μω; ένίοτε νά
  τής άξίζη καί Ινας άπέραντος
  άνθρώπινος οίκτος! Ό σεναρί-
  στας τοθ «Ζεζεμπέλ» αύτό ήθέ
  λησε φαντάζομαι νά πζ: Ή μοί·
  ραΕα γυναίκα μπορεΐ νά μην εί
  ναι ή Άντιγίνη τοθ ποιητοθ—
  μπορεΐ νά μην ανταποκριται
  είς τόν πολιτισμένον κοινωνικόν
  ρόλον τής γυναικός Μπορεΐ ό¬
  λωσδιόλου νά σπέρνη γύρω της
  χαταστροφέ; καί νά πατη επί
  πτωμάτων. Σανήθως δμως έξαγνί
  ζεται μ' έναν άνθρώπινο έτΐ£-
  Τής^λογο. Είναι αυτδς ό ίπίλογος,
  ή ριβάνς τής θείας προνοίας,
  "Ισιος ναί, ϊσως ίχι. Ώστίσο
  χρατεΐ μέαα τού ίνα αίσθηματι
  σμό αΐώνιο—τό δράμα τοθ Ιρωτα,
  τής θυσίας καί μαζύ τής άμείλι
  χτης, έσωτερικής αύτοχαταδί-
  χης!
  * *
  Έ ταινία «Ζεζεμπέλ» είμαι
  βέβαιος δτι θέτει πάλιν επί τα
  πητος τό ζήτημα: θέατρον ή κι
  ντΐματογράφος, Αναφορικώς δέ,
  μέ τόν τελευταίον δικαιώνει έκεί
  νους πού βρίσκουν στίς υποθί
  σεις χαί χάποτε στούς ρόλους τού,
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τού Άγγλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ
  25ον
  Τό μεσονύκτιον τή; 19η; Σε-
  τΐτεμβρίου ό Ισμέτ έτηλεφώνει
  δτι έχθρό; είχεν άρχίσει σφοδρόν
  βομβαρδισμέν. Περί τα έξημερώ
  ματα οί "Αγγλοι επετεθησαν.
  Κάμψαντε; την έβδόμην τουρκικήν
  στρατιάν διά μΐάς ισχυράς έπιθέ
  σως κατά μέτωπον, συνεκέντρω
  σαν τα; δυνάμει; των χατά τή;
  έγδόης στρατιβ;. "Ηνοιξαν δίοδον
  διά μέσου των γραμμών τής δεξι-
  ; πτέρυγο; των Τούρκων, προή-
  λαααν χατά μήχος τή; άκτής, έσά
  ρωσαν τό 22ον θώμα στρατοΰ χαί
  ολόκληρον την ογδόην στρατιάν,
  άχόμη ολίγον καί θά ήχμαλώτι-
  ζαν τόν Λίμαν φόν Σάνδερς, περι
  εχύχλωσαν την τουρκικήν πτέρυ
  γα πού ευρίσκετο έκεί χοντά, καί
  τή"; Ιφραξαν την δπισθοχώρησιν
  πρός βορράν.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ παρέταξε
  τα στρατεύματά τού μέ τα νώτα
  πρό; τόν 'Ιορδάνην ποταμόν, καί
  απεχώρησεν άγωνιζόμενος μετά
  πείσματο;. Άλλ' οί άνδρές τού εί-
  χαν χάσει τό θάρρος των. Έτρά·
  «ήσαν πανικόβλητοι εί; φυγήν,
  Συγκεντρώνων. υπό τα; άμίσους
  διαταγάς αύΐοθ τοθ ίδίου, 8σα έκ
  των ατρατευμάτων τού ηδυνήθη,
  ήτοιμάσθη την πέμπτην ημέραν
  άπό τή; έπιθέσεω;, νά περάση τόν
  Ίορδάνην. Προσωπικάς δ ίδιος
  έπεθεώρηαε τα πά ντα, μέχρι τή;
  εσχάτη; λεπτομερείας. Άφοθ τό
  κύριον τμήμα των δυνάμεών
  τού πέρασε τόν ποταμόν ηκολού¬
  θησε χαί αύτός "Υστερα άπό ολί¬
  γα λεπτά κατέφθανεν ή ένδεκάτη
  ταξιαρχία άγγλιχοθ ίππικοθ, χαί
  άπεμόνωσε τα; έπισθοφυλαχά;
  τού. Ό Κεμάλ μόλις είχε προφθά
  σει νά διαφύγη. Τό τέταρτον τουρ
  χιχόν οΐομα στρατοθ 6πεχώριι χά
  ΟΙ ΑΗΟΣΙΟΙΨΕΥΛΟΛΟΓΟΙ
  Υπήρξεν όμολογουμένως
  αύβτηρα καί δριμεΐκ ή γλώσ-
  σα την οποίαν μετεχειρίαθη
  ό κρόκδρος τής κυβερνήσε¬
  ως κ. Μεταξάς όιά να κατα ν
  γειλη είς τόν ελληνικόν
  λαόν τούς διαδοσίας καί νά
  τού; προειδοποιηθή, περί τής
  τύχης ποΰ τού; άν«μέ εί έ-
  «ν δέν συνεησθοϋν. Υπήρ¬
  ξεν ομω; άνάλογος απολύ¬
  τως πρός τό μέγεθος τού έγ
  χληματικοϋ σκοποΰ πού επε
  δίωκον οί άνόσιοι βιτερμο
  λβγοι. Υπήρξεν η άρμόζου
  αα καί ή έπιβεβλημένη.
  Καί έπρεπεν όντως νά γί¬
  νουν α,Ι πρω9υΓΤουργικαί δή
  «ώαεις όχι διά νά ήαυχάση
  ό λαός πού ουδέποτε άνησύ
  χησεν, άλλά διά νά δοθή
  τέρμα είς τα ψιθυριστά χαί
  κρυφομιλημ«'«, πού άν δέν
  βλάπτουν, άποτελοΰν πάν¬
  τως μίαν προαπάθειχν δυαφη
  μίβεως της κυβερνήσεως, δη·
  μιουργίκς άνησυχιών καί ά-
  ποσπάαεις τοΰ λ«οΰ άπό τάς
  εργασίας τού. Έπρεπεν άχό-
  μη νά γίνουν διά νά μην
  έχουν παρχπονον έσοι θά
  μείνουν τυχόν άμετανόητοι
  καί θχ συνεχίσουν τό έργον
  των, οταν θά τιμωρηθοΰν,
  2» δέν προειδοποίησιν.
  Φυβιχά, οί διαδοσίαι περιο
  ρίζοντνι μεταξύ ενός ατενοΰ
  χύκλου άργοσχόλων τής πρω
  τευούσης, πού δέν έχουν άλ-
  λο να χάαουν καί φοντάζον
  ται ότι μέ άνόσια ψευδη εΐμ
  ποροϋν νά πχρουσιάσουν χιν
  δυνεύουσχν την υπόστασιν
  τοΰ εθνους, απειλουμένην
  την άχιραιότητα τΛς χώρας
  καί καταρρέον τό οίκονομι
  κόν μας οίκοδόμημοτ. Διότι
  ό λαός έν τώ συνόλω τού καί
  Ιδιαιτέρως ο λαός των έιταρ
  χιών παραμένει προσηλωμέ
  νος είς τό έργον τβυ χαί έχ&ι
  χλείσει τα ώτα είς κάθε διά
  δοσιν καί σπερμολογίαν. Καί
  δέν θά ήξιζε ν' άσχοληθή κα
  νεΐς μέ τούς άνθρώπβυς αύ
  τού; εάν ή άπόπειοά των
  δέν έστρέφετο χατά τής *θνι
  κή« τιμής.
  Άλλά αί δηλώσει: τοΰ κ.
  πρωθυπουργοΰ έθεσαν τα
  πράγματα είς την θέσιν των.
  Καί πιστεύομεν 2τι είς τό
  εξής δέν θά επαναληφθή πά
  ρομβία άνοσία προσπαθεία.
  Ή όδός Κρουοώνος.
  Γνωρίζομεν τό Ιδιαίτερον
  ενδιαφέρον τοθ ύπουργοθ Γεν
  ΔιοικητοΟ κ. Σφακιανάκη διά
  την τσχοτέροτν. άποπεράτω
  σιν τής όδοθ Ηρακλείου—
  Κρουσώνος. Καί δέν μδς δια
  φεύγει δτι κατ' επανάληψιν
  Ιχει χορηγήσει πιστώσεις διά
  την συνέχισιν των εργασιών
  διανοίξεως τής όδοθ αυτής.
  Δι* αύτό καί πιστεύομεν δτι
  καί τώρσ όπότε επανήλθεν είς
  ώς τύπους θεατρικού; καί κοινω
  νικούς, δημιουργίε; πράγματι-
  κές ή συγχρονισμίνες. Ή Μπέτ
  τυ ΝταΙδις—πρό πάντων αυτή ώς
  μοιραία γυναίκα—είνε καλά το
  ποθετημένη στό πλαίσιο τής θεα
  τρικής εκτελέσεως. Άλλά τό κά
  τω—κάτω καί χωρίς τό πλαίαιο
  αύτό, ή Ζεζεμπέλ χαί ώς μορ
  φή πού περνα άόρισΐα άπό τίς
  ψυχές δλων—στό ήμίφως τή; χι-
  νηματογραφική; αιθούση;, είνε
  κάτι τό σημαντικόν Διατονίζει
  μιά γενική κοινωνική φυσιογνω
  μία κ' Ινα βαθύτατα δραματικό
  καί διδακτικό παράδειγμα.
  ΛΣΜΟΔΑΙΟΣ
  τα μήκος τής σιδηροδρομιχή;
  γραμμής. Επί κεφαλής των οπο-
  λειμμάτιον των δυνάμεών τού δ
  Κεμαλ διέσχισε την έρημον κα¬
  τευθυνόμενος είς τόν σταθμόν τής
  Ντέραα. Όπισθεν αύτοθ, καί πρός
  τα πλευρά τού, έπήρχετο δ εχθράς.
  Δύο φοράς αί ώπισθοφυλακαί τού
  έγιναν είς διόδους τινάς, στόχοι
  τοθ έχθροθ καί έθερίσθησαν άπό
  τα μιιδραλλιοβέλοΐ. Είς μικρόν υ
  ψος, επάνω άπό τό κεφάλι τοθ
  Κεμάλ καί των στρατευμάτων τού,
  πετοθσαν τα άγγλικά άιροπλάνα
  χαί πετοθσαν βέμβας κατά τοθ πυ
  ροβολικοθ καί των μεταγωγικων
  υπηρεσιών τού. Έ« 'τής έκρήξεω;
  των έβίβιον μεγάλα κενά ίδημιουρ
  γοθντο εί; τα; άραιωμένα; ή5η
  τάξει; τού. Πρός πέίσαν κατεύθυν
  σιν υπήρχαν δρδαί πανικοβλήτων
  Τούρκων στρατιώτην έπιζητούν
  των την σωτηρίαν των. Κυττάζον
  τε; πώς νά σωθοθν οί άνδρες πού
  εϊχαν χάσβι τό ηθικόν των. πε¬
  τοθσαν τα δπλά των, έγκατέλειπαν
  πολυβόλα,καί πολεμοφόδια, δημι
  ουργοθντε; μέ τόν πανικόν των ά
  φάνταστον σύγχυαιν. Όσοι δέν
  ήχμαλωτίζοντο άπό τού; "Αγγλου;
  έπιπταν εί; χείρας των Άράβων
  άτάκτων τοθ Λώρενς, οί δποΐοι
  τούς έσφαζαν, τούς άπεγύμνωναν,
  ««ύ; έθανάτωναν μέ 5λην τόν άρα
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Κατόπιν έκκλήσεως τής
  Α Ε. τοθ Προέδρου τής
  Κυβερνήσεως κ. Ιωάννου
  Μεταξά ήνοΐχθη είς την
  Νομαρχίαν έρανικός κα-
  τάλογος διά τό δώρον στο
  λί)ς φαλαγγίτου Σκσπαϊ
  νέως, υπό τόν τίτλον «ή
  στολή τοθ φαλαγγίτου
  σκαπανέως.»
  Πρός τοθτο παρακαλεΐ-
  ται τό αξιότιμον κοινόν
  δπως προσέλθ[) άρωγόν
  είς την εκπλήρωσιν τοθ
  'ΕθνικοΟ Έργου.
  Ό Νομάρχης
  Ανδρ. Μάρχελλος.
  Αί χθβαινκΐ προσφοραί:
  Μηνθς Γεωργιάδης Δή
  μαρχος Ηρακλείου δρ. 500
  ΆδελφοΙ Κωνσταντινί¬
  δου έμποροι δρ. 2.500
  Τάσος Γιαννακόπουλος
  μηχανικάς δρ. 1.000
  την έδραν τού θά μεριμνήση
  καί πάλιν διά την ταχυτέραν
  αποπεράτωσιν τοθ συγκοινω·
  νιακοθ αύτοΟ έργου, πού θά
  εξυπηρετήση £να άπό τα πλου
  σιώτερα δισμερΐσματα τής νή
  σου καί μίαν άπό τάς μέγα
  λυτέρας κωμοπόλεις μας.
  βικήν άγριότητα.
  Παρ' δλα αύτά, συγκρατδν τα
  ύπολείμματα των στρατευμάτων
  τού διά τής έπιδολής πού ήσκει επί
  των άνδρών τού ή προσωπικότης
  τού, έμπνέων εί; δσους ήσαν χον
  τα τού θάρρος καί καρτερίαν, δ
  Μουσταφά Κεμάλ έφθασεν είς
  Ντέραα. Άπό έκεϊ χωρίς νά στα¬
  ματήση χωρίς νά πάρη άναπνοήν
  εξηκολούθησεν δποχωρών κατά
  μήκος τής σιδηροδρομικής γρχμ-
  μής, πρό; την Δαμασκόν, μέ τοι
  αύτην ταχύτητα, ώστε οί "Αγγλοι
  πού τόν χατεδίωκαν, έχασαν την
  επαφήν μέ αυτόν.
  Εί; την Δαμασκόν έσταμάτησε.
  Ό Λίμαν φόν Σάνδερ; τόν διίταξβ
  νά σχηματίση νέαν γραμμήν είς
  Ραζιάκ. Εί; Δαμασκόν δ Κεμάλ
  ίφησε τόν Ισμέτ χαί παραλαδών
  μετ5 αύ,τοθ τόν Άλή Φουάτ ετέθη
  έΛΐ τό έργον. Άλλ' αίφνιδίω; κα
  τέφθασαν πληροφορίαι δτι οί «λη
  θυσμοί των παραλιαχων πόλβων
  είχαν κηρυχθή υπέρ τοθ έχθροθ
  καί δτι οί Άγγλοι ευρίσκοντο
  είς Βαυρούτην, δεσπέζοντε; κάθε
  γραμμής πρό; τό Ραγιάκ,
  Ό Κεμάλ έκαμε γρήγορα τούς
  υπολογισμούς τού.
  Οί στρατιώται τού είχαν χάσει
  τελείο»; τό ήθιχί/ τβ>ν. "Οχι μί-
  ΛΝΟΡΘΩΣΙ2
  ΚΟ! ΜΩΜΙ Κγ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινημ).- Σήμερον
  τό άριστούογημα τοΰ ΜωρΙς Ντε
  κομπρά- «Γιοσιβάρα». Λ^έ τούς
  Πιέρ Ρισάρ Βίλμ, Μισικό Τανακά.
  «ΜΙΝΩΑ». — Σήμερον τό άρι
  στοθργημα: «Ζεζεμτιέλ>. Μέ την
  Μπέττυ Νταΐβις καί τούς Χενρύ
  Φαντά καί Ζώρζ Μπρέντ. Την Δευ
  τέραν. «Καπετάν Γενάρης». Μέ
  την μικροθλα Σίρλεο Τέμτιλ.
  νόν οί άπλοϊ οπλίται, άλλά καί
  άνώτεροι άκόμη Τοθρκοι άξιωμα
  τικοί έπεζήτουν την σωτηρίαν
  των. "Ολαι αί προσπάθειαι τοΰ
  Κεμαλ ν' αντιδράση είς τον πανι
  κόν, απέβησαν μάταιαι. Σιινέλαβε
  £να_ σωματάρχην τής τετάρτης
  στρατιιΧς, ~ ό οποίος ήταν ετοιμος
  νά τραπη" είς φυγήν.
  —θά έπρεπε νά σέ τουφεκίσω!
  •—είπεν αμείλικτος είς τόν φυγά
  δα στρατηγόν. Άλλά θχ έπιχειρή
  σω νά σοθ παράσχω την ευκαιρίαν
  δπως έπανορθώσης τί σφάλμά σου.
  Τάξου υπό τδνΆλή Φουατ είς Ρα-
  γιάκ καί κάμε τό καθήκον «ου!
  Ό στρατηγός εί$ στάσιν προσο
  χής ήκουε. Την επαύριον είχε γί
  νει αφαντος. Είχε τραπή είς φυ¬
  γήν !
  Μέ αύτδ τό πνεθμα πού είχεν
  είσχωρήσει είς τάς τάξεις καί αυ¬
  τών άκόμη των ανωτέρων αξιω¬
  ματικών, έ Κεμάλ έβλεπεν δτι ή
  το μάταιον νά τυφεκίζη, πρός πά
  ραδΐιγματιαμόν, στρατιώτας ή κα
  τωτέρους άξιωματικούς. Διεπίστω
  νεν δτι τοϋ ήταν απαραίτητον Ινα
  ωρισμένον χρονικόν διάστημα, διά
  ν' άνασυντάξη, ν' άναδιοργανώση
  τίς δυνάμεις τού. ΟΙ "Αγγλοι ά
  πεΐχαν άκόμη άρκετά. "Ωφειλεν
  άδιστάκτως νά υποχωρήση είς βά
  θος 'δ'ακοσίων χιλιόμετρον είς
  Άλέΐιιον, νά παραιτηθή δλης τής
  Συρίας καί ν3 άνασυντάξη τάς δυ¬
  νάμεις τού είς μίαν νέαν γραμμήν
  πρός βορράν, καλύπτων τάς ΐδούς
  πρός αυτήν την Τουρκίαν.
  Καί έπήγεν άμέσως νά εκθέση
  τα σχέδιά τού αύτά είς τόν Αίμαν
  φόν Σάνδερς.
  ' —Τό σχέδιον σας—είπεν δ Γερ
  μανός—είνε ορθόν. Άλλά δέν δύ
  ναμαι νά δώαω την διαταγήν. Μή
  λησμονείτε δτι είμαι έ'νας ξένος.
  Άδυνατώ νά άναλάβω την ευθύνην
  νά θυαιάσω Ινα μεγάλο τμήμα
  τής όθωμανικής αύτοκρατορίας α¬
  φήνων αύΐό είς τόν εχθρόν, χωρίς
  κάν ν' άποπειραθώ ν' άντισταθώ.
  Έπ° αύτοθ αρμόδιοι ν' άποφασί
  σετε είσθε αεΐς οί Τοθρκοι, οί κύ
  ριοι τής χώρας σας.
  (αυνεχίζβται)
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή 35η Υ. Κ. Δ)σις Λεωφο-
  ρεΐων Ηρακλείου φέρη είς
  γνώσιν τού κοινοϋ δτι πάς έ-
  πιβάτης Λεωφορείου όφείλει
  νά παραδΐδη είς τόν είσπρά-
  κτορα τούτου τος άποσκευάς
  ή δέματα αύτοθ λοΙ νά λαμ¬
  βάνη αντίγραφον συντασσομέ
  νης διπλοτύπου άποδείξεως,
  ήν απόδειξιν θά προσκομΐζη
  είς τόν είσπράκτορα δταν φθά
  ση είς τόν προορισμόν τού
  διά νά λαμβάνη τό ταύτάριθ-
  μον δέμα ή άποσκευήν. Άλ
  λως δέν θά τοΰ πσραδΐδετσι
  τουτο.
  Διά πάσαν άποσκευήν ή δέ
  μα μή παραδιδόμενα είς τόν
  είσπράκτορα επί αποδείξει
  ουδεμίαν ευθύνην θά φέρη
  δ τε είσπράκτωρ, τό αύτοκίνη
  τον ΜσΙ ή Διεύθυνσις έν περι¬
  πτώσει απωλείας ή φθοράς
  τούτων.
  Ηράκλειον τή 16 ΔεκεμβρΙ
  ου 1938.
  Ό Διευθυντής
  Γρηγ. Άδαμάκης
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  *Η 35η Υ. Κ. Δ)σις Λεωφο-
  ρεΐων Αύτοκινήτων Ήρακλεί
  ου ανακοινοί δτι άπό σήμερον
  θά χορηγή ώς αμοιβήν δραχ
  μάς 300 τριακοσίας κοΐ επί
  πλέον τα όδοιπορικά Ιξο
  δα είς εκείνον ή έκεΐνους
  μέχρι δύο δι' έκαστον αύτοκΐ
  νητον, δστις θά καταγέλλη
  πάν αυτοκίνητον, είτε άγο-
  ραΐον ή Ιδιωτικόν ή φορτηγόν,
  8περ χωρΐς νά έχη τό δικαίω-
  μσ, παραλαμβάνει καί μετα-
  φέρει επιβάτας επί κομΐστρψ
  είς ζημίαν τοθ ταμείου τής
  35ης Υ. Κ. Δ. ή θά προσέλθη
  καί θά καταθέση ώς μάρτυς
  διά παρομοίαν παράβασιν. Ή
  ανωτέρω άμοιβή θά χορηγήκη
  μετά την έκδΐκασιν καί κατα
  δίκην τής σχετικής μηνύσεως,
  παρά τοθ ταμείου μας.
  Έγκρίνεται. Ό Νομάρχης
  Ηρακλείου.
  Ανδρέας Μάρκβλλος
  Ό Διευθυντής
  Γρηγ. '
  Άκρφές αντίγραφον
  Ηράκλειον αυθημερόν
  . Ό ^Διευθυντής
  Γρηγ.
  των Χριισσνθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  127βν
  Ακριβώς πλάϊ τού έ"να κε·
  φάλι, κομμένο κανονικώτατα,
  σάν μέ ιιαχαΐρι, βρισκόταν
  μέσα σέ ε'να σκοθρο τέλμα.
  Έχαμογελοΰσε, γιατί άπεκό-
  πή τόσο γρήγορα, οστε οί
  μθο τού, παραλύσαντες άπο
  τόμως, δέν εΐχαν κάν τόν
  καιρό νά έξαφανΐσουν τό χά
  μόγελό ιους.
  Ό Φεργκάν μίλησε παρσ-
  ξενευμένος πού ή φωνή τού
  άκουόταν άκόμη:
  —Όλοι..να1...δλοι σκοτώ
  Θηκαν... Μπά! δχι! δλοι...
  Στήν κορυφή των έρειπΐων,
  πυρακτωμένην άκόμη, άνάμε
  σα στίς φλόγες καί τα άναμ
  μενά κάρβουνα, έ"νας άνθρω
  πος διακρινόταν σάν φάντα
  σμα. Κρατούμενος άγνωστον
  άπό ποθ, άγνωστον πώς έσκυ
  βεν επάνω άπό τόν άκουστι
  κόν σωλήνα ό οποίος κατέβαι
  νέ στό βάθος τοϋ σκάφους,
  πρός την κεντρική θέσι, δπου
  συμπΐπτουν δλοι οί σωλήνες
  μεταδόσεως των διαταγών,
  τοϋ πυροβολικοθ, τοϋ πηοαλί
  ου καί των μηχανών, καί ο"
  αυτόν τόν κολοσσιαϊον σωλή
  να, έφώναζε διαταγές, διέτασ
  οε τούς χειρισμούς τούς όποΐ
  ούς οί άνδρες, κάτω, προφυ
  λαγμένοι αύτοι, έκτελοθσαν,
  χωρΐς ασφαλώς νά ύποπτεύων
  ται την φρικτή θέσι έκείνου
  πού τούς χρησΐμευε ώς μά
  τισ, αύτιά καί νοθς, καί πού
  άπειλούμενος κάθε στιγμή, νά
  έκμηδενιοθή μέσα σέ μίαν ά
  νεΐπωτη κάμινο, έξακολουθοΟ
  σεν. άπαθής, νά οδηγή πρός
  την νίκη τό πάντοτε μαχόμε-
  νο θωρηκτό!
  —Ό Χιράτα Τακαμόρι!
  Ό Έρμπερτ Φεργκάν, τρι-
  κλίζοντας άκόμη, έγούρλωνε
  τα μάτια καί εκύτταζε μέ κα
  τάπληξι τόν Γιαπωνέζο άξιω
  μστικό, όρθιον επάνω στό τρο
  μρρό βάθρο τού.
  Ή εκρηξις τής όβίδος, προ-
  φανώς, τόν είχεν έκσφενδονί
  σει, καί αυτόν έπΐσης, κάτω
  άπά τό κονιοποιηθέν γεφυρί-
  διον. Καί δέν ήταν μοναχά οί
  άνταύγειες τής φωτιάς, ήταν
  καί αΐμα έκεΐνο πού κοκκίνι-
  ζε την μαύρη στολή του...Άλ
  λά, μόλις έπεσε, βρήκε στήν
  τρομερή τού ένεργητικότητα,
  στήν ύπερηφάνεια τής ράτσας
  των Νταΐμιος πειά στωϊκών
  άπό τόν Ζήνωνα καί την σχο
  λή τού, την ύπεράνθρωπον δύ
  ναμι νά άποτινάξη μέ μιάς
  την νάρκη τού καί νά πηδή¬
  ση ένστίκτως, πρός την πιό
  έπικΐνδυνη θέσι μάχης.
  (συνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΚΟΣΜΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ
  ΠΑ ΤΟ ΗΡΑΚΛΟΟ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό Κολοσσιαΐο κατόρθωμα:
  ΖΕΖΕΜΠΕΛ
  (ΤΟΑΝ0ΟΣ1ΟΥΚΑΚΟΥ)
  Γαλλική ομιλοΰσκ
  Νέ την άνυπέρβλητη:
  ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΙΒΙΣ
  Συνηρωταγωνιστοθν:
  Χενρύ Φόντα,Ζ. Μπρέντ
  Το άριστβύργημα αύτο
  προβαλλβται στό Ήράχλ.ιβ,
  &ΰθυς μετά τάς Αθήνας'αύτό
  είναι ίνα κατόρθωμα της
  δΐϊυθύνσεν; τβϋ κινηματ©·
  γράφου χάριν Τή; άγαπητής
  τού πελατεία;.
  ΑΙ άτελβιαι δέν Ισχύβυν
  —>
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Δημιουργήσετε άτομικότητα
  εάν έτΐΐθυμήτε την έξϋψωσί σας.
  θέλετε νά διάνετε ζωή ένεργη-
  τική, νά κατορθώσετε νά «πραγ¬
  ματοποίησίν» τίς έπιθυμίες σας,
  νά άσ<ήτε Ισχύν επί τοθ περιβάλ- λοντος σας, μέ μιά λέξι νά «δια- τάσσετε> α*τΙ νά «ύπακούετε»—ά
  ποκτήσετε άτομικοτητα' Αύτό ή
  ταν τό συμτίρασμα ενός έκ των
  τελευταίαν άρθρων μου.
  Ή «άτομικότης», βλέπετε, εΤνε
  Ενας μοντέρνος <5οος ό οποίος προσδιοοίζ6*-·&ν»- -βανολβν- τιρατε- ρημάτων (καί ΐδιαζόντων έλαττω- μάτων) ιΐοΰ ώνάααζαν κοινώς άλ¬ λοτε: «χαρακτηρα». Δέν είνε ου τε τό θάρρος, οΰ:ε ή ένεργητικό· της, οΰτε ή θέλησις, οϋτε ή υπο- μονή, οϋτε ή έξυπνάδστ, οθτε ή εύ θικρισΐσ, οϋτε τό γοΰστο... άλλ' είνε λΐγο άπ' δλα οϋτά. Ή «άτο· μικότης» εΤνε—εάν* μοΰ έτιτρέηε τε την σύγκρισι—Ενα ήθικό κοκ· κταΐηλ κατά τ ό- μάλλον καί ήτ· τού δυνατό, κατά τό μάλλον καί ήττον καλά τΐρεσδιορισυίένο, άλλά δέν είνε ττοτέ κάίΐ τό θαμπό, τό ούδέτερο, τό άχρωμο. Ξεύρετε απλώς, χωρΐς νά έκδη λώνετε υία τταράλογη Ισχυρογνω- μοσΰΐνη ή Ενα άπεχθες πνεθμσ άν τιλογίας, νά λέΊε «ναΐ» ή «6χι» μέ άποφασιστικότητα είς ώοισμέ- νοΐς περιτΐτοσεις καί νά ύπϊρα σπΐζετε την γνώμην σας μέ σθέ· [νος; Είσθε Ίκσνή νά ένδιαφερθήτε «τραγματικ,α» είς ιτολλατιλδ ποάγ ματσ, 8να πεο'ιτατο, μία ανάγνω σι, μιά συνομιλία άναφεοομέχη είς ένα θέαι ιτού δέν σάς είνε διόλου γνωστό, Ή «άτομικότης» δέν έφαραόζε- ται μονον είς τα μεγάλα πράγ ματα, άλλ' είς τίς χειρονομΐες είς τα λόγιά, είς τάς συνηθεστέ- ρας έκδηλώσεις τή" καθηαεπνής ζωής μας. Μ«ορί>ΐε νά έ«.?ϊ|ώ·
  σετε την άτομικότητά σας τόσον
  στήν έκλογή μιδ" τ'Ίυαλέττας 6
  σον καί είς την διακόσμησιν τοθ
  έσωτερικ^Ο μιας οίκΐατ, την σύν¬
  ταξιν μιας έτιστο)ι.ής εύχαοιστιων
  ή την ζήτησιν μιδς θέσεως.
  Μ >θετε νά άσκήτε την κρ'σι καί
  την ΟέλησΙ σας, ιιάθετε ττρό πάν¬
  των νά «έκλέγετε· χωρΐς νά χά·
  νετε τόν καιρόν σας σέ περιττές
  ύιτεκφυγές και έδηλώετε μέ έ·
  νεργητικότητα την τιρόθεσιν σας
  να μην άφήνετε νά έιτηρεάζεσθε
  δταν θά εχετε, μετά ώριμΐ σκέψι,
  άβ μίαν άπόφΛσι' νά είσθε αΰ-
  κή χωρϊς νά είσθε δ*=σποτι
  κή θα κατόρθώσετε νά έπιβάλ-
  λίτε κατ'αυτόν τόν τοόπον την
  ήθική σας «διο(κησι> είς τό τιεοι
  βά^λον σας, τό όιοϊον θά Λνα·
  γνωρίση ασφαλώς την άξία σας..
  δηλαδή την άτομικότη'ά σας.
  Ή Ντίστεγκέ
  ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
  ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ
  Τής γνωστής μεγάλης φίρμσς:
  ΜΟΤΤΗ
  τα μόνα ποΰ συναγωνίζονται είς ποιότητα,
  γευστικήν καί θρεπτικότητα αύτά τα ίταλικά
  μακκρόνια.
  ΕΦΘΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΤΕΘΗΣΑΝ
  είς την διάθεσιν τοΰ καταναλωτιχοΰ κοινοϋ.
  Δοκιμάσετέ τα. Ψήνονται αύθωρεί. Ή ύπερο-
  χή των είνε άμέσως άντιληπτή.
  ΕΙΝΕ ΤΑ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ ΟΛΩΝ.
  Γενικός άντιπρόσωπος
  ΜΗΝΑΣ Ο. ΠΟΤΗΡΗΣ
  Πλατεϊα Καλλεργών—Ηράκλειον Κρήτης.
  θ,τι κομψόν
  δ,τι νέον
  ο,τι άσΰγκριτο.
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ
  Έκαστην Παρασκευήν β μ. μ. κατ' ευ¬
  θείαν Πειραια.
  Πρακτορείον: Άμάμπιλε Π. Κόρπη.
  Ψ
  Ο1ΝΟ1 ΕΚΛΕΚΤΟΙ
  Τα έξαιρετικά άνόθευτα καί άγνά έπιτραπέ-
  ζια κρασιά, παλαιάς εσοδείας, θά ευρίσκετε είς
  την παρά τα βαρελτζίδικα αποθήκην τού χ. 'Α¬
  λεξ. Σκορδύλη είς μικράς καί μεγάλας ποσότη¬
  τας ΐΐς τιμάς άσυναγωνίοτους
  Ι
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό τελευταίο έργο τοί» Μω·
  ρί; Ντεκομηρά:
  ΠΟΣΙΒΑΡΑ
  Γαλλική όμιλοϋΐα
  Είναι ή ίστορία μιά; μέγα-
  λπς άγχππς ενός Ρωσσο» α¬
  ξιωματικόν τοΰ Ναυτικοΰ μέ
  μιά κόρη τής άμαρτίας, μέ
  μιά ΓΚΕΊ'ΣΣΑ ποϋ θυσιάζει
  καί τή ζωη της άκόμη, γιά
  την άγάπη της.
  Μέ τούς:
  ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ
  ΜΙΣΙΚΟ ΤΑΝΑΚΑ
  ΣΕΣΟΥ ΧΑΠΑΚΑΒΑ
  ΑΥΡΙΟΝ:
  ΤΑΡΖΑΝ
  καί ή
  ΘΕΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
  Την Πέμπτην:
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
  ΣΥΜΦΟΚΙΑ
  μέ την:
  ΜΑΡΘΑ ΕΓΚΕΡΘ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθεν έξ Α¬
  θηνών μετά τής κυρίας τού ό Ιμ
  ποοος κ. Έμμ. Καββαλάκης.
  ΘΑΝΑΤΟΙ — Απέθανε καί εκη¬
  δεύθη προχθές είς τό χωρίον Και
  νουριο Χωριό Πεδιάδος χρηστός
  κα'ι ένάοετος οϊκογενειάρχης. ό
  Ήρακλής Ε. Λασηθιωτάκης. Τούς
  οίκείους τού μεταστά.ντος καί Ι¬
  διαιτέρως τόν αδελφόν τού κ. Γε·
  ώογιον Ε. Λασηθιωτάκην ύπάλλη·
  >ον Ενώσεως Σουλτανοπαραγω
  γών συλλυπούμεθα θερμώς.
  Έκαστην Τρίτην
  μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
  μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
  Χαλκίδ», Αίδηψόν, Βό¬
  λον Θεσσαλονίκην.
  Τηλ. 5.50.
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΠΑθΟΛΟΓΟΣ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΖ
  Διδάκτωρ τοθ Πανεπιστη¬
  μίου τής Λυώνος.
  Ώς ύπότροφος τοθ Κρά-
  τους επί έπταετίαν έκπαι-
  δευθεΐτ είς Λυώνα καί
  Παρισίους.
  Θά δέγεται τούς πά¬
  σχοντος έκ παθολογικών
  καί νευρολογικών νοση
  μάτων είς τό Ιατρείον τού
  όδός Άμαλθείας (πάρο-
  δος όδοθ Κατεχάκη, τιρώ-
  ην πλατύ σοκκάκι).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ.μ.
  τηλ. 6 63.
  ΤΟ ΛΑΧΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
  Πωλεϊται υπό τοθ ΠρακτορεΕου
  εφημερίδων Νικ. Άλικιώτη.
  Γΰρω στήν ττόλι.
  _^_ ·
  ΣυνεχΙζεται ή προεορταστική κί
  νησίς καί θά συνεχισθή καί σήμε¬
  ρον.
  —Τόσο είς την αγοράν των εί
  δών τροφίμων δσον καί είς την
  άλλη" χών δώρων κ.λιτ.
  — ΟΙ ττροβλεπτικοΐ βλέπετε δέν
  λείττουν οθτε άπό την μίαν οϋτε
  άπό την άλλην ττλευράν, αγορά¬
  ζοντες ή έκλέγοντες καί προπα
  ραγνέλλοντες.
  . —Τό έν τί) ήτιειρωτική Ελλάδι
  ορΐμΰτατον ψυχος 2χει καί έδώ
  την απήχησιν τού— άν έττιτρέτιε·
  ται δ όρισμός.
  —Πάντως τώψϋχος έναλλάοσεται
  άπό ώρας εΊς ώοαν, αΰξανόμενον
  κυριως την νύκτα.
  —Πρός σχετικήν άραίωσιν των~
  ξενύχτηδων καί γενικώς των θατ
  μώνων των νυκτερινών κέντρωνί-
  —Σήμερον Κυριακήν τό κυνηγε
  κόν δελτίον τής ημέρας, δέν είνε
  άνάγκη νά σημειωθή, δτι δέν θό;
  μείνη άνευ «συμβάντων».
  —Δεδομένου δτι θά έκδράμουν
  πάλιν ανά τα τιερίχωρα ίϊ καί πέ
  ραν αυτών.
  , — ΟΊ νεμρώδ είτε άπλοΐ«άματέρ»
  είνε είτε καί συστηματικοΐ κυνη·
  γοΐ.
  —Ή ήαέοα τοΰ παιδιοθ πλησιά
  ζει καί ώς έκ τούτου δέν λείπει
  οθτε είς τό σημείον αύτό, ή κίνη
  σις.
  —*Η κίνησις αητή άφορά ένίοχε
  καί ωρισμένα φΐλαν3ρωπικά σω
  ματεία.
  —Τα όποΐα συμβάλλουν έκάστο
  τε είτε άμέσως είτε έμμέσως είς
  τόν έπιβλητικώτερον καί σκοπιμώ
  τερον έορτασμόν τής ημέρας αύ
  τής διά την οποίαν τόν πρώτον
  λόγον βεβαίως έ'χει τό Πατριωτι
  κόν ίδρυμα Π. Τ. Π.
  —Μεταξυ των πωλουμένων αύ
  τΛς τα ημέρας ήμίεροδεικτών, ήμε
  ρολογΐων κλπ. δέν λείπει καί ό
  γνωστάς Καζαμίας.
  —Όστις διά , τοΰς ιταλαιοτέ
  ρους συμπολίτας *> αμφοτέρων των
  φύλων, άττοτελεΐ άναπόσπαστον
  ήαερολογιακόν καί... μαντικόν
  στοιχείον.
  —Ανεξαρτήτως έννοεϊται εάν
  αί μαντεϊαι τσθ ΚαζαμΙα είναι πάν1
  τοτε στερεότυττοι ώς πρός τα πό
  λιτικα τουλάχιστον γεγονότα.
  —Αυριον Δευτέραν γίνεται είς
  Αθήνας άσκησις άντιαεροπορι,
  κης αμύνης.
  —Τό γεγονάς άποδεικνύει πάλιν $
  δραστηριότητα είς την υπηρεσίαν
  τής άντιαεροτίορικής αμύνης.
  —Ή ό ΐοΓα βαθμηδόν άτιοκτδ ά
  νάλογον ώφελιμότητα μεταξύ των
  άτόμων, υπό την προϋπόθεσιν- ότι
  ή οργάνωσις αυτής θά έπεκταθή
  καί είς την άλλην Έλλάδα.
  — Δέν Μλειψαν οϋτε χθές καί
  προχθές οί όψΜνισταί οί άγκυρο
  βολοϋντες ηρωτίστως είς τα κρε
  οπωλεϊα—δταν είνε ήμέρα κρέα
  τος.
  —Άπό την αγοράν δέν ΙΛειψαν
  τα χοιρινά. "Υπήρχεν δμως καί ά
  μνός είς μετρΐαν ποσότητα καί
  ποιότητα. ^
  —Ή £πφ&$κ% κίνησις συνεχίζε
  ται όπωσδήποτέ πυκνή.
  —Άναχωροΰν καί έπιστρέφουν
  λόγω των έορτών άρκετοί πού εδ
  ρίσκονται ή ευρεθησαν έξω άπό
  τας έστίας των·
  —Είς τοθ Πουλακάκη τό «Γιο-
  '"^' α» παίζεται σήμερον διά τε
  ιίαν φοράν. Δέν πρέπει νά
  σΐί «ανείς. Αυριον είς τό Ι
  ^ κινηματοθέατρον έζαιρετική;
  πρεμ'ιέρα μέ τόν «Ταρζάν».
  * —-Είς την Μινώαν έπίσης διά
  τελευταίαν φοράν προβάλλεται
  «'τό "Ανθος τού ΚακοΟ» ή «Ζεζεμ
  πέλ» τό οποίον ήοεσεν γενικώς
  καί συνεκέντρωσεν αρκετόν κά
  σμόν. „, 6 Ρίΐτορτβρ ■
  Πλ^κες
  Πλάκες
  Πλάκες
  ή πλουσιωτέρα συλ-
  λογή μέ δλα τα μον-
  τέρνα τραγούδια
  είς τα κατάστημα:
  ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
  ΖΗΤΕΠΆΙ Δίς τελειόφοιτος Γυ
  μνασίου, προτιμητέα Εμπορικάς
  Σχολής, ττρωτόπειρος ή πεπειραμέ
  νη, διά σοβαρόν γραφείον
  Μισθός ίκανοποιητικός. Πληρο¬
  φορίαι τηλέφ. 7—04 ή παρ' ημίν.
  Καπαρντίνες, Παλτά άντοχης
  Κοστουμια εταιμα.
  καί δλα τα άνδρικά ειδή
  είς τό κατάστημα:
  ΜΗΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑΚΗ
  ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ
  ς
  "Επίσης παιδικα κουστούμια είς πλουσίαν συλ¬
  λογήν. Πανταλόνια καί γκιλόττες επί παραγγελί».
  Τιμαί άσυναγώνιστοι.
  Τρέξετε δλοι στου ΜΗΝΑ.
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  3=53;
  5?3
  ιοηηο, ώς **,*„
  *4χ»βτο» κ**·.
  Δευτέρα* ι*ι~ί!;
  ς
  «—ός ά««ΜΗ«Ίίιν
  ιητα είς * {ΐ
  ρο«ορι«*χ
  ις αοτίκ ·■
  λΜ'£
  οδη β*-
  αγαρο
  ίταν είνε
  «*
  "ειδή
  Οί "Αθλιοι.
  473ον
  ΔιατΓί™™ ΛήΛ έκφωνή°η ζ^ών την βοήθειαν;
  Διατί έπειτα νά δραπετεύση κρυφΐως; Πατήρ της
  νέας ήτο τώάντι, ή 6χι; Τέλος πάντων, ήΐν αύ
  τος πραγματικώς ό άνθρωπος, δν ό Θεναρδιέ
  'ί^" * άώ {1 ° θεναρδιέρος ή
  ήί;
  Προβλήματα σκοτεινά, άνεξιχνίαστα- άλλ' δλα
  ταυτα ουδέν άφήρουν άπό των άγγελικών θελγή
  Γ^τΚ1Ρίςτ2ΟΛθυξεμβθύρΥ° θέ 6δ
  ςΜ2υξεμβθύρΥ°υ· θέσι? 6δυνη
  ρ ης ό Μάριος εΐχε πάθος έν τή κσρδΐα
  καί σκότος πρό των όφθαλμθν. Δέν ηδύνατο τού
  λάχιστον νά είπη.—Άν έπήγσινα ϋως έκεϊ! άν
  έπειρωμην τουτο ή έκεΐνο, Ή κόρη ήν δέν ήδόνα
  το πλέον νά όνομάση Ουρανίαν, ευρίσκετο που,' ά
  ναμφιβόλως, άλλά ποϋ; Ουδέν έλεγεν είς τόν
  Μάριον ποϋ νά την ζητήση· Νά την επανίδη,
  ητον ή σταθερά φοοντΐς τού, άλλ' ούδεμΐα ελπίς.
  Είς επίμετρον τής συμφοράς, ή πενία έπανήρ
  χετο. Ησθάνετο πλησιέστατα αύτοϋ, δπισθεν αύ
  τοθ, την παγεράν πνοήν της. Έν μέσω τούτων δ
  λων των βασάνων πρό πολλοϋ δέ μάλιστα εΐχε
  παραμελήοει τό έργον τού κσί ουδέν κινδυνωδέ
  στερον τής διακοπή-ς τοΰ έργου. Τό έργον είνε Ι
  ξις, ήτις άποδιδράσκει Εξις ήτις ευκόλως παραιτεϊ
  ται,^ δυσκόλως δέ άναλαμβάνεται.
  Έντός των έρωτικών τού όνειροπολημάτων καί
  τής μελαγχολίας, ησθάνετο άμυδρώς πως δτι τό
  παλαιόν Ινδυμά τού κατήντα άφόρητον πλέον, τό
  δέ νέον εΤχε παλαιωθή, δτι οί χιτώνές τού έτρί
  βησαν, δτι ό πϊλός τού έτρίβη κσί αύτάς, δτι τα ύ
  ποδήματα καί αύτά έτρΐβοντο' ότι δηλαδή έτρΐβετο
  ό βίος τού καί Ιλεγε καθ" εαυτόν.
  —"Αν ήμποροθσα τουλάχιστον πρίν άποθάνω
  νά την (δώ!
  Μία μόνον γλυκεΐα ίδέα τοθ άπελείττετο, δτι
  αυτή τόν ήγάπησεν, δτι τό βλέμμα της τό είπεν
  είς αυτόν δτι δέν εγνώριζε μέν ούδ' έκεΐνη τό δ
  νομά τού, άλλ' εγνώριζε την ψυχήν τού, κσί δτι Ι
  σ«ς, δπου όν ευρίσκετο κεκρυμμένη, τόν ήγάπα
  εΐσέτι. Τίς οίδεν άν καί αυτή δέν τόν ανεπόλει, κα
  θώς αύτάς εκείνην;
  Ή σκέψ.ς αυτή, μεθ' ήν άνένευε πάντοτε διά
  τής κεφαλής, είσήγεν είς την ψυχήν τού άκτΐνας
  τινάς, ομοίας ταίς τής έλ,πίδος· καί άπό καιροθ
  είς καιρόν, περί την εσπέραν μάλιστα, καθ* ήν ώ
  ραν καθΐστανται μελαγχολικώτερρι οί ρεμβαζον
  τες, έρριπτεν άφ' ενός τετραδίου τούς άννοτέρους
  καί αίθεριωτέρους των διαλογισμών, έξ ών έπλή
  ρου ό έρως την φαντασίαν τού. Τούτους δέ γρά
  φων έντος τοϋ τετραδίου έκεΐνου άπροσώπως, Ιλε
  γεν δτι «Ιγραφε πρός εκείνην».
  Ή ψυχή, ή έρωσα καί πάσχουσα, μετέχει τοθ
  θείου' διάκειται είς την αίθεριωτέραν αυτής κατά
  στάσιν. Όστις δέν εΐδε τα πράγματα τούτου τοθ
  κόσμου καί την καρδίαν των άνθρωπον υπό τό
  διπλούν τουτο φώς τής άγάπης καί τοϋ πάθους,
  ουδέν άληθές, καί ουδέν άσφαλές γινώσκει.
  (συνεχίζεται)
  ΜΕΓΑΛΗ
  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
  Τ©ΜΟΙ 24 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟΙ
  ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΤΕΡΟΝ
  ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ
  ΔΩΡΟΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ
  ΔΙΑ ΚΑΟΕ ΣΠΗΤΙ
  Πωλεΐται καί επί πιστώσει παραδιδομένου ά¬
  μεσος τοΰ Ιργου αμα τή έγγραφή.
  Πληροφορίαι—εγγραφαί Γραφείον:
  ΑΔΕΛΦΟΝ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΤΣ
  Αναχωρεί έξ "Ηρακλείου εκάστην Κυριακην
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ ευθείαν Πειραια, -Ο¬
  ρον, Τηνον, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  Κοινωνικά
  •Η Άρωματοποιΐα ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ πα¬
  ρέλαβεν δλα τα εύρωπαίκά Αρώματα
  καί Καλλυντικά είς τιμάς ««Ρ™***®*
  οΓκων: ΟηβΓΐβη, ΟβΓοη, *'»*£»· Ηοα-
  &ί*βητ, ϊ,βηνΐη, Βοιχηοΐβ, Ι,βηίΐιβηο
  κ. λ. π.
  Έγκυκλοπαιδεία
  Αι* έκεϊνους ηοϋ θέλουν
  νά ηλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι/ δλους
  ΜΙΚΡΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ
  Γ'.
  Οί περίφημον τάπητες γχομπελέν
  ώνομάσθησαν έχ τής οικογενείας
  των Γκομπελέν, τό έν Παρισίοις
  άχίνητον τής οποίας ό βασιλεύς
  ΈρρΖχος ό δ' μετέβχλεν είς έρ-
  γαστήοιον πρός κατασκευήν των
  ταπήτων αύΐών άπό τεχνίτας πού
  είχε φέρει άπό την Φλάνδραν.
  Τό ΰφασμα πού λέγεται «βατί-
  στα» ώ/ομάσθη έκ τοϋ όφχντοθ
  τής Φλά-δρας Βαπτίστ Σάμπρ
  δστις έζησε τδν 14ον αΕώνα, τδ
  «τοθλι» έκ τοθ όνόματος τής πό
  λεως Τύλλ, δπου μέχρι τοθ 1810
  •ηαρήγετο τοθλι. Τα «σαξοφόν»
  τής Τζάζ μπαντ ώνομάσθη ίκ
  τοΰ Βίλγου μουυικοθ Αδόλφου
  Σάξ, δστΐς έκτός αύτοθ έφεΰρε
  πολλά άλλα μουσικά έργα καί
  απέθανε τό 1894 εις τδ Παρίσι.
  Ή γκυγιοτίνα, ή λαιμητόμος, ώ
  νομάσθη έκ τοθ εφευρέτου της
  Γκυγιοτέν, καί ή νικοτίνη τοθ
  κ«πνοΰ έκ τοΰ Ζάν Νικό, πρέσβε-
  ως τοθ βασιλέως τής ΓαλλΕας έν
  Ισπανία, & όιοΐος πρωτος είσή
  γαγε τόν καπνδν έν Γαλλία.
  Η «ΡΑΔΙΟΑΙΣΘΗΣΙΣ*
  Α'.
  Αί μέθοδοι των μάγων είνε πα-
  λαιόταται καί ή εξέλιξις μέ την
  όποιαν παρουσιάζοντα! σήμερον
  έν συναγωνισμώ πρός την θρε
  αμβεύοοααν επιστήμην, είνε
  Ινα άπό τα πολλά περίεργα τής
  Ιποχής μας. ΠολλοΙ διερωτώνται
  επί παραδείγματι εάν ή ραβδο-
  σνοπία είνε μία άπάτη απλώς
  είτε πρόκεΐται περί τρόπου επι
  κοινωνίας τοθ ανθρωπίνου πνεύ
  ματος μέ τόν εξωτερικόν κόσμον,
  διαφεύγοντος των καθιερωμέναι
  άπό την επιστήμην κανόνων. Μέ
  την ραβδοσκοπίαν έννοοθμεν τούς
  άνθρώπους έκείνοιις, ποΐι μέ την
  βοήθειαν μιας «μαγικής ράβδου»
  άνακαλύπτουν, δπως μάς βεβαιούν,
  ή μάλλον εχουν την δύναμιν νά
  ανακάλυψεν κοιτάσματα πολυτί-
  μων μετάλλων ή ίλλων όρυχτών
  κρυμμένων είς τα εγκατα τής γής
  μέ την βοήθειαν μιάς μυστηριώ
  δούς δυνάμεως την οποίαν εχουν
  καί είς την όποιαν δίδουν τό
  ονομα «ραδιοαίσθησις».
  'Υπάρχει καί πόση άλήθεια
  είς τάς βεβαιώσεις αύτάς, Εάν
  έρωτήσετε Ινα άπό τούς επισήμου;
  Ικπροσώπους τής επισήμου έπι-
  στήμης θά προσπαθήση νά υπεκ¬
  φύγη παρέχων την διαβεβαίωσιν
  δτι δέν σκέπτεται τίποτε άλλο,
  ίσον άφορα τό άτομον τού, παρά
  νά φωτίση αύτό είτε έκεΐνο τδ
  πρόβλημα, είς την διαφώτισιν τοΰ
  όποίου έχει άφιερώσει δλην την
  σκέψιν τού. Αύτό θά συμβ^ μέ
  τα έννέα δέκατα των έπιστημέ
  νων. Εάν δμως ευρεθή κανεις
  νά απαντήση, τότε ή απάντησις
  τού, χωρίς άλλο, θά είνε ή έ
  ξή; περίπου: «Αί μέθοδοι των μά
  γων ίέν ίχουν κανένα έπιστημο
  νικόν χαρακτήρα. Διότι τό ιδιαί¬
  τερον γνώρισμα τοΰ έπιστημονι
  κου δεδομένου είνε βτι αποτελεί
  πραγμα έλέγξιμον άπδ πάντα λο
  γικόν άνθρωπον ένεργοΰντα υπο
  δρου; σαφώς καθωρισμένους.
  (συνεχίζεται)
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΕ
  Ι ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑ Ι
  Ι ΠΑΥΛΙΑΟΥ 4, ε. Ι
  = Ζητήσατε τα νέα Σοκολατίνια τής: =
  Ι "Σ0Κ0ΛΑΤ0Π0ΙΪΑΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ,, |
  = Είναι άπαράμιλλκ είς ποιότητκ καί γεΰσιν Ξ
  Ξ καί πολυτελέστατα είς εμφάνισιν. Ξ
  Ξ Έπίαης ζητήσατε τα έςαιρετικης ποιότητος =
  Ξ πρβϊόντα της: Ξ
  Ξ Σοκολάτα ΦΟΥΡΡΕ Ξ
  Ξ » ΙΜΡΕΚΙΑΙ, Ξ
  1 » ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ Ξ
  = ΦΑΦΛΕΣ διάφορες. Ξ
  Ξ ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ έκλεκτές. Ξ
  Ξ ΦΩΣΦΑΤΙΝΕΣ διά παιδι». =
  = Πλάκες Σοκολάτες διάφορες. Ξ
  Ξ Τ' ανωτέρω εϊδη πωλοθντσι είς τα Ζαχαροπλα- Ξ
  = στεΐα τής πόλεώς μας. Ξ
  =ΐϊΐΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ11ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!Ι1ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ11Ι1ΙΙΙΙ1ΙΙ11ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ
  II
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1Γΐ=
  ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
  Ε
  Λ
  Ε
  Φ
  Α
  Σ
  "ελε;φασ,,
  Πού έδωσαν καί πέρυσι έξαιρετικα αποτελέ-
  σματα, καί κυριολεκτικώς έθαυματούργησ«ν είς
  ολους τούς κλάδβυς τής παρκγωγής.
  Λόγω τής γενικής ζητήοεως αφίχθησαν άπό
  τούδε ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ των λιπασμάτων «ΕΛΕΦΑΣ»
  καί πωλοΰνται τοίς μετρητοΐς καί επί πιστώσει
  παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ & ΣΙΑ
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  ιεΜε»ειειειειειειειβ·ιε«·«·ει·ββ«»ι«ιβιειειβΜ--ββι·βι·ειΒειεΐι-—Ι
  Μεγάλη παρακαταθήκη ϊ
  έκλεκτών ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ. !
  ΑΠΟΘΗΚΑΙ: 5
  Αερμιτζάκη— Χατζηΐωάννου !
  Τηλίφ. 614-20*. §
  Ή σκυρόστρωσιςτης όδοϋ
  Σάρχου καί Κιδαρίδος.
  ΣΑΡΧΟΣ ΜΑΑΕΒΥΖΙΟΥ (άν.
  ταποκριτοθ μας).— Γίνική είναι
  ή αντίληψίς, μεταξι» Ιχείνων πού
  δέν γνωρίζουν έκ τοΰ έγγΰς τα
  πράγιιατα δτι είς την έπαϊχί-
  αν Μαλεβυζίου ϊέν υφίσταται
  συγκοινωνιακόν πρόβλημα. Καί
  δμως ή άλήθεια είνε τελείως
  άντίθετος Τό συγκοινωνιακόν 6
  φίσταται εισέτι άλυτον διά τα πε
  ρισσότερ-χ καί τα πλουσιώτερα
  διαμερίσματχ τής επαρχίας Μα
  λεβυζίου. Περισσότερον δέ διά
  την περιφέρειαν Σάρχοιι—Κιθα-
  ρίδος. Έδώ ούσιαστιχώς συγχοι-
  νωνία δέν υπάρχει τδν χειμώνα.
  Ό δρόμος τόν δίιοΐο^ διήνοιξαν
  οί κάτοικοι καθίσταται άδιάβχ-
  τος μέ τάς πρώτας βροχάς δχι
  μόνον διά τ' αύτοκίνητα άλλά
  καί διά τούς πεζούς. Καί Ιτσι κα
  τά|τούς χειμερινούς μ-ί,νας γίνεται
  πλήρης άποκλεισμό;. Οί δέ κάτοι
  κοι δεινοπαθοθν διά νά μεταβοΰν
  είς Ηράκλειον ή οιουδήποτε άλ-
  λοΰ δι' εργασίας των. Πρέπει δέ
  νά σημειωθή δτι ή περιφέρεια
  Σάρχου—Κιθαρίδος, είναι άπό
  τάς πλουσιωτέρας καί τάς γρα-
  φικωτέρας τής Κρήτης. "Εχει εδά
  φη γονιμώτατα μέ έκλεκτάς ποικι
  λίας καλλιεργειών.Ή δέ ρεμματιά
  της, μέ τα τα πανύψηλα βαθύσκιαι
  δένϊρα καί τα θαυμασία περιβί-
  λια της μέ τούς έκλεκτούς καρ-
  πούς καί τό μοσχοβόλημα των
  άνθών, αποτελεί τοπειο γοητευ-
  τικδ πού σαγηνεύει τόν έπισκέ-
  πτη. Άλλ' δλα αύτά καθίστανται
  άπρόσιτα διά τούς ξένους λόγφ
  ελλείψεως συγκοινωνίας.
  Έν τούτοις, οφείλομεν νά τδ
  ομολογήσωμεν, ή όϊδς Σάρχου
  θά εΐχε τελειώσει ΐσω; άν δέν
  άπεμακρύνετο έξ Ηρακλείου ό
  Νομάρχης κ. Μάρκελλος. Διότι
  γνωρίζομεν δτι είχε δείξει άνέκα-
  θεν ενδιαφέρον. "Οταν δέ πρό
  μηνών είχεν επισκεφθή τό δια-
  μέρισμα αύτδ είχεν ένθουσιασθη
  είχε κυριολεκτικά γοητευθη Τό
  ενδιαφέρον δέ τοΰ κ. Μαρκέλλου
  άναμένει άχόμη ή μεγαλυτέρα ελ¬
  πίς διά τούς Σαρχιανούς. Καί
  είναι γενική ή πεποίθησις δ
  τι ό έφετεινός χειμώνας θά είναι
  δ τελευταϊος των μαρτυρίων. Δι¬
  ότι δλοι πιστ,εύουν δτι συντόμως
  θά χορηγηθοθν υπό τοΰ έπαρχια-
  κοΰ ταμείου πιστώσεις διά την
  Αποπεράτωσιν τής όδοΰ Κιθαρί¬
  δος—Σάρχου. Προσφέρονται ίλ-
  λωστε νά βοηθήσουν καί οί κάτοι
  κοι διά προσωπικής εργασίας.
  —Συγχαρητήριον τηλεγρά-
  φημα.
  Ό Μητροπολίτας Κρήτης κ. Τι
  μόθεος συνεχάρη τόν Μητροπο
  λίτην Τραπεζοΰντος κ. Χρύσαν
  θον επί τό άναρρπαει τού είς τόν
  'Αρχιεπισκοπικόν θρόνον της Αΰ
  τοχΕςράλου 'Εκκλησίας της 'Ελ
  λάδος διά τηλεγραφήματος αΰτοΰ
  δι' ού έκφράζεται ή χαρά της
  'Εκκλησίας της Κρήτης διά την
  άνάδειξιν ίϊς τον Άρχιεπιβκοπι
  κόν θρόνον Ιεράρχου συνετοϋ
  κοα ζηλωτοΰ των πατρίων.
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ
  ΛΑΟΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ό κ. Πρόεδρος τής κυβερνήσε
  ως δπτασιασθεις μίαν νέαν Έλλά
  δα ισχυράν, Ιστρεψε την προσοχήν
  τού είς την "Ελληνικήν Νεολαίαν
  χαί είς αυτήν έστήριξε τάς έλπί
  δας τού διά τδ μεγάλο καί φωτεί
  νόν αυριον.
  Άπό μηνων ή Έθνική δργάνω
  αίς Νεολαίας χειραγωγουμένη άπό
  τοΰς έμπνευαμένους άρχηγούς τη;
  βκδίζει τάν δρόμον των μεγάλων
  έθνικών ίδανικών καί άρχίζει νά
  ένδυναμοϊ ψυχικώς καΐ'σωματικώς.
  Πλήν οικονομικαί άνάγκαι π»
  ρακωλύουν την ταχείαν επίτευξιν
  των εύρέων σχοπών μας καί διά
  ζοθτο δ Άρχηγδς τής κυβερνήσε
  ως έκαμε έκκλησιν είς τούς κατά
  τόπους, εύπόρους, δπως έλθουν είς
  ενίσχυσιν, των μή δυναμένων νά
  προμηθευθώαι τάς στολάς των.
  Συνεπώς πρός την επιθυμίαν
  τού κ. Προέδρου τής κυβερνήσεως
  άνοίγομεν άπδ σήμερον κατάλογον
  εισφορών των δυναμένων νά εΐσ-
  —Ή Χριστουγεννιάτικη έκ
  δρομή τού Όρειβατικοΰ
  Συνδέσμου.
  Τό τμημα Ηρακλείου τοΰ 'Ελ
  ληνικοΰ Όρειβατικοΰ Συνδέσμου
  όργανώνει την 94ην έκδρομην
  τού είς Βιάννον, Ανατολή, Ίβ
  ράπετραν, "Αγ. Νικόλαον, Ή
  ράκλειον. Τό πρόγραμμα τής έκ
  δρομής κατποτίσβπ ύς εξής:
  Σάββατον ΤΑ Δεκεμβριού: Ά
  ναχώρηαις' δι' αυτοκίνητον λευ
  φορείου βίς Έμπαρον, την 2»ν
  μ. μ. Εκείθεν πεζη μέσω βουνο
  κορυφής «Κοΰπα» ϊίς Βιάννον δ
  που διανυχτέρβυαις. Πορεία 3 ώ
  ρών. Κυριακη 25. Άναχώρπσις
  δπν πρωϊνήν καί μέσω χωρίων
  Βαχός Άμυρά — Κάτώ Σΰμη —
  Ηαραας—Χριστός είς"Ανατολήν ο
  που διανυκτέρευσις. Πορεία 8 ώ
  ρών, Δευτέρα 26η. Άναχώρησις
  ΙΟην πρωϊνήν διά Φανερωμενην,
  Ίεράπετρκν καί ακολούθως δι'
  αύτοκινήτων είς "Αν»βν Νικέλα
  όν οπου διανυκτέρβυσις. Πορεία
  4 ώρών. Τρίτη 27η Άναχώρησις
  7ην π. μ. ίΐεζίϊ καί διά χωρίων
  Χουμεριάκο, Βρΰβσαι; είς,Μονήν
  Κρεμαστών. Εκείθεν είς Νβάπο
  λιν. Πορεία ί ώρών. Εκείθεν δι'
  αύτοκινήτων είς Ηράκλειον. Συν
  όλον πορείας 21 ώρας. Δικτοί:
  Μονον δϊδοκιμαβμένης άντοχης
  όρειβάται. Άρχηγός ό κ. Γεώρ
  γιος Παΐταματθαιάκης, Δικαίωμα
  συμμετοχήν. Μελών δραχμαί 250.
  Μή μελών δρχ. 300. Δηλώσεις δέ
  κταί είς τα Γραφεϊα τοΰ Συνδέ
  αμου εκάστην έσπεραν'7 1)2 ευς
  8 1)2 μέχρι 23η; τρέχοντος.
  φέρωσι καί προσκαλούμεν τούτους
  δπως παρουσιαζίμενοι είς την
  Γραμματείαν τής δργανώσεως'';(ό-
  δός Αγ. Μηνα) χαταθέσωσιν ' δ,τι
  ήθελον κρίνη καλόν, έναντι διπλο-
  τύπου άποδείξεως. ^ ■-■
  Ό Περιφερειακάς Δίοιχη
  Ιωάν. Μουρέλλος
  Ι
  Ηράκλειον - Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Κυριακής
  18 Δεκεμβριού 1938
  ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΤΟ ΜΕΜΕΑ
  β» Δ0Β1ΕΙΠ0 ΡΑΪΧ
  ΤΙ ΕΔΗΛΩΣΕΝ Ο
  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΕΞ
  ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Δεκεμβριού (τού άν
  τβε,ποχριτού μας).—Τηλεγραφήματα έκ
  τής λιθουανικής πρωτευούσης άναφέ-
  ρουν ότι ό ύπουργός των Εξωτερι¬
  κώ» τής Λιθουανίας προέβη είς οη·
  λώσεις επί των γραφομένων είς τ όν τύ
  πον τού Βερολίνου κ* Ι άλλας εύρωπαϊ
  κάς εφημερίδας περί τής επιστροφήν»
  τής περιοχάς τού 1%-Ιέμελ είς την Γερ¬
  μανίαν.
  Ώς ετόνισεν ό ύπουργός των 'Έξω
  τερικών τής Λιθουανίας, ουδέποτε τό
  ΙΙΙέμελ θά έπιστραφή είς την Γερμα¬
  νίαν.
  Ο ΔΟΥΞ ΒΑΑΑΙΜΗΡΟΣ
  ΕΠΑΝΕΛΑΒΕΝ ΟΤΙ
  ΑΝΑΜΙΞΙΝ ΕΧΕΙ ΕΙΣ ΤΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγριαφούν έκ
  τού έξωτερικοΰ ότι ό δούξ Βλαθίμηοος
  έπανέλαβε τάς κατηγορηματικάς δια-
  ψεύσεις τού επί των θρυλουμένων ότι
  προΐαταται τής κινήσεως πρός αύτονό
  μησιν τής Ούκρανίας.
  Ό δούξ ετόνισεν ότι ουδεμίαν απο¬
  λύτως ανάμιξιν εχει είς τό ούκρανΐκόν
  ζήτημα.
  ΚΩΣ ΧΑΡΑΚΤΙ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
  ΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΑΙ ΣΥΑΑΗΨΕΙΣ ΤΟΠ ΚΟΗΜΟΥΝΙΣΤΙΗΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). — Ό άθηναϊκός
  τύπος γράφων επί των τελευταίων συλ
  λήψεων κομμουνιστών καί τής κατασχέ
  σεως τού άρχείου αυτών, χαρακτηρίζει
  ταύτας ώς τελικόν πλήγμα έναντίθ'
  τής άντεθνικής δράσεώς των.
  Ή νέα συνάντησις Πέρδ και Τσιάνο.
  Ή εξέλιξις τού πολέμου έν Κίνα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Δεκεμβριού
  (Ϊ5. ΰπηρεσΐα).— Τάς απογευ¬
  ματινάς ώρας χθές ό λόρδος
  Πέρθ συνηντήθη είς Ρώμην
  μετά τοΰ κόμητος Τσιάνο.
  Την επίσκεψιν τοθ λόρδου
  Πέρθ οί άγγλικοί κύκλοι ά-
  ποδΐδουν είς συνεννοήσεις
  διά τάς προετοιμασΐας τής ά-
  φίξεως τοθ κ.Τσάμπερλαιν καΐ
  τοθ λόρδου Χάλιφαξ είς την
  ίταλικήν πρωτεύουσαν. Φα(·
  νεται δμως δτι ή συνάντη-
  σις Πέρθ—Τσιάνο ήτο σποο
  δαιοτέρας σημασΐας άπ' αϋ
  την την οποίαν θέλουνλνά τής
  άποδώσουν.
  ΤΥΝΙΣ 17 Δεκεμβριού
  ΰπηρεσΐα).— Μενάλη διαδήλω
  σις όργανωθεϊΛ υπό των πά
  λαιών πολεμικον έλαβε χώ
  ραν εναντίον των ίταλικών
  διεκδικήσεων. Οί παλαιοί πό
  λεμισταί έπέδωσαν σχετικήν
  διαμαρτυρίαν είς τόν διοικη
  την τής Τΰνιδος.
  ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΣΑΧΤ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Λεκεμβρΐου
  (ίδ ύπηοεσία). —Αί συνομιλΐαι
  άτιγας διεξάγει πρός τό πά
  οόν ό κ Σάν,τ ΛφοροΠν πάν-
  τοτε τό ζή^ημα τής μετανσ
  στεΰσεως των Ισραηλιτών.
  Κατά πληροφορίας, μεταδο-
  θείσας υπό το,Ο ΠρακτορεΙου
  Χαβάς, εάν ό πόλεμος συνε¬
  χισθή είς την Κΐναν ή άν-
  τιϊαπωνική έπανάστασις εΐνε
  άναπόφευκτος είς Μαντζου
  κουό.
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 17 Δ)βο!ου
  (ίδ. ύπηοι-σία) — Ό κ. ΡοΟ
  σβελτ εΐχε μακράν συνομ
  λίαν επί τής διεθνοθς κατα
  στάσεως μετά τοθ πρεσβευτού
  των Ηνωμένον Πόλιτειών έν
  Λονδίνω δσπς ευρίσκεται ήδη
  είς Αμερικήν.
  Ή ίδρυσις τοΰ νέου μεγάρου
  τοΰ 'Εμπορικοΰ 'Επιμελητηρίου.
  Πληροφορούμεθα έν σχέσει
  μέ την άποφασισθεϊσαν ανέ¬
  γερσιν τοθ νέου ιιεγάρου τοΠ
  ΈμπορικοΟ καί Βιομηχανικοΰ
  Έπιαελητηρίου Ήοακλείου, δ
  τι ήδη προεκηρύχθη ό άρνιτε-
  κτονικός διαγωνισμός διά την
  υποβολήν των προσχεδΐων
  προμελέτης ανεγέρσεως τοΰ
  κτιρίου.
  Έν -ιω Έπιμελητηοιακώ
  μεγάρω θα διαμορφωθϊισι δια
  μΕρίσματα στεγάσεως έκτός
  των γραφείων των» ύπηρεσιών
  καί τής νυκτερινάς Έιΐπορι
  κης σχολήν, χημεΐου δι" έμπο
  ρευματολογικάς άναλιόσεις, εί
  δικών γραφείων τχρός στέγα
  σιν των ίμττορικ&ν όογανώ
  σεων τής πόλεώς, έμπορευμα
  τολογικοΰ μουσείον, αιθούσης
  συνρ.πρι^σεων καί διαλέξεων
  βιβλ,ιοθήκης, έντευκτηρίου, άν
  τιαεροπορικοθ καταφυγίου
  κλπ.
  Τό μέγαρον τοί) Έπιμελη
  τηρίου θά άνενερθή ώς γνω¬
  στόν επί τής όοοθ Κορώνα!
  ου -ροβλέτιεται δέ ήμιτριώ-
  ροφον.
  Ή κίνησις της άγοράς
  κατά την παρελδοΰσαν έβδομάδα.
  'Εκυκλοφόρησε χθές τό έ
  βδομαδιαΐον δελτίον τιμών
  τής άγορδς Ηρακλείου υπό
  τοΰ 'Εμπορικοΰ καί Βιομηχα
  νικοθ 'Επιμελητηρίου.
  Αί έν αυτώ περιεχόμεναι
  πληροφορίαι άναφέρουν έντα¬
  σιν τής έξαγωγικής κινήσεως.
  Ούτω κατά την διαρρεύσα-
  σαν έβδομάδα εξήχθησαν εν¬
  τεύθεν 1.200 000 χιλιόγραμμα
  σταφίδος σουλτανίνας, 120.
  000 ταχτάδων, 280.000 έλαί
  ου, 128 000 χαρουττίων, 80
  000 οΐνων καί 70.000 πυρη
  νελαίου.
  Αναφορικώς μέ την διακύ
  μανσιν των τιμών αδται
  διά μέν τα ελαια περιε
  στράφησαν είς τα αύτά έπί-
  πεδα μέ τα τής προηγουμένης
  εβδομάδος ήτοι άπό δραχμάς
  28 κατ' οκάν μέχρι 29 50. Ώς
  πρός δέ τάς σταφίδος ή προτί
  μησις των έμπόρων περιωρί
  σθη είς τάς πρώτας μδνον ποι
  ότητας. Αίτιμαί βαίνουν, κατά
  τάς σχετικάς προβλέψεις,πρός
  σταθεροποίησιν.
  Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
  ΕΔΩΚΕΝ ΕΠΙΣΗΜΩΣ
  ΤΗΝ ΝΕΝΟΜΙΣΜΕΝΗΝ ΑΙΑΒΕΒΑΙΒΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Ό νέος Άρχιε
  πίβκοπος Αθηνών κ. Χρύσανθος έδωκε
  σήμερον την νενομισμένην διαβεβαίω¬
  σιν ενώπιον τής Α. Β. Υ. τού Άντι
  βασιλέως ΙΙαύλου.
  Αυριον ώς προανηγγέλθη Θά γίνη ι
  ένθρόνιαις τού νέου Άρχιεπισκόπου
  Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κατά τό
  τυπικόν τής έκκληαίας.
  Ο ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑ8Μ0Σ
  ΥΠΗΧΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Δ)6ρίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Δι9 αποφάσεως τής
  κυβερνήσεως ό Ραδιοφωνικός Σταθμός
  Αθηνών ύπήχθη είς τό ύφυπουργείον
  Τουρισμού.
  ΕΞΗΣΦΑΑΙΣΒΗ Η
  ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 7 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Αρμοδίως διετυ¬
  πώθη καί πάλιν ή βεβαίωσις ό«ι κατά
  τάς εορτάς θά υπάρξη πλήρης έπάρκεια
  τροφίμων.
  Ι ΕΞΙ
  ΣΥΗΕΧΙΖΟΝΤΑΙΔΡΑΣΤΗΡ10Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Δεκεμβριού (θ
  άνταποκριτού μας).— Κατά τα έκ Αον·
  δίνου τηλεγραφήματα οί άγγλικοί έξο
  πλισμοΐ βυνεχίζονται δραστηρίως τόσον
  είς τό ναυτικόν καί την αεροπορίαν όσον
  καί είς τόν στρατόν νή« ξηράς καί τάς
  βοηθητικάς υπηρεσίας*
  Η ΠΕΡΙΟΑΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΓΕΝΙΚΟΥ &ΙΟΙΚΗΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤ' ΑΥΤΑΣ
  Κατά πληροφορίας έκ Χανί¬
  ων ή περιοδεία τοϋ ύπουργοθ
  Γεν. ΔιοικητοΟ Κρήτης κ.
  Μπότη Σφακιανάκη άνά τούς
  νομούς τής νήσου Θά πραγ¬
  ματοποιηθή κατά τάς εορτάς
  των Χριστουγέννων. Ό κ. ύ·
  πουργός θά μελετήση έπιτο
  πίως τα ζητήματα εκάστου
  διαμερίσματος καί θά έπιδιώ
  ξη την επίλυσιν αυτών.
  ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ
  Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΡΑΜΠΕ&ΟΝ»
  Κατόπιν ενέργειαν τοθ Έμ
  πορικοθ καί ΒιομηχανικοΟ Έ
  πιμελητηρΐου Ηρακλείου έξε
  δοθή ύπουργική απόφασις διά
  τής οποίας έπεκτείνεται καί
  είς την πόλιν μας ή Ισχύς τοθ
  διατάγματος άπό 1ης Άπρι
  λίου 1938 περί των επί έκπτώ
  σει πωλήσεων των έμπόρων
  κατ' έτος. Αί σχετικαί διατά
  ξεις τού διατάγματος τούτου
  προβλέπουν την άπαγόρευσιν
  τής διενεργείας «ραμπέδων»
  είς οιανδήποτε εποχήν καί ά
  νευ έγκρΐσεως πσρά είδι
  κώς συνιστωμένης έπιτροπής.
  ΑΙ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΤΟΝ ΟΛΟΝ
  Δι" έγκυκλίου τού πρός τούς
  Νομομηχσνικούς καί λοιπάς
  αρμοδίας αρχάς τό ύπουργεΐ
  οντής Συγκοινωνίσς πσραγγέλ
  λει νά διώκωνται ποινικώς οί
  άφαιροθντες αύθαιρέτως τούς
  πασσάλους χαράξεως των ό-
  δών.
  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΩΡΕΑΙ
  Είς ένεαημερον μνημόσυνον
  τοΰ αποβιώσαντος Ιωάννου Δρα·
  κοντίδη τα τέκνα αυτού προσεφέ¬
  ρον διά των Λαϊχών Συσσιτίων
  είς τούς τρβφίμους τοΰ Γηροχο·
  μείου φαγητον μετ' «ρτου_ με
  οημβρινόν καί βραδυνόν, οίνον
  φροΰτα καί αιγαρέττα, είς τό "Α
  ουλον της Γρηάς φαγπτόν-άρτον
  καί φροϋτα, είς τα Μαθητικ» Συσ
  σίτια φαγητόν άρτον καΐ φροΰτα
  καί είς τοϋς ένδΐεϊς τής πόλϊως
  φαγητον μετ* άρτου.
  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  Συλληφθείς προσήχθη είς
  την Εισαγγελίαν Ρεθύμνης διό
  τι διά λόγους εκδικήσεως κα-
  τέστρςψε πλείστας κυψέλας ό
  Μάρκος Ι. Έφεντάκης,
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
  Άγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγοράς
  τοθ ΈμπορικοΟ καί ΒιομηχανικοΟ
  ΈπιμεΛητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων προΐόντων είχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίδις:
  Σουλτανίναι α'.
  » β'.
  γ'.
  δ'.
  Καραμπ.
  •Ελεμέδες
  δρ.
  ΚθινοΙ
  Ταχτάδες
  α',
  β'.
  α'.
  β'.
  Σταφίδες μαύραι
  "Ελαια 3-5ο
  Μουργελαίου α'
  » β'
  Πυρηνέλαια
  Σοΐπωνες:
  ΛευκοΙ α'
  β'
  θΐνοι:
  Αρχανών μΐστ.
  Μαλεβυζίου
  Ελαιοττυρήνοα
  Δίκταμος ήμ.
  Σϊτος
  Κριθή
  Βρώμη
  Βΐκος
  Μέταξα
  Κουκούλια «
  Χαρουπια
  -19.-
  -17.-
  — '5.—
  -11.—
  18.
  ;6.
  13.
  9.
  7. — 8.-
  8.50-
  7.30-
  6.50-
  5.50- 6.-
  29.50-
  15.-
  14 —
  17.-
  21.-
  20,—
  30.-
  1.20
  80.-
  8.-
  5.50
  530
  5.-
  550.-
  130 —
  2.20
  ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Π. μ. 11 έκκλησιαστική χορωύία
  (δ)σις Κ. Γλυκοφρΰδη) 11.45 ποι
  κίλη μουσική, 12 50 κίνησις τοΰ
  οΐποδήμου έλληνισμοΰ, 1 πειραϊ
  κή χορωδία δ)σις Κ. Τσάμη. Μ.μ.
  6 μετεωρολογικόν δελτίον 6.15 έ
  λαφρά μουσική, 6 45 χαβανέζικο
  συγκρβτημα Χονολβυλοΰ (δ)σις
  κ. κ. Πΰρρου Μανρή καί Μίμη Βε
  ράκου) 7.15 άπαγγϊλία ποιημάτων
  τού Μαβίλη υπό τοΰ κ. Πυρπάο
  σβυ, 7.30 ρκσιτάλ πιάνου υπο
  τής δίδος Δελμβυλύ, 8 δημβτικό
  τραγοΰδι συγκρότημα Σίλπη, β.υ.
  μ.δευτέρα όμιλία τοΰ δικηγόρου
  Κ. Γεωργ. Μαντζούφα περί τής Ι
  δβολβγίοις καί των κατευθύνσεων
  τοΰ νέου Κράτους, 8.45 μουσιχη
  χοροϋ, 9.30 Εΐδησεις, 9 45 άπο
  σπάσματα άπο την «Πριγκήκισ
  σαν τής Ταάρντας» τού Καλμαν,
  10.15 κονσέρτο αριθ. 1 δι» πιάνβ
  καί ορχήστραν τού Τσαϊκόφσκυ,
  10.45 βΐδήσεις, 11 ίταλικά λαίκά
  τραγβύδια υπό τοΰ Κ Μαγκλί
  βΐρα, 11.30 μουσική χοροϋ.
  Ό Ραδιοφωνικός Σταβμός Ά
  θηνών θά μβταδώση αυριον τό
  ακόλουθον πρόγραμμα: "Ωρα έ
  μ. μ. μβτΐωρολογικόν δελτίον,
  χρηματιστήριον,, έ 15' ϊργα δια
  πιάνο (δίοχοι), 7,15' μικρά όρχή
  ατρχ τοΰ σταθμοϋ, 8.15' σκβτς
  κϊνοι· άηόγευμοι στβ πάρκβ" μέ την
  δίδα Έλίνπν Παηκδάκη τοθ Βαο.
  βεάτρον χ«1 τβν ν. Γεώργιον Πά
  Ο ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΝΟΛΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΓΕΝ. Δ10ΙΚΗΤ0Υ κ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ
  Επί τη" έπανόδφ τοθ ύπουργοθ
  Γεν. ΔιοικητοΟ Κρήτης κ. Μπό¬
  τη Σφακιανάκης την έδραν τού
  ό Δήμαρχος Άγίου Νικοΐάου χ.
  Σκύβαλος απηύθυνε πρός τόν Πρω
  θυιτουργον καί τόν κ. Γεν. Διοι¬
  κητήν τα άκόλουθα συγχαρητή-
  ρια τηλΐγραφήμαχα:
  «Έξοχώτατον'Εθνικόν Κυβερνή-
  την Αθήνας
  Λαός Πρωτευούβης ΝομοΟ Λαση
  θίου διαδηλών δι' έμοθ πίστιν καί
  αφοσίωσιν 'Υμετέραν Έξοχέτητα
  έχφράζει απείρους ευχαριστίας ε¬
  πί άναλήψει καί πάλιν καθήκον
  των 'Υπουργοΰ Κρήτης κ. Σφα¬
  κιανάκη είλικρινοθ; καί άνταξίου
  συνεργάτου Σας,
  Δήμαρχος Άγίου Νικολάου Σχύ
  βαλος.
  Σφακιανάκην Υπουργόν Κρή
  της Χανιά
  Αναμένομεν!) ποθηχή αποκατά¬
  στασις ύγείαςσας χαί άνάληψις
  καθηκόντων σας έχαροποίησεν ή-
  μας χαί Δημότας. "Ηδη υποβαλ
  λομεν θερμά συγχαρητήρια εύ·
  χόμενοι μακράν υγείαν έ π' άγαθψ
  μεγαλονήσου.
  Δήμαρχος Άγίου Νιχολάου Σκύ
  βαλος.
  ΠΗΜΕΡΙΝΟΣ ΑΟΓΟΣ
  ΤΟΥ ΝΤΟΥΤΣΕ ΟΑ ΘΕΣΗ
  ΖΗΤΗΜΑ ΙΕΙΟΣΕΩΝ
  ΕΙΙ ΤΗ! ΓΛΛΛΙΚΝΙ ΑΦΡΙΚΠΣ;
  ίΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 2ΙΜ ϋΙΙΜίΝΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μις).— Τελευταίαι ηληρο
  φορίαι έκ τού εξωτερικόν άναφερόμε
  ναι είς τό ζωηρόν ενδιαφέρον τό όποί
  Ον εκδηλούται διά τόν αυριανόν (ση·
  μερινόν) λόγον τού κ. Μπενέτο Μου
  αολίνι τονίζουν ότι είνε ενδεχόμενον ό
  Ιταλός δικτάτωρ νά διευ*ρινίση τάς
  ιταλικάς άπόψεις επί τής Τύνιδος. Ό
  κ. Μουσολίνι κατά τάς υπαρχούσας
  προβλέψβις θά καθορίση τάς αξιώσεις
  τής Ιταλίας, παρέχων σαφή είκόνα
  των επ" αυτών π^ροθέσεων τής κυβερνή
  σεως τής Ρ<·»μης. Η ΓΑΛΛ1ΚΗ ΓΚΟΜΗ ΕΥΝΟΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΡΑΊ'Χ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΑΤΟΛίΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΑΘΗΝΑΙ 17 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ Παοισίων άναφέρουν ότι ή γαλλική δημοσία γνώμη εύνοεϊ την επέκτασιν τού Ράϊχ πρός ανατολάς, 'ινα άποαπα σθή τό ενδιαφέρον τού άπό τόν Ρήνον. ο ιιηηιηι ιπη ΑΦΙΕΡΩΝΕΙ ΕΥΡΕΑ ΣΧΟΑΙΑ ΕΙ! Τί ΠΕΡΙ ΗΙΛΙΗΟΡΒΟΣΕΟΣ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 17 Δ)βρίου (τού άντα- ποχριτού μας).— Αγγέλλεται έκ τού έξωτερικοΰ ότι ό εύρωπαϊκός τύπος ά φιερώνει εύρέα σχόλια είς τα περί πά λινορθώσεως έν Ισπανία, αί επί των οποίων πληροφορίαι πυκνοΰνται, βεβαι ουμένου καί τού γεγονότος ότι ό Φράν κο απέδωκε διά νόμου είς τόν Άλ- φόνσον τα πολιτιχά τού δικαιώματα. Η ΙΑΠΟΝΙΑ ΒΑ ΑΝΑΣΤΕΙΛΗ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΗ ΕΝ ΚΙΝΑ ΑΘΗΝΑΙ 17 Δεκεμβριού (τοδ άνταποκριτού μας).—Κατα τάς έκ τής "Απω Άνατολής πληροφορίας ή Ια¬ πωνίαν πρόκειται νά αναστείλη τάς έ πιχειρήσεις έν Κίνα δι' ωρισμένον χρονικόν διάβτημα. ΟΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΗΣ Κατ' ανακοίνωσιν τής ύπη ρεσίας τοθ Ανωτάτου Οίκο- νομικοΰ Συμβουλίου ό τιμά- ριθμος χονδρικής πωλήσεως κατά τόν μήνα Νοέμβριον ε¬ σημείωσεν έλαφρόν πτώσιν, ήτοι κατήλθεν είς 2175 έναν ι τι 2183 τοθ παρελθόντος μη·' νός Όκτωβρίου. . Η ΑΛΥΚΗ ΕΛΟΥΝΔΑΣ Υπό τοθ ύπουργείου Έθν Οίκονομίας διετάχθη ή ύποβο- λή προϋπολογισμοθ διά την ά- νακαίνισιν καί συγχρόνισιν τής άλυκής Έλούνδας Μεραμβέλ¬ λου. πάντοϋ θβάτρου Κοτβπούλη, 8 30' μανδολινάτα Αθηνών υπό την διεύθυνσιν τού κ.Α.Φίλιππ», 9 ρβ σιτάλ τραγβυδιοΰ υπο τής δίδος Χριστίνβς Ρεντη, 9.30' βίδήοεις, 9.45' Α μικρά βρχήστρα τού 2τ«θ μοΰ, 1Ο45' εΐδήσβις, 11 συνβχεια της μικράς ορχήβτραις τού σταθ μβύ, 11.30' μβυβικί» χβροδ κ«1 βλαφρό τρ«νβ»<5« »«β τής κ. Άλί κης Ζωγράφβν ΕΠΙΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΑΧΤ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ 17Δεκεμβρίου (τού άν ταποκριτού μας). — Νεώτεραι πληρο φορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι έ- πιβεβαιούται ή πρότασις τού Δρος Σάχτ έν Λονδίνω περί μεταναστεύβεως των Εβραίων επί τή βάσει σχεδίου έγχρινομένου άπό κοινοθ υπό τής Γερ μανίας Αγγλίας καί Άμερικής. Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας).—, Τηλεγραφούν εκ Παρισίων ότι ό γαλλικός τύπος συνεχί ζει έντονον άρθρογραφίαν κατά πάσης έκχωρήσεως γαλλικών εδαφών είς ξένην δύναμιν. Ή Γαλλία έπιλέγουν οί άρ Θρογράφοι είνε ετοίμη νά πολεμήση διά την διατήρησιν των εδαφών της.