96719

Αριθμός τεύχους

5052

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

29/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γ»·.
  ι.-ι*·*.,,.;
  ερμΐί««,,ΐ.
  Δεκεμβριού («Λ
  —■ * Αγγέλεται ά
  ό έν · ΐμερκί,κρι·
  4
  ιη τού; λόγους οί·
  την έχθή λ
  ; 4ειέν«ντι
  ,μβρίθ«
  ,*τΐ
  τ*·τ
  * ·1ν
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έΐησία λρ
  ίζαμηνος $
  'Αμι-ρικής
  έιΐ|θία οολ. 15
  έξάμηνος > 8
  1
  κατά ((-ύλλον
  Δχ- 2
  ΠΕΜΠΤΗ
  29
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1958
  ΓΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΚΤλΚΤΗΣ ΘΡ.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΓΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5052
  ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ:
  ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η
  ΤΗΣ ΕΘΗίΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
  Ιάστράφΐει χαί λαμποκοπά άπό
  «ϊγλη. Πόλις πού είναι προωρισμέ
  νη άπό τή φύσι νά εξελιχθή καί
  μάλιστα ΐτολύ σύντομα είς ίδεώ·
  δες μέρος διαμονήν είς περιώνυ-
  μο τουριστικό κέντρο.
  Ό πολεμικό; μας στόλοί,
  πλουτίζεται μέ δύο νέα άν",
  τιτορπιλλικά τελευταίου τύ·
  που. Τα πληρώματά των ευ¬
  ρίσκονται ήδη είς Αγγλίαν
  άπό ίπου θά όδηγήσουν τα
  νέα σκάφη είς τα έλληνιχά
  ΰδχτα. Δύο έλαφρά σκάφη
  άνοικτής θαλάσοης, δέν εί-
  ναι βεβαία ύπολογίσιμος δύ¬
  ναμις εάν λάβωμεν ύπ' ό¬
  ψιν τάς ναυπηγήσεις των με-
  γάλων δυνάμεων τής Εύρώ-
  πης καί τής Άμερικής. Προ
  κειμένου όμως διά μίαν χώ¬
  ραν μικράν, ώς ή Ελλάς,
  άποτελοΰν σπουδχιοτατην ε¬
  νίσχυσιν των αμυντικων της
  δυνάμεων. Καί άπό τής α¬
  πόψεως αυτής θά πρέπει νά
  κριθη ή άπόκτησις των νέ
  ών πολεμικών. Διότι χάρις
  είς τάς ναυτικάς της δυνά·
  μεις, χάρις είς τα νέα αύτά
  σκάφη καί τα παλαιότερα
  καί χάρις είς τα ευρισκόμε¬
  να ηδη υπό ναυπήγησιν, ή
  Ελλάς θεωρεΐται ή ίαχυροτέ
  ρα ναυτική δύναμις τής Ά-
  νατολικής Μεσογείου καΐ
  ύπολογίζεται σοβαρώς ώς πά
  ράγων τής είρήνης καί πο¬
  λέμου είς τέν τομέα αυτόν
  τής ύδρογείου. Καί βεβαία,
  ή Τλλάς δέν αποβλέπει είς
  πόλεμον. Αντιθέτως μάλι
  βτα είναι προσηλωμένη εί;
  την ειρήνην. Δέν τρέφει μΐ
  σος εναντίον ουδενός. Δέν
  έχει πλέον διαφοράς μέ καμ
  μίαν <χπ© τάς γειτονικάς δυνάμεις. Μέ την Τουρκίαν συνεργάζεται στενώς έφ' ο- λων των ζητημάτων καί συνδέεται διά συμφωνών συμμαχίας. Καί μ έ τα άλλα 2μορα κράτη ευρίσκεται έ- πίσης εί§ αγαθάς σχέσεις. Τό δέ Βαλκανικόν Σύμφωνον τής έξασφαλίζει τούς πλέον φιλικούς δεσμβύς μέ την ϊ*ου μανίαν καί την Σερβίαν. Ή τελευταία δέ συμφωνία τής θεσσαλονίκης, ήνοιξε τόν δρόμον πρός συνεργα¬ σίαν καί καλήν γειτονίαν καί μέ την Βουλγαρίαν. Άλλ' ή έλληνική κυ?έρνη βις γνωρίζει ότι ή είρήνη ή ό πόλεμος δέν έξαρτώνται έκ τής θελήσεως των Βχλκανί- ων μονον.'Η Βκλχανική χερ σονησβς αποτελεί μίαν μι. κράν γωνίαν τής Εύρώπης που θά είνε δύσκολον νά μείνη άθικτος άπό τάς φλό- γας εάν ή πυρκαϊά τβΰ πολέ μου έκραγη, είς εν βίονδήπο τε σημείον τής Ηπείρου μας πού εχει μεταβληθή πάλιν είς άποδήχην εύφλέκτων ύ· λων. Άντιλαμβάνεται ότι οί κίνδυνοι πολέμου καθίσταν- ται καθημέραν καί μεγαλύτε ροι. Τάς τελευταίας μάλι- οτα ημέρας κατέστησαν ά- πειλητι*ώτερβι έξ άφορμής τής γαλλοϊταλικής διενέξεως πού εισήλθεν ήδη είς οξυτά¬ την φάσιν. Καί φυυικά λαμ- βάνει τα μέτρα της διά πάν ενδεχόμενον. Όργανώνει τάς άμυντικάς δυνάμεις τής χώρας καί τάς κατά ξηράν καί τάς «ατά θάλασσαν καΐ τάς έναερίους. Κατασκευάζει μεγάλα όχυρωματικά εργ« άναδιοργανώνει τόν στρα¬ τόν, τόν έξοπλίζει καί τόν συγχρονίζει. Καί συγχρόνως ένισχύει κκί τάς ναυτικάς δυνάμεις. Διότι μόνον μέ κα λως ωργανωμένας καΐ Ισχυ¬ ράς τάς άμυντικάς μας δυνά- μειςθά είνε δυνατόννάΓτροατα τεύσωμεν τα σύνορά μας άπό την ορμήν μιδς νέας τυχόν παγκοσμίου πολεμιχής κκται γίδος πού θά έξαπλωθή βε¬ βαίως είς όλον τόν κόσμον. Καί διότι μόνον τα κράτη έκεΐνα πού θά είναι ισχυρώς θωραχισμένα θ' άνθέξουν είς την πίεσιν τού πολεμικον κατακλυσμοΰ. Δι' αύτό καί ή εΐδησιςτής προσεχούς άφίξεως των νέων σκαφών καί τής έ νιβχύσεως τού πολεμικβΰ στό λου μας δι' αυτών ηκούσθη μέ ενθουσιασμόν καί αΐσθη μα ανακουφίσεως άπό όλον τόν ελληνικόν λκόν. Καί έ- νίσχυσι την εντύπωσιν ότι ή χώρα οχι μόνον έπιθυμεϊ την είρήνην άλλ' εχει καί την δυναμιν νά την εξασφαλίση. Είνε δηλαδή ίχανή νά περι φρουρή εαυτήν. ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ_ΔΙ ΑΛΕΙΜΜ ΑΤΑ ΠεισΊόναπο νικολαο την βενετια τησ κρητησ Στίς κνρνφϊί των βουνών πού στεφανώνοιιν τόν μυχό τ&Ο Με ραμδέλλου ίρίδιζεν άνάλαφρη ή γάζα τής αύγής. Άπό τό γ»λη- νεμένο πέλαγος κατάλευκοι δψώ- θηκαν οί γλάροι, κοπά5ια όλόκλη ρα. Έτάνυσχν τα φτερά των, ζυ γΕσθηχαν στόν άέρα, έχραξαν δυ νατά, άπευθύνοντας τόν ορθρινό χαιρετισμό στόν ήλιο καί τή ζωη. Κι' άπό τίς στέγες των σπιτιών, ξεχύθηκαν σμήνη όλόκληρα οί σπουργΐτες φτερωτ&ί άλήτες των πόλεων. Έρράμφιοαν μερικοί τα τζάμια των παραθυριών. Εσφυ ριξαν άμέριμνα χαΐ Ιηεσαν στό δρόμο κοντά στήν προκυμαία δ- που πάντα βρίσκετ«ι τροφτ]: Ινα σπυρί σταριοθ, Ινα κάθαρο,κάτι, έλάχιστο έστω, 4)λ5 ά?Χ"δ γιά μιά άλήτικη δπαρξι. Καί υστερα άπό λίγο άκούσθηκαν οί πρώται κρίτοι καί τό ρόχθισμ* των μη- χανών των ψαροκάϊκων καί των μικρδν ακαφών πού κάνουν τή συγκοινωνία των παραλίων τής Ανατολάς Κρήτας. Ό Αγιος Νικόλαος ξυπνοθσε, τή δευτέρα μίρα των Χριστουγέννων... Άπ' τόν ίξώστη τής «Α*τω» παρακολουθοθμε κι' άπολαμβίνο μι την είκόνα. Είνοι: μία είκόνα γιμάττ) πο£η<" κα1 γοητεία, φώς χά! χρώματα, γ«λήνη καί ««■ γνιδίσματα: ιΧειμερινη Ανατολή, πού μοιάζει μέ ξύπντς-μα τής φυ οεως, την "Άνοιξι..· Άχύμαντη ή Υ«λανή θάλασσα σμίγει μέ τή στε(.ηί αί πρω ϊνό έναγκαλισμό, γεμάτη πάθος έρωτικό, καί στ' άκρογιάλια άν θοθν κί-ίνοι κατάλευκοι, άσπροι χειμωνανθο'ί, οί άφρο'. Καί άκού εται μελωδικό μουρμούρισμα τό φλοίσβισμα στήν άμμο θίϊν μουσική όπόκρουσι, πρός τόν ΰ μνο πού συνθέτει ή άρμονία τοθ τοπείου, πρός την ώμορφιά τής ζωής καί την άξία τής άγάπης. Καί μέσα άπ' τίς π:υχώσεις καί τούς μυχούς, άπό τούς κόλπους καί τα λιμινάκια, κι' άπ' V ά- κρογιάλια των Ιύο μικρών κατά- φυτων νησίίων μέ τού; κατά λευκους τούς φάρους χαί τίς έκκλησίτσες, πού βρίσκονται στό στόμιο τοθ λιμανιοό, θαρρείς καί θά άναδυθοθν άπό στιγμή είς σπγμή, νύμφες κ»1 Τρίτωνες νά στήσουν πανηγύρι τρελλό στόν Ιρωτα πού πλέκει τίσα είδύλλι» σ' αύτό τόν χόπο τής μαγεί^ς. Τή γοητείχ ζητοθν οί πλούσ οί οτήν Κυανην άκτή. Καί ταξιδεύ^ ουν είς την μακρυνή Δ5οι. Κι 5μως ή Κυανή άκτή ευρίσκεται χίσο κοντά μας, δυό βήματα άπ' ΐό Κάστρο, στήν πλησιέστερον Ανατολή: Στόν Άγιο Νικόλαον. Είναι ή πόλις αυτή, Νίχαια καί Βενετία ταδΐάχρονα. Άρχίν τισσχ πού μένει ά'γνωσττ) άχό μη στούς ηοΧ^αύς. Μιά πολιτεία πού βρίσκειαι στήν άνάπτυξΕ της. Στολίδι τοθ κρητικού πε· λάγους. Διαμάντι άϊίμητο πού * * * Ό "Αγιος Νικόλαος δέν εύ οή- θηκεν απλώς άπό την φύσι. Εύ τύχνρε νά κατοΐκηθ^ άπό τού; πλέον προοδευτιχούζ άνθρώιχους. Καί ίτυχεν ευθύς έξ άρχής στορ γιχής μερίμνη; άξίων χαί πο-λι· τισμένων δημοτικήν άοχόντων Χάρις δέ στ!ς άέν^ε; φρυντίδες χαί προσπάθειες τής Δημοτικής άρχήί, ή πόλις παρ-/υσιάζει σή· μζρα οψι πολιτίσμοϋ χαί έξελίσ σεται άλματικά. Άνακαινίζεται πάνω σέ σχέδιο καθωρισμένο, ό λοκληρωμένο, προσαρμοσμένο στίς! χλιματο^ογικές συνθή<ες, στή' διοτμόρφιοσί τοθ έδάφ',υς, στΐς' σύγχρονες πολεοδομιχές άνάγκες' καί άνΐιλήψϊΐς κα! στ!ς δπάρχοα- αες πρ&βλέψεις γιά τό μέλλον. Δίόμοι νέοι άν&£γονται. Οί π* λαΐΓ,ί διαπλατύνονται χαί άσφαλ τοστρώνονϊαι. Πλατεΐες νέες δια μορφώνονται, παρτέρια καί χηπά ρια ναί πί5αχες κατασχευάζονται γύρω άπό την λίμνγ) καί είς τα ίλλα κεντρικά σημεΐα. Τώρα κα τασχευάζετα: ή παραλια^ή λεωφό ρος πρις τό «άμμοθδι» κι' έλπ! ζεται 8τι θά προχωρήση ώς πέρα στό θαυμάαιο φυσικό λιμάνι πού προφυλάσσεται άπ' τα ά/ΐρωτήρια τοΰ Άγίου Νιχολάου. Κι' 2τσι χά ρΐς στό έργο αΰτδ, 6 Άγιος Νι ν,&λχος λύει τα λιμενιχό τού ζήτημα χαί άποκτα Ινα ίδε ώ2η δρόμο περιπάτου κ»ί άνα ψ;χής. Ό δρίμος θ' άσραλτβστρω θή, θά δενδροτρυτευθ^, καί θά ή λεκτροφωτισθ^. Καί είς τό «Άμ μοθδι» θά κατασχευα;θεϋ/ θαυμα σία λουτρά τελείως σύγχρονα χαί θά γίνουν δΐάφορα άλλα έξΐΰραϊστι χά ίρ.γα χαραχτηριστικά μιί; συγ χρόνου κοομοπολιτικής λουτροπό λεως. Έχτός 5μω; άπό αύ·.ά, ε χει αποφασισθή νά κατασκευασθή καί μία τεριφερική λεωφίρΐς άπό την άλλη πλευρά τοθ λιμανιοΟ, πού θά προχωρή άπό την «Λα· τώ» ώ; πέρα στήν ά'κρη, θά κάμ πτη χατά μήκος τής παραλίας χαί θά προχωρ^ ώς την κιτροπλατεϊα δπου θά τερματίζη τώρα μέ πρό θέσι νά προεκτ»θ^ άργότϊρα ώς δτου συναντήση πέρα την πρός ϋα χεΐαν'Άμμον άρτηρίαν.'Άς σημειω θή δέ ότι έν τώ μεταξΰ εχει έξω ραϊοθή τελείως ή κιτροπλατεία, Ινα άπο τα γραφικώτερα άχρογιά λια τής Ελλάδος, καί έχει πλουτι σθή μέ ίνα ώραΐο περΕπτερο πού είνε βάσις των νχυτοπροσχόπων καί μέ μιά θαυμασία πίστα χο ροθ, δποϋ τό καλοκϊίρι, τίς νύ χτες τίς γαληνεμένες χαί άστροφώ τιστες οργανουνται χοροΐ καί έ- ορτές. Άλλά τ' άληθινΐ στολί?ι, άτΕμη το άπόχτημα, τ' ΆγΕου Νιχολάου είνε ή λίμνη τού. "Εχει τόσ« ώ μορφιά καί γραφικότητα πού θά χρειάζονταν Ινας νέος Λαμαρτί νος γιά νά την ύμνήοη. Καί τώρ* εΰΐυχώς έξωραίζεται. Ή μιχρή διώρυ,α πού την ένώνει μέ τή θά λασσα έκβχθΰνθηκε χαί διαπλατύν θηχε Καί ή διώρυγα έγεφυρώθη χε μέ μιά θαυμασία μετάλλινη κυλιομένη γίφυρα, πού δποχωρεΐ μέ εϊδιχό μοχλό χι' άφήνει έ λιύ'ίερο τό πέ^ασιια ατή λί¬ μνη στά ίσηοφίρα. Στή λίμνη, έπίσης θά βάλη ό Δήμος χύ χνους χαί πάπιες πού απεφάσισε νά προμηθευθή έξεπίτηδες, γιά περισσότερη ώ^ορφιά. θάναι καλό 8μω?, ϊπω; είπαμε καί μέ τούς κ. κ. Πελεχάνο χ»ί Σχύβχλο, πού βρέθηκαν χαθ' 8λα σύμφωνοι νά διαμορφωθζ ?νας περιφερικός δοίμος γύρω στή λΕμνη. Νά τοπ'/ θε'ηθοθν επάνω άπ' τού; γχρε μούς της είίιχά ξύλινα χάγκελα. Νά διχμοριρωθή μέ βράχους μιά σπηλιά είς τα πρανή της. Καί νά σχη'Λατισθ^ Ινας μικράς κατκρράχτης. Καλό θά είναι νά φωταγωγήται ό καταρράκτης. Καί δέν είναι δύσ<ισλο. Νερό δΐτάρχει άφθονο. Κ%[ φώς έπίσης. Ή δέ δαπάνη θά^αι ελαχίστη. Άχόμη είναι χαλό νά φυτευθοθν τα πρα¬ νή τής λίμνης μ' άναρριχητικά φυτά. Νά γίνουν βραγιές πού θά προσϊώαουν ίίιαίτερην γραφιχό τητα. θά γίνουν δέ ίλα ασφαλώς. Στόν Άγιο Νι«όλαο καί τα τολ μηρότερα δνειρα γίνονται γρήγο- ρα πραγμχτικίτητες. Σ:ή Λέσχη 5που μιλήσαμε πρωί πρω'ι μέ τούς φίλους κ. κ. Σκύβαλον Δήμαρχον, Α. ,Άλέξην, Δ Πιταροκ&ίλην,, Μεθυμάχην, Σ«μιωτάκην που Ι σπευααν νά μα; περιποιηθοθν, αίαθΐνθήοιμε νά υπάρχη τόσος ένθουσιασμός πού είναι ίκανός γιά δλα. Ό "Αγιος Νικόλαος γρήγορα θά άναδΕΐχθ^ ώ; νέα Βενετία τής Κρήτης. Τό ευχόμε¬ θα όλόψυχα. ^ Μ— ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η ΤΥΧΗΣ ΧΑΛΑΟΓΕΛΟ Καθένας μέ τή... ντάμα τού πάει αύΐές τίς ήμέρες, λένε οί χά λαμπουρισταί. Καί βεβαία ί'.οι πάει, άν λάβωμεν υπ' δψιν χαί την ειδικήν άπασχίλησιν των ή μερών: την πρασίνην τράπεζαν Άλλά μόνον αυτήν; Ή τύχη των χαρτιών καί οιουδήποτε παιγνι δίου μέ βάσιν τόν άριθμίν, δέν είνε ή μόνη τύχη των ημε¬ ρών. Γύρω άπό την τυφλήν θέαν Οπάρχει αύτές τίς ήυιέρες Ινα εύΐύ τερον συναίαθημα. Διά νά τό πι¬ στεύσωμεν δέν έχομεν παρά νά παρακολουθήσωμεν την σχετικήν ψυχολογίαν, "Ο,τι διακρίνει σή μερον τόν καθημερινό/ χαρακτή- ρα, είνε'ή πρόληψις. Οί τύποι των προληπτικών αύξάνονται παν. τοΰ: —Γιατί άναποδογύρισες την χά ρέκλα μου;... —Δέν τώθελα. — Καί δμως θά Ινόμιζε κανείς δτι τό έκαμε; έξεπίτηδες. Σϊ πχ ραχα^ώ νά προσέχη;! ΑΕ ημέραι είνε πονηρά!. Αυτόν τόν διάλογον —επί λέ· ξει—άντέγραψ* άπό κοσμιχόν κίν τρον προχθές Διά τού; ηολλούς θά εφαίνετο άχατανόητος ή γχρί νια τοθ . .άναπαδογυριαθέντος. Μέ τό πνεθμα ώστόσο- των ημερών ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τού "Αγγλου συγγραψέως-ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ 33ον Μέ αύτά τα σχέδια ανεχώρησε προσποιούμενος 8τι ήτο σύμφωνος καΊ' 8λην την γραμμήν μέ τίς όδηγίας πού τοθ είχε δώσει ό Δα μάτ Φερήτ. Συνεννοήθη μέ τόν Ισμέτ καί τόν Φεβζή τοΰ υπουρ γείου των Στρατιωτικών, καί χά τήρτισαν, διά νά συνεννοοΰνται, μυ οτικόν κώδικα χαί ώριααν μυστι χούς πράκτορας. Καί ϋατερ» άπό αύτά δέν ά>ησε νά χαθΐ καιρός,
  "Εσπευσε είς τό σπίτι τής ντέ λά
  Άκουαρέλλ δπου έμενεν ή μητέρα
  τού, διά νά την άποχαιρετίση. Ή
  Ζου^πεϊντά ήταν σχεδόν τελείως
  ΐυφλή. Μέ τα τρέμοντα, γέρικα δα
  κτυλά της, έπιασε τό πρόσωπον
  τού, τόν φίλησε, έθρήνησεν ολί¬
  γον δπως ο,ινήθιζε νά κάμνη καθ»
  φοράν ποΰ επρόκειτο ν' αναχωρή¬
  ση δ υίίς της, χαί τοΰ έδωσε την
  ευχήν της. Οΰιε είς την μάννα
  π -ύ τόν εγέννησε δέν ένεπιστεύθη
  ό Κεμάλ αυτήν την φοράν τα σχέ
  δια καί τάς ελπίδας τού. Τό Ιδιον
  άπόγευμα έπεβιβάσθη τοΰ πρώτου
  πλοίου πού έφευγε, διέσχισε τόν
  Βίσπορον καί άνοίχθηκε πρός
  την Μαύρην θάλασσαν, συνοδευόμε
  νος άπό τόν ΆρΙφ καί τόν συν
  ταγματάρχην Ρεφέτ, δστις είχε
  διορισθή διοικητής τοΰ τρίτου σώ
  ματος στρατοθ μέ έδραν την Σιβά
  στειαν. Ό Ραούρ είχε μεταβή διά
  νά τούς άποχαιρετίση καί τούς
  ανεκοίνωσε την είδησιν πού είχε
  καταφθάσει εκείνην τήνστιγμήν: δτι
  ή συμμαχική διάσκεψις των Παρι
  αίων είχε στείλει έλληνιχά στρα
  τεύματα πρός κατάληψιν τής Σμύρ
  νης. Ήτο φανερόν δτι ί εχθράς
  Καλάς οΐωνός.
  Χαρά ΘεοΟ πραγματικώς,
  οί μέρες των Χριστουγέννων.
  "Ηλιος θερμός, γαλανός ούρα
  νός, γαληνεμένη θάλασσα. Ή
  ήοεμία ήταν άιτόλυτη. Κι' ή
  γαλήνη άτΐλώθηχε παντοΟ,
  ή έρμηνεία τοΰ δ·αλόγου, χω
  ρίς πολλήν σκέψιν, άποκτοθαε
  κοινήν βημασίαν: Αυτήν την στιγ¬
  μήν δέν τα έχομεν μόνον μέ την
  τύχην ώς άποκλειστικήν θέαν των
  άτομικών έπιδιώξεων. 'ΐί έχομεν
  καί μέ τόν μεταφυσικόν κ03μον.
  Άπό έχει βλέπετε προέρχεται ή
  έννοιά της. Έ<εΐ ή τύχη ύπάρχει ώ; φυσιογνωμΕα. Συνεπώς κάθε άνάπ'-δο σημάδι, την έπηρεάζει χαί την άιτομακρύνει. Είς τα μεγάλα χαρτοπαίγνια είνε δυνατόν οί προληπτικοί νά στήσουν &λ6·κληρο καογα δι' ώρι σμένα μικροπράγματα. ΟΕ Ιμποροι τοθ χαρτιοΰ, ποΰ κυττάζουν μόνον τούς άριθμούς καί την λογιστικήν καθαρώς τάξιν τοθ παιγνιδιοΰ, θυ μώνουν μαζύ τού;. Καταντά δμως νά συμ'ΐωνήσουν είς τό τέλος. Καί ξέρετε γιαΐί; Διότι ή τύχη έρχε τοΊ συχνά μέ τό μέρος των πρώ των. Δικαιώνει τή μεταφυσικήν τού;. Τό (διον συμβαΐνει καί είς την ζωήν. ΟΕ προληπτικοί των ή μερών άποδεικνύονται πραγμαπ- χοί κυρίαρχοι. Προσέχουν τα πάν τα άλλά καί επ βάλλουν είς τούς^άλλους νά τα προσέχουν. Κά θε γνωστή πρόληψις, καθημερινής τριβής καί χρήσεως, γίνεται κατά τό μάλλον καί ήτον καί άπό δι· καιολ^γημένες &φοριίς, θέσις κοι νωνική καί κοσμική. Ή τύχη Ι χει ανάγκην έξευμενισμοθ. Άπέ ναντί της δημιουργεϊται πλέον ή υηοχρέωσις ενός τάκτ. Πρέπει νά τής φέρεσαι χωρίς υστεροβουλίαν άλλά καί χωρίς ασέβειαν. Δια φορετικά κινδυνεύεις νά σΐερη ρηθζς καί τής τελευταίας φιλο φρονήσεως άπό μέρους της. * * "Ολοι μέ την ντάμαν τους λοι πόν αύτές τίς ήμέρες! Άλλά μίαν ντάμαν Εϊΐάτροπον, νευρικήν, σχε δόν ΰατερικήν. Προσέχει τα πάν τα χαί π»ρεξηγεϊ τα πάντ» Διά νά αοΰ'χαρίση τό χαμόγελό της,νά σέ γεμίαη άπό ήδονοπάθίΐαν, άπδ όνειροπόλησιν καί θάμβος 6ριάμ >υ, είνε . άνάγκη νά τής φέρε
  σαι... περιπλόχως. Χωρίς χομπλι
  μέντα έγωΐ'στικά άλλά χαί χωρίς
  αδιαφορίαν. Πρίσεχε την ντάμα
  αου καί είς τόν χορόν τής πρασ!
  νης τραπέζης καί είς τόν άλλον τόν
  κοινόν τής ζωής. 'Υπάρχει κά·
  ποία μυστηριώδης δσον καί πραγ
  ματική οχέσ.ς μεταξύ τοθ άορά
  τού καί όραιτοΰ κόσμου την ώραν
  αύτην, κατά την όποιαν ό παλαιάς
  χρόνος άφήνει την θέσιν τού είς
  τόν νέον. Ή ντάμα σου είνε βαρό
  μέτρον τής σχέσεως αυτής. Πάρη
  κολούθησέ το αγρύπνως διά νά κερ
  δίσης μίαν μικράν ή μεγάλην νί
  κην—έναν οιονδήποτε σταθμόν έ-
  ξορμήσεως διά τό μέλλον...
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  είχε καταίικάιει την Τουρκίαν
  είς θάνατον Ή μόνη ελπίς ποΰ
  άπέμενεν ήταν ή άντΕατασις, ή άρ
  νησίς κάθε συνθηχολογήσεως μέ
  τόν εχθρόν. Την ίδιαν νύκτα πε
  ρί το μεσονύκτιον ό μέγας δεζύρης
  εζήτησεν έπειγόντω; νά ίδ^ άμέ
  σω; Ινα αντιπρόσωπον τοθ "Αγ
  γλου Ί'πάτου ΆρμοστοΟ. Έξήγη
  σεν δτι ό σουλτάνος είχε μεταβά
  λει γνώμην: Ε* νεωτέρων πληρο
  φοοιδν πού είχαν συγκεντρώσει
  καί τάς οποίας είχαν κάθε λόγον
  νά θεωροΰν άσφαλεΐς, ήτο φανε
  ρόν δτι ό Κεμάλ επήγαινε μέ τόν
  σκοπόν νά οργανωθή επανάστασιν
  είς τό εσωτερικόν. "Επρεττε νά
  τόν προφθάσουν πάση θυσΕια. Έδό
  θησχν διαταγαί νά συλληφθ^ καί
  νά σταλ'ζ ύΐτό συνοδεΕαν πΕσω.
  Άλλ' ή οργάνωσις τής κατοχή;
  6πό των Συμμάχων είχεν ήδη πε
  ριπλακή καί δπονομεύετο άπό διε
  θνείς άντιζηλίας: Άγγλοι, Γάλ
  λοι, Ιταλοί ολοι είχαν δικαιώμα
  τα είς την ίσκησιν έλέγχου επ!
  των συμμαχικών πλοίων: Ή άρ
  μοδιέτης των στρατιωτικών χαί
  τοΰ ναυτιχοΰ δέν είχαν σαφώς
  καθορισθή, 'Η ίχτέλΐσι; των δια
  νύχτες καί μέρες. Άς έλπίσω
  μέν Οτι πρόκειται τΐερί καλοθ
  οίωνοθ. Καί δτι τα Χριστοό·
  γεννα δέν εφεραν μόνον τό
  γαλήνεμα τοθ καιροθ άλλά
  καί την είρήνευσιν τοθκόσμου.
  Θά είνε ή εΐρήνη αυτή τό με¬
  γαλύτερον δώρον τοθ έναν·
  θ^ωπισ3έντος ΘεοΟ είς τούς
  κατοί><ους τοθ άμαρτωλοθ πλσ νήτου μας. Η όδός Μοχού. Διά την κατασκευήν τής" 6 δοθ Σταλΐδος—ΜοχοΟ, τό κρά τος έχει χορηγήσει σημαντι¬ κάς πιστώσεις. Καί τό έπαρ χιακόν ταμιΐον έπΐσης Ιχει δώσει μεγάλας ένισχοσεις. Μέ τα κεφάλαια δέ αύτά καί την προσωπικήν εργασίαν των κατοΐκων, διηνοΐχθη μέ¬ γα τμήμα τής ό5οΟ. Άλλά δέν επερατώθη βεβαίως έξ ολοκλήρου. Ύττολεΐπεται άκό μη ε!ν τμήμα. Καί ελπίζομεν δτι θά χορηγηθοθν συμπληρω ματικαι πιστώσεις πρός διά· νοιξίν τού, έφόσον καί οί κά τοικοι είναι πάντοτε πρόθυ- μοι νά συνεχίσουν έργαζόμε- νοι μέχρι πλήρους άποπερα τώσεως τής ό5οΟ πού θά λύ ση την άπομόνωσίν των. Αένδρα. Όσοι εξήλθον τάς ημέρας αύτάς είς την ύπαιθρον, δ- σοι έπεχε'ρησαν μακρυνάς έκ δοομάς, θά διεπΐστωσαν άσφα λΔς μέ ευχαρίστησιν 8τι χιλιά δες νέων δένδρων Ιχουν [φυ τευθή παντοΟ Θά διεπίστω σαν δμως άκόμη δτι οί περισ σότεροι λόφοι, τα περισσότερα βουνά μας, μεγάλαι έκτάσεις καλλιεργησΐμων εδαφών, εί¬ ναι τελείως άποψιλωμένα, φ·χλακρά, ένώ θά ήτο δυνα τόν νά είναι κατάφυτα. Διό¬ τι παντοΟ είς τόν τόπον μας εύδοκιμοΰν τα δένδρα. Νά συστηματοποιηθρ λοιπόν ή δεν δροκαλλιέργεια. Καί ιδίως ή καλλιέργεια των καρποφόρων, τής. καρυδιάς, τής φυστικιας, των έσπεριδοειδών, πού εϋδο κιμοϋν ιδιαιτέρως είς την ά νατολικήν Κρήτην. Τα βυζαντινά. Επληροφορήθημεν δτι πρό καιροθ, δτε ευρίσκετο ένταθ θα ό καθηγητής—Βυζαντινο· λόγος κ. Όρλάνδος, άπεφασΐ σθη ή μετατροπή τοθ μικροθ Άγίου Μηνδ είς Βυζαντινόν Μουσείον. "Εκτοτε δμως δέν ήκουσαμεν νά γΐνεται πλέον διόλου λόγος διά τό ζήτημα. 'Ελησμονήθη μήπως καί αύτό, δπως συμβαίνη συνήθως μέ όλας τάς ωραίας ίδέας είς τόν τόπον αυτόν; Άλλά καϊ κάτι άλλο άκόμη, συναφές: Πατλαιότερα είχε ριφθή ή ί δέα νά γίνη ή Άγία Αίκα¬ τερίνη, καταλλήλως διατρρυθ μιζομένη, Βυζαντινόν μου σεΐον. Καί θά ήτο αΰτό τό καλύτβρον. Θά έξωραΐζετο τότε καί ή όμώνυμος πλατεΐα. ταγών ανεβλήθη ή καί παρειλκύ σθη εντελώς. Ό Κεμάλ είχε φύ- γει πρό ολίγων μόλις ώρών. Κατά την διάρκειαν τοΰ ταξι δίου τού & Μουσταφά Κεμάλ άφη σεν ελευθέραν διέξοδον είς τάς σχέψίΐς καί τα σχέδια που τί σιν καιρόν ώρίμαζαν μέσα τού. Ώμιλοΰσεν αδιακόπως: Αί ιδέαι τα σχέδια, αί φιλοδοξίαι τού έβ/αΐναν άπό μέσα τού, όπως πί πτουν οί ώριμοι χαρτιοί άπό τα δένδρον. Ό Ρεφέτ τόν ήκουεν... Έταν ή τελεία άντίθεσις <οΰ Μουσταφά Κεμάλ Ήταν ε'νας ά νοικτόχαρδος άξιωματιχός τοθ Εππιχοΰ. Άχτι· οΐολοΰσεν άπό κέφι καί χιοθμορ. Έφημίζετο διά την γενναιότητά τού. Αύτάς εύρί σκετο επί κεφαλής τής μαχεδονι κης χωροφυλαχής χατά την νεο τουρκικήν επανάστασιν τής θεσσα λονίκης χαί αύτός είχεν ύπερα σιτισθή την Γάζαν εναντίον των "Αγγλων, είς μίαν μακράν πολι ορκίαν. Κοντός χαί σφιχτοδεμέ νος πάντοτε, χομψός καί περιποιη μένος είς την εσωτερικήν τού έμ φάνισιν, μέ υψηλές μπότις άξιω ματιχοΰ τοΰ ίππικοθ πού ήΐαν
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον «Ή
  όογανοπαίκτρια των Πα'ΐσίων»
  Την προσέχη έβδουά>>α: «Ό Μι
  κρούλης», ή καταιγΐς» μέ την Ντό
  ροθι Λαμούρ.
  «ΜΙΝΩΑ» — Σήνιερον ό ναυτι
  κός κολοσσός «Τελευταΐοι σ<λά βοι». Κυριακή ώρα 11 π. μ. Σινε 6.Κ κα'ι 2 μ μ. τό έπεισοδιακόν «Τόμυ δ άνεμοστρόβιλος». «ΝΤΟΡΕ».— Συνεχίζονται μέ έ πιτυχΐαν αί παραστάσεις τού «Έξ ττρές Μεσολογγίτη·. Άπόψ= νέα νούμερα. πάντοτε καμιομένες άπό τό καλλί τερον δέρμα, ώμιλοΰσε συνήθως ώς £.α ζωηρόν παιδ!, μέ χινήσεις τής κεφαλής καί ζωηράς χειρονο μίας, έ^ώ τα ματιά τού ήσαν πάντοτ* γελαστά. Άλλ' έξαφν* Ικάθητο καί ή χουε μέ σοβαρότητα καί προαο χήν. Είχε την αίσθησιν των σπχ ν£ων ίδιοτήτων τοθ Κεμάλ, των προαόντων ποίι τόν άνεϊείκνυαν αρχηγόν είς μίαν άπεγνωσμένην περιπέτειαν. Ήτο τελείως σύμφω νος μαζί τού είς την οργάνωσιν άντιστάσεως κατά των ξένων κατα των έχθρών, άλλά καθώ; ή<ου τόν Κεμάλ χαταλάβαινε πολύ χ λά ότι πίσω άπο 2λα αύ:ά ήταν μεγάλος έγωισμός τοθ Κεμάλ κα ή απόφασις τού νά συγκεντρώση είς χείρας τού την δύναμιν πάσ θυσία Απεφάσισε νά παραμείνη παρά τό πλευρόν τοθ Μ,υαΐαφ Κεμάλ, χωρίς δμως νά παύσ ουτε στιγμήν νά τόν παρακ λουθή. "Υστερα άπό Ινα χακό ταξίδ την 19ην Μαίου τοΰ 1919 άπεβ βάσθησαν. δπό σφοδράν καταιγίδα είς τόν λιμένα τής Σαμψοΰνΐος εί τόν Ευξεινον. Ή Σαμψοίις είχ καταληφθή άπό τα άγγλικά ο ρ τεύματα. Ένας Άγγλος άξιωμα τιχός τής υπηρεσίας χατασχοπε άς παρηκολούθει τόν Μουσταφά Κεμάλ είς 8,τι έκαμνεν. Οί γηγ νεΤς Έλληνες χαί Αρμένιοι τοθ μετέδιδον χαί τόν καθ στων έντ' μερον διά χάθε κίνησιν, διά κάθε συνάντησιν, ά<όμη χαί διά τα τη λεφωνήματα τού Κεμάλ. Οί Τοθρ χοι έφοβοθντο σχεδάν νά ομιλή σουν μαζί τού. (συνεχίζεται) Τ*»ν Χ"Ρ°ν τών^Χρυ σαι ν δέ μω ν. Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. Κινηματογράφος ΣΗΜΕΡΟΝ Τ6 λαοφιλέατερο των μυθι στορημάτων τοϋ ΞΑΒΙΕ ΝΤΕ ΜΟΝΤΕΠΕΝ: Η ΠΑΙΚΤΡΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Ι 1*8 3 0116(186 ά ΟΓ£116 Πειά ρωμαντικό άπό τίς Δύο Όρφπνές Πειά άγω νιώδες άΐχό τούς Δύο Μάγ γες. Ένας κόσμος όλό κληοος λόπης κσΙ χσρσ,ς! Κάθε πρό^ωπο καί μιά ζωή! Κάθε ζωή καί μιά ανθρωπίνη τραγωδία. Τό δράμια των δραμά- των ζωντανεμένο μέ τόν ρεαλισμό, την δύναμι κα( τό αϊσθημσ πού μόνον ή άφθσστη τέχνη τής γαλλι κης κινηματογραφίσς μπο ρεΐ νά δΐνη στά άθάνατσ άριστουργήματα τής γαλ¬ λικής κινηματογροφίας. Πρωταγωνιστοθν οί κο- ρυφαΐοι τής γαλλικής σκη νής: ΜΑΡΣΕΛ ΖΕΝΙΑ ΖΑΚ ΒΑΡΕΝ ΠΙΕΡ ΛΑΡΚΕ καί ή μικρά ΓΚΑΜΠΥ ΤΡΙΠΕ 135ον —«Οί περΐλαμπρες άρετές τοθ αύτοκράτορος καί ή άόρα τος προστασία των προγόνων αύτοκρατόρων μας έ'οωσαν ν! κην πλήρη καί τελειωτικήν. Σέ δλους πού έκάματε τό καθί) κόν σας, δσο καλλίτερα μπο ρούσατε, συγχσρητήρια!» Αυτήν ακριβώς την στιγμή ό ήλιος διασχίζοντας ξαφνι κά τα σύννεφα καί την όμί χλη, εφάνη<εν έφαπτόμενος τοϋ πρός δυσμάς ορίζοντος. ΤΗταν κατακόκκινος, δμοι ος μέ την τερατώδη σφαίραν χρώματος φωτιας κσί αϊαα τος, την οποίαν κυλά ό Ού ράνιος Δράκων, διά μέσου των κυ^τνών πεδιάδων, δμοι ος μέ τό^ έκθαμβωτικό δΐσκο πού ύπάρχει στό κέντρον τής σημαίας τής αύτοκραΐορΐας. Καί βυθΐοθηκε στή θάλαααα λοξά Ό Χιράτα Τακαμόρι τόν έκύττσζε. Έμοιαζε μέ τό συμ βολον τής ίαπωνικής πατρί¬ δος, πού έπέπλεε έκεΐ, πού περιέφερε την τελευταία τού άκιΐνα, τό τελευταΐο τού φω τεινό χάδι επάνω στό πεδίον τής μάχης δπου έχύθηκε τό σο αΐμα Υιά νά γίνη πιό με γάλη ή γιαπωνέζικη πατρΐδα! Καί νά πού ξαφνικά, ή άλλη λογΐα έγινε πιό σσφής, πιό μεγαλοπρεπής: ίνα ρωσσικό καράβι, νικημένο, χωοίς κα τάρτια, καιόμενον, άγωνιοθσε μακρυίτ. Ξαφνικά ό ήιος 'ά ψαυσε αύτό τα καταστραμμέ νο σκάφος, σύτή τή σκιά πού επρόκειτο νά βουλιάξρ. καί την περιέβαλε σάν μέ σάβα- νο άπό πορφύρα καί χουσάφι Τα σπασμένα κατάρτισ, τα φουγάρσ, τό ξεσχισμένο σώ μσ, διεγράφησαν πένθιμα έ πάνω στόν έκθαμβωτικό κύ κλο.'Ο Χιράτα Τακαμόρι άνε γνώρισε αύτό τό καράβι πού ψυχορραγοθσε. Ήταν τό «Βο ρολϊνο» τό £να άπό Ικεΐνα εναντίον των οποίων τό «Νικ κό» εΐχε πολεμήσει άπό πολύ κοντά. Καί ό ήλιος σιγά—σι γά έβυθίσθηκε καί έξαφανΐ σθηκε. Καί τό καράβι έπίσης έξαφανίσθηχε συγχρόνως. Ό Χιράτα έκαμε μεταβο λήν. «Τό «Ταστούτσ» έπλη σΐαζε τό «Νικκό» καί τοθ έ φώναξε: —Ελευθερία κινήσεων άπό ψε. Ραντεβοΰ αΰριο πρωΐ στήν ΜατσουσΙμα. —Καλά, είπεν ό Χιράτα. — Ό ναύαρχος έπιθυμεϊ νά μάθη τό δνομα τοθ άξιωματι κου ό οποίος ανέλαβε την κυ βέρνησι τοθ «Νικκό» μετά ιήν καταστροφή τοϋ^μπλοκχάους! (συνεχίζεται) Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. "Ανθη και κοσμήματα. Ιδού, κυρίεζ αου, ε'να εϋκολο μέσον γιά νά εΤσθε τής μόδας' Δέν ίχετε τίποτε καλύτερο νά κάαετε τταρά ν ά προσθέσετε είς τό μαθρο, τό άσπρο ή μαρΐν φόρε- μά σας τοθ π=ρασμένου χοόνου, ε'να μπουκέτο άπΊ> λουλοι'δια είς
  τό χρώμα τής μόδας (δηλαδή σχε-
  τικό τού βιολέ) "Οσιν ό χρωμα-
  τισμός εΤνε ττερισσότΕρον ζωηρώς
  κίϊ ΦρίσκοΓ, τώσον νεανικώτερος
  θά είνε. -
  Δέν δυττάζουν νά Φορέσουν Ι
  φίτος μεγάλα λουλούδια, τόσον
  είς τα μαλλιά όσον είς τό κορ
  σάζ· ή μόδο αυτή ή όιτοΐα μας Ιο·
  χεται άπό την Ταιτή, άρμόζει είς
  την μοντέρ α γραμ. ή των ϋψη
  λών κτ^νισμάτων π ρΐ των όττοΐ
  ω ' θά σας δμιλήσω έκ νεου προ
  σεχώς
  Εάν δέν άγαπατε τα μεγάλα
  μεταζωτά 6: θη, ήγοράσετε Μα
  υικρά μπουκέτο μέ οοκοκό άτό
  χρωϋατιστέι, πέολεΓ, άΐτό πλαστη-
  κή ούσΐα ή λαξεμένο μέταλλο: το
  στεοεώνουν είς τα μαλλιά τό βρά-
  δυ καί είς τό ρεβέο τοΰ ταγιέρ
  ή των παλτών κατά την διάρκει¬
  αν τής ήαέρας Τα άνθένια αύΐά
  κοσιαήαατα έπάνϋ σέ κλΐπς τοπο-
  θετοϋνται παντοΰ άκόμη καί είς
  τ" αύτιά.
  —Πά δσες εχουν δαντέλλες.
  Με. δύο τεμάχια δαντέλλας Ομ.
  52 Οψους καί Ο μ 26 Φάοδους, κά¬
  μετε μια ώραΐα μπλοΰζα σέ φόρ-
  μτ ζιλέ Ή ράχη τα μανίκια κον¬
  τά θά γίνουν άπό κρέπ μιροκέν
  κοέμ ή λευκό αναλόγως τής άπο
  χρώσεως τής δαντέλλας,
  Γιά νά χριοματίσετΕ λεο ές δαν¬
  τέλλες νά τίς ρίψετε μεσα σε
  βραστό τσάι ή συαπυκνωμένο κα·
  φ'. ΠροτοΟ νά βρέξετε την δαν
  τέλλα, β βίΐωθητε ότι ό ^οωμα·
  τ σμόϊ είνε αύΐό πού θέλετε, βρέ·
  χνοντας 8να τεμόχιο μουσελΐνας.
  Οί μαθρες δαντέλλες καθαρί·
  ζονται άφίνοντας της^ά βραχοθν
  μέσα σέ μπύρα επί μισή ώρα
  είς τό βΐθος μ άς μικρης λεκά·
  νης. Μετά τό χοονικό αύτό διά
  στημα τίς σφίγγετε μέ τό χέρι σας
  χωρίς νά τίς τρίψετε, καΐ τίς ζε
  πλύνετε κατόπιν μέ δροσεοό νερό
  Ή Ντιστεγκέ
  Κ. ΜυλοποτσμΙτης
  όφθαλμίατρος
  "Επί τριακονταιτΐαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  όφθαλμολογικά άσχολοομι·
  νος, δέχβται, τούς πάσχοντας
  τσυς οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  μιατρεϊον τού, κείμενον παρά
  τφ Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικί)ς Ηρακλείου.
  Τό καλύτερον ·
  τό έπιβεβλημένο
  δώρο πού π^έπει νά κάμη
  ένας Κρητικός πρός £νσ
  οιονδήποτε μή Κρητικόν
  είναι:
  Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΨΥΧΗ
  Άνιί οίσοδήττοτε κάρ
  τας ή οιουδήποτε δώοου
  στεΐλειε τό μοναδικό αύΐό
  Κρητικό βιβλιάριο διά νά
  δεΐξετε στούς άλ,λους ποίος
  είναι δ Κρητικός λαός.
  Πωλεΐται ίίς δλα τα βι·
  βλιοττωλεΐα.
  ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟΝ
  ΑΛΕΞ. Γ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
  ΊατροΟ τοθ Πανσνείου
  ΔημοτικοΟ Νοσοκομείου
  μετεφέρθη επί τής Λεωφό-
  ρου ΚαλοκαιρινοΟ (Γενΐ
  Τζαμί) έναντι καταστήμα
  τος είδών αύτοκινήτων κ.
  Έμμ. Λυδάκη.
  τΩοαι έπισκέψεων:
  11—12 π. μ. καί 4—7 μ μ.
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΖ
  ΜΕΡ.ΑΥΛΛΙΗΜΑΤΖΑΟΕΤΑΚΗ
  Δέχεται είς τό ίργαστή-
  ριόν της (Πλατεΐα Βαλιδέ
  Τζαμί).
  ΑΟΡΑ-ΑΟΡΑ
  Τα πλέον εύγενή
  'Αρώματα
  Λοσιόν
  Κασσετίνες
  Μπιμπελώ
  Ποί δρες κ.λ.π.
  ΣΤΟΥ
  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  ΚΟΙΜΩΜΙΚΗ
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ - Εν μέσω έκλε·
  <τών προσκεκλημένων ή κ. Κατί- νχ Ήλ(α Δ αλυνά εβάπτισε προ χθές τόν υϊόν τού, κ. ΣτυλιανοΟ Ρουσσάκη λοχαγοϋ πείικοθ. δόσα σα είς αυτόν τό ονομα Έμμανου ηλ· Είς τόν ανάδοχον καί τούς γονεϊς εθχόμερα νά τοίς ζ«ση.. ΚΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΜ - ΟΙ τρόφι αοι καί ή ύπηρεσία τοΰ 'Εθνικοΰ Πτωχοκομε ου αίσθάνονται την Οποχρεωσιν 6πως εύχαριστήσοθΐί1 θερμώς τόν κ. Άπολλόδωρον Με· λισσείδην Ιατρόν,καταβαλόντα είς τόν κ. τσμίαν τοθ Ίδρύμαΐος δρχ. 500 διά των οποίων έχορηγή θη εκλεκτόν φαγητόν, τσιγάρα καί οΚος δ^ην την ημέραν της ίΐ Λς Δ = «ρμβρίου είς μνήμην τής μακαρΐτιδ^ς Όλγας Σ. Σφακια¬ νάκη. (Έκ τοϋ νραφΕΐου) στήν πόλι. <· ΑΟΠΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ Γραφεΐαϊέώβς Μαρτύρων. Έκθεσις Πλατκΐα Σανύριβάνι, Φυτά σουλτάνίνας Φυτωρίων 2 έτών, άνατττυχθέν· των εντος κήπου ποτιστικοΰ πω· λοΰνται. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ϊβεδΪσΓ έδβς Άγίβυ Μηνά Ό συμπολίτης συγγοαφεύς καί τΓΐητής κ. Ν. Καζαντζάκης ίδώ ρησεν είς την Βικελαίαν Βιβλιοθή¬ κην £ν αντίτυπον τού κολοσσιαΐ· ου ίίργου τού «Όδύσσεια». — Πρόκειτα» περί μνημριώδους τω δντι εκδόσεως, δημιουργικοθ σταθμοΰ άπό τού κοριωτέρουζ, -ίς τό πολυσχιδές Ιργον τοθ Κρη τος συγ>ραφεως, τόσον άπό άπό
  ψεως |περιεχομένου δσον καί εμ¬
  φανίσεως.
  — Σημειωτέον δπ ή «Όδύσσεια»
  τοϋ κ. Καζαντζάκη έλαβε τό πρώ
  Γον βραβείον ώς έκτύιΐωσις καί
  'μΦάνισ ς είς την £κθεσιν τού βι·
  βλίου έν Αθήναις.
  — Είς την Λέσχην 'Επιστημόνων
  9ά δοθίϊ σήμερον ή έορτή τοθ
  Χριστουγεννιάτικου Δένδρου
  — Διά την επιτυχίαν τής εορ¬
  τής ταύτης κατεβλήθησαν φρον-
  τίδες ώ^τε νά θεωρήται απολύ¬
  τως εξησφαλισμένη.
  —Έξ άΛλου είς τόν κινηματο-
  νράφον «Μινώα» οργανούται οΰ·
  οίον ή δευτέρα έορτή χαριν τοθ
  τταιδιοθ υπό τοθ ΠατριωτικοΟ Ί
  δρύ .ιατος.
  — Είς την εορτήν θά μετάσχουν
  ΐά παιδία τα όποΐα περιέθαλ·
  ψε εφέτος τό ϊδρυμα. θά προβλη
  θοθν κατάλληλοικινηματογραφικαί
  ταινίαι, άκο',ούθως δέ θά διανβ
  μηθη εί; αΰτά Βΐσιλόηητα.
  —Ή προσπαθεία ή όιτοία έξεδη
  λώθη διά την επέκτασιν τού πρα
  οίνου, ευρίσκει ζωηράν απήχησιν
  μεταξυ των Ιδιωτών, των προσκό
  ηων καί των ενδιαφερομένων άρ
  χών.
  — Είς την άναληφθε'σαν προστά
  θείαν άρχεται ήδη άρωγός καί
  ό «ΟΤκος τοθ Άγρότου» Ήρα
  <λείου. Πρός τουτο έν συνεδριά· σει τής Διοικούσης αυτού Επι τροπής, έψηφίσθησαν προχθές 50. 0^0 δρχ αΐτινες καί θά διατε θοϋν καταλλήλως. —Αρίστης ϋποδοχής Ιτυχεν πά ρά των φίλων τής ποιήσεως καί ιοθ έπιτοπίου βιβνίου γενικώτε- ρον. —Ή ποιητική συλλογή τοθ φιλο ογικοΟ συντάκτου τής «Ανορθώ σεως» κ. θρ. Ν. Σταυράκη: «Τα Μσλόβαθρα» —Ίκανά άντίτυπα τής συλλογής ταΰτης ίχουν ήδη διατεθή έν τη πόλϊΐ μας. —Αί ημέραι, σήμερον καί αΰρι όν, δύναται νά θεωρηθοΰν πάλιν, ειδικώς διά τα πά διά, ημέραι άι'ωνιώδους ή σχεδόν, άναυονής. — Πρόκειται περί των πρωτο χρονιάτικων δώρων τα όποΐα ή φαντασία των μικρών περιβάλλει μέ μίαν αίγλην καί £να αίνιγμα: —ΤΙ θά τούς δωρήσουν οί με γάλοι, Γΰρω άπό αύτό τό έρώτη μα περιστρέφεται καί ή φαντασία καί ή όνειροπόλησις ή άκριβ'στε ρα ή νευρική των άνυπομονησία. —£ίς τοΰ Πουλακάκη έση μειώθη πυκνή κοσμοσυγκέντρω σις μέ την πρεμιέραν τού φίλμ: ■Ή όργανοπαίκτρια των Παρισί ών». —ΈιΐΙσης μέ επιτυχίαν καί πό ,υν κόσμον προεκλήθη είς την «Μι νω^ν» τό δρ ματΐ'όν καί περι πε-ειωδες φίλμ: «Οϊ τελευταΐοι σκλόβοι» β Ρβ«ορτ*ρ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ Τής ννωστής μεγάλης φίρμας: ΜΟΤΤΗ τα μόνα ποΰ συναγωνίζονται είς ποιότητα, γευστικήν καί θρεπτιχότητα αύτά τα ίταλιχά μακαρόνια. * ΕΦΘΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΤΕΘΗΣΑΝ * είς την διάθεσιν τοΰ καταναλωτικοΰ χοινοϋ. Δοκιμάσετέ τα. Ψήνονται αύθωρεί. Ή ύπερο- χή των είνε άμέσως άντιληπτή. ΕΙΝΕ ΤΑ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ ΟΛΩΝ. Γενικός άντιπρόσωπβς ΜΗΝΑΣ Ο. ΠΟΤΗΡΗΣ Πλχτεΐα Καλλβργών—Ηράκλειον ^Κρήτης. ΚΘΝΣΤΑΝ. ΓίΑΛΟΥΣΗΣ Τό στερεώτερο τό κομψότερο τό έλαφρό παττοθτσι. Τα γυναικεΐα μας είνε όμιμητα. Ή^εκθεσίς μας παρουσιαζει έκ- πλήξεις. Κεντρικόν: Γωνία Μεϊδανίου. ύποκατάστημα: όδός Αγ. Μην». ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ «ΕΛΣΗ» 'Έκάβΐην Παραβκευήν^β μ· μ. ""κατ' ευ- I θείαν Π ε ι ο α ι & . Πρακτορείον! Άμάμπιλε Π. Κέρκι. Τηλ. 5 51.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  τοικει
  Οί Άθλιοι.
  479ον
  ρνοται^^
  ΐ τ,λέον.,.ά! δέν ε1ξεύρω τώρα π,Ο κα
  δι°ΡθώσΠ
  κλάδον τοθ
  ·*< '<ηηο ,ν ο ρ 6ο >«»»ι*ή ουλλονήτοϊιθο
  Μ»ιΑ·τ(κι ιή( «Ανορβύ
  •β. Ν. Στουράηι. ·Τί
  ΓαηΙτυνα τής αυλλογίκ
  1)1· Ρΐατιβί >>τί
  . σήμερα* «3
  ΙΟΙ *β 0Ι«ρΐρθΟ> '
  πό ιά ·α«4, '
  ι* ή — «6όν, ανα-
  ιται ·ιρ( τώ» ψ'ο
  »» 6όρυν τί 6κυ '
  ιω* μ·«ρώ* μρΨ—
  ,ί/»π. ·αΙ 1*ο αί««*
  Ιθυς |«*0Μ» «■
  ε» β«ό αοτό
  Ι
  Ά?τώίΓ; α ΛΓΥΧΡΟΛνως έ^κολ°ύθησε λαλβν-
  Α. τωρα ένθυμήθηκα. Αύτός περνέί συχνά άπό τό
  βουλεβάρτο, καί κατευθύνεται έκεΐ, πρός ιό αέ
  ρος τοϋ άγρΓϋ τής ΚορυδαλλΙδος. Πρός έκεΐνο τό
  μέρος δέν είνε δύσκολον νά τόν συναντήσης
  Όταν δ κ. Βοίδάς ανηγέρθη, ουδείς πλέον ύ
  πη-ρχε πλησίον τού- ή κόρη εΤχε γΐνει άφαντος.
  Τ ~ ΕφοβήθΠ άληθώς ό άνθρωπος·-Τή άληθεία,
  είπεν αν δέν ?βεπα τόν κήπον μου ποτισμένον
  Βά ε,λεγα πώς αύτό πού εΐδο καί τοθ ώμίλησα
  δέν ήταν κόρη, άλλά κάττοιον πνεϋμα έναέριον
  Μετά μίαν ώραν εΐχε κοιτασθή είς την κλΐνην
  τού· άπεκοιμήθη δέ διαλογιζόμενος, δτι τό περί ά
  στασίας των δαιμόνων βιβλίον έκεΐνο δέν θά ήτο
  δλως διόλου άνυπόστατον.
  Δ'.
  Έπεφάνη είς Μάριον.
  "Ολίγας ημέρας μετά την επίσκεψιν ταύτην τοθ
  «έναερίου πνεύματος» πρός τόν κύρ Βοΐδάν, πρω
  ΐαν τινά,—ήτο δέ δευτέρα1 ήμέρα καθ" ήν ό Μάρι
  ος έδανείζετο τό πεντάφραγκον παρά τοθ Κουρ
  φειράκου διά τόν Θεναρδιέρον,—ό Μάριος εΤχε
  βάλει είς τόν κόλπον τού τό νόμισμα τουτο, καί
  πρίν ή τό φέρη. είς την φυλακήν, εξήλθε νά «περι
  πστήσπ ολίγον», έλπίζων δτι είς την επιστροφήν ό
  περίπατος οΰτος θά τώ έδιδε διάθεσιν νά εργασθή
  Τουτο δέ καί Ιττραττε καθ* εκάστην "Αμα έξεγει
  ρόμενος τής κλίνης, έκάθητο έμπροσθεν ενός βιβλί
  ου, καί λαμβάνων φύλλον χάρτου μετέφραζέ τι
  έκ τοθ γερμανικοϋ. Άλλά μόλις άνεγίνωσκε τέσ
  σαρας στίχους τοΰ κειμένου, μόλις έγραφεν Ενα,
  καί νά προχωρήση δέν ηδύνατο· έβλεπεν ώς έν
  άστρον μεταξύ τοθ χάρτου καί των ομμάτων τού,
  καί άνηγείρετο λέγων— Πήγαινε £ως έξω· ϊσως
  σοΰ έλθη διάθεσις.
  Καί κατηυθύνετο πρός τόν αγρόν τής Κορυδαλ
  λίδος1 Κ' έκεΐ δμως πάλιν έβλεπρν έμπρός τού τό
  άστρον.
  Έπέστρεφεν είς τό δωμάτιον τού, έπειράτο ν' ά
  ναλόβρ την εργασίαν τού δέν τό κατώρθωνε, τρό
  πος δέν ήτο νά γράφη πέντε στίχους κατά συ>έ
  χειαν.
  Καΐ τότε έλεγεν —Αυριον δέν θά έξέλθω, περι
  σπδται ό νοΰς μου καί έ'πειτα δέ>/ ήμπορώ πλέον
  νά έργασθώ·—Καΐ έν τούτοις 'εξήρχετο καθ' ε¬
  κάστην.
  Μάλλον κατώκει είς τόν αγρόν τής Κορυδςΐλ
  λίδος ή είς τόν θάλαμον τοθ Κουρφειράκου.
  (συνεχίζεται)
  ΐΤή^ΜΤίί^ίιΊκ^^
  ΙτααωρασασΙ
  Ξ ~"—~·~"■*ι—ι1—β"■~""""^"~~"ε—ε»—εε»—εε—ειι——ι —
  = Μόνον τάς ήμ^ρης των έορτών καί =
  Ι χάριν της τίολυπληθοθς τού ιχελατείας |
  Ι ΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ 1
  | ΑΝΔΡ. ΒΛΑΣΣΗ |
  Ι θά πωλήση καί κάτω τοϋ κόστους |
  1 δλα τα εϊδη κοσμημάτων, των οποίων |
  Ι διαθέτει την πλουσιωτέραν συλλονήν =
  | Έφθασαν τα ωραιοτέρα μπιμιχελό. |
  1 "* Εποφεληθήτε τής ευκαιρίας. |
  Ϊ,,Ι,,Η.....^ 111 ■ 1111 ■ ■ 11111 ■ 1111 ■ Ι ■ Ι ■ 11111 ■ ■ ■ ■.....ΗΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΗΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐ/τί
  **< ηλ· *«· ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΙΩΑΝ. ΛΟΓΙΑΔΟΥ Μετεφέρθη άπό τής πλατείας Νικηφόρου Φωκά (Μεϊντάνι) είς την οδόν 1821 (Σείτάν ΌγλοΟ), έναντι παρόδου Ι νθυοπωλεΐων καί παραπλεύρως έργο- στασίου έπιπλοποιΐας Ι Μηλιαρα. Άνακαινισθέν είς δύο ευρυχώρους αιθούσας περιλαμβάνεΐ: Α' Τιιήμ* εκτελέσεως συνταγών. Β'' 'Αποθήκην πλουσιωτάτης συλλογης «Ιδι- κβτήτων (βρββΐβΗίββ) χημικών κοί φαρμακευτικών ηροίόντων χχχ φ«ρμ«κε_ίων (βαρό- κα λλυντικων καί «ρωμάτων: Αί διά ξηοά καί λιπαρά δέρματα. ΣΤ Τμήμ* άνθρωπομετριχον: Πνοντσι δω- ρεάν μετρήσπς ϋψους. βάρου- κ.λ.π. Πώλησις χονδρική καΐ λιανικη. Αριθ. Τηλ. 2.87. 2ΤΟΥΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Έγκυκλοπα ιδε ία ΑΓ έκεΐνους πεΰ ©έλουν νά ττλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* ολους ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΙΣ Γ'. Έτσι πισΐεύουν δτι ή <{^χή ένίς άνθρώπου αωματώϊους, μέ δ δόντας Ιξέχοντας, μετατίθεται εί; 4 σώμα ενός έλέφχντος Ένας άνθρωπος δυ/ατός ποΰ είχε πιικνά γένεια, πιστεύεται δτι θά μεταμ χωθη· είς λέοντ^. Ένας άνθρω πος άσχημος, μέ σΐόμα μεγάλο καί χείλη σαρκώίη μετοβίλλε- ται κατά τάς δοξασΕας των άγρ'ω> αύτίδν, είς] Οαιναν. Κα!
  ω καθ' εξής Τα ζφϊ περί
  των οποίων πίστεύεται 8τι κλεί-
  ουν είς τό σώμα των την ψυ
  χήν άνθρώπων πού απέθαναν,
  θεωροθνται ίερα κ«1 άηαραβί
  αστα. Κάποτε, δταν απέθανε χά
  ποία Πορτογαλλίς κυρία πού ή
  ταν γνωστή είς τούς άγρίους
  πού τής είχαν μεγάλην άφοσΕω-
  σιν, ώς «ντόνα Μαρία» κατά συμ
  πτώσιν επί πολλάς νύχτας συνε
  χδς ενεφανίσθη είς τό χωρίον
  των μαύρων μία ΰχινα καί ά
  νήρττασεν κατσικάχια καί χοι-
  ρίδια.
  0£ μοΐΰροι δοθλοι τής ΙΙορτο-
  γαλλίδος κυρίας ηρνήθησαν νά
  κυνηγήσουν ή ίπωσδήποτε νά
  ιράξθΜν τό άγρίμι ίσχυριαθέν
  τες 8τι ή Οαινα «ήταν ή ντόνα
  Μαρία», ή καλή ·ΛυρΙ* των. *Ή
  κυρΐα μας πεινα καί γι' αύτδ έρ
  χεται την νύκτα είς τό χωρία νά
  θ κατ' νά ί
  α φγη
  Ή ϊδέα τής μετεμψυχώσεως,
  ■ίύμ,φιονα μέ την οποίαν ή ψυ
  χή ενός άνΒρώπ'ίΐ) π&ύ πεθαί-
  νει, μεταφέρεΐαι είς το σώμα
  ενός ζώου καΐ έμφωλεύει είς
  αύ ό, είνε λίαν δία5εΤομένη με
  ταξύ των φυλώ/ τής Μα5αγα
  σ»άρί;ς πισνεύΐυν δτι αί ψ.ιχαί
  των νεκρδν μει-ατίθενται είς σώ
  μ«τ« μεγαλων δφεων ώς ό βόας,
  είς σώ ία κροκοδείλων καΐ οΰΐω
  καθ' εξής, αναλόγως τής σειράς
  πού είχεν *<5 αποθανών είς την ίεραρχίαν^τής φι·λής είς μεγάλους ϊφεις μεταβαλλονταί μετά θάνα χον μόνον οί ισχυραί, οί άποτε λοθντες την άριστοκρατίαν τής φκλής Δι' αύτό τα μεγάλα φίδία, ιδία ό βόας, είνε ζώον ' ίερόν διά τούς άγρίους των φυλών < αυτών, καί κανείς δέν θά τολμήση νά τούς πειράξη! Μόλις ϊνας άγριοζ των φυλών τούτων δή 'έ/χ φ'δι τοθ εΠους τούΐου, πέφτει άμέ σως κατά γής καΐ τα προακυνα ώς νά περνοθσε κάΊτοιος έπιφα νής τής φυλής τω". ΗϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐ ΙΚΡΥΣΤΑΛΛΑ 1 Ι ΠΟΡΣΕΛΑΝΕΣ1 ( ΕΠΙΤΗΙΑ ΕΠΑΡΓΥΡΑ 2ΚΕΥΗ | Ξ Άσύγκριτα, μοναδικά, των πλέον Ξ Ξ Φημισμένων Εύρωπαικών έργοστασίων = ΕΙΣ ΤΟ 1ΚΡΥΣΤΑΛΛ» | ΙΩΑΝ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ | = θά άποτελέσουν καί πάλιν τα ώ- = | ραιότερα καϊ χρησιμώτερα δώρα των = = ημερών. = Ξ Γιμαί ασυναγώνισται. | ΗΪΙΙΙΙΗΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΓπ Πσρελάβομεν αυτήν την εβδομάδα ΑΘΗΝΑΊΚΑ ΙΥΝΑΙΙΙΕΙ» ΚΑΙ ΙΐυΔΙΚΛ είς αφθονίαν σχπμάτων κ*ί χρωμκπσμών—τα πειό μοδέρν». αΜΟΔΕΡΝΟ" ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ (Παρά την 'Αγίκν Αικατερίνην). ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ,,ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ^ ΒΑΣ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ Παρά τό Καμαράκι. Τα έχλεκτότερα καϊ άληθώς πεφημισμένα γλυκίσματα διά τάς εορτάς. Ή μεγαλυτέρα συλλογή φρουΐ γλασσέ, σοκο- λατίνων, έκλεκτών λικέρ. Έχομεν την μεγαλυτέραν κατανάλωσιν διό¬ τι είμεθα οί εΰθηνότεροι. Καπαρντίνες, Παλτά άντοχης Κοστούμια ετοιμα. καΐ δλα τα άνδρικά ειδή είς τό κατάστημα: ΜΗΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ Έπίσης παιδικά κβυστβύμια είς πλουσίαν συλ¬ λογήν. Πανταλόνια καΐ γκιλόττες επί παραγγελία. ■> Τιμαί ασυναγώνισται. Όλβι στοΰ ΜΗΝΑ.
  ΧΑΝΙΑ Δεκέμβοιος (ίνΐαποκρι
  τοθ μας) —Υπό τ&0 τύπου τής πό
  λεως χαί τής δημοσίας γνώμης
  ειδικώτερον Ιξαίρεται ή παρατηρη
  θίίσχ εφέτος έξαίρετική προθυμία
  τής κοινωνίας Χανίων δπως ένι
  σχύςιη κάθε φιλανθρωπικήν πρΐΰΐο
  βίυλίαν 6πέρ των Ινδεών
  Χαρακΐηριστίκόν είνε ότι μόνον
  διενεργηθείς προχείρως ερα^ος
  έν τή πόλει απέδωκεν 75 000
  δραχμών «ί'τινες καΐ διενεμήθησαν
  υπό των άστυ/ομικώκ τμημάτων
  Χανίων άπ' εύΐείας πρός τούς πε
  ομένους συμπολίτας.
  Ιδιαιτέρως {ξαίρεται τό έπιβει
  χθέν γενικώς έν τ^ ημετέρα πό
  λει αοναίσθημα κοινωνικάς άλλη
  λεγγύης παρά πασών των τάξεων
  μέχρις έκεΕνων των βιοπαλαισιών
  οί'τινες προθύμως συνέβαλον είς
  Ή φιλανδρωπική κίνησις
  είς την πόλιν των Χανίων.
  την ανακούφισιν τόν άπόρων. Έκ
  παραλλήλου ή πρωτοβ υλία τοθ
  κράτους καί συγκεκριμένως τό εν¬
  διαφέρον προσΐύΐΐιχώ; τοθ κ. 'Υ·
  θ Γενιχοϋ Διοικητ Ο συνετί
  ώστε οί ίποροι νά Ινισχυ-
  θώαι καΐ άπό γενικωτέρχς πλευ
  ράς κατά τρόπον πλέον ή «ποτελΐ
  σματικόν διά τάς ανάγκας αυ¬
  τών.
  Επαινείται έπίσης σχετικώς
  καί ή συμβολή τής Μεραρχίας Κρή
  της ή όιτοία άτ.έδειξεν αξιέπαινον
  πρωτοβουλίαν κα! γενικώς καί ίδία
  είς την οργάνωσιν τοθ Χριστοιιγεν
  νιάτικου δένϊριυ τής προχθεσινής
  Δευΐέρας χά! τής διανομής δώ·
  ρων είς τα άπορα παιδία τής πό
  λεως χ*! των περιχώρων τδν Χά
  νίων
  Αριθμ. Πρωτ. 1166
  Ανακοίνωσις
  12ης Κ. _. Φ. Αύτοκινήτων
  Γνωστοποκΐται πρός τούς
  κ. κ. Έμπόρους, Παραγωγούς
  καΐ είς πάντας τούς δπως δή
  ποτε χρησιμοποιοθντος Φορ
  τηγά Αΰτοκΐνητα ότι δέον ν'
  άπευθύνωνται διά τάς μετα
  φοράς των άπ' εύθεϊας είς
  την Διεύθυνσιν ή' τούς έντε
  ταλμένους Σταθμάρχατς τής
  Διευθύνσεως
  Ή Διεύθυνσις άπεκδύεται
  ττάσης ευθυνής διά την τυχόν
  απώλειαν φθοράν όλικήν ή' με
  ρικήν των έμπορευμάτων έφ'
  δσον ή μεταφορά συμφωνεΐ
  ται άπ' εύθεϊας μετά των αύ
  τοκινητιστών καί ουχί ώς άνω
  τέρω Ή Διεύθυνσις"κύριον σκο
  πόν έχουσα την εξυπηρέτησιν
  τοϋ ΚοινοΟ καί την ασφάλειαν
  των μεταφοράν συνιστδ πρός
  τό συμφέρον τού την ΰποβοήθη
  σιν τής Διευθύνσεως
  Διά πάν ίμπόρευμσ, δέμα
  ή δ,τι δήττοτε άλλο παραδιδό
  μενον πρός μεταφοράν δέον
  νά ζητήται δελτίον παραλα
  βής υπό τοΰ οίκεΐου Σταθμάρ
  χου ή όδηγοθ επί τή άπλ{| προ
  ααγωγή τοθ όποίου έν περιπτώ
  σει βλάβης ή απωλείας ήΔιεΰ
  θυνσις θά διατάσσπ την άπο
  ζημίωσιν.
  Έν Ήρακλείφ τή 28—12—38
  ό Διευθυντής
  (Τ. 2.) Μιχ. Τζουλάκη;
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό Ναυτι><&$ Κολβσσός! ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΚΛΑΒΟΙ (10 ΚΑΡΑΒΙ ΤΩΝ ΣΚΑ&ΒΩΝ] ΕΛ'ΖΑΜΠΕΤ ΛΛΛ&Ν γουωρνερ^μπαξτερ ουαλλλσ; ιμπηρυ Τό εμπόριον των μαΰ ρων σκλάβων. Ή οΐματη ρά ούγκρουσις τοθ πλη· ρώματος τοθ Τριϊστίου καΐ ή έκμηδένησις των κα κούργων δουλεμπόρων. Έκτός προγράμματος ΖΟΥΡΝΑΛ. ΔΕΥΤΚΡΑ: ή κεκαρδιστι κή κωμωίία: ΑΓΝΟΣ_ ΓΑΕΝΤΖΕΣ ΤΡΙΤΗ. Τό φΐλμ θρΰλλος: ΡΟΜΠίΝίΟΗΔΛΣΟΝ Κυριακή ώραΓ2 μ μ. ολό¬ κληρον τό έπεισοδιακίν: ΤΟΜΥ Ο ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ Σημ. Καθ' εκάστην, ώρα^6 μ μ. απογευματινήν. ΚουζίΛες ακαθάρ¬ του πετρελσίου αί πλέον εΰχρηστες κσΐ οΐκονομικές. Έφθασαν παρά Τοίς αν¬ τιπροσώποις: ΓΚ ΑΙΤΛΙΧ-ΡΟΖΕΜΠΟΥΣ —Τό σημερινόν πρόγραμμα τοΰ Ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ. Σήμερον ό ραδιβφΜνικός σταθ μό; Αθηνών θα μεταδώση τό έξη; πρόγραμμα: "ϋρχ 13 30' χρη ματιβτηριον, 13 40' είδήαεις, 14 ποικίλπ μουσική, 14 45 άνακοινώ σει; καΐ μβτεωρολογικόν δελτί όν, 18.05 ποικίλη μουσική, 18.30 δημοτικό τοκγοΰδι (συγκρότημα Κοντοποΰλου) 19 ή &?χ τβϋ παιδιοϋ, 19,30 έλαφρά .μουσικπ (συγκρότημα Παγώνη— Χυτήοη), 20 ομιλία διά την ύπαιθρον, 20 33 β εννέζΊκο βάλς, 20.45 τό δεύτε ρον μίρος τή; ομιλία; τού ποιη τού κ. £ωτ. £κίπη γιά την νο σταλνία τοΰ ξενιτευμΐνου "Έλλη¬ νος όπως την έτραγοΰδησεν ή ποί παίς μας, 21 ρβσιτάλ τραγουδιοΰ υπό τή; δίδος Ελένη; Κιουρη, 21.30 ΐίδήσει;, 21.45 συναυλία τής συμφωνικης ορχήστρα; {τής ΥΡΕ υπό την ώ)3ΐν τού κ. Β« β "γιάννη, πρόγρχμμα 1) Μπάχ Ρέγχερ όίρια άπό την σουΐτα β!; ρέ 2) Χαίνδβλ κονσέρτο γκρο σο άρ. 17 3) Νοτσάρτ οχ>μφανί<χ αριθ. 38 είς ρέ μεϊζον χωρΐς μι νουετο, 4, Φωρί Πελία; καΐ Με λισάνθη σουΐτα 5) Γκρήγκ Πέϊρ Γκύντ, 2α Σουΐτα έ Μπραμ; ά «α δημαϊκή είσχγωγή Κατά τό διά λειμμα τής συναυλίας θά μετα5ο θοΰν α! τελευταίαι εΐδήββις, ,23. 30 μουσική χοροΰ. —Ή θαλαβσία συγκοινωνία Κρήτης. Φροντίδι τού 'Υπουργοϋ Γβ νικοΰ ΔιοιχπΓοϋ Κρήτης κ Σφα κιανάκη, τό ύπουργΐΐον 'Εμπορι κή; Ναυτιλία; ενέκρινεν όπως πυκν&>θ$ κατ' εΰβείαν έκ Χανί
  ών εί; Πειραια ή υπάρχουσαι η
  δή βυγκοινωνία. Οϋτ« τό δρο
  μολόγιον τή; άγόνου γραμμής
  βορείου Κρήτη; έπεκτείνεται κα
  τα την έκ Σητείας επάνοδον είς
  Ηράκλειον τοϋ ατμοπλοίου της
  άκτοπλοΐα;, όπερ καταπλέει ήδη
  τό Σάββατον πρωϊ εί; Χανία. Δή
  λκδή τό ατμόπλοιον τουτο επι
  στρέφων έκ Σητείας μέβφ Ήρα
  κλείου καΐ Ρεθϋμνη;,2 δα άναχω
  ρή έκ Χανίων διά Πειραια την
  μ. μ. τή; δευτέρα;.
  ——ΐκαστικαί μεταβολαί.
  Ό πρόΐδρο; των πρωτοδικϋν
  Χανίων κ. Ί. Παραφέστα; μετβ
  τεθή εί; Χίβν άντ! τβΰ κ. Ά.
  Λέκκα μετατιθβμένου εΐςτό Πρωτο
  κεΐον Χανίων. 'Επίαη; μετετβ
  θη εί; Χίον ό πρ-^τοδίκπ; Χανί
  ών κ. Γ. Κορνάρης,
  "εν στυλό
  ΛΟΥΞΟΡ
  ί το καλλίτε·
  ρον δώρον. ^/
  Ι
  Ηράκλειον — Κρήτης
  ΓραφΕΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Πέμπτης
  29 Δεκεμβριού 1938
  1^-ΊΓΩρα
  ΕΙΣ ΚΡΙΣΙΜΟΝ ΦΑΣΙΝ
  ΤΟ ΙΤΑΑΟΓΑΛΛΙΗΝ
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΑΟΟΣΤΕΛΛΕ
  ΜΕΓΑΛΑΣ ΕΝΙΣΙΥΣΕΙΣ
  Β! 111 ΙΙΙΙΙΙΗ 111 ΤΖΙΜΜΠ
  ΑΘΗΝ
  VI
  28 Δεκ-μβρίου (τού
  άνταηοκριτού μας).— Τελευταία τηλε
  γραφήματα έκ τού έξωχερικού άναφέ
  ρουν ότι άπό τής χθές ή ίταλογαλλΐ'
  κή διένεξις ήρχισεν είσερχομένη είς κρί
  σιμον φάσιν.
  Ό πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ, έν
  γνώσει ωρισμένων ίταλικών κ&νήιεων
  είς την ανατολικήν Άφρική% διέταξεν
  άμεσον αποστολήν στρατιωτικών χαΐ
  ναυτικών ένισχύσεων είς την άποικίαν
  τού Τζιμπουτί.
  ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝ
  ΠΡΟΕΛΑΣΙΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΟΜΑΛ1ΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Δ)βρίου (τού άντα-
  ποκριτού μας).—· Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι κατά
  πληροφορίας των γαλλικών εφημερίδων,
  οί Ιταλοί έν Άβησβυνία έτοιμάζονται
  στρατιωτικώς.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας οί Ι¬
  ταλοί άπειλούν προέλασιν εναντίον τής
  γαλλικής Σομαλίας (Τζιμπουτί). Αί
  ιταλικαι δυνάμεις τής Α ίθιοπίας έχουν
  μάλιστα κινητοποιηθή πρός τό σημείον
  τούτο.
  Ο ΓΚΑΙΡΙΓΚ ΜΕΤΛΒΑΙΝΕΙ
  ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΜΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—-Καθ* α. αγγέλλεται
  έκ τού εξωτερικόν, κατ' απόφασιν τού
  Ράϊχ, ληφθείσαν προφανώς μετά την δυ
  αμενή τροπήν .τού ίταλογαλλικού, ό
  βτρατάρχης Γκαΐριγκ θά μεταβή είς Ρώ
  μην ινα συνβννοηθή σχετικώς μετά των
  Ίταλών επισήμων, πρός καθορισμόν
  άπό κοινοΰ μετ'αύτών, τής στάσεως την
  οποίαν ένδείκνυται να τηρήση τό Ράϊχ
  είς την ίταλογαλλικήν διένεξιν.
  ΙΣΧΥΡΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΙΣ
  ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Είς Πάτρας έση
  μειώθη σήμερον ίσχυρά βεισμική δόνη·
  βις.
  "Έντρομοι έκ τής δονήβ&ως οί κάτοι
  κο( εξήλθον είς τάς όδούς. Σημειωτέον
  ότι λόγω τής εντάσεως τής δονήβεως
  διερράγηβαν πολλαί οικίαι των
  II»-
  τρών.
  Ό τύπος Παρισίων καί Ρώμης
  διά τό ιταλογαλλικόν ζήτημα.
  Δεκεμβριού Ι τέκτησε
  *' Λ% μακρών
  άνήκουν
  Η ΔΟΝΗΣΙΣ ΕΓΕΝΕΤΟ
  ΑΙΣΘΗΤΗ ΕΙΣ ΑΙΓΙΑΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 8 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Καθ* α τηλεφω-
  νούν έκ Ηαιρών, ή οημεΐίυϋεΐβα έκεί
  ίβχυρά βεισμική δόνησις εγένετο άρκούν
  τως αίσθητή καί είς την Αίγιαλίαν.
  ΑΙ ΟΙΚΙΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚαΜΟΠΟΛΙΗ ΚΟΥΝΙΝΑ
  ΑΘΗΝΑ128 Δεκεμβριού (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληροφο¬
  ρίαι έκ Πελοποννήβου άναφέρουν ο·:ι
  είς την κωμόπολιν Κουρνά, έκ τής ση·
  μειωθείβης σήμερον σειβμικής δονήσε
  ως όλαι «Ι οικίαι κατέστησαν έτοιμόρ
  ροποι.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
  ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριταΰ μας).— 'Η έν Ελλάδι
  μεγάλη κακοκαιρίαν έξαχολουθεί εισέ¬
  τι. Σήμερον παρετηρήθη νέα πτώσις
  θερμοκραριών. ι
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28
  (τηλεγραφικώς) — Αί γαλλι
  καί έφημερίδες συνεχίζουν
  ευρύτατα σχόλια επί τής γσλ
  λοϊταλικής διενέξεως
  Αναφορικώς μέ την διέυε
  ξιν ταύτην καί την τροπήν
  την οποίαν ελ^βε κατά τό
  λήξαν είκοσιτετράωρον, οί
  γαλλικαί έφηιιερΐδες, άττό
  συμφώνου σχεδό /, δέν άπο
  κρύπτουν οΰτε τή* σοβτρ'ιτη
  τα της, οθιε τάς προθέσεις
  τής Γαλλΐας.
  Αί προθέσεις οδτσι, ώς το
  νΐζεται καΐ αυ9ι< δέν υετε βλήθησαν ουδόλως: Ή Γαλ λΐα είνε ετοίμη νά αποδυ¬ θή είς τόν σκληοότεοον των πολέμων διά να προασπίση άτ έδάφη τα δ ποία είτε κα δι' αίματηοών άγώ οολ είτε ίστορικώ δικαιώμα- τι. Είς την σκέψιν ταύτην ού δεμΐα άμφιβολία κοί ουδείς ^ισταγμός είνε δυνατόν νά έμφιλοχωρήσΓ). Κοί ό τελευ ταΐος ΓάλΚος είς τό σηυεΐον αύτό εΐνε απολύτως συμ φωνος μέ την κυβέρνησιν τού. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΐηΤΙΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ —Σήμερον τόσον είς τό Καί ντ' Όοσαί δσον καί είς τό ύπουργΕΐον των Στρατιω*ικών έλαβον γώ?αν εί5ικαί συσκέ- ψεις. Ούδεμΐα ανακοίνωσις έ γένετο μέχρι τής σΐιγμής διά ΐ καί] τάς ληφθείσας άποφάσεις. Πάν τής τως είνε βέβαιον 8τι διετάχθη σαν μετσκινήσεις στρατιωπ κων μονάδ^ν, καΗ εδόθησαν είδιχαί διαταγαί είς τάς ναυτι) κάς βάσεις καί τόν στόλον. ΙΣΧΥΡΑΙ [ΑΑλΙΙΑΐ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΕΝΤΟΝΟΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ1ΤΑΛΙΚΗΝ Α ΒΥΗΝ ΡΩΜΗ 28 Δεκιμβρίου (τη λεγραφικώς). —Κατά τάς (ταλι κάςέφημερίδας ή ίταλογαλλική διένεξις δέν πτοεΐ τήνΊταλίαν, έτοΊμην νά πολεμήση διά τα δίκαια της. Ή Γαλλία, γρά· φουν οί Ιταλικαι έφη-ΐερίδϊς όφε(λ?ι νά αντιληφθή την πραγ ΑΝ 9 ή η ματικότητα καί νά παύση τΐροκλήσεις της. τάς Ή χδεσινή πανηγυρικη συνεδρίασιν τού Δημοτ. Συμβουλίου Ηρακλείου. Είς την μεγάλην βϊθουσαν τοΟ Δημαρχείου εγένετο χθές τό εσπέρας πανηγυρικη, ή τελευταία συνεδοϊασις τού ΔημοτικοΟ ΣυμβουλΙου, τοΟ λήγοντος ετους παρισταμένου κοί τοΟ Νομάρχου κ. Μαρκέλ λου κοθώς καί των προέδρων τοϋ ΈμπορικοΟ κοί Βιομηχα- νικοϋ Έπιμελητηρίου, άντι προσώπων τοΟ τύπου καί έκ προσώπων όλω ν των έπιστη μονικών καί άλλων όργανώ σεων. Κατά την συνεβρ'ασιν ού την, μετά σύντομον όμιλΐαν τοΟ προέδρου τοθ ΔημοτικοΟ ΣυμβουλΙου κ. Ι. Ρασιδάκη, ό Δήμαρχος κ. Μήνας Γεωργιά δης, έκαμε σύντομον άιτολο γισμόν τής γονΐμου πενταε τοθς δημαρχιακής δράσεώς τού. Ανέφερεν έν άρχή είς ποίον κατάστασιν παρέλσβε τόν Δήμον καί ποίον πρόγραμ μα ηκολούθησε πρός περισυλ λογήν των δημοτικών πραγ μάτων καί αναδημιουργίαν τής πόλεως. Άνεφέρθη είς ιήν έκπόνη σιν "συγχρόνου ρυμοτομικοθ σχεδίου. Είς την μελέτην τής χοροσταθμίσεως τής πόλεως καί τής έφιρμογής τοϋ σχε Ι πρός αναδημιουργίαν καί συγ ή φρμγ δίου. "Ωμίλησε διά τάς· γενο μένας ήδη ρυμοτομΐσς τάς διανοίξεις κοί διαμορφώσεις νέων όδών καί πλατειών. Διά την ανέγερσιν τοΰ Δημοτικοΰ μεγάρου των Άκτάρικων καΐ τής Λόγγιας, διά την άνέγερ σιν των Σφιγείων, ποΰ Οά είναι τα τελειότερα καθ" δ λην την Έλλάδα καί άπό τα καλυτέρα τής Ανατολή·;. Διά την άνακαΐνισιν, την συμττλή ρωσιν κοί επέκτασιν τοΰ Πά νανείου ΔημοτικοΟ Ν^ μεΐου πού καθΐσταται άπό τα καλυτέρα θεραπευ τικά Ιδρύμστα τής χώρας Διά την άνάθεσιν τής έκπονή σεως σχε&Ιου κατασκευής των ύπονόμωι/. Διά την μεταφοράν νέων υδάτων καί την βελτΐω σιν έν γένει τής υδρεύσεως τής πόλεως. Διά την έκπόνη σιν σχεδίου καί μελέτης Δή αοτικοϋ Θέάτρου είς τό Τε φτεδόρ καθώς καί διά την σκέψιν ανεγέρσεως «Στέγης Γραμμάτω» Άνεφέρθη είς τα διάφορα άλλα έξωραϊστι κά, έξυγιαντικά, έκπολιτιστι κά έργα πού κατεσκευάσθη σαν ή ήρχισαν έκτελούμενα χρονισμόν τής πόλεως. Καί εξέθεσε τέλος δι' ολίγων τό μελλοντκόν πρόγρσμμά τού, εκφράσας συγχρόνως τάς εύ χαριστίας τού τόσον πρός την κυβέρνησιν καί τούς έν Κρή τρ έκπροσώττους της διά την συνδρομήν των υπέρ τής πό λεως, δσον καί πρός τό Δή μοτικόν συμβούλιον διά την συμβολήν καί την συνεργασί αν τού είς τό άναδημιουργι κόν τού έργον. Τόν άπολογισμόν τοϋ κ. Δή μάρχου έΐτεσφράγισε σύντο μος άλλά μεστός έννοιών λό γος τοθ Νομάρχου κ. Μαρ κέλλου διά την Ιστορικήν αύ την συνεδρίασιν κσί την γόνι μόν τοϋ όν Δημσρχιακήν περίοδον κ. Γεωργιάδου, τόν όποΐ διεδέχθησαν ροκροτήματα. Τ ραγδαΐα χει Τόν άπολογισμόν τοϋ κ. Δή μάρχου, λόγω τοθ έξαιρετικοθ ένδιαφέροντός τού, θ' άρχΐσω μέν άπό αυριον νά δημοσιεύ ώμεν. Οί δικαιούμενοι άπαλλαγής στρατεύσιμοι τοΰ Β. ναυτικοΰ. ΙΤΑΛ Τ Κ ΝΗΒΟΥΝ ΣΟΜΑΛΙΑΣ , ΑΘΗΝ %.Ι 28 Δεκεμβριού (τού ανταποκριτοΰ μας)—Καθ* ά τηλεγρα¬ φείται έκ Παρισίων τό άποικιακόν επι τελείον τής Γαλλίας έχει έτοιμον πολε μικόν σχέδιον κατά τό οποίον προβλέ- πεται ή είιβολή ίσχυρών γαλλικών δυ- νάμεων είς την Λιβύην. 'ΙΙ είσβολή αυτή θά πραγματοποιη¬ θή εις περίπτωσιν ενεργείας των Ίτα¬ λών εναντίον τής γαλλικής Σομαλίας. ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΜΕΓΑΛΙ ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑΙ 28 Δ)βρίου (τού άντα- πα,κριτού μας).— Αί γαλλικαί έφημερί δες άγγέλλουν ότι σπουδαιόταται πολε¬ μικαι προετοιμασίαι των ΊταλΛν σημει ούνται εις τάίταλογαλλικά σύνορα.Ίδία εις τάς "Αλ«εις έκτελοΰνται υπό τής Ρωμη;, μεγάλα όχυροιματικά έργα. Έν τώ μεταξύ ή ίταλική κυβέρνη¬ σις προβαίνει είς την επιστράτευσιν πεν τακοσίων χιλιάδων έφέδρων διαφόρων όπλων καί βωμάτων στρατολ. ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΟΤΙ Η ΔΙ Ε θ Ν Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΘΑ ΠΕΡΙΠΛΑΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 28 Δεκεμβριού (τοβ ανταποκριταί μας).—-Νυκτεριναί ειδή. σεις εξ Έύρώπης πρός τό Άθηναϊ«όν Πρακτορείον άναφέρουν ότι ύπάρχουν άπαισιόδοξοι προβλέψεις διά την έξέλι ξιν των γαλλοϊϊαλικών. Γενικώς πιστεύεται ότι ή κατάστασις θα περιπ>α«ή επικινδύνως λόγω χών έν-
  τεινομένων όλονέν γαλλοϊταλικών σχέ¬
  σεων.
  Δι' άναγκαστικοθ νόμου Λέ-
  πέρχονται διάφοροι τροποποιή
  σεις είς προγενέστερον τοιοθ-
  τον περί ναυτικής στρατολο-
  γΐας. Οΰτω είς τούς δικαιουμέ
  νους άναβολής κατατάξεως
  προστΐθεντοι καί οί σπουδα-
  σταίΆτής ΠαντεΙου Σχολής
  Πολιτικών Επιστήμων (έξαιρέ
  σειτών έκτάκτων σπουδαστών
  καί άκροατών. αυτής), Παιδσ
  γωγικών Άκαδημιών, Γυμνα-
  στικής ΆκσδημΙας καί Κτηνια
  τρικών σχολών άλλοδαπής.
  Διά τούς έν τή αυτή τάξει πά
  ραμένοντσς σπουδαστάς τούς
  τυχόντας άνσβολής, ό χρόνος
  λήξεως ταύτης δύναται νά
  παραταθή κατά έν ετος μόνον
  είσέτι. Ή άπώλεια έξ οίασδή
  ποτε αίτΐας καί δευτέρου ε
  τους κατά την διάρκειαν τΟΟ
  δ
  δλου χρονικοΰ
  τής άναβολής,
  ί
  διαστήματος
  των καθιστδ
  β
  αυτοδικαίως άκυρον την περί
  άναβολής κατατάξεως άρχι
  κήν περί αυτής άπόφασινκαί ή
  άκυρότης αυτή λογΐζεται άπό
  τής 1ης τοθ άμέσως μετά τό
  άαολεσθέν έτος Ίανουσρίου.
  Οί όπωοδήποτε τυχόντες άνα
  βολής κατατάξεως άκολουθοθ
  σιν δσον άφορα τόν χρόνον
  τής θηΐείας των καί την τύ¬
  χην τής σειράς τής κλάσεως
  στρατολογικώς άνήκουν.
  Ή πρόσθετος ύπηρεσ'α ή
  έπιβαλλομένη είς τούς ούδό
  λως ή έκπροθέσμως παρουσια
  ζομένους είς τα περιοδεύοντα
  στρατ. συμβούλια, συνυπολο
  γΐζεται, προστιθεμένη είς την
  πρόσθετον υπηρεσίαν των ά
  νυποτάκτων καί ώς έκ τού
  τού δύναται νά έξαγορασθή
  μόνον μέ τό πέραν τοθ τριμή
  νού χρονικόν διάστηαα. Τό
  χρονικόν διάστημα ϊκγυμνά
  σεως των δικαιουμένων άπαλ-
  λαγής άπό 5^ηνον αύξάνεται
  είς 8μηνον. Ή τετραετία. διά
  την αναθεώρησιν των άνικά
  νων, βοηθητικών κλπ. αύξάνε
  ται είς δεκαετίαν. Τό διά τούς
  έξ αναθεωρήσεως Ικανότητος
  διάσΐημα αύξάνεται άπό τε
  τράμηνον είς οκτάμηνον.
  ΤΑ ΕΚΘΛΙΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΜλΤΑ
  ΚΑΙ Ο «ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ>
  Δι' έγγρόφου τού πρός την
  επιτροπήν διατψήσεων ό «Οί
  κος τοθ Άγρότου» Ήρακλεί
  ου, λοβών αφορμήν έκ των
  καταβαλλομένας ένεργειών
  παρ' ωρισμένων ίδιοκτητών έ-
  λαιουργείων διά την αυξη
  σιν των έκθλιπτικών δικαίω
  μάτων, διατυπώνει την γνώ
  μην δτι τα έκθλιπτικά δικαι
  ώματσ δέον νά παραμείνω
  σιν είς ά έπίπεδα ήδη ευρί¬
  σκονται καθ' δσον ταυτα κρί
  νονται συμφέροντα.
  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΟ.Ν
  Πρός τάς τελωνιακάς αρ¬
  χάς εκοινοποιήθη υπό τοθ
  ύπουργεΐου των Οίκονομικών
  τό κείμενον τοθ ύπ' αριθ.
  1929)38 άναγκ. νόμου, σχέσιν
  έχοντος μέ την υπέρ τοθ Τα
  μείουΣυντάξεων Έργοληπτών
  είσπραττομένην είσφοράν ε¬
  πί των έκ τής άλλοδαπής εί
  σαγομένων μηχανημάτων.
  Ο «ΟΙΚΟΣΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ»
  ΚλΙΗ ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΙΦΥΛΩΝ
  Αναφορικώς μέ την αίτη
  θεΐσαν υπό τής Άνωνύμου
  Έλληνικής Έταιρείας Έξα
  γωγής Νωπών Καρπών καί
  Λαχανικών, παραχώρησιν έκ
  μέρους τής Λιμενικής Έπιτρο
  πής εκτάσεως καταλλήλου
  διά την ανέγερσιν μονίμων
  άποθηκών συσκευσσίας των
  στσφυλών, ό «Οΐκος τού Ά
  γρότου» Ηρακλείου άπηύθυ
  νέ πρός την Λιμενικήν Επι
  τροπήν σχετικόν Εγγραφον διά
  τοθ όποίου συνηγορεΐ έκθύ
  μως είς την διευκόλυνσιν τής
  πραγματοποιήσεως των σχε
  Η ΕΞΕΤΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΣΤΑΦίΔΙΚΟ¥_ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
  Είς τό 6ον δημοτικόν σχο
  λεΐον θά λάβη χώραν σήαε
  ρον ή έξαγγελθεϊσα μεγάλη
  σύσκεψις διά την εξέτασιν
  τοθ σταφιδικοϋ ζητήματος.
  Τό πόρισμα τής έξε τάσεως
  τού θά υποβληθή ένδεχομέ
  νως είς την κυβέρνησιν.
  ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
  ΤΩΝ Δ'ΔΑΣΚΑΛΩΝ
  δίων τής 'Εταιρίας.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑΝ
  Διά Β. Δ. ώνομαοβη ϊφίδρος
  δικκστιχές σύμβουλβς κ«1 ένϊ
  γράφη είς τα στίλέχη της έφδ
  ίρβΐας ώς λοχαγος ο Κρή$ κ.
  νίβας Φουρναράχης.
  Συνεδρίασε προχθές την ε¬
  σπέραν τό Εποπτικόν Συμ
  βούλιον Στοιχειώδους Έκπαι
  δεύσεως Ηρακλείου. Ή συνε
  δρίασις αφεώρα την χορήγησιν
  έπιδομάτων είς τούς δικαιου
  μένους τοιούτων λειτουργούς
  τής στοιχειώδους έκπαιδεύ-
  σεως.
  Η ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ ΤΟΎ ΜΑΘΗΤΟΥ
  Είς τό 6ον Δημοτικόν Σχο¬
  λείον Ηρακλείου θά λάβη σή
  μερον χώραν ή διανομή 450
  ζευγών πεδίλων καί 150 που·
  λόβερ είςάπόρους μαθητάς τής
  δημοτικάς 'Εκπαιδεύσεως. ,
  ΠΙΒΑΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΑ
  ΑΠΡΟΟΠΤΑ ΕΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩ
  # ΑΘΗΝΑΙ 28 Δεκεμβριού (τού
  ανταποκριτοΰ μας)—Κατά τάς υπαρ¬
  χούσας έκ τοΰ έξωτερικού πληροφορίας
  δέν( «ποκλείονΥαι λόγω τής οξύτητος
  είς ήν περιήλθε τό ίταλογαλλικόν ζή.
  τημα, τα δυσάρεστα άπρόοπτα έν τή,πε·
  Ριοχή τής ϋΐεσογείου κνί γενικώτερον
  έν Άφρική καί Έύρώπη.
  ΒΕΒΑίΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑΙ
  ΣΥίΚΙΗΤΡΟΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Α1810 ΠΙ ΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Παρισίων βεβαιούν απολύτως τάς ιτα¬
  λικάς συγκεντρώσεως έν Αίθιοπία. Συγ¬
  κεκριμένως, καθ* όλον τό μήκος τής πε
  ριοχής τού Τζιμπουτί κινητοποιοΰνται
  μεγάλαι δυνάμεις ίταλικών στρατευ-
  μάτων.
  Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Δεκεμβριού (τούάν
  ταποκριτού μας). — Κατά τάς έκ Βε>
  ρολίνου πληροφορίας ό γερμανιχός τύ¬
  πος ύποστηρίζει ανεπιφυλάκτως τάς ί·
  ταλικάς διενδικήσεις.
  ι
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΒΙ8ΕΣΙΣ ΤΟΝ ΕΒΗΙΚΟΝ
  ΕΒΟΜΒίΡΑΙίΒΗ Η ΒίΡΚΕΛΟΗΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 28Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι αυνεχίζεται σφοδροτάτη
  ή επίθεσις των έθνικών έν Καταλωνία,.
  Οί έθνικοΐ έβομβάρδιβαν πάλιν
  δρ ώς την Βχρκελώνην,