96704

Αριθμός τεύχους

5049

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

24/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ______^_-Ιιη|1<ΐϊΙ" Ι Αεκεμβ^,,^, 1 _. ΤΓ'λ|?Ρ»?«Η Ι («■ίβ. Δε«< Αυριον («Λι» ;γρ ιίς τ ό β»β:ΐδ« η· έμμ ι τος μοΛώ σημειούνται »βρωι ι «ών Γηλ«ΥΡ*ν"? βομ ,ται ·ι« " ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Αιγυπτου έτησία λίραι Λ ϋξάμηνος ϊΐ Άμερικής έτησια δηλ. 15 εξσμηνο; » 8 Τιμή χατά φύλλον Δραχ. 2 ΣΑΒΒΑΤΟΝ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1958 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ^~ ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑνΡΟΥ ΙΙ1ΆΚΛΕΙΟΝ ΚΙΉΤΗΣ ■ Ι. ΓΟΪ. 23ΟΝ ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 50*9 ΥΠΕΥΘΥΜΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΓΑΥΡΑΚΗΣ ΔΙΡΥΘΥΝΤΗΣ- ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΟΝ ΠΤΟΙΩΝ Αυριον δα κτυπήσουν κχί πάλιν χαρμόσυνα οί καμπά- νες των έκκληαιών διά ν' αναγγείλουν το ευχάριστον διά την άνθρωπότητα γεγο- νός τής γεννήσεως τού Χρι- στοΰ. Καί οί χριβτιανο), παν τοϋ τού κόσμου θά πανηγο- ρίσουν την έλευσιν τού άλη- βινοΰ θεοΰ επί τής γήτ. Έ. ορταί έπίσημοι θά οργανω- θοϋν. Είς τάς έκκλησίας θά φαλοϋν δοξολογίαν καί ώ- βαννά. Είς τούς δρόμους των πόλεων καί τάς πλατείας θά γίνουν παρελάσεις καί θχ ή- χήσουν μουσικαί. Είς τάς οί κίας των εύπόρων θά στρω- θοΰν τράπεζαι μέ πλούσια καί έκλεκτά έδέσματα. Τό εύφρόσυνον γεγονός θά πα- νηγυρισθή μέ χαράν, ανά¬ λογον πρός την αξίαν καί την παγκοσμιότητά τού... Ύπάρχει δμως καί ενας κόσμος πιστών, άγνών χρι¬ στιανών πού δένέχει τα μέσα -οί έορτασμοΰ. Ύπάρχουν άνθρωποι πού ριγοΰνάπό την παγωνιάν τής χειμερινής νυ¬ κτός. Πού μένουν είς υπό γεια καί πεπαλαιωμένα οί» κήματα. Πού δέν έχουν τί- ποτε —πού στεροΰνται των μέσων τής ζωής. Ύπάρχβυν οί άπόκληροι τής ζωής κ«ί τής τύχης. Όλιγώτεροι βε¬ βαίως εφέτος, χάρις είς την κρατικήν φρςντίδα καί την μέριμναν. Πάντως ίμως, ύ¬ πάρχουν έστω καί ολίγοι. Καί πρός αυτού; πρέπει νά στραφώμεν σήμερον. Πρός τούς δυστυχοϋντας καί τούς ένδεείς. Πρός τόν κόσμον τής θλίψεως καί τής πενίας. Καί νά τούς ενισχύωμεν. "Εκαστος αναλόγως των δυ νάμεών 'του. "Εστω καί «πό τό ύστίρημά τού. Δέν Αύπάρ- χει άλλωστε ωραιοτέρα εκδή¬ λωσις τής προσηλώσεως πρός τόν ©εόν, τής "άγάπης πρός τόν Χριστόν, άπό την φιλαν θρωπίαν. Δέν ύπάρχει ευγε¬ νεστέρας τρόπος έορτασμοΰ των Χριστουγέννων, άπό την παροχήν βοηθείας πρός τον πάσχοντα, άπό την παροχήν των μέσων τής χαράς είς τόν στερουμενον. Πρός τούς ταπεινούς λοι- πόν άς στραφώμεν σήμερον. "Ας ακολουθήσωμεν τα βή· ματα τβΰ ©εοΰ τοΰ γεννη θέντος είς μίαν φάτνην άλό- γων, ακριβώς διά νά δώαη τό παράδειγμα τής ταπεινοφρο· σύνης. "Ας λησμονήαωμεν κάθε άλλην φροντίδα σήμε¬ ρον καί άς άφιερωθώμεν είς την ενίσχυσιν των πτωχων καί των ποτσχόντων συναν- θρώπων μ«ς. Αυριον ημέραν έορτασμοΰ τής γεννήσεως τοΰ ©εοΰ δέν πρέπει νά λεί ψη άπό κανένα σπίτι, άπό καμμίαν τράπεζαν, τό άφθο νόν καί εκλεκτόν φαγητόν. Πεταχτά σημειώματα ΧΟΡΙΣ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ Μην περιαένετε νά βρήτε πάντοτε στίς πολύστηλες εί- δήσεις μέ τούς χτυπητούς τΐ- τλους, τα μεγάλα ζητήματα. Στίς όλιγόστιχες είδησοθλες κλεΐνονται συνήθως τα πολυ σύνθετα προβλήματα πού ά- ποτελοθν τό βάθος καί την ούσΐα τής ζωής. Τέτοια μιά εΐδησι, σέ τρείς γραμμές, μδς έδωσαν χθές οί έφημερίδες: «Θά ληφθούν μέτρα, έγραψαν, εναντίον των γονέων πού έγ- καταλεΐπουν τα τέκνα των». Ποία θά είναι τα μέτρα, δέν μάς πληροφοροθν. Άλλά καί δέν μδς ένδιαφέρουν. Τό εν¬ διαφέρον είναι δτι ύπάρχουν σήμερο γονεΐς πού έγκαταλεί πουν τα παιδία των, ευθύς μετά την γέννησι. Άν δέν τα θανατώσουν τα συσκευάζουν είς πακέττα καί τ' άφήνουν είτε στό ρεΐθρο τοθ πεζοδρο- μΐουεΐτε στήν πόρτα κάποιου πλουσιόσπιτου ή μέσα στό ταξΐ. Γνωστή Ιστορία, πού έπα ναλαμβάνεται τόσο συχνά καί πού έρχεται τώρα τόσον επί καιρα πρός συζήτησι. Την πά ραμονή πού άναμένεται ή γεν νησι τοθ ΧριστοΟ, γΐνεται σκέ ψι νά τιμωροθνται οί γεννή- τορες πού έγκαταλεΐπουν τούς καρπούς των. Ό Ήρώδης δέν απέθανε. Άλλαξε μόνο μορ- φή. Ό παλαιάς επέρασε έν στόματι ρομφαΐας χιλιάδες >>ή
  ■πια,γιά νά θανατώση τόν νεο-
  γέννητο Θεό πού θά γινόταν
  κΐνδυνος γιά τό καθεστώς τού.
  ΟΙ σύγχρονοι θανατώνουν ή
  έγκαταλεΐπουν τα Ιδικά των
  παιδία ποΰ τα βλέπουν ώς
  βάρος καί ώς έμπόδιο στή ζωή
  των. Θά θεραπευθή ομως τό
  κακό μέ κατασταλτικά μέτρα,
  Πολύ άμφιβάλλω. Τέτοιων
  προβλημάτων, ή λύσις δέν
  είνε ζήτημα νομοθεσΐας μόνον.
  Εΐνε ζήτημα άλλαγής των δ
  ρων τής ζωής, άφοΟ άφοροϋν
  την ιδία τή ζωή. Κι' έδώ άκρι
  βως θά πρέπει νά προσέξωμε,
  Γιατί όμολογουμένως χρειάζε
  ται μεγάλη προσοχή. Δέν πρό·
  κείται άλλωστε μονάχα γιά τή
  μητέρα πού θανατώνει τό παι
  51 της ή' πού τό έγκατσλεΐ
  πει στό δρόμο, είτε γιατί εΐνε
  έξώγσμο, είτε γιατί δέν έχει
  τα μέσα τής διατροφής τού.
  Στήν ϊδια μοϊρα θαρρώ δτι
  πρέπει νά τοποθετηθή καί ή
  μητέρα έκείνη πού έττειδή α¬
  κριβώς έχει άφθονα τα μέσα
  έγκαταλείπει τό παιδί της
  στά χέρια μιδς τροφοθ ξέ
  νης, στό μπιμπερό καί τή φσ
  ρίνα, γιατί νομίζει ταπεινω
  τικό γιά την άξιοπρέπειά της
  καί βλαβερό γιά την κομψότη
  τα της, τό θήλασμα. Βαθύτε
  ρο λοιπόν καί πολυπλοκώτερο
  εΐνε τό πρόβλημα, άπ' δτι ι
  σως φαΐνεταιέκ πρώτης δψεως.
  Καΐ ρΐνε πρόβλημα άποκλεισπ
  κά άνθρώπινο. Δέν θά τό συ
  ναντήσετε ποτέ στήν κοινωνΐα
  των θηρΐων. Θά τ' άντικρύσετε
  δμως συχνότατα στήν ανθρω¬
  πίνη ζούγκλα.
  Δέν έγκαταλείπει ποτέ μΐα
  λύκαινα τό παιδί της. Κι' άν
  τολμήσετε νά τό θίξετε, «θη
  ρΐο» θά γίνη νά χυμήξη έπά
  νω σας. Ό σύγχρονος δμως
  άνθρωπος άποθηριώνεται δχι
  γιά νά προστατεύση τό παιδΐ
  τού, άλλά γιά νά τό στραγ·
  γαλίση ή νά τό πετάξη στό
  σκουπιδόλακκο, μ' έλαφρά
  τή συνεΐδησι. Γόνιμος είς φαν
  τασΐαν καί έφευρετιχότητα εί
  ναι εντελώς άγονος είς αίσθή
  ματα Στήν κοιλία τού μπορεϊ
  νά κυοφορή καρττούς. Στήν
  καρδιά τού δμως δέν θερμαΐ
  νει πλέον φΐλτρα. Δοΰλος τοθ
  ΰλικοΰ πολιτισμοΟ ποΰ έδημι
  ούργησεν ό ϊδιος ύποτάχθη
  κεν απολύτως σ' αυτόν. Ό
  άνθρωπος ηθέλησε στήν έποχή
  μας νά ύψωθή είς τόν θεόν.
  Καΐ έχασε τόν έαυτό τού. Ζή
  είς τό σκότος. Κσί δμως νο
  μΐζει 8τι είναι έλεύθερος άπό
  κάθε πρόληψι καί ότι όρμδ
  συνεχως πρός την πηγή τοθ
  φωτός. Πηγή τοί) φωτός ομως
  είναι ή άγάπη. Καί άποθέω
  σις τής άγάπης είναι ή στορ
  γή πρόο τό παιδΐ. Χωρίς την
  στοργΊναύτή, οΰτε φώς πό
  λιτισμού, οΰτε πρόοδος...
  Μ.—
  ΤΗΣ ΟΕ1ΙΑ1ΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
  Είνε χαρακτηρισπκαΐ αί πλη
  ροφορίαι τάς οποίας έδημοσι-
  εύσαμεν είς τό χθεσινόν
  φύλλον μας, σχετικώς μέ την
  συντελουμένην είς την πεδιά-
  δα τής Μεσσαράς γεωργικήν
  πρόοδον. Άποκαλύπτουν την
  τεραστίαν προσπάθειαν πού
  καταβάλλεται έκεϊ κάτω είς
  τόν κάμπον αυτόν τής θεΐκής
  εύλογΐας, προσπάθειαν πού
  κινεΐ άληθως τόν θαυμασμόν.
  Είς την περιφέρειαν τοΰ
  ΤυμπακΙου καί έντός μιδς η¬
  μέρας έφυτεύθησαν χίλια έσπε
  ριδοειδή". Εΐνε αρκετάς ό ά·
  ριθμός αύτός διά νά κατανο¬
  ήση κανεΐς την συντελουμένην
  εργασίαν. Καί πρέπει νά ση
  μειωθή ότι ή προσπαθεία δέν
  εΐνε τωρινή. Εΐνε παλαιά.
  Άπό έτών ή5η οί κάτοικοι
  τοθ ΤυμπακΙου έστράφησαν
  πρός την καλλιέργειαν των
  δένδρων. Καί ιδιαιτέρως των
  έσπεριδοειδών. Χιλιάδες πορ-
  τοκαλλεών, μανδαρινεών .καί
  λεμονεών έφυτεύθησαν τα τε
  λευταΐα Ιτη. Καί τό Τυμπάκι
  ήρχισεν ήδη νά κάμνη έξαγω-
  γάς έσπεριδοειδών. Ό,τι δέ
  συμβαίνει είς τό Τυμπάκι πα-
  ρατηρεΐται καί είς τα άλλα
  χωρία, είς δλα τα διαμερΐσμα
  τα τής Μεσσαράς.
  Ή δενδροκαλλιέργεια έπε-
  κτεΐνεται καί συστηματοποι
  εΐται παντοΰ. Είς τούς Βόρ
  ρους, είς τόν Ζαρόν, είς Μοί
  ρες, Πετροκεφάλι, ΠιτσΙδια,
  ΣΙββα, Πόμπηαν, είς τόν Πλά
  τανον καί τα Χουστουλια-
  νά, είς Στάβγιες, Βαγιωνιάν,
  παντοθ είς δλα τα χωρία των
  τριών έπαρχιών τοϋ κάμπου
  Καί έκ παραλλήλου, συστημα
  τοποιεΐται καί ή καλλιέργεια
  των δημητριακών, των κα¬
  πνών, των ελαιών, των άμπέ
  λων καί δλων γενικώς των
  γεωργικών ποικιλιών. Νέαι μέ
  θοδοι καλλιεργειών είσάγον
  ται, έπιστημονικά συστήματα
  γενικεύονται. Ένδεικτικήν πρό
  οδόν αποτελεί τό γεγονός
  ότι εφέτος μόνον είς τάς δύο
  επαρχίας Καινουρίου καί Πυρ
  γιωτΐσσης εχρησιμοποιήθησαν
  40 χιλ. ήμίσακκοι χημικών λι
  πασμάτων σπορδς. Άνάλογος
  δέ είναι ό άριθμός των σάκ
  κων λιπασμάτων πού έχρησι
  μοποιήθησαν είς την έπαρχΐ
  αν Μονοφατσίου, δπου τα
  δημητριακά καλλιεργοθνται
  είς εύρυτέραν έκτασιν. Όπως
  έπΐσης χαρακτηριστική Ινδει
  ξις προόδου είναι ή έξάπλω
  σις καί αί κατακτήσεις τής
  συνεταιριστικής (δέας τα τε
  λευταΐα έτη.
  Θά είναι δέ άλματώδης ή
  πρόοδος τοθ τόπου αύτοό δ·
  ταν όλοκληρωθή τό συγκοινω
  νιακόν δίκτυον καί έκτελε-
  σθοθν τα μεγάλα παραγωγι
  κά, άποστραγγιστικά καί άρ
  δευτικά έργα, των οποίων ή
  κατασκευή έλπΐζεται ν' άρχί
  ση έντός τοθ 1939.
  Ή Μεσσαρά αποτελεί Ενα
  τόπον προνομιούχον. "Εχει εύ
  νοηθή Ιδιαιτέρως άπό την φύ
  σιν. Έχει έδάφη νονιμότατα.
  Καί κατοικεΐται άπό άνθρώ
  πους Ιδιαιτέρως προοδευτικούς
  καί φιλέργους. Σκυμμένοι όλο
  χρονίως οί Μεσσαρΐται είς
  την γήν των, την άναμοχλεύ
  συν καίτήνγονιμοποιοθν μέτόν
  ίδρώτά των καί την καθι
  στοθν άστεΐρευτον πηγήν πλού
  τού. Αυτήν λοιπόν την γήν
  καί τούς καλλιεργητάς της
  πρέπει ν' άγαπήσωμεν δλοι.
  Πρός αυτήν πρέπει νά στρα
  φωμεν μέ στοργήν. Διότι αύ
  τή θά μάς δώση πλούτον καί
  τροφήν, άρκεΐ νά όργανώσω
  μέν επί συγχρόνων μέσων την
  καλλιέργειαν της.
  ^Λ*^< ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τοθ "Αγγλοι) συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ 30ον Διά μέσου των ήμικλείστων βλε φάρων τού, δ πονηρός σουλτάνος περιειργάζετο τδν ίσχνόν, ώχρόν στρατηγόν που ήταν καθισμένος άπέναντΕ τού, υπολογίζων μέχρι ποίου σημείου καί ώς πότε μπο ροθσε νά βασίζεται είς την υπο¬ στήριξιν καί την νομιμοφροσύντ.ν τού. Την επαύριον δ Βαχεντίν δι έλυσε την Βουλήν καί ονομάσας μέγαν Βεζύρην τόν Δαμάτ Φερήτ χον συγγενή καί κυριώτερον τού σύμβουλον, άνέλαβεν ούσιασΐικώς αύτός την διεύθυνσιν τής κατα στάσεως. Ή ενεργεια αυτή τοθ σουλτάνου έξαπέλυσεν αληθή θύ ελλαν. Ό Βαχενΐίν έγινεν σΐόχος σφοδρών Ιπιθέσεων. Μ·'α ίφημε ρίς εδημοσίευσεν άποσπάσματα ΐών έπιστολών τού πρός τόν Ά βϊούλ Χαμίτ. Αί επιστολαί έ· κεΐναι «ίχαν ευρεθή είς τό άνάκτορον κατχ την έ»θρόνισιν τοθ Άβδοϋλ ΧαμΙτ καί έξ αυτών εφαίνετο δτι έ Βαχεντίν είχε χρη σιμεύσει ώ; προδότης καί κατά σχοπος είς τόν Άβδούλ Χαμίτ, τόν Έρυθρόν σουλτάνον. Ό Μου στχφά Κεμάλ, χωρίς νά τοθ δοθζ οιαδήποτε θέσις είς την νέαν κυ βέρνηαιν, εγένετο ατόχος των έ- πικριτών των ένεργειών τοθ σο»λ· τάνου. Τοθ έπέρριπτον δτι είχεν έργα σθή^διά την διάλυσιν τής Βοιιλής κατόπιν τής ψήφου έμπισΐοσύνης πού είχε λάβει ό Τεβφήκ Ρουσδή. Τοθ έπέρριπταν δτι επί μίαν όλό κλήρον ώραν είχεν έμπιστευτικήν συζήτησιν μέ τόν Βαχεντίν καί δτι κατόπιν αυτής ό Βαχεντίν διέλυσε την Βουλήν. Τοθ έττέρριπτον δτι έκινεΐτο άπό προσωπικάς φιλοδο ξίας καί ειργάζετο δΓ αύτάς. Ηολ λοί πού άτιέβλεπαν πρός αυτόν ώς πρός Ινα αρχηγόν, ήδη άπεμακρύ νοντο. Εθεωρείτο ΰποπτος. Καί ένψ είχε γίνει στόχο; των έχθρών τοθ Βαχεντίν, δέν τοΰ είχεν έκχωρηθή ή παραμικρά θε σις εί^ την νέαν κυβέρνησιν. Ά σθενοΰς χαρακτήρος, δειλίς καί πείσμων, δ Βαχεντίν υπό μιας μόνον έμμόνου ίδέας κατείχετο: δ θρδνος καί ή Τουρκία ήσαν έ'ν καί τό αΰτό. Επίστευεν βτι ήρκει νά εξασφαλίση την ασφάλειαν τοθ θρόνου καί αύτοι) τοθ ίδίου διά νά σωθ"5 αυτομάτως ή Τουρκία! Πρός εξασφάλισιν τούτου, εφρόνει δΐΐ Ιπρεπε νά σιιμμαχήση μέ τόν εχθρόν καί μέ την στάσιν τού νά τόνέξευμεν£ση:Ό κυριώτεροςίχθρός ήσαν οί Άγγλοι, οί όποϊο; είχαν κάθε λόγον νά τόν θέλουν αυτόν τόν χαλίφην 8λων των Μωάμεθ» νών, σύμμαχον των. Ήτο πεπει σμένος δτι οιαδήποτε σκέψις περί ισχυράς κυβερνήσεως καί άντι στάσεως είς τόν νικητήν, ώς συνε βούλευεν δ Κεμάλ, θά εσήμαινε την συμπλήρωσιν τής κατασ:ρο φής. Ό Δαμάτ Φερήτ, δ συγγενή; καί ίμπιστός τού, συνεφώνει άπο λύτως μέ την πολιτικήν αυτήν. ΤΥΧΗ. Διά τόν Μουσταφά Κεμάλ δέν ύπήρχε θέσις. Άπό δλες τίς με Τα κάλανδα. Όμάδες μαθητών θά περι- έλθουν σήμερον την πόλιν καί ψάλλουσαι τα κάλανδα θά ένεργήσουν έρανον υπέρ των μαθητικων συσσιτΐων. Ό σκο πός των καλαν&ιστών είναι ίερός. Καί δέν αμφιβαλλομεν ότι θά τύχη τής γενικής έπιδο κιμασΐας καί τής γενικάς επί σης ένισχύσεως. Τα μαθητικά συσσΐτια πρέπει νά ένισχυ- θοθν άπό δλους διά νά συνε¬ χισθή άπροσκόπτως ή λειτουρ- γΐα των. Άλλ' έκτός τού τού πρέπει καί νά έπιβραβευ- θή ή εκδηλουμένη μαθητική άλληλεγγύη. Ό λιμήν. Ή αποστόλη είδικοθ άνωτέ ρου ύπαλλήλου τοθ Όργανι σμοθ Λιμένος Πειραιώς διά την μελέτην τοθ ζητήματος εκμεταλλεύσεως τοϋ λιμένος μας, αποτελεί γεγονός τό ο¬ ποίον πρέπει νά καταλογι· σθή είς τό ενεργητικόν τού νομάρχου κ. Μαρκέλλου. 'Ελ πίζομεν δέ δτι θά συντελέση είς την τοχυτέραν έναρξιν τής εκμεταλλεύσεως τοθ λιμέ νος μας, ώστε τα λιμενικά έργα νά καταστοθν παραγω γικά. Διότι άν δέν γίνη τουτο δέν θά διευκολυνθή τό εμπό¬ ριον καί ή έπιβατική κίνησις καί δέν θά ελαττωθή τό κό- στος τής ζωής πού έχει επι¬ βαρυνθή μεγάλως. Τό αεροδρόμιον. Αί εργασίαι είς τό άεροΒρό μιόν μας περατοθνται κατ' αϋ τάς. Άπό ημερών ήρχισε καί συνεχίζεται έντατικώς ή έργα σία τής φυτεύσεώς τού οι' άγριάδος (άγκρούστου). Ή ανάπτυξις τής άγριάδος αυ¬ τής είνε άπαραίτητος θά κατα στήση δέ τό αεροδρόμιον μας ύποδειγματικόν καί ε'να άπό τα καλλίτερα τής Εύρώπης. Διά νά εξασφαλισθή δμως ή ανάπτυξις της πρέπει άπα ραιτήτως νά προστατευθή ά¬ πό την βοσκήν των ποΐμνίων τα ό ποία ώς μδς πληροφοροθν περιφέρονται περί τό άεροδρό μιον. Είνε λονπόν άνάγκη άπό λυτος καί έπείγουσα νά τεθή μία μόνιμος φρουρά είς τό αε¬ ροδρόμιον τουλάχιστον επί δίμηνον ήτις παραμένουσα είς τα έκεΐ οίκήματα των έργατών νά έπιβλέπη, απαγορεύουσα την είσοδον ποιμνίων Ιδίως την νύκτα, άλλως καί τα έξο ριές παρηγχωνίζετο Δέν είχεν ό-1 παδούς. Δέν έννοοϋσε ν* συνεργα σθή μέ κανένα. Καί πάλιν είχε καταστή τόσον άχαμπτος, ώστε δέν μποροθσε νά χωρέση είς κανέ να συνδυασμόν. Είχεν ένοινιάσει σπίτι είς Ινα προάστειον τής Κων σταντινοιιπόλεως. Έχει έ ζή ήσυ χος, μή λαμβάνων μέρος είς την πολιτικήν. Επήγαινε συχνά καί έβλεπε την μητέρα καί την ά5ελ φήν τού, άλλ βπω; χαί πρίν, ήί νεΐτο νά συγχατοικήση μέ αύ τάς. Έζοΰσεν είς μεγάλην άπομό νωσιν. Είχεν έλαχίσΐους φίλους χαί μόνον Ινα ίμπιστον, τόν συνταγμα τάρχην Άρίφ. Ό Άρίφ αύτός ήταν Ινας ίχανός έπιτελικός άξιω ματικός έχπαιδευθείς έν Γερμα νία Ήτανε νεώτερος τοθ Μουατα φά Κεμάλ. Είχαν γνωρισθή άπό την εποχήν τής θεσσαλονίκης χαί τοθ Μοναστηριοθ. Είχαν δπηρετή σει μαζί είς την Συρίαν, τα Βαλ κάνια κα! την Καλλίπολιν. Μετά την άνακωχήν είχαν συνδεθή διά στενής φιλίας. Είχαν κοινά γοθ στα. Καί οί δύο ήσαν έντριβεΤς είς τα στρατιωτικά. Καί οί δύο είχαν την αυτήν έλευθεροστομίαν. Έπιναν πολυ χαί περνοθσαν τάς ΜΙα παράκλησις τού κ. Μεταξά «Έπικειμένων των έορ- των πολλοί γονεΐς πού έ'- χούν τα μέσα θά κάμουν δώρα είς τα παιδία των. Έχω καί έγώ νά τούς κά¬ μω μίαν παράκλησιν. 'Εφ' δσον τα παιδία των είνε γραμμένα είς την "Εθνικήν Νεολαίαν νά τούς κάμουν ώς δωρο Πρωτοχρονιάτιχο μίαν στολήν Νεολαίας.Έ- τσι εύκολύνουν καί τα παιδία των καί την "Ορ¬ γάνωσιν. Ό Πρόεδρος τής Κυ¬ βερνήσεως Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ δα φυτεύσεώς άνερχόμενα είς πολλάς χιλιάδας θά γίνωσιν επί ματαίω καί ή χρησιμοποιή σις τοθ άεροδρομίου θά καθυ στερήση επί μεγάλη ζημ(α τοθ κράτους καί Ιδιαιτέρως τής νήσου μας. Ή άγορανομία. Λαμπρά τα μέτρα τής άγο· ρανομΐας διά την εξασφάλι¬ σιν τής έπαρκείας τροφΐμων καί τόν άποκλεισμόν αΐσχρο. κερδεΐας κατά τάςέορτάς. Καί πρέπει νά εφαρμοσθούν μέ ακρίβειαν καί σχολαστικότη- τα. "Αν καί προκειμένου διά την πόλιν μας ειμπορούμεν νά είπωμεν δτι καί χωρίς τα κυ· βερνητικά μέτρα δέν θά πά ρετηροΰντο κρούσματα αίσχρο κερδεΐας. Διότι ευτυχώς οί κα τασιηματάρχαι μας δέν έ'χουν άπομακρυνθή των άρχων τής ήθικής καί τής Είλικρινείας. Έξωραϊσμοί. Αί εργασίαι διά την διαμόρ- φωσιν καί τόν έξωραΐσμόν τής άπό λιμένος μέχρις ήλεκ- τοικοϋ εργοστασίου παραλια- κής λεωφόρου συνεχΐζονται μέ ταχύν ρυθμόν. Καί πιστεύ¬ ομεν δτι χορηγουμένων καί νέων συμπληρωματικών πιστώ σεων, τό όλον έργον θά πε¬ ρατωθή μέχρι τοϋ προσεχούς θέρους. Θά πρέπει δμως έκ παραλλήλου νά ληφθή φρον¬ τίς καί διά τόν έξωραΐσμόν τής πρός την πόλιν πλευράς. Διότι σήμερον ή πλευρά αυ¬ τή καταλαμβάνεται άπό έ- ρεΐπια καί άπό άκαλύπτους χώρους πού έχουν μεταβλη¬ θή είς σκουπιδολάκκους. νύκτας των είς δργια μέ γυναΐ κάς. Οί έχθροί τοθ-Μουσταφά Κεμάλ έχαρακτήριζαν την φιλίαν των ύ¬ ποπτον, διότι δ Άρίφ ήτο τό μό νόν πρόσωπον διά τό οποίον δ Μουσταφά Κεμάλ εδείκνυε καί δή μοσία στοργήν, έναγκαλιζόμενος αυτόν καί φωνάζοντάς των μέ χαί δευτικά δνόματα! Άλλο: ήσαν πε πεισμένοι δτι ήσαν συγγενείς, διό τι δ Άρίφ ήταν σχεδόν ίνα πά νομοιότυπον τοθ Μουσταφά Κε μάλ. Είχον κοινόν τό ένστικτον διά κάθε τι τό στρατιωτικόν, ή¬ σαν καί οί δύο χυνιχοί μέ μόνην την διαφοράν δτι δ Άρίφ ήταν ολιγώτερον σαρκαστικός καί σκλη ρός. Πάντως δ Άρίφ δέν είχε την σιδηράν θέλησιν τοθ Κεμάλ, πρός τόν οποίον ήταν άφωσιωμένος καί πιστός σά'ν τό σκυλλί! Ό Άρίφ ήταν δ μόνος άνθρω πος είς τόν#δποίον δ Κεμάλ τάς ημέρας έχείνας ήνοιξε την καρδιά τού. Ήταν δυσΐυχής καί έξω φρβ νών βλέπων τό κατάντημα τής Τουρκίας: Άγγλους καί Γάλλους νά περιφέρωνται μέ ϋφος κατα κτητών άνά τάς δδούς τής προ) τευούσης, τους γηγενεϊς χριοΐι ανούς νά πειράζουν τάς όθωμανί δας γυναίκας! Άλλ' ήταν άνίαχυ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. Σήμερον τόμουσι
  κόν άριστούργπμα: «τελευταία
  συμφωνία», μέ τήνΜάρθα'Εγκερθ.
  Την Δευτέραν γιά σάς κυρΐα μου».
  ΜΙΝΩΑ.-Σήμερον ίνα άληθινό
  κομψοτέχνημα της γαλλικής πά
  ραγωγής: «Ή όγδόη σθζυγος τοθ
  Κυανοπώγωνος». Μέ τούς Γκάρυ
  Κοϋτΐερ Κλωντέτ Κολμτιέρ.
  Την Δευτέραν: «Έπανάστασις
  στο Πεκΐνο».
  • ΝΤΟΡΕ».— Συνεχίζονται_ μέ £
  ττιτυχΐαν αί παραστάσεις τοϋ «Έξ
  ττρές Μεσολογγίτη». Άτιόψε νέα
  νούμερσ.
  ρος. θά ήθελε κίτι νά μποροθσε
  νά κάμη,χωρΐς καΐ αυτδς νά ξεύρη
  τί ακριβώς. Έν πάση περιπτώσει
  έπρόσεχε. Οί Άγγλοι είχαν δια
  σπείρει παντοθ τοΰς πράκτορας
  των. Συνελάμβαναν δλους πού τού;
  έφαίνοντο Ιπικίνδυνοι. 'Ηταν δπο
  χρεωμένος ν' άποκρύπτη τα άληθι
  νά τού αίσθήματα, νά συνέχη την
  αγανάκτησιν, άπδ την οποίαν ε*
  βραζε! Διαφορετιχά εκινδύνευε νά
  συλληφθη
  Έφ' δσον δμως αί έβδομάδες
  παρήρχοντο και έφθασαν ο Ε πρώ
  τοι μήνες τοθ 1919, εσημειώθη
  μία μεταβολή. Ή πίεσις τοΰ έχ
  θροθ επί τής χώρας είχε" άρχί
  σει νά χαλαρώνεται. Οί στρατοΐ
  των νικητών είχαν άρχΕσει ν' ά
  ποστρατεύωντ'αι, καί ώς έκ τούτου
  άπεσύροντο ολοέν τα συμμαχιχά
  οτρατεύματα. Είς την Ιταλίαν,
  την Γαλλίαν καί την Αγγλίαν έ-
  σημειώνοντο σοβαραί έσωτερικαί
  ανωμαλίαι. Είς τάς νικητρίας χώ
  ρας είχαν άρχίσει νά έκδηλώνων
  ται αί πρώται ενδείξεις τής άντι
  δράσεώς Οστερα ά πό τή» ύπερέντα
  σιν έφ' δσον διήρκει ό πόλεμος.
  Είς τό Παρίσι οί σύμμαχοι πολι
  τικοί ήσαν άπορροφημένοι άπό
  τόν άγώνα μέ την Γερμανίαν. Δέν
  είχαν καιρόν διά ν' άσχολοΰνται
  μέ την Τουρκίαν. Δέν ειχα/ άκό
  μη διατυπωθή "οί 8ρο: τής συνθή
  κης τής είρήνης.
  (συνΐχίζεται)
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Συμφώνως τή παραγράφψ
  II
  τής ύπ' άριθμ. 103098 ά
  πό 28ης Νοεμβριού έ. 6. Ύ
  πουργικής Αποφάσεως, κα
  λοθνται οί είσαγωγεΐς έμπο
  ρευμάτων, ύπαγομένων είς
  τόν πΐνακα τής παραγράφου
  Δ'. τής ύπ' αριθ. 46019) 6—5
  —36 (εισαγομένων μέχρι τοθ
  δέ έλευθέρως έκ ΓερμανΙας),
  καί αφιχθέντων ή καθ" οδόν
  ϋύρεθέντων πρό τής 25ης Νο
  εμβρίου έ. 'έ ώς καί των άπο
  δεδειγμένως παραγγελθέντων
  πρό τής ήμερομηνΐας ταύ
  -ής, δπως έντός δέκα (10) ήμε
  ρών άπό σήμερον ύποβάλω
  σιν ημίν ύιτεύθυνον δήλωσιν
  Κινηματογράφος
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τέ* μουσικόν άριστούρ
  νημοι:
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
  ΣΥΜΦΟΝΙΑ
  μέ την:
  ΠΠΓΘΠ
  ΕΓΚΕΡΘ
  Την Δευτέραν
  ΠΑ ΣΑΣΚΤ-
  Ν! 11.
  1938
  μέ τούς:
  ΤΖΟΑΝ ΜΠΕΝΕΤ
  ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΑΞΤΕΡ
  Φαντασμογορικά μπα-
  λέττα, τουαλέττες πολυ¬
  τελείας, μουσική μεθυ-
  στική.
  'Ένας άφάνταστος όρ-
  γασμός φυσικών χρωμά-
  των.
  μετά των συναφών άποδεικτι
  κων στοιχείων.
  Ώς άποδ&ικτικά στοιχεΐα ά
  τίνα δέον νά συνοδεύωσι την
  σχετικήν ύπεύθυνον δήλωσιν,
  τυγχάνουσι προκειμένου μέν
  περί έμπορευμάτων άφιχθέν
  των ή εύρεθέντων καθ" οδόν,
  αί ύπεύθυνοι δγγραφοι βεβαι
  ώσεις των Τραπεζών παρά
  ταίς όποίαις ευρίσκονται
  πρός είσπραξιν τα φορτωτι
  κά, προκειμένου δέ περί των
  παραγγελθέντων πρό τής
  ανωτέρω ήμερομηνίας, τα άν
  τΐγραφα των ποραγγελιών.
  Έν "Ηρακλείω τή 22 Δεκεμ
  βρίου 1938.
  (Έκ τοθ Γοσφε(ου)
  ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
  ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ
  Τής γνωστής μεγάλης φίρμας:
  ΜΟΤΤΗ
  τα μόνα ποΰ συναγωνίζονται είς ποιότητα,
  γευστικήν καί θρκπτικότητα αύτά τα Ιταλικαι
  μακκρόνια.
  ΕΦΘΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΤΕΘΗΣΑΝ
  είς την διάθεσιν τοΰ καταναλωτιχοΰ κοινοΰ.
  Δοκιμάσετέ τα. Ψήνονται αύθωρεί. Ή ύπερο-
  χή των είνε άμέσως αντιληπτή.
  ΕΙΝΕ ΤΑ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ ΟΑΩΝ.
  Γενικός άντιπρόσωπος
  ΜΗΝΑΣ Ο. ΠΟΤΗΡΗΣ
  Πλατίϊα Καλλίργων—Ηρακλειον Κρήτης.
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμονως, άπό δλα τα καταοτήματα καΐ αΰτοτ
  άκέμη των επαρχίαν ταίς χλωσταϊς Μαρκας «Σταύρος».
  Ήτοι σβυγακιοτ, τρυκύμβτβΓκιθαριχς, χαρόλια κεντήμκ-
  τβ|, Ηβυβάρϊς, Νβυλινε, Κβτβν «ιρλέ, Βαμβαχάχια, κου·
  βαρεβ. κεντ>ιμ«τβ$ κ. λ. «. Όλα τα 6ς &ν» ΐΐδη είναι ά-
  φοαοτβν ηοι6τητ·$, καί χρκμάτυν ΑγγυημίνΜν κ«1 στερε¬
  άν. Μία δβκιμλ βά βάς πϊίορ διά την αναιτιροτητα τβν
  Νλνβτβν τής μάρκος «ϊταυροβ·»
  διά τβύ( Νομούς Ηρακλείου—Λοιοηβίου:
  Ι. Μ. ΚΟΡΟΗΧ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Περίοδος δεξιώσεων.
  Τό τάκτ μιάς προσκεκλημένης.
  Λιά νά είσθε γοητευτική.
  Σας άρέσει νά μένετε είς τό
  σπΐπ σας... Άλλά δέν τιρέττει νά
  μένετε ττάρα πολϋ. Καί, περιτσό-
  τερον άπό τό ρεστωράν, τον κινη
  ματογράφο ή τό Θέατρο, σδς ά·
  ρέσουν οί φιλικές συγκεντρώσεις,
  τα γεύματα, οί βραδειές μεταξύ
  φΐλων. Λοιπόν χαρήτε, γιατί εΐσερ
  χόμεθτ είς την κλασσική περίοδο
  των δεξιώσεων.
  Έν τούτοις προσεξετε! Φροντΐ·
  σετε νά μην εΤσθε αυτή πού «£-
  χούν καθήκον νά προσκαλέσουν»,
  άλλά αυτή γιά την όποΐα αΐσθί-
  νονται πραγματική εύχαρίστησι
  νά έ>ουν μεταξύ των προσκεκλη
  μένων» Τό νά .ξεύρης νά δέχεσαι
  είνε υΐα ποαγματική τέχνη, άλ
  λά «τό νά ξεΰρης νά σέ ύποδέχον
  ται» δέν άπαιτεϊ ολιγώτερον τάιτ
  κ.αί πεΐρα.
  Γιά νά σάς βοηθήσω σάς ταρα·
  θέτω σήμερα τόν κώδικα τής ϊδε-
  ώδούς ,προσκεκληαένης.
  "Οταν λαί·βάνετε μία πρόσχλη-
  οί, άπαντάτε άμέσως καί μην άλ·
  λάσσετε γνώμη.
  Φθάσετε ·ηάντοτε ακριβώς είς
  την ωρανσας έκεϊδπου είσθε προσ
  κεκλημένη, οθτε πολύ ενωρίς,
  πράγμα ηού θά στενοχωροθσε
  τούς οΐκοδεστιότα';, οϋΐε πολύ άρ-
  γά ττρδγμα ιιοΰ θά ένοχλοΰσε δ
  λον τόν κόσμον.
  ΠοοτεΙνετε πάντοτε στήν οΐκο-
  δέσποινα νά την βοηθήσετε είς
  τό σερβίρισμα των λικέρ, δπως θά
  τό κάμετε άργότερσ, διαρκούσης
  τής έσπερΓδος, δ ά τα άναψυκτικά
  Είς τό τραπέζι, τρώγετε άη' δ¬
  λα τα φαγητά πού σάς σερβίρουν,
  ά<όμη καί άν δέν σάς άρέσουν διόλου. Λησμονήσετε την δίαιτά σας καί μην προκαλέσετε τούς συνδαιτη- μόνας νά όμιλήσουν γιά τό στο· μάχι των, πρδγμα ποϋ όν^ιαφέρει μόνον αυτόν πού ϋποφέρει. Είς τό τραπέζι μην συγκεντρώ- σετε την προσοχή δλης τής όμηγύ· ρεως διηγουμένη άτελείω ε,ςίσςο- ρίες. Προτιμήσετε νά μην πιητε παρα νά κάμετε τόν οΐκοδεσπότη νά προσέξη δτι έλησμόνησαν νά σάς γεμίσουν τό ποχήρι σας. Συγχαρήτε την οϊκοδέσποινα γιά την ύπηοεσία τηι:, «αί εάν ά- κόμη ή κουζίνα της είνε κακή κα'ι εάν τό σερβίρισμα είνε ίδιαιτέ ρωςκαθυστερημένο. Βοηθήυετε την οίκοδέσττοινα είς τό νά μην άφίνη ποτέ' νά άτονη ή συζήτησις. Εάν έχετε ίνα πραγματικαί τα· λέντο, μην άναγκάζετε νά σας παρακαλοΰν γιά νά τό έξασκήσετε. θαυμάσετε πάντοτε, χωρΐς την ελαχίστη έπΐφϋλαξ1, τό νέον φό- ρεμα τής οίκοδεσποίνη'". θαυαάσετε τό σπίτι των οίκο· δεσποτών σας, καί άκόμη έάνεΤνε μέτοιον. Μάθετε νά εύχαριστήτε την οί· κοδέσποινα χωρίς μάταιες κολα· κεΐρς, χωρίς μικροπρέπειες καί Ί χωρίς ϋΐιερβολικές φιλοφρονήσεις. Συμπεριφερθήτε £όι ώστε νά ποΰν γιά σάς: «ΕΤνε γοητευτική!· - Τνε τό άσφαλέστερον μέσον γιά νά σάς ξανατιροσκαλέσουν. Ή Ντιστεγκέ θ,τι κομψόν ,τι νέον ό',τι άσύγκριτο. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Λ)Π ΑΚΡΟΠΟΛ1Σ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σΰ- ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. $-11. ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ των Χρυοανθέμων. ΚΟΙ»ΊΟιΊΙΚλ| Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. 132ον —Καί σιγά—σιγά μοΰ φά· νηκε, τόσο πολύ τα μέλη μας ήταν ένωμένα, πώς έγινόμουν έσύ ό ϊδιος, ή πτϊις εμπαινες μέσα μου σάν τό δνειρό μου» Ή φωνή εσβυσε. Καί μονα χά τό βλέμμα επέμενε, έξακον τΐδοντας σέ μίαν τελευταίαν άναλαμπή, μιά διαταγή πραγ ματική, καθαρή, άκαταμά- η Τότε ό "Ερμπερτ Φεργκάν, μέ τό κεφάλισκυμμένο καί τα μάτια καρφωμένα χάμω, ύπε χώρησεν,— ύπήκουσε. Επήρε άπό τό χέρι τοΰ άξιωματικοϋ, τό τηλέμετρο. Καί άνέβηκε τα τρ(α σκαλοπάτια τής σκάλας καί κάθησε στή θέσι διοική¬ σεως. Πρός τα άριστερά, τα ρωσ· σικά θωρηκτά, £να—ϋνα ξανα φσινόταν. Άπομακρυνόταν γρήγορα. —Ένας τζέντλε,μαν πρέπει νά πληρώνη — έψιθύρισεν ό Φεργκάν. Έκανόνιζε τό τηλέμετρο. Στό γυαλί τής διόπρας, ό στόχος διεγράφη μεγαλωμέ νος, εύδιάκριτος. Ή σημαΐα τοθ Άγΐου Άνδρέου παρου σίασε τόν μπλέ σταυρό της, εύκρινή επάνω στό άσπρο έ ταμΐν. Ό Έρμπερτ Φεργκάν, ύπασπιστής τοθ βασιλέως τής Αγγλίας, εΐδε αυτή την ση μαία,—την σημαΐα τοθ Τσά ρου. (συνεχίζεται) ΜΙΝίΜ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό Γαλλικής παραγω· γής κομψοτέχνημα δρά¬ σεώς καί χιοϋμορ: Η ΟΓΔΟΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΚΛΟΝΤΕΤ ΚΟΛΜΠΕΡ ΓΚΑΡΥ ΚΟΪΠΕΡ Τό φίλμ θαΰμα, πού ε¬ σημείωσε θρίαμβο στό «Πάνθεον» των Αθηνών οπου προεβλήθη. Τό φίλμ ποΰ ολοι οί κρωτα-γωνισταί τού Βασι- λικοΰ Οεάτρου μας, εύ- ρ«ν ώς τό καλλίτερον έρ γον πού εΐδαν ώς τώρα. Έκτός προγράμματος ΖΟΥΡΝΑΛ. Κυριακή ώρα 11 π. μ. ΠΡΟΤΝΟΝ ΣΥΝΕΙΧ Πρόγραμμα πλουσιώτα- τον μέ γενικήν είσοδον δραχ. 6. < τΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σ. Ι. Δ. Α. Άνώτεροι δλωνΐ! ΟΙΑΦΙΣΤΗΡΕΣ.. ΠΡΙΜΑ" ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ Α. & Α. ^ΙΤΕΛ ΤΑΛΙΛ Αηλώσατε εγκαί¬ ρως τάς παραγγελΙ άς σας άποτεινό- μενοι είς τόν γενι¬ κόν αντιπρόσωπον διά την Ελλάδα: ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ ΗΡΑΚΑΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ Όδός 25 Αύγοώστου Αριθ. τηλεφ. 4-80 ΕθΡΤΑΙ.—Αυριον εορτήν των Χριστουγέννων δέν έορτάζει δ κ. 'Εμμαν. Καββαλάκης. —'Ετΐίσης δέν έορτάζει ό κ. Έ. Καφετζάκης. —Αυριον εορτήν των Χριστου γέννων δέν έορτάζει ό Δήμαρχος Άγΐου Νικολάου κ. Έμμ. Σκύ¬ βαλος. —ΈπΙσης δέν έορΐάζει οϋτε δέ χεται έιτισκέψεις 6 κ. Έμμ. Κρου σταλάκης δικηγόρος. —Έττίσης δέν έορτάζει 6 κ. Έμ- μαν. ΚοσμαδάκηΓ, Πρόεδρος τοθ ΈπαγγελματικοΟ καί ΒιοτεχνικοΟ Έπιμελητηρίου Ηρακλείου. —ΈπΙσης δέν έορτάζει οϋτε δέ χεται έπισκέψεις ό κ. Έμμ. Γ. Πά παντωνΐου. —Έπίσης δέν έορτάζει οϋτε δέ χεται έπισκέψεις ό κ. Χρήστος Βο γιατζής. -Δέν έορτάζει έπΐσης ό κ. Χρηοτος Μιστίλογλου. —Αυριον ημέραν των Χριστου νέννων ό κ. Έμμ. Λυδάκης δικη Υόρος δέν θά δεχθί) έπισκέψεις λόγω πένθους. —ΈπΙσης δέν έορτάζει 6 κ. Έ. Άστρουλάκης 6μπορος. —Έπίσης δέν θά δεχθοθν επι· σκέψεις δ κ. καί ή κ. Έμμαν. Μα τζαπετάκη φαρμακοποιοθ. —Έπίσης δέν έορτάζει δ κ. Έ. Λασσιθιωτάκης συμβολαιογράφος. —ΈπΙσης δέν έορτάζει οθτε δέ χεται έπισκέψεις δ κ. Έμμ. Μιγά οης. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ. - Τελοΰντες την προσέχη Δευτέραν 26 Δεκεμ βρίου καί ώραν 8 30' π. υ. είς τόν ιερόν ναόν τού Άγΐου Τίτου τεσ· σαρακονθήμερον άρχιερατικόν μνη μόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυ χήςτής προσφιλοθς αδελφής μας Ζωης Κωνσταντινίδου, παρακα¬ λούμεν τούς συγγενεΤς καί φίλους δΐτως προσέλθωσιν καί ένώσωσι μεθ' ημών τάς ιτρός τόν "Υψιστον δεήσεις των. Έν Ηρακλείω τη 23 Δ)βρίου 1938 Οί τεθλιμμένοι: Στέλ. Κωνβταντινίίη; ϋίκογένεια Γ. Κωνσταντινίδου ΚΙΝΗΣΙΣ —Αφιχθη προχθές έξ Αθηνών δ κ. "ΑΓης Χατζηδάκης. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Πάνταςτούς παρακολουθήσαντας την κηδείαν τοΰ πεφιλημένου μας συζΰγου Μι χαήλ Ί. Παπαίωάννου ώς καί τούί μετασχδντας τοΰ βαρυτάτου πένθους τοϋ θανάτου τού συγγε· νεϊς καί φίλους εύχαριστώ «χί δή μοσία. ^ Ή βαρυπενθοΰσα σύζυγος Μαλάμω Παΐταϊωάννου *** Γύρω στήν πόλι. Άπό τής προσεχούς Δευτέρας άρχονται είς την Λέσχην Έπιστη μόνων αί χορευτικαί έσπερίδες αυτής. — Καί δπως καί πέρυσι οϋτω καί εφέτος ή έπιτυχΓα των προβλέ πεται εξησφαλισμένη. —Την προσέχη Πέμπτην έξ 6 λου θά δοθή ή έορτή τοΰ Χριστου γεννιάτικου δένδρου τής Λέσχης. —Διά την διακόσμησιν τούτου καταβάλλεται Ιδιαιτέρα φροντίς άπό τούδε. —Ή δράσις τοΰ Συλλόγου Δέ σποινίδων θά εκδηλωθή καί σήμε ρον καοποφόρος δσον καί κατά τό παρελθόν καί άποδοτική. —Άπό πολλάς ήδη ημέρας τα μέλη τού Συλόγου έργάζονται έν τοτικώς διά την ραφήν είδων έν δύσεως τα όποΐα θά διανεμηθούν είς τούς τττωχούι.. —Έκ παραλλήλου θά διαθέ- σουν ύπέρ> των ιττωχών καί τδ
  πρ< ίόν τοΰ έτησίου λαχείου των τοΰ όποίου ή έκκύβευσις θά λάβη χώραν αυριον είς την αίθουσαν τοΰ Δημοτικοΰ Συμβουλίου. —Διά τούς φιλανθρώπους άξί ζει νά ύπομνησθί) καί εφέτος ή κα τάστασις τοΰ άπόρου καί άνικά νού Άντωνίου Σταματάκη εΰρι σκομένου κατακοίτου είς τό κα- τάστηιΐα Έμμ. Μπελημπασάκη (δ· δός "Εβανς). — Είναι δξιος πάσης βοηθείας ώς παλαιόι- ΐΜςχ άγωνιστής των Κρητικών έπαναστάσεων. — Είς τοθ Πουλακάκη συνεχίζε ται μέ κοσμοσυρροήν ή προβολή τοΰ εξαιρετικόν φίλμ: «Τελευταία συμφωνία» μέ την Μάρθαν "Εγ· κερθ. —Είς την «Μινώαν» έπίσης ή «Όγδόη γυναϊκα τοΰ κυανοπώγω νος» ήρεσε γενικώς κσί συνεκέν # τρωσε πολύν κόσμον, ό Ρειτορτερ —«Εξπρές ΜεσολογγΙτη», (αί θουσα «Ντορέ>)
  Μέ μεγάλην επιτυχίαν έξακσλου
  θοΰν αί παραστάσεις τοΰ διεθνοΰς
  Βαριετέ «"Εξπρές Μεσολογγίτη»
  είς την αίθουσα «ΝτοοΙ» ή δποϊα
  διασκευασθεΐσα καταλλήλως, ίκα
  νοποιεΐ άπό απόψεως πιριβάλλον
  τος τούς θεατάς. Τό συγκρότημα
  καταχειροκρούμενον ένθουσιάζει
  τό κοινόν, τό οποίον δικαίως υπο
  στηρίζει την προσπάθειαν τοθ κ.
  ΜεσολογγΙτη, γνωστοΰ άπό τα
  Άθηναΐκά θέατρα καί άπό την «ι
  λολογικήν τού εργασίαν.
  Αυριον Κυριακήν θα δώση
  τρείς παραστάσεκ. Δύο άτογευ
  ματινάς καί μίαν εσπερινήν.
  Αί στβλαΐ τδν Φαλαγγιτών
  Ανακοίνωσις τής Διοικήσ««ς
  Πληροφορούμεθα 3τι τινές των
  έμπόρων τής πόλεώς μας ίθεσαν
  είς κυκλοφορίαν οτολάς φαλαγγι-
  τών μέ περισκελίδα έκ βαμβακε-
  ροθ υφάσματος (δύμιτο),,δττερ άντί
  κείται είς τόν περί στολί)ς φαλαγ
  γιτδν χανονισμόν τής Ε. Ο. Ν,
  Συνιστώμεν δθεν είς τούς φα·
  λαγγ£τας δπιος προμηθιύιονται
  στολάς μέ μαλλίνην πιριοχιλίδα
  ή διαφορά τής δποίας έχ χοθ βαμ
  βαχεροθ δέν ίιπιρβαίνει τάς 20—
  30 δραχμάς.
  (Έχ τής Διοικήσεως τής Ε. Ο.Ν.)
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  «οοοιχο* ^
  £ Ιιι,σί* «ΟΙ*1* ?
  ί***
  ιββάτόρον β»4*
  »ατα«οίτον Λ",,
  Ειιμ. Μ»!****»!1
  ςαί.ο< «ώσ<Κ^ - ίϊίσ αγ»"**1 ΟΙ "Αθλιοι. 476ον Τοιαύτην επαθεν έξάμβλωσιν τό έν Φόρκη υπό τοθ Βύζουνα κυηθέν έμβρυον τουτο τοϋ έγκλή ματος. ' ' Άλλ' δμως ή έξάμβλωσις αυτή έσχε συνε πεΐας πάνττ) άλλοτρΐσς πρός τό πρόγραμμα τοϋ Βύ ζουνα, ώς θά ίδωμεν περαιτέρω. —Πολλάκις νομΐζων τις δτι έδεσε κόμβον είς μίαν μόνην κλωστήν, συνδέει μετ' αυτής καΐ άλ λην. Γ. Έπεφάνη είς Βοϊδάν. Ό Μάριος ουδένα πλέον έπεσκέπτετο γνώρι μόν ή φίλον τού· μόνον δέ συναπηντάτο ένΐοτε με τα τοθ γέρο—Βοϊδα Ό άνθρωπος ούτος κατελύετο όσημέραι. Ού δεΐς πλέον ήγόραζεν έκ των είκονογραφιών τού. Αί δοκιμαί άς εΤχε κάμει είς τόν έν ΆουστερλΙ τση κήπον, πρός καλλιέργειαν τοθ ΙνδικοΟ, άπέ τυχόν 8λως διόλου' ό κήπος έ'κειτο δχι είς θέσιν κατάλληλον. Μόλις κατώρθωνεν ό κ. Βοϊδάς νά καλλιεργή έντός αύτοϋ σπάνιά τίνα φυτά άπαι τοθντα σκιάν καί ΰγρασΐαν. Άλλ' δμως δέν απώλεσε παν θάρρος. Εΐχε λάβει την άδειαν νά δοκιμάση ίδίαις δαπάναις, εϊς τίνα άρμοδίαν θέσιν τοθ ΒοτανικοΟ κήπου, μή »πως έκεΐ επετύγχανε τό (νδικόν τού. Άλλ' εδέησε διά τουτο νά ύποθηκεΰστ) των χαλκογρσφιών τού τούς τύπους καί νά δανεισθή έπ' αυτών. Περιώ ρισε δέ τό πρόγευμά τού είς δύο αύγά, ών τό έ"ν παρήτει διά την γραϊάν τού θεράπαιναν. Ά- πό δεκαπέντε μηνών εΐχε νά πληρώση, μισθόν είς . αυτήν. Πολλάκις τό πρόγευμά τού ήτο καί τό μόνον γεθμα. Δέν έγέλα πλέον τόν νηπιακόν τού εκείνον γέλωτα1 έσκυθρώπασε, κατέστη δύστροπος καί έπαυσε νά δέχεται έπισκέψεις· ώστε καλώς έ'πρατ τεν ό Μάριος μή ερχόμενος πλέον νά τόν εύρΐ σκη. Συνέβαινε, καθ* ήν ώραν ό κ. Βοϊδας έπορεύ ετο είς τόν Βοτανικόν Κήπον, νά συναντάται καθ" οδόν μετά τοθ νέου. Δέν άντήλλασσον λέξιν, άλλά μόνον διά τής κεφαλής έ'καμνον θλιβερόν τι νεΰμο χαιρετισμοθ. Είνε σιταραξικάρδιον πράγμα, δτι έρχεται ώρα, δτε ή πενία λύει καί τάς σχέσεις των άνθρώπων. Ιδού οδτοι άλλοτε υπήρχον φΐλοι, τώρα είνε δύο άπλοΐ διαβάται. Ό βιβλιοπώλης τοθ κ. Βοϊδα απέθανεν. Ό κ Βοϊδάς άλλον δέν εγνώριζεν, είμή τα βιβλΐα τού, τόν κήπον τού καί τό ίνδικόν τού1 τρΐα ταυτα σχήματα, άτινα έλαβον πρό των όφθαλμων τού ή εύδσιμονΐα, ή άνεσις καί ή ελπίς Ταθτα τόν ήρ κουν "ίνα ζή.—Νά Ιδώ μίαν ημέραν, έ'κλεγε, νά τι ναχθοθν τα γαλάζια έκεΐνα κεφάλια, καί νά Ιδής πλούτον μία φορά! (συνεχ(ζεται) ΚΟΝΣΤΑΝ. ΓΙΑΑΟΥΣΗΣ Τό στερεώτερο τό κομψότερο τό έλαφρό παπουτσι. Τα γυναικεΐα μας είνε άμίμητα. Ή έκθεσίς μας παρουσιάζει έκ- πλήξεις. Κεντρικόν: Γωνία Μεϊδανίου. ύποκατάστημα: όδός Αγ. Μηνά. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ" ΒΑΣ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ Παρά τό Καμαράκι. Τα έχλεκτότερα κ«1 άληθώς πεφημισμένα νλυκίσματα διά τάς εορτάς. 'Η μεγαλυτέρα συλλογή φρουι γλασσέ, σοκβ- λατίνων, έκλεκτών λικέρ. Έχομεν την μεγαλυτέραν κατανάλωσιν διό¬ τι είμεθα οί εύθηνότερβι. ,. Πσρελάβομεν αυτήν την εβδομάδα ΑΘΗΗΑ Ί ΚΑ^ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΑΙ είς αφθονίαν βχημάτων καί χρωματισμδν—τα πειό μβδέρνα. Ι ,,ΜΟΔΕΡΝΟ" ΓΕΩΡΓ- ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ (Π«ρ* τίιν Αγίαν Αικατερίνην). Έγκυκλοπα ιδε ία Αι* έκεΐνους πού θέλουν νά ηλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους ΤΟ ΑΣΤΡΟΝ ΤΗΣ ΒΙΘΛΕΕΜ Α'. Πάλιν λοιπδν τό άστρο ίδηγεϊ τούς μάγους πρδς το σπήλαιον τής Βηθλεέμ, δπου γεννάται δ «Βχαι- λεύ; τού κόσμου». Ποιό άπό δλα τα £στρα τοθ ούρανοθ είνε τό προνομιούχον αύτϊ άστέρι; Γενι¬ κώς πιστΐύεΐαι 2π τό Οίστρον πού διέκριναν μπροστά ιους οί μά γοι πού πήγαιναν νά προσκυνή σουν είνε ή Άφροδίτη Ή Ά- φροδίτη είνε ενας άπό τούς έν νέα κυριωτέρους πλανήτας τοθ ή λιακοΰ μα; συσιήματος. Κατά σειράν δέ αποστάσεως άπό τόν ήλιον έρχε-αι άμέσω; μετά τόν Ερμήν, τόν πλησιέστερον πρός τόν ήλιον πλανήτην τού ήλια *οΟ μας συστήματος. Έπειδή δέ καί ή Άφροδίτη εδρίσκεται πολύ" κοντά είς τόν ήλιον, την βλέπομεν σπανίως είς τόν ούρα νόν την νύκτα. Ό άστήρ αύτός είνε όρατός εί τε πρός δυσμάς τό βράδυ, είτε πρός ανατολάς την αύγήν. Μετά τόν ήλιον καί την αελψψ ή Ά- φροδίτη είνε ό φωτεινότερος ά στήρ είς τόν ουρανόν. "Αν δέν ήταν τόσον κοντά είς τόν ήλιον, ή λάμψ.ς τοθ ίποίου καταπνί· γει την λάμψις της, ή Άφροδί- τη θά μας εφαίνετο ασυγκρίτως λαμπροτέρα. Έν τούτοις, άν ή λάμψις τού ηλίου έλαττώνη την λάμψιν τής Αφροδίτης, έλαττώ νει έπίσης καί την λάμψιν άλ λων ολιγώτερον αυτής λαμποών αστέρων, είς τρόπον ώστε την ώ ρα πού βραδυάζϊΐ είνε πολλάκις τό πρώτον άσΐρον πού φαΕνεται πρός δυσμάς, μετά την δύσιν τοθ ηλίου. Είς άλλττς πάλιν στιγμάς ή Άφροδίτη έμφανίζεται πολλάκις τελευταία, βταν άχτι- νοβίλήση τό φώς τής ημέρας— γι' αύΐό είς την κοινήν γλώσσαν λέγεται Αύ^ερινός καί'Αποσπε- ρίτης. Γενικώς πιστεύΐται δτι ή Άφροδίτη είνε τό ά'στρον τής Βι^θλεέμ ποΰ διέκριναν πρό; Ά νατολάς οί μάγοι, δ:αν πηγαι ναν νά προσκυνήσουν τό θείον Βρέφος. ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ Καί αύτά ώς πρός τό άίτ,ρον τής Βηθλεέμ. Άν είνε ευκολον νά τό ξεχωρίσωμεν μέσα είς τί στρα τοϋ ούρανοθ χάρις είς την μεγάλην τού λαμπρότητα, δέν συμβαίνει τό Ιδιον καί γιά ά'λλα άστρα τού ούρανοθ. Πολλά οΰτε φαίνονται διά τοθ γυμνοθ ίφθαλ μοθ, καί άλλα, ένφ διά γυμνοθ οφθαλμού όρώμενα, μας φαίνον ται μονά, μόλις τα κιιττάξωμε μέ τό τηλεσκέπιον μάς άποκαλύ πτοντα: διπλά. Αύτά τα διπλα άστρα—οί δίδυμοι τοθ ούρανοΰ— είνε Ινα άπό τα ούράνια φαινόμε να πού σκανδαλίζουν ιδιαιτέρως τούς άστοονόμους. Καί ιδού δτι ό γνωστός 'Αμερικανός έρευνητής καθηγητής Ντόννερ, άρτι έπανα- κάμψχς άπό μίαν επιστημονικήν αποστολήν είς την Άφρικήν, προ έβη πρός τού; δημοσιογράφους είς την ενδιαφέρουσαν ανακοίνω¬ σιν 8τι επέτυχε ν' άνακαλύψη είς τόν ουρανόν, ουτε ολίγα, ου:ε πολ λά, πέντε χιλιάδας νέου; διπλοθ; άστέρας! (συνεχίζεται) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Καθιστώμεν γνωστόν είς τό σεβαστόν κοινόν Ηρακλείου καί Ιΐροαστείων 8τι ιδρύθη καί ήρξατο λειτουργοθσχ Συνεργατική Ά- στικών λεωφβρείων Χανίων Πόρτα—Στρατώνες πρός τόν σκοπόν τής καλλιτέρας εξυπηρετήσεως τοθ κοινοθ. Πρό; τούτο καθωρίσαμεν τα κάτωθι χειμερινά δρομολόγια προ¬ σωρινώς μέχρι καθορίσεως έτέρων 6ΐ:ό τής άατυνομίας. Άναχωρήσεις άπό Χανίων Πόρτα — Στρατώνες: 7. 7.15' 7.30' 7.45' 8. 8.20' 8.40' 12.30' 12.45' Π. Μ. 9. 9.20' 9 40" 10. 10.30' 11. 11.30' 12. Μ. Μ. 1. 1.15' 1.30' 2. 2.20' 2.40' 3. ' 3.30' 4. 4.20' 4.40' 5. 5.15' 5.30' 5.45' 6. 6.15' 6.30' 6.45' 7. 7.15' 7.30' 7.45' 8. 8.20' 8.40' 9. 9.45' 10.30' 11.30' 12.30' Π. Μ. Στρατώνες — Ηράκλειον 6.45', 7., 7.30' Ό Διευθυντής £. Πετράκης ΜΕΓΑΛΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΜΟΙ 24 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟΙ ΤΟ ΠΡΛΚΤΙΚΩΤΕΡΟΝ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ ΔΩΡΟΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΔΙΑ ΚΑΟΕ ΣΠΗΤΙ Πωλεΐται χαί επί πιατώσει π«ρ«διδομένου ά- μέα&>5 τοϋ έργου αμα τί) έγγραφή.
  Πληροφορίαι—εγγραφαί Γραφείον:
  ΑΔΕΛΦΟΝ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
  ^ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιε
  1 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΚΟΥΣ |
  Ξ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ι
  = Ενδιαφέρουσαν ειδοποίησις =
  Ξ Είς τό χατάστημα ΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ πά- =
  = ρά τόν "Αγιον Τίτον (όπισθεν Τραπέζης =
  Ξ Αθηνών), πωλεΐται άλάτι, Μονοπωλίου ά- =
  Ξ λεσμένο, ψιλό, μόνον πρός δραχ. 4 κατ' ό- Ε
  = κάν. =
  | §
  .ΙιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΙ
  Οί "Αγιοι Δέ κ α
  και αι πρόοδοί
  ΑΠΟΪ ΔΕΚΑ 23 Δ)βρίου (άν-
  ταποχριτοθ μας).— Μέ εξαιρετι¬
  κήν επισημοτάτα καί μέ συμμετο
  χήν πλήθου; νι6α^αυ τής κωμοπό¬
  λεως καί των πέριξ χωρίων, έπα
  νηγυρίσθη σήμερον ή έορτή τής
  μνήμης των έν τζ κωμοπόλει μαρ
  τυρησάντων Άγίων Δέκα. Κατά
  την θείαν λειτουργίαν έχοροοτάτη-
  σεν 6 θεοφιλέστατος Άρκαδίχς κ.
  Βασίλειος δστις εξεφώνησεν έμ
  πνευσμένον λόγον πρδς τό Ικκλη
  σιασθέν ποίμνιον. Μετά δέ την
  θείαν λειτουργίαν δ πχνηγυρισμός
  προσέλαβε την μορφήν λα'ι'χοθ
  έορτασμοθ πού διήρκεσε καθ* £
  λην την ημέραν. Εδόθη δέ εύ·
  καιρία είς τούς ξένους, ιδία, έ
  πισχέπτας ν' άντιληφδοθν τάς τε
  λευταίας προόδους τής χωμοπό
  λεως μας. προόδους καθ* ϊλα ά
  ξιολόγους. 'Ήδη οί Άγιοι Δέκα
  συγκαταλέγονται είς την πρώτην
  σειράν των έξελιγμένων κρητι-
  κών κωμοπόλεων. "Εχουν σπου-
  ίαίαν εμπορικήν κίνησιν. Κα-
  τασιήματα παντός είδοας πού συ
  ναγωνίζονται είς πλοθτον καί
  εμφάνισιν τα καλυτέρα τοθ Ή
  ρακλείου. Οίκοδομάς ωραίας, νέ
  άς, κομψάς, μέ κορωνίδα την
  έπισκοπήν. Στόλισμα δέ άποτε
  λεΐ τό νέον ώραιότατον δημοτι
  χον σχολείον. Καθώς είναι δέ
  καί έ'δρα έπισχοπής, γραφείων
  Τ. Τ. Τ., άστυνομικοθ σΐαθμοθ,
  παρουσιάζει καί μεγάλην ^χίνη
  σιν ξένων πού έρχοντχι δι* υπο
  θέσεις των. "Εχει ^έπίσης καί
  σημαντικήν κίνησιν ξένων ι περι
  ηγητών καί τούτο χάρις είς
  τάς αρχαιότητάς τής Γόρτυνος
  επί των έρειπίων τής οποίας είνε
  κτισμέν») ή κωμόπολις των Άγί¬
  ων Δέκα, καί χάρις έπίσης είς
  τό τοπικόν μουσείον.
  Έχεϊ δμως πού έχουν θαυμα·
  τουργήσει πραγματικά οί χάτοι-
  κοι είναι είς την γεωργίαν. [Είνε
  άφάνταστος ή γεωργική πρόο-
  δος των τελευταίων έτών. Χιλιά-
  δες νέων έλαιοϊένδρων έχουν
  φυτευθή Επιστημονικαί μέθοδοι
  καλλιεργείας έχουν είσαχθή καί
  ή παραγωγή ϊχει αυξηθή είς
  καταπληκτικόν σηιιεΐον. Είς τοθ
  το δέ συνέτεινε οοβχρώς καί ή
  παρακειμένη Γεωργική Σχολή πού
  δίδει τό παράδειγμα άλλά χαί
  όδηγίας είς τούς γεωργούς χαί
  δενδρύλλια*|χαΙ 5τι αλλο είναι δυ
  νατόν.
  —Διά τούς απόρους.
  Πληροφορούμεθα δτι · έρα
  νος υπέρ χορηγήσεως βοηθημά
  των κρός απόρους καί άνίργους
  ο ένεργούμβνος ύιτό τοϋ υπουρ
  γείου Κρατικάς Ύγιεινης καί
  Αντιλήψεως συνεχίζεται μετ' έ.
  πιτυχίας. Τό σύνολον έφθκσ* τα
  5.183.100 δραχμάς.
  —Τό αυριανόν κήρυγμα.
  Αυριον ημέραν των Χριοτου
  νέ ν νυν είς τόν Ιερόν ναόν τοθ
  'Αγίου Μηνά (καί ώραν 5 μ. μ.
  θά κηρύξη τόν θείον λόγον ο (ε-
  ροκηρυξ της (<Ζ«ης» κ. Άθχν. Φραγκόπουλος. Ή προχθεοινη όμιλία πρός τούς μαθητάς Φαλαγγίτας. Προχθέ; την μεσημβρίαν εγένε¬ το έν τ^ αιθούση τοθ Κινηματοθεά τρου «Μινώα» όμιλία περί τοθ σχοποθ χαί των έπιδιώξεων τή; Ε Ο. Ν. δπό τοθ Δ)τοθ τής Γραμματείας χ. Πέτρου Βάρβογλη την όποιαν παρηκολούθησαν, οί μαθηταί τοθ Γυμναοίου Αρρενων, τοθ Πραχτιχοθ Λυκείου. τής Έμ πορικής Σχολής καί τού Παλλα¬ δίου, μετά των χ. χ. Γυμνασιαρ- χών καί Καθηγητήν των. Κ. ΜυΑοποταμΙτης όφθαλμίατρος "Επί τριακονταετΐαν 4πο· κλεισπκώς καί μόνον είς τα δφθαλμολογικά άσχολούμε- νος, δέχεται, τούς πάσχοντος τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ μιατρεϊον τού, κείμενον Βαρά τφ Καμαράκι πλησίον τής Πολυκλινικής Ηρακλείου. ' —Ή κλήρωσις τοΰ Β' άναγ καστικοδ. Είς την Τράπεζαν τής Έλλά δβς έγινεν η έτησία κλήρωσις τοΰ Β' αναγκαστικόν ίανείου έ ο)ο τού 1926. Κατ' αυτήν έκλη ρώθηβαν οί κατωτέρω άριθμοΐ κερδίζοντες έκαστος τό έναντί τού αΐιμειούμενον ποσόν: Ό αριθ ■ μός Ι£Τ 6470$ δραχ. 500.000, οί άριθμοι Ο 336560, ΙΖ 266901 καί Δ 111486 άνά 200 000 δραχ. οί άριθμβΐ Ι 151109, ΙΣΤ 318311, ΙΗ 7154, Β 479910 καί ΙΓ 539212 άνά 100 000 δρχ. καί οί άριθμοτ Ζ 385907, ΣΤ 599288, Η 514670, ΙΔ 42938, Ι® 321924, ΙΖ 290907, ΙΔ 398620, Ζ 99786, & 184496 καί Β 233194 άνά 50.000 δραχμάς. Έν συνεχεία έκληρώίησαν 100 άλλαι άριθμοι κερδίζοντβς άνά 25 000 δραχ. καί 500 αριθμοϊ άνά 10.000. —Οί έπιτυχόντες φοιτηταί. Ή Πρυτανεία τού Πανειτιστη μίου διά δπλώσεώς της εκάλεσε τούς έπιτυχοντας κατά τάς εί σιτηρίου; έξετάοεις ςροιτητάς & πας έγγραφοΰν είς τάς βίκβί άς Σχολάς μέχρι της 31 Ίανου αρίου 1937. Μετά την προθεσμίαν ταύτην καλοΰνται νά κατββά λβυν τάς θέσεις των μή βγγρα φέντων οί άμέα ο; έπόμίνοι κα τα σειράν επιτυχίας. —Τό ,' άπόθεμα συναλλάγμα τος. Έκυκλοφορησε ή έβδομκδιαία κατάστασις τής Τραπέζης τής 'Ελ λάδος υπό ήμερομηνίαν 15 Δέ κεμβρίου. Κατ' αυτήν, ό χρυ σ«5 καί τό εξωτερικόν σννάλ λαγμα ηυξήθησαν κατά 99.360. 418 δραχμάς. Είς τό παθητικόν άναγράφεται ότι τό κυκλοφορούν χαρτονόμισμα ηυξήθη κατά 15. 166.650 δραχμάς. Κυρίες^μου, Έμττιστευ- θήτε την καλ- λονήν σας μό¬ νον είς τό είδι- κόν Μυροπωλεΐον: ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ. Μεγάλη συλλογή Εϋ~- ρωπαϊκών καλλυντικών καί αρωμβίτων. ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ «ΕΛΣΗ» Έκαστην Παρασκευήν^ ι2 μ.^ κατ· εύ· θείαν Πειραια. Πρακτορείον: 'Αμάμπιλε Π. Κόρπη. Τηλ. 5 51.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Σαββάτου
  24 Δεκεμβριού 1938
  120 Ώρα
  ΣΗΜΕΙΟΝ
  ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΚΑΙ ΗΝΩΜΕΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ
  ΔΡΙΜΕΙΑ ΤΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΟΥΕΛΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΝΟΝ ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΗΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Δεκεμβριού (τούάν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Νέας Υόρκης ότι ό ύφυπουργος των
  Εξωτερικών κ. Ούέλς απαντών είς διά-
  βημα τού έν Ούασιγκτώνι Γερμανού έ·
  πιτετραμμένου μετεχειρίσθη δριμεΐαν
  γλώσσαν χαρα*τηριστικήν τής οξύτητος
  είς ην περιήλθον άπό καιροΰ αί σχέσεις
  των δύο χωρών.
  Είς τάς διαμαρτυρίας τού Γερμανοΰ
  διπλωμάτου τονίσαντος την έπ&θετικό-
  τητα τού έκφωνηθέντος λόγου τού Ά-
  μερικανού ύπουργού των Εξωτερικών
  εναντίον τής Γερμανίαν, ό κ. Ούέλς α¬
  πήντησεν ότι ό λόγος ούτος άπηχεΐ τα
  αίσθήματα τής πλνιοψηφίας τού λαού
  τής Άμερικής.
  Η ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Αναφορικώς μέ
  την απάντησιν τού ύφυπουργού των Ε¬
  ξωτερικών τής Άμερικής κ. Ούέλς είς
  τόν Γερμανο-πρεσβευτήν, νεώτερα τη¬
  λεγραφήματα αναφέρουν ότι ό Άμερι-
  κανός ύφυπουργος εδήλωσεν αύν τοίς
  άλλοις ότι ή πρόσφατος πολιτική τού
  Ράϊχ άνεστάτωσε τόν αμερικανικόν
  λαόν.
  Ποΰ άπέβλεπετόταξίδιοντοΰ Τσιάνο.
  Πολωνός ύπουργός είς Γαλλίαν.
  ΤΙΤΟΝ
  ΤΩΝ
  Ζ ΕΙ Ο Τ Υ Π Ο Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έξ
  Ούαβιγκτώνος ότι ό άμερικανιχός τύπος
  σχολιάζων τα διαμειφθέντα, μεταξύ τού
  υφυπουργοΰ των Εξωτερικών τής ' Α,με
  ρικής καί τού Γερμανούέπιτετραμμένου
  παρατηρεϊ ότι άπό τού μεγάλου πολέ¬
  μου, ουδέποτε άλλοτε αί σχέσεις Γερ-
  μανίαςκαΐ Άμερικής έφθασαν είς τοι¬
  αύτην όξύτητα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Δεκεμβριού
  (ίδ. ύπηρεσ(α).— Μερίς τοθ
  άγγλικοθ τύπου ύποστηρΐζει
  δτι αί διεκδικήσεις των Ί
  ταλών είνε βάσιμοι.
  ΤΥΝ1Σ 23 Δεκεμβριού (ίδ
  ύπηοεσΐα) —Ό|τύπος τής Τύ
  νιδος έπιτΐθεται κατά τής ί
  δέας τής απομακρύνσεως των
  Ίταλών έργατών καί ύπαλλή
  λων άπό τάς εργασίας καί
  τάς θέσεις των.
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ Ο ΤΣΙΑΝΟ
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 23 Δεκεμ
  βρίου (Ιδ. ύτιηρεσΐα).— Χθές
  την πρωΐαν ανεχώρησε διά
  Ρώμην ό κόμης Τσιάνο καϊ ή
  άκολουθΐα τού. Ό Ιταλός ύ¬
  πουργός έτυχεν θερμής προ
  πομπής υπό των οΰγγρικών
  άρχών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Δεκεμβριού
  (ίδ. ύπηρεσία).— Οί πολιτικοΐ] σίας της μέχρι τής 31ης Ί
  ηρ
  κύκλοι τοΟΛονδΙνου πιστεύουν
  δτι τό ταξΐδιον τοθ κ. Τσιάνο
  έκτός τής ψιλικής μορφής τού
  άπέβλεπε καί είςτήνεύρυτέραν
  εξέτασιν τής έν ΟδγγαρΙα κα¬
  ταστάσεως.
  ΟΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΝ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΟΊΤΑΛΙΚΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Δεκεμβριού
  (ίδ. ύπηρεσία),—Τόύττουρνεΐον
  των "Εξωτερικών τής Ίταλ(
  άς ανήγγειλε διά τοθ Γάλ
  λου , πρεσβευτού έν ώΡώμ[)
  κ. Φρανσουά , Πονσέ, δτι
  καταργεΐ τό σύμφωνον τοθ
  1935 Λαβάλ—Μουσολίνι, τό
  οποίον καίπαύει νά θεωρή εγ
  κυρον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Δεκεμβριού
  (ίδ. ύπηρεσίσ).—Ή Βουλή των
  Κοινοτήτων διέκοψε τάς έργα
  η μχ ή η
  νουαρΐου ή δέ Βουλή των Λόρ
  μέχρι τής 7ης Φεβρουα
  ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΑΝΡ.ΤΕΡΟΥ
  ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΞΙΟΜΑΤΙΚΟΥ;
  δών
  ρΐου.
  Άνώτερος
  παρατάξεως
  σε θθμα δολοφονικής άποπεί)
  ρας έπακολουθησάσης, κατό
  πιν τής αποτυχούσας εναντίον
  τοθ στρατηγοό Φράνκο άπο
  πεΐρας δολοφονίας είς τό
  Μποΰργκος.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 .Δεκεμβριού
  (ίδ. ύιτηοεσΐα).— Ό ύπουργός
  των Εξωτερικών τής Πολω
  νΐας κ. Μπέκ εύρ'σκεται εί
  Μόντε Κάρλο, πρόκειται δέ
  νά συναντηθπ μετά διαφόρω
  πολιτικών τής ΓαλλΙας.
  Ή φΐλανδρωπική κίνησις
  είς την πόλιν και τα προάστεια.
  Ή εκδήλωσις τής κοινωνι
  κης αλληλεγγύης έπ' εύκαι
  ρία των προσεγγιζουσών έορ
  των τώνΧρισιουγέννωνκαί τοθ
  νέου Ιτους, συνεχΐζετσι είς
  την πόλιν μας εξακολουθή
  τικώς.
  Ούτω έκτός των άπό χθές
  διανεμομένων έκ τής άστυνο
  μίας καί τής ΝομαρχΙας χρη
  ματικών άρωγών υπέρ των
  άνέργων καί άπόρων, ήρχισεν
  ή είσψορά υπό διαφόρων όρ
  γανώσεων άναλόγων χρημα
  τικών ποσών προοριζομένων
  διά τόν αυτόν σκοπόν. "Η
  δή προσεφέρον πρός τόν κ.
  Νομάρχην δρχ. 8 000 ή 35η
  Κοινή Διεύθυνσις ΛεωφορεΙων
  Αότοκινήτων καί δραχ. 2.000
  τό σωματείον Άρτοτΐοιών ή
  «Δήμητρα».
  Σήμερον έξ άλλου, κατά
  σχετικήν ανακοίνωσιν, θά
  διανεμηθοθν έκ τής Νομαρ
  χΐας χρημστικά βοηθήμιτα
  διά τούς αναπήρους. Ταυτα
  καθωρΐσθησαν είς δραχ. 300
  διά τούς έν τή πόλει άνα
  πήρους καΐ δρ. 200 διά τούς
  έν ταίς επαρχίας. Άνάλογα
  βοηθήαατα θά διανεμηθούν
  καί πρός τούς άναξιοπαθοΰν
  τας έφέδρους.
  Ή κοινωνική περίθαλψις έ
  πεκτείνεται καί είς τα προά
  στεια δπου ανάλογον πρωτο
  βουλΐαν εξεδήλωσαν κυρίως
  αί σχολικαί αρχαί. Είς τόν
  Πόρον ένεδύθησαν διά κα
  νουργών ένδυμασιών 40 άπο
  ροι μαθηταί άφθονα δέ παι
  γνίδια διενεμήθησαν είς υπέρ
  τριακΓσΙους έξ αυτών κατό
  πιν εΐδικής τελετάς διά την
  όιοίαν ιδιαιτέρως ειργάσθη
  σαν αί διδασκάλισσαι Άσπα
  σία Λυδάκη καί ΟύρανΙα
  Σεργάκη.
  Άξιόλογον φιλανθρωπικήν
  δράσιν έπιδεικνύουν ό Σύλλο
  γος ΔεσποινΙδων, τό Πατριω
  τικάν "Ιδρυμα διά τής διανο
  μής υπέρ έπτακοσΐων ένδυμα
  σιών είς τούς απόρους, ο
  πρόσκοποι, ή Έθνική Νεο
  λα(α καί οί μαθηταί έν γεν
  ΕΙ
  Ό τρότΐος καθορισμόν
  της τιμής των έλαιοπυρήνων.
  ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΑΡΑΧΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά τηλεγραφή
  ματα έκ Σαλαμάνκας αί πληροφορίαι
  περί έκρήξεως ταραχών είς την 'Έβνι*
  κήν Ισπανίαν χαρακτηρίζονται άνακρι
  β&ΐς- Υπό των έθνικών άρχών δίδετα
  αντιθέτως ή βεβαίωβις ότι πλήρης ήσυ-
  χί* έπικρατεϊ καθ» όλην την χώραν.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΔΡΙΤΗΝ ΥΠΛΡΧΕΙ
  ΑΘΗΝΑΙ23 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού^μας).— Έξ έθνικής πή
  γής, έν Ισπανία, τηλεγραφείται ότι έν
  Μαδρίτη πχρατηρείτνι μεγάλη έλλει·
  ψις τροφίμων.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΑΣΘΕΝΕΙ
  ΕΞ ΕΛΑΦΡΑΣ ΓΡΙΠΠΗΣ
  _ ΑΘΗΝΑΙ 23 Δ)βρίου (τού άντα¬
  ποκριτού μας).—Πληροφορίαι έκ Πά
  ρισίων αναφέρουν ότι ό στρα,'ΐηγόςΦράν
  κοπροσεβλήθη έκ γρίππης έλαφράς μορ
  φής καί τέλει κλινήρης άπό τίνων ή^ε-
  ρών.____________
  ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΜΕΤΡΑ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΗΑΡΚΕΙΑΝΤΡΟΦΙΜΒΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Υπό τής άγορανο»
  μιχής υπηρεσίας Αθηνών έν συνεννοή·
  σει μέ τάς αστυνομικάς αρχάς ελήφθη¬
  σαν συμπληρωματικά μέτρα διά την ε-
  πάρκειαν των τροφίμων. Τα μέτρα τα©
  τα έπεξετάθησαν είς όλην την χώραν ου
  τως ώστε νά εξασφαλισθή παντού Ιπάρ
  κε»« τροφίμων κατ* τάς εορτάς.
  Δι' έγχυκλΕου τού τό υπουργεί¬
  ον Γεωργίας γνωρίζει δτι κατά
  τόν καθορισμόν τής κατωτάτης τι
  μής των έλαιοπυρήνων δέον νά
  λαμβάνωνται δπ' δψιν δπό τώνΐπι
  τούτω συνιστωμένων επιτροπών αί
  δΐεθνείς τιμαί των έλαιυπυρήνων
  καί ή είς έλαιον περιεκτικότης
  αυτών.
  Συναφώς συνιστάται ή διενέρ·
  γεια τής δειγματοληψίας μετά
  πάσης; πρ'.σοχής καί εί; τρόπον
  ώστε τα λαμβανόμενα δείγματα ν'
  άντιπροσωΐιεύ:υν τόν μέσον τύπον
  των παραγομένων Ιλαιοπυρήνων.
  Δ·ά τόν δπολογισμόν ειδικώς τής
  τιμής των έλαιοπυρήνων κατά πε
  ριφερείας δέον νά λαμβάνεται
  6π' δψιν δ μέαος δρος τής εΰρι-
  σκομένης περιεκτικότητος είς Ι
  λαιον τής νωπής θυσίας των δειγ
  μάτων.
  Διά τής ιδίας έγκυκλίου καθο-
  ρίζεται δτι αί έν λόγω έπιτρο-
  παί ύποχρεοΰνται κατά τόν νόμον
  νά άφαιροθν χά βιομηχανικά κ.
  λ. π. εξοδα έκχυλίσεως των έλαιο
  πυρήνων. Έπίσης δέον ν1 άφαι
  ροθν τα Ιξοδα μεταφοράς των έ·
  λαιοπυρήνων άπό τοθ τόπου φορ
  τώαεως αυτών μέχρι των πλησιε
  στέρων τόπων δπου ΰπάρχουν πυ
  ρηνελαιουργεΐα.
  Η ΣΤΟΛΗ
  ΤΟΥ ΑΠΟΡΟΥ ΦΑΛΑΓΠΤΟΥ
  Συνεχιζομένων των προσφο
  ρών είς τόν έρανον υπέρ τής
  στολής τοθ άπόρου φαλαγγ
  τού κατετέθησαν είς τόν κ
  Νομάρχην καί τα εξής πό
  σά:Έταιρε(αάδελφών Κωσταν
  τινίδου δρχ. 2 500, ΥίοΙ Κων
  σταντινίδου καί Γεώργ. Φλώ
  ρος δρχ. 2,000, 35η Κοινή Δ
  εύθυνσις ΛεωφορεΙων Αύτοκ
  νήτων δραχ. 2.000.
  ΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ
  ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ
  Κατ' ανακοίνωσιν τοϋ Σω
  ματείου Άρτοποιών ή «Ένω
  σις» αυριον καί μεθαύριον,
  Δευτέραν των Χριστουγέννων,
  τα άρτοποιεΐα τής πόλεως θά
  παραμείνωσι κλειστά. Συνε
  πώς παρακαλεΐται τό κοινόν
  νά προμηθευθή εγκαίρως άρ
  τον.
  ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Κατ' είδίΊσεις έκ Χανίων προ
  χθές συνεκρούσθησαν δύο έξ
  άντιθέτου ερχόμενο επί τής
  όδοθ Κισσάμου αύτοκΐνητα ό
  δηγούμενα υπό των σωφέρ
  Γεωργίου Κορκίδη καί Ανδρ
  Βιολάκη. Έκ τής συγκρούσε·
  ως τό αυτοκίνητον τοθ πρώ
  τού υπέστη ζημίας 25 χιλιά
  δών δραχμών.
  ΤΟ ΕΦΕΑΡΙΚΟΝΤΑΜΕΙΟΝ
  Είς την Νομαρχίαν συνήλ
  θε χθές την μεσημβρίαν είς
  συνεδρίασιν τό Συμβούλιον
  τοθ ΈφεδρικοΟ Ταμείου Ήρα
  κλείου άσχοληθέν μέ ύπηρε
  σιακά ζητήματα.
  ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ ΖΟΗ
  'Αγορά Ήραχλκίου
  Κατά τό δελτίον τιμων άγορδς
  τοθ Εμπορικον καί ΒιομηχανικοΟ
  'ΕττιμελητηρΙου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων προϊόντων εΤχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίδϊς:
  Σουλτανίναι έξαιρ δρ.
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  »
  ΚοινοΙ
  Ταχτάδες
  α.
  β
  '
  α'.
  β'.
  α.
  β'.
  ΣταφΙδες μαύραι
  Ελαια 3-5ο
  ΜουργελαΙου α'
  • β
  Πυρηνέλαια
  Σάπωνες:
  ΛευκοΙ α'
  β' '
  Οΐνοι:
  Αρχανών μίστ.
  ΜαλεβυζΙου
  Ελαιοπυρήναι
  18.-
  ί6. -17.-
  Π. -15.—
  10 -12.-
  7 50- 8.
  8.50—
  7.30-
  6.50-
  5.50 - 6.-
  29.-
  15.-
  14—
  17.-
  21.-
  20.-
  30.-
  1.20
  Ο ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
  ΠΡΟΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΚΡΗΤΗΣ
  Ό Μακαριώτατος Άρχιεπί-
  σκοπος Αθηνών κ. Χρύσαν-
  θος ηύχαρίστησε τόν Μητρο¬
  πολίτην Κρήτης κ. Τιμόθεον
  διά τοθ έπομένου τηλεγραφή
  ματος:
  «Έλεφ ΘεοΟ έπιλαβόμενοι
  έμπιστευθέντος ημίν άρχιεπι
  σκοπικοθ έ'ργου σπεύδομεν
  εΰχαριστήσαι Ύμετέραν άγά
  πην άδελφικαΐς συγχσρητηρί
  οις εύχσΐς.
  Αθηνών Χρύσανθος.
  ΑΙ ΝΕΑΙ ΤΙΜΑΙ
  ΤΟΝ ΑΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΡΤΟΥ
  Αποφάσει τής Έπιτροπής
  των Διατιμήσεων αι* νέαι τι
  μαί των αλεύρων καί τοθ
  άρτου καθωρίσθησαν ώς εξής·
  Αλευρα λευκά δραχ. 10 34:
  50 κατ' οκάν, πιτυροθχα 9.
  30. "Αρτος λευκός δρχ. 9 90,
  πιτυροθχος 8.40
  ΤΑ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΑΝΙΩΝ
  Ή Λιμενική Έπιτροπή Χανί¬
  ων ενέκρινε πίστωσιν 20Ό.000
  δραχμών διά την διαμόρφω
  σιν καί σκυρόστρωσιν τής πρός
  την Σούδαν άπό Άγίου Ιωάν
  νού αγούσης όδοθ,
  Η ΠΡΟΣΕΧΗΣ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΠΑΙΔΙΚΗ
  ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ
  Την προσέχη Δευτέραν θά
  δοθή είς τό θέατρον Πουλακά
  κη παιδική κινημαϊογραφική
  παράστασις όργανουμένη έπ'
  εύκαιρΐα των έορτών χάριν
  των πτωχών καί άΐτόρων παι-
  διών. Κατά την παράστασιν
  θά διανεμηθοϋν υπό μελών
  τοθ Συλλόγου των Δεσποινί
  6ων γλυκίσματα καί παιγνί
  δια είς δλα τα παιδάκια.
  ΕΚΤΟΠΙΣΜΟΣ ΖΩΟΚΛΕΠΤΩΝ
  Συλληφθέντες παρ' όργά-
  νων τής Χωροφυλακής άπεστά
  λησαν είς Ρέθυμνον πρός έκ
  τόπισΐν εκείθεν είς "Ιον, οί Ί.
  Νύχταρης καί Δημ. Έμμ. Μα
  ρής ή Μπερτούλιος ϋποπτοι
  ζωοκλέπται, κάτοικοι Λειβα-
  δίων.
  ΤΡΑΠΒ2ΙΚΑ
  Έπανήλβεν έξ Άθηνώνό ύιε»
  θυντής τού ενταύθα ΰποκαταστή·
  μ «τος της Έθνικής Τραπέ{ης χ,
  ά Μαρής.
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΝ
  ΤΗΣ ΓΑλλΟΊ ΤΑΑΙΚΗΣ
  ΟΑ ΑΡΧΙΣΗ Ε Ν Τ Ο Η Ο Σ
  ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΣΑΜΒΕΡΛ1ΙΝΜΟΥΣΟΑΙΙΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 23Δεκεμβρίου (τού «ν
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  τού εξωτερικόν ότι μετά την καταγγε-
  λίαν τής Γαλλοϊααλικής συμφωνίας τού
  1932» θα αρχίση έντονος δράσις τού
  Μηενίτο Μουσολίνι πρός πρ'αγματοποί
  ησιν των ίταλικών βλέψεων επί των
  γαλλικήν εδαφών.
  Ή δράσις αυτή θά αρχίση κυρίως
  κατά την προσέχη συνάντησιν των κ. κ.
  Τσάμπερλαιν καί Μουσολίνι όπότε ό
  τελευταΐος Θά διατυπώση συγκεκριμένως
  τας ιταλικάς αξιώσεις.
  ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ](ΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΑΟΝΙαΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). — Κατά τα έκ Ρώ
  μης τηλεγραφήματα διεπιστώθη *ν Βου
  δαπέστη μετά την επίσκεψιν τού υπουρ-
  γοϊ των ^Εξωτερικών τής Ιταλίας κ.
  Τσιάνο ταυτότης αντιλήψεων μεταξύ
  Ουγγαρίας καί Ιταλίας. ,Ή συνεργα·
  σία έπίσης τής Ουγγαρίας μεχά τής Γερ
  μανίας,θά συνεχισθή. Γενικώς άποοει-
  κνύεται ότι ή πολιτική τού άξονος θά έ
  ςακολουθήση ύφισταμένη καί ώς πρός
  τήνθύγγαρίαν. Ήεπίσκεψις τούκ.Τσιάνο
  λέγεται ότι απέβλεψεν είς εξουδετέρω¬
  σιν των βλέψεων τής Πολωνίας, ταχθεί-
  αης τελευταίως εναντίον τής Γερμανίας.
  ΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ Ι
  ΑΛΑΝΤΙΕ
  :ΨΗΦ
  ΣΟΗ
  !Ν 0ΟΪΑΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται
  έκ Παρισίων ότι ό πρωθυπουργός κ.
  Νταλαντιέ εψηφίσθη είς την Γαλλικήν
  Βουλήν έν σχέσει μέ την, έγκρισιν καί ε¬
  φαρμογήν των οικονομικήν νομοσχεδί-
  ών τής κυβερνήσεως τού.
  ΕΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕΝ Η ΘΕΣΙΣ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝ%Ι 23 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Έκ τού έξωτερι-
  κου αγγέλλεται ότι παρα την ληφθείσαν
  ψήφον έμπιστοαύνης χθές, ή θέσις τής
  γαλλικής κυβερνήσεως Νταλαντιέ εκιν¬
  δύνευσεν έξ αίτίας τής αντιδράσεως τής
  αντιπολιτεύσεως
  νομοσχέδια.
  εις τα οικονομ ικ»
  Ο ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΕΙΧ
  ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΗ Τ
  [Ν Α

  ΟΦΛΣΙΣΕΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Δ)βρίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Κ»τά τα έκ Παρισί¬
  ων τηλεγραφήματα ό πρωθυπουργόν κ.
  Νταλαντιέ ήτο άποφασισμένος νά δια¬
  λύση την βουλήν εάν δέν επετύγχανε
  πλειοψηφίαν.
  Η ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΥΑΟΥΜΕΝΑ
  ΠΕΡΙ ΕΙΕίΕΡΣΕΟΗ ΚΑΤΑ ΤΟΗ ΕΘΗΙΚΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Τηλεγράφημα τού
  ποακτορείου Στέφανι αποδίδει τα περί
  έξεγέρσεων είς την εθνικήν Ισπανίαν
  είς την προπαγάνδαν των κυβερνητικαί
  ν) όποία ώς τονίζεται υπό των Ίταλών
  έπανασυνέβτησε τό κέντρον της έν Πα¬
  ρισίοις.
  ΕΒΟΜΒΑΡΑΙΣΟΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΥΘΙΣ
  ΑΙΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣΤΩΝΑΡΙΣΤΕΡΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τα έθνικά άερο
  πλάνα έβομβάρδιβαν σήμερον τας συγ¬
  κεντρώσεως των κυβερνητικών είς τίνα
  σημεία τού άνατολικού μετώπου. Έξ
  άλλου έβομβαρδίσθησαν καί ωρισμέναι
  στρατιωτικαί έγκαταατάσεις είς τάς ο¬
  ποίας οί κυβερνητικόν συγκεντρώνουν
  υλικόν πολέμου καί μηχανοκίνητα μέσα.