96781

Αριθμός τεύχους

5064

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

13/1/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αίγύπτοιι
  έτησία λίραι 3
  Ιξάμηνος ϋ
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  εξάμηνος » 8

  κατα φύλλον
  Λραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5064
  Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
  Άποβλέπουσα είς την λύ¬
  σιν τού συγκοινωνιακόν προ-
  βλήματος τής χώρας ή κυβέρ
  νησίς καταρτίζει ήδη διά των
  υπουργείων Συγκοινωνίας
  καί Σιδηρόδρομον, τό πρό-
  γραμμα των όδικών έργων
  πού πρόκειται νά έκτελε-
  σθοΰν κατά τό μετ' ολίγον
  αρχόμενον νέον οικονομι¬
  κόν Ιτος 1939-1940. Έκ πα-
  ρκλλήλου δέ πρόκειται να
  θέση είς εφαρμογήν καί τό
  καταρτηθέν άπό πέρυσι πεν
  ταετές σχέδιον συγκοινωνίαν
  κων έργων.
  Ειμπορούμεν έπομένως νά
  πιστεύωμεν ότι έντός των
  προσεχών έτών, τό συγκοι¬
  νωνιακόν πρόβλημα τής χώ
  ρας θά λυθή κατά τόν καλύ¬
  τερον τρόπον. Δέν γεννά¬
  ται δέ άμφιβολία ότι καί έν
  Κρήτη θά άποπερατωθοΰν τα
  κατά τούς θερινούς μήνας.
  Έχει έπ·οης άναγνωρίσει ή
  κυβέρνησις ότι καί τό έν
  χρήσει όδικόν δίκτυον εί¬
  ναι έλλειπές. "Οτι οί παλαιοί
  δρόμοι, στενοί καί κατεατραμ
  μένοι, δέν ειμπορούν νά άν-
  ταποκριθβΰν είς τάς συγχρό¬
  νως συγκοινωνιακάς άπαι-
  τήσεις, μέ τα μεγάλα φορ-
  τηγά αύτβκίνητα καί τα πο-
  λυθέσια λεωφορεΐα. Καί έ-
  χουν ανάγκην καί οί δρό¬
  μοι αύτοι άνακαινίσεως, ά-
  σφαλτοστρώσεως, συμπληρώ-
  σεω$. Καί θά έιαδιορθωβοΰν.
  Είναι τουτο ζήτημα δικαι¬
  οσύνην· Ζήτημα Ικανοποιή¬
  σεως ενός δικχίου πόθου τού
  λαοΰ καί μιάς άνάγκης τού
  τόπου. Άλλά καί ζήτημα
  εξυπηρετήσεως τοΰ έθνικοΰ
  συμφέρον τος.
  Διότι ή^λοκλήρωσις τοΰ όδ
  υπό κατασκευήν έργα καί κου δικτύου καί ό συγχρονι-
  θά έκτβλεσθοΰν καί αλλα σμός των συγκοινωνιών θά
  άκόμη ώίτε νά άποκτήσουν
  όλαι αί επαρχίαι, ίλα τα δια-
  μερίσματα, άνετον, ταχείαν,
  εύθηνήν δι'
  συγκοινωνίαν.
  αύτοκινήτου
  Αλλωστε, ή κυβέρνησις
  ϊχει άναγνωρίσει ότι ή Ά-
  νατολική Κρήτη ιδιαιτέρως
  στερεΐται συγκοινωνιακόν
  άρτηριών. Διότι επαρχίαι ο·
  λέκληροι όπως ή Σητείκ, ή
  Βιάννος, τό Μονοφάτσι, ότε-
  ροΰνται άμαξιτών όδών καί
  αύτοκινητικής συγκοινωνίας,
  ή εχουν συγκοινωνίαν μόνον
  συντελέση καί είς την έντα
  τικωτέρ«ν καλλιέργειαν τής
  γής καί είς την αύξησιν
  τής ηαραγωγής.
  Άλλ είπομεν. Ή κυβέρ
  νησίς έχει αντιληφθή πλή
  ρως τάς ανάγκας τοΰ τόπου.
  "Εχει δώσει έπίσης δείγματα
  τοΰ (νδιαφέροντός της, υπέρ
  τοδτόπου μας. Καί&σφαλώςθά
  φροντίση διά την ταχυτέραν
  καί καλυτέραν λύσιν τοΰ
  συγκοινωνιακόν μας προβλή-
  ματος.
  Ή άνησυχος Εΰρώπη
  ΤΑ
  ΚΑΙ Ο ΕΥΡΟΟΑΊ'ΚΟΣ ΙΙΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  ΤοΟ Γουλιέλμο Φερρέρο.
  ΙΣχιτικώς μέ τό τόσον έπίχαι
  ρον σήμερον ζήτημα τής χορη
  γήσεω; διχαιωμάτων έμπολίμου
  είς τόν στρατηγόν Φράνκο, ό
  διάσημος ίστορικός χ. Γουλιέλμο
  Φερρίρο ίγροψε κατ' αύτάς τό
  κάτωθι λίαν ενδιαφέρον άρθρον
  Τό ζήτημα αυτών των δι-
  καιωμάτων έμπολέμου τα ό
  ποία κατ' άλλους πρέπει,
  κατ' άλλους δέν ττρέπει, νά
  άναγνωρισθοθν είς τόν στρα
  τηγόν Φράνκο, συζητεΐται ά¬
  πό έτους περίπου υπό τοθ τύ
  που, των κοινοβουλΐων καί
  των κυβερνήσεων. Είνε καθώς
  φαΐνεται σημαντικώτατον.
  Φαντάζομαι ομως τούς διαλο
  γισμούς των αναγνωστών, δ-
  ταν τούς πληροφορήσω δτι
  αύτά τα δικαιώματα περί
  των οποίων οί πάντες όμι-
  λοθν ώσάν^νά γνωρΐζουν περί
  τίνος πρόκειται, άπλούστατα
  δέν ύφΐστανται, δεδομένου
  δτι ουδείς είνε Ικανός νά τα
  προσδιορΙσΓ). Ή περίπτωσις
  είνε τόσον ίδιάζουσα, ώστε
  άξΐζει τόν κόπον νά την εξε¬
  τάσωμεν. Τίποτε δέν άποδει-
  κνύει σαφέστερον την κσρακ
  μην τού εύοωπαΐκοϋ πολιτι
  σμοθ μας. Διά την καλλιτέ¬
  ραν εξέτασιν τοΰ θέματος.
  είνε άνάγκη νά ανατρέξωμεν
  είς την Ιστορίαν.
  Διά λόγους των οποίων ή
  έξήγησις θά απήτει πολύν χώ
  ρον, ό κατά θάλασσαν πόλε
  μος διέφυγε μέχρι τοθ δευτέ¬
  ρου ήμΐσεος τοΟ 19ου αΐώνος
  τούς κανονισμούς οί όποίοι
  άπό των άρχών τοθ 18ου αί
  ώνος μέχρι τοθ παγκοσμίου
  πολέμου, έφηρμόζοντο είς τόν
  κατά ξηράν πόλεμον, διά νά
  τόν'καταστήσουν άνθρ^πινότε
  ρον. Μόλις τό 1856 αί δυνά
  μεις ττού υπέγραψαν την περί¬
  φημον συνθήκην των Παρισί¬
  ων ανέλαβον νά τηροθν είς
  τόν ναυτικόν πόλεμον τρείς
  *Ρχάς: 1) Περιουσΐα μεταφε
  ροαένη υπό ουδετέραν σημαί
  αν πρέπει νά είνε σεβαστή,
  πλήν έν περιπτώσει λαθρεμ
  ττορίου πολέμου. 2) Ουδετέ¬
  ραν έμπόρευμα υπό εχθρικήν
  σημαίαν δέν ύπόκειται είς
  κατάσχεσιν. 3) Ό άποκλει-
  σμός είνε υποχρεωτικός διά
  τόν αντίπαλον καί τούς ούδε
  τέρους μόνον δταν είνε πραγ
  ματικός καί άποτελεσματικός.
  Ό είκονικός άποκλεισμός τοθ
  όποίου τόση κατάχρησις έγινε
  κατά τούς πολέμους τής Γαλ
  λικής Έπαναστάσεως Κϊί τής
  Αύτοκρατορίας. δέν είνε πλέ
  όν παραδεκτός.
  Έκτοτε εθεωρείτο αύτονό
  ητον δτι δλα τα πολιτισμέ
  να κράιη θά διετήρουν αύτάς
  τάς τρείς άρνάς είς £να
  πόλεμον κατά θάλασσαν.
  Άλλά πολλά σημεϊα παρέ
  μεναν άσαφή κσί άκαθόριστα.
  Καί αί δυνάμεις δέν ήσαν
  σύμφωνοι επί τής έννοίας
  τοθ λαθρεμπορίου πολέμου.
  Τό 1909 αί έξ μεγάλαι εύ
  ρωπαΐκαί ναυτικαι δυνάμεις,
  ή Ίαπωνία, "αί Ηνωμεναι
  Πολιτειαι, ή Ισπανία καί ή
  Όλλανδία συνήλθον είς διά
  σκέψιν καί συνέταξαν την
  περίφημον Δήλωσ ν τοθ Λον
  δίνου—έ"να πραγματικόν κώΒι
  κα ναυτικοϋ πολέμου, συν
  τεταγμένον έν θαυμαστώ
  πνεύματι άνθρωπισμοϋ, διά
  την μείωσιν των έκ τοθ ναυ
  τικοθ πολέμου 'καταστροφών
  είς τό ελάχιστον καί διά την
  κατοχύρωσιν των ούδετέρων
  καί των άμάχων πληθυσμών
  έναντι των καταχρήσεων
  τής όλικής (σχύος. Ή άρχή,
  8η έ'νσς άποκλεισμός είνε
  υποχρεωτικός μόνον εάν εί
  νέ πραγματικάς, ένεσωμα
  τώθη είς την δήλωσιν τοθ
  1909 ώς κάτι τό αύτονόητον
  καί ή τήρησίς της έξησφαλί
  σθη διά λεπιομερών, σαφών
  καί σμγκεκριμένων κανόνων.
  Τέλος ή Δήλωσις έλυσεν 8
  λα τα ζητήματα, τα σχετικά
  μέ τό λσθρεμπόριον, διά τής
  καταρτΐσεως πινάκων έμπο
  ρευμάτων, τα όποϊα ϊ-πρεπε
  νά θεωροθνται ώς ελευθέρα
  καΐ συνεπώς μή ύποκείμενα
  είς κατάσχεσιν καί πινάκων
  θεωρουμένας ώς σχετικόν λα
  θ^εμπόριον καί συνεπώς υπο
  κειμένων είς κατάσχεσιν μό
  νόν δταν προορίζωνται δι*
  τόν αντίπαλον στρατόν ή
  κράτος. Πασά καταστροφή έμ
  πορικών σκαφών καί οίαδή
  ποτε άπόπειρα κατά τής ζω
  ής των πληρωμάτων άπηγο
  ρεύθησαν ρητώς υπό τής Δή
  λώσεως. 'Εξαιρετικώς άνθρώ
  πινον καί φρόνιμον συμπέρα
  σμα—δημιουργία ενός μέγα
  λου πολιτισμοθ, ό οποίος ε
  τιίστευεν δτι ήτο άθάνατος
  άλλά πραγματικώς έπλησία
  ζε πρός τό τέλος τού. Τό
  έργον αύτό κατεστράφη πλή
  ρως υπό τοΰ παγκοσμίου πό
  λέμου. 'Όλοι αύτοι οί άνθρώ
  πινοι καί συνετοί κα
  νόνες κατεπατήθησαν υπό άμ
  φοτέρων των μερών πρός δφε
  λος ουτε τοθ ενός οιοΐε τοθ
  άλλου. "Ολοι οί άποκλεισμοί
  τοϋ παγκοσμίου πολέμου ήσαν
  είκονικοί καί συνεπώς πά
  ράνομοι. Οί σύμμαχοι, δπως
  καί οί άντίπαλοί των, έθεώ
  ρουν 8λα τα έμπορεύματα ώς
  απόλυτον λαθρεμπόριον καί
  προέβαιναν είς την κατάσχε
  σιν δλων των έμπορευμάτων
  των οποίων ή'θελαν νά άπο
  στερήσουν τόν εχθρόν χω
  ρΐς νά προσέχουν διόλου είς
  τούς πίνακας τούς προσηρτη
  μένους είς την Δήλωσιν. Ή
  Γερμανία τελικώς διεξεδίκησε
  καταβυθίζη
  καί ούδέτε
  τό δικαίωμα νά
  δλα τα έχθρικά
  ρα σκάφη.
  ΑΥΡΙΟΝ:
  Τό δεύτερον μέρος
  τοθ άρθρου.
  0.Π1Σ &ΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 2ΒΗ
  ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  ΤΟΥ ΝΥΧΤΟΠΕΡΙΠΑΤΗΤΗ
  Οί νυχτοπεριπατηταί δέν είνε
  μίνον δρος λυριχός. Έ σημερι-
  νή ζωή τούς παρουσιάζει πολλά
  *ιί ώς συστηματικούς τύπους.
  £έ κάποιο σταυροδρόμι θά τού;
  συναντήσετε τή νύχτα. θά τούς
  συναντήσετε δύί, τρείς φορές. Καΐ
  θά διερωτηθήτε: Δέν κρυώνουν
  βί άκθρωποι; Άν ή ρομάντζα εί
  ν|· γεγονός χά! σήμερον, ά"ς
  την προτιμοθν, άλλά τό... καλο
  καϊρι. Τόν χειμδνα άς έπιζητοθν
  άλλους τόπου;. Έκεϊ τό πεδίον
  καί διά ρομάντζαν άκόμη, είνε
  Καταλληλότερον.
  . —Λησμονεί; ώστόσο δτι τό φεγ
  γάρι τοθ Γενάρη ευρίσκεται είς
  ιό τελευταίον τού τέταρτον. Καϊ
  δτι έπιβάλλεται, χατά παράδο
  λιν, ή λατρεία τού άνά τό Ο
  παιθρον.,..
  Την λεπτομέρειαν αυτήν δέν
  είχα μά την αλήθειαν υπ' δψ.ν
  μου. 'Υπάρχει στενή πράγματι συ
  νάφεια μιταξύ νυχτοπεριπατητοθ
  καί Γεναριάτιχου φεγγαριοθ. Τό
  Ιλληνιχό συνοικιακό τρίστρατο
  ϊέν ήννοήθη ϊσιος ποτέ χωρίς
  την χειμωνικήν αυτήν φαντασμα-
  γορίαν:
  Τα δυό σου μάτια έφίλησα
  μιά νθχτα τοΰ Γενάρη...
  Αύτό δπενθυμίζει δ τραγδυδι-
  στής διά την εποχήν. Άλλ' εί
  νέ άραγε τό μόνον προσόν τοθ
  φεγγαριοθ ή είδυλλιαχή άποψις;
  Βεβαία δ νυχτοπεριπατητής τής
  ώρας όρμαται συνήθως χαί άπό
  την αφορμήν αύτην: Κάποια
  γρίλια τρίζει στό σιωπηλό τού
  πέρασμα. Ώστόσο καί χωρίς τό
  αίτιον έκεϊνο, ό μυστικισμός τής
  Γεναριάτικης νύχτας έχει τίς
  άντικειμενικές πλευρές τού: Τό
  φώς έρχεται σάν εύλογία. Ό
  δρόμος έξωρνίζεται ώςιτε νά ά
  ποκτα καί καλλιτεχνικά στοι-
  χεΐα χαί μαζί καθαριότητα λάμ
  πουσαν. Τό καλντιρίμι γίνεται
  παρκέτο. Καί θά τό πιστέψε-
  τε; Τό πόδι τοθ διαβάτου χινεϊται
  πειό ευκολα. Παραλλήλως τό
  πνεΰμα άποκτα μιά γαλήνη, μιά
  σαφήνεια* κάτι τό άνυπόχριτο καί
  τό έγκάρδιο. 5Ι5ού διατί, δποθέ·
  τω, ό νυχτοπεριπατητή; τής Γε
  ναριάτικης νύχτας πιάνει πειό ευ
  χολα κουβέντα μέ τόν πρΰιχον πού
  θά συναντήση.
  Δέν είνε μόνον ή παράδοσις
  πού κάνει την νύχτα τού Γβνάρη
  τόπον σχεδόν κοσμική; κινήσε¬
  ως. Είνε χαί ή τοποθέτησίς
  της μίσα είς τό φυσικόν φαινό
  μενον. Αϋτό τό τελευταίον έχει
  ώ; γνωστόν παρατηρηθή, άσχέ·
  τω; συναισθηματικών καταστά-
  σεων,. δτι παίζει ρόλον σπου
  δαίον χαί εί; τα; κοινωνικάς έξε
  λίξει; χαί είς την ζωήν των
  άτόμων.
  * *
  "Ας μην άποροθμεν λοιπόν δ¬
  ταν μία οιαδήποτε ΰποχρέωσίς
  μας, είτε ώς οίχογενειάρχου, εί¬
  τε ώ; έπαγγελματίου, μας φίρ·
  νει είς συνάφειαν μέ τόν νυκτε
  ρινόν πβριπατητήν. Άν τό παθητι
  Άγαθαΐ έλπίδες.
  Συνεχ'ζονται πάντοτε τα μ§
  τρα τοθ κράτους διά την πλέ
  όν εϋρυθμον άπό γενικής άιχό
  ψεως διεξαγωγήν τοθ έξαγω-
  γικοϋ έμπορίου. Καί είνε τα
  μέτρα ταυτα άνάλογα τής
  σημασίας τοθ έμπορίου τούτου
  άπό οικονομικάς καί κοινωνι
  κης πλευρας. "Ας ελπίσωμεν
  δτι είς τό μέλλον διά των
  έφαρμοζομένων ή^η νόμων καί
  διατάξεων, θά τονώθη άκόμη
  περισσότερον ή έξαγωγή, κα
  ταμεριζομένων ευρύτερον των
  κερδών αυτής τόσον διά την
  παραγωγήν καί τό εμπόριον
  όσον καί την εθνικήν οίκονο
  μίαν. Καί τουτο, διότι τό νο
  μοθετικόν ενδιαφέρον τοθ κρά
  τους καί διά την διαφήμισιν
  τοθ έμπορίου μεριμνά είδικώ
  τερον καϊ διά την έν γένει λο
  γικήν καί δικαιοσύνην τού.
  ***
  Η έκπαίδευσις.
  Ή προσωπική μέριμνα τοθ
  κ. ΠρωθυπουργοΟ διά την παι
  δείαν, συγκεκριμένως ά τ·" ής
  άνέλαβεν ό ΐδιος τό υπουρ
  γεΐον τουτο, είνε χαρακτηρι-
  στική: Είς την παιδείαν επι
  ζητεΐτοι νά δοθή τελείως όμο·
  ειδής έθνικός χαρακτήρ,ούτως
  ώοτε αυτή νά αποκτήση κοι
  νάς κατευθύνσεις επί τή βά¬
  σει των άρχών τοθ νέου κρά
  τους. Κσί είνε τό ενδιαφέρον
  τουτο άξιον τής δικαιοτέρας
  των έξάρσεων, λαμβανομένης
  ύπ' δψιν καί τής γενικωτέρας
  σήμερον σημασίας τής παιδεί
  άς ώς έθνικοΰ άναμορφωτικοθ
  παράγοντος.
  Οί σχολικοΐ κήποι.
  Αί κατά τόπους γεωργικαί
  υπηρεσίαι διετάχθησαν νά
  συντρέξουν μέ δλα τα μέσα,
  τα σχολεΐα τοθ κράτους, διά
  νά άποκτήσουν δλα γενικώς,
  τούς σχολικούς κήπους των.
  Ή σημασΐα των σχολικών
  τούτων κήπων έν Κρήτη, κατε
  δείχθη τελευταίως μέ τα άπο
  νεμηθέντα βραβεϊα υπό τής
  Άκαδημίας. Όαωο απεδείχθη
  δτι καί οί διδάσκαλοι Κρή
  της εχουν ένστερνισθή" είς την
  αποστολήν των τό ένδιαφέ-
  χό μαντολϊνο έπαυσε νά δίδη
  είς την νύχτα τοθ Γενάρη κάτι
  άνάλογο μέ την νύχτα τής Σεδίλ-
  λης ή τή; μεσαιωνικής Φλωρεν¬
  τία;—ή άλήθεια είνε δτι δ χαρα
  κτήρ της άιτομένει αύτούσιος μέ
  τόν νυχτοπεριπατητήν. Είνε καί
  αύτό; μία έκφρασις αίωνία; τρά
  πον τινά αντιλήψεως, μέσα είς
  τού; τρδπαίς τή; ζωή;: Άψηφ»!
  ιό κρύο γιά μιά στιγμή γαλήνη;
  καί πνευματικής συγκεντρώσεως
  μέσα στό λαγαρό παιγνίδισμα
  μιά; άχτίνας φεγγαριοθ.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ρον αύτό, ώστε νά τό συστη
  ματοποιοθν καΐ νά τό έπεκτΜ
  νούν παντοθ. Προκειμένου συ
  νεπώς περί Κρήτης, ή φροντίς
  τοϋ κράτους διά την ενίσχυ¬
  σιν των σχολικών κήπων εύρί
  σκεται έν άρμονία καί πρός
  τόν ζήλον των διδασκάλων,
  άσχέτως τής παρεχομένης ή
  παρασχεθησομένης συνδρομής
  ύττό των κατά τόπους γεωργι
  κων άρχών.
  'Γ* ^Τ1" 'Ρ'
  Ή κάμπη.
  Είς την άλλην Έλλάδα τα
  πεϋκα άπειλοΰνται σοβαρώς
  άπό την κάμπην. Άλλά μή
  πως καί είς την νήσόν μας
  δέν υφίσταται παρόμοιος κίν
  δυνος; Αί δασικαί αρχαί ε¬
  χουν τόν λόγον έδώ άλλά
  καί οί φίλοι τοϋ πρασίνοο εύ
  ρύτερον. Ένα συντονισμένον
  ενδιαφέρον άπό μέρους καί
  των μέν καί των δέ είνε ικα¬
  νόν νομίζομεν νά περιορίση
  τυχόν ύΦισταμένους κινδύ·
  νους καί είς την περιοχήν τής
  Κρήτης καί τοθ Ηρακλείου
  έν σχέσει μέ τα πεθκα καί
  τό πράσινον.
  ***
  Τάταμεΐαάσφαλίσεως.
  Ή κανονική έναρξις των
  εργασιών τοθ ταμείου άσφαλΐ
  σεως έμπόρων έπνθπεύδεται.
  Άλλά καΐ γενικώς τό κράτος
  καί τό ύφυπουργεΐον "Εργα¬
  σίας δεικνύουν ενδιαφέρον
  καί καταβάλλουν άόκνους
  φροντίδας διά την λειτουργί
  αν καί των άλλων ταμείων ·
  έν συνδυασ^ώ μέ την έπέκτα
  σιν των κοινωνικήν άσφαλΐσε
  ών είς δλην την χώραν. Θα
  είνε εύχής έργον δπως τα τα
  μεΐα άσφαλίσεων καί δπου άλ
  λοθ εχουν θεσπισθή διά νό
  μου, άρχίσουν λε<τουργοϋν τα καΐ μάλιστα προκειμένου περί τάξεων στερουμένων μέ χρι τής στιγμής κάθβ προστα σίας άπορρεούσης άπό την Ιδίαν στοργήν την όποιαν επι δεικνύει ή σημερινή κυβέρνη σις πρός τάς άλλας τάξεις των εργαζομένων. ΜΙα έπετηρίς Τό υπουργείον Δικαιοσύνης πληροφορούμεθα δτι θέλει έκ- δόσΓ) έπετηρίδα. Οί ένδιαφε ρόμενοι κύκλοι σημειώνουν επί τή εύκαιρία ταύττι, την ίκα νοποίησίν των, δεδομένου δτι μία έπετηρίς τοθ ύπουργείου προώρισται νά συμβάλπ καί είς την καθόλου έξυπηοέ- τησιν τής Δικαιοσύνης, των δικηγόρον καί των δικαστών. Είς μίαν εποχήν μάλιστα καθ* ή τό υπουργείον τοθτο καθιέ ρωσε εύρέως τάς μρλέτας έν τή ύπηρεσΐςι τού καί την αύτο κριτικήν τρόπον τίνα τοθ έρ γου του,ή έττετηρ'ς αύτοθ, άνα νεουμένη επιτυχώς καθ" έκα¬ στον ετος, αποτελεί ύποχρέω σιν καΐ ανάγκην τής δλης αύ τοθ ύπηρεσιακής μηχανής. ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ ΤοΟ Άγγλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ ♦2ον Οί "Αγγλοι ήσαν άπόλυτοι χύ ριοι τής καταστάσεως είς την ίΐρωτεύουσαν.Ήτο πεπειαμένος δτι συνερχομένη έν Κωνστα«τινουπό λει ή Βουλή ήτο χαταδιχασμένη είς χρεωκοπίαν. Καί ήτο τόσον δέ δαιος δτι τό χοπάδι των βουλευ των, έχον άχον, θά έγύριζε πίσω ποός αυτόν, δστε επεχείρησε νά εκλεγή έστω καί ά"ν άπουσίαζε, πρόεδρος τή; Βουλής, είς τρόπον ωστε νά είνε Ιτοιμο; νά παλαίση μέ την κρίσιν, ευθύς ώς άναποτρέ πτως θά έδημιουργείτο. Δέν έπέ τυχε νά εκλεγή πρόεδρος τής Βου λής, άλλά μέ άποφασιστικότητα άχατίίβλητον ώργάνιυαί την ένο πλον αντίστασιν, συνιχέντρωνιν άνδρας χαί δπλα, προητοιμά- ζετο- Οί βουλευταί συνεκεντρώθησαν χαρούμενοι είς την Κωνσταντίνου πόλιν. Απηύθυναν ψήφισμα νομι μοφροσύνης πρός τόν σουλτάνον. Αί εργασίαι τής Β5υλή"ς ήρχισαν τόν Ιανουάριον τοθ 1920. Άλλά παρ' δλας τάς νομιμόφρονας έχ· δηλώσεις, οί βουλευταί δέν ήσαν διατεθειμένοι νά ύποταγοθν. Είχαν την συναίσθησιν δτι εί χαν εκλεγή διά νά δπερασπισθοθν τα δίκαια τής Τουρκίας. Υπό την ήγεσίαν τοθ Ραούφ, ένθουσιώδους καί ΐολμηροθ ώς πάντοτε. ηρνή¬ θησαν οιανδήποτε κηδεμονίαν είτε τοθ σουλτάνου, είτε των "Άγγλων. Οί "Αγγλοι ήξίωσαν άμεσον κοήν δλων των διαταγών των. Οί βουλευταί ήγνόουν τάς διαταγάς των κατά σύστημα. Ό διοιχητή; των στρατευμάτων τής κατοχής ηξίωσε την παραίτησιν τοθ υπουρ γοθ των Στρατιωτικών. Όταν ό σουλτάνος συνεφώνησεν εί; την απόλυσιν τοθ ΰπουργοθ, οί βουλευ ταί διεμαρτυρήθησαν, Χ«1 είς ά πάντησιν έδημοσίευσαν τό'Εθνικόν Συμβόλαιον τό οποίον είχαν έπε- ξεργασθή είς τό συνέδριον τής Έρζερούμ. Είς τό , εθνικόν συμβό λαιον περιελαμβάνοντο οί δρο:, δπό τούς έποίους χαί μόνον θά ήσαν διατεθειμένοι εί; σύναψιν ειρήνη;: Οί δροι συνωψίζοντο εί; μίαν ελευθέραν καί ανεξάρτητον Τουρκίαν τή; όποία; καθωρίζοντο σαφως τα δρια. Ή δημοσίευσις τοθ έθνιχοθ συμβολαίου ισοδυνάμει πρό; πρόκλησιν κατά των νικητών χαί των στρατευμάτων τή; κατο χή;. Καί έπειδή οί "Αγγλοι δέν έκαμαν τίποτε, οί βουλευταί ένε θαρρύνθησαν διότι παντοθ ή χατά στασι; έξειλίσσετο ΐύνοΐκω; διά τα; άπόψιις των. Είς την Βόρειον Συρίαν οί έκεΐ Τοθρκοι είχαν επι τεθή κατά των Γάλλων καί τού; άπώθησαν. Αί φρουραί των Γάλ λων είς πολλά σημεϊα τή; μεθο ρίου τής Συρίας είχαν έχτοπισθή χαί καταδιωχθή. Οί "Αγγλοι, έφ' |δσον άπεστρατεύοντο, άπέσυραν τα στρατεύματά των άπό δλα τα οη μεΐα τής Τουρκίας, τόν Καύχασον την Κριμαίαν, την Μιχρασίαν. Καθ5 δλην την Τουρκίαν οί Τοθρκοι ηρνούντο νά έκτελοθν τάς διαταγάς τοΰ στρατεύματος τής κατοχής. ______ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΙ ΟΙ "Αγγλοι καταλαμβάνουν την ΚΜνσταντινούΐϊολιν Άξιωματικοί τοθ ουιιμαχιχοθ έλέγχου άνέφεραν δτι ήγνοοϋντο καΐ πολλάκις εξυβρίζοντο υπό των τουρκικών άρχών. Είχε παύσει ή παράδοσις δπλων, ένφ είχεν άρχί σει ή συγκέντρωσις χαί ό έξοπλι σμός στρατευμάτων κατά παράβα σιν των δρων τής άνακωχής. Μία ομάς Τούρκων είς Καλλίπολιν εί* χεν^ επιτεθή χατά τοθ Γάλλου φρουροθ χαί διήρπασεν τα δπλα, χωρίς κανείς έξ αυτών νά συλλη φθή χαί καί νά τιμωρηθή. Οί "Αγγλοι απεφάσισαν νά λά βουν δραατικώτερα μέτρα πρός παραδειγματισμόν δεδομένου 5· μω; δτι χαί τα τελευταία άγγλι χά στρατεύματά είχαν άποσυρθή άπό τό εσωτερικόν τής Τουρκίας, μίνον εί; την Κωνσταντινούπολιν ηδύνατο νά γίνη οιαδήποτε στρα τιωτιχή ενεργεια. Την 16ην ΜαρτΕ ου κατέλαβον την Κωνσταντίνου πόλιν συνέλαβον μεριχούς έκ των βουλευτών μεταξύ τώνόποίων ήσαν 5Ραου? καί δ Φετχή, καΐ άλλους τινάς έκ των ήγβτών των «έθνικι στών»—ώς ήδη έχαρακτηρίζοντο —τούς έξώρισχν είς Μαλταν, καΐ έκλεισαν τό κοινοβούλιον. Όλοι οί έπιφανείς Τοθρκοι τής Κωνσταν τινουπόλεως έχρύπτοντο ή άνεχώ ρησαν χρυφά είς Μιχρασίαν. Ό Ισμέτ χαί ό Φιβζή τοθ δπσυργεί ου των Στρατιωτικών, ή Χαλιντέ χανούμ, ή συγγραφεύς χ«1 δ Ά δνάν ό σύζυγός της, έφυγαν κρυφά χαί έπήγαν είς την "Αγκυραν. (συνεχίζεταΐ)
  ΛΠΟΡΘΩΣΪΖ
  *
  Ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον: Τό
  «Καρνέ τού χοροΰ». Μέ τόν Χαρ-
  ρυ Μπώρ. την Δευτέραν: «ή Ζιγ
  κολέτ». Την Πέμπτην. «Ταγκό Μοτ
  τοΰρνο».
  Την Κυριακήν ώρα 12 μ. μ. «Πέ
  τρος δ Μέγας».
  «ΜΙΝΩΑ».-Σήμερον τό γαλλι
  κόν άριστούργημα: «Μία γυναΐκα
  ϊνας θρόνος». Έκτός τΐρογράμμα
  τος ΜΙκκυ Μάους (Εγχρωμον).
  Την Κυριακήν ώρα 2 μ μ. Νέον
  Ιπεισοδιακδν καί £ν αύτοτελές.
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ταμείον Έφέδρων Πολεμι
  στών Νομοϋ Ηρακλείου.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Φέρομεν είς γνώσιν των
  ενδιαφερομένων δτι την μετα
  προσέχη Κυριακήν 22 Ίανου
  σρΐου 1939 καί ώραν 10—12
  π. μ. διενεργηθήσεται έν τοίς
  γραφείοις τοθ ΤαμεΙου έπανα
  ληπτική πλειοδοτική Δη,ιο-
  πρασΐα έκποιήσεως κσί εκ¬
  μισθώσεως άκινήτων κτημά
  των τοθ ΤαμεΙου ώς ακολού¬
  θως:
  Α) Έχποιήσεις
  Είρηνοδικεΐον Ηρακλείου
  ΚτηματικσΙ Περιφέρειαι
  Α) Άχλά&ας: Τό πρώτον
  μερίδιον Μεγάλου Άμμου καί
  τό δβδομον μερίδιον ΜικροΟ
  Άμμου.
  Β) Ηρακλείου: Είς θέσιν
  Δρακουλιάρη άγρός άκαλλιέρ
  γητος ώσεί ουο στρεμυάτων.
  ΕΙρηνοδικεΙΌν Αγ. Μύρω¬
  νος.
  Κτηματικαί περιφέρειαι
  Α) ΚαμαρΙου: Τα 3)5 [ενός
  ελαιοτριβείον μετά έρειπωμέ
  ν ών οίκημάτων.
  Β) Σταυρακΐων. 1) Τό 1)4
  έλαιοτριβεΐου μετά τοθ οίκο
  ■ηέδου τού. 2) Είς θέσιν] «Χά
  σιλιό» άγρός ίξ στρεμμάτων
  3) Έντός τοθ χωρίου, οίκημα
  (σόγειον καί έρεΐπια ετέρου
  ίσογείου.
  Γ) Κρουσώνος. — 1) Είς θέ¬
  σιν «Μυγιαστάχι> άγρός, 15
  στρεμμάτων. 2) Είς θέσιν
  «Χέρθισ» άγρός 4 στρεμμά¬
  Δ) Λουτρακΐου 1) Είς θέσιν
  «Γιακούπη» άγρός 1 1)2 στρέμ
  ματος μέ μίαν χορουπέαν καί
  6ύο κυπαρΐσσους, 2) Είς θέ¬
  σιν «Νεκροταφείον» άγρός ε¬
  νός στρέμματος, 3) Είς θέσιν
  «Όμέρη Χσράκιο» άγρός 2
  στρεμμάτων.
  Ε) Άνω Ασιτών 1) Είς θέ·
  σιν «Άνατολικά ή Καραγεώρ-
  γη Χωράφια» (Σωχώρα τεμά-
  χια 10, 11, 12, 42).
  ΣΤ) Κιθσρίδος.— Είς θέσιν
  «Καζόλα» ελαιόφυτον 8 στρεμ
  μάτων καί άμπελος 8 έργα-
  τών μέ 75 ελαιόδενδρα 1 άπι-
  οέαν 4 άμυγδαλάς, 2 άγριε-
  λαίας, 4 6ρϋς καί 6 άμυγδα¬
  λάς.
  Β) Έχμιοθώσεις
  Κτηματιχαί Περιφέρειαι
  Α) Αρχανών.— Άμπελος
  είς θέσιν «Μελισσόκηπος».
  Β) Έπισκοπτ)ς. — "Άμπελος
  είς θέσιν «Χριστός».1
  Γ) ΆίτανΙων.— ΆγροΙ.
  Δ) ΛουτρακΙου. — Κτήμα
  είς θέσιν «Καλόγαλος».
  Πληροφορίαι παρέχονται
  καθ* εκάστην παρά τή Ι'ραμ
  ματεΐα τοθ Ταμείου.
  Έν Ήρακλείφ -1^ 12 'Ια-
  νουσρΐου 1939.
  Ό Διευθυντής τού Τσμείου
  Μιχαήλ Σχουντάχης
  Ο ΔΕΡΜΑΤΟΑΟΓΟΣ 1ΑΤΡΟΣ
  Ν. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ
  Δέχεται τοϋις έκ δερματι-
  κων καί μετ,αδοτικών νοαημά-
  των πάσχοντος 4δός Νεκτα-
  ρίου πάροδος πλατείας Κορ¬
  νάρου, τέως οίκία Νυστεράκη.
  Τού; Μεσσχρίτα; τούς πά-
  σχοντας έκ δερματικών νοσ«-
  μάτων, τό τελευταίον Σάββα¬
  τον εκάστου μηνός ιίς τί έν
  Μοϊρις φαρμακείον κ. Μουν-
  τράκη.
  Ό έρως είς την χώραν
  των Χροσανθέμον.
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  1«7ον
  —Όλοι οί έμποροι, πλανό
  διοι ή' μόνιμοι, συμπεριλαμ¬
  βανομένων καί των εθνών, θε
  λουν νά τοποθετοθν τα έμπο
  ρεύματά τους στήν άγορά
  σας. Άν είνε διατεθειμένοι
  νά τό κάμουν αύτό, ποίος
  θά τούς εμποδίση; Ξέρω έ'-
  ναν πρίγκηπα πού έβασίλευε
  πρώτα σέ μίαν εκτασι έβδο
  μήντα λί, καί ό οποίος έβασί-
  λευσε κατόπιν σέ δλην την
  'Αύτοκρατορία (Μέγκ Τζεοΰ
  Βιβλ. Ι Κεφάλ. Ι.).
  Ό Τσεού Πε—ΐ, μέ έτπση
  μότητα διέστιζε τό χωρίον μέ
  Ινα εΤδος έπιφωνήματος, πού
  έβγαινε άπό τό βάθος τοθ
  λάρυννός τού.
  —ΕΤνβ γραμμένο στό βφλίο
  τοϋ Κούγκ Τζεού: «Τό πριγκη
  πάτο τοϋ Λού κλΐνει πρός
  την δύσι τού καί χωρίζεται
  σέ πολλά μέρη Δέν ξέρετε
  νά διαφυλάξετε την άκεραιό-
  τητά τού1 καί σκέπτεσθε νά
  διεγεΐρετε επανάστασιν μέσα
  στό στήθός τού. Πολύ φοβοθ
  μσι μήπως συναντήσετε με·
  γάλα έμπόδια δχι στά σύνο
  ρα, άλλά σ' αότό τό έσωτερι-
  κό τού σπιτιοθ σας». (Λιούν
  Ίού—βιβλ. νΙΙΙ. Κεφ. χνΐ).
  Ό Τσεού Πέ—ΐ έτιανέλσβε
  τό γεμδτο σεβασμό έπιφώνη
  μά του' έπειτα κλείνοντας τα
  μάτισ:
  —ΜοΟ φαΐνεται πώς αύτά
  τα κείμενσ άναφέροντσι έξ ΐ
  σου στό κράτος τθν «Όρος»
  ήττημένον, κσί στό βασίλειο
  τοθ Άνατέλλοντος Ηλίου, νι
  κηιήν. Κάθε λαός πού διεξά
  γει έναν άνωφελή καί αΐμα
  τηρόν πόλεμο, έγκαταλείπει
  την παληό τού σωφροσύνη
  καί άπαρνεΐται τόν πολιτι
  σμό. Γι' αυτόν τόν λόγο δέν
  έχει καμμιά σπουδαιότητα άν
  ή νέα ΊατιωνΙσ, βάρβαρος νι-
  κήση την νέα Ρωσσία, έπίσης
  βάρβαρον. "Οπως δέν θά εΐχε
  καμμιά σπουδαιότητα άν ή
  νέα Ρωσσία νικοθσε την νέα
  Ίαπωνία. ΤΗταν ή μάχη τής
  ραβδωτής τΙγρεωςΛ'Η εκβασις
  αυτής τής μάχης είνε άδιάφο
  ρος γιά τούς άνθρώπους.
  Άκούμπησε τό στόμα μέ τα
  άνύπαρκτα χείλη σιόν νεφρί
  τη μιας πίπας την όποιαν τοθ
  προσέψερε τό γονατισμένο
  παιδί, μέ μιάς, είσέπνευσε δ
  λον τόν γκρΐζο καπνό.
  —Άδιάφορος— έπανέλαβε.
  Τα μάτια τού, τα δποΐα
  άνοιξε πάλιν περιέφεραν έκ
  οεξιων πρός τα άριστερά τίς
  εξυπνες λάμψεις τους.
  Ή μνήμη ή δική μου— έπα-
  νέλσβεν Ιπειτα άπό μικράν
  σιωπήν,—είνε τελείως άπι-
  στος καί άμφΐβολος. Άλλά
  κατά την διάρκειαν τής συνο
  μιλίας πού έκάματε την επο¬
  μένην τής άφίξεώς σας σ' αυ¬
  τή την πόλι, εϊπατε λόγια τό
  σο άξιομνημόνευτσ, ώστε δέν
  μπόρεσα, παρά την ά τελεία
  μου, νά τα ξεχάσω.
  (συνεχίζεται)
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  οφθαλμΐατρο;
  Επί τριακονταετΐαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  Λφθαλμολογικά άσχολούμι·
  νος, δίχεται, τούς τΐασχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό όοθαλ
  μιατρεΐον τού, κείμενον καρά
  τω Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗΣΑΝ 2 ίνσημα
  ίγγραφα άπό διαδρομήν Σταυρω
  μίνου—Ηρακλείου άνήκοντα είς
  τόν Νικόλαον Δ Καραταράκη.
  Παρακαλεΐται ό ευρών νά τα
  παραδ ώοη είς τα γραφεΐα μας
  καθότι τοθ είνε απολύτως
  σία.
  Ή στήλπ τού ωραιάκοομοι».
  Νεωτερισμο!
  Ό τελευταίας νεωτερισμός τής
  παριζιάνικη; μόδας είνε Ινα άπο-
  γευματινό φόρεμα, μάλλον μακρύ,
  άπο μάλλινη δαντέλλα. Ή δαντέλ-
  λα αοιή πωλεΐται μέ τό μέτρον,
  ϊχει δέ οχέδιο απολύτως άπλό.
  Ή μόνη γ*ρνιτούρα της «Γνε μία,
  πέτσινη ζώνη μέ άγχράφα γαρ-
  νιρισμένη μέ στράς.
  Τό κορσάζ τοθ άπογΐυματινοθ
  φορέματος συμπληρώνεται μέ Ινα
  φιόγκο, πού σχηματίζβι μία με
  γάλη αστρη πεταλούδα.
  Μέ τό μάλλινο άπογευματ'.νδ
  ταγιέρ σας θά φορέαετε μία μπλού
  ζα άπο μουσελίνα στολισμένη μέ
  όριζόντιες σοθρες πού σχηματί-
  ζουν στενές λωρίδες.
  Τό πλέον μοντέρνο καπελλίκι
  είνε μ£α ιόχα άπό πλεκτό μϊΰρο
  μαλλί. Τό πλίξιμό τού ένθκμίζει
  χ4 άστρακάν.
  Τα κορσϋζ ενός άπογευματινοθ
  φορέματος ντραπάρεται έμπρδς μέ
  πυχνές σοθρες, ποθ σχηματίζου»
  Ινα στρογγυλό ή μυτερό άμπΐε-
  σμάν
  Τό πιό κομψΐ φορεματάχι τοθ
  άπογεύματος είνε άπδ μαθρο κρέπ
  μαροκέν. Τό κορσάζ γαρνίρεται
  μέ δύο μεγάλα μυτερά'ρεβέρ καί
  μέ Ινα ατενό ζιλέ άπό κρέπ ί-
  σποο ή ρόζ. Τόκα βελουδένια μα«
  ρη μέ Ινα κοντό ρόζ ή άΌπρο, ά
  η Η
  ρη μ
  αορτί μέ την τ
  Τό έπανωφόρι τοθ άπογεύμ»τος
  είνε άπό μαϋρο μαλακό λαινάζ
  κχι γαρνίρεται μέ πιέτες. Τό συμ
  πληρώνει Ινας 6ψηλ6ς γιακάς άπό
  ρενάρ γκρί ή μαθρο·
  Τής μό5ας είνε ή δίχρωμη ε
  σάρπα. θά ηροτιμήσετε τάν συν
  δυασμό τοθ &σπρον καί τοθ μαύ
  ρου, ποΰ είνε ή πιό άριστοκρα
  τική.
  Καί γιά τό βράδα θά προτιμη
  σετε μ£α τουαλέττα άπό δαντέλ
  λα μαύρη μάλλινη ή μετοξωτή
  μέ τή διαφορά δτι πέφτει επάνω
  σ' ένα φουρώ άπό σατέν άνοι
  κτοθ χρώματος.
  Ή Ντιστεγχέ
  ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
  Ε
  Λ
  Ε
  Φ
  Α
  Σ
  "ΕΛΕΦΑΣ,,
  Πού έδωσαν καί πέρυσι έξαιρετικα άποτελέ-
  σματα, καί κυριολεκτικώς έθαυματούργησαν είς
  έλβυς τούς κλάδους της παραγνγης.
  Λόγω τής γενικάς ζητήβεως άφίχβησαν άπό
  τούδε ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ των λιπασμάτων «ΕΛΕΦΑΣ»
  καί πωλοϋνται τοίς μετρητοΐς καί επί πιστώσει
  παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ & ΣΙΑ
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  Εξπρές θαλαμηγόν
  ΣΟΦΙΑ
  Ταχύτης 18 μιλλίων.
  Τόννων 2.000.
  όλόκληρα διαμερί-
  Άφθάστου πολυτελείας μέ
  σματα Λούξ καί σοϋπερ Λούξ.
  Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τήνον, Μύκονον, Ί-
  καρίαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π. ΚΟΡΠΗ
  2ΗΤΕΙΤΕ έπιμονως, άπό δλα τα καταστήματα χ«1 αύτά
  άχομη τδν έπαρχιων ταίς κλωσταΐς Νάρκας «Σταύρος».
  Ήτοι σβυνάχια, τρυκώμ«τ« κιθάρας, χβρί,λια κΐντήμοι-
  τος, κβυβάρϊς, Μουλινέ. Κοτβν κιρλέ, Βκμβκκάχικ, Μβν
  βάρις χενταμκτος χ. λ. κ. Όλ« τα ώς &ν«ι (Ιδη ΐΐναι «.
  φβάατβυ ποιότητος, χαΐ χρΜματΝν ηγγυημίνα.ν χ«1 στερι-
  βν. Μί« όοχιμη βα αίς ηείοη βι« την &νΜτιρ6τοτ« τ6ν
  κλΜστβν τής μ*ρχ«ς «£τβη>ρε>{.»
  Άντΐ»ρβσΜ«ιβ( βιεΐ τβΰς Νβμββς Ήρ«κλ«ίβ»-Λ<Μΐ]βίβυ: Ι. Ν. ΚΟΡΠΗΣ Λ^ΝΛΛ^ΝΛ»^^ Σήμερον Ένα κινηματογρα φικόν νεγονός, ένα δράμα συγκινητικο, ένα δράμα έρωτικό, ενα δραμα γεμάτο πόνο, ΤΟ ΚΑΡΝΕ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ Είναι ή μόνη ταινία είς την Ιστορίαν τού κι- νηματβγράφβυ πού συγ- κεντρώνει τόσβυς κβλβσ- σούς τής τέχνης: ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ ΜΑΡΙ ΜΠΕΛ ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΝΣΑΡ ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ ΡΟΖΕ ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ Την προσέχη έβδομάδα: ΔΕΥΤΕΡΑΝ: Η ΖΙΓΚΟΑΕΤ τό άρισιούργημα τοθ Πιέρ Ντεκουρσέλ συγγραφέως τοθ «Δύο Μάγγες». ΠΕΜΠΤΗΝ: ΤΙΓΧΟ ΗΟΤΤΟΥΡΗΟ (ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡΙ) ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό άριστούργημα τής Γαλ. παραγωγής: ΜΙΑ ΓΥΗΑίΚΑ [ΠΑΣ ΒΡΟΜΟΙ όμιλοϋσα Γαλλιστί ΕΝΤΒΙΣ ΦΕΓΙΕΡ ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ Έκτός προγράμματος ν Μίκκυ Μάους Δευτέρα: Τό ελληνικόν: ΚΑΚΟΣ ΑΡΟΜΟΣ (Νία κόπια) ΚΟΤθαθΥΑΗ-ΚΥΒΕΑΗ , Κυριακή ώρ« 2 μ. ». Νέον εΐτειοοδιαχον καί εν αύτβ τϊλές. Σημ. Καθ' εκάστην είς τάς 6 1)2 μ. μ. άπαγευματινή. Κάνβμεν την μεγαλυτέ¬ ραν κατανάλωσιν διότι πω- λβΰμβν ολα τα ύφάσματα είς τιμάς ασυγκρίτως εόθηνάς. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ 'Ανίβ»» Μην» ΜΟΗΑΑΙΚΟΝ ΣΤΙ ΕΚΑΕΚΤΑ ΑΝΑΡΙΧΑ ΕΙΔΗ ΤΟ ΠΛΑΤΙΙΑ -ΣΤΡΑΤΑ ΚΟΙΠΩίΊ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ. - Τό παρελθόν Σάββατον δ κ. Άχιλ. Τζανάκης δερματέμπορος εβάπτισε τδ χ«Ρι τωμένο κοριτσάκι τού κ. Ί. φαϊ. τάκη ονομάσας αύτό ΜαρΙναν. Είς τούς γονεΐς καί τόν άνάδο νόν ευχόμεθα να. τοίς ζήση. Λ —Τό παρελθ. Σάββατον δ κ. Ν. Κσφατζης δικηγόρος, εβάπτισε τό άγοράκι τοθ κ. Μικολάου Πίλέκα δώσας είς αύτό τό όνομα Εΰάγνε λος. Ευχόμεθα νο τοίς ζήστ). ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ -Ίδν κ.ΣταΟ ρον Χαλκιαδάκην Ιδιοκτήτην κβΐ γενικόν δΐϊυθυντήν έιΐιχειρήσεως έστιατορίου «Αβέρωφ» "Αθηνών (δδός Σταδίου), ένισχϋσαντα μ6. γάλως τήν^ηροσκοκικήν όογάνω» σιν 'Αποστόλων διά τής εθνενοΰς δωρεας είς αυτήν είκοσιιτέντε «(. λων, δύο σαλττίγγων, ενός τυμηά νού καί τής σημαΐας τήι, όυάδος, εΰχαριστοθμεν καί δημοσία θερμό· τατα. Έν Άιοστόλοις τη ΙΟηΊανουα· ρΐου 1939. Διά την δμάδα Προσκόπων Ά· ποστόλων, δ Άρχηγός Ν. Β. Κκρουζάχης *** Γύρω στήν πόλι. Ήτιιότης άττό *θές είς την και· ρικήν κατάστασιν καί συνεττώς ώ. παιθρΐα ζωή καί κίνησις μεγαλυ· τέρα των προηγούμενον ημερών. —Δέν 2λειψαν £τσι οί συστημα· τικοΐ λάτραι τοθ ήλιακοϋ φωτός καί οί περιπατηταί οί άρεσκόμε* νοι είς μακρυνούς έξοχικούς περι- πάτους. — "Υστερα άπό την προχθεσινήν καθυστέρησιν τού ατμοπλοίου τής γραμμης, ή έπιβατική κίνησις χθές καί προχθές εσημείωσε πάλιν άνά λόγον «φόρτε». — "Ωστε ή πλατεϊα τής άποβά- θρας νά αποκτήση ζωήν τόσον έν σχέσει μέ άφικνουμένους δσον <αΙ άναχωρεΰ-ντας συμπολίτας καί άλλους. —Ενδιαφέρον πολΰ προμηνύε* ται ό ποδοσφαιρικός αγών, μιτα- ξύ τού όμΐλου Φιλάθλων καί τής μικτής ομάδος τής πόλεως Ρεθύ¬ μνης. —Ώς γράφωμεν έν άλλρ στήλη, δ αγών οδτος άναβληθεΐς, θά λά¬ βη χώραν την προσέχη Κυριακήν όπότε καί αναμένεται άναλογος συγκέντρωσις φιλάθλων είς τό γή- πεδον «Χάνδαξ». — Γενικόν θέμα χθές συζητήσε¬ ως ό τυχηρόςΐτοθ "Εθνικοϋ λαχεί· ου διά τόν οποίον διετυπώνοντο πολλαί.... ττροβλέψεις. — Λαμβανομένου ύπ' δψιν δτι τό δνομά τού δέν Εΐχε γνωσθή άλλ' απλώς διεσπεΐροντο φήμαι γύρω άπό πολλούς τυχηροϋς. — Αλλά τί σημαΐνει;... Χαρα- κτηριστικόν είνε δτι ηύνοήθη καί πάλιν τό Ηράκλειον άπό την θβ· άν Τύχην. —Οί γεωργικοΐ κύκλοι έκβηλοθ» κατά τό μάλλον καί ήττον την |· - κανοποίησίν των άπό την πορείαν τοϋ καιροΰ, —Πάντως είνε γενική ή εύχή διά την ομαλήν συνέχισιν των βρο- χων είς] τ ό έγγύς μέλλον. —Αΐτινες φυσικα ςκαί θά δλο· κληρώσουν τούς άτταιτουμένους ά κδμη αΐσίους οΐωνούς διά την προ σεχή εσοδείαν. —Άρνάκια τοθ γάλακτος άρκε τα χθές όπωσδήποτε είς την Λγο ράν μας. —Καί όψωνισταΐ έπίσης άρκε- τοί. , —Έν τφ μεταζύ καί είς την 1· χθυαγοράν δέν έλειψσν οί όψω νισταί καί μάλιστα οί συστηματι- κοΐ έκεΐνοι οί όποϊοι δχουν πάν τοτε τό ψάρι είς τό μενοθ των. — Είς την πρεμιεραν χθές τοθ κινηματοθεάτρου Πουλακάκη έση υειώθη πυκνή συγκέντρωσις κό σμου παρακολουθήσαντος την προ βολήν τοθ άριστουργηματκοθ ίρ γου: «Τό Καρνέ τού Χοροϋ». — Είς την Μηώαν έπίσης πολύν κόσμον ουνεκέντρωσε τό έξαιρετι κόν καί ενδιαφέρον Εργον «Μία Γυναΐκα Μνας θρόνος». * Ρέπορτερ Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡ2 ΜΕΡ.1Υ1ΑΚΗΜΑΤΖΑΙΕΙ1ΚΙ Δέχεται βΐς τό έργαστή- ριόν της (Πλατεϊα Βαλιδέ Τζαμί). ■■■■■ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙϋΙΙΙΙ ΓνωστοποΙησις Πρ*ς τοΰς χ. χ. Α»βυ8υντ*ϊ Σχολείων χαΐ Κοινοτάρχας. Σας καθιστώ γνωστόν 8τι το κατάστημά μου (όδός "Ιδής, μή άνήκον είς τώ γκρούπ τής πωλή" σεωςστολών Ε.Ο.Ν. προμηθεύει στολάς φαλαγγιτών, φαλαγγιτι σών καί σκαπανέων καθώ; καί 8 λα τα έξαρτήματα τούτων «ίς πό λύ χαμηλοτέρας τιμάς τοθ γχρούπ. Διά τουτο πρίν κάμετε προμηθεί άς άπαιτιϊ τό συμφέρον οας νά μας έπισχιφθήχι ή νά μ4ς γρά Μετά τιμΐ)ς _____ Γεώργιος Μοηιρβειίής ΑΙΐαΛΕΣΘΗ κατά φ διαδρο μην Χερσονήοου — Ηρακλεί¬ ου σάκχος περιέχων «Ιδη ρουχι σμοθ καί διάφορα Λλλα άντικεΐμι να άνήκων είς τδν κ. Στυλιανόν Μουντράκην Παραχαλ»1ται ό εδρών νά τόν παραδώση είς την 49ην Διεύθυνσιν α&ϊοχινήτιον χαΐ άμει φθήσεται. 8 ι Ξ Ι Ο ΚΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣΙ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  3
  Ι
  Ι
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Ματαίως περιεκύκλουν τόν τόττον τοθτον αί πό
  λυάνθρωποι .καί πολυθόρυβοι τής μεγαλοπόλεως
  των Παρισίων άγυιαί κοί αί οίκοδομαίιαί μεγάλαι
  καί ύττεοήφονοΐ' είς την ό&όν Πλουμέτου κατεσκή
  νωνεν ή έρημία άκατσδΐωκτος· ό θάνατος των
  παλαιών ίδιοκτητών, ή διελθοθσα ίπανάστασις,
  ή πτώσις των άρχα'ων περιουσιών, ή άπουσίσ
  ή ληθή, τεσσσράκοντα ί!τη έγκαταλείψεως καί ,χη
  ρείας ήΌκεσαν, δπως έπαναγάγωσιν είς τόν προ
  νομιοθχον τόπον τοθτον τάς πτέριδας, τούς φλό
  μους, τα κώνεια, τάς άχιλλεΐας, τα ύψηλά χόρ
  τα, τα μεγάλα καί πλατύφυλλα άγρια φυτά,
  τάς σαύρας, τούς κανθάρους, τα άεικΐνητα καΐ ώ
  κύτατα ίντουα' ήρκεσαν, δπως έξαγάγωσιΐί έκ
  των μυχών τής γής κοί έποναφέρωσι μεταξύ των
  τεσσάρων τοΐχων τούτων δέν ήξεύρω ποΐαν ά
  γρίαν καί βλοσυράν μεγαλοπρέπειαν, την οποίαν
  τΐαριστώσι τα δάση τοΰ Νέου Κόσμου, τα παρθέ
  να έκεϊνα καί άπρόσβατα.
  Καί δντως, τΐροτε δέν είνε μικρόν ό έμβα
  τεύων είς τούς ΐ'υχούς τής φύσεως γινώσκει .,τοθ
  το. Καίτοι ή φιλοσοφία μηδεμισς άπολαύει ίκανο
  ποιήσεως, ουδέ τό οϊπον δυναμένη νά περιγρά
  ψρ, ουδέ τό άποτέλεσμα νά ορίση, ό θεωρός δ
  μως έρχεται είς έκστάσεις άχανεΐς, παρατηρών
  τάς άττοσυντεθειμένας ταύτας δυνάμεις ληγούσας
  βλας είς την ένότητα. Τα πάντα /ργάζονται
  διά τό παν.
  Έφαρμόζετσι ή άλγεβρα είς τα νέφη' χρησι
  μεύει είς τό ρόδον ή τοΟ άστρου μαρμαρυγή' τίς
  τολμ$ νά ΕΪτΐρ δτι ή εόωδΐα όποιουδήπο'ε άν
  θους κατ' ουδέν ώφελεΐ τούς άστερισμούς, Καί
  τίς /ι δύναται νά υπολογίση την μεταφοράν ενός
  έλαχΐστου μορΐου τής υλης;
  Τίς έξ ημών γινώσκει εάν ή δημιουργΐα των
  κόσμον 6έν ποράγετσι έκ ι ής πτώσεως κόκκων
  τής άμμου,
  Τίς οίδε τάς έξ άμοιβής πσλιρροίας καί άμπώ
  τιδας τοΟ απείρως μεγάλου κοί τοθ απείρως μι
  κροθ, την άντήχησιν των α (τ ιω ν είς τάς άβύσσους
  τού δντος;
  Τό μικρότατον των έντομον, εν ζτχύφιον χρη
  σιμεύει' τό μικρόν μέγα, τό μέγα μικρόν τα πάν
  τα ίσορροπία έν τβ άνάγκΓι" φοβερόν πρό των νο
  ερών όφθαλμών ορσμα! Υπάρχουσι μεταξύ των
  δντων καί των πραγμάτων έξαίσισι σχέοεις έν τώ
  άνεξαντλήτφ τούτφ σύμπαντα άπό τοθ ηλίου μέ
  χρι τοθ χώνωπος ουδέν τό έτερον περιφρονεΐ' έ
  καστον εχει τοθ έιέρου χρείαν. Τό φώς άπάγει
  είς τόν αιθέρα τό κυσνοθν τής γηΐνης εύωδίας,
  6χι χωρίς νά γινώσκη είς τί τώ χρησιμεύεΐ" είς
  τα άνθη κοθεύδοντα δοψιλιύει μερίδας θυσίας ά
  στερίου ή νύξ. Τα πετεινό τοθ ούρανοθ δλσ ε
  χουσι τοθ άπείρου τό νήμσ δεδεμένον είς τόν πό
  δα των.
  Ή βλοστησις συνδυάζ·€ται μετά τής γεννήσεως
  μετεώοου τινός, ώς καί μετά τοθ κτύπου, δν ή
  χελιδών διά τοθ ράμφους αυτής καταφέρει είς τό
  ώόν έκκολαπτομένη' καί πάλιν δέ διά τοθ αύτοθ
  κόπου ή βλάστησις ".παράγει τόν τε σκώληκα τής
  γής καί τόν Σωκράτην.
  (συνεχΐζεται)
  —»—·*- ~ε^~"^ —»»— —ε*»— ~^^ ^~' ~Β~ ~«—~ —*~ —' ^»»~ ~ε—' —ε— ■— ■—— ■ —"- — ■—— — ~ — —-
  Ι/ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΐ
  Ι ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑ Ι
  1 ΠΑΥΛΙΔΟΥ α. ε.
  Ζητήσατε τα νέα Σοκολατίνια τής.·
  II
  Ι ΑΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ,, (
  Ξ Είναι άπαράμιλλα είς πβιότητα καί γεΰσιν Ξ
  Ξ καί πολυτελέστατα είς εμφάνισιν. Ξ
  Ε Έπίβης ζητήσατε τα έξαιρετιχής ποιότητος Ξ
  ~ προΐόντα της: ~
  § - Σοκολάτα ΦΟΥΡΡΕ
  | » ΙΜΡΒΚΙΔΙ,
  Ι » ΪΙΓΑΡΕΤΤΑ
  5 ΦΑΦΛΕΣ διάφορες.
  Ξ ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ έκλεκτές.
  - ΦΩΣΦΑΤΙΝΕ2 διά παιδία.
  ~ Πλάκες Σβκολάτες διάφορες.
  § Τ' ανωτέρω εϊδη πωλοθντσι είς τα Ζαχσροπλα· Ξ
  Ξ στεΐα τής πόλεώς μας. , Ξ
  55 ά ** 55
  ΐΏΐιιιιιιιιιιι.ιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιίπ
  Ι Τό ννι
  Ι___ί
  γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  της απολύτου ττροτιμήσεως δλων των
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  'Ανακαινισθέν καί πάλιν ίξασφαλίζει ολα τα
  πλεονεκτήματα τής άνέσίνς καί ευχαρίστου δια-
  μ·νίίς.
  Οέρμανσις—-λβυτρά κ. λ. π.
  ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΟΤΤΗ
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ▲ι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ
  Β'.
  ΣΕΙΣΜΟΓΡΑΦΟΙ.
  Οί σεισμογράφοι άποτελοθνται
  κυρίως άπό Ινα ίΧααμ,χ, τό οποί¬
  ον χαταλήγει είς 6αρύ σώμα πα·
  ρακολοιιθοΰν τάς δονήαεις τής γής,
  τάς οποίας σημειώνει διά χχμπυ
  λών επί χάρτου αυτομάτως έχτυ-
  λισσομένου Τα σειβμικά χύματα
  Ι χούν κάποτε καταπληκτικήν τα
  χύτητα. Μία δόνησις είς τούς άν·
  τίποδας γίνεται άντ,ιληπτή έντό;
  είκοσι ?ειτών, πράγμα πού σημϊί
  νει ταχύτητα 11 χιλιομέτρων χά
  τα δευτερόλεπτον. Μιά; μεγάλη;
  δονήσεως προηγοθνται μιχρότεραι
  δονήσεις «ρίγκ» τής γής πιύ δέν
  Ιηιτρίπουν δαως δυστυχώ; την
  πρόβλεψιν τοθ φαινομένου των
  σεΐσμών πολΰ πρό τής ίκδηλώσε
  ως αύτοθ.
  ΕΔΑΦΗ ΣΕΙ2ΜΙΚΑ.
  'Υπάρχουν άλλωστε περιοχαΐ
  προνομΐοθχοι—δν μ,πορ^ κανείς
  νά έκφρχσθη' τοιουτοτρόπως—άπό
  σεισμικής απόψεως. Διότι τα ένε
  νήντα τοίς εκατόν των δονήσεων
  λαμβάνουν χώραν πλησίον νωπων
  γεωλογιχών μεταβολών, δρέων τή:
  τριτογενοθς περιόδου καί είς την
  ζώνην τής Μεαογεί&υ καί τοθ Εί-
  ρηνιχοθ Οί σεισμοί τής Ίαπωνί
  άς τοθ 1923 χατά τού; όποίους έ
  «ημείώθησαν 100 000 θύμαΐα, ώ;
  καί οί τελευταία τής Ελλάδος—
  οί σεισμοί τής Χαλκιδικής, άλλά
  καί οί τελευταΐοι σεισμοί τής Ά
  μερική;—έπιχυρώνουν πλήρως αύ
  την την άποψιν.
  Τό 1903 δ μέγας γεωλόγος
  Λαππαράν είπε χαραχτηριστικώζ
  τα εξής:
  «Αυτή είνε κύριοι ή γή", την
  όποιαν θεωροθμεν σταθεράν, καί
  ή οποίαι εν τοσούτιρ δέν είνε τί
  ποτε άλλο παρά Ινα διαρκώς δο
  νούμενον σώμα, τό οποίον δέν
  παύεΐ ουδέ πρός στιγμήν νά βγά
  ζή κρότους, «θρηνώδεις οίμωγάς»
  όφειλομένα; είς τόν πόνον τού
  έκ των τραυμάτων πού δέχεται
  ή γή πότε είς τό Ϊ4 καί πότε
  είς δλλο σημείον τοΰφλοιοθ της...».
  Άσφαλώ; κατ' αυτόν τόν τρόπον
  αί γιγάντιαι δυνάμεις τής φύσε
  ως θέλουν νά ύπενθυμίσουν είς
  τδν &<,0ρωκαν δτι παρ' δλας τάς προόδους τής επιστήμας, δέν εί¬ νε άχέμη είς θέσιν νά τάς υ ποδουλώση. Καί ίσως δέν θά 'τάς ύποδουλώση ποτέ!... ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟΝ Α'. Όλαι μας ξέρουμε δτι όπάρ χούν άπειρες ούσίες πού είνε Ι κΐνές νά αύξήσουν την δι&ύρη σιν, δηλαδή νά προχαλίσουν οΧ>
  ξησι τής λειτουργίας των νε-
  φρών χαί έπομένως τής άποβί-
  λής των περιττών στόν δργανι-
  σμό όγρων, Καί εί ούσ!ες αύ-ές
  είτε περιλαμβάνονται σ' έκεΐνες
  πού χρησιμοποιοϋμε γιά την δι-
  ατροφή μας, είτε περιέχονται σέ
  φάρμαχα πού παίρνουμε έν άνάγ
  κη. Ποιίς βμως θά ήμποροΰσε νά
  φαντασθή βτι μεταξύ των ούσι-
  ών αυτών πού διευκολύνουν καί
  υποδοηθοθν την λειτουργία των
  νεφρών καί την διούρησιν είνε
  χαί δ καπνός τοθ σιγαρέττου;
  Καί βμως αύτό μάς λέγουν δύο
  Γερμανοί γιατροί, ό Άδόλφος
  Βένουσχ χαί 4 Ροΰντολφ Σόλλεα,
  πού εμελέτησεν τίς διάφορες ί-
  διότητες τοθ καπνοθ. Άς τούς
  παρακολουθήσωμεν.
  Οί δύο αύτοι ερευνηταί εϊωσαν
  σ' Ινα άτομον ένηλιχιωμένο νά
  πιη" ε^α τέταρτο λίτρας νίροΰ τό
  πρωί. Τό άτομον εξελέγη μεταξύ
  έκείνων πού είνε έλάχισΐα ου-
  νηθισμέν» στή χρήσι τοΰ χα·
  πνοθ. Ένα τέταρτο τής ώρας κα¬
  τόπιν καί εΊος τό μεσημέρι τής
  ημέρας έκείνης συνέλεξαν τα ά-
  ποβαλλόμενα άπό τό σώμα περιτ-
  τά νερά καί έμέτρησαν την πο-
  σότητά τοι»ς.
  (συνεχίζεται)
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Τοΰ ενταύθα Τεχνικοΰ Γραφείου ΜΑΟΥΡΟ
  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗ ώς άποκλκιστικών άντιπροσώπων
  τοΰ έν Σίνια—Ιταλίας έργοστααίου Α. & Α. ΝΤΕΛ
  ΤΑΛΙΑ. "
  Αφορμήν λαβόντες έκ τ*ίς δημοσΐευθιίσης διαφημί-
  σεως είς την εφημερίδα «Δράσιν» τής ΙΟι^ς τρέχοντος δπό
  τοθ κ. Ευστ ΙΙαυλάχη, βηλοθμεν δτι οί παρά τοθ ανωτέ¬
  ρω διαφημίζομεν^ ψεκασχήρες «ΪΦΙΝΤΑ» προέρχονται
  έκ τοθ Ρεωργικοΰ Ταμείου ΝομοΟ Ηρακλείου τό οποίον έ-
  ξεποίησεν 200 περίπου άχρησΐα τεμάχια τα όποΓα κατεχυ·
  ρώθησαν είς τόν κ. Ε. Παυλάχην είς την τιμήν των δραχ.
  155 χατά τεμάχιον δυνάμει τής άπό 6)12)38 πλειοδοσίας
  τής ώς άνω υπηρεσίας.
  Εφιστώμεν δθεν την προσοχήν των κ. κ. πελατών μας
  βτι πρόκειται περί ψεκαστήρων έπισχευασμένων, δεδομέ-
  νοι» δτι ώς γνωστόν μόνον δι5 ημών ώ; άποκλειστικών έν
  Ελλάδι άντιπροσώπων δύνανται νά εΐσαχθοθν ψεκαστήρες
  ΣΦΙΝΤΑ.
  Τεχνικόν Γραφείον:
  1-3
  ΜΑΟΥΡΟ;& ΠΟΛΙΤΗ
  "Ηράκλειον—Κρήτης.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  Α ΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Εύ¬
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάςον.
  Πρακτβρεΐβν ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  ΤΥΡΟΠΥΤΙΑ ΒΙΟ
  Τυροξύνη (Κατά^τοΰ φουσκώματος).
  Γσλακτομηχσναι «Βεστφάλια»
  παν^οσμίου φήμης, Βουτυροβάρελ-
  λα, Βουτυρόκαδοι, Γαλακτοπυκνό·
  μετρσ, θερμόμετρα κ. λ. π.
  Γραφίίονί ΕΥΑΓ- Γ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
  (Γενή Τζαμί) τηλ. 3.26.
  Οί παλαιοί Κρήτες
  άγωνισταί και τό κράτος.
  ΧΑΝΙΑ 12 Ίχνουαρίου (άντα
  ποκριτοθ μας).— Αναφορικώς μέ
  τό ζήτημα των παλαιών άγωνι
  στών Κρήτης, οί ένταθθα ένδιαφε
  ρόμενοι κύκλοι, πληροφοροθνται
  ότι τοθτο φέρεται πρός λύσιν
  Ιπ' ώ^ελε^α δλων γενικώς των
  παλαιών άγωνιστών.
  Συγκεκριμένως παρά τψ άρμο
  δίφ ύπουργείφ κρατεί σκέψις
  8πως τό ζήτημα τουτο, δεδομέ»ου
  δτι δέν Ιχαραχτηρίσθ»} συνταξιοϊι
  τικόν, ρυθμισθ^) δι' αποφάσεως
  τοθ κ 'Υΐτουργοϋ. Κατά τάς 6παρ
  χούσας πληροφορίας είς τού; ηχ
  λαιούς άγωνισΐάς θά χορι^γηθή
  μηνιαίον πεντηκοσιόδραχμον βοή
  θ^μα. Τό βοήθημα τοθΐο θά δα
  ρύνη τόν οικείον προϋπολογισμόν
  «χοινωνικής πίονοίας».
  Σημειωτέον δτι τό βοήθηιια
  τοθτο θά λάβουν οί άγωνισταί έ-
  κείνοι οί'τινες δέν έλάμβανον τ^ι
  ούτον μέχρι τοθϊε Ειδικώτερον
  ή λύσις αδτη θεωρεϊται ή ένδε
  δειγμένη όπωσοήποτβ νά άνακου
  φίση προσωρινώς τού; παλαιούς
  ίγωνιστάς καί τοθτο διότι έν τή
  παρόδω τοθ χρίνου ένδέχεται οί
  παλαιοί Κρήτες άγωνισταί νά τύ
  χούν άλλων τινών πλεονεχτημά
  μων άνταξίων πρός τού; πάλαι
  ού; αγώνας των καί την άνίγ
  κην δλη; τής δυνατή; ένισχυσϊ
  ως τή; σημερινής κοινωνΐκής
  θέσεως αυτών.
  — Ποδοσφκιρικά.
  Την προσέχη Κυριακην 18ην
  τρέχοντος καί ώραν 3 μ. μ, 8ά
  λάβη χώραν έν τω γηπέδω Χά ν
  6χξ & αναμενόμενος ποδοσφαιρι
  κώς αγών τού Όμίλου Φιλάθλων
  καϊ της Νικτίϊς ομάδος τής πόλν
  ω{ Ρεθύμνης υπό την διαιτησί
  αν τού κ. Λεάνδρου Καρουαου
  επισήμου Διαιτπτοΰ τη; Ε. Π.
  Ο. καί τής Β. Π. 2. Η.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Πλειοδοτικής Δημοπρασίας
  Ό Έπιθεωρητής Δημοτι·
  κων σχολείων Γόρτυνος
  Διακηρύττει ότι:
  ΈκτΙθεται είς φανεράν μει¬
  οδοτικήν δηαοπρασίαν ή α¬
  νέγερσις τοθ μονοταξίου δή
  μοτικοθ σχολείου Μακρών
  Καινουρίου συμφώνως τή σχε
  τικπ συγγραφή υποχρεώσεων,
  τή έκπονηθείσπ υπό τοΰ κ.
  ΣχολικοΟ Άρχιτέκτονος.
  Ή δημοπρασία θέλει γίνη
  την 23ην τρέχοντος μηνός ή
  μέραν Δευτέραν καί ώραν
  11 — 12 π. μ. έν τώ Γραφείω
  τού Έπιθεωρητοΰ Δημοτι
  κων σχολείων Ηρακλείου
  ενώπιον τής κατά νόμον Έ
  πιτροπής.
  Τό έργον προϋπελογίσθη
  είς δραχμάς 65,000 ή δέ έγ
  γυοδοσία ωρίσθη είς &ραχ.
  4 000 κατατεθησομένας διά
  γραμματίου.
  Είς την δημοπρασίαν γίνον
  ται δεκτοί έργολόβοι πάσης
  τάξεως έχοντες έργολαβικόν
  δίπλωμα έν ισχύϊ καί έκπλη
  ρώσαντες πάσας τάς ύποχρε
  ώσεις των.
  Άπαντα τα σχετικά εύρί
  σκονται κατατεθειμένα είς
  τό Γραφείον τοθ Έπιθεωρη
  τοθ Δημοτικών σχολείων Ή
  ρακλείου ένθα οί βοολόμε
  νοι δύνανται νά λαμβάνωσι
  γνώσιν.
  -Εν Άγίω Μύρωνι τή 10)1)
  1939.
  Ό Έπιθεω(·ητη"ς Γόρτυνος
  Τ. Τσβγκιάς
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τοΰ Ραδιοφννικοΰ.
  Ό ΡαίιοφωνΐΜΟςσταΒμός 'Αβη
  νών θά μεταύώση σήμερον το
  εξής πρόγραμμα:
  Ώρα 13.30 χρηματιστήριον, 13.
  40' είδήαεις, Η 'Αθηναϊκότραγοΰ
  δι Τάκη Μαρίνβο, δυωδίαι Πα·
  γώνη—Μαρίνου συνοδεία κιθάρας
  υπό τού κ Βούλγαρη, Ή.45 ά-
  νακοινώΐβις καϊ μετβωρολογικόν
  δελτίον.18 15' εργ« δι' ορχήστραν,
  1 Βέμπερ είσαγωγή άπό τόν έλεύ
  θερον κυνηγόν, 2 Σοΰμπϊρ ήμιτε
  λής συμφωνία, 18.45" έλαφρά μ ου
  σική, (συγκρότημ* Ποτγώνη—Χυ·
  τηρη), Η 30' δημοτικο τρ«γβΰδι υ¬
  πο τοΰσυνδέσμου άλληλοβοηθβί-
  ας (διεύθυνσις Χρυσαφίκπ), 20 ή
  ωρ« τοΰ άγρβτου, 20 15' έλαφρό
  έλληνικό τρανοΰδι, 20.30" άπαν
  γελία(ι5νίς Κουτβογιαννοπούλου),
  20 45' κουαρτέτο μανδβλινάτας
  Τυοταίου, 2115' όμιλία τοϋ 1«-
  τροΰ κ. Σόλωνος Βέρα περί τής
  ύγιβινής διατρβφης τοϋ παιδιοΰ,
  2130' εΐδήβεις, 21.45 μικρά όρχή-
  στρα, 22 45" βΐδήσεις, 23 συνέχεια
  μικράς 'ώρχήστρας, 23.30 μουσι-
  χή χοροΰ καί έλαφρό τραγοΰδι
  υπο τής κ. ντέ Ροζέ.
  —Πώς θα καταρτισθοΰν τα
  μητρώα των έξχγωγέων.
  Σχετικώς μέ το ζπτπμα τού
  καταρτισμοΰ υπο των Έμιτοροβιο*
  μηχανικόν 'ΕΛΐμελητηρίυν των
  μητρώων έξαγωγικβϋ έμπβρίου,
  ανεκοινώθησαν τα εξής: Τα μη·
  Τρωχ των έξαγωγέων θά τηροϋν-
  ται υπό των 'ϋπιμελητηρίων, άνβ
  ξαρτήτως παντός άλλου μητρώ-
  βυ. Ο>δεμίχ εξαίρεσις έγγροί-
  φής είς «ΰτά θά έπιτρέπετατ ««ρ'
  οίουδηποτί έξαγωγεω;, έστω καί
  «ν οί έξ«γωγεΐ{ δέν τυγχάνβυν
  μέλη των Έπιμελητπρίων, όπως
  συμβαίνει μέ τβϋς έξάγοντας κα
  πν«. Την έγγραφον αίς τα μη
  τρώ« ό νόμος έξαρτά έκ τής ύπάρ
  ξεως βυγκεκροτημένης έμπορικής
  εγκαταστάσεως. Ή κρίσις πβρί
  τούτου, έπιτρέπεταΐ είς τό Έμ
  ποροβιομηχανικόν Έπιμελητήρι
  όν. Ό αϋξων άριθμός, μέ τόν
  όπβίον θά γίνουν αί εγγραφαί
  καί τα μητρώα, δέον νά άν*
  κοινωθβΰν αίς τόν έξαγωγέα. £υγ
  χρόνως, πρέπΐι απαντβς νά βΐδο
  ποιηθοΰν, &τι είς τα πάσης φύαε
  ως έ'ντυπα, «τίνα χρησιμοποιοΰν
  (τιμολόνια, τιμοκαταλόγους χλπ.)
  δέον νά προβθέσουν έντΰπως
  την φράσιν «έξαγωγεΰς» συν τω
  άριθμω μητρώου τοΰ Έπιμελητπ
  ί τής πϊριφερείβς των.
  ^^κο! ϊντιοηπτικ^,
  κ;
  ρέ ίζαίριτον κοβο-
  Τβιίτητα καί
  εύχόριοτον
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραψεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρωΙσ Παρασκευής
  13Ίανουαρίου 1939
  120 Ώρα
  ^
  ΤΗΡΕΙΤΑΙ «ΠΟΛΥΤΟΣ
  ΙΣ ΕΝ
  ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΤΟΝ ΟΜΙΛΙΟΝ
  ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΓΝΩΣΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ;ΐ» Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Ρώμης ότι κατά τάς έκεϊ συνομιλίας
  Τσάμπερλαιν καί Μουσολίνι τηρεϊται
  άκρα μυστικότης.
  Τό περιεχόμενον . των συνομιλιών
  τούτων μέχρι τής στιγμής παραμένει ά¬
  γνωστον δεδομένου ότι ούδεμία επί-
  σημος ανακοίνωσις εγένετο.
  ΑΡΘΡΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ
  ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ
  ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Έκ Βρυξελλών
  αγγέλλεται ότι βελγική εφημερίς άνα
  φερομένη είς την έν Ελλάδι κατάστασιν
  πλέκει τό εγκώμιον τού Βασιλέως Γε-
  ωργίου καί τού πρωθυπουργοΰ κ. Με
  ταξά.
  Ό Βασιλεύς Γεώργιος, έπιλέγει ή
  εφημερίς, βοηθούμενος υπό τού κ. Με
  ταξά, μετεμόρφωσε την 'Ελλάδα.
  Ο ΝΕΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ Κ. ΜΟΓΚΡΑ
  ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟΝ κ. ΜΕΤΑΞΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12Ίανουαρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).-— Σήμερον ό νέος
  πρεσβευτής τής Γαλλίας κ. Μογκρά
  εγένετο δεκτός παρά τού κ. ΛΙεταξά.
  Ό κ. Μογκρά παρέμεινε συνομιλών
  επί τίνα ώραν μετά τού κ.Πρωθυπουρ
  γού.
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ
  ΤΟΝΑίΟΝΛΕΙΣΕΣΤΡΕΜΛΑΟΥΡΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τοθ
  άνταποκριτού μας).— Σημερινά τηλε-
  γραφήματα έξ Ίσπανίας άναφέρουν ότι
  οί κυβερνητικαί αυνεχίζουν τόν άπεγναν
  σμένον άγώνα αυτών είς Έστρεμαδού< ραν. "Ηδη τμήματα αυτών προωθήσαν τα τάς θέσεις των ευρίσκονται είς από¬ στασιν βολής ά«ό τής σιδηροδρομικώς γραμμής Σεβίλλης—Μπούργκος. ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΕΙΣ ΣΑΝΣΙ ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Αγγέλλεται έκ τής * Α.πω Άνατολής ότι οί Κινέζοι έ πιτεθέντες κατέλαβον είς την επαρχίαν Σανσί τρείς σπουδαίας πόλεις τάς οποί¬ ας μέχρι τούδε κατεϊχον οί Ίάπωνες. ΕΚΤΥΠΟΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΕΚ Τ1Ν ΡΡΟΟΑΕτΈΟΗ ΤΗΣ ΙΜΕΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).—-Κατά τα έκ Λον δίνου τηλεγραφήματα έπροξένησαν έκεί εντύπωσιν αί απαισιόδοξοι προβλέψεις των Αμερικανόν πρεσβευτών διά την έν Ευρώπη κατάστασιν- Ο ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΒΡΟΧΕΡΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τοβ άνταποκριτού μας). —Κατ' άνακοίνω» βιν τής μετεωρολογικής υπηρεσίας ό καιρός είς άπασαν την 'Ελλάδα μετε- βλήθη εί; βροχερόν μετ· άνόοου των Αί λεπτομέρειαι των συνομιλιών των κ. κ. Τσάμπερλαιν-Μουσολίνι. ΡΩΜΗ 12 ΊανουσρΙου (Ιδ. ύπηρεσΐα).—Χθές την 6ην πρω ϊνήν οί κ. κ. Τσάμπερλαιν, Χάλιφσξ καί ή συνοδεΐα των εισήλθον είς τό ιταλικόν ε· δαφος. Είς την Γένουαν ό κ. Τσάμπερλαιν έχαιρέτισε δι" ολίγων τόν Ιταλικόν λαόν ό οποίος τόν ύπεδέχθη ένθου- σιωδώς. Είς την Ρώμην οί Άγγλοι ύπουργοί Ιφθσσαν την 4.30 τό άπόγευμα δπου τοϋς ύπε δέχθησαν συμφώνως μέ τό πρωτοκολλον. Είς τόν ώραιότατα διακεκο σμημένον σταθμόν τούς ανέ¬ μενον δλοι οί έηΐσημοι τοθ φασιστικοθ κόμματος μέ επί κεφαλής τούς κ. κ. ΜουσολΙ νι καί Τσιάνο. Τμήματα στρα τοθ άπέδωσαν τάς τιμάς. Άμέσως μετά την άφιξίν τού ό κ. Τσάμπερλαιν έπεθεώ ρησε τα στρατιωτικά τμήματα κσί κατόπιν άφοθ Εγιναν αί δέοοσαι παρουσιάσεις υπό των κ. κ. Μουσολίνι καί Τσιάνο, ό Βρεττανός πρωθυ πουργός μετά τής συνοδεΐας τού κατηυθύνθη διά τεσσάρων σύτοκινήτων είς τό Παλάτσο Μαντάμα οτιου έφιλοξενήθη υπό τής Ίτσλικής κυβερνήσε¬ ως. Τό εσπέρας δ κ. Μουσολί¬ νι έδωσε είς τό Παλάτσο Βε- νέτσια μέγα γεθμα πρός τι μην τοθ κ.Τσάμπερλαιν. Κατά την διάρκειαν τοθ γεύματος δ κ. Μουσολίνι ήγειρε πρόπο- σιν υπέρ τού κ. Τσάμπερλαιν είς την οποίαν απήντησεν άμέ σως δ Άγγλος πρωθυπουρ· γός. Ό κ. Μουσολίνι ετόνισεν μεταξύ των άλλων: «Άπό μέρους δλων μσς, ά πό μέρους τής Ρώμης, ήτις σάς ύπεδέχθη ώς φΐλους, σδς άπευθΰνω τό καλώς ήλθατε». Ό κ. Τσάμπερλαιν απαν¬ τών εΐπε τα εξής: «Έξετιμήσαμενβαθύτατατάς έκδηλώσεις σσς καί την θερ¬ μήν ύποδοχήν τής οποίας έτύ- χομεν έκ μέρους σας. Είς την Ρώμην ήλθον διά νά συνεχΐσω τό ειρηνικόν μου έργον μέ την έλπίδα συνερ¬ γασίας των δύο λαών διά μίαν δισρκή ειρήνην». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Ίανουαρίου ([δ. ύπηρεσίσ).- Χθές έλαβε χώραν μία προκαταρκτική συνομιλία μεταξύ των κ. κ. Τσάμπερλαιν καί Μουσολίνι, Ή αγγλικη δημοσία γνώμη πιοτεύει ότι οί κ. κ. Τσάμ περλαιν καί Μουσολίνι δέ εισήλθον άκόμη είς τα κυρι¬ ώτερα θέματα άτινα πρόκει- ται νά τούς άπασχολήσουν καί δτιή χθεσινή συνομιλία των υπήρξε καθαρώς προκα¬ ταρκτική. Διεπ!στ«σαν άμφό τεροι την επιθυμίαν διατηρή σεως τής εύρωπαϊκής εΐρήνης. ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ Ή δευτέρα ήμέρα τής παρα μονής είς Ρώμην των κ. Τσάμπερλαιν καί Χάλιφαξ εί χεν ώς γεγονός άξιοσημεΐω τον την συνάντησιν Χάλιφαξ —Τσιάνο, οΐτινες συνωμίλη σαν επί μίαν περΐπου ώραν κσί την επίσκεψιν των κ. Τσάμπερλαιν—Χάλιφαξ παρά τώ Ίια>ώ αύτοκράτορι.
  Ή ληξιαρχικη κίνησις
  τής πόλεως κατά τό παρελθόν έτος.
  Κατηρτίσθη ή έτησία στατιστι
  κή τής ληξιαρχιακής κινήσεως
  Ηρακλείου κατά τό λήξαν έτος.
  Κατ' αύτό ετελέσθησαν 330 γά
  μοί Ιναντι 265 κατά τό 1937,
  1079 γεννήσεις έναντι 1109 τοθ
  1937 καί 508 θάνατοι έναντι 651
  τοθ 1937.
  Έκ των θανίντων 3 υπερέβη
  σαν την ηλικίαν τδν 100 έτών,,
  32 τα 90 Ιτη, (51 τα 80, 84 τα
  70, 90 τα 50 καί μέχρις 70, 51
  τα 30 καί μέχρι 50. 54:ά 10 καί
  μέχρι 30, 39 ήσαν κάτω των 10
  έτων καί 88 χάτω τοθ ενός Ι
  τους.
  Αόγφ γεροντικοθ μαρασμοθ ά
  πέθανον 75, έκ φυματιώσεως 51,
  έκ βρογχοπνευμονίας κ. λ.
  π. συναφων άσθενειών 83, έκ
  νεφρίτιδος 18, έξ έντερίτιδος
  46, έκ κακοήθους άναιμίας 0,
  έξ ήπατικων νοσημάτων 9, έκ
  τραυμάτων (βίαιοι θάνατοι) καί
  έκ σογκοπής 20, έξ ούραιμίας 20,
  έκ μυοκαρδίτιδος 15, έκ διαβήτου
  5, έκκαρκίνου 17, έκ συμφορήσεων
  31, έκ καρδιακων νοσημάτων 6,
  έξ ίκτέρου 5, έξ άνθρακος 1, έκ
  σηψαιμίας 5, έκ τετάνου 2, έξ
  όξέων ρευματισμών 3, έχ κήλης
  2, έξ άθρεψίας 11. Οί λοιποί θα
  νόντες προσεβλήθησαν έχδιαφίρων
  άλλων άσθενειων.
  Τό Συμβούλιον Έπικρατείας
  καί ή διαχείρισις των ανταλλαξίμων.
  Ή Διεύθυνσις 'ΕποικισμοΟ
  τοθ Ύπουργείου τής Γεωργί¬
  ας απηύθυνεν εγκύκλιον πρός
  τα ΓραφεΤα Γεωργικών όπη
  ρεσιών τοϋ Κράτους διά τα
  άνταλλάξιμα κτήματα. Διά
  τής Ιγκυκλίου γνωρίζεται δτι
  κατόπιν σχετικής αποφάσεως
  τοθ Συμβουλίου Έπικρατείας
  τα άνταλλάξιμα κτήματα, τα
  άναλσμβανόμενα άπό την
  διαχείρισιν τής Έθνικής Τρα
  τΐέζης, ώς καί τα κτήματα τοθ
  Δημοσίου τα διατιθέμενα επί
  τή βάσει τοθ άναγκαστικοϋ
  νόμου 6448, £έν δύνανται νά
  έκδικάζωνται εφεξής υπό των
  αρμοδίων επιτροπών άπαλλο
  τριώσεων ανευ προηγουμένης
  καταμετρήσεως.
  Την πρόοδοντής άπαλλοτριω
  τικής διαδικασίσς θά έπιτρέ
  τΐΓ) μόνον δι* εκάστην περί
  πτώσιν απόφασις τοθ κ. Ύ
  πουργοθ τής Γεωργίας. Τα
  αύτά (σχύουν κοί διά τα ή
  δή άναληφθέντα ή διατεθέν
  τα άνταλλάξιμα ή δημοσία
  κτήματα, έφ' βσον οέν έχουν
  εκδοθή δρισχικαί άποφάσεις.
  Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ
  ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ
  Δι' έγκυκλΐου τού πρός
  τούς προϊσταμένους των Γε
  ωργικών Ύπηρεσιών τοθ Κρά
  τους δ ύπουργός τής Γεωργ!
  άς παραγγέλλει νά μεριμνή
  σουν ούτοι διά την συντήρη
  σιν των κατά τό παρελθόν
  ετος ίδρυθέντων σχολικών κή
  πων. Έκ παραλλήλου συνι
  στφ δπως προβώσι κατά τό
  άρξάμενον γεωργικόν ϊχος
  είς την σύστασιν έτέρων τρι
  ών σχολικήν κήπων κατ' έ
  παρχΐαν έφ' δσον ύφίσταν
  τα ι σχετικώς αί προθποθέ
  σεις ένισχύσεις των δημοδι
  δασκάλων.
  ΑΙ ΕΓΧΩΡΙΟΙ
  ΠΟΙΚΙΛΙΑ1 ΚΑΠΝΟΥ
  Τό Υπουργείον τής Γεωργί
  άς έκοινοποίησε πρός τάς άρ
  μοδίας γεωργικάς αρχάς τό
  κείμενον τοθ προσφάτως δή
  μοσιευθέντος άναγκασπκοϋ
  νόμου «περί κατοχυρώαεως
  των εγχωρίων ποικιλιών κα
  πνοΰ». Σχετικώς δέ πσρέχει
  πρός αύτάς τάς δεούσας έ
  νεργείας.
  Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΙΣ
  ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
  Τό υπουργείον των Οίκονο
  μικών επί τή βάσει γνωμα
  τεύσεως τής διαρκοθς επί τοθ
  δασμολογίου έπιτροπής έκοι
  νοποίησε δι' έγκυκλίου τού
  πρός τα τελωνεΐα τοθ κρά·
  τους όδηγίας έν σχέσει πρός
  την φύλαξιν των διαμερισμά
  των των πλοίων είς τα όποΐα
  φυλάσσοντσι τα ειδή πρώτης
  άνάγκης των πληρωμάτων
  πρός παρεμπόδισιν λαθρεμπο
  ρΐου, Ι
  Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
  ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΑΣ
  Αφιχθη χθές είς την πόλιν
  μας δ κ. Σαρής άνώτερος
  ϋπάλληλος τοΰ ΌργανισμοΟ
  λιμένος Πειραιώς δπως συνερ
  γασθή μετά τής Λιμενικής Έ
  πιτροπής καί των λοιπών άρ
  μοδίων διά την διοργάνωσιν
  τής εκμεταλλεύσεως τοϋ λι
  μένος μας.
  Ή αποστόλη αϋΐη εγένετο
  συνεπεία αί'ήσεως τής Λιμε
  νίκης Έπιτροπής.
  ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
  Ληξάσης τής περιόδου των έορ-
  τών, χαθ' ή», συμφώνως πρός τόν
  νόμον, ανεστάλη προσωρινώς ή
  δίωξϊς των όφαλίτών τού Δημο¬
  σίου, δ δπουργός των ΟΙχονομι
  κων κ. Αποστολίδης απηύθυνεν
  δδηγίας πρός τάς αρμοδίας αρχάς,
  συνιστών δπως παρέχωνται π8-
  σαι αί δύναται διευκολύνσεις είς
  τούς φορολογουμένους, χαχά την
  εκπλήρωσιν των φορολογικόν
  των υποχρεώσεων.
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Πληροφορούμεθα δτι έκτός
  των διατεθέντων πέρυσι ση
  μαντικών χρηματικήν ποσών
  έκ μέρους των Κοινοτήτων
  τοθ νομοΰ Λασηθίου ύπέ3
  τής Άβροπορίας, αί Κοινότη-
  τβς εψήφισαν οημαντικά έπί-
  σης τΌσά έκ των προϋπολο¬
  γισμόν της τρεχούσης χρήσε¬
  ως. Μέχρι τής 31ης Δεκεμβρί
  ου είχον αποσταλή είς την
  Νομαρχίαν έκ μέρους διαφό
  ρων Κοινοτήτων δραχμαΐ 81,
  000 τάς οποίας δ κ. Νομάρ·
  χης Εθεσεν είς την διάθεσιν
  τοθ κ. Πρωθ,οπουργοΟ.
  ΕΡΓΑΛΕΙΑ
  ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΑΙΟΚΛΑΔΕΥΤΑΣ
  Τό υπουργείον Γεωργίας συνέ¬
  στησεν ίίς τάς γεωργικάς υπηρε¬
  σίας των Νομών δπως έφοδιάοουν
  τούς μαθητευομίνους εργάτας έ-
  λαιοκλαδίυτάς μέ τα κατάλληλα
  έργαλεΐα. Ή παροχή των έργαλεί
  ών τούτων είς τους μαθητευομέ-
  νους θά γίνη είς την τιμήν τοθ
  κόσΐου;.
  ΗΚΥΡΩΘΗΣΑΝ ΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΕΚΠΜΔΕΥΤΙΚΩΝ
  Κατόπιν αποφάσεως τβϋ κ 0
  πουργβΰ τής Πκιδβίας ήκυρώθπ
  σοιν «πάσαι αί άπό τής ;έν4ρ{«
  ως τβϋ τρέχοντος αχβλικοΰ ετβνις
  όι«ν*ργηθίϊσαι άποοπάσειςκαθηγπ
  των καί δημοδιδασκάλου Οί ά πό
  απ»σ8έν«ς 9ά έπιστρέψβον είς
  τάς ββσϊΐς, τάς οποίας χατεΐχον
  προηγουμένως.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Γενομένων αρχαιρεσιών τοθ
  Συλλόγου Καφφεταολών Νεα
  πόλεως εξελέγησαν: Πρόε·
  δρος Χαρ. Τσαγκαράκης, Άν)
  δρος 1. Φοΰσκης, Μέλη Ν.
  Ζερβός, Σπ. Χατζογιάννης,
  Κ. Δρακώνας, Γ. Σκοντινά
  κης, Έμμ Γουδάκης, Γ. Μαγ
  κώνης. Ταμίας Μ.» Μιχάκης,
  Γραμματεύς Λάζ. Καμαράτος!
  'Εξελεγκτική Έπιτροπή ΐ'.
  Χρονάκης καί Ι. Φραγκάκης!
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
  30 Πρωϊνή
  ΕΙΣ ΡΩΜΗΝ ΕΞΗΤΑΣΘΗ
  ΕΝ ΣΥΝΟΨΕΙ Η Δ1ΕΒΝΗΣ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΤΥΧΘΗ
  Η ΣΤΑΣΙΣ^ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΕΙΡΗΝΙΚΑΙ ΑΙ ΙΤΑΛΙΚαΤπΡΟΘΕΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Νεώτεραι πλη.
  ροφορίαι έκ Ρώμης άναφέρουν άνεπισή.
  μως ότι κατά τάς συνομιλίας των κ. κ.
  Τσάμπερλαιν —Μουσολίνι εξητάσθη έν
  συνόψει ή εύρωπχϊκή κατάστασις.
  Ό κ. Μουσολίνι ανέπτυξε τάς δι*·
  θέσεις τής Ιταλίας αί οποίαι ώς λέγε·
  ται είναι είρηνικαί.
  ΟΠΡΟΣ&ΙΟΡΙΣΜΟΣΤΟΝΑΞΙΩΣΕΩΝ
  ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
  ΟΑ ΕΓΙΝΕΤΟ ΧΟΕΣ ΤΟ Α Π Ο Γ Ε ΥΗ Α
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Αγγέλλεται ;έκ
  τής ΐταλικής πρωτευούσης ότι σήμερον
  (χθές) τό άπόγευμα ό κ. Μουσολίνι
  θά προσδιορίαη τάς ιταλικάς ^ διεκδική-
  σεις καί θά συζητήση επ1· αυτών μετά
  τού κ. Τσάμπερλαιν.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙ8ΥΜΕΙ
  ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟ Ι!
  ΗΙΣΤΕΥΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τοβ
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ τού έξωτερι-
  κου αγγέλλεται ότι ή Ιταλία δέν έηιθυ·
  μεϊ νά συζητήση τό ίσπανικόν ζήτημα,
  δεδομένου ότι είνε πεπεισμένη περί τής
  νίκης τού στρατηγού Φράνκο.
  Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΟΣ
  ΕΓΚΥΜΟΝΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Τηλεγραφείται ό·
  τι έκ των ένδείξεων αΐτινες ύπάρχουν
  διά την εύρωπαϊκήν κατάβταβιν|άναγνω·
  ρίζεται ότι ή θέσις τού άξονος έναντι
  των μεσογειακών προβλημάτων έγκυμο·
  νεϊ δικαιολογημένας ανησυχίας.
  ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ
  ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΟΝΤ- ΜΠΛΑΝΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας)—,Είδήβεις έκ Σα-
  λαμανκας άναφέρουν δ« οί έθνικοί προ
  ελαύνοντες πρός την Ταρραγώνα κατέ¬
  λαβον την πόλιν Μόντ Μπλάνς εύρισχο
  μένην επί τής β-δηροδρομι*ής£γρ«,μμής
  καί αποτελούσης σημαντικήν στρατηγι
  *ην θέσιν. ^ "
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
  ΠΕΙΣΜΠΩΔΜ ΜΑΧΑΙ
  , ΑΘΗΝ%Ι 12 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας)—Αγγέλλεται ότι
  συνεχίζονται πεισματώδεις μαχαι τό«
  αον εν Καταλωνία όσον καί έν Έστρε-
  μαοουρα οπου οί έθνικοί συγκεντρώ-
  νουν μεγάλας δυνάμεις προκειμένουνά
  οιναλαβουν αντεπίθεσιν.
  ο ευριΗΓτυποσ
  ΚΑΙ ΑΙ ΑΠΡΨΕ1Σ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  , ΑΘΗΝΑΙ 12 Ίανουαρίου (τού
  ανταποκριτού μ»ς)— Τηλέγραφον έκ
  *"ωμης δτι ο αγγλιχός καί γαλλιχός τύ
  «οςκρίνων τας απόψεις τού κ.Μουσολίνι
  έ«ί τοΰ ισπανικοΰ καθ' άς ή νίκη τού
  φράνκο είνε βεβαία, κάμνει ύηαινιγ·
  μ-θύς δια μεγάλας ένιαχόβεις «ϊτινε* ά«ε
  βτάλησβ,ν τελευταίως έξ Ιταλίας ·£< τούς έθνικούς. * '