96709

Αριθμός τεύχους

5050

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

25/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  • _επ*μ|μ·|»1
  ΜέΑάΚελ*ΜεΜΜΙί Ι.
  Ι τ^νΐττφεεη-ϊ·
  «όν.
  [Ν Λ
  •Υ»
  |9«*νΙ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ———————■εεαεπ—■Ηεπ—ε^επηε—εαπ—π——εε^
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΐΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ·
  Αιγυπτου
  έτησιη λ ι 11111 3
  ίξάμηνος 2
  Άμερικής
  έΐησια 8ολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δμαχ. ^
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  25
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟ1 ΜΙΝ3ΤΛΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥ8ΥΙ10Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5050
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ ΑΝΔΡ Μ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ ΑΣΤΡΟΝ ΤΗΣ
  Τό δραμα τής Βηθλεέμ
  θ' άναζητήσουν πάλιν σήμε¬
  ρον οί λαβΐ τής γής. Μέ τό
  βλέμμα τής προσδοκίας, μέ
  την λαχτάραν τοΰ λυτρωμοΰ
  θκ στρκφοΰν διά μίαν άκό-
  μη φοράν πρός την μαχρυ-
  νήν "Ανατολήν οί άνθρωΓτοι
  τής Λύσεως. Καί μέ δυνατά
  οκιρτήματα της ψυχής θ' α
  χοΰσουν τό μήνυμα τής γεν¬
  νήσεως τού Χριστοΰ. Διότι τό
  άνχμένουν ώς μήνυμα λυ¬
  τρωμοΰ. Ποτέ 'ίσως άλλοτε
  είς τό πέρασμα των εΐκοσι
  αίώνων τοΰ Χριστιανισμόν),
  δέν ησθάνθη βαθύτερα τό
  μυστήριον καί τό θαϋμα των
  Χριστουγέννων, ή ανθρωπό¬
  της, όσον εφέτος. Άλλά καί
  ουδέποτε ευρέθη τόσον ξένη
  πρός τό πνεΰμα τοΰ Χριατοΰ
  όσον τώρα. Οί δύο χιλιάδες
  ένιαυτοί πού έκύλισαν «πό
  τής εσπέρας έχείνης πού ε¬
  πάνω ά πό την Βηθλεέμ έ-
  λαμψε τό άστρον τής Άγά-
  πης καί της είρήνης, δέν
  έπέτυχαν δυατυχως την άδέλ
  φωσιν των λαών. Ό χρυαος
  τόν οποίον οί μάγοι προσέ-
  φεραν ώς δώρον είς τό θεί¬
  ον βρέφός υψώθη είς θεότητα
  καί έκυριάρχησε τοΰ κόσμου.
  Ή σμύρνα καί ό λίβανος
  καί τό θυμίαμα των, αντι-
  κατεστάθησαν ά πό την πυρί-
  τιδα καί τόν καπνόν της.
  Οί άνθρωποι εξεδίωξαν τόν
  Χριατόν άπό τάς ψυχάς των
  καί ένεκολπώθησχν τόν πο¬
  λεμικόν "Αρην! Μετά ένα
  φρικτόν άρμαγεδόνα πού ή·
  πείλησε νά έρημώσιι τελεί¬
  ως την γήν, μετά την τρα-
  γωδίαν τοΰ παγκοσμίου πολέ
  μου τοΰ 1914—18 ίστανται
  καί πάλιν άντιμέτωποι οί αν
  θρωποι, μέ τό μΐσος είς
  την ψυχήν, μέ τα δπλα είς
  τα δόντιχ, ίτοιμοι νά έπιπέ-
  σουν εναντίον αλλήλων καί
  νά κυλισθοΰν είς τό βάρα
  θρον τής πολεμικής κολάσε
  ως. Γεγονότα οίκουμενικής
  σημασίας συγκλονίζουν καί
  πάλιν τόν κόσμον. Ή γή
  εχει μεταβληθή είς Ινα α¬
  πέραντον στρατόπεδόν. Π»ν-
  τοΰ έργ«στήρ»α δπου χαλ-
  κεύονται τα σατανικώτερα
  μέσα ολέθρου, τα πλέον κα
  ταχθόνικ σύνεργα τοΰ θχνά-
  του. Οί παλκιβϊ θεοί τοΰ
  σχότους καί τοΰ κακοΰ άνε-
  βίωσαν. Είς τόν ζόφον πού
  άπλώνετοιι έχ νέου είς την
  γήν, διατείνονται πάλιν «ι
  άοτράιταί τοΰ χυτηρίου των
  Νιμπελοϋγχεν καί τού πυρος
  των Κορυβάντων. Καθημαγ-
  μένοι οί άνθρωποι, άντικρύ
  ζουν μέ δέος τα έπισσωρευό·
  μενά νέφη τής συμφοράς.
  Αίσθάνονται βοιθεΐαν «πό-
  στροφήν πρός τόν πόλεμον.
  &«ί 8μως βαδίζουν πρός αύ
  τόν ώοχν νά ώίοΰνται άπό
  ακατανίκητον δύναμιν. Διό¬
  τι οί ταγοί ,,τών εθνών έχουν
  άπομακρυνδπ «πό τό πνεΰ¬
  μα τοΰ χριστιανισμόν, άπό
  τό πνεΰμκ τής συνδιαλλαγής
  καί τής ειρήνη;.
  'Αλλ' αν οί ανθρωποι δέν
  κατηνόησαν πλήρυς την ού
  οίαν κ«ί τό βχδύτερον νόη-
  μα τής θρησκείας τβΰ Χρι-
  στοΰ, τουτο δέν σημαίνει
  βεβαίως ότι ό χριστιανισμός
  ένεκρωθή.
  Ή δύναμις καί ή άξίκ τοΰ
  χριστιχνισμοΰ υφίσταται πάν-
  τοτε, ώς δύναμις αληθείας
  πού αώζει. 'ίξαρτάται μόνον
  άπό τούς άνθρώπους νά έγ·
  κολπωθοΰν την αλήθειαν
  καί την θυσίαν τού χριστια-
  νισμοΰ διά νά αίσθανθοΰν
  την δύναμίν τού καί νά εΰ
  ρουν τόν λυτρωμόν καί την
  γαλήνην. Διότι ή δύναμις
  τοΰ χριστιανισμοϋ είνε έσω-
  τερική, είνε ψυχική. ©ά την
  αίσθανθοΰν οί ανθρωποι 8-
  ταν κλείσουν είς την ψυχήν
  των τόν *χβ*β«ιανισμόν, ά-
  γνόν, άδολον, άληθινόν, ό¬
  πως τόν έδωαεν ό Δημιουρ-
  γός τού.
  Καί οί άνθρωποι στρέφον-
  ται πάλιν πρός τόν χριστια¬
  νισμόν. Άτενίζουν πρές την
  Βηθλεέμ μέ ακλόνητον πλέ¬
  ον την πίστιν ότι θ' ανατεί¬
  λη τό οίστρον τής 'Αγάπης
  κάί τής ειρήνη; πού θά σκορ
  πίση τό φώς τβυ είς τόν κό¬
  σμον καί θά διαλύση τα σκό
  τη των δυνάμεων τοϋ κχ-
  κβΰ. 'Αναμένει ν' άχοΰςπι
  ώς κηρυγμα σωτηρίας τό:
  Καί επί γής είρήνη...
  Νύκτα Χριοτουγέννων
  Εις την φάτνην
  τοΰ Θείου Βρέφους.
  Τοΰ Γάλλου ΆκαδημαικοΟ Ι. Ι. Ταρώ.
  Χαραυγή είς την Βηθλεέμ. Τό
  Άστρο μόλις είχε χαθή. Ό τε
  λευταΐος έπιοκέπτης είχεν Ιγχα-
  ταλεΐψει τόν σταθλο- άπό μακρυα
  ήχούοντο τα τελευταία κοπάδια'
  χό θείον Βρέφος θά εκοιμάτο. Ή
  Παρθίνος έτακτοποίησε τό άχν
  ρον, ό Ίησοθς είχε κλείσει τα
  μάτια .. 'Αλλά κοιμάται κανείς
  την νύκτα των Χριατουγέννων;
  Ή πάρτα ήνοιξε άργά, ώθουμέ
  νη θά ϊλεγε κανείς άπό φύσημα
  παρά άπό Ινα χέρι. Τ4«, άπό
  τό βά-θος τής σκιάς, εξήλθε μια
  γυνοϊκα τόσον γρηά, αχεπασμενη
  αέ μαχρυά γκρίζα μαλλιά τα ο
  ποία Ιπιπταν Εως τα γυμνα
  πίδια της καί έμπέρδευαν μέ
  τα ράκη της Μιά γυναΐκα τόσο
  γρηάχαί ρυτιδωμένη, που εις τό
  οταχτί της πρόσωπο, τό στόμα
  της εφαίνετο νά είνε μια ΙκΙ πλέ¬
  ον ρυτίδα. Άλλά α5τό που την
  χαθισΐ&θσε περισσότερον γρΐ*.
  ήσαν τα μάτια της ™ύ «Ϋ*1-
  νοντο, μόνον «διά, νά Ιχουν δια
  φύγη ώς έκ θαύματος την *«*
  Ιανχτΐ καταστροφή τής θλίψεως
  μέ την όποία 8λα τα οπόλοιπα
  είχαν άμαυρωθή· μάτια φωτεινα
  ,ΐί χά 6ποΤ» (ποίος θά μπορβθσε
  νά τώ πή) διέκρινες την Ιχπληξι
  χοθ πρώτου βλέμματος που άνοί-
  γεχαι είς τόν κόσμον, ή την »*σι
  ]χι&ί άφατης έλπίδος.
  μΉ ααρθένοί, είςτδ άντίκρυ-
  ομα χης άν«τΡίχι««. ωσλν ν« ή-
  * Χ«άρ«
  σήρχετο. Εύΐυχως ό Ίησοθς εκοι¬
  μάτο. Άλλά χοιμάτΛΐ κανείς,
  την νύκτα των Χριστουγέννων,
  Γιά ποίον λόγον, μονολογοθσε ή
  μητέρα Τού, νά λυπήσ/,,ς χά πρω
  τα βλέμματά Τού μέ τόσην θλΓψι
  καί ρυτίδες, μέ τόσην παρελθοθσα
  δυατυχί», καϊ μέ τόσην μέλλουσαν
  άκόμη νά Ιλθη; Έν τούτοις ή
  έπαΐτις έξακολουθοθσϊ νά προχω
  ρ$ κ«ί αάθε 2να άπό τα βήματα
  τΐ&ύ Ικανε εφαίνετο είς την Μχ
  ρίαν τόσον παρατεταμίνο ώ
  σάν τούς αίδνες. Έπροσπάθησε
  να την συγκρατήση άπό τα μαλ
  λιά πού είχαν τό χρώμα τοθ χρό
  νού, άλλά τή; ίμειναν εϊς τό χέ
  ρι· ήσαν ξηρά καί χωρίς ζωήν 5
  σον τα άχυρα τοθ σταύλου. Καί
  ή γρηά επροχώρει πάντοτε, ώ
  αάν ώθουμένη άπδ την άχάθεκτι
  δύναμι δλων των ημερών πού είχεν
  οπίσω της.
  Την στιγμήν αύΐή, μέσα σ:ήν
  άγωνία της, ή Μαρία άναζήτησε
  μέ τα μάτια της, τα μάαα τοθ δ
  νού χαΐ τής άγελάδο;. ΈμασοΟ
  οαν καί οί δύΐ τό χόρτο των καί
  παρατηροθσαν άτάραχα την ξένη,
  χωρίς περισσοτέραν ϊκπληξι ώσάν
  νά εϊχαν συνηθίση νά την βλέ-
  πουν. Καί ή ήσυχία των ζώ^ν
  την καθησύχασε ολίγον.
  Τώρα, ή γρηά μέ τα μακρυά
  μαλλιά Ιφθανε είς την άκρη τής
  φάτνης. Χάρις είς τόν θεόν, τό
  Βρέφος έκοιμάιο πάντοχε. Άλλΐ
  κοιμάται χανείς την νύκτα των
  ΧριοχουγέννωΛ..; Αίφνης, ήνοι¬
  ξε τα βλέφαρά τού, καί έκ νέου ή
  Παρθένος άνατρίχιασε αντιλαμβα¬
  νομένη ξαφνικά 8τι τα μάτια τής
  γυναίκας αύιής καί τα μάτια τοθ
  ΐταιδιοθ της ήίαν άκριβδς δμοια'
  5ύο μάπα στά όποία ϊβλεπες νά
  λάμπη (Ά! ποίος 0ά μποροθσε
  νά τό πή;) ή εχπληξις τοΰ πρώ
  τθί βλέμματος πού άνοίγεται είς
  τόν κόσμο ή ή ζέαις μΐάς άφατης
  έλπΐδος.
  Ή γρηχ εσκυψε τότε επάνω είς
  τα παιδί, καί ή κίνησις αυτή έ
  ηίσης εφάνη είς την Μαρία τόσο
  βραξϊΐα δαον τό καθένα άπδ τα
  βήματα πού είχε κάμει είσερχομέ
  νη. "Επειτα τό δεξί τη; χέρι ά
  ναζήτησε μέσα είς τόν κυχεώ^α
  των κουρελ'ίδν καί τώ/ μαλλιδν
  π&ύ την έκάλυπταν κάτι πού έ
  φάνηκε δτι διέθεσε αϊώνες γιά νά
  βρή. Ή νέα μητέρκ, τρομαγμένη
  5έν την έγκοαέλειπε μέ τό βλέμ
  μα. Τα ζ'βα την παρατηροθσαν
  έπίαης, άλλά πάντοτε χωρίς ίκ-
  πληξι, ώσίίν νά ήξευραν έ< των προτέρων »ύτό πού άναζητοθσε μέσα «Ες την άθλιότητά της. Τέλος, Ιπειτα άπό πάρα τιολλήν ώρα, την εΐδαν νά βγάζη άπό τα ράκη της Ινα άνχικείμε.ον πού ή Πχρθένος δέν κατώρθωσε νά διακρίνη, γιατί ήταν κρυμμένο είς τό χέρι της "Επειτα έκ νέου (Ά! ποτέ, ποτέ, δ χρόνος δέν εφάνη μακρ,ύτερος είς την Μαρία), ή γρηά εσκυψε είς τό παιδί. Τί τοθ Ινεπισΐεύετο; Ποιό θλι βερό δίρον ΰστερα άπδ δλους τούς θησαυρού; των Μάγων καί τίς προσφορές των βοα«ών, Άπδ την θέσιν ής ή Μαρία £έν μποροΰσε νά τδ δή. 'Έβλεπε μόνον την γυρ μένη άπό την ήλι-*Εα ράχη της πού έχάμπτετο άκόμη περισσότε ρον, καί τό μεγάλο αύτό κθμα των γκρ'ζων μαλλιών, τα όΐτοϊ·ζ, άπδ τότε πού έγεννήθηκε τδ παιδ! Ιθεταν μεταξύ αύτήί καί Αύτ,αϋ τό πρώτο φραγμα. . Άλλά δ δ νος καί ή άγελάδα, αύτοι μποροθ σαν νά δοϋν τό δώριν πού προσέ φερε χαί δέν Ιϊειχναν ουΐε τότε καμμιά ϊκπληξι. Καί αύζό έΐτίσης διήρκεσε πό λύ, πάρα πολύ. "Επειτα τα μακρυΐ μχλλιά, τα ράκη, τό άξιολύπητο κορμί, ήγέρ θησαν. Καί την φορά αύτη, ή Παρθένος μπόρεσε τέλος νά δή τό δωρον τής δυστυχίας πού ή άγνω στη έπισκέιιτρια είχε κάμει εϊς τδ παιδί της: Ήταν Ινα )αμπρό μήλον πού ώμοίαζε νά είνε άνά μεια είς τα χέρια τοϋ Νεογέννη τού, ό καρπδς των μΑαγχολικων παλΐίΐών ημερών καί συγχρόνως ή σφαΐρα τσθ νέ«υ κόσμου Ή Εΰχ—διότι αύιή ήταν—κα τηυθύνετο τώρα πρός τή^ έξοδον, πάντοτε κρυμμένη μέσα είς τα ξανθά μαλλιά τη·, άλλά ήταν τε¬ λείως άλλαγμένη Οί ώϋΐοι της δέν έκάμπτοντο πλέον, ή κεφ^λή της ήγγιζε σχεδόν την καλαμο σκεπή. Είχεν άπελευθερωθή γιά πάντα, άπδ τό τόσο δυνατήν βχ ρος πού πρό ολίγοι» άκόμη την τραβοθσε πρός την γήν, άναθέτον τας τδ μήλον, τό μήλον τής πρώ της άμαρτίας (καί τόσων αλλων πού επηκολούθησαν!), είς τα χέ ρια τοΰ παιδίου. Έφθασε κατ' αϋίάν τόν τρόπον Ιως τό κατώ φλι τή; έξόϊου κ»ί έχάνετο ήδη μέα* είς την σκιά. Ή Παρθένος πού την άνεγνώρισε, την ήκολού θει γονατιοτή, φιλώντας μ' εύλά βεια τα ράκη της. Τότε ή μήτε ρα δλων των άνθρώπων, στραφεΤ σα είπεν είς την μητέρα τοΰ ΗεαΟ: «Χαΐρε Μαρία κεχαρ'τΐομένη ό Κύριος μετά Σοΰ. .» καί δλην την συ'4χεια των λόγων ποΰ άπδ την ήμίρα έ<ε!νη, άμέτρητ* χεί λη έπανέλ^βαν. Τδ παιδί κρατοθσε πάντοτε τόν κό·ϊμο είς τό χέρι τού" τα ζώα εξακολουθούσιν νά ?ρίσ<ουν φυαικδ δ,τι συνέόΐαινε μέσα έ<εΐ. Γονυπετής είς τδ χατώφλι, ή Μ» ρία άφηιε νά -ζρίχο^ τα δάχρυά της, καί αΰΐά ήιαν ή πρώΐη δρο σοθλα πού Ιπεσε την πρώτη πρω ίαν, έπίνω στήν άναγεννηΐεϊσ» γήν... (Έκ τοΰ Γαλλικοσ) Ίωάννα Ανδρ. Ζωγρχφου Τα Ίδρϋματα Καλοκαιρινοϋ. Σήμερον θά γίνουν τα έγ· καίνια των οΐκονομικών συσ- σιτΐων των πσρά τόν "Αγιον Δημήτριον άνεγερθέντων υπό των φιλανθρωπικών ίδρυμά- των Μαρίας καί Άνδρέου Κοτ λοκαιρινοθ, μέ δλην την επι βαλλομένην έτιιρημότητα. Τό οίκημα άνεγερθέν επί είδικοΰ σχεοιου, είνε μοναδικόν είς τό εΐδός τού. Ή δέ όργάνω σις καί λειτουογία των συόσι τΐων'θά^ΐνε ·κρότυιΐον;. Χάρις είς τα συσσίτισ αύτά, θά πά ρέχεται άφθονος, έκλεκτή τρο- Φή είς δνα πλήθος άπόρων, ένδεών, άποκλήρων τής τύχης "Ολος δέ αύτός ό κόσμος, ό λόκληρος ή κοινωνΐα μας άνα μιμνήσκεται πάλιν σήμερον τοθ μεγάλου εύεργέΐου Άνδρέου Καλοκαιρινοϋ καί δέεται υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής τού. Τό κόστος της ζωής. Είς τάς Αθήνας συνήλθε προχθές ύττό την προεδρΐαν τοθ κ. ΠρωθυπουργοΟ ή με γάλη 'Ετιιτροπή πρός μελέτην τοθ τιμαρίθμου καί εξεύρεσιν τρόπου μειώσεως τοΰ κόστους τής ζοής. Καί άφοϋ έθεσε τάς βάσεις των περαιτέρω ένερ γειών της, απεφάσισε νά συντονίοη ^περισσότερον καί νά έπιταχύνη τάς εργασίας της ώστε ν' απολήξη συντό μως είς θετικά άποτελέσμα τα. Έπειδή δέ τό ζήτημα εί νσι έξαιρετικής σπουδαιότη¬ τος, τάς εργασίας τής επι τροπής θά παρακολουθή έκ τοθ σύνεγγυς ό ϊδιος ό πρω θυπουργός- κ. Μεταξάς διά Προεόρτια Χριστουγέννων Η ΚΙΝίΣΙΣ_Ε1ϋ|Ν ΑΓΟΡΑΝ ΠΟΛΛΙ ΠΡΑΞΕΙΣ,ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τοθ "Αγγλοο συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ 31ον —Άφήσατε την Τουρκ'αν μ4 νην της!— είχαν συστήσε: είς τόν Λοΰδ Τζώρτζ οί σόμβϊυ^οί τού. «θά καταρρεύση αυτομάτως καί τα τεμάχιά της θά τα διανείμω· μέν άργότερα». Είς την Κωνσταντινούπολιν οί άντιπρόσιοΐιοι των συμμάχων δι»ρ κώς καΐ απροκαλύπτως ήοιζαν δι ότι Ικαστος έκύτταζε νά έπικρα τήση είς βίρος τοθ άλλοκ, νά ε¬ πιτύχη είς βάρος των άλλων έμπο ρικά άνταλλάίματϊ, καί διά νά τα επιτύχουν άσφαλέστερον έφρόν τ ζαν νά τα Ιχουν καλά μέ τούς Τούρκους. Ο£ Τοΰρκοι είχαν άρ χίαει ν' άνακτοθν τάς ελπίδας των._τήν πίστιν δτι ή άντίατασις δέν ήταν παρ' δλα άδύνατος χαί δτι μποροθσιν «κάμη νά δοχιμα- ^ ή σωτηρία τή; Τουρκίας. Άλλά μέσχ είς την Κωνσταντι νούπολιν τέτοια σχέδια ήυαν έχ- τό; συζητήσεω;. Εί; την Κωνσταν τινούπολιν ήσαν οί "Αγγλοι, χαί ό σουλτάνος, ό δποΐο; ήθελε νά τα ϊχη καλά μέ τού; "Αγγλους. Είς τα βάθη δμως τοΰ έσωτερι χοθ, εί; τα βουνά τής Άσιατική; Τουρκίας χάτι μποροθαε νά γίνη! Μέσα είς την πρωτεύουσαν είχε συστηθή μία ντουζίνα μυστικόν βργανώσεων επί τώ σκοπώ νά κλέ πτουν δπλα καί πολεμοφόδια άπδ τάς αποθήκας αί οποίαι είχαν περιαχθή υπό τόν έλεγχον των συμμάχων καί νά τα άποστέλ- λουν είς τό εσωτερικόν. Τοιουτο τρίπως θά έσχηματίζοντο είς τό εσωτερικόν κέντρα, δπου θά ήδύ ΜαζΙ μέ τό κθμα ψύχους πού ενέσκηψε χθές καί κύμα τα κόσμου κατέκλυσαν τούς δρόμους καί τάς πλοττείας τής πόλεως. Ζωηρά υπήρξεν ή κίνησις άπό δρθρου ταχέ ως μέχρι βαθεΐας νυκτός. Καί αί πραξειςάνάλογοι δχι δμως καί αί είσπράξεις δττως διετεί νοντο πολλοί έκ των κατα στηματαρχών. Συνωστισμός είς τα κρεοπωλεϊα καί τα όπω ροπωλεϊα. Καί θΰματα δπως πάντοτε όλλωστε, οί άμνοί, διά νά δικαιωθη ή ιιαρομοΐω σις τοθ ΊησοΟ, ώς άμνοθ αϊ ροντος τάς άμαρτΐας τού κό σμου. Θύματα δμως τής ήμέ ρας υπήρξαν έπίσης καί οί γάλλοι. Άλλά τό γεγονός βεβαία δέν εχει συμβολικήν αξίαν ου τε καί σχετίζεται μέ την γαλ λοϊταλικήν διένεξιν, δπως πά ρετήοησεν άδιόρθωτος καλαμ πουριστής Θύματα μόνον., τι μής δέν έσημειώθησαίν. Καί τουτο διότι οί τιμαί είχον ά- ναρτηθίΐ είς έμφανέο μέρος κατόπιν έπευβάσεως τής άγο ρανομ'ας. Καί συνέβη αύτό τό περίεργον είς τό ρωμέικο Νά γίνη η τιμή φρουρός των άνθρώπων, έ- φ μέχρι σήμε ρον οί ρωμηοί είχαν τόν ρό λον τοΰ φρουροΰ τής τιμής. Κίνησις έττίσης παρετηρήθη ζωηρά καί είς τα χρυσοχοεϊα καί κοσμηαατοπωλεΐα. Ή κί¬ νησις δμως περιωρίσθη μάλ¬ λον είς τα τιμαλφή", δχι δέ καί είς τα ταμεΐα, δπως τουλάχι¬ στον ανεμένετο. Παρά ταυτα κανείς δέν εκίνησε περιλύιΐως την κεφαλήν, δεδομένου δτι καταστηματάρχαι καί πελά ται ευρέθησαν ίκανοποιημένοι μέ την Ιδέαν δτι ή όλιγάρκεια αποτελεί αρετήν. Είς τα κατα στήματα άνδρικών καί γυναι κείων είδών έξετέθησαν πολ- λοί νεωτερισμοί, άλλά παρ' δλον 8τι οί νεωτερισΐαί είναι πολλοί, αί πράξεις δέν ήσαν μεγάλαι δεδομένου ότι τό χρήμια κατέχεται άπό τούς παλαιούς καί δχι άπό τοΰς νέους. Πιέννες εσημείωσαν (διαιτέ ρως τα καταστήματα δώρων, άθυρμάτων καί παιγνιδιών. Δέν εγνώσθη δμως εάν οί είσερχόμενοι άγόραζαν ή .. Ιπαιζαν άχΐλώς. Όπωσδήπο τε δμως άπαξ εΐσέλθπ. κανείς τάς ημέρας αύτάς είς <α τάστημα θά... παίξη έν ού παικτοΐς. Θά κάμη έστω καί μικράν προμήθειαν. Καί δντως προμήθειαί έγιναν σεβασταί άπό δλα τα εΐδη, ττού ύπήρ χά ν άφθονα χάρις είς τα μέτρα τής άγορανομίας έφ' ω καί δέν ΐσχυσεν εφέτος τό λεγόμενον τα τελευταία έτη, δτι κάθε χρόνο καί χειρό τερα. Διότι εφέτος ήταν πό λύ καλυτέρα ά πό τα πβρασμέ να. δίδη. τάς κατευθΰνσεις. Ειμπορούμεν έπομένως νά ελπίζωμεν βασίμως πλέον δτι ταχέως θά κατορθωθή ή ση μαντική μείωσις τοΰ κόστους τής ζωής. Καί θά είναι τουτο μία μεγάλη κυβερνητική επι τυχία. Δύο όργανώσεις. ΆξΙζει όμολογουμένως νά έξαρθή Ιδιαιτέρως ή δράσις των κυρίων τοΰ Πατριωτικοΰ Ίδροματος καθώς καί τοθ Σώ ματος Προσκόπων τής πόλεώς μας κατά τάς ημέρας αύτάς τής φιλανθρωπικής κινήσεως. Διότι ύιήρξε πράγματι πλου σία,εύεργετική, βαθυτατα άν θρωπιστική. Έκατοντάδες πτω χά παιδία ένεδΰθηκαν χάριςεΐς τάς κυρΐας τοΰ Πατριωτικόν Ίδρύμα(τος.Πήθος άττορα παι δάκια έπίσης θά λάβουν δωρα, παιγνίδια, χρήσιμα πράγματα καίτρόφιμαχάρις είς τούς προ σκόπους. ΆξΙζει δνας δίκαιος επαινος καί είς τάς 66ο όργα νώσεις. *** Ή έλαΐο.τυρήνη. "Εγινεν ΙπΙ τέλους επί λο· γικών βάσεων ό καθορισμός τής τιμής των έλαιοπυρήνων Καί ετσι είς τό εξής, χάρις είς την κυβερνητικήν αυτήν απόφασιν, καί οί παραγωγοί θά προστατεύωνται καί οί έργοστασιάρχαι πυρηνελσιουρ γίας θά εχουν λογικά κέρδη.Έ τσι θά λε'ψηυν καί τα πά ράπονα πού ήκούοντο άλλοτε. ΟΙ παρυγωγοί θά πωλοθν τό προίόν των αναλόγως πρός την οΰσιαστικήν αξίαν τού. Ή έπάρκεια των τροφίμων. 'Επ' εύκαιρία τής παρατηρη θείσης καί εφέτος πλήρους έ- παρκείας τροφίμων έν τ(ΐ άγο ρφ μας άξίζει όμολογουμένως νά έξαρθή ή μέριμνα καί γε¬ νικώς ή προσπαθεία σχετικώς τής Άγορανομικής μας ύπηρε οίας Διότι δντως ή ύπηρεσία αυτή έμόχθησε πσικιλοτρόπως δπως εξασφαλισθή άφθονΐα καί περίσσεια μάλιστα δλων γενικώς των είδών τροφίμων. ναντο νά στρατολογηθοΰν άνδρες καί νά καταστρωθοθν σχέδια Έπίσημοι είς ανωτέρας έμπι στευτικάς θέσει; παρέσχον την συνδρομήν τω«·. Ό Ισμέτ ήτο δ δφυπουργό; των Στρατιωτικών. Ό Φετχή ήτο δπουργδς των Έ αωτερικών. Ό Ραούρ πού, είχε δημιουργήοει «ήμην ώς κυβερνή της τοθ «Χαμητιέ», κατά τόν βαλκανικόν πόλ=μον, ήτο υπουρ- γός των Ναυτιχών. "Ολοι αύτοι ήσαν φίλοι τοθ Μουσταφά Κεμάλ καί είς τ» κρυφά ειργάζοντο διά τόν αύ:δ σκοπόν. Είς ωρισμένα σημεΐα τοθ έσω τερικοθ ολίγοι άποφχσιστικοί άν δρες εσχημάτιζεν έπιτροπά; διά νά όργανώσουν την αντίστασιν Α! έπιτροπαί πού είχεν δργανώσει ό Κεμάλ εί; τάς νοτίου; επαρχίας προτοθ παραδώσει την άρχηγίαν είχαν άρχίσει νά λαμβάνουν υπο στάσιν. ΠαντοΟ τα παλαιά τοπικά κομιτάτα τής «Ενώσεως καί Προ όδου» άνασυ>εστήθηαχν. Καί έχεϊ
  πέρα είς την μεθόριον τ·»0 Καυ
  κάσου, ό Καρά Μιτεκήρ μέ τάς ίξ
  μεραρχίας τού πού δέν είχαν ήτ
  τηθή, είχεν άρχίσει νά κωλυσιερ
  γί είς τού; άξιωματιχούς τοθ
  συμμαχικοΰ έλέγχου καί ν' άρ
  νήτ,αι νά εφαρμόση την αποστρα¬
  τευσιν καί νά διαλύση τα στρα.
  τεύματά τού.
  Οί πράκτορες χαί κατάσκοποι
  —καί ίιπήρχρν μυριάδΐς έξ αύ
  των, διότι οί χριστιανοί τής Τουρ
  κια; έκύτταζαν πώς νά έκδιχη
  θοθν τούς Τούρχου; γείτονά; των
  καί νά πληρώνωνται διά τάς πλη
  ροφορία; που παρεΐχον—άνέφεραν
  τόν κίνδυνον είς τού; "Αγγλους οί
  δποϊοι έν τοσούτω ήοκίσθηαχν
  άιλώς νά αυλλάβουν ολίγους έκ
  των Τούρκων πού εθεώρουν επι
  κινδύνους, καί νά τούς περιορί¬
  ση είς τάς φυλακάς τοθ Μπε
  κήρ Άγά.
  Μετ' ολίγον άνεκαλύπτετο συ
  νω,ιοσία πρό; δποβοήθησιν τή;
  άντιδράσεω; των φυλακισθέντων.
  Εί; την συνωμοσίαν εκείνην είχεν
  άναμιχθή καί δ Μουσταφά Κεμάλ,
  άλλά δέν φάνηχε. Προσεχτιχό; καί
  σιωΐτηλό; ευρίσκετο είς επαφήν
  μέ δλας τάς μυστικάς δργανώσεις
  χωρίς δμω; νά έκτίθεται. Ήταν
  βέβαιος περί τής επιτυχίας των,
  πε^ί χής τελιχή; των χατισχύ-
  σεως.
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. Σήμερον τόμουσι
  κόν άριστούργπμα: «τελευταία
  συμφωνία», μέ τήνΜάρθα'Εγκερθ.
  Την Δευτέραν γιά σδς κυρ(α μου».
  ΜΙΝΩΑ.-Σήμερον 11 π. μ. Σι_
  νεάκ. "Ωρα 2 μ. μ. Ιον μέρος τού
  έπεισοδιακοΰ. ώρα 4, 6 1)2, καί 10
  μ. μ. Ινα άληθινό κομψοτέχνημσ.
  «Ή όγδόη σόζυγος τοθ Κυανοπώ
  γωνος». Αυριον ωοα 2 μ ιι. τό 2ον
  μέρος καίτέλος έπεισοδιακοθ,ώρα
  6 μ. μ καί 10 μ. μ. «έπανάστασκ
  στό Πεκϊνο».
  «ΝΤΟΡΕ».— ΣυνεχΙζονται μέ έ
  πιτυχΐα* αί ττσραστόσεις τοΰ «Τζ
  ττρές Μεσολογγίτη·. Άττόψ νεα
  νούμερα.
  Α Γ ΰ Γ Η
  Γεωργίου Ε. 2πυρι5ίχη κατοί
  κου Ηρακλείου τέως δέ τής πί
  λίω; Ου/ΐον Τάουν των 'Ηνωμέ
  νων Πολιτει(ΐ>ν
  Κταά
  Ίωίννου Σταύροιι
  κατοίκου ΝιπηδητοΟ Πεδιάδος ή
  δή δέ διαμέν&ντος είς "Ηνωμένας
  Ιΐολιτείας τής Άμεριχής είς ά
  γνωστόν διεύθυνσιν χαί πόλιν.
  Ενώπιον
  τού ΙΙρωτοοΊχείου Ηρακλείου
  ΙΊαρά τοθ έναγομένου οΊκχιοΟμα'
  λαμβάνειν, ώς δείκνυται έκ τοθ
  6πό χρρονολογίαν 9 Ίχνουαρ'ου
  1932 γραμματίου είς διαταγήν
  μου τής υπογραφάς τού δολλάρια
  Άμερικής 100 χαταβλητία είς
  την διαταγήν μου την ΙΟ^ν Ίχ
  νουαρίου 1932.
  Έπειδή ή άνω άπαίτησίς μου
  ΰπόκειται είς δραχμοποίησιν μέ
  βάσιν έκαστον δολλάριον δραχμάς
  εκατόν δικαιοθμαι λαμβάνειν πά
  ρά τοθ έναγομένου δραχμάς δέκα
  χιλιάδας.
  Καίτοι δμως παρήλθεν ή προθε
  σμίας, τής πληρωμής άρνεΐται β έ
  ναγόμενος την καταβολήν χαί δέον
  νά υποχρεωθή πρός τούτο νομί
  μως έντόχως άπό τής λήξεως
  καί μέχρις έξοφλήσεως.
  Έπειδή τό βάσιμον τής πά
  ρούσης μου άποδειχθήσεται νομί
  μως.
  Διά ταθτα
  ΑΖτοΟμαι νά γένηται δεκτή ή
  παοοθσί μου.
  Νά υποχρεωθή ό Ιναγόμενος ν*
  μοθ καταβάλη δραχμάς δέκα χιλι
  άδ άΛ 0 0 έό
  άδας
  ρ
  10 Ίανουαρίου
  φλήσεω;.
  Ν
  η χ
  10 000 έντόκως άπό
  1932 μέχρις έξο
  Κινηματογράφος
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Το μουσικον άριστούρ
  ΥΠμ«:
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
  ΣΥΜΦΟΝΙΑ
  μέ την:
  ΕΓΚΕΓΘ
  Α υριον
  [ΙΑ ΣΑΣΧΪ-
  ΡΙΑ ΜΟΥ
  1938
  μέ τοι3ς:
  ΤΖΟΑΝ ΜΠΕΝΕΤ
  ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΑΞΤΕΡ
  Φαντασμογορικά μπα-
  λέττα, τουαλέττες πολυ¬
  τελείας, μουσική μεθυ-
  στική.
  Ένας άφάνταστος όρ·
  γασμός φυσικών χρωμά-
  των.
  Νά έπιβληθώσιν είς βάρος τού
  έναγομένου τα δικαστιχά εξοδα
  καί τίλη καίή άμοΐβή τοθ πληρε-
  ξουσίου δικηγόρου μου.
  Νά κηρυχθή προσωρινώς έκτε
  λεστή ή έκδοθησομένη άπόφα
  σις.
  Ηράκλειον 23 Δεκμεβρίου 1938
  Ό πληρεξούσ ος δικηγόρος τοθ
  η
  ένάγοντος
  Κ. Γ. Μαμαλάκης
  Δημοσιευθήτω ή παροθσά μου
  διά τής εφημερίδος «Ανάρθωσις»
  διά τόν αγνώστου διαμονής έναγό
  μενον καλούμεν πρός συζήτησιν αύ
  τής ενώπιον τοθ Πρωτοδικίίου'Ηρα
  χλείουδημοσία επί πολιτικών υπο
  θέσεωνσυνεδριάζο^τοςένιώ δικαστι
  χφκαταστήματι αυτού την 19ην Ά
  πριλίου 1939 ήυέραν Τετάρτην
  καί ώραν σϋνήθτ] των συνεδριον
  άλλως έν άπουσία τού ή συζήΐη
  αίς γενησεται έρήμην αυτού.
  Ηράκλειον αυθημερόν.
  "Ο πληρεξούσιος διχηγόρος τοθ
  παραγγέλλοντος
  Κ Γ. Μοψαλάκης
  Τό καλύτερον
  τό έπιβεβλημένο
  δώρο πού πρέπει νά κάμη
  εας Κρητικός πρός ενα
  οιονδήποτε μή Κρητικόν
  είναι:
  Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΨΥΧΗ
  Άντί οΐασδήττοτε κάρ
  τας ή οιουδήποτε δώρου
  στεΐλετε τό μοναδικό αύτό
  Κρητικό βιβλιάριο διά νά
  δείξετε στούς άλλους ποίος
  είναι ό Κρητικός λαός.
  Πωλεϊται είς δλα τα βι·
  βλιοπωλεΐα.
  ΓΕΩΡΠΚΑ ΒΡΑΒΕίΑ
  Ή Άν. Έλλ. ΈταιρεΙα Χη
  μικών Προϊόντων καί Λιπα
  σμάτων ΠΕΤΕΙΝΟΥ, προεκή
  ρυξε εφέτος διά τόν Νομόν
  μας τα κάτωθι γεωργικά βρα
  βεΐα: "
  1) Δρ. 3.000,—ήτοι δρχ. 2.
  000 είς μετρητά κσί έ"να μη
  ^ανικόν σπορέσ άξίας δραχ.
  1.000, είς τόν γεωργόν δστις
  ήθελεν εφαρμόση εφέτος είς
  μεγαλειτέρον έκτασιν την
  γραμμικήν σκαλιστικήν καλλι¬
  έργειαν επί των δημητρια
  κων.
  2) Δρχ. 3 000 —ήτοι δρχ. 2.
  000 είς μετρητά καί έ"να ψεκα
  στήρα δένδρων άξίας δραχ.
  1 000, είς τόν γεωργόν δστις
  ήθελε φυτεύση
  σότερα δένδρα
  τα τού.
  εφέτος περισ
  είς τα κτήμα
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των κα
  ταναλωτών ήλεκτρικοθ ρεύμα
  τος δτι ή πσροχή ήλεκτρικοθ
  ρεύματος θέλει διακοπή κατά
  τάς κάτωθι ημέρας καί ώρας
  των έορτών.
  25ην Δεκεμβριού 1938 ημέ¬
  ραν Κυριακήν άπό τής 8 π.
  μ. μέχρι τής 2 μ. μ.
  26ην Δεκεμβριού 1938 ημέ¬
  ραν Δευτέραν άπό τί)ς 11 τι.
  μ. μέχρι 2 μ. μ.
  Έν Ηρακλείω τή 2 Δεκεμ¬
  βριού 1938
  Ό Διευθυνΐής των Ήλβκ
  Ιρικώι/ Ένκαταστάσεων
  Ν. Λήμνιος
  3) Δρχ 3.000 είς μετρητά
  είς την κοινότητα ήτις ήθελεν
  πραγματοποιήσει εφέτος μέγα
  λείτερα ε"ργα δδικά, άρδευτι
  κά ή άλλα κοινής ωφελείας,
  διά προσωπικής εργασίας των
  μελών τής κοινότητος.
  4) Δρχ. 2.000 είς μετρητά,
  είς τό σχολείον τής ΰπαίθρου,
  τό οποίον ήθελε έμφανίση
  κατά τό τέλος Απριλίου, τόν
  καλλίτερον σχολικόν|κήπον.
  5) Δρχ. 2.000 είς τό σχολεΐ
  όν τό οποίον θά φυτεύση έφέ
  τος περισσότερα οένδρα πρό
  κσλλωπισμόν δδών καί πλα
  τειών τοθ χωρίου τού.
  6) Δρχ. 2 000 είς τό κορίτσ
  τής ύπαΐθρου τό οποίον ήθε
  λεν άσχοληθή περισσότερο
  μέ την σηροτροφΐαν.
  Τα βραβεΐα θά άπονεμη
  θοθν κατόπιν έπιτοπίου
  διαπιστώσεως τοθ γεωπό
  νού μας κ. Παπάζογλου, έκ
  τος τοθ ύπ' αριθ. 3 βραβείου
  ή άπονομή τοθ όποίου θά γί
  νη κατόπιν βεβαιώσεως τής
  ένταθθα Διευθύνσεως Δημ
  έργων.
  ΑΙ αίτήσεις διά την άπό
  κτησιν των βραβείων, δέον νά
  ύποβληθώσιν ημίν εγγράφως
  τό πρώτον δεκΐήαερον τοϋ
  μηνός Μαΐου, διά νά καταστή
  δυνατή ή αποστόλη των βρα
  βε'ων πρό τής λήξεως τοθ
  σχολικοθ έτους.
  ©δόδωρος Κουφάκης καί Σία.
  Κ. Μυλοποταμίτης :
  έφθαλμίατρος ;
  Επί τριακονταΐτΐαν άπο- ·
  κλειστικως καί μόνον είς τα Ι
  δΦθαλμολογικά ασχολούμε- ·
  νος, δέχεται, τούς ηαοχοντας ·
  τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ '
  μιατρεϊον τού, κείμενον παρώ 1
  τφ Καμαράκι πλησίον τής ·
  Πολυκλινική"ς Ηρακλείου. ·
  Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  τΠν
  των Χρυσανθέμων.
  Η Μ Α ΧΗ
  "Υπό Κλώντ Φαρέρ
  Έμπρός στή χαρά
  τού Χριστουνεννιάτικου δένδρου.
  Κάθε ήμέρα σάν σήμερα άπό την φάτνη τής Βηθλεέμ ή φ'ύνή της
  γεννήσεως τού θεΐου Βρέφους ά^αδίδεται ώσάν μελωδία γιά κάθε
  παιδική ψυχή, καί φέρει τόσες προσδοκίες.
  ΕΤνε ή φωνή τής πίστεως διά τδ παρόν καί της έμπιστοσύνης
  διά τό μέλλον...
  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
  «ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ"
  ΒΑΣ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
  Παρά τό Καμαράκι.
  Τα έχλεκτότερα καί άληθώς πεφημισμένα
  γλυκίσματα διά τάς εορτάς.
  Ή μεγαλυτέρα συλλογή φρουΐ γλασσέ, σοκο·
  λατίνων, ίκλεκτών λικέρ.
  "Εχομεν την μεγαλυτέραν κατανάλωσιν διό¬
  τι είμεθα οί εύθηνότεροι.
  Γ
  Καπαρντίνες, Παλτά άντοχης
  Κοστ^ύμια ετοιμα.
  καί δλα τα άνδρικά ειδή
  είς τό κατάστημα:
  ΜΗΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑΚΗ
  ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ
  'Επίσης παιδικά κουστούμια είς πλουσίαν συλ¬
  λογήν. Πανταλόνια καί γκιλέττες επί παραγγελία.
  Τιμαί ασυναγώνισται. Όλοι στοΰ ΜΗΝΑ.
  ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
  ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ
  Της γνωστής μεν^λης φίρμας:
  ΜΟΤΤΗ
  τα μόνα ποΰ συναγωνίζονται είς ποιότητα,
  γευστικήν κ«ί θρεπτικότητα αύτά τα ιταλικαι
  μακχρόνια.
  ΕΦΘΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΤΕΘΗΣΑΝ
  είς την διάθεσιν τοϋ καταναλωτιχοΰ κοινοΰ.
  Δοκιμάσετέ τα. ψήνονται αύθωρεί. Ή ύπερο-
  χή των είνε άμέσως άντιληπτή.
  ΕΙΝΕ ΤΑ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ ΟΛΩΝ.
  Γενικός άντιπρόσωπος
  ΜΗΝΑΣ ©. ΠΟΤΗΡΗΣ
  Πλατεΐα Καλλεργών—Ηράκλειον Κρήτης.
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  Ι
  ι
  ί
  «ΕΛΣΗ»
  Έκάβϊην Παρασκευήν^6 μ· μ. κατ' ευ¬
  θείαν Πειραια.
  Πρακτορείον: Άμάμπιλε Π. Κόρπη.
  Τηλ. 5 51.
  Ό Τσάρος καί ό βασι¬
  λεύς τής Αγγλίας δέν ήσαν
  έχθροΐ.
  —Ένας τζέντλεμαν πρέπει
  νά πληρώνη, — έπανέλαβεν 6
  Φεργκαν, σκυθρωπός.
  Έβηξε: ή φωνή τού άντή
  χησε, βραχνή, άλλά εύκρινής
  άποφασιστική:
  —"Εξ χιλιάδας διακόσια μέ
  τρα! Όκτώ χιλιοστά άριστε
  ρά! Έξακολουθήσατε πθρ!
  Μέσα στή σιωπή πού ττροη
  γήθηκε τής διπλή; έκττυρσο
  κροτήσεως, ακούσθηκε κάτω
  άπό την σκάλα κάποιος μό
  λις άκουστός θόρυβος. Ό
  μαρκήσιος Γιορισάκα Σαντάο
  πέθανε, χωρίς σπασμούς καί
  ρόγχους, διακριτικά, ώραΐα.
  Τό στόμα τού, έν τούτοις πρίν
  κλείση γιά πάντσ, έψέλλισε
  δύο γιαπωνέζικες συλλσβές,
  τίς δυό πρώτες συλλσβές ε¬
  νός όνόματος, πού δέν μπο-
  ροθσε νά προσφέρη όλό-
  κληρο.
  —ΜιτσοΟ...
  Άπό την κορυφή τοθ σω
  ροθ των έρειπΐων, πού ήταν
  τό μόνο ΐχνος τοθ γεφυριδί
  ου καΐ τοθ μπλοχχάους, τα ό
  ποία εΐχε παρασύρει ή (δία ό
  βίς, ό ύποκόμης Χιράτα Τα
  κσμόρι Ισκυψε, γιά τελευταία
  φορά, επάνω άπό την τρύπα
  πού κατέβαινε ώς την κεντρι
  κή θέσι καί εφώναξε την τε
  λευταία διαταγή πού έ!δινε τέ
  λος στήν ήμέρα καί μετέβαλλε
  οριστικώς την ναυμαχία σέ ν
  κη:
  —Παύσατε πθρ!
  Στό μεγάλο κατάρτι τοθ
  «Μικόσα» τό σήμα τοθ Τόγ
  κο έκυμάτιζε καί έφωτοβολοΰ
  σεν, δμοιον μέ ούράνιον τό
  ξον, στό τέλος καταιγΐδος
  (συνεχίζεται)
  Κ01 ΜΩΜΙ ΚΡ
  ΕΟΡΤΑΙ.-ΟΙ κ. κ. Έμμ. Πολυ
  χρονίδης καί Έμμ. Γ. Χ. Γεωο-
  γιάδης σήμερον εορτήν των Χρι
  στουγένννων, δέν δέχονται επι-
  σκέψεις.
  —■ΕπΙσης δέν έορτάζει οϋτε δέ
  χεται έττισκεψεις 6 Τ. Τ. Τ. Δι
  ευθυντής κ. Έμμαν. Γιαννοδάκις.
  — Αυριον τοθ Άνίου Ί οσήφ ή κ.
  κ; Ιωσήφ Χατζηδοκη μηχανικοθ
  δέν δέχεται επίσκεψις.
  —'Επίσης δέν έορτάζει οήυεοον
  ο κ Εμμαν. Γ. θ. Γεωργιάδης
  τταραγγελιοδύχος.
  -Δέν έοοτάζει σήυερον οΰτκ
  οέχεται έττισκέψεις δ κ. Έμμαν.
  Κατσαράχη;.
  —ΈπΙσης δέν έορτάζει ό κ.
  Έμυαν. Άντ. Καββαλάκης 6μττο
  ρος
  — ΈπΙσης δέν έορτάζει οίί'ε 8έ
  χρται έπισκέψεις ό κ. Μάνος Κβ
  βαλάκης.
  —'ΕτιΙσης δέν έορτάζει οΰΐε δέ
  «εΓαι έιτισκέψεις λόγφ πένθους δ
  κ. Έμμ. Κ. Διαλλυνάς τράπεζαι
  κ5ς.
  —ΈττίσΓ'ς δέν έορτάζει οϋτε δέ
  χεται έηισκέψεις ό κ. Έμμ. Π.
  Κουναλάκης.
  —Δέν έορτάζει έπΐσης οΰτε δβ
  χεται έττισκέψεις ό κ. Έμμ. Κοκκι
  νΐ^ης τραττεζαικός.
  — Είς τόν έορτάζοντα σήμερον
  κ. Έμ-ιαν. Μ. Κρασσάκηνεύχόμεθα
  χρόνια ιτολλά. ι Α
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ.- Τελοθντες
  την προσέχη Δευτέραν 26 Δεκεμ
  ίρΐου καί ώραν 8 30' τι μ. είς τόν
  Ιερόν ναών τού ΆγΙου Τίτου τεσ
  σαρακονθήμερον άρχιερατικόν μνη
  μόσυνον υπέρ άναηαΰσεως της ψυ
  χής τής προσφιλοθς αδελφής μας
  Ζωής Κωνσταντινίδου, παρακα¬
  λούμεν τούς ουγγενεϊς καί φΐλους
  όπως προσέλθωσιν καί ένώσωαι
  μεθ' ήμθν τάς τρός τόν "Υψιστον
  δεήσεις των.
  Έν Ηρακλείω ιη 23 Δ)βρ(ου 1938
  ΟΊ τεθλιμμένοι·
  Στέλ. Κωνσταντινίύης
  Οίκογένεια Γ. Κωνσταντινίδου
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό Γαλλικής παραγω·
  γής κομψοτέχνημο: δρά¬
  σεώς καί χιοΰμορ:
  Η ΟΓΔΟΗ ΣΥΖΥΓΟΣ
  ΤΟΥ
  ΙΣ
  ΚΛΟΝΤΕΤ ΚΟΛΜΠΕΡ
  ΓϋΑΡΥ ΚΟΪΠΕΡ
  Τό φίλμ θαϋμα, πού ε¬
  σημείωσε θρίαμβο στό
  «Πάνθεον» των Αθηνών
  όπου προεβλήθη.
  Τό φίλμ ποϋ όλοι οί
  πρωταγωνισταί τού Βασι-
  λικοΰ Οεάτρου μας, εύ-
  ρ · ν ώς τό καλλίτερον έρ
  γον πού εί δα ν ώς τώρα.
  Έκτός προγράμματος
  ΖΟΥΡΝΑΛ. *
  Κυριακή ώρα 11 π.μ.
  ΣΥΝΕΑΚ
  Πρόγρσμμα πλουσιώτα-
  τον μέ γενικήν είσοδον
  δραχ. 6.
  Γύρω οτήν πόλι.
  Οί καλανδισταί ϊδωσαν προ
  χθές τάς τελευταίας.. δοκιμάση·
  κάς συναυλΐας των.
  — Χθές δέ καί άπό των πρώτων
  απογευματιναί ώρών περιήλθον
  την πόλιν εϊτε καθ" όμάδας, είτε
  καί μεμονωμένως.
  —Ψάλλοντες τα κάλανδα των
  Χριστουγέννων είς τόν γνωστόν
  ήχον ή καί είς παρηλλαγμένον.
  —Ή δράσις των σχολικήν ό
  μάδων τοθ Έρυθροΰ ΣταυροΟ
  τού ΓυμνασΙου Αρρενων ύπήρ
  ζε έθέτος έξαιρετική,
  -Άνέκ^θεν οί έρυθροσταυρί
  ται τοθ Γυμνασίου μας υπήρξαν
  (α άπό τάς πολλάς έκδηλώσεις
  τής πνευματικής καί προοδευτι·
  κης κινήσεως την οποίαν έκπρο-
  σωπεΐ τό εκπαιδευτήριον τουτο.
  — "Ηδη οί έρυθροστουρΐται άπο
  τελέσαντες οχολικάς όμάδας ά
  πηύθυναν συγκινητικόν ίκκλησιν
  διά τοθ προέδρου των Τσατσαρω
  άκη διά ιής οποίας παρακαλοθν
  πάνταςτούς συναδέλφους των δ·
  ηως βοη^ήσουν τ*ούς πτωχούς.
  —Ή Χριστουγεννιάτικη άγορά
  χθές υπήρξεν άνάλονος τής ήμέ
  ρας καί των άναγκών της.
  — Υπήρχον έκεΐ άπό πρωΐας έν
  σχετικη άφθονΐα δλα τα άπαιτού
  μενά τρόφιμα, άπό την γαλοποϋ
  λάν, πωλουμένην άπό «λανοδΐους
  καί τούς κρεοπώλαο, ϊως τόν ά
  μνόν τοθ γάλακτος.
  —Έν τφ μεταξύ συνεπλήρωνε
  τό πανηγυρικόν σύνολον καί Λ
  φρουταγορά καί ή δλλη των |πα
  ρεπομένων τής Χριστουγεννιάτι
  κης τραπέζηι. ποϋ δέν είναι οϋτε...
  πο^λά οϋτε ολίγα.
  —Μεταξύ των άλλων καλανδι
  στώνΙδρασαν χθές καίοί πρόσκο
  ποι.
  —Τό έκ τδν καλάνδων εΐσπρα
  χθέν ποσόν οί πρόσκοποι θά δια
  θέσουν καί εφέτος διά την αγοράν
  δώρων τα όποΐο θά διανε'μουν
  είς τα άπορα παιδία την παρα
  μονήν τής πρωτοχρονιάς.
  —Ή διανομή θά γίνη είς τό
  Προσκοπεϊον έν εΐδική τελείη, την
  όποιαν ασφαλώς θά τιμήση πό
  λύς κόσμος καί οί φιλάνθρωποι
  γενικώς.
  — Είς τού Πουλακάκη προβάλλε
  ται αυριον τό εξαιρετικόν φίλμ:
  «Γιά οάς κυρία μου» μέ τούς
  Τζόαν Μπένετ καί Γουώρνερ Μπάξ
  -ερ.
  — Είς τόν κινηματογοάφον «Μι
  νώα» προβάλλεται σήαερον διά
  .ελευτα'αν φοράν τό άριστουργη
  ματικόν φίλμ: ή «Όγδόη σύζυγος
  ου κυ ινοπώγωνος».
  ό Ρϊπορτβρ
  ΤΟ ΛΑΧΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΝ
  ΙΙωλεϊται 6πό τοθ Πρακτορείου
  ίδν^ Νικ.'"Αλικιώιη.
  Κυρίες μου,
  Έμττιστευ-
  θήτε την καλ-
  λονήν σας μό¬
  νον είς τό είδι-
  κόν Μυροπωλεΐον.·
  ΓΕΩΡΓΑΓ4ΤΑ.
  Μεγάλη συλλογή Εύ·
  ρ»καϊκ»ν καλλυντιχών
  κχί άρωμάτων,
  -ο» λΙιτΙ^ατΙ ϊγΓχν*.
  Ύ ηο»οΛγ,
  1
  £)Ο1 Λ)313113 &1 ]1ί?
  3ηοΧαηιι 3ηοι 5:3
  ισχ Λφΐ Λχ<ί3τ% Λιμ. ' ίΧ 5111 η,— Άΐΐιι,γοιιτΙαα ί ΐϊΐ£ Ό, · 553. ΛΧναΟΟ Λ11Χ11 χ ΛΙ}4 'ηοΛΐο ι,χχ 'ηβαβ» ,13(1 'Λϋιχαηιο Α ϋ3 ηβγίι β3 ς 3Κ Ύ« '* 5ο)βιιο| 5ΐιΐ)γβίΐί1αο ο, ·»3(3«ο 5οιχ«{3βΛ»γΐφ— ·5»τ1 5» 1ΛΡ3ΛΙΟΧ ΐΧβϊΙΟΙΧβΥ,Μβ 5111 5ΐβ3Η (»κ χχΧάχι ιιουιογ. ]» '5ο3<οΊοηΐιτ; •κβ 5ΐιΧο·)θΓΐ3>; κ ο
  3οι ϊρ 'ηοιβιΐιτΐΐΐν
  } '
  ΰνοΰΧΑηο
  ιβκ
  3
  ηοιοΊικ" αο)Λ}γ1ο
  5'
  ς,φ ΛΓ?1 31θϋ.ΟΧθ3 Λ03Υ.1Ι Χ)
  ηοι
  ηοι
  _ Ο.
  •ηοφρόΑο
  όοα Ιιφ
  οοιοοχηιόι
  Ο1Ο0ΜΌ3ΛΛ3 ΟθΙθθΐγΐΧ 5001
  3 Οοχ ηο)(ί^Γΐ3Λ37
  λΙο,ι λοοβτΙΙ/ο
  -τΐτΐ—<. ηο)Αό^ο^^ 3χοιι ηοι ϋ οΙ 'ηοΗ ΐ Λ3 ]Ο Λ3 (ςοΐ) 3ΐΛ3ΐι 9 ηιητΙςριοΜΐο, 5ϊ)Μ Ιιγ.31 Ο3ΐ«χ3(ίιιο]3 λϋ. ^9 οοηοσ ΟΙΙ (/ Ο13Λ3Α3 ΙΐΟΙΟΟΙ ηοοσιι 5σ)Γΐθ3θοόιι>»3 οί λοο
  ηοι 1(ΐΓθΛ9 } ^
  ΐ) ι»ΐ3ο(μΛ3Λ φ ,σοχι ηο]όυ.α.οηχ
  19 ηο)9οτ109 Οθλ ΛθΐιΐφΛ3 λοοι
  ΐρφθ(σΑΛ3
  1311 ηΟΤΙ Λ1Ο30Χ3 (^96) ΑθΙΟΌΐ
  31 ΛφΙΟθΧΐΐ^ι Λ91Ο0)00Χϋ3Λ
  Λ3 Λ9Γ)θΐσΐ9 .—
  Α 39
  οχοσΊρχ ηοτΐΐμν
  ΙΙΟΤΐΙΐΙΧ Λΐμΐ φΙΟΧ ΛΟΛ3Γ|ΐ3)(
  ο)3γχζ3σ'|-]ι ηο»]οΐ£)χ Ιιχργη
  φ ηοισιϋτιΐιν οολλ^λι, ηοΐ3γ
  ^ οοΛ3Γ)οχα>ΐ9 ηοι Λοι
  'ηθ]01Ι3φθΛθν/
  Ιιχρόοφοιοιόχ ηο)σι0.πΊιν ηο
  13ο
  030101113 ϋ,χ ΛίοΐΛ30οηιαΙιιοΐ3γυ.
  Χ3 5τρχιιοοχλ
  3 5θ1ΛθΧ3θΊ
  ά ΐ
  ηοτ) Λ91—Φ^.3
  (002
  [ι οιοτ1φοχΐ9 5οιλοΧ
  ϊηοι
  ( λΙιι ρ
  , 9ΐ ?9 "ίφοιι ηορι
  // 9Γΐηο9<Λο>ΐ λΙιιΙιχ^!
  Λ9Ο3Ι, λΙιχ (2 ·ηο]θΐ)οφθΛον/
  ιοΟΛοιν 5ηοχ]οχοχ 5ηολσω3Λ.
  Λΐιχ9σοφοχοιο'χ ηο)όχΙιτ1ϋ.7 λο
  ^ >{ 9
  93ΧΙΟ1Χ13 5η01 (Ι Ιθΐίΐ 5ρΐΟ13Λ
  09 !)(ΐθΛ3τΐΓΐβσλ3Αλ3
  ηοι ιιΐ3
  ί>1ιιφυ.γ3,
  Ο·
  896 '
  ΑθχθΧΟ3
  ΆοτΤοο'2
  Α019
  ϊ;Λ23
  λ»]τ)
  ϊΙΟΜ
  2Αηο
  οα3τ)ομοιΧ
  ί
  οί
  01£|01 5θ(3ΐ1
  Λ<ρι ΑΟΙΟΤΟΑλ )ΧΑ]Ϊ 100*1 ηοιΐηοχ 9 Λ[*τΙτρΑλ Α((1 χΧοϊ ό χιχκ Χ9 ίμοχ ΐί ατγ/1 οοιι ΛΟΙ )011 5)3 1 9^ ιχ τ» ιχγ_§ ΓλτΙοχχ· ιχι 11912 ι»» ·3οι!χΐ9κιο;χ£)λ Λ»ο"3ΐ ! χλλ3Λγ)ϊ·ιο ίοτ1ο·Λ»Ληο χΐ(1ο3οο'τ] ·Αΐβ[ 3(ίΓ.1ί ΛΟΧΑ|^ 513 5001 ) Λ (;3 χά ΪχτΙ ? -ίιιοχιχκ 5 ηοιοΐίΐχ ατοι 2 ρ 1ΧΛ]3 ΚΙΚΤΐ ι αοι ο — ('*τ' ο -οιιχιαχ) 3οιβε,(ν ΚΙ Λϋΐ 5)3 Α012 ,ιηχ ·»1»Οί9υ ΛΟ13Θ03 ,ΙΟΧ " 5 Χ χινουοαΜν υ<ν 201ΜΉ οί , λιιι ί. ΐνΜΐνΐνυ .1Ι.Ι.,ΝΗθν ΟΟ.9ΠΟ99! 'ΛίΟΙ 5θΑ -9^ 9 ?ΒΧ ίχιίφΧ 3!λΐ 323 'Λ(Ι)1 'λ 91 οί οοιηχ ίηοι χά -32 (ριι -]ΑΟΤ) 5οια| Ο51 5?1Α? 30 ΑΟ10Ο1 ΑΟΟΛ(Ι)Α10Χ111| ίοοι (χ ί ΚΑ ]χκ ατοι λ<οι'λι γ_ ΧΒ3Τ1 ιό 2 ? Αθθ<30η3γ_ 1 -3Υ, ΑΤΒ -3Τ| 13X2 Αφ()Χ3Α 0310111 Π019 7ι ΧΤΌ3Λ1Ι $1 £»0θΊΛχΐ Λ01 Ϊ23 '}0ΛΤΐ9Χ0 ΠΟΙ ΧΟ3Τ| 011» ΧΤ)ΤΤ)111 Ο.1 ΙΙ} ΑΠΟ 91 Υ_011 13*3 ιίοιι λοοι χ |γ 323 ιχι 'ΛΟΙ Α91ΧΑΧ0 Α91 ?1 323^10X0, 30 110, ΑΠ00310 'Α 3 Λ<η ',ν 30 •Γ01 γιχ σιίηλ 12 9 η8 3 οιηοι οί 333 ίχΐ3γ, ώ 9χ "'οί 300319^11 Ιλ 391^9x13^ (3' οοτΙοιί3ΐβΐρ οοι 9 3Α2' ίοοι •οιιιρ ' -οτί ροιι Α«)ό3ΐ&)β 3 ΧΑ αρι ιρ 9 ^<^κ11ΛXΤ>!<^ 31£γπ Αθυ9'3ι 3;3 Λ χλ λιπιγ,οι κηι 3 9 ΑΟΚΟΧΟ ΛΟΙ 50011 33'4(Ιΐ311| χι ' [ 3'χι '.Η ΧΗ1 01 'ΑΟΙ ±>Ι30Γ)ΛΑ
  Χ)ΐ 3 §ι
  «,|ΙΗΙΙΗΗΗΙΙΗΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙ.ΙΐηΗΗΙ»ΙΗΙΙΗΠΙΙΙΙΙΗΙΠΗΗΗΗΙΗ«ΗΙΙΙΙΙΗΗΙΗΐη|
  β ·φγ3ΐίτ1ιιιτ1
  ;|
  |||.....ΙΙΜΙ.....ΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ......ΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ......ΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠ.
  ^ιιιιιιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐ|
  ·ΛΠ<53Πϋ Ξ ? σ3ΐο | 1ΟΜ Λ00Ο3Υ3101Ι.Ρ »θ ΗΜνΝδνΑϊν ΝνδΙ Ι αοχ = -Ο Χ)1 Ι νννιΐΑ<ΐΜ ΟΙ ΖΙ3 Ι Λθ3γιι λο?ι ' 1 ϊΒ«Τι1ΙΙ3 1 Ι ι ~ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ.......ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΓ. 311 Τ?Χ φ Ιι Λ3Ο, . ΛΟ)Τΐ 3X91 Λς>ι 11όοοηΛ)? ,
  ηοχ
  5οσχι
  •Ο003Λ
  ■ΛΟΟΙΟΟΛ
  3 Ιΐ9[α Λ9ΐ 'Λάςιο Λ9Χ 5ς»σιι 5ΟΛ3Γ19ΘΧ10 λ3οιλ
  -3α 1^ ■ ]ΐ)χ Ιαφρσχο-; 3X91 0ΟΟ3Λ οοχ 9119 λοοιοχ
  03 31 ηο Λοςρχ Λρχ ΚσηοηΛΐρ ρΛ ΛΐΓΐοΛζ>9 3Χ}3 Λ-ις
  ιχο ΙιβΛχρθθΙι 'Λ'οηγιο λΙ^χ 3^ιογ3 5οοτίς> λοχ^ .ηο)ς
  οΑΙιχι οοχ ισΧ3ι1 5ο3Γΐζ)θΛογχ ιοχ 5φφηχ3χ Ιια"3θσχι
  ιοχ ΌχΙιθ9Χ3 ηοχις 5χ>σχ3ΐι ςφχ ιιΐ| Χ))γ^ΐξ| ρι 3χ
  (ιφιρ 'Ιιθο^ΛΙ,ι 5<ογ1ο ,γγγ, ίΰθ]ΐοχι ιρχ ιρΛ 5(ΐ»χι .5οιι οχΐί ρχ ηοι Λ9Χ19Λ] 9^ ϊ)3 Λοό3τ1ι) λΙιι Ιΐθθ9Ασ]34 ^γγγ, ΛίαΧηφ ρχησ ιοχ 5φ ρΐηφ ρχ 100000030 ί>3Λ1\0 'Λ03Λ)3Χ3 ^3 ΟΧ^}
  .109 ΛΟ03Α Ο. "5θΧΙ3ΐ1θ)ΧθΧΙ ΛΟ)30Χ ΛθΧΐ.3 Ο10.ΟΧ
  Λ911 'ΛΟ1Χ11Χ13 βγγηφ ρΐ 1ΟΛ3ΐ1θσΌτ1 Λ993ΧΟ
  Όοσ9Λ39θ9θό οοχ ιοςρχχ 1Ο
  Π3ΛΟ ηο)γ^ ρΜ οοθ3(<.ογφ οογ)3λ 9 '5οΛοοοοχ ιού3τ1Ι/ 53οχ>οο3χ
  ηοχ
  9119 λο)γ1 'Λοσ9Λ3ς9
  1 'φ 91
  ηοχ
  09 Χ 9
  ϋ
  39
  ηοχ
  1 3χχιισσ3
  9·ΧΟ Ψ 5X3031103"
  ηοχ |
  3χι

  οί
  ιχ
  1Υ139 ηοχ
  9 Λ9Χ
  3Λ]Βφ3< ηοχ λ~ι ]οχ ϋσχ3Γ)ογγηφ ρΛ Α1 ι3γ9ΧοΙιιι ΛΟΙΓΙΟΧ Λςθ]ξ| ξ| Λς?1 119 ΟΙ ΐ ρχ Λςοσοφ λοχι9χ Οοχ ]ΟΧ )θ?σ)| ΛθΛ,γφ 013^)3X3X19 Π 3 ,φ? ' ΛΟΛ1Π39 Λ0λ9γ) 5φ Λ3ξ|ον3 5 3 ΐοκ 13Λ3θοϋ ηοΧσρχηογυ ρσην, Η> ·
  |{ 'ΠΟΧ ΛΒ)ν)Ο Ι 5 φ
  Λ9509901-11 Λ9ιηο
  ολιιχ? ΌινϋιςΙ
  3^3 5ο
  ,Χ,χ
  ^
  ,„ ο
  ί>οοΌ)ΐΜΐ8 ηοι
  Λ0ΛΟ3 οχιρΛ3τ1 οί
  "ΤεΛΤ«>04βΧ
  5
  ·*
  ΙΐΥΥΡ (Ι |Ο« ·"
  1)011»«
  5β| '}
  ««•Ι Φ 9«« Ο·**·
  ρι »γο ΟΜο#ε>|
  9:|
  «?)ΙΑΛψ «ΟΙ
  Μ|
  η ηβαΗΟεΙΚ
  ·ΟΒΙΙ| Ο
  0«%10Ν·Ο
  ο
  * "4*
  Ιΐΐι-
  Κί ιγ
  Ηράκλειον — Κρήτης^
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩ,ΣΙΣ
  Πρωΐσ Κοριακής
  25 Δεκεμβριού 1938
  Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ
  ΤΗΝ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΙΝ ΑΥΤΟΥ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ λ Γ Γ £ λ 1Α Ν
  Σ ίΑΑΑΟΤΤΑΑΙΚΗϊ ΣΥΜΦΟΗΊΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Δ)βρίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—Πληροφορίαι έκ Πά
  ριβίων άναφέρουν ότι αί γαλλικαί έφη·
  μερίδες γράφουσαι επί τού ζητήματος
  τής καταγγελίας τής γαλλοΐταλιχής
  συμφωνίας υπό τής Ιταλίας, έκδηλώ·
  νούν αγανάκτησιν.
  Αί έφημερίδες σχετικώς μέ τάς α¬
  ξιώσεις τής Ιταλίας υπενθυμίζουν τάς
  δηλώσεις τού ύπουργού των Έξωτερι
  κων κ. Μποννέ καί προσθέτουν ότι ή
  Γαλλία έπ' ούΠινί λόγ*ο θά ύποχωρή
  βη είς τάς αξιώσεις τής Ιταλίας.
  Αι κατευδύνσεις τού άξονος
  μετά την ίταλογαλλικήν διένεξιν.
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 24 Δεκεμ
  βρίου (15. ύπηρεσία).—Ό οΰγ
  γρικός τύπος άσχολούμενος
  μέ τα άποτελέσματα των συν
  ομιλιών τοθ πρωθυπουογοΰ κ.
  Ίμρέντι μετά τοθ κ. Τσιάνο
  βεβαιοί την επιθυμίαν ιής Ούγ
  γαρΐας νά συνεργασθή μετά
  τοθ άξονος Βερολίνου— Ρώ-
  Η ΟΥΓΓΑΡΙΛ Β λ ΣΥίΧΡΟΗΙΣΗ
  ΚΑΙ ΤΗΝ Ε.ΟΤΕΡΙΚΗΝ Π Ο ΑΙΤΙΚ Η ΝΤΗ2
  ΜΕ ΤΑΣ ΒΑΕΨΕ1Σ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριιού μας). — Κατα τα έκ Βου
  δαπέατης τηλεγραφήματα ή ούγγρική
  κυβέρνησις, πρόχειται νά ρυθμίση καί
  την εσωτερικήν της πολιτικήν συμφώ
  νως πρός την επιθυμίαν τού άξονος
  Βερολίνου—Ρώμης. Τό τοιούτον, θεώ
  ρείται ότι άποτελή προειδοποίησιν
  διά την θέσιν των έν όύγγαρία 'Έβραί
  ών καί όλων γενικώς των άνεπιθυμή
  των ξένων οΐτινες άπειλούνται δι' όμα-
  δ^ έκτοπίαεων.
  ΚΑΙ Η ΓΛΛΛΙΚΗ ΓΕΡΟΥΣΙΑ
  1Α ΨΗΦΙΪΗ ΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 94 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).·—Τηλεγραφείται έκ
  Παρισίων ότι καί ή Γαλλική Γερου-
  αία θά ψηφίση τόν προυπολογισμόν,
  έγκρίνουσα την οικονομικήν πολιτικήν
  της κυβερνήσεως Νταλαντιέ.
  ΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙ&ΕΣ
  ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΔΙΑΑΑΑΊΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 94 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).·—Αναφορικώς μέ
  την στάσιν την Ιταλίας άπέναντι τού
  άποικιακού ζητήματος, αί έφημερίδες
  τής Ρώμης, καθ* ά τηλεγραφείται ε¬
  κείθεν, έπιοεικνύουν ούσιαστικώς άδιαλ
  λαξίαν τονίζουσαι ότι ή Ιταλία θά δι-
  εκδικήβη διά παντός τρόπου τα άποι·
  κιακα αυτής δικαιώματα.
  ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙΣΥΝΕΧΙΖΘΥΝ
  ΤΟΝ ΑΤΟΗΑ ΤΒΗ ΚΑΤΑ ΤΟΪ ΝΤΙΑΑΗΤΙΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Δ)βρίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).— Κντα τα έκ Παρισί¬
  ων τηλεγραφήματα ό σοσιαλιστικάς τύ-
  πος αυνεχίζει τάς έπιθέσεις τού εναν¬
  τίον τού χ. Νταλαντιέ τόσον διά τα οί-
  κονομικά νομοβχέδια όσον καί δια την
  έξωτερικήν πολιτικήν. .Δια τα διεθνή
  προβλήματα οί σοσιαλισταί άποκλί·
  νούν είς την αυγκρότησιν διεθνούς δι¬
  ασκέψεως μέ συμμετοχήν είς αυτήν τής
  Ρωσσίας καί Άμερικής.
  ΕΠλΝΕΛΗΦΟΗΣΑΝ
  ΕΙΣ ΤΑ
  ΑΙ ΜΑΧΛΙ
  ΜΕΤΟΠΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 94 Δεκεμβριού (τούάν
  ταποκριτοΰ μβς).[— Άνεπιβεβαίωτοι
  μ έχρι τής ατιγμής πληροφορίαι άναφέ¬
  ρουν ότι αί μαχαι είς τα ίιπα'Ίκά μέ-
  τωπα έπανήρχιβαν.
  Η
  ΓΗΟΜΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΧΗ!
  ΕΠΙΙΟΚΙΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας)·— ^Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έξ Άμερικής άγγέλλουν Οτι αύβ-
  αωμος σχεδόν ή δημοσία γνώμη τής
  Άμερικής έπιδοχιμάζει τούς λόγους
  τού ύπουργού των Εξωτερικών εναν¬
  τίον τής Γερμανίας. Λ ί έφημερίδες έξα-
  κολουθούν νά τηρούν βιαιοτάτην γλώβ-
  βαν έηΐ τοθ σημείου τούτου.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 24 ΔεκεμβρΙ
  ου (16. ϋπηρεσΐα) — Είς την
  γερμανικήν πρωτεύουσαν επι
  κράτει Ικανοποΐησ.ς διά τ ϊ^ά
  ποτελέσματα τοθ ταξι>Μου τοθ
  κ.Τσιάνο είς ΟύγγαρΙαν.
  ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΙΤΑΛΙΑΣ - ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΡΩΜΗ 24 Δεκεμβριού (16.
  ύπηρεσΐα). — Ή «Τζιορνάλε
  ντ' Ιταλία» ασχολουμένη είς
  σημερινόν άρθρον μέ την έκ
  μβρους τής Ιταλίας άκύρω
  σιν"τοΟ ίταλογαλλικοθ συμ
  φώνου τοθ 1935 καθιστςί ύ
  πεύθυνον την Γαλλικήν Κυ
  βέρνησιν, ή δποΐα ήαέλησε νά
  θέση είς εφαρμογήν τοΰς δ
  ρους τοθ συμφώνου τό όποΐ
  όν ούσιαστικώς έμεινεν άνε·
  κτέλεστον.
  Διά τής άχυρώσεως τού
  συμφώνου, έπιλένει ή ιδία έ
  φημερΐς, δλα τα αφορώντα
  την Ιταλίαν καί την ΓαλλΙ
  αν πρέπει νά συζητηθοΰν πά
  λιν έξ άρχής.
  Ώ* συμπέρασμα, ή ιδία
  πάντοτε εφημερίς γράφει, δτι
  θά καθορισθώσιν οριστικώς
  οί σχέσεις -ΐ[Γ)ς Ιταλίας ιαετά
  τής Γσλλίας κσί ΘΛ έξετα
  σθοθν δλα τα προβλήματα τα
  όποϊα πσραμένουν έκκρεμή
  μεταξύ των δύο χωρών.
  Η ΣΤΑΣΗΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Δεκεμβριού
  (16. ύπη3εσΙα).— Σήμερον την
  πρωΐαν συνήλθε τό ύτιουργι
  κόν συμβούλιον είς τα 'Ηλύ-
  σία υπό την πρθεδρίαν τοθ κ.
  Λεμτιρέν Τό σπουδαιότερον
  θέμα συζητήσεως τοθ υπουρ
  γικοΟ συμβουλΐου υπήρξεν ή
  έξωτερική πολιτική καΐ συγκε
  κριμένως ή άκνρωσις υπό τής
  Ιταλίας τού συμφώνου 1935
  καί ή στάσις ιδιαιτέρως τής
  γαλλικής κυβερνήσεως έναντι
  τοΰ ζητήαατος τούτου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Δεκεμβριού
  (Ιδ. ύτηρεσΐα). —Τηλεγραφοθν
  έ< Βτ'-σπβίας δτι οί έν Πό λωνία οιπλωματικοί καί άλ¬ λαι γερμανικαί κύκλοι τής Πολωνίας, έδειξαν μεγάλην έκπληξιν διά τό άναγγελθέν υπό των πολωνικων έφημερί δών ταξίδιον τοϋ κ. Μπέκ είς Γαλλίαν τάς παραμο νάς τοϋ ταξιδίου τοθ φόν Ρίμπεντροπ είς ΒαρσοβΙαν καί εί; τάς παραμονάς τής ενάρξεως των πολωνοσοβιε- τικων διαπρσγματεύσεων. ΑΙ πολωνικαι έφημερίδες αγ γέλλουν ώςπιθανόν τόταξΐδιον τοθ κόμητος Τσιάνο είς Βαρ σοβ'αν. Τό ταξΐδιον μάλιστα τοότο θά συμπέση μέ τό τα· ξΐδιον τοθ φόν Ρίμπεντροπ. 'Εξέτασις υπό τοΰ Δημ. Συμβουλίου τώνζητημάτων τήςπόλεως Ηρακλείου. Την προσέχη Τετάρτην θά συνέλθη είς συνεδρίασιν τό Δημοτικόν Συμβούλιον. Κατ' αυτήν ό Δήμσρχος κ. Μηνάς Γεωργιάδης θά εκθέση τα πε πραγμένα κατά τό διάστημα τής πενταετίας τής τρεχούσης δημοτικής πβριόδου. Έν συνεχεία θά συζητηθώ¬ σι, συμφώνως πρός την κα- ταρτισθεΐσαν σχετικώς ήμερη οίαν διάταξιν, τα κατωτέρω θέματα: Λήψις αποφάσεως επί έγ- γράφου τοθ κ. Νομομηχα-Ί κοθ σχετικώς μέ την έφαρμο γήν τοϋ ρυμοτομικοΰ σχεδίου επί τής λεωφόρου Καλοκαιρι νοϋ. Παράτασις ίσχύος έκτά κτου ό^γανισμοθ μεταφρά¬ σεως τουρκικοϋ άρχείου. Λή ψις αποφάσεως έ αί έγγοάφ υ τής Νομαρχίας σχετικώς μέ την τροποποίησιν τοθ σχεδΐου τής πόλεως έν τή οδώ "Ιωάννου Μεταξα Λή" ψς αποφάσεως ίΐτί τής ύτιο βληθεΐσης εύ χ ής υπό τής Έ φορεΐας τής Β.κελαΙας Δημοτι κης Β βλιοθήκης έν σχέσει υέ την "ίδρυσιν τής Στέγης Γραμμάτων. Συζή ησις αΐτή σεως ίοιοκιητών των επί τής ό5ου "Ιδής άκινήτων. Συζή τηο>ς επί ζητήματος αφορών
  τος τό Καπετανάκειον κληρο
  δότημα. ΌνομασΙα όδών τής
  πόλεως Συζήτησις έγγράφου
  τής Διοικούσης Έπιτροπής
  τοθ ΓερωνυμακεΙουΒρεφοκομεϊ
  ου. Είς την Ιδίαν συνεδρίασιν
  θά συζητηθή ή χορήγησις πι
  στώσεων διά την έπιδιόρθω
  σιν όργάνων τής Δημοτικής
  Μουσικής καί θά έγκριθοθν ή
  πληρωμή δαπανών κεκλει
  σμένων χρήσεων καί τα πρα
  κτικά τής έπιτροπής έκδικά
  σεως ένστάσεων κατά των
  φορολογικόν Καταλόγων πά
  ρελθουσών χρήσεων.
  ΟΙ ΝΟΜΑΡΧΑΙ
  ΚΜ ΤΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΟ.ΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
  Πρός επίτευξιν ταχυτέρου
  ρυθμοϋ είς την λήψιν άγρο
  νομικών μέτρων έπιβολής προ
  σωπικής εργασίας δι' έκτελε
  σινδιαφόρωνέγγειοβελτιωτικών
  έργων ό ύπουργός τής Γεωρ
  γίας αετεβίβασεν είς τούς Νο
  μάρχας τό δικαΐωμα δπως
  κατά τό 1939 έκδΐδουν οί ΐδι
  οί άποφάσεις περΐ παροχής ύ
  ποχρεωτικής εργασίας δι' έ
  κτέλεσιν ύδραυλικών έργων
  ή έργων έγγείων βελτιώσεων
  όπό των γεωργών είς τούς
  άγρούς των.
  Η ΣΠΟΡΑ ΝΕΟΝ ΠΟΙΚΙΛΗΝ
  ΙΡΛΑΝΔΙΚΩΝ ΓΕΟΜΗΑΟΝ
  Κατ' άρμοδΐαν ανακοίνω¬
  σιν άπό των μέσων τοθ μη
  νός ΊανουαρΙου θά αρχίση ή
  διανομή καί ή σπορά των ά
  γορασθέντων σπόρων πατά
  τας ίρλανδικών έκλε-
  κτών ποικιλιών.
  ΕΚΛΟΓΗ
  ΗΓΟΥΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Γενομένης έκλογής πρός ά
  νάδειξιν Ήγουμενοσυμβουλίαυ
  τής Ίερας Μονής Παληανής
  έπανεξελέγη τό αύτό Ήγουμε
  νοσυμβούλιον ήτοι Ήγουμένη
  Πανοσιωτάτη Συγκλητική
  Χρονάκη καί Σΰμβουλοι ή·
  Πανοσ. Προηγουμένη ΜελετΙα
  Παπαδάκη καίή'Οσιωτάτη Μο
  ναχή ΜακαρΙαΜαγκουφαράκη.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
  Κατ' ανακοίνωσιν τοθ ύφυ
  πουργεΐου Εργασίας, έπιοό-
  ματος ένεργΐας δικαιοθνται
  μόνον οί άνεργοι οί ανήκον¬
  τες είς άσφαλιστικά (δρύμα
  τα. Ή άνεργία των έργατών
  ύπαλλήλων ή έργατριών, θά
  διαπιστοθται άπό τα φυλλά-
  δια άσφαλίσεως καθώς καί
  άπό τόν χρόνον διαρκεΐας τής
  άνεργΐσς. Κατά συνέπειαν,
  ουδείς μή έφωδιασμένος διά
  βιβλισρίου άσφαλίσεως θά δι-
  καισθται βοηθήματος έκ των
  χρημάτων των προοριζομένων
  αποκλειστικώς διά τούς άνέρ-
  γους, μέλη των έργατοϋπαλ-
  ληλικών όργανώσεων.
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ
  ΡΑΛΙΟΦΟΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΝΙΜΙΛ
  Ό Ραδιοφιβνιχός Σταθμός Ά
  Οηνδν θά μεταδώση σήμερον τό
  ακόλουθον πρόγρκμμα:
  "Ωρα 10 η. μ. μβτά?οσις λει
  τουργίας μητροπόλεως, ΙΙ.Οδ'
  Χριστουγεννιάτικα κάλανδα, άπό
  την χορωδίαν τοθ χ. Καζάακη,
  ΙΪ.ΙΟ' Εστορία τής γεννήσεως τοθ
  ΧριστοΟ, 11,25' χριαταυγεννιάτι
  κα τραγαύδια άπό την χορω
  δίαν καί την ορχήστραν τοθ Προ
  τύπου Λυκείου Αθηνών (5ι«ύθυν
  σις κ Καζάσκη), 11.35' έλαφρά
  μουσική (δ κ. ΚορίνΒιος καί ή δρ
  χήοτρα τού), 12 45' άπαγγελΕ*
  Χριστουγεννιάτιχων δημοτιχων
  τραγουδιών εϊς τέσσαρας διάλε
  κτους δπά τής δεσποινίδος Κου
  τσογιαννοπούλου μέ είσήγησιν 6
  πό τής ιδίας, 13 είδήσεις, 13 15'
  ποικίλη μουσική 14.45' άνακοινώ
  σεις καί μετεωρολογικ&ν δελτίον,
  18.05' κίλανδα άπό την μαθττι
  κήν χορωδίαν τοθ 20)0 δημοτι
  κοθ αχολείου υπό την διεύθυνσιν
  τοθ κ. Καπενέκα, 18.20 έλαφ?ά
  μοϋαική (συγ*ρότηαα Μπέζου), 19
  οί Έλληνες ποιηταΐ καί τα χρι
  στοόγεννα, 19.15' έλληνική κάντα
  δ* 6πό την Δ)νσιν τοθ κ. Γ. Ά
  θανασιάδτ), 19.45" εύχετήριος δ
  μιλία τοΰ μακαριώτατου Άρχιε
  πισχόπου Αθηνών κ. Χρυσάνθου,
  20 μουσική χοροθ άπό την τζάζ
  τοθ στόλου δπό την διεύθυνσιν
  τοθ άρχιμουσικοθ κ. Γ. Φρέν, 21
  δμιλία τοθ κ. Στρατί) Μυριδήλη
  μέ θέμα «τό άσΐρο τής άγάπης»,
  21,15" ρεσιτάλ τραγουδιοθ δηό
  τής χ. ΓαλανοΟ, 21 45' ιίδήσϊΐς
  έσωτερικοθ, 22 συναυλία συμ-ρωνι
  κης δρχήατρας τή; Υ.Ρ Ε. δπό
  την 5)σιν τοθ κ. Εύαγγελάτου,
  σολίστ ή κ. Φραγκια Σπηλιοπού
  λου. Πρόγραμμο: Μπετόβεν συμ
  φωνία έ'ΐτη ποιμενική, Μκερλιόζ
  άριΐς άπο την κ*ταδίκην το3 Φά
  ουστ, τραγούδια ή κ. Φραγχι*
  Σπηλιοπούλου, Βάρβογλη είσα
  γωγή άπό την Άγ£« Βχρβάρα,
  Λαυραγχα έκκλησιαστ'χαΐ έντυ
  πώσεις, Καλομοίρη χαλημέρα
  Χριοτουγέννων, 23 30' μουσιχή
  χοροθ.
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΝ ΤΥΦΛΟ.Ν
  Ό Σεβασμιώτατος Μητρο·
  πολίτης Κρήτης κ. Τιμόθεος
  απέστειλε μέσω τής Έθνικής
  Τραπέζης δραχμάς 5450 έπ' ό
  νόματι τοθ κ. Λουδοβίκου Ί.
  Νικολαΐδου, Συμβούλου ταμΐ-
  ου τοθ έν Αθήναις Οίκου τυ·
  φλών, *
  Η ΔΡΑΣΙΣ ΪΤΟΥ Π^ΤΡΙΟΤΙΚΟΥ
  ΙΔΡΥΜνΓΟΣ_Π Τ.Π.
  "Ω; έγράψχμεν χθές τό Πατριυ)
  τιχόν "Ιδρυμα είς τό οποίον αΊφεΕ-
  λετχι ώς γνωστόν ή οργάνωσις τής
  εβδομάδος τοθ ΠχιδιοΟ, θά δώση
  αύριον εορτήν είς τό θίατρον
  Πουλαχάκη δπου θά έδηγηθυΰν
  τα ένδ^θέντα ΰπ' αύτεθ διά χαι-
  νουργών ένδυμασιίδν παιδία. Την
  προσέχη Παρασκευήν τό Πατριω¬
  τικόν "Ιδρυμα δργανώνει έπίσ'ς
  έοοτήν είς τό χινηματοθέατρον
  «Μινώα» δπου θά γίνη προβολή
  ταινιων καί θά διανεμηθη' είς τα
  άπορα άνά Ιν τεμάχιον βασιλόπη
  τας. Σημειωτέον 2τι τα παιδία
  τα όπαΐα ένεδύΐησα/ ειδικώς υπό
  τοθ ΠατριωτιχοΟ Ίδρύματος άνή
  χούν δχι μόνον είς τα σχολεΐα Ή
  ραχλείου άλλά χαί έχεΐνχ των
  προάστειον διά τα δποΐα έπίσης
  ένδιεφέβθη τό Πατριωτικόν "Ιδρυ
  μα. Είς την αυριανήν εορτήν τής
  εβδομάδος τοθ'παιδιοθ θά μετά-
  σχη καί ή Μουσική τοΰ Δήμου
  άνχκροΰουαα άνάλ^γα τής περι-
  στάσεως μουσικά τεμάχια.
  ΑΤΕΛΗΣ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  ΤΩΝ ΓΕΟ.ΡΠΚ0.Ν ΕΡΓΑΛΕΙΟΝ
  Ενεκρίθη υπό τοθ ύπουργι
  κοθ Συμβουλίου δπως διά
  κοινής αποφάσεως των υπουρ
  γών Γεωργίας καί Οίκονομι
  κων έπιτρέττεται ή άτελής καί
  άνευ καταβολής φόρου κύ
  κλου εργασιών είσαγωγή γε
  ωργικών μηχανημάτων καί έρ
  γαλείων τα όποϊα θά διατί
  θενται είς Γεωργικούς Συνε
  τσιρισμούς, είς Ένώσεις τοι
  ούτων Συνεταιρισμών είς τάς
  Κοινότητας καί είς προοδευτι
  κούς γεωργούς.
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΤΟΛΗΣ
  ΤΟΥ ΑΠΟΡΟΥ ΦΑΛΙΓΠΤΟΥ
  Είς τόν άνοιγέντα έρανον
  διά την στολήν τού άπόρου
  ΦαλαγγΙτου ή έρΐτιμος κ. Μα
  ρία Καλοκαιρινό!) προσέφερε
  χθές 1 500 δραχ. Έπΐσης δρχ.
  500 προσέφερεν ό Αγροτικάς
  Συνεταιοισμός Χάνιαλη Τεκέ.
  Έξ'άλλου κατατέθησανείς τόν
  κ. Νομάρχην υπέρ κοινωφελών
  σκοπών δραχ. 3000 υπό τής
  12 κοινής Διευθύνσεως Φορτη·
  γών Αύϊοκινήτων,
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΕηΊΠΡΕΦΟΚ ΕΙΣ ΕΛΑΑ1Λ
  119Ε ΙΒΕί ΕΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΝ ΗΡΙΊΆΗ
  ΑΦΙΙΗΕΙΤΑΙ ι_Ο»ί ΑΒΗΝΑί
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Δεκεμβριού (τού
  άνταπΐίκριτού μας).— Τηλεγράφημα έκ
  Ρώμης άναφέρει ότι ή Α. Μ. ό Βα
  σιλεύς Γεώργιος διήλθε χθές έκ τού ί
  ταλιχού έδάφους έπισχρέφων είς την
  Έλλάδα.
  Είς Αθήνας ή Λ. Μ. θά εύρισκε
  ται την πρωΐαν ιής , Κυριακής (αήνε.ε< ρον). Ό άναξ θά γίνη δεκτός υπό των επισήμων, των άρχών καί τοΰ λαοΰ τής πρωτευούσης. 8Α ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΟΥΝ ΕΚ Ν€ΟΥ κ. κ. ΝΤΑΑΑΝΤΙΕ-ΜΠΟΝΝΕ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠ0Ι]<Μ0Υ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝ VI 24 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ τής γαλλικής πρωτευούσης ότι οί κ.κ. Νταλαντιέ' καί Μποννέ θά συνεργασθούν έκ νέου την προσέχη Δευτέραν (αύρι¬ ον) επί τοΰ ζητήματθς τής καταγγε¬ λίας τής Γαλλο'ίταλικής συμφωνίας Λαβάλ—Μουσολίνι. Πιθανολογείται ότι ή γαλλική κυβέρ νησίς αποβλέπει είς άποσαφήνισιν των διαθέσεων τής Ιταλίας, τηρούσα πάν¬ τως μέχρι τέλους άποφασιιτικήν στά¬ σιν. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΪ Κ. ΚΟΤΖΙΑΪ ΤΑ! ΟΡΟΕΔΡΙΑ! ΤΟΥ ΣΙΜ1ΟΥΑΙΟΥ ΤΗΣ ΗΟ&ΟΣΦΜΡΙΚΗ! ΟΜΟΣΠΟΙΙΜΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 24 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτού μας).— Ό ύπουργός Διοικητής πρωτευούσης χ. Κοτζιάς παρητήθη τού προεδρείου τού συμβου λίου τής ποδοσφαιριχής όμοσπονδίας. Την παραίτηιίν τού ανήγγειλεν ό κ. Κοτζιάς κατά σημερινήν συνεδρίασιν τού συμβουλίου τής Όμοσπονδίας,τονί σας ότι ό Ηρόεορος ,τής Κυβερνήσε ως θά αναλάβη προσωπικάς την διοίκη σιν τού άθλητισμού τής χώρας. ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΠΟ&ΙΔ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥ! ΤΗΝ Κ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΗΟΜΗΪ ΕΝ ΑΜ ΥΝ ΕΡΪΙΗ ΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙ 24Δεκεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ τού έξωτερικού ότι ό γερμανικός τύ¬ πος γράφων επί τής παρατηρουμένης έν ' <%.μερική εξεγέρσεως τής δημοσίας γνώμης αποδίδει ταύτην είς τόν «διε· θνή έβρα'ίσμόν» όστις ώς άναφέρουν αί γερμανικαί έφηυι.ερίδες έχει σήμερον έν * Αμερική πρωτεύουσαν έδραν. ΕΙΣ 0":Υ ΣΗΜΕΙΟΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΑ ΡΟΣΣΟΪΑΠΟ.ΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΙ 24 Δεκεμβριού (τού άν ταποκριτού μας).—Τελευταίαι πληρο¬ φορίαι έκ τής "Απω Άνατολής παρου σιάζουν είς όξύ σημείον πάντοτι την διένεξιν Ρωσαίας—»Ιαπατ^ας.Τό Τόκιο ίηχυρίζεται ότι τα Σοβιέτ σκοπίμως π» ρελκύουν την σύναψιν τής νέας ρωσσο>
  'έαπωνικής συμβάσεως άλιείας δεδομέ
  νού ότι δι' αυτής δέν παρχβλάπτον
  τχι τα έμπορικά συμφέροντά των έν τή
  περιοχή τής νήσου Σχχαλίνης καί των
  δυτικώς ταύτης ρωασικών παραλίων·
  ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΛ ΣΩΜΑΤΕΙΛ
  ΥΠΟΤΗΝΕΠΟΠΤΕΙΑΝκ ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝ νΐ24 Δεκεμβριού (τού άν
  τ*«οκριτο5 μας).— Ανεκοινώθη αρμο
  δίως ότι άπαντα τα άθλητικά σωματεΐ*
  θά τελοΰν γενικώς υπό την ανωτάτην
  εποπτείαν τού Πρωθυπουργόν *· Με-