9669

Αριθμός τεύχους

101

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

21/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  1545
  τής 'Α·
  Η Ελλάς, δπως δέν έ'χασε την έπονΛν τη
  λην έλπΐδα, καί σήμερον την πεοίοδον
  ποϊέ ίήν πίστιν της είςΤτό'μέλλοΑ .-Είςί
  ένην ε!ς τα έθνικά της δίκαια πού
  ίήν αποστολήν πού τής ανέθεσ ή
  2οι* Ι'Λ.6 τόν ^
  γ-ραΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άΡ 4—55
  » 2-06
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙϊΥθΥΝΤΗΪ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΧ
  ετοσβ'. περιοδοσ β . αριθ. -ιο-ι ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΦεβρουαρΙου 1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 20
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΪ ΣΥΝΤΑΕΕΟΙ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΠΒιΊΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗ Μ
  ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΤΗΣ γΤβΤΡΙΔΟΣ
  Ή άθρόα καί ενθουσιώδης προ¬
  σέλευσις των
  Κυβερνήσεως
  κληθέντων υπό τής
  έφέδρων είς τόν
  διάσειστον τρόπον
  τος ένθουσιασμός
  Στρατόν καί την χωροφυλακήν συμ
  βολίζει την ακατάσχετον θέλησιν
  τής Έλληνικής Κοινωνίας έκ των
  σπλάχνων τής οποίας προέρχονται
  οί έφεδροι οδτοι δπως τό Κράτος
  επανέλθη τό ταχύτερον είς την όμα-
  λότητα. Τοθτο μαρτυρεΐ κατ' ά-
  καί ό αύθόρμη-
  »„,, ________, . τοϋ ΈλληνικοΟ
  λαοθ δστις ύποδέχεται τούς έφέ-
  δρους μας μέ ίαχας άνεκφράστου
  χαρδς καί ανακουφίσεως.
  Ιδιαιτέρως συγκινητικόν διά την
  Κρήτην είναι τό γεγονός δτι καί
  οί Άρχηγοί των άνταρτικών όμά-
  6ων έμπνεόμενοι καί ούτοι έκ τοΰ
  αύτοθ πόθου τής άποκαταστάσε-
  ως τού Κράτου,ς σπεύδουσι νά κα
  ταθέσωσι τα δπλα των συμβάλλον-
  χες ούτω είς την προσπάθειαν τής
  Έθνικής ανασυγκροτήσεως. Είς τού
  χους όφείλεται πάσα εύγνωμοσύ-
  νη διότι άναλαβόντες τα δπλα κα-
  τά{ μυσαρών κατακτητών είς τάς
  μαύρας ημέρας της ύποδουλώσεως
  τού 'Έθνους απετέλεσαν την αντί¬
  στασιν διά νά μή καμφθή ή Κρητι¬
  κή ψυχή καί ήδη μετά την απε¬
  λευθέρωσιν συνεχΐζβντες τό πατριω
  τικόν αυτών Ιργον άποθέτουσι τα δ
  ιιλα είς τόν ίδίον Ιερόν Βωμόν τής
  Πατρίδος άπό τοΰ
  βον ταυτα!
  όποΐου άνέλα-
  Τούς Άρχηγούς τούτους οΐτινες
  άντικατοπτρίζουν την Εθνικήν ρυ-
  νείδησιν έγράψαμεν *Ις την ψυχήν
  μας μέ τα άνεξΐτηλα γράμματα τής
  εύγνωμοσύνης καϊ πιστεύομεν δτι
  καΐ τό επίσημον Κράτος μνήμον των
  ύπηρεσιών των θά άπονείμτι εκάστω
  τό προσήκον.
  Τώρα δμως πούό Κράτος άνασυ
  νιστδται άπό τα βαρύτατα τραύ-
  ματα τα δποΐα τώ επέφερον οί ά-
  παίσιοι κατακτηταί καΐ τ| άδελφο-
  κτόνος σύρραξις καί βασίζεται καΐ
  στηρίζεται μετά σταθερότητοςκαί φα
  νατισμοϋ άπό τάς Έθνικάς χείρας
  αί οποίαι πιστεύουν είς τούς άγί-
  ους σκοπούς τού καί την άγαθο-
  ποιόν δράσίν τού διά την εξέλιξιν
  τής Έλληνικής Κοινωνίας ακούεται
  όλοκάθαρα ή προσταγή τού άπό τα
  πέρατα τής ΈλληνικήςΓή". «Έντα
  χθωμεν πάντες είς την υπηρεσίαν
  τής Πατρίδος». Δέν είναι δυνατόν
  νά γίνη εφεξής άνεκτή ύπ' ΑύτοΟ
  οιαδήποτε άνταρσία όθενδήποτε καί
  άν αυτή προέρχεται καί θά πατάσ-
  σεται κατά τόν σκληρότερον τρό¬
  πον. Τό Κράτος τής άμνηστεΐας
  καί τής οίασδήποτε άφέσεως των
  διαφόρων κινημα-
  _._.,— διάπλατα τάς θύ·
  καί τα παράθυρα των φυλα-
  ^, 'ινα έξέρχωνται οί έγκλημα-
  τίαι κατά τοϋ "Εθνους καί τής
  Κοινωνίας άπομακρύνει κάθε έλπί-
  δα βελτιώσεως των Έθνικών καϊ
  Κοινωνικών πραγμάτων. Διότι πώς
  είναι δυνατόν νά θεμελιωθή ή Έ
  θνική άσφάλεια δταν δέν έμπνεύσω
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΪΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
  61 ΕΗΟΧΟΙ ΦίΝΑΣΚΟΥΣΙ
  "μέν είς πάντας τό αϊσθημα τοϋ
  Κράτους θεωρούντες πασάν προσ¬
  πάθειαν άνατροπής τού ώς έγκλημα
  καθοσιώσεως κολάζοντες ταύτην διά
  των σκληροτέρων πσινών; Καί πος
  είναι δυνατόν νά ευημερήση ή κοι
  νωνία καί βελτιωθοθν οί σημερινοί
  έπαχθεΐς δροι τής ζωής, άνοιγομέ
  νων δλων των παραγωγικών εργα¬
  σιών, άν, δέν έμπνεύσωμεν είς δλους
  τό αίσθημα τής περιφρουρήσεως
  καί τής ασφαλείας τό οποίον έγγυ-
  δται ή πυγμή τοϋ Ίσταμένου Κρά¬
  τους · καί ούχι τοϋ συγκλίνοντος των
  συμβιβασμών, των άφέσεων καΐ
  των άμνηστιών;
  Την τακτικήν τοϋ παλαιοθ Κρά¬
  τους ή όποία κλείεται οριστικώς πλέ
  όν μετά την εκκαθάρισιν τής τελευ¬
  ταίας έσωτερικής πήριπετείας πρέ-
  πει νά λησμονήσωμεν τελείως. Τό νέ¬
  ον Κράτος όφείλει νά άπεμπολήση
  πασάν κακίαν τοϋ παρελθόντος καί
  έδραιούμενον καΐ συγχρονιζόμενον
  έντός τοϋ πλαισίου των φιλελευθέ-
  ρων θεσμών τού νά ακολουθήση
  την Ιστορικήν καΐ κοινωνικήν τού
  αποστολήν. Δέν άρκεΐ δμως πρός
  τουτο ή σταθερά θέλησις τοΰ Έλλη
  νικοϋ λαοϋ καί ή θερμουργός πνοή
  τοθ Μεγάλου τού Κυβερνήτου. Τό
  έργον τουτο πρέπει νά συνδράμω
  σι καί τα δργανα τοΰ Κράτους τα
  όποΐα εΐναι άνάγκη νά κληθώσι
  τό ταχύτερον δπως έπανέλθωσιν είς
  τάς θέσεις των, άφήνοντα τινά τού¬
  των τό φαΰλον παρελθόν των διά
  τό οποίον όφείλουαην άληθώς νά
  διότι γενόμενα έπιλή·|
  μόν, ότι Πατρίς ουδέν ά'λλο σημαίνει ή
  άφηρημένην τινά ιδέαν.
  Έλληνες άδελφοί, άς συνδράμωμεν
  πάντες είς την κατάσβεσιν τής Έθνικής
  πυρκαιάς, τής άναφθείσης υπό των Έ-
  λασιτών, τιθέμενοι παρά τό πλευρόν
  τοϋ~γενναίου και θρυλικοΰ ήρωος τοϋ
  1922, ενισχύοντες αυτόν είς την καθά-
  ρισιν τοϋ Έαμικοϋ άγους, τύπτοντες
  πάσαν άσεβή διδασκαλίαν των έπανα-
  στατών.
  Γνωρίζομεν πάντες ότι ή Έλληνική
  συνείδησις κατεβτρβαρώθη καί μετ' αυ¬
  τής διασαλέύθη ή Έλληνική Ίστορία.
  Λύο μόνον έθνικαί καί ίστοοικαί δυ¬
  νάμεις έκδηλοθσι την επιμονήν τοϋ Έλ-
  ληνικοΰ λαοΰ υπέρ τής αμύνης των πα·
  τρίων' ή έκκλησία, ή ίερά Κιβωτός, πε-
  ρισώζουσα ό,τι,δυνατόν νά περισωθη
  εκ τής πανωλεθρίας, καί ή Έθνική. Μοϋ
  σα, ίσχυρά, άδάμαστος αιώνιον γέννημα
  καί θρέμμα τής Έλληνικής ψυχής ""*■
  και
  τής Έθνικής συνειδήσεως τής άναζη
  τούσης είς τό βάθος τοΰ μέλλοντος τούς
  νέους έθνικούς ορίζοντος τής Ίστορίας.
  Οί έπέχοντες θέσιν καταργουμένου
  διά τα δεινά, των οποίων εγένοντο καί
  γίνθνται άκόμη παραίτιοι είς τόν Ελ¬
  ληνικόν λαόν διά των δολοφονιών, των
  άρπαγών των λεηλασιών καί των βεβη
  λώσεων δέν θέλουσι νά σιγήσωσι ούδε
  την .στιγμήν καθ' ην ούτοι μετά συντρι
  βής
  των.
  άναγνωρίζουν τό άμάρτημά
  Δέν άποφασίζωσι διά τής σι-
  μετάνοιαν
  γής νά ύΐτοδηλώσωβι
  καί νά εύλαβηθώ,σι την δικαίαν έ
  ξέγερσιν τοΰ λαού, άκούοντας τα προ-
  τοφανή καί πρωτάκουστα εγκλήματα
  είς έκτασιν καί έντασιν, είς ποίον καί
  ποσόν. Δέν σιωπώσιν οί κακούργον ενο·
  χοι, άλλά τολμώσι νά έπισύρουν δικαιο-
  λογίας νά έπινοώσι προφάσεις, ίσχυρι-
  ζόμενοι ότι δήθεν "Αγγλοι στρατιώται
  προέβησαν είς τούς φόνους των Άθη-
  ναίων!! Τό δέ πάντων φοβερώτατον καί
  σχεδόν απίστευτον είναι δτι οί αύτοι
  αισχυ'νωνιΐΛΐ, υιυιι γΕνυ^ΕννΑ οιιι»ν·| . άνθρωποι προβαίνουσιν είς τοιοΰτον
  σμονα τής υψηλάς άποστολής των" σημείον θράαοος κ«ίί άναι>νείας, &στε
  άνεμίχθησαν είς τάς τελευταίας τα-1 προσπαθούσι νά μεταβληθώσιν είς κα
  ραχάς κ·αί παρώρμησαν τόν Έλλη-1 τηνήηονί-
  νικόν λαόν είς την αίματοχυσίαν.
  ς η μχ
  Σημαία δλων των ύπαλλήλων τοΰ
  Κράτους πρέπει νά είναι ή εξυπη¬
  ρέτησις τής πατρίδος καί τής κοινω-
  νίας, άποκλειομένου παντός οιουδή¬
  ποτε φατριασμοΰ αυτών καί δλοι
  έκεΐνοι οΐτινες δέν έπιθυμοΰσι νά
  συμμορφωθώ,σι πρός τό άναλλοίω-
  το τουτο δόγμα οφείλουσι νά άπέλ-
  θωσι τό ταχύτερον έκ τής Ίεράς
  ταύτης λειτουργίας διά νά μή μο-
  λύνωσι αυτήν. Είς τάς φλέβας των
  πρέπει νά χυθή νέον γοργόν αί
  μα εύλαβείας καί άφοσιώσεως πρός
  εξυπηρέτησιν τοϋ σκοποϋ διά τόν ό
  ποίον έταχθησαν. Τόν τόνον τού¬
  τον πρέπει νά δώσωσιν πρός αύ-
  τούς ό άξιότιμος κύριος Πρόεδρος
  τής Κυβερνήσεως κσί οί κ. κ. ύ-
  πουργοί, Νομάρχαι καί προϊστάμε
  ύπηρεσιών καΐ ό Λαόςδιάτής
  άμαρτιών των
  τιών άνοΐγουν
  ρας
  κων
  νοι
  Ό Έλληνικός ομως λαός ίσταται ά-
  γρυπνος σκοπός επί των Έθνικών
  έπάλξεων, καί άποκρούει τούς ϊταμούς
  έπιδρομεΐς, τούς Τουρκοεμάδας τούτους
  καΐ ματαιοΐ τα μυσαρά αυτών σχέδια,
  των δεινοΐάτων καί φοβερωτάτων τού¬
  των τής Πατρίδος καί τοΰ "Εθνους
  Ιχθρών.
  Σητεία τή 29—1—45
  Ι. ΡΙΑΝΟΣ
  ΚΠΟ ΗΜΕΡΗΣ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΗΜ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 2Τ ΦεβρουαρΙου
  Ή εΐκών δείχ εί τόν διοικητήν των άεροπλάνων ενός ·4εροττλανοτι>όρου
  άττ' αύτά τΐού έλαβον μέρος στΐς άτΐοβατικές έπιχειρήσεις τής Νορμανδί-
  ας δίδοντα όδηγΐες τιροσγειώσεως σέ ίνα έττιστρέρον άεροτιλάνον άπό τόν
  βομβαρδισμόν.
  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΡΗΤΗ,.
  Άναγνόντες τό έν τώ ύπ' αριθ. την έν τώ Μητροπολιτικώ Ναώ Ά-
  53 φύλλω τής 19ης τρέχον, τής έν- γίου Μηνά τελεσθείσαν Δοξολογί-
  ταΰθα εκδιδομένης εφημερίδος «Έ- αν. Καί υπό τοθ πνεύματος τούτου
  λεύθερη Κρήτη» δημοσίευμα, τό ά- ένεπνέοντο τα υφ' ημών λεχθέντα
  φόρον τάς δηλώσεις ημών περί των άτινα παρεξηγηθέντα καΐ παρερμη
  έ*· Αθήναις τελευταίων γεγονότων, νευθέντα, περιελήφθησαν, ώς εχου-
  προβαίνομεν είς την ακόλουθον ά ----- -'- 'Α Λ" *·■" *«..""(—~
  πάντησιν.
  Σκοπός ημών ήτο, νά συστήσωμεν
  την ομόνοιαν, την αγάπην καί την
  συμφιλίωσιν, την οποίαν πάντοτε
  σκοπεΐ καί έπιδιώκει ή Έκκλησία,
  ώς είς τό τοιοΰτον άπέβλεπεν ή κα¬
  τά την ημέραν τής άφΐξεως ημών
  γενομένη προσφώνησις ημών, κατά
  σιν, είς τό ώς άνω δημοσίευμα.
  Τα έν Αθήναις άλλωστε συμβάν-
  τα εξητάσθησαν άμερολήπτως υπό
  ξένων παρατηρητών, ώστε νά μή
  είναι δυνατόν σήμερον, νά άγνοεΐ-
  ται ή πραγματικότης.
  "Ηράκλειον τή 20 ΦεβρουαρΙου 1944
  Τ Ο ΚΡΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  ΕΥΧΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ 'ΝΙΚΗΣ'
  όποία π
  άγρύπνου καί τιμίας παρακολουθή-1
  σεως καΐ τοΰ αύστηροΰ έλέγχου.
  Ούτω έντασσόμενοι δλοι είς την
  υπηρεσίαν τής πατρίδος έν συνδυα¬
  σμώ πρός την δεδηλωμένην έξωτε-
  ρικήν της κατεύθυνσιν καί τούς έν-
  δεικνυομένας κοινωνικούς προσα-
  νατολισμούς θά δυνηθώμεν ταχέ¬
  ως νά άνέλθωμεν την άνωφέρειαν
  καί νά άντικρυσωμεν την ΐιθθητήν
  Εθνικήν καΐ Κοινωνικήν ευημερίαν.
  ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ
  τέως βουλευτάς
  δολοφόνων, έν οίίτω χαλεπαίς διά την
  χώραν ημών στιγμαΐς.
  Μέγα εύτύχημα είναι, ότι ή θέλησις
  τοΰ ίθύνοντος τα τοΰ κράτους έκήρυξε
  μεταξύ των πρώτων μελημάτων αύτοϋ,
  ότι εΐναι ή αποκατάστασις τής έννοίας
  τοϋ κράτους, καί ή έπαναφορά τής κρα-
  τικής μηχανής είς την εϋρυθμον αυτής
  λειτουργίαν. Τό σθένος τοϋ θρυλικού
  — - - .-ι-----.- _____Α.Ξ Χ.Λ
  σόμενοι
  τας
  καλεοτήτων,-τας οπυιι* »~
  άνδρες τοϋ ΕΛΑΣ κατα των
  Άλβανών, τούς ο-
  ___ Χ_ Α—■Γ-Γ-Ο11-
  «ά «ύγνωμονώσι τον
  τοιαυτα
  ,{ παρουσιάζοντα την/'
  ■" /είναι "Ελλην αητός-
  ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΕ ΤΟΓ ΣΕΒΑΕΜΙΟΤΑΤΟΥ
  Ιέν γνωρίζομεν τί ακριβώς είπεν ό
  Μητροπολίτης μας είς τούς Κομμου
  νιστάς, πού τόν επεσκέφθησαν, γιά νά
  έκδηλώσυυν την.... αφοσίωσιν των είς
  την Εκκλησίαν καινόν αντιπρόσωπον
  της. Είμεθα όμως βεβαιοί ότι ό ;Σεβα-
  σμιώτατος δέν ήτο δυνατόν νά διαψευ-
  δχι έκεΐνα, τα όποϊα έπίσημοι καί άνε-
  πΐσημοι αύτοψίαι καί μαρτυρίαι έχουν
  πιστοποιήσει κατά τρόπον μή επιδεχόμε¬
  νον οΰτε διάψευσιν οίίτε παραποίησιν,
  οΰτε μείωσιν. Οί έκατοντάδες χιλιάδες
  Άθηναίωνπού έζησαν (όσοι άπόμειναν)
  την φρ'ίκην των θηριωδιών τοΰ ί,ΕΛΑΣ
  καί άνέπνευσαν την πτωμαΐνην των κα·
  τακρεουργημένων πτωμήτων τοϋ Περι-
  στερίου καί τοΰ Μπραχαμίου καί τοΰ
  Γκίζη, καί των αναριθμήτων πηγαδιών
  καίουν είς τούς δρόμους των Αθηνών
  τα άναίσχυντα έντυπα τοΰ σκότους, που
  τολμοΰν συνωμοτικά νά λευκάνουν τούς
  πιό μαύρους κακούργους, πού είδεν ώς
  τώρα ή Ελλάς. Καί είναι ετοιμοι οί
  ΐοι νά λιντοάρουν τούς ύπερασπι
  —■»ι/ ί Γ* ' Γ *ί ί
  Συγχαίρομεν την αγαπητήν «Νί¬
  κην» επί τή συμπληρώσει ετους άπό
  τής εκδόσεως αυτής.
  Όμολογουμένως έπετέλεσεν έργον
  ύψιστης πατριωτικής σημασίας κατά
  την διάρκειαν τής άπαισίας καί άνευ
  προηγουμένου Ναζικής δουλείας, έν
  μέσω διωγμών κβΐ κινδύνων κατ«-
  φανών, τονώνουσα διά τής πατρι-
  ωτικωτάτης άρθρογραφΐας καί κα-
  λής είδησεογραφίας αυτής τό Εθνι¬
  κόν φρόνημα των ύποδούλων Κρη·
  των καί ένισχύουσα την Πίστιν η¬
  μών είς την νίκην τοΰ δικαίου, ή¬
  τις θά Ιθραυε τα δεσμά τής δου·
  κτύπημα κατα
  τηριωδεστάτων έρπετών τοϋ σατανικοΰ
  κινήματος. Οί φαρμακεροί όδόντες των
  πρωταιτίων άς άποτριβώσιν, άς άποσπα
  σθώσιν αί ρίζαι αυτών, διά νά άνα-
  πνει'ση τό "Εθνος καί ή Κοινωνία συ·
  μπασα, άς έκριζωθώσικαί άπορριφθώσι
  τα δργανααύτών. Είναι οί έπιφοβώτα-
  τοι έσωτερικοί έχθροί, οί συνεχώς διδά-
  σκοντες την άναρχίαν, τόν διεθνισμόν,
  τόν Ελληνικόν πολιτισμόν Ιν χρεωκο-
  πία, την επανάστασιν, τόν εμφύλιον
  σπαραγμόν, την άθέτησιν συνομολογη-
  ,θεισών συμφωνιών, τόν ιστορικόν ύλι-
  σμόν, την άποτελμάτωσιν πάσης εύγε-
  νο~ς συλλήψεως τοΰ πνεύματος. Συγχρό
  νως διδάσκουσιν, ότι ουδεμίαν αξίαν έ-
  χει ή ήθική δτι τό παν εΐναι ή σκοπιμό
  τύιιγ "Οοχο;. χαθη«ον, ιίιθΰνη ί'παλλ"
  ΟΧΙ ΛΗΜΟΚΟΠΙΕΕ
  Ιαμβάνουσαάφορμήν έξ άρθριδίου μας
  Λ υπό τόν τίτλον «Τα ένυπόθηκα δά¬
  νεια» ή κομμουνιστική έβδομαδιαία εφη¬
  μερίς τής πόλεωςμας,μάςάποκαλεϊ ύπε-
  ρασπιστάς των τοκογλυφικών δικαίων.
  Ημείς—καί τό γράφομεν αύτό μιά
  γιά πάντα—δέν ύπερασπιζόμεθα τούς
  τοκογλύφους, οΰτε καί τα τοκογλυφι-
  κά δάνεια τοΰ Χάμπρο.
  «Ημείς απλώς διά τοθ άρθριδίου μας
  εκείνου θελήσαμε νά συνηγορήσωμε
  υπέρ των μικροδανείων έκείνων τα οποϊα
  έδωσαν πρό τ©ΰ πολέμου, χήρες, δρφα-
  νά καί άνθρωποι τοΰ λαοϋ, πρός άν-
  θοώπους πού σημϊθθν Ιπλουτισαν με χι-
  .λ^ς ΛνΛ μ«νοΰβοες''καί τα όποϊα το σο-
  λείας καΐ θά έχά,ριζενείς ημάς την
  πολυπόθητον ελευθερίαν. Άλλά καί
  μετά την απελευθέρωσιν συνεχίζει
  αυτή την πατριωτικήν δρασιν έν τώ
  πλαισίω των έθνικών ίδεωδών καί
  παραδόσεων τής Φυλήςκαί των δή
  μδκρατικών ελευθεριών.
  Τή ευχόμεθα έκ βάθους ψυχής
  πλουσίαν καί καρποφόρον εθνικήν
  σταδιοδρομίαν.
  Μετά τιμής Γ,
  Τής Ίεράς Μητροπόλεως Κρήτης
  Ό Πρωτοσ«όγκελλος
  τ'Αρχιμ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ
  Α-.Ι,^^,ΕΑΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΑΗΡΒΦΒΡΙΟΙ
  Τό άνω γραφείον μάς παρεχώρησε ευγενώς πρός
  δημοσίευσιν τα κάτωθι:
  Τής ΡθΓθίηγ ΤηοΐηρΒθη μέλους τοΰ Άγγλικοϋ Κοινοβουλίου.
  Μετάφραφις : Αρροΐΐο
  Ο ΜΟΝΟΣ ΑΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ
  Ό συνδυασμός Ρωσσίας —Μεγ.
  Βρεττανίας θά ήταν άνίκητος.Άλλά
  ή Ρί άί ή Μεγ. Βρεττανία
  άντιμαχόμενα συμ
  ή Ρωσσία κάί
  εχουν Ισχυρώς
  μ
  συγκεντρώση δυνάμεως οί τρείς τους
  πού ποτέ δέν Θά τολμοθσε νά την
  προκαλέστ] Μνα κράτος όποιοδήποτε,
  άλλά άκόμη καί όποιοσδήποτε συν¬
  δυασμός κρατών. Άλλά ίΤναι πλά-
  ή δι- νη νά σκεπτόμεθα 8τι ό συνδυα-
  ου 6ΐνι*ι άμφί- σμός αύτάς είναι εΰκολο νά κατορ
  βολη. ΑΙ ηνωμεναι Πολιτειαι καί θωθή- Ή ίστορΐα των Ρωσσικών καί
  ή Ρωσσία μαζί θά ήσαν άκατανίκη- Βρεττανικών ίνεργειών στήν Άνα-
  τες. Άλλά ό συνδυασμός θά ήταν τολική Άσία είναι μιά ίστορία αυγ
  άρεστος καί στήν Εύρώπη καί οτή κρούσεως διπλωματών καί άντιλή-
  ^Ρ»Α Γ
  τήν Απω
  Μεγ. Βρεττανία καί 6ά ήταν τερα
  στία καταπίεση γιά δλους.
  Συνδυασμός τής Μεγ. Βρεττανίας
  καί τής Άμερικής αφήνοντας έξω
  την Ρωσσία δέν Θά είχεν στερεάς
  βάσεις στό Δυτικό Ήμισφαίριο, δ-
  που ύπάρχουν οί περισσότεροι λαοΙ
  καί οί περισσότερες πλουτοπαρα-
  γωγικές πηγές τοθ κόσμου. Ένας
  συνδυασμός τέλος Μεγάλης Βρεττα
  νΐας Άμερικής καί Ρωσσίας θά μπο
  ροΰσε νά διατηρήση την είρήνην τοΰ
  κόσμου τόσον καιρώ, δσο θά διαρ
  κουσέ καί ή συμφωνία μεταξύ τους.
  Θά εσχημάτιζον μιά τόσο τεραστία
  Ουδείς μεγαλοκεφαλαιοϋχος κρύβε
  ται πίσω άπό τα παραπετάσματα τής
  «Νίκης»—διότι ή άνά χείρας εφημερίς
  ηαοι ομ,ολογικό
  Ηεψίίλ», Χθΰ πολλοΰ
  ψεων.
  Ή Ρωσσία, δπως καί ή Γερμανία,
  είναι μιά ύψηλότατα στρατοκρα-
  :ουμένη χερσαία Δύναμις, μέ άχα-
  ^ή συνορα, ή όποία, επί αίώνες εξη¬
  κολουθεί είς βάρος γειτονικών έπι-
  κρατειών. Δέν είναι Ινα έθνικό κρά¬
  τος. Ή "Ενωσις Σοσιαλιστικών Σο-
  βιετικών Δημοκρατιών είναι στήν
  πραγματικότητα μιά τεραστία ες)-
  μοσπονδία διαφορετικών Εθνών, αύ
  θεντικά συγκεντρωμένα δσον άφο-
  ρά την άμυνσ, την οίκονομία καί τίς
  έξωτερικές σχέσεις. Θεωρητικώς
  δέν ύπάρχουν δρια στήν Σοβιετική
  παραπετάσμ
  Ι
  .. δέν εχει—καΐ ουδείς ε
  ά είσπράξχι άπό τούς δφε
  ά χρέη σέ καινούργιε
  Τα ίδιωτικά χρέη καλώς Ιξωφλήθησαν
  καί καλώς θεωροϋνται έξοφλημένα, δπως
  καλώς θεωροϋνται κ<ιί τα δάνεια τοϋ Χάμπρο ώς μή ύπάρχοντα. "Ας μή δημοκοπη λοιπό* ή άγαπητή συνάδε/.φος καί άς μή ί)εωρί) τοΰς άνα.- γνώστας της τόσον κουτούς. ι • ΤΙ ι-ό' άς τόν
  ΤίΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΦεβρθϋβρΙβυ 1*45
  ο
  κ1
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΚΑ
  ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
  Ά«ό προχθές ετέθησαν είς κυκλο
  φβρίαν υπό τοϋ ιένταϋθα ταχυββό·^
  μείου τώ νέσ γραμματόσημα. Τα
  τέλη των έπιστολών διά τό εσωτε¬
  ρικόν ωρίσθησαν είς δραχμάς 5 μέ·
  χρι βάρους 20 γραμμαρΐων.
  Δελτάρια μετ' άνταποκρίσεως
  δραχμάς 3 άπό πόλεως είς πόλιν καί
  δραχμαί 2 έντός τής τοπικής άκτΐ
  νος.
  __________________________Ι
  κα
  Είκονογραφημένβ δελτάρια
  έπισκεπιτήρια μέ ευχάς δραχ. 2.
  Έγγραφα ύποθέσεων κσί δεΐγμα
  τα δραχμάς 2 άνά 50 γραμμάρια
  ή κλάσματα αυτών. Επιστολαί διά
  τό εξωτερικόν μέχρι βάρους 20 γραμ
  μαρΐων δραχ. 12. Έγγραφα υπο
  θέσεων, δείγματβτ, ϊντυπα γενικώτ;
  δμαχμαί 3 άνά 50 γραμμάρια γ
  κλάσμα αυτών.
  ΤΑΜΑΘΗΜΑΤΑΤΗΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ
  ΣΧΟΛΗΣ ΕΜΠΟΡΟΎΠΑΛΛΗΛΩΝ
  Τό γραφείον τής Νυκτερινάς 'Ε-
  παγγελματικής Σχολής 'Εμποροϋ-
  παλλήλων ανακοινοί ΰτι αί εγγρα¬
  φαί καί έξετάσεις έν τή Σχολρ πά
  ρετάθησαν μέχρι τής 1ης Μαρτίου.
  ΑΙ έξετάσβις διά την Β' τάξιν (Β'
  σειρά) ωρίσθησαν την 27ην καί 28ην
  Φεβρουαρίου. Τα μαθήματα ήρχι¬
  σαν είς τό Στ' Δημοτικόν Σχολεί¬
  ον (ΆγΙου Τίτου). Περισσότεραι
  πληροφορΐα1 δίδονται καθ' εκάστην
  ,άπό τής 6 μ. μ. είς τό ώς άνω Σχο¬
  λείον.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΤΜΝΟΤΡΟΦΩΝ
  Καλοθνται τα μίλη τοΰ Σωματΐίου των
  έν τω Νυμφ Ήρακλΐίου Κρήτης Κτηνο-
  τρόφων «ίς τακτικήν γενικήν συνέλευσιν
  γενησομένην την 25 Φεβρουαρίου 1945 ημέ¬
  ραν Κυριακήν καί ώραν 10 π.μ. είς τα
  γραφεΐα τοϋ δικηγόρου κ. Δ. Βουρεξάκη
  πρός συζήτησιν καϊ λήψιν άτΐοφάσεων έ-
  ττί των εξής θεμάτων.
  1) Παραίτησις τοθ παλαιοθ Διοικητίκοϋ
  Ιυμβουλίου καΙ Αρχαιρεσίαι νέου καί
  έκλογή δύο έλεγκτών.
  2) Συζήτησις επί τής έν γένει κτηνοτρο-
  φΐκής καταστάσεως καί λήψις σχετικών
  αποφάσεων.
  Έν Ηρακλείω τί) 16 Φεβρουαρίου 1945
  Ό Πρόεδρος
  Καηετάν ΕΜΜ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  Ό Γραμματεύς
  Ί. ΜΕΪΣΑΡΙΤΑΚΜΣ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοθνται «άντβς οί [διοκτήται αύτοκι-
  νήτων των οποίων τό Έλλην. Δημόσιον
  έτιέταξε αύτοκίνητα καί έκεΐνοι των οποί¬
  ων τα άΦήρτΐασαν οί κατακτηταί, καί οί
  όποσδήποτε άττωλέσαντες τα αύτΌκίνητό
  των επαγγελματιαι αύτοκινητισταΐ δπακ
  προσέλθουν την 25ην τού μηνός Φεβρουα
  ρίου 1945 ημέραν Κυριακήν καί ώραν Ιθην
  π.μ. είς τα γραφεΐα τής Συν)κής προκειμέ
  νού νά Ιδρύθη σωματείον καί νά εκλεγή
  συμβούλιον.
  Ηράκλειον 16)2)45)
  Προσωρινή έπιτροττή
  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  Την Κυριακήν 18—2—45 έγινε ή έχ
  λογή τοϋ νέου Διοικητικόν καί Έποπτι
  κου Συμβουλιον τοΰ Φοιτητικοϋ Συλ-
  λόγου Ηρακλείου.
  Εξελέγησαν οί κάτωθι Φοιτηταί κα-
  τά σειράν επιτυχίας:
  Διοικητικόν 1) Ίεραπετριτάκης Έ-1
  λευθ., 2) Ρασιδάκης Ιωάν., 3) Παπα-
  ματθαιάκη Εύαγγελία, 4) Καλυβιανά-
  κης Μιχαήλ, δ) Νιώτης Σπύρος, 6) Ση-
  φάκη Λέλα, 7) Άνδρουλάκης Στυλ.
  Έποπτικό: 1) Θεοδωρίδης Άγησίλα-
  ος, 2) Κασπαλάκης Ευάγγελος, 3) Λο¬
  γιάδου Σοσώ.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Καθιστώμεν γνωστόν είς τούς κ. κ.
  συνδρομητάς τού Θρησκευτικόν Περιο-
  δικοϋ «Ζ Ω Η» ότι αφίχθησαν 3 ζφνλ-
  λα «Ζωής» άτινα δύνανται νά παραλά
  βωσιν · έκ τού καταστήματος Κούρτη πα-
  ρά το Βαλιδέ Τζαμί, καθ" εκάστην 2—
  4 μ. μ.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τένται άμπελιοΰ έν
  αρίστη καταστάσει κατάλληλοι διά πά
  νιά μύλων. Πληροφορίαι σταφιδεργο-
  στάσιον Διαλλυνά ό'πισθεν έκκλησίας
  Αγ. Τίτου.
  ΜΑΙΕΥΤ ΗΡΙΟΝ
  "ΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΑΑΗ'
  Δωρεά ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Σχολή Μαΐων «Βιργινίας Σκυλΐτση»
  ΑΘΗΝΑΙ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
  Ή λειτουργία της Σχολής Μαΐων «Βιργινίας Σκυλίτση» άρχεται άπό 1ης Μαρ¬
  τίου έ. 2. Αίτήσΐις ενδιαφερομένων διά την εισαγωγήν των είς την Σχολήν γίνον-
  ται δεκταί μέχρι τέλους Φεβρουαρίου καί άνευ έξετάσεων είσαγωγικών.
  Προσόντα άπαραΐτητα: Ήλικία 20—35 έτών, ενδεικτικόν Δ'. τάξεως Έξαταξίου
  Γυμνασίου ή άλλων όμοτίμων Σχολών ΈΦιστάται Ιδιαιτέρως ή προσοχή είς τα
  εξής: Μίτά τάς έν "Αθήναις γενομένας ίατρικάς έξ«τάσεις, εάν αί ύποψήφιαι μαθή¬
  τριαι ΐύρεβωσι τελείως ύγιεΐς, τότε μόνον θά γίνη δεκτή ή,πρόσληψις των ·ίς
  την Σχολήν. Τα τραχώματα, ή όξαινα, ή καρδιοπάθεια, ή χβονίβ νεφρίτης, ή σύφιλις
  ή άβινοπάθεια, ή φυματίωσις, ή πλευρΐτις ή έλαφοά κύφωσις τού φώρακος κτλ.
  αυοκλύουν την ττρόΌληψιν των μαθητριών.
  Κεΐνονισμόν τής Σχολής δύναται νά προμηθευθώσι αί ένδιαφερόμβναι καί σχε¬
  τικάς όδηγίας παρά τω ίατρω Κ^ Ν. Βογιατζάκη Δελημάρκου 7 "Ηράκλειον.
  Έκ τής Διευθύνσεως τής Σχολής Ι. ΚθΛΕΑ
  ιΗΜΗΙΙΙΙΙ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 26
  ΙΜηΐΙΙΗΙΙ=ΙΙΙΙΙ|Ι|ΙΙΙ·ΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΝΜ|13
  Ξ
  Ι "ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ" Ι
  Ι ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
  Ι
  καθαρώς ΕΘΠΙΚΛΣ ΚΗΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ |
  ΠΙΙΗΙΤΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙίΗηΗΙΐίτΙ
  ΠΪΙ^ΙΙΙΙΪΗΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΗΙ-ΙΙΗΙΙΗΙΙΙΙβϊΙΙΙΙΪΙΙΙΙΗί
  έξάπλωση, πού τείνει νά συμπε
  ριλάβη όλόκληρο τόν κόσμο. Καί ή
  Σοβιετική Ένωσις επί πλέον εΐνα-
  πολιτισμένη μέ την άνώτατη δυναι
  μική ίδέα τής Σοσιαλιστικάς συ·
  ναδελφωσύνης.
  Εάν μετά τόν παρόντα πόλεμον
  ή Εώρώττττ εξακολουθήση νά μένη
  άδύνατη καί διηρημένη στήν Ανα¬
  τολή υπό την κηδεμονίαν τής Ρωσ-
  σίας καί στή Δύσι υπό την Άγγλο-
  Άμερικανική κηδεμονία, ό Βρεττανο·
  Άμερικανο-Ρωσσικός συνδυασμός
  γιά την διατήρησι τής Είρήνης, θά
  οδηγήση σέ πολ:· μεγάλη έντα¬
  σιν. Άκόμη καί τώρα πσύ πολέμου
  με ενα κοινό «χ·ρό καί βρισκόμε-
  θσ άπέναντι τοΟ μεγαλυτέρου των
  κινδύνων, είναι φανερόν δτι οί Δυ
  τικές καί οί Ρωσσικές πολιτικές κα-
  τευθύνσεις άπέναντι τί|ς Εύρώπης
  είναι πολύ μακρυά άπό τό νά είναι
  (δανικές.
  ΟΙ δυσκολίες ώς έκ τούτου γιά
  την εγκατάστασιν τή διατηρήση μιάς
  νέας ίσορροπίας των «Δυνάμιων εί¬
  ναι τεράστιες. Ή ίσορροπία θά μπο
  ρβθσενά στηριχθή στίς συμμαχίες,
  άντΐστήν άναμφίβολο ύπεροχή ενός
  μονον Ιθνσυς. Άλλά οί συμμαχίες
  ένεργοθν πολύ καλά δταν Ιχουν
  σκοπόν νά άναλάβουν ίνα κοινόν
  πόλεμον εναντίον ίνός κοινοθ έχ·
  θροθ. Είναι δμως άμφίβολες ώς προ
  ληπτικά δργανα κατά τοΟ πολέμου·
  Άλλο ίάν μετά τό τέλος τοΟ πά»
  ρόντος πολέμου καμμία δύναμις δέν
  θά κατωρθώθη νά έξουσιάση τόν
  κόσμον ολόκληρον καί εάν δέν φα'
  " ίΤ δονατή κάποια άξία έμπιστοσύνης
  των Δυνάμεων, τί άπομέ·
  ν« γ,νη. (Άκολουθεϊ)
  ΚΟΙιΊΟΗΙΚΛ
  ΓΑΜΟΙ.—την παρελθούσαν Πέμπτην ό
  κ. Έμμ· Λουκάκης καί ή Δίς Μαρίκα
  Γαρδελάκη ετέλεσαν τούς γάμους των
  ν Άρχαναις. Παράνυμψος παρέστη ή κ.
  Ελευθερία Ν. Παπαδάκη.
  —Ή οίκογένίΐα Χ. Παπαδάκη είς μνή¬
  μην τοΰ υίοΰ τωνΓιάννη, Χημικοΰ κατέθη
  καν2.000 δρχ. είς τό "Ασυλον.
  —Ό κ. Γεώργιος Στεφανίδης διά την
  διατήρησιν τοϋ Άσολου|τής Γερόντισσας
  εδήλωσεν δτι καταθέτιι μηνιαίως «ίςτό
  ΐδρυμα δρχ. 1.000 καί ποσότητα σάπωνος.
  ΠΡΩΪΙΝΓΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΤΤερισφίγγεται στενώς τό Μπρεσλάου
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΕΛΛΑΣ: Ό άφοπλισμός τού ΕΛΑΣ
  προχώρει ικανοποιητικάς. Την πα-
  ράδωσιν των δπλων έπιβλέπει προ-
  σωπικώς ό κ. ΣιΘντος.
  Οί ηγέται τοΟ ΕΑΜ καΙτοΟ'ΚΚΕ
  έπανήλθον χθές είς Αθήνας κατόπιν
  διμήνου αϋτοεξορίας των είς τα
  Θεσσαλικά δρη. Των αϋτοκινήτων
  των οποίων Απέβαινον προηγοϋντο
  Καί έποντο δύο Βρεττβνικά τβθωρακι-
  σμένα αύτοκίνητα.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Τό μεγα¬
  λύτερον μέρος τοΰ χωρίου Γκόχ εϋρί
  σκεται τώρα είς συμμαχικάς .χείρας.
  Οί Σύμμαχοι [έπροχώρησαν (μαχόμε·
  νσι άπό οικίας είς οικίαν διά νά κατα
  λάβουν τό βόρειον τμήμα τής πόλε¬
  ως. Άγριος αγών διβξάγετσι πσρά
  τόν πατσμόν Νιέρ διά τό νότιον τμτ)
  μα τοϋ Γκόχ. Ό Γερμανός διοικητής
  τοΟ φρουρίου κσί τό επιτελείον τού
  συγκαταλέγονται μεταξύ των αίχμα
  λώτων τό σύνολον των οποίων άνηλ
  θε είς 9 ",χιλιάδάς.
  Ή όδσς Γκόχ—Καλκάρ άπεκόπη
  καί είς νέον σημείον. Ή Γερμανική
  άντίστασις είναι πείσμων.
  Ή υπό* τοϋ στρατηγοϋ ΠάΤσν έξσ.-
  πολυθεΐσά επίθεσις νοτίως, τοΟ προ·
  γεφυρώματος τοϋ Έστερναχ εκέρδι¬
  σε 2 άκόμη χιλιόμετρον Έπίσης ή 7η
  στρατιά εκέρδισε καί νέον έδαφος.
  Μέ την βελτίωσιν τοϋ καιροϋ, ή
  τακτική άεροπορία ενήργησε χθές
  χιλίας έξορμήσεις επιτεθείσα εναν¬
  τίον όδικών καί σιο-ηροδρομικών με-
  ταφορών πρός τό μέτωπον. 'Επίσης
  βαρέα ββμβαρδιστικά είχον χθές
  ώς κυρίους στόγους τό Γερμανικόν
  οιδηροδρομικόν δίκτυον δπερ τροφο
  δοτεΐ τό μέτωπον. 'Εβομβαρδίσθησαν
  τα Όσναμπρόν, τό Ράϊνε καί Μόν-
  στερ. Οί Άμερικανοί απέστειλαν
  χθές ΠΟ'βαρέα βομβαρδιστικά. Την
  νύκταάεροπλάνα Μοσκϊτος έβομβάρ
  δισαν πολβμικά ίργβ*τάσια καί στό
  χους πλησίον τοΟ Βερολίνου. ΔΓ
  7ην κατά συνέχεια ημέραν βομββτρ1·
  δισττκάτ έξ- Ιταλίας εβομβάρσισαν
  στόχους πλησίον τής Βιέννης είς τό
  Γράτς την Κλαγκενφοώρτ καί τα σΐε-
  νά Μπρένερ,
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Σφο-
  δρός αγών διεξάγεται είς Σιλεσίαν καί
  τό ΒοαδεμβοΌργον. Ούδεμία άξιοαη-
  μείωτσς μετΕτβολή Ιπί)λθΕ κατά τσ πα¬
  ρελθόν 24ωρ·ν. Ό κλοιός πέριξ τοΰ
  Μπρεσλάου σννεσφίχθιι άκόμη πβρισσό
  τερον. Οί Ρώσοοι έπιτίθενται. τώρα ε¬
  ναντίον τής |<τωτι·ικης άμ.·υντι*ής ζώ· νης τής πόλεως καί είς απόστασιν 10 χιλιόμετρον §κ τον κέντρου. Άνταπο» κριταί τηλεγραφο/Ον ότι οί Γερμανοί προσπαθοϋν νά άνεφοδιάσουν την φρουράν άπό αέρος. Είς τόν κάτω Βιστούλαν δ «γών διε· ξάγεται είς τα προάστβια τοϋ Γχουγι- αξ. Εκείθεν τοΰ ποταμοΰ οί Ρώσσοι ίΐροτίΛασαν 10 χιλιόμετρα καί κατέλαβον τό Νοϊενμπούρνκ. Ό στρατάρχης Ροκοσόανσκυ προΐλ«ύ νων κατά μήκσς τού" Βιστοΰλα εύσίσκε- Δηλώσεις τού κ. Κολυβά ΑΘΗΝΑΙ 20 Φεβρουαριου.—Ό ύ- πουργός τής Δικαιοσύνης κ. Κολυ- βθς άναφερόμενος είς {τάς δίκας των δοσιλόγων αί οποίαι πρόκειται νά άρχίσουν αυριον εδήλωσεν τα εξής: «Άπό τής στιγμάς πού ό νόμος πε- ρί δοσιλόγων εδημοσιεύθη ή ίρμηνζία καί ή κριτική δέν άνήκει πλέον είς εμέ. Ήμποροθσα μάλιστα νά πα- ρεξηγηθώ είς τάς παραμονάς τής δ(· κης. Θά ύπσταχθώμεν είς τάς άπο- φάσεις των δικαστηρίων. Τό αύτό παράδειγμα πράτΐει νά α¬ κολουθήση καί ό Τύτιος χωρίς νά κρίντ) έκ των προτέρων . 'Εκβΐνο πού ζητοόμε είναι τώ δι¬ καστήριον νά κρίνη άμερολήπτως τα πράγματα. Έν συνεχεία ό κ. Καλύβας άναφε¬ ρόμενος είς τάς δίκας των στασια- στών, είπεν δτι, καί αυται πρέπει νά τελειώσουν τό ταχύτερον *άν θέλο¬ μεν νά ποϋμε δτι έπράξαμεν κάτι πρός κοινόν δφελος. Τί είπεν ό κ. Μωρίς Τορέζ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Φεβρουαρίου.—Ό άρ χηγός τού Γαλλικσϋ Κομμουνιστικαί κόμματος κ. Μωρίί Τορέζ είς δηλώσεις τού ενώπιον 50 χιλιάδων άκροατών είς την Τουλούζην άναφερόμίνος είς την ε¬ σωτερικήν πολιτικήν τής Γαλλίας είπε μεταξύ άλλων. Θά καταπολεμήσωμεν έκείνους οί ό- ποϊοι γνωρίζουν έστίας Γερμανικής άντι στάσεως είς την Γαλλίαν καί εζήτησε όπως δοθή έμπιστοβύνη .είς τούς Γά-γ λους άξιωματικούς διά νά συνεχίσουν τόν κατά των Γερμανών πόλεμον. Θά εφαρμόσωμεν τό πρόγραμμά μας μόνον δταν ό λαός τό ζητήση. Τώρα σχοπός τού κόμματος μας καί όλων των Γάλ λων είναι νά βοηθήσωμεν τονς Συμμά χσυς διά νά τελειώση ό πόλεμος. Τελειώ νοντας ό^κ.Τορέζ'εκαμί θερμήν έκκλησιν διά την ένωσιν όλων των Γάλλων. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩ Ε1ΑΗΣΕ1Σ χρώματα βαφής ύφασμάτων ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Σαπουνάκια «ΚΙϋΑ» Είδη ύποδη- ματοποιΐας Πώλησις λιανική ΕΜΜ. ΠΕΤΡΑΚΙΣ. (ένατνι ίχθυοτιωλεΐον.) 'Ο γνωστός καλλιτέχνης ύ ποδηματοποιος ΓΕΩΡΓ. ΜΙ/ΧΛΗΛΙΔΗΣ ένεκαινίασε τό κατάστημά τού επί τής όδοθ Άγίου ΜηνΛ μέ τό σύστημα: Στερεότερα κομψότερα καί εύθυνότερα. ΑΝΕΥΡΕΘΗ.—τσαντάκι περιέχον δελ- τί« κα'ι φυλάσσονται είς τα Γραφεΐα μας Μ απολέσασα άς διέλθη είς τα Γραφεΐα μας καί τα παραλάβη^ Προϊστάμίνος Τυπογραοείου Δ. ΔΪΣΠΟΤΛΚΗΪ ΑΙ ΑΠΟΔΟΧΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 20 Φεβρουαρίου.—' Υ πό τοΟ ύχουργοθ τής Δικαιοσύνης κ. Κολυβα κατηρτίσθη σχέδιον αποφά¬ σεως περί αυξήσεως των άποδοχών των δικαστικών λειτουργών, τό όποΐ όν θά τεθή ύπ' δψιν τοΟ κ. υπουρ- γοϋ των Οίκονβμικών. Ό κ. ύπουρ- γός ομιλών σχετικώς εδήλωσεν δτι οί δικασταί προεβάδιζον πάντοτε είς τόν μισθόν δτι, άποτελοθν σώμα αύτοτελές καί δτι έργάζονται σήμε¬ ρον ύπερανθράπως, πράγμα δπερ δέν συμβαίνει δι' άλλας κατηγορίας ύπαλλήλων. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΘΗΝΑ! 20 Φεβρουαρίου. — Υπό την προεδρίαν τοΟ κ. Σακελλαρο- πούλου εγένετο σύσκεψις είς την ο¬ ποίαν μετέσχον οί ύφυπουργοί Οίκο νομικών καΐ Ναυτικών καί ό Γενικός Γραμματεύς τοϋ ύπουργείου 'Εφοδια Ισμοο κ. Παπαληγούρας. Κατά την σύσκεψιν εξητάσθη τό ζήτημα των μεταφορικών μέσων πρός εισαγωγήν τροφίμων. ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 20 Φεβρουαρίου. — Άίτε στάλησαν πρός δημοσίευσιν είς την «Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως» τα διατάγματα των τιθέμενων είς άπο- στρατείαν αξιωματικών, δλων των δκλων καί ύπηρεσιών, των καταλη- φθέντων υπό τοϋ όρίου ήλικίας. ΟΙ οθτω άπομακρυνόμενοι άνέρχονται είς 500 πΐρίπου. ΒΑΜΒΑΞΔΙΑ ΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 20 Φεβρουαρίου.— Καθ* ά αρμοδίως άνακοινοθται, έχορηγή· θη είς τάς κλωστοϋφαντουργικάς βιομηχανίας ίκανή ποσότης βάμβα- κος, διά την παραγωγήν νημάτων καί ύφασμάτων. Αί εργασίαι των βιομηχανιών θά άρχίσουν άμέσως, ύπολσγίζεται δέ 8τι θά έπιδράστ) τοθτο είς τάς τιμάς τής άγορας. Δέ¬ ον νά σημειωθή δτι ευθύς ώς πσρα- σχεθοθν σημαντικαί ποσότητες των ανωτέρω είδών, ή Κυβέρνησις θά επιβάλη έλεγχον είς τάς τιμάς των. ΚΑΘΩΡΙΣΘΗ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 20 Φεβρουαρίου.—Δι' αποφάσεως τοΟ ύπουργθθ των Οί- κονομικών κ. Σίδερη καθωρίσθη ώς εξής ό ήμερήσιος μισθός των έφέδρων καί κληρωτων όπλιτών καί ύπαξιω- μάτικών τοϋ στρβτοθ, ξηρβς, θαλάσ¬ σης καί άεροπορίας: Έπιλοχίας δρ 22, λοχίας δρ. 20, δεκανεύς καΐδίο- πος δρ. 16 καί στρατιώτης καί ναύ- της δρ. 15. Ό νέσς μισθός ·ά χορη· γήται άπό τής 1ης Φεβρουαρίου. Μί* χρι τοθδε αί άποδθχαί των ανωτέρω ήσαν: Έπιλοχίας δρ. 10 λοχίας δ». 7, δεκανεύς δρ. 4 καί στρατιώτης δρ.3. ΣνΠΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 φεβρουαρίου.—Τη λεγραφήματα έκ Μόσχας άγγέλλουν δτι ^ανεκαλύφθη συνωμοσία κατά των Χίτλερ καί Χίμλερ. Εί-ς την συ- νωμοσίαν μετέχουν καί άνώτατσι ά- ξιωματικοί καί ύπάλληλοι. ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 20 Φεβρουαρίου.— Ή Άμερικανική Κυβέρνησις Ιχΐι την πρόθεσιν νά αποδώση είς την Γσλ λίαν μεταγωγικά πλοΐα χρησιμοποι ούμενα τώρα υπό των Συμμάχων διά την μεταφοράν των προίόντβν έκ των Γαλλικον άποικιών είς την Μητρόπολιν είς την οποίαν παρατη ρεΐται σχετική έλλειψις. ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 20 Φϊβρουαρίου.— Κατά την άεροπορικήν έπιδρομήν τοΟ Σαββάτου εναντίον ,τοθ Τόκιο κατεστράφησαν είς τόν άέρα καί επί τοϋ έδάφους 500 ίαπωνικά άεροπλά να. Έπίσης έπυρπολήθη 1 άεροπλα νοφόρον καί ύπεστησχχν ζημίας 53 ίαπωνικά μεταγωγικά; ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Φεβρουαρίου.—Ό Στρατηγός Ντέ Γκώλ ηρνήθη πρόσ κλήσιν τοϋ Προέδρου Ροϋσβελτ όπως συναντηθοϋν είς Άλγέριον. €Ο στρα τηγός Ντέ Γκώλ ήλπιζε νά δεχθή τόν Πρόεδρον είς Παρισίους. Οί Γαλ λικοί κύκλοι δέν σχολιάζουν τό γε γονός λέγουν μόνον δτι είς τόν Στρα τηγόν Ντέ Γκώλ έχρειάζετο περισσό τερος καιρός διά νά μελετήση τα τής συσκέψεως τής Γιάλτας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Φεβρουαρίου.— Ή Σοβιετική Κυβέρνησις χωρίς νά παρα- βιάζη την ούδετερόΐητά της άναγκάζει τούς Ίάπωνας νά κρατοϋν αρκετάς δυνά μεις όπισθεν τής Σοβιετικής μεθορίου είς την Μαντζουρίαν. 'Υπόλογίζονται είς 13 Μεραρχίας πεζικοϋ καί 3 τεθώ ρακισμένας ταξιαρχίας δηλαδή τό 1)3 των δυνάμεοίν τάς οποίας έ"χει κινητο ποιήσΐ). Έπίσης κρατοϋνται δεσμβυμέ- ναι αρκεταί δκατυντάδες Ίαπωνικών άεροπλάνων των οποίων 'έχη απόλυτον ά νάγκην είς τάς Φιλιππίνας. Ό Ντέ Γκώλ Θά έκφ«- νήση λόγον ΠΑΡίΣΙΟΙ 20 Φεβρουβρίου.— Την 27ην τρέχοντος, όπότε' Θά= συνέλθη ■ή Γβλλική έ»>νοσυνέλευστς, τΐιβ'τεύβ-
  ται δτ» ό Στρατηγός Ντεγκώλ θά
  έκφωνή^)} λόγον άνα-Φερόμενος είς
  τή,ν εσωτερικήν καί άπσ*κιακτ}ν πο¬
  λιτικήν τήνς χώρας τού.
  Ό κ. Τσώρτσιλ^ιτανήλ-
  8εν είς Αγγλίαν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Φββρουαρίσυ.—Οί
  κ. κ. Τσώρτσιλ καΐ τΗντβν «τιανήλ-
  θον χθές εις Αγγλίαν. Μετά την
  έξ Αθηνών αναχώρησιν των παρέ¬
  μεινεν επί 3ήμερον είς Κάϊρον/ βπου
  συνομίλησοτν μέ έξβχούσας πρόσω-
  πικοτΓ|τας της; Αιγυπτου.
  Οί 'Αμ€ρικανοί
  είς την Ίβοζίμα
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 20 Φεβρουαρίου.—
  Άμερικανοί πεζοναΰττΛ είς την νήσον
  Ίβοζίμα, πρός νότον τσϋ Τόχιο, πλη-
  σιάζσυν την ζώνην των άερβδρομίων
  άφοϋ προήλασαν 600 μέτρα είς τό ε¬
  σωτερικόν.
  Έ6ομ6αρδίσθητόΤόκιο
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Φεβρουαρίου.—'Υ-
  πεφρούρια ένήργησαν χθές την με¬
  γαλυτέραν άεροκοοικήν επίθεσιν ε¬
  ναντίον τού" Τόκιο Ένβ μεγάλο ερ¬
  γοστάσιον κατασκευάς άεροπλάνων
  κατεστράφη τελείως.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Φεβρουάριον.— Δέ-
  κα πέντε χιλιάδες Ίαπώνων προηπα
  θοΰν νά διαφύγουν τόν αμερικανικόν
  κλοιόν επί τής νήσου Ίβοζίμα. Έκ τηλε
  γραφημάτων φαίνεται ότι διεσπάσθη
  ή άμνντική γραμμή των Ίαπώνων.
  Έπίσης 1—2 ήφαίοτεια επί τ%ς νή
  σου ήρχισαν μικράς έκκρηξις έκπέμ
  ποντια πυκνοΐς άτμούς θείου. Είς την
  νοτιανατολικήν παραλίαν τής νήσου Ι
  νηργήθη καί άλλη άπόβααις ϊΐ? τάς
  0,9' ώρα Άνατολικής Άσίας σήμερον
  υποστηριζόμενη υπό 750 πλοίων. Κα
  τόπ ι ν τού καταιγιστικαν βομβαρδισμοΰ
  τά πυροβολεϊα τής άκτής έσίγησαν. Προ
  εβλήθη μικρά Ίαπωνική άντίστβσις. ΟΙ
  άμερικανοί εγκατεστήσαν Ισχυρόν προ
  γεφΰθίαμα.
  ΥΣΤΗΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  Κατελήφθη^ τό" οχυρόν
  Γκόχ υπό Συμμάχων
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Φεβρουάριον.— Μό-
  λ|3 ανηγγέλθη ή όλοκληρωτική κατιίλτ)-
  ψις τού όχυροϋ Γκόχ. Μόνον Ολίγοι
  άκροβολισταί ευρίσκονται άκόμη έντός
  τ,ής πόλεως οί όποϊοι Ικκαθαρίζονται
  συστηματικώς- Παρετηρήθη έπίσης πρό
  οδος πρός τό Κάλτορ.
  Μετεφέρθη ή Σουηδική
  πρεσβεία
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Φεβρουάριον— Ή
  Σουηδική Πρεσβεία ανεχώρησε σήμερον
  εκ Βερολίνου καί εγκατεστάθη είς τό
  Στένταλ 100 χιλιόμετρα δυτικώς τής
  Γερμανικής πρωτευούσης. ΈΛίσης διβ
  τάχθησαν οί ξένοι διηλωτάται νά άνα
  χωρήσουν έκ τής πόλβως.
  'ΑρνοΟνταιοί
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Φεβρουαρίου.-
  "Ανταποκριταί τηλεγραφοθν έκ Β·
  Ιταλίας δτι οί Γερμανοί στρατιώται
  άρνοθνται νά χρησιμοποιήσας τάς
  αδείας των διότι ώς λέγουν Θά φθ«-
  σουν μέχρι τοΟ Μονάχου και έκεΧθεν
  0ά σχαλοθν είς τό Άνατ,οίΜΚθν Μέ¬
  τωπον.