96714

Αριθμός τεύχους

5051

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

28/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «Ι _«>τέρ»*
  ι»
  ιμ. 11
  (Οϊ ίΙΜΙΙΙ
  1!
  «
  >
  ;ον ·*£>
  ΑΝΟΡΘΩΣΪΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  1ΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Αίγύ-τΐου
  έΐησια λίοαι Ί
  έξάμηνος ϋ
  Άμεριχής
  έτησια δολ. 15
  έξάιιηνο; » 8
  Τιμη
  κατα φύλλον
  Δρα*. 2
  ΤΕΤΑΡΓΗ
  28
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  Όλαι αί έκ τοϋ έξωτερι-
  κοΰ δικβιβαζόμεναι πληρο¬
  φορίαι παρουσιάζουν καί πά
  λιν την διεθνη κατάστασιν
  έξαιρετικως έκρυθμον. Γενι-
  κή δέ είναι ή αντίληψις δτι
  εάν ή θέσις τής είρήνης δέν
  είναι άπελπιστική, ευρίσκε¬
  ται πάντως είς τό κρισιμώ-
  τερον στάδιον.
  Λύο είναι κυρίως αί έκδη
  λώσεις τής νέας κρίσεως: Ή
  όξυνσις των σχέσεων Ήνωμέ
  νων Πολιτειών τής Αμερικήν
  καίτης Γερμανίαςάφ'ένός.Καί
  ό σφοδρός άνταγωνισμός με¬
  ταξύ Ιταλίας κκί Γαλλίας
  είς την Μεσόγειον καί την
  Άφρικήν άφ' ετέρου. Καί
  ώς πρός μέν τα Άμερικανθ'
  γερμανικά, δέν δικαιολο-
  γοΰνται βεβαίως μεγάλαι ά·
  νησυχίαι. Διότι π«ρά την
  κινητοποίησιν των χαλυβδί-
  νων κολοσσών των Ήνωμέ-
  νων Πολιτειών είς τόν Α¬
  τλαντικόν καί την απόφα¬
  σιν τής διενεργείας έπιδει-
  κτικών γυμνασίων μάχης
  είς τόν ωκεανόν αυτόν, σύγ-
  κρουαις πολεμική μεταξύ
  των δύο δυνάμεων δέν πρό-
  κειται νά επέλθη, μεμονωμέ
  νως τουλάχιστον. Έχτός βέ
  βαια, εάν πρόκειται νά Δοθή
  έακεμμένως καί έκ προθέσε
  ως τό κτύπημα μεταξύ των
  δύο δυνάμεων διά νά προ¬
  έλθη ό σπινθήρ παγκοσμίου
  άναφλέξεως. Άλλά, παρ' -ό¬
  λον τόν άγριον- οικονομι¬
  κόν άνταγωνισμόν των δύο
  δυνάμεων είς την Νότιον
  Αμερικήν, ή πολεμική ρή¬
  ξις δέν φαίνεται πιθανή επι
  τού παρόντος τουλάχιστον.
  Αντιθέτως μάλιστα, ΐσως ή
  άμερικανογερμανική διένε-
  ξις νά συντελέβη είς τόν
  γενικώτερον κατευνασμόν
  καί είς την είρήνευαιν καί
  τής Εύρώπης. Διότι ή διέ-
  νεξις αυτή θά οδηγήση *α*
  τά πάσαν πιθανότητα τόν
  πρόεδρον Ρβϋσβελτ καί την
  Άμερικανικήν Γερουσίαν
  μακράν τής πολιτικάς τής
  «λαμπράς άπομονώσεως» τής
  μεγάλης Σνμπολντείας. Εάν
  δέ ό αμερικανικός γίγας εγ
  καταλείψη την ούδετερότητα
  καί ρίψη τό βάρος τού τερα¬
  στίου, έ'γκου τού εις την πλά
  στιγγα τότε ή ίσορροπία των
  δυνάμεων θ' άνατρκπή τελεί
  ως. Ό συνασηισμός είς τόν
  οποίον θά προσχωρήση θά
  είναι άκαταμάχητος. Και θα
  πρέπει νά είναι κανείς τε
  λείως άσύνετος διά νά στρα¬
  φή εναντίον τού συνασπι-
  σμοΰ αύτοΰ. ,
  Ώς πρός την άλλην έκδη
  λωσιν τής τελευταίας διε-
  θνοΰς πολιτικάς κρίσεως,
  τα πράγματα διαφέρουν. Πά
  ρβυσιάζεται έξαιρετικα έπι-
  κίνδυνος. Άφορμη τής κρί¬
  σεως έν προκειμένω είναι
  καί πάλιν ό άνταγωνισμός
  διά την κυριαρχίαν είς την
  Μεσόγειον κ«ί την ηπειρω
  τικήν Ευρώπην Δι' αυτο καί
  αί Ιταλικαι αξιώσεις, μολονο
  τι στρέφονται επί γαλλικων
  αποκλειστικώς εδαφών,^ αφο
  ροϋν έν τούτοις άμεβωτατα
  καί την Αγγλίαν. Διότι
  εάν ή Ιταλία αποκτήση την
  Κορσικήν καί την Τυνιδα
  τβ?τε γίνεται άπόλυτβς κυ
  ρίαρχβς τής Βεντρικής Μβ-
  σβγείου Μέβάσεις είς την
  Παντελαρίαν, την -αρδπνί-
  αν, την Τυνιδα, την Λιβυην,
  την Κορσικήν, ό στολος της
  θά έχη τόν απόλυτον έλεγ¬
  χον των θ*λασσίων όδων,
  ?Γς τόν Ταραντα καί τό κέν
  τρον τής Μεσογείου. Επί
  πλέον δέ τα έπακτια πυρο
  βολεία Παντελαρ «ς κ«» Τυ-
  νιδος τιθέμενα είς δρασιν,
  θά καθιοτοϋν έξαιρετικως δυ
  σκολον «ν οχι αδύνατον, μέ
  ουνδεδυααμένην *ξ««ν £
  χίων, την διάβασιν είς ξένα
  σκάφη διά των σχηματιζβμέ
  νων είς τό σημείον έκείνο
  βτενών.
  Εάν δέ νικήση είς την
  Ισπανίαν ό Φράνκο καί μο
  νιμοποιήση ή Ιταλία τάς βά-
  σεις της είς Μοιγιόρκαν καί
  τάς άλλας νήαους των Βαλε-
  αρίδων, τότε δέν θά είνε δύ·
  σκολθς καί ή πλήρης άπο-
  κοπή των συγκοιωνιών της
  Γαλλίας καί μετά τοΰ Μ«ρό·
  κου. Φ υ αι χά δέ έν τοιαύτη
  περιπτώσει καί ή άξία τού
  Γιβραλτάρ θά καταστή λίαν
  άμφίβολος. Πολύ περισσότε¬
  ρον μάλιοτα, έφβαβν καί κύ
  τή καθ' εαυτήν ή βάσις θά
  είνε δυνατόν νά προσβληθή
  άπό τα πυρββόλ», πού λέγε-
  ται ότι έτοηοθετήθησαν ήδη
  υπεράνω αυτής, επί τοϋ ί-
  σπανικοΰ έδάφόυς τό οποίον
  κγτέχεταιώ; γνωστόν υπό των
  έθνικιστών. Καθίσταται λοι-
  πον έξ ολων αυτών φανερόν
  πόαην σοβαρότητα καί πόσον
  τεραστίαν έκτασιν λαμβάνει
  ή γαλλο'ίταλική διένεξις. Δι
  ότι δέν πρόκειται περί τής
  τύχης ωρισμένων τμημάτων,
  μητροπολιτικόν ή άποικια
  κων τής Γαλλίας, άλλά περί
  αυτής τής τύχης καί τού μέλ
  λοντος των δύο αύτοκρκτο-
  ριών, της Γαλλικής κκί τής
  Άγγλικης. Δι' αύτό καί πι-
  στεύεται γενικώς ότι ή Γαλ-
  Χί« δέν θά ένδνση ούτε είς
  την παραμικράν ώΐτοχώριισιν
  έναντι τής άντανωνιοτρίας
  της. Καί ότι επί πλέον την
  άκαμπτον στάσιν της θά έ
  νισχύση καί ή Μεγάλη Βρετ
  τανία.
  Έκ τούτου δέ ακριβώς καί
  ό κίνδυνος τής συγκρούσεως
  Διότι δέν είνε εΰκολον πλέ
  όν, διά λόγους γοήτρου άλ
  λά καί δι' άλλα ούσιαατικώ
  τερα «ΐτια, νά ύποχωρήοιι ή
  Ιταλία καί νά παραιτηθή πά
  σιις άξιώσεως. Δέν φαίνεται
  ομως καί πιθανόν νά επέλθη
  σύγκρουαιις πβλύ ταχέως. Ό
  πωσδήποτε θά μεσολαβήση
  ενα διάστημα κατά τό όποί
  όν ό πόλεμος θά διεξάγεται
  διά των εφημερίδων καί των
  λόγων μόνον. Καί είς τό διά
  στημα αύτό, έλπίζεται «τι
  θά εξευρεθή τρόπος είρηνι
  κης διευθετήσεως τής διαφο
  ράς. Πολύ περισσότερον έφό
  σον κατ' αύτό θά πραγματο
  ποιηβή χαί τό ταξίδιον των
  κ. κ. Τσάμπερλαιν καί Χάλι
  φαξ είς 1»ώμην. Κατά πόσον
  ομως μία νέα συμφωνία των
  εϋρωπαϊκών δυνάμεων, καί
  άν επιτευχθή, θά έχη καλυ
  τέραν τύχην καί εύεργετικω
  τέρας συνεπείας, διά την εί
  ρήνην τοΰ κόσμου, άπό τάς
  συμφωνίας τού Μονάχου,
  είνε άλλο ζήτημα διά τό ό-
  ποΐον δικαιολογεΐται δύσι υ
  χώς κάθε άμφιβολία.
  ΥΠΕΥ6ΥΝ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  αν τής φρεακαρισμένης ουνοικΕας,
  ή νοικοκυρά πού έπαναπαύεται
  στΐς δάφ/ϊ; τοθ. . ξεσκονίσματος
  καί τοθ άσβεστώματος, έ"χει χάσει
  ϊλην την ε&θυμον στωμυλίαν της.
  Καϋώς είνε Ινθρονισμένη σΐό κε
  φαλόσκαλο ίμοιάζει ψυχρόν άγαλ
  μα Έστιάδος.
  Κ*ί 2μω; μέσα είς την γενι¬
  κήν αυτήν συμφωνίαν τίδν παρα
  πόνων πού δέρνει καί τό κέν¬
  τρον καί την επαρχίαν κάθε με¬
  γάλην ημέραν, παρουσιάσθη ό
  άνπρρησίας.
  — Δέν είναι δτι £έν ϊχουμε
  ποθ νά παμε κάτι τίτοιες ώ?ες
  Κκρίως δέν είμεθα ψυχικώς
  προετοιμασμένοι νά πάμε πουθε-
  νά! Παθαίνουμε Ινα είϊος υποβο
  λής. Άργία σοϋ λένε οί πάντες.
  Άρα κ«£. , μήτηρ πάσης κακί
  άς. Οί φιλιππικο! πληθύνονται
  ΐχύτ^μάτως. Καί «ύτομάτω; έπη-
  ρεάζεται καταστροφι«Τ>ς κάθε 5
  ρεξ ς καί κάθε διάθεσις
  Νά ποθμε δτι υπήρχεν άδικον
  έδώ, Δέν φαντάζομαι. Ή άργία
  δέν άρ,χίζει άπο το γενικόν κλεί
  σιμον των καταστημάτων νά με-
  τατοπίζεται είς τα ΰπέδαφος τής
  Μαζ Άρχίζει άπδ τόν γενικόν
  εκείνον '^χικόν κανάνα τόν ό
  ηοϊον εφρόντισαν νά καταστήσουν
  κοινόν κτήμα οί άπαισιόδοξ'/ΐ ή
  αί έξ έπαγγέλματος μεμψίμοιροι
  Άπό την αργίαν εφρόντισαν νά
  χωρίσουν βασικώς την χαράν, ά
  κριβώς δηλ. την πανηγυρικήν βά
  σιν τής άργίας. Ένφ αύ-ήν άκρι-
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΙΙΙΆλΛΠΟΝ ΚΙΉΙΗΣ ■ ΓΓΟί. 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5051
  ντ.
  ΟΠί« ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΤΟ ΘΕΛΓΗΤΡΟΝ
  ΤΗΣ ΑΡΠΑΣ
  ΠολλοΙ τα βάζουν μέ την άρ
  γίαν των ίορχ&ν. ΓΙροχθές ΙπΙ
  παραδείγματι δέν έλειψεν ό οίώ
  νιος μεμψίμοιρος:
  —Αύτές οΕ μίρες δέν μ" άρέ
  σουν καθόλου. Άνιώ.
  Αυτήν την άνίαν περιγράφοι^
  συνήθως μέ τα ζοφερώτ,ερα των
  χρ<ι)μάτων οί χρονογράφοι των μεγαλουπόλεων. Ή εζημία των πάρκων 8που περιφέρει μονότο να τα βήματά της ή μελαγχολική κυρία, *Λ σιωπηΐο! ϊμιλοι των άργών τής ημέρας πςύ κρατοθν στό βλέμμα τους κάποιαν άβεβ» ότητα καί άποχαύνωσιν, ή άθυ μία καί αύτοθ τοθ χελιδονιοθ τδν δρόμων—τοθ χαρακτηριστικοθ ά λητάκοι», 8λα αύτά αποτ:ελο0ν θλιβερόν περιεχόμενον. Άφήνω δτι καί είς την απόκεντρον γωνί- βώς επρεπε νά έξάρουν. Ηώς, Επί τξ βίσει άΐΐλούστΛτα ώρι σμένω/ έμπνει'ισεΐον. Αύται θά άπο τελέσουν τάς κατευθύνσεις'είς την οργάνωσιν είδικών διασχιδάσεων των άτίμων καί των δμάϊων. Τό κέφι βλέπετε ίποτιϊεϊ στοιχείον αυθόρμητον.Άλλά καί έξεζητημέ- νόν, άρχίΐ είς την έκζήτησιν αύ την νά λάβωμεν ώς γνώμονα μίαν πραγματικήν θέσιν τής κοινής ψυ χολογίας. * * * Ό συνταξ οθχος πού γράφει μέ τό μπαστίθνι τού καββαλιοτικούς κύκλους είς την άμμον τής άλλέ <χς, ειμπορεί νά (ίνε χαί άλλοθ τταράγων μελαγχολίας τάς μεγά¬ λας ημέρας. 'Ωστόσο έ άλλος, ό νεώτερον, δέν όρμαται άπό την με λαγχολίαν τού ,διά νά σκιαγρα φήση ϊνα ολόκληρον γενικόν συν αίσθημα Άπεναντίας άντιδρό;. Ή μχκρυνή έκδρομή, ό σύ^τομο; δια λογικίς περίηατος, γενικώς ή κα τανομή των ώρών σέ μιά δυνατή ποιχίλτ) ψυχαγωγία ή σέ μιά έν αλλασσομίνη ίχανοποίησι άναψο- χής, ιδού τό ίϊπαντον αλλαχού των μάλλον πολιτισμένον, χάτι τέ τοιες ατιγμές. Κυρίως καθώ; ά κούω, φροντίζουν έχεΐ νά τονώ νούν τό ψυχικόν άπόθεμ* τής έ σωτεριχής εύεξίας καί τής αϊσιο δόξου γενικώς διαθέσεως. Διότι έκεΐ κυρίως έγκειται πράγματι, αύΐό τό περιζήΐητον θέλγητρον τής άργίας. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ ΧΕΙΜΕΡ1ΝΑ ΔΙΑΛΕ1ΜΜΑΤΑ * * * Στό σύθαμπο τοθ σούρουπου, ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΚΡΗΤΗΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΤΗΣ ΓΟΗΤΕΙ4Σ ΚΑΙ ΧΑΡΑΣ Οί Οστερνές άχιίνες τού χειμω νιάτικου ηλίου—πύρινα βέλη —1:- τιυρπολοΰσαν τδ δάσ·3ς τής Σελί νας χι' έχρύσωναν τίς χιονισμί- νες κορυφές τής Δίκτης. Γαληνε μένο δειλινό των Χριατουγέννων, ποίι έσκόρπα την εδωδία τής ίι γρής γής Οστερα άπό Ινα δργιο χρωμάτων καί φωτός πού είχαν συνθέσει τή χειμερινή χρμο^ίι πού αποτελεί τό θαΰμα τής Κρητι κης φύσεως. Καί στ" άκρογιάλια τοθ ΚαρτεροΟ, τοθ Κοκκ'νη, καί τής Χερσονήσου άτέλειωτες λευ κές δαντέλλες — άραβουργήμαία λεπτότητος, πεύ τό απλωμά των διατονίζει μέ γλυχό μουρμούρι σμα τό μεθυστικώτερο τραγοθδι τής ώμορφιάς πού φέρνει τό έ ρωτικό παραλήρημα.... Άτέ)ειω τη ένα'Χλαγή είχόνων. καθώς κυ)α ή άεροδυναμική Μπουίχ μ" όρμή στήν άρτηρία τής Ανατο¬ λικώς Κρήτης . Άσύγκριτες οί καλλονές τοθ κρητικού τοπεί&υ. Κι' οί ίνθρωποι, άνοιχτόχαρδϊΐ καί γελαστοί, ώσάν τή θάλασσα καί τόν ούρανό πού π-χιγνιδί ζουν σήμερο μέ τίς χρυσέ; ά- χτΐνες τοθ ξανθοθ ηλίου. "Ετσι μάς ΰΐτο5έχοντχι καί μάς καλω σορίζουν στά Μά>λια δπου γιά
  λίγα λεπτά σταματοθμε έμπρός
  στό κέντρο τοθ κ. Μανώλη Πλατή,
  πού μάς π,ίοσφέρει γελαστά καί
  μέ άπλοχεριά τα έκλεκτά προιίν
  τα τοθ εύλογημένου χωρίου, σού
  μα καί μανταρίνια ...
  πελώριοι δψοΰνται σάν ,
  μπροστά στό δρόμο οί βράτχοι
  τ'δν άπόκρημνων βοανών τοθ φα
  ραγγιοθ τεθ Σεληνάρη. Καί στήν
  αύλή τής θαυματουργιχής έχχλη
  σούλας τοθ Άγίου Γεώργιον, κι
  νοθνται οί σχιές εύλαβικών προ
  σχυνητών, τίδν χωρικών καί στρα
  τοκόπων π&ύ δμνολογοθν,—ποιμέ
  νες σύγχρονοι—τή γέννησι τοθ θεί
  ου βρίφους ..
  Πόαη άπλότης σιιγκινητιχή είς
  την είκόνα. Άλλά καί πίσο υπο
  βλητική ή 5λη σκηνοθεσία. Σέ
  μεταφέρει άθελα σέ κοσμους
  μυστηριακοθ μυστιχιομοθ. Καί σέ
  ύψώνε: μέ μίαν ψυχικήν άνάτασι
  σέ σφαΐρες θείας έξάρσεως ..
  *
  * *
  Ρουφώντα; τίς άτέλειωτες κορ
  ϊέλλες τοθ δρόμου, τ' αύτοκίνητό
  μας, περνά χωρίς σταθμό τό ήοωι
  κό Βραχάσι, ήλεκτροφωτισμένο"
  πανηγυρικά, πολιτισμένο' καί άντι
  χρύζομεν άπό ψηλά τό ϊραμα τής
  Νεαπόλεως πού αποτελεί την χαρ
  διά τοΰ Μεραμπέλλου. Ηανώρηα
  νύφη πιύ λάμπει μέσα στή γαλά
  ζιά νύχτχ τοθ Δεχέμβρη καί πού
  τα φώτά της άστ^άφτουν,' σάν
  διαμαντια κεντημένα σέ βαθυπρά
  σινο χιτδνχ. Άλλά θά τή' ίδοθμε
  σιήν έπιστοοφή άπό κοντά Άπό
  ψε πρέπει νά φθάσωμε στόν Ά
  •(ΐο Νιχέλαο δπου μα; καλίΐ Ινα
  χρέος φιλικό καί Ινα έπαγγελμα
  τικό καθήκον. Μα; περ-μένει καί
  μάς δποδέχεται καλόχαρδος δπως
  πάντα δ φίλος Δήμαρχος χ. Σχύ
  βαλος. Καί στό σιτίτι τού, δπου
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  • Τοΰ "Αγγλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ
  32ον
  Άπί*ευγεν δμως νά έχτίθεται
  χωρίς λόγον είς χινίύνους. "Αφι
  νέ νά φα'νεται δτι είχεν άναγνω
  ρίσει ώς τετελεσμένον γεγονός
  την ήτταν καί £τι ήταν σύμφω
  νος μέ τόν σουλτανον χαί τόν
  Δαμάτ Φερήτ. Έν τοσούτω είς
  τού; "Αγγλους ήταν ϋποπτος. Τό
  δνομά τού είχε σημειωθή είς Ι
  νχ κατάλογον έπικινδόνων πρόσω
  πιον τα όποία επρόκειτο νά συλ
  ληφθούν χαί νά έξορισθοθν είς
  Μαλταν.
  Ό Κεμάλ είχεν άφήσει τό σπί
  τι πού είχεν ένοικιάσει είςΣισλή
  καί εγκατεστάθη χαί πάλιν είς τό
  δωμάτιον πού είχεν ένοικιάσει &1
  λοτι είς ϊό ξενοδοχείον «Ω4ρα
  Ιΐάλας», καί άπό τό οποίον εβλε
  πε τόν Κεράτιον κόλπον. Ήταν
  άκόμη άρρωστος Τό ηθικόν τού
  ήτο πεομένον.
  ΣΤΑΣΙΑΣΤΗΣ
  Ό Κεμάλ είς την Μ.Ασίαν
  Πικραμένος, 4(ωΡΐί χρήματα,
  μέ χάπως παρημελημένην την έξω
  τεριχήν τού εμφάνισιν, μόνος χω
  ρίς φίλους ίχτός τοθ Άίίφ, Οπο
  πτος τόσον είς τούς Τοώρχους δ
  σον χαί είς τούς "Αγγλους έγύρι
  ζεν άσκίπως είς τούς δρομους ή
  χασομεροθσεν είς τα χαφενεΐα, ά
  μίλητος, σχυθρωπός, χωρίς έλπί
  δας ή σχέδια.
  Καί αιφνιδίως άλλην μίαν φο
  ράν ή τύχη Ιμειδίασεν είς τόν
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  Προχθές επέστρεψεν έκ
  τοϋ άνά την Ευρώπην ταξι-
  δίου τού ή Α. Μ. ό Βασι·
  λεύς Γεώργιος. Καί έχαιρε
  τίαθη ή επάνοδος τού άπό
  ολόκληρον τόν ελληνικόν
  λαόν μέ ενθουσιασμόν καί
  χαράν. Διότι ό Βασιλεύς δέν
  είναι τό σύμβολον της έ-
  θνικής ένότητος μόνον Εί
  νοιι ό αυμφιλιωτής τοΰ λαοϋ.
  Ό εΐρηνευτής. Ό άνώτατος
  ρυθμιστής τοΰ πολιτεύματος
  πού μέ την σωφροσύνην τού
  διοικεΐ τόν τόπον καί προε
  τοιμάζει τό μέλλον τής χώ
  ρας.
  Ασφαλώς δέ καί είς τό
  εξωτερικόν οπου έταξίδευαεν
  εΐργάαθη διά τάς έθνιχάς υπο
  θέσεις. Διότι, μολονότι τό
  ταξίδιόν τού ήτο εντελώς
  άνεπίσημον καί είχεν άπο
  κλειστικΰς ίδιωτιχόν χαρα
  κτήρα, έν τούτοις ό Βασι¬
  λεύς τό έχρησιμοποίησεν υ¬
  πέρ τής χώρα; τού. Τό προ
  σωπικόν κΰρός τού καί αί γνω
  ριμίαι τού είς τάς αυλάς καί
  τάς κυβερνήσει των εύρωπα·
  ϊκών κρατών, άποτελοϋν έφό-
  δια Ισχυρά. Καί τα έφόδια
  αύτά έθεσεν είς την ύπηρεσί
  αν τής Ελλάδος. Δέν ύπάρ·
  χει δέ άμφιβολία ότι τό τα-
  ξίδιον τοΰ Βασιλέως θά υ¬
  πήρξεν έξχιρετικώς γόνιμον
  είς εύεργετικά υπέρ τής χώ¬
  ρας άποτελέσματα.
  ΡιψοτομΙαι.
  Σήμερον θά συνέλθτ) είς
  συνεδρίασιν τό Δημοτικόν
  Συμβούλιον τής πόλεώς
  μσς. Καί θά έχη πανηγι,-
  ρικόν χαρακτήρα ή συνεδρίσ
  σις δεδομένου 8τι κατ' αυτήν
  6 κ. Δήμαρχος θά κάμη σύντο
  μόν άπολογισμόν τοό έργου
  τής διαρρευσάσης πενταετίας
  τού. Άλλ' έκτός τούτου, ή συ
  νεδρίσσις θ' άσχοληθή έν συ·
  νεχεΐα καί μέ διάφορα ζητή-
  πανηγυρίζει αήμερο διπλά, ό κ.
  Δήμαρχος εχει χαί την ονομάστι
  κή γιορτή τού, βριακόμαστε μίσα
  σ' Ινα θερμό οίκογενεικχκό περι
  βάλλον, σ' Ινα έκλεχτό κήχλο επι
  ΐαών καί προσκεκλ^μένων, άλ
  καί μπροστά σέ τραπέζα μέ
  άφν χαί έχλεχτά έδέσματα
  Εύλογία Οί&0 καί ευτυχή; ούμ
  πτωσις. Μάς δίδεται ή εύχαιρία
  σ' αύτό το άληθινά συμπόσιο νά
  ττληροφορηθοθ,ιε δλες τίς προόδους
  χαί δλα τα σχέδια γιά τό μέλλον
  τοθ Άγίου Νιχολάου 'ϊπάρχουν
  αλλωστε δλοι οί άρμό5ιοί νά μι·
  λήσουν. Ό δΓευθυντής τής Νομ,αρ
  χίας κ. Πελεχάνος Ινας ίδεώδη:
  πραγματιχά διοιχητιχός λειτουρ
  γός καί υπέροχος άνθρωπος. Ό
  Δήμαρχος κ.Σκύβαλος χαί δ έπιχΐΐ
  ρηματίας τοθ ήλεκτροφωτισμοθ
  κ. Λάμπης Άλέξης μέ την κυρία
  τού, τόν άδελφό τού χαί την χυ
  ρία τού.
  Καί συνεχίζετχι τό δεΖπνο στό
  φιλόξενο άρχοντόσπιτο ώ; άργά
  τή νύχτ». Καί διαδέχεται τή
  συζήπρι τό τραγοθϊι, τα φαγη-
  τα, τα έκλεκτά φροθτα χαί οί
  χαρποί. Τό μυρωδατο παληό χρα
  αί, ή έχλεχτή τσιχουδιά. Κι'δταν
  χαληνυκτίζοντας χι' εύχαριστών-
  :<*ς την ευγενικήν οίκογένεια τοθ κ. Σκυβάλου γιά δλα, βγήχα μέν έξω άντικρύσαμε τό φχν τασμχγορικώτερο θέαμα τής πό λεως μέ τούς μυχούς κΐί τή λίμνη υέ τ' άχρωΐήρια χαί τα νησάκια, τή μικρή Βε νετία τής Κρήτης λουσμένη μέ σα στό φώς είς τα νερά τής θαλάσσης Άλλά γι' αύτά, θά συνεχίσωμε. Μ.— ματα τής πόλεως καί (δία ρυ μοτομικά. Καί άξίζει νά ση· μειωθπ τό γεγονός. Διότι αί μελετώμεναι ρϋμοτομίαι θά προσδώσουν νέαν δψιν είς την πόλιν. Νά γίνουν λοιπόν τό ταχύτερον. ής θά Μουσταφά Κεμάλ. "Οπως είχεν εί πή περί αύτοθ ό Λίμαν φόν Σάνδερς, είχε τό -οΰσΐώδες πλεο νέκτηια κάθε μεγάλου στρατιωτι κοθ άρχηγοθ: Τύχην, πάντοτε τύ χην. Καΐ είχε καί άλλην ίδιότη τα μεγάλου στρατιωτικοθ άρχη γοθ: "Ηξευρε νά δράττετα: των εΰκαιριών, νά έκμεταλλεύεται την τύχην. Ό σου|τάνος καί ίί Αγ γλοι είχαν άποφασίσει δτι αί πρώται κινήσει; πρός αντίστασιν είς την Μικράν Ασίαν επρεπε νά καταπνιγοθν έν τή γενέσει των. Κίποιος ίπρεπε νά σταλή ώς άντιπρόσωπος τοθ σουλτάνου πρός αντιμετώπισιν τής καταστάσεως επί τόπου, νά επιβάλη την παράίο σιν τδν δπλων, νά διαλύση τα στρατεύματα καί νά θέση τέρμα είς τάς συγκεντρώσεις των κατά τόπου; κομαάτων τή'; «Ένώσεω; καί Προόδου». Ό αουλτάνο; ήθελε νά σταλή ώς άντιπρίσωπός τού δ Μουσταφά Κεμάλ. Αί αγγλικαί στρατιωτικαί αρχαί ίφεραν άντιρ ρήσεις Εθεώρουν τόν Κεμάλ ώ; άνθρωπον επικίνδυνον, δσον καί ί- κανόν.Ένεθυμοΰντο την στάσιν τού Πατάτες. Θά διανεμηθούν λοιπόν έν- τός τού Ίανουαρίου είς τούς γεωργούς μας έκλεκταί ποικι λίοι ίρλανδικών πατατών πρός σποράν. Ή πληροφορία είνε ευχάριστος. Αποτελεί δέ νέον απόδειξιν των μέτρων καί τοθ ένδιαφέροντος τής κυβερνήσε¬ ως πρός ενίσχυσιν τής παρα¬ γωγήν καί προστασίαν των γε ωργικών προίόντων. τΗγο ο¬ μως καί άνάγκη νά γίνη του¬ το. Διότι* αί ιΐο>κ4λ(αι των πά
  τατών πού καλλιεργοθνται είς
  τόν τόπον μσς, έκφυλισθεϊσαι
  Ϊσως, προσβάλλονται άπό δια
  φόρους νόσους καί σαπίζουν,
  Καί επρεπε νά προστατευθοθν
  οί πατάτες έφδσον μάλιστα
  είνε τόση ή ποραγωγή των ώ
  στε νά έξασφαλΐζη. την έπάρ
  κειαν καί ν' άφΐνη καί πβρίσ-
  σευμα.
  ***
  Τό παιδΐ.
  Είς τό παιδί είνε άφιερωμέ
  νη ή έβδομάς αυτή. Πολύ ορ¬
  θώς άλλωστε. Άλ' ή τι'χη
  δέν Ιχει εύνοήσει Βλα τα παι
  διά. Ύπάρχουν παιδία πτω-
  χων γονέων, ύπάρχουν όρφα-
  νά, άσθενικά, άπόκλΓρϊ τής
  μοίρας. Καί πρός αύτά θά πρέ
  πει νά στραφώμεν δ.οι στορ-
  γικά. Διά τα παιδία αύτά πρέ
  πει νά φροντίσωμεν. Πρέπει
  νά εξασφαλίσωμεν είς αύτά
  μαζί μέ τό γάλα, την καλήν
  τροφήν, τα καινουργή ένδύμα
  τα καί ϊνα τουλάχιστον παι-
  χνιδάκι. Τό παιχνίδι είνε ή
  χαρά των παιδιών. Καί ή χα-
  ρά δημιουργεΐ εύρώστους καί
  σωματικάς καί διανοητικώς
  καί ψυχικώς άνθρώπους. Άς
  βοηθήσωμεν λοιπόν δλοι είς
  την δημιουργίαν ύγιών πολι
  των, προστατεύοντες καί βοη
  θοθντες τό παιδΐ.
  σχετιχώ; μέ την Άλεξανδρέττα.
  Τή; αυτής γώμης ήτο 'καί °Υ
  πατος έν Κωνσταντινουπόλει "Αγ
  γλος Άρμοστής. Έν τοσουτφ ο
  Δαμάΐ Φερήτ. δ μέγα; βεζύρης,
  εγένετο συνήγορός τού. «"Ολαι αί
  ανωμαλίαι είς τό εσωτερικόν τής
  χώρας—έλεγεν— όφείλονται ούχι
  είς λαικά αίσθήμαΐα, άλλ' είς τάς
  σκευωρίας τοθ κομιτάτου τής «Έ
  νώσεως καί ΙΙροόδου», τού; φί
  λους τοϋ Έμβέρ. Οί τουρκικοΐ
  πληθυσμοί θέλουν την ειρήνην. Ό
  Μουσταφά Κεμάλ χατ' δνομα μό
  νόν ήταν μέλος τοθ κομιτάτου.
  Έν τή πραγματικότητι είνε γνω
  ατός ώς άποφααιστικόςπολέμιοςαύ
  τοθ. Χαίρει μεγάλης φήμης εί;
  την χώραν. Είνε Ινα; κύριος. Ήμ
  ποροθμεν νά το(3 έχωμεν έμπιβτο
  σύνην. Είνε δ κατάλληλος άνθρω
  πος, χαί αυτός πρέπει νά σχαλή».
  Έπ' αρκετάς ημέρας ή πλάστιγξ
  ίσορροποθσε μεταξύ τοθ ίνδεχομί
  νού τής έξορίας τού είς Μαλταν
  καί τ<1; άποοτνλής τού είς Μικράν Ασίαν ώ; άντιπροσώπου τοθ σουλτάνου. Τέλος δ Δαμίτ Φιρήτ,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «Γιά
  σάς κυρΐα μου» Τζόαν Μπένετ,
  ΓουώονερΜπάξτερ. Αυριον ή «Όρ
  γανοπαΐκτρια των Παρισίων»
  «ΜΙΜΩΔ» —Σήμερον διά τελευ
  ταΐαν φορά «'Επανάστασις στό
  Πεκίνο». Αυριον «Τελευταίαι σκλά
  βοι».
  «ΝΤΟΡΕ».— Συνεχίζονται μέ έ
  πιτυχίαν αί παραστασεις τοθ «Έξ
  πρές Μεσολογγίτη*. Άτΐόψ; νέα
  νούμερα.
  Ιπεισε τούς "Αγγλους. Τό μ
  τοθ Μουσταφά Κεμάλ άπηλείφθη
  άπδ τόν κατάλογον των ύπόπτων
  οί όποΓοι Ιπρεπε νά, έξορισθοθν.
  Ήταν ήδη δπασπιστής το3 σουλτά
  νού. Επί "πλέον τοθ απενεμήθη ό
  τίτλος τοϋ γενικοθ έπιθεωρητοϋ
  των βορείων έπαρχιών καί τοθ
  στρατιωτικοθ διοικητοΰ των άνατο
  λικών σαντζακίων. Ό Μουσταφά
  Κεμάλ, έ οποίος δέν ϋπωπτεύετο
  τόν κίνδυνον πού είχε γεννηθή
  πρός στιγμήν δι' αυτόν—άν έξωρί
  ζετο είς Μαλταν...— ευθύς ώ; τοΰ
  έγιναν «Ε προτάσεις διά την νέα·
  άρμο5ιότητ5τ, διεΐδεν είς αυτήν
  την ευκαιρίαν ή όποία τοθ παρου
  αιάζετο. Διά μιας άνέκτηοε τό
  ηθικόν τού. Καί μαζΐ μέ αύτό την
  υγείαν τού. Άποκρύπτων τοδς
  πραγματικούς τού σκοπούς, μή
  έμπιστευόμενος τάς μυχΕας σ*έ
  ψεις τού είς κανένα άλλον ίκΐός
  τφΟ έμπίστου τού Άρίφ ήρχισεν
  άμέσως νά κάμνη σχέδια: Υπό την
  ίδιίτητα τοθ άντιπροσώπου τοθ
  σουλτάνου θά είχεν άναμφισβήταν
  επιβολήν καί επιρροήν επί των
  τουρκικών πληθυσμόν, εν τώ μέσφ
  των οποίων έστέλλετο. Τό κθρος
  αύτό έσκέπτετο νά τό έκμεταλλευ
  θη" παρΐστάνων είς τούς τουρκι-
  κούς πληθυσμούς δτι ήρχετο έκ
  μέρους τοθ σουλτάνου διά νά τούς
  σώση άπό τούς "Αγγλους, νά όργα
  νώση την αντίστασιν νά σώοη την
  Τουρκίαν.
  (συνεχίζεται)
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ό Μορςρωτικός'Σύλλογος ιύχαρι
  οτεΐ θερμά τάς Αρχάς, τόν Τύπον
  καί την φιλάνθρωπον κοινωνίαν
  διά την υποστήριξιν την όποιαν Ι
  καμαν είς την φιλανθρωπικήν άγο
  ρά «Άσύλων» ανακοινοί ότι αΰΐη
  θ' αρχίση νά Ικκυβεύηται σήμε¬
  ρον 28ην είς τό Λαϊκόν ίιτρεΐον
  καί παραχαλοθνται νά προσέλθουν
  οΕ έχοντες λχχνούς.
  Κινηματογράφος
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΠΑ ΣΑΣ=
  ΠΡΙΙΜΟΥ
  Ιγχρωμον
  ΤΖΟΑΝ ΜΠΕΝΕΤ
  ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΑΞΤΕΡ
  ΑΥΡΙΟΝ:
  Η
  ΠΑ1ΚΤΡΙΑ
  ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
  Τό δρδμα των δραμά
  των ζωντανεμένο μέ τόν
  ρεαλισμό, την δύναμι καΐ
  τό αϊσθημα πού μόνον ή
  άφθαστη τήχνη τής γαλλι¬
  κής κινηματογραφΐας μπο-
  ρεΐ νά δΐνη στά άθάναχα
  άριστουργήματα τής γαλ
  λικής κινηματογροφίας.
  Πρωταγωνιστοϋν ο( κο-
  ρυφαΐοι τής γαλλικής σκη-
  νής:
  ΜΑΡΣΕΛ ΖΕΝΙΑ
  ΖλΚ ΒΑΡΕΝ
  καί ή μικρά
  ΓΚΑΜΠΥ ΤΡΙΠΕ
  Ό έρως είς την χώρον
  των Χρυσανσέμων.
  Γραμμοφωνα
  κσί τΐλάκες
  μέ δλα χά έα τρα-
  γούδια
  είς τό καταστήματι
  ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ
  13*.ον
  Στό ζενΐθ,άνάμεσα στά συν
  νεφσ, ώχοά άκόμη, άνοιγό-
  ταν μιά μπλέ σχισμή, σέ σχή
  μα θεάς μέ άνοιγμένα τα φτε
  ρά της,
  Μιά άτελείωΐη κραυγή έπε
  τοθσε άπό καράβι σέ καράβι,
  πιό γρήγορα άπό τίς ριπές
  φθινοπωρινοΰ μελτεμιοθ, δταν
  φυσα άπό τα βορειοδυτικά: ή
  κραυγή τοϋ θριάμβου τής νι
  κητρίας ΊαπωνΙας, ή κραυγή
  τοθ θριάμβου τής παλαιάς Ά
  σΐσς, πού άπηλλάγη γιά πάν
  τα άπό τόν εύρωπαϊκό ζυγό:
  —ΑίωνΙα ζωή στήν αύτο-
  κρατορία!
  Ό Χιράτα Τακαμόρι δρθιος
  έπανέλαβε τρϊς αυτή την κρου
  γή. "Επειτσ, άνοΐγοντας μέ
  μίαν άπότομη κΐνησι την βεν-
  τάγια ή όποία δέν είχεν έγκα
  ταλε'ψει τό μανΐκι τού, περιέ
  φερε άπό νότου πρός βορράν
  <αί άπό δυσμών πρός άνατο λάς £να βλ,έμμα άνεκφράστου ύπερηφανείας. Ή στιγμή ασφαλώς ήταν καλή καί εζάλιζε περισσότε ρο άπό δέκα χιλιάδες κύπελ λα σακέ! Επί τριάντα τρΐα χρόνια άπό την μερά πού τόν γέννησε ή μάννα τού, ό Χιρά τα Τακαμόρι ένσυνειδήτως ή άσυνειδήτως έζοθσε περιμέ- νοντας αυτή τή στιγμή. Άλ λά γιά την μεγαλειώδη μέ θην πού τόν επνιγε καί τόν βύθιζε τώρα, σάν σέ θάλασ σα καθαροθ άλκοόλ, τριάντα τρ(α χρόνια δέν ήταν μακρά άναμονή. —Αίων(α ζωή στήν αύτο κρατορία! Ή κραυγή μόλις έΌβυνε, έ παναλαμβανόταν κσί έδιπλα σιαζόταν. Αντιθέτως πρός τα θωρηκτά, έρχόταν £να μικρό καρόβι, τό «Τατσούτα». Έπά ν ω στή γέφυρα έ"νας άξιωμα τικός έφώνσζε μέ τηλεβόα κσί έπανελάμβανε κάθε τόσο την διαταγή τής ημέρας, τής οποίας ήταν κομιστής: (συνεχίζεται) ΜΙΝΩΑ Την Πέμπτην: Ό ύ/τερ- κολοσσός: ΤΕΛΕΥΤΑΪΟΙ ΣΚΑΑΒΟΙ (ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟΝ ΣΚΑΑ1ΟΝΙ ΕΛ.Ζ4ΜΠΕΤ 'ΑΛΛΛΝ ΓθΥΠΡΝΕΡϋΜΠΑΞΤΕΡ ΟΥΑΛΛΑΣ ΜΠΗΡΥ Τό εμπόριον των μαύ- οων σκλάβων. Ή αίματη ρά σύγκρουσις τοϋ πλη ρώμπτος τοθ Τρα'στΐου καί ή έκμηδένησις των κα κούργων δουλεμπόρων.' Έχτός προγράμματος ΖΟΥΡΝΑΛ. ΣΗΜΕΡΟΝ Γιά τελευταία φορά: ΕΠΑΜ ΑΣ ΤΑΣΙΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ Κυριακή &ρχ 2 μ μ. ολό¬ κληρον τό έπεισοξιακόν: ΤΟΜΥ Ο ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ Σημ. Καθ' εκάστην, ώρα 6 μ. μ. απογευματινήν. <=» Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Πρακτικά δώρα γιό: δλες τις ήλικίες. Τά δώρα διατηροΰν την φιλίαν. Γιά την Πρώτοχρο ιά δέν θε λω τίποτε αλο άττό ττρακτικά δωρα! εδήλωσε ή νειρά κόρη... «Βεβαιόταπα Μνα χ-ήσιμο δώρΜ· άντατΌκρ(θη<ε άμέσως ή νέα μη τέρα· καί άκούγεται συχρόν&χ ή ήοεμη φωνή τής γιαγιας τνού δέν ομιλεί παρά γιά οίκονομ'α, θυσ'ες καί ή όποία δέν θά ήθελε διόλου δώρον.. έ<τός εάν είνε τνματικ^ εΐδσς πρώτης άνάν κη ' Συγ<ΐ'η'ΐ-ίή άαιλλα ή όποία δέ" θ^ήιτό^'ΐζε κανένα νά δώσ^ ου ε νά δεχθή, διότι τα χρήσιμα δώρα είναι έξ ϊσου ώρϊΐα καί πό λυάριθμο ' έ τά άλλα. Κοιί ή έ<λο γή Ταΐν είνε άτελεΰτητη. Γίτο ε άναγκαιό^ερον γιά μ(α γυ· αΐκα ά 'ό τα γάντια καί την Ίντα. Είς την πκώΐη έπίσκεψι πού θά έ'χε-ε νά κάνετε σας είνε άπαραίτητα τά δύο ούτά ύποχρε ωτικά έιαρτήαατα τής γυνοακεί· άς τουαΛίττας. Ή τσίιντα συμιτληοώνει τό φό ρε-ια πού συνοδεύει. Προτοϋ λοι- πόν νά έκλέξετε πληροφορηθήτε όσον τό δυνατόν γιά τό ντϋσιμο τά γοΰστα καί τάς ιδιαιτέρας προ τιμήσεις τού προσώτκυ είς τό ό ποίον πρόκειται νά την προσφέ· ρετε. Ή τσάντα σπόρ είνε εφέτος ά¬ πό μπόξ γαρνιρισμένη μέ χονδιέ' ίφές. Τό γκρενά είνε τό εϋνοού μενο νρώμα τής μόδας Γιά τό άπόγευμα πολλές μαθ ρες τσάντες άιό δέρμα ιιέ Φεο- μουάρ υετάλλ'νο χρυσό ή άση- μένιο. Γιά τίς πό1 ύ έπίσηυες άπο- γευματινές ώρες ή τσάντες γίνον ται άπό νταίν ή άντιλόπη καί εί νέ γαρνιρισμίνες μέ μ κρά μπρι- γιά^, ονυχτ ή χρυσά «καρφιά». Τά μάτ κα'ι β=λουτέ αιότά δέρμ-χ- τα τόσον ώραΐα; είς την δψι καί την άφή έχουν τβ· με ονέκτημα νά καταστρέφονται πολΰ γρηγορώ τερα άπό τά λεϊα δέρματα γι' ού τό έπφάλλϊται νά τίς χρη'τιαο· ιήτε είς έξαιρετικάς τΐερηΐτώ· σεις. Τ τ γάντισ εΤνε έπ(ση^ ιτο"ιύτι μο δΐιοο Ιδίως γιά τίς γυναΐκες πού εξέρχονται συχνά' χοειάζον ται τόσο' χαί χάουν την ψρε- σκάδα των τόσον εϋ<ολα... Γαρνίρουν πολύ τι άμτιγιέ γάν τια τά στολίζουν μέ βε^ονιές, μέ πένσετ, μέ μ-Όυρελέ' τα γαον( ρουν μί δέρυα «μεταλιζέ» ή ά¬ κόμη μέ πολύτιμα κουμπιά, τέρ λες νακρέ ή χρυσές ή μέ διαμάν τια. Δέν π^έπει δυως νά ιαραγνω- ρισθί) ή ήξΐα των κλασσικών δερ μαΐίνω' γαντιών τά ότΐοΐτ ά£[- ζουν Ιδιαιτέρως εφέτος διά τόν νεωτ?ρισμό των χρωμάτων των Τά σουέντ γάντια συναντοθμε είς τίς σπαν ώτερες άποχρώσεις γάντια βιολέ, άυαράντ, φούζιο, μπλέ κα'ι γενικά σέ δλα τά χρώ ματα των βραδυνών σ ΐς φορρμά τ^ν πρό ττάντων δ^ως στό χρώμα των λοιολουδιών πού τά γαρνί ρουν... Οί ίδιο-ροιίες αύτές τής μόδα; έπιττέπουν νά έκ>έξετε τά πλέον
  θαυμασία καί «χρήσιμα» δώρα
  πού είνε δυνατόν νά φαντασθής.
  Ή Ντιστεγκέ
  ΚΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΩΜΛΤΑ
  ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ *
  ΠΟΥΔΡΕΣ- ΚΡΕΜΕΣ
  Και δλα τά Εύρωπαϊκά σττεσιαλιτέ
  τοϋ γυν*αικείου καλλωπισμοϋ είς τιμάς
  χαμηλάς μόνον
  = ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  Πώλησις λιανική καί χονδρική.
  «•■κβ» ■■■»£*■*■■■*■■■■■■-βέη»·
  Πρατήριον οΐνων:
  ΑΝΤ. ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλατεΐα Άρχαΰίοο (ΚΕΪτάν Όγλοΰ)
  Κρασιά μαϋρα 'Αγιομυριανά, λευκά Άρχανιώτικα,
  ρετσίνες άρωματώδεις, σοΰμες άφροΰ.
  Κρασιά άγνά, άνόθευτα γνήσιο ζβυμ'ι τού σταφυλιοϋ
  χωρ Ι ς χημικάς θυσίας. Κρασιά γεμάτα βιταμίνβς καί ΰγεία.
  Τιμαί άσυναγώνιστοι.
  '·4.
  Μ»
  ΑΟΠΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΒΠΟΙ
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
  Γαφεΐα όύος Μαρτύρων.
  Εκθεσις· Πλατεΐα Σοινδριβάνι,
  Τό καλύτερον
  τό έπιβεβλημένο
  δώρο που πρέπει νά κάμη
  |ας Κρητικός πρός ένα
  οιονδήποτε μή Κρητικόν
  είναι:
  Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΨΥΧΗ
  Άντί οΐσσδήττοτε κάρ
  τας ή τίουίήιοτε δώρου
  στεΐλετε τό μοναδικό σΰτό
  Κρητικό βιβλιάριο διά νά
  δείξετε στούς άλλους ποίος
  είναι ό Κρητικός λαός.
  Πωλεϊται ίίς δλα τά βι-
  βλιοπω>εΐα.
  ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ
  ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
  ΊατροΟ τού Πανανείου
  Δημοτικοΰ ΝΓθοκομεΙου*
  μετεφέρθη επί τής Λεωφό-
  ρου ΚαλοκαιρινοΟ (Γενί
  Τζαμί) έναντι καταστήμα-
  τος είδών αύτοκινήτων κ.
  Έμμ. Λυδάκη.
  ΤΩραι έπισκέψεων:
  11—12 π. μ. καί 4—7 μ. μ.
  ΚΟΙΜΩίΊΙΚΗ
  ΘΑΝ ΤΟΙ·—Απέθανε προχθές
  <αΙ εκηδεύθη είς Γέργερην έν συρ ροτ) κόσμου τιμώντος την μ^ήμην της ή πρεσβυτίρα Πελαγία Π" Ιωάννου Παπαδακη, μήτηρ των ιερέων Παπά Στυρίδωνος καί Πά ιτα Χαρι^ήμου Παπαδάκη. Τούς οί κεΐους τής μεταστάσης συλλυπού μεθα θερμώς. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ — Καθήκον μου έπιβεβΚημένον θεω<-ώ δπως καί δημοσία "εύχητριστήσω τόν δια κεκριμένον Ιατρόν τής πόλεώς μας κ. Κίμωνα Εύγενήν δ >τις διά
  τής έπιστημονικής τού Ικανότητος
  Ισωσε τόν αδελφόν μου έκ βαρυ
  τάτης μορφής τόφου.
  ό ευχαριστών
  Γεώργ. Δημάκης
  Καφεπώλης
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή ήμέρα των Χριστουγέννων ύ
  πήρξε πλήοης ήλιακοΰ φωτός καί
  γαλήνης.
  —Παρά την κακοκαιρίαν τής
  προηγουμένης ήυ,έρας.
  —Τό γεγονός έπέτρΓψε αθρόαν
  ϊξοδον τοΰ κόσοου άπό προ ΐας.
  — ΟΊ πολλοΙ, λόγφ καί τοΰ γε·
  νικοΰ κλεισίματοΓ, |εξέδραμον είς
  τά περίχωρα δτιου υπήρχον καί ά
  νοικτά κέντρσ.
  — Είς την πόλιν ή έορτασπκή κί
  νΐ^σις επανελήφθη την επομένην
  των Χριστουγέννων.
  —Καθ' ήν πολλά καταστήματα
  επωφεληθέντα τοΰ προαιρετικϋΰ
  τοϋ άνοίγματος καί κλεισίματος
  έμειναν άνοικτά μέχρι των έσπε-
  ρινών ώρών καί πέραν.
  —Μέ δεόντωι^έννοεϊταΐ φωτιομέ
  νας καί άνακαινισμένας- έκ. νέου
  -τάς προθήκας των.
  —Γύρω άπό τάς οποίας καί έση
  μειώθησαν πάλιν όμάδες...ύποθε·
  τικών πελατών. Δέν 6λε.ψαν έν
  πάσΓ| περιπτώσει καί οί πραγματι
  κοί πελάται.
  —Πολύς κόσμος παρηκολούθησε
  προχθές τό επικίνδυνον γθμνασμα
  τοΰ πρωταθλητοΰ των Βαλκανΐων
  μοτοσυκλεττιστοΰ Ιωάννου Χαλε>
  πλή.
  — Όστις ώς γνωστόν £στησ"ν
  ειδικόν παράπηγμα είς την πλσ·
  τεϊσν Τριών Καμάρων.
  —Τό γύμνασμα τουτο είνε όν¬
  τως έκ των [έπικινδυνωδεστέρων
  καί άξιον απολύτως τ ου έν?ιαφέ-
  ροντος τοϋ κοινοϋ.
  — Λόγφ τοΰ έπαμφοτερίζοντος
  τοΰ καιροΰ οί μικρογριποΰλες £δω
  σαν καί επήραν καί τίς ήμέρες
  αύτές.
  — Δέν Μλλειψαν μάλιστα οΰτε
  οί κρεββατωμένοι, τα Χριστούγεν
  να.
  —Ουδέν καλόν άμιγές κακοΰ θά
  κανεΐς.
  —Τό προσεχές Σάββατον έσπέ
  ρας, μας ανεκοινώθη δτι θά δοθή
  είς την αίθουσαν τοΰ «Έθνικοϋ»
  καταλλήλως διασκευασθησομένην.
  —Πανηγυρική έσπερίο, όργανω
  θησομένη υπό των αξιωματικών
  τής Ε. Ο. Ν.
  —Την έστιερΐδα, κατά την όποΐ
  αν θά κοπή ή βασιλόπηττα, θά
  ποικΐλουν καί διάφοροι άττραί,ι
  όν τιεριεχομένου άναλόγου μέ
  την περίστασιν.
  —ΆξΙζει ά σημειωθί) καί εΐδι
  κώτερα ή άφθονία τής Χριστουγε
  νιάτικης φρουταγοράς.
  —Άλλά καί ή ποιοτική έκλεκτι
  κότης αυτής.
  —Άπό απόψεως θαυμάσιον τφ
  δντι έσπεριδοειδών καί άλλων έ
  ξαιρέτων κρητικών φρούτων.
  — Είς τοΰ Πουλακάκη προβάλλε
  ται άπόψε διά τελευτσί' ν φόρον
  τό έξαιρετικό θεαματικώτοτον
  φίλμ:«Γιά σας κυρίαι μου». Αυριον
  θά προβληθη ίνα νέον άριστούρ
  γηαα: «ΌργανοπαΙκτρια των Πά
  ρισίων»,
  — Είς την «Μινώαν» θά προβλη
  Θγ) άπόψε διά τελευταίαν φοράν
  τό ενδιαφέρον φ'λμ: «'ιπανάστα
  σις στό Πεκΐνο». Αυριον είς
  οετικήν πρεμιέραν ό ^.κ
  Φΐκός κολοσός: «Τελευταΐοι σκΧά
  βοι».
  & Ρέπβρτΐρ
  —Αϊθουσα Ντορέ. ("Εξπρές
  ΜεσολογγΙττη).
  Σήμερον τό Εξπρές Μεσο>ογγ1
  τη, τ ύ όποίου αί παραστάσ-ις έ
  ί,ακολουθοθν θριαμβευπκώς (ίς
  την αίθουσαν «Ντορέ» δίδει τό τέ
  ταρτον πρόγρσμμά τού μέ ριζικήν
  αλλαγήν δλων των σκηνικών Νέαι
  σατυρικαί σκηναΙ, νέα τραγούδια
  νέαι έμφανίσεις.
  Κ. Γ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ
  Δέχεται είς τό Ιατρείον
  τού καθ' εκάστην κείμε¬
  νον επί τής γωνΐας Κουρ-
  μούληδων καί Ίουστινια-
  νοθ παραπλεύρως Ζοτχα-
  ροπλαστεΐου Ήρακλή Βα¬
  σιλάκη, πλησίον μπύρας
  Σταυρουλάκη.
  Στό Κατάστημα
  ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΑΚΗ
  θά βΰρητε τά μβντέρνα καπέλ
  ίλα (1{ τιμάς κέατβυς
  ΤΑ ΕΚΑΕΚΤΙ ΑΗΑΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
  %' Πικοαοπουλου
  ΠΛΑΤϋΙΑ £ΤΡΑΤΑ
  *©«* «οίνου.
  900 Οί μ»«ρογρ,,:
  «■ηραν καΐ 5
  μάλιστα
  Ι* *α»όναμ[Υές«<ηοίΚ ■♦είς. φοοεχΐς ΣαΡΡοτοϊ επί , ανεκοινώθη δ· - ιΐβουοαν τού - λ ή ύιό των Ι«—ερΐ&σ, »ο'σ -ιήν Μ >·6 ή Βοοαόΐηττβ,«
  .■ «ο! οιάφοροι άπραίι
  χουινου ανάλογον μί
  ιαοιν.
  11 «ά μ
  άθβονία τή;
  Ιβονταγοράς.
  ι καΙ ή «οιοτική ί«λί<η Οβόψιως Βαυμαοώϊ «ί Βδώκ κα! άΑλωνί κρΒΐ ρ Λ Πουλακακη ρ ι οιά τβλίυτοί ν Ρ ΐι,,ό βιαμστικώτοο· οος κυρΐα μοο· Αθριο» βΆ ίνα ν·ον ; >,ό τελευταίαν ί»Ρ»
  ρον ·λμ. ·■««·**»
  ίΐ. Αυριον είς»
  Τό μεγάλο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Ι
  478©ν
  Συγχρόνως δέ ηκούσθη είς τα φύλλσ θόρυ
  βος ως θηρΐου δ,ερχοαένου λόχαη,, καί ίν6φ0ΙΡνΙ
  σθη έκ των κλάδων τοθ φράκτου κόρη τις οψηλή
  καί ίσχνή, ήτις σταθείσα ενώπιον τού ήτένισεν ού
  τόν ευθαρσώς.
  Μάλλον ώς φάσμα εφαίνετο ή κόρη ου τη τί ώς
  πλόσμα ανθρώπινον είς εκείνην την σ<ιάν Πρΐν δ' ετι ό γέρων ΒοϊΕθς συνέλθη έκ τοΰ δέους, έπειδή προείπομεν δτι ίμον άνθρωπος εύπτόητος, πρίν ετι άποκριθη συλλσβήν, τό δν έκεΐνο τό ποτράδο ξον έλαβε την άλυσιν τού πηγαδίου, έβύθισε καί ανέσυρε τόν κάδον, ένέπλησεν ύδατος τό άρδευ τήριον καί ιδού 6 γέρων τιαρειήρει αύτό, άνυπόδη τον κοί ρακένδυτον τρέχον άπό πρασιάς είς πρα σιών καί διανέμον είς ιά περί ούτό την ζωήν. Ό ψιθυρισμός τού ύδατος διερχομένου άπό τού άρδευτηρΐου είς τα φύλλσ, κατεδρόσιζε την ψυ χήν τοθ γέρο Βοϊδδ. Τώ εφαίνετο δτι τώρα τό ρο δόδενδρον ηύφραίνετο. Μετά την εκκένωσιν τοΰ πρώτου κάδου, ή κόρη ανέσυρε δεύτερον, έπειτα καί τρίτον. Κατήοδευεν δλον τό κηπάριον. Καθώς έτρεχεν υπό τάς δενδροστοιχίας είς τό σκότος αυτών, κινοϋσα επί των μακρών καί γωνιω δών βρσχιόνων της τό πσνταχοθ διερρηγμένον πε ριώμιόν της, ένόμιζες δτι Εβλεπες περιφερομένην μεγάλην τινά νυκτερΐδα. ΆφοΟ ετελείωσεν αυτή τό έργον, έπλησίασεν ό γέρων Βοϊδδς δακρύβρεκτα έχων όμματα καί θέ- σας την χείρα επί τοϋ μετώπου της. —Ό Θεός τή εΤπε, θά σ' εύλογησΓ)! εΐσσι ε"νας άγγελος, άφοϋ φροντίζεις διά τα άνθη. —'Όχι άπεκρίθη ή κόρη· εΐμαι ό διόβολος' άλ λά καί ουτε μέμέλλειδι' οΰτό. Ό γέρων δμως μή περιμείνας την άπόκρισίν της και πρίν την ακούση —Τί κοϊμσ, προσέθεσε, τί κρΐμα νά εΐμαι τόσον δυστυχής καΐ τόσον πτωχάς, ώοτε νά μην ήμπορώ είς τίποτε νά σέ ώ φελήσω! —Ήμπορεϊτε κάιι νά κάμετε δι" εμέ, είπεν ή κόρη. —Τί; — Νά μοθ πήτε ποθ κατοικεΐ ό Μάριος; Ό γέρων δέν ένόησε τί τού εΐπε. —Ποίος κύριος Μάριος; ΚαΙ άνεγείρας τό ύαλώδές τού δμμσ, εφάνη ζητών νά άνακαλέση τι άπεσβεσμένον είς την μνή μην τού. —Ένσς νέος δπου ήρχετο έδώ μιά φορά. Ό κ. Βοϊ£ας έν τοσούτω είχεν ενθυμηθή.— "Ά, ναΠ... άνέκραξε" ξει,ρω ποίον θά μοθ βίη^ς. (συνεχίζεχαι) Ε&Μ&Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προ κήρυξις Δημοπρασίαν πωλή«ων. Έχτί&ενται είς άρχικην καί Α.' επαναληπτικήν δημοπρασίαν πωλή- οεων ένεργη&ησομένην την 18 Ίανοναρΐου 1939 ημέραν Τετάρτην «αί ώραν 11 — 12 π. μ. είς τό νποχατάοτημα τής Έ-θ-νικής Τραπέζης ή έχ- ποίηαις των κάτωθι κτημάτωνι Άρ. χτήμ. βΐδο; θέβ· κ™*4· εκταβις τ μ. α' προαφορχ. σαπωνοποιεΐον Χοννκιάρ τ. μ. 525 400.000 οίκία. Κιζίλ Τάμπια » 37 274 275 23 107.50 25.000 45.000 •Εννποϋ-ηχον διά δρ. 600 π. 9 ο)ο άπό 21-12-21 449 530 634 679 948 1029 1094 1210 1)2 1257 7331)10080 1293 481)2880 1510 οικόπεδον Κιζίλ Τάμπια » Κοντάλα » Τεχές Καιν. Καφφενές » οίχία Άραατα » ελαιοτριβείον Γενή Τζαμι » οίκίβ ΓσΡκοΰρ Τσεσμε » » Βερτουρνα » χατάοτημα όδός Μαρτύρων » » Χάνδακος » Με'ινιάνι » Καιν. Πόρτα » 40 243 185 26 128 59 125 43 68 37 26 12.000 160.000 17Ο.000 42.000 90.000 45.000 96.000 55.000 126.000 40.000 48.000 8677 έΓλαζι6Ψντον ή δ ____^___ Χαίικά στρ. 6 δένδρα 65 60.000 χάτω&ι χτημάτων ή δημοπραοία έσεται α' έπαναληπτιχή, 1109 ελαιοτριβείον Γενή Τζαμί » 63 ξ*-5.0.0, 1175 30)36 κατάατημα 'ΑβααΙ"; * " ιί%"?ηη - ο-λ » Χανίων ιΐορτο- *> Ο<* ιο/.ονν Οί άναΐντικοί ό'ροι είναι κατατεϋειμένοι είς τώ νποχατάοτημα τής Έ&νιχής Τραπέζης ένθα οννα,ται προοερχόμενοι οί ενδιαφερόμενοι να λαμβάνωσι γνώσιν. , (εκ τον Γραφειον) ΗϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΠΙΙΙΙ........ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΊΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΝΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐ: Ι ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ | Ι ΠΟΡΣΕΛΑΝΕΣΙ ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία ΑΓ έκείνους Π€ΐ!ι θέλουν νά πλουτϊζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι' δλους ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΙΣ Β'. ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΙΣ ΛΕΟΠ4Ρ ΔΛΛΕΙΣ... Οί ΐδιοι άγριοι πιστεύουν δτι «Ε γυναίκες των βασιλέων μετά τόν θάνατόν των μεταβάλλονται είς λεοπαρδάλεις. Ή μεταμόρφω σίς των γίνεται κατά τίν αυτόν τρόπον: Τα πτώματα, έ/.τιθέμενα είς τα ιερόν δάσος, άνοίγουν καί μέ- σα άπό τό πτΐομα κΐθε βχσιλι- κί;ς γυναικός, πί",δ£ μία βασιλι¬ κή λεοπάί.δϊλ'ς. Οί ίερεΐς, των ίποίων τό άξίωμα είνε κληρονο- μικόν, προσφέρουν καθημερινώς είς τάς λεοπαρδάλεις τοθ ίεροΰ δάσους, διάφορα μικρά ζοχ, τα όποΐϊ τούς χρηοιμεύίυν ώ; βο ρά. Οί Βχχ'μας πιστεύουν έιΕ οης δτι τα πνεύματτι των νεκρών πριγκήπων χαΐ πριγχηπισιων έ πανίρχονται είς την ζωήν 6πό μορφή/ όφεων, που βγαίνουν αί φνιδίως άπό τα πτώμαιά των είς άλλην ζώνην τοθ ίϊίου δα σους. Είς τό δάσος έγείρεται Ι- νας ναός, έντος τοϋ όποίου οί ίε ρεΐς τρέφουν καί συντη^οθν τούς Είρεΐς ίφεις. °Ο:αν άπό τα π'ώματα των μικρών πριγκήπων έξέλθουν τα μικρά φ.δάκια, οί ίερεϊς τρέφουν τα έρπεΐά μέ γά· λα, 1<ύς 5του μεγαλώσουν άρκε- τά καί είνε είς θέσιν νά ώ Ά σκουν άφ' έαυτών την τροφήν των. Μία ύποδιαίρεσις τής φυ λής των Μχσάϊ τής Άνατολικής Άφριχής, ύ Έλ Κιμποράν, πι στεύουν δτι οίαν οί όόλ των θάπτωνται, τα δστά των με ταβίλλονται είς δφεις. Διά τ,όν λόγον αυτόν, έν αντιθέσει πρός τούς άλλους Μχσά'ι, οί Έλ Κιμπο εάν δέν σκοτώνοκν τα φίδια. Προ σιατεύο-υν τα έρπετά, καί μέσα είς τό δάσος, κατά γής τοποθε τοΰν ρηχά δοχεϊα μέ γάλϊ καί μέλι, δία νά ευρίσκουν τα φί δια πρόχειρον τροφήν. Λέγεται 2ΐι τα φίδια, έξ εύγνωμοσύνης, δέν δαγκάνουν ποτέ τούς άγρί- ους τής κατηγορίας αυτής. Οί Άμπαμπού, καί άλλαι φυ λαί άγρίων τοΰ Κογκό, πιστεύ ουν 8χι μετά θάνατον «ί ψυχαί των άνθρώηιον μεταφέρονταΐ είς τό α&μ% διαφόρων ζώων, ώς π χ. ό ίπποττόταμος, ή λεοπάρδα λις, δ γορίλλας, ή δομκάς. Κατ' ουδένα λόγον οί άγριοι αύτοι κυνηγοί θά έδέχοντο νά φίγουν άπό τό κρίας ενός ζώου είς τό οποίον πιστϊύουν 2τι μεταβαίνει ή ψυχή ενός άνθρώπου τής φυλής τω/ μετά θάνατον. Μερικοί έκ των Κάφρων τής περιοχής τής Ζΐμβεζίας, είς τάς πορτογαλλι- κάς κτήσεις, οί ίποίοι πιστεύ ι είς την μετεΐίψύχωσιν καί τή; μετάθεσιν ψυχών άνθρώπων πού πιθαίν.υν είς τό σώμα διαφό¬ ρων ζώων, άναγνωρίζουν τό εί δο; τοθ ζώ'.υ είς τό οποίον μετε¬ τέθη ή ψυχή ενός αποθανόντος έκ τής όμοίότητος πού είχεν ό μακαρίτης, δταν άκόμη εύρ!σχε· το έν τή ζωή, μέ ίνα ωρισμένον είδος ζώων! (συνεχίζεται) ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐ ί ΤΑ ΔΩΡΑ ΣΑΣ! Ξ Μόνον τάς ημέρας των έορτών καί ξ = χάριν τής πολυπληθοθς τού πελατείας Ξ ι το χρυσοχοείον Ι ! ΑΝΔΡ. ΒΛΑΣΣΗ | Θά πωλήση καί κάτω τοϋ κόστους = = δλα τα είδη κοσμημάτων, των οποίων ξ Ξ διαθέτει την πλουσιωτέραν συλλογήν. | "Εφθασαν τα ωραιοτέρα μπιμπελό. = 'Επωφεληθήτε τής εύκαιρίας. | ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΐίπ ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Ε Λ Ε Φ Α Σ "ΕΛΕΦΑΣ,, Πού εδΐίθαν καί πέρυσι έξβιρετιχά άπο-ελέ- σματα, καί κυριολεκτικώς έθαυματούργησχν είς δλβυς τού; κλάδους τής παραγωηί. Λόγω τής γενικής ζπτήσεως άφ(χεηαο·ν «πό τοΰ5ε ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ των λιπ»ομάτων «ΕΛΕΦΑΣ» κα. πωλβΰνται τβΐς μετρητβΐς χαί επι π στώσει παρά τβϊς: ΚΩΝΣΤ ΚΟΥΦΑΚΗ & ΣΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ ΙΚΡΥ-ΤΑΛΛ] | |βΑΝ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ | - θά άποτελέσουν καί ττάλιν τα ώ- Ξ 1 ραιότερα καί χρπσιμώτερα δωρα των | Ε ημερών. .Τιμαί ασυναγώνισται. | Ϊιιιιιιβιιιιιιιιιιμιιιιιιιιιιπιι......ιιιιιιιιιιιιιηΗΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιβ5 ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ «ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ" ΒΑΣ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ Παρά τό Καμαράκι. Τα έχλεκτβτερα κβί άληθως πεφημισμένα γλυκίσματα διά τάς εορτάς. Ή μεγαλυτέρα συλλογή φρουΐ γλασσέ, σοκο- λατίνων, έκλεκτών λικέρ. Έχομεν την μεγαλυτέραν κατανάλωσιν διό¬ τι είμεθα οί εύθηνότεροι. Ή έηισκευή τής |όδοϋ Ηρακλείου-Αααηδίου. Ή ό5ίς Έρακλείου— Άγίοα Νικολά&υ αποτελεί ώ; είναι γνω σΐδν καί ευνόητον μίαν άπό τίς κεντρικωτέραν σϋγκοινίονιακάς άρτηρίας τής νήσου μα; Καί Ι χει κίνησιν πυκνοτάτην άφ^Ο έ ξπηρετή τάς συγκοινωνίας όλο κλήοου τοθ νομοΰ—Λασηθίου. Δι' ούΐό καί δφίσταται μεγάλας φθο ράς καί έχει ανάγκην συχνών έπισ<ευδν. Πολύ περισσότερον δέ δομένου δτι δέν 5χει π:σσοστρωθή έξ ολοκλήρου δπως προβλέπεται. Καί είναι μέν άληθές δτι τόν τε λευταϊον καιρόν κατε,3λήθη προ σπάθεια γενικής έπισκευής τής δ δοΰ. Σημανπκά δέ τμήιατα δχι μόνον έσκυροστρ'όθησαν άλλά καί έπισσοστρώθησαν. Μένουν δμως μερικά τμήματα άνεπισχεύαστα. Είς τοθ Κο*κίνι τό Χάνι επί πά ρχδείγματι. Είς τό μεταξύ 4Χερσον νήσου καί Μαλλίων τμήμα καθώς καί είς μικρόν τμήμα μεταξύ Νέ απόλεως^ιαί Άγίου Νικολάου τό κατάστρωμα τής δδοθ εχει κατα στραφή. Καί ή διάβασις καθίστα ται ΙύικοΧοζ δσιν καί έηίπονος. ένδείκνυται έπομένω; ή άμεσος έ ΓΕΐσκευή των έφθχρμένων αυτών τμημάτιον. Δέν είναι δέ δύσκολον νά γί νη τουτο δεδυμένου δτι είς τα περισσότερα μέρη Ιχουν μεταφερ θή καί ίχουν τοποθετηθή κατά μήχος τής ίδοΰ τα σχΰρα. Τα ϊ ξο^χ έηομένως δέν θά είναι πλέον μεγάλα. Έξ άλλου ΰπάρ χούν καί αί πιστώσεις, τάς δποί άς εχορήγησεν ή Γενική Διβί κηβις πρός τόν σκοπόν αυτόν. Δέν αμφιβαλλομεν δέ δτι θά δοθούν αί σχετικαί έντολαί άπό τα; μη χανικάς υπηρεσίας των νομών Ή ρακλείου καί Λασηθίου, μόλις έ πιτρέψη ό καιρός την εκτέλεσιν τής εργασίας. Διότι Ο' άντιλαμβά νωνται ασφαλώς δτι ή έπισχε,ιή τής ίδοθ αύιής έπιβάλλεται νά'γί νη δπωσδήτιοτε. Πρόχειται περί άδοθ μεγίστης σπουδαιότητος. Έ ξυπηρετεΐ ολόκληρον την άνατολι κήν Κρήτην. Καί είναι αναμφι¬ σβητήτως μιά άπ4 τάς πλέον πά ραγωγικάς όδ —Τα διπλώματα τοϋ έμπο- ρικοΰ ναυτικόν. Διά διατάγματος ωρίσθη έ ά- ριθμό; των ίιπλωμάτων ίκανότπ· τος έμπορικβΰ ναυτικοΰ, των άπο νεμηθηαομένων κατά τώ προσε χές έ'τβς 1939 ώς εξής: Πλοιάρ- χων άτμοπλβίων γ' τάξεως πεντή κοντα πέντβ, πλοιάρχων ίστιβφό ρων τρίιχ, άτμβμπχ«νικών γ' τα ξεως εϊκοίΐ οκτώ. Διά τά« άλλας είδικδτητας μπχανικών έσωτερι κης καύσεω,-, ραδιοτηλεγραφητων, φςοντιστών και βίκονομικων, ού ίέν δίπλωμα ίκανώτπτοί θά χβ θό κατά τό 1939. —Φιλάνθρωποι δωρεαι. Ή κ. Ροζεμπους κατέθηκεν είς μνήμην τοϋ προσφΐλους αύ τϊϊς συζύγου Έδουάρίοο Ρβζϊμ πους δρ. χιλίας (1000) είς τό «"Α συλον τής Γερόντισσκς» διά την παροχήν πλουσιωτάτβυ ?αγητσΰ μετά άρτου, φρούτων καΐ οϊνβυ. 'ίπιπρβίθέτως προσέφερεν εί; τίς γερέντισσες άν* έν ζεϋγος καλ τσών. Ό Μορφωτικος Σΰλλογος εύχαριστεΐ θερμώς. —'β «ύτός Σύλλογος εύχαρι στεϊ την κ. Μαρίαν Ββυτσαλή δι¬ ότι προσέφβρε πλβυαιώτατον πασχαλινάν φαγητόν ?1ς τίς γε ρόντισσες είς μνήμην της μήτρος καί αδελφής αυτής Καλλιόπη; καί Κατίνας Χαριτακη, —'Επίσης ό Σύλλογο; θερμώς εύχαρΐϊτεϊ την δίύα Ειρήνην Μαρκάκη διότι προσέφερεν ε!; τό "Ασυλον κατά την 28ην τρβ χβντος πλούσιον φαγηεόνμετ' άρ τβυ καϊ φρούτων είς μνήμην των γβνέων αυτής "Αργορης κ«1 Ιω άν νού Μαρκάκη. —Τό σημερινόν πρόγραμμα τοΰ Ραδιβφωνικοΰσταθμοΰ. Σήμερον & ραδιοφΜνικός σταβ μός 'Αθηχ'ών θά μεταδώση τό εξής πρόγραμμα: "ίΐρα 13 30' χρη ματιβτήριον, 13.40' είδησεις, 14 έλαφρά μουσική (συγκρότημκ £β ϊτανίδη— Βισβχρδη), Η 45' άνα κοίνωσις καϊ μετεωρολόγικόν δελ τίον, 18 ρεαιτάλ τραγουδιοΰ υπο τη; κ. Πατσουράκη, 18.30" ρΐσι τάλ σαξθφώνου υπό τοΰ χ. Μπ«ρ χέτπ, 19 η «ωρ« τοϋ παιδιοϋ», 19. 30' ποικίλη μουσική υπό τής μι κρά; όρχήστρα;, ,20 όμιλία διά την ύπαιθρον, 20.30' έλαφρό έλλη νικό τρκγοϋδι, 20.+5" όμιλία τού κ. Σμτ. Σκίπη μέ^θέμα. Ή νοβταλ γία τοΰ'Έλληνος στήν ποίησί μ«ς, 21 ρεσιτάλ πιάνου υπό τού χ. Κουλοΰ, 21.30" βίδήσβις, 21.45" άπό σπασμ* όπερέττκς τοΰ χ. Σαχελ λαρίδη: «Τσιγγάνιχο «ίμα» (όπβ ρεττιχόν συγ,ιρότημα χ. Όλυμαί άς Καντιώτη—Ριτσάρδη καί τελβυ ταϊαι είδήσεις, 23.15" συνέχεια τή; ποικίλη; μου,οιχης υπό τή; μικρά; όρχηστρκ;, 24 έλαφρό τραγοϋδι υπό τή; κ. Μαριάννκ; Λάζου. —Ό Φιλ«νθρυπι><ός Σΰλλο¬ γος «Άγί* Τριάς». · Την παρελθούσαν Παρασκευ ήν ό Φιλοινθρ&ιιτΐΜό; Σύλλογβς Κυρίων κκΐ Δεβποινίδων «'Αγία Τριά;» διένειμεν εί; $0 άπόρου; οικογενείας άνά μ:αν οκάν ρύζι, 100 δράμια βούτυρο και 50 δρχ. διά την Χριστουγεννιάτικην σοΰ παν. Ή εύνοουμένη ' των γυναικών ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ ΕΙ! ΑΡΟΜΑΤλ ΑΙΜΑΝ ΣΥΠΡ, ΟΡΙΓΚΑΙ. καί είς 14 ώραίους καί ζων· τβνούς χρωματισμούς έν· σωματοθται είς τό δέρμα δσο καμμιά άλΑη, καί τοθ δΐνει δψι βελουδένια καί "ΑΗ0ΙΞ1ΑΤΙΚΗ ΑΡΟΠΑ,, ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειρχι», Εύ¬ ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον. Πραχτορκΐβν ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. »-41.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐσ έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Τ&τάρτης
  28 Δεκεμβριού 1938
  ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ
  ΑΣΥΖΗΤΗΤΙΤΩΝΠΡΟΤΑΣΕΟΝ
  ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΤΛΛΛΙΑΣ
  ΑΦΗΝΕΤΑΙ ΑΚΟΙΚΤΗ Η ΒΥΡΑ
  ΤΟΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
  ΑΘΙΙΝ%Ι *7 Δεκεμβριού
  άνταποκριτού μας).—Σημερινά τηλεγρα
  φηματα έκ τού εξωτερικόν αναφέρουν
  Οτι κατόπιν τής άπορρίψβως άβυζητητί
  υπό τής Γαλλίας των ίταλικών άξιώ-
  σεων άφήνεται θύρα άνοικτή διά δια-
  πραγματεύσεις περαιτέρω, μεταξύ των
  δύο χωρών.
  Πάντως είνε άγνωστον απολύτως, εάν
  καί πότε πρόκειται νά άρχίσουν καί να
  βυνεχιβθώβι τοιαύται διαπραγματεύ-
  βεις.
  Ο ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΤΟΝΙΖΕΙ ΟΤΙ Η ΙΤΑΛΙΑ
  ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΑΣΑΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ * 7 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).-—Κατά τα έκ Ρώμης
  τηλεγραφήματα, αί ιταλικαι έφημερίδες
  τονίζουν ότι ή Ιταλία δέχεται είς οίον
  δήποτε μέτωπον την επίθεσιν παρ» οιου¬
  δήποτε.
  Ή ίσχύς καί τό δίκαιον τής Ιταλί¬
  ας, έπιλέγουν αί έφημερίδες τήςΡώμης,
  έπιτρέπουν την πραγματοποίησιν των
  διεκδικήσεών της.
  Ο ΝΤΛΛΑΝΤΙΕ 8Α ΕΠΙίΚΕΦΒΗ
  ΤΗΝ ΚΟΡΣΙΚΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΝΙΑΑ
  ΤΙΣ ΑΡΧΑΣ ΤΟΪ ΙϋΥΑΡΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 97 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μ*ς).—Τηλεγραφείται έκ
  Παρισίων ότι ό Γάλλος πρωθυπουρ-
  γός κ.Νταλαντιέ θά επισκεφθή πράγμβτι
  τβς αρχάς Ίανουαρίου, την Κθρβ«*ήν.
  Όμοίως θά επισκεφθή την Τύνιοα
  έπιθεωρών την γραμμήν Μαζινώ αυτής
  καί την βάσιν τής Μπιζέρτας.
  ΡΑΓΔΑΙΑ ΚΥΚΛΩΤΙΚΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ *7 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Σαλαμάνκας πρός τό Πρακτορείον Χά
  βάς,αναφέρουν ότι ό στρατός τού Φράν
  κο έπιχειρεϊ ραγδαίαν κυκλωτικήν κίνη¬
  σιν βκοπούσαν την άποκοπήν τού άντι
  πάλου στρατού άπό τας βάαεις άνεφο-
  διασμού αυτού έν Καταλωνία.
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΣΕΓΚΡΕ
  ΠΡΟΕΑΑΥΝΟΥΝ ΟΙ Ε Β Ν1Κ Ο
  ΑΘΗΝΑΙ »7 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έκ Σαλα¬
  μάνκας πληροφορίας,τα έθνικά στρατεύ
  ματα ηροελαύνουν ταχέως είς τό μέτω¬
  πον τού Σέγκρε.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑ1 ΜΕΓΑΛΗ
  ΚΑΚΟΚΑ1ΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
  ΑΘΗΝΑΙ » 7 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).—Κατ' ά'ακοινώσεις
  τής Μετεωρολογικής υπηρεσίας συνεχί·
  ζεται έν * Ελλάδι μεγάλη κακο*αιρία
  συνοδευομένη υπό βροχών κ*ί χιόνων.
  Έν τώ μεταξύ σημειούται νέα πτώσις
  των θερμοκρασιών.
  ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΧΘΕΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ
  Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ κ. ΚΟΣΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 37 Δ)6ρίου (τού άντα¬
  ποκριτού μας).—Σήμερον τό άπόγευ-
  μ<χ αναχωρεί διά την νέαν τού θέσιν έν Κ.ίν<* ό τέως έν «Αθήναις πρεββευτής της Γαλλίας κ. Κόαμ, όστις καί άντι- *οιτε·τάΟη δι' άλλον Γάλλον διπλωμά- Τό ταξίδιον τού κ. Νταλαντιέ, Ό Τσιάνο είς Γιουγκοσλαυία. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Δεκεμβριού (ίδ. ύπηρεσ(α).— Τό Κσΐ ντ' Όοσαί μετέδοσε ι ήν πληοο φορίαν δτι ό έν Ρωμη ΓΛλλος πρεσβευτής κ. Φρανσουϊ Πον σέ έπέδοσεν χθές είς τόν κ Τσιάνο την άττάνιη-ην τής Γαλλικής Κυβερνήσεως διά την ακύρωσιν τού συμφώνου τοθ 1935 ύτιό τή-ς Ιταλία*·. Ο κ· ΤΣΙΑΝΟ ΕΙΣ ΠΟΥΓΚΟϊΛΑΥ'ΓΑΝ ΡΩΜΗ 27 Δε'εμΡρΙου ((δ. ύτιηρεσΐο).— Περί τό τέ>η τοΐ
  μηνός Ίανουαρίου ό κόμης
  Τσιάνο θά μετοβή είς Γιου
  γκοσλαυΐαν, έποφελούμενοο
  προσκλήσεως τοθ Γιουγκο
  σλαύου πρωθυπουργοϋ κ.
  Στογιαντίνοβιτς.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΟΝΝΕ
  ΚΑΙ ΓΑΛΛΟΥ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Δεκεμβριού
  (ίδ. ύπηρεσΐα).— Ό Γάλλος
  πρωθυπουργΛς κ Νολαντιέ
  συνειργάσθη χθές τή*/ πρωΐ¬
  αν μετά τοθ υτοΐ-'ργοΟ των
  Εξωτερικών κ. Μποννέ
  Ό κ. Μποννέ συητήθη
  αργότερον μετά τού πρεσβευ
  τοΰ τής Αγγλίας σέρ ΦΙπς.
  Ό κ. Νι-σλανπέ εδέχθη
  έπ'σης είς συνεργασίαν τόν
  υπουργόν των Άποικιών τής
  Γαλλΐας κ. Μαντέλ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Δε·<εμβο(ου ((δ. ύπη ^εσ(σ).— Ό Γάλλος οιοικητής τής ΆλγερΙσς κ Λάμπον, δστις ή>·θεν έκ Τύνι
  δος διά τό.' διακανονισμόν
  γοΟ τσξιδίου τοθ κ. Νταλσν
  «έ τόσον είς την άποικΐαν
  αυτήν δσον καί είς Κορσικήν,
  εδήλωσεν δτι ή κα'άττασς έν
  Τύ ιδι είνε απολύτως ήοεμος
  Ό κ. Λάμπον αναχωρεί ϊ
  σως αυριον άεροπορικώς έ
  πιστρέφων είς την ε"δράν τού,
  δεδομένου δή έρρυθμίσθησαν
  τελειωτικώς τα ζητήματα άπ
  να άφοροθν τό ταξΐδιον τοθ
  κ. Νταλπντιέ.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 27 Δεκεμβρι¬
  ού (ίδ. ϋττηοεσία).— Ό Φύρερ
  άνέλαβεν αυτοπροσώπως την
  διευθέτησιν των γερμανοαμε
  ρικβνικών σχέσεων.
  Κατά τάς υπαρχούσας πλη
  ροφορ(τς ό κ. Χΐτλερ θά κρά
  τήση. τό ζή'ημα τουτο είς χεΐ
  ράς τού μέχοι τελικής τακτο
  ποιήαεώςτοΐ',ειόιι ώς προβλέπε
  ται ή έν τάσις των σχέσεων
  Άμερικής—ΓερμανΙας είνε εν¬
  δεχόμενον νά φθάση, είς όξύ-
  τερον σημείον.
  Η 1ΑΠΩΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΑΝΑΣΧΗΜΤΙΖΕΤΑΙ
  ΤΟΚΙΟ 27 Δεκεμβριού (ίδ.
  ύπηρεσία).—Μετά τάς εορτάς
  τοθ νέου ϊτους ό πρωθυπουρ
  γός πρίγκηψ Κονόε θά ποο
  βή είς άνασχηαατισμόν τής
  κυβερνήσεως τού.
  Ή επίτευξις τής ποιοτικης
  άνωτερότητος τοΰ έλαιολάδου,
  Τό υπουργείον τής Γεωρ
  γΐσς απηύθυνε πρός τάς Γε
  ωργικάς ΎπηοεσΙας μακράν
  εγκύκλιον δι' ής έφιστάΐαι ή
  προσοχή αυτών δσον άφορά
  την διενέργειαν είς απάσας
  τάς έλαιοφόρους περιφερείας
  τοϋ κράτους έλαιοκλαδευμά
  των είς εύρεΐαν κλίμακα. Δι"
  άλλης έγκυκλΐου συνιστδται
  ή επίτευξις τής ποιοτικης ά¬
  νωτερότητος τοϋ έλαιολάδου.
  Πρός τούτοις τό ύπουργεΐ
  όν συνιστά ΐναή προσοχή ιών
  έλαιοπαραγωγών στραφή είς
  τό καθάρισμα τοϋ έλαιοχάρ
  που άπό των φύλλων καί
  κλαδίσκων τής έλαΐας ώς
  καί άπό πάσης άλλης ξένης Ο'
  λης. Ή έργασΐσ αθτη δέον
  νά γΐνεται πρό τής π^οσκθμί
  σεως τοθ έλαιοκάρπου είς τα
  έλαιοτριβεΐα πρός εκθιψ ν
  ΣονισΓαται έπΐσης τό πλ,ι σ.
  μόν τοθ έλαιοκόρπου (Μως
  δταν ούτος συλλέγεται άαό
  τοθ έδάφους καΐ εχει πολ
  λά χώματα, ή εκθλιψις κεχω
  ρισμένως τοθ λίαν κακής ποι
  ότητος ή βεβλαμμέ ου έαιο
  κάρπου, τό τακτικόν σκούπι-
  σμα καί άσβίστωμα των έ
  λοτιοτρ βεΐων, ή έιτίστρωσις
  διά σκυροκονιάματος (απετόν)
  τοθ δαπέδου τής αιθούσης
  των μηχανημάτων διά την
  εύχερή πλύσιν αυτών, ή δια
  τίρησις είς στρώματα υψους
  τό πολύ μέχρι 20 έ^ατοστων
  τ >0 έλακκϊρπου μέχρι τής
  έ «θλίψεώς τού, ή συχνή πλύ
  σις διά ζέοντος ύδατος καί
  ποτάσσηςδ ο)ο περΐπου δλων
  των δοχείων, μηχανημάτων,
  σφυριδίων καί λοιπών σκευ
  ών των έλαιουργε(ων, ή άπο
  φύγη κατά τό δυνατόν δημι
  οοργΐας ξένων δυσαρέστων
  όσμών (πετρελαΐου, καπνοθ)
  έντός των έλαιουργεΐων καΐ
  τέλος ή τοποθέτησις είς τα
  παράθυρα καί τάς θύρας των
  ελαιοτριβείον πυχνοΰ συρμα
  τοπλέγματόχ άνοΐγματος ενός
  χιλιοστοΰ.
  ΤΑΙΠΡΟΧΘΕΙΙΝΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
  ΤΩΝ ΛΑΊΚΩΝ ΣΥΣΙ Ι Τ ΙΩ Ν
  ΤΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΝ Ι&ΡΥΜΑΤΩΝ
  Την μεσημβρίαν τίδν Χ?ισ:ου-
  γέννων ετελέσθησαν μετά πάσης
  έπισημότητος τα έγκαίνια των συσ
  σιτίων είς τα άνεγερθέντα νέα ί·
  δρύματα Άνίρέου καί Μαρίας
  Καλοκαιρινό!). Παρέστησαν κατ'
  αύτά ή ΐρίτιμος κ. Μαρία Καλο
  καιρινοθ, ό Νομάρχης κ. Ανδρ.
  Μάρκελλος, ό Δήμαρχος κ. Μη-
  νδς Γεωργιάδης, ό Πρόεδρος τοθ
  ΔημοτικοΟ Συμβουλίευ κ Ρασι-
  δάκης, ό Πρόεδρος τού Έμπορι
  κοθ Έπιμελητηοίου κ. Αλεξ.
  Γεωργιάδης, τα λοιπά μέλη τοθ
  Συμβουλίου των Φιλανθρωπικόν
  Ίδρυμάτων, δ ΙΙρόεδρος τοθ Έρ
  γατικοθ Κέντρου, τό Συμβούλιον
  τοθ Πατριωτικόν) Ίδρόμ-χτος καί
  πλείστα άλ'λα έπίλεκτα μέλη τής
  κοινωνίας Ηρακλείου. Μετά τόν
  τελεοθέντα άγιασμον δπό τοΰ Μϊ]
  τροπολίτου Κρήτης κ.Τιμοθέου, ό
  κ. Δήμαρχος ωμίλησεν εξάρας τό
  έργον των Φιλανθρωπικόν Ί¬
  δρυμάτων τό οποίον ώ; έτόνι
  σεν, όφείλει νά άποτελέ
  ση παράδοσιν διά τοίις πλουσί
  ούς, διότι δέ» πρέπει μόνον
  νά θΐωρήται ώς δΐκαίωμα άλ
  λά καί καθήκον υπέρ τής άσφα
  λείας τοθ αυνόλου Περαίνων ηύ
  χαρίστησε την κυρίαν Καλοκαι
  ρινοΰ έξ δνόματος τής πόλεως,
  Μετά τόν κ. Δήμαρχον ωμίλησε
  δι' ολίγων ό Νομάρχη; κ. Μάρ
  κελλος ευχαρίστησις έκ μέρους
  τής Κυβερνήσεως. Επηκολούθησε
  δεξίωσις των προσκεκλημένων
  καΐ ακολούθως διανομή τροφής
  δωρεάν είς απόρους είσφορά τής
  κ. Καλοκαιρινό!) κχί τοθ Παΐριω
  τικοΰ Ίδρύμοιτος.
  Καθ' & πληροφορούμεθα, έζητή
  θη παρά τοΰ δπουργείου Κρατικήν
  Αντιλήψεως δπως τα αυσσίτια ά
  νατεθώσιν είς τό Πατριωτικόν
  'Ίδρυμα.
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΝ
  Κατ' είδήσεις έχ Χανίων προ-
  χθές δ Σταμ. Σταυρουλάκης έπι-
  βχίνων ώς βοηθας αύτοκινήτου έ
  πί τοΰ έκτελοΰντος την σογκοινω
  νίαν Χανδάνου—Χανίων, ώλίσθη
  σεν έκ τούτου καθ* ήν στιγμήν
  τό αυτοκίνητον καττρθύνιτο ιϊς
  Χανιά καί ευρέθη κάτωθεν των
  μέ άποτίλεαμα τόν σοβα
  τού,
  Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΤΟΥ ΟΙΝΟΥ
  Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν
  ή δημοττροτσΐα ενοικιάσεως τοθ
  φόρου τοθ διάξηρθς μεταφερο
  μένου οίνου θέλει επαναληφθή
  τελειωτική έν τώ έφοριακώ
  καταστήματι αυριον Πέμπτην
  καΐ ώραν 10—12.
  ΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΙ
  ΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ
  Δι' έγκυκλΐου τού τό ύφυ
  πουργεΐον ΆγορανομΙας συ
  νιστά την διενέργειαν καθ"
  δλον τό κράτος συνεχών δειγ
  ματοληψιών έττί των αλεύρων
  πρός πρόληψιν άναμΐξεως
  αυτών μετά τοιούτων κατω
  τέρας ποιότητος.
  ΑΙ ΕΛΑΙΟΒίφΛΙ
  Εκοινοποιήθη πρός τάς άρ
  μοδίσς αρχάς των έπσρχιών
  έγκύκλιος διά τής οποίας κα
  θορΐζονται οί δροι οϋς δέον
  νά πληρώσιν αί παρασκευα
  ζόμεναι καΐ είς την κατανά
  λωσιν φερόμεναι έλαιοβο
  φαΐ καί έλαιοχρώματα ώς
  καΐ ό στοθκος.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ
  Είς την εφημερίδα τής κυ
  βερνήσεως εδημοσιεύθη άναγ
  καστικός νόμος περί έκπτώ
  σεως άπό τοθ βαθμοϋ των
  μή ύπηρετούντων αξιωματικών
  δι' άντεθνικάς κατά τοϋ κα
  θεστώτος ενεργείας. Διά τούς
  λόγους τούτους όρΐζεται δτι
  οί μή υπηρετούντες είς τάς
  τάξεις τοΰ ένεργοθ στρατοθ
  καί τής Β Χωροφυλακής 'έ
  φεδροι ύπαξιωματικοί έκπί
  πτουσι τοθ βαθμοθ των μετα
  φερόμενοι είς την τάξιν τοθ
  σΐρατιώτου.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ
  Άγορά Ηρακλείου
  Σουλτανίναι έζαιρ. δρ. 17-18.—
  Ελεμέδες α'. »
  » β'. »
  Κοινσί »
  Ταχτάδες α'. »
  Χταφίοες μα< 15-16- 12-13.Ί2 •9-11.- 8 50- 7.30- 6.50- 5,50- Λ- Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΕΟΡΤΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΠΟΡΟΥ ΠΑΙΛΙΟΥ Είς τόν κινηματογράφον Πουλατκάκη εδόθη προχθές την μεσημβρίαν υπό τοθ Πά τριωτικοϋ Ί5ρύματος ή4 καθιε ρωμένη ετησίως έορτή τοθ ΠαιδιοΟ. Κατ' αυτήν μετέσχον τα ύΐϊό τοθ Ί5ρύματος ένδυ θέντα εφέτος όρφανά καί ά πορα παιδάκια. Είς την έορ την παρέστησαν ό Νομάρ χης κ. Μάρκελλος, ό Δήμσρ χος κ. Γεωργιάδης, οί επι θεωρηταΐ των σχολε'ων καί άρκετός κόσμος. Μετά την ά νάκρουσιν τοθ ΰμνου τής 4ης Αύγούστου καΐ τής προβο- λής έπικαίρων κινηματογρα φικών ζουρνάλ ωμίλησε κα ταλλήλως ή κ. Κουλούρα. Έ πηκολούθησαν μικραί παιδι- καί κωμωδίαι είτα δέ έψίιλη σαν ύπό'Οδηγών τα κάλανδα των Χριστουγέννων. Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ ΕΙΣ ΤΑ ΚΟΥΛΟΥΡΟΠΟΙΕΙΑ Σχετικώς μέ την τήρησιν των έπιβληθέντων μέτρων κα θαριότητος είς τα κουλουρο ποιεΐα, τό ύφυπουργεΐον Ά γορανομίας δι' έγκυκλίου τού εντέλλεται νά διενεργηθή είς αύτά αύστηρός Ιλεγχος πρός εξακρίβωσιν τής έφαρμογής ή μή των μέτρων τούτων. ΔΙΑ ΤΑΤΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΦΑΛΑΓΠΤΟΥ Υπό τοθ κ. Νικήτα Στρατά κη κατετέθησαν είς τόν Νομάρ χην /Ηρακλείου κ. Μάρκελ λον δρ. 3.000 Ίνα διατεθώσιν έξ ΐσου διά την στολήν τοθ φαλαγγίτου, διά τα μαθητι κά συσσίτια καί διά τούς απόρους. Έπίσης άνά 1000 δραχ. διά τα μαθητικά συσ σίτια καΐ την στολήν τοθ φα λαγγίτου κατέθεσεν ή 12η κοι νή διεύθυνσις φορτηγών αύτο κινητών. Ωσαύτως δραχ. 500 διά τα μαθητικά συσσίτια κα τέθεσεν ό κ. Κωνστ. Βαρβε ράκης δικηγόρος. ΚΑΙ ΑΙ ΓΕΡΜ4ΗΙΚΜ ΑΠ0ΙΧΙΑΚΑ1 11ΣΕΙΣ ΛΠΩΚΡΩΥΙΝΜΙ ΑΘΗΝΑΙ 27Δεκεμβριού (τού άν ταποκριτού μας). — Τηλέγραφον ν έκ Παρισίων όΐΐ εσημειώθη έκιΐ χθές ζωη ρά δ^πλωματική κίνησις άφορώσα τό ίταλογαλλιχόν ζήτημα. Έκ παράλληλον οί σβρατηγοί κ. κ- Βευγκάν καί Τιλώ είς δηλώαεις των ε¬ πί τού άποικιακού ζητήματος άπέ<ρ υ· σαν κατηγορηι.ατικώς τάς γερμανικάς αξιώσεις διά την απόδοσιν των παλαι¬ ών άποικ'.ίΰν τοΰ Ράϊχ. ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΛΝΙΚΛ ΓΥΜΝΑΣΙ4 ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ ΒΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΕΙΑΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έκ Λον οίνου είδήαίΐς μεγάλη σημααία δέον νά αποδοθή είς τα άγγελθέντα μεγάλα ν*υ· τικά γυμνάσιατού άμερικανικού στόλου τού * %.τλαντικού. Τα γυμνάσια τ-κΰτα έρμηνεύονται ώς έμπρακτος προειδ-ιποίησ'.ς πρός την Γερμανίαν. Ο ΕΝ ΛΜΕΡΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ ΟΑ ΕΞΗΓΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΧΙΤ Λ Ε Ρ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ /%ΘΗΝ %Ι 27 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτού μας).— Αγγέλλεται έκ τού έξωτερικού ότι ό έν ' %.μερική πρε¬ σβευτής τού Ράϊχ όστις άνεκλήθη είς Βερολίνον θά εξηγήση τούς λόγους οΐ¬ τινες εδημιούργησαν την εχθρικήν πολι τικήν τής Άμερικής άπέναντι τής Γερ μανίας. Ό πρβσβευτής συνωμίλησε χθές επί τού ζητήματοςτούτου μετά τού καγχελ λαρίου Χίτλερ, διά μακρών. ΜΑΧΗ ΑΓΓΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 27 Δ)βρίου (τού άντα¬ ποκριτού μας).—Τελευταίαι πληροφο¬ ρίαι έκ Παλαιστίνης αναφέρουν ότι πλη βίον τής Ίόπης συνήφθη πειαματώδης ά μεταξύ "Αγγλων κ»Ι "Άράβων. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΣ ΔΙΕΣΠΛΣΒΙΙΣΑΝ ΟΙ ΓΛΛΛΟΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 27 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφείται έκ Παρισίων ότι κατά τό συνέδριον των Γάλλων σοσιαλιστών εσημειώθη ούσια- στικώς διάσπασις τού σοσιαλιστικόν κόμ ματος. Ο ΤΗΓΚ - ΚΑΐ - ΣΕΚ ΕΤΟΙΜΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΛΝΑΚΑΤΑΛΙΒΙΙ ΤΗΝ ΚΑΝΤΟΝΛ ΑΘΗΝΑΙ »7 Δε«εμβρίου ταποκριτού μ·»ς).— Έκ τής "ΑπωΆ- νατολής άγγέλλεταιδτι ό Κινέζος στρα- τηγός Τσάγκ Κάϊ·Σέκ προχίθεται νάέπι χειρήση γενικήν επίθεσιν πρός άνακατά- λήψιν τής Κα^τώνος. ΣΦΟΔΡΟΣ ΑΓΩΝ ΔΟΓΕΤΑΙ Π Λ Η Σ Ι Ο Ν ΤΟΥ ΤΕΜΠ ΑΘΗΝΑΙ 37 Δεκεμβριού (τού άνταποκριτού μας).—ΝυκτεριναΙ πληρο φορίαι αναφέρουν ότι σφοδρός αγών δι- εξάγεταε πληιίον τού Τέμπ μεταξύ έ- Θνικών Κ9ΐ κυβερνητικών» Τα ξένα πρακτορεΐα επιβεδοιιονν την ηροέλασιν των έθνικών είς 6«θο«; άρ κετών χιλιομέτρων»