9678

Αριθμός τεύχους

104

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

24/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ο; '·γγ/-Μ ίξακολθί-Οοΰν Λα αγαποΰν ,αίνά συγκκαυνται όϊ τν
  Ι,λΑα,δ <_ ,,η ν,ιενθυμοΐνκΗ μέ συγ,ίνηση· τοι-ς «,ών ,ςη, Ι ,., „ κιιτα τυ Γ·+Ο 1Ί41 [ Λτ:ο τΐ|ν πρός χον Άντι|!« σΐλέα ποοποσιν τοϋ κ. Ήνιεν] .* . τοο ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ -----* ' ~------ ΓΡΑφΕ|ΩΝ <*ρ. 4-55 : τΥΠ0ΓΡΑΦ » 2-06 ΕΘΜΙΚΗ ΔγΙΜΟΚΡΑΤΙΚ,γΙ ΕΙΦΗΜΕΡΙΣ ί ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΧ ΕΤΟΣΒ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β. ΑΡΙΘ- 1Ο4 ΣΑΒΒΑΤΟΝ 24 ΦεβρουαρΙου 1945 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΛΧ. 20 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ: ΤΗ ΕΓΚΛΗΜ/Υ", ΕΙΝΚΙΚΗΙ ΔΙΚΒ ΤΩΝ. ΠΓΛΥΤΟ ΤΑ ΑΡΝΟΥΝΤΗΙ Ή «Έλεύθερη Κρήτη» τής παρελ¬ θούσης Δευτέρας έδημοσίευσε δή θεν συνέντευξιν τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίται πρός τούς άντιπροσώ- πους των ΕΑΜελασιτών τής πόλεως οί όποΐοι μετέβησαν διά νά τόν χαι ρετίσουν επί τή έπανόδω τού. Ό Σεβα<*μιώτ«τος μέ' κατάπληξιν τού έμαθε τά δημοσιευθέντα, διότι εΐχε τήν εντύπωσιν δτι ωμίλει δχι •πρός δημοσιογράφους, άλλά πρός μέλη τοϋ ποιμνίου τού πρός τά ό¬ ποΐα εθεώρει καθήκον νά ομιλήση υπό τό πνεϋμα τής άγάπης,όμονοΐας καί συμφιλιώσεως Δι" έπιστολής τού άπαντδ είς τό άνω δημοσίευμα καΐ δηλώνει δτι τά ύπ' αυτών λεχθέντα αποκλειστικώς διά τόν ανωτέρω σκο -■κόν, .παρεξηγήθησαν κςχΐ παρερμη #ε<&#ησαν, ώς. άναγράφονται,εϊς τήν «Έλεύθερη',Κρήτη». Παραπέμπειδέδιά τά συμβάντα των Αθηνών είς τήν άμΐρόληπτον έκθεσιν των ξένων πά ρατηρητών. Είναι γνωστόν δτι τό Εργατι¬ κόν κόμμα τής Αγγλίας απέστειλεν Επιτροπήν είς τήν Έλλάδα δια τήν εξακρίβωσιν καί πιστοποίησιν των γενομένων τερατουργημάτων είς Έλ λάδα. Ήνέτατρόπή αυτή αποτελεσθή άπό μέλη τοϋ έργατικοϋ κόμματος καί Ιδίως έξ έκεΐνων τά όποΐα έ· δυσκΐστουν εισέτι διά τάς άπανθρω πίας των ΕΑΜελασιτών ΟΙ Άγγλοι άντνπρόσωποι τοΟ'Ερ γατικοΰ -κόμματος ήλθον είς την Έλλώδα,καΐ έκαμαν έπιτόπιον εξέ¬ τασιν. Ε~ιστο,π)ρίησ.ο;γ ά,ρκετές χιλι αδεξ φονευθεντων Έλληνων κάΓΣΰμ μάχων μέ τά πτώματα των οποίων ϊχουν ?γεμώσει χά πηγάδια των πό λεων καί οί χαράδραις τής Άτ· ΤΛκοβοιωτίας. Εξήτασαν τιτώματα καί επιστοποίησαν τά μαρτύρια κα βασανιστήρια των Φονευθέντων Έ ξηκρίβωσαν άρκετές χιλιάδες Έλλή νων, καί Συμμάχων μας,κάθε ψύλου καί ήλίκίας,οίδποΐοι άπήχθησαν ώςδ μηροι 6ιτό των ΕΑΜελασιτών καί έσύροντο είς τά βουνά καί χιόνια, γυμνοί, άνυπόδυτοι καί νήστεις. Επιστοποίησαν άκόμη τήν λεηλα¬ σίαν των έμπορικών καταστημάτων καί καταστροφήν οίκημάτων. Επι¬ στοποίησαν τήν συνεργασίαν <καί φι¬ λικήν σύμπραξιν είς δλα αύτά των Έαμελασιτών καί κομμουνιστών συντρόφων μέ ταϋς φοβεροτέρους έχ * θρθύς τής Πατρίδος μας. Έπιστο ποίησαν τερατουργήματα τά όποΐα είς ουδεμίαν άλλην χώραν μέχρι ση¬ μερον συνέβησαν. Ή έκθεσις αυτή εδημοσιεύθη ευρύτατα καί έκίνησαν τήν γενική < αγανάκτησιν δλου τοϋ -ολιτισμένσυ κόσμου. Τό κβίμενον τής εκθέσεως ιταύτης ήκούβαμεν ά πό τάς έκπομπάς των ραδιοφώνων έκαλύψαμεν τό πρόσωπον άπό ^καί εδιαβάσαμεν είς £φη· ήδυνηθημεν νά συγ- προσπαθειών των τούτων είναι καί τό δημοσίευμα τό περιεχόμενον είς τό «φύλλον τής παρελθούσης Δευτέ¬ ρας τής «Έλεύθεμης Κρήτης» ώς πε ριέχον δήθεν τάς έντυπώσεις τοΟ Σεβασμιωτάτου έξ Αθηνών. Καί τολμοϋν άκόμη νά γράφουν καΐ νά θέλουν να πείσβυν τόν λαόν δτι είς τάς Αθήνας δέν έγινεν α¬ πολύτως τίποτα. Ουδέν έρείπιον ϋ πάρχει έκτός ελαχίστων πού έκα¬ μαν αί ^βόμβαι των άεροπλάνων. Καί δτι ουδείς απολύτως Κρητικός επαθε κακόν Όλαι αί χιλιάδες των φονειιθέν των καΐ κρεουργηθέντων έλλήνων καί συμμάχων στρατιωτών, δλα τά πτώμστα πού έρρίφθησαν είς τά φρέατα κατί τάς χαράδρας τής Άττικοβοιωτίας καΐ δλοι οί συλ¬ ληφθέντες δμηροι κατ' αύτούς δέν είναι τίποτα., Όσα άνέγραψεν δ- λος άνεξαιρέτως ό τύπος των Α¬ θηνών καί δσα διηγοϋνται μέ φρί- κην δλοι οί ερχόμενοι έξ Αθηνών εντιμοι καΐ άξιόπιστοι συμπολίται; Όλα αύτά δέν είναι τίποτα, Τό δ¬ τι εχουν φονευθεΐ τόσοι συμπολίται μας είς Αθήνας (ό Ιωάννης Ήλιά κης 70 έτών, ό ταγ]χης Φουστανά· κης, ό άκακος Γ.Καβαλλάκης κ. ά.) καί άλλοι κρατοϋνται ώς δμηροι των οποίων τά όνόματα δέν ύπάρ' χει χώρος ένταθθα νά άναφέρωμεν( καί αύτό δέν είναι τίποτα, ουτε ά- τιοδεικνύει -Οτι έκακοποιήθη κανείς Ό στρατηγός ΜΟΝΚΟΜΕργ έπισκεπχόμενος τό βρχηγεΐον μονάδος Δυτικόν Μέτωπον. μήνευσαν τόσον κακοπίστως τά >
  αύτοθ λεχθέντα.
  Είναι δμως περίεργος καί ύπε-
  ράγαν άφελής ή προσπαθεία των
  Έαμελασιτών νά παραστήσουν ώς
  ψευδη ή άνάξια λόγου τόσον φρι-
  κιαστικά γεγονότα. Συνέχεια των
  ΐνΐ^. διατί ήγωνΐβθησαν τόσον
  πολύ άλλά ματαίως ό Σιάντος καΐ
  Παρτσαλίδης διά νά επιτύχουν ά·
  μνηστίαν ^διά '^τούς δράστας πού
  δέν έκαμαν τίποτα.
  Ανεξαρτήτως λοιπόν τοϋ τί ά
  κρΐβώς* είπεν" ό Σεβασμιώτατος είς
  τούς Έαμελασίτας τής πόλεως καΐ
  κατά πόσον οδτοι παρερμήνευσαν
  καί παρεξήγησαν τούς λόγους τοι·
  καί Ιδίως κατάπόσον οδτοι εΐχονδικαι
  ωμα νά φέρωσιν είς τήν δημοσιότητα
  τούςλόγθυς τούτους καί να κάμωσιν
  χρήσιν αυτών δι' άλλον σκοπόν ά-
  σχετον πρός τήν εκκλησίαν καί πρός
  τόν σκοπόν διά τόν οποίον έλέ
  χθησαν Έκεΐνο πού προέχει έν
  προκειμένω καΐ διερωτάται τό κοι¬
  νόν, είναι τίνα σκοπόν έχει τό δή
  μοσίευμα τουτο πλέον, Διά νά πει
  σθή τό κοινόν δτι πράγτατι δέν έ"-
  γινε τίποτα; Ματαία προσπαθεία.
  Τό τί έγινε είς τήν Άθήνα γνωρί¬
  ζομεν πολύ καλά δλοι οί Έλληνες
  Έβεβαιώθησαν καί οί καλή τή πίστει
  τέως όπαδοί των Έαμελασιτών καί
  τούς έγκατέλειψαν καί τούς άπεκή·
  ρυξαν ΤΗσαν δέ ούτοι τόσον πολ·
  λοί ώστε μετά τήν αποχώρησιν των
  τό ΕΑΜ θεωρεΐται διαλελυμένον
  Άντί των ματαίων καί άφελών
  προσπαθειών των άδιορθώτων Έ¬
  αμελασιτών νά παραστήσουν ,πότε
  μέν ώς ψευδη, πότε δέ ώς άνάξια
  σημασΐας, τά γεγονότα των Α¬
  θηνών θά ήτο προτιμότερον δι' αύ
  τούς νά άναγνωρίσωσι τήν άλή
  θείαν καί μέ ειλικρίνειάν νά τά άπο
  κηρύξουν καΐ αύτοι Τουτο θά έμε
  τρίαζε κάπως τήν ευθύνην των καί
  άπέναντι τής κοινωνίας καΐ τής
  Πατρίδος τήν όποιαν τόσον βαρυά
  επληξαν, καί άπέναντι τής ΙστορΙας
  πού θά τούς κρίνη αυριον.
  Κ. Π.
  ΓΡΑΦΕΙΒΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  Τό άνω γραφείον μάς παρεχώρησε ευγενώς πρός
  δημοσίευσιν τα κάτωθι:
  Τής ΡθΓθίηγ Τηοΐηρ5θη μελους τοΰ Άγγλικοΰ Κοινοβουλίου.
  Μετάφραψις : Αρροΐΐο
  Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ
  'Υπάρχει μιά τεραστία έργασία
  γιά νά γίνη στόν κόσμο μετά τόν
  πόλεμο καί ή όποία μπορεΐ νά εκτε¬
  λεσθή μόνο μέ την άπό κοινοΰ ένέρ,
  γειαν δλων μας,μέ ε"ναν ώργανωμέ*
  νο τρόπο. 'Υπάρχει π.χ. τό πρόβλη-
  μα τού άνοίγματος τής μεταναστεύ-
  σεως καί τοΟ άποικισμοθ των άκα
  τοικήτων ή άραιά κατοικημένων
  μερών τοΟ κόσμου*. καΐ ή δημιουρ-
  γίανέων, δυνατοτήτων ζωής γιά τούς
  όνδρες καί τίς γυναΐκες, πού ό πό·
  λεμος έκαμε άστεγους. Ό άποικι-
  σμός δέν μπορεΐ νά άφεθή στό έλεος
  τής τυχαΐας μεταναστεύσεως Θά
  χρειασθή την δημιουργία διεθνοθς
  όργανισμοϋ, την άνάπτυξι δΐ£θνοϋς
  κεφαλαίου καί τή δημιουργία εύκαι-
  ριών μετεκπαιδεύσεως πρό πάντων
  για την νεολαίαν καί τούς άποστρα
  τευομένους στρατιώτας.
  "Εάν οί όργανισμοΐ αύτοι καί οί
  θεσμοί πού θά δημιουργηθοθν δτσι,
  άνταποκριθοΰν επαρκώς πρός τόν
  προορισμόν τους, ή άξία τους καί
  ή έπιβολή τους θά αυξηθή καί θά
  άποβοθν έτσι παράδοσις γιά τίς
  μελλούμενες γενεές. Έαν ύπάρ-
  ξουν σέ εύνοικό κλΐμα άνθρωπι
  σμοθ καί κοινής αντιλήψεως θά ά-,
  σκήσουν μιά τεραστία έλκυστική δυ·
  ναμη στούς δεινοπαθοϋντας καί ά-
  γωνιζομένους λαούς δλου τοΟ κό¬
  σμου.
  Είς την αμοιβαίαν
  έλ ά
  εκτέλεσιν, είς
  τήν συνεκτέλεση μάλλον των έργα*
  σιών αυτών γιά τήν μεταπολεμικήν]
  ά,νόρθωση τοϋ κόσμου καί είς τήν
  άπό κοινοϋ έπίλυση των προβλημό>
  των πού εγέννησεν ό πόλεμος είς
  δλον τόν κάσμο, ευρίσκεται ή έλ·
  πίδα είς άναπτύξεις μιάς παγκοσμί¬
  ου συμπολιτεΐας. Μιδς συμπολιτεί
  άς πού δέν θά έχει βγή φτερωτή ά
  πό τό πνεϋμα κάποιου σοφοΰ μέσα
  στό ψυχρό τού σπουδπστήριο, άλ'
  λά θά είναι άποτέλεσμα καί γέννη-
  μα ζωντανό ,τής πράξης καί τής ζω·
  ής. Εάν δμως διατηρήαωμε τίς σχέ
  σεις μας άλλά προχωρήσωμε πρός
  τά εμπράς μέ τήν έπίλυση των προ-
  βλημάτων μας χωριστά τό κάθε ε-
  θνος, τάτε τά παιδία των παιδι-
  ών μας θά κυττάζουν κτ5πτότε γύ-
  ρω τους γιά νά δοϋν τήν «ίρήνη
  πού τούς άφίσαμε καί δέν θά τό κα
  τορθώσ&υν.
  Μετώφρ. Αροΐΐο
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΌΤΩΝ
  ΤΟ ΚλθΗΚΟΗ
  Ή αίμοσταγής καί πολυπαθής Πα-
  ερίς έπιποθεΐ αήμερον ν ά εισέλθη ε,ϊς
  την όμαλότητα καί τήν εΐρηνικήν ζωήν
  Διότι Ικρυθμος «αί άνώμαλος ·κ«τάστα-
  σις έπικρατεΐ άπό καιροί μακροΰ, Ιδίως
  δέ άφ' ότου άπεχώρησαν οί Γερμανοι
  εκ τής ίερας ημών χώρας. Δειΐός σάλος
  επέπρωιο νά ταράξχι τά ΈλλΓ|νικά πρά-
  Ύματα καί κατεσπίλωσε τήν Έλλάδα
  ολόκληρον είς τά όμματα των συμμάχων
  μας. Τό νεώτερον Κυλώνειον ά'γος τοΰ
  ΕΛΑΣ, διεσαλπίσθη είς τα περατκ.τής
  Οίκουμένης
  ΤΙ Ελλάς σήμερον σύμπασα νοσταλ-
  γεΐ τήν Ειρήνην, τήν ησυχίαν έπιπβθϊΐ
  τήν επικράτησιν τοϋ δικαίου ώ»«καώς,
  ψϋ,
  Διότι έφυγαδεύθη ή ήρεμία άπο τάς
  ψυχάς, καί ή γαλήνχ) έφυγεν Αηό τάς
  καρδίας μας, καί άνΐ'βύτής βασιλβύονν
  τά μίση καί τά πάθη, τά όποΐα ψιας
  |-παρασύρουν είς άγωνα ' σκληρόν «αί
  άνηλεή. Τό λευχειμονοΰν όνειρον -τής
  Είρήνης καΐ συμφιλιώσεως διαμένει ά-
  νεκπλήρωτον, καί δέν φωτίζει δεόντως
  τήν Έλλάδα. .Σκληράτητες 'ΐυτάρχουν
  καί δ άδυσώπητος αγών δια 'τήν· ζωή ν,
  αγών οκληρότερος άπό καθε άλλττν φο¬
  ράν γί-νεται.
  Μία πικρία 'τάς ψυχάς μας πλημμυ
  ρίζει καί τό πικρόν δηλητήριον ιής.έσω
  τερικής διαιρέσεως καί διαμάχης, τής
  κομματι-κής άποχρώσεως διαποτίξει 'τάς
  καρδίας μας. Πνεϋμα βαθυτάτου πόνου
  πιέζει τα στήθη τοΰ άγαπώντος καί πο-
  νοΰντος τήν Έλλάδα γνησίου καί βρθο·
  δόξου "Ελληνος.
  Ή νεωτέρα Κυλώνειος 'ταφαχιίί, τό
  Έθνοίΐτόνον ά'γσς τού ΕΛΑΣ, π^έπει νά
  θθή άπαξ διά παντός, έ ά
  ρή ξ ς
  εννοήσουν/καί δρχοντες καί ρχ
  στασιασταί'·καί φιλήτΐϋχοι, νέοι καί
  ροντεο, στρατι-ώται καί πολίται,
  ά θώ ί ή
  ΛΕΥΤΕΡΗΣ Ο ΠΡΟΔΟΤΗΣ
  Παρά τής Ίερας Μητροπόλεως ζη-
  τεΐται οποψήφιος ιερεύς διά τήν
  -κατάληψιν τής θέσεως τής χηρευού-
  σης ένορΐας Κεραμουτσίου. Ή άγγε-
  λία αυτή έπαναφέρει είς τήν μνήμην
  μαςτόν πρώην έφημέριον αυτής Παπά
  Λευτέρην. Ποίος δέν τόν γνωρίζει,
  Ποίος δέν ενθυμείται τό ώχρόν άπό
  κακίαν καί κίτρινον άπό αύτοδηλη
  τηρίασιν πρόσωπον τοΟ Ιερέως είς
  τό οποίον ή θεία πρόνοια δέν
  ■ -----. γενεια νσ
  νά αναλάβη άλλος Άς μοΟ έπιτρα
  πή ή διόρθωσις^τιή ένορία τούδε ν
  νϊρεύει άλλά ζωντοχηρευει έπειδή
  Γπροκάτοχός της δεν παρέδωκεν
  δυστυχώς τό πνεϋμα είς τόν θεόν,
  Αλλά ζωντανός άκόμη παρέδωκε
  ίοΐ την ψυχήν καί τό σώμα είς
  ϊ?ν διάβολονΧηκαΐ τό άνάθεμα, «φ'
  £ Λμέρας ζών έ'τι Ιθεσεν τό σχημα
  5ίςήθέίβώς τού είς την υπηρεσίαν
  τοϋ βαρβάρου κατακτητοθ
  <Η έκκλησία τής Κρήτης δ δουλείας ώς έ'νραφεν ή πεσε είς τά βάραθρα τής κατάρας τοϋ εθνους καί έκηλίσθη είς τόν βόρβο ρον τής έχθρικής υπηρεσίας. Τό ρά- σον τού ϊσως είναι τό μόνον κατα- σπιλωθέν τό μόνον βαφέν μέ άδελ- φικόν αΐμα πράγμα τό οποίον τό ανεγνώρισεν καί ό ΐδιος τελευταία, καί εσπευσεν νά τό άποθέση, έξα- φανίζοντας ^συγχρόνως έκ τοϋ ά- μαρτωλοϋ τού σώματος καί παν άλ- λο ϊχνος καί σήμα τής θρησκείας Έκουρεύθη — έξυρίσθη άπέθεσεν τό ράσον καί ένεδύθη άπό κεφαλής μέχρις όνύχων τό άτιμον ενδυμα τοϋ Έλληνος Γκεσταπίτη. "Εγινε προδότης έκ συστήματος πλέον πβτά ξας κατάμουτρα καί στήν θρησκεία καί στό Έθνος κάθε τού ύποχρέωσι πρός αύτά. Τό ράσο δέν «άνει τόν καλόγερον, ουτε ή φουστανέλλα θά ελέγαμεν τόν Έλληνα, δταν έλλεί- πτ) ή συνείδησις Ό προδότης αύτός κληρικός υ¬ πήρξεν άνευ χριστιανικής καί έθνι- κης συνειδήσεως "Ελλην Ιερεύς. Τώ μα είναι άλλοϋ ό Παπδς καΐ άλλοϋ τό ράσον τού, διότι ό^μπαιγμάς τής θρησκείας δέν ήτο δυνατόν νά διαρ κέση, επί πολύ. Έπρυτίμησε νά άρνη θή τήν πίστιν καί τήν πατρΐδα κάΓ νά Φύγη—νά φύγη ποΰ, Πσρακολου- θεΐ τόν τέως κατακτητήν είς τόν κα¬ τήφορον τής καταστροφής τού, καί τοϋ εΐναι αίωνία ή κατάρα καί τό άνάθεμα τοϋ Έθνβυς καί τής πίστε¬ ως. Όταν γνωσθή ύ τάφος τού νά τεθή ώς έπίγραμμα έπ' αύτοθ μερι- κοί στίχοι άπό αύτούς πού έστιχουρ- γήθησαν δι1 αυτόν διαρκούσης τής κατοχής γιά νά διαιωνίζουν την δρδ σινιτουκαί την εθνικήν κατάρα ν κατ' αύτοθ οί εξής: Πό—α τό ράσο πού φορεΐς γιατί 'ναι [αΐματωμένο, Τό αΐμα αύτό πώς βρέθηκε απάνω [σου χυμένο, Άλλά γΐά δές τα χέρια οου κι' αύ· (τα 'ναι ματωμένα, Τό αίμα αύτό, τί λές παπά, δέν σέ [τρομάζει έσένα, Κύριος είδεν ποΰ νά περιπλανά τήν άπελπισίαν τού άναζητώντας την εΰ καιρίαν ώς ό σύντροφός τού Τζου λιάς νά παραδώση διά μιάς σφαί- ρας τήν αισχρών ψυχήν αύτοθ είς τόν διάβολον "Ισως μιά μερά κανέ- να καΐκι μδς τόν έπαναφέρτ) στήν Κρήτην ζωντανόν καί πρέπει νά τόν έπαναφέρη, νά τόν ένδύσουν καί πά¬ λιν τά ράσα τού τά έσπιλωμένα να δικασθή μέ αύτά καί νά τϋφεκισθή ένδεδυμένος γιά νά αποπλυνη μέ τά ϊβιο τού τό ααθρόν αΤμα τό ρυπαν- β*ν ρβισον ΈΛν Ατ,ιθα'""«ν τοΟ >ύχ4μ«θα

  Παπά μην έβοήθησες άτιμα τούς εχ-
  [θρούς μας,
  Έσκότωσες καί σύ παπδ άθώους ά-
  (δελφούς μας,
  ΐΔόλιε Ίούδα πρόδοσες καί έθνος
  |και θρησκεία
  Λόλιε κακοθργε σκότωσες καί πίστι
  (καί πατρΐδα
  Άπό τό Έθνος μας παπά κατηρα-
  Ιμένος ν&σαι
  Κι' άπό την πίστι τού Χριστοϋ άφο-
  Ιρεσμένος νδσαι
  Όλα αύτά τα γράφομε γιά νά
  Τά 6χη ύπ' όψιν τού Ο φιλοδοξών
  τήν ένορίαν τοΟΚεραμουστίου την ό
  πρέπει νά
  άρχόμενοι
  ί γέ·
  ροντεο, στρατιώται καί πολίται, δτι
  πρεπει νά πειθαρχώμιν είς τήν βκίστοτε
  νόμιμον Κυβέρνησιν.
  Σήμερον ^άπαιτεΐται περισσάτ«ρον ά¬
  κάθε άλλην περίπτωσιν ·καί περί¬
  στασιν νά αναφανή ό νεώτερος > Έπιμε-
  νίδης, ό Κρής, όστις θά καθ«ρη δ»καί-
  ως τό "Εθνος ολόκληρον.
  Καί πράγματι ανεφάνη ό ΐΐολυθρύ-
  λητος ήρως τής έπαναστάοεως τοΰ 1922,
  υπό τάς σοβαράς χείρας τού όποίου
  οίακοστροφεΐται τό Ελληνικόν σκάφος.
  Δέν ζητοϋμεν τήν · εφαρμογήν .σκλητράς
  τιμωρίας καί τήν εκτέλεσιν μ»ααιωνί¬
  κων μέθοδον καί των σκληρών μέτροον
  τήν εκτέλεσιν, διότι<τοιουτοτρόπως σφυ- ρηλατοΰμεν ημείς οί ϊδιοι δεφμά <χϊς δουλωσύνης καί φίπτομεν ,έλαιονίίςιτήν πυράν, ενφ άπεναντίας άπαιιεϊται ή ε- πούλωσις των βαρέων Έσν«κών «Τ^αυ- μάτων. Άνέκαθεν αί Ισωκρικαί 'βριδβς .καί διαμάχαι τής Ελλάδος επέφερον -ήν κατάπτωσιν. ί|τήν καταστροφήν καί την υποδούλωσιν αυτής. Οί έμιφνλιοι σπα- ραγμοί καί αί διαιρέαεις έξγ^ίθένη<ΐαν καί αρκούντως ποοπαρεσκεύασαν .την μαύρτιν καί σκληρόν δουλείπν. Ενταύθα άναγράφω άπόσοιααμά τι !κ τοΰ λόγου τοΰ Μεγάλου 'Αλεξβνδρου, τόν οποίον διέσωσεν ό Ρωμαϊος ίστορι- κός Κόιντος Κούρτιος Ροΰφσς, καί έκ τοϋ όποίου φαίνεται ή συγ»ίνη(Τΐς καί τό άλγος τοΰ νικητοΰ. Μετά την έν Χαι- ρωννίςι μάχην, την συγκοοτ'η.θΕΪσαν την 3 Αύγούστου τοΰ 338 ό Μ. Άλέξανδρος επεσκέφθη τούς ν«κβούς τοϋ άντιπηλου στρατϊύματος. Περιηγούμενος παρ«τ»ρη σε τήν -θαλϊράν εκείνην νεότητα των Ίερολοχιτών, την οποίαν ό όλεθοος τοΰ άδελικοΰ πολέμου, είχεν άφαο«άσει άπά τήν πλήρη έλπίδων ζωήν, -καί τούς γβν- ναίους εκείνθ"ς νέους τ»ν Θηβών, οί ό¬ ποΐοι βκειντο νεκροί, φέροντες πάντες [Συνέχεια είς την 2αν Σελίδα] ιτοίσν έμόλυνεν 6 προκάτοχός χου επί άρκετά έτη καί νά μην θελήση νά έγκατασταθή έν αυτή άν προη¬ γουμένως διά κτχβαγιασμΰΰ τής πε¬ ριφερείας δλης δέν έκδιωχθπ -έξ αυ¬ τής ώσάν τιονηρόν καΐ Ακάθαρτον ΐχνος τής διελεύσεως τοΟ Παπά— Προδότη. Κίφ. --!ΙΙ^^ ΑΕΥΤΕΡΗ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ" Ι ΚΑβΗΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΤΕΥΜΑΤ1ΝΗ | ^β___ ΕΘΓτΙΚΗΣ ΚΗΤΕΥΘΥΗΣΕΙΣ1 ΗΙ. 1 ί τό. ια<. αύ ΗΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙβΚΜΙ·ΗΙΙΙΙ=3ΙΙΙΙίΙΙΗΙΙΊΙΙ ιιΐεηιιιιιιΐ"···""·· ΙΙΙΗΙΙΙΗ'ΊΙ
  ΤΟΠΤΚΑ ΝΕΑ
  ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ Η ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ
  8 Ή Διοίκησις Χωρ)κής ΗΟα·
  ανακοινοί ότι διά δημοσιευθέντος1 Νό
  μου απαγορεύεται ή κατοχή πολεμικόν
  δπλων χειροβομβίδων, ίκρηκττκών ύ-
  Αων και αλλων πολεμικών μέσων καί υ
  ποχρεουνται οί κάτοχο. όπως μέχρι Τε
  λους Φεβρουαρίου 1945 παραδώβουν
  ταυτα εις τάς Αστυνομικάς Αρχάς
  Μετά την Πάροδον τής τασσομένης
  προθεσμιας πάς καταλαμβανόμενος νά
  κατέχη, πολεμικά όπλα κ.λ.π. έφ' όσον
  μέν ταυτα είναι συμμαχικής προελεύσε¬
  ως θα τιμωρεΐται μέ την ποινήν τοί
  θανατου, εάν Κ< προελεύσεως ι οποίων Δια τοθ «ύτοΰ Νόμου τροποπο,εΐται ο Νομος περι οπλοφορίας επί τό αύ στρροτερον καί αί προβλεπόμενα, ποι να δια την παράνομον όπλοφορίαν εί να, πο,νη φυλακίστωάς νω των 5 έτών Δέον συνεπώς οί κατέχοντες πολεμι π!«« 'α ΧΧπ· εϊδτι ν« «πεύσουν νι παοαδωσουν ταυτα είς τάς πλησιεστέ- Ρ«ς Αστυνομ,κάς υπηρεσίας καί έντός της τασσομένης προθεσμίαν πρός άπο Φυγήν των απειλούμενον πο.νικών κυ «ο ιυγ/,υίΎοναιν άλλης θά τιμωρεΐται μέ ελαφρο- ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Διά διαταγής τού πρός τό Δημόσιον Ταμείον Λασηθίου ό κ. Κυβερνητικάς Άν- τιπρόσωπος Άνατολικής Κρήτης διέταξε την καταβολήν είς τόν Διευθυντήν τοϋ Νοσηλευτηρίου Άν. Παντελεήμων (1π(- να Λόγκας) δραχμφν 250.000—ίνα χορη γηθώσι άνά δραχμαϊ χίλιαι είς £καστο' τρόφιμον καί έναντι τού ΰπ' αυτών δικαι ουμένου έπιδόματος. Διά την τροφοδοσίαν των ασθενών χο ρηγοΰνται τρόφιμα, ώς γνωστόν, είς άνα λόγους ποσότητας παρά τοΰ Δ.Ε.Σ. τής ΕΜ. ΕΛ. κα'ι αλλων φιλανθρωπικόν "Ορ¬ γανισμόν. ΠΙΣΤΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΛΑΡΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ Διά την συνέχισιν τής έστίας Λαϊκών Συσσιτϊων Ηρακλείου ό Κυβερνητικάς Άντιπρόσωπος Άνατολικής Κρήτης κ· 'Εμμαν.Παπαδογιάννης διέταξε την κα¬ ταβολήν υπό τοθ Δημοσίου Ταμείου δρα- Χμών 100.00Ό εις τόν ταμίαν τής Έστίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Την 26ην Φεβρουσρίου ημέραν Δίυ τέραν καί περί ώραν 11 π. μ. θέλει λάβη χώραν είς τα γραφεΐα τής Ύ ποεπιτροπής τής Ενώσεως Έξαγω γέων Σουλτανίνας παρά τή Σταφΐδι- κή Άκράτου καί Βασιλάκη πλειοδο τική δημοπρασία διά την εκποίησιν 900 περίπου οκάδων φωτιστικοΟ οί νοπνεύματος 93ο βαθμών περίπου Οί 8ροι πλειοδοσίας εισίν είς τα γραφεΐα τής Ύποεπιτροπής δύνανται δέ οί βουλόμενοι νά λαμβάνωσι γνώ σιν καθ* εκάστην 10—12 π. μ. Ό Πρόεδρος Ν. Φλώρος ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Κσλοθνται οί άμπελοκτήμονες Η¬ ρακλείου είς γενικήν Συνέλευσιν την προσέχη Κυριακήν 25 Φεβρουα ρίου καί ώραν 10 π. μ. είς τό θέα¬ τρον «Ήλέκτρα> (πρώην Πουλακά¬
  κη). Θέματα: Έγκρισις καταστατι-
  κοϋ. Αρχαιρεσίαι, άνακοινώσεις διά
  τό σταφιδικον ζήτημα.
  Έν Ηρακλείω τή 22 Φ)ρίου 1945
  (Ή Προσωρινή Έπιτροπή)
  Έθνικής
  Ι, ί——==ΙΝΑ^^
  'Απεκόπη υπό συμμάχων η οδος χκά
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν

  ΕΛΛΑΣ: Ό κ.
  ^.,,,ιηι.. »»> κ. ι σϋρτσιλ απέστει¬
  λεν ευχαριστηριον τηλεγράφημαπρός
  τόν άντιβασιλέα κ. Δαμασκηνόν ευ¬
  χαριστών αυτόν διά την θερμήν ύπο-
  δοχήν ή όποία εγένετο είς αυτόν καί
  τόν κ. ΤΗντεν κατά την τελευταίαν
  κ. Ηντεν κατά την τ
  των επίσκεψιν είς Αθήνας
  γράφημσ λέγει:
  «'Η θερμή ύπ
  α
  τό τηλε-
  Τ -ΙΓ-— -·~?^'·
  «Ή θερμή ύποδοχή ήτις μας εγένε¬
  το είναι απόδειξις τής φιλίας την ό¬
  ποιαν ή Ελλάς αίσθάνεται διά την
  Μεγάλην Βρεττανίαν καί διαβεβαιοθ
  μέν δτιτά αύτά αϊσθήματα τρέφονταα
  καί άπό τόν Βρεττανικόν Λαόν. Ελ¬
  πίζομεν ότι αί πληγαί αί οποίαι ή·
  νοίχθησαν είς τό Σώμα τής Ελλάδος
  συνεπεία τής πολιτικάς διαμάχης καί
  τής άσυμφωνίας θά έπουλωθοΰν καί
  δύνασθε νά βαοίΓρπθ^ <·?- -->■-■ "-'
  φωνίας θά έπου
  νά βασίζεσθε είς
  Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
  ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ
  Ό κ. Εμμαν. Παπαδογιάνης, Κυβϊρνη-
  πΑγ Α«·""ρόσωπος Ανατολικής Κρήτης,
  καταβολήν ι'"τΛ ■">·■ Α------'
  Γ____.__^ί^μυν τό Μόϊλαντ
  είς τό Β. άκρον τής γραμμής Ζίγ-
  κφριντ. Ή όδός Γκόχ—-Καλκάρ ά-
  πεκόπη καί είς τρίτον σημείον.
  Νοτιώτερον άμερικανικαί δυνάμεις
  έξετόπισαν τούς Γερμανούς άπό τό
  Σάαουτΐ"»1* καί διέβησαν τόν ποτα
  ν°λον *ών Γερμανών αίχμαλώτων
  των συλληφθέντων είς τό δυτικόν
  ϊίλιάδας. άνέΡΧεταΐ Τώρα εί< 900 , ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ· Τα αστ^»Λ«τραΤάρΧην Κόνιεφ στρατεύ,τής έΤενέ^σ7εντώπνοΓΚ ΝΓάίσσε|άς· 'Η νήσος είς την Ανατολικήν Πρωσσία οί Ρώσσοι ηναγκάσθησαν νά συρθοϋν άπό την βορείαν ' · συγκοινωνίαν «ίς την βόρειον Ιτα¬ λίαν καΐ την βόρειον Γιούγκο- λίαν καί σλαυΐαν. ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Είς τάς Φιλιππί. νας οί άμερικανοί απεβιβάσθησαν επί της νήσου_ Καμπούλ νοτίως ·ής Λου- '," ~ -' •"-·~Γ-·η ·"" Ήνωμένων πο· λιτε.ων και τοΰ Κόλπου τής Μανίλλα Ανακοινωθέν τού Ναυάρχου Ν,'μιτς αφερει ότι Όϊ Ίάπωνες άμείνονται την βορείαν άκτΛντη,, , Ι >α
  εσκάφ. Νοτίως %7 Καιίιξβέο *"Ζ%%!&™^*«ηι 'Ιβθζίμα·
  γης οίΡώσσοιέπετέλεσανποοΟδο^ Λ ΑΕΡ?,Π0ΡΙΚ0Σ ΠΟΛΕΜΟΝ Χθές
  καταλαβόντες τό οχυρόν Το11τ6ν? ?ΙΒΛηργηβ? ^^ναλυτέρα άεροπορική
  Ε( ό ί^ρΐ '" "15' '^ΓΓ τ^ Γε0^νίας είς
  6 Ζλάδ ά
  αλαβόντες τό οχυρόν Το1
  Ι Ε(ς τόν ομέοταύτόν οί^ρΐσοο άπω 5' '^ΓΓ τ^ Γε
  λεσαν έντός 3 ήμερβν 8 χιλιάδαο α? ην °Λ°ΐαν !λα(3ον ^^ 6
  δρας. Είς τα μετόπισθεν ίρ' ερ°πλα™· Ί®0****^
  έξεκαθάρι %ό
  έξεκαθάρισαν τα προάστεια τοθ
  Μπρεσλάου καί ένεργοΰν «φόδους ε¬
  ναντίον τοθ όχυροθ τοϋ Πόζεν.
  νέαι ~
  ά-
  Νοτιώ
  πιθέσεις διενε
  τοΟΚομδρνο.
  ΙΤΑΛΙΑ
  - _ν(~~·ι*ν»** απο
  >ΰ 'Αμβούργου μέ·
  Λ5ί. τοΰ Βερολίνου καί τής Λειψίας
  πρός ανατολάς καί μέχρι τής Νυρεμβέρ
  γης πρός Νότον. Έβλήθησαν .24 σιδη
  ροδρομικαί Ιγκαταστάσεις καί 2 εργο-
  στάσΐα Βενζόλης.
  Χίλια καί πλέον Άμερικανικά βομ-
  ?ΕΑ.
  ΙΤΑΛΙα".—Τοπική δράσις
  ΕΖΩΤΕΡΙΚλΙ ΕΙΑΗΣΕΙ
  Ιδρύθη Ύφυπουργ.Έοωτερικών
  ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
  ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
  τιβ* ?Ν·ΑΙ 23 ΦεβΡ°ϋ«Ρ'ου -Ό ά
  τιβασιλευς τής Ελλάδος Μακαοιό
  τατος κ. Δαμασκηνός υπέψ
  βς τής Ελλ
  τατος κ. Δαμασκηνός
  Οϊκογένεια:
  ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ
  ι Η
  ΚΑΙ Ο
  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΑΙ 23 Φβ
  ΛΛΗΝΙΚΟΣ
  Α ΠΙ1ΤΧ7 « τ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρί
  ΤΟ ΚλθΗΚΟΝ
  -----■ ι — ι ■
  (Συνέχεια έκ τής 1ης Σελίδος|
  τάς μοιραίας πληγάς των είς τα στήθη
  προσεφώνησεν ό Μ. Άλέξανδρος γενό¬
  .ν.^, ίΑ,7·./ΛΐΛ., ^Ληγΐίς των εις τα στήίτι
  προσεφώνησεν ό Μ. Άλέξανδρος γενό
  μενος διερμηνεύς ,τών κοινών πάντων
  συναισθημάτων, διά των εξής λέξεων.
  «Ίεραί σκιαί των άποθανόντων, δέν
  εΐμαι εγώ ό αΐτιος τής τοιαύτης σκλη·
  ρας υμών μοίρας, άλλ' ό Ινάρετος διχα-
  σμός, ό ώθήσας έ'θνη άδελφοί καί λα-
  ούς όμοφύλους νά Ιγείρουν μιαιφόνον
  κατ' αλλήλων χείρα. "Οχι μόνον δέν
  χαίρω τώρα διά την καθ' υμών νίκην,
  άλλά τουναντίον λυποΰμαι μή εύτιιχή-
  σας νά εχω υμάς συνεσπειρωμένους περί
  εμέ, μέ τούς όποίους ή αύτη θρησκεία
  ή αυτή γλώσσα> οί αύτοι πόθοι μάς συν
  δέουν. Έπαινώ την άνδρείαν ίι·Λ«
  — νι« ιυυ _
  ποοργά; των Στρατιωπκώ, των ή'-
  νωμένων Πολιτειών εδήλωσε χθές
  δτι αί "Ηνωμεναι Πολιτειαι θά άνα-
  λάβουν τόν έξοπλισμον τοϋ 'Ελληνι
  κου στρατοθ. Έξ άλλου είς τό Έλ
  ληνικόν ύΐτουργεϊον Στρατιωτικών
  ελήφθη τηλεγράφημα έξ Ήνωμένων
  Πολιτειών διά τοθ όποίου γνωστοποι
  εΐται δτι κατά την διάσκεψιν τή*ς
  Γιάλτας ή Άμερικσνική Κυβέρνησις
  υπέβαλε την πρότασιν δπως στείλει
  είς την Έλλάδα τα άπαιτούμενα
  εϊδη συμφώνως πρός τόν νόμον περί
  εκμισθώσεως τοθ δανεισμοθ.
  27" ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  κα Σφακίων-κ. ΕνμενΤοΰΤαΖοά^ ϊντόΛ '? ^ δύνατ«ι ^ά διαθέσ,
  καί τοϋ διδασκάλου Λ. Π3τΧ™9 βΗη ΖΤτάΙΎ™ "Τ*0* διαστ^«το
  Στέφανοι κατετέθησαν ΰίό ,^ π ^ϊ - Σω^«τα Στρατοΰ άρτίως ε-
  βαγωγιχϋς Άκαδημίί^Ι ΖΖΆΪΖ' αΤαα^'^ ^ μέ 8λα τά '^χρονα
  Δημοδιδασκάλων, καί χοΓ-Ρννϊ ' , σ7]^ίν&ν «τρατών, ώς έ-
  ~.^ ΣυμβουλίΛγΐΤτρΧ11"0· χΓ' ^ ^ ^^ίτους "τα^.
  Ο μεταστάί- ί?νϊ;^ο,, „?. _.« *' . Α »'
  υ μεταστάς άνήκεν είς την σειράν * ^*~*---------------~
  των καλών διδασκάλων πού ΰπηρέτη- Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  σαν μέ αφοσίωσιν την λαϊκήν Παιδείαν. ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
  Έμφορούμενος υπό άγνών Ιλληνίκων 4ΩτΤ»τιΐ ^- - -
  ί γοιστι.««'ΐ"""'"?-Α-----'■
  ι_ΐ(Λψυμουμενος υπό άγνών έλληνικών
  καί χριστιανικών αίσθημάτων, καί προι
  κισμένοΐ: ιιρ .. .^ -*ν/ ημερών οί Ρώσσοι άφοΰ
  ιν«> ε3ΐι τχι ζιχ έπετείφτής ιδρύσεως τού Ι διέσπασαν τό Γερμανικόν άμυντικόν σύ
  ΙΈρυθροΰ Στρατοΰ ό Στρατάρχης Στά-Ιστημα [προήλασαν Ιπί μετώπθυ 1200
  λιν άπένειμεν τό παράσημον τής τα-1 χιλιομέτρων 450 χιλιόμετρα άπό τό πρβ
  ξεως τού Λενίν είς άξιωμβτικούς^ καί'γεφύρωμα τοΰ Σαντορμιέζ καί 550 χι
  ιοΰ ΣτρατοΟ ποίι Λιο-Ι λ '
  ς
  ξεως τοΰ Λενίν είς άξιωματικούς καί
  άνδρας τοΰ Έρυ9ροΰ Στρατοθ πού διε¬
  κρίθησαν κατά τάς προσφάτους επιχει·
  ρήσεις. Είς αύτούς περιλαμβάνονται
  ηγοί Κόν Ζύ
  ς ς αύτούς περιλαμβάνονται
  καί οί Στρατηγοί Κόνιεφ, Ζούκωφ, Ρο
  κοσόφσκυ, ΜαλινΧ^Λ.-. ^ -
  γεφύρωμα τοΰ Σαντορμιέζ καί 550 χι
  λιόμετρα άπό τό προγεφύρωμα τής Βαρ
  σοβίας. Κατά τό μικρόν αύτό χρονικόν
  διάστημα συνελήφθησαν 350 χιλιάδες
  αίχμάλωτοι καί 800 χιλιάδες εφονεύθη
  σαν. Έπίσης ό Έρυθρός Στρατό; κα
  τέστρεψε ή ηχμαλώτησε 2 χιλιάδες άερο
  πλάνα, 4500 δρματα μάχης καί 12 χιλιά
  [ΠΙ ΤΗΣ ΜΣΙΝΚΣ ΕΠ/_ΤΟΛΗ_
  ΤΟΥ
  ανεδεικνύετο Χαίρ,τε είς
  Αδ β
  ............... ,.ν,^.ο ^ χβς κατοικίαςΙ Δια τήν είλικρί
  τοϋ "Αδου, άνδρεϊοι μαχηταί!» | δηλώσεως τού κ.
  Είςτό πεδίον τχ}ς μάχης, είς τό ό
  ^ ιυ ηΐ:οιον τΏς μαχης, είς τό ό- ανορωπος έθνικών φρονηάά
  ποίον ατυχώς τους ωδήγησεν ό άδελφο· αμφιβαλλομεν. Άλλά καί ί
  κτονος αγων, έπραξαν τό καθήκον των Χρησιμοποίησιν τοθ άνηλίκ
  άλλα και μετά τήν μάχην δέν έλησμόνη- τού υπό των άναρχικων τ^
  σενο Μ. Άλέξανδρος, ότι "Ελληνες μ«ς διά τρομοκρατικόν ένέονειβν'
  αύτοι είχον πολεμήσει εναντίον Έλλή· κατά των Πωοο^^.ΤΓ,-νεΡ.γεισν
  νων. κηί. ιιε ΗηΜ,πϊ*,ηί;~~,. §_>. «...
  είς εφαρμογήν τήν 1 Απριλίου, θά
  προβλέπτ) τήν μισθοδοσίαν ώρισμένο
  μόνον άριθμοΰ ύπαλλήλων.
  «ΙΙαρ' ότι—είπεν—ό σχετικός νόμος
  δέν έ'χει εισέτι εγκριθή ή προσωπική
  μου γνώμη είναι δτι τό Κράτος θά
  κρατήση μόνον όσους ύπαλλήλους χρει
  άζεται.
  ΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑ
  ΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Φεβρουαρίου.— Τα ή-
  μερομίσθια των έργατών βιομηχανίας
  καπνοΰ καθωρίσθησαν των μέν άν*-~'
  μεταξύ 240 καί 480 δραχμών —"
  γυναικών μεταξύ 192 καί 318
  ς
  Επίσης αί Ισα,τεριχαί 6>δες
  έ-
  φερθή είς την
  δ
  23
  δθό
  πτώ-
  τήν έκτοτε καταστάσαν πόλιν των δνεί
  ρων καί πόθων μας.
  Διάνάμή ?ΐεριέλθωμεν είς κατάστασιν
  δουλείας καί καταπτώσεως νομίζω ότι
  είναι καθήκου παντός "Ελληνος Ιχεφρο
  νοΰντος νά θα'ψϊ) τό μακρόν καί πρό¬
  σφατον παρελθόν έντός χενοταφίου, ϋέ
  τοντος επί τής θύρας τοΰ μνημείου βα¬
  ρείαν τήν πλάκα τής Λήθης καί ούτως
  ά'ς λησμονήσωμεν διά παντός τα παρελ-
  ■θόντα, καί άς έρνασθώμεν "προθύμως
  διά τήν κοινήν |εύημερίαν, διά τό κοι
  νόν καλόν καί διά τήν κοινήν τής Πατρ
  *" ωφέλειαν, άν <5ντως θέλωμεν ή Έλ |ή 'άριστοτόκος αύτη Ι. Ρ1ΑΝ0Σ ΤΗΣ Μανουνής. ΔΗΛΩΣΙΣ Ό κ. Έμμ. Βουγιούκας άποχωρήσας τοΰ Καταστήματος πωλήσεως χρωμά- των, έναντι Κ. Γιωργαντά εγκατεστάθη είς ιδικόν τού επί τής αυτής δδοΰ καί ε ναντι Κρητική; άγοράς καί ειδοποιεί την αξιότιμον πελατείαν τού δτι διαθέ- τει όλα τα χρώματα -""-------'- αριου. δικαστών θά ά • α α "™"' ωστε να α -- — .«ν,νν.οΤ) βαθμιαίως ή άνείαοτπ σία της διχαιοσύνης καί ή^θύνητών 'δικαστων νά γίντ, μεγαλυτέρα. " ΠΟίΝΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑΣ ΝήΑθΗ?Α1 23 ΦεβΡο^Ρίου.-Διά ϋ6^. έπι,βάλλονται βαρύταται ποί τ___, *,*>Λ/νινυφσκυ, Τολμποΰκιν,
  Βασιλόφσκυ, Βοροσίλωφ καί Τιμονένκο.
  Έπίσης είς σημεοιντίν τηιι Λ.------%
  ΣνΠΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΙΕΙΙ
  Συνάντησις
  Αντιβασιλέως καί
  Παρτσαλίδου
  άπό τάς
  αντιβασιλέως.
  Προίστάμενος Τυπογραοείου
  £Α1ΜΛ«· ύ· ΔεΐΠΟΙΗΜΙ
  ... - ι: '
  καί πρό παντός πολεμικοθ
  ύλικοϋ, ώς λ.χ. χειρο^ομ*βίδων, ναρ-
  κων καί άλλου πολεμικοϋ ύλικοθ
  δύναται νά επιβληθή χαί ή ποινή τοθ
  '^ανάτου.
  ......-
  βέρνησις
  σει έ
  /ησις επίσης φροντίζει έν συνεννοή-
  μέ τόν Έρυθρόν Σταύρον διά τήν
  Ι συγκέντρωσιν άριθμοΰ αύτσκινήτων διά
  τήν ταχυτέραν επάνοδον των ομήρων.
  Σήματα κινδύνου
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 23 Φεβρουαρίου.—
  Άπό χθές την νύκτα ό μυστικάς
  γερμανικός ραδιοσταθμός ήρχισε νά
  έκπεμπτ) συνεχή σήματα ύστάτου κιν
  δύνου 8.Ο.δ. Τα σήματα παρεμβάλ
  λονται κατά προτίμησιν είς τάς επι·
  σήμους έκπομπάς, αί οποίαι λόγω
  των παρεμβολών αυτών παρουσιά-
  ζονται διακεκοαμένοι, ..
  2
  ■- λ-·«—ϊ;^ ιψυνευσησαν.
  Κατελήφθη τό Φόρ-
  Μπαχ υπό Συμμάχων
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Φεβρουαρίου.- Ή
  >η στοαηο «Λτί... χωρ(χ ,
  «ου
  ;α μήκος
  -
  *α'ί« ™
  τελϊυταίω
  -ήν πφ
  *τες καί καταχ
  ^ κλέβουνιο
  6η*1 τού Κ.
  5πως κατά ιή ι
  κατά των Γ«ρμ< | αιτέρσ πατρίδαι ι πΛβμοΟσοτν κί' ί^ϊροΐν, ώς τεϊ,'ΕΠΟΓίίτες, άλλέΗ Έλτληνες ' αΰτίδ ι^ταν «οί ^ νίΐ κΑΐμερινώς ϊγαμρ) προοότ ΐς,- ά 'ΝΟΛ δίς· κλέφτες ι καί ό Έρι μΧ.Κ.Ε. τό όποί ιΐϊΚομματΙζΕτσι, |Μάτ μόνον κομ^ νυμνώσΓ] τούς ά ' ΐι είναι καί οί Ι καί «τ*. Κλίφκς 1 Μάλιατοΐ Ό 'ί βώνει μέ ϋλη Κα ΣΝ1