96756

Αριθμός τεύχους

5059

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

6/1/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  '- ΟΔΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥΒΥΗΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  ίεησια )ίηαι 'Λ
  έξαμηνος 1
  Ά
  μρ)ς
  ίτησία δολ. 15
  έξαμηνος » 8
  ψή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΑΡΛΣΧΕΥΗ
  6
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  1939
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5059
  Η ΓΑΟΣΣΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ
  Είναι χαρακτηριστικβΐ οί
  άριθμοί τής στατιστικής τού
  Τελωνείου της πόλεώς (μας
  επί τής εΐσαγωγικής καί ε-
  ξαγωγικής κινήσεως τοΰ έμ·
  πορίου κατά τό παρελθόν έ-
  τος 1938. 'Αποτελοΰν δέ στοι
  χεΐα πολύτιμα δι' όσους θά
  ήθελαν ν' άσχοληθοΰν σοβα¬
  ρώς μέ την οικονομικήν
  ήν τοΰ νομοΰ μας καί
  κατανόησιν τόσον τής θέσε
  ώς τού μέσα είς την όλην έ
  θνιχήν οίκονομίαν, ίσον κα
  των προβλημάτων τού. Δέ
  δομένου δέ ότι οί άριθμο
  είναι άδιάψευστοι καί ή
  γλώσσά των, γλώσσα τής ά
  ληθείας, τα έκ τής μελέτη
  των συμπεράσματα καί άσφα
  λή καί ώφέλιμα είναι έφόσον
  είναι άντικειμενικά. 'Αλλ
  άς αφήσωμεν νά ωμιλήσουν
  οί ΐδιοι οί άριθμοί, όπως μά
  τούς δίδει ή ατατιστική τού
  Τελωνείου. Ιδού αύτοί: Συν
  ολικώς κατά τό λήξαν έ τος
  1938 διά τοΰ τελωνείου Ήρα
  κλείου εισήχθησαν έμπορεύ
  ματα άξίας 536.613.605 δρ. έ
  ξήχθησαν δέ έγχώρια προΐ
  όντα είς διαφόρους χώρας ά
  ξίας 865.759.646 δραχ.
  Συνεπως τό εμπορικόν Ι
  σοζύγιον εσημείωσε κατά τ< {τος αύτό ενεργητικόν υπό Λοιπον 329.146.041 δραχμών Είνε δέ ασφαλώς πολύ με γαλύτερον τό ενεργητικόν αύτό υπόλοιπον δεδομένου ότι μεγάλαι ποαότητες έγ χωρίων προιόντων καί ιδίως ελαίου καί χαρουπίου έξάγον ται άπό διαφόρους μικρολι- μένας καί όρμους, όπως τή Χερσονήσου, τοΰ Σεΐσι, τή "Αρβης, τού, Κερατοκάμπου τού Κοκκίνου Πύργου καί άλλων. Ένω τα είσαγόμενα δια των λιμένων αυτών κα όρμων έμπορευματα είναι σχετικώς μικράς άξίας. Έν πάση δέ περιπτώσει δέ ν θά είνε μικρότερον των 350 έ< κατομμυρίων δραχμών. Καί δέν είνε φυσιχά μικρόν τό ποσόν αύτό. Τριακόσια πε νήντα έκατομμύρια δραχ· μαί, είνε ποσόν τεράστιον έν συγκρίσει πρός την έκτα σιν τού νομοΰ μας. Είνε δέ ζήτημα εάν υπάρχη καθ' ο λην την χώραν διαμέρισμα πού νά κλείη τόν εμπορικόν τού άπολογισμόν μέ τόσον μέγα ενεργητικόν. Άπό τής απόψεως έπομένως αυτής, άπό παραγωγικής δηλαδή ί- κανότητος, ό νομός μας κα- τέχει ιδιαιτέραν εντελώς, προνομιούχον είμποροΰμεν νά είπωμεν, θέσιν. Καί θά κα ταστή έπίζηλος ή θέσις τού, όταν έκτελεσθοϋν καί τα με- γάλα παραγωγικά έργα, ό< πότε ή παραγωγή θ' αυξηθή σημαντικά, ϊαως δέ καί θά διπλασιασθή. Όφείλεται δέ αύτό τό θαΰμα τού πλούτου κκί τής παραγωγικότητος, είς την έργατικότητα καί την νοημοσύνην, είς την προοδευ τικότητα χαί την προσήλω- σιν είς την γήν των Ηρα¬ κλειωτών. Διότι είνε γεγο- νός παραδεδεγμένον άπό ί- λους, ότι ό Ήρακλειώτης ο- χι μόνον καλλιεργεί την γήν τού μέ ζήλον άλλά τϋν καλλιεργεί καί μέ σύστημα, μέ επιστημονικάς μεθόδους, μέ έντασιν. Είνε ό πλέον προωδευμένος γεωργός τής Ελλάδος. Άλλά οί άριθμοί «ύτοί τούς όποίους παρεθέσαμεν,χχί πού άποδεικνύουν τεραστίαν οικονομικήν ανάπτυξιν, ε- χοον βεβαία καί την άλλην όψίν των. Καί είνε ενδιαφέ¬ ρον άλλά καί ωφέλιμον νά ίδωμεν καί την όψιν αύτην. Οί άριθμοί λοιπόν αύτοι φα· νερώνουν ότι ό νομός Ηρα¬ κλείου εΐσφέρει περισσότερα ν Ι παντός άλλου είς την έθνι- ω κήν οίκονομίαν' καϊ κατά συνέπειαν καί είς τα κρατι- κά ταμεΐα. Διχαιοΰται έπο- μένω; νά έχη καί άναλόγους απολαυάς έκ μέρους τοϋ κρά τού;. Δικαιοΰται δηλαδή με γάλων πιατώσεων διά την εκτέλεσιν έργων έξυγιαντι· κων, παρκγωγικών, συγκοι- νωνιακών, έκπαιδευτικών, έκ πολιτιστικών. Αυτήν δέ την αλήθειαν πρέιτει νά πληροφορηθοϋν καί νά την ©μολογήσουν κυρίως έκεΐνοι πού έκ πλά- νης εΐχαν την αντίληψιν ότι κατά τό παρελθόν, τό Ηράκλειον ηύνοήθη ιδιαιτέ¬ ρως υπό τοΰ κράτους. Την αλήθειαν αυτήν αλλωστε κατ ηνόησε πλήρως καί τό σημε ρινόν κρά τος καί περιβάλλει μέ στοργήν τόν νομόν μας. Άλλά οί άριθμοί τούς ό¬ ποίους μας έδωκε τό Τελω¬ νείον σχετικώς μέ την έμπο ριχήν μας κίνησιν καί την οικονομικήν μας ζωήν, χρή- ζουν ευρυτέρας αναλύσεως καί μελέτης. Καί θά συνεχί¬ σωμεν. < Ή μεγάλη έπέτειος. Τό ελληνικόν Ιθνος έώρτασ χθές την επέτειον τής ναυμι χίας τής «Έλλης». Καί άνεμνή σθη των έπικών κατορθωμάτα» τοθ πολεμικοθ στόλου, πού υπό την διοίκησιν τοθ θρυλικοθ ή'ρω ος Παύλου Κουντουριώτου, κατε ναυμάχησε τόν εχθρόν καί έδωκε την ν'κην είς την Έλλάδα. Φυσι κά 2μως δ έορτασμός δέν άπέβλε πεν είς την άναμόχλιυσιν παλαιών παθών, εύΐε είς την διατήρησιν των αίοθημάτων τοθ μίσους. Σήμερον μέ την Τουρκίαν είμεθα φίλοι είλικρινεΐς καί σύμ- μαχοι άδελφωμένοι. Ό έορτα σμός έπομένως των έθνικών έπε τείων. έχει σκοπόν μόνον την απόδοσιν τιμής είς τού; ήρωας τής έθνικής μας ίσΐορίας. Ή ττροχθεσινή Ίστορική σβνεδρίασις τοΟΔημοτικου Συμβουλίου. Η ΓΟΝΙΜΟί ΛηθΛΟΓΙΣΜΟΣ Τί Ν ΗΕΒΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Ό Αήμαρχος κ. Μηνάς Γεωργιάδης άναλύει τα πολυσχιδές έργον τής διοικήσεως τού. Η άγορά. Αί τιμαί των εγχωρίων προι'ίν των παρουσιάζουν σιαθερότητα κατά τάς τελευταίας ημέρας είς την αγοράν μας,έσημείωσαν δέ καί δνοδον δι' ωρισμένα εϊδη. Τό γεγονός είνε ευχάριστον. Δή μιουργεϊ δέ την έλπίδα μεγαλυτέ ρας έ"τι βελτιώσεως τής καταστά σεως τής άγορα; πρίίγμα τό οποίον θά έχη ευεργετικήν επί δρασιν είς την ζωήν τοθ τόπου ΟΕ κάτοχοι έπομένως εγχωρίων προιόντων, &ς μην άνησυχοθν. Χιοΰμορ. ΆμΙμητοι οί Άγγλοι είς τό χιοθμορ! Κάμνουν πνεθμα καί διά τα σοβσρώτερα ζητήμα- τα.Δέν αφήκαν δέ άνεκμετάλ λευτον ουτε την αδυναμίαν τοθ πρωθυπουργοθ των πρός την πσροιμιώδη όμβρέλλαν τού, την όποιαν ώς γνωστόν εΐχε λησμονήσει είς Γερμανί¬ αν. Τοθ άποστέλλουν λοιπόν οί εργάται μιας περιφερείας μίαν ωραίαν όμβρέλλαν μέ την σημείωσιν: Σάς άποστέλ- λομεν κ. Τσάμπερλαιν μίαν όμβρέλλαν μέ την έλπΐδα δτι θά μάθετε την έπωφελή χρή σίν της. Διότι δέν άρκεΐ νά γνωρίζη νά την ανοίγη, κανείς ν ώρα βροχής. Πρέπει καί ι/ά την πιάνη άνάστροφα δ¬ α ν είναι άνάγκη νά γ(νε¬ αι τοθτο,,, 7ον (τελευταίον) Ό άριθμός των έγκαταστα θέντων λαμπτήοων είς τό προ αστείον τοϋ Αγ. Ιωάννου καί την περιοχήν των Μεσαμπελι ών άνέρχεται είς 132, ή δέ δαπάνη εκτελέσεως τοθ ερ· γου ανήλθεν είς 235 000 δραχμάς. 2) Διά την παροχήν ρεύμα τος κινήσεως είς την βιομηχα νίκην περιφέρειαν τής πόλεως κσί δή είς τα σταφιδικά έργο στάοια,άπό πλατείας Κόρακα μέχρι τοθ σημείου τής παρά τό ηλεκτρικόν εργοστάσιον λε ωφόρου Νόελ, κατεσκευάσθη νέος ύποσταθμός μετατροπής οεύματος, άριθμ. 8 παρά την Πύλην Αγ. Άνδρέου, δυνάμε ως 200 χιλιοβολταμπέρ καί εγκατεστάθη πρός τό πα- ρόν εις μετασχηματιστής 100 Χ.Β Α. καί δστις έπαρκεϊ πλή ρως διά τάς σημερινάς άνάγ κάς τής περιοχής ταύτης. Προ σέτι άντικατεστάθη τό ύπό- γειον καλώδιον ύψηλής τάσε ως τό συνδέον τό ηλεκτρικόν εργοστάσιον παραγωγής μετά τοό ύποσταθμοθ άριθμ. 6 πλατ. Κόρακα) δι' ετέρου δι ατομής 3X25 τ. χ. δπερ συνέ δεσε τό ηλεκτρικόν έργοστά σιον μετά τοθ νέου ύποσταθ μοθ 8 καί τοϋ ύποσταθμοθ 6. Τό όλικόν μήκος τοΰ άντι κατασταθέντος καλωδΐου ά- νέρχεται είς 960 μέτρα ή δέ δαπάνη τοθ δλου έργου, ήτοι κατασκευάς καί έξαρτήσεως τοθ νέου ύποσταθμοΰ καί αντικαταστάσεώς τού ύπογεΐ ου καλωδίου ύψηλής τάσεως, ανήλθεν είς δρχ. 264.000. 3) Κατά τό τρέχον έτος έ γένετο μερική αντικατάστασις τοθ τρΐτου καί τελευταΐου καλωδΐου ύψηλής τάσεως τοθ συνδέοντος τόν ηλεκτρικόν σταθμόν παραγωγής μετά των ύποσταθμών αριθ. 4(Άγ. Δημη τρΐου), (Πλατ. Ελευθερίας) καί 3 (πλατεΐας Κορνάρου)."Η αντικατάστασις τοθ καλωδίου τούτου εγένετο επί μήκους 1200 μέτρων καί έναντι δαπά νης 168.000 δραχμών. 4) Λόγω τής καθημερινής αυξήσεως τοθ άριθμοθ των καταναλωτών καί τής ζητή σεως ρεύματος διά φωτισμόν καί βιομηχανικήν χρήσιν, ή ύπηρεσΐα τής εκμεταλλεύσεως ήλεκτροφωτισμοθ προέβη είς την ενίσχυσιν τής δυνάμεως των μετασχηματιστών των αρχικώς κατασκευασθέντων ύποσταθμών μετατροπής ρεύ ματος καί ειδικώτερον τοϋ ύποσταθμοθ 6 είς δν άντικα τεστάθηααν οί δύο μετασχη ματισταΐ δυνάμεως 30 Χ.Β.Α. έκαστος δι* έτέρων δύο δυνά μρως 75 Χ Β.Α. Εκαστος. Έπί- σης είς τόν ύποσταθμόν 2 άντί των αρχικώς έγκατασταθέν- των μετασχηματιστών 2X75 έγκατεστάθησαν δύο μετασχη ματισταί δυνάμεως 100 Χ. Β.Α. έκαστος καί τέλος είς τόν ύποσταθμόν 5 (πλα τεΐας Ελευθερίας) ό έν αυτώ έγκατεστημένος μετα σχηματιστής Χ,Α.Β. άντικατε στάθη δι' ετέρου 50 Χ Β.Α. 5) "Ολαι αί ροηφόροι γραμ μαί τοθ δικτύου είς άς λόγω τής μεγάλης ζητήσεως ρεύ ματος παρετηρήθη άνεπάρκεια διανομής άντικατεστάθησαν δι' έτέρων μεγαλυτέρας δια ομής χαλκοθ. 6) "Εγένετο επέκτασις τοϋ δικτύου τοθ δημοτικοθ φωτι- σμοθ είς την επί τοθ τείχους άνωθι τής Χανίων Πύλης καί παρά τό ρήγμα, περιο χήν "είς ήν έτοποθετήθησαν 25 λαμπτήρες τοϋ δημοτι κου φωτισμοθ έναντι δαπάνης 32.000 δραχμών. 7) Εγένετο επέκτασις τοθ δικτύου διανομής καί τοθ δή μοτικοθ φωτισμοθ άπό Πύλης Χανίων μέχρι τοθ έργοστασίου τής έταιρείας «Τάλως». Τό μήκος τοθ δικτύου τούτου άν- έρχεται είς 1150 μέτρα έτο¬ ποθετήθησαν δέ 26 λαμπτήρες τοθ δημοτικοθ φωτισμοθ. Ή γενομένη δαπάνη εκτελέσεως τοθ εργου τούτου ανήλθεν είς 75.000 δραχμάς. 8) Εγένετο επέκτασις τοθ δικτύου τοθ δημοτικοθ φωτι¬ σμοθ είς Χρυσοπηγήν (Πατέλ- λες), Πόρον καί άλλα έν γένει προάστεια ώς έπίσης καί άπό τής άρχής τοθ δικτύου τοθ Αγ. Ιωάννου (Μπεντεβή Κα μαρα) μέχρι τοθ Νεκροταφεί ου προστεθέντων πρός τουτο συνολικώς 165 λαμπτήρων, κατασκευασθέντος νέου δι- κτύου δημοτικοθ φωτισμοθ μήκους 4950 μέτρων καί έναν τι δαπάνης 183.700. 3) Διά την χορήγησιν ρεΰμα τος είς τούς στρατώνας, α¬ σύρματον καί φυλακάς Ηρα¬ κλείου εγένετο επέκτασις τοθ δικτύου ύψηλής τάσεως έκ τοθ ύποσταθμοθ Ν. Βρυούλλων (Κατσαμπά) τής περιοχής τοθ Δήμου καί έντός τής κοινό τητος ΆλικαρνασσοΟ, όλικοθ μήκους 1440 μέτρων έξ ών τα 230 μέτρα δι* ύπογείου καλωδίου καί τα 1210 μέτρα δι* ένσερίου δικτύου ύψηλής τάσεως. Κατεσκευάσθη έπίσης πρός τοθτο νέος ύποσταθμός μετατροπής ρεύματος είς Ά- λικαρνασσόιν είς δν έγκατε στάθη μετασχηματιστής ήλεκ τρικοθ ρεύματος δυνάμεως 30 Χ Β.Α. *Η όλική δαπάνη εκτελέσεως τοθ έργου τού¬ του ανήλθεν είς δραχμάς 175.000. 10) Λόγω τής κοθημερινής αυξήσεως τής ζητουμένης ή λεκτρικής ενεργείας, αί έν τώ ήλεκτρικώ έργοστασίω έγκατεστημέναι ήλεκτροπαρα γωγοί όμάδες ήσαν άνετταρ κεΐς έφ'φ καίήΈπιτροπή Έκμε ταλλεύσεως'Ηλεκτρικών Έγκα ταστάσεων προέβη κατόπιν δημοπρασίας είς την προμή¬ θειαν καί εγκατάστασιν νέου ήλεκτροπαραγωγοθ συγκροτή ματος δυνάμεως 650 Ίππων, ώς καί πέντε αύτομάτων ρυθμιστών τάσεως καί δπερ συγκρότημα ήρχισε νά λει- τουργή πρό πέντε περίπου μη νών. Ή δαπάνη προμηθείας καί εγκαταστάσεως τοθ νέου τούτου ήλεκτροπαραγωγοθ συγκροτήματος ανήλθεν είς δρχ. 2.579.888. Διά την τοποθέτησιν τής νέας ταύτης ομάδος εγένετο άνάγκη επεκτάσεως τοθ κτι- ρΐου τοθ ήλεκτρικοθ σταθμοθ Ηρακλείου κατά 120 τ. μ. ή δέ γενομένη δαπάνη διά την επέκτασιν ταύτην τοθ κτιρΐου ώς καί διά την κατασκευήν τής βάσεως τοθ ήλεκτροπα ραγωγοθ συγκροτήματος άνήλ θεν είς δραχμάς 393.455. 11) Μετετράπη τελείως τό σύστημα τής άφής καί σβέσε ως των λαμπτήρων τοθ δημο τικοθ φωτισμοθ τής πόλεως καί ""των προαστείων, άντικα τασταθέντων των 45 τεμαχί ών κοινών διακοπτώ»· δι" αύτο μάτων ώρολογιακών τοιού¬ των, 18 τόν αριθμόν έτοποθε τήθησαν δέ είς δλους τούς ύ- ποσταθμούς γνώμονες κατα μετρήσεως τοθ υπό τοθ δημο τικοθ φωτισμοθ καταναλισκο μένου ήλεκτρικοθ ρεύματος τής συνολικής δαπάνης έκτε λέσεως τοθ έογου άνελθού σης είς 108 000 δραχμάς. Εξαιρέσει των ανωτέρω ε¬ γένοντο καί διάφοραι άλλαι μικροεπεκτάσεις καί βελτιώ σεις τοθ δικτύου ούτως ωστε ή είς δλα τα τμήματα τοθ δικτύου παρατηρουμένη πτώ σις τάσεως νά ευρίσκεται κά τω των ύκό τοθ νόμου έπιτρε πομένων όρίων. Έπίσης διά τής προσθήκης τοθ νέου ήλεκ τροπαραγωγοΰ συγκροτήματος καί τής έπελθούσης βελτιώ σεως ύψηλής καί χαμηλής τα σεως, επετεύχθη, κατόπιν έγ κρίσεως τοθ ύπουργείου Σιδη ροδρόμων, χορήγησις ρεύμα τος βάσει είδικών εύθηνών τι μολογίων διά συσκευάς οίκια- κης χρήσεως ώς καί είς τα έργοστάσια μεγάλης βιομηχα νίας. "Ετερον έπίσττς γεγονός ά ξιον ιδιαιτέρας μνείας είνε ή μεταβίβασις τοθ ήλεκτρικοθ έργοστασίου είς τόν Δήμον Ηρακλείου. Τοθτο επετεύχθη χάρις είς έπιτήδειον χειρισμόν τοθ άξι οτίμου ύπουργοθ Γεν. Διοικη τοθ Κρήτης, είς δν έκφράζο· μέν την ευγνωμοσύνην μας καί είς την επί τούτω καταρτι σθεΐσαν ειδικήν επιτροπήν υ¬ πό την προεδρίαν τοθ κ. Νο μάρχου, συνεργασία τοθ πα- ραστάστου τοθ Δήμου Έπιθε ωρητοθ Δημοσίων "Εργων κ Ξανθοπούλου καί τοθ άκαμά τού Νομομηχανικοθ μας κ. Καυγαλάκη. Ώς τυγχάνει γνωστόν, λόγω διαφοράς αντιλήψεων Δήμου καί Λιμενικής έπιτροπής επί τής άπό τοθ ετους 1924 ίσχυ ούσης συμβάσεως «περί πά ροχής ρεύματος υπό τοθ Λιμε νικοθ Ταμείου είς τόν Δήμον Ηρακλείου», δέν εΐχε κατα¬ στή δυνατή κατά τό παρελ¬ θόν ή μεταβίβασις τοθ ήλεκ τρικοθ έργοστασίου είς τόνΔή μόν, κατόπιν δμως των έπα νειλημμένων ένεργειών τής Έ πιτροπής Εκμεταλλεύσεως καί τή έπεμβάσει τής Σεβαστής Γενικής Διοικήσεως Κρήτης καί τής Νομαρχίας Ήρακλεί ου, τό ηλεκτρικόν έργοστάσι όν Ηρακλείου περιήλθεν άπό τής 1ης Ιουλίου 1938 είς τόν Δήμον Ηρακλείου, συναφθεί σης πρός τοθτο νέας συμβά σεως καί ήτις ευρίσκεται πρός έγκρισιν είς τα αρμοδία υπουρ γεΐα Συγκοινωνίας καί Σιδηρο δρόμων, διά την έκδοσιν τοθ σχετικοθ νόμου. Έν συμπεράσματι διά νά καταδειχθοθν έν γενικαΐςγραμ μαΐς αί έπελθοθσαι κατά την λήγουσαν πενταετίαν βελτιώ- σεις τοθ δλου συστήματος άπό τεχνικής καί οίκονομικής πλευ ρδς τής εκμεταλλεύσεως των ήλεκτρικών έγκαταστάσεων Ή ρακλείου, αναφέρομεν συνο πτικώς τα κάτωθι: α') Ή κατά τό τέλος τοθ έτους1933 έγκατεστημένη Ιντώ ήλεκτρικώ έργοστασίω δύνα¬ μις άνήρχετο είς 1321 ϊππους, ένώ ή σήμερον έγκατεστημέ νη τοιαύτη άνέρχεται είς 1976 'ίππους. β') Τό μήκος τοθ δικτύου διανομής κατά ιό τέλος τοθ ετους 1933 άνήρχετο είς μέτρα 43 600, ένώ την σήμερον άν έρχεται είς 56.400. γ) Ή έγκατεστημένη δύνα μις μετασχηματιστών μετατρο πΜς ρεύματος κατά ιό £τος 1933 ήτο 680 χιλιοβολταμπέρ, ένώ την σήμερον άνέρχεται είς 950 ΧΒΑ. δ') Ό άριθμός καταναλω¬ τών ήλεκτρικοθ ρεύματος κα¬ τά τό τέλος τοθ έτους 1933 τοθ μέν ίδιωτικοθ φωτισμοθ άνήρχετο είς 3926 καταναλω τάς, τοθ δέ βιομηχανικοθ ρεύ¬ ματος είς 228 ένώ την σήμε ρον τοθ μέν Ιδιωτικοθ φωτι σμοθ άνέρχονται είς 5.100 τοθ δέ βιομηχανικοθ ρεύματος είς 292. ε') Τέλος δέ ό προϋπολογι- σμός τής εκμεταλλεύσεως των ηλεκτρικόν έγκαταστάσεωντοθ έτους 1933 άνήρχετο είς δρχ. 10.830.336, τοθ δέ έτους 1938 άνέρχεται είς δρχ. 14 982 782. Διά βελτίωσιν καί συντήοη ρήσιν τοθ ηλ. δικτύου έδαπα νήθησαν άπό τοθ έτους 1934 μέχρι σήμερον δρχ. 1.394.163, διά την έπήκτα-σιν τοθ δικτύου δρχ. 767 969 85, διά την έπέ κτασιν κσί συντήρησιν τοθ κτι ρίου τοθ ήλεκτοικοθ σταθμοθ δρχ. 492.936 50, διά την ά- παλλοτρίωσιν χώρου δι' υπο σταθμόν δρχ. 120 000, διά την προμήθειαν καί εγκατάστασιν τοθ νέου ήλεκτροπαραγωγοϋ συγκροτήματος δρχ. 2.573.878. 80, τοθ ποσοθ τούτου ληφθέν» τος έκ τοθ είς την Εθνικήν Τράπεζαν κατατεθειμένου πό σοθ άποθεματικοθ έκ μέρους τοΰ Δήμου καί τής Λιμενικής Έπιτροπής "Ηρακλείου, έπεδό θησαν δέ, είς τόν Δήμον 600. 000 δραχμαί έκ τοθ επί πλέον 20 ο)ο επί τής άξίας των ή· λεκτρικών έγκαταστάσεων ά- ποθεματικοθ. Εξαιρέσει των ανωτέρω δα πανών, υπάρχουσι την σήμε ρον κατατεθειμένα είς την Έ Λόγω πληθώρας ΰλης ή χεια τής βΐογραφίας τού Κεμάλ Άτατούρκ: 2ΤΑΧΤΗ5 ΛΥΚΟΣ άναβάλλεται «51 ά μεθαύριον. θνικήν Τράπεζαν είς δεσμευ μένας καταθέσεις τ" άκόλου θα ποσά: α') Δι' ανανέωσιν συγκρο- τημάτων ήλεκτρικοθ έργοστα σίου δρχ. 1.250.000. α') Δι' ανανέωσιν έγκατα στάσεων δικτύου δρχ. 475 000. γ) Δι' αποζημίωσιν ύπαλ λήλων ήλεκτρικών έγκαταστα σεων 150.000. δ') Είς τρεχούμενονλογαρια σμόν δραχμαί 2.363.297, ένώ κατά τό παρελθόν τα άνωθι άττοθεματικά άπορροφηθέντα άπό τό ταμείον τοθ Δήμου καί μάλιστα άπά τόν χρόνον τής άποκεντρώσεως τής ύπη ρεσίας τοθ ήλεκτροφωτισμοθ τής πόλεως τής λοιπής δημο τικής υπηρεσίας αφήκαν σχε¬ τικόν χρέος πρός τό Λιμένι κόν ταμείον Ηρακλείου άπά άξίας ήλεκτρικοθ ρεύματος χορηγουμένου υπό τούτου είς τόν Δήμον Ηρακλείου. Αί έπιτυχίαι τοθ ήλεκτρικοθ τμήματος όφείλονται είς τόν Διευθυντήν κ. Λήμνιον τόν οποίον εύχαριστοθμεν ίδιαιτέ ρως ώς καί τόν έπόπτην τοθ ήλεκτρικοθ δικτύου κ. Ψαρό πουλον τόν οποίον ωσαύτως συγχαίρομεν. Θά ήτο παράλειψις άν τε λευτώντες δέν έσημειοθμεν την υπό τοθ κ. Τσαντηράκη μηχανικοθ έπιδειχθεΐσαν επι μέλειαν καί φιλοπονΐαν είς δν όφείλονται αί έπιτυχίαι υδρεύσεως. Τοιαύτη έν περιλήψει ή φρον τίς την οποίαν κατεβάλομεν κατά τό διαρρεθσαν διάστη μα. Δέν γνωρίζομεν άν άντα πεκρίθημεν είς την πρός ημάς εμπιστοσύνην τής Σεβαστής κυβερνήσεως καί τάς προσδο κίας των συμπολιτών. Βεβαι οθμεν δμως δτι κατεβάλομεν
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ- Σήμερον «Κα
  ταιγΐς» μέ την Ντόροθυ Λαμούρ.
  Την Δευτέραν: ό οωσσικός κολοσ-
  σός' «Πέτρος ό Μέγας». Την Κυ¬
  ριακήν ώρα 11 ιτρωινή τό άρι·
  στούργηιια: «τό σκάνδαλον τοθ
  ΠαρθεναγωγεΙου». Κατάλληλον
  καί δι" άνηλίκους.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον τό εγχρο
  μο θαθμο! Τό μεγαλεΐτερο κατόρ
  θωμά: «Ό Ρομπέν των δσσων».
  Κατάλληλον καί δι' ά ηλίκους.Μέ
  τόν Έτρόλ Φλύν, είς 2 άπογευμα
  νινάς ώρα 3 μ. μ. καί 6 μ. μ,
  ΑΙ άτέλειαι δέν Ισχύουν.
  Δευτέρα: «Κακάς δρόμος».
  πασάν προσπάθειαν νά επι
  τύχωμεν την καλλιτέραν τοθ
  Δήμου πρόοδον πρός δλας
  τάς κατευθύνσεις καί ώραμα
  τΐσθημεν είς τάς ενεργείας
  μας μίαν πλήοη καί συγχρο
  νισμένην δια μόρφωσιν τβθ Δή
  μου ημών.
  Κστά τό πλείστον ή διαρ
  ρεύσασα περΐοδος απετέλεσε
  την προκαταρκτικήν εργασίαν
  αί δέ κυρΐως έκτελέσεις καί ά
  ποδόσεις, ήρχισαν ήδη πρό
  έλαχΐστου χρονικοθ διαστήμα
  τος έκδηλούμενσι καί θέλουσι
  μελλοντικώς όλοκληρωθή.
  Έν τή διοικήσει έδείξσ
  μέν ϊσως περισσότερον ένδια
  φέρον διά τούς νεοπαγεΐςσυ-
  νοικισμούς, τουτο 6' έπράξα
  μέν Ίνα συμμορφωθώμεν είς
  οσα είς την αρχήν τής άναλή
  ψεως της Διοικήσεως ϋπεσχέ
  θημεν, ότι άν ήτυχήσαμεν άρ
  χικως νά μην Εχωμεν συνερ-
  γάτας έκ των νέων συμπολι-
  τών μας, έν τούτοις δέν θά
  ύστερήσωμεν διά την έξυπηρέ
  τησιν των προσφυγικήν συνοι
  κισμών.
  Ωσαύτως,.έξαιρετικώς ΙδεΙ
  ξαμεν ενδιαφέρον "διά τάς ά-
  πορωτέρσς τής πόλεως συνοι
  κ(ας, έκφυγόντες τώ μέχρι σή
  μερον καθιερωμένον, τής περί
  τα κέντρα δηλονότι καί τάς
  εύπόρους συνοικίας προσηλώ
  σεως.
  Άν καλόν τι εγένετο Γΐς
  τόν Δήμον, τουτο όφεΐλεται
  είς την συνεργασίαν τοθ Δή
  μοτικοθ Συμβουλίου υπό τάς
  εκάστοτε αύτοθ συνθέσεις, δι'
  δ καί έκφράζομεν τάς εϋχαρι
  στίας μας πρός τούς σημερι-
  νοϋς συνεργάτας Δημοτικούς
  Συμβουλους καί πρός τούς
  άποχωρήσαντας."Ιδιαιτέρας εύ
  χαριστΐας έκφράζομεν είς τούς
  εκάστοτε Προέδρους τοθ Δή
  μοτικοθ Συμβουλίου, διά την
  ε(λικριντ) καί άκούραστον συ
  νεργασίαν των, ώς καί είς έ
  κεΐνους οΐτινες μέ άνεπλήρω
  σαν κατά καιρούς καί έκ δια
  Φόρων λόγων έν τή έκπληρώ
  σ3ΐ των Δημαρχιακών μου κα
  θηκόντων.
  Πρός τούς Δημοτικούς ϋπαλ
  λήλους οΐτινες απετέλεσαν
  τόν θεμέλιον πάσης δημοτικάς
  εκδηλώσεως καί οΐτινες διά
  τής πρός τό καθήκον άφοσι
  ώσεώς των συνέβαλον είς
  την βελτίωσιν τοθ Δήμου,
  σίσθάνομαι υποχρέωσιν, υπα¬
  κούων είς την φωνήν τής συ
  νειδησεως, νά έκφράσω τα
  θερμά μου συγχαρητήρια κοΐ
  τάς ευχαριστίας μου διά την
  τόσον καταφανές έπιδειχθεΐ
  σαν "πολλάκις αγάπην των
  •πρός εμέ.
  Εΐμαι βέβαιος δτι έν σΐενή
  συνεργσσΐα, ώς μέχρι τοθδε,
  τοθ Δημοτ. Συμβουλιον καί
  έν τή πραγματική συμπράξει
  των Δημοτ. όπαλλήλων θά
  δυνηθωμεν νά συμπληρώσω·
  μέν τό πρόγραμαα δπερ ήρχί
  σαμεν, έφ' όσον εξακολουθή
  σωμεν ιτεριβαλλόμενοι πάντο
  τε άιτό ιήν εμπιστοσύνην τής
  Έθνικής Κυβερνήσεως ήτις
  μάς έπιτρέπει την άνεπηρέσ
  στον κατεύθυνσιν των εργα¬
  σιών τοθ Δήμου καί άπό την
  αγάπην των. συμπολιτών.
  'Ελπίζω δτι θά εΰρω συμφω
  νοθντας πάντας Ίνα έκφράσω
  μέν τάς ευχαριστίας μας πρός
  τόν κ. Νομάρχην Ηρακλείου
  διά τό εκάστοτε έπιδειχθέν
  ζωηρόν ενδιαφέρον τού υπέρ
  των Δημ. ύτιοθέσεων.
  Ηράκλειον τή 27 ΔεκεμβρΙ
  ου 1938.
  Μετά τιμής
  6 Δήμσρχος Ηρακλείου
  ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
  'Ο έρως είς την χώραν
  των Χρϋοανθέμον.
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φσρέρ.
  Είνε άλήθεια πώς γιά τούς
  ταξιδιώτες οί κανόνες είνε
  έπιεικέστεροι.
  —Έξ άλλου, εσκέφθη ό
  Φέλτζ, έπιβάλλεται, σέ δλα
  τα πράγματσ, νά ύπακούωμε
  στή θέλησι των γεροντοτέ
  ρων. Καί 6 Τσεοΰ Πέ—ΐ μέ
  εκάλεσε κοντά τού. Σχετικώς
  μ' αΰτό τουλάχιστον τό γράμ
  μα τού δέν είνε καθόλου δι-
  φορούμενο.
  Ή πόρτα άνοιξε, ό ύπηρέ
  της μέ τό μπλέ μεταξωτό φά
  ρεμα τιαρουσιάσθηκε, Ιπειτα
  ξανάκλεισε. Άνοιξε πάλιν Ι
  πειτα άπό τό χρονικόν διά
  συημα πού άπαιτοθν οί τύ
  ποι. Καί ό Φέλτζ, άφοΟ επι
  ρΐμενε ακριβώς δσο έπρεπι
  οΰτε πολύ ουτε λΐγο, έπεΐσθι
  κε πώς έφθασε στήν άκριβι
  ώραν.
  Ό Τσεού Πέ—Τ, πραγματι
  κως, λαβών άπό την προηγοι
  μήνην, πολλές άναφορές κα
  πληροψορΐες,-,δλες σπουδαϊες
  δέν έκοιμήθηκε καθ" όλην τή
  διάρκειαν των γεγονότων ποι
  διεδραματΐζοντο Έκάπνιζ
  άντΐ νά κοιμάται, καί Ιτσι,
  πάλαιε, χωρίς νά καταβάλλι
  καμμιά προσπαθεία έναντΐο'
  τής κοπώσεως μιάς άγρύπν
  άς τριάντα έξ ώρών.
  Καί ήλθε μπροστά στάν επ
  σκέπτη καί τόν δέχθηκε μέ δ
  λους τούς τΰπους, χωρίς ό
  Φέλτζ νά μπορέσπ νά οιακρ
  νη κανένα ϊχνος κοπώσεως ή
  άγρυπνίας, στό κΐτρινο πρόσω
  πό μέ τα βαθουλωτά μάγου
  κα, τού όποίου τό στόμα μέ
  τα σχεδόν άνόπαρκτα χεΐλη
  έχαμογελοθσε.
  Έπειτα στό καπνιστήριο
  τό ντυμένο άπό τό'ταβάνι ώς
  τό πάτωμα, μέ κΐτρινο σατέν
  επάνω στό οποίον ήταν κε,ντη
  μένο μέ μαθρο μετάξι, μέ ώ
  μορφους χαρακτήρες σοφά ψ
  λοσοφικά άποφθέγματα — ά
  φοθ ήττιε τό ζεστό κρασί πού
  έφερε σύμφωνα μέ την έθιμο
  τυπΐαν, ο λόγιος ύπηρέτης
  τοθ όποΐου ή τόκα η*ταν στο
  λισμένη μέ μιά σφσιρική τουρ
  κουάζ,—ό Ζάν — Φρανσουά
  Φέλτζ καί ό Τσεού Πέ—ΐ ξα
  τιλώθηκαν στή μέση τοθ σω
  ροθ των μεταξωτών μαξιλα-
  ριων καί ύφασμάτων, επάνω
  σέ τρείς έπανωτές ψάθες, λε
  πτότερες άπό λινό ϋφασμα.
  (συνεχ(ζεται)
  Κάνομεν* την μεγαλυτέ¬
  ραν κατανάλωσιν διότι π«-
  λοΰμεν ολα τα ύφάσματα είς
  τιμάς ασυγκρίτως εύθηνάς.
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ·|><'Αν{ο« Μην* ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό έγχρωμο θαϋμα! Ό θρίαμβος ολνν των έιτο χών! Ο ΤΟΝ ΑΑΣΰΝ (Κατάλληλον δι' κνηλ(χ«υς) Νέ τα πιό λαμηϊρά άστρα της έβόνπς: ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΕ ΧΑΟΙΛΙΝΤ ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝ Τύ ίργβ ποϋ ίσπ«σβ ολα τα ρβχόρ ϊίσπρβξεων 'έας τώ ρα διότι τό παρηκολούθησαν 150 000 καί πλέον θΐατκι σέ 3 έβδομάδες. 'Εκτός προγράμματος ΖΟΥΡΝΑΛ. Την Δευτέραν ΚΑΚΟΣΔΡΟΜΟΣ (Ελληνικόν, νέ* Σημ. Καθ' εκάστην, ώρα 6 μ. μ. απογευματινήν. ΠΡΟΚΗΡΥΞ Σ Ό Πρόεδρος τής Κοινότη τος Μιαμοθ, έκτΐθησιν είς μυστικήν δι' ένσφραγΐστων ττροσφορών μειοδοσΐαν 250 μέ- τρσ σιδήροσωλήνων 1 1)4 Ι ν- τσων γαλβανισμένον. ΑΙ προ σφοραί γΐνονται δεκταί είς την άνω κοινότητα άπό την 1 Ίΐνουαρίου 1939 μέχρι τής 15 Ίανουαρΐου έ, Ι. Ό Πρόεδρος ώ Γ#ρμ« στηλη τού ώραιάκοσμο». Τα λουτρά συντελοθν είς την υγείαν καί την κσλλονήν σας. Τα λουτρά δέν είνε διόλου. δ- πως φαντάζοντατ πολλές φιλά ρεαχες, τό άποτίλεσμα τής μόν- τίρνας δγιεινής χαί των άνέαε- ων. Ή συνήθει» των λουτρ&ν δ- πτ)ρχε είς τού; άρχαίους "Ελλη¬ νας τοϋ 5ου αιώνος. Τα θερμά λουτρά καί τα άτμόλουχρα ^σαν κοινής χρήσεως είς τού; Ρωμαί- ους' ο! Αίγύπτιοι καί οί Πέρσαι ϊίχαν έπίσης αϊθουσες ειδικώς διευθετημένες γιά την δξροθερα πε£α. Τα ίαματιχά λουτρά. τα όποϊα δέν μάς ένδιαφέρουν έ5ώ, είνε πολυάριθμα. Τα λουτρά καλλονής είνε έξ ίσου πολλά... Πρέπει νά σας πω έν τούτοις, δτι λαμβανόμενον μιά φορά την έβδομάδα, τδ άλατισμένο λουτρά είνε δυναμωτικό καί μάλιστα δεί κνύΐι εύδιάθετο Ο φός χαί άναπαυ- μενά τα χαραχτηριστικά.Έαν αί- σθίνεσθε νά είσθε κουρασμένη,δια λύαετε 2 500 χιλιόγραμμα θαλασ¬ σίου άλατος μίσα είς τό μπάνιο οας >λή"ρες ύδατος 37 ή 38
  βαθμών καί'παραμεΕνετε μίσα έ
  πί ίνα περίπου τέταρτο.
  Δια νά άποκτήσουν λευκήν επι
  δερμίδα, γιά νά μαλακώσουν τό
  δέρμα των μερικές γυναΐκες κατα
  φεύγουν τίς την άκόλουθο μέθο-
  δο: βαζαυν μέσα σέ Ινα μικρο
  σάχκο άπό λεπτή μουσελίνα δύο
  κουταλιές τής σίύπας πίτουρα
  καί μιχρές φέτες λεμίνι' άφοθ
  δίσουν τό αχχχο τόν άφίνουν επί
  μισή ωρα μέσα σέ^ μιά λίτρχ
  βραατοθ ύδατος τό δποίον άναμι-
  γνύοιιν κατόπιν μέ τό νερό τοθ
  μπάνιου των καί χρησιμοποιοΰν
  τόν μικρό σάκκο ώς γάντι καθα¬
  ριότητος.
  Τα άμυλοθχα λουτρά έξαφανί
  ζουν τα μικρά έρυθήματα άλλαι
  εάν ή έπιδερμίς σας είνε ίΐΊαιτέ
  ρως ξηρά, χρησιμοποιήσετε μάλ
  λον 200 γρ. χαθαρας γλυκερίνη< μέσα σέ Ινα μπάνιο γεμάτο νερό 38 βαθμών. Τέλος εάν έπιθυμήτε μόνον ίνα άρωματισμένο λουτρό, ιδού μία άπλουστάτη συνταγή: ίνα μίξετε 100 γρ άνθρακικής σόδχς καί 200 γρ. άμύλου είς σκόνην μετά 80 γρ. χοινοθ ελαίου· χύ σετε τότε όκτω σταγόνες άπό τό ιίρωμα τής προτιμήσεώ; σας (οί- δόν, γιασεμί, βιολέττα κλπ.) Μπο ρεΐτε νά διατηρήσιτε τό μίγμα αύτό μέσα σέ Ινα σφραγισμένο φιαλίδιο καί νά χρησιμιποιήτε δύο μικρές κουταλιές γιά κάθε μπάνιο. Ή Ντιστεγκέ ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙϋ: Ι ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ Ι ΠΟΡΣΕΛΑΝΕΣ1 Ι ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΠΑΡΓΥΡΑ 2ΚΕΥΗ | _ Άσύγκριτα, μοναδικά, των πλέον Ξ 1 Φημισμένων Εύρωτταϊκών έργοστασίων = ΕΙΣΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛ ΙΩΑΝ. ΜΥΛΩΝΑΚΗ _ Θά άποτελέσουν καί πάλιν τα ώ- = = ραιότερα καί χρησιμώτερα δώρα των | Ξ ημερών. | Ξ Τιμαί άσυναγώνιστοι. ξ πϊιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιίπ /νννν ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΙΩΑΝ. ΛΟΓΙΑΔΟΥ Μετεφέρθη άπό τής πλατεΐας Νικηφόρου Φωκά (Μεϊντάνι) είς την οδόν 1821 (Σει'τάν Όγλοϋ), έναντι πσρόδου Ί- χθυοπωλείων καί παραπλεύρως έργο- στασΐου έπιπλοποιΐας Ι. Μηλιαρδ. Άνακαινισθέν είς δυο ευρυχώρους αιθούσας ττεριλσμβάνεΐ; Α'. Τμήμα εκτελέσεως συνταγών. Β'. Αποθήκην πλουσιωτάτης συλλογής'εΐδι- κοτήτων (βρβΒΪαΙϋββ) χημικών καί φαρμακευτικών προίόντων. Γ'. Όργανα χημκίας καί φαρμακείον (βσρό· μεχρα, θερμόμετρα τοίχου κ.λ.π ) έργαλεΐα (ατρικά. Δ'. Έλαστικά, ζώ άς, κηλεπιδέσμους κ λ. π. Ε'. Τμήμα καλλυντικών καί άρωμάτων: ΑΙ- θέρια ελαια διά κολώνιες, λοσιόν, λικέρ κ.λ.π. Πα· ρασκιυάζονται καί επί παραγγελία εΐδικές κρέμες διά ξηοά καί λιπαρά δέρματα. ΣΤ'. Τμήμα άνθρωπομετρικόν: Πνονται δω· ρεάν μετρήσεις ϋψους, βάρους κ.λ.π. Πώλησις χονδρική καί λιανική. Αριθ. Τηλ. 2.87. ΡΟΔΛστουΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σδ- ρον, Τήνον, Πάρον, Νά{ον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Μιά συναρπαστική ** με· γαλειώδης δημιουργία πού χάθε της ακηνή προχαλεΤ ι- λιγγο, κάθε της είκίνα τόν θαυμασμόν. ΚΑΤΑΙΓΙΣ ΗΤΟΡΟΘΥ ΛΑΜΟΥΡ ΤΖΩΝ ΧΟΛΛ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ: Ό ρωσσιχός κολοσσός: ΠΕΤΡΟΣ 0 ΜΕΓΑΣ "Ενα κολοασιαΐο δράμα μέ σύμπραξιν: 30 μεγάλων καλ- λιτεχνών τοθ χινηματογρά- φού. 500 ήθοποιών καί 20. 000 βοηθητικων προσώπων, στρατιωτών ίππέων κ.λ.π. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ: ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ ΜΑΡΙ ΜΠΕΛ ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΝΣΑΡ ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ ΡΟΖΕ ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ ΤΟ ΚΑΡΝΕ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου, Διακηρύττει δτι έκτΐθεται είς πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ή ένοικΐασις των κάτωθι άκινή- των τοθ Δήμου. 1) Τοθ ύπ' άριθμ. 7 Μαγα ζεΐου είς Μέγαρον Άκτάρικα πρώην πρακτορείον αύτοκι- νήτων Έρ. Συγγελάκη. 2) Ενός ύπογεΐου έντός στοδς Μεγάρου Άκτάρικα μέ πρώην ένοικον Νικ. Μπαλτζά κην. 3) Ενός ύπογεΐου έντός στο άς Άκτάρικα ττρώην ένοικος Μ. Μετοχαράκης. 4) Παλαιόν χοιροστάσιον, πρώην Ινοικος Στ. Μαγκάκης. 5) Ενός οίκΐσκου είς Αεω φόρον Κνωσού πρώην ένοι< κος Μ. Μαθιουδάκης. 6) Ό Κινηματογράφος «Μι νώα». 7) Μαγαζείον παρά τό Τέ¬ μενος Τεφτεδάρ, παραπλεύ· ρωΐ οίκΐας Γ. Φουντουλάκη πρώην ένοικος Γ. Μιγάδης. Ή Δημοπρασΐα θέλει διε ξαχθή έν τώ Δημοτικώ Κατα στήματι ενώπιον τής Δημαρ χιακής Έπιτροπής την 9ην Ία νουαρίου 1939 ημέραν Δευτέ ραν καί ώραν 12 π. μ. Ή συγγραφή δρων καί υ¬ ποχρεώσεων ενοικιάσεως εύρΐ σκεται είς τα γραφεΐα των οί κονοιιικών Ύπηρεσιων τοΟΔή μου, Ινθα οί βουλόμενοι δύ νανται νά λαμβάνωσι γνώσιν Έν Ηρακλείω τή 30 Δβ κεμβρίου 1938 Ό Δήμσρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ Έχτίθεται είς πλειοδοτικήν δή μοπρασίαν ή έχποίησις 100 τ«- μαχίων παλαιών ξυλίνων στύλων τοθ ήλεκτρικοθ δΐχτύου ΰψους 5 μέχρι 9 μέτρων. Ή δημοπρασία θέλει λάβη χώραν την 11 ην τοθ μηνός Ία νουαρίου 1939 ημέραν Τετάρτην χαί ώραν 11—12 π. μ. είς τό Δημαρχιαχόν Κατάστημα καί ένώ πιον τής Έπιτροπής Έχμΐταλ λεύσεως. Οίδροι συγγραφΐ)ς δποχριώαεων «ίσί κατατιθιιμένοι ιίς τα Γρα· φ«1α τής Εκμεταλλεύσεως Ηλε¬ κτρικήν Έγκαταστάσιων Δήμου "Ηρακλείου οπόθεν οί βουλόμενοι δύνανται νά λάβωσιν γνώσιν. Έν Ηρακλείω τ£ 5 °¥ ϊυ 1939. Ό πρόιδρος τής Έτΐιτροπής Εκμεταλλεύσεως , ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς Φοινικιθν βμπε λος είδοος σουλτανί έ Τλί ΕΟΡΤΑΙ-— Ή οΐκογένεια Μικ. Παντστοσάκη Διευθυντού Τρατι*. ζης Αθηνών δέν θά δεχθή έπισκέ ψεις αυριον εορτήν τού Αγ. Ί». άννου. „ —Δέν έορτάζει αυριον ο κ. Ιω. 2 Μαρκατάτης συμβολαιογράφος. 'ΈτΐΙσης 8έν έορτάζει ό κ. Ιωαν. Σουσάρης τραττεζιτικό'. — Σήμερον εορτήν των Φώιων δέν έορτάζει ουτε δέχεται επισκέ ιϋεις ή κ. Φανή ΧρονΙδου. —Αυριον δέν έορτάζει ό κ. Ίο. Τουτουντζάκης τρατΐεζιτικός —■Ομοίως δέν έορτάζει ό κ. Γιάννης Άλικιώτης. -Έττίσης δέν έορτάζει_ καί Βέν δέχεται έπισκίψεις δ κ. Ιωάννης Ψαλιδάκης ταχυδρομικός. —Ό κ. καί ή κ· Ι· Παπά ιωάννου δικηγόρον δέν θά δεχθοθν έπισκέ ψεις αυριον εορτήν τού Άγίου "Ιωάννου. ·.·.... —ΈτιΙσης δέν έορτάζει 6 κ Ιω. Α. Λιναρδάκης. —Ή κ. ΦιΦή Φραγκιάδη δέν θά δενθή σήμερον έπισκέψεις. -Αυριον δέν έορτάζει οϋτε δέ χεται έτιισκέψεις δ κ. Ιωάννης Τζοβενης. —"Ομοίως δέν έορτάζει οΰ;ε δέ· χεται έτιισκέψεις ή Δίς Ίωάννα Σοβολάκη. —ΈτιΙσης δέν έορτάζει αυριον ό κ.Ίωάννης Καλλιατάκης Ιατρός. —ΈτιΙσης δέν έορτάζει οϋτε δέ χεται έπισκέψεις δ κ. Ιωάν. Περ. τσελάκης ϊπαντοπώλης. —ΈπΙσης δέν έορτάζει ή κ. Ίωάννα Μ. Μπετεινάκη. —ΈπΙσης δέν έορτάζει δ κ. Ιωάννης Λογιάδης φαρμακοποιός· —ΈπΙσης δ κ. "Ιωάν. Μανωλε· σάκης έργολάβος δέν | έορτάζει. —ΈπΙσης δέν έορτάζει δ κ. Ί ωάν. Κρασαδάκη δικηγόρος. —ΈπΙσης δέν έορτάζει αυριον δ κ. Ιωάν. Βισκαδουράκης άνθυ- πομοΐραρχος ί. ά. ΘΑΝΑΤΟΙ.—Μετάμακράν νόσον κατά τής οποίας δέν Ισχυσαν των προσφιλών οΐκεΐων αί τιεριθάλψεις καί περιποιήσεις έξεμέτρησε τό ζήν δ καλδς συμπολΐτης Γεώργιος ΠαλΙδης. Ό μεταστάς υπήρξε καθ' δλην τού την ζωήν πρότυπον αγαθοΰ καί μειλιχΐου άνθρώπου, καλάς πατήρ καί οίκογενειάρχης, είχε δ' ύπηρετήση επί μακρόν ώς άποθηκάριος είς τό ενταύθα 6πο· κατάστημα τής'Εθνικής Τραπέζης. Την κηδείαν τοθ μεταστάντος παρηκολούθησε πολύς κδσμος τι· μών την μνήμην τού καί πλεΐστοι των παλαιών τού συναδέλφων. Ή «Άνόρθωσις»άπευθύνει θερμά συλλυπητήρια είς τα τέκνα καί τούς οίκείους τοϋ μεταστάντος συμπολίτου, εύχομένη αυτοίς την έξ ϋψους παραμυθίαν. Γίιρω στήν πόλι. Φουντουλάκη. Ό καιρός εσυνεχίσθη καί άμφΐβολος. — Έν τούτοις οί καιροσκδποι— οί πρακτικοΐ έννοεΐται—ήσαν αΐ- σιόδοξοι. —"Ας ελπίσωμεν πάντως δτι ώς συνήθως, δ καιρός θά εύνοήση σή μερον την τελετήν τοθ άγιασμου των υδάτων- —Την οποίαν ώς γνωστόν παρα κολουθοΰν έκτόςσυσσώμουτοϋ πλη θυσμοθ τής πόλεώς μας καί πλή· θη έκ των περιχώρων. — Είς τό «μενου» τής χθεσινής ημέρας—τής νηστησΐμου ώς γνω¬ στόν—ρόλον ίπαιζαν άλλοτε τα φρέσκα θαλασσινά —Την ύπενθθμισιν Εκαμαν πα- λαιοί συμπολίται οί όποϊοι φυσι- κά ένήστευαν χθές. —Χωρίς έν τούτοις ώς έλεγον νά ευρίσκουν νηστήσιμα είδη τής άρεσκείας των. —Προμηνύεται έξαιρετικός καί ενδιαφέρον δ σημερινάς μεγάλος ποδοσφαιρικός αγών διά τό κύπελ λον των Φώτων υπέρ τής στολής τού φαλαγγίτου. —Τό ενδιαφέρον τούτο προέρ* χεται έκ τής συμμετοχής των καλ λιτέρων σχεδόν έκ των σωματεΐ* ών τής Ε.Π.Σ.Η. [είς δύο δμίλους καί μέ τό σύστημα τοθ νόκ άουτ. —Έκ των λόγων τούτων προμη νύεται δτι είς τό γήπεδον Χάν¬ δαξ θά συγκεντρωθούν έκτός των άρχών καί πλήθη φιλάθλων εάν έν νοηται εύνοήση τό μάτς καί δ καιρός. —Ή άγορά μας δέν ύστέρησβ είς κίνησιν χθές. —Προκειμένου νά εξασφαλισθή ή τράτιεζα των Φώτων άλλά καί των Γιάννηδων αυριον ή δποΐα είνε πλουσιοπάροχος πολλάκις. —Ό πρωταθλητής μοτοσυκλετ- τιστής κ. Χαλεπλής δίδει σήμερον καί αυριον τάς τελευταίας τού παραστάσεις γύρω άπό τό άξιο· θαύμαστον τφ δντι άγώνισμά τού: «δ γθρος τοθ,.θανάτου», Πρέπει νά τό παρακολουθήσοτν δλοι διότι άξίζει. —Σήμερον είς τοθ Πουλακάκη συνεχΐζεται ή προβολή τοθ άρι· στουργήματος, «ΚαταιγΙς» είς δύο παραστάσεις, απογευματινήν καί εσπερινήν. Τό Μργον αύτό Λοεσε γενικώς καί εσημείωσε πυκνην κο σμοσυγκέντρωσιν. —ΈπΙσης δ κολοσσός «Ρομπέν των Δασών» προβάλλεται σήμε¬ ρον είς δύο απογευματινάς καί ε¬ σπερινήν είς την «Μινώαν». Προ· μηνύεται κοσμοπλημμύρα. β Ρέηορτερ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. - ΈκυκλοΦδρησβ τό ύπ' αριθ. 24 τεθχος τοθ μη· νιαΐου περιοδικοϋ «θρησκευτική καί Χριστιανική Έγκυκλοτταιδίία». Είς τό τεΰχος τουτο περιλαμβά- νεται σπουδαιοτάτη καί άξιόλο γος μελέτη τοΰ συμπολίτου καθη γητοθ της θεολογίας κ. Ν. Ζευγα οάκη, αναφερομένη είς την ίκκλη σιαστικήν Ιστορίαν τής πόλεώς μας άπό των αρχαιοτάτων έτών καί εντεύθεν. Ή μελέτη αυτή Φιλοτεχνεΐται διά χαρακτηριστι κων βίκόνων των έκκλησιών της πόλεώς μας καί άντιγράφου ττ^ς εικόνος τού Κρητός Ζωγράφου Μ. ΔαμασκηνοΟ, Λ «0«ία λειτουρ γία», της «Παναγίας ΜβσοπαντΛ· ϊΐσοβς» κΛ χοθ 3,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ♦85ον
  Έβλεπεν αυτήν καθ' εκάστην ησθάνετο φίλ-
  τρον πατρικόν έλεγεν έν τή διανοΐα τού δΐι ή κόρη
  αυτή άνήκεν είς αυτόν, δτι ουδέν ηδύνατο νά την
  αφαιρέση ίξ αυτού* δτι τουτο θά εξηκολουθεί διά
  παντός οιοτω' δτι βεβαίως ή κόρη αυτή θά εγίνετο
  καλογραΐα, όσημέραι παρακινουμένη είς τόν βίον
  εκείνον άνεπαισθήτως' δτι τοθ λοιποθ τό μοναστή
  ριον έκεΐνο ήτο ό κόσμος δλος δι" αύτην τε καΐ δι'
  αυτόν δτι αύτάς μέν θά έγήρασκεν έκεΐ έντός, αύ
  τή δέ θά ηϋξανεν είς ήλικΐαν' καί αυτή μέν έκεΐ
  θά έγήρασκεν, ούτος δέ έκεΐ θά άπέθνησκεν 8τι τέ-
  λος ουδέποτε ήτο δυνατόν νά χωριοθώσιν. Αΰΐη ή
  ελπίς τόν κατέθελγε.
  Άλλ' ήοξατο νά σκέπτηται άφ' ετέρου, εάν αϋ
  τη ολη ή εύδαιμονία άνήκε τωόντι είς αυτόν, εάν
  δέν συνέκειτο καί έκ τής εύδαιμονΐας καΐ άλλου
  τινος όντος, έκ τής εύδαιμονΐας ταύτης τής κόρης,
  ήν αϋτός ό γέρων καθεΐργεν οϋτω πως καί άντεποι-
  εΐτο' εάν τςθτο δέν ήτο σύτόχρημα κλοπή! Έλεγε
  καθ' εαυτόν, δτι ή κόρη σϋτη εΐχε δικαΐωμα νά
  γνωρ(σΓ| την ζωήν πρίν ή παραιτηθή αυτής" δτι ά
  τιοκόπτων αυτήν, άνευ τοθ νά την ερωτήση προη
  γουμένως, άπό πάσης ήδονής τοϋ κόσμου, επί προ
  φάσει δτι την έσωζεν άπό των δοκιμασιών αύτοθ,
  καί έπωφελούμενος την άγνοιαν καί άπομόνωσΐν
  της, όπως ένσταλάξη είς την ψυχήν της τεχνητήν
  τίνα εφεσιν, παρεβΐαζε την φύσιν ενός πλάσματος
  ανθρωπίνου καί έψεύδετο είς τόν Θκόν. Καί τίς οί
  δεν άν αίφνης μίαν ημέραν ή Τιτίκα δέν θά ήοθάνε
  το πάντα ταθτσ, καί δέν θά έτρετΐε την αγάπην
  της είς άπέχθειαν κατ' αύτοθ, βλέπουσα εαυτήν ά
  κουσΐως της καλογραΐαν,
  Τοθτο μάλιστα εφαίνετο άφόρητον είς τόν Άγι
  άννην. Απεφάσισε λοιπόν νά παραιτήση τόμοναστή
  ριον καΐτοιμετά λύπης πολλής. Κστάτά άλλα φόβος
  πλέον δέν ύπήρχε" μετά πέντε έτών διαμονήν μετα
  ξΰ των τεσσάρων έκεΐνων τοίχων καί έκλειψιν, βε
  βαΐως είχον διασκεδασθή* καί διαλυθή τα στοιχεϊα
  παντός φόβου τοιούτου. Ηδύνατο νά επιστρέψη με
  τα£ύ των άνθρώπων ήσυχος. Έγήρσσε καί τα πάν
  τα ήλλοιώθησαν. Ν Ον πλέον τις θά τόν άνεγώριζε!
  Καί Ιπειτα έστω καί άν ό κίνδυνος άκόμη υπήρ¬
  χεν, ήτο δι* αυτόν τί δικοίωμα εΤχε νά κρατή κα
  ταδεδικασμένην την ΤιτΙκαν είς τό μοναστήριον, άν
  αύτός ήτο καταδεδικασμένος είς τό κάτεργον; Άλ
  λως τε, ενώπιον τοθ χρέους τί είνε ό κΐνδυνος; Καί
  τέλος πάντων, άς προσεΐχε πάντοτε1 άς ελάμβανε
  πάντα τα προΦυλακτικά μέτρα, μή ποτε πάλιν ά νέ
  καλύπτετο.
  Περί δέ τής άνατροφής τής ΤιτΙκας, αυτή έδιδά
  χθη σχεδόν πανθ* δσα ηδύνατο έντός τοθ μονα
  στηρίου έκεΐνου νά διδαχθή. ΕΤχε τελειώσει την
  σειράν ολων της των μαθημάτων.
  (συνεχ(ζεται)
  ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
  ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ
  Τής γνωοτής5μεγόλης φίρμας:
  ιΜΟΤΤΗ
  τα μόν» ποΰ συναγωνίζονται είς ποιότητα,
  γευστικήν καί θρκπτικότητα αύτά τα Ιταλικαι
  μακχρόνια.
  ΕΦΘΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΤΕΘΗΣΑΝ
  είς την διάθεσιν τού καταναλωτικοΰ κοινοΰ.
  Δοκιμάσετέ τα. Ψήνονται αύθωρεί. Ή ύπερο-
  χή των είνε άμέσως άντιληπτή.
  ΕΙΝΕ ΤΑ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ ΟΛΩΝ.
  Γενικός αντιπρόαωπος
  ΜΗΝΑΣ ©. ΠΟΤΗΡΗ2
  Πλατεΐα Καλλεργών—Ηράκλειον Κρήτης.
  (■
  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
  ι.ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ"
  ΒΑΣ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
  Παρά τό Καμαράκι.
  Τα έκλεκτότερα κ«1 άληθώς πεφημισμένα
  γλυκίοματα; διά τάς εορτάς.
  Ή μεγαλυτέρα συλλογή φρουΐ γλασσέ, σοκο-
  λατίνων, έκλεκτών λικέρ.
  Έχομεν την μεγαλυτέραν κατανάλωσιν διό¬
  τι είμεθα οί 'εύθηνότεροι.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Ή δπβφαινομένη Ελένη χήρα Κωνσταντίνου Τσαμηαρλάχη κ*
  τοιχβς Νεαπόλεως, καθήκον αου θβωρώ να ·ύχαριατησω καΐ δηιιο
  θί«. ώς ιομιμος χαΐ φυσιχή επ τροπος των άνηλΐκων τεκνων μβυ Γβ
  «.ργίβυ καί Ίωάννβς, Γθ ΕΘΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΪ1ΪΝ ΡΟ
  ΜΗ2. καΐ τβν Γενικόν Πράκτβρα Κρήτης κ ΜΗΝ ΑΝ ΜΑΡΚΑΚΗΝ
  *ια την προθυμίαν μββ' ής έσπευσαν α χατββίλουν δια τοϋ ύπ'
  *|<ιβ. 3693 συμββλαίβυ τβδ συμβολαιβγράβου Νεαπόλεως ΊΤμμ. Μαυ ««γιάννη την εκκαθάρισιν τβθ εξ εκατόν χιλιάδων ιδραχ. 100 000) δραχμϋν άσφαλιστηρίβυ δια τοδ ίηβϊον ήτο ήσφαλισμενος παρ' αύ τ»} ό μαχαρΐτη; σώζυγβς μβυ. Έν Νΐκηολιΐ τή 22 ΑΐχεμΜβ» 1938 Ή εύχαβιοτοδαα Ελένη Τσαμπαρλάχη ' Εγκυκλοπ α ιδ ε ί α ▲ι' έκεΐνους ποΰ θέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους. ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ Β'. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Άλλά τα τεχνικά Ιργα των άρ· χαίων δέν περιορίζονται είς τα έπτά θαύματα. Ό Πολυβιο; έ- ξιστορεϊ την μεγαλοπρέπειαν των άνακτόρων τοθ Κύρου, έ*πενδεδυ μένων μέ έλάσματα χρυσοθ καί έστιγασιιένων μέ άσημένιες πλά κες. Άνάλογος ιΖς μεγαλοπρέπει αν ήτο ό ναός τοΰ Σολομω«ος, διά τόν οποίον ειργάσθησαν τρι άκοντα χιλιάξε; ξυλουργοί, σα· ράντχ χιλιάδες κτίσται, καί έ ξήντα χιλιάδες βοηθοί των! Μεταξύ των έπτά θαυμάτων ή σαν καί οί κρεμαστοί κήποι τής Βαβυλώνος. Τό επιβλητικόν αδτό έργον ήτο κτισμένον μέ όιττοπλίν θους, ήτο τριώροφον καί εί; κά θε δροφον δπήρχε γή πάχους άρκετοθ διά την καλλιέργειαν καί των μεγαλειτέρον δένδρων. Δέν είνε γνωστόν πάσα έτη -διήρ- κεσεν ή καταακευή τοθ θαύμα- τος τούτου τοθ άρχαίου κόσμου. Πάντως τό ρεκόρ άπό απόψεως ά- παιτηθέντος χρονικοθ διαστήμα- τος, είχει» ό έν Έφέσφ ναός τής Άρτίμιδος, δ οποίος έκτίζετο επί διακόσια εΐκοσι έτη! Είχε μη"κος 120 μέτρων καί βάθος 66, επάνω δέ είς εκατόν έκ των 127 κιόνων τού ήτο στημένον καί ά γχλμα! Ή ξυλεία τοΰ ναοθ άπε- τελεΐτο μόνον άπό πολύτιμον 4ξ6 λον έβένου! ΟΔΟΠΟΙΙ Α Άλλά καί Ιργα όξοποιίας άφη σαν οί άρχαΐοι. Είς τό πεδίον τοθτο τής τεχνικής διεκρίθησαν κυρίως &ί Ρωμαΐοι. Ή Άππία καί ή Αϋρηλία οδοί θά ήμποροΰ σαν καί σήμερα άκόμη νά χρη- σΐμιύσουν ώς πρότυπα εί; τό εί- δό; των. Τό όδικόν δίκτυον τής Ρώμης άνήρχετο έν συνόλω είς 79 469 χιλιόμετρα! Οί Ρωμ'αίοι έχρησίμοποίησαν τόσον τα μόνι- μ» όδοστρώματα, βσον καί άλ¬ λα. Τό πλάτος των ρωμαϊκών Ο5δν έποίκιλλεν άπό 4.13—4 70 μέτρα μή συμπεριλαμβανο¬ μένων των πεζοδρομίων. Παρά την Ρώμην τό πλάτος των ό5ών έφθανε τα 20 μέτρα. Οί Ρωμαΐοι ήσαν έπίσης σπουίαίοι γεφυροποι οί. ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Άλλά καί4'άποξτ)ραντικά Ιργα ποΰ γίνονται σήμερα, ίκαμναν οί άρχαϊοι. "Ηδη άπό τής έποχής τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου έχομεν δύο κλασσικά παραδείγματα ά ποξηράνσεως λιμνών: τής Κωπα ίδος καί μιάς άκόμη λίμνης Την άποξήρανσιν τής Κωπαίδος είχεν άναλάβει ό" μηχανικάς Κράνης ό Χαλκιδιύ;. Τα σχέδιά τού ήσαν τόσον τελεία, ώστε οί σημερινοί μηχανικοί Σέν θά είχαν νά προ· σθέσουν σπουδαϊα πράγματα. Την άποξήρανσιν τής δλλης λίμνης —μιας λίμνης των Πτέχων. μ'όίς πόλεως τής Εύβοίας, τής δποί- ας άγνοεΐται σήμερον ή θέσις —είχεν άναλάβει δι' ίδίων αύτοθ κεφαλαίων καί μέ άντάλλαγμα την κάρπωσιν των άποκαλυφθη σομένων γαιών, δ μηχηνικός Χαι ρεφών. Ή μεταξύ Έρετριέων και τοθ έρ^ο'λάζθΌ μηχανικοθ σύμβα¬ σις καί ή συγγραφή των δρων υποχρεώσεως δέν διαφέρουν καί πολύ άπό τούς δρους μιάς σημε- ρινής συμβάσεως. ΑΟΡΑ-ΑΟΡΑ Τα πλέον ευγενή Άρώματα Λοσιόν Κασσετίνες , Μπιμπελώ Ποθδρες κλπ. ΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ^ιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιμιιιιιιιιιιιιιιιιιιι^ ! ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑ Ι ΠΑΥΛΙΔΟΥ α. ε. Ζητήσατε τα νέα Σοκολατίνια τής: Ξ ·< ΠΆΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ,, Ι Ξ Είναι άπαράμιλλα είς ποιότητα κκί γεΰσιν Ξ καί πολυτελέστατα είς εμφάνισιν. Ξ 'Επίίης ζητήσατε τα εξαιρετικήν ποιότητος Ξ προϊόντα της: | Σοκολάτα ΦΟΥΡΡΕ Ξ » ΙΜΡΕΚΙΑΓν = » ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ϋ ΦΑΦΛΕΣ διάφορες. = ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ έκλεκτές. = ΦΩΣΦΑΤΙΝΕΣ διά παιδία. . = Πλάκες Σοκβλάτες διάφορες. Ξ Τ' ανωτέρω ειδή πωλοθνται είς τα Ζαχαροπλα- = στεΐα τής πόλεώς μας. ~ΓΪΐΙΙΙΙΙ1ΙΙ11ϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ11ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΜΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΤ~= ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ II ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ1Ι11ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|_ϊ£ Ξ Εξπρές θαλαμηγόν Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. όλόκληρα διαμερί- = Άφθάστου πολυτελείας μέ ~ σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ. Ξ Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουσρίου 1939. = Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς 5 κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί- ~ καρΐαν, Σάμον. Ξ Τηλ. 5.51 Πραχτορΐΐβν ΑΝΑΝΠ. Π, ΚΟΡΠΗ ΗΪΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΐη Αί όδικαι άνάγκαι τής περιφερείας Σκοινιά. ΣΚΟΙΝΙΑΣ Ίανουάριος (ίντα ποκριτοθ μας).— Ή σιτορά των δημητριακών, πού άποτελοθν τό κυριώτερον είσδδημα, άπεπερα- τώθτ) ήδτ) είς την περιφέρειαν μας. Καθ' δλα; δέ τάς μέχρι τούδε ενδείξεις ή έσοδεία θά εί ναι πλουσία. €Ο καιρός υπήρξε μέχρι σήμερον έξαιρετικά εύνοι κός. Βροχαί άφθονοι έπεσαν καί ή γή έποτίσθη άρκού/τω;. Καί έλ πίζεται 5τι δ καιρό; θά συνεχι¬ σθή ευνοικό; μέχρι τέλου; ώπε νά βοηθήση την κανονικήν άνά πτυξιν καί των δημητριακών καί των άλλων καλλιεργειών. Έξ άλλου ήρχισε καί συνεχί- ζεται έντατικώς ή συγκομιδή των ελαιών. Καί δέν είναι μέν δπω; πέρυσι πλουσία ή έσοδεία, άλλ' δπωσδήίΐοτε δέν είναι καί μι¬ κρά. Καί ή απόδοσις είς έλαιον είναι αρκούντως ίκανοποιητική. Έπίση; ίκανοποιητική είναι καί ή κατάστασι; τής κτηνοτροφί α;. Αί συχναί καί πρώ'ιμοι βρο χαί έν συνδυασμώ πρό; τό ήπιον τοθ καιροθ συνέτειναν είς εγκαι- ρο^ βλάστησιν χάρτου χ*1 ίτσι 6πήρχεν άφθονος βοσκή. "Ετσι, ά¬ πό οίκονομικής απόψεως ή περι φέρεια τοθ ΆνατολικοΟ Μονοφα¬ τσίου εδρίσκε:αι εί; καλήν κατά στάσιν θά παρουσιάση δέ ασφα¬ λώς μεγαλυτέραν βελτίωσιν κατά τό άρξάμενον ήΒη Ιτος. Άλλ' εί; την κανονικήν ανάπτυξιν τοθ τό- που καί την πρόοδον τού, ύπάρ χει Ινα μεγάλο έμπόδιον: Ή έλλειψις αμαξιτής συγκοινωνίαν Δι' αύτό καί δ μεγαλυτέρας πό- θο; των κατοίκων τή; περιφΐ- ρείας είναι νά κατασκευασθή ή έ- παρχιακή δ5ός Άρκαλοχωρίου— "Ινι—Σκοινιά, 5πω; έπίσης καί ή έπαρχιακή δδός Σκοινιά—Με· σοχωριοθ—Πύργου, θά έξυπηρε· τεΐται τότε ολόκληρον τό άνατο- λικόν διαμέρισμα τής επαρχίας. Καί θά σημειώση άλματικάς προόδους, Πιστεύΐται βμω; γενι κως δτι θά κατασκευασθοθν συν τόμως τα δδικά αύτά έργα. Πολύ περισσότερον έφόσον καί οί κάτοι κοι προσφέρονται νά βοηθήσουν διά προοωπική; εργασίας. —Χ όρος είς Άγιον Νικό¬ λαον. Την παραμονήν της Πρωτοχρο νικς εδόθη υπο τού φιλανθρωπι· κου συλλόγου Κυρίων 'Αγίου Νικόλαον ή «Στοργη» μέγας χο ρός τής βασιλόπητας είς τάς έ κεΐ ϊύρεΐας αιθούσας τού Πρακτι κου λοκείου. Ό χορος εστέφθη ύιχο πλήρους επιτυχίας. —Οί σημεριναί ποδοσφαιρι- κοί άγώνες υπέρ τής Ε. Ο. Ν. Σήμερον την 2αν μ. μ εις τό γήκεδον Χάνδαξ μεταξΰ των δπό την Ε. Π. Σ. Η. Χωματείων θέλει λάβη χώραν ώς γνωστόν ττοδοσφαιρικός αγών αί εΐαπρά |*ις τοδ όποίου θά διατεβοΰν υπέρ τής άθλητικής οτολης τού φαλοιγγίτου. Ή νικήτρια ομάς θά λάβη κύπελλον άθλοθετηθέν υπό τοΰ Νομάρχου 'Ηρακλείου κ. Μαρκέλλου. ΓνωστοποΙησις Πρός τούς ν. κ. Διευθυντάς Σχολείων καΐ Κοινοτάρχας. Σάς καθιστώ γνωστόν δτι τό κατάστημά μου (δδός "Ιδής) μή άνήκον είς τό γκρούπ τή; πωλή σεω; στολών Ε.Ο.Ν. προμηθεύει στολάς φαλαγγιτων, φαλαγγιτι σών καί σκαπανέων καθώ; χαί δ λ« τα έξαρτή'ΐατα τούτων εί; πό λύ χαμηλοτέρας τιμάς τοθ γκρούπ. Διά τουτο πρίν κάμετε προμηθεί άς άπαιτεΐ τό συμφέρον σα; νά μα; επισκεφθήτε ή νά μας γρά ψετε. Μετά τιμής Γεώργιος Μαυροειδής 1—4 —Τό σημερινόν πρόγραμμα τοΰ Ραδιοφωνικοϋ. Σήμερον ο Ραδιοφωνικος Σταθ μός θά εκτελέση τό εξής πρό· γραμμα: "ίίοα 10 μ. μ. μετάβασις τής λειτουργίας άπό τοΰ μητρο· πολιτικοϋ ναού Αθηνών, 11 πό ι κίλη μουσικη, 1130 έλληνικο κουϊντέττο (διεύθυνσις Γλυχοφρύ- δή) 12 άπόσπασμα άπό όπβρες τού Βάγνερ εϊοαγωγη άπό τόν Ίητά μϊνον Όλλκνδον άποσπάσματα άπό τους άρχιτρκνουδιατάς τής Νυρεμβέργης, 12 55 έλαφρά μου σική συγκρότημα Παγώνη—Χυτή ρη, 13 40 εΐδήσεις, 14 μουσική δωματίου Μόζαρτ κουαρτέττο άρ. 21 είς ρε μετζ Ντόβαρλακ κου αρτέτΐο είς] λά ύφ. έργον 105, 14.45 άνακοινώσεις καί μβτεωρο λογικόν δελτίον, 18 10 έκκλησιν στική χορωδίκ Σύρχα, 18.40 ρεσι τάλ μανδολίνου συνοδίία πιά· νού υπο τής δίδος Ν. Παρασχευ οπούλου, 19 ή «ωρα τοΰ παιδιοΐ», 19 30 έλαφρά μουσική (συγκρότη μα Κεφαλωνίτη) 20 ή «ωρα τοΰ |ά γροτου», 20-15 τα τροπάρια τής ή μέρας υπό τής βυζαντινής χορυ ίίας τοΰ Άμαλιείου υπό την δι ευθυνσιν τοϋ κ. Π αν. Μαργαζιώτη 20 30 ομιλίατοΰ καθηγη τούτου Πά νεπιστπμίου κ. Παν.Μπρατσιώτη μέ θίμα: 6 Χριστιανισμός κ«1 το κοινωνικόν πρόβλημα, 2Ο.45' ρεσιτάλ τραγουδιοΰ ίύπό τής δί· δος Νεψελούδη, 21 15' άπαγγβ- λία, 21 30' εΐδήσει;, 21 45' μικρά όρχήστρα, 22.45" εΐδήββις, 23 συ νέχεια τής μικράς ορχήβτρας, 23 30' μουσική χοροΰ καί έλαφρό τρκγοΰδι υπό τής δίδος Σώνΐας Κουρτίδου. —Ή τιμή τής έλαιοπυρήνης. Τό έν Άγίω Νικολάω πυρηνβ- λαιουργβΐον καθιέρωσε την τι¬ μήν τής έλαιοπορηνης πρός μίαν δραχμήν κατ' οκάν παραδοτεαν έντός τοΰ έργοσταοίου. ΤΑ Λ1ΠΑΣΜΑΤΑ Ε Λ Ε Φ Α Σ ίί ΕΛΕΦΑΣ Πού εδωβαν καί πέρυσι έξαιρετικά άποτελέ- σματα, καί κυριολεκτικώς έθαυματούργησαν είς ολβυς τούς κλάδους της παραγωγης. Λόγω τής γενιχής ζητήσεως αφίχθησαν «πό τβΰδε ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ των λιπαιβμάτων «ΕΛΕΦΑΣ» καί πωλοΰνται τοίς μετρητοΐς καί επί πιστώσει παρά τοίς: ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ & ΣΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ >■■■■■«»«*■»■■■■■■■■■■■■*»
  »■>■■■>■■■■-■
  Πρατήριον οΐνων;
  ΑΝΤ. ΜΠΕΤΕΙΝΑΚΗ
  Πλατεΐα 'Αρκαΰίοο (Χ»1τάν Όγλοΰ).
  Κρασιά μαθρα Άγιβμυριανά, λευχά Άρχανιώτικα,
  ρετβίνες άρυματώίεις, σοΰμε; άφροϋ.
  Κραβιά άγνά, άνββευτα ννήσιο ζουμΐ τοδ σταφυλιβώ
  Χ«ρ>5 χημικάς θυσίας. Κραβιά γβμάτα βιταμίνΐς κ«1 ύγεία.
  Τιμαί άσυναγώνιατβι.
  Ηράκλειον —Κρήτης
  Γραψεία έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προίσ Πρ
  6 Ίανουαρίου 1939
  12Π Ώρα
  ΒΡΕΪΑΠί ΟΑΡΡΟί
  ΚΑΙΗ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙλ ΤΟΥ ΑΟΓΟΥ
  ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΡΟΥΣΒΕΑΤ
  Δέν συναντωνται οίΜπεκ καί Μποννέ.
  Τό διάβημα Ροϋσβελτ καίή Γερμανία.
  ΠΡΟΣ
  ΤΩΝ
  ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ
  ΧΩΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ £> Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτού μβς). — Κατά τηλεγρα
  φηματα έκ τ&ν εύρωπαϊκών πρωτευ¬
  ουσών ό διεθνής τύπος εξαίρει τόν τε¬
  λευταίον λόγον τού Ηροέδρου Ρού-
  αβελτ.
  Ιδιαιτέρως ύπογραμμίζεται τό θάρ-
  ρος καί ή είλικρίνεια τού Προέδρου
  των Ήνωμένων Πολιτειών προκειμένου
  νά καθορισθούν αί έπιδιώξεις καί ή κοι
  νή πολιτική των δημοκρατικαί χωρών
  τού κόσμου πρός περιφρούρησιν τού
  πολιτισμού καί τής είρήνης.
  ΣΥΝ ΕΧΙΖΟΝΤΑΙΠ ΑΝΤΟΤΕ
  ΛΥΣΣΩΔΕΙΣ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΩΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν
  έκ τού έξωτεριχοΰ ότι είς τό καταλω-
  νικόν μετωπον αυνεχίζονται λυαασώδβις
  μαχαι.
  Σχετικώς βεβαιούται ή κατάληψις
  υπό των έθνικών τής πόλεως Άρτέζα
  άποτελούσης σημαντικήν στρατηγικήν
  θέσιν.
  ΟΙ ΕΟΝΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ
  ΟΤΙ ΠΡΟΕΑΑΥΝΟΥΝ ΣΥΜ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά τα έκ
  Μ ποΰργκος τηλεγραφήματα τα στρατεύ
  ματα των έθνικών παρά την χρατεράν
  άμυναν των κυβερνητικήν προελαύνουν
  συνεχΛς, έπιτυγχάνοντα τούς άντικει·
  μενικούς αυτών σκοπούς.
  ΕΚΥΡΩΟΗ ΕΝ ΑΓΚΥΡΑ
  Η ΣΥΜΦΟΝΙλ
  ϊ
  ΑΘΗΝΑΙ £> Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έξ
  •Αγκύρας ότι ή Τουρκική Βουλή έ·
  ηεχύρωσε την συμφωνίαν την ύπογρα
  φεϊσαν έν Θεσσαλονίκη τό παρελθόν θε
  ρος, άπό μέρους τής Ελλάδος καί
  τ ών λοιπών Βαλκανικών κρατών τού τε
  τραμερούς συμφώνου, μετά τής Βουλ¬
  γαρίας.
  Ο κ. ΝΤΜΑΝΤΙΕ ΕΙΣ
  ΑΝΕΓΝΟΣΕ ΔΙΑίίΕΑΜΑ ΤΟΥ». ΔΕΜΟΡΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ .5» Ίανουαρίου(τού άντα
  ποκριτοΰ μας)." — Έκ Παρισίων αγ¬
  γέλλεται ότι ό Γάλλος πρωθυπουργός
  κ. Νταλαντιέ ανέγνωσεν ·ίς Τύνιδα
  διάγγελμα τού Ηροέδρου τής Γαλλι¬
  κής Δημοκρατίας κ. Λεμπρέν. Τό δι-
  άγγελμα αφεώρα την ένότητα τής Γαλ¬
  λικής πατρίδος έν τώ συνόλω της καί
  τό αδύνατον τής διασπάσεως αυτής εξω
  θεν.
  ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΗΣ ΝΕ0ΑΑΙΑ2
  ΣΥΝΕΖΗΤΗΘΗΣΑΝ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ Σί Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Είς τό συνέδριον
  τής Νεολαίας τό οποίον ώς γνωστόν
  ήρχισε χθές τάς εργασίας τού συνεζητή
  θησαν τα τής προπαιδεύσεως έν γένει
  είς την Εθνικήν Όργάνωσιν Νεολαίας,
  τα διοικητικά ζητήματα καί τα τής όρ
  γανώσεως τού άθλητισμοΰ επί νέων βά
  σεων.
  ΕΤΕΛΕΣΘΠ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΜΑΧΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ Κ Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). —■ Έ«ί τού θωρη
  κτού «Αβέρωφ» έτελέσθη σήμερον δο
  ξολογία επί ϊήέπετείω τής ναυμαχίας
  τής "Ελλης. Είς την δοξολογίαν παρέ
  στη ή Α. Μ. ό Βασιλεύς, ή Α.Β.Υ.
  ό Διάδοχος, ό Πρωθυπουργός, άνώ
  ιατοι άξίωματικοί καί άλλοι έπίαημοι.
  ΡΩΜΗ 5 Ίανουαρίου (Ιδ.
  ύπηρεσΐα).—Ό Ντοϋτσε έδέ-
  χθη χθές πσρουσΐσ τού κάμη
  τος Τσιάνο τόν πρεσβευτήν
  των Ήνωμένων Πολιτειών δ·
  στις τοϋ έπέδωσεν Ιγγρο
  φόν τοΟ προέδρου Ροθοβελτ
  διά την τακτοποΐησιν τού ζή
  τήιιατος των Ισραηλιτών τής
  Εύρώπης.
  ΔΕΝ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑ1
  Ο ΜΠΕΚ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΜΠΟΝΝΕ
  —Ό τύπος τήΌ ΒσρσοβΙας
  διέψευσε την μεταδοθεΐσαν είς
  τα εΰρωπαϊκά φύλλα πληρο
  φορΐαν περί δήθεν επικειμένης
  συναντήσεως τού κ. Μπέκ με-
  τά τοϋ κ. Μποννέ.Αντιθέτως
  αί πολωνικαι έφημερίδες πσοα
  τηροϋν δτι αί περιστάσεις
  δέν είνε διόλου ευνοικαί διά
  μίαν τοιαύτην επαφήν.
  —Τηλεγραφοθν έκ ΛονδΙνου
  πρός τάς ιταλικάς έφημερί
  δας δτι ό άγγλικός τύπος
  άσχολούμενος μέ τό ταξΐδι-
  όν τοϋ κ. Νταλσντιέ είς Τυνΐ-
  δα,Ν γράφει δτι οδτος ύπεχρε
  ώθη νά ϊδτη αυτοπροσώπως
  μία άντιγαλλικήν διαδήλωσιν
  καί νά παραστί) είς τάς έναν
  τίον τής ΓαλλΙας έκδηλώσεις.
  Ή γαλλική άστυνομΐα ήναγ
  κάσθη νά προβή είς πολλάς
  συλλήψεις μεταξύ των διαδη
  λωτών, οί όποϊοι ώς τονί
  ζουν οί Ιταλοί, είναι άπαντες
  Ιθαγενεΐς.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 5 Ίανουαρίου
  ((δ. ύπηρεσ(α).— Τό διάβημα
  τοθκ.Ροϋσβελτ πρός τόν ΝτοΟ
  τσε δέν έγκρΐνεται άπό τόν
  γερμανικόν τύπον, ό οποίος
  έκψράζεται δυσμενέστατα, το
  νΐζων δτι ή Ιταλία δέν είνε
  δυνατόν νά μεσολαβήση διά
  τούς Έ3ραΙους·
  ΤΟΚΙΟ 5 Ίανουαρίου (,ιο.
  ύπηρεσία).— Είς την σχηματι-
  σθεΐσαν νέαν Ίαπωνικήν Κυ
  βέρνησιν ό πρίγκηψ Κονόγιε
  παρα ιένει ύπουργός άνευ
  χαρτοφυλακίου. Ή σύνθεσις
  τής νέας Κυβερνήσεως Ιχει
  την μορφήν Έθνικής Ενώσε¬
  ως. ______
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΣΙΚΗΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 5 Ίανουαρίου
  (Ιδ, ύπηρεσίσ).— Ό γερμανι-
  κός τύπος γράφει σήμερον
  ότι ή Κορσική άνήκει γρωγρα
  φικώς είς την Ιταλίαν. Ή
  Κορσική έπιλέγουν οί Γερμα-
  νοί άρθρογραφοι, έφόσον άνή-
  κει είς την Γαλλίαν βλάπτει
  πάντοτε τό Ιταλικόν εμπόρι¬
  ον.
  Ή κατάστασις των καλλιέργειαν
  κατά τόν παρελ. μήνα Δεκέμβριον.
  Υπό τής ένταθθα Γεωργιχής
  Υπηρεσίας δπιβλήθη είς τό 6
  πουργεϊον Γεωργίας καί την Νο
  μαρχίαν έκθεσις περί τής κατα
  στάσεως των καλλιέργειαν τοΟ
  παρελθόντος Δεκεμβριού.
  Έν τ§ εκθέσει γίνεται μνεία
  περί των μϊΐεωρολογικών συν
  θηχών τοθ μηνός αί'τινες υπήρξαν
  αί αύται μέ τάς των παρελθόντ,ων
  μηνών Όκτω5ρίου καί Νοεμβρί
  ου. Δηλ»δή επεκράτησαν κατά
  τόν μήνα τούτον οί νότιοι ανε
  μοί μέ άφθόνους βροχάς είς
  την νοτίαν πλευράν τοΟ νομοθ καί
  Ιδία τόν κάμπον Μεσσαράς καί
  ολίγας σχετικώς βροχοπτώσεις
  είς την βορείαν πλευραν καί δή
  ιίς την πόλιν Ηρακλείου. Βρο-
  χή Δεκεμβριού είς Μεσσαράν(Γεωρ
  γική Σχολή) 190 χιλιοστά Ιναν
  τι 77 μόλις τής πόλεως Ήρακλεί
  ου. Έν συνόλω έ Δεκέμβριος £
  βριξεν έν Μεσσαρά περισσότερον
  σχεδον άπό τούς 3 μήνας έν
  τη πόλει Ηρακλείου, είς την 6
  ποίαν ή άπό τής άρχής τοΟ γε
  ωργιχοθ Ιτους πεσοθαα βροχή
  δέν φθάνει τα 200 χιλιοστά,
  δλω; άνεπαρκής διά τάς ανάγκας
  των διαφόρων καλλιέργειαν καί
  τόν έμπλουτισμόν τοΟ έδάφους.
  Δηλ. δλαι «Ε ενδείξεις πείθουν
  δτι βαίνομεν πρός κατ' εξοχήν
  «ξηρικήν χρονιάν».
  Κατά τόν μήνα Δεκέμβριον ε¬
  πηκολούθησε ή σπορά των σιτη-
  ρών καί των βσπρίων καί σχε
  δόν συνετελέσθη μέ τό τέλος τεΰ
  μηνός τούτου. Έπίσης ήρξατο
  έντατική ή αυλλογή τοΟ έλαιο
  κάρπου καί ή Ικθλιψις αυτού. Ή
  υγιεινή κατάστασις είνε ίκανο
  ποιητική καί ή απόδοσις είς
  έλαιον καλή πλήν εί; τινάς περτ?ε
  ρείας μέ μικράν παραγωγήν δ
  που δέν εγένετο ψεκασμός, αί
  ελαίαι παρουσίασεν άψίμους προσ
  βολάς δάκου καί κατωτέρας ποι
  ότητος Ιλαιον.
  Ή έξαγωγική κίνησις των έ
  λαιολάδων διετηρήθη καί κατά
  τόν μήνα τούτον ζωηρά, Ιξα-
  χθεισων 447.000 οκάδων. Υπο-
  λογίζεται δτι έν τώ νομώ μας
  δπάρχουσιν άποθέματα παλαιάς
  εσοδείας 4 000.000 οκάδων εισ¬
  έτι.Άμπελος. Καθυστέρησε κατά
  τι λόγω των καιρικών συνϋηκών
  ή έναρξις τής καλλιεργείας τής
  αμπέλου. Κατά τάς τελευταίας η¬
  μέρας έγενικεύθη τό ξελάκισμα
  των αμπέλων καί ένιαχοθ καί τό
  κλάδευμα ώς καί ή σκαφή. Αό·
  30 Πρωίνη
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΑΙ. ΧΙΤΛΕΡ
  ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΜΠΕΚ
  Ο ΚΟΜΗΣ ΤΣΙΑΝΟ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΙΟΑΟΝΙΧΗΝ ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΔΙΑ ΤΑ ΑΝ^ΜΑ_ΖΗΤΗΜΑΤΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας);- Νυκτεριναί πληρο-
  φορίαι έκ τού έξωτερικού αναφέρουν
  ότι ο καγκελλάριος Χίτλερ καί ο
  II
  ο
  λωνός ύπουργός των Εξωτερικών συν
  ταγματάρχης κ. ΛΙπέκ συναντώνται ση
  Εκ παραλλήλου αγγέλλεται ότι ό
  ύπουργός των Εξωτερικών τής *■**>.*
  άς κόμης Τσιάνο μεταβαίνει εντος ολί
  γου είς την Βαρσοβίαν προκειμένου νά
  συζητήση καί ούτος μετά των Πολωνών
  ύπουργών επί των. ζητημάτων τής αν»
  τολικής Εύρώπης έν σχέσει πρός την
  πολιτικήν τού άξονος Βερολίνου—Ρώ
  μης.
  γφ έποχής δύναται μέ άσφαλΐ)
  δεδομένα νά όπολογισθ^ ή πραγ,
  ματοποιηθεϊσα παραγάγη στα |
  φιδοχάρπου ώ; εξής: Σταφίς)
  σουλτανίνα 15 000— 16.000 τόν-
  νους, σταφίς ταχτά 4.000 τόννους. ]
  Έκ τής άνιο παραγωγής μένουσιν
  άποθέματα έν τή άγορα σήμερον
  4.000 τόννοι σουλτανίνας καί
  1000—1500 ταχτα. |
  Δενδροκομικά.— Ή ανάπτυξις
  των όπωραφόρων δένδρων τής έπο
  χής καί ιδία των έσπεριδοειδών
  επεβραδύνθη σημαντικώς εφέτος
  λόγφ τής άνομβρίας. Ή παραγωγή
  των έσπεριδοειδών θέλει ϋπολει-
  φθ9 κατά πολύ τής περυσινής.
  Καί ή κτηνοτροφία δχι τόσον
  διά τάς άφθόνοι>ς βοσκάς άλλά
  διά την έλλειψιν παγετώνων καί
  δυσμενών άτμοσφαιρικών δρων,
  διετηρήθη είς καλήν κατάστασιν.
  Αί τόσον δέ ίκανοποιηηκαΐ τιμαί
  των κτηνοτροφικών προϊόντων
  γεννώσιν τάς καλλιτέρας ελπίδας
  περί άναγεννήσεως τής κτηνοτρο
  φίας μας ή όποία κατά τα τε
  λευταΐα έτη Ιμενεν άνευ ούδε
  μιάς προστχαίας καί ιδιαιτέρας
  μερίμνης.
  Ο ΛΕΜΠΡΕΝ ΕΤΟΝΙΣΕ
  ΤΗΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΝ ΠΙΣΤΙΝ
  ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΝ
  ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
  ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ
  Δι' αποφάσεως τοΟ κ. Νομάρ
  χου Λασηθίου άπονέμεται έπίδο
  μα λόγφ εύδοκίμου παραμονής
  είς τόν αυτόν βαθμόν είς τού;
  κάτωθι έκπαιδευτικούς λειτουρ
  γοΰς τής περιφιρεΕας Μεραμβέλ
  λοο: Σπ. Άνδρουλάκην, Έλευθ.
  Αποστολάκη, Στ,. Μπαντουβάν,
  Ν. Καστρινάκην, Πολ. Συμινελά·
  κη, Μαρ. Σερέπετση, Ν. Τζερμι
  διανόν, Σοφ. Γιαννίτση, Μελπ.
  Συμινελάκη, Άναστ. Φαϊτάκη, Ι.
  Χατζηγιάννην, Έμμ. Μπουρλά-
  κην, Μ. Ήλιάχην, β. Μαυροει
  δήν, Ιω. Τσίχλη, Μαρ. Μαυροφό
  ρου, Μιχ. Μοδάτσου, Χρ. Σερί
  πετση, "Ολγαν Καραβελάκη χιχΐ
  Δέσποιναν Χουρδάκη.
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ&ΙΟΡΓΑΝΟΣΙΝ
  ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ
  Ό κ. ύπουργός των Οίκο
  νομικών υπέγραψε διάταγμα,
  διά τοϋ όποίου προάγεται είς
  διευθυντήν ό τμηματάρχης
  προαόδων τοΟ ύπουργείου
  Οικονομικόν κ. Καράπαυλος,
  τοποθετούμενος ώς γενικάς
  οικονομικάς έπιθεωρητής, προ
  κειμένου νά έποπτεύση τής
  προσπαθείας διά την άναδιορ
  γάνωσιν των οίκονομικών έφο
  ρειών.
  ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
  ΚΡΗΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  _______ !
  Διά διαχάγμαΐος προάγονται
  είς λοχαγοώς οί κάτωθι Κρήτες
  υπολοχαγοί: Δ. Λαμπράκης, Γ.
  Ζιοϊτάχης, Μ. Λεβεντάκης, Ι.
  Γιανναράκης, Ν, Μανουσάκης,
  Π. Φαρμάκης, Δ. Άρβανιτάκης,
  Ε. Εταυριανάκης, Γ. Τζαμαδά-
  κης, Έμμ. Βιτσαξάκης, Κ. Μαρ
  κάκης. ,,Έπ.οι,ς προάγεται είς
  άρχίατρον £ έπίατρος κ. Άπ. Χά
  τζηδάκης καί είς ίατρού; οί 6πία
  τροι κ. κ. Άνδρουλαχάχης καί
  Έμμ. Νικολουδάκη;.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ
  'Λγορά Ηρακλείου
  Σουλτανίναι έξαιρ. δρ. 17—18.—
  ' 15-161)2
  12- 14.-
  9-11.-
  8.50—
  β 7.30-
  ΚοινοΙ
  Ταχτάδες
  Έλεμέδες
  ξ
  α'
  β'
  Υ'
  α'.
  β'.
  α.
  β·
  ΣταφΙδες μαύραι
  "Ελαια 3-5ο
  6.50-
  5.50 - 6.-
  29.00
  Η ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
  Πρός τα Έμποροβιομηχανικά
  Έπιμελητήρια καί τάς τελωνια
  κάς αρχάς εκοινοποιήθη κοινή
  απόφασις των ύπουργών Οίκονο
  μιχών χαί Έθν. Οίχονομίας διά
  τής οποίας άναχοινοθΐαι ή παρά
  τάσις μέχρι τής 30ήςΊουν£ου 1939
  τής ίσχόος τοΟ λήξαντος είσαγω
  γικοθ εξαμήνου. Δι' ετέρας άπο
  φάσεως καθορίζονται τα δριστι
  κά μέτρα ^τινα θά ίσχύσουν καθ'
  2λον τό άπό 1 Ίανουαρίου μέχρι
  τής 30ής Ίουνίου 1939 είσαγω
  γιχόν εξάμηνον.
  Ο ΑΓΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΩΣ
  ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΙ
  Διά διατάγματος δημοαιευθέν
  τος είς την εφημερίδα τής Κυ
  βερνήσεως έπιβίλλεται είδική εισ
  φορά επί τού ελαίου, μουρ
  γελαίου καΐ έλαιων 6πέρ τοΟ
  ΚεντριχοΟ Ταμείου Γεωργιχών
  Καλλιεργεΐών καί Δάκου διά την
  καταπολέμησιν τοΟ δάκου καί
  των λοιπων έχθρών καί νόσων
  τής έλαίας. Τα ποσοστά τής εί
  σφοράς τοιύτης είσπραττομένηςείς
  ΧΡήμα όρίζονται ώς εξής: Επί
  τού ελαίου είς μίαν δραχμήν
  κατ' δχ«ν. Επί τοΟ μουργελαίου
  είς εβδομήκοντα λεπτά χαί επί
  των πρός έχθλιψιν μεταφερομέ
  ][ων έλαιων ίίς λεπτά εΐχοοι χατ'
  ΑΘΗΝΑΙ ϊ> Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι πλη
  ροφορίαι έκ Παρισίων αναφέρουν ότι
  είς τό διάγγελμα . τού προέδρου τής
  Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Λεμπρέν, τό
  οποίον ανέγνωσεν είς Τύνιδα ό Γάλλος
  πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ, τονίζεται
  συγκεκριμένως ή άμείωτος θέλησις δ
  λων των πληθυσμών τής Γαλλίας νά πά
  ραμείνουν είς την έστίαν τής γαλλικής
  πατρίδος.
  ΑΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ
  ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΣΙΚΗΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 5» Ίανουαρίου (τού άν
  ταπονριχοΰ μας). — Ό έν Κορσική
  Ιταλός πρόξενος αγγέλλεται ότι διε-
  μ αρτυρήθη είς την Διοίκησιν τής νή¬
  σου διά τάς γενομένας έκ·ι άντιϊταλι-
  κάς έχδηλώσεις.
  ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟΝ
  ΡίΔΙΟΦΩΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  Ό Ραδιοφωνικός Σταθμός Α¬
  θηνών θά μεταδώση αδριον τό
  ακόλουθον πρόγραμμα: "Ωρα 13
  40' είδήσεις, 14 έλαφρό τραγοθδι
  υπό κ. Μαριάνας Λάζου καί μου'
  σιχή διά δίσχων, 14 45' άνακοινώ
  οεις καί μετεωρολογικόν δελτίον, ί
  18 05' μικρά δρχήστρα, 19 «ή'
  ώρα τού παιδιοθ», 1!).15' δημοτι |
  κό τραγοθδι (συγκρότημα 2ιδέ
  ρη), 19 45' έργα διά βιολί υπό
  τοϋ κ. Γεωργ. Παπαβασιλείου,
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  ΟΡΟΣ ΤΟΝ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΔΙΑ ΤΟ ΕΒΡΛΐΚΟΜ
  ΑΘΗΝΑΙ Ι» Ίανουαρίου (τού άν·
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
  τού εξωτεριχού ότι ό Πρόεδρος των
  Ήνωμένων Πολιτειών κ. Ρούαβελτ
  είς επιστολήν τού πρός τόν Ίταλόν δι-
  κτάτορα κ. Μουσολίνι ζητεί νά έπέμ>
  β* παρά. τω κ.Χίτλερ διά την ρύθμισιν
  ζητήματος άπό διεθνούς
  «
  τιων), 21.30' είδήσεις, 21.45 ή
  μικρά όρχήστρα, 22.45' είδήσεις,
  23 συνέχεια τής μικράς όρχή-
  στρας, 23.30* μουσική χοροθ, ή
  τζάζ τοΟ Στόλου.
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
  ΚΑΙ ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
  Σήμερον 6 Ίανουαρίου Θά διη
  μερεύσουν τα φαρμακείω Γεωργ
  Ιεπεσάκη, Χριστ. Ζουράρη χαί
  Σωκρ. Χανιωτάκη Θά διανυχτε
  ρεύση δέ τό φαρμακείον Γεωργ.
  Γεπεσάκη.
  ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ
  Είς την εφημερίδα τί
  ΆΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ
  ΣΒΕΝΑΡΑΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Ίανουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας). — Κατά τα έ« χό
  κιο τηλεγραφήματα ή νέα ίαπωνική κυ
  δέρνησις προτίθεται νά ακολουθήση σθε
  ναράν πολιτικήν είς τό κινεζοίαπωνι·
  κον ""'-------
  ΓΑΑΛΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΚΑΙ Η ΣΥΝΙΙΝΤΗ ΡΩΜΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1$ Ίανουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας). - »Εκ Παρισίων αγ
  γελλεται οτιογαλλικός τύπος άναφερόμε
  νος εις την προσέχη συνάντησιν είς ρώ
  Μ.
  VI
  ν των κ. κ. Τ/,ίίιι»·^1!-... ^—- ·7 «.
  ό νίμος
  περί παραγραφής %Λ[ ίλλων δ[α
  τάξεων τοΟ νόμου περί είσπράξε
  ως δημοσίων έσόδων».
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΕΛΕΤΗ
  Υπό τής Ίεράς Μητροπόλε¬
  ως Κρήτης εξεδόθη χθές τό
  πρόγραμμα τής σημερινήν τε-
  λετής των Θεοφανείων περιέ-
  χων λεπτομερεί
  τ
  Τ
  υδάτων,
  κατα την συνάντησιν ταύτην έφ' ό
  τοιαύτη είνε ή έπιθυμίατήςΓαλλίας.
  ηΊΒΊΙΊϊΙταΓ
  ην αμερικην νοταν;
  '**>»ουαρίου (τού άν-
  ,— Άνεπίαημοι είδή-
  άν**εΡ^ν ότι ή ί«-
  ς δέν προτίθεται ν*
  γνωστήν «μεριχοχνικήν νότ«ν#