967

Αριθμός τεύχους

500

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

26/11/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  •Αριθ. ΤηΧεφ. 4~40
  ' Υηεν&ν νος:
  ΑΛΕΚΟΣ ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ
  Τα πάντα^γιά τή νίχη^τής^'
  ΌΕΡΙΙ ΚΡπΤΤιΊ
  ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΛ. ΣΥΜΑΣΠΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΜ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΧΡΟΝΟΣ2οςΠΕΡΙΟΔ.2η
  ΑΡΟ. ΦΥΛΛΟΥ 500
  ΤΡΙΤΗ
  26
  1946
  ΠΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 200
  ΙΙιΜΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΙΜΙΙΙΙΙΐΙΐΐιΐιιι --------------- ----------------—---■ --■—-- ρ —— ■ - ■ —— - ■——* ■«■ ■ «Ι ■ Ι | β" «ρ« Γ%# * *— |-^ | ^__^_^_^__———ι———-———μ*—-■—ε*—■■»■—μ
  """"""""""""........."""'""......""""■»""«»""»»'»"'·«<:»"«.....>'»'Μ"·ι.....>·«···'«ι<π·ΐ>·».ιιι.ιι.«.··..ι·...·..ι..,..,,,,.,,,.........,„„,......„,,„„........„„„„„„„.....„„„„„„„„„„„„„.....„„„„„„„„„„„„„.....,„.,......,..ι..μ,,.μ,.,....,.,....·.....μ.π.μ.>................
  ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΟΕΡΙΤ Υ Π
  Ή αφαιρέση των ελευθεριών τοδ Λ«βύ «Ινα.; τβ χαρακτπρι-
  σπχβ γνωρισμ« κ«ββ δι*τ«τβρ(ας. Γ.ατΐ μβνάχ* έχαι ο «ΙΜΤβ.
  τορες απβφίυνβυν τώ δημβσιο ελβνχβ γ.ά τίς παράνβμες χαι «ν-
  τιλαικες «ρβιςεις τβυς. Κατορβώνβυν νά χαταπιέςβυν καΐ νά έξα-
  ηατβΰν τ« λαό, τβν «πβξενώνουν μέ τίς ίιώξβις άπο τα πγίτιχά
  το« στβλέχπ κ«ι τού στβρβϋν τα μέσα τής διαφωτίσεως και τής
  νβμίμου ίβτμυνης.
  •Η κυβέρνηση Τσαλόάρη,ιτβύ χχληάζει άφηνΐαομένη στβν ΐδιο
  δρβμ© τής δικτατβρίας ϋοτερα άπό τβ πβρίφημβ ψπφισμα «περΐ
  έχτβκτων μβτρων τάξεως», έτβίμααε^ τώρα καινβώριβ «νελεύθερβ
  καΐ άνπσυνταγματικό ψηφισμα «πβρι άίικημάτων τού τύπβυ».
  Μέ τβ ψηφισμα αυτώ δίδεται τβ ίικαίωμα στήν κυβέρνησηκαΐ
  τίς κρατικές άρχές νά κκταδιώκουν, νά τιμωρβύν, νά κατάαχβυν
  καΐ ν« κλβίνβυν την εφημερίδα γιά κάδβ δημβσίεομα πβύ πρβσ-
  βάλλβι τίς βάσεις τβδ Ισχύβντβς «βλιτβύμοιτβς, η στρέφεται κα·
  τα τής ασφαλείας τβδ κράτβυς, η τής Δημοσίας τάξεως. Στήν άπβ-
  λυτη κρίση κα! την πρωτορΌυλίο: των καταδιωκπκών §καί δικα-
  οτικών ορνάνων άφίνβται νά κρίνοον «ότε Ενα δημοσίευμα είναι
  τέτβιβ ώατβ νά έμπίπτει στην παραπάνω διατάξη καΐ νά τιμω-
  ρβϊται.
  Το ψηφισμα δηλκδη δέ βάζβι έδω κανένα πβριορισμό, Καΐ ο-
  λα έξαρτοΰνται άπό την έρμηνεία κου θά «5ώσει στήν κάθε εϊδη-
  ση π τό σχόλιο τής εφημερίδας φ χωροφώλχκας, β Εϊσαγγελέας
  ή καΐ β δικαστάς κου θά δικάσβι.
  Καταργβϊται Ιτσι καΐ τυΐτικά έ,τι εΐχβν άπομείνβι άπό την
  ελευθερία τού τύπβυ. Γιατΐ τό γβγονός «5τι ο τύπος πρβατατευε-
  ται άπβ το Σύνταγμα δέ ν ήμιτοδισβ λ. χ. τβν άνπσαγγελέα κ.
  Κόλλια νά κατάσχει εντελώς παράνβμα την «Έλεύθερη Κρήτη»
  βταν Εγραφε, στό δημβψήφΐσμα, 8τι η Δημβκρατία πλειβψήφΐσε
  οτΐς κυριώτερος πόλεις της Έλλάδας. Μήτε τβν ημιοδισε τίποτε
  νά την βΐσαγάγβι σέ δίκη γιά τίς παραβάσεις τού άρθρου 11 τού
  νβμβυ 5060 στό Τβιμελές Πλειμμβλιβίικεϊβ, ένώ αρμοδία γιά
  την παράβαβη αύτη είναι μονάχα το Δικαοτήριο των Ένόρκων.
  "β τα ν τώρα χοντά σ' αύτά κου γίνουνται έίώ, δηλ. σέ μιά
  «εριφέρβια ποΰ ύπάρχει σχετική τάξη καΐ άσφάλειχ, σκεφθεϊ κ α
  νβνας δτι στήν άλλη Έλλάδα στό όκτάμηνβ διάστημα των λ«ο-
  πρββλΠΓων εκλεισαν 28 δημοκρατικές έφημερίδες, είίκολα θά άν-
  τιληφθεϊ βτι βύσιαστική βλευββρία τβδ τύπβυ πρό πβλλβδ δέν ύ-
  ιτάρχει.
  Μέ τα μέτρα «μως αύτά η κυβέρνηση .Τσαλδάρη παραβιάζϊΐ
  ΰΕΜΕΛΙΩΑΕΙΣ διατάξεις τβδ ιβχύβντβς συντάγματβς τής «Βασι-
  λίυβμβνης Δημοκρατίας». Είναι βί διατάξεις «βΰ πρβστατβύβυν
  την έλκυθβρία τοΰ τύπβυ καΐ δίδουν το δικκίωμα σέ κάθε πολί¬
  τη «νά δημββιβύβι διά τβδ τύπβυ τούς στβχασμοΰς τού».
  Ή «ναΐβωρητικη βουλή δέν ϊχ»ι χανένα δικαίωμα νά τρο-
  πβπβιήσει τίς δΐατάξβι; αύτίς, γιατΐ σύμφωνα μέ τβ διεΐταγμα της
  πρβκηρώξβως των έκλογών, είναι αρμοδία γιά την άναθβώρηβη
  μονάχα μή θεμελιωδων διατάξβων τβΰ Συντάγματος.
  Μέ τβ ψήφισμα λοιπον τβΰ Τύπβυ ή κυβέρνηση είσηγεϊται
  στίι βουλή την παραβίαση τβδ Συντάγματ©$ κ«ί βγαίνει άπβ τα
  πλαίσια τής νομιμβτπτας.
  Ή νβμιχή υποχρεωθή τβΰ κάθβ «τολίτη οτήν περίπτωση αυτή
  είναι νά ηΐριφρβυρηβει τ· Σΐύνταγμα.
  Οί έφημερίδβς τβΰ λαβδ, «ού δέν μηόρβσβ νά τίς κλβνίσβι β
  «ατακτητήί βά κάμβυν καί στήν «βρί«τωση αυτή άκέραιο τό κα-
  βήχβν τβυς άπέναντι στβ λαβ, γιατί β λαβς «ρέικι νά μαθαίνβι
  την «ληθεια.
  θέση μα5
  01ΗΜΟΚΓΑΤίΚΟΣΑΙ0ΙΤΒ2ΚΡΗΤΗϊΠΡΕί1Ε!ΚΑ*ΓΡνΠΗ£Ι
  Όπως
  στό χθεσινό μας φύλλο, οί συνηθ σμένοι
  φονΐών. _______
  Ό «μπαιγμός των ύ-
  παλλήλων αυνεχίζεται
  Ό έμποιγμός των ύιΐαλλήλων
  4ττό την Κυβέρνηση συνεχίζεται·
  Ο κ. ΤσαλΚαρης ύπιβχέθηκε νο
  δώοει £ξ ϊκτακτα 15θήμεΡ« Μέ
  Χρι τέλοος &)βρΙου συμττερι*01^-
  βανομένου κσΐ τοθ δώρου των
  Χριστουγέννων. Ούσι«σηκώ δηλ,
  δ*ν δινόταν καμμιά σθξηση· Α-
  β" γινόταν υιά λογική τακτο
  η άφοθ δέν ϋττηρχε τϊλλσς
  . ηίρον τού Δ)βρίου γι* να
  τήν 518ει σάν δήθεν προκστοβο-
  λίΙ ίνφ αιτλοόστβτα ήταν ό μι-
  °βός τοο τρέχοντος 15θημέοοϋ
  Ομως οθτε ^ αυτή τήν ύΐτόσχε-
  °ή τού δέν τήρησε. Γιατϊ διέταξε
  τίΙν ττροκατσβολή τοθ... ιτρώτσυ
  158ημέρου τοθ Ίανουαρίου 1947.
  ^α' ή εξαπατήση των ύπαλλή-
  Έπικίνδυνη
  σκοποβολή.
  Προχθές λΐγπτ μέτρσ £ξω άπό
  τό προαστειο Πόρος, στραπωτι-
  κή μονάδα Ικαμε σκοποβολή.
  Πολλές σφαϊρες £τεοαν μέβα
  αχό προάστειο, μάλιστα δέ καΐ ό
  έκεϊ αστυνομικάς στσθμάρχης ί·
  νει μαζέψει άπ' αθτές. Λέγεται
  «ώς τα βλήματβ 6*θασον μέσα
  στό ττροάστειο. έξ αίτΐας άτΐο-
  στρακιβμοϋ ττον. Αύτό ομως δέν
  είναι έλαφρυντικό. Έκτός αν νο-
  μΐζβυν οί Λρμόδιοι, πώς οί άπο-
  στρακιζόμενες σΦαϊρες δέν σκο-
  τώνουν. Πάντως 6να εΤναι βέβοτιβ
  πώς ό χώρος έκεΐ δέν είναι κσ-
  τάλληλος γι* σκοποβολή. Ε.Απι-
  ζουμε νά γίνβι αύτό άντιλητιτό-
  ΟΙ ΡΟΣ§ί ΠΕΤΥΧΑΝ ΗΕΑ ΜΕβΟΑΟ [
  ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 26 (Ίδ. ύπ.).-
  Ό Πρόεδρος τής Άκαδημίας
  "Επιστήμων τής Ε.Σ.Σ.Δ. Βα-
  βίλωφ άνακοίνωσε σέ συνε
  δρΐαση τής Άκαδημίας δτι
  Ενας Ρώσος επιστήμων πέτυ
  χε νέα μέθοδο διασπάσεως
  τοθ άτόμου.
  Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
  ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
  Ό Γενικός Πρόξενος τής
  Έλλάδας στήν ΑύστραλΙα
  μέ έΎγραφό τού πρός τό ύ-
  πουργεϊο των Εξωτερικών,
  γνωρίζει πρός διαφώτηση τοθ
  ένδιαφερομένου κοινοθ δτι
  «άν καΐ ή Αύστραλία είναι
  χώρα εΰπορος καΐ άνεκμε
  τάλλευτος έν τούτοις δέν εί
  ναι άπηλλαγμένη κοινωνικον
  καΐ οίκονομικών προβλημά-
  των οξείας, ένίοτε, μορφής»,
  καί συνεπώς ή μετανάστευση
  καί ή έγκατάσταση σ' αυτή
  είναι δυσκολοτάτη.
  ΠΑΡΑΙΕΙΝΕΤΙΙΤΟΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑ2ΙΟ
  ΜΕΧΡΙ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑ 26.—Μέ νομοσχέ
  διο πού κατατέθηκε χθές ά¬
  πό τόν Ύπουργό τής Δικαιο
  σύνης, ή ίσχύς τοθ ενοι¬
  κιοστασίου παρατείνεται μέ-
  χρι 15 Δεκεμβριού 1946.
  Άπό τβ Οέατρο
  ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
  ΟΙ ήθοποιοί διαφόρββν θιάβων
  (τού εχουν έρθει|σΕβ Ήράκλιιο, πά
  ρατήρησαν πώς τ6 Ήρακλειώΐικο
  κοινο ί>έ χειοοκβοτεΐ εϋ^ολ*. Είνε,
  λένε, δΰβκολο ατά χειροχρ·ιτήματβι.
  Δέ χειροκροτεϊ παρά κάτι πού ά-
  ξίζει
  Αύτά θυμήθηκα προχτές τ6 βρ«-
  δυ βλέπ·ντας την «Καιν·ύργια Ιιο-
  λιτε'ια» τοί Πρίσλεϋ άπό τό θίασο
  Παλαιβλόγου.
  Χβιροκρότησαν βεβαία οί θεειτές
  τρεϊς-τέσοερις φορές τα κια δυνατά
  σημεΐα τοϋ έργου. "Ομάς ίνα χειρο-
  ροκρόΐημα άπό ένα άλλο μΛορβί
  νάχει τεραστία διαφορά στήν άξία
  τού.
  Άζίζει βεβαία τα ζωηρά χειρο-
  κροΐήματα ό θερμαοτής Τζών οταν
  λέει πώς «Οΰτε τα κανόνια, οΰτε ό
  βούρδουλας, όντε τό πυρωμένο σί-
  δερο μπορονν νά σκοτώσουν στόν
  ανθρωπο τβν πόθο γιά ένα και
  νούργιο κ·σμο>.
  Όπως ίπάλι τα άξίζβ ό ϊδιος δ
  ταν μέ θέρμη μιλάει γιά την Κοι¬
  νωνικαί Δικαιοσΰνη πού ύπάρχει
  στήν «Καινούργια^Πβλιτεία».
  Μά κεϊνο πού άληθινά άποκάλυ
  ψε τή λϊΐττή κρίση τοΰ χοινοϋ μας,
  πού παρακολούθησβ τό εργο, ήταν
  τα θερμκ χειροχροτήματα πού συν-
  ώδβυβαντή νεβρήΦιλίππα κόρημιάς
  χήρας άριβτοκράτισσας, όταν έγκ*-
  ταλείπει ουνειοηΐά καί θαρραλέα
  τή μητέρα της, γιά νά πάϊι πίσω
  στήν «Καινοΰργια Πολιτεία». Έδ·
  δέν ήταν οΰτε θερμά λόγια πού
  συγκίνησαν τό κθινό, οΰτ·8 οί έπα-
  ναστατικές λέξβις πού ένθουσίασαν.
  θχι ! Ήταν ή επαναστατικήν πρά-
  ξη τής νεαρής κόρης πού σπάει τα
  δεσμά μέ την τάξη της, πού έκπρο-
  «ωπεϊ ή μητέρα της, καί προχώρει
  οτόν κβινούργιο κόομο.
  Ή Φιλίπ.ια πήγε στήν Καινούρ
  για Πολιτβία βίδε τή ζωή τιίν άν-
  θρώπων της, τόσο άλλοιώτικη άπό
  την άχαρη καί ;δίχως νόημα ζωή
  της, καί ενοιωσί 'πώς βρίσκεϊαι ο
  ίνα κόσμο όλότελα διαφορετικό καί
  άνώτερο άπό ό,τι όνειρευτηκε. Ή
  μητέρβ της όμως^ παληά άριστο-
  κράτισα, Θέλει νά γυρίσουν πίσω
  στόν χόσμο της, γιατί ό καινούργιος
  κόσμος τής είναι όλότελα ξένος καί
  άκατανόητος. ^ ί {
  Μά 3η κόρη άρνεϊται αταθερά,
  παρ' όλη την αγάπη πρός τή μητέ¬
  ρα της, νά την άκολουθήσει. Προ-
  τιμά νά μείνει στήν Καινούργια Πό
  λιτεία, νά κάνει μιά όποιαδήποτε
  δουλειά καί νά νοιώθει Ινα σκοπό
  στή ζωή της, νά χαίρεται τή ζο>ή
  της μαζί μ* δλο τόν κόσμο.
  Κι' έτσι άποχαιρετά τή μητέρα
  της καί τρέχει πρός^ την πόρτα πού
  •δηγεϊ στήν Καινοΰργια Πολιτεία.
  Κι' ό κόσμος χειροκροτεϊ θερμά,
  ζωηρά, παρατεταμένα. Ό,τι καλό
  χαί τίμιο χαί ήθικό έχει ή τάξη
  αύτη προσχωρεϊ βίον καινούργιο κό¬
  σμο ποΰ έρχεται.
  Τα χειροκροτήματα τΐμηοτιν τή
  θαρραλέα αυτή πρόξη. Μά τίμησαν
  χαί τό κοινό μας. Μ.
  ΙΣΗΗΕΡ1 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΙΝ ΑΙΓΥΟΤ. Β9ΥΑΗ
  ΐυΐΙΪΟΤί! (ΙΚΙΙίΙ
  II
  ΑΗΕΓΑΡΤΗΣΙΑΤΙΙ!
  ΛΟΝΔΙΝΟ 26 (Ίδ. ύπ.).—
  Σήμερα συνέρχεται ή ΑΙγυ-
  πτιακή Βουλή ή όποία πρό-
  κείται νά συζητήσει γιά την
  άναθεώρηση τής Άγγλοαιγο-
  πτιακής συνθήκης τοθ 1936.
  Ύπάρχει μεγάλη διαφορά
  αντιλήψεων πάνω στό περιε·
  χόμενο τής νέας συνθήκης
  μεταξύ Αιγυπτου καί Αγ¬
  γλίας.
  Έτσι ή Αϊγυπτος ζητεί νά
  άποχωρήσουν τα άγγλικά
  στρατεύματα μέσα σέ £να
  χρόνο, ένώ στήν Αγγλία ύ-
  πάρχει ή άντΐληψη βτι αύτό
  δέν μπορεΐ νά γΐνει ένωρΐτε-
  ρα των 5 έτών.
  'ΕπΙσης ή Αγγλία ζητα δ-
  πως ή νέα συνθήκη περιέχει
  δρους πού θά προκαθορΐζουν
  σέ περίπτωση πολέμου χρη-
  σιμοποΐηση τοθ αίγυπτιακοθ
  έδάφους άπό τούς Άγγλους
  γιά την καλύτερη εξυπηρετή¬
  ση, κατά την άντίληψή τους,
  τοθ πολέμου. Ή Αϊγυπτος
  άντιτίθεται σ' αύτό καί ζητά
  άπό την Αγγλία άπόλυτη ά-
  νεξαρτησΐσ, στή δέ περίπτω¬
  ση πολέμου παέπει νά Ιχει ή
  Αγγλία έμπιστοσύνη πρός
  την Αΐγυπτο δτι θά έκτελέ-
  σει τίς ύποχρεώσεις της πού
  θά άπορρέουν άπό τή συν¬
  θήκη.
  Πρό καιροϋ 6 Πρωθυπουρ-
  γός τής Αιγυπτου Σίδκυ Πα¬
  σάς έπεσκέφθηκεϋ στό Λον-
  δΐνο τόν κ. Μπέβιν μέ τόν
  όποΐο φαΐνεται δτι συμφώνη-
  σε πάνω στούς δρους τής
  νέας συμφωνίας. Έπιστρέ-
  φοντας στήν Αΐγυπτο ό Σΐδ-
  κυ Πασάς ύαέβαλε στήν κοι-
  νοβουλευτική επί των εξωτε¬
  ρικών έπιτροπή τής Αίγυπτι-
  ακής Βουλής τό νέο προσχέ-
  διο συνθήκης τό όποΐο δμως
  άπορρίφθηκε άπό την Έπι¬
  τροπή.
  Ό Σίδκυ Πασάς μπροστά
  στή σοβαρή αυτή διαφωνία
  μεταξύ αύτοΰ καί τής κοινο-
  ] βουλευτικής έηιτροπής. άπε-
  ίφάσισε άγνοώντας την έπι¬
  τροπή νά φέρει τό ζήτημα
  άπ' εύθείας στή Βουλή' καΐ
  νά ζητήσει την ψήψιση τής
  συνθήκης μέ την Αγγλία Ο¬
  πως καθώρισε τούς δρους της
  μέ τόν κ. Μπέβιν κατά την
  συνάντηση τους στό Λονδΐνο.
  Χθές 7 μέλη τής έπιτροπής
  δήλωσαν ότι άποκρούουν α¬
  πολύτως τίς προτάσεις τοθ
  Σίδκυ Πασά καί είναι άντίθε-
  τα σέ κάθε πρόταση συμφω¬
  νίας πάνω στήν περίπτωση
  τοθ πολέμου μέ γειτονικές
  χώρες καί την Αγγλία. Έπί-
  σης ζητοθν νά φύγουν οί αγ
  γλοι άπό "την Αΐγυπτο σέ μι-
  κρότερο χρονικό διάστημα ά¬
  πό δτι συμφώνησε ό Αίγύ-
  πτιος Πρωθυπουργός.
  Ή Αίγυπτιακή Βουλή πού
  συνέρχεται σήμερα προβλέ-
  πεται δτι θά άπορρίψει τίς
  προτάσεις τοθ Σίδκυ Πασά.
  ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΝ Μ Λ
  ΙΑΘΕ ΠΑΑ! ΒΡΟΤΟΠΙΣ
  ΠΡΩ1ΜΣΣΓΑΛΛ1ΚΕΣΕΚΛ0ΓΕΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 26.—(ίδ. ύπ.) —
  Οί χθεσινές έκλογές στή Γαλ
  λία γιά την έκλογή αυτών
  πού θάέκλέξουν την "Ανω
  Βουλή έ'δωσαν άποτελέσμα
  τα, άνάλογα μέ τίς προχθε
  σΐνές βουλευτικές έκλογές.
  Έτοι τό Κομμουνιστικό
  Κόμμα έρχεται πρώτο, άκο-
  λουθεΐ τό Καθολικό καΐ τρΐ-
  τ&ι ερχονται οί Σοσιαλιοτές
  οί όποΐοι Ιχασαν στίς χθεσι¬
  νές έκλογέί· άκόμα περισσό-
  τερους ψήφους άπό δσους
  στίς βουλευτικές. Τό ιιοσο-
  στό άποχής ήταν 28 ο)ο.
  ΣΟΟΑΡΟΤΑΤΕΣΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
  ΤΗΣΑΠΕΡΓΙΑΠΟΝΛΝΟΡΑΙΙΙΙΙ
  ΛΟΝΔΙΝΟ 26 (ίδ. ύπηρ.).—
  Στή Βουλή των Κοινοτήτων ό
  βρεττανός ύπουργός τοΰ Έπι-
  σιτισμοΰ οήλωσε ότι ή άπεργία
  των άνθρακωρύχων τής Άμε
  ρικής θά έπηρεάσει σοβαρά την
  έπισιτιστική κατάσταση τής Εύ-
  ρώπης λόγω τής διακοπής με-
  ταφοράς σΐτου. Τό δελτίο &$-
  τού όπως δήλωσε θά συνεχισθεί
  στήν Αγγλία, δέν πρόκειται δέ
  νά σταλεΐ σΐάρι, στή Γερμανία.
  Μόνο δέματα θά έπιτραπεΐ νά
  σταλοϋν κατά τίς έ»ρτές των
  Χρισΐουγέννων άπό ίδιώτες.
  ΠΑ ΤΙ ΓΕΟΡΓΙΙΗ .ΧΟΑΗ
  Μ Ε ΣΣΙΑ Ρ Α Σ
  ΤΥΜΠΑΚΙ 25 (ίδ. άντ)ση).
  —Τό Παράρτημα τής Γεωρ-
  γικής Σχολής Μεσσαράς στό
  Τυμπάκι «Γωνιά» προσφέρει
  νερατζές πρός 2500 τα φυτό.
  Στό ΐδιο χωριό ίδιώτης
  καί μάλιστα καταστρεμμένος
  Τυμπακιανός προσφέρει τα
  ιδία φυτά πρός 1500 δρχ.
  τό £να.
  Νά ποία εξυπηρετήση πα-
  ρέχεται στούς Γεωργούς τής
  Μεσσαράς καΐ Ιδίως στούς
  καταστραμμένους Τυμπακια-
  νούς άπό την ύπηρεσία τής
  εωργικής Σχολής Μεσσα¬
  ράς ή όποία Ιπρεπε δωρεάν
  νά παραχωρεΐ τα φυτά
  πρός τούς Γεωργούς γιά νά
  δίδει ώθηση γιά ευρύτερη
  καλλιέργεια πρός δφελος τής
  γεωργικής καί γενικά τής Έ·
  θνικής Οίκονομίας.
  ΑΦΗΣΤΕ ΗΣΥΧΗ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΑ
  ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡ1Ν0 ΜΟΧΘΟΤΗΣ
  ΑΠΕΣΩΚΑΡΙ, Νοέμβρι-
  ος (τοΰ άνταποκριτή μας).—
  Πρό ημερών ήλθε στό χωριό
  μας άπόσπασμα χωροφυλακήν
  μέ επί κεφαλής έ'να ύπενωμα·
  τάρχη. Μπαίνοντας στό χωριό
  οί χωροφύλακες συνάντησαν τό
  νεαρό Βαγγέλη Καρουζά*»] τ°ν
  δποΐο χαστούκισαν χωρίς λόγο.
  Πήγαν στά ^αφενεϊα τού
  Σπύρου Βαρδάκη καί Γιάννη
  Νεονάκη καί μέ τή δια ταγή
  «ψηλά τα χέρια» ζητοΰσαν ταυ-
  τότητες. Οί άγρότες πού δέν
  κατάλαβαν άκόμα τί γίνεται
  σήμερα στό τόπο τους, δέν έ-
  χουν την ό'ρεξη νά σηκώνουν
  ψηλά τα τίμια χέρια τους. "Κ-
  τσι άρχισαν οί χωροφύλακες νά
  χειρβδικοϋν επάνω τους καί νά
  τούς άπειλοΰν μέ τα δπλα. Τό
  άποτελέσμα όμως ήταν όλότελα
  • διαφορετικό, άπό δτι ήθελαν,
  γιατί ξεσηκώθηκε όλο τό χωριό
  καί τούς ηνάγκασε νά ξεχά-
  σουν την παλληκαριά τους καί
  νά θυμηθοϋν τα πόδια τους.
  Ή συμπεριφορά αυτή των
  χωροφυλάκων άπέναντι στό χω
  ριό μας τό έ'χει αναστατώσει,
  άν όέ ξαναγυρίσουν μέ τέτοια
  τακτική θά βροΰνε τό χωοιό έ?-
  τοιμο καί θά τού; ύποδεχθεΐ
  άνάλογα.
  Χαρακτηριστικό τής νοοτρο-
  πίας πού διατηυοϋν οί χωροφύ- .
  λακες είναι ή δήλωση κώς «τό
  τομάρι τους τό ε"χουνε πουλημέ-
  νο». Αύτό έμάς δέν μας ενδια-
  φέρει, άν όμω; θέλουν νά τό
  ξεπουλήσουν, καλά θά κάνουν
  νά πάνε στόν τόπο τους καί νά
  μας άφήσουν ησύχους. Ή Κρή
  τη οΰτε πουλά ου τε άγοράζϊΐ
  τέτοια εμπορεύματα.
  ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Έηονίτΐς χι' 'Επβνίτιασες
  Νίβι Απμοχράτβς τού
  Νβμβΰ Ήρκχλείβυ
  ΟΙ Σημερινές Λαοπρόβλητες
  άρχές στή χωρα μας προσπα-
  θοϋν πάλι αύτές τίς μέρες νά '
  πετύχουν καινούριο κατόρθω-'
  μα. Σατανικά καί ξεδιάντροπα
  επιχειροϋν τή διαλύση τής
  ΕΠΟΝ, μέ δίκη πού όρίστηκε
  στίς 29 τοΰ Νοέμβρη στό Πρω-
  τοδικεϊο Αθηνών.
  Προχωροΰν Φασιστικά στήν
  ενεργεια αυτή, άναμασώντας
  τό χιλιοειπωμένο τροπάρι γιά
  «παρέκληση άπό τό σκοπό της»
  μόνο καί μόνο γιατί ή ΕΠΟΝ
  στέκεται άκοίμητος φρουρός
  των δημοκρατικαί ελευθεριών
  τής ^ Έλλην. Νεολαίας, καί μα-
  ταιώνει τα σχέδιά τους γιά έκ-
  φασισμό τής Ν. Γενιας σέ μιά
  καινούρια Μεταξική ΕΟΝ.
  Μ* αύτά τα άνελεύθερα κι'
  άντιδημοκρατικά μέτρα χτυπιέ-
  ται σήμερα ή Μεγαλύτερη'Έλ.
  'Οργάνωση Νέων ή ΕΠΟΝ τό
  σύμβολο τής Δημοκρατικής πί-
  στης, τής Άνεξαρτησίας καί
  της τιμής καί στή χώρα μας,
  αυτής πού χάρισε στήν Έλλά¬
  δα την πιό μεγάλη Έθνική τι-
  μή στό «Παγκόσμιο Συνέδριο
  Νέων».
  "Ας είναι βεβαιοί οί σημερι-
  νοί Άγγλόδουλοι, πώς, ό,τως
  άπαντήσαμε στίς Γερμανοϊτα
  λικές καΐ Βουλγαρικές μέθο-
  δες, τό ΐδιο θ' άντισταθοΰμε
  καί σήμερα, δσο κι' αν κάνουν
  χρήση των ΐδιων καί χειρότε-
  ρων μέσων.
  Δίπλα μας στέκονται όλα τα
  νι ίτα τής Έλλάδας, οί Δημο¬
  κρατικάς δυνάμεις, τα νιάτα ο-
  λ<υ ιι/υ Αοομου, ήΠΟΑΝ—εγ- γύηση γιά τό Μέλλον μας—τό μέλλον τής Έλλάδας. Νέοι Δημβκράτβς, Ή δίκη τής 29 τοϋ Νοέμ¬ βρη, είναι δίκη δική σας, δί- κη όλης της Έλλ. Νεολαίας. Δίκη γιά τούς χιλιάδες ήρω- βς τής Έθνικής μας άντίστα- σης, ποΰδωκαν τή ζωή τους γιά την τιμή καί τή λευτερια τής πατρίδος μας: Στούς ξένους καί ντόπιους έχθρούς τής νεολαίας άποδεΐξ- τε την άγάπη σας στή Μεγάλη ΕΠΟΝ, στή λευτεριά, στή μορ¬ φώση, στή Δημοκρατία. Στά άποικιακά σχέδια τόπ Φασισμοϋ, πού ζητα νά δι«- φθείρει τή Νεσλαία μέσ' στήν ΕΟΝ, άπαντήστε θαρραλέα καί μαχιιτικά. Μέ κινητοποιήσεις σας, έπι- τροπές καί διαμαρτυρίες, μα- ταιώστε τό καινούογιο ΦΑΣΙ- ΣΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ Φρουρήσετε την όργάνωση πού τίμησε ΐα Ιλληνικά νιάτα στον κόσμο. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΨΗΛΑ τή ση- μαία τής ΕΠΟΝ, ΤΗΣ ΕΘΝΙ¬ ΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΙ' ΑΝΕΞΑΡ- 1ΗΣΙΑΣ, γιά Ινα καινούργιο κι' εύτυχισμένο μέλλον. Τό Συμβούλιβ τής ΕΠΟΝ Νομβϋ Ηρακλείου
  «Ε
  Λ Ε Υ · Ε Ρ Η Κ Ψ'Η Τ Η»
  ,.ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΡΗΤΗ..
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ©ΕΑΜΑΤΑ
  «ΜΙΝΩϊ (Χειμερινός)
  2ΗΜΕΡΟΝ. δρα 6. μ.μ. Ζυνβ
  χδς: Μιά άπββέωση Μουσικής
  κα< χωρβΰ Μπαλλέτα τβΰ^ Μπρό ντγουαιη, Επ» ηλέβν ΰώβ νέα ζβυρνάλ. Την Τετάρτη: 2τήν Κβλβσπ τής Δουγκέρκης. «ΗΛΕΚΤΡΑ» Σήμερον Μιά έλληνιχπ ταινία ΑΣΤΕΡΩ Με την Άλίκην. "Επί πλέβν ίνα έλληνικ· Μουοικό φιλμ. Δυο Τραγούδιε στην 'Ελ-λάοα. ΣΥΓΚΟΙΝΟΝΙΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 Νοβ'βρίιυ ι π.μ. τό Λ)π «ΚΟΡΥΤΣΑ» διΛ Ρέ βθμνο, Σούδ3, Πειραια. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ: , Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη κ Παρασ<ευή. Διανυκτερεϋον Φαρμακείον ΑΡ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τού 'Εθν. Συνύέσμου Άναπήρων 4°—4* Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άνάπηρος έκ χωρίου Σταυ- ράκια μάς κατήγγειλε δτι ό Πρόεδρος διανομών τής Κοι¬ νότητος εΐσέπραξε άπο κάθε ανάπηρον καί θθμα πολέμου δρσχμές 1500 γιά δήθεν έ"ξο 6ά του' έπειδή προσεκόμισε μιά κατάσταση στό Γραφείον έφοδ'ιάσμοϋ γιά την παραλα βή τροφίμων. Ό σύνδεσμός μας προει- "δοποιεΐ 8τι είναι άπαράδε- κτος ή κάθε λογήο εκμεταλ¬ λευθή είς βάρος τής τάξεως μας, καί ζητούμεν άπό τάς άρμοδίους αρχάς την παρα δειγματική τιμωρίσ τοθ προέ- δρου, ,διά νά μή έπεκταθή τό κακό. Ηράκλειον 24 Ν)βρ(ου1946 Τό Διοικητικόν Συμβούλιον κνεΜΙΝΩΑ Σήμεοο" βΡΑ 5 1)2 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ Τό νέο λαμττρό όστέρι τοΰ Χόλλιγουντ ΜΠΕΤΤΥ ΓΚΡΕΗΜΠΛ σέ μι-^ άτΐ'θ'ωσι μουσι-ής κ~1 χοροθ. ΜΠΛΛΕΤΤΑ ΤΟΥ Μέ τώ ώραιοιερα ΓΚΡΛΣ τής Άμβρ.κής. Έτΐί ιτλέον Το >ρναλ.
  Την Τετάρτην;
  Ό κινηι ατ
  κ-λοσοός
  ΣΤΗΝ ΝΑΑΣΗ1ΟΥΓΚΕΡΚΗΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Προκειμένου νά προσλη-
  φθοϋν είς την Τριατατικήν *Υ
  πηρεσΐαν επί συμβάσει πτυ
  χιοθχοι ραδιοτηλεγραφητα
  επί μΐσθώ Τμημστάρχου β'
  προσκαλοΟνται| ,οί κεκτημέ-
  νοι τα νόμιμα προσόντα νά
  υποβάλωσι τα σχετικάδικαιο
  λογητικά των!
  Πληροφορίαι παρέχονται
  παρά τή Διευθύνσει τού Τ,
  Τ. Κέν^τ-ρου Ηρακλείου.^
  (Έκ.της Διευθύνσεως τοθ Τ
  Τ. Κέ-τροα Ηρακλείου)
  2α ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Είδοποιώ δτι πλήν^τών
  κατοικιών μου, των κειμένων
  είςΣυνοικίανΊ-ίρακλείου «Πε
  ρβόλα» πωλώ προσθέτως
  καί 4εύρύχωρα Καταστήυα-
  τά μου είς την αυτήν συν οί
  κΐαν κείμενα καΐ κατά τό αύ-
  τό χρονικόν διάστημα (1923
  1925) οίκοδομηθέντα, ών
  μισθωταί οί κ.κ. Κ. Κασσά-
  πης, Γ. Νικολουδάκης, καΐ
  Μελέκος.
  Έν Ηρακλείω ΐή 23 Νοεμ
  βρίου 1946.
  Μιχαήλ Ά. Μανασσάκης
  Δι-η^όρος πρώην Βουλευτής
  ΠΡΟΣΕΧΛΣ:
  . Στήν Κόλασπ
  _____τής Δουγκέρχης
  ο;
  ΚΛΪΝΓΚΗ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
  "Εναντι Άγίου Τίτου
  Ό Χειρουργός ίατρός ΕΜΜ. ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ
  'δέχεται καί χειρουργεΐ είς την Κλινικήν «ΑΠΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ.»
  Έπίσης λειτουργεϊ τμήμα παθολογικον καί πλή-
  ρες άκτινοδιαγνωστικόν καί άκτινοθεραπευτικόν
  έργαστήριον.
  ΤΩραι επισκέψεως 8—1 π. μ. 3—6 μ. μ.
  Αριθ. Τηλεφ. 7—20
  Α Ν Α ΚΡΙΝΩΣΙ Σ
  Τό γνωστόν Ζαχαροπλαστείον
  ΑΛΕΚΟΥ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ
  Πλ. Βενιζέλου 35 (Σαντρ,βάνι) Τηλ.7-82
  Φέρει ε*ς γνθσ,ν τής αξιοτ1μου πολϋΓΐληθο0ς πε-
  λατεΐας τού βτι, διακόπτει δι' ολίγας ήμέρα^ την
  λειτουργβΐαν τού διά τόν
  ΓΕΝΙΚΟΝ
  σκληρέ5
  ΣΣΑΛΙΑ Κ
  στπν Πελοπόννησο'
  ΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
  ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΕΑΕΓΧΟΥΝ ΤΟ ΑΡΟΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΤΡΙΠΟΑΗΣ
  ΑΘΗΝΑ 26 (ίδ. τηλ)μα).—
  Τό 'Υπουργεϊο Δημοσίας Τά¬
  ξεως άνακοΐνωσε, δτι τό Σάβ
  βατο, 100 άντάρτες άφοθ ά-
  νατΐναξαν δυό γέφυρες κον-
  τά στό χωρία Βασσαρά, 10
  χιλιόμετρα βορείως τής Σπάρ
  της, επετεθησαν εναντίον ά-
  ποσπάσματος. Μετά 5ωρη
  μάχη, ή δύναμη των χωροφυ
  λάκων παραδόθηκε στούς άν
  τάρτες. Κατά τή συμπλοκή
  τραυματίσθηκαν δύο, διέφυ-
  ναν δύο, καί|συνελήφθηκαν
  18. Δυνάμεις πού στάλθήκαν
  άπό τή Σπάρτη, έβλήθησαν
  στό δρόμο.
  Έπίσης την Κυριακή στό
  δρόμο Άράχωβας Σπάρτης,
  άντάρτες πιάσανε δυό χωρο
  φύλακες.
  Δύναμη χωροφυλακής υπό
  τόν άντισυνταγματάρχη Κο-
  κοβό, κτυπήθηκε άπό την ό-
  μάδα τοθ Σαρηγιάννη, στά
  Χανιά Ή μάχη κράτησε ώς
  τό βράδυ. ΟΙ άντάρτες έλέγ-
  χουν τό δρόμο Σπάρτης—ΤρΙ
  αολης. Στήν περιοχή τής Τζέ
  νας, την Κυριακή 200 άντάρ-
  ΤΙ ΣΚΟΠΕΥΟΥΝ ΠΑ Τ' ΑΝΩΓΕΙΑ;
  τες Ικαναν έπΐθεση μέ όπλο-
  πολυβόλα καΐ αύτόματα, ε¬
  ναντίον των Κυβερνητικών
  δυνάμεων στήν περ.οχή τοθ
  χωρίου Φουστάνη, μέ σκοπό
  νά τίς άναγκάσουν νά συμ·
  πτυχθοθν στό χωριό.
  Ταυτοχρόνως έκδηλώθηκε
  έπΐθεση στόν Άρχάγγελο,
  δπου οί άνΐάρτες κατόρθω-
  σαν νά είσδύσουν υπό τούς
  'Υψηλάντη, Λασσάνη καί
  Μπατακόγια Οί άντάρτες
  επετεθησαν εναντίον τμημά·
  των τής 15ης ΜεραρχΙας, στό
  Κηπουριό των Γρεβενών. "Υ-
  στερα άπό δεκάωρη μάχη, ό
  θέσεις των άνταρτών, οί ό-
  ποΐοι συμπτύχθησαν στίς θέ·
  σεις έξορμήσεώς τους.
  Στάλθήκαν ίσχυρές δυνά¬
  μεις, γιά νά πλευροκοπήοουν
  τούς άντάρτες. Ή μάχη ου-
  νεχΐζεται.
  Στήν Πτολεμαΐδα, συνά·
  πτεται άπό τό Σάββατο μά¬
  χη μετσξύ χωροφυλάκων καΐ
  100 άνταρτών.
  •Την Κυριακή 200 εφιττποι
  καί πεζοί άντάρτες, μπήκαν
  στήν κωμόπολη Φίλια, 17 χι¬
  λιόμετρα Νοτιοδυτικά τής
  ΚαρδΙτσας, πήραν τρόφιμα
  καί εκαψαν σπίτια Μοναρχι-
  κων.
  ΑΝΩΓΕΙΑ 25 (τοϋ άνταπο-
  κριτή μας).— Ή συμφορά πού
  κτύπησε τούς Άνωγειανούς μέ
  την καταστροφή τοΰ χωρίου
  μας, σφυρηλάτησε την ενότη-
  τητά τους πού άποκ^υσταλλώ-
  θηκε στήν «Ένωση Πυροπα-
  θών Ανωγείων».
  Ή ενότητα αύτη μπαίνει έμ-
  πόδιο στούς εκπροσώπους τοϋ
  σημερινον κράτους πού θέλουν
  νά κυριαρχήσουν στό περήφα-
  νο χωριό, πού γιά νά σώσει την
  τιμή τού εγινε όλοκαύτωμα.
  "Ετσι μέ προδιαγεγραμμένο
  σχέδΐο πού δέν θά πετύχε» πο-
  τέ, προσπαθοΰν νά χτυπήσουν
  τό ήθικό των Άνωγειανών
  τρομοκρατώντας τους εξω καί
  μακρυά άπό τό χωριό τους.
  "Ετσι εφαρμόζουν καθημερι-
  νά τίς ερευνες στά αύτοκίνητα
  πού έκτελοΰν τή συγκοινωνία
  Ηρακλείου—Ανωγείων.
  Πρό ημερών έκαμαν μπλόκο
  στά Σείσαρχα πού αποτελεί μιά
  κοινότητα μέ τ' Άνώγεια, καί
  πήρε μέρος δ Δ)τής Χωρ)κής
  Ρεθύμνης, ό Άνθ)στής τού
  σταθμοϋ Ανωγείων καί 50 πε·
  ρίπου χωροφύλακες.
  ΓΙροσπαθούν ν<σφιγμομετρή αονν τίς διαθέσεις γιά έ'να γενι κώτερο μπλόκο στά "Ανώγεια Οί Άνωγειανοί είναι άποφ σισμένοι άνεξάρτητα άπό κόμ· ματα καί δργανώσεις νά πάλαι ψουν γιά τή διατηρήση τής τά· ξης, τής ομαλότητος καί τής ή συχίας πού έ'χει μέχρι σήμερ τό χωριό. θά έξαντλήσουν 8λ( τα νόμιμα μέσα πάνω α' αντ το σκοπό. "Αν δμως δ κ. Άν- θυπασπιστής Ανωγείων θέλη- σει νά άνατρέψει μέ τή βία τ σημερινή κατάσταση, θά φέρε καί την εύθύνη των άνωμα λιών. Σημειώνουμε τα παρακάτω χαρακτηριστικά έπισόδειασέ βά- ρος*Άνωγειανών τίς τελευταϊει μέρες: "Οργανα τής χωροφυλα¬ κής κακοποίησαν τόν Ξυλούρη στό Κανλί Καστέλι πού ήταν περαστικός άπό κεΐ. Τόν Πε- ρικλή Ξημέρη παιδί 13 χρονών τόν έ'δειραν στήν ΆσφιίλειαΉ- ρακλβίου. Τα παιδία τοΰ Ι Σταυρακάκη καί Ι. Γ. Καλο μοίρη 13 χρονών τα εδειρα στή θέση Γωνιανό Φαράγγι Πρέπει |νά σημειωθεϊ δτι τ*ΰ τελευταίου εχουν σκοτώσε οί Γερμανοί όλους τούς συγγε νεϊς. ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΝ Χθές έπισκέφθησαν τόν ενΐκό Διοικητή Κρήτης κ. Παπαδογιάννη, διάφορες λα- ίκές έπιτροπές, οί οποίες τοθ άνάπτυξαν τάζητήματά τους καί ζήτησαν νά ένδιαφερθεΐ γιά την έπίλυσή τους. 'Επιτροπή κατοΐκων άπό τόν Αγ. Βασίλειο Πεδιάδος, μέ ύπόμνημά της ζήτησε ό¬ πως άπαλλαγεϊ τό κρασί ά¬ πό την τελευταία βαρεία φο· ρολογΐα. 'Επιτροπή σταφυλοπαρα- γωγών τής περιφερείας Αρ¬ χανών—'Αγ. Παρασκιών, ζή τησε την παράταση τής λει- τουργίσς των ρακοκάζανων γιά νά άποσταχθοθν καΐ τα ύπόλοιπα τσίκουδα πού δέ έχουν άποσταχθεΐ. Έπίσης έπιτροπή άπό τούς ήμερομίσθιους έργάτες τοθ άνθελονοσιακοθ ΓραφεΙου, ζήτησε νά συμπεριληφθοθν καί αύτοΐ στίς έκτακτες δια- νομές των δημοσίων ύπαλ- λήλων. Έπιτροπή Παντοπωλών στούς όποίους δέν δίδοντο τρόφιμα γιά διανομή, ζήτησε νά δώσει έντολή ό κ."Υπουρ- γός στό Γραφεΐο Έφοδια- σμοθ νά τούς συμπεριλάβει στούς Παντοπώλες πού διε- νεργοθν σήμερα τΐςδιανομές ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗ ΣΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟ 26.- Βρεττανοί καΐ Άμερικανοί έμπειρογνώμο νες πρόκειται νά συζητήσουν την έκκληση τής Έλληνικής κυβερνήσεως γιά άμεση παροχή οϊκονομικής βοηθείας σιήν Έλ λάδα. ι ΛΟΝΔΙΝΟ 26.— Πληροφο ρίες άπό την °Αθηνά άναφέ- ρουν δτι ό Βασιλεύς θά Ιπισκε φθεΐ στήν Βόρειο Έλλάδα τούς τόπους των έπιχειρήσεων. ΛΟΝΔΙΝΟ 26.— Ή Κυβέρ- νηση'τοΰΆτζερμπαϊζάν άντιτί- θεται στήν πρόθεση τής Περσι κης Κυβερνήσεως νά καταλά- βει την έπαρχία τοϋ Τζενάν στρατιωτικά, μέ τή ν δικαιολο 'ία ότι έχουν έκκραγεΐ ταοανές , ΑΟΝΔΙΝΟ 20.- Άγγλικά «ντιτορπιλλικά συνέλαβαν πλοΐο μέ 3300 Έβραίους τό οποίον προσπαθοϋσε νά προσεγγίσει στήν Παλαιστίνη καί νά τούς αποβιβάσει. Οί Εβραϊοι μετα- φέςθηκαν στή Χάϊφα. Στήν Κύπρο εχουν μεταφερ· ;ΐ σέ στρατόπεδο 6.500 Ε¬ βραϊοι. ΑΘΗΝΑ 26.- Ό Βασιλεύς εδέχθη χθές τόν κ. Τσαλδάρη. Ό κ. Πρωθυπουργός σέ ερώτη ση δημοσιογράφων «ρνήθηκε νά απαντήσει άν συζητήθηκε ή μετάβαση τοϋ Βασιλέως στή Β. Έλλάδα. Άρνήθηκε έπίσης νά δηλώσει άν θά μεταβεΐ ή «χι στή Νέα 'Υόρκη. ΑΘΗΝΑ 26.— Επεδόθη» μέσω τής Έλληνικής Πρεσβεί¬ ας στό Βελιγράδι ή απαντήση τής Κυβερνήσεως Τσαλδάρη στή- τελευταία διακοίνωση τής Γιουγκοσλαβίας. ΑΘΗΝΑ 26—ΉΒουλήσυ. ζήτησε χθές πάνω στά τελευ¬ ταία ^ γεγονότα τής Λακωνίας. Άσκήθηκε,δριμύς ελεγχος τής Κυβερνητικής τακτικής άπό την άντιπολίτευση ΑΘΗΝΑ 26.- Καιά την χθεσινή συζητήση τοϋ νομοσχε διου «περί αναθεωρήσεως τού πίνακος Β'»στήν Κοινοβουλευ- τική Έπιτροπή, διαπιστώθηκε μεγάλη άνιίθεση στίς άπόψεις της Κυβερνητικής παρατάξεως και της αντιπολιτεύσεως. Ή «^ζητήση #« συνεχισθεί σή¬ μερα. ΛΟΝΔΙΝΟ 26,-Καμμιά ά- αντηαη δέν έλαβε ή Βοεττα- νικη κυβερνηση άπό την Πολω ΟΙ ΑΑΟΠΡΟΒΑΗΤΟΙ ΠλΗΙΚΟΒΑΗΤΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΕΓΟΗΟΤΑ ΖΗΤΟΥΗ ΤΗΗΕΞΒΗΤΟΙΗ ΤΟΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΗ ΤΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΘΗΝΑ 26 (Ίδ. τηλ)μα).— Ή βουλή άσχολήθηκε χθές μέ τόν έμφύλιο πόλεμο. Οί έθνοπατέρες πανικόβλητοι μέ τα τελευταία γεγονότα τής Πελοπονήσου, ζητοθσαν 'έ- ξαλλοι νάέξοντωθοθν δλοι οί ...Κομμουνιστές. Τό πνεΰμα τού αντεθνικοθ καί άντιλαϊ- κοθ αύτοϋ παραληρήματος, άποκρυσταλλώθη.κεστάλόγια τοθ ΚυβερνητικοΟ βουλευτή Κουτσίκου, πού τόνΐσε ότι «δέν πρέπει νά συγχωροθμε τούς έθνικόφρονες πού δέν σφάζουν τούςΚομμουνιστές». Έτσι άπό την πλευρά αύΐή, ή συνεδρΐαση άποκάλυψε τούς πραγματικούς ύπεύθυ- νους τοΰ έμφυλίου πολέμου. Ό βουλευτής Καλκάνης, άποκάλεσε τό Ζερβικό βου- λευτή Φωτόπουλο, τυχάρπα- στο. Αύτό προκάλεσβ την ά· ποχώρηση των Ζερβικών. Κατά τή συνέχεια τής συ- ζήτησης δλοι επέμενον στό γνωστό παραμύθι τής «Ιξω· θεν» ένίσχυσης των άνταρ¬ τών. Ό Κουλουμβάκης άνά- φερε δτι, στή Λακωνία στίς συγκρούσεις μεταξύ άντσρ- των καί χωροφυλακής, σκο- τώθηκαν δυό........Βούλγαροι άξιωματικοί. ΤΑ ΛΕΗ _ ΛΙΑτΈΥΛΟΝΤΑΙ ΟΙ Λ1Α0ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΡΑΓΟΥΜΙ 9ΡΕΤΤΑΝΙΚΛ ΣΤΡΑΤΕ1ΤΜ4ΤΑ )ί ΕΟΕΜΙΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΜΙΗΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 26 (Ίδ. ύπ.) — 'Επίσημοι Κυβερνητικαί κύ- κλοι τοθ Λονδίνου διέψευσαν κατηγορηματικά είδήσειςπρο- ερχόμενες άπό την Έλλάδα δτι τάχα ή Βρετανική Κυβερ¬ νηση σκοπεύει νά προμηθεύ- σει πολεμικά έξ,αρτήματα καΐ δπλα στόνΈλληνικό Στρατό. Ό ύπουργός των στρατιω¬ τικών τής Έλλάδας κ. Δρα γούμης κατά τό τελευταΐο ταξεΐδι τού στή Θεσ)ν(κη ε¬ δήλωσε δτι καθώς τόν διαβε- βαίωσε ένας Άμερικανός τα· ξίαρχος, πρόκειτσι ή Μ. Βρε- τανία νά πραγματοποιήσει την αποστόλη δπλων στήν Έλλάδα. Έκπρόσωπος τοθ ύπουρ- γεΐου των εξωτερικών της Αγγλίας μβτά τό γεγονός αύτό διέψευσε κατηγορημα- τικά τα πσραπάνω κσί δή- λωσε δτι τα Βρετανΐκά στρα· τεύματα δέν πρόκειται σέ καμμιά πβρίπτωση νά άναμι· χθοθν στόν έμφύλιο πόλεμο τής Έλλάδας. 61 ΑΙΚΑΣίΜΟϊ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤ .ΙΚ.ΣΤΝΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ Τό μήνα Δεκέμβριο θά δι κασθοθν άπό τό |Ε(δικό Δι- καστήριο οί παρακάτω δοσί λογοι: 2-12-1946 Φίλιππος Χατζη δάκης κλπ. (κατηγορούμενο γιά τίς έκτελέσεις τής Πλώ ρας τό 1942). 9-12 Έμμ. Κωστομανωλά κης κλπ. 13-12 Ελένη Ζεϊνάκη. 16-12 Εύαγ. Λιανδράκης 17-12 Αντώνιος Μποκάτη< 18-12 Παθλος Συγγελάκη< 19-12 "Ιωάννης Νικητάς. 20-12 Άντ. Κοκολάκης. Τό μήνα Ίανουάριο 194" θά δικασθοθν οί δοσίλογοι: 8-1 'Εμμαν. Ηλιάκης. 10-1 'Ασπσσία Κοτσολάκη 13-1 Έμμ. Παληός, Μαρία Άπλαδιανάκη, Μαρία Ία- τράκη, Δημ. Ματαλιωτάκης 15-1 Γεώργιος Καραβάνης. 17-1 Εύκλ.Παπαδάκης κλπ. 29-1 < Παρασκευή Ι. Χατζάκη. ιχή πάνω στή διακοίνωση πού ής Ι'στειλε σχετικά μέ τίς προ- εχεϊς εκλογές στήν ΠολωνΙα. ΛΟΝΔΙΝΘ 26.—Έφθασαν ιτή Βιέννη οί διασωθέντες επι· ίάτες τοϋ άεροπλάνου «Ντακό- . Τούς ϊγινε ένθουσιώδη ύ· ποδοχή. ο τζον λουτσ ΣΤΙ ΟΜΟΣΠΟΝΑ. ΑΙΚΑΣΤΝΡΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 26. - Ό Τζών Λούϊς ένας άπό τούς έργατικούς ήγέτες έμφαν(· στηκε χθές ενώπιον τοθ Ό- μοσπονδιακοθ Δικαστηρίου καί ύποστήριξε ότι δέν πρέ¬ πει νά κατηγοβηθεϊ γιά την κηρύξη τής άπεργίσςτώνάν- θρακωρύχων. Ή δίκη θά συνεχισθεί την Τετάρτη. ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ; Τό Κέντρο Κοινωνικής Ποο- νοίας Λά μοιράσει ένΐός τφν η¬ μερών Βιταμινέλαιο στά παιδία μέχρι 16 χρόνων πού έ'χονν ά- ναγκη. — Ό ύπουργός κ. Πα«αδο- γιάννης άναχώρησε χθές τό ά¬ πό γευμα γιά τό Νομό Λασηθί¬ ου. Στό 'Ηρα'κλειο θά Ιπιστρέ- ψει την Τετάρτη ή" Πέμπτη καί θά δεχθεΐ έπιτροπές. —-Ή ένοοία Αγ. Κων)τίνου παραλαβε καΐ θά μοιράσει έντός των ημερών τόν ^δωρεά Ιματι- σμό των άπόρων τής ενορίας. —Μέ ένταλμα τοΰ Είδικοϋ άνακριτή πιάσθηκε χθές ή γυ- ναΐκα τοΰ προδότη παπά Λευ- :έρη Γαλάτεια Καλλέργη. —"Ανεχώρησε χθές ό 'Αμβ- ριχανός Πρεσβευτής χ. Μάχ Βη με την άχολουθία τού