96724

Αριθμός τεύχους

5053

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

30/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι·.«>.~ΐ
  ΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ
  ΗΣ ηΤΑΣΤΟΐ

  η
  ν ότι νκχρι
  διά τή» ΐμϊι
  αι ότι τ, ιβήκιβι;
  δ·ίνω; λόγω των (»■
  φ
  ι ισνοπ
  ΝΕ!

  ΙΤ
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  - ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΤΠΕ,ΒΥΙΙΟΣ ΣΥΝΤ&ΚΤΚΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΛΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησια Κραι 'Λ
  έξάμηνος 3
  Άμιριχής
  έτησία δολ. 15
  ίξαμηνος » 8
  Τιμή
  καΐά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΟΑΡΑΣΚΕΥΗ
  30
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · Γ.ΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5053
  ΤΟ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΝ
  Μεταξύ των μεγάλων ζητη
  μάτων πού άπασχολοΰν τόν
  τόπον μας, τό σταφιδικον
  κατέχει αναμφισβητήτως την
  πρώτην θέσιν. Κ«ί διότι ή
  σταφίς αποτελεί τό χυριώτε
  ρον προϊόν τού νομοΰ μας.
  'Αλλά καί διότι ή κρίσις των
  τιμων καί οί κίνδυνοι πού
  άπειλοΰν τό πρβϊόν αύτό εί¬
  ναι διαρχεΐς κατά τα τελευ
  ταϊα Ιτη. "Αν έξοαρέση κα-
  νείς τα δύο προτελευταΐαέτη,
  αί τιμαί άπό έτών ήδη είνε
  χαμηλαί καί άσταθεΐς. Συνε
  χεϊς δ' έπίσης θεομηνίοιι,
  άλλοτε χάλαζα καί παγετοί
  καί άλλοτε πλημμυραι καί
  βροχαί, κατά την περίοδον
  τής συγκομιδής, κατέστρεφαν
  μέγα μέρος τής παραγωγής.
  Έπρεπε λοιπόν ν' άντιμετω-
  πισθή τό σταφιδικον, ώ; έμ-
  φκνίζεται ήδη- Καί ορθώς
  συνεκλήθη ή χθεσινή σύσκε
  ψις των σταφιδοπαραγωγών
  είς την οποίαν παρακληθείς
  παρέστη καί ό Νομάρχης κ.
  Μάρκελλος. Πολύ ορθώς δ'
  έπίσης εξελέγη υπό τής συ¬
  σκέψεως δεκαμελής έπιτρο-
  πή διά την λεπτομερεστέραν
  καί άπό πάσης πλευράς έξέ·
  τάσιν καί μελέτην τοΰ σταφι
  δικοδ μας ζητήματος.Θά μάς
  επιτραπή ομως νά παρα¬
  τηρήσωμεν ότι τό σταφι¬
  δικον πρέβλημα είναι πολυ-
  σΰνθετον. Δέν είναι μόνον
  πρόβλημα τιμών. Είναι καΐ
  προβλημα προστασίας τής
  παραγωγής άπό τούς κινδύ-
  νβυς των ασθένειαν χ* θεο
  μηνιών, άπό φυλλοξήραν, πε
  ρονβσΐϊορον, εύδεμίδα, χολέ-
  ρ«ν, άιτβ χάλαζαν καί παγε
  τβυς, άπό βροχάς καί πλημ-
  μυρας. Είναι έπίσης ζήτομα
  ελαττώσεως τοϋ κβστβυς τής
  παραγωγής καί βελτιώσεως
  τής ποιότητος. Καί έτσι θά
  πρέπει νά εξετασθή καί ν'
  άντιμετωπισθή. Φανταζόμε¬
  θα δέ δτι έτσι, έν τώ συνόλω
  τού, θά τό έξδτάση καί ή
  σχηματισθεϊσ» έΐτιτρόπή. Διό
  τι μόνον άπό μίαν τοιαύτην
  μελέτην, θά είνε δυνατόν
  νά προέλθη ή καλυτέρα άλ-
  λά καί ή όριστικη πλέον λύ
  σις τού προβλήματος. Πειρα-
  ματισμοί δέν είναι άνάγκη
  νά γίνουν άλλοι. Μάς άρκεΐ
  νομίζομεν ή πείρα τοΰ πα-
  ρελθόντος, πεΐρα πικρά δυ¬
  στυχώς καί διά τούς παραγω
  γούς πού μοχθοΰν όλοχρο-
  νίως, χωρίς ν' άπολαμβά-
  νουν τούς καρπούς τοΰ ίδρώ
  τος των, καί διά τβν τόπον
  ολόκληρον πού υφίσταται
  τάς καταβτρεπτιχάς συνεπεί¬
  ας τής σταφιδικής κρίσεως.
  Καί ή πεϊρα αύτη άς μάς γί
  νη όδηγός κ«ί διδάσκα-
  λος.
  'Αλλά μέ τό σταφιδικον
  θ' ασχοληθώμεν άργότερα ά-
  ναλυτικώτερον έταν συγκεν-
  τρώβωμεν τ' άπαιτούμενα
  στοιχεΐα.
  Χβιμεοινά διαλείμματα
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΠΟΛΙΝ
  ΚΛΙΣΤΟΝ ΛΙΜΝΩΝΑ ΤΩΝ ΘΕΑΓΗΤΡΟΝ ΤΗΣ
  Χρυσάφια άναλυτά— οί θερ
  μές άκτΐνες τοϋ ηλίου έπεφταν
  οώρα χριστουγεννιάτικα στόν
  δλοπράσινο κάμπο τοϋ Με¬
  ραμβέλλου. Μ' άσήμια οί ε¬
  ληές κατάφορτες εγερναν τούς
  κλάδους των πρός την γή
  ώσάν σέ προσευχή. Δάση ό-
  λόκληρα οί έλαιώνες. Μονά
  χά ποθ καί ποθ, διακόπτεται
  ή μονοτονία τοΟ βαθυπράσι
  νού τής έληας καί στίζεται τό
  δάσος καί ή γή άπό τίς άμυ
  γδαλιές πού Ιχουν άπογυμνω-
  θή την έποχή αυτή καί άπό
  τίς πορτοκαλλιές πού ύψώ
  νούν περήφανα τίς σιλουέττες
  των κι' έπιδεικνύουν τούς χρυ
  σούς, γλυκόχυμους κσρπούς
  των, ώσάν άγνές κοπέλλες
  τοΟ κάμπου καί τοΟ λόγγου
  πού άποκαλύπτουν στόν εκ-
  θαμβο διαβάτη τα θέλγητρα
  τής φυσικής των τελειότητος.
  Καί στίς πλαγιές τα πρώ·
  τα μπουμπουκάκια των κυ-
  κλάμινων μέ τό γλυκό μαβΐ
  των χρώμα καί τό λεπτό ά-
  ρωμα. ΘεΙα γαλήνη πού κάνει
  την ψυχή ν' άνοΐγεται γιά νά
  κλείση Ρέσα τ1<: τήν ώ^ορ' φιά αύτοθ τοΟ ύΐτερόχου το· πεΐου πού συνθέτει ό κάμπος τοΟ Μεραμβέλλου. Καί τοΟ το· τιεΐου αύτοΰ στολΐδι πού λάμ πει ώσάν διαμάντι, κορώνα άτΐμητη ή Νεάπολις. Πάλλευ- κηνύμφη μέσα σέ λιμνώνα. Πόλις πού σίχμαλωτΐζει ή ώ μορφιά της κσί θέλγει ή γοη τεία της. Λάμπουν μέσα στόν χειμωνιάτικο τήΚιο οί σταυροί τοΟ τρούλλου καί των κωδωνο σχασΐων τής Μεγάλης Πανα γΐσς, πού ύψώνονται πρός τόν ναλάζιον ούρανό σαν τόςα καί σάν χέρια άλαβάστρινα γιά μιά δοξολογία κι έναν βμνο πρός τόν θεό τής ωμορ- Φΐ&Δέν ίχβι «μως ψυσικά μονάχα θέλγητρα ή Νεάπολις. Έχει καί τ' άπειρσ στολίδια πού τής δδωσαν οί κάτοικοΐ της καί πού την καθιστοθν ρη γισσα άληθινή, έκλεκτή άνά- μεσα στίς έκλεκτές. Πόσον άλματική είνε άληθι νά ή πρόοδος καί ή ,^1^ τής πόλεως αυτής!... Από την μίαν ημέραν ώς την άλλην- ή μετοβολή είν' αίσθητή. Αέναη οσο καί καθολική άναδη μιουργΐα, πού δλα τα μετσ μορφώνει καί τα συγχρονΐζει. Άπόκτημα πραγματικό ή πλσ τεϊα της. Διαμορφούμενη πλή ρως, άσφαλτοστρωμένη. Άπό τή μιά μεριά τα καταστήμα τα, ώραϊα κέντρα στή σειρά. Άπό την άλλη ό κήπος κστά φυτος άπό λουλούδια καί δέν- δρα πανύψηλα πού χαρίζουν τή σκιά καί τή δροσιά καί τ" όξυγόνο των, κι' άποτελοΰν τούς τούς καλοκαιρινούς κυρΐ ως μήνες, θεϊο δώρο γιά τόν άνθρωπο. Στό κέντρο τής πλατεΐσς τό μνημεΐο των πεσόντων (πού θά μποροθσε δμως νά μεταφερθή μέσα στόν κήπο), καί πάνω στήν άκρη, κατάνπ κρυ, τό τουρισπκό μέγαρο τής Νεαπόλεως. Είνε κι' αΰτό τό μέγαρο Ινα δεΐγμα τής προοδευτικότητος .των Νεαπο λιτών ττού έχουν σκοπό καί πόθο των νά καταστήσουν την πολιτειοθλά των, τόν ίδεωδέ στερο τόπο διαμονής καί πά ραθερισμοΰ. Θ' αρχίση δέ πό λύ σύντομα, δπως πληροφο ρούμεθα, ή λειτουργία κι' έκ μετάλλευσις ολοκλήρου τοΟ μεγάρου. Τώρα λειτουργεϊ μο νάχα ή Λέσχη, μιά θαυμασία αΐθουσα, πολυτελώς έπιπλω μένη, ποΰ θά τή ζήλευε όμο λογουμένως καί τό Ήράκλειο. Άργότερα θά λειτουργήση καί τό ξενοδοχείον ϋπνου πού θά οργανωθή είς τόν επάνω δρο φο καθώς καί τό μικρό κινη ματοθέατρο, δπου έδόθηκε ε¬ φέτος ή έορτή τοΟ φιλανθρω πικοθ συλλόγου των κυρίων καί ΒεσποινΙδων Νεαπόλεως. Δέν είναι ομως μοναχά ή πλατεΐα. Κι' οί άλλοι δρόμοι τής Νεαπόλεως, κι' οί συνοι- κΐες της άκόμη, ίίχουν μίαν Ιδιαίτερη ώμορφιά κο[]_γοητε(α πού έγγΐζει τα 8ρια τοΟ θρύλου. Καί θδναι άκόμη μεγαλύτερα τα θέλγητρα τής Νεαπόλεως δταν εκπονηθή κι' εφαρμοσθή τό νέο ρυμοτομι κδ κι' έξωραϊστικό σχέδιο, γιά τήν μελέτη τοΟ όποΐου οί προ οδευτικοί κοινοτικοί άρχοντες προεκήρυξαν ήδη σχετικό δια γωνισμό. ΌρσματΙζονται δέ οί πολϊτες μεγάλα καί ώραΐα όμολογουμένως σχέδια. Θά διαμορφώσουν καί νέες πλα- τεΐες καί λεωφόρους. Θά δή μιουργήσουν νέους κήπους καί δενδροστοιχίες. Θά μετα φέρουν έν τώ μεταξύ καί τα νερά παρακειμένης πη- γΠς· Καί τότε θά ίνισχύοουν περισσότερο τό πράσινο καί θά κοσμήσουν την πλατεϊα καί τούς κήπους μέ πΐδακας καί αναβρυτήριο. Ό μεγά¬ λας ομως κι' εύγενικός πό- θος των είναι άλλος: Νά δή μιουργήαουν έ'να πόρκο των ήρώων καί μαρτύρων των Κρητικών έπαναστάσεων. Καί νά τοποθετήσουν σ' αύτό τίς προτομές δλων των άρχηγων τοϋ νομοϋ Λασηθίου. Μδς μΐ λησαν σχετικά ό πρωτοδΐκης κ.Γιαννουράκος, ό έμπνευσμέ νος αύτός δημιουργός κάθε καλοθ κι' ώραίου 6 κ. ΡοΟ σος Κούνδουρος, ό κ. ΣπΙ θας καί δλοι οί άλλοι πού εύ γενικά μθς ύττοδέχθηκαν καί μάς περιποιήθηκαν. Καί θά τό επιτύχουν ασφαλώς. Για τί οί Νεαπολΐτες δέν γνωρΐ ζουν έμπόδια. Ξέρουν νά με τσβάλλουν είς έργα καί τίς τολμηοότερες Ιδέες. Καί ή ί δέα τής δημιουργΐας πάρκου των ήρώων, μπορεΐ νά φσΐνε ται τολμηρή, λόγφ των δα- πανών πού θ' απαιτήση ή πραγματοποΐησΐς της, έ'χει δ¬ μως προκαλέσει τόσον έν· θουσιασμό καί τόση θέρμη στίς ψυχές δλων των Νεαπο λιτών ποϋ ασφαλώς θά ένσαρ κωθή γρήγορα είς εργα. Στήλες δμως πολλές θά χρειαζόταν γιά νά περιγρα· φοθν οί καλλονές τής Νεαπό λεως καί νά έκτεθοθν τα σχέ δια των Νεαπολιτών. Προνο μιοθχος άπό τή φύσι ή συμ- τΐοωτεύουσα τοϋ Λασηθίου, είναι προωρισμένη νά κατα στή ή Ελβετία τής Ελλάδος, δπου θά σπεύδουν δσοι θέ· λουν νά περάσουν εύχάριστα £να διάστημα διακοπών καί αναπαύσεως, είτε τούς θερι νούς είτε καί τούς χειμερι νούς μήνας. Π' αύτό .θ' άσχοληθοθμε κι' άλλοτε μέ τα ζητήματά της. Γνωστό είναι άλλωστε τό ενδιαφέρον τής «Άνορθώσε ως» γιά τήν έξέλιξι καί τήν πρόοδο τής Νεαπόλεως. Καί τό ενδιαφέρον αύτό θά παρα μεΐντ] πάντοτε άμεΐωτο. Μ.— Ή τού προχθεσινή ΔημοτικοΟ ίστορική συνεδρίασις Συμβουλίοϋ. II ΓΟΝΙΜΟΣ ΑΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΠΕΟΡΑΓΜΕΝΩΚ ΤΗΣ Ό Αημαρχος κ. Μηνάς Γεωργιάδης άναλΰει τα ποΑυσχιδές έργον τής διοικήσεώο τοϋ. Κατά τήν προχθεσινήν πανηγυ¬ ρικήν συνεδρίασιν τοΟ Δημοτικοΰ ΣυμβουλΕου, δ δήμαρχος κ. Μ. Γεωργιάδης κάμνων των ίπολο- γισμόν τής πενταετοθ; δράσεώς τού είπε τα εξής: Έπόμενοι τή έπιθυμΐα τοΟ ΔημοτικοΟ Συμβουλίοϋ, τή έκ δηλωθείση κατά τήν συνε δρίασιν τή*ς 15 Δεκεμβριού έ. δτους, έχομεν τήν τιμήν νά ΰποβάλωμεν συνοπτικήν έκθε¬ σιν των μέχρι σήμερον πεπραγ μένων υπό τής σημερινάς διοι κήσεως τοΟ Δήμου. Σκόπιμον ευρίσκομεν, πρό τής ενάρξεως τής λογοδοσΐας ν' αναφέρωμεν ωρισμένα άπο σπάσματα τής κατά τήν Ιην Απριλίου 1934 έναρκτηρΐου προσφωνήσεως έν τή αιθούση τοϋ Δημοτικοϋ ΣυμβουλΙου, 'ινα κριθή κατά πόσον συνε μορφώθημεν είς τα τότε ύπε σχημένα. Έλέγομεν τότε: Δυστυχώς έν τώ Δημοτ. ΣυμβουλΓφ λό· γφ τοΟ έκλογικοΰ συστήματος κατά τό οποίον καίτοι πλειό ψηφών τις δύναται ν' άποτύ- χη, δέν έξεπροσωπήθησαν δι* άναλόγου άριθμοθ συμβούλων οί νέοι μας συμπολίται. Του¬ το δημιουργεΐ δι" ήμδς έπιβαλ λομένην υποχρέωσιν δπως μετ' έξαιρετικοθ ενδιαφέρον- τος μεριμνήσωαεν υπέρ τώγ νέων συμπολιτών μας, ιδία έ- κεΐ δπου λόγφ τοό κεχωρισμέ νού κατοικισμοθ ύπάρχουν καί Ιδιαιτέρα δημοτικά προσφυγι- κά συμφέροντα. "Αν είς τάς δημοτικάς εκλο¬ γάς, άγαπητοί κυριοι, εδόθη πολιτικάς χαρακτήρ, άφ' ής στιγμάς άναλαμβάνομεν τήν διοίκησιν τοΟ Δήμου δέον νά παραμερίσουν αί κομματικαί διαφοραί... Δέον νά έπιδιώξωμεν πλήρη ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τού "Αγγλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ 3+βν Υπό Ινα οιονδήποτε πρόσχημα 6 Κεμάλ μετέφερε τδ στρατηγεΐον χου είς Άμάσσειαν—μίαν πόλιν είς τα 6ίθ« τοθ έσωΐερικοθ καί επί τής κυρίας 65ο0 τής συναντή σεως των όρίων τής άνατολικής χαί δατικής Τουρκίας. Έκεΐ τουλάχιστον άπέφευγε τα βλάμμα τα των "Αγγλων. Μόνον δταν εδρέ θη έκεΐ στάθηκε καί πήρε την ά .__'. »_.. ΐ«Ο.ΐΜ Αλ^^Β «ν^ Ι&&11 £ ναπνοήν τού λεύθερα... Επί ϊξ μήνες βαθειά. Άνέπνεεν έ είχε παραμείνη είς Κωνταντινούπολιν, βράζων άπό χδ καχό τού, χαταδικασμένος είς άπάθειαν καί άδράνειαν, 6φιστα μενος τ4 θέϊμα πού ώς Τοϋρκος ή σθάνεΐο ώ; ταπείνωσιν τό θέαμα των νικητών πού παρήλαυναν ώ; κατακτηταΐ διά μέσου τής πόλε ως. Επί Ιξ μήνας ήΐαν καταδι κασμένος νά παρίσιαται άπαθής θεατής τί]ς άνανδρίας των βουλευ των καί επισήμων πού μέ τόν μέ γαν βεζύρην Δαμάτ Φερήτ χαί τόν σουλτάνον ΒχχεντΙν επί κεφαλής είρπον ενώπιον των Άγγλων. Σφίγγων τα δόνΐιά τού, αιισσω ρεύων μΐσος, έκάθητο παρηγκωνι σμίνος καί άνίσχυρος. Καί ήδη μποροθσε νά δράση. Με ϊλην τού τήν ένεργητικότητα άπέσεισε την νάρκην τόσων μηνών, άντέδρα πρός τήν μικράν άπάθειαν ίς την οποίαν είχε περιαχθή είς τήν πρωτεύουσαν. Άντίστασις πρός τόν εχθρόν, άντ{στάσις πρός τούς "Αγγλους. Δέν είχε καιρόν πρός απώλειαν. "Επρεπε νά όργανώση την αντίστασιν. Πρωΐίσ'.ω; Ιπρε πε νχ αποκτήση επαφήν μέ τό στράτευμα. Άπό τήν 'Αμάσειαν Ιτηλεφώνηαε καί ετηλεγράφησε ζητών άναφοράς διά την καχάστα σιν άπό ατρατιωτικής απόψεως. Τα πράγματα ήσαν άπλά. Ή Τουρ κια είχε σκύψει τό κεφάλΐ είς την μοίραν της. Δέν εΰρισκε δι» νάμεις διά νά έπιχειρήοττ; ν' άντι ταχθή στρατιωτικάς. Υπήρχαν τέσσερα σώματα στρατοθ έν Μικρά Άσία καί Ινα είς την Ευρωπαι κήν Τουρκίαν. Έξ αυτών τα τέσ αχρχ υπήρχαν μδλλον ώς σκελε τοΐ, παρά ώς άρτια σΐελέχη. Πά ρέμεναν τα έπιτελεΐα, άλλ' οί στρα τιώται είχαν διαλυθή καί τα δ πλα συγκεντρωθή είς αποθήκας κχί παραδοθί) είς τούς Άγγλους. Μόνον πρός ανατολάς, τα σώματα στρατοθ πού ευρίσκοντο είς Διαρ βεκίρ δπό τόν Κιαζήμ Καρά Μπε κήρ επηκολούθουν άκόμη νά υφί στανται. Άλλ' ϊξω τής Σμύρνης, τα βουνά ήσαν γεμβτα άπό δρ- δάς άπό άτάκτων άποφασισμένων ν' άντιταχθοθν είς τήν εισβολήν τδν Έλλήνων. Ό Ραούφ είχε π« ραιτηθή άπό ύπουργός των Ναυτι κων καί ώργάνωσε αύτάς τάς συμ μορίας. (συνεχίζεται) οικονομικήν περισυλλογήν καί περικοπήν των περιττών δαπα νών μέ τήν προοπτικήν δέ τοϋ μεγάλου μέλλοντος τής πόλε ώς μας νά στραφώμεν πρός νέας κατευθυνσεις κοινωνικάς εμφανίσεως... Δέον νά έννοήσωσιν οί ύ· πάλληλοι δτι δέν πρέπει νά έργάζωνται διότι αισθοδοτοϋν πρέπει νά μι- διότι έργάζον- ται, άλλ' 8τι σθοδοτοθνται ται. Δι" εμέ θά υπάρχουσι μόνον ύπάλληλοι έκ των οποίων* οί εύσυνειδήτως έκτελοϋντες τήν υπηρεσίαν θά τυγχάνωσι τής απολύτου ύττοστηρίξεως καί έμπιστοσύνης μου. Εΐμαι έπίσης πεπεισμένος δή οί άγαπητοί μου συνδημό ται θ' άκοΰσωσι μετ' έξαιρε τικής Ικανοποιήσεως καί χά ράς δτι τό αύτό μέτρον καί τόν ίδιον γνώμονα θ' άκολου θήσουν πάντες οί νέοι δημοτ. άρχοντες καί έν τή έξυπηρε τήσει των συμφερόντων των συνδημοτών των θά πρυτανεύ ση απολύτως ή (δέα 8τι τό ατομικόν συμφέρον θά παραμε ρήση πάντοτε , διά νά έξυπη ρετηθώσι με'τά δικαιοσύνης καί άμεροληψίας τα γενικά τοϋ Δήμου συμφέροντα. Άρχόμεθα ήδη τής λογοδο οίας ημών Ίνα τόσον ή Σεβ κυβέρνησις δσον καί οί συνδη μόται μας κρίνουσι κατά πό¬ σον είμεθα αξιοί τής έμπιστο συνης Τήν των. συντελεσθεϊσαν εργα¬ σίαν δέον ν' άνασκοπήσωμεν άπό των εξής πλευρων: 1) Διοικητικώς, 2) Οίκονομι κης 3) Άστεοδομικής 4) Κοι νωνικής 5) Φιλανθρωπικής 6) καί Ιδιαιτέρως μέ τάς άνε ξαρτήτους υπηρεσίας τοϋ Δή μου καί τό ηλεκτρικόν τμήμα. Διοικητική.— Ή σημερινή διοίκησις τοθ Δήμου ήσχολή θη Ιδιαιτέρως διά τήν βελ τίωσιν τής θέσεως των Δημοτ. ύπαλλήλων έν τή άντιλήψει δτι ό ύπάλληλος μετά περισ σοτέρας προθυμίας έργαζε ται δταν αίσθάνεται διι ή έργασΐα τού έκτιμδται δέον τως καί Οτι άμεΐβεται δι' αύ τήν. Έχουσα ταυτα ΰπ' όψει ή σχολήθη είς τόν καταρτισμόν νέου όργανισμοθ εσωτερικάς υπηρεσίας τοθ Δήμου, μέ γνώ μονα δέ τάς ανωτέρω σκέ ψεις συνεχρονίσθη ου τος 'να άνταποκρίνεται άφ' ενός είς τάς υπηρεσιακάς ανάγκας καί άφ' ετέρου είς την κα·ά τό μέτρον τοϋ δυνατοϋ έξυπη ρέτησιν των ύπαλλήλων όϊ τίνες πρό τήςκαταρτΐσεως τοϋ όργανισμοϋ τούτου ειργάζοντο επί σειράν έτών άνευ ούδε μισς εξελίξεως καί βελτιώσε ως τής θέσεώς των, άπογοη τευόμενοι καθημερινώς. Δυστυχώς πολλοί ύπάλλη λοι δέν άντελήφθησαν τ' άνω τέρω καί έξακολουθοϋν μή άνταποκρινόμενοι οθτε είς τάς υπηρεσιακάς των ύτΐοχρε ώσεις, οίίτε είς την κοινωνι κήν των εμφάνισιν. Τούς ύπαλλήλους τούτους άπεφύγαμεν νά έκκαθαρίσω μέν καί έκ λόγων φιλανθρω πΐας, άλλά καί έκ λόγων α¬ ποφύγη; παρεξηγήσεων. Εύτυχως οί ύπάλληλοι ου τοι εΤναι εντελώς εύάριθμοι έν σχέσει πρός τό σύνολον, ή μεγίστη δμως πλειοψηφία των ύπαλλήλων απέδειξεν έρ γατικότητα καί εύσυνειδησί- αν, άνταποκριθεΐσα είς τάς πολλάς καί ποικίλας τοϋ Δή μου εργασίας. Καί εχομεν υποχρέωσιν νά εκφράσωμεν τα συγχαρητήοιά μας καί τάς ευχαριστίας μας είς τούς ύπαλλήλους τούτους είς τήν εργασίαν των όΐτοί ών κατά μέγιστον ποσοστόν όφείλεται ή γενομένη μέχρι σημερον έργασία. 'Επειδή ό Δημοτικάς νόμος 6 στερεΐ είς τό ζήτημα τοϋ κανο νισμοΰ συντάξεως δημοτικών ύπαλλήλων δι'έπανειλημμένων άναφορών πρός τό αρμόδιον υπουργείον καί μέ τήν θερμήν καί πολύτιμον συνηγορίαν τοθ κ. Νομάρχου είσηγήθημεν είς τό αρμόδιον υπουργείον τρο¬ ποποίησιν κανονισμοΰ συντά· ξεων δημοτικών ύπαλλήλων καί άφομίωσιν πρός τούς δή- μοσίους ύπαλλήλους. Ευρισκόμεθα είς τι'ν ευχά¬ ριστον θέσιν νά βεβαιώσωμεν ή σχετική έρ· τής σχετικάς δτι γίνεται ήη γασία δοθείσης υποσχέσεως υπό τοθ κ. υπουρ γοθ τών'Εσωτερικών περί συν τόμου διευθετήσεως τοϋ ζητή· ματος. Ό Δήμος ενήργησε καί έ- κρατικοποιήθη τό πυροσβεστεΐ ♦ όν, άπηλλάγη δ' ούτω των σχετικών Βαπανών. Ωσαύτως πρώτην φοράν ό Δήμος ήσχολήθη διά τήν σύν¬ ταξιν τοϋ κτηματολογίου, ήδη δέ έπιτροπή υπό τήν προε- δρίαν τοϋ κ. Μαργέλλου έ- πεξεργάζετάι τό κτηματολό· γιον. Ωσαύτως ό Δήμος άπό τής τρεχούσης χρήσεως κατήρτι- σεν επιτροπήν έκ Δημοτικών Συμβούλων καί είδικόν συνερ γεΐον έξ έκτάκτων ύπαλλή· λων διά τήν σύνταξιν τοθ δη· μοτολογίου, δπερ ευρίσκεται έν τώ τελειοθσθαι. Κατά τό διαρρεθσαν διά σΐημα τοϋ Δημοτ. Συμβου λίου εγένοντο αί άκόλουθοι 1) τό ετος 1934 44 άποφάσεις συνεδριάσέις συνεδριάσεις 214 2) τό ετος 1935 συνεδριά σεις 48, άποφάσεις 254, 3) τό 1936 συνεδριάσεις 53 άποφά σεις 270 4) τό 1937 συνεδριά¬ σεις 56 άποφάσης 358 καί 5) τό 1938 συνεδριάσεις 56 ά ποφάσεις περί τάς 360. Κατά τήν τρέχουσαν περΐο δόν ή Διοίκησις τοϋ Δήμου συμμορφουμένη είς τό άπό 25)4)1934 Δ)γμα άπεκέντρωσε τήν ηλεκτρικήν υπηρεσίαν τοϋ Δήμου, ήτις άπετέλει προηγουμένως έξάρτημα των Δημοτικών ύπηρεσιων, κατω τέρω δέ θέλομεν εκθέση άγαθά άποτελέσματα τής τοιαύτης άποκεντρώσεως. (συνεχΐζεται) Η άγονος γραμμή. Χάρις είς τάς ενεργείας τοθ 6 πουργοθ ΓενικοΟ ΔιοικητοΟ κ. Σφακιανάκη, τό ζήτημα των δρομολόγιον τής άγόνοι» γραμμής Κρήτης, ρυθμίζεται ήδη κατά τόν καλύτερον καί έξυπηρετικώ- τερον των τοπικών συμφερόντων, τρόπον. Τό ατμόπλοιον τό έκτε λοθν τήν γραμμήν αδτήν μετά τήν άφιξιν τού είς Σητείαν θά έ· πίστοέφη καί πάλιν είς Ηράκλει¬ ον—Ρέθυμνον—Χανιά, άπά θ' ά Π μ, θ' άναχωρή διά Πειραια τήν Δευ¬ τέραν τό εσπέρας. "Ετσι αί διά θαλάσσης συγκοινωνίαι θά διβ- ξάγωνται κατά τρόπον πραγμα- τ'κά έπωφελή δι' ολόκληρον την Κρήτην. Αποτελεί καί ή ρύθμι αίς τοθ ζητήματος τούτου μί¬ αν άκόμη υπηρεσίαν πρός τόν ό τόπον μας.
  12990
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «Ή
  όογανοτταίκτριο των Πα-ισίων»
  Την ιτροσεχή έβδουάΓ>α: «Ό Μι
  κρούλης>, ή καταιγίς» μέ την Ντό
  ροθι Λαμούρ.
  «ΜΙΝΩ» —Σήμερον ό ναυτι
  κάς κολοσσός «Τελευταΐοι σ<λά βοι·. Κυριακή ώρα Π τι μ. Σινε σκ καί 2 μ. μ. τό έπεισο5ιακόν «Τόμυ δ άνεμοστρόβιλος». • ΝΤΟΡΕ».— ΣυνεχΙζονται μέ έ •πιτυχΐαν αί παραστάσεις τοθ «'Ε,ξ τιρές Μεσολογγίτη·. Άιτόψ; νέα νούμερα. Κινηματογράφος ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΠΑΙΚΤΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Πειό ρωμαντικό άπό τίς Δύο Όρφανές Πειά άγω- νιώδες ά πό τούς Δύο Μάγ γες. ΜΑΡΣΕΛ ΖΕΝΙΑ ΖΚ ΒΑΡΕΝ ΠΙΕΡ ΛΑΡΧΕ καί ή μικρά ΓΚΑΜΠΥ ΤΡΙΚΕ ο ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Σ ή τό σκάνδαλον τοΰ Παρθεναγωγείου ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Σ & * ** 4 ->«

  ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
  Ή Άν. 'Ελλ. Έταιρεία Χη
  μικών Προίόντων καί Λιπσ
  σμάτων ΠΕΤΕΙΝΟΥ, προεκή
  ρυξε εφέτος διά τόν Νομόν
  μας τα κάτωθι γεωργικά βρα
  βεΐα: ·
  Ι) Δρ. 3.000,—ήτοι δρχ. 2
  000 είς μετρητά καί Ινα μη
  χανικόν σπορέα άξΐας δραχ.
  1 000, είς τόν γεωργόν δσιις
  ήθελεν έφσρμόση εφέτος είς
  μεγαλειτέρον ^έκτασιν την
  γραμμικήν σκαλιστικήν καλλι
  έργειαν επί των δημητρια
  κων.
  2) Δραχ. 3.000.—ήτοι δρσχ.
  2 000 είς μετρητά καί 6να
  ψεκαστήρα δένδρων άξΐας
  οραχ. 1.000, είς τόν γεωργόν
  δσης ήθελε φυτεύοη εφέτος
  περισσότερα δένδρα είς τό
  κιήματά τού.
  3) Δρχ. 3.000 είς μετρητά
  είς την κοινότητα ήτις ήθε
  λεν πραγματοποιήσει εφέτος
  μεγαλεΐτερα έργα όδικά, άρ
  δευτικά, ή' άλλα κοινής ώ
  φελίΐας, διά προσωτιικής έργο
  οίας των μελών τής κοινό
  τητος.
  4) Δραχ. 2.000 είς μετρητά,
  είς τό σχολείον τής ύπαΐθρου,
  τό οποίον ήθελε έμφανΐσρ
  κατά τό τέλος Απριλίου,
  τόν καλλίτερον σχολικόν κή
  πό ν.
  5) Δρχ. 2.000 είς τό σχολεΐ
  όν τό οποίον θά φυτεύση έφέ
  τος περισσότερα δένδρα πρός
  καλλωπισμόν όδών καί πλσ
  τειών ιοθ χωρίου τού.
  6) Δρχ. 2.000 είς τό κο
  ρίτσι τής ύπαΐθρου τό όττοΐ
  όν ήθελεν άσχοληθή περισσό
  ιερόν μέ την οηρστροφΐσν.
  Τα βρσβεΐα θά άπονεμη
  θοθν κατόπιν έπιτοπίου δια
  πιστώσεως τοθ γεωπόνσυ
  μας κ. Παπάζογλου, έκτός
  ΐοθ ύτί' αριθ 3 βραβεΐου ή ά
  πονομή τοθ όποίου θά γίνη
  κατόπιν βεβαιώσεως τής έν
  ταθθα Διευθύνσεως Δημ. έρ
  9
  ΑΟΠΚΑΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΒΠΟΙ
  ΑΔΕΑΦΟΙ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
  Γραφβΐα|[οι3ος Μαρτύρων.
  "Εκθίσις Πλατείαι Σανδριβάνι
  ΑΙ αΐτήσβις διά την άπόκτη
  Άριθμ. Πρωτ. 1166
  Ανακοίνωσις
  12ης Ε. Δ. Φ. Αυτοκίνητον
  ΓνωστοποΐΕΐται πρός τούς
  κ. κ. Έμπόρους, Πσραγωγούς
  καί είς πάντας τούς δπως δή
  ποτε χρησιμοποιοΰντας Φορ
  τηγά Αύτοκίνητα δτι δέον ν"
  άπευθύνωνται διά τάς μετα
  φοράς των άπ' εύθεΐας είς
  την Διεύθυνσιν ή τούς έντε
  ταλμένους Σταθμάρχσς τής
  Διευθύνσεως.
  Ή Διεύθυνσις άττεκδύετσι
  πάσης ευθυνής διά την τυχόν
  απώλειαν φθοράν όλικήν ή με
  ρικήν των έμττορευμάτων έφ
  δσον ή μεταφορά συμφωνεΐ
  ται άπ' εύθείας μετά των αύ
  τοκινηαστών καί ούχι ώς άνω
  τέ#·ω Ή Διεύθυνσις'κύριον σκο
  πόν έχουσα την εξυπηρέτησιν
  τοθ Γνοινοΰ καί την ασφάλειαν
  των μεταφοράν συνιστά πρός
  τό συμφέρον τού την ύΐτοβοήθη
  σιν τής Διευθύνσεως.
  Διά πάν έμπόρευμσ, δέμα
  ή δ,τι δήποτε άλλο παραδιδό
  μενον πρός μεταφοράν δέον
  νά ζητήται δελτίον παραλα
  βής υπό τοθ οίκεΐου Σταθμάρ
  χου ή όδηγοθ επί τή άπλή προ
  σαγωγη τοϋ όττοΐου έν περιπτώ
  σει βλόβης ή' απωλείας ήΔιεύ
  θυνσις θά διατάσση την άπο
  ζημίωσιν.
  Έν Ηρακλείω τή 28—12—38
  ό Διευθυντής
  (Τ. £.) Μιχ. Τζουλάκης
  σιν των βραβεΐων, δέον νά
  ύποβληθώσιν ημίν εγγράφως
  Τό πρώτον δεκαήμερον τοθ
  μηνός Μαΐου, διά νά κατα¬
  στή δυνατή ή αποστόλη των
  βραβείον πρό Τής λήξεως
  τοθ σχολικοθ έτοι<. Κουφάκης χαί Σία Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Τι ττχοϋποθέτει ενα ευθυμο χσμόνελο σέ γλυκειά φυσιογνωμία. 'ΥποΦέρουν τα πόδια σα^; Σας ύπενθυμΐζουν σκληρά την παρου σ'α των μετά ίνα ώραΐο ινερίπα- το, 'όν όττοϊον μάλιστα δέν σας άίησαν» νά άπολαύσετε έξ όλο· κ>ήρου ή μετά μερικάς ώρας χο
  οοΰ.
  Σδς καίου'; Σ5ς έμποδίζουν νό
  κάνετε ανίτα την έογασΐα στς Ι
  άν Είσθε ΰιοχρίω* ένη ά μένετε
  ό ιθία έττΐ ιτολ«';
  ΟΊ κοιιψές γιηαΐκες εΊ'αθαν σι
  νά σιγα δτι, διά νά δ'.ατηοήσουν
  Ινα ξεκοόραστο ποόσωττο, Βνα εϋ
  θυαο χαιιόγελο, ^έν ττΓέπει ποτε
  νά ΰ<τοαέρου·< τα πόδιά των. Γι' αΰτό τόν λόγον ιά ττεριποιοΰν τβι με'ά ιτροσοχής ώστε νΛ άτια λάσσωνται άηό καθε άνησυχία αύ τοθ τοΰ εΐδουι. Προταΰ μάλιστα νά σδς υτο δ (εω μ(α θίραιτεια ή όποία δίδ=ι ύ ΐίροχα άΓ.οτελέσυατιτ, θά σδς ύ ττοβ^λω μιά μικρή άσκησις ή ό¬ τι Ια θ^ άναταύστ] τα κουρασμέ να ττόδια σας καί' συγχρόνως θά Αετΐιύ η τα σφυρά σας. Όταν θά άφαιοέσητε τίς κά1- τσες καί τα τιαιτού·σια σας σία θήτε όρθια, μέ τα πόδια ττολύ ί σία επί τοΰ έδάφους. "£πειτα φέ ρετε δσον τα δυνατόν άρνόιερσ, δλο τό β-ΐρος τοθ σώματός σα<· επί των δακτύλων των ποδιών σαζ έλαφρώς άνεγειρομένη 'Επαναθέ σετε τα πόδια σας καί έπαναρχί- σετε, άλλαι την φοράν εΰτήν στη ριζομέν ! μό··ον είς τίς φτέρνετ σας Κάνετε ού'ή την &σκηιι επί Ε<ύ-> ή τρΐα λεπτό;
  "Επειτα άοχίσετε την εξής 0ε-
  ραπε'αν: ά ί-χετε μΐα λεκάνη γε
  ιιάτη ζεστά νερό, στποΰνι καί μΐο
  βούρτσα άρκετά σ<ληρή Βρέξ-τε ιά τόδια οατ. Βουρτσ'.σετέ το πρός όλας τος διευθύ.σειΐ." αύτό συντελεί είς την καλήν κυκλ< φο ρΐα τοΰ αί ίθτος Χ ησι .ιοποιήσε τε πολλή σαπουναδα γιό νά γλυ κάνετΕ τό δέομα σας καί νά τί· "Ειιειτα μέ μιά χονδρή πετσέ· τα επόνζ, τρ'ψετε δυνατά δο τό πόδι. Μην δ στάσετε κατόπιν νά άλεΐ ψετε μ'α κρέμα όλίγονλιηαρά επί των δακτύλων των ποδιών σΐ' καί τίζ φτέονες σατ: ούτό θά έμ- ηοτΐίση τό δέρμα νά ζηρανθί) κα θώς καί ιήν έμφάνισ.ν όδυ η ών κάλλων, "Εάν κάνετε την θεραπείαν ού την πολύ συχνά δέν πρέπει πο-έ νά ιότοφέρουν τα πόδια σας. Προ- σέχετε άτλώΓ, είς τό νά μην 6ι πλώνουν οί κάλτσες σΛς μέσο είς τό παπούτσι καί πρό πάντων είς τό νά μην άγοράζετε πο^ΰ στενά παποότσισ: άπ' οΰτά ηροε* χονται συχνότατα δλες >'] άδιαθε
  σΐες πού σας καθιστοΰ; τόσι-ν 6·
  κεψη. ΉΝτιατεγκέ
  ΑΟΡΑ-ΑΟΡΑ
  Τα πλέον εύγενή
  Λοσιόν
  Καοσετίνες
  •Μπιμπελώ
  Ποίδρες κλπ.
  ΣΤΟΥ
  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  τΠν
  των Χρυοανθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  'Υττδ Κλώντ Φαρέρ.
  ΐϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ
  ΤΑΑΩΡΑΣΑΣΙ
  ^■■Ι^^ΗΒΗίΙΗ^ι^ι^ι^ΗΗΜΗΐι^ι^ιΙι^ι^ΗΒινΗΜΜΙινι^ι^ι^ι^Η^ινΗΗΗΗΗΙινινινινινινΐινΗΗΝΗΜ ■"■'
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^•^ε^ε^^ε^^^^ βπμ
  εΐΜ
  •■Μ
  —«.
  - Μόνον τάς ήμ^ρος των έορτών καί |
  χάριν τής ·π;ολυπληθοΰς. τού πελατείας =
  ΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ Ι
  ΑΝΔΡ. ΒΛΑΣΣΗ |
  θά πωλήση καί κάτω τοΰ κόστους =
  δλα τα είδη κοσμημάτων, των οποίων =
  διαθέτει την πλουσιωτέραν συλλογήν |
  "Εφθασαν τα ωραιοτέρα μπιμπελό. Ξ
  Επωφεληδήτε τής εύκαιρίας. =
  ΗΪΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΚΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓγ.
  ^ΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙ^
  ~ Εξπρές θαλαμηγόν =
  1368ν
  —'Εγώ: ΰποκόμης Χιράτα
  .. Χιράτα «ΙαΐβΙιβΙοΐΛ»
  Εΐηε τό δνομά τού καί έ
  ηανέλσβε τόν οίκογενειακό
  Γου τΐτλο, γιά νά πάρουν δ
  οι οί πρόγονοι, τό μερΐδιό
  τους άπό την τιμή πού έγινε
  στόν άτιόγονο.
  Τα 6ύο καρόβια άπομακρυ
  νόταν ή^η τό είνα τοθ άλλου.
  —'Υτΐοκόμη Χιράτα, έφώνι
  ξε ό άξιωμαπκός τοθ «Ταρ
  σούτσ», μέ μεγάλη μου χαρά
  οάς μεταδίδω την Ιδιαιτέραν
  Ικανοποίησιν τοϋ ναυάρχοο
  ■<αΙ την πρόθεσΐ τού νά σδς ανημονε£ση. εύφήμως στήν τναφορά τού πρός τόν θείκό αύτοκράτορσ. Χωρίς νά άπαντήσΓ), ό ύπ ι κάμης Χιράτο ύπεκλΐθη ώς χΛ αω. "Οτανσηκώθηκε τό «Ταρ- σούτα» ήταν μακρυά. Ένας σαλπιγκτής διέσχιζε τήν^γέφυρα, πηγαΐνοντας ά τό τή μιά σκάλα στήν άλλη. Ό Χιράτα Τακαμόρι τόν φώ ναξε καί τόν διέταξε νά σημά νη κατάκλισιν. # —Νά τοποθετήσουν τούς νεκρούς στό πρυμναΐο κατά στρωμα. Ή νύχτα έρχόνταν τώρα γοργά. "Αναψαν τα φώτα θέ¬ σεως καί τα φώτοτ τιορεΐατ. Ό Χιράτα Τακαμόρι παράτη- ορ γιά λΐγο τα καθήκοντά τού ώς προσωρινοθ κιβερνήτου, άφησε την γέφυρα κοί εσμε £να γΰρο διά μέσου των έρή μων δισδρόμων τοϋ «Νικκό» ΟΙ ήλεκτρικοί άγωγοί εΐχαν κατοστραφή. Άλλά χάρις στήν έπιτη^ειότητα καί την δραστηοιότητσ, έγινε δυνατόν νά διορθωθοθν. Καί σχεδόν παντοό ό φωτισμός ήταν ό κανονικάς. Είς τό τέλος τοϋ γύρου τού ό Χιράτα Τακσμόρι έφθασεν είς τό πρυμναΐον κατάστρωμα καί άφοΰ έχαιρέτισε δύο φο ρές, κατά τόν παλαιό τρόπο, έπεθεώρησε τούς νεκρούς. ΤΗταν τριάντα έννέα. Τούς εΐχαν ξαπλώσει τόν Ινα πλάϊ στόν άλλον, σέ δυό σειρές, κάτω άπό τα μεγάλα δΐδυμα κανόνια. Έκοιμοθνταν έκεΐ μέ τα ράκη τού σώματός των μα ζεμένα καί ραμμένα μέσα σάκκους άπό γκρΐζο ΰφσσμα, κσί μέ τα ήρεμα πρόσωτιά τους χαμογελώντα στΐς άκτ νες τού φεγγαριοθ. (συνεχίζεται) ΙΜΙΝΩΑ Ξ Α* 2ΟΦΙΑ Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. ■ όλόκληρα δισμερί- — Άφθάστου πολυτελείας μέ σματα Λούξ καΐ σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουσρΐου 1939. = Έκαστην Παρασκευ ή.ν 6 μ μ. ακριβώς Ξ κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί Ξ καρΐαν, Σάμον. Ξ Τηλ. 5 51 Πρακτορείον ΑΜΛΝΠ. Π. ΚΟΡΠΗ Ξ ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓγ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Ή ύποφαινομένη Ελένη χήρα Κωνσταντίνβυ Τσαμπαρλάκη κά οικος Νεαπόλεως, καθήκον μου θεωρώ νά εΰχαριοτησω καί δημο ία, ώς νόμιμος καί φυσική έπίτροηος των άνηλίκων τεκνων μου Γε ωργίβυ κκί Ιωάννης, ΙΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ ΡΩ ΜΗΣ5 καί τόν Γενικόν Πράκτβρα Κρήτης κ ΜΗΝΑΝ ΜΑΡΚΑΚΗΝ διά την προθυμίαν μεθ' ής έσπευσαν νά καταβίλουν διά τού ίιπ' ιριθ. 3693 ουμβΓλαίβυ τού συμβολαιογράφου Νίαπόλεως 'ίμμ. Μαυ «γιάννη την εκκαθάρισιν τοδ έξ εκατόν χιλιάδων (δραχ. 100 000) ραχμών άσφοτλιστηρίου ίιάι τού «ποίου ήτο πσφαλισμένβί παρ' «ύ ω 6 μαχαρίτης ούζυγός μου.^ Έν Νβαπέλει τή 22 Δεκεμβριού 1933 Ή ευχαριστούσα Ελένη Τσαμπαρλάκη ΣΗΜΕΡΟΝ Ό Ναυτικός Κολοσσός! ΤΕΛΕΥΤΑΙ01 ΣΚΛΑΒΟΙ [10 ΚΑΡΑΟΙ ΤΟΗ ΣΚΑΑΒΩΝ) ΕΛΙΖ4ΜΠΕΤ ΑΛΛΑΝ ΓΟΥΠΡΝΕΡ ΜΠΑΞΤΕΡ ΟΥΑΛΛίΣ ΜΠΗΡΥ Τό εμπόριον των μού ρων σκλάβων. Ή αΐματη ρά σύγκρουσις τού πλη ρώματος τοΰ Τρά'σΐίου καί ή έκμηδένησις των κσ κούργων δουλεμπόρων. Έκτός προγράμματος ΖΟΥΡΝΑΛ. ΔΕΥΤίΡΑ: κή κωμωδία: κεκαρόιστι ΔΒΚ. ίΑΕΝΤΖΕΣ ΤΡΙΤΗ: Τό φίλμ θρδλλος: ΡΟΜΠΕΗτοηΔΑΣΟΗ Κυριαχή 6ρατ2 μ.μ. ολό¬ κληρον "Τό έπεισο5ιακόν: ΤΟΜΥ Ο ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΟΙΑΟ! Σημ. Καθ' έχάσΐην, ώρα^θ μ. μ. απογευματινήν. ΚΟΙΙΊΩΜΙΚΗ ΓΑΜΟΙ.-Ό Ο, Άμερικης κ Νι· κόλαος Μαστοράκης καί ή δνΐς Μαρία Γεωρ Παρλαμα ετέλεσαν τ<ύς γάαους των είς Χερσόνησον. Παράνυμψος παρέστη ή κυρΙα'Αν. Κανακάκη. Συγχτρηιήοια. ΓΑΜΟΙ -- Την τταιελθοϋσαν Κυ ριακήν είς Γρηγοοιάν ύ ριακήν είς Γρηγοοιάν Πυργ^ ησσης ετέλεσαν ττύςγάμους των ο κ. Γεώργιος Μ. Γαργεράκης με τώ τής δίδος Κατίνας θεοδω ρά<η. Παράνυμφος παρέστη 6 κ. Ανδρέας Άγγελιδάκης. Ειύχόμε θα βίον ευτυχή ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.--Ή κ. Μαρία Κα ταλαγαριανοϋ, τ. καθηγητού δέ χεται την 26ην εκάστου μηνός. Γύρω στήνπόλι. Ει> την επί τής Λεωφόρου Κουν
  τουριώτου Λέσχην Προσκόπων θά
  λάβη αθοιον χώραν ή έκκύβευσις
  τοΰ λαχεΐου τού σώματός Έλλη·
  νΐδων Όδηγων
  -Πάντες οί διαιτεθέντες λαχνοΐ
  κερδίζουν μεταξύ ιΐλήθους νρησι.
  μων μικροαντικειιαένων.
  -Καί οί τυχηροΐ δπως «αί πέ·
  ρυσι θά είνε καί εφέτος «ολλοΐ.
  — Είς την Ιδίαν λέσχην Οά όργοι
  νωθ{) Ιδιαιτέρα τελετή 6πό των
  προσκόπων Ηρακλείου.
  —Κατ' αύΐήν θά διανεμηθούν
  εί αΐτορα καί κτωχά παιδΚκια διά
  φορα ιτοιγνίδια τώ ό ΐο"α θά άγο-
  ρασθοΰν μέ χρήματα τα όιτοΐα οί
  πρόσκοηοι θά συλλέζουν έ< των καλά δω*. —Ή άγορητστική κίνησις έντεί- νεται κοί πάλιν μετά υικράν άνά· παύλαν. —Τα καταστήματα άναθεωροθν την διακόσμησιν των βιτρινών, τΛς πλουτίζουν μέ νέα ειδή καί τάς ήλεκτροφωτΐζουν άπλέτνς κατ* τος νύκτας. —Ή άγορά έξ άλλου συμττλη ρώνει τάς προμηθείας της — ΟΙ Φρουτοπώλ,αι Ιδία τέροις έκ θέτουν έκλεκτά ττορτοκάχ.λια καϊ μανδαρίνια είς μεγάλας ποσότη¬ τας. —Έξακολουθοΰν αί ένδιαφέ οουσαι πράγμαΐι καί οζιοθαθμα στοι έττιδεΐξεις τού ττρωταθλητοΰ -μοτοσυκλεττιστοθ Ιωάννου Χά λεπλή είς την πλατείαν Τριών Καμαοών. —' ύνοοθντος τοθ κ"ιρο0 αί έ πιδείξεις ούται θά είνε δυνατόν νά άττασχολήσουν καί γενικώτερα τό κοινόν τής πόλεως — Καί χάριν Ιδιαιτέρως της σκο ■ττιμότητος τοΰ θεάματος τούτου καί χάριν υποστηρίξεως τοΰ τολ μηροΰ πρωταθλητοΰ τής μοτοσυ κλέττας. — Παρά τάς συ^εχιζομένας επι -«ήμους μετεωρολογικός προβλέ ψεις. —Ή καιρικη κατάστασις είς την περιφέρειαν μας τουλάχιστον έζελΕσσίται ομαλώς. —'Εννοεΐται δτι δέν λείπει τό διιπεραστικόν κρύο πότε καί ό ΑΒΕΔΙΣ ♦ί·ί 'ΑγΙο» —Την χθεσινήν πρεμιεραν τοθ εξαιρετικόν φΐλμ: «Ή όργανοτΐσΐ κτρια των Παρισίων» είς τό θε ατρον Πουλακάκη παρηκολούθη σεν ώς συνήθως πολύς κόσμος. — Είς την «Μινώαν» έπΐσης προ εβλήθη μέ τΐολλήν επιτυχίαν τό δραματικόν καί ενδιαφέρον φίλμ: «Τελευταϊοι οκλάβοι». Ρέπορτερ ' Εν στυλο ΛΟΥΞΟΡ ε.1ν« το καλλίτε¬ ρον δώρον. Άνθρακίτης Άγλ- λίας πυρήνσ ή άβλαβεστέρα καύσι- μος Ολτί διά μαγγάλ,ια. στοΰ Βασ. Παπάζογλου Λεωφόρσς Κουντουριώτου Φυχά σουλτανίνας Φυτωρίων 2 έτ&ν, άν«πχυχ(ίέν· ίων έντΐς χήηου ποΐισΐιχοθ ηιο· Πληροφορίαι ηαρ' ημίν.
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Με< 0( . ^ Εΐν -,: α! «Ι» κοιροΰ ΐ •Αήβουν «αί .ρΐΚ τού Βηαατος ΐξΐίκ τού τολ »ΐαΟ«ητού τής μοτ», <κ ιχιζομένας ίι λ κατά—ασις ιΙ( Ιρειάν μας τουλάχΐστο» ίι ομαλώς, ϊιαι ότι δίν λίΙΐΕΐΐί ικόν «6ο «ότι «ι «σιν* ν «ριμιίραν τού ϋ φίλϋ >Ή όργσνοιαΙ
  Παρισίων» ίίζτό θί
  η η
  ής «ολυζ «οσμθΓ.
  •Μινώαν ΕΐΙοηςΐρο
  «ολή> ίίΐτυχίσν τί
  καί ίνδ.αοίρον Μ
  κα»'*
  Οί Άθλιοι.
  ♦80©ν
  ----- έκεΐ καθήμε
  .,., . τό,ρυεάκιον· κσί «Εκείνην» άναπολών
  καΐ διά την άκηδίαν, διά την άτονίαν ήτις κατεκυ
  ρΐευσε ιήν ψυχήν τού έλέγχων εαυτόν, καί άκούων
  όαΐσω τού είς αμφοτέρας τάς δχθας τοϋ ρυακίοο
  τάς πλυντρΐας τάς κτυπούσας διά τοθ κοπάνου τα
  όθόνια καΐ άνωθεν τής κεφαλής τού τα πτηνά κε
  λαδουντα έντός ιών δένδρων, άκούει γνωστήν τί¬
  να φωνήν έν τώ μέσω τής έκστάσεώς τού, λέ
  γουσαν. ^
  "Α! νά τος!
  Έγείρει τούς οφθαλμούς, καί βλέπει την άθλΙ
  αν εκείνην κόρην, ήας πρωΐαν τινά είχεν είσέλ
  θει είς τό δωμάτιον τού. την πρεσβυτέραν των θυ
  γατέρων τοθ Θεναρδιέρου, την ΈπονΙνην. Έγίνω
  σκε τώρα πώς ώνομόζετο.
  Τό παράδοξον είνε δτι ή κόρη αυτή επ πλέ
  όν καί έπτώχευσε καί ώραΐσθη, έκαμε δηλαδή
  δύο βήματα ών δέν εφαίνετο ίκανή Διττήν έ'καμε
  πρόοδον πρός τό φώς καΐ πρός την πενΐαν. ΤΗ
  το άνυπόδητος καΐ ρακένδυΐος, ώς καθ" ή/ ήμέ
  ραν είχεν είσέλθει μετά τοσούτης τόλμης είς τόν
  θάλαμόν τού· άλλά τώρα τα ράκη της ήσαν δύο
  μηνών παλαιάτερα' αί τρύπαι των μεγαλειτέρας
  ή ρυπαρότης περισσοτέρα· αί τρύπαι των μεγαλε!
  τεραι. ή ρυπαρότης περισσοτέρα. Ή αυτή βραγχνώ
  δης φωνή, τό αύτό ρυτιδωμένον καΐ υπό τοθ ήλί
  ου κεκάυμένον μέτωπον, τό αύτό έλεύθεοον καΐ
  γοργόν βλέμμσ, τή προοθήκτι, δμως ούκ οΐδα
  τ(νος θρηνώδους ήθους, δ ττροσθέτει είς την πε
  ν (αν ή έκ τής φυλακής έ'ξοδος Εΐχε κοιμηθή,
  ώς φαίνεται, είς άχυρώνά τίνα, έπειδή εύρισκον
  το τμήματα άχόρων είς την κόμην της.
  Καί έν τούκις ήτον ώραία! "Οποίον άστρον
  εΐσαι, δ> νεότης! οποίον άστρον!
  Έστάθη ενώπιον τοθ Μσρΐου καί επί τής μορ
  φή"ς της έταλαντεύετο μικρά τις άκτΐς μειδιάματος
  καΐ παρήλθον στιγμαί τίνες καϊ έσιώτιατ, ώς μή κα
  τορθοθσα νά λαλήση' —Τέλος πάντων, είπεν, ή
  μπόρεσα καΐ οδς ηυρα. Καλά μοθ είπεν ό κ.
  Βοϊδας, πώς συχνάζετε είς αϋτό τό μέρος. "Εφα
  γα τόν κόσμον νά οας ζητώ. Νά ήξεύρατε! Δέν
  τα έμάθατε; Μέ είχον βάλει είς την φυλακήν
  Δύο εβδομάδος είς την φυλακήν. Μέ άφησαν επει
  τα, έπειδή δέν ηδραν καμμίαν άιτόδειξν έναν
  τ(ον μου' έπειτσ, δέν έ'χω την ηλικίαν δτΐου έ'ιτρε
  πε. Δύο μήνες έλειπαν. "Ω! πόσον σδς έζήτησο!
  Έξ έβδομάοες τώρα σδς ζητώ κατοικεϊτε τιλέον
  έκεΐ, είς τό σπΐτι τοθ Κάρακσ;
  — Όχι' είπεν ό Μάριος.
  —Έννοεΐται! Έξ αίΐΐας έκιίνου τοθ περιστα
  τικοθ, θά έπήγαιτε κ' έκατοικήσατε άλλοθ. Δέν
  μοθ λέτε, άληθινά, διατί φορεϊτε καπέλλα εισί
  παλαιά; £νας νέος ώσάν έσδς έπρεπε νά έ'χετε
  ώραΐα φορέματα.
  (συνεχΐζεται)
  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
  ,.ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ"
  ΒΑΣ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
  Παρά τό Καυαράκι.
  Τα έκλεκτότερα καί άληθώς πεφημιαμένα
  γλυκίσματα διά τάς εορτάς.
  Ή μεγαλυτέρα συλλογή φρουι γλασσε, σοκο-
  λατίνων, έκλεκτών λικέρ.
  Έχομεν τή ν μεγαλυτέραν κατανάλωσιν θιο-
  τι είμεθα οί εύθηνότεροι.
  ΜΕΓΑΛΗ
  ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙ&ΕΙΑ
  ΤΟΜΟΙ 24 ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΟΙ
  ΤΟ ΠΡΛΚΤΙΚΩΤΕΡΟΝ
  ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ
  ΔΩΡΟΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ
  ΔΙΑ ΚΑ©Ε ΣΠΗΤΙ
  Πωλεΐται καί επί πιστώσει π«ραδιδομένου ά¬
  μεσος τού Ιργου «μ« τή εγγραφί}.
  Πληρ«φορί«ι-έγΥΡ«Φ3'1 Γραφείον:
  ΑΔΕΛΦΟΝ ΛΙΑΝΑΝΤΩΝΑΚΗ
  Κατταρντίνες, Πσλχά άντοχης
  Κοστούμια ετοιμα.
  καΐ δλσ τα άνδρικά ειδή
  είς τό κατάστημ*:
  ΜΗΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑΚΗ
  111111 πΛΑΤΕΙΑ-ΪΤΡΑΤΑ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Α'.
  'Από χαΐροθ είς καιρόν σημκώ
  νεται ή εμφάνισις μιάς νέ*ς ά
  σθενείας Σπανιώτερον είνε νά
  σημειωθή μία νέ» μέθίίος θε
  ρ*πε(ας Καΐ τέτοια είνε ή άπλή,
  δσον κ«ί περίεργος μέθυξος διά
  τής οποίας ό Γάλλος ίατρός Ζ:λ
  λέ ίσχυρίζεται δτι εσημείωσε κα
  ταπληκτιχά άτιοτελέσματα. Ό δό
  κτωρ Ζιλλέ πλησιάζει τόν ά>
  ίΐοστον, τόν βίζει νά καθήση
  τοΰ είσά/ει μέσχ είς την μύΓη
  δύο λεπΐά μετάλλινα . ραβδιά,
  ί των όΐτοίων άρχίζει νά τοΰ
  γαργαλά έλαφρδς την βλενν^γό
  νόν Τα γαργάΐηαα αϋΐό δέν
  ιαρκεϊ ή ολίγα λεπΐά. Ό άρρω
  στος |ίήχει, δαχρ'ΐζει έλαφρώ;,
  πταρνίζίται, αί παρειαί τού χο< χινίζουν, καί... γίνετα; τελείως καλά. ΙΙάσχοντες έξ ήιχιπΐηγί άς άρχίζουν νά περιπατοΰΛ νευ ραλγίαι έπίμονοι ΰπ^χωροθΛ χρό- νια άοθμαΐα έξαφανίζονται. Αύτά τα θαύματα έΐιιτυγχάνον ται δλα διά τής νέας μεθόδου τής θεραπευτΐΗής, την όποιαν ί ί* τρος Ζιλλέ άπο<αλεί «συμπαθητι χοθεραπεία» "ΰνομάαθη ούτω διότι διά τ^ΰ λεγομένου συμπαθη τικοΰ νευρικοΰ συστήματος, θερα Έγκυκλοπα ιδε ία ΑΓ έκεϊνους ποΰ θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ πλείσται 5σαι νειαι. ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟΝ Έφαρμοζομένη άπ4 έτών ή νέα μίθοδος τής συμπαθητι κ οθε- ραπείας, παριστάνεται άπό τόν εφευρέτην της ώς ίκανή νά θε ραπεύτ) γεροντικάς παρα>ύσεις.
  ήμιπληγίαν, κεφαλαλγία;, ρευ-
  ματισμοΰς, στηθάγχην, άΐθμα, πό
  νοκεφάλους, ζάλες καί πλείστα
  δσα νοαή'ΐατα. Ένας ίτΛ τούς
  πρώΐους άσθενείς πού έκαμε καλά
  διά τή; μεθόδου τού ό ίατρός
  Ζιλλέ κΐτετρύχετο άΐτο μίαν
  νευρασθένειαν, πού τάν ίχαμνε
  νά φοβήται κάθε κλε'στόν χώ
  ρον, είς τόν οποίον ευρίσκετο
  είς έΐυφή' μέ τα πλήθ'^ς.
  Δέν μποροθίε νά πηγαίνη ι δ τε
  ιίς τό θέατρον, οδτε ίίς χώρους
  £/ γένει κλειστού;, ϊπου ε6ρ£
  σκετο είς επαφήν μέ το πλήθο:.
  Καί 8ταν ό ίχτρός Ζιλλέ, τόν έθε
  ράπευσε καί τόν ήΐώτησε πού έ
  σκίπειιεν ήνη νά μεταβή, ό άοθε
  νής άπ/;ντησεν μέ θάρρος: «Πή
  γα'νω νά πανδρευθώ, άφοθ χά¬
  ρις είς την μέθοδον σα: δέν φο·
  δοθμαι πλέον νά μεταβώ είς την
  εκκλησίαν καί τό δημαρχείον
  '(αυνεχίζε:αι)
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙϋ:·
  ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑ 1
  ΠΑΥΛΙΑΟΥ [
  =- Ζητήσατε τα νέα Σοκολατίνια τής.·
  1 "ι
  ΤΑΣ ΠΛΥΛΙΔΟΥ,, Ι
  Είναι άπαράμιλλκ είς ποιότητα καί γευσιν =
  καί πολυτελέοτατα είς εμφάνισιν. Ξ
  Έπίσης ζητήοατε τα έξαιρετικής ποιότητος Ξ
  προΐόντα της: =
  Σοκολάτα ΦΟΥΡΡΕ 1
  » ΙΜΡΕΚΙΔΙ^ |
  » ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ =
  ΦΑΦΛΕΣ διάφορες. =
  ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ έκλεκτές. Ξ
  ΦΩΣΦΑΤΙΝΕΣ διά παιδία. Ξ
  Πλάκες Σοκολάτες διάφορες. Ξ
  Τ' ανωτέρω είδη πωλοθνται είς τα Ζαχαροπλα Ξ
  στεϊα τής πόλεώς μος. =
  ~ΓΊ ΙΙ11ΙΙΙ1ΙΙΙ11ΙΙ1ΙΙ1Ι1Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ11ΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙ1Ι11 ~=
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  ,ΜΕΓΑ ΕΘΝΙΚΟΝ^
  Τό κατ' εξοχήν κέντρον των έν Α¬
  θήναις Κρητών. ν
  "Εσχάτως άνακαινισθέν διαθέτει 100 δωμάτια
  μέ δλας τάς άνέσεις είς τό κέντρον τής πρωτευού¬
  σης.—Άκρα περιποίησις καί καθαριότης. Τιμαί λο·
  γικαί.
  Οί κ. κ. πελάται μας άπό είκοσαετίας έπσνέρ-
  χονται καί μένουν πάντοτε εύχαριστημένοι.
  Ή κτηνοτροφία μας
  και τα μέτρα τού κράτους.
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ 29 Δεκεμβριού
  (άνταποκριτοθ μας). —Μεταξύ των
  κιηνοιρόφων τοΰ νομοΰ, έξαίρετιι
  καί ανΰις τό συνΕχώς έκϊηλ'-ύμε
  νόν ενδιαφέρον τοθ κράτους διά
  την προαγωγήν τή; κτηνοτροφίας
  καί συστημιατοποίησιν τής άποδό
  σεως τοΰ κτηνοτροφικοΰ μας πλού
  τού.
  Αφορμήν είς τάς κρίσεις ταύ
  τας έδωκαν αί τελευταίαι δηλώ
  σεις τοθ δπουργοθ τής Γεωργίας
  ί ΚυριακοΟ 'ίΐ; ετόνισεν ό κ
  Υιτουργός, ή τΐροαγωγή καί ή 6ε'
  τίωσις τής κτηνοτροφίας αποτελεί
  επιτακτικήν ανάγκην δχι μόνον
  λόγφ τής μεγίστης σημασίας των
  έξ αυτής προαίο'ων άλλά καί χά
  ριν τής τιροάδου τής γεωργ'ας
  Είνε άνάγκη,φρονεΤ ό χ.'Υπουργός
  νά προσαρμοσθή πρός τάς νέας
  ί δυΐκόΧους δι* αύ;ήν συνΡή
  κάς διά τής μεταβολής των μεθο
  δών καί χΰα κατευθύνσεών της
  Άπό καιροθ, ώ; γνωστόν, Ιχουν
  ληφθή μεριχά μέτρα ένισχυτικά
  τής κτηνοτροφίας, δέν θεωρρίται
  5μως έπαρκής ή μέχρι τοΰίε κα
  ταβλη^εϊσα προσπαθεία δπέρ τοθ
  κλάδοιι ΤΓ,ύτου καί μελετώνται
  υπό τοΰ ύπουργείου Γεωργίας διά
  φορα νέα μέτρα διά των οποίαν»
  έλπίζεται νά επιτευχθή ή βελτί¬
  ωσις τής κτηνοτροφίας
  Οί κΐηνοτρόφοι καί γενικώΐε-
  ρον αί γεωργικοΐ κύχλοι τής πε-
  ριοχής μας, ίδιαίτατα κττ^νοτρο-
  φικής, έλπίζουν ϊτι τα προαγγελ-
  λόμεν* υπό τού κ. ΚυριακοΟ μέ·
  τρ^ι θά άνταΐτοκριθ.Ον καΐ ώς πρός
  την Κρήτην είς τάς συνθήκας τής
  πραγματικότητος, πολλάκις ανα¬
  πτυχθείσας χαί έν τω Ιγχωρίφ
  τύαφ άλλά καί γνωστάς πιθχνώ-
  τατα είς τό υπουργείον άΐτό πάσης
  απόψεως. Διά τοθ τρίπου τούτου
  τα νέα κτηνοτροφινά μέτρα, χ-
  φαλδς θά συντείνουν 5χι μόνον
  έν ιω νομώ μας άλλά καί έν τ^
  5λλη Κρήτη, είς μίαν πραγματι¬
  κήν ανάπτυξιν τής κτηνοτροφίας,
  έ—;* άγαθώ τοθ κλάϊου καί τής
  έθνι,ιής οίκονομίας.
  — Ή περίθαλψιν τώ ν άαθε-
  νών κρατουμένων.
  Είς την εφημερίδα τής κυβερνή
  αβω; απεστάλη πρός δημοσίευσιν
  νομος, διά τού οποίον τρο/το.τοι
  Γΐται προνενέστερος περί όιαθε
  βεω; έκ των κεφαλαίων των προ
  ερχομένην έκ τής μετατροπής
  ποινών. Διά τοΰ νόμου τούτου
  παρεχεται είς τόν κ. υπουργόν
  τή; Λικαιοσΰνης δικχίωμα να
  συ«άπτη συμβχαεις ύιχ την προ-
  σοηκην όρόφ^ν ή διαμερισμάτων
  ή θαλάμνν είς δημοσία, όπμβτι
  χχ, κοινοτικά ή άλλα δημοσίου
  δικαίου νοσοκομΐιακά Ιδρύματα
  τα οποϊα θά προορίζωνται άπο
  κλειστικω; διά την νοσηλείαν
  των κρατουμένων είς σωροονιστι
  «ά π άναμορφωτικά ίδρύματα
  τυύ κράτους Διά τής έφαρμο
  γής τοΰ ανωτέρω νομου όχι μό
  νόν ή νοσηλεία των κρατουμε
  νων θά διίυκολυνθίί, άλλά κ«ϊ
  ό κίνδυνος τής άποΊράαίώς των
  θα εκλείψη·
  — Ή μισ9οδοσία των προσω¬
  ρινήν χοιθηγητών.
  Τό υπουργείον τής Παιίίίας
  διά κοινοποιηθΕίσης έγκυκλίου
  τού διαβαφηνίζει διά τους προ·
  σωρινους καθηγητάς καί δημοδι·
  δαοχάλους, ότι είνϊ εκτακτοι
  δημόβιοι ΰπάλλπλοι, δτι ή κα
  θοριζομενη άποζημίωσις αυτών
  είνε μισθό; καϊ θά κχταβάλλε
  ται, ώς δεδουλευμενος, είς τό
  τελος εκάστου μηνός καί ότι η
  άποζημίωσίς των θά ΰπέκβιται
  είς όλας τάς κρατήσεις των έκτά·
  χ τω ν δημοσίων ύπαλλήλων. Οί
  προβωρινοΐ καθηγηταί καί δημοδι
  δασκάλοι θά μιβθοδοτηθοΰν επί
  έννέα κατ' ανώτατον όριον μή¬
  νας, είς τό τέλος δέ τοΰ σχολικοϋ
  έτους θα θεωρχθοϋν αυτοδικαίως
  ώ; άπολυθεντες. ,
  Ε©ΜΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ2 ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Προκήρυξιν Δημοπραοιας πωλήβέων.
  Έκτί-&ενται είς άρχιχην καί Α.' επαναληπτικήν δημοπρασίαν πωλή-
  αεων ενεργη&ηοομένην την 18 Ιανουάριον 1939 ημέραν Τετάρτην καΐ
  ώραν 11 — 12 π. μ. είς το νποχατάστημα τής Έ&νιχής Τραπέζης ή έκ-
  ποίησις των κάτωθι χτημάτωνι
  'Αρ. κτήμ. βΐδος θέβ. κτημ. έκτασις τ. μ. α' πρβσφορά.
  37 σαπωνοποιεΐον Χοννχιάρ τ. μ. 525 400.000
  274 οΐχία Κιζίλ Τάμπια » 23 25.000
  275 » » » » 107.50 45.000
  Ένυπό&ηχον διά δρ. 600 π. 9 ο)ο άπό 21—12—21
  οικόπεδον
  449
  530
  634
  679
  948
  1029
  1094
  1210 1)2
  1257 7331)10080
  293 481)2880 »
  1510 οΐκία
  Χωρίον Γάζι
  8677 ελαιόφυτον
  Τεχές
  οΐχία
  ελαιοτριβείον
  οΐχία
  χατάοτημα
  Κιζίλ Τάμπια » 40 12.000
  Κουτάλα » 243 16Ο.ΟΟΟ
  Καιν. Καφφενες » 755 170.000
  Άραστα » 26 42~.000
  Γενή Τζαμί » 128 90.000
  Τσεχονρ Τσεσμέ » 59 45.000
  Βερτονρνά » 125 96.000
  όδός Μαρτύρων » 43 55.000
  » Χάνδακος » 68 126.000
  Μεϊντάνι » 37 40.000
  Καιν. Πόρτα » 26 48.000
  Χαλιχά στρ. 6 δένδρα 65 60.000
  των κάτωθι κττ?μάτων η δημοπρααία έσεται α' επαναΧηπτικήι ι&
  1109 ' ελαιοτριβείον Γενή Τζαμί » 63 · 94.500
  1175 30)36 χατάοτημα Άραστα » 9 28.350
  1346 » Χανίων Πόρτα » 64 157.500
  Οί άναλυτιχοϊ ό'ροι είναι χατατε&ειμένοι είς τό ΰποκατάστημα τής
  Έ&νιχής Τραπέζης ένθα δύνανται προοερχόμενοι οί ένδιαφερόμενοι νά
  λαμβάνωσι γνώσιν. (έκ τοϋ Γραφείον)
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομοφχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  , Πρωΐσ Παρασκευης
  30 Δεκεμβριού 1938
  129/Ώρα
  ΟΜΟΘΥΜΟΣ»
  ΓΗΒΜΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΙΙΣΙΕ11Ι ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΤΑΙΕΟ!
  ΤΩΗ !ΙΟΗΛΙ!ϋ_Τΐ: Ι1ΡΑ!
  ΙΙΙΙΒΙ!» »[ ΤΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Νέας Υόρκης άναφέρουν ότι όλό
  κλήρος ή κοινή γνώμη τής Άμερικής
  τάασεται όμοθύμως υπέρ τής εντάσεως
  των έξοπλιβμών τής χώρας.
  Έκ παραλλήλου παρατηρείϊαι ζωη¬
  ρά κίνησις εναντίον τού δόγματος τής
  άπομονώσεως των Ήνωμένων Ιΐολιτει
  ών καί τής στενής συνεργασίας τής Ά
  μερικής μετά τής Αγγλίας καί Γαλ-
  λί«ς.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΤΑΞΙ&ΙΟΝ
  ΤΟΥ ΤΣΙΑΝΟ_ΕΙΠΗΝ ΣΕΡΒΙΑΝ
  ΤΟΝ ΒΡ8ΣΚΑΑΕΙ Ο ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΙΤΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μ»ς).—Τηλεγράφημα έκ
  Ρώμης επιβεβαιοί τό ταξίδιον τού ύ ·
  πουργού των Εξωτερικών τής Ίταλί
  άς κόμητος Τσιάνο είς Γιουγκοσλαυ
  'ίαν.
  Ώς προανηγγέλθη ό Τσιάνο Οά με
  ταβή είς Βελιγράδιον προσκλήσει τού
  Σέρβου πρωθυπουργοΰ χ. Στογιαντί
  νοβιτς καί έη» εύκαιρία κυνηγετικής έκ
  δρομής.
  ΟΙΕ6ΝΊΚΟΙ ΑΓΓΕΛΛΟΥΝ
  ΝΕΑΝ ΠΡΟΕΑΑΣΙΝ_ΕΙΣ ΤΡΕΜΐΊ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τα έξ έθνικής
  πηγής τηλεγραφήματα, τα στρατεύμα
  τα τού Φράνκο προήλασαν έκ νέον είς
  την περιοχήν τού Τρέμπ. "Ομοίως
  προέλασις των έθνιχών εσημειώθη καί
  είς τόν τομέα τού ΛΙπαλαγκουέρ.
  ΣΦΟΔΡΑ ΑΕΡΟΜ&ΧΙΑ
  ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΒΑΛΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Καθ* ά άγγέλλε
  ται πρός τα πρακτορεΐα Χαβάς καί Ρώ
  υτερ έκ Σαλαμάνκας, σφοδρά άερο
  μαχία διεξήχθη χθές υπεράνω τού
  Βάλε.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας αί άπω
  λειαι των κυβερνητικών είς την άερο
  μαχίαν ταύτην υπήρξαν βαρεϊαι.
  ΓΕΥΜΑΤΩΝΒΕΑΤΡΙΚΩΝΜΟΥΣΙΚΩΝ
  ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΠΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Οί θεατρικοΐ μου
  βιχοΐ παρέθεσαν σήμερον γεΰμα πρός τι
  μην τού πρωθυπουργοΰ κ. Μεταξά.
  Ό χ. Ηρωθυπουργός ομιλήσας,
  τόνισε τό ενδιαφέρον τής κυβερνήσεως
  διά την τέχνην καί την ψυχικήν βυγγέ
  νειαν ή όποία συνδέει τό έργον τού μέ
  τόν καλλιτεχνικόν κόσμον.
  ΕΝ ΕΛΑΑΛ
  1ΣΧΥΡΑ ΚΑΚΟΚΑ1ΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).—Κατ' ανακοίνωσιν
  τής Μετεωρολογικής υπηρεσίας ή κα
  κοχαιρία έν Ελλάδι φέρεται συνεχιζο
  μένη. Έξακολουθεί βέκαΐ ή πτώσις των
  Θερμοκρασιών.
  Ό Τσάμπερλαιν θά διαιτητεύση
  είς την ίταλογαλλικήν διένεξιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Δεκεμβριού
  (ίδ. ύπηρεσ(α). — Ό Βέλγος
  πρωθυπουργός κ. Σπάακ εύρΙ
  σκεται άπόχθές είς Παρισίους
  δπου πρόκειταινά παραμείνη
  επί 48 ώρας.
  Ό χαρακτήρ τού ταξιδΐου
  τού καθ" άτονΐζεται είνε άπο
  λύτως ίδιωτικός. Ό κ. Σπάακ
  ανεκοινώθη δτι θά επιστρέψη
  είς Βρυξέλλας διά νά παρα
  στή είς την κηδείαν τού Β3ιν
  τερβέλντε.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Δεκεμβριού
  (Ιδ. υπηρεσίαι) — Τό πνεθμσ
  των άρθρων των σηυερινών
  αγγλικών εφημερίδων είνε δτι
  ό "Αγγλος πρωθυπουργός με
  ταβαϊνων είς Ρώμην θά παΐ
  ξη ρόλον διαιτητοΰ διά τα
  γσλλοϊταλικά. Οί «Τάϊμς»
  γράφουν δτι ό κ. Τσάμπερ
  λαιν θά συζητήση μετά τοθ
  κ. Μουσολίνι τό Ισπανικόν
  καί έλπΐζεται δτι ό τελευταΐ-
  ος οδτος θά δεχθή την αύ-
  στηοοτέραν εφαρμογήν τοϋ
  συμφώνου περί μή έπεμβάσε
  ως είς Ισπανίαν.
  'Άλλη αγγλικη εφημερίς
  γράφει δτι ό κ. Μουσολίνι
  έλπ'ζει ματαΐως είς τάς επί
  τής Ίσηανίας έπιδιώξεις τού.
  Τί απεφασίσθη είς την χθεσινήν
  σύσκεψιν διά τό σταφιδικον.
  Είς μίαν των αίθουσών τοϋ
  πσρά τόν "Αγιον Τίτον Δημο
  τικοθ σχολεΐου συνεκροτήθη
  χθές την πρωΐαν σύσκεψις
  διά τό σταφιδικον ζήτημα συγ
  κληθεϊσα πρωτοβουλία τής
  Άγροτικής Τραπέζης καί επι
  τροπής σταφιδοπαραγωγών.
  Είς την σύσκεψιν αύτην κλη
  θέντες έλαβον μέρος δ Νομάρ
  χης κ. Μάρκελλος καί ό Δή
  μαρχος κ. Γεωργιάδης, πλεΐ¬
  στοι πρόεδροι γεωργικών συ
  νεταιρισμών καί περί τούς ε¬
  κατόν σταφιδοπαραγωγούς
  καθώς καί οί άντιπρόσωποι
  τοθ τύπου. Έν άρχ{] τής συ¬
  σκέψεως δ κ. Άριστ. Μιχελι
  δάκης έκαμε σύντομον εΐσήγη
  σιν επί τοθ ζητήματος καί έ
  πρότεινε την διά νόμου σύστα
  σιν νομικοΰ ποοσώπου Δημο
  σΐου ΔικσΙου υπό την έπωνυ
  μίαν «Έπιτροπή προστασΐας
  σουλτανίνας Κρήτης». Πόροι
  τής έπιτροπής αυτής, πού θ'
  άποτελή οργανισμόν αύτασφα
  λίσεως τής σουλτανίνας θά
  είνε εΐκοσάλεπτος κράτησις
  κατ' οκάν έξαγομένης σταφΐ
  δος, συγκεντρωμένου ούτω
  κατ' ετος ποσοθ τριών περί
  που έκατομμυρ'ων δραχμών.
  Σκοπός δέ ή πρ-οστασΐα καί ή
  ρύθμισις των τιμών είς την ε¬
  σωτερικήν αγοράν, δι' έπεμ
  βάσεώς της κατά τα ετη τής
  κρίσεως ίδ'σ, ή διεύρυνσις
  των παλαιών άγορών κατανα
  λώσεως καί ή διάνοιξις νέων
  καθώς καί ή διαφήμισις τοθ
  προΐόντος είς τό εξωτερικόν
  καί ή έν γένει προστασία τής
  παραγωγήν, δι' έλέγχου έν
  άνάγκη έττΐ τοθ έμπορίου.
  ΈτιΙ τής είσηγήσεως ού τής
  ωμίλησαν διάφοροι έκ των συ
  νέδρων πολλοί δέ υπεστήρι¬
  ξαν οΐι θά επρεπε νά έπιδιω
  χθ[} ή ίδρυσις άναγκαστικοΰ
  συνεταιρισμοΰ σουλτανοπαρα
  γωγών κατά τό πρότυπον τής
  ενώσεως των κιτροκαραγω-
  γών. Ωμίλησεν έπίσης καί ό
  κ. Νομάρχης καί εδήλωσεν
  δπ θά παρασχη δλην την συν
  δρομήν τού διά την καλυ
  τέραν λύσιν τοθ σταφιδικοΰ,
  πού ένδιαφέρει καί την κυβέρ
  νησιν, άφορα δέ καί την έθνι
  κήν οίκονομίαν. Έν τέ
  λει απεφασίσθη ή σύστασις
  δεκαμελοθς έπιτροπής, ήτις
  καί εξελέγη άμέσως διά την
  λεπτομερή καί άπό πάσης
  πλευρας "μελέτην τού ζητήμα
  τος καί την έκπόνησιν σχεδΐου
  ρυθμΐσεώς τού. Τό σχέδιον δέ
  τουτο θά υποβληθή αργότερον
  υπό την κρίσιν των αρμοδίων
  όργατνώσεων των παραγωγών
  'ινα έγκρινόμενον υποβληθή είς
  την κυβέρνησιν μέ την παρά
  κλήσιν νά τό κυρώση καί νά
  τοΰ προσδώση Ισχύν νόμου.
  Ή προχδεσινή συνεδρίασιν
  της Έπιτροπής Διατιμήσεων.
  Προχθές συνήλθεν είς συνεδρία
  σιν ή επιτροπή διατιμήσεων. Έ-
  πτληφθεΐσα τοθ ζητήματος χαΛορι
  σμοθ των έκθλιπτιχων δΐκαιωμά-
  των των ελαιουργείον ή έπιτρο¬
  πή διατιμήσεων ώρισε άνώτα'α
  δρια δια μέν τα έλαιουργεϊα τοθ
  Δήμου Ηρακλείου μίαν έχδν ε¬
  λαίου επί των δέχα καί τό ήμι
  ου"τής έλαιοπυρήνης διά
  II
  τα
  έν ταίς επαρχίαις έλα'οτριβεϊα
  μίαν όχάν ελαίου επί των δώϊε-
  κα καί τδ ϊν τρίτον τής έλαιοπυ-
  ρήνης. Τα δικαιώματα ταθτα θά
  ίαχύσουν διά την εφετεινήν παρα
  γωγήν.
  Δι9 ετέρας αποφάσεως της ή
  έπιτροπή διατιμήσεων έχαρακτήρι
  σε τόν έγχώριον τυρόν έξαιρετι-
  κής ποιότητος ώς χεφαλοτύρι
  Κρήτης. Έπίσης καθώρισε τάς
  τιμάς των φαγτ.τών έν τοίς Ιστια
  τορίοις. Επί τούτοις ή έπιτροΐΐή
  διατιμήσειον εξέδωκε προσθέτως
  απόφασιν δι5 ής υποχρεούνται οί
  έατιάτορες νά χρησιμοποιοθν κατά
  την παρασκευήν των φαγητών βοό
  τυρόν καί ουχί μαγειρικά λίπη.
  Ή Έπιτροπή Διατιμήστων ή-
  σχολήθη ωσαύτως μέ τόν καθο
  ρισμόν τής τιμής τοθ πάγου διά
  τό ερχόμενον Ιτος. Ούτω καθώ
  ριαε την τιμήν αύτοθ διά μέν
  την θερινήν περίοδον, αρχομέ¬
  νην «πό 1 Ιουλίου καί λήγου
  σαν νήν 19 Νοεμβριού, είς δρχ.
  9 κατά στήλην βάρους 21 κιλών
  συμττεριλαμβανομένου είς την τι¬
  μήν αυτήν καί τοθ έκ δρχ. 2 δι
  καιώματος των πρατηριοόχων, δια
  £έ την χειμερινήν περίοδον, κα
  «οριζομένην άπό 20 Νοεμβριού
  μέχρι τής 30 Ίουνίου, είς δρ.
  12 κατά στήλην, συμπεριλαμβα
  νομένου καί τοθ έκ δρχ. 3 δικαι
  ώματος των πρατηριούχων.
  Χθές την εσπέραν συνεδρίασεν
  έκ νέου ή Έπιτροπή των διατι¬
  μήσεων καθορίσασα τάς νέας τι
  μας των αλεύρων καί τού ρ
  τού ώς εξής: "Αλευρα λευκά κατ'
  οκάν δρ. 10.34 50, παυροθχα 9.
  30. Άρτος λευκός δρχ. 9.80, πι
  τυροθχος 8.40.
  ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΜ ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕ1!
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Ό πρωθυπουρ
  γός κ. Μεταξάς εδέχθη σήμερον τόν
  ευρισκόμενον ενταύθα πρεσβευτήν έν
  Βάσιγκτων κ. Σιβιλιάνον μετά τού ό
  ιιοίου κ«1 συνωμίληαεν έ«1 μακρόν·
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ
  ΤΟΥ κ. ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  'ΥπότοΟ κ.Προέδρου τής Κιιβερ
  νήσβως απεστάλη ή κάτωθι επι
  στολή πρός τόν Διευθυντήν τής 12
  Κ. Δ. Φ.αυτοχινήτων κ. Μ. Τζου
  λάκην:
  «Φίλε κ. Διευθυντά,
  Έλαβον την επιστολήν σας με
  τα τής έσωκλείστου άποδείξεως
  τής Έθνικής Τραπέζης έκ δραχ.
  18 450 προιόν έράνου μεταξύ των
  ίδιοκτητών φορτηγών αθτοκινήτων
  τής υμετέρας διευθύνσεως υπέρ
  τής Βασιλιχής μας Άεροπορίας
  καϊ σάς παρχκαλώ δπως δεχθή
  τε καί διαβιβάσητε είς πάντας
  τούς ανωτέρω ,τά θερμά μου συγ
  χαρηιήρια, διά την πατριωτικήν
  των ταύτην χειρονομίαν. Ή προ
  σφορά σας αυτή μαρτυροθαα την
  αγάπην σας πρός την πατρίδα καί
  την πίστιν σας είς τδ Ιργον τής
  κυβερνήσεως μου μέ αυνεκίνησεν
  ιδιαιτέρως.
  Φιλικώτατα Ι. Μεταξάς».
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ
  ΡΑΔΙ0ΦΩΝ1Κ0Ν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Σήμερον ό Ραδιοφωνικος Σταθ
  μός θά εκτελέση τό εξής πρό
  γροιμμα: 'Ωρα 13.30' χρηματιατή
  ριον, 13.40" εΐδηοεις, 14 παληό
  'Αθηναϊκό τραγοΰδι (ή κ. Νίτοα
  Μωραίτη συνοδεία κιθάρας υπό
  τοϋ κ. Σωκράτη Βούλγαρη), 14.
  45' άνακοινώσεις καί μ&τ. δελτί¬
  ον, 18.05" μουσική δωματίο», 19
  ή ώρα τβΰ παιδιβΰ, 19.30" αθηναι·
  κή μανδολινάτα Λάβδα υπό την
  διεύθυνσιν τού κ. Κουταούνκου,
  20 ή ϋρα τού άγρότβυ, 20 30" ά-
  παγγελία, 20 45 ρϊσιτάλ τραγουδι
  ου υπο τής δίδος Σκλαλώτα, 21.
  15" βμιλία "Αλκη Ορύλου μέ βέ
  μα: "£ν«ς πολώτιμος θπσαυρές τό
  βιβλίβ, 21.30' εϊδήσεΐί, 21 *5' κ«ι
  κίλη μουσική υπο τής μικράς 6ρ·
  χήβτρας τού σταβμοϋ, 22.45' «Ιδή-
  οβις, 23 συνίχβια τής ποικίλης
  μονοικής, 23.30" μουαική χοροΰ
  καί έλοφρά τραγούδιθί υπο των
  δί«5ων Λίτσας Δημητροΰ χ*1 £·ύ·
  λ Ν4ζ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΑΓΩΝΩΝ
  ΑΝύΜλΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Ε· 0. Ν.
  Ή 'Εθνικη Όργάνωσις Νεολαί-
  ας Ηρακλείου προκηρύσΐει διά
  τ ήν Κυριακήν 22 Ίανουαρίου δΰο
  αγώνας ανωμάλου δρόμον μέ ά
  φετηρίαν καί τέρμα την πλατϊϊ
  αν Τριών Καμάρων, μέ δυο δια
  δρομά; 4 χαί 10 χιλιόμετρον. Είς
  τούς αγώνας θά λάβουν μβρος
  μόνον φαλαγγίται μαθηταί καί
  επαγγελματιαι άφοΰ προηγουμέ
  νως ΰποβληθώσιν είς Ιατρικήν έ
  ξέτασΐν. Είς την μικράν διαδρο
  μην θά συμμβτάαχουν ψαλαγί
  ται μέχρι 17 έτών συμπεριλβμβα
  νομένων. Είς την μεγάλην δια
  δρομήν άπο 18 καί άνω. Είς άπαν
  τας τούς άθλητάς θά χβρηγηθώσιν
  άθλητικαί στολαί. Είς τούς τρείς
  πρώτους νικητάς έχάστπς διαδρο
  μής θέλουσιν απονεμηθή μετάλ
  λια καί διπλώματα. . Είς τούς ά
  γώνας θέλουσιν Ισχύση οί κανο
  νισμοί τού Σ. Ε. Γ. Α. Σ. Δηλώ
  σεις αυμμετοχής γίνωνται καθη
  μβρινώς είς τα Γραφεία τής Ε.
  Ο. Ν. καθ' εκάστην καί ώραν 1 1)2
  -2 1)2 μ. μ.
  Ο ΜΙΣΘΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΤΩΝ ΕΠ1ΣΪΜΒΕΙΕΙΥΠΗΡΕΤ0ΥΝΤΟΝ
  Διά διαταγής τοθ ΓενικοΟ Λο-
  γιστηρίου ένετάλησαν οί άρμόδιοι
  Ταμίαι δπως καταβάλουν είς
  τούς επί συμβάσει δημοσίου; 6
  παλλήλιυς τόν μισθόν τοΰ μηνός
  Ίανουαρίου.
  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  Κατ' είδήσίΐς έκ Ρεθύμνης
  συνελήφθησαν επί τραομασι
  οί Γεώργ. Χατζηδάκης, Ιωάν,
  Έμμ. Βααιλακάκης, "Ιω. Πλου
  μισιός, Ιω. Κωνστ. Φλουρής,
  Ιω. Έμμ. Φλουρής καί Νικόλ.
  Ιω. Φλουρής.
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΝ
  ΤΩΝ ΖΩΟΝΟΣΩΝ
  Υπό τοθ δποαργείου τής Γε
  ωργίας εξεδόθη τό κατωτέρω ά
  νακοινωθέν:
  «Τό υπουργείον Γεωργ/'ας άνα
  κοινοΐ πρός άπαντας τούς κτηνο
  τρέφους, γεωργοκτηνοτρόφους καί
  γεωργούς δτι, συμφώνως πρός τό
  Β. Δ. «περί μέτρων πρός πρόλη
  ψιν καί καταστολήν των μεταδοτι
  κων νόσων των ζώων» άρθρον 6,
  δποχρεοθνται ν' άναγγέλλωσι πά
  ραυτα πρός τή> αστυνομίαν τοθ
  τόπου των ή την άρμοδίαν κτη
  νιατριχήν αρχήν πα°σαν έμφάνι
  σιν μεταίοτικής ,ιάσου είς τα ζωά
  των. Τό τοιούτον έπιβάλλεται δ
  χι μόνον χάριν τοθ συμφέροντας
  τής έθνικής ημών κτηνοτοοφίας,
  άλλα καί πρός 3φελος των Εδίων
  κτηνοτ^όφων ί'να αί ά;μόδιαι κτη
  νιατρικαί αρχαί έπιλαμβάνωνται
  εγκαίρως τής καταπολεμήσεως τής
  νόσου πρός περιορισμόν είς τό έ
  λάχιστον των ζημιων. Οί μή συμ
  μορφούμενοι πρός την ώς άνω
  διάταξιν τιμωροΰνται κατά τό άρ
  θρον 574 τοθ ποινικοθ νόμου».
  ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Υπό τοθ Δημοτικοθ Συμβουλί
  ου απεφασίσθη ή έφαρμογή τοΰ
  ρυμοτομιχοθ σχεδίου επί τής λε
  ωφόρου Καλοχαίρινοθ. Άπεφα
  σίσθη έπίσης ή παράτασις τής
  ίσχύος τοθ έκτάκτου όργανισμοθ
  μεταφράσεως τοθ τουρχικοθ άρ
  χείου Δι' άλλης αποφάσεως τού
  τό Δημοτικόν Συμβούλιον ένέκρι
  νεν δπως προκηρυχθζ διαγω-
  νισμός διά την σύνταξιν τοθ σχι
  δίου ανεγέρσεως τής «Στ,έγης
  Γραμμάτων». Έπίσης ελήφθησαν
  διάφοροι άλλαι αποφάσει; άφο
  ρώααι τό Καπετανάκειον χλτ}ρο
  δότημα καί ένστάσεις κατά φο
  ρολογιχών καταλόγων.
  30 Πρωϊνή

  ιίΙ
  ΑΡΤΙΩ
  ΑΛΑΝΤ1Ε ΕΙ
  ΓΑΛΛΙΑ 8Α Ο
  ΤΟΝ Α Π ΟΙΚ
  ΛΩΣ
  ΓΑΚΩΣΗ
  ΑΚ

  ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΣΤΡΑΤΟΝ ΑΥΤΗΣ
  ΒΑ Ε:ΙΣΒ8Η ΜΕ ΤΟΗ ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΙΚΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—· Νυκτερινά τηλε¬
  γραφήματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι
  ό πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ προέβη
  χθές είς δηλώσεις δια την στρατιωτικόν
  οργάνωσιν τής Γαλλίας.
  Ό κ. Νταλαντιέ ετόνισεν ότι ή Γαλ
  λία, συντόμως θά φέρη τόν άποικια-
  κόν στρατόν αυτής είς τό επίπεδον ά
  κριβώς τού μητροπολιτικόν Περί τού
  τού ώς αφήκε νά εννοηθή οΓάλλος Πρω
  θυπουργός, ή κυβέρνησις τού έχη κα
  ταρτίσει ειδικόν πρόγραμμα.
  ΒΙΝΤΕΜΑΝ ΜΕΤΑ
  ΑΛΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΑ
  ΙΑΙΝΕΙ
  ΝΟΝ
  ΚΟΜΙΖΕΙ ΣΧΕΔΙΟΝ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μ*ς). — Κατά τα έκ τού
  έξωτερικού τελευταία τηλεγραφή
  ματα ό ύπασπισχής τού Χίτλερ λοχα-
  γός κ. Βίντεμαν φθάνει είς τό Λονδίνον
  περί τάς αρχάς τού Ίανουαρίου.
  Ό κ.Βίντεμαν είνε κομιστής σχεδίου
  περιορισμού των έξοπλισμών, καταρτι-
  βθέντος υπό τού καγκελλαρίου Χί¬
  τλερ.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΣ ΤΑ ΙΣ Π Α Ν Ι Κ Α ΜΕΤΟΠΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα
  έξ Ίσπανίας άγγέλλουν ότι αί μαχαι
  αυνεχίζονται σφοδραί είς τα ίσπανικά
  μέτωπα καί ιδία είς τούς τομβίς
  τής Βορείου Καταλωνίας.
  ΤΑ ΓΑΛΛΟΊΤΑΛΙΚΑ
  ΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΝ ΥΦΕΣΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δ)βρίου (τού άντα¬
  ποκριτού μας).— ΝυκτεριναΙ πληροφθ
  ρίαι έκ Παρισίων χαί Λονδίνου φέρουν
  ώς είσελθούσαν είς στάδιον ύφέβεως την
  γαλλοϊταλικήν Λ διένεξιν.
  ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙΕΒΗ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29Δεκεμβρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται έκ
  Πέραν ότι οί Τούρκοι ύπουργοί τής
  Παιδείας καί Έθν. Οίκονομίας ύπέβα
  λον τάς παρνιτήαεις των είς τόν πρωθυ
  πουργόν κ. Τζελάλ Μπαγιάρ.
  Ο ΤΥΠΟΣΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
  ΚΑΙ ΤΟ ΓΑΛΛΟΪΤΑΛΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δ)βρίου (τού άντα¬
  ποκριτού μας).— Έκ Ρώμης άγγέλλΛ
  ται ότι αί ιταλικαι έφημερίοες ^ συνεχί
  ζθυν την άρθρογραφίαν των επί τοΰ
  γαλλοϊταλικού, άναπτύσσουσαι κυρίως
  τα δίκαια τής Ιταλίας καί τού δυνατοΰ
  τού διακανονισμού αυτών μέ ειρηνικόν
  τρόπον.
  ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΔΕΝ ΑΝΗΓΓΕΛΘΗ ΑΚΟΜΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Δεκεμβριού ^ (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τάς υπαρ¬
  χούσας πληροφορίας έκ Λονδίνου δέν
  ανεκοινώθησαν μέχρι τής στιγμής ύπεύ
  Θυνοι ενέργειαι πρός τερματισμόν τής
  γαλλο'έταλικής διαφοράς. Πάντως οί
  κύκλοι τού Φόρε'έν "Οφφις επέδειξαν
  μέγιστον ενδιαφέρον δια την εξέλιξιν
  τοθ γαλλοϊταλικοθ. *