96699

Αριθμός τεύχους

5048

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

23/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  τώ»
  «ει*6ρίου (τοδ ι«-
  δήσ(ΐ; έξ ΊβΓ.ι·
  ημοβιευθη αιίτιγ
  «νήσεως της 'Ιβκι
  ι Άλφόνβθί «κω
  ΰιχιιώμ&τα. 'Η
  περιουσίαι άποδί·
  ΠίΝΘΗΚΙ
  ΐεκε
  μβρίοβ («Λ
  6*
  ολίνι
  , -ής
  ι τής
  ίφορωβώ» «
  Ίλοΰς»*1
  ΓΕΡΜΑΝΟΝ
  ΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτΐ|σια λίρπι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έχησια δολ. 15
  έξάμ>)νος > 8
  Τιμη
  χαΐιΐ φύλλον
  Δραχ. 3
  ΠΑΡΑΪΚΕΥΗ
  23
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1958
  ΓΡΑΦΕ1Α ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΏΤΑνΡΟΥ
  ΗΙ'ΑΚ Μ 1ΟΝ ΚΙ'ΜΙΗΧ -ίΓυΐ230Ν
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 50*8
  ιΒΕΥΟιΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ ΑΝΔΡ ΑΑ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  ΚΑΙ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ ΙΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  Είς τάς Αθήνας έγιναν | μόν μόρφωσιν τοΰ λαβΰ. Δι-
  προχθες Τα εγκαίνια τής ί- ότι μέχρι σήμερον ή μόρφω-
  δρυθείβης «Στένηο Γοααιιά- βΐί π«ύ ίΛ(ΛΓ^« λ,. Λι_7_.
  ρχς γ ής
  δρυθείαης «Στέγης Γραμμά
  των καί Τεχνών». Καΐ ίπ' εύ-
  καιρία ό πρωθυπουργός κ.
  Μεταξάς, ωμίλησε διά τάς
  άντιλήψεις τοϋ σημερινοϋ
  κράτους ώς πρός τα γράμμα·
  τα καί τάς τέχνας, ώς πρός
  τόν πνευματικόν δηλαδή πό
  λιτισμόν τής χώρας. Καί ε¬
  τόνισε κυρίως τό ενδιαφέρον
  τής κυβερνήσεως τού διά την
  δημιουργίαν πνευματικάς καί
  καλλιτεχνικής κινήσεως καί
  ζωής είς .την χώραν ώστε ν'
  ανέλθη ή στάθμη τοΰ πνευ-
  ματικοΰ έπιπέδου καί της
  αίσθητικής τοΰ λαοΰ μας είς
  ανωτέρα ΰψη. Τό ενδιαφέρον
  δέ αύτό εξεδηλώθη όχι μό
  νόν διά τής ιδρύσεως τής
  «Στέγης Γραμμάτων καί Τε
  χνών» άλλά καί διά τή; συγ
  κρατήσεως περιοδευόντων θι·
  άσων τής έθνικής σκηνής,
  πού θά δίδουν παραστάσεις
  είς τάς επαρχίας καί διά τή;
  ένισχύαεως πάσης αλλης πνευ
  ή ί λλή
  μχρ ήμρ ή μρφω
  σις πού εδίδετο ήτο έλλειπε-
  στάτη.
  ■ Ευθύς άττό τό δημοτικόν
  σχολείον όλη ή προσοχή έ-
  έ ί ύ ύ
  χς
  ματικής καί
  προσπαθείας.
  'Αλλ' ή
  ς ς
  καλλιτεχνικής
  ς
  'Αλλ' ή κυβέρνησις γνωρί-
  ζει καλώς ότι δέν άρκοΰν αύ
  τα μόνον διά την πνευματι¬
  κήν καί την αίσθητιχήν κ«λ
  λιέργειαν τοϋ κοινοΰ. Δέν
  άρκοΰν δηλαδή ή στέγη
  γραμμάτων, τό θέατρον καί
  ο κινηματογράφος διά την
  αρτίαν μόρφωσιν τοΰ λαοΰ.
  Χρειάζονται καΐ άλλα πολλά.
  Κυρίως δέ χρειάζεται σχολι-
  κή μόρφωσις καί εύρυτέρα
  κοινωνική καί έπιστημονική
  διαπαιδαγώγησις. Χρειάζεται
  δέ οχι τό νεκρόν γρ«μμ«
  των βιβλίων, οχι τόσον οί
  σχολαστικοί καί γραμματικοί
  καί συντακτικοί κανόνες, ο-
  χι ή τεχνολογία, όσον π β«
  θυτέρα κατανόησις τοΰ περιε
  χομένου καί ή άφομοίωσις
  των ίδεών των βιβλίων καί
  των έργων τέχνης. Καί πρός
  αυτήν την κατεύθυνσιν στρέ·
  φεΐ ήδη την εκπαίδευσιν.
  Πρός την κατεύθυνσιν δπου
  ή θεωρία μεταβάλλεται είς
  πράξιν καί άπό την πράξιν
  όλοκληρώνεται καί κατανο-
  εΐται καλύτερον ή θεωρία.
  Καί θά έχη μεγίστην σημα¬
  σίαν ή έπιτυχία τής προσπα¬
  θείας αυτής. Διότι θά συντε¬
  λέση είς την πραγματικήν
  την ούσιαστικήν καί ώφέλι«
  στρέφετο
  κβνόνας.
  ό
  είς
  Καί
  τούς νεχρού;
  παρεμερίζετο
  Κί έδΰ
  κή; έποχής. Τό άστεϊο άνταλλάσ Ι μά (ο·Λχ ροδίζουν αί έπχνειλημ
  σεται μέ συναίσθησιν των λεπιών Ι μέναι σπονδαί πρό; τόν θεόν
  διαφόρων μεταξΰ αύτοθ χαί
  νού τοΰ θχμώνο;.
  ς ρεμερίζετο
  τό περιεχόμενον. Καί έδΰ
  οί τύποι ετρωγαν την ούσί-
  αν. Καί είς τα γυμνάσια τό
  ίδιον. "Επειτα, δλη η φρον¬
  τίς περιωρίζετο είς την ΐδρυ
  σιν κλασσικων σχολείων. Αί
  δέ πραχτικαί γνώσεις παρη-
  μελοϋντο. Μά; Ιτρωγεν ή
  δήθεν άναζήτησις τής φιλο-
  σοφικής αληθείας. Καί δέν
  μάς άφηνε καιρόν διά την
  έκμάθησιν τής επιστήμας.Ώ
  σάν νά είνε είς τό κάτω τής
  γραφής, δυνατόν νά υπάρξη
  φιλοσοφικόν έπιστέγασμχ χω
  ρίς νά υπάρχη τό έπιστημονι
  χον οΐχοδβμημα επί τοΰ β-
  ποίου θά στηριχθή. Καί ώ-
  σάν νά είνε δυνατόν νά κά
  ΠΟ ή χώρα χτήμά της τόν
  σύγχρονον πολιτισμόν εάν
  δέν διαθέτη τού; μορφωμέ^
  νους είδικούς, τούς έτηστή
  μονάς καί τού; τεχνίτας πού
  θά θέσουν είς κίνησιν καί
  λειτουργίαν τόν μηχανισμόν
  τοΰ πολιτισμοΰ αΰτοΰ. 'Αλ
  λά τό παρελθόν, θά παύση
  νά μάς βκρύνη πλέον. ©α
  μείνη ή άνάμνησίς τού μό
  νόν πλέον διά νά μάς φρονή
  ματίζη καί νά μά$ ύπενθυμί
  ζή «τι οφείλομεν ν' άκολου
  θήαωμεν νέους δρόμους. Καί
  είς τό εξής θά όργκνώσωμεν,
  είνε άνάγκη, όπως ορθώς δι
  έγνωσεν ή κυβέρνησις νά
  όργανώαωμεν επί νέων βάαε
  ών τό εκπαιδευτικήν καί τό
  μορφωτικόν έν γένει πρό
  γραμμά μας. Νά κατκστήσω
  μέν τα σχολεΐα κέντρα πραγ
  ματικής μορφώσεως. Νά Ίδρύ
  σωμεν καί άλλας αχολας
  πρακτικής καί επιστημονικάς
  διαπαιδαγωνήσεως Καί ν' ά
  ποκτήσωμεν ανωτέρα πνευ
  ματικά καί καλλιτεχνιχά ί
  δρυματα παντοϋ, άχι μόνον
  είς την πρωτεύουσαν άλλά
  καί είς τάς επαρχίας διά την
  ψυχαγωγίκν καί την έξύψω
  σιν τοΰ λαβΰ είς τάς άνωτέ
  ρχς σφαίρχς τοΰ πνεύματος
  χαί τής,τέχνης· Ήδη, έγινεν
  εύτυχως ή αρχή. Καί θά συν
  Ό συνομιλητή; έννοοθσε τό α¬
  στείον ανευ παρεξηγήσεω;. Καΐ
  δέν είχεν άδικον. Αυτή ή τε¬
  λευταία ή όποία Ικανε τόν Μητσά
  κη νά σκιτσάρη τόν Έλληνα
  ώ; τύπον άδιόρθωτον χαί άξιο-
  θρήνητον, τείνει κα! κατά τήν τα¬
  πεινήν μου γνώμην νά λείψη ά
  πό τό μέσον. Εί; τήν ταρΈρναν
  άρχίζει νά επικρατή ί πολιτϊσμό;
  ένό; κοομοπολιτικοθ μπάρ. Μπο
  ρεΐ αύτό νά λυπη^ έκείνους ποΰ
  ζητοΰν παντοθ εθνικόν χαρακτή
  ρα. Άλλά τί τα θέλετε, "Οίαν
  αύτός ό τελευταία; άνταποχρίνε
  έχεί τοθ οίνου, ό δχνδή; τοθ όποίου τό
  «τσακίρ κέφΐ» είνε απαράμιλλον
  ται μόνον
  μιαγρίαν
  εί; μίαν
  σχεδόν
  παλαιάν ή
  κατάστασιν
  άς λεϊπη. "Επί τέλους ή ταβίρνα
  είνε τόπος χαρ»!;. Καί ώς το ου
  τος πρέπει νά διαχωριοθζ μιά
  καί κχλή άπό τό αστυνομικόν
  δελτίον καΐ τοΰς σταθμοΰς πρώ
  βθ
  εχισθή ελπίζομεν
  θεια.
  ή προσπά·
  ΟΠΡί ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  Ο ΠΟΛΙΤΪΣΜΟΣ
  ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟΥ
  Ζήτημα γίνεται ή ταδέρνα αύ
  τές τίς ώρες: Έκεί θά σημειω
  θ» κοσμική κίνησις. Άλλά και
  «πό έκεΐ θά.. ψαρευθ^ τό ένδια
  φέρον σχόλιον.
  —Καΐ γιατί ή ταβίρνα είνε
  τώρα μένον χαί δχι άλλοτε χο
  σμική, .
  —Άπλούστατα γιατί τό Διονυ
  οιακόν πνεθμα κάτι τέτοιες ήμέ
  ρες άποχτά γενικώς περιεχόμε¬
  νον: Τελευταίες τοθ χρόνου βλέ
  πεις. Άς γλεντήσουμε. Ο Βάκ
  νος θά μ«ς δώση μιά στιγμή
  τήν ίννοια τού απεριορίστου, «α
  χάσωμε την άντίληψι τοϋ χρόνου
  πού φεύγει.
  —Φιλοσοφία παρεκεκινδυνευ
  μ ΙΙιθανΑς νά ήτο καί αύτό
  ή βένα Η αλ
  τό
  Η αληθεια
  ρ παραμένη
  Διά τόν καλόν μϊζέν
  αί καλαί ταςιις.
  ά
  ή
  τελευταίον ή ταβέρνα.
  έν πάση περιπτώσει
  άλήθεια: Δά ό
  τρΐλλαίνονται
  •Υπάρχει έξ 5>λου σήμερον
  τι τό συγκαταβατικόν είς τήν α
  τμ<5σφαιρ«ν τοθ οίνοπωλείου. 1 σοπεδώνονται οί πάντες. Η λε γομένη «καλή καρδιά» δέν δυνατόν νά εννοηθή ί χά είνε χωρίς άπο ί δυνατόν νά εννοηθή χρ μάκρυνσιν των τύπων καί χωρίς γενικήν συνάδελφον. Υπάρχει Ι αίλψ «οτή χαΐ μεταξυ ή φ ρχ Ι αντίληψις «οτή χαΐ μεταξυ των ανωτέρων καΐ τιοτέρων: ΕδοΙ. ομιχοί τβν χ« Οί χο μέ τους. άκόαμους. Τό χρασΐ τρέχει «αν τοθ μέ την αυτήν ορμήν. Καΐ πί νεται έπίσης. Δέν δπάρχοιιν διακρίσεις καί έπιφυλάξεις. — Μ' άρέαει αύτό τό ρ λον Καΐ μ' άρέσει γιατ! θέτει νέους θεσμούς είς τό καθεσΐώ; τής ταδέρνας. Λείπουν π>έ">ν οί
  μυστικοπαθείς 2σον καί εύερέθι
  στοι έκεΐνοι τύποι τής προπολεμι
  των
  'Η ώραία κυρία τής ίιτοίας τα
  ρ φ
  είς πνεϋμα, ό σύζι»γος τόν όποΐ
  όν έγνωρίσαμεν σοβαρόν καΐ άξι
  οπρεπή καί είς τό ααλόνι τού καί
  είς τό γραφείον, ή εύτράπελος
  δεσποΐνίς ή όποία ξέρει έν τού
  τοις νά κρατ^ άλλοθ πολΰ κα
  λά τή θέσι της, δλοι αύτοί άρ
  χίζουν νά φαιδρύ-ωνται άλλά
  σύμφωνα μέ τό νεώτερον πνεθμα
  τή; ταβέρνα;: Χωρί; παράταλμα
  κινήματα, χωρίς παρακρούσεις.
  Τό μεθύσι καταντά ίνα κΰμα ά-
  γνής εύθυμίας καΐ αύθΐρμήτου εϋ
  πρεπε'ας. Ό αεβχσμός τοθ άλ-
  λου, τοΰ... ξεμέθυατου. είνε κοι-
  νός χανών. Αϋτό τό στιγμιόχυπον
  άπεκόμισα ίνα άπό αϋΐά τα
  βραβάκια άπό ίνα έπιτόπιον έν
  τευκτήριον τού έκλεχτοθ χαί επί-
  μαχου μεζέ καί τοθ ραφινάτου
  ποτοΰ. Κα! δέν φαντάζομαι νά
  είνε άπλή εξαίρεσις είς τα πατρο
  παράδοτα, δσον χαί άν ίται τό
  εχαρακτήρισαν μερικοί.
  ΛΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Είς παραμονάς γενονότων
  ΟΡΟΣ ΝΕΑΝ ΣΤΡΟΦΗΝ
  ΤΗ! ΑΓΓΑΙΚΙΣ Π ΟΛΙΤΙΚ ΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Δ)βρ(ου ((δι
  αιτέρα ύτιηρεσΐα) — Ή Ιταλο
  γσλλική
  ούργησε
  διένεξις πού
  πρός στιγμήν
  έδημι
  σοβα
  ρούς δσον καί άμέσους κινδύ
  νους πολέμου, Ιχει χάσει ήδη
  την πρώτην όξΰτητά της καΐ
  ευρίσκεται έν ύφέσει. Ό σχετι
  κός 6έ κατευνασμός επήλθε
  κυρίως μετά τόν λόγον τόν
  οποίον εξεφώνησεν ό Ιταλός
  Ντοϋτσε έν Σαρδηνΐα κσί κσ
  τώ τόν οποίον κατηνάλωοε
  άρκετήν ώραν είς τό νά έξυ
  μνήση τήν ποιότητα τοϋ (ταλι
  κου γαιάνθρακος, δέν διέθεσε
  δέ γ Οτε λεπτόν, οϋτε φράσιν
  διά τάς έδαφικάς διεκδικήσεις
  τής νέας «ρωμσικής σύτοκρσ
  τορΐας». ΕΙκάζουν δέ έκ .τού
  τού οί παρισινοΐ πολιτικοί καί
  διπλωματικαί κΰκλοι, ότι ό κ.
  Μουσολίνι άντιληφθεΐς δτι εύ
  ρΐσκετσι άντιμέτωτιος καί τής
  Γαλλίας καΐ τής Αγγλίας, &
  ποφασισμένων νά προασπΐ
  σουν μέ κάθε τρόπον κσί άντΐ
  πάσης θυσίας τό καθεστώς
  τής Μεσογεΐου, άπέφυγε νά
  επαναλάβη την κραυγήν των
  βουλευτών τού, περΐ έδαφικών
  διεκδικήσεων είς βάρος τής
  ΓαλλΙας, διά νά Εχη την εύχέ
  ρειαν νά υποχωρήση άργό
  τερον.
  Όπωσδήττοτε δμως, οί Γάλ
  λοι δέν Ιχουν ήσυχάσει τελε(
  ως. Διατηροθν μέν την ψυχραι
  μίαν των, διότι έχουν την συ
  ναίσθησιν τής ύπεροχής των,
  άλλά δέν παύουν άπό τοθ
  νά πσρακολουθοϋν τάς ίταλι
  κάς κινήσεις καί νά έτοιμά
  ζωντσι. Διά νά καταστή δέ
  έντονωτέρα καί έμφανεστέρα
  ή απόφασις τής Γαλλίας νά
  μή δεχθή ουδεμίαν ύτΐοχώρη
  σιν, ουτε συζήτησιν κάν επί
  των (ταλικών άξιώσεων, άπε
  φασίσθη ή μετάβασις τού κ.
  Νταλαντιέ είς Κορσικήν καί
  Τύνιδα δπου καί θά έκφωνή
  ση βαρυσημάντους λόγους.
  Έν τώ μεταξΰ ή διπλωματι
  κή δραστηριότης αύξάνει συν-
  εχως έν Εύρώπη καί αί ζυμώ
  σεις συνεχίζονται πάντοτε.
  Λόγ© δέ καί των άξιώσεων
  τής Γερμανίας περί έπεκτάσε
  ανατολάς καί έ
  των άποικιΏν
  ώς της πρός
  πανσκτήσεως
  της καί λόγω τής καταστάσε
  ως πού εδημιουργήθη είς τό
  Μέμελ καί τής οξείας μορφής
  ποΰ λαμβάνει τό ούκρανικόν,
  φαΐνεται πλέον βεβαία ή άνα
  βΐωσις των παλαιών συμμα
  χιων Γαλλίας, Πολωνΐας καί
  Ρωσσίας καί δλων των άλ-
  λων μικρων καί μεγάλον κρα
  των τής Εύρώπης πού άπετέ
  λουν άλλοτε τόν πολιτικόν ά·
  στερισμόν τής Γαλλίας Ε'ς
  τό γεγονός δέ αύτό καθως
  καί είς τό ενδιαφέρον τό ο¬
  ποίον δεικνύει ή Άμερική διά
  τα εύρωπαικά πράγματα, καί
  τό οποίον καθίσταται συνε
  χώς ζωηρότερον, άποδΐδεται
  καί ή παρατηρουμένη στροφή
  τής εξωτερικάς πολιτικάς τής
  άγγλικής κυβερνήσεως. Διότι
  είνε γεγονός αναμφισβήτητον
  δτι τάς τελευταίας ημέρας
  επήλθεν σηααντική παρέκκλη
  σις τής κυβερνήσεως Τσάμπερ
  λαιν έκ τής γραμμάς τής πά
  λαιάς εξωτερικάς πολιτικήςτης.
  Τα Αιμενικά Σητείας.
  Ή συζήτησις διά τήν κατα
  σκευήν των λιμενικών έργων
  Σητείας συνεχίζεται είσέτι. ΕΓ
  δομεν δέ καί ανακοινωθέν
  τής Λιμενικής δηλούσης δτι
  έχει πλήοη συναίσθησιν καί
  των εύθυνων καί τής άποστο-
  λτ)ς της καί δτι θά πράξη δ,τι
  είνε δυνατόν διά τήν ταχυτέ¬
  ραν έναρξιν των εργασιών
  καΐ την καλύτερον κατασκευ
  ήν τοϋ εργου.Ήμεΐς δέν θ' ά·
  ναμιχθΔμεν σήμερον είς τήν
  συζήτησιν. Έκφράζομεν μόνον
  τήν ευχήν, ώς ένδιαφερόμε
  νοι δια τήν πρόοδον τής
  Σητείας, ν' άρχίσουν πράγμα-
  τι τα έργα ταχέως καί ν' άπο
  κ.τήση ή ώραία πόλις λιμένα
  σύγχρονον, άσφαλή, ανάλο¬
  γον πρός την ναυτιλιακήν κί-
  νησΐν της.
  ***
  Φιλανθρωπία.
  Ζωηροτάτη είνε ή κίνησις
  των φιλανθρωπικόν ίδρυμάτων
  είς τόν νομόν Λασηθίου, ώς
  πληροφορούμεθα εκείθεν. Οί
  Σύλλογοι κυρίων καί δεσποι
  νίδων τής Νεαπόλεως, τοθ
  Άγίου Νικολάου, τής Ίεραπέ
  τρας καί τής Σητείας, έργά-
  ζονται νυχθημερόν. Μέ χρήμα
  τα τα όποϊα συνέλεξαν δι"
  έράνων, δι" έορτών, διά λα-
  χειοφόρων άγορών, ήγόρασαν
  καί έτοιμάζουν δωρα καί βοη
  θήματα είς τούς απόρους των
  περιφερειών των. Άξΐζει νά
  έξαρθη ή φιλανθρωπική δρά
  σις των λαμπρών αυτών σω
  ματείων ποϋ τόσον άθόρυβα
  όσον καί συστηματικά έργά-
  ζονται.
  ***
  ΠειραματικοΙ άγροί.'
  Πληροφορίας ζητεί τό υ¬
  πουργείον τής Γεωργίας άπό
  Σημερινά
  γρσφήματα
  έ
  μάλιστα τηλε
  έκ Λονδίνου < ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τοθ Άννλου συγγραψέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ 29ον Πρό τής συζητήσεως, ό Κεμάλ ωμίλησεν είς μίαν των αΐθουσών τού βουλευτηρίοι» πρός μίαν όμάδα βουλευτών, ζητών άπό αύτους, έ- ξορκίζων αύτοι»; ν' άρθοΰν είς τό ϋψος των περιστάσεων, ν' άνατρέ ψουν τόν άγγλόφιλον Τεδφήκ κ*1 νά σχηματίαουν μίαν Ισχυράν χυ δέρνησιν. Ήτο δέβαιος περί τή; επιτυχίας. "Εβλεπεν ήδη τόν έχυ χον τού υπουργόν των Στρατιωτι κων. Καί άν τό χατώρθωνεν αθτί, θά συνεχέντρωνε την εξουσίαν είς χείρας τού. "Επήγε είς τό θεώ ρεΐον των ξένιον, διά νά παραχο λουθήση τήν συνεδρίαν τής δοϋλής. Ό Τεδφήκ επέτυχε καταπληκτι κήν πλειοψηφίαν. Οί δουλευταί έ- φοδοθντο τόν Μουσταφά Κεμάλ χαί τάς ίδέας τού. 'ΕφοδοΟντο τόν ισχυρόν στρατηγόν, δποπτεύοντο τάς φιλόδοξία; τού. Εθεώρουν ώ; παραφροσύνην τήν άπόφασίν τού ν" αντιταχθή είί τόν εχθρόν. Κάτωχρος έξ άγαναχτήσεως ττθρ χαί θείον κατά των πολιτι- κδν, ό Μουσταφΐ Κεμάλ ίπήγεν είς τό τηλέφωνον χαί εζήτησε νά ί5ή τόν σουλτάνον. Άπό τής επι στροφής τού εΐχε άποφύγει νά πλησιάζη τό άνάκτο^ον. Τοθ ά πήντησαν δτι ίιτρετιε νά ζητήση επισήμως νά γίνη δεχτός είς α¬ κρόασιν. Έπερίμενε μίαν όλόκλη ρον βδδομάδα. Καί τέλος ό Βα χεντΐν τόν εδέχθη μίαν Παρασκευ ήν, μετά τό «σελ»μλήχ».Έξεδήλω σε τήν εύχαρίατησίν τού πού τόν ίδλεπεν, άλλά δέν ήταν ίγχάρδιος. πιμένουν δτι οί καλώς πλη ροφορημένοι κύκλοι άναμέ Τοθτο δέν έπηρέασε διόλου τόν | Μουσταφά Κεμάλ, ό όποΐο; έπρο χώρησε κατ' ευθείαν πρό; τόν σκο πόν τού: Είπεν εί; τόν σουλτίνον δτι ώφειλε νά συγκροτήση ίσχυ ράν κυβέρνησιν πρό; άντιμετώπι σιν τοθ έχθροθ, τόν οποίον ώΐει λε ν' αντιμετωπίση ώ; Ζσο; πρός ίσους, καί νά θέση τέρμα είς τήν πολιτικήν τή; δουλόφρονο; άποδο χή; κάθε αύθάδους δρου των έχ θρ&ν. Μιά λέξι; μόνον τοθ σουλ τάνου ήταν άρκετή διά νά έμ πνεύση θάρρο; είς τό τουρκικόν Ιθνβς. «Σχηματίσατε μίαν ισχυράν κυ δίρνησιν, καί · καταστήσατέ με & πουργόν των Στρατιωτικών—είπεν ό Κεμάλ—καΐ θά σώσω, καί κατ' αυτήν τήν τελευταίαν στιγμήν, τήν Τουρκίαν. Πρός τουτο δμως πρέπει νά διαλυθή αυτή ή δουλή Οί μισοί τουλάχιστον έκ των βυυ λευτών είνε προδότχι μέλη τοθ κο μιτάτου τής Ενώσεως καί Προό δου, φίλοι τοθ Έμδέρ. Οί άλλοι μισοί είνε άνανδροι. Κανένας τους δέν εχει άκαμπτον τήν σπον δυλικήν στήλην!». —Άσκβΐτε μεγάλην επιρροήν νούν σύντομον εκδήλωσιν σο βαρθν πολιτικών γεγονότων είς την αγγλικήν πρωτεΰου σαν. Δέν είναι δμως άκόμη καθορισμένον άν επέλθη άλ λαγή κατευθύνσεως χωρίς νά γίνη καί άλλαγή κυβερνήσε ως ή άν θά συντελεσθή διά ταυτοχρόνου ιτροκηρύξεως έ κλογών δι" άνάδειξιν νέαζ βουλής Όπωσδήποτε, οί γαλλικοί πολιτικοί κύκλοι πιστεύουν δτι έντός των έορ των τα πράγματα θά διευ κρινισθοϋν επαρκώς. Τοθτο δέ διότι τόν τελευταίον και ρόν έδημιουργήθησαν τόσα γεγονότα καί έπεδεινώθη έκ νέου τόσον πολύ ή κατάστα σις ωστε νά καθίσταται άνα πόφευκτος δσον καί έπείγου σα ή καθ* οιονδήποτε τρό πον έκκαθάρισίς της Καί φυ σικα έκκαθάρισίς τής διέθνοθς καταστάσεως δέν νοεΐται χωρίς σαφή καΐ αυστηρόν κα θορισμόν τής εξωτερικάς πό λιτικής των μεγάλων δυνά μεων. Μία παράκλησις τού κ. Μεταξά «'Επικειμένων των έορ· των πολλοϊ γονεΐς πού ε- χούν τα μέσα θά κάμουν δώρα είς τα παιδία των. Έχω καΐ έγώ νά τούς κά¬ μω μίαν παράκλησιν. 'Εφ' όσον τα παιδία των είνε γραμμένα είς τήν Εθνικήν Νεολαίαν νά τούς κάμουν ώς δώρο Πρωτοχρονιάτικο μίαν στολήν Νεολαίας.Έ- τσι εύκολύνουν καί τα παιδία των καΐ τήν "Ορ¬ γάνωσιν. Ό Πρόεδρος τής Κυ¬ βερνήσεως Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ τάς κατά τόπους υπηρεσίας τού, άπό τοΰς συνεταιρισμοΰς καΐ τάς κοινότητος, σχετικάς μέ τ' άποτελέσματα πού άπέ δωκαν οί πειραματικοΐ καΐ ά- ποδεικτικοΐ άγροί. Καΐ θά δο θοθν αί πληροφορίαι, ίκανο ποιητικα! άττολύτως Έν τώ μεταξΰ, ώς διαπ στοϋται, ό άριθμός των πειραματικων ά- γρών ηυξήθη σημαντικά. Καί τό γεγονός είνε ευχάριστον. Άποδεικνύει δτι ή προσπαθεία συγχρονισμοθ καΐ έπιστημονι κης οργανώσεως τής γεωργί¬ ας, συστηματοποιεϊται, συνε χίζετσι καί τελεσφορεΐ. Τό σταφιδικον. Θά συγκροτηθή λοιπά ν είδι κή σύσκεψις των παραγωγών, έντός των ημερών, διά τήν με λέτην τού σταφιδικοθ, ώς διε μορφωθή εφέτος μέ την σημει ωθεΐσαν κλίσιν των τιμών. Κα λή ή ίδέα. Ή σύσκεψις ήτο πράγματι άνάγκη νά γίνη. Τό σταφιδικον αποτελεί πρό βλημα ζωής καΐ θανάτου διά τόν τόπον μας. Διότι ή σταφίς είνε τό κυριώτερον είσόδημα τοθ νομοϋ μας. Καΐ πρέπει νά εξετασθή άπό πάσης πλευ ρδς ώστε νά εξευρεθή ή κα¬ λυτέρα λύσις τού. Είς τουτο άλλωστε είνε πρόθυμος νά βοηθήση καί ή σημερινή κυβέρ νησίς. "Ορθόν καί δίκαιον. Θά χορηγοΰνται λοιπόν ί· ξοδα νοσηλείας είς τούς άσθε νοθντας ύπαλλήλους καΐ τα δργαα έν γένει τής ύπηρεσί άς άγροφυλακής. "Ορθόν καΐ δίκαιον τό μέτρον. Καί ήτο επιβεβλημένον νά ληφθή. Διό ότι οί ύπάλληλοι τής ύπηρε σιας άγροτικής ασφαλείας καΐ (δία οί άγροφύλακες, έρ γαζόμενοι νύκτα καί ημέραν υπό τό ψθχος καί τήν βροχήν διά τήν φύλαξιν των περιουσι ών τοθ κόσμου, είνε φυσικόν ν' άσθενοΰν. Καί ό μισθός των δέν έπαρκεϊ δυσιυχώς δι" εξοδα νοσηλείας. ' Επρεπε λοιπόν νά χορηγοΰνται νοσή λεια. επί τοθ στρατεύματο;! —εδήλωσε, διχκόπτων αυτόν, ό Βαχεντίν. Ά πό τότε πού έγινε σουλτάνο; ώ- μιλοθσε μέ συγκατάδασιν καί μέ δλην τήν παλαιάν τού επιφύλαξιν. Τό στράτευμα—ηρώτησεν ί Βαχεν τίν—ίχει νομιμόφρονας διαθέσεις άπέναντί μου, —Είνε άλίγος χαιρός πού έπέ στρεψα, μεγαλειότατε!—Δέν γνω ρίζω!— είπεν ό Κεμάλ διά τόν ό ποίον ή ερώτησις ήταν κάπως άπρόοπτος. Ό Βχχεντίν έκάθητο μέ τα μά τι* τού κλειστά, ώσάν άποκοιμι σμένος. Είχεν όχυρωθή πίσω άπό την προσποιημένην νάρκην, εϊ; την οποίαν είχε μάθει νά κατα φεύγη άπό τόχε πού ένδιεφέρετο νά κρύψη τάς πραγματικάς σκέ ψεις τού άπό τόν Άδδούλ Χά μήτ. —"Εχει ή ΰμετέρα μεγαλειότης —ήίώτησεν ό Κεμάλ—θετικάς τι νας απόδειξις περί τοθ δτι τό στράτευμα έπαυσε νά είνε νομιμό φρον πρός αύτην, Επηκολούθησε μικρά σιωπή. Καί είς την μίαν ερώτησιν ό Βα χεντίν απήντησεν δι' άλλου ίρω τήματος: —θά εξακολουθήση καί εί; τό μέλλον νά είνε νομιμόφρον πρός με τό στράτευμα; —Δέν ίχω λόγον νά θεωρώ 8· τι τό στράτευμα επαυσεν ή θά παύ ση νά είνε νομιμόφρον— άπήντη σε ψυχρά β Κεμάλ. —Έν τοιαύτη περιπτώσει άπο βλέπω είς υμάς δπως άσκήσετε δλην σα; τήν επιρροήν δπω; πά ραμείνη νομιμόφρον τό στράτευμα είπεν, ό Βχχεντίν. Πρό πολλοθ είχε σχηματίσε: γνώμην διά τόν Κεμάλ καί συνε πή; πρό; τήν γνώμην αυτήν ϊλα βε τα; αποφάσει; τού: Ό Κεμάλ τοθ εφαίνετο ενας φι λόδοξο; τόν οποίον ήμποροθσε μέ χρι σημείου τινός νά χρησιμοποι ήση. Άλλ' άπό τής στιγμή; ποΰ θά συνεχέντρωνε δύναμιν εί; χεΐ ράς τού, δ Κεμάλ τοθ εφαίνετο επικίνδυνον, άτίθασσο;. "Οπως εί χε φανή" χρήσιμο; εί; τόν Βαχεν τίν, ώ; άντίρροπον κατά τοθ Έμ δέρ, όμοίω; τοθ εφαίνετο χρησι μοποιήσιμο; διά νά τοθ έξα,αφαλί ση την αφοσίωσιν τοθ στρατειί μ«το;. (συνεχίζεται) ■ Ι Ι ψ
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΖ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. Σήμερον τόμουσι
  κόν άριστούργπμα: «τελευταία
  συμφωνΐα». μέ τήνΜάρθα'Εγκερθ
  Την Δευτέραν γιά σδς κυρία μου».
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον £νο άληθιν
  κομψοτέχνημα της γαλλικής π ι
  ραγωγής: «Ή όγδόη σιόζυγος το
  Κυανοπώγωνος». Μέ τούς Γκάρ
  Κοΰπερ Κλωντέτ Κολμπέρ.
  Την Δευτέραν: «Έπανάστασι
  στο Πεκϊνο".
  «ΝΤΟΡΕ».— Συνεχ(ζονται_ μέ
  πιτυχίαν αί ιΐαραστάσεις τοθ «Έι
  πρές ΜεσολογγΙτη». Άπόψί νέα
  νούμερα.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Έπαναληπτικής ΔημοπρσσΙα
  Ή Έπιτροπή άνεγέρσχω
  τοθ ΙεροΟ ναοθ νέου νεκροτα
  φε(ου ΜοχοΟ προκηρύσσει δ
  τι έκτΐθεται είς έπαναληπτι
  κήν μυστικήν δι' ένσφραγί-
  στων προσφορών άνευ όρίου
  δημοπρασίαν ή εκτέλεσις με
  ρικών κονδυλΐων τοθ έν λό
  γ<ρ ναοθ ήτοι: 1) Έκσκαφή θβμελίων, 2) λιθοδομαί δι* άσβεστοκονίας καί 3) Μπετόν άρμέ, συνο- λικής δαπάνης δρσχμών ένε νήκοντα έπτά χιλιάδων όκτα κοσίων τριάκοντα πέντβ (97 835) γενησομένην την 8ην Ία νουαρΐου 1939 ημέραν Κυρια κήν καί ώραν 10—12 π. μ έν τώ κοινοτικώ καταστήμα τι ΜοχοΟ ενώπιον αυτής. Πνονται δεκτοί καί έμπει ροτέχναι ίχοντες πιστοποιητι κόν μηχανικοθ περί τής ίκα νότητός των δι" εκτέλεσιν το ούτου εϊδους έργων καταβάλ λοντες παράβολον 6ρχ. 5.000 είς γραμμάτιον παρακατσθη κων καί δσνεΐων. Τα σχετικά τής μελέτης εύ ρΐσκονται είς τό γραφείον των μηχανικών κ.κ.Βαρκαράκη —Τσαντηράκη έν Ηρακλείω καί είς τό κοινοτικόν κατά σιημα ΜοχοΟ ένθα προσερχό μενοι ^ Ι μειοδοιήσοντες δύ ναντσι νά λάβωσι γνώσιν. Έν Μοχώ τή 19 Δ)βρΙου 1938. Ό Πρόεδρος Γ. Διαμαντάκης Ό Ταμΐας Κ. Σουρανάκης ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ή Σχολική ΈφορεΙα τής Παιδαγωγικής ΆκαδημΙας Ή ρακλείου. Διακηρύττει δτι: 'ΕκτΙθησιν είς φανεράν μει οδοτικήν δημοπρασίαν την άφαΐρεσιν των παλαιών πά τωμάτων αίθουσών τίνων τοθ έν ω στεγάζεται οίκήματος καί την κατασκευήν νέων είς ταύτας. Ή Δημοπρασία ένεργηθήσε ται την 24ην Δεκεμβριού έ. έ ημέραν Σάββατον καί ώραν ένδεκάτην π. μ. ενώπιον τής Σχολικής Έφορεΐας καί τοθ έπιβλέποντος μηχανικοθ. Ό προϋπολογισμός τής δαπάνης άνέρχεται συμφώνως τη με λέτη. Είς δρ. είκοσιν έννέα χιλιάδας ένεακοσΐας (αριθ. 29900)· είς την δημοπρασίαν γίνονται δεκτοί έργολάβοι πάσης τάξεως καί έμπειροτέ χναι. Ώς εγγύησις διά την συμ μετοχήν είς την δημοπρασίαν όρίζεται τό ποσόν των δραχ μών τριών χιλιάδων (αριθ 3000) κατατιθεμένων είς γρσμ μάτιον είς τό Ταμείον πσρα καταθηκών ή καί τοίς μετρη τοίς είς τό γραφείον τοθ Διευ θυντοϋ τής Παιδαγωγικής Ά καδημΐας. Τα σχετικά τής με λέτης ευρίσκονται κατατε θειμένα είς τό γραφείον τής Παιδαγωγικής ΆκαδημΙας Ή ρακλείου ένθα δύνανται νά λαμβάνουν γνώσιν οί βουλό μενοι κατά τάς εργασίμους ώρας. Ό Πρόεδρος τής Σχολικής Έφορείας. Έμμ. Λελεδάχης Κ. ΜυΑοποταμΙτης όφθαλμίατρος Επί τριακονταετΐαν απο¬ κλειστικώς καί μόνον είς τα Δφθαλμολογικά άσχολούμε- νος, δέχίται, τούς πάσχοντος τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ μιατρεΐον τού, κείμενον καρά τφ Καμαράκι τιλησΐον τής Πολυκλινικής Ηρακλείου. Κουζίνες ακαθάρ¬ του πετρελαίου αί πλέον εθχρηστες καί οΐκονομικές. Έφθασαν πσρά τοίς αν¬ τιπροσώποις: ΓΚΑΙΤΛΙΧ-ΡΟΖΕΜΠΟΥΕ Κινηματογράφος ΣΗΜΕΡΟΝ Τίι μουσικόν άριστούρ γημα: ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΦΟΝΙΑ μέ την: γόησσκ τής όθόνης ΠΠΓΘΠ ΕΓΚΕΡΘ Τόν Φρίτς ΒάνΝτόγκεν, τόν Πάουλ Χέρμπιγκερ, τόν Τεό Λίγκεν καί τόν Χάνς Μόζερ Την Δευτέραν ΠΑΣΑΣ ΚΥΡΙΑΜΘΥ 1938 (εγχρωμον) ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό Γαλλικής παραγω- γής κομψοτέχνημα δρά¬ σεώς καί χιοΰμορ: Η ΟΓΔΟΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ Σ ΚΛΟΝΤΕΤ ΚΟΛΜΠΕΡ ΓΚΑΡΥ(ΟΥΠΕΡ Τό φίλμ θαϋμα, πού ε¬ σημείωσε θρίαμβο στό «Πάνθεον» των Αθηνών δπου προεβλήθη. Τό φίλμ ποΰ ολοι οί πρωταγωνισταί τοΰ Βασι- λικοΰ ©εάτρου μας, εύ¬ ρε ν ώς τό καλλίτερον έρ γον πού εΐδαν ώς τώρα. Έκτός προγράμματος ΖΟΥΡΝΑΛ. Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΖ ΜΕΡ. ΑΥΔΑΚΗ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ Δεχεται είς τό ίργαστή- ριόν της (Πλατεϊα Βαλιοέ Τζαμί). Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Διάφοροι νεωτερισμοι πού έξασφο&ίζουν την κομψότητα σας. —Βραδυνές τσάντες. ΟΙ βοαδυνές τσάντες τής μόδας είναι τΐολύ Ιδιότοοπες: άντιλόπη, λαμέ, ιΐεταλλικό τρικό. ΟΙ φόο· μες πολύ διάφορεο, συναγωνίζον- ται είς κομψότητα. Μ(α έν τού τοις, πού κρατοθσε σ' 8να καμπα- ρέ τής μόδας, μία πολύ κομψή κυ ρΐα, αρεσε Ιδιαιτέρως: ήταν δλη καμωμένη άπό χονδρά ύάλι να δάκρυα επάνω είς τα όττοϊα δταιζαν τα φώτα... —Μυτερά καπέλλα. Κατά περίεργο τρόπον τοποθε τημένα είς τό επάνω μέρος της κεφαλήν γαρνιρισμένα μέ πασά μαντερΐ ή μέ γοθνα καλύπτουν μέ χάρι τίς πολύ νέες γυναΐκες πού έχουν γελασ'ό προσωπάκι. Όμοιάζουν υέ καλύκτρες των γυ· ναικων της Βρεττάνης καί συχνά υΐα κορδέλλα περασμένη κάτω άπό τό λαιμό τα συγκρατεϊ. —Μικροΐ φιόγκοι. Ώσάν ΐΐεταλοΟδες τού: τοποθε- τοθν επάνω είς τα κεφάλιά τ«ην οί νεαρές Άμεοικανίδες καί οί Πά ριζιάνες ήρχισαν έπίσις νά έψ3ρ μώζουν αυτήν την ιιόδα. 'Από βε^οΰδο ή φάϊγ, οί φιόγ¬ κοι αύτοί μσΰροι επάνω σέ ζαν· θά μαλλιά, μπλέ ζωηρό ή βιέ ρόζ σέ μαθρα μαλλιά, δίδουν πάντοτε μία νότα πολύ γυναικεία. —Μανσόν. Γίναμε περισσότερον εύαίσθη τες ή περισσότερον φιλάρεσκεςί Τό μανσδν άποκτά έκ νέου δικαι- ώματα. Είνε συχνά πολύ μικρο σκοπικδ! Μία πολύ κομψή κυρ'σ. κρατοΰσε ε>α άπό έομΐνα καί ή
  ταν γαρνιρισμένο μ' £να τεράστιο
  μπου<έτο άπό βιολέττες τής Πάρ- μσς. "'Ήταν πραγμαπκά ύττέροχο! —Μικρά χτενάκια. | Έπειδή χρειάζονται μικρά χτέ- νια γιά τα νέα γυνα'νε'α κτενί- σματσ, τα χτένια αύτσ έγιναν στολΐδια. ΆντΙ νά έπιδιώκουν νά τ' άτΐοκρύπτουν έκλέ>ουν ζωηρά
  χοώματα γιά νά διακρίνωνται πε
  ρισσότερον. Τό πράσινο, τό μπλέ
  ζωηρό, τό κίτρινο, τό κόκκινο εί¬
  νε ώραϊα επάνω σέ ιιαθρα μαλ-
  λιά. Τό ρόζ, τό μπλέ πάλ, τό
  βερ πάλ, είνε ύπέροχα επάνω σέ
  ξανθά μαλ,λιά.
  Καί δλτ τ' άνθισμένσ χτένισ,
  γιά τα βραδυνά χτενίσ^ατα είνε
  πάντοτε τής μόδας.
  —Βραδυνό έπανωφόρι.
  Ή μ 'ραυπού, τόσον καιρό λη
  σμονημένη, Εκαμε πάλι την έ αρα-
  νηιί της: άπό την γοθνα αυτή |κά
  ιινουν ναριτωμένες μικρές βέ
  στες, έκαμε δμως ζεχωριστή έντύ
  πωσι Μνα μακτύ έπανωφόρι άπό
  λευκή μαραμποό .. Είς την υέση
  τό συγκρατοϋσε ϊνα μπουκέτο κυ-
  κλάμινσ. στόλισμα πολύ γυναι
  κεΐο πού γίνεται μέ τούς λεπτό
  τερους χρωματισαούτ.
  Ή Ντιστεγκέ
  ΤΑ Λ1ΠΑΣΜΑΤΑ
  Ε
  Λ
  Ε
  Φ
  Α
  Σ
  "ΕΛΕΦΑΣ,,
  Πού έδωσαν καί πέρυσι έξαιρετικά άποτελέ-
  σματα, καί κυριολεκτικώς έθαυματούργησαν εις
  ολους τούς κλάδους της παραγωγης.
  Λόγω τής γενικης ζητήσεως αφίχθησαν άπό
  τοΰδε ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ των λιπβσμάτων «ΕΛΕΦΑΣ»
  καί πωλοϋνται τοίς μετρητοΐς καί επί π*στώσει
  παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ & ΣΙΑ
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  ' Ο ^Ρ°Α5 '___ίθΐ? Ραν
  των Χρυσαν&έμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Ύπ6 Κλώντ Φαρέρ.
  131ον
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ' ευ¬
  θείαν Πειραια.
  Πρακτορείον: Άμάμπιλε Π. Κόρπη.
  Ν
  Τηλ. 5 51.
  ΚΟΛΩΝ1Α-ΑΡΩΜΑΤΑ
  ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
  ΠΟΥΔΡΕΣ- ΚΡΕΜΕΣ
  Καί δλα τα Εύρωπαϊκά σπεσιαλιτέ
  τοθ γυναικείου καλλωπισμοθ είς τιμάς
  χαμηλάς μόνον
  Ο: ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  Πώλησις λιανική'καΐ χονδρική.
  Καί τα μάτια, βολά ήδη,
  καρφώθηχαν στόν κατάπλη-
  κτον "Αγγλον άξιωματικό:
  —Σεΐς!
  Ό Έρμπερτ Φεργχάν άνε·
  πήδησε:
  —Έγώ;
  Εδίστασε λίγο. Έπειτα γο
  νάτισε κοντά στόν Γιορισάκα
  Σαντάο καί μίλησε σιγανά—
  δπως μιλοϋν σέ Εναν άρρωστο
  πού πσρσμιλεϊ:
  — ΚΙμι άγαπητέ μου, εΐμαι
  "Αγγλος...ούδέτερος.
  Έπανέλαβε δύο ψορές άρ
  θρώνοντας καθαρά, τονΐζον-
  τας την λέξι:
  —Ούδέτερος...ούδέτερος.
  Άλλά, άπότομα, έσιώπησε,
  γιατί τα κάτωχρα χεΐλη έκι-
  νοθντο, γιατί μιά πνοή έβγαι-
  νε άπό αύτά Ινας βραχνός
  ψίθυρος, δυσδιάκριτος στήν
  άρχή, άλλά σέ λίγο πιό κα-
  θαρός, πιό σταθεράς—συλλα
  βές, λέξεις, έ'να τραγοΰδι:
  Ό καιρός των άνθισμένων κερα
  (σεών δέν πέρασε άκόμη.
  Τώρα εντούτοις τα λουλούϊια Ι-
  (πρεπε νά πέσουν.
  έν<ό ή άγάπη έκείνων πού τα κυτ τάζουν δρίσκεται σία ζενίθ της. Ό Έρμπερ Φεργκάν άκουε καί ενοιωσε νά παγώνη άπό τομα τό αιμα σΐίς βλέβες τού. Τα σχεδόν νεκρά μάτια δέν επαυαν νά τόν κυτάζουν, άκίνητα καί σκυθαωπά κοτΐ στό βλέμμο τους ελαμπε κά τι, σάν τό άντιφέγγισμα κά- ποιου παληοθ όράματος. Ή φωνή, δυναμωμένη άπό ενα θαθμα ένεργείαο, εσυνέχισε: —ΜοΟ εί/ΐε:«Άπόψε ώ'ειρεύθηκα ΕΖχα τα μαλλιά σου γύρω στόν (λαιμό μου Είχα ΐά μαλλιά σου αάν μ,οιθρο κολλιέ όλόγυρα στόν λαΐμό μου (καί επάνω στό στήθος μου » Πιό ώχράς άπό τόν Γιορισά κα ό Έρμπερτ'Φεργκάν είχεν όπισθοχωρήσει έ'να βήμα καί άπέστρεφε τώρα τό κεφάλι τού, γιά νά αποφύγη τό τρο- μερό βλέμμα. Δέν μποροϋσεν δμως νά αποφύγη την φωνή, την φωνή ποθ ή"ταν πιό τρομε- ρή άπό τό βλέμμα: —Τα χάδευα καί ήταν δικά μου. Καί εΐμαστε δεμένοι γιά πάντα (ϊτσι, μέ τα Γδια μαλλιά, στόμα μέ (στόμα, δπω; δυό δάφνες δέν Ιχουν πολ· (λές φορές, παρά μιά ρίζα. Ή φωνή άντιχοθσε σάν κρύ σταλλο ποθ πρόκειται νά σπάση. Σιγα—σιγά στά μάγουλα τού Φεργκάν, άνέβαινε πάλι τό αΤμα. Καΐ αύτό τό αΓμα άρχιζε νά χρωματίζη δλο τό πρόσωπο, μέ τό κόκκινο χρώ μα τής ντροπής, τής ταπεινώ σεως, μέ τό' κόκκινο χρώμα ποθ παίρνει ε"να πρόσωπο, δ- ταν δεχθί) Ινα χαστοθκι. Ή φωνή έξηκολούθησε πιό βιαστική καί όμοΐα μέ την Φω νήν άπλήστου δανειστοθ ποϋ άπότομα έπιτακτικά, ζητεί πΐ- σω τα χρήματά τού: (συνεχΐζεται) ΚΟίΜΩΓ,ΙΚΗ Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ δναντι "Αγ. Τίτου 'ΕκπαιίευθϊΙς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οίανδηποτ» θίραπβίαν νοσημάτων τοθ στόματος (ούλίτιδος, καχοσμί- ας) συμφώνως μέ την τελκυ* ταίαν εξέλιξιν τής έπιστπμης. Έπίσης οίοντοστοιχίας καί κορώνες έκ διαφόρων μετάλ- λων—κορώνϊς έκ πορσελάνης. Έποιναφορά τελβίως άνώδυ- νος των οτρεβλοφυ&ν οδβν- τβιν «1$ την κανονικήν αύτδν βέαιν. Ταλεφννον 6—91. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Ό έν βπ. άντι συνταγματάρχης κ. Γεώργ. Φουν¬ τουλάκης ανεδίξατο είς Γωνιές τό άγοράκι τοΰ κ. Νικολ. Νάθενα ό νομάσας αύτό Φίλιππον. Νά τοις ζήση. 'Ψ "Τ^ 3?* Γύρω οτήγ πόλι. _Συνεχίζεται σχετική χαλαρδτης της εΐσαγωγικής καί έξαγωγικής κινήσεως καί κατά την τρέχου¬ σαν έβδομάδα. —ΑΊ τελωνιακαΐ είσπράξεις κα¬ τά τό λήξαν β.' δεκαήμερον τρέχ. μηνός άνήλθον είς δρχ. 4 505.896. —Ή έμπορική κίνησις μετά τοθ έξωτερικοθ ιδία, έλπίζεται νά έν- ταθ?ί πάλιν μετά τάς εορτάς. — Κατ' ανακοίνωσιν τοΰ έκκλη- σιαστικοΰ συμβουλίου τοθ ίεροθ ναοθ της Άναλήψεως είς "Ακ Τάμ πιαν, ήρχισεν άπό τίνων ημερών ή κατασκευή των τρούλλων τοθ ύτό αποπεράτωσιν νϊοϋ. —Έπ' εύκαιρία τό Συμβούλιον παρακαλεί τούς φιλοβρήσκους νά έλθουν άρωγοί πρός οικονομικήν ενίσχυσιν. —Ή προεοοταστική κίνησις Ιν- τείνεται ήμέρα τί) ήμέρα. —ΟΙ περί τάς βιτρίνας περίερ- γοι καί δσοι άκόμη Βέν είναι α¬ πλώς περίεργοι άλά καί προτί θενται νά έκλέξουν καί να άνορά σουν, αύξάνονται καί πληθΰνον- ται. —'εν τω μεταξύ ή άγορά των τροφίμων πορουσιάζει ζωην ανά¬ λογον πρός τάς πολλάς κσΐ ποι κίλσς γαστριμαργικάς ανάγκας των ημερών. — Παρατηρεΐτοι έπίσης κσΛ ή προθυμία των αρμοδίων κατα,στη- ματαρχών νά συμιτληρώσουν καί άπω απόψεως άφθονίας καί άπό απόψεως αΐσθητικής, τό σύνολον τής ι·Χριστουγεννιάτικης άγορας. —ΟΙ φιλάνθρωποι συνεχίζουν τάς προσφοράς των υπέρ των έν- δεών. —Ανεξαρτήτως πρός τα πολ- λά καί ποικΐλα έξοδα των ημε¬ ρών. —Τα οποίαι τούς βαρύνουν επί- σης, δτως βαρύνουν καΐ τούς πτω- χοτέρους καί μή δυναμέ*νους ώς έκ τούτου, νά άνταποκριϋώσιν είς την κοινωνικήν πρόνοιαν. —Ή χθεσινή ποωϊνή λιακάδα άντοπεκρίθη είς τάς έπισήμους με τεωροΧογικάς προβλέψεις. —Αΐτινες ώς γνωστόν προα^ήγ γελλον ϋφεσιν τοϋ ψύχους. —Καί γενικώς μετριασμόν τής τελευταίας κακοκαιρΐας. —Είς τό γνωστόν χοροδιδασκα λεϊον «Σαβόϊ» τοθ κ. Καραγιάννη. —Συνεχίζονται αί συγκεντρώ σεις των ψΐλων τοΰ χοροΰ καί έ- κεΐνων οί όποϊοι θέλουν νά εΐδι κευθοΰν είς τόν χορόν. —Έν άναμονή των προσεχών χορευτικών ημερών. —Άπό τό ταχυδρομειον δέν λεί πει πάντοτε ή κίνησις καί μάλι στα ή πυκνή. —Αποστολαί, παραλαβ-χί, άνα>
  λήψεις Ιδού τί άπασχολεϊ κόσμον
  καί κόσμον.
  —Έπ' εύχαιρΐα καί έζ οΐτΐας
  των προσεχών έορτών.
  — Είς τοθ Πουλακάκη ανέμενε
  το χθές έκλεκτή κοσμοσυγκέντρω
  σις μέ την εξαιρετικήν πρεμιέ
  ραν τοΰ ύπερόχου φίλμ: «Τελευ
  ταία συμψωνία» μέ τό άηδόνι τής
  όθόνης: την Μάρθα "Εγκερθ.
  — Είς την |«Μινώαν» έπίσης άνε
  μένετο κοσμοσυγκέ!·τρωσις μέ
  τό ενδιαφέρον καί νεώτατον £ρ·
  γον «?| όγδόη γυναϊκα τοΰ κυα
  νοπώγονος».
  6 Ρέπορτΐρ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Θεωρούμεν υποχρέωσιν μας
  δπως δημοσία εκφράσωμεν
  είς τόν κ. Νομάρχην τάς ευ¬
  χαριστίας καί τόν εύγνωμοσύ
  νην τοθ Συνδέσμου μας, διά
  την έστω καί προσωρινήν άρ¬
  σιν τής άπαγορεύσεως τής
  διελεύσεως τώνόχημάτων μας
  διά τοθ περιβόλου τοθ Τελω-
  νεΐου, ήτις απαγόρευσις ημάς
  έ'φερε είς απόγνωσιν, είς δέ
  το εμπόριον έδημιούργει με¬
  γάλας ζημίας καί άσκόπους
  καθυστερήσεις.
  Ουδεμίαν αμφιβολίαν έχο¬
  μεν 8τι λεπτομερής έξέτασις
  υπό τοθ κ. Νομάρχου μας,
  τοθ ζητήματος τούτου, θέλΛ
  φέρ[) αυτόν είς την απόφασιν
  τής όριστικής άρσεως τής τοι¬
  αύτης άπαγορεύσεως, τοσαθ-
  τα άτοπα δημιουργούσης.
  Σύνδεσμος ίδιοκτητών κάρ-
  ρων λιμένος.
  . Ό Πρόεδρος
  Μηνάς Σφακιανάκης
  Φυτά σουλτανίνας
  Φυτωρίων 2 έτών, άνκπτυχθέν-
  των έντός κήπου ποτιοτικοθ πω·
  λοθνται.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΣΤΑ ΕΚΑΕΚΤΑ ΑΝΑΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
  99
  'Κ. ίΙΐΚΟΔΟΠΟΥΛΟΥ
  ΠΛΛΤΕΙΛ 5ΤΡΑΤΑ
  'Ρο
  Ε.
  «?ί
  «ώ η
  οθ Π
  («Α*»*
  «αραΜΙ*»
  ί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  476ον
  ΠΙπτει λοιπόν ή ζύμη έκεΐνη είς την άλλην αύ
  λήν δστις δέ τύχη νά την λάβη άπό χαμαΐ, την
  άνοΐγει καί ευρίσκει έντός αυτής γρσμμάτιον άπευ
  θυνόμενον πρός τίνα των καταδΐκων τής σύλής έκεί
  νης.'Εάν την εύρη κατάδικος δίδει τό γραμμάτιον
  είς τόν πρός 6ν άπευθύνεται εάν φύλαξ, ή τις
  των κσταδΐκων έκεΐνων τΛν μυστικώς ύπομΐσθων
  τής άστυνομΐας, οΐτινες είς · μέν τάς φυλακάς έ
  πονομάζονται πρόβατσ, είς δέ τα κάτεργα άλε-
  πούδαις, τό γραμμάτιον κομίζεται είς τό γρα
  φεΐον τής φυλακής, καί παραδΐδεται είς την άστυ
  νομΐαν.
  Νυν δμως ή πόστα περιήλθεν είς τάς χείρας
  τοθ πρός δν κατηυθύνετο, πρός τόν Ζσμπετάκην,
  £να των τεσσάρων άρχηγών τής Πατρομμινέτας.
  καίτοι κρατούμενον είς χωριστήν φυλακήν.
  Ή πόστα περιεΐχε χαρτΐον περιεστρσμμένον
  κυλινδρικώς καί διαλαμβάνον.—Ζσμπετάκη, είς τοθ
  Πλουμέτου την οδόν, είνε δουλειά. Περιβόλι μέ θύρσ
  άπό κάγκελλα.
  Ταυτα ήσαν τα γραφέντα διά νυκτός υπό τοθ
  Βύζουνα· καί μεθ' δλην δέ την έπιτήρησιν των φυ
  λάκων, ό Ζαμπετάκης εύρε τρόπον νά διαβιβάση
  τό γραμμάτιον άπό τής φυλακής τής Φόρκης είς
  άλην την τής Νιτροθήκης, πρός καλήν τίνα φί
  λην, ευρισκομένην έκεΐ υπό κράτησιν. Αυτή δέ
  ■πάλιν ή φΐλη διεβΐβασε τό γραμμάτιον είς άλλην
  τινά γνώριμόν της, ΓεωργοΟλσν τινά, λίαν ΰποβλε
  πομένην υπό τής άστυνομΐας, άλλ' εισέτι έλευθέ
  ραν. Ή Γεωργοθλα ής τό δνομα απήντησε καί
  άλλαχοθ ό άναγνώστης, εΤχε σχέσεις μετά των
  Θεναρδιέρων, καί ηδύνατο πορευομένη είς έπΐσκε
  ψιν τής Έπονίνης. νά χρησιμεύση ώς γέφυρα μετα
  ξύ Νιτροθήκης καί Μαγδαληνουλών.
  Συνέβη δέ μάλιστα κατ' αύτάς έκείνας τάς ή
  μέρας ν' απολυθώσιν άπό τής φυλακής ή ΈπονΙ
  νη καί ή Άζέλμα, έιΐειδή ή επί τοϋ πατρός των
  προανάκρισις δέν ευρεν άποδεΐξεις κατ' αυτών,
  Όταν λοιπόν εξήλθεν ή Έπονίνη άπό τής
  φυλακής, ή Γεωργοϋλα την περιέμενεν είς τή«
  θύραν των Μαγδαληνουλών, κσί τή ενεχείρισε τό
  γραμμάτιον τοθ Βύζουνα πρός τόν Ζττμπετάκην
  συγχρόνως δέ τή παρήγγειλε νά έρευνήση τοΰς τό
  πους διά την δουλειά περΐ ής ό λόγος.
  Ή Έπονίνη έπορεΰθη είς την οδόν Πλουμέτου
  εΐδε την θορσν μέ τα κάγκελλα κατεσκόπευσεν,
  ώτακούστησε, καί μετά τινάς ημέρας έφερεν είς
  την Γεωργοΰλαν πσξιμάδι, ή Γεωργοθλα δέ πάλιν
  διεβΐβασε τό παξιμάδι είς την έταίραν τοθ Ζι
  μττετάκη. Παξιμάδι, είς την καταχθόνιον συμβαλι
  κήν διάλεκτον των γαλλικών είρκτών, σημάίνει
  «δέν είνε δουλειά».
  Καί ούτω μετά μίαν σχεδόν έβδομάδα, δτε ό
  Ζαμπετάκης καί ό Βύζουνσς διεσταυρώθησαν καθ"
  οδόν, ό μέν άγόμενος είς ανάκρισιν, ό δέ έπιστρέ
  φων έξ αύ'ής.— Αϊ, ή όδός Π; ηρώτησεν ό Βύ
  ζουνας.— Παξιμάδι, άπεκρίθη ό Ζαμπετάκης.
  (συνεχίζεται)
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ^
  Ι ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑ Ι
  Ι ΠΑΥΛΙΑΟΥ α. ε.
  _ «___»_—««——_————__——-«—_______
  = Ζητήσατε τα νέα Σοκολατίνια τής:
  | "ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΤΑΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ,, |
  = Είναι απαράμιλλον είς ποιότητα χοτί γεΰσιν Ξ
  ~ καί πολυτελέατατα είς εμφάνισιν. Ξ
  Ξ Επί3ης ζητήσατε τα έξαιρετιχής ποιότητος =
  Ξ προϊοντα της: · Ξ
  Ξ Σοκολάτα ΦΟΥΡΡΕ =
  | » ΙΜΡΕΚΙΑΙν
  | » ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ
  Ξ ΦΑΦΛΕΣ διάφορες.
  ~ ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ έκλεχτές.
  Ξ ΦΩΣΦΑΤΙΝΕΣ δια παιδία.
  = Πλάκες Σοκολάτες διάφορες.
  Ξ Τ" ανωτέρω είδη πωλοθνται είς τα Ζαχσροπλα
  3 στεΐα τής πόλεώς μας.
  ^ΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΜΜΜΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓγ:
  ΜΕΓΑΛΗ
  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
  ΤΟΜΟΙ 24 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟΙ
  ΤΟ ΠΡΛΚΤΙΚΩΤΕΡΟΝ
  ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ
  ΔΩΡΟΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ
  ΔΙΑ ΚΑ0Ε ΣΠΗΤΙ
  Πωλεΐται καί επί πισχώσει π«ραδιδομένου ά¬
  μεσος τού έργου αμα τξί έγγραφό·
  Πληροφορίαι—έγγραφ*ί Γρ«φεϊβν:
  ΑΔΕΛΦΩΝ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  'Εγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους
  ΡΕΚΟΡ ΨΥΧΟΥΣ
  Β'.
  Είς τό εσωτερικόν τής Γοοιλαν-
  δίας δέν άποκλείεται νά έΐτΐκρα
  :η" μεγαλειτέρα Θερμοκρασία, άν
  καί ή υπό τόν Βέγκενερ έξευρε-
  ητική αποστόλη τής Γροιλανδίας
  έμέτρησεν ανώτατον ψ3χος 65
  βαθμών £ιπό τό μη3έν. Τό μέγα
  ",είτερον ψθχος πού ημπορεί νά'
  υπάρξη Ιπί τοθ πλανήΐου μας έ
  μνημονευθείς καθηγητής Σβερ-
  ντρ&ύπ τό υπολογίζει είς 90 βαθ
  μούς &π! τό μηϊέν.
  "Αν ΰίτερ·» άπδ τόν .. ψυχρόν
  αυτόν πρόλογον, θέλετε κ·χί μί
  αν στατιστικήν περί των δριμυ
  τέρων χειμώνων πού έγνώρισεν
  ή Εύρώπη, μά; την παράχει ό
  Γεϊμανός καθηγητής τοθ πανεπι
  σΐημίου τ?|ς Δυΐσελδόοφη; 54
  κτωρ Ρίχαρντ Χαΐνιγκ Μέ την
  σχολαστικήν επιμονήν Γερμανοΰ
  κάθισε καί άνεδίφησεν δλα τα
  χρινικά τδν χειροτέρων χειμώ
  νων πού άναφέρει ή ίστορία
  τής Εϋρώπης άπό πολλών αί
  ώνων, καί μί&ς παρέχει τα έ
  ξής ένδιαφέροντα στοιχεΓα:
  Ό χειρίτερος χειμώ/ είς την
  Εΰρώΐιην ήΐαν ό τού Ιτους 703
  Τόν χειμωνα έκεΕνου τοθ ίτους έ-
  πάγωσαν οί κυριώτεροί ποτα-
  μοί τή; Εΰρώπης καί αί μεγαλεί
  τεραι λίμναι της. Έπάγωσαν
  άκόμη ώς καί δλό/ίληροι θίλασ
  σχν. Τα Δτΐρδανέλλια, ή Μζύρη
  θχλασσα, εΊτηξαν καί οί άνθρω
  ποι, δσοι είχαν τό κουράγιο,
  ήποροΰίαν νά πεονοθν τάς θα
  λάσσας αύτάς... άβρόχοις ποσ'ν.
  Άπό τό 763 έΊος τό 1607 μα:
  λένει ό καθηγητής Χαΐνιγκ οί
  εύρωπα'κοί χειμώνες υπήρξαν
  τά τό μάλλον καί ήτ,τον ό
  μαλοί Τό 1607 δμως νέον ρεκόρ
  ψίχους! Έν πρώτοις τό κρύυ π
  ρετάθϊ} μέχρι των άρχώ> Ίουνί-
  ου Ή Χίμνη Κιΰναταντία τής
  Ελβετίας εκαλύφθη 6πό τόσον
  πχχέο; στρώματος πάγοι», ώΐτε
  βαρύτατα φορτωμέναι άμαξαι κα¬
  τηυθύνοντα διά μέσου τής παγω·
  μένης λίμνης άπό την Έλβετί-
  αν είς την Γερμανίαν. Είχε πά
  γώσει καί ή Βχλτική θάλασσα.
  ζ δέ τόν παγωμένον λιμένα
  τοθ Δάντσιγ, οί κάτοικοί τού Ι-
  καμναν άκόμη καί τόν Μάϊον
  παγοδρομίας. "Αν δέν Ιβϊβαίω·
  νεν δ καθηγητής Χκΐνιγκ μέ
  τό κθρος τού ωρισμένα πράγματα,
  θά μας έφχίνοντΐ σήμερα ώς τε
  ρατολογίαι: Τα γάλα, καθώς
  άρμεγαν τάς άγελάδας, πάγωνε
  πρίν πέαη είς τόν κάίον Καί
  τό κρασί είχε πτγώση είς ση
  μείον ώιΐε νά μετϊβληθζ είς ..
  στερεάν καί τό σερβίριζαν στά
  τραπέζια κομμένο σέ φένκς!
  Ύκίρχει καί 2να τελείω; έξη
  κριβωμένον ιστορικόν άνέκδοτον
  άπό τάν χειμώνα εκείνον. Βα¬
  σιλεύς τής,Γαλλίας ήϊαν τότε
  ό Έρρΐκος ό 5'. πούήτκν Ιξαιρε-
  τιχά υηερήφχνος διά την γενειά
  δα τού. "Ενα πρωί τοθ χειμώνος
  έκεΕνου. Έρρϊκος έ δ'., Βταν έξύ
  π'ησεν, -φ;ζ την ωραίαν γενειά
  5α τού... χοχχαλωμίνη. Είχε πά
  γώση άπό τα κρύι!
  "Αλλο καϊαπληκτικόν γε^ονός
  σχετικώς μέ τού; ψοχρους χειμώ
  να; πού άναφέρει ό καθηγητής
  Χαΐνιγκ εσημειώθη τό 1795, 8
  ταν οί Γάλλοι, Ιξω τής νήσου
  ΐέζελ, σϋνέλαβον όλόκληριν τόν
  όλλανδικόν σΐόλον, δι' έπελάαεω;
  τοθ... ίππικοθ των. Άπό τό πολυ
  κρύ·) είχε παγώυη ή Ζίυίντερζί.
  Καί τό γαλλικόν ίππικόν έτεχεί-
  ρησεν έφΐδον διά. . θαλάσσης.
  Σήμερα πάλιν Ιχει μεταβληθή
  είς στερεάν κατάστασιν ή Ζουίν
  τδερζέ. Άλλ' δχι άπό τό κρύο. Ώς
  γνωστόν την άπεξήραναν οί Όλ-
  λανδοί διά ν' αύξήσουν την επι¬
  φάνειαν τής χώρας των.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Καθιστδμεν γνωστόν είς τό σεβαστόν κοινόν Ηρακλείου καί
  Προαστείων δτι ιδρύθη καί ήρξατο λειτουργοθσχ Συνεργατική Ά
  στικών λεωφορείον Χανίων Πόρτα—Στρατώνες πρός τόν σκοπόν τής
  καλλιτέρας εξυπηίετήσεως τοθ κοινοθ.
  Πρός τουτο καθωρίσαμεν τα κάτωθι χειμερινά δρομολόγια προ
  σιορινώς μέχρι καθορίσεως έτέρων ΰτό τής άστυνομίας.
  7.
  7.15'
  7.30'
  7.45'
  8
  8.20'
  8.40'
  12.30'
  12.45'
  Άναχωρήσεις άπό Χανίων Ηόρτα — Στρατώνες:
  Π. Μ. Ι 2. Ι 0 30'
  6 45'
  7.
  7 15'
  7.30'
  7.45'
  8.
  8.20'
  8 40'
  9.
  9.45'
  1Ο.3Ο'
  Μ.
  Μ.
  9.
  9 20'
  9 40'
  10.
  10 30'
  11.
  11.30'
  12.
  Μ.
  1.
  1.15*
  1.30'
  2.
  2.20'
  2 40'
  3.
  3.30'
  4.
  4.20'
  4 40'
  5.
  5.15'
  5.30'
  δ.45'
  0.
  0.15'
  ;
  12.30'
  Π. Μ.
  Στρατώνες — Ηρακλειον
  45', 7., 7.30'
  Ό Διευθυντάς
  Σ. Πβτράκκς
  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ *
  ,.ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ"
  ΒΑΣ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
  Παρά τό Καμαράκι.
  Τα έκλεκτότεριχ κ»ί άληθώς πεφημισμένα
  γλυκίσματα διά τάς εορτάς.
  Ή μεγαλυτέρου συλλογή φρουΐ γλασοέ, σοκο-
  λατίνων, έκλεκτών λικέρ.
  Έχομεν την μεγαλυτέραν κατανάλωσιν διό¬
  τι είμεθα οί εύθηνότεροι.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  Α Κ ΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σδ-
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξβν.
  Αι συγκοινωνίαι
  είς την Μεσσαράν.
  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ,^,Δε
  μζρίος (4νταπο<ριτοΟ μας) — Πλούσια καί γραφικά, μέσα σέ δάσος ελαιών καί όπωροφόρων δέν δραιν κτισμένα, είνε τα χωρία Βχ σιλική καί Κανϊύλα Καινουρίου. Κάτω άηλώνεται δ κάμπος μέ κα τάφυτη άπό εληές, κ»ρυ5ιές, 6ε- ρυκοκιές καί άλλα καρποφόρα καί διακοσμητικά δένϊρα, ρεμμαπά Καί πάνω, ιίψώνοντχι γήλοφοι καί βοιινά ώ; τόΑιβυκό,δπου διατρέφον ται τα κοπάΐια των ηροζίτ(ον καί αί[·ών. Καί ετσι τ* χωρία αύτά συνϊυάζουν θαυμασία την γε ωργία καί την κτηνοτροφία. Δυ ατυχώς 8μως καί τα δύο χωρία μένουν τελείως άπομονωμένχ, χω ρίς δρόμον άμαξιτό, χωρίς συγ· κοινιονία Τό καλοκαΐρι εξυπηρε¬ τούντο:! κάπως ά«ό τα αύΐοκίνητα τής γραμμιής Βχγιωνιά;—Σταβιών Άλλά τώρα τδν χειμώνα ή συγ κοινωνία διακόπτεται διότι ή δδός είνε άδιαμόρφωτος, άσκυρόσΐρω τος καί καθίσταται άίιάβατος κατά τάς Βραχίράς ιδιαιτέρως ημέρας. Είνε δέ καί άγεφύρωτος ό Γέρω ποταμός καί Ιτ3ΐ ή συγκοινωνία δυσχεραίνεται περισσότερον. Καί άπομονοΰνται τελείως ίχι μόνον ή Βασιλική καί ή Κανδύλα άλλά καί τα Βασ. Άνώγεια, καί οί Φλα Ιθιάχες χαί τό Άπεσωκάρι κ»ί δ Κρόΐος καί ή Βχγκο^ιά καί ή Λού κια καί τα Κουμάσσα κ»θώ; καί τα πέντε χωρία τής κοινότητ'ίς Σταβιών Καί Ιχει μέν αποφασισθή ή κατασκευή έπχρχιακής δ5ο3 άπό Άγίους Δέχα είς Βχγιωνιά. Έχει δέ άναγραφή" καί πίστωσις 900 χιλ. δρχ. διά την κατ* σκευήν γεφύρας παρά την θέσιν Λούτρα, άλλ' ή έργασία δέν ήρχι σε δυστυχδς άκόμη. "Οιτω; επί σης θά καθιιστερήση καί ή κατα σκευ>) τής έθηκής ίδοθ Χάρακα—
  Σταβιών — Βαγιωνια'ς— Ιΐλατάνοα
  ΦχισΐοΟ, ποΰ θά ίξυπηρετοθσε
  τό διαμέρισμά μας. ΔΓ αύτό καί
  είνε άνάγκη νά κατασκευασθή τό
  ταχύτερον ή γέφυρα Λούτρα; καί
  ή έπαρχιακή 05ός Βαγιωνιά;—
  Αγ. Δέκα. βά έξιιπηρετηθ^) ϊτσι
  Εν άπό τα πλουσιώτερα διαμερί
  σματα τής Μεσσαράς. Καί πιστεύ
  ομεν δτι τό έργον θ' αρχίση συν
  τόίΐως. Τό ενδιαφέρον τοθ κ. Νο
  μάρχου διά τα τοπικά ζητήματα
  μά; δημιουργεΐ καί μάς ένισχύει
  την πίστιν α^ΐήν.
  —Τό σημερινόν πρέγραμμα
  τοϋ Ραδιοφωνικοΰ.
  Ό Ραδιοφωνικο; σταθμός Άθη
  νυν θά εκτελέση σήμερον το ε¬
  ξής ΐΓρόνραομα:
  "Ωρα 13 30 χρηματιστήριον, 13.
  40 εϊόήσεις Η πβικίλη μβυσική,
  14.45 άνακοινώσεις καί μετε-.ιρο
  λογικόν δελτίον, 1$ 10 έλαςρρο
  έλληνικό τραγοϋδι" 19 15 έκκλη
  σιαστικά έργα Μπάχ Τοκκάτα
  κα'ι φούγκα δι' όργανον, Χά'ί
  ντελ άποσΐτάματα άπό τόν Μεσ
  βίαν, 20 άπχγγελία, 20.15 κουαρ
  τέττο άθηναίκής μανίολινάτας
  Λάβδα δ)σις κ. Ν. Κουτούγκου,
  20.45 διάλεξις, 21 ρεαιτάλ τραγου
  διοΰ ΰπ6 τοϋ κ. Μβυλά, 21 33 ε!
  δήβεις, 21 45 μικρά όρχήστρα τού
  οταθμοΰ, 22 45 εϊδήσεκ, 23 συνέ
  χεια τή; μικράς όρχηστρας, 23 30
  μουσικη χοροΰ καί τό τρίο Βά
  μ πάρη.,
  —Ή φιλανθρωπική κίνησις
  είς τόν Νομόν Λασηθίου.
  Ό έν Άγίω Νικολάω Σώλλο
  γος Κυρίων καί Δεσποινίδων ή
  «ϊτοργπ» άΐτεφίαισεν όπω; διαδέ
  °η χάριν των πτωχών κατά τάς
  επικειμένας εορτάς των Χριστου
  γέννων, τό ποσόν των δρ. 9.000.
  —Προσέλευσις φυγοδίκου.
  Παρουσιάσθη αυθορμήτως π;ο
  χθές ενώπιον τοΰ Ύπουργοΰ Γι
  νικοΰ Διοικητοΰ Κρήτης κ. Σςρα
  κιανάκπ ό κατάδικος έρημην έπϊ
  συμμετοχή είς τό κίνημα τής 31
  Ιουλίου είς εϊρκτήν 8 έτών Έμμ
  Γ Ζεβϊλάκπς.
  Κάνομεν την μεγκλυτέ-
  ρκν κατανάλωσιν διότι πω-
  λοΰμεν ολα τα ύφάσματα είς
  τιμάς ασυγκρίτως εύθηνάς.
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  — Δωρεαι τώ ν «Φιλανθρωπι
  κων Ίδρυμάτων 'Ανδρέου
  καί Μαρίας Καλοκαιρι-
  νού.
  Τό Διοικητικόν Συμβουλιον
  των «Φιλβνθρωπικ&ν Ίδρυμάτων
  'Ανδρεου καί Μαρίας Καλοκαι
  ρινβϋ» διέθεσβν τα άκολουθα πό
  σά επί τή έπετβίω τβΰ θανάτβυ
  τοΰ αειμνήστου 'Ανδρέου Λ. ;Κα
  λοκαιρινοΰ καί είς μνήμην αϋ
  τβΰ:
  1) Διά την κατ' έ τος προικο
  δότησιν μιά; Όρφανής τοΰ Έθνι
  κου ΌρφΜνοτρθφβίου θηλέων
  δραχμάς δέχα χιλιάδας (10.
  000).
  2) Διά τα Μαθητικ» Συσσί
  τια δραχμάς τρείς χιλιάδας πβν
  τακοσίας (3.500). 3
  3) Διά τους φυλακισμένους
  (διά τοΰ κ. Εισαγγελέως) δραχ¬
  μάς (1.500).
  4ι Διά τό Καιτετανάκϊΐον Βρε
  Φβκομεΐον δραχμάς 1.500.
  5) Διά τό "Ορφανοτροφείον
  θηλέων δραχμάς 1 500. .30
  6) Διά τό "Ασυλον της Γερόν
  τιασας δραχμάς χιλίας 1000.
  7) Διά τό Γηροκομείον δραχ
  μάς χιλίας (1000).
  —Δωρεά.
  Ό κ. καί η κ. Εύαγ. Χάλα
  ρη είς τρίμηνον μνήμην τής
  προβφΐλοΰς των νεκράς Νικολέτ
  τας Χάλαρη διέθρεψαν τό «'Αβυ
  λον τής Γερέντισσας» επί ^διήμε
  ρον μέ άφθονον καί πλούσιον
  φαγητόν, άρτον καί οί νόν.
  Ό Μορφωτικός Σύλλογος εΰ
  χαριστεΐ θερμώς την οικογένειαν
  Χάλαρη ΰποστηρίζουσαν βυχνά
  τό "Ασυλον.
  —Διά τα λαϊκά συσσίτια.
  Ό συμπολίτης κ. Γεώργιος
  Λιαπάκης κατέθεσεν είς τόν τα
  μίαν τής 'Εφορείας Λαϊκών Συβ
  σιτίων κ. Άλκιβιάδην Μαρήν
  δραχμάς χιλίας είς μνήμην τοΰ
  μακαρίτου πατρός τού.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  V
  ^ '-πιστΓ,ρονινί.
  ΑΛΕΠθΥΔΕΛμ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Παρασκευής
  23 Δεκεμβριού 1938
  ΔΗΑΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΣΚΙΠ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΝ
  ΑΜΥΝΑΝ }Μ_ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ
  Η ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ
  Οί Άγγλοι και τό ίταλογαλλικόν.
  Αί συζητησεις είςτήν Γαλλικήν Βουλήν.
  ΑΘΗΝΑΙ ««Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας). — Τηλβγραφούν έκ
  Λονδίνου ότι ό επί τού Συντονισμού
  τής Έθνικής Αμύνης 'Άγγλος υπουρ -
  γός κ. "Ινσκιπ, προέβη είς δηλώσεις έ*
  πί τής οργανώσεως των ύπηρεσιών άν-
  τιαεροπορικής αμύνης τής Μεγάλης
  Βρεττανίας.
  Ώς ετόνισεν ό κ. "Ινσκιπ ή άντιαερο-
  ηορική άμυνα τής Αγγλίας είνε σήμε¬
  ρον ή καλύτερον ωργανωμένη καΐ ή
  μεγαλυτέρα τού κόσμου άπό απόψεως
  εύρύτητος τεχνικών καί πολεμικών μέ
  σων.
  Ο ΗΝΤΕΝ ΒΑ ΜΕΤΑ1ΧΗ ΠΙ8ΑΝ0.
  ΤΗΣ ΑΝΙΣΥΙΚΡΟΤΗΟΗΣΟΜΕΝΗΣ
  ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2*ί* Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά τα έκ τού
  έξωτερικού τηλεγραφηματα ό τέως ύ-
  πουργός των Εξωτερικών τής Μέγα
  λης Βρεττανίαςκ.ΤΗντεν θά μετάσχη πι
  θανώς τής άγγλικής κυβερνήσεως. Ή
  βυμμετοχή αυτή τού *Ηντεν είς την
  βρεττανικήν κυβέρνησιν Θά πραγματο¬
  ποιηθή δταν ή κυβέρνησις Τσάμπερλαιν
  Οά άνασυγκροτηθή, ώς άναμένεται.
  Ο Κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΥΝΕΣΤΗΣΕΝ ΕΝΤΑΣΙΝ
  ΤΟΗ ΠΡ0ΙΠΑ8ΕΙΗΜ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΒΗΙΚΟΙΤΟΪΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Δεκεμβριού (τού
  άνταποχριτού μας).—Είς την επιτρο¬
  πήν κόστους ό πρωθυπουργός κ. Ί.
  Μεταξάς συνέστησεν έντασιν των προ·
  βπαθειών της. Καθ* ά ύπέδειξεν ό κ.
  Πρωθυπουργός, είνε άνάγκη νά επέλθη
  ύποβιβασμός τού κόστ^υς τής ζωής.
  ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΗΙΤΡΟΗΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Αναφορικώς μέ
  τό έργον τής έπιτροπής διά τό κόστος
  τής ζωής ό χ. Πρωθυπουργός ετόνισεν
  ότι θέλει παρακολουθήση αυτοπροσώ
  πως τάς σχετικάς ενεργείας τής έπιτρο
  διά τόν υποβιβασμόν τού κόστους
  ΑΥΡΙΟΝ ΟΑ ΓΙΝΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣΝΑΟΥΣ
  ΑΙΑΝΟΜΗ ΒΟΗΒΗΜΑΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ «2 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). — "Είς τούς ναούς
  τής πρωτευούσης "θά 'γίνη μεθαύριον
  (αυριον) διανομή βοηθημάτων είς τούς
  απόρους τής πόλεως καί των περιχώ-
  ρων των Αθηνών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Δεκεμβριού
  (τηλεγραφικώς). — Τηλεγρα
  φοϋν έκ Νέας Υόρκης δτι ή
  άνακαλυφθεΐσα είς Αμερικήν
  τελευταίως κατασκοπεία πρός
  δψελος των Σοβιέτ είνε εύρυ-
  τάτη. Ή άμερικανική άστυ-
  νομΐα έκτός των συλληφθέν¬
  των κατασκόπων, άνσζητεΐ
  καί άλλους οΐτινες ώς φαΐνε
  ται έπαιξαν τόν'κυριώτερονρό
  λον είς την κατασκοπευτικήν
  δράσιν.
  —Ό άγγλικός τύπος ση
  μειώνει μεθ' Ικανοποιήσεως ώ
  ρισμένας ενδείξεις ά πό μέ
  ρους των Ίταλών οΐτινες ά
  ποκλΐνουν είς την ειρηνικήν έ
  πΐλυσιν των διαφόρων μεταξύ
  Ρώμης—Παρισίων. Οί άρθρο
  γράφοι πιστεύουν δτι μετά
  τό ταξΐδιον τοθ Τσάμπερλαιν
  είς Ρώμην αί σχέσεις μετα
  ξύ Γαλλίας καί Ιταλίας θά
  άποκατασταθώσιν οριστικώς.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Δεκεμβριού
  (τηλεγραφικώς).— Είς την
  γαλλικήν βουλήν συν8§(ζεται
  η συζήτησις διά τόν προϋπο
  λογισμόν. Ή συζήτησις παρά
  την άντΐδρασι ωρισμένων άν
  τιπολιτευομένων- προχώρει ό
  μαλώς, έλπΐζεται δέ δτι ό
  προυπολογισμός θά ύπερψη
  φισθή.
  ΠΡΑΓΑ 22 Δεκεμβριού (τη
  λεγραφικώς).— Ή τσεχοσλο·
  βακική κυβέρνησις έλαβε γνώ
  σιν τής άποστολής έ< ΛονδΙ νού τής προκαταβολής τοθ δα νεΐου διά την "οικονομικήν ά- νασυγκοότησιν τής Τσεχοσλο¬ βακίας τό οποίον παρέσχεν ή αγγλικη κυβέρνησις. Ή προ καταβάλη αυτή θά χρησιμο- ποιηθή αποκλειστικώς διά την άναζωογόνησιν τής έσωτερι- κης πίστεως τής χώρας. Ή έφαρμογή κατά τάς εορτάς των άγορανομικών διατάξεων. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΙΣΕΤΙ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΘΗΝΑΙ «2 Δ)6ρίου (τού άντα- ποκριτοΰ μας).— Κατ' ανακοίνωσιν τής μετεωρολογικής υπηρεσίας συνεχίζε· ται έν Ί^λλάδι ή κακοκαιρία. Βροχαί πίπτουν είς πολλά μέρη τής Ελλάδος, είς δέ την Μακεδονίαν' επανελήφθη ή πτώαις χιόνων. ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΥΡΩΠΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΒΑΡΥΤΑΤΟΣ ΧΕ1ΜΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 22 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας). — Κατά τα έκ έξ ,Εύρώπης τελευταία τηλεγραφήυιατα ή εκικρατούβα έκεΖ κακοχαιρία συνεχίζε· ται. Ό χειμών είνε βαρύτατος ιδία είς την κεντρικήν καΐ βορειανατολιχήν Έυ ώ Έπ' εύκαιρία των επί Θ6 ραις έορτών, τό ύφυπουργεΐον Άγορανομίας απηύθυνε πρός τούς Νομάρχας κσΐ τάς κατά τόπους άνορανομικάς καί λοι¬ πάς αρμοδίας αρχάς έγκύκλι όν, σχετικώς μέ την παρακο λούθησιν απάντων των κατσ στημάτων πωλήσεως τροφί μων, ιδία των παντοκωλείων, κρεοπωλείων ίνθυοπωλείων, όπωρολαχανοπωλεΐων κσί άρ τοποιείων, πρός· εξασφάλισιν τής έφαρμογής των άγορανο¬ μικών διατάξεων των άναφε ρομένων είς ιήν εξυπηρέτησιν τοθ κσταναλωτικοθ κοινοΰ. Ειδικώτερον τό ύφυπουρνεΐον ΆγορανομΙας παρακαλεϊ νά έ πιστηθή ή προσονή των έκτελε στικώνόργάνων,είςτήν άκριβήέ φσρμογήν των ίσχυουσών δια τψήσεων περί κρεάτων, που- λερικών, τυρών, όηωρολαχανι κων καί άρτου. Έπΐσης τό ύφυπουργεΐον εντέλλεται νά διαταχθώσι δο κιμαστικαί ζυγίσεις των πω λουμένων τροφΐμων διά την πρόληψιν έλλειποβαρών τοι ούτων ώς καΐ διά την άνάρτη σιν πινακίδων τιμών είς ά παντα τα ειδή τροφίμων, και αύστηοός ελεγχος των χρη σιμοποιουμένων ζυγών, μέ τρών καί σταθμών. Συνιστά ται έπίσης αύσΐηρός ελεγχος των άρτοποιείων καί κλιβά νων έψήσεως φαγητών διά την μή άφαίρεσιν μέρους τοΰ περιεχομένου των προσκομιζο μένων ΊδιαΙτερα μέτρα τάξεως καί καθαριότητος δέον νά λη φθώσιν είς τα καταστήματι» καί τος άγοράς. Διετάχθη επί σης ή διενέργεια είς εΰρεΐαν κλίμακα δεϊγματοληψιών επί των κυριωτέρων είδών διατρο φής καί αστυϊατρικήν καί ά στυκτηνιατρικών έπιθεωρήσε ών πρός πρόληψιν πωλήσεως τροφΐμων έπιβλσβών είς την δημοσίαν υγείαν , καί άκαταλ λήλων πρός βρώσιν. ΑΙ ΓΕΩΡΠΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΙΣ ΣΟΥΛ)ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Καθ* ά" γνωρίζει τό 'Υποηργιϊ όν τής Γεωργίας πρός τάν κ. Νο μάρχην Ηρακλείου, είς τόν έσχά τως δημοσιευθέντα νόμον 1480 περιελήφθη διάταξις κατά την & ποίαν μετ" έγκρισιν τοθ Άνωτά τού Συμβου>ίου των Γεωργικών
  Συνεταιρισμόν έπΐϊρέττεται ή πά
  Ρ°χή εγγυήσεως παρά των Γεωρ
  γικών Συνεταιρισχικών όργανώσε
  ών Κρήτης υπέρ τής ένώσΐως
  των Σουλτανοπαραγωγών Κρή¬
  της. ______________
  Ο ΟΡΓΑΝ1ΣΜΟΣ
  ΛΙΜΕΝΟΣ^ΙΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Κατόπιν σχετικών έγγρά
  φων τοθ κ. Νομάρχου Ήρα
  κλείου καί τής Λιμενικής Έ
  πιτροπής, τό υπουργείον τής
  ΣυγκοινωνΙας άπηυθύνθη πρός
  τόν "Οργανισμόν Λιμένος Πει
  ραιώς διά την προσωρινήν
  άπόσπασιν ένταθθα άνωτέρου·
  ύπαλλήλου τοθ .Ο.Λ.Π., εΐδι
  κου είς τα τής έκμεταλλεύσε
  ως, διά την μελέτην τοθ ζή
  τήμστος τής εκμεταλλεύσεως
  έν γένει καί τοΰ καταρτισμοθ
  τοθ τιμολογΐου καί τοθ όργα
  νισμοθ ι,τής εκμεταλλεύσεως
  τοθ Λιμένος Ηρακλείου.
  ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
  ΣΤΟΙΧΗΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΕΟΣ
  Διά τηλεγραφικής έγκυκλί-
  ου τοθ ύπουργείου τής. Παι
  δείας έντέλλονται οί Νομάρ¬
  χαι όπως βάσει των ύποβλη-
  θεισών αυτοίς υπό των οίκεί
  ών έπιθεωρητών τής Στοιχειώ
  δούς Έκπαιδεύσεως προτάσε-
  ων των έποπτικών συμβουλΐ-
  ων, προβώσιν είς την έκδο¬
  σιν καί την αποστολήν είς
  τό Έθν. Τυπογραφείον των
  πράξεων προαγωγής μέχρικαί
  τής πέμπτης κατηγορΐας των
  λειτουργών τής στοιχειώδους
  έκπαιδεύσεως, των προταθέν
  των τΐρός προαγωγήν κατά
  τόν παρελθόντα μήνα "Οκτώ¬
  βριον.
  ΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΜ
  Είς τό ύπ' αριθ. 175 φύλλον
  τής εφημερίδος τής κυβερνή
  σεως εδημοσιεύθη ό κανονι
  σμός των καθηκόντων των ύ
  γβιονομικών επιτροπών των
  Δήμων καί Κοινοτήτων.
  Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
  Πρωτοβουλία των διδασκά
  λων τής δημοτικής Έκπαιδεύ
  σεως Ηρακλείου, κατηρτίσθη
  σαν όμάδες μαθητών αΐτι
  νες θά περιέλθουν αυριον
  την πόλιν ψάλλουσαι τα κά
  λανδα πρός οικονομικήν ένί
  σχυσιν των μαθητικών συσσι
  τίων.
  Η ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΓΕΩΡΠΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  Κατά πληροφορίας αρμοδίως πά
  ρχσχιθείσας ή σπορά καί ή έν
  γένει καλλιέργεια τού έδάφους
  διεξήχθη μετά μεγίστης δυσχερεί¬
  ας ιδίως είς την βόρειον πλευ
  ράν τοθ νομοθ 8που ή πεσοϋσα
  βροχή άπό των άρχών τοθ Όχτω
  β,.ίου μέχρι σήμερον μίλις ά
  νέρχεται είς 114 χιλιοστά Ι
  ναντι 240 και πλέον είς την νο
  τ, Ε αν πλευρόν καί ίδ'α είς τόν
  κάμπον Μεσσαράς. Ειδικώτερον ή
  πεσοϋσα βροχή κατανέμεται ώς
  εξής άναλυτικώς: Όκτώβριος 25,5
  χιλιοστά, Νοέμβριος 25,5, Δεκέμ
  βρΐυς 63,6. Ή ποσότης χαρακτ,η
  ρίζεται δχι μόνον άνεπαρκής">διά
  τό κανονικόν φύτρωμα των σπό
  ρων άλλά καί δΓ αυτήν την σιοι
  χειώδη προπαρασκευήν τοθ καλλι
  εργαυμένου έδάφους.
  Συνεπεία τούτων ή οπορί κα-
  θυσΐέρησεν έξα-ρετιχως εφέτος είς
  την βορείαν πλευράν τοθ Νομοΰ
  καί άν δέν εδνοηθή υπό των προ-
  σεχών ημερών, ή σπαρηαομένη
  έκτασις κατ' ανάγκην θά μειω-
  θ$ έν σχέσει μέ την περισυνήν.
  Αντιθέτως ή νοτία πλευρά
  θεΐσα ,6πό άφθόνων βροχων διηι»
  κόλυνεν την κανονικήν καλλιέρ
  γειαν καί την σποράν καί δυνά
  μεθα νά είπωμεν δτι σήμερον
  είς τάν κάμπον Μεσσαράς ή σπο·
  ρά Ιχει περατώση κατά80—90ο)ο.
  Καί εφέτος παρετηρήθη ζωηρά
  ζήτησις χημικών λιπασμάτων καί
  συγκεκριμένως είς τήνπε5ιάδαΜεσ
  σαράς. Μόνον δι« τάς Επαρχίας
  Πυργιωτίσσης καί Καινουρίου δι
  ετέθησαν 40 χιλ. ήμίσακκοι χη-
  μικοϋ λιπάσματος σπορας ένώ
  πρό Ιδετίας εχρησιμοποιούντο
  1 500—2.000.
  Γοργή στραφή παρετηρήθη έξ
  <χλλου»ώς πρός την ανάπτυξιν τής χαλλιεργείας των δπωροφόρων χαί ιδία των ξυνοδένδρων, τα ό ποία απετέλεσαν άνέκαθεν πολύτΐ μόν δένδρον τής κρηπκής γεωρ¬ γίας. Έκ μόνου τοΰ φυτωρίου Φω τεινοπούλου τής Γεωργικής Σχο λής Μεσσαράς διετέθησαν έντός 2 ημερών καί μόνον διά τό χωρίον Τυμπάκι 1000 περίπου Ισπέριδοει δή, τρανή απόδειξις τής έργατικό τητος καί τοθ φ<λοπροόδου πνεύ ματος τοθ Κρητός γεωργοθ. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ Διά διατάγματος διωρίσθη ώς δευτεροβάθμιος καθηγήτρια είς τό ένταθθα ,Γυμνάσιον Θη λέων ή πτυχιοόχος τής Φιλο σοφικής Σχολής τοθ Πανεπι στημίου Αθηνών Διονυσία Κωνσταντουδάκη. Είς την έ φημερΐδα τής κυβερνήσεως εδημοσιεύθη έξ άλλου πράξις τοθ κ, ύπουργοϋ τής Παιδείας τής οποίας διορίζεται πρόσω ρινός μέχριτής λήξεως τού τρ. σχολικοϋ έ"τοι<ς είς τό ένταϋ θα Γυμνάσιον αρρενων ό κα θηγητής τής Φιλολογίας κ. Μιχ. Ιω. Γωνιωτάκης. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΝ ΘΕΣΜΟΝ "Εκοινοποιήθη πρός τάς εί σαγγελικάς αρχάς τοθ κρά τους πρός εφαρμογήν, ή έγ κύκλιος τοθ ύπουργείου τής Δικαιοσύνης δι* ής παρέχον- ται οδηγίαι αναφορικώς μέ την 'συσιηματικωτέραν καί αύστηροτέραν τιμωρίαν των έγκαταλειπόντων τα τέκνα των γονέων. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δι' αποφάσεως τοΰ προέ δρου τής κυβερνήσεως άνατί θεται ή ύπεύθυνος άσκησις των καθηκόντων τοϋ υπουρ γοθ τοθ ύπουργείου Παιδείας είς τόν Γεν. Γραμματέα τοθ ΰπουργείουτούτουκ.Σπέντζαν. Η ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΟΥ ΦΑΛΑΓΓΙΤΟΥ Έν συνεχεία των μέχρι τοθδε γενομένων εισφορών ύ πέρ τής στολής τοϋ άπόρου φαλαγγίτου,κατετέθησαν πρός τόν Νομάρχην Ηρακλείου κ. Ανδρ. Μάρκελλον καί τα έ ξής ποσά: Υπό των κ. κ. Γ. Μητσοτάκη δρχ. 500, Γ. Βοΐλα 500, Ιω. Πασαδάκη 300, Γεωργ. Λιοπάκη 500 (δι' απόρους μαθητάς),Μιχ. Σκουν τάκης 300. ΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΓΟΩΤΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ Τό ύφυπουργεΐον 'Εργαοί άς απηύθυνε πρός τα Έτιιμε λητήρια Έμπορικά καί Βιοτε χνικά, τούς έμπορικούς Συλλό γους, την Ένωσιν Τραπεζών, τόν Σύνδεσμον Άνωνύμων Έ ταιριιών καΐ πάσας έν γένει τάς συναφεΐς εμπορικάς καί έπαγγελματικάς όργανώσεις έπείγουσαν εγκύκλιον διά τής οποίας συνιστθται νά χορηγή θή παρά των έργοδοτών είς τούς ύπαλλήλους αυτών, προ καταβολή μέχρι τοΰ ήμίσεος τοθ μηνιαίου μισθοθ των υπό τύπον δανείου, πρός έξυπηρέ τησιν των έπ' ε·δκαιρ(α των έορτών έκτακτον άναγκών αύ των, ΕΝ ΠΛΗΡΕΙ Υ ΦΕΪ ΕΙ Κ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΛΙ·ΙΤΑΑΙΑΣ»ΣΑΠΟΙΚΙΑΣ Ο ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΗΡΧΙΣΕ ΤΗΡΟΗ ΜΕΤγΊΟΠΑΟΗ ΣΤΑΣΙΝ ΑΘΗΝ.%1 «2 Δ)βρίου (τού άντα¬ ποκριτοΰ μας)— Σημερινά τηλεγρα- φή*ατα έκ Ρώμης καί Παρισίων πα- ρουσιάζουν ώς είσελθούσαν είς πλήρη ΰφεσιν την διαφοράν Γαλλίας καί Ιτα¬ λίας. Ό ίταλ',κός τύπος τηρεϊ ώς πρός τάς άποικιακάς αξιώσεις τής Ιταλία; άπό τίνων ημερών στάσιν μάλλον με- τριοπαθή, ομιλών έπ' αυτών είς ήπιώ- τερον ϋφο; έν σχέσει μέ τάς ημέρας τής παρελθούσης εβδομάδος. ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΑΙ ΔΗΘΕΝ ΜΕΓΑΛΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ Ι ΤΑΛ 1 Χ Ω Ν ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 2^» Δεκεμβριού (τού άν ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Ρώμης ότι αί άναγγελθείσαι μεγάλαι συγκεντρώαεις ιταλικού στρατού είς Τριπολίτιδα διαψευδονται κατηγορη- ματικώς. '«ς άναφέρουν τα σχετικά ά νακοινωθέντα ούδεμία τοιαύτη συγ· κέντρωσις στρατευμάτων έγινεν εί; Τρι πολίτιδα. ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΝ ΚΟΜΜ1 ΣΗΜΕΙΟΥΝΤΑΙ ΛΘΡΟΑΙ ΠΡΟΣΚΟΡΗΣΕΙ! ΑΘΗΝΑΙ 22 Δεκεμβριού (τούάν ταποκριτού μ»ς)— Τηλεγραφούν έκ Βουκουρεσχίου ό«ι είς τό συαταθέν τε¬ λευταίως υπό τού στέμματος μοναδικόν ρουμανικόν ^κόμμα σημειούνται άθρόαι προσχωρήσεις πολιτικών προσωπικοτή των. ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΣΥΝΩΜΟΣ1ΑΣΕΙΣΕΒΝ. ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ22 Δεκεμβριού (τού άν- ταποχριτού,μας).— Έκ Παρισίων άγ· γέλλεται ότι ή άνακαλυφθϊΐσα είς 6ά· ρος τής Έθνικής Ίσπανίας συνωμοσί- άς έχει εύρυτάτας διακλάδωσις. ΊΙ συνωμοσία άπέβλεπεν είς συστηματι¬ κήν υπονόμευσιν των στρατιωτικών αχε· δίων τού <Ι»ράνκο καί τελιχώς είς α¬ νατροπήν τού δι' άντιεπαναστάσεως. Αί συλλήψεις συνεχίζονται. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ΟΙ ΒΟΜΒΑΡΑΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΗΙΝΙΑΗ ΑΘΗΝΑΙ 22 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτού μας).—Τηλεγραφούνπρός τό πρακτορείον Χαβάς ότι οί βομ βαρδισμοί των στρατιωτικών έγχαταατά σεων των κυβερνητικών υπό των έθνικών άεροπλάνων συνεχίζονται είς την Ίσπα νίαν. Η ΓΑΛΛΙΑ ΑΕΝ ΜΕΣ0Λ4ΒΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΙΝ ΑΝΑΚΟΧΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 92 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτού μας). — Αγγέλλεται έκ Παρισίων ότι ή Γαλλία δέν πρόχειται νά μεσολαβήση διά την σύναψιν άνα- κωχής μεταξύ των εμπόλεμον μερών έν Ίβπανία. Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ .ΙΕΜΑΡΤΥΡΗΟΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΑΠΟΝΙΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 22 Δεκεμβριού ^ (τοθ άνταποκριτοΰ μας).— Καθ* α, άγγέλ λεται έχ τού έξωτεριχού ή Αγγλία καΐ ή Γαλλία διεμαρτυρήθησαν πρός την Ιαπωνίαν διά τα μέτρα τα όποία έλα βεν αυτή είς τα σύνορα των έκχωρήσε ών των ξένων είς την Κίν»ν«