96741

Αριθμός τεύχους

5056

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

3/1/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αϊγύπτουί
  ίτηοία Ιίραι 3
  εξάμηνον 3
  Άαερικίίς
  ίτη(Ηα-·4ολ. 15
  έξάμηνος » 8
  νή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^ ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟν
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΜΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΓΟΣ 24θΝ
  ΛΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5056
  ΜΕ ΝΕΑΝ ΠΙΣΤΙΝ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΝ
  Διανύοντες την καμπήν
  βπου τελειώνει β παλαιός
  χρόνος καί άρχίζει ό νέος
  ηΐβ βεβαία φυσικόν νά στα-;
  ματήσωμεν πρός στιγμήν διά'
  ν' άνασκοπήσωμεν τό παρελ
  θόν καί ν' άτενίσωμεν πρός
  τό μέλλο ν. Καί ήτο άπαραί
  τητος ό σταθμός αύτός. Διό¬
  τι άπό την άνασκόπησιν τοΰ
  παρελθόντος ειμπορεί νά
  προέλθουν διδάγματα ώφέλι-
  μα διά τό μέλλον. Άλλ' ήδη
  τό παρελθόν δέν ειμπορεί
  καί δέν πρέπει νά μάς ενδι¬
  αφέρη πλέον. ΑΙ πικρίαι
  τού, αί κακίαι τού, αί αθλιό¬
  τητος τού, άς παραδοθοΰν είς
  Την λήθην.
  Τώρα, άνέτειλε νέον έτος.
  Νέα περίοδος. Καί πρέπει νά
  φροντίσωμεν δλοι νά δημι¬
  ουργήσωμεν νέας συνθήκας
  καλυτέρας, εύτυχεστέρας καί
  άνετωτέρας ζωής. Τό νέον,
  άλλωστε, έτος εάν δέν παρου
  σιάζεται άπό διεθνοΰς από¬
  ψεως έξαιρετικως έλπιδοφό-
  ρον, άπό τής έλληνικής έν
  τούτοις πλευράς φαίνεται πλή
  ρες προσδοκιών καί έλπίδων.
  Ή Ελλάς άποκτήσασα την
  πλήρη εθνικήν της ένότητα,
  την γαλήνην καί την ήσυ
  χίαν μένει τελείως άπερί-
  σπαστος καί ειμπορεί ήσυχος
  νά επιδοθή είς τα είρηνικά
  της Ιργα. Εσωτερικώς εξη¬
  σφάλισε την ησυχίαν της χά¬
  ρις είς την συμφιλίωσιν τοΰ
  λαοΰ. Καί εξωτερικώς έπίσης
  είνε κατοχυρωμένη απολύ¬
  τως. Ή μετά τής Τουρκίας
  συμμαχία της, ή μετά των
  αλλων γειτονικών κρατών
  τής Βαλκανικής συνεργκσία
  καί ειλικρινός φιλία της, αί
  άγαθαί σχέσεις της μέ όλας
  έν γένει τάς μεγάλας δυνά¬
  μεις τής Εύρώπης, την θωρα
  κίζουν απολύτως καί τής το-
  νώνουν τό αΐσθημα τής α¬
  σφαλείας καί τής ήσυχίχς
  της. "Ισως μάλιστα δέν είνε
  χιμαιρική ή ελπίς ότι καί
  άν, παρά πάσαν προαδοκίαν
  καί ευχήν, έκσπάση ή θύελ-
  λα νέου πολέμου, ή Ελλάς
  θά δυνηθή νά μείνη άπρόσ-
  βλητος, άφοΰ πόθος' της καί
  απόφασις της είνε νά μείνη
  μακράν τής άκτΐνος της κ«·
  ταιγίδος.
  Άλλ' ακριβώς δι' αύτούς
  ολους τούς λόγους ή Ελ¬
  λάς πρέπει νά επιδοθή μέ
  νέας δυνάμεις, μέ νέαν όρε¬
  ξιν καί μέ νέαν ορμήν είς
  τα δημιουργικά έργά της.
  Τό άρξάμενον ήδη νέον έ¬
  τος ειμπορεί καί πρέπει ν'
  αποτελέση σταθμόν προόδου
  καί σταθμόν αναδημιουργίαν
  Καί θά επιτευχθή τουτο εάν
  όλοι τό θελήσωμεν καί τό έ-
  πιδιώξωμεν. Τα περιθώρια καί
  αί προϋποθέσεις ύπάρχουν.
  Ή Ελλάς, παρά τάς άντι-
  θέτους άντιλήψεις πού έπε-
  κράτουν, κακώς μέχρι πρό
  τινος, διαθέτει καί έδάφη ά-
  φθονα καί πηγάς πλούτου
  άνεξαντλήτους. Καί μέ μίαν
  συστηματικήν καί επίμονον
  προσπάθειαν εκμεταλλεύσε¬
  ως των, θά λυθή οριστικώς
  τό πρόβλημα τής αύταρκείας.
  Ή λύσις δέ τοϋ οίκονομικοΰ
  προβλήματος, θά έχη ώς άμε
  σον συνέπειαν καί την ανύ¬
  ψωσιν τοϋ πνευματικόν, τοΰ ή
  θικοΰ, τοΰ ψυχικοΰ, τοΰ πολιτι
  στικοΰ έν γένει έπιπέδου τής
  κοινωνίας μας. ©ά έχη ώς ά
  ποτέλεσμα την δημιουργίαν
  νέου πολιτισμόν.
  Μέ την ανατολήν λοιπόν
  τού νέου έτους άς στραφώμεν
  μέ νέαν πίστιν καί μέ αΐσθη
  μα αίσιοδβξίας πρός τό μέλ¬
  λον. Καί μέ πεποίθησιν επί
  την νίκην άς έπιδοθώμεν μέ
  ζήλον είς τόν ειρηνικόν
  άγώνα τής δημιουργικής ερ¬
  γασίας. Ή ζωή δέν θά μάς
  αρνηθή τίποτε. Χαρούμενη
  θά γίνη καί θά μάς προσφέ
  ρη τα δώρά της, άρκεΐ νά πι
  βτεΰωμεν είς αυτήν, άρκεΐ
  νά έχωμεν εμπιστοσύνην είς
  τούς εαυτούς μας. Ή Ελλάς
  θχ υψώθη ύπερήφανος, άρκεΐ
  νά την στηρίξωμεν ημείς
  μέ την πίστιν, την εργασί¬
  αν καί την δρκστηριότητά
  μας.
  Ή προχθεσινή ίστορική συνεδρίασις
  τοϋ Δημοτικοΰ Σομβουλίοα
  II
  ΓΟΝΙΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΗ ΗΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ
  Ο Αήμαρχος κ. Μηνάς Γεωργιάδης
  •όν
  άνοΑύει τό ποΑυσχιδές έργον τής διοικήσεως τού.
  Ενισχυθή ό άθλητισμός διά
  τής αγοραίς γηπέδων άτινα
  τταρεχωρήθησαν διά την ανέ¬
  γερσιν τοθ νέου Γυμναστηρί
  — ου, γΐνεται δ' ήδη ή άποτύπω
  σις τοθ χώρου διά την σύντα
  ξιν τής οριστικάς μελέτης κα
  τασκευής Γυμναστηρίου.
  Τό Δημοτικόν Συμβούλιον
  καί ειδικήν φορολογίαν έψήφΐ
  σε διά την άντιμετώπισι/τών
  δαηαν&ν τοθ ΓυμναστηρΙου
  ή όποΐα δμως δυστυχώς δέν
  ενεκρίθη εισέτι.
  Δέν παρέλειψεν ωσαύτως ή
  Διοίκησις τοθ Δήμου νά βοηθή
  ση τόν άθλητισμόν διά τακτι¬
  κών, έστω κσί μικρών, έτησί-
  ων έπιχορηγήσεων, ανεξαρ¬
  τήτως δέ τούτου νά παράσχη
  έπανειλημμένως πασάν ηθικήν
  καί ύλικήν συνδρομήν είς τάς
  διαφόρους αύτοθ έκδηλώσεις.
  Αισθανόμεθα πλήρως, καί
  τό τονΐζομεν Ιδιαιτέρως, 8τι ή
  κατασκευή στΐβου αποτελεί
  μίαν έκ των πλέον άναποτρέ
  -των άναγκών τής πόλεώς μας
  διότι κρίνομεν επιβεβλημένον
  κοινωνικάς νά παράσχωμεν
  είς την νεολαίαν τα μέσα
  έκεΐνα τα όποΐα θ' άπεμάκρυ
  νόν ταύτην άπό την καφενό
  βίον άπασχόλησιν καί άπό την
  διαφθοράν.
  Πρέσχοποι— Όδηγοί.—Ή
  παροθσα Δημοτική Διοίκησις
  πλήρως αΐσθανομένη την κοι¬
  νωνικήν αποστολήν, τοθ προ-
  σκοπισμοθ, παρέσχεν έπανει¬
  λημμένως τα ϋλικά έφόδια
  διά την επέκτασιν τούτου ώς
  καί διά την βελτίωσιν, χωρίς
  ν' αποφύγη εις διαφόρους εί-
  δικάς περιπτώσεις νά παρά¬
  σχη αμέριστον την ηθικήν καί
  ύλικήν συνδρομήν.
  Κατασκευασθή περΐπτερον
  διά τα λυκόπουλα είς τόν λό
  φόν ΒΙγλας.
  Είς τό σώαα των προσκό-
  ΐ
  ρ
  προσετέθη εσχάτως καΐ τό
  ίθμα τωνΈλληνίδωνΌδττνων
  είς τό οποίον ό Δήμος έκΐός
  τής συνήθους έτησίας έπιχορη
  γήσεως κατεσκεύασε καί πά
  ρεχώρησεν έν τώ Άγροκηπίω
  είδικόν περΐπτερον.
  Έθνική Νεολαία.-ΉΈθνι
  κή φωνή τοϋ έθνικοθ κυβερνή
  τού υπέρ τής 'Εθνικής ΝεολαΙ
  άς δι* ής έπιδιώκεται ή έθνι-
  κή καί κοινωνική έξύψωσις
  τοΰ χαρακτήρος των νέων κσί
  ή άπομάκρυνσις τούτων άπό
  τάς παλαιάς κομματικάς συνη
  θείας καί άπό την οδόν τής
  κοινωνικής διαφθορας, ευρήκε
  τόν Δήμον Ηρακλείου ένθου
  σιώδη όπαδόν έφ' ω καί προ
  θύμως παρέσχε καί τα αίτη
  θέντα οί<ονομικά μέσα καί πδσαν άλλην αρωγήν διά την επιτυχίαν τής οργανώσεως έν τώ νομώ. Έδημιοοργήσαμεν τόν σύλ λόγον των ΔεσποινΙδων δστις πρωτοστατεΐ είς πασάν φιλαν θρωπικήν καί κοινωνικήν κίνη σιν. 'Εμεριμνήσαμεν ωσαύτως διά την ίδρυσιν τοθ Συλλόγου ΦΙλων τοθ Πρασίνου καί ίδιαι τέρα κατεβλήθη φροντίς διά την ανάπτυξιν των δημοτικών κήπων, δενδροστοιχιών, οΰτως ώστε νά ύποκινηθη ή πρός τό πράσινον άγάπη. Τό αγροκήπιον τοθ Δήμου εΐχε παραδοθή είς τό Γεωργι κόν Έπιμελητήριον, ώς είδικώ τερον οργανισμόν, δυστυχώς τό Γεωργικόν Έπιμελητήριον κατέστρεψε τουτο καί ό Δή μος κατέφυγε είς τα δικαστή ρισ. Άναλαμβάνοντες την δι οΐκησιν κατελάβομεν τό Α¬ γροκήπιον χωρις να ώναμένω- μέν την δικαστικήν απόφασιν. Έφροντίσαμεν διά την χα¬ ράν τοθ πσιδιοϋ έντός δέ τοθ ΔημοτικοΟ κήπου τής πλατείας Ελευθερίας, ετοποθετήσαμεν διάφορα τισιγνίδια διά τα μι¬ κρά παιδία, έπιφυλασσόμενοι νά έκταθώμεν συντόμως. Ή Δηαοτική μουσική έβελτι ώθη ?ιά ττ)ς προμηθείας νέων όργανον, εμελετήθη δέ ή κα¬ τασκευή λαϊκών θερμών λου- τρών ή δέ σχετική μελέτη ευ¬ ρίσκεται πρός έγκρισιν είς την επιθεώρησιν των δημοσίων έρ γων μεθ' δ θέλει προκηρυχθή ή σχετική δημοπρασία. Δέν έλησμονήθη ό πρός τούς νεκρούς σεβασμός καί έκτός των έκτελεσθέντων έρ¬ γων διά τόν έξωραϊσμόν καί εύπρεπισμόν τοθ Δημοτ. Νε- κροταφείου επετύχομεν εσχά¬ τως την επέκτασιν αύτοθ διά τής προσθήκης εκτάσεως 12. 800 μ. τ. τριπλασιάσαντες ού¬ τω τόν ύπάρχοντα χώρον. Έν τώ Νεκροταφείω κατε- σκευάσθη ύδατοδεξαμενή, νέ κροτομεϊον, έπεσκευάσθη πλή ρως τό έτοιμόρροπον όστεοφυ λάκειον. Άποτίοντες δ' εύγνωμοσύ νην πρός τούς υπέρ τής κρητι κης ελευθερίας σφαγιασθέντας Βρεττανούς στρατιώτας καθιε ρώσαμεν "ετήσιον μνημόσυνον υπέρ τούτων τελούμενον κατ' έτος την 25ην Αύγούστου. Ό Δήμος έν τή έπιθυμία τού νά βελτιώση την εμφάνι¬ σιν των κηδειών καί ν' άπα λείψη τό αΐσχος τής σημερινής μεταφορας των νεκρών, ένέ κρινε πίστωσιν καί προέβη είς δημοπρασίαν διά την προ μήθειαν αύτοκινήτου νεκροφό ρου προβλέπει δ' έν τώ όργανι σμώ κσί είδικάς θέσεις νεκρο φορέων. Ωσαύτως ενεργείαις τής πά ρούσης δημοτικής διοικήσεως έπεξετάθη ό θεσμός τής τού ριστικής άστυνομίας έν τή πό- | λει μας δστις έξυπηοέτησε τόν τουρισμόν καί συνέβαλε είς την εύπρεπή, κατά τό δυ¬ νατόν, εμφάνισιν τής πόλεως. Δέν έφείσθη ωσαύτως ό Δή μος δαπανών είς φιλοξενίαν καί είς εύπρεπή εκάστοτε εμ¬ φάνισιν τοθ Δήμου ώστε ή πόλις μας ν' αποκτήση την φήμην τής φιλοξένου πόλεως αρίστα δέ τοθτο έξυπηρέτησε την έν γένει τουριστικήν Ι¬ δέαν. Ωσαύτως ό Δήμος έν τή τουριστική τού δράσει έχρημα τοδότησε τό ένταθθα γραφεΐ όν τουρισμοθ δπως καί τόν άρ τισύστατον σύλλογον των φί λων τοθ Μουσείου. Κατεβλήθη προσπαθεία καί επετεύχθη ή ίδρυσις τοθ Μορ φωτικοθ Συλλόγου γυναικών τοθ όποίου την φιλανθρωπικόν καί κοινωνικήν δρασιν έξαίρο μέν, παρ' δλην την άθόρυβον υπό των μελών τοθ συμβουλί- ου γινομένην εργασίαν. Είς τό σωματείον τοθτο ό- φείλεται τό κατ' έτος κατά την διάρκειαν των τριών θε· ρινων μηνών τής εργασίας λει τουργοθν άσυλον τοθ παιδιοθ τής έργατρίας, ομοίως δέ ή Ίδρυσις τοθ άσύλου τής γε- ρόντισσας έν τώ όποίφ διαι- τώνται μετ" άρκετής έίΐιμελεί- ας περί τάς 20 άποροι γραΐαι. Είς τό σωματείον τοθτο ό· φείλεται ομοίως ή ίδρυσις νυ· κτερινοθ σχολείου διά τάς α¬ γραμμάτους γυναίκας ώς καί ή Ίδρυσις των Κυριακάτικων σχολείων. Άλλ' έκτός τής Φιλανθρω πικής δράσεώς τού ό Σύλλο- γος ούτος έχει καί εξαίρετον κοινωνικήν δράσιν εσχάτως δ' εφήρμοσε τό σύστημα συνοικια κων διαλέξεων διδακτικοθ πα¬ ρεχομένου. Ό Δήμος ωσαύτως έπιχορη γεΐ καί πληθύν άλλων φΐλαν- θρωπικών ίδρυμάτων καί Σω ματείων, κατ' έτος δέ διανέμε ται έν άρκετά μεγάλο ποσόν ώς βοηθήματα είς απόρους καί ένδεεΐς δημότας. (συνεχίζεται) ΤΩ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΝ ,,ΙΕΡΟΥΣΙΛΗΜ" ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ 36ον Τοθ "Αγγλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ στής κυβερνήσεως έν Μικρά Ασία. 'Ο Ρεφέτ δποπτβύβτω τον Μου σταφά Κεμάλ. Ενεθυμείτο την ακατάσχετον εκείνην όμιλητικότη- τα τοθ Κεμάλ επί τοθ πλοίον, δ- ταν & Κεμάλ τοθ απεκάλυψε τάς φΐλοΐοξίας τού, τάς έπαναστατι- κάς ϊδίας τού, την τελείαν τού ά·; σέββιαν πρός κάθε έκ παραδόσε¬ ως νομιμοφροσύνην. Ό Μουσταφά μετεχΐιρίσθη δλην τού την πειστΐ κήν δυναμιν διά νά τούς προσε¬ ταιρισθή". Ήταν ούσιώδες δι' αυ¬ τόν νά Ιχη την συνδρομήν τω λ Ό Ραοοφ καί 6 Άλτ] Φουάτ 2- μειναν σύμφωνοι. Άλλ' ό Ρεφέτ έδίαταζε. Δβν ίρλϊπι είς τί θά ώφίλιι ή εγκατάστασις μιοΐς χωρί ής ρήσς ρ Έν τέλει ϊμως, παρά την πεποί¬ θησιν τού, συνεφώνησε καί αύτός. Άηεφάαισαν δπως συγκληθ^ είς Σεβάστειαν, τό ταχύτερον, ίνα συνέδριον, είς τό δποϊον νά προσ¬ έλθουν άντιπρόσωποι δλων των τμημάτων τής ΤουρκΕας. Άπό τό Διαρβεκήρ ό Κιαζήμ Καρά Μπε κήρ, άπό την Άδριανούπολιν δ δ Γζαφφίρ Ταγιάρ, χαΐ άπό τό Ίκόνιον δ έκεϊ στρατιωτικόν διοι κητής, έτηλεγράφησαν δτι ήσαν ούμφωνοιμέ αύτάς τάς αποφάσει;. Ό Μουσταφά Κεμάλ εΐχε κερδίσει τό πρώτον μέρος τοθ παιγνιδιοθ τού. Είχε μαζί τού τούς άρχηγούς τοθ στρατιύματος. Ό Δήμαρχος κ. Μήνας Γε | ωργιάδης μας μετέδωκε χθές ι μίαν έξαιρετικώς ευχάριστον πληροφορίαν: Ότι ό ύπουργός Κρατικής Ύγιεινής καί Αντι¬ λήψεως κ. Αγ. Κορυζής διέθε σε τό ποσόν των τριών έκα- τομμυρίων δραχμών έκ τοθ ύπουργείου τού, διά την συνέ¬ χισιν των εργασιών κατασκευ ής τοθ σανατορίου «Ίερουσα· λήμ». * Γεννάται λοιπόν έδραία πλέ όν ή πεποίθησις μετά την διά θέσιν τοθ ποσοθ αύτοθ πού έχορηγήθη χάρις είς τάς ε¬ νεργείας τόσον τοθ κ. Νομάρ χου όσον καί τοθ κ. Δημάρ- χου, καί χάρις έπίσης είς ιό ενδιαφέρον καί την άνθρωπι στικήν δρασιν τοθ κ. Κορυζή", δτι τό σανατόριον «Ίερουσα· λήμ» θά αποπερατωθή καί θά λειτουργήση τό συντομώτερον. Καί θά καταστή Ίδρυμα άπό πάσης απόψεως άρτιον. Τό κτί ρ(ον πού έχει άνεγερθή ήδη θά διαρρυθμισθή, νέα πτέρυξ θά προστεθή, βοηθητικά κτίρια θά κατασκευασθοΰν, μηχανή- ματα καί έργαλεΐα θεραπευ τικά θά τοποθετηθοθν, ώστε ή δλη οργάνωσις νά είνε πλή ρης καί συγχρονισμένη Θά δαπανηθοθν δεκατρΐα καί πλέ όν έκατομμύρια δραχμών δι* δλα αύτά, άπό τα όποϊα τα τρία χορηγοθνται ήδη. Θά α¬ ποκτήση δμως ό Νομός μας ε'να θεραπευτήριον, μεγίστης κοινωνικής καί άνθρωπιστικής σημασίας. Διότι είς αύτό θά ευρίσκουν περίθαλψιν οί πά- σχοντες καί οί ένδεεΐς. ΚαΙ χάρις είς αύτό, ή φυματίωσις, ή τρομερά αυτή μάστιξ, θά πε ριορισθή καί θά καταπολεμη- θή. Άξίζουν λοιπόν των εύχα ριστιών καί τής εύγνωμοσύνης τοθ λαοθ δλοι έκεΐνοι πού ειργάσθησαν καί έργάζονται διά την δημιουργίαν τοθ ίδρυ ματος αύτοθ. Έπάρκεια. Υπήρξε πλήρης ή έπάρ¬ κεια κρεάτων καί είοών δια τροφής έν γένει κατά τάς· η¬ μέρας αύτάς των έορτών καί αί τιμαί των διετηρήθησαν είς λογικά έπίπεδα, χάρις είς τα ληφθέντα υπό των άρ- χών μέτρα. Απετέλεσε καί τουτο μίαν επί πλέον άπόδει ξιν τής συντελεσθείσης είς δλα βελτιώσεως. "Ας έλπί σωμεν δέ δτι αποτελεί καΐ οίωνόν γενικής έξυγιάνοεως καί ανορθώσεως κατά τό άρ ξάμενον ήδη νέον ετος. Χειροκροτήματα. ΧαρακτηριστικαΙ ήσαν αί έκδηλώσεις τοθ λαοθ κατά την προχθεσινήν παρέλασιν τοθ στρατοθ καί των διαφό¬ ρων όργανώσεων επί τή έορ τή τοθ νέου έτους. ΑΙ χιλιά δες κόσμου πού παρηκολού θησαν, πσρά την κακοκαιρί αν, την παρέλασιν, έχειρο κρότησαν μέ ακράτητον έν θουσιασμόν τούς παρελαύνον τας καί Ιδιαιτέρως τόν στρα τόν. Απετέλεσαν τα χειρο κροτήματα αύτά μαρτυρίαν τής συντελεσθείσης άναζωπυ ρώσεως τοθ έθνικοθ φρονήμα τος καί απόδειξιν τής άγά πης καί έμπιστοσύνης πού τρέφει ό λαός μας πρός τόν στρατόν—φρουράν τής είρή νης καί τής γαλήνης τής χώ ρας. Πολεοδομικά. Ή απόφασις την οποίαν έλαβε τό Δημοτικόν Συμβού¬ λιον κατά την τελευταίαν συνεδρίασιν τού, σχετικώς μέ τόν καθορισμόν των ελαχί¬ στων όρίων οίκοδομησίμου έμ- βαδοθ καί την προσκύρωσιν Καί άμέσως έξεχίνησε διά νά εξεγείρη την χώραν. Περιώδευσεν είς τα χωρία, ωμίλησεν είς τούς άρχοντας, εδέχετο τούς άξιωματι- κούς, οί δποΐοι κατόπιν τής άπο- αιρατεύσεως, είχον μείνει άνευ έρ γασίας. ΠαντοΟ καί πάντοτ» έκή ρυσσε την αντίστασιν κατά των μισητων Άγγλων.Ό εχθράς είχεν άποφασίσει νά καταστρέψη την Τουρκίαν, την Τουρκίαν των, νά την διαλύση. Έσχεδίαζεν —δ έχ- θρός —την ίδρυσιν ενός έλληνι- κοθ κράτους πέριξ τής Σαμψοθν- τος. Όλα τα πέριξ., χωρία—τούς έλεγεν—ήσαν γεμάτα ά πά πράκτο ρας τοθ Έλληνος πατριάρχου τής Κωνσταντινουπόλεως. Ό σουλτά- νος, δ πατισάχ των, ήταν άνίσχυ ρος—αίχμάλωτος είς χείρας των "Αγγλων. Άλλ5 αύτοι —-οί Τοθρ χοι—είχανχαθήκον νάσώσουν την χώραν των. Δέν ίπρεπε νά κάθων ται καί νά περιμένουν μέ σταυρω μενά τα χέρια, ελπίζοντες έξωθεν βοήθειαν. "Οπλα, εθελοντάς διά τό νέον εθνικόν στράτιυμα, άντίστα σιν μέχρις εσχάτων— ιδού τί έ- των άνω όρόφων, είς τούς κεν τρικούς δρόμους τής πόλεως, άξίζει ιδιαιτέρας δλως προσο χής. Ελπίζομεν δέ 8τι ή κα ταρτισθεΐσα έπιτροπή διά την καλύτερον μελέτην τοθ ζητή ματος καί την σύνταξιν εΐδι κου πολεοδομικοθ όργανι· σμοθ θά φέρη είς πέρας τό έργον της τό ταχύτερον. Διό τι είναι άνάγκη νά κυρωθή νομοθετικώς 6 όργανισμός αύτός τόν οποίον θά έκπο νήση, ώστε ν' άρχίστι έφαρ μοζόμενος. Μιχαήλ Σφακιανάκης. Όλως αιφνιδίως, απέθανε προ χθές είς την πόλιν μας καί έκη δεύθη είς "Αγιον Νικίλαον έν συρρο^ χιλιάδων λαοθ τόσον έν τεθθεν δσον καί έξ ολοκλήρου τοθ Λασηθίου καί μέ δλψ την αρμόζουσαν επισημότητι χαΐ με γαλοπρέπειαν, δ Μιχαήλ Σφακιά νάκης. Ό μεταστάς, γόνος τής £ στορικής οικογενείας των Σφακιά νάκηδων τοθ Βραχασιου, πού ε δωκεν είς τό έθνος τόσους δια ποεπείς άνδρας άναδιιχθέντας είς τούς άπελευθερωτιχούς τής Κρήτης αγώνας, είς τάς επι¬ στήμας χαΐ τα άνώτατα άξ'ώματα τής πολιτείας, μεταξύ των όποί ών καί δ σημερινός όπουργός Γεν. Διοιχητής Κρήτης, κ. Μπό της Σφακιανάκης, υπήρξε μία ά ληθώς εύγενής φυσιογνωμία με γάλης δράσεώς. Άγωνισθείς υπέρ τή; απελευθερώσεως τής Κρήτης καί τής ενώσεως της μετά τής λοιπής Ελλάδος, έξεπροσώπησε επί μακράν σειράν ε τώ ν τόν νο μόν Λασηθίου είς τάς έπαναστα τιχάς συνελεύσει καί τό χοινοβού λιον. Καί έμόχθησε καθ' δλην τούτην ζωήν υπέρ τοθ γενιχοθ χά λοθ καί τής προόδου τοθ τόπου, χερδίσας τόν γενικόν σεβασμόν χαί την εκτίμησιν. Ή «Άνόρθω σις» τής οποίας υπήρξε διακε κριμένος φίλος, συμμετέχουσα είς τό πένθος επί τή άπωλεία του,συλ λυπεΐται θερμώς τούς οίχείουςτου. χρειάζετο! Μόνον κατ' αυτόν τόν τρόπον μποροθσαν ν3 άποφύγουν την εξολόθρευσιν, μόνον έτβ: Ρά έπροφύλασσαν τάς γυναίκας καί τάς έστίας των άπό τής άτιμώνε- ως. μόνον ίτσι θά έσώζοντο. Είς κάθε χωριό συνέπηξεν έ'να πυρή- να, ώρισεν άντιπροσώπους τού δ¬ πως συστήσουν επιτροπήν 'καΐ ά- ποβοθν κέντρον τής άντιστάσεως. Τό ίργον, είς τό οποίον άπεϊύε το, ήτο δύσκολον. Οί πληθυσμοί είχαν καταπονηθή* καί χάσει τό θάρρος των. Είχαν χάσει χαί την τελευταίαν έλπίβα. Δέν τολ μοθσαν κάν νά βάλουν μέ τόν νοθν των δτι μετά την ήτταν καί την κατάρρευσιν, ήμποροθ σαν νά δοκιμάσουν ν'άντισταθϋθν. "Ολα είχαν χαθή. 'Ύστερα άπό μαχρούς πολέμου; χαί συνεχεϊς ή'ττας, οί τουρκικοί πληθυσμοί εί χαν πβριπέσει είς λήθαργον. Τό μόνον πού ήθελαν ήταν ή είρή νη. "Ηθελαν νά τούς άφή σουν ήυύχοιΐί, νά σκάψουν τα χω· ράφιά των καίνά έπιδοθοθν άπερί σπαοτβί ι!ς την βιβηάλην των. (συνιχίζιτοκ)
  ΑΝ0ΡΘΩ-Ϊ2
  των Χρυσανθέμον.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον: ·Τό
  σκάνδαλον τοθ ΠαρΘενπγωγεΙου».
  Την Πέμπτην: «Καταιγίς» μβ την
  Ντόροθυ Λαμούρ. Την Παρασκε
  υήν 3 απογευματιναί.
  Μ1ΝΩΑ.— Σήμερον τό ΙΎχρω
  μο θαΰμο'. Τό μεγαλεΐτερο καχόρ
  θωμά: «Ό Ρομπέν των δασών».
  Κατάλληλον καΐ δι' άνηλίκους.Μέ
  τόν Έρρόλ Φλύν.
  «ΝΤΟΡΕ».— Συνεχίζονται μέ έ
  πιτυχίαν αί ηαραστάσεις τοϋ «Έξ
  —ρές Μεσολογγίτη». "Λπόψε νέα
  νούμερα.
  Κινπμστογράφος
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  η" τό σκάνδαλον
  τοθ Παρθενα γω γείου
  Νέ τοΰς
  Λουοιέν Μπαρού,
  Μαντελ. Ρόμπινσον
  Γκαμπρΐέλ Ντορζιά
  Γκλλικη έμιλούσκ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Μιά συναρπαστι-
  κή καί μεγαλειώδης
  δημιουργίαν
  Νέ την
  Την Παρασκευήν 3 ά*
  πογευματινα), ώραι 3—5,
  5-7,-7-9.
  Άριθμ. Πρωτ. 1166
  Ανακοίνωσις
  12ης Κ. Δ. Φ. Αύτοκινήτων
  Γνωστοποιεΐται πρός τούς
  κ. κ. Έμπόρους, Πσραγωγούς
  καί είς πάντας τοΰς δπως δή
  ποτε χρησιμοποιοθντας Φορ
  τηγά ΑύτοκΙνητα δτι δέον ν
  άτιευθύνωνται διά τάς μετα
  φοράς των άπ' εύθείας εί
  την Διεύθυνσιν ί) τούς έντε
  ταλμένους Σταθμόρχας τή
  Διευθύνσεως.
  Ή Διεύθυνσις άπεκδύετα
  πάσης ευθυνής διά την τυχόν
  απώλειαν φθοράν όλικήν γ)
  μερικήν των έμπορευμάτων έφ
  δσον ή μεταφορα συμφωνεΐ
  ται άπ' εύθείας μετά των αύ
  τοκινητιστων καί ούχι ώς άνω
  τέρω. Ή Διεύθυνσις κυριο
  σκοπόν έχουσα την έξυπηρέτη
  σιν τοϋ ΚοινοΟ καί την άσφά
  λειαν των μεταφορών συνιστά
  πρός τό συμφέρον τού την ύ
  ποβοήθησιν τής Διευθύνσεως
  Διά πάν έμπόρευμα, δέμα
  Γ) δ,τι δήποτε άλλο παραδιδό
  μενον πρός μεταφοράν δέον
  νά ζητήται δελτίον πσραλα
  βής υπό τοθ οΐκεΐου Σταθμάρ
  χου ί| όδηγοθ επί τή άπλή προ
  σαγωγίΙ τοθ όποΐου έν περι
  πτώσει βλάβης ί| απωλείας ή
  Διεύθυνσις θά διατάσση την
  αποζημίωσιν.
  Έν Ήρακλείφ τ{| 28-12—38
  δ Διευθυντής
  (Τ.1.) Μιχ. Τζουλάκης
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  Ή οτήλη τού ώραιόκοσμου.
  139ον
  Ό νεαρός άξιωματικός έ¬
  παυσε νά έκπλήσσετσι καί
  άπέφυγε νά κάμη άγενεΐς έ
  ρωτήσεις.
  —Κάνετε μενάλην τιμήν σέ
  μενά καί σέ δλους μ.ου τούς
  προγόνους— είπεν άπλΦς. —
  Εΐμαι πολύ εύτυχής πού μπο
  ρό5 νά σάς εΐμαι χρήσιμος,
  —Νά ή σπάθη μου,—είπεν
  ό Χιράτα.
  ΕΤχε βγάλει άπό μιά θήκη
  άπό λάκα, μιά περΐφημη πά
  λτι,ά λεπΐδα, τής οποίας ό προ
  φυλακτήρ ήταν καμωμένος ά
  πό σφυρήλατον σίδηρον, σέ
  σχήμα φύλλων δρυός. Έτύ
  λιξεν αυτή την λεπ(δα σέ Μνα
  μεταξωτό χαρτί, καί την Ιτει
  νέ στόν Ναριμάσα.
  —ΕΤμαι στή διάθεσΐ σας, εύ
  λαβως, εΤπεν ό σημβιοφόρος
  τιαίρνοντσς την σπάθην.
  Ό Χιράτα Τακσμόρι έγονά-
  τισε άντικρύ στόν ξένο τού,
  καί μΐλησε σύμφωνα μέ τούς
  τύπους τής εύγενεΐας:
  —Ναριμάσα, άφοϋ καταδέ-
  χεσθαι νά μοΟ χρησιμεΰσετε
  βοηθός, σ' αυτή την τελετή,
  είνε σωστό νά μάθετε τούς
  λόγους. Σήμερα, κατά την δι
  άρκειαν μιας συνομιλισς την
  οποίαν* ό μαρκήσιος Γιορισά
  κα μοΟ έκαμε την τιμή νά μοΰ
  παραχωρήση, τό άτελές μυα
  λό μου μέ Ικαμε νά είπω διά
  φορα λόγια, τα όποΐα, άπόψε
  βρΐσκω πώς ήσαν άτοπα. Είνε
  μοΟ φαΐνεται ττροτιμώτερο νά
  παραλειφθοθν αύτά τα λόγισ.
  —Δέν θά άντεΐπω, άν σεΐς
  κρίνετε τΐώς έτσι πρέπει νά
  γίνη·
  —Θά Ιγ,ετε λοιπόν την κα
  λωσύνη νά μέ περιμένετε ώς
  πού νά έτοιμάσω δ,τι μάς μέ
  νει νά κάμωμε;
  —'Έτσι θά κάμω.
  Ένα εΐδος καλλυντηρΐου
  συνεΐχετο υέ τό δωμάτιον. Ό
  ύποκόμης Χιράτα μπήκε μέσα,
  γιά νά φορέθΓ) τό κοστοθμι
  πού επεβάλλετο, πού καθωρί
  ζρτο άπό τούς τύπους.
  Επέστρεψε.
  —Άλήθεια, εΐπε, εΐμαι τα-
  ραγμένος καί είσθε πολύ υπο
  χρεωτικός.
  —Μόλις κάνω δ,τι όφεΐλω,
  είπεν ό Ναριμάσα.
  •Ο ύποκόμης Χιράτα εΐχε γο
  νατΐσει πάλιν κοντά στόν ξένο
  τού. Κρατοϋσε τώρα στό δεξΐ
  τού χέρι £να ΙγχειρΙδιον τυ-
  λιγμένο σέ μεταξωτό χαρτί,
  δπως ή σπάθη.'Εχαμογέλασε:
  (συνεχίζεται)
  Τελευταΐοι νεωτερισμοΐ
  τής παρισινης χειμερινής εποχης.
  Ό τελευταΐος νεωτΕρισυός της
  παρισινής σαιζόν είνε τό εξής άν
  σάμιτλ: φόρεμα άπό κρέπ μαρο-,
  κέν σέ χρώμα γκρενά. 1ό κοοσαζ)
  γαρνΐρεται μέ Ινα δαντελλένιο αμ '
  πιεσμάν, πού σχηαατΐζει πίσω ιιια
  μακρυά μύτη Τό ιρόρεμα συμπλη¬
  ρούται μέ Ινα βελουοένιο έπα·
  νωψόρι μαρόν, σέ φόρμα ρεδιγκό
  τας Καπέλλο βελοθδο γκρενά α-
  σορτΐμέτό φόρβμα, γαρνιρισ,ιέ·
  νο μέ ε'να μιχρό Φΐ6γκο χαί μικρο
  μανσόν άπδ τό Ιδιο βελοθδο.
  Ένω οί βραδυνές τουαλέττες έ"·
  χούν πολύ πλατειά φούστσ, τό φό
  ρεμα τοΰ γεύματος καΐ τοθ μπρΐτζ
  6χει μιά φούστσ στενή, πού άκο-
  λουθεί την γραμμή τοθ σώματος.
  Καί διά τα δύο φοοέματα ιτροορι-
  ζονταιτά εξής ύφάσματα: Βελοθδο
  μεταξωτό, σατέν μπριγιάν ή Θαμ·
  πό μπροσσέ κα'ι μουαρό.
  Ή Ιδεώδης βροδυνή τουαλέττα
  Έκαστην Τρίτην
  μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
  μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
  Χαλχίδα, Αίδηψόν, Βό¬
  λον θεσσαλονίκην.
  Τηλ. 5 50.
  ΡΟΜΠΕΝ
  ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
  ..ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ"
  ΒΑΣ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
  Παρά τό Καμαράκι.
  Τα έκλεχτάτερα χαί αληθ£>$ πεψημισμενκ
  γλνχίσματα^ διά Τ ά β εορτάς.
  Ή μεγαλυτέρα συλλογή φρουι γλασβέ, σοκβ-
  λ«τίνων, εχλεκτών λικέρ.
  Έχομεν την μεγαλυτέραν κατανάλωσιν Μ·
  είνε άπό μαΰρο σατέν καί είνε
  έκτόκτως άπλή. Ένα φουοό μα¬
  κρά, άζουστέ είς τό σώμα. Τό κορ
  σάζ γαρνίρεται μέ δαντελλέν'ΐα
  βολάν. "Ενας μεγάλος φΐόγκος
  άΐτό μαθρο βελοθδο στολίζει τό
  ντεκολτέ. Μέ τό φόρεμα αύτό θά
  Φορέσετε μακρυά γάντια τιέτσινα
  άσιτρα ή μττέζ ροζέ.
  Καί ίνα άλλο βραδυνό φόρεμα,
  πού εΰνοεί ή παρισινή μόδα: φού-
  στα άπό μαθρο υετα£ωτό μουα-
  ρέ. Βέστα κοντή άτό λαμέ χρυ·
  σό, κομμένη σέ ίσια γραμμή μέ
  ραψές είς τώ πλάνια. Τα μανίκια
  της βέσται, είνε έπίσης κομμέα
  σέ ίοια κλωστή πάντοτε κοντά.
  Διά την νεαρά δεσποινΐδα: μ(α
  μακρυά τουαλέττα άπύ βελοθδο
  ίωηροϋ χρώματος, κατά προτίμη
  σιν μπλέ ρουά ή φρέζ. Ή Φούατα
  τού είνε «ίν φόρυ». ΓαρνΙρεται μέ
  τιΧατειές γουνένιες λωρΐδες.
  Ή Ντιοτεγκέ
  .£||ΙΙϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ
  Ι ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
  ΠΟΡΣΕΛΑΝΕΣ
  Ι ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΠΑΡΓΥΡΑΙΚΕΥΗ |
  = Άσύγκριτσ, μοναδικά, των πλέον =
  = φημισμένων ΕΟρωπαϊκών έρνοστασίων =
  1 Ι
  ΕΙΣ ΤΟ
  ΚΡΥΣΤΑΛΛ
  ΙΩΑΝ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ
  _ θά άποτελέσουν καί πάλιν τα ώ- §
  = ραΐότερα καϊ χρησιμώτερα δώρα των =
  | ημερών. |
  "". Τιμαί άσυναγώνιστοι. Ξ
  ~ΓΪ1Ι11Ι111Ι1111111111111Ι11ΙΚ111ΙΙ111ΙΙΙ11ΙΙ111Ι1ΙΙ1Ι11Ι11Ι11Ι11ΙΜΙΙ1ΙΜΙΙ1Ι11ΙΙΙΙΕΙ11ΙΙ1Ι1Γ~Ι
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΙΩΑΝ. ΛΟΓΙΑΔΟΥ
  Μετεφέρθη άπά τής πλατείας Νικηφόρου
  Φωκά (Μεϊντάνι) είς την οδόν 1821
  (Σεϊτάν ΌγλοΟ), έναντι παρόδου Ί-
  χθυοπωλεΐων καί παραπλεύρως έργο-
  στασΐου έπιπλοποιΐας Ι. Μηλιαρα.
  Άνακαινισθέν είς δύο ευρυχώρους
  αιθούσας περιλαμβάνεΐ;
  Α'. Τμήμα εκτελέσεως συνταγών.
  Β'. Αποθήκην πλουσιωτάτης συλλογή^εΐδι-
  χοτήτων (βρβδΐ&ΐϋββ) χημικών καί φαρμακευτικών
  προΐόντων.
  Γ'. Όργανα χημείας καί φαρμακείον (βαρό-
  μετρα, θερμόμετρα τοΓχου κ.λ.π.) έργαλεϊα ίατρικά.
  _'. Έλαστικά, ζώνας, κηλεπιδέσμους κ. λ. π.
  Ε'. Τμήμα καλλυντικών καί «ρωμάτων: Αί·
  θέρια ελαια διά κολώνιες, λοσιόν, λικέρ κ.λ.π. Πα-
  ρασκ6υάζονται καί επί παραγγελΐςι εΐδικές κρέμες
  διά ξηοά καί λιπαρά δέρματα.
  ΣΤ'. Τμήμα άνθρωπομετρικόν: Πνονται δω-
  ρεάν μετρήσεις ΰψους, βάρους κ.λ.π.
  Πώλησις χονδρική καί λιανική.
  Αριθ Τηλ. 2.87.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Ή ύπβφαινομένη Ελένη χήρκ Κϋνσταντίνου Τσαμΐταρλάκη κά
  τοικος Νεαπόλίωί, καθήΜον μου θεωρώ νά εΰχαριοτησω καί ίημο
  σία, ως νομιμος καί φυσική επίτροπος των άνηλίκων τέκνων μου ί'ε
  ωργίου καί Ίωάννβξ, Γθ ΕΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ ΡΩ
  ΜΗΣ καί τόν Γενικόν Πράκτορα Κρήτης κ. ΜΗΝΑΝ ΜΑΡΚΛΚΗΝ
  διά την προθυμίαν μεθ' ής έσπευσαν νά χαταβάλουν διά τοϋ ΰπ'
  άριβ. 3693 συμβολαίου τοδ συμβολαιογράφβυ Νεαπόλεως Έμμ. Μαυ
  ρογιάννη την εκκαθάρισιν τοδ έξ εκατόν χιλιάδων (δραχ. 100.000)
  δραχμών άσφοιλιστηρίου διά τοΰ όποίου ήτο ήσφαλισμένοί παρ' αΰ
  '*' ό μακαρίτη; σύζυγός μου.
  Έν Νίαπόλίΐ τό 22 Δϊκεμβρίου 1938
  Ή ϊύχαριστοΰσα
  Ελένη Τσαμπαρλάκη
  ^ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐϋ:
  1 Εξπρές θαλαμηγόν |
  ΣΟΦΙΑ
  Ταχύτης 18 μιλλίων.
  ΨΨ
  Τόννων 2.000.
  όλόκληρα διαμερί-
  |
  Άφθάστου πολυτελείας μέ
  σμαα Λούξ καί σοθπερ Λούξ. _
  "Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουσρίου 1939. 5
  (Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς §
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί· δ
  καρίαν, Σάμον. ^
  Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΜΑΝΠ. Π, ΚΟΡΠΗ 3
  πΤΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓγ;
  ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΟΤΤΗ
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό έγχρωμο θαΰμα!
  Ό θρίαμβος ολνν των έπο
  χών!
  9
  ΤΟΝ ΛΑΣΩΗ
  (Κοττάλληλβν οι' άνηλίκους)
  Μέ τα πιο λαμπερά άβτρα
  τής 63όνη$:
  ΟΛΙΟΙΑ ΝΤΕ ΧΑΒΙΑΑΝΤ
  ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝ
  Τό εργο ποΰ εσπασϊ ολα
  τα ρεκόρ εΐβπράξεων εω$ τώ
  ρα διότι το παρηκολούθησαν
  150 000 καί πλέον θΐαται σέ
  3 έβδομάδες.
  Έκτός προγρχμματος
  2ΟΥΡΝΑΛ.
  ΠΡΟΣΕΧΟΣ
  ΚΑΚΟΣΔΡΟΜΟΣ
  (Ελληνικόν, νέα κόηια)
  Σημ. Καθ' έκάατην, ώρα 6 μ.
  μ. απογευματινήν.
  Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ»

  Ο πρωταθλητής μοτοσυκλεττι
  στής κ. Ιωάν. Χαλετΐλης, δστις συ
  νεχΐζει τάς παραστάσεις τού μέ
  χρι τής Κυριακής.
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΦΕΔΡβΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤδΝ
  ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Τό Ταμείον Έφέδρων ΙΙολεμι
  στών Λασηθίου: ΐΐροκηρύσσϊΐ φα
  νερόν μειοδοτικόν διαγωνισμόν διε
  νεργηθησόμενον έν Άγίφ Νικο
  λάφ καί έν τοίς Γραφείοις αύτοΟ
  την 31ην ΊανουαρΕου 1939 καί
  ώραν 10—12 π. μ. διά την έκπό
  νησιν πλήρους δριστική μελέτης
  ανεγέρσεως Μεγάρου έν Άγίφ
  Νικολάω βάσει εγκεκριμένου
  προσχεδίου.
  Βάσις τ&Ο διαγωνισμοθ επί τής
  οποίας θέλουσι προσφερθη' αί μει
  οδοτικαί έκπτώσεις όρίζεται τό
  ποσόν των πεντήκοντα χιλιάδων
  (50,000) δραχμών. Ή εγγύησις
  συμμετοχής ωρίσθη είς δραχμάς
  πέντε χιλιάδας (5.000).
  Γνώσιν πάσης λεπτομερείας δύ
  νανται νά λαμβάνωσι οί βουλό
  μενοι προσερχόμενοι καθ' έκά
  στην εργάσιμον καί ώραν 10 —
  11 π. μ. είς τα Γραφεϊα τοθ
  Ταμείου.
  Έν Άγίψ Νικολάφ τ^ 28 Δέ
  κεμβρίοιι 1938.
  Ό Διευθυντής τοθ Ταμείου.
  Μιχαήλ Πβροδασκαλάκης
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΧ
  ΜΕΡ.ίΙίΛΙΗ-ΜΑΤΖΑΟΕΙΑΙΗ
  Δέχεται είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεϊα Βαλιδέ
  Τζαμί).
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  έφθαλμίατρος
  ΈηΙ τριακονταίτΐαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  δφθαλμολογικά άσχολούμε-
  νος, δεχβται, τοος «άσχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό δφθαλ
  μιατρεΐον τού, κείμενον τταρά
  τφ Καμαράκι «λησίον τής
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  ΓΑΜΟ1 - Δνΐς "ΑναστασΙα Μαυ
  οάκη-κ. Γεώργιος Ιω. Μαυρογι
  Αννης ετέλεσαν τούς γάμους ..των.
  Πσράνυμφος ττσρέστη η^κ Βι·
  κτωρΐα Καλλιατάκη, ιατρου.
  -ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.- Ή κ. Άνα-
  οτασία Μαυρογιάννη δέν θά Βε·
  νθπ υέχοι της 23ης ΆηριλΙου έ. 6.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Ο Μορφω
  τΐκός Σύλλογος Ηρακλείου εύχα
  οιστεΐ Θερμώς τόν Δήμαρχον Ηρα
  κλείου κ Μ Γεωργιάδην προσοέ
  ηαυτα είς τό «Άσυλον της Γβρόν
  ?Γσσας» έη· εθ,αιρΐα τοθ Νέου
  -Ετους μίαν βασιλόυηταν καί
  ΥλΈπ£Ισης εύχαριστεΐ τάς κυοΐας
  Μαρίαν Καρούζου προσφίρασαν
  ίήν ημέραν τοθ νέου ΙτουΓ, τιλου
  σιώτατον φαγητόν μέ διάφορα αλ
  λα τρόφ.μα καί Έλένην ΕυφραΙμο
  γλου ήτις ττροσέφερεν έπίσης μ{.
  αν Βασιλόπηταν.
  κ (Έκ τού γραφεΐου)
  ΓΟρω στήν πάλι.
  Ή κακοκαιρΐα τής Κυριβκής ήμ
  πόδισε την γενικήν πρωτοχρονιά-
  τικην κίνησιν.
  —"Ητις ώς γνωστόν οιατηοει·
  ται καίτην ημέραν τής πρ»τβ·
  χρονίας διά μικρούς καί μεγάλους.
  —Έν πάση περιπτώσει άξιοση-
  μεΐωτος υπήρξε ή συγκέντρωσις
  κόσμου τάς πρωϊνάς ώρας.
  —Τόσον είς τόν Ναόν τοθ ΛγΙ·
  ου Μηνα δτιου έτελέσθη ή πανηγυ
  ρική δοξολογΐα της ημέρας δσον
  καί είς την όδδν Κουντουριώτη β
  που διήλθον ώς γνωστόν τα τμή·
  ματα τής τταρελάσεως.
  —ΠερΙ τής οποίας γράφομεν ίΐς
  άλλην στήλην καί ήτις εσημείωσε
  εξαιρετικήν επιτυχίαν καί ώς
  πρός τόν στοατόν καί τούς προ·
  σκόπους καί ώς πρός τα τμήμα·
  τα Ιδιαιτέρως τής Ε.Ο.Ν.
  —Χθές πολλοί συμπολίται ισχυ
  ρίζοντο δτι ή κακοκαιρΐα της Κυ
  ριακήςύπηρζενεύεργετικήδιά τοώς
  δοκιμάζοντας εΐοέτι την τύχην
  των.
  —Οίίτω έν συνεχεία πρός το
  εσπέρας καί την νύκτα τοϋ Σαβ·
  βάτου—ή ήμέρα δσον καί ή νϋξ
  της πρωτοχρονιάς υπήρξαν σημαν
  τικαΐ είς τυχηροϋς καί άτύχους.
  — Διακυβευθέντων δπωσδήποτε
  σθβαρΰν ποσών χάριν τοθ «κα·
  λοθ τού χρόνου».
  —Πολυπληθεϊς ΘεαταΙ παρηκο
  λούθησαν τάς παραστάσεις προ·
  χθές τού μοτοσυκλεττιστοθ κ. Χά
  λεπλή
  —'ΕπιδεΙξαντος πάλιν δεινό
  τητα είς τό επικίνδυνον γύμνασμά
  τού.
  — Καί άποκομίσανιος αρκετάς
  ε'ισπράξεις καί άθρόα χειροκρο
  τήματα.
  —Ή έπιβατική κίνησις, καθ1 &
  μάςέπΧηροφόρησαν, υπήρξε μειω
  μένη αυτάς τάς ημέρας.
  —Καί είνε φυσικόν αύτό λόγω.
  των έορτών.
  — θά Ελεγε ίσως κανείς δτι οί
  ταξιδιώται έφοβήθησαν δπωσδήπο
  τε καί την κακοκαιρίαν ή Δποία
  δέν ΰστέρησεν είς θαλασσοταρα
  χήν άρκετά σφοδράν καί έντεθ·
  Θεν καί άνοικτά τοϋ Κρητικού πε
  λάγους.
  —"Λξιον σημειώσεως έν πάση
  περιπτώσει είνε δτι είς τα δρομο
  λόγια των άτμοπλοίωντηςγραμμής
  καί Ιδιαιτέρως τής «Άκροπόλεως»
  ούδεμία καθυστέρησις επήλθεν.
  —Εσυνεχίσθη καί χθές σχετική
  κίνησις είς τό ταχυδρομειον.
  — Κατά τάς ήιιέρας των έορτών
  βλέπετε ύπάρχουν καί είς τό πεδί
  όν τής άνταλλαγής εϋχων ή δώ
  ρων οί καθυστ,ερημένοι.
  —Χθές δ καιρός εφαίνετο βελτι
  ωθεΐς πρός χαράν των φοβουμέ
  νων τό κρύο.
  —Οΐτινες Ιστΐευσαν καί νά ταμ·
  πουρωθοΰν ώς συνήθως ϊίς τα
  προσήλια.
  —Δυστυχώς δ ήΧιος δέν έζου·
  δετέρωσε τό ψθχος καί γενικώς
  ή κατάστασις δέν εφαίνετο στα«
  Θερά.
  —Ή Λέσχη Έπιστημόνων έσημεΐ
  ωσε Γροχθές μίαν νέαν έπιτυχί·
  αν ένΜή δλη αυτής προοδευτικίί
  καί κοινωνικαί έμψανίσει.
  —Μέ την εορτήν της βασιλόπη·
  τας καί την έπακολουθήσασαν χο
  ρευτικήν έσπερίδα είς την οποίαν
  διεκρίθησαν πολλαί καί πολλοί.
  ~ "Ε* παραδρομής ανεγράφη
  προχθές είς τό ιδιαίτερον τηλε
  νράφημά μας διά την κλήοωσιν
  τοΰ λαχείου τοΰ στόλου δτι οί λή
  ?Λη1ες ε1Λς 2 άΡιθμ°ι κερδίζουν
  100 δρ. (τό τέταρτον 25) ένω κερ
  διζουν 80 (τό τέταρτον 20).
  —Είς τοθ Πουλακάκη προβάλ-
  λεται καί σήμερον ι ό χαριτωμένο
  Φίλμ:«Ό Μικοούλης» ή τό σκάνδα
  λον τοθ Παρθεναγωγείου. Την
  Πέαπτην ό κολοσσός: «Καταιγίς».
  —Κιν,ιματογραφικόν γεγονός έ¬
  πίσης είνε ή προβολή είς την Μι
  νώαν σήμερον τοΰ έγχρώμου κινη
  ματογραφικοθ Θαύματος: «Ό
  Ρομπέν των δασών» πού έσημείω
  σεπαντοθ δπου έπαίχθη ρεκόρ
  εΐσπράξεων καί συνεκέντρωσε τα
  πλέον ένθουσιώδη σχόλια.
  * Ρεπορτερ
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ.- «Εξεδόθη καί έ-
  κυκλοφόρηαε μέ πλουσίαν δπως
  πάντοτε καί άξιανάγνωστον φιλο
  λογικήν καί κριτικήν Ολην Λ
  η^.ΛΓΡ1ίχόμ-ενον τό εκλεκτόν
  περιοδικόν τοθ Μβοαμβέλλου «ΔρΛ
  Ρος» τού κ. Πιτυκάκη.
  Κάνομΐν την μεγαλυτέ¬
  ραν κατανάλωσιν διότι πω-
  λβΰμβν ολα τα ύφάσματα είς
  τιμάς ασυγκρίτως .ύθηνα,.
  ΑΒΕΔΙΣ
  Μην*

  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  3
  Τό μεγάλο έρνον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  482ον
  — Θά χρειασθ{] νά έλθετε μαζ( μου, άπεκρίθη
  ή κόρη. Δέν ήξεύρω νά σας είπω τόν δρόμον καί
  τόν αριθμόν τοΟ σπιτιοθ' είνε πρός έκεϊνο έκεϊ
  τό μέρος" δμως γνωρΐζω καλά τό σπΐτι, καί θά
  σας όδηγήσω.
  Άποσύρασα δέ την χείρα της, εΐπε μέ φωνήν,
  ^{|τις θά κατεσπάραττε πάντα παρατηρητήν, άλλά
  τόν Μάριον, τόν βεβακχευμένον καί παράφορον
  έκ τής χαρας, ούδ άκροθιγώς έψαυσεν.
  —"Ω! τί εύχαριστημένος δπου είσθε!
  Μικρόν τι νέφος έπεσκΐασε τό μέτωπον τοΰ
  ΜαρΙου. Άρπάζει άπό τούς βραχΐονας ιήν Έπο
  νΐνην.
  —Ένα πρδγμα δμοσέ μου.
  —Νά σάς όμόσω, Τί θά ειπή αύτό.
  Καί ή Έπονίνη έκάγχασε.
  —Είς τόν πατέρα σου... Κάμε μου δρκον, Έπο
  νΐνη, νά μην είπής είς τόν πατέρα σου ποθ είνε
  αύτό τό σπΐτι.
  Ή κόρη έστράφη πρός τόν Μάριον μετά θαυ
  μασμοθ.
  —Έπονίνη! Πώς ξεύρετε πώς μέ λέν 'Επο
  νΐνη;
  —Δός μου, καθώς σοθ εΤπα την ύπόσχε·
  σίν σου.
  Άλλ' ή άθλία εφάνη ώς μή άκούσασα.
  —Τί καλά! μέ ώνομάσατε ΈπονΙνη.
  Ό Μάριος έλαβε συγχρόνως καί τούς δύο βρα
  χΐονάς της.
  —Σέ πσρακαλώ! σέ παρακαλώ! είπέ μου!
  πρόσεξε είς τί σοθ λέγω· κάμβ μου δρκον πώς
  δέν θά είπής είς τόν πατέρα σου ποΰ είνε τό σπΐ
  τι σύτό.
  —Είς τόν πατέρα μου; "Α ναΐ' είς τόν πατέρα
  μου τόν έχουν υπό κράτησιν, καί οΰτε συγχωροθν
  είς κανένα μας νά τόν (δή. Καΐ τί μέ μέλλει τέλος
  πάντων διά τόν πατέρα μου!...
  —Άλλά δέν μοΰ ύπόσχεσαι! άνέκραξεν ό Μά
  ριος.
  —Άλλ' άφήστέ με! είπεν ή κόρη βάλλουσα γέ
  λωτας' πώς μέ σεΐετε! ΝαΙ! ναί! να(! σάς ύπόσχο
  μαι! σας κάμνω δρκο! Τί μέ μέλλει! Δέν λέγω είς
  τόν πατέρα μου ποθ είνε τό σπίτι. Έτελείωσε! εύ
  χσριστήθητε; έχετε όλλο νάεΐπήτε;
  Οϋτε είς τόν πατέρα σου, οϋτε είς κανένσ, εί
  πεν ό Μάριος.
  —Ο£5τε είς κανένα.
  —Τώρα πηγαΐνωμεν νά μοθ δεΐξης.
  —Ευθύς τώρα θέλετε,
  —Ευθύς, ναί, ευθύς.
  (συνεχΐζρται)
  ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
  ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ
  Τής γνωοτης μεγάλης φίρμας:
  ιΜΟΤΤΗ
  τα μενά ποΰ συναγωνίζονται είς ποιότητα,
  γευστικήν και θρεπτικότητα αύτά τα Ιταλικά
  μακαρόνια.
  ΕΦΘΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΤΕΘΗΣΑΝ
  είς την διάθεσιν τοΰ χαταναλωτιχοϋ κοινοΰ.
  Δοκιμάσετέ τα. Ψήνοντα» αύθωρεί. Ή ύπερο-
  χή των είνε άμέσως άντιληπτή.
  ΕΙΝΕ ΤΑ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ ΟΛΩΝ.
  Γενικός άντιπρόσωιτος
  ΜΗΝΑΣ ©. ΠΟΤΗΡΗΣ
  Πλιχτεΐα Καλλεργών—"Ηράκλειον Κρήτης.
  "Ολα τα ειδή ΞΥΛΕΙΑΣ
  είς τιμάς έκτός συναγωνισμοθ
  θά εΰρητε είς την:
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ
  Ε.Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Χεϊτάν Όγλοδ.
  ΤΟ
  ΕΚΤΑΚΤΩΣ
  ΘΑΛΑΜΗ Γ Ο Ν
  ΕΛΣΗ»
  Τετάρτην β μ. μ* κατ' ευθείαν Πειραια,
  Πρακτορείον! ΑΜΑΜ. Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλ. 5.51.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αν* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άτιό δλα δι* δλους.
  ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ
  Β'.
  Θά πήτε, ϊΐως, 8τι δ χόσμος
  σήμιρα έχει εξελιχθή καί ζητεί
  άπό τούς καλλιτέχνας την συγκί
  νησ;ν τής τέχννς^ς καί δέν δίδει
  μεγάλην σημασίαν είς την ώραιό
  τητά των. Άλλ' ακριβώς οί καλ
  λιτέχναι ποΰ άρέαουν σήμαρα, κα
  τέχουν κυρίως την τέχνην νά πά
  ροιισιάζωνται κατά τρόπον πού νά
  έλκύουν τό ενδιαφέρον τοΰ κοι
  νοθ.
  Κι' ή ώμορφιά στήν γυνοΐκα
  παίζει σήμερα δευτερεύοντας ρό
  λους, τόν πρώτον δμως καί τόν
  κύριον τόν παίζη είς τό σέξ—ά
  πήλ τό Οφος κι' ή εμφάνισις,
  πού ο' αύτά μέσα περιλαμβάνον
  ται αί κινήσεις, τό βάδισμα, αί
  χειρονομίαν Λοιπόν την έμφάνι
  σιν αυτήν, ημπορεί νά την άπο
  κτήση όπωσδήποτε κάθε γυναΐ
  κα πού όνειρεύεται νά έχη σέξ
  άπήλ. Καί θά την αποκτήση βε¬
  βαία μέ τό σπόρ καί την γυμνα
  στικήν, άλλά κυρίως μέ τόν Ιλεγ
  χον πού θά κάμνη συνεχώς είς
  τόν εαυτόν της, μέχρις βτου αί κι
  νήσεις καί τό βάδισμά της, άπο
  κτήσουν φυσικότητα, καί γίνον
  ται κατόπιν πλέον αυτομάτως.
  Αίφνης μία κίνησις, πού είνε
  άποκρουστική είς τοδς άνδρας είνΐ
  δταν κάθεται μέ τό Ινα πόδι έ
  πάνω σΐό άλλο χαΐ περιβάλλει
  τό γόνατό της μέ τα δυό της χέ
  ρια. Έπίσης δταν στέκεται μέ
  ΤΟ ΣΕΞ ■ ΑΠΗΛ
  τίς μύτες των ποδιών ένωμένες
  κο<ι τίς πΐέρνες άπομακρυσμέ νες. Προσέχετε κυρίες μου, την κ£ νησιν των ώμων σας. Κρχιήτε αύ τούς ολίγον πρός τα πίσω, ώίτβ νά δίδετε την εντύπωσιν δτι έχε τε ελευθέραν την «ναπνοήν σας. Καί πρό παντός μην τούς άναση χώνετε, μην τούς χινεϊτβ διαρ κώς. Μ£α κίνησις πού προσδίδει πολ λήν χάριν είς την γυναίκα είνΐ νά τεντώνη δψηλά τό σώμά της σάν νά θέλη νά πιάση μέ τό χέ ρι της κάτι πού δρίσκεται υψηλό τερα άπό τό άνάστημά της. Όταν σκύβετε μπροστά μή μέ νβτε πολλήν ώραν σ' αύΐή τή στά σι. Χάνετε πολλούς βαθμούς σέ σέξ άπήλ δταν κυττάζετε χαμηλά. "Οταν συνομιλήτε, χωρίς νά προ σηλώνετε τό βλέμμα σας είς Ενα ώρισμένο σημείον, καί χωρίς νά κινήτε, παρά άργά, τα μάτια σας. νά μή κυττάζετ,ε τόν συνομιλητή σας, άλλά νά τόν θωπεύη τό βλέμμα σας άπό καιροθ είς και ρόν. Τό πολυ γρήγορο άνοιγόκλει σμα των β)εφάρων, τό καθηλω μένον βλέμμα, ή τό τριγύρισμα των βλεμμάτων όλόγυρα δίδουν την εντύπωσιν δστερικής κρίσεως καί συνεπώς χάνεται ε'να Γχνος ά κόμη τοΟ σέξ—άπήλ. (συνεχίζεται) ΟΙ αντιπροσώποις των σιγαρέττων ΖΑ ΠΑΝΤΙ Εϋχονται είς τούς καπνιστάς των, εύ- τυχισμένον τόν καινούργιο χρόνο. Φουστανάκης—Ξυλούρης καί Σία Ή εύνοουμένη ( των γυναικών πουδρα ΟΟΤΥ ΕΙΣ ΑΡΟΜΛΪΑ ΛΙΜΑΝ Σ.ΠΡ, ΙΝΙ1Ι. και είς 14 ώραΐους καί ζων- τανούς χρωματισμούς έν- σωματοϋται είς τό δέρμα δσο καμμιά άλλη, καί τοϋ δίνει δψι βελουδένια "ΑΝΟΙΞΙΑΤΪΚΗ ΑΡΟΣΙΑ,, Άντιπρόσωπος Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμονως, άπο ολα τα καταστήματα καί αύτά άκομη των έπαρχιδν ταίς κλωσταΐς Μάρκος «Χταυρός». Ήτοι αβυνάχια, τρυπώματαΞχιβάρας, χαρόλιαχΐντημα- τος, κουβάρε;, Μουλινε, Κοτόν περλε, Βαμβακάχια, κου- ίάρες χ>ντηματ«ς χ. Χ. π. Όλα τα &ς αν» ειδή είναι &·
  φίάστ·» ποιότητος Μ«Ι χρ»ιμ*τβ·ν ΛγγνημενΝν καΐ στερε¬
  άν. Μί« δβκιμιι Κι αάΐ ιτΐίοο δια τίιν «ν«τ·ροτατα τβν
  ΝλΗβτνν τϋβ μάοιιαι «Χταυοοβ.»
  Άντιη·οαΐΜΐ·« ·ια τβΰ( Ν·μ«Λ| 'Ηρακλείου-Λαβιιθίόν:
  Ι, Ν.
  Ή πρωτοχρονιάτικη
  κίνησις εις Χανιά.
  ΧΑΝΙΑ Ίχνουίριος (άνταποχρι
  τοΟ μας).— Άξίζει νά σημειωθή
  χαί διά την αγοράν μας, ή παρα
  τηρηθεΐσα εφέτος έπάρχεΐΛ των
  τροφίμων. Διά την Ιπάρκειαν αύ
  την εφρόντισε δπω; καί άλλοθ ή
  Άγορανομιχή ύπηρΕσία, κατωρθώ
  σασχ ωστε νά παρατηρηθη' είς δλα
  τα ειδή χαί είς ποιότηχχ καί
  είς ποσόχηια, άφθονία άνάλογος
  των ημερών.
  Έκ παραλλήλου, σχετικώς δ
  πήρξεν σημαντική χαί ή άγ/ορα
  στική κίνησις έν παραβολή πρός
  3λλα έτη καί δσον άφορά καί
  τα τρόφιμα χαί τα δώρα, μεταξύ
  των οποίων εφέτος (.προτιμή
  θησαν τα πρακτικά «αι χρήσιμα.
  Τό άπόγευμα ΐδίω; τού Σαββά
  τού ή κοσμοσυγκέντρωσις ήτο έ
  ξαιρετική είς τάς κεντρικάς 6
  δούς των Χανίων, δπου γνωατό»
  χαι τα κυριώτερα καταστή-
  ματα.
  Γενικώς καί επ9 εύκαιρΐα τής
  πρωτοχρονιάτιχης κινήσεως είνε
  ηρέηα^ νά δπογραμμισί)ουν καί
  γβνικώτερα σχόλια ώ; πρός τό
  έργον των Άρχών αί οποίαι υτΐό
  την Εποπτείαν τής ΓενικήςΔιοική
  σεως χαί προσωπικώς %οΰ Υπουρ
  γοΰ ΓενικοΌ ΔιοιχητοΟ κ. Σφακιά
  νάχη, δέν έφείσθησαν μέτρων χαί
  επέδειξαν πολλήν φιλοπονίαν δ
  πως χαί τάξ-ς παρατηρηθή χαί
  άγορανομική εύρυθμία, οϋΐως ώ
  στε παραλλήλως πρός τάς ώποροί»
  σας τάξεις νά έξυπηρετηθώσιν
  καί αί πτωχότεραι είς τό κεφά
  λαιον των προμηθιιών τής ήμέ
  —Τηλεγράφημα πρός τόν
  Πρωθυπουργόν.
  1 Απεστάλη πρός την κυβέρνη¬
  σιν παρά τού Προέδρου 'Εμπορο-
  παντοπωλών Ηρακλείου κ.Γεωργί
  ου Ψαρουδάκη, τό κάτωθι εΰχη-
  τήριον τηλεγράφημα έηϊ τω Νέω
  Ετβι:
  «'Εξοχώτατον Πρόεδρον Κυβερ
  νήβεως Ιωάννην Μεταξάν
  Αθήνας
  Είς Εθνικον Κυββρνπτην καί
  έμπνευσμένον δημιουργον Νέου
  Κράτους επ εύκαιρία Νέου "Ε-
  τους ευχόμεθα υγείαν καί μακρο
  βιβτητα ταασόμενοι ολοψύχως πα¬
  ρά πλευρόν τού πρός ολοκλήρω-
  σιν μεγαλουργών αύτοϋ έπιόιώ-
  ξίων».
  —Έπιδημία είς Κίσσαμον.
  Είς τό χωρίον Πλακάλωνα Κισ-
  σάμβυ εσημειώθη έπιδημία τύ·
  φού. Τα κρουσματα, κατά τάς έ·
  κβϊθεν πληροφβρίας, είναι «ρκΕ
  τα.
  — ΆγβρανομικαΙ παραβάσεις.
  Υπο της Χωροφυλακης Νευς
  Άμαρίου κατεμηνύθη & κρβοπώ
  λης Νικόλ Α ιΔπμητριακάχης,
  κρΐοπώλης έκ Πλατανίου τής Ι¬
  δίας περιφβρείας διότι δέν εΐχβ
  άναρτήσει πινακίδα είς πωλβύμε
  νόν κρέχς. Έπίσης έμηνΰθη ό
  Δημ. Ζαμπίτάκης παντοπώλης έκ
  Μοναστηρακίου διότι επώλει διά
  φβρα ε'ίίη μέ ύπερβολικβν κέρ·
  δβς.
  Εθνικόν Λαχεΐον
  Πρακτορείον Ηρακλείου
  Παρακαλοθνται οί κ. κ. συν
  δρομηταΐ νά προσέλθωσι καί
  άνταλλάξωσι τα γραμμάτιά
  των μέχρι τής 5 Ίανουσρίου
  διότι πέραν τής ττροθεσμίας
  αυτής τό Πρακτορείον δέν έ-
  χει υποχρέωσιν νά κρατήση
  τα λαχεΐα.
  Οί έπιθυμοθντες νά άνανεώ-
  σωσι τα γραμμάτιά των πρέ'
  πει νά κρατώσιν άπαραιτή
  τως τα παλαιά των γραμμά-
  τισ.
  (Έκ τοΟ Πρακτορεΐου)
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τοΰ Ραδιοφωνικοΰ.
  Σήμερον ο Ραδιβφωνικβς Σταθ
  μός θά εκτελέση τό εξής πρό·
  γραμμα: 'ίϊρα 13.30' χρημκτιοτή
  ριον, 13.40' εΐδήσεις, ωρα 14
  έλαφρά μουσική (ουγκρότημα
  Άνδρέου 'Αθανασιάδη), 14 45' ά·
  νακοινώσεις χαΐ υετεωρολογικόν
  δελτίον, 18.10" έργα δι' ορχήστραν
  18.45' ή ώρα τής κυρίας, 19 ή ω·
  ρα τοΟ παιδιοΰ, 19.30" δυωδίαι ο!
  κ. κ. Βίάϊκος καί Παπαοικονό-
  μου, 20 ή ώρα τού άγρότβυ. 20.
  15" ρεσιτάλ πιάνου υπο τής δίδος
  Μπουχουβάλα-, 20 45' όμιλία τοΰ
  πρυτχνεως τοΰ πανεπιατημίου κ«1
  προέδρου Της Άκαδημίας "Αθη¬
  νών κ- Οεβφ. Βορέα περΐ τής έλ-
  ληνικής μβγαλοφυΐας, 21 'έλαςρρώ
  έλληνικο τρανοϋδι, 21.10" εΐδή·
  βεις, 23 χορωίία τού πολτίτβχνβί
  ου διευθ. Κ. Σπάθη, 23 30' συνέ
  χβια τής μικράς όρχηστρας, 24
  μουαικη χοροΰ.
  —-Διανομή βοηθημάτων.
  Επιτραπή έκ των κυρίων Παπά
  δημητρίου Νομάρχου Λασηθί»ν»
  Κατίνας Τζώρτζη, τοΰ Διευθυντού
  τής Νομαρχίας Λασηθίου κ. Π«λε
  κάνου καί τοΰ αίδ. Παπά Ν. Π αγ
  κάλου διένειμϊν την παρϊλθοΰσαν
  Παρασκΐυήν έν Άγίω Νικολάω
  αίς μετρητά καιΐ δώρα διά τού;
  πτωχούς των κοινβτιίτων τοΰ νβ·
  μοΰ Λασηθίου.
  —Δωρεαι.
  Ή κ. Λύδια Παπαδάκη προ
  σέφβρε τρόφΐμα είς τό «"Ασυλον
  τής Γερόντισβας» έπ' (ΰκαιρία
  των έορτών είς μνήμην τήςάδβλ
  φής της Χαρικλείας Γιαννούλη.
  Έπίσης ή χορα Έμμ. Κουναλά
  κη προββφερβν άφθονον φανή
  τόν μκτ' αρτου Είς τό Άσυλον
  βίς μνήμην τοΰ συζΰγου της. Ό
  Μορφωτικός σύλλογος βύχαοιστϊί
  θερμώς αμφοτέρας τάς δωρητρΐας.
  —ΟΙ κ. κ. Άδβλφοΐ ©ωμά Χαν-
  δάνου αρτοποιο), κατέθΐσαν είς
  τό Πατριωτικόν Ίδρυμα διά τα
  Λαΐκά Συσαίτια δραχμάς έξακοοί
  άς Είς μνήμην τοΰ μακαρίτβυ
  πατρός των.
  Φυτά σουλτανίνας
  Φυτωρίων 2 έτών, άνβπτυχθέν-
  των ένχός χήπου ποτιστιχοθ πω·
  λοθνται.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  μέ ^ζαιρετοί "καβα-
  ριοΐικήν ΙδιίΓήτα κοι
  ευχάριστον Υ'ύοΐν.
  ■κ
  ί
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊσ έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωίσ Τρίτης
  3 Ίανουαρίου 1939
  120 Ώρα
  «ΓΑΛΛΙΑ ΕΧΕΙΣΤΕΡΡΑΝ
  ΑΠΟΦΑΣΙΝ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ
  ΠΑΝ Ο,ΤΙ ΛΗΗΚΕΙ ΕΙΣ ΑΥΤΗΝ
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΡΩΜΗ
  ΓΑΛΛΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ κ. ΠΟΝΣΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι ό έν Ρωμη πρβσβευτής
  τής Γαλλ£ας. κ. ΦραναουάΗονβέ, προ
  έβη είς δηλώαεις επί τού γαλλοϊταλι
  κου ζητήματος.
  Ό κ. Πονσέ ετόνισε κατηγορηματι
  κώς ότι ή Γαλλία είνε άποφασισμένη
  νά προασπίση διά παντός τρόπου ό,τι
  τής άνήκει καί νά μή δεχθή ουδεμίαν ά
  πολύτως έκχώρησιν επί εδαφών τα ό·
  ποϊα όπωσδήποτε άποτελοθν άναπόσπα
  στον μέρος τού γαλλικού κράτους.
  Ο ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΑΝΕΧΟΡΗΣΕ
  ΧΟΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΣ1ΚΗΝ
  ΕΝΘΟΥΣΙΩΑΗΣΥΠΟΑΟΧΗ
  ΑΘΗΝΑΙ » Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Κατά τα έκ Παρι
  αίων τηλεγραφήματα ό πρωθυπουργός
  κ. Νταλαντιέ ανεχώρησε σήμερον (χθές)
  διά την Κορσικήν.
  Όλόκληρος ή Κορσική,άναφέρουν αί
  αυταί πληροφορίαι έορτάζει την άφιξιν
  τού κ. Νταλαντιέ έτοιμαζομένη πυρε
  τωδώς νά ύποδεχθή αυτόν έν ένθουσια
  σμώ καί έπιβλητικότητι.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ
  ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΙ ΤΗΣ ΣΟΜΛΑΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ
  Ίανουαρίου (τού
  θ ά ά
  άνταποκριτού μας).— Καθ' ά άγγέλλε
  ται έκ τού έξωτερικοΰ, έκ Γαλλίας άνε
  χώρησαν ένισχύσεις προοριζόμεναι διά
  την φρουράν τής Σομαλίας (Τζι
  μπουτί).
  Οί Γάλλον καί τό ταξίδιον Νταλαντιέ.
  Ή Αγγλία δέν συνιστά υποχώρησις.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Ίανουσρΐου (τη
  λεγραφικώς).—ΑΙ γσλλικαί έ
  φημερΐδες έπ' εύκαιρΐα τής ση
  μερινής αναχωρήσεως τοθ κ.
  Νταλαντιέ έπαναλσμβάνουν
  την απόφασιν τής ΓαλλΙας νά
  διατηρήση την άκεραιότητά
  της.
  —ΑΙ έφημερΐδες τής άριστε
  ρας συνεχίζουν τάς έπιθέσεις
  των εναντίον τοϋ ύπουργεΐου
  Νταλαντιέ τόσον άπό έσωτερι
  κης βσον καί εξωτερικάς άπό
  ψεως. Οί οίκονομικοί άρθρο
  γράφοι των εφημερίδων τού
  των, άναπτύσσουν τα τρωτά
  τοθ νέου προϋΐτολογισμοό καί
  τούς κοινωνικούς κινδύνους
  οί όττοΐοι ώς ίσχυρίζωνται, εί
  νέ δυνατόν νά προέλθουν έκ
  τής εφαρμογήν τοϋ οίκονομι
  κου προγράμμστος τοθ κ.
  Νταλαντιέ. Είς τα έξωτερικά
  έξ άλ,λου ζητήματα ύποστηρί
  ζεται δτι ό κ. Νταλαντιέ δέν
  τηρεΐ έξ ολοκλήρου την ένδε
  δΕΐγμένην πολιτικήν καί δτι υ
  ποτιμδ την πραγιιατικότητα.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 2 ΊσνουαρΙου
  (τηλεγραφικώς).—Ό γερμανι-
  κός τΰπος αναγράφων τάς
  έν Άυερική έπιθέσεις ένσντί
  όν τής ΓερμανΙας ύηεραμύνε-
  ται των μέτρων τοϋ Ράϊχ καί
  τονΐζει δτι έργον τής Άμερι-
  κης δέν εΤνε νά άναμιγνύεται
  είς τα έσωτερικά τής Γερμα-
  νΐας.
  Αί γερμανικαί έφημερΐοες
  ίσχυρΐζονται δτι ή έκστρατείσ
  εναντίον τοθ Ράϊχ την ότιοΐ
  αν ενεκαινίασεν ό άμερικανι
  κός τΰπος άπό την επομένην
  τής δολοφονίας τού Φόν Ράτ
  είς Παρισίους, δέν έχει ή9ικα
  έλατήρια. Σχετικώς διατυπώ
  νεται καί πάλιν ή κατηγορία
  δτι ό άμερικανικός τύπος έμ
  πνέεται—τινές δέ των έφημερΐ
  δών καί πληοώνονται—υπό
  των έν Άμερική εκπροσωπών
  τοϋ διεθνοθς ΈβραίσμοΟ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Ίανουαρίου
  (τηλεγραφικώς) —Οί άγγλικοί
  ήμιεπ'.σημοι πολιτικοί καί δη-
  μοσιογρσφΐκοί κΰκλοι τονίζουν
  δτι ουδεμίαν ύποχώρησιν τής
  Γαλλίας έιΐί τοθγαλλοίταλικοθ
  ζητήματος είνε δυνατόν νά
  ένθαρρύντ] ή νά εισηγηθή ήΆγ
  γλία, πολύ δέ περισσότερον ή
  κυβέρνησις τής χώρας, χωρίς
  σύσσωμον εξέγερσιν τής δημο
  οίας γνώμης έν τή Βρεττανική
  Αύτοκρατορία
  Ή έπιβολήφορολονιών υπό των Δήμων.
  Όδηγίαι Ύπουργείου Εσωτερικόν.
  Πρός τοδς Νομάρχας καί λοι
  πάς αρμοδίας αρχάς κοινοποΐϊϊ
  ται έγκύκλιος σχετική μέ την επι
  βολήν φορολογιών υπό των Δήμων
  καί Κοινοτήτων. Τό υπουργείον
  των Εσωτερικήν αναφερόμενον
  είς την έπικειμένην σύνταξιν των
  προυπολογισμόν των Δήμων καί
  Κοινοτήτων τοθ νέου οίκονομικοθ
  Ιτους (1939—1940) συνιστά 8πως
  κληθοθν αί κοινότητες καί έπιβά
  λουν διά πράξεων των συμβουλί
  ών ή δΐοικουσών επιτροπών αύ
  των, τοΰς συμφώνως τώ κώδηχι
  πιρΐ δήμων καί κοινοτήτων, έν
  δεικνυομένους διά την κανονικήν
  λειτουργίαν καί επίτευξιν των
  παρ' αύΤών επιδεχομένων σχο
  πών φόρους—αύιοτελείς καί προσ
  θέτους—τέλη καί δικαιώματα καθ
  ορίσουν δέ τα ποσοστά των φόρων
  τα ό ποία δέν είναι υπο τοϋ νό
  μοιι καθωρισμένα.
  Διά τής ιδίας έγκυκλίου διευ
  κρινίζετα: 8τι φορολογίαι έπιβλη
  θεΐσαι δι' ολόκληρον την τρέχ.
  δημοτικήν καί κοινοτικήν περίο
  δόν έξαχολουθιΰν ισχύουσαι καί έ
  πομένω; δέν δπάρχει λόγος νά έ
  πανέλθουν έπ' αυτών τα δημοτιχά
  καί κοινοτικά συμβνύλια, τα ό
  ποία, δέον ν' άσχοληθοθν
  μόνον είς την επιβολήν νέων
  'φίρων, τελών καί δικαιωμάτων
  £νευ χρονΐκνΰ πεοιορισμοΰ, ώς
  πρός την ισχύν αυτών καϊ τουτο
  πρός αποφυγήν γραφειοκρατικών
  δ ατυττώσεων, απαιτουμένων διά
  την εκάστοτε ανανέωσιν αυτών δέ
  δομένου άλλωστ,ε 8τι δύνανται τα
  αυμβιύλια νά τροποποιήσουν μετα
  γενεατέρως τάς φορολογίας ταύτα;
  ώς πρός τό ποσοστόν αύχώ^ ή καί
  νά καταργήυουν αύτάς εντελώς.
  Οί κοινοτικαί προϋπολογισμώ
  δέον νά έγκριθοθν δπό των συμ
  βουλίων έντός τού μηνός Ίάνουα
  ρίου νά είναι δέ συντεταγμένοι
  επί άσφαλών δεδομένων.
  ΣΦΟΔΡΑ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΉΝ
  ΑΘΗΝ%Ι 2 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτούμας).— Τηλεγραφοΰν πρός
  τα πρακτορεϊα Χαβάς καί Ρώυτερ έξ
  Ίσπανίας ότι είςΛερίντα εξεδηλώθη σφα
  δρά άντεπίθεσις των κυβερνητικών. Κα
  τα τα έξ έθνικής πηγής τηλεγραφήματα
  ή άντεπίθεσις αυτή απεκρούσθη υπό τώ
  έθ νίκων.
  Η ΠΡΟΕΑΑΣΙΣ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΒΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίανουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται έκ
  Σαλαμάνκας ότι ή προέλασις των έθνι,
  κων συνεχίζεται πάντοτε. Κατελήφθη
  σαν μάλιστα υπό των τελευταίων πολ¬
  λαί στρατηγικαί θέσεις.
  ' Ο κ ΙΩΑΝ ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΩΡΤΑΣΕ
  ΤΗΝ ΠΡ.ΤΟΧΡΟΝ1ΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Ό Πρωθυπουργός
  χ. Ί. Μεταξάς εώρτασε χθές την Ι1ρω·
  τοχρονιάν είς τα γραφεία τής Έθνικής
  ^Οργανώσεως Νεολαίας.
  Ό κ. Πρωθυπουργός επεσκέφθη έ
  πίσης την Πανεπιστημιακήν Αέσχην
  καί την "Ενωσιν Συντακτών. Ό κ. Με¬
  ταξάς ομιλήσας τόσον είς τα γραφεία
  τής Ε. Ο. Ν. όσον καί αλλαχού ηύχή-
  θη ευτυχίαν καί χαράν διά τό (μέλλον
  καί τό 1939 γενικώς.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΧΟίΣΙΝΗΝ ΔΟ!
  ΟΑ,ΡΕΣΤΗ β Ο1ΣΙΑΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ « Ίανουαρίου (τού άν-
  τβιποκριτού μας).— Είς την χθεσινήν
  δοξολογίαν επί τή 1η τού έτους εις
  τόν Ναόν τής Μητροπόλεως* παρέστη
  ή Βασιλική Οίχογένει* χαί τό υπουρ¬
  γικόν συμβούλιον, συμμετείχον δέ
  έκπρόσωτϊθΐ δλων των στρατιωτικών
  ΐλθν«δων των Αθηνών, ,
  ΤΗΝ ΕΦΟΝΕΥΣΕΝ Ο ΑΝΕΨΙΟΣ ΤΗΣ
  ΔΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΠΚΟΥΣ
  Ο ΑΡΙΣΤΗΣ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ
  Ανευρέθη έντός φρέατθς πά
  ρά την θέσιν «Ξηροπόταμος» φο
  νευμένη, ή Άγάπη Μαχρυττόξη
  έτών 25 έκ Κατεργιανων Μυλο
  ποτάμου. Επί τόπου μετέβησαν
  ό Διοικητής Χωροφυλαχής κ.
  Όρφανουδάκης, ό άνακριτής κ.
  Καραβιλας χαί ό δ)ϊής τοΰ τμή} 6^^" 5) "-
  ματος Ασφαλείας χ. Στεφανάκης- —- -■ ■
  ένεργήσαντες αύτοψίαν καί σχε
  τικάς άναχρίσεις.
  Έκ τούτων διεπιστώθη 2τι αι)
  η
  τη εφονεύθη διά λίθων καί ρά
  6δου δπό τοΰ άνεψιοθ της Ά
  στασίου Ιω. Μακρυπόδη
  Κ
  Άνα
  έτών
  24 χατοίχου Κατεργιανων διά
  λόγους κτηματιχοΰ; καί διότι εί
  χε καταστή έγκυος έχ κλεψιγα
  μίας 2περ καί βαρέως έφερεν ό
  δράστης. Κατόπι« δραστηρίων έ
  νεργειων των αρμοδίων υπηρε
  σιών χωροφυλαχής ούτος άνευρέ
  θη χρυπτόμενος είς τό με
  τάχιον «Κελαιδή», συλληφθείς
  δέ μετήχθη ένταθθα χαί προεφυ
  λακίσθη.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΝ
  Υπό τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως
  Γεωργίου Β', απεστάλη τό κάτω
  θι ευχαριστηριον τηλεγραφημα
  πρός τόν κ. Δήμαρχον:
  «Εύχαριστώ έγκαρδίω; 'Υμϋς
  καί δημότας Ηρακλείου διά κα¬
  λάς ευχάς.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β'.».
  Η ΠΡΟΣΕΧΗ! ΖΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  Διά την προσεχί) Δευτέραν
  εκλήθη είς συνεδρίασιν τό Δι
  οικητικόν Συμβούλιον τοϋ Έμ
  πορικοϋ καί Βιομηχανικοϋ Έ-
  πιμελητηρΐου. Ή ήμερησΐα διά
  τάξις περιλαμβάνει πρός συ
  ζήτησιν τα εξής θέματα:'Εκλο
  άντιπροέδρου τής οργανώ¬
  σεως, ΰποβολή παραιτήσεως
  άντιπροέδρου τού "Ετιιμελητη
  ρΐου παρά τή Λιμενική Έπιτρο
  πή καί ένδεχομένη έκλογή
  άντικαταστάτου, έκλογή άντι
  προέδρου τής οργανώσεως πά
  ρά τή έπιτροπή δειγμάτων
  <.λ.π., γνωμάτευσις Έπιμελη ηρΐου επί ορων πωλήσεως φόμπ καί σόττο παλάνγκο,διά φοροι σοβαραί άνακοινώσεις πρός λήψιν συναφών άποφά- Η ΑΣΤΙΚΗ ΛΕΟ.ΦΟΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΟΝΙΑ 'Υπδ τής Νομαρχίας Ηρακλεί¬ ου ενεκρίθη άστυνομική διάταξις διά τής οποίας ωρίσθησαν αί στά σεις Λεωφορείων — Αύτοκινήτων των έκτελούντων την συγκοινωνί¬ αν επί τής άστικής λεωφορεια κης γραμμήί, «Πόρτα Χανίων— Στρατώνες»,1) ή «Πόρτα Χανίων», 2) Λυδάκη, 3),Καμαράχι, 4) Κα " " " ίμου, 0) Πλα | τεΐα Ελευθερίας, 7) Διασταύρωσις Χρυσοπηγής, 8) Πόρος, 9) Ταχυ¬ δρομειον Πόρου, 10) Κατσαμπάς, 11) Νέα Άλικαρνασσός καί 12) στρατώνες. ΑΕ στάσεις των έκτε λούντων την συγκοινωνίαν επί τής άστιχής λεωφορειακτΐς γραμ- μής Ηρακλείου—Φορτέτσας ωρί¬ σθησαν ώ; κατωτέρω: 1) Λιμήν, 2) Πλατεΐα Καλλεργών, 3) Πλα τεΐα Νικηφόρου Φωκά, 4 Πλα¬ τεΐα Κορνάρου, 5) Καινούργια Πόρτα, 6) Κρατικάς Συνοιχισμός, 7) "Αγ. Κωνσταντίνος, 8) Μπεν τεδή Καμάρα, 9) "Αγ. Ιωάννης, 10) Τεχές, 11) Διασταύρωΐις ΚνωσοΟ, 12) Νέα Φορτέτσα καί 13) Φορτίτσα. Αί τιμαί των εί- σιτηρίων διά τάς ανωτέρω δια- δρομάς παραμένουν αί αύται ώς Ζσχυσαν μέχρι σήμερον. Διά τάς μεταμεσονυχτίους διαδρομάς τα είσιτήρια υπερτιμώνται κατά μί¬ αν δραχμήν. Περαιτέρω όρίζονται άλλαι λεπτομέρειαι συναφεΐς πρός την έναντι των έπιβατών συμπερι φοράν τοΰ προσωπικού των λεω¬ φορείων. Είς τούς επιβάτας άπα γορευονται άφ' ετέρου αί πολιτι καί αυζητήσεις, αί θορυβώδεις έπικλήσεις, αί φωναακίαι καί αί βλασφημίαι. ΑΙ ΠΡΟΙΚΟΔΟΤΗΘΕΙΣΑΙ ΕΦΕΤΟΣ ΟΡΦΑΝΑΙ Ή έπ' εύκαιρία τής πρωτοχρο νιας γενομένη κλήρωσις είς τό Όρφανοτροφεΐον θηλέων ηύνό ησε μέ τό Λιαπάκειον άριστεΐ όν την ίρφανήν τωνακάχη καί Άργυρήν Άν μέ τό Καλο χαιρίνειον βραβείον . την Άρ γυρήν Μητάρα. Αί προιχοδοτή- σεΐς Ιχουν ώς γνωστόν καθορισθή ετησίως είς 10.000 δρχ. εκάστη. ΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ Δι' ύπουργικής αποφάσεως ενεκρίθη ή υπό τής Άγροτι- κής Τραπέζηςείσαγωγή 50.000 τόννωνώρσβοσΐτου μέ ήλαττω μένονκατά τόήμισυ δασμόν διά τάς ανάγκας τής κτηνοτροφΐ άς. 'ΕπΙσης ενεκρίθη ή εΐσαγω- γή 2 000 τόννων βαμβακόπη- τας δι' έλευθέρου ουναλλάγ- ι>ατος έξ Αίγύπτου.
  Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 1ης ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ_ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ
  Η ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ
  Μέ την συνήθη έπισημότη
  τα έωρτάσθη καί εφέτος η
  1 τοθ έ'τους είς την πόλιν μας.
  Την πρωΐαν, κατά τα καθιε-
  ρωμένα, έψάλη δοξολογΐα είς
  τόν Μητροπολιτικόν ναόν τοϋ
  Άγίου Μηνα είς ήν καί προ
  σήλθον αί αρχαί καί πλήθοτ
  κόσμου. Τής δοξολογΐας επη¬
  κολούθησε πρό τού καφενείου
  «Εθνικόν» παρέλασις τοθ
  στρατοθ, τής 'Εθν. Νεολαίας
  καί των Προσκόπων μέ 8λως
  εξαιρετικήν επιτυχίαν.
  ~ΟΙ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑΝ
  Ό ύπουργός των Έσωτε
  ρικών κ. Δουρέντης απηύθυ¬
  νεν εγκύκλιον πρός τούς Νο¬
  μάρχας, τούς επόπτας άγρο-
  φυλακής καί τούς άγρονόμους
  σχετικώς μέ την ενίσχυσιν
  τοΰ εργου τής Έθν. ΝεολαΙ-
  σς. Πρός ενίσχυσιν τοϋ με
  γάλου έ'ργου, της τονίζει ή
  έγκύκλιος, δλοι καί Ιδιαιτέρως
  τα δργσνα τής άγροφυλακής
  έχουν υποχρέωσιν νά προσφέ
  ρουν δλας τάς δυνάμεις των
  χρησιμοποιούμενα καί ώς βαθ
  μοφόροι των κατά τόπους
  τμημάτων τής Έθν. "Οργανώ¬
  σεως Νεολαίας.
  ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ
  ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  Υπό τής Κοινότητος Άγίου
  Μύρωνος, εζητήθη ή χορηγή¬
  ση υπό τής Άγροτικής Τρα¬
  πέζης μακροπροθέσμου δανεί-
  ου 1 έκατομμυρίου δραχμών
  διά την εκτέλεσιν έργων υ¬
  δρεύσεως συνολικοθ κόστους
  2 έκατομμυρίων δρχ. Ήδη ή
  Κοινότης διαθέτει έκ των έ
  νεργητικών άποθεμάτων των
  πσρελθουσών χρήσεων 1 έκα-
  τομμύριον δρχ. "Επΐσης έκ
  μέρους τής Κοινότητος Καλυ
  βών υπεβλήθη είς τό υπουρ
  γεΐον των Έσωτερικών αΐτη
  σις μετά των σχετικών δικαιο
  λογητικών πρός έγκρισιν δα
  νεΐουδρχ. 500.000 διά την κα
  τασκευήν έργων υδρεύσεως
  τής Κοινότητος.
  ΚΡΗΣΣΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑ!
  Διά διατάγματος διωρίσθη
  σαν μεταξϋ άλλων καί αί
  κάτωθι Κρήσσαι δημοδιδασκά
  λισσαι: Μ. Παίδάκη, Μ. Λυ¬
  δάκη, Ε. Περογιαννάκη, Α.
  Φωτακη καί Π. Λουλακάκη.
  ΝΑ ΠΕΙΣΗ ΤΟΝ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΝΑ ΓΙΝΗ ΕΡΜΗΗΕΥΤΗΣ
  ΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΛΙΡ.ΚΛΙΚΗΙΕΟΝ
  ΠΟΥ ΟΙ ΕΠΙΜΕΙΝΗ Ο Κ ΤΣΑΜΜΕΡΛΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑ.Ι 9 Ίανου*ρίου(τού άντα
  πονϊριτού μας). — Καθ* α αγγέλλεται
  έκ Λονδίνου ό Ιταλός δικτάτωρ κ.
  Μουσολίνι προσπαθεϊ νά πείση τόν Βρετ
  τανόν πρωθυπουργόν νά γίνη έρ μηνευ
  τής των ίτοιλικών δι&κδικήσεων.
  Ανεξαρτήτως των προσπαθειών τού
  των ό 'Άγγλος πρωθυηουργός κ. Τσά
  μπερλαιν πρό πάσης γενικωτέρας συ
  ζητήσεως θέλει επιμείνη επί τής άνάγ
  κης επιλύσεως τού ίαπανικοΰ προβλή
  ματος.
  ΑΪΑΦΟΡΜΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΠΪΣ
  ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΙΣΧΥΡΟΥ
  ΥΠΡΒΡΥΧΙΑΚΟΪ ΣΤΟΛΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Ύπάρχουν πληρο¬
  φορίαι έκ τού έξωτερικού κατά τάς ο¬
  ποίας ή Γερμανία ναυπηγούσα πολλά
  νέα ύποβρύχια προτίθεται να βοηθή¬
  ση την Ιταλίαν, προκειμένου ή τελευ¬
  ταία αυτή να διασπάση άποκλεισμόν
  αυτής έν καιρώ πολέμου υπό τού αγ-
  γλογχλλικοΰ στόλου.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΩΝΙΑΝ
  ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΦΟΔΡΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΝ" ι
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίανουαρίου '(τού άν-
  ταποκριτού μας).— Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ τής Ίσπανίας άναφέρουν ότι
  είς τό μέτωπον τής Καταλωνίας διεξά-
  γονται άποφασιστικαί μαχαι μεταξύ
  έθνικών καί κυβερνητικών.
  ΤΑ ΒΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΒΕΣΙΝΟΥ
  ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΝΟΠΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΠΛΕΙΣΤΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Καθ' ά τηλεγρα
  φεϊται, τα θύματα τού τελευταίου 6ομ
  βαρδισμού τής Μαδρίτης υπό των έθνι
  κων άναβιβάζονται είς 5Ο νεκρούς
  καί 2ΟΟ τραυματίας.
  ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΟΞΥΤΗΤΑ
  ΤΟ ΓΑΛΛΟΣΥΡΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ύ ΑΘΗΝΑΙ » Ίανουαρίου (τού
  ανταποκριτοΰ μας).Κατά τα έκ τού έ
  ξωτερικού τηλεγραφήματα τό γαλλοσυ
  ριακόν ζήτημα εισήλθεν είς νέαν όξύ-
  "η·5*
  Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ Βλ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ
  ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Ίανουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Λονδίνου ότι ό κ. Τσάμπερλαιν άφι-
  κνούμενος είς Ρώμην θά επισκεφθή
  την πόλιν τού Βατικανού όπου θά γί-
  νη επισήμως δεκτός υπό τού Πάπα
  Πίου. -
  οι ιταλοιΙΓσυΙντρβνουν
  ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΜΑΑΙΑΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ « Ίανουαρίου (τού άν-
  ■ίοιποκριτοΰ μας).— Εις νέον τηλενρά-
  ΖβέΚΐ',ώμϊ1ς^να!?έρ·Ιαι ότι Γναι
  ^«οβρλιμαϊαι αί πληροφορίαι ότι δή-
  θεν η Ιταλία συνεκέντρωσε σημαντικάς
  στρατιωτικάς δυνάμεις κατά -------
  των ουνόρων τής Γαλλικής —
  $ν ' λ &·*-___'-
  _