96771

Αριθμός τεύχους

5062

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

11/1/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΛΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έΐησια λίρΐιι Β
  ίξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  έξαμηνος » 8
  ϊϊμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥ8ΥΝ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ. ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΓΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5062
  ΕΥΟΙΟΝΑ ΣΗΜΕΙΑ
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  'Υττάρχβυν είς τόν άπολβ-
  γισμόν τού 1938 μερικά στοι-
  χεϊα τα όποΐα θά πρέπει νά
  προσέξωμεν Ιδιαιτέρως κα'ι
  νά μην τα παρέλθωμεν άσχο
  λίαστα. Καί τούτο διότι
  τα στοιχεΐα αύτά άποτελοΰν
  τόν άληβινόν καθρέπτην τοϋ
  πολιτιαμοΰ μας. Δίδουν τόν
  βαθμόν τής κοινωνικής μας
  καταστάσεως καί τής πνευ-
  ματικής μ«ς άναπτύξεως. Καί
  είνε εύτυχώς στοιχεΐα ίκ«-
  νοποιητικά. Διαπιστώνουν
  μέ την γλώσσαν των αριθ
  μών ότι κατά τ© απελθόν η
  δή ίτος, είς την χώραν ηύ
  ξήθησαν σημαντικώς αί γεν
  νήσεις. Ηλαττώθη ή θνησι
  μότης καί ή νοσηρότης. Καί
  περιωρίσθη κατά μέγα ποσο
  στον ή έγκληματικότης.
  Φυσικά, ήμεϊί, δέν έχομεν
  την αντίληψιν ότι πρέιτει νά
  έιτιδιώκωμεν ώς ωργανωμένη
  κοινωνική δύναμις την αύ¬
  ξησιν των γεννησεων. Διότι
  δέν άντιμετωπίζομεν άπό
  τής απόψεως αυτής τό δημο
  γραφικόν πρόβλημα. Άλλά,
  θεωρούμεν έν πάση περιπτώ¬
  σει ευχάριστον τό φαινόμε¬
  νον. Διότι ή αύξησις των
  γεννησεων προϋποθέτκι καί
  βελτίωσιν των ©ίκονομι-
  κών καί ύγιεινών συνθηκών
  καί των ήθικών άρχών καί
  αντιλήψεων, μεταξύ τοϋ λα-
  οΰ. Η δέ ελάττωσις τής θνη-
  σιμότητος φανερώνει έξυνί-
  ανσιν παντοειδής είς την χώ¬
  ραν. Έπίσης ό περιορισμός
  τής έγκληματιχότητος, άπο·
  δεικνύει βελτίωσιν καί τής
  νομοθεσίας καί τής λειτουρ-
  γίκς τής δικαιοσύνης χα'ι τής
  έν γένει καταστάσεως τή;
  κοινωνίας μας. Άποδεικνύει
  άκόμη ότι έγινεν έν σοβα
  ρόν βήμα πρός τόν σύγχρο¬
  νον πολιτισμόν κ«ί είς την
  χώραν μας. Καί ήτο φυσικόν
  νά παρατηρηθή ή βελτίωσις
  χαί ή πρόοδος αύτη.
  Είς την Έλλάδα, κατά τα
  τελευταία έτη κατεβλήθη μία
  σοβχρά προσπαθεία συγχρο
  νισμοΰ είς βλα. Έργα μέγα
  λα, πκραγωγιχά καί έξυγιαν
  τικά, εξετελέσθησαν καί έκτε
  λοΰνται. Καί είχον ώς άποτέ
  λεσμα την αύξησιν τού έθνι-
  κοϋ πλούτου άφ' ενός καί
  την ελάττωσιν των νοσογό-
  νων έστιων άφ' ετέρου. Ή
  κοινωνική πρόνοια ώργανώ-
  θη έπίσης επί νέων βάσεων
  καί ενισχυθή. Καί ελήφθησαν
  μέτρα υπέρ των άπορωτέρων
  καί των εργαζομένων γενι¬
  κώς τάξεων χάρις είς τα ό-
  ποία εβελτιώθη ή ζωή των
  χχι έδημιουργήθησαν προϋ
  ποθέσεις διευκολύνουσαι την
  δημιουργίαν οίκογενειών.Έξ
  αλλου κατά τα έτη αύτά,
  άνεστηλώθη τό κϋρος τοΰ
  κράτους, εδημιουργήθη ό σε
  βασμός πρός τούς νόμους,
  έξυψώθη ή δικαιοσύνη καί
  έλειτούργηακν οί θεσμοί κα
  λύτερα. Καί συνέτειναν βε
  βαίως καί έλα αύτά είς την
  παγίωσιν τής τάξεως καί τής
  άΐφαλείας καί είς τόν περι
  ορισμόν της έγχληματικότη
  τος.
  Ασφαλώς δέ ή κατάστα
  σις θά βελτιωθή κατά πολύ
  άκόμη, οταν όλοκληρωθή ή
  προσπαθεία τού κράτους
  ποός άναδιοργάνωσιν καί της
  έθνικής οίκονομ(ας καί τής
  νομοθεσίας καί τής κοινωνι
  κης μας έν γένει συγκροτή-
  σεως. _Γ αύτό καί ημείς τού
  λάχιστον, αποδίδομεν μεγί
  στην σημασίαν είς την έξαγ
  γελθεΐσαν ώς βεβχίαν πλέον,
  όλοχλήρωσιν καί εφαρμογήν
  τής νέας άστικής καί ποινι
  κης νομοθεσίας. Διότι οταν
  συγχρονισθη ό άστικός καί ό
  ποινιχός κώδιξ της χώρας
  οταν καθορισθοΰν αί σχέσεις
  των άνθρωπον μέ νέα μέ
  τρα, δ τα ν συγχρονισθοΰν
  ώρισμένοι θεσμοί καί προ
  σαρμοσθουν είς τάς σημερι
  νάς συνθήκας καί άντιλή
  ψεις, τότε ασφαλώς θά βελτι
  ωθή καί ή ζωή έν γένει Δι'
  αύτό καί πιστεύομεν ότι έκ
  παραλλήλου πρςς την προσ
  πάθειαν πού καταβάλλεται
  διά την άναδιοργάνωσιν καί
  τόνωσιν των οικονομικήν
  δυνάμεων τής χώρας, θά λη
  φθή μέριμνα καί διά την
  ταχυτέραν άναπροσαρμογήν
  των θεσμών είς την σημερι
  νήν πραγματικότητα. Καί
  ελπίζομεν άκόμη ότι τόσον
  οί άναλαβόντες την έργασί
  αν αυτήν νομομαθεΐς καί κοι
  νωνιολόγοι, όσον καί ή κυ
  βέρνηαις πού εχει τή ν έπο
  πτείαν καί την ευθύνην τής
  εργασίας, θά φανοΰν όχι μό
  νόν τολμηρο), άλλά καί ρη
  ξικέλευθοι καί όσον έπιβάλ
  λεται ριζοσπαστικοί. Διότι
  ετσι μόνον θά προοδεύσω
  χεν.
  Ίοτορικα'ι μορφαΐ
  πού έκλείπουν
  .*(*·--*.- ν
  Μιχαήλ Σφακιανάκης
  Άναδρομή πρός την παράδοσιν
  τής οικογενείας ΣΦακιανάκηδων.
  Ένας άκόμη κλάδος γόνι-
  μος καί δημιουργικός, άπεκό-
  πη διά τοΰ θανάτου τοΟ Μιχ.
  Σφακιανάκη, άπό τό πελώριο
  δένδρο τής οικογενείας των
  Σφακιανάκηδων πού ύψώθηκε
  περήφανο σύμβολο τοθ Κρητι-
  κου ήρωΐσμοϋ κι' έξέθρεψεν
  υπό την σκιάν τού την Κρητι
  κήν ελευθερίαν. "Υπό τό βά-
  ρος τοϋ χρόνου Ιπεσε νεκρός
  την αύγήν τοθ νέου Ιτους αύ-
  τός ττού δέν ύπέκυψε ποτέ είς
  ουδεμίαν πίεσιν καί δέν ύπε-
  χώρησε πρό ουδενός έμποδΐ
  ου, είς τόν άγώνα υπέρ των
  ύψηλών Ιδεοδών καί των με
  γάλων έπιδιώξεων, καθ* 8λην
  Τού την ζωήν. Δισέγγονος
  τοθ ί)ρωος καί μάρτυρος Μι·
  χελιουδόπαπα, γυναικαδέλφου
  τοθ Δασκαλογιάννη, ό Μιχα¬
  ήλ Σφακιανάκης, έκράτησε
  την οικογενειακήν παράδοσιν
  καί ανεδείχθη άξιος των μέγα
  λων προγόνων τού. Άλλά
  πρέπει ν' άναδράμη κανείς
  ϊδν χρόνον. Νά ακολουθήση
  τό φώς τής ίστορΐας καί νά
  προχωρήση δύο σχεδόν αί-
  ώνας πρός τα οπίσω διά νά
  ίδη άπό ποΟ άρχΐζει ή μέγα-
  Ι λειώδης δράσις των Σφακιά
  νάκηδων. Διότι τότε, τό 1770
  πού είς την Κρήτην εΤχε ά
  πλωθή τό σκοτάδι τής δουλεί-
  ας καί τοθ ραγιαδισμοθ, έ
  σκόρπισεν αίφνης τό φδς της
  ή άστραπή τής πρώτης έπανα-
  στάσεως. Καί είς την πρώ
  την γραμμήν τής έπαναστά-
  σεως, παραπλεύρως τοϋ Δα
  σκαλογιάννη, ό Μιχελιουδόπα
  πας μαζΐ μέ τόν Πρωτόπα¬
  παν, ακολουθούμενοι καί ά¬
  πό άλλους 70 Ιερεΐς καί προ
  κρΐτους των Σφακίων. Ή έπα
  νάστασις Βμως κατεστάλη.
  Καί οί πρωτεργάται της ύφί-
  στανται μαρτυρικόν θάνατον.
  Φυσικά δέ καί 6 Μιχβλιουδό-
  παπας, πού άφοθ ένεκλεΐσθη
  είς τό φρούριον τοϋ Μεγάλου
  Κοθλε, άσθενής, άτΐό δπου
  καί έδραπέτευσαν οί λοιποί
  κρατούμενοι επαναστάται, ω¬
  δηγήθη ΰποβαστσζόμενος είς
  Έφτά Μπαλτάδες οπου καΐ έ
  τυψεκίσθη. Ό ποιητής τοθ
  Ιπους τοθ Δασκαλογιάννη
  Παντζελιός τόν θρηνεΐ μέ
  τούς στίχους:
  "Οσοι κι' άν εΤστε χριστιτνοΐ
  [καί βλ έ ΐτετε τόν ήλιο
  Κλάψετε τόν Πρωτόπαπα
  (τ' απέθανε στό σπήλιο
  Καί τόν Μιχελιουδότταττα
  [τού στόν Κόυλε κουτσάθη
  Κ ι" άπήμεινΕ στή φυλακή,
  |<ι' έτέλειωσε στα; πάθη Καί συνεχΐζεται έκτοτε χω ρ!ς διακοπήν ή φωτεινή δρα σις, μέ τούς ήρωϊσμούς καΐ τάς πατριωτικάς έξάρσεις, τής οικογενείας των Σφακιά νάκηδων. Τό έργον τοθ Δα¬ σκαλογιάννη καί τοθ Μιχε λιουδόπαπα συνεχΐζει ό Παν νιός Παπαμιχελάκης έμπορο πλοίαρχος, πού μέ τό βρίκι όν τού ύπηρέτησε τόν άγώ να κατά τό 1821 ποικιλοτρό πως, μαζί μέ τόν πρωτότο κον υϊόν τού Γεώργιον, πού λαμβάνει τό έπώνυμον Σφα κιανάκης, κοί διακρΐνεται διά τόν ηρωισμόν τού ώς ύπερα- σπιστής τοϋ Σπηλαίου τής Μι λάτου δπου έγράφη μΐα άπό τάς τρσγικωτέρας άλλά καί φωτεινοτέρας πράξεις τής Κρητικής έποποιΐας. Καί πλου τίζεται ή ίστορία τής οικο¬ γενείας άπό νέας λαμπράς σελίδας πού γράφει ό Κων σταντΐνος Σφακιανάκης ώς άρχηγός των ε"ξ άνατολικω τέρων έπαρχιών κατά τάς έ παναστάσεις τοϋ 1866—69 καί 1878. Την Ιστορίαν αύ την εσυνέχισε μέχρι προχθές ό Μιχ. Σφακιανάκης. Εγεννήθη είς τό Βραχάσι τώ 1858. Μετά δέ τό πέρας των γυμνασιακών σπουδών τού είς Ηράκλειον καί τόν Πειραια, ενεγράφη είς την Νο· μικην Σχολήν τοϋ Πανεπιστη¬ μίου των Αθηνών άπό δπου καί έλαβε τό δίπλωμα τοθ δικηγόρου αριστεύσας είς τάς έξετάσεις. Έστάλη κατόπιν υπό τοθ πατρός τού είς τό Ταϊγάνι τής ΡωσσΙας Ίνα έκ προσωττή έκεΐ τόν εμπορικόν οΤκόν τού τόν οποίον είχεν ίδρύσει είς Αγ. Νικόλαον κσί συνειργάσθη μετά τοθ ο'ίκου Βαλιάνου, των έθνικών εύερ γετών Βαλλιάνων. Λόγοι δμως ύγείας τόν η¬ νάγκασαν νά επιστρέψη είς Άγιον Νικόλαον, δπου καί ή σκησεν έτιί έν Ιτος τό δικηγο ρικόν έπάγγελμα, διορισθείς κατόπιν πρωτοδΐκης Λασηθί¬ ου. Τώ 1886, είς ηλικίαν 28 έ- τών ένυμφεύθη την έκ Φουρ- νής άρχοντοπούλαν Σοφίαν Σκορδύλη, τής ίστορικής οικο¬ γενείας των Σκορδυλών. Καί ανεδείχθη πρότυπον οίκογενει άρχου, δπως υπήρξε καί υπό δειγμα δημοσίου άνδρας. Ό δέ οΐκος τού τόσον έν Φουρ- νή δσον καί έν Άγίω Νικολάω, άπετέλεσεν βάσιν διά πάντα ξένον, καί άσυλον διά πάν τα πτωχόν. Πολιτευθείς διά πρώτην φοράν κατά τό 1886 εξελέγη βουλευτής Μεραμβέλ¬ λου μετασχών τής τότε βου λής τής αύτονομηθείσης μετά την συνθήκην τής Χαλέπας Κρήτης, υπό την κυριαρχίαν τοϋ Σουλτάνου. Μετά διετί- αν εξελέγη Γενικάς Διοικητι- :ός Σύμβοολος, παρητήθη δ¬ μως έκ τοΰ άξιώματος τού¬ του κατόπιν υποδείξεως τής Ελληνικής Κυβερνήσεως μετά την κατάργησιν υπό τοθ Σουλ¬ τάνου των διά τής συνθήκης τής Χαλέπας πσραχωρηθέν- των είς την Κρήτην προνομΐ- ων. Τφ 1892, μέ κίνδυνον νά συλληφθή σκληρώς έπρωτοστάτησεν είς μίαν τε ραστΐαν άντιφορολογικήν έ ,έγερσιν. Έφιπιίος, επί κε φαλής των διαδηλωτών κα τήλθεν είς Νεάπολιν. Καί έ¬ κεΐ, άφοΰ οί Νεαπολΐται μέ τούς όποίους εΤχε συνεννοη θή, διέσπασαν την τουρκικήν ,ώνην, είσέρχεται καί έπιδί- «θερινών καί Ιληάτικων». Κατά τό 1895, όπότε διωρί σθη καί πάλιν χριστιανός Γεν. Διοικητής Κρήτης, καί προεκη ρύχθησαν εκλογαί, ό Μιχ. Σφακιανάκης εξελέγη έκ νέου βουλευτής Μεραμβέλλου καί μετέσχε τής τότε βουλής μετά τοθ αειμνήστου άδελφοϋ τού Ιωάννου, βουλευτού Ήρα κλείου. Τό 1896 Βμως έγενι κεύθη καθ* δλην την νήσον ή έπανάστασις Καί ό Μιο(. Σφα κιανάκης Εσπευσεν είς Λασή θι δπου καί εξελέγη πρόεδρος τής έπαναστατικΡ,ς Συνελεύσε¬ ως Λασηθίου καί ώς τοιούτος ανέλαβε την διοίκησιν τοϋ νομοθ καί τάς διαπραγματεύ σεις μετά των καταλαβόνΐων τόν νομόν εύρωπαΐκών άγη μάτων ερχόμενος είς άπ' εύ- θείας συνεννοήσεις μετά των ξένων επισήμων δεδομένου δ- τι ωμίλει άπταίστως την γαλ λικήν, γερμανικήν καί ίταλι- κήν. καί νά τιμωρηθή ώς έπαναστάτης, δεί ψήφισμα χριστιανών. έκ μέρους των Καί κατορθώνει ά εκδοθή διαταγή τής Πύ- ,ης, καταργοθσα τόν φόρον Άργότερα έλαβε μέρος είς την γενικήν επαναστατικήν συνέλευσιν τοθ Άκρωτηρίου τής οποίας πρόεδρος εξελέγη ό άδελφός τού Ιωάννης καί ή όποία επέτυχε την αύτονό μησιν, τής Κρήτης υπό τόν πρίγκηπα τής "Ελλάδος Γεώρ γιον. "Εκτοτε έξελέγετο συνε χώς βουλευτής Λασηθίου. Φλογερός πατριώτης, έθνι- κός έργάτης, ένθουσιάζεται ά¬ πό τόν άγώνα τοθ 1912. Καί παρά τό βάρος των 54 έτών τού, όργανώνει σώμα έθελον των αποτελούμενον έξ έπιλέ- κτων νέων μέ ύπαρχηγόν τόν ανεψιάν τού Νικ. Τσαμπαρλά κην καΐ μεταβαίνει είς Μέτσο βον τής Ηπείρου. Λαμβάνει μέροΓ είς τάς μάχας τοϋ Δρί σκου καΐ Δεματίου δπου καΐ έπεσε ήρωϊκώς μαχόμενος ό έκ των άνδρών τοϋ σώματός τού Άμαργιωτάκης έκ Κσστελ λίου Φουρνής. Τό έθελοντικόν δέ σώμά τού τοϋ όποίου με τέσχον έκτός των άλλων καί οί τότε δικηγόροι Δ. Κ. Μα¬ ραγκάκης, Άντ. Πέτρ. Γαλα νάκης ό μετέπειτα βουλευτής, ό Δημ. Ν. Κοζύρης άπόστρα τος άντισ)χης καί ό φωτογρά φός Έμμ. Άνδρουλάκης καί άλλοι, έγραψε σελίδας άπα ραμιλλου ήρωΐσμοϋ. Άργότερα τό 1914 διωρί σθη νομάρχης Λασηθίου διά την λαμπρόν δέ δράσίν τού έτιμήθη υπό τοθ Βασιλέως Κωνσταντίνου διά τοθ Άο- γυροϋ Σταυροϋ τοϋ Σω τήοος. Μετέπειτα διωρί¬ σθη πρώτος δήμαρχος Άγίου Νικολάου. Κσί μέ την δρα· στηριότητα, την ενρεΐαν αντί¬ ληψιν, την μόρφωσιν καί την πείραν τού καΐ έν συνεργα- σία μετά των άλλων οίκιστών Κουνδούρηδων καί Συγκελά- κηδων, έθεσε τάς βάσεις καί έδωσε τάς κατευθύνσεις τής λαμπράς εξελίξεως τής σημε ρινής πρωτευούσης τοϋ Νο- μοϋ Λασηθίου. Πραγματοποιηθείσης έν τώ μεταξύ τής ενώσεως τής Κρή¬ της μετά τής λοιπής Ελλά¬ δος, υπέρ τής οποίας τόσον αύτός προσωπικώς δσον καί όλόκληρος ή οίκογένειά τού άπό τοϋ 1870 ήγωνίσθησαν, εξελέγη καί πάλιν βουλευτής καί έστάλη νά έκπροσωπήση τόν νομόν Λασηθίου είς την Βουλήν των Έλλήνων. Καί έμεινε βουλευτής συνεχώς μέ- χρι τοϋ 1920 όπότε λόγω σο βαράς ασθενείας τού καί τής προκεχωρημένης ήλικίας τού, ηναγκάσθη νά άποσυρθή τής ένεργοϋ πολιτικής. Άλλά καί ώς ίδιώτης, εξηκολουθεί νά έργάζεται διά τό γενικόν κα λόν. Μειλίχιος πάντοτε, προ σηνής, φιλάνθρωπος, είρηνο ποίος, έπραττε συνεχώς τό καλόν, δι' δ καί εκέρδισε την γενικήν συμπάθειαν, την έκ τίμησιν καί τόν θαυμασμόν. Δι' αύτό καί ό θάνατός τού επροκάλεσε βαθείαν θλίψιν είς ολους. Αί φυτονόσοΝ. Καί νέα μέτρα λαμβάνον ται πρός καλύτερον όργά νωσιν τοϋ αγώνος καταπολε μήσεως τού δάκου των έ λαιών καί τής ψωριάσεως των έσπεριδοειδών. Πολύ όρ θώς βεβαίως. "Ελπίζομεν δέ ότι ταχέως θά συντονισθή ή προσπαθεία καταπολεμήσεως δλων έν γένει των φυτονόσων. Ειδικώτερον δέ θά πρέπει νά ληφθή μέριμνα πρός καταπο λέμησιν των νόσων τής άμπέ λου, τής κορυφοξήρσς των κιτρεών καί των έσπεριδοει δών έν γένει, τής κομμιώσεως των άμυγδαλεών καί μηλεών καί δλων των άλλων νόσων έκ των οποίων ό τόπος μας υφίσταται τεραστίας ζημίας κατ' ετος. Διότι αί νόσοι αύ ταί εχουν τρομακτικήν έξάπλω σιν κατά τα τελευταία Ετη καθ" δλην την Κρήτην. Τα σχολεϊα. Άθρόαι πιστώσεις εδόθη σαν εσχάτως υπό τοθ κρά τους διά την ανέγερσιν νέων την επισκευήν των πάλαι ών σχολείων, έν Κρήτη. Ή έργασία δμως καθυστερεΐ διότι δέν είναι δυνατόν νά γίνουν εγκαίρως τα άπαραί τητα σχέδια καί αί μελέται, λόγω τοϋ δτι καθ' δλην την Κρήτην ύπάρχβι εις καί μό¬ νον σχολικός άρχαέκτων. Καί δέν είναι δυνατόν βεβαία νά έπαρκέση είς τόσον φόρ τον εργασίας, άκόμη καί άν πρόκειται νά έργάζετσι συνε χώς ημέραν καί νύκτα καθ' δλον τό είκοσιτετράωρον. Δι' αύτό καί πιστεύομεν δτι ή Κυ βέρνησις θά φροντίση διά την συμπλήρωσιν τής υπηρεσίας αυτής τό ταχύτερον. Τό έν διαφέρον της διά την παιδεί αν καΐ την απόκτησιν νέων εκπαιδευτήριον παντοθ, είναι άρκετή περί τούτου εγγύη¬ σις. Ή πλατεϊα Αασκαλο- γιάννη. Κατά την αυριανήν συνε¬ δρίασιν τοϋ Δημοτικοϋ Συμ- βουλίου θά συζητηθή μεταξύ άλλων κσί ή τροποποιήση τοϋ σχεδίου πόλεως έν τή πλατεία Δασκαλογιάννη· Του¬ το δέ διά νά έπαρκέσρ, τό έν αυτή οικόπεδον τού Δήμου διά την έπ' αύτοθ άνοικοδό- μησιν τής «Στέγης των Γραμ μάτων». Κσί θά ληφθή άσφα λώς απόφασις όριστική καί έξυπηρετική διά την πόλιν. Έπειδή δμως πρόκειται περί κεντρικής πλατείας, θά ήτο καλόν νά ληφθοϋν γενικώτε- ρα μέτρα έξωραϊσμοϋ τής πλατείας σύμφωνα καί πρός τόν προορισμόν της, ώς πλα¬ τείας τής «ΣτέγηςΓραμμάτων». ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τού Άγγλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ ♦Οόν Άπό δλα τα μέρη τής Τουρ· κίας συνέρρευσαν άντιπρόσωποι είς τό συνέδριον πού συνήλθεν είς την Σεβάστειαν. Έπήγαιναν κρυφά, μετημφιεσμένοι ταξιδεύ- οντες την νύιτα, άκολουθοθντες πολλάκις μονοπάτια, επάνω ά¬ πό τα βουνά. Ή *ιντρι^9} κυ¬ βέρνησις τής Κωνσταντινουπόλε¬ ως είχε διατάξει τάς άστυνομι κάς αρχάς νά τούς συλλαμβά νούν. Αύτός δ Κεμάλ μέλις διέ¬ φυγε την σύλληψιν. Είς Έρζε- ρούμ καί Σεβάστειαν, δπου ευρί¬ σκοντο ταχτικά στρατεύμαΐα, ό πήρχε άσφάλεια, άλλά δύναμις χωροφυλάκων καιροφυλακτοθσε διά νά τόν συλλαβη καθ' οδόν. Εγκαίρως δμως τόν είδοποίη σαν καί δ Κεμάλ άκολουθήσας άλλψ οδόν, διά μέαου των όρέ- ών, έφθασεν άσφαλής είς Σεβά- οτειαν. Οί πληρεξούσιοι δέν εί- χαν σαφεϊς σκοπούς. Διεξήγον άτελειώτους συζητήσεις χωρΐς νά καταλήγουν είς τίποτε. Πολ λοΐ έξ αυτών εθεώρουν αδύνα¬ τον την ίνοπλον αντίστασιν κα· τα των "Αγγλων. Έλάχιοτοι έξ αυτών ήσαν άποφασισμίνοι νά τα βαλουν μέ την νόμιμον κυ βέρνησιν καί νά «"αλάβουν την ευθύνην τοθ έμφυλίθυ πολέμου. Ό Μουσταφά Κεμάλ προσπα- θοθσε νά τοΰς καλλιεργήση πρό; τάς άπόψεις τού μέ μίαν υπομο¬ νήν πού συνήθως δέν είνε γνώ- ρισμα τοΰ χαρακτήρος των Τούρ κων. Εγνώριζεν δτι τό πάν δι' αυτόν έξηρτάτο άπό την επιτυ¬ χίαν τοθ συνεδρίου. "Ωρες έκά θητο καΐ συζητοθσε μέ τούς πλη¬ ρεξουσίους ώς ίσος πρός ϊσους. Άλλοτε προσπαθοθσε νά τούς πείση παρατάσσων έπιχειρήμα- τα, καΐ άλλοτε νά τούς παρα¬ σύρη μέ τόν ενθουσιασμόν τού· καταχΐνίγων κάθε αντίθετον γνώ μην. Ώς αποστολήν τού εθεώρει ίτι ΐίχε την σωτηρίαν τής Τουρ κ£ας, καί ή πίστις τού έτιί την αποστολήν αύφ τόν χαθίστα εδγλωττον. Καί ολίγον κατ' ο¬ λίγον, δπως είχε κάμει καί είς την Έρζερούμ, έπέβαλε την άρ· χηγίαν τού. Ό είς κατόπιν τοθ άλλου, δσΐι άντετίθεντο πρός αυ¬ τόν, προσεχωρούν είς τάς άπό ψεις τού. Έν τοσούτω ή πλβιοψη φ£α έδυσπίσΐει πρός αυτόν. Καί αύτός άκόμη δ Ραούφ καΐ 6 Κι αζήμ Καρά Μπεχήρ θεωροθντες δτι έξετίθεντο είς ποοσωΐτικάς έπιδιώξεις, έπεχείρησαν νά τόν πείσοαν νά μην όπίδάλη 6ποψ>}
  φιότητα διά την προεδρίαν τοθ
  συνεδρίου τής Σεβαστείας. Άλλ'
  αύτός έτραβοθσε τόν δρόμον τού.
  "Ηξερε τί ήθελε καί εχώρει
  κατ' εύθίϊαν πρός τόν σκοπόν
  τού. Καί έκεϊνοι άκόμη οί ό-
  ποΐοι έδυσπίστουν πρός αυτόν,
  δέν άΐτίφευγαν την γοητείαν
  τού.
  Ή προσωπικίτης τού εδέσποζε
  τοθ συνεδρίου. Καί 5λλη μία φο
  ρά οί έχθροί τού τής Σταμπούλ
  χωρίς νά τό θέλουν, τόν έβοήθη
  σαν.
  Έν τφ μέσψ τής συνεδριάσεως
  ανεκοινώθη διαταγή τής κεντρικής
  κυβερνήσεως, πρός τάν Άλή
  Γκαλήπ, διοικητήν τής Μαλατεί-
  άς, μιάς περΐοχής νοτίως τής
  Σεβαατείας, είς την χώραν των
  Κούρδων. Διά τής διαταγάς ό
  Άλή Γκαλήπ εκαλείτο νά δργα-
  νώση μίαν δύναμιν άπό τα στίφη
  των Κούρδων φυλάρχων, νά 6α·
  δίση κατά τής Σεβαστείας καί νά
  προβή είς την σύλληψιν των
  αντιπρόσωπον τοθ συνεδρίου. Ό
  σουλτάνος ένόμιζΐ δτι ηδύνατο
  νά σττ]ριχθ2 είς τόν φανατισμόν
  καί την νομιμοφροσύνην των
  Κούρδων. Τό συνέδριον ησθάνθη
  την διαταγήν εκείνην ώ; ίταμήν
  πρόκλησιν. Ήρμήνευσεν ώς υβριν
  την διαταγήν δπιος οί Κοθρδοι
  φύλαρχοι συλλάβουν τούς άν«-
  ρ
  ί,Ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον, ό
  ρωσσικός κολοσσός, ή ρωσσική
  δμιλοθσα τα»ν(α: «Πέτρος δ Μέ¬
  γας». Την Πέμπτην: «τό καρνέ τοθ
  χοροΰ». Μέ τόν Χάρρυ Μτιώρ.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον τό μεγαλεΐ
  τερο κατόρθωμα: «Ρομπέν των
  δασών». Κατάλληλον καΐδι' άνηλΐ
  κους. Μέ τόν 'Εορόλ Φλθν.
  Αυριον: «Ναπολιτάνικες βρα
  6υές».
  /-, / ν^ΜΝ ^ ν^^>ι ι^Λ^"^νΛ/ !
  προαώπους τοθ τουρχικοθ χρά
  Ό Μουσταφά Κεμάλ έπε
  φορτίαθη άπό τδ συνέδριον ν' α¬
  ποστείλη ταχτιχά στρ*τεύματα
  είς Μαλάτΐιαν. Ό Μουσταφά Κε¬
  μάλ έξαπίστειλε Ινα σίνταγμα
  ίππικοθ καί οί πεζοί διά νά φθά
  οουν γρηγορώτερα μετεφέρθη
  σαν είς αύτοσχέδιον ίππικόν, έ
  πάνω είς ήμιάνους καί γαιδού
  ρια! Έπρόλαδαν τού; Κούρδους,
  τούς κατετρόπωσαν πρίν λάβουν
  καιρόν νά προετοιμασθοθν καί
  εξεδίωξαν τόν Άλή Γκαλήπ.
  Ό Κεμάλ έξβμεταλλεύθη την
  ευκαιρίαν πεύ τοό εΐχε παρουσια
  σθή. Εΐχε την δύναμιν τοθ ρ^το
  ρος πού μίαν μικράν άγανίκτη
  σιν μπορεϊ φανατίζων, νά την δι
  ευρύνη εϊς διαστάσεις μίβους. Οί
  πληρεξούσιοι άντεπεκρίθηααν είς
  τάς έκκλησις τού. Άνεκήρυξαν
  τό συνέδριον ώς την φωνήν τοθ
  λαοθ. Εψήφισαν δλοι δπέρ τής
  μέχρις εσχάτων άντιστάσεως είς
  τόν εχθρόν. Καθώρισαν καί διι
  τύπωαχν τούς δρους τής ειρήνη;
  πρός επίτευξιν τής οποίας θά" ή·
  γιονίζοντο, αγνοούντες την άτιμω
  τικήν ειρήνην ποίι είχεν έπιβλη
  θή είς τόν σουλτάνον, χαί τό
  σύνολον έκεΐνο τίόν ϊρων τό ώνί
  μασαν «εθνικόν συμβόλαιον», 'ϋρ
  χίαθηααν δτι δέν θά συγκατετί
  θεντο είς ειρήνην, παρά μόνον
  άφ&Ο δ εχθράς άνεγνώριζε τούς
  βρους τοθ έθνικοθ αυμβολαίου
  των. Έξέλεξαν μίαν εκτελεστι¬
  κήν επιτροπήν καί ανέθεσεν είς
  αδτήν ν* άσχήοη την εξουσίαν
  ώς προσωρινή κυβέρνησις, άνε
  ξαρτήτως τής κΐντριχής κυβερνή
  σιως τής Σταμπούλ. Καί πρόε¬
  δρον τής έχτελκστιχής αυτής επι
  τροπής χατέστηααν τόν Μουστα¬
  φά: Κεμάλ.
  (αυνεχίζεται)
  Ό έρως είς την χώραν
  των Χρο σαν δ έ μόν·
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμο»»
  ΜΙΝΩΑ
  ΑΥΡΙΟΝ
  Τό μουσικό άριστούρ
  γημα:
  ΝλΙΙΟΜΤΑΝΙΚΕΣ
  ΒΡΑΛΥΕΣ
  Πρωταγωνιοτοθν:
  ΤΙΝΟ ΡΟΣΙ (χοντσονιτί-
  οτας τενόρος) ΒΙΒΙΑΝ£ ΡΩ·
  ΜΑΝΣ ΜΥΡΕΎΓ.
  "Εν* έργο πβύ 8ά αφίση έ-
  ποχη οτά χινηματονραφΐκά
  χρονικά τοΰ Ηρακλείου, μέ
  τή γλυκΐιά μονβικη καί τα
  γνωοτά τραγούίια τού, όπως
  το ΑΠΟΨΕ ΜΕ ΦΡ.ΓΓΑΡΙ
  κ. τ. λ.
  Έχτός πρβγράμματβς
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  Η6ον
  Συνεκροτήθη εγκαίρως, συ
  ναισθανθείς την τρομερή ά-
  πρέπεισ πού θά εκανε, άττευ-
  θύνοντας μίαν έρώτησι στόν
  οΐκοδεσπότη· επιεικής δ Τσεού
  Πέ—ΐ μΐλησε βιαστικός, γιά
  νά καλύψη 6τσι, μέ τέχνη,
  την άπερισκεψΐσ τοθ έπισκέ
  πτου:
  —Πολλές άναφορές μοθ ε
  γιναν. Τώρα δέν'άγνοώ τΐτΐο
  τε. Θά ήθελατε νά άκού^ετε
  μιά άκριβή άφήγησι;
  Ό Φέλτζ εΐχε συνέλθεΐ:
  —Θά τίθελα ασφαλώς—εΐ·
  πε—θά ήθελα νά άκούσω β
  τι θά ένομΐζστε πρέπον νά
  μοθ πήτε.
  —Άς καπνίσωμε λοιπόν,
  εΐττεν ό Τσεού Πέ—ΐ, καί υπο
  μεΐνατε νά έλθη έδώ ό (διαΐτε
  ρός μου γραμματεύς είς τόν
  οποίον ή εύγενής γλώσσα των
  Γάλλων δέν είνε £ένη, νά
  μδς δανεΐοτ) τό φώς τού καί
  νό διοβάση κσΐ μεταφράση
  τό ούσιώδες μέρος δλων αν
  των ποθ μάς συνέβησαν άπό
  τό πρωΐ.
  Καί άπό τα χέρια τοθ παι
  διοθ, τοθ γονατισμένου κοντά
  στό κεφάλι τού, πήρε μιά πΐ
  ιτσ, καθ" δν χρόνον ό Ζάν—
  Φρσνσουά Φέλτζ, άπό τα χέ
  ρια τοΰ άλλου παιδιοθ, έπαιρ
  νέ μίαν άλλη. ΟΙ τολύπεςτοΟ
  γκρΐζου καπνοθ άνακστώθη
  καν όλόγυρα άπό την λάμπσ
  την περιτριγυρισμένη άπό μυ
  ΐγες καί πεταλοθδες άπό πρά
  σινο σμάλτο.
  Στά πόδια των καπνιστών,
  ό Ιδιαίτερον γραμματεύς, πό
  λύ γηραιός άνθρωπος, πού
  φοροθσε μιά τόκα μέ Ινα σφαι
  ρικό σκαλισμένο κοράλλι, εί
  χε καθήση διπλοπό&ι, καί διά
  βαζε μέ την βραχνή φωνή
  τού, άσυνήθιστη στούς τόνους
  τής Λύσεως...
  —Φέν Τα—Τζέν,—είπεν ό
  Τσεού Πέ—ΐ, άμα τέλειωσε ή
  μακρά άνάγνωσις,—ενθυμεί¬
  σθε 'ίσως μιά συνομιλΐα ιτού
  είχαμε έδω την επομένην ά
  κριβως τής άφΐξεώς σας σ'
  αυτή την πόλι. Μέ έρωτού
  σατε τότε άν εΐχα την γνώ
  μη δτι ό Άνατέλλων "Ηλιος
  θά ΰπέκυπτεν αναποφεύκτως
  στήν πάλη τού μέ τούς «Ό
  ρος». Σάς απήντησα πώς δέν
  ήξερα τΐποτε καί πώς επί πλέ
  όν, αΰτό δέν εΐχε καμμιά
  σπουδαιότητα.
  —Θυμοϋμαι πολύ καλά,—
  είπεν ό Φέλτζ. Ή συγκατα
  βατικότης σας καταδέχθηκε
  μάλιστα νά μοθ υποσχεθή πώς
  θά ξαναμιλούσαμε γι' αύτά
  τα ,άοήμαντα πράγματα δ
  ταν θά ήταν καιρός.
  (συνρχΐζεται)
  Προστατεύσετε την καλλονήν σας
  άτιδ τό χειμερινόν ψυχος.
  Προσεξετε τό κρύο τού χειμώ¬
  νος. Ό χειμώνος είνε κάποτε κα-
  ταστρετΑικός νιά την καλλονη. Ε-
  λάχιστες γυναϊκες έχουν _δέρμα
  αρκετά στερεδ γιά νά μπορή νά υ
  τιοφέρη χωρΐς βλββη τάς άττοτό·
  «ούς άλλαγάς της θερμοκρασΐας.
  ΕύρΙσκεσθε μέασ α' ενα βίομδ
  δωμάτιο, έξέρχεσθε είς τόν 5ρό·
  μο δπου δ κρύος άνεμος σας κτυ·
  πά τό τΐοόσωιτο, ιδού τί προδιαθέ-
  τει είς τί; ρυτΐδες.
  Τόν χειμώνα, τιρέπει νσ τονω-
  νετε τό προσωπό σας καί νά τρέ·
  φετΕ τό δέρμα σας πολύ περισσό¬
  τερον παρ' δσον κατά την διάρ·
  κείαντήςθρινής έπρχης.
  θά σδς συνοψ'.σω μερικάς στοι-
  νειώδεις φροντΐδαο. τιού κάθε γυ·
  ναΐκα όφεΐλίΐ νά έφαρμόίη καθη·
  μερινώς! *♦' όσον ή θερμοκρασίο
  είνε χα^ηλή. ,
  Τό πρωΐ, τρίψετε ττολυ μαλακα
  τό ηρόσωπό σας μ' ίνα κομμάτι
  φρέσκο βούτυρο, κτυπήσετέ το ί-
  πανειλλημένες φορές γιά νά εΐσδυ-
  ση μέσα είς τούς ττόρους δ βουτυ
  ρος καί άσχοληθϊτε μέ μεοικές
  δουλε ές τού στπτιου. ΚαΑυτερα
  ακόμη, εάν διαβέτβτβ δωμάτιον
  λουνροθ, ιτάρετε τ ο μπάνιό σας
  καί κατά την διάρκειαν τού ΠΟ
  περΐπου λεπτά τής ώρπς), διατη·
  ρήσετε είς τό προσωπό σας την
  έπάλειψι τοθ βουτύρου.
  Κατόπιν, σκουπΐσετέ το τρΐβον·
  τας ένεργητικά μέ μιά τΐετσέτα ή
  κέ ίνα γάντι έττόνζ. Έν συνεχεία
  ζειτλυθήτε μέ ίνα έλαφρό στυπτι-
  κό ή άτΐλούστερα μέ ροδόνερο.
  "Επειτα μακιγιαρισθήτε δπως συν-
  ήθως,
  Τό βράδυ, άντΐ νά άφαιρέσητε
  τό μακιγιάζ σας μέ μιά κρέαα,
  πρέ.Γει νά άκολουθήσετε ιιιά μι-
  κρή θεραττεία. Μέ ίνα ττυλβεριζα
  τέρ (ηοθ θά εΰρητε είς τα φαρμα
  κεΪ3) ρΐψετε επί τοθ προσώπου
  σας ϊ«α μϊγμα γλυκερΐνης καί ρο
  δόνεροα Ό ψεκασμός αύτάς δέν
  ■σρέπει νά διαρκέση ττερισσότερον
  άπό δέκα λεπτά. "Ετιειτα άΦήσε-
  τε τό δέρμα σας νά άναπσυθη έπ'
  όλΐνα λϊτΐτά καί έπιθέσετε κατό
  ιΐιν επί τοθ προσώπου 8να λεπτό
  στρώμα κρέμας καΐ Ιδίως γύρω
  άπό τούς οφθαλμούς.
  Χάρις σ' ούτές τίς φροντΐδες τό
  δέρμο σας θά άνθέξπ είς τόν χει·
  μωνα, καί δέν θά £χετε νά φοβη-
  θήτε τό σ<άσιιιον τής έπιδερμί- δος, τα έξανθήαατα καί τίς πρώϊ· μες ρυτΐδες. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ "Ενα κινηματογρα Οικον γεγονός, ενα δράμα συγκινητικό, ενα δράμα έρωτικό, ενα δράμα γεμάτο πόνο. τον ΧΟ ΡΟ Υ Σ ήμερον γιά τελευταία φορά: Ο ΡΟΜΠΕΝ ΤΟΝ ΔΑΣΟΝ ιιιηι ντε ΐιΐίΐΗΐ ΕΡΡΟΛ ΦΛΥΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς Φοινικιαν αμηε λος εΐδους σουλτανί μέ εθκολί άς ηληρωμής. Πληοοψορΐαι ηα ρά τω κ. Χαραλ. Φουντουλάκη. Έκαστην Τρίτην μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬ μνον. Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλχίδα, Αίδηψόν, Βό¬ λον Θεσσαλονίκην. Τηλ. 5.50. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, -Ο¬ ρον, Τήνον, Πάρον, Ν«{·ν. Πρε>χ««ρ·1ον ΛΙΝΑΡΔΑΚΙΣ
  Τηλ. $-41.
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Τοδ ενταύθα Τεχνικοΰ Γραφείου ΜΑΟΥΡΟ
  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗ ώς άποχλειστικών άντιπροσώπων
  τοΰ έν Σίνια—Ιταλίας έργοσϊαοίου Α. & Α. ΝΤΕΛ
  ΤΑΛΙΑ.
  Αφορμήν λαβόντες έκ τίς δημοσιευθιίσης διαφημί-
  σεως είς την εφημερίδα «Δράσιν» τής 10ης τρέχοντος υπό
  τοθ κ. Ευστ. ΙΙαυλάκη, δηλούμεν 5τι οί παρά τοθ ανωτέ¬
  ρω διαφημιζόμενοι ψεκαστήρες «ΣΦΙΝΤΑ» προέρχονται
  εκ τοθ Γεωργικοΰ Ταμείου ΝομοΟ Ηρακλείου τό οποίον έ-
  ξεποίησεν 200 περίπου άχρησΐα τεμάχια τα όποϊα κατεκυ·
  ρώθησαν είς τόν κ. Ε. Παυλάκην εί; την τιμήν των δραχ.
  155 κατά τεμάχιον δυνάμει τής άπό 6)12)38 ιτλειοδοσΕας
  τής ώς 3νω υπηρεσίας.
  Εφιστώμεν δθεν την προσοχήν των κ κ. πελατών μας
  δτι πρόκειται περΐ ψεκαστήρων έπισκευασμένων, δεδομέ-
  νου 8τι ώς γνωστόν μόνον δι5 ημών ώς άποκλειστικών έν
  Ελλάδι άντιπροσώπων δύνανται νά είσαχθοθν ψεκαστήρες
  ΣΦΙΝΤΑ.
  Τεχνικόν Γραφείον:
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ
  1—3 Ηράκλειον—Κρήτης.
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΙΩΑΝ. ΛΟΓΙΑΔΟΥ
  Μετεφέρθη άπό τής πλατεΐας Νικηφόρου
  Φωκά (Μεϊντάνι) £[ς την οδόν 1821
  (Σεϊτάν ΌγλοΟ), έναντι παρόδου Ί-
  χθυοπωλεΐων καί παραπλεύρως έργο-
  στασΐου έπιπλοποιΐας Ι. Μηλιαρθ.
  Άνακαινισθέν είς δύο ευρυχώρους
  αιθούσας περιλαμβάνεΐ;
  Α'. Τμήμα εκτελέσεως συνταγών.
  Β'. Αποθήκην πλουσιωτάτης συλλογής"είδι-
  κοτήτων (βρββίαΐϊτββ) χημικων καί φαρμακευτικών
  προϊόντων.
  Γ'. Όργανα χημείας καί φαρμακείων (βαρό-
  μετρα, θερμόμετρα τοΐχου κ.λ.ιτ.) έργαλεΐα (ατρικά.
  Δ'. Έλαστικά, ζώνας, κηλεπιδέσμους κ. λ. π.
  Ε'. Τμήμα καλλυντικων καί «ρωμάτων: Αί-
  θέρια ελαια διά κολώνιες, λοσιόν, λικέρ κ.λ.π. Πά-
  ρσσκευάζονται καί επί τταραγγελία εΐδικές κρέμες
  διά ξηοά καί λιπαρά δέρμστα.
  ΣΤ'. Τμήμα άνθρωπομετρικόν: Πνονται δω·
  ρεάν μετρήσεις Οψους, βάρους κ.λ.π.
  Πώλησις χονδρική καί λιανική.
  Άριβ. Τηλ. 2.87.
  ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
  ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ
  Τής γνωστής μεγάλης φίρμας:
  ΜΟΤΤΗ
  χά μόνα ποδ συναγωνίζβνται βίς ποιότητα,
  γευστικήν καί θρεκτικότητα αύτά τα Ιταλικά
  μακκρένια.
  ΕΦΘΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΤΕΘΗΣΑΝ
  είς την διάθεσιν τοδ καταναλωτικοΰ κβινβΰ,
  Δοκιμάσετέ τα. Ψήνοντκι αύθωρεί. Ή ύπερο-
  χή των είνε άμέσω$ άντιληπτή.
  ΕΙΝΕ ΤΑ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ ΟΛΩΝ.
  Γενικός αντιπρόσωπον
  ΜΗΝΑ1 6. ΠΟΤΗΡΗΣ
  Πλ«τ(1« Κ«λλεργ6ν-Ήρ*χλίΐ6ν Κρήτης.
  Είναι ή μόνη ταινία
  είς την Ιστορίαν τοΰ κι-
  νηματογράφου πού συγ-
  κεντρώνει τόσους κολοα-
  σούς τής τέχνης:
  ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
  ΜΑΡΙ ΜΠΕΛ
  ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΝΣΑΡ
  ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ ΡΟΖΕ
  ΠΙΕΡΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ
  Σήμερον
  Ό ρωσσικός κολοσσάς:
  Ή Ρωσσική ίμιλοθσα ταινία:
  ΠΕΤΡΟΣ
  0 ΜΕΓΛ.Σ
  χοθ
  σάνθη Στεφανάκη ετέλεσαν τους
  νάμους των. Παράνυμφρς παρέ
  στη δ κ. Κωνστ. Τρουλινος.
  ° ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ό κ. Χριστόφο
  ος Χρηστάκης καί ή δίς Αρτεμι
  %£ Γ. Γαρεφαλάκη ήρραβωνΐσθη
  ηαν είς Βασιλ. 'Ανώγεια.
  ΒΑΠΤ1-ΕΙ- - Την 9ην τρέγ. δ
  κ Γεώρ. Δαμιανάκης ^πορος έβά
  πτ σεν είς Αγ. Γεώργιον Σελινά
  οη το κοριτσάκι τού έκ ΚΡΠ^ας
  έίπορου Μιχαήλ Κουτουλάκη, όνο
  μάσας αύτό Μαρίκαν. ΜΛ τοις ζή
  ""ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Την ΙρΙτι
  μόν κ. Μαρίαν Καλοκαιρινου θερ
  μως εύχαριστοθσι καί εθγνωυονοθ
  σι τό προσωπικόν καί αί τρόφιμοι
  τοθ ΌοφανοτροφεΙου διά τώ-Ββρα
  κα γλυκά πού διένειμεν είς αυ
  τάς την παρελθούσαν Κυριακήν,
  τας την Ε^τ-ς Διευ8ύνσπως)
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Καθιστωμεν γνωστόν δτι ού
  δεμίαν εχουν υποχρέωσιν οί
  δημόται νά προβαΐνωσι είς
  τάς εσωτερικάς έγκαταστά-
  σεις των οίκιών των κατά
  την τοποθέτησιν τοθ 'Υδρομέ-
  τρου τοθ έργολάβου άλλά
  έκαστος είναι έλεύθερος
  διά τάς εσωτερικάς έγ-
  καταστάσεις τής ΙδιοκτησΙας
  τού νά καταφεύγυ είς οΐον-
  δήποτε ειδικόν υπό τόν έλεγ¬
  χον τής Υπηρεσίας.
  (Έκ τοθ Δήμου)
  . Κ. ΜυλοποταμΙτης
  Ι ίφθαλμίατρος
  ■ "Επί τριακονταετΐαν άπο·
  " κλειστικώς καί μόνον είς τα
  ■ όφθαλμολογικά άσχολούμε-
  " νος, δέχεται, τούς ιΐασχοντας
  ' τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  μιατρεϊον τού, κείμενον καρά
  τω Καμαράκι πλησίον τής
  ΠολυκλινικτΊς Ηρακλείου.
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΣ
  ΜΕΡ. ΛΥ&ΑΚΗ-ΜΑΤΖΑΠΕΤ ΑΚΗ
  Δέχεται είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατκΐα Βαλιδέ
  Τζαμί).
  Γύρω στήν π6Αι.
  ^ ΣυνεχΙζεταιΤκακοκαιρία καί
  συνεπώς αί... άντιφάσεις των πρα.
  κτικών ούρανοοκόπων.
  —Έν πάση περιπτώσει η κίνη¬
  σις καί ζωή έπηρεάζεται άπό τάν
  φειδωλόν ήλιον καί την νύκτα νέ
  κρώνεται έντελώο, έν αντιθέσει
  Πρός άλλας εποχάς.
  -Όπότε τό φεγγάρι τού ΓεννΛ
  ρη συνεδυάζετο καί μέ άυόλυτον
  καλοκαιρΐαν.
  —Ή άπογίυματινή παράστασις
  είς τοθ Πουλακάκη ίπέρ των μα
  θητικών συσσιτΐων Ομολογούμεν
  Ι νώς ιιρέπει νά σημειώση μεγάλην
  μαθητικήν συγκέντρωσιν.
  -Ανεξαρτήτως τού παιδαγωνι
  κοθ χαρακτήρος τοθ ίργου: 6 «Μι
  κρούλης» διά την συγκέντρωσιν
  αυτήν όυμβαλλει καί δ Ιερδι. σκο
  πός τής παραστάσεως.
  -Της οποίας ώς γνωστόν τα
  50 ο)ο των εΐσπράςεων Θα διατε
  Θοΰν υπέρ τών.συσσιτΐων, πρωτο
  βουλίτχ τίΐς Έταιρίας Χατζηδάκης
  —Τσιλένη. . .
  — Μετά τάς εορτάς καί τάς παν
  δαισΐας των.
  —Οί όψωνισταί τό £χουν ρΐζο
  ς τα νορταρικά.
  -Αύτό μπορεϊ νά αντιληφθή &
  τυχών κατά «την ημέραν κοέατος»
  ώς Λ χθεσινή, είς την αγοράν.
  -Καί είνε βεβαία ή χορτοφα
  γΐα τό ιτρώτιστον πού άπαιτειται
  ήδη άπό ύγιεινής απόψεως. _
  —Έπωφεληθέντες της πρωϊνής
  ΛσυχΙας καί τής προσωρινης λια
  κάδας, οί Εχοντες διαθέσιμον και
  ρόν συμπολίται έθεάθησαν χθές
  είς τα κέντρα. .
  —Καί συγκεκριμένως τα διατη
  ροΰντα πάντοτε καθΐσματα είς τό
  ύπαιθρον, είτε Οπάρχουν έκεΐ υπό
  στεγα είτε δχ1·
  —Πρόκειται άλλως τε περί μι
  άς συνηθείας την οποίαν άνεί,αρ
  τήτως κάθεγενικής κινήσεως διά
  πολλούς, είνε ζήτημα δν δΰνατί«—
  νά διακόψη ό ψυχρός καιρός ή ή
  λιακάδα... μετά γρίππης. _
  -Συγκίνησις χθές μεταζυ των ά
  γοραστών τοθ λαχεΐου των συν
  ιακτών.
  —Δεδομένου τού πλήθους_ των
  κερδιζόντων αριθμών καί της ε»*
  συνειδησΐας καί τοΰ λαχείου τού
  —Τώρα ποΐοι οί τυχηροΐ καί έν
  τή πόλει -δπου δέν μπορεϊ παρά
  νά ύπάρχουν καί τοιούτοι τυχηροΐ
  —Θά γνωσθή σήμερον κοινοποιου
  μένων έν τφ μεταξΰ καί των τελευ
  ταϊων κερδιζόντων αριθμών.
  —Αυριον είς τοϋ Πουλακάκη εις
  εξαιρετικήν πρεμιέραν δίδεται τα
  πολθκροτον φΐλμ: «Καρνέ τού χο
  ροΰ»' ίνας άληθινός κινηματογρα
  φΐκός κολοσσός.
  — Είς τό οποίον συνεργάζονται
  άληθινοί άσσοι τής όθόνης μετα^ύ
  των οποίων ό Χάρρυ Μπώρ, ό Πι
  έρ Μπλανσάρ καί ή Μαρί Μπέλ.
  — Είς την «Μινώαν» συνεχΐζε
  ται ή προβολή τοθ Θρυλικοΰ «Ρομ
  πέν των δασών».
  ______ό Ρέπορτερ
  ΚΙΝΗΣΙΣ— Επανήλθεν έξ Ά
  Θηνών ό καλλιτέχνης έπιπλοποιός
  τής πόλεώς μας κ. Γ. Παπαχατζά
  κης, κομίσας πλουσιωτάτην συλλο
  γήν εΐδών έπιπλοποιΐας τοϋ κατα
  στήματός τού.
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑ-
  ΚΕ1Α.— Σήμερον Ιΐην ΊανουαρΙ
  ου Θά διανυκτερεϋσουν τα φαρμα
  κεϊα Έμμ. Ματζαπετάκη καί Μιχ.
  Τζομπανάκη.
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  4 ΑΠΟΛΛΩΝ,
  της απολύτου ιτροτιμήσεως δλων των
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  Άνακαινισθέν καί πάλιν έςασφαλίζει ολα τα
  πλεονεκτήματα τής άνέαεως καί ευχαρίστου δια-
  μονής.
  ©έρμανσις—λουτρα κ. λ. π.
  ΚΑΡΝΕ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
  Όλα τα ειδή ΞΥΛΕΙΑΣ
  είς τιμάς έκτός συναγωνισμου
  θά εΰρητε είς την:
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ
  Ε. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όδός ΧεΐτάνΌγλοΰ.
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Τδ μεγάλο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  «87ον
  ?■■*
  Έξερχόμενος μετά τής Τπίκας, ένεδύετο ώς
  τόν είδομεν ώς άπόστρατος έν πολιτική στολή·
  έξερχόμενος δέ μόνος, καί τοθτο ώς επί τό πολύ
  περί την Εσπέραν, έφόρει πάντοτε βέσταν καί πε
  ρισκελΐδα έργάτου, είς δέ την κεφαλήν κασκέ'ον
  κρύπτον την μορφήν του' τουτο δέ κσί χάριν προ
  φυλάξεως, καΐ έν ταύτώ έκ ταπεινοφροσύνης. Καί
  ή μέν Τιτίκα συνε(θ>σε τόσον είς την αίνιγμσ
  τώδη διαγωγήν τοθ πατρός της, ώστε δέν τή έ
  προξένουν τα παράδοξα ταυτα εντύπωσιν, ή δέ
  Παναγιώτα τόσον σεβασμόν συνέλαβε πρός τόν
  Άγιάννην, ωστε εθεώρει ώς καλόν παν ο,τι αύτός
  έπραττε.
  —Μίαν των ημερών, ό κρεοπώλης διϊθών τόν
  κύριον της, τή εΐπε περί αυτού*—Πσράδοξος άνθρω
  πος!
  Αύιή δέ άπεκρΐθη —ΗΤνε ενας άγιος.
  Καί ό Άγιάννης καΐ ή Τιτίκα καί ή Πατναγιώτα
  ουδέποτε είσήοχοντο είς την οίκΐαν ή εξήρχοντο,
  είμή διά τής όδοΰ Βσβυλώνος' ώστε δυσκόλως
  ήδύνοτό τις νά μαντεύση ότι κατώκσυν Είς την ό
  δόν τοθ Πλουμέτου, έκτός άν τούς έβλεπε διά
  τής κιγκλιδωτής θύρας, ήτις έμενε πάντοτε κλει
  στή. Ό Άγιάννης αφήκε τόν κήπον άκαλλιέρ
  γητον έπίτηδες, ίνα μή έπισύρη την προσοχήν ού
  δενός. Κατά τουτο ϊσως ήπατάτο.
  Γ.
  Μέ φύλλα χ«ί κλάδους.
  Ό κήπος ούτος, ώς είχεν έγκαταλειφθί) είς έ
  αυτόν επί δλον ήμισυ ν- σΐώνσ. κατέστη άλλόκο
  τος, άλλά καΐ τερπνός. Είς μίαν άκραν αύτοθ
  ό δια βά της, έβλεπε διά των κιγκλίδων έν εδώλιον
  πέτρινον, εν ή δύο άγάλματα ποτισμένα υπό τής
  βροχής καί ήμαυρωμένα, άναδενδράδαο τινάς άπο
  καθηλωμένας έκ τής αρχαιότητος καί σηπομένας
  επί τοθ τοίχου.
  Όχι πλέον δενδροστοιχΐας, οΰτε ποτιστικάς
  πρασιάς, άλλά πάντοτε φυτά άγρια. Απελθούσης
  τής κηπουρικής, επανήλθεν ή φύσις· ήφθόνουν δέ
  οί άκανθαι καί αί τρΐβολοι, καΐ μετ' αυτών παν
  ο,τι αύτοφυές.
  Τα δένδρα εκυψαν πρός τάς βάτους, αί βά
  τοι άνεδόθησαν πρός τα δένδρα, αί βοτάνσι περιέ
  πτυξαν τα στελέχη καί άνέβαινον, οί άκρέμονες
  έκάμφθησσν δ,τι εΤρπε χαμαΐ, άνήλθε πρός εύρε
  σιν των είς τόν αίθέρα, καί δ,τι έκυματΐζετο είς
  τόν όνεμον, έκλινε πρός τα κυλινδούμενα έντός
  των βρύων στελέχη λοιπόν, καί κλώνες, καί φύλ
  λα, καί Τνες, καί φυλλώματα, καί περιπλοκάδες,
  καί κλήματα κοί άκανθαι, συνανεμΐχθησαν, συ
  νεπλάκησαν, συνεζεύχβησαν, συνεχύθησαν" τα φυ
  τα ήλθον είς έναγκαλισμόν στενόν, έναγκαλισμόν
  βαθΰν, καί έν τώ μικρ ώ περιβόλω τούτω έτέλε
  σαν υπό τόν άγαλλόμενον όφθαλμόν τοθ δημιουρ
  γοϋ τό ιερόν μυστήριον τής αυτών αδελφότητος,
  ^ σύμβολον τής αδελφότητος τής ανθρωπίνης.
  1 (συνεχΐζεται)
  ^ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐ
  Ι ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑ !
  Ι ΠΑΥΛΙΑΟΥ α. ε. ί
  — —————————————————————————— _
  ε —
  8 Ζητήσατε τα νέα Σοκολατίνια τής.· Ξ
  Ι "ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΛΣ Π ΛΥΑ ΙΔΟΥ,, Ι
  — « Ξ
  £ Είναι απαράμιλλα είς ποιότητα καί γεΰσιν Ξ
  § καΐ πολυτελέστατα είς εμφάνισιν. Ξ
  = Έπίαη; ζητήσατε τα έξαιρετικης ποιότητος Ξ
  Ξ προϊόντα της: =
  1 Σοκολάτα ΦΟΥΡΡΕ Ξ
  8 , » ΙΜΡΒΚΙΑΙν Ξ
  ε » -ΙΓΑΡΕΤΤΑ 1
  §
  ΦΑΦΛΕΣ διάφορες.
  ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ έκλεκτές.
  ΦΩΣΦΑΤΙΝΕΣ διά παιδία.
  Πλάκες Εοκολάτες διάφορες.
  Τ' ανωτέρω εΤδη πωλοθνται είς τα Ζαχοροπλα-
  στεΐα τής πόλεώς μας.
  πΊΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓγ.
  ΖΗΤΕΙΤΒ έπιμόνως, άπο 2λα τα καταστήματα χαΐ «ότι*
  ό τ6ν έπαρχιών ταίς κλωαταΐς Μάρκος «Σταύρος».
  "Ητοι σβυγακια, τρυηώματαϋκιβαρας, καρόλιβ κεντημα-
  τ·ς, χβυβαρες, Μονλινε, Κβτβν κερλε, Βαμβαχακια, χβυ-
  ββρες χπνταματος χ. λ. λ. Όλα τ* ύς αν* «ίδη «Ινο«ι &.
  φβάοιον ποιότητος, καΐ χρ·ιμ*τε»ν πγγυημένιεν καΐ στ<ρπ- βν. Νία οβκιμη 94 ο*( κείβα οιβ τϋν άνεηερβτατα τνν κλεεστβν τής μάρκος «Σταύρος,» 'ΛντιηρόΜΐκο{ οι« το»( Νβμβυς 'ΗρακλεΙβιι.Λ«οηβΙβν: Ι. Ν. ΚΟΡΠΗΣ ςϋΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙϋ =ΓΝΙΙ1111ΙΙΙΙ1Ι1Ι1ΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ ! ΑΓΡΟΤΑΙ !!! Είς τόν Διαγωνισμόν τής 9ης τρέχοντος ή «"Ενωσις Γεωργικων Συνεταιρισμών» Νομου Ηρακλεί¬ ου κατόπιν πολλών αύστηροτά- των δ ο κ ι μ ώ ν παρά ε ιδικής έ- νεαμελους Τεχνικής Έπιτροπης κατεκύρωσεν είς τόν Οίκον ΠΑΝ- ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πατρών: 2000) 2300 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ "ΣΙΝΤΑ" πάτρα την μεγαλυτέραν διαφο¬ ράν τιμής έναντι των τιμών τού συναγωνισμοθ διότι οί Ψεκαστή- ρες "ΣΙΝΤΑ,, ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ άπεδείχθησαν τελειότατοι άπό πά σης απόψεως καί δυνόμενοι ώς έκ τούτου νά έξυπηρετήσουν τάς ανάγκας των Γεωργών!!! Οί Ψεκαστήρες ΣΙΝΤΑ Γιαννακο- πούλου ώς γνωστόν κατασκευάζονται μέ έξαρτήματα καί άνταλλακτικά τοϋ Οϊκου ΝΤΕΛ ΤΑΛ1Α Ιταλίας, κατα- σκευαστοϋ των ψεκαστήρων ΛΑ—ΣΦΙΝ- ΤΑ, τοϋ όποίου έχομεν την άποκλει- στικότητα δι" δλην την Έλλάδα. Ό Ψεκαστήρας ΣΙΝΤΑ Γιαννακο- πούλου πρέπει νά είναι λοιπόν τό σίινθημα κάβε άγρότου. ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΑΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΔΙΟΤΙ ΕΝΟ ΠΚΝΤΟΤΕ ΜΙΣ ΑΗΟΜΙΜΟΥΗΤΑΙ ΗΜΕΙΣ ΔΙΑΡΚΩΣ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΜΕΝί! Γενικοί άντιπρόσωποι διά την Έλλάδα: ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ: ΜΑΟΥΡΟ ά ΠΟΛΙΤΗ ' Ηράκλειον- Κρήτης. 'Αντιπρβσωπβι ΝβμοΟ Ρεθύμνης: Φθ ΥΝΤΟΥΛΑΒΗΣ — ΣθΥΛΑΚΟΣ, Ρίβυμνβν, Άντιπρόσωπβ» Ν ομού Χανίων: ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ-ΣΟΥΛΑΚΟΣ, Χανιά, Άντιπρόβωιτβς Νβμοδ Λασηβίου: ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΣΑΜΙ&ΤΑΚΗΣ, Άγιβς Νικόλαος, Άντιπρέσωπος επαρχίας Μεσσαράς: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ, Μοϊρϊς, Ξ Ξ π ε ~ΠΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ11Ι1ΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ1Ι1ΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙ ΙΙΙΙΙ11ΙΙΙΙ1|Γ~Ι Αί άνασκαφαί Λασηδίου και ό τοπικάς τουρισμός. ΝΕΑΠΟΛΙΣ Ίανουάριος (αντα ποκριτοϋ μας).—Αναφορικώς πρός τίς αρχαιότητάς Λασηθίου, τονίζε ται καί πάλιν ή σημασΕα των καί άναγνωρίζεται τό τουρίστικάν μέλ λον τοθ νομοθ καί ή άνάγκη εύρυ τίρας οργανώσεως τοθ τουρισμοθ διά την οποίαν φροντίζει ώς γνω στόν αόκνως 6 Ινταθθα τουρι στικός ίμιλος. Σχετικώς πρός τάς ανασκαφάς τής Άγγλικής άρχαιολογικής σχο λής έκ*κροσωΐ:ουμένγ]ς υπό τοθ διακεκριμένου άρχαιολίγου κ. Ηαντεπλέρυ, άναφίρεται έπικαίεω; 6πό τής αρμοδίας άρχής, ή εύρύ της των αρχαιολογικήν εδρηαά των τόσον άλλοθ δσον καί επί τής «Παπούρας», είς τό όρο πεδίον Λασηθίου καί συγκεκρι μένως επί τής βορείας πλευ ρας αύΐοθ. Έπιγραφή νομί σματος ε5ρεθέντος έκεΐ άποκαλύ πτει την έκτασιν καί την σημα¬ σίαν τής πόλεως Άκόντιον. Χαρα κτηριστικόν τής άρχαιολογικής σημασίας τοθ χώρου είνε ή άγο- ρά δπό τής άγγλικής άρχαιολο γικής σχολής μΐκροθ μίρους τής εκτάσεως δηοο τό προάστειον τοΠ Άκοντίου Κολώνα, ίνα έν και^ώ αυνεχισθοθν καί έκεί αί άνασκα- φαί. Έ<τ4ς των αλλων συνοικιβμων, επί τής κορυφής Ιοφίσχου καί ανατολικώς— άνωθεν τοθ χωρίου Μαρμακέτου — ευρίσκονται ίχνη συνοικισμοθ πιθανώς άρχαϊκής έποχής. Έπίσης είς την περιφέ¬ ρειαν τής κοινότητος Μέσα Λαση θίου παρατηροϋνται άλλοι συνοι κισμοί καί φρούρΐα ί%χνχ νά συμ πληρώσουν την εύρυτατην άπο άρ· χαιολογικής καί ίστορική; από¬ ψεως σημασίαν τοθ Λασηθίου καί την μεγάλην τουριστικήν αξίαν τής περιφερείας. Είνε εύχής έργον δτι έν τω ου νόλφ των αί αρχαί καί όργανώ σεις τοθ νομοΰ έργάζονται διά την γνωστοποίησΐν καί διαφήμισιν των εύρεθεισών σημαντικήν αρχαί οτήτω^ έν Λασηθίψ, «Γτινες καί προώρισται νά άναπτύξουν άπό πά σης απόψεως τάς προόδους τού σημαντικάς καί είς τα άλλα πε· δία τής κοινωνικάς καί τοπικής δημιουργίας. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Καθίσταται γνωστόν είς την αξιότιμον πελατείαν μας δτι διαλυθεΐσης τής έταιρΐας τής μετά τοθ άδελφοϋ μου κ. Ιωάν. Άντων. Κοκκινίδη υ¬ πό την έπωνυμίαν Άδελφοί ΚοκκινΙδη άπό τής 31 Δεκεμ βρίου 1938, ανέλαβον έγώ ό κάτωθι υπογεγραμμένος Κων. ι Άντων. Κοκκινίδης δλας τάς ' έξ αυτής άπορρεούσας ύποχρε ώσεις πρός τρΐτους καί άπό [ τρΐτους πρός ημάς. Πασά δέ κατσβολή ή έξό- φλησις λογ)σμοΟ πρός τόν ά- ποχωρήσαντα έταΐρον θεωρεΐ ται άκυρος άφ' ής ημέρας δι¬ ελύθη ή έταιρΐα. Κωνστ. Άντων. Κοκκινίδης ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλοθνται άπαντα τα μέ- λη τοθ ΣωματεΙου Καταστημα ταρχών Ζαχαροπλαστικής, δ πως προσέλθουν είς Γενικήν Συνέλευσιν τή 13η. τρέχοντος μηνός Ίανουαρίου, ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 9 μ. μ. είς τό Ζαχαροπλαστείον τοθ Προέδρου κ. Ρεγκινάκη. Είς περίπτωσιν μή άπαρτίας, καλοθνται καί πάλιν είς τόν αυτόν τόπον καί ώραν την 20ήν τοθ αϋτοθ μηνός. Θέματα συζητήσεως: Ιον) Αρχαιρεσίαι, 2ον) Διάφοροι άνακοινώσεις. Γνωστοποίησις Πρός τούς κ. χ. Διευθυντάς Σχολείων καΐ Κοινοτάρχας. Σάς καθιστώ γνωστόν 6τι τό κατάστημά μου (δδός "Ιδής) μή άνήκον είς τό γκρούπ τής πωλή σεως στολών Ε.Ο.Ν. προμηθεύει στολάς φαλαγγιτών, φαλαγγιτι σων καί σκαπανέων καθώς χαί δ λα τα έξαρτήματα τούτων είς πό λύ χαμηλοτέρας τιμάς τοθ γκρούπ. Διά τοθτο πρίν κάμετε ηρομηΒεΙ άς άπαιτεί τό συμφέρον σας νά μάς επισκεφθήτε ή νά μας γρά ψετε. Μετά τιμής Γεώργιος Μαυροβιδής Κ. Γ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΙΑΤΡΟΣ Δέχεται είς τό Ιατρείον τού καθ* εκάστην κείμε¬ νον επί τής γωνίας Κουρ- μούληδων καί Ίουστινια- νοθ παραπλεύρως Ζαχα- ροπλαστεΐου Ήρακλή Βα¬ σιλάκη, πλησίον μπύρας Σταυρουλάκη. —Τό σημερινόν πρόγραμμα τοΰ Ραδιοφωνικοΰ. Ό Ραδιθφωνικοςσταθμος 'Αθη νών θά μεταδώση σήμερον τό εξής πρόγραμμα: Ώρα ^13,30 μ. μ. χρηματιστή ριον, 13 40 είόησϊΐς, 14 έλαφρά μουσικη, Ι4.45' άνακοινώσεις καΐ μετ«ωρολογικόν δελτίον, 18.10' μβτάύοσις έκ τού θεάτρου Άλί κης τήςπαιδικής κωμωόίας: ο τε· λευταϊος λόρδος, πρώτης παιδικής π«ραστασεως τοΰ θιάσου 'Ανδρεά δή Δια την εθνικήν οργάνωσιν Νίολαίας, 20' ή ώρα ιού άγρό τού, 20.15' ποικίλη μουσική, 20. *5' συνέχει» τής όμιλίαξ τού κ. Φανή Μιχαλοπούλου μέ θέμ«: πώς έτραγούδησεν ή δημοτική μ«$ μας ποίησι τόν έρωτα, 21 άποσπά σματα άπό οπερέττες, 21 45 «Ιδή σεις, 22 κουαρτέτο Αθηνών, 22. 30' μικρά ορχήστρα εϊδήσεις, 23. 15 σονέχβια μικράς όρχήστρας, 23.45 έλαφρό τραγουδι κα| πιάνο υπο της κ. Μαριάννας Λκζον. — Προαγωγή Κρητός. Διά Β. Δ. προήχθη είς άρχΐφύ λακα α' τάξεως επί βαθμώ τμημα τάρχου β' τάξεως ο άρχίιοφύλαξ της Γενικάς Διοικήσεως Κρήτης καί έκ των παλαιοτέρων Κρη- τών διβικητικων ύπαλληλων κ. Π. ΰδ —Λιμενικά Χανίων. Χθές συνήλθεν ή Λιμενικη Έ πιτροπη Χανίων έξΐτάσασα διά· φβρα ζπτήματα αφορώντα τα λι μενικά εργα Χανίων. —Τοποδετήσεις είς την ΤΤΤ. Μέ τόν βαθμόν χβιριστοΰ των Τ. Τ. Τ. διωρίσθη ό κ. Γεώργιος Λ. Παπαδάκης πρώπν υπάλληλος τής Ήστερν, τοποθετηθεΐς είς τό τηλεγραφβΐον Ηρακλείου. —Φιλάνθρωποι δωρεαί. Ή κ. Κατίνα Άλίξάκη στρα τηγοΰ κατέθηκεν είς τό "Ασυλον τής Γερόντισσας δρχ. 500 καΐ προ σίφέρθη ολόκληρον την ημέραν τής 11η$ τρέχοντος εκλεκτόν φα γητόν, μετα φρούτων, γλυκών, άρ τού καΐ οίνου είς μνήμην τρίμη νόν τοΰ πατρός αυτής 'Αντωνί ου Τσακίρη. Ό Μορφωτικός Συλ λογος ευχαριστβϊ θερμώς. —Γνωστοποίησις. 'Επειδή παρετηρήθη ότι πολλαί έκ των κατοίκων τής περΐφερεί άς Πόρου Ηρακλείου—Χρυσοπη γής—Ν. 'Αλιχαρναασοΰ—Κατσαμ πά, μεταβαίνωαιν είς τό Κεντρι κόν Ταχυδρομειον Ηρακλείου, διά δοοοληψίας των μέ τό ταχ. Ταμιευτηριον, γνωστοπβιοϋμεν ό¬ τι τό Ταχυδρομειον Πόρου Ήρα κλβίου έπανηρχισί κανονικώς απάσας τάς διαχειριβτικάς ΰπη ρβαίας καΐ ουνΕπώς δύνανται οί βουλόμενοι νά προσέρχωνται είς τουτο, διά τόν ανωτέρω σκο πον. Έν Πόρω Ήρακλβίου τή 7 Ία νουαρίου 1939 Ό Προϊστάμενος Τ. Τ. Τ. Πο· ρου Ηρακλείου. Στυλ. Κληματαάκις Εξπρές θαλαμηγόν ΣΟΦΙΑ Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί- σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί- καρίαν, Σάμον. Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΝΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  Ηράκλειον - Κρήτης
  Γραψεΐσ. έναντι Παλ Μομαρχί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ν
  Πρωίσ Τετάρτης
  11 Ίανουαρίου 1939
  120 Ώρα
  ΟιΤΣΑΜΟΕΡΛΑΡΑΐΐΧΙΙΡΕΙ
  ΧΟΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
  Βλ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣ
  ΤΑ ΙΤΑΛΟΓΑΛΛΙΚΛ ΖΗ Τ Η Μ Α Τ Α;
  ΘΓ» ΣΥΖΗΤΗΘΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟΝ
  των
  καίαρκτικά της συναντήσεως
  κ. κ. Τσάμπερλαιν Μουσολίνι.
  ΑΘΗΝΑΙ
  10 Ίανουαρίου (τού
  ΑΘΗΝΑΙ ι*» -ι·™»»».-.
  άνταποκριτού μας). — Τη^λεγραφουν εκ
  Λονδίνου ότι σήμερον αναχωρεί διά
  την ίταλικήν πρωτεύουσαν ό "Αγγλος
  πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν λέγεται ότι θά
  τακτοποιήαη τα γαλλοϊταλικά ζητήμα-
  τα. Έπίσης ανακοινούται ότι έκτός τού
  ίσπννικού ό κ. Τσάμπερλαιν θά συζη¬
  τήση μετά τού κ. Μουσολίνι καί τό ζή¬
  τημα τής μεταναστεύσεως τών'Εβραίων.
  ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  ΠΑΡΑΣΚΕΟΟΥΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΠΔίΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  ΡΩΜΗ 10 Ίανουαρίου (Ιδ.
  ύπηρεσία).— Ό Ντοθτσε εΤ
  χε χθές την πρωΐαν μακράν
  συνομιλίαν μετά τού κ. Φούγκ
  ύπουργοθ των Οίκονομικών
  τοθ Ράϊχ δστις την μεσημ
  βρίαν ανεχώρησε έπιστρέφων
  είς Βερολίνον.
  ΡΩΜΗ 10 ΊανουσρΙου (Ιδ
  ύπηρεσία).— Τό πρακτορείον
  Χαβάς μεταδΐδβι την πληρο
  φορίαν δτι σήμερον τό ά πό
  γευμα τιρόκειται νά διεξα
  χθοΰν είς τό Καί Ντ' Όρσαΐ
  συνομιλΐαι μετά των κ κ.
  Τσάμπερλαιν—Χάλιφαξ— Ντα
  λαντιέ καί Μποννέ
  Δεδομένου δτι αί συνομιλί-
  αι αυται γΐνονται την παρα
  μονήν των συνομιλιων τής Ρώ
  μης, άποτελοθν μίαν απόδειξιν
  των στενΛν άγγλογαλλικών
  σχέσεων.
  ,0
  ([β. ύπηρεσία) — Ή αγγλικη
  φημεοίς «Λαός» ασχολουμένη
  μέ τό ταξίδιον είς Ρώαην των
  κ. κ Τσάμπελαιν — Χάλιφαζ
  γράφει δτι τό ταξίδιον τουτο
  εΤνε Ιδιαιτέρας σπουδαιότητος,
  ϊσώς ή σπουδαιοτέρα πολιτι-
  κή αποστόλη μετά τόν μέγα
  λον πόλεμον. Ώς τοιοθτον τό
  ταξΐδιον τοΰ κ. Τσάμπερλαιν
  έλκΰει την προσοχήν ολοκλή¬
  ρου τής εύρωπαϊκή·ς ηπείρου
  ΔΙΠΑηΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10
  (Ιδ. ύπηρεσίσ) — ------
  Νταλαντιέ εΤχε έπανειλημμέ
  νας συνομιλίας μετά τοθ κ.
  Μποννέ καΐ άλλων μελών
  τής κυβερνήσεως Ό κ. Μπον
  νέ εδέχθη έξ
  Ίανουαρίου
  δ *■
  αυτού ν,.- ._ ,
  μην τοθ κ. Τσάμπερλαιν.
  ΑΙ ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΑΙ
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Ίανουαρίου
  ((δ. ύπηρεσία).— Κατά την δι
  άρκειαν τοθ τεΐου τό οποίον
  θά δοθή πρός τιμήν των κ "
  Τσάμπερλαιν ' ν~Λ·
  είς Παρισίους,
  ή στάσις την ___
  ρήσουν ό κ. Τσάμπερλαιν καί
  ό κ. Χάλιφαξ είς περίπτωσιν
  πού θά θιγοϋν είς Ρώμην α]
  γαλλοιταλικαι σχέσεις.
  Κατ' άλλας πληοοφορίας
  τό σπουδαιότερον ζήτημα με
  ταξύ Αγγλίας καί Ιταλίας εί
  κ.
  καί Χάλιφαξ
  θά συζητηθή
  οποίαν θά τη
  ΓνΕΤΑΒΗ
  II
  ΔΙΕΝΕΞΙΣ
  ΙΤΑΛΙΑΣ ΟΙΚΙΑΙ
  ΑΙΕΐΥηΩΟΗΣΑΝΛΡΙΜΕΙΛΙ
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΛΙ ΤΗΣ ΙΤΙΑΙΙΣ
  ΑΙΑ1ΑΣΕΙΙΗΑΟΣΕΙΣΤΗΣΤΪΝΙΔΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίανουαρίου
  μας) .-—Νυκτερι νά
  (τού
  τηλε-
  νέ
  ύ Αγγς
  πάντοτε τό Ισπανικόν
  Ή προχθεσινή συνεδρίασις
  τοϋ Έμπορικοϋ Έπιμελητηρίου.
  ΠροχΘές την εσπέραν συνήλθεν
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΊανουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Κατά τα έκ τού
  έξωτερικού τηλεγρνφήματα είς περίπτω
  σιν συμφωνίας έν Ρωμη μεταξύ των κ.
  κ. Τσάμπερλαιν, Χάλιφαξ, Μουσολί¬
  νι καί Τσιάνο, ή Αγγλία θά παράσχη
  είς την Ιταλίαν διάφορα οίκονομικά
  πλ εονεκτ ήμ αχ α .
  ΑΠΕΚΡΟΥΣΘΗ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΟΡΑΟΥΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Καθ* ά αγγέλλει
  ό αταθμός τής Σαλαμάνκας,ή άντεπίθε-
  σις των κυβερνητικών είς την περιοχήν
  τής Κορδούης "απεκρούσθη αίματηρώς
  υπό των έθνικών. Κατά τάς ιδίας πλη¬
  ροφορίας οί κυβερνητικοί αφήκαν επί
  τού πεδίου τής μάχης 3.000νεκρούς.
  είς συνεδρίασιν
  Συμβούλιον τοθ
  το Διοικητικόν
  ΈμπορικοΟ ί
  Βιομηχανικοΰ Έπιμελητηρίου Ή
  ρακλείου
  Τό Συμβούλιον έν άρχί) τής ου
  νεδριάσεως προέβη είς την έκλο
  γήν ώς 6' άντιπροέδρου τοθ "Επι-
  μελητηρίου, τοθ κ. Γεωργ. Φουν
  τουλάχη είς αντικατάστασιν τοθ
  αποθανόντος Ιω. Δρακοντίδου καί
  τοθ κ. Ιω. Συλιγάρδου ώς μέλους
  παρά τζ ΈπιτροτΕϊ Δειγμάτων.
  Έν συνεχεία παρεκάλεσε τον κ.
  Άντ. Καστρινάκη, έκλεγέντα πρό
  μηνών αντιπρόσωπον αύτοθ παρά
  τ^ Αιμενικ^ Έΐτιτροπη*, νά εξα¬
  κολουθήση παραμένων είς αυτήν
  5ε5ομένου 5τι Ο κ. Καστρινακης
  είχεν υποβάλει παραίτησιν.
  Κατά την Ιδίαν συνεδρίασιν τό
  Συμβούλιον τοθ Έπιμελητηρίου
  ήσχολήθη μέ τό ζήτημα της καλ¬
  λιτέρας εξυπηρετήσεως τοθ κοινοθ
  υπό τοθ ταχυδρομειον, απεφάσισε
  δέ νχ απευθύνη σχετικόν 2γγρ*
  φόν είς τό υπουργείον τής Συγκοι
  νωνίας διά τοθ όποίου θϊ είσηγή-
  ται τον χωρισμόν των ΰπηρεσιών
  τού ταχυδρομείου καί δι5 άλλους
  πλήν των έκτεθέντων, άποχρωντας
  λόγους. ΈπΕσης απεφασίσθη νά
  ζητηθ·5 άπό τόν Δήμον ή απαλλα¬
  γή έκ τού φόρου λαχανικ&ν των
  κολοκυνθοαπόρων, δΐταγομένου τού
  ίΐδοας τούτου είς την κατηγορίαν
  των όαπρίων.
  Τό Συμβίύλιον τοθ Έπιμελητη
  ρίου ήσχο)ήθη είτα μέ τό ζήτημα
  τ'ς χορηγήσεως άδειων έξαγωγής
  ελαίου. Σχετικώς δέ απεφάσισε
  έξαγα^όντας έλαιάλαδον είς χώρας
  έλευθέρου συναλλάγματος, περιλη
  φθώσι χαί οί είς Ιταλίαν έξα-
  γαγόντες έλαιόλαϊα έμποροι, έφ'
  δσον τοθτο θά έ"χη άναμφισβήτη
  τον επίδρασιν επί των τιμών τοθ
  προ'ώνταζ έν τη άγορά καί θ' ά-
  ποβζ έπ' ωφελεία των έλαιοπα
  ραγωγων καί τοθ τόπίυ.
  Τέλος απεφασίσθη νά έπισπευσ
  θή ή σύγκλησις τής Έπαροπής
  ήτις πρόκειται νά μελετήση την
  προααρμογήν τής λιμενικής φορο
  λογίας πρό; τό δημοτικόν δασμο
  λόγιον καί νά ζητηθή αρμοδίως
  νά απαγορευθή είς τούςφορτοεκφαρ
  τωτάς ξηρ<2ς νά έπεμβαίνουν είς τάς παριπτώσεις φορτοεκφορτώ- νά ενεργήση παρά τ^ κυβερνήσει ] σεως έμπορευμάτων παρ' ύπαλλή δΐτε είς τάς αδείας έξαγωγής ελαίου είς Ιταλίαν τάς οποίας προτίθεται νά χορηγήση είς τοΰς λων ή έργατών των εμπόριον, συμ φώνως πρός τοϋς κειμένους νό· μο«ς. ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΘΗ ΠΑΛΙΝ Η Β/ΧΡΚΕΛΟΝΗ ΚΑΙ Η ΒΑΛΕΝΘΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μαςι.—.Τα έθνικά άερο- πλάνα.αγγέλλεται ότι έβομβάρδισαν σή μερον την Βαρκελώνην, την Βαλένθιαν χαί τάς περιοχάς αυτών. ΣΚΛΗΡΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΟ.ΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας). —Τελευταίαι πλη¬ ροφορίαι έκ τής Ίσπανίας άναφέρουν ότι είς την Καταλωνίαν συνεχίςον-ααι σκληραί αυγκρούσεις μεταξύ έθνικών καί κυβερνητικών. ΕΟΡΤΑΣΟΗ Η ΛΕΚ&ΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΣΪΜΒΟΥΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕ1ΑΣ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟΝ ΕΞ ΑΓΡ0ΖΗΜ1ΟΝ Τό υπουργείον των Έσωτε ρικθν δι'^άποφάσεώς τού κα Θορίζει δτι είς οσα ποινικά δι καστήρια ή πταισματοδικεΐα τοθ κράτους είναι τοποθετή μένοι έπιμεληταΐ εΐσπράξεως, διά την έπ' άκροατηρΐφ εισ πράξιν των προστίμων καί δικαστικών τελών, τα επί εισ πράξει ποινικών άποληψΐμων υπέρ τοθ Γεν. ΤσμεΙου Ά γροφυλακί)ς χορηγούμενα πό σοστά όρΐζονται ώς εξής: α) Είς τούς γραμματεϊς δικαστη ρίων καί πταισματοδικίΐων χορηγοθνται ποσοστά 2 ο)ο επί των υπό τούτων έκκαθαρι ζομένων ποσίίν υπέρ τού Γεν. Ταμείου* Άγροφυλακής καί β) είς τούς άπεσπασμέ νους παρά τοις άνω δικαστη ρίοις ή ΠταισματοδικεΙοις επι μελητάς είσπράξεων χορηγοθν ται ποσοστά 1 ο)ο επί των οη,' αυτών είσπραττομένων ποσΟν βάσει τής υπό των άνω γραμματέων ενεργηθεί σης εκκαθαρίσεως. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ Άγορα Ηρακλίίβν) Κατά τό δελτίον τιμών άγορός τού ΈμπορικοΟ καί Βιομην,ανικοΟ ΈπιμελητηρΙου αί τιμαί των δια¬ φόρων εγχωρίων τΐροϊόντων εΐχο- χθές ώς ακολούθως: Ελεμέδες » Κοινοΐ Ταχτάδες ΣταφΙδες μαύραι "Ελαια 3-5ο α' β' γ' δ' α'. β'. α'. β'. δρ. 17-17 50 15-16 50 12-Μ.- 8-10.- 8.- 7.50- 6.30- 5.50 - 6.- 29.00 ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίανουαρίου (τού άντ,αποκριτοΰ μας). —Παρουσία τής /%. Μ. τυύ Βασιλέως καί τού Πρωθ· υπουργοΰ έωρτάαθη σήμερον ή δεκαε» τηρίς τοΰ Συμβουλίου Έπικρατείας. Ο ΠΡΩ9ΥΠΟΥΡΓΟΣ ι. ΜΕΤΑΞΑΣ ΡΑΡΕΟΕΣίίΕΥΜΠΙΣΑΙΟΙΚΙΙΤΑΣΤΗΣΕ.0. ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίανουαρίου (τοΰ άνταποκριτού μας).— Ό πρωθυπουρ· γός κ. Μεταξάς παρέθεσι σήμερον γεΰ- μα είς τούς παρεπιδημοΰντας έν Αθή¬ ναις περιφερειακούς οιοικητάς τής Νε· ολαίας. Ό κ. Μεταξάς ωμίλησεν έν μέ σω ένθαυσιωδών έκδηλώσεων. Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΝ κ.κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΦΑΞ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1Ο Ίανουαρίου (ίδ. ύπηρεσία).^Σήμερον την £ίην άπογευ- τινήν άφικνοΰνται είς Παρισίους οί κ. κ. Τσάμπερλαιν καί Χάλιφαξ. Θά πα· ρατεθή είς αύτούς τέϊον είς τό Καί Ντ' Όρσαί είς τό οποίον θάπαρίσταται ό κ. Νταλαντιέ. Έντός τής ημέρας θά άνα Ο «ΟΙΚΟΣ ΤΟΥΑΓΡΟΤΟΥ» ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΜΕΤΑΞΑΝ Πρός τόν Πρωθυπουργόν κ. Ιω. Μεταξάν απεστάλη υπό τοθ «Οΐκου τοθ Άγρότου» "Ηρακλείου τό κάτωθι τηλεγρά φημα έπ' εΰκαιρία τής ό^ομα στικής τού εορτής: «"Επί τή όνομαστική υμών έπετείφ παρακαλοϋμεν δέ χθήτε διαπύρους ευχάς άγρο τικοθ κόσμου Ηρακλείου υπέρ ύγείας καί μακροβιότητος ύ μετέρας έξοχότητος πρός δλο κλήοωσιν ΰπερλάμπρου άνα δημιουργικοΰ ίργου». ΑΙ ΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΝ ΚΛΗΡΟΥΧΩΝ Τό υπουργείον τής Γεωρ¬ γίας δι' έγκυκλΐου τού γνω ρίζει αρμοδίως έν σχέσει μέ τάς εΐσπράξεις των δόσεων των άναποκαταστάστων κλη ρούχων δτι αρμοδία διά την είσπραξιν των παρά τοθ ύ- πουργείου βεβαιουμένων κοχρεωλυτικών δόσεων θώς καί των δόσεων 5 ο)ο είναι ή Άγροτική Τραπέζα το· κα· οχι δμως καί των προσαυ ξήσεων 10 ο)ο κσί 3 ο)ο ύ πέρ τοθ ΕίδικοΟ Ταμείου Έ ποικισμοΟ αί οποίαι είσπράτ τονται υπό τοθ Δημοσίου Τα μεΐου. ΠΡΟκΓΟΓΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΝ Διά Β. Δ. προάγεται είς γραμματέα β' ό κ. Δηα. Λεμ πιδάκης τής ΝομαρχΙας Ήρα κλείου, τοποθετούμενος παρά τή Νομαρχία Λασηθιου. Έξ άλλου δι" αποφάσεως τοθ κ. ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΑΙ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΑΙ Πρός τούς Νομάρχας μετε β βάσθησαν παρά τοό υπουρ γεΐου των Οίκονοαικών όδη γίαι διά την αμοιβήν των εί ρηνοδικών, ώς μελών Τ) προ έδρων επιτροπών καθορισμοθ κοινοτικών όρίων. Διά των ό δηγιΛν τούτων καθορίζεται δτι έφ' δσον οί εΐρηνοδίκαι εξέρχονται τής έ"δράς των διά την εφαρμογήν τού άρ θρου 10 τοθ κώδιχος περί Δήμων καί Κοινοτήτων, έ κτός των όδοιπορικών έξό δών, τα όποΐα βαρύνουν τούς προθηολογισμούς των οίκείων Δήμων καί Κοινοτή των, δικαιοθνται καί ήμερη οίας άποζηαιώσεως, είς βά ρος των έξόδων τοϋ υπουρ γείου Εσωτερικήν. ΤΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΟΣ Τό "Υπουργείον τής Γεωρ γίας προέβη είς την σύστασιν τριών μεταβατικών σχολείων ταλία διά τάς έν Τύνιδι. ^ Αί διαμαρτυρίαι έδωσαν λαβήν εις σχόλια τόσον τού γαλλικού όοον καί τού ιταλικού τύπου,είς τρόπον ώστε νά συν¬ εχισθή ό εκατέρωθεν όξύς δημθσιογρα· ί·ς αγών καί νά προκληθοΰν ώς έκ __«ου νέαι σοβαραί προστριβαί μετα« ξύ των 5ύο χωρών. ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΣΕΙΡΑ ΟΛΟΚΑΗΡΟΣ ΜΕΤΡΟΝ ΗΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΜΑΧΟΥ ΠΑΗΟΥΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίανουαρίου (τοθ άνταποκριτού μας).—- Τηλεγραφούν έκ Λονδίνου ότι έβεβαιώθη αρμοδίως έν Αγγλία, ή λήψις όλων των απαιτουμέ¬ νων μέτρων προστασίας τού αμάχου πλη θυσμού έν καιρώ πολέμου. Ή πληρο¬ φορίαι, αυτή θεωρεϊται χαρακτηριστική των αγγλικών πολεμιχών προετοιμασι- ών αΐτινες τελευταίως έλαβον ταχΰτχ- τον ρυθμόν είς όλα τα πεδία τής έθνι- κης αμύνης. Ο ΧΙΤΑΕΡ Βλ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΗ ΤΗΝ ΙΤΑΑΙΑΝ ΕΙ! ΤΟ ΙΑΑΛΟΐΤΑΛΙΚΟΗ ΖΗΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίανουαρίου (τού ανταποκριτού μας). — Έχ Βερολίνου αγγέλλεται ότι ό Χίτλερ θά υποστηρί¬ ξη αποφασιστικώς την Ιταλίαν εί; γαλλοϊταλικόν ζήτημα. τό ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑΝ ΣΥΗΑΠΤ0ΗΤΑ1 ΜΕΓΑΛΑΙ ΜΑΧΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίανουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μνς).— Ί3κ τού έξωτε· ρικού αγγέλλεται ότι είς την Έστρεμα δούραν συνάπτονται σκληρόταται μαχαι είς μεγάλην άκτΐνα έξ αίτίας ~ * " λωθείσης εκεϊ αιφνιδιαστικής σεως των κυβερνητικών. τής έκδη· άντεπιθέ· κλαδεύματος έν "Ηρακλείω. Ή διάρκεια τής λειτουργίας των σχολείων τούτων είναι τρίμηνος, έ'χουν δέ σκοπόν την ϋττοδειγματικήν εκτέλεσιν μεθοδικών κλαδευμάτων καί την εκπαίδευσιν τεχνιτών κλα δευτών καί έμβολιαστών. Η ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ Η Χ8ΕΣΙΝΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Τ Υ ΠΟΥ ΕΙΣ ΤΗΗ ΑΙΟΟΥΣΑΗ ΤΟΥ ΟΙΡΝΑΣΣΟΥ χωρήσουν διά Ρώμην. ιχίας Ο ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Κατόπιν αποφάσεως τής Δι οικήσεως τής Άγροτικής Τρα πέζης μετετέθη ώς διευθυν τής είς τα ένταθθα ύποκατά στημα ό προϊστάμενος τοθ τμήματος μεσοπροθέσμων καί μακροπροθέσμων δανεΐων τοθ ΚεντρικοΟ κ. Σωτηρ. Παπά πολυχρονίου. ύπουργοθ των προήχθησαν οί φεΐς α' τάξεως Έσωτερικών κάτωθι γρα είς άκολού θους: Έμμ. Μαρκάκης (Λα σηθ(ου), Ανδρ. Καλεμικιερά κης (Γεν. Δ)σεως Κρήτης), Μα ρΐα Σταυριανουδάκη (Ρεθύ μνης), Γεωργία Άγκριθαράκη (Ηρακλείου), Είρήνη Σταυ ρουλάκη (Ρεθύμνης), Μαρία Λεονή — Μανουσάκη (Ρεθύ μνης), Μερότιη Μερκατάτη (Ηρακλείου) καί Άντ. Στα ματάκη (Λασηθίου) Έπίσης προήχθησαν είς κλητήρας α' τάξεως: οί Εΰάγγ. Άβραμά κης ("Ηρακλείου), Ιω. Ξαν- θάκης (Λασηθίου) καί Ανδρ. Μαμαλάκης (Ρεθύμνης). Δι' έγκυκλίου τοΰ άρμοδί ου ύπουργεΐου πρός τούς προέδρους των κοινοτήτων κοθορίζεται δΐι αί υπό τοθ τελωνιακοΟ κώδικος όριζόμε ναι ποιναΐ λαθρεμπορίας, δέν έπιβάλλονται έφ' δσον δ δια φυγών φόρος δέν ύπερβαίνε τάς 200 δραχ. καθ" 6σον ή πράξις αυτή χαρακτηρίζετα καί τιμωρεΐται ώς τελωνια κή παράβασις. Την έκθεσιν τής πσραβάσεως διά τής ό ποίας καθορίζεται ό ά πλοθς πληρωτέος φόρος κα. τό σχετικόν πρόστιμον συντάσ σει ό Δήμαρχος ή ό πρόε- Βρος Κοινότητος, αποτελεί δέ αί) τη τίτλον δυνάμενον νά εκτελεσθή διοικητικώς διά την είσπραξιν υπό τοθ κο νοτικοθ ταμείου τοθ προστ μου καί τοθ φόρου. ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).—Έν μέσο? άσφυ- κτικής κοσμοσυρροής εγένετο χθές είς την μεγάλην αίθουσαν τού φιλολογι- κού συλλόγου «Παρνασός» ή έναρξις τής σειράς διαλέξεων τής οργανώσεως Έθνικής Νεολαίας μέόμιλητήν τόν ύφ- υπουργόν Τύπου καί Τουρισμού κ. Θ. Νικολούδη όστις ανέπτυξε μέ εύφρά- δειαν τό θέμα τής διαλέξεως: «ΤόΈθνι κόν Κράτος ώς πολιτικόν καί οίκονομι κόν σύστημαη.Έίς την διάλεξιν παρέστη ολόκληρον τό υπουργικόν συμβούλιον, ό άρχιεπίσκοπος Αθηνών, ό άρχηγός τού γενικού έπιτελείου, ό κυβερνητι¬ κάς έπίτροπος Νεολαίας καί άλλα έπί' λεκτα μέλη τής κοινωνίας Αθηνών, τού έπιατημονικού κόσμου καί των άρχών τής πρωτευούσης. 8Α ΕΠΙΖΗΤΗΟΗ Η ΚΑΤΑΠΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Ίανουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πλη¬ ροφορίαι, έκ Παρισίων άναφέρουν ότι έν Ρωμη ό "Αγγλος πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν θά επιζητήση την κατά· παύσιν τοθ ίβπανικου πολέμου.