96761

Αριθμός τεύχους

5060

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

8/1/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  έτησία ?ίραι 3
  ίξάμηνος 2
  Άμερική;
  ίτησία όολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Ϊμή
  χαχά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  - ΟΔΟΙ ΜΙΝΩΤΑνΡΟΥ
  ΥΒΕΥθΥΜΟΣ ΣΥΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 54ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5060
  Ό άπολογισμός τής δημαρ
  χιακής πενταετίας τού κ.
  Μηνά Γβωργιάδη, τόν ό «βί¬
  ον έδημοσιεύσαμεν εσχά¬
  τως είς σειράν φύλλων μας,
  υπήρξεν όντως πλούσιος είς
  ούσί«ν καί έργα. Μέ γλώσ¬
  σαν λιτήν, χωρίς λυρικάς
  έξάρσεις καί ύπερβολάς, μ έ
  σαφήνειαν καί θετιχότητα,
  ό Δήμαρχος κ. Γεωργιά¬
  δης εξέθεσε τό επιτελεσθέν
  έργον τού. Καί-υπήρξεν ό
  μόφωνος ή γνώμη των δή
  μοτων, Ιτι τό έργον αύτό ύ
  πήρξε πλούσιον, ικανοποιη¬
  τικόν διά την πόλιν. Είς
  τα πέντε, πράγματι, ϊτη πού
  διέρρευσαν άφ' ής έγκατε
  οτάθη ή σημερινή δημοτι
  κή άρχή, παρά τα μεσολα
  βήσαντα θλιβερά γεγονότα,
  παρά τάς πολιτικάς καί κοι
  νωνικάς άναστατώαεις, συν ε
  τκλέσθησαν έργα πολλά καί
  μκγάλης βημασίας διά την
  πόλιν. "Εγιναν τόσα, βσα
  ήτο δυνατόν νά γίνουν. Διό
  τι υπό άλλας όμαλωτέρας
  συνθήκας ΐσως θά εγίνοντο
  πολύ περισσότερα.'Αφβΰ δέν
  Ιλειψεν οΰτε ό ζήλος, ού
  τε ή δημιουργική πνοή, ού
  τε ή άφβσίωσις καί ή άγάπη
  πρός την πόλιν καί τα ζή
  τήματά της. Καί ή δημι
  ουργική αυτή πνοή συνε¬
  πλήρωσε τα κενά πού
  προεκάλεσαν ^αί ανωμαλίαι
  καί αί διαταραχαί. Καί κα
  τέαχηοε πραγματικά γόνιμον
  την δημαρχιακήν πενταε¬
  τίαν.
  Σήμερον τό Ηράκλειον,
  εάν δέν ίλυσεν ολα τα πό
  λεοδομικά τού πρββλήματα
  χαί άν δεν είναι πόλις
  καθ* δλα σύγχρονος, έθεσεν
  έν πάση περιπτώσει τάς βά
  οεΐ{ τής μελλοντικήν τού έ
  ξελίξεως, ήρχισε νά διαμορ
  φώνεται καί νά συγχρονί
  ζεται καί έπαυσε νά είναι
  η πρό ολίγων άκόμη ε των
  γνωστή, άκάθαρτος καί ρυ
  παρά τουρκόπολις. Σήμερον
  χάρις είς την μέριμναν τής
  δημοτικάς άρχής, τα προ-
  βλήματα τής καθαριότητος
  καί της ύγείας ευρίσκονται
  είς την οριστικήν λύσιν των.
  Τα προβλήματα της κυκλο
  φορίας έπίσης ευρίσκονται
  είς τό στάδιον τής ρυθμίαε-
  «5> χάρις είς τούς νέους δρό
  μους καί τάς πλατείας πού
  διηνοίχθησαν καί άσφαλτο
  στρώθησαν. Σήμερον έπίσης
  Ιχει τακτοποιηθή, τελείως
  τό ζήτημα τοΰ ήλεκτροφω
  τισμοΰ, πού θεωρεΐται ό τε
  λειότερος ϊσως καθ1 όλην
  την χώραν. Καί τό ζήτημα
  τής υδρεύσεως, μέ την προ
  σθήκην των υδάτων νέων
  πηγών καί την τοποθέτησιν
  των ύδρομέτρων, πιστεύεται
  ότι θά λήξη πλέον όριστι
  κώς κατά τόν καλύτερον
  τρόπον. Έξ άλλου ώργανώ
  θη άρτίως ή κοινωνική πρό
  νοια, ή νοσοκομειακή φαρ
  μακευτική καί ίατρική πε
  ρίθαλψις των άπόρων καί έτέ
  θησαν αί βάσεις μιάς συγ
  χρόνου κοινωνικής πολιτι-
  κης.
  Έκ παραλλήλου δέ κατε
  βλήθη προσπαθεία πλουτι-
  σμοΰ τής πόλεως μ έ έργα
  πού θά τής δώαουν νέαν
  ζωήν καί νέαν όψιν. Τα
  σφαγεΐα, τό δημοτικόν μέ¬
  γαρον, ή Λόγγια πού εύ
  ρίσκονται υπό εκτέλεσιν,
  είναι όντως εργα μνη-
  μειώδη. Τό Δημοτικόν Οέα
  τρον, τα νέ» πάρκα, τα
  λ«1κ« λβυτρά, ή «Στβγη
  Γραμμάτων» πού εύρίσχον
  ται υπό μελέτην, άποτελοϋν
  έπίσης στοιχεΐα μαρτυροΰν
  τχ την εύρύτητα σκέψεως
  καί αντιλήψεως πού έπεκρά
  τησεν είς τόπρόγραμμα τής
  σημερινής δημοτικής άρχής.
  Η απόφασις δέ τής κατα
  σκευης συγχρόνου δικτύου
  ύπονόμων καί ή ανάθεσις
  τής έκπονήσεως τής σχετι
  κης μελέτης είς ειδικόν τε
  χνικον γραφείον, αποτελεί
  μαρτυρίαν τρανήν ότι όλα
  τα σοβαρά ζητήματα, άντε
  μετωπίσθησαν μέ θέλησιν
  καί άποφασιστικότητα.
  Άλλά δέν πρόκειται βεβαί¬
  ως ν' άνακεφκλαιώσωμεν σή¬
  μερον τό έργον τής δημοτι-
  Μής άρχής. Τό έργον αύτό
  άλλωστε ύπάρχει. Τό συναν-
  τα κανείς παντοΰ, είς όλην
  την πόλιν. Καί υπήρξεν επα¬
  ναλαμβάνομεν, έργον σημαν
  τικόν. Ημείς θέλομεν απλώς
  νά εκφράσωμεν μίαν ευχήν:
  Νά συμπληρωθή τό έογον αύ
  τό κατά τό τρέχον έ τος, μέ
  τρία τινά πού πρόκειται ν' άλ
  λάξουν πραγματιχά την όψιν
  καί την ζωήν τής πόλεως: Μέ
  τό κεντρικόν πάρκον, είς
  τόν χώρον τής παλαιάς Νο
  μαρχίας, πού θ' αποτελέση
  πνεύμονα ύγείας καί κόσμη-
  μα διά την πόλιν. Με τό
  Δημοτικόν Θέατρον καί
  την Στέγην Γραμμάτων, ά-
  παραίτητα διά μίαν πόλιν μέ
  την πνευματικήν παράδοσιν
  καί την τουριστικήν σημασί
  αν τοΰ Ηρακλείου. Κκί μέ
  την Δημοτικήν Αγοράν καί
  τα λαΐκά λουτρά απολύτως
  έπίσης άπαραίτητα διά την
  πόλιν. Καί ελπίζομεν ότι
  θά γίνουν, χάρις είς την έ-
  νεργητικότητα τού Δημάρ-
  χου κ. Γεωργιάδου καί τό
  θερμόν φιλόπολι ενδιαφέρον
  τοΰ Νομάρχου κ. Μαρκέλ
  λου. Διότι πρέπει νά τονι¬
  σθή, ότι, ώς ανέφερεν^ είς
  τόν άπολογισμόν τού ό κ.
  Δήμαρχος, ό Νομάρχης κ.
  Μαρνέλλος, έπέδειξεν όντως
  ζωηρόν ενδιαφέρον διά την
  εξέλιξιν τής πόλεως. Καί ό-
  χι μόνον ένέκρι ε τάς άπο-
  φάαεις τής δημοτικής άρχής,
  άλλά καί πολλάκις είχεν
  ωραίας πρωτοβονλίας καί έ
  χάραξεν ύγιεΤς κατευθύνσεις.
  Καί θά δείξη ασφαλώς την
  ιδίαν στοργήν υπέρ τής πό¬
  λεως καί είς τό μέλλον. Είμ
  ποροΰμεν έπομένως νά πι¬
  στεύωμεν ότι καί ή νέα πε·
  ρίοδος τής Δημαρχίας τού κ.
  Γεωργιάδη θά είναι έξ ΐσου
  γόνιμος ίσον καί ή διαρ-
  ρεύσασα πενταετής τοιαύτη.
  ΟΠΩΣ Δ1ΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΕΗ
  επιστολήν αυτήν έν καιρώ...» Αύ
  τα επάνω χάτω άπαντα ό λαβών
  τάς ευχάς είς τόν εύχηθέντα. Καί
  έρωτάται: Άπαντα έν πλήρει συ
  νειδήσει των γραφομένων ή απλώς
  παίζει μέ τάς έννοίας των λέξεων
  εν σχέσει .πρός τάς καθημερινάς,
  ατομικάς τού συναλλαγάς;
  —Γράφει σοδαρώτατα δ άνθρω
  πος, απήντησεν δ άμέσως ένδια·
  φερόμενος. Δέν άπαντα είς ευχάς.
  Άπαντα δι' υποθέσεις. Καί μέ
  δλην την φραστιχήν τυπικότητα.
  Καί μοΰ επέδειξε την καλλιγρα
  φημένην ιστορικήν κάρταν. Όΐτου
  χαί άν έπεδείχθη επροκάλεσε
  γέλωτας. Άλλά διατί γέλωτας,
  Ή λεγομένη ήμιμάθεια ή άγνοια
  παρουσιάζει συχνά ζηλευτήν δοκι
  σησοφίαν. Γύρω άπό τό κατηρα·
  μένον έχεΐνο έ. ν. έ. θά έσκέπτε-
  το ίσω; επί ώρας δ άγνοών την
  (γνωστήν έννοιάν τού. Βρέ τόν
  μάγκα, θά είπεν ΐσως άπό μέσα
  τού. Βάνει χά άρχικά μόνον γιά
  νά αποφύγη καί τα πολλά λόγια
  καί τα πολλά... χαχυδρομικά. "Ας
  το0 άπαντήσω λοιπόν μέ περισσό
  τερα λόγια χαί περισσότερον...
  ζουμί. Τόν εκατάλαβε. Άνάγκη
  ΤΑ ΟΕΡΙΕΡΓΠΟΗ ΕΥΧΟΗ
  'Υπάρχουν παντοθ καί τα περί
  «ργα των έορτών. Όπωσδήποτε
  δμως τα περίεργα τής εύχητηρίου
  άλληλογραφίας, άνευρίσχονται Γ-
  σως, είς έξαιρετικάς περιπτώσεις
  καί είς έξαιρετικούς τόπους. Άν
  επί παραδείγματι γνωρΕζουν άλ
  λοθ είς εύρυτάτην άχτϊνα τό
  8 ο.8.—γιατί άλλως τι τό μετα
  δίδουν μέ τόσην βεβαιότητα οΕ ά-
  συρματιαταΐ των κινδυνευίντων
  πλοίων;—έδώ είμτΐορεΐ νά τό ά·
  γνοβθν άκόμη πολλοί ώς έννοιαν
  καί φράσιν. "Οπως είνε δυνατόν
  νά άγνοοθν τα άρχικά έ. ν. έ.
  πού σημαίνουν δι' δλους τούς πα-
  ροικοθντας την Ίερουσ^λήμ: εύτυ
  χές τα νέον έτος.
  θά τό πιστέψΐτε; Είς εύχητή
  ριον κάρταν την οποίαν «πέστει
  λε φίλος συμπολίτας απήντησε κά
  ποίος—άς άποαιωπήσωμεν καί τό
  δνομα καί τό χωριό τού— μέ κάτι
  παραπλήσιον πρός έμπιστευτικήν
  επιστολήν ή ανάλογον έρμηνείαν
  έμποριχοθ κώδικος! «"Ελαβον την
  χάρταν καί την επιστολήν σας, γρά
  φεΐ είς τόν εύχηθέντα. Συγκε
  κριμένως διά τό έ. ν. έ., δτι ...έλ
  πίζετε είς νέαν επιστολήν μου,
  μάθετε δτι θά. σ*ς «ποστείλω την
  νά μέ καταλάβτ) χαί
  άμ' επος άμ' έργον.
  αύτός. Καί
  "Ελαβε τόν
  χάλαμον καί απήντησεν,?πως ΐσως
  καί θά έπρεπε νά απαντήση.
  —Μήΐτως καί γενικώτερα είς
  την ζωήν δέν συμβαίνουν αύτά χά
  παρά5οξα;Ήμιμαθεΐς συναγελάζον·
  ται άρμονιχώτατα μετά εύρυμα-
  θών Κάποτε μάλιστα βάζουν κά·
  ται α^ο()ζ τούς τελευταίους. Καί
  είς τοιούτον βαθμόν ώστε οί ήμι
  μαθεΐς νά έχουν είς πολλά πράγ-
  ματ* τό βίτο τή; ζωής.
  Αύτό τό ρεφραίν είχε διά την
  ιστορίαν Ινας^τρίτος. Καί δέν είχεν
  ουυε αύτός άδικον.
  * *

  Διχαστιχός έκ των μάλλον γνω
  στών καί των διακεκριμένον, έ-
  κοινολογήθη, έκ τοΰ προχθεσινόν
  αύτοϋ γεγονότος, δτι διατηρεΐ σει
  ράν ολόκληρον τοιούτων «μαργα
  ριτών» πρός κοινήν ευθυμίαν
  χαί δίδαγμα διά τού; μεταγενεστέ
  ρους. Άλλ' έδώ νομίζω δέν πρό
  κείται περί μαργαρίτου. Οί οίχεΐ
  οί άλιεΐς θά έδυοκολεΰοντο νά
  χον κατατοπίσουν είς την κατηγο
  ρίαν αυτήν. Πρόχειται"μάλλον περί
  δίίγματος άλληλογραφίας μέ αξίαν
  κοινωνικήν: Καί άπό την εύθυ
  μόν άκόμη πλευράν τού, βλέπετε
  χό πράγμα, γεννά σκέψεις βαθυ¬
  τέρας αναφορικώς πρός τό μεταπο
  λεμικόν πνεθμα. Καί ΐσως ΐσως
  διχαιώνει απολύτως χον γράψανχα.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Η γλώσσα των αριθμών
  1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΜΟΗΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Κρίσεις καί συμπεράοματα.
  Β'.
  Ύπάρχουν πολλοί, είς τούς
  όποΐους ψαΐνονται άπΐστευ
  τοι οί άριθμοί τής στατιστι
  κης τοθ Τελωνείου μσς ώς
  πρός την είσαγωγικήν καί
  έξαγωγικήν κίνησιν τοθ έμ-
  πορίου. Ύπάρχουν έπΐσης
  πολλοί πού δέν είμποροθν
  νά έννοήσουν πώς £νας νο
  μός ό οποίος κλεΐει τό έμπο
  ρικόν τού (σοζύγιον μέ ένερ
  νητικόν υπόλοιπον 350 έκα
  τομμυρΐων δρ. είναι κατάχρε
  ως καί δοκιμάζεται άπό οί
  κονομικήν κρίσιν. Καί δμως.
  Καί οί άριθμοί είναι άληθεΐς
  καί τό φαινόμενον τής οίκονο
  μικής καχεξΐας τοθ ΉρακλεΙ
  ου έχει την έξήγησίν τού.
  Καί πρώτον, πρέπει νά ση
  μειωθή, διά νά κατανοηθή ή
  ούσΐα των πραγμάτων, ότι ή
  αύξησις τής παραγωγής έγ
  χωρίων προϊόντων πού συν¬
  έτεινεν είς τό ν' αφήνη τό
  σον μέγα περίσσευμα ό έμ
  πορικός μας προϋπολογι
  σμός, συνετελέσθη κατά τα
  τελευταία κυρΐως έΐη. Καί
  διά νά επιτευχθή ή αύξησις
  τής παραγωγΡ,ς, έγιναν νέ
  αι καλλιέργειαν έχρησιμοποι
  ήθησαν νέαι μέθοδοι, έγινεν
  εύρυτάτη χρήσις λιπασμάτων
  καί μηχανικών μέσων, έγενι
  κεύθη ή καλλιέργεια εύγε-
  νών προϊόντων.
  "Ολα δέ αύτά άπήτησαν
  τεραστίας δαπάνας καί μέγα
  λα κεφάλαια, μέγα μέρος
  των οποίων εξευρεθή διά δα
  νεισμοθ. 'Έπειτα κατά την
  τελευταίαν δωδεκαετίαν ό
  νομός Ηρακλείου έδοκιμά-
  σθη κατ' επανάληψιν άπό κα
  ταστρεπτικάς θεομηνΐας, άπό
  σεισμούς, πλημμύρας καί ά
  σθενείας δπως ό δάγκειος.
  Επί πλέον δέ άντίκρυσε κατ'
  επανάληψιν πρωτοφανή πτώ
  σιν των τιμών των προϊόν
  των τού. Καί δλσ αύτά συν-
  έτειναν είς τό νά χρεωθή
  ΰπερμέτρως ό νομός μας.
  Όπως έπίσης συνέτεινεν είς
  την ύπερχρέωσιν των Ήρα
  κλειωτών καί ή άθρόα έκποίη
  σις καί άγορά κτημάτων,
  έφεδρικών, μοναστηριακών,
  μουσουλμανικών. Καί εΐχε
  Αί συγκοινωνίαι
  Μεσσαράς.
  Μας γράφουν άπό την Μεσ
  σαρδν 8τι αί συγκοινωνίαι διε
  κόπησαν είς πλείστα διαμερΐ
  σματα καί (δία είς αύτά δ·
  που αί οδοί κατεσκευάσθη-
  καταντήσει τό μεγαλύτερον
  μέρος τοθ είσοδήματος νά
  διατΐθεται διά την έξυπηρέ
  τησιν των χρεών αυτών, των
  αύτόχρημα τοκογλυφικών καί
  ληστρικών είς πολλάς περι
  πτώσεις.
  Εάν μάλιστα δέν εγίνετο
  ή ρύθμισις των άγροτικών
  χρεών, ή ΰιταιθρος τοθ Ήρα
  κλεΐου δέν θ' άνέκυπτε
  ποτέ. "Οπως είνε βέβαιον, δτι
  εάν γίνη ή ρύθμισις καί
  των άλλων χρεών, ώς λέγε-
  ται, τότε θά δημιουργηθή
  μία νέα περίοδος εύηιιερΐας
  καί οίκονομικής άνθήσεως
  διά τό Ηράκλειον. Ακριβώς
  δέ έπειδή ύφΐστανται αύται αί
  είδικαΐ εντελώς συνθήκαι είς
  τόν νομόν μας, χρειάζεται
  καί είδική μέριμνα καί ίδι
  αιτέρα ΐσως στοργή καί φρον
  τίο καί βοηθεία πρός αυτόν
  έκ μέρους τοθ κράτους καί
  τής Άγροτικής Τραπέζης. Καί
  έκδηλοθται.
  Άλλ' ή στατιστική έχει καί
  άλλα ένδιαφέροντα στοιχεϊα:
  Φανερώνει δτι τα περισσότε
  ρα προϊόντα μας καταναλΐ
  σκονται είς ωρισμένας, ελαχί¬
  στας χώρας τής Εΰρώπης,
  καί είς την Αίγυπτον. Αί άλ
  λσι χώραι έλάχιστα προϊόν
  τα μας άπορροφοθν. Καί τοθ
  το δχι δι' άλλον λόγον,
  άλλά διότι δέν κατεβάλα-
  μεν ημείς προσπάθειαν διεισ-
  δύσεως είς τάς χώρας αύτάς.
  Καί επί τοθ σημείου αύτοϋ θά
  πρέπει νά προσέξωμεν. Καί
  νά φροντίσωμεν νά κατακτή
  σωμεν δσον τό δυνατόν πε¬
  ρισσοτέρας άγοράς κατανα
  λώσεως των προϊόντων μας.
  Ή Άμερική Ιδίως, ή Αγ
  γλία καί αί Σκανδιναυϊκαί
  χώραι είνε δυνατόν ν' άπορ
  ροφοθν τό μέγα μέρος τής πά
  ραγωγής μας. Καί πρέπει νά
  τό επιτύχωμεν, πρός τό συμ
  φέρον μας. Διότι είνε άντιοι
  κονομικόν ν' αρκούμεθα είς
  την κατανάλωσιν των προϊόν¬
  των μας ύφ1 ενός, ή ολίγων έ
  στω, μόνον πελατών.
  Εότυχώς ή κυβέρνησις κα
  ταβάλλει ήδη, μίαν σοβαοάν
  προσπάθειαν διά τής συνάψε-
  ως είδικών εμπορικώ ν συμφω-
  νιών μετά των διαφόρων χω
  ρών. Καί οφείλομεν νά έργα·
  σθώμεν έκ παραλλήλου καί
  δλοι οί άλλοι είς τόν τομέα
  αυτόν.
  σαν υπό των κατοίκων, μέ
  νούν δέ άσκυρόστρωτοι. Διότι
  αί οδοί αύται κατεστράφησαν
  υπό των βροχών, οί δέ ποτα
  μοί, άγεφύρωτοι, κατέστησαν
  άδιάβατοι. Πιστεύομεν δμως
  δτι θά ληφθή μέριμνα διά την
  κατασκευήν των απαραίτητον
  όδικών έργων ωστε ή συγκοι
  νωνία νά εξασφαλισθή είς τό
  προσεχές μέλλον.
  ■Τ* ^ ^
  Τό Μπεντενάκι.
  Πρόθυμος είνε ή μηχανική
  ΰπηρεσία τής Λιμενικής, ώς
  πληροφορούμεθα, νά τροπο
  ποιήση τό σχέδιον διαμορφώ·
  σεως καί έξωραϊσμοθ τής πά
  ραλίας τοθ ΜπεντενακιοΟ,
  άρκεΐ νά γίνουν αί σχετικαί
  ύποδεΐξεις έκ μέρους τοθ Δή
  μοτικοΟ Συμβουλίου. Νά λάβη
  λοιπόν σχετικήν απόφασιν τό
  Δημοτικόν Συμβούλιον καί
  μάλιστα τό συντομώτερον. Δι
  ότι τα έξωραϊστικά Ιργα τής
  παραλίας, πρέπει νά έναρμο-
  νΐσθοθν, χώρα πού κατασκευά
  ζονται, πρός τό όλον πολεο
  δομικόν πρόγραμμα τοθ Δή-
  μου.
  Ο Χόνδρος.
  Μας γράφουν άπό τόν Χον
  δρον τής Βιάννου 8τι χάρις
  είς τα κοινοτικόν Συμβούλιον
  καί ιδία τόν πρόεδρον τού κ.
  Γ. Στιβακτάκην, μεγάλη πρό
  οδος συντελεΐται είς την κοι
  νότητα πού επλουτίσθη μέ
  πλείστα έργα κοινής ωφελεί¬
  ας καί προόδου. Έπίσης μας
  γράφουν δτι χάρις είς τα 6ρ-
  γανα τής αγροφύλακος, ή ά-
  σφάλεια έχει παγιωθή καϊ αί
  άγροζημίαι έξέλιπαν εντελώς.
  Σημειοθμεν τό γεγονός, ώς
  ενδεικτικόν καί αύτό τής προ
  όδου πού συντελεΐται τα τε¬
  λευταία έτη είς ολόκληρον
  την επαρχίαν τής Βιάννου.
  Νέα είσφορά.
  Είς τόν κ. πρωθυπουργόν
  απεστάλη τό ποσόν των 2.800
  λιρών Αγγλίας, προϊόν έρά-
  νού των Έλλήνων τής Νο¬
  τίου Άψρικής πρός ενίσχυσιν
  τής άεροπορίας. Τό ποσόν εί¬
  νε βεβαία σημαντικόν. Μέγα
  λυτέραν δμως έτι αξίαν έχει
  αυτή καθ5 εαυτήν ή ώραία έκ
  δήλωσις των ξενητευμένων είς
  την μαύρην ήπειρον άδελφών
  μας. Άποδεικνύει 8τι οί 'Έχ
  ληνες δπου καί άν εύρίσκων
  ται ένθυμοθνται πάντοτε μέ
  στοργήν την πατρίδα των.
  Καί έργάζονται υπέρ αυτής.
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοθ "Αγγλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ
  3§ον
  ΕΜΦΥΛΙΟ5 ΠΟΛΕΜΟΣ
  ΈβνικισταΙ καί όΐταύοΐ τού
  Σουλτάνου.
  Ό σουλτάνο,ς εθεώρει ώς μίαν
  παραφροσύνην την αντίστασιν. Την
  εθεώρει εντελώς ματαίαν καί έφο-
  βεΐτο δτι θά εχρησίμευεν απλώς
  είς τούς συμμάχους ώς πρόσχημα
  διά νά συντρίψουν την Τουρχίαν,
  διά νά τής καταφέρουν τό τελευ
  ταΖον κτύπημα.
  Είχεν αποστείλει τόν Κεμάλ
  είς τό εσωτερικόν, ακριβώς διά
  νά σταματήση την αντίστασιν, καί
  ιδού δτι £ Κεμάλ έν ονόματι τού
  παρώτρυνε πρός αντίστασιν. Έθε
  ώρει 6'τι δ Κεμάλ τόν κατεπρόδι
  δι. Καί τοθ μιτεβφασι την διατα
  Ι γήν δπως επιστρέψη άμέσως καί
  άπολογηθη Ευθύς ώς έλαβε την
  διαταγήν δ Μουσταφά Κεμάλ έ πή
  γεν είς τό τηλεγραφεΐον καί έστει
  λε μακρόν, έπεΐγον καί προσωπι¬
  κόν τηλεγράφημα πρός τόν σουλ
  τάνον, καθικετεύων αυτόν ώς πά
  τισάχ, ήγέτην καί πατέρα τοθ έ
  θνους τού, νά προσχωρήση καί
  αύτός είς τό κίνημα καί νά ήγη
  θή τής άντιστάσεως κατά τοθ
  έχθροθ. Καθ' δλην εκείνην
  την νύκτα, δ Κεμάλ έμεινεν είς
  τό τηλεγραφεΐον, επάνω άπό τό
  τηλεγραφικόν μηχάνημα, περιμέ-
  νων την απάντησιν.
  Περί τα έξημερώματα κατέφθα
  σε νέα, αύστηροτέρα διαταγή δ
  πως επιστρέψη άμέσως, Ηρνήθη
  χατηγορηματικώς.
  —θά παραμείνω έν Μικρασία
  -έτηλεγράφησεν — ϊως δτου τδ
  έθνος άνακτήαη την ανεξαρτησίαν
  τού.
  Ό σουλτάνος τοθ άφήρεσβ πά¬
  σαν δικαιοδοσίαν καί άποκηρύτ-
  των αυτόν έμήνυσεν είς δλας τάς
  στρατιωτικάς καί πολιτικάς αρχάς
  ν3 άρνοθνται νά δέχωνται τάς δια
  ταγάς τού. Ό Μουσταφά Κεμάλ
  εκάλεσε τούς στρατιωτικού; διοι-
  κητάς άφοθ παρητήθη τής άρμο
  διότητος πού είχε λάβει άπό
  την κυβέρνησιν τής Κωνσταντίνου
  πόλεως.
  —Εδρισκόμεθα είς την αρχήν
  τοθ δρόμου! τούς είπ«. "Αν πρυ
  χωρήσωμεν πρέπει νά έχωμεν δπ'
  5ψΕν μας δτι δέν έχομεν νά στη
  ριχθώμεν, παρά μόνον είς τάς ου
  νάμεις μας. Ή κυβέρνησις τής
  Κωνσταντινουπόλεως θά είνε έναν
  τίον μας. Μοιραίως θά προκύψη
  έμφύλιος πόλεμος. θά έχωμεν νά
  άντιμετωπίσωμεν μιγάλους χινδύ
  νους χαί ποέπει νά είμεθα άπο
  φασισμένοι είς μεγάλας θυσίας.
  Άπαξ καί ξεκινήσωμεν, κανεΐς
  δέν θά μπορή νά μετανοήση, κα
  νείς δέν θά μπορή νά επιστρέψη
  πίσω. Πρέπει ν' άποφασίσιτε καί
  πρέπει νά έχλέξετε έναν άρχη
  γόν. Διά την επιτυχίαν ένα πράγ
  μα είνε ούσιώδες, απαραίτητον:
  Πρέπει νά έχετε κάποιον επί χε
  φαλής, κέποιος πρέπει νά ήγηθή
  τής κινήσεως, ένας καί μοναδι-
  κός άρχηγός. Άν έχλέξβτε ώς
  αρχηγόν εμέ, θά πρέπβι νά
  συμμερισθήτε την τύχην μου. ΑΔ
  την την στιγμήν πού σα"ς όμι·
  λώ, είμαι ίνας άπλοθς πολίτης.
  Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι θά
  μέ κηρύξουν στασιαστήν. Ό ηρια
  ταρχικός Ζρος πού θέτω, άν πρό
  κείται νά γίνω άρχηγός σας,
  είνε δτι θά ύπαχούετε τυφλώς
  είς τάς διαταγάς μου, ώς νά έ-
  ξηχολοΰθουν νά είμαι στρατιωτι
  χός σχς διοικητής.
  Όλοι ήσαν σύμφωνοι δτι έτερα
  πε νά τραβήξουν μπροστά. Έξέ
  λεξαν τόν Μουσταφά Κεμάλ ώς
  αρχηγόν των καί έδέχθησαν τούς
  δρους τού, άλλά χαί αύτοι τοθ
  έθεσαν ώς δρον δτι δέν θά έκα
  μνε τίποτε πού μποροΰσε νά μ«ι
  ώση τόν σουλτάνον. Τόν δρον αδ
  τόν δ Κεμάλ τόν εδέχθη.
  —Ό σουλτάνος ιδρίσχεται ·ί}
  ΑΝ0ΡΘΩΣ12
  Ι
  ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ - Σήμερον: «Κα
  ταιγΐς» μέ την ΜτόροΘυ Λαμούρ.
  Την Λευτέραν 6 οωσσικός κολοσ·
  σός' «Πέτοος ό Μέγας». Σήμερον
  Κυριακή ώρα 11 τΐρωϊνή τό αρι-
  στούργημα: «τό σκάνδαλον τοθ
  Παρθεναγωγείου». Κατάλληλον
  καί δι' άνηλΐκους.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον ώρα 10 π-
  μ «Άγνός γλεντζές» (κωμωδΐα)
  "Ωρα 1 1)2, μ. μ 4 μ. μ 6 1)2 μ.μ.
  καί 9 ϊ)2 μ. μ. τό ί-γχρωμα θαθμ^'.
  «Ό Ρομπέν των δοσών>. Ή ϊναρ
  ξις 6λων των παραστάσεων θά εί
  ναι ακριβώς γιά νά μπορέσουν δ
  λοι νάιταρακολουθήσουν τό έργον
  Δευτέρα· «Κακός δρόμος».
  χείρας τοθ ΙχΰροΟ καί καθοδηγεί
  ται από καχοιις συμδούλους! —
  τούς είπεν. Ήαεΐς Οφείλομεν ν'
  άντιταχθώμεν είς τοίις συμβούλους
  τοθ σουλτάνου καί τοϋς ξένους
  ΑΣ ΰποσχέσεις — διά τόν 11ου
  σταφά' Κεμάλ— ήσαν πάντοτε έ'να
  μέσον πρός τον σκοπόν τού, καί
  δέν έδασκολεύίτο νά τάς πά
  Ή άλήθεια είνε δτι έπέταξε τό
  γάντι προ; τούς ξένους καί πρός
  τόν σουλτάνον.
  Καί άμέσως είς τάς προοκλή
  οεις διά συνέδριον.
  «Ή χωρ» εύρίαχεται έν κινδύ
  νφ!— ετηλεγράφησε πρός τα τμή
  ματα τοθ τουίκιχοθ κράτους. Ή
  κεντριχή κυβέρνησις είνε άνίκα
  νος. Ή άνεξαρτησία τής χώρας
  μας δύναται νά εξασφαλισθή μό
  νόν διά τής θελήσεως καί ένεργη
  τικότητος τοθ έθνους μας. Άπεφα
  σίσθη δπως συνέλθη συνέδριον έν
  ΣεβαατεΕα πρός συζήτησιν των μέ
  σων τής καλλιτέρας δργανώσε
  ως πρός αντίστασιν κατά τοθ
  ίχθροθ. Εκάστη περιφέρεια κα
  λεϊται ν' αποστείλη τρείς άντιπρο
  σώπους. Ένεργήοατε έν πάση μυ
  στιχότητι».
  Ή προσωπική τού θέσις ήτο έν
  τοσούτφ άκαθάριστος. Μέχρι τοθ
  συνεδρίου έκείνοϋ δέν είχεν επί
  σημόν τίνα τίτλον: Ήταν εας ά
  πλοθς ΙοΊώτης, ανευ ίσχύος. Τό
  συνηαπιαμένον κθρος τής νομίμοι*
  κυβερνήσεως καί τή; παραδόσεως
  ήτο εναντίον τού. Είς πολλάς πό
  λεις αί διοικητικαί αρχαί εί χά ν
  αρνηθή νά συμμορφωθοθν πρός
  τας διαταγάς τού. Έν τοσούτω
  παρά τό πλευρόν τού είχε τοΰς
  οτρατιωτικούς διοικηιάς, τού; ά
  ξιωματικούς έν γένει, καί ολα τα
  νέα καί διευρυνόμενα όλονέν κέν
  τρα τής οργανώσεως τή; άντιστά
  σεως κατά τοθ έχθροθ. Άλλά τοθ
  ήταν απαραίτητον νά ίχη έπίση
  μόν τίνα ίδιόιητα.
  (συνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό Ιγχρωμο θαϋμα!
  Ό θρίαμβος ολ«ν των έπο
  χδν!
  Ο
  ΤΟΝ ΑΑΣΟΝ
  (Κατάλληλον δι' άνπλίκους)
  Νέ τα πιο λαμπερά άοτρα
  της οΒόνης:
  ΟΑΙΟΙΑ ΝΤΕ ΧΑΒΝΑΑΗΤ
  ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝ
  Τό εργο ηού έ'σπασε όλα
  τα ρεκόρ είσπράξβων έως τώ
  ρα διότι τό παρηκολούθησαν
  150 000 «αί πλέον ββαταί οέ
  3 έβίομάδβς.
  'Εκτός προγράμματος
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  Την Δευτέραν
  ΚΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
  (Ελληνικόν, νέα κόπια)
  Σημ. Καθ' εκάστην, ώρα 6 μ.
  μ. απογευματινήν.
  χώ ραν
  ΓνωστοποΙησις
  Πρός τους κ. χ. Διευθυντάς
  Σχολείων καΐ Κοινοτάρχας.
  Σας καθιστώ γνωστόν δτι τό
  κατάστημά μου (όδός "Ιδη;) μή
  άνήκον εί; τό γκροίιπ τή; πωλή
  σεως οτολδν Ε.Ο.Ν. προμηθεύει
  οτολάς φβλαγγιτών, φαλαγγιτι
  οών καί σκαπανίων καθώ; χαΐ 8
  λα τα ίξαρτήαατα τούτων εί; πό
  λυ χαμηλοτέρας τιμάς τοθ γκρούπ
  Διά τουτο πρίν κάμετε προμηθεί
  άς άπαιτε! τό συμφέρον σας νά
  μ&ς επισκεφθήτε1 ή νά μ&ς γρά
  ψιτε.
  Μιτά τιμής
  Μ
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φοφέρ.
  143ον
  Καί άρχισαν νά μιλοθν άν
  τικρυστά, μέ τόν δίσκο τοθ
  όπίου άνάμεσα στά σιήθη
  τους. 'ΕμιλοΟσαν τηροθντες
  τοΰς τύπους καί τούς πατρο
  παραδότους κανόνας, ένώ
  δυό παιδία, γονατισμένα κον
  τα στό κεφάλι τους, έκρατοθ-
  σαν επάνω άπό την φλόγα
  τής πράσινης λυχνίας τούς
  βώλους τοθ όπίου, οί όποΐθ'
  ήσαν κσρφωμένοι στήν άκρη
  βελονών καί εστερέωνον την
  αναμένη πάστα στόν λουλά
  των πιστων που ήταν κάμωμε
  νες άπό έλεφαντοστοΰν, άτΐό
  άσήμι, άπό ταρταροΰγαή άπό
  μπαμποΰ.
  * *
  *
  —Φέν Τα—Τζέν, είπεν ό
  Τσεού Πέ—ΐ,δταν έσφράγισαν
  έδώ ακριβώς καί κάτω άπό
  τα μάτια μου, τό άνόητο κσΐ
  κακογρσμμένο γράμμα, πού
  εΤχα την τόλμη νά ύπαγορεύ
  σω γιά σάς είς τόν όλιγώτε
  ρο άμαθη" άπό τούς γράμμα
  τεΐς μου, έπρόφερα τα συνηθι
  σμένα λόγια:—Ε'ιθε τό άστρό
  τής εύτυχίσς νά σας συνοδεύη
  στό δρόμο σας!— Γιατΐ ήξερσ
  8τι ή καρδιά σας θά σας πά
  ρακινοθσε νά έκτελέσετε, χω
  ρΐς άναβολή την ταπεινή μου
  παράκλησι, καί νά δέσετε, χω
  ρΐς νά χάσετε στιγμή, τα κορ
  δόνια τού ταίιΐιωτικοΰ σας
  μανδύβτ. Ήλθατε μέ ήλιακήν
  ακρίβειαν. Καί ντρέπομαι βλέ-
  ποντας πώς ήμουν πολύ ό-
  χληρός. Τόσο, ώστε νά μή
  μπορέσω νά σάς εύχαριστήσω
  οσο πρέτιει.
  —Πέ—ϊ Τα Τζέν, απήντη¬
  σεν ό Ζάν Φρανσουά Φέλτζ,
  τό ΰπέροχο γράμμα ποΰ έλα
  βα έκ μέρους σας, μέ έκαμε
  νά θυμηθώ εγκαίρως φιλοσοφι
  κά παραγγέλματα, τα όποΐα
  παρ' ολίγον νά ξεχάσω καί
  μέ άνεκάλεσεν άμέσως είς τό
  Άκριβές Αμετάβλητον Κέν
  τρον δπου ό Κουμφούχιος το
  ποθετεΐ την άπόλυτη σοφίαν,
  άπό δπου επρόκειτο νά βγω.
  Καταδεχθήτε νά ύπομείνετε
  νά δεχθώ μέ εΰγνωμοσύνη
  την εύεργεσία σας.
  'Εκάπνισαν. Τό καπνιστή
  ριο ήταν κατασκότεινο. Τα
  σκοθρα παραπετάσματα δέν
  άφιναν νά μπαίνη τό έξωτερι
  κό φώς. Θά ένόμιζε κανείς
  πώς ήταν νύκτα. Άπό τό τα
  βάνι, τα έννέα μώβ φανάρια
  ερριχναν ενα φώς, δμοιο μέ
  τό φώς των τιολυχρώμων πά
  ραθύρων έκκλησίας. Ή κτηνώ
  δης ζωή έφαινόταν διωγμένη
  άπό αύτό τό βασίλειο, άπολό
  τως είρηνικό, δπου δέν εΐχε
  θέσι πσρά μιά ύπεράνθρωπος
  ζωή—έκλεπτυσμένη, σώφρων,
  έλευθερωμένη άπό τα δυνατά
  καί μάταια πάθη, έλευθερωμέ
  νη άπό τα παράφωνα αίσθή-
  ματα.
  (συνεχίζεται)
  Έκαστην Τρίτην
  μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
  μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
  Χαλκίδα, Αίδηψόν, Βό¬
  λον Θεσσαλονίκην.
  Τηλ. 5.50.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη
  τος ΜιαμοΟ, έκτΐθησιν είς
  μυστικήν δι' ένσφραγίστων
  προσφορών μειοδοσίαν 250 μέ-
  τρα σιδηροσωλήνων 1 1)4 (ν
  τσθν γαλβανισμένων. Αί προ¬
  σφοραί γίνονται ο δεκταί είς
  την άνω κοινότητα άπό την
  1 Ίανουαρίου 1939 μέχρι τής
  15 Ίανουαρΐου έ. ι.
  Ό Πρόεδρος
  Αντώνιος Γερμανάχη;
  'Η στηλη τού ώροιόκοσμο».
  ^^Τ^ νεαράς δεσποινίδος
  Ή μώδα προορίζει Ιδιαιτέρα,
  ζεχωριστά μοντέλα δια τάς νεα·
  ράς δεσποινίδος. Ή|μ6δα αυτή εί
  νέ έκτάκτως άτλή καΐ άποκλείει
  τίς περιττές γαρνιτοΰρες. Μεταζυ
  των μοντέλων που ττροτεΐνει θά
  ττροτιμηθοΰν τα εξής:
  Γιά τό πρωΐ ενα ταγιέρ μέ κον-
  τή ζακέττα άτό τουΐντ μσρόν ή
  μπλέ μαρΐν μέ'μπλούζα σεμιζιέ
  άπό φουλάρι ή ταφτα σέ χρωμα
  ασπρο ^ κρέμ. Ή μτΐλούζα στολΐ
  ζρται μέ μια γρα
  βάπα ζωηροθ χρώ-
  ματος. Ζώνη άσορ
  τί Λπύ μαλακό δέρ
  μ α.
  Γιά τα σπόρ ί¬
  να άνσόμτΐλ άπό
  ττλισσέ μέ μπολερό
  καί υπλούζα σεμι·
  ζιε. Τό μπολερό εί
  , νέ κοντό μέ δυό
  μικρώ οεβέρ.
  Ολα τα φορέ
  ματα των νεσρων
  δεστΐοινίδων, πρωινά ή
  άττογευυατινά, γαρνΓρον
  τοι μέ £να μυτερόάμττιε
  αμάν ττγ6 δίνειπο>ϋχάρι
  στήν σιλουέττα. |Τό άμ
  πιεσμόν ρόβετσι'μέ τιο
  λυ ψηλό ναΕί.*-^,,
  Η τουαλέττα τού χο
  ροΰ τής νεαρας δεσιτοι
  ν!δος εΤνε άπό έλα
  φρό μεταξωτό τοθλι εΐο
  χά τρία αύτά χρώματα:
  ρόζ, μ·"λέ τιάλ ή κΙ·
  τρινο Τό τελευταΐο θά
  τό τιροτιμήσουν οί με
  λαχροινές. Γιά μιό
  έττΐσημη δεξΐωσι ή1 νεα
  ρά δεστιοινΐς θά φορέ
  ση μιά άσπρη δαντελ
  λένια τουαλέττΐϊ μέ ζώνη άτΐό
  βελοϋδο σέ ζωηρό χρώαα
  Στό ίδιο χοώμα θά είνε τα αν
  θη πού θά στολΐσουν την ζώνη ή
  το κοοσάζ. "Ενα έτιανωφόρι άπό
  βελοΰδο κόκκινο ή μπλέ ρουά θά
  συμπληρώση τό κομψό βραδυνό
  άνσάμπλ. η Ντιστβγκί
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  "ΑΠΟΛΛΩΝ,,
  της απολύτου προτιμήσεως δλων των
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  'Αναχαινισθέν καί πάλιν έξασφαλίζει όλ« τα
  πλεονεκτήματα τής άνέσεως καί ευχαρίστου δια-
  μονής.
  ©Ιρμαναις—λουτρά κ. λ. π.
  ΤΑ Λ1ΠΑΣΜΑΤΑ
  Ε
  Λ
  Ε
  Φ
  Α
  Σ
  "ΕΛΕΦΑΣ,,
  Πού εδωσαν καί πέρυσι έξαιρετικά άποτελέ-
  σματα, καί κυριολεκτικώς έθαυματούργησαν είς
  ολους τούς κλάδους της παραγωγής.
  Λόγω τής γενικής ζητήσεως αφίχθησαν από
  τούδε ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟ1 των λιπβσμάτων «ΕΛΕΦΑΣ»
  καί πωλοΰνται τοίς μετρητοΐς καί επί πιστώσει
  παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ & ΣΙΑ
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σΰ-
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον.
  ΠρακτορεΤον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  "Ολα τα ειδή ΞΥΛΕΙΑΣ ·
  είς τιμάς έκτός συναγωνισμου
  θά εΰρητε είς την:
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ
  Ε. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όδός Χίίτάν Όγλβΰ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΑΙιά συναρπαστική καί με-
  γαλειώϊη; δημιουργία πού
  κάθε της σκηνή προκαλεΐ Ι-
  λιγγο, κάθε της είκόνα τόν
  θαυμασμόν.
  ΚΑΤΑΙΓΙΣ
  ΝΤΘΡΟΒΥ ΛΑΜΟΥΡ
  ΤΖΩΝ ΧΟΛΛ
  ΑΥΡΙΟΝ:
  Ό ρώσσικδς κολοσσός:
  ΠΕΤΡΟΣ
  Ο ΜΕΓΑΣ
  Ένα κολοσσιαϊο δραμα μέ
  σύμπρίΐξιν: 30 μεγάλων καλ-
  λιτεχνων τοθ κινηματογρά-
  φου 500 ήθοποιων καί 20
  000 βοηθητικών προσώπων,
  στρατιωτών ίππέων κ λ.η.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:
  ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
  ΜΑΡΙ ΜΠΕΛ
  ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΝΣΑΡ
  ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ ΡΟΖΕ
  ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ
  ΤΟ ΚΑΡΝΕ
  ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓ0ΣΤΑΣΙΑΡΧ51Ν
  ΕΞΑΓαΓΕΟΝ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ — ΚΡΗΤΗΣ
  Την Τετάρτην, Ιΐην Ίανουα
  ρίου 1939, ώραν 5 μ. μ. κα
  λοθνται τα μέλη τοϋ Συνδέ-
  σμου Έργοστασιαρχων Έξα-
  γωγέων Σταφίδος Ηρακλείου
  είς , τό Γραφείον τοθ Προε
  δρεύοντος κ. Μιχαήλ Τζουλά¬
  κη είς τακτικήν Γενικήν Συνέ¬
  λευσιν τής οποίας ωρίσθη ώς
  κατωτέρω ή ήμερησία Διάτα¬
  ξις:
  1) Έγκρισις πεπραγμένων
  καί άπολογισμοϋ τοΰ έτους
  1938.
  2) Παραίτησις Προεδρείου.
  3) Αρχαιρεσίαι.
  "Ηράκλειον 5 Ίανουαρίου
  1939.
  Ό Πρόεδρος
  Μ. Τζουλάκης
  ό Γεν. Γραμματεύς
  Α. Κωνσταντινιδη;
  Κάνομεν' την μεγαλυτέ¬
  ραν κατανάλωσιν διότι πω-
  λοΰμεν έλα τα ύφάσματα είς
  τιμάς ασυγκρίτως εύθηνάς.
  ΑΒΕΔΙΣ
  4δβς 'Αγίου Μηνβ
  ΑΝΟΡΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  Πυρή να
  Ή άβλαβεστέρα καύσιμος υλη
  διά μαγγάλια.
  στου
  Βασ. Παπάζογλου
  Λεωφόρος Κουντουριώτου
  ΚΟ
  ΓΑΜΟΙ —Αθηνά ΓεωργΙου Χαι·
  ρετη Πέτρος Ζαχαράκης Δικηγό-
  οος?ετέλεσαν τούς γάμους των.
  Παράνυμφος παρέστη ό κ. Γεωρ-
  γος Φλώρος. Συγχαρητήρ.α.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Τήν παρελθ. Δευ
  τίοαν ό κ. Πέτρος Τσαγκαράκης
  εβάπτισεν είς Φουρνην τό χαριτω
  αένο κοριτσάκι «0 κ Ι. Αμαργι·
  ωτάκη ονομάσας αυτό Αδριανήν.
  ^ΡΙΣ^ΙΟΝ - Καθήκον ε·
  πιβ=βλημένον θεωρούμεν δπως
  καΐ δημοσία ευχαριστήσωμεν ά·
  παντός τοΰς μετασχόνται τού πέν
  θους μας καί παρακολουθήσαντας
  την κηδείαν τής προσφιλους μας
  μΐτρόο, αδελφής, θ*1«*Οί ·**·*·
  Κης ΧαρικλΐΙ« Βαλ. Μπελφιόρε
  Ιδιαιτέρως εύχητριστουαεν τ§ν Δή
  ιααρχον Ηρακλείου διά τό «ατρι-
  κόν ούτοΰ ενδιαφέρον και τό προ-
  σωπικόν τού Δήμου ακολουθήσαν
  έξ Ιδίας πρωτοβουλίας τό ευγενές
  αυτού ,παράδειγμα, συμμετασχόν
  είς τό πένθος μας καί παρακολου·
  θήσαν έν σώματι την κηδείαν της
  αλησμονήτου νεκρδςμας.
  ΟΙ ευχαριστούντες
  Τα τέκνα- "Αγγβλβς Μπϊλφι·
  όρβ. Οικογένειαι: Α. Τοέκκι,
  Εύαγ. Μιχελιδάκη, €ύνο« Μα·
  βορο. Ό άοελΦόι: Σπύρος Γκάτ.
  Οί άνεψιοΐ Οί §γγονοι.
  λΙ» Ι> «&!
  Γύρω στήν πόλι.
  "Ομιλοι άπό μαθητάς καί μάθη.
  τρίας μικρούς καί μεγάλου'-, θά
  κατακλόσουν' καί πάλιν αυριον
  τό πρωΐ τούς δρόμους καί ή άτμό·
  σφαιοα θά δονηθί) κυριολεκτικώς
  άπό τα ξεφωνητά ποϋ κατά κανό-
  να διαποικίλλουν τής συζητήσεις
  των.
  — Καί ή ζωή των ίπειτα άπό την
  μακράν ανάπαυσιν των έορτών θά
  έπαναρχίση καί πάλιν τόν κανονι
  κόν της ρυθμόν.
  —Άπό τινος καιροΰ ή πόλις
  μας απέκτησε καί Μνα άΛλο γεωρ
  γικόν προιόν τοΰ όποίου ή έξαγω
  γή η5η ήρχισεν είς Πειραια καί
  Αθήνας.
  —Πρόκειται περΐ των μπανανε
  ών οί οποίαι ηύδοκίμισαν είς τό
  προάστειον Κατσαμπά δπου ήδη
  καλλιεργοΰνται μέ επιμονήν άπό
  έτων άττό τόν προοδευτικόν πρόσ-
  φυγα κ. Ίωκείμογλου.
  —Είς τό έργαστήοιον τού Συν·
  δέσμου Παροχής "Εργασίας είς &
  πόρους κόρας, £λαβε |χώραν προ
  χθές τό άπόγευμα ή έκκύβευσις
  τοΰ λαχεΐου τοΰ Συνδέσμου.
  —Τό προιόν τοΰ λαχεΐου διετέ
  θη διά την ενίσχυσιν τοΰ Ταμείου
  τοϋ συμπαθούς τούτου κοινωνι·
  κου Συνδέσμου.
  —Σήμερον τό εσπέρας όργονοΰ
  ται χορευτική έσπερΐς είς την Λέ
  σχην έπιστημόνων.
  —Ή έπιτυχΐα ιης δέ θεωρεΐται
  απολύτως ^εξησφαλισμένη.
  —Τάς τελευταίας ημέρας άνταλ
  λάσσονταιμεταξύ των συμπολι-
  των προσκληθείς διά την άμοιβαΓ"
  αν συμμετοχήν κατ οίκον είς την
  εορτήν τής κοπης τής Βασιλόπη
  τας.
  —Έπακολουθεΐ, ώς συνήθως, χο
  ρός διασκέδασις καί τραγούδια
  καί τό τέλος των έορτών |έπισφρα
  γΐζεται μέ τό στερεότυπον «καί
  τοΰ χρόνου».
  —Μέ τάς τελευταίας βροχάς,
  οί δρίυοι μας κατέστησαν σχεοόν
  άδιάβατοι.
  —"Ετσι παρετηρήθη τό θέαμα
  της προτιμήσεως των πεζοδρομί
  ών δπου έσημειώνετο καπου κά
  που καί συνωστισμός.
  —Μετά την λήξιν των έορτών
  ήρθη καί ή διάταξις τής έπικολ
  λήσεως επί των έπιστολών καί
  λοιπών ταχυδρομικώς οτελλομέ
  νων αντικείμενον, τοΰ εΐδικοΰ έν
  σήμου υπέρ των φυματικωνντριατα
  τικών
  —Κοσμοπλημμύρα άληθινή προ
  χθές είς τοΰ Πουλακάκη δπου έσυ
  νεχίζετο ή προβολή τοΰ μεγαλειώ
  δούς έργου «Καταιγίς». Τό 6ργον
  τουτο προβάλλεται διά τελευταΐ
  αν φοράν σήμερον.
  —Έπίσης άσφυκτική κοσμοσυγ
  κέντρωσις εσημειώθη είς την «Μι
  νώαν» δπου συνεχίζεται ή προβο
  λή τοΰ έξαιρετικου ίστορικοϋ καί
  δοαματικοΰ έργου: δ «Ρομπέν των
  δασών» τό οποίον δέν πρέπει να
  χάση κανείς άπό τούς φΐλους των
  8ργων πού δέν παρέρχονται είς
  τα χρονικά τοΰ κινηαατογράφου.
  _________* Ρέκβρτΐρ
  Φυτά σουλτανίνας
  Φυτωρίων 2 έτών, άνκπτυχθέν-
  των έντός κήπου ποτιστιχοθ πω·
  λοθνται.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Κορίες μου,
  Έμπιστευ-
  θήτε την καλ-
  λονήν σας μό¬
  νον είς τό ειδι¬
  κόν Μυροπολείον:
  ΓΕΩΡΓ ΑΜΤΑ.
  Μεγάλη συλλογή Εύ-
  ρωπαϊκ&ν καλλυντικών
  καί άρωμάτων.
  - - — ■—— -—- —ι----- χνν/ννονννν
  ΠΕΤΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  48δον
  ι
  ι
  ι
  < ι Τοιαύτην λαβών απόφασιν, ανέμενε μόνον την ευκαιρίαν δπως βάλη αυτήν καί είς πράξιν. Ή βύκαιρΐα δέν εβράδυνε νά παρουσιασθή. Ό γέρων Θερσανέμης απέθανεν. Ό Άγιάννης παρουσιάσθη τότε είς ιήν αγίαν ήγουμένην καΐ εΐττεν δτι λαβών μετά θάνατον τοθ άδελφοθ τού κληοονομΐαν τινά, μικράν μέν, άλλ' ικανήν ώστε νά ζήση τοθ λοι ποθ άνευ μόχθων, παρήτει την υπηρεσίαν τοϋ μο νσστηρΐου, καΐ συμπαρελάμβανε την θυγατέρα του' έπειδή ομως δέν ήτο δίκαιον ν' αναχωρήση ή Τι τΐκα άπό τού μοναστηοΐου, χωρΐς νά γίνη μοναχή, άφοθ έξεπαιδεύθη έντός αύτοΰ, παρεκάλεσε την ά γΐαν ήγουμένην νά δεχθή διά την μονήν, ώς ά ποζημΓωσιν διά τα πέντε ετη, άτινα διήγαγεν ή Τι ιίκα έντός αύτοθ, πέντε χιλιάδας φράγκων. Ούτως εξήλθεν ό Γιάννης Άγιάννης έκ τοθ μοναστηοΐου τής Άενάου ΛατρεΙας. Αναχωρών δέ, έλαβεν αύτάς ό ϊδιος υπό μά λης, μή θελήσσς νά έμπιστευθή είς τάς χεΐοας ά χθοφορου, τόν μικρόν όδοιπορικόν σάκκον, ούτινος τό κλει&Ιον έκράτρι πάντοτε επάνω τςυ. Ό σάκ κος ούτος ήτο α(ων(ως ή άπορΐα τΊς Τιτίκας, Ενεκα τής βσλσομικής όσμής, ήτις άνεδί^^το έξ αύτοϋ. Προσθετέον δ π ό Άγιάννης εΤχε πάντοτε τόν σάκκον τοϋτον πλησίον τού, είς τόν θάλα μόν τού τουτο δέ ήτο καί τό μόνον πρδγμσ, δ συναπέφερεν είς πάσαν μετοικεσΐαν τού. Ή Τιτίκα έγέλα δι* αύτό, άποκαλοθσα τόν όδοιπορικόν τοθ τον σάκκον ό άχώριστος, καΐ λέγοοσα. — Έγώ κα τήντησα νά τόν ζηλεύω. Ό Άγιάννης ανεφάνη είς τα άνοικτά δχι ά νευ προφυλάξεως' έφοβεΐτο πάντοτε μή άναγνωρι οθή. Άνακαλύψΐς την οίκΐαν τής όδοθ Πλουμέτου, έσπευσε ν' άποκρυβή έν αυτή Τό ΰνομα Ουλ τιμος Θερσανέμης κατέστη κτήμα τού τοθ λοιποθ. Συγχρόνως δμως έλαβεν ύπ' ενοίκιον καί δύο άλλα πενιχρά καταλύματα είς δύο συνοικίας των Παρισίων πολύ άπ' αλλήλων άπεχούσας" τό μέν είς την Δυτικήν, τό δέ είς την οδόν Ένόπλου. Τοθ το δέ Ίνα έχη καΐ άλλα καταφύγια, έν περιπτώ σει ανησυχίας, καί νά μή τύχη έν τώ μέσω τοθ δρόμου, καθώς την νύκτα, δτε διέφυγεν άπό των χειρών τοθ Ίαβέρη ώς έκ θαύματος. Έκ διαλειμμάτων λοιπόν μετέβαινε μετά τής Τι τίκας ότε μέν είς τουτο τό κατάλυμα έκ των δύο είρημένων, ότε δέ είς έκεΐνο, δπου διέμενεν επί έ να ή' £να καί ήαισυ μήνσ, άφίνων την Παναγιώταν είς την οίκίαν τής όδοθ Πλουμέτου. Είς τα άλλα καταλύματα τού έκεϊνα ύπηρετεϊτο υπό των θυρω ρών των, είς ούς έλεγεν δτι ευρίσκετο προσωρι νώς είς Παρισίους, κατοικών εί< τα περΐχωρα. Τοιοθτος άνθρωπος, την αρετήν μέγας καί σπά νιος, ώφειλε νά έχη έν Παρισίοις τρία διάφορα καταφύγια πρός αποφυγήν τής άστυνομίσς! Β'. Ό Άγιάννης Έθνοφύλαξ. Άλλά τό κύριον αυτού ένδιαίτημα ήτον δπως δήποτε ή έν 66ώ Πλουμέτου οίκίσ, η"ς δλα τα ε μπροσθεν δώματα μετά τοθ κήπου παρεχώρησεν είς την Τιτίκαν κσΐ την θεράπαινάν της. Πρός τα παλαιά μέν μεγαλοπρεπή καί έπίχρυσα Επιπλα των επάνω δύο θαλάμων „ της προσέθεσε καί νεώ τερα αρκούντως πολυτελή, αρμοδία είς κόρην ά νυμψον καθ" δλον δέ τόν χειμώνα ή κατοικία τής ΤαΙκας ήτο θερμασμένη άνωθεν έως κάτω. (συνεχίζεται) ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ Τής γνωστής'ίμεγάλης ψίρμας: ΜΟΤΤΗ τα μόνα ποΰ συναγωνίζονται είς ποιότητα, γευστικήν καί θρεπτικότητα αύτοι τα ιταλικαι μακκρόνια. ΕΦΘΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΤΕΘΗΣΑΝ είς την διάθεσιν τοΰ χαταναλωτιχοΰ χοινοΰ. Δοκιμάσετέ τα. Ψήνονται αύθωρεί. Ή ύπερο- χή των είνε άμέσως άντιληπτή. ΕΙΝΕ ΤΑ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ ΟΛΩΝ. Γενικός άντιπρόσωπος ΜΗΝΑΣ ©. ΠΟΤΗΡΗΣ Πλατεία Καλλεργών—"Ηράκλειον Κρήτης. ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ,,ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ" ΒΑΣ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ Παρά τό Καμαράκι. Τα έχλεκτότερα καί άληθώς πεφημισμένα γλυκίσματα^ δια τας εορτάς. Ή μεγαλυτέρα συλλογή φρουΐ γλασσέ, σοκο- λατίνων, έκλεκτών λικέρ. Έχομεν την μεγαλυτέραν κατανάλωσιν διό¬ τι είμεθα ο! 'εύθηνότεροι. Έγκυ^λοπα ιδε ία Αι* έκείνους ηοΰ θέλουν νά πλουτίζοον τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι' δλους. ΝΑΟΣ ΤΩΝ 33 333 ΘΕΩΝ! Έξ άφορμής τοθ πολέμου τή: "Απω Ανατολάς καί των σει· σμων πού την συ/εκλόνισαν, ή Ί απω/ία ευρίσκεται είς την ή μερησΕαν διάταξιν. ΙΙολλά έγρά φτσζν περί αυτής άπό στοα- τιωτικής, πολιτική-, διπλωματι κης άπόψίω;, πολλα ίχουν γρα φή διά τα έθιμα καΐ τάς π« ραδόσεις των προοδευτικήν κατοί κων της. Άλλ' είς "τόν ελληνι¬ κόν τολϊχιατον τύπον δέν Ιγρίγη- τίποτε διά την φύσιν τής Ίαπω· νίας, την τέχνην της, τα μνημεϊα της. Είς την Ίχπωνίαν όλόκλη ρον λατρεύεται ώ; ιερόν τό 2- ρος Φουζί-Γιάμ», Ινα παλαιόν ή φ*£στειον. Μολονότι ή άνάβχσις επί τοθ δρους τούτου φημίζεται ώ; μακρά καί έπίπονος, έν το¬ σούτω, τό καλοκαϊρι δέν περνά ήϋέρα πού Ίάπωνε; προσκυνηταί νά μην άναρριχώνται είς τα άπό κρημνα μονοπάτια τού. Τό δ ρος έγείρεται μεταξύ των έπαρ- χιών Σιυρούγκα καί Κοσού. Ή υψηλοτέρα κορυφή τού, πού όνο· μάζεται Κέν-γκαμίν 6περβκίνίΐ τα 3 600 μέτρα είς ϋψ?ς. Μέχρι τοϋ 14ου αιώνος καπνοί έβγαι ναν άπό τούς κρατήοάς τού. Άλ λά σήμερα τό Φουζί-Γιάμα είνε Ινα ήφαίστειον έσβεσμένον. Περι- βίλλεται άπό χαμηλού; λόφους ήφαιατειογενοΰς προελεύσεως, είς τούς όποίους ΰπάρχουν θερμαϊ πηγαι. Μέχοις ίίψους 450 μί- τρων επί των κλιτύων τού ή γή τού υποβχλλκται είς καλλιέργει¬ αν. Ή κορυφή τού είνε αιωνίως χιονοσκεπής. Πλεΐστοι θρθλοι καΐ παραδόσεως τοθ ίαπωνικοθ λαοθ συνδέονται μέ τό ίίρόν τοθτο δ ρος τού Τό Φουζί Γιάμα μέ τό έπιβλη τικόν μεγαλείον τού θεωρεϊται έν Ίαπωνία ώς σύμβολον τής ώμορ· φ αίς καί Ινα ίδιεωδώς ωραίον γυναικείον πρόσωπον χαρακτη ρίζεται έν Ίαπωνία ώ; «Φουζί· μπετά'ι» δηλαδή «ωραίον σάν τό όρος Φοθζι:» Λευκόν σάν τα χιόνια τής κορυφΫιζ τού, άκτινο- βολοθν άπό μιά αυστηράν ώμορ- φιά. Τό επιβλητικόν όρος δεσπό ζει, κατά τάς παραδόσεως τοϋ ία πωνιχοθ λαοϋ, τής επιγείου ζω· ής: Είς την θέαν τού δ πόνος κατασιγάζει, ή έπτθυμία παΰεΐ, αί Ιριδες λησμονοθνται...είναι γιά τόν ίαπωνικόν λαόν τό όρος τής μακαριότητος. Έτερον μνημεΐον ναός τής πόλε ω; Κιότο. Όνομάζεται «σάν γιού σάν γκέν ντά»καί ίστέγαζε 33.333 άγάλματα τής θεά; Κουανόν, θε- 5; τοθ &ίκτου. Ό ναός αύτ4; ε*· χει μήκος 130 μέΐρων καί πλά τος 26. Έκτίσθη τόν Ιΐον αίω να υπό τοθ αύτοκράτορος Τόκχ, ό όποϊος έτοποθέτησεν έντός αύ τού τα πρώτα χίλια καί ϊν άγάλ μχτα. Τό 1249 μί* πυρκαϊά κατέ ατρεψε τα εΐδωλα τής θεάς καί τόν ναόν της. Μετά παρέλευσιν 17 έτων, τό 1266, ό αύτοκράτωρ Κα ουρεζιάμα τόν άνήγειρεν έκ νέου καί άπό την μιά άκρη Ιως την άλλην, τόν γιόμισε μέ άγάλματα τής «θεας'πού έχει χίλια χέρια». Ύστερα άπό ΰιταρξιν πολλών αί ώνων, κατέπεσεν είς έρείπια. Τό 1662 τόν έθεμελίωσεν έκ νέου καί τόν ανήγειρε διά τρίτην φορχν ό μέγας σογκοίιν Γιετσούμα. «Σογ χούν» έλέγοντο οί στρατιωτικαί διοικήται πού ήσαν κυρίαρχον έν Ίχπωνία πρό τής έδραιώσεως τής κυριαρχίας τοϋ μικάδου. Καμμιά 3λλη μυθολογία δέν παρουσιά- ζει τέτοιο πλήθος εϊδώλων μι· α; θεάς. Τίποθετημένα κατά σει¬ ράς τα άγάλματα τής θεας τοϋ οΐκτου είς τόν ναόν τοϋ Κιότο καταλαμβάνουν δλην την τερα¬ στίαν τού επιφάνειαν. Έν δλω ά- νέρχονται είς 33.333 άγάλμχτα! Χίλια είνε μεγάλων διαστάσεων: Είς Οψος φθάνουν τα 1.70 μ Κάθε Ινα άπό τα χίλια αύτά με· γάλα άγάλματα κράτει, στεγάζει ή περιέχει μικρότερα είδωλα τής θεας. "Ολα είνε θα'ομασίως επεξειρ¬ γασμένα καί περασμένα μέ χρυ σήν «λάκκα». Δεδομένου δτι εί νέ δλα πολύ παλαιά, Ιχουν ά νάγκην διαρκοθς επιδιορθώσεως. Οί βραχίονες καί τα χέρια είνε ευθραστοι καί ή θεά Κουανόν, θεά τοϋ οϊκτου, θεά «μέ χίλια χέρια» γιά νά παρέχη προφανώς μέ χί¬ λια χέρια την έλεημοσύνην, έχ σεβαστόν αριθμόν άναπήρων! ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΐ ! ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑ Ι ΠΑΥΛΙΔΟΥ α. ε. Ξ ·< Ζητήσατε τα νέα Σοκολατίνια τής: ΤΟΠΟΙΪΑΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ,, Ι Είναι άπαράμιλλα είς ποιότητα καί γεΰσιν Ξ Ξ καί πολυτελέστατα είς εμφάνισιν. Ξ = Έπίαης ζητήσατε τα έξαιρετικης ποιότητος = Ξ προϊόντα της: Ξ | Σοκολάτα ΦΟΥΡΡΕ . 1 = » ΙΜΡΒΚΙΑΙ/ Ι | , » 2ΙΓΑΡΕΤΤΑ = Ξ ΦΑΦΛΕΣ διάφορες. Ξ Ξ ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ έκλεκτές. Ξ = ΦΩΣΦΑΤΙΝΕΣ διά παιδία. Ξ Ξ Πλάκες Σβκολάτες διάφορες. = Ξ Τ' ανωτέρω εϊδη πωλοϋνται είς τα Ζαχσροπλα- |Ξ = στεΐα τής πόλεώς μας. Ξ πίΐΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐίπ ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, άπό βλα τα καταστήματα καΐ αύτά άκόμη τ&ν ίπαρχιών ταίς κλωσταΐς Μάρκος «ϊταυρός». Ήτοι σβυγάκια, τρυ«ώματ«!κίβάρας, καρολια'κεντήμα- Τ©$, κουβάρες, Μουλινέ, Κβτόν περλί, Βαμβακάκια, κου- βάβες κεντημοιτος κ. λ. π. Όλα τα ί>ς αν« (Ιδη είναι α-
  φβάστβυ ποιότητος, κ«1 χρΝμάτνν Αγγυημίννν καΐ στερε¬
  άν. ΜΚα δοκιμή θά αίς ηείοα βια την βΐνιιτιρβτητα τβν
  τής μάρκος «Χτανρο&>»
  διά τοβ( Νομβο( ΉραχλεΙβυ-Αααηβίον:
  ί Ν. ΕΟΡΠΗΧ
  Αι πρόοδοι καί άνάγκαι
  τοΰ Κρουσώνα.
  ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ Ίίνβυάριος (άν
  ταποκριτοϋ μας) — "Εκττληκτο;
  μένει ό σημερινό; έπισκέπτης Ιμ
  πορος είς τό θέ*μα τής προόδου
  πού έμφανίζίΐ ό Κρουσώνας. Ά
  ληθινή μεταμόρφωσις συνετελέσθη
  κατά τα τελευταία Ιτη εί; δλα.
  Ή κωμόπολις άνεκαινίσθη έξ όλο
  κλήρου. Δρόμοι διεμορφώθηααν,
  οικίαι καί κατα,στήματα νέα οί«ο
  δομήθησαν. Χάρις εϊς την ϊδιω
  τικήν προσπάθειαν καί τα; κοι
  νοτικά; φροντίδα;, τα πάντα με
  τεβλήθησαν καί νέο; ά'νεμος πό
  λιτισμοΰ Ιιτνευσεν.
  Μέ δαπάνας τής κοινότητος
  καί μέ έμπνευστή^ τόν ά<ού?α- στον πρόεδρον της κ. Ί. Φουντου λάκην, κατευσκευάσθησαν έσχά τω; πλείστα δια σημχντικά 2ργα. Κατεσκευασθη μνηιιεΐον εί; τόν άγνωστον στρατιώτην. Ανηγέρθη μεγαλοπρεπές κοινοτικόν μέγαρον, μέ αιθούσας συνεδριάσεως, γρα φεΐχ καί τηλεφωνεϊον, περιβαλ λόμενον άπό θαυμάσιον περίβολον καί ωραίαν πλατείαν. Έγέντο ή γεφύρωσις τοϋ ποτα μοΰ «Κωμόλιθο;» καί ή κατα σκευή στηθαίων καί τοίχων άντι στηοίξεω; επί τή; 65οΰ τής ά γούση; άπό τή; άγορα; εις την συνοικίαν Φασουλιανά καί έξησφα λΕσθη ή έπικοινω^ία των κατοί- κων τής συνοικίας μετά τή; λοι- πής κωμοπόλεως, πού δΊεκόπτκτο πολλάκις, έδοσχεραίνετο δέ καθ' δλον τόν χειμωνα. ,Τώρα ευρίσκεται υπό μελέτην ή ανανέωσις τοϋ παλαιοΰ ύίραγω γείου καί ή ενίσχυσις τού διά των υδάτων τή; πηγής Άγίας Ειρήνη; έργον /τού θ' απαιτήση ηζρΐ τάς 500 χιλ. δραχμών. Έ- πίσης τώρα πρόκειται ν' αρχίση ή ανέγερσις τοϋ νέου μεγάλου ναοΰ τή; Άγίας Τριάϊος τοϋ ό- ποΕου ό προϋΐτολογσμό; άνέρχ·- ται είς ίύΐ έκατομμύρια δραχ μών. Πρέπει δέ νά σημειωθή δτι τα τελευταία Ιτη Ιχουν σημειώ σει σημαντικάς πρ205ου; καί ή γεωργία καί ή κτηνοτροφία. Καί τώρα γίνεται σκέψις νά ί5ρυ θή καί είδικός συνεταιρισμό; δέ/ δροφυτεύσεω; των πέριξ τή; κω¬ μοπόλεως άκαλύπτων γηλόφων πού κρίνονται έξαιρετικώς κχτάλ- ληλοι πρός δενδροκαλλιέργειαν. Άλλά ή άναδημιουργία τοϋ Κρου σώνα θά πραγματοποιηθή δταν αποκτήση άμαξιτήν συγκοινωνίαν. Καί ελπίζομεν ν5 αποπερατωθή" συντόμως ή υπό κατασκευήν όδός. Μας τό έγγυαται τό ενδιαφέρον των κ. κ. Γεν. Διοικητοϋ Κρήτης καί Νομάρχου Ηρακλείου. —Τιμητική διάκρισις είς δι δασκάλους. Είς την Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως εδημοσιεύθη ύηουργι κή πράξις, διά τής οποίας άπονέ μεται έπαινος καΐ τιμητική διάκρισις μΐτά γέρατος έξ 800 δραχμών είς τοϋς κάτωθι Κρήτας δημοδιδασκάλου: Έμμ. Άπαλά Μην, Ν. 'Αναγνωστάκην, Ι. Αί κατβρινίνην, Γ. Όρςρανουύάκην, Γ. Πολυχρονάκη ν καΐ Μ. Βχσιλά κην. — Ή 'Ανωτάτη έμπορική είς τό υπουργείον τής Παι δείχς. _ Διά νόμου καταρτιζβμένβυ εις τό υπουργείον της Παιδείας, η 'Ανωτάτη Έμπορική Σχολή θά παύση ύπαγομένη είς τό υπουρ γεΐον της Έθνικής Οΐκονομίας καΐ θά ανήκη είς τό εξής είς την δικαιοδοσίαν τοϋ ύπουργεί ου τής Παιδκίας. Τό μέτρον έλή φθη πρός συντονισμόν τής Έκπαι δεύοβως υπό ενα υπουργείον. —Συλλήψεις είς Ρέθυμνον. Υπό τής χωρβφυλακής Νβύς Άμαρίου Ρεθύμνης συνελήφθη 6 Γεώργ. Μουρτζανός έκ Φουρ φβυρκ κατηγορούμενος επί ζωο· κλοπίί —Υπό τής χωροφυλακής Σπιι λίου Ρεθύμνης συνελήφθησαν ο! Κελοιϊδής Ιωάν., Κελαϊδής Έιιμ., Τζαγκαράκης Εΰβτρ., Περακάκης Στυλ. καΐ Περακάκης Γβώρν. έκ Λαμπινής τοΰ ΐδίου νομοΰ κατη γορούμενοι επί τραύμααιν έκ προ μελέτπς. ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς Φοινικιδν ώμττε λος εΐδους σουλτανί μέ εύκολΐ άς ττληρωμης. Πληροφορίαι πά ρα τφ κ. Χαραλ. Φουντουλάκη. —Τό σημερινόν πρόγραμμα τού Ραδιοφωνικοΰ. Σήμερον ό Ραδιβφωνικός Σταθ μό; θά εκτελέση τό εξής πρό· γραμμα: Ω?α 10 μ. μ. μετάδοσι; τής λειτουργίας άπό τοϋ μητρο¬ πολιτικόν ναοϋ Αθηνών, Π.ΐδ' εργα διάπιάνο, Σκαρλάττα σο- νάτα είς ντό μεΐζβν, Μπετόβεν σονάτα άΐτπααιονάττα, Μπράμς 3 βάλς άπό τό έργον 39, 11.40' κίνησις τοϋ άποδήμουελληνισμόν, 11.50' ποικίλη μουσική, 12.45" έλα Φρά μουσική (ο χ. Κορίνθιος καΐ ή όρχήστρα τού), 13.30 είδήαεις, 13 40' μουσική χοροΰ, 11.45 ά να κοινώσεις καΐ μετευρ. δελτίον, Ιδ.ΙΟ' ρεσιτάλ πιάνου υπό τή{ δί¬ δος Βούλας Γεωογίου καθπγη· τρίαςΏδείου Οεσσαλονίκης,ΐδ 30' δημοτικό τραγοϋδι Άρκάδος, 19 ωρα τού παιδιοΰ, 19.30' γυναι- κίϊο όκτέττο τής Παλλαδίου χο· ρωδίας, 20 ή &ρα τοΰ άγρότου, 20.15" έλαφρό έλληνικό τραγοΰδι, 20.30" άΐταγγελία, 20.45" ρεσιτάλ τραγουδιοΰ υπό τόν χ. Κλ. Κα¬ ραντινού, 21.15" ομιλία τοΰ δ)ν- τοΰ τοΰ έπιγραφικοΰ Μουσείου κ. Αλεξάνδρου Φιλαδελφέως περΐ τοΰ άρχαίου θεάτρου, 21 30" ειδή σεις, 21.45* συναυλία τής συμ· φΜνικής όρχήστρας τής ΥΡΕ ύιτό την δ)νσιν τοϋ κ. Εύαγγελάτού πρόγραμμα 1 Χάϋδν συμφωνία 5 βασίλισαα, 2) Μέντελσον άπό· σπασμα άπό τό όνειρο θερινής νυκτός, 3 Σόλωνος Νιχαηλίδη δύο μικρά βυζαντινά σκίτοα δι' ορχήστραν έγχόρδων 4) Γχλαζού νωφ Στένκα Ράζιν (συμφωνικόν ποίημα) 5 Σαίν-σάνς δ άλγερική Σουϊτα1 κατά τό διάλειμμα τής συναυλίας θά μεταδοθοϋν τελευ¬ ταίαι είδήβεις, .23.30" : μουσική χοροϋ.
  1 ]
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσ,λ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρ©1ο· Κυρισκής
  8 Ίανουαρίου 1939
  12Π/Ώρα
  ΑΙΐΜ ΗΗΥΘΗ ΙΑΦΒΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ Ι. ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΥΜΝΥΙΜΡΟΟΥΠΙΙΡΙΙΙΙ
  III
  Η ΑΓΓΑΙΑ ΟΑ ΠΚΤΙΗ-Ι
  τη ιιιιΐΗ ιιι τι ιηι—
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν
  έκ Λονδίνου ότι ό πρωθυπουργος τής
  λΐεγάλης Βρεττανίας κ. Τσάμπερλαιν
  είδοποίησε τύν κ. Μπενίτο Μουσολίνι
  έν πάση ααφηνεία, περί των διαθέσεων
  τής Αγγλίας είς την γαλλοϊταλικήν δι¬
  ένεξιν.
  Ώς ετόνισε σχετικώς πρός τόν Ίτα·
  λόν δικτάτορα ό " %γγλος πρωθυπουρ·
  γός, ή Μεγάλη Βρεττανία θά υποστη¬
  ρίξη την Γαλλίαν είς "την διένεξιν ταύ·
  την ανεπιφυλάκτως.
  ΤΟΝ Κ. ΜΕΤΑΞΑΝ ΣΥΝΕΧΑΡΗΣΑΝ
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Ο ΣΤΡΛΤΟΣ ΚΑΙ Η ΝΕΟΛΛΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίανουαρίου (τού άν·
  ταποκριτοΰ μας).— Τόν πρωθυπουρ»
  γόν κ. Ί- ϋΛεταξάν άγοντα σήμερον
  την ονομαστικήν τού εορτήν, συνεχάρη
  έν σώματι τό Υπουργικόν Συμβούλιον.
  Έπίσης τόν κ. Πρωθυπουργόν συν-
  εχάρησαν οί ένπρόσωποι τού στρατοΰ
  * αί ή Έθνική Όργάνωαις Νεολαίας.
  ίΨΑΛΗΣΑΝ &ΟΞΟΛΟΤΙΑ
  ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ!
  ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ Ι. ΠΡΡΒΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Επί τή όνομα-
  στική έορτή τού Πρωθυπουργ'ού κ. Ί.
  Μεταξά εψάλησαν σήμερον οοξολογί-
  αι είς τούς ναούς υπέρ αυτού καί τού
  έργου τής κυβερνήσεως τού έν σχέσει μέ
  την άνασυγκρότησιν τής χώρας καί την
  περιφρούρησιν τής εσωτερικάς είρήνης
  αυτής.
  Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΜΕΤΑΒΑΙΝΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤ Α ΛΙΚ Η Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΔΙΕΛΘΗ ΕΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).—Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Λονίίνου βεβαιούν ότι ό
  Βρεττανος πρωθυπουργός εγνώρισεν είς
  τόν κ. Μουσολίνι ότι πρίν ή* μεταβή είς
  Ρώμην θά αυνομιλήση έν Παρισίοις με
  τα των Γάλλων υπουργόν επί των έκ-
  κρεμών εύρωπαΐκών ζητημάτων.
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΑΠΟΚΡΟΥΟΥΝ
  ΚΑΟΕ ΕΔΑΦ1ΚΚΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Καθ' ά αγγέλλε¬
  ται έκ τού έξωτερικοΰ οί "Αγγλοι άπο-
  κρούουν ρητώς κάθε έδαφικήν μεταβο
  λήν πρός ϋφελος τής Ιταλίας.
  Η ΑΝΙΟΕΟΡΗΣΐ: ΤΗΣ ΥΦΐίΤΑΗ!
  ΝΟΜΩΒΕΣΙΑΣ ΕΝ 1ΜΕΡΙΚΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίανουαρίου (τού ά.
  ταποκριτοΰ μας). —Σημερινά τηλεγρα
  φηματα έξ Ούασιγκτώνος άναφέρουν ό-
  τιτό Κογκρέσσον θά άπασχοληθή διά μα
  κρών κατ» αύτάς διά την αναθεώρησιν
  τήςύφιαταμένης έν Άμερική νομοθε
  αίας εις περίπτωσιν διεθνοΰς συρράξε
  Ό Μουσολίνι καιτόζητηματηςΤύνιδος
  'ΕκχωρησειςτοΰΡάϊχείςτήν Πολωνίαν
  ΑΘΗΝΑΙ 7 ΊανουαρΙου (τοθ
  άνταποκριτοΰ μας). Κατά χιλι
  άδας άποστέλλονται συγχσρη
  τήρια τηλεγραφήματα πρός
  τόν πρωθυπουργόν κ. Ί. Με
  τσξδν έπ' εύκαιρΐα τής όνο
  μαστικής εορτής αύτοθ.
  ΠΟΤΕ~~ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
  ΔΙΑ ΡΩΜΗΝ Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  Τηλεγρσφοΰν έκ Λονδίνου
  δτι την προσεχήΤρΙτην (μεθαύ
  ριον) άναχωροθν διά Ρώιιη;
  οί κ. κ. Τσάμπερλαιν καί Χά
  λιφαξ.
  Κατά τάς υπαρχούσας πλη¬
  ροφορίας, είς Ρώμην θά συ
  ζητηθώσι τα Βιεθνή" ιτροβλή
  ματα κσί ή γαλλοϊταλική δια
  φορά. ΟΙ πολιτικοί κύκλοι πι·
  στεύουν 5τι ό κ. Μουσολίνι
  δέν θά ττ.ροβάλη, έδσφΐκάς
  αξιώσεις επί τής Τύνιδος. Ί
  διαιτέρως θέλει συζητηθή τό
  ίσπανικόν πρόβΧημα.
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΡΟΥίΒΕΛΤ
  ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ
  Καθ' ά αγγέλλεται έκ Βερο
  λΐνου οί γερμανικαί έφημερί
  δες σχολιάζουσαι τόν λόγον
  τοϋ Προέδρου των Ήνωμέ-
  νων Πολιτειών κ. ΡοΓσβελτ, Ι
  σχυρΐζονται δτι οδτος σχε
  διάζει πόλεμον κυρώσεων
  εναντίον των όλοκληρωτικών
  κρατών.
  ΤΙ ΣΥΝΕΖΗΤΗΘΗ
  ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΝ κ. κ. ΧΙΤΛΕΡ-ΜΠΕΚ
  Ή χθεσινή συνάντησις
  XI
  τλερ καί Μπέκ υπήρξε κατά
  τα έκ ΒαρσοβΙας καί ΒερολΙ-
  νού νεώτερα τηλεγραφήματα
  σπουδαιοτάτης σημασΐας. Ο
  ΧΙτλερ έπέμενεν δπως ή Πό
  λωνΐα υποστηρίζη την Ιτα¬
  λίαν είς την διένεξιν αυτής
  μέτήν Γαλλίαν καί εγκατα¬
  λείψη την έθνοκοινωνίαν. Ό
  Μπέκ προσέφερεν την πολω¬
  νικήν συμμαχίαν είς τόν
  XI-
  τλερ 6 οποίος απεδέχθη ταυ
  την έγκαταλεΐψας την Ιδέαν
  δημιουργίας ανεξαρτήτου ού·
  κρανικοϋ κράτους.
  —Τελευταίαι πληροφορίαι
  έκ Παρισίων άναφέρουν δτι
  τόν κ. Νταλαντιέ άναχωροθν-
  τα έκ Τύνιδος συνώδευσαν μέ
  ένθουσιώδεις έκδηλώσεις οί
  [θιγενεΐς καί οί άποικοι έν
  γένει. "Εν τώ μεταξύ ή Ιτα¬
  λία υπέβαλε καί επισήμως
  διαμαρτυρίαν διά τάς έν Τύ-
  νι&ι άντιϊταλικάς έκδηλώ·
  σεις.
  Ό χδεσινός πανηγυρισμός
  της όνομαστικης εορτής τού κ. Μεταξά.
  Μέ ιδιαιτέραν έπιβλητικό-
  τητα έωρτάοθη χθές είς την
  πόλιν μας ή όνομσστική έπέ
  τειος τοό άρχηγοθ τής κιβερ
  νήσιως κ. Ί. Μεταξδ ύτιό τής
  'Εθν. "Οργανώσεως της Νεο
  λα(ας.
  Είς τό θέατρον Πουλακά
  κη συνεκεντρώθη έπ' εύκαιρΐα
  όλόκληρος ή δύναμις των φα
  λαγγιτών καί φαλαγγιτισ-
  σών Ηρακλείου. Κατά την
  συγκέντρωσιν ωμίλησε πε¬
  ρί τής τιροσωπικότητος τοθ
  κ. Μεταξά ό πρόεδρος τοϋ
  Έργατικοϋ Κέντρου καί Λο-
  χΐτης ιτΊς Ε Ο Ν. Ηρακλείου
  κ. Γκολέμης.
  Την όμιλίαν πορηκολούθη
  σαν 6 Νομάρχης Ηρακλείου
  κ. Μάρκελλος, 6 Δήμαρχος
  κ. Γεωργιάδης, 6 Διοικη
  ■«ής τής χωροφυλακής κ.
  Όρφανουδάκης, ό ΟΙκονομι
  κός Έφορος καί πάντες
  οί προϊστάμενοι των δια
  φόρων τοτιικων άρχών. Την
  εσπέραν ώργανώθη λαμπαδη
  φορΐα.διά των κεντρικών δδών
  υπό τμημάτων τής Ε.ΟΝ.
  Ή κίνησις των σουλτανινών
  εις την σταφιδαγοράν Λονδίνου.
  ως
  ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΠΙΠΤΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΒΡΟΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ία.νουαρίου(τού άντ*
  ποκριτού {*■*«)· —Κατ' άρμοδίαν ανα¬
  κοίνωσιν είς ολόκληρον σχεοόν την Ελ¬
  λάδι πίπτουν άπό^τής χθές βροχαί κα·
  τ» τό μάλλον καί ήττον βυνεχείς. Πάν¬
  τως αί θερμοκρααίαι σημειούν άνοδον.
  Υπό τοθ έμπορικοϋ άκολού
  Θου τής έν Λονδίνω Έλλη
  νίκης Πρεσβείας εκοινοποιήθη
  πρός τόν «Οίκον τοθ Άγρό-
  του> Ηρακλείου τό δελτίον
  τιμων τής σταφιδαγορας Λον·
  δίνου.
  Έν τώ δελτίω τούτω άνα-
  φέρονται αί κάτωθι πληροφο
  ρΐαι σχετικώς μέ την κίνησιν
  των σουλτανίναν:
  Επί Αύστραλιανών εγένε¬
  το μ(α πώλησις διά ποσό-
  τητα δνω των 100 τόννων
  πρός 37)6 καί δύο-τρεΐς μικρο
  πωλήσεις πρός 38)—καί 38)6
  παραδοτέων. Εσημειώθη κό
  ποία, άρκετά ζωηρά ζήτησις
  σουλτανίναν τάς ημέρας ταύ¬
  τας, προβλέπεται δέ δτι τό
  εΐδος τουτο θά κινηθρ περισ¬
  σότερον λίαν προσεχώς. "Ε¬
  ζητήθησαν ωσαύτως καί σουλ
  τανΐναι Κρήτης καί Πελοπον-
  νήσου είς τα ορια τιμών πρός
  52)—μέχρι 55)—είς άνάλωσιν,
  τοιούτον δμως έμπόρευμα εί¬
  νε ανύπαρκτον ενταύθα, ουτε
  δέ φαίνεται καί είς την Έλ
  λάδα.
  Τα ενταύθα ευρισκόμενα ά
  ποθέματα άποτελοθντσι άπά
  ανώτερον έμπόρευμα διά τό
  οποίον ζητοθνται 57)—
  καί 62)—είς άνάλωσιν. Ε¬
  γνώσθη έπίσης πώλησις έλλη
  νίκων κατωτέρας ποιότητος
  έν πλφ πρός 27)—τσΐφ.
  Επί χ&ν καλλφορνιακών
  ούδεμΐα άξία λόγου ζήτησις
  εσημειώθη την έβδομάδα ταύ¬
  την.
  Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ
  ΕΙΣ Τ Ο Ν ΛΙΜΕΝΑΜΑΣ
  ΤΟΥ Τ1ΜΙ0Υ ΣΤΑΥΡΟΥ
  Μετά τής συνήθους έπιβλητι
  κότητος καί έν συρροή πολλοΟ
  κόσμου έλαβε χώραν προ
  χθές ή έορτή τής καταδύσεως
  τού τιμΐου στσυροθ. Κατά
  την τελετήν Ιερούργησεν δ
  ΜητροπολΙτης Κρήτης κ. Τι
  μόθεος παρέστησαν δέ κατ'
  αυτήν ό Νομάρχης Ήρακλεί
  ου κ. Μάρκελλος, 6 Δήμαρ
  χος κ. Γεωργιάδης, οί Διοικη
  ταί τοθ 43 συντάγματος καί
  τής χωροφυλακής κ. κ. Δια
  μαντόπουλος καί Όρφανου
  δάκης μετά των κ. κ. άξιω
  ματικών αμφοτέρων των 8
  πλων, οί προϊστάμενοι των
  διαφόρων άρνχών, τμήματα
  στρατοΰ, 'Εθν. Νεολαίας καί
  προσκόπων. Ή έξέ&ρα έκ τής
  οποίας εγένετο ή κατάδυσις
  τοθ σταυροθ ήτο διακεκοσμη
  μένη καταλλήλως. 'Επίσης ά
  παντα τα έν τώ λιμένι όρ
  μοθντα πλοϊα είχον επηρμέ
  νόν μέγαν σημαιοστολισμόν.
  Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  Ό Σύλλογος Έμποροπαν
  τοπωλών Ηρακλείου απηύθυ¬
  νε χθές πρός τόν κ. Μεταξάν
  τό ακόλουθον τηλεγράφημα:
  «'ΕπΙ όνομσστική έορτη σας
  Σύλλογος Έμποροπαντοπω
  λών Ηρακλείου Κρήτης εΰ
  χεται μακρότητα ημερών έπ'
  ωφελεία Ιθνους».
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
  Καθ' άρμοδίαν άνακοίνω
  σιν λόγω τής κακοκαιρίας
  ανεβλήθη ό διά σήμερον όρι
  σθεΐς ποδοσφαιρικός αγών
  μεταξύ τοθ Όμίλου Φιλά-
  θλων καί τής Μικιη·ς Ρεθό
  μνης. ]
  ΟΙΚΟΝΟΙΥΙΙΚΗ ΖΟΗ
  'Αγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγοράς
  τοϋ "Εμπορικοΰ κσί ΒιομηχανικοΟ
  Έτιιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων προΐόντων είχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  α' &
  ρ. 17-17.50
  β' »
  15- 16.50
  * Υ'
  » 12-14.-
  » δ'
  » 9—11.—
  Ελεμέδες α'. >
  8.50—
  &'.
  7.30-
  ΚοινοΙ ι
  Ταχτάδες α'. ι
  6.50-
  β'. »
  5.50- 6.-
  Σταφίοες μαύραι
  •Ελαια 3-5ο
  29.30
  ΜουργελαΙου α' ■
  15.-
  » β' .
  14.—
  Πυρηνέλαια >
  17.-
  Σάπ»)ν*ς:
  ΛευκοΙ α' »
  21.-
  β'
  20.-
  θΐνβι:
  Αρχανών μΐστ. »
  30.-
  ΜαλεβυζΙου ·
  Ελαιοπυρήναι
  1.20
  Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ
  ΤΥΡΟΠΟΠΑΝ
  ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ
  ΓΑΛΑΚΤΟΣ
  Τό ύφυπουργεΐον Άγορανο
  μΐας έκοινοποΐησε πρός τάς
  διοιχητικάς αρχάς γνωμοδότη
  σιν τοθ παρ' αυτώ ΝομικοΟ
  Συμβούλου σχετικώς μέ τόν
  καθορισμόν ανωτάτου καί κα-
  τωτάτου όρΐου τιμής, τοϋ
  προοριζομένου γάλακτος πρός
  τυροκομίαν. Διά τής γνω-
  μοδοτήσεως αυτής καθορΐ-
  ζεται ότι είς την σχε¬
  τικήν διάταξιν ύπάγοντα-
  καί αί προηγηθεΐσαι της οί-
  κείας .διατίμησεως συμβάσεις
  έν αίς καθωρίσθη τψή άλλη
  έκτός τής θεσπιζομένης διατί
  μήσεως.
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
  Τό θαλαμηγόν .«Άκρόπολις»
  θά αναχωρήση εντέυθεν σήμερον
  ' εσπέρας κατ" ευθείαν δια Πει¬
  ραια",
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΤΟΝ ΓΕΩΡΠΚΟ.Ν ΗΡΟΊΌΝΤΟ.Ν
  Δι" έγγράφου τού πρός τόν
  «Οίκον τοϋ Άγρότου» τό Τε¬
  λωνείον "Ηρακλείου γνωρΐζει
  δτι κατά τόν λήξαντα μήνα
  εξήχθησαν τα κάτωθι γεωρ-
  Ιγικά προίόντα: Κίτρα έν άλ·
  μΠ χιλ. καθαρά 58.157, στα¬
  φίς σουλτανΐνα 1 911.772,
  ξανθή 320 520 καί έλαιόλα-
  δόν )447. 628 οκάδες. Άντι-
  στοίχως εισήχθησαν σϊτος είς
  χιλιόγραμμα, 307 000, δρυζα
  66 939 καί ζάχαρις 169.505.
  ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
  Διά νεωτέρας αποφάσεως
  τοθ κ. ύπουργοΰ Αύτοκινήτων
  καί Σιδηροδρόμων παρετά¬
  θη μέχριτής 30 Ίουνίου άρξα
  μένου έ'τους ή (σχύς τί|ς ύπ'
  αριθ. 58.455 "προγενεστέρας
  τοιαύτης δι' ής επετράπη είς
  άπαντα τα φορτηγά αύτο-
  κίνητα δημοσίας καί ίδιωτι-
  κής χρήσεως ή κατά 3)4 τοθ
  τόννου φόρτωσις αυτών επί
  πλέον τοθ επί τής αδείας κυ
  κλοφορΐας άναγραφομένου ώ·
  φελίμου φορτίου.
  ΜΟΝΙΜΟΝ ΔΑΣΙΚΟΝ ΦΥΤΟΡΙΟΝ
  Υπό τοΟ κ. Γεν. ΔιοικητοΟ
  Κρήτης διετάχθη ό Έπιθεωρη
  τής των Δασών δπως κατέλ¬
  θη είς Ηράκλειον διά την ε¬
  ξεύρεσιν καταλλήλου εκτάσε¬
  ως πρός εγκατάστασιν μονί-
  μου δασικοθ φυτωρΐου.
  ΔΩΡΕΑΙ
  Ό χ. Έμμ. Κ. Μαχράχης ιχ
  Καλεσσων χατέθηχεν υπέρ χο0
  Δημοτιχοθ;ΒΡεφοχ[ δ
  33 Πρωϊνή
  ΤΟΝΙΖΟΥΝ
  ΟΤΙ Π ΠΡΙΖΩΙΖΟΦΟΥΤΑΙ
  ΤΟ ΤΑΞΙΑΙΟΝ ΝΤΑΑΛΝΤΙΕ
  ΒΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ
  ΥΠΟ ΤΩΝ
  ημ;Ρφ0με[ου δραναάε
  χιλίας (1000) άντί ένεαμήνο™
  μοουνου τής γυναιχαδίλφΟϋ ^
  Αίχατιρίνης Χίδ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Νυκτεριναί πλη.
  ροφορίαι έκ Βερολίνου άναφέρουν ότι
  ί> γερμανικός τύπος τονίζει ότι ο ορί·
  ζων έχει σκοτισθή συνεπεία τού ταξιοί-
  ου τού κ. Νταλαντιέ είς Τύνιδα.
  Τό ταξίδιον τούτο, οί Ίτ*λοί ερμη
  νεύουν ώς πρόκλησιν εναντίον των, ώς
  άφήνουν δέ νά εννοηθή ή Ιταλία μή πά
  ραβλέπουσα την ""σημασίαν ταύτης θά
  φροντίση νά περιφρουρήιη καταλλήλως
  τα συμφέροντά της.
  ΤΪΝΙΖΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ
  ΟΑΟΓΟΣ ΤΟΥ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΕΙΣ ΤΗΝ Π0Λ1Η ΤΟΥ ΑΛΓΕΡΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίανουαρίου (τού άν.
  ταποκριτού μας). —Αναφορικώς μέ τα
  γραφόμενα υπό τού γερμανικοΰ τύπου
  δια τό γαλλοϊταλικόν, ανεκοινώθη δχι
  οί Γερμανοί τονίζουνίδιαιτέρως τόν λό
  γον τού κ. Νταλαντιέ είς τό Άλγέριον
  κατά την έκεί άφιξιν καί ύποδοχήν τού.
  Είς τόν λόγον τούτον ό κ. Νταλαντιέ
  ετόνισεν ότι ή Γαλλία δέν θά δεχθή
  πλέον θυσίας πρός περιφρούρησιν τής
  είρήνης, ούτε καί την ίσότητα Γάλλων
  καί Ίταλών είς Τύνιδα.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΚ
  ΤΣΕΧΟΝ ΚΑΙ ΟΥΓΓΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Τ
  Ίανουαρίου (τού
  έ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  τής1 Κεντρικής Έύρώπης ότι αί συγ-
  κρούοεις Τσέχων χαί Ουγγρων αυνεχί·
  ζονται μετά πείσματος. Οί Ουγγροι ά-
  ποατέλλουν συνεχώς στρατεύματα είς τό
  σημείον όπου εσημειώθησαν αί συμπλο¬
  καί.
  Η ΠΟΑΟΝΙλ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ
  ΣΤΡΑΤΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΣΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίανουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας). — Κατά τα έ« το»
  εξωτερικού τηλεγραφήματα συνεπεία τοβ
  νέου τσεχοουγγρικοΰ έπεισοδίου ή Πό-
  λωνία συγκεντρώνει ισχυράς δυνάμεις
  στρατοΰ είς την μεθόριον τής περιφε¬
  ρείας Τέαεν ήτις ώς γνωστόν κατελή¬
  φθη ύπ» αυτής εσχάτως ,παραχωρηθεϊβα
  υπό τής Τσεχοσλοβακίας.
  ΕΛΗΞΕΝ Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΕΠΙΟΕΣΕΟΣ ΤΩΝ ΕΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίανουαρίου (τού άν·
  ταποκριτού μ»ς)— Τηλεγραφούν πρός
  τα ξένα πρακτορεϊα έξ Ίσπανίας, ότι
  η πρωτη φασις των έπιχειρήαεων έν Κα
  ταλωνία των έθνικών στραχευμάτων έ¬
  ληξεν.
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΓΓΕΑΑΟΥΣΙΝ
  ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΑΣΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Ίανουαρίου (τού <ίν- ταποκριτοΰ μας). -Τηλεγραφήματα έκ Σαλαμανκας άναφέρουν ότι οί έθνικοί «ροελαυνουν εις ,ήν Κ*ταλωνί*ν έικ- τυχώς. ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ Τ -«-^ΗΙΪΑΙ Ύ *Ι*νουαρίου (τού άν- ταποκριτού μ*ς).-Έκ Παρισίων τηλε- νρ*φεϊται ότι καί νέαι δυνάμεις στρα- ^ού ετοιμαζονται νά άναχωρήσουν διά Τζιμπουτί πρός προστασίαν τής απόϊ- Ι^^^Λ*7!0 πάο*Κ «ίφνιδιαστικής εως την οποίαν οί ο.ραιτιωτικοΐ κυκλοι τής Γ*λλί δέ Γ ά