96684

Αριθμός τεύχους

5045

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

20/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■*μί
  'ι..,.
  'Χ*

  )
  «**,,,
  ίβρίον («Λ έκ»·
  τέλλεται ί» «Λ
  ■»π<3ϊ»ός τϋβος έ , είς τ* «εοΐ « νί*. *ί *«ιί τ* ί»κνοΟντχι, βεββ* Γ»τος δ« ό ♦Ρ" Ά·1 ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ Αϊγί'ττιιυ ίτησίκ /ίραι ο βί;άμηνος ϊ μρη έτησίύΐ οολ. 15 έξάιιηνος · Β Τιμή κατά φύλλον Λραχ. 2 ΤΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1938 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ' Ο1 ΜΙΝΩΓΑΥΡΟΥ ΥΠΕΥΒΥΜΟΣ ΣΪΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ! ΠΙ'ΛΚΛΗΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΓΓΟΣ 23ΟΝ ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5045 ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΕΚΑ ΕΤΗ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ1Ο! Β. Ύπάρχβυν είς την ίστβρί- αν τής ανθρωπότητος περίβ- δοι κατά τάς οποίας έ ρυθ- μός τής εξελίξεως είναι τό¬ σον ταχύ; καΐ αί μεταβολαί συντελοΰνται τόσον αποτό¬ μως, ώστε αί στιγμαί λαμβά- νουν την έκτασιν έτών καί τα έτη ίσοδυναμοΰν πρός αί- ώνας. Τοιαύτη δέ περίοδος υπήρξεν αναμφισβητήτως καί ή μεταπολεμική καί ιδία ή των τελευταίαν έτών. Συστή ματα αίώνια κατέρρευσκν αποτόμως. Αρχαί πού 'ίοχυ- σαν μακράς δεκαετηρίδας καί μέ τάς οποίας έζηααν γε νεαί όλόκληροι άνετράπησαν. Νόμοι κοινωνικαί κατηργήθη σχν. Καί είς την θέσιν τοϋ παρελθόντος πού έπεσσωρεύ- 8η είς έρείπια, ηγέρθη μία νέα εντελώς κατάστασις. Ιδι¬ αιτέρως, άπό την οίκονομί- αν, δημοσίαν καί ιδιωτικήν, δέν άπέμεινε τίποτε σχεδόν. Ό φιλελευθερισμός κατηργή θη- Είς τάς πλείστας δέ χώ· ρκς άντικατεστάθη άπό τό σύστημα τής διευθυνομένης οίκονομίας. Υπό τα παν- ύψηλα τελωνιακά τείχη πού άνηγέρθηοαν καί έ- χώρισαν τα διάφορα κρά τη, διά νά προστατευθή ή έθνική των οίκονομία, έτά φη ή ελευθερία των συναλλα- γών. Τό δόγμα τοΰ έμπορι κου καί οικονομίδου διεθνι- σμοδ, έθυσιάσθη καί ύπεχώ- ρησε πρό τοϋ κηρύγματος τής έθνικης αύταρκείας πού έκυριάρχηοεν είς πλείστα ά ράτη. Πάντα. δέ ταύτα, ώς ήτο φυσικόν, εδημιούργησαν προ- βληματα τεραστία Ιδία διά χώρας πτωχάς, μέ παθητικόν εμπορικόν ίσοζύγιον, ώς εί¬ ναι ή Ελλάς. Καί ή άντι- μετώπισις των προβλημάτων αυτών, δέν ήτο βεβαία ευ· κολος. Αντιθέτως, καί δυ- σκολίας μεγάλας παρουσίαζε καί κινδύνους σββαρούς έ- γέννα. Έν τούτοις, ή Τρά πεζα τής Ελλάδος, χάρις είς την φωτεινήν διοίκησιν της, άντεμετώπΐ3εν δλα αύτά τα προβλήματα κατά τρόπον όντως αξιοθαύμαστον. Κ«ί τα ελνσεν άνωδύνως καί διά την δημοσίαν καί διά την Ιδιωτικήν οΐκονομίαν. Τόμοι όλόκληροι 8* Ιχρειάζοντο διά νά γράφη ό πλούσιος άπολογιομός τής δεκαετοδς δράσεώς τής Τραπέζης καί νά έξαρθή τό έργον της. Διό τι είς τα δέκα αύτά ετη ανέπτυξε δράσιν καί ένεργη- τικότητα καί έπετέλεσεν έρ¬ γον πού κινεΐ τόν θαυμα- ομόν καί φαίνεται ύπεράν· θρωπον. Υπό την στιβαράν διοίκη¬ σιν τοΰ κ. Έμμ. Τσουδερου, η Τραπέζα τής Ελλάδος, έ- μεγαλούργησε. Περιέσωσε καί ηύξησε τό είς χρυσόν καί ξέ¬ νον συνάλλαγμα τής δραχ- μής καί έχράτησεν είς ζηλεο τόν σημεϊβν τό εθνικόν νό- μισμα. Συνέδραμε τό κρά- τβς πβλυειδώς είς την έξυγι- «ντικήν τού προσπάθειαν. Ε- τόνωσε καί ένίβχυσεν .©λους τβύς κλάδους τής έθνικης παραγωγής. Ανέλαβε την διεξαγωγην των ύπηρεσι&ν καί των ύποθέσεων των κλη ριγκ. Καί άπέβη φρ«υρ«δ «" κοίμητος καί πανίσχυρος των έθνικών συμφερόντων. Ή Τραπέζα τής Ελλάδος, δέν έπιτρέπεται έκ τού κα- ταστατικοΰ της» νά ασκή εμ¬ πόριον καί νά έχη την διευ- θυνσιν έμποριχών, βιομηχ«· νίκων, ίί άλλων έπιχε·ρηβε- ων. Έπιτρέπεται βμως ν α¬ σκή, πιστωτικ ήν πολιτικήν, α- φβΰ είνε πιστωτικόν ιδρυμα, νά χορηγή δάνεια καί να ε νισχύο τάς παραγωγικαί: 8»- νάμεις τής χώρας. ,-«* ««τ· Τ· δικαίωμά τηί. τβ ηοκηοε μέ εύρεϊβν όσον καί ανωτέ¬ ραν αντίληψιν καί μέ πραγ. ματικήν εθνικήν συναίσθη¬ σιν, μέ πλήρη συνεΐδηοιν τοΰ καθήποντός της έναντι τής Χώρας. 'ύ τόπος μ«ς Ιδιαιτέρως, ή- σθάνθη πλήρως χήν ευεργε¬ τικήν δρασιν τής Τραπέζης είς τόν τομέα αυτόν. Διότι ο νομός "Ηρακλείου, όπως καίή Κρήτη όλόκλήρος,χάρις είς τό στοργικόν ενδιαφέρον τοΰ κ. Τσουδερου, έτυχε με¬ γίστης μερίμνης καί ένισχύ- σεως έκ μέρους τής Τραπέ¬ ζης τής^ Ελλάδος. Είς τα δύ σκβλα ετη των άφοριών καί των κρίσεων ή Τραπέζα τής Ελλάδος ήνοιξε τα τοιμεϊα της καί έχορήγησε δάνεια συντηρήσεως καί εύχολιών άλλά καί δάνεια παραγωγι- κά είς δλας τάς τάξεις. Καί είς τούς έμπόρους καί είς τούς έπαγγελματίας καί τούς αγρότας καί τούς επιστήμο¬ νας. Καί έγινε παράδειγμα μιμήσεως διά τάς άλλας Τρα πέζας. Εσχάτως δέ άκέμη ό- πότε τό εμπόριον τοΰ τόποΰ υπέστη κλονισμόν καί εδημι¬ ουργήθη κίνδυνβς διά την τύχην των τοπικών προΐόν- των καί Ιδία τοΰ ελαίου καί τής σταφίδος έπενέβη καί πά¬ λιν ή Τραπέζα τής Ελλά¬ δος καί ανέλαβε παλαιά χρέη καί έχρηματοδότηβε τάς έ- ξαγωγάς των προϊόντων κα'ι άπέτρεψεν οικονομικάς άνα- στατά^εις καί κατκβτρβφά.'. Άλλά καί παλαιότερα, ώς ένθυμοΰνται ολβι, πρό διετί- άς," βτε εδημιουργήθη ή δια- φορά μεταξύ Ελλάδος καί Γερμανίας ώς πρός την τι¬ μήν τοΰ μάρκου καί εμίΐνε ενα τεράστιον ενεργητικόν υπόλοιπον έν Γερμανία καί έκινδύνευσε νά καταστραφή παντελώς καί τό εμπόριον καί ή παραγωγη πάλιν ή Τραπέζα της Ελλάδος έπε- νέβη, πάλιν ό κ. Τσουδερός ανέλαβε την πρωτοβουλίαν ί διηυθετήθη τό ζή καί ζ καί εσώθη ή κατάστασις. Φυ σικά δέ την Ιδίαν πολιτικήν πού ηκολούθησεν άπέναντι τοϋ τόπου μας τό έκδοτικόν ιδρυμα, επέδειξε καί άπέ- νκντι των άλλων διαμερι- σμάτων τής χώρας. Δι' αύτό καί ή θέσις τού κατωχυρώθη είς την εθνικήν συνείδησιν. Διότι ανεδείχθη ιδρυμα πραγ ματικά εθνικόν. Κα'ι τώρα επί τή συμπλη* ρώσει δεκαετίας άπό τής Ιδρύσεως τού, ό λ«ός στρέφε ται μέ εμπιστοσύνην πρός αύτό καί μέ ευγνωμοσύνην πρός τόν Διοικητήν τού κ. Τσουδερόν, πού ανεδείχθη είς τα τελευταία έύσκολα έτη των δραματικόν περιπέτειαν, άληδώς μεγάλη έθνική φυσι ογνωμία... Πεταχτά σημειώματα ΕΛΕΟΣ ΚΥΡΙΑΙ Ήμέρα πού δέχεται ή κυ ρ[α ήταν. Καί ή Μαρία—άχ! πότε δέν την έ'χει — εΐχε την εύεργετική της. Όλόκληρη μιά βδομάδα πρίν έτοΐμαζε μέρσ καί νύχτα κι' έσιγύριζε τό σπίτι. Στό πόδι άπό φυλακής πρωΐας μέχρι βαθεΐας νυκτός. Μέ τή βοθρτσα τοΟ σφουγκο/- ρΐσματος στό πόδι, μέ τό φτε- ρό τοΟ ξεσκονΐσματος στό χέ ρι. Κρεμασμένη μίρες όλό- κληρες στά παράθυρα νά τα ξεσκονίστ), νά καθαρίση τα τζάμισ, νά φρεσκάρη. ιίς κουρ τίνες. ΤΩρες δλόκληρες στήν έξώπορτα. πάνωστά νερά, ξυ· πόλυτη, μελανιασμένη άπό τα μαστιγώματα τοΟ χιονιδ γιά νά καθαρίση τα μέταλλα καί τούς μπρούντζους. Καί ϋστε- ροτ στήν κουζιναι νά βοηθήση στό μαγεΐρεαα καί την παρά σκευή των γλυκισμάτων, νά γυσλΐση τ' άοημωυένα μαχαι- ροτιήρουνα καί τ' σλλα σερ βΐτσισ. Νά έτοιμάσπ κάθε τι πού θά χρησιμοποιηθή στή δεξΐωσι των έπισκεπτών. "Ε- τσι άλλωστε περνά ή ζωή της Βλο τόν χρόνο. Άν δέν είναι παραμονές ημέρας πού δέχεται ή κυρία, θά είναι πά ραμονές έορτών, ή δεξιώσε ών τής κόρης ή συγκεντρώ¬ σεως των φ',λων τοΰ κυρΐου. Θά υπάρχη μπουγάδα ή θά- χη ό μπεμπής τα νεθρα τού καΐ πρέπει νά τα κατευνάση αύιή, προσφερομένη ώς έξιλα στήριο θΰμα. Ήμέρα Βμως πού δέχεται ή κυρία είναι, εϊ παμε. Καί δέν άρμόζει σέ τέ τοιαν έΐΐΐσημη στιγιαή νά μιλοθ με γιά τόσο ταπεινα θέματα δσο είναι ή μπουγάδα καΐ οί άλλες άσχολΐες τής ΜαρΙ άς. Άς την άφήσωμει λοιπόν αύιή σιήν κουζΐνα δηθυ είναι τοποθετημένη καΐ άς προχω ρήσωμε στό σαλόνι των κυρι ών. Τό θέαμα είνε έλκυστικό. Οί τουαλέττες λάμπουν. Θρο οΰν τα μετάξια κι' άστράφτουν τα κοσμήματα. Δέν άκτινοβο λοθν δμως φεϋ!— καΐ πνεϋμα τα διαμαντικά. Πνευμα ό Θεός καί οί κυρίες δέν έχουν κατά Θεό νά κάμουν. ΆφοΟ έοβΛρνισαν γνωστούς κι' ά- γνώστους' άφοθ έρεύνησαν καί τα πλέον άπόκρυφα μέρη τοΟ κοιτώνος τοΟ καθενός καί έφερον ολα στό φβς τής δημοοιότητος, άφοθ έκουρά- σθηκαν νά παΐζουν τόν ρόλο τοΟ τιμητοΰ δλων των άλλων —πλήν τοΟ έαυτοΰ των φυσι κά' κ" άφοθ εΐχαν μιλήσει πρίν γιά τόν καιρό, πού είνε κακός, ψυχρός κι' άνάποδος καί γιά τα τελευταία μοδικά νέα, έκαταστάλαξαν στό προ "σφιλές καΐ τόσο γνώριμό τους θέμα: Στή Μαρία. Κι' ώργά- νωσαν την εύεργετική της. Άνυπολόγιστη θά ήταν ή άξία των, άν φοροΰσαν τόσο κο¬ σμήματα, 8σα κοσμητικά έ'δω- σαν στή δυστυχή Μαρία Τεμπέλα είνε καί, ύπναροθ. ΓλωοσοΟ καΐ άναιδής. Άνευ λοβής νσί έρωτόληπτη. Καί τί περΐεργο! "Αν σ' άλλην πε ρίπτωσι συζητήσουν τρείς γυ ναΐκες τό πιθανώτερο είνε ν' άκουσθοΰν έπτά τουλάχιστον γνώμες. 'Όταν δμως γϊνεται λόγος γιά τή Μαρία αυτή— ένσαρκώνει όλόκληρο τό «γέ νος» των υπηρέτριαν ή συμφω νία είνε πλήρης. ΣυγχορδΓα γλωσσών καί άρμονία πλήρης γνωμών άν είνε καί σαράντα οί κυρίες ποϋ συζητοθν. Τέρα τα είνε οί ύτιηρέτριες. Καΐ δέν μπορεΐ νάχη άντίρρησι καμμιά άν θέλη νά φαίνεται άξια τοΟ τίτλου τής κυρίας!... Άλλά κυρίες μου—συγχωρή σετέ μου τή βεβήΧωσι, δέν μπο ρβ δμως νά μή διαταράξω την προσφιλή σας άσχολία— άκοιόσετέ μ«: Δέν χωρίζει τό σαλόνι άπό την κουζΐνα παρά έ"νας λεπτός τοΐχος. Άκούει ή Μαρία βσα ή γλώσσά σας λαλεΐ.' Καί στήν ψυχή της δέν σταλάζει μόνο παρά πονο άλλά καί δηλητήριο. Σκέπτεται δτι έδώ στήν Έλλάδα τοΟ νεοπλουτισμοό, 5έν θδταν δύσκολο νά βρί σκεται αυτή στή θέσι σας καί σεΐς στήν ί&ική της. Ξέρει δλλωστε δτι δέν είναι λΐ γες έκεϊνες ποΰ εΐχαν τέ τοια μοΐρα. Καΐ πιστεύει δτι δέν είναι αυτή κατά τίποτε κατώτερη. Πως λοιπόν νά συνεννοήθη μαζί σας, άφοθ σεΐς άποκλεΐετε την συνεννό σιν αυτή; ΠΛς νά σδς σεβα σθ[) άν δέν μττορήτε νά τής έμπνεύσετε τόν σκβασμό, άν δέν την ύψώνετε στό έπίπε δο τό δικό σας πού ύττοτίθε ται τιώς πρέπει νά είναι πό λύ ψηλό; Άλλά, άνθρωπος είνε στό κάτω-κάτω κι' αυτή. Επί τέλους, έλεος, κυρία!... Μ.— Καί είς Νεάπολιν. Ή λειτουργία των μαθητι- κών συσσιτίων ήοχισε καΐ είς την Νεάπολιν άπό, προχθές. Τό γεγονός είνε ευχάριστον. Διότι ύπάρχουν καί έκεΐ, δ ττως καί παντοθ, πτωχοί μα¬ θηταί τοϋ γυμνασίου καί των δημοτικόν σχολείων πού εχουν ανάγκην άρωγής, καλής, ύγι εινης κσΐ—αφθόνου τροφί)ς. Δέν ύπάρχει δέ άμφιβολία δτι θά ενισχυθή καΐ θά λειτουρ· γήση κανονικώς τό μαθητι κόν συσσίτιον Νεαπόλεως. Σχολικοί κήποι. Τώρα όπότε ευρισκόμεθα καί πάλιν είς περίοδον κα¬ τάλληλον διά καλλιεργείας καί δενδροφυτεύσεις θά πρέ πει νομίζομεν νά οργανωθή" νέα σταυροφορία υπέρ τής δημιουργίας παντοθ σχολικών κήπων. Σχολείον είς την ύ¬ παιθρον χωρίς κήπον δέν έν- νοεΐται. Καΐ δέν πρέπει νά υπάρχη. Είς τοΰς σχολικούς κήπους θά μάθουν οί μάθη ταί τόν έπιστημονικόν τρόπον καλλιεργείας, θ' άποκτήσουν την αγάπην πρός τό πράσι- νον καί την εργασίαν. Καί έ πί πλέον είς τοΰς σχολικούς κήπους θά δημιουργηθοθν φυτώρισ καί θ' άναπτυχθοθν Η ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ Ι. ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΝΑΗ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ ΤοΟ "Αγγλου συγνραΦέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ 26ον Άναλαμβάνω 8λην την εδθύ νην! —είπεν ό -Μουσταφά Κεμάλ καί Ιξέδωσε διαταγήν ν' άφεθ-ζ οιαδήποτε έπαφή πρός τον εχθρόν, καί ν' αρχίση γενική υποχώρησις είς Άλέπιον. Ό Ιδιος προηγήθτ] καί παρεσκεύ ασε μίαν νέαν γραμμήν εί; άπό στάσιν δέκα χιλιόμετρον πρός βορ ρδν τοθ Άλεπίου. Ή νία γραμμή έ»άλυπτε την μόν^ν οδόν πρός την Τουρκίαν διά μέσου των 6ψτ]λών δρέων τοθ Ταύρου. Οΰιε λιποτά- κται, ουτε ό εχθράς θά ήμποροθ σαν νά περάσουν την δίοδον εκεί¬ νην, χωρίς ν' άντιμετωπίσουν τόν Κεμάλ. Ή Άραβία, ή Παλαιστίνη ή Συρία ήσαν άραβικαί χώραι, τάς οποίας οί Τοθρκοι κατεΐχον μόνον ώς κατακτηταί κκί δυνάσται. "Ολαι αύται αί χώραι ήσαν χαμί ναι. Άπ' έκεΐ είς την νέαν έκεί νην'γραμμήν, εις την πύλην τοθ τουρκικοθ οίχου, ό Κεμάλ ΰπέσχε το εις τόν εαυτόν τού νά κάμη τδύς Τ&όρκους ν' άγωνισθοθν μέ την ουναίοθηοιν ίτι ήγωνίζοντο δι' αυτήν ταύτην την ασφάλειαν τοθ οΐκου των. Μέ αυτήν την σιι ναίσθησιν θά ήγωνίζοντο μέχρι τε λευταίας ρανίδος τοθ αίματός των. Έφ' δσον Ιφθαναν τα άποσυντε θειμένα στρατεύματα τα άνασυνί τασσεν είς συνταγματα καί τα πά ρέτασσεν είς την νέαν γραμμήν, εμπνέων είς αύτά ε"να νέον πνεθ- μα.Έτηλεγράφησεν είς τόν σουλτά νόν ζητδν 8πως άπομακρυνθ^ ό Έμβέρ καί οί φίλοι τού, ϊπως σχηματισθή μία νέα κυβέρνησις καί κληθή αύτάς ώς ύπουργός των Στρατιωτικών. Είς τό τηλεγράφημά τού δέν κατέφθασε καμμιά απάντησις, κα τέφθασεν δμως ή πληροφορία δτι ό Έμβέρ, ό Ταλαάτ καί ό Τζεμάλ είχαν ?ύγει άναχθέντες είς την Μαύρην θάλασσαν, καί δτι είχε σχηματισθή μία νέα κυβέρνησις τής οποίας μετεΐχεν ί πλοΐαρ χος Ρα&ύφ καί ό ατρατηγός Φβζ ΑΝΑΚΩΧΗ Άπά τόν Λώρινς, διά Τό Πανάνειον Δημοτικόν | Νοσοκομείον αποτελεί ΪΛρυμα τοθ όποίου αί ύπηοεσίαι πρός τόν τόπον είναι είς δλους γνωσταί. Είς αύτό ευρίσκουν Ιατρικήν καΐ φαρμακευτικήν περίθαλψιν χιλιάδες πτωχών, άπόρων, ένδεών έξ δλου τοθ νομοθ,κατ' ?τος. Είς αύτό κα ταφεύγουν έξ δλων των ση μείων τοθ Ηρακλείου οί πά σχοντες. Καΐ ευρίσκουν κλί νην καΐ ίατρούς καί φάρμα κα καΐ τροφήν καί περιποίη σιν δωρεάν. Καί έπανακτοθν την υγείαν των. Καΐ σώζουν την ζωήν των. Τελευταίως μάλιστσ, χά ριςείς τάς άενάους φροντίδας, τοΰς μόχθους καΐ τό ένδισφέ ρον τοθ Δημάρχου κ. Γεωργι άδου, πού εδωσεν δλην την ψυχήν τού διά νά καταστήση τό Πανάνειον Εν άπό τα καλυτέρα νοσοκομειακά ίδρύ ματα τής χώρας, ή έξυπηρέ τησις καΐ ή περίθαλψις των πασχόντων είναι πλήρης. Διό τι τό 'ίδρυμα άνεκαινίσθη, ε¬ πλουτίσθη μέ νέας κλ(νας, μέ νέας αιθούσας, μέ νέα μη χανήματα καΐ έργαλεΐα, μέ νέον έπιστημονικόν επιτελείον καί άλλο προσωπικόν, μέ κεν τρικήν θέρμανσιν, μέ δ,τι χά ρακτηρίζει ε"ν άρτίως ώργανω μένον σύγχρονον θεραπευτή ριον. Καί θά καταστ() άπό τα μεγαλύτερα νοσοκομειακά ίδρύματα τής χώρας δταν άπο περατωθή καΐ λειτουργήση καί ή άνεγειρομένη ήδη επί σχε&ίων τοθ άρχιτέκτσνος τοθ Δήμου κ. Τζομπανάκη νέα πτέρυξ. Άλλ' Ιχει βεβαία καί έλλεί- ψεις άκόμη τό ιδρυμα σύτό. Καί χρειάζονται πολλά διά νά συμπληρωθή καί νά συν τηρήται καί νά λειτουργή ά· προσκόπτως. Έργάζεται β¬ μως πάντοτε ό κ. Δήμαρχος. Άγρυπνεΐ έν τή κυριολεξΐσ. χά ριν τοϋ νοσοκομείου. Καί θά ϋπερνικήση όλας αύτάς τάς δυσκολίας. Ήδη απηύθυνεν έκκλησιν πρός τάς έν τή πό λει λειτουργούσας Τραπέζας καί τάς διαφόρους έπιχειρή- σεις, νά ένισχύσουν τό ί'δρυ μα έπ' εύκαιρία των έορτών. Καί δέν γεννάται άμφιβο¬ λία δτι απάντησις είς την εκ κλήσιν αυτήν θά είναι ταχεΐα καΐ ίκανοποιητική. Τόσον οί διευθυνταί των Τραπεζών καί των έπιχειρήσεων δσον καΐ δλοι έν γένει οί εΰποροι, θά σπεύσουν νά άπαντήσουν διά γενναίας είσφορδς. Ή ένίσχυσ ς άλλωστε τοθ Πανα νείου, αποτελεί ύψιστον άν θρωπιστικόν χρέος. δενδρύλλια πού θά χορηγη- θοθν δωρεάν πλέον είς τούς γεωργούς τοϋ χωρίου διά φύτευμα είτε είς ατομικάς πε ριουσΐας των, είτε είς κοκνο χρήστους χώρους. "Ενα λεύκωμα. 'Υπά τοθ παλαιοθ καί διαχε· κριμένου δημοσιογράφου κ. Λου- κα Πύρρου εξεδόθη καί κυ· κλοφορεί τό «Αεύκωμα τής διαρ κοθς έκθέσεΐύς Ιλληνικών προϊόν¬ των» τοθ ΖχππεΕου των Αθηνών. Τ4 Ιργον, πολυτελές, εϊ<ονογρα· φημένον, είς σχήμα μέγα καί επί χάρτου γλασοέ αποτελεί μίαν α¬ ληθή Ικπληξν, 2να πραγματικόν θαΰμα, πού τιμα τόν έκδότην τού. Αποτελεί μίαν έκδοτικήν άποκά λυψιν. Τα δέ έν αύΐ^) άρθρα των διαφόρων ύπουργίδν, των οίκονομι κων παραγόντων τοθ τόπου κ«! των άλλων ειδικήν, δίδουν άνάγλυ φόν την είκόνά των προόδων τής Ελλάδος είς Βλους τοΰς νίΜΒους τή; παραγωγής καί τής έν γένει οίκονομικής της ζωής. Είνε Ινα των Άράδων, εγένοντο είς τδν Μουσταφά Κεμάλ ύπαινιγμοί δ πως ασκήση δλην αύτοΰ την επιρ¬ ροήν διά νά πείση την τουρκικήν κυβέρνησιν ν' αρχίση διαπραγμα τεύσεις διά μίαν χωρισΐήν είρή νην. Άλλ' αύτό ό Κεμάλ δέν τό εδέχθη. Ηρνήθη. "Ηθελε νά πολε μήση. Δέν ήταν άπό έκείνους πού τρέ πονται είς φυγήν είς την παρα· μικράν απειλήν. Ειργάσθη άτρύ τως διά νά κκτασΐήση την θέσιν τού άπόρθητον. Είς τάς αρχάς οί κάτοικοΐ τοθ Άλεπίου παρέμει¬ νεν ήσυχοι. Άλλ' έφ' δαον προή λαυναν τα άγγλικά στρατεύματα ήρχισαν νά έκδηλώνουν έχθρικάς διαθέσεις πρός τού; Τούρκους. Τα πνεύματα ήσαν ήρεθισμίνα Ό Μουσταφά Κεμάλ Ιμενεν εί; τό «Ότέλ Μπαρόν», Ινα ξενοδο¬ χείον είς τό κέντρον τή; πόλεως Κάποτε, ένφ έπεστρεφεν άπό τό γραφείον τού μέ τό αυτοκίνητον τό οποίον ώδηγοθσε μόνο; τού, εντελώς άσανίδευτος ίνα εχθρικόν πλήθε; περιεκύκλωσε τό αϋτοκίνη τον καί διά νά διανοίξη δίοδον δ Κεμάλ ηναγκάσθη νά προχωρή ση μέ κίνδυνον νά τούς περάση μέ', τούς τροχού; τοθ αύτοκινή τού τού. Τα πλήθος τόν επήρεν άπό πίσω μέχρι τοθ ξενοδοχείου τού. Ό Κεμάλ τό Ιπεισε νά δια λυθή, μέ δποσχέσεις χρημάτων χαί δπλων Την πρωΐαν τή; ίπαύ ριον, ϊφθασε μέχρις αύΐο5 Ινας έργον τοθ όποίου την απόκτησιν συνιστώμεν εί; δλους δσου; άσχο- λοθνται μέ τα παρα^ωγικά ζητή- ματα καί είς τούς φ!λους τοθ κα- λοθ βίβλίου. Άπολογισμός. Τό Δημοτικόν ΣυμβΓύλιον υ¬ πέβαλε την παράκλησιν πρός τόν κ. Δήμαρχον όπως είς τό τέλος τοΟ ετους κάμη σΰντο μόν άπολογισμόν τής πενταε τοθς δράσεώς τού Καί ό άπο λογισμός θά γίνη. Καΐ θά είνε πλουσιώτατος. Διότι ή διαρ· ρεύσασα πενταετία τής δημαρ χίας τοθ κ. Γεωργιάδου, παρά τα μεσολαβήσαντα θλιβερά γεγονότα μέ τάς πολιτικάς αναστατώσει καΐτάς άνατα- ραχάς, υπήρξεν έξαιρετικώς γόνιμος είς εργα προόδου καΐ πολιτισμοΟ. Έργα πού ύποπί πτουν είς δλων την αντίλη¬ ψιν. άσυνήθη; θόρυβο; καί έπρόβαλεν εί; τόν εξώστην τοΰ δωματίου τού νά ίδ^ τί συνέβαινε. Οί δρόμοι ίξω άπό τό ξενοδοχείον ήσαν γε· μάτοι άπό ενα πλήθο; πού έξεδή- λωνεν Ιχθρικάς διαθέσεις. Ο£ Ά- ραβες είχαν καταφθάσει Ιφιπποι διά μέσοι» τής έρήμου, έξ άνατο λών καί είχαν εισέλθει έντός τή; πόλεως. Δέν ϋπήρχε καιρό; πρός άπω λειαν. Ό Κεμάλ έξεκένωσε την πόλιν καί έγκατέστησε τό στρα τηγεΐόν τού εί; Κετμά, όπισθεν τής νέας γραμμής. Καί προητοι μάαθη διά ν' αντιμετωπίση την έπικειμένην, επίθεσιν. Την 26ψ Όκτωβρίου'ένίφανίσθησαν τα ττρω τα, περισσότερον προχωρημένα τμήματα των αγγλικών έμπροσθο φυλακών καί τιρ2ήλα.ααν*| διά ν' άποκτήσουν επαφήν μέ τόν εχ¬ θρόν. Δύο συντάγματα ίππικοθ προσέβαλαν την γραμμήν τοθ Κ« μάλ εί; τό χωρίον Χαρί Τάς. Ό Μουσταφά Κεμάλ έβάδισε κατ' ευθείαν πρός τα χωρίον καί διηυ θυνε αυτοπροσώπως τάς επιχειρή¬ σας. Οί Τοθρκοι είχαν άνακτή σει τα θάρρος των καί πολβμοθ- σαν καλά. Οί ΊνδοΙ ύπίστησαν μεγάλας απωλείας, μεγάλη σύγ χυσις εδημιουργήθη είς τίς τάξιις των καί ϊατειλαν νά ζητήαουν ένισχύσεις. (ΐΜνιχίζεται) V £?*>
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΖ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινημ).- Σήμερον
  «ό Ταρζάν καί ή θέα των δα-
  σών».
  «ΝΊΙΝΩΑ». — Σήμερον τό άρι
  στοδργημα: «ή γυναϊκα τοΰ.κατα
  δΐκου».
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Μιχαήλ Μιχελινάκη ίατροϋ
  κατοίκου Πετροκεφάλι Καινου
  ρίου.
  Κστά
  Εμμανουήλ Γ. Χαλκιαδάκη
  κατοΐκου Πετροκεφάλι Καινου
  ρίου.
  Ό καθ" ου τουτο όφειλέτης
  καίτοι έπετάγη διά τής υπό
  χρονολ. 23 ΊουνΙου 1938 επι
  ταγής καί τής άπό 12ης
  Νοεμβριού 1938 κατα·
  σχετηρΐου έπιταγής μου ώς
  δεΐκνυται έκ των σχετικών ά
  ποδεικτικών έπιδόσεως τοϋ δι
  καστικοΰ κλητήρος Έμμαν.
  Χουστουλάκη 'ινα δυνάμει και
  πρός εκτέλεσιν τής ύπ' αριθ
  495 τοϋ ετους 1938 τελεσιδΐ
  κου αποφάσεως τοΟ Πρωτοδι
  κεΐου Ηρακλείου κεκηρυγμέ
  νης εκτελεστής έν ονόματι
  τοΟ Βασιλέως των Έλλήνων
  μοί πληρώση διά κεφάλαιον
  και εξοδα μέχρι τής πρώπμ
  έπιταγής δρχ. 8883 καί Ιξοδα
  τής δευτέρας έπιταγή'ς δρχ
  450 έν τούτοις δέν μοί έπλή
  ρωσε ταθτα μέχρι {σήμερον.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν των άνω
  ποσών δρχ. 8883 καί δρχ. 450
  των τόκων αυτών ώς καί έν
  ταίς έπιταγαΐς καθορΐζονται
  καί των γενησομενων έξόδων
  έκθέτω είς δημόσιον άναγκα
  στικόν πλειστηριασμόν τό 2ν
  τέταρτον έξ άδιαιρέτου τώ
  έπομένων άκινήτων κτημάτων
  τοΟ όφειλέτου κειμένων έν
  τή κτηματική περιφερεΐα τοΟ
  χωρίου Πετροκεφάλι τής όμω
  νύμου κοινότητος τέως δήμοο
  Πλατάνου Καινουρίου τής πε
  ριφερεΐας τοΟ Είρηνοδικείου
  Μοιρών. 1) Έντός τοΟ χω(1
  ου Πετροκεφάλι παρά τόν πό
  ταμόν, οΐκΐας έκ δύο ίσογείων
  δωματίων καί αύλής συνορ.
  κτήμασι Μαρίας χήρας Άρι
  στεΐδου Μπ.σταγιαννάκη, Ή
  ρακλή Ήλιάκη καί δρόμω. 2)
  Είς θέσιν «Άλώνια» άγρου
  ενός στρέμματος συνορ. κτή
  μασιν Εμμανουήλ Κοτοιφάκη,
  Γεωρ. Μπισταγιαννάκη, Σΐσμ
  Μιχελινάκη καί βάγκα. 3) Είς
  θέσιν «Καλαμιάρη» έλαιόφυ
  τον τριών στρεμμάτων μέ 12
  ελαιόδενδρα καί συνεχομένης
  ποταμΐδας τριών στρεμμάτων
  συνορεύοντος τοϋ δλου κτήμα
  τος Στ. Μιχελινάκης, Μαρίας
  Σταματάκη καί ποταμώ. 4
  Είς θέσιν «Ντουρή Μετόχι» έ
  λαιόφυτον ενός στρέμματος μέ
  7 ελαιόδενδρα συνορ. κτήμασι
  Μιχ. Μιχελινάκη έκ δύο με
  ρών καί Φωτεινής Μωραϊτά
  κη. 5) Είς θέσιν «Κολυμπητό»
  άγροΟ δύο στρεμμάτων κα'
  αμπέλου ενός έργάτου συνορ
  κτήμασιν 'Εμμανοιήλ Σταμα
  τάκη, Έμμ. Τσικάκ— Μιχ.
  Μιχελινάκη καί βάγκα. 6) Είς
  θέσιν«Μουζουρά>άμπέλου δύο
  έργατών συνορ. κτήμασι Νικ
  Τσικάκη, Αίκατ. Βασιλάκη
  Έ. Κοτσιφάκη,καΙ σοΐτα7) Είς
  θέσιν «Καρνέρη» άγροΟ ενός
  στρέμ. συνορ. κτήμασι Μαρίας
  χήρσς Μιχ. Παπαχατζάκη,
  Ιωάν. Μιχελινάκη, καί δρόμω
  έκ δύο μερών καί 8) Είς θε
  σιν «Καρνέρη» άγροθ ήμίοε
  ως στρέμματος μέ τρΐα έλαιό
  δενδρα συνορ. κτήμασι Νικ.
  Κουρτικάκη καί Μαρίας Παπά
  χατζάκη.
  Ό πλειστηρισσμός των ά
  νωτέρω κτημάτων γενήσετα
  την 19ην Φεβρουαρίου 1939
  ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10
  —12 π. μ. ενώπιον τοΟ Συμβο
  λαιογράφου Μοιρών Κωνσταν
  τΐνου Τζεΐρανάκη ή τοΟ νομ
  μου αύτοθ άναπληρωτοθ κα
  έν τώ έν Μοίραις κειμένω δή
  μοσίω γραφείφ τού δπου καί
  δτε καλοθνται οί θέλοντες νά
  πλειοδοτήσωσιν.
  Άρμόδιος δικαστικός κλη
  τήρ ένεργησάτω τα νόμιμα
  επί τοϋ προκειμένου δημοσιευ
  θήτω δέ τό παρόν διά τής έν
  Ηρακλείω εκδιδομένης έφημε
  ρΐδος «Ανάρθωσις».
  Έν Ηρακλείω τή 17η Δέ
  κεμβρίου 1938.
  Ό τοΟ επισπεύδοντσς καί
  παραγγέλλοντος πληρεξούσι
  ος δικηγόρος.
  Άριστ. Ν. Χατζηδάκης
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δΐς χίλειόφοιτος Γυ
  μνασίου, προτιμητέα Εμπορικάς
  Σχολής, πρωτόπιιρος ή πίπίΐραμί
  νη, διά σοβαρόν γραφείον
  Μισθός ικανοποιητικάς. Πληρο
  φορίαι τηλίφ. 7—04 ή π«ρ' η
  Κινηματογράφος
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Εν« περιπετειώδες κινη
  ματογραφικόν άριστούργημα:
  ΤΑΡΖΑΝ
  καί ή
  ΘΕΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
  Νέ τόν Χίρμαν Μιχρίζ.
  Την Πέμπτην:
  Τ© μουσιχον άριστβύρ
  γημα:
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
  ΣΥΜΦΟΚΙΑ
  μέ την:
  ΠΠΓθΠ
  ΕΓΚΕΡΘ
  Τόν, Φρίτς ΒάνΝτβγκεν,
  τόν Πάβυλ Χέρμπιγκερ,
  τόν Τεό Λίγκεν
  καί τόν Χάνς Μόζερ
  Ή άρμονία καί ή χάρις τού
  μακιγιάζ: Ιδού Μνα άπό τα σπου·
  δαιότερα κεφάλαια τής γυναικεΐ-
  ας κομψότητος. ΜΙα γυναϊκα ρα-
  φιναρισΛένη, μ' ενα τέλειο γοθ-
  στο είς την έκλογή των τουαλετ
  των της, των στολιδιών τητ, ή ό
  ποία έν τούτοις άποτυγχάνει είς
  τό βάψιμό της, χάνει κατ' αυτόν
  χον τρόπον δλο τό οφελος τής έ-
  πιδεξιότητόζ της. Δέν θά «ταχθή*
  έπ' οό5ενΙ λόγω μεταξΰ των γυ·
  ναικών ποΰ ζεΰρουν χωρίς νά
  σφάλλουν νά είναι ώραΐες.
  'Υπάρχει είς την τέχνη τοΟ βά
  φεσθαι τόσον ϊσως καί περισσό
  ιερόν λεπτό γοθστο άπ' δσον ύ
  πάρχει είς την τέχνη τοϋ ένδύε-
  σθαι. Άπαιτοθνται έκεϊ οί ίδιες
  οντΙδεΓ, άναζητήσεις καί διά
  <ρισ ς. Μην φαντασθήτε ττρό πάντων διόλου ότι φόντο τού ροΰζ καί τής ιτούδρας θά είνε οί έπιτήδειοί σας συνένοχ'Ί.. Όϊ όποΐοι άττοκρύπτουν τίς μικροσκοττικές άτέλειες τού 5έοματός σης. Τό φυσικώτερο οοϋζ δέν θά 2χη, καμμιά λάμψι έ· τί των παρειών σας τταρά μόνο έαν άναζωογονεϊ μΐα φωτεινή χροιά, /εμάτη ιόγεΐα' ή τελειότερη πού· )ρα δέν θά δώση στήν χροιά σας ό βελουτέ όρος, ττού ζηλεύετε είς ΐό: ττρόσωπα των στάρ,ταρά μόνον *άνττουδράρετεμΙαέπιϊ>ερμ(δα λε'α
  αέ οφιγμένους τούς πόρους, δια
  τηοημένη καί έκλεπτυσμένη διά
  συνεχών ΦροντΙδων.
  Ή έποχή αυτή άπαιτεΐ συστη
  αστική περιπο'ησι τής έπιδερμί·
  3ος σας. Τα μσσοζ καί οί μάσ*·ες
  3ά σας δώ^ουν ίνα φωτεινό πρό
  σωπο πού ή τέχνη ενός άοράτου
  ιακιγιάζ θά τονώση κατόπιν μέ
  αιά ζωηρή λάμψι.
  Διά νά είσθε ώραΐα καί διά νά
  Έκαστην Τρίτην
  μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
  μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
  Χαλκίδα, Αίδηψόν, Βό¬
  λον Θεσσαλονίκην.
  Τηλ. 5.50.
  ΜΙΑ ΣΗΜΑΗΤΙΚΗ^ ΙΊΡΟΟΔΟΣ
  Άπό τής προσεχοθς Πέμπτη;
  καί εφεξής ή συγκοινωνία Ηαν05·
  μου—Ρεθύμνης θά έξυπηρετήται
  διά καινουργοθς αύτοκινήτου Λεω
  φορείου Β'. (ΦορτοεπιβατικοΟ'
  τοθ κ. Γεωργίου Βασιλάκη δπερ
  τό πρώτον τίθεται είς κυκλοφο
  ρίαν. Αί ώφέλειαι έκ τής τοπο
  θήσεω; τοθ νέου τούτου α'>τοκινή
  τού είναι καταφανεΐς διότι άφ
  ενός μέν θέλει εξυπηρετήση την τα
  κτικήν μεταφοράν των προίόντων
  μι<χς άπό τάς προσοϊοφόρους έ παρχίας τού" ΝομοΟ Ρεθύμνης, άφ ετέρου δέ διά τής τακτοποιήσεως των δρομολογίων καθοριζομένω' ώρών αναχωρήσεως καί άφίξεως θέλει σημαντικώς βελτιωθή κα τακτοποιηθή ή έιιβατική συγκο νωνία. Είμεθα βεβαιοί δτι τό Σίβαστό' κοινόν θέλει δεόντως δποστηρίξε την νέαν ταύτην Συγκοινωνία1 πρός Ιδιον αύτοθ συμφέρον άλλά καί πρός χάριν τοθ φιλοπροόδου φίλου κ. ΙΈωργίου Βασιλάκη 5 στις μή φεισθείς δαπανών κα κόπων κατώρθωσε νά παρουσι άοη είς την περιφέρειαν ταότηι μίαν σημαντικήν πρόοδον. Κ. ΜυλοποταμΙτης οφθαλμίατρος Επί τριακονταετΐαν απο¬ κλειστικώς καί μόνον είς τα δφθαλμολογικά άσχολούμε- νος, βέχεται, τούς πάσχοντας τούς οφθαλμούς είς τό δφθαλ μιατρεΐον τού, κείμενον παρά τφ Καμαράκι πλησίον τής Πολυκλινικής Ηρακλείου. ΑΒΕΔΙΣ 1<>0*-ί Άγίβυ Μπνά
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ο έρως ^^Υ^
  των Χρυσανθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Ή τέχνη τού μακιγιάζ
  σας έξασψαλίζει γοητεία καί χάρι.
  αεΐνετε σέ μιά σωστή νότα κομ·
  ψότητος, τό βάψιμό σας πρέιτει
  νά είνε έληφρό. Βάλετε δλη την
  καλήν σας θέλησιν είς τό νά τό
  ένοποιήσετε, νά τό χρωματΐσετε,
  ώστε να φαίνεται τέλειον κάτω
  άπό την τολμηρή αφελεία των μι·
  κρών καπέλλων. Τα άπαιτηπκά
  αύτά ζητοθν άπό σδς μία τελεία
  ώμορφ ά, Μνα έλαφρό άέρσ νεό
  τητος.
  'Υτάρχουν ωοες τΐου εί »θε κου
  ρασμένη, έΕηντληιιένη, άρρ ^στη:
  τό γοίσΐό σατ. ή άσφάλεια τής
  κομψϋτητός σας πρέπει νά φαί-
  νεται άκόμη -περισσότερον αύτές
  τ'ς στιγμέ(·, Τό μακιγιάζ θα είνε
  περισό-ερον διακριτικό καί7ειτό.
  Γι' αύτές τίς ώρες θά έκλεξετε
  μία πούδρα σέ γλυκύτερο τόνο
  καΐ ενα ρούζ πού θά στερήται ϊ
  σως πρωτοτυπΐας άλλά ττοϋ θά
  συμφωνεΐ καλυτέρα μέ τό κουοα
  σμένο βλέμυα σας. Π' άγαπάτε
  νά συνοδεύίΤί τό μακιγιάζ|αύτό μ
  £να μεγΐλο καπέλλο ή μία δια1
  φτνη τουαλέττα. τίού τόσο κολα·
  κεύει.
  Ή άληθινή κομψότης ίεύρη πρό
  πάντων ν<5 έκλέγρ Διά μιθς μυ στηριώδους έμπνεύσεωο, τιού είνε τό πολυτιμώτερον δώρον της, μία κομψή γυναϊκα ξεύτει νά άρέστ] παντοθ, νά συμβιβίιζεται μέ τό1 τόπον, τόν καιρόν, τούς άνθρώ ποι ς καί τάς περιστασεις. Είς τό πρόσωπον της πού έκ- φράζει την άτομικότητά της ξεύ ρει, αναλόγως τής ώρας καί τής ημέρας, να τού δίδχι την Ικφρασι, την γλυχύΐητα ή την λάμψι. Ξεύ ρει έπΐσης δτι ύπάρχει σε καθε τελεία ώμορφιά μία τελεία έ'ννοια τοθ μέτρου καί δ π ό ούσιώδης νό μος τής ώμορφιας είνε έ^ πρώτοις η άρμονία. ^^ζ ££Ζ^. Ή'Ντιοτεγκέ^ 'Υπό Κλώντ Φαρέρ. 128ον Τα καλ- > υν-τικά
  τής άρω-
  ματοποιιας οί
  κου Γεωργαν¬
  τά κάμνουν
  θαυμάσιον πρόσω
  ■πόν καί δίδουν είς
  τα μαλλιάτήν στιλ
  πνότητα καί τό
  χρώμα της ώραιό-
  τητος.
  Ό Φεργκάν, ταπεινωμένος
  οίσθάνθηκε "νά άνεβαΐνη
  τό αΤμα στό πρόσωπό τού"
  είνσς Γιαπωνέζος τό έκαμε
  αύτό, την στιγμή πού αύτός,
  'Άγγλος, εΐχε μεΐνει καί μά·
  λιστα }ωρίς νά είνε πληγω-
  μένος, χάμω, καταβεβλημένος
  λιπόθυμος.
  Ό "Ερμπερτ Φεργκάν άπο
  τόμως, έκαμε μεταβολήν καί
  άπομακρύνθηκε πρός την πρύ
  μνη, βαδΐζοντας άργά, καί μέ
  προτεταμένο στήθος, φροντΙ-
  ζοντας γιά την τιμή τής Αγ¬
  γλίας, νά μή φανή κατώτε-
  ρος τοθ Χιράτα Τακαμόρι.
  —Τέσσερες χιλιάδες τετρα
  κόσια μέτρα!
  Ό μαοκήριος Γιορισάκα, μέ
  τό μάτι κολλημένο στή διό
  πτρα τοθ τηλεμέτρου τοΰ παρ
  γΐσκου, δέν έστράφηκε άκού
  οντας τόν "Ερμπερτ Φεργκάν
  νά μπαίνη στόν πυργΐσκο Ό
  Φεργκάν μή θέλοντας νά ένο
  χλήση τούς ύπηρέτες των κα
  νονιών, έμεινεν άκΐνητος καί
  άφωνος.
  —Τέσσερις χιλιάδες διακό
  σία!
  Τα δυό γιγαντιαΐα κανόνια
  έβρόντησαν συγχρόνως. Ό
  Φεργκάν, ξαφνιασθείς, έστρά
  φηκε περί εαυτόν σάν άνθρω
  πος πληγωθείς, καί άκούμπη
  σε στό τοίχωμα.
  —Τέσσερις χίΛιάδες!
  Έπειτα άπό μισής ώρας μά
  χην, τΐποτε δέν είχεν άλλά
  ξη. έδώ"—τίποτε, έκτός άπό
  έναν άνδρα, ζωντανόν πρό
  ύλίγου νεκρόν τώρα.Τό πτώ
  μα τού ήταν ξαπλωμένο έ
  πάνω στό χαλύβδινο πσρκέ
  το, μέ τό κεφάλι άνοιγμέ
  νο: έ'να κλειδΐ άτοσπσ
  σθέν άπό τόν γάντζο τού
  λόγω τής- προσκρούσεως
  ενός βλήμστος, εΐχε ουντρ(ψΓ|
  αύτό τό κεφάλι. λυνηθισμένοι
  νά βλέπουν αΐμα, οί έπιζών
  τες ήρκέσθησαν είς τό νά ρί¬
  ψουν έναν κάδο νερό, στά
  κόκκινα λείψανα,—γιά νά ά
  ποφύγουν τα γλυστρήματα
  ΚσΙ ή μάχη, έννοεΐται, έξακο
  λουθοθσε σάν νά μην εΐχε
  συμβή τίποτε,—ψυχρά, σιωπη
  λά, έπΐμονα.
  —Τέσσερις χιλιάδες τρια
  κόσισ·!
  (συνεχΐζεται)
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, ϊδ-
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  ΝΕΑΙ ΚΑΑΑΙΕΡΓΕΙΑΙ
  Πρός ευκολίαν των γεωργών, των επιθυ¬
  μούντων νά άσχοληθώοι μέ νέας πλουσιωτάτας
  καλλιεργείας, έκομίσαμεν σπόρου$: 1) Γλυκολου-
  πίνων, 2) Ρετσινολάδβυ, 3) Σέγιας τούς .όποίους
  διαθέτομεν είς τό κόστος ώς εξής:
  Γλυκολούπινα πρός δραχ. 16 την οκάν
  Σπόρους Ρκτσινολάδου» » 8 » »
  Σόγιαν » » 80 » »
  Συνιστώμεν είς τούς γεωργούς νά σπεύσουν
  νά δοκιμάσουν τας καλλιεργείας αύτάς, ώς λίαν
  άποδοτικάς, καί άπό τάς οποίας δέν θά θελουν κα¬
  τόπιν νά άπρχωρισθοΰν.
  "Οδηγίαι δίδονται παρά των γεωπόνων μας
  ενταύθα καί είς Μοίραις.
  —Έπίσης χορηγοδμεν δωρεάν μικράς ποσό¬
  τητας Μωρεοσπόρου, διά φυτείας Μωρεοδένδρων,
  έπίσης δωρεάν μικράς ποσότητας Λιπασμάτων δΓ
  άνθώνας οίκογενειών.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ ά Σ'α
  ΨΑΡΙΚΑ-ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ είς τόκατά·
  στημα Εμ.Κρασάκη. Παρά την π, Νομαρχίαν,
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό πρωτότυπο καί έν
  διαφέρον έργον:
  τουΚΑΤΑΑΙΚΟΥ
  Μαργαρίτα Λιντσαίη
  Πάτ Όμπριεν
  Έιιπλίχθηκκ στά δίκτυα
  ενός έγκληματο;!
  Την έστειλε στη φυλαχή
  ό 'ίίιος 6 άνδρας της.
  Κυλίατηκε στό βόρβορο
  καΐ την άτιμία καί τώρα ποΰ
  θέλει νά ξεφύγη άπβ τόν
  βούρκο αΰτο. την κονηγάει
  αμείλικτος ή έκώίκησις των
  κακούργων.
  Έκτβς «ρβγράμμοιτος Ζβυρ
  νάλ.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  Η 8Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΗΟΤΟΗΟΣ
  Πλάκες
  Πλάκες
  ή τιλουσιωτέρα συλ
  λογή μέ δλα τα μόν
  τέρνα τραγούδια
  είς τό κατάστημα:
  ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
  ΚΟ
  ΑΡΡΑΒΩΜΕΣ.-Είς τόν Φίλον
  οχαγόν τοΰ ΠεζικοΟ κ. Μιχ.
  ζωρτζακάκην δώσαντα άμοιβαΐ
  ν υπόσχεσιν γάμου μετά τής 61-
  ος ΟΰρανΙας Δ. Μαμαλάκη άπευ
  Ιύνω θερμά συγχαρητήρια.
  Ε. Π.
  Γύρω στήν πόλι.
  "Υπό των τίροοκότων ΉρακλεΙ
  υ διοργαιούται λαχειοφόρος ά-
  'ορά, έπ' εύκαιρία των έορτών.
  —Οί λαχνοί ήρχισαν ήδη διατί·
  έμενοι άθρόως.
  —Έν τω μεταίύ τΐρόκειται νά
  ιργανωθουν καί διάφ ιροι ίρανοι
  άποσκοποϋντες είς την ενίσχυσιν
  -ής κοινωνικής προνοίας.
  — Συνεπληρώθησαν καί αί τε
  ευταΐαι λεπτομέρειαι διακοσμη
  σεως των προθηιςων των κατα-
  τημάτων.
  —Άληθινά κομψοτεχνήυατοχ,
  πραγματικά θαύματα λεπτής τέ·
  χνης, έκτΐϋενται είς άμέτρητες ποι
  <ιλ(ες τα διάφορα εϊδη χουσονοί άς ^εΐς τα κοσμηματοτιωλεΐα τής πόλεως. —•Ανάλογον εμφάνισιν ίχουν ά περισσότερα έτιιπλοποιεΐα Ή ρακλείου. —Χάρμα όφθαλμών, πραγματι¬ κήν απόλαυσιν αίσθητικήο, άττο- τελεϊ ή έκθεσις, των κομψών καί άνέτων έπΐπλων. —Άλλά δψ ν καλλιτεχνικόν Ικ- θέσεων έμφανίζουν πάντα γενικώς τα έμπορικά καταστήματα Ήρο κλεΐου έν τ{) δλη άμΐλλη των. — Οί καλλανδισταΐ 'πάσης ήλι· κίας, έτοιμάζουν τα μουσικά των δργανα, χωρίς νά παραλεΐπουνκαΐ τας μεταξύ των συνεννοήσεις διά την επέκτασιν καί οργάνωσιν των ...έπιχειρήσεών των. — "Ηδη έπιΜδονται είς δοκιμάς έν άναμογ[] των καλλάνδων. —Υπό της αρμοδίας έπιτροπής κατεκυρώθη προχθές ή δημοπρα σία τής σφρογΐσεως των μέτρων καί σταθμών έν τή περιφερείςχ Η¬ ρακλείου είς τόν κ. Ιωάν. Λαμ πράκην. — Είς τόν οποίον καί όφεΐλουν νά αποτείνωνται οί ένδιαφερόμε· νοι. —Κατ' άρμοδΐαν ανακοίνωσιν έκ τής άστυνομίας άπό σήμεοον καί μέχρι τής 6 ΊανουαρΙου αΐρον ται αί διατάξεις τιερΐ άνοίγματο·. καί κλεισίματος των καταστημά των. —Συνεπώς τα καταστήματα θά άνοίγουν καί θά κλεΐουν κατά τό άνωτέρ» χρονικόν διάστημσ, κατά βούλησιν. — Είς τόν κινηαατογράφον Που λακαχη προβάλλεται άπό χθές Μ να άπό τα καλυτέρα έ'ργα τής έκ δόσεως «Τσρζάν' θαυμσζόμενον κυρΐως δ>ά την σκηνοθεσίαν τού.
  —Έξ άλλου είς τόν κινηματο
  γρλφον «Μινώα» ττοοβάλλρται «Ή
  γυναϊκα τού καταδίκου» μέ πρω-
  ταγων'στοιαν την ώραιοτάτην
  Μαργαρίτα Λίντσαιη.
  6 Ρέπορτκρ
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ — Εξεδόθη &πά
  τοθ ΈκδοτικοΟ οϊκου Ν. Άλικιώ
  τη ποιητική συΧλογή τοθ φιλο
  λογικοθ συντάκτου τής «Άνορθώ
  αεως» κ. θρασυβ. Ν. Σιαυράκη
  δπό τόν τίτλον: «Τα Μαλάδαθρα»
  (φύλλα των θερμών χωρων).
  Έ συλλογή άποτελεϊται άπό
  τέσσαρα αύτοτελή μέρη περιλαμ-
  βάνει δέ καί ποιήματα Κρη
  τικής εμπνεύσεως, δπως είνε ό
  «Φοίνικας» καί 5 «Λέων τοθ Ά-
  γίου Μάρκου». Ή συλλογή είνε ά
  φιερωμένη είς τόν Υπουργόν Γε
  νικόν Διοικητήν Κρήτης κ. Μπό
  την Σφακιανάκην επί τή έπανόδφ
  τού είς Κρήτην.
  ΚΙ ΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ- ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
  Διδάκτωρ τοθ Πανεπιστη¬
  μίου τής Λυώνος,
  Ώς ύπότροφος τοθ Κρά-
  τους επί έπταετίαν έκπαι-
  δευθεΐτ είς Λυώνα καί
  Παρισίους.
  Θά δέχεται τούς πά¬
  σχοντας έκ παθολογικών
  καί νευρολογικών νοση-
  μάτων είς τό Ιατρείον τού
  δδός ΆμαλθεΙσς (πάρο-
  δος όδοθ Κατεχάκη, πρώ-
  ην πλατύ σοκκάκι).
  9—12 π. μ. καί 3—6 μ.μ.
  τηλ. 6 63.
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΣ
  ΜΕΡ.1Υ1ΑΙΗ-ΜΑ12ΑΠΕ11ΙΙ
  Δέχεται είς τό εργαστή-
  ριόν της (Πλατεία Βαλιδέ
  Τζαμί).
  Κάνομεν την μεγαλυτέ¬
  ραν κατανάλωσιν διότι πω-
  λοΰμεν ολα τα ύφάσματα είς
  τιμάς ασυγκρίτως εύθηνάς,
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ο
  -,ί
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΛΝΟΡΘ0ΣΙΣ
  Οί "Αθλιοι.
  .."Ί*
  473ον
  "Αλλως τε, αί ημέραι διεδέχοντο αλλήλας καί
  ουδέν νέον παρουσιάζετο μόνον τώ ίφβΐνβ'το Λγ
  βραχυνόμβνον κατά πασάν στιγμήν' ,δ σκοτΐινϊϊ
  ιλλ~λ ? Ελεγεν ακατσιΙαύστως, καί δέν θά την
  ιοω αρά γε πρίν; '
  "Ανω τής Λστινικής λεγομένης συνοικίας των
  σπουδαστών, ώφοϋ διέλθΠ τις δλην την οδόν τοϋ Ά
  γ(ου Ιακώβου μέχρι τής εκείθεν πύλης τής πό
  λεως, εάν άφήσας την πύλην ταύτην ακολουθήση
  ώριστερόθεν εσωτερικήν τίνα δενδροστοιχία ν, καί
  ετι προβή, άπαντα τερπνήν τίνα τοποθεσίαν, εΐδος
  άγροϋ, πσρ' αυτώ δέ καί ρυάκιον. Έκεΐ αί γυ-
  ναΐκες πλύνουσαι, άΐτλώνουν τα όθόνια είς τόν
  άέρα· έκεΐ γέλωτες καί φαιδραΐ φωναί, καί έ
  ϊΓ ή θέα έκτείνετσι έι"«ρτιής μακράν είς τα
  1

  «λυα»
  π.
  οο|1αλλβ«ιι
  ου «αιαοΐκου· μΐ —.
  •αν ι** ώ
  ι ΑΙντσαιη.
  «ι
  - ιΐεβυ Ν. Αίι»
  τββ»_
  φ
  Μίαν των ημερών, οί διαλογισμοί τού Μαρίου,
  ζητοϋντος τούς μονήρεις περιπάτους, έ'φερον αυτόν
  είς τόν αγρόν τούτον πλησίον τοϋ ρυακίου. Ή
  ερημική αυτή θέσις προσείλκυσε τόν νούν τοθ Μα
  ρίου. Ηρώτησε λοιπόν ενα διαβάτην, πώς · ώνο
  μάζετο έκεϊνο τό μέρος.
  Ό διαβάτης άπεκρίθη. — Είνε ό άγρός τής
  Κορυδαλλίδος. Καί μετ" ολίγον έπρόσθεσεν ό αύ
  τος διαβάτης.—ΈδΛ εΐχε θανατώσει κάποιος μί¬
  αν αγαπημένην τού βοσκοποθλαν £να καιρόν.
  Άλλά μόλις άκούσας ό Μάριος την λέξιν Κο
  ρυδαλλίδα, άλλο πλέον δέν ήκουσεν. "Ολον τού
  τό άντιληπτικόν συνεκεντρώθη είς τό δνομα τούτο
  δ είχεν άντικαταστήσει τό τής Ουρανίας έν τώ
  βάθει τής μελαγχολΐας τού.
  —Μτια! είπεν έντός τού νοεροϋ περισπσσμοϋ
  τού- έδώ είνε ό άγρός της. 'Εδώ λοιπήν θά μά
  θω καί ποϋ κατοικεϊ.
  —Μωρός μέν ό διαλογισμός, άλλ' ά^υπέρθε
  τος.
  —Ό Μάριος ήρχετο έκτοτε καθ" εκάστην είς
  τόν αγρόν τής Κορυδαλλίδος.
  Β'.
  Ότι αί είρκταί κυοφοροΰν τα κακουργηματα.
  "Εφάνη μέν έντελής 6 θρίαμβος τοϋ Ίσβέρη έν
  τος τού παλαιοπΐστου Κόρακα, άλλά Ρ>έν ήτο τοι
  ούτος.
  Κοί πρώτον μέν (σκέψις ήτις καί ιόν «ατέ
  τρυγ,ε) δέν εΐχε χραιήσει τόν κεκρατημένον. "Οταν
  άνθρωττος καθ" ευ έ'γινεν άπόπειρα φόνου δραπε
  τεύη, τδ'ος είνε μάλλον ΰποπτος ή ό φονεύς" ίόστε
  ή σύλληψις ούτοθ θλ ήτο καί πρός την έξουσί
  αν ΐσως πολύτιμος, καθώς ήτο καί πρός τούς ά
  λπηρίους, ο'ιτινίς τόν έκράτοον.
  (συνεχΐζεται)
  „,».
  «»
  ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
  ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ
  Τής γνωσιης μεγόλης φίρμας:
  ΜΟΤΤΗ
  τα μόνα ποΰ συναγωνίζονται είς ποιότητα,
  γευστικήν κ«ί θρείΐτικοτητα αύτά τα Ιταλικά
  μακχρόνια.
  ΕΦΘΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΤΕΘΗΣΑΝ
  είς την διάθεσιν τοϋ χαταναλωτιχοΰ κοινοΰ.
  Δοκιμάσετέ τ». Ψήνονται αύθωρεί. Ή ύπερο-
  χή των είνε άμέσως άντιληπτή.
  ΕΙΝΕ ΤΑ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ ΟΛΩΝ.
  Γενικός άντιπρόσωπος
  ΜΗΝΑΣ ©. ΠΟΪΗΡΗ2
  Πλατεϊα ΚαλλεργΜν-Ήράκλειον Κρήτης.
  ■-.·:::::»·>
  ,..... ·
  ι
  •Αί* ;
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  •Εκάστην Παρασκευήν β μ. μ- ««' εύ-
  θείαν Πειραια.
  Πρακτορείον: Άμάμπιλί Π. Κόρπη.
  Τηλ. 5 51-
  ΐ Μεγάλη παρσκστσθήκη -
  [ έκλεκτών ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΦ.
  ■ * ΑΠΟΘΗΚΑΙ: „
  5 Αερμιτζάκη-Χατζηιωάννοιι
  ! Τηλ*·. 614-204.
  ■■■■■■'
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκείνους ποϋ Οέλουν
  νά ττλουτ.ζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό 6λα δι* δλους
  Η «ΡΑΔΙΟΑΙΣΘΗΣΙΣ^
  Β'.
  Πασά έπ'στήμη στηρίζειαι ά
  πό των νόμων μέχρι των τολμη-
  ροτέρων ύποθίσιων επί γεγονό-
  των σχφώς διαγεγραμμένων. Τό
  ρα5ιαισθητικόν δεδομένον είνε
  μία σύσποίσις των μυώνων προ-
  καλουριένη είτε άπό αύθυποβολήν
  είτε άπό έξωιερικήν αφορμήν. Έ
  κεϊνο δμως πού τοϋ άφαιρεΐ κά-
  θε έπιστημονικόν χαρακτήία, εί
  νέ το γεγονός 5τι αποτελεί «αι
  νόμενον ατομικόν.
  Ό καθείς άπό αύτούς τούς ρα·
  βϊοακόπους Ιχει την ιδικήν τού
  μαγικήν ράβδον, τάς μεθόδους
  τού καί τάς ιδικάς τού έξηγήσεις
  Ό καθείς άΐτά αϋ:ούς άντιδρα κα
  τα τρόπον διάφορον. Έπομένως
  ραξιαίσθησις δέν είνε κάτι τό
  γενικόν καί τό έλέγξιμον. Διά
  τουτο είνε αδύνατον νά συγκεν
  τρωθοΰν τα διάφορα δεδομένα της
  διά νί άποτελέσουν μίαν επι¬
  στήμην».
  Είς αύτά οί ρ«ε5οσίόποι ά
  πανιοΰν: «ΚΖνε άληθές 8τι ό κα
  θεΐς άπό ημάς άντιδρα διαφορε
  τικά ενώπιον τοθ ίδίου έξωτε·
  ρικοΰ φαινομένου, επί παραδείγ¬
  ματι πηγής κεχρυμμένης ή όρυ·
  χείου μετάλλων, άλλ' άπομένει
  τό γεγονός ϊτι δλοι'μας άνΐΐδρώ-
  μεν. Μας κατηγοροΰν άκδμη 8τι
  χρη"σ!μοποίοΰο.εν φαινόμενα νευρι
  κά χαί συσπάσεως μυώνων, των
  οποίων οί νόμοι καί ή λειτουργία
  μάς διαφεύγουν. Άλλ' δλαι αί
  επιστημονικαί παρατηρ.ήσεις μή
  πως δέν υπακούουν διά μέσου
  των πέντε αϊσθήσεων είς τό ϊ
  διον νευρικόν σύστημα, τό απόϊ
  όν κατ' ανάγκην αποτελεί τόν
  μεσάζοντα μεταξύ τοΰ έξωτερι·
  κου κόσμου καί τοθ πνεύματος;».
  Έν πάΐη περιπτώσει οί ύΐτοσΐϊ]
  ρικταί τής ραδιαισθήσεως καί
  τής ραβδοσκοπίας υΐιοστηρίζοϋν
  6τι καί ή ίδική των έπιστήμη
  εχει τάς θεωρητκάς έξηγήσεις
  της—καίτοι βεβχιώνουν συγχρό¬
  νως 8τι δι' αύΐούς ή ΟειορΕα δέν
  παίζει κανένα ρίλον καί μόνον
  τα πράγματα όμιλοθν. Μέ ποίας
  μυστικάς δυνάμεις Ινα άτομον
  κρατοθν μίαν ρά,ζ^ον την οποίαν
  χαρακτηρίζει μαγικήν ημπορεί ν'
  αποφανθή νμετά Οετικότητος άλλ'
  επί τόπου, δτι είς τό σημείον
  αύτό ύπάρχει χε»ριιμμένος θησαυ
  ρός, ορυκτίς υ) -ϊλλος; Κάθε σώ
  μα έχπέιιπει άκτινοβολίας, αί
  οποίαι ποικίλλουν αναλόγως τή;
  μάζης τ&ν ούσΐών τού, τής χη
  μικής τού φύσεως, τής πυκνότη
  τος καί τής καταστάσεως είς
  την όποιαν ευρίσκεται, άν είνε
  δηλαϊή έν κινήσει είτε έν άνα
  παύσει καί τέλος καί φωτός,
  άκόμη δέ τής ώρας τής ημέρας.
  Ή άκτινοβολία αυτή Ί)χτιορίΙ νά
  μεταβληθή άπά άλλα άκιινοβο
  λοθντα σώματα ευρισκόμενα είς
  την ιδίαν περιοχήν. Έ άόρατος
  αυτή άκτινοβίλία, την όποιαν
  έκπέμπουν ταυτοχρόνως τό σώμα
  τοΰ ρϊβδοσκόπου κ«Ί τδ σώ
  μα τό οποίον υπάρχει κρυμ
  μένον μέαα είς την γήν—πετρέλαι
  όν, πολύτιμα ή μή μέταλλα
  κλπ.—προκαλεϊ σϋαπάσεις είς τό
  πρόσωπον τοθ μάγου» καί αύτό
  τόν πείθει διά την ύπαρξιν τοθ
  ζητουμένοΐ). Τό ράδιον τής άκτι
  νοβολίας έπιδ^α επί τής σκέψε
  ώς τού. Αυτή έν συντομία ή έξη
  γησις. Έννοείται 8τι είνε δύσκο
  λον ν' αποφανθή κανεΐς άκόμη
  εάν πρόκειται περί αληθείας είτε
  περί άπάτης.
  ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
  Ε
  Λ
  Ε
  Φ
  Α
  Σ
  "ΕΛΕΦΑΣ,,
  Πού έδωσαν χαί πέρυσι έξαιρετιχά άπβτελέ-
  σματα, καί κυριολεκτικώς έθαυμτχτούργησαν είς
  έλβυς τούς κλάδβυς τής παραγωης.
  Λόγω τής γενιχής ζητήσεως άφίχΡησοίν άπό
  τβΰδε ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ των λιπασμάτων «ΕΛΕΦΑΣ»
  καί πωλβϋνται τοίς μετρητοΐς χά» επί πΐστώσει
  παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ & ΣΙΑ
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  ΜΕΓΑΛΗ
  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
  ΤΟΜΟΙ 24 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟΙ
  ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΤΕΡΟΝ
  ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ
  ΔΩΡΟΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ
  ΔΙΑ ΚΑΘΕ ΣΠΗΤΙ
  Πωλεϊται καί επί πισχώσει παραδιδομένου ά-
  μέσνς τβΰ εργου αμα τή έ γ γράφη.
  Πληροφορίαι—εγγραφαί Γραφείον:
  ΑΔΕΛΦΟΝ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
  Κοινωνικά
  Ή Άρωματοποιΐα ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ πα¬
  ρέλαβεν δλα τα εύρωπαϊκά Άρώματα
  καί Καλλυντικά είς τιμάς έξαιρετικάς, των
  οΤκων: ΟιιβΓΐαη, Οεττοη, ΡαΙοη, Ηοιι-
  οί^αητ, Ι/βηνϊη, Βοηηοϊβ, ΙάΪ
  κ. λ. π.
  Ό άνδριάς τού Νταφώτη
  καίοι πρόσκοποι Άβδοΰ
  ^ απεστάλη παοά τού τοιτι·
  κου έφόροα Προακόπων Άβύοΰ
  ή κατωτέρω έπιστολή τήν'όπβίοιν
  καί δημοσιεύομίν ευχαρίστως, έ-
  φώσον αλλωστε συμφονούμεν μέ
  τό περιεχόμενον καΐ τάς ΰποδεί
  $εις της.
  Κύριε Διευθυντά,
  Ε»; μίαν εποχήν καθ' ην επε·
  κράτησεν ή τάοις ν' άποκαταστα
  θή καί νά τιμηθή ή μνήμη ολων
  έκείνων οί οποϊοι κχτά καιροΰ;,
  είτε διά των οπλων, είτε διά τής
  γραφίδος, συνετέλεσαν ώίτε νά
  δοξασβή τό κρητικόν όνομα, ν'
  αποκτήση ή Μεγαλόνησος την
  λίρίαν τη; καΐ νά καταλάβη.
  καί πάλιν την θέσιν της έν μέσω
  τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου, άπο
  βαίνει άπορίας άξιον ηώς έλη
  σιιονήθη τό ώνομα τού Ιωάννου
  Νταφώτη.
  Δέν είνε άνάγκη νά είπη τις
  πολλά διά νά εξηγήση οποίαι
  αί υπηρεσίαι τάς οποίας" ό "Ηρως
  ούτος προσέφερε καί πρός την
  Ελληνικήν Πατρίδα κατά τόν
  Μακεδονικόν αγων» άλλ' εΐδικώ·
  τερον κατά τόν τελευταίον άιτε-
  λβυθερωτ.κόν άγώνα τής Κρήτης,
  ώ; Άρχηγός των ΰπερασπι·
  στών τοΰ μετώπου των "Αρχανών,
  ώς έμπνευσμένος έκεΐ Διοικητής
  τοΰ Τάγματος 'Επιλέκτων Κρη
  των, διά νά φύγη. είς τό τέλος πι-
  κραμένος άπό τού; βυμπολεμι
  στάς καί τοϋς «γνώμονας συμπα
  τριώτα; τού εί; την ξένην, οπου
  Ι καΐ απεβίωσεν αΰτοεξόριστος. Ό
  Ιωάννης Νταφώτη;. χνρίς ΰπερβο
  λήν, υπήρξεν ό τελευταίας—χρο
  νικϋς—έκτών μεγάλων έκείνων
  φυσιογνωμιών «ι «*πήκι έχάριβαν
  είς την Μεγαλονησον την περιπέ
  θητον Ελευθερίαν. Χωρί; την
  συμβολήν τού, ασφαλώς ό τελεν»
  ταΐος αγών τής Κρήτης δέν θά
  έβαινε τόσον ραγδαί»; πρό; τό
  α'ίαιον τέρμα.
  ΟΙ Προακοποι τοΰ 'Αβίοΰ, των
  οποίων έχω την τιμήν νά προΐστα
  μαι, θεωροΰν ότι έχουν καθήκον
  επιτακτικόν νά πρωτοατατήσουν
  ϋατε νά τιμηθή ή μνήμη τοΰ επι
  φανοΰ; τέκνου τοΰ ί χωρίου των
  Ιωάννου Νταφώτη, Πρό; τούτο
  απηύθυναν ηδη σχετικάς έκκλή
  σβις πρό; τόν Έξβχώτατβν Υ¬
  πουργόν Διοικητήν Πρωτευούσης
  καΐ αλλαχού επί τώ τέλει τοΰ νά
  επιτύχουν την κατασκευήν μιάς
  προτομή; (ώ; έγινεν ηδη δι' αλ
  λους δευτερευούσης ΐσω; σημασί
  άς άγ»νιστά;), ήτις καίθάστηθςί
  είς την γεννέτειραν τοΰ Νταφώτη,
  τό Άβδοϋ,
  "Εχομεν, κατόπιν αυτών, την
  τιμήν νά παρακαλέσωμεν όπως
  καί'Υμεΐς άπό των στηλών τη; έγ
  κρίτου εφημερίδος Σας, εΰαρεατη
  8Γιτε νά συμβάλητε εί; την Ην
  άνελάβομεν προσπάθειαν.
  Μετά τιμης και ίύχαριστιών
  Νικόλ. Γ. «Ι»ραγκάκης
  Τοπικός "Εφορος Προσκόπων
  Άβδοΰ.
  —Δωρεά υπέρ τοΰ Βρεφοκο-
  μείου Ηρακλείου.
  ΟΊ συγγενεΐ; της αειμνήστου
  Βικτωρίας Καπετανάκη είς μνιι
  μην αυτή; καΐ έπ' εύκαιρία τοΰ
  ένεαμήνου μνημοσύνου τη;
  έ'ατειλαν διά της ,άδελφη; αύτη;
  έριτίμου κυρία; Γεωργ. Μιτσοτά
  κη είς το Βρεφοκομεΐον της πόλε
  ώ; μας την εσωτερικήν καί έξωτβ
  ρικήν Χριστουγεννιάτικην ένδυ
  μασίαν διά νά ένδυθοΰν τα πεντή
  κοντα όρφανά τοΰ ίδρύματο;
  τούτου.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  'Αρχιτεκτονικοΰ διαγωνισμοΰ
  Τό Εμπορικόν καί Βιομη-
  χανικόν 'Επιμελητήριον Ήρα
  κλεΐου προκηρύσσει διαγωνι¬
  σμόν μεταξύ των Άρχιτεκτό
  νων καΐ Πολιτικών Μηχανικών
  διά την υποβολήν προσχεδί-
  ων, προμελέτης καί λοιπών
  σχετικών διά την ανέγερσιν
  Μεγάρου τοϋ 'Εμπορικοϋ καί
  Βιομηχανικοΰ ΈπιμελητηρΙου
  "Ηρακλείου Κρήτης.
  Είς τοΰς διαγωνισθησομέ
  νους ών τα σχέδια μελέται
  καΐ λοιπά θέλουσι προκριθή
  θ' απονεμηθή χρηματιχόν
  βραβείον.
  ΑΙ μελέται γΐνονται δε¬
  κταί μέχρι τής μεσημβρίας
  τής 20 Φεβρουαρίου 1939 έν
  τοίς Γραφείοις τοθ Έμπορι
  κου κσί ΒιομηχανικοΟ 'Επιμε
  λητηρΐου Ηρακλείου. Πάντες
  οί σχετικοί δροι εισί κατα-
  τεθειμένοι είς τα Γραφεϊα
  τοϋ 'Εμπορικοϋ Έπιμελητη
  ρίου Ηρακλείου καΐ τό Τεχνι
  κόν 'Επιμελητήριον τή"ς Έλ
  λάδος, έν Αθήναις, ών δυ
  ναντσι οί ένδιαφερόμενοι νά
  λάβωσι γνώσιν.
  Έν "Ηρακλείω τή 14η Δέ
  κεμβρΐου 1938.
  Ό πρόεδρος
  τοθ 'Εμπορικοϋ κοί Βιομηχα
  νικοϋ Έπιμελητηρίου "Ηρα¬
  κλείου.
  'Αλέξανδρος Γεωργιάδης
  —Τα σχολεΐα της Βιάννου.
  Έν σχέσει πρός ό'οα έγράφα
  μέν πρό ι'ιμϊρών διά την άνίγεο
  σιν τού Δημοτ. Σχολείου Κρίβ
  βατά Ηρακλείου (Βιάννου), το
  ΰφυηουργεΐον παρά τω κ. Προέδρω
  της Κυβερνήσεως γνωρίζει ότι ά
  πεστειλε τό σχετικόν άπόκομμα
  είς τό υπουργείον Γεωργίας ώ;
  αρμόδιον καΐ μέ την παρακλη
  σιν £πω; ανακοινώση τάς επ τοΰ
  προχειμένου ένβργβία; τού.
  . —""-—-"—
  —Τό Κακουργιοδικεΐον Ρε
  θυμνης.
  Υπό τοΰ Κακουργιοδικβίου Ρε
  θύμνης θά έξεδικάζετο την πά
  ρελθοϋσαν Κυριακήν ή κατά τοΰ
  Δ. 'Αμυργιανάκη έιί φόνω ΰαό
  θέσις.
  —Ή μελισσοκομία έν Κρή
  τη.
  Κατά
  σχετικάς άνακοινώαίΐς
  ή έν τώ νομώ Ρβθυμνης χρηαιμο
  ποίησις των νέων χυψελών άπέ
  δωκβν ίκανοποιητικά άΐτοτελέσμα
  τα έν οχέσβι μέ την παραγωγήν
  μέλιτος.
  —Μείωσις των τιμών των
  είδών πρώτης άνάγκη;.
  Δι' αποφάσεως τοΰ κ. υπουρ
  γοΰ της Άγορανομία; μειοΰντκι
  αί τιμαί των έπομϊνων ϊίδών:
  Τοΰ δοχείου βενζίνη; άπό 180
  είς 17$ δραχμάς, λόγω άναλόγου
  μειώσεως τή; τιμή; των έκ λευκο
  αιδήρου δοχςίων. Ή τιμή τοϋ γκ
  λονίου παραμένει ή αυτή. Άπό
  τή; 20ής Δεκεμβριού καί κατά
  δΰο δραχμάς άνά χιλιόγραμμον,
  άνω τοΰ τόννου, ή τιμή χβν
  δρικη; πωλήσεως τοΰ χάρτου
  γράφη;, τυπογραφίας, γραφβμηχκ
  νης κχΐ πολυγράφου. Έπίση; μει
  ούται ή τιμή τού χάρτου περι
  τυλίγματο; (πλήν τοϋ σιγαροχάρ
  τού) κατά 1.50 δρ. κατά χιλιό
  γραμμον. Τό κέρδος των χαρτβ
  μπόρων καθορίζεται είς 7 ο)ο.
  Έξ αλλου άπό τή; 22ας Δεκβμ
  βρίου μεΐοϋνται αί τιμαί. Χον
  δρική; πωλήσεως τοΰ κακάου είς
  χΰμα άπό 54 είς 47 δραχμάς. Της
  κουβερτοϋρα; α' ποιότητος άπό
  54 εί; 50 δραχμάς. Τοϋ κακάου
  είς κυτία άπό 56 δραχμάς κατά
  χιλιόγραμμον, είς 52, της αοκο
  λάτας (τούφας) είς κυμα «πό 44
  είς 40 καί της σοκολάτας είς πλα
  κάς τή; βυσκΐυασμένης Είς κυτία
  άπό 60 αί; 56.
  ^|1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ||
  Ι ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑ Ι
  ΠΑΥΛΙΑΟΥ α. ε. 1
  Ζητήσατε τα νέα Σοκολατίνια τής: |
  ΠΆΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ,, Ι
  _ Είναι άπαράμιλλκ είς ποιότητα καί γεΰσιν Ξ
  Ξ καί πολυτελέστατα είς εμφάνισιν. Ξ
  = Έπίβης ζητήσατε τα έξαιρετικής ποιότητος =
  = προΐόντα της: Ξ
  Σοκολάτα ΦβΥΡΡΕ |
  » IΜΡΕΚIΑ^ §
  = - ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ Ξ
  ΦΑΦΛΕΣ διάφορες. Ξ
  ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ έκλεκτές. =
  ΦΩΣΦΑΤΙΝΕΣ διά παιδία. =
  Πλάκες Σοκολάτες διάφορες. Ξ
  — Τ' ανωτέρω ειδή πωλοθνται είς τα Ζαχαροπλα- Ξ
  3 στεΐα τής πόλεώς μας. · Ξ
  Η1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι|[ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ(γ;
  ι (
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐσ έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προοΐσ Τρίτης
  20 Δεκεμβριού 1938
  Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ &ΕΝ ΩΜΙΛΗΣΕΝ
  ΕΙΣ ΣΑΡΔΗΝΙΑΝ ΣΧΕΤΙΚΩΣ
  ΜΕ ΤΑΣ ΙΤΑΛΙΚΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ ΚΑΙ ΚΟΡΣΙΚΗΝ
  ΜΕΤΑΣΤΡΕΦίΝΤΑΙ ΑΙ ΛΝΤΙΛΒΊΈΙΣ ΤΟΥ;
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Δεκεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτού μας).—Κατά τα έκ τού
  έξωτερικοΰ τηλεγραφήματα ό λόγος τού
  κ. Μουσολίνι είς Σαρδηνίαν υπήρξε γε¬
  νικώς ήπιος.
  Ό κ. Μουσολίνι δέν ύπηνίχθη ου·
  δόλως τάς αξιώσεις τής Ιταλίας επί τής
  Τύνιδος ή άλλης τινος γαλλικής χώρας,
  πράγμα τό οποίον προεκάλεσεν εντύπω¬
  σιν, έχαρακτηρίσθη δέ ώς ένδειξις^ μετα
  στροφής των ίταλικών βλέψεων επί τό
  μετριοπαθέβτερον.
  ΟΙ ΛΕΥΚΟΡΩΣΣΟΙ ΛΝΕΚΗΡΥΞΑΝ
  ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΔΟΥΚΑ ΒΑΑΔΙΜΗΡΟΝ
  ΤΩΝ ΤΣΑΡΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μος).— Σημερινά τηλεγρα-
  φήματα πρός τό Αθηναϊκον Πρακτο¬
  ρείον άναφέρουν ότι οί Λευκορώσσοι
  άνεκήρυξαν τόν Μέγαν Δούκα Βλαδίμη
  ρον κληρονόμον τού Τσάρου.
  Ή ενεργεια αυτή των Λευκορώσσων
  θεωρείται σχετιζομένη μέ τάς προθέ-
  σεις τής Γερμανίας πρός αύτονόμηαιν
  τής Ούκρανίας.
  ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
  ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Ό πρωθυπουρ-
  γός κ. Ί. Μεταξάς εδέχθη σήμερον
  τόν πρεσβευτήν τής Γαλλίας κ. Κόσμ
  μεθ' ου καΐ συνωμίλησεν επ* αρκετόν.
  Ώς γνωστόν ό κ. Κόσμ μεταβαίνει
  είς Κίναν, μετατεθείς έκεΐ κατόπιν προ
  βγωγής είς ανώτερον βαθμόν.
  ΌΧίτλερζητεΐσυνέδριονάφοπλισμοΰ.
  Ή Αγγλία χρηματοδοτεΐ την Κίναν.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΑΠΕΡΡΙΨΕ
  ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΙΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΩΧΒΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι ό Φράνκο απερριψε την
  έμμέβως ύποβληθεϊσαν είς αυτόν πρό¬
  τασιν έκ ξένης «ηγής περί βυνάψεως ά·
  νακωχής λόγω των προσεχών έορτών
  των Χριατουγέννων.
  Ν ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΝΒΡΟΝΙΣΕΩΣ
  ΤΟΥ Ν Ε Ο Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Ή χθεσινή τελετή
  τής ένθρονίσεως τού νέου Άρχιεπιακό-
  που Άθη.ών Χρυσάνθου ύπήρξενέπιβλη
  τικωτάτη συμμετοχή των επισήμων καί
  τού λαθύ Αθηνών."Συγκεκριμένως ώς
  πρός την δευτέραν, τονίζεται ότι ή συρ-
  ροή κόσμου έντός καί έκτός τού ναού
  ύπήρξεπρωτοφανής.
  ΟΤΣΙΑΝΟ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
  ΜΕΤΑΒΑΙΝΩΝ ΕΙΣ ΒΟΪΔΑΠΕΣΤΒΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ"μας).—Τηλεγραφείται έκ
  τού έξωτερικοΰ ότι ό κόμης Τσιάνο α¬
  νεχώρησε δια την Βουδαπέστην. Ή με
  τάβααις τού Ιταλού ύπουργού είς την
  Βουδαπέστην έξαίρεται υπό των ίταλι-
  χών εφημερίδων ώς ιδιαιτέρας σημα-
  σίας διά την ένιαίαν πολιτικήν τού άξο·
  νος.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Δεκεμβριού (ίδ.
  ύπηρεσΐα).— Συμφώνως πρός
  τάς πληροφορίας τάς οποίας
  δημοσιεύει γερμανική έφημε
  ρίς όΧΙτλερ προτΐθεται νά προ
  τείνη έπ' εύκαιρΐα τοθ νέου
  ετους την σύγκλησιν ενός συ
  νεδρίου άφοπλισμοΰ μεταξύ
  των τεσοάρων μεγάλων εύ
  ρωπαίκών δυνόμεων ΆγγλΙ
  άς, Ιταλίας, Γαλλίας καί
  Γερμανίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Δεκεμβριού
  (ίδ. ύπηρεσία) —Σήμερον πρό
  κείται νά συζητηθή είς την
  αγγλικήν βουλήν ή έξωτερι
  κή πολιτική Ή συζήτησις
  προεκλήθη υπό τοθ έργατι
  κοθ κόμματος.
  Άποδϊδεται ιδιαιτέρα σπου
  δαιότης είς την συνεδρίασιν
  ταύτην.
  ΡΩΜΗ 19 Δεκεμβριού ((δ.
  ΟπΓρεσΙα).— Ό ύττουργός
  των Εξωτερικών κόμης Τσιά
  νο ανεχώρησε χθ?ς διά Βου
  δαπέστην δπου πρόκειται νά
  διεξαγάγη, συνομιλίας μετά
  των σπουδαιοιέρων πολιτι
  κων άνδρών τής Ουγγαρίας
  —Τό συνέδριον τής Λίμας
  γράφει ό άμερικανικός τύπος
  δέν άφορά μόνον την εΐρή
  νην άλλά καί την ύπεράσπι
  σιν των μεγάλων δή ιοκρατι
  ών εναντίον τοθ φασισμοΰ
  καί τοϋ μπολσεβικισμόν.
  Διότι ό ναζισμός αποτε¬
  λεί απειλήν διά την Άμερι
  κήν ολόκληρον, την Γαλ
  λίαν καί αυτήν την μητέρα
  τής Δημοκρατίας, την Αγ
  γλΐαν.
  ΤΟ ΔΑΝεΐΟΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  Ό Τσάγκ—Κάΐ—Σέκ έδή
  λωσεν δτι τα δάνεια ποθ έπέ
  τυχεν ή Κίνοτ άπό την Άν
  γλίαν καί τή« Γαλλίαν είνε
  ή άνταμοιβή τοθ ήρωϊσμοΰ
  τοθ κινεζικοΰ σφατοθ.
  ΕΚΡΗΞΙΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ
  Τό μεγαλύτερον ήφαΐστειον
  τής ΊσλανδΙσς Έληα έξερρά
  γη Έκ τοθ κρατήρος τοθ ή
  φαιστείου έκχύνεται λάβα μέ
  μεγάλην ορμήν.
  Ή συγκρότησις όμάδων κλαδεύσεως
  των όπωροφόρων καί έλαιοδένδρων.
  Τό υπουργείον Γεωργίας ά
  πηύθυνε πρός τάς Γεωργικάς
  "Υπηρεσίας καί τούς καχά τό
  ττους γεωπόνους εγκύκλιον
  σχετικώς μέ την συγκρότησιν
  όμάδων έπιστημονικής κλα
  δεύσεως των όπωροφόρων
  καί των έλαιοδένδρων βάσει
  τοθ ύπάρχοντος νόμου.
  Διά τής έγκυκλΐου γνωστο
  ποιείται δτι οί τοπικοί 8μι-
  λοι έπιστημονικής κλαδεύσε
  ως αύξάνονται άπό διακοσί
  ούς είς πεντακοσίους, έν προ
  κειμένω δέ τονίζονται τα ά
  ποτελέσματα τής εργασίας
  των έν λόγω ομιλών άτινα ύ
  πήρξαν Ικανοποιητικά άπό πά
  σης απόψεως.
  Δι' ετέρας έγκυκλίου τού
  τό Υπουργείον Γεωργίας πά
  ραγγέλλει πρός τάς δασικάς
  αρχάς νά εξακριβώσωσι τάς
  καθ1 δλην την χώραν δασικάς
  έκτάσεις αΐτινες λόγφ τής ύ
  πάρξεως είς αύτάς άγριελαι
  ών είναι κατάλληλοι δι" έλαιο
  κομικήν καλλιέργειαν.
  Τό υπουργείον διά των μέ
  τρών τούτων αποβλέπει ε,Ις
  την ευρύτερον καλλιέργειαν
  τής έλαΐας ή όποΐα εσχάτως
  εΐχε παραμεληθή σημαντι
  κώς.
  Ε ΠΙΚ Ρ ΑΤ ΕΙΑΡΙΜΥ ΨΥΧΟΣ
  ΠΙΠΤΟΥΝ ΧΙΟ Η £ Σ ΕΙ5 ΜΑΚΕΔΟΗΙΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Κατ' άρμοοίαν
  ανακοίνωσιν έπικρατεί δριμύ ψύχος έν
  Ελλάδι. Ιδιαιτέρως είς Θεσσαλίαν
  κ*1 Μακεδονίαν ό χειμών είνε βαρύ-
  τατος. Είς την δυτικήν καί ανατολικήν
  Μακεδονίαν ηίπτει άφθονος χιών.
  ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΔΙΑ ΤΟΝ κ. ΓΕΝ- ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ
  Τα θΰματα πολέμου ΝομοΟ
  Λασηθίου απέστειλαν τό κά
  τωθι τηλεγράφημα πρός τόν
  πρωθυπουργόν κ. Μεταξάν
  επί τή έπανόδω είς την Μ
  δράν τού τοϋ ύπουργοΰ Γεν.
  Διοικητοϋ Κρήτης κ. Μπότη
  Σφακιανάκη:
  Θοματα πολέμου Νομοΰ Λα
  σηθΐου εύχαριστοϋν εθνικόν
  κυβερνήτην εύδοκήσαντα ά
  ναθέοη πάλιν διοίκησιν νή
  σου δημοφιλέστατον υπουρ
  γόν Σφακιανάκην ύιόσχονται
  έγγράψωσιν ύποθήκην φιλίας
  τοιαύτην εξαιρετικήν έννοιαν.
  Τασσόμενα παρά πλευρόν έ
  θνικοΰ Κοβερνήτου ευχόμεθα
  μακράν διάρκειαν διακυβερ-
  νήσεως χώρας έπ' άγαθώ Ι
  θνους.
  Εΰοτάθιος Μεθυμάκης
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
  'Λγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγοράς
  τοθ ΈμπορικοΟ καί ΒιομηχανικοΟ
  Έταμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων ττροί&ντων εΐχο·
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταωίδες:
  Σουλτανίναι α'. δρ.
  β'
  ϊ:
  α"
  Ρ'.
  ΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
  ΤΩΝ ΑΝΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ
  Καθ" ά πληροφορούμεθα ά
  πεστάλησαν είς την Έθν.
  Τράπεζαν τα έντάλματα πλη
  ρωμής των άναποκαταστάτων
  άναπήρων οπόθεν οί ένδια
  φερόμενοι θά πληρωθώσιν επί
  τή προσαγωγή των νομίμων
  δικαιολογητικών.
  Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΣΩΚΑΡΑ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ
  Τό υπουργείον τής Άεροπο
  ρίας εξέφρασε τάς εύχσρι
  στίας τού πρός την Κοινότητα
  Σωκαρδ διά την έκ 2.000
  δραχ. είσφοράν αύτή"ς είς τόν
  διενεργούμενον έρανον υπέρ
  τής Βασιλικής ΆεροπορΙας.
  Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ
  Δι' έγκυκλίου τού τό ύφυ
  πουργεΐον ΆγορανομΙσς πά
  ρακαλεϊ τάς διοικητικάς ύπη
  ρεσίας των έπαρχιών νά δια
  πιστώσουν εάν υπό των άρτο
  ποιών γΐνεται χρήσις των κο
  σκίνων καΐά την παρασκευήν
  τοϋ άρτου καί των σιμιτίων
  καθ' δσον, ώς κατηγγέλθη, οί
  άρτοποιοί άποφεύγουν την
  χρήσιν των κοσκΐνων δλως ά-
  δικαιολογήτως.
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΝ
  Δι' έγκυκλίου τού πρός τάς
  διοικητικός αρχάς τό υπουρ
  γεΓον Κρατικής Ύγιεινής καί
  Αντιλήψεως ζητεί νά πληρο
  φορηθή τούς ύπάρχοντας τυ¬
  χόν κληρονόμους τοϋ είς "Αγ.
  Στέφανον ΓαλλΙας αποβιώ¬
  σαντος κατά την 23 Αύγού
  ότου 1938. Έμμ. Στ. Κεφά-
  λου, έκ ΜελισσΙων Άίδινίου'
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  »
  ΚοινοΙ
  Ταχτάδες α'
  β'.
  Σταφίδες μαύραι
  "Ελαια 3-5ο
  ΜοιοργελαΙου α'
  » β
  Πυρηνέλαια
  Σάπωνες:
  ΛευκοΙ α'
  β'
  θΐνοι:
  Αρχανών μίστ.
  ΜαλεβυζΙου
  Ελαιοτιυρή'ναι
  ΔΙκταμος ήμ,
  Σΐτος
  Κριθή
  Βρώμη »
  Βΐκος »
  Μέταξα »
  Κουκούλια «
  Χαρούπια
  18.
  16.
  14.
  9.
  7.
  8.50-
  7.30-
  -19.-
  -17.-
  —15.—
  -11.-
  - 8.-
  6 50-
  5.50 - 6.-
  29.20-
  15.-
  14.—
  17.-
  21.-
  20.-
  30.-
  1.20
  80.-
  8.-
  5.50
  530
  5.-
  550.-
  130-
  2.40
  ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ
  ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟΝ Τ&Ν ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΝ
  Απεφασίσθη αρμοδίως δπως
  άπό σήμερον μέχρι τής 6 Ίανουα
  ρίου άρθιθν αί διατάξεις περί
  άνοΕγματος καί χλεισίματος των
  καταστημάτων.
  ΔΙΑ ΤΗΝ 2ΤΟΛΗΝ
  ΤΟΥ ΑΠΟΡΟΥ ΦΑΛΑΓΓΙΤΟΥ
  Έκ προηγουμένων εισφορών
  δραχ. 4.000. Εύαγ. Χατζάκης
  ίατρός δρχ. 300. Μιχ. Καστελ-
  λάκης Ιμπορος δραχ. 500. Έμ-
  πορική καί Βιομηχανική Έται
  ρία «Αθηνά» δρχ. 1000, ΙΊοί
  Γεωργ. Λιαπάκη Ιμποροι δρ. 500
  Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
  ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑΝ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  Τό υπουργείον των Οίκονο
  μικών έκοινοποΐησε πρός τάς
  τελωνιακάς αρχάς τό κείμε
  νόν τοθ νόμου 1474)38 δι'
  οδ οριστικώς κυροΰται ή με¬
  ταξύ 'Ελλάδος καί Πορτογαλ
  λΐας συναφθεΐσα συνθήκη Έμ
  πορΐου καί Ναυτιλίας. Δι' έ
  τ έρσς έγκυκλίου κοινοποιεΐ
  πράξιν τού ύπουργικοθ Συμ
  βουλίου περί τής έπελθούσης
  έμπορικής συμφωνίας μεταξύ
  τής Ελλάδος καί Γερμανίας.
  ΕΥΧ4ΡΙΣΤΙΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝ. ΝΕΟΛΑΙΑΝ
  Πρός τάς περιφερειακάς δι
  οικήσεις τής Ε.Ο.Ν. αρρενων
  καί θηλέων έκοινοπο ήθη εύ
  χαριστήριον τοθ Διαδόχου
  διά τα άνθη άτινα έδωρήθη
  σαν είς αυτόν υπό τής 'Ε-
  θνικής Νεολαίας επί τή γενε
  θλίφ τού έορτή.
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  •ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ'
  Ή προσωρινώς διοικοθσα επι
  τροπή τοθ *Οϊκοϋ τοθ Άγρότου»
  Ηρακλείου εκλήθη είς συνεδρία
  σιν διά την μεσημβρίαν τής ου
  ριον. Ή έπιτροπή θά άσχοληθ^)
  μέ την ενίσχυσιν τού άναδα
  σωτικοθ έργου.
  ΑΙ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ
  Δι" αποφάσεως τής Γεν. Δι
  οικήσεως Κρήτης περιωρίσθη
  ή δικαιοδοσία τής ^φιλοδασι
  κης Έπιτροπής Ηρακλείου
  είς τάς Επαρχίας Τεμένους,
  Πεδιάδος, Μαλεβυζίου καί
  Βιάννου. Διά τής Ιδίας άπο
  φάσεας συνεστήθη πενταμελής
  φιλοδασική έαιτροπή είς Ά-
  γίους Δέκα έκ τοΰ θεοφιλε
  στάτου Άρκαδίας,τοΟ ίατροθ
  κ. Άντ. Ήλιάκη, τοθ διευθυν
  τοθ τής Γεωργικής Σχολής
  κ. Κάββουρσ, τοθ άγρονό
  μου Μοιρών κ. Γ. Μιτουνια
  λέττου καί τοθ γεωπόνου κ.
  Μιχ. Πανεθυμιιάκη.
  ΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ
  Διά νεωτέρας αποφάσεως
  τοθ κ. ύπουργοθ Γεν. Διοικη
  τοϋ Κρήτης ή διατίμησις των
  κρεάτων τροποποιεΐται ειδικώς
  διά την πόλιν "Ηρακλείου ώς
  έξής:Μόσχος μέχρις ενός 65όν
  τος δρχ. 46 κατ' οκάν, μέχρι
  δύο οδόντων 42, βόειον 40.
  Είς τό βόειον περιλαμβάνεται
  καί τό δαμάλι. Διά τα χωρία
  αί άνω τιμαί θέλουσι (σχύ
  σ[) κατά 4 δραχ. επί ελατ
  τον.
  ΔΩΡΕΑΙ
  'Υιτό τοθ ΈμπορικοΟ Έπιμελη
  τηρίου Ηρακλείου διετέθησαν είς
  μνήμην τοΟ Ιω. Δρακοντίδου
  1000 υπέρ των λαϊκών συσσιτί
  ών καί άν* δραχ. 500 είς τό
  Ασυλον τής Γερόντισσας είς τό
  Γηροκομεϊον καί είς τον Σύνδί-
  σμον παροχής εργασίας είς
  ρους χέρας.
  ϊ
  ϊ ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΗ
  (ΑΙ ΑΙ ΑΗΤΙΓΑΛΛΙΚΜ
  ΕΚΔΗΛΒΣίΙΣ ΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΝ
  10 ΑΟΝΔΙΚΟΝ ΙΠΛΙΝΙϋίτΐΙ
  ΜΕΤΛΒΟΔΗΙ ΑΙΘΤΕΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Δ)6ρίου (τού άντα¬
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έκ
  Λονδίνου άναφέρουν ότι οί πολιτικοί
  καί δημοσιογραφικοί κύκλοι δέν άπο-
  κρύπτουν τ*ιν δυσαρέσκειαν των διά τάς
  έν Ιταλία άντιγαλλικάς έκδηλώσιις αί
  οποίαι μολονότι έν ύφέσει, δέν έπαυ¬
  σαν έν τούτοις όλοτελώς.
  Είς τα δηυ.οσιευόμενα άρθρα άφήνε
  νεται νά εννοηθή ότι ή » %γγλία θά με¬
  ταβάλη ριζικώς την στάσιν της άπέναντι
  τής Ιταλίας εάν συνεχισθώιιν αί ανωτέ¬
  ρω εκδηλώσεως.
  Ο κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΑΕΝ ΜΕΤΑΒΙΙΝΕΙ
  ΕΙΣ ΤΗΗ ϊ Τ Α Α Ν Κ Η Η ΗΡΟΤΕΥΟΥΣΑΝ;
  ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟ Ρ Α Ο Υ ΠΕΡΘ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).—· Τηλεγραφείται έκ
  Λονδίνου ότι ό έν Ρωμη πρεσβευτής
  τής Αγγλίας λόρδος Πέρθ εδήλωσεν ό
  τι ένδέχεται νά ματαιωθή τελείως τ ό
  ταξίδιον τού Βρεττανού πρωθυπουρ-
  γοΰ Τσάμπερλαιν είς Ρώμην. Ή μα·
  ταίωβις αυτή θέλει πραγματοποιηθή,
  ώς ετόνισεν ό κ. Πέρθ, εάν θά συνεχι¬
  σθή ή άσκουμένη τελευταίως υπό τής
  Ιταλίας άντιγαλλική πολιτική.
  ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΑΓΓΛΟΣ
  ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΣ Β Α ΜΕΤϋΒΗ
  ΕΚ ΝΕΟΥ Ε1Σ1ΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19Δεκεμβρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Κατά τα έκ Παρι¬
  σίων καί Λονδίνου τηλεγραφήματα ό
  "Αγγλος πρωθυπουργός κ. Τσάμπερ¬
  λαιν θέλει μεταβή έκ νέου είς Παρισί¬
  ους ινα συνομιλήση μετά των Γάλλων
  επισήμων επί διαφόρων εξωτερικών ζη-
  τημάτων ένδιαφερόντων την πολιτικήν
  των δύο χωρϋν.
  Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΒΑ ΜΕΤΑΒΗ
  ΠΙΟΑΝΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Δ)βρίου (τοΰ άντα¬
  ποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφείται έκ
  τοΐ έξωτερικοΰ ότι είνε πιθχνή ή με·
  τάβασις τού κ. Τσάμπερλαιν καί είς
  την γερμανικήν πρωτεύουσαν. Ή μετά¬
  βασις έκ&ϊ τού Βρεττανοΰ πρωθυπουρ¬
  γόν είνε πιθανόν νά συμπέση μέ την με
  τάβασιν αυτού καί είς Παρισίους.
  Ο ΑΓΓΑ1Κ0Σ ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΑΙΑΖΕΙ
  ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτερικού ότι αί αγγλικαί έφημε
  ρίδες σχολιάζουν τόν λόγον τού ΛΙουσο
  λίνι είς Σαρδηνίαν. Αί έφημερίδες ύ-
  παγραμίζουν την έφεκτικότητα τοΰ Ι¬
  ταλού δικτάτορος, άσυνήθη μέχρι τού¬
  δε είς τούς πολιτικούς τού λόγους.
  ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Μ Ε ΤΟΠ Α
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ_Η_ «ΠΡΑΞΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφείται έκ
  τού έξωτερικού ότι είς τό ίσπανικόν
  μέτωπον βυνεχίζεται ή άπραξία έκτός
  αναγνωρίσεων τινών καί άψιμαχιών.Έίς
  Μαδρίτην αγγέλλεται ότι οί κυβερνητι-
  κοί προβαίνουν εί; συμπληρωματικάς
  οχυρώσεις.
  ΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑΙ ΕΔΡΑΙ
  ΑΘΗΝ%Ι 19 Δεκεμβριού (τού
  «νταποκριτοΰ μας).— Δι' αποφάσεως
  τής κυβερνήσεως αί Πανεπιστημιακαΐ
  εδραι ωρίσθησαν έν βυνόλω είς 98.