96734

Αριθμός τεύχους

5055

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

1/1/1939

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ?«5
  Μ
  §>
  ΔΗΜΟΤΙΚΗ Ε< ΜΚΛειον ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ^ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 13150 ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ: ΑΙγύπτου ίτησία >ίραι 3
  έ ξά μηνός 3
  Άμεριχής
  έιησία οολ. 15
  ίξάμηνος » 8
  ,ΤΙμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  1
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  - ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΜΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ': ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΓΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5055
  Είς τόν προσφιλή κόσμον των παλαιών καί νέον αναγνωστών κα! συνδρομητών της ή «Ανάρθωσις»
  εΰχεται εύτυχέστερον τό δνατέλλον νέον έτος.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΓΗΝ ΤΟΥ Ι939
  "Εάν Θελήσωμεν είς αυτήν
  την ώραν πού συντελείται ή
  άν«χύκλ«ισις τοϋ χρόνου καί
  ροδίζει τό λυκαυγες τοΰ νέ-
  ου ετβυς πίβω άπό τούς κα-
  πνβύς καί τα έρείπια πού
  κατέλικε τό λυκόφως τοΰ πά
  λαιοϋ, νά άναδράμωμεν είς
  τό παρελθόν καί ν' άτενίσω-
  μκν τό μέλλον, ασφαλώς δέν
  θά αισθανθώμεν ούτε ικανο¬
  ποίησιν οΰτε καί αΐσιοδοξί·
  αν. Καί μόνον ή
  πηγάζει άπό τό
  ελπίς πού
  ένστικτον
  της αυτοσυντηρήσεώς τροφο-
  δοτεΐ την προσδοχίαν ενός
  χαλυτέρου μέλλοντας.
  Τό 1938, υπήρξεν §να έφι
  αλτικβν διάστημα δια την
  άνθρωπότητα ολόκληρον. Ά
  νέτειλε μέ καταιγίδα* κα)
  I-
  . δυσε μέ θυελλαν. Καί τό
  χειροτερον: Αντ'ι να 6Λλ*-
  θαρίση την τόσον ταραγμέ-
  νην καί θολήνκατάστασινπού
  έκληρονόμησεν άηό τό 1937,
  την περιέπλεξε περισσότερον.
  Ένώ δέ ίλβι ήλπιζον καί έ-
  πίστευαν ότι κατά τό έτος αύ
  τό θά έλύετο δπωσέήποτε
  καί καθ' οιονδήποτε τρόπον
  ή διεθνής κρίσις αντιθέτως έ-
  νετάθη περισσότερον καί έ¬
  μεινεν ώ; ή μόνη, βαρυτάτη,
  κληρονομία διά τό 1939. Βε¬
  βαίως, ό παγκόσμιος πόλεμος
  τόν οποίον δλοι διέβλεπαν
  ώς βέβαιον καί αναπόφευ¬
  κτον, δέν έξερράγη· Άλλά
  χαί δέν άπετράπη έπίσης.
  Είνε δέ δύσκολον νά είπη
  κανείς εάν, ή ανθρωπότης
  εζησεν έν ειρήνη ή έν πο¬
  λέμω κατά τό έτος αύτό. Ό
  πόλεμος υπό την γνώριμον
  μορφήν τού δέν έγινεν.Άλλ'
  οΰτε καί ειρήνη έπεκράτη-
  Οί ανθρωποι έζησαν υπό
  συνεχή, υψηλόν πυρετόν πο¬
  λέμου. Ή δέ είρήνη, λιπό·
  θυμος, διετηρήθη ώς πτώμα
  οιδηρόφρακτον, μόνον πρός
  παρηγορίαν των ίπποτών
  της. Έξ αλλου ό πόλεμον, ε¬
  συνεχίσθη καί κκτά τό διά-
  στημα αύτό τόσον είς την
  "Άπω Ανατολήν ίσον καί
  είς την Δύαιν. Καί υπήρξεν
  ό πόλεμος πρωτοφανής είς
  άγριότητα, πόλεμος χωρίς οϊ·
  κτον, χωρίς ΐχνος άνθρωπι-
  σμοΰ. Άρκ&ϊ νά σημειωθή
  ότι μόνον ό σινοϊκπωνιχός
  πόλεμος είχεν ένάμισυ καΐ
  πλέον έκατομμύριον θύμα-
  τα, νεκρούς καί τραυματίας,
  διά νά κατανοηθή ή έκτασις
  τής τραγωδίχς πού εδημιούρ¬
  γησε, χωρίς· νά ληφθούν ύπ'
  βψιν αί τεράστιαι καταστρο¬
  φαί των πόλεων καί αί άλ¬
  λαι ύλικαί ζημίαι καί θλιβε-
  ραί συνέπειαι τού. Άνάλο
  γοι δέ υπήρξαν αί καταστρο
  φαί καί τού ίσπανικοϋ άλλη-
  λοσπαραγμοΰ. Άλλά καί είς
  τα αλλα σημεΐα τής γης, τό
  φασμα τού πολέμου εδημιούρ
  γησεν έκατομμύρια θυμάτων.
  Κράτη έλόκληρα, μέ βίον μα
  κρων αίώνων, ήφανίσθησαν,
  Καί αλλ« κράτη ήκρωτηριά
  οθησαν καί διεμελίσθησαν.
  Λ«οί όλόκληροι εδόθησαν
  "5 βορά είς τό άπειλητι
  *βν τέρας τοΰ πολεμικοΰ
  Μολώχ διά
  νά περισωθή
  θ« κ«τά
  εΙρήνη,.. -«ι 6«ηλ
  *9ό ή ί-
  τος πλήρης μεταβολή είς τόν
  πολιτικόν χάρτην της Εύρώ
  πης καί είς την έθνολογι
  κήν τ|ς μορφήν. Μαζί
  δέ μέ την αλλαγήν τής
  έψεως τή£ Εύρώπης, ήλλαξαν
  καί συστήματα καΐ μέθοδοι
  καί άρ]|κί καί δοξασίαι. Νέ¬
  αι ήθικαλ αρχαί κν<θιερώθη σαν. ΝέαΙ μέθοδοι διπλωμα τίας ένεχκινιάαθησαν. Νέαι δοξασίαι ένεπήδησαν καί έ ά Ή λή ξ κυριάρχηΐαν. Ή βμως τβϊ κόσμου σφαλίσθη. Απλώς άμαρτίας «τού βαρύ γαλήνη δέν έξη είς τάς η φ ς ς ς άμαρτίας «τού βαρύνουν την εποχήν ιιας, προαετέδησαν καί νέαι διά νά καταστήσουν περισσότερον καταθλιπτικήν την ττόα#ν βεβαρυμένην καί τοίρ'αΐώδη ατμόσφαιραν είς την οποίαν ζή ή άνθρω π«ΐΠ£ ' ~* 'Η ειρήνη, λιπόσαρκος κ«ί άναιμική δίδει καί την τε¬ λευταίαν σΐαγόνα τοΰ αϊμα- τος πού τί|ς άπέμεινε διά νά χινηθοϋν τα έργοστάαια κα- τασκευής των συνέργων τοΰ θανάτου. &αί οί θεοί τοΰ πό λέμου γίνονται συνεχώς κα απαιτητΐΜΪΓεροι. "Εως πότε όμως θά| ύηάρχουν μικραί κα άν(σφ>οι λαοί διά νά
  προσφέρά|ται υπό των δυνα
  των τροίτ) πρός κορεσμόν
  τής βουΜΐίας τοΰ τέρατος
  τού πολΛον;
  Τα πρφματα, ώς τα κατέ-
  λιπε τό Ρ38 δέν δικαιολο-
  γοΰν δυαυχώς μεγάλην αί-
  σιοδοξίαι διά τό άνατέλλον
  σήμερονΐτος. Ή πολιτική
  κρίσις < νεχιζομένη Ιφθα- τάσιν τής καταστροφής πού θά προκαλέση είς νέος π«γ κόσμιος πόλεμος. Πάντως τό 1939 θά είνε έ τος εκκαθαρίσεως τής διε θνοΰς καταστάσεως. Πρός την αύγήν δέ τοΰ ετους αύ τοΰ άτενίζει ή ανθρωπότης όλόκληρβς, μέ την λαχτάραν καί την προσδοκίαν τής εί ρήνης των λαών. ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 20Η Η ΠΡΟΤΟΧΡΟΗΙΑΤΙΚΗ ΧΑΡΑ Ό σιδηρόδρομος— τοθ μιχροθ ξανθοθ άγγέλου— καθώ; 'γυρίζει στίς μικροαχοηικές τροχιές τού, ί ζύ ό μρ παίρνει μαζύ τού φ'λοσοφίας—αύτό ίώ έ ρχ τό πτώμα τής τονίζει μέ τό ά ρς σεν ήδη χζ φ είς τό ανώτατον ή εά Ή ή ς σημείον ;ής εντάσεως. Ή ή θικήέπί< ςκαΐπνευματικηκρί σι$ έκδη ύνεται υπό μορφήν οξείαν,: ρακτηριοτικήν πε- ριόδου κ :απτώσεως τοΰ πο· λιτισμοΰ &αΙ αύτά ίλα άπο τελοϋν (ίμπτώματκ εξαιρετι κώς άπο ρρυντικά. Δέν είμ ποροΰμε «5μ«ς νά είπωμεν δτι εΐνβ «αί εντελώς άπελ πιστική κατάστασις. "Ηδη είς πλεί( χς χώρας ηρχιοε νά εχδη ιΰται μ{α άντίδρα ύφισταμένης κα Καί σημειώνε- ή *·ή μιά; προσπαθεί (οεΗς ρεύμα τοΰ ημέραν Ήδη ό £8βς ίχει ,ιτικής καί ήθικής Τό μϊσος κατά κατακτά καθ- νέας συνειδήσεις. τής είρήνης πανανθρώπι νος. Με | ρόδισμα τής αύ γής τοΰ ίβυ έτβυς, σαλπί ζεται χ«·|κήρυγμα άνθρωπι ΰ Κι^ σμοΰ. λιστα ή τέρα έ εί εύ ρον Καί ψευσθςι χόμεθα φόσβν ών φαί ζόμενο θυνών αποτελεί πά όν. Είνε μά 9νη καί ή μεγαλυ ; πού μένει σήμε Γήν άνθρωπότητα. ιεθα νά μή δια ελπίς αυτή. Τό εύ αί τό ελπίζομεν έ οί ταγοί των λα /ται ήδη άναλογι ό μέγεθβς των εύ άλλά καί την ίκ φφζ μ αίώνιο φρέσκο πνεθμά τού, 6 έκ- λε<τός συνάδελφος. Έρωτδται ώ στόσο: Καί αυτή ή διατύπωσις τής μεγάλης πρωΐοχρονιάτικης στιγ μής δέν είνε... φιλοσοφική; Ή χαρά τοθ παιδιοθ μπροστά ίΐΰ ττίιγν^δι, α^5 καθ' έζυΐί — χωρίς νΐ τό θέλη κανβίς — γίνε- ται στοιχείον παρατηρήσβως. Κα· τα βάθος τό στοιχείον αύτό δέ^ είνε δάρος περιττόν... Ή παιδική χαρά, πού δέν είνε βεβαία ουτε αυτή, άμελητέα ποσότης, δια νά γενικευθή Ιχει ανάγκην ακριβώς τής παρατηρήσεως έκείνης. Διίτι τίς ήμέρες χύχές, δ,τι χρειάζεται ϊέν είνε απλώς ή χαρά τοθ μι χροθ ^τζροοτάι στό άγιοβασιλιάτι- χο παιγνίδι. Είνε καί ή χαρά τοθ μεγάλου, ή χαρά τής δλότϊ} τος. Αυτή ή χαρά, ή αίωνία δμα διχή στιγμή τής εύδαιμονίας, θά πηγάση άπό τό παιδί καί τό παι γν'οι ώς αντικείμενον κυρίως ψυ χολογικής καί κοινωνιχής άναλύ σεως. θυμοθμαι Ινα γέρο τρελλό πού πρωτοχρονιά σέ μιά μεγάλη πόλι έκολλοθσε ώρες τδ άκαθαρ το μοθτρδ τού στό κρύσταλλο τής βιτρίνχς. ΆφοΟ περιειργάζετο επί ώ?ες τίς κοθκλες καί τούς «κου κλους»—στδν όρισμό αύιό περιε στρέφετο τό ά'παντόν τού—έγύριζβ πρός τδ άλλο πλήθος των περιέρ γων καί έμουρμούριζε σοβαρός: —Κοθκλες είμασιε, κοθκλοι εϊμαστί. Τίποτ' δλλο δέν εΐμα- στε. —Τρελλοί εϊμαστε;... τδν έρω τοθσεν καγχάζοντας ό πρδτος μάγ κάς. —Μπορεΐ νά είμαστε καί τέ τοΐοι, άπαντοθσεν έχεΐνος μέ την ί?ίαν άξιοπρεπή σοβαρότητα. »"·θά>πν"(ιε δτι τδ επίκαιρον «υτδ
  σκέτς δέν ήταν ευθυμο; Άπεναν-
  τίας, δποθέτω. Τό γέλιο έχαρα-
  κτήριζε τόν φιλόσοφον έκεΐνο τοθ
  πεζοδρομίου. Ή σόφια τού ήταν
  ακριβώς δ,τι έχρειάζετο διά νά
  είνε αύτός σοδαρός καί γαλήνιος,
  οί άλλο ι δέ πού τόν άκουαν, ευθυ
  μοί μέ^ρι ξεκαρδίσματο; Ύδ Ι¬
  διον συμβαίνει χαί μέ κάθε άλλον
  παρατηρητήν πού δρμίται άπό τό1
  παιγνίδι διά νά δώση περΐεχόμε
  νόν είς την ζωήν. Καί ή χαρά
  τοθ παιδιοθ καί ή χαρά τοθ μέγα
  λου, πού παραστέκει τό παιδί.
  δέν είνε δύσκολον νά τονώθη άπό
  τα συμπεράσματά τού: Άπό την
  χαρά τοθ παιδιοθ άρχίζει ή ζωή...
  "Ας άρχίζωμεν καί οί μεγάλοι ά¬
  πό έκεΐ: Είμεθα ςρτωχά, ευθραυ-
  στα παιγνιδάκια. "Άς προσπαθή¬
  σωμε νά ...σπάζωμε μέ τόν κα-
  λύτερο ιρίηο.
  *
  * *
  Κάθε πρωτοχρονιά, δταν σβύ
  τα παλαιά φώτα χαί άνά
  τα νέα, ευρισκόμεθα τόσον
  είς την τραγική 8σο καί την εδ
  θυμο στιγμή τής ζωή:. Αυταί άλ
  λως τε αί δύο καταστάσεις —θά
  τδ πιστέψετε; — άπαιτοθνται έξ
  Γσου διά νά άνανεώσωμεν τούς ε¬
  αυτούς μας.Άπό τή σύγκρισι τρ»
  γικοθ καί ευθύμου θά προέλθη ή
  όμαδική ψυχολογική στιγμή
  τής ευδαμονίας. Δύο θέσεις,
  δύο άρνήσεις μάλλον θά φέ-
  ρουν ίνα μέσον δοον. "Ετσι
  καί ή παιδική χαρά Οί μείνη «ι;
  την θέσιν της καί οί άλλο ι οί με
  γάλοι, θά δοθμε μέ καινούργια δ
  ψι τα πράγματα: Ό σιδηροδρομα
  κος τοθ ξανθοθ άγγέλου νά πέρνη
  μαζύ τού δλη τή θλΐψι τοθ πά
  ληοθ χρόνου καί νά φίρνη κατό¬
  πιν, ραφινάτη καί γδνιμν), δλη τή
  χαρά τοθ καινούργιου...
  ΑΕΜΟΔΑιθυ
  Δώρα καί εύχέται.
  Παλαιά συνήθβια, πού έξη-
  λίχθη είς έθιμον, είναι νά πβ-
  ριέρχωνται την πρωτοχρονιάν
  τάς οίκίας δσοι έξυπηρετοθν
  τό κοινόν καθ' όλον τό έτος
  καΐ νά ύποβάλλουν ευχάς, δε-
  χόμενοι δώρα. Τό έθιμον αύ¬
  τό θά (σχύσπ βεβαία καΐ εφέ¬
  τος. Μεταξύ δμως δλων αυ¬
  τών των απειραρίθμων καί
  ποικιλωνύμων εύχετών έξα(ρε
  σιν Ιδιαιτέραν δσον καΐ συμ-
  πάθη άποτελοθν δύο τάξεις:
  Των έφημεριδοπωλών καί των
  ταχυδρομικών καΐ τηλεφωνι
  κων διανομέων. Πρόκειται πβ
  ρΐ πτωχών βιοπσλαιστών,
  πού άγωνΐζονται καθ' δλον
  τό έτος ημέραν καΐνύκτα, υ¬
  πό καυστικόν ήλιον άλλοτε
  καΐ άλλοτε υπό δριμύ ψθχος
  διά νά έξυπηρετήσουν τό κοι
  νόν. Καί δικαιοθνται νά τύ-
  χούν σήμερον ενός γενναΐου
  πρωτοχρονιάτικου φιλοδωρή-
  ματος.
  ***
  Ή βελτίωσις τής ποι¬
  ότητος τού ελαίου.
  θαυμάβια τα μέτρα τοθ υπουρ-
  γείου τής Γεωργίας, τα άΐτοβλέ-
  ποντα είς την ποιοτιχήν βελτίω¬
  σιν τοθ έλαιολάδου. Καί δέν ΰ·
  πάρχει άμφιβολία δτι θά έφαρμο
  σθοθν μέ ακρίβειαν. Άς ελπίσω¬
  μεν δέ δτι άποτελοθν την άπαρ-
  χήν γενικωτέρας προσπαθείας έ-
  ξευγενισμοθ καί τυποποιήσειος δ¬
  λων των γεωργικών προϊόντων
  μας. Είναι άπαραίτητος καΐ δ έ-
  ξευγενισμός καί ή τυποποίησις,
  δΐτως εχωμεν τονίσβι κατ' επανά¬
  ληψιν, διά την εξασφάλισιν καλών
  τιμών είς τάς ξένας άγοράς.
  Άλλ' εύτυχώς, τό ζήτημα χατη-
  νοήθη άπό την σημερινήν κυβέρ¬
  νησιν καί θά ρυθμισθ^ ταχέως
  καί οριστικώς.
  Ή -προχθεσινή Ίστορική συνεδρίασις
  τοθ ΔημοτικοΟ Συμβουλίου.
  Η
  ΓΟΝΙΜΟΣ ΑΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ
  Ο Αήμαρχος κ. Μηνάς Γεωργιάδης
  3ον _______
  Όδοποιΐα. — Έξβτελέσθη
  σαν έν τή πόλει καΐ τοίς προ
  αστείοις άσψαλτοστρώσεις έν
  δλφ μ. τ. 40 000. Σκυροστρώ-
  σεις μ. τ. 20.000, λιθόστρωτα
  μ. τ. 14 000.
  Άβτεοδομικώς.— Έπερατώ
  θη ή έργασΐα τής έκπονήσεως
  ου σχεδΐου τής πόλεως καΐ
  νεκρίθη τουτο οριστικώς διά
  ιΐατάγματος.
  Τοιουτοτρόπως δέ μετά πά
  ροδον δεκαετηρίδων όλοκλή
  ρων επετεύχθη δπως δοθή
  ιυθμός είς την πόλιν, συν τή
  ξελΐξει δέ τοθ χρόνου διά
  ής τμηματικής έφαρμογής τοθ
  ίχεδΐου θά έξωραϊσθή καί θ'
  αποκτήση δψιν συγχρονισμέ·
  ής πόλεως τό Ηράκλειον.
  "Η5η κατόπιν διαγωνισμοθ
  δοθή είς τό Τεχνικόν Γρα
  φεΐον Μαυροκουκουλάκη —·
  Φθενάκη, ή πασσάλωσις καί
  χωροστάθμισις τοθ σχεδίου, ά-
  παραΐτητος διά την έφαρμο-
  ήν τοθ σχεδΐου.
  Ρυμοτομίαι.—Ρυμοτομίαι ε¬
  ξετελέσθησαν είς τάς όδούς
  "Εβανς, Αρχοντοπούλου, Δαι
  δάλου, Γιαννιτσών, Κορωναί-
  ου, 'ΕπιμενΙδου, Πύλης Δερ
  ματα, Κυδωνιών, είς την πλα-
  εΐαν Κορνάρου εγένετο πλή
  ιης έκκαθάρισις άπό τίς πα-
  άγκες, ταυτοχρόνως δέ εύρΐ
  σκονται υπό την Εγκρισιν τοθ
  Νομομηχανικού 5 άλλαι ρυ-
  άνολύει τα ποΑυσχιδές έργον τής διοικήσεως τού.
  μοτομίαι. Έντός
  θά κατεδαφίσθη
  ί
  όλΐγου δέ
  ή παλαιά
  Νομαρχία την οποίαν ό Δή
  μος εσχάτως ήγόρασε κατα
  βαλών την πρώτην δόσιν,
  είς τό κεντρικόν δέ τοθτο
  σημείον τής πόλεως προβλέ
  πεται έντός όλ(γου νά κα
  τασκευασθή πάρκον.
  Ωσαύτως έν τοίς προαστεί
  οις εγένοντο πολλαί διανοΐ
  ξεις όδών κυρίως είς τα
  προάστεια Πόρος, Άτσαλένιο
  "Αγ. "Ιωάννης, Φορτέτσα, συ
  νοικισμούς Χρυσοστόμου, Νέ
  άς Σμύρνης καί Νέου Ηρα¬
  κλείου.
  Τό ζήτημα των ρυμοτομιών
  γενικώτερον
  λήση έν
  δέον ν' άπασχο
  μέλλοντι την δι¬
  οίκησιν τοθ Δήμου, δι" έξευρέ
  σεως δανείου μέ τό οποίον
  θ' άντιμετωπΐσωμεν τάς ρυμο
  τομικάς ανάγκας, αΐτινες
  είναι πάμπολλοι καΐ έξαιρε-
  τικώς έπιβεβλημέναι διά την
  πόλιν μας.
  ΟΙκοδομικά.— Συνεπληρώ-
  θη ή ανοικοδόμησις"τοθ οίκή
  ματος έν ω στεγάζεται τό ση
  μερινόν Δημαρχείον, εδόθη δέ
  πρός άνοικοδόμησιν καί τό υ¬
  πόλοιπον τμήμα τής Ένετικής
  Λέσχης.
  ΑΙ επί τοθ τμήματος τούτου
  εργασίαι εσταμάτησαν λόγφ
  παρεμβάσεως τοθ υπουργείον
  τής Παιδείας, ελπίζομεν δέ
  συντόμως νά δοθώσιν αί δέ-
  ουσαι κατευθύνσεις διά την
  επανάληψιν των εργασιών.
  Νέα σφαγεία.—ΣυνεχΙζεται
  μετά ταχύτητος ή άνοικοδό
  μησις των νέων δημοτικών
  σφαγεΐων, απολύτως συγχρο
  νισμένων βάσει τοθ βραβευ
  θέντος σχεδίου τοθ άρχιτέκτο
  νος κ. Δημ. Τριποδάκη.
  Τα σφαγεία άποτελοθν £ν
  άπό τα ωραιοτέρα Ιργα τής
  παρούσης περιόδου, δέν ύτιάρ
  χουσι δέ καθ' δλην την Έλλά
  δα δμοια.
  Άκτάρικα.—Ανετέθη ή συμ
  πλήρωσις τοθ παρά την πλατεΐ
  αν'Ελευθερίου Βενιζέλου μέγα
  ρου είς τόν κατά τόν σχετι¬
  κόν διαγωνισμόν άναδειχθέν
  τα μειοδότην βάσει σχεδΐου
  τροποποιηθέντος καΐ συμπλη
  ρωθέντος υπό τοθ Άρχιτέκτο
  Δή Τζά
  ρ
  νος τοθ Δήμου
  κης.
  θ
  ρχ
  κ. Τζομπανά-
  η
  θέατρον.—"Ηδη ήρξατο όρι
  στικώς ή έκπόνησις μελέτης
  διά την ανέγερσιν νέου δημο
  τικοθ θεάτρου επί τή βάσει
  των σχεδΐων τοθ άρχιτέκτο-
  νος κ. Δημ. Τριποδάκη βρα·
  βευθέντος υπό τής επί τούτω
  καταρτισθείσης έπιτροπής.
  Μηχανήματα.—Συνεπληρώ
  θησαν αί είς μηχανήματα ά-
  νάγκαι τοθ Δήμου διά τής
  προσθήκης των κάτωθι;
  Ενός αύτοκινήτου καταβρε
  Τό Είρηνοδικεΐον.
  Άπό καιροθ ό Δικηγορικός
  Σύλλονοί Ηρακλείου Ιχει ζγΐφ-
  σει άπδ την κυβέρνησιν την το·
  ποθέτησιν καί δευτέρου είρηνοδί·
  κου είς την πόλιν μας δΐδο·
  μ,ένου δτι ύπάρχουν τόσαι 5ποθέ·
  σεΐς, μετά την κατάργησιν τοθ
  Είρ^νοδικείου Άγ-ίου Μύρωνος,
  καί λόγφ τής ρυθμίσεως των
  άγροτικών χρεών, ώΐτε νά είναι
  αδύνατον νά έπαρκέση ε!;, έστω
  καί ίν έργάζεται αδιακόπως καθ'
  δλον τό είκοσιτετράωρον. Π'-
  στεύεται λοιπόν δτι τώρα όπότε
  προσελήφθησαν νίοι είρηνοδίκαι
  διά διαγωνισμοθ, θά τοποθετηθή
  είς καί είς την πόλιν μας. Μδς
  τδ έγγυ2ται τδ δπέρ τής Δικαιο·
  σύ/ης ενδιαφέρον τής κυβερνή¬
  σεως.
  ΕΥΧΑΙ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Επί τώ Νέω Ετει ευχομαι
  είς τούς άγαπητούς συνδη
  μότας μου πρόοδον, υγείαν
  καΐ ευτυχίαν.
  Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  κτήρος, δύο αύτοκινήτων με
  ταψοράς κρεάτων, ενός αύτο
  κινήτου περισυλλογής άπορ
  ρ μμάτων,δύο άντλιών διά την
  άντλησιν ύδατος πηγων Μη·
  λιαρα, δύο μηχανημάτων χλω
  ριώσεως τοθ ύδατος κσί ενός
  μηχανήματος προαμμωνιώσβ
  ως, μιας άντλίας διά τα υ-
  δατα των πηγών Πηγάίδας,
  ενός κλιβάνου θερμής άσφάλ
  τού, ενός μαλακτήρος, τριών
  μηχανημάτων έκτοξεύσεως ψυ
  χράς άσφάλτου καΐ εγένετο
  πλήρης άνακαΐνισις τοθ δδο
  στρωτήρος.
  Έκτός των ανωτέρω έργων,
  ό Δήμος διά καταλλήλου ένερ
  γεΐας, επέτυχε την ένταθθα
  εγκατάστασιν τοθ άεροδρο-
  μ(ου, έχρηματοδότησε δέ, α¬
  ναλαβών υποχρέωσιν καταβο-
  λής 500.000 δραχμών έναντι
  τής έξαγορδς τοθ γηπέδου.
  Κοινωνική πρόνοια. ©«-
  λάσσια λουτρά.— Κατεσκευά-
  σθησαν άποδυτήρια θαλασσί
  ών λουτρών είς θέσιν Πόρος,
  των οποίων ή χρήσις θ' αρχί¬
  ση άπό τοθ προσεχούς Ιτους»
  (συνεχίζεται)
  ΑΝ0ΡΘΩΣ12
  1 1
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «Ή
  όργανοπαΐκτρια των ΠκοισΙων»
  Τήν προσέχη έβδομάβα· «Ό Μι
  κρούλης», ή καταιγίς» μέ τήν Ντό
  ροθι Λαμούρ.
  «ΜΙΝΩΑ» — Σήμερον ό ναυτι
  κός κολοσσος «Τελευταΐοι σκλά
  βοι·. Κυριακή ώρα Π ττ μ. Σινε
  οκ καί 2 μ. μ. τό έπεισο^ιακόν
  «Τόμυ ό άνεμοστρόβιλος».
  Αυριον ώρα 2 μ. μ. νέον αύτοτε
  λές Κάου μπόι.
  Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ μοτοσυκλε
  τιστής κ. Χαλεπλής είς ειδικόν
  6πόστεγον έν τή ιτλατεία Τριών
  Καυσρών θά δίδη σήυερον τΐαρα
  στόσεις τού ώξιοθαυμάστου άνω
  νίσϋατος τού «κύκλου τοθ θανά
  τού· άπό τής ίθ π. μ. μέχρι της
  7ης μ. μ. ί
  των Χρυσαν&έμων.
  Η ΜΑΧΗ
  ■Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  ίΐ38ον
  Ή οτήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ήμέρα χαράς
  καί ώρσ προσδοκίας καί έλπίδων.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό Ναυτικός Κολοσσος!
  ΤΕΑΕΥΤΑΙ
  ΣΚΛΑΒΟΙ
  (ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ Τ£ΙΗ ΣΤΙΒΟΝ)
  ΕΛΙΖΛΜΠΕΤ ΛΛΛίΝ
  ΓΟΥΟΡΝΕΡ ΜΠΑΗΤΕΡ
  ΟΥΑΛΑΑΣ ΜΠΗΡΥ
  Τό εμπόριον των μαύ
  ρων οκλάβων Ή αίμστη
  ρά σύγκρουσις τοθ τιλη
  ρώματος τοθ Τριίστίου
  καί ή έκμηδένησις των κα
  κούργων δουλεμπόρων
  Έκτός προγράμματος
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  ΔΕΥΤΕΡΑ:
  κή κωμωδία:
  ή ξεκαρίιστι
  ΑΓΗΟΣ ΓΛΕΝΤ2ΕΣ
  ΤΡΙΤΗ. Τό φ!λμ θρΰλος:
  ΡΟΜΠΕΝτονΔΑΣΟΝ
  Κυριακή ώρα 2 μμ. ολό¬
  κληρον τα έπεισοδιακόν:
  ΤΟΜΥ Ο ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΑΟΣ
  Σημ. Καθ' εκάστην, ώρα 6 μ
  μ. απογευματινήν.
  ^ μζ
  <* τοθ ύηοχόμητος ό -4 Ιγονάτισε. Δέν δπήρχαν κα &όυ «τατόμί»— ή σύγχρονο; έκ ΐτάίδευ5ΐς άποκλείει άπό τ» ηρλίμικά τί; ψάθες ώς πολΰ εϋφλε <τε;. Ό Χφάτα δμως είχεν ά ιτλι#σει χάμω' δύο τίτράγωνα κομ #άιια άπό βελοθδο • ·—-Σωγχωρήσΐβ την αγένεΐά' μβυ, είτε. θά κάμω την απρέ αδειαν νά κανονΐσω μπροστά σας, πρό παντός άλλου, την υπηρεσΊχ τής νυκτός —Σ3ς ίχετεύω νά τό κάμετε —είπεν ί σημαιτ.φόρος. Μπήκαν ύπαξιωιιατικοΐ στοΰ; δ υποκό'μης 25ω/ε ίιατα ές Καί ϊταν ΐλοι απεσύρθη (ν, ό Χιράτα Τακαμόρι επήρε πινέλο τού «αί εχάραξε, σέ σελίδες τοθ στ)μειωματαρ'' ου τού πολλές εκατοντά5ες καλ λιγραφημένα γράμματα —Συγχωρήσΐί με,—είπε πά λιν,—άλλά δλα αύιά ήιαν απού τα δύο φύλλα άπό τί σημειωματάριό τού καί τα Ι δωσε ατόν σημαιοφόρο. —Αύτί, άλλως τε, είνε γιά αίς, . άν καταϊεχθήτε νά μοθ κάμετε την χάρι νά γίνετε ό έκτε λεστής των τελευταίον μου θε λήσβων. Έκιτληκτος, δ οημαιοφόρος. έ κύτιαξε τ4ν άρχηγό τού. —Ναί,—είπεν ό Χιράΐα Τα καμόρι — Πρόχειται, Ναριμάσα, νά σκοτωθ© σέ λίγο Καί θά μέ θίτοχρεώσετε πολύ, σείς π-ύ κα τάγεσθε άπό πολύ εύ^ενή οΙ%ο γένειαν καλών σαμουράι, άν Ιχε τε την καλωσύνη νά μέ δοηθήσε τε στ ό χαρακίρι μου. (συνεχίζεται) Εθνικόν Λαχεΐβν Πρακτορείον Ηρακλείου Παρακαλοθνται οί κ. κ, συν δρομηταί νά προσέλθωσι κσί άνταλλάξωσι τώ γρσμμάτιά των μέχρι τής 5 ΊανουσρΙου διότι πέραν τής ττροθεσμΐσς αυτής.τό Πρακτορείον δέν έ'· χει υποχρέωσιν νά κρατήση τα -λσχεϊσ. Οί επιθυμούντες νά άνανεώ σωσι τα γραμμάτιά των πρέ πει νά κρατωσιν άπσραιτή -ως τα παλαιά των γραμμά- ια. (Έκ τοθ Πρακτορείου) Εάν εΤχα την δύναμι νά κάμω είς κάτΐοιον, συμ Φωνα μέ την έ πιθυμίαν μου, τή θιυμασιτεώρ ο ν των δώρων... Εάν επρόκει¬ το νά έκλέξω καί εάν εΐμπο- ροθσα νά τοΰ ΐΐροσφέρω τ ό ν πλοθτο, την ώ μορφιά, την εύ φυΐα, την έπιτυ· χία.. Δέν ΘΛ τοθ έ* 5ιδ3 οϋτε τόν ττλοΰτο — ασφα¬ λώς — ούτε την ώμορφια τι ο λ υ ιτΕρισσότερο, ού τε άκόυη την εΰ φυΐϊ άλλά θά ?· θετα εις το βά θος τής ψοχής τόπ μια αιων'α και ύπέροχη έλ- πίδα. Νά 2χης πάν· τα την καρδιά γεαάτη έλπίδα.. Νά ζης μέ την άναμονή ενός ό νεΐρου τΐου δέν γΐνεται πραγμα τικότηο, ίδουκά· τι ιτου ιτλημμυ- ρίζει τίς ψυχές, που συνεπαίρνει τοϋς άνΰρώπουο, ποΛ,ύ ιΐερισσότε· ρο από την με¬ γαλυτέραν, άπά την τΐεριιΐϋϊνεστέ ρα των επιτυ¬ χίαν. Νά έλπΐζης,νά ■πιστεΰη,Γ, νά έπιθυμί)", νά μένης· ΑΟτό σημαίνει νά ρεύεσαι, Βηλαδή νάφαντάζεσαικά θε τί ττου έττιθυ μεϊς είς δ^ν τού την έκτασιν καΐ την άφθονίτ χωρις τό ελάχι¬ στον Τ,χνος άτε- ( ίϊς νά θλίψεως. Νά ι κλίνης σου καί ν ά φαν τάζεσαι δτιή με- γα'υτέρα εότυ χία πρόκειται νά σοϋ ϊλθη Εάν εχετε τό προτέρημα τής άναμονήτ, καλ· λιεργήσετε είς τόν έαοτόν σαο τΛν έ>τιί6α.
  Νά όνει ρεύε
  σ3ε καί νά φαν
  τόζεσθε. . Όποι
  εσδήποτε καί άν
  Είναι ήέπιτυχίες
  σας, ή ώρα τού
  όνείρσυ θά είνε
  ττάντοτε ή ώραι
  οτέρα τής ή ιέ·
  ρας.
  Καί ή σηυερι
  νη ήμέρα — τΐοι
  ένσαρκώνει — £-
  να όλόκληρο
  χρόνο, είνε άξία
  τής τιμής τοθ
  πειά κτυπητοθ
  καί χαρμόσυνου
  γέλιου, άλλά
  κα'ι τής άφιερω
  σεως μιας ώρας
  ώραίου όνειρο·
  πολήματος. Ή
  ώρα αυτή θά εί
  -------- νέ άγαπηταί μοί.
  πεοι Ι αναγνώστριαι τής προσδοκΓας κσί
  όνει·' των έλπίδων. Ή Ντιστεγκέ
  Ή Άν. ΈΛΑ 'Εταιρ. χημ. Προϊόντων
  καί Λιπασμάτων ΠΕΤΕΙΝΟΥ, εϋχεται
  είς τούς πελάτας της:
  1) Νά περάσουν μέ υγείαν τό νέον ετος 1939.
  2) Νά έχουν άφθόνους εσοδείας, άλλά καί ικα¬
  νοποιητικάς τιμάς πωλήσεως των προϊόντων των.
  3) Τό νέον ε τος νά φωτίσιι τούς πελάτας της έν
  Κρήτη, νά έπιδοθοΰν περισσότερον είς την δεν-
  δροκαλλιέργειαν, ήτις έγ^ Κβήτη 6ά ηδύνατο νά
  έπιτελέση θαΰματα, και νά μεταβάλη την οικονο¬
  μικήν όψιν τής νήσου.
  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΦΑΚΗΣ καί Σία
  Κινηματογρά^
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Η ΟΡΓΑΙΟ-
  ΗΑΙΚΤΙΙλ
  ΤΩΝ ΟΑΡΙΙΟΝ
  Πειό ρωμαντικ^110 τί<ί Δύο Όοψανές Π0 ΛΥω· νιώδες άττό τούς ί° ΜάΥ· γες. ΜΑΡΣΕΛ ΖΑΚ ΒΑΕΝ Π!ΕΡ ΛΑΚΕ καί ή μικρά ΓΚΑΜΠΥ ΤΙίΚΕ 1ΗΝ ΔΕΥΤΕΡΝ Ο τοΰ τό σκάνδ<λον ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΚΑΤΑΙίΙΣ Κ. Μυλοποτ<μίτης Επί τριακονταε·αν άπο- χλειοτικως καί μόν» είς τα όφθαλμολογικά ά^ολούμε- νος, δίχεται, τούς υσχοντας τούς οφθαλμούς εΙ^-Ρί^βλ μιατρϊϊον τού, κ«1μ»ον παρά τφ Καμαράκι ιτ))σίον τής Πολυκλινικής "ΗραλεΙου. ΤΟ ΛΑΧΕΙΟΝ ΣΝΤΑΚΤΩΝ Πωλεΐται υπό τοθ ΙραχτορεΕου φημερίδων Νικ."Άλ[ΐιώτη. ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1938 | Η ΚΛΪΓΡΩΣΙΣ | ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ §§ ΤΗΝ 9ΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1939 || Ανβγνωρισμένον υπό τού Κράτους διά των Νόμων 336)36 καί 1093)38. ΞΞ Ή Ένωσις Συντακτών φέρει ύπευθύνως είς γνώσιν των άγοραστών των ^= γραμματΐων τοθ ΛαχεΙου της δτι ή κλήρωσις τής εφετεινήν εκδόσεως θά γίνη -ρ~ όριβτικώς καί άνυπ»ρ3έτως την 9ην 'Ικνβυαρίου 1939 ' ^Ξ Ή μεταβολή καί ή βελτίωσις τής οργανώσεως τοθ Λσχείου έπέτρεψαν ~~ εφέτος είς την Ένωσιν Συντσκτων νά ενεργήση τήν κλήρωσιν τοΰ Λαχείου =—= κατά τήν αρχικώς καθορισθείσαν ήμερομηνΐαν άνευ άναβολής ή όττοία κατά *—— ■Γ—5 τό παρελθόν επεβάλλετο έκ καθαρώς τεχνικών λόγων. ρ—= =—— Ή άγορά των οίκιών συνετελέσθη καί τό οριστικόν πρόγοαμμα τής κλη· »—= =^ ρώσεως εδημοσιεύθη, οί δέ λαχνοί παραδοθέντες είς τα Πρακτορεΐα πωλήσεως ~— ——' εφημερίδων έξηντλήθησαν. Είς κυκλοφορίαν παραμένουν μόνον οί λαχνοί !τ—: —~: τούς όποΐους έκράτησαν οί λσχειοπώλαι ύπ' ευθύνην των. ~*— ^~ Έπομένως ττροειδοποιεΐται τό κοινόν όπως σπεύση καί προμηθευθή ~— —— τούς λαχνούς τού κατά τάς υπολοίπους 10 ημέρας καί εγκαίρως έκ των λα'- =ΞΞ != χειοπωλών διά νά μή μείνουν πολλοί τήν τελευταίαν στιγμήν, δπως κατά τό ~= = παρελθόν, άνευ λαχνων κσί άναγκάζονται νά άγοράσουν σύτούς άπό τάς ~—: ——: χείρας των λαχειοπωλών άπομένοντας είς τιμάς αύθαιρέτως ηύξημένας. ρ= ΛΟΡΑ-1ΟΡΑ Τα πλέον εύγενή Άρώματα Λοσιόν Κασσετίνες Μπιμπελώ Ποθδρες κ.λ.ττ. ί! ΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΚΟΙΜΩΙΊΙΚγλ ΕΟΡΤΑΙ —Σήαερον τού ΆγΙου ΒασιλεΙου δέν έορτάζει οότε δέ- χεται έττισκέψεις ή κ. Βάσω Άλβ. Μιστίλογλου. —'^πίσης σήμερον δέν έοοτά ζει ού ε δέχεται έτιισκέψεκ, ό κ. Βασίλ. Παναγιωτάκης τταντοπώ λτΐς. ΓΑΜΟΙ-Δηοήτριοο Βογιατζης τραττεζιτικΟΓ,Μαρίκα ΤσακΙρ", έτέ λεσαν τοϋς γάαους των. Παράνυμ φός τιαρέσΐη ό κ. Εύαγ. Γαλάνη-, Έιιθεοψητής Έμπορικής Τραπέ ζης. Συγχαρητήρια —ΔΙς Πόπη Αγγελιδάκη και Κωνστ. Κατζαγιαννάκης ετέλεσαν τους γάμους των. Παράνυμφος πά ρέστη ό κ. Γ. Ξηρουδάκης. Συνχαοη'ήοια. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Τα όρφανά τού Όρα-ανοτροφείου, ευχαρίστου σι θερμώς τόν κ Νομάρχην Ήρα κλείου διά τα ώραϊ-χ δώρα ποΰ τιοοσέφερε είς αύ>α. ΈπΙσης εΰχα
  ριστοθσι τόν κ. Δήμαρχον Ήρα
  κλείου διά τα δώρά τού.
  (Έκ τοΰ γραφείου)
  Γύρω στήν ττόλι.
  Γενική καί αέναος κίνησις έση
  μειώθη χθές είς τα χρυσοχοείο
  καί κοσμημττοτίωλεΐα.
  — Ζεύγη νεονύμφων καί μέλλο
  νιόμφων ώς επί το πλείστον, σπο
  νιώτερα δέ ζεΰγη έκ των ϋττερβάν
  των τόν... Ρουβίκω ο τοθ γάμου,
  παρήλασαν ηρό αυτών διά τήν έκ
  λογήν των πρωτοχρονιάτικον δώ
  ρων των.
  — Είς τα καταστήματα παιννιδι
  ών ή κίνησις υπήρξεν ασυγκρίτως
  μεγτλυτέρα.
  — Μεγάλη κίνησις εσημειώθη έ
  πίσης είς την αγοράν, ή όποΐα εί
  χε καταληφθή είς τα έπικαιρότε
  τα σηιιεϊα, άπό ολοκλήρους δεκά
  δας μικοοτιωλητών.
  —Εξαιρετικήν 'έπιτυχίαν έσημεί
  ωσεν ή χθεσινή τελετή τής «χά
  ρδς τοΰ ηαιδιοΰ» ή διοργανωθεϊ
  σα είς τό ττροσκοπεΐον
  — Κατ' αυτήν υπό των Προσκό
  πων διενεμήθησαν είς τιτωχά τΐαι
  δάκια διάφορα πιαιγνίδια τα δ
  ποία οί πρόσκοποι ήγόρασαν διά
  τοΰ προιόντος των καλάνδων των.
  —Μέ ιδιαιτέραν έπιβλητικότητα
  καί επί παρουσ'α των άρχών καί
  έπιλέκτων μελών τής κοινωνίατ, έ
  λαβε χώραν χθές είς τό έν Πόρω
  Όρφανοτροφεΐονίθηλέων, ή έορτή
  τοΰ Πρωτοχρονιάτικου δένδρου.
  —Άπό πρωϊας χθες ήρχισεν ή
  περιφορά των καρτών τοθ πρωτο
  χρονιάτιχου δώρου άπό διαψό
  ρους έκπροσώπους των έργατικών
  καί έπογγελματικών τάζεων.
  —Τό δώρον αύτό είνε καθιερω
  μένον βλέπετε άπό τής παρσμο
  νής καί πρέπει ασφαλώς νά δίδε
  ται μέ δλην τήν εκτίμησιν των α
  ναγκών των άναμενόντων αύτά.
  —Τα κρεοπωλεΐα απετέλεσαν
  τό «κέντρον» τής πρωτοχρονιάτι
  κης άγορόςς. ^^__ »^——
  —ΆφοΟ καί ή τράτΐεζα της Πρω
  τοχρονιάς είνε κυρΐως τραπέζα
  κρέατος.
  —'Ετΐίσης καί τα Ιχθυοπωλεϊα
  δέν ύστέρησαν είς κίνησιν
  -Είς τό κινηματοθέατρον .Που
  λακάκη συνεχίζεται μέ κοσμοσυγ
  κέντρωσιν ή προβολή τού έξαιρε
  τικοθ φΐλιΐ: «Ή όργανοπαίκτρια
  των Παρισίων». Σήμερον προβάλ
  λεται διά τελευταίαν φοράν.
  —'Επίσης διά τελευταίαν φοράν
  ■προβάλλεται είς τήν Μινώαν τό
  Ιστορικόν ?καί δραματικόν Ιργον
  «Τελευταϊοι Σκλάβοι».
  έ Ρέιτορτερ
  —Εξπρές Μεσολογγΐτη (αϊ-
  Θουσα Ντορέ).
  Σήμερον Κυριακήν τό Εξπρές
  Μεσολογγίτη δίδει τρείς παρα
  στάσεις μέ τα έξαιρετικά τού
  προγράμματα τα ότΐοΐα Ιχουν άφί
  σ.Ιι ίηοΜν ^ τ0 Ηράκλειον.
  Αυριον δίδονται είς δύο τελευταΐ
  άς παραστάσεις, απογευματινήν
  καί εσπερινήν, ή τιμητική τού
  συμπαθούς καλλιτέχνου καί θια
  σάρχου κ. Μεσολογγίτου καί ή ά
  ποχαιρετιστήριος τοΰ Εξπρές Με
  σολογγΕτη -Ελπίζομεν δτΓ τό κοι
  νόν τού Ηρακλείου θά τιμήση
  τάς δυο τελευταίας παραστάσεις
  τού έκλεκτου συγκροτήματος.
  2τό Κατάστημα
  ΕΛΕΝΗΣ ΒΙΣΙΛΟΓΑΜΒΡΑΚΗ
  θά εΰρπτϊ τ» μοντερν» καπέλ
  λα είς τιμάς κόστους
  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
  ΚΕΡΔΗ
  12 οίκίαι Γά§(«ς
  4 οΐχόπεδα α|ίας εχαστον 125.000
  384 άριθμοΐ κερδίζβυν άνά 1.000
  750 αρ,ΒμοΙ κερδίζουν «νά 500 ?«
  2.500 άριθμοί κερδΐζουν άνά 100 Δραχ.'
  Σύνολον κερδΰν
  4.350.000
  500.000
  4.850.000
  384 000
  375.000
  250.000
  »
  5.859.000
  Δββν.
  »Μι.α.Τ ΥΠΟΓΟΑΦΙΚΟΣ Ο«ΟΖ
  1ΑΡΥΟΕΙΖ τα 1698 -
  50 ΔΡ. Ο ΛΑΧΝΟΣ ΔΡ. 50
  111111111111111111
  Π
  |ΙΗΙΙΙΜΗΙΙΙΙΙΙΙΗ||ΗΙΗΙΗΗΙΙΙ^
  Ι ρΙΒαΑλτ^Α?ΙΟΛ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ· Ι
  Ι ^5Ιδ^Ϊ^.ΑΪ2ΘΗΚΗ ΧΑΡΤΟΥ· Ι
  Ι Σ^ΧΡ^ε'ΟΝ· ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΕΙΟΝ· Ι
  ΚΥΤΙΟΤΤΟΙΕΙΟΝ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  1 Ίανουαρίου 1939
  Τ".
  «ΤΗΕΟ»
  ϊ ' »»' ^
  Ή έν Ήρακλείφ άντιπροσωπεία άπευθύνει
  θερμάς 'εύχάς είς δλους τούς Καπνιστάς των έκλε-
  κτών προϊόντων τής μεγάλης Καπνοβιομηχανίας
  ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ.
  £'
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ^^ _—^ ^εβε^ .^ε^_*π«^^>εει^_ 4|ε^ε^^Ι^^|ε*~*_***~Ι
  ψΕΚλΐτΗΡΕΐ πυηιππιΜιΐιιΐ-1
  Άνώτεροι δλωνϋ
  ΟΙΑΦΙΣΤΗΡΕΣ ,,ϋΡΙΜΑ"
  ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
  Α. & Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΛ
  Αηλώσατε εγκαί¬
  ρως τάς παραγγελί
  άς σας άποτεινό-
  μενοι είς τόν γενι¬
  κόν αντιπρόσωπον
  διά την 'Ελλάδα:
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΑΟΥΡΟ δ ΠΟΛΙΤΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΖ
  Όώόί 25 Αύγουστον
  Αριθ τυλεν. «-80
  <>Τ^> Α<ν ,ι-~-» Λ"**- ■* Ό Έμπορορραπτικός ΟΙκος Ε. Σ. Καστρινάκη Πλστειά Στράτα, Ήράκλειον—Κρήτης ΠλΡΟΥϊΙΑΖΕΙ ΠΑΗΤΟΤΕ ΠΛΟΥΣΙΑΝ ΣΥΛΛΟΓΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΣΜΗΡΙΩΝ Εφαρμογήν τελείαν—ύλικά αρίστα καί τιμάς ασυναγωνίστους. Κεντρικόν. Ηράκλειον 'Υποκαταστήματα: Μοϊρες-Βενεράτο Ξ Ι ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥαε, Ζητήσατε τα νέα Σοκολατίνια τής: 3 ΠΆΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ,, Ι Είναι απαράμιλλα είς ποιότητα κκί γεΰσιν καί πολυτελέστατα είς εμφάνισιν. 'Επίβης ζητήσατε τα εξαιρετικην ποιότητος προΚβντα της: ν Σοκολάτα ΦΟΥΡΡΕ ». ΙΜΡΕΚΙΑΙ, » ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΦΑΦΛΕΣ διάφορες. ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ έκλεκτές. ΦΩΣΦΑΤΙΝΕΣ διά παιδία. Πλάκες Σοκολάτες διάφορες. Τ' ανωτέρω εϊδη πωλοθνται είς τα Ζαχαροπλα- στεΐα τής πόλεώς μας. ΤΑ Λ1ΠΑΣΜΑ.ΤΑ Ε Λ Ε Φ Α Σ ίί ΕΛΕΦΑΣ Π ού έδωσαν καί πέρυσι έξαιρετικά «ποτελέ- σματα, καί κυριολεκτικώς έθαυματούργησαν είς βλους τούς κλάδους της παραγωγης. Λόγω τής γενικης ζητήσεως αφίχθησαν άπό τβΰδε ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ των λιπασμάτων «ΕΛΕΦΑΣ» καί πωλοΰνται τοίς μετρητοΐς χαί επί πιστώσει παρά τοίς: ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ & ΣΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ φαρμακείον ΙΩΑΝ. ΛΟΓΙΑΔΟΥ Μετεφέρθη άπό τής πλατείας Νικηφόρου Φωκά (Μεϊντάνι) είς την οδόν 1821 (Σεϊτάν ΌγλοΟ), έναντι παρόδου Τ χθυοπωλεΐων καί παραπλεύρως έργο- στασΐου έπιπλοποιΐας Ι. Μηλιαρα. Άνακαινισθέν είς δύο ευρυχώρους αιθούσας ττεριλσμβάνεΐ; Α'. Τμήμα εκτελέσεως συνταγών. Β'. Αποθήκην πλουσιωτάτης συλλογής'είδι- κοτήτων (&ρβ8Ϊα1ΐίβ8) χημικών καί φαρμακευτικών ττροϊόντων. Γ'. Όργανα χημείας κα'ι φαρμακείων (βαρό- μετρσ, θερμόμετρα τοίχου κ.λ.π.) έργσλεΐα (ατρικά. Δ'. Έλαστικά, ζώνας, κηλεπιδέσμους κ λ. π. Ε'. Τμήμα καλλυντικών καί «ρωμάτων: Αί- θέρια Ιλαια διά κολώνιες, λοσιόν, λικέρ κ.λ.π. Πα- ρσσκευάζονται καί επί -αραγγελΐα εΐδικές κρέμες διά ξηοά καί λιπαρά δέρματα. ΣΤ'. Τμήμα άνθρωπομετρικόν: Πνονται δω· ρεάν μετρήσεις ϋψους, βάρους κ.λ.π. Πώλησις χονδρική καί λιανική. Αριθ Τηλ. 2ΛΊ._ ΰΒΑΝ0νΐ5ΙΙ Περ ί «.τι κότης με λανης 3 "V ο™ -τληρθϋς δ ρστή Μ Μ & * / Έ Γ /| Έ " Εν οτυλό ΛΟΥΞΟΡ Ιν{ το καλλίτε ρον δώρον. ψ Φυτά οουλτανίνας ΦυτωρΙων 2 ίτών, άνβπτυχθίν- των έντος κήττου ποτιστικ&Ο πω¬ λοθνται. Πληροφορίαι παρ' ήμΓν. Ρ ε στ ώραν Ντά σ ι γκ. Τβ ωραιοτέρα καί ψυχαγωγικώ τερβ κεντρον τής 'Αθηναϊκής άρι- στοκρατία;. Τό κοσμιχώτίρο ρεοτωράν ντάσιγκ ποϋ συγκεντρώνει κάθβ βράδυ ολη την άφρόκρεμα τής κοσμικής Α¬ θήνας ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΑΙ πβϋ πάτε στήν 'Αθηνά μρ παροι λείψετε νά έπισκβ φθητε τό £ΕΝΟΥ. Διευ9ύνεται ά¬ πό τόν ρέκτην συμπολίτην μας κ. Δασκαλάκην. Η]ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙϋ: ΙΤΑΑΩΡΑΣΑΣ) Ξ Μόνον τάς ημέρας των έορτών καί = = χάριν τής πολυπληθοϋς τού πελατείας | Ι Ι ΤΟ ΧΡΥΣΟΧΕΙΟΝ | | ΑΝΔΡ. ΒΛΑΣΣΗ § | θά ττωλήσπ καί κάτω τοθ κόστους 1 Ε δλα τα εϊδη κοσμημάτων, των οποίων Ε Ξ διαθέτει την τιλουσιωτέραν συλλογήν. 5 Ξ "Εφθασαν τα ωραιοτέρα μταμπελό. Ξ Έπωφεληθήτε τής εϋκαιρίας. | ^ιιιιιιιιιιιμιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιγΙ Καπαρντίνες, Παλτά άντοχίΐς Κοστούμια έτοιμα. καί δλα τα άνδρικά ειδή- είς τό κατάστημα: ΜΗΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑΚΗ ^ 'Επίσης παιδικα κουστούμια είς πλουσίαν συλ¬ λογήν. Πανταλονια καί γκιλόττες επί παραγγελία Τιμαί άσυναγώνιστοι. Όλοι στοΰ ΜΗΝΑ. ' ΜΟΝΛΙΙΚΟΝ πΑ ΕΚΛΕΚΤΛ ΑΝΔΡίΚΑ ΕΙ.» '//.' ΙΊικολοπουλου ΠΛΑΤΕΙΑ ΪΤΡΑΤΑ ■■··■< ι ■ ■ ■ * ε ■ ι ι ■ ■ ε ι ■ Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΖ ΙΑΤΡΙ ΜΕΡ.ΙΙΔΑΚΙ-ΜΑΙΖΛΙΕΤΑΙΙ Δέχεται είς τό ίργαστή· ριόν της (Πλατιΐα Βαλιδέ Τζ* ■ ■ ε · ΡΟΜΠΕΝ ΤΩΝ ΔΑΣ&Ν (ιΛ
  ΑΝΟΡΘ0ΣΙΣ
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τού "Άγγλοι; συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΤ
  _35βν
  Ό Μουσταφά Κεμάλ άντελαμβί
  νετο βχι έπρεπε νά έξχφ*Μ°ν Φ
  υποστήριξιν των αωματαρχών ^ Ε
  χάλε^ε παρ' αυΐφ τόν Ρεφέτ από
  την Σεβάστε-αν. Είς την Αγκυ
  ραν, μέ τα 2Ο4ν α&μα σιρατοθ
  £3ί£σκετ9 ό Άλή Φιυάΐ.
  Ό Άλή Φ-υΐτ ποοσήλθε ορέ
  ρ,ον μεθ' έχυτοθ τόν Ρχού*. Συ
  νηντήθησαν έν μβγάλη μυστικότη
  τι. Ό Άρίφ έκράτησε σημείωσιν
  των ίσων αντηλλάγησαν κ*τά την
  συνάντησιν. Ό Μ'.υπαφα Κεμάλ
  εξέθεσε τας άποψις τού
  Τθ ΚΙΝΗΜΑ
  '6 Κεμάλ όργανώνει
  την αντίστασιν.
  Όλοι ήσαν τελείως σύμφωνοι
  ϊτι ή άντίστασις ήτο ή μόνη έλ
  πίς. Κατέστρωσαν έ'να σχέδιον έ
  νεργίίας. Έξω τής Σμύρνης Ιπρε
  πε νά συγκεντρώοουν περισσίτερα
  άταχτα στίφη πρός παρενόχλησιν
  κ»ί περιαπασμόν των Έλλήνων.
  ΚαΙ καλυπτόμενοι άπό τα σ:ίφη
  αΰτά έπρεπεν έν τώ μεταξΰ νά έ
  πιδοθ&Ον είς την οργάνωσιν άπό
  τα ύπολείμματα των στρατιωτΐ
  κων δυνάμεων τής Τουρκίας, ενός
  νέου έθνικοθ στρατεύματος,
  Καθ' δληντην χώραν έπρεπε
  νά έργανώαουν κατά τόπους κέν
  χρα διά την στρατολογήση άν
  δρών καί την συγκέντρωσιν δ
  πλων. Βεβαίως τό έργον πού ^ ά
  νελάμβαναν ήτο δύσκολον. Έ¬
  πρεπε νά είνε προσεχτικοί, άλλως
  οί "Αγγλοι θά τού; συνέτριβαν
  άμέσως.
  Άπό τόν σουλτάνον κα! την
  κυβέρνησιν χής Κω<·σταντινουπό λεως ήξευραν δτ,ι δέν είχαν νά περιμένουν τίποτε. Οί πλτ,θυσμοί ήιαν χουρασμένοι καΐ δέν θά ήτο εδχολον νά τ&ύς ίξεγείρουν "Ο λχι ανεξαρτήτως αί* δυνάμεις ε πρεπε νά συγχεντριοθ.Ον υπό έ νιαίαν διοίκησ'ν: υπό τόν Άλή Φουατ όπήχθηααιν τα δυηκά τμήματα, υπό τάν Κιαζήμ Καρά Μπεκήρ τα άνατολικά. Ό Μου σταφά Κεμαλ θά παρέμενεν εις τό ί Επί πλέον—είπεν ό Μου σταφα ^Κεμάλ—δεδομένου δτι ό σουλτάνος καί ή κεντρική κυβέρ νησίς ευρίσκονται είς χεΐραί τοθ έχθροΰ, οφείλομεν νά έγκαχχστή σωμεν μίαν προσωρινήν χυβέρνη σιν έδφ είς την Μικράν Ασίαν Ευθύς ώ; δ Κίΐιάλ έθιξε τή - πολιτικήν, οί δλλοι εδίστασε κϊί ήρχισαν ν' άμφιβάλλουν. Έ γνώριζαν τάς έπαναστατικίς άν τιλήψεις τού. Ό Ραούφ άντετίθετο πρός οίον δήποτε μέτρον στρεφόμενον κατά τοθ σουλτάνου καί χΐλίφου ή τής κεντριχής κυβερνήσεως τής Κων σιαντινουπόλεως. Ό Άλή Φ,υίτ ήΐο άναποφάσισΐος καί έπιφυ λακτικοί καί οΰ:ε ήχχν προπαρ* σκευϊσμένος διά νά παραδεχθή Ιξαφνα τόν Κεμάλ ώς ανώτερον τού. (συνεχίζιται) ϋΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι^ Ι ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ! Ι ΠΟΡΣΕΛΑΝΕΣ [ ί ΕίΙΜί/Μ ΕΠΑΡΓΥΡΑ.ΚΕπΊΪ | Άσύγκριτα, μοναδικά, των πλέον § = φημισμένων Εύρωτταϊκών έργοστασίων = ΕΙΣ ΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛ ΙΩΑΝ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ θά άποτελέσουν καί πάλιν τα ώ- ραιότερα καί χρησιμώτερα δώρα των ημερών. Τιμαί ασυναγώνισται. .,ϊιινιιμιιιιιιμιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιμιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιγΤ. -------------------------------------------- ( ΟΙΝΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟ1 ί Τα έξαιρετικά άνόθευτα καί άγνά έπιτραπέ- ζι« κρασιά, παλαιάς εσοδείας, θά ευρίσκετε είς την παρα τα βαρελτζίδικα αποθήκην τοΰ χ. Ά- λέξ. Σκορδύλη είς μικράς καί μεγάλας ποσότη¬ τας κίς τιμάς ασυναγωνίστους. ·■■■·»■ Λλ -— ./ν ^****ι ^ϋ3κ Ιρτ ■■■■'■■ II ,111... III ■Γ^^εχΤ^"^) Μ Π·| Ι, ^*^<- ^^Β^,—,^ρ—_^Β<^ Έγκυκλοπα ιδε ία Αι* έκείνους ποΰ θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ και Ά Ρί- ■ Α'. Είς τό Παρίσι Ι5ωαε πρό ροϋ μίαν σειράν διαλέξε-ον Άαερικανός κιθηγητής τή; αθητιχής ό δόκτωρ Τζών τσαρδ Μιούλινγκτον,ό ό ποίος χατά την προπολειιι χήν πιρίο^ον διέμενεν είς ό Παρίαι χαί ήτο περιζήτη τος τόσον είς τα άρισ:οκρα τικά ααλόνια, δπου Ιλαμπε μέ τό πνεθμά τού χαί την «ομψίτητί τού δσον χαί είς τα νυχτεριν* χέντρα, δ που έσπατάλησεν δλην σχε δόν την περιουσίαν τού. Κα τα τόν πόλεμον επέστρεψεν είς την πατρίδα τού καί ε γινε καθηγητή; τής αίσθη τικής είς την κρατικήν δρχ ματικήν σχολήν. Τώρα πε ριέρχεται τάς κυριωτέρας εύρωΐΓΐ(<άς μεγαλουπόλεις χαί δίδει διαλέξεις, πού ί χούν τόν έλκυστικόν τίτλον: «Πώς 6' άττοκτήσετε σέξ άπήλ» Ή επι τυχία τού είνε τόσον μεγάλη χαί οί είσπράξεις άπό χ'ς διαλέξεις τού τόσον Εκανοτΐοιητικα!, ώστε ύΐιολογίζει μέ την περιοδείαν τού αυτήν ν' άναχτήση την μέγα λην τού περιουσίαν, την όποί αν είχϊ'Όπαταλήαει είς την νεόιη τα τού Τα θέμ* τού ί χ. Μπουλίν γκτον δέν τό έξαντλεΐ βεβαία είς μίαν μόνον διάλεξιν Τό άναττΐύσ σει έν εϊΓει μαθημάτων είς πέντε καΐα σειράν διαλέξεις. Παραλαμ άπό αύτάς τα κυριώτερα ΤΟ ΣΕΞ ■ ΑΠΗΛ Ι αημιϊχ, πού εδημοσίευσεν ήίη είς^ τάς ξίνας εφημερίδας. Ή γυναίχα γι* νά έχη σέξ-ά πήλ, λέγει ό Άμβρικανός δό κτωρ, δέν εΝ* απαραίτητον νά είνε ώμορφη. Αντιθέτως: Μέ τα σημερινά γοθιτα μία γυναϊχα μί άιτολύτως τελεία χαραχτηριστι χά άφίνει ψυχρόν τόν χόσμο πού την βλέποι. Απόδειξις οί χινη ματογραφιχοί άστέρες. Αύτοί ά κριβώς πού Ιχουν καταστή τα εϊ 5ωλα των κινηματογραφίλων, δέν Ιχουν καμμίαν σχέσιν μέ την Ά φροδίτην τής Μήλου. Καί είς τό θέατρον άχόμη αί πρωταγω νίστρια', πού χατακτοθσαν πρό έ λίγων άκόμη έτων τό κοινόν μέ την ώμορφιά των, σήμερον δέν Ιχουν καμμίαν επιτυχίαν. (συνεχίζεται) Ό έπίσκοπος Άρκαδίας επί τω νέω ετει. Έπ' ευκχιρία τοΰ νέου ετοος ό θεοφιλέστατος Έπίσκοπος Άρκα δία; κ. Βασίλειος εξέδωκε, την κάτωθι έμπνευσμένην εγκύκλιον: κ'ίοιώτατοι Ίερομόναχοι, '|β οοδιάκονοι καϊ Μοναχοί, "τύλα βέστατοι Έφπμέριοι καί άιτβξ*- παντβς οί κύλογημένοι χριστια- νοΙ τή; κα3' ημάς Οϊβτώστου Ί- «εάς 'Επιακοπης Άρκαδίας, ηατρι κώς υμίν ά πάσι ν έπϊυχώμΐθα. »Παρήλθίν, άγαπιιτοί, καΐ τό αωτήριον έτ«·ς 1938, κ»ι ή5η ίίσ- ηΐθομεν είς το νέον σωτήριον έ- τος 1939,καί τό νέον τουτο έ τος. ή Χρηστοτης τοΰ Παναγάθου Οεοϋ, έχαρίσατο ήμ«;, την σωτηρίαν ημών, <5ι' όν λόνον καί σωτήριον έτο; καί τουτο όνομάζεται. Διά την σωτηρίαν ημών ταύτην, ά γαπητοί, διά την άπαλλανήν δή λαδη ημών, ά πό πάση; θλίψεως καί στβνοχνρίας, διά την ευτυ¬ χίαν χαί μακαριότητα ημών, την οποίαν βύχόμεθα πρός αλλήλους καί πάντβτε και καθ' έκαστον σωτήριον έ'τβς, ό Πανάγαθο; θε- ός, εδημιούργησε τόν άνθρωπον έ{ άρχή?, καί δημιουργίϊ καί σή¬ μερον έκαστον έξ ημών, μεταχει ζομενος ώς όργανον τούς οίχεί ούς έχάστοο γοναΐ;, οί όποΐοι καί ούτοι την ευτυχίαν καί μακαριό τητα< των Ιδίων τέκνων ακοποΰσι καί έπιδιώκουαιν. χ'Αλλ' άραγβ, άναιτητοί, έπιτυγ χάνβμβν καί ήμβΐς την έπιδιω κομένην ταύτην ίύτυχίαν καί μακαριότητα; Δυστυχώς, άγαπη τοί, άχι βλοι, διότι, βλοι μέν είς ταύτην προοριζέμεθκ καί καλού μβθα, διότι ολους καλεΐ έ ίδβός καί θϊλει την σωτηοίαν όλων, διά την οποίαν εγεννήθη, περι βτμήθη, έβαπτίσθη, εδίδαξεν. Τό Τίμιον Αίμα τού επί τού Γολγβ θά έ'χυσί, άνέατη, άνελΑφθη, ε· πεμψκ το Πανάγιον ΠνεΟμα, ϊδρυ αεν Έκκλησίας, ώϊΜή κ«ι πάντα διά την σωτηρίαν η¬ μών ίίργάσθη κ»ί έργάζίται, δυ¬ στυχώς έμ»;, ώ; βίιτΐν, δέν δε¬ χόμεθα όλοι την πΓβσχληαιν, δέν θέλομεν τό δεΐανον την σωτη ρίαν μις, διαφόρους προφ* βεις προβ*λλοντ<ς άλλος την έβν«σίαν, άλλο; την εμπορίαν, άλλος την διασκϊδαβιν, αλλος αδυναμίαν, άλλος άλλ·»ς προφά σιις, £λως αδικαιολόγητος, δι ότι ό Οϊός δέν ζητβΐ άπό η¬ μάς, περισσότεοα άπο β,τι ήμ ποροΰμεν. Έκκΐνος - ώ; Παντο- δύναμβς, βχβι την δύναμιν, ζή τεί δέ ά πό ημάς μόνον βέληβιν Μονον προθυμίαν καί τό άποτέ λεσμα αύτάς ο ββός έξαγγέλλιι»: —«Οΰδβι:, λέγει, των κεκλημένων καί μί) προσελθβντων, θά λάβη μέρος Είς την σωτηρίαν, εΰτυ χίαν καί μακαριότητα» ή ό ποία ώς άκούετΕ, έξαρτάται, άπό ημάς μόνον, άπό την θέλησίν μας, δι ότι, ό »ίε*ς, θέλει καί ύποδεικνύ εί μάλιστα κ»ί τόν τρότον, καί τα μέσα τα οποΐα διά τού Άιτο στόλου Παύλου πρός τόν μάθη την τού Τίτον, Πρώτον ΈπΙσκο πον Κρήτης, πΕριορίζίΐ (Ις τρία καί μόνον: «Τέκνον Τί τε, είτε ςράνη ή χάρις τοΰ ©εοϋ ή σωτή ριος πάσιν άνθρώποις, παιδεύουσα ημάς, 'ινα άρνηαάμβνοι την άσέ βειαν καί τάς κοβμικάς έπιβυμί άς, ζήαωμεν έν τώ νυν αίώνι σω φρόνως πρός εαυτόν, δικαίως πρός αλλήλους καί εΰαεβώς πρός τόν Θεόν» Εύτυχώς, δέ αγαΐτη τοί, ό "Ι4ιος ό Παναγαθβς (9εο?, έχαρίσατο είς ημάς καί 4λα τα άλλα μέσα τ 'έ. έλευθεοίαν τής ζωής, τιμής καί περιουσίας διά τής αποστολάς τού ίύαεβεστάτου_ καϊ Οΐορρουρήτου βασιλέως ημών Γεωργίου τού Β'.,τής θρησκβυού σης καί Έθνικής ημών Κυββρνή σεως, διά τοϋ λαοφΐλοΰς και χ ρίατου Κυβερνητου Ι. Μεταξά, επι τους όποίους ώς καί επί πάν τας υμάς διαρκή καί δαψιλη όλο ψύχως έπικαλούμεθα την θείαν κυλογίαν, ενίσχυσιν, εϋόδωσιν καί πάσαν δοσιν αγαθήν καί πάν τοτε μέν καί κατά τό νέον άρξά μενον σωτήριον ε τος 1939. 'Επα κοϋσαι ημών Κΰριος έ Οεό;. Διάπυρος πρόςτόν θεόν Ευχέτης Ι Ό 'ΑρκαδΙας Βαοίλειος» —Τό σημερινόν πρόγραμμα τού Ραδιοφωνικοΰ. Σήμερον ο Ραδιοφωνικός Σταθ μός θά εκτελέση τό εξής πρό- γραμμα: "ίΐρα ΙΟ' π. μ. μίτάδοσις τής λειτουργίας έκ τού μητροπο λιτικοΰ ναού Αθηνών, 11.15 έ'ρνα διά πιάνο Σοπέν, νυκτϊρινό είς μί έλασσον βάλς είς ντό διέζ, Λο πούδη έργον 10, αριθ. 8 Ραβέλ άλμποράδα ντέ νράθιος, Λίστ, &α δεκάτη οΰγγρική ραψωδία, 11 40' ομιλία πεοί τοδ άποδήμου έλλη νισμοΰ, 11 50' έλαφρά μουσιχη (αυγκρώτημ* Σεϊτανίδου—Βισβάρ δι), Ι2.30' δημοτική μουσική, Κυ ριάκης—Ντάβος, 13 πρωτοχρονιά τικα κάλαντα καί έπτανησιακές κχντάδες υπό τής χορωδίας Σπύ ρου Καψάοκη, 13 40' εΐδηοεις, 14 ποικίλη μουσική, 14 45' άνακοινώ σεις καί μετεωρολογικόν δελτί όν. Ν. μ 18.ΙΟ' έλαφρά μιουσική, συγχροτημα Καραμαούνα, 18 30' ή ίίρα τού παιδιού, 19 30' φωνη τικο κουαρτέττο διευθ. ΣπάΒη, 20 ή ωρα τοδ άγροτου, 20 15' επί καιρος θρησκευτική ομιλία τοΰ Θεοφΐλεατάτου 'Επισκόπου Ταλαν τίου χ. Παντελεήμονος, 20 25' δή μοτικότραγοΰδι υπό τού κ.Παπαν τωνίου συνοδεία λαϊκών όργά νων, 20.45* έπίκαιρος ομιλία, 21 ρεσιτάλ τραγουδιοΰ υπο τής χ. Καλιροπούλου, 21.30 εΐδήβεις, 21. 45 άποσπάσματα άπό τό μελό δραμχ τού Πουτσίνη «Μαντάμ Νΐτχτερφλάϋ». Κατά τό διάλειμ μα τάς συναυλίας θά μεταδοθοΰν αί τελευταίαι εΐδήσει;, 23 30' μου σική χοροΰ. —Εύχαί τοδ Δημάρχβυ Αγ. Νικόλαον κ. Σκυβάλου. Έπ' εΰκαιρία τού νέου έ τους έ δπμαρχος 'Αγίου Νικολάου χ. Σκύβαλος, απηύθυνε κρός τους υπαλλήλους τοδ Δήμου καί τού; Δημότας τού ευχάς ώ;εξής: ΆπευθΰνΜ τάς θερμοτερας μου ϊύχάς πρός τους άγαπητούς Δή μότας και τους ΰταλληλους τοΰ Δήμου διά τΰ νέον έ τος. Καί έλ πίζω τό £τος αύτό, νά σημειώση σταθμόν προόδου καί εΰτυχίας διά την μικράν πόλιν μας που 6 ραματίζομαι μέ μβγάλο μέλλο ν Δήμαρχος'Λγ. Νικολάου Έμμ. Σκύβχλβ;». ^ιιιιιιιιιιιιιιΐίΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐιΐ Ξ Εξπρές θαλαμηγόν § Ξ >-■■
  ΣΟΦΙΑ
  Τόννων 2.000.
  όλόκληρα διαμερΐ-
  Ταχύτης 18 μιλλίων
  _ Άφθάστου πολυτελείας μέ
  5 σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ.
  ~ Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  5 κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί-
  καρΐαν, Σάμον. 3
  = Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΝΑΝΠ. Π. ΚΟΡΠΗ Ξ
  ϋΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιΐ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΜΟΝΟΝ Τ Ο
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  .. ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ''
  ΚΑΤ' ΕΥΟΕΙΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ,Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Κυριακής
  1 Ίανουαρίου 1939
  12!ΓΏ0_α
  Αί ΣΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΕΙΣΗΛ1ΟΝ ΕΙΣ ΣΤΛΛΙΘΝ
  Ε3ΛΙΡΕΤΙΚΙ! ΕΝΤΛΣΕΙΣ
  ΙΡΙΙΙίΙΙ Ε1ΙΙΕΣΙ!
  II»
  ΙΙΙ1Ι
  ΑΘΗΝ%Ι 31 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Σημερινά τηλε-
  γραφήματα πρός τό "Αθηναϊκον πρα¬
  κτορείον άναφέρουν ότι αί σχέσεις τού
  Ράϊχ μετά των Ήνωμένων Πολιτειών
  εισήλθον είς περίοδον έξαιρετικής εν¬
  τάσεως.
  Συγκεκριμένως ό γεομανικός τύπος
  ήρχισεδριμείαν, συνδεδυασμένην πολεμι
  κήν, μετά την απόρριψιν υπό τής Ά-
  μερικής τού γερμανικοΰ διαβήματος
  διαμαρτυρίας.
  ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΤΟΠ ΤΕΡΜΑΝΩΝ
  «Ν ΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΙΜΕΗΙΚ
  ΟΡίΑΝΟΝ ΤΟΥ ΑΙΕΟΝΠΥΣ ΕΒΡΑΙ'ΣΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Βερολίνου ότι αί γερμανικαί έφημερί¬
  δες έπιτιθέμενοτι βιαίως εναντίον τής
  Άμερικής ίσχυρίζονται ότι ή κυβέρ¬
  νησις τής Ούασιγκτώνος βύρίσκιται υπό
  την επιρροήν τού διεθνούς Έβραϊσμοΰ
  καί ότι άποβαίνει τυφλόν όργανον τού-
  Οί έξοπλισμο^ΓΌΰΡάϊχ^καί οί Γάλλοι.
  Οί Άγγλοι διά τα διεδνη προδλήματα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Δεκεμβριού
  (τηλεγραφικώς)— Ό γσλλι
  κός τύπος άφιερώνει έκτενη"
  σχόλια διά τό επί Θύρσις τα
  ξΐδιον τοθ κ. Νταλαντιέ είς
  Τύνιδα καί Κορσικήν. Ή στά
  σις τής Γαλλίσς μέ τό ταξΐ
  διον τουτο έπιλέγουν ωρισμέ¬
  ναι γαλλικαί έφημερίδες, άπο
  κτδ την μάλλον σταθεράν
  απάντησιν άπέναντι οίασδή
  ποτε έδαφικής άξιώοεως τής
  Ιταλίας.
  —Αναφορικώς μέ τοΰς γερ
  μανικους έξοπλισμούς οί δποϊ
  οί έξηγγέλθησαν τελευταίως
  έκ Βερολίνου, τονΐζεται υπό
  των γαλλικών εφημερίδων δ·
  τι οδτοι άποτελοθν απάντη¬
  σιν είς τάς απειλάς τής Άμε
  ρικής κοί δτι "ούσιαστικώς
  δέν στρέφονται εναντίον τής
  Αγγλίας.
  ΡΩΜΗ 31 Δεκεμβριού (τη
  λεγραφικώς).— Οί ήμιεπΐση
  μοί ίταλικοΐ κύκλοι πιστεύουν
  δτι τό ταξΐδιον τοθ κ.Τσάμπερ
  λαιν είς Ρώμην θά συντελέ
  ση είς την άποσαφήνισιν πολ-
  λών σκοτεινών σημεΐων τής
  εύρωπαϊκής καταστάσεως. Ά-
  πό άγγλοϊταλικής απόψεως
  αί έφημερίδες έξαίρουν πάντο
  τε την μεγάλην σημασίαν τοθ
  ταξιδΐου των κ. κ. Τσάμπερ¬
  λαιν κσί Χάλιφαξ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Δεκεμβριού
  .— Αί αγγλικαί έφημερίδες
  σχολισζουν (κανοποιητικώς
  την παρατηρουμένην &Φεσιν
  είς τό γσλλοϊταλικόν. Τινές
  των άρθρογράφων έλπίζουν
  δτι ή Γαλλία θά δεχθή τελι·
  κώς την μεσολάβησίν τοθ κ.
  Τσάμπερλαιν πρός επίτευξιν
  ίκσνοτιοιητικής λύσεως είς
  τό γαλλοΐΤαλικόν πρόβλημα.
  Γενικώτερον οί άγγλικοΐ κύ
  κλοι είνε μάλλον αίσιόδοξοι
  διά την πορείαν των διαφό
  ρων εύρωπαϊκών ζητημάτων
  έν τώ έγγύς μέλλοντι.
  ΛΟΓΟΣ Τ ΟΥ ΑΓΓ ΑΟΥ
  ΠΡΩΒΥΙΤΟΥΡΓΟΥ ι ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ί ΕΪΚΛ1ΡΙΑ_ΤΟΥ_»ΕΟΥ ΕΤΟΥΣ
  ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΝΕΟΝ -ΤΟΣ
  ΟΑ ΕΙΝΕ ΕΤΟΣ_ΕΥΤΥαΊΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μ«ς)— Τηλεγραφούν έκ
  Αονδίνου ότι σήμερον και επι τή ανα¬
  τολή τού νέου έτους ο "Αγγλος πρω-
  Ουπουργός κ. Τσάμπερλαιν εξεφωνη-
  Έκυκλοφόρησε χθές διά τοθ
  ΈμπορικοΟ καί ΒιομηχσνικοΟ
  Έπιμελητηρίου τό έβδομαδι
  αΐον δελτίον τιμΛν καί κινή
  σεως τής αγοράν
  Κατά τα έν αυτώ περιεχόμενα
  στοιχεϊα, συνεχίζετάι ζωηοά
  ή άγορσστική κίνησις Ιδίως ώς
  πρός τάς σταφίδος καλών
  ποιοτήτων καί τα Ελαια. Αί
  τιμαί των είδών τούτων κατά
  τού.
  ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  ΕΒΟΜΒΑΡΔ1ΣΑΝ ΠΑΛΙΝ
  την βαρκελονην- κλρθαγενην
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτού μας). — Κατά τάς έκ τοΰ
  έξωτερικού πληροφορίας τα άεροπλά-
  να των έθνικών έβομβάρδισαν πάλιν
  την Βαρκελώνην καί κυρίως, τάς στρα
  τιωτικάς έγκαταστάσεις αυτής. Έπί-
  σης έβομβάρδισαν καί τόν λιμένα τής
  Καρθαγένης.
  ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ
  ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δ)βρίου (τού άντα¬
  ποκριτού μας). —· Έπ' εύκαιρία τής
  Πρωτοχρονιάς υπεγράφη νόμος, κυρω-
  θείς ήδη υπό τού Βασιλέως διά τού ό
  ποίου ή ποινή των υπό τού έκτάκτου
  στρατοδικείου Χανίων καταδικασθέν
  των, μετριάζεται είς τό ήμισυ όσον
  άφορα τα πρόσκαιρα οεαμά καί είς δώ-
  δεκα έτη όσον άφορ^ί. την ποινήν των
  ίσοβίων δεσμών. Τό εύεργέτημα περι-
  λαμβάνει καί τούς καταδικασθέν ι άς
  στρατιωτικούς έν ενεργεια.
  ΣΥΝΕΣΤΗΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΒΗ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά τα έκ τού
  έξωτερικού τηλεγραφήματα, είς τόν
  αρχηγόν τοΰ κινεζικού κράτους στρα¬
  τάρχην Ταάγκ-Κά«-Σέ* συνεστήθη ή ά-
  ποδοχή τής συνάψεως είρήνης μέ την Ι¬
  απωνίαν την οποίαν ή'δη φαίνεται επιζή.
  τούσα ή κυβέρνησις τού Τόκιο.
  Πάντως ό Κινέζος στρατάρχης δέν
  φαίνεται ουδόλως διατεθειμένος νά δε¬
  χθή τάς γνωστάςπροτάσειςτής'Ιαπωνίας.
  ΣΧ0ΛΙΛ2ΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΡΑΪΧ ΔΙ» ΤΟ ΥΒΟΟΡΥΧΙΑΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 1 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μβς). —. Τηλεγραφούν έκ
  Λονδίνου ότι αί αγγλικαί έφημερίδες
  σχολιάζουν διά μακρών την άγγελθεί·
  σαν απόφασιν τής Γερμανίας νά δημι¬
  ουργήση ύποβρύχιον στόλον όμοιον μέ
  εκείνον τής Μεγάλης Βρεττανίας.
  Ή έξαγωγικπ κίνησις
  κατά την έορταστικήν περίοδον.
  την δισρρεύσασαν έβδομάδα|
  παρέμειναν μάλλον σταθε-
  ραί. Έξ άλλου σημαντικήν
  κίνησιν εσημείωσαν καί οί
  οΐνοι νέας εσοδείας.
  Ου τω καί κατά ιήν παρελ
  θοϋσαν έβδομάδα, παρά την
  μεσολάβησίν των έορτων, ή
  έξαγωγική κίνησις υπήρξε ζω
  ηρά. "Επί των κυριωτέρων έγ
  χωρίων προΐόντων ήέξαγωγική
  κίνησις σημειοθται ώς εξής είς
  χιλιόγραμμα: ΟΤνοι 300.000,
  ελαια 130 000, σουλτανίναι
  120.000 καΐ ταχτάδες 16.000.
  ΈλπΙζεται δτι μετά την λή
  ξ'ν των έορτών ή άγοραστική
  κίνησις θά ένταθή έτι πλέον
  δσον άφορδ τάς σταφίδας,
  τούς οΐνους καί τα ελαια.Έκ
  παραλλήλου'θεωρεΐται πιθανή
  καί ή βελτίωσις των τιμών.
  ΕΥΧΑΙ ΕΠΙ ΤΩ ΝΕΟ ΕΤΕΙ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑΝ
  Ό Κυβερνητικάς 'Εττίτρο-
  πος τής Ε Ο Ν. απέστειλε
  πρός την περιφερειακήν Διοί
  κησιν Ηρακλείου τό κάτωθι
  εΰχητήριον τηλεγράφημα: Έπ'
  εύκαιρία νέου ετους εϋχο
  μαι άπό βάθους καρδίας πά
  σαν ευτυχίαν καί πρόοδον
  είς υμάς, βαθμοφόρους καί
  μέλη ύμετέρας περιφερείας·
  ομοίως ευχομαι προαγωγήν
  αποτελεσματικήν διεξαγωγήν
  κοινοθ αγώνος υπέρ Ιθνους
  ΝεολαΙας καί 4ης Αύγούστου
  συνεχιζ,ομένου υπό άρίστους
  οίωνούς.
  Ζήΐω ό Άρχηγός!
  Κανελλόπουλος
  Κυβερνητικάς Έπίτροπος
  Ε Ο Ν.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΟΥ ΒΛΣΙΛΕΟΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Είς απάντησιν εύχητηρίου
  τηλενραφήματος τοθ Νομάρ
  χου κ. Μαρκέλλου ή Α. Μ.
  ό Βασιλεύς ετηλεγράφησε
  χθές τα άκόλουθα:
  Νομάρχην Ηρακλείου.
  Εύχαριστώ θερμώς υμάς,
  κατοίκους νομοθ καί δημοσί
  ούς λειτουργούς.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β!
  γΥΧΑΙ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΝ
  Ό πρωθυπουργός κ. Ί. Με
  ταξας διά διαταγάς τού κοι
  νοποιηθείσης διά τοθ υπουρ
  γείου Δημοσίας Ασφαλείας α
  πηύθυνε ευχάς είς τούς άξιω
  ματικούς, ύπαξιωματικούς καί
  όπλίτας τής Χωροφυλακήν καί
  Άστυνομίας επί τώ νέφ ετει
  1939 καί συγχρόνως έκφρά
  ζει την απόλυτον Ικανοποίη
  σιν αύτοι) διά την άφοσίω-
  σΐντων πρός τόκαθήκον καίτό
  αναδημιουργίαν, εθνικόν Ιρ
  γον τής 4ης Αύγούστου.
  ΟΙ ΛΕΠΡΟΙ 1ΠΙΝΑΛ0ΓΚΑΣ
  'Επιτροπή έκ κυρίων καί
  δεσποινίδων τοθ Άγίου Νικο
  λάου μέ επί κεφαλής τόν
  κ. Μ. Παπαδημητρίου, Νομάρ
  χην, επίτιμον πρόεδρον τοϋ
  συλλόγου «Στοργή», έπεσκέ
  φθη την παρελθούσαν Πέμ
  πτην τό λεπροκομεϊον Σπι
  ναλόγκας καί διένειμεν είς
  τούς λεπρούς διάφορα δώρα
  καί γλυκίσματα.
  ΕΙΣ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΝ Σ0Μ
  Κατατάσσονται βίς τβ Λιμένι·
  χον Σϋμ'α μέ τέ>ν βαθμόν δοκί
  μου ύπβκΐλϊυστοΰ οί κάτωθι Κρη
  τας ηροχριθβντις ίίπο τής οΐκβίας
  έηιτρβιτής έκ τδν «πώβαλβντων
  σχετικάς αΐτήβίΐ;: Γ. Άνβγνω
  οτβκπί, Γεώργ. Μαρκάκης χ«1
  £ Σταματάκης, ,
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΤΕΛΕΤΗ
  ΕΙΣ ΤΟ Ε Ν Π Ο Ρ Ω
  ΕθΝ. ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΘΗΛΕΩΝ
  Παρηυσία τού Νομάρχου
  Ηρακλείου κ. Μαρκέλλου
  καί τοθ Δημάρχου κ. Γεωργι
  άδου έτελέσθη χθές υπό τοθ
  Μητροπολίτου Κρήτης κ. Τιμο
  θέου βοηθουμένου καί υπό τοθ
  άρχιμανδρίτου κ. Ψαλιδάκη, ή
  καθιερωμέντ) έκκλησιαστική τε
  λετή είς τό Όοφανοτροφεΐ
  όν Θηλέων μεθ' ήν έπηκολού
  θησεν ή κοπή τής Πρωτοχρονιά
  τικης τιΐττας καί ή έορτη τοθ
  δένδρου τής Πρωτοχρονιάς.
  Είς την τελετήν παρέστησαν
  έπίσης ό Νομομηχανικός Ή
  ρακλείου κ. Καυγαλάκης, δ
  Έπιθεωρηιής'~των Δημοτικών
  Σχολείων κ. Βαλέργας, ό κ.
  Ίατρίδης μετά τής κυρίας
  τού, ό αστυνομικάς Σταθμάρ
  χης Πόρου κ.ά. Υπό των τρο
  φίμων τού Όρφανοτροφείου έ
  ψάλησαν Ομνοι καί έθνικά ά
  σματα ακολούθως δέ ό Νο
  μάρχης Ηρακλείου κ. Μάρ
  κελλος ωμίλησε μέ θερμήν
  καί ζωηράν συγκίνησιν πρός
  τα όρφανά διαβεβαιώσας αύ
  τα διά την στοργήν μεθ' ής
  τα περιβάλλει ή κοινωνΐα καί
  ή κυβέρνησις. Έν τέλει ηύχα
  ρίστησε τό προσωπικόν τοθ
  Όρφανοτροφείου διά τόν επι
  δεικνυόμενον ζήλον πρός
  ευρυθμον λειτουργίαν αύτοθ.
  ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟΝ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΡΑΔίΟΦΩΝΙΚογ
  Αδριον ό ραδιοφωνικός σταθ-
  μός θά μεταδώση τό έξη; πρό-
  γραμμα: "Ωρα 13 30' χρηματιστή
  ριον, 13.40' είίήσεις, 14 50' ηοι·
  κί>η μουσική, 14.45' άνακοινώ-
  σεις καί μετεωρολογικόν δελτίον,
  18.10' Σεχεραζάτ συμφωνική
  σοοΐτα τοθ Κορσακώφ, 19 «ή ώ
  ρα τοθ παιδιοθ», 19.30' ποικίλη
  μουσική, 19.45' άπαγγελία, 20
  *ώρα τοϋ άγρότου», 20.15' δή
  μοτικδ τραγοθδι (συγκρόττ/μα Όδ
  μίγκ αυνοδεία λαϊχών όργάνων),
  20 45' ίμιλία τοθ ύηουργοΰ τής
  Δικαιοσύνης περί προστασίας των
  άποφυλακιζομένων, 21 τρ£ο τοθ
  Μπράμς διά πιάνο, βιολί καί κόρ
  νο 6πά των κ. κ. Γκουαρνό, Γιο
  λάαη καί Αέχα, 21.30' είδήσεις.
  21.45' ή μικρά όρχήστρα τοθ
  αταθμοθ, 22.45' είδήσεις, 23 συ¬
  ν έχεια τής μικρδς δρχήστρα;
  τοθ σταθμοθ, 23.30' μουσική
  χοροθ καί έλαφρό τραγοθδι 6πδ
  τής κ. Έλ. Καρακατσάντ).
  Η ΕΡΓΑΪΙΑ ΤβΝΑΡΓθΠθΙίΙΝ
  Δι* αποφάσεως τοθ υφυπουργίί-
  ου Άγορανομίας παρϊσχέθη ε¬
  λευθερία εργασίας είς τούς άρ-
  τοποιςθς μίχρι τ,ής 7 Ίανοααρί·
  ου,
  Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
  ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  Υπό των ίίκουργ&ν τής ΈΘνι·
  κης Ο2*ονομίας καί Οίκονομικών
  κατηρτίσθη απόφασις, διά τής
  οποίας συνισταται παρά τή κεν-
  τρικζ έπιτροπ^ ά5ε:ων είσαγω-
  γής καθ" &ΐτέΓ>βαστν &ποεπιτρο
  πή, είς ήν άνατιθεται ή παρακο
  λού^ηαις των παραβάσεων των
  νόμων «ηεδί ρυθμίσεως τής άγο
  ρας καί πωλήσεως συναλλάγμα
  τος καί των είς την εκτέλεσιν
  αυτών έχδοθεισών κατά καιρούς
  ύπουργικών άποφάσεων». Ή έν
  λόγψ υποεπιτροπή Ιξουσιοδοτεΐ
  ται νά καταρτίζη καί δποβάλλη
  πρός την Τράπεζαν τής Έλλί
  δος προτάαεις πρός δσκησιν ποι
  νίκη; διώξεως κατά των άποκα
  λυπτομένων τυχόν παραβατών των
  ώς ανω συναλλαγματικών νόμων.
  Επί τούτοις αί ίξουσιοδοτημέναι
  διά την άγοραπωληαΕαν ξίνου ου
  ναλλάγματος Τράπεζαι, 6ποχρε
  οθνται δπως γνωρίζουν άνελλι
  πώς είς την συνιστωμίνην ύποεπι
  τροπήν, τα ένόματα των είσαγω
  γέων, οΐτινες δέν προσήγαγο^
  είς αύτάς, εντός τής νομίμοα
  προθεσμίας, τα άπαιτούμενα δικ»ι
  ολογητικά είσαγωγής τ&0 έμπο
  ρεύματος.
  ΠΑΡΕΤΑΘΗ
  ΤΟ ΚΥΝΗΓΙΟΝ ΤΟΥ ΛΑΓΟΟΥ
  Δι' αποφάσεως τής Γεν. Διοιχή
  σεως Κρήτης παρετάθη μίχρι τής
  15 Ίανουαρίου τό κυνήγιον τού
  λαγωοθ καί τής πέρδικος.
  ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
  Υπό τοϋ κ. Περιφερεια-
  κου Έφόρου Ηρακλείου προ
  ήχθησαν είς τόν βαθμόν Ύ
  παρχηγοθ Όμάδος οί κατω
  τέρω ένωμοτάρχαι τής Τοπι
  κης Έφορείας Ηρακλείου
  καί είς έπιβράβΕ,υσιν τής εύ
  δοκίμου ύπηοεσίας των καί
  τοθ ζήλου των διά τόν προ-
  σκοπισμόν: Κ. Χουσάκης, Δ.
  Γαβριλάκης, Α. Μαμαλάκης,
  Θ. Χαλκιαδάκης, Χ. Καρφό
  πουλος, Ζ. Διαμαντάκης, Κ.
  Άνδρουλάκης, Γ. Καρτσάκης,
  Κ. Στεφανάκης, Κ. Μαραγκου
  δάκης, Σ. Φιλάρετος, Φ. Χαλ
  κιόπουλος, Γ. Σκεπάρνης καί
  Μ. Αρχοντάκης.
  ΔΩΡΕΑΙ
  Υπό τοθ κ. Γεωργίου Φουν¬
  τουλάκη κατετέθησαν χθές είς
  τόν κ. Νομάρχην δρχ. 500 διά
  την Έθν. Νεολαίαν καί 500
  διά τα μαθητικά συσσΐτια.'&ξ
  άλλου ό Ιμπορος κ. Έμμ,
  Καβαλάκης κατέθεσε την ή
  μίσειαν αξίαν των παιγνιδίων
  τα όποϊα έδωρήθησαν είς τάς
  τροφίμους τοθ Όρψανοΐρο-
  φείου θηλέων,
  ^^χσΐμη,ρλΛ6ν ,ξέφραβε την πε
  ποίθησίν τού ότι τό ετος 1939 θ*
  είνε έτος εύτυχίας καί ότι κατ^ αυτό
  θά κατορθωθή ν* αποκατασταθή η ειρη
  νη δι* όλας τάς χώρας. (
  Η ΓΕΡΜΛΝΙΑ Ε ΠΙΘ Υ Μ ΕΙ
  ΝΛ ΔΙΕΥΘΕΤΗΘΗ ΦΙΛΙΚΟΣ
  ΤΟ ΓΑΛΛΟΪΤΑΛΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 1 Δεκεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Έκ Βερολίνου αγ¬
  γέλλεται ότι οί έπίσημοι γερμανικοί
  κύκλοι έκφράζουν την επιθυμίαν τής φι-
  λικής διευθ*τήβεως τού γαλλοέβαλι-
  κού ζητήματος διά κοινής μεσολαβή¬
  σεως. __
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΑΠΟΚΡΟΥΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
  ΤΗΗ ΜΕΣΟΑΑΒΙΙΣΙΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τελευταία τηλε¬
  γραφήματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι
  ή Γαλλία χποκρούει πάντοτε την βρΑτ-
  τανικήν μεσολάβησίν πρός διευθέτησιν
  τού γαλλοϊταλιχοΰ ζητήματος.
  Ή Γαλλία σχετικώς έπιμένει ότι ού
  δεμία μεσολάβησις είνε δυνατή, έφ' ό¬
  σον έχει απόφασιν νά αντιταχθή κατά πά
  σης απολύτως έκχωρήσεως άπέναντι τής
  Ιταλίας.
  ί ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΛΐίΟΥ
  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ_ ΑΡΙΟΜΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Δεκεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). —Την δκτην έσπερι
  νήν εγένετο ή κλήρωσις τοΰ λαχείου
  τού έθνικού βτόλου εξήχθησαν δέ οί
  κάτωθι άριθμοΐ κερδίζοντες τα εξής
  ποσά:
  Ό άριθμός 6βΤ* δραχμάς 3ΟΟ
  ΟΟΟ. Ό άριθμός 25.978
  4ΟΟΟΟ, ό αριθμός 11494 »Ο.
  ΟΟΟ. "Άνά 1ΟΟΟΟ κερδίζουν οί ά-
  ριθμοί 39788, 18Ο94. Άνά 4.
  ΟΟΟ κερδίζουν οί άριθμοί 18469,
  15.4Ο6, 26.337, 7.«74, 3.
  7825, 13.143, 8.477. 3».ΐ;;§
  1489. Άνά 3ΟΟΟ δραχμάς κερδί¬
  ζουν οιαριθμοί 2&678, 26967.
  1874,7»51, 1ΟΟ67, 19Ο28
  21133,2366, 1219, 3136»
  1Ο72», 12»36, 1887Κ, 36
  634, 1Ο938, 2Ο6Ο9, 343»,
  Κ139, 6887, 34443. Άν* ».
  ΟΟΟ δραχ. κερδίζουν οί άριθμοί *1
  743, 27192, 638», 28187,
  163;*β. 17839, 3223», »1
  Ο4Ο, «6Κ99, 19873,24743.
  16896,11402,34943,51841
  8319,2390, 1Ο»Ο8,»»Η4
  39797,26820,9143,1 1769*
  «8628, άνά 1ΟΟΟ δρ. κερδίζουν
  οί αριθμοί 88368, 2Ο»8Ο,
  *81»β, 6479, 5*468,17*34
  1»7 79,34662,1 1 173,8734*
  3394Ο, 37287, 21ι4η8
  18726,38879,7077,3*654;
  '3
  «89, 26*67, *744β
  3933Ο, 37848, 845Ο, 6ΟΟ7
  1476,78*9. Χέλος οί λήγον,.;
  τοιϊ^'Ρ^ς°Γ *ν* δΡ*κ. 1ΟΟ ή-
  τίοι ^5 το τέταρτον γραμματίου.
  ΖΟΗΡδΐΑΓΗ Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΤΗΣΑΓΟΡΑΣΕ[Σ ΑΘΗΝΑΣ
  μερον
  νών
  ονιάτικης άγοράς,
  ζωηροτάτη καΓ Ι
  , ζωηροτάτη καΓ Ιπό τώνπρΙ
  α,ρών. Παρετηρήθη γενικώς πλ
  έπαρκει» τροφίμων.