96689

Αριθμός τεύχους

5046

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

21/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΓΡίτ
  *
  ^
  *»«!(.
  ,^Λ
  λευταίως ^ ,ι.
  πολιτική.
  εχεμβρίου (τοθ άν
  ατά τα έκ Πψ·
  ΓΟς κ. Τσίμρ
  έου είς Π«ρι«ί·
  ι τα των Πάλλων
  >ν εξωτερικών ζν
  >ν την «ολκιιφ
  ,ρίου
  «ιθχνή ι
  ,,ρλαιν «α-«|
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία )»ι>αι Λ
  έξάμηνος 2
  Άμεμικής
  ίιησία βολ. 15
  έξάμηνος · 8
  χατά φύλλον
  Δραχ.
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  21
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1958
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΓΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5046
  ΤΙΕΪβϊΙΚ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Κ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ
  ΤΗΣ ΑΕΗΑΡΟΚΑΑΑΙΕΡΓΕΙΑΣ
  Άσχολβύμενβι μέ τό πρό-
  βλημα τής όρθολογιστικής
  οργανώσεως τής έθνικής πα-
  ραγωγής ετονίσαμεν κατ' ε¬
  πανάληψιν είς σχετικά άρ-
  θρά μ«ς την ανάγκην τής
  στρβφής πρός την γήν καΐ
  τής έντατιχωτέρας έχμεταλ
  λεύσεως τόσον τού έδάφους
  όσον καί τού ύπεδάφους Κα'ι
  ύπκστηρίξαμεν 6τι θά έπρεπε
  νά ένδιαφερθώμεν χυρίως
  διά την δενδροκαλλιέργκιαν.
  Τουτο δέ διά πλείστβυς β-
  βους λόγους, τούς έποίους ε¬
  παναλαμβάνομεν καί πάλιν.
  Καί πρώτον, διότι δέν είνε
  ορθόν νά περιορισθώμεν είς
  την άντιοικονομικήν μονο-
  καλλιέργειαν καί ν' άρκε-
  σθώμεν είς τα δημητριακά,
  τόν καπνόν καί την σταφί-
  δχ πού άποτελουν τα κυρι¬
  ώτερα είσοδήματά μας σή¬
  μερον. Δεύτερον διότι τό
  κλΐμα|τής'Ελλάδος καί ή έδα
  φολογική της διαμορφώση
  εύνοοΰν τα μέγιστα την δεν-
  δροκαλλιέργειαν. Τρίτον δι·
  ότι οί νωποί καρποί ευρί¬
  σκουν εϋκολον καί είς ίκα-
  νοποιητικάς τιμάς κατανάλω
  σιν. Τέταρτον διότι τα Ιξοδα
  τής δενδροκαλλιεργείας είνε
  μικρά καί ή άπασχόλησις
  έργκτικών χειρών μι προτέρα.
  Κ«Ι πέμπτον διότι είς την
  Έλλάδα ύπάρχουν έκατοντά
  δέ; χιλιάδες, διά νά μην εί¬
  πωμεν έκατομμύρια όλόκλη-
  ρχ, άγρια δένδρα, εληές, χα-
  ροι,πιες, άδραμυτιές, άχλα-
  διές, καί άλλκ πού είνε εΰχο
  λον νά έξημερωθοΰν δι' έμ-
  βολιασμών καί νά κατα·
  στοϋν πηγή πλούτου.
  Εύτυχώς την σημασίαν τής
  δενδροκαλλιεργείας κάτην©-
  ησε καί τό σημερινόν κρά-
  τος. Καί κάμνει ο,τι είνε δυ¬
  νατόν διά την ενίσχυσιν της.
  Ή όλοσχερής κατάργησις τού
  φόρου τού ελαίου, αποτελεί
  χαρακτηριστικήν εκδήλωσιν
  τοΰ κυβερνητιχού ένδιαφέ»
  ροντος υπέρ των δενδροκαλ-
  λιεργειών. Διότι ή κατάργη¬
  σις τού φόρου αύτοΰ, είχεν
  ώς άποτέλεσμα την άμεσον
  καί' σημαντικήν άνατίμησιν
  τοΰ ελαίου. Καί φυσικά τό
  γεγονός αύτό θά ύποκαύση
  τόν ζήλον των γεωργών καί
  θα συντελέση είς την έκ νέ-
  ου αγάπην τής έλαίας καί
  εις την συστηματικήν καί
  πάλιν καλλιέργειαν της.
  Δέν περιορίζεται δέ είς τοϋ
  το μόνον υπέρ τής δενδροκαλ
  λιεργείας, φροντίς τής χυβερ-
  νήσεως. Έκδηλώνεται καί
  δι' άλλων σοβαρών έπίσης
  μέτρων. "Εν έκ των μέτρων
  αυτών είνε χαί ή αποφασι¬
  σθείσα ήίη σύστασις συνερ-
  γείων έπιστημονιχοΰ κλοτ-
  δεύματος καί έμβολιασμοΰ
  των δένδρων. Είς πεντακο-
  σίους αύξάνονται οί καθ' έ-
  λην την χώραν ίμιλοι έπι-
  στημονικής κλαδεύαεως, άπό
  διακόσιοι πού ήσαν ώς τώρα.
  Καί πρώτιστον καθίχον των
  όμίλων αυτών τίθεται όχι
  μόνον τό κλάδευμα των
  δένδρων, άλλά χαί ή έξημέ-
  ρωαις των άγρίων έλαιοδέν-
  δρων καί ή προπαγάνδα με·
  ταξύ των άγροτών τής άγά-
  πης πρός την έλαίαν πού εί
  χε παραμεληθή κατά τα τε¬
  λευταία έτη παντοΰ. Είς τόν
  τόπον μας δέ ειχε τεθή κυ·
  ριολεχτικά ύ<τό διωγμόν, έκ- ριζωνομένη διά ν' άντικατα- οταθξί άπό σταφιδαμπέλους. Πράγματι δέν ήτο καιρός νά γίνη τουτο. Υπέρ τής έλαίας, των έ- σπεριδοειδδν, των κχρποφό- ρων έν γένει δένδρων, πρέ- πει νά οργανωθή πραγματι- κή σταυροφορία. Ή δενδρώ- δης καλλιέργεια είνε έκείνη πού θά σώση τόν τόπον οί- κονομικδς, πού θά βελτιώση τό κλΐμα καί θά έξυγιάνη πλήρως την χώραν. Ίά δέν¬ δρα προκαλοϋν την εϋλογί- αν τής φύσεως. Δίδουν πλοΰ τον, υγείαν, ώμορφιάν. Θά ήτο δέ μέγα ευτυχήμα εάν έδημιουργοΰντο παντοΰ ίνατιτοΰτα δενδροχομίας, ε¬ άν χαθιεροΰντο βραβεΐκ χα'ι έπαθλα διά τούς προοδευτι- κωτέρους καλλιεργητάς δέν¬ δρων καί άν τό μάθημα τής δενδροκομίας είαήγετο εί; όλα τα σχολεΐα μας.Ασφαλώς ομως θά γίνουν ολα αύτά συν τω χρόνω. Τό ενδιαφέ¬ ρον τής κυβερνήσεως γεννά βασίμους περί τούτου ελπί¬ δας. δηως 6 ΟΕδίπους έμπρός είς την Σφίγγα. θά Ιλεγα δτι ή ένατένι σις αυτή είνε κάποτ* καί ολιγώ¬ τερον «φηρημένη. Είνε σχεδόν ή δίψα ενός δποψηφίοι» τοθ Πό λυτεχνίου μπροστα σέ μερικά μηχανικά αϊνίγματα. Ό μηχα- νισμός, ό τρόπος κινήιεω;, τό έλατήριο πού δίδει αΐόν πρώτο καραγκιόζη την κίνησι καί την Ικΐρασι, ιδού τ,ο τι3ν. Πώς σιρι- φογυρίζει τό άεροπλανάκι; Πώς τό αύτοκίνητο κατατρώγει τί; ά ποστάσεις χωρίς... βενζίνα, Για τί ν* μην Ιξαφθη γι' αύ:ά τα πράγματα, γιατί να μην μαλλώ ση καί γιατί νά μην δαρθη κάποτε τό παιδί σας;... Τα κα λά δέν άποχτώνται μόνον μέ κόπους. Άποκτδντχι μέ φλόγα έσωτερική, ποΰ θά π^ ίλωσδιό λου αγώνας, είτε έμαλός, είτε άνώμαλος. Διά την σημερινήν 'ϊίως ζωήν ό άνώμαλος αγών ιίνε τό θίλγητρον τής δτ;μ·ουρ γί«ς καΐ ή" όρμή πρό τα ό * * ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑ1ΝΕ) Η ΖΩΗ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ Αυτήν την εποχήν τό παιδί «Νέ τό ψυχολογικόν απαντον. Ιδιαιτέρως δπάρχει σχέσις μετα- ξύ τοθ παιδιοθ καί τής βιτρί- νας. "Οταν είς την τελευταίαν δ- πάρχει τό παιγνίδι, τό παιδί εί νέ «Ορημα παρατηρήσεως. Οί άμπελοφιλόσοφοι εσυνήθισαν ν* λένε: —Άπό τή σχέσι παιδιοθ καί παιγνιδιοθ δημιουργοθνται 8λαι αί προύποθέσεΐς άπό τάς οποίας είνι δυνατόν νά μαντεύση χανείς τάς μελλούσας τοθ άτόμου κα· τακτήσεις. Άλλά δέν είναι μόνον αί χατα χτήσεις ποΰ θά άπασχολήσουν τόν παρατηρητήν. Είνε τό βΐώνι όν οχέτς τής ζωής, είτε ώς δραμα τό πάρετε, είτε ώς ίλαροτοαγω βίαν. Άπό τα μικρά θά άγκυ ροβολήσετε είς τα μεγάλα. "* « νακαλύψετε γιατί μερικοί άνθρω ποι έγιναν μεγάλοΐ, γιατί ή τ*- δε έποχή διεμορφώθη έτβι καΐ ή άλλη άλλοιώς, γιατί ή ^ εξέλι¬ ξις, ϊΐολιτική ή κοινωνικη, 6™) ρεν αυτόν ή ^Ίνο τόν Ιρύ^· Μπροστά στή βιτρίνα, μπρ&στα στό παιγνίδι ή τό δώρο δπό την εύρυτέραν τού έννοιαν, τό παιδΐ είνε δ αίώνιος άθρωπος. θά νι χήση μεθαύριον ή θά ήττη«ϊ; Α¬ πό έχεΐ θά τό καταλάβετε έξ δλο χλήρου ή σχεδόν. Μερικοί έτάχθησαν εναντίον των πρακτικών δώρων. ΚαΙ δέν έτάχθησαν μόνον, άντιχειμε νικώς Είχαν ασφαλώς δπ' δψιν την ειδικήν παρατήρησιν, ώς μέσον πεΕρας ή ώς στοιχείον δημιουργίας. Τα πραχτιχά άντι κείμενα καί σήμερον άκόμη εί ναι διά τό παιδί πράγματχ ψυ χρά καί κάθε άλλο παρά ίχα νοποιητικά. Τό μυαλό χαί τό αί σθημα τοθ παιδιοθ 8σο καί είδι- χώτερα τό ένστικτο έχεΐνο, επί τοθ ίποΐΌυ βασίζονται άλλοθ διά νά χαθορίσουν «τεχνικώς» τίς έ- παγγελματιχές τού ίδιίτητες χαί τα έπίπεδα τής ίδιοφυίας τού, &ρχίζονν .νά γίνωνται νοητά ά πό τό παιγνιδάκι: Άπό τό παι γνίδι πού έχπροσωπεϊ τούς έξο πλισμούς 2ως έκεΐνο πού διατο νίζει τα είρηνικά έργα, τό παι δι άποβαίνει αποκάλυψις καί θά τό πιστέψετε;—καί δίδαγμα. —Έγώ δέν παίρνω παιγνίδια. Δέν πετ6 παράδες σέ άνέμους. Τα παιδία μοί) δχι μόνον τα σπάζουν άμίσως άλλά καί τσχ κώνονται έξ αίτίας τους. Είχα σκηνές σΐό σπίτι μου πέρυσι έξ άφορμής αυτών των άναθεμαπσμέ νων. Δέν είναι πολλά χρόνια που ή γνώμη «ύτή αντεγράφη άπό τόν δποφαινόμενον επί λέξει καί « π4 μέρους γνωσιοθ καί ευταχοθς οίκογενειάρχου Άλλά γιατι νά θυμώνη τόσο δ συμπολίτας; Α κριβώς «πό τό παιγνίδι θά κατα τοπισθ-8 γενιχώτερα ή περιέρ γεια χ*' τ0 τΐάθος τοθ παιδιοθ. Μά στό παιγνίδι ή άδιαμόρ »Χ*Ϊ στί)(«ι ίτΐάνα) χάτω "Ας σπάση τό παιδί ΐό παιγνί δι. Δέν σημαίνει. Τό ζήημα είνε νά μάθη τό μυσιικό τού. Ή ζωή—τουλάχιστον ώς πρός τίς στοιχειώδεις άξίες της—πρέπει νά γίνεται «χαρτί χαί καλαμά ρι», έξ άηαλών οΎύχων. Είνε ά- νΛμφισβήτητον τίτε δτι τό φδ; τήί νίκης—μιάς νίκης άορίστου άλλά θετιχή;—θά πλαισιώση τή δράσι καί την άνάπτυξι "τοθ παιδιοθ. Ύπάρχουν παιδία πού σπάζουν κα! ξανασιάζουν τα παι γνίδια τους. Βεβαία τό φαινόμε νο αΰτό είνε σηάνιο. Ώστόαο καί ή σπανιότης αυτή άρκεί διά νά δικαιολογηθή τό σπάσιμο! "Αλλως τε κ»1 τα αίώνια δάκρυα τή; μικρούλας μπροστά στή σπα σμένη της κοθκλα ίχοκν τόν άντι κατοπτρισμόν τους εϊς^,τόν συναι· σθηματικόν κίσμο: Έρεύ/α μέ πά θος άλλά καί μέ φρόντ,σι τή ζωή Ιδού τό άπόφθεγμα ποΰ βγαίνει άπό τα δάκρυα Καί άπό τό άπόφθεγμα αύ:ό, έξεκί- νησαν νομίζω πολλοί προγενέ- στεροι, γιά νά γίνουν μεγάλοι. Α2Μ0ΛΑΙ0Σ Νομικά σημΕΐώματα Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ Έξ άνακοινώσεων τοθ κ. Πρωθυπουργόν), πληοοφορού μεθα 6τι ευρισκόμεθα είς τα πρόθυρα τής τελικής διατυ- πώσεως τοθ Άστικοϋ Κώδι κος καί τής ενάρξεως τής έ φσρμογής τού, ώς Νόμου ρυθ μΐζοντος τάς περιουσιακάς κσΐ οικογενειακάς σχέσεις των άτόμων. Πληοοφορούμεθο έπίσης ότι ή όριστική διατύ πωσις τοθ Κώδικος θά γίνη, επί τή βάσει μέν τοθ έκπονη θέντος υπό τής τελευταίας πενταμελοθς Έπιτροπής σχε- δΐου, άλλά θά διαχυθή έν αυτώ ή πνοή τοϋ Νέου Κρά τους. Οϋτω, άντί τοθ άτομι κιστικοϋ πνεύματος τό οποίον χσρακτηρΐζει τό έν ισχύϊ ά στικόν δίκαιον, είς τόν υπό Εκδοσιν Νέον Κώδικα θά ά κολουθήσωμεν πλέον τάς συγ χρόνους άντιλήψεις, καθ' άς ή μέν ΙοιοκτησΙα έπιτελεΐ κοι νωνικήν λειτουργίαν, ή δέ άσκησις παντός δικαιώματος δέν πρέπει νά έρχεται είς σύγκρουσιν πρός τό κοινωνι κόν συμφέρον, δηλαδή πρός τό συμφέρον τής όλότητος. Ή μεγάλη δΐστακτικότης μέ την οποίαν εΐχαν άντιμετω πΐσει £ίς την Έλλάδα τό ζή τημα τής συντάξεως 'Ελληνι κοθ Άσΐικοΰ Κώοικος, επί Μ να αΐώνσ, μας δίδει τό δι καΐωμα νά χειροκροτήσωμεν ολοψύχως, την τόλμην καί τόν ενθουσιασμόν τοϋ 'κ. Πρωθυπουργοϋ, άποφασΐσαν τος νά δώση καί επί τοθ ζή τήματος τούτου την οριστικήν τού λύσιν. Τα ώφελήαατα καί τα κέρδη, έκ τής όρι- στικής καί ένιαΐας ρυθμίσεως των άστικών μας σχέσεων θά είνε πολλά. Πρωτίστως θά έκλε(ψχ) ττλέον, τουλάχι¬ στον είς τό κεφάλαιον των σχέσεων τούτων, ή μαστΐ ζουσα καί ταλαιπωροθσα αΰ τάς νομοθετική άστάθεια καί ρευστότης. Τΐποτε δέν συμ βάλλει περισσότερον είς την κακήν απονομήν τοθ δικαΐου, δσον ή έλλειψις παγΐας καί σταθεράς νομοθετικής έγγυή σεως. Δέν είνε μόνον ό κλάδος τοθ ΆστικοΟ δικαΐου, ώς μέ ρους τής δλης νομοθεσΐας μας, ό οποίος έχει ανάγκην μιάς όριστικής εκκαθαρίσεως καί συγχρονισμένης κωδικο ποιήσεως. Άλλά έφ' Ρσον γίνεται σήμερον Μν βήμα άπο φασιστικόν πρός τα έμπρός, διά τής ληφθεΐσης αποφάσεως δέν γεννάται άμφιβολΐα δτι καί διά τούς άλλους κλά· δούς, ή (δία πρόνοια τής κυ βερνήσεως, καί δή συντόμως, θά εκδηλωθή. Ή έργασία άλ λως τε ύπάρχει ετοίμη, διά των σχεδΐων τα όποΐα έξε πόνησαν αί προηγούμενοα έκ νομομαθών έπιτροπαΙ. Πά ραλλήλως πρός τόν αστικόν κώδικα, άς ανατεθή καί είς άλλους καθηγητάς τοϋ Πανε πιστημϊου, δπως άνά είς δι" έκαστον κλάδον, έκ των λοι πών τοθ δικαΐου, αναλάβη καί φέρη είς πέρας, έντός έ τους, την νομικήν καί λεκτι κήν διατύπωσιν τοθ οΐκεΐου κώδικος. 'Εκτός τής έξασφαλΐσεως νομοθετικής ειόσταθεΐας διά των νέων κωδΐκων, θά άρθή καί ή ύπάρχουσα^σήμερον πό λυμορφΐα τοθ δικαίου, διά των τοπικών νόμων. Διότι άλλος αστικάς κώοιξ (σχύει σήμερον διά την Κρήτην, όλλος διά την Σάμον, άλλος διά τάς 'Ι ονΐους νήσους καί άλλος (τό Ή μελισσοκομία. Διεπιστώθη πλέον καί έκ τής πείρας δτι ή χρησιμοποί¬ ησις νέων κυψελών αποδίδει θαυμασία άποτελέσματα καί Ρωμαϊκόν δίκαιον) διά την λοιπήν Έλλάδα. Θά υπάρξη ένιαΐα καί όμοιόμορφος ή έ- φαρμογή τοθ δικαίου, καθ' δλην την έδαφικήν έκτασιν τής χώρας, καί μάλιστα υπό τό κυρίαρχον πνεΰμα τής συγ χρόνου αντιλήψεως, δτι τό α¬ τομικόν δίκαιον θα έκτείνεται μέχρι τοθ σημείου είς τό ο¬ ποίον θά συγκροΰεται πρός τό κοινωνικόν συμφέρον τής όλό¬ τητος. Δέν -πρόκειται βεβαίως νά έξαντλήσωμεν είς τόπαρόν ση μεΐωμα τα πολλά πλεονεκτή ματα έκ τής εκδόσεως καί έ- φαρμογής των νέων κωδίκων. Άλλά μόνον τό γεγονός δτι διά τούτων θά άτιοτυπωθή ή γνησΐα μορφή έγχωρίου—Έλ- ληνικοϋ— δικαίου, καί θά έκ δηλωθρ, κατά την άνακοΐνω σιν τού κ. ΠρωθυπουργοΟ, ό βαθμός τοθ έλληνικοθ πολι- τισμοθ, είνε αρκετόν διά νά κριθη ή σπουδαιότης καί ύψί στη σημασία τοθ όντως Έ- θνικοθ τούτου Ιργου. Πολλά μέρη τού ΡωμαϊκοΟ δικαίου, τα όποΐα άπηχοθν άπηρχαι- ωμένας άντιλήψεις ουδόλως έξυπηρετούσας την σύγχρονον περί δικαίου συνείδησιν, θά έξοβελισθοθν. Καί πολλοί νε· αροΐ νόμοι, έξ άπλής μεταφρά σεως ξένων νομοθεσιών, εισ αχθέντες παρ' ήμΐν, διά νά ρυθμΐσουν σχέσεις μας, φο σεως οΐκογενειακής καί κληρο νομικής, θά ΰαοχωρήσουν πρό τής έτιιτακτικής άνάγκης νά προσαρμοσθή τελείως ή νομι- κή ρύθμισις των σχέσεων πρός την ελληνικήν πράγματι κότητα. Μεταξΰ δικαίου καί πραγματικότητος θά έξασφαλι σθή ό άπαραΐτητος συντονι σμός. Ή παρατηρουμένη σήμε ρον μεταξΰ τούτου καί έκεί νης δυσαρμονΐα καί 6 έκ ταύ της κλονισμός των σχέσεων, έγκλεΐει οϋκ ολίγους κινδύ νους, πρό των οποίων πάσα όλιγωρία είνε αδικαιολόγητος. Έφ' δσον δέ τό γραπτόν δί¬ καιον δέν πρέπει νά παρουσι άζεται μόνον ώς γράμμα νέ κρόν καί άνεπίδεκτον έφαρ μογής, άλλά νά λαμβάνη την μσρφήν ζώντος όργανισμοϋ μιάς δηλαδή κοινωνικής λει τουργίας έγκολπουμένης καί διεπούσης τάςπραγματικάς έκ δηλώσεις των άτόμων καί τής κοινωνίας, έν τώ πλαισίφ των σχέσεων μεταξΰ τούτων καί έκείνης, ή περί ταχείας άνα προσαρμογής τοθ Άστ. Κώδι κος κυβερνητική απόφασις τυγ χάνει τής απολύτου έπιδοκι μασΐας. Μάνθος Πλεύρης συντελεί είς την ,εύδοκίμησιν καί την πρόοδον τής μελισσο- κομΐας. Ν' άντικατασταθοΰν λοιπόν αί παλαιαί ττρωτόγο· νοι πήλιναι κυψέλαι άπό τάς νέας, άμερικανικοθ συστήμα- τος. Τό πράγμα δέν είναι δύ¬ σκολον έφόσον ένδιαφέρεται ή Άγροτράπεζα. Ί5ιαιτέρως είς τόν τόπον μας πρέπει νά συστηματοποιηθή ή μελισσοκο μ(α. Διότι εύδοκιμεϊ καί άπο δίδει χωρ^ πολλά έξοδα ση μαντικά κέρδη. *** Καθαριότης. ] Θαυμασία τα μέτρα ΰγείας καί καθαριότητος πού λαμβά νονται διά τα άρτοποιεϊα. Καί πρέπει νά εφαρμοσθούν μέ ακρίβειαν καί σχολασηκό- τητα. Ό άρτος αποτελεί την βάσιν της τροφάς τοθ άνθρώ- που. Καί φυσικά πρέπει νά είναι καθαρός, ύγιεινός, κα¬ λώς παρεσκευασμένος! Θά έ ξασφαλισθη δέ τουτο μόνον έφόσον οί άρτοποιοί θά φρον τίζουν διά την καθαριότητα είς τα άρτοποιεϊα των. "Αν καί είς την πόλιν μας τούλα χιστον περιπτώσεις πού δέν έ τηρήθησαν οί δροι καθαριότη τος είς τα άρτοποιεϊα ύπήρ- ξγ^ σπανιώταται. Ό αστικάς κώδιξ. Έντός ετους έλπΐζεται ότι θά εΤναι ετοιμος ό νέος ά στικός κώδιξ. Αύτό τούλάχι στον συνάγεται άπό σχετι κάς δηλώσεις τοθ κ. Πρωθυ πουργοϋ. ΚαΙ τό εϋχόμεθατ. Τό έπιθυμεϊ ή Ελλάς 6λό- κληρος. Διότι ό συγχρονι· σμός καί ή κωδικοποΐησις τοθ άστικοθ δικσΐου αποτε¬ λεί ζωτικωτάτην ανάγκην. Δέν είναι μάλιστα ΰπερβολή άν είπωμεν δτι χωρίς τόν συγ χρονισμόν τής νομοθεσίας δέν είναι δυνατόν νά σημειώσω μέν καμμίαν πρόοδον είς την χώραν. "Ελεγχος. Θ' άσκήται λοιπόν Ιλεγχος δχι μόνον επί των έξαγομέ· νων προϊόντων, άλλά καί ε¬ πί των εισαγομένων έμπορευ μάτων. Καθιερώνεται δέ ή ά¬ σκησις τοϋ έλέγχου αύτοϋ διά νά έξακριβώνεται ή ποιότης των καί ή πραγματική τιμή των, οστε ν' άποκλεΐεται αύ- θαΐρετος υπερτίμησις καί α(σ· χροκέρδεια είς βάρος τοθ κα· ταναλωτικοθ κοινοθ. Όρθότα τον τό μέτρον, άφοθ αποβλέ¬ πει είς την προστασίαν των συμφερόντων τοθ λαοθ. ΚαΙ πρέπει νά εφαρμοσθή τό τα¬ χύτερον. ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τοθ Άγγλου συγγραφεύς ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ 27ον Οί Τοθρχοι άπεσύρθησαν είς μίαν θέσιν ποΰ είχαν προετοιμά- σει περί τα δίκα χιλιόμεΐρα πρός βορράν. ΚαΙ ένώ Άγγλοι καί Τοθρκοι διετέλουν έν άναμονη" άπό την ΚωνσταντινούΐΓ,ολιν κατέ φθααεν ή είδησις δτι ή όθωμανι- χή κυβέρνησις είχεν δπογράψει άνακωχήν μέ τοΰς "Αγγλους είς Μοΰδρον. Οί Γερμχνοί πού δπηρέτουν είς τάς τάξεις τοθ τουρκικοθ στρατοθ διετάχθησαν νά έπιστρέψουν πά ραυτα είς Γερμανίαν. Είς τό παν¬ δοχείον τής πόλεως των Άδάνων, ό Μουσταφά Κεμάλ παρέλαβεν ά¬ πό τόν Λίμαν φόν Σάνδερς την άρχηγίαν 8λων τδν οτρατιυμάτων έν Νοτίω Τουρχΐα. Οί δύο άνδρες εκάθηντο 6 Ινας άιτέναντι τοθ άλλου μπροστά άπό 1'% τραπεζάχι χαφενείου. Είχαν τίρματίοει τάς διατυπώσεις τής παραδόσεως καί παραλαβής, τής μεταβιβάσεως τής άνωτάτης διοική σεως. Τώρα ό φιλοξενών ήταν ό Μουσταφά Κεμάλ. Ό Αίμαν φόν Σάνδερς είχε παύσει νά είνε δ ά νώτερϊς τού: Απλώς ήταν Ινας φι λοξενούμενος. Την στιγμήν έκεί νην τής ήττης χαί τής καταπτώσε ως δέν είχαν νά είπουν πολλάπράγ ματα. Ήσαν χαί οί δύο γενναΐοι, οκληραγωγημένοι χαί πεπειραμέ νοι στρατιώται. Είχαν μεγάλην δ πέληψιν 6 Ινας πρός τόν άλλον, χωρίς νά την άφίνουν νά φαίνεται. Διότι καί οί δύο ήσαν είς τό ίπα χρον δπερήφανοι. «Γνωρίζω την έξοχίτητά σας — είπεν δ Αίμαν φόν Σάνδερς—την στιγμήν τοθ άποχαιρετισμοΰ—ά¬ πό τότε πού εΐχατε μίαν διοίκη σιν εις Καλλίπολιν. Είμαι δπερή φανος διότι δπήρξα έκ των πριί) των ποΰ άνεγνώρισε την αξίαν σας. Πολλάκις διεφωνήσαμεν άλλ' είμεθα καλοί φίλοι. Μέ πΐρηγορίϊ ή ίδέα δτι φεύγων παραδίδω την δι οίκησιν είς τάς στιβαράς χείρας σα(». Ή Τουρχία είχεν ήττηθή, άλλ' δ Μουσταφά Κεμάλ άσκών ήδη την διοίκησιν έφ' δλου τού μετώ που, άχχμπτος καί μαχητιχός 5 πως πάντοτε δέν έννοοϋσε νά ίνδώ ση. Συνεζήτει άδιαλλάχτω; χάθε δρον μέ τόν εχθρόν, χαί είς χάθε ευκαιρίαν προίβαλλε την άρνησιν τού. εΌΐαν οί "Αγγλοι έξεδήλω σαν διαθέσεις νά χαταλάβουν την Αλεξάνδρειαν, δ Κεμάλ δέν τους άνεγνώρισε τό δικαίωμα. Διέταξε την φρουράν ν' αντισταθή καί ή πείληαε νά έπιχειρήση επίθεσιν. "Οταν δ Ίζζέτ, δ μέγας βεζύρης, έτηλεγράφησεν είς τάς άρχάςς δι- ατάσσων, καί ακολούθως ίκετεύων τόν Κεμάλ νά έν δώση, απήντησεν: «Δέν πρέπει νά δποχύψιομεν άδια μχρτυρήτως. Διαφορετικά είμεθα χαμένοι, έκμηδενισμένοι». ΚαΙ εξηκολουθεί ενισχύων την γραμμήν τού. Έξαπέστειλεν άξιω ματικούς τού είς τα £ρη, πίσω τού, μέ δπλ-χ χαί έφόδια διά νά συγ κεντρώσουν άνδρας χαί νά σχη ματίσουν σιιμμορίας άτάκτων. Έν νοοθσε νά μην αφήση τόν εχθρόν πού είχεν άπέναντί τού, νά είσδύ- ση είς τό έδαφςς τής χυρίως Τουρ χίας. Ήτοιμάζετο διά πάν ενδε¬ χόμενον. Έν άνάγκη θά έχανε Ι¬ να κλεφΐοπόλεμον επάνω είς χά βουνί. Είς την Κωνσταντινούπολιν εί χε σχηματισθή μία νέχ χυβέρνη σις. Ό Φετχή, δ πλοίαρχος Ρα ούφ, δ στρατηγός Φεβζή, δλοι αύτοί μετέσχον τής κυβερνήσεως- Ό Ισμέτ είχε κληθή διά νά τοθ ανατεθή τό υπουργείον των Στρατιωτικών. Ό Κεμάλ καί πά λιν αφίνετο άπ' έξω, καί πάλιν ήγνοεϊτο. Έλύσσα δι' αύτό, έγι νεν έξω φρενών. Άλλά χωρίς νά επιτύχη τίποτε. Αιφνιδίως δ Ίζ¬ ζέτ τόν εκάλεσε διά μίαν τηλί φωνικήν, έκ τόσης αποστάσεως, συννεννίησιν. Εϊχε περιέλθει είς έριδα μέ τόν σουλτϋνον χαί έσχί' ' »ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ2Β
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (κινημ).- Σήμερον
  «ό Ταρζάν καί ή θεά των δα-
  σών».
  «ΜΙΝΩΑ». — Σήμερον τό άρι
  στούργημα: «ή γυναΐκα τοθ.κατα
  δΐκου».
  πτετο νά υποβάλη παραίτησιν
  Μέγας βεζύρης επρόκειτο νά γίνη
  ό γηραιός Τεβφήκ πασάς, δ δποΐ
  ος ήταν φίλος των "Αγγλων. Ό
  Ίΐζζέτ έτηλεφώνησεν είς τόν Μου
  σταφά Κεμάλ νά επιστρέψη άμέ
  σως. Τόν είχεν ανάγκην. Καί πά
  ραδώσας την διοίκησιν, ό Κεμχλ
  ανεχώρησεν έπιστρέφων είς Κων
  σΓαντινούπολιν.
  "Οταν έφθασεν είς την Κωνσταν
  τινούπολιν είχε περάσει έ"νας δλό
  κλήρος μην άπό τής συνάψεως τής
  άνακωχής. Εύρε τοΰς έχθρούς κυ
  ρ£ους τής Κωνσταντινουπόλεως.
  Άγγλικά πολεμικά ναυλοχοθσαν
  είς τόν Βόσπορον. Άγγλικά στρα
  τεύματα είχαν καταλάδει τήνΚων
  σταντινούπολιν, τα ^Δαρδανέλλια
  καί κάθε επίκαιρον σημείον διά
  μέσου τής Τουρχίας. Είς την
  Σταμπούλ ήσαν οί Γάλλοι, καί είς
  τόν Γαλατά οί Σενεγαλέζοι των.
  Είς τδ πέραν καί κατά μήκος
  τήςσιδηροδρομιχήςγραμμής άξιωμα
  τικοΐ των αυμμάχων τής Άντάντ
  ήσκουν έλεγχον επί τής τουρκικής
  άθτυνομίας, τής χωροφυλακήν των
  λιμένων, παρηκολούθουν την χατε
  δάφισιν των φρουρίων καί την α¬
  ποστρατευσιν. Ή όθωμανική αύτο
  χρατορία είχε διαμελισθή. είχε
  γίνΐι κομμάτια. Ή Αϊγυπτος ή Συ
  ρία, ή Παλαιστίνη, ή 'Αραβία
  •ίχαν άποσπασθή Ή κυρίως Τουρ
  κια περιεσφίγγετο μέσαείς τόν σι
  δηροθν κλοιόν των νικητών. Έ δι
  οικητική μηχανή είχε τιαραλύσει.
  Τό κομιτάτον τής Ενώσεως καί
  Προόδου είχε διαλυθή. Ό Έμβέρ,
  δ Ταλαάτ, δ Τζεμάλ είχαν δραπε
  τε6σει είςάλλας χώρας.Ό Τζαβήτ
  καίοί άλλοιέκρύπτοντ·} Ή κυβέρνη
  σις πού είχε σχηματισθή δπό «*όν
  Τεβφήκ, Ινα γηραιόν πασά τής
  έποχής τοθ Άβδούλ Χαμήτ γνω
  στόν ώς φίλον των "Αγγλων υπή
  κουεν άδιαμαρτυρήτως είς τάς δια
  ταγάς τοθ εχθροθ.
  (αυνεχΐζετατ)
  Κινη ματογράφος
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Εν« κεριπετειώύες κινη
  ματογροιςρΐΜβν άριστούργημαι
  ΤΑΡΖΑΝ
  ΘΕΑ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
  Νέ τόν ΧέΡμαν,Μπρίς.*§,
  Την. Πέμπτην:
  Τό μουσικόν άριστοώρ
  νημα: ν«
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
  ΣΪΜΦΟΝΙΑ
  μέ την:
  ΙΆΠΓΘΠ
  ΕΓΚΕΓΘ
  Τόν, Φρίτς ΒανΝτόγκεν,
  τόν Πάουλ Χέρμπιγκερ,
  τόν Τεό Λίγκεν
  καί τόν Χάνς Μόζερ
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  οφθαλμίατρος
  Επί τριακονταετΐαν Απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  δφθαλμολογικά άσχολοόμε-
  νος, δέχεται, τούς πάσχοντος
  τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  μιατρϊΐον τού, κείμενον παρά
  τφ Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινική°ς Ηρακλείου.
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό πρωτότυπο καί έν
  διαφέρον έργον:
  Η
  τονΙΛΤΑΔΙΚΟΥ
  Μαργαρίτα Λιντσαίη
  Πάτ Όμπριεν
  Έιιιτλίχθηκε στά δίκτυχ
  ενός έγκληματο;!
  Την έστειλε στη ςρυλακή
  έ ϊδιβς & άνδρας της.
  Κυλίστηκε στό βόρβορο
  καΐ την άτιμία καί τώροτ ποΰ
  θέλει νά ξεφΰγη άπό τόν
  βοϋοκο αότο. την κυνηγάβι
  αμείλικτος ίι έκδίκηαις των
  κακούργων.
  κρογράμμχτος Ζουρ
  νάλ.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  Η 8Η ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΤΟΥ ΚΥΑΝ0ΠΟΓ0Ν0Σ
  ί#
  ι*
  ΑΠ0ΚΛΕΙΣΤ1Κ0Ι ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
  ΑΑΕΛΦΟΙ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
  Γαφίΐα έδος Μαρτύρων.
  Έκθεσις: Πλατεϊα Σκνδριβάνι.
  Μΐ,νά
  Πλάκες μέ δλα τα
  νέα τραγούδια.
  910$ ΜΑΡ,ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ,
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή ίδέα τής άρμονίας
  έμπνέει τή μόδα και τή δίαιτα.
  Ή ώαορφΐά εΤνε πρό παντός
  ζήτηαα άναλογίαο Τα ώραιότε
  ρα έλληνικά άγάλματα, έ'χουν κε
  φάλι μικρό καί στενό επάνω σέ
  σώμα τελείως ίσορρσπημένο.
  Αύτό ττού ίκανοποιεΐ τό βέμ
  μα μας καί μάς δίδει την συγκι·
  νητική αϊσθησι τής ώραιότητος εί¬
  νε ή άκριβής άναλογία τής κεφα¬
  λής, τό ϋψος της, ό δ/κος τπγ, ώς
  πρός τό ϋψος τοθ σώματοΓ, τό μή¬
  κος των κνημών, τοΰ θώρακος καί
  τού λαιμοΰ.
  Λοιπόν, αύτό πού είνε σπουδαι·
  ότατο είς την άρμονία μας καί
  την γραμμήν μας, είνε ό δγκος
  τής κεφαλής, καί ή λετττότηο, χω-
  ρίς ύπερβολήντ χωρΐς αδυναμίαν,
  τοθ σώματος.
  "Ενα μικρό κεφάλι εΤ>-ε τό ϊ
  διον τής ώραιότητος. Συγκρατή·
  σετε αυτή την άρχή ή δπο(α είνε
  άρχή τοθ γλύπτου καί ή όποΐα εί¬
  νε ή προκατάληψις των καλΧι·
  τεχνών: πρέπει τό κεφάλι νά είνε
  8σο τό δυνατόν μικρότερον. Ξε
  φτύσετε τα μαλλιά σαο, σηκώσετέ
  τα πρός τα επάνω, έαν αυτή είνε
  ή μόδσ, άλλά τό κεφάλι σας άς
  διατηρήση δτωσδήποτε την χαρι
  τωιιένη τού μικρότητα.
  "Ενας άτό τοϋς μεγαλυτέρου:
  παρισινούς κομμωτάς γιά νά επα¬
  νεύρη αυτή την άναλογία, πού εί·
  νέ δλον τό .Ί&εώδες τού, αοχισε
  έκ νέου νά κόβη, τα μαλλιά κον·
  τα, άφίνοντας τίς μηοθκλες νά
  στεψανώνουν τό κεφάλι ώς διά
  δημα.
  "Εχετε τό β^ρος ττού άντιστοι-
  χεϊ είς τό άνάστημά σα<:, Διά την υγείαν καθώς καί δ ά την ώμορ- φιά στς, πρέττει νά έπηύχετε την άκριβή ίίορροπΐα. Έν τούτοις μην έφαρμόσετε έπιπολαίως καμ μία ύπεΓβολιινή δίαιτα γιά νά κερ δίσετε ή νά γάσετε βάροο. Ιδού £νας κατάλογος τροφΐμων 6 όποΐ· θζ θά σας βοηθήση γιά νά καταρ τήσετε ίνα λογικό διαιτολόγιον αναλόγως τής επιθυμίας σας νά πάρετε ή νά χάσετε μερικά κιλά. Γι' αύτές πού θέλουν νά παχύ νούν: "Ενα κΐτρινο αύγοθ κτυπημένο μέσα σέ χυαό ενός πορτοκαλλι- οθ εκ τα ένδιάμεσα των γευμά- των δ α τα γαλακτερά'μί λ , ρ'ζι, ζυμαρικά, δσ,τρισ, πουλερικά καί πολλά γλυκά Γι' αύ'ές πού φροντίζουν νά διατηρήσουν την γοαμυήν των: Ψάρια, λαχανικά έκτός άπό πά τάτες. Πολλές σαλάτες, πολλά φροθτσ, πρό πάντων: λεμόνια, πορτοκαλλια. Η Ντιστεγκέ Ο^ρως είς την χώραν Η ΜΑΧΗ 'Υπ6 Κλώντ Φαρέρ Ι29ον Κορίες μου, Έμπιστευ- θητε την καλ- λονήν σας μό¬ νον είς τό ειδι¬ κόν Μυροπωλεΐον: ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ. Μεγάλη συλλογή Εύ- ρωιταϊχών καλλυντικών κκί άρωμάτων. ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ Τής γνωστής μεν^λης φίρμας: ΜΟΤΤΗ τα μόνα ποΰ συναγωνίζονται είς ποιότητα, γευστικήν καί θρεπτικότητα αύτά τα ίταλικά μακαρόνια. ΕΦΘΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΤΕΘΗΣΑΝ είς την διάθεσιν τοΰ καταναλωτικοΰ κοινοΰ. Δοκιμάσετέ τα. Ψήνονται αύθωρεί. Ή ύπερο- χή των είνε άμέσως άντιληπτή. ΕΙΝΕ ΤΑ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ ΟΛΩΝ- Γενικός άντιπρόσωπος V ΜΗΝΑΣ Ο. ΠΟΤΗΡΗΣ Πλατεϊα Καλλΐργ&ν—Ηράκλειον Κρήτης. Ή εΰνοουμένη των γυναικών ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ ΕΙΣ λΡΟΜΑΤΑ ΑΙΜΑΝ ΣΥΠΡ, ΟΡΙΓΚ1Ι. κα'ι ε(ς"14 ώραίους καΐ ζων- τανούς χρωματισμοϋς έν σωματοθται είς τό δέρμα δσο καμμιά άλλη, καί τοθ δίνει δψι βελουδένια καί "ΑΝΟΙΞϋΥΤΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑ,, Άλλά τό ταμπλώ μεταβι βάσεως διαταγών δέν λειτουρ γοϋσε πιά καΐ ό πυργΐσκος άπομεμονωμένος, έπολεμοϋσε δπως μποροϋσε, κατ' έκτίμη σιν, στά τυφλά. Ό Γιορισά κα Σαντάο, εθεωρούσε τόν έαυτό τού πολΰ ευτυχή, τώρα έπειδή είχε τό τηλέμετρο τού πυργίσκου,πού μόνο αύτό τοθ έπέτρεπεν άκόμη νά ύπολογΙζΓ) κουτσά—στρσβά, άνάμεσα ά πό τόν καπνό καί την όμΐχλη τίς μετσβολές τής άποστά σεως .. —Τέσσερις χιλιάδες πέντε! Πάλιν ή διπλή έκπυρσοκρό ιησις άντήχησε λυνειθισμένος αυτή την φορά, ό "Ερμπερτ Φεργκάν έσκυψε πρός τα έμ πρός καΐ έκύτταξεν έξω άπό τό δακτυλοειδές όνοιγμα. Είς την άκρη τής σκοπευτικής γραμμής, πολύ μακρυά, έφσι νόταν, προσβαλλομένη σάν κι νέζικη σκιά, στόν φωτεινόν ό ρΐζοντα, ή σιλουέττα ενός ρωσ σικοϋ θωρηκτοϋ, στόχος διά τρητος ήδη. Στήλες νεροϋ άνα πηδοϋσαν μπροστά τού, τίς όποΐεςέσήκωναν οΐπολύ βρα χεΐες κανονιές.Ό Φεργκάν διέκρινεναΐφνης δυό άπό αύ τές τίς στήλες,πιόψηλές άπό δλες τίς άλλες.Καί έννόησε πώς ήταν οίόβΐδες τοθπυργΐ σκου πούέκτύπησαν έκεΐ,έν τεθθεν τοθ στόχου. —Ώοαΐα! — έψιθύρισε, —οί Ρώσσοι τίς Ιφαγαν γιά κα λά!. . φεύγουν.., Κοΐ την ιδία σιγμή έσκέ- φθηκε πώς ό κανονισμός τής βολής θά καθ'στατο δύσκολος. Δέν ύπήοχε πιά μπλοκχάουζ, ουτε άξιωματικός τηλεμετρη τής... "Ασχημοι οροι γιά νά εχπ κανεΐς μίαν έπιτυχΐα ενός τοίς έκατο, την στιγμή πού ό εχθράς άπεφάσιζε νά άπομα- κρυνθή άπό τό πεδίον τής μά χης· Γιατί ό εχθράς άπομακρυνό ταν ήταν βέβαιο. Άπό τό δα κτυλιοειδές άνοιγμα ό Φ§ργ κάν εΐδε καθαρά τό επί κε φαλής θωρηκτό νά έρχεται πρός τα άριστερά. Έπλεε πρός την ούρά τοθ γιαπωνέζι κου στόλου, έλπΐζοντας χωρίς αμφιβολίαν πώς θά ϊκατορθώ ση νά τόν καλύψη καΐ νά φύ γη πρός βορράν βοηθούμενος άπό την όμΐχλην, ή όποΐα δέν είχε δισλυθή άκόμη. Άλλά ό Τόγγο, ματαιώνοντας τή μανοόβρα, έλοξοδρόμησε καΐ αύτάς πρός άριστερά. Καΐ τό «Νικκό» μιμούμενον τόν χειρι σμό τοϋ ναυάρχου ηκολούθη- "σε τό «Μικάσα». —Παύσατε πθρ! ΠυργΙσκος δεξιά.'... (συνεχ(ζεται) Κάνομεν την μεγαλυτέ ρκν κατανάλωσιν διότι πω- λοΰμεν ολα τα ύφάσματα είς τιμάς ασυγκρίτως εύθηνάς. ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ ΚΟΙΜΩΙΊΙΚΒ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Ό Μορψω τικός Σύλλογος Γυναικών Ήρα κλεΐου θεωρεΐ καθήκον τού νά εύ χαριστήση καΐ δηαοσ'α τόν κ. Γε¬ ώργιον Λιαπάκην δ οποίος έπ' (ύ καιρΐα των έορτών προσέφερεν είς τό «."Ασυλον της Γερόντισσας» δο. 500. 'ΕπΙσης εύχαριστεΐ τόν κ. Ν Βογιατζάκην ιατρόν καΐ τ* φι λάνθρωπον σωματείον τού όποί ου προΐσταται διά την νέαν έν( σχυσιν πρός τόν Σύλλογον έκ 2000 δρ. διά την προμήθειαν σκε πασμάτων τοθ «Άσύλου τής Γε ρόντισσας». Ό αύτός Σύλλογος εύχαριστεΐ την οικογένειαν Ί. Δρακοντίδου διά τό φαγητόν μετ" άρτου κλπ. τό οποίον προσέφερεν είς τίς Γερόντ σσες διά μνημόσυ νόν ένεαήμερον τοθ πατρός αύ των. (Έκ τοθ γραφείου) — Τό Συμβούλιον τοθ Φιλανθρω πικοθ Συλλόγου «ΆγΙά Τριάς» εύχαριστεΐ θερμώι. τό ενταύθα Πρακτορείον «Όλιβιέ καί Σία» διά την πρός τόν Σύλλογον χιλιό δραχμον δωρεάν είς μνήμην τοΰ μακαρΐτου "Ιωάννου Δοακοντίδη. Ηράκλειον τή 20)12)38 (Έκ τού γραφείου) *** Γύρω στήν πόλι. ΠαντοΟ αύτάς τάς ημέρας ύ· πάρχει κίνησις. —Άφορμή οί επί θύραις έορταΐ καί αί φοοντίδες των, οΐκονομι· καί καΐ ήθικαΐ. —Ώς γνωστόν οί φροντΐδες αυ¬ ταί ποικΐλλουν άπό την άγορόν Ι"ως τα καταστήαατα δημοσίας ώ ψελεΐας καΐ έκεΐνα πρωτΐστως πού Μχουν σχέσιν μέ τας συναλ¬ λαγάς ή τάς αποστολάς χρημάτων. —Έςακολουθεΐ ή κίνησις έπιβα- τών καί ή ζωηρότης τής κινήσεως τοθ λιμένος. —Είς εκάστην άφιξιν ή αναχώ¬ ρησιν ατμοπλοίου. — Παρατηρουμένης πληθώρας σχετικώς άναχωρούντων ή άφι· κνουμένων. —Αρκετάς κόσμος φιλοτέχνων επεσκέφθη καί έπισκέπτεται την £κθεσιν τοθ συμπολίτου ζωγρά· φού κ. Μαρκογιαννάκη. — Είς την τέχνην τοϋ κ. Μαρκο· γιαννάκη άντιλαμβάνεται κανεΐς πεοισσοτέραν όμοιογένειαν αυτήν την φοράν καί περισσοτέραν δύνα μιν είς την απεικόνισιν τοθ το· πείου. —"Υιτάρχουν έπίσης νατύρ μόρτ μέ τό χάρισμα τής φυσικότητος καΐ τής Ιδιαιτέρας παρατηρήσεως. — Γενικώς τό Εργον τοθ κ. Μαο κογιαννάκη ώς μελέτη καΐ Λποτέ· λεσμα μέ θέυα ποό πάντων τό γραφικό καΐ συμπαθέστατο Κρητι κό χωριό, την Κρητικήν χαρακτη ριστικήν «γωνιά» καί γενικώτερα τή Κρητική φύσι, κατέ^ουν ίκανά δείγματα καλλιτεχνικης προόδου καΐ τιμοθν τόνζωγράφον. —Άπό την γενικήν κίνησιν πού άνεφέραμεν είς την αρχήν τα πρω τεΐα έχει τό ταχυδρομειον. —Αύτάς τάς ήυέρας ή κίνησις ΕΪ Ερχονται στιγμές πού καταν τα άσφυκτική. '—Χωρίς έννοεϊται τοθτο νά έμ ποδίζη τούς φιλοπόοος ύπαλλή λους άτό τοθ νά άνταποκρΐνων ναι πλήρως είς τας άπαιτήσεις τού κοινοθ. — Είς άλλην στήλην γράφομεν διά την εορτήν τού Χριστουγεννιά τικου δένδρου τοθ Προτύπου τής Παιδαγωγκής ΆκαδημΙας. —Ή έορτή αυτή είνε βέβαιον ότι θά Αποτελέση μίαν ωραίαν καΐ έπιβλητικήν εΐκόνα τής άλλη λεγγύης καΐ τού άνθρωπιστικου πνεύματος τό οποίον τόσον εύρε ως καλλιεργεϊται καΐ είς την Παι δαγωγικήν Άκαδημίαν'Ηρακλείου. —Τόσον υπό τοθ Διευθυντού της κ. Μπουρλώτου δσον καΐ τοΰ λοι¬ πού προσωπικού ταύτης καΐ των μαθητών. —Είς την τελείως άνακαινισθεΐ σαν αίθουσαν «Ντορέ» κάμνει σή μερον είς τάς 10 μ. μ. ακριβώς την πανηγυρικήν τού έναρξιν τό Διεθνές «Εξπρές Βαριετέ» τοΰ μο ναδικοΰ κ. Β. Μεσολογγίτη. — Νέα καΐ πρωτότυπα νούμερα. Σύνολον έκλεκτών συνεργατών καΐ τό περΐφημο άκροβατικό ντου έττο ίσορροπιστών Κινέζων Τσάΐ ""ιούγκ. Τιμαί εΐσιτηρίων δρ^χ. 25-15. 6 Ρέκορτερ ΚΟΝΣΤΑΝ. ΓΙΑΑΟΥΣΗΣ Τό στερεώτερο τό κομψότερο τό έλαφρό παποθτσι. Τα γυναικεΐα μας είνε άμίμητα. Ή έκθεσίς μας παρουσιάζει έκ- πλήξεις. Κεντρικόν: Γωνία Μεΐδανίου. ύποκατάατημα: όδός Αγ. Μηνά. ■ ■■■■ι Άντ.πρόίωπο{ Ι, Ν. ΚΟΡΠΗΣ Ι Πρατήριον οΐνων: ΑΝΤ. ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Πλατεΐα Άρχαοίο» (Χεϊτάν Όγλοϋ). Κρασιά μαΰρα 'Αγιομνριανά, λευχά Άρχανιώπκα, ρετσίνβς αρωμα-τώίβ,ς, σβΰμες άφρβΰ. Κρασια αγνά, άν*ββ«τα γνήσιο ζουμΐ χον οταφυλιοθ χνρΐς χημικάς θυσίας. Κραοιά γΐμάτα βιταμίνες Μ«Ι £>ν«ί«·
  Τιμαί ασυνανώνιστοι.
  ε*·
  8
  !
  «αί Ιμϊ° ^βοίαΓί
  »ουν
  «•"ΐρας ■οοατνέεΓ
  •Ι Αί μ«λίΐη ηΐ |^,
  ·*«α «οο «ά™»,!
  εί ονμνσβεΌτ—ο Κρη
  *Α» Κρηηφ νβρ,η
  ύ (ΟΙ ΥΙΜΙβφ
  κατέχη» ί«*
  χ|ς
  τ·ν ζωγραεον.
  Ι» γενικήν η
  « ε<ς την αρχήν τάιρβ λ δι ιοϋ ννοεϊται τούτο ν4 ίμ ι ού νβ αντ—κρΙ»>
  είς τος φ
  ^ν τού Χρισΐ
  Χ) ΤθΟ ΠρθίΙΛΟνΊΚ
  ς Ά«α
  Ι β<,ιή εΐΜρΊί» •λ*- μίαν .ωραίον «ήν ε(«ό>Ό τΐί4**!!
  τού άνβρ««ι<"'ϊ* > όιιοίον τόσον ι*ί
  ιίτσ. κα.ιΐς Φ*
  ΛΙ'Ηρ
  ,ΒβΛημΙανΗρο^
  ο τού ΑιευβυντοϋΤ«
  5.-3(5 3Ϊ
  ϊΙσιτηΡΐ«ν *■
  ίζει
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΊΣ
  ε*··
  Οί "Αθλιοι.
  474βν
  Δεύτερον δέ εΐχε διαφύγει άπό των χειρών τοθ
  »«« καί ό Παρνασσός. Οδτος άπαντήσας τίν
  μ«λ«, ν *ατοπΤτεύουσαν έν τή δ5ώ, δηισθεν των
  δένδρων την εΐχεν άπαγάγει, πρότιμήσας τόν έ
  ρωτα μετά τής κόρης, παρά τό εγκλημα μετά τοθ
  πατρός της. Ώς έκ τούτου δέ καί έσώθη,^αΐ την
  ώραν ταύτην υπήρχεν έλεύθερος ΠερΙ δέ τής Έττο
  νίνης, ταύτην συνέλαβεν ακολούθως ό 'ΙαΒέοτκ
  παρηγορΐα μετρ|α. Ή ΈπονΙνη έφυλακίσθη είς
  ζέλ αΜαγδαλτ1νούλας· "ς *αί ή άδελφή της Ά
  Τρίτον δέ <σί τελευταίον, είς των κυριωτέρων άλιτηρΐων, ό Ψοφιθς, ένώ μετεφέρετο είς την ειρ κτήν τής Φόρκης εΐχε γίνει άφαντος καθ' οδόν Ηγνόουν τί άπέγινεν, οί άστυνομικοί κλητήρις καί οί χωροφύλακες «οέν ήμπόρουν νά καταλάβουν πώς» μετεβλήθη είς άτμόν ύπεξέφυγε διά των δέ σμών, άτινα εΐχεν είς τάς χείρας τού, διά των ραγάδων τοθ όχήματος καί άπέδρα. Άλλο δέν έγι νωσκον ή' δτι, φθάσαντες είς την είρκτήν, είδον, καί δέν ύπήρχε πλέον Ψοφιδς. Άνελύθη δρά γε είς τό σκότος, ώς νιφάς χιόνος είς τό ύδωρ, Ή μή πως υπήρξε μεταξύ αύτοθ καί -~ τήςάστυνομίας συνεννόησις; Ό Ίαβέρης ουδετέραν των δύο τούτων ΰττοψιΛν παρεδέχετο ώς βάσιμον, άλλ' όπωσΒήποτε ό Ψο φιδς έδραπέτευσεν, καί ούδ' ευρέθη πλέον. Μάλ λον δέ οργήν έπροξένει τουτο είς τόν Ίαβέρην ΐ ά των στρατιωτών πορΐαν. ΠερΙ δέ τοθ Μαρΐου, «αύτοθ τοϋ χαζοϋ δικη γορίσκου, δστις εΐχε φοβηθί), ώς φαΐνεται», καί τοϋ όποΐου τό έπώνυμον ό Ίαβέρης εΐχε λησμονή σει, ολίγον έμελλε τόν Ίαβέρην. Άλλως τε, ήτο δικηγόρος' δέν ηδύνατο νά χαθη. Άλλ' ή"τσν διά γε μόνον δικηγόρος, Αρξαμένης τής δικαστικής προανακρΐσεως, ό επί τούτω δικαστής έστοχάσθη ώς ωφέλιμον νά μή βάλη είς χωριστήν είρκτήν δνα έκ των κακοΰρ γων έκεΐνων, άλλ' είς φυλακήν δπου ευρίσκοντο καί άλλοι κατάδικοι, έλπίζων δτι, συνομιλών μετ" έκεΐνων, θά έφανέρωνε καί άλλα πράγματα ά γνωστα. Έβαλον λοιπόν τόν Βύζουναν είς μίαν αύλήν, δπου είχον καί άλλους καταδίκους, υπό τόν άγρυπνον όφθαλμόν των δεσμοφυλάκων, ιδίως προσεχόντων είς αυτόν. Τό δνομα τοθ Βύζουνα δέν κατεγράφετο πρώ τον ήδη είς τα δΐπτυχα τής εΐρκτής. Έτερος τις Βύζουνας εφαίνετο έν αυτοίς σημειωμένος έν ε τει 1811. ό Βύζουνας τοϋ 1811 Βύζουνα τοθ 1832. Τόν νΟν Βύζουνον, νέον ήτο ό πατήρ τού άνδρα ρωμαλέον, πανουργότατον καί έπιτηδειότατον, εφαίνετο ώσα νεί παρεζάλισεν, ή φυλακή. "Ωρας ολοκλήρους ϊ στατο έν(οτε είς την αύλήν, δρθιος πλησίον τής θυρίδος ήτις £βλεπε πρός τό τής φυλακής παντο πωλεϊον, καί εθεώρει ήΜθιος τόν ρυπαρόν εκείνον πίνακα ιής διατίμησεως των εδωδίμων, αρχόμενον άπό τής λέξεως σκόρδα 62 λεπτά, λήγοντα είς την λέξιν τσιγάρα 5 λεπτά. Άλλοτε δέ χατέτριβε τόν καιρόν τρέμων, συγκοούων τούς οδόντας, λέ γων δτι εΐχε πσρετόν καί ζητών νά μάθη εάν τις των είκοσιοκτώ κλινών τής φυλακής τοϋ νοσο κομείου υπήρχεν ευχαιρος. (συνεχΐζεται) ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ,,ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ" ΒΑΣ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ Παρά τό Καμαράκι. Τα έχλεκτότερα κ«1 άληθώς πεφημισμένα γλυκίσματα διά τάς εορτάς. 'Η μεγαλυτέρα συλλογή φρουϊ γλασσέ, σοχο- λατίνων, έκλεκτών λικέρ. Έχομεν την μεγαλυτέραν κατανάλωσιν οιο- τι είμεθα οί εύθηνότεροι. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ Τ© (ΒΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΠ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακην βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. -«««ιδ _υ- ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ ευθείαν Πειραια, _«- ρον, Τήνον, Παρον, Ν«5*ν. Πρακτ«ρΕΐβν ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. 5-41. ! Εγκυκλοπα ιδ ε ί α νά Αι* έκείνους ποΰ θέλουν πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Α'. Άς μΐλήσωμεν ολίγον καί διά τόν παιδικόν κόσμον, τώρα πού πλησιάζουν αί ημέραι τής μέγα λης τού χαράς, των δώρων καί των παιγνιδΐών Έχει έξχχριβω Θή δτι άττό όλα τα δώρα καί τα παιγνίδια, τα παιδία προ τιμοΰν τα μηχχνικά καί ήιπο ροΰν νί άπολαμβάνουν ώρες ί- λόκληρες, νά διασχεδάζουν καί νά δίδουν αφορμήν είς την σκέ¬ ψιν τους καί νά εργάζωντο: έμ- πρός είς Ινα μηχανικό πτιγνίδι Έπιτρέπουν πράγμαπ τα παιγνί¬ δια αύϊά απείρους συνδυασμούς πού τα έμφχνίζουν διαρκώς 6 νέαν μορφήν καί πχρέχουν είς τα παιδί την χαράν νά δοκιμά- ζη την πρωτοβουλίαν τού. Σή μ,ίρον τα μηχανικ* παιγνίδια τείνουν νά άντικατασιήσουν 8λα τα &λχ κ*ί αύτό όφεΕλεται είς την καταπληκτικήν μηχανο ποίησιν τοθ αιώνος μας, δπου κυριαρχεΐ τό άεροπλάνον, τα άε ρο5υναμικά αϋιοχίνητα καί τί τεραστία υπερωχεάνεια. Τα πε· ρισσότερα των έργοστασίων των παιδικων παιγνιδ.ων Ιχουν ριζι κώς μεταβληθή καί παράγουν πλέον μηχανικά παιγνίδια, μι κρογραφίας, άριστουργηματικάς των μεγά^ων μηχανών. 'Υπάρ χούν μιχροσκοπικοί σ.δηροδρομι χοί συρμοί ποΰ διαθέτουν ιδικόν των ηλεκτρικόν φωτισμόν, τροφο- δοτοΰμενον άπό μίαν , μικράν στήλην τοποθετημένην είς την ατμομηχανήν. Αί σιδηροτροχίαί των, χάρις είς τελειοποιήσεις κα! προσθήκας, ήυιποροΰν έκ τοθ μακρόθεν ν' άλλαξουν την κα τεύθυνσιν τοΰ τραίνου Έν τφ με ταξα τα κλασικά «Μεκανό» 6 πέστησαν μεγίστας τροποποιή σεΐς καί έξελίξεις Ή εμφάνισις μερικών κομματιών των έβελτΐ(ίΒ| θη (άντικατεσΓάθηααν τα παλαιά^ νικελωμένα τεμάχια μέ εμαγιέ ζωηρόχρωμα) καί έγιναν νέαι προσθήκαι. Έπίσης «"δημιουργή θησαν νία μηχανήματα επί τ£ βάσει των τεΧευιαίων πραόδων τή; μηχανικής έπισιήμης. Ό σι· δηράδρομος- Μεκανά ειτιτρέπε! την κατασκευήν πραγματικώς σι 5ηρο5ρομικ(ΰν δικτύαιν έν μικρο γραφία δπου δέν λείπει άπολύ τως τίποτε. 'Υπάρχουν άκόμη τα κουτιά κατασ/ειιής άεροπλά νων καί αύτοκινήτων, τα όιτοία περιέχουν 'όλχ τα τεμάχια διά την συναρμολόγησίν των είς άε ροπλάνα καί αϋτοκίνητα παντός τύιτου καί συσ:ήμχτος, πού άπο· τελοθν την μεγάλην χαράν το5 παιδικοΰ κόσμου, Διά τα κάΊτως μεγαλύιερα ύαάίχει τό ηλεκτρι¬ κόν κουτί τοθ Μεκανό πού περιέ- χει 8,τι χρειάζεται δ'ά την έ κτέλεσιν ηλεκτρικήν έγκαταστά- σεων παντός εϊδυυς ή καί διά την εγκατάστασιν πραγματικοθ χημικοθ έργασιηρίου. Καί είς την μίαν καί είς την άλλην των δύο αύτδν περιπτώσεων, ή χρή¬ σις των παιγνιδιών είνε άπολύ τως άκίνδκνος. Άκόμη έτελειο- ποιήθησαν καί τα μηχανικά βχ- πορακια καί αί βενζινάκαχοί, κα- τα ζρόπον ποΰ τοΰς έπιτρέπει μέ ίνα κούρντισμα τού μοτέρ νά δια- σχίζουν σημαντικάς άποστάσεις καί μέ ταχύΐητα μεγάλην. (συνεχίζετα:) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Καθιστωμεν γνωστόν είς το σεβαστόν κοινόν Ηρακλείου καί Προαστείων δτι Ε5ρύθη καί ήρξατο λειτουργοθσ» Συνεργατική Ά στικών λεωφορείων Χανίων Πίρτα—Στρατώνες πρός τόν σκοπόν τής καλλιτέρας εξυπηρετήσεως τοθ κοινοθ. Πρός τούτο καθωρίσαμεν τα κάτωθι χειμερινά δρομολόγια προ σωρινώς μέχρι καθορίσεως έτέρων ΰπί τής άστυνομίας. Άναχωρήσεις άπό Χανίων Πόρτα — Στρατώνες: 11 7. 7 15' 7.30' 7 45' 8 8 20' 8.40' 12.30' 12.45' Μ. 9 9 20' 9 40' 10. 10 30' 11. 12. Μ. Μ. 1, Π. Μ 1 30' Στρατώνες 45', 7., 7.30' 2 2.20' 2 40' 3. 3.3θ' 4. 4 20' 4 40' 5. 5 15' 5 30' 5 45' 6. 6.15' - Ηράκλειον 0 30' 6 45' 7. 7 15' 7.30- 7 45' 8. 8 20' 8 40' 9. 9.45' 10 30' 11 30' 12 30' Ό Διευθυντής Σ. Πετράκης ΤΑ Λ1ΠΑΣΜΑΤΑ Ε Λ Ε Φ Α Σ "ΕΛΕΦΑΣ,, Πού έδωσαν καί πέρυσι έξαιρετικά αποτελέ- σματα, καί κυριολεκτικώς εθκυματούργησαν είς ολους τούς κλάδους τής παραγωγής. Λόγω της γενικής ζητιίσεως αφίχθησαν από τοΰδε ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ των λιπασμάτων «ΕΛΕΦΑΣ» χαΐ πωλοΰνται τοίς μετρητοΐς καί επί πιστώσει παρά τοίς: ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ & ΣΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ Ή της σκυροστρωσις οδοί) Άσημίου. ΑΣΗΜΙ Δ)βριος (χνταποκριτοθ μας).— Είναι ωραίον δαον καί συγκινητικόν τό θέαμχ πού πα- ρουσιάζει την εποχήν αυτήν 6 κάμ πος τής Με<33αρα;.Οί ά'νθρωττ.οι,φι λόπονοι καί έργατικοί, Ιχοιιν ξε- χυθή είς τούς άγρούς διά την καλ λιέργειαν των δημηχριακών καί την συγκομιδήν τοθ έλαιοκάρπου. Καί όλόχληρος & κάμπης έχει μεταβληθή είς ένα απέραντον στρατίπεδον γονίμου, δτ,μιουργι κης, είρηνικής εργασίας. "Ετσι συμβχίνει άλλωιτε καθ' ϊλον τόν χρόνον. Δι' αύτό καί κατά τα τελευταία ετη ή πρόοϊος δπήρ- ξεν άλματική. Ιδιαιτέρως έδώ είς την περιφέρειαν τοθ Άσήμι, τοθ Σ'ΐ)κα?άΐ καί των Πραιτωρί ών, ή εξέλιξις δπήρξε ραγδαία καί ή μεταβάλη βαθεΐα. Πλήρης μεταμίρφωσις έχει συντελεσθή. Καλλιίργειαι νέαι 'αμπέλων καί ελαιών έγιναν. Συστήματα νέα εισήχθησαν. Αί επιστημονικαί μέ- θοδοι εχρησιμοποιήθησαν είς ειιρεΐαν κλίμακα. Ή καλλιέργεια των δημητριακών καί των κα¬ πνών έσυστηματοποιήθη Καί ή παραγωγή ηΰξησε καταπληκτικά. Ή αύξησις δέ τής παραγωγής εί χεν ώς άποτέλεσμα καί την βελ τίωσιν των δρων τής ζωής κ*ί την ανύψωσιν έν γένει τβϋ έκπο λιτιστικ'ϊΰ επίπεδον τοθ τόπου. Τα Άσήμι, τα τελευταία έτη, έση μείωσεν άξιολόγους προόδους είς βλα. Χάρις μάλιστα είς την έβδο μαδιαίαν λαϊκήν αγοράν τού πά ρουσιάζει εσχάτως καί σημαντι κήν εμπορικήν κίνησιν. Καί ό Σωκαράς έπίσης μέ τοΰς πέριξ σιινοικιβμούς έχει σημαντικήν έξέ λιξιν. Σχολεΐα νέα έχοαν άνεγερ θή έργα κοινοτικά διάφορα έ- χουν κατασκευασθή καί ή έργχ σία συνεχίζεται πάντοτε. Μένει 8μως άλυτον τό συγκοινωνιακόν πρό6λ»·μα. Όδός σκυροστρωμένη δέν ύπάρχει. Καί τόν χειμώνα ή δι' αύτοκινήτου σϋγκοινωνία δυσχεραίνεται καί συνήθως δια· κόπτεται τελείως επί μήνας. Έν τούτοις ή δαπάνη τής σκυροστρώ σεώς της δέν είναι μεγάλη. Καί ελπίζομεν δτι ταχέως θά διατεθή ή απαιτουμένη πίστωσις. ΚΙΜ-Ν Α. ΕΥΓΕΝΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ τοθ Πανεπιστη¬ μίου τής Λυώνος. Ώς ύπότροφος τοθ Κρά- τους επί έπταετΐαν έκπαι- δευθεΐο είς Λυώνα καί Παρισίους. Θά δέχεται τούς πά- σχοντας έκ παθολογικον καί νευρολογικών νοση- μάτων είς τό ίατρεϊον τού όδός Άμαλθεΐας (πάρο- δος όδοΟ Κατεχάκη, πρώ- ην πλατύ σοκκάκι). 9—12 π. μ. καί 3—6 μ.μ. τηλ. 6.63. Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ Εναντι "Αγ. Τίτου 'ΕκπαιδευθίΙς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οΐανίιΐποτβ θεραττείαν νοσπμάτων τβδ οτύμκτος (ούλϊτιόος, κακοσμί- κς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν της επιστήμην Έπίσης όδοντβατοιχΐας καί κορ&νες έκ διαφόρων μετάλ- λων—κορώνες έκ ποροβλάνης. Έπβναφορά τελείως άνώδυ· νβς των στρεβλοφυών οδόν- ΤΜν είς την κανονικήν αυτών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ ΛΕΞ . Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΊατροΟ τοθ Πανανείου ΔημοτικοΟ ΝοσοκομεΙου μετεφέρθη επί τής Λεωφό- ρου ΚαλοκαιρινοΟ (ΓενΙ Τζαμί) έναντι καταστήμα- τος είδών αύτοκινήτων κ. Έμμ. Λυδάκη. ΤΩραι έπισκέψεων: 11—12 π. μ. καί 4—7 μ. μ. Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΣ ΜΕΡ. ΑΥΔΑΚΗ- ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ Δέχεται είς τό έργαστή- ριόν της (Πλατεΐα Βαλι&έ Τζαμί). ΜΟΗΑΑΙΚΟΝ ΣΤΑ ΕΚΛΕΚΤΙ ΑΝΑΡΙΚΙΕΙΔΗ ΤΟ "* —Τό σημερινόν πρέγραμμα . τοΰ ΡαδιοφΜνικοΰ. Ό Ραδιοφωνικος σταθμός <Άθη νδν 8ά έκτβλέση σήμβρβν τό ε¬ ξής πρόγραμμα: έ μ. μ. μετε»ρολογικόν δελ¬ τίον, Χρηματιστήριον, έ 15 μουβι κή δωματίου ίοϋμπΐρτ, τρίο της Υ. Ρ. Ε. 6.45 όμιλία τβδ Λαρυγ γολόγου χ. Κωνστ. Γοντικα «β ρϊ της επιδράσεως των άδενθϊΐ- δών έπιβλαστησεων καί των άμυ γδαλδν επι τής άναπτΰξεω; τοΰ παιδιοΰ, 7 ή ωρα τοΰ παιδιοΰ, 7.15 ρεβιτάλ πιάνου υπό της κ. Λέλα; Εμμανουήλ, 7.45 όπ&ρβτι χον ουγχρότημα τήί κ.Όλυμπ α; Καντιώτου Ριτσιάρδη. «Ή κοντεσ σα Μαρίτσα» τού Κάλμαν, δ 45 ό μιλία τοΰ χ Φανή Μιχαλοπου λου περΐ τοΰ Καποδίβτρια καί της έν Ελλάδι άναρχία;, 9 ρεσι τάλ βιολιοΰ υπό τοΰ κ Καρά τζά, 9 30 είδήσεις 9.45 μικρά όρ χήστρα τοϋ οταθμοΰ, 10.45 ειδή σεις, Π 10 συνέχεια τής μικράς ορχήστρας 11,30 μουαική χοροΰ καί έλαφρό τραγοΰδι υπο τής δί δος 'Αώαμαντίας Άμβράζη. —Οί Ά)φοι Παπαστράτου διά τό εργατικόν προσωπι κόν. Ό καπνοβιομήχκνο; κ Πχ παστράτος, έιτιβκϊφθεΐς τόν ΰφα πουργόν χήζ Εργασίας κ. Δημη τράτβν, άνεκοΐνωσβν δτι έπ' εύ καιρία των έορτών, ή καιτνοβιο μπχανία τού θά χορηγήση είς δ λου;τού; ϋπαλλήλους της ά πό :να μισθόν καί άνω. Έξ άλλου, εί; τού; εργάτας οί όηοϊοι ΰπηρε τοΰν είς τα έργοστάβι» Παπά στράτου άνω τή; διετίας θά χβρη γηθοΰν 30 ήμερομίσθια και είς έργαζομένους κάτω τή; δΐΕτίκς ά νάλογα ήμερομίσθια. Ό κ. Παπαστράτο; εθβσβν έ πίσης είς την διάθεσιν τοΰ κ. Δή μητράτου 200 χιλ. δρ. υπέρ τή; «Εργατικάς Έστία;» καί 50 χιλ. ίρχ. διά βοηθηματα υπέρ των ά νααφαλίατων φυματιπών καί «νι κάνων έργατών.] —Νέοι δικηγόροι. 'ίΐρκίσβησαν προχθέ; καί ά νέ λαβον οί νεοδιορισθεντε; παρά τώ πρ«τοδικείω Ηρακλείου δικη γοροι {κ. κ. Χαρίδημο; Πλευρης καΐ Νίχανδρο; Φρ«γκι«δάκη;, τέως άγρονομο; Ηρακλείου. —Τό Χριστουγεννιάτικο δέν δρον τοϋ προτύπου τής Παι δαγωγικης 'Ακαδημίας. Την προσέχη Παρασκευήν ίμβ θαύριον) και ώραν 10 π. μ. γίνη σεται έν δταξίω προτύπω βημοτι χώ Σχολεΐω τής Παιδαγωγικής 'Ακαδημίκς τό Χριστουγεννιά τικο δένδρο, πρός διανομήν δώ ρων καί ένδυμάτων εί; τα άπο ρα παιδία τοΰ Ιδίου οχολβ(βυ, —Φιλάνθρωπος δωρεα. Ό κ. Γεώργιος Χ. Λιαπάκιις, έχορήγησϊ δωρβαν, διά τοΰ λα· ϊκοϋ ουσβιτΐου, φαγητόν καΐ άρ¬ τον, είς τοΰς πτωχούς τοΰ Γηρο κομείου, όλην την ημέραν τής 19ης Δεκεμβριού, είς μνήμην τοΰ μακαρίτου πατρός αυτού Χαρα- λάμπου; Λιαπάκη. Ή Διοικοϋσα τό "Ιδρυμα Έπιτροπη εϋχαριστ&ϊ θΐρμώς. III „** #3 'Ι/.ΓΙικολοπουλου ΠΛΑΤΕΙΛ -ΣΤΡΑΤΑ Φυτά σουλτανίνας Φυτωρίων 2 έτών, άναπΐυχθέν- των έντός κήκου ποτιστικοΰ πω- λοθνται. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δίς τελειόφοιτος Γυ μνασίου, προτιμητέα Εμπορικήν Σχολής, πρωτόπειρος ή πεπειραμέ νη, διά σοβαρόν γραφείον. Μισθός ίκανοποιητικός. Πληρο¬ φορίαι Τήλίφ, 7—04 ή παρ" ή ι Ι ψ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρωΙσ Τετάρτης
  21 Δεκεμβριού 1938
  ΝΕΑΙ ΑΗΛΩΙΕΙΣ ΤΟΥ ΜΠΟΝΝΕ
  ΔΙΑ ΤΟ ΑΠϋΙΚΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΑΠΟΦλΣΙΣΜΕΝΗ
  ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΗ ΤΑΣ ΑΠΟ1ΚΙΑΣ
  ΑΕΝ ΠΑΡΑΧΟΡΕΙ ΟΥΔΕ ΣίΙΟΑΜΙΙΝ ΕΔΑΦ0Υ2
  ΑΘΗΝΑΙ2Ο Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μβς).—Σημερινά τηλεγρα-
  φήματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ό
  ύπουργός των Εξωτερικών τής Γαλλί-
  ας κ. Ζώρζ Μποννέ προέβη καί αύθις
  είς βαρυσημάντους δηλό'σιΐς.
  Ό κ. ΛΙποννέ άνεφέρθη ειδικώς είς
  τό άποικιακόν ζήτημα, τονίσας ότι ή
  Γαλλία είνε άποφασισμένη νά προστα*
  τεύση τάς άποικίας της, μή παραχωροΰ-
  οα όΰτε σπιθαμήν έδάφους είς ουδένα
  Τό κείμενον των χθεσινών λόγων
  των κ. κ. Μποννέ καί Τσάμπερλαιν.
  Ο ΗΤΑΛΑΝΤΙΕ ΘΑ ΜΕΤΑΒΗ
  ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Εΐυρ ΤΥΝΙΔΑ
  ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Δ)βρίου (τού άντα
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έ*
  Παρισίων άναφέρουν ότι ό πρωθυπουρ-
  γός κ. Νταλαντιέ προτίθεται νά πραγ¬
  ματοποιηθή προσεχώς τό προαγγελθέν
  ταξίδιον αυτού είς την Τύνιδα.
  Κατά τάς υπαρχούσας πληροφορίας,
  είς τόν κ. Νταλαντιέ θά οργανωθή υπό
  των άρχών τής Τύνιδος έπίσημος ύπο-
  δοχή, βυμμετοχή τού λαού.
  ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΙΑΒΗΜΑ
  ΠΡΟΣΤΟΝ,ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΔΙΑ ΤΟΗ ΣΥΝΤΟΗΙΣΜίΗ ΤΟΗ ΕΞ0ΠΑ1ΙΜΡΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
  τού έξωτερικού ότι πρός τόν Βρεττα·
  νόν Πρωθυπουργόν κ. Τσάμπερλαιν ε¬
  γένετο πολιτικόν διάβημα διά τόν συν-
  τονισμόν των έξοπλισμών τής Μέγα-
  λης Βρεττανίας.
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΙ
  ΤΑΣ ΝΑΥΠΒΓΗΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοϋ μας).—Κατά τα έκ τού
  έξωτερικού τηλεγραφήματα ή γαλλική
  κυβέρνησις απεφάσισε νά επισπεύση τάς
  ναυπηγήσεις πολεμικών σκαφ'δν παντός
  τύπου καί συμφώνως πρός τάς δημιουρ
  γουμένας, έκ τής καταστάσεως των διε
  θνών πραγμάτων, έπειγούσας ανάγκας.
  Ι1ΡΕΜ1Α ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ
  ΧΑΙ ΕΙΣ ΤΑ Εί. ΚΙΗΑ ΗΟΑΕΜΙΚΑ ΜΕΤΟΠΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας). —· Τηλεγραφούν έκ
  τής "Απω Άνατολής ότι ηρεμία επι·
  κράτει είς τό έν Κίνα πολεμικόν μέτω¬
  πον. ΟίΊάπωνες έχουν άναστείλει τάς
  επιχειρήσας τόσον είς την κεντρικήν
  όσον καί την νότιον Κίναν.
  Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΥΝΙΣΤΑ
  ΤΝΙΗ ΕΗΕΚΤΑΙΙΗ ΤΟΜ ΜΛ8ΗΤ1ΚΒΜ ΣΥΙΙΙΤΙΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοϋ μας).— Ό πρωθυπουρ-
  γός κ. »Ι. Μεταξάς απέστειλε προσω¬
  πικήν εγκύκλιον^ αυτού συνιστών είς
  τάς διαφόρους όργανώσεις την επέκτα¬
  σιν των μαθητικών συσσιτίων των έπαρ-
  χιών.
  Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΛ ΣΥΝΕΧΙΣΗ!
  ΒΑΡΥΤΛΤΟΣ ΧΕΙΜΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). — Ή κακοκιιρία
  έβυνεχίσθη καί σήμερον. ^ Τόσον είς την
  πρωτεύουσαν όσον καί είς τάς έπαρχί-
  »ς "«ής ήπειρωτικής Ελλάδος έπικρα-
  τεϊ βαρύτατος χειμών. Τό ψϊχος είνε
  βαρύτατον. Συγκεκριμένως είς την βο·
  ρειοδυτικήν καί βορειανατολικήν 'Έλ-
  λάδα αί Οιρμυχρασίαι κατήλθον κάτω
  ΐοο μηδενός. ?
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Δεκεμβριού
  ((δ. ΰπηρεσ(ο).— Ό κ. Μπον¬
  νέ ε"καμε σπουδαιοτάτην έκ
  Θέσιν επί τής έξωτερικής πο-
  λιτικής τής Γαλ^ίας ενώπιον
  τής Βουλής.
  Ιδιαιτέρως ήσχολήθη διά
  τάς γαλλοαγγλικάς σχέσεις.
  Διά τάς σχέσεις μετά τής Ι"ερ
  μανίας είπεν,δτι αί καλαί'σχέ
  σεις μεταξύ ΓερμανΙας καί
  Γαλλία*;, συγκρατοθν την εύ
  ρωπαϊκήν εΐρήνην. Ουδείς Γάλ
  λος εΐπενύπάρχει ό οποίος νά
  μην αΐσθάνεται δτι ή Εύρώ
  πή δέ/· θά έχη νά φοβηθή τί
  ποτε, έφ' δσον ή Γαλλία καΐ
  ή Γερμανΐα ύπερπηδοϋν κάθε
  τΐσρεξήγησιν μεταξύ των.
  Διά τό ίταλογαλλικόν ζή
  τημα ό κ, Μποννέ ετόνισεν
  «ότι, καίτοι ή (ταλική κυβέρ
  νησίς μάς διαβεβαίωσεν δτι αί
  έκδηλώσεις αί οποίαι έ"γι-
  ναν είς την Ίΐαλικήν Βου
  λήν δέν άντειτροσώπευαν την
  γνώμην της, έν τούτοις έπα
  ναλαμβάνω, δτι ή Γαλλία δέν
  θά δεχθή νά παραχωρήση ου
  τε έ"να έκατοστόν γαλλικής
  γής είς την Ιταλίαν».
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Δεκεμβριού
  (ίδ. ύπηρεσΐα).— Ώς είχεν ά
  ναγγελθή ό κ. Τσάμπερλαιν
  εξέθεσε χθές την έξωτερικήν
  πολιτικήν τής Αγγλίας ένώ
  πιον τής Βςυής των Κοινοτή
  των.
  Ή ύττοβληθεΐα διαμαρτυρΐα
  υπό τοϋ έργατικοϋ κόμματος
  ή όποία προεκάλεσεν τήννέαν
  αυτήν άναλυτικήν έκθεσιν επί
  τής έξωτερικής πολιτιχής άπε
  κρούσθη καί γενομένης ψηφο
  φορίας μετά τό"πέρας τοϋ
  λόγου τού κ. Τσάμπερλαιν,
  ή έξωτερική πολιτική τής
  κυβερνήσεως ενεκρίθη ύτό
  τής Βουλής διά ψήψων 340
  υπέρ, έναντι 143 αί οποίαι έ
  δόθησαν κατ' αυτής.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν άνέ
  φερεν είς τόν λόγον τού δα
  ή πολιτική τής άντιπολιτεύσε
  ως θά έξώθει την Αγγλίαν
  είς πόλεμον μετά τής Γερμα
  ν(ας, "Ιταλίας, Ίαιπωνίας άκό
  μη καί μέ τόν Φράνκο.
  Ανέφερεν είτα τό προσεχές
  τού ταξ'διον είς Ρώμην καϊ
  ετόνισεν 8τι θά ευρίσκεται είς
  στενήν συνεννόησιν μετά τής
  γαλλικής κυβερνήσεως διά τα
  ζητήματα τα όποΐα ένδιαφέ
  ρουν άπό κοινοϋ τάς δύο χώ¬
  ρας κσΐ άπνα πρόκειται νά
  συζητήση μετά των πολιτικών
  τής Ιταλίας. Διά την έξωτε-
  οικήν γενικώς πολιτικήν ό κ.
  Τσάμπερλαιν εΐπε: Τείνο-
  μέν διά μίαν άκόμη φοράν
  την χείρα είς την Γερμανίαν.
  Είμεθα ετοιμοι νά συζητή
  σωμεν τόν περιορισμόν των
  έξοπλισμών. Περιμένομεν ν'
  άπιντήσουν οί άντιπρόσωττοι
  τοθ γερμανικοΟ λαοΰ διότι δ-
  πως ό πόλεμος δέν γίνεται
  δταν δέν θέλουν δύο έθνη
  καί συμφωνΐα δέν έπιτυγχά·
  νεται εάν έπίσης δέν θέλουν
  καί οί δύο λαο( ..
  Τερματ'ζων ό κ. Τσάμπερ
  λαιν τόν λόγον τού, ετόνισεν
  δτι θά ήτο σφάλμα νά πιστεύ
  εται δτι είνε ένδειξις άδυνα
  μΐας ή άγάπη τής Αγγλίας
  πρός την εΐρήνην.
  ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Δεκεμβριού
  (ίδ. ΰπηοεσία).— Ό άγγλι
  κός τύττος σχολιάζει ευρύτατα
  την χθεσινήν νέαν επιτυχίαν
  τοθ κ. Τσάμπερλαιν. Μέ με
  γάλους τίτλους οί έφημερΐδες
  τής δεξιάς τόν άποκαλοθν
  «Ένθερμον Παΐριώΐην». Τα
  σχόλια διά την έξωτερικήν
  πολιτικήν τού είνε Ιδιαιτέρως
  ένθουσ.ώδη.
  Οί «Τάϊμς» γράφουν σήμε¬
  ρον: Μετά τόν χθεσινόν λό
  γον τοθ κ. Τσάμπερλαιν καμ
  μία πλέον όψφβολία δέν χω
  ρεΐ διά τούς σκοπούς καί
  τα σχέδια τοθ ΒρεττανοΟ
  πρωθυττουργοθ επί των έξω
  τερικών πραγμάτων έπ' άγα
  θώ τής Μεγάλης Βρεττανίας
  ΓθΗΡΑΗ ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ
  ΕΚ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ Α Γ Γ Λ Ο Υ
  κ. ΤΙ
  Λήφις μέτρον έμπεδώσεως
  τής άγροτικης ασφαλείας της χώρας.
  Υπό τοθ ύπουργεΐου των
  Έσωτερικών άπηυθΰνθη μα¬
  κρά έγκύκλιος πρός τούς έπό
  πτας άγροφυλακής κοί τούς
  άγρονόμους σχετικώς μέ την
  έκδίκασιν άγροτικών άδικηαά
  των.
  Διά τής έγκυκλίου ταύτης
  καθορΐζεται δτι ίπιτρέπεται
  κατά τόν νόμον 237 ή Ενεκα
  πταίσματος έπ' αύτοφώρω
  σύλληψις τοθ άγροζημιωτοΰ,
  άλλά μόνον πρός βΐβαίω
  σιν τής ταύτότηιός τού, ή
  πρός άμεσον είς δίκην είσα
  γωγήν τού οσάκις αυτή είνε
  έφικτή.
  Περαιτέρω καθορίζετοα δτι
  πρός τόν σκοπόν τής άμέσου
  είς δίκην είσαγωγής τοΰ έ π'
  αύτοφώοω συλληφθέντος πταί
  στου, δ σολλαβών αυτόν δύνα
  ται νά καλέση προφορικώς
  τούς πσρόντας μάρτυρας, χο
  ρηγουμένου, είς αυτόν καί
  τοθ δικαιώματος τής βιαίας
  προσαγωγής, είς περίπτωσιν
  μή προσελεύσεως αυτών επί
  τή τοιαύτη κλήσει. Πάντως ή
  έφαρμογή τοθ νόμου είς τό
  σημείον τουτο δέν πρέπει νά
  δώση χώραν είς μέτρα κατα
  θλιππκά κατά των πολιτών.
  Επί τούτοις τό ΰπουογεΐον συ
  νιστδ νά δοθοθν άμέσως σχε
  τικαΐ οδηγίαι πρός τα κατώ
  τερα δργανα δια τήν^άκρβί)
  κατανόησιν τοθ πνεύματος
  τής έγκυκλίου.
  Είς αύτάς δέον νά άναφέρε
  ται δτι ή σύλληψις τοϋ δρά
  στου πρέπει νά περιορίζεται
  είς τάς σπουδαιοτέρας περι·
  πτώσεις άγροτικών κλοπών,
  φθορών, βλαβών κλπ., μή
  εντεινομένη είς τάς μικροπαρα
  βάσεις.
  ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
  ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΑΣΩΣΙΣ
  Κατά την παρελθούσαν
  Κυριακήν ή ομάς προσκόπων
  Τυλίσσου ανήλθεν είς τό δ
  ρος<Στρούμπουλας»οπου, υπό την εποπτείαν τοθ άρχηγοθ της κ. Έμμ. Χατζηοάκη, ήαχο ληθή ολόκληρον την ημέραν μέ τό άνοιγμα: λάκκων διά την προσεχώς ένεργηθησομέ νην πευκοφύτευσιν τοθ τό που. ΤΟ ΤΑλΥ&ΡΟΜΙΚΟΝ ΕΝΣΗΜΟΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΦνΜνΠΚΩΝ Τ.Τ-Τ. Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοϋ ταχυ5ρόμείου άπό τής 23 τρέχ μέχρι τής 9 Ίανουαρίου θά εί ναι ύποχρεωτική ή έπικόλ λησις, επί παντός δισβιβαζο μένου ταχυδρομικώς άντικειμέ νού, ένσήμου περιθάλψεως των φυματικών τριατατικών. Ή ταχυδρόμησις άλληλογρα φίας άνευ τοθ ένσήμου τούτου δημιουργεΐ υποχρέωσιν κατα βολής άπό μέρους τοθ παρα λήπτου, τής,διπλασΐας άξίας τούτου. Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ Αρμοδίως καθωρίσθη δτι τό ανώτατον ΰψος τοθ στρώ ματος των έσπεριδοειδών των μεταφερομένων χθμα είς τό εξωτερικόν διά πλοίων ή βαγονίων, δέον νά μην υπέρ βοτίνη τα 0.30 μ. προκειμένου περΐ μανδαρινΐων καί τα 0 40 προκειμένου περί πορτο καλλίων. ΤΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Σχετικώς μέ την καταβολήν νοσηλείων είς τα,, δργανα ά γροφυλακής τό υπουργείον των Έσωτερικών γνωρίζει πρός τος αρμοδίας αρχάς δα τοιούτων δικαιοθνται μό- ον οί ύπάλληλοι οί άσθενή σαντες έκ σοβαράς ασθενει άς καί ύποβληθέντες πράγ ματι είς άντίστοιχα ίξοδα. ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ ΖΟΗ Άγορά Ηρακλείου Κατά τό δελτίον τιμών αγοραίς τοθ 'Εμιτορικοϋ καί Βιομηγ^ανικοΟ ΈττιμελητηρΙου αί τιμαί των δια¬ φόρων εγχωρίων προΐόντων εΐχο- χθές ώς ακολούθως: Σταφίδες: Σουλτανίναι α'. δρ. β Καραμπ. •Ελεμέδες » Κοινοί Ταχτάδες ν'. δ1.. α'. β1. α'. Σταφίδες μαύραι "Ελαια 3—5ο Μουργελαίου α' » Ρ' Πυρηνέλαια Σάπωνες: ΛευκοΙ α' β' θΐνοι: Αρχανών μίστ. ΜαλεβυζΙου Ελαιοπυρηναι 18. -19.- ί6. -17.— 14. -'5.- 9.50-12.- Ρ. — 8 50 8.50- 7.30- 6.50- 5.50 - 6.- 29.30- 15.- 14.- 17.- 21.- 20.- 30.- 1.20 Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Έν συνεχε'α πρός τάς έγκρι θείσας μέχρι τούδε πιστώσεις διά τάς σχολικάς ανάγκας ή Γεν. Δι οίκησις ενέκρινε την χορήγησιν των κατωτέρω πιστώσεων διά την επισκευήν των διδακτηρίων τής Δημ. Έκπαιδιυτικής περιφερείας Ηρακλείου: Δημ. σχολείον Ά κρίων δρχ 10.000, Μεγάλης Βρύ σεως 5 000, Μπαδιάς 5 000, Νέ οχωρίου 20.000, Παρανύμφων 15 000, Στόλων 10 000, Καπετα νιανων 20.000, Πρινΐάς 15 000, Χάρακος 25.000, Τεκε 20.000 καί Μουρνιάς 10 000. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Δι' ύπουργικής αποφάσεως διορίζονται ύπάλληλοι οί εξής: Κατίνα Κοφινάκη είς την Γεωρ γιχήν Υπηρεσίαν Λασηθίου, Ιω. Στ. Άρακαδάκης είς την Κεντρικήν Αποθήκην Λαση θίου, Γεώργ. Έμμ. Άνορου λάκης καί Έμμ. Δασκαλάκης είς τό Γεωργικόν Ταμείον Λασηθίου, ΘΑ ΙΔΡΥΘΟΥΝ ΑΠΟΘΗΚΑΙ Σ.ΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΑΦΥΛΩΝ Δι' έγγράφου της πρός την Λιμενικήν Έπιτροτιήν Ήρα κλείου ή Έλληνική Έταιρεία Έξαγωγής Νωπών Κσρπών καί Λαχανικών παρακαλεΐ νά τής αποσταλή πρόχειρον σχε διάγραμμα τοθ χώρου 8στιςθ3( τής παραχωρηθή παραπλεύ ρως των άνεγερθησομένων ψυγείων, πρός ανέγερσιν άποθηκών συσκευασίας. ΑΙ έν λόγφ αποθήκαι θά είναι διώροφοι. Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΕΡΜΑΤΟΝ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ Διά τροποποιητικής αποφάσεως τοθ δπουργείου Έθν. ΟίκονομΕας όρίζεται σχετικώς μέ την εξαγω¬ γήν δερμάτων είς Ρουμανίαν 8τι είς μέν τούς έξαγωγεϊς τούς πραγ ματοποιήσαντας έξαγωγάς τοθ εΐδους τούτου είς την ώ; δνω χώραν κατά την τελευταίαν τρι ετΕαν (1935—37) θέλουσι διανε μηθή 50 τόννοι αναλόγως πρός τόν μέσον δρον των είς Ρουμα νίαν Ιξαγωγών ενός εκάστου έξ αυτών κατά την ώ; ά"νω τρΐετί αν, είς δέ τούς έξαγωγεϊς τούς μή πραγματοποιήσαντας τοιαύ τας ίξαγωγάς κατά τό έν λόγφ χρονικόν διά,στημα .τόννοι πενχή κοντα (50) διανεμηθησόμενοι έξ ϊσου μεταξΰ έκείνων οΐτινες θέ¬ λουσιν δποδάλη σχετικάς αίτή- σεις έμπροθέσμως. ΤΑ ΕΓΓΕΙΟΒγΛΤΙΙΠΊΚΑ ΕΡΓΑ Τό υπουργείον τής Γεωρ γΐας δι' έγκυκλίου τού πρός τάς Γεωργικάς Υπηρεσίας τοθ κράτους ζητεί την υπο βολήν διαφόρων στοιχείων προκειμένου νά καθορισθοθν άπό τοθδε αί πιστώσεις αί ό ποΐαι θά διατεθοθν διά την εφαρμογήν κατά τό προσεχές οικονομικόν Μτος εύρυτέρου προγράμματος έγγειοβελτιωτι κων έργων. Η ΑΓΑΠΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 4ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Δεκεμβριού (τού άνταποκριτού μας). —Νυκτεριναί πλη¬ ροφορίαι έκ Παρισίων καί Λονδίνου ά ναφέρουν ότι προύξένησε ζωηράν εν¬ τύπωσιν ό λόγος τοΰ 'Άγγλου πρωθ· υπουργού κ. Τσάμπερλαιν. Αναφορικώς μέ τό πνεύμα τού λό¬ γου τού κ. Τσάμπερλαιν, τονίζεται υπό των αγγλικών εφημερίδων ότι ή άγάπη πρός την ειρήνην την οποίαν εξεδήλω¬ σε καί έκδηλώνει ό "Αγγλος πρωθ- υπουργός, δέν αποτελεί αδυναμίαν τής Μεγάλης Βρεττανίας. Π&ρί τούτου, προσθέτουν αί έφημερίδες, άσχέτως των λεχθέντων υπό τοΰ κ. Τσάμπερλαιν, ύ- πάρχουν ίκαναί άποδείξεις. Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΫΓΤΗΣ ΓΛΛλΓλΣ ΚΛΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Α&ΙΑΣΠΑΣΤ0Π1ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 2ΟΑεκεμβρίου (τού άν ταποκριτού μας).—Καθ* ά βεβαιούται έκ Λονδίνου είς τόν χθεσινόν λόγον τού ό Βρεττανός πρωθυπουργόν ανέφερεν ότι ή άγγλογαλλική συνεργασία παρα- μένει άδιάσπαστος. 'ΙΙ δήλωσις αυτή τού Βρεττανού πρωθυπουργού ύπογραμ μίζεται εύρέως υπό τοΰ άγγλικού τύπου. ΟΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΕΗ ΤΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΣίΜΠΕΡΛΑΙΗ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Δεκεμβριού (τού άνταποκριτού μας).—- Αγγέλλεται έκ τοΰ^ έξωτερικού^ ότι είς την κυβέρνησιν Τσάμπερλαιν αναμένονται μεταβολαί. Αί.;μεταβολαί αύται θά γ*ωατοποιηθώ>
  σιν άμέσως μετά τάς εορτάς των Χρι·
  βΐθυγέννων.
  Ο ΛΟΫΔ
  ΤΗΝ
  ΤΖΩΡΤΖ ΕΠΕΚΡΙΝΕ
  ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Δ)βρίου (τού άντα¬
  ποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
  Λονδίνου ότι ό Λοϋδ Τζώρτζ έπέκρινεν
  είς την Βουλήν των Κοινοτήτων την
  πολιτικήν τού *.Τσάμπερλαιν.Ό κ.Λο¬
  ϋδ Τζώρτζ έβασίσθη είς την συμφωνί¬
  αν τού Μονάχου, ή όποία αφήκε νά
  εννοηθή ότι εγένετο πρόξενος ζημίας
  άντί ωφελείας είς τό μέλλο ν τής εύ·
  ρωπαϊκής είρήνης.
  ΚΑΤΕΚΡΙΒΗ Τ Ο ΠΡΟΣΕΧΕΣ
  ΤΑΖΙΑΙΟΗ ΤΟΥ ΤΣΑΜίΕΡΑΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Κατά τα έκ Λον·
  δίνου τηλεγραφή'^ατα ό Λοϋδ Τζώρτζ
  είς τόν λόγον τού κατέκρινε καί τό
  προσεχές ταξίδιον τού κ. Τσάμπερλαιν
  είς Ρώμην ώς άδικαιολόγητον καί τεϊ·
  τον είς νέας διπλωματικάς ήττας τής
  Αγγλίας.
  ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΝ
  ΤΟΥ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΡΩΜΗ 2Ο Δεκεμβριού (.ίδ. ύπη·
  ρεσία).— Ό ίταλικός τύπος γράφει έ·
  κτενώς διά την νέαν επιτυχίαν τής νέ¬
  ας πολιτικάς τού κ. Τσάμπερλαιν την
  οποίαν θεωρεΐ ούσιώδη έν σχέσει καί
  μέ την πολιτικήν τού άξονος.
  Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΤΣΙΑΝΟ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΔ<ΠΕΣΤΗΝ _ΒΟΥΔ%ΠΚΣΤΗ*Ο Δεκεμβρί- ου (ίδ. ύπηρεβία).— Μεγάλην ύποδοχήν έπεφύλασσεν είς τόν κόμητα Τσιάνο ό ούγγρικός λαός. Χθές τό εσπέρας ό πρωθυπουργός χ. Ίμρέντι παρέθεσε γεΰ μα πρός τιμήντού κ. Τσιάνο μετά τό οποίον επηκολούθησε μεγάλη δεξίωσις»