96746

Αριθμός τεύχους

5057

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

4/1/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 3
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  μή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  4
  ΙΑΗΟΥΑΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ~- ΟΛΟΣ ΜΙΝδΤΑΥΡΟΥ '
  ιΠΕιβτΠΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΓΟ£ 54ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5057
  Η ΟΑΟΚΑΗΡΟΣΙΣ
  ΧΟΙΗΟΝΝΚΟΝ ΑΖΦΑΑΙΣΕΟΙΙ
  Ή δήλωσις τοΰ κ. Πρωθ-
  υπουργοΰ, ίτι αί κοινωνικαί
  άσφαλίσεις, έπιτυχοΰσχι πλή-
  ρως είς τάς Αθήνας, τόν
  Πειραια καί την Θεσσαλονί¬
  κην βπου έφηρμόσθησαν, θά
  έπεκταθοϋν κατά τό άρξάμε
  νόν έτος καί είς τάς άλλας
  πόλεις των έπαρχιών, άπετέ-
  λεσεν αναμφισβητήτως τό
  καλύτερον πρωτοχρονιάτικον
  δωρον διά τόν έργαζόμενον
  κόσμον καί προεκάλεσεν α'ί-
  σθημα γενικής ικανοποιήσε¬
  ως.
  Πράγματι ή έπιτυχία τοΰ
  θεσμοϋ των κοινωνικήν ά-
  σφαλίσεων είς τάς τρείς με¬
  γάλας πόλεις ίπου έφηρμό-
  σθη, υπήρξε κατά γενικήν
  όμολογίαν καί σύμφωνα μέ
  τα δκδομένα, πλήρης. Καί
  ϊίτο ορθόν νά έπεκταθή ό
  θεσμός καί είς τάς άλλας
  πόλεις, είς όλην γενικώς την
  χώραν. Άλλ' ή πολιτική τής
  κυβερνήσεως υπέρ των έργα
  ζομένων καί παραγωγικών
  τάξεων δεν περιορίζεται είς
  τόν θεσμόν των κοινωνικων
  άσφαλίαεων μόνον. Εξεδη¬
  λώθη καί διά τής συστάσεως
  καί λειτουργίας των ταμεί-
  ών άσφαλίσεως των έμπό-
  ρων, των Ιπαγγελματιών
  καί πλείστων αλλων κλαδι-
  κων. Καί έπραξε βεβαίως α¬
  ρίστα.
  Σήμερον, οί έροι καί αί
  συνθήκαι τής ζωής ήλλαξαν.
  Ό βίος κατέστη δυσκολώτε-
  ρος. Οί παλαιοί νόμοι καί
  αί αρχαί τής οίκονομίας, δη¬
  μοσίας καί ίδιωτικής, άνετρά
  πησαν. Οί εργαζόμεναι έπαυ
  σαν νά θεωροΰνται κτήμα
  των έργοδοτών. Καί οί έπαγ
  γελματίαι καί οί παραγωγι-
  κοί έν γένει ανθρωποι, έ
  παυσαν νά δροΰν έλευθέρως
  καί ύπόκεινται είς πλείστους
  ίσους περιορισμούς καί είς
  έλεγχον. Επί πλέον κατηνο
  ήθη ότι διά νά επέλθη έκ
  νέου ίσορροπία μετά την ά-
  νακατάταξιν των κοινωνι¬
  κήν δυνάμεων καί την δη¬
  μιουργίαν των νέων οικονο¬
  μικήν συνθηκδν, πρέπει νά
  εξασφαλισθή ή άρμονική συν
  εργασία έργατών καί έρ,ο·
  δοτών. Καί εκρίθη άναγκαΐα
  ή ποτρέμβασις τού κράτους
  διά την εξασφάλισιν τής συν
  εργασίας αυτής. Εσημειώθη
  δέ ό κρατικός αύτός παρεμ-
  βατισμός είς όλας τάς προηγ·
  μένας, είς όλας τάς συγχρονι
  σμένας χώρας. Τουτο δέ καί
  διότι τό κράτος είχεν υπο¬
  χρέωσιν νά λαμβάνη μέτρα
  προστασίας των πολιτών τού
  καί ιδία των μισθωτών καί
  των παραγωγικών έφοσον α¬
  πήτει θυσίας παρ' αυτών.Άλ-
  λά καί διότι ό παρεμβατι-
  σμός αύτός επεβάλλετο έκ
  λόγων διασφαλίσεως τοΰ γε-
  νικωτέρου κ<ινωνικοΰ συμ- φέροντος. Απεδείχθη δέ έκ τής πείρας, ότι οπου έφηρ· μόσθη κοινωνική πολιτική, οπου ελήφθησαν προστατευ- τικά υπέρ των εργαζομένων τάξεων μέτρα, έκεϊ έξησφα λίσθη καί ή γαλήνη καί ή τάξις καί ή συνεργασία ολων των κοινωνικήν δυνάμεων έκεΐ ηλαττώθη ή νοσηρό- της καί περιωρίσθη ή θνησι- μότης· έκεϊ υπήρξε μεγαλυ- τέρκ καί ή απόδοσις τής αν¬ θρωπίνης εργασίας. Ή έφαρμογή έπομένως τού θεσμοϋ των κοινωνικων άσφαλίσεων δέν αποτελεί μέτρον προστασίας των ά- σφαλιζομένων μόνον. Απο¬ τελεί μέτρον γενικωτέρας κοινωνικής προνοίας μέ ευ¬ εργετικήν επίδρασιν έφ' ο¬ λοκλήρου τής χώρχς. Πολύ περισσότερον βεβαία, έφόσον ή άσφάλισις δέν περιορίζεται μεταξύ των μισθωτών μόνον άλλ' έπεκτείνεται διά των είδικών ταμείων καί επί των έμπόρων καί των έπαγγελ- ματιών καί βιοτεχνών. Καί είνε έξαιρετικνς ευχάριστον ότι αί ασφαλίσεις απεφασί¬ σθη νά έπεκταθοϋν καί νά λειτουρνή ϊουν κατά τό άρξά μενον ηδη νέον ετος καί είς τάς επαρχιακάς πόλεις ό¬ που ύπάρχει αυμπαγής έργα τικός πληθυαμός. ΟΠΡ.Σ ΑΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 20Η ΑΙ ΧΑΡΤΟΠΑΙΖΟΥ Σ ΑΙ Όταν άλλοθ—είς μίαν έπαρχι- «κήν πάλιν τής παλαιάς Ελλάδος —αί κυρίαι έχαρτόπαιζαν μανιω δώ;, ευρέθη παρεπιδημών έκεΐ συμ πολίτης, νά άπορήση: —ΤΙ τό κάνουν τό νοικοκυριό αυτές οί γυναΐκε;;... Μόνο χαρτο- παίγνιο;—αυτή είνε ή ζωή τους; Ήλθεν ώστόσο τό πλήρωμα τοθ χρόνου. Την ίδιαν δραματι- χήν ερώτησιν άπευθύνουν τώρα πολλοί κοσμικο!—καθώς μέ πλη· ροφοροθν τουλάχιστον — καί έν Ηρακλείω. ΑΙ κυρίαι χαρτοπαί- ζουν. Άλλά τό κάτω—κάτω για· τί νά μή χαρτοπαίζουν; Τό παι γνίδι δέν είνε καμμιά άμαρτία.Ά- πεναντίας δταν γίνιται μέ τάξιν, μέ ρυθμόν, μέ συνδυασμένην ανά¬ πτυξιν είς άχροβολισμόν καί έ*φο δόν, είνε καί λιγάκι ...λογική. Καί μάλιοτα λογική γυναικεία. Κάτι τέτοιο συμβαίνει καί είς τό προκειμένον. —Γιατί; —Άπλούστατα διότι αί γυναΐ- χες παίζουν χωρΐς φαντασίαν. —Δ&ν τί πιστεύιο. —Νά τδ πιστεύσης. Είς τό παι γνίδι έφαρμόζεται δλη ή* οίκονομο λογία, ή ίσοστάθμιοις χαί ή πεϊ· ρα τοθ νοιχοχυριοθ. Ό συμπολίτης έπέμινεν είς την αντίθετον άποψιν. "Ισως είχε ύπ' δψίν τού την πολ^τάρχχψ εκείνην κυρίαν των «Έχθρων των γυναι- κων» τοθ Ίμπάνιεθ, ή όποία I- παιζι μέ φανταστικά ίκατομμύ· ρια. "Η άκριβίστερα άφοθ Ιχασε δλα τα Ιχατομμύριά της είς τα φωτ«ινά χαΐ άπχίαια μαζύ—άν- τρα τοθ Μόνΐε Κάρλο, έξ αίτίας ϊ9δ πίνΌυς της, έζοθσε μ*, μεγα- λοφαντάστους όνειροπολήσεις είς μίαν γωνίαν τοθ τραπεζιοθ τής ρολίνας. Άλλ3 έδώ δέν πρόκειται περί αύτοθ. Αί "κυρίαι χαρτο- παίζουν άσφαλω; μέ τό τάκτ καί τοθ συντηρητικοθ καί τοθ νοικο- κύρη. Αυτή είνε ή άλήθεια κατά τάς έκμυστηρεύσεις άκόμη καί των άξιοπίστων πληροφοριοδοτων. Είς την άνακινηθεΐσαν συζήτησιν ηλ θαν νά μέ δικαιώαουν χαί αύτοι μέ τό βέτο των: —Αί χαρτοπαίζουσαι κυρίαι, έκτός ολίγων έξαιρέσεων, είναι άπό κεφαλής μίχρι ποδών θβτικοί άν· θρωποι. Άντιλαμβάνονται καί ε¬ νώπιον τής πρασίνης τραπέζης την πραγματικότητα. Ήρεμοθν δ σον Ισως ούτβ 6 ψυχραιμότερος των παικτων τοθ άαχήμου φύλου. Καί δταν άκόμη τό κέρδος—καί τό μικρότερον—δ·αγράψη είς τα παρφυμαρισμίνα χείλη τό χαμό- γελο τοθ θριάμβϊυ καί ανθίση είς τα μάγουλατά φυσικά ρόδα τής ζωής, τό ψυχολογημένον μέτρον συνεχίζεται. Ιδού λοιπόν δτι δέν ύΐτάρχει καί πολλή άρνησις, είς τό γεγο νός δτι καί έν Ηρακλείω χαρτο παίζουν αί κυρίαι. Είς τα καζϊνα τοθ έξωτεριχοθ έχτός των χαρτοπαιζουσων κυρίων ύπάρχουν χαί αί ,ώραΐαι έχεϊναι γυναικεΐαι... παγίδες—επί μισθώ —πού σέρνουν καί μαδοθν συχνά μέχρι τελΐυχαίου πτεροθ, τα πρω τάριχα παπάχια τής αιθούσης. Έ δώ μέ τάς χαρτοπαιζούσας, φαν τάι,ομαι, επί τη· βάσει των ηΧ-ηρο φοριβν πού μοο εδόθησαν, γίνβ ται τό αντίθετον. "Επί τέλους ά νευρίσκεται χ«ί μια ήθική καθα ρως αποστόλη ,ίς τ0 χαρχοΐΙ0(( γνιον! Ας μή λησμονοθμεν δτι «ί κυρίαι είνε συνήθως αί πει- βτίχώτεραι τ*ν συμβούλων. Καί Ή ττροχθεσινή ιστορική συνεδρί(χσις τού ΔημοτικοΟ Συμβουλίου. Η ΓΟΝΙΜΟΣ ΑΠΟΛΟΠΙΜΟΣ ΤΩΝ ίΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Ο Αημαρχος κ. Μηνάς Γεωργιάδης 5βν άναΑΰει τό πολυσχιδές έργον τής διοικήοεώο τού. "Ινα γίνη έτι καλύτερον άν- τιληπτή ή αυξουσα κατ' έτος μέριμνα τοθ Δήμου υπέρ έρ γων ψιλανθρωπΐας καί κοι- νωνικής προνοίας, παραθέ τομεν κατωτέρω τα διατεθέν τα ποσά κατά τα πέντε τελευ ταΐα έτη. Κατά τό έτος 1934 διετέθη σαν διά φιλανθρωπΐαν καί κοι νωνικήν ^πρόνοιαν δραχμ. 1. 479. 575. Τό έτος 1935 δραχμ. 1.524 018. Τό έτος 1936 δραχμ. 1.788. 403. Τό έτος 1937 δραχμ. 2.029. 358. Τό έτος 1938 άνεγράφησαν έν τώ προϋπολογισμώ 'ινα δια τεθώσι δρχ. 2.381.946. Ό Δήμος άποτΐων εύγνωμο σύνην είς τα τέκνα τής Κρή της τα όποΐα έτΐμησαν ταύτην διά των δπλων ή διά των γραμμάτων, έπέβαλε τό τέλος τής διαμονής, τό δ" έκ τοθ τέλους τούτου είσπραττόμενον ποσόν θά διατΐθεται διά την ανέγερσιν άνδριάντων καί εύ ρίσκομαι είς την ευχάριστον θέσιν ν" άνακοινώσω, δτι πα- ρηγγέλθη ήδη ό άνδριάς τοθ Κόρακα μετά την ,,άποπεράτω σιν τοΰ όποΐου θέλει παραγ- γελθή ό άνδριάς τοθ Θεοτοκο πούλου. Βιβλιοθήκη. —Μέχρι σήμε ρον τό μόνον πνευματικόν κέν τρον έν Ήρακλεΐφ είνε ή Βι κελαΐα Βιβλιοθήκη, διά την βελτίωσιν τής οποίας καταβάλ λομεν τάς δυνατάς προσπαθεΐ ας' έπλουτΐσαμεν ταύτην διά 1474 νέων τόμων, έβιβλιοδετή σαμεν δέ 833 τόμους. Ό Δή¬ μος ωσαύτως, κατέβαλεν όπερ ανθρώπους προσπαθείας £ως δτου επέτυχε καί παρέλαβε τό τουρκικόν άρχεΐον τό ό ποίον εΐχε ρΐφθ[) ώς άχρη στον υλικόν καί τό οποίον άρ χεΐον μεταφράζεται διά τοθ ά κουράστου μεταφραστοθ τοΰ Δήμου ΣταυρινΙδη, μισθοδο- τουμένου υπό τοθ Δήμου. *Η σοβαρότης των έγγρά φων καί ό πλοθτος τόν όποϊ όν περιέχει τό Μεταφραστι είνε πιθανώτατον άντι νά μαδοθν έξ ολοκλήρου τούς άλλους, νά τούς διδάακουν πώς είνε δυνατόν νά μή μαδοθνται. Νά διαχωρί ζουν δηλ. καί δι' αυτού; τού; τελευταίον, εί; δύο "καταστάσιις απολύτως χωριστάς, την φαντα σίαν καί την πραγματικότητα. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ κόν τοθτο γραφείον είνε άπε ρΐγραπτος. Ό Δήμος ωσαύτως έπιθυ ρών νά υποβοηθήση την έν τή πόλει φιλολογικήν καί κσλλι- τεχνικήν κίνησιν έτόνωσε καί χρηματικώς καΐ ήθικώς διαφό¬ ρους φιλολογικάς έκδόσεις καί καλλιτεχνικάς έκθέσεις. "Ισως είς τοθτο παραλλήλως πρός την πολύτιμον συνδρο¬ μήν τοό κ. Νομάρχου τοθ ό ποίου τό δνομα είνε ήδη ά ναγεγραμμένον είς, την στή λην των φιλολογούντων, όφεΐ λεται ή είς τα γράμματα επί δσσις τοθ τελευταίου έτους κσί πολύτιμοι έκδόσεις των κ. κ. ΣτυλΙτου, Δερμιτζάκη, Σταυ ράκη, Καραμπΐνη, Συλαμιανά κη, τής δίδος Παίζη καί άλ¬ λαι. Εσχάτως υπό τοΰ Δημοτι κοθ Συμβουλίου κατηρτίσθη έπιτροπή Έφορείας Βιβλιοθή- κης υπό την προεδρίαν τοθ κ. προέδρου τοθ ΔημοτικοΟ Συμ βουλίου, ήτις ύποβάλλει την ευχήν είς τό Δημοτικόν Συμ βούλιον όπως προκηρυχθρ δια γωνισμός διά την ανέγερσιν κτιρίου έν τώ όποίφ οριστικώς νά ' στεγασθή ή βιβλιοθήκη καί τό Οποίον κτίριον νά εξυ¬ πηρετήση την φιλολογικήν κί νησιν έν τώ Δήμω μας. Ή τοιαύτη ενεργεια τοθ ΔημοτικοΟ Συμβουλίου είνε εύ νοητόν πόσον έξυπηρετική θά είνε διά την πόλιν τοθ Ήρα κλείου. Νοσοκομείον.—Ποία ήτο ή κατάστασις τοθ Νοσοκομείου 8τε άνελήφθη ή διοίκησις τοθ Δήμου παρ' ημών καί ποία είνε σήμερον, μόνον μΐα έπι- τόπιος επίσκεψις δύναται νά είκονίση. "Εγένετο πλήρης άντικατά στάσις κλινών, ρουχισμοθ, καί έπίπλων, εγένετο άντικατάστα σις των έπιχρισμάτων των ό- ροφών των πατωμάτων των κουφωμάτων, γενικοί ύδροχρω ματισμοΐ καί έλαιοχρωματι- σμοΐ, αντικατάστασις μαγει- ρεΐου, κατασκευή όφθαλμολο γικών θαλάμων, συμπλήρωσις τοθ μικροβιολογικοθ τμήματος καί τοθ φαρμακείου, συμπλή ρωσις των έργαλεΐων τοθ Νο σοκομεΐου, κατασκευή νέου έ- ξωτερικοθ ίατρείου, κατασκευή νεκροτομείου, λουτρών, τοπο θέτησις κεντρικάς θερμάνσεως, κατασκευή άπομονωτικοθ θα λάμου, γενική διαρρύθμισις έ- σωτερική, έκτός δέ των άνω, συνδρομή τοθ έφεδρικοθ τα μείου κατασκευάζεται νέα^πτέ ρυξ διά 28 κλίνας καί παρηγ γέλθησαν άκτΐνες τελευταΐου συστήματος άξίας 650.000 δραχμών. Έν τή νέα πτέρυγι θά έγκατασταθοθν έκτός των θαλάμων των ασθενών είς τό πρώτον πάτωμα αί άκτΐνες, πλυντήρια, σιδηρωτήρια κλπ. Πλήρης αντικατάστασις τοθ προσωπικού τοθ Νοσοκομείου. Γενικώς ή γενομένη έν τώ Νοσοκομείω διαρρύθμισις με τέβαλε τοθτο είς συγχρονι σμένον νοσηλευτήριον έφάμιλ λον των τελειοτέρων δημοτι κων νοσοκομείον τής Έλλά δος. Διά τάς επελθούσας είς τό Νοσοκομείον βελτιώσεις θεώ ρώ υποχρέωσιν μου νά έκφρά σω τάς ευχαριστίας μου είς τό Άδελφατον τοθ Νοσοκο μείου, είς τόν κ. Μ. Κασιμά την παρακολουθήσαντα μέ (δι αΐτερον ενδιαφέρον τάς έργα σΐας,τόν Διευθυντήν κ. Μηλια ραν καί τό προσωπικόν καί τόν Άρχιτέκτονα κ. Τζομπανάκην δστις καίτοι μηχανικάς τοΰ Δήμου, προσέφερεν άνιδιοτε λώς διά τό Νοσοκομείον τάς πολυτίμους υπηρεσίας τού. "Ινα γίνη άντιληπτή ή καθ' ημέραν αυξανομένη δράσις τοθ Νοσοκομείου διά την περί θαλψιν καί ανακούφισιν τής πασχούσης άπόρου τάξεως τής κοινωνίας, παραθέτομεν κατωτέρω πίνακα τής νοσολο γικής κινήσεως αύτοθ άπό τοθ έτους 1934 μέχρι σήμερον. "Ετος 1934.—Κατά τό έτος τουτο εισήλθον έν τφ Νοσοκο μείω 1280 άσθενεΐς. .Ένοση λ^ύθησαν επί ημέρας 15.708. Έν τώ φσρμακεΐφ τοθ Νοσο κομεΐου κατά τό έτος τουτο εξετελέσθησαν συνταγαί δι5 α¬ πόρους έσωτερικούς καί έξω τερικούς άσθενεΐς 16.023. Εξετελέσθησαν μικροβιολο γικαΐ έξετάσεις 878. Τό Ιτος 1935.— Εισήλθον 1346. Ένοσηλεύθησαν επί ήμέ ρας 15.958. Εξετελέσθησαν συνταγαί εξωτερικών καί έσω τερικών ασθενών 19.185. Μι κροβιολογικαί έξετάσεις 1773. Τό ετος 1936.— Είσήλθον άσθενεΐς 1332. Ένοσηλεύθη σαν επί ημέρας 14.822. "Ε¬ ξετελέσθησαν συνταγαί έξω τερικών καί εσωτερικόν ασθε¬ νών 23.724. Μικροβιολογικαί έξετάσεις 2.146 Τό ετος 1937.— Είσήλθον άσθενεΐς 1303. Ένοσηλεύθη¬ σαν επί ημέρας 14.720. 'Εξε τελέσθησαν συνταγαί έξωτερι ί Ό Αγ. Μύρων. Δάνειον ενός έκατομμυρίου ζητεί ή Κοινότης Άγίου Μύ¬ ρωνος παρά τής Άγροτικής Τραπέζης διά την μεταφοράν ύδατος καί την κατασκευήν νέου ύδραγωγείου. Καί θά δοθή ασφαλώς τό δάνειον αύ τό.Ή κοινότης είναι πλουσία. ΑΙ πρόσοδοι της δέ εΤναιϋπερβ παρκεΐς διά την εξυπηρέτησιν τοθ δανείου καί την ταχείαν εξόφλησιν τού. Έφόσον δέ θά χορηγηθή τό δάνειον θά κατασκευασθή ταχέως κσί τό ύδραγωγεϊον. Καί θ" απο¬ τελέση ή λύσις τοθ προβλή· ματος τής υδρεύσεως νέον σταθμόν καί νέαν πρόοδον είς την ζωήν τής τόσον άλμΐ τωδώς έξελισσομένης είς την οδόν τοθ πολιτισμοθ ήοωϊκής πρωτευούσης τοθ Μαλεβυ- ζίου. * ^* φ Είς τόν Ν. Λασηθίου. Μας γράφουν άπό τόν νο¬ μόν Λασηθίου 8τι υπήρξεν έ- ξαιρετικώς εύεργετική ή δρά¬ σις των διαφόρων φιλανθρω· πικών όργανώσεων καί των προσκόπων κατά τάς ημέρας των έορτών καί Ιδία κατά την παραμονήν τής πρωτοχρο νιάς. Είς τούς πτωχούς καί τούς απόρους καί Ιδία είς τα παιδία, διενεμήθησαν τρόφι- μα, ένδύματα, γλυκά, δώρα καί παιχνίδια. Ιδιαιτέρως οί σύλλογοι κυρίων καί δεσποινΐ δών Νεαπόλεως, Άγίου Νικο· λάου, Ιεραπέτρας καί Σητεί¬ ας άνέπτυξαν αξιοθαύμαστον φιλανθρωπικήν δραστηριότη- τα. Καί άξΐξει νά έξαρθπ τό γεγονός. ΕΤναι χαρακτηριστι- κόν των ήθών τοθ τόπου. Καί αποτελεί άξιομΐμητον παρά- δειγμα. *** Τα δσπρια. Τό υπουργείον τής Γεωργί¬ ας απεφάσισε νά ενισχύση την καλλιέργειαν των όσπρί· ών. Σχετικώς δέ απηύθυνε μακρόν έγγραφον είς τάς κατά τόπους υπηρεσίας τού καί πσρέχει όδηγίας. Πό λύ ορθώς. Ή Ελλάς, χώρα γεωργική, είμπορεΐ κάλλιστα νά εξασφαλίση την είς δσπρια αύτάρκειάν της, δπως επέτυ¬ χε καί την είς πατάτας αύτάρ κειαν. Καί όφείλει νά τό επι¬ διώξη. Διότι είναι τρομερόν νά πληρώνη έκατομμύρια κατ' έτος είς ξένον συνάλλαγ μα διά την είσαγωγήν φασο- λιών καί ρεβυθιών καί άλλων όσπρίων πού εύδοκιμοθν έν τούτοις είς τόν τόπον μας. κων καί έσωτερικών ασθενών 25.023 Μικροβιολογικαί έξε- τάσεις 3.754. Τό ετος 1938.— Άπό τής 1 Ίανουαρίου μέχρι τής 20 Δεκεμβριού 1085. Ένοσηλεύ¬ θησαν επί ημέρας 12.130. Ε¬ ξετελέσθησαν συνταγαί άπό- ρων εξωτερικών καί έσωτερι κων ασθενών 20.054. Μικρο βιολογικαί έξετάσεις 3.913. ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τού "Αγγλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ 37ον Καθώς δμως τούς ώμιλοθσεν ό Μουσταφά Κεμάλ καθώς τόν ή κουαν, σιγά-σιγά ήρχιζαν ν" άνα νήφουν. Άπό την Σμύρνην κατέ- φθαναν είδήσεις, δτι οί "Ελληνες ίκαιαν χωρία χαί κατέσφαζαν τούς Τούρκους (;) Ό Μουσταφά Κεμάλ τούς ένεφύσα νέαν ζωήν. Κθμα μίσους διίτρεξε τα τούρκικα χω¬ ρία καί τα ήλέκτρισε. Οί άξιω- ματικοί πανταχόθεν, αυνέρρεαν.Ό Μουσταφά: Κεμάλ τούς ενέπνεεν ενθουσιασμόν καί τούς έξαπέστελλε νά διασπείρουν τόν ενθουσιασμόν των χαί είς τα χωρία. Άναχωρήσας έξ Άμχσσείας, κα τηυθύνθη πρός ανατολάς είς Έρ- ζερούμ. Έκεΐ τό έργον τού ήταν ευκολώτερον. Είς τόν Καύκασον, είς την χώραν πού μετά την ρωσ σικήν επανάστασιν είχαν έκκενώ σει τα ρωσσικά στρατεύματα, οί Άγγλοι είχαν έγκαταστήσει μίαν άρμενικήν δημοκρατίαν, συνορεύ- ουσαν μέ την Τουρκίαν. Είχαν ύ ποσχεθή είς τούς Άρμενίους δτι μετά την επιβολήν τής είρήνης (ίς την Τουρκίαν, αί άνατολικαί. πέριξ τής Έρζερούμ, επαρχίαι τής τελευταίας αυτής, θά ύπή γοντο είς την νεοσίστατον δημο- χρατίαν των. Διά τούςΤούρκουςτών έπαρχιών αυτών, ή απόφασις αθτη ισοδυνάμει πρός έχμηδένισιν, '-ρ χίσθηκαν δτι θά ϊπιπταν έν άνάγ κη μέχρις ενός, άλλ5 δτι δέν θά έδέχοντο νά τούς ύποδουλώσουν οί Αρμένιοι. Ό Κιαζήμ Καρά Μπεκήρ μέ τα στρατεύματα τού ήταν έκεΐ χαί τούς ενέπνεεν πε¬ ποίθησιν. Καί οί "Αγγλοι ευρί¬ σκοντο τόσον μχκρυά! "Ηχουαν μενά προσοχής τόν Μουσταφά Κεμάλ. ΠαντοΟ δπου έπήγαινεν ήλέκτριζε τα πλήθη.Οί Τοθρχοι χωριχοί συνίρρεαν, καλοί καί πονηροί άναμίξ, νά κατατα- χθοθν υπό την σημαίαν του.'Ένας άπλοθ; δεκανεύς είς Ινα χωρίον ίξω τής Άγκυρας, συνεκέντρωσε τριαχοσίου; άνδρας, τούς έβαλεν είς την γραμμήν καί επί κεφα¬ λής αυτών εβάδισε κατ' ευθείαν είς Άγκυραν, παρουσιασθέν, διά νά λάβη διαταγάς, είς τόν στρατι¬ ωτικόν διοικητήν πού είχεν άφή σει έκεΐ ό Κεμάλ. Είς πολλά μέρη αί αποθήκαι, είς τάς οποίας είχε συγχεντρωθή υλικόν πολέμου καί αί οποίαι έφρουροθντο άπό "Αγλους καί Γάλλους,έγίνοντο στό χος έπιθέαεως έκ μέρου; τοθ τουρ κικοθ πλήθους, χαί τό υλικόν των διηρπάγη, μεταφερθέν είς τα δρη. Άπό την Έρζερούμ, έν ονόματι τοθ σουλτάνου, ό Κεμάλ ϊστειλε διαταγάς πρός τούς στρατιωτιχούς διοικητάς, νά παύσουν παραδί- δοντες δπλα είς τούς "Αγγλους, καί νά καλέσουν έχ νέου υπό τα δπλα τούς πληθυσμούς. Εί; τάς διοικητικώς αρχάς ϊδωσεν όδηγίας νά συστήσουν κατά τόπους έπιτρο πάς πρός στρατολογίαν έθελοντων, πρός οργάνωσιν συλλαλητηριον κατά τής ελληνικάς χατοχής τής Σμύρνης, νά κρατοθν τό προΐόν των φόρων καί νά ένερ γήσουν έράνους μεταξύ των εύπό ρων έμπόρων. Είς την Κωνσταντινούπολιν, δέν έβράδυναν νά γνωσθοθν αί ενέρ¬ γειαι αύται τοθ Κεμάλ. Οί "Αγ γλοι ηπείλουν νά προβίθν είς άν- τίποινκ. Ό βουλτάνος εγένετο ίξω φρινών. (συνεχίζεται)
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον: «Τό
  σκάνδαλον τού ΠαρΘενγωγΕίου».
  Την Πέμπτην: «Καταιγίς» μέ την
  Ντόροθυ Λαμούρ. Την Παρασκε
  υήν 3 απογευματιναί.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τό έΎχρω
  μο θαϋμο! Τό μεγαλείτερο κατόρ
  θωμά: «Ό Ρομπέν των δασων».
  Κατάλληλον καί δι* ά'ηλΙκους.Μέ
  τόν Έρρόλ Φλύν.
  ΨΗΦΙΣΜΑ
  Έν Άγίψ Νικολάψ σήμε¬
  ρον την Ιην τοϋ μηνός Ίσνου
  αρΐου τοθ έτους 1939 συνελ¬
  θόν έκτάκτως τό Δημοτικόν
  Συμβούλιον Άγίου Νικολάου
  έν τώ Δημοτικώ Καταστήμα¬
  τι ΆγΙου Νικολάου επί τώ άγ-
  γέλματι τού θανάτου τού συμ
  τιολίτου Μιχαήλ Κ. Σφακιανά
  κη δστις έχρημάτισε καί Ό
  πλσρχηγός καί Νομάρχης καί
  Βουλευτής τού Νομοϋ επί σει
  ράν έτ&ν ώς έτιίσης καί Δή
  μαρχος καί άκοθσαν τοθ Προ
  έδρου αΰτοθ.
  ΨΗΦΙΖΕΙ
  1) Μετέχει μετά των δημοτών
  ολων είς τό τιένθος ' τής με
  γάλης οικογενείας τοθ εκλι-
  παντός είς την οποίαν έκφρά
  ζει τα θερμότατα συλλυπητή
  ριά τού.
  2) Νά παρακολουθήση έν
  σώματι μετά τοθ Δημάρχου
  την κηδείαν, ό δέ Πρόεδρος
  να καταθέση έκ μέρους τοΰ
  Δήμου στέφανον είς έκφρασιν
  τής εύγνωμοσύνης τής πόλε
  ως πρός τάς πολλαπλδς ύπη
  ρεσΐας τού είς αυτήν καί την
  πατρΐδα.
  3) Τιμής ένεκεν νά παρακο
  λουθήστ) την έκφοράν ή Φιλαρ
  μονική τοθ Δήμου.
  • 4) Νά άναρτηθή επί τριήμε
  ρον μεσΐστιος ή σημαΐα τοθ
  Δήμου.
  5) Νά κατατεθώσιν υπό τοΰ
  Δήμου δραχμαΐ χΐλιαι είς την
  εκκλησίαν πρός τιμήν τής
  μνήμης τού έκ τής πιστώσεως
  τοθ Κεφαλαίου Ε'. άρθρου 7
  τοϋ Προυπολογισμόν; καί:
  6) Ό κ. Δήααρχος νά δή
  μοσιείση καί έπιδόση άντΐγρα
  φόν τοϋ τισρόντος είς την οί
  κογένειαν τού.
  'Εφ' ω συνετάγη καί υπο
  γράφεται,
  6 Πρόεδρος
  Ροΰσος Κούνδουρος
  ΟΙ Σύμβουλοι
  Κ. Μυλωνάκης, Γ. Ε. Καροτβ*
  λάχης, Γ. Σ. Καροιββλάκης. 'Αρ
  Καλιωράχη;, Ηλ. /Αλέςης, 'Αρ.
  Γιαπιτζάκης, Ν. Φιορέτζης, Ε.
  ίτρατάκπί, Ι Καραμανωλάκης,
  Γ. Κοκολάκης, Ι. Πέτρας, Α. Πέ¬
  τρας, Ι. Κουνδουράκη;, Ν. Μ»
  λΜνάκης, Ι. Λαυοιντάχης.
  Βασίλειον της Ελλάδος
  Δήμος Άν· Νικβλάου Κρήτης
  Άριθμ. 2331.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Γνωστοποιοθμεν είς πάντα
  δτι συμφώνως πρός τάς σχετ
  κάς διατάξεις τοθ άρθρου 3
  τοθ άπό 17—7—23 Νομοθετι
  κοθ Διατάγματος καί την ύπ
  άριθμ. 140 έ. Ι. απόφασιν τοΰ
  ΔημοτικοΟ Συμβουλίου νομ'
  μως έγκριθεΐσαν διά τής ύπ
  άριθμ. 20995 τοιαύτης τοθ κ
  Νομαρχου Λασηθίου, έξετέθη
  έν τώ Δημοτικώ Καταστήμα
  τι είς δημοσιότητα τό νέο
  σχέδιον πόλεως.
  Προσκαλοϋνται όθεν οί βου
  λόμενοι ίνα λαμβάνωσι γνώ¬
  σιν τούτου καθ' εκάστην καί
  κατά τάς εργασίμους ώρας
  των γραφείων τού Δήμου καί
  νά υποβάλωσιν είς τόν Δή
  μόν τάς κατ' αύτοθ τυχόν έν
  στάσεις των έντός 40 ημερών
  άπό σήμερον.
  Έν ΆγΙω Νικολάω τή 28η.
  Δεκεμβριού 1938
  Ό Δήμσρχος Άγίου Νικο
  λάου
  Εμμανουήλ Σκύβαλος
  Κινηματογράφος
  ΡΟΜΠΕΝ
  ΤΩΝ ΔΑΣ2Ν
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΝ*
  6.30 μ.μ. εσπερινή 10 μ.μ.
  Ή ωραιοτέρα γαλλική
  χωμωδία της σαιζόν:
  Τ
  ΤΟΥ
  ΠΛΡΘΕΝΑΓΟΓΕΙΟΥ
  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΓ ΑΝΗΜΚΟΥΣ
  Νέ τούς
  Λουοιέν Μπαροϋ,
  Μαντελ. Ρόμπινσον
  ΑΥΡΙΟΝ:
  Μ βγάλη πρεμιέρα:
  ΚΑΤΑΙΓΙΣ
  ΝΤ0Ρ08Υ ΛΑΜΟΥΡ
  ΤΖΩΝ ΧΟΛΛ
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό έγχρωμο θαΰμα!
  Ό θρίαμβος βλ«ν των έπο
  χδν!
  Ο
  &ΑΣΟΝ
  (Κατάλληλον δι' άνηλίκους)
  Νέ τα πιβ λαμπΐρά άστρα
  τής όθόνης:
  0ΛΙ1ΙΑ ΝΤΕ ΧΑΒΙΑΑΗΤ
  ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝ
  Το εργο ποΰ ίαπααε ολα
  τα ρκκορ εΐβπράξεων εως τώ
  ρα διότι τό παρηκολούθησαν
  150 000 χαΐ πλέον θεαταΐ σέ
  3 έβδομάδΐς.
  'Εχτός προγράμματος
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  ΠΡΟΣΕΧΟΣ
  ΚΑΚΟΣΔΡΟΜΟΣ
  (Ελληνικόν, νέ* χόκιοο
  Σημ. Καθ' εκάστην, ώρα 6 μ
  μ. απογευματινήν.
  Η στήλη τού ώραιόκοόμου.
  Χρήσιμες συμβουλές
  γιά την περιποιησι τοθ δέρματός σας.
  Ύπάρχει ή αντίληψις δτι ή ττε
  ριτιοΐησις τοθ ποοσώπου καί τοθ
  σώματος γεκά αποτελεί ξθψηλή
  τέχνη καί άπαιτεΐ ίίδικές γ*ω
  σεις. "Εν τούτοκ:, ή κάθε μία
  εΐμπορεΐ κάλλιστα νά αύτοκαλλω
  πΐζεται. Σάς παραθέτω, σχετικά,
  μερκές ήσμες άποτελεσματ
  κές καί
  ώ
  , χ
  ρήσιμς άποτελεσματι
  τΐρσκτικές όδηγίες:
  ά Θέ η
  = στό
  Πώς πρέιτει νά ΘέτωμΕ την κρέ-
  μα γύρω άπό τούς οφθαλμούς
  Πάντοτε μέ κατεύθυνσιν πρός
  την μύτη χωρΐς ποτέ νά πιέζετε,
  πρό πάντων εάν τό δέρμα σας εί¬
  νε ίύαίσθητο.
  ΤΙ Βρέπει νά άποφεύγετε εάν ?-
  χετε έξανθήαατα είς τό πρόσω¬
  πον;
  Τό πολύ κρύο ή τό πολύ _
  νερό, τίς έκτεταμένες παραμονές
  μέσα σέ ιτολύ Θερμά δωμάτια, κον
  τα σέ Θερμάστρες κλι». τα πολύ
  διεγερτικά προιόντα δπως τα στυ
  πτικά καί τα φαγητά μέ πολλά
  καρυκεύματα.
  Ποΐες είνε οί τρείς στοιχειωδεις
  άρχές δλων των φροντίδων καλ·
  >νή^
  Νά καθαρΐζωμε τό δέρμα, νά
  τό τρέφωμε <αί νά τό ένδυναμώ· __ . ως Θά άπαλλαχθητε άπό τα μαθρα στίγματα τής μύ της πας; Νά έπιθέτετε ζεστέ*: κομπρέσες οί οποίες Θά διαστίίλουν τούς πόρους, Μπειτα Θά άφαιρέσετε τα μαΰοα στίγματα περιτυλίγοντας τό ά<ρον των δακτύλων μ' £να καθαρό μπσμπάκι διά νά μην πλη νωμε Ξεύρετε τΐΰς θ στουπώσετε κάθε πόρο άπηλλαγ· μένο άπό τό μαθρο στίγμα τού μέ £να άΛλο υπαμπάκι βρεγμένο μέ¬ σα σέ υΐγιαα οίνοπνεύματος 90 βαθ καί αίθέρος σέ Ισια υέρη. Νά ,διατηρήσετε επί τής μύτης Ενα στυτττικό κατά την διάρκεια τής νύκτας. Καί νά έπιβλέπετε την τροφήν σας. Τί ττρέπει νά κάνττε διά νά &■ φαιρέσητε τα «μπιαπίκιο» πού ά σχηυίζουν τό δέρμα των χειρών καί των ποδιών οογ; Θ4 καθαρΐσετε τό δέρμα ο^ μέμιά σκληρή βούρτσα καί μέπολ λή σαπουνά^σ, ?πειτα ί)ά τό τρ(· ψετε μέ έλαφρόττετρα επί πο>ύ.
  θά ριπτετε πίτουοα είς τό νερό
  Ο μπάνιου σας διά νά τό γλυκά
  τού
  νετε καί θά κάνετε μασάζ μέ μιά
  λιπαρά κρέμα.
  ""ιατί σδς συμβουλεύουν νά έν-
  τρίβετε σοχνά τό δέρμα τής κε¬
  φαλής καί νά βουρτσΐζετε καθ' ή
  μέραν τα μαλλιά σιΐς;
  Διότι τό βοόοτσισμα παρακινεΐ
  τάς αδενικάς έκκοίσεις τοΰ δέρ-
  ματος καί ένισχΰει την ανάπτυ¬
  ξιν των μαλλιών.
  Ποΐο είνε τό καλύτεοο μέσον
  διά την Θεραπεία ενός λιπαρού
  δέρματός.
  Νά άΐτοφεύγετε τίς πολύ Θρεπτι
  κές κρέμες, νά χρησιμοποιήτε δυ
  ναμωτικές στυπτικές λοσιόν καί
  νά σαπουνίζεσθε συχνά. Νά
  πίνετε νερό δροσερό καί νά εΰρί
  σκεσθε δσον τό δυνατήν συχνό
  τερα είς τό ΰταιθρον. Νά έπιβ^έ
  πέτε την τροφήν σας
  Ή Ντιστβγκέ
  γώσετε τό δέρμά σας' ϊπειτα νά
  ==!_! Ι111ΙΙ1ΙΙΙΙ11ΙΙΙΙ11Ι1111ΙΙ1Ι111Ι1ΙΙΙ111ΙΙΙΙ1ΙΙ1Ι1ΙΙ111Ι1ΙΙΙ1ΙΙ111Ι1ΙΙ1ΙΙ11ΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙΙΙ11_=
  Ι ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑ =
  Η ΜΑΧΗ
  •Υιτ6 Κλώντ ΦαρέΡ.
  ΚΟΙΝΩΜΙΚΗ
  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.-Ή κ. Ταοοθλα
  Χ. Καρύδη θά δέχεται την 19ην
  εκάστου μηνόο „
  ΕΟΡΤΑΙ.- Την εορτήν τού ΑγΙ
  ου "Ιωάννου δέν έορτάζουν ουτε
  δέχοντίχι έπισκέψεις_ Ο κ. καί ή
  κ. "Ιωάννου
  κοθ
  Μοδινοΰ
  140ον
  —Αίσθάνομαι μεγάλη χα-
  ρά πού μπορώ να πεθάνω σή
  μερά, δπως θέλω, εΐπε. Ή
  νίκη μας εΐ"ε τόσο πλήρηο,
  ώστε ή αΰτοκρατορία μπορεϊ
  νά χάση άνετα £να ύπήκοό
  της καί μάλιστα τόν όλιγώτε-
  ρο χοήσιμο.
  —Σάς μακαρίζω, είπεν ό
  σημαιοφόρος. Άλλά δέν μπο·
  ρΛ νά έττιδοκιμάσω την μετρι
  οφροσύνη σας. ΜοΟ φαίνεται
  αντιθέτως πώς τΐποτα δέν θά
  μποροϋσε νά μετριάση την α¬
  πώλειαν πού θά υποστή ή αύ
  τοκρατορία, άν τό άσύγκριτο
  παράδειγμα πού κληροδοτεΐ
  τε σέ δλους μας, δέν την έπα
  νώρθωνε σχεδόν απολύτως.
  —Σάς εΐμαι ύπόχρεως, εί¬
  πεν ό Χιράτα.
  'Εστράφη άπό τό άλλο μέ·
  ρος καί, άργά, εβγαλε τό έγ
  χειρίδιον άπό την θήκη τού.
  —Τό παράδειγμα τοθ μαρ-
  κησίου Γιορισάκα, είνε πιό με
  γάλο άπό τό δικό μου, εΐττε.
  Άγγιζε μέ τό δάκτυλο την
  κόψι τοϋ έγχειριδίου. Χωρίς
  θόριοβο ό σημαιοφόρος σηκώ-
  θηκε κσΐ δρθιος, πίσω άπό
  τόν ύποκόμητα, έπιασε μέ τα
  δυό τού χέρια τή λάβη τής
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ — Ή οίκογί-
  £ΐα τής θανούσης "Ελένης Πλατά
  κπ εύχαρισ^εϊ τούς συμμετασχόν
  τοίς είς την κηδείαν αυτής συγγε
  νεϊς καί φΐλους.
  ^ Ό ευχαριστών
  Έμμ· Δρακωνάκης
  —Ή Διοικητική 'Εττιτροπή τής
  Νυκτερινής 'Ε""^^0111.^ί^ ,
  λής "Εμττορουτταλλήλων Ηρακλει
  ου, έκφράζει καί διά τοθ τύπου
  τάς θερμάς ευχαριστίας αυτής
  ■πρός τόν Εμπορικόν Σύλλογον
  Ηρακλείου διά την εΐσφοράν αΰ
  τοθ έκ δρ 500 είς μνήμην τοΰ Ίω·
  άννου Δρακοντίδου
  - (Έκ τοΰ γραφείου)
  ***
  Γΰρω στήν πόλι.
  σπάθης γυμνής
  τό έγχειρΐδιον.
  τώρα δπως
  Πολύ πιό μεγάλο, έπανέ-
  λαβεν 6 ύποκόμης ΧιράταΤα
  καμόρι.
  Έκαμε μιά άδιόρατη κίνη-
  σι. Ό Ναριμάσσ, ό οποίος
  έ'σκυψε, δέν εΤδε πιά την λε-
  πίδα τοΰ έγχειι ι^ίου. Ήκοιλιά
  είχεν ανοιχθή κανονικώτατα.
  Λίγο αΐμα ετρεχεν ήδη.
  —Πολύ πιό μεγάλο, άλή
  Ζητήσατε τα νέα Σοκολατίνια τής.· ||θεια, έπανέλαβε πάλιν ό υπο
  ΤΑΣ ΠΑ ΥΛΙΔ ΟΥ., 1
  = Είναι άπαράμιλλα είς ποιότητα καί γεΰσιν =
  Ξ καί πολυτελέστατα είς εμφάνισιν. Ξ
  = Έπίοης ζητήσατε τα έξαιρετικής ποιότητος =
  = προϊόντα της: Ξ
  Ξ Σοκολάτα ΦΟΥΡΡΕ =
  Ξ » ΙΜΡΒΚΙΑΙ, Ξ
  | » ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ =
  = ΦΑΦΛΕΣ διάφορες. =
  Ξ ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ έκλεκτές. Ξ
  Ξ ΦΩΣΦΑΤΙΝΕΣ διά παιδία. Ξ
  = Πλάκες Σοκολάτες διάφορες. =
  Ξ Τ' ανωτέρω είδη πωλοΰνται είς τα Ζαχαροπλα- Ξ
  = στεΐα τής πόλεώς μας. Ξ
  ^ιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιίτ.
  ΤΟ
  ΕΚΤΑΚΤΩΣ
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  ΕΛΣΗ»
  Τετάρτην β μ. μ. κατ' ευθείαν Πειραια.
  Πρακτορείον: ΑΜΑΜ. Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλ. 5 51.
  υ||ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Η
  = Εξπρές θαλαμηγόν . ~
  Κάνομεν την μεγαλυτέ
  ρ«ν κατανάλωσιν διότι πω-
  λοΰμεν ίλα τα ύφάσματα είς
  τιμάς ασυγκρίτως εύθηνάς.
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ!!
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί- =
  σματα Λούξ καί σοΰπερ Λούξ. ""
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουσρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, Σθρον, Τήνον, Μύκονον, Ί-
  καρίαν, Σάμον.
  Τηλ. 5 51 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π. ΚΟΡΠΗ
  Νην& πΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓπ
  κάμης Χιράτσ.
  Έξακολουθοθσε
  νά μιλή
  σταθερά, άλλά λιγώτερο δυ·
  νατά. Μιά γωνία τοΟη στόμα-
  τος τού άνασηκώθηκε έλα·
  φρά, πρώτο σημεΐο ενός φρι
  συγκρατουμένου
  (συνεχίζεται)
  κτοΰ πόνου,
  άπαθώς.
  Αριθμ. Πρωτ. 1165
  Ανακοίνωσις
  12ης Κ. Δ. Φ. Αύτοκινήτων
  Γνωστοποιεΐται πρός τούς
  κ. κ. 'Εμπόρους, Παραγωγούς
  κσΐ είς πάντας τούς δτΐως δή·
  ποτε χρησιμοποιοθντας Φορ·
  τηγά Αύτοκίνητα ότι δέον ν'
  άπευθύνωνται διά τάς μετα-
  φοράς των άπ' εύθεϊας είς
  την Διεύθυνσιν ή τούς έντε-
  ταλμένους Σταθμάρχας τής
  Διευθύνσεως.
  Ή Διεύθυνσις άπεκδύεται
  πάσης ευθυνής διά την τυχόν
  απώλειαν φθοράν όλικήν ή
  μερικήν των έμπορευμάτων έφ'
  δσον ή μεταφορά συμφωνεϊ-
  ται άπ' εύθείας μετά των αύ
  τοκινητιστών καί ούχι ώς άνω
  τέρω. Ή Διεύθυνσις κύριον
  σκοπόν έχουσα την έξυπηρέτη
  σιν τοθ ΚοινοΟ καί την ασφά¬
  λειαν των μεταφορών συνιστά:
  πρός τό συμφέρον τού την ύ-
  ποβοήθησιν τής Διευθύνσεως.
  Διά τιάν έμπόρευμα, δέμα
  ή δ,τι δήποτε άλλο παραδιδό-
  Χάομα όφθαλμών αί προθήκαι
  πολλών καταστημάτων τής πόλε¬
  ώς μας τάς τελευταίας ήμέοας.
  —Λόγω τής έκτεθεΐσης συλλο¬
  γήν πρωτοχρονιάτικων δώρων.
  —Μεταξύ των καταστηαάτων
  πού διεκρίθησαν είς νέα ώραιό-
  τατα ειδή καί διακόσμησιν των
  προθηκών των, είς την πρώτην
  γραμμήν ήοχοντο.
  — Τό «Κρυστάλλ» Μυλωνάκη, Ά
  ρωματοπωλεϊον Γεωργαντά, Χρυ
  σοχοεΐον Βλάσση, «Άκρόπολις»
  Μπαλτζακη, Χρυσοχοείον Τζεδά
  κη, καταστήματα Άλικιώτη, Ά-
  δελφδν Χρήστου, Λεμπιδάκη «Έρ
  μεϊον» Όπτικα Μιχαηλιδου, Βαπτι
  στικά είδη Νίκου Φραγκιαδάκη,
  Υποδήματα Νεραντζούλη, ή £κθε
  σις Ταπήτων Βαρζακιάν, Άνδρικά
  ειδή Καββαλάκ", Ώρολογοπωλεϊ
  όν Μανουσάκη, ζαχαροπλαστείον
  Ραυτοπούλου κλπ. κλπ.
  —Μέτρον εκτιμήσεως καί σεβα
  σμοϋ πρός τό κοινόν πού κατανα-
  λΐσκει τα προιόντα τής μεγάλης
  καπνοβιομηχανίας Παπαστράιου.
  —Απετέλεσε καί εφέτος ή ώ·
  ραία όλοσέλιδος εύχητήριος δια
  φήαισις τής έν Ήρακλείφ άντι-
  προσωπείας κατά την ημέραν τής
  πρωτοχρονιάς.
  —Ή γενομένη διά τής «Ανορ¬
  θώσεως».
  —Τό λαχεΐον τής Ενώσεως συν
  τακτών άποκτςί καθημέραν καί
  νέαν πελατείαν.
  — "Ηδη μετά την εξάντλησιν των
  κομισθέντων πρώτων λαχείων ά-
  φίχθη καί νέα σειρά ή όποΐα λό·
  γφ τής μεγάλης ζητήσεως είνε
  ζήτημα άν καλύψη τάς ανάγκας
  των άγοραστών τοθ λάμπρου τού¬
  του έτησίου λαχείου.
  —Ό Φιλανθρωπικός Σύλλογος
  Κυρίων "Ηρακλείου δέν ύστέρησε
  καί πάλιν τάς ημέρας αύτάς είς
  κίνησιν, προστασίας καί περιθάλ¬
  ψεως των πασχόντων καί ουστυ-
  χών.
  —Τό λαμπρόν σωματείον έβο-
  ήθησε καί πάλιν πολλάς δυστυ-
  χεΐς ύπάρξεις καί εσυνέχισε την
  παράδοσιν τής άθορύβου άλλ'
  άποτελεσματικής δράσεώς αύτοθ.
  —ΧΘές εσπέραν εληξαν αί πά
  ραστάσεις τοΰ Εξπρές Μεσολογγί
  τού μέ την τελευταίαν άποχαι-
  ρετιστήοιον είς τό «Ντορέ».
  —Ή αίθουσα τοθ δποΐου έση
  μείωσε πρωτοφανή κοσμοσυγκέν
  τρωσιν,
  —Μέ πολύ ενδιαφέρον παρακο
  λουθεϊται υπό των συνδημοτών
  είς τόν έγχώριον τύΐιον.
  —Ό δηυοσιευύμενος είς συνέ
  χειαν ήαεοών άπολογισμός των
  πεπραγμένων τής Δημαρχιακής
  τιενταεχίας τοΰ κ. Μηνά Γεωργιά
  μενον πρός
  νά ζητήται
  μεταφοράν δέον
  δελτίον παραλα
  βής υπό τοθ οίκείου Σταθμάρ
  χου ή όδηγοϋ επί τή άπλή προ
  σαγωγή τοϋ όποίου έν περι¬
  πτώσει βλάβης ή απωλείας ή
  Διεύθυνσις θά διατάσση την
  αποζημίωσιν.
  Έν Ηρακλείω τή 28—12—38
  6 Διευθυντής
  <Τ.Σ.) Μιχ. Τζουλάκης Φυτά σουλτανίνοΓς Φυτωρίων 2 έχων, άνκπτυχθέν των έντός κήπου ποτιστικοθ πω- λοθνται. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΜΟΝΙΐΙΚΟΝ ΣΤΑ ΕΗΕΚΤΑ ΑΗΑΡΙΚΑ ΕΙ1Η 'Κ.ΊΙΐΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΛΤΕ1Λ ΪΤΡΑΤΑ —Πρώτην φοράν ό φορολογοό μενος κόσμος των συμπολιτών ευρίσκει είς την έπισκόπησιν τοθ συντελεσθέντος Δηιιαρχιακοΰ £ρ γου ένσαρκούμενα ζητήματα πού έθεωροϋντο άλλοτε άλυτα καί ά πραγματοποΐητα. —Τα Φοδελιανά πορτοκάλλια εΤνε εφέτος άσύγκριτα είς μέ γεθος καί Ο'ωρίαν. —Τιμοθν καί κοσμοϋν κυριο λεκτικώς την έπιτοπίαν παραγω Υήν. —Άλλά καί Θέτουν πάλιν επί τάπητος τό συ/κοινανιακόν ζήτη μα τού γηΐνου αυτού παραδεΐ- σου μέ την πόλιν μας. —Τόπος, δτιως ή Φόδελε, πού παράγει τόσο σπάνια καί έξαι ρετικά προιόντα δέν εΐμπορεϊ καί δέν πρέπει νά μένη εΐσέτι συγκοινωνιακόν άποκλεισμένος καί άπομεμονωμένος. 6 Ρίπορτβρ Τό θαλαμηγόν ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ Λόγω καθαρισμοΰ των λε- βήτων τού, δέν θά εκτελέση τό σημερινόν δρομολόγιον. Άπό τής Κυριακής έπαναρ- χίζει τακτικώς τούς πλόας τού. ΑΝΟΡΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ Πυρηνα Ή άβλ«ββστέρ« χκόβιμο; δλπ δια μαγγάλια. στοϋ Βασ. Παπάζογλου Λεωφόρος Κουντουριώτου ΠΩΛΕ1ΤΑΙ είς Φοινικιάν άμπβ λος εΐ,δους σουλτανί μέ εόκολΐ άς πληρωμής. Πληροφορίαι πά ρβ τ.φ κ. Χορολ. Φουντουλάκτ).
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό
  έργον
  λο
  'ην
  •VI
  •τε

  41-
  •ί'
  χά
  όν
  νέ
  ΐς

  εί

  Κ

  «ύ
  ο-
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.

  IV
  ν

  υ
  Ρ
  ι
  1,
  ε
  ι
  ν
  )
  ■ν-
  Οί "Αθλιοι.
  ♦83βν
  —Έλατε λοιπόν. "Ω, τί εύχαριστημένος βπου
  είσθε!
  Μετά τίνα βήματα ή κόρη έστάθη.
  —Πολύ σιμά μου έ'ρχεσσι, κύριε Μάριε. Άφή
  σατε νά πηγσΐνω έγώ έμπρός, καί άκολουθεΐτέ με
  χωρΐς νά φαίνεσθε. Δέν πρέττει νά βλέπουν ίνα
  νέον ώσάν έσβς ν' άκολουθρ μία γυναϊκα ώσάν
  έμένα.
  Γλ&σοα ανθρωπίνη αδυνατεί νά εκφράση πάν
  6,τι υπήρχεν έντός τής λέξεως γυναΐκ , καθώς την
  πρσέφερεν ή κόρη αυτή.
  Επροχώρησεν έ'ως δέκα βήματσ, καί πάλιν έ
  στόθη ό Μάριος την έφθασε. Τότε απηύθυνεν έκ
  νέου τόν λόγον πρός αυτόν, άλλά πλαγίως καί
  ούΐόλως στραφεϊσα πρός τό μέρος τού.
  — Άληθινά θυμάσθε πώς ύπεσχέθητε είς εμέ
  κάτι...
  Ό Μάριος ήρεύνησε τόν κόλπον τού. Δέν εί
  χε» είς τόν κόσμον άλλο τι ειμή τα πέντε φράγ
  κσ, άτινα ήσαν προσδιωρισμένα διά τόν Θενσρ
  διέρον. Τα λαμβάνει καί τα ένθέτει είς την χείρα
  τής ΈπονΙνης.
  Αύτη άπολόει τούς δακτύλους της, άφΐνει τό
  νόμισμα νά πέση έξ αυτών χαμαί καί βλέψοτσα βλο
  συρώς πρός τόν νέον.
  —Δέν θέλω, τοθ λέγει, τα χρήματά οας.
  ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ
  Η ΕΝ ΟΔΩ ΠΛΟΥΜΕΤΡΟΥ ΟΙΚΙΑ
  Α'.
  Τό κρύφιον κατάλυμα
  Περί τα μέσα τοθ πσρελθόντος αίΛνος, Βιάση
  μός τις δικαστικός πρόεδρος, έχων σχέσεις μετά τι
  νος γυναικός έταιριζούσης, καί θέλων νά μένη
  τοθτο μυστικόν (διότι κατ' εκείνον τόν καιρόν οί
  μέν μεγιστδνες τής Γαλλίας έπεδεΐκνυον τάς έταΐ-
  ρας αυτών, οί δέ άπλοΐ πολίται τάς Ικρυπτον), έ"κ-
  τισε μακρον οικίαν είς τίνα έρημον οδόν τοθ προα
  στείου ΆγΙοο ΓερμανοΟ, την οδόν Πλουμέτου. Ή
  οίκία σΰτη συνέκειτο έκ δύο θαλάμων καί ενός μα·
  γειρείου κατά γής, τριών άλλων υπεράνω καί ενός
  υπερώου, ταύτης δέ προηγεΐτο κήπος μετά μεγάλης
  θύρας κιγκλιδωτής πρός την οδόν.
  Ό κήπος εΐχε μόλις ενός στρέμματος έκτα
  σιν.
  Καί ταθτα μέν μόνα ηδύναντο νά διακρΐνωσιν
  οί τής όδοθ δισβάται' δπισθεν δέ τής οΐκΐας ταύ
  της ύπήρχε στενή τις αύλή, καί είς τό βάθος τής
  αύλής δύο χαμηλά δωμάτια μετά ύπογεΐου" ώστε
  χρείσς τυχούσης, νά χρησιμεύσωσιν είς κατάλυμα
  ενός βρέφους καί τής τίτθης τού.
  Όπισθεν τοθ κατσλύματος ' τούτου ύπήρχε κρυ
  φ(α τις θύρα, άγουσα πρός στενόν διάδρομον μα
  κρότατον καί σκολιόν, λιθόστρωτον καί άσκεπή,
  αμφοτέρωθεν ούτινος ήγείροντο ύψηλοί δύο τοΐχοι.
  (συνεχΐζβται)
  ΤΑ Α1ΠΑΣΜΑΤΑ
  Ε
  Λ
  Ε
  Φ
  Α
  Σ
  ΕΛΕΦΑΣ,,
  Πού έδωσαν καί πέρυσι έξαιρετιχά άποτελέ-
  σματα, καί κυριολεκτικώς έθαυματούργησαν είς
  ολους τούς κλάδους τής παραγωγής.
  Λόγω τής γενικής ζητήσεως αφίχθησαν άπό
  τοθδε ΟΛΟ1 ΟΙ ΤΥΠΟΙ των λιπασμάτων «ΕΛΕΦΑΣ»
  καί πωλοδνται τοίς μετρητοΐς καί επί πιστώσει
  παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ & ΣΙΑ
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  *Όλα τα ειδή ΞΥΛΕΙΑΣ
  είς τιμάς έκτός συνσγωνισμοθ
  θά: εΰρητε είς την:
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ
  Ε.Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όδος Χεϊτάν Όγλοΰ.
  Γ.
  Εϊπαμε στήν άρχή 8τι χρειάζε-
  ται ή γυναΐκα νά έπιδίδκαι
  στ» απίρ χατ στήν γυμναστι·
  κή. Άλλά πρέπει νά ξεΰρη τ!
  νά δΐαλέγη, ώστε νά μην άπο
  κια δυνατού; μΟς, πραγμα πού
  καταοτρέφει τή σιλο^έττα της.
  Τό τέννις αίφνης ένδείκνυται γιά
  ν' άποκτήσετε λεπτα σφυρά καί
  επτά γόνατα. Καί τό βλέπομεν
  αύΐό είς δλες τίς τεννίστριες,
  πού έμφανίζονται στά γήπεδα
  μέ «σόρτζ». Τό αλμα είς μήκο;
  είνε καχόν. Αντιθέτως τό αΧμα
  είς Οψίς άναπτύσσει την δύναμιν
  των νεύρων, πού είνε έ'να άπό
  τα κύρι» στοιχεία τοθ θελγή-
  ρου. Τό μπάσ*ετ μπώλ δίδει
  χάριν καί μίαν αντίληψιν τής
  σορροπίας.
  "Ολες οί γυναίχε; πού ξχουν
  σέξ άπήλ έχουν δύο διαφορετιχές
  περπατησιές, αναλόγως των περι-
  στάσεων. Ή πρώτη είνε γιά τό
  δρόμο, έπότε ή γυναϊκα περιπα
  τεϊ σηκώνοντα; άρχετά όψηλά
  την πτέρνα χαί λυγίζει έλαφρά
  τό πόδι, πού έρχεται μπροστά.
  Ή δεύτερη περπατησιά είνε τοθ
  σαλονιοθ, μ' ίνα έλαφρότατο τα-
  λάντευμα των ΙσχΙων. Αύτά τό
  ταλάντιυμα είνε κάπως δύσκολο,
  γιατί'κάΊΐοτε φθάνει στό αντίθετον
  άποτέλεσμα καί δίδει μιά νότα
  χωμική.
  ΟΙΝΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ .
  Τα έξαιρετικά άνόίΐυτ» κ*ί άγνά έπιτραπέ-
  κρασιά, παλαιάς εσοδείας, θά ευρίσκετε είς
  παρά τα βαρελτζίδικα αποθήκην τοβ χ. Ά-
  Σκορδύλη ϊίς μικράς κα! μεγάλας ποσέτη-
  «Ις τιμάς ασυναγωνίστους.
  ί
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ί α
  ▲ι' έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΤΟ ΣΕΞ - ΑΠΗΛ
  Καί έξ άφορμή; τή; περπα-
  τησι8; θά ΐίχα νά πω δτι χά
  θε χυρία πρέπει νά καταλάδη
  άν τή; ταιριάζη το όψηλό ή χα·
  μηλό ταχοθνΐ. Τα πρωτο ένδεί-
  κνυΐαί γιά τίς κυρίες πού έ-
  χούν χοντέ; χνήμε;. Σημειω·
  τέον δτι ο! κάπω; ωριμοι χύριοι
  προτιμοθν τί; κυρίε; μέ τα δψη
  λά τακούνια, αντιθέτως οί αν-
  δρε; τής νέα; γενεά; θέλουν
  την γυναϊχα μέ χαμηλό.
  Ένα σπόρ άπό τα οποίον κερ
  δίζει πολλά ή* γυναίκα είνε τό
  χολύμβημα. Μία καλή χολυμβή-
  τρια δίδει την εντύπωσιν, δταν
  κολυμπάη, δτι χχίδευει τό νερό.
  Καί στήν ξηρά άκόμη διατηρεϊ
  αυτή την χάριν.
  Φ^ιχά δ χορίζ 6πήρξεν άνέχα
  θεν ή χαλλίτερη γυμναστιχή χαί
  ή έπιτυχεστέρα ανάπτυξις χοθ
  σέξ άπήλ. Όταν χορεύετε, μή
  προσκαθήτε νά δείξετε δτι ό χο·
  ρός σας είνε τέλειο;, οΰτε χάν
  νά χορεύιτε μέ φιλαρέσχεια. Σΐό
  χορό χαθε χοκετταρία είνε μία
  πρόκλησις χαί μία γυναϊκα προ·
  κλητική έχει πάντα τό Οφο; δτι
  έχτίθετιχι εί; πλειστηριασμόν.
  Ποτέ δέν μπορεΐ ν' άρέση μιά
  γυναΐχα, πού έχει Ιναν άέρα παλ-
  ληκαρίσιο, περιφρονητιχο ή σαρ
  καστιχό. Ένα έλαφρό έρύθημα,
  μία έκφρασις δεΐλίας, μία συγ
  κίνησις είνε άχατανίχητα δπλα
  τοθ σέξ-άπήλ.
  ΑΟΡΑΑΟΡΑ
  Τα πλέον εύγενή
  Άρώματσ
  Λοσιόν
  Κσσσετίνες
  Μπιμπελώ
  Ποθδρες κ.λ.π.
  ΣΤΟΥ
  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙ
  Ή άμαξιτή σύνδεσις
  Μεσσαράς καί Ρεθύμνης.
  ΜΕΛΑΜΟΈΣ Ία,νουάριος (άντα
  ηοχριτοΰ μχς) — Μέ δλψ την ά
  γνήν γραφικίτητα των παλαιών
  έθίμων, οί χάτοιχοι τής κωμοπό
  λεως μας καθώ; χαί ολης τής έ
  παρχίβς Αγ. Βασιλείου, έώρτασαν
  χαί εφέτο; τα Χρΐστούγεννα καί
  την πρωτοχοονιάν. Υπήρξε δέ έ
  φέτος ΙΒιχιτίρω; ζωηρά ή έορτα
  σχική κίνησις καί έντονώτεραι
  αί ίκδηλώσεις πανηγυρισμοθ, λό
  γφ τής βελτιώσεω; των δρων τής
  ζωή;. Ή πλουσία έσοδεία τοθ ε¬
  λαίου πέρυσι ή σχετικώς κχλή
  έσοδεία τοθ χαρουπιοθ εφέτος καί
  αί ίκανοποιηπχβιί τιμαί των προ-
  Ίόντων αυτών καθώ; καί ή άνάπτυ
  ξις τής χτηνοτροφίας τα χελευ
  ταϊα ετη, συνέΐειναν είς αίσθη
  την βελτίωσιν τής οίκονομιχής
  καταστάσεως των ίγρο^&ν μα;.
  Καί πιστεύεται γενικώς δτι τό
  άρξάμενον ήδη νέον έτος θά συν
  τελέση εί; μεγαλυτέραν έτι βελτί
  ώσιν τή; καταστάσεω;. Κατά τό
  έτο; αύτό θά κατασκευασθέν
  έπίση; ωρισμένα Ιργα ποΰ θά
  συντελέσουν εί; ριζικήν αλλαγήν
  τής δψεως των Μελάμπων, πού
  έχουν ίλλωσιε σημειώσει θαυμα
  στήν εξέλιξιν τα τελευταία Ιτη.
  Ό μεγάλος δμως ηάθος χαί ή
  προσδοκία των χατοΕχων είνε νά
  πραγματοποιηθή χατά τό νέον ί-
  τος ή δι' αύτοκινήτου σύνδεσις
  τοΰ νομοθ Ρεθύμνης μέ χήν Μεο
  σαραν. Καί ελπίζομεν 8ψ θά γίνη
  τουτο. "Ηδη δ άμαξιτες δρόμο;
  Ιχεΐ φθάσει μέχρις έδω. Δέν υπο
  λείπεταί παρά νά προωθηθη" μέ
  χρι; Άγίας Γαλήννς χαί εκείθεν
  πρό; Κόκκινον Πύργον. θ' &πχι
  τηθ(5 βεβαία δαπάνη οημαντιχή,
  άλλ' δχι καί ύπέρογκος. Καί τό
  ποσόν θά εξευρεθή. Διότι γνωρί
  ζομεν δτι ή όδάς αυτή Ιχει σομπε
  ριληφθή εί; τα δπδ εκτέλεσιν δ-
  δικά Ιργα. Όηω; γνωρίζωμεν
  δτι υπάρχει αμέριστον τό ένδια
  φέρον τόσον τοθ Γενικοθ Διοι-
  κητοθ χ. Σφακιανάκη, δσον χ«ί
  των τοπιχών άρχών Ηρακλείου
  χαί Ρεθύμνη;. "Επειτα ή δδός
  αυτή θά εξυπηρετήση ολόκληρον
  Κρήτην. Διότι θά συνδέση
  νότου τάς άνατολικάς μέ
  δυτιχάς επαρχίας ποΰ ευρί
  την
  άπό
  τάς
  σκονται σήμερον έν πλήρει άπο
  μονώσει άπ' αλλήλων.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ |
  ΔΗΜΟΠΡλΣΙΑΣ
  Έκτίθεται είς μυστικήν δι'
  ένσψραγΐστων προσφορών μει
  οδοτικήν δημοπρασίαν ή κα
  τασκευή 10 ένδυμασιών καί
  πηλικίων τοθ ΤεχνικοΟ προ
  σωπικοθ τής υπηρεσίας Ήλεκ
  τρικών Έγκαταστάσεων Δή
  μου Ηρακλείου.
  Ή δημοπρασΐα θέλει λάβη
  χώραν έν τώ Δημαρχιακώ
  Καταστήμαται την 11 ην τοθ
  μηνός 'ΙανουαρΙου 1938 ημέ¬
  ραν Τετάρτην καί ώραν 11 —
  12 π. μ. ενώπιον τής Έΐτιτρο
  πής Εκμεταλλεύσεως.
  Οί δροι συγγραφής ύποχρε
  ώσεων είσί κατατεθειμένοι
  είς τα Γραφεΐσ τής Έκμεταλ
  λεύσεως Ηλεκτρικόν Έγκατα
  στάσεων Ηρακλείου οπόθεν
  οί βουλόμενοι δύνανται νά λά
  βωσιν γνώσιν.
  Έν Ήρακλεΐφ τή 2 Ίανουα
  ρΐου 1939
  Ό Πρόεδρος τής Επιτρο¬
  πήν Εκμεταλλεύσεως
  Μήνας Γεωργιάδης
  ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1938
  Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ
  ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ
  ΤΗΝ 9ΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1939
  Ανεγνωρισμένον υπό τοΰ Κράτους διά των Νόμων 336)36 καί 1093)38.
  Ή Ένωσις Συντακτών φέρει ύπευθύνως είς γνώσιν των άγοραστών των
  γρομματΐων τοθ ΛαχεΙου της δτι ή κλήρωσις τής εφετεινήν έκδόσεως^θά γίνη
  οριστικώς καί ανυπερθέτως την 9ην Ίανουαρίου 1939. &Ή&
  Ή μεταβολή καί ή βελτίωσις τής οργανώσεως τοθ Λαχείου έπέτρεψαν
  εφέτος είς την Ένωσιν Συντακτών νά ενεργήση την κλήρωσιν τοϋ ΛαχεΙου
  κατά την αρχικώς καθορισθείσαν ήμερομηνίαν άνευ άνοβολής ή όποΐα κατά
  τό παρελθόν επεβάλλετο έκ καθαρώς τεχνικών λόγων.
  Ή άγορά των οίκιών συνετελέσθη καί τό οριστικόν πρόγραμμα τής κλη¬
  ρώσεως εδημοσιεύθη, οί δέ λαχνοί παραδοθέντες είς τα Πρακτορεΐα πωλήσεως
  Εφημερίδων έξηντλήθησαν. Είς κυκλοφορίαν παραμένουν μόνον οί λαχνοί
  τούς όποΐους έκράτησαν οί λαχειοπώλαι ύπ' ευθύνην των.
  Έπομένως προειδοποιεΐται τό κοινόν δπως σπεύοη καί προμηθευθή
  τούς λαχνούς τού κατά τάς υπολοίπους 10 ημέρας καί εγκαίρως έκ των λα¬
  χειοπωλών διά νά μή μεΐνουν πολλοΐ την τελευταίαν στιγμήν, δπως κατά τό
  παρελθόν, άνευ λαχνών καί άναγκάζονται νά άγοράσουν σύτοϋς άπό τάς
  χείρας των λαχειοπωλών άπομένοντας είς τιμάς αύθσιρέτως ηύξημένας.
  — Άγώνες κυπέλλου των
  Φώτων υπέρ τής στολης
  Φαλαγγίτου.
  Ή Ένωσις «οδοσφαιρικών Σω
  ματείων Ηρακλείου προβκήρυξβν
  υπέρ της στολης τοθ φαλαγγίτου
  αγώνας Κυπέλλου ίιά την ημέ
  ραν των Φώτων τή συμμβτοχίί
  τεσαάρων Σωματβίων της Δυνά¬
  μεως της Ε.Π.Σ.Η. είς δύο βμί
  λβυς υέ το βύβτημα νοκ άουτ,
  ήτοι Ε.Γ.Ο.Η.—Έργοτέλους καί
  Όλυμπιακοΰ—Έρμοδ. ΑΙ ϊΐσπρά
  ξβις θά γίνουν υπέρ τη; άθλητι
  κης στολής τοΰ φαλαγγίτοο,
  πρός τουτο δέ θά όιατεθώσιν βί
  αιτήρικ ϊνοτ έπιτευχθδσιν άνάλο·
  γβι είσπράξεις. Τούς αγώνας τοδ
  Κυπέλλου τοΰ χ. Νομάρχου θε
  λουσι τιμήση «ΰτοπροαώπω; ό κ.
  Νομάρχης, έ κ. Δήμαρχβς, ο κ.
  Φρβύραρχος ό κ. ΔιοικητήςΧωρ)
  κης, ο Μητροπολίτης Κρήτης κκΐ
  αί λοιπαί αρχαί.
  — Μείωσις των τηλεγραφ,
  κων τελών.
  Άνακοινοΰται έχ τού υπουρ-
  γείου Συγκοινωνίαν δτι άπό 1ης
  Ίανβυαρίου 1939 τα τέλη των
  διά χώρας τής Εύρώκης πρβορι-
  ζομένων τηλεγροιφπμάτων έμει·
  ώθησαν κατά ποσβστόν κυμαινβ
  μενον μεταξΰ 10 καί 15 β)ο κ«1
  ότι τό τέλος άποδείξϊως δι' δλα
  τα έξωτβρικά τηλεγραφήματα ε¬
  μειώθη είς τό Ημισυ ήτοι άπο
  δραχ- 18 50 χατά τηλϊγράφημα
  είς δρχ 9.50. Έξ άλλου τό τιμο·
  λόγιον των είς σαφή καί συν-
  θηματικήν γλώσσαν συνβταγμέ-
  νων τπλΐτων δι' Ευρώπην καθίστ*
  ται ενιαίον.
  Διά την ' επισκευήν των
  δικαστικών μεγάρων.
  Δι' αποφάσεως τού ΰπβυργβΰ
  τής Δικαιοσύνης χ. Α. Ταμπα-
  κοπούλβυ διετέθησαν, ώ; άνβκοι·
  νώθη, άπό τού πκρελθοντος Ί-
  βυνίου 5.095.303 δρ. διά την επι-
  σκβυήν διχ«ΰτικών μεγάρων χ«ί
  3 565.935 δρ. διά την επισκευήν
  φυλακών.
  ΚΕΡΔΗ
  12 βίχίαι.άξίας
  4 οίκόπεδα άξίας έκαστον 125.000
  384 άριθμοί κερδίζουν άνά 1.000 Δραχ.
  [ 750 άριθμοί κερδ<ζουν άνά 500 Δραχ. 2.500 άριθμοί κερδΐζουν άνά 100 Δραχ. Σύνολον κερδών 4.350.000 500.000 Δραχ. » 4.850.000 384 000 375.000 250.000 Δραχ. == 5.859.000 Δραχ. == 50 ΔΡ.ΙΟ ΛΑΧΝΟΣ, ΔΡ. 50 'ε,ν στυλο ΛΟΥΞΟΡ τό καλλίτε¬ ρον δωρον. ,

  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρωΙσ Τετάρτης
  4 ΊανουορΙου 1939
  ΗΗΕΚΑΗΒτ· ΕΚΤΜΠΟί
  ΤΟ ΜΕΓΑ ΦΑΣΙΣΜ
  Ο ΜΟΥΣάίλΙΝΙΘΑ ΟΜΙΛΗΣΗ
  ΔΙΑ ΤΑ ΒΤΕΡΙΚΙΖΒΤΒΜΙΤΙ
  ΚΑ1ΤΟ ΓΑΛΛΟΪΤΑΛΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ » Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—-Αγγέλλεται έκ Ρώ¬
  μης ότι συνεκλήθη έκεϊ έκτάκτως το
  μέγα Φααιστικόν Συμβούλιον, τό ο¬
  ποίον καί θά συνέλθη σήμερον.
  "Ενώπιον τού αυμβουλίου ό Μουαθ'
  λίνι θά ομιλήση διά τα έξωτερικά ζή-
  τήματα καί ιδιαιτέρως τό γαλλοϊτα-
  λικόν, άναπτύσσων τάς διεκδικήσεις
  τής Ιταλίας καί την ενδεικνυομένη^
  έχ των περιστάαεων στάσιν αυτής έ¬
  ναντι γενικώς των ζητημάτων τούτων.
  Άνακαλεΐται ό Πέρδέκ Ρώμης.
  Οί Άγγλοι και τό γαλλοϊταλικόν.
  Ο ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΕΦΘΑΣΕ
  ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΠ1ΙΕΡΤΑΝ
  ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΕΙΣ ΤΥΝΙΔΑ
  αν
  έχ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίανουαρίου (τού
  ταποκριτού μας). — Πληροφορίαι
  ΙΙαρισίων άναφέρουν ότι ό Πρωθυ·
  πουργός κ. Νταλαντιέ έπιβαίνων πολε-
  μικού έφθασε σήμερον είς την Μπι-
  ζέρταν. Αί ναυτικαί καί πολιτικαί »ρ·
  χαί τού λιμένος καί τού μεγάλου ναυ·
  ατάθμου τής ΙΙπιζέρτας, ύπεδέχθησαν
  επισήμως τόν κ. Νταλαντιέ.
  Σήμερον (χθές) τό άπόγευμα ό πρω
  θυπουργός τής Γαλλίας θά εισέλθη έν
  πομπή είς Τύνιδα όπου θά τόν υπο·
  δεχθή ό Γάλλος διοικητής, ό βέης τής
  Τύνιοος καί ό λαός.
  ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΕΙΣ Α Ο Ν Δ Ν Ο Ν
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΙΝ ΤΟΥ Λ ΙΛ ΟΥ
  ΪΡΟΡΡΟΞΕΗΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΣΕΟΑΣΤΙΑΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφού-ν έκ
  Λονδίνου ότι έπροξένησεν έκεί μεγά¬
  λην δυσφορίαν ή σύλληψις τού "Αγ-
  γλου ύποπροΈένου τού Άγίου Σεβαατι-
  ανου μέ την κατηγορίαν ότι ένήργει
  κατασκοπείαν είς βάρος των έθνικών.
  Οί άγγλικοί κύκλοι πχρατηρούν ότι
  ή σύλληψις αυτή είνε τελείως αδικαι¬
  ολόγητος καί ότι /ή αγγλικη κυβέρ¬
  νησις θά ζητήση την άμεσον έλευθέρω
  σίν τού παρά των άρχών τού Φράν
  κο, απειλούσα έν έναντία περιπτώσει
  την λήψιν ωρισμένων άντιποίνων.
  ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΟΓΚΑΥΝΤΑ
  ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑ.! 3 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Έκ Ρώμης τη·
  λεγραφείται ό θάνατος τού πολλού
  διευθυντού τής «Τζιορνάλε ντ' Ιταλία»
  καί επισήμου ^άρθρογράφου τού 'φααι·
  στικοΰ κόμματος, Γκάΰντα. Ό θάνατος
  τού Γκάΰντα Ο«ωρ·ίται μεγάλη ' άπω
  λεια διά τόν φασ&στικόν τύπον καί
  προσωπικάς διά τόν κ. Μουσολίνι τού
  όποίου τάς γνώμας ώς γνωστόν έξε
  προσώπει ό Γκάΰντα είς όλα τα ζητή-
  ματα καί ειδικώς τα έξωτεριχά.
  ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΔΡΑΜ» ΤΙΜΒΣ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΕΦΟΝΕΥΣΕ ΤΗΝ ΥΟΑΝΛΡΟΗ ΑΛΕΛΦΗΜ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Είς Πειραια σή¬
  μερον ό Βαρζακάκος έφόνευσε την ϋ-
  πανδρον άδελφήν αυτού Επαγγελίαν.
  Ώς λόγοι τού φόνου άναφέρονται αί
  σχέσεις τού θύματος καί ή έν γένει δι-
  αγωγή τού, αΐτινες καί ώθησαν ώς
  λέγεται τόν δράστην είς την διάπρα-
  ξιν τού φόνου τής αδελφής τού.
  ΛΟΓΩ ΣΦΟΔΡΑΣ ΘΥΕΛΛΗΣ
  ΕΒΥΘΙΣΘΗ, ΤΟΤΟΥΡΚΙΚΟΝι.,Μ,ΛΕΓ'
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου (τού άν
  ταηοκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι έκ
  Πέραν άναφέρουν ότι λόγω σφοδράς
  χιονοθυέλλης εβυθίσθη είς τόν ΕύΊςει-
  νον Πόντον τό τουρκικόν ατμόπλοιον
  «Μιλέτ». Έκ των έπιβαινόντων ι»
  «ν$γ»}β«ν 1 Τ»
  ΡΩΜΗ 3 ΊσνουαρΙου (Ιδ
  ύπηρεσΐσ).—Κατ' είδήσεις έκ
  Λονδίνου ό λόρδος Πέρθ πρό
  κείται προσεχώς νά άνακλη
  θή έκ τής έν Ρωμη θέσεώς
  τού λόγω όρΐου ήλικΐας. Πρό
  κείται δέ νά άντικατασταθή ύ
  πό τοθ νυν έν Αγκύρα πρε
  σβευτοΟ τής Αγγλίας, δστις
  είνε είς έκ των διαπρεπεστέ
  ρων διπλωματών τής Μέγα-
  λης Βρεττανίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 ΊανουαρΙου (15.
  ύπηρεσΐα).—Ό κ. Νταλαντιέ
  έφθασε χθές είς την Κορσι-
  κήν δπου Εγινεν αντικείμενον
  φρενιτιωδθν έκδηλώσεων ά-
  πό μέρους τοθ λαοΟ τής νή
  σου.
  Σήαερον την
  πρωΐαν ό κ.
  Νταλαντιέ έφθασεν είς Τύνι
  δα δπου έτυχεν έπΐσης μεγα-
  λειώ5ους ύτιοδοχής τόσον ύ
  πό των Γάλλον δσον καί των
  ίθαγενών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Ίανουαρίου
  (ίδ. ΰπηοεσΐα).—Τό ταξΐδιον
  τοθ κ. Νταλαντιέ σχολιάζεται
  μετ* ίδιαιτέρου ένδιαφέροντος
  υπό των "Αγγλων.
  Ό άγγλικός τύπος γράφει
  δτι ή θερμή ύποδοχή τής ό
  ποίας έτυχεν είς Κορσικήν ό
  κ. Νταλαντιέ πρέπει νά πεΐ
  ση την Ιταλίαν ώς πρός τό
  μάταιον καί άνωψελές των έ
  πιδιώξεών της.
  ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΤΡΙΚΥΜΙΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
  1ΣΤΑΜΠΟΥΛ 3 Ίανουαρί¬
  ου (16. ύπηοεσΐα).— Μεγάλη
  τρικυμία έπικρατεϊ είς την
  μαύρην θάλασσαν, ή όποΐα προ
  εκάλεσε πολλά ναυάγια. 21
  πλοΐα έξώκειλαν είς τάς α¬
  κτάς. Πολλά έβυθίσθησαν καί
  αλλων άγνοεϊται τελείως ή
  ΒΕΒΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΙΑΠ51ΝΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Ίανουαρίου (ίδ
  ύπηρεσία) — Ό ττρόεδρος τής
  επί των εξωτερικών ύποθέσε-
  ών τής Άμερικής έπαροπής
  βεβαιοθται δτι προέβη είς ά-
  νακοινώσεις α£ οποίαι θεώ
  ροθνται μεγίστης σημασίας.
  «Εάν ετόνισεν ή Ίαπωνία
  6έν μδς απαντήση εύνοϊκώς
  οφείλομεν ανεπιφυλάκτως νά
  λάβωμεν μέτρα άντεκδικήσεως
  εναντίον της»·
  Ή γεωρνικη πρόοδος Ηρακλείου.
  'Εγκύκλιος τοΰ'Οΐκου τού Άγρότου,.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ
  ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΙΤΑΛΙΚΟΥ
  ΕΠΕΣΤΗ Η ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΡΥΒΜ1ΣΘΗ
  ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΤΟ ΖΗ Τ Η Μ Α
  ΔΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΣΙ
  Πρός τούς Προέδρους των
  Κοινοτήτων καί των Γεωργι
  κων Συνεταιρισμόν τοθ νομοΟ
  Ηρακλείου κοινοποιεϊται υπό
  τοθ «Οΐκου τοθ Άγρότου»
  μακρά έγκύκλιος σχετικώς μέ
  την παρακολούθησιν των ζητη
  μάτων τής αγροτικάς τάξεως.
  Ό «ΟΤκος τοϋ Άγρότου»
  τονΐζει δτι θά αποβή διά τούς
  αγρότας ό θερμάς συνήγορος
  καί ό εΐλικρινής ύποστηρικτής
  παντός αίτήαατος άναγομένου
  είς την γεωργίαν καί την κτη
  νοτροφίαν ώς καί ειδικώτερον
  είς την άγροτικήν ασφάλειαν
  καί την άγροτικήν πίστιν,
  είς τα άγροτικά χρέη, είς την
  προστασίαν των τιμών των γε
  ωργικών προϊόντων, καΐ την
  άποξήρανσιν έλών, είς την
  εκτέλεσιν άποστραγγισπκών
  καί άρδευτικών έργων ώς καί
  συγκοινώνιακών καί φορολογι
  κων τοιούτων κ. ά.
  Πρός τουτο 6 «Οΐ«ος τοϋ
  Άγρότου» ζητεί άπό τούς
  Προέδρους των Κοινοτήΐων
  καί των Γεωργικών Συνεται
  ρισμών νά τόν καθιστοθν πάν
  τοτε ενήμερον των άναφυομέ
  νων ζητημά:ων τα όποΐα ε
  χούν σχέσιν μέ την πρόοδον
  τής ύπαΐθρου καί την άγροτι
  κήν έν γένει ζωήν, άπευθύνων
  επί τή εύκαιρία θερμόν χαιρε
  τισμόν πρός αύτοΰς επί τώ
  νέω ετει.
  Έν τή έγκυκλΐω τονΐζεται
  έξ άλλου τό Ιργο-' τής κυβερ
  νήσεως άπό γεωργικής άπό
  ψεως.
  ΕΚΛΗΘΗΣΑΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΝ
  ΟΙ ΣΤΡΑΤΕΥΙΙΙΜΟΙ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
  Διά διαταγάς τοθ δπουργεΕου
  Ναυτικών καλοθνται πρός κατά¬
  ταξιν «πό 12ης μέχρι 27ης Α¬
  πριλίου συμπεριλαμβανομένη; ά¬
  ί ώ
  ρ μρ
  παντες οί έν
  μη
  πρώτη σειρα
  άή
  ς ^ ρη ρ
  τής β'. κλάσεως 1939 άνή
  κοντες, ήτοι οί γεννηθέντες τα
  Ιτος 1919 καί ών δνομαστικοΐ
  πίναχες άποστέλλονται πρός άπά
  σας τάς αρμοδίας αρχάς.
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
  Ό Ραδιοφωνικός οταθμδς Ά·
  ΤΑ ΕΙΔΗ
  ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
  Διά τόν άρξάμενον μήνα Ίανον»
  άριον ή άξία των εϊδων α' α-
  νάγκης διά τόν δπολογισμόν τοΰ
  φόρου κύχλοιι εργασιών καθωρί
  σθη ώς εξής κατά χιλιόγραμ
  μόν: Σϊτος δρχ 4 70, κριθή 2.
  70, βρώμη, 3, άραβόσιτος 3.40,
  φασόλια κοινά 10 30, φασόλια
  τσάλια πάσης προελεύσεως 11.
  50, φασόλια χονδρά τύπων ,Τέ
  τοβας, Γιακόβας, έλέφαντες κ.λ.π.
  παρεμφερή ειδή δρ. 15, ρεβύ
  θια 14.50, μπιζέλια 10, φακαί
  10, πιτιέρι 18, μπαχάρι 41, κα
  νέλλα 27, καφές 23.50, τέιον
  95, ζάχαρις 5 80, δρυζα καρο
  θηνών θά μεταδωση σημερον τό λίνα 9< λοιπά εϊδη όρύζης 5 ακόλουθον πρόγραμμα: "Ωρα 13. 00> ο.υςα-μετα φχ0[6θ μπαντυ
  30 χρηματιστήριον, 13 40 ειδή- ο «0. βα,Γαλάοί όνοάλ«το£ καί Επ
  σεις, 14 ποικίλη μουσική, 14.
  45' άναχοινώσεις καί μετεωρο-
  λογικόν δελτίον, 18.10' μουσική
  μπαλλέτουΣαΙν Σάνς Σαμψώ^ καί
  Δαλιδά, Ντελίμ κοπέ>λια Τοαι·
  κόφσκυ, Ηεντάμορφη καί Καρυο-
  θρα,ύστης ντέ Φάλλια, ερωτική
  μαγγανεία, 1!Ι ή «ώρα τοθ παιοι·
  οθ», 19 30' ρϊσιταλ βιολιοθ 6-
  πό τής κ. Ίατρίδου, 20 ή «ώρχ
  τοθ άγρότου», 20.15' ϊργα διά
  πιάνο καί ορχήστραν, «Καπρί-
  τσιο τοθ Στραβίνσκυ» κονοερτί-
  νο τοθ Φραν<»ί, 20 45' όμιλία τοθ δφηγητοθ τοθ ΙΙανεπιαιημί ου κ. Γ. Βλαβιανοΰ περί τής άνατροφίς των παιδιών άπδ τής απόψεως τής ψυχικής υγιεινής. 21 μουοική χοροθ, 21 30' ειδή αεις, 21.45" μικρά όρχήστρα, 22.45' είδήσεις, 23 συνίχεια τής μικράς δρχήστρας, 23 30' μου σική χοροθ καί έλαφρό τρα- γοθδι ί»πό τής δίδος ντέ Ροζί. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΟΩΝ Διά τηλεγραφήματός τού πρός τάς τελωνιακάς αρχάς τό υπουργείον των Οίκονομι κων γνωρίζει δτι άπό 1 Ία νουαρίου αύξάνεται δυνάμει νεωτέρας έλληνοτουρκικής συμ φωνΐας τό δριον βάρους κατά κεφαλήν βοών, ταΰρων, άγελά δών, βουβάλων άπό 225 χιλ όγραμμα είς 275. Οί δασμοΐ παραμένουν αμετάβλητον Ο ΑΡΤΟΣ ΤΩΝ ΑΙΑΒΗΤΙΚΩΝ Είς την εφημερίδα τής Κυβερ νήσεως εδημοσιεύθη οπουογική απόφασις περί των βριον τούς ό ποίους διον νά πληροθν έ αρτος, τα παξιμάδια, χά ζυμαρικά καί ή οοκολάϊα διά τούς διαβητικούς; Τα εΐδη δια διαβητικοος θά πω- λοθνται υπό πωλητών εχόντων ε! ίικήν άδειαν καί θά άναγραφουν ϋκρινώς ίλληνιστί τό ποσόν των περιεχόμενον 6δατανθράκων καί άζωτούχων ύ 3 80, βαίαλάος υγράλατος καί ξη ρός έκτός στοκοφίσι 12. ΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΣ ΤΙΜΟΡΗΜΕΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΙ Τό υπουργείον Στρατιωτι κων έκοινοποίησε διαταγήν διά τής οποίας χαρΐζονται, έπ' εϋκαιρ(α τοΰ νέου έτους αί ποιναΐ των πειθαρχικως τι μωρημένων αξιωματικών καί όπλιτών. ΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΛΙΠΗ Εδημοσιεύθη απόφασις τοθ άρ μοδίου δπουργείου καθορίζουσα τούς 8ρους τούς όποίους πρέπει νά πληροΰν τα είς την κατανά λωσιν φερόμενα έδώδιμα, λίπη καί μαργαρίνη. Επί των δοχεί ών έχάστου είδους πρέπει νά άναγράφεχαι τα είδος τής [χρησι μοποιηθείσης πρώτης ΰλης καί τό ίνομα τοθ ίργοσΐασίου. ΟΙ ΧΥΜΟΙ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Δι' ύπουργικής αποφάσεως έπε τράπ,Υ] ή προσθήκη μυρμικικοθ δξέος ώς συντηρητκιοΰ μέσου είς τούς παρασκευαζομένους καί πω λουμένους νωπού; δποΰς έσπερι δοειδών. 'Η άναλογία τοθ όζέος δέν δύναται νά είναι ανωτέρα των 0.15 ο)ο. Είς την έτικέτταν δέον νά άναγράφεται ή τυχόν χρηαι μοποίησις τοθ δξέος καί ή άναλο γία αύτοθ. ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ Υπό τοθ ΣταθμοΟ Χωροφυλα κήςΧρωμοναστηρίου συνελήφθησαν οί Ιωάννης Κωνστ. Γεωργουδάχης Ιωάννης Μιχ. Γεωργουίάκης, Ό δυσαεύς Κωνστ. Γεωργουδάκη; καί "Ιωάν. Ν. Σαριδάκης κάτ,οικοι Πραοο(δν χατηγοροόμινοι διά προ |«λ»τημίν τρ«όμ«τ«. ΕΥΧΑΙ ΤΟΥ κ. ΤϊΜΠ&ΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρός τόν δικηγορικόν Σύλ¬ λογον Ηρακλείου απεστάλη έκ μέρους τοθ κ. ΎπουργοΟ τής Δικαιοσύνης τό επόμενον τηλεγράφημα: «Πρόεδρον δικηγορικοθ Συλ λόγου Ηρακλείου. "Επί τώ νέφ ετει παρακαλώ δεχθήτε καί διοβιβάσετε συμβουλίφ καί μέλη ,. ύμετέρου συλλόγου ζωηράς ευχάς μου υπέρ ύγείας καί εύτυχίας καί εύοδώσεως κοινοϋ πάντων έργου υπέρ δ.καιοσύνης. "Αγις Ταμπακόπουλος Ύ πουργός Δικαιοσύνης». Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Τό υπουργείον τής Γεωργί¬ ας έπέτρεψεν δπως τα γεωρ γικά ταμεΐα των Νομών έξα κολουθήσουν δεχόμενα δηλώ, σεις άπογραφής γεωργικών μηχανημάτων καί μετά την έκπνοήν τής ταχθεΐσης πρός τουτο προθεσμίας. Διά τούς έκπροθέσμως ύποβάλλοντας δηλώσεις θά συνταχθοθν ίδι αΐτεροι τιΐνακες, οί όποΤοι θά ύποβληθοϋν πρός τόν οίκεΐον γενικόν διοικητήν ή νομάρχην, "ίνα έν,,ιή άρμοδιότητΐ των ά- ποφασίσουν διά την επιβολήν ή δχι κυρώσεων. ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΝ ΦΛΩΡΙΝΗ Προχειμένου νά άνεγερθή Μαυ οΐύλζΐον έν Φλωρίνη των κατά χον μακεδινικόν άπελευθερωτι- χον άγώνα πεσόντων Κρητδν εζητήθησαν αρμοδίως ' πληροφορί αι άπό τόνΔήμον Ηρακλείου δστις θά χαταρτίση χαχαστάσεις έν αί; θά αημειώνωνχαι χά δνόματα των Κρητών άγωνιστων. "Ηδη {, ήρχισε χον καταρτισμόν των έν λόγω χαταστάσεων. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ Είς τό γήτιεδον Χάνδαξ θά συναντηθοθν την προσέχη Κυ ριακήν είς φιλικόν άγώνα ό «Όμιλος Φιλάθλων» καί ή Μι ΗΤτ) Ρεθύμνης, ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—· Κατά τα έκ Βε- ρολίνου τηλεγραφή*ατα ο γερμανικος τύπος άναφερόμενος εις το γαλλοί- ταλικόν ζή«ημα, άφιερώνει ευρύτατα βΧ κ.ατά την γνώμην των Γερμανών έπέστη ή'δη ή στιγμή νά ρυθμισθή ή Γαλλοϊταλική διαφορά. Ως αφηνουν νά εννοηθή, οί γράφοντες, η ρύθμισις αυτή θά είνε δυνατόν νά επέλθη δι» άμοιβαίων συνεννοήσεων είς τάς οποί¬ ας θά είνε δυνατόν νά μετάσχουν ως διαιτηταί ή Αγγλία καί ή Γερμανί*. Η ΓΑΛΛΙΑ ΕΙΝΕ ΙΣΧΥΡΑ ΑΡΚΟΥΝΤΩΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΗ ΤΑΣ ΚΤΗΣΕΙΣ ΤΒ ΑΘΗΝ%Ι 3 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι καθ'ά εδήλωσεν ό κ.Ντα¬ λαντιέ καϊά την διάρκειαν τής περι¬ οδείαν τού είς Κορπικήν *%ϊ Τύνιδα, ή Γαλλία είνε αρκούντως ίαχυρά προ- κειμένου νά προστατεύση μόνη τάς κτήσεις αυτής αποτελεσματικώς. Κατά τάς ιδίας πληροφορίας ό Γάλ· λος πρωθυπουργός ύπηνίχθη ότι την προστασίαν των κτήσεών της ή Γαλλία είνε ετοίμη νά αναλάβη οιανδήποτε στιγμήν καί ανεξαρτήτως τής στάσεως άπέναντί της των φιλικώς διακειμένων πρός αυτήν κρατών. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΒΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ Ε1Η ΑΕΝ ΓΙΗΗ ΑΗΒΑΕΚΤΗ Η ΝΟΤΑ ΤΗ! ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίανουαρίου (τού άν- ταποκριτού μβς). -- Έξ Ούάσιγκτων αγγέλλεται ότι ό πρόεορθς τής έξω- τερικής έπιτροπής τής Γερουβίας τής Άμερικής εζήτησε την εφαρμογήν άν¬ τιποίνων εναντίον τής Ίαπωνίας. Ή εφαρμόση «υτη, καθ' ά οιατυπώ νεται είς την πρότασιν τού προέδρου τού Κογκρέασου, θά πραγματοποιηθή είς ήν περίπτωσιν ή Ίαπωνία δέν α¬ παντήση εύνοϊκώς είς την έπιδοθεϊσαν ήδη διακοίνωσιν. ΕΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕΝ ΕΚ ΝΕΟΥ Ο ΚΙΤΡ1Ν0Σ ΠΟΤΑΜΟΣ ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίανουαρίου (τού άν ταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ τής "Απω Άνατολής ότι ό κέτρινος ποταμός επλημμύρισεν είς Κίναν καί ότι άπειλούνται νέαι καταστροφαί καί παρακωλυσις των πολεμικών έπι»ειρήσε· ών υπό τού ίαπωνικού στρατού. ΕΞΑΚΟΑΟΥΘΟΥΝ ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΝ ΚΑΤΑΛΩΝΙΑ , ΑΘΗΝΑΙ 3 Ίανουαρίου (το» ανταποκριτού μας).^— Ί2ν Καταλωνία ως τηλεγραφείται, συνεχίζονταε σφοδρό- ταται μαχαι. Καθ» ά άγγέλλουν οί έθνικοί επέτυχον είς τάς μάχας ταύτας να απωθησουν τούς κυβερνητικούς καί να καταλαβουν νέας θέσεις, προελά- *νΤΒς *ίς 6*&ο* Χ^^ομέτρων τινών. ΟοπΜΓ ΝΑ ΣΥΝΑΓΟΗΙΣΘΗ ΤΗΗ ΑΓΓΛΙΑΝ (τού άν- *? ΥΡμ«νκοΙ κύ- * άναφέρουν τα έκ Βερο- Ρ^^μ* βεβαιούν ό