96729

Αριθμός τεύχους

5054

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

31/12/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  — ϋϊτά τέ ι,
  Ιντ*1* τ,!·»
  *Λ Χί:λ*ρ νι
  **ει είς τό ΑβΛ
  «ν«Μ
  ΚΟ»Μ
  εΐειγιιελλχρίον Χί-
  ΓΑΙΑΙΜΑΚλΐ
  ι11 Κ» ΪΕΤί
  ΙΊΊΑΛΙΚΤ
  .«.«·.'»·<«'!; ■-"»<;:* ποι »*ου| >ί*ονομ**«
  αν εΐ« *°ν
  τΐ*Υ'*Ρ
  ο·***
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  ΑΙγύπτου
  έτησια λίραι Ι!
  έξάμηνο; 3
  Άμεριχής
  έΐησια Οολ. 15
  έξάμηνός » 8
  Τιμΐ)
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΐΙΕΐβτΙΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΓΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5054
  ΤΟ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΗ ΕΤΟΣ
  Τό ανερχόμενον σήμερον
  έτος, υπήρξεν άναμφιββητή
  τως άπό τα δραματιχώτερα
  πού έζησεν ή ανθρωπότης
  μετά τόν κατακλυσμόν τοϋ
  τελευταίου παγκοσμίου πο¬
  λέμου. Ένω εφαίνετο προ
  ερχομένη ή οικονομικήν
  κρίσις πού έξερράγη τό 1929
  καί επί όκτώ συναπτά Ιτη
  συνεκλόνιζε τόν κόσμον, έ-
  ξέσπασεν ως,θύελλα ήπολιτι-
  κή κρίσις. Καί ένετάθη κατά
  τό έτος αύτό είς μέγιστον ση
  μεΐον. Διά τήν'Ελλάδα έν
  τούτοις καθώς καί διά χά
  Βαλκάνια, τό έτος αύτό ύ
  πήρξεν ολιγώτερον δραμα
  τικόν. Ή Χερσόνησος τού
  Αΐμου ευρέθη έξω τοΰ επι
  κέντρου τοΰ πολιτικοΰ άνε
  μοατροβίλου πού ήπείλησε
  τόν κόσμον μέ όλοκληρω
  τικήν καταστροφήν. Καί έ
  δοκίμααεν ολιγώτερον τάς
  συνεπείας τής έπελθούσης
  αναταραχής.
  Διά την Έλλάδα μάλιστα,
  τα τελευταία έτη υπήρξαν
  ιδιαιτέρως γόνιμα καί δημι
  ουργικά. Ιδιαιτέρως δέ τό
  1938. Κατά τό έτος αύτό, ό
  λαός, ηνωμένος ψυχικώς καί
  απερίσπαατος άπό διαμάχας
  καί διαταραχάς, επεδόθη είς
  τα είρηνικά έργα τού καί είτε
  τυχβ την σημαντικήν αύξη¬
  σιν τοΰ έθνικοΰ είσοδήμα
  τος. Ή παραγάγη των δή
  μητριακΰν υπήρξε μεγαλυ
  τέρα κάθε αλλβυ έτους. Καί
  των αλλων προΐόντων επί
  σης.
  Κατά τό ετος αύτό έπίσης,
  κοά ιδία κατά τό πρώτον αυ¬
  τού εξάμηνον, ή έμπορική
  ναυτιλία μας ειργάσθη έντα-
  τικά καί απεκόμισε σημανπ-
  κά κέρδη, ένισχύσασα οϋτω
  καί τό είς χρυσόν καί ξένον
  συνάλλαγμα κάλυμμα της
  δρχχμής. Επί πλέον δέ ή
  συνέχισις τοΰ ίσπανικοΰ έμ-
  φυλίου σπαραγμοΰ, ίκτός τής
  εργασίας πού εδωσεν είς την
  ναυτιλίαν μ«ς, διηυκόλυνε
  την εξαγωγήν καί πλείστων
  προΐόντων μας καί Ιδία των
  σταφυλών, των έλαιων, των
  οΐνων καί των άρωματικών
  φυτών, πού έξη γεν άλλοτε ή
  Ισπανία. Ειμπορούμεν έπο-
  μένως νά είπωμεν ότι ή άνα
  ταρκχή πού έπεκρβτησεν είς
  την Ευρώπην καθώς καί είς
  την "Απω Ανατολήν, ώφέλη
  σεν άπό μιάς πλευράς την
  χώραν μας. Όπωσδήποτε γε-
  γονός είνε ότι ή Ελλάς δέν
  υπέστη κλονισμούς έκ τής
  διεθνοΰς πολιτικής άνωμαλί
  άς. Καί ηδη πλήρης έλπίδων
  καί προσδοκιών άτενίζει πρός
  την ανατολήν τοϋ νέου έ·
  τους.
  Χειμερινά διαλείμματα
  ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ
  Κ1Ι ΤΟΥί ΗΙΡΙΙΚΑΐηΐί Ι«Σ ΛΑΙΣΙΔΚ
  Λαμπρό διάδημα πού στυ¬
  λ^ τή Νεάπολι—τ' άσπρα
  χωρία τοθ Μεραμβέλλου. Κτι
  σμένα στά κράσπεδα των λό
  φων ποΰ κλείουν τό λεκανοπέ
  οιο, πρσβάλλουν άνάμεσα άπ'
  τό πράοινο, κατάλευκα κι' ά
  στράφτουν στή χλιαρήν ήμέ-
  ρα τοθ Δεκέμβρη ποΰ άπο
  τέλει τό ώραιότερο καί τό
  γλυκύτερο χειμερινό διάλειμ
  μα. Τα άντικρύζομεν ετσι ώ
  ραΐα μέ την ποίησι καί τή
  γραφικότητά των, στή σειρά,
  κύκλο γύρω στόν κάμπο:
  Νικηθιανός, Λ(μνες, Χουμε
  ριάκος, Πλατυπόδι Βρύσες,
  Κρεμαστά, Βουλισμένη καί
  Λατσίδα. Κι' άνάμεσα στό
  δάσος των έληών, των πρί-
  νων, των έσπεριδοειδων, τα
  μετοχάκια καί οί συνοικι-
  σμοί—συνδετικοί κρΐκοι τοθ
  διαδήματος των χωρίων τοθ
  λεκανοπεδίου. Κι' είναι παν
  τοθ εκδηλή ή πρόοδος. Κι' ε
  χει άφήσει σ' δλα τα χωρία
  τή σφραγϊδα τού ό πολιτι
  σμός. Σχολεΐα νέ·, σόγχρο
  να, άνετα. Έκκλησίες μέγα
  λοπρεπεΐς. Οίκοδομές κομ·
  ψές καί έφτακάθαρες. Κι' ό
  κάμπος κι' οί πλαγιές, χαρά
  καί εύλογΐα τοθ θεοθ. Ουτε
  £ ν α μέτρο, ουτε μιά σπιθαμή
  τής μεραμπελλιώτικης γής
  δέν Ιχει μείνει άκαλλιέρ
  γητη.
  Κι αποτελεί όλόκληρος ό
  κάμπος κήπο παραδεισιακό δ-
  που συναγωνίζεται ή ώμορ
  φιά τής φύσεως μέ την άν
  θρώπινη δημιουργία.
  * *
  *
  Μπαίνοντας στή Λατσίδα
  τ' ώραΐο χωριό πού βρΐσκε
  ται στό μυχό τοθ κάμπου
  πρός την Ιστορική Μίλατο, εί
  χαμε μιά ευτυχή συνάντησι:
  Τοθ φίλου κ. Τάσσου Φθενά
  κη. Καί μδς άποζημίωσε γιά
  δλο τό φόβο τό δικό μας καί
  τοθ όδηγοθ τοθ αύτοκινήτου
  πού δοκιμάσαμε περνώντας
  τόν άθλιο έκεΐνο δρόμο. (Ά
  λήθεια, γιατί νά μην άποπε
  ρατωθή άκόμη ό δρόμος πού
  θά ένώση τή Λατσίδα μέ την
  κεντρικήν άρτηρία Ήρακλεί
  ου—Νεαπόλεως;) Καί μέσα
  σΐό χωριό, μ άς ύποδέχθηκεν
  έπΐσης 6 πατέρας τού, κ.
  Γεώργ Φθενάκης, Μνας άλη
  θινά λεβέντης άρχοντάνθρω
  πος. Κι' οί δυό, γυιός καΐ
  πατέρας άμιλλώμενοι σέ φιλό
  ξενα αίσθήματσ, μδς όδη·
  γοθν στόν ώραΐο κήπο των
  πορτοκαλλεών. Βρισκόμαστε
  σιή Λαΐσίδα. Κι' δμως εχο
  μβ την έντύπωσι δτι ζοθμε
  σέ Φοδελιανό τοπεΐο. Μο
  σχοβολοθν οί θάμνοι κι' ή
  χλωρασιά πού καλύπτει τή γή
  ώσάν βελούδινος, πράσινος
  μανδύας. Κι* άπ' τίς πορτο
  καλλιές καί τίς μανταρινιέΓ,
  ξεχύνονται εύωδιές καί πλημ
  μυρίζουν την άτμόσφαιρα.
  Κατόφορτες οί πορτοκαλλι
  ές καί οί μανταρινιές άπό
  χρυοοθς καρπούς. 'Υψώνουν
  καί τινάζουν τοΰς κλάδους
  πρός τόν ούρανό. Μά γέρ·
  νούν άπ' τό βάρος τοθ κσρ
  ποΟ. Κι' ετσι κσμαρωτές, ά
  ποτελοθν δάσος όλόκληρο
  μεσ' στό όποΐο τριγυρνοθμρ
  κι' άπολαμβάνομε την εύωδιά
  καί τούς καρπούς τού. Μ" ά
  πλοχεριά οί καλοί φίλοι μάς
  προσφέρουν. Λένε, δτι στό
  Μοναστήρι, τρώνε, άλλά δέν
  πέρνουν. 'Εδώ δμως είναι
  παράδεισος άλλ' δχι.,.μονα
  σΐηρικός. Καί πέρνουν. Πέρ
  νομε πορτοκάλλια γλυκόχυ
  μα, άρωματικά, πραγματικά
  «χρυσδ μήλα των έσπερίδων*
  ποΰ προσφέρουν σ' δλους οί
  Φθενάκηδες. Τσαμτιιά άπό τιέν
  τε κσί δέκα πορτοκάλλια τό
  να&ίνα. Δέν έδημιουργήθηκε
  χωρίς λόγο ό θρθλος δΐι ό Ξε
  νίας Ζεύς γεννήθηκε σΐήν
  Κρήτη. Αΰτός ό θρθλος ξα
  ναζή τώρα μπροστά μας.
  Καί ζωντανεύει καθώς φεύγομε
  γοητευμένοι Βλοι άπό τόν τό
  πον αύτό τοθ ϋτΐβρόχου κάλ
  λους καί τοθ πολιτισμοθ.
  Μ.
  Ή ττροχθεσινή ιστορική συνεδρίασις
  τοΰ Δημοτικοΰ Συμβουλίου.
  II
  ΓΟΝΙΜΟΣ ΑΟΟΑΟΙΙΣΜΟΣ Τ1Η ΠΐΠΡΑΓΜΕΗΟΗ ΤΗ!
  Ό Αήμαρχος κ. Μηνάς Γεωργιάδης
  άναλύει τα πολυσχιδες έργον της διοικήσεώο τού.
  Οίκονομική. —Εϊκοσι ημέ¬
  ρας μετά ιήν ύφ" ημών άνάλη
  ψιν τής διοικήσεως τοθ Δήμου
  έξεθέσαμεν ττρός τό Δημοτ
  Συμβούλιον την οικονομικήν
  άθλιότητα είς την οποίαν εύρΙ
  σκετο ό Δήμος Ηρακλείου
  καθ" ήν έκτός τής πτγΐως
  πρός την Κιηματικήν Τράπε
  ζαν όφειλής υπήρχον είς τό
  ταμείον τοθ Δήμου έντάλμα-
  τα πληρωμάς καί κυμαινόμε
  νόν χρέος τιερί τα 10 έκατομ
  μύρια δραχμών. Είχον δέ δα
  πανηθή έκ τοθ τελευταία υ δα
  νεΐου είς λΐρας Αγγλίας περί
  τα 2 ΟΟΟ 000 δραχμών δι' ά
  σχέτους πρός τόν προορισμόν
  αύτοθ εργασίας, ένώ αί κυ
  ρΐως διά τοθ δανεΐου προβλε
  πόμεναι εργασίαι παρέμενον
  άτιλήρωτοι. Εΐχε δέ άπορρο
  φηθή καί όλόκληοος ή άπόδο
  σις τής εκμεταλλεύσεως τοϋ
  ήλεκτρικοΰ ρεύματος πρός την
  Λιμενικήν Έπιτροτιήν τεσσά-
  ρων μηνων.
  Φορολογικαί κατάλογοι δέν
  υπήρχον, έκτός των καταλό
  γων τούς όποίους οί είσττρά
  κτορες εκρότουν.
  Τουτο δημιουργή! τόν πλη
  θωριομόν καθυστεοη'ΐάτων,
  τόν οποίον μετά δυσκολίας
  σήμερον άντιμετωπίζομεν κα
  τα την εΓστιραξιν, άναγκαζό
  μενοι νά μετερχώμεθα μέτρα
  άναγκαστικά κατά των όψει
  λετών, άλλ' άνευ χρήαατος
  ού"5έν έστί γενέσθαι. 'Εξηκο
  λούθουν Ισχύουσαι αί άπό
  τοθ 1911 έπιβληθεϊσαι φορολο
  γίαι καθ" άς έπεβαρύνοντο
  ολιγώτερον αί μεγάλαι άποδό
  σεις καί περισσότερον αί μι
  κραί δηλ. οί άποροι.
  Έτιεδόθημεν'άμέσως είς την
  τακτοποίησιν των φορολογι
  κων βιβλίων τοθ Δήμου καταρ
  τΐσαντες μερίδας δι'» Μνα εκα
  στον των φορολογουμένων,
  έν ταίς όποΐαις άνεγράφοντο
  αί έξ ολων των φόρων όψει
  λαί των.
  Έμεριμνήσαμεν διά την Εκ¬
  δοσιν άτομικών βιβλιαρίων
  πρός διευκόλυνσιν των φορο
  λογουμένων διά την τμήματι
  κήν εξόφλησιν των όφειλών
  των.
  Έμεριμνήσαμεν ωσαύτως
  διά την ριζικήν τροποποίησιν
  τοθ φορολογικοϋ συστήματος,
  ώστε νά έπιβαρύνωνται οί εύ
  πορώτεροι περιοριζομένης είς
  τό δυνατόν ελάχιστον τής φο
  ρολογΐσς των άπόρων, ήτοι
  μετετρέψαμεν την φθίνουσαν
  φορολογίαν είς προοδευτικήν.
  "Εσχάτως έτροποποιήσαμεν
  τό σύστημα είσιτράξεων των
  τελων υδροληψίας, φωτισμοθ
  καί καθαριότητος κατά τρό
  πον παρέχοντα όνεσιν είς
  τούς φορολογουμένους καί α¬
  πόδοσιν σταθεράν είς τόν Δή¬
  μον.
  Κατηργήθη διά τα κυριώτε
  ρα προιόντα ό φόρος των δια
  τΐυλίων κσί ό φόρος ζυγίου κα
  τα την διά ξηράς είσαγωγήν
  έν τή πόλει, τοιουτοτρόπως
  δέ οί παραγωγοΐ μεταφέρον
  τες είς τόν Δήμον διά ξηρβς
  τα κυριώτερα προιόντα των
  (σταφίδσ, ελαιον, χαροθπι,
  σταφυλάς, κίτρο) ουδεμίαν κα
  ταβαλλουσι διαπύλιον δημοτι
  κήν φορολογίαν.
  Διά την εξασφάλισιν τής
  άκριβοδικαίας καταβολάς των
  φόρων, ετοποθετήθη είς τό φο
  ρολογικόν φυλάκειον Χανίων
  Πόρτας είδική πλάσπγξ έν τή
  όηοια 'ζυγίζεται τό δχημα
  μετά τού περιεχομένου φοοο
  λογισίμου εΐδους.
  Τοιαύτη έν όλίγοις ή μέρι
  μνα ημών διά τα οίκονομικά
  τοθ Δήμου.
  Συνεχίζοντες ήδη θά έκθέσω
  μέν κατωτέρω την συντελε-
  σθεΐσαν εργασίαν άπό άπόψε
  ως τεχνικάς.
  1) Έργ» υδρεύσεως —Κατά
  την τρέχουσαν περίοδον εγέ¬
  νοντο αί κάτωθι σωληνώσεις
  είς αντικατάστασιν των κτι-
  στών ύδραγωγείων.
  Σωλήνωσις ύδραγωγείου Άρ
  χανών — Ηρακλείου, μέτρα
  10 000 Σωλήνωσις ύδραγωγεί
  ου Φουντάνας μέτρα 3 000.
  Περισυλλογή καί σωλήνωσις
  τοθ ύδατος των πηγών Κρύες
  Βρύσες μέτρα 3 300. Κατα·
  σκευή καί σωλήνωσις ΰδρα-
  γωγεΐου Φορτέτσας μέτρα
  3 000. Κατασκευή καί σωλήνω
  σις δικτύου υδρεύσεως Πόρου
  —Χρυσοπηγής μέτρα 10.000
  Κατασκευή δικτύου υδρεύσεως
  ΤΑ ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
  Ή ιδία τής ένταθθα 'άντιπροαω
  πείας την έταιρίας χημικων προ
  Ίόντων καί λιπασμάτων (ΠεχεινοΟ)
  ν' άπονείμη 6ρ»6εΐα, χρηματικά
  Ιπκθλα καί χρήσιμα ίργβλεΐα,
  είς τούς καλυτίρους γεωργούς,
  τοΰς προοδευτικάς αγρότας, τούς
  διακρινομένους διά την συστημα
  τικήν καλλιέργειαν των δημητρια
  κων καί των καρποφόρων δένδρων,
  είναι όμολογουμένως λίαν έπιτυ
  χής. Καί άξίζει ιδιαιτέρας έντε
  λώς έξάρσεως.
  Είναι μία θετική συμβιλή είς
  την γεωργικήν πρόοδον τοθ τό
  που. Είναι 6 χαλύτερος τρόπος
  νά δημιουργηθή ή ίμιλλα μετα
  ξύ των γεωργών μας. Νά κεντη
  θτ] ό ζήλός των πρός συστημα
  τικωτίραν επίδοσιν των είς την
  καλλιέργειαν των δημητριακων
  καί τώ^ όπωροφόρων δένδρων. Δι
  έτι τα βραβεΐα καί τα ϊποιθλα
  έκτός τής ούσιαστικής άξίας των
  ϊχουν καί ηθικήν τοιαύτην.
  Καί είναι γνωστόν πόσον οί γε
  ωργοΕ μας άποβλέκουν είς την
  ηθικήν ικανοποίησιν, είς την δή
  μιουργίαν τής φήμης 5τι πά
  ράγουν τα καλυτέρα, τα έκλεκτό
  τιρα άπό πάσης απόψεως προϊ'
  ίντα. "Εχει δέ ιδιαιτέραν άκόμη
  αξίαν χαί τό γεγονός δτι τάς
  καλλιεργΐίας των γεωργών θα
  παρακολουθή ιί5ικός γεωπόνος
  τής έταιρίας διά νά παρέχη 65η
  γίας καί συμβουλάς καί νά προ
  κρίνη έν τέλει τάς καλυτέρας.
  "Οπως έπίσης Ιχει ιδιαιτέραν
  σημασίαν δτι θ' άπονεμηθοΰν βρα
  βεΐα καί έπαθλα καί είς Κοινό
  τητας διά την εκτέλεσιν κοινωφε
  λών έργων καί είς σχολεΐα διά
  την δημιουργίαν τοθ καλυτέρου
  κήπου. Καί δτι θά χορηγηθοθν
  δχι μόνον χρήματα άλλά καί
  χρήοιμα έργαλεία δι' έτιιστημονι
  κήν καλλιέργειαν των άγρών.
  Άλλά την αξίαν τής χειρονομί
  άς αυτής, τή; ένταθθα αντιπροσω
  πείας τής έταιρίας λιπασμάτων
  (Πετεινου) άντιλαμβάνονται άσφα
  λώς δλοι. Καί δέν είναι άνάγκη
  νά έκταθώμεν περισσότερον. Ή
  μεΐ; ήθελήααμεν μόνον νά έξάρω
  μέν τα γεγονδς ώς ενδεικτικόν
  τοθ τρόπου μέ τόν δηαΐον έργάζε
  ται ή άνππροσωπεία διά την
  συστηματοποίηαιν καί την γενί
  κευσιν των επιστημονικήν μεθό
  διον καλλιεργείας είς τόν τόπον
  μας.
  Σψαγείων μέτρα 1 700.
  "Οσοι είχον αντιληφθή την
  κατάστασιν των κτιστών ύ·
  δραγωγείων, θά δύνανται νά
  έκτιμήσωσι επαρκώς την σο·
  βαρότητα τοθ έργου τούτου
  καί άπό απόψεως συγκεντρώ¬
  σεως υδάτων καί άπό άπόψε
  ως ΰγείας.
  Κατά την τρέχουσαν ωσαύ¬
  τως περίοδον, ηυξήθησαν τα
  ΰδατα 1) τοϋ ύδραγωγείου
  Αρχανών έξ ου ύδρεύονται
  οίσυνοικισμοί διά τής πλήρους
  άνιχνεύσεως των παλαιών πή
  γών ώς καί διά τής περισυλ
  λογής των υδάτων δλων των
  πηγών. 2) ύδραγωγείου Φορτέ
  τσας. Ηυξήθη διά τής προσθή
  κης νέων πηγών, διά τής άνι·
  χνεύσεως των παλαιών καί
  διά τής σωληνώσεως. 3) ύδρα
  γωγείου Ήραλείου. Τα ϋδατα
  ηυξήθησαν διά τής άνιχνεύσε¬
  ως καί σωληνώσεως υδάτων
  των πηγών Φουντάναςδιά τής
  προσθή<ης των νέων πηγών Ά στρακών,διά τής προσθήκης ύ δάτων των πηγών Κρύες Βρύ σες,άτινα Οδατα μετεφέρθησαν είςτήν δεξαμενήντών πηγώνΜη λιαρά. Διά τής προσθήκης των υδάτων Μηλιαρδ άτινα δι' εί- δική^ς εγκαταστάσεως άντλιο.· στασΐου τιροσετέθησαν είς τα ϋδατα Ηρακλείου. Κατά τ' ανωτέρω προσετέ- θησαν: "Υδατσ Κρύες Βρύσες λί· τραι 7. "Υδατα Μηλιαρδ λί· τραι 11, "Υδατα Αστρακών λίτραι 4. Έπαύξησις υδάτων Φουντάνας λίτραι 2 ήτοι συνο λικώς 24 λίτραι. Ωσαύτως επετεύχθη αύξη¬ σις των υδάτων τοθ ύδρα γωγεΐου Αρχανών κατά 5 λ( τρας. Ή έπελθοϋσα αύξησις εγινε κατάδηλος τό τελευταίον έ τος, καθ* δ ούδεμΐα παρουσι άσθη λειψυδρία άλλά καθημε ρινως παρείχετο υ&ωρ. Εκτόςτών άντλιώντοθ άντλιο στασίου Μηλιαρδ καί τής αν¬ τικαταστάσεώς διά τής πετρε λαιοκινήτου άντλίας Πηγάϊδας δι' ήλεκτροκινήτου, ό Δήμος έμερίμνησεν διά την υγείαν τοθ ύδατος καί έτοποθέτησεν δύο μηχανήματα χλωριώσεως καί £να μηχάνημα προαμμω νιώσεως δι3 ών έπιτυγχάνρται ή πλήρης επιστημονικήν άπο στείρωσις τοϋ ϋ&ατος. Την σωτηρίαν έττίδρασιν τής έξυγιάνσεως τοθ ύδατος άντι λαμβανόμεθα ένθυμούμενοι την φθοροποιόν δρδσιν τοθ τυφου κατά τό παρελθόν. Πολλοί μή έννοοθντες την όλεθρίαν επίδρασιν δυσφη μοϋν τό ϋδωρ καί ίσχυρίζον ται 8τι τό χλώριον βλάπτει. Παρακαλώ νά γίνετε κήρυκες καί προκαλώ οί ονδήποτε νά μέ διαψεύση δτι ούδαμοθ ύπάρχει όργανω ιιένον ύ^ραγωγεΐον χωοίς νά γίνετσι άτΐοστείρωσις διά χλω ραμμΐνης. Συνεχίζοντες τα έργα ύδρεύ σεως, επρομηθεύθημεν υδρό- μετρα των οποίων ή τοποθέ- τησις ήρχισεν. Διά των ύδρομέτρων θά ε¬ πιτευχθή ή συνεχής (ίδρευσις, θ' άπαλλαχθοθν οί δημόται τής επικινδύνου χρησιμοποιή σεως ντεπόζιτων καί δεξαμε νών, θά γίνεται δικαία ή δια νομή τοϋ ύδατος, χωρίς, τό το νΐζομεν ουδεμίαν επιβάρυνσιν νά ύφ'σταται 6 δημότης Ή ρακλείου. "Εάν υπολογίσωμεν δτι εκα στον κ. μ. άντιπροσωπεύει πό σότητα περισσοτέραν των 60 δοχείων καί δτι διά τα 60 αύ χά δοχεΐα θά πληρώνωντσι 10 ΕΥΧΑΙ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Άποστέλλω πρός δλους σας τούς δηαοσίους ύπαλλή- λους θερμάς ευχαριστίας δία την εργασίαν σας όπερ τοθ κράτου; καί εγκαρδίου; εύ χά; διά τό νέον {τος δπω; τό περάσετε καί σείς καί αί οικογένειαι σας έν ευτυχία. ι β. μεταξάς; Πρόεδρος της Κυβερνήσεως δραχμαί θά γίνη άντιληπτόν έν συγκρίσει πρός τα σήμερον καταβαλλόμενα δι* ύδροληψί αν δτι τα Τδια ποσά θά πλη ρώνουν ή' καί ολιγώτερα των μέχρι σήμερον διά τάς οίκια κάς μόνον ανάγκας χρησιμο- ποιοϋμενον ϋδωρ. Παραδόξως ττολλοί, μή άντι λαμβανόμενοι την προσγενο μένην ζημίαν είς την πόλιν μας, (δία άπό τουριστική'ς α¬ πόψεως, δυσφημώσι τό ϋδωρ ώς κακής ποιότητος, ένώ ώς έφαΐνεται έκ των επισήμων ά- ναλύσεων οϋτε κόν προ· σεγγίζομεν τό βριον σκληρό τητος. Ύπάρχει γνώμη ότι ή σκλη ρότης δένέπιδρδ δυσμενώς επί τής ύγείας των άτό··ων, άλλά επί τής οίκιακής οίκονο μίας (έκθεσις είδικοθ ύγιεινο λόγου κ. Φλωρδ). Προσεχώς θέλομεν δημοσι εύση επίσημον συγκριτικόν πί νακα των ποιοτήτων, δλων των έν τή πόλει καταναλισκο μένων υδάτων, διά νά πει σθοϋν οί συνδημόται μας 6τι τό δημοτικό νερό ώς τελευταί¬ ως διεσκευάσθη, είνε ποιοτι- τικως άνώτερο δλων καί άσφα λές διά την υγείαν. Πάντως ευρισκόμεθα είς τό στάδιον μελέτης άποσκληρωτι κου μηχανήματοο ϊσως δέ είς τό προσεχές μέλλον είς την ευχάριστον θέσιν νά εϊσηγη θώμεν καί την προμήθειαν ε¬ νός τοιούτου μηχανήματος. Ύπόνομοι — Ιδιαιτέρα κα· τεβλήθη μέριμνα διά την κα¬ τά τό δυνατόν συμπλήρωσιν καί βελτίωσιν τοΰ άποχετευτι· κου δικτύου. Εξετελέσθησαν δέ τα κάτω θι άποχετευτικά έργα. Πλήρες δίκτυον άποχετεύσε ως είς Άκ—Τάμπιαν. Πλήρες δίκτυον είς τόν συνοικισμόν ΒΙγλας. Πλήρες δίκτυον είς τόν συνοικισμόν Νέων Βρυούλ λων. 'Επεξετάθη ό κάτωθι τοθ μεγάλου έπιχώματος τής πλα τείας 'Ελεθευρίας όχετός. Κα τεσκευάσθη νέον δίκτυον είς την παρά τό Μουσείον συνοι κ(αν, διηυρύνθησαν νέοι όχε τοΐ είς την λεωφόρον Μοροζί νη, είς τόν συνοικισμόν Χρυ σοστόμου, είς τόν συνοικισμόν Ν. Άτσαλένιου, διηυρύνθησαν οί όχετοί τής συνοικίας Κιζίλ —Τάμπιας καί γενικώς κατε βλήθη μέριμνα δτιου παρίστα ται άνάγκη νά συμπληρωθή καί έπισκευασθή τό δίκτυον. Η έργασία αυτή ύπολογίζβται έν τώ συνόλω κατά τούς επι σήμους πίνακας τής Μηχαν. υπηρεσίας είς 5 500 μέτρα τρέ χοντα. Έκτός των ανωτέρω προεκη ρύχθη διαγωνισμός καί κατηρ τίσθη ή σύμβασις δι" ής άνετέ θη ή έκπόνησις πλήρους μελέ της δικτύου ύπονόμων, είς τό έν Αθήναις Τεχνικόνγραφεΐον Κραντωνέλλη καί Καλλίνσκη. Ή κατασκευή των ύπονόμων τούτων συμφώνως πρός την μβ λέτην ταύτην, θά γίνη συν τβ παρόδω τοθ χρόνου δεδομέ νού δτι διά την κατασκευήν των θά άπαιτηθώσι πβρί τώ; 80.000.000 δραχμών,
  ΛΜ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον «Ή
  όογανοπαΐκτρια των Παρισίων»
  Την προσέχη έβδοιιάδσ: «Ό Μι
  κρούλης», ή καταιγΐς» μέ την Ντό
  ροθι Λαμούρ.______
  • ΜΙΝΩλ» —Σήμερον δ ναυτι
  κός κολοσσός «Τελευταϊοι σ<λά βοι». Κυριακή ώρα 11 τι. μ. Σινε όκ καί 2 μ. μ. τό έπειοοδιακόν «Τόμυ 6 άνεμοστρόρΊλος». • ΝΤΟΡΕ».— ΣυνεχΙζονται μέ έ τητυχίαν αί παραστάσεις τοθ «Έξ πρές Μεσολογγίτη». 'Ατιόψϊ νέα νούμερα. Κινηματογράφος ΣΗΜΕΡΟΝ II ΠΑ ΙΚΤΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Πειό ρωμαντικό άπό τίς Δύο Όρφανές. Πειό άγω- νιώδες άττό τούςΔύοΜάγ- γες. ΜΑΡΣΕΛ ΖΕΝΙΛ ΖΑΚ ΒΑΡΕΝ ΠΙΕΡ ΛΑΡΧΕ καί ή μικρά ΓΚΑΜΠΥ ΤΡΙΚΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Ο ΜΙΚΡΟΥΛΗΙ ή τό σκάνδαλον τού Παρθεναγωγείου ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΝΤΟΡΟΘΥ ΛΑΜΟΥΡ Τό καλύτερον τό έτπβεβλημένο δώρο πού πρέπει νά κάμη ενας Κρητικός πρός ίνα οιονδήποτε μή Κρητικόν είναι: Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΨΥΧΗ Άντί οΐασδήποτε κάρ¬ τας ή οιουδήποτε δώρου στείλετε τό μοναδικό αύτό Κρητικό βιβλιάριο διά νά δεΐξετε στούς άλλους ποίος είναι ό Κρητικός λαός. Ι Πωλεΐται είς δλα τα βι· ,βλιοπωλεΐσ. *£ν στνλο ΛΟΥΞΟΡ 3 16 καλλίτε· ρον δώρον. Ό έρως είς την χώραν των Χρυσονθέμων. Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. 137 όν Δυό δ(οποι, κρατώντας φα· άοια, φώτιζαν ένα— £να τα πρόσωπα. "Ενας σημαιοφόρος μέ φωνή γεμάτη σεβασμό εκα νέ τό προσκλητήριο. Πέρασε πρώτα μπροστά άπό τρείς κε- νούς σάκκους. Δέν εΐχαν βρή 'ίχνος τοϋ νεκροϋ κυβερνήτου οθτε τοϋ άξιωματικοϋ βο —>
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Ή τέχνη τής μαγειρικής
  και ή επίδρασις της στόν ανθρωπο.
  Μπροστά στόν τέταρτο σάκ
  κο, ό σημαιοφόρος εΤπε:
  —Πλοίαρχος "Ερμπερτ Φερ
  γκάν.
  Ό Χιράΐσ Τακαμόρι έ'σκυ
  ψε. Ό Άγγλος άξιωματικός
  εΐχε κτυπηθήάπό £να θραϋσμα
  όβίδος κάτω άπό τό πηγοθνι,
  στόν λάρυγγα. Ή καρωτΐς εί
  χε κοπή καί ό ιτρομήκης μυε
  λός εΐχε πολτοποιηθή.
  —ΠοΟ σκοτώθηκε; έρώτησε
  6 Χιράτα.
  —Στόν πυργΐσκο των 305.
  —Αί! ΠαντοΟ πεθαίνει κα-
  νεΐς!
  Αύτό, δλο κι' ολο, η"ταν ό
  έπικήδειος τοθ "Ερμπερτ Φερ
  γκάν.
  Μπροστά στόν πέμπτο σάκ
  κο ό σημαιοφόρος εΐπε:
  Γιορισά
  ΣΤΟΥ
  —Ύποπλοίαρχος
  κα Σαντάο.
  Ό Χιράτα Τακαμόρι έστα
  μάτη^εν άπότομα, άνοιξε τό
  στόμα γιά νά μιλήση καί έ
  σιώπησε.
  Τό πτώμα τοθ Γιορισάκα
  Σαντάο εΐχε τα μάτια δρθά·
  νοιχτα. Καί αύτά τα μάτια έ-
  καναν την εντύπωσιν πώςεβλε
  παν άκόμη, πώς έκύτταζαν
  κατ' ευθείαν μπροστά τους,
  —κατ' ευθείαν διά μέσου τής
  ζωη"ς —πώς κύτταζαν περιφρο
  νηηκά. ύπερήφανα, θριαμβευ
  τικά.
  Περπατώντας γρήγορσ, μέ
  βηματισμό άπότομο, ό ύποκό·
  μης Χιράτα διέτρεξε την μιά
  μετά την άλλη τίς δυύ σειρές
  των νεκρών.
  Ό σημαιοφόρος έχαιρέτισεν
  έτοιμαζόμενος νά άποσυρθή.
  Ό ύποκόμης Χιράΐα τόν έκρά
  τηαε, κσλώντας τον μέ τό δ
  νσμά τού.
  —Ναριμάσα, θά εχετε την
  καλωσύνη νά μοΟ κάμετε την
  τιμή νά μέ συνοδεύσετε στό
  δωμάτιό μου;
  —"Ετσι θά κάμω, απήντησε
  ό σημαιοφόρος μέ προθυ¬
  μίαν.
  (συνεχΐζεται)
  ^ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐϋ;
  Ι ΤΑ ΑΩΡΑ Σ ΑΣ Ι
  Ξ Μόνον τάς ημέρας των έορτών καί ξ
  = χάριν τής πολυπληθοϋς τού πελατείας §=
  Ι ΤΟ ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ Ι
  | ΑΝΔΡ. ΒΛΑΣΣΗ |
  | θά πωλήση καί κάτω τού κόστους Ξ
  | δλα τα ειδή κοσμημάτων, των οποίων ξ
  Ξ διαθέτει την πλουσιωτέραν συλλογήν. Ξ
  "Εφθασαν τα ωραιοτέρα μπιμπελό. Ξ
  | Έπωφεληθήτε τής εΰκαιρίας. |
  ~ΓΪΐ|ΙΙΙΙΙ1Ι1Ι1νΙΙΙΙΜΙΙΙ11Ι111Ι1ΙΙΙΙ111Ι1ΙΙ1ΙΙΙΙΤ11ΙΙ1ΙΙΙΙ11111ΙΙ11111ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ11ΙΙΙ11Ι11ΐί~=
  «Πές μου τί τρώγεις. . καί 9<ϊ ιοΰ ηω ττοιός εΐσαι ..» Ιδού μία ηαοάφοασις ΐσως ολίγον τολμη· ρή ενός ενδόξου γνωαικοΰ. "Ολίγον τολμήση! Νομίζετε..; Πιστεύω, αντιθέτως δτι ή «μα· γειοική· ('όϊον γιά εκείνον πού την κάνει δσον καί γιά εκείνον πού την δοκιμάζει) είνε Μνα ιιέσον ιδιαιτέρως άττοτεΚεσματικόν γιά νά άνα>υΓ)<: τόν χιρακτήρα των άνθοώπων. Ύπάρχει μέσα είς την ττοδίι τοΰ τοοετοιμάζειν, τοϋ πά- ραγγέλειν ή τοΰ δοκιμάζειν Μνα καλό γεΰοα, μιά ιτηγή εύχαριστή σεων καί άτελειώτων σκέψεων. Γνωί ίζω ιολλούς άνβρώττοκ οί όιτοϊοιαύτοκαλοθνται κοιλιόδουλοι διότι συχνάζουν άπό καιροΰ είς και ρόν ίϊς κανένα υικρορεστωράν, χθές ά<όμη αγνωστο, άλλά τό ό· παΐον ό σνσμιτισμός κατέστησε δι άσημο ΤΙ σφαλμα! Δέν ύττακού· ουν διόλου είς ιήν λαιμαργΐα, άλ λά είς την ματαιοδοξίαν καλοτρώ· γουν γιά την μοναδική εΰχαρίστη σι νά μττοροΰν νά ποΰν είς τούς φΐλους των: «Σκεφθήτε άγαπητέ ή άγαπητή μου, δτι ήαουν χθές είς τού Χ... Εΐχε πάρα πολύ κόσμο. Τρώγει κανείς θαυμασία είς αύτό τό ρεστωράν». "Εως έκεί' Τό έλάττωμα αύΐό είνε έξ Ισουδυσάρεστο μέ την λαι μαργΐα έκεΐνου ό οποίος εύχαρι· στήται ήμέρα μέ την ήμέρα νά καταβροχθίζη ότιδήϊτοτε τροφή.. άρκεϊ νά εΤνΙ αφθονη "Οχι, ή «μα γειρική» είνε μία τέχν ] τής δτΐοί· άς τα ήθικά συυπερκίσματα είνε ηιθανώς τελείακ διαφορετικά παρ' δσον θά μπορούσατε νά ύιτοθέσε τε. Νά προετοιμάσ^Γ, νά διατά ξης Μνα γεθμα, είνε νά δώσης δείγ υατα νούστου, εϋθυκρισίας καί λε ■πτότητος. Νά έκλέξης τό φαγη τό πού ταιριάζει μέ την έποχή ¥ τούς συνδαιτημόνις πού θά περι· ποιηθρς, νά ^συαβιβάσης άομονι κά τα φαγητά και το ψΊρια. Νά συνθέσης ενα καλό αενοθ, είνε μία ηταξις πού Λπαιτεΐ έπιοεξιό τητα καί .. φρόνησι. Πρέπει νά προσθέσω δτι ή ύτο· μονετική επίβλεψις ττού άπαιτεϊ ή κατασκευή μερικών φανητών είνε έ'να πολύτιμο μάδημεχ ύπομΰνής είς μία έποχή τΐού ϊχομε συχνά τάσιν είς τό νά τεειώνωμε τιολυ γρήνορα κάθε τι μέ πρόσχηαα ότι ό αίών μας είνε ό αΐώ' τής ταχύ τητοί:; «Τό ασχολησθαι είς την μαγειρική», είνε συχνσ, γι' αύτούς χ γι αύ-έςπού δ άγουν πολύ έ- νεργητική ζωή, μία εϋκαΐρία νά καθηουχάζουν καί νά άνατιαύουν τα νεθρα των. Είνε έτίσηι α(α εύ<<αιρΙα νιά νά σκέπτωνται ώ-ι- μα.. "Ω1 άσφαλώζ' δέν θά έπαινέ σω τα άιτοτελέσματα μιάς έκτε ταμένης σκέψεως, άλλά δέν πι στεύετε δτι ύπάρχει ενας κίνδυ νος πολύ μεγαλύτερος είς τό νά μην «σκέπτωνται» διόλου; Καί χωρίς νά ύττολογίσαΐμε ότι ό καρπός τέτοιων σκέψεων είνε ίκανόι νά μας προαηθεύση αμε σες καί εύχάριστες "κανοποιήσεις. Ή Ντιστεγκέ ΜΙΝΩΑ ΑΟΡΑ-ΑΟΡ|τ/ Τα πλέον εύγενή α / / Άρώματα Λοσιόν Κασσετ'ινες Μπιμπελώ Πο€δρες κ.λ.π. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ τ" ' .< Ι / ΣΗΜΕΡΟΝ Ό Ναυτικός Κολοσαός! ΤΕΑΕΥΤΑ ΣΚΛΑΒΟΙ ΙΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΙΟΝ ΗΛΑΒΟΝ) ΕΛΙΖ4ΜΠΕΤ ΑΛΛ&Ν ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΑΞΤΕΡ ΟΥΑΛΛΑΣ ΜΠΗΡΥ Τό εμπόριον των μαύ- ρων σκλάβων. Ή αίμστη- ρά σύγκρουσις τοθ πλη- ρώματος τοθ Τριίστίου καί ή έκμηδένησις των κα κούργων δουλεμπόρων. Έκτός προγράμματος 2ΟΥΡΝΑΛ. ΔΕΥΤΕΡΑ: ή χεκαρίιοτι κίι κωμωδίκ: ΑΓΗΟΣ ΓΑΕΝΤΖΕΣ ΤΡΙΤΗ: Τό φΐλμ θρΰλλβς: ΡΟΜΠΕΝτονΔΑΣΟΝ Κυρΐακή ώρα?2 μ μ. ολό¬ κληρον τό έπεισο5ιακόν: ΤΟΜΥ Ο ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΑΟΣ Σημ. Καθ' εκάστην, ωρα*6 μ. μ. απογευματινήν. Κουζίνες ακαθάρ¬ του τΐετρελσίου αί πλέον εϋχρηστες καί οίκονομικές. "Εφθασαν παρά τοίς άν τιπροσώποις: ΓΚ ΑΙΤΛΙΧ-ΡΟΖΕΜΠΟΥΣ Πρόσκλησις Έθν. Νεολαία; Ηρακλείου Καλούμεν άπασαν την δυναμιν τή; Ε Ο Ν Ηρακλείου ήτοι σχη ματισμους αρρενων καί θηλέων μεθ' ολων άνεξαιρβτως των άξιω ματικών είς γενικήν συγκέντρω σιν έν στολή τήτ Κυριακήν Ιην Ιανουαρίου καί ώραν 8ην π μ ακριβώς πρός συμμετοχήν είς την τελετήν τής 1ης τοΰ έτους. Τόπον συγκεντρώσεως όρίξομεν τό Γυ μναστήριον. Είς ουδένα θέλει επι τραπή άπουσία άνευ προηγουμέ νη; άίείας, Ό περΐφερειακος όιοικητής Ιωάν. Μουρέλλος ειεε«»·εεΜΐ »■■■■■*■■■■■■ ■»«.«»- ■*αειιΗ>Μει·εΐΜ»Μκειει
  Πρατήριον οΐνων:
  ΑΝΤ. ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλατεϊα Άρκαΰίου (Χεϊτάν Όγλοϋ).
  Κραοιά μαΰρα Άγιομυριανά, λΐυκα Άρχανιώτικα,
  ρετσίνες άρωματώίεις, σβΰμβς άφροϋ.
  Κρασιά άγά, άνββευτα γνήσιο ζουμΐ τού σταφυλιβΰ
  χνρΐς χημικάς θυσίας. Κραοια γεμάτα βιταμίνβς καί ΰγβία.
  Τιμαί άβυναγώνιοτβι.
  ■■«■■■■«•■■■■■•■■ι
  ■■■■■■
  Παρελάβομεν
  αυτήν την εβδομάδα '
  ΑΘΗΝΑ Ι ΚΑ ΓΥΗΑΙΚΕΙΛ
  ΚΑΙ ΠΑΙ-ΙΚΑΕ
  είς αφθονίαν αχημάτων καί
  χρωματισμών—τα πειό μοδέρνα.
  ιιΜΟΔΕΡΝΟ"
  ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ
  (Παρά την 'Αγίαν Αικατερίνην).
  κοιπωιίικηΙ
  ΕΚΛΚΚΤΟΙ ^ΑΜΟΙ.-ΔνΙς Καίτη
  Έμμ. Μηλιαρδ, κ. Ιωάννης Βαρ
  δινογιάννης δικηγόρος ετέλεσαν
  τούς γάμους των. Τούς νυμφικούς
  στεφάνους αντήλλαξεν ή κ. Πό
  πή Ίων. Κουνδουροσ
  Συγχαρητήοια.
  ΕΟΡΓΑΙ.— Αυριον εορτήν τοθ
  ΆγΙου ΒασιλεΙου δέν έοοτάζει,
  οϋτε δέχεται έπισκϊψεις ό κ. Β.
  Παπάζογλου ε"μπορος.
  -Έπίσης δ κ. Βασίλ. Λαζ. Εύ·
  Φραίμογλου δέν έορτάζει οϋτε δέ
  χεται έπισ<έψεις λόνω πένθους. ΘΑΝΛΤΟΙ.-Άπέθανε καί εκη¬ δεύθη προχθές έκ τοΰ ενταύθα Ναοϋ των Καθολικών έν ουρροή πολλοθ καί έκλεκτοϋ κόσμου ή Χαρίκλεια Βαλεντ. Μπελφιόρε, παλαιά οίκοδέσποινα, διατηρήσα¬ σα άμειώτους καί ηαρά τάς σκλη ράς δοκιαασίας άς υπέστη είς την ζωήν της, τάς χριστιανικάς αυτής άρετάς καί άποτελέσασα ύττόδειγ μα στοογικης μητρός. Τούς οΐκεί· ούς καί συγγενεΐς της μεταστά· σης κα'ι Ιδιαιτέρως τάς οΐκογευεί- άς Ο. Μάουρο, Εύαγ. Μιχελιδά¬ κη, Ά. Τσέκκι <αΙ τόν υϊόν της Άγγελον Μττελφιόρε, ύΐτάλληλον τοϋΔήμου, συλλυπούμεθα θερμώς. — Απέθανε καί εκηδεύθη προ¬ χθές έν συρροπ κόσαου καί των συναδέλφων τού ό Κωντ. ΒΧάχος τυπογράφος, είς των παλαιών έρ- γατικών τής πόλεώς μας, οιακρι θεΐς καί ώς πολίτης καί οΐκογε- νειάρχης. Συλλυπούμεθα θερμώς τούς οΐκεΐους τού. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Π&ιρχιά, ϊδ- ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον. Πραχτορκΐον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. 5-41. ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΟΤΤΗ Γύρω στήν πόλι. Κλητήρες καί ύιτάλληλοι Τραπε ζών καί διαφόρων άλ-λων άνωνύ- μων έτ~ιρειών περιέρχονται τα καταστήματα διανέμοντες διαφη μιστικά ήμερολόγια τοΰ νέου £· τους- —Είς τα σχολεϊα θά διανεμη¬ θούν έπ(σης ήμερολόγια μερΐμνη τής Άποστολικής ΔιακονΙας τοΰ ΧριστοΟ. — Ήδη ση^αντικός άριθμός τοι ούτον τταρελήφθη υπό τής ΰιτηρβ σ(ας τοΰ κ. 'Επιθεωοητοϋ Στοιχει ώδους 'Εκπαιδεύσεως Ηρακλείου. —Κυριολεκτικώς κατά έκατοντά δας θά έξέλθουν καί σήμερον οί κα>ανδισταί διά νά άναγγεΐλουν
  ...έν χορδοΐς καΐ όργάνοις την 6
  λευσιν τοΰ νέου έτους.
  —Μεταξϋ δέ αυτών θά συγκα.
  ταλέγωνται καί αύθις μαθηταί καί
  ττρόσκοποι προκειμένου τό προί
  όν των καλάνδων νά τό χρησιμο
  ποιήσουν διά φιλανθρωπικούς
  σκοπούς.
  —Άπό τής πρωΐας τής χθές πυ
  κνοί δμιλοι μικρών μαθητών καί
  γενικώς παιδία τιτωχών γονέων
  συνεκεντρώνοντο έξωθεν τής πά
  λαιάς ΝομαρχΙας προκειμένου νά
  παρηκολούθουν έν σώματι την 6
  πό τοΰ Πατριωτικόν Ίδρύματος
  διδομένην πα.ράστασιν είς τόν κι
  νηματογράφον «Μινώα».
  —Έξ αότών δσα παιδάκια άνίΐ
  κον είς δημοτικά σχολεϊα έφερον
  καί τα κσινουργή των σανδάλια
  τα ότιοΐα απέστειλεν ή Ιματιοθή
  κη τοΰ μαθητοΰ
  —Υπό τοθ ενταύθα ΠρακτορεΙ·
  ου τοΰ 'Εθνικοϋ ΛαχεΙου έπαρελή
  φθησαν καί άνανεώνονται άιτό ή
  μερών οί λαχνοΐ διά την κλήρω
  σιν τής 11 Ίανουρίου.
  —Ή προθεσμΐα τής άνταλλαγής
  των λαχνών λήγει ώς γνωστόν
  την 6 Ιανουαρίου.
  —Ή κίνησις τής άλληλογραφΐας
  Εφθασε τάς ημέρας αύτάς είς τό
  ζενΐθ της.
  — Είς τό ταχυδρομειον ύπάρχει
  αληθής συνωστισμός καί μάλιστα
  είς τινάς στιγμάς ό συνωστισμός
  αύτός παρεμποδΐζει την έλευθέ
  ραν κυκλοφορίαν.
  — Σχετικώς εϊνε άνάγκη νά έ
  ξαρθβ πάλιν ή ττροθυμία καί ή
  προσωπική έπάρχεια των ύπαλλή
  λων τοθ ΤαχυδρομεΙου καί γενι
  κώς των Τ.Τ.Τ.
  — Είς την Λέσχην 'Επιστημόνων
  κόβεται σήμερον, παραμονήν τής
  Πρωτοχρονιας, ή βασιλόπηττα.
  —Ώς γνωστόν ή έορτή αυτή είς
  την Λέσχην δίδεται κατ' ίτος συγ
  κεντρώνουσα εκλεκτόν κόσμον τό
  σον έκ των έπιστημόνων εΐδικώς
  δσον καίτης λοιπής κοινωνΐαςμας.
  — Καί εφέτος δέ ή έορτή ού'ή
  δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι θά συγ
  κεντρώστ) έπίσης κόσμον καί θά
  έπιτύχπ γενικώς καί ώς οργάνωσις
  καί ώς έσττερίς μ έ κοσμικόν καί
  οΐκογενειακόν χαρακ,τήρα.
  —Ή ιτρωτοχρονιάτικη κίνησις
  έζωήρευσεν άπό χθές.
  — Σήμερον παραμονήν, ή κίνησις
  αυτή θά αποκτήση ώς γνωστόν
  ήν χαρακτηριστικήν σφραγΐδατης.
  —Γύρω άπό την ευθυμίαν μικρών
  καί μεγάλων άλλά καίιτήν.. άνα·
  ζήτησιν τοΰ δώρου ή οποίαι άιτοτε-
  λεϊ καί αυτή στοιχείον βαθεΐας
  χαρά; διά τόν Βωροΰντα καί διά
  τόν άποδεχόμενον τό δώρον.
  ο Ρέΐτορτϊρ
  Φυτά σουλτανίνας
  ΦυτωρΕων 2 έτων, άναπτυχθέν-
  χων έντδς κήπ,ου ποτιστικοθ πω·
  λοΰνται.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΜΟΗΑΑΙΚΟΗ ΣΤΑ ΕΚΑΕΚΤΑ ΑΚΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ
  ΤΟ
  99
  'Κ. Π ΙΚΟΛ0Π0ΥΑ0Υ
  ΟΛΛΤΙΙΛ ΪΤΡΑΤΑ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  7
  / Τό
  μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ♦βίον
  -εύρετε, κύρ.ε Μάριε; ό γέρο Βοϊ^άς σδς
  λέγει ό Βαρώνος Μάριος... δεί ήξβΰρω ,? άλλο
  Δέν
  έπήγα
  άνθρωποι γέροι.
  Κάθουνται είς τόν
  βα
  'Ρκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους ηοΰ δέλουν
  πλουτίζουν τάς γνώοεις των.
  ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
  Β'.
  ,ρέπει δμω; νά νομίση κα
  , ή συμπαθητιχοθεραπεία
  νει τα Ϊ5ια άποτελίαμα-
  ί ά Εί
  ενα γράμμα. ΟΙ Βαοώνοι είνε , . λ
  Μ κ ^μμα τού περΐ «συμπαθητι
  κήπον τοθ στητιοϋ τους --±™ι<«* & δόχ™Ρ Ζιλλέ *.·.«,., μα " ■■ ον· Κα1 ιώΡσ. ποϋ κυριε Μάριε; Ό Μάριος δέν άπεκρΐνετο «χριμένχς πϊρατηρήσεις 5 ηηΓ"η έΚΕΪ 6ά εΐνε σ<ισμένον τό υποκάμισα,1*11™"*· άνχφέρεΐ ™ίας σσς^ Πρέπει νά ραφθη. Θέλετε νά σας τό ράψο ς ιήν είς Κοί μετά τίνα σιωπήν, ολίγον θρωπάζουσα. σβς κατ ράψ?είαί πεδίον τοθ νευρικοθ συστήμα —Δέν φαΐνεσθε Καί άνεστέναξεν. * Ο ί τής μεθίδου τού είνε έκτε σημαντικόν, τμήμα δεδο τουτο „ ^ ·, είς τό οποίον είσέρχεται - Μάριος ε^ώττα· έΡ^ΐ ** πησε καί αυτή πρός στιγμήν, έπειτα οΥ-*Γ δπ *} . τώρα έγω ήθελα, θά σάς έβΐαζα νά φανήτε εί- "'λ^'*·0" """"^«ί έγκειται ριστημένος! ' 'αν τό αυτομάτως χαί άνευ ου -Πώς! ηρώτησεν ό Μάριος. Τί έννοεΐς 'Εί5^ϊωί ^&' Υ'νίμενον είς Η κόρη έδάγκασε τα χεΐλη της· έφάντχ4ν 4Ρϊ«νι°μ4ν μας, ή άναπνοή, ή στάζουσα νά εϊππ, ή νά μή είπη.. Τέλος β.κυκλοφ&ρία. ή πέψις, ή λειτουρ γία των ά5ίνων. Άτρ' ετέρου χά ρις είς αύτό, δύναται—καί είς τοθτο Ι έγκειται ή πρωτοτυπία -Δέν μέ μέλλει. Είσθε λυτΐημένος, θέλτ οδς (δώ χαρούμενον. Μόνον υποσχεθή μ Οά ιδώτό πρόσωπον σας Ιλαρόν. Θέλω νά δθ νά χαμογελάσετε καΐ τότε νά σδς κ κσλά. Ταλαίπωρε κύριε Μάοιε! Θυμδσθε- θητε πώς θά μοΟ έδΐδετε, δ,τι καί άν ΝαΙ' άλλά λέγε λοιπόν νά ίδω! Ήτένισεν ή κόρη άσκαρδαμυκτί είς τόν καί είπεν. Έμαθα πΟ0 κατοικεΐ! * — Ώχρ(ασεν 6 Μάριος. Όλον τό αΐμά τΐλημμυριοεν ε[ς την κσρδΙαν-Ποΐος Κ£ 11 η-· ον οποίαν ήρωτήσατε ε1νΤ1' καΐ ησθάνθη — ΈκεΙνη διά την ξεύρετε;... —ΝαΙ! είπεν ό Μάριος σάν τού ώς δεσμευμένην. — Ή δεοττοινΙΒο! έτιρόσθεσεν ή ΈττΠ" συγχρόνως ίσιέναξε πάλιν έκ βάθους Κ· —Ό Μάριος ηγέρθη άμέσως καΐ 'Επονίνην άπό τής χειρός.—Νά ζής! νά εΐπέ μου λοιτΐόν, ποθ; Νά μέ όδηγή ζήτηοέ μου δ,τι θέλεις! Ποθ κατοικεΐ; κα' ιοε τήν '· Να1' 1^ μου' ητθν >ί ενταύθα ΠρακτορεΙ·
  η«οΰ ΛοχεΙον έναρελή
  άνανεώνονται Μ
  Βχ.ο. 6*α φ κλήρ»
  ΙανουρΙου.
  Ιεομΐα τής ανταλλσγός
  > λήγει ώς ννωσΐύν
  ΜρΙου.
  Μς τής άλληλογραείας
  ήμΐρας σθτσς £ΐζ γ*
  1 ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ !
  Ι ΠΟΡΣΕΛΑΕΣ 8
  1 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΠΑΡΓΥΡΛΚΕΥΗ |
  Ξ Άσύγκριτα, μοναδικά, τώ πλέον |
  Ξ φημισμένων ΕΟρωπαϊκών έργτασίων =
  Ι ΕΙΣ ΤΟ |
  ΙΚΡΥΣΤΑνΛ!
  | ΙΩΑΝ. ΜΥΛΩΝΑΗ |
  Ξ θά άττοτελέσουν καί ττάιν τα ώ- Ξ
  Ξ ραιότερα καϊ χρησψώτερο^ύρα των =
  | ημερών. |
  § Τιμαί άσυΐγών ιστοι. |
  ~ΓΊ1111Ι1ΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙΙΕΙΙΙΙ1
  II
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙ11ΙΙ1ΙΙ1Ι111Ι11111ΙΙΙ1ΙΙ1Ι1 Γ~Ι
  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΟΝ
  «ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ"
  ΒΑΣ. ΡΑΥΤΟΠΟΥαΟΥ
  Παρά τό Κιμαράκι.
  Τα έχλεκτότερα καί άληθϋς ιε^ιμισμένα
  γλυκίσματα διά τας εορτάς
  Ή μεγαλυτέρα συλλογή φρουΐ ^λαβέ, σοκο-
  λατίνων, έκλεκτών λικέρ.
  Έχομεν τήν μεγαλυτέραν κατανάλωσιν διό¬
  τι είμεθα οί εύθηνότεροι.
  ^ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΗ
  1 Εξπρές 5αΑαμηγάν 1
  1 [
  ΣΟΦΙΑ
  Ταχύτης 18 μιλλίων.
  ,, [
  |
  Τόννων 2.0ΟΟ.
  όλόκληρί δισμερΐ·
  Άφθάστου πολυτελείας μέ
  σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουβρίου 1939.
  •Εκάστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον. Τήνον, Μύκονον, Ί·
  καρΐαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.51 Πρκχτβρεΐον ΑΜΑΜΠ. Π. ΚβΡΠΗ Ξ
  §ΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ||||ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|ιΠ
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Ι γ
  τής νέβς θεραπείας—νά έπιτευ
  άμεσος ; έπαφή μέ τα νευρι
  κά χέντρα ποΰ άλλως είνε άνέφι
  κτ«. Διά νά σημειώση έπιτυχί
  ή μέθΐδος, ό άσθενής πρέ
  ά ή
  αν
  πει
  σιν
  νά
  τοθ
  παράσχη τήν
  συμπαθητικοθ
  ή Ε
  άντίδρα
  νεαρικοΰ
  έ
  μη ρ
  τού συστήματος. Είς ωρισμένας
  περιπτ/ι-σεΐς μόνον νέα άτομα
  νατορθώνουν νά παράαχευν τούτο.
  Ή συμπαθητικοθεραπεία δέν θε
  ραπεύει πάντοτε ριζικώς, άλλά
  βελτιώνεΐ, καταπροΰ εί. Ένας π»
  ραλυτικί; θά ήταν εύτυχέστατος
  άν μποροθσε καί νά σύρη ίστφ
  τό πόδι τού καΐ Ινας πού &
  ποφέρει άπό χρονίας νευραλγίας
  θά ήταν εύτυχέστατος χαί άν άχό
  μη απλώς έμετριάζοντο οί πό
  νοι τού.
  Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΡΙΟΝ
  Διά τής συμπαθητικοθεραπείβς
  άνοίγεται έποχή <ίς την ιατρικήν, κατά τόν 5ρα Ζιλλέ χβςΐ τούς δπαδούς τού. Τό σώμά μας ποί» ττεριβάλλεται άχόμη άπό τόσα μυστήρια, άποχαλύπτει διά τής νέας θεραπευτικής ε'να τούλάχι οίον άπό τα μυιτήριά* αύτά. Ό δρ Ζιλλέ λέγει δτι δταν προβαί νη είς τό γαργάλισμα, ή πίεσις τοθ δγροθ έντός τοθ δποίου είνε βυθιαμένος ό έγκέφαλος καΐ έ νω τιαΐος μυελός μας, αΰξίνει άπο τόμως είς αημαντικάς άναλογί άς καί ίτι ΰστερα άπό μίαν ώ ραν δ άριθμίς των λευκών> χίμο
  σφαιρίων τοθ αιματος έλαττοθ
  ται κατά 30 Ιως 40 τοίς έκατό!
  Επί των ημερών μας ή ίατρική
  έέ ί λή
  ίΉ δράσις των κυρίων
  καΐ δίδων Αρχανών.
  ή ή
  είς άντιλήψεις καΐ
  είχαν έγκαταλειφθή
  Ιΐέ
  φή
  τοϋ Ιΐαστέρ.
  έπιμονώτερα
  βί
  η
  έπανέρχεται
  θεωρίας ποΰ χ
  άπό τής έποχής
  Βεβαιοϋιαι ολοέν μρ
  5τι ή ενεργεια των μικροβίων
  έξαρτάται έκ τής άντοχής καί
  6φής τοθ οργανισμοΟ.^Ή συμπα
  θητικοθερχπείίχ άνανεώνει τό νευ
  ρικέν σύσ-ημα, κέντρον τής άν
  τιστάσεως τοθ ίργανισμοϋ κατά
  των μικροβίων. Καί πολλοί ίσχυ
  ρίζονται δτι θ' αποτελέση τήν 6α
  σιν τής ίατρικ/ς τής αυριον.
  ΑΡΧΑΝΜΣ Δεκέμβριος 1938
  — Ό Νοοφυτικίις εύλλογος, πβυ
  τέσον έξύψυαε την κωμόχολίν
  μας άπό ήθικής καΐ πνευματικής
  άπόψε«ς και τήν παρουαίααε οτα
  όιιματα των ξενων ώς μί« μικρή
  καί έχπολιτιαμενη ηόλΐ, παρεχώ
  ρησϊ τήν θέσι τού, εις το πεδίον
  τή; δράσεώς κατά τας άγίας τ«ύ
  τας ήμέρα; είς τό έτερον λαμπρόν
  Σωματείον των Κυρίων καΐ Δεσποι
  νίδων ή κ'Ομόνχια».
  Ό Φιλ«νθρ»πικός ούτος Σύλλο
  νος, όστις περιέθα^ψε μέχρι σή
  μερον άναριθμήτους απόρους καΐ
  άσθβνεϊς, παρά τα νλίοχοα μεβαι
  που διαθέτει, ώέν ήτο Δυνατόν
  νά αφήση άνευ άνακουφίσεω;
  τήν ανθρωπίνην δυστυχίαν κα
  τα τάς μεγάλας αύτάς εορτάς
  τής Χ.ριστιαν»3ύνη;. Μέ τάς εισ
  πράξΐις τού Χριστουγεν νιατικου
  δένδρβυ, μέ τάς συνδρομάς των
  φιλοτίμων μελων τού. ΚαΙ μέ
  6 κοιδαρον πρβϊόν τής^ τελευταί
  ς χοροκσπερίδο; που έ'δωσε, ένέ
  δυΐε υπέρ τα εκατόν απορα παι
  δάκια Και προαέφϊρε δ;«φορ«
  βοηθήματα είς πολλάς ένδεεΐ;
  καί άναξιοπαθούσας οικογενείας.
  Διά τό τόσον κοινωβϊλές καΐ
  θεάρββτον έργον τής Φιλανθρω
  πικής ταύτης όργβινώσεως έκτός
  ΤΑ Λ1ΠΑΣΜΑΤΑ
  Λ
  Ε
  Φ
  Α
  Σ
  ..
  ΕΛΕΦΑΣ
  Πού έδωβαν καί πέρυσι έξοιιρετικά άποτελέ-
  σματα, κα'ι κυριολεκτικώς έθαυματοϋργηοαν είς
  ολους τούς κλάδους της παραγωνής·
  Λόγω της γενιχης ζητήσεως άφίχδηοαν άπό
  τοΰδε ΟΛΟ1 ΟΙ ΤΥΠΟΙ των λιπνσμάτων «ΕΛΕΦΑΣ»
  καί πωλοΰνται τοίς μετρητοΐς καί επί πιστώσει
  παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ & ΣΙΑ
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΙΩΑΝ. ΛΟΓΙΑΔΟΥ
  Μετεφέρθη άπό τής πλατεΐας Νικηφόρου
  Φωνα (Μεϊντάνι) είς ιήν οδόν 1821
  (Σεϊτάν Όγλοΰ), έναντι παρόδου Ί-
  χθυοπωλεΐων καΐ παραπλεύρως έργο-
  στασΐου έπιπλοποιΐας Ι. Μηλιαρδ.
  Άνακαινισθέν είς δύο ευρυχώρους
  αιθούσας περιλαμβάνει;
  Α'. Τμήμα εκτελέσεως συνταγών.
  Β'. Άπβθήχην πλουσιωτάτης συλλβγής'είδι-
  κοτήτων (Βρββίβΐίΐββ) χημικών κσί φαρμακευτικών
  ττροϊόντων.
  Γ'. Όργανα χημείας καί φαρμακείον (βσρό-
  μετρσ, θερμόμετρα τοΐχου κ.λ.π ) έργαλεϊα Ιατρικ6.
  Δ'. Έλαστικά, ζώνας, κηλεπιδέσμους κ. λ. π.
  Ε'. Τμήμ« καλλυντικών καί άρωμάτων: ΑΙ-
  θέρια Ελαια διά κολώνιες, λοσιόν, λικέρ κ.λ.π. Πά-
  ρσσκιυάζονται κσί επί παραγγελία εΐδικές κρέμες
  διά ξηρά καί λιπσρά δέρματσ.
  ΣΤ'. Τμήμα άνθρωπομετρικόν: Πνονται δω-
  ρεάν μετρήσεις ΰψους, βάρους κ.λ.π.
  Πώλησις χονδρική κα'ι λιανική.
  Αριθ Τηλ. 2.87.
  Καπαρντίνες, Πσλτά άντοχης
  Κοστούμια έτοιμσ.
  καΐ δλα τα άνδρικά εϊδη
  είς τό κατάστημα:
  ΜΗΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑΚΗ
  ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ
  ΈπΙσης παιδικά κουστούμια είς πλουσίαν συλ-
  λογήν. Πανταλόνια καί γκιλοττες επί παραγγελία.
  Τιμαί «ουναγώνιστοι. Όλοι στοΰ ΜΗΝΑ.
  της βχθβίας εΰγνωμοσύνη; των
  μιχρών άθώων πλασμάτων των,
  πβύ περιέθαλψεν, άξίζει οπυς τή»
  άπονΕμηβοϋν χαί δημοσία α!
  θΐρμαΐ βΰχαριατίαι καί τα βΐλι
  κρίνη συνχαρητήρια ολοκλήρου
  της Κοινωνίχς μας.
  Είναι άξιαι ιέπκίνου τέσον ή
  Πρόϊδρος Δνίς Μαοίκα Μ. Λαμ
  πράκη, που άΐτοτϊλεΐ κχί την β
  λην ψυχήν τού καλοΰ τούτου
  Σωματίίβυ, δσον καΐ τό Διοιχητι
  κ6ν τούτου Συμβούλιον, άποτϊ
  λούμενον άπό τα; Κυρίοις καί
  Δίδας Γεωργίαν Κανακάκη, Κα
  τίνα Βρρδάχη, Εύαγγελίαν Παν
  νιδάκη, Άννα Έμ. Ψαλτάκη,
  Κατίνα Μ. Λυδάχη καΐ Φυφω
  Γλαμπεδάκη,
  'Ένα εύγε άκόμη άς δοίή στΐς
  άκούραστες καί κύγβνικές Δεσποι
  νίδεςΛέλα Μαρκοδημητράκη, ©*
  λίια ΛΑμπράκη,ΐΜΕύω Καλαθάκη,
  Μαρίκα Κονταζάκη, Μαρίκα Κου
  κουράχη,Επαγγελίαν Κολομβοτβα
  κη. Μαρίκα Κ. Καζαντζάκη καΐ
  είς τόν φιλότιμον νεον κ. Γιάν
  νην Τζαγκαράκην, οΐτινες μέ τό
  σην χάρτν καί κ»λ*ιοθηαίαν,
  έβτόλισχν τό δένδρον, καί π*ν
  τοτε πρ»τοστ«τοΰν εις πάσαν ΐλ
  πολιτιατικήν πρόοδον τής κωμο
  πόλεώς μβις.
  Ι. Χ.. Μ.
  —Δωρεά.
  Ό κ. καί ή κ. Φραγκίσκου
  Λαμχρινοΰ κατέθεσαν αί; τόν
  κ. ταμίαν τοΰ έβνικοϋ Πτωχοχο·
  μείου, δρ. 5^0, όπως δι' «ΰτϋν χο
  ρηγηθή φαγητόν, τσιγάρακαί οί-
  νος, είς τους πτωχούς τού (δρύ·
  μκτο; την 29 Δεκεμβριού 1933
  είς μνήμην τού πατρός των Γε·
  ωργίου Βορεάδου καί διά τό ετή¬
  σιον «ϋτοΰ μνημέσυνον. Ή Δι-
  οικοΰία τό "Ιδρυμα Επιτραπή
  θερμώς εΰχαριστεϊ τούς δωρητάς
  Άριθμ. Πρωτ. 1166
  Ανακοίνωσις
  12ης Κ. Δ. Φ. Αύτοκινήτων
  Γνωστοηοιεΐται πρός τούς
  κ.'κ. Έμπόρους, Παραγωγούς
  κοί είς πάντας τούς δτΐως δή
  ποτε χρησιμοποιοθντας Φορ
  τηγά Αύτοκίνητα δτι δέον ν'
  άττευθύνωνται διά τάς μετα-
  φοράς των άπ' εύθεΐας είς
  την Διεύθυνσιν ή τούς έντε
  ταλμένοι,ς Σταθμάρχας τής
  Διευθύνσεως.
  Ή Διεύθυνσις άπεκδύεται
  πάσης ευθυνής διά τήν τυχόν
  απώλειαν φθοράν όλικήν ή
  μερικήν των έμπορευμάτων έφ'
  δσον ή μεταφορα συμφωνεϊ-
  ται άπ' εύθεΐας μετά των αϋ
  τοκινητιστών καΐ ουχί ώς άνω
  τέρω. Ή Διεύθυνσις κύριον
  σκοπόν έχουσα τήν έξυττηρέτη
  σιν τοθ Κοινοΰ κοί την άσφά
  λειαν τΛν μεταφορων συνιστά
  πρός τό συμφέρον τού την 6·
  τΐεβοήθησιν τής Διευθύνσεως.
  Διά τιάν έμπόρευμα, 6έμα
  ή δ,τι δήποτε άλλο παραδιδό
  μενον πρός μεταφοράν δέον
  νά ζητήται δελτίον παραλα·
  βής υπό τοΰ οΐκεΐου Σταθμάρ
  χου ή όοηγοθ επί τή άιτλή προ
  σαγωγή τοθ όποίου έν περι
  πτώσει βλάβης ή απωλείας ή
  Διεύθυνσις θά διατάσση την
  αποζημίωσιν.
  Έν Ηρακλείω τη 28—12—38
  6 Διευθυντής
  (Τ.ϊ.) Μιχ. Τζουλάκης
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τοΰ Ραδιοφαανικοϋ.
  Σήμερον ό Ραδιοψυνικέ; Σταθ
  μός θά εκτελέση τό εξής πρό-
  γρομμα: "Ωραι 13.30' χρηματιβτή
  βίον, 13.10 εΐδήσεις, 14 έλαφρά
  τραγεύδια (ή κ. Καντιώτη, Ρι
  τοιάρδπ, καΐ ό κ Κοφΐνώτη;)
  14.30 ποικίλη μουσική, 14 45 άν»
  κοινώσεις καΐ μϊτεωρβλογικόν
  δελτίον, 18.10 χαβανέζικη όρχή
  βτρα (Κόκχα Κριμεζή, 19 ή ώ
  ρα τοΰ πχιδιοΰ, 1930 δημοτικό
  τραγοΰδι (συγκρότημα Σβλβνι
  /ιοΰ) 20 ή ωροι τοΰ άγροτου,
  2015 άθηναϊκο τραγοΰδι Τάκπ
  Μαρίνου δυωδία, Παγώνη Μαρί
  νού συνοδειΊχ κιθάο«ς υπό τοΰ
  κ. £ Βούλγαρη, 20.45 ό κ. Νικό
  λαος ςνάσκαρη; θά συνεχίση τήν
  ϊυϊυμον άνεκδοτολογίαν τού νέ
  οελληνικοΰ θβντρου, 21 χορωδία
  τή; έθνικής έτχιρίας υπό την δι
  εύθυνσιν τβΰκ.'Αργυριάδη κάλαν
  δα, 21.05 μουβική χοροΰ, 21 30 εί
  δήσεις, 21 40, ρεσιταλ τραγουδιοϋ
  υπό τής δίδας Χαρούλας Παπαπέ
  τρου, 22 15 ελαφρά μουσική Κώ
  στ« Μπ*ζου, 22 «Ο Ετύήϋϊΐς, 23.
  πρΜΤοχρονιατικες μαντινάδες συν
  κρότημα 'Αλέκου Καραβίτη, 23.
  30 πρωτοχρονιάτικο ακέτς, 24 μου
  σική χοροΰ.
  —Προκήρυξις άγώνων ανω¬
  μάλου δρόμου Ε.Ο.Ν.
  Ή 'Εθνική Όργχνωσις Νεολαί-
  άς Ηρακλείου προκηρύσΐει διά
  την Κυριακήν 22 Ίανουαρίου δύο
  αγώνας ανωμάλου δρόμου μέ ά
  φετπρίαν καΐ τερμα τήν πλατεί
  αν Τριών Καμάρων, μέ δύο δια
  δρομάς 4 καί 10 χιλιόμετρον. Είς
  τού; αγώνας θά λάβουν μέρος
  μόνον φαλαγγίται μαθηταί καί
  έπαγγελμκτίαι άφοΰ προηγουμε
  νω; ΰποβληθώσιν είς ιατρικήν £
  ξέτασιν. Εί; τήν μικράν διαδρο
  μην θά συιιμετάσχουν φαλαγί
  ται μέχρι 17 έ των συμπεριλαμβκ
  νομένων. Εί; την μεγάλην δια;
  δρομήν άπό 18 καΐ άνω. ΕΙ; άπαν
  τας τού; άθλητά; θά χορηγηθώβιν
  άθλητικαί στολ«ί. ΕΙ; τού; τρείς
  πρώτου; νικητάς εκάστη; διαδρο
  μ ής θέλουσιν άπο* εμη9ή μετάλ
  λια καΐ διπλώμχτα. ΕΙ; τού; ά
  γώνα; θέλουσιν ισχύση ο) κανο
  νισμοΐ τοΰ Σ. Ε. Γ. Α. Σ. Δηλώ
  σει; συμμετοχή; γίνονται κ«θη
  μερινϋς είς τα Γραφεΐ* τή; Ε,
  Ο. Ν. κχβ' έκάιτην και ώραν 1 1)2
  —2 1)2 μ. μ.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  120 Ώρα
  Α Ν Ο Ρ θ Ω
  Προΐσ Σοφβάτου
  31 Δεκεμβριού 1938
  Ο . ΜΠϋΗΝΕ ΕΠΗΕ
  ΣΤΟΧΟΣ ΕΠ Ι θ ΕΙ ΕΟΣ
  ΕΙΣΤΗΝ ΓΑΛΑΙΙΙΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
  ε: αφιρμισ ιου ζπτηνιτιι
  γαλλια; και ιταλίας
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Σημεριναί πλη
  ροφορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότ
  ό ύπουργός των Εξωτερικών τής Γαλ
  λίας κ. Ζώρζ Μποννέ εδέχθη ζωηράν
  επίθεσιν λόγω τού γαλλοϊταλικοΰ ζή
  τήματος είς την Γαλλικήν Βουλήν.
  Ό κ. Μποννέ απαντών είς τούς έπιτε
  θέντας εναντίον τού ρήτορας εδήλωσεν
  ότι διεξοδική συζήτησις επί των έξωτε
  ρικών ζητημάτων θά γίνη κατά τόν Ί
  ανουάριον.
  Συνομιλία Πέρθ και
  Ευρύτατασχόλια τοΰ άγγλικοΰτύτΐου
  ΕΠΗΑΒΕΝ ΑΙΣ8ΗΤΗ
  ΥΦΕΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΞΙΝ
  Η ΤΛΛΑΙΚΗ ΒΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΕΤΑΒΑΗΤΟΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Δεκεμβριού (τού ά
  ταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έκ Παρι
  σίων πληροφορίας επήλθεν ήδη αίβθητή
  ϋφεσις είς την ίταλογαλλικήν οιένεξιν.
  Ή Γαλλία δέν πρόκειται νά εφαρ¬
  μόση έντονον πολιτικήν, έν άναμονή τήι
  περιοδείας τού κ. Νταλαντιέ είς Τύ·
  νιδα καί Κορσικήν.
  ΣΦΟΑΡΟΣΙΓΟΝ ΑΙΕΞΑΓΕΤΑ
  ΠΛΡΑ ΤΗΝΚΛΝΤΩΝΑ
  ΑΝΑΚΑΤΕΛΗΦΘΗ Η ΧΑΤΝΑΝ
  Δεκεμβριού (τού
  Τηλεγραφούν έ
  ό δό
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο
  άνταποκριτοΰ μας).-
  της "Απω Άνατολής ότι σφοδρός α¬
  γων διεξάγεται παρά την Καντώνα με
  ταξύ Κινέζων καί Ίαπώνων.
  Έχ παραλλήλου λέγεται ότι οί Κι
  νέζοι άτακτοι άνακατέλαβον την νήσο'
  Χα'ένάν.
  ΠΟΤΕ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
  ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΟΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Την προσέχη Τε¬
  τάρτην άρχίζει έν Αθήναις ή διάσκεψις
  των περιφερειακών διοικητών τής έθνι-
  κήδ νεολαίας. Κατά την διάρκειαν τής
  διασκέψεως ταύτης θά λάβουν χώρα
  ωρισμέναι τελεταί καΐ γεύματα.
  ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡίΟΥ
  ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Δ)βρίου (τού άντα< ποκριτοΰ μας). — Ό ύφυπουργός τής Εργασίας κ. Δημητράτος απηύθυνεν £ γράφον πρός τάς άνωνύμους έταιρεί άς ύπενθυμίζον τό έθιμον τής χορηγή βεωςτού 13ου μιβθοΰ είς τούς ύπαλ- λήλους των. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟ8ΕΤ1ΚΑ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Δεκεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τό συνελθόν χθές καθιερωμένον υπουργικόν συμβούλιον τής εβδομάδος υπό την προεδρίαν τοΰ Πρωθυπουργού κ. Ί. Μεταξά,εξήτασεν ως ουνήθως ύπηρεαιακά καί νομοθετι- κα ζητήματα. Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΧΙΟΝΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Α)6ρίου (τού άντα- ποκριτού μ«ς). — Κ»Θ' <£ ανεκοίνωσε____, __, ___.__.....(, βήμερον ή μετεωρολογική ύπηρεσία ή(' συγκέντρωσιν *τ®ν στοιχείον δία —ο------/--------/>------ ..φ ξύαΐιοοιν τοθ συνθετιχοθ
  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ 30 Δεκεμ
  βρίου ((δ. ύπηρεσία).— Μέγα
  λη ίκανοποΐησις εκδηλούται
  διά τό άχαγγελθέν ταξίδιον
  τοθ κόμητος Τσιάνο είς Γιουγ
  κοαλαυΐαν. ΑΙ έψημερίδες
  πλέκουν τό εγκώμιον τοθ Ίτα
  λοϋ ύπουργοΰ, χωρίς δμως νά
  | κάμνουν λόγον περί οίασδηττο
  τε πολιτικής συζητήσεως.
  Ι ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Δεκεμβριού
  (Ιδ. ύπηρεσία) —Αί αγγλικαί
  έφημερίδες όπογραμμίζουν σή
  μερον τό δοθέν είς Ρώμην έ^τιΐ
  σημον γεθμα είς τό οποίον
  συμμετέσχεν ό Άγγλος πρε
  ξήχθη πολύωρος φιλικωτάτη
  συνομιλία μετά τοθ κόμητος
  Τσιάνο.
  — Έκ Νέας Υόρκης άγγέλ
  λεται δτι μετά την ογδόην
  συνεδρίασιν τής διασκέψεως
  τής Λ'μας όλόκληρος ό άμερι
  κανικός τύπος συμφωνεΐ δτι
  οε>δεμ(α ούσιασηκη πρόοδος
  εσημειώθη επί τής πολιτικής
  τής επεμβάσεως των άμερικα
  νίκων κρατών είς τα εύρωπαί
  κά ζητήματσ.
  ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΚΑΙ Ο ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ταξιδΐου τοΰ *Α.γγλου ιτρωθ-
  υττουργοΟ είς Ρί ή Γαλλία
  ευρίσκεται έν
  ου ρ
  ή Γαλλία
  συνεννο

  ήσϊΐ μετά τής 'Λ.γγλ(ας.
  πρεσβευτής τής Γαλλ(ας
  Κορμπέν έπέδωσ»χθές είς τό
  Φόρειν "Οφφις 1% απάντησιν
  τής Γαλλίας πρ^ τ,ν ΊΐαλΙ-
  αν διά τό ζήτημα^ςΚορσΐκής
  καί τής Τύνιδος,
  Τό τσξΐδιον
  Χάλιφαξ άποτελϊί
  νόν εύρυτάτων σχο(ων μετα-
  ξύ ολοκλήρου τοθ

  ΕΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΝ
  ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΩΣ Τ Ο Υ ΑΓΓΛΟΥ
  1ΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΤΟ ΤΑΛΙΚΟΝ
  σβευτής λόρδος Πέρθ καί διε Ι Έξ άφορμής τοθ προσεχούς τύπου.
  άνταποκριτοΰ
  αγγέλλεται ότι ο
  Αι μεταβολαί των λειτουργίαν
  τής στοιχειώδους έκπαιδεύσεως.
  Τό υπουργείον τής ΠαιδεΙ- διά την τακτοποίηοίν της είς
  άς δι* έγκυκλΐου τού πρόςΐτό Εποπτικόν Συμβούλιον,
  τούς γενικούς διοικητάς καί! Πρός αποφυγήν δημιουργΐ-
  νομάρχας, τούς γενικούς επι άς ύπεραριθμιών κατά την πε
  θεωρητάς τής Στοιχειώδοϋς Ι ρΐοδον τής ενεργείας διορισμών
  Έκπαιδεύσεως καί τούς διευ
  θυντάς των Παιδαγωγικών Ά
  καδημιών, παραγγέλλει όπως
  τακτοποιηθοΰν αί υφιστάμεναι
  ύπεραριθμίαι εκπαιδευτικήν
  λειτουργών τής Δημοτικής.Είς
  πάσαν περίπτωσιν δημιουργί
  υπό τοθ ύπουργεΐου, δέον ά
  παραιτήτως νά σημειοθται
  είς τόν ύποβστλλόμενον τιίνα
  κα τής κενώσεως ή δημιουρ
  γίας θέσεως τό εάν αυτή δύνα
  ται νά πληρωθή έλευθέρως διά
  διορισμοΰ ή πρόκειται νά πλη
  ρωθβ διά μεταθέσεως ύπεραρΐθ
  άς ύπεραριθμίας έν τώ μέλ
  λοντι, δέον οί επιθεωρηταί τής | μου
  Δημοτικής ν' άπευθύνωνται Όρίζεται, έξ άλλου, δτι,
  πρός τό συμφέρον τήςέκπαι-
  δεύσεως, αί μεταθέσεκ, των
  έκπαιδευτικών λειτουργίν δέ
  όν νά περιορισθούν άκοκλει
  σακώς είς τάς περηηώσεις
  έκείνας, κατά τάς 6—ο(·~ς ή
  περαιτέρω παραμονή τοϊ έκ-
  παιδευτικοΰ λειτουργοθ ε(ς
  τό σχολείον, είς δ άνήκει
  όργανΐκώς, καθίσταται έΐιζη
  μία, είς βαθμόν μή έτιτρέ
  ποντα την άναβολήν τής διε
  νεργείας ταύτης, κατά ιόν
  χρόνον των τακτικών
  βολών.
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΛΕΤΗ
  ΣΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΝΑΟΝ
  ΕΠΙ ΤΗ 1ι> ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ
  Ή Νομαρχία κατήρτισε χθές
  τό πράγραμμα τής τελετής επί
  τή 1η τοδ ίτους. Κατ' αυτήν
  θά ψαλη" δοξολογία είς τόν Μη
  τροπολιτικδν, ,ναίν την 10 45'
  πρωϊνήν τής αύριον Κυριακάς.
  Είς την δοξολογίαν ^ προσεκλήθ
  σαν δπως παραστώσι:
  Ό δρθίδοξος κλήρος, οί άντι
  πρόσωποι των ξένων δογμάτων α
  πάσαι αί πολιτικαί, δικαστικαί
  καί στρατιωτικαί αρχαί μετά
  των δπαλλήλων των καί των
  ξιωματικων, δ κ. Δήμαρχος κα
  τό Δημοτικόν Συμβούλιον, οί τ
  τιμημένοι διά παρασήμων των Β
  σιλικων Ταγμάτων, Σωτήρος, Γι
  ωργΕου Α'. καί Φοίνικος, δ Δι
  κηγορικός, Ίατρικός, Όδοντο'ια
  τρικάς καί Φαρμακευτικός Σύλλ
  γος, οί πρόεδροι καί τα Διοικητι
  κά Συμβούλια των Έπιμελητη
  ρίων, ό Περιφερίΐακός Διοικητή
  τής Ε.Ο.Ν. μετά τοΰ έπιτελείοι
  τού, οί Διευθυνταί καί ύπάλ
  ληλοι των πιοτωτικών ίδρυμά
  των, οί τραυματί·η πολέμου καί
  οί τετιμημένοι διά πολεμικήν μ
  ταλλίων, άντιπροσωπεία παλα
  ών πολεμιστών, οί. Πρόεδροι τώ
  Νομιχών Προσώπων Δημοσίου
  Δικαίου, οί αντιπρόσωπον τοθ
  Τύπου, τα Διοικητιχά Συμβούλια
  των Συλλόγων καί Σωματείων,
  τό Σώμα των Προσχόπων καί
  λαός τής πόλεως.Οί κ. κ. άντιπρό
  σωποι των ξένων κρατών θέλουσ
  κληθή ί'να παράστασιν, εάν ευα
  ρεστώνται είς την δοξολογίαν.
  Μετά την δοξολογίαν θέλει γίνη
  παρέλασις ΣτρατοΟ—Ε. Ο. Ν. κα
  Προσκόπων έξωθι τοθ Καφφενείου
  «Εθνικόν».
  ΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟΝ
  ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ
  Είς τό έν Πόρω Όρφανο
  τροφεϊον Θηλέων όργανοθτα
  σήμερον ή έορτή τοθ Δένδρου
  τής Πρωτοχρονιδς. Είς την έ
  ορτήν θά παραστώσιν αί άρ
  χαΐ καί αρκετάς κόσμος.
  Η ΦΟΡΟΛΟΠΑ
  ΚΑΘΑΡΑΣ ΠΡΟΣΟΔΟΥ
  Τό δπουργεϊαν των Οίχονομι
  κων διέταξε τάς έφοριακάς άρ
  χάς, δπως έπισπεύσουν την δια
  δικασίαν όρΐστικοποιήσΐως, των
  επί τη" βάσει τοθ έλέγχου γενο
  μένων εγγράφων διά τάς φορολο
  γίας καθαρών προσόδων, ίπιτη
  εύματος καί κύκλου εργασιών.
  "Η όριστιχοποίησις δέον νά Ιχη
  περατωθή μέχρι τίλους Ίχνουχρί
  ου, όπότε θά πρέπη νά έχουν
  ταλή είς χά οίχεϊα 'ταμβ,α τα
  ιαραστατικά βεβχ'ώσεως.
  "Εν συνεχεία α£ ίφοροι διατάσ
  ονται, δπως έπισπίόσοαν την
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΙ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  κακοκαιρία
  Είς την
  πίπτουν άπό της χθβς βροχαΐ καί
  Εις τί,ν^ Θεσσαλίαν αγγέλλεται δτι' φόρον
  βιών.
  τάς ενεργείας
  τόν φόρον τοθ κύχλο
  των
  Πρός τούς Νομάρχας τής
  νήσου ό Ύπουργός Γενικός
  Διοικητής Κρήτης κ. Σφακι¬
  ανάκης απηύθυνε τό κάτωθι
  εύχετήριον τηλεγράφημα:
  Νομάρχας Νήσου: 'Επί τω
  Νέω "Ετει 1939 ευχομαι είς
  πάντας τούς δημοσίου; ύπαλ-
  λήλους τής Γενικής Διοική¬
  σεως όπως διέλθωσι μετά των
  οικογένειαν των τό νέον έ-
  τος έν ύγεία καί ευτυχία.
  Είς τούτους εκφρχζω ^
  ευχαριστίας μου δια τή|
  συνδρομήν των πρός έπίτευ
  £ιν ΧΡΠθτής διοικήσεως μ
  την βεβαιότητα ότι κατά ν
  νέον έτος θέλουσιν εργασθή
  μετά τού αύτοΰ ζήλου καί
  άφοσιώσεως πρός τό καθή
  κον.
  Ύπουργός Γενικός Διοι
  κητής
  Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ».
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
  Άγορόι Ήρακλβίου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγορσς
  τοθ ΈμπορικοΟ καί ΒιομηχανικοΟ
  ΈπιμεΧητηρΙου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων ττροιόντων εΐχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  Σουλτανίναι έξαιρ δρ.
  » α
  β
  Υ
  α'.
  Ελεμέδες
  ΚοινοΙ
  Ταχτάδες α'.
  β'.
  Σταφίδες μαύραι
  "Ελαια 3-5ο
  ΜουργελαΙου σ'
  " β'
  Πυρηνέλαια
  ΣάπΜνβς:
  ΛευκοΙ α'
  17-18 -
  15-16-
  12-13.1)2
  9-11.-
  8.50-
  7.30-
  6.50-
  5 50- 6.-
  28.70
  15.-
  14.—
  17.-
  21.-
  20.-
  Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΡΚΑΛΟΧΟΡΙΟΥ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕθίΜΗΤΑΝ. ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  Τό Κοινοτικόν Συμβούλιον Άρ
  καλοχωείοιι εψήφισε δρ. 35 000
  δπέρ τής Έθνικής 'ϋργανώαεως
  τής Νεολαίας.
  ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΗΙΗ4ΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟΝ
  Διά τηλεγραφήματός τού πρός
  τάς διοιχητικάς αρχάς των έπαρ
  χιων τό δφυπουργεϊον Άαφαλεί
  άς χαθορίζει ημέρας γενικοθ ση
  μαιοστολισμοθ την παραμονήν καί
  την πρώτην τοθ νέου Ιτους ώ;
  χαί την ημέραν των θεοφανείων
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΤΗ
  ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥΠΑΙΔΙΟΥ
  Την 4ην μ. μ. τής σήμερον
  θά λάβη χώραν είς τό Προ·
  σκοπεΐον Ηρακλείου ή έτησί
  ως καθιερωμενη έορτή τής
  «Χαρας τοθ ΠαιδιοΟ». Την έ
  ορτήν εκλήθησαν νά τιμήσουν
  διά τής παρουσίας των έπΐλε
  κτα μέλη τής κοινωνίας.
  Η ΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΛΑΓΠΤΟΥ
  γ 'Υτιό τοθ Έμπορικοϋ καί Βι
  ομηχανικοϋ Έπιμκλητηρίου
  κατετέθησαν είς τόν κ. Νομάρ
  χην υπέρ τής στολής τοθ άπό
  ) φαλαγγΐτου δρ. 2.000.
  ΔΑ.ΣΜΟΛΟΠΚΑΙ
  ΑΠΑΛΛΑΓΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ
  Τό υπουργείον των Οίκονο
  μικών δι' έγκυκλίου τού πρό
  τάς τελωνιακάς αρχάς όρί
  ζει, δτι εφεξής, τα άπολυόμε
  να πληρώματα των πλοΐων
  θά άπολαύουν των ίδίων εύερ
  γετημάτων των παρεχομένου
  υπό τοθ νόμου κοί είς τούς
  επιβάτας. Τό ανώτατον δριο
  δασμοθ, διά τό οποίον θά
  άπαλλάσσωνται καί τα πλη
  ρώματα των πλοΐων δέν θά
  ύπερβαίνη ετησίως τάς 1000
  δραχμάς. Αί τελωνιακαΐ άρ
  χαί θά άναγράφουν είς τό
  ναυτικόν φυλλάδιον τό ποσόν
  των δασμών, διά τό οποίον
  θά χορηγήται εκάστοτε άτέ
  λεια, 6στε νά είνε ευχερής
  ό ελεγχος.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ
  ΤΩΝ ΕΙΔΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ
  Τό ύψυπουργεΐον Άγορανο
  μίσς συνιστά είς τούς έμπό-
  ρους νά θέσουν πινακίδος
  τιμών επί των κυριωτέρων
  είδών τής καταναλώσεως συμ
  φώνως μέ την ύπ' αριθ. 117
  τής 25 1 38 άγορανομικήν διά
  τάξιν. Είς τόνύπολογισμόν τής
  τιμής δέον νά λάβουν ύπ' 6
  ψιν τό άρθρον 21 τοθ άναγ.
  καστικοθ νόμου 382 περί υπέρ
  βολικοθ κέρδους, πρός άπο
  φυγήν κυρώσεων, δεδομένου
  δτι τα άγορανο μικά δργαν
  διετάχθησαν νά ένεργοθν σχε
  τιχόν έλεγχον.
  ———————
  ΤΟ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
  Πρός τόν κ. Νομάρχην Ήρα
  κλείου εκοινοποιήθη ή απόφασις
  τοθ ύπουργείου Κρατικής Τγΐίΐ
  ής καί Αντιλήψεως διά τής ό
  ποίας έγκρίνεται ή διάθεσις χαί
  άνάληψις πιοτώσεως ώ; χαΐ ή ίχ.
  δοσις τοθ οίχείου χρηματΐχοθ έν·
  τάλματος δρ. 3 000 000 ώς 1%
  τάκτοϋ κρατιχής έπιχορηγήσβως
  πρβς το σανατόριον Ίεροΐίβκλήμ,
  Τ

  3 Ο Δεκεμβριού (τού
  πρεββευτής τής
  βυναντηθείς μεΐά
  γού των 'Έξωτε-
  Χάλιφαξ, προέβη είς σοβαράς
  έν σχέσει μέ την γαλλοϊ-
  κίθ^ά&ρε είς,τόν κ. Χάλιφαξ
  Γάλλος πρεββευτής, η κυββρνηβίς τού
  δέν θα ίδη ευμενώς απόπειραν ,μ«αολα-
  τού κ. Τβ* Απερλχιν εις το ζη-
  βήιεως τού
  ,ημα Ιταλίας—Γαλλίας
  Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
  ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΑΣ ΙΤΑΛΙΚΑΣ
  ΑΞΙΟΣΕΙΣ ΑΥΤΰΠΡΟΣαΠΟΣ
  ΛΘΗΝΑΙ 3Ο Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μ.ας). — Κατά τα εκ Ρώ·
  μη^ τηλίγραφήμ*^* ό Ίταλο; πρωθυ-
  ηουργός κ. Μουσολίνι θά. υποστηρίξη
  αυτοπροσώπως τας ιταλικάς διεκδική·
  σεις-
  ΠΕΙΣΜΑΤΩΔΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑ
  ΤΟΥ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ
  ΑΘΗΝ%Ι 3Ο Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Νεωτερα τηλεγρα
  φηματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι
  «εισματώδης ναυμαχία διεξήχθη πλη-
  Ιίον τού Γιβραλτάρ μεταξύ έθνικών
  βολεμικών καί τού κυβερνητικού κατα-
  Ιρομικού «Χοσέ Ντιάζ».
  Τό κυβερνητικόν κατα-δρομικόν Οε-
  Χί)'ϊαν νά^διαφύγη κα,τεδιώχθη υπό των
  ϋνικών πολεμικών προααράξαν είς άμ-
  μώδη άκτήν. Προηγουμένως τό «Νϊι«
  άξ» κατώρθωσε να βυθίαη μίαν ναρκο·
  θβιδα άνήκουσαν είς τόν εθνικόν
  λάν. Ύπάρχουν έιττά νεχροί έκ τού
  ρήματος τής τελευταίας.
  ατο-
  πλη
  Ε00ΜΒΑΡΔ1ΣΘΗ ΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΕΪΝΕΟΥΗϋΡΚΕΛΩΝΗ
  ^ 4ΘΗΝΑΙ 3Ο Δεκεμβριού (τού
  ανταΐκοκριτού μας). —Έθνικά άεροπλά-
  να αγγέλλεται ότι έβομβάρδιααν έκ νέ¬
  ου τίν Βαρκελώνην.
  Επίσης έβομβαρδίβθη σφοδρώς καΐ
  τ>ήν τής Καρθαγένης.
  ΠΡΚΣ ΣΤΕΝΟΤΕΡΑΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ
  ίΡΑΓΑΣ ΚΑΙ ΒΕΡΟΑΙΝΟΥ
  ψ ΛΘΗΝΑΙ 3Ο Δεκεμβριού (τού
  ανταΤΕθκριτού μας)—Τηλεγραφείται έκ
  τού «Ηωτερικού ότι ό τέως Σουδίτης
  βουλευτής έν τή Τσεχοαλοβακική Βου
  λ^ κ. Κούντ, συνέστησε στενωτέραν συ·
  γκσίαν μεταξύ Πράγας καί Βερολί-
  νού
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΠΙΒΕΣΕΙΣ
  ΤΟΝ ΕΘΗ1Κ0Η ΕΗ ΚΑΤΑΛΒΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Δεκεμβριού (τού »ν
  τ*ποκριτού μα.ς).--Κ.*τά τα έκ τού ε-
  ξωτερικού τηλεγραφήμαχ* αί έπιθέσεβς
  -εών εθνικών έ ή Κλί ί
  ς
  εθνικών έν τή Καταλωνία βυνεχί-
  ζονται. Οί κυβερνητικαί άμυνονται ά-
  «εγνωσμένως είς ωρισμένα ύψώματα.
  ^«οτελούντα. αειραν συγκεκροτημένων
  οχυρωμάτων.
  η ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΘΥΕΛΛΟΔΗΣ
  «ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΗ^ΓΑΛΛΙΚΗΗ ΒΟΥΛΗΝ