9672

Αριθμός τεύχους

102

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

22/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:

  Οί βαρυσήμαντες άποφάσεις πού
  Κριμαΐας, τόσο στό- στρϊ
  θά έπηρεάσουν δχι μονον τό 2
  έπειδή ένώ εξεδίδετο ή ίστορικ^ νϊκοί
  ές των Ήνωμένων Εθνών συνέκλ?ναΙ
  τό άντρο τού ναζικοΰ κράτους
  ΙΟΕ «Τάϊμς» τοΰ Λονδίνου]
  δΐάσκεΨι
  λόέπίο
  μέλλον·
  ι^φόΡβ« στΡ<"1" τ1ς πλευΡέςπρός ψ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΑΤΕΙΑ ΑΓ_ΜΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ άΡ. 4-55 ΤΥΠΟΓΡΑΦ. » 2-06 ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚ.Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΧ ... ΡΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΟΣΒ. ΠΕΡΙΟΔΟΓ Β. ΑΡΙΘ ΠΕΜΠΤΗ 22 Φεβρουαρίου 1945 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 20 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ 0 ΠΡλΓΜΚΤΙΚΟΣ ΣΟΣΙΚΛΙΣΜΟΖ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ίδρύματα ναΐκα καί Μιά σοφή γυναΐκα ή Μάρθα ΛοΟ βλιν, Έλβετίς γνωστή γιά τή φιλαν θρωπική δράσί της σέ άγαθοεργά ίδύ γιά την έργαζομένη γυ τό άπροστάτευτο παιδί εξέδωκε τελευταία £να περίφημο βιβλίο μέ τόν ανωτέρω τ(τλον[ Σάν συμπέρασμα τοϋ δλου βιβλί- ου της ή Μάρθα Λοΰβλιν, γράφει στό τέλος τού: «Ό άληθινός σοσιαλι- σμός ευρίσκεται δχι στά κόμματα, άλλά μέσα στήν πονόψυχη καρδιά τοθ άνθρώπου. Δέν άποκτάται ουτε μέ τΐτλους, ουτε μέ άξιώματα των διαφόρων παρατάξεων, άλλά είναι σάν ίνα δώρο άπό τή φύσι, έκ γε· νετής». Ή αποστόλη τής σύγχρονης γυναΐ κάς, συνεχΐζει ή κ. Μ. Λοΰβλιν στό έ'ργο της πού μεταφράστηκε κΐόλας σέ πολλές γλώσσες, είναι μεγάλη, ιδίως τώρα στίς κρίσιμες καί σκο τεινές ώρες πού περνδ ή άνθρωπό της. Άπό τή γυναΐκα έξαρταται καί τό μέλλον τής ανθρωπότητος. Ά¬ πό την άνατροφή πού θά δώση, πρό παντός στά παιδία της, άπό τα λό για πού θά σκορπίση γύρω της, άπό την έπιρροή, πού θά 'έχτ στό περιβάλλον, μέσα είς τό οποίον ή καί κινεΐται. Πρώτ' άπ' δλα υή πρέπει νά είναι ύ ρ αυτή ή ιδία πού φέρνει γύρω της την άγάπη, την καλωσύνη, τή συμ- πόνια Γυναΐκα πού σκορπδ μΐσος καί άνάβει γύρω της τα πάθη, εχει ξεφύγει άπό τόν άληιθνό προορισμό της. Τελευταία έχομε παρεξηγήσει πο- λύ στόν τόπο μας τό ρόλο τής γυ ναϊκας καί τοθ κοριτσιοθ, δπως δυ ατυχώς εχουν παρεξηγηθή καί πάρα πολλά άλλα πράγμθτα. Κατά τή διάρκεια τοθ πολέμου δέν ήταν σπάνιο ν' άκούτι κανείς γιά μερικά κορίτσια: —ΕΤν' άτρόμηταΙΔέν φοβοθνται νά βλέπουν αΤμα. Είς δέ την τελευταία συνωμοσΐα τοϋΚ.Κ.Ε. κατά τής Πατρίδος μας έξυμνήθησαν άπό ωρισμένους κύ- κλους ώς ήρωΐδες γνωστά ξετσίπω- τα κορίτσια πού περιεβλήθησαν πά νοπλΐες καί φυσεκλίκια, καί άλλα πού διεκρίθησαν ώς δήμιοι ή διότι κρυμμένα πίσω άπό ταράτσες καί πεζούλια έπυροβολοΰσαν κάτω στό δρόμο κι' έσκόρπιζαν τό θάνατο στόν άμαχο πληθυσμό καί σ' άλλες γυναΐκες πού διεκινδύνευαν τή ζωή τους γιά Μνα λάχανο. Αύτός είναι άρά γε ό σοσιαλι- σμός, Ασφαλώς δχι άπαντα ή Μάρθα Λοθβλιν. Ή γυναΐκα είναι έκ φύσεως πλασμένη τρυφερό πλά σμα. 'Άμα γίνη άντρογυναίκα γί- νεται μιά άνορθογραφία. Πνεται τέ- ρας, δπως κάθε τί πού δέν άκο- λουθεΐ τόν φυσιολογικό τού προορι¬ σμό. Καί κάθε ύγιής άνθρωπος θάσυμ φωνήση δτι, δχι ή γυναΐκα, πού ά | πλώς δέ φοβάται τό αΓμα καί τίς σφαΐρες, άλλά έκείνη πού, γνωρί¬ ζοντας τόν κίνδυνο, έκθέτει τή |ζωή της στίς κακουχίες καί στόν κίνδυ¬ νο, αυτή είναι ό τύπος τής γυναί¬ κας πού συγκινεΐ βαθειά καί πραγ ματικά. Καί εϊδαμε τέτοιες πολλές κατά τή διάρκεια τοθ πολέμου καί στό Άλβανικό σοκομεϊσ καί μέτωπο καί στά νο- στά διάφορα άλλα φιλανθρωπικά ίδρύματα τοΰ έσωτε· ρικοϋ. Εύτυχώς ύπάρχουν άκόμη καί στήν κοινωνία μας πολλές γυναΐ¬ κες μέ καρδιά, γυναΐκες πού κατα· λαβαίνουνκαλά τόν προορισμό τους καί τό ρόλο τους. Γυναΐκες πού άθόρυβα^έργάζονται πού βιοπαλαίουν, χωρίς γΐ—υτότ ν' άγανακτοθν καί νά εχουν τό μΐ- σος στήν καρδιά. Οί γυναΐκες άλ¬ λως τε πού είναι άφωσιωμένες καί άγαπσΰν τή δουλειά των, δέν εΐν' αύτές πού κάνουν θόρυβο γύρω άπό τόνομά των καί τίς μοντέρνες ίδέες. Άπλούστατα γιαί δέν εχουν καιρό. Σωστά λοιπόν λέει ή Έλβετίς συγγραφεύς δτι ό πραγματικάς σο σιαλισμός βρίσκεται μέσα στήν άν θρώπινη καλωσύνη, στή χριστιανική καλωσύνη Όλα ταλλα είναι ψεύτι κα καί μόνο γιά τή μόστρα. ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΟΙ ΝΕΟΙ. ΙΛΕΟΛΟΪΟΙ Τα άπαίσια «αί θλιβερα των Αθη¬ νών γεγονότα, δηλαδή, αί δολοφονίαι, αί όμαδικαί σφαγαι, αί άρπαγαί, αί Λεηλασίαι! καί τα συν τούτοις έπακό λουθα κατεσπίλωσαν τήν λευκότητα των μαρμάρων των Αθηνών^ καί άτίμασαν τόν Ελληνικόν πολιτισμόν.^ προσέθεσεν μίαν μαύρην £σελίδα είς ένδοξον τής ■ Ελλάδος ιστορίαν. Τό τίμιον αΐμα ά- θώων πολιτών, ■θυμάτων τής πολιτικάς ελευθερίας καί τής Ίδέας τής Πατρί¬ δος τό οποίον έ'χυσαν βαρβάρων και άνελευθέρων καί άγνωμόνον διεθνι- στών Έλλήνων χεΐρες ήμαύρωσαν τον Ελληνικόν πολιτισμόν, Επί τριάκοντα καί δύο ημέρας δέν ήτο ελευθέρα η Πρωτεύουσα τής Ελλάδος, ,ητο πεδίον μαχών, ήτο στάδιον σφαγής, ήσαν - Αθήναι των τριάκοντα τυράννων, ι όποίους θά^δίκει μόνον ή καθ* ολα Ι ρομοίωσις πρός τούς σημερινους θνιστάς τυράννους. Έκείνους βιχε γεν- νήσει ή πτώσις των Αθηνών, τους ση ' μερινούς εγέννησεν η άπελευθερωσις της «πό τόν βάρβαρον καταχτητην 1 ερμα; νόν μετά τοΰ οποίον συνειργάσθη ο διεθνισμός, εφρόντισε όέ να νποβαλη σέ κακουργίας καί δολοφονίας. ^ Ό στρατιωτικώς ώργανωμενος Ε- ΑΣ ώργάνωσε τάς όρδάς των σφα- τητος καί βαρβαρότητος, την οποίαν ουδείς ποτέ εφαντάζετο Ιννπάρχουσαν είς οιανδήποτε γωνίαν τής Έλληνικής ψυχής. Ή λευκή καί άσπιλος πρωτεύουσα αι τούς πά διε- ΛΑΣ ρ γέων,'οί πολιτικοί διεθνισταί συνετασ σον σννεδριάζοντες καί αύτοι Ικάστην τούς καταλόγονς των προγρα: φών Καί ήσαν βεβαίως προγραφαι ώμόττντος ενός Σύλλα. "Οργανα δετης μαφίας, τελευταίας κοινωνικης^ υ«ο- θτάθμης, 8«8σήμανον «πό ημερών τάς οικίας των Έθνιχοφρονων Ελ λήνων. Μιά νέα νύ| τού 'Αγιον Βαρ- θολομαίου επανελήφθη εις τας Αθή¬ νας Ό Ελληνικάς πολιτισμος εστρα- *Πΐ πρίκ χα όπίσω.ό άν9ρωπισμος επα¬ νήλθεν είς χήν πρωτόγονον καταστασιν •είς τάς όόοΰς ,^ν Αθηνών, τής πόλε¬ ως εκε-ίνης ή *»}Β|«ν πρώτη άπό αϊ'όναη έςέΰοεψε τόν ;|ρ|ρν|*κ,ον τογ, αν" τής Ελλάδος ερυπάνθη με το στίγμα τής δολοφονίας χιλιάδως Έλλήνων πό λιτών καί "Αγγλων στρατιωτών άκόμη καί τοϋ Διευθυντού τής έπισιτιστικής Έπιτροπής επίση; "Αγγλον πολίτον, καθ' ήν στιγμήν έξετέλει τό καθήκον τον,άπογόνων έλευθερωτών τής 'Ιστορι κης πρωτευούσης. Επανελήφθη νέος δνειδος τής σφαγής καί τής άναρχίας μαύρων έστιγματισμένων περιόδων τοϋ μέσον αιώνος. Ή άπανθρωπία τοΰ Φω· κά τοΰ σφετεριστοϋ μετά των Κυανών τοϋ Ίπποδρομίυυ καί ή σκληρά δολοφο νία τοϋ Μαυρικίου μεθ' όλης αύτοΰ τής οικογενείας έν Χαλκιδόνι έπανελή· φθη είς μεγάλην κλίμακα είς τάς Αθή¬ νας καί έκατοντάδες οικογένειαι έσφά- γησαν άπανθρώπους υπό των δρδών τοΰ ΕΛΑΣ. Μαΰρος οΐστ ος προλεταριακής τυ- ραννίας καί άκολασίας, οίστρος ώμότη- τος καί δουλείας κτηνώδους, έπενέμετο αάς Αθήνας επί τριάκοντα καί δύο ήμέ ρας. Μαΰρος οίστρος, μήτε τήν δφειλο μένην ευγνωμοσύνην είς τούς ελευθέρα)· τάς τής Ελλάδος αίσθανόμενος καί φο βούμενος έδολοφονει καί εφόνευεν. Οί στρος ολέθρου άχαλίνωτος ενέσκηψεν είς τούς Ίθύνοντας τό νεοσύστατον κομμα, κοί έφόνευον "Αγγλους στρατιώτας ιτϊς τούς πρόποδας τής Άκροπόλεως. Έ- κεΐ όπου επολέμησαν κατά των άπαισί- ων Τούρκων δ Φαβιέρος καί οΐφίλοι τού διά την απελευθέρωσιν τής Ελλά¬ δος 'έκεΐ χθές Έλληνεί— κατ' εύφημι σμόν--εδολοφόνουνν τούς σνναγωνιστας καί συνελευθερωτάς των μεγάλων τής Ελλάδος σύμμαχον. Τό πνεθμα τοθ έξολοθρευμοΰ ά- πεπειρδτο νά κυριαρχήσρ έφ' άπά- σης -.ής πρωτευούσης καί των έπαρ- χιών. Ή πόλις, αί ίοστέφανοι Άθή ναι, ήτο πόλις δούλη, πόλις τυρόν καί τυρσννουμένων, πόλις προδο προδιδομένων. Αΐσχος καί είΰ τούς δολοφόνου»; των Λ θα εΤναι ή ε τέρα, διότι ή τύψις τής συνειδήσεως των—άν έχωσι—καί ή φωνή τοϋ ά- δίκως χυθέντος άδελφι κου αϊματος θά τούς άκολουθεΐ έφ' όρου ζωής καί πέραν τοΰ τάφου ώς αίω νία καταισχύνης τής άτίμου καί προ δοτικής πράξεως των. Ή άχαλίνωτος άγριότης μέχρι βί άς συλλήψεως πτωχών οίκογενιιαρ χών φθάνει καί άπάγει άγγλους ύπηκόους άγρίοος κακοποιουμένους είς άγνωστον τύχην. Τίμιοι κα φιλόπονοι φρονιματίαι πολίται φο νεύονται άθρόοι χαρακτηριζόμενο ώς ένοχοι έσχάτης προδοσίας κα συνεργασίας μετά των Γερμανών.. Διότι προδοσία σήμερον σημαίνει είς τό λεξιλόγιον των διεθνιστών ή πρός τήν Πατρίδα άγάπη, προδο σία σημαίνει ή πρός τα Έθνικά Ί- δεώδη προσήλωσις,'προδοσία σημαΙ νει Έθνικισμός καί λατρεύεται ή α¬ ληθής προδοσία, καί μυκτηρίζονται τα ίερώτατα των άνθρωπίνων συ ναισθημάτων'παραδιδομένων είς τήν είρωνείαν τής νεότητος. Ή άνηθι- κότης, ή κακία, ή άτιμία είναι ταύ- τόσημα καί τα μόνα Ίδεώδη των διε θνιστών. 'Άκαρδοι καί άσυνείδητοι Τουρ- κουεμάδαι άντιφιλοτιμοΰνται ώς δουλοι εύτελεΐς καί ταπεινοί ποίος άσυνειδητότερον νά εξυπηρετήση τήν συντελουμένην άνοσιουργίαν τό τυραννικόν καθεστώς, τό οποίον ε¬ σκέπτοντο νά έπιβάλλουν οί διεθνι- σταί κάτωθεν τοϋ Ίεροϋ βράχου τής Άκροπόλεως. Σητεία 9—1—45 Ι. ΡΙΑΝΟΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ Άπό τίνων ημερών ή Έκκλησία τής Κρήτης πανηγυρίζει τήν έπάνο δόν είς τόν €ρ5νον τού τοθ Μητρο- πολίτου Κρήτης Βασιλείου Μαρκάκι έκ τής έξορίας τού. Όλοι ένθυμούμε θα τούς λόγους καί τόν δραματικόν τρόπον μέ τόν οποίον ό βάρβαρος κατακτητής ήθέλησεν νά στερήση τήν Κρήτην τοθ ΆρχηγοΟ τής'Εκκλησίας. Τιμή καί δόξα είς τόν Μητροπολίτην μας καί είς τήν Εκκλησίαν μας άπ' άκρου είς άκρον. Δέν ταπεινοΰνται ουτε τα πρόσωπα ουτε οί όργανισμοί, δταν οί βαρβαοοι κατακτηταί κύριοι τής υλης καί τής δυνάμεως στρέφον- ται εναντίον αυτών διά τήν πατριω- τική των δρασιν, άλλά άνυψοΰνται καί δοξάζονται. Ή μακρά ίστορία τής ανατολικώς Έκκλησίας, πού εΤ- ναιτό στημόνι τής έλληνικής ίστορίας επί χίλια ένεακόσια τώρα χρόνια, αύτό μας διδάσκει, καί των διδαγμά· των αυτών άντάξιοι συνεχισταί άνε· δείχθησαν έν τή Κρήττ) κατά τήν βάρ¬ βαρον υποδούλωσιν έν τώ συνόλω των οί Κληρικοί τής Κρήτης μας*. Καί δι* αύτό ή επάνοδος τοθ Μη- τροπολίτου μας πληροΐ τάς καρδίας μας χαρδς καί άγαλιάσεως,καί διότι επανήλθεν, άλλά καί διότι επανήλ¬ θεν είς τήν ελευθέραν ήδη πατρίδα μας σώος 3ωτόςτών Όμως έθνικών ή πολύτιμος {κι ρη κών μαςδόσεων, ή φέρουσα έν έαυτ[ κληρονομίανΒδισχιλίωνέτών δέν κατε ποντίσθη ουτε μετά τήνάπομάκρυνσιν τοΰ ποιμενάρχου καί άδικα ύπελόγι σεν ό Κατακτητής, δτι πατάσσοντας τόν ποιμένα θά διεσκόρπιζε τα πρό βατα. Έν άπουσία τοϋ Μητρβπολί τού υπήρξεν δύναμις άλλη ή όποία μετά περισής ίκανότητος καί αύτοθυ σίας τήν κατηύθυνεν είς νέον Άρα ράτ καί τήν διέσωσεν ασφαλώς. Ό Πρωτοσύγκελλος έν τή Μητροπόλει Εϋγένιος Ψαλλιδάκης ανέλαβε τό βαρύ έργον τής άναπληρώσεως έν τω Νομώ καί τή Κρήτη., τόν έξόρι στον, καί έβάστασεν επί των ώμων τού ολόκληρον τό βάρος τής θέσεώς τού. Ή πληρης συνείδησις τοϋ κα- θήκοντός τού, μετεβλήθη είς δύναμιν ήτις άψηφοϋσα τήν βίαν τοΰ τυρόν- νού άπετέλει λαμπρόν παράδειγμα δράσεώς Ικανότητος καί αύτοθυσίας πού έφθασεν είς τό ύψιστον σημείον τής άρετής έν τώ,ύπέρ πατρίδος άγώ Ανεμότΐΐερο τυττου «Αμιλκα» άπ' αύτά ττού εχρησιμοποιήθησαν στήν Νορμονδία καί το Άρναμ. Στήν εΐκόνα ίνα τέτοιο άνεμόκτερο ξεφοοτώνέι £να τάνκ. Είναι άπό τα μεγςχλΰτερα άνεμότττερα πού κατεσκευοσθησαν ποτέ. Όταν είναι ψορτωμένο ίχει βάρος 12 τόννων καί σύρεται άπό τα πιό Ισχυρά τετρακινητήρια βομβαρδιστικά. ^-Α-.Ι,8»^ΕΛΑΗΝΟΑΓΓΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΐΛΗΡΟΦ ΙΡ ΙΩ Ν Τό όίνω γραφείον μας παρεχώρησε δημοσίευσιν τα κάτωθι: ευγενώς πρός Τής ΡθΓοίίγ ΤηοΐηρΒοη μέλους τοΰ Αγγλικόν Κοινοβούλιον. Μετάφραφις : Αρροΐΐο Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ Στήν ανθρωπίνη φαντασία ύπήρχε πάντοτε ή ίδέα τής οργανώσεως ο¬ λοκλήρου τοθ κόσμου κάτω άπό £να νόμον άμοιβαίας προστασίας. Αυ¬ τή είναι καί ή πρόδηλος έπιθυμία τής διεθνοθς πολιτικής. Αύτό ήταν τό δνειρο των μεγαλυτέρων διανοι- ών δλων των εθνών 4πό αίώνων, Ο Οειηΐε καί ό ^εοη&^άο άει Υίηοί- ό Μαζζΐηΐ καί ό νίοίθΓ ;Ηιΐ£θ, ό Κΐέ, Ϊ8ΐ, ό ΚβηΙ καί ό Κοαο&ϊη Κοΐεηά, εΤναι μερικοί άπό τα μεγαλείτερα πνεύματα τής Εύρώπης, οί όποΐοι υπεστήριξαν τήν δημιουργία εύρυτέ- ρων πολιτικών ένοτήτων'άπό τό έ θνος. Άλλά ή δημιουρνία μεγαλυτέρων πολιτικών ένοτήτων στίς οποίες με· γάλα καί μικρά έθνη θά συγκεντρώ σουν τήν δύναμή τους γιά τήν ά- μοιβαία προστασία εναντίον τοθ πολέμου, εΤναι πολύ δύσκολο νά γίνη είτε μέ την παγκόσμιο μετα- στροφή των λαών, σέ μιά κοινή κα¬ τανοήση καί άδελφοποίηση μεταξύ τους, είτε μέ μέσα τή δημιουργία νομικών σχέσεων καί υποχρεώσε¬ ων μεταξύ τους. Θά γίνη μόνο μέ τήν αναπτύξη τής δυνάμεως ενός εκάστου Ιθνους στό άνώτατο ση- μεΐο, γιατί κάθε νέο πρδγμσ δη· μιουργεΐται μέ την δύναμη καί δχι 4ΐέ την βία. ΉΉ Αύ τορία π. χ. χ Αύτακρα ανεπτύχθη περισσότε¬ έλ νι. Δέν έτίμησεν μόνον τήν Έκκλη σίαν άλλά καί την Κρήτην όλόκλη ρον. Δέν έξύψωσεν μόνον τήν θρη σκείαν καί τήν αρετήν, άλλά καί τήν πολιτικήν. Πόσες καί πόσες φορές δέν άπεστόμωσε τάς βαρβάρους ά πειλάς μέ τό ίδιον θάρρος καί τήν αύ τήν αυτοθυσίαν μέ την οποίαν ό Πά τριάρχης Ίωάσαφ άπεστόμωσεν τόν πορθητην Μωάμεθ. «Δύνασαι νά μέ καί θρησκευτι- θραύσης άλλάδέν δύνασαι νά μέκάμ ψτ)ς». Είς αύτάς τάς ολίγας λέξεις άπό τοϋ Πρωτο·υγκέλλου .μέχρι καί τοϋ τελευταίου ίερομονάχου έστηρύ- χθη τό υψηλόν οίκοδόμημα τής Έκ κλησίας μας επί δεκάδας μηνών καί έμεινεν υψηλόν, |εγινεν( πανύψηλον ανήλθεν μέχρι έβδόμου ούρανοϋ. Αύ τό βεβαιούν ^οί μαρτυρήσαντες διά τοθ αιματός'των κληρικοί των οποί¬ ων τ· λαμπρότερον.παράδειγμα απο¬ τελεί ό Δορώθεος Τσανκαράκις έφη μέριος ΒασιλειώΛ, δράσας έθνικώς, φυλακισθείς καί τυφεκισθείς μέ την ικανοποίησιν ώς τελευταίαν λέξιν, δτι έτυφεκίζετο Παρασκευήν ημέραν καθ* ήν καί ό Θεάνθρωπος παρέδω- κε τό πνεΰμα. Πρό τής Έκκλησίας αυτής είς τό πνευματικόν βάθος τής συνειδήσεως τής οποίας, δέν ηδυνήθη νά είσδύση. ή πίεσις τής δουλείας ώς ύλική πίε¬ σις, κλίνομεν πάντως ^ευλαβώς τό γόνυ. ΕΜΜ. ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ ,—ιιηιιιιιιιιμι11ι—ιιμ: ΙΓπ ΖΜΗΙΙΙΙΙΙΙΙ—:ΐΙΙΙΙΙΙΠΙ«ΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙ==ΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΜΙΙΗΙ||ΐ: Ξ ·· ΔΕΥΤΕΡΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΗΡΙΟΥ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ *' 5 — Μ .Κ ΚΑΘΑΡΩΣ <ιιιιιιιιιιιι ΕθΠΙΚΛΣ Κ2|ΤΕ>'ΘΥΓιΣΕΙΣ Ι
  "•"Μΐιι —= ι·········" ·εε»»Μ*"—■·*"·" ,,Μ,,ειι,ιι ■·εεε··ι··Κ|ΙΗ
  χη ρ
  ρον άπό τήν προσέλκυσιν τής γενι·
  κά φιλανθρώπου δυνάμεώς της,
  τής προστασίας της, παρά άπό τήν
  πίεσι τής κτηνώδους Βίας. Καί σή
  μερο διατηρεΐται στερρά ή ένότης
  της μόνον άπό άπόπαράδοσιν καί
  άπό τήν σκέψι των άμοιβαίων συμ
  φίρόντων. Δέν ύπάρχει έδώ πίε·
  σις τοϋ κυριάρχου κράτους είς τα
  άλλα μέλη τής συμπολιτείας. Καί
  έν τούτοις εχουν συνδεθή πιό σφι-
  κτά, παρά εάν είναι έπαρχίες ε¬
  νός καί τοΰ αύτοθ κράτους.
  Αί 'Ηνωμέναι Πολιτειαι τής Άμε-
  ρικής μποροθσαν νά Ιχουν άνα·
  πτυχθεΐ πολύ διαφορετικά άπό δτι
  είναι. Οί πρώτες 13 πού έσχημάτι-
  σαν τόν πυρήνα τί|ς συμπολιτείας
  ήτο δυνατόν νά άκολουθήσουν πολ¬
  λές παραλλαγές εξελίξεως. Μπο-
  ροΰσαν π. χ. νά άποδεχθοθν τάς
  ίμπβριαλιστικάς ίδέας τής έποχής
  των καί νά θελήσουν νά έγκα-
  τασταθοθν'ώς μιά κυρίαρχος έξωτε
  ρική δύναμις πού θά ώργάνωνε
  τίς δυτικές Πολιτεΐες, ώς έπαρχί-
  ες γιά εκμεταλλευθή. Άλλά μέ την
  προσφορά ίσοπολιτείας καί (σότητος
  πολιτικών δικαιωμάτων είς τούς
  κατοίκους των πολιτειών αυτών,
  τάς άποίκισαν καί τάς έξήπλωσαν
  προσελκύσαντες άπό τήν Ευρώπην
  νέες άνθρώπινες δυνάμεις. Ή τερα¬
  στία προσέλκυσις καί γοητεία των
  μεγάλων συμπολιτειών, πού υπό·
  σχονται ττροστασία, ένώ έγγυοθν-
  ται τήν ελευθερία καί τήν ίσότητα
  τής συμμετοχής των μελών των
  καί τήν εύθύνη είς τήν ένεργόν
  δύναμη, έχει έτσι άποδειχθεΐ καί
  είς τό παράδειγμα τής Βρεττανί¬
  ας Συμπολιτείας καί είς τάς Ηνω¬
  μένας Πολιτείας τής Άμερικής.
  Δέν είναι άνάγκη νά αρχίσωμε τή
  9εμελ(«ση μιβς οργανώσεως διατη
  ρήσεως τής είρήνης, άνεχτής σέ δ-
  λους μέ ϊσους δρους καί μέ ένα τέ-
  λειο είρηνικό πρόγραμμα. ΟΟτε εί¬
  ναι άνάγκη νά αρχίσωμε μέ τήν διά
  μιάς προσχώρηση στήν όργάνωση
  αυτή δλων των εθνών τοθ κόσμου.
  Οχι μόνον δέν είναι άνάγκη αύτό
  τό πρβγμα, άλλά είναι (ρσνερό πώς
  είναι άδύνατο καί μάλλον άνεπι-
  θύμητο.
  Ολοι οί πολιτικοί θεσμοί διαρκεί-
  ας είναι προιόντα όργανικής άνα-
  πτΰξεως. Εύτυχεϊς οίωνοί, πού πα-
  ρουσιάζονται κατά τήν γέννησιν των
  θεσμών αυτών, τούς δημιουργοθν
  καί τούς άναδημιουργοθν, άπό ζωτι-
  κότητα πού ϊδιοι γεννοθν. Μ4 τόν
  σκοπόν νά άντιμετωπίσουν τόν πα-
  ρόντα πόλεμον ή Μεγ Βρετταν]α καί
  ή Αμερική εδημιούργησαν μίαν Α¬
  ποτελεσματικήν ένότητα μετβ«Ο ιω"
  λώ καί ατροττιο.-τικ<5>ν τη<τ ν είς 'ά ττρ ι θ πί α< ;ύ κ·- τό, Ρ* ιαι αύι τόν ι
  ΝΕΑ
  ΗΓΕΟΡΠΑΚΑΙ Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
  Αμφότεροι οί κλα'δοι ούτοι άποτε-
  λυΰν Οημαίνοντας συνΐελίστάς τής π©ο*
  όδου καί εύημερίας τοΰ ΐόπου καί τής
  έθνικής οίκονομίας, άλλ' υπό την βα-
  σικήν προϋπόθεσιν ότι ή ανάπτυξις ε¬
  κατέρας των έπιδόσεων τούτων δέν
  συντελεΐται είς βάρος τής άλλης.
  Άπό ύπόμνημα τού Έμπορικοΰ Έπι-
  μελητηρίου υποβληθέν πρός τόν κ. Κυ¬
  βερνητικόν Αντιπρόσωπον, περιεκτι-
  κόν είς γεγονότα, έπιχειρήματα καί
  συμπεράσματα, άπεκομίσαμεν θλιβεράς
  έντυπώσεις διά την άγροτικήν ασφάλει¬
  αν καί την τύχην των πάσης φύσεως
  καλλιεργειών, κατά τό τρέχον παραγω-
  γικόν έ'τος.
  Ή άγροτική περιφέρεια τοΰ Δήμου
  Ηρακλείου— άναφέρει τό ύπόμνημα
  τού Έπιμελητηρίου μας— αποδίδει ετη¬
  σίως είς την Τοπικήν ΟίκονομΙαν περί
  τάς 2 έκατομμύρια οκάδας σιτηρών, 5
  εκατομμύρια οκάδας σταφίδων, 400—
  500.000 όκ. έλαιολάδου, είναικατάφυτος
  άπό διάφορα όπωροφόρα δένδρα καί
  έκ των κήπων της ίκανοποιοΰνται αί
  πλείσται είς κηπικά προίόντα Ι ά-
  νάγκαι τής Ιπιτοπίου καταναλώσεως.
  διαρκούσης τής επαρά-
  ή άγροτική άσφάλεια
  Δυστυχώς,
  τού κατοχής,
  παρημελήθη, ίκαναί δέ ζημίαι, περι-
  στείλασαι τό πρός καλλιέργειαν ενδια¬
  φέρον των κτηματιών, έξεδηλοϋντο.
  Άλλ' ήδη, οί διάφοροι ζημιωταί ά-
  πέπτυσαν πάνΐα χαλινόν καί έκ προ-
  θέσεως καταστρέφουσιν απάσας τάς έν
  ύπαίθρω περιουσίας. Ούδεμία άγροτι
  κή οίκία, μή συνεχώς κατοικουμένη,
  έμεινεν άσύλητος, κλαπέντων των έν
  αυτή τυχόν Ιπίπλων καί παντοίων
  είδών, άλλά καί των κουφωμάτων καί
  Τ ό
  μ
  άκόμη. Τα κηπικ« προϊόντα
  καί τα τής δενδροκομίας «ρπάζονται
  άπό έπανγελματίεις πλέον άγροκλέπτας.
  Κτηνοτρόφοι, είσάγουσι τα ποίμνιάτων
  εν πλήρει χειμώνι είς αμπελώνας καί
  εσπαρμένους άγρούς, άδιαφοροϋντες ε¬
  καταστρεψΐΛοι τας ςενας πιριουσι
  «ς να|
  κοκ—δ&κάζωσιν είς πείναν
  καΛί στερήσεις τόν λιμώττοντα κόσμον;
  είς τάς τυχόν δέ παρατηρήσεις των ζή
  μιουμένων, άντιτάσσοοσι παχυλήν άδια
  φορίαν καί απειλάς. Τέλος, άποκόπτον
  ται καί αί κουρμοΰλαι των άμπελώ
  νων, διά νά χρησιμοποιηθώσι παρά
  των καταστροφέων ώς κανσιμος ύλη.!
  Ποϋ θά οδηγήση, ή άφόρητος αυτή
  κατάστασις, πάς τις δύναται νά άντιλη
  φθη. Τα άγροτικά άκίνητα θά έρημω-
  θοϋν. Ή παραγωγή θά έξουθενωθή.
  Θά προκύψη μαρασμός τοΰ έμπορίου
  Θά περισταλή ή βιομηχανία ήτις επι
  ξεργάζεται έγχώρια πρριόντα καί γενι
  κώς θ' άπονϊκρωθή ή τοπική Οίκον
  |ΐία ενώ συγχρόνως διά τής έπαυξήσι
  ως τής άνεργίας θά άναφυώσι ζητι
  ματα ούχι εύχάριστα, διά την έ'ννομο
  τάξιν.
  Τό Εμπορικόν μας Έίΐμελητήριον
  πρός αποτροπήν των έκτεθέντων δλιβ
  ρών πλήν καί άναποφεύκτων άλλων
  προβλέψεων τού, συνιστά την λήψιν
  συντόμως αύστηρών μέτρα^ μεταξί
  των οποίων περιλαμβάνονται κατ' σς
  χήν ή εκδίωξις των ποιμνίων, μακράν
  των καλλιεργημένων περιφερειών καί
  ό καταρτισμός αποσπασμάτων έ^Γ
  άγροφυλάκων ύποβοηθουμένων α, ^ά
  όργανα τής Χωροφυλακής, ά'τι ^ 'συνε
  ις περιφερόμενα νά συλλί ,βάνωσ
  νά όδηγώσι τούς ζημιωτάς πα^ί. τφ άρ
  μοδίφ άγρονόμφ διά νά δικάζωντα
  καί έκτελώνται άμέσως αί καταδικαστ
  καί άποφάσεις.
  Άνάλογος πρόνοια πρέπει νά λη
  φθχί καί διά τα οϊκόσιτα, τα όποΐα στ
  •μαντικάς ζημίας έχουσι μέχρι τοΰδε προ
  ξενήσει είς πολλούς ύπ' δψει ημών
  περιφερείας τού Ηρακλείου, ώς έν Μα
  σταμπφ φερ' ειπείν καί αλλαχού.
  Ν. Κ.
  ΠΡΩΐΐνΑΐ ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  Λυσσώδεις αγώνες παρά τό Κούμπερ.
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΤΙΜΗ ΕΙΣ ΤΟΝ
  κ. ΠΑΠΑΔΟΠΑΝΝΗΝ
  4Ο κυβερνηπκός Άντιπρόσωπος
  κ. Παπαδογιάννης ανεκηρύχθη επί
  τιμον μέλος τοΟ Συνδέσμου Προσκό-
  πων Λασηθίου λόγω τοΟ ένδιαφέ-
  ροντος τό οποίον έπέδειξι διά τόν
  άνω σύνδεσμον.
  ΕΦΕΔΡΙΚΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ
  Είς Τό Δημόσιον Ταμείον Ήρα
  κλεΐυυ απεστάλη έξουσιοδοτικά πί
  ναξ διά την πλΓΙρείμήν έφε&ρικών
  ίπιδομάτων τής οικογενείας Μαγ-
  δαληνής Τσικριτσάκη.
  Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
  Ή Διεύθυνσις Ταχ. Εκμεταλλεύ¬
  σεως τοΟ ΎπουργεΙου Τ.Τ.Τ. διά
  τοΟ ύπ' άριβμόν 102,603 έγγράφου
  της πρός τό ενταύθα ταχυδρομειον
  γνωρΐζει δτι άεροπορική άλληλογρα-
  φΐα ©έν γΐνεται δεκτή επί τοΟ πα¬
  ρόντος οθτε διά τό εσωτερικόν, οϋ-
  τε διά Τό εξωτερικών.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  " Την 22αν Φεβρουαρίου 1945 ημέραν
  ΠέμΛΤην καί ώραν Ιΐην π. μ. θέλει λά
  βεΐ' χώραν είς τα ενταύθα Γραφεΐα τής
  Ενώσεως Έξαγωγέων Σουλ)νας (παρά
  τί Σταφιδι-κή Άκράτου καί Βασιλάκη)
  πλκσδοτική δημοπρασία διά την έκποί
  ησιν 700 περίπου οκάδων φωτιστικοΰ οί
  νοπνεύματος 93 βαθμών περίπου.
  Οί όροι τής πλειοδοσίας εισίν είς τα
  Γραφεΐα τής Ύποεπιτρσπής, δύναντα
  δέ οί βουλόμενοι νά λαμβάνωσι γνώση
  καθ'εκάστην 10—12 π. μ.
  Ό Πρόεδρος
  Γ. Ν. ΦΛΩΡΟΣ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ίδιοκτητών φορτηγών καί λεοφω
  ν αύτοχινήτων Ν. Ηρακλείου.
  Ίδρυθέντος τοϋ Συνδέσμου Φορτη¬
  γών καί Λεοφωρείων Αύτ]των, προσ-
  καλοτόνται ά'παντεςοί ιδιοκτήται αύτ]των
  των οποίων τα «ύτοκίνητα έπετάχθησαν
  κατά την κήρυξιν τοΰ Έλληνοϊταλικοΰ
  πολέμου, όπως προσέρχονται καθ' εκά¬
  στην είς τό Έπαγγελματικόν Έπιμελη-
  τήριον πρός έγγραφήν είς τόν Συν"
  δεσμον.
  Ή δέ προκηρυχθεΐσα πρόσκλησις
  διά Συνέλευσιν την προσέχη Κυριακήν
  είς τα γραφεΐα τής Συνεργατικής δέσ
  άφορά τούς ιδιοκτήτας αύτ)των φορτη¬
  γών καί λεοφωρείων, καθ' όσον ϊδρυ
  θέντος τοϋ ώς άνω Συνδέσμου θέλη
  έπιλύση όλα τα αφορώντα την τάξιν
  μας έκρεμή ζητήματα
  Εν Ηρακλείω τή 21 Φεβρουαρίου 1945
  Πρόεδρος
  Κ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  ΕΟΡΤΑΙ
  ΑΥΡΙΟΝ 23ην τρέχοντος δέν θά δεχθή
  έτΤΐσκίψ-βις' επί τή όνομαστική τού έορ-
  τβ ·ό κ.1 Πολύιιαρττος Φαμελιάδης.
  ΓΑΜΟΙ.—Ό κ. Νΐκος Κατσαρά,κης δι
  κηγόρος καί ή δΐς Μίιρίνη Διαμαντο·
  πούλου ετέλεσαν τούς γάμους των.
  Παράνυμφος παρέστη ή Δΐς Άγνή
  Εενβκη. , ,.
  κ__Ό κ. Ποπόλης Ι· Μελισσείδης
  ΥαΙ ήΔΙς Ριρίκα Μ. Μαρή ετέλεσαν τοΰς
  νάμουςτων τό παρελθόν Σάββατον.Παρά
  υμφος παρέστη ό δφθαλμΐατρος κ. Μα-
  σΛκης.'
  ΘΛΝΑΤΟ1.— Την 16ην τρέχοντος απε¬
  βίωσεν ·1ς τό χωρίον Μάρθα ή Χρηστή
  καί έναρετος ,οΐκοδέσποινα Έργίνη Ζ.
  ΔραμητινοΟ, μητέρα τού ανθυπομοιράρ-
  χθυ κ· Ν. ΔρβμΓττινοΟ. Την κηδείαν της
  π«ρηκολούθησαν δλοι οί κάτοικοι τής
  περιφερείας έκτιμωντες τάς άρετάς τής
  μϊταστάσης. Έπικηδείους λόγους έξεψώ-
  νησαν ό 1(χηά Κάλλιστος Μηλΐαράς καΐ
  όδιδάσκαλος κ.Άτιοστολάκης. Ή «Νίκη»
  συλλυπεΐται θερμώς τούς οΐκείους καί
  συγγενεΐς της αποβιωσάσης ιδιαιτέρως
  δέ τόν Ν. Δραμητινόν άν)ου.
  ΔΩΡΕΑΙ.—Ό κ. Χ. Καίσαρ κατέβαλε
  διά τής εφημερίδος μ«ς δραχμάς χιλίας
  ύττέρ-τοθ Νοσοκομίίου είς μνήμην τού
  οΐοθ των Κώστα.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.—Τούς παρακο
  λουθήοαντας είς την κηδείαν τής προσφι
  λοϋς ημών συζύγου καί μητρός Έργί·
  νης εύχαριστβθμεν θερμώς. Ιδιαιτέρως
  ευχαριστούμεν τούς Παπαν Κάλλιστον
  Μηλιαράν καί Διδάσκαλεν κ. Άποσ.
  Λαζάκην δία τούς έκφωνηθέντας ύπ'
  αυτών έπικηδείους.
  Ή τεθλιμμένη οίκογένεια
  Ζαχ. Δραμητινοΰ Νίκος, Εμμα¬
  νουήλ, Ήρακλής, Ιωάννης, Καλλιρρόη,
  "ΧαροΓλα.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΕΛΛΑΣ.—Ό Πρωθυπουργός Στρα
  τηγός Πλαστήρας ανέλαβε καί τό
  υπουργείον των Έσωτερικών μετά
  την παραίτησιν τοΟ ύπουργοθ επί
  των Έσωτερικών Π. Ράλλη. Ό κ.
  Ράλλης παρητήθη διότι ύπάρχει δια·
  φορά γνώμης σχετικώς εάν θά είχεν
  οδτος πλήρη έλεγχον των άστυνομι
  κων δυνάμεων.
  Πρόκειται νά αρχίση σήμερον ή
  δίκη 3 πρώην - Πρωθυπουργών καί £
  ύπουργών κατηγορουμένων διά συ¬
  νεργασίαν μέ τόν εχθρόν.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. —Τάς με¬
  γαλυτέρας επιτυχίας εσημείωσαν
  χθές αί δυνάμεις τοϋ ΣτρατηγοΟ
  Πάτον αί οποίαι επετεθησαν έπ'
  αμφοτέρων των πτερύγων τής Γερ-
  μανικής έξεχούσης. Ή άριστερά πτέ
  ρυξ ευρίσκεται 17 χιλιόμετρα νοτιο
  δυτικώς τού Προΰμ. Ή δεξιά ευρί¬
  σκεται καί αυτή 17 περίπου χιλιόμε-
  τρα βορειοδυτικώς τοΟ Έστερναχ.
  Νοτιώτερον αί Συμμαχικαΐ δυνάμεις
  ευρίσκονται είς απόστασιν 6 χιλιομέ
  τρών άπό τό Σάαουμπρουκ. Είς τό
  βορειότατον άκρον τής γραμμής
  Ζίγκριφιντ συνεχίζονται σκληραΐ μά
  χαι μεταξύ Γκόχ—Κολμάρ.
  Χθές 900 Άμερικανικά βομβαρδι-
  στικά επετεθησαν εναντίον τής Νυ-
  ρεμβέργης ή δποία υπέστη τόν μέγα
  λύτερον βομβαρδισμόν άπό τής ένάρ>
  ξεως τοϋ πολέμου. Έρρίφθη-ααν ε¬
  ναντίον τής πόλεως 11 χιλιάδες
  έκρηκτικές καί 800 χιλιάδες έμπρη
  στικές βόμβες. 16 βομβαρδιστικά κσΐ
  23 καταδιωκτικά δέν έπέστρεψαν είι
  τάς βάσεις των.
  Βομβαρδιστικά έξ Ίταλικών βά
  σεων δι'8ην κατά συνέχειαν ημέραν
  έπετέθησανέναντίον στόχων )είς την
  καί φρουρτχί διεξάγονται μαχαι πρός
  εξόντωσιν των.
  Επί τής άριοτερας ό'χθης τοθ Βιστβύ
  λα κατελήφθη, τό Ίνστερβάλτε 05 χι-
  περιοχήντής Βιέννης. "/Επίσης έβομ 3Ρ» διεξάγσνται επι τής νήσου Ίβοξΐμα
  βαρδίσθησαν καί πάλιν τα στενά
  Μπρένερκαί Ενα ναυπηγεΐον είς'τήν
  Τεργέστην.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Τα
  υπό τόν Στρατάρχην Κόνιεφ στρατεύ-*
  ματα έσημείωσανμίανμεγτίλην επιτυχίαν
  καταλαβόντα τό Κρόσεν είς την συμβο
  λήν των ποταμών "Οντερ καί Μπόμπερ.
  Έπίσης κατελήφθηβαν τό Μπόμπερσ
  πούργκ καί Κρίστιανταϊν. Οί Ρώσσοί
  προήλασαν άλλαΐδ χιλιόμετρα πρός τα
  δάση ανατολικώς τοΰ Κούμπερ όπου
  διεξάγεται λυσσώδης αγών.
  Είς την Πρεσλαβίαν καί τόν κάτω
  Βιστούλα όπου άπεμονώθησαν Γερμαντ
  νοτίως τού Ντάνταιγκ.
  Είς τόν νότον, παρά τα τσεχοσλοβακι
  κά ούναρος νέαι Γίθ>ια»ικαί άνΐεπιθέ-
  σεις ανατολικώς τοΰ Κομάρνο άπεκρού-
  θ
  Είς τάιΚαρπάθια κατελή^τονηβαν υοιο
  των Ρώσσων 60 νέαι τοποθεσίαι βο-
  ρειοδυτικώς τοΰ Λούτσενεκ.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Λυσσώδεις μά·
  όπου οί Άμερικανοί κατέλαβον εν έκ
  άερβδρβμίων τής-νή—λ». Άμε-
  ρικανικά πολίμτκά 'βομβαρδίζουν συνε¬
  χώς την ιΐπί.τής νήσου Ίαποίνικήν ά¬
  μυναν.
  «Είςιτήν Β ι ^μανίαν οί Βρεττανοί ΊΛε-
  ξέτειναν τό προγεφύροομά των, είς την
  άντιπέραν αχβ^ν ταΰ ποταμοΰ Ίρ«ι
  γουάντιν.έκ«τετοωθεν τής Μανταλέϊ.
  Σ.Σ. Έκ τυπογραφι,κής άβλεψίας παρί-
  ήφθη έκ ΐοϋ χθεσινοϋ Συμρ.αχικ-0* άναχοι-
  ωθένιος;, τελβοταίο φράακ- ήτις βλεγε «ό
  Στρατάρχης Ροκοοόφσκυ Ιπροβλαύνων- κατά
  μήκος τού Βεβτοίλα ευρίσκεται εΐε ά—όσταβνν
  !Ολέ άόό τ»ί> Ντάιοιγκ.
  Συνομιλίαι Σελαοιέ - Τσώρτσιλ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Φεβρουσρίου.—Ά
  νηγνέλθη δτι κατά την έν Κβΐρω
  παραμονήν των οί κ. κ. Τσώρτσιλ,
  Ροΰσβελτ καί ΤΗντεν συνομίλησαν
  μετά τοϋ αύτοκράτορος τής Άβησ-
  συνίας Χαϊλέ Σελασιέ καΐ των
  βασιλέων Αιγυπτου Φαρούκ καί Ά
  ρΌβίας "Ιμπλ χαούλ- ώς καί τοϋ προ
  έδρου τής Συρίας. Πρό τής άναχωρή
  Οεώς των έξ Αιγυπτου οί κ. κ. Τσώρ
  τσιλ καί Ροΰσβελτ συνομίλησαν επί
  μακρόν είς Αλεξάνδρειαν.
  Μβτά την ·άναχώρησιν των δόο ή-
  γετών ό Πρωθυπουργος τής Αίγύ
  πτου εκάλεσε παρ' αυτώ έξεχούσας
  προσωπικότητας τής Αιγυπτου κα
  θώς καί τόν πρώην πρωθυπουργόν
  ΣιρΙ Νασάνχ καί συνομίλησαν επ
  μακρόν. Πιστεύεται δτι θά ληφθοθν
  άποφύσεις καί θά άναγγελθοϋν προ
  σεχώς.
  Ή κηδεία τού Τσερνιακόφσκυ
  ΜΟΣΧΑ 21 Φεβρουαρίου.—Ή σο
  ρός τοϋ αποθανόντος στρατάρχου
  Τσερνιακόφσκυ μετεφέρθη χθές είς
  Βίλναν τής Λιθουανίας, την οποίαν
  είχεν έκπορθήσει αύτός ό ϊδιος επί
  κεφαλής των στρατευμάτων τού, δ-
  που εγένετο καί ή κηδϊΐα τού δαπά
  ναις τοΟ Ρώσσικου κράτους. Ό στρα
  τάρχης Στάλιν δι' ημερησίας διατα
  γί]ς τού ανήγγειλεν την ταφήν ενός
  έκ των νεωτέρων κ«1 ένδοξωτέρων
  στρατηγών τοϋ κόσμου. Κατά την
  ώραν τής ταφής τα τηλεβόλα τί]ς Μό
  σχας έρριψαν 24 βολάς πρός τιμήν/
  τοΟ αποθανόντος ενδόξου στρατη
  γοΟ.
  ΟΥΑΣΙΚΤΩΝ 21 Φεβρουσρίου.—
  Ο Βασιλεύς τής ΆραβΙας "Ιμπλ Σα-
  ούλ συνεσκέφθη μετά τοΟ προέδρου
  Ροθσβελτ έπίτοθάντιτορπιλλικοθ τοθ
  δευτέρου είς την περιοχήν τοϋ Σου·
  έζ. Ό Βασιλεύς έγκαταλείπει την
  χώραν τού διά πρώτην φσράν. Κα·
  τα την συνάντησιν τού μετά των
  κ. κ. Τσώρτσιλ καί ΤΗντεν, ήτις έ¬
  λαβε χώραν είς την περιοχήν τής
  λίμνης Καρούν, έδώρησαν είς αύ-
  τούς χρυσήν Σπάθην καί έγχ«ρί·
  διον. Έκ. μέρους αυτών προσεφέρθη
  σαν είς τόν βασιλέα σπάνηα άρώ'
  ματα.
  Κατά '^τήν συνάντησιν τοϋ προέ··
  δρου Ροθσβελτ καί τοϋ Βασιλέως
  Φαρούκ συνεζητήθησαν ζητήματα
  άφορόντα τάς εμπορικάς σχέβεις
  των δύο χωρών.
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΒΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΘΟΝΤΑΣ
  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  νεργειών, Αύτό τό πρδγμα έγινε χω
  ρΐς καμμιά νομοτέλεια καθόλου καί
  χ·ωρΐς την παραμικρότερη άποβολή
  τής έθνικής τους κυριαρχίας. Δέν ύ¬
  πάρχει τίποτε στούς πολιτειακούς
  μας θεσμούς, τό οποίον νά προβλέ-
  πη την συνένωσιν των στρατιωτικών
  μας επιτελείων καί των οΐκονομι-
  κών μας σχεδίων. Εύτυχώς δέν εί¬
  ναι πβράνομο, τό δτι μεγάλος αριθ-
  μός Βρεττανικών στρατευμάτων εί¬
  ναι υπό Άμερικανικήν διοίκηση, ή
  καί τό άντΐθετο. Αύτό είναι Ινα πό
  Καθιστώμεν γνωστόν είς τούς κ. κ.
  συνδρομητάς τοϋ Θρησκευτικόν Περιο-
  δικοΰ «Ζ Ω Η» ότι αφίχθησαν 3 φύλ-
  λα «Ζωής» ά'τινα δύνανται νά παραλά-
  βωσιν έκ τοΰ καταστήματος Κούρτη πα¬
  ρά τό Βαλιδέ Τζαμί, καθ' εκάστην 2—
  4 μ. μ.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Κβί'έκάστην ύποβαλλονται αΐτήσεις
  ιταρά διαφόρων άτόμων είς την Ελληνι¬
  κήν "Υπηρεσίαν Συμμαχικής Βοηβείας αί-
  τουμένων τόν διορισμόν των είς την "Υπη¬
  ρεσίαν ταύτην.
  ΈκΙ τούτου καθίσταται γνωστόν δτι έ-
  ττληρώθησαν αί υπό τοΰΌργανισμοΰ προ
  βλεπόμενο(ΐ βέοεις.
  Κατ' αύτάς μάλιστα πρόκειται νά άπο-
  μακρυνβοΰν προσωρινώς τίνες έκ των
  προσληφθέντων ώς ήμΐρομησθίων μέχρις
  δτου άναπτυχββ ό Όργανισμός είς περισ-
  σοτέροΒς κλάΒους διά τής συγχωνεύσε-
  ως τής ΕμΕΛ —ΟΥΝΡΑ καί 'Ερυθροΰ
  ΣταυροΟ.
  Τα ανωτέρω έθεωρήσαμεν καλόν νά ά-
  νακοινώσωμεν ίνα παύσουν οί ένδιαφε-
  ρόμενοινά ύπ·βάλουν αίτήσεις διότι δέν
  πρόκειται επί τού παρόντος νά Ικανο-
  ποιηθδ ή έιπθυμία των.
  "Εν Ηρακλείω τη 20—2—46
  Έκ τοΟΓροφείου τής Ε-Υ-Σ.Β.
  πΈΧουνται
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου.—Ή Κυ-
  ^έρνησις κατέληξε είς την απόφασιν
  δπως συνταξιοδοτήστ) ολους τούς
  παθόντας έξ οιουδήποτε πολεμικοΰ
  γεγονότος, άπό τής ενάρξεως τοϋ
  πολέμου (28—10—1940) μέχρι σή¬
  μερον., 'Επίσης ή Κυβέρνησις ρυθμί-
  ζει τό ζήτημα τής συνταξιοδοτήσε-
  ως των φονευθέντων είς την Μέσην
  Ανατολήν.
  ΟΙ οίκεϊοι των
  θυμάτων τούτων,
  έλάμβανον μέχρι σήμερον εν μόνον
  έπίδομα. Τό δλο ζήτημα φυθμίζεται
  διά νομοσχεδίου, τό οποίον καταρτί-
  ζουν αί άρμόδιαι υπηρεσίαι.
  3Γί^εΛ?£ πΈΧουνται *,*-*? ·.
  Γίλθε ώς άποτέλεσμα ενός φΐλειρηνι-Ιάρίστΐ) καταστασει καταλληλοι δια πά
  κοο βχββίου, άλλΛ Λττό την λάμψηΐνιά μύλων. Πληροφορίαι σταφΐοερνο·
  Λ εί δ Ιά Δλλυνά όπσθεν εκκλησία
  λΛ η μψη μ
  εναντίον μιδς τρο-Ιοτάσιον Διαλλυνά
  (ΑκολουΘεΙ) · Άν. Τίτον.
  ορ φ
  όπισθεν εκκλησίας
  Ο ΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΩΡΤΣΙΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου.— Πρω
  τοβουλία τοΰ Δ. Συμβουλίου τοϋ Έλλη
  νοβρεττανικοϋ Έπιμελτιτηρίου, άπεφα
  σίσθη όπως διά πανελληνίου είσφορά;
  άνεγερθή άνδριάς πρός τιμήν τοΰ μέγα
  λου φιλέλληνος κ. Τσώρτσιλ διά τάς
  έκτάκτους αύτοϋ Ικδηλώσεις φιλίας υπέρ
  τής Ελλάδος καί των δικαίων της.
  ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ
  Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρηυαρίου.— Καί
  σήμερον εσημειώθη νέα σημαντική
  πτώσις τής τιμής τής χρυσής λίρας.
  Σημαντική έπίσης πτώσις εσημειώθη
  καί είς τάς τιμάς των τροφίμων. Τα
  ζυμαρικά ετιμώντο 220 δραχ , τα αύ
  γά 15, τα φασόλια 160, ό λευκός άρ
  τος 120 καί τό κρέας220—280 δραχ.
  Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
  ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΛΙΡΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου. — Ή
  Τραπέζα τής Ελλάδος δι' έγκυκλίου
  πρός την "Ενωσιν Τραπεζών γνωρί
  ζει, δτι έχει ανατεθή είς αυτήν ή!
  υπό τοθ νόμου προβλεπομένη άνταλ
  λαγή στρατιωτικών λιρών, έφ'δσον
  δέν είναι
  δραχμήν.
  μΐκροτέρα
  των 12000
  ΠΑΡΕΔΟΘΗΣΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου.—Μέ'τό
  ατμόπλοιον «Ίκόνιον» εκομίσθησαν
  καί παρεδόθησαν είο τόν Έρυθρόν
  Σταύρον διάφορα τρόφιμα διά τβ:
  Έλληνόκαιδα.
  Τα τρόφιμα ήγοράσθησαν έκ τοθ
  προϊόντος έράνων διενεργηθέντων
  έν Κωνσιαντινουπόλει καί Αγκύρα
  ΟΙ ΑΜΝΗΣΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΘΑ
  ΑΠΟΛΥΘΟΥΝ ΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου.—Κατά
  ληχθεϊσαν αρμοδίως απόφασιν ανε¬
  τέθη είς ισ.ς είδικάς άνακριτικάς έ-
  πιτροπάς, αί οποίαι έργάζονται είς
  τα στρατόπεδα καί τα κρατητήρια
  των συλληφθέντων ώς ένεχομένων
  είς τό κίνημα, ό διαχωρισμός των
  άμνηστευομένων
  αυτών.
  καί ή άπώλυσις
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ
  ΕΚΤΑΦΑΙ ΠΤΩΜΑΤΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Φεβρουαρίου.—Κατά
  τάς ένεργηθείσας χθές έκταφάς είς
  την περιοχήν τοθ ΨυχικοΟ καΐ τοϋ
  Γηροκομείου έξετάφησαν άκόμη 75
  πτώματα φονευθέντων κατά τάς
  μάχας καί έκτελεσθέντων υπό των
  στασιαστών.
  ΣΥιΊΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Φεβρουκρίου.—Ε¬
  γνώσθη έξ Άμερικής ότι 400 χιλιάδες
  Κινέζων εργατών έργάζονται τώρα είς
  την. Κίναν διά την κατασκευήν καΐαλλή
  λων άεροδρομίων δι5 ίπτάμενα φρούρια.
  Αί βάσεις αύται θά χρησιμοποιήθοΰν
  διά τούς βομβαρδισμούς τής Μητροπο-
  λιτικής Ίαπωνίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 'Φεβρουαρίου.—Ό
  Άγγλικός Τύπος σχολιάζων την
  προσέχη συνεδρίασιν τής Βουλής των
  Κοινοτήτων γράφει δτι ό κ. Τσώρτσιλ
  Θά ζητήση ψήφον έμπιστοσύνης διά
  τα συμπεφωνηθέντα είς Γιάλταν. Πι¬
  στεύεται δτι τα άποφασισθέντα ί
  την ΠολωνΙα θά καταδικασθοΰν ύ
  μερικών κομμάτων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Φεβρουαρίαυ —Ά
  πεφασίσθη ή συγχώνευσις ΰλων των
  Ίταλικών άνταρτικών δυνάμεων είς
  τακτικόν-Στρατόν υπό ένιαίαν διοίκη¬
  σιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Φεβρουαρίαυ.— 48
  χιλιάδες αΐχμάλωτοι συλληφθέντες
  είς Γαλλίαν χρησιμοποιοθνται υπό
  των Γάλλων είςΓάγρχ»τικάς.έρ.γασ(-
  ας. Έπίσης ή άμερικανική Κυβέρ
  νησίς απεφάσισε την αποστολήν
  Ι χιλιάδων αίχμαλώΐων είς Γαλ
  λίαν ίνα χρησιμοΛοιηθοΰν ααμφώ
  νως πρός την σύμβασιν τής Πενεύης.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ "21 Φεβρουαρίου.—
  Γενικάς Διευθυντής τής αΥΝΡΑ Λέ
  μαν εδήλωσε χθές ε{ς Νέαν Ύόρ
  κην δτι θά ύποβλί>θ.ρ αυντχ5μως
  σχέδιον είς τόν ύπ' αυτόν όρ,γανι
  σμόν περί παροχής βοηθείας καί είς
  τα άπελευθερωθέντα κράτη τής _υτι
  ης Εώρώπηο.τεεριλαμβανομόένης καί
  τής Γαλλίας.
  ΥΣΤΒΤΗΠΙΓΜΜ
  'Απτεκόπη ή ς
  τερ—Φρίχεσχαφ
  ΜΟΣΧΑ 21 Φεβρουβρίου —Κατά
  τελευταίας -ληροφορίας άπεχόπη ή όοϋς
  Ζίνιερ—-Φοίχεσχαφ είς την. ανατολικήν
  Π^ωσσίαν. Έπίσιης φαένεται πιθανή
  ,ή συνένωσις των στρατιών Ζούκωφ καί
  Κόνιεφ.
  Ώς πιθανόν σημείον καΐάπΐιν τής
  Ρωσσικής προελάσεως φέρεται τό Κου-
  μπέν. επί τής συμβολήςντών ποτααίδν
  Οντερ ·)»αί 1>Ιπ<5μπειρ. ομιλήση ( ό κ, Τσώρτοιλ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Φεβρουαρίου.— * Την προσέχη Τρίτην ό κ. Τσώρτσιλ Ι Θά ανοίξη την συζήτησιν είς την Βουλήν των Κοινοτήτων. Θά ομιλή- # ΐση δέ επί 2ωρον άναφερόμβνος είς . την διάσκεψιν τής Κριμαίας. Ό κ. 1 "Ηντεν θά συνεχίση την συζήτησιν την επομένην. Μετά την όφιξ(ν τού ΪΙνταΟθα ό κ. Τσώρτσιλ παρέμεινε είς τό καπνιστήριον τής Βουλής επί μακρόν δεχόμενος έπισκέψεις καί απαντών είς έρωτήαεις βουλευτών πί των άπατελεαμάτων τής διασκέ¬ ψεως. ν 'Ασθενεϊ ό Λοϋδ Τζώρτζ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 "Φεβρουάριον—Ό πρώην πρωθυπουργός τής Μεγάλης Βρεττανίας κ. Λοϋδ Τζώρτζ ασθενει. Ή κατάστασίς τού είναι λίαν άνησυ χαστική, Εφονεύθη ό Νονιατόψσκυ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Φεβρουαρίου.- Ό Ανδρέας Νονιατόφσκυ, τελευταίας άπόγονος τοϋ' ΠολωνικοΟ θρόνου έ- Α φονεύθη ένώ έπολέμα πρός άπελευ- θέρωσιν τής Πατρίδος τού. Οΰτος εύ ρισκόμενος είς Γαλλίαν έδραπέτευ- σε καί κατετάγη-»Ις-Τόν Πολωνικήν «τρατόν έν Αγγλία άιν' δπου (μετβ· ρθηκατά την ιΐερίοθον τοϋ πολέ- ν.ννο> «Ας, ιτν Π^ *"