96786

Αριθμός τεύχους

5065

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

14/1/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αίγύπτοκ
  έτησια λιραι Ά
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  ίξάμηνος · 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦίΙΛ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΤΟΥ
  ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΓΟΣ 54ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5065
  Η ΥΙΈΙΑ ΤΗΣ ΠΟΑΕΟΣ
  Οί «ριθμοί τούς όποίους πε
  ριέχει ή στατιβτική τβΰ λη-
  ξιαρχείου τοϋ Δήμου, ώς
  πρός την κίνησιν τοΰ πληθυ-
  βμοΰ κατά τό παρελθόν έτος,
  άποτελοΰν στοιχεΐα πολύτιμα
  πού πρέπει νά μελετηθοΰν
  καί ν' άναλυθοΰν. Διότι έκ
  τής μελέτης των αριθμών αύ
  των, θά έξαχθοΰν συμπερά
  σματα έξαιρετικώς ώφέλιμα
  καί διδακτικά. Ή στατιστι-
  κή αλλωστε αποτελεί τβν κ«
  θρέπτην τής πραγματιχής
  καταστάσεως ενός τβπου.ΚαΙ
  είς τόν «αθρέπτην αυτόν ο¬
  φείλομεν ν' αναζητούμεν
  την αλήθειαν εάν δέν φο-
  βούμεθα την πραγματικό
  τητα.
  Σύμφωνα λοιπόν μέ τα
  στοιχεΐα τοΰ ληξκχρχείου είς
  την πόλιν μας παρετηρήθη
  ελάττωσις καί των γεννήσε
  ών καί των θανάτων κατά
  τό απελθόν ετος έν συγκρί
  αει πρός τό προηγούμενον
  τού. Ήτο ομως μεγαλυτέρα
  η ελάττωσις των θανάτων
  παρά τδν γεννήσεων. Καί
  αύτό αποτελεί σημείον πάρη
  γορον. Αί γεννήσεις ανήλ
  θον είς 1079, οί δέ θάνατοι
  είς 508. Ήσαν δηλαδή αί
  γεννήσεις ύπερδιπλάσινι των
  θανάτων. Διά την ακρίβειαν
  δέ εγεννήθησαν 571 περισ
  σοτεροι άπ' οαους απέθανον.
  Μρα ηυξήθη ό άριθμός των
  κατοίκων κατά τόν αριθμόν
  αυτόν. Πρέπει δέ νά σημειω
  θή ότι ή αύξησις αυτή είνε
  σταθερά καί μάλλον αύξανο
  μένη άπό έτους είς Ιτος.
  Καί είνε σημαντική δεδομέ
  νού ότι άνερχεται είς δέχα
  επί τοίς χιλίοις.
  Ιδιαίτερον ίμως ένδιαφέ
  ρον παρουσιάζουν οί αφορών
  τες τούς θανάτους άριθμοί.
  Διότι σύμφωνα πρός τούς ά
  ριθμβύς αύτούς έκ των 508
  πού απέθανον, 3 ύπερέβαι
  ναν τα 100 έτη, 32 τα 90 έ
  τη, 61 τα 80 καί 84 τα 70.
  Έπομένως ειμπορούμεν νά
  συμπεράνωμεν ότι είς τόν
  τόπον μας ή μακροβιότης
  αύξάνει άντί νά έλαττοΰται
  ώς κακώς έπιστεύετο. Έξ άλ
  λου 2μως,τέκ των 508 θχνόν
  των, 88 ήσαν παιδία κάτω
  τού έτους, ήβ«ν δηλαδή βρε
  φιχ. Καί τό γεγονός αύτό
  είνε άνησυχητικόν. Διότι
  ναί μέν, έν συγκρίσει πρός
  τό απώτερον παρελθόν, ή
  θνησιμοτησ τής βρεφικής ή-
  λικίας παρουσιάζεται μειωμέ
  νη. Καί όφείλεται ή μείωσις
  είς την οργάνωσιν τής κοι
  νωνικής προνοίας, είς την
  λειτουργίαν τοΰ βρεφοκομι
  κου σταθμοΰ καί είς διάφο
  ρα άλλα μέτρα τοΰ Δήμου
  καί τοϋ κράτους υπέρ των
  λαϊκών τάξεων.
  'Αλλ' ©πωσδήπ«τε ή άνα-
  λογία των θανάτων είναι
  μεγάλη, έν συγκρίαει πρός
  την αναλογίαν των αριθμών
  είς τάς άλλας πολιτισμένας
  χώρας. Διότι, οταν έκ των
  παιδιών πού γεννώνται,
  αποθνήσκουν άμέσως τό πρώ¬
  τον έτος τα 9 επί τοίς εκα¬
  τόν, δέν ειμπορούμεν βε¬
  βαία νά είμεθα ίκανοποιη-
  μένοι. Δεδομένου ότι είς
  τάς πολιτισμένας χώρας, ή
  θνησιμότής των βρεφών δέν
  ύπερβκίνει τα 3 τοίς εκα¬
  τόν επί των γεννήσεων.
  ΔΓ αύτό καί πιστεύομεν ότι
  θά δοθή Ιδιαιτέρα προσοχή
  είς τό σημείον αύτό. Τό
  κράτος αλλωστε απεφάσισεν
  ήδη νά ιδρύση παιδικόν κή¬
  πον καί άσυλον τοΰ παιδι-
  οΰ καί νέους βρεφοκομι
  κου; σταθμούς. Καί ό Δή-
  μος έβελτίωσε κατά πολύ τό
  μαιευτικον τμήμα τού Πα-
  νανείου Νοσοκομείου.'Αλλ»
  δέν άρκοϋν αύτά. Καί α¬
  σφαλώς θά ληφθούν, πρέπει
  νά ληφθούν καί άλλα ά-
  κόμη μέτρα προατασίας τής
  μητρότητος καί τής βρεφι-
  κής ήλικίας, ώστε νά περιο
  ρισθοΰν οί θάνατοι των βρε¬
  φών.
  "Αλλο άνησυχητικόν ση¬
  μείον αποτελεί έπίσης ό ά¬
  ριθμός των έκ φυματιώσεως
  θανόντων. Διότι οί θάνατοι
  έχφυματιώαεως,51έπί συνόλου
  508, δέν είνε βεβαία μικρόν
  ποσοστόν. Είνε αντιθέτως πό
  λύ μεγάλο. Όταν επί δέκα
  θανάτων, ό είς όφείλεται είς
  φυματίωσιν κρί μάλιστα είς
  μίαν χώραν μέ τόσον θ*υ
  μάσιον αλϊμ«, ««ιμαίνςι «τι
  ή έξάπλωαις τής φυματιώ¬
  σεως λαμβάνει άνησυχητιχάς
  διαστάοεις. Δέν είνε δέ δύ¬
  σκολον ν' άνεύρωμεν τα αϊ-
  τια τοΰ κακόν. Ή έξάπλω¬
  οις τής φυματιώσεως όφείλε
  ται είς την έλλειψιν μέχρι
  πρό όλίγου άκόμη κοινωνι-
  κής προνοίας, είς την έλλει
  ψιν σανατορίων, διαγνωστι-
  κων ίνστιτούτων καί άντιφυ
  ματικών ίκτρείων, είς τόν ύ-
  ποσιτισμόν καί τούς κακούς
  ορους διαβιώσεως τοΰ λαοΰ.
  Εύτυχώς ομως ή κυβέρνησις
  ήρχισε νά λαμβάνη μέτρα
  καί ώς πρός τό κεφάλαιον
  αύτί. Καί ό Δήμος έπίσης.
  "Ας ελπίσωμεν δέ ότι θά
  συμπληρωθοΰν καί θά συστη
  ματοποιηθοΰν τα μέτρα αύτά
  τό ταχύτερον. Διότι ό κίνδυ
  νος είνε σοβαράς. Καί πρέ¬
  πει ν' άντιμετωπισθή μέ ά-
  νάλογ* μέσα. 'Αλλ' ήδη ό
  Δημος ήρχισε τόν άγώνα.
  Τό κράτος έπίσης κατέστρω-
  α& πρόγραμμα έξυγιάνσεως
  τής χώρ«5· τΑρα, είμηοροΰ-
  μέν νά μένωμεν ίίαυχοι καί
  άπό τής απόψεως αυτής.
  Πεταχτά σημειώματα
  ΣΤΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ
  ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΚΡΗΤΗΣ
  Άποθίωσις ώμορφ:ας αύ'.ές ίί
  φωτβινές ήμέρες τοΰ χειμώνα.
  Φ&ς, χρώματα καί ήχοι έναρμο
  νίζονται μέ μαεστρίαν άαύλληπτη
  γιά νά διατονίσουν την ύπερκό
  ομια συμφωνία πείι αποτελεί
  το θαθμα τοθ ύπερόχου Κρητ,ι
  χοθ κάλλοας. Άλχυονίδες πού
  δημιουργοθν τίς ώραιότερες εί
  χόνες μέσα στά φαντασμαγορικώ
  τερα πλαίσια. Χρυσάφια σχορπα
  οτήν γή 6 ήλιος χαθώ; κυλόΐ στ'
  ατλάζια τοθ ούρανοΰ. Άοήμια—
  ο! δροσοσταλίδες καί οί καρποί,
  οτάζουν άπό τίς φουντωμένες δ
  λοπράσινες εληές. Καί στΐς άμυ
  γδαλιές σχάζουν τα πρωτα όλό
  λιιικα μπουμπούκια των άνθών
  μέ τό βουσβούνιομα, των έντόμων
  πού ακούεται ώς πρώτη μουσι-
  χή δπόκρουσίς στδ,» άνοιξιάτικον
  ϊρωτα πού θά γιγαντωθή" σέ λί-
  γο χαί θά υψώθη" χυρίαρχος
  παντοθ ..
  Τίς εχαθήκαμεν αΰτές τίς ώ
  ά δ^ « γ«λ«στά, χά
  ----------— Λ
  ρούμενα χι* ίλόϊωτα χειμερινά
  διαλείμματα σέ μιά διαδρομή στά
  άκρογιάλια καί τίς ρεμματιές
  τής Ανατολικώς Κρήτης. Ά-
  νοίξαμε την χαρδιά μας καί έδβ-
  χθήκαμε δλο αύτό τό άσύγκριτο
  μεγαλεΐο τοθ ΚρητιχοΟ χάλλους
  κου ανεδείχθη α' δλες τίς έποχές
  χαί σ' δλους τούς αίώνες, μέτρο
  τής φυσιχής ώραιότητος.
  Τα χάθε μέτρο γής χαί μ(α ά
  ποχάλυψις. Ή χάθε πέτρα χι' έ'
  νας θρθλος. Τα χάθε σημείο χι'
  ϋνας ίνδοξος σταθμός σιήν ίστο-
  ρΕα. ΉρωίβμοΙ χαί είδύλλια, έπη
  χαί λυρισμοί, άγχαλιασμένα, πλεγ
  μενά, άδιαχώριστα στόν τόπο αύ
  τό, άναζοθν χαί έμφχνίζονται χαί
  σημερο οτό πέρασμά σου. Καί
  σμ£γει ή φαντασία μέ την αΓσθη
  σι τή; ηραγμαΐιχίϊ1ΪΪΟς χι' δψω
  νεται μπροστά οτά μάτια σου υπέρ
  λαμπρο τό χρητιχό τοπεϊο.
  * *
  Άτέλειωϊες οί χορδίλλες τοθ
  ύ Άί Νλ
  τρα;. Άλλά χαί άπειρα τα θε λ
  γητρα τής διαδρομής. Επάνω οί
  ιλαγιές, άλλοΰ κατάφυτες άπό
  σκίνους καί χαρουπιές, κι' άλ
  λοΰ ξηρές καί αύχμηρές, ένω ψη
  λά ο! κορφέ; τή; Δίκτης κατά
  λευχες άατράφτουν μέσα στό χει·
  μερινό τόν ήλιο καθώ; είναι ατβ
  φανωμένες στή μέση άπό σύννεφα
  κι' ύψώνονται άσημένιοι στύλοι
  τής γής,στόν ούρανό.
  Μπροστά στό βάθΐ; τ' άπόχρη
  μνα βουνά τή; Σητείας μέ τα φα
  ράγγια καί τού; χαλασάδεί, μέ
  την άγρια μεγαλοπρεπεία τή; Μα
  λαύρας. Τείχη πελώρια πού κλεί
  ουν την έπιχοινωνία τής θρυλιχής
  επαρχίας μέ την άλλη Κρήτη.Κα!
  κάτω, άριστερΐ, άπέρίχντη ή Οί
  λασσα, γαληνεμένη, γαλανή, τιθα
  οευμέντ), πού σκίζουν τα στέρνα
  της βαρκοθλες μέ κάτασπρχ πά
  νιά καί ψαροκά'ικα πού άκολου
  θοθνται άπό κοπάδια γλάρων. Δχν
  τέλλα χάτασπρη
  άκρογιάλια
  μέ τούς άπροσμέτρητου; μυχούς
  χαί τού; χολπίσκους, δπου τό κθ
  μα παιχνιδίζει μέ τού; βράχους,
  την άμμο καί τά^βότοαλοτ. .
  Έδώ Ινας βοσκός καθισμένος
  επάνω σ' άπόχρημνο βρίχο δμνεϊ
  μέ τή λύρα τουτά χάλλη τής ζω
  ής κι' έκεΐ £νας άλλας τραγουίεΐ
  μέ τόν αϋτοσχέδιον αύλό τού την
  άγάπη καί τόν χαϋμό τού. Καί
  ζωντανεύουν τα θίοχριτικά εί
  δύλλια κι' ύψώνονται μελωδίες
  πρό; τό θεό τοθ Ιρωτα. Περνοΰ
  με τόν παράδεισο τοθ ΚαλοΟ Χω¬
  ρίου, μέ τα δάση των έλαιων,
  των έσπεριδοειδών καί των μπα-
  νανεών, άφήνομε διξιά μας τα
  έρεΓπια των Γουρνιών. Κατηφο
  ρίζομε πρό; την Ηαχείαν "Αμμο
  κι' άντιχρύζομϊ τδ δραμα τή; Ί
  εραπέτρας. Μπαίνομε στόν άπέ
  ραντο κήΐτο πού έγονιμοποίη
  σεν ό μόχθος ενός λαοθ πού Ο
  ψωσεν εί; θεότητα καί θρηακεία
  την εργασίαν.
  Μ.-
  Ή άνήσυχος Εύράπη
  Τοθ Γουλιέλμο Φερρέρο.
  Β' (τελευταίον)
  Είς αύτό τό σημείον έφθασε
  ή Εύρώτιη. Τί σημαίνουν λοι
  πόν ούτά τα δικαιώματα έμ
  πολέμου, των οποίων ζητεί
  τσι ή άνσγνώρισις είς τόν
  Φράνκο; Τα δικαιώματα πού
  έ'χουν αί δυνάμεις αί διεξά
  γουσαι πόλεμον κατά θάλασ
  σσν συμφώνως πρός την Δηλώ
  σιν τοθ Λονδίνου; Άλλά ή Δή
  λωσις τοθ Αονδίνου σττηγό
  ρευε τόν πόλεμον πείνης, θε
  δομένου δτι ώριζεν ότι τα τρό
  φιμα τα προοριζόμενα διά
  τόν άμαχον πληθυσμόν δέν ύ-
  πόκεινται είς δήμευσιν. Εάν
  άνεγνωρίζοντο είς τόν Φράν
  κο τα δικαιώματα τα έξυπο-
  νοούμενα είς την Δήλωσιν τοϋ
  ΛονδΙνου, θά ηναγκάζετο οδ
  τος νά εγκαταλείψη άμέσως
  την καταδίωξιν των πλοΐων
  των μετσφερόντων τρόφ'.μα
  είς την κυβερ/ητικήν Ίστπανί·
  αν. Άλλά φαΐνετοι δτι πρό-
  κείται τιερΐ τοθ άντιθέτου. Ό
  Φράνκο καί οί φΐλοι τού διεκ
  δικοϋν τα λεγόμενα δικαώ-
  ματα έμπολέμου διά νά έντεΙ
  νούν τόν κατά τοθ άμάχου
  πληθυσμοθ πόλίμον άποκλει-
  σμοϋ των τροφΐμων—τόν πόλε
  μόν δηλαδή τόν οποίον ή Ί
  σπανα, δπως δλοι οί πολιτι-
  σμένοι λσοί, είχεν άποκηρύξει
  ώς έγκληματικόν διά τής Δή
  λώσεως τοθ 1909. Μελετάται
  λοπόν νά επιτραπή είς τόν
  στρατηγόν Φράνκο νά διεξα¬
  γάγη την κατά θάλασσαν έκ
  στρατείαν τού σύμφωνα μέ
  τάς ιδικάς τού άντιλήψεις—
  νά παρασχεθή είς αυτόν ή
  πλήρης έκείνη ελευθερία τής
  οποίας εγένετο χρήσις καί
  κατάχρησις ύπ' αμφοτέρων
  ιών έμπολέμων κατά τόν παγ
  κόσμιον πόλεμον; Άλλά έν
  τοιαύτη περιπτώσει δέν τΐθε
  ται πλέον ζήτημα δικαιώμα-
  τος. Καί εάν αύΐή ή έννοισ
  άποδίδεται είς τα δικαιώματα
  εμπολέμου, δέν είνε διόλου
  άνάγκη νά τα άναγνωρίσουν
  είς τούς περί τόν Φράνκο
  στρστηνούς ή Μεγάλη Βρεττα
  ν(σ, ή Γαλλία ή ή έπιτροπή
  τοθ λόρδου Πλύμουθ.
  ΟΙ περί ών δ λόγος εχουν
  ήδη πάρει αύτά τα δικαίω
  ματα καί τα άσκοθν άπό μα
  κροθ χρόνου. Προκειμένου πε-
  ρί τοό ζητήματος αύτοθ δέν
  πρέττει νά λησμονήται ότι άπό
  ενός έτους καί πλέον, μέ την
  σιωπηράν συγκατάθεσιν των
  Δυνάμεων, ό Φράνκο είσήγα-
  γεν Ιδικόν τού δίκαιον είς ση
  μαντικόν τμήμα τής Μεσογεί
  ου Τα τορπιλλικά τού, τα ύ·
  ποβρύχιά τού, τα άεροπλάνα
  τού καί τα των συμμάχων
  τού πεοιπολοθν καί ΰπερίπταν
  ται τής Μεσογείου, καταδιώ-
  κοντα τα ούδέτερα σκάφη, τα
  όποΐα μεταφέρουν φορτΐα είς
  β Ι
  Αγίου Λιχολάου—Ίερ«πέ την κυβερνητικήν Ισπανίαν
  καί, δταν τουτο ρΤνε δυνατόν,
  καταστρέφοντα σύτά. Έν τού
  τοις τα ούδέτερα αύτά σκάφη
  διενεργοθν νόμιμον εμπόριον
  στηριζόμενον επί άδιαφιλονει
  κήτων δ καιωμάτων. ΠοΟ είνε
  ό βρεττανικός στόλος; Ό ϊ·
  διός ό κ. Τσάμπερλαιν έδήλω
  σεν είς την Βουλήν των Κοι
  νοτήτων δτι τα βρεττανικά
  σκτάφη τα έμπορευόμ*νο: $ιέ
  ϊήν *·σ«οενί«ν διά λόγους χρη
  ματικούς πρέπει νά περιλαμ-
  βάνουν είς τούς κινδύνους των
  τό ενδεχόμενον τοιούτων επι
  θέσεων. ΤΙ εΤνσι λοιπόν αύτά
  τα «δικαιώματα έμπολέμου;»
  Εάν ό Φράνκο δέν κατώρθω
  σεν είσέτι νά περιαγάγη είς
  κατάστασιν πε(νης ολόκληρον
  τόν πληθυσμόν τόν έξουσια
  ζόαενον υπό τής άντιπάλου
  κυβερνήσεως, τό πρδγμα δέν
  όφείλεται είς τό γεγονός δτι
  ή Μεγάλη Βρεττανία, ΐ ή έπι¬
  τροπή μή επεμβάσεως δέν πά
  ρεδέχθησαν ·»ό δικαΐωμά τού
  νά άποκλεΐση τα ίσπανικά πά
  ράλια. Όφείλεται είς τό γεγο
  νός δτι δέν είχεν έπαρκή κατα
  δρομικά, ύποβρόχια καί άερο-
  πλάνα διά νά καταβυθίσΓ} δλα
  τα έμπορικά σκάφη, ίσπανικά
  κηί ούδέτερα, τα μεταφέρον
  τα τρόφιμα είς την Ισπανίαν.
  Ζήτημα ίσχύος, οχι δικαίου.
  Τό συμπέοασμα είνε πρόδη
  λον. "Η τό ζήτηυα των δικαι
  ωμάτων έμπολέμου δέν έ"χαι
  κανέν απολύτως νόημα ή είνε
  τέχνασμα άποσκοποθν νά δι
  ευκολύνη την αύξησιν τής ναυ
  τικής δυνάμεως την οποίαν
  £χει είς την διάθεσιν τού ό
  Φράνκο διά την διενέργειαν
  άποκλεισμοΰ συμφώνως πρός
  τάς διατάξεις τοθ άλλοτε δι-
  καίου των εθνών, άλλά είκο
  νικοθ άποκλεισμοθ διενεργου
  γουμένου διά συγχρόνων πά
  ρανόμων μεθόδων. Τοθτο συ
  νεπάγεται την άμεσον ή έμμε
  σον παραδοχήν τοθ δικαίω-
  ματος των στόλων των χωρών
  πού υπεστήριξαν τόν Φράνκο
  έξ άρχής νά παρέμβουν είς
  την ίσπανικήν σύρραξιν. Δύο
  ύποθέσεις. Εάν ή δευτέρα εί¬
  νε αληθής, είνε περιττόν νά
  τονισθή ή σοβαρότης της. Θά
  περιορισθώ νά παρατηρήσω
  δτι θά άπετέλει μίαν επί πλέ
  όν απόδειξιν τής τάσεως, ή
  δποία καθίσταται επί μάλλον
  καί μάλλον Ικδηλος άπό τοθ
  1930. Ή τάσις αυτή συνίστα
  ται είς την αΰξουσαν χρησι
  μοποίησιν τοθ διεθνοθς δικαί¬
  ου, τό οποίον επεκράτει είς
  την Ευρώπην άπό των άρχών
  τοϋ 18ου αιώνος μέχρι τοθ
  1914 οχι υιά νά περιορίσωμεν
  την κατάχρησιν τής ύλικής ί¬
  σχύος, άλλά διά νά την περι.
  βάλωμεν1 μέ Ινα εΐδος νομι
  μότητος, διά νά την συγκαλύ-
  ψωμεν καί διά νά μετριάσωμεν
  την φρίκην την οποίαν θά
  προεκάλει είς την κοινήν συ
  νείδησιν εάν παρουσιάζετο υ¬
  πό την πραγματικήν της δψιν.
  Ή Κοινωνία των Εθνών έ·
  χρεωκόπησε διότι εγινε συνερ
  γός αύτοθ τοθ επικινδύνου
  παιγνιδίου1 φοβοθμαι δτι καί
  πολλά άλλα, τα όποΐα θά
  έπρεπε νά διατηρηθοθν καί
  νά περιφρουρηθοθν, θά χαθοθν
  εάν ή Εύρώπη έξακολουθήσΓ)
  νά θε τη τό δίκαιον είς την
  υπηρεσίαν
  τής είδικής Εσχύος.
  Ο
  Οί έν'Αμερική Κρήτες
  Έξήντα πέντε χιλιάδας δολ
  λάρια Ιχει αποδώσει μέχρι
  τής στιγμής ό Ερανος των Κρη
  των τής Αμερικήν διά την ά
  νέγερσιν έν Κρήχη σα>-ατορί
  ου άφιερωμένου είς την μνή¬
  μην τοθ Ελευθερίου Βενιζέ¬
  λου. Ύπολογίζεται δέ δτι έν-
  τος τοθ πρώτου εξαμήνου τοθ
  αρξαμένου νέου έιους θά έχη
  συγκεντρωθή δλο τό άπαιτού
  μενον διά την ανέγερσιν καί
  λειτουργίαν τοθ ίδρύματος
  ποσόν, ήτοι άνω των 100 χιλ.
  δολλαρίων. Έν τώ μεταξύ
  ανετέθη καί ή έκπόνησις των
  σχεδίων καί μελετών είς είδι-
  κούς άρχιτέκτονας καί 6τσι
  έλπίζεται δτι έντός τοθ 1939
  θά αρχίση ή έργασία δημιουρ
  γίας τοθ μεγάλου αύτοθ έρ
  γου. Ή Κρήτη δέχεται μέ εύ
  χαρίστησιν την πληροφορίαν
  καί μέ ευγνωμοσύνην την
  προσφοράν.
  ***
  Ή όδός Χερσονήσου.
  Εί; πλείστα σημεία ή όδδς ν
  "Ηρακλείου — Χεραονήσου Ιχει
  φθαρή. Τα σχθρα ςΐχουν φύγει,
  λάκκοι έ'χουν διανοιχθή χαί ή
  διάβασις καθίσταται επικινδύνως
  καί κοπιώδης. Ιδιαιτέρως δέ είς
  τοΰ Κοκκίνη Χάνι, ή ίδός εδ
  ρΐσκεται εί; αθλίαν κατάστασιν.
  Τα σκΰρα έν τούτοις δπάρχουν
  χαί δέν θά ήτο πιστεύομεν δύ
  σκολο; ή κυλίνδρωσι; καί επι
  σ<ευή τή; 65ου αυτή;. Ελπίζομεν λοιπόν δτι ή νομομηχανική υπτ] ρεσία θά λάβη σχετικήν μίρι μναν, δίδουσα τάς απαραιτήτου; έντολάς εί; την έταιρίαν πού ϊ χει άναλάδει την συντήρησιν τής όδοΰ. Ή φιλανθροπΐα. Κάποτε άν δέν άπατώμιθα είχεν ίδρυθή σύλλογο; φΐλτνθρω πίας μέ σκοπόν την πιρΐθχ}, ψιν των ένδεών ώστε νά λεί ψη τό αίσχο; τής έπαιτείας. Μή πως διελύθη δ σύλλογος αύτές; Διότι ή βπαιτεία υφίσταται. Άλλ άν ναί, τότε νά έπανίδρυθή καί μάλιστα επί καλυτέρων βάσεων. Διότι κάποιος τρόΐτος πρέπει βί βχιχ νά ευρεθή ^διά τόν περιορι σμόν τή; έπαιτεία; είς την πό λινμας. Πολύ περισσόεερον έφό- σον τό Ηράκλειον είναι πόλις τουριστική πού συγκεντρώνβι κατ' ίτο; χιλιάδας ξένων εξ δ λων των χωρών τή; γή;. Ά; κι νηθοθν λοιπόν οί φιλάνθρωποι καί ή έπιτροπή τοθ τουρισμοθ. ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τού "Αγγλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ 43ον Ό σουλτάνο; εσυνέχισε την άπο ^ασιατικήν πολιτικήν πού είχαν έγκαινιάσει οί Άγγλοι. Ήταν ά ηοφα.αιοίίνοί νά ξεκαθαρίση τού; λογαριασμόν; τού μέ τού; άντάρ τα;. Ο£ δροι χή; άνακωχής καί δ κτων δΐτά τδ δνομα «Στρατό; τοθ Χαλίφου». Καί την έξαπέστεΐλε μέ τάς εύλογίας τού. Παρήγγειλεν είς δλου; τού; ί% ρείς τή; Τουρκία; νά καλέσουν τού; πΐστούς. Καί είς τα χωρία διέσπειρε τούς πράκτορας (ου διά Ο ΚΕΜΑΛ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ Ή βιογραφία τοθ Μουσταφά Κεμάλ, γραμμένη επί τή βάσει νέων άγνώστων πηγών άπό τόν "Αγγλον συγγρα- φέαΆρμστρογγ καί ή δημοσίευσιςτής οποίας απηγορεύθη έν ΤουρκΓςι δι' ωρισμένας λεπτομερείας πού περιέχει διά τόν (διωτικόν βίον τοθ Κεμάλ καί αί οποίαι εκρίθη σαν σκανδαλώδεις, είσέρχεται άπό αθριον είς τό δεύτε ρον τό καί ουσιαστικώτερον μέρος της: Είς την όργάνω σιν τοθ κεμαλικοθ κινήματος έν ΜικρςΙ ΆοΙα. 'Ο Κε μάλ κηούσσει την άντσρσίαν τού κατά τοθ σουλτάνου καί έπωφελεϊται των άντιζηλιών των συμμάχων διά νά όργανώση άπό τό τίποτε ίνα νέον στρατόν, δργα νόν τοθ Ιθνικιστικοϋ αγώνος τού. συμμαχικός Ιλεγχος τοθ άπέκλει αν τδ διχαίιομίχ νά χρησιμοποιή τακτικά στρατεύματα. Διέταξΐ τόν Σίυλειμάν Σεφχέτ πασά, τόν ύ πουργδν των Στρατιωτικών, νά συγκροτήση μίαν δύναμιν έξ άτά νά φανατίσουν τούς χωρικού; χαί νά τούς συσπειρώσουν περί τόν Χά λίφην χαί τόν θρόνον. Ό λαό; παντοθ έξηγέρθη. Ή έκκλησις τοΰ σουλτάνου ί'ύρια-Αί,ν απήχησιν: Τα πλήθη συνησπίζον το περί τόν κινδυνεύοντα θρόνον τού. Άπό τής μι&ς άκρας {ως την άλλην ή Τουρχία ερρίπτετο εί; τδν φρικχόν εμφύλιον πόλεμον. Ή διαίρεσις διήνοιξε χάσματα με ταξύ των κατοίκων αιάς καί τής αυτής πόλεως, μεταξύ μελών μιας καί τής αυτής οικογενείας, ϊστη σεν αδελφόν νατά τοΰ άδελφοθ χον καί πατέρα κατά των υίών τού. Στάσεις τοπικαίέσημειώνοντο πό υ είς τό ίνα σημείον, καί πό τε είς τό άλλο. Έστασίαζαν δσοι πά ρίμειναν πιστοί εί; τόν σουλτά- νον. Οί άνθρωποι τοΰ Μουσταφά" Κεμάλ κατέστελλαν τα; στάσεις μέ άνοικτίρμονα άγρ ότητα. Τοΰρ- κοι εφόνευεν Τουρκους, λιθοβο- λοΰσαν, σχότωναν, κρεμοθσαν, ένε πνίοντο άπό ϊνχ μΐσος άδελφοκτό νόν. Είς Ίχόνιον οί άνθρωπιι τοθ σουλτάνου Κγαλαν τα νύχια άηδ τα άκρα των αξιωματικών πού έ- στειλεν 6 Κεμάλ, καί ΰΐτερα τούς ίδεσαν άπό τάς ούράς των άλόγων των καί τού; ίσυραν. Οί κεμαλικοί έξεδικήθησαν φο νεύσαντες τούς προυχόντας τοΰ Ικονίου. Ό σουλτάνος άνεκάλεσβ τόν Δχ μάτ Φερήτ, άπέλυσε των ύπηρε σιών δλους τούς συμπαθοθντας πρός τούς έσνικιστάς, εξέδωκε πλήθος προκηρύξεων καλών δλους τούς νομοταγεΐς καί νομιμόφρονας όπηχόους /ά έξεγερθοθν εναντίον των προδοτών τή; Αγκύρα; καί έν τέλει δι' ένός"πανηγυρικοϋ δια τάγματος άπεκήρυξε τόν Μουστα φα Κεμάλ καί τούς περί αυτόν καί τούς χατεδίκασεν είς θάνατον καθορίζ'ϋν δτι οίοσδήποτε θά έφό νευεν αύτούς θά έξετέλει ίνα ίε ρόν καθήκον καί θ' άντημείβετο επαξίως τόσον είς αυτόν τδν κό σμόν, δσον χαί είς τδν άλλον. Τα νέ» αύτά κατέφθασε είς Άγκυραν ίνα άπόγευμα των τι
  ΑΓιΟΡθΩΣΙΖ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον: Τό
  «Καρνέ τού γοροθ». Μέ τόν Χαρ-
  ρυ Μιτώρ. Αυριον ώραι 2 μ. μ. «Πέ
  τρος ό Μέγας». Την Δευτέραν: «ή
  Ζιγκολέτ» Την Πέμπτην «Ταγκό
  Νοττοθρνο».
  «Μ1ΝΩΑ».—Σήμερον τό γαλλι
  χον άριστούργημα: «Μία γυναϊκα
  Ενας Θρόνος». 'Εκτός ιτρογράμμα
  τος Μίκκυ Μάους (ίγχρωμον).
  Αυριον ώρα 10 τ», μ. £ν αύτοτε-'
  λές ίογον, υέ γενικήν είσοδον δρ, Ι
  6 καί γαλαρία δρ. 4, ωρα 2 μ. μ.
  Νέον έτιεισοδιακόν καί ε"ν αύτο
  τελές.
  λευταίων ημερών τοθίθέρους, 5
  ταν το ψύχος είχεν άρχίσει ν»
  είνε αϊσθητόν. Ό Μουσταφά Κε
  μάλ ευρίσκετο είς την αίθουσαν
  ττ)< άγρονομιχής σχολη"ς ενός ά πλοϋ, λιθίνου κτΐρΕου, επάνω είς τούς λόφους, ε"ξω τής πόλεως. Κάτω άπό την σχολήν παρέμειναν τα ίριίττια ενός προτύπου χτήμα τος. Άλλ' δλα αύτά άττδ {των εί¬ χον παραμιληθή καί άφεθΐ] είς την τύχην τω*. Ό Κεμάλ έκάθητο χοντά εί; ενα παράθυρον. Κοντά τβυ ήσαν ή Χαλιντέ Έντήττ, ό σύζυγός της Άδνάν χαί ί χ'Αλΐ) Φουάτ, Ό "Ισμέτ εστηρίζετο είς ϊ'3 παράθυρον καί έκύτ,ταζενέ'ς'ω. Ό ή'λιος είχε δύσει χαί τί λιικά φιβς είχεν άκλωθτ] είς τάς άπεράν τού; γυμνάς μικρασιατικάς πε5ι άδας, ποϋ έξιτίίνοντο άπό κάτω τους. Ο( άλλ'ιΐ ώμιλοθίαν σιγανά σχολιάζοντες 'τήν τερατώϊη άπέ- φασι τοθ σουλτάνου. Μιά βαρεία άτμόαφαιρα ήταν μέσα είς τό σκοτεινάν μάλλον δωμάτιον. Κα νένας ϊέν τολμοθοε νά γυρΐση κα.1 νά κυττάξη πίσω τού, ίκ ψ& 6ου μήηως έβλεπεν Ινα χατάακο· πον τοθ σουλτάνου ή ίνα φανατι- κόν θρηακόληπτον ϊτοιμον νά 6ο θιοη είς την ράχιν τού Ινα δολο φονικόν έγχειρίδιον. Είςχάθε σκι αν απωπτεύοντο Ινα κίνδυνον. Είχαν δλοι των χαταδικασθϊ) άπό τόν σοιιλτάνον είς θάνατον. Ή δο λοφονία των έχαραχτηρίζετο άπό τόν πατισάχ χαί χαλίφην πράξις περιποιοθσα είς τ όν δολο-ρόνον τιμήν. Ένας δαρυς έφιάλτης ύ έπίεζε. (συνβχίζΐται) ΣΗΜΕΡΟΝ Τό άριστούργημα της Γαλ. παραγωγής: ΜΙΑ ΙΥΙΑΙΚ» ΕΝΑΣ ΟΡΟΝΟΣ όμιλοϋσα Γαλλιστί ΕΝΤΒ1Σ ΦΕΠΕΡ ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ Έκτός προγράμματος έγχρωμον Μίχκυ Μάους Δευτέρα: Τό ελληνικόν: ΚΑΚΟΣ ΑΡΟΜΟΣ (Νία χόπια) ΚΟΤΟΠΟ¥ΑΚ-ΚΥΒΐΑΗ Κυριακη ωρα 2 μ. υ. Νέον έπεισοδιακον και έν αϋτο τελες. Σημ. Καθ' εκάστην είς τάς β 1)2 μ. μ. άπογευματινή. είς την χώραν των Χρυσανθέμων. Η ΜΑΧΗ Ύτίό Κλώντ Φαρέρ. Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Λεπτομέρειαι τής γυναικείσς μόδας. 143ον Πσρεβάλατε, πολύ προσφο ώς, την ΑϋτοχρατορΙα μέ βά ζο περιέχον τό π,ολύτιμο λι κέρ των παλσιΛν παραγγϊλ μάτων. Καί έφοβηθήκατε, δχι χωρΐς λόγο, γιά τό άνεκτίμη- το λικέρ, τό εΰθραστο τού αύτοκρατορικοθ βάζου. Άν ή αύτοκρατορία υποδουλωθή πραγματικώς, τί θά άπογΐνουν τα πσληά πσρσγγέλματσ; Σ' αυτή την πολύ σοφήν έρώτη σι, η φτώχεια τού μυαλ,οϋ μου δέν μοθ επέτρεψε νά ά παντήσω άμέσως. Άτταντ©, έ πειτα άπό άπειρες σκέψεις καί δισταγμοϋς, άπαντώ σήμερσ, άφοϋ φωτίσθηκα άπό τα γεγο νότα·. Ή άθανασΐα τΔν πα¬ λαιών παρανγελμάτων δέν είνε άλληλένδετος μέ την φθαρτή ζωή τής ΑύτοκρατορΙ ος. Ή αύτοκρατορία μπορεΐ νά υποδουλωθή: φθάνει ό ΥΙ ός τοϋ ΟύρανοΟ νά κάμη μέχρι τέλους τό καθήκον τού, νά τηρήση τούς τύπους, νά φυλάξη τούς πέντε ήθικούς νόμους χαί νά ασκήση τίς τρείς άπαραίτητες άρετές, την φιλανθρωπίαν, την φρό νησι καί την δόνσμι τής ψυ χής φθάνει κόθ?, πρίγκηψ, κάθε ύπουργός, κάθε έπαρ χος κάθε άνθρωπος τοθ λα ου νά κάμη ομοίως τό καθή κόν τού, νά τηρήση τοΰς τύ πους, νά φυλάξη τούς πέντε νόμους καί νά ασκήση τίς τρείς άρετές. Δέν ίχει κσμ μιά σπουδαιότητα άν δλοι οί κάτοικοί της σκοτωθοθν ή έπιζήσουν. "Αν σκοτωθοϋν τό ύπέροχο πσράδειγμά τους θά επιζήση καί σύτοΐ οί έχθρο! τους θά είνε ύποχρεωμένοι νά τό άκολουθοθν. Καί ή άθανα σία των παληων πσραγγελμά των άνανεοθται καί ξσνανειώ νει Ιτσι. Αντιθέτως, τό εθνος τό οποίον άπομακρύνεται ά· πό τό Αμετάβλητον Κέντρον, γιά 6να ττρόσκσιρο συμφέρον, γιά μιά στιγμιαΐαν επιτυχίαν, γιά μιά φαινομενική δόξα ή γιά Ινα κέρδος άπατηλόν,δια κυβεΰει την φήμην ναί την τι μή τού κσί δέν μπορεΐ νά α¬ φήση πιά στήν ΙστορΙα, πσρά μίαν άνάμνησι γεμάτη καται σχύνη, Ικανήν νά διαφθείρη διά τής μετσδόσεως, δλα τα έτιερχόμετα Ιθνη, υέχρι τρισκο στής καί μέχρις έξηκοστής γε νιας. Διέκοψε τόν λόγο τού γιά νά κυττάξη ττροσεκτικά την πολύ μεγάλη ποσότητα" τοΰ όπίου ποΰ τό παιδί τό γονατι σμένο κοντά στόν σεντεφένιο δίσ*ο έτοποθετοθσε σέ έναν φρεσκοκαδσρισμένο λουλά. "Επειτσ έν συμπεράσματι: —ΤΙ αξίαν έχει ή ύλική τύ χη ενός μόνον Ιθνους, έν συγ κρΐσει μέ την ηθικήν έξέλιξ ν ολοκλήρου τής άνθρωπότη τος. (συνεχ(ζεται) Τελευταίας νεωτερισμός τής χει | μερινής σαιζόν είνε Ινα φόρεμα' άπό μ*ύ:η δαντέλλα, ποΰ μπο ρεΐτε νά φορέσειε άπίγευμχ ή βρά δυ, οέ μιά φιλική σ^χέντρωοι,, σ' Ινα γε5μ» ή Ινα μπρίτζ. Τ4 φίρΐμ* αύΐό Ιχει μαχρυά μανίκια καί φ->ύ3ΐ» κο'τή. Γιά μιά έιτί
  σηιιη έσπερίδχ θά ράψετε σΐήν
  δαντελλένια φούστα §να λοξό βο
  λάν άτΐό δελοθδο ή ταφτά τού αΰ-
  τ-.ΰ
  χρ
  Τής μόδας είνε χαί τό
  λαχέ, μέφ-.ύίτα έπίαης κο-τή κα!
  στενά ί
  Τα κατελλάκι ^ών άΐτογευμτιτι
  νδν έΐΐισχέψ-ςιον είνε μικροθ σχή
  ματος %%1 Ιχει την φόρμα ανδρ:
  κης ρειούμτιλικαί. Γαρνίρετιι δε-
  ξ'Λ μέ πτερά πειτεινοθ ττράσινα
  μπλέ.
  Με μιά μαύρη μεταξω:ή τού*
  λέττχ θά φορίσετε Ινϊ πρίσθετο
  ζι)έ άΐτό χρέΐι ντέ σιν φρ-χίζ ή
  χίτρινο Καί τα δυό αύ:ά χρώμα
  τα ταίριάζουν θαυμασία μέ τό
  μαΰρο χρ&^-χ καί κολακεύουν πό
  λύ τό πρόσωπο μι5ς μελαχροινής
  κυρίας. Οί ξχνθές θά «ροτιμή
  σουνΐναζ'λέ πράσινο ή βιολέ.
  Τα τελε^τϊ'.ο είνε τό χρωμα πού
  εύνοεί περισσότερον άπ' δλα ή έ
  φετεινή μίδα
  Διά τάς νεΐράς δεσποινίδας θί
  προτιμηθή μιά βραδύνη τουχλέτ
  τα άπό χρωματιστή δαντέλλ» στά
  έξί)ς χδώμα:»: μπλέ ρο^ά, όοάνζ
  ή πράαινο ζάντ. Ζώνη πτυχωτή
  άτό μαΰ3θ βίλοϋδο τίίΰ σχηματΕ
  ζει στό πλάι Ινα πλούσιο φιόγκο
  Μέ την άπογευματινή τουαλέτ
  τχ θά~ φορέσετε μιά τόκα άπό μαθ
  οο βελοθϊο, μέ Ινα κοντό φανται
  ζ> ή μι* αίγκρέττα.
  Τό πρωΐ'ό ταγιέρ συμπληρώ
  νεται μέ Ινα πλεντό ζιλέ πολύ
  ζωηοοθ χρώμτιτος, άσορτί μέ τό
  πλεκτό σις μπερέ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, £8-
  ρον, Τήνβν, Πάρ·ν, Νβξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  ΑΝΟΡΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  Πυρή να
  Ή άβλαββστέρβ χαύσιμος υλη
  διά μαγγάλια.
  ότου
  Βασ. Παπάζογλου
  Λεωφόρος Κουντουριώτου
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  έφθαλμΐατρος
  ΈττΙ τριακονταετΐαν αηο·
  κλϊΐστικώς καί μόνον είς τα
  όφθαλμολογικά άσχολοΰμε-
  νος, δέχεται, τούς πάσχοντος
  τούς οφθαλμούς είς τό δφθαλ
  μιατρεϊον τού, κΐίμενον ναρΑ
  τφ Καμαράκι πλησίον τ!)ς
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΣ
  ΜΕΡ. ΑΥΑΑΚΗ-ΜΑΪΖΑΠΕΤΑΚΗ
  Δέχεται είς τό ίργαστή-
  ριόν της (Πλατιία Βαλιδ*
  Τζαμί).
  ^ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΕ
  Ι ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑ Ι
  ί ΠΑΥΛΙΑΟΥ 4. Ε. Ι
  = Ζητήσατε τα νέα Σοκολατίνια τής.· =
  Ι "ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΤΛΣ ΠΑΥΑΙΔΟΥ,, Ι
  Ε Είναι άπαράμιλλ* είς ποιότητα καί γεΰσιν Ξ
  Ξ καί πολυτελέστατα είς εμφάνισιν. Ξ
  Ξ Έπίβης ζητήβατε τα έξαιρετικής ποιότητος =
  Ξ πρβϊόντα της: [|
  | Σοκολάτα ΦΟΥΡΡΕ |
  | » IΜΡΕΚIΑ^ 1
  Ξ » ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ |
  Ε ΦΑΦΛΕΣ διάφορες. Ε
  Ξ ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ έκλεκτές. Ξ
  Ξ ΦΑΣΦΑΤΙΝΕΣ διά παιδία. Ξ
  Ξ Πλάκες Σοκολάτες διάφορες. Ε
  Ξ Τ' ανωτέρω ειδή πωλοθνται είς τα Ζαχαροτιλα- Ξ
  Ε στεΐα τής πόλεώς μας. Ξ
  πΐΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ
  ΤΥΡΟΠΥΤΙΑ ΒΙΟ
  Τυροξύνη (Κατα^τβϋ φουσχώματος).
  Γαλακτομηχαναί «Βεστψάλια»
  παγκοσμίου φήμης, Βουτυροβάρελ-
  λα, Βουτυρόκαδοι, Γαλακτοπυκνό-
  μετρσ, θερμόμετρσ κ. λ. π.
  Γραφείον: ΕΥΑΓ- Γ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
  (Γενή Τζαμί) τηλ. 3.26.
  3 ΟΙΝΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ
  "~
  ■ Τα έξαιρετικά άνόθευτα καί άγνά έπιτραπέ-
  ■ ζιά κρασιά, παλαιάς εσοδείας, θά ευρίσκετε είς
  την παρα τα βαρελτζίδικα αποθήκην τοΰ κ. 'Α-
  » λεξ. Σκορδύλη είς μικράς καί μεγάλας ποσοτη-
  {$ τας είς τιμάς ασυναγωνίστους.
  —■■•■•■■■■■■•■■■ι
  •■■■■•■■■■•εηΐΒειβαΜΒΗΒΒΒ! ΜΒ>
  Σήμερον
  Ένα κινηματονοα
  φικόν γεγονός, ένα
  δράμα συγκινητικό,
  ένα δοάαα έρωτικό,
  ένα δραμα γεμάτο
  πόνο.
  ΤΟ ΚΑΡΝΕ
  ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
  Είναι ή μόνη ταινία
  είς την ιστορίαν τοΰ κι-
  νηματογράφου πού συγ·
  κεντρώνει τόαους κολοα-
  σους τής τέχνης:
  ΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
  Μ4ΡΙ ΜΠΕΛ
  ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΝΣΑΡ
  ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ ΡΟΖΕ
  ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ
  Την προσέχη εβ$ομ*δα;
  ΔΕΥΤΕΡΑΝ;
  Η ΖΙΓΚΟΛΕΤ
  τό άριστούργημα τοθ Πιέρ
  Ντεκουρσέλ συγγραφέως τοθ
  «Δύο Μάγγες».
  ΠΕΜΠΤΗΝ:
  ΤΑΓΚΟ ΝΟΤΤΟΥΡΝΟ
  (ΠΟΛΑ ΝΕΓΚΡΙ)
  ■ ί
  ΕΣΠΕΡΟΣ
  Έκαστην Τρίτην
  μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬
  μνον, Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ,
  Χαλκίδα, Αίδηψόν, Βό¬
  λον θεσσαλονίκην.
  Τηλ. 5 50.
  Κ. Γ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ
  Δέχεται είς τό Ιατρείον
  τού καθ* εκάστην κείμε¬
  νον επί τής γωνίας Κουρ-
  μούληδων καί Ίουστινια-
  νοθ παραπλεύρως Ζαχα-
  ροπλαστείου Ήρακλή Βα¬
  σιλάκη, πλησίον μπύρας
  Σταυρουλάκη.
  Ο ΟΔΟΝΤΟΪΑΤΡΟΣ
  ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  δναντι "Αγ. Τίτου
  Έκπαιύευθεΐς είς Παρισί¬
  ους αναλαμβάνη οίανοπηβτβ
  θεραπείαν νοσημάτων τοΰ
  στόματος (οΰλίτιδος, κακοαμί-
  ας) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιστημης.
  ΈπΙοης οώοντοστοιχίας καί
  κβρώνβς έκ διαφόρων μβτάλ-
  λοίν-κβρώνις έκ πβροβλάνπς.
  'Επβναφορα τελείως άνώύ«·
  νος των στρββλοφυών όίβν·
  τ«ν είς την κανονικήν «ύτδν
  θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΚΟ! ΓΗΩΙΊΙ ΚΡΑ
  ΓΑΜΟΙ.-Ετελέσθησαν είς Ζη·
  ρον ΣηΝείας οί γάμοι τοϋκ. Σάβ-
  βα Άρχατζικάκη μετά_ της δίδος
  "Ελένης Βουτυράκη. Παράνυμφοι
  παρέστησαν οί κ. κ. Μ. Μανου¬
  σάκης καί Γεώργ. Σταυρακάκης.
  Συγχαρητήρια είς τους νεονΰμ.
  '^-Ό κ Έμμ. Καραταράκης καί
  Α δνΐς Πηνελόπη Σταυρουλάκη έ-
  τέλεσαν τούς νάμουςτων είς Λού-
  κια Μονοφατσίου. Παράνυμφος
  παρέστη δ κ. Κ. Ζαχαριουδάκης
  ράττης έκ Πλώρας.
  Ι^τΤΣ^-Τήν 6ην ΡΧ *
  ορτήν των θεοφανείων ή κ. ΕΙ·
  ρήνπ Γ. Μαστοράκη |^όοου άνε·
  δέξατο έκ τής κολυμβήθρσς τό_χα
  ριτωμένο άνοράκι τού κ. Μηνα Γ.
  Βλαστοΰ ϋφασματΕμτιόρου όνομά-
  σοσα αύτό Γεώργιον. Εις τους γο-
  νείο, την ανάδοχον καί τόν πάη-
  πον κ. Γ. Βλαστόν συντοζιουχον
  όδοντίατρον, ευχόμεθα νά ^οΐς
  —°Ο έττιθεωρητής των Δημοτ.
  Σχολείων Νεαηόλεως κ. Ιωάννης
  Ζωγραφάκης, εβάπτισε ΐό κορι-
  τσάκι τοθ δημοδιδασκάλου κ. Μαυ>
  ροειδή έν Βραχασίφ ονομάσας
  αύτό Κατίναν. _
  Ευχόμεθα νά τοις ζήση· "Μ.—
  —Τό τΐαρ. Σάββατον όκ. Η. Μουν
  τράκης βνεδέξατο έκ τής κολυμ
  Βήθρας τό χσριτωιιένο κοριτσάκι
  τοϋ κ. Στυλ. Περβολαράκη ΰπαλ
  λήλου Πρωτοδικείου Ηρακλείου
  δούς τό δνομα Πελαγία. Είς τε
  τόν ανάδοχον καί τούς γονεΐς εύ
  χόμεθα νά τοίς ζήση·
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ - 'Εκδηλώ-
  νων την ευγνωμοσύνην μου ΐϋχα·
  ριστώ καί δημοσία τοΰς διακεκριμ
  μένους Ίατρούς της Πολυκλινικής
  Ηρακλείου κ. κ. Στυλ. Γιαμαλά·
  κην Σουριαδάκην καί Λλιγιζά-
  κην σώσαντας έκ βεβαίου Θανά·
  τού την σύζυγον μου καθώς καί
  την γυναικαδέλφην μου. Ωσαύτως
  εϋχαριστώ καί τό λοιπόν προσω¬
  πικόν τής Πολυκλινικής.
  ΠαχεΙα Άμμος 10—1—39
  Γεώρ. Ν. Κοζορπς
  —Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  τοθ Μορφωτικοΰ Συλλόγου είνε
  ΰττοχρεωμένον καί δημοσία νά εΰ
  χαριστήσπ δλως ιδιαιτέρως την δί
  δα "Ολγαν ι.Κοκκινάκη διότι είς
  ταύτην όφείλεται τό υπέρ των Ά-
  σύλων τού Συλλόγου διοργανω-
  θέν λσχείον. "Εττίσης εύχαριστεϊ
  τάς άρχάο, τόν Τύπον, την κοινο
  νίαν, τάς κυρίας Β. Καζαντζάκη,
  Ανδρ. Φουντουλάκη, Καλ. Τζοβε-
  νπ, τάς δίδας Κατ. Κοβαλλάκη, Ρ.
  Χατζάκη. Ζερβουδάκη, Λογαρια-
  στάκη, Σ. ΣήΦακσ, Φιοράκη, Σιΐσι
  Θαράκη; Μ. ΚορμανοΟ, τούς κ. κ.
  Στ. Μπουρλώτον, Ζωγραφάκην,
  Στ. Ρουσάκην λοχαγόν, Πευκιανά
  κην καί λοιηούς οΐτινες προθύμως
  ειργάσθησαν διά την κυκλοφορίαν
  των λαχείων. Ό αύτός Σϋλλογος
  εύχαριστεϊ τόν αίδεσιμώτατον Ιε
  ρέα Αγ. Μηνα, Μηνάν Βλασσάκην
  διά την συμβολήντήν όηοίαν προσ
  φέρει είς τό Διοικ. Συμβούλιον,
  την ευγένειαν καί καλωσύνην τού
  πρός τίς Γερόντισσες.
  (Έκ τοϋ γραφεΐου)
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  ΜΟΝΙΜΟΝ 2ΤΑ ΕΚΑΕΚΤΑ ΑΝΛΡΙΚΑ ΕΙΑΗ
  'Κ.ίΙΐΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
  ΠίΆΤΙΙΑ-ΧΤΡΑΤΛ
  Συνεχίζεται ό μέσος δρος της
  χειυωνιΛτικηι. καλοκσιρίας:
  —Ή λιακάδα ιτού έρχεται καί
  τιαρέοχεται.
  —Έννοεϊται δτι τό τελευταίον
  αύτό δέ ■ έμποδίζει τοΰς ύπαιθριο
  φίλους νά συνεχΐζουν τό χουζοθρι
  των· καί μετά την πάροδον της.
  — Αυριον Κυριακήν, τελευταίαν
  ημέραν τής παρατάσεως τοθ κυνη
  γίου, είνε βέβαιον δτι οί κυνηγοί
  Θα δράσουν.
  —Λαμβανομένης ύΐΐ' δψιν καί
  τής διακο"ής τοΰ κυνηγίου άλλά
  καί τής άνάγκης δπως ή ήμέρα ου
  τή σημειώση άναλόγους έπιδό-
  σεις καί άνάλογα φυσικά Θηρά·
  ματα.
  —Ώς έκ τούτου αυριον προμη
  νύεται άθρόα έζοδοςτών κυνηγών
  έρασιτεχνών καί μή
  —'Επερχομένου τού Τοιωδίου
  Θρυλοΰνται (δειλά—δειλό) σχέδια
  καί άπόψεις έιτΐ τής οργανώσεως
  χορών, μετακλήσεως όρχηστρων
  καί συγκροτημάτων ...άττραζιόν
  κλπ.
  —Πάντως δέν μπορεΐ νά ζίύ·
  ρη κανείς άκόμη δτι τα λεγόμενα
  Θά γίνουν πραγματικότης.
  —Καί πρό πάντων εάν καί πως
  ή έΦετεινή κοσμική κίνησις θά πά
  ρουσιασθη ζωηρά καί γενικώς κε
  Φάτη καί είς διασκεδάσεις καί είς
  Εξοδα,.
  —Είς τοΰ Πουλακάκη προβάλλε
  ται μέ επιτυχίαν τό «Καρνέ τοϋ
  χοροΰ», τό φίμ ποΰ Οά άποιελέ
  ση διά την έβδομάδα αυτήν κινη
  ματογραφικόν γεγονός.
  — Είς την «Μινώαν» έπίσης ή
  ταινία: «Μιά γυναϊκα ϊνας Θρό
  νος» Μνα πραγματικόν ιστορικόν
  καί δραματικόν άριστούργημα συγ
  κεντρώνει καί θά συγκεντρώση
  πολύν κόσμον καί κατά τάς ήμέ
  ρας τής προβολής τού διά τελευ
  ταΐαν φοράν (σήμερον καί αυριον)
  ο Ρέιτορτ·ρ
  ΕΥΡΕΘΗ δρμαθός κλειδιών ά-
  νήκων πιθανώς είς καταστηματάρ
  χην ή έμπορευόμινον. Ό άπολέ·
  σας &ς άποταθή είς τόν Δ. 11ο
  ταμιανάκην δπάλληλον Δερμιτζά-
  κη—Χατ,ζηϊωάννου.
  Φυτά σουλτανίνας
  Φυτωρίων 2 έτων, άνκπτυχθέν-
  των ένχός κήπου ποτιοτικοθ πω·
  λοθντοκ.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΠΩΛΕΙΤΑ1 εΓς Φοινικιδν άμπε
  λσς βΐδους σουλτανί μέ εύκολί
  άς πληρωμής. Πληροφορίαι πά
  ρά τφ κ. Χαραλ. Φουντουλάκη.
  Ο ΚΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Όπου λήγει
  σκόπιον. Ποίον
  κλέξατε.
  Εύρωτιβ τι"
  ριον αύτοϋ είνε
  μηκιά αστέρων.
  τό μέν πρώτον
  ταΐος τροχός ό
  . 490ον
  τό τηλεσκότηον, άρχεται τό μικρο
  έκ των δύο όξυδερκέστερον; Έ
  παρατηρήσστε τόν εύρώτα· έν μό
  πλειάς ανθέων είς νεφελίος μυρ
  Ώ τής ΰπερθαυμάστου μηνανής, ή"ς
  ίλατήοιον μ(α σκνΐψ, ό δέ τ*λευ
  τοθ ζωδιακοθ κύ<λος! Δ'. Άλλαγή' κιγκλίδος. Όταν ή Τιτίκα εξήλθε τοθ μοναστηρΐου, ήτον έ"τι σχεδόν παιδΐον" ολίγον τι πλέον ή δεκατετρα έτις, διά καί ευρίσκετο «είς την άχάριτα ήλικΙ αν». Ώς είπομεν άλλοτε, έκτός τώ^ όφθαλμών της, εφαίνετο δχι βεβαίως εΰειδής· ουδέν των χσ ρακτηριστικών της ήτο, άχσρι, άλλ' υπήρχεν άδέ ξιος, Ισχνή, δειλή καί όμοϋ θρασεΐα, ένί λόγφ, νεα νις μετά συμπεριφοράς μιάς κόρης. Εΐχε τελειώσει τα μαθ^ματά της' εδιδάχθη δή λαδή την κατήχησιν, μάλιστα δ' εύλάβειαν πρός τα θεΐα πολλήν έ'πειτα «ιστορίαν», 8,τι δηλαδή όνομάζεται ίστορΐα είς τα μοναστήοια, γεωγρα φΐαν, γραμματικήν, τάς μετοχάς, τούς βσσιλεΐς τής ΓαλλΙας, όλΐγην μουσικήν, όλΐγην [χνογραφί αν, νά σχεδιάζη μίαν ρΐνα κτλ., κατά τα άλλα δμως διετέλει είς παντελή άγνοπν, τοϋθ' δ περ είνε μέν θελκτικόν είς κόρην, άλλά κινδυνω δες. Τής κόρης ή ψυχή δέν πρέπει ν' άφΐνεται έν τώ σκότει, διότι βραδύτερον, δταν ανοίξη διά μιας τούς οφθαλμούς είς τό φώς, αί έντυπώσεις γΐνον ται λίαν ζωηραί καί άπότομοι. Μοναι οί μητέρες γινώσκουν πώς ν' άνοΐγωσι βαθμηδόν είς τό φώς τοθ κ07μου τούς νοερούς των θυγατέρων οφθαλμούς. Προκειμένου λοιπόν περί μορφώσεως τής ψυχής κόρης έτι νεσρδς, δλαι ό-ΐοθ αί καλογραϊαι δέν άξΐζουν όσον μΐα μήτηρ. Ή Τιτίκα μητέρα δέν εγνώρισε· μητέρας δμως εγνώρισε πολλάς έν τώ μοναστηρίω. Ό Άγιάν νης είχεν έν τη ψυχβ κειμήλια στοργής πρός την Τιτΐκαν άλλά τί δύναται γηραλέος άνθρωπος μηδέν εΐδώς, πρός τό έργον τουτο τής έκπαιδεύ σεως κόρης, πρός την σπουδαίον υπόθεσιν τής προπαρασκευήν γυναικός είς την ζωήν, όπόσης είνε χρεία έπιστήμης, 8πως άντιπαλαΐση τις κα τα τής μεγάλης έκεΐνης άμαθεΐας, ήτις καλείται άθωότηθ Ουδέν προπαρασκευάζει τόσον τάς νεαράς κό ρσς είς τα πάθη, όσον τα μοναστήοια, 8που τάς έγκλείουσι. Τό μοναστήριον στρέφει τόν διαλογι σμόν πρός τό άγνωστον. Μή δυνσμένη έκεΐ ή καρ δία νά ανοιχθή είς ευρος, τρέπεται είς βάθος. Τό μοναστήριον είνε πίεσις, ήπς, δπως κατανικήση. την ανθρωπίνην καρδίαν, χρ^ία νά διαρκέση έφ' 8 ρου ζωής. "Αλλως, άμα υπερβή ή πεπεισμένη ψυχή την 6 δόν τοθ μοναστηρΐου έκδίδεται είς τα έγκόσμια πά θη άχαλΐνωτος. (συνεχ(ζεται) ΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Ε Λ Ε Φ Α Σ ΕΛΕΦΑΣ II * Πού έδωσαν καί πέρυσι έξαιρετικά άποτελέ- βματα, καί κυριολεκτικώς έθαυματούργησαν είς δλβυς τούς κλάδους τής παραγωγής. Λόγω τής γενικής ζητήσεως αφίχθησαν άπό τούδε ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ των λιπασμάτων «ΕΛΕΦΑΣ» χαί πωλοΰνται τοίς μετρητοϊς καΐ επί πιστώσει παρά τοίς: . ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ & ΣΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ _ Τό γνωστόν Ξενοδοχείον: 4 ΑΠΟΛΛΩΝ, της απολύτου προτιμήσεως δλων των Ηρακλειωτών. Τό κεντρικώτερον των Αθηνών. Άνακαινισθέν καί πάλιν βξασφαλίζει βλα τα πλεονεκτήματα τής άνέσενς καί ευχαρίστου δια- μβνής. ι ΰέρμανσις—λουτρα κ. λ. π. ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΟΤΤΗ ςϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙϋ: ~ΠΙ ΙΕΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜ11Ι1ΙΙ1Ι1 ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ ΑΓΡΟΤΑΙ !!! Είς τόν Διαγωνισμόν τής 9ης τρέχοντος ή «"Ενωσις Γεωργικών Συνεταιρισμόν ν» Γίομου Ηρακλεί¬ ου κατόπιν πολλών αϋστηροτσ- των δ ο κ ι μ ώ ν παρά ε ιδικής έ- νεαμελους Τεχνικής Έπιτροπης κατεκύρωσεν είς τόν Οίκον ΠΑΝ- ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πατρών: 2300 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ "ΣΙΝΤΑ" πσρά την μεγαλυτέραν διαφο¬ ράν τιμής έναντι των τιμών τοθ συναγωνισμοθ διότι οί Ψεκαστή- ρες "ΣΙΝΤΑ,, ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ άπεδείχθησαν τελειότατοι άπό πά σης άπίψεως καί δυνόμενοι ώς έκ τούτου νά έξυπηρετήσουν τάς ανάγκας των Γεωργών!!! | Οί Ψεκαστηρες ΣΙΝΤΑ Γιαννακο- = ττούλού ώς γνωστόν κατασκευάζονται | μέ έξαρτήματα καί άνταλλακτικά τοϋ 1 Οϊκου ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ Ιταλίας, κατα- | σκευαστοθ των ψεκαστήρων ΛΑ—ΣΦΙΝ- = ΤΑ, τού όποίου έχομεν την άποκλει- = στικότητα δι* δλην την Έλλάδα. | Ό Ψεκαστήρας ΣΙΝΤΑ Γιαννακο- Ξ ποιίλου πρέπει νά είναι λοιττόν τό = σύνθημα κάθε άγρότου. ΙΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΑΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ | ΔΙΟΤΙ ΕΝΟ ΗΑΉΤΟΤΕ ΜΑΣ ΑΠΟΜΙΜΟΥΗΤΑΙ Ι ΗΜΕΙΣ ΔΙΑΡΚΩΣ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΜΕΝΙ! | Γενικοί άντιττρόσωτΐοι διά την Έλλάδα: = ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ: | ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ = ' „ ' ΗράκλΒΐον- Κρήτης. Ξ Β 'Αντιπρβσωποι Νομοΰ Ρεθύμνης: = ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ-ΣΟΥΛΑΚΟΣ, Ρέθυμνον, 3 Άντιπρίσωπο» Νβμοΰ Χανίων: = ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ-ΣΟΥΛΑΚΟΪ, Χανιά, Β Άντιπρόσωπος Νομοΰ Λασηθίου: Ι ΜΑΝίΙΛΗΣ Κ. ΣΑΜΙΩΤΑΚΗΣ, 'Αγιβς Νικόλαος, Ξ Άντιπρόσυπβς επαρχίας Μεσσαράς: Ξ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ^, Μοΐρες. ΙΙΙΗΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓΤ. Ή αποπεράτωσις τής όδοΰ Σητείας. ΤΟΥΡΛΩΤΗ ΣΗΤΕΙΑΣ, Ία νουάριος (άνταποκριτβΰ μας).— Πβοην σημασίαν εχει διά την έ παρχίαν Σητείας ή διάνοιξις τής όδοΰ Παχείας Άμμου— Λιμενβ;, άντιλαμβ*νονται ασφαλώς ολοι. Ή «Ανάρθωσις» αλλΐίατβ εχει ά οχοληΒή διά μακρών χαί κατ' επανάληψιν μέ τβ ζήτημα τού το. Είναι επομένας περιττόν να έκταθώμεν καί ημείς βήμερον επί τού θέματος. "Έπ-ειτα, χάρις είς τάς πίστωσις πού «χορηγή θησαν κατά τα τελευταία έ'τη ά θρόνς καί χάρις έπίσης είς τό έν διαφερον της έργολάββυ έταιρί άς, «Ι εργασίαι έπροχώρηααν ση ιααντικά. "Ηδη άπβμένουν ολίγα χιλιέμε τρα πρός διάνοιξιν, μεΐαξύ £ψά κάς καί Λάβτρου. Κα'ι αν δέν ή σαν άππσχολημένοι οί «νθρωποι είς την συγκομιδήν τού έλαιοκάρ πβυ αύτην την εποχήν καΐ υ τήρχον εργάται ή διάνοιξις θά επραγματοποιείτο έντός τής προ σβχοΰς ανοίξεως. Όπωβδήποτε ο μως πιστευεται ότι μέχρι τού φθινβπίιρου τοΰ 1939 ή όδός θά έχη διβΐνοιχθό πληρως. "Αλλωστε καί προ καιροΰ το αυτοκίνητον έ'φθανε μϊχρι τής Σφχκας καΐ έ ξυπηρετοΰσε τάς συγκοινωνιακάς ανάγκας. Λόγω δμως των βροχών κ«ί τής ελλείψεωςτεχνικών έργων κατέστηάύύνατος π συνέχισις τοΰ ι3ρομολβγίουκα:άτού; χειμερινοϋς μήνας. Επί τού σημείου δέ αύ τοΰ ακριβώς θά εΐχωμεν νά κάμ» μέν μίαν παράκλησιν: Ή όίος ώς ε'ίιτωμεν θά δια νβιχθή μέχρι τού προσεχούς φθι νοπώρου. Διά νά κατασττ) δμως δυνατή ή διελβυσις αυτοκίνητον καί ή έπικοινωνία της Σητείας μέ την άλλην" Κρήτην, θά χρϊΐ ασθί) ή καταακβυη μβγάλων τβ χνικών ερνων, γεφυρών κ. λ. π. Είναι δηλαδή άπαραίτητος ή κ* τασκευι'ι έργων προσπελάσεως. Καί πρέπβι νά πρβτιμηθή ή κοι ταβχευή των ϊργων αυτών άντΙ παντός αλλου. Το προσεχές φίινο πωρον θά πρέπει νά έπικβινωνή αιι η Σητεία μέ τό Ηράκλειον δι' αύτοκινητου, χωρΐς άναβολην, έ α τω καΐ άν προκιιται νά δια κόπτεται δι' ολίγους μήνας τβν χϊΐμώνα, ή αυγχοινωνία. Διότι, καθώ; λέγουν οί είδικοί, θ' άπαι τηθοΰν εισέτι τβία βχβδόν 'έτη διά τ ό ν πλήρη άποιτεράτωβιν τής όδοΰ. <9ά είναι δέβέβαια όιααρτία νά μένη επί τρία άκύμη έ τη είς άπομόνωσινη Σητεία. Άλλά, έπ« ναλαμβάνομεν, είμεθα βεβαιοί ότι θά ρυθμισθό τό ζήτημα. 'θ ύπουργος κ. Σφακιαναχης θά δώ ση άσρκλώ; τάς δίούσας έντολάς είς την τεχνικόν ΰπηρβαίαν. Θά ένίργήση δέ ασφαλώς καΐ 6 νο- μομηχανικος Λασηθίου. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Πλειοδοτικής Δημοπρασίας Ό Έπιθεωρητής Δημοτι- κων σχολείων Γόρτυνος Διακηρύττει δτι: ΈκτΙθεται είς φανρράν μει¬ οδοτικήν δημοπρασίαν ή α¬ νέγερσις τού μονοταξίου δή μοτικοθ σχολείου Μακρών Καινουρίου συμφώνως τή σχε τική συγγραφή υποχρεώσεων, τή έκπονηθείθΓ) υπό τοθ κ. Σχολικοϋ Άρχιτέκτονος. Ή δημοπρασία θέλει γίνη την 23ην τρέχοντος μηνός ή μέραν Δευτέραν καί ώραν 11—12 π. μ. έν τώ Γραφείω τού ΈπιθεωρητοΟ Δημοτι κων σχολείων Ηρακλείου ενώπιον τής κατά νόμον Έ πιτροπής. Τό έργον προϋιτελογίσθη είς δραχμάς 65,000 ή δέ έγ γυοδοσία ωρίσθη είς δραχ. 4 000 κατατεθησομένας διά γραμματίου. Είς την δημοπρασίαν γίνον ται δεκτοί έργολόβοι πάσης τάξεως έχοντες έργολαβικόν δΐπλωμα έν Ισχύϊ καί έκπλη ρώσαντες πάσας τάς ύποχρε ώσεις των. "Αιιαντα τα σχετικά εύρΐ σκονται κατατεθειμένα είς τό Γραφείον τοθ Έπιθεωρη τοϋ Δημοτικών σχολείων Ή ρακλείου ένθα οί βουλόμε νοι δύνανται νά λαμβάνωσι γνώσιν. -Εν Άγίω Μύρωνι τή 10)1) 1939. Ό Έπιθεωρητής Γόρτυνος Τ. Τσαγκιάς Ο ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Ν. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ____ ! Δέχεται τούς έκ δερματι- κών καί μεταδοτικών νοσημά- των πάσχοντας δ5ός Νεκτα- ρίου πάροδος πλατείας Κορ¬ νάρου, τέως οίκία Νυστεράκτ]. Τούς Μεσσαρίτας τούς πά¬ σχοντας έκ δερματικων νοση- μαΐων, τό τελευταίον Σάββα¬ τον εκάστου μηνός ιίς τό έν ΜοΓρες φαρμακείον κ. Μουν- τράκη. Κάνομεν' την μεγαλυτέ¬ ραν κατανάλωσιν διότι πω- λοΰμεν ολα τα ύφάσματα είς τιμάς ασυγκρίτως εύθηνάς. ΑΒΕΔΙΣ οδός 'Ανίου Μην» —Τό σημερινόν πρόγραμμα τοΰ Ραδιοφωνικοΰ. Ό ΡαδιοφωνΐΜος σταθμος Άθη νών θά μεταδώαη βήμερον τβ εξής πρόγραμμα: "ίϊρα 13 30 χρηματιστήριον, 13. 40' είδήβεις, Η έλαφρά μουσική (συγκρότημα Ί. Βέλλα), 14.45' άνακοινώσϊΐς καΐ μετε«ρολογικόν δελτίον, 18.10* μουσική χοροϋ, 19 ή «ωρα τοΰ π«ιδιοΰ», 19 30' δή μοτική μουσική (Κυριακάς Ντα- ββς), 20 ή «ωρκ τβΰ άγροτου», 20. ΙΟ' εργα διά βιολοντσίλλο μέ έκτελεστήν τόν Κασσάντο Ταρτί τι Γκραβέ άπό τό κβνσέρτο είς ρέ μεϊζον Μέϋλ Γκαβόττα «'Όλ- καρ» χαιρετισμος άγάηης, Ντζορ ζάκ ΐνδικό τραγοΰδι "Αλμπενιδ ίσπανικη σϊρενάτα Καατάντο κομ πλιμέντα, 20 30' οίσιτάλ τραγου διοΰ υπό τοΰ κ. Ρούσου, 21 όχ λία τής κ. 'Αλϊξάνδρας Λαλαού νη μέ θέμα ή μουσική μόρφω σις άπό τό λίκνο, 21 15' φωνητι κόν κουαρτέττο Χάγιου, 21,15 «ι δήσεις, 23 συνέχβια μικράς όρχή στρας, 23 30' μουσικήνχορβΰ. —Προαγωγή είς σμήναρχον. Διά Β. Δ. προηχθη είς σμήναρ χον ο συμπολίτπς άντισμήναιρ χος μ. Γεώργ. Φαλκωνάκης. —Ή όδός Σταλίδος Μοχοΰ. Έν σχέσει πρός τα αναγραφέν¬ τα είς την «Άνβρθωσιν» τής 29 — 12—38 διά τό ζήτημα τής χορη γήσεω; κιστώσεΝς πρός περάτωσιν τής όδοΰ Σταλίδος— Μοχοΰ τό ΰ φυπουργεςον παρά τι) προέδρω τής κυβερνήσεως γνωρίζβι ότι άπέ στειλεν διά ταύταρίθμου έγγρά ςρου τού τό βχετικόνάπέκομμκ είς την Γεν. Διοίκησιν Κρήτης ώς άρμοδίαν κ»ι μέ την παράκλη σιν όπως ανακοινώση τάς επί τοϋ πρβΗϊΐμένου άπέψβις η ενεργείας της. —Οί άγροφύλακες θά φέρουν όπλα. Ανβκοινώ9η ό'π έ αναγκάση χός νόμος τής 7ης Νοεμβριού 1935 έπιτρέπει ρητώς την άνευ άδϊί «ς της άστυνομιχής άρχής κατο χην υπό των ανηκόντων είς δή μοίίας υπηρεσίας των έπλων των κατά τούς κανονισμου; συγχω ρουμένων αυτοίς. Συνεπως καΐ οί άγροφύλακες δικαιοΰνται νά κατέχουν πολεμικόν όπλον η πιστόλιον κ»ι άνευ αδείας της άστυ'ομικής άρχής καΐ νά φυλάα σωσιν αΰτό έντός των οΐκιών των. Εάν ό αγροφύλαξ φέρη τι των δπλων τούτων ουχί έν τόπω κ»ΐ χρόνω έκτβλών, την ύπηρβσί «ν τού, ΰπόκειται είς τάς ποινάς τβΰ άρθρβυ τοΰ άναγκαστικοϋ νβμου τής 9ης Απριλίου τοΰ 1935. _______ —Θείον κήρυγμβτ. Αυριον Κυριακήν 15ην τρέχβν τβς έν τφ Ίερω Ναζί "Αγ. Μηνά η»1 κατά την θείαν λειτουργίαν θέλει κηρύξει τφν θίϊον λόγον έ ίβροκήρυξ τής Ζωής κ. Αθαν. Φραγκβιτουλος. Ό αύτός θά ομιλήση καΐ τό άπόγκυμα έν τφ ίδίω ναφ. Εξπρές θαλαμηγόν ΨΨ Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000. Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερί- σματα Λούξ καΐ σοθπερ Λούξ. Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουαρίου 1939. Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς κατ' ευθείαν Πειραια, ΣΟρον, Τή νόν, Μύκονον, Ί- καρίαν, Σάμον. Τηλ. 5.51 Πραχτβρεϊον ΑΜΑΜΠ. Π. ΚΟΡΠΗ
  Ηράκλειον -- Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωίσ Σαββάτου
  14 ΊανουαρΙου 1939

  ΕΙΣ ΟΥΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΗ»
  ΚΑΤΕΛΗΙΑΝ ΑΚΠΜΗ
  ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΠΗΣ ΡΟΜΗΣ
  ΠΩΣ ΚΡΙ'ίΕίίΙ Η ΑΡΝΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΜΟΥίΟΑΙΝΙ_ΑΙΑ_Τ0 ΙΪΒΑΗΙΚΟΗ
  ΑΘΙΙΝ %.Ι 13 Ίανουαρίου (τού
  άνταπο*ριτού μας).—■ Σημεριναί^ πλη¬
  ροφορίαι έ* Ρώμης άναφέρουν ότι είς
  ουδέν άποτέλεσμα κατέληξαν άκόμη αί
  αυνομιλίαι τής Ρώμης.
  Οί εύρωπαϊκοί πολιτικοί κύκλοι
  κρίνοντες έν τώ μεταξΰ την άρνησιντού
  Μοολίνι νά συζητήση έτίτοΰ ίσπ*
  ίσπ*
  κ. Μουσολίνι νά συζητήση ^
  νιχου ζητήματος δεδομένου ότι έχει
  πεποίθησιν είς τί;ν τελιν-ήν νίκην τού
  Φράνκο, θεωρούν αύτην ώς υπεκφύγη ν.
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΦΗΜΑΙ
  ΟΤΙ 1Α ΙΚΑΗΟΠΟΙΗΘΟΥΗ ΑΙ ΙΙΙΚΗ.
  ΤΗΣ ΙΤΛΑΙΑΣ ΕΙΣ ΤΡ ΣΟΥΕΖ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου (τού
  άνΐαποκριτοΰ μας).— Κατά τα έκ τού
  έξωτερικού τηλεγραφήματα αί αξιώσεις
  τής Ιταλίας επί τού σιδηρπδρόμου τού
  ΤζιμπουτΙ καί τού ζητήματος τής διώ-
  ρυγος τού Σουέζ, θά ίκ'κνοπηιηθώσιν.
  Πάντως ή πληροφορία αυτή όφιίλεται
  είς φήμας μάλλον, βϊτινες μάλιστα μέ-
  χρι τής στιγμάς ούδαμόθεν έπιβεβαι-
  ούνται.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗτΊΣ
  ΤΟΥ ΦίΛΣΕΤ ΥΠΟ ΤΟΚ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑ.Ι 13 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Είς σημερινόν
  ανακοινωθέν αυτής ή Σαλαμάνκα βεβαι¬
  οί .ότι κατελήφθη τό Φάλαετ καί πολ
  λά χωρία υπό των έθνικών στρατευ-
  μάτων.
  Ή χατάληψις τού Φάλσετ άμέσως
  μετ ά την κατάληψιν τού Μόντ Μπλάνς,
  θέτει είς μειονεκτικήν θέσιν τάς δυνά
  μεις των κυβερνητικήν αΐτινες άγωνί
  ζθνται νά διασώσουν την Ταρραγώνα
  ΟΙ Ε8ΚΙΚΟΙ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
  ΕΙΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΟΥΙΙΡΟί ΒίΡΚΕΑΟΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας)·—Τηλεγραφείται ό·
  τι οί έθνικοί, χαθ' ά ίσχυρέζεται ή Σα
  λαμάνκα, συνεχίζουν αδιακόπως την προ
  έλααιν αυτών. "Ηδη αί «τροφυλακαί τώ1
  έθνικών των προελαυνόντων άναταλικώ
  τής Αερίντας ευρίσκονται είς τό ημισι
  ακριβώς της όδού η«ς συνδέει την πό
  λιν ταύτην μέ την Βαρκελώνην.
  Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΟΑ ΜΕΤΑΣΧΗ
  ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤ1ΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου (τού
  άνταπονιριτού μας).— Νεώτεραι «λη
  ροφορίαι έκ Βουδαπέστης άναφέρουν ο
  τι ή ούγγρική κυβέρνησις θά μεχάσχη
  τού
  Καθ
  αντικομμουνιστικού
  ' ά ανεκοινώθη ή α
  αυμφωνου
  συμμετοχή «ΰ·
  τη Θιωρεΐται γεγονός ιδία μετά τή·
  αναγνώρισιν τοΰ κράτους τού Μαντζου
  κοό υπό τής Ουγγαρίας.
  ΕΟΡΤΑΣΒΗ Η ΕΒΛΟΜΙΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ
  τού κΑθίίΗτογ ιιηηΜ
  Αί διεθνεΐς ζυμώσεις καί η εξέλιξις
  των συνομιλιών της Ρώμης.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 ΊανουσρΙου
  ((δ. ύπηρεσία).— Ό Πρόεδρος
  τής Γαλλικής Βουλής κ Έδου
  άρδος Έρριω εξεφώνησε χθές
  βαρυσήμαντον λόγον υπέρ τής
  εΐρήνη; δ οποίος ένεποίησε
  ζωηροτάτην εντύπωσιν.
  Ό κ. 'Ερρ;ώ επετέθη κατό
  των επιθυμούντων τόν τιόλε·
  μόν όστις εΐπε θτ είνε περισ
  σότερον βάρβαρος καί β'αιος,
  δσον ουδέποτε άλλοτε.
  Τό τέλος τοθ λόγου τοΰ κ.
  Έρριω εκάλυψαν ζωηρότατα
  χειροκροτήματα.
  —Σήμερον ττρόχειται νά γ(
  νη τό μέγα επί των έξωτεοι-
  κων ζητηαάτων συνέδριον.
  Κατ' σύτό θά ομιλήση 6 κ.
  Μπλοΰμ, ό κ. Μποννέ καί ό
  κ. Νταλσντιέ.
  Αυριον τό εσπέρας ό κ.
  Μποννέ αναχωρεί διά Γενεύ¬
  ην δπου πρόκειτσι νά συναντη
  θη μετά τού κ. Χάλιφσξ ό
  οποίος θά μετοβή είς Γενεύ
  ην άτι' εόθείας έκ Ρώμης.
  Ό κ. Χάλιφαξ θά καταστή
  στ) τόν κ. Μΐτοννέ ενήμερον
  συνομιλιών τής Ρώμης
  Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝ0ΜΙΛ1ΩΝ
  ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΡΩΜΗ 13 ΊανουσρΙου (ίδ.
  ύπηοεσ(α). —Μακρά υπήρξε ή
  χθεσινή συνομιΜα τού Βσσιλέ
  ως Βίκτωρος Εμμανουήλ μετά
  των κ. κ. Τσάμπερλαιν καί
  τής Ίσπανίας, μή δεχόμενος
  νά άλλάξΓ) πολιτικήν είς τό
  Ισττανικόν.
  —Επί τή προσεγγΐσει τοθ
  ΊέχθροΟ, είς τή/ Καταλωνΐαν
  πίρας ταύτης ό Ί έπικρατεί δ ένθουσιασμός των
  ταλός Βασιλεύς τιαρέθεσε -πρό
  γευμα πρός τιμήν ι ών "Αγ¬
  γλων ύπουογών.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 'ΙανουαρΙου
  (15. ύτιηρεσία). Κατά πληροφο
  ρ(σς έκ Ρώμης ό λόρδος Χά
  λιφσξ επρόκειτο σήμερον νά
  συνομιλήστν μετά τοϋ έν Ρώ
  •ιη Γάλλου ποεσβευτοΰ κ.
  Φρανσουά Πονσί.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ Β ΊανουαρΙου
  (16. ύπηρεσΐσ).— ΑΙ άγγλο
  ιταλικαι συνομιλίαι υπήρξαν
  «απλώς έπεξηγημστικαΐ καί
  τΐποτε περισσότερον», άναφέ
  ρει σήυεραν ό ανταποκριτήν
  των Τάίμς(έν Ρωμη) καθώς καί
  όλάκληρος ό άγγλικός τύ
  πος.
  ΑΠΕΤΥΧΟΝ ΒΑΣΙΚΩΣ
  ΑΙ ΑΓΓΛΟΥΤΑΛΙΚΑΙ:
  Τό «ΝταΙηλυ ΜσΙϋλ» γρά
  φεΐ 8τι αί συνομιλίαι Ρώμης
  κατέληξσν είς άποτυχίαν διό
  τι ό κ. Μουσολίνι άντένεινεν
  είς σχετικήν πρότασιν τοϋ
  κ. Τσάμπερλαιν νά άποσύρη
  ποώτων ημερών τοθ πολέμου.
  Όλος ό λσός έτοιμάζεται
  νά δώση την ύστάτην μάχην.
  ΑΙ γυναΐκες επεστρατεύθησαν
  διά την όπισθοφυλακήν, διότι
  οί άνδρες άποσΐέλλονται είς
  την πρώτην γραμμήν
  ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΥΠΟνΡΠΚΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΟΝΗΝ
  Χθές ό κ. Νεγκρίν συνεκάλεσε
  τό υπουργικόν συμβουλιον κσί
  υπέβαλε πρός υπογραφήν τό
  διάταγμσ έπιστρατεύσεως
  νέας σειράς ήλικιΛν άπό τοθ
  21 Πρόκειτσι νά γίνη νέα
  έπιστράτευσις είς περίπτωσιν
  άνάγκης.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 ΊανουαρΙου
  ([δ. ύτηρεσΐα).— Ή εφημερίς
  ΝτσΙηλυ Μα'ϋλ» γράφει δτι έ
  άν ό κ. Τσάμπερλαιν δέν δυ
  νηθή νά παίξη τόν ρόλον τοθ
  διαιτητοθ (νά μεσολαβήση διά
  τα γσλλοϊταλικό), είνε έν τού
  τοις πιθανόν νά επιτύχη την
  σύγκλησιν ενός νέου συνεδρΐ
  τα ίταλικά στρατεύματα έ< ου των τεσσάρων. Οί έκδέται Ηρακλείου είς την διεδνή έκδεοιν της Θεσ)νίκης. Ή Διεθνής "Εκθεσις Θεσ σαλονίκης διεβ βασε ποός την Νομαρχίαν *αΙ τος Γεωργι- κάς αρχάς Ηρακλείου, πίνα κα διαλαμβάνοντα τα άπονε μηθέντα είς έκθέτας γεωργι κων προ'ίόντων τοθ νομοΰ ΉοακλεΙου, ιιμητικά μετάλ λια, διπλώματα καί ΙΉαθλα κατά την παρελθοϋσαν 13ην περίοδον της Εκθέσεως. Συνολικθς έκ ταθ νοιιοθ Ηρακλείου έβρσβεύθησαν 115, κατανέμονται ώς εξής: 18 έκθέται έξ ών 20 διά δημηιρι ακά προϊόντα, 9 δι' δσπρ α, 7 διά βιομηχανικά φυτά, 21 δι" άμπελουργικά, δενδροκομι κά κσί κηπευτικά προϊόντα,20 δι" έλαιοχομικά, 26 δι" οϊνους καί οΐνοπ,νευματώδη ποτά, 6 διά μελισσοκομικά, 1 διά ση ροτροφΐκά καί 5 διά κτηνοτρο φικά ττροϊόντα καί Φυτά. χρυσά, 25 άργυ£.α, 21 χσλκά καί τα ΰττόλοιπα 51 εύφήμου μνε(τς. Πλήν των ανωτέρω βροβεΐων άτιενεμήθησαν είς διαφόρους έκθέτας πλείστα γεωργικά έργαλεΐα καί φάρ μακα. Τα ανωτέρω βραβεΐα θά άποσΐαλοΰν Νομαρχίαν έν κσιρφ είς την πρός απόδοσιν Τα άπονεμηθέντα βροβεια'ίίς τούς δικαιούχους. ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Είς τό Πανεπκ στήα,ιον έωρτάσθη σήμερον έπιβλητικώς ή έβδομηκονταετηρίς τού διαπρεποΰς καθηγητού τής χειρουργικής κ. Γερου» λάνου. Ό κ. Γερουλάνο; έτυχε θερ- μών καί ένθουσιωοών έκδηλώιεων έκ μέρους των επισήμων, των αυναδέλφων τού καί των φοιτητών. ΒΙΠΤΟΥΗ ΠΑΛΙΝ ΑΙ ΙΕΡΜ8ΚΡΑΣΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Ή μετεωρολογι- χή ύπηρεαία άναφέρει ότι συνεχίζεται καιρός νεφελώ&ης καί ότι πίπτουν αί θερμοχρασέαι. Προεκ ηρύχθη διαγωνισμός μετεκπαιδεύσεως δημοδιδασκάλου. Είς την Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη ά ■πόφσοις τοΰ ύτιουργεΐου τής ΠαιδεΙας περί προκηρύξεως διαγωνισμοθ δημοδιδασκάλου πρός μετεκτταΐοευσιν είς τό Πανεπιστήμιον Αθηνών. Διά τής αποφάσεως όρ'ζεται δτι τιροκηρύσσεται διαγωνισμός διά την χορήγησιν διετων έκ παιδευτικών άδειων μετ" άπο δοχών είς πεντήκοντα πτυχιού χους δημοδιδασκάλου^ έκ των οποίων δύνανται ν ά εί νέ δημοδιδασκάλισσαι μέχρι τοθ 1)3, δπως παρακολου θήσωσιν άπό τοΟ προσεχοθς σχολικοθ ετους 1939—1940 διειή κύκλον παιδαγωγικών καί άλλων μαθημάτων έν ι ώ ΠανεπιστημΙν Αθηνών. Ό διαγωνισμός θά ενεργηθή την 14 Απριλίου 1939. Οί επιθυμούντες νά μετά σχωσι τοθ προκηρυσσομένου διαγωνισμοθ οφείλουσι νά ύ ποβάλωσι μέσφ των κατά τό πους 'τιιθεωρητών αίτησιν συμ μετοχής είς τόν διαγωνισμόν μέχρι'τέλουςΦεβρουσρ1ου1939, διά τής οποίας θά συνυποβάλ λωσιν καί τα σχετικά πιοτό ποιητικά. η προχθεσινη συνεδριλσισ του αημ συμβ0υλ10υ ηρακλειου αι ληφθεϊσαΓαπρφασεισ Κατά την προχθεσινήν συνε δρίασιν τοθ Δημ. Σψβιυλίου ε¬ νεκρίθη ή χύρήιΊρις των κατωτί ρω πναών: 65 000 δρ. δι* την ά ποττερίτωσιν τής επεκτάσεως τοο Νεχροταφείου, 31.000 διά τό πε ρίπτιρον των προσκόπων καί 7. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Κατ' Ιδιαιτέρας μας τιληρο|πιτρέψτ), θά μεταβή καί φορίας την προσέχη Δευτέραν τόν γείτονα νομόν οτιου θά αφικνείται είς την πόλιν μας εξετάση έπίσης διάφορα ζητή είς θά 500 διά την ά δ κλινοσκε μ φμ Έν τ^ Ϊ5ία συνεδριάσει άπίψχσί σθη ή μετονομασία τής λεωφόροιι Κουντουριώτου είς λεωφόρον Δια δόχου Κωνσταντίνου. Είς λεωφό ρον Πρίγκηπίς Γεωργίου μετονο μαζετϊΐ ή )εωφέρος ή ίγουαα έκ τής δυτικής πλευράς τού λιμέ νος εί; τό ηλεκτρικόν έργοστά οίον. Έξ αλλου κατόπιν σχετι κης αίτήσεω; των κατοίκων Φ?ρ τέτσας δίδεται τί δνομα τοθ Δή μάρχου κ. Γεωργιάδου είς την διανοιγεϊσαν νέαν οδόν την ενώνουσαν τό προάστειον Φορτέ τοα μετά τής Έθν. ΌδοΟ Κνω ανθ. Υπό τοθ Δημ. Συμβουλίοα ενεκρίθη ωσαύτως ή μελέτη δια νοίξεως τής νέας δδοθ παρά την γέφυραν «Αουτί—Πέραμα» ώ; καί ή τροποποίηοις τοΰ σχΐδί ου ρυμοτομία; έν τ'ζ πλ*τεία Δα σχαλογιάννη. Τέλος 6πό τοθ Δημ. Σβλι αίθ ή 0 απεφασίσθη ή 05ρευ αίς τοθ συνοικισμοθ «Ανδρ. Μάρ κελλος» καί ή αγορά 25 άκινήτων ανταλλαξίμων διά την εφαρμογήν τοθ σχεδίου τής πόλεως. ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Σήμερον θά διανυκτερευ · ση τό φαρμακείον τοθ κ. 'εωρν. Γεπεσάκη. ό 'Υπουργός Γενικάς Διοικη τής Κρήτης κ. Μπότης Σφακιά νάκης, πρός έτητόττιον μελέτην διαφόρων ζητημάτων των δύο νομών. Πιθανώτατα ό κ. Γενικάς Διοικητής, εάν 6 καιρός τό έ μαια χρήζοντα τής προσωπι κης τού επεμβάσεως πρός ά¬ μεσον επίλυσιν. Δέν είνε α¬ πίθανον ό κ. Σφακιανάκης με ταβαΐνων είς τόν γείτονα νο μόν νά έπεκτείνη την περιο δείσν τού μέχρι Σητείας. ΓΓγ« ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΚΛΤΟΜΜΥΡ1ΟΝ Δ Ο ΛΛ - ΡΙΟΗ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΙΜΟΥΣ ΤΟΝ ΗΝΩΜΕΝΟΝ Π0Α1ΤΕ1ΟΗ Η ΕΝΕΤίΚΗ ΛΕΣΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δι* έγγράφου τού τό υπουρ γεϊον τής Παι&εΙας πρός τόν κ. Δήμαρχον Ηρακλείου παρα καλεϊ νά έπισπευσθή ή συν τάξις καί ή ϋποβολή τής ζή- τηθεΐσης μελέχης άνοικοδομή σεως τής Ένετικής Λέσχης έ πΐ τή βάσει των σχεδΐων Όγ καρο ίνα επί τή βάσει των σχεδίων τούτων εκδοθώσιν οί οδηγίαι τής υπηρεσίαςΆναστη λώσεως διά την πρόοδον των έργων. Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Πληροφορούμεθα δτι Ιδρύθη έν Παρισίοις έταιρεία υπό την έπωνυμΐαν αβοοίβίέ ά Εΐη ύ«8 ΜίηίέΓβε ά* Γ Πβ ά« Οτδΐβ» ήτις διοθέτουοα άρ κετά κεφάλαια, πρόκειται, έκτελοθσα έτοιμαζομενον τρι ετες πρόγραμμα εργασίας νά ενεργήση μεταλλευτικάς έργα Ο Α. ΛΑΧΝΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Κατά τηλεγράφηαα ηρός την διεύθυνσιν τοϋ ΈθνικοΟ ΛαχεΙου 6 πρώτος λαχν^ς τής προχθεσινής κληρώσεως έκερ- δήθη υπό τοθ συμβολαιογρά- φουΉρακλεΙουκ.Κ Ζαχαριάδη. ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ Δι' αποφάσεως τής Έπιτρο πής Διατψήσεων αί τιμαί των αλεύρων καΐ τοθ άρτου καθο ρίζονται ώς εξής: Άλευρα λευκά δραχ. 10.31.50 κατ' ό καν, πιτυροϋχα 9.09. "Αρτος λβυκός 9.80, πιτυροθχος 8 20. '^ΛΛ'εννΝΛΑ^^^^^ οίας καθ" δλην την νήσον. Επίσης πληροφορούμεθα 6γι ή έταιρεία αθτη άνέθεσε πρό ημερών είς τόν έκ των μελών αυτής κ. Έμμ. Λυδά- κην τέως νομάρχην, την προ· εδρίαν αυτής, Ιδρύουσα τό έν Κρήτη γραφείον της έν Ηρ-χκλεΙφ καί έπιλαμβανο· μένη των εργασιών αότης λί¬ αν συντόμως. ΑΘΙΙΝ % Ι 13 Ίανουαρίου ( άνταποκριτοΰ μ*ς)·— Τηλέγραφον έ< Νέχς 'Υόρ*ης ότι ό πρόεδρος κ.Ρο! σβ&λτ εζήτησε πιστώβεις πεντα«οσ'ων έκατομμυρίων δολλαρίων προ^ειμένου νά συνεχισθή τό πρόγραμμα διά τούς νέους βξοπλ^σμού; της ' %.μερικης. Είς τό διάγγελΛά τού πρός τό Κογκρέσσον ό πρόεδρος των Ήνωμέ. νων Πολιτβιών έδ:καιολόγησε τας ζη· τουμένας πιστώσεις ώς απολύτω; επιβε¬ βλημένας έ* τή-, διεθνούς καταστάσε· ως καί τής άνάγκης νά συμπληρωθή ή έθνική άμυνα των Ήνωμένων Ηολι· τ εί ών. ΟΙ "ΤΑΪΜΣ" ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΗ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΡΟΜΗΣ ΩΣ ΑΘΙΙΝ % Ι 13 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).—' Τηλεγραφοΰν έκ τοΰ έξωτερικού ότι οί «Τάϊμς» είς τα σχόλια πού άφιερώνουν σήμερον είς την συνάντησιν τής Ρώμης χχρακτη· ρίζουν συγκεκριμένως αυτήν ώς μάλ¬ λον πληροφοριακήν παρά έχουσαν γενι· κωιέραν σημασίαν. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ν ΕΟΙΦΥΛΑΚΤΙκίίΙΙ! ΤΟΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΟΗΤΗΣ ΡΟΡ; ΑΘΗΝΑΙ 1 »Ίανου*ρίου (τού άν ταποκριτοΰ μας). — Έκ τού έξωτερι- κου αγγέλλεται ότι έν Ρωμη φέρεται ώς συνεχιζομένη ή έπιγυλακτικότης των αυζητήσϊων. III ΕΒΚΙΚΟΙ ΑΓΤΕΛΛΟΥΣΙΙΙ ΕΟΙΤΥΚΙΑ! ΚΑΜΙΣ ΕΣΤΡΕΜΑΑΟΥΡΑΝ ΑΘΗΝ %Ι 13 Ίανουαρίου (τοΰ άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται έκ Σαλαμάνκας ότι οί έθνικοί συνεχί¬ ζοντες τάς ανακοίνωσις επί τής πορεί- άς των πολνμικών έπιχειρήσεο>ν τονί-
  ζθυν ότι άποτυγχάνουν πλήρως αί έ-
  πιχειρήσεις των κυβερνητικών είς την
  'Έατρεμαδούραν.
  ΤΑΛΛΟΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ
  ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΧαΡΟΥΗ ΤΙΠΟΤΕ
  ^ ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας)— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι αί γαλλικαί έφηι,ερίδες
  άναφερόμεναι είς τάς ιταλικάς αξιώσεις
  τονίζουν ότι αυται ουδεμίαν πρακτι·
  κήν σημασίαν έχουν καί ότι έφ' όσον
  ύφίστανται δέν δύνανται ν» έξυπηρετή·
  σουν ουδεμίαν διαπραγμάτευιιν μετα
  ξύ των δύο χωρών διά μερικώτερα ζη-
  τήματα.
  Η ΕΣΟΔΕΙΑ
  ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας)— Κατά τάς υπαρ¬
  χούσας έξ Ιταλίας πληροφορίας ή έκεί
  έσοδεία τού ελαίου προβλέπεται δι» έφέ
  ιος πενιχρά.
  ΤΟ ΔΙΑΔΟΧΟΝ ΖΕΥΓΟΣ
  ΜΕΤΑΒΛΙΗΕΙ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ίανουαρίου (τοθ
  *νταποκί>ιτοΰ μας). — χό Διαδοχικόν
  ζεύγος αναχωρήσαν έξ Αθηνών δι*
  Γερμανίαν διήλθε την πρωΐαν σήμερον
  ε* Θεσσαλονίκης. ^