96694

Αριθμός τεύχους

5047

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

22/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ^=^ Ν
  Ι
  Ί1
  »>ργοΟ ύπογρΐμ
  Λ έγγλικοί τ»»».
  Δεκεμβριού |«Λ
  - Αγγέλλει* «
  [ς την κυβέρνηί"
  ονται βολί
  εορτάς
  ΤΖ
  ΟΥ
  Ι
  -ρόξενος
  μέλλον τ
  1Ρ .
  ΗΙΙΚΗΙΙ»
  *"'Λ τζώΡ'5
  ϊτ«5ϊί
  .« *2&
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ~" ΟΔΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣτΚΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έΐιισία λίραι 3
  έί-άμηνο: 2
  Ά|ΐερική;
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  καΐά φύλλον
  Δραχ. 2
  22
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΓΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5047
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
  'Αποφασισμένη ή σημερι-
  νή κυβέρνησις νά λύση δλα
  τα μεγάλα προβλήματα πού
  παρέμεναν έκκρεμη άπό μα
  κρών έ ών καί έβχσάνιζαν
  τόν λαόν, έλαβεν ευθύς έξ
  άρχήί τής συγκεντρώσεως
  των έξουσιών είς χείρας της
  σειράν προστατευτικόν μέ-
  τρων υπέρ όλω ν των κοινω-
  νίκων τάξεων. Φυσικά δέ
  καί υπέρ τού έμπορικοϋ κό-
  σμου. Τρανή δέ εκδήλω¬
  σις της κυβερνητικήν φρον¬
  τίδος υπήρξεν ή ίδρυσις καί
  λειτουργία τοΰ ταμείου άσφκ
  λίσεως έμπόρων τοΰ έποίου
  ή λειτουργία θ' αρχίση μετ'
  ολίγας ημέρας όπως δηλούται
  επισήμως.
  "Αλλη έπίοης απόδειξις
  είναι^ τα πολλά καί ποικί-
  λα όσον καί σοβαρά μέ-
  τρα τα όποϊα ελήφθησαν
  τελευταίως πρός τόνωσιν,
  προστασίαν καί καλυτέραν
  οργάνωσιν τοϋ έξωγωγικοϋ
  έμπορίου, τα όποϊα θά
  ώφελήσουν συγχρόνως καί
  την ^εθνικήν παραγωγήν
  καί ιδία την γεωργικήν
  τοιαύτην. Δέν περιώρισε δέ
  είς αύτά μόνον τό υπέρ τοΰ
  έμπορικοϋ κόσμου ένδια.
  φέρον της ή κυβέρνησις.
  "Ηδη μάλιστα φέρεται άπο
  φασισμένη νά λάβη μέτρα
  προστασίας καί υπέρ τοΰ
  εισαγωγικόν έμπορίου. Καί
  γενικώτερον, νά όργανώση
  τό εμπόριον επί νέων συγ
  χρόνων βάσεων καί σύμφω-
  να πρός τάς αρχάς καί συν
  θήκας πού διέπουν την έπο
  χήν μας καί τάς διεθνεΐς
  συναλλαγάς.
  Πράγματι δέ ήτο άνάγκη
  νά ληφθή μέριμνα καί διά
  τό εισαγωγικόν εμπόριον ό¬
  πως ελήφθη καί διά τό ε¬
  ξαγωγικόν. Διότι τό εισαγω¬
  γικόν εμπόριον έδοκίμασε βα
  θείαν κρίσιν κατά τα τε
  λευταΐα έτη, κρίσιν όφειλο
  μένην είς έθνικά καί παγκό
  σμια αΐτια. Ή διεθνης οίκο-
  νομική άναταραχή πού έξέ·
  σπασεν άπό τού 1930, ή νο-
  μισματική άστάθεια, οί τελω
  νιακοΐ φραγμοί, τα κλή-
  ριγκ, ή διευθυνομένη οίκο-
  νομία, τα κηρύγματα τής
  αύταρκείας, καί πλεΐστοι ο·
  σοι άλλοι παράγοντες, συνέ-
  τειναν ώστε τό εμπόριον νά
  υποστή μεγάλας δοκιμασίας.
  Είς την χώραν μας μάλιστα
  οπου κατά τό τελευταίον
  διάστημα ανεπτύχθη ση
  μαντικά καΐ ή γεωργική καί
  ή βιομηχανική παραγωγή,
  πράγμα πού είχεν ώς συνέ
  πειαν την ελάττωσιν των εΐσ-
  αγωγών, τό εισαγωγικόν έμ.
  πόριον έκλονίσθη σοβαρώς
  Είς τόν κλονισμόν δέ αυτόν
  συνέτεινεν έπίαης κοτί ό πε
  ριορισμός των πιστώσεων έκ
  μέρους των Τραπεζών καί
  πλείστα άλλα αϊτι», τα ό-
  ποία δέν είνε τοΰ παρόντος
  νά εξετάσωμεν. Ιδιαιτέρως δέ
  είς τάς επαρχιακάς πόλεις τό
  εισαγωγικόν εμπόριον έπλή-
  γη περισσότερον. Διότι τό
  σύστημα των ουναμικοτητων
  ηϋνόησε τούς είσαγωγεΐς των
  μεγάλων κέντρων, των 'Α
  θην^ν, τού Πειρχιώς καί τής
  Θεσσαλονίκης πού προοεπά-
  θησαν νά μονοπωλήσουν πα-
  λαιότερα είς χείρας των όλας
  τάς είσαγωγάς. Τουτο δέ εί¬
  χεν όδυνηράς συνεπείας καί
  διά την κατανάλωσιν, διότι
  έπέδρα καί επί των τιμ&ν.
  "Ολ« αύτά διεπιστώθησαν
  κατόπιν μελέτη; καί έμπε-
  ριστατωμένης ερεύνης υπό
  τής σημερινής κυβερνήσε¬
  ως. Καί άνεγνωρίσθη ύπ'
  αυτής ότι είναι δίκαιον νά
  προστατευθή τό εισαγωγικόν
  εμπόριον καί ιδιαιτέρως των
  επαρχιακήν πόλεων. Πρέπει
  λοιπόν νά πιστεύωμεν ότι
  ταχέως θά όλοκληρωθοΰν
  καί θά τεθοΰν είς έφαρμο
  γήν τα κυβερνητικά μέτρα.
  Καί θά είνε μέτρα σωτηρί
  άς διά τα όποϊα τό κρά
  τος θά έχη την εύγνωμο
  συν π ν τού έμπορικοϋ κόαμου
  καί ιδιαιτέρως των ασχολου¬
  μένων μέ τό εισαγωγικόν
  εμπόριον.
  ··
  Πεταχτά
  οημειώματο
  ΑΝΤΙΛΟΓΙΕΣ
  Έλεος έζητήσαμεν άπό
  την κυρΐσ. Καί έδεχθήκσμεν
  τόν κεραυνό. Άσυγκράτητα
  τα νεϋρα τής κυρΐας, έστρά
  φηκαν υπό μορφήν γραπτοΰ;
  παραπόνου καί όργής εναν¬
  τίον μβς. ,Χαριτωμένο είναι
  τό γράμμα γιά την προσποι
  ητήν αφελεία καί την ά
  τέλειωτην έπιχειρηματολογία
  τού. Πώς ν" άρνηθώ τή δημοσΐ
  ευσΐ τού; Βεβαία δέν είναι
  άρετή, στήν έποχή μας, ό-
  Ιπποτιαμός. Στοιχεΐο δμως
  τής ζωής είναι ή συζήτησις.
  Καί τέκνον τής συζητήσεως
  είναι ή άλήθεια. Γι' αύτό
  καί μόνον δσοι φοβοθνται την
  άλήθεια άποφεύγουν ή παρεμ
  ποδΐζουν την ελευθέρα ου
  ζήτησι. Άλλάθά ήταν πιθα
  νώτερο νά φοβηθοθμε τα νευ-
  ρα τής κυρΐας παρά τή συ
  ζήτησΐ της.
  —Έλεος ζητδτε γράφει η
  κυρία. Έλεος δμως ζητοθμε
  κι* εμείς! Τό ζητούσαμεν ώς
  τώρα άπό τό ύπηρετικό μας.
  Πρέπει λοιπόν είς τό εξής
  νά τό ζητοθμε καί άπό σας,
  Ναί, κύριοι μή γελδτε Λκσί
  μή σάς φαίνεται περΐεργο!
  Έλεος ζητοθμε. Θά πρέπει νά
  μην ξέρετε τί τέρας είνε ή Μα
  ρΐα αυτή ποΰ ΰποστηρΐζετε
  γιά νά μην έννοεϊτε τή δική
  μας θέσι, Τί είνε μιά κυ¬
  ρία σήμερο; Σκλάβα τοθ αν
  δρά της κσί αίχμάλωτη τής υ¬
  πηρετρίας της- Δέν είνε δμως
  #ρα νά μιλήσωμε γιά την άν
  δρική δεσποτεία. Γιά τή δου
  λεία στό ύπηρετικό θά περιο-
  ρισθοΰμε. Θάπρεπε δέ νά μην
  τΐαρουσιάζετε τόσην άγνοια
  έσεΐς. Σας ρωτώ δμως: Τή
  θυμδστε αυτή την Μαρία πού
  είνε σήμερο μιά σωστή κοπέλ
  λα, τί νιάνιαρο ήταν δταν
  την πήρα σπΐτι μου; Μοΰ την
  εφεραν άπό τό χωριό λιγδια
  σμένη καί βρώμικην. Μιά φρι
  κτή κατσαρίδα. Ρακένδυτη καί
  ξυπόλυτη. Πεινασμένη καί ά
  θλία. Ένα σκάμπολο.
  Πραγματικό κουρελάκι. Καί
  την άνάθρεψα. Καί την έσυμ·
  μόρφωσα. Καΐ την εντυσα.
  Καί την έ'μαθα μσγειρική καί
  νοικοκυριό. Καί την έκαμα
  άνθρωπο! Καί δμως δέν τό
  άναγνωρΐζει. Δέν αίσθάνεται
  τή θέσι της. Καί νομίζει πειά
  8τι μπορεΐ νά είναι έκείνη
  κυρία καΐ έγώ ύπηρέτρια.
  Άλλά θά έπρεπε νά σάς πα-
  ραδώσω στή γλώσσα της, κύ·
  ριε,—στή γλώσσα της τΐοϋ
  την ύφίσταμαι άπό φυλα¬
  κάς πρωΐας μέχρι βαθείας
  νυκτός,— γιά νά μεταχειρι
  οθώ τή φράσι σας—γιά νά
  σδς τιμωρήσω 8πως σάς άρ
  μόζει γιά τή δική σας είς
  βάρος μας κακογλωσσιά. "Ε
  λεος, λοιπόν, πραγματικά.
  Καί δχι μόνον Ιλεος! Ζητοθ¬
  με νά γίνη καί κάποια σχο
  λή ύπηρετριών δπως έγινε καί
  σχολή «τουριστικών έπαγγελ
  μάτων».
  Μάταιο θά ήταν νά συνε
  χισθρ ή συζήτησι. Καί πιθα
  νώτερο άποτέλεσμα θά εΐχε
  την άνΐα τού άναγνώστη
  Πρίν κλείσωμε δμως, θάχα-
  με δυό λόγια μοναχά γιά
  την κυρία: Δέν σδς άρνούμα·
  στε δλα δσα παρατάσσετε.
  Γλωσσοΰ είναι ή Μαρία πράγ
  ματι. Άλλά γιατΐ νά μάθη
  μαγειρική καί νά μή μάθρ νά
  περιορίζη τή γλώσσα της;
  Γιατί νά συνειθίστ) στήν κα
  θαριότητα, στή νοικοκυρωσύ
  νη, στό συγύρισμα τού σπι
  τιοϋ καί νά μην αποκτήση σε
  μνότητα. ΤΗταν μονόπλευρη
  τάχα ή άφομοιωτική της δύνα
  μις καί ίκανότης, Δέν είναι σ'
  δλα δημιούργημα τοϋ περιβάλ
  λοντός της, Δέν θά σδς άρνη
  θώ την ϊορυσι σχολής ύτιηρε
  [τριών. Τί θ' απαντήσωμε 8
  μως άν ζητήσουν καί οί ύ
  πηρέτριες την ϊδρυσι άν τι
  στοίχου σχολής κυρίων; Γιατί
  τί τα θέλετε. Ίδρύομε καί
  σχολή τουριστικων έπαγγελ
  μάτων. Άν εΤμαστε δμως
  είλικρινεΐς δέν θ' άργήσωμε
  νά ομολογήσωμεν δτι χρεια
  ζόμαστε καί σχολή περιηγη
  των. Δέν έ'χει ανάγκην έκ·
  παιδεύσεως ή ύπηρεσΐα μό
  νόν, άλλά καί ή πελατεία.
  Μ.—
  Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΝ
  ΕΓΓΕΙΟΥ ΘΕΛΤΙΟΣΕΩΣ
  /Αποδίδομεν πρωταρχικήν
  σημασίαν είς την οργάνωσιν
  τής γεωργικής παραγωγής καί
  είς την έντατικωτέραν έκμε
  τάλλευσιν τής γί)ς μας. Δι'
  σΰτό καί άφιερώνομεν τάς
  περισσοτέρας στήλας μας
  μέ την μελέτην των σχεπ
  κων προβληματων. Καί αί
  σθανόμεθατ Ιδιαιτέραν όλως
  χαράν καί Ικανοποίησιν 8-
  ταν βλέπομεν νά λαμβάνων
  ται μέτρα άποβλέποντα είς
  την ενίσχυσιν καΐ την πρόο
  6ον τής γεωργίας. Διότι μό
  νόν άπό την γήν είναι δυνα¬
  τόν νά προκύψη ή πρόοδος
  Άπό την αύξησιν τής γεωρ
  γικής μας παραγωγής πρέ
  πει νά περιμένωμεν την δύνα
  μιν πού θά ώθήση τόν τόνον
  είς την οδόν τοθ πολιτισμοθ.
  Τροφός των Έλλήνων είναι ή
  γεωργία καί οί άγροίκαί έκεΐ
  πρέπει νά είμεθα συ^εχως έ
  στρομμένοι μέ στοργήν καί
  προσήλωσιν. Καί εύτυχώς τόν
  τελευταίον καιρόν κράτος
  καΐ πολίται έπιδεικνύουν ί
  δισιτέραν αγάπην πρός την
  γεωργίαν.Καί κάμνουν 8,τι εί
  ναι δυνατόν διά νά ένισχύ
  σουν τάς καλλιεργείας, νά
  τάς έπεκτείνουν, νά τάς συ
  στηματοποιήσουν ώστε νά έ
  πιτύχουν αύξησιν τής παρα
  γωγής. Τό κράτος συνεχί
  ζει την εκτέλεσιν των μέγα
  λων παραγωγικών καί συγ¬
  κοινωνιακόν έργων. Καί έκ
  παραλλήλου διά τοθ υπουρ
  γεΐου τής Γεωργίας μεριμνα
  διά την εκτέλεσιν καί άλλων
  μικροτέρων τοπικων έγγειο
  βελτιωτικών έργων, καθ" 8-
  λην την χώραν.
  Χαρακτηριστική έν προκει
  μένφ είνε ή έγκύκλιος τοϋ
  ύπουργείου πρός τάς κατά τό
  πους υπηρεσίας τού, νά υπο
  βάλουν στοιχεΐα των έλλεί
  ψεων των περιφερειών των,
  προκειμένου νά καθορισθοϋν
  άπό τοθδε αί πιστώσεις ποΰ
  θά χορηγηθοθν διά την
  εκτέλεσιν έγγειοβελτιωτικών
  έργων κατά τό προσεχές έ'τος.
  Αποτελεί δέ τουτο εύχάρι-
  ριστον 8σον καί παρήγορον
  γεγονός. Άποδεικνΰει τό ένδι
  αφέρον τοθ ύπουργείου τής
  Γεωργίας υπέρ τής ύπαίθρου.
  Καί δημιουργεϊ την έλπίδατ 8-
  τι προσεχώς θά κατασκευα
  σθοθν παντοθ διάφορα έργα,
  άποστραγγιστικά, άντιπλημμυ
  ρικά, άρδευτικά, μικράς μέν
  σχετικώς εκτάσεως καί δα
  πάνης, δνα έκαστον λαμβανό
  μενον χωριστά, μεγίστης δ¬
  μως σπουδαιότητος έν τώ συ
  νόλω των διά την θέσιν των
  άγροτών μας καί διά την έν
  γένει εθνικήν οίκονομίαν μας.
  Έπ' εύκαιρία δμως έπανα
  λαμβάνομεν καί πάλιν έκεΐνο
  τό οποίον καί προχθές άκόμη,
  καί παλαιότερα, ετονίσαμεν:
  Ότι είνε άνάγκη νά όργανω
  θβ καί συστηματοποιηθή καί
  ή εκτέλεσις τής προσωπικήν
  εργασίας πού έπιβάλλουν αί
  κοινότητες είς τούς κατοίκους
  των. Μέ την ενίσχυσιν τοθ
  κράτους, μέ τάςτΐιστώσεις τοθ
  δημοσίου προϋπολογισμοϋ καί
  μέ την προσωπικήν εργασίαν
  των κατοίκων είνε δυνατόν
  νά γίνουν θαύματα. Ή Ελ¬
  λάς θά συγχρονισθή καί θά
  λάβη °Ψιν άληθινά πολιτισμέ
  νης χώρας.
  Αποθήκαι σταωυλών.
  Ή έλληνική έταιρία έξαγω-
  γής νωπών καρπών καί στα
  φυλών εζήτησεν άπό την Λι
  μενικήν "Επιτροπήν την παρα
  χώρησιν οίκοπέδου συνεχομέ
  νού πρός τό μέρος 8που Θ'
  άνεγερθή τό ψυγείον είς τόν
  λιμένα μας, διά νά κατασκευ
  άση αποθήκας συσκευασίας
  σταφυλών. Καϊ δέν ύπάρχει
  άμφιβσλία 8τι τό οικόπεδον
  θά παραχωρηθή έφόσον πρό·
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοθ Άγγλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ
  28ον
  Ή έπίδίΐξις δυνάμεως έκ μέ¬
  ρους τοθ έχθροθ, δέν είχεν έν το
  σεύτφ φο5Εσει τόν Μουσταφά Κε
  μάλ. 'Ηταν Ιτοιμος ν' αντισταθή,
  Ιτοιμος νά συζητήση μέ πεΐσμα
  κ-Ί άδιαλλαξίαν κάθε δρον μέ τάν
  εχθρόν. Άλλά δέν εύρισκεν υπο¬
  στήριξιν. Ο£ Τοθρκοι 5λων των
  τάξεων, είχαν χάσει τό θάρρος
  των, είχαν χάσει κάθε μ*χητικό-
  ητα, κάθε διάθεσιν πρός άντίατα
  σιν. Ήτττϊμένοι, έξηντλημένοι σω
  ματικώς καί ήθικώς, είχαν σκύψει
  τό κί^άλι είς την μοϊράν των καί
  επερίμεναν παθηπκώς ν' άποφασί
  σουν οί σύμμαχοι τήί Άνταντ πε
  ρί τής τύχης των. Ήσαν άποφασι
  σμένοι νά τα δεχθοθν δλα. Καί ώς
  μόνην χάριν εζήτουν νά τους &ψή·
  σουν νά ζήσουν καί αύτοι...
  Ό Μουσταφά Κεμάλ έσπευσε
  είς συνάντησιν τοθ Ίζζέτ. Τάν
  ίύρεν ήγανακτημένον καί άπογοη
  τευμίνον.
  ΙΙροτοΟ καταφθάσουν οί έχθροί,
  ό Έμδέρ καί ό Ταλαάτ είχαν δρα
  ίΐετεύαει, είχαν φύγει επί ενός
  πλοίοκ είς την Μαύρην θάλασσαν
  Αύτάς τούς άφησε νά φύγουν ά-
  νενόχλητοι. Ό σουλτίίνος τόν έ
  μέμφθη δ:' αύτδ, τοθ είπεν διι
  ώφειλε νά τού; είχε συλλάβιι καί
  νά τούς παραδώση είς τού; Άγ¬
  γλοι);, διά νά έξευμενισθοθν οί
  τελευταίαι αύτοι. Ό Έμβέρ καί δ
  Ταλαάτ—είπεν δ Ίζζέτ— μπορεί
  νά είχαν διαπράξη κολοσσιαΐα
  σφάλματα, μπορεΐ νά ήσαν χαί ή¬
  σαν πράγματι ύπεύθυνοι, άλλ' ή
  σαν Τοθρκοι. Ή συνείδηαίς τού
  αύτοθ τουλάχιστον— είπεν δ Ίζ-
  κειται νά γίνουν έγκαταστά
  σεις άποβλέπουσαι είς την
  διευ<όλυνσιν των έξαγωγών των σταφυλών μας. Θά έλέ γαμεν δμως δτι έπιβάλλε ται νά εκπονηθή άπό τοθδε πλήρες σχέδιον χρησιμοποιή σεως δλων των είς την προ κυμαΐαν τοθ νέου λιμένος χώρων, ώστε νά μή δημιουρ γηθρ μεθαύριον οίκονομική άναρχία καί άσχημία είς βά ρος τής αίσθητικής. Ό χειμώνος. Κθμα ψύχους, μάς πληρο φορεϊ τό Άστεροσκοπεΐον, έ νέσκηψεν είς ολόκληρον την Ευρώπην κατέκλυσε δέ καί την Έλλάδα. Άς ελπίσωμεν δτι έκ παραλλήλου θά ύψω θή καί κθμα φιλανθρωπίας είς την χώραν. Διότι τό ψθ χος είναι ό χειρότερος εχθράς των πτωχών. Ό χειμών επι τείνει την δυστυχίαν. Καί χρει άζεται νά βοηθήσωμεν δλοι είς την περιστολήν τής άνθρω πίνης δυστυχίας. ^ϊ* <ϊί ^* Τα έσπεριδοειδή. Τά μέτρα έλέγχου επί τής συσκευασίας των πρός έξα γωγήν νωπών καρπών, άπε φασίσθη νά έφαρμοσθοθν καί επί των έσΐτεριδοειδών. Πολύ ορθώς. Τά έσπεριδοειδή μας εχουν εφέτος μεγάλην ζήτη σιν είς τό εξωτερικόν. Καί χρειάζεται προσοχή διά νά κατακτήσωμεν τάς ξένας ά γοράς δπου θά κάμωμεν έ ξαγωγάς. Ό καλύτερος δέ τρόπος νά επιτύχωμεν είναι ή καλή συσκευασία κσί ή πό λιτισμένη εμφάνισις των καρ πών. Την ποιοτικήν ΰπεροχήν, τό σρωμα καί τόν γευστικώ τατον χυμόν, τά έξασφαλίζει εύτυχώς ή προνομιοθχος έλ ληνική φύσις. »Ι> ?Ι> ίρΓ
  Τά σχολεία.
  "Υπό τής Γενικής Διοικήσε
  ως Κρήτης έχορηγήθησ<ϊν πά λιν νέαι πιστώσεις διά την επισκευήν πλείστων δηαοτικών σχολείων είς τόν νομόν μας. Τό γεγονός, ευχάριστον, μαρ τυρεΐ την στοργήν καί τό ενδιαφέρον τοΰ κράτους άλ λά καί των τοπικών έκπροσώ πων τού υπέρ τής παιδείας καί τής έξασφαλίσεως άνέ των, ύγιεινων, άρτίων διά την καλήν μόρφωσιν των παι&ιών σχολείων. Ημείς, άσχοληθέν· τες μέ τάς ανάγκας των σχολείων μας κατ' έπανάλη ψιν, χαίρομεν διότι αί πιστώ σεις έχορηγήθησαν δπως εΤχο ζέτ είς τόν Κεμάλ—δέν τοθ έπέ τρεπε νά παραδώση Τούρκου; εί; τούς ξένους, ίστω καί 5ν τόν είχε διατάξει ό σουλτανος. Καί υΐτέβα λε παραίτησιν. δρασισ: Ό Κεμάλ καΐ οί βουλευτού. Ό Μουσταφά Κεμάλ τοθ ετό¬ νισεν δτι ώφειλε νά δρ άση. Ή ταν σύμφωνος μαζί τού, εί; τά; άντιλήψει; πού τοθ είχεν εκθέσει, συνεμερίζετο τά αίσθήματά τού, άλλά δέν είχε τό δικαίωμα νά παραμένη κατά μέρος καί ν' άφίνη την κυβέρνησιν τοθ Τε βφήκ Ρουσδή καί τοθ σουλ τάνου νά παραδέχωνται τούς άτιμωτικούς βρου; τοθ έχθροθ καί νά υπυκυπτουν εί; τά; άξιώ σεις τού. Ή ίνανδρο; πολιτική τή; κυβερνήσεως καί τοθ σουλτα νού έσήμαιναν τό τέλος τής ΤθΜρκία; καΐ την παρα-ίτησιν ά πό πάση; έλπίδο; άνακαταλήψε ως οίασδήποτε έκ των άπολεσθει σών έπαρχιών καί χωρών: Τή; Άραβία; ή τή; Συρια;. Ή έθω μανική αύτοκρατορία άνήκε πλέον μέν τονίσει, χωρίς φειδώ, ά ν α λόγως πρός τάς ανάγκας ενός εκάστου σχολικοΟ κτιρίου. *** ' Ή άγροφυλακή. Διά την παγίωσιν τής ά· γροτικής ασφαλείας τό υπουρ γεϊον των 'Εσωτερικών λαμ· βάνει ήδη νέα αύστηρά δσον καί πρακτικώς έφαρμόσιμα, άρα καί άποτελεσματικά, μέ¬ τρα. 'ΕπικροτοΟμεν απολύτως την λήψιν των μέτρων αυτών καί οιονδήποτε άλλων ποΰ θά τείνουν είς τόν σκοπόν αΰ τόν. Διότι ή παγίωσις τής ά- γροτικής ασφαλείας καί ή έ- ξάλειψις των άγροζημιων α¬ ποτελεί σπουδαιότατον ζήτη μα. Αποτελεί απαραίτητον προϋπόθεσιν διά την ανάπτυ¬ ξιν τής γεωργίας. "Αν καί ό- μολογοθμεν δτι τελευταίως ή άγροτική άσφάλεια ευρίσκεται είς αρίστην κατάστασιν είς τόν τόπον μας. Τό ένσημον. των φυματικών. "Οπως κάθε χρόνον καί ε¬ φέτος κατά τάς ημέρας των έορτων, θά έπικολλδται επί των έπιστολών ,τών καρτων καί των δεμάτων πού διαβιβά ζονται διά τοΰ ταχυδρομείου τό ειδικόν υπέρ των φυματι¬ κών ύτΐαλλήλων ένσημον. Πρό κείται περί μικράς είσφορδς διά την οποίαν τό κοινόν είνε πάντοτε πρόθυμον. Διότι χά¬ ρις είς αυτήν θά τύχουν περι θάλψεως οί παθόντες έν τή ύ- πηρεσία συμπαθέστατοι είς δλους τριατατικοί. Όϊ άνθρω ποι ποΰ έθυσίασαν την ϋγεί αν των διά την καλυτέραν ε¬ ξυπηρέτησιν τοΰ κοινοΰ. Τά αύτοκίνητα υπέρ τής άεροπορίας. Ή νεοσυσταθεΐσα συνεργατική άστικών λεωφορείον τή; γραμμή; Πύλη Χανίων—Στρατώνε;, τή; πό λε>ος μα;, απεφάσισεν δπως δια¬
  θέση τά; είσπράξει; της τή; προ
  σεχοθ; Κυριακάς, ήμέρα; των Χρ;
  στουγέννων υπέρ τή; Βασιλική;
  άεροπορίας. Ή απόφασις τιμα
  τού; διοικοΰντα; την συνεργατι
  κήν. Δέν όπάρχει δέ άμφιβολία
  δτι τυγχάνει καί τή; γενική; επι
  δοκιμασίαν Οί συμπολίται δέ θά
  Ικδηλώσουν την έπιδοκιμασίαν
  των μέ μίαν διαδρομήν την ημέραν
  εκείνην, θά έχουν την διπλήν εύ
  χαρίστησιν. Μιά; μικρά; 1%Ζρο
  μή; καί μιά; ένισχύσεω; τή; άε
  ροπορίας. Άλλωστε καί ή συνερ¬
  γατική αύτοκινήτων είνε άξία πά
  ση; υποστηρίξεως άφοΰ έξυπηρεΐεΐ
  σπουδαίως τά; άσΐικάς μας συγ
  κοινωνίας.
  εί; την ιστορίαν, εί; τό παρελ
  θίν. Τουτο έπρεπε νά τό θεωρή
  σουν ώ; τετελεσμένον γεγονό;.Ή
  δθωμανική αύτοκρατορία είχε χά
  θή Άλλ' έπρεπε πάση θυσία
  νά οω% ή Τουρκία. "Ωφειλαν
  νά σχηματίσουν μίαν ισχυράν κυ
  βέρνησιν. Ό Ίζζέτ έπρεπε νά
  παρεμποδίση τόν παλίμπαιδα Τεβ
  φήκ χαί νά γίνη έκ νέου μέ
  γα; βεζύρης. Ώς υπουργόν τού
  των Στρατιωτικών ώφειλε νά πά
  ρη τόν Μουσταφά Κεμάλ. Καΐ τό
  τε άς ήρχετο μέ «ύτόν νά συζη
  τήση ί έχθρός. Μαζί θ' άντεμετώ ■
  πιζαν τόν εχθρόν χαί θά προσ
  παθοϋσαν νά σώσουν έντίμως,
  άξιοπρεπώς, δ,τι ήμποροθαε νά
  περισωθή.
  Μαζί μέ τόν Ίζζέτ δ Κεμάλ
  βάλθηχε νά σχηματίση Ινα κόμ
  μα. Δι' άλλην μίαν φοράν είς την
  ζωήν τού ήλθεν είς επαφήν μέ
  τούς πολιτικάς, διά τού; δποΐ
  είχε μόνον περιφρόνησιν. Ευρεθή
  πρό μιάς μόνον ντουζίνας δμά
  δών, επί κεφαλής των οποίων εύ
  ρίσκοντο κατώτεροι εντελώς άν
  θρωποι ελπίζοντες ν*
  ΑΓΪ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Σήμερον τόμουσι
  κόν οριστούργπμα: «τελευταία
  συμφωνίαι», μέ τήνΜάρθα'Εγκερθ
  Την Δευτέραν γιά σας κυρΓα μου
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον Μνα άληθινό
  κομψοτέχνημα της γαλλικής πά
  ραγωγής: «Ή όγδόη σύζυγος τοθ
  Κυανοπόγωνος». Μέ τούς Γκάρυ
  Κοΰπερ Κλωντέτ Κολμιΐέρ.
  είς την αρχήν. Μ£α ομάς ήτο
  κεκηρυγμένη υπέρ ενός άγγλικοθ
  προεκτοράτου, 5λλη έπροτίμα Ινα
  προεκτορατον αμερικανικόν. Μία
  άλλη ομάς ήτο άγγλόφΐλος, άλλη
  ήθελε την προσέγγισιν μέ τούς
  Γάλλους, ιϊλλτ) επεθύμει συνεννόη
  σιν μέ τούς Ιταλού;. Καί δλαι
  είχαν τοθτο τό κοινόν: Έπίστευαν
  8χι τίποτε δέν μποροθσε νά γίνη
  χωρΐς μίαν έξωθεν βοήθειαν. Έ
  ξαιρουμένου βραχέος τινός δΐαστή
  ματος καθ' 8 δ Κεμάλ Ιστάθμιζε
  την ιδέαν μι5ς συνεργασίας μέ
  τούς Άμερικανούς, ό ίδιος δέν έπ£
  στευεν είς καμμίαν βοήθειαν έξ<ο θεν. Ή πεποίθησις τού ήταν δτι οί Τοθρκοι Ιπρεπε ν' άποξλέψουν νά σωθοθν μόνοι των, διά των ϊδίων αυτών μέσων. Οί πολιτικοί τόν έπρόσεχαν. Ή θέσις τού ήταν μο ναδική. Μετά την φυγήν τοθ Έμ βερ, δέν είχεν άλλον αντίπαλον Είχε φήμην ώς ό μάνος Τοθρκος στρατηγός ποΰ είχε νά επιδείξη επιτυχίας είς τόν πόλεμον. Είχεν άποκρούσει τούς Άγγλους είς την χερσόνησον τής Καλλιπόλεως καί τούς είχεν αρνηθή την παράδοσιν τής Άλεξανδρέττας. Εθεωρείτο φίλος τοθ σουλτάνου. Είχε πεισμό νως αντιταχθή είς τούς Γερμα νούς καί τό κομιτΛτον τής «Ένώ σεως καί Προόδου». Καί πρό παν χός δέν εΐχε τραπή είς φυγήν ώς δ Έμβέρ, ό Ταλαάτ, δ Τζεμάλ, γιά νά σώση τό σαρχίον τού. Κάθε ήμέρα π&ύ ά^έτελλε τόν εύρισκεν επί τό έργον, προσπα θοδντα νά παρασύρη τούς έξέπαγ γέλματος πολιτικούς πρός τάς άπόψεις τού. Περνοθσε μακράς ώ ρας είς τό βουλευτήριον είς συζη τήσεις μετ5 αυτών. Πολλοί έξ αύ των, έφαίνοντο νά συμφωνοθν μα την χώραν των Χρυσαν&έμων. Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. 130ον Τα ρωσσικά θωρηκτά έδι πλασΐαζαν την όπισθόφυλα- κή τους. Θά έμάχοντο άπό τα άριστερά. Όλοι οί δροι τής βολής εΐχαν φυσικά άνα- τραπή καΐ ό κανονισμός της επρεπε νά γίνη έκ νέου στοι¬ χείον πρός στοιχείον__ —ΑΠ .. Δύο ναθτες, άφΐνοντας την έργασία τους, ώρμησαν πρός τα έμπρός, διοικήσεως, ένστΐκτως, πρός τή θέσι τής Κσί ό Φεργκάν, έτρεξε μσζί τους. Ό μαρκήσιος Γιορισάκα Σαντάο εΤχε πέσει χάμω, χωρΐς μιά κραυγή, χωρΐς έ" να στεναγμό. Άλλά άπό τόν ώμο τού, έ έ φ μφ μ ζί τού. Ό Τεβφήκ είχε θέσει ψή φόν έμπιστοσύνης. (συνεχίζεται) ΜΙΝΩΑ σημερον Τό Γαλλικής παραγω¬ γείς κομψοτέχνημα δρά¬ σεώς καί χιοΰμορ: Η ΟΓΔΟΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΚΛΟΝΤΕΤ ΚΟΑΜΠΕΡ ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ Τό φίλμ θαΰμα, πό υ ε¬ σημείωσε θρίαμβο στό «Πάνθεον» των Αθηνών οπου προεβλήθη. Τό φίλμ ποΰ δλοι οί πρωταγωνισταί τού Βασι- λικοΰ ©εάτρου μας, εύ- ρ·ν ώς τό καλλίτερον έρ γον πού εΐδαν ώς τώρα. Έκτός προ γράμ ματος ΖΟΥΡΝΑΛ. μ φρικτά ξεσχισμένον, έτρεχε, ένα τέτοιο κθμα αΐματος ώσ· τε ήδη, τό κΐτρινο πρόσωπό τού εΐχε γΐνει πράσινο. "Ενα θραθσμα όβΐδος τόν εΤχε προφανώς κτυπήση, άπό μιά άπό τίς τρείς τρύπες τής κάσκσς, χωρΐς στόν πυργΐσκο ά ακουσθή τίποτε, λόγω τοθ άδιαλείπτου θορύβου πού έ βασΐλευεν έ'ξω... ΟΙ ναθτες, βοηθούμενοι ά¬ πό τόν Φεργκάν, ξάπλωσαν τόν άρχηγό τους άνάμεσα στά δυό κσνόνια. Δέν εΤχε πεθάνει άκόμη. "Ενευσε, έμ(- ησε πολύ σιγανά, άλλά μέ φωνήν άκόμη επιτακτικήν: —Στίς θέσεις σας!... Οί δυό άνδρες ύπήκουσαν. Ό Φεργκάν μόνος έμεινε σκυ μένος επάνω άπό τό πρόσω πό τοθ θνήσκοντος. Καί συνέβη τότε, κάτι τό παράξενο. Ό ύπαξιωματικός τοϋ πυρ γΐσκου, άμέσως προσέτρεξε: σ' αυτόν άνήκε ή τιμή νά πάρη την κενή θέσι. ξ Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Αι έκπλήξεις της μόδας τοθ 1939. Διεσκέλισε τό ξαπλωμένο σώμα, έ'σκυψε καί επήρε τό τηλέμετρο πού εΤχε ξεφύγει άπό τό καταματωμένο χέρι καί δταν επρόκειτο νά κα- θήση στήν θέσι διοικήσεως έ στριφογύρισε τό δργανο στά δάκτυλά τού, μέ τό διστακτι- κό ΰφος άπείρου άνθρώπου... Καί ό Φεργκάν, πσρά την εί- λικρινή τού λύπην, έχαμογέ- λασε: Ό Θεός ξέρει πώς θά τό χρησιμοποίησις!... Ό μορκήσιος Γιοριοάκα, έ σήκωσε μέ κόπο τό δεξί τού χέρι καί άγγισε τόν ύπαξι ωματικό, ό οποίος έστράφη κε. Τό κεφάλι τοθ άγωνιώντος έκινοθνταν έκ δεξιών πρός τ'ά ριστερά: —Όχι! δχι σεϊς! (συνεχίζεται) ΑΒΕΔΙΣ Αδβς "Αγ(ου Μηνα Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ Εναντι Αγ. Τίτου 'Εκπαιδίυθεις είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τού στόμοττος (οΰλίτιδος, καχοσμί- ας) συμφώνως μέ την «λβυ» ταίοτν εξέλιξιν της έπιστήμης. Έιτίσης οδοντοστοιχίας καί κορώνες έκ διαφόρων μβτάλ- λων—κβρώνε; έκ πορσελάνης. Έπαναφβρά τελίίως άνώδυ· νος των στρϊβλβφυων οδόν· τβ»ν ϊΐς την κανονικήν αυτών θέσιν. Τηλέφωνον 6—91. Φυτά σουλτανίνας Φυτιορίων 2 έτών, άναπτυχθέν- των έντός κήπου ποτιστικοθ πω- λοϋνται. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δίς τελειόφοιτος Γυ μναοίου, προτιμητέα Έμπορικής Σχολής, πρωτόπειρος ή πεπειραμέ νη, διά σοβαρόν γραφείον. Μισθός ικανοποιητικάς. Πληρο φορίαι τηλέφ. 7—04 ή παρ' ημίν. Ύψηλοί γιακάδες, μανίκισ. σγιγ- κό, μέση λεπτή, εύκρινεϊς γοφοί, φοθστες κοντές.. αύτές είνε οί μεταβολές τής σιλουέττας πού θά μάς Φέρη τό 1939 Κάθε παρισινός ράπτης, απεκάλυψε χάριν των πε- λατίδων τού μεοικά άπό τα σχέ- διά τού, πρέ τής παρουσιάσεως των νέων συλλογών. Πατοϋ: Γραμμή άποκαλύττηυσα τελείως την σιλουέττα, γιακάδες ϋψηλοΙ, μανίκια μακρυά, φαρδεΐς ώμοι. Εϋνοούμενα χοώματα: γκρί, κόκκινο σέ δλη τού την κλίμικα, μπλέ, πολλά λευκά. Μάγχυ Ρούφ: Γραμμή εύούχωρη ή' ϊσια την ήμέρα· γραμμή σούπλ, ή φάρδος πολύ στίς βραδυνές φοΰ· στες. Μέση προσδιωρισμένη, χω· ρΐς ζώνη. Μανίκια κοντά, τρία τέ ταρτα, μακρυά μέ ολίγον μπου· φάν είς τό χώρισμα τοΰ ώμου. Γι¬ ακάδες πολύ ύψηλοί. Χρώματα: μαθρο, βιολέ, άβ·ϊν, δαμασκηνό, την ήμέρα. Μπλέ, βιολέ, μαθρο, κόκκινο, γκρενά σκοΰρο, λευκό, γιά τό βράδυ. Πακέν: Γραμμή 1900 την ήμέρα ίσια, μοντέρνα καί λεπτή, Λου¬ δοβίκου 14ου καί δευτέρας αύτο- κρατορίας γιά τό βράδυ. Χρώαα τα: πολύχρωμα σκωτσέζικα γιά σπόρ καί γιά ταξ15ια. Μττλέ, κοραπώ πού άντικαθισϊά τό μαθρο γιά τα ταγιέρ. "Αλ λες άποχρώσεις: μιτλέ, ζαφΐρ, τυρ κουάζ, βιολέ, πολλά λευκά Μα νΐκια μακουά μέ φάοδος διευθε τημένο κατά διαφόρους τρόπους γιακάδες ύψηλούς... Έτΐάνω σέ φορέματα ιιπλέ —μα ρΐν, μσϋρΰχ, μαρόν ή βερ—σόμπρ, οί γαονιτοθρες άιό χρυσό Ξδέρμα είνε έξαιρετικά ώραϊες. Τίς τοπο- 9ετο0ν λοξά είς τόν γιακδ, είς την ζώνη καί είς τό κάτω μέρος των μςΐνικιών Φράντζες επάνω στίς ζακέττεο. "Οταν είνε κοντέ1", ττρριβάλλουν τό κάτω μέρος τοϋ ένδά^ατος. Εάν είνε μακρυές, ·<τεριβάλλουν τόν γιοκα καί τα ρεβέρ. Κατ' αρ¬ χήν θά τίς δήτε μαΰρες επάνω σέ λευκές ζακεττες καί έττί ύφασμά· των ιιαρΐν ή μαρρόν. Άπό πολλούς ήδη μήνες οί γυ ναΐκες φοροΰν ρολόγια είς την μποντονιέρα ή είς την τσέπη της ζα,κέττας ή τοϋ έπανωφοριοθ Τα ρολόγια αύτά γίνονται σ' δες τίς φόρμες' τό τελευταίον σχέδι¬ ον εΤνε άτό κρύσταλλον τεμαχι σμένο δπως Μνα τεράστιο διαμάν- τι, περιβεβληιιένο μ' ίνα άσημέ- νιο κύκλο. Ή Ντιστεγκέ Παρελάβομεν αύτην την ίίβδομάδα ΑΘΗΝΑΊΚΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑΙ είς αφθονίαν βχημάτων κ» χρωματισμών—τα πειό μοδέρνα. ,.ΜΟΔΕΡΝΟ" ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ (Παιρά την Αγίαν Αικατερίνην). ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, £δ- ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. 5-41. Κοινωνικά Ή Άρωματοποιΐα ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ πα¬ ρέλαβεν δλα τα εύρωποϊκά Άρώματα καί Καλλυντικά είς τιμάς έξαιρετικάς, των οΤκων: ΟιΐθΓΐαη, 0&γοπ, Ρατοη, Ηοη- θί^βηΐ:, Ιν&ηνίη, ΒοαΓΪοίβ, ^6η^1^^^^^ κ. λ. π. ΜΕΓΑΛΗ ΕΓΚΥΚΛΟ Π ΑΙ ΔΕΙ Α ΤΟΜΟΙ 24 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟΙ ΤΟ ΠΡΛΚΤΙΚΩΤΕΡΟΝ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ ΔΩΡΟΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΔΙΑ ΚΑΘΕ ΣΠΗΤΙ Πωλεϊται καί επί πιστώσει παραδιδομένου ά- μέσνς τοϋ έργου αμα τή έ γ γράφη. Πληροφορίαι—εγγραφαί Γραφείον: ΑΔΕΛΦΟΝ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Κινηματογράφος ΣΗΜΕΡΟΝ Έξαιρετική πρεμιέρα Τό μοοσικόν άριστούρ γημοι: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΪΜΦΟΝΙΑ μέ την: γόησσα τής όθόνης ΠΠΓΘΠ ΕΓΚΕΓΘ Τόν Φρίτς ΒάνΝτόγκεν, τόν Πάουλ Χέρμπιγκερ, τόν Τεό Λίγκεν καί τόν Χάνς Μόζερ Την Δευτέραν ΠΑΣΑΣ ΚΥΡΙΑΜΟΥ νθΟΙΙΕδ 1938 (ίγχρωμον) Έκαστην Τρίτην μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬ μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδηψόν, Βό¬ λον Θεσσαλονίκην. Τηλ. 5.50. Κάτοχοι Ραδιοφώνων Εάν τό ραδιόφωνόν σας παρουσιάζη οιανδήποτε βλάβην, έπισκευάσατέ το μόνοι σας, ζητοΰντες όδη- γΐας έπισκευής δωρεάν ά¬ πό την έταιρίαν ραδιοφώ¬ νων «ΒΕΣΤΑ» Πανεπι¬ στημίου 69 δ' Αθήναι, έ- σωκλείοντες διά την άπαν τησιν γραμματόσημον δρχ. 3.50. Κ. Γ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΙΑΤΡΟΣ Δέχεται είς τό ιατρείον τού καθ' εκάστην κείμε¬ νον επί τής γωνίας Κουρ- μούληδων καί Ίουστινια- νοθ παραπλεύρως Ζαχα- ροπλαστεΐου Ήρακλή Βα¬ σιλάκη, πλησίον μπύρας Σταυρουλάκη. ίΤ* ΕΚΛΕΚΤΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 99 'Ι/. Πιι^οδ οπουλου Κ 61Π Ω ΜΙΚ λ Ι ΠΛΑΤΕΙΑ -ΣΤΡΑΤΑ ΕΟΡΤΑΙ.-Ή κ. Αναστασισ: Μ. Παπαδάκη δέν έορτάζει ουτε δέ χεται έπισκέψεις σήμερον εορτήν τής "Αγ. Άναστασίας. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Νικ. Κωνσταν- τάκης, δίς Τιτίκα Τσουδη άντήλλα ξαν δακτύιον άρραβωνος. Γΰρω Άπό αυριον δια<όπτονται τα μαθήματα τής,μέσης καί δημοτι- κης έκπαιδεύσεως μέχρι τής 8ηο προσεχούς μηνός Ίανουαρίου. —Μεταξύ των μαθητών συγκα· ταλέγονται πολλοί καταγόμενοι από τα διάφορα νωρ(α το(3 νομο0 οΐτινες καί έτοιμάζονται «δή ν' ά- ναχωρήσουν διά τα χωρία των καί νά συνεορτάσουν μετά των οι¬ κείον των. —Έξ άλλου έπ' εύκαιρία των έ- ορτών έχορηγήθησαν καί είς πολ- λους ύπαλλήλους άδειαι, ίφ' δ- σον τό τοιούτον ήτο εφικτόν. —Ούτω άρκετοί εΙ»αι οί άπερ· χόυενοι καί έπανερχόμενοι είς τάς έστίας των, σύνηθες δέ τό θε- αμα των βιαστικών άνά τάς ό· δούς άποχαιρετισμών των άναχω ρούηων ί) των έπαναβλεπόντων γνωστούς καί φίλους. —Έφ' δσον πλησιάζουν αί ήμέ ραι των έορτών τοσούτον έντεί· νονται καί αί φροντίδες των οίκο- δεαποινών ώστε νά ευρεθούν παν- ετοιμοι κατ' αύτάς. —ΑΙ ύπηρέτριαι ϊχουν έπιστρα τευθη κυριολεκτικώς διά τό καθά ρισαα των οίκιών εσωτερικώς καί εξωτερικώς, ,οί δέ ύδροχρωματι- σταί χρωματίζουν τάς προσόψεις. —Αί προμήθειαι έκ παραλλήλου των συμπολιτών συμπληρώνονται είς εΓη τροφίμων καί δώρων. — Ή άγορά ίχει ασφυκτικώς καταληφθή άπό πτηνοπώλας οί ό- ποϊοι ευρίσκονται είς άέναον ου ζήτησιν καί διαπραγματίύσεις μέ τους_ αγοραστάς. -Άλλοι μικροπωληταί μέ κα· λάθια γεμάτα άιό αύγά, χόοτα κλπ. άναμένουν τούς αγοραστάς κ έκλέγουν καταλλήλους θέσεις. — Χθές την εσπέραν επρόκειτο νά δοθή είς τό θέατρον Πουλα κάκη ή μουσική έπίδειξις τυφλων, μελών τού Πανελληνίου Συνδέ- σμου τυφλών. -'Η έπιτυχία τής επιδείξεως προ ιρλέπετο απολύτως έζησφαλισμέ η δεδομένου δτι εΤχε τεθή υπό την προστασίαν τού Νομάρχου κ. Μαρκέλλου καί τοθ Δημάρχου Γεωργιάδου. ——Ις τόν κινηματογράφον Που λακάκη προβάλλεται άπό σήμε¬ ρον μιά νέα δημιουργΐα τής β- φθαστης Μάρθας "Εγκερθ είς τό μουσικόν έργον «Τελευταία συμφωνία». —'Επίσης είς τόν κινηματογρά· ψον «Μινώα» προβάλλεται «ή ό· γδόη| σύζυγος τοθ Κυανοπώγο· νος» Μνα έργον τό οποίον όμολο γουμένως θ' άρέσρ, είς τούς κινη· ματογοαφ οφίλους. —Αυριον Πέμπτην καί ώραν !.30' μ. μ. είς τό Δημοτικόν σχο ιεΐον Πόρου "Ηρακλείου θά τε :εσθί) ή έορτή τοθ .Χριστουγεν πάτικου δένδρου. —Είς δλα τα παιδία τοθ σχο λείου θά διονεμηθώσι δώρα καί γενικώς ή κίνησις των ήμε ρών γΰρω άπό τάς σχολκάς συγ κεντρώσεις θά δώση μίαν άκό μη ωραίαν εΐκόνα αλληλεγγύης. 6 Ρέπορτΐρ Βασίλειον τής Ελλάδος Πρκκτικόν Γϊωργικόν Σχολείον Γόρτυνος Μεσσαράς Κρήτης ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑλΙΑΣ Ή Γεωργική Σχολή Μεσσα ρας φέρει είς γνώσιν των ενδιαφερομένων δτι έπανα λαμβάνεται ή ΔημοπρασΙα πω .ήσεως 50 άμνών γάλακτος την 28ην τρέχοντος μηνός ή μέραν Τετάρτην καί ώραν 1—12 πρωϊνήν έν Ηρακλείω καί είς τα Γραφεϊα τής Γεωρ γικής Υπηρεσίας. Διά περισσοτέρας πληρο φορίας δύνανται οί βουλό μενοι νά άπευθύνωντσι καθ' κάστην είς τό Γραφείον τής Σχολής. Ό Διευθυντής τής Σχολής Γ. Κάβουρας ρσμμόψωνα κσί πλάκες μέ δλα τα νέα τρα- γούδια είς τό κατάστημα: ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ Κουζίνες ακαθάρ¬ του πετρελαίου ή πλέον εύχάριστες καί οΐκονομικές. "Εφθασαν παρά τοίς άν- ιπροσώποις: ΚΑΙΤΛΙΧ-Ρ0ΖΕΜΠ0Υ2 Κάνομεν την μεγαλυτέ¬ ραν κατανάλωσιν διότι πω- λοΰμεν ίλα τα ύφάσματα (1$ τιμάς ασυγκρίτως εύθηνάς. ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  'ΟΜι
  >ρίΑ| 7*
  >ν>
  ,0 ^1 3υ, >*
  °%
  «ν ίργον «Τελευταία

  ■Κ είς τόν κινηματονρά'
  ωα· «ροβαλλιτοΐ <Η υγος τού Κυανηόρ Ιρνον τ6 οιοΐον ^0 Β' άριστ) ιΐς φα ν Πΐμττην »αΊ5»ν «Ις τ6 Δημοτικαί &ου Ηρακλείου (ο κ έορτή τού .ΧρστΓχηΐί οίνδροο. ια χά «αιδια τοΐ' φ θιανιμηθώοι 6ώρα * ή κίνησις των |ί ά«ό τάς σγολκόςσυγ ς θα δώση μίαν ά« ■Ικόνα αλληλεγγύης. ,ν τή< ,ΛΗΨΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑϋΑΣ υντής Τό μενάλο έργον ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ τού Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι. 475βν β Αίφνης, κατά την δευτέραν δεκαπεντάδα τοθ Φεβρουαρίου 1832 εγνώσθη 6τι ό Βύζουνας ό ά ποκεκοιμημένος ο5ΓΟς νοθς, εΤχε στεΐλει δι' ύπη ρετών τής φυλακής, δχι έξ όνόματός τού, άλλ' έξ όνόματος τριών των συνεταίρων τού, τρΐα διά φορα μηνύματα, δι' ά καΐ έδατιάνησε δΰο καΐ ήμι συ φράγκα τό δλον έξοδον ύπέρογκον, έφελ- κυσαν την προσοχήν ιοΰ έπιτηρητοθ τής φυλα- Άπό ερεύνης είς έρευναν επί τοϋ ηΐνσκος τής διατίμησεως, ανεκαλύφθη δτι τό ποσόν των δύο καΐ ήμίσεος φράγκον, ήτοι πεντήκοντα σολδίων, διελύετο είς τώ εξής· είς μίαν παραγγελίαν διά την συνοικίαν τοθ Πανθέου, δέκα σολδΐα· μίαν διά τό Βαλδεγράσον, δεκαπέντε· μίαν διά την πό λην τής Γρενέλλης, εϊκοσι πέντε. Αυτή ήτον ή δα πανηροτέρα έντός τής διατίμησεως. Σημειωτέον λοιπόν δτι είς τό Πάνθεον, είς τό Βσλδεγράσον καΐ είς την πύλην τής Γρενέλλης κατώκουν τρείς υπο πτότατοι καί φοβερώτατοι κακοποιοί, ό Μαγκοπα ραδιθς, 6 έπιλεγόμενος Πσρασούσουμος, ό δοξσ σμένος άπελ^εύθερος τοϋ κατέργου καί 6 Στακαρό τσας, έφ' ών ή άστυνομΐα έπέστησε την προσο Χήν της ώς έκ τούτου τοθ περιστατικοϋ. Ύπωπτεύ θη δτι οί άνθρωποι οΰΐοι ήσαν έκ των μεμυημέ νων είς την Πατρομμινέταν, ής ήδη συ/νέλαβε δύο άρχηγούς, τόν Ζαμπετόκην καί τόν Τουλομά ραν. Συνεπέρανεν 8τι τα μηνύματα τοϋ Βύζουνα πρός άνθρώπους μή κατοικοϋντσς είς οΐκΐας, άλ λά περιμένοντας είς τόν δρόμον, άπέβλεπον είς προ παρασκευήν νέου τινός κακουργήματος. Εΐχε δέ καί άλλα τεκμήρια. Συνέλοβε λοιπόν καί τούς τρείς έκείνους·, καί ενόμισεν δτι έματαίωσεν ούτω την μηχανορραφΐαν τοθ Βύζουνα όποιαδήποτε καί άν ήτο. Σχεδόν μίαν έβδομάδσ μετά την λήψιν των μέ τρών τούτων, είς των φυλάκων, οΐτινες τιεριέρχον ται διά νυκτός τάς φυλακάς, δπως βλέπωσιν όν οί κατάδικοι διάγωσιν ησύχως, παρετήοησε διά τής όπής, ήτις υπήρχεν επί τής θύρας τής αιθούσης, δπου εκοιμάτο ό Βύζουνας, δτι αύτάς έκάθητο έ πί τής στρωμνής τού καί δτι Ιγραφεν. Ό φύλαξ εισήλθε μέν άμέσως, δέν έπρόφθασεν δμως καί νά συλλάβη ΐό έγγραφον Ό Βύζσυνας μετηνέ- χθη είς είρκτήν, άλλ' ή άστυνομΐα δέν ηδυνήθη νά μάθη τι πλειότερον. Τό βέβαιον είνε, Βτι την έπιοϋσαν έξετιέμφθη «πόστα» έκ της αύλής τοϋ Βύζουνα πρός άλλην αύλήν τής αυτής φυλακής, υπεράνω τής πεντωρό φού οικοδομήν, ήτις διεχώριζε τάς δύο ταύτας αύ λάς Πόσταν 6έ όνομάζουν οί καθειργμένοι ψύχαν ψωμΐου έπιτηδεΐως ζυμωμένην, ήν στέλλουν είς την Ίρλάνδαν, τούτέστι την ρΐπτουν υπεράνω των στεγών φυλακής τινος άπό αύλή"ς είς αύλήν. Δια τί είς την Ίρλάνδαν; "ΕτυμολογΙα· υπεράνω τής Αγγλίας, άπό γής είς γήν. (συνεχ(ζεται) ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ Της γνωστης; μεγόλης φίρμας: ΜΟΤΤΗ τα μόνα ποΰ συναγωνίζονται είς ποιότητα, γευστικήν καί θρεπτικβτητα αύτά τα ίταλικά μακκρόνια. ΕΦΘΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΤΕΘΗΣΑΝ είς την διάθεσιν τβϋ καταναλΜΤΐκοΰ χοινβΰ. Δβκιμάσετέ τα. Ψήνοντοα αύθωρεί. Ή ύπερο- χή των είνε άμέσως άντιληπτή. ΕΙΝΕ ΤΑ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ ΟΛΩΝ. Γενικός άντιπρόβυπος ΜΗΝΑΣ ©. ΠΟΤΗΡΗ2 Πλατεϊα Καλλεργών—Ηράκλειον Κρήτης. ΖΗΤΕΙΤΕ επιμένη, «πό δλα τα χ«τβιστημ«τα χαΐ «ύί« άχόμη τβν έηβιρχιών ταίς χλ«στ«ίς Μάρχοις «Σταύρος». —^»ε—ε»»-— Ήτβι σβυγάχι*. τρυηώμ«τ*!κιβάρ«ς, χαρόλια χίντπμ* ς. Μο«λιν«. Κοτον «ρλ*. Β«μβ«χάχι«, κου χ- V «· Όλο. ι. <* *ν« «Ι* .Ινα,, ά ,βΣοτ ηο>1 χρ«μάτ».ν Λγγυημίν»ν χ«1 στ·ρ·
  ΣΓμΙ« 6·Χ»μίι »* »*« «ι°0 ίι* τί|ν *νΜ"Ρ*««ιβ τβ
  ΜλΗστ&ν τής μάρκ«ς «ϊτβτορβς.»
  •Αντι«Ρ*σΜ«βί ί·« «»« Νομοος Ήρ«ιιλείβ«-ΛαβοβΙ<« ι Μ. ΚΟΡΠΗΣ Έγκυκλοπα ιδε ία Αι* έκείνους ηοϋ θέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. 'Από δλα δι* δλους ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Β'. "Ολα αϋτά τα παιγνίδια αυνο δεύονται μέ τεΰχος περιέχον λεπτομερείς έξηγήσεις περί τοθ τρόηου τής συναρμολογήσειος των διαφόρων τεμαχίων καί ενδείξεις κατα ποίον τρόπον ί μικράς μη¬ χανικάς θά ήμιπορέση νά σχημα¬ τίση καί άλλους σονδυασμού; ο- φειλομένους είς την πρωτοβουλί¬ αν τού. Ή άρχή, ή όποία διέ πει δλα αύτά τα παιγνίδια είνε νά ίχανοποιοΰν άφ' ενός την προ τίμησιν τοθ παιδιοθ πρός δ,τι είνε μηχχνή καί άφ' ετέρου νά τού δίδουν τα μέσα νά σκέ¬ πτεται νά συνδιιάζη καί νά έ φευρίσκη. Καί άπό τής απόψεως αυτής ευρέθη έκεΐνο πού νά συν δυάζη καί τα δυο Είς τούς μι- κρούς δίδεται Ενα κουτί, πού πε ριέχει μικροσκοπικά πρόσωπα, ζώχ, άεροπλάνα, αύτοκίνητ», τραί να, άτμόπλοια, τοπεΓα καί διά φνρχ άντιχείμενα ποΰ τους έπι- τρέπουν- μέ όλίγην προσπάθειαν νά σχηματίζοιιν σκηνάς πραγμα τικά ζωντανάς καί χαριτωμένας. Μεταξύ των παιγνιδιών τής τελευταίας στιγμάς, κολλά άπο τελοθν την τελευταίαν λέξιν τής προόδου Επί παραδείγματι τί γυροπλάνον, τα οποίον είνε Ινα π*ιγνίδι πράγματι θαυμάσιον. Τα γυροπλάνον είνε Ινα τέλειον καθ' δλα μικροσχθπΐχόν άερο πλάνον άπό άλουμίνιον, παρουσια ζίμενον μέ την μορφήν των τε- λευταίων τύπων. Τίθεταιι είς κί¬ νησιν μέσφ τού κλασικοΰ γυρο σκοπίου άναλέγου μέ τας δια ατάσεις τοθ βλου παιγνΐδιοθ καί κινεϊιαι πέριξ ένίς σΐήλου, μέ πτήσεις κανονικάς καί μέ άπομί- μηβιν άκόμη τοθ βόμβοιι τού κι νητήρος. ΡΕΚΟΡ ΨΥΧΟΥΣ Α'. Ξεύρετ,ε παιά είνε ή ψοχροτέ ρα πόλις επί τής γής; Μία πολί χνη μέ πληθυσμόν Ινίεκα χιλιά δών κατοίκων: Τό Ίακούτσκ, κίμ βυς των συγκοινωνιών τής δορειο ανατολικής Σιβηρίας. Έκε7, συ χνά τό θερμόμετρον δεικνύει τόν χειμώνα θερμοκρασΕαν 04 βαθμών υπό τό μηδέν. "Αν ϊμως τό Ίακούτακ είνε ή ψυχροτέρα πόλις, δέν είνε καί τό ψυχρότερον κατψκημένον ση¬ μείον τοθ πλανήτου μας. Αύτό τό ρεκόρ τό έχει ή τοποθεσία Βερκοϊάνσκ, είς την Σιβηρίαν «αί αυτή, δπου ό γνωστός Νορ βτ,γάς καθηγητής Σβερντρουπ έμέχρησε θερμοκρασίαν 70 βαθ μών, Έννοεϊται δτι ύπάρχουν έ πί τοθ πλανήτου μα', ποΰ μίαν η¬ μέραν είνε καταοΊκασμένςς νά παγώση ίλόκληοος, καί ψυχρό- τερα, άλλ' άκατβίκητα σημεία. (συνεχίζεται) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Καθιστώμεν γνωστόν είς τό σεβαστόν κοινόν Ηρακλείου καί Προαστείων βτι ιδρύθη καί ήρξατο λειτουργοθσχ Συνεργατική Ά· στικών λεωφορείων Χανίων Πόρτα—Στρατώνες πρός τόν σκοπόν τής καλλιτέρα; εξυπηρετήσεως τοθ κοινοθ. Πρός τοθτο κοθωρίσαμεν τα κάτωθι χειμερινά δρομολόγια προ σωρινώς μέχρι καθορίσεω; έτέρων υπό τής άστυνομίας. Άναχωρήσεις άπά Χανίων Πόρτα — Στρατώνες: Π. 7. 7.15' 7.30' 7 45' 8 8 20' 8 40' 12.15 12.30' 2.45' Μ. Μ. 9. 9 20' 9 40' 10. 10 30" 11. 11.30' 12. Μ. 1. Ι.ΐδ' 130' 2 2.20' 2 40' 3. 3.3θ' 4. 4 20' 4 40' 5. 5 15' 5 30' 5 45' 6. 6.15' 6 30' 6 45' 7. 7 15' 7.30' 7.45' 8. 8.20' 8 40' 9. 9.45' 10.30' 11 30' 12.30' 11. Μ. Στρατδνες — Ηράκλειον 6.45', 7., 7.30' Ό Διευθυντής Σ. Πετράκης ΤΑ Λ1ΠΑΣΜΑΤΑ Ε Λ Ε Φ Α Σ "ΕΛΕΦΑΣ,, Πού έδωσαν καί πέρυσι έξαιρετικά άποτελέ- σματα, καί κυριολεκτικώς έθαυματούργησαν είς όλους τούς κλάδους τής παραγωγής. Λόγω τής γενιχής ζητιίσεως αφίχθησαν άπό τούδε ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ των λιττβσμάτων «ΕΛΕΦΑΣ» καί πνλοΰνται τοίς μετρητοΐς καί επί πιστώσει παρά τοίς: ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ & ΣΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ «ΕΛΣΗ» •Εκάστην Παρασκευήν β μ. μ. κατ' εύ· θείαν Πειραια. Πρακτορείον: 'Αμάμπιλε Π. Κόρπη· Τηλ. 5 51. Ή πορεία της παραγωγής είς Ρέθυμνον και Χανιά. ΡΕΘΥΜΝΟΝ Δεκέμβριος (*ν ταΐΐοκριτοΰ μας).—Έν σχέσει μέ την πορείαν τής γεωργική; κατα στάσεως τοθ νομοθ αί πληροφορί¬ αι τώι* γεωργικδν άρχών είνε μάλλον αίσιόδοξοι. Συμφώνως πρός την καταρτισθείσα σχετι¬ κώς στατιστικήν ή πεσοθσ» $>ρνγ$ι
  κατά τόν παρελθόντα μήνα ανήλ¬
  θεν είς 55 χιλιοστά, ένψ είς τόν
  νομόν Ηρακλείου δέν υπερέβη ού
  τε τα 30. Γενικώς ό παρΐλθώ/ μην
  χαρακτηρίζεται άποδοτικώτατος.
  Έξήκοντα &·(ρο άποϊεικτικής
  καλλιεργείας ίδρύθησαν. Έκ πά
  ραλλήλου άπεπερατώθη ή άπολύ-
  μανσις τοθ σπόρον, ή δέ σπορά
  ήρχισεν υπό τάς πλέον αίσιοδδξους
  προβλίψεις. Άλλά καί ή κατά·
  στάσις των έλαιοϊένδρων είνε ά
  ρίστη. Υπέρ τάς 400 000 δχ.
  βρωσίμων ελαιών ύπολογίζομεν
  την εφετεινήν παραγωγήν την δέ
  ελαιοπαραγωγήν είς 1.900 000.
  Αντιθέτως ή παραγωγή των έ-
  σπεριδοεΐδών θεωρεΐται γενικώς
  μειωμένη. Ούτω τα χίτρα ύπελο
  γίσθη δτι θά ΰπολειφθοθν τής
  περυσινής παραγωγής :κατά 54
  ο)ο, ήτοι θά άνέλθουν είς 307.050
  όκ. Έπίσης κατά 33 ο)ο θά 6πο
  λειφθοθν τα πορτοκάλλια, κατά 44
  ο)ο τα λεμόνια, κχτά 31 ο)ο Τ'4
  μανδαρίνια καί κατά 71 ο)ο τα
  νεράτζια.
  Κατ' άντιστοίχους πληροφορίας
  έκ Χανίων, ή γεωργιχή κατά
  στάσις έξελίσσεται καί είς τόν
  γείτονα νομόν, ίχανοποιητικώς.
  Ή σπορά των σιτηρω; βαίνει 6
  μαλώς. Έπίσης είναι ίκανοποιη
  τικαί αί άπιδόσεις τοθ έλαιο
  κάρπου. "Οσον αφορά τή" παρα
  γωγήν τοθ γλεύχους ή παραχθεΐ
  σα εφέτο; ποσότης υπερέβη τα
  15.000 000 οκάδας. Αναλόγως £
  κανοποίητική είναι ή κατάστασις
  των έλαιοϊένδρων, των όπιοροδέν
  δρων, των έσπεριδοειδδν, των κη
  πευτικών χαί τής κτηνοτροψίας.
  —Τα δπμοτικά έργα Χα¬
  νίων.
  Ό Ύπουργός Γενιχό; Διοικη
  της Κρήτης χ. Σφακιανάκης έν
  τή έπιθυμία τού όπως παρακολου
  δή αυτοπροσώπως την πρόοδον
  των δημοτικήν έργων Χανίων
  καΐ έ'χει Ιδίαν αντίληψιν έπ' αύ
  των περιήλθε προχθές την πόλιν
  Χανίων συνβδεία τβΰ Δπμάρχου
  κ. Ν. Σκουλα καΐ τού Γεν. Γραμ
  ματέως κ. Ξυίιά καί εξήτασε τχ
  έκτελούμενα καί μέλλοντα να
  έκτελεσθωσι δπμοτικά έργα.
  ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ
  ΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
  Ίατροϋ τοθ ΠανανεΙου
  ΔημοτικοΟ Νοσοκομείου
  μετεφέρθη επί τής Λεωφό-
  ρου ΚαλοκαιρινοΟ (Γενί
  Τζαμί) έναντι καταστήμα-
  τος είδών αύτοκινήτων κ.
  Έμμ. Λυδάκη.
  ΤΩραι έπισκέψεων:
  11—12 π. μ. καί 4—7 μ. μ.
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΣ
  ΜΕΡ.ΑΥΔΑΚΗΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
  Δέχεται είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεϊα Βαλιδέ
  Τζαμί).
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  όφθαλμίατρος
  ΈηΙ τριακονταετΐαν άπο·
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  δφθαλμολογικά ααχολούμι·
  νος, δέχεται, τούς τιάσχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  μιατρεΐον τού, κείμενον τιαρά
  τφ Καμαράκι πλη<7(ον τίΐς Πολυκλινικτκ Ηρακλείου. —Τό σημερινόν πρόγραμμα τού Ραδιοφωνικοΰ. Ό Ρ«διο«ωνικός σταθμός 'Λθη νυν θά εκτελέση σήμερον τό ε¬ ξής πρόγραμμα: έ μ. μ. μβτεΜρολογικον δβλ· τίον, χρηματιστήριον, 6.15 άπο· σπάσματα άπο οπκρέττΐς. 6 45 μα θητική χορωδία τού άμερικανι· κου Κολλεγίου θηλέων 'Ελληνι- κοϋ υπό την δ)ναιν τού χ. Ο. Δούνια, Χριστουγεννιάτικα τρα γούδια, 7.15 δημοτικό τραγβώδι συγκρότημα ΣαλονικιοΟ, 7.45 βμι λ|κ ίατροΰ Νιχ. Γυρά μέ θέμ«: εϋτυχισμένη μητρότης, 8η μάθη τικη χορωδία της άναργυρείου και Κορνιαλενβίου οχολής Σπε- τσών υπο την δ)σιν Χρ. Μοδι νού, 8.30 όμιλία τβΰ κ. Φανή Μιχαιλοπούλου περΐ της νεωργικής καϊ έκπαιδευτικής πολιτικής τοϋ Καποδίστρια, 8.49 μουσική χοροΰ, 9 30 εϊίήσεις, 9 45 άΐτοσπάσματα άπο τό μελόδραμα 'Αϊντά τού Βέρντι, έκτελεσταί: Μαίρη Τα- μπάση καϊ Άννα Λουχάσεβιτς ϊαραντίδου, 'Λλέξανδρος Οβοφι λόπουλος καί Ευάγγελος Μαγ- κλιβερας καί ή συμφωνική όρχή βτρα της Υ.Ρ.Β. υπό την δ)νσιν τοΰ Κ. Εΰαγγβλάτου. Κατά τό διάλειμμα της συναυλίας θά μβ ταδοθοΰν αί τελευταίαι εΐδήσβις. 11 30 μουσική χοροΰ. —Δωρεά. Τα Φιλανθρωίΐικά Ίδρύματα 'Ανδρέου καί Μαρίας Καλοκαιρι νοΰ, κατεθεσαν είς μνήμην, καί επί τό έπβτείω τοϋ θανάτου, τού μεγάλου.εϋεργέτου τής πόλεως, αειμνήστου 'Ανδρέου Καλοκαιρι νοΰ, είς τόν χ Ταμίαν τού Έ- 3νι«ου ΠτΝχοκομείου Ήρακλϊί ου 1000 δραχ. υπέρ τοϋ Ίδρυμκ τος. Ή Διοικβϋσα τό "Ιώρυμα 'Επιτροπή θβρμώς εύχαριστεϊ. —Ή συγκοινωνία Χανίων— Σούδας. 'Από τής προχθές ετέθη είς κυκλοφορίαν πρός | εξυπηρέτησιν τής έπιβατιχής συγκοινωνίας Χά νίων Χοϋδας έν αυτοκίνητον λεωφορείον τύπου Κ. 'Κν τω με ταξυ αναμένονται δΰο ετέρα αΰ τοκίνητα διά την εξυπηρέτησιν τής ιδίας γραμμάς. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ι.ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ" ΒΑΣ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ Παρά τό Καμαράκι. Τα έχλεκτόΐερα καί άληθώς πεφημισμένα γλυκίσματα διά τάς εορτάς. Ή μεγαλυτέρου συλλογή φρουΐ γλασσέ, σοκο- λατίνων, έχλεκτών λικέρ. Έχομεν την μεγαλυτέραν κατανάλωσιν διό¬ τι είμεθα οί εύθηνότεροι. ^ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΐ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΚΟΥΣ | ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 1^ ΡΚΛΕΙΟΥ = Ενδιαψέρουσα εΐδοπο ίησις^ Είς τό κατάστημα ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ πα¬ ρά τβν "Αγιον Τίτον (όπισθεν Τραπέζης Αθηνών), πωλεΤται άλάτι, Μονβπωλίου ά- λεσμένο, ψιλό, μόνον πρές δραχ. 4 κατ' ο¬ κάν. ήΙιιιιιιιιιΐΜΗΠιιιιιικιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐί^
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Πέμτιτης
  22 Δεκεμβριού 1938
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΒΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ
  ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ
  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΙ ΑΞΙΟΣΕ1ΣΤΗΣ
  ΑΙ Α ΤΗΝ ΑΗΟΑίΣΙΝ ΤΟΝ ΑΠΟΙΚΙΟΝ
  ΤΙ ΓΡ Α Φ ΕΙ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ί ίΚΑΤΝΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Δεκεμβριού (τού ά
  ταποκριτού μας). — Κατά πληροφο
  ρίας έκ Ρώμης ό δημοσιολόγος κ.
  Γκάϋντα, όστις ώς γνωστόν θεωρείται
  εις έκ των εκπροσωπών τοΰ κ. Μουσο¬
  λίνι έν τώ τύπω, γράφει σήμερον ότι ή
  Ιταλία θά συνεχίση τούς αγώνας της
  μέχρις ικανοποιήσεως των άποικιακών
  αυτής διεκδικήσεων.
  Τό άρθρον τοΰ κ. Γκάΰντα έπροξέ-
  νησε δυσμενή εντύπωσιν είς τούς έν τή
  ίταλική πρωτευούση ξένους διπλωμα-
  τικούς κύκλους, ιδία δέ τούς γαλλικούς
  καΐ άγγλικούς.
  Τό ζητημα της δητείας είς Αγγλίαν.
  Είς όξύ σημείον τα ρωσσοϊαττ,ωνικά.
  Ο ΜΠΕΝ. ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΒΛΑΞΙΩΣΗ
  ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΤΗΝ ΤΥΝΙΔΑ
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Δεκεμβριού (τού αν
  ταποκριτού μας).—Κατά την επίσκεψιν
  τού "Αγγλου Πρωθυπουργού κ. Τσάμ¬
  περλαιν είς Ρώμην τονίζεται είς νεώ·
  τεραϊτηλεγραφήματα, ότι ό Ιταλός δι¬
  κτάτωρ κ. Μουσολίνι θέλει διατυ¬
  πώση αξιώσεις τής Ιταλίας επί των
  άποικιών τής Άφρικής. '
  Κατά τάς υπαρχούσας πληροφορίας
  είς τάς διατυπωθησομένας αξιώσεις πε-
  ριλαμβάνεται ή Τύνις.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ
  Μ Ε ΤΑ Ξ Υ ΟΥΓΓΡΙΚΉΝ
  ΚΑΙΤΣΕΧΙΚ8Ν ΦΡΟΥΡΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Δεκεμβριού (τού
  άνταποχριτού μας).—Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ τού έξωτερικού άναφέρουν ό¬
  τι έλαβε χώραν τσεχοουγγρικόν επεισό¬
  διον είς την μεθόριαν των ού α χωρών
  καθ9 ήν αί εκατέρωθεν φρουραί συνε-
  πλάκησαν. Κατά την συμπλοκήν έσημει
  ώθησαν απώλειαι είς νεκροϋς χαί τραυ·
  ματίας.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΖΑΙ ΗΡΕΜΙΑ
  ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΜΕΤΩΠΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Τό Πρακτορείον
  Χαβάς αγγέλλει ότι συνεχίζεται ή ήρε-
  μία είς τα ίσπανικά μέτωπα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Δεκεμβοί
  ου (ίδ. ύπηρεσία).—Ή άγγλι
  κή κυβέρνησις δέν έλαβε καμ
  μίαν απόφασιν διά τό ζήτημα
  τής καθιερώσεως ύποχρεωτι
  κης θητεΐας. Απεφασίσθη β
  πως ή κυβέρνησις εξετάση
  μετά τρίμηνον έκ νέου την
  κατάστασιν καί τότε άναλό
  γως των άποφάσεών της θά
  εγκαταλείψη ή μή τό σύ-
  στημα των μισθωτών έθελον
  των καί θά επιβάλη την υπο
  χρεωτικήν θητεΐαν.
  Ό άγγλικός τύπος έπιτΐ
  θεται κατά τής (δέας τής άνα
  βολής. Καταφέρεται (δία κα
  τα τοϋ ύπουργοϋ των Στρα
  τιωτικών κ. ΜπελΙσσα.
  Μεταξύ άλλων εφημερίδων
  τό«Ντα(ϋλυ Τέλεγραρ» γράφει
  δτι ή κυβέρνησις μετά τρίμη
  νόν θα αντιληφθή δτι τό σύ
  στημα των έθελοντών είνε ά
  χρηστον καΐ θά μετανοήση'
  διά τόν καιρόν ποΰ εχασε
  λαμβάνουσατ ήμίμετρα υπέρ
  τής αμύνης τής χώρας.
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΣΙΑΝΟ
  ΚΑΙ ΟΥΓΓΡΟΥ ΠΡΒΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 21 Δεκεμ·
  βρίου (,ίδ. ύπηρεσ(α).—Την πρώ
  την ημέραν βτής άφίξεώς τού
  ό κόμης Τσιάνο εΐχε σπουδαι
  οτάτην, Ιδιαιτέραν συνομιλίαν
  μετά τοΰ πρωθυΐτουργοϋ καί
  τοϋ ύτιουργοϋ των Έξωτερι
  κων τής ΟΰγγσρΙας διαρκέ
  σασαν επί δύο καί ήμΐσειαν
  ώρας.
  —Αί έφημερΐδες τού Βελι
  γραδίου άποδΐδουν μεγάλην
  σημασίαν είς τό ταξΐδιον
  τοΰ κόμητος Τσιάνο είς Ούγ
  γσρΐαν.
  ΤΟΚΙΟ 21 Δ)βρ:ου (ίδ. ύπη-
  ρεσΐα).—Ό πρεσβευτής τής
  ΊαπωνΙας είς Μόσχαν εΤχε
  'χθές καί νέαν συνάντησιν με
  τα τοΟ Λιτβίνωφ. Είναι ή 10η
  συνάντησις τοϋ τρέχοντος μη
  νός διά τό ζήτημα τής αδείας
  τώ,ν σοβ ετικών άρχών, πρός
  διενέργειαν άλιεΐας υπό των
  Ίαπώνων είς τάς ρωσσικάς
  ακτάς.
  Ή συνομιλΐα σΰτη δέν ά
  πέδωσε ουδέν άποτέλεσμα
  δέν ωρίσθη δέ ή 'μελ.λ.°υσα
  νέα συνάντησις διά την συνέ
  χισιν των διαπραγματεύσεων
  Πάντως ή Ίαπωνία είνε ά
  ποφασισμένη νά μην ύποχω
  ρήση, καΐ νά επαναληφθή ύ
  πό των Ίακώνων ή άλιεΐα
  είς τάς ρωσσικάς ακτάς εΰ
  θΰς την άνοιξιν.
  —Τηλεγραφοΰν έκ Νέας Ύ
  όρκης δτι τό συνέδριον τής
  Λίμα συνεχΐζεται. Ή Πανα
  μερικανική συμφωνΐα θά πρ^α
  ματοποιηθή πιθανώς μέχρι τής
  Παρασκευής.
  Οί κληρωδέντες ένορκοι
  διά τον μηνα Ιανουάριον.
  Χθές εγένετο είς τό Πρωτοδι
  κεΐον ή κλήρωσις των ένόρκων
  διά την σύνοδον τοΟ κακουργιοδι
  κείουΉρακλείουμηνός Ίανουαρίου.
  Τακτικοί ένορκοι διά τό α'
  δωδεκαήμερονέίληρώθησαν οίέξής:
  Βασίλ. Κ. Χαλκιόπουλος, Μύρ.
  Άρ. Χατζηδάκης, Κωνστ Α. Φ*
  νουράκης. Ιω Σ. Μαρκατάτης,Ιω.
  Βασιλάκης, Γ. Παπαματθαιάκης
  θεοδ. Έμμ. Χατζηδάκης, Κωνστ
  Ίτ. Χασαδάκης, Στ. Ί. Φιοράκης,
  Δημοσθ. Χρυσουλάκης Ηλ.Έμμ.
  ανθάκης, Άριστ. Α. Μιχελιδά
  κης, Εύάγγ. Μ. Χριστοφοράκη;.
  Κωνστ. Α. Πολυχρονάκης, Ιω.
  Τζομπανάκης, Στυλ Ν. Ξυδάκης
  Έμμαν. Φζυντουλάκης, Γεώργ.
  Α. Παπαχατζάκης, Χριστ. Έμμ,
  Χουρδάκης. Έμμ. Ν. Χαριτάκης.
  Άναπληρωματικοί έ«ληρώθησανοΕ
  κ. κ. Κωνστ. Γ. Χριστοφίδης,
  Μιχ. Παπάζογλου, Λάζ. Φχταέας,
  Βααίλ. Λ. Εύφραίμογλου, Κωνστ.
  Ε. Χρυσάκης, Στ. Μ Μποιρλώ
  τος, Πλάτων Ί. Χρονίδης, Ήρχ
  κλής Ί. Κοαμαξάκης, Αλεξ. Σ.
  ΣπαγουλΕδης, Εύίγγ. Ν. Ιΐαπαδο
  γιάννης.
  Διά τό 6' δωδεχαήμερον τακτι-
  κοί μέν Ινορκοι έκληρώθησαν
  οί κ. κ. Εύαγ. Έμμ. Πετράκης,
  Κωνστ. Φρουζής, Γεώργ. Έμμ.
  Φουντουλάκης, Μιχ. Ί Ίατρά-
  κης, Κωνστ. Χ. Κανακάκης, Χά
  ράλαμπος Γ. Λιαπάκης, Γ.
  Ι. Περδικάρης, Έμμ. Ν. Μανδα
  λενά«ης. Έμμ. Σ. Ματζαπειάκης
  Ιω. Σ. Σακκαλάκης, Στ. Γ
  Μηλιαράς, Στ. Ι Καστρινάκη;
  Άφεντούλης Δ. Ραπίδης, Γεώρ.
  Τσαντηράκης, Έμμ Γ. Καρέλ
  /ής, Έμμ. Ι. Κοσμαδάκης, Στ.
  Ν. Μάνθος, Ήρακλής Έμμ. Χά
  ριτάκης, Έμμ. θ. Χαλκιαδά
  κης, Γεώργ. Γαδριλάκης, άναπλη
  ρωματικοί δέ οΕ κ κ. Μ. Χ.
  Νικολετάκης, Νικ. Μ. Βερυκοκ
  κάχης, Έμμ. Λ. Πετράκης, Μαρ
  κος Ι. Στειακάκης, Γρ. Έμμ.
  Χατζηδάκης, Στυλ. Μ. Καπιτα
  νίκης, Γεώργ. Έμμ. Χριστοδου¬
  λάκης, Στυλ. Χ. Γιαμαλάκης,
  Ιω Ε. Κρασαδάκης καί Ιω. Ι
  Χατζηδάκης.
  ΒΕΡΜΑΙ ΕΚ&ΗΛΟΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΟΥΤΓΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΣΙΑΝΟ
  • ΑΘΗΝΑΙ * Γ Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Βουδαπέστης ότι συνεχίζονται έκεί Οεο-
  μαί ίταλοουγγρικαί έκδηλώσεις έπ' εύ·
  χαιρία τής φιλοξενίας είς την ουγγρικήν
  πρωτεύουσαν τού Ιταλού ύπουργού των
  Εξωτερικών κόμητος Τσιάνο.
  ΟΙ ΕΟΝΙΚΟΙ ΕΒΟΜΒλΡΔΙΣΑΝ
  ΧΘΕΣ ΤΗΝ ΤΑΡΑΓΩΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 91 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). — Καθ* ά αγγέλ¬
  λεται έκ τού έξωτερικού οί έθνικοί
  έβομβάρδισαν χθές την Ταραγώνα ά-
  ποβλέψαντες κυρίως είς την καταατρο
  φήν των έκεΐ πολεμιχών έγκαταιτά-
  σεων καί άποθη*ών.
  ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΥΦΕΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΚΥΜΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 91 Δ)βρίου (τού άντα¬
  ποκριτού μας).— Ή Μετεωρολογική
  ύπηρεσία ανεκοίνωσεν ότι παρατηρεί*
  ται σήμερον ΰφεσις είς τό άνά την Έλ
  κύμ» τού
  ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΘΗ
  ΚΑΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ
  Προκειμένου τό υπουργείον τής
  Γεωργίας νά άαχοληθ·5 εύρότε
  >ον μέ την προώθησιν τής καλ-
  λιεργείας των δσπρίων καθ" 8λην
  την χώραν εζήτησεν άπό τάς άρ
  μοδίας αρχάς δπως κατόπιν έπι-
  σταμένης μελέτης άπαντήσουν σα-
  φως ποία είνε ή καλλιεργουμένη
  κατά επαρχίας έκτασις δι' έ'ν 'ί
  καστον είδος οσπρίων, πάσαι είνε
  αί καλλιεργούμεναι'ποικιλίαι καί
  ποία ή προέλευσις τούτων πάσαι
  αί έφαρμοζόμεναι μέθοδοι καλλι-
  ργείας δι3 εκάστην ποικιλίαν, πό
  σαι αΧ άπαιτήσεις έκάστης ποικι-
  λίας άπό απόψεως έδάφους. καί
  κλίματος, Συμπληρωματιχώς δέον
  α£ άρμόδιαι γεωργιχαί αρχαί ν'
  άναφέρουν ποία ή εύδοκίμησις
  έκάστης ποικιλίας καί αί έπιτυγ
  χανόμεναι στρεμματικαί άποδό
  σεις, ποία τα άποτελέσματα τυ
  χον γενομένων δοκιμαστικών καλ
  λιεργειών νέων ποικιλιών, ποία ή
  ποσότης παραγωγήν δι' εκάστην
  ποικιλΕαν καί ποϊαι αί τιμαί έμ-
  πορίου καί λιανικής πωλήσεως.
  ΟΙ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΕΣ
  ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ
  Υπό τού δπουργείου των Στρα
  τιωτικών εκοινοποιήθη πρός απά¬
  σας τάς στρατιωτικάς αρχάς έγκύ
  κλιος δι' ής καλοθνται αύται νά
  υποβάλωσι πρός αύτό ονομάστι
  κάς καταστάσεις των κατά τούς
  πολέμου 1912-1913 καί μετέ
  πειτα μέχρι τής άνακωχής τής 11
  Νοεμβριού 1918 φονευθέντος, έ
  ξαφανισθέντων καί θανόντων στρα
  τιωτιχών.
  ΟΙΚΟΝΟ^ΙΙΚΗ ΖΟΗ
  Άγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών αγοραίς
  τοΰ Έμτιορικοΰ καΐ Βιομηχανικοϋ
  Έττιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων ιτροϊόντων εΐχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταψίδες:
  Σουλτανίναι έξαιρ
  ΐρ. 18.—
  » α'.
  » 16.1)2-17.-
  β. >
  13. — 15.—
  » Υ'.
  10—12.—
  Καραμττ.
  8.-8 50
  Ελεμέδες σ'.
  8.50-
  β'.
  7.30-
  ΚοινοΙ
  Ταχτάδες α'.
  ' 6.50-
  β'. >
  5.50 - 6.-
  ΣταφΙδες μαύραι
  "Ελαια 3—5ο
  . 29.30-
  ΜουργελαΙου α'
  ► 15.—
  » β'
  • 14 —
  Πυρηνέλαια >
  « 17.-
  Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΤΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  ΑΙ Α&ΕΙΑΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
  Αρμοδίως χαθορίζεται βΐι δέν
  θά δπολογίζονται ώ; ημέραι ά
  βείας είς τούς λαμβάνοντας τοιαύ
  τας ατρατιωτιχούς αί ημέραι τα
  ξιδίου.
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡ0Π0Ρ1ΑΣ
  Καθ* α πληροφορούμεθα αί
  είσπράξεις τής προσεχοθς Κυ
  ριακής τής συνεργατικής των
  λεωφορείων αύτοκινήτων των
  έκτελού^των την γραμμήν
  Χανίων Πόρτας—Στρατώνων
  θά διατεθοθν υπέρ τής Βασι
  λικής ΆεροπορΙας.
  Διά διαταγή; τοΟ δπουργείου
  των Στρατιωτικών καθορίζεται 8
  τι δ χρόνος τής παραμονής στρα
  τευσίμων δπαξιωματικών είς τάς
  τάξιις τοΰ στρατοθ βάσει τοΰ νό
  μου 5977 λογίζεται ώς χρόνο; έ
  θελουσίας υπηρεσίας δπαξιωματι
  κων καί δέον νά συνυπολογίζεται
  είς τόν απαιτούμενον χρόνον διε
  τοθς έθελουσίας δπηρεσίας διά
  την συμμετοχήν τούτων είς
  τούς εισιτήριον διαγωνισμού;
  τής Στρατιωτικής Σχολής Εύελπί
  δών κχί τήςΣχολής Αξιωματικών
  των στρατιωτικών δπηρεσιών.
  ΤΟ ΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΝ
  ΚΑΠΝβΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
  Τό υπουργείον των Οίκονομιχών
  διασαφίζει δι'έγκυχλίου τουδτι συμ
  φώνως πρός τάς περί παραγωγι
  κου σιγαροχάρτου διατάξεις τό
  παραγωγικόν σιγαρόχαρτον παρέ
  χεται μόνον είς συστηματικώς
  καπνοπαραγωγούς, τούς καλλιερ
  γοθντας καπνα πρός εμπορίαν ά
  σχολουμένους δέ προσωπικώς καί
  χιιρωνακτικώς είς την καλλιέρ¬
  γειαν.
  Τα ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
  Τπό τοθ δπουργείου των Οίκο
  νομικών απεφασίσθη δπως χορη
  γηθη" καί εφέτος πεντακοσιόδραχ
  μόν έπίδομα είς τούς κλητήρας
  καί 250δραχμον είς τού; δπηρέ
  τας των κεντρικών δημοσίων δπη
  ρεσιών, των άνωτάτων σχολών
  κλπ. επί ταίς έορταίς.
  Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΡΟΥ
  ΣΦΑΖΟΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ
  "Υπό τοΟ δπουργείου των Έσω
  τερικών έστάλησαν πρός τάς κατά
  τόπους αρμοδίας αρχάς οδηγίαι
  περί διανομής των άπό 1ης Άπρι
  λίου μέχρι ^,τέλους Σ)5ρίου 1938
  πραγματοποιηθεισών είσπράξεων
  έκ τοΟ προσθέτου^ δημοτικοθ καί
  κοινοτικοθ φόρου επί των σφαζο
  μένων ζώων. Επί τή βάσει των
  όδηγιών τούτων θά ενεργηθή διά
  των οίκείων επιτροπών ή ίριστι·
  κή κατανομή μεταξύ των ·5ι-
  καιούχων δήμων καί κοινοτήτων
  τοΟ είς τα έπχρχιακά ταμεΐα
  χρηματικοθ ποσοθ. Αί κατά τ*
  ανωτέρω έκδιδόμεναι άττοφάσεις
  διανομής των επιτροπών, διευκρι-
  νίζεται δτι δέν διάκεινται είς την
  έγκρισιν τού" δπουργείου.
  ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  ΚΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  Δι' έγκυκλΐου τοΟ υπουρ
  γεΐου Δικαιοσύνης συνιστά
  ται είς τούς κ. κ. Είσαγγε
  λεΐς δπως οί δικαστικο.Ι ύ
  πάλληλοι άποστέλλουν πρός
  αύτό πλήρη άντΐγραφα των
  κσιταδικαστικών άποφάσεών
  ή παραπεμπτικών βουλευμά
  των καθ' ύπαλλήλων τής
  άρμοδιότητος τοΰ ύπουργεϊ
  ου τούτου. Κστά την Ιδίαν
  εγκύκλιον πρέπει νά άναφέ
  ρεται άν αί ,άποφάσεις είναι
  τελεσίδικοι ή άν ήσκήθησαν
  κατ' αυτών ενδικα μέσα, ώς
  καΐ τάς μετά την άσκησιν των
  μέσων , τούτων άποφάσεις ή
  βουλεύματα. Πάντες οί πά
  ραβάται τής έγκυκλΐου ταύ
  της θά διώκωνται πειθαρχι
  κώς μετ" αύστηρότητος.
  ΟΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΑΓΡΟΙ
  Υπό τοθ δΐιουργβίου Γβωργί
  άς είδοποιήθησχν αί γεωργικαί
  υπηρεσίαι των νομών, δπως έπι-
  σπεύσουν την αποστολήν είς τα άρ
  μό5ια Ίξρύματα "Ερεύνης των
  άποτελεσμάτων, μεθ' 5 λ ών των
  σχετικών στοιχείων, των πειρα-
  ματ:κών άγρών, οΓτινες έλειτούρ
  γησαν κατά τό παρελθόν δτος. Έ-
  πίσης εζητήθησαν λεπτομερή στοι
  χεΐα καΐ διά τούς άποδβικτικοΰς
  ΚΡΙΝΕΤΑΙΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟΪ
  Ο ΑΜΕΣΟΣ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
  ΤΗΣ ΑΓΓλΊΚΗΜΙΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
  ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Η ΑΜΕΣΟΣ
  ΠΡΟΣΦΥΤΠ^ ΕΚΛΟΓΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ »1 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ^ μας).—- Τηλεγραφοΐν έκ
  Αονδίνου ότι ό άνασχηματισμός τής
  άγγλικής κυβερνήσεως κρίνεται άναπό-
  φευκτος.
  Καθ* ά άναφέρουν αί ΐδιαι πληρο¬
  φορίαι οί αγγλικοί πολιτικαί κύκλοι θε-
  ωροΰν ώς άπαραιτήτους πλέον τάς ε¬
  κλογάς. Πρός τούτο μάλιστα έγινε καί
  σχετικόν διάβημα είς τόν κ. Τσάμ¬
  περλαιν.
  Ο Σ Α Ί Μ Ο Η ΟΑ ΖΗΤΗΣΗ
  ΝΑ ΠΑΥΣΟΥΝ ΑΙ ΕΠΙΒΕΣΕΙΣ
  ΚΑΤΑ ΤΟΚ ΦΙΛΕΑΕΥ8ΕΡΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Δεκεμβριού (τοΰάν
  ταποκριτού μητς).— Τηλεγραφήματα έκ
  τού έξωτερικοΰ άναφέρουν ότι ό υπουρ-
  γός τού Θησαυροφυλακίου κ. Σάϊμον
  θά διαμαρτυρηθή είς τόν κ. Τσάμπερ¬
  λαιν έξ αίτίας των δημιουργηθέντων
  ζητημάτων έκ των παραιτήσεων των
  ύπουργών τούΣυντονισμοΰτής Έθνικής
  Αμύνης. ,
  Ό κ.Σάϊμον θά τονίση- ότι οίαδή
  ποτε επίθεσις εναντίον των Φιλελευ-
  θέρων μελών τής κυβερνήσεως θά έ·
  χη ώς συνέπειαν την διάσπασιν τής ένό·
  τητος αυτής.
  απεδοθησαν εισ τοναλφοησοη
  περιο^ιαι
  Α4»ΗΝΛΙ21 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού^μας).—Είδήσεις έξ Ίσπα-
  νίας άναφέρουν ότι εδημοσιεύθη διάταγ
  μ», τής Έθνικής κυβερνήσεως τής Ίσπα
  νίας διά τού όποίου ό Άλφόνσος άποΛ
  κτά' τα ηολιτικά τού δικαιώματα. Ή
  κατασχεθεΐαία βασιλική περιουσία άποδί-
  δεται είς τόν Βασιλέα.
  Ο
  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Δεκεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτού μας).—Τηλεγραφείται έκ
  Παρισίων ότι ·'» Μουσολίνι πρόκειται
  νά ζητήση αναθεώρησιν τής συνθήκης
  Λαβάλ—Μουσολίνι διά τής έφαρμογής
  ωρισμένων διατάξεων άφορωσών τούς
  έν Τύνιδι χαί αλλαχού Ίταλούς ύπη-
  κόους.
  ΑΙ ΕΠΙΟΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ Τ11Ν ΓΕΡΜΑΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). — Κατ' είδήσεις
  έκ Νέας Υόρκης συνεχίζονται έν Ά-
  μερική αί έπιθέσε'.ς τού τύπου εναντί¬
  ον των Γερμανών καί των κατευθύνσε·
  ών τού ναζιστικού χόμματος. Αί έ-
  πιθέσεις αυται διακρίνονται διά την
  βιαίαν καί άπροκάλυπτον φρασεολογί-
  αν των κατά τού Χίτλερ.
  ΕΚΛΗΘΗΣΑΝ ΝΑ ΕΓΓΡΛΦΟΥΝ
  ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Δ)6ρίου (τού άντα¬
  ποκριτού μας).— Οί έπιτυχόντες
  είς τάς είσιτηρίους ίξετάσεις φοιτηταί
  εκλήθησαν νά εγγράψουν είς τάς οίκείας
  σχολάς μέχρι τής 31ης Ίανουοιρίου
  1939.
  Η
  ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΑΑΒΛΙΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ «Ί Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). — Σήμερον εδη¬
  μοσιεύθη ή δήλωσις μετανοίας τού
  άλλοτε άρχηγού τής κοινοβουλευτικήν
  έπιτροπής τού {Λαϊχού μετώπου Σκλά
  βαινα. 'Έπίσης έδημοαιεύθησαν αί δή-
  λώαεις μετανοίας χαί των άλλων χομ>
  (Αουνιβτών ήγετών Μπασιάκου, Γα·
  βριηλίδη καί Σπανού.