96776

Αριθμός τεύχους

5063

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

12/1/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έΐησία λίραι 3
  ίζαμηνος 2
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  μή
  έΐησια δολ. 15
  ρςάμηνο; · 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. λ
  12
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΤΠΕΥβΥΒΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ©Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 506Ϊ
  Η ΑΙΕΟΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΚΑΙ«ίίϊΙΠΝί ΕΛΛ110Σ
  Είς την Ρώμην πρέκειται(τ«ι είς τό υψος των περιβτά
  νά κριθή τας ημέρας αύτάς
  εάν ή ανθρωπότης θα ζήση
  έν ειρήνη η εάν θά οδηγηθή
  είς την κόλασιν νέου πολέ¬
  μου. Διότι, όσον κκί άν δέν
  άκοδίδεται έπίβημος χαρα-
  κτήρ είς τάς συνβμιλίας των
  "Αγγλων ύπβυργών μετά τού
  Ιταλού Ντοϋτσε καί των αλ-
  λων επισήμων τής Ρώμης, έν
  τούτοις είναι βέβαιον ότι έκ
  των άποτελεσμάτων των συ
  νομιλιών αυτών θα εξαρτηθή
  «ν πολλοϊς ή τύχη τής εΐρή-
  νης τοΰ κόσμου. Καί καθώς
  παρετηρήσαμεν προχθές, δέν
  ύπάρχουν ατοιχεΐχ έμπνέον-
  τα αισιοδοξίαν ώς πρός την
  Εκβασιν των ουνομιλιών αυ¬
  τών. Αντιθέτως μάλιστα, ή
  χθεσινή δήλωσις ύπευθύνων
  "Αγγλων ύιτουργών, ίτι εχει
  οργανωθή πλήρως ή άντιαε-
  ροπορική άμυνα τοΰ Λονδί-
  νου καί των αλλων πόλεων
  των Βρεττανικών Νήαωνκαί
  ότι οί κάτοικοι δέν πρέπει
  ν' άνηαυχοΰν διά τό ένδεχό
  μενον αίφνηδιαστικής άερο-
  πορικης έπιδρομής, κρίνεται
  ώς ένδεικτική τής κρισιμότη
  τος των στιγμών πού διερχό
  μεθα καί γεννά τάς μάλλον
  άίταισιοδόξους σκέψεις έπιτεί
  νει δέ περισσότερον την ΰφι
  σταμένην άλλωστε καί πιέ-
  ζουαχν τον κόσμον έλόκλη-
  ρον αγωνίαν τοΰ πόλεμον.
  Έν πάση ομως περιπτώσει
  α! έλπίδες δέν έξέλιπον.'Αλ
  λά καί οί κΐνδυνοι είναι σο
  βαροί. Καί διά τουτο είς τοι
  αύτάς στιγμάς, οί λαοί, όφεί
  λουν νά οιατηροΰν την ψυ¬
  χραιμίαν των καί νά αϊρων-
  σεων. Καί αύτό ίοχύει βεβχί
  ως καί διά τόν ιδικόν μας
  λαόν.
  Φυσικά, ό έλληνικός λα-
  ©ς, αίσθάνεται, ή τουλάχι¬
  στον όφείλει νά αίσθάνεται
  ολιγώτερον την ανησυχίαν
  τοΰ πολέμου. Διότι τό έπί-
  κεντρον τής. θυέλλης^ είναι
  μακράν της Έλλάδο;. Άλ
  λά καί διότι ή έλληνική κυ
  βέρνησις άκολουθεϊ φιλειρη
  νίκην πολιτικήν καί θά φρον
  τήση μέ κάθε τρόπον νά κρκ
  τίση την χώραν μακράν
  τής συγκρούσεως. Καί διότι
  άκόμη, ή Ελλάς έχει ώργα·
  νωμένην την άμυναν της
  καί θχ δυνηθή ν' άντιστή
  είς τόν πολεμικόν άνεμον
  πού θ' απειλήση νά την πά
  ρασύρη είς τό' πεδίον τής
  συγκρούσεως των εθνών.
  'Αλλ' ακριβώς διότι ή Ελ¬
  λάς ποθεΐ την ειρήνην. Διό¬
  τι έχει συμφέρον ν' αποφύ¬
  γη τόν πόλεμον καί νά ζή·
  ση έν γαλήνη προσηλωμέ-
  νη εί; τα είρηνικά, δημι-
  ουργικά της έργα, Ιχει αυ¬
  τήν την στιγμήν ανάγκην
  ψυχικής ενώσεως τώντέκνων
  της. Καί εύτυχώς αυτή ή ψυ
  χική ένωσις συνετελέσθη ή
  δι). Ό έλληνικός λαός, ηνω¬
  μένος, άδελφωμένος, παρα-
  κολουθεΐ μ έ ψυχραιμίαν την
  εξέλιξιν τής διεθνοΰς κατα¬
  στάσεως. Εΰχεται δέ καί έλ·
  πίζει, ότι η ειρήνη την ο¬
  ποίαν τόσον ποθεϊ δέν θά
  διαταραχθή είς αυτήν τούλα
  χιστον την γωνίαν τής ύ-
  δρογείου.
  Έτηστηιιονικά ζητήματσ
  ΕΓ
  ' Τό υπουργείον τής Δικσιο
  σύνης έν τή μερΐμνπ τής προω
  θήσεως των έπιστημονικών
  μελετών επί των έγκληματο
  λογικών καί σωφρονιστικών
  ζητημάτων, ώς καί τής έπιστη
  μονικής έφαρμογής αυτών, θέ¬
  λει οργανωθή κατά τούς μή
  νας Φεβρουάριον, Μάρτιον
  καί Απρίλιον σειράν διαλέξε
  ών καί δή άνά μίαν καθ* έ
  κάστην. ΑΙ διαλέξεις αδται θά
  γΐνωσιν έν τή μεγάλη αίθού
  ση τοθ έτιΐ τής Δικαιοσύνης
  ύττουργεΐου παρά εΐδικών κα
  θηγητών τοϋ Πανεπιστημίου
  Αθηνών.
  Μέ εξαιρετικήν ανακούφισιν
  ύποδεχόμεθα την είδησιν ταύ
  την, διότι ασφαλώς πρόκειται
  περί ανωτέρας καί εύγενοθς
  προσπαθείας, έκ τής οποίας
  θά προκύψη ώς άποτέλεσμα
  ή προαγωγή των παρημελημέ
  νων παρ' ημίν καί έν σπαργά
  νοις είσέτι ευρισκομένων, με
  γάλων καί πολυσχιδών έπιστη
  μονικών κλάδων τής έγκλημα
  τολογΐας καί σωφρονιστικής.
  Τό άποτέλεσμα θε τής προ
  σπαθεΐας ταύτης θά είνε το
  σούτω μάλλον εύεργετικώτε-
  ρον διά τούς Έλληνας έπιστη
  μονάς, καθ* δσον, άναμφιβό-
  λως, αί οιαλέξεις δέν θά περι
  ορισθοθν μόνον είς την διδα
  σκαλΐσς καί θεωρητικήν άνά
  ■πτυξιν των συναφών πρός τούς
  βΐρημένους κλάδους θεμάτων,
  άλλά θά έκταθή καί είς την
  έκθεσιν πειράματικών παρατη
  ρήσεων, επί περιπτώσεων φό
  σεως έγκλημα τολογικής κυρί
  ως, αΐτινες καί έν Ελλάδι κα
  τα τα τελευταία έτη έσημει
  ώθησαν. "Ωστβ ή ωφελεία θά
  είνε διττή: Ή άπό τής θεωρ!
  άς πηγάζουσα καί ή προκύ
  πτουσα άπό των πορισμάτων
  τί}ς έφηρμοσμένηο
  λογΐας.
  έγκληματο
  Τό βέβαιον είνε ότι μόλις
  Κατά την τελευταίαν δεκαετί
  αν ήρξατο σοβαρώς καί έν
  "Ελλάδι ή κίνησις περΐ την
  ανύψωσιν τοθ έπιστημονικοθ
  κλάδου τής έγκληματολογίας,
  είς δν εδόθη καί επισήμως ή
  προσήκουσα θέσις καί σημο-
  σία, διά τής Ιδρύσεως κσί σχε
  τικής ε"δρας είς τό Πανεπιστή
  μιον των Αθηνών. Ούκ ολίγαι
  δέ εργασιαι διά συγγραμμά
  των, μονογρσφιών καί μελε
  των έκ πειραματικών παρατη
  ρήσεων έγιναν, υπό είδικών,
  έγ<ληματολόγων, ποινικολό γων, ψυχιάτρων, ίατροδικα στών, ■διευθυντών φυλακών. κλπ. Κατ' ακολουθίαν αί προ βλέψεις μας διά την μέλλοντι κήν σταδιοδρομΐαν των άσχο λουμένων μέ ζητήματα έγκλη ματολογικά έν "Ελλάδι, πρέ πει νά είνε αίσιόδοξοι, καί ή έπιτυχΐα των παραγγελλομέ νων διαλέξεων θά είνε περι φανής. Καί δέν ήτο δυνατόν πσρά νά έχη ζωηράν την άπή γησιν καί παρ' ήυϊν, ή είς άλλας χώρας προηγμένας κσ τα τόν πολιτισμόν, παρατηοη θεΐσα καί επιστημονικώς προ αχθεϊσσ, διά τής έγκληματο λογικής έπιστήμης, τάσις, δ πως μετ* ίδιαζούσης προσο χής μελετάται καί άνατέμνε ται ό ψυσικοψυχικός χαρακτήο Πρός τουτο ΰποβάλλεται είς έπισταμένην εξέτασιν ό έγκλη ματίας υπο είδικών πραγματο γνωμόνων, δηλσδή έγκληματο λόγων, ψυχιάτρων καί ίατρο δικαστών, πρός διαπίστωσιν τής ψυχοσυνθέσεώς τού, των διαφόρων ψυχικών (διοτήτων τού, τοθ βαθμοΰ τής διανοητι κης τού Ικανότητος καί άνα πτύξεως, τής τυχόν ύπαρχού σης ψυχοπαθείας τού ή νοσή ματος ψυχικοΰ ή όργανικοθ, ώς π. χ. ίστολογική'ς καΐα στροφής τής έγκεφαλικής ού οίας κλπ. Τό θετικόν συμπέρασμα έκ των παρατηρήσεων τούτων, θά δώση είς τόν ποινικόν δικα στήν τόν άσφσλή γνώμονα διά την άκριβή στάθμισιν τής ποινικής ευθυνής τοΰ κατηγο ρουμένου έγκληματΐου. Διότι ό καταλογισμός ποινικής εύ θύνης έκ μιάς άδίκου πράξεως προϋτΐοθέτει την ύπαρξιν ψυχι κης καταστάσεως τοΰ ύ-παι τίου,άρτίας καί κανονικής. Είς την διάγνωσιν δέ τής κα ταστάσεως ταύτης κατευθύνε ται τό έργον τοθ έγκληματο λόγου. Αί καλαί ή κακαί πράξεις των άνθρώπων είναι άποτέ λεσμα τής ψυχικής καί δια νοητικής ενεργητικότητος αύ των, προκαλουμένης έκ τού έρεθισμοθ εξωτερικών ή έσω τερικών έπιδράσεων. Ή έπιλο γή δμως τής πράξεως, καλής ή κακής, έξσρταται, άπό την επίδρασιν των έρεθισμάτων, έκ τής ψυχικής καί διανοη τικής ΙδιοσυστασΙας εκάστου άνθρώπου. 'Ε< των δύο τού των παραγόντων, ψυχής καί διανοίας, άπορρέει ή κατεύθυν σις τής βουλήσεως καί πε ραιτέρω ή τής έξωτερικευσε ως τής ενεργείας, διά ταύ την ή εκείνην την πράξιν. Έπομένως ή ήθική καί ποι νίκη εΰθύνη προϋαοθέτει ώρι μόν καί κανονικόν, ψυχικώς καί διανοητικώς ύγιά άνθρω πον. Αντιθέτως ή νοσηρά ψυ χική καί διανοητική κατά στάσις τοθ άνθρώπου, άπο κλεΐει ή καί μετριάζει την ποι νίκην τού ευθύνην καί τόν καταλογισμόν τής άξιοποΐνου πράξεως. Έπειδή δέ τό έγκλημα κα¬ τά προσφάτους άντιλήψεις τής έπιστήμης είναι φαινόμενον κοινωνικόν, όφειλόμενον καί είς αΓτια κοινωνικά πλήν των φυσικοψυχικών τοθ άτόμου, άνοΐγεται πρό ημών εύρύ τό στάδιον τής μελέτης καί τοθ συναφοΰς πρός την έγκλη- ματολογΐαν κλάδου, τής κοι- νωνιολογίας τοθ έγκλήματος Μάλιστα δέ πρός την πλευ ράν ταύτην τής κοινωνιολο γίας τοθ έγκλήματος πρέπει νά στραφή άμέριστος ή προ- σοχή καί στοργή των παρ' ημίν έγκληματολογούντων, δι¬ ότι έκ των πορισμάτων τής μελέτης ταύτης θά άρυσθώμεν χρησιμώτατα διδάγματα πε ρί των ληπτέων μέτρων, ού χί κυρΐως διά την καταστο λήν, άλλά διά την πρόληψιν τοθ έγκλήματος. Διχτί τάχα νά λαμβΓίνωνται μέτοα προλη π«κά υπό τ^ς ύγιεινολογι κης υπηρεσίας, κα( νά έκμη δενίζωνται αί νοσογόνοι έ σ»ίαι των σ^μστικών μολύν σεων, καί νά ίστάμεθα μοί ρολατρικώς άδρανοθντες πρό των νοσογόνων έστιών των κοινωνικών ψυ νίκων μολύνσε ών; Δέν άξΐζει δρά γε ή ΰ γε(α τής ψυχής, 4οσον του¬ λάχιστον κα( ή ύγείοτ τοθ σώματος; ΜΑΝ002ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΝΑΓΚΗ ΔΗΜιΌΥΡΠΑΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Αί εΐσφοραί. Πλείσται έκ των κοινοτήτων τής Κρήτης εψήφισαν ση^αν- τικά ποσά διά την στολήν των φαλαγγιτών Πολύ όρθώο. Διότι, ώς γνωστόν ή έγγρα- Φή των μαθητών είς την Ε. Ο- Ν, είναι ύποχρεω'ΐκή. Κσί πολλοί γονεΐς είναι τόσον πτωχοί ώστε νά μην είμπο- ροϋν ν' άγοράσουν στολήν φαλαγγίτου είς τα τέκνα των. 'Εφόσον δέ καί τό Κράτος δέν ειμπορεί νά φροντίζη διά την στολήν, την δαπάνην θά την άναλάβουν, είτε αί κοινότητες εΤτε οί διάφοροι όργανισμοί. Μία δεκαετηρίς. Συνεπληρώθησοτν ή'5η δέκα ετη άπό βί ιδρύσεως τοθ Έ η Συμβουλίου τής ΈπικρατεΙας. Καί ίνρτάαβτ ή έπέτειος αύ τή μέ δλην την έτιβαλΚομέ- νην έπισπμότητα. Ιδιαιτέραν δέ αξίαν Ιχει δτι είς τόν έ- ορτασμόν τής δεκαετηρίδος αυτής μετέσχεν ή λοϊκή ψυ χή. Τό Συμβούλιον τής Επι- κρατείας ανεδείχθη θεσμός εύεργετικός διά τόν λαόν, άξιος τής άποστολής τού Θε- σμάς τιμών καί τό Κράτος μας καί έκείνους πού τόν 'ίδρυσαν. Έντός μιδς δεκα ετίας έπετέλεσεν έργον μέ¬ γα. Ανεδείχθη πραγματικά έθνικός θεσμός. Τό ασύρματον. Αί δοκιμαί τάς οποίας έ¬ καμαν είδικοί μηχανικοί ξένης έταιρΐας διά την δι'άσυρμά- του τηλεφώνου σύνδεσιν τής Κρήτης μέ τάς Αθήνας επέ¬ τυχε πλήρως. Ή άνάγκη έ- πίσης τηλεφωνικής συνδέσε- 'Ασχολούμενοι άλλοτε μέ τό πρόβλημα τής εκτελέσε¬ ως τής προσωπικής εργασίας πού έπιβχλλουν αί κοινότη- τες είς τούς κατοίχους των, κατά τρόπον έπωφελή καί άποδοτικόν, έγράφομεν ότι θά έπρεπε νά υπάρχη συνεν νόησις μεταξύ των γειτονι- κών κοινοτήτων διά την ά¬ πό κοινοΰ κατασκευήν έρ¬ γων γενικής ωφελείας. Καί ύπεστηρίξαμεν ότι την προ¬ σπάθειαν καί την πρωτοβου¬ λίαν διά μίαν τοιαύτην συ νεργασίαν των κοινοτήτων θά έπρεπε νά την αναλάβη τό Κράτος διά νά επιτύχη καί νά έχη άποτελέσματα. "Ηδη, ώς πληροφορούμεθα, ή Κυβέρνησις ύποδεικνύει καί ένθαρρύνει καί βοηθεΐ την συνεργασίαν αυτήν διά της Ιδρύσεως ένώσεων Κοινοτή¬ των κατά περιφερείας. Είς πολλάς μάλιστα επαρχίας ί δρυθησαν καί λειτουργοδν άπό καιροΰ τοιαύται ένώαεις καί έχουν έπιτελέσει έργα ά¬ πό πάσης απόψεως άξιό- λογα. Έδώ μόνον είς την Κρή¬ την δέν ύττάρχει άκόμη ούδε μία τοιαύτη ένωσις. Καί θά πρέπει νά ίδρυθοΰν είς όλας τας επαρχίας.Τό πράγμα δέν είναι δύσκολον. Ή ωφελεία δέ έκ των ένώσεων αυτών θά είναι τεραστία διά τόν τό¬ πον. Διότι τότε θά καταβτή εύχερεστέρα ή κατασκευή σημαντικών έργων κοινης ωφελείας, έργων όδικών, πα- ραγωγιχών, άρδευτικών, άν τιπλημμυρικών, έξυγιαντι κων, εκπολιτιστικήν έν γέ νει. 'Αφοΰ τότε θά είναι εύ κολωτέρα ή έκπόνησις σχε δίων καί μελετών υπό είδι κων μηχανικων όπως θά ε! ναι εύκολωτέρα καί ή έκτέ λεσις των έργων διά κοινης διαφοράς χρήματος καί προ σωπικής εργασίας υπό των κοινοτήτων τής ενώσεως είς την περιφέρειαν τής οποίας θά έκτελοΰνται τα εργα.Τό:ε θά λείψη ή άναρχία πού η*· ρετηρεΐτο μέχρι σήμερον είς την εκτέλεσιν τής προ· σωπικής εργασίας. Καί δέν θά γίνεται κανέν έργον χω ρίς μελέτην καί σχέδιον. Ή δημιουργία έπομένως ένώσε ών Κοινοτήτων καί παρ' η¬ μίν έπιβέλλεται χάριν τοΰ συμφέροντας αυτών τούτων των κοινοτήτων καί των κα τοίκων των. ως τής νήσου μας μετά τής πρωτευούσης έΎ,ει αναγνωρι¬ σθή γεν κώς. Τό ενδιαφέρον έπΐσης τής Κυβερνήσεως πρός τακτοποίησιν τσθ ζητήματος τούτου είναι γνωστόν έχει δέ εκδηλωθή έναργώς. Ελ¬ πίζομεν λοιτΐών δτι ταχέως θά ρυθμισθί) ή υπόθεσις αυ¬ τή. Θά έξυπηρετη9οϋν μεγά- λα συμφέροντα. Καί θά γίνη έ"ν άκόμη βήμα πρός τόν πολι τισμόν. Μία διάταξις. Άξία σημειώσεως ρΤνε ή έ- φαρμοσθεΐσα υπό τής Διοική σεως Χωροφυλακής Ήρακλεί ου άστυνομική διάταξις διά τής οποίας είς τα φαρμακεΐα είνε ύτΐοχρεωτική ή άνάρτησις πινακίδων έμφαινουσών τα διημερεύοντα εκάστοτε καί δι- ανυκτερεύοντα φαρμακεΐα. Διά τοΰ τρόπου τοθτου οίοσδή ποτε πελάτης των φαρμακεΐ ών άλλά καί οίοσδή ττοτε ένδι αφερόμενος θά δύναται νά πληροφορήται κάθε στιγμήν τό δνομα τοθ διημερεύοντος ή διανυκτερεύοντος φαρμ ικοποι οθ, άντί νά τό άναζητή ώς συ νήθως είς την έν τή πλατεία Νικηφόρου Φωκά φωτεινήν έ πιγραφήν. Αίπρόοδοι Νεαπόλεως Είς την γείτονα Νεάπολιν συνεχίζονται αί δενδροφυτεύ σεις καί γενικώς ή διάδοσις τοθ πρασίνου. Είς αύτάς πρω τοστατοθν πάντοτε οί πρόσκο ποι τής πόλεως μέ επί κεφα λής τούς έμπνευσμένους άρχη γούς των. Είνε γνωστόν ότι ή Νεάπολις ώς κοινωνικόν συ νολον δέν παραλεΐπει καμμΐ αν προσπάθειαν τείνουσαν είς την συμπλήρωσιν καΐ γενίκβυ σιν των έξωραϊσμών της. Είς τούς έξωραϊσμούς δέ τούτους ακριβώς πρωτίστην θέσιν κα τέχουν οί δενδροφυτεύσεις μέ τάς οποίας μέ τόσην ζέσιν άλ λά καί τόσην άνταπόκρισιν πρός τάς γενικάς τάσεις προ όδου τάς παρατηρουμένας έν Νεαπόλει, έξυπηρετοθσιν οί έκεΐ πρόσκοποι. Ό άφθώδης πυρετός. Ή απαγόρευσις τής είσαγω γής ωρισμένων ζώων λόγω τής έπιδημικής ζωονόσου ά- φθώδους πυρετοθ, την οποίαν διέταξε τελευταίως τό Κρά¬ τος, φανταζόμεθα δτι όφε£ λει νά τηρηθπ μετά σχολαστι κότητος άκόμη, άπό μέρους των έντεταλμένων άρχών. Δι ότι είναι γνωσταί αί κατα¬ στροφαί τάς οποίας προεκά λεσεν άλλοθ ό άφθώδης πυ¬ ρετός άλλά καί ή εύκολία μεθ' ής οδτος μετεδόθη είς πολλάς χώρας. Διά τοθτο καί παρ' ημίν καί χάριν είδι· κων καί γενικών λόγων αφο¬ ρόντων την ασφάλειαν τής κτηνοτροφίας έν γένει, όφείλε ται πάσα προσοχή είς τό έν λόγφ ζήτημα. ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τού "Αγγλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ ♦ Ιβν Ή άλληλογραφία τής κυβερ¬ νήσεως τής Σταμττούλ μέ τόν Άλή Γκαλήπ κατεσχίθη καί ίξ αυτή; έπιστοποιεϊτο κατά τρόπον αναμφισβήτητον δτι ό Δαμάτ Φε ρήτ, ό μέγας βεζόρης, ό συγγε- νής τοθ σουλτίνου, είχε διατάξει την επιστράτευσιν των Κούρδων διά νά τοΰς ρ[ψη χατα των Το6ρ κων πατριωΐων. Τό συνέδριον α¬ πέστειλε είς ΚωνσταντινοδποΛΐν Τίλιαίγραφον, διά τού δποΐου ή· ξιοθτο ή άμεσος παραίτησις τοθ Δαμάτ Φερήτ, ή διάλυσις τής Βουλής κ«ί ή προχήρυξις |κλο· γών. Τ4 τιλεοίγραφον ουδίμιίίς ϊ απαντήσεως χ«ΐ ί Μου· φ Κεμάλ ανέλαβε τα καθή- κοντά τού ώς προέδρου τής έχτε λεστικής έπιτροπής, ή όποία είχεν εκλεγή πρός άσκησιν τής έξουσίας, ώς προσωρινή κυβίρ νησίς. ______ Ο 20ΥΛΤΑΝ0Σ Ή άντίθίσις τού αουλτάνου καί τοΰ Κεμάλ, Διέταξε τάς στρατιωτικάς αρχάς νά καταλάβουν τα τηλεγραφεία καί ν' άποχόψουν την Κωνσταντ: νούπολιν άπό την λοιπήν χώραν, ν' άποστίλλουν τό προϊόν των φό ρων χαΐ την επίσημον άλληλο·1 γραφίαν πού κάθε φοράν ήθελαν κατάσχει είς αυτόν καί δπου έκρι ναν 8τι δέν ηδύναντο νά έχουν εμπιστοσύνην είς τάς πολιτικάς αρχάς, νά τάς άντικαταστήσουν δι" άνθρώπων τής έμπισςοσυνης των. Ό σουλτάνος δπιχώρησε, συγ κατετέθη είς την παραίτησιν τοΰ Δαμάτ Φερήτ τάν οποίον άντιχα τέστησε διά τοΰ Άλή Ριζά, ενός ήλικιωμένου άνθρώπου χωρίς καμ μίαν ιδιαιτέραν αξίαν καί προεχή ρυξεν εκλογάς. Τό άποτέλεσμα των έχλογών ήτο 8τι τό συνέδριον μετέφερε την Ιδράν τού είς Άγ¬ κυραν, ή όποία ευρίσκετο πλησι έοτερα είς τό κέντρον τής χώρας. Ό Μουσταφά" Κεμάλ είχεν εκλεγή βουλευτής τής 'Ερζερούμ. Πολλοί έχ των έκλεγέντων βουλευτών τής νέας Βιυλής, συνεκεντρώθη σαν είς "Αγκυραν είς μίαν προ- χαταρκτικήν συζήτησιν. Ευθύς ά¬ πό τής πρώτης συζητήσεως δπε βλήθη πρότασις διαλύσεως τοθ συνεδρίου καί συνόδου τής νέ άς Βουλής είς Κωνσταντινούπο λιν. Ό Κεμάλ άντετάχθη σφοδρά χαί είς τάς δύο αυτάς ίδέας. Τό συνέ¬ δριον έπρεπε κατ' αυτόν νά έξα κολουθήση >κ&ρ·£°ν, ε"ως δτου ά-
  πεδειχνύοντι οΛ διαθέσεις τής
  Βουλής. Ώς πρός την πρότασιν
  τής συγκεντρώσεως των βουλευ
  των είς Κωνσταντινούπολιν, την
  ιδέαν αυτήν εθεώρει ώ; παρα
  φροσύνην.
  —Είς την Κωνσταντινούπολιν
  είσθε υπό την χηδεμονίαν των ξέ-
  νων! τούς είπεν. Οί Άγγλοι είνε
  έχεΤ κυρίαι τής καταστάσεως.
  Δέν άποχλείεται, διά νά μή άνα
  φίρω τάς διαρκεϊς έπεμβάσεις
  των, χαί νά σας συλλάβουν άκόμη!
  Έ Βουλή δφείλει νά συνέλθη έδώ,
  είς την "Άγκυραν, δτιου θά είνε
  ελευθέρα καί άνεξχρτητος.
  Την φοράν αυτήν αί άπόψεις
  τού δέν επεκράτησαν. Οί βουλευ
  ται, εύτυχείς, διότι διά των έχ¬
  λογών είχαν έξέλθει άπό τό άδιέ
  ξοδον παύσαντες νά είνε σΐασια-
  σταί, Ιννοοθσαν νά συνέλθουν είς
  τό τακτικόν κοινοβούλιον τής
  πρωτευβύσης, ίδρχς τοθ σουλτά
  νού- Μή κχτορθώσας νά επιβάλη
  είς,τό σημείον αύτό τάς άπόψιις
  τού, δ Μουσταφά* Κεμάλ έπεχείρη
  σε νά κατατοπίση τουλάχιστον
  τούς βουλευτάς είς τα καθήκοντά
  των καί νά τούς χαράξη σαφείς
  κατευθυνσεις. Άλλ' ή επέμβασις
  τού ήρμηνευθη άπό τούς βουλευτάς
  ώ; αύθαίρετος καταπάτησις είς
  τρον τής καταστάσεως είχε μετα
  τοπισθή έξ Άγκυρας είς Κωνσταν
  τινούΐτολιν, καί ή ήγεσία άπό τοθ
  την δικαιοδοσίαν των, ώς έγωϊσπ
  κή έπίδειξις τής δπεροχής τού επί
  δλων τ<δν άλλων.Είς την έπιφάνει αν είχεν ϊλθει δλη ή παλαιά δυσ πισΐία καί άντιπάθεια πρός τό πρό σωπόν τού. Ό Μουσταφά Κεμάλ πού είχεν έπανεΰρει καί αυτός 8λον τόν παλαιόν σαρχασμόν τού, τούς έβλεπε νά χατευθύνωνται, σάν Ινα κοπάδι, είς την Κωνσταν τινούπολιν μέ τόν Ραούφ επί κε¬ φαλής. Είχεν άποφασίσει νά μή συμμετάσχη τής νέας Βουλής, ή όποία συνήρχετο δπ' αύτάς τάς σον θήχας. Δέν ήθελε νά συμμετάσχη τής παρζφρβσύνης. Παρέμεινεν είς "Αγκυραν σχβδδν μόνος. Τό χι>
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον Τ ό
  «Καρνέ τοϋ χοροΰ». Μέ τόν Χαρ
  ρυ Μπώρ. την Δευτέραν: «ή Ζι>
  κολέτ» Την Πέμπτην: «Ταγκό Νοτ
  τοΰρνο».
  Μ1ΝΩΑ.—Σήμερον τό ιιουσικό
  θαΰμα: «Νατιολιτάνικες βραδυές»
  μέ τόν ιτερΐφημο τενόρο Τίνο Ρό·
  οί. Την Δευτέραν: «Καινός δρό¬
  μον». Ελληνικόν.
  Μουσταφά Κεμάλ εις τόν Ραούφ.
  Οί δοαλευταί, αί επαρχίαι, ή "Αγ
  κυρα, καί αΰτό άκόμη τί στρά
  τειιμα ένεπνέοντο υπό μιάς κα'ι τής
  αυτής επιθυμίας. Ν' άποκατχαταθ'ζ
  ενιαίον εθνικόν μέτωπον υπό τόν
  σουλιάνον, ν' αποφευχθή ί έμφύ
  λιος πόλεμος, δ αγών Τούρκων
  κατά Τούρκων, ή έθηκή διαίρε¬
  σις. Εφαίνετο ώς ό νικητής νά
  ήταν σουλτάνος καί ήττημίνος ό
  Μουσταφά Κεμάλ.
  'Αλλ' δ Μοιισταϊί Κεμάλ ήτο
  άκλίνητος. Είχε λάδει τάς άπο
  φάσεις τού Είχε τα σχίδιά τού.
  Καί δέν εδίστασε, δέν εκλονίσθη,
  δέν ήτο ^διατεθειμένος εϊς την πά
  ραμικράν μεταβολήν των σχεδίων
  τού. Έννοοθοε νά μή παρεκνλί^η
  τής ίδοθ ποί> είχε χαραξει. Ή μό
  νη διά την χώραν ελπίς ήτο ή
  ϊνοπλος άντίοτααις κατά των ξέ-
  νων, των έπιδρομέων, των έχθρών.
  Εγνώριζεν άρχετά καλά τόν Β*
  χεντίν: Ό πατισάχ δέν θά είχε
  ποτέ τό θάρρος νά μεταχειρισθ$
  την βίαν χατά τδν "Αγγλων. Άνε
  ξαρτήτως τής ψοχολογίας τοθ σουλ
  τάνου, οιαδήποτε άπόπειρα άντι
  στάσεως άπό την Κωνσταντινούπο
  λιν ήτο άδυνατος.
  (συνεχίζεται)
  ίΓΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ,
  Ή στήλη τού ώρσιόκοσμο»·
  Ή ώμορφΐά
  της καρδίας καί τού πνεύματος.
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μουοικό θαΰμα:
  ΒΡΑΑΥΕΣ
  Πρωταγωνιατοΰν:
  ΤΙΝΟ ΡΟΣΙ (χοντσονετί-
  στας τινόρος) ΒΙΒΙΑΝΣ Ρ1ί·
  Μ ΑΝ Ε ΜΥΡΕΥΓ.
  *£ν« εργο που θά άφίοη έ·
  κοχίι οτά κινπματβνραφικά
  χρονιχά τβΰ Ηρακλείου, μέ
  τή γλυκειά μουσικη καί τα
  γνυστά τραγβώώια τβυ, όπως
  τβ ΑΠΟΨΕ ΜΕ ΦΕΓΓΑΡΙ
  κ. τ. λ.
  Έκτός προγράμματος
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  —Ή μνήμη σας είνε θαυμα
  σία—είπεν ό Τοεού Πέ ΐ. Έ,
  λοιπόν! Ποία στιγμή θά είνε
  ποτέ πιό κατάλληλη άν δέν
  είνε τούτη έδώ, Νά πού ό Ά
  νατέλλων "Ηλιος, άντί νά ύ
  ττοκυψη., θριαμβεύει. Είνε σω-
  στό νά έξετόσωμε, μέ την
  ήσυχΐα μας, την πραγματικήν
  άξία τής νίχης τού. Καί άν
  ή έξέτασΐς μας μδς πείση πώς
  αυτή ή άξία είνε ΐση μέ μηϊιέν,
  αύτό θά πή πώς είχαμε δ(-
  κηο την άλη φορά, δταν έ-
  βεβαιώναμε τιώς ό τιόλεμος
  πού διεξάγεται οήμερα είνε
  άσήμαντο πραγμα καί ττ,ώς
  ή έκθεσίς τού δέν εχει καμμιά
  σπουδαιοτητα.
  Σιωπηλός, 6 Φέλτζ, πού έ
  πρόκειτο νά καπνΐστι, άπω
  θησεν άργά την ζεστή πίπα
  καί άκουμβώντας στό οερ,μά
  τινο μαξιλάρι τό άριστερό
  τού μάγουλο, έκάρφωσε τό
  βλέμμα τού στά μάτια τοθ
  οί<οδεσπότου. Ό Τσεού·Πέ ΐ εκάπνισε καί ήρχισε: — Είνε γοαμμένο στό βι βλ(ο τοΰ Μέγκ-Τζεού: «Επι χειοεΐτε ττολέμους' βάζετε σέ κΐνδυνο την ζωη των άρχη· γών καί των στρατιώτην προκαλεΐτε την έχθρότητα των ττριγκήτιων. Ή καροιά σας βρίσκει χαράν σ" αύ τα, Όχι. Ένεργεϊτε Ετσι, ά ποκλειστικώς γιά την έπιτυχΐα τοθ μεγάλου σας σχεδΐου: θέλετε νά έπεκτεΐνετε τα σύ· νορα των κρατών σας, καί νά κρατήτε κάτω άπό τούς νόμους σας καί τούς ξένους άκόμη; Τό νά έπιδιώκρ, ομως κανείς £να τέτοιο σχέδιο, μέ τέτοια μέσα, Ισοδυνάμει μέ τό νά άνεβαΐνη, επάνω σέ ε"να δένδρο γιά νά ταάση, ψάρια. Ή βΐα άντιτιθεμένη στήν βΐα, δέ* εΤχε ττοτέ αλλο άποτέ- λεσμα άπό καταστροφήν καί βαρβαρότητος Συμφέρον είνε νά φροντίζη κανείς νά κάνη, διοικώντας, εύεργεσΐες. Τότε δλοι οί άξιωματοϋχοι, συμπε¬ ριλαμβανομένων καί των ξέ ν ών εθνών, θέλουν νά έχουν (Ίξιώματα στό άνάκτορό σας. Όλοι οί γεωργοί, συμπεριλαμ βανομένων καί των ξένων εθνών, θέλουν νά καλλιερ· γοθν την γή στΐς έπαρχΐες σας. Ι (συνεχίζεται) Ή ώιορφιά' Ή ίστορία καί ή παράδοσις είνε γεμάτες άπό άνέκ δοτα άναφερόμενα είς τάς •προσ¬ παθείας κατά τω μάλλον καί ήτ¬ τον άποτελεσματικάς τάς οποίας έπεχείρησαν τχρ6αατια καί των δύο Φύλων διά νά επιτύχουν .. καί >·ά διατηοήσουν τό τόσο ποθητό
  αΰιό καλ,ό.
  'Αλλ' άς Πωιρ τί είνε ακριβώς
  ή ώμορφιά. "Ω 6<ι' μην ιτροσπα· θήσετε νά την καθορίσειε. ΚανΊς δέν τό κατώρθωσε ποτέ. Διότι ή ώαορφιά, είς την ττραιγματκότη· τα, είνε ε"να προτέρημα τόσο λε· πτό πού έξαρταται, τόν ττερισσ·Ί τεοο καιιρό άπό την κατάστασι τοΰ πνεύματος καί τάς προτιμήσεις τοΰ προσώπου ποϋ προτίθειαι νάι την κρίνη. ΚαΙ έπ' εύ<αιρία θά! σάς διηγηθώ μιά μικρή Ισΐορία πό λύ διδακπκή. ΤΗταν, κάποτε £νας φωτογρά· φός ό όποΐοο, εύαίσθητος είς τό γυναικείον θέλγητρο, είχε εΐδι- κευθή είς ήν έκιέΚεσιν πορτραί των δλων αυτών πού όνομάζουν κοινώς βασίλισσες τής καλλονης. "Ε λοιττόν! ό φωτογράφος αύτός, άφοϋ εξήσκησε έπ' ολίγον χρονι κόν διάστημα αύτό τό έπάγγελμα, ίνοιωσε δτι έβάδιζε άτιό διάψευ· σιν είς διάψευσιν των έλπίδωντου. Ή καλλονή, πού τοϋ συνέβαινε συχνα νά συναντήση, είς την ζω¬ ήν, ήταν άνίκανος νά την προσδιο ρΐση επί μιας πλακός χωρίς νά προσδιορίση, συγχρόνως χΐλια έ· λαηώμοπα πού την άσχήυ,ιζαν Μία τάδε ύπέροχη νέα γυναϊκα ά· πεικονιζομένη είς ίνα πορτραΐτο άττεκάλυπτε μία μύΐη πολύ φΐρ- δειά, παρειές πολύ προεξέχουσες Δευτέρα: Τό ελληνικόν: ΚΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ (Νία χόΐΐια) ΚθτθΠΟΥΛΗΪΒΕΛΙΙ Σημ. Καθ' εκάστην είς τάς 6 1)2 μ. μ. άπογευματινή. ίνα άκανόνιστο ιτροφΐλ. "Εάν ήτο ζωγράφος ή γλύιττης. θά εΤχε ά- συνειίήτως «έζιδανικεύσει» τΰ μόν τέλο τού στολΐζοντάς το μέ δλας τάς τελειότητας πού έπίστευε νά β.έπη Άλλ' ή φωτογραφΐσ, άνη- λεής, περισσδτερον σ^ληρή καί άπό ίνα καθρέτττη δπου δέν ίντα- νακλαται παρά μιά κινητή είκόνα τΐροσδιώριζε ^συγχρόνως προτερή μαΓα καϊ ίλαττώματα. ΤΙ συμπέρασμα μποροΰμε νά έ· ζαγάγωιΐε άπ' αυτή τή1·» 'ιστορΐο, 'Λλλά άπλούστατα δτι ή άληθινή ώμορφιά, ή ό ποία δέν είνε τταρό ή άρμονία είς τις άναλογΐες, περ- νά συνηθέστατα άπαρατήοητη, έν ω αυτή ττού σογκινεΐ καί διεγείρει είνε ή ζωντανή ώ4θρφιά, τό θέλ¬ γητρο, £να μεταβλητό φώς είς τώ βλέμμσ, ή χαρά ενός χαμόγελου, ή πονηοΐα μιάς κινήσεως των βλε· φ-χρίδων, δλα αύτά τα μικροπράγ- ματα ιτού άτοτελοθν την άτομικό τητα. ΟΊ άνθρωποι κρΐνουν υέ την καρδιά των περισσότερον τταρά μέ τα μάτιά των χαΐ ή ψυχρή ώμορ· φι<ν, ή αύστηρή, ή άπρόσωπη δέν είνε ιταρά ένα λεπτό θέλγητρο ττλάι στήν «προσωπική» ώμορφιο είς την όττοΐαν οί <ΦυσικοΙ» χαρα· κτηρες δέν χρηαιμεύουΜ, συχνότα' τα παρά γιά νά εκδηλώση την παρουσία ώρισοένων «ή9ικών» πρ^ τερημάτων. ΚαΙ αϋτό θά μοΰ έττι τρέψη, μΐα επί πλέον ψορά νά σάς ϋπενθυμΐσω μιά ούσιώοη άλή θεια: «Διά νά άρέσετε, ποέπει νώ ξεύρετε, δτι είνε ολιγώτερον τό ■πρόσωπον σας άτιό τό πνεϋμα σας καί την καρδιά σας τιού όφεΐλουν νά είνε ώραΐα». Ή Ντιστεγχέ Σήμερον Ένα κινηματογρα φικόν νεγονός, ένβ δρσμα συγκινητικό, ένα δράμα έρωτικό, ένα δράμα γεμάτο ττόνο ΙΤΟ ΚΑΡΝΕ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ Είναι ή μόνη ταινία είς την ιστορίαν τοΰ κι- νηματογράφου πού συγ· κεντρώνει τόαους κολοσ- σούς τής τέχνης: ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ ΜΑΡΙ ΜΠΕΛ ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΝΣΑΡ ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ ΡΟΖΕ ΠΙΕΡ ΡΙΣΛΡ ΒΙΛΜ Την προσέχη έβΒομίδα: ΔΕΥΤΕΡΑΝ: Η ΖΙΓΚΟΛΕΤ τό άριστούργημα τού Πιέρ Ντενιουρσέλ συγγραφέως το5 «Δύι Μάγγες». ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Την παρελθ έ· βδοαάδα άνεδέξατο έκ της κολυμ βήθρας τό κοριτσάκι τού κ. Παρ. λαμδ ίατροθ, ή κ. ·Αργυρώ Ν. Χρυ σοθ όνομάσαστχ αυτό Αοχοντού ο ΕΚ: «ύζ Υ°νεΐς κ-α1 Λήν άνά νον ευχόμεθα νά τοις ζήση. ^ΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ό κ. Γεώργ. Γε τ,εσάκης καί ή Δνις Ελένη Στρα τάκπ ηρραβωνίσθησαν είς Σάρχον. θερμά συγχαρητήρια. -Ματθαίος Κ. Καμαράτος, Κα τίνα Κ. Ήλιάκη έδωσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου. Τ1 Κ. ΜυλοποταμΙτης όφθαλμίατρος Επί τριακονταετΐαν απο¬ κλειστικώς καί μόνον «Ις τα &φ3αλμολογικά άσχολούμ ε¬ νός, ϊέχεται, τοθς πάσχοντος τούς οφθαλμούς είς τό δ«θαλ μιατρεΐον τού, κείμενον παρά τφ Καμαράκι υλησΐον τής Πολυκλινικης Ηρακλείου. ΑΟΩΛΕΣΘΗΣΑΝ 2 έγγραφα άπό διαδρομήν Σταυρω μένοι»—Ηρακλείου άνήκοντα είς τόν Νικόλιον Δ Καραταράχη. Παρακαλεΐταΐ ό εδρώ' νά τα παραδ ώαη είς τα γραφείω μας καθότι τοθ είνε απολύτω; σία. Ο ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Ν. ΝΙΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ Δέχεται τού; έκ δερματι- κων χαί μεταδοτικων νοσημά· των πάσχοντας 4δός Νεκτα- ρίου πάροδος πλατεΐας Κορ νάρου, τέως οίκΐα Νυστεράχη. Τούς Μεσσαρίτας τους πά σχοντας έκ δερματικών νοση- μίιων, τό τελευταίον Σάββα τον εκάστου μηνός ιίς τό έν Μοΐρες φαρμακείον κ. Μουν- τράκη. φαρμακείον ΙΩΑΝ. ΛΟΓΙΑΔΟΥ Μετεφέρθη άπό τής πλατεΐας Νικηφόρου Φωκά (Μεϊντάνι) είς την οδόν 1821 (Σε'ίτάν ΌγλοΟ), έναντι παρόδου Ί- χθυοπωλεΐων καί παραπλεύρως έργο- στασΐου έπιπλοποιΐας Ι. Μηλιαρά. Άνακαινισθέν είς δύο ευρυχώρους αιθούσας ττ.εριλαμβάνεΐ; Α'. Τμήμα εκτελέσεως συνταγών. Β'. Αποθήκην πλουσιωτάτης συλλογή5"ε*δ··- κοτήτων (βρεδΐβΐΐτεδ) χημικών καί φαρμακευτικών προ'ίόντων. Γ'. Όργανα χημείας καί φαρμακείων (βαρό- μετρα, θερμόμετρα τοΐχου κ.λ.π.) έργαλεϊα (ατρικά. Δ'. Έλαστικά, ζωνας, κηλεπιδέσμους κ. λ. π. Ε'. Τμημα καλλυντικων καί άρωμάτων: Αί- θέρια ελαια διά κολώνιες, λοσιόν, λικέρ κ.λ.π. Πά- ρσσκ&υάζονται καί επί παραγγελΐα είδικές κρέμες διά ξηοά καί λιπαρά δέρματα. ΣΤ'. Τμήμα άνθρωπομετρικόν: Πνονται δω· ρεάν μετρήσεις υψους, βάρους κ.λ.π. Πώλησις χονδρική καί λιανική. Άριβ Τηλ. Ζ.87. ΠΕΜΠΤΗΝ: ΤΑΤΚΟ ΝΟΤΤΟΥΡΝΟ (ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡΙ) |γχ^τΗΡίΟΝ.Τοθς?ιακ. κριμένους ίεροφάντας καί μυστας ϊής Ιατρικής έπιστήμης άξιοτΐμους κ κ Σπυρίδωνα Χλαπουτάκην πά θολόγον έν Νεαπόλει καί Στέλιον Γιαμαλάοΐν χειρουργον έν Ηρα κλεΐω, αισθανόμεθα την υττοχρέω σιν καί διά τοθ τύπρυ νά ευχαρι στήσωμεν έγκαρδίως, τόν μέν τ'οωτον δια τα Φΐλικά καί εΐλικρι νΗ τού πρός ημάς αίσθήμάτα καί διά την έγκυρον Ιατρικην τού γνώ μην καί όδηγίας, τάς οποίας μδς ϊδόοκε διά την ασθένειαν μας, τόν δέ δεύτερον διά την επιτύχη χει ρουργικήν'/του επέμβασιν, ήτις ά¬ μεσος κατέπαυσε τάς άλγηδόνας καί πόνους μας, ώς καί διά τάς έξαιρετικάς αυτού έν τβ έν Ήρα κλείω κλινικό τού περιποιήσεις, άς είχεν την καλωσύνην εύγενέ στατα νά μδς παράσχη κατά την θεραπείαν τής επικινδύνου άσθε νείαςμας. ^Τοιούτοι έπιστήυονες Βαθεΐς καί εΐλικρινε'ς, τιμώσιν ά· ληθώς την κοινωνίαν έν η καί δι" 'ήν μοχθοθσι καί έργάζονται δι* δ καί παρ* αυτής δεόντως καί δικαί ως έκτιμώνται. Νεάπολις τή ^Π ΊανουαρΙου 1939 ΟΙ εθχαριστοΰντες Σωτηρίας Πρατβινάκης Καθηνητής, Ελευθερία Πρατσινάκπ, Έμμ«ν. Πρατσινάκης. ι Η ΚΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡϊ ΜίΡ.ΑΥ&ΑΚΗΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ Δέχεται είς τό εργαστή- ριόν της (Πλατείαι Βαλιδέ Τζαμί). ΑΝΘΡΑΚΓΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ Πυρή να Ή άβλαβεστέρα καύσιμος υλη δια μαγγάλια. ΐϋ,ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ11ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ| Ι ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑ Ι ΠΑΥΛΙΑΟΥ α. ε. Ι οτβΰ Βασ. Παπάζογλου Λεωφόρος Κουντουριώτου Εξπρές θαλαμηγόν ΣΟΦΙΑ. Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. όλόκληρα διαμερΐ- Άφθάστου πολυτελείας μέ σματα Λούξ καί σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικάς άπό 6ης ΊανουσρΙου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, Σθρον, Τήνον, Μύκονον, Ί· καρΐαν, Σάμον. Τηλ. 9.51 Πραχτίρείβν ΑΜΑΜΠ. Π. ΚΟΡΠΗ ΤΥΡΟΠΥΤΙΑ ΒΙΟ Τυρβξύνη (Κατά τβΰ φβυσκώματβς). Γαλακτομηχαναι «Βεστφάλια» παγκοσμίου φήμης,Βουτυροβάρελ- λα, Βουτυρόκαδοι, Γαλακτοπυκνό- μετρα, θερμόμετρα κ. λ. π. Γραφείον: ΕΥΑΓ· Γ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ (Γενή Τζαμί) τηλ. 3.26. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Καθιστώμεν γνωστόν 8τι δι* αποφάσεως τοθ ΰπουργοϋ των Σιδηροδρόμων ωρίσθη Έ- πιτροπή έκ Μηχανίκών διά την διενέργειαν Ιξετάσεων πρός απόκτησιν άδειών έγ· καταστάτου καί τεχνικών ε¬ σωτερικήν ηλεκτρικήν έγκα- ταστάσεων ώς καί ήλεκτρο λογικών έναερίων γραμμών δικτύου, έργοστασΐων παρα- γωγής καί έπιβλέψεως ήλεκτρο τεχνιτών έγκαταστάσεων βιο- μηχανιών, έργοστασΐων καί συνεργείων. Ή 'Εξεταστική Έπιτροπή θέλει συνεδριάσ{ΐ είς τα Γρα φεΐα των Ήλεκτρικών Έγ¬ καταστάσεων τοθ Δήμου Η¬ ρακλείου την 16ην τρέχ.μηνός ημέραν Δευτέραν καί &ραν 3 μ.μ. δπου καΐκαλοθνται οί υπο ψήφιοι έκτώννομών'Ηρακλείου καί Λασηθίου δπως "προσέλ¬ θωσιν πρός εξέτασιν προσκο- μίζοντες τα υπό των σχετι¬ κών Διαταγμάτων προβλεπό¬ μενα πιστοποιητιτά. * Έν ΉρακλεΙφ τή 11 Ίανου αρίου 1939. Ό Διευθυντής των Ήλεκτρι κων 'ΕγκαταστάσεωνΉρακλεί ου. Ν. Λήμνιος ΑΠΩΛΕΣΘΗ καΐά την διαδρο μην Χεραονήσου — Ηρακλεί¬ ου σάκκος περιέχων εί δή ρουχι σμοΰ καί διάφορα άλλα άντικείμε να άνήκων είς τόν κ. Στυλιανόν Μουντράκην Παρακαλεϊται'έ ευρών νά τόν παραδώση είς την 49ην Διεύθυνσιν αυτοκινήτων καί άμει φθήσεται. Γύρω στήν πόλι. Ή χθεσινή λιακάδα ενεψύχωσε τούς τρομοκρατημένους άπό την παράτασιν τού χειμώνος. —"Ητις ώς γνωστόν ηύνόησε έ ξαιρετικώς τα κρυολογήματα καί δή τα σοβαράς μορφής. —Τα δποϊα ειμπορούν νά διακυ βεύσουν καί την ζωήν των πολύ ή λίγο προχωρημένων είς, την ήλι κ(αν. —Ή καθυστέρησις τοΰ έξ Άθη νων ταχυδρομείου λόγω τής μ.η εκτελέσεως προχθές τοϋ δρομολο γίου τοθ ατμοπλοίου τής γραμ- μης. —Απετέλεσε... σουρπρΐζ διά τούς συναλλασσομένους καί άλλη λογραφοΰντας λόγω τοΰ καθιερω μένου πλέον τής καθημερινής σχε δόν έπαφής μας μέ την πρωτεύου σαν. —Καί την άλλην Έλλάδα γένει. . —Τα φρουτικά καί συγκεκριμέ νως τα έσπεριδοειδή δίδουν καί πέρνουν είς την αγοράν μας. — Ιδίως τα πορτοκάλλια καί τα μανταρίνια άπασχολοΰν καθημερι νως τούς φρουτοφάγους. —Πάντως έκτός των Θαυμάσιον αυτών προιόντων τής Κρήτης, φι γουράρουν είς την αγοράν καί τα Βολιώτικα μήλα. —Τα όποΐα παρά την άστρονο μικήν τιμήν των, ευρίσκουν άγορα στάς. —ΟΙ φΐλοι τοΰ χοροΰ άπασχο λοΰνται άπό τώοα μέ την προσε χή χορευτικήν κίνησιν. —'Ως γνωστόν τό Τριώδιον άνοΐ γει πριν τελειώση άκόμη ό Ίανου άριος. —ΚαΙ ή χορευτική πεοΐοδος κο ρυφοΰται έντός τοΰ Φεβρουάριον πραγμα ενδιαφέρον καί άπό θερ μαντικής απόψεως. —Δεδομένου δτι ό χορός άποτε λεΐ κίνησιν ζωήν, κέφι καί φλόγα εσωτερικήν. —Είς τοΰ Πουλακάκη άπόψε προμηνύεται πυκνή κθσμοσυγκέν τρωσις. Προβάλλεται ώς γνωστόν είς εξαιρετικήν πρεμιέραν ίνα ά ληθινόν άριστοΰργημα: «Τό καρνέ τοϋ ν,οροΰ». —Έξ άλλου Ινα πραγματικό δ νειρο μουσικής είνε τό άριστούρ γημα «Ναπολιτάνικες βραδυές» μέ τόν περίφημο τενόρο Τίνο Ρόσι πού προβάλλει σήμερον ή «Μι· νώα» καί πού προυηνύ'ι έξαιρετι κήν πάλιν άιασχόλησιν τοΰ πλή θους των κινηματογραφοφΐλων. 6 Ρέπβρτερ Ζητήσατε *τά νέα Σοκολατίνια τής: ΠΆΣ ΠΑΥΑΙΔΟΥ,, Ι = ■( Είναι άπαράμιλλα είς πβιότητα καί γεϋσιν = καί πολυτελέοτατα είς εμφάνισιν. = Έπίαης ζητήσατε τα έξχιρετικής ποιότητος = προ'ϊόντα της: Ξ Σοκολάτα ΦΟΥΡΡΕ 5 » ΙΜΡΒΚΙΑΙ, Ε » 2ΙΓΑΡΕΤΤΑ Ξ ΦΑΦΛΕΣ διάφβρες. = ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ έκλεκτές. = ΦΩΣΦΑΤΙΝΕ2 διά παιδία. Ξ Πλάκκς Σοκολάτβς διάφορες. | Τ' ανωτέρω ι-Τδη πωλοθνται είς τα Ζαχσροπλα- | στεΐα τί|ς πόλεώς μας. β ΗΪιιιιιιιιιιιι.ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΗΐιιιιιιιιιιιιΐΗΐιιιιιΐΗΐιιιιιΐΗΐιιιιιιηϊ1 ΜΑΚΑΡΟΝ1Α ΜΟΤΤΗ Κ. Γ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΙΑΤΡΟΣ Δέχεται είς τό Ιατρείον τού καθ* έκαστην κείμε¬ νον επί τής γωνΐας Κουρ- μούληδων καί Ίουστινια- νοθ παραπλεύρως Ζαχα- ροπλαστεΐου Ήρακλή Βα¬ σιλάκη, πλησίον μπύρας Σταυρουλάκη. —Καλλιτεχνική κίνησις. Αφιχθη είς την πόλιν μας δ κ. Νικόλ. Χατζη κωνσταντίνου γνω ατός καλλιτέχνης καί έκ των δια κεκριμένων ώς «γκράν ρολΐστ» είς την διάπλασιν δραματικών χαρα κτήρων. Ό κ. ΧατζηκωνσταντΙνου »ά εμφανισθή έντός τής ημέρας άπό τής σκηνής τοΰ θεάτρου Που λακάκη είς ε"ν έξαιρετικβδ ένδια φέροντος καλλιτεχνικόν πρόγραμ μα. Ο ΚΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ! ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ^ΜΥΡΟΒΟΛΟΣ" ΒΑΣ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ Παρά τό Καμαράκι. Τα Τα έκλεκτότερα καί άληθώς πεφημιαμένχ γλ«κίσματ«4 δια τάς εορτάς. Η μεγαλυτέρα συλλογή φρουΤ γλασσέ, σβκο- λατίνων, έκλεκτ&ν λικέρ. Εχβμβν την μεγαλυτέραν κατανάλωσιν διό¬ τι είμεθα οί 'κύθηνοτκροι.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  *
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ. .
  Οί "Αθλιοι.
  Ό κήπος, γιγάντειος λόχμη, δηλαδή πράγμά τι
  άδυτον ώς δρυμός, κατωκημένον ώς πόλις, φρΐσ
  σον ώς φωλεά, ακιερόν ώς μητρόπολις, ευο
  σμόν ώς άνθοδέσμη, μονήρε£ ώς τάφος, ζών ώς
  κυψέλη.
  ΚαΙ κατά υέν τό έαρ, ό παμμεγέθης -οδΐος
  θομνών, πάσης άπολσύων ελευθερίας, δπισθεν
  τής σιδηρας κιγκλΐδος καΐ των τεσσάρων τοΐχων
  τού ώργα ώς έκ τής μυστικής εργασίας τής άε
  ναού βλαστήσεως καί υπό τόν άνατέλλοντα ή
  λιον άνεσκίοτα, σχε'.όν ώς θηρίον άναπνέον
  τάς πνοάς ΐαθ κοσμογόνου έ'ρωτος καί αίσθανόυε
  νόν ζέοντσς καί πληαμυροϋντας έντός των φλε
  βών τού τοϋ ΆποιλΙου τούς χυμούς' σε(ων δέ είς
  τόν άέρα την πελω^ίΐν πρασΐνην τού κόμην,
  έρραινεν επί τε τής ΰγρδς γής καί επί των πσ
  ρατρΐπτων άγαλμάτων καί των καταρρευουσΛν
  βαθμΐδων τής οΐκΐας, καί μέχρι τού λιθοστρώτου
  τής έρημικής όδοθ, άνθη άσΐεροειδή, δρόσου μαρ
  γσρίτας, γονιμότητα, κάλλος, ζωήν, ν,αράν, εύω
  οίας. Περί δέ μεσημβρίαν, μυρΐαι λευκαί μηλολόν
  θαι κατέφευγον είς αυτόν, καί ήτο θέαμα όντως
  θείον ή δψις τής ζώσης ταύτης χιόνος τοθ θε
  ρους, περιδινουμένης είς νιφάδσς έν τώ βπτθυ
  σκΐω έκείνω κόσμω των βλαστημάτων. Έκεϊ, είς
  τα τερψΐθυμα σκότη τοθ φυλλώματος, πλήθος φω
  νών άθώων έλάλουν ησύχως είς την ψυχήν, κσΐ
  δ,τι έλησμόνουν νά τή εϊπωσι τα κελαδήματα, συ
  νεπλήρου ό βόμβος των πτερωτών έντόμων. Έ
  σπέρας δέ γενομένης ανεδίδετο άπό τοθ κήπου
  τούτου ρεμβώδης τις άναθυμίασις κατακαλύπτου
  σα αυτόν έοκέπαζον αυτόν αίθέριός τις πέπλος
  ούρανία καί γαληνιαΐα τις μελαγχολία* ή μεθυστι
  κή έκεΐνη όσμή τοΰ οίγοκλήματος καί τής κισσα
  μτιέλου ανεδίδετο πανταχόθεν ώς λεπτόν καί η"
  διστον ναρκωτικόν' ήκούοντο δ' αί τελευταίαι
  ώνταποκρΐσεις των μικρών πτηνών, των άναρριχη
  τικών καί των σεισοπυγίδων, καμμυόντων υπό τα
  φύλλα τα νυσταλέα δμματα' κσί ησθάνετο ό
  άνθρωπος την θείαν εκείνην συνοικείωσιν τοθ πτη
  νοθ μετά τοθ δένδρου' ότι δι' ημέρας μέν αί πτέ
  ρυγες τα φύλλα φαιδρύνουσι* διά νυκτός δέ
  τα φύλλα τάς πτέρυγσς προασπίζουσι.
  Κατά δέ τόν χειμώνσ, ή λόχμη παρίστατο μέ
  λαινα, κάθυγρος, άκτένιστος, ριγοθσα καί άφΐνου
  σα την οίκίαν νά διαφαίνεται.
  Άντί ανθέων επί των κλάδων καί άντί ψεκά
  δών δρόσου επί των ανθέων, έ'βλεπέ τις τάς μα
  κράς κοΐ άργυράς ταινίας των κοχλιων επί τοθ
  ψυχροθ καί πυκνοθ τάπητος των κιτρΐνων φύλλων
  άλλά κατά πάντα τρόπον, υπό παααν δψιν, έν
  πάση ώρσ. τοθ Ινιαυτοϋ, την άνοιξιν ή τόν χει
  μώνσ, τό θέρος ή' τό φθινόπωρον, ό μικρός ούτος
  περΐβολος έ'πνεε μελαγχολίαν, ρεμβασμόν, μονα
  ξίαν, ελευθερίαν, άπουσίαν άνθρώπου παρουσίαν
  ΘεοΟ' ή δέ παλαιά έκείνη καί σκωριώσα κιγκλΐ: έ
  φαΐνετο ώσανεί λέγουσα πρός τόν θεαιήν,—έμός
  είνε ό κήπος.
  (συνεχΐζεται)
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Τού ενταύθα Τεχνικού Γραφείου ΜΑΟΥΡΟ
  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗ ώς άποκλειστικών άντιπροσώπων
  τοΰ έν Σίνια—Ιταλίας έργοστασίβυ Α. & Α. ΝΤΕΛ
  ΙΑΛΙΑ.
  Αφορμήν λαβόντες έκ τίς δημοαιευθΐίαης διαφημί-
  σεως είς την εφημερίδα «Δράσιν» τής 10ης τρέχοντος υπό
  τ&Ο κ. Ευστ. ίΐαυλάκη, δηλοθμεν 8τι ο£ παρά τού ανωτέ¬
  ρω διαφημιζόμενοι ψεκαστήρες «ΣΦΙΝΤΑ» προέρχονται
  έκ τοθ ΓεωργικοΟ Ταμείου ΝομοΟ Ηρακλείου τό οποίον έ-
  ξ§ποίί]σεν 200 περίπου άχρηστα τεμάχΐα τα όποΐα χατεκυ
  ρώθησαν είς τόν χ. Ε. Παυλάκην είς την τιμήν των δραχ.
  155 κατά τεμάχιον δυνάμει τής άπό 6)12)38 πλειοδοσίας
  τής ώς άνω υπηρεσίας.
  Εφιστώμεν δθεν την προσοχήν των κ. κ. πελατών μας
  δτι πρόκειται περί ψεκαστήρων έπισκευασμένων, δεδομί-
  νου δτι ώ; γνωστόν μόνον δι' ημών ώ; άποκλειστικών έν
  Ελλάδι άντιπροσώπων δύνανται νά είσαχθοθν ψϊκαστήρες
  ΣΦΙΝΤΑ.
  Τεχνικόν Γραφείον:
  1—3
  . ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ
  Ηράκλειον—Κρήτης.
  ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
  ΚΑΙ ΠΑΣΤΕΣ
  Τής γνωστής" μεγόλης Φίρμας:
  = ΜΟΤΤΗ—===
  τα μονα πβΰ συναγωνίζονται είς πβιότπτα
  γϊυβτιχπν καί βρβπτικβτητα αύτ* τ* |τ«λ,κά
  μακχρόνια.
  ΕΦΘΑΣΑΝ ΚΑΙ ΕΤΕΘΗΣΑΝ
  είς την διάθεσιν τοΰ καταναλωτιχοΰ χβιν©ΰ.
  Δβκιμάσετέ τα. Ψήνονται αϋθωρεί. Ή ύπερβ-
  χή των είνε άμέσως άντιληπτή.
  ΕΙΝΕ ΤΑ ΕΥΘΗΝΟΤΕΡΑ ΟΛΟΝ.
  Γενικός άντιπρόσωπος
  ΜΗΝΑΣ ©. ΠΟΤΗΡΗΪ
  ΠλατεΙα Καλλεργδν-'Ηροίχλειον Κρήτης.
  ΐΙΙΙΙΗΜΙΙΙΗΙΗΙΙΙΙΙΜΙΠΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΗΙΙΜΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΜΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιΈ
  ==Π1 ίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Ι1ΙΙ1ΙΙΙΙ1Ι1
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙ1Η
  ϊ ΑΓΡΟΤΑΙ !!! |
  Ξ Είς τόν Διαγωνισμόν τής 9ης |
  1 τρέχοντος ή «"Ενωσις Γεωργικων |
  | Συνεταιρισμών» ΝομοΟ Ήρακλεί- ι
  | ου κατόπιν πολλών αύστηροτά-
  | των δ ο κ ι μ ώ ν παρά ε ιδικής ε¬
  ί νεαμελοθς Τεχνικής Έπιτροπης
  = κατεκύρωσεν είς τόν Οίκον ΠΑΝ-
  | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πατρών:
  | 2300
  ! ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
  1"ΣΙΝΤΑ"
  | πσρά την μεγαλυτέραν δισφο-
  | ράν τιμής έναντι των τιμών τού
  Ι συναγωνισμου διότι οί Ψεκαστή-
  1 ρες "ΣΙΝΤΑ,, ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
  | άπεδείχθησαν τελειότατοι άπό πά =
  I
  σης απόψεως καί δυνόμενοι ώς |
  | έκ τούτου νά έξυπηρετήσουν τάς |
  1 ανάγκας των Γεωργών !!! |
  Οί Ψεκαστήρες ΣΙΝΤΑ Γιαννακο- |
  πούλου ώς γνωστόν κατασκευάζονται =
  μέ έξαρτήματα καί άνταλλακτικά τού |
  Οϊκου ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ Ιταλίας, κατα- |
  σκευαστοϋ των ψεκαστήρων ΛΑ—ΣΦΙΝ- |
  ΤΑ, τοθ όποίου έχομεν την άποκλει- 1
  στικότητα δι' δλην την Έλλάδα. Ξ
  Ό Ψεκαστήρας ΣΙΝΤΑ Γιαννακο- |
  πούλου πρέπει νά είναι λοιπόν τό §
  σύνθημα κόθε άγρότου. Ξ
  ΙΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΑΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΙΣ Ι
  ΔΙΟΤΙ ΕΝΟ ΗΙΝΤΟΤΕ ΜΑΣ ΑΗΟΜΙΜΟΥΗΤΑΙ ϊ
  ΗΜΕΙΣ ΔΙΑΡΚΩΣ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΜΕΝϋ [
  | Γενικοί άντιπρόσωτΐοι διά την Έλλάδα: Ξ
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ: "" Ξ
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ |
  1 Ηράκλειον- Κρήτης Ξ
  Άντιπροσωποι Νβμβδ Ρεθύμνης: §§
  ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ-ΣΟΥΛΑΚΟΣ, Ρέθυμνον, Ξ
  Άντιπρέσωκοι Ν ομού Χανίων: Ξ
  ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ-ΣΟΥΛΑΚΟΣ, Χανιά, Ε
  Άντΐίτρόσωπος Νβμοΰ Λασηθίου: Ξ
  ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ, "Αγιβς Νικόλαος, Ξ
  ~ Μ
  Άντιπρβσωπος επαρχίας Μεσσαράς: ΞΕ
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ, Μοΐρβς. =
  πΙΙΙΜΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΝΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΝΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓγ;
  Ή κηδεία
  τοΰ Μιχ. Σφακιανάκη.
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΟΣ5 Ίανουάρι
  ο; (διά τού ταχυδρομείου).— Με·
  γβτλοπρεπής καί έπιβλητιχίι έ
  τελεσθή, έν συρροη χιλιάδων
  κοσμου έξ ό'λου τού νομοΰ Λα
  σηθίοο, ή κηδεία τοΰ είς Ηρά¬
  κλειον αποβιώσαντος Μιχαήλ ϊφα
  κιανάκη. Ό μετ«στάΓ, αυμφωνα
  πρός τελευταίαν επιθυμίαν τού
  ένεταφΐάσθη είς "Αγιον Νικόλ*·
  όν, ένοτποτεθεΐς είς τόν τάφον
  τής μακαρίτιδος ουζύγου'του.
  Κατά την μεταφοράν της αοροΰ
  τοα άπό Ηρακλείου καί την διέ¬
  λευσιν της νεκρικης πομπή; έκ
  Βραχασιου, οί τόσον προσφιλεί;
  είς τόν Μιχ. Σφαχιανάκην, συγ
  χωριανοί τού, μετέφερον τό φέ¬
  ρετρον είς την εκκλησίαν ό'που
  έψάλη τρισάγιον έν κατκνυκτι-
  ή συγκινήσει. Κλαίοντες μετά
  τα τρισάγιον οί Βραχασιώται προ
  σάλθον μ*1 έδωσαν τόν τελευ
  ταϊον άβπασμόν είς τόν νεκρόν.
  Τής κηδείας πρβέστη ο Θεοφι¬
  λέστατος Πέτρας Διονύσιος άκο
  λουθούμενος κα'ι υφ' ολοκλήρου
  τοΰ κλήρου τής επαρχίας Μΐραμ
  ββλλου. Την νεκρώσιμον πομπην
  ηκολούθησαν χιλιάδες κόσμου
  έξ ολου τοΰ νομοΰ καί Ιδίως έξ
  ' Αγίου Νικολάου, Νεαπόλεως,
  Φουρνης, Βραχασιου, Λιμνών,
  'βλοΰντας, Κρητσάς, Πρίνας καί
  αλλων χωρίων, 'βπικηδείους δέ
  έξεφώνησαν ο Θεοφιλέστατος Πέ
  τρας, ο πρόεδρος τοΰ Δημ. Συμ
  ββυλίου Αγ. Νικολάβυ κ Ροΰ
  σος Κουνδουρο;, ο δικπγόρος κ.
  Άντ. Δαφνομήλης έκμέρβυς τής
  ένοριακη: έπιτροπης, ο κ Στρα
  τ&κης, καϊ ο πρέεδρος τοΰ 'Εμπο
  ρικοΰ Συλλόγου Μ. Βοόλγκρης,
  έξάραντες την μεγάλην εθνικήν
  δράσιν τοΰ έκλιπόντος. Στβφά
  νους κχτίθεσαν μετά νεκρωσί
  μων προσφωνήσεων:
  Ό Νομ*ρχης Λασηθίου έκ
  μέρους της Κυββρνήσ(Μ$, ί© Δή
  αος Άν· Νικολάου, ή Ένοριακή
  Επιτραπή καί η έπιτροπή άνε
  γέρσεω; τή; Αγ. Τριάδος, είς
  την οποίαν μετίϊχε, ή Κβινότης
  Βραχασίου, Νϊαπόλεω;, Φουρ
  νής, Λιμνων, Καστελλίου Φουο
  νήί, 'Ελούντας, ό Εμπορικάς Σύλ
  λογος Αγ. Νικολάου, ή ένωσις
  Παλ ΠβλΕμιστών Αγ. Νικολάο»
  6 τοπικοςεφοροςΠρβσκόπων, Αγ.
  Νικολάου, τα δημ. σχολεϊα Βρα
  χασίου, ή έκκλησιαστική έπιτρρ
  πή Βραχασιου, ό έλαιουργικός
  συνβταιριομύς Βραχασίου, ή ο!
  κογένεια Έμμ. Αποστολάκη, ή
  ένοριακή έπιτροπή Επάνω χωρί
  ου Φουρνης καί αλλοι.
  Κατά δέ τόν ένταφΐαιμόν τού
  νίκρού όλος ό κέσμος πού πά
  ρηκολούθησβ άνελΰθη είς λυγ
  μού;, διά την απώλειαν τοΰ έξαι
  ρέτου άνδρας τοΰ τόσας παρασχόν
  τος υπηρεσίας είς τό £9νος καΐ
  τόν νομόν Λασηθίου ιδιαιτέρως
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΚαθΙσταται γνωστόν είς
  την αξιότιμον πελατείαν μας
  δτι διαλυθεΐσης τής έταιρΐας
  τής μετά τοθ άδελφοθ μου .κ.
  Ιωάν. Άντων. Κοκκινίδη υ¬
  πό την έπωνυμίαν Άδελφοΐ
  ΚοκκινΙδη άπό τής 31 Δεκεμ·
  βρίου 1938, ανέλαβον έγώ ό
  κάτωθι υπογεγραμμένος Κων.
  Άντων. ΚοκκινΙδης δλας τάς
  έξ αυτής άπορρεούσας ύποχρε
  ώσεις πρός τρίτους καί άπό
  τρΐτους πρός ημάς.
  Πάσα δέ κατσβολή ή έξό-
  φλησις λογ)σμοΟ πρός τόν ά-
  ποχωρήσαντα έταΐρον θεωρεΐ
  ται άκυρος άφ' ής ημέρας δι¬
  ελύθη ή έταιρία.
  Κωνστ. Άντων. Κοκκινίδης
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοθνται άπαντα τα μέ-
  λη τοθ Σωματείου Καταστημα
  ταρχών Ζαχαροπλαστικής, δ-
  πως προσέλθουν είς Γενικήν
  Συνέλευσιν τή 13η τρέχοντος
  μηνός ΊανουαρΙου, Ημέραν
  Παρασκευήν καί ώραν 9 μ.
  μ. είς τδ Ζαχαροπλαστείον
  τοθ Προέδρου κ. Ρεγκινάκη.
  Είς περίπτωσιν μή άπαρτΐας,
  καλοΰνται καί πάλιν είς τόν
  αυτόν τόπον καί ώραν την
  20ήν τοθ αύτοϋ μηνός.
  Θέματα συζητήσεως: Ιον)
  Αρχαιρεσίαι, 2ον) Διάφοροι
  άνακοινώσεις.
  Γνωστοττο.ηαις
  Πρός τοΰς κ. κ. Διευθυντάς
  Σχολείων καί Κοινοτάρχας.
  Σάς καθιστώ γνωστόν δτι τό
  κατάστημά μου (όδός "Ιδής) μή
  άνήκον είς τό γκρούπ τής πωλή
  σεως στολών Ε.Ο.Ν. προμηθεύει
  στολάς φαλαγγιτων, φαλαγγιτι
  σών καί σκαπανέων καθώς καί β
  λα τα έξαρτήματα τούτων είς πό
  λύ χαμηλοτέρας τιμάς τοθ γκρούπ.
  Διά τοθτο πρίν κάμετε προμηθεί
  άς άπαιτε! τό συμφέρον σας νά
  μάς επισκεφθήτε ή νά μας γρά
  ψετε.
  Μετά τιμής
  Γεώργιος Μαυροείδης
  Κάνομεν την μεγαλυτέ¬
  ραν κατανάλωσιν διότι πω-
  λοΰμεν ολα τα ύφάσματα είς
  τιμάς ασυγκρίτως εύθηνάς.
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  οδος Άγίβυ Μην»
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τοΰ Ραδιοφωνικοΰ.
  Ό Ραδιοφωνικόςσταθμός Άθη
  νών θά μεταδώση σήμερον τό
  εξής πρόγραμμα:
  'ίίρα 13,30 μ. μ. χρηματιστή
  ριβν, 13.40 είδήβεις, Η έλαφρά
  μουσικπ, (συγκρότημα Σίϊτανίδη
  Βισβάρδη) 14.45 άνακοινώσεις
  και μετεωρολογικόν δελτίον,
  18.10' άποσπάσματα άπό οπερες
  τοΰ Βέρντι Ριγολέτος, Τροβατορε
  Τραβιάτα, Χορός μετημφΐεσμε
  νων, Ίσχϋ; τοΰ πεπρωμένου^καΐ
  Σίμων Μποκκανέγκρα, 19 ή «ωρα
  τοΰ παιδιοϋ», 19.30" δημοτικό τρα
  γοΰδι υπό τοΰ χ. Παπακωνσταν
  τίνου συνοδεία λαΐκων οργάνων
  20 ομιλία τοΰ ύηουργκίου Δικαι
  οουνης «πβρΐ προστασίας των ά
  ποφυλαχιζομένων» 20.ΙΟ' μουοική
  χοροΰ, 20.30' έμιλία τοϋ μ. Βα
  σιλ. Βεκιαρέλλη «περί της έθνι
  κης μας μουσικής» δυωδίαι κ.
  κ. Αλεξ καί Μαν. Χυτήοη 21.10*
  πβιχΐλη μουσική, 21.30" βΐδήαεις
  21.45" συναυλία της συμφωνΐκής
  ορχήστρας τής Υ.Ρ.Ε. υπό την
  διεύθυνσιν τού κ Μπουστινβΰ
  πρόγραμμα: 1) Μέντελσον, Σκωτι
  κή συμςρωνία, 2) Τσάβαρρι εί
  κόνες άπό την Ισπανίαν. 3) Σαίν
  σάνς νεέτπς τοϋ Ηρακλέους (συμ
  φωνικόν ποίπμα) 4) Μπιζέ «Πά
  τρί;» είσαγωγπ. Κατά τό διάλβιμ
  μα της αυναυλίας θά μβταδοθοΰν
  αί τελευταίαι ϊΐδήσεις 23 30" μου
  σική χοροΰ.
  —Ή τιμή τοδ χάρτου.
  Δι" άγβρανομικής διατάξεως έ
  μβιώβη ή τιμή χονδρικής πωλή
  σεως τοΰ χάρτου γράφη;, τυπο
  γραφίας, γραφομηχανης πολυγρά
  9βυ παντός εϊδους κατά δΰο
  (2) δραχμάς κατά χιλιόγραμμον.
  'Επίσης ή τιμή χονδρικής πωλήββ
  ως τοΰ χάρτου πβριτυλίγματος
  παντός εΐδου; πλήν τοΰ στρατσο
  χάρτου κατά δραχμάς μίαν χαΐ
  πεντήκοντα (1.50) κατά χιλιόγραμ
  μόν. Τό ποσοστόν κέροους των
  χαρτεμπίρων καθορίζεται είς 7
  ο)ο υπολογιζόμενον επί των καθα
  ρων τινών (νέττο) των τιμολβγίων
  άγοράς αυτών β'ίτβ άνβγράφβται
  βπ' αυτών έκπτωσι;, είτε μή.
  — Προαγωγή μηχανικοϋ.
  Προηχθη είς τόν βαθμόν τοθ
  Μηχανικοΰ α' τάξεως ό μπχανι
  κός β" των Δημοσίων Έργων
  Κρήτης κ. Ν. Τσαχάκης.
  —Αί άσφαλίσεις έπαγγελμά
  των.
  Τό Ταμείον Άσφαλίαβω; Έ
  μττόρων είς τό «ποίον έκ τοΰ Νό
  μου ΰπάγονται καί ο! 'Εμπορι
  κβί άντιπρόσωποι δι' έγγράφβυ
  τού πρός τάς τοπικάς έπιτροπάς
  άπογραφής έμπόρων των έπαρ
  χιών συνιστά δ πως έπισπβυαβή η
  άπογραφή αυτών διά την κανονι
  κπν έναρξιν των εργασιών τοΰ
  Ταμείου
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς Φοινικιάν άμπε
  λος εΐδους σουλτανί μέ εύκολί
  άς πληρωμής. Πληροφορίαι πά
  ρά τω κ. Χαραλ. Φουντουλάκη.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ©ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, -Ο¬
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Πέμπτης
  12 Ίανουαρίου 1939
  120 Ώρα
  ΔΙΕΓ!
  ΤΑΥ
  1ΟΗ
  ΣΑΙ
  ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΓΑΛΑ
  ΙΣ
  Ν
  ΑΣ
  Αί συνομιλίαι εις τό Και ντ' Όρσαί
  μεταξύ Άγγλων καίΓάλλων υπουργόν,
  ΚΛΙ ΤΗΣ ΜΕΓΛΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΥΠΟΒΟΑΗ ΥΠΟΜΝΗΜϋΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ Παρισίων βεβαιούν ότι πλήρης ταυ¬
  τότης άπόψεων διεπιστώθη μεταξύ των
  κ. κ. Τσάμπερλαιν καί Χάλιφαξ άφ'
  ενός καί Νταλαντιέ καί ΛΙποννέ άφ'
  ετέρου έφ* όλων των ζητημάτων ά
  τίνα έθίγησαν κατά την διέλευσιν των
  πρώτων έκ Παρισίων.
  Ό πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ υ
  πέβαλε σημειωτέον ύτιόμνημα πρός χον
  χ. Τσάμπερλαιν. Εις τό ύπόμνημα
  διτυπώνεται ή παράκλησις τής Γαλλί-
  άς όπως ό κ. Τσάμπερλαιν αποφύγη
  έ*ν Ρώμ»3 πάσαν προσπάθειαν τείνου
  σαν είς μεσολάβησίν διά την γαλλοϊ»
  ταλικήν οιένεξιν.
  ΕΠΕΔΟΘΗ ΕΓΓΡΑΦΟΝ
  ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΙΑΒΕΒΑΙΩΣΙΣ
  ΘΑ ΥΠ0ΣΤΗΡΙΧ6Η Η ΓΑΛΛΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Νεώτεραι πλη-
  ροφορίαιι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι
  είς τόν υπουργόν των Εξωτερικών τής
  Γαλλίας κ. ΛΙποννέ επεδόθη έγγραφος
  Αγγλικη διακοίνωσις. Αυτή παρουσιά-
  ζει τόν τύπον διαβιβαιώσεως τής "Αγ
  γλίας ότι θά υποστηρίξη πλήρως την
  υίοθετηθεϊσαν υπό τής Γαλλίας στάσιν
  άπέναντι των ίταλικών δικδικήσεων.
  ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΣ ΓΕΝΟΥΑΝ
  ΤΟΝ κ κ. ΤΣ ΑΜΠΕΡΑΑΙΗ ΚΑΙ ΧΑΑΙΦΑΞ
  ΘΕΡΜΟΤΑΤΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίανουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας).—Τηλεγραφείται ι έκ
  Γενούης ότι έφθασαν έκεΐ οί χ. χ. Τσά
  μπερλαιν—-Χάλιφαξ. "Ετυχον θερμοτά
  της ύποδοχής τύσον υπό των Ίταλών
  επισήμων όσον καί υπό των άρχών καί
  τού λαού τής Γενούης.
  Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΖΗΤΕΙ
  ΕΒ1ΗΟΡΟΟΣΕΙΣ ΑΟΟ ΤΟΥΣ ΤΣΕΧΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Έ* Βουδαπέ·
  στής αγγέλλεται ότι ή ούγγρική κυβέρ¬
  νησις λόγω των τελευταίων συνοριακών
  έπειαοδίων, ζητεί έπανορθώσεις άπό την
  κυβέρνησιν τής Πράγας. Είνε άγνωστον
  εάν αί έπανορθώαεις αυται θά γίνουν
  δεκταί υπό τής Τσεχοσλοβακίας καί
  εάν έκ τού ζητήματος τούτου δέν προ
  κυψουν πάλιν περιπλοκαί είς την κεν¬
  τρικήν Ευρώπην.
  ΕΙΣ ΚΟΡΔΟΥΗΝ ΟΙ ΕβΝΪΓθΙ
  ΑΝΤΕΠΕΤΕΒΗΣΛΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίανουαρίου (τοθ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα
  έξ Ίσπανίας άναφέρουν ότι είς την
  Κορδούην εσημειώθησαν νέαι έπιθέ
  σϊΐς των κυβερνητιχών. Πάντως βεβαι
  ούν ότ* οί έθνικοί άντεπιτεθέντες ήνάγ
  κασαν είς υποχώρησις τούς τελευ-
  ταίους.
  ΓΕΝΟΥΑ Π Ίανουσρίου
  ((6 ύπηρεοία).— Ή πόλις ση·
  μαιοστόλιστος δι" αγγλικών
  καί ίταλικθν σημαιΛν, άναμέ
  νει την άφιξιν τού Άγγλου
  πρωθυπουργοθ καί τής άκο-
  λουθίας τού. Είς τόν σταθμόν
  μεγαλοπρεπώς διακοσμηιιένον
  θά ύποδεχθή τόν κ. Τσάμ
  περλαιν ή έπιτροπή τοθ φασι
  στικοθ κόμμστος,
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Ίανουσρί¬
  ου ([δ. ύτιηρεσία).—Οί πολιτι
  κοί κύκλοι αίσιοδοξοθν διά
  τό ταξίδιον τοθ κ. Τσάμπερ
  λαιν είς Ρώμην.
  Χθές την 11 ην πρωϊνήν ό κ.
  Τσάμπερλαιν μετά τοϋ κ.Χάλι
  φοξ ανεχώρησαν έκ τοθ σταθ
  μοΰ τής ΒικτωρΙας άπό δπου
  τόν προέπεμψαν έλθουσιωδως
  πλήθη άγγλικοθ λαοθ, εύχόμε
  να είς αύτούς «καλήν τύχην».
  — Οί«Τάϊμς» γράφουν δτι ή
  Αγγλία άποστέλλει τόν άντι
  πρόσωπον της είς Ρώμην μέ
  την έλπΐδα μιάς νέας καί πλή
  ρους συμφωνίας μεταξύ των
  δύο κρατών.
  ΑΙ ΑΓΓΛΟΪ-ΑΛΑΙΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Ίανουαρίου
  ((5. ύπηρ*οΙα).— Χθές τό ά
  πόγευμα συνεδρίασιν αί δύο
  Βουλαί αί οποίαι ησχολήθη¬
  σαν μέ συνίΊθη ζητήματα.
  —Μετά τάς άγγλογσλλι-
  κάς συνομιλΐας είς τό Καί
  Ντ' Όρσαί εξεδόθη άνακοι
  νωθέν τό οποίον άναφέρει
  τα εξής:
  «Έτγ' εύκαιρΐα τής διαβάσε¬
  ως των κ. κ. Τσάμπεραιν—
  Χάλιφαξ έκ Παρισίων άν
  τηλλάγησαν γνωμαι μετά των
  κ. κ, Νταλαντιέ καί Μποννέ
  επί των κοινΟν άπόψεων των
  δύο χωρών Αγγλίας καί
  Γαλλίας.
  ΑΙ ΣΧΕ5ΕΙΣ ΙΑΠΟΝΙΑΣ
  ΑΓΓΛΙΑΣ-ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΤΟΚΙΟ 11 Ίανουαρΐου (ίδ
  ύπηρεσ(α). — Αί τελευταίαι
  δηλώσεις τής Άμερικής πρού
  ξένησαν δυσάρεστον έντύηω
  σιν είς τούς ίαπωνικούς κύ
  κλους.
  Ό ύπουργός των Έξωτερι
  κων προέβη είς δηλώσεις εί
  πών, δτι εάν ή Άμερική καί ή
  Αγγλία συνεχΐσουν νά βοη
  θοΰν την ΚΙναν, ή Ίαπωνία θά
  καταφύγη είς σοβαρά μέτρα
  άνϊεκδικήσεως.
  33 Πρωϊνή
  ΕΙΣ ΤΟΝ ι ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  Ή άσκησις έξαγωγικου έμτΐορίου.
  'Εφαρμόζεται ό είδικός νόμος.
  Απεστάλη είς τάς Τε
  λωνειακάς Άρχός καί Έμπο
  ρικά "Επιμελητήρια ό ύπ' άρ.
  1450)3)12)38 Α. Νόμος δυνά
  μει τοϋ όποΐου καθορΐζεται
  6 τρόπος άσκήσεως, έξαγω
  γικοθ έμπορΐου.
  Δυνάμει τοΰ Νόμου τούτου
  οί £μποροι δέν δύνανται νά
  έξαγάγωσι έμπορεύματα εάν
  δέν συμμορφωθώσι πρός ωρι¬
  σμένας διατάξεις τοθ Νόμου.
  Διά τοθ 161ου Νόμου ποο·
  βλέπεται αύστηρός έ'λεγχος
  διά την ποιότητα καί την ου
  σκευασίαν των έξαγομένων
  έμπορευμάτων.
  ΟΙ έξαγωγεΐς δέον νά ά
  πευθυνθοΰν είς τάς ανωτέρω
  αρχάς ϊνα κατατοπιοθώσι επί
  τώνδιατάξεωντοθνόμουτούτου.
  ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜ.ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Δι" αποφάσεως τοθ κ. Νομάρ¬
  χου Λασηθίου ενεκρίθη ή υπό
  τοθ ΚοινοτικοΟ Συμβουλίου Κρη¬
  τός ψηφισθεΓαα πίστωσις έκ
  δραχμων 30.000 διά την επί. ά-
  ποδόαει λογαριασμοά εκτέλεσιν
  διαφόρων μικροχετδν χαί λοι-
  πών Κοινοτικών έργων. Όμοί-
  ως δΐ' αποφάσεως τοθ κ. Νομάρ
  χου Λασηθίου εξουσιοδοτήθη &
  ττράεδρος τής κοινότητος Όρεινοΰ
  δπως προβή είς την σύνταξιν συμ
  βολαίων άγοραπωλησίας γηπέ5ων
  ανηκόντων είς τούς κ. κ. Ιωάν
  ΙΙροϊστάκην καί Βασ. Χατζάκην
  διά την κατασκευήν όδοθ πρός
  διευχόλυνσιν των κατοίκων τοθ
  συνοικισμόν Σκινοκαψάλων καί
  την Οδρευσιν τούτων. Δι' αποφά
  σεως τοθ κ. ΰποαργοθ Γεν. Δ)τοΟ
  Κρήτης χοινοποιηθεϊααν πρός τόν
  κ. Νομάρχην Λασηθίου ενεκρίθη
  ποαδν 8 500 δραχμων διά την
  κατασκευήν μεγάλης στέρνας έν
  ή Κοινότητι Καστέλλι Φουρνής.
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ
  ΣΚΑΠΑΝΕΟ.Ν ΚΑΙ ΦΑΛΛΓΠΤΟΝ
  Ο Α ΑΡΙΘΜΟΣ
  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  ΗΥΝΟΗΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ;ΐΣΤΗΝΚΑΤ1ίΛΩ«ΙίΝΟΙΕΟΝ!ΚΟΙ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗ,Ν ΠΡΟΕΛΑΣ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν
  έκ Σαλαμάνκας ότι είς την Καταλω
  νίαν οί έθνικοί αυνεχίζουν την προέ
  λασίν των είς ωρισμένα σηυχεία τού
  μετώπου.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ι. ΜΕΤΑΞΑ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΩΜΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Σήμερον ό πρω·
  Ουπουργός κ. Ιω. Μεταξάς εδέχθη είς
  συνεργασίαν τόν υπουργόν των Οικο«
  νομικών κ. Άποστολίδην. Αργότερον
  ό κ. Μεταξάς συνειργάσθη μετά τού
  γβνικου γραμματέως τού ύπουργειΌυ
  της Παιδείας, έ«1 διαφόρων έκηαιδευ
  τιχΛν ζητημίτων
  Έκ τής Διοικήσεως τής Ε.
  Ο. Ν. ανεκοινώθη δτι καλοθν
  ται την προσέχη Κυριακήν
  καί ώραν ΙΟην π. μ. είς τό Γυ
  μναστήριον άπαντες οί σκα
  πανεϊς έν στολή. Έπίσης κα
  λοθνται τό προσεχές Σάββα
  τον 14ην τρέχ. καί ώραν 8ην
  εσπερινήν είς τό Εργατικόν
  Κέντρον άπαντες οί ψαλαγ
  γΐται επαγγελματιαι. Συνα
  φώς καθΐσταται γνωστόν δτι
  είς ουδένα θέλει επιτραπή ά
  πουσΐα άνευ προηγουμένης ά
  δεΐας.
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
  Σήμερον θά διανυκτερεύ
  σουν τα φαρμακεϊα των κ.
  κ.Θεοδ. Γεωργιάδη καί Κωνστ.
  Κανακάκη.
  ΣΥΑΛΗΨΙΣ ΚΛΕΠΤΩΝ
  Συνελήφθησαν είς Βραχάσι κα
  τάπιν ένεργειων τοθ προ
  έΒρου τήςΚοινότητος κ. Γ. Διαλ
  λυνοΐ καί των έργάνων τής Άγρο
  φυλακής &ί Έμμ. Ν. Σουλδς καί
  Γεώργιος Μ. Μανιούδης οΐτινες
  είχον κλέψει δύο 8ρνιθ«ς τοθ Μιχ.
  Βουργουράκη, δατις καί συνεχά-
  ρη χον τε Πρόεδρον τής Κοινό¬
  τητος καί τόν Άρχιφΰλακα Ά-
  γροφυλακής Ί Ιΐετρακην καί
  τού; άγροφύλα«ας. Οί δράσΐαι ώ
  δηγήθησαν ενώπιον τοθ άρμοδί
  ου διχαστηρίου αί δέ δρνιθες κα¬
  τεσχέθησαν μαγειρΐυμέναι.
  ΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙλ
  'Υπό τοθ κ. Νομάρχου Λα
  σηθίου απεστάλησαν πρός τόν
  πρόεδρον Νεαπόλεως υπέρ
  ν τοτιικών μαθητικών συσ
  σιτΐων δραχ, 10.000.
  Γενομένης τής γ' κληοώσε
  ως τοθ 'Εθν. Λαχείου έξήχθη
  έκ τής κληρωτίδος σ' αριθ
  μός κερδίζων δρχ. 500.000 ό
  29.132. Έκ των λοιπών πω
  ληθέντων είς Ηράκλειον,
  4.000 δραχ. κερδΐζει ό αριθ
  μός 29142 καί άνά 2000 δρχ.
  οί άριθμοΐ 14.293, 32.828 καί
  80.857. ΟΙ κ>ηοωθέντες είς
  τό όρτιον άριθμοί θά άνακοι
  νωθΛσιν είς τό ένταθθα νρα
  κτορεΐον αργότερον.
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΝ
  ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣΙΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΠΣ
  Τό Υπουργείον Εσωτερικήν
  απηύθυνε πρός τούς Γ. Διοικη
  τάς καί τούς Νομάρχας την
  κάτωθι εγκύκλιον;
  «"Εχομεν την τιμήν νά άνα-
  κοινώσωμεν ότι τό υπουργεί¬
  ον Συγκοινωνίας Τ.Τ.Τ. άπηύ
  θυνε τώ Υπουργείω τούτφ
  διά τοθ'ύπ' άριθμ. 134807 άπό
  22 φθίνοντος έγγράφου τού,
  ευχαριστίας διά την παρα-
  σχεθεΐσαν συμβολήν πρός επι
  τυχΐαν τοθ έορτασμοθ τής
  Παγκοσμίου Ημέρας τής Ά
  ποταμιεύσεως. Παρακαλεϊ
  δέ δπως διαβιβασθώσι
  καί υμίν άνάλογοι εύχα-
  ριστίαι καί δι' υμών είς τούς
  Δημάρχους καί Προέδρους
  των Κοινοτήτων, οΐτινες διε
  πιστώθη δτι μετά προθυμΐας
  συνετέλεσαν διά την έπιτυχί
  αν τοθ σκοποθ τής εορτής».
  ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΙΝ
  ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΝ
  'Υπό τοϋ υφυτίουργείου Εμπο¬
  ρικάς Ναυτιλίας προεκηρύχθησαν
  ίξετάσεις πρός απόκτησιν διπλω¬
  ματίαν πλοιάοχου ίστιοφόρων διά
  την 15ην Μαΐου. Έπίσης προεκη
  ρύχθησαν ίξετάσεις πρός απόκτη¬
  σιν διπλωμάτην μηχανικών άτμο
  πλοίων καί μηχανικών μηχανών
  έσωτερικής καύσεως, διά την 17ην
  Απριλίου. Τέλος προεκηρύχθησαν
  έξετάσεις-διά διπλώματα ραϊιοτη
  λεγραφητών α' τάξεως καί ναυ-
  κλήρων κυβερνητών ίστιοφόρων
  <χί πρώται διά την 15η/ Μαρτί- ου καί αί δεύτεραι διά την 31ην ίδίου. ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΠΟΔίΚΕΙΟΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ "Υπό τοθ Κακουργιοδικείου Ρε θύμνης Ιξεδικάσθη προχθές ή κατά τοθ Άριστ. Χ/ραλαμπάχη κατηγορουμένοι» επί άποπείρα φό νού υπόθεσις. Διά τής ίτυμηγορί άς των κ. κ. ένόρκων δ Χαραλαμ πάκης εκηρύχθη ϊνοχος άναιρέ- σεω; ανευ έλαφρυντικοθ καί «πε βλήθησαν είς αυτόν πρόσκαιρα δεσμά 15 έτών, 4 μηνών χαί 10 ηώ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΚΕΛΕΥΣΤΩΝ Υπό τοθ δπουργείου των Ναιιτι κων προεχηρύχΰη διαγωνισμός πρός κατάταξιν 40 υποκελευστων μηχανικόν 6'. Ό διαγωνισμός θά γίνη ιήν 8ην Φεβρουαρίου, αιτή σβις δέ συμμετοχ'ς θα ιίνωνται δεκταί είς την Διεύθυνσ-ν Ναυτι- κής Σΐρατολογίας τοθ ύπουργείου Ναυτΐ'χών μέχρι τής 10ης Ιανου αρίου. Προσόντα των υποψηφίων ίρ( ζονται: Ήλικί«.18—28'έτών συμ πεπληραιμένων, δίπλωμα άνεγνω ρισμένης Τεχνικής Σχολής, πιοτό- ποιητικόν τετραετοΰς υπηρεσίας εί; κρατικόν ή ίδιωτικόν συνερ- γεΐον ώς μαθητοθ τεχνιτού ή τε¬ χνιτού, πιστοποιητικόν ποινικοθ μητρώου καί πιστοποιητικόν κοι νωνικων φρονημάτων. Οί εύδακί- μως σταδιοδρομοθντΐς προάγονται μέχρι τοθ βαθμοθ υποπλοιάρχου λαμβάνοντες σύνταξιν καί βαθμόν πλωτάρχου. ΕΙΣ Ρ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΟΝ ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΑΞΙΟΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μ«ς).—Εις τόν χ. Τσάμ περλαιν τηλεγραφείται ότι θα υποβλη θούν έν Ρωμη υπό τού Ιταλού δι χτάτορος χ. Μουσολίνι αή ιταλικαι διεχδιχήσεις. Αι διεκδικήσεις αυται τονίζεται ότι στρέφονται εναντίον τής γαλλικής απόϊ κιακής αύτοκρατορίας. Ο ι. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΕΔΗΛΩΣΕΝ ΟΤΙ ΔΕΝ 8Α ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΟΓΛΛΛΙΚΗΝ ΔΙΕΝΕΞΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίανουαρίου (τοθ άνταποχριτού μας). —Τελευταίαι πλη¬ ροφορίαι έχ Παρισίων άναφέρουν ότι ό Βρεττανός πρωθυπουργός κ. Τσάμ¬ περλαιν εδήλωσεν ότι δέν θα μεσολαβή¬ ση είς την γαλλοϊταλικήν διαφοράν. ΑΠΟ ΠΟΥ 6Α ΕΞΑΡΤΗ80ΥΝ ΑΙ ΚΑΛΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).—Καθ' α αγγέλλε¬ ται έκ Παρισίων ό κ. Τσάμπερλαιν «««^ τάς δηλώσεες αυτού διά τα γαλλοϊτα- λικά προσέθεσεν ότι αί καλαί αχέσεις , Αγγλίας καί Ιταλίας θά έξαρτηθούν έκ τού αεβασμού τού καθεστώτος τής Μεσογείου. .-' ΔΩΡΕΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΟΝ· ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "Υπό τής Διοικήσεως χωρο φυλακής Ήρακλαίου κατετέ Θησαν υπέρ τής 'Εθν. Νεο λαίας δραχ 4.590 προελθοθ σαι έκ διενεργηθέντος έρά νού μεταζύ των άξιωματι κων, όπλιτΛν καί πολιτικών ύπαλλήλων αυτής. Διά τόν αύ τόν σκοπόν κατετέθησαν ύ πό τής 'Εταιρείας Ξενάκης —Λιανάς κσί Σία δραχ. 1000, υπό τοθ κ. Θεοδ. Κουφάκη δραχ. 500 καί υπό τής Έμπο ρικής Σχολής δραχ. 300 προ ερχόμεναι έκ τοθ προ'ίόντος των καλάνδων των μαθητων τής Σχολής. ΑΓΡΟΝΟΝΙΚΑΙ ΛΙΚΑΣΙΜΟΙ Δικάσιμοι άγροζημιών τοθ ά γρονομείου Ηρακλείου ωρίσθησαν ώς ακολούθως: Την 13ην είς Κανλί Καστέλλι καί Αγ. Σύλλαν, την 14ην είς Έπισκοπήν, την 16ην είς Τύλισσον καί Γωνιές. την 17ην είς Μάραθον, την 18ην είς Ρογδιάν, την 19ί)ν είς Ήρά κλειον καί την 23ην είς Φορτέ- τσαν. ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞ»ΓΟΓΕΙΣ ΟΠΩΡΩΝ Οί έξαγωγεΐς δπωρων, λαχανι· κων καί χαρ'.υπίων πρό πάσης έξαγωγής των είδων τούτων οφεί¬ λουσι νά προσκομίζωσιν είς τό Τε- λωνίϊον βεβαίαιαιν τής Γεωργικής Υπηρεσίας διι τα εϊδη ταυτα είνε κατάλληλα πρός εξαγωγήν χαί 8- τι κατεβλήθη τό δικαίιομα τοθ χρατικοθ σήματος. ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟ Δ1ΛΠΕΛΜΛ ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίανουαρίου (τού άνταποχριτού μας).—Τηλεγραφούν έκ Νέας ^ Υόρκης ότι αυριον (σήμερον) θέλει άναγνωσθή είς τό Κογκρέσσον τό διάγγελμα τού προέδρου των Ήνωμέ- νων Πολιτειών κ. Ρούσβελτ επί τής πολιτικάς τής Άμερικής καί τής διε- θνούς καταστάσεως έν γένει. ΟΙ ΙΤΑΛΙΚΟΙΠ0Λ1ΤΙΚ0ΙΚΥΚΛΟ ΤΗ Ρ Ο Υ Η ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΛ ΑΘΗΝΑΙ 11 Ίανουαρίου (τού άν ταποκριτού μας).— Κατά τα έκ Ρώ« μης μέσω ξένης πηγής τηλεγραφήα,ατα οί ίταλικοί κύκλοι δεικνύουν έπιφυλα- χτιχότητα όσον άφορα τάς άγγλοϊταλι· κάς συνομιλίας. ΤΑΙ ΑΜΥΝ1 ΌΒΑΗΜΑΤΑ ΕΟΝ Κλ Η ΑΜΕ ΚΗΣ ΜΚΗ > ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  τής Ουασιγκτώνος ότι τό διάγγελμα
  τού Ροΰσβελτ τό οποίον πρόκειται νά
  άναγνωσθή εις τό Αμερικανικόν κογ¬
  κρέσσον περιατρέφεται χυρίως είς την
  ανάγκην τού συντονισμού των Άμερι
  χανικών έξοπλισμών λόγω τής διεθνοΰς
  καταστάσεως καί τα συναφή προβλήμα
  τα γύρω άπό την εθνικήν άμυναν των
  Ήνωμένων Πολιτειών.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΒΑ ΖΗΤΗΣΗ
  ΑΗΪΑΛΛΑΓΜΛΤΛ ΕΙΣ ΤΙ ΙΣΗΑΝΙΚΟϋ;
  , ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Ίανουαρίου (τού
  άνταποχριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  τοΰ εξωτεριχοΰ ότι προκειμένου νά ρυβ
  μ-ισθή τό ίσπανιχόν, ή Ιταλία θά ζητή-
  βη ωρισμένα οίκονομικά άνταλλάγματα·
  Ιδία διά τούς εθελοντάς αυτής ή Ί.
  ταλία δέν πρόκειται νά δεχθή ουδεμίαν
  ανάκλησιν, άνευ εγγράφων έκχωοήαεων
  Ίί Άγγλί*ί