9675

Αριθμός τεύχους

103

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

23/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  απάντησις την οποίαν θα ήμκοροϋσε νά λάβη
  μ,τ,ν ενθουσιωόη υποδοχήν πού έπεφύλαξεν
  «•«ι! «αι Ηντεν.
  ο λαος εις τους κ. κ. Τσώρ
  [Άπό την έν Αθήναις όμιλίαν τοϋ κ, Λϋπερ]
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ
  ----——
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δρ 4-55
  : ΤΥΠΟΓρΑφ /
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΙΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΒΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΠΙΖΑΚΗΧ
  ετοσβ . περιοδοσ β . αριθ. λ ο3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΦεβρουαρΙου 1945
  ΤΙΜΗ
  ΔΙ>Λ*λ 20
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΙ ΙΥΝΤΑΞΕΟΣ
  ΕΜΜΑΝν ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ■ΊΕΗΡΟΙ ΤΡΟΜΟΚΡΚΤηΐ
  ΚπΙ ΗθΙΚΟΙ ΗΥΤΟΥΡίθΙ
  Τόπιό κακοΰργο καΐάτιμομέσο πού
  έχρησιμοποίησε —καΐ χρησιμοποιεΐ—
  τό Κ.Κ.Ε. γιά νά παραλύση τόν έ-
  θνικό μας οργανισμόν είναι ή δια-
  ♦θορά των νέων. Ξέρει καλά πώς ή
  νεαρά ήλικία καΐ εύκολώτερα πι
  στεύει καί εύκολώτερα φανατΐζε·
  ται. Άξέβγαλτα στή ζωή καΐ άκα·
  τατόπιστα £δπως είναι τα νεαρά
  βλαστάρια ακμαίας φυλής, δπως εΐ-
  ναι ή έλληνική, εΰκολα παραδΐδβυν
  τούς θησαυρούς τοθ ένθουσιασμοθ
  των καί μαλιστα τοθ πατριωτικοθ
  ένθουσιασμοθ των, στόν πρώτον τυ¬
  χόντα έπιδέξιο -ροπαγανδιστή.
  Καί είναι γνωστόν δτι δέν λεΐ-
  πουν, άλλώ τουναντίον άφθονβΰν
  καί ύπεραφθονοΰν στό κομμουνιστι
  κό κόμμα τής Ελλάδος οί γνωστοΐ
  καΐ άννωστοι «καθοδηγητές» οί έ-
  πιστήμονες σέ είδικές σχβλές καί
  πα»ε!Πΐ<ίτήμια παρασκευασμένοι δι- σφθορεΐς τής νεότητος. Καθοδηγη- τές πού δέν 4έχουν άλλη δουλειά, πού πληρώνονττ»ι(άλλο ζήτημα άπό ποό καίπως) καί χαλοπερνοϋν καί κα λοντύνβντοα αποκλειστικώς καί μό· νο γιαυτό τό σκοπό. Τό έπώγγελ- μά των^ εΐνβι «καθοδηγητής» —δια- φθορεύι;ι—τής νεότητος. Μαζί,με τόΕ.Α.Μ. Βό άρχικομμου· νισΐής ^ηορφυρογένης 'ίδρυσε σ,τήν Κρήίΐην καί την ΕΠΟΝ. Τό πρώτο, γιά νά ψαρεύτ) στήν κομμουνιστική τού όρ;γάνωαι τούς άφελεΐς ένηλΐ- κοος καί νά τσύς έτοιμάζη τάχα καΐώ των Γερμανών είς την πραγ ματικότητα δμως γιά την ύποδού λωοι κσΐ κστάργησι τής Ελλάδος. Μετά τα γεγονότα των Αθηνών κά- θε άμφιβολΐα έπ' αύτοθ τοϋ σημεΐου άν δέν εΐνκι δεΐγμα βλακεΐας, εί¬ ναι ώπό&ειξις κακής πίστεως καΐ έ- σχάτης κακοηθείας.;) Γιά τόν ΐδιο σκοπό, άλλά μέ βα· θύτερ&ς καί έγκλημαχικώτερες συ- νέτκειες, ό άρχικομμουνιστής όργα- νωτής Πορφυρθγένης έφερε καί στή«ν Κρήτη καί τό άλλο κακόηθες κατασκεύασμα—την ΕΠΟΝ—γιά νά βγάλη τα κρητικόπουλα έξω άπό τό πλαΐσιο τό Έλληννκό καί. άπό &ϊ.1ς θρησκευτικάς καί] οίκαγενειακές πα· ραδάσεις τήςφυλής των. Γιά νά τα δηλητηριάση καΐ νά τα φανατίση εναντίον πάσης άξίας καί παντός άτόμου, πού δέν έξυπηρετεΐ τούς σκοτπούς τοθ Κ.Κ,Ε. Γιά νά έτοιμά- σϊ) άπ' αότά τούς δήμιους τής Ελ¬ λάδος. Γιά τόν σκοπόν αυτόν έφερεν άπ' έξω πλήθος «καθοβηγητών»1 ψάτσες άγνωστες, ΰποιΐτα ύποκεΐμε- νο, σκοτβινοΐ άνθρωποι κινοΰνται καί τώρα άκόμη—Ιδίως τής νύκτες. —είς τάς πόλεις, άλλά καΐ είς τα χωρία, γιάνά μυήσουν καί νάδιδά- ξουν τα παι&νά των σχολιών ή τούς άλήτεςτοθ δρόμου τόν τρό πον μέ τόν άπυΐον θά γίνουν σπου δαΐοι ότνθρωποι καΐ θά έχουν άφβο- να τα μέσα τής εύζωΐας καί τής άπο λαύσεως. ΧωρΙς νά κοπιάσουν καΐ χωρις νά βασανίζωνται μέ μορφώ· οεις καί (έπαγγελματικές προσπά βειες. Μέ μόνο τό πιστοποιητικό τ«ς «Όργάνωσης» δτι είναι τέλβι- οί «έπονί-τες» καί «έπονΐτισσες» Φτάνει νά π.στεύουν καί νά υποτάσ σοντοη τυφλά σ1 δτι τούς λέει ή «όονάνωση». Τό δόλωμα γιά την κατάκτησι τ«ς φυχής τώνπαιδιών κατά τή οιαρ κηειαΨτής'παρουσίας τοθ βαρβάρου κατακτητοθ ήτσν πρόχειρο Εκαλοθν ΐο μυατικά καί εγίνοντο δργανοτ «σπουδαΐας άποστολής> καΐ «έργά-
  τες τής έθνικής ά-ελευθέρωοης»
  Π* έλληνόπουλο &έν θά ένθουσια-
  Γόνταν μέ τέτοιο σκοπό και τινος
  κρίτικόπουλου δΑν θά έκολακευετο
  ήπαιδική φιλοτιμίσ μέ τό μεγάλο
  Λ,ατικό πού τοθ έμπιστευονταν καί
  τήσπουδαίαν αποστόλη που τού
  ανέθεταν, , .
  Γιά τούς κινδύνους είς τους όποι·
  ούς τό έξέθ£.ταν πρόωρα καί γιά ,τό
  ουσανάλογο βάρος πόύ έφόρτωναν
  είς τούς άμεστους καί άδύνατους
  ώμους^υ καί έπομένως γιά την
  Χλζα?αν1α καΐ τούί: άνΐερους σκο-
  *<£ των καθοδηγητών οΰτε αυτό ναύποψιασθή τ^ε ±6' τού, αυτε οί την φερε κσί τούς ένδιαφέρει μόνον νά γίνουν κύριοι τής έμπιστοσΰνης καί τής ψυχής των παιδιών. Γιά τα λοι πά δέν ένδιαφέρονται. Ουτε των γο νέων τάς άντιρρήσεις λογαριάζουν, ουτε τό πραγματικό συμφέρον των παιδιών καΐ τής ΠατρΙ*ος λαμβά- νουν ύπ' δψι των... Καΐ ένθυμοθμαι πόσες φορές κα¬ τά τό διάστημα τής ΓερμανοκρατΙ- ας, συζητώντας μεταξύ μας, δέν ε- θέκαμεν τό ζήτημα μήπως θά I- πρεπε, πρός ματαΐωσιν των έγκλημα τικών σχεδίων τής ΕΠΟΝ—τής μά- σκας πού βάλλει προστά στή νε· ολαΐα τό Κ. Κ. Ε. γιά νά την παρα¬ σύρη δολίως είς τούς άντεθνικούς τού δρόμους—νά Ιδρύσωμεν καΐ η¬ μείς ανάλογον συνωμοτικήν οργά¬ νωσιν νέων καΐ νά τούς χρησιμοποι- ήσωμεν γιά τούς ϊδιους πολεμικούς σκοπούς, διά τούς όποίους Ιδρύθη καΐ εΐργάσθη ή Έθνική "Οργάνω¬ σις Κρήτης Καί έπρυτάνευσε πάν- τοτε ή αντίληψις, δτι φτάνει τό κλάδεμα, πού υφίσταται ό ένήλικος πληθυσμός άπό τή μανία τοθ κατα- κτητοθ καΐ δτι, θά ήταν έγκλημα νά σπρώξωμε στά δόντια τοϋ λύκου καΐ την άπλαστη καί άδύνατη καΐ τελεί¬ ως άκατάλληλη γι' αύτό τό έργον νεότητα των 12 καί 15 έτών—την έλπίδα τής αυριον. Έπροσπαθήσα- μεν δμως εγκαίρως νά διαφωτίσωμε τούς ένηλΐκους, τούς σοβαρούς καί σώφρονας πατριώτας περΐ των πραγ μαΐικών σκοπών καί τοϋ ΕΑΜκαί τοθ ΕΠΟΝ καΐ τοϋ ΕΛΑΣ καί τοθ ΠΕΕΑ καί δλων των ψευδονύμων, μέ τα όποΐαπαρουσιάζεται καΐτώρα άκόμη τ* Κ.Κ. Ε γιά νά έξαπατδ τούς άφελεΐς. Ότι ή αντίληψις αυτή δέν ήτο ά- βάσιμος καΐ δτι ή παράλληλος προ σπάθειαπερί-διαφυλάξεως τής νεο λαίας τού Νθμοϋ μας έν τώ συνό¬ λω της δέν επήγε χαμένη, άποδει κνύει τό γεγονός ότι μόλις άπε μακρυνθή ό Τύραννος, ή νεολαία τοϋ Ηρακλείου καί είς την πόλιν καί είς τα χωρία, στή μεγίστη πλει- οψηφΐα της, έσπευσε νά άνασυστή- στ τάς προσκοπικάς της όμάδας καί νά πυκνώση τάς τάξεις τοθ Σώμα τος, πού απεδείχθη υπό τής πεί- ρας καΐ των πραγμάτων, ότι εί ναι τό τελειότερο παιδαγωγικό σύ- σ ημα γιά την έξωσχολική μόρφωσι τοθ νέου. Γιά την άρμονική καλλι- έργεια καί τής βουλησεως καί τοΰ χαρακτήρα καί τής πρωτοββυλίας καΐ δλων των αγαθών ίκανοτήτων τοθ παιδιοθ. Χωρίς νά παραμελή- ται, άλλά τουναντίον νά ένισχύε- <ται καΐ |ή πατριωτική καΐ χριστια· νίκη τού συνείδησις. ;Αλλ' ακριβώς διά τύν λόγον ότι ή προσκοπική αυτή κίνησις τοϋ Ή ρακλείου άπογυμνώνει την ΕΠΟΝ άπό κάθε ήθικό έλατηριο, ακριβώς διότι παραλύει καί ματαιώνει τούς άντεθνικούς σκοπούς των βουλγαρο φίλων διεθνιστών, γιαυτό οί έδώ μα χαραγιάδες τοθ κομμουνισμοϋ καί οί «καθοδηγητές» λησσαμονοθνκατά των Προσκόπων καί των Όδηγών 'μας καΐ όπλίζουν εναντίον των πό τε μέ άσφυξιογώνα καί πότε μέ χει ροβομβΐδες τα ευτελέστερα έκ των στοιχείων πού παρέσυραν είς την ΕΠΟΝ. ΆφοΟ τα ώργάνωσαν τα σπρόχνουν φανερά πλέον είς τό έγ¬ κλημα. Τα δηλητηριάζουν ψυχικώς καί τα φανατίζουν καΐ τα καθοδη- γοϋν πρός διάπραξιν τρομοκρατι- κών ένεργειών. Γιά νά κρύβωνται αύτοι οί ήθικοί αύτουργοί οί καθαυ- τό ύπεύθυνοι των έγκληματικών ά- ροπειρών, πΐσω άπό τό άνήλικον των νεαρών όργανέτων, πού έδιάλεξαν καί ώπλισαν. Άς μάθουν δμως οί οργανωταί των έγκλημάτων. δτι κρύ Βωνται πΐσω άπό τό δάκτυλό των κοί δτι δέν θά τούς επιτραπή νά μέ- νουν επί πολύ άκόμη άσύδοτοι. ε» ν ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣ1ΜΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου.— Η Ίερά Σύνοδος τής "Ελλάδος έθεσεν είς διαθεσιμότητα τούς Μητροπολί¬ τας Ηλίας καΐ Κοζάνης ώς μβτασ- οχώντας βΐς τό κΐντημβ· Η ΒΡΑΖΙΛ1Α ΠΟΛΕΜΑ ΤΟΥΣ ΝΑΖΙ Τοττβθέτησις βόμβαςτώ» 500 λιβρών είς άεροιΐλάνο·ν τής Βραζιλιανής Μοίρας Διώξεως στήν Ιταλία. ο^ [ΑΑίΧΡ^ΙΚΟΚ ΪΗΗΛ Οϋ1ΡΙ»1Τυΐ.Τ Τό ά'νω γρρφεϊον μας παρεχώρησε ευγενώς πρός δημοσίευσιν τα κάτωθι: Τής ΡθΓθίηγ ΤηοηιρΒοη μέλους τοϋ Άγγλικοΰ Κ-οινοβουλίου. Μετάφραφις : Αρροΐΐο Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ Γιά νά θυμηθοϋμε τής ώραΐες φρά- σεις τοΰ κ. Τσώρτσιλ ή Μεγάλη Βρεττα νία καί ή Άμερική «ε'χουν πάρα πολύ καλά άναμιχθή άναμεταξύ τους. "Αγ¬ γλοι και Άμεριχανοί καθόμαστε πλάι— πλάι στά γραφεΐα μας καί στής ύπηρε· σίες μας. Χρησιμοποΐθΰμεν ό ενας τοΰ άλλου τα άγαθά, ό έ'νας τοϋ άλλου τής βάσεις, ό έ'νας τοΰ άλλου τα πλοΐα. Καί σάν άπο αέλεσμα τής άξιοσημείωτης αυτής καί και πρωτάκουστης κοινοκ,τημβσύνηςχ μεταξύ των δύο πρωτοπόρί»ν Έθνώ.ν· -τής γής, μαχόμεθα έ'να τρομερά δύσκολα- πόλεμο μϊ άξιοσημείωτιγν άποτελεσματι τητα καί Ιπάρκεια. "Οταν δ πόλεμος ίΐελειώσχ), πολλοί-εϊναι έκεΐνοι, πού θά θελήσουν νά μας ξεχωρίσουν. Άλλά ,τολμώ νά προείπω, ότι τό άποτέλεσμα μιάς τέτοιας πράξεως θά είναι ή αύτο- «τονία τής Κυβερνήσεως πού'θά εύρε- ϊθή στό τιμόνι τοΰ κρείτου·ς, όποιαδήπο- καί άν εΐνα» αύτη καί δτι ή βεβαία- αμοιβή άπό την διατήρησιν τής άναμί- |εώς μας αυτής μέ τούς Άμερικανούς 'είναι πολύ μεγαλυτέρα άπό·τήτν πι- θανή άμοιβή κιχϊ τούς ,βίβαίους κινδι' νους μέ την άνανέωση τοΰ άχαλίνωτου εθνικον συναγωνισμοΰ μεταξύ μας, τόν οποίον ασφαλώς όχι σόβαροι καΐ αξιοί έθνικοί άρχηγοί καί κόμματα -θά υπο- στηρίζουν. Τώρα οί πε#ισσότεροι λαοί εχου,ν, άναμιχθή μαζί μας πάρα πολύ καλά. ,Μέ κάθε τρόπο άς διατιιςήσωμε τάς, σχέσει; μας μέ την Ρωσσίαν άν μποροΰ με. "Ας κάμωμε τό κάθε τι γιά νά στε- |ρεώσωμ« τάς σχεοεις α&ΐας μεταχειριζό μενοι τούς Ρώσσους, σάν μιά κυρίαρχο φυλή, άπό'τήν οποίαν ήάμοιβαιόνης δέν είναι άναγκαία. "Ας διατηρήσωμε τής σχέσεη; μας μέ τή/ν Κίνα, την έξαιρετι κα δραοττίρία-καί γ&νναία Κ(ν« στή αναγεννηθή της. "Ας Ινδυνβμώσωμ» ύ συμμάχους μας —ήν Εύρώίτίη, θε<ο αύτούς ώς 'ίσους καί δχι ώς μα-1 ΕΠ1ΣΗΜΟΣ ΑΓΓΕΑ.Α • Ιδιοκτήται άποθηκών οί οποίαι περιέ- χουν αντικεΐμενα ή Ολικο άνήκοντα είς ίάς Βρεττανικάς ή έχθριχάς στρατιωτι¬ κάς Δϋνάμιεις ή "Αρχάς εΐδοττοιοννιαι δτι τα ειδή τοιΰτοΐ άποτελοϋν ιδιοκτησΐον των Βρεττανι,κώνή Συμμαχικών στρατιωτικών *ρχών. >
  'Εν ούδεμιςί περιπτώσει &ικαιοί>ται εΐ-
  ϊε να άα>«ιρεσουν ή έ«ι<ιρέ(ί>ρυν είς <5λλ- ουςνά άφαιρίσουν είτε να δΊαθέσουν καθ" .οιονδήποτε τροττο, τα άντικεΐμενα τσθ- τα-τιρος τάς Βρβΐτςίνικάί; ή "Ελληνικάς Ρϊρβτιωτικάς άρχ<^ς ή πΛΟς πβλίτ,βς ή ναμ'κά πρόσωπα ανευ γρςττττής αδείας τής Βρεττανικής Υπηρεσίας τιε^νυλλο γής κσλαιοΰ ύΚικοΰ. ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΜ ΥΠΗίΡ£ΖΐΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10ΡΙΤΑ1 ί ΤΙΪΑΙΟΗΙΠΜΕΥΒίΡίΙίΟί Άπό τό Γραφείον τού κ. Έμμ. Μπα- τ-<ννβά" μας απεστάλη ή κάτωθι έπι- στολή, τή,ν οποίαν ιευχαρίστως δημο¬ σιεύομεν. Ό Έθνικός άπελευ'&ερωτι,κφ.ς Αγών· Ι&Ρσί την εύκαι ίαν ν' άναφανώσι είς τό,ν έρίζοντα τού αγώνος τής απελευθε¬ ρώσεως Κρήτες διαβιοΰντες έν τη ξρνχι ώς διαοραματίζοντες ρόλον υπέρ τοΰ ά- νώνος τής άποτεινάξως τού β ζυγοΰ /τοιαύτης ^κIάσ«ως άστε ,νά λ ς ς , ά5.ο αελχί σήμερον άγνωμοαυΛΊην ημών εάν ό δέ β η ημ γεγονότα δέν έβλεπον τό φώς δημοσιότητοδ·. ^ίς Κρής ονόματι Κων)νος Λαγρυ- δάκης βιομήχανος χάρτου έν Ά'λεξαν δρεία απετέλεσε τόν Εθνικόν εύεργέ- <την τοΰ'Αγώνοςτήςάπίλευθερώσεως προ ρέφερε κατά τό διάστημα τής δουλείας }ΐής Πατρίδος μας, πηγαίως καί έπει- Ρή ή συνείδησίς τού έπέβαλί εις αυτόν (τουτο εις τόν άγώνα 'περί τάς 100.000 ρ Αιγυπτου. 'Εθεμελίωσε καΐ ώργάνωσε την Κβη· ή Άδελφότητα Ά-λεξανδβείας καί λλλ (θητάς. Ή ένότης δέ,ν δ·ημιουο.γβ.ΐται μέ, ϋενθτΐΗ«0ον) τουλάχιστον μέ,χρ,ι τακ.το- ά λόγια, άλλά μέ τα άμοιβαϊα συμφέ ροντα καί πάνω άπ' όλα μέ .τ-ήν πβϊρίβί άό ϋ λέ δόλ ρ μ ρ τής άπό κοινοϋ εκτελέσεως δυσκόλων ίπράξεων. (Αυριον τότ<λβς) Η ΣίϊΡΕιΑ ΤΟΠ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ Φεβοουάριος.— Κατ' άνα κοίνωσιν τής ίατροδικαστικής ύπηρίσίας έξετάφησαν μέχρι τοΰδε είς την περιο¬ χήν Αθηνών—Πειραιώς 3.800 πτώμα τα άνήκοντα είς πολίτας έκτελεσθεντας υπό των Έλασιτών. Έκτός αυτών έξε¬ τάφησαν καί έ'τερα 2.000 περίπσυ πτώ ματα άνήκοντα είς Έλασίτας καί πολί¬ τας φονευθέντος εί'τε κατά τάς μάχας είτε έξ άδεσπότων σφαιρών. 'Εν τώ με¬ ταξύ τα ίατροδικαστικα συνεργεϊα συ' νεχιζουν εκταφάς τόσον έκτελεσθέντων όσον καί φονευθέντων εις τάς διαφόρους περιοχάς τής πόλεως. Είς τό νεκροτομεϊον μβτεφερθησαν 10 πτώματα έκταφέντα άπό την περιο¬ χήν των Τουρκοβουνίων. Τα πτώματα ταυτα ώς διεπιστώθη έκ τής ίατρρδικα· στικής έςετάσεως άνήκουν είς εκτελεσθέν τας υπό των Έλασιτών. Έξ αυτών, άνεγνωρίσ-θησαν [οί Μιχ. Μαστοράκης ταγματάςχης τής χωροφυλακής και ό ανεψιός τού Δημ. Έπιτροπάκης. Εύάγγ. Ρί(φ(χζ καί Γεώργιος Γερακάρης. Έξ άλλου έντός τής εβδομάδος πρό ^κείται ν' άρ.χίσοιιν άνασκαφαί είς την περιοχήν των ΆμιτβλοκίΊίΐων θά έπανα- ληφθούν δέ καί είς τό Μπθ«χάμι. Είς( τό Καπαρέλι έπίσης Θηβών καί Κριέ- >υκίου άνευρέ-^τ>ααν τα τπώματα δύο»
  ?ν«αν£δων αΐτινες συλληφθεϊσαι είς τάςι
  Αθήνας ώς δμηοοι εξετελέσθησαν έκεΐ
  ,ύπσ των έλαβε,τών. Επί τόπου ποόκει-
  'ται νά μεταβή ϊατ&οδικαστής.
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΓΑΛΕΩ
  Ειδοποιηθη ήϊίαιροδικαστική
  ϊσία ότ« είς μίαν χαράδραν |τοϋ όρους
  (Αίγαλέω ευρίσκονται προχείρ<ι>ς έντ«ι
  [φιασμένα 600 περίπου πτώματα με ι
  ιταξύ των οποίων πλεΐατα^Ικτελίισμένίϋνι
  ικατά την διάρκειαν τοϋ τελευταίου κι-
  ,νήματος έθνικοφρόνων πολιτών
  Ή ίατροδικαστιχή Ύπηρεσία πρόκει
  ;ται νά προβϋ εις σχετικάς ερεύνας πρός.
  διαίτίστωσιν τού γεγονότος.
  .ριιιιπιιιιιιΐΜΐιειιυιι—αΗΐΐΜΐιι^ΐΐΐΗΗΐτΗΐιιιιιιηιηι
  Ξ
  Ξ
  Ι
  ΔΕΥΤΡΡ» 26
  ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ™ Ι
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΉΟΓΈΥΜΑΤΙΝΗ
  - ΜΚ
  ΚΗΤΕνβνΡΚΕΙΣ {
  Κιι ,ϋΐιιιιιιιι ■■1ΙΙ·»<·">89111*111111113=«ΙΗΙΙΗΙΙΜΙ•·*ΗΙ"ΗΙ<^ΒΜ|||Η«ΙΙΙΙΙΙΗΙΜΙΜΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ||? βς 'λόγφ των πολλαπλών εργασιών τού εδέ¬ θη μόνον την άντιπ,ροεορϊίαν της καί ^ αδελφότης απετέλεσε τό ΐδουμα τό ,δπρΐον πεςιέθαλπε πάντα Κοήτα ό ό· Ιποΐος φεύγων την μήνιν τοΰ Έχθ.ρο# Κατέφευγεν είς Αίγυπτον. Ώς χρηματο- ρης τού αγώνος έφο,δίαζε πάντοτε την δδελφότητα Κρητών Άλεξανδρείας μέ (ποσά τοιρϋτα ώστ,ε νά δύναται αΰτί] νά είνη χεΐβ01 βοηθείας οίκονομικώς είς άντα ,Κρήτα κατεστραμμ&νον έκ τοΰ σλεμθυ καί προσκρχομενον αύτ§ 4>στε
  ύτος νά καθίσταται ίκ«νος νΒίκβλύψη
  τή ξΐνγ) τά<εξοδα τοΰ παώ.του,δ««*τ (ποιήσεώς τού έν τφ ΣτρατεύματΛ. Έπλήρωνε μηνιαΐως πβοί τάς 2000 |Λίρας Αίγύίΐτ«υ δια τα επιδόμβτα των Σ ΑΊ ο'ικογενειών των Στρατευθέντων ^ πτιωτών 'Βλλήνων. Κρήτες ώς δ κ. Κοιν)νος Λαγουδάκης !άπΕτέλεσαν·τήν σανίδα σωτηρίας των έν αφικνούμενον Κρητών. Ή ί- "δια»τέρ{ΐμι*ς Πατρίς έπίΐ'ξίως δύναται νά ίθεωρή έαυίην ύπερήφανον δτα> είς τα
  μετόπισθβν τοϋ πολέμου παρουσίαζε ά·
  γωνΐστάς τοιαύτης θυναμιχότητος χαί
  {τοιούτων Έθνιπων αίσθημάτωνι.
  Αί μβτ« την άπελευθΐρωσιν αΛθστο·
  ι ενταύθα ειδών ρουχισμοΰ ύποδήσ*-
  ως καί τροφίμω,ν είναι βεβαίως έργον
  «δλων ΐ&ν Κρητών τής Α'ιγύιΐτου άλλ'
  ί'να μεγάλον ποσοστόν άνήχει είς τόν
  μνωτέρω Υπέροχον Κρήτα. κ. Κων.
  "Λανουδάκην. Ό Κρητικός Λαός ϊδίί,ί
  μλλά καί ή Πατρίς έν τω σ«νόλφ της
  ΐίναι εύγώνων πρός τβν Με.γ«λον Δω-
  καί ύηέροχον τέκνρν της τουτο
  διότι όταν α«τη κατέκειτ-ο ν^υ/χοραγοΰσα
  ούτος έσπβοβ είς ενίσχυσιν της πραγμα
  τικ»)ν διά τοΰ χρήμβτος καί διά
  Οργανωτι-κοϋ τού πνρΰμβ-τος Ί"
  ρ ργ
  σας μέ σκοπόν την ένίβχικπν τοΰ άγώ-
  ς άπϊλευθ«οώσ€ως αΛαντβς-τούς έν
  αυτή ξένη Κρήτας.
  Ό Κρητ*>ώς Λαός άπευθιίνει είς αν-
  (ν τάς θερμάς ευχαριστίας τού διά
  <πά>·τό οποίον υπέρ τής Παΐρίοθς έπρα
  »ΠΟ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 21 Φεβρ0!ί)αρ]ου
  ΠΡΟ ΤΗ£ ΑΓΟΡΑΧ
  Ηπλ<»τεϊ« τοϋ εϊοοδο τής άγορας Κο>το»«λύζ«
  Τιβι συνεχώς «αί μονίμως ά*ιό τέ-
  >ιο πλήθος μικρο,πωληΐών καί. άρ-
  ,γβσχόλων, ώστε παρεμποδΙζ»4'ϊαι
  σοβαρώτατα ή κυκλοφορία εις τώ
  μέρος αύτό. "Αλλώ-κβ*
  1
  Ί
  αν
  πί
  αι
  ,0
  τό
  Κο1
  ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ23 Φεβρουαρίου 1945
  ΝΕΑ
  ΚΑΙΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥ
  Τώρα καί τέσσαρα χρόνια ό γεωργι-
  κος κόσμος τής νήσου" έβλεπε κά'θε τού
  προσπαθεία διά την παραγωγήν νά χά-
  νεται καί τάς ελπίδας τού διά την δελτί-
  ωσι τής καταστάσεως τού νά διαψεύδων
  ται. "Ετσι σιγά-σιγά διάβαζε μέ πλήρη
  άπογθήτευσι τάς προτροπάς τής κυβερ¬
  νήσεως καί των προϊσταμένων των γε-
  ωργικών ύπηρεσιών, όπως καλλιεργή-
  σουν την γή έντατικώς. Μαζύ μέ τόσα
  άλλα άγαθά τής ελευθερίας έχάθη καί
  ή άγροτική άσφάλεια. Ή άγροφυλακή
  υφίσταται μόνον κατά τόπους, καθ' ό¬
  σον δέν δύναται νά επιβληθή είς κανέ-
  να απολύτως τού νά κλέψη καί νά κα¬
  ταστρέψη διά των ζωων τού την παρα¬
  γωγήν τού άλλου. Δέν γνωρίζομεν άν
  σέ άλλας περιφερείας τής Κρήτης συμ-
  βαίουν είς τόν αυτόν βαθμόν όσα συμ
  βαίνουν είς την περιφέρειαν τοθ Ηρα¬
  κλείου άλλ' ά'ν τό τοιούτον έ'χει ούτω,
  είναι άπορίας άξιον πώς σύσσωμος ή
  Κρήτη δέν έξηγέρθη άκόμη διά νά άσ-
  φαλίσχ) τόν ίδρώτα τοΰ γεωργοϋ πού
  βλέπει επί τόσα ετη νά χάνεται επί μα¬
  ταίω. "Αλλος έκ των γεωργών βλέπει
  νά καταστρέφωνται οί φράκται τοΰ κτή·
  ματός τού διά νά^παραληφθοΰν οί στύ·
  λοι καί τα συρματοπλέγματα, ά'λλος βλέ¬
  πει τα ποίμνια νά βόσκουν ΐίς τα σπαρ-
  τα, αμπελώνας είς τούς κήπους τού,
  ά'λλοι νά κόπτωνται τα δενδρύλια διά
  νά δοθοθν είς τάς αίγας, καί ά'λλος νά
  μασώνται οί κλάδοι τής νεοκλαδευθείσης
  άμπελου τού «πό τα ζώα τοΰ άσυνει
  δ ήτοι1 κτηνοτρόφου ό οποίος μέ τό τα-
  χνβόλον μ; το- χέρι περιμένεΊ τόν ίδιο-
  κτήτην νά τόν είρωνευθήΠ
  Ή οεριφέρεια τον Ηρακλείου πού
  στά παλαιά καλά χρόνια εΐχε κηρυχθή
  άπηγορευμένη ζώνχι είς τούς κτηνοτρό-
  φους μεταβληθή είς χειμαδιό μέ τάς χι¬
  λιάδας των προβάτων αίγών'καί χοίρων.
  Έφ' όσον ό κατακτητής ευρίσκετο κον·
  τα μας καί μάς πίεζε τα στήθη όλα αύ·
  τα εθεωρούντο μικροπράγματα έναντι
  τής σκέψεως ότι ήτο ενδεχόμενον νά χά
  σωμεν την ζωήν μας άπό στιγμής είς
  στιγμήν. Άλλά τώρα πού νομίζομεν ότι
  είμεθα πλέον ελεύθερον Λέγω νομίζο
  μέν διότι δέν δύναται νά θεωρηθή
  ελευθερία όταν βλέπει τις τούς ",τσομπά
  νηδες μέ τα ταχυβόλα είς τό καλλιεργη
  μένον κτήμα τού χωρίς νά δύναται ου
  τε τό παράπονον τού νά εκφράση.
  Καιρός είναι πλέον νά άποδοθούν οί
  άγροί είς τούς ιδιοκτήτας καί τούς καλ¬
  λιεργητάς των. Καιρός είναι ή Άγροφυ
  λακή νά παύση νά θεω»ιήται σκιά. Κτι-
  ρός είναι νά καταλάββ καί ό γεωργός
  ότι άνέτειλε καί δι' αυτόν ή ήμέρα τής
  ελευθερίας. Οί άρμόδιοι καί όλος ό κό¬
  σμος πρέπει νά προσέξουν τό σοβαρότα-
  τον αΰτό ζήτημα, διότι δέν πρόκειται
  περί τής προστασίας των 2)3 τού πλη
  θυσμοΰ τής Κρήτης πού αποτελεί τούς
  ιδιοκτήτας τής γής, άλλά καί περί αυτής
  τής εύημερίας τού συνόλου.
  Άκολουθεΐ Μ.Ν.Λ.
  ΟΙ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ
  Έπανέκαμψαν χθές εκ Ρεθύμνης οί
  Ναυτοπρόσκοποιτής πόλεως μαςόπου^ έ-
  δωσαν τρείς παραστάσεις είς τό Ικεϊ
  θέατρον στεφθείσας υπό μεγάλης επι¬
  τυχίας.
  Αί είσπράξεις των εν λογφ παρα-
  στάσεων διετέθησαν είς τα Φιλανθρω-
  πικά 'Ιδρύματα τής πόλεως Ρεθύμνης.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ίδιοκτητών φορτηγών καί λεοφω-
  . ρείων αύτοκινήτων Ν. Ηρακλείου.
  Ίδρυθέντος τοΰ Συνδέσμου Φορτη¬
  γών καί Λεοφωρείων Αύτ]των, προσ-
  καλοΰνται άπαντες οί Ιδιοκτήται αύτ]των
  των οποίων τα αύτοκίνητα επετάχθησαν
  κατά την κήρυξιν τού Έλληνοϊταλικοΰ
  πολέμου, όπως προσέρχονται καθ' εκά¬
  στην είς τό Έπαγγελματικόν Έπιμελη-
  τήριον πρός Ιγγραφήν είς τόν Σύν-
  δεσμον. ι
  Ή δέ προκηρυχθεΐσα πρόσκλησις
  διά Συνέλευσιν την προσέχη Κυριακην
  είς τα γραφεΐα τής ^Σονεργατικής δέν
  άφορα τούς ιδιοκτήτας αύτ)των φορτη¬
  γών καί λεωφορείων, καθ' όσον ΐδρυθέν
  τος τοΰ ώς άνω Συνδέσμου θέλει έπιλύ-
  σει όλα τα αφορώντα την τάξιν μας έ-
  κρεμή ζητήματα
  Έν Ηρακλείω τή;21 Φεβρουαρίου 1945
  Πρόεδρος
  Ι. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή Ηεοζηλανδική Κυβέρνησις απέ¬
  στειλε ποσότητα τινά μπισκότων ώς
  δώρον διά τόν ήρωϊκόν Κρητικόν
  ΠΡΟΐΝΑΤ ΚΤΛΗΣΕΙΣ
  Οί σύμμαχοι εισήλθον χθές είς Σάαρμπρουκ
  Τό Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  Λαόν.
  Τα μπισκότα ταυτα θά διανεμη-
  θοθν είς τα κσμμένα χωρία, είς τα
  θύματα καί είς τούς μαθητάς καί μα
  θητρΐας των σχολείων, Νοσοκομεΐα
  καΐ Φιλανθρεοπικά Ίδρύματα.
  Ή διανομή θά λάβη χώραν κατά
  την ερχομένην διανομήν τροφίμων.
  Δύνανται δμως οί ένδιαφερόμενοι
  καί άπό τοθδε νά παραλάβωσι ταθ
  τα ώς κάτωθι:
  ΟΙ Πρόεδροι των καμμένων χωρίων
  βάσει αριθμητικώς καταστάσεως των
  κατοΐκων τής Κοινότητος των, ίδιαι
  τέρως δέ άριθμητικήν κατάστασιν
  των μαθητών ύπογεγραμμένην ,,ύπό
  τοϋ διευθυντού τοθ σχβλείου.
  Οί λοιποί Πρόεδροι διά τούς μάθη
  τάς βάσει άριθμητ^κής καταστάσεως
  ύπογεγραμμένης υπό τοθ διευθυντού
  τοΰ σχολείου.
  Τα έκπαιδευτήρισ τής πόλεως1 "Η¬
  ρακλείου θά παραλάβωσι έκαστον
  βάσει αριθμητικώς καταστάσεως υπο
  γεγραμμένης υπο τοθ διευθυτοθν
  τοθ σν,ολείου. ?
  (Έκ τοθ γραφείου τής Ε.Υ.Σ.Β,)
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Ό κ. Έμμ. Βουγιούκας άποχωρή,σας
  τού Καταστήματος πωλήσεως χρωμά·
  των, έναντι Κ. Γιωργαντά ^εγκατεστάθη
  είς ιδικόν τού επί τής αυτής όδοΰ καί έ'·
  ναντι Κρητικ'ής ,'άγορά"ς καί ειδοποιεί
  την αξιότιμον πελατείαν τού ότι διαθέ-
  τει όλα τα χρώματα ύφασμάτων καθώς
  καί συλλογήν ψιλικών είς λαϊκάς τιμάς.
  ΕΛΛΑΣ: Είς τάς Αθήνας ό στρα
  τηγός Πλαστήρας εξέδωκε άνακοΐ
  νωσιν διά τής οποίας διαψεύδει δτι
  προεκλήθη ύπουργική κρίσις συνε
  πεία τής παραιτήσεως τοϋ υπουρ
  γοΰ των Έσωτερικών. Έπίσης μετα
  δίδεται δτι ή Α. Μακαριότης ό Άν
  τιβασιλεύς ενέκρινεν δπως ό στρατη
  γός Πλαστήρας αναλάβη τό Χσρτο
  φυλάκιον τοθ ύπουργείου των Έσω
  τερικών.
  Ήρχισαν χθές αί δίκαι των ύπουρ-
  γών. Ή Ιναρξις καθυστερήθη υπό
  τοθ συνηγόρου δστις διημφισβήτησε
  την άρμοδιότητα τοθ δικαστηρίου λέ
  γοντας δτι μόνον ή Βουλή ήμποροθ
  σε νά δικάση.
  Αί δίκαι αδται προεκάλεσαν με
  γάλον ενδιαφέρον είς Αθήνας. Τό
  δικαστήριον ήτο κατάμεστον καί οί
  δικηγόροι είς τίνα στιγμήν δέν εί
  χον χώρον νά τοποθετήσουν τα 'έγ
  γραφά των.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. — Ή 3η
  στρατιά εκέρδισε κατά την χθεσινήν
  ημέραν 10 περίπου χιλιόμετρα καί
  κατέχ3ΐ τώρα τα 2)3 τού τριγώνου
  Σάαρ—Μολέλλα. Τα στρατεύματα
  τοθ στρατηγοϋ Πδτον εισήλθον είς
  Σάαρμπρουκ καί ευρίσκονται είς α¬
  πόστασιν 12 χιλιόμετρον άπό την
  αρχαίαν γερμανικήν πόλιν; Τρίερ.
  ΟΕίς τό βόρειον άκρον τής γραμμής
  Ζίγκφριντ τό Γκόχ έ"χει τελείως #κκα
  θαρισθί) άπό έχθρικά ^στρατεύματα.
  Βρεττανικά καί Καναδικά στρατεύ¬
  ματα ήνώθησαν επί τής όδοΰ Γκόχ—
  Κολμάρ.
  "Εγνώσθη δτι 10 Γερμανικαί με-
  ραρχίαι ευρίσκονται έν δράσει είς τό
  μέτωπον αΰτό. Τηλεγραφήματα έκ
  τού μετώπου άναφέρουν δτι συμμα·
  χικά |άεροπλάνα υπεστήριξαν τάς
  κατά ξηράν δυνάμεις. Ρουκέτες καί
  όβΐδες έπιπτον εναντίον των Γερμα
  νών ιίς απόστασιν 200 μέτρων άπό
  τα προελαύνοντα συμμαχικά στρα¬
  τεύματα.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ρωσ
  σικά στρατεύματα έ'φθασαν πλη¬
  σίον τοΰ ΓκοΟμπεν 100 χιλιόμετρα
  έκ τοθ Βερολίνου Νοτιώτερον ό Έ
  ρυθρός Στρατός κατέλαβε μίαν πόλιν
  30 χιλιόμετρα έκ τοθ σπουδαίου σιδη
  ροδρομικοθ κόμβου Κότμπους είς τόν
  οποίον διασταυρώνονται αί σιδηρο
  δρομικαί γραμμαί Βερολίνου καί Νο
  τιανατολικής Γερμανίας. Νοτιώτερον
  ό Στρατάρχης ^Κόνιεφ κατέλαβε τό
  Πριέμπους 90 χιλιόμετρα έκ τής Δρέ¬
  σδης. Ήμερησία διαταγή τοθ Στρα
  τάρχου Στάλιν {ανήγγειλεν την κα
  τάληψιν σιδηροδρομικοθ κόμβου τοθ
  Τσέρσκε επί ^τής σιδηροδρομικώς
  γραμμής Βερολίνου—Ντάντσιγκ.
  Δίυτέρα προέλασις κατά τοθ Ντάν
  τσιγκ διενεργεΐται κατά μήκος τοΰ
  Κάτω Βιστούλα.
  Βαρέα Σοβιετικά 'βομβαρδιστικά
  επετεθησαν εναντίον τοΰ λιμένος
  τοθ Στεττίνβυ, τοθ σιδηροδρομικοϋ
  κόμβου Στάργκραντ καί τής περικυ-
  κλωμένης φρουράς τοθ Μπρεσλάου.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ.—Δι
  αρκούσης τής νυκτός άνω των 1200
  Βρεττανικών βομβαρδιστικών έπετέ
  θησανέναντίον τής Γερμανίας. Έκτός
  τοθ Γουόρνς επετεθησαν εναντίον
  τοθ Ντούϊσμπεργκ καί τοθ Βερολί¬
  νου δύο φορές έντός μιδς νύκτας.
  Μέ τάς σφοδράς αλλεπαλλήλους
  έπιθέσεις τής συμμαχικής άεροπο-
  ρίας απεκλείσθησαν όλαι αί γερμα¬
  νικαί συγκοινωνίαι πρός τό Δ. μέτω¬
  πον.Ή Συμμαχική άεροπορία επετέθη
  χθές εναντίον τοΰ Γουόρνε πλησίον τοΰ
  Μάνχαϊμ καί ακριβώς έναντι των στρα-
  τευμάτων τού Στρατηγθΰ Παττον.
  Αί σιδηροδρομικαί έγκαταστάσεις τής
  Νυρεμβέργης επέστησαν καί άλλην ίπί-
  θεσιν διά 2αν φοράν Ιντός 24ώρου.
  1200 βομβαρδιστικά συνοδευόμενα υπό
  700 καταδιωκτικών έρριψαν 3 χιλιάδες
  έκρηκτικές καί 300 χιλιάδες έμπρηστικές
  βόμβες είς τάς έγκαταστάσεις της Νυρεμ
  βέργης. Άεροπλάνα εξ Ίταλικών βάσε-
  ων έ'πληξαν στόχους είς την περιοχή
  τής Βιέννης δι' 9ην κατά συνέχειαν η¬
  μέραν.
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩ Ε,ΔΗΣΕΙΣ
  Η ΔΗΛΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου.—Καθ' α
  μεταδίδει τό Ρώυτερ, ό ενταύθα άντα·
  ποκριτής τού «Νταίηλυ Μαίηλ» τηλε-
  γραφεϊ ότι ή δήλωσις τού "Αγγλου πρω
  θυπουργοΰ κ. Τσώρτσιλ ότι ή Αγγλία
  θά βοηθήση την Έλλάδα όπως άνακτή·
  ση την προτέραν οικονομικήν σταθερό-
  τητα καί ευημερίαν της, «ήλέκρισε» τούς
  έλληνιχούς οίκονομικούς κύκλου^.
  ΕΞΕΤΑΦΗΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΔΕ
  5.ΟΟΟ ΠΤΩΜΑΤΑ
  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
  Λαμβάνομεν καί δημοσιεύομεν την κά¬
  τωθι επιστολήν.
  Πρός την διεύθυνσιν τής εφημερί¬
  δος «Νίκη» ενταύθα.
  Κΰριε Διευθυντά,
  Μετ3 εκπλήξεως μου ανέγνωσα
  είς τό φύλλον τής 20ής τρέχοντος
  τής εγκρίτου εφημερίδος σας, δτι ό
  υιός μου απεπειράθη νά ρίψη χειρο-
  βομβίδας είς τούς έν τώ περιβόλω
  τοθ Αγ. Μηνά, συγκεντρωθέντας
  Προσκόπους. Καθώς δέ απεδείχθη έκ
  των διενεργηθεισών άνακρίσεων δέν
  επρόκειτο περί αποπείρας άλλά πε-
  ρί παιδικών άταξιών, δεδομενου ϋτι
  τόσον ό υίός μου δσον καί ό παρα·
  θύρας αυτόν μικράς Μαμουνής είνε
  καί οί δύο άνήλικες, άγοντεςτό 14ον
  έτος τής ήλικίας των. Δέν επρόκειτο
  δέ ουδέ περί χειροβομβίδων άλλά
  περί ενός μικροΰ πεπαλαιωαένου δλ·
  μου τόν οποίον είχεν άνεύρη ό μι¬
  κράς Μαμουνής είς τα πέριξ τής πό¬
  λεως, τόν οποίον ήθελε νά ρίψη είς
  την θάλασσαν. Ίδόντες δέ τοθτον
  άλλα μικρά παιδάκια Προσκοπάκιβ
  άνέφερον είς μεγαλυτέρους, καΐέτσι
  εδημιουργήθη ή εντύπωσις αποπεί¬
  ρας, σύλληψις των παιδιών κ.τ.λ.
  Δηλώ άπεριφράστως δτι δσον έγώ
  τόσον καί ή οίκογένειά μου δέν υπήρ¬
  ξαμεν ποτέ άναρχικοί η" κομμουνι¬
  σταί κλπ, άλλά ώς παλαιοί όπαδοΐ
  τοΰ Έθνοσωτηρίου Φιλελευθέρου
  κόμματος δέν παρεξεκλίναμεν ποτέ
  τής ίδεολογίας μας ταύτης, βεβαιοί
  όντες δτι άκολουθήσαμεν καί άκολου
  θοθμεν την ευθείαν οδόν τής άνα-
  στηλώσεως τοΰ Έθνους μας. Διατε
  ή ζωή κβϊ ή σωματική άκεραιότης
  τοθ συνωστιζομένου κόσμου άπό
  τα αύτοκίνητα καί τα όποιαδή
  ποτε όχήματα πού διασταυρώνον
  ται κάθε στιγμή μέσα περιοχήν...
  άδιαχωρήτου. Ή Άστυνομία, τής
  οποίας ή ένεργητική παρουσία άρ-
  νά «Γνβι αίσθητή παντοΰ,
  θά μποροθσεν &ρά γε νά θε-
  τό κακόν;
  ΚΟΙΜΩΠΙΚλ
  ΜΝΗΜΟΙΎΝΑ—Μεθαύριον Κυριακήν
  25ην ^τρέχοντος καί περί ώραν 8.φ' π. μ.
  τελοΰμεν^Οήμβρον άρχιερατικόν' μνημό¬
  συνον είς^τόν ι/αόν Άγ· Κωνσταντίνου
  είς μνήμην ιχης θυγατρός μας Ίσμήνης
  καΐ καλούμεν τούς βουλομένους δπως
  προσέλθωσιν.
  Ή Οικογένειαι <>
  Γ. ΜΠΑρΐΤΑΚΗ
  ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ 5 δελτΤα έττ' ονόματι
  οικογενείας Φωτακη. Ό ευρών παρακα-
  λεϊται δπως τα παραδώση είς τα γρα-
  Φεϊα μας καΐ αμοιφθήσεται·
  ΑΠΩΛΕΣβΗΣΑΝ 5 δελτία ΈρυθροΟ
  ΣταυροΟ άνήκοντα είς τόν Ν. Δ. Μβνβυ-
  σάκην. Ό ·ύρών δς χά φέρπ είς τα Τυ-
  πογραφεϊα μας καί αμοιφθήσεται
  , ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ
  ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
  Πλατεΐα Άγίας Αικατερίνης
  Αφιχθη έξ Αθηνών ό κ. Αν¬
  τώνιος Βογιοΐϊζής κομίσας πλου¬
  σίαν συλλογήν έμπορευμάτων ή¬
  τοι: Κάλτσες γ^ναικών, άνδρών,
  μαλλιά, πλεκτά, τσάντες, κομπι-
  νεζόν, κυλώτες, μαντήλια λαιμοΰ,
  φανέλλες γυναικών, άνδρών, καλ-
  λυντικά, σαπουνάκια βαφής καί δι-
  άφο(}α ειδή ψιλικών. (Τηλ.
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου.—Κατ'
  επίσημον ανακοίνωσιν, ή ^ίατροδικα-
  στική ύπηρεσία μέχρι τής 17Φεβρου
  αρίου είχεν έξετάσει είς τάς Αθήνας
  τάν Πειραια καί τα περίχωρα 3.300
  πτώματα έκτελεσθέντων κατά τό κί
  νημα έκτός αυτών άνεϋρε καί έξήτα
  σε καί πλέον των 2.ΟΟΟ πτωμά-
  τωνέλασιτών φονευθέντων είς μάχας
  καί ίδιωτών φονευθέντων άπό ολ-
  μους ή άδεσπότους σφαίραο.
  Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΠΑ
  ΤΩΝ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Φεβρουαρίου.—Έ-
  πιστρέφων είς {την Τσεχοσ>οβακ(αν
  ό πρόεδρος Δρ Μπένες απηύθυνε
  'αδιοφωνικήν όμιλίαν πρός τόν λά¬
  ν τής Μεγάλης Βρεττανίας. Πολύ
  υντόμως, είπεν ό Δρ Μπένες, οί
  συμπατριώται μου θά μέ άκολουθή-
  σουν είς την Πατρίδα. Ό καθένας
  άπό μδς παρηκολούθησε τόν άγώνα
  τοθ ΒρεττανικοΟ λαοϋ εναντίον των
  ερμανών πού δέν έ'παυσε νά βοη-
  θή τούς ύποδουλομένους λαούς.
  Ή Μεγάλη Βρεττανία, ή Άμερική
  ή Ρωσσία καίή Γαλλία έγιναν σύμ¬
  μαχοι. /Ηργάσθην καί έγώ μέ τάς
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου.—Οί κα-
  πνοβιομήχανοι άναμένουν την από¬
  φασιν τοθ ύπουργοΰ τής 'Εθνικής
  Οίκονομίας διά την έπαναλειτουργί
  αν των έργοστασίων των.
  ΝΕΟΙ ΝΟΜΑΡΧΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου.—Έν-
  τός,'τής εβδομάδος θά υποβληθή πρός
  έγκρισιν είς τό Υπουργικόν Συμβού¬
  λιον ό καταρτισθείς κατάλογος των
  νέων νσμαρχών τής Ελλάδος.
  Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
  . ΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ
  λώ δέ πάντοτε άκραιφνής Έλλην
  πατριώτης προθύμως προσφέρας
  πάντοτε τάς υπηρεσίας μ^ου είς την
  Πατρίδα ώς έφεδρος παλαιάς πολεμι
  στής, πάντοτε φίλος τί|ν Μεγάλων
  Συμμάχων μας, πολίτης φιλήσυχος
  καί νομοταγής, γνωστότατος είς την
  κοινωνίαν τής πόλεώς μας.
  Ηράκλειον τή 21 Φ)ρίου 1945
  Μεθ' υπολήψεως
  ΕΜΜ. ΚΑΒΑΛΙΝΗΣ Σωφέρ
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τένται άμπελιοΰ έν
  αρίστχ] καταστάσει κατάλληλοι διά πά
  νιά μύλων. Πληροφορίαι σταφιδεργο-
  στάσιον Διαλλυνά όπισθεν εκκλησίας
  Αγ. Τίτου. ___________
  Προϊστάμενος Τυπογρα·είου
  . Δ· ΔΕΣΠΟΤΛΚΗΖ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου.—Ή Α
  Μακαριότης ό Άρχιεπίσκοπος—Άν
  τιβασιλεύς περί τα τέλη τοθ μηνός
  ευθύς ώς άποκατασταθοθν αί νόμι-
  μοί αρχαί, θά μεταβή είς βόρειον Έλ
  λάδα, ίνα έπικοινωνήσπ προσωπικώς
  μετά τοθ λαοθ.
  Ό Άντιβασιλεύς θά παραμείνη
  έωί 2—3 ημέρας είς [την Θεσσαλονί
  κην.
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
  ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΪΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου.—Τό '
  πουργεΐον Προνοίας ζητεί την έγκρισιν
  πιστώσεων διά την πληρώσιν τώνκενώ
  9έσεων ιατρών καί νοσηλευτικοΰ προ
  σωπικοΰ των διαφόρων νοσοκομείον
  τοΰ Κράτους.
  Η ΕΜ—ΕΛ ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου.—Διά
  την καλλιέργειαν τής πατάτετς
  ΕΜ—ΕΛ παρέδωσεν είς την Άγρο-
  τικήν Τράπεζαν 4.000 τόννους πατα
  τοσπόρου, παρελήφθησαν δέ καί
  18 τόννοι διάφοροι σπόροι (κουνου·
  πίδι, κρεμμύδι, μαρούλι, λάχανο
  ντομάτα, παντζάρι, σπανάκι) καί α¬
  ναμένονται 75 άκόμη τόννοι.
  ΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΩΝ Τ.Τ.Τ.
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου. Άντι
  πρόσωπος τής Ουνρα επεσκέφθη τή
  διεύθυνσιν των Τ.Τ.Τ. προκειμένο
  νά πληροφορηθή σχετικώς μέ τα
  έλλείψεις των ύπηρεσιών Τ.Τ Τ. δ
  πως τα έφοδιάση άμα τή έγκαταστ
  σει της 4ν Ελλάδι.
  Ο Μπένες πρός τόν Αγγλ. λαόν
  άσθενεΐς μου δυνάμεις.
  'Επιστρέφων είς την χώραν μου
  εΐμαι ό ϊδιος δπως καί πάντοτε. Τό
  κοινόν έργον είς την χώραν μας
  δέν έτελείωσε. Ή Μεγάλη Βρεττα
  νία πβλεμφ άκόμα καί ημείς έδώ
  πρέπει νά πολεμήσωμεν διά νά διώ·
  ξωμεν εντελώς τόν είσβολέα καί νά
  άνασυστήσωμεν τάς βιομηχανίας
  μας. Έχω απόλυτον πίστιν είς την
  ηθικήν δυναμιν τοθ λαοΰ μας.
  Έγκαταλείπων τάς νήσους,σας
  Σάς στέλνω χαιρετιστήριον μήνυμα
  καί εΐμαι ύπερήφανος διότι έφιλοξε-
  νήθην είς την Μεγάλην Βρεττανίαν
  Αίδηλώσεις κ. Μαυροκορδάτου.
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Φεβρουαρίου. —'Εντο
  λή τοΰ ΠρωθυπουργοΟ κ. Πλαστήρα
  ό παρ' αυτώ ύφυπουργός κ. Μαυρο
  κορδδτος προέ3η σήμερον είς τάς
  κάτωθι δηλώσεις.
  «Ουτε κυβερνητική κρίσις ουτε δια
  φορά αντιλήψεων ύπάρχει είς την
  Ελληνικήν κυβέρνησιν άλλά πλήρης
  όμοφωνία μεταξύ των παραγόντων
  τής πολιτείας. Ή κυβέρνησις συνε-
  χίζει τό έργον της συμφώνως πρός
  τάς προγραμματικάς της δηλώσεις
  καθώς καί την πιστήν εφαρμογήν
  των συμφωνιών τής Βάρκιζας».Ή α¬
  νακοίνωσις αυτή εξεδόθη κατόπιν
  συσκέψεως τοθ κ. ΠρωθυπουργοΟ
  μετά των κ. κ. Ύπουργών Έξωτε
  ρικών καί Γεωργίας θεωρουμένων ώς
  δύο έκ των ίσχυροτέρων μελθν τού
  ΥπουργικοΟ Συμβουλίου.
  Είς τάς χθεσινάς1 τού δηλώσεις ό
  Πρωθυπουργός^ κ. Πλαστήρας είπεν
  δτι ϊσως είς τό μέλλον δοθή" εύκαι
  ρία έπανόδου είς την Κυβέρνησιν
  τοϋ κ. Π. Ράλλη,
  Ό στρατηγός Σΐμος Βλάχος ανέλαβε
  σήμερον τα καθήκοντά τού ώς ύφυπουρ
  γοΰ Δημοσίας Ασφαλείας· Ώς δ ϊδιος
  εδήλωσεν ή δικαιοδοσία τού άφορςί μό¬
  νον ζητήματα Δημοσίας ασφαλείας.
  Τό υπουργείον Συνκοινωνίας εξέδω¬
  κε χθές κατάλογον άναγράφοντα τάς
  καταστραφείσας έκ τής στάσεως οικίας.
  Αυται άνέρχονται είς 2 χιλιάδας. "Αλ¬
  λος κατάλογο; άναβιβάζει τόν αριθμόν
  αυτόν είς 3 χιλιάδας. Έκ τοΰ ϊδίου κα
  ταλόγου καταφαίνεται δτι τάς περισσο¬
  τέρας καταστροφάς ύπέστησαν αί Αθή¬
  ναι.
  ΣνΠΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Φεβρουαρίου.—Είς
  χείρας των Ίταλών Παρτιζάνων περιήλ
  θε μυστική έκθεσις άποστελομένη έκ
  τοΰ έν Βερολίνφ Ιταλού Πρέσβεως
  Άνφοΰζο πρός τόν Μουσολίνι. Ή
  έκθεσις αυτή ρίπτει φώς επί τής χα·
  ώδους καταστάσεως ήτις επικρατεΐ είς
  τό Βερολίνον. Ή κατάστασις είς την
  Γερμανικήν πρωτεύουσαν είναι τραγι-
  κή. Οί Γερμανοί είναι έξηντλημένοι
  σωματικώς καί ψυχικώς, ώστε δέν ύ¬
  πάρχει ελπίς έπαναστάσεως.
  Αί λιποταξίαι είναι συνηθέσταται είς
  τόν Στρατόν ή ϊσχύς δέ τοΰ Χίτλερ είναι
  όλως τυπική. Τελειώνοντας την έκθε¬
  σιν τού δ Άνφοΰζο κάνει έκκλησιν
  πρός τόν Μουσολίνι όπως λάβη ύπ' ό¬
  ψιν τού τό μέλλον τής Ιταλίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Φεβρουαρίου,-Ή
  Ρουμανική Κυβερνητική κρίσις εξακο-
  λουθεΐ μέ έντασιν. Αίτία τής κρίσεως
  αυτής είναι τό άγροτικόν ζήτημα. Ό
  ΙΙρωθυπουργός κ. Ν. Ραντέσκου ηρνή¬
  θη νά παραιτηθχ).
  Οί πολιτικοί κύκλοι φρονούν ότι ή
  κατάστασις θά βελτιωθή όταν άλλάξχ)
  σύνθεσιν ή σπμερινή Ρουμανική Κυβέρ
  νησίς,
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Φεβρουαρίου.— Ό
  Γαλλικός τύπος σχολιάζων σήμερον την
  άρνησιν τοΰ Στρατηγοϋ Ντέ—Γκώλ νά
  συναντηθή μέ τόν Πρόεδρον Ροΰζβελτ
  γράφει ότι ή στάσις τοΰ Στρατηγοϋ δέν
  εγκβίνεται υπό τοΰ Γαλλικοϋ ΰπουργι-
  κου συμβουλίου. "Αλλη εφημερίς γρά
  φεΐ ό'τι ή άρνησις αυτή δέν πρόκειται νά
  ■Η*1
  μεταβάλχι τάς σχέσβις μεταξύ των δύο
  δημοκρατικαί χωρών,
  ΑΓΚΥΡΑ 22 Φεβρουαρίου.— Ό
  Πρόεδρος τής Τουρκικής εθνοσυνελεύ¬
  σεως εκάλεσε την εθνοσυνέλευσιν δι'
  αυριον Παρασκευήν δηλ. 7 ημέρας ενω¬
  ρίτερον τής ορισθείσης προσεχούς συνε¬
  δριάσεως.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 22 Φεβρουαρίου. —
  Ή αίτησία ναυτική έκθεσις των Ήνω-
  μένων Πολιτειών άναφέρει ότι ό Άμε-
  ρικανικός ·τόλοςτόν Ιούνιον τοΰ^1944
  ήτο ό μεγαλύτερος τοΰ κόσμου άποτε-
  λούμενος άπβ 1100 πολεμικά πλοϊα, 60
  χιλιάδες άλλα σκάφη καί χιλιάδες άερο
  ροπλάνα. Άπασχολονν δέ 3 1)2 Ικατομ
  μύρια Άμερικανούς.
  ΈβομβαρδίσΘη ή όρει-
  νή διαμονή τού Χίτλερ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Φεβρουαρίου.—Έ
  βομβαρδίσθη τό Μπέρτεν Γκάρντεν-
  εύρισκόμενον πλησίον τής όρεινής
  διαμονής τοθ Χίτλερ. 'Επλήγησαν
  σιδηροδρομικαί έγκαταστάσεις πλη¬
  σίον τής πόλεως. Τα άντιαεροπορικά
  καΐ οί στρατιώται έβαλον διά των
  δπλων των προδίδοντες οθτω τό ση¬
  μείον τής νέας εγκαταστάσεως τοθ
  Φύρερ. ________^^
  Είς απόστασιν βολής
  άπότό ΓκοΰπεΝ
  ΜΑΣΧΑ 22 Φεβρουαρίου.—Ρωσσι
  κά στρατεύματα ϋ^ό τόν Στρατάρ¬
  χην ΚόνιεΦ Ιφθασ»!, είς απόστασιν
  βολ ·- ^πό ·χ6 6χν * 0