96766

Αριθμός τεύχους

5061

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

10/1/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι
  ι
  υ
  ΙΕ
  Σ
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  ΑϊγιΊπτηυ
  έιησία λι'υαι 'ά
  ί.ζάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησία σολ. 15
  ίξάμτνικ » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  νΒΕΥ8ΥΝ0Σ ΣϊΝΤΑΚΤΗΣ ©Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΓΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5061
  Χ. ν-
  Ρί-
  5
  μη
  ως
  πά
  θά
  ως
  ΙΣ
  ΙΕ
  Π.
  ϊ». ♦
  IV
  τ*
  που
  δτι
  λό
  ιΐον
  ου.
  >τιε
  '
  >Ιι>ν
  •"Γ"
  τού
  έκ
  υγ-
  ιΧ*·
  ι »·
  τό
  λο-
  ΙΕΙ
  «ν-
  εού
  ϊθβ
  ΐο-
  .εις
  φε-
  λή·
  ϊβ*
  ΙΣ
  άν-
  έ*
  άν-
  λ··
  ►·?
  ϊι*
  οί"
  Η
  ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΚΟΝΟΜΙΑΣ
  Αί πληροφορίαι των κατά
  τόπους γεωργικών υπηρεσί¬
  αν, διά τάς αγροτικάς καλ¬
  λιέργειαν είναι έξαιρετικως
  ικανοποιητικάς Παντοΰ είς
  ϊλην την χώραν ή σπβρά
  των δημητριακών συνετελέ
  αθη υπό ευνοΐκωτάτας συνθή
  κάς. Δεκαπέντε έκατβμμύ-
  ρια στρέμματα γής έκαλλιερ-
  γήθησαν έκ των οποίων τα
  βννέα έσπάρησαν μέ σιτη-
  ρά. Τό σπουδαιότερον δέ: ε¬
  γένετο εύρυτάτη χρήσις λι-
  παβμάτων καί μηχανικών
  μέσων καλλιεργείβς, έγενι-
  κεύθη δέ καί ή γραμμική,
  σκαλιστική καλλιέργεια τού
  οίτου, πού έπιτυγχάνει Ιδιαι¬
  τέρως καί εχει μεγίστην άπό
  δοσιν, ώς απέδειξεν ή πεΐρα
  τού παρελββντος. Ή προσπα¬
  θεία έπομένως διά την επί·
  τευξιν τής σιταρκείας τής χώ
  ρας εσυνεχίσθη μέ μεγαλυτέ¬
  ραν έντασιν εφέτος καί θά
  έχη ασφαλώς εύχάριβτα άπο-
  τελέσματα. Άλλά δέν είνε
  βεβαία ορθόν νά περιορισθή
  ή προσπαθεία είς την καλλι¬
  έργειαν των δημητριακών
  μόνον. Όπως έπίαης υπήρ¬
  ξεν όλέθριος καί ό περιορι·
  σμός είς άλλου εί5ους μονο-
  καλλιεργείκς, όπως τοΰ κα-
  πνοΰ, τής σταφίδος κλπ.
  Καί είνε άνάγκη, είς αύ-
  ^ήν ακριβώς την περίοδον
  τής οργανώσεως τοΰ αγώνος
  πρός αύξησιν τής παραγω-
  γής, νά προσέξωμεν είς τοΰ
  το: Ότι ό αγών θά επιτύ¬
  χη καί θά έχη εύχοίριστα
  άποτελέσματα διά τούς άγρό
  τας χαί την εθνικήν έν γέ
  νει οΐκονομίαν μόνον έφ'
  όσον θά έκτείν ειαι πρες ό
  λους τούς τομεΐς καί θά στη
  ρίζεται επί σαφοΰς ©ρθολ©
  γιστικοΰ προγράμματος. Τοΰ
  το άλλωστε άντελήφθησαν
  ή σημερινή Κιβέρνησις
  καί αί υπηρεσίαι τοΰ υπουρ
  γείου τής Γεωργίας. Καί
  λαμβάνουν τα κατάλληλα
  μέτρα. Αί όέηγίαι καί αί
  συστάσεις πού εδόθησαν ή
  δή σχετικώς μ έ την συστη
  ματοποίησιν καί ενίσχυσιν
  τής σηροτροφίας, άποτελοϋν
  μίαν καλήν αρχήν καί μίαν
  απόδειξιν τοΰ πνεύματος
  πού έπικρατεΐ είς τό υπουρ
  γεΐον τής Γεωργίας. Πράγ-
  ματι δέ, ή σηροτρβφία α¬
  ποτελεί άγροτικήν εργασίαν
  εξαιρετικόν προσοδοφόρον.
  Διότι είνε εύκολον είς την
  κάθε άγροτιηήν οικογένει¬
  αν ν' ασχολήται καί μέ
  την σηροτροφίαν, χωρίς νά
  παραμελή ουδεμίαν άλλην
  εργασίαν της. Όλίγα μόνον
  μωρεόδενδρα χρειάζονται.
  Καί αϋτά είμποροΰν νά καλ
  λιεργηθοΰν άκόμη καί είς
  την αύλήν τής οικίας καί
  είς τα άκρα των χωραφιών
  καί κατά μήκος των άγρο
  τικδν δρόμων, ώστε νά μην
  άχρηστεύωνται έδάφη κα¬
  τάλληλα καί δι' άλλας κα-
  λιεργείχς. Τό δέ έργον τής
  διατροφής καί περιποιήσεως
  των μεταξοσκωλήχων, είμ-
  ποροΰν νά τό εχουν καί τα
  μικρά άκόμη παιδία τής οί-
  κογενείας.
  Δέν είνε δέ μόνον ή ση-
  ροτροφία πού ειμπορεί ν' ά
  ποβή σπουδαϊος πόρος κερ-
  δών διά τούς αγρότας. 'Υ.
  πάρχουν καί άλλαι έπίσης έρ
  γασίαι άποδοτικαί^χαί ολίγο
  δάπανοι. Ύπάρχουν καί άλ
  λοι κλάδοι τής ,,άγροτικής οί
  κονομίας πού είμποροΰν ν'
  άναπτυχθοΰν, χωρίς νά έ
  χούν ώς άποτέλεσμα τόν μα
  ρκσμόν των δημητριακών ή
  των αμπέλων. Ή όρνιθοτρο
  Φ·«, ή κονικλοτροφία, ή με
  λισαοκομία καί ή οίκόσιτος
  ΚΤηνβτροφία, «ϊνβ 4ν«μφι
  σβητήτως εΰκολον ν' άνα
  πτυχθοϋν είς τόν τόπον μας.
  Αί προϋποθεσεις ύπάρχουν.
  Τό κλΐμα είνε εύνοΐκόν. Αί
  τροφχΐ έπίσης ύπάρχουν. "Η
  τουλάχιστον είνε δυνατόν νά
  ύπάρξουν. Καρποί καί χόρτα
  χρειάζονται. Καί είμποροΰν
  κάλλιστα νά κχλλιεργηθοΰν.
  Διά την μελισσοκομίαν δέ
  ειδικώς, ύπάρχει έν άφθονία
  τό θυμάρι, όπως ύπάρχουν
  καί οί άνθοί των δένδρων
  καί φυτών, πού μοσχοβολοΰν
  παντοΰ ώς εύλογία Θεοΰ καί
  υπέροχον στόλισμα τής έλλη
  νίκης φύσεως. Δέν χρειάζε
  ται έπομένως π«ρά ή κατανό
  ησις τής άξίας των εργασιών
  αυτών καί ή οργάνωσις κα)
  ένίσχυσίς των έκ μέρους τοΰ
  κράτους καί τής 'Ανροτικής
  Τραπέζης. Όπως έπίσης χρει
  άζεται νά συνειδητοποιηθή
  ή εκδηλουμένη ήδη άγάπη
  πρός τό πράσινον καί τα δέν
  δρα. Διότι καί' ή δενδροκαλ
  λιέργεια αποτελεί όλιγοδά
  πανον σχετικώς καί λίαν ά
  ποδοτικήν καί κερδοφόρον
  εργασίαν.
  Πιστεύομεν όμως ότι δι'
  όλα αύτά θά λάβη ειδικήν
  μέριμναν τό κράτος καί
  άγροτράπεζα. Άπό αύτάς
  τάς μικροεπιχειρήσεΐΓ*, όπως
  φαίνονται έκ πρώτης οψε-
  ως, τάς οποίας ειμπορεί νά
  έχη ή κάθε άγροτική οί
  κογένεια ώ; πάρεργον, Θά
  προέλθη, -χωρίς ύπερβολήν
  ή (οΐκονομική άνθησις τήξ
  χώρας καί 6ά δημιουργή
  θή ή εύημερία τού λιχοΰ.
  Καί πρέπει νά τάς όργανώ
  σνμεν. Ή σηροτροφΐα, ή με
  λιοσοκομία, ή όρνιθοτροφία
  καί κονικλοτροφία καί ή οί-
  κέσιτος κτηνοτροφία γενι¬
  κώς είναι άνάγκη νά όρ·
  γανωθοΰν, νά ένισχυθοΰν
  καί νά συστηματοποιηθοΰν
  καί είς την χώραν μας, έκ
  ηνρκλλήλευ πρός την έπέ
  κτασιν τής δενδροκαλλιερ-
  γείας πού συντελεΐται έσχά
  τως. Διότι μόνον τότε, μό
  νόν όταν άναδιοργανωθή ή
  άγροτιχή μας οίκονομία ' θά
  καταστή δυνατόν νά γω-
  ρίοη πράγματι ή χωρ α μας
  ημέρας χαλυτέρας, άνετωτέ-
  ρας ζωής.
  ΟΠΡ.Ζ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ8Η
  ΕΘΗΪΚΕ2 _ΦΥ2Ι0ΓΗΟΜΙ£-
  Πεωΐ-πρωί: μέ τό κτύπημα τής
  ύγινής καμπάνας, ύπάρχει Ινα
  αιώνιον ένσταντανί: Τα κορίτσι
  ής γειτονιάς πού παρουσίάζετα'
  τουαλετταρισμένο στήν πόρτα.
  Μένει οτό σπίτι, δεδομένου δτι Ά
  γέροι έκκλησιάζονται. "Η περι-
  μένει την θρησκευτική πομπή
  που θά περάση άπό έκεΐ κοντά
  —Σ' Ινα τόπο πρώτο στοιχείο
  ;κφράσεως είνε Ινας πραγματικάς
  ^αϊκός τύπος — έννοώ τόν τύπο
  Ικεΐνο πού άνΐιπροσωπεύει άδρά
  :ό πνεθμα τής ζωής χαί συγκεν
  ;ρώνει τούς χαρακτήρες.
  "Ετσι καθώρισε τόν τύπο τοθ
  θ άλλοτε ό πρώτος μορφωμέ
  κος. Τόν θυμοθμαι μέ τό πρωίνό,
  άμετάβλητο ένσταντανέ. Τό κορι
  σάκι μέ τα κόκκινα τοθ Β3υτυ
  ;*, μποριϊ νά ϊχη θέσι στή βα
  Ιύτερη ψυχολογΕα τού: Ν« τό
  έρνη ή αίωνία γυναΐκα καί ή
  αίωνία... πρόοδος. Έν πάση π£·
  ιπτώσει τό κορίτσι τής γειτονι
  ς άπομένει τύπος λαϊκός καί σϋγ
  κεντρώνει τούς χαρακτήρες. Καί
  ιδιαιτέρως τους έλληνικούς. Ή
  γειτονιά «πό απόψεως έκφράσε-
  ως, άπομίνει Ιθνική φυσιογνω
  μία.
  —Καί είνε πρός δφελος κοι·
  ιωνικό τό συμπίρασμα αύτό;
  — Τα κάτω-κάτω γιατί νά μή
  ΐό ποίραϊεχθοθμε ώς δφελος σέ
  μιά έποχή πού δλα τρέχουν; Κάτι
  μποριΐ νά συγκρατηθή έδω ή δ
  πόστασις τής παραδόσεως.
  Ό δύσπιστος έγέλαοι μέ την
  τού. Δέν φαντάζομαι ώσ·
  τόσο δτι τό γέλιο αύτό Ινιπρο
  σωποθσε άπόλυτα την πραγματικί
  τητα. Στΐς καινούργιες μορφές
  των πραγμάτων ϋττάρχει πάντα
  ενας ξιασταγμός: Οί καινεύργιοι
  δρόμοι έχουν συχνά κατηφόρους
  βαθεΐς. Μπροσΐά σ' αηούς ή σκέ
  ψι ξετρέχει στήν παληα σοφία.
  Καί θά τό πιστέψετε; Ευρίσκει
  σχοπιμώτβρη τή σοφία αύ:ή άπό
  τό φρενιασμένα τρέξιμο πρός τα
  έμπρός. Γΐατί βλέπουμε στήν έ
  ποχή μας έπανόϊους πρός τα ο¬
  πίσω τόσο σιήν τέχνη δσο καί
  στή ζωή; Άπλούστατα γιατί
  μεσολαβεϊ μιά στιγμή ή πραγμα
  τικότης τής σοφίας των προγόνων
  μας ..
  * * *
  Ένα %ορΙχαι στήν έξώπορτα
  την π»νΤ;γυρ'κή στιγμή, φρόνιμο
  καί γελαστό, λέει πολλί. Πρδτα
  •πρώτα έπιβεβχιώνει δτι τό σπίτι
  καί ώ; «λάτρα» καί ώς τύπος άνα
  τροφάς, άποβαίνει'7 άπαράβχτος δ
  ρος στά σύγχρονα έλληνικά ήθη.
  Δέν 6πίρχει έδίδ γραφικότης μό·
  νο. 'Υπάρχει περιεχόμενον: Τό ά-
  λογάκι τοθ Βικτόρ Μαργκερίτ,
  που είνε κάθε μοντέρνα δεσποινι-
  δοθλα, κράτει έδώ άπαράμΐλλα
  τα γκέμιί τού: Ή θαλπιορ*) τής
  οικογενείας, τό μέτρο τής άποχα
  ταστάσεως μέ τόν ε"ρωτα βεβαία,
  άλλά καί τή λογική τοθ γάμου,
  έπικρατεΐ πάντα καί στό χαρα-
  κτήρα καί στήν κοινωνιολογία
  τού. Τό βράου μάλιστα δέν είνε
  σπάνΐο νά βρυκολακιάση καί ή
  παληά ρωμαντική κιθάρα. Καί
  τό πρωί' στήν αύλή νά ποτιστ^
  μέ περισσότερο κέφι —τό γεράνι,
  αιΐομεινάρι καί αύτό παληων χό-
  σμοον καί παληών τρόπων, Είναι
  χαί αύτά £να μέτρο χαραχτηρι-
  στικό £σο καί ίσορροπημένο στήν
  έκτίμησι τής ζωής.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Πετοχτο
  οημειωμοτο
  _ ;απολοπσμοσ
  Έστόθηκε μπροστά στόν
  καθρέφιη.Έβούρτσιοε ιάστ(λ·
  βεντα άπό τή μπριγιαντΐνη
  μαλλιά τού. 'ΕτακτοποΙησε
  τή γροβάτα τού. Έλοβε ΰ·
  φός θριαμβευτοθ. 'Εσιύλωσε
  μέ περιφρόνησι τό βλέμμσ
  στό λογοριασμό πού βρισκό-
  ταν πάνω στό τρατιέζι. Έξέ
  οπασε σ' ενα σαρκαστικό γέ
  λιο' καί τΐιάνοντας τό φύλλο
  τοθ λογαριασμοθ τό ξέσκισε
  ώς άχρηστο καΐ τό πέταξε
  σιό ιζάκι δπου τριζοβολοθσαν
  τα ξύλα πού έκαΐγονταν.
  —Τέτοιος κουτσοαπολογι-
  σμός πού εΐσαι, μέ τόσην τρο-
  μερήν άνισοσκέλεια πού Ιχεις
  μονάχα γιά τή φωτία εΐσαι
  κατάλληλος, εΐπε. Καί έχαμο-
  γέλασε μέ ίκανοποΐησι.
  Πραγματικά δέν ήταν τερα
  τωδώς χωλός ό ίσολογισμός.
  Τριπλάσιο τό σκέλος των έ-
  ξόδων, άπό τό σκέλος των
  έσόδων. Κι'βμως στόν σύγχρο
  νόν άνθρωπο ή τερατωδΐα
  αυτή δέν έηροξένησε λύπη,
  Τοθ επροκάλεσεν άντΐθετα τό
  γέλιο. "Ενα γέλιο πού άκού-
  στηκε καθαρό σάν τόν ή"χο
  των κρυστάλλινων ποτηριών
  πού έτσούγκρισε στό γλέντι
  τής προηγουμένης κι' έγέμισε
  τό δω^ιάτιο. Πώς νά μελαγ
  χολήση άλλωστε ό σύγχρονος
  άνθρωπος άπό την τραγική
  μοΐρα τοθ προυηολογισμοθ
  τού, άφοθ στήν έποχή μας δ-
  λοι οί προϋπολογισμόν, άκόμη
  καί των κοσμοκρατοριθν έμ-
  φανΐζονται συνεχώς είς τό τέ
  λος τής διαδρομής των, μέ
  τό ίνα σκέλος οαραντάπηχου
  καί τό άλλο νάνου; "Επειτα
  ό άνθρωπος έχει τή φιλοσο-
  φ(α τού. Έχει τόν Ιδικόν τού
  τρόπον μέ τόν οποίον βλέπει
  τή ζωή. Έχει την κοσμοθεω
  ρΐαν τού. Καί μας την άνέπτυ
  ξε δταν εΐδε τό φύλλο τοθ λο
  γαριασμοθ νά μεταβάλλεται
  σέ στάχτη.
  —Ή ζωή φίλοι μου είνε'ινα
  διάλειμμα πού άρχΐζει μέ τό
  λυκαυγές τής γεννήσεως κα
  τελειώνει μέ τό λυκόφως πού
  προηγεϊται γοΟ θανάτου. Είνε
  μιά φλόγα πού φωτΐζει τα
  σκοτάδια τοθ αγνώστου. Μιά
  τόση δα μικρή φλογΐτσα, στήν
  άπεραντωσύνη τοθ χρόνου
  δση ήταν ή φλόγα πού έβγα
  λε στό τζάκι τό φύλλο τοθ
  λογαριασμοθ των έορτών. Κα
  θά πρέπει νά την κάνης αυτή
  τή φλόγα 8σο μπορεΐς πειό
  δυνατή, πιό φωτεινή, πειό έν
  τονη. Πρέπει δηλαδή τή ζωή
  νά την κάνης ένα πραγματι
  κά φωτεινό διάλειμμα μέσα
  στό σκοτάδι τοθ αγνώστου
  Καί βεβαία, τό φώς στή ζωή
  δέν μπορεΐ νά τό δώση άλλο
  τΐποτε έκτός άπότή χαρούμενη
  διάθεσι. Άλλ' ή χαρά δέν ύ
  πήρξε σέ καμμίαν έποχή κσί
  σέ καμμιά περίπτωσι τέκνο
  τοθ ύπολογισμου καί τής φι-
  λσργυρΐας. Τό γέλιο καί ή χά
  ρά άνθοθν, δταν τα καλλιερ
  γεΐ ή σπατάλη. Όχι βεβαία
  πάλι ή άσωτεία. Άλλ' ή ά
  ττλοχεριά είς δλα. Κι' άκό
  μη ή ύπακοή στή φωνή τής
  συνειδήσεως, χωρίς δισταγ
  μούς κοί χωρίς ταλαν
  τεύσεις· κι' ή έπιτέλεσις τοθ
  κοθήκοντος Κι' έχει πραγμα¬
  τικήν όξία ή ζωή μονάχα δ
  ταν δέν την τσιγκουνεύετε.
  Μην μετανοιώνετε λοιπόν πό
  τέ γιά δ,τι κάνετε. Μπορεΐ
  τε μονάχα νά έλέγξετε τόν
  έαυτό σας γιά 6,τι παρέλει·
  ψε νά κάμη. Άλλά πιό πέρα
  χι! Ό έλεγχος είνε άρνησι.
  Ή πράξις είναι δημιουργία.
  Κι' εχει άξία ή δημιουργΐα
  δταν γεννδ τή χαρά. Ή δέ
  χαρά κι' ή ευτυχία δέν έχουν
  οϋτε παρελθόν οΰτε καί ί·
  στορΐα. Είναι μονάχα παρόν.
  Είναι μιά φωτεινή στιγμή,
  πού πρέπει νά την συλλαμ
  βάνωμε καί νά τή μακραί
  νωμεν δσον μποροθμε. Καί
  δέν μακραΐνουν οί στιγμές
  αύτές δταν σκεφτόμαστε συ¬
  νεχώς τό κοντό σκέλος των
  λογαριασμών μας.
  Μ.—
  ΤΟ ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ ΤΙΞΙΔΙΟΝ
  ΤΩΝ ΑΓΓΛΟΝ
  Ή παγκόσμιος προσοχή
  στρέφεται ή^η πρός την Ρώ
  μην δπου θά μεταβοθν αυρι
  όν οί Άγγλοι κυβερνήται κ.κ.
  Τσάμπερλαιν καί Χάλιφαξ διά
  νά συζητήσουν μετά τοθ κ.
  Μουσολίνι τα διεθνή προβλή-
  ματα μέ σκοπόν την επίτευξιν
  κατευνασμοθ καί την αποτρο¬
  πήν τοθ πολέμου. Καΐ εύλόγως
  άναμένει μέ αγωνίαν, ή αν¬
  θρωπότης όλόκληρος τα άπο
  τελέσματα των συνομιλιών
  αυτών. Διότι έξ αυτών θά ε¬
  ξαρτηθή έν πολλοΐς ή τύχη
  τής είρήνης καί τοθ σημερινοθ
  πολιτισμοό.
  Δυστυχώς δμως, καθ" δλας
  τάς υπαρχούσας ενδείξεις αί
  συνομιλΐαι δέν θά είναι γόνι
  μοί καί καρποφόροι. Τό γεγο
  νός μάλιστσ, δτι χθές μόλις
  απεφασίσθη νά μην δοθή έπί-
  σημος χαρακτήρ είς τάς συ-
  νομιλίας, είμπορεΐ νά χαρα¬
  κτηρισθή ώς έξαιρετικά άσχη-
  μος οίωνός.
  Τό γεγονός αύτό, προδικά-
  ζει ώς* βεβαΐαν σχεδόν την
  άποτυχΐαν τοθ ταξιδΐου τοθ
  κ. Τσάμπερλαιν. Καΐ έρωτά-
  ται: Τί θά επακολουθήση κα
  τόπιν; Άλλά είς τό έρώτη·
  μα είναι δύσκολον νά δοθή
  απάντησις. Διότι εάν δέν
  ηκούετο ή φωνή τοθ προέδρου
  Ροϋσβελτ ή απάντησις θά ήτο
  άπελπιστική. Ή έγκατάλειψις
  δμως τής ούδετερότητος υπό
  των Ήνωμένων Πολιτειών
  καί ή ανάμιξις των είς τα
  εύρωπαϊκά πράγματσ, δημι-
  ουργοθν νέαν κατάστασιν,
  περικλεΐουσαν πολλάς ελπί¬
  δας διά την ειρήνην καΐ τό
  μέλλον.
  ΑΙ σουλτανίναι.
  Είς την σταφιδαγοράν τοθ
  ΛονδΙνου αί τιμαί των σουλ
  τανινών μας εσημείωσαν σχε
  τικήν βελτίωσιν τάς τελευταΐ
  άς ημέρας. "Ας ελπίσωμεν
  λοιπόν δτι ή βελτίωσις θά
  συνεχισθή δχι μόνον είς
  Λονδίνον άλλά καΐ είς τάς
  άγοράζ των άλλων κατονα
  λωτριών χωρών. Διότι είς τόν
  τόπον ύπάρχουν άκόμη μεγά¬
  λαι ποσότητες τοθ προΐόντος
  άπώλητοι καί οί παραγω-
  γοί άνησυχοθν σοβαρώς κσί
  δικαίως. Πάντως μικρά ύπο-
  μονή είναι έπιβεβλημένη. "Ί-
  σως μετ" ολίγας ημέρας νά
  είναι καλυτέρα ή τύχη των
  σουλτανινών μας.
  Τό σχολείον
  Νεαπόλεως.
  Βραβείον έκ 2.500 δραχ-
  μών άπένειμεν ή Άκαδημία
  Αθηνών είς τό Α.' Δημοτι¬
  κόν Σχολείον Νεαπόλεως διά
  τόν άπό πάσης απόψεως θαυ¬
  μάσιον κήπον τού. Ταυτοχρό¬
  νως δέ άπένειμε καί έτερον
  βραβείον έκ δύο χιλ. δρ. είς
  τόν διδάσκαλον τοό ίδίου σχο
  λείου κ. Ζαχ. Καμαράτον διά
  την προσπάθειαν τού πρός α¬
  νάπτυξιν τής φιστυκιδς. Τα
  βροβεΐα αύτά, ανεξαρτήτως
  τής ύλικής άξίας των, άποτε·
  οΰν καί μεγάλην τιμήν διά
  ούς λαβόντας. Άποτελοθν
  5μως τιμήν καί διά την χορη-
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοθ Άνγλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ
  39ον
  Κατόπιν συσκέψεως μετά τοθ
  Κιαζήμ Καρά Μπεχήρ εκάλεσε
  τού; στρατιωτικόν; άρχηγοϋ; καί
  πληρεξουσίους των γειτονικών
  περιοχών είς ίνα συνέδριον είς
  Έρζερούμ. Τό έργον πού άνελάμ·
  βανεν, ήτο πλήρες δυσχερειών.
  ΠολλοΙ έκ των προσελθόντων άντε
  τίθεντο πρός τάς ίδέα; τού, άντε
  τίθεντο καΐ εί; την ισχύν μέ την
  όποιαν δΚεμάλ ήθελε νά περιβλη-
  Οή Τούς διαιροθσαν μικρά πάθη
  χαί μιχρότεραι φιλοδοξίαι. Μέ υ¬
  πομονήν απίστευτον, κασήμενος έν
  τψ μέσφ αυτών ώ; ίσος πρός ΐ-
  σους, δ Μουσταφά Κεμάλ ήρχισε
  νά τούς κατηχη' πρός τάς άπόψεις
  τού. "Ολίγον κατ' ολίγον ήρχισε
  νά έδραιώνη την προσωπικήν επι
  βολήν τού, άλλ' άντεμετώπιζε άμ
  ΦΐβΐλΕας, δισταγμούς καί υπο
  ψίας.
  Έν τψ μέσφ τής συνεδριάσεως
  κατέφθασε διαταγή έκ Κωνσταν
  τινουπόλεω; πρός τόν Κιαζήμ Κα
  ρά Μπεκήρ νά συλλάβη τόν Μου
  σταφίί Κεμάλ, νά διαλύση τό συ
  νέδριον χαί νά στείλη τους πλη
  ρεξουσίου; σπίτιά των. Τό μέλλον
  εΰρίσχιτο είς χείρας τοθ Κιαζήμ
  Καρά Μπεκήρ. Ή μόνη συντεταγ
  μένη δύναμις ταχτικοθ στρατοθ
  έν Τουρκία εκείνην την εποχήν,
  ευρίσκετο δπό τάς διαταγάς τού.
  'ΑφοΟ τό 1917, 6 Κΐμάλ εϊχε
  παραδώσει είς αυτόν την διοίχη
  σιν τής στρατιάς τοθ Καυκάσου,
  6 Κιαζήμ Καρά Μπεχήρ είχε προ
  ελάσει, ίχδιώκων τού; Ρώσσοκς
  πού μετά την ρωσσιχήν έπανάστα
  σιν, εΓχαι» χάσει τό ηθικόν των,
  διά μέσου τοθ Καυκάσου. Ό Κι
  αζήμ Καρά Μπβκήρ είχε την εύ
  τυχίαν νά είνε νικητής καθ" ήν
  στιγμήν δλα τα ιϊλλα τούρκικα
  στρατεύματα ήττώντο.
  Σωματώδης, δραδυκίνητο; εί;
  σκέψιν καί ενέργειαν, στρατιώ
  της πειθαρχικός, δίκαιος καί τί·
  μιος, άνϋρωπο; πού κρατοθσε τόν
  λόγον τού, έξ ίδιοσυγκρασίας συν-
  τηρητικός, σεδόμενος τάς παρα
  δόσεις, ήταν ό τύιτος τοθ πα-
  λαιοθ, προπολεμικοθ Τούρκου
  στρατηγοθ, καΐ ήγαπδτο άπδ
  τού; στρατιώτας τού. Άν ή
  θελε μποροθσε αύτός ν' αναλάβη
  την ήγεσίαν, άλλά δέν είχεν αυτήν
  την φιλοδοξίαν.
  Έδίστασεν. Είχε δώσει τόν λό
  γον τού είς τόν Μουσταφά Κεμάλ
  νά τόν βοηθήση, μαζί μέ τόν Ρα
  ούφ. Άφ' ετέρου δμως ή νομιμο
  φροσύνη τού πρός τόν σουλτάνον
  καί την νόμιμον κυβέρνησιν τόν
  έπίεζε νά εκτελέση την διαταγήν
  των περί άμέσου συλλήψεως τοθ
  Κεμάλ. Δέν άπέ«ρυψεν ου τε την
  διαταγήν πού είχε λάβει, ουτετό
  γήτριαν Ακαδημίαν άναδει-
  κνυομένην, προστάτιδα καΐ
  βοηθόν τής Γεωργίας.
  Τό δασικόν
  Θαυμασία ή ίδέα τοθ κ.
  ΓενικοΟ ΔιοικητοΟ περί Ιδρύ¬
  σεως δασικοθ φυτωρίου είς
  τόν νομόν μας. Καί πιστεύ¬
  ομεν δτι ταχέως θά πραγμα¬
  τοποιηθή. Είς τόν νομόν μας
  πράγματι είναι άνάγκη νά
  κατσβληθή προσπαθεία μεγά-
  λη διά την δημιουργίαν δα-
  σών είς τ' άποψιλωμένα βου-
  :"νά" μσς. Καί φυσικά, ή προ
  σπάθεια αυτή θά συντονισθ[}
  καί θά έπιτύχπ εάν υπάρχη
  φυτώριον πού νά χορηγή
  δενδρύλλια καί απόρους πρός
  καλλιέργειαν.
  ^* φ ^
  ΑΊ οδοί τής πόλεως.
  Είς πολλά σημεΐα αί οδοί
  τής πόλεως έχουν υποστή
  φθοράς καΐ μέ τάς βροχάς
  καταντοθν άδιάβατοι δια τούς
  πεζούς. Ειδικώς ή λεωφόρος
  Κουντουριώτη καθώς καί ή
  λεωφόρος Βασιλέως Γεωργ!
  ου έχουν καταστραφή" τελεί¬
  ως. Δέν έπεσκευάζοντο δέ
  διότι έπρεπε νά γίνπ προη
  γουμένως ή εγκατάστασις των
  ύδρομέτρων ώστε νά μην γΐ
  νωνται περιτταί δαπάναι. Καΐ
  ήτο κατά τουτο όρθοτάτη ή
  απόφασις τής δημοτικάς άρ
  χής. Άλλ' έπειδή πρόκειται
  περί τουριστικών λεωφόρων,
  πιστεύομεν δτι θά ληφθ@ εί
  δική μέριμνα- διά την ά-
  σφαλτόστρωσίν των τό συν
  τομώτερον καί πρό τής έ
  νάρξεως τής νέας τουριστι-
  κής περιόδου.
  δίλημμα που έκ τής διαταγής αυ¬
  τής έδημΐοι>ργεΙτο διά την συνεί
  δηοίν τού.
  Μία"δραματική πάλη ίλαβετότε
  χώραν μεταξύ τώνδύί άνδρών.'Άφ'
  ενός τοθ Κιαζήμ, τιμίου καί συν
  τηρητικοθ. Άφ' ετέρου τοθ Κε
  μάλ, εύστρόφου καί έττιβλητικοθ.
  Ό Κεμάλ ϊβαλε δλη τού την ψυ
  χή, δλας τού τάς δυνάμεις διά
  νά πείση τόν Κιαζήμ, Τοθ ά έ
  πτυσσεν έπιχειρήματα καί τόν
  καλόπιανε, δΐτως δέν είχε κάμει
  ποτέ είς την ζωήν τού. 'Άνά·
  πετυγχανεν εκείνην την στιγμήν
  δέν ηυταπατά'το: Είχε χαμένο τό
  παιγνίδι. Ό,τιδήΐτοτβ καΐ άν συν!
  βϊΐνε ήταν άποφασισμένος δτι δέν
  θ' άφινεν νά συλληφθ^ καί νά
  παραδοθή ιίς τόν σουλτάνον καΐ
  τούς "Αγγλους διά ν' αποσταλή
  είς καμμίαν φυλακήν τής Μάλ
  τας, άν δέν τόν άπηγχόνιζαν!
  Είς την μνήμην τού «ίχαν έλ·
  θεχ διά μΐας αί ημέραι που έπέ
  ρασεν είς την φυλακήν επί των
  ημερών τοθ Άβδούλ Χαμήτ. Καί
  τοθ έφεραν αηδίαν. Καλλίτερα ν'
  αποθάνη παρά ν' αφήση νά τόν
  κλείσουν πάλιν είς την φυλακήν.
  ΕΓχε συνεννοήθη μέ τόν Ιμπιστόν
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον
  ρωσσικός κολοσσός, ή ρ<" όμιλοϋσα ταινΐα: «Πέτρος _ νας». Την Πέμπτην: «τό καρνέ τού χοροθ». Μέ τόν Χάρρυ Μττώρ ■-ι— ρωσσικί 6 Μέ ιιεγαλε " τω ΜΙΝΩΑ.-Σήμερον τό ιερο κατόρθωμα: «Ρομιτεν δασών». Κατάλληλον καΐδι' κους. Μέ τόν Έρρόλ Φλύν. τού, τόν ΆρΙφ, δτι άν άπετύγχα νέ νά πείση τόν Κιαζήμ, θά έδρα πέτευαν είς τα βουνά. Κ»1 άν πε ριεχυχλώνοντο, θά προτιμοθσαν νά πίσουν, παρά νά συλλϊ,φθοΰν. Παρίσυρε τόν άπλοθν Κιαζήμ είς μίαν γενίχωτέραν πολιτικήν συζήτησιν. "Υστερα έκαμε ίχχλη· σιν είς τα συναδελφικά τού αίσθή ματα χαί τού υπέμνησε χαί την υπόσχεσιν πού τοδ είχε δώοε την υπόσχεσιν δτι θά τόν βοη θοθσε. Ό Κιαζήμ Καρά Μπεκήρ άρ γοθαε >·ά καταλήξη είς μίαν
  φασιν, άλλ' άπαξ χαί έλάμβα
  ν« μίαν απόφασιν, τίποτε πλέον
  δέν μποροϋαε νά τόν κάμη νά τή'
  ίγχαταλείψη. Απεφάσισε νά με!
  νη παρά τό πλευρόν τοθ Μουατα
  φα Κεμάλ, τοθ Ραοΰφ καί τ
  λαοθ.
  Τό συνέδριον, υπό την ήγεσία'
  τού, χαί έν εξεγέρσει ίίστερα ά
  πό τάς διαταγάς τοθ σουλτάνο
  χαί τής κεντρικάς κυβερνήσεως
  εψήφισεν αποφασιστικώς νά δρ
  γανωθη^ ή άντίατασις κατ» τί
  κατοχήν καί; τής άναμίξεως τώ'
  ξένων! Νά σχηματισθή μία πρ< σωρινή κυβέρνησις χατά τής χά τοχής χαί τής άναμίξεως των ξ νων, άν ή χεντρική κυβίρνηοπ ήθελεν αρνηθή ή άποδειχθή άνί καηος Έξίλεξαν μίαν εκτελεστικήν επιτροπήν πρός εφαρμογήν τώ ίϊιών των καί υποστήριξιν αυτών είς τό συνέδριον πού επρόκειτο νά συνέλθη είς Σεβάστειαν. Έξέ λΐξαν τόν Μουσταφά Κεμάλ πρόεδρον μέ τόν Ραο&φ ώς βοη θάν τού. Εξέλεξαν έπίαης τόν Μουσταφά" Κεμαλ, ώς πληρεξού σιον διά τό συνέδριον είς Έρ- ζεροόμ. Ό Μουσταφά Κεμάλ είχε κερ δΙΌει καί την δευτέραν άποφασι στιχήν φάσιν το3 παιχνιδιοθ. Ε χε μίαν άνεγνωρισμένην διχαιο δοαίαν, μέ τόν Κιαζήμ Καρά Μπ χήρ χαί τί στρατιύματά τού δπι οθίν τού. (συνιχίζεται) ΜΙΝΩΑ Συνεχίζεται ΣΗΜΕΡΟΝ Τό εγχρωμο θαΰμα! Ό βρίαμβος ολ«ν των έηο χ&ν! 9 ΤΟΚ &ΑΣΟΝ (Κατάλληλον δι* άνηλίκβυς) Νέ τα πιό λαμπίρά άστρα της όθονπς: ΟΑΙΒΙΛ ΝΤΕ ΙΑΒΙΑΑΝΤ ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝ Το ϊργο ποΰ ϊοπασε 2λα τα ρ«κόρ εΐσπράξεων εως τώ ρα διότι τό παρηκολούθησαν 150.000 χαί πλέον θβαται σί 3 εβδομάδος. Έκτός προγράμματος ΖΟΥΡΝΑΛ. προσεχώς ΚΑΚΟΣ&ΡΟΜΟΣ (Ελληνικόν, νέαι χβιτιοθ Σημ. Καθ' εκάστην, &ρα 6 μ. μ. απογευματινήν. ΓνωστοποΙησις Πρός τβύς κ. κ. Διευθυντάς Σχολείων καί Κοινοτάρχας. Σ<ϊς χαθιστώ γνωστόν δτι τό χατάστημά μου (όδός "Ιϊηςι μή άνη"χον είς τό γχρούκ τής πωλή σειος οτολδν Ε.Ο.Ν. προμηθεόει στολάς φαλαγγιτδν, φαλαγγιτι σ*ν χαΐ σχαπανέιον χαθώ; καί 5 λα τα έξαρτήματα τούτων είς πό λυ χαμηλοτέρας τιμάς τοθ γχροΰπ Διά τουτο πρΐν κάμετε προμηθιί άς άπαιτεί τό συμφέρον σας νά μ&ς επισκεφθήτε ί) νά μας γρά ψετι. Μετά τιμής Μ«νρ««ι6Α$ Ό Ερωςείς την χώρον των Χρυσαν&έμων. Η ΜΑΧΗ "Υπό Κλώντ Φαρέρ. —Τώρσ, άρχισε 6 Τσεού Πέΐ, πρέπει νά σάς έξηγήσω τα σκοτεινά σηαεΐα τής έτη- στολής μου, όφειλόμενα, δ- -ως ασφαλώς θά έμαντεύ· σατε ' αποκλειστικώς στήν πνευματική μου άδυναμΐα. —Μοΰ είνε αδύνατον, ά πήντησεν ό Φέλτζ, νά παοα· δεχθώ τα λόγια σας. Εΐδα σ' αΰτό ποΰ οάς άρέσει νά λέτε «σκοτεινά σημεΐα» τό σο φό τέχνασμα μιάς γοαφΐδος πολύ συνετή"ς, πού δέν κρί- νει καλόν νά έμπιστεόεται σέ Εναν ταχυδρόμον, έστω καί πιστόν, την άλήθεια όλό γυμνη. Ό Τσεού Πέ ΐ έχαμογέλασε καί ήνωσε τα χέρια τού γιά νά ευχαριστήση: —Φέν Τά·Τζέν, μοθ είνε ειόχάριστο νά άκούω την μου σική των φιλοφρονημάτων σας. Έπιτρέψατέ μου νά άπαντήσω σ' αύτά, τηρων τας τόν κανόνα: «Όιτοιος είνε έπιφορτισμένος νά πά ραδώση ενα γράμμα ή νά μεταδώστ) μίαν εΤδησι, δέν άφΐνει τό γράμμα ή την εΤδη σι νά περάση μιά νύχτα στό σπΐτι τού. ΠαραδΙδει μετοδίδει την Ιδία μερά». Φέν ΤάΤζέν, σήμερα τό πρωΐ, κατά τό δεύτερο λάλημα τού πετεινου, μιά ζόγκ (κινέζικη βάρκσ) τοθ ΚεντρικοΟ Έθνους μπήκε σ' αύτό τό λιμάνι, καί άλλες την ακολουθήσαν. ΟΙ κυβερνήται των, άνθρωποι είς την υπηρεσίαν μου, οί1 ό ποΐοι φθεΐρουν τίς κσρδιές τους γιά νά έκπληρώσουν την θέλησι τής αύτοκρατορι κης ύψηλότητος, μέ έπληρο φόρησαν, έμένα πρώτον, γιά κεΐνο πού οί άρχές αύτοϋ τοθ κράτους άγνοοθσαν ά- κόμη. Σας πληροφορώ καί σάς: χθές, 6χι μακρυά άπό α νησ(, πού οί Γιαπωνέζοι όνομόζουν Τσουσίμα, χΐλια καί δέκα χιλιάδες πλοΐα συ νεκρούσθησαν στή θάλασσσα. Ό κο-λοσσιαϊος στόλος των «Όρος» νικήθηκε σ' αυτή τή ναυμαχΐα. Δέν μένουν πιά άπό αυτόν παρά συντρίμμα τα. Καί θυμήθηκα παραγγέλ ματα τοθ ΛΙ ΚΙ, καί έλαβα τό θάρρος νά σάς τα θυ μΐσω στό γράμμα τού: «Τόν πρώτο μήνα τοϋ θέρους δέν συγκεντρώνουν γιά τόν πόλε μο μεγάλα πλήθη άνθρώπων. Γιατί δ Άρχων πού κυβερνά αυτόν τόν μήνα, δ Ίρέν Τί, ό Αύτοκράτωρ τοθ Πυρός θά τούς έκμηδενίση». 'Ο Ζάν Φρανσουά Φέλτζ, άνασηκώθηκε αποτόμως. Ά- κούμπησε τούς άγκώνες τού στίς ψάθες καί παρά λΐγο νά ξεχάση την εΰπρέπειαν. —ΤΙ λέτε, Πέ ΐ Τά-Τζέν; Ό ρωσσικός στόλος νικήθηπε; κατεστράφη; .. κατεστράφη; .. Μήπως... (συνεχίζεται) Έκαστην Τρίτην μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬ μνον, Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλχίδα, Αίδηψόν, Βό- λον θεσσαλονίκην. Τηλ. 5.50. ΠΡΟΚΗΡΥΞ.Σ Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬ τος ΜιαμοΟ, εκτΐθησιν είς μυστικήν δι" ένσφραγΐστων προσφορών μειοδοσΐαν 250 μέ- τρα σιδηροσωλήνων 1 1)4 ίν- τσών γαλβανισμένων. ΑΙ προ¬ σφοραί γίνονται δεκταί είς ήν άνω κοινότητα άπό την ΊανουαρΙου 1939 μέχρι τής 5 Ίατνουαρίου έ. Ι. Ό Πρόεδρος Αντώνιος Γ Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Τό χρώμα πού κυριαρχει καί παίζει ρόλο εις συνδυασμους καπέλλων κσί τουαλεττών. Την χειμβρινή αυτή σαιζόν τό ρόζ φούξια καί δλα τού τα παρά γωγα έχοαν την κοινή εΰνοια. ΠαντοΟ βλέττομε τό χτυπητό αύϊό ρόζ νά φωιίζη ενα κορσάζ. Ινα φόρεμα, τό ρεβέρ ενός έπανωφο ριοθ, ενός χαπέλλου ή ενός μ*ν· σίν. Πρέπει έξ 5λλου ν* παρα δεχθοθμε δτι τίποτε δέν είνε ω¬ ραιοτέρα άπό τδ χρώμα αύτό ά ναμεμιγμένο μέ μαΰρο. Άρέσει χά ποτε κ«ί ή προσθήκη ενός τρίτου χρώματΐς πού είνε συνήθως τό χίτρινο λεμονιοθ ή τό χρυα*φ£. Άλλά άπό τα δπέροχα αϋχά χρώματα οί Παρισινές ήρχισαν νά προτϊμοθν τα μπλέ σιέλ ή τα γχρί, διά τό βράϊυ. Διά την ήμέ- ρα οί άποχρώσεις μαρόν θά εχουν μετ' ολίγον την μεγαλυτίρα προ τίμηιιν: τέτ ντε-νέγκρ, σατέν, σοχολάτας, χαρμελίτ, αύτά είνε τα μαρόν τής μόδας. Τα χρώματα αύ τα συνδυάζουν μέ πολύ γλυχό γκρί ή μέ μπλέ, των οποίων ή άντίθεσις μέ τό μαρόν είνε ήδη αυνηθεστάτη. Όσον γιά τδ βιολέ έδέκ άρέ σει έξ Ισου, άλλά μόνον διά τό βράδυ. Τό χρώμα αύτό πηγαίνει θαυμασία είς τίς πολύ νέες γυ ναΐκες, άλλά πρόσωΐτα μέοης ήλ:- κίας τό άποφεύιουν, διότι προσθέ- τει ήλιχία. Κατ' άντίθεσιν μέ δλα τα τε¬ λευταία χρόνια, οί άμπιγιέ μπλοθ ζες ε/ουν μακρυά μανίκια ένφ οί άίτλές σεμιζέττες έχουν κοντά μανίκια· αύτά σταματοθν είς τόν άγκώνα καί είνε ϊσια. ' Μερικά χορυχζ άπδ σατέν Ι έ χούν έν τούτοις, κατ' εξαίρεσιν, μανΕκια κοντά ή τρουχ χά?, τα όποΐα είνε σουρωτά είς τό επάνω μέρος γιά νά φουσκώνουν έλίγον. Διά τό βράδυ, άγαπουν διάφο ρες Ηιοτροπίες τ/ς μόδας. Τα 6 φααμάτινα γάντια «ροροΰνται έκ νέου εις τού; χορούς. Τα μοντέρ να γάντια είνε κοντά (ξεπερνοθν σπανίως τόν καρπό) καί δύο άπο χρώσεων. "Ενχ μπλέ γάντι θά εί¬ νε γαρνιρια^ένο μέ Ινα ρόμβο σέ, ρόζ ζωηρό, κ»θώς καί Ινα γάντι βιολέ θά Ιχη Ινα ρεβέρ άπό σα- τέν μπλέ σιέλ. Καντριγιέ κιί λοζάνξ είνε τής μόδας Βλέπομε σέ δλα τα χρώ ματα επάνω στίς άμπιγιέ τουαλέτ τε; μας. Ή μόδα αυτή είνε έν τούτοις δύακολο νά εφαρμοσθή, γιατί παχαίνει. Ή Ντιατεγκέ ΤΥΡΟΠΥΤΙΑ ΒΙΟ Τυροξύνη (Κατα τού φουσκωματος). Γαλακτομηχαναι «Βεστψάλια» παγκοσμίου φήμης, Βουτυροβάρελ- λα, Βουτυρόκαδοι, Γαλακτοπυκνό- μετρα, θερμόμετρα κ. λ. π. Γραφείον: ΕΥΑΓ· Γ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ (Γενή Τζαμί) τηλ. 3.26. [ίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΕ Ι ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑ 1 ΠΑΥΛΙΔΟΥ α. ε. Ι Ζητήσατε τα νέα Σοκολατίνια τής: Ι"Σ ΤΑΣ ΙΊΛΥΑΙ&ΟΥ,, Ι =5 Είναι άπαράμιλλα είς ποιότητκ χαί γεϋσιν Ξ Ξ χαί πολυτελέστατα είς εμφάνισιν. Ξ Ξ Έπίαης ζητήσατε τα έξαιρετικης ποιότητος = = προ'ΐόντα της: = | Σοκολάτα ΦΟΥΡΡΕ | = » ΙΜΡΕΚΙΑΙ, Ξ = » ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ Ξ Ξ ΦΑΦΛΕΣ διάφορες. = = ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ έκλεκτές. = Ξ ΦΩΣΦΑΤΙΝΕΣ δια παιδία. Ξ Ξ Πλάκες Σοκολάτες διάφορες. = ~ Τ' ανωτέρω εϊδη πωλοθνται είς τα Ζαχαροπλα- Ξ Ξ σΐεΐα τής πόλεώς μας. Ξ ~ϊΐΙΙ1ΙΙΙ11ΙΙ1ΙΙΙ11ΙΙ1Ι1ΙΙΙΜΙ1ΙΙΙΙ111Ι1111Ι11ΙΙΙ111ΙΙΙΙΙΙΙΙ||1Ι||11Ι11Ι11||1Ι1ιι||ΐΐιΐιΐ||~= Ή εύνοουμένη ' των γυναικών πουδρα ΟΟΤΥ ΕΙΣ ΑΡ8ΪΙΑΤΑ ΑΙΜΑΝ Σ:ΠΡ, ΟΡΙΓΚΑι. καί είς 14 ώραίους κα'ι ζων- τβνούς χρωματισμούς έν· σωματοΰται είς τό δέρμα δσο καμμιά αλλη, κοί τοθ δίνει δψι βελουδένια κσί "ΑΜ0ΙΞ1ΑΤΙΚΗ ΔΡΟΕΙΑ,, Ι. Μ» ΚΟΡΠΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ "Ενα κινηματογρα Φΐκδν γεγονός, ένα δράμα συνκινητικό, ενα δράμα έρωτικό, ένα δραμα γεμάτο τΐόνο. ΤΟ τού ΧΟ ΡΟΥ Είναι ή μόνη ταινία είς την ιστορίαν τοΰ κι- νηματογράφου πού συγ- κεντρώνει τόσους κολοσ- σούς τής τέχνης: ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ ΜΑΡΙ ΜΠΕΛ ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΝΣΑΡ ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ ΡΟΖΕ ΠΙΕΡΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ Σήμερον καί αυριον Ό ρωσσικός κολοσαός: Ή Ρωσσική όμιλοθσα ταινία: ΠΕΤΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ Κ. ΜυλοποταμΙτης οφθαλμίατρο; "Επί τριακονταβτΐαν απο¬ κλειστικώς καί μόνον είς τα όφθαλμολογικά άσχολοΰμε- νος, δέχεται, τούς πάσχοντος τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ μιατρείον τού, κείμενον παρά τφ Καμαράκι ηλησΐον τής Πολυκλινικής Ηρακλείου. Η ΜΙ ΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΣ ΜΕΡ. ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ Δέχεται είς τό έργαστή- ριόν της ΙΤΤλατίΐα Βαλιδέ Τζαμί). Κ. Γ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ 1ΑΤΡΟΣ Δέχεται είς τό Ιατρείον τού καθ' εκάστην κείμε¬ νον επί τής γωνΐας Κουρ- μούληδων καί Ίουστινια- νοθ παραπλεύρως Ζαχα- ροπλαστεΐου Ήρακλή Βα¬ σιλάκη, πλησίον μπύρας Σταυρουλάκη. Φυχά σουλτανίνας Φι*τωρ[ων 2 έτίδν, άναπτυχθέν- των ίντός χήποκ ποτιστιχοθ πω¬ λοθνται. Πληροφορίαι παρ' ημίν. ΚΟΙΝΩΜ ΚΙΝΗΣΙΣ.— "Ανεχώρησε προ· χθές δι" Αθήνας δ ύφασαατέμιΐο ρος κ. Νικόλ. Πατμανίδης. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Ό Μορφω τικός Σύλλογος Γυναικών Ήρο κλείου εύχαριστεϊ την κ. καί τόν κ. Πουλιανάκη διά τα γλυκά τα όίτοΐα τιροσέφεραν την ημέραν των Φώτων είς τό «"Ασυλον της Γερόντισσας». ΈπΙσης εύχαοιστεϊ πάντας τούς καθ' οιονδήποτε τρό ηον βοηθήσαντας καί έκδηλώσαν τας την συμπάθειαν των είς τό Ίδρυμα τουτο έπ' εύκαιρία των έορτών. (Έκ τοθ γραφε(ου) Γύρω στήν πόΑι. Ό καιοός εσυνεχίσθη καί χθές άμφΐβολος. —Τό ψθχος συγκεκριμένως διε τηρήθη πρός θλίψιν των συμπολι των έκείνων. —ΟΙ όποΐοι έπερ!μεν:χν ΐΐαρκη λιακάδα καί σχετικό χουζοΰρι είς τα προσήλια των'κέντρωνκαΐτοΰ ύπαΐθρου γενικώτερον. —Ή κυνηγετική κίνησις δέν ελειψεν τάς ημέρας αΰτάς- —ΆπεναντΙας θά ελεγε κανείς δτι έπυκνώθη καί λόγφ των μεσο λαβηοασδν άργιών. —Αί οποίαι έπέτρεψαν Ιδίως είς τούς ερασιτέχνας κυνηγούς την 2ξοδον καί δή την παρατε ταμένην ή όττοΐα δέν έμεινεν δ. νευ θηραμάτων. σχετικώς. —Ό κλοιστός χώρος καθιεροθ ται σχεδόν δι' δλους. συνεπεία τοΰ χειμώνος. —Άπό τό ύπαιθρον οί ^κοσμι· κοί ήρχισαν νά προτϊμοθν ου· στηματικώς τό εσωτερικόν των κέντρων. —Έξ αλλου καί τό σπΐτι ά πέκτησε κίνησιν καί ζωήν μέ τάς καθιερουμένας έπίσης οΐκογενεια κάς συναναστροφάς καί συγκεν τρώσεις. — Μέ την λήξιν των έορτών 8 λειψαν καί αί συχναί έμφανΐσεις των πλανοδίων μικροπωλητών. —Εννοούμεν εδά1 τούς «έκτά- κτους» μικροπωληιας, διότι κάθε πανηγυρικήν περίοδον μόνον πά ρουσιάζονται, π<χλοΰντες αξιοπε ρίεργαπράγματα. —"Οπως λ. χ. καδένες ιτού λάμ ιτουν σάν χρυσές καί πού ή τι- μή τους ένίοτε δέν ύπερβαΐνει τίς τρείς δραχμές ή άνδρικά εί δή «πολυτελείας» έκποιούμενα έν τούτοις πολύ κάτω άπό τα κόστος των! —Χθές τα προαύλια των σχο¬ λείων άπέκτησαν την χαρακτηρι στικήν τους ζωήν. —Μέ την έναρξιν των μα,θημά των — μετά τό δεκαπενθήαερον των έορτών—είς τα όποϊα οί μα θηταί καλοθνται ήδη νά έπιδιώ ξουν νέας προόδους. _^ — Δεδομένου δτι συμπαρομαρ- τοϋν προσεχώς, οί διαγωνισμοί τοΰ α'. τριμήνου. —Είς τοΰ Πουλακάκη προβάλ λεται άπέψε ό «Μέγας Πέτρος» άπό την σειράν των μεγάλων ρωσσικών ίστορικών ταινιών. Τό δργον διακρίνει πλοΰτος σκηνο θεσΐας καί πλοκή δραματική. —Είς την «Μινώαν» προβάλλε ται καί σήμερον ό «Ρομπέν των δασών» τόΐργον τιοΰ άφηκεν έ ποχήν διά την φαντασμαγορικήν τού σκηνοθεσίαν καί τό θαυμάσιο παίξιμο των πρωταγωνισΐών τού. δ Ρέπορτβρ ΔΙΛΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑ- ΚΕΙΑ.— Άπόψε θά διανυκτερεύ σουν τα φαρμακεϊα Χριστοφόρου Ζουράρη καί ΓεωργΙου Σφακια¬ νάκη. —Ρεσιτάλ χοροθ. Σήμερον είς τό θέατρον «Που λακάκη» ώραν 7 μ μ. δίδεται υ¬ πό των έκλεκτών καλλιτεχνών δίδος Μύοιαμ ; Άντούλα καί κ. Πατιτιά £να εξαιρετικόν ρεσιτάλ χοροθ. ΠερΙ των ώς &νω καλλι τεχνών ήσχολήθη ό άθηναϊκός τθ πος είνε 6έ δξιοι νά τάχουν πά σης υποστηρίξεως έκ μέρους τοθ κοινοθ τής πόλεώς μπΓ, ιό οποίον γνωρίζει νά έκτψά τούς καλους καλλιτέχνας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς Φοινικιαν ίίμπβ λος είδους σουλτανί μέ εύκολΐ άς πληρωμής. Πληροφορίαι πά ρά ιω κ. Χαραλ. Φουντουλάκη. ΙΩΑΝ. ΛΟΓΙΑΔΟΥ Μετεφέρθη άπό τής πλατείας Νικηφόρου Φωκά (Μεϊντάνι) είς την οδόν 1821 (Σεϊτάν Όγλοΰ), έναντι πσρόδου Ί- χθυοπωλεΐων καί παραπλεύρως έργο- στασίου έπιπλοποιΐας Ι. Μηλιαρα. Άνακαινισθέν είς δύο εύρυνώοουο αιθούσας περιλαμβάνεΐ; Κ κ'" 71}χϊ*μ'* εκτελέσεως συνταγών. Β . Αποθήκην πλουσιωτάτης συλ μετρα φρμεων (βαρό- α τοΐχου κ.λ.π.) έργαλεΐα ίατρικά. 'ΛΜνα5' **1λεπ'δέομ*»5 Η·λ.π. λυντδ 1 ά: Αί- Πώληοις χονβρική καί Αιανική. !Αρι8. Τηλ. 2.87. Κ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  •δέον
  ι
  Αύτός δέ εμενεν είς τό άλλο έκεϊνο χωριστόν
  κατοΐκημα, τό τής ένδοτέρσς αύλής, μόνα εππλα
  έχων έ'ν στρώμα επί τής κλίνης έξ άττλοΰ ξύλου
  ροκσνισμένου, μίαν τράπεζαν ομοίως κοινήν, δύο
  καθέδρσς ψαθίνας, την λεκάνην μετά τής προ
  χόηο δι' ών ένίπτετο, παλαιά ιινα βιβλΐα, τόν άγα
  ■πητόν όδοιπορικόν σάκκον είς μίαν γωνίαν, καί
  ουδέποτε πΰρ *1ς την θερμάστραν τού. Συνέτρωγε
  μετά τής Τιτίκαχ, άλλ' ύπήρχε πάντοτε επί τής
  τραπέζης δι" αυτόν £ν ψωμίον κρΐθινον. Όταν
  παρέλαβεν είς την υπηρεσίαν τού την Παναγιώταν,
  τή είχεν είπεΐ.—Ή εύγενΐα της είνε ή κυρά τού
  σπιτιοθ.—Καί ή σύθεντιά σου: ηρώτησεν ή Πανα
  γιώτα έν άπορΐα.—Έγώ... Έγώ εΐμαι κάτι καλ
  λΐτερο παρά ούθέντης, εΤμαι ό πατέρας.
  Ή Τιτίκα εΐχε διδαχθή καλώς έντός τού μο
  ναστηρΐου τα περί την οΐκονομίαν οίκίσς' αυτή
  λοιπόν έκράτει τα εξοδα, άτινα ήσαν άλλ^ς τε καί
  μετριώτατα.
  Καθ1 εκάστην ό Άγιάννης παρελάμβανε την
  ΤιτΙκαν, στηριζομένην είς τύν βραχίονά τού, καί
  την έφερεν είς περίπατον είς τα έρημικώτερα τοϋ
  κήπου Λουξεμβοΰργου' κατά τιάσαν δέ Κυριακήν,
  κσί είς την λειτουργίαν είς την εκκλησίαν τού
  Άγίου Ίακώβου, πάντοτε διότι ή Έκκλησία αϋΊη
  άπήχε πολύ άπό τής οίκΐας τού. 'Επειδή δέ ή συνοι
  κια τοθ Άγίου Ίακώβου είνε έκ των πενεστάτων, ϊ
  διδενέλεημοούνας έκεΐ πολλάς καί οί τιένητες τόν
  περιεκύκλουν, έξ ου καί ή έπιστολή τοΰ Θενοτρδιέ
  ρου ήτο έπιγεγρσμμένη «Πρός τόν φιλάνθρωττον
  κύριον τής έκκλησ.ας τού Άγίου Ίακώβου».
  Είς την οικίαν την έν τή οδώ Πλουμέτου ού
  δείς ξένος είσήρχετο. Ή Παναγιώτα ήγόραζε
  τα όψώνια, καί ό Άγιάννης εφερε τό νερόν
  αύτός ούτος, έκ τινος βρύσεως έκεΐ πλησίον κει
  μένης.
  Είς την Γαλλίαν, πολλαί οικίαι έχοισιν είς
  τάς θύρας των έπιμήκη τινά ότιήν όριζόντιον, δι'
  ής βάλλοντσι είς θήκην κειμένην ένδοθεν τής θό
  ρας αί πρός τούς κατοίκους τής οίκίας έπιστο
  λαί καί έφημερΐδες.
  Ό Άγιάννης οΰτε επιστολάς εΐχε νά λάβη,
  ούΊε εφημερίδας" τό μόνον έγγραφον βσλλόμε
  νόν άπό καιροΰ είς καιρόν είς την θήκην έκεΐ
  νην τής θύρας ήσαν τα προσκλητήρια τοθ εισ
  πράκτορος των ψόρων, καί αί ήμερήσιαι διατα
  γαί τής έθνοφυλακής· διότι ό Θερσανέμης ήτο έ
  θνοφύλαξ. Καίτοι δέ κεκρυμμένος έντός τοθ μονα
  στηρΐου, δέν ηδυνήθη νά διαφύγη τάς ερεύνας, άς
  ενήργησεν ή έξουσΐα έν ετει 1831.
  ΤρΙς ή τετράκις λοιττόν τοθ έτους, ό Άγιάν
  νης ένεδΰετο την στολήν τής έθνοφυλα* ής καί ίξε
  πλήρου την υπηρεσίαν ταύτην μετά χαράς μάλι
  στσ, διότι υπό την στολήν τοθ έθνοφύλακος εύ
  ρίσκετο νομώ μεταμορφωμένος, καί είς συνάφειαν
  ήρχετο μετά τοΰ κόσμου, καίτοι διατηοούμενος ά
  σχετος μετ* αύτοϋ. ΤΗτο δέ τότε ό Άγιάννης
  έξηκοντούτη<·, καί κατά νόμον υπήρχεν άπηλλαγ μένος τής ύτιηρεσίσς τούτης, άλλ" εφαίνετο μό λις πεντηκοντούτης, καί δέν ήγάπα νά δώση λο γαριασμόν περί τούτου, ώς έκρυπτε καί τό άλη θές τού δνομα. (συνεχ(ζεται) '.Εγκυκλοπα ιδε ία Αι* έκεϊνους ποΰ ϋέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. 'Από δλα δι' #λουο. ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ Της γνωοτης'['μεγάλης φίρμας: ΜΟΤΤΗ τα μόνα ποΰ συναγωνίζονται είς ποιότητα, γευστικήν καί θρεπτικότητα αύτά τα Ιταλικά μακχρόνια. ΕΦΘΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΤΕΘΗΣΑΝ είς την διάθεσιν τοΰ καταναλωτιχοΰ κοινοΰ. Δοκιμάσετέ τα. ψήνονται αύθωρεί. Ή ύπερο- χή των είνε άμέσως άντιληπτή. ΕΙΝΕ ΤΑ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ ΟΛΩΝ. Γενικός άντιπρόαωπος ΜΗΝΑ5 ©. ΠΟΤΗΡΗ5 Πλατεΐα Καλλεργών—Ηράκλειον Κρήτης. ΚΑΡΝΕ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΣΑΡ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΊΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, £0- ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον. ΠραχτβρίΤον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. 5-41. Α'. Εάν ή γή μας παριστάνετο μίαν σφαίραν διαμέτρου είκοσιν έχατοστών, ή στερεά της έπ'.φά νεια θά ήταν |"να στρώμα πά χους δύο μόλις χιλιοστών. Κρί- νονΐες λοιπόν έκ τής λεπτότητος αυτής το(ί σιρώματος είς τό όποϊ όν ζή ή ανθρωπότης θά μπορού σαμε νά συμπεράνωμεν 'ότι ό πλα- νήιης μας είνε έξαιρετικά εΰ θραστο;! Εύτυχως τα πράγματα δέν Ιχουν οΰ:ω. "Οπως απεδεί¬ χθη άπό πειράματα σχετιχά ή σκληρόΐης τής γήί πλησί¬ ον τής επιφανείας της άντιστοι χεΐ πρό; τό ήμισυ τής σκληρότη τος τοΰ σιξήρου, ένψ εις ζαρός 2 500 χιλίομέτρων ή σκληρότης της άντιστοιχεΐ είς τό πενταπλοθν τής σκληρότηΐος τοθ σιδήρου "Ενα ζητημχ πού έγείρεται είνε άν είς τα βάθη τής γής, δπου έπικρατίΐ, δπως εΓδαμεν άλλοτε, μεγάλη θερμοκρασίχ, ή ΰλη εδρί σκεται είς στερεάν, δγράν ή ά εριώϊη κατάστασιν. ΜερικοΙ έρευ νηταί διατείνονται 8τι τα κοσμι κά κύματα ίέν μποοοΰν νά δι οχετιυθοΰν παρά έντός περιβάλ λονιοζ κατά μέγα μέρος στερε ου. Άλλοι έπιστήμονες υποστή ρίζουν βτι αί τρομακτικαΐ πιέ σεις είς τάς οποίας όποβάλλε ται δ εσωτερικάς πυρήν έξη γοΰν αρίστα την σκληρότητα τοθ συνίλου. Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝ Ό κεντρικάς πυρήν, έσχατον £»πόλε:μμα τοθ λάμπρου άσΐρου, πού υπήρξεν ή γή πρό έκατομμυ ρίων αίώνων, ψυχραίνεταί βρα δέως καΐ είνε φυσικόν δ'π ή ψΰ ξις αυτή δέν μπορεΐ νά λάβη χώ ραν άνευ σοβαρών διαταράξεων. Όπου λαμβάνει χώραν ψ3ξις, σημειώνεται ώς γνωστόν συστο λή. Έφ' δσον λοιπόν ή έσω τερική μαζα συστέλλεται καί ή στερεά έπιφάνεια είνε ήναγκα σμένη νά υποστή μεταβολήν διά νά μείνη προσκεχολλημένη επάνω της. Όσάκις ή μεταβο λή εΓ«. άπότομος, ή συνεπεία είνε σεισμο'. Κατά τ£ν 15ιο^ τρόπον σχημα τίζονται τα κύματα έκ τής πτώ σεως ενός λίθου έντός τοΰ 05ατος ι άπό ίνα ύπόγειον σειόμε νόν κέντρον, ό σεισμός έξαπλοθ ται δι* όμοκέντρων δονήσεων. Ή σφοδρότης των δονήσεων έλατ ΐοϋιαι έφ' δσον άπομακρύνονται άπό τό κίντρον. Είδικά μηχα νήματα, οί καλούμενοι «σεΐαμο γράφοι» σημειώνουν τάς δονήσεις τοθ έδάφους. (συνεχίζεται) Ή συγκέντρωσις τοΰ σίτου της Μεσσαράς. ΜΟΙΡΕΣ Ίανουάριος (Ινταπο κριτοθ μας) — Άπό καΐροθ ήοχι σε καί σκνεχίζεται ή συγκομιξή τοΰ έλαιοκάρπου καθ δλην την Μεσσαράν. Άλλ' ή έσοδεία είναι εφέτος μικρά. Ή καρποφορία τής χοντροληαί υπήρξεν άσήμαντος έν αντιθέσει πρός την καρποφορίαν τής ψιλοληα; ήαςυπήρξεκαί πάλιν πλουσία. Όπωσδήποτε δμ'ος κάτι θά κερδίσΐυν πάλιν εφέτος άπό τό Ιλαιον οί γεωργοί. Έν τώ, μεταξύ επερατώθη ή σπορά των δημητρι ακών. Καί χαθώ; διαπισΐοθταΐ, εφέτος έσπάρηΐαν μεγαλύτεραι έχτάσεις άπό πέρυσι. Έγινε δέ καί μεγαλυτέρα χρήσις λιπασμά των «αί έγενικεύθησχν αί έπισΐη μονικαί μέθοδοι καλλιεργείας. Δεδομένου δέ ο" τ ι εφέτος είνε ήπιώτερος καί έ καιρός, μέ συνε χεΐς, άφθόνου; βριχάς, χωρΐς δ- μως πλημμύρας δπως πέρυσι πού έπέφεραν καταστροφάς, έλπίζεται δτι ή προαεχ^ς έσοδεία θά είνε έξαιρετική, ϊσως μάλιστα καί πλου σιωτέρα πάσης &λης προηγουμέ νης. Άλλά οί γεωργοί άρχίζουν νά άνηαυχοθν διά τα μέλλον των δημητριαχών. Καί τουτο λόγω τής σημειωθείσης εφέτος πτώσεως των τιμών. Διότι πρέΐΐει νά οη μεΐωθ^ βτι ένώ ή 6*& τοΰ άρτ&υ εχει έννία χαί πλέίν δρχ , ό σίτος πιολεΐτΛΐ έδώ πρός εξ μόλις Βρχχ μάς. Κ%1' τουτο διότι τό ειεργεΐι χον μέτρον τής συγκεντρώσεως τοθ σίτου δέν Ιπεξετάθη είς την Μεσσαράν. Καί φοσικά εάν συνεχισθή ή ιδία κατάστασις, τί τε ή καλλιέργεια των δημητρια κων καί άν δέν έγκαταλειφθ^ ώ; άσάμφορος:, θά μετριααθή κατά πολύ. Άλλά,πιστεύομεν δτι ή κυ δέρνησίς θά διατάξη την έΐτέχτχ σιν τοΰ μέτρου τής συγκεντρώσε ως τοθ σίτου καί είς την Μεσσα ράν, τό ταχύτερον. "Αλλωστε, αί γεωργικαί υπηρεσίαι Ιχουν προβή ήδη, άν δέν άπατώμεθα είς τάς καταλλήλους ενεργείας. Καί φυσι κά, ή συγκέντρωσις, θά ώφελήση την παραγωγήν καί θά ένθαρρύνη τούί σιτοκαλλιεργητάς είς τό έργον των. ι: γνωστόν Ξενοδοχείον: ΑΠΟΛΛΩΝ, της απολύτου προτιμήσεως δλων των Ηρακλειωτών. Τό κεντρικώτερον των Αθηνών. 'Ανακαινισθέν καί πάλιν έξασφαλίζει ολα τα πλεονεκτήματα τής άνέσεοος καί ευχαρίστου δια- μονής. Θέρμανσις—λουτρά κ. λ. π. ΤΑ Λ1ΠΑΣΜΑΤΑ Ε Λ Ε Φ Α Σ "ΕΛΕΦΑΣ,, Πού εδωσαν καί πέρυσι έξαιρετικά άποτελέ- σματα, καί κυριολεκτικώς έθαυματούργησαν είς ολους τούς κλάδους τής παραγωγήν. Λόγω της γενικής ζητήσεως αφίχθησαν δπό τούδε ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ των λιπασμάτων «ΕΛΕΦΑΣ» καί πωλοΰνται τοίς μετρητοΐς καί επί πιστώσει παρά τοίς: ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ & ΣΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΡΧΟΝ ΕΞΑΓίΙΓΕΪΙΝ ΣΤΑΦΙΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ — ΚΡΗΤΗΣ Την Τετάρτην, 1Ιην Ίανουα ρίου 1939, ώραν 5 μ. μ. κα λοΰνται τα μέλη τοΰ Συνδέ- σμου Έργοστασιαρχών 'Εξα- γωγέων Σταφίδος Ηρακλείου είς , τό Γραφείον τοϋ Προε δρεύοντος κ. Μιχαήλ Τζουλά¬ κη είς τακτικήν Γενικήν Συνέ¬ λευσιν τής οποίας ωρίσθη ώς κατωτέρω ή ήμερησία 'Διάτα ξις: 1) Έγκρισις πεπραγμένων καί άπολογισμοϋ τοϋ έτους 1938. 2) Παραίτησις Προεδρείου. 3) Αρχαιρεσίαι. "Ηράκλειον 5 Ίανουαρίου 1939. Ό Πρόεδρος Μ. Τζουλάκης ό Γεν. Γραμματεύς Α. Κωνστκντινίδης —Τό σημερινόν πρόγραμμα τού Ραδιοφωνικοΰ. Σήμερον ό Ραόΐοφωνικός ΣχχΒ μος θά εκτελέση τβ εξής5 6 13 40 εΐδήσε,ς, 14 έλβφββι ???}*** <">ΥΧΡ*τημα χ. Μπέζβυ,
  14.45 «νακοινώαεις καΐ μβτχωρβ
  λογικόν ύελτίον, 15.10 άποσίτά-
  σματα απο οπερβς τού Μόζαβτ ή
  αποιγωγη άπβ τί» σβράϊ, 2 βί γά·
  μοί τοΰ Φιγκαρώ 3 στο ΤζοΒάνι 4
  ετσι κάνουν 6λ«, 5 οί ιχκγεμένβι
  αυλοι, 18 55' «ή ίϊρα τής χυρί«ζ»,
  ι·» η «ωρα τβΰ παιΛιβΰ», 19.30 μ«ν
  ίολίνβ καΐ κιθάρα (Δ. Βαρότης
  καίΒουλγαρης, 20 ή «ωριχτβϋ άγρό
  τού»», 20.15 ρβσιτάλ πιάνου (δΐς
  Ραγκαβϋ), 21 όμιλία τού χ. Φ&.
  νη Μιχαλοπούλου:Πως έτραγουδη
  σε π δημοτικπ μας ποίησι τον ε·
  ρωτα, 21.15'πβικίλη μουσ κή, 21.30
  εϊδηοεις, 21.45 μικρά ©ρχήατρα
  22·*5' είοήαε,ς, 23 Έλληνιϊήχβρω
  δί« (δνσις Γλυκβφρυδη) 23 30'ουν
  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
  ,.ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ
  ΒΑΣ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
  Παρά τό Καμαράκι.
  Τα έκλεκτότερα καί αληθώς πεφημισμένα
  γλυκίσματαί διά τάς εορτάς.
  Ή μεγαλυτέρα συλλογή φρουΐ γλασσέ, σοκο-
  λατίνων, έκλεκτών λικέρ.
  Έχομεν την μεγαλυτέραν κατανάλωσιν διό¬
  τι είμεθα οί ευθηνοτερα..
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Καθίσταται γνωστόν είς
  την αξιότιμον πελατείαν μας
  δτι διαλυθείσης τής έταιρίας
  τής μετά τοθ άδελφοθ μου κ.
  Ιωάν. Άντων. Κοκκινίδη υ¬
  πό την έπωνυμίαν Άδελφοί
  Κοκκινίδη άπό τής 31 Δεκεμ
  βρίου 1938, ανέλαβον έγώ ό
  κάτωθι υπογεγραμμένος Κων.
  Άντων. Κοκκινίδης δλας τάς
  έξ αυτής άπορρεούσας ύποχρε
  ώσεις πρός τρίτους καΐ άπό
  τρΐτους πρός ημάς.
  Πασά 6έ καταβολή ή έξό-
  φλησις λογ)σμοϋ πρός τόν ά-
  ποχωρήσαντα έταΐρον θεωρεϊ
  ται άκυρος άφ' ής ημέρας δι¬
  ελύθη ή έταιρία.
  Κωνστ. Άντων. Κοχχινίδης
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοθνται άπαντα χά μέ¬
  λη τοθ ΣωματεΙου Καταστημσ
  ταρχών Ζαχαροπλαστικής, δ
  πως προσέλθουν είς Γενικήν
  Συνέλευσιν τή 13τ τρέχοντος
  μηνός Ίανουαρίου, ημέραν
  Παρασκευήν καί ώραν 9 μ.
  μ. είς τό Ζαχαροπλαστείον
  τοθ Προέδρου κ. Ρεγκινάκη.
  Είς περίπτωσιν μή άπαρτΐας,
  καλοθνται καί πάλιν είς τόν
  αυτόν τόπον καΐ ώραν την
  20ήν τοθ αύτοϋ μηνός.
  Θέματα συζητήσεως: 1ον)
  Αρχαιρεσίαι, 2ον) Διάφοροι
  άνακοινώσεις.
  -Συλλήψεις δΓ έξύβρισιν
  καΐ άδικον επίθεσιν.
  Κάνομεν την μεγαλυτέ¬
  ραν κατανάλωσιν διότι πω-
  λοϋμεν δλα τα ύφάσματα είς
  τιμάς ασυγκρίτως εύθηνάς.
  ΑΒΕΔΙΣ
  έίος Άγίου Μην»
  Υοώ^β0 Αστ»νβμικβ0 τμήμ«
  τβς Ρεθύμνης συνελήφθησαν οί
  2<τυλ. Γαραντωνακπς, Βασ. Γαραν τωνακης καΐ Άρτέμ,ος 2,τ«ρένι· ος κατηγορούμενβι δ,' έξΰβρια,ν δημοσίου ΰππρέτου. 5»ρρισιν —'Υπβ τοΰ Σταθμοΰ Χωροφυλα κης Κβξαρές συνελήφθη ό Έμμ Γτ«νν«δ«κης έκ Ροδαχίνου Ρε· θυμνη; κβίτπγβρβΰμενος επί π«· ρανομω όπλοφορία. Έπίσης συνβ ληφθή υπο τής Χωροφυλακήν Μβ ρωνος δ_ Αντώνιος Κ. Άλεξαν- ορακης επ Μεοβνησίων κατηνο· ρβυμενοςέπ» άδίχ%) επιθέσει. —Δωρεαί είς τό Πανάνειον Νοσοκομείον καί Πτωχοκο μεϊον. Ό κ. Ιω. Συλτγάρδβς έδώρησεν είς το Ποτνανειον Δημ. Νοσοκο- μβιον ενυδραργυρικον σφυγμονβ μέτρον Πΐηη-Κοοϊ. —εί κληρονόμοι τοΰ άΐιμνή ότου Νικολάου Καστρινάκη «ροσ έφερον έκλβχτον φαγητον δλ«ιν την ημέραν τής 6ης Ίανουαρίου είς το Εθνικον Πτωχοκομεΐβν τσιγάρα καί φροΰτος δια το ένΐά μηνον Λΰτβΰ μνημόσυνον. Έιτί- οης η κ. Κατίνα Ξενικάκη βυγά τηρ τοΰ μακαρίτου Ίωίννβυ Ν. Μαρή προαέφερε το πρωϊνόν γά λα καί γλυκά καϊ τα τέκνα τού Γβωργίου Παλίδη, τσιγάρα, τα ό ποία καΐ διένειμον βίς τβύς ητα χβυς τού Ίδρύματος είς μνήμην αύτοΰ. ΟΙ τρόφιμοι κ»1 ή Δ,βι. χβΰοα το "Ιδρυμα Έηιτροπή βΰχα ριστοΰσι θερμώς, —Υπέρ των μαθητικών συσ- σιτίων. Είς τό κινηματο3έατρον Πβυλα κάκη δίδονται αυριον δύο μάθη τικαΐ παραστάσεις μέ τβ διδακτι χον έργον «Ό Μικρούλη;»: 2 μ. μ. δια τα δημοτιχα σχολεϊα, 5 μ. μ διά τ* Γυμνάσια. Ή Έταιρία δέ Χατζηδακη-Τσιλένη θά διο θέσο τα 50 ο)β των είοπράϊεων ί» πέρ των μαθητικών συσσιτίων. Ι ΟΙΝΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ Τα έξαιρετικά άνόθευτα καΐ άγνά έπιτραπέ- ζια κρασιά, παλαιάς εσοδείας, θά ευρίσκετε είς την π«ρά τα βαρελτζίδικα αποθήκην τοδ κ. Ά- λέξ. Σ,κορδύλη είς μικράς καί μεγάλας ποσότη¬ τας εις τιμάς ασυναγωνίστους. ] ^ιιιιιιιιιιιιιιιιιΐίΐιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιιπιιΐίΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι,^ 1 Εξπρές θαλαμηγόν = Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. όλόκληρα διαμερί- _ Άφθάστου πολυτελείας μέ Ξ σματα Λούξ καΐ σοθπερ Λούξ. _ ~ "Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939. Ξ _ Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς Ξ = κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί· = — καρίαν, Σάμον. Ξ _ Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π. ΚΟΡΠΗ § ΗΪιιιιιηιιιιιιιηηιιιιιηιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιηιιηιιιιιιηιιιιιιιιιιγΙ
  ι
  .«■
  Η
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεία Εναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωίσ Τρίτης
  ίθ Ίανουσρίου 1939
  Ωρα
  Η ΤΑΞΙΣ
  ΚΑΙ ΟΛΑΣ
  _ΤΗ ΧΟΡΑΣ
  ΤΟΥ κ. ΝΤΛΑΛΝΤΙΕ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  Οί ΓερμανοΙ καί τα πολωνικά.
  Έττ,ιλύεται τό ίσπανικόν πρόβλημα;
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποχριτού μας). —Τηλεγραφήματα έκ
  τού έξωτερικού άναφέρουν ότι ό Γάλ-
  ος πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ διερ-
  χόμενος έξ Όράγγης προέβη είς βαρυ¬
  σημάντους δηλώσεις επί τής πολιτικάς
  τής κυβερνήσεως τού.
  Είς τάς δηλώσεις τού ταύτας ό κ.
  Νταλαντιέ ετόνισεν ότι θά διατηρήση
  τόσον είς την Γαλλίαν όσον καί την αύ·
  τοκρατορίαν απόλυτον εσωτερικήν τά¬
  ξιν. Έπίσης ό κ. Νταλαντιέ εδήλωσεν
  ότι δέν φειδωλευθή ουδενός μέτρου
  δυναμένου νά εξασφαλίση την πρόοδον
  καί την εργασίαν έν Γαλλία.
  Ο κ. ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΕΞΕΒΕΣΕΝ
  ΤΑΣ ΕΝΤΥΟΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).—Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ό
  Γάλλος πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ
  επιστρέψας είς Παρισίους, έξέθεσεν είς
  τόν κ. Λεμπρέν τάς έντυπώσεις ντου έκ
  τού ταξιδίου αυτού.
  ΡΩΜΗ 9 Ίανουαρίου (τηλε¬
  γραφικώς).—Αί Ιταλικαι έφη·
  μερΐδες συνεχΐζουν την άρθρο
  γραφΐαν των εναντίον τής
  Γαλλίας διά τάς έν Τύνι&ι
  άντιϊτσλικάς έκ&ηλώσεις αί ο¬
  ποίαι ώς τονίζουν αί έφημε-
  ρΐδες, συνεχΐζοντσι χωρίς αί
  γαλλικαΐ αρχαί νά λσμβάνουν
  μέτρα πρός περιστολήν αύ
  των. Τινές των εφημερίδων έ
  παναλαμβάνουν δτι ό λογα-
  ριασμός μέ την Γαλλίαν θά.
  έξοφληθή συντόμως.
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 9 Ίανουα-
  ρ(ου (τηλεγραφικώς).—Καί σή¬
  μερον εσημειώθη ζωηρά δι-
  πλωματική καί στρατιωτική κΐ
  νησίς διά τα γεγονότα τής
  ούγγροτσεχικής μεθορΐου ΟΙ
  ούγγρικοΐ κύκλοι έτιαναλαμ
  βάνουν δτι τό αίματηρόν έπει
  ΤΟ
  —! ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τελευταίαι πληρο¬
  φορίαι έκ τού έξωτερικού άναφέρουν
  ότι αυνεκλήθη μετά την επιστροφήν τού
  χ. Νταλαντιέ τό Υπουργικόν Συμβού
  λιον είς Παρισίους.
  ΕΝΟΟΥΣΙΟ&ΕΙΣ ΕΚ&ΗΛΟΣΕΙΣ
  III
  ΤΙΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ι ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτοΰ μας). — Κατά τηλεγρα¬
  φικάς άνακοινώσεις των κ. κ.Νομαρχών
  είς όλην τήν χώραν έωρτάσθη έπιβλητο
  κώς ή όνομαστική έορτή τού κ. Αΐε
  ταξά γενομένων παντού ένθουσιωδών
  λα'έκών έκοηλώσεων.
  ΑΦΙΚΕΤΟ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΕίΒΥΣ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Σήμερον αφικνεί¬
  ται ό τοποθετηθβίς έν Αθήναις ώς
  πρέαβυς τής Γαλλίας κ.Μογκρά, μέχρι
  τούδε τοιούτος έν Βουδαπέστη. Ό κ.
  Μογκρά είνε έκ των διαπρεπεστέρων
  Γάλλων διπλωματών, γνώστης των ζητη
  μάτων τής Κεντρικής Εύρώπης καί
  Βαλκανικής.
  ΟΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΟΕΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΙΙΣΕ1Σ ΤΙΝ ΟΑΡΙΣΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας). — Αγγέλλεται έκ τής
  γαλλικής πρωτευούσης ότι τό υπουργι¬
  κόν συμβούλιον τό οποίον θά συνέλθη
  σήμερον θά καθορίση τα θέματα των
  συνομιλιών των χ. κ. Νταλαντιέ καί
  Μποννέ μετά των κ. κ. Τσάμπερλαιν
  καί Χάλιφαξ.____________
  Η ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
  ΕΤΕΚΕ ΧΟΕΣ ΑΡΡΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Ή σύζυγος τού
  πρίγκηπος Χριστοφόρου,ώς ανεκοινώθη
  σήμερον πρός την Βασιλικήν οικογένει¬
  αν, έτεκεν αίσίως άρρεν.
  ΟΝΟΜΑΣΘΗ ΣΟΦΙΑ
  Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ Δ1ΑΑΟΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας). — ΊΙ νεογέννητος
  κόρη τής Α. Β. Υ. τού Διαδόχου
  Παύλου, ή τελετή τής βχπτίσεως τής
  οποίας εγένετο βήμερον, ώνομάσθη
  ί
  σόδιον τοΰ Μούνκατς,βαρύνει
  απολύτως την τσεχικήν κυβέρ
  νησιν ήτις καί υπέχει τάς εύ
  Θΰνας μιδς έπανορθώσεως.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 9 ΊανουσρΙου
  (τηλεγραφικώς).— Ό γερμανι
  κός τύπος άφιερώνει ίκανοποι
  ητικά σχόλια είς τό άποτέλε
  σμα των συνομιλιών ΧΙτλερ
  καί Μπέκ. Μολονότι ή συν-
  ομιλΐα αυτή, έπιλέγουν οί Γερ
  μανοΐ άρθρογράφοι, δέν άπέ
  ληξεν είς όριστικά πορίσμα
  τα διά την ρύθμισιν δλων των
  έκκρεμών γερμανοπολωνικών
  ζητημάτων, δύναται νά θεωρή
  θή Ικανοποιητικόν γεγονός ή
  άποσόβησις τής ρωσσοπολω
  νίκης προσεγγ!σ=ως. Ή άπο
  σόβησις αυτή όφείλεται ώς
  γνωστόν είς τάς έγγυήσεις
  τάς οποίας ή ΠολωνΙα παρέ
  σχενείς τόν Χΐτλερ καί αιτι
  νες έματαΐωσσν τό ταξΐδιον
  τοθ κ. Λιτβίνωφ είς Βαρσο-
  βίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Ίανουαρίου
  (τηλεγραφικώς) —Οί ήμιεπίση
  μοί γαλλικοΐ κυκλοι άσχολού
  μενοι μέ τό ταξίδιον των κ. κ.
  Τσάμπερλαιν καί Χάλιφαξ είς
  την Ρώμην έπιμένουν δτι με
  σολάβησις τής Αγγλίας διά
  διά την ρύθμισιν τοΰ γαλλοϊ
  ταλικοΰ βάσει οΐασδήποτε ύ
  ποχωρήσεως τής Γαλλίας, δέν
  θά γίνη έν ΡώΓ1!!· Κατά Τ1Ίν
  συνάντησιν έξ άλλου των κ.
  κ. Τσάμπερλαιν καί Νταλαν
  τιέ είς Παρισίους, θά τεθώσι
  πιθανώς αί βάσεις τής έπιλύ
  σεως τοθ ίσπανικοϋ προβλή
  ματος. *
  Ή προσεχές συνεδρίασιν
  τού Δημ. Συμδουλίου Ηρακλείου.
  Την προσέχη" Πέμπτην θά
  συνέλθη ,είς συνεδρίασιν τα
  Δημοτικόν Συμβούλιον Ήρα
  κλείου. Θά επιληφθή τής έξε
  τάσεως διαφόρων τρεχούσης
  φύσεως ζητημάτων, μεταξύ
  των οποίων συγκαταλέγονται
  κσί τα εξής:
  Λήψις αποφάσεως σχετικώς
  μέ την ύδρευσιν τοθ συνοικι
  σμοθ «Ανδρέας Μάρκελλος»,
  έγκρισις συγκριτικοθ πίνακος
  κατασκευάς σωληνωτοθ ύδρα
  γωγείου είς «Κρύες Βρύσες»,
  χορήγησις συμπληρωματικήν
  πιστώσεως διά τό περίπτερον
  των προσκόπων καί επέκτασις
  τοθ νεκροταφείου, τροποποΐη
  σις τοθ σχεδίου πόλεως έν τή
  πλατεία' Δασκαλογιάννη καί
  τή λεωφόρω τοθ Βασιλέως Γε
  ωργίου Β', συζήτησις επί έγ
  γράφου τής Μηχανικάς Ύπη
  ρεσίας τοΰ Δήμου σχετικώς μέ
  την τμηματικήν έξαγοράν άκι
  νήτων ανταλλαξίμου περιουσί
  άς, κατσλαμβανομένων υπό
  'τοϋ σχεδίου τής πόλεως, όνο
  μασία όδών, συζήτησις επί έγ
  γράφου των έπιθεωρητών δή
  μοτικών σχολείων σχετικώς μέ
  την ίδρυσιν άντιτραχωματι
  κων σχολείων, έπιστροφή ά
  χρεωστήτως καταβληθέντων
  φόρων, έγκρισις μεταβάσεως
  είς Αθήνας τοί> άρχιτέκτονος
  τοθ Δήμου πρός τακτοποίησιν
  τοθ ζητήματος τής άνοικοδομή
  σεως τής Ένετικής Λέσχης.
  Θά συζητηθοθν έπίσης διά
  φοροι αίτήσεις Ιδιωτών, έγ
  γραφα καί άναφοραί.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΟΥ ΑΙΑΛΟΧΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΝΟΜΑΡΧΗΝ
  Είς απάντησιν εύχητηρίου
  τηλεγραφήματος τοΰΝομάρχου
  Ηρακλείου κ. Μαρκέλλου, ή
  Α. Β. Υ. ό Διάδοχος άπέστει
  λε τό κατωτέρω τηλεγράφη
  μα:
  «Άνδρέαν Μάρκελλον
  Νομάρχην, Ηράκλειον
  Υμάς καί δημοσίους λει
  τουργούς περιφερείας εΰχαρι
  στώ έγκαρδίως
  ΠΑΥΛΟΣ Διάδοχος».
  Η Ε.ΟΝ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ *· ΜΕΤΑΞΑΝ
  "Υπό τής "Εθνικήν Όργσ
  νώσεως τής Νεολαϊας 'Ηρα
  κλείου απεστάλη τό κάτωθι
  τηλεγράφημα πρός τόν ττρω
  θυπουργόν καί Γενικόν Επι
  θεωρητήν τής Ε.Ο.Ν. κ. Ιωάν.
  Μεταξδν, έπ' εύκαιρία τής ό
  νομαστικής αύτοϋ εορτής:
  'Εξοχώτατον Πρόεδρον Κυ
  βερνήσεως κ. Ιωάννην Μετα
  ξάν. Αθήνας
  Έθνική "Οργάνωσις Νεο
  λαίας Ηρακλείου πανηγυ
  ρΐζουσα όνομαστικήν εορτήν
  ΓενικοΟ 'ΕπιθεωρητοΟ της ύ
  ποβάλλει Υμίν όλοψύχους
  ευχάς μσκροημερεύσεως έπ'
  άγαθώ κοινοϋ έθνικοΰ ίδεώ
  δούς.
  Άναπληρωτής ΔιοικητοΟ
  Παναγιωτάκης
  Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ
  ΖΩΝΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  Δι* έγκυκλίου τοθ υπουρ
  γεΐου των Οίκονομικών γίνε-
  ται γνωστόν πρός τάς τελω
  νιακάς αρχάς δτι έμπορεύ
  ματα έκφορτωθέντα παρά τής
  ελευθέρας ζώνης Πειραιώς
  διά τα ό ποία δέν έχει κα
  τατεθή διασάφησις τελωνι-
  σμοθ, ή αίτησις άποταμιεύ
  σεως ή διαμετακομίσεως έν
  τος τριών μηνών άπό τής
  παραλαβής των κηούσσονται
  άζήτητα διά πράξεως τοθ
  διευθυντοΟ αυτής. Έμπορεύ
  ματα τελοθντα έν άποταμιεύ-
  σει, ών ό άποταμιευτής κα
  θυστερεΐ την καταβολήν των
  δικαιωμάτων πέραν των τρι
  ών μηνών κηρύσσονται κατά
  τόν αυτόν τρόπον άζήτητα.
  Η ΕΙΣΑΓΟΓΗ ΔΕΡπΙΑΤΟΝ
  Δι' δπουργικής αποφάσεως άπη
  γορεύθη ή είσαγωγή έξ Άλδανί
  άς παντός εΐδους χορτονομής, νω
  πών προϊόντων, άχατεργάσχου έ
  ρίου καί άκατεργάαΐων διρμά-
  Ι ών,
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ
  Άγορα
  Ηρακλειον
  Κατά τό δελτίον τιμών άγορδς
  τοθ Έμτιορικοΰ καί Βιομη^ανικοΰ
  Έπιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων προίόντων εΐχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  α' δρ.
  17-17.50
  β'
  15-16.50
  Γ. ϊ'
  12-14.—
  8—10.—
  Ελεμέδες α'.
  8.—
  β'. .
  7.50-
  ΚοινοΙ
  Ταχτάδες α'. ι
  6.30-
  β'. ■
  5.50 - 6.-
  Σταφίδες μαύραι
  •Ελαια 3-5ο
  29.30
  ΜοοργελαΙου α'
  15.-
  » β'
  14.—
  Πυρηνέλαια ι
  17.-
  Σάπωνες:
  ΛευκοΙ α' ι
  21.-
  β'
  20.-
  θΐνβι:
  Αρχανών μίστ. »
  Μαλεβυζίου ·
  30.-
  Ελαιοπυρήναι
  1.20
  Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
  7 «)« ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  Κατά την 26ην κλήρωσιν
  τοΰ δανείου 7 ο)ο τοθ 1915
  τής Κτηαατικής Τραπέζης τής
  Ελλάδος έκληρώθησαν οί κα¬
  τωτέρω άριθμοΐ κερδίζοντες εί
  καστος τό εναντΐ τού σημει·
  ούμενον ποσόν:
  68066 δραχ. 400.000, 795.
  131 100 000. Άνά 50 000 δρχ.
  κερδίζουν οί άριθμοί 404 804
  καί 570709. Άνά 25 000 δρχ.
  κερδίζουν οί άριθμοί: 272 894,
  715.283, 446.836, 619 560. Ά-
  νά 10 000 κερ&Ιζουν οί αριθ
  μοί: 48 225, 634.813, 563 520,
  431.288, 352 860, 131 938, 212.
  559, 40 730, 599 680.
  ΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑΙΠΡΑΞΕΙΣ
  Τό υπουργείον τής Δικαιοσύ
  νης απηύθυνεν έπείγουσαν εγκύ¬
  κλιον πρός πάντα τα νοσοκομεϊ»,
  μαιευτήρια καί κλινικάς τοθ κρά
  τους, ώς καί τού; κ. κ. Είσαγγε
  λεϊς Πρωτοδικών, διά ιιής οποίας
  παραγγέλλει δπως άποστέλλωνται
  ανελλιπώς πρός αδτό αί υπ' αύ
  των εκδιδόμενα^ πιστοποιήσεις
  γεννήσεων καί θανάτων. Ειδικώ¬
  τερον αί πιατοποιήσεις των γεννή
  σεων δέον νά είνε ύπογεγραμμέ
  ναι υπό τ&ν διευθυντήν των νοσο
  κομίζων ή των κλινικών καί νά
  περιλαμδάνουν τδν τόπον, την ή
  μέραν καί την ώραν τοθ τοκετοΰ
  τύ φθλον τοθ νεογνοθ, τδ δνομα
  τό έπώνυμον, τό θρήσχευμα, τό
  έπάγγελμα καί την κατοικίαν
  των γονέων. Αί πιατοποιήοεις των
  θανάτων ίπίσης δέον νά πιριέχοιιν
  οτοιχεΐα άνάλογα,
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑΝ
  ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ
  Τό υπουργείον των Έσωτε
  ρικών απηύθυνε πρός τόν κ.
  Νομάρχην Ηρακλείου συγχα-
  ρητήριον έγγραφον επί τή ά-
  πονομή είς αυτόν τοθ Σταυ
  ροϋ των Ταξιαρχών τοθ Β.
  Τάγματος Γεωργίου τοθ Α.'
  Η ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  Εξηκολούθησεν ή ζωηρότης
  τής άγοράς Ηρακλείου καί
  κατά την λήξασαν έβδομάδσ.
  Κστά τό κυκλοφορήσαν έβδο-
  μαδιαΐον δελτίον τοθ Έμπο
  ρικοθ καί ΒιομηχανικοΟ Επι
  μελητηρΐου κατά την παρελ
  θοθσαν έβδομάδα εξήχθησαν
  τα κάτωθι έγχώρια ττροϊόντα
  είς χιλιόγραμμα: Σουλτανί
  ναι 620.000, οΤνοι 135 000, έ
  λαια 122.000, σταφίς ταχτδ
  57.000 καί κίτρα 50.000.
  ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  Συνελήφθη καί παρεπέμφθη
  αρμοδίας διά τόν τραυματισμόν
  ιοθ Έμμ. Ιω. Σφακιανάκη έξ
  Άλίϋϊες Μυλοποτάμου, ό Άντ.
  Σταύρου Καλοκύρης εκ τοθ ίδίου
  χωρίου.
  ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΠΟΔΙΚΕΙΟΝ
  Εκοινοποιήθη χθές είς τήν
  Εισαγγελίαν τό πινάκιον των ά-
  δικημάτιον των έκξικαστ,έων υπό
  τοθ ΚακουργιοδιχεΕου Ηρακλείου
  κατά τόν τρέχ. μήνα. Κατ' αυτόν
  ωρίσθη μία μόνον υπόθεσις, τήν
  20 Ίανουαρίου, κατά τοθ Κωνστ.
  Περδΐκάκτ) χαί τοθ Άντ. Ροδολά
  κη κατηγορουμένων διά φθοράν
  κ.λ.π.
  ΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣΟ.Ν-
  Τό Κοινοτικόν Συμβούλιον
  Πύργου εψήφισεν υπέρ τής','Ε-
  θνικής Νεολαίας τριάκοντα χι
  λιάδας δραχμών.
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  Υπό τοθ Ύπουργείου τής
  Δικαιοσύνης προεκηρύχθη διά
  τήν 13 προσεχοθς μηνός Μαρ
  τΐου διαγωνισμός πρός πλή
  ρωσιν πέντε θέσεων είσηγη
  των παρά τώ Συμβουλίφ
  'Επικρατείας,
  ϋ Πρωϊνή
  ΕΙΣ ΡΟΜΗΝ ΒΔ ΕΞΕΤΑΣΘΗ
  ΟΑΟΚΛΗΡΟΣ Η 1ΙΕ1ΝΗΣ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ
  ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ Π ΡΩ Β Α
  II
  Μ Λ
  ΑΙ ΑΙΑΘΕΣΕΙΣ Μ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Νυκτεριναί πλη-
  ροφορίαι έ* τού έξωτερικού αγγέλλουν
  ότι είς Ρώμην θά εξετασθή ολόκλη.
  ρος ή διεθνής κατάστασις. Ιδιαιτέρως
  θά εξετασθή τό μεσογειακόν καί το ι-
  σπανικόν ζήτημα.
  Λέγεται ότι αί διαθεσεις τής Ιτα¬
  λίας μολονότι μήγνωσθεϊσαι ακόμη εί
  νέ είς αμφότερα τα ζητήματα διαλλακτι
  καί παρατήν τακτικήν των δημοιιογραφι
  κων της όργάνων.
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙΠΡΟΣΠΛΒΟΥΝ
  ΝΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΤΩΝλ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΡΕΜΑΜΥΡΑΣ
  29ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας).— Κατά τα έκ Πα¬
  ρισίων καί Λονδίνβυ τηλεγραφήματ*
  οί κυβερνητικοί άγωνίζονται νά έπεκτεί
  νούν τας έπιχειρήσεις είς .Έβτρεμα-
  δούραν ινα φέρουν αντιπερισπασμόν
  είς τούς έθνικούς τούς προελαύνοντας
  έν Καταλωνία. Συγκεκριμένως οί κυ¬
  βερνητικοί άποβλέπουν όπως ή αίφνιδι-
  αβτική αυτών άντεπίθεσις, λαμβάνθυ-
  σα μεγάλην κλίμακα, κατορθώση νά
  απειλήση σοβαρώς τήν παράταξιν των
  έθνικών είς τό νότιον μέτωπον.
  ΕΠΑΥΘΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΓΙΑΣ
  ΤΟΥ ΕΟΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΥ ΗΟΤΟΪ
  Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΕΪΠΟ Ν ΤΕ ΑΙ Α ΗΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται
  πρός τα ξένα πραχτορεϊα ότι ό στρα·
  τηγός Κέΐπο Ντελιάνο άπηλλάγη των
  χαθηκόντων τού ώς διοικητής των έθνι¬
  κών δυνάμεων τής νοτίου Ίσπανίας.
  ΑΠΟΣΤΕΑΛΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ
  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΙΣ ΕΣΤ Ρ Ε Μ Α Α Ο Υ Ρ Α Η
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Καθ' ά αγγέλλε¬
  ται, είς τήν 'Έστρεμαδούραν οί έθνικοί
  άποστέλλουν ^ μεγάλας ένιαχύσεις προτι-
  Θέμενοι νά άναχαιτίσουν τούς επιτιθε-
  μένους κυβερνητικούς.
  ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΟΥΓΓΡΟΝ
  ΚΑΙ ΤΣΕΧΩΝ_ΕΙ[_ΤΑ ΣΕΝΟΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου (τού άντα
  ποκριτού μας). — Είς τήν ούγγροτσε-
  χικήν μεθόριον εσημειώθησαν νέα έπει-
  σόδια Οΰγγρων καί Τσέχων.Έίς τήνμε-
  θόριον έσημειώθη,καί ή έμφάνιβιςούκρα-
  νικής συμμορίας.
  Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΡΟΕΒΗ
  ΕΙΣ ΑΙΑΒΗΜΑ ΕΝ ΠΡΑΓΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9Ίανουαρίου (τού άντα
  ποκριτού μας)—Έκ Βουδαπέστης αγ¬
  γέλλεται ότι η ούγγρική κυβέρνησις
  προέβη εις έντονον διάβημα είς Πρά¬
  γαν ζητούσα άμεσον Ικανοποίησιν διά
  το νέον επεισόδιον των συνόρων.
  ΟΙ
  Τ
  ΟΤ
  II
  ΑΡ
  ΕΝΟΣ
  ΟΜΟΙΤΟΥΑΛΧΕΙΟΥ
  Ι ΣΥΝΤΑΚΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ίανουαρίου (τού άν-
  ταποκριτού μας). — Γενομένης τής
  κληρώσεως τού Λαχείου των Συντακτών
  εξήχθησαν οί εξής πρώτοι άριθμοί οί¬
  τινες καί εκέρδισαν οικίας καί οίκόπεδα:
  ΒΟ19Ο,Η3·»4Ο, ΣΤ19»1,Ι 1.
  »Ο4, ΙΖ731Ο,ΈΟ»3Ο, Ζ6883
  ΚΔ8744, ΚΖΒ8Ο4, ΚΒ3386,
  ΚΕ7941, Κ319». ΚΣΓ»β7β.
  ΑΙ 181, Κ16*4«, Ε4423, ΙΓ
  1§Τ4,Κβ439, ΚΒ9914, Ι3Κ