96751

Αριθμός τεύχους

5058

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

5/1/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "- ΟΛΟΣ Μ1ΝΡΤΑΥΡΟΥ '
  ΥΠΕΥ8ΥΝ0Σ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΉΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5058
  Η ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  Ή μάχη τοΰ σίτου την ό
  πβίαν μέ τόσην έντασιν συν
  εχίζει ή σημερινή κυβέρνη¬
  σις, δέν είνε βεβαία υπόθε¬
  σις νέα. Είνε παλαιά, χρο·
  νολογουμένη άπό δεκαετί·
  άς. Διότι παλαιός υπήρξε
  καί ό πόθος τής χώρας νά
  επιτύχη την αύτάρκειάν της
  είς σιτηρά. Κ αί διότι άπό έ
  των κατηνοήθη ότι τότε μό¬
  νον θά προοδεύση ά Ελλάς
  ίταν λύση τό πρόβλημα τής
  οιταρκείας καί τής οίκονο-
  μικής γκνικώτερον αύταρκεί-
  ας της. "Εχει δέ μεγαλυτέ¬
  ραν Ισχύν καί αξίαν ή άλή-
  θεια αυτή, είς την σημερι¬
  νήν εποχήν, καθ" ήν τό κή-
  ρυγμα τής αύταρκείας άντη-
  χβί παν τού είς ολα σχεδόν
  τα κράτη ώς εθνικόν σάλ-
  πισμκ.
  Είναι ομως έςαιρετικώς ευ¬
  χάριστον όσον καί χαρακτη-
  ριστικόν, ότι επί των ημε¬
  ρών τής σημερινής κυβερνή¬
  σεως, η μάχη τού σίτου, ώρ-
  γανώθη, έσυστηματοποιήθη
  κ«ι διεξάγεται κατά τρόπον,
  προοιωνιζομενον βεβαίαν
  την επιτυχίαν. "Ηδη άλλως
  τε, ή παραγωγή των σιτη-
  ρών ηυξήθη τόσον ώστε νά
  καλύπτη τό μέγιστον μέρος
  των άναγκών τής κατανα¬
  λώσεως. Καί διά των νέων
  κυβερνητικήν μέτρων πού
  λαμβάνονται, διά τής εκτε¬
  λέσεως των μεγάλων παρα
  γωγικών έργων, διά τής γε
  νικεύσεως των νέων επιστη¬
  μονικήν μεθόδων καλλιερ-
  γείας καί τής χρησιμοποιή¬
  σεως καλυτέρων βπόρων, ή
  παραγωγή θ' αυξηθή ασφα¬
  λώς άκόμπ περισσότερον.
  Καί θ' αύξάνεται άπό έτους
  είς έ τος ώστε ταχέως νά έ-
  παρκέση διά τάς ανάγκας
  τής καταναλώσεως.
  Δέν πρέπει έμ ως νά περι
  ορίσωμεν τάς προσπαθείας
  χαί τό ενδιαφέρον μας είς
  την σιτοπαραγωγήν μόνον.
  Αί βλέψεις μας καί τό πρό
  γραμμα καί αί έπιδιώξεις μας
  πρέπει νά είναι πολύ εύρύ·
  τεραι. "Οφείλομεν ν' άπο-
  βλέπωμεν είς την εξασφάλι¬
  σιν οχι μόνον τής σιταρκεί-
  ας άλλά τής γενικωτέρας οι¬
  κονομικάς αύταρκείας. Τού¬
  το δέ όχι άπό στενόκαρδον
  έγωϊστικόν ή κοΰφον καί κα
  κώς έννοούμενον έθνικι-
  σμόν. 'ΑλΑά άπό την εύρυ
  τέραν αντίληψιν τής ύλικίίς
  καί τής πνευματικάς καί τής
  πολιτιστικης αναδημιουργίαν
  μας καί ώς κοινωνίας καί
  ώς κρατικάς συγκροτήσεως.
  Καί άκόμη άπό την υπο¬
  χρέωσιν μας ν' άναζητήαω-
  μεν τάς πηγάς τής βελτιώβε
  ως τής ζωής μας, είς την Ι¬
  δίαν την χώραν μας. Εύτυ·
  χως δέ αί πηγαι ύπάρχουν.
  <νππρχ«ν πάντοτε. Μόνον πού έμεναν άνεκμετάλλευ- τοι. Ή Ελλάς έχει πλούσια μεταλλεύματα, όπως έχη ά¬ κόμη καί αρκετάς έκτάσεις πού είναι δυνατόν νά καλ· λιεργηθοθν. Έχει τόν ανε¬ ξάντλητον πλοϋτον των θα- λασσών, όπως έχη καί τούς άρχαιολογικούς θησαυρούς, καί τάς φυσικάς καλλονάς. μοναδικάς είς τόν κόσμον. Ειμπορεί έπομένως καί την γεωργικήν της παραγωγήν ν' αυξήση. Καί σοβαράν βιο¬ μηχανίαν νά δημιουργήση- Καί την άλι.ίαν καί την ναυ τιλίαν της νά οργανωθή *αί νά εκμεταλλευθή. Καί την «Βιομηχανίαν των ξένων» δηλαδή τόν τουρισμόν της νά συστηματοποιήση. Εύτυ χώς δέ ή σημερινή' κυβέρ¬ νησις έστρέφη ήδη πρός την κατεύθυνσιν αυτήν.Καί φρον τίζει νά όργανώση την έθνι κήν οίχονομ<αν επί όρθολο γιστικών βάσεων. Είμποροΰ μέν έπομένως νά ελπίζωμεν δτι τό 1939 θά είναι τό έτος κατά τό οποίον θά τεθοϋν τα θεμέλια τοΰ νέου οικονο¬ μικόν μας οίκοδομήματος.Αί βασ εις τής έθνικής αΰταρ κείας. ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ "ΠΑΤΟΥΧΑ,. ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΤΟΥ Προ χεααάρων έτών—άν δέν μέ άίτατόϊ ή μνήμη—οί δύο σοβα¬ ρώτεραι θίασοι τής Πρωτευούσης, τοθ «Βα«ιλικοθ» καί τής κ. Κο- τοπούλη, άνεβίβασαν είς την σχη νήν συγχρόνως χαΐ χωρισιά ό καθίνας τί άριστουργημα τοθ Φε· ντόρ Ντοστογιέφσχι «"Εγκλημα καί Τιμωρία». Ή θεατρική δι- ασχευή εΐχε γίνει άπό δοκίμους θιατριχούς συγγραφεϊς καί ή σχηνοθίσία είς μέν τό «Βασιλι χον» («Εθνικόν» τότε) άπό τόν Φώτον Πολίτην, είς δέ τό θέα τρον Κοτοπούλη άπό την Ιδία την μεγάλην μας τραγωδόν. Έν τούτοις, έκτός των κριτικών, οί όποϊοι, ώς γνωστόν, δύσκολα ένθουσιάζονται, χαί δλος δ κό αμος πού παρηκολούθησε τάς ϊύο αύτάς παραστάσεις, έδοκίμα οε μεγάλην απογοήτευσιν—πρό παντός δέ {κείνοι πού είχαν δι- αδάσει είς τό πρωτόχυπον τδ ίρ γον τοθ Ντοστογιέφσχι. Είχε γΐνει τόση παραμόρφωσις, είχαν Τόσον βαναύσως άκρωτηριασθή χά έξβιοια ψυχογραφικά πορ- τραίτα, πού μέ τόσην έττιμέ λειαν κα*ί ποικιλίαν χρωμάτων είχε συνθίαει ό Ντοσταγιέφσκι, ώστε θά ηδύνατο χανείς νά χά ραχτηρίση τό τόλμημα των δύο σοξαρών μας θείτρων σάν μίαν ίληθινήν ίεροσυλίαν, ή καλυτέρα αάν μιά τυμβωρυχίαν.... Άν χά Ι κατά τα τελευταία πρό παντός χρόνια, διά νά τροφοδοττ} θΐ ή Σχηνή χαί πρό παντός ή ΌθόνΥ], δέν ϊχει μείνει σχε δόν κανένα άπό χά κλασσικά μυ οιοτορήματα, πού νά μην έχη διβοχευβσθίΐ, έν τούτοις χάθε επι Κμ«> ικ» θά εστηρίζετο ιίς
  την γενικήν αυτήν παρατήρησιν
  διά νά δικαιολογήση τάς δια
  σκευάς αύτάς ώς έργα τέχνης καί
  ίχι ώς., βιομηχανικά προιόντα,
  θά ήτο χατά βάσιν έσφαλμένον.
  Διότι πράγματι άν χαλλιτεχνικά
  ή διασχευή είναι δίκαιον νά
  χαταχριθη βιομηχανικά δέν μπο
  ρεΐ νά γίνη τό ϊδιο. Α£ άθρό·
  αι διασκευαί μποροθν κάλλιστα
  νά δικαιολογηθοθν. Πρωτα—πρω
  τα, διότι, χά πρωτότυπα καί έν
  διαφέροντα τόν πολύν κόσμον θε
  ατρικά έργα καί «σενάρια» δέν
  είναι τόσον πολλά, ώστε νά κο
  ρεσθη" μέ αύτά ή άδηφαγία τής
  συγχρόνου θυμέλης. Καί δεύτε
  ρον, διότι τάς περισσοτέρας φο
  ράς οί τίτλοι των διασχευαζομέ
  νων άριστουργημάτων είναι άρ
  χετοί—χαί μόνον αύτοι—νά έλ
  χύσουν πολύν κόσμον.: χαί έκεϊ
  νόν, πού δέν έχει διαβάσει τό
  πρωτότυπον χαί φιλοδοξεΐ νά
  τό Ιδη τουλάχιστον είς την
  Σκηνήν, χαΐ εκείνον, πού τό
  έχει διαβάσιΐ, άλλά άπό δικαιο
  λογημένον ενδιαφέρον θέλει νά
  παρακολουθήση τα πρόσωπα τοθ
  ίργου κινούμενα . άντικειμενικά
  πιά καί δχι μίοα στή φαντασία
  τού.
  Άπομένει, λοιπόν, ώς μόνη σχ«
  δόν δικαιολογία των κινηματογρα
  φικών καΙγινΐχάτων θεατρικων
  διασκευων, τό διομηχανιχόν χέρ
  δος.
  * *
  Εν τούτοις, πρό χαιροθ είχαμε
  διαβασει δτι ή χριχιχή τοο Καλο
  χαιρινείοο ΔιαγωνισμοΟ είχεν έ
  «αινέσει μεταξύ 4λλων χαί μίαν
  θεατριχήν διασχευήν τοθ «Πατού
  χ«» . Έσχηματίσαμε τότε τή'
  εντύπωσιν δτι διά νά έπαινήται
  μία θεατριχή δΐασχευή τοθ «Πά
  τοΰχα» τ)ά ήτο άν ϊχι ανωτέρα τού
  λάχιστον άνταξία τοθ πρωχοζύ
  που. Οδτε στιγμήν πέρασε άπδ
  τό μυαλδ μας δτι ήτο δυνατόν
  νά έσφαλαν είς την εκτίμησιν
  των οί χ. χ. χριταΐ τοθ Καλοκαι
  ρινείου. Καί έπειδή έχ προσωπι
  κης πείρας είχαμε μέχρι τότε
  σχτματίσει την γνώμην δτι γε
  νικώς αί διασχευαί άποτυγχάνουν
  έπεριμέναμε μέ άρκετήν περιέρ
  γειαν νά ιδούμεν τυπωμένην την
  διασχευήν τοθ «Πατούχα», διά
  νά έχωμεν έτσι άπτήν διάψευσιν
  τής γνώμας μας.
  Έχομεν τώρα τυπωμένην μπρο
  στά μας ι ήν διασχευήν, άλλά δχι
  καί την διάψευσιν τής γνώμης
  μας. "Εχομεν τό σώμα ενός καλ
  λιτεχνικοθ έγκλήματος, πού δέν
  έχει κάν τό έλαφρυντικόν τοθ
  βιομηχανικοθ κέρδους. Ό διασκευ
  ασιής δέν έκαμε τίποτε.. χει
  ρότερον άπό τόν μυθικόν έκεΐ
  νόν Προκρούστην: "Οπως αύτός,
  διά νά έξισώνη τα θύματά τού,
  μέ τό μοιραΐό κρεββάτι τού, τα
  ήκρωτηρίαζε ή τα έμήκυνε άδια
  φορδν διά την όργανικήν των
  άκεραιότητα, έτσι καί έκεΐνος
  έκατακομμάτιασε τόν γίγαντα
  πού τόσο προσεκτικά είχε πλά
  σει ό Κονδυλακησ, γιά νά χωρέ
  ση στά χαλούπια τής θεατρικής
  τού τέχνης! Δι' αύτό ακριβώς δ
  ταν διαβάσει κανείς την διασκευήν
  τοθ «Πατούχα» έχει την έντΰπω
  σιν δτι άντιχρύζει πτώμα χομ
  ματιασμένο: Καμμιά κίνησις,
  κανένα σπαρτάρισμα. Καί αύται
  άκόμα αί σκηναί τοθ πρωτοτύ
  που, πού θά ηδύναντο αύτούσιαι
  νά κινήσουν θεατριχόν ενδι¬
  αφέρον ζωηρότατον, έχουν κατα
  στραφή δπως διεσκευίσθησαν. θά
  ήτο ΐσως καλόν νά ,γίνη μιά
  σύγκρισις πρωτοτύπου καί δια
  σκευής, διά νά γίνη άντιληπτή
  ή καταστροφή. Άλλά δέν χό επι
  τρέπει τό περίγραμμα τοθ σημει
  ώματός μου. Άρκοθμαι, λοιπόν,
  νά παραθέσω την σκηνήν δπου
  δ Τερερές άπΐιλεί τόν Μανώλη
  πώς θά τόν «δέση». Κυττάξε
  τε πόσον άπότομα, πόσον άψυ
  χολόγητα, πόσον χαχότεχνα έχει
  διασχευασθή:
  Πατούχας:
  Γίνου στόν κάμπο λεμονιά
  καί 'γώ στά δρη χιόνι
  νά λυώνω να ποτΐζωνται
  οί δροσεροΐ σου κλώνοι.
  "Οποίος δέν είναι μερακλης
  καί στ" δρματα τεχνίτης
  δέν πρέπει τουνά κατοικί)
  μέσ' στό νησί της Κρήτης!
  (Ένψ δ Μανώλης τελειώνει την
  μαντινάδα, περν^ περαστιχός (σΐχ)
  ό Τερερές).
  Πατούχας: (τόν βλέπει χαί αη
  κώνεται άπειλητιχός:) Μωρέ παλη
  οτερερέ!
  Τερερές: (σταματά χαί πλησιά
  ζει:)'Ήντα θές, μωρέ, νά σέ
  σκοτώσω,)
  Πατούχας: Νά δοθμε θέλει ποι
  ός θά σκοτώση τόν άλλο!
  Τερερές: (κουνώντας χλευαστι
  κά τό κεφάλι:) Γιάε άντρας καί
  φοβερίζει κιόλας. Άδικο νά σοθ
  λάχη, Πατούχα, νά μή σέ δέσω,
  άν» τηνέ πάρης καί......
  Ή σκηνή αυτή είνε μία δόσις
  —ολίγη τε φίλη τε—άπό τα χομ
  μάτια τοθ Πατούχα, δπως θεατρι
  κά τα εμαγείρευσε δ διασκευαστής
  τού. ΤΙ νά πρωτοθαυμάση κα
  νείς; Τίς τόσο άταίριαστες, έσω
  τερικά, μαντινάδες τοθ Πατούχα
  ό οποίος, δσο καί νάναι άνθρω
  πος άχαλλιέργητος, δέν μπορεϊ
  νά μεταπίπτη άπό την τρυφερώ
  τερην ερωτικήν προσφοράν
  στό διαλάλημα τής χρητιχής άρ
  ματοφιλίας, ή τάς παρενθετικάς
  όοηγίας τοθ διασκευαστοθ (περ
  νά περαστιχός, σταματί καί πλη
  σιάζει), ή τέλος τόν τρόπον πού δ
  ΐερερές άπειλεϊ τό Μανώλη (νά
  μή σέ δέσω, άνε τηνέ πάρης
  χαί...); Έτσι πού μιλδ ό Τερερές
  φαίνεται σάν παιδαρέλι όχτώ έ
  των, πού μαλώνει μέ τούς συνομί
  ληκάς τού. Φαίνεται άφελέστερος
  τοθ Μανώλη. Κι' δμως ό Τερερές
  δπως μας τόν δίδει δ Κονδκλά
  χης είνε άνθρωπος πονηρός, χρυ
  φός, λιγόλογος, τσουχτερός. Τό δέ
  παράδοξον είνε δτι κι'ό {διός δ δι
  ασχευαστής μκς τόν παρουσιάζει
  τέτοιον είς άλλας σκηνάς. Βχ
  σικόν σφ3λμα. Διότι—είνε στοι
  χειωδες αύτό—οί χαρακτήρες των
  προσώπων των θεατρι κων έργων
  πρέπει νά διαγράφωνται «στε
  ρεά». θά έλεγα εάν επετρέπετο
  ή έκφρασις, δτι πριπει νά δια
  Ή προχθ£ρινή Ιστορική συνεδρίασις
  τού Δημοτικοΰ Συμβουλίου.
  Η
  ΓΟΗΙΜΟΣ ΑΠΟΛίΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ
  Ο Αήμαρχος κ. Μηνάς Γεωργιάδης
  6 άναλύει τό πολοοχιδές έργον τής διοικήσεως τού.
  Τό Ετος 1938 παρουσιάζεται
  μειωμένον έν σχέσει πρός τό
  προηγούμενον, λόγω των ριζι
  κων έιτισκευών τοθ Νοσοκο-
  μεΐου αΐτινες διήρκεσαν καθ"
  δλον τό έτος καί έκ τοθ λόγου
  τούτου πολλά διαμερΐσματα
  παρέμεινον επί πολύ ελευθέρα
  ασθενών.
  Ό Δήμος δέν ήρκέσθη ά
  πλώς είς την νοσοκομειακήν
  περίθαλψιν των άπόρων άσθε
  νών, άλλά κατήρτισε καί λαί
  κά ίατρεΐα έξωτερικά, χειρουρ
  γικά,παθολογικά, παιδιατρικά,
  ώφροδισιολογικόν καί φυματιο
  λογικόν τμήμα είς τα όποΐα
  παρέχεται δωρεάν ίατρική πε
  ρΐθαλψις, έπΐσης δέ δι" ίατροθ
  παρακολουθεϊ ιούς απόρους
  άσθενς^ς κατ' οίκον καί
  ρέχ^'· τα οίκονομικά μέ
  σα -ήοός μεταφοράν διά
  νοση?*]αν των έξ άνιάτων νό
  σων τίάσχόντων άπόρων.
  Τελευτώντες την επί τοθ Νο
  σοκομεΐου άνασκόπησιν υπο
  βάλλομβντάς ευχαριστίας μας
  πρός την Σεβ. Κυβέρνησιν ή¬
  τις εύηρεστήθη νά μας συν¬
  δράμη δι' είσφορδς 1.000.000
  δρχ. ύ·™£ο τοθ ΝοσοκομεΙου.
  Ό Δήμος Ηρακλείου έν τ{|
  κοινωνική αύτοθ μερίμνΓ) καί
  έν συνεργασΐα μετά τοθ κ.
  Νομάρχου υπέβαλεν είς τό άρ
  μόδιον Υπουργείον ύπόδειγμα
  πολεοδομικοΰ όργανισμοθ δι*
  ου θά έπετυγχάνετο ή στέγα
  σις χιλΐων τουλάχιστον άστέ
  γων οίκογενειών.
  Ωσαύτως ό Δήμος ΰπέβα
  λεν αναφοράν περΐ τοθ τρό
  που τής στεγάσεως κστά τόν
  χρόνον τής εργασίας των στα
  γράφονται μέ εύθείας γραμμάς.
  Κι' άν κανείς άντέλεγεν δποστη·
  ρίζων δτι ή εύθεϊα δέν είναι
  κατάλληλος διά τάς λεπτομερεί
  άς, θά έλεγα πάλιν δτι αί λε
  πτομέρειαι πρέπει νά κλείωνται
  είς τό διάγραμμα των εύθειών....
  Καί διά νά είμαι σαφέστερος:
  Αί «ίιακυμάναεΐς» ενός χαρακτή
  ρος δέν πρέπει νά είναι τέτοιες,
  ώστε νά πε^νοθν ωρισμένα δρια.
  Καί μίαν μόνον φοράν νά γίνη
  ή «παρέκκλισις», δημιουργεΐται
  είς τόν θεατήν άμφιβολία καί δυ
  σκολία είς την καθολικήν σύλλη
  ψιν τοθ χαρακτήρος—μέ δύο λό
  για χαταστρέφεται ή θεατρική
  εντύπωσις, "Οταν έγώ ίδώ τόν
  Τερερέ νά συμπεριφέρεται τόσον
  άφελώς, τόσον παιδ?ριωδώς, δέν
  μπορεΐ ΰστερα νά ίδω τόν ΐδιο
  Τερερέ έπιφυλακτικόν, διπλωμά
  την, παμπόνηρον....
  * *
  *
  ...«Τα μέν ούν έπιτιμάν ράδι
  όν άν εϊποι τις». Ναί! Είναι
  εΰκολος ή κατάκρισις. Άλλά πολ
  λές φορές είναι χαί απολύτως
  έπιβεβλημέντ]. Κάποτε, πού μέ
  ήρώτηααν" μαθηταί μου, ποί-
  αν ιστορίαν τής Κρήτης νά δι-
  αβάσουν, τούς είχα πή:—Πρό πά
  σης άλλης τόν «Πατούχα» τοθ
  Κονδυλακη. Είναι ή πιό άληθινή
  καί ή πιό γόνιμος!
  Άπέναντι αύΐής τής πολυτίμου
  ίστορίας θεωρώ ασέβειαν την δια
  σκευήν τοθ κ. "Αρη Χατζηδάκη.
  Άσέβΐια δχι βεβαία ήθελημένην,
  άλλά δχι καί αξιέπαινον. "Ο¬
  ποίος δέ άμφιβάλλει διά την κα¬
  λήν πίστιν των παραπλησίων
  μου,'άς διαβάση την διασχευήν.
  Είμαι απολύτως βέβαιος δτι
  θά συμφωνήση μαζί μου. Όπως
  είμαι καί βέβαιος δτι, άν πρός
  στιγμήν ό μαχαρίτης δ Κονδυ
  λάχης «άνίστατο έχ νεχρών» χαΐ
  ήρχετο μεταξύ μας, ίνας έκ των
  πολλών, τούς όποίους θά είχε νά
  τιμωρηθή, θά ήτο χαί δ δια
  σχβυαστής τοθ «Πατούχα» τού...,
  Μ, Γ. Παρλαμότς
  φιδεργατριών, πλήν έπ' άμφο
  τέρων των ανωτέρω είσηγήσε
  ών ούδεμΐα ελήφθη εισέτι α¬
  πάντησις.
  Τμήμα ηλεκτρικόν.—Ή έκ
  μετάλλευσις τοθ ήλεκτρικοθ
  δικτύου τοθ Δήμου Ήρακλεί
  ου άπό τής αποπερατώσεως
  τοθ δικτύου, ήτοι άπό τοθ μη
  νός Μαρτίου 1925, εγένετο κα
  τόπιν αδείας τοϋ ύπουργβίου
  τής Συγκοινωνίαν, υπό ,τοθ
  Δήμου Ηρακλείου καταρτισθεΐ
  σης πρός τουτο τής ήλεκτρι
  κης υπηρεσίας τοθ Δήμου. Ή
  είς τόν Δήμον Ηρακλείου χο
  ρηγηθεΐσα τότε αδεία υπό
  τοθ υπουρ νείου τής Συγκοινω
  νίας ήτο μία προσωρινή, δο
  κιμαστική τοιαύτη, τοθ υπουρ
  γείου έχοντος τό απόλυτον δι
  καΐωμα, δπως έν περιπτώσει
  παρατηρηθησομένης άδυνσμί
  άς ή ατελείας τοθ Δήμου είς
  την εκμετάλλευσιν τοό ήλεκ
  τρικοθ δικτύου τού ή τυχόν
  άνεπαρκεΐας άπό τεχνικής α¬
  πόψεως ν' άποσύρη τοθτο την
  χορηγηθεΐσαν είς τόν Δήμον
  δοκιμαστικήν άδειαν καί νά
  απαιτήση άπό τόν Δήμον Ή
  ρακλείου την άνάθεσιν τής έκ
  μεταλλεύσεως τοθ ήλεκτρικοθ
  δικτύου τού είς ανάδοχον Έ
  ταιρίαν.
  ΟΟτως είχον τα πράγματα
  μέχρι τοθ ετους 1934 δπότε τό
  νέον Δημοτικόν Συμβούλιον
  εσκέφθη ότι κατόπιν των άπο
  τελεσμάτων μιας ολοκλήρου
  ένεαετΐας επί τής έκμεταλλεύ
  σεως τοθ ήλεκτρικοθ δικτύου
  θά έπρεπε νά ενεργήση τουτο
  διά την χατοχύρωσιν τοϋ δι
  καιώματος υπό τοθ Δήμου διά
  σειράν έτών τής έκμεταλλεύ
  σεως τοθ ήλεκτρικοθ τού δι
  κτύου καί κατόπιν έπισταμέ
  νων ένεργειών τοθ τε Δημοτι
  κοθ ΣυμβουλΙου καί τής προϊ
  σταμένης τοθ Δήμου άρχής,
  εξεδόθη την 14ην Απριλίου
  1934 διάταγμα δι' οθ έχορη
  γήθη είς τόν Δήμον Ήρακλεί
  ου 15ετής αδεία εκμεταλλεύσε
  ως των ήλεκτρικών αύτοθ έγ-
  καταστάσεων. Τής εκδόσεως
  τοθ άρχικοθ τούτου διατάγμα
  τος ηκολούθησαν αί έκδόσεις
  καί έ τέρων τεσσάρων συμ¬
  πληρωματικών τοιούτων, τέ¬
  λος δέ την 29ην Ίανουαρίου
  π. έτους εξεδόθη έτερον διά
  ταγμα συμπληρώσεως καί έ·
  νοποιήσεως δλων των μέχρι
  τότε έκδοθέντων διαταγμάτων
  καί ούτω ή διάρκεια τής 15ε-
  τοθς αδείας εκμεταλλεύσεως
  άρχεται άπό τής τελευταίας
  εκδόσεως τοθ σχετικοθ δια
  τάγ,ματος.
  Διά τοθ έκδοθέντος την
  14ην Απριλίου 1934 Διατάγ
  ματος ή διοίκησις τής έκμεταλ
  λεύσεως τοθ ήλεκτροφωτισμοθ
  τής πόλεως άνετέθη|είς τήνέκά
  στοτε Δημαρχιακήν'Επιτροπήν
  Ηρακλείου μετονομασθεΐσαν
  είς Επιτροπήν Εκμεταλλεύσε
  ως ήλεκτρικών έγκαταστάσεων
  Δήμου ^Ηρακλείου καί ίίτις ύ
  πό την προεδρίαν τοθ Δή
  μάρχου Ηρακλείου, προέβη
  είς τόν καταρτισμόν τοθ όρ
  γανισμοθ τής υπηρεσίας τής
  εκμεταλλεύσεως ήλεκτρικών
  έγκαταστάσεων "Ηρακλείου,
  την ψήφισιν τούτου υπό τοθ
  Δημοτ. ΣυμβουλΙου καί την
  έγκρισιν σύτοθ υπό τοθ ύ·
  πουργεΐου των Σιδηρόδρομον
  ώς καί -είς την διοργάνωσιν
  τής υπηρεσίας τοθ ήλεκτροφω
  τισμοΰ επί νέων βάσεων συμ
  φώνως άλλωστε πρός τάς δια
  τάξεις των διαφόρων εκδοθέν
  των διαταγμάτων.
  Κατά την λήγουσαν πεν
  ταετΐαν τής διαχειρίσεως τής
  εκμεταλλεύσεως των ήλεκτρι
  κων έγκαταστάσεων Ήρακλεί
  ου υπό τής Έπιτροπής Έκμε
  ταλλεύσεως ήλεκτροφωτισμοθ,
  εξετελέσθησαν πλείσται οσαι
  βελτιώσεις καί έπεκτάσεις
  τοθ δικτύου ώς καί τοθ ήλεκ
  τρικοθ έργοστασΐου παραγω
  γής, τάς σημαντικωτέρας των
  οποίων αναφέρομεν κατωτέ¬
  ρω.
  1) Έξετελέσθη ό ήλεκτροφω
  τισμός τοθ προαστείου 'Αγίου
  Ιωάννου συμπεριλαμβανομέ
  νης καί τής περιοχής των
  Μεσαμπελιών.
  Πρός τοθτο εγένετο έπέ
  κτασις τοθ έναερίου δικτύου
  ύψηλής τάσεως 950 περΐπου
  μέτρων ώς καί τοποθέτησις
  ύπογεΐου καλωδίου ύψηλής
  τάσεως μήκους 420 μέτρων—
  κατεσκευάσθη Τδιος ύποσταθ
  μός μετατροπής ρεύματος δυ
  νάμεως 30 χιλιοβολταμπέρ.
  Τό δίκτυον διανομής τοθ ίδιω
  τικοθ φωτισμοθ τοό Αγ. Ιω
  άννου έχει μήκος 3500 μέ¬
  τρων, τό δέ δίκτυον τοθ δημο
  τικοθ φωτισαοθ συμπεριλαμβα
  νομένου καί των Μεσαμπελι¬
  ών έχει μήκος 5400 μέτρων.
  Αί φυλακαί.
  Άποπερατοθνται όσονούπω
  αί φυλακαί Νέας Άλικαρνασ·
  σοθ, ώς πληροφορούμεθα. Καΐ
  ευχόμεθα νά είναι άκριβεΐς
  αί πληροφορίαι πού μάς εδό¬
  θησαν καί νά αρχίση συντό¬
  μως ή λειτουργία των φυλα·
  κων αυτών. Είνε άνάγκη νά
  γίνη. τουτο καί χάριν των φυ
  λακισμένων καί χάριν τής πό
  λεως. Διότι τότε θά καταστή
  δυνατή καί ή κατεδάφισις των
  Κάτω Φυλακών καί ή δημιουρ
  γία πάρκου είς τόν χώρον δ¬
  που ευρίσκονται, έφόσον καί
  ό χώρος δπου ή παλαιά νο·
  μαρχία, άγορασθείς υπό τοθ
  Δήμου πρόκειται συντόμως νά
  χρησιμοποιηθή διά την δημι¬
  ουργίαν πάρκου.
  ***
  Ή όδός Ααφνών.
  Ελπίζομεν δτι ή αρμοδία1
  ύπηρεσία θά μεριμνήση διά
  την ταχυτέραν επισκευήν τής
  όδοθ Δαφνών. Διότι τό κατά
  στρωμα τής όδοθ αυτής έχβι
  καταστραφή τελείως καί ή
  διάβασις της καθίσταται έξαι-
  ρετικά έπικίνδυνος. Έφόσον
  άλλωστε διηυκρινίσθη δτι ή
  όδός αυτή ύπάγεται είς τό Έ
  παρχιακόνΤαμεΐον'Οδοποιΐας,
  ή έπισκευή της καθΐσταται
  φανταζόμεθα εύκολωτέρα. Δι
  ότι θά λάβη μέριμναν ό κ. Νο·
  μάρχης πού τόσον ένδιαφέρε-
  ται διά τα όδικά μας ζητή·
  ματα.
  ***
  Διά τοΰς μαθητάς.
  Χάρις είς την ίματιοθήκην
  τοθ μαθητοθ έξακόσια πτωχά
  παιδάκια, γυμνά καί ξυπόλυ·
  τα, ένεδύθησαν τάς ημέρας
  αύτάς των έορτών είς τόν νο¬
  μόν μας. Τετρακόσια πενή"ν-
  τα ζεύγη πέδιλα καΐ εκατόν
  πενήντα πουλόβερ διενεμήθη-
  σαν υπό έπιτροπής κυρίων
  καΐ των έπιθεωρητών των δη·
  μοτικών σχολείων είς Ισαρίθ
  μους μαθητάς. "Ετσι, χάρις
  είς τό σημερινόν κράτος, τόΐ
  παιδία τοθ λσοθ, ευρίσκουν
  καΐ τροφήν είς τα λαϊκά συσ·
  σΐτια καΐ ένδύματα είς την 1·
  ματιοθήκην. Είνε καί τοθτο-
  μ(α ένδειξις άληθινοθ πολίτη
  σμοθ.
  Ν31ΐννθ<1 *-ι Ίΐΐφ ^ ίίθιι; 5κτΙ 5»ο Αθΰ|ά)τΙηο οί 2>ΐ)»ιιιρ 5»
  τ1οόιι ϊΐιΗιρκ λ]4 οαη,οι ιρι-
  ίΙΧ
  οιι
  5
  ϊιργοΐβ
  3 Χ 5σ>30
  ιΐΓ.οο'κλ 91 '2» ίρ
  τ,, $?§?) ηοτΙ 3ρτ){*ιο?ι»χ
  Οί )19 ΑβιοοηλΛ σ>ιοΐ(ν»κ 55™
  5»Χβ»ΐ9Λΐο5ΐ ί
  5>ρι.Ληβ,«»ι—
  !>9ΐοηΊ,ιιο»χηχ ηοι 5χ>ηοϋογιιιιι?
  Λς?ς]3 Λβΐ3θΙμτ1οσιι λΙ,ιχ 913 511X951
  οΧηιιηυ ·2 ι -κ ϊητΐ κρΐγ,κ Μιχ
  5«?ιοιιογιιιιι3 ΪΙΐΛΧ3ΐιγνΟκ ο ϊβλΙΪο
  •V.
  .'Ο. Λ3ου.ος>Χ3Λν, —2Ι2ΗΚΙΙΜ
  σ»Λβοΐί»,ι β
  5
  γφ Υ93 ηοι
  ιοχ ΧΛογι^ιρχ ?ΧΛ 5φ' 5
  ηοι ΛφΐοΐΛολοΐοσΊι λοχ οι»γ1ι^
  1Ο11 ΠΟΧ Ληΐ3λθ·ρΛ3 ΛΙ/Χ ,ΟΧ ΛΧ3)Ο3Ω
  ολΙιχο Λΐίΐ 9>ο Ιΐθορτ1ηηθ? Ιν1
  οοΊι ηοιιο, ηοχΛβχι ηοιι ϊ
  03 Λ9χιΦησΑοχηΓΐυ.Λΐχ ρ
  λοχ Λ3ΐιτ)0{ι» 9 :>?θ* ^Ιιι
  ·3γΥ9ο0όιι «ΛΐφΛΐνν» λΙτχ
  φροΛοχοτΙϋΛΐκ η.οχιοοΦ
  10 ιογο Ληοονιθηογοχχ>σ'βιι οχ ε>λ
  1311301] ·Υ9Χ ΛΓ?5ΐ Λ9Χ 1ΟΧ ΟζΙΟΙΙ
  •ην ηθοβ9ΐκΐ ΛΆ ?"" 5υ.ΑηΑησ·»ιι
  ΆΙ :>εο3ΧΜ3Λ 50.x
  ΙΑ'
  9»ιη
  υοχ
  ηοχ ^»—_
  γ
  θ γθΕο ηοχ
  λ~χ Λ»)ΑογοσΌφ ρ
  φ Ι! 5Ι5ί) Η —
  •ΒΧ113Υ 09 νΐ»>1 ΛΒθΙΐθ^θΙί
  ΡοχΒΤΐΙΐΛΐχ λοοχ ηισΊ)χ>ο]3 ΐρχ
  ηο)σηοοΛΐ.ΐ, "ίΐίΐ ϊαχ 9>ιν.—
  ••ηοχ
  ■ηγλ 19Λ? Ιί ηοχΐιχηφΒΛΒ 59η ? λολ
  9>1 )ΒΧ 5^ογ^^ ϊ^γΙοΌΦβ 5? «ι?χ 9
  ΛΒ0"3ΧΟΐ1)Τΐΐρ
  Ι
  010x19
  3X13
  ΧΒ>1
  Ιμ
  ΙΙΛ1Χ
  ]
  ]*0
  •ησΐι
  )3 13ΘΟΟΥΟΧΒ53
  •ιγητΐ
  Ι
  1 Υ9
  Ι; ηοχζΐοχ 3
  'ΒΐΛο'ρ
  Β1Ο
  τρ 11
  ποχ
  γ9ς )
  ^ |ΒΧΐχιγοιι ιο Λΐγ
  Β13Λ3Φ&Χ (?1 ^1*3 —
  •ϊΙΪΧςιχ "ϊΐιχ ηο'χ3θ'ηιι
  λΙχχ
  οχσΌΧ ΛθΛ3τ)9ΐΐ3θ'χιιι; 91
  0' Λ0)]3Λ3<1>ΒΧ ΛΤΟΧ
  Λΐιχ Ληγγ»
  ·ΛΟ1Λλ)Β11
  3Χ1Β1Ο,]
  ηιςϊηα
  Ι11
  ιο
  91
  ·|0Χ
  •ισοΧ Λΐγριι Λΐιχ ί>]3 ιηχΛθΧσ"3θ]3
  ΐ0" · '1ι αρ5Λ3τ1ο
  •οιιη
  ΐ3θΌ>ιτ)]3 !>οχηοιοχ
  9 Ι*»· ιιο ιβχΪ3ολλ3.—
  ΙΙ
  Β1Ο,
  5
  ΒΧ

  9$ ο Ι3ΐΐ)3γχ3 — Λΐΐίο^ λΙιλιο1
  ·3ιΊΙιθο* ϋθΙ/Αηο λΙ^χ ϊμ οθ3τ)9Χσ3
  013 ι,βχ ΙίΓΐ9»» ιβο·?τ11ι ιβΛ]Υ9—Λζ?ι
  003 ΛΟΧ Λ1ΟΠ3γ30ίΧ311 Λ11Χ Φχ31λ/ —
  •ΛΟΧΒςςι λοχ
  ηοτΙοβιΛιρ ηοχ 5!ίΧ3γ3ΐ ϊΐαχιχΐιγϊΐ
  Γιΐ3 ΙΙΐΛΒκίςιο 5ιιχ ΟλοΗβλρ Λ3.—
  •Λίθθ"3Γΐ(ΐ Λΐ^ΙΧ *ί]3 ΛΒΙΟΒΤΐΙΐΟ 1»»
  Β1Ι1Χ9Χ1Φ00Ά Λΐιχιχη3>ιοΙιο'θ
  ·3χΐΒΐς] ΐ3ς)ο,οοοΊι. 1010119 9
  ·]0 ΛΟΧ «59ΓΐΟ'1Ρ)<*1* 9 Λθίόί ιο ιίόχΐ3γ3χ Ι "•53ΧΛ911. ]Ο φ ΛΐρΧ ΛΐίΛΟΠΒθ'ΒΙΙ Χ313θΌΦθ33γ ΛφΤΐΓΐΒύΑ ΛΟΧ Λ 1 ^Ί5 5 / ^5? Ι Ο1Ο1Λ3Γ) )ΟΧ 1Β130ΛΜ13ςΒΧΒ>1 —
  Λ(Τ)ΐΙΐΛ1ΧΟΐηΒ
  Α»)ίσΌΦθ3γ ΛΡ5Χ Όΐς-Λ05)31Ο8ΟΟ"11
  ΛΟΧ ΒΧ3Γ1 '3Ρ33"Υ911 ^Ιΐ1 5»)ΛηΛ10>!
  Λοο Μιχ Λΐοϋ)οχιοχχχ)Χ λ^χ ιηχ Λη
  11 " ί λΙιχ 3νν —
  οχγοχι Λ<υχ •οβιιπβχ λοοπολο'311. ηοχι οχ ΟΟΧ ΒΟ.ΒΟΟΛΠΟξΙ 'ΐγοιι ΑϋΑθ Λσ·^^ ? 1ΒΧ3Χ39 ■»Ι. -χ 9 ,, ·Λν. οοχ ιοχ Λοηςρφ λ^ "χ Η·~ . Μ 0ο? . ·χ 9 ~>Γι μ σ κι ι ο η
  «/ν%*-Ν
  Οβ-»
  5·βΟι
  Ηΐινου
  Ν0ΜΙΝΧ31
  :ο99γγι. Αΐνι 9*0
  αο*
  Ι0Α3Γ1
  9ΑΙ3ΧΟ119 -ΟΟ
  3ΐοοόγϋγ
  ν.ΙΝ Ί ϊ "ν
  ΑΟΙΙΪΙΙΟϋα]
  " α.ιΐ{ ΐΦ.ιβ
  'ϊ '· 11 ΙΟΐνΗΗΙΙΑΙ λΟΚΙιΊΙΙΙ ΏιΙΗ11«1»

  οογ,ηοηοη ηοιιΐικ 5οι^| ατπι
  Ά
  »1Πφ
  8ε—21—82 υ* Α]3ΜοσΗ, λ-.
  ΙΙ0091019

  Λ3 (ΊΟ]Ο11Ο
  οόιι ϋγιιφ ϋι 1—? οοΛΙΐ99 ^
  09^0012 ηοΐ3Χ)ο οοι ριιο
  ■ηγοόαιχ Λο)ΐγ39 ιοιΙ*ιΙι'3 9Λ
  ΛΟ39 Λ9θΌφΧ513Τΐ ΓίρθίΙ ΛΟΛ3Η
  -99ιςοοΌΐ' ογΐο 310x419 η'9 Ιι
  π λΙο,ι ηοι λοο3ΦγΤοο
  01Ο1Λ.ΠΟ ΛςθΟθφθ13Γ) ΛφΧ ΛΟ13γ
  -9Φ09 Λ^ 1ΟΜ Οολιο>[ οοχ λιο
  ΙΙ λΙ,ιι χ>εηοΧ
  Η.
  Ι
  ΠΟ
  ,119
  Ιΐ
  ,Φ3
  Ια ΛΐΙΧΐγφ Λΐρθθρφ ΛΒ13γφΧΙ)ρ
  Λκ 000 091
  ιόχο
  νθ<1<13 χκννιανχ ηΝ νιαινο ( ιαζ "ν*ι · 'ϋχΐλοιγ Ι 5οιιοχιογχιιιΐ3 ηοροιο ^ΙΙΙΙΙΗΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΠΙΙΗΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΰ ~ α ' § = -Ι, 'ΑθΛθΧζϊΐΛ/ ' Ξ "6£61 ρΣ 'ΛΧ>)σ»Μ 8
  'ΛΟΟΟΊΣ '5·»ϊί«>ΙΙ ΑΟ13903 ,ΙΟΧ 2
  ΛΙ1Χ09Χ3, —^
  Χ
  '59°
  V
  03X1000 ]οχ
  )
  'ΟΟΟ'Ζ
  91 5ΐιιηΧ»χ
  πΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓγ.
  Ι -Ο 501
  ΟΙ ΖΙ3
  Ι ΙΑΙΙΙΤίΑυΐ» ΙΤΠΙΙ-11ΙΒ Ι
  ΙΪ3ΝΫΫ3Ϊ3ΟΪΊ Ι
  |
  ΗΪΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓγ.
  ηοιγΐ,ι οοι 503099
  Λ39 )οχ ΙιΑηο λΙ,ιι 913Η ςιχ
  οιι
  3 3Λ13 9
  11)110 91Ο ϋΗΗ 9Λ Ο113Χ
  90113 οοιι ΙμΓίΑ,ηο λΙχι '5ιυ.?Φ
  9 Λ3Ο001Ο111319 Ίθι3ΓΐΙΐΟ3νν'—
  •3101Χ
  319 Λ?9 ιο5?Ασ)ΐιο^ ]ο
  ιομ ηοχι 010*911 '(ΊΟΑ]οο9αοτ1
  ηο5?ΜΜ ηογ9Α,3Γΐ ηοι 010911
  Ιιςφισΐιιοητΐ" Ιμι όιχηιχ 9Λ (οα
  3Χ» ^
  ιιιχιο
  οχ '
  0019»)
  91 ?^
  30090)051
  Ιιι
  9
  .
  οοι
  1011909
  9ΥΥ.Υ
  •53Υ
  9119 1Ο19Η3Α
  91
  ο]χιοΑηο Ι,ιχισοιΐΓ)3
  οχι
  9090^311
  99»ί
  λοχ^ιιγ)
  9 9Λ
  -ΐ9]οιηοΐιοιι ριο
  '5]3λοχ 11λ)ιι 9λ
  ΛΟ]310Ι1013Χ
  ϊμο
  , ;Χ
  οιτΐ
  ηοιιο, οχ
  Γΐ ]οχ
  ηοιι9
  90Ό11
  9Λ 3ΐηο
  91
  5ηοι
  9Υ.
  οιΑ9Ηηοσηοχ 909 1° '
  Ι,ι
  9 ρ Λ39 'Μ
  ϊςο ιηοχΑονν 91 Ρ^Υ. 3X30^3
  οιιοιιογοχο 0ΓΙ1Ο9ΑΑ91 11
  ΐ

  ηοφον/ 0
  9 ^
  ΛΧ
  Ι
  Ρ319Χ 91
  Ο.
  οΑ)γ ρό
  οιι
  5)3
  -«ιι 11915 Λΐοηγ»Λ»α»κ Λβσ
  Λ3ΐιοχοχΐ9
  ΐ
  ηοι
  3χ 9Χ "η01
  ΙΐΙΟ ΟΟΙ 'ΛΟΙφΛ Λ«51
  0Λ3Γ)ί01Α31 91 Ό
  Φ
  9γ?
  01ΟΛ9Α 9031Ο109 91
  9 91
  ΗΧΥΟ
  αοχ
  αΙιχ
  ΛΟθΟΧ Λ01
  3Ν<ΐν)Ι 01 ΙΑΐνΐΦ 3ΖΟα :ΝΗΙΠΚ3Π ΚΗ1 ■χι·γ_ χ λτοιιιιι] 000 03 IΥ^3ν ο ΜΗΧ Ν0Ζ1 ι». ΑΘΟϋΟΙΗ ιιηη λοι 3 Θ5 Λ30, ιν , Λ9Χ ,ις υχ ς λοχ Λ3ΐιτίο^ ο.» ρ 0Ο31)3γθΑ3Τ1 91 ^ 00ΧΑ3 9»· Λοα3τ11ι- — «Λ ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  484ον
  ι
  ί
  Ούτος ό διάδρομος έκρύπτετο έπιτηδειότατα,
  σχεδόν έχάνετο, άνά μέσον των φραγμών των άλ
  λων γειτονικών κήπων, έπειδή ηκολούθει δλας τάς
  καμπάς καί τάς γωνίσς των, άπολήγων επί τέλους
  είς άλλην τινά θύραν καί ταύτην κρυφίαν, άνοιγο
  μένην ή'ΐη μακράν τής όδοθ Πλουμέτου, είς άλλην
  τινά συνοικΐαν, είς τα έΌχατα τής όδοθ Βαβυλώ
  νος, τα άκατοίκητα.
  Ό κ Πρόεδρος εκείθεν ήρχετο, ώστε καί άν τις
  κατοπτευων τόν ηκολούθει ουδόλως ηδύνατο νά
  φαντασθή 6ί ό κυριος ούτος διερχόμενος την δ
  δόν Βοβυλώνος έπορεύετο είς την οδόν Πλουμέτου.
  Άλλά τ(νι τρόπω προοικονόμησεν ου ιω πως τα
  πράγματα, Ή έξήγησις δέν είνε δύσκολος Άν?)κεν
  έξ άρχής είς αυτόν όλον έκεΐνο τό οικόπεδον άφοθ
  δ" ίΐκτισε τάς δι" εαυτόν οίκοδομάς καί τάς συνέ
  δεσε διά τοΰ μακροΰ έκεΐνου καί στρεβλοθ διαύου
  επώλησεν είς μικράς μερίδας τα άλλα μέρη τοθ γη
  πέδου τού διά κήπους καί άλλας φυτείας, ών οί ί
  διοκτήται ένόμιζον δτι είς μόνος τοΐχος βμορος διε
  χώριζε τα κτήικπά των, ουδόλως φανταζόμενοι δ
  τι ό τοΐχος ου τος ήτο διπλοθς· μόνα τα πετεινό τοθ
  ούρανοθ τόν έβλεπον.
  Αί οίκοδομαί αυται σήμερον πλέον δέν ύττάρ
  χουσιν, άλλά τώ 1829 έσώζοντο εισέτι, καίτοι πσμ
  πάλσιαι καΐ έγκαταλελειμμέναι.
  Μόλις κατά "Οκτώβριον τοθ έτους έκεΐνου, άν
  θρωπός τις ήδη προβϊβηκώς την ηλικίαν έλαβε
  την οικίαν ταύτην ύπ' ενοίκιον μετά των έν αυτή
  σωζομένων εισέτι παλαιών έπΐπλων τοθ δικαστικοθ
  παρέδρου καί μετά τής Βιόδου, ήτις ήγεν είς την
  οδόν Βαβυλώνος. Ό νέος κάτοικος τής οίκίας έκαμε
  τινάς έπισκευάς, προσέθεσε τήδε κάκεΐσε παν δ,τι
  έλειπεν, έπιδιώρθωσε τα έδάφη, τούς τοίχους, τάς
  βαθμΐδας των κλιμάκων, άντικατέστησε τάς ραγι
  σθείσας ΰάλους καί τέλος ήλθε καί κατώκησε μετά
  τινος κόρης νέας καί μιας θεραπαίνης ήλικιωμένης,
  άθορύβως, μάλλον ώς είσδύσας λαθραίως ή ώς εισ¬
  ελθών είς την οικίαν τού. ΟΙ γείτονες ουδέν περιε
  λάλησαν περί αύτοθ, διά τόν άπλοθν λόγον δτι δέν
  υπήρχον γείτονες.
  *Ητον ό Γιάννης Άγιάννης· ή δέ κορασίς, ή Τι
  τίκα. Ή θεράπαινα δέ γυνή τις Παναγιώτα όνομα
  ζομένη, ήν ό Άγιάννης εΐχε σώσει άπό τοϋ νοσο
  κομείου καί άπό τής πενΐας' γραΐα τραυλή καί έ-
  παρχιώτις, τρ(α ταυτα προτερήματα δι' ά καί ό
  Άγιάννης την έκρινεν ώς άρμοδιωτέραν πάσης άλ-
  λης πρός υπηρεσίαν τού. Είς τόν ίδιοκτήτην τής
  οίκίας είπεν, ότι ώνομάζετο κύριος Θερσανέμης,
  καί ότι έζη έκ των προσόδων τού.
  Διατί ό Άγιάννης ανεχώρησεν έκ τοθ μοναστη
  ρίου τοθ Πίκπου, Τί συνέβη έν τώ μεταξύ,
  Συνέβη ουδέν. "Ως ενθυμείται ό άναγνώστης, ό
  Άγιάννης έλογίζετο έν τώ μονσστηρίω έκείνω εύ
  δαίμων τόσον ώστε ή συνείδησίς τού άνησύχησεν
  υπέρ τής ΤιτΕκας.
  (συνεχίζετσι)
  ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
  ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ
  Τής γνωστής μεγάλης φίρμας:
  ΜΟΤΤΗ
  τα μόνα ποΰ συναγωνίζονται είς ποιότητα,
  γευστικήν καί θρεπτικότητα αύτά τα Ιταλιχά
  μοχκκρένια. - .
  ΕΦΘΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΤΕΘΗΣΑΝ
  είς την διάθεσιν τοΰ καταναλωτιχοΰ χοινοϋ.
  Δοκιμάσετέ τα. Ψήνονται αύθωρεί. Ή ύπερο-
  χή των είνε άμέσως άντιληπτή.
  ΕΙΝΕ ΤΑ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ ΟΛΩΝ.
  Γενικφ άντιπροσωπος
  ΜΗΝΑΣ Ο. ΠΟΤΗΡΗΣ
  Πλατεία Καλλεργών—Ηράκλειον Κρήτης.
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, άπβ βλα τα καταστήματι καΐ αύτα
  άχβμη τβν έπαρχι&ν ταίς κλΝθταίς Μάρκοτς «Σταύρος».
  Ήτοι σρυγάχια, τρυηώματα;>ι6άρας, καρολια κεντήμα-
  τβς, κβυβαρες, ΜουλινΙ, Κοτβν περλέ, Βαμβακάκια, κου-
  0*ρ(ς χεντήμ«τ·ί χ. λ. «. Όλα τα 6$ «ν« ιΐδη είναι α-
  φβαοτβυ ποιότητος χ«> χρΜμάτΗν ΑνγνημινΗν χαί βτερι-
  βν. Μία δοχιμη βά σβς πΐίυο ί·« την άνΜτερβτητα τβν
  χλκβτβν τής μαρχας «ϊταυρβς."
  Άντιπρ«)ο»»Λος διά τβ»ς Ν·μβΟ( ΉραχλεΙον-Αβαιιβίον:
  ί Ν. ΚΟΡΠΗΧ
  Έγκυκλοτταιδεία
  Αν* έκείνους πού θέλουν
  νά ττλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άτΐό δλα δι' δλους.
  ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ
  Α'.
  "Οίαν δ λόγο; είνε περί τε-
  χνικων ϊργων, ό νοθς μας πηγαι
  νει άμίσως είς τάς μεγάλας τε
  χνικάς πραγματίποιήσεις τής έ
  π'Χήί μ«ς. Έν τοσούτω καί οί
  άρχαϊοι, παρ' δλον δΐι στεροθν
  ται των μηχανιχών· μίσων πού
  ϊχει είς την διάθεσιν τού «ή
  μ^α ό ά/θρωπος, είχαν τα τε
  χνικά ε"ργά των, κολοσσιαΐα καί
  άξιοθαύμαηα. Άν οί άρχαίοι δέν
  είχαν τάς μηχανάς, είχαν κάτι
  άλλο πού έξηγεϊ πώς έπραγμα
  τοποιήθησαν τα τεχνικά Ιργά
  τω;: Τόν θεσμόν τής δουλείας.
  Χωρίς τού{ δούλους θά ήΐαν ά-
  δύ/ατον νά πραι'ματοποίηθοθ'
  Ιργα ώ; αύτά πού Ικαναν οί άρ
  χαΐοι "Ο,τι σήμερα κάνει μία
  μηχανή—π. χ. μεταφοράν ογκο¬
  λίθων είς τεραστίας άποσιάσεις,
  σήχωμϊ μεγάλων ογκολίθων κλπ,
  —τότε το έκαμναν χιλιάδες δού
  λων. Κα! γιά νά κτισθή π. χ
  ίνα μεγαλοπρεπές άνάκτορον έ
  θυσιάζοντο χΐλιάΐες δούλων κά
  θε φοράν. Μεταξύ των μεγάλων
  τεχνικών Ιργων τής άρχαιότη
  τος περιελαμδάνοντο καί τα λε-
  γόμενχ «έπτά θ^ύματα» τοθ άρ
  χαίου κόσμιυ, ήτοι: ή πυραμίς
  τοθ Χέοπος, δ τάφος τοθ Μαυσώ
  λου εις την Άλικαονασσόν, ό
  φαρός τής Άλεξανδρείας. δ κο
  λοσσός τής Ρόδου, οί Κρεμαστοί
  κήποι τής Βχδυλωνος, τό «γαλ
  μα τοθ 'Ολυμπίου Διός είς την
  Ι "Ολύμπιαν χαί δ ναός τής 'Αρ
  Ι τέμιδος είς την Έφβσον.
  ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ
  Άπό τα έπτά θαύματα τοθ άρ-
  χαίου κόσμου τό μόνον πού σώ
  ζεται σήμερον είνε ή πυρααίς
  τοθ Χέοπος Ή πυραμίς αυτή
  χρονολογεϊται άπό έξήχοντα αίώ·
  νων καί είνε τό άρχαιότερον
  κτιστόν μνηιιείον πού 6πάρχει
  επί τής γής. Τό πέρασμα τοθ
  χρίνου δέν'έπίρασεν από τό αρ¬
  χαιοτάτων τοθτο μνημεΐον πού 2
  στ»)3*ν τα χέρια τοθ άνθρώιτου,
  χωρίς ν' αφήση τα ϊχνη τού. Έ
  έξωτερική τού έπένδυσις Ιχει κα
  τασΐραφή καί 8μως ϊνας μηχα
  νικός ή μία άσφαλιστική Ιτα--
  ρεΕα θά έδέχοντο νά έγγυηθοθν
  διά τό μνημείον αύτό πού Ιχει
  ηλικίαν ϊξ χιλιάδων έτών, τού
  λάχιοτον άλλϋς τέσσαρβς χΐλιά
  δες χρόνια! Λέγομεν άλλες τέσσα
  ρες χιλιάδες χρόνια, διότι Ιχει
  ύπολογισθ^ δτι κανένα άνθρώ
  πινον έργον δέν είνε δυνατόν
  νά διαρκέση καί υπό τάς καλλι
  τέρας συνθήκας περισσότερον των
  10 χιλιάδων έτών. Ή πυραμίς
  τοθ Χέοπος τό 1799 είχεν Οψος
  144 60 μέτρων. "Υότερα άπό έ"να
  αϊώνα έχασεν έπτά μέτρα άπό
  τό Οψίς της. Ή βάσις της είνε
  τετράγωνον τοθ έποίοιι ή πλευρά
  φθάνει τα 233.75 μέτρα. Ό δγ
  κός της άνέρχεται είς 2 350.
  000 κυβικά μέτρα.
  (συνεχίζεται)
  αΟΡΑ-ΑΟΡΑ
  Τα πλέον εύγενή
  Άρώματα
  Λοσιόν
  Κασσετίνες
  Μπιμπελώ
  Ποθδρες κ.λ.ττ.
  ΣΤΟΥ
  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
  Ε
  Λ
  Ε
  Φ
  Α
  Σ
  "ΕΛΕΦΑΣ,,
  Πού εδωσαν καί πέρυσι έξαιρετικά άποτελέ-
  σματα, καί κυριολεκτικώς έθαυματούργησαν είς
  δλους τούς κλάδους τής παραγωγής.
  Λόγω τής γενικής ζητήσεως αφίχθησαν άπό
  τβΰδε ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ των λιπασμάτων «ΕΛΕΦΑΣ»
  καί πωλοΰνται τοίς μετρητοίς χαί επί πιστώσει
  παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ & ΣΙΑ
  -ι > ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
  «ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ"
  ΒΑΣ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
  Παρά τ6 Καμαράκι.
  Τα εκλεκτότεραι καί άληθώς πεφημισμένα
  γλυκίσματα^ δια τάς εορτάς.
  Ή μεγαλυτέρα συλλογή φρουΐ γλασσέ, σοκο-
  λατίνων, έκλεκτών λικέρ.
  Έχομεν την μεγαλυτέραν κατανάλωσιν διό¬
  τι είμεθα οί'εύθηνότεροι.
  ΡΟΔΑστουΚΥΠΡΑΙΟΥ
  Ή κατασκευή της όδρΰ
  Βιάννου-' Αμυρών.
  ΒΙΑΝΝΟΣ Ίανουάριος (άντα
  ποκριτοθ μας) — Είναι γνωστόν
  είς ποίαν φρικτήν άπομόνωσιν εΰ
  ρίσκετο μέχοι πρό τινος άχόμη ή
  έπαρχία; Βιάννου. Σιερημένη ά
  μαξιτής όδοθ έστερεϊτο καί επι
  κοινωνίας μέ την άλλην Κρήτην
  Κα! τό γεγονός αύτό είχεν βλε
  θρ£αν επίδρασιν επί τής ζ<οής της. "Ηδη δμως χάρις είς τό θερ μόν Ινδιαφέοον τοθ όπουργοθ Γεν ΔιοικητοΟ κ. Σφακιανάκη καί τοθ Νομάρχου κ. Μαρκέλλου ή ίδός "Ηρακλείου—Βιάννου διηνοίχθι^ Καί έντός όλίγου θά όλοκληρωθή καί ή κυλίνδρωσΐς καί άσφαλτό στρωσίς τη;, ώστε νά διεξάγωνταί* μονίμως, εύχερώς καί άνευ διακο πων πλέον α£ συγκοινωνίαΐ Δέν άρκεί 2μω{ τό τμήμα αυτά τής όδοθ διά νά εξυπηρετηθη' όλόχλη ρος ή έπαρχία. Δι' αύτό καί έ κριθη άναγκαία ή προώθησις τής ίδοθ τουλάχιστον μέχρις Άμιιρών, μέχρι τοθ κέντρου δηλαδή τής Ι παρχίας, Καί πράγματι χάρις είς τάς ενεργείας τοθ κ Μαρκέλ λου έχορηγήθη 6ΐτό τοθ έπαρχια κοθ ταμείου όδοποιίχς «ίστωσις 1 350,000 δραχ. διά την κατα σκευήν τής όδοθ αυτής. Έδημο πρατήθη δέ τό ίρ^ον, κατεκυρώθη είς τόν τελευταίον μειοδότην καί πιαΐεύεται δτι ή κατασκευή τού δέν θ' &ργηαν Έν πάση περιπτώσει, φρονοΰ μέν δπ δέν έπιτρέπεται νά καθυ στερήση επί πολύ ή κατασκευή τής ό?οΟ αυτής. Πρό<ειται περί όδοθ πού θά εξυπηρετήση τάς συγκοινωνίας των χωρίων Βχχοϋ, Άμυρών, Κρεββατα, Κεφαλοβρυ σίου, Αγ Βχσιλείου, Πεύί^υ καί Σ5μης. Διότι δλα αύτά τα χωρία ευρίσκονται έγγύ; ίπωσδήποτε των Άμυρίδν. 'Ετιεΐτα, την έπο χήν αυτήν καί ίδ£α τούς μήνας Φεβρουάριον, Μάρτιον καί Άττρί λίαν δπίρχουν πλεΐστοι βσοι άν θρωποι άνευ εργασίας πού θά εί? γάζοντο καί θά εΰοισχον τα μέσα τής ζωή; είς την οδόν αυτήν, θί ήτο δ1 έπίσης δυνατόν κατά την άνοιξιν έπέτε δέν υπάρχουν πολ λαί γεωργικαί εργασίαι, νά 6οη θήσουν είς την κατασκευήν τής οδοί} οί κάτοικοι, συνεισφέροντες την προσωπικήν εργασίαν την δ ποίαν τής επέβαλλον τα κοινοτι κά σ,ιμβούλια. Άλλ' έλπίζεται δτι οί άρμόδιοι θά φροντίσουν διά την ταχυτέραν κατασκευήν τοθ έργου. —Τό σημερινόν πρόγραμμα! τοΰ Ραδιοφωνικοΰ. Σήμερον & Ραδιοφωνικος Στοτθ μος θά εκτελέση το εξής πρό γραμμα:Ώρα 13.30'χρηματιστήρι¬ ον, 13 40' εΐδησεις, 14 έλαφρά μουσικη (συγκρώτημα Μένιου), 14 45 ανακοίνωσις μετεωρολογι- κου όίλτίου, 1$ ΙΟ' μουαική δω ματίου Λίττεροντορφ κουαρτέτ- το, σονάτα δια ιτιάνο καΐ βιολί,' 19 ή «ϋρα τοϋ παιδιοϋ», 19 30' έ μιλία τοΰ κ. Δημ- Ζωγράφου μέ θέμα: Νά καταπολεμήσωμεν τόν ύποβιτισμον τρώγωντες αρβονες ηατάτες, 19.45" άποσπάσματα ά¬ πό όπερέττες, 20 15' μβυσική χο ροδ, 20.44' ομιλία τοΰ κ. 'Στρατή Μυριβήλη μέ θεμα τα Παγανά, 21 έλληνικίι καντάδα διεύθυνσις Γ- Άθκνασιάδη, 21.30' εΐδήαεις, 2145' συναυλία συμφωνική; όϊ- χήστραζ τής Υ. Ρ. Β. υπο την δι¬ εύθυνσιν τού μ. Εΰαγγελάτου πρόγραμμα 1) Βούρτση έλληνικπ χορευτικη φαντασία, 2) Ράμπω νυκτερινη λιτανεία, σομφωνικον ηοίημα, 3) Φράνκ συμςρωνικαι παραλλαγαί σολίστ χ. 'Αδοσίδου, 4) Τσαϋκοφοκυ 4η συμςρωνία. Κα¬ τά τό διαλειμμα τής συναυλίας θά μεταδοθοΰν αί τελϊυταΐαι εΐδη αεις, 23,30 μουσικη χοροΰ ΑΝ0ΡΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ Πυρή να Ή άβλαββστέρα καύσιμος ΰλη διά μαγγάλια. ατοΰ Βασ. Παπάζονλου Λεωφόρος Κουντουριώτου ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς Φοινικιάν άμπε λος είδους σουλτανί μέ εύκολί άς πληρωμής. Πληροφορίαι πά ρά τφ κ. Χαραλ. Φουντουλάκη. —Οί τυχηροί τοΰ Λαχείου τοΰ Στόλου. Κατ' εΐδήαεις έκ Χανίων ό δεΰτερος άριθμός τού Λαχείου τοΰ Στόλου έκερδήθη ί>τό των
  Έμμ. Σκαράκπ Ιχθυοπώλου, Άν.
  Χατζηώακη άχθοφόρου, Γ. Μα¬
  νουσάκη οίνοπώλου καΐ ενός
  άγνώστβυ. _______
  —Αγγλικόν ύδροπλάνον είς
  Σούδαν.
  Την παρελθούσαν Κυριακην
  προσεθαλασσώθη είς Σβύδαν αγ¬
  γλικόν ύδροπλάνον. Μβτά προ¬
  ηγουμένην επίσκεψιν ύιτο των έ-
  πιβαινόντων των άξιοθεάτων τής
  πόλεως Χανίων, τό ύδροπλάνον
  ανεχώρησε περι το εσπέρας.
  —Φιλάνθρωποι δωρεαι.
  Ό ΐατρός κ. Άηολλόδ&ιρος Με
  λισσβίδης άπέστειλβ είς τό Πτω·
  χβκομβίον χ*ριν τής 1ης τοϋ 1·
  τους τσιγάρα, πορτοκάλλια καΐ
  κονιάκ. Έπίσης ή κυρία Χρυσή
  Κατεχάκη άπέστειλβ χάριν τής
  αυτής ημέρας γλυκίσματα, έ
  Σύλλογος των Δεσποινίδων 32
  φανβλλας μαλλίνα; καί 64 ζβυ-
  γη καλτσών, ή χ. Νικολοποώ·
  λου 40 π«κετα τσιγάρα, «{ δ*·
  βποινίδες «όδηγοί» έπίαης 40 π»
  κέτα τσιγάροΐ "Απαντας τους βΰ
  γένει; δωρητάς ή Διβικβΰσα τό
  "Ιδρυμα 'Επιτροπή, οί πτωχοΐ
  καί τό ύπηρετικόν προσωπικόν
  βύχαριατοΰν θερμώς.
  —Ή γέφυρχ Γεωργιουπό-
  λεως.
  Ή υκηρεσΐα Νομομηχανικού
  Χανίων δι1 άνακοινώσεως της γνω
  ρίζει ότι λόγω έπισκίυής τής
  γϊφύρας Γεωργιουπόλβως άπαγο
  ρίύετβι ή διάβασις δι' αυτής παν¬
  τός τροχοφόρου. Τα όχηιιατα δέ¬
  ον να διερχωντκι διά τή; όδαΰ
  Βρυσαών.
  ί.,
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίαν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ μ
  5 Ίανουσρίου 1939
  12Π Ώρα
  ΕΞΕΡΡΛΓΙΙΠ0ΜΤ1ΚΗ
  ΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣΤ|ΗΊΛΙΙ1ΝΙΑΗ
  ΠΑΡΗΤΗΘΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΤΙί ΒΡΙΙΚΗΒΟΣ ΚΙΗΩΠί
  ΣΧΙΜΙΪΙίΙΙ ΟΙΙΡΛΓΙΘΥΙΙ
  — ■- ■— *
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ιανουάριον» (τού
  άνταποκριτού μας)--■ Τελευταίαι πλη
  ροφορίαι έκ τής ίαπωνικής πρωτευού
  σης άναφέρουν ότι έξερράγη έκεί πολι
  κή κρίσις. Ό πρωθυπουργός κ. Κονό
  γιε υπέβαλε σήμερον τή· παραίτησιν
  τής ύπ* αυτόν κυβερνήσεως είς τόν
  Μικάδον.
  Ώς διάδοχος τού Κονόγιε λέγεται
  ότι θά «ροκριθή υπό τού^ αύτοκράτο-
  ρος, ό κ. Χεραγιούμα, είς τόν οποίον
  Οά ανατεθή πιθανώς έντό; τής σήμερον
  ό σχηματισμός νέας κυβερνήσεως.
  Η
  ΔΙΑΤΙ ΠΑΡΗΤΗΘΗ
  ΙΑΠΟ.ΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τάς έκ Τό»
  κιο πληροφορίας ή παραίτησις τής ί·
  αηωνικής κυβερνήσεως άπαδίδβται, πα«
  ρά τάς άντιθέτους έκδοχάς, είς τάς οι¬
  κονομικάς δυσχερείας τάς οποίας άντι-
  μετωπίζει ή Ίαηωνία διά την συνέχισιν
  τού πολέμου έν Κίνα.
  Ύπάρχουν σχετικώς ενδείξεις ότι ό
  νεος πρωθυπουργός Χιραγιούμα άνα-
  λαμβάνων την διακυβέρνησιν τής χώρας
  θά επιδιώξη τόν τερματισμόν τού κι·
  νεζοϊαπωνικού πολέμου.
  ΑΓΓΕΑλΟΝΤΑΙ ΝΕΑΙ ΕΗΙΤΫΙ
  ΤΩΝ Ε8Ν1ΚΡΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Σαλαμάνκας άναφέρουν ότι οί έθνι-
  κοί έσχον νέας επιτυχίας είς τό βό¬
  ρειον μέτωπον.
  Ή δεξιά όχθη τού Σέγκρε—κατα τάς
  ιδίας πάντοτε πληροφορίας—κατελήφθη
  υπό τού στρατού τού Φράνκο. Κατε¬
  λήφθη ωσαύτως καί ή διώρυξ Ούρ-
  ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  ΒΟΜΒΑΡΔ1ΖΟΥΝ ΤΗΝ Β1ΡΚΕΑ.ΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑ Ι 4 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα
  έξ Ίσπανίας πρός τα ξένα πρακτορεΐα
  άγγέλλουν ότι σήμερον (»ΟΟ άερο-
  πλάνα των έθνικών βομβαρδίζουν την
  Βαρκελώνην, τα περίχωρα ταύτης καί
  τάς στρατιωτικάς όδούς.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΕΖΗΤΗΣΕ
  ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΝ ΤΠΝ ΚΑΤΑΑΑΝΡ.Ν
  ΑΘΗΝΑΙ Λ. Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Ό στρατηγός
  Φράνκο διά ραβιογραφήματος αυτού
  έκπεμφθέντος έκ τού σχαθμού Σάλα-
  μάνκας, καλεί τοϋς πληθυσμούς των
  Καταλανών νά βοηθήσουν τα έθνικά
  στρατεύματα είς τό έργον τής απελευ¬
  θερώσεως τής χώρας των άπό τούς
  χυβερνητικούς.
  ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣΝΕΟΛΑΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριχού μας). — Την πρωΐαν σήμε·
  ρον ήρχισεν ή διάσκεψις των περιφερει
  ακών διοικητων τής Έθνικής νεολαί-
  ας. Είς την έναρξιν τής διασκέψεως
  παρέστησαν ό πρωθυπουργός κ. Ί. Με·
  ταξάς,ή Α. Β. Υ. ό Διάδοχος καί -»ρ
  χηγός τής οργανώσεως, ύπουργοί κ. ά.
  ΑΓΓ
  ΟΣΙΚΜΑΠΜΟ2
  [ΛΛΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ
  ΑΓίΑΙΚΟΥ ΚΟΜΜ1ΤΟΣ
  Οί "Αγγλοι διά τό κινεζοϊαττωνικον.
  Οί Ιταλοί εναντίον της Άμερικής.
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγράφημα
  έκ Αονδίνου ( άναφέρει ότι σήμερον
  προκειτχι νά άναγγελθή επισήμως ό βχη
  ματισμός νέας πολιτικάς ομάδος είς
  την Αγγλίαν.
  ΡΩΜΗ 4 Ίανουαρίου (Ιδ.
  ύπηρεσΐσ) —Ό ιταλικάς τύπος
  (σχυρίζεται δα ή αγγλικη δή
  μοσία γνώμη άσχολεΐτσι έλά
  χιστα μέ τό ταξίδιον τοθ
  κ. Νταλαντιέ είςΚορσικήν κσί
  Άλγέριον.
  —Είς χείρας των έθνικών
  περιήλθε χθές κατόπιν σ<λη ροθ αγώνος ή μικρά πόλις Νταρτέγκ. Έντός 4 ημερών οί έθνικοΐ προήλασαν 20^χλα· είς τό μέτωπον Καταλωνίας. —Συνελήφθη υπό τής (τα λικής υπηρεσίας άντικατασκο ■πεΐας τό ζεθγος Γκόλν τουίν την στιγμήν κσθ' ήν διήρχετο τα ίταλικά ού νορα κομΐζον διΑφορα στρα τιωτικά σχέδια. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Ίανουαρΐου (τηλεγραφικώς) —Αί αγγλικαί έφημερΐδες άναγοάφουσαι την παραίτησιν τής ίαπωνικής κ υ βερνήσεως σχολιάζουν αύτη- «Είνε γεγονός, γράφουν, δτι ή οίκονομική άντοχή τής Ί<* πωνίας πρός συνέχισιν τοϋ πολέμου είς την ΚΙναν, έξην τλήθη άνησυχητικώς> ΑΙ έ
  ψημερΐδες άποδιδουν την πά
  ραΐτησιν τοθ Κονόγιε είς την
  Ι δημιουργίαν έντυπώσεως είς
  1 τό εξωτερικόν δτι ή ΊαπωνΙα
  είνε μετριοπαθής.
  —Κατά τάς έκ Ρώμης πλη
  ροφορΐας 6 ίταλικός τύπος
  μεταχειρΐζεται τελευταίως
  γλώσσαν δριμυτάτην εναντίον
  τής Άμερικής. Λέγεται σχετι
  κώς δτι αί διπλωματικαί σχε
  σεις Άμερικής καί Ιταλίας
  δέν εύρίσκοντςιι είς ευχάρι¬
  στον σημείον.^ Ό άμερικανι
  κός τύπος έξ άλλου έξακολου
  θεϊ ύπογραμμΐξων δυσμενώς
  τάς διώξεις των Εβραίων έν
  Ιταλία.
  Ή έμπορικπ κίνησις
  τοΰ νομοΰΗρακλείου κατάτό π.έτος
  ■Υπό τοθ Τελωνείου Ηρα¬
  κλείου κατηρτίσθη ή οτατιστική
  περί τής έμπορικής κινήσεως,
  είσαγωγικής καί έξαγωγικής
  κατά τόν μήνα Δεκέμβριον.
  Κατ' αϋιήν τα μέν είσα
  χθέντα κατά τόν μήνα Δεκέμ
  βριον ,έμπορεΰματα άνήλθον
  είς 1.302 047 χιλιόγραμμα άν
  τιπροσωπεύοντα αξίαν δρσχ
  8.330 452, τα δέ εξαχθέντα,
  είς χιλιόγραμμα 3 094.984 συ
  νολικής άξΐας δρχ. 49,035.236
  Πρώτη καταναλώτρια άγορά
  των προΐόντων τοθ ΝομοΟ
  Ηρακλείου ήλθε καί κατά
  τόν μήνα τοθτον ή Γερμανία [
  διά τής εΐσαγωγής εΐδών άξί
  άς δρ. 25 775 124 Άκολουθεϊ
  ή Γαλλία μέ είσαγωνήν έμπο
  ρευμάτων άξίας δρ. 6 734.078,
  αί "Ηνωμεναι Πολιτειαι τής
  Άμερικής διά τής εΐσαγωγής
  έμπορευμάτων άξίας δραχ.
  5.930 573, ή Αγγλία μέ εΐδη
  άξίας 4.042 430 δρχ. εΊχονται
  δέ μέ εισαγωγήν έμπορευμά
  των μικροτέρας άξίας, τό Βέλ
  γιον, ή Αΐγυπτος, ή Ιταλία,
  ή Γιουγκοσλαυία, ή Πολωνία
  ή Λεττονία, ή Τσεχοσλοβακία
  ή Ελβετία, ή Βουλγαρία, ή
  Λιθουανία, ή ΌλλανδΙα, ή
  Φινλανδία, ή Ρουμανία καί ή
  ΔανΙα.
  Συνολικώς κατά τό λήξαν έ
  τος εισήχθησαν διά τοθ Τελω
  νείου Ηρακλείου είς την πό
  λιν μας έμπορεύματα άξίας
  δρ. 536 613.605 δραχ. έξήχθη
  σαν δέ έγχώρια προϊόντα συν
  ολικής άξίας 865.739 646 δρ.
  Συνεπώς ή έμπορική κίνησις
  "Ηρακλείου κατά τό λήξαν δ
  τος κατέλιπεν ενεργητικόν υπό
  λοιπον 329.146.041 δρ.
  Αι τιμαί άγοράς
  καί ή προσφορά των εγχωρίων είδών.
  Ή κίνησις των έλαίων συνε
  χίζεται ένθαρρυντική. ΑΙ τιμαί
  περιστρέφονται γύρω των 29
  δραχμΛν κατ' όκδν, σχετικώς
  δέ, αρκεταί πράξεις σημειοϋν-
  ται μεταξύ τ©ν συναλλασσο¬
  μένων έμπόρων καί παραγω
  γών. Ανάλογον ζήτησιν ση·
  μειώνουν τα έλαιολαδα καί
  Ι είς τό εξωτερικόν.
  Έξ άλλου έσταθεροποιήθη·
  σαν αί τιμαί των σταφίδων
  Ιδία των καλών ποιοτήτων,Ή
  έξαγωγή αυτών συνρχΐζεται
  κανονική. Πάντως είς χείρας
  των παραγωγήν ευρίσκονται
  εΐσέτι άξιόλογα άποθέματα.
  Έκ παραλλήλου γενικεύε-
  ται καί ή έξαγωγή των οΐνων
  οΐτινες σημειώνουν άρκετήν
  ζήτησιν είς τό εξωτερικόν.
  Διά τούς οϊνους σημειωτέον
  έλαΐζεται βελτίωσις των τιμών
  είς τάς κυριωτέρας ξένας κα-
  ταναλωτρίας άγοράς.
  Η Ε Ο.Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ κ ΜΕΤΑΞΑ
  Ή Έθνικήε'Οργάνωσις Νεολαί
  άς Ηρακλείου έπιθυμοθσα νά έ-
  ορχίση την δνομασχικήν εορτήν
  τοθ ΓενικοΟ ΈπιθεωρηχοΟ τής Ε.
  Ο Ν. καί ΆρχηγοΟ τί)ς Έθνι
  χής Κυβερνήσεως κ. Ίωά/νου
  Μεταξά, καθώρισε τό εξής πρό·
  γραμμα έορτασμοθ των μελών της
  διά τό προσεχές Σάββατον, 7ην
  τρέχοντος:
  "Ωρα 8 π. μ. γενική συγκέ.-
  χρωίΐς φαλαγγιτών καί ακαπανέ
  ών καί σύνταξις τούτων είς τό
  Γυμναστήριον. Αί φαλαγγίτισσαι
  καί σκαπάνισααι Θ4 συγκεντρω
  θώσιν είς τό Γυμνάσιον θηλί
  ών. Ώρα 8 1)2 π. μ. μετάβασις
  πρός παρακολούθησιν τής θείας
  λειτουργία; των αρρενων είς "Α
  γιον Μηναν καί των θηλέων είς
  Άγιον Τίτον, "ΰρα 10 1)2 π. μ
  όμιλία έν τω θεάτρφ Πουλακάκη
  υπό τοθ Λοχίτου δπααπιστοθ τής
  Ε Ο. Ν. κ Μιχ. Γκολέμη μέ
  θίρα «ή προσωπιχότης τοθ Άρ
  χη-, οθ». Την όμιλίαν θά παρακο
  λουθήσουν αί τοπικαί Αρχαί, έ
  άν εύαρεστωνται καί απααα ή
  δύναμις τής Ε Ο. >. "Βρα 11
  1)2 π. μ. δεξίωσις των Άρχών
  έν τοίς Γραφείοις τής Ε. Ο. Ν
  "Ωρα 6τ} άπογευματινή. Συγχέν
  τρωσις των τμημάτων αρρενων είς
  τό Εργατικόν Κέντρον καί συν
  τάξις τούτων. *Ώρα 0.30' έσπε
  ρινή μβγάλη λαμπαδηφορία των
  σχηματισμών αρρενων τή συνοοΐία
  τής Φιλαρμονικής τοθ Δήμου,
  διά των κεντρικωτέραν 4δών τής
  πόλεως.
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΛΕΤΗ
  ΤΟΥ ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΙΓΓΟΝ ΥΔΑΤΩΝ
  Υπό συνεργείων τεχνητων δια
  σκευάζεχαι ε!ς την προκυμαίαν
  Ηρακλείου είδική έξέδρα» επί
  τής οποίας θά γίνη αυριον με
  γαλοπρεπως ή τελετή τοθ καθα
  γιασμοθ των υδάτων. Τής τε
  λετής θά μετάσχουν τμήματα
  τοθ ατρατοθ, των προσκόπων
  καί τής νεολαίας.
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΕΠΟΠΤΟΥ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Ληξάσης τής αδείας τού έπα
  νήλθεν είς την έδραν τού ό'Ε-
  πόπτης Αγροφύλακος Ηρα¬
  κλείου κ. 'Ελευθ. Παπαγιαν-
  νάκης,
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΜΟΝΟΤΤΩΛΙΟΥ
  Κατά τόν παρελθόντα μήνα
  Δεκέμβριον εσημειώθη είς τό
  μονοπώλιον "Ηρακλείου ή κα
  τωτέρω κίνησις: Έξηχθη άλας
  112.425 χιλιόγραμμα άξίας
  δρχ. 281 062.50 πυρεΐα 214.
  800 κυτία άξίας δρχ. 279 240,
  δέσμαι παιγνιοχάρτων 1828
  άξΐας δρχ 78.199. Εισήχθη
  σαν δέ πυρεΐα 288.000 κυτία
  άξίας δρχ. 374 400 καί 1500
  δέσμαι παιγνιοχάρτων α' κσί
  β' κλάσεων άξίας δρχ. 62.500.
  ΏμοΙως παρελήφθησαν διά
  λογαριασμόν τοθ Ταμείου Ή
  ρακλείου χαρτόσημα ονομάστι
  κήςάξίας 319.000<αΙ7κύλινδροι σιγαροχάρτου έπεξεργασθέν- τες υπό τής καπνοβιομηχανΐας φαιστού άξίας 672 δραχμών. ΕΥΧΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έπ' εύκαιρία τοθ ετους 6 ύπουργός τής Γεωργίας άπηύ θυνε πρός τάς γεωργικάς άρ χάς εγκύκλιον διά τής οποί¬ ας εΰχεται είς δλους τούς ΰπαλληλους υγείαν καί πάσαν ευτυχίαν. Ό κ. ύπουργός έκ- φράζει την έλπίδα ότι καί κα τα τό άνατέλλον έτος θά έ- πιδείξουν οί ύπάλληλοι τόν άντάξιον ζήλον τόν Οποίον ε¬ πέδειξαν καί κατά τό παρελ θόν ετος διά την πρόοδον των διαφόρων κλάδων τής Γεωργίας. Κ ΥΡΩΣΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ Είς την εφημερίδα τής κυ¬ βερνήσεως έδημοσιευθησαν άναγκαστικοί νόμοι διά των οποίων κυροΰται ή έμπορική καί ναυτιλιακή συμφωνία με· ταξύ Ελλάδος καί Βούλγαρι άς, ή πρόσθετος συμφωνία διά την άεροπορικήν συγκοι νωνίαν μετά τής Πολωνίας, καί ή συμφωνία μετά τής Γερ μανίας περί έμπορίου καί ναυ τιλΐας. Ο ΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΗΙΥΙΑΙΟΣΤΟΛΙΣΐνΐΟΣ Αυριον εορτήν των θεοφα νείων άπαντα τα καταστήμα τα καί αί οικίαι δέον νά ση μαιοστολισθώσιν, ΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Είς εκτέλεσιν τής δπογραφείσης προσφάτως έμπορικής συμφωνίας μετά τής Άμερικής, διεξάγεται υπό αρμοδίων υπαλλήλων χοθ υ πουργείου Έθνιχής Οίκονομίας, λεπτομερής ερευνα περί τής κινή σεως τοθ έλληνοαμιρικανικοθ έμ πορίου κατά τα τελευταία ίτη. Σκοπάς τής μελέτης αυτής είνε νά καθορισθοθν, κατά τί δυνατόν ίπαχριβώς, αΕ πραγματοποιηθεΐ σαι εκατέρωθεν «ίσαγωγαί καί έ- ξαγωγαί έμπορευμάχων των δύο χωρών προκειμίνοιι έηί ι% βάσει των διαπιστωθησομίνων σαφων στοιχείων, νά καθορισθοθν χά χής πορείας. ή'ιις θά έπιδιωχθϊ νά δοθ^ είς τάς έλληνοαμερικανικάς συναλλαγάς μεχά χήν πρόσφαχον υπογραφήν τή; μεταξί» των δύο χωρών έμπορικής συμφωνίας. ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Την προσέχη" Τετάρτην θά συνεδριάσει τό διαρκές Στρα τολογικόν Συμβούλιον Ήρα κλεΐου πρός συζήτησιν διαφό¬ ρων ζητημάτων τήςτάρμοδιότη τος τού- ΤΑ ΑΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΙ,ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Σήμερον 5ην Ίανουαρίου θέλει διανυκτερεύση τό φαρμα κεϊον τοϋ κ. Ιωάννου Λογιά¬ δου. ΟΙΚΟΝΟΜ ΖΩΗ Άγβρά Ηρ«»Λ·ίο» Κατά τό δελτίον τιμόον άγοραο τού 'ΕμπορικοΟ καί Βιομηχα,νικοΟ ΕπιμεΧητηρΙου αί τιμαί των δια." χθές ώς ακολούθως:01 ντων ε1χο" Σουλτανίναι έξαιρ. δρ. 17-18 — 15-161)2 12-14.1. 9—11__ 8.50— 7.30- 6.50- 5.50- 6._ 29.00 Υ α'. β'. "Ελεμέδες » Κοινοΐ Ταχτάδες α'. β". ΣταφΙδες μαύραι Ελαια 3-?ο 30 Πρωινη Ο ΓΑλιΜΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΞΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΤΟΥ ΝΤΑΛΑ_Ν]ΟΣ ΤΥΝΙΔΑ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΣΑΜ]ΜΗΤΑΛΑΝΤΙΕ ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τού άν ταποκριτού μας).— Νυκτεριναί πληρο¬ φορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ολό- κλήρος ό γαλλικός τύπος εξαίρει την ένθ,ουσιώδη ύποδοχήν τού κ. Νταλ»ντι| είς την Τύνιδα καί την βημαβίαν »ύ, τής έν σχέσει μέτήν διένεξιν Γαλλίας— Ιταλίας, Κατά τάς αύτάς πληροφορίας οί κ.κ· Τβ«μ*ερλαιν καί Χάλιφ*ξ Θά βυναντη- θούν μετά των κ. κ. Νταλαντιέ καΐ ΙΙΙποννέ. Ή συνάντησις αυτή θέλει πραγ ματοποιηθή—καθ' * λέγεται — πρό τής μεταβάσεως των δύο πρώτων είς Ρώ· μην, θά συζητηθή δέ κυρίως μεταξύ αυτών τό γαλλο'έταλικόν ζήτημα καί ένδεχομένη συνεργααία Γαλλίας καί Αγγλίας πρός προάσπισιν τώ,ν άφρι- χανικών αποικιών. ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ χ. Μ Π Ε Κ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΔΟΛΦΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΑΘΗΝΑΙ 41 Ίανουαρίου(τού άντ» ποκριτού μας). — Αγγέλλεται έκ Βε- ρολίνου ότι ό καγκελλάριος Χίτλερ θά αυναντηθή προσεχώς μετά τού ύ- πουργού των Εξωτερικών τής Πολω νίας κ. Μπέκ. Ή συνάντησις αυτή θά άποβλέψη .είς τόν διακανονισμόν όλων των διαφόρων μεταξύ Γερμανί- άς καί Ηολωνίας, φαίνεται δέ προχα- λουμένη υπό τής Γερμανία,ς μετά την τελευταίαν ρωσσοπολωνικήν συνεννόη¬ Ο ΕΚ ΤΟΥ ΛΪΚΗΓΟΡΝΚΟΥ ΕΗΑΤΤΕΑΜΑΤΟΙ ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τού άν- ταποκριτού μας). — Καθ' ά τηλεγρα¬ φείται έκ Παρισίων ό τέως πρωθυ¬ πουργός καί άρχηγός των Γάλλων σο- σιαλιστών κ. Λεόν Μπλούμ παρητή¬ θη έκ τού δικηγορικού έπαγγέλματος διότι κατηγορήθη υπό τού τύπου" τής δεξιάς ότι κατέχει την θέσιν τού νομι- κού συμβούλου είς μεγάλας βιομηχα νίκας καί εμπορικάς έταιρίας. ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΗΡΣ ΒΕΡΟΑΙΝΟΥ-ΡΩΜΗΣ ψ ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τοθ άνταποκριτοΰ μ.*ς).;>- Ό εύρωπαϊκός
  τύπος υπογραμμίζει βήι,ερον την πα¬
  ρατηρουμένην μετά τό ταξίδιον τού κ.
  Νταλαντιέ είς Κορσικήν καί Τύνιδα
  έκτακτον διπλωματικήν δραατηριότη-
  τα τού αξονος Βερολίνου—-Ρώμης
  πρός όλας τάς κατευθύνσεις.
  ΟΑ ΕΟΡΤΑΣΒΗ ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ
  ΟΝΟΜΑίΤΙΚΠΟΙΊΠΟΥ Ι. ΜΕΤΑΙ»
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας). — Διάφοροι λαϊκαΐ
  οργανωσεις των Αθηνών απεφάσισαν ό¬
  πως εορτασουν έπιβλητικώς μεθαύριον
  (αυριον) Σάββατον την επέτειον τού ό-
  νοματος τού πρωθυπουργού κ. Ιωάν.
  Μεταξα.
  Η
  ΤΟΝ
  ΚΑΙ ΑΙ ΝΙΚΑΙ
  ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Ίανου*ρίου (τού άν-
  τ*ποκριτού »*»?). - 6Καθ* ί
  ρη