96796

Αριθμός τεύχους

5067

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

17/1/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟλΟΕ ΜΙΝ2ΓΛΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥΟΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ------·.-------------
  ■______ ..■■—■■.
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΤΡΙΤΗ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραν 3
  έξάμηνος 3
  Άμερικής
  έτησία 8ολ. 15
  17
  ίξάμηνος > 8
  Τψή
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ——————————;α
  • ΕΓΟΣ 24ΟΝ
  II
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5067 |]
  ί*
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑΗ
  ΤΟΝ ΣΥΝΟΜΙΑΙΩΝ ΤΗΣ ΡΟΜΗΣ
  Αί συνομιλίαι τής Ρώμης
  πού τόβον ενδιαφέρον προ
  εχάλεσαν είς ολόκληρον τόν
  κόσμον, δέν άπέδωκαν δυ
  ατυχώς θετικα άποτελέσμα
  τα. Οί δύο συνομιληταί έξέ
  θεσαν τάς άπόψεις των, άντι
  κρυς άντιΒέτους πρός άλλή
  λας, έφ' ολων των εύρωπαϊ
  κων ζητημάτων, χωρίς καμ
  μίαν ύποχωρητικότητα, ά
  καμπτβι, άποφασιατικοι, ά
  μετάπειατοι αμφότεροι. Καί
  άντί νά προσφέρουν είς τό
  τέλος την ειρήνην είς τόν
  κόσμον, έδωκαν είς την δή
  μβσιότητα ένα ολιγόλογον ά
  νακοινωθέν, χωρίς κανέν
  ούαιαστικόν περιεχόμενον.
  ΔΓ αύτό καί τό μέλλον,
  παρβυσιάζβτα» καί πάλιν είς
  τα έμφοβα^ όμματα των λα
  ών τής γής, σκοτεινόν, άβέ
  σαν νέας μεγάλας επιτυχίας
  καί άπειλοΰν νά κυριεύσουν
  έντός'μηνός ολόκληρον την
  Καταλωνίαν. Τάς επιτυχίας
  αύτάς οί Γάλλοι άποδίδουν
  είς νέας κολοσσιαίας ένισχύ-
  σεις τάς οποίας ώς ίσχυρίζων-
  ται, απέστειλεν ή Ιταλία
  είς τόν Φράνκο. Φαίνεται
  δέ ότι σχέπτονται σοβαρώς
  πλέον ν' άνοίξουν τα σύνο-
  ρα καί νά έξαπολύσουν τόν
  χείμαρρον τοΰ γαλλικοϋ στρα
  τοϋ είς Καταλωνίαν πρός ε¬
  νίσχυσιν των κυβερνητικήν
  καί άναχαίτισιν των δυνά-
  μεων τοϋ Φράνκο. Είς α¬
  πάντησιν ομως ό κ. Μουσο¬
  λίνι έξαπέλυσε την απειλήν,
  ότι εάν άνοιχθοΰν τα γαλλο
  ϊσπανικά σύνορα, θά ρίψη
  όλον τόν όγκον τής Ιταλίας
  πρός τό μέρος τοΰ Φράνκο
  βκιον* 'αβυσσαλέον. Καί έκ]καί θ' αναλάβη ελευθερίαν
  δηλούται πάλιν μεταξύ των
  πολιτικών κ«ί δημοσιογρα
  φικών κύκλων καί τής κοι
  νής γνώμης τής Εύρώπης ίδι
  αιτέρως, μεγάλη νευρικότης
  ί άί έέ
  ρς μγ
  καί άγωνία,
  περισσότερον,
  ή ο
  ρς
  έπιτεινομένη
  άαό την σι-
  γήν την οποίαν τηρεΐ ό
  κ, Τσάμπερλαιν μετά την
  επιστροφήν τού είς Λονδίνον
  έκ τής ίταλικής πρωτευού¬
  σης, καί άπό την έπαναλη
  νέου
  δράσεώς είς την Μεσόγειον.
  Υπό τάς συνθήκας λοιπόν
  αύτάς ή ρήξις Ιταλίας καί
  Γαλλίας δέν φαίνεται πλέον
  άπίθανος. Αντιθέτως μάλι-
  στα παρουσιάζεται καί λίαν
  ένδεχομένη. Πάντως πρέπει
  νά έχωμεν ύπ' όψιν, δτι ύ·
  πάρχουν πλεΐστοι δσοι παρά
  γοντες πού είμποροϋν νά
  κρίνουν επί τής τύχης τής
  είρήνης καί τής εξελίξεως της
  έκ νέου σφοδράν! καταστάσεως είς τό έγγύς
  πολεμικήν καί τάς άντεγ μέλλον. Καί οί παράγοντες
  κλιΐσεις τού γαλλικοΰ καΐ|αύτοί είναι έν τινι σημείω
  Ιταλικού τύπου. Έπαυξάνβν] άστάθμητοι. Ασφαλώς ομως
  ται δέ αί ανησυχίαι έτι περισ θά λάβουν ταχέως την θέσιν
  οότερον καί εκ τής πλή' των. Καί τότε θά καταστή
  ρους έξασθενήσεως τής Κ. πλέον έκδηλον εάν βα-
  Τ. Ε. πού κατεδείχθη είς δίσωμεν πρός πόλεμον ή
  την συνεχιζομένη εισέτι ού άν επανέλθωμεν είς την ό-
  νοδόν της καί έκ τής νέας! δόν της είρήνης, Κυρίως δέ
  τροπής την οποίαν λαμβάνει|θά εξαρτηθή τουτο έκ τής ό
  δαία, ή Ιεραπέτρα. Έχει με
  γάλο εξαγωγικόν καί εΐσατ
  νωγικόν εμπόριον. "Ηδη, δμως
  ήρχισρ νά έρνάζεται τό Λιμε
  νικό Τααρ.ϊο. "Εχει κατασκευ
  άσει μόιλιστα καΐ έ'να τμήΊαα
  τοθ λιμενοβραχίονος π^ύ χρη
  σιμοποιεϊται καί ώς ποοβλή
  τα. Καί έλπίζεται ότι εάν έ
  ξευρεθή τρόπος ν' πύξηθοϋν
  οί πόροι τοΰ ταμείου, πού
  δέν ύπερβαίνουν τώρα τάς
  250 χιλ Ρρατχ. έ ησίως, τό
  νέο λιμάνΐ θά κατασκευα
  σθη συντόμως. ΙΟί πρέτει
  νά κατασκευασθή όπωσδήτο
  τε. ΓιατΙ, δπως νράφομεν
  ανωτέρω κι' δπως μας είπεν
  ό τελώνης κ. ΜΙλτος Καλοΰ
  δης, πού δέν είναι άιλώς δ
  νας ύποδειγμοτικός ύπάλλη
  λος άλ>ά κσί άκούραστος έρ
  γάιης τοθ καλοΰ καί έμπνευ
  σμένος τιαραστάτης κάθε δή
  μιουργικής προσπαθείας των
  Ίεραπετριτών, ή ναυτιλιακή
  κίνησις τής Ιεραπέτρας είναι
  σημαντική καΐ ούξάνει συνε
  Έπειτα ή "Ιεραπέτρα έ'χ-ει
  ανάγκην συγ-!θΐνωνιακών έρ
  γων καί ά πό ξη;δς. Πρέπει
  νά έπικοινωνήσο, καί μέ τα
  χωρία τής επαρχίας καί μέ
  τίς έπαρχΐες τής Σητείας καί
  τής Βιάννου. Εότυχώς δμως
  έργάζονται οί κάτοιχοι των
  χωρίων τής επαρχίας.
  Καί πρό ημερών άκόμη ή
  κυβέρνησις χάρις είς τάς φρον
  τίδας τοθ ύπουργοθ Γεν. Διοι
  κητοΰ κ. Σφακιανάκη, έχορή
  γησε σεβαστάς πιστώσεις διά
  την συνέχισιν των εργασιών
  διανοΐξεως των όδών Ίεραπέ
  τρας— Βιάννου καΐ Ίεραπέ
  τρας—Σητείας. Καί δταν δια
  νοιχθοθν αί όοοΐ αυταί δπως
  μας ά έπτυξαν καΐ ό φΐλος δι-
  κηγόρος κ. Μαστοράκης, καί
  οί εμποροι κ. κ. Άεράκης καί
  Μανουσάκης, ή οψ ς καί ή κα¬
  τάστασις τής Ιεραπέτρας θά
  άλλάξπ εντελώς. Καί θά άρ
  χΙσΓ) μία νέα περΐοδος δημι-
  ουργικότητος καΐ εύημερΐας.
  Άλλ' είναι άπειρα τα ζητή
  ματα τής Ιεραπέτρας. Όπως
  είναι άπροσμέτρητες καί οί
  ώμορφιές καί τα θέλγητρά
  της Καί θά τής άφιερώσωμε
  £να άκόμη σημεΐωμα. "Εχει
  άλλωστε τόσον ένδιαφέρο μιά
  διαδρομή ώς τό Κεντρί, άνά
  μεσα άπό τό δάσος των έ¬
  λαιων....
  Μ.-
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοθ "Αννλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ
  τφ ίσπανικέν πρόβλημν
  Τό τελευταίον μάλιστα,
  φαίνεται ότι εδημιούργησεν
  ήδη νέους τβραατίους καί ά-
  μέσους κινδύνους γενικής ά-
  ναφλέξεως. "Ηδη καδώς άνα-
  φέρουν τα οχετικά τηλεγρα·
  φηματα, οί εθνΐκοί έσημείω-
  ριατικής στάσεως τής Άμε¬
  ρικής καί τής Αγγλίας. Καί
  έλπίζεται γενικώς ότι ή στά¬
  σις των δύο αυτών κραταιών
  δυνάμεων θά είνε τοιαύτη
  ωστβ νά εξασφαλίση πράγμα-
  τι διά μακρόν χρόνον την
  ειρήνην τοθ κόσμου.
  Χειμερινά διοΑείμματα
  ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
  ΤΗΝΥΜΦΗΤΟΥΛΙΒΥΚΟΥ
  " ΚατηφορΙζοντας άπό τό Κά
  τω Χωριό, τό δρόμο πού τώρα
  έπισκευάζεται, άντικρύζομε
  ιήν είκόνα τής Ίερατιέτρας.
  "Ενα κομμάτι Ανατολή στήν
  καρδιά τής ΜεσογεΙου. Πανώ
  ρησ νύφη πού λούζεται στούς
  άφροΰς τού Λιβυκοϋ κι' άκού
  εί τό νανούρισμα καί τό έρω
  τικό τραγοθδι των άδιάκοπων
  κυμάτων. Μιά πόλις μ' δλους
  τούς ρυθμούς πού ά πό τίς αύ-
  λές των κάτασπρων σπιτιών
  της ύψώνονται πανύψηλες οί
  λεπτές σιλουέττες των φοινΙ
  κων κατάφορτων άπό καρ-
  πούς.Κι' άνάμεσα στούς τρούλ
  λους καί τα κωδωνοστάσια
  των έκκλησιών, δισκρίνεται ό
  φβελίακος παμπάλαιου μινα
  ρέ τΐού λογχΐζει τόν γαλανό
  ούρανό. Πόλις πού περιβάλλε-
  ται άπό θόλασσα κι' άπέραν
  τες άμμουδιές καί στεφανώνε-
  ται άπό τούς όλοπράσινους
  κλάδους των φουντωμένων ε¬
  λαιών. Όραμα έξωτικής πα-
  λαιϊκής άρχόντισσας τής Άνα
  τολής. Κι' δμως αυτή ή πόλις
  μέ τόν άνατολΐτικο ρυθμό
  στήν έξωτερικήν έμφάνισΐ της,
  σφύζει άπό ζωή καί κΐνησι.
  Ευθύς άπό την πρώτη στιγμή
  πού εύρεθήκαμε στήν πλατεΐα
  της ένοιώσσμε τόν έργώδη
  παλμό της. Νέες οίκοδομές
  άνεγεΐρονται' νέοι δρόμοι ά-
  νοΐγονται. Νέες τιλατεΐες δια
  μορφώνονται. Καί τα δύο κη
  πάρια τής κβντρικής πλατεΐας
  ίχουν ήδη τελείως άναδημιουρ
  θί) Ή Ιεραπέτρα, χάρις
  είς τό Κοινοτικόν Συμβούλιον
  της, μέ τόν άκοι'ραστον πρόε
  δρον κ. ΠλουμΙδην, έξελ'σσε
  ται ουνεχώς καί προοδεύει.
  Ήδη έλυσε τό πρόβλημα τής
  υδρεύσεως. Έκάλυψεν έπΐσης
  μέγα μέρος τού Ελους πού
  την περιέβαλλε. Καί έργάζε-
  ται διά την αποπεράτωσιν τοθ
  Ιργου αύτοθ πού θά έξασφα
  λίοτ) την υγείαν τής πόλεως.
  'Ελπίζει δέ δτι θά ε"λ.θη άρω
  γός κοί ή κυβέρνησις, έφόσον
  άλλωστε ό ΐδιος ό ττρωθυ-
  πουργός κ. Μεταξάς ένδιεφέρ
  θη καί υπεσχέθη αμέριστον
  την κρατικήν συνδρομήν.
  Έντός όλίνου έπΐσης, θ' άρ
  χ(στ| ή Κοινότης την ανέγερσιν
  τής νέας μεγαλοπρεποΰς άγο
  ράς πού θ' αποβή κόσμημα
  διά την πόλιν. Σύντομα δέθά
  διαμορφωθή τελείως καί θά έ
  ξωραϊσθή καί ή νέα πλατεΐα
  Βενιζέλου 8που θά τοττοθε
  τηθή τό κατασκευαζόμενον ή
  δή υπό τοθ γλύπτου κ. Κανα
  κάκη μνημεϊον των πεσόν
  των καθώς καί ή προτομή τοθ
  εύεργέτου τής πόλεως Γιαννα
  κοθ έργον καί αύτό τοθ (δί
  ου γλύπτου.
  Άλλά γιά τήν Ιεραπέτρα,
  μένει πάντοτε άλυτο ενα με
  γάλο πρόβλημα: τής άποκτή
  σεως, συγχρόνου, άσφαλοθς
  λιμένος. Διότι λιμάνι δέν ύ
  πάρχει καί ό νοτιάς σηκώνει
  κύματα καί -ροκαλεΐ φουρ
  τοθνες πού κάνουν άδύνατη
  την προσέγγισι βαποριοθ. Καί
  έχει έμπορική κίνησι σπου
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΝ: Ό Μουσταφά Κεμάλ
  εγεννήθη είς την θεσσαλονίκην άπό γονεΐς πτωχούς. Μόλις ά-
  ττεφοίτησεν άττό την στρατιωτικήν σχολήν, ήρχισε ν' άναμιγνύε
  τσι είς την επαναστατικήν κίνησιν, ή όττοΐσ έστρέφετο κατά τοϋ
  σουλτάνου. Μετά ιτολλσ, άφοθ υπεγράφη ή άνακωχή τοθ Μού
  δοου, ό Κεμάλ επέστρεψεν είς Κωνσταντινούπολιν. Άντετέθη
  είς την τίθλιτικήν τού σουλτάνου ό οποίος εδέχθη ά&ιαμαρτυρή
  τως τούς δρους των Άγγλων, συνίστα την αντίστασιν είς τόν
  εχθρόν. Ό Σουλτάνος τόν ίστειλεν έπιθεωρητήν είς Μικρόν
  "Ασίαν διά νά επιτύχη την παράδοσιν των δπλω", ό Κεμαλ έχη
  ρυξε την αντίστασιν καΐ έττεκηούχθη άπό τόν Σουλτάνου, συ
  νεκάλεσε την Βουλήν είς "Αγκυραν καΐ ήρχισε νά όργανώνη
  τό κΐνηιια.
  τό έργον τού. Ήταν συχνά άρ-
  ρΐϋοτοζ. Ή δπουλος άσθένεια—
  ένα παλαιόν άφροδίσιον νόαη
  μα πού είχε άρπάξει την έποχή
  πίύ υπηρετοθσε στρατιωτικάς ά
  χόλουθος είς Σοφίαν—χάθε τόσον
  ιόν προσέβαλλεν. 'Υπέφερε συχνά
  <£πό πυρετούς. Ή ζωή τού ευρί¬ σκετο έν διαρκεΐ κινδύνω. Τα χωρία πέριξ τής Άγκυρας, τό ίν κατόπιν τοθ άλλου, προσε χώρουν είς τό στράτευμα τοθ χαλίφου πού είχεν αποσταλή χά τα τοθ Κεμάλ. Άπό στιγμής είς στιγμήν μποροΰζε νά έκραγη^ στάσις μέσα είς αυτήν τή/Άγκυ ραν, μποροΰσε νά λάβη χώραν έ πΐθεσις κατά τής σχολής. καί τότε δλοι των έκινδύνευαν νά δο λοφοντ,θοθν. Ό σκοπδς ανέφερεν δτι την νύκτα αντελήφθη υπο- πτα άτομα περιφερόμενα έξω τής αχολής. Ένα πριοΐ δ Καραμ πάς, τό μεγάλο μανδρόσκυλο ευ ρέθη δηλητηριασμένον. "Ο Μου αταφά Κεμά καί δ Άρίφ έχοιμών το μέ τχ ροθχά των! Ό Άρίφ εκοιμάτο τό άπόγευμα καί τής άλλες ωρες έφίλαγε. έν© δ Κε μάλ εκοιμάτο τα ξημερώματχ. "Εξω είς την αύλήν, τα άλογά των επερίμεναν διαρκώς έτοιμα. θά έπηδοθσαν—δ Κεμάλ καί δ Άρίφ έν άνάγκη επάνω των καί θά έτρέποντο έν καλπασμώ πρός την Σεβάστειαν. Ή Χαλιντέ. ή γνωστή συγγραφεύς πού είχε προσχωρήσει είς Άγκυραν, είχε μάθει νά τραβά πιστόλι. Ό Άδ νάν δ άνδρας της είχεν έπάνωτου δηλητήριον. Προτιμοθσεν έν έ σχάτη άνά^κη νά πάρη τό δηλη τήριον καί ν' αποθάνη, παρά συλ λαμβανομένας άπό τούς άνθρώ πους τοθ σουλτάνου, νά υποβληθή είς βασανιστήρια. Διάγων μίαν ζωήν έντατικήν, κουρασμίνος, άρρωστος, δ Μοί) σταφά Κεμάλ ειργάζετο δλόχλη ρον την ημέραν καί άργά κάθε νύκτα, έως τα ξημερώματα, είς τό γραφείον τού, είς μίαν γωνιά τής μεγάλης αιθούσης τής σχο λής, κάτω άπό τό φώς μιάς λυχνί άς. Συνεζήτει στρατηγικά προ βλήματα, ήχουε τάς άναφοράς, έ διδε διαταγάς. Τα τηλεγραφήμα τα ώμοίαζαν πληκτιχώς τό ένα μέ τό άλλο: Ή μία πόλις κατόπιν τής άλλης, άνέφεραν δτι τα στρατιύματα τοθ χαλίφου είχαν 1ον_ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ Ό Μουσταφά Κεμάλ μέ τόν υψηλόν κοθχον άπό άστρα*άν πού φοροΰσαν οί έπαναβτάται, ή*αν καθισμένος βαθειά σέ μιά πολυ θρόνα, είς τδ γραφείον τού τής άατυνομιχής σχολής τής Άγκυ¬ ρας, σχεπτιχός καί άμίλητος. Ήταν ϋνας στρατηγός άνευ ατρα- τευμάτων, άρχηγίς μιάς προσωρι νής χυβερνήσΐως άνευ χρημά· των καί δυνάμεως. Είχε κάμει τολμηρά ονειρα ν' απαλλάξη την Τουρκίαν άπότούςξίνους καίνά την καταστήση μεγάλην καί άνεξάρ τητον. "Η5η ή Τουρκία είχε ριφθή είς εμφύλιον πόλεμον, καθ* δν χρόνον οί ξένοΐ, οί έχ- %ροΙ, κατεπάτουν άκόμη εβάφη της. "Ολα τα τολμηρά αχέδια τα δποΐα είχε συλλάβει, κατέρρεαν είς στάχτη. Αύτός δ ϊδιος δέν ήταν παρά ένας προγεγραμμέ- νος στασιαστής, ή κεφαλη τοϋ όποίου είχε προκηρυχθή ώς νά ήτο κανένας ληιτής. "Εξω είχε ακοτεινιάσει. Έπά νω άπό τα δένδρα, τάς άκακίας, είς τόν ουρανόν επάνω άπό τάς ακοτεινάς σκιάς των έρέων πρός δυσμάς, διεχρίνετο τό άσημένιο δρεπάνι τής νέας σελήνης. Είς τό κτήμα, κάτω, δ Καραμττάς, Ινα μεγάλο μανδρόσκυλο, κύττα- ζϊ την σελήνη καί Ιγαύγιζε. Τα γαυγίσματα άπέσπασαν τόν Κεμάλ άπό τάς σχέψεις τού. Ση- κώθηκε, σάν τό θηοίον: δ Σταχ τής Λύκος τής Άγκυρας σηχώ θηκε. Ή άπόγνωσις πού τόν εί¬ χε καταλάβει πρός στιγμήν τόν έγκατέλειψεν. 'Ηταν πάλιν άπο- φασ;στικός. θά πολεμοθσε! Ή- τ»ν πάλιν γεμάΐος ζωήν καί έ νεργητικότητα. Τα πνεθμά τού έγίμισε τό δωμάτιον, καί ήλέχτρι σε καί τούς άλλους μέ νέας έλ πίδας. Είπε ν9 άν^ψουν τα φώ τα, εζήτησε τόν Άρίφ, τόν έμ- πιστόν τού, τό επιτελείον τού, κά ποίον νά μεταβιβάση διαταγάς καί κάποιον άλλον γιά ν3 άναμο- χλεύση τα κούτσουρα, είς την φωτία πού είχεν άφιθή σχεδόν νά σβύση, θά πολεμοθσε! θ* έπέμϊνε νά σώση την Τουρκίαν, νά την καταστήση ελευθέραν καί ανεξάρτητον! Καί μέ νέον ζήλον επεδόθη είς Ή μεταβολή τής 4ης Αύγούστου ΒΑΣΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ή διάλεξις τοϋ κ. θ. Νικολούδη. Β'. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΥΡΩΙΙΗ. Μελετώντες μετά ταυτα την ιστορίαν των εύρωπαϊκών κρατώ", παρατηροθμεν δτι οί λαοί τής Εύ ρώπης μετά την διάλυσιν τής ρω· μαϊκής αύτοκρατορίας συνεχροτή θησαν είς διάφορα κρατίδια, υ¬ πό βασιλικόν κ*θεστώς. Τό ση μαντικώτερον έξ αυτών υπήρξε τό Βασίλειον των Φράγκων είς την Γαλατίαν. Ό Βχαιλεύ; των Φράγ κων, Κάρολος δ Μέγας, δστις συ νήνωσε δπό τό σχήπτρόν τού πολ λάς χώρας τής ρωμαϊ*ή; αύτο κρατορίας, δπήρξεν δ πρωτος μέ γας Βασιλεύς τής Δύσιως. "Εχα τόν έτη βραδύτερον περί τ* 900 μ. Χ , δ Γερμανίς Βασιλεύς "Οθων δ Α' συνεχρότησεν έπίσης μέγα βασίλειον τό όνομασθέν «Άγιον Ρωμιχϊχόν χράΐος τοθ ΓερμανιχοΟ "Εθνους». Γενικώς, βμως ή μεσαιωνική φεουδαλιχή Εύρώπη δέν είχεν ά- χόμη συγκροτηθή είς μεγάλα έθνι χά χράτη, άλλά ήτο διεσπαρμένη είς πολυάριθμα μικρά, ήμιανε ξάρτητα κρατίδια. Διά τουτο ή δύναμις τής κεντρικής βασιλικής έξουσίας ήτο έξησθενημένη. Πάν τως καί τα χρατίδια ταυτα, δου κάτα, κομητεΐαι, βαρωνίαι, έκυ βερνώντο άπό τούς εύγενεΐς ήγε μονάς των άπολυταρχικώς χαθώ; καί αί ισχυραί ιταλικαι πόλεις, Βενετία, Φλωρεντία, Γένουα καί άλλαι. Άπό τοθ 12 αιώνος γίνεται βαθεϊα μεταβολή είς την κοινω νίαν τής Λύσεως μέ την άνάπτυ ξιν τού Ιμπορίου, τής Βιομηχανί άς, τώ> γραμμάτων καί των ίεχ
  νων. Μέ την προκληθείσαν «Άνα
  γέννησιν» ετέθη τέρμα είς την με
  σαιωνικήν διάσπασιν τής κεντρι
  κης έξουσίας. Τότε μέ την άνάπτυ
  ξιν τής άρχής των έθνοτήτων
  έδημιοϋργήθησαν τα μεγάλα νεώ
  τερα έθνιχά χράτη, ώ; ή Γαλλία
  ή Αγγλία, ή Ισπανία. Τουτο καί
  επέφερε την ενίσχυσιν τής χεντρι
  κης βχαιλιχτ'ς έξουσ'ας. Τοιουτο
  τρόπως χατά τούς πρώτους αίώνας
  των νεωτέρων χρόνων έπεχρά
  τησεν είς την Ευρώπην ή άπόλυ
  τος μοναρχία. Είς την Γαλλίαν
  ιδίως οί Βασιλείς, δπως δ ΦΕλιπ
  πος Αδ/ουστος, δ Άγιος Λουδοδϊ
  κος, δ Φίλιππος δ 'ΩΐαΙος, άπέ
  κτησαν ενωρίς μεγάλην δύναμιν
  καί κατώρθωσαν ν' άναβιβάσουν
  την Γαλλίαν είς την θέσιν τοθ χαλ
  λίτερον ώργα/ωμένου κράτους τής
  έποχής έκείνης. Αργότερον περί
  τό 1000 οί Ρισελιέ χαί Μαζαρέν
  έπέβαλον την απόλυτον μοναρχίαν
  καί ή Γαλλία έφθασεν είς τό άπό
  γαιον τής ίσχύος καί τής λαμπρό
  τητος αυτής επί Λουδοβίκου
  ΙΔ'.
  Είς την Αγγλίαν αντιθέτως
  ανεπτύχθη ενωρίς ή συνταγματική
  μοναρχία ιδία άπό τοθ Βασιλέως
  Ιωάννου τοϋ άκτήμονος. Είς άχ
  μην έφθασεν ή Αγγλία επί τής
  βασιλείας τής Έλιοσάβετ κατά
  τό έ τος 1600. Τόν 17ον δμως αί
  ώνα διήλθε περίοδον άναστατώσεως
  μέ την επανάστασιν τοθ Κρόμβελ.
  Τέλος τό πολίτευμά της έπαγιώ
  θη είς τόν γνωστόν τύπον τής
  κοινοβουλευτικής μοναρχίας δ
  οποίος διατηρεΐται μέχρι σήμε
  ρον.
  Είς την Ισπανίαν δ Φερδινάν-
  δος χαί ή Ίαβέλλα ήλευθέρωσαν
  την χώραν των άπό τούς Άρα
  βας κατά τό 1500. Μετά ταθτα
  συγχεντρώσαντες δλην την έξου
  σίαν είς χείρας των ωδήγησαν
  την πατρίδα των είς την άκμήν
  χαί πρόοδον. Ό έγγονός των Κά
  ρολος ό Ε' έγινεν δνομαστός αύχο
  χράτωρ Ίσπανίας καί Γερμανίας
  χαί μετεχειρίσθ*} την μεγάλην ««
  δύναμιν διά νά καταστήση την Ί
  σπανίαν κοσμοκράτειραν. Ή μο
  ναρχία έν Ισπανία διετηρήθη μέ
  χρι των ημερών μας. Είνε γνω¬
  στή δέ ή κατάστασις ήτις επηκο¬
  λούθησε την εγκαθίδρυσιν τής
  Δημοκρατίας έν Ισπανία,
  εισέλθει έντός αυτής. Παντοθ ά-
  ποτυχία. ΙΙαντοΰ ή καταστροφή.
  Ό Κεμάλ έπινε τόν £να καφέ ε¬
  πάνω είς τόν άλλον, καί άνα
  βε τό Ινα τσιγάρο επάνω είς τό άλ
  λο. Ή στάχτη των τσιγάρων έ-
  γέμιζε τα τασσάκια. ϋίσω άπό
  τόν Μουσταφά Κεμάλ, περι
  βεβλημένος μίαν μαύρην ενδυμα¬
  σίαν, μέ τα χέρια τού πιασμέ
  να πίαω άπό την (,ράχιν τού, δ
  Ισμέτ έβημάτιζε νευρικά, δλην
  την νύκτα, επάνω καί κάτω. Πό
  τε στεκόμενος κοντά είς Ινα πα¬
  ράθυρον χαί κυττάζοντας έξω,
  πό τε πλησιάζων τόν Κεμάλ διά
  νά συζητήση μαζί τού επί ενός
  οιουδήποτε ζητήματος. Σπανίως
  έχάόητο. Είς ένα άλλο δωμάτι¬
  ον δ Φεβζή ήταν μέ τα μοθτρα
  πεσμένος είς την δουλειά.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ ήγωνίζε-
  το δπως Ινα μεγάλο θηρίον π^ύ
  εχουν στριμώξει είς Ινα άδιέ-
  ξοδον. Ουδέποτε εζήτησεν ή έ-
  δειξεν οίκτον. Κατεδίκαζεν είς
  θάνατον κάθε Ινα άπό τούς σουλ
  τανικούς πού έπιπταν είς τα χέ
  ρια των. Είς ένα Αμερικανόν
  στρατηγόν δ όιτοΐος τόν ηρώτησε
  τί έακέπτετο νά κάμη έν ή περι·
  πτώσει δ αγών των έθνιχιστών
  άπετύγχανεν, απήντησε μέ Ινα
  σαρκασμίν:
  «"Ενα έθνος πού καταβάλλει α¬
  πεγνωσμένας προσπαθείας καί
  κάνει τάς τελευταίας θυσίας διά
  νά ζήση χαί νά είνε ανεξάρ¬
  τητον, δέν άποτυγχάνει ποτέ.
  "Αν άττοτύχη, σημαίνει δτι έχει
  έξοφλήσει, δτι είνε νεκρόν».
  Επίστευεν δτι τα έθνος τού
  δέν είνε νεκρόν, δτι είχεν άκό¬
  μη ζωτικότητα. Ή πίστις αυτή
  επί τό έθνος τού τόν έγέμιζε, έ-
  παλλεν είς κάθε λέξιν τού, είς
  κάθΐ διαταγήν τού, είς κάθε λό
  γον τού. Ένέπνευαϊ,ν είς τούς έ-
  'Η μελισσοκομία.
  Αύξησιν τής παραγωγής
  μέλιτος διαπιστώνει ή στατι-
  στική. Καί άξίζει νά χαιρετι
  σθή τό γεγονός. Διότι άποτε
  λεΐ καΐ τουτο στοιχείον τής
  άναπτύξεως τής άγροτικής
  μας οίκονομΐας. Άλλ' είς την
  χώραν μας ύπάρχουν μεγάλα
  περιθώρια άναπτύξεως τής με
  λ'.σσοκομίας. Καΐ πρέπει νά
  τα έκμεταλλευθώμεν. Ή Ά.·
  γροτική Τραπέζα, βοηθεΐ εύτυ
  χώς είς τουτο διά προμηθείας
  κυψελών καΐ κηρηθρών είς
  τούς θέλοντας ν' άσχοληθοθν
  επιστημονικώς μέ την μελισ·
  σοκομίαν. Καί ελπίζομεν νά
  συνεχίση καί νά συστηματο·
  ποιήσπ την προσπάθειαν της
  αύτην. Ή μελισσοκομΐα ε(μ-
  πορεΐ ν' αποβή άστείρευτος
  πηγή πλούτου διά τόν τόπον
  μας.
  ^%Α^ν^^^"^^»^ν^-»^Χ^^^^—%
  θνικιστάς νέον ενθουσιασμόν.
  —"Η θά νικήσωμεν ή είμεθα
  χαμένοι! τούς έλεγεν άνδρικά.
  Καί αύτοι τόν άνευφημοθσαν, έρ·
  ρίπτοντο άιάθεκτοι είς την φω
  τιά καί έσάρωναν δ,;ι συναν
  τοθσαν μπροστά των.
  Άνεχαίτισαν την ελληνικήν
  προέλασιν. Κατέστειλαν άνοικτιρ
  μόνως τάς στάσεις των όπα-
  δών τοθ σουλτάνου, αί οποίαι
  έσημειώνοντο μεμονωμέναι, άνε-
  ξάρτητος ή μία τής άλλης, χαΐ
  άπήλλαξαν κάθε άπειλής την
  Άγκυραν. 'Είΐιτέθησ»ν κατά τής
  Μαρα; (είς την Κιλικίαν) εφό¬
  νευσαν την γαλλικήν φρουράν
  καΐ ίσφαξαν τούς Άρμενίους
  ΛΜΟΡΘΩΣΙΖ
  ΘΕγλΜγΤΓ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήαερον: Τό
  κοινωνικό άριστούργηυα: ή «Ζιγκο
  λέτ». Αυριον ώρα 6.30 άπογευμα
  τινή. Την Πέμπτην. «Ταγκό Νοτ
  τοΰρνο».
  «ΜΙΝΩΑ».—Σήμερον τό έλλην
  κόν έργον: «ό κακός δρόμος> όμι
  λοΰσα έλληνιστΓ. Την Πέατΐτην τό
  μουσικό θαθμα
  βραδυές».
  Σήμερον κκί αύριον
  τό κοινωνικόν άριστούρ
  γπμ«:
  II
  1_Α ΟΌΟίΕΤΤΕ
  Μέ τοϋς
  ΦΛίϊΡΕΛ, ΓΚΑΜΠΡΙΕΑ
  ΓΚΑΜΠΡΙΟ.
  Την Πέμπτην
  ή Πόλα Νεγκρι
  καΐ έ
  Άλμπ. Σένχαλς
  οί άλησμόνητοι πρωτα
  γωνισταί {ής «Μαζούρ-
  κάς»
  ΣΤΟ
  "Ο £Ρ-ς είς την χώραν
  των Χρυοαν5έμων.
  Η ΜΑΧΗ
  "Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  πού σανέλαβαν. Συνέτριψχν τούς
  Κούδρους. Έσάρωααν τα ίταλι
  χά άποσπάσματα κατά μήκος
  τής αιδηροδρομικής γραμμής πά
  ρά τό Ίκόνιον. Επετεθησαν κα¬
  τά τής άγγλικής φρουρας είς
  τα σημείον οπου ένώνεται ή κυ
  ρία σιδηροδρομική γραμμή είς
  Έσκή Σεχήρ (Δορύλαιον), την έ
  ξεδίιοξαν καί την άπ'ίθησαν πρός
  την θάλασσαν. Συνέλοφαν δλους
  τούς συμμάχους άξιωματικους
  τοθ έλέγχου είς τό εσωτερικόν,
  δοους ήμπόρεσαν καί τού; έ-
  κράτησαν ώς όμήρους διά τούς
  βουλευτάς πιύ οί "Αγγλοι
  χαν έξορίσει είς Μαλταν,
  Εί α ί έ
  Είς τα χωρία τοθ έσωτεριχοθ
  εί χαν φθάσει είδήσεις περί τής
  καταλήψίως τής Κωνσταντίνου
  πόλεως, πεεί των συλλήψεων.
  τοθ βιαίου κλεισίματος τοθ κοι
  νοβουλίου, ώς έπίσης καί ή
  δησις 8τι £ σουλτάνος καί ή κυ
  βέρνησις τής Κωνσταντινουπόλεως
  Γαταντο δπισθεν των "Αγγλων.
  Ή αντίδρασις κατά τοθ Κεμάλ
  καί υπέρ, τ&0 σουλτάνου είχεν άρ
  χίοει, ΰστερα άπό αύτό, νά υπο
  χωρΐ· Είχε πληγή ή έθνική φι
  λοτιμία Ή κοινή γνώμη μετε
  στραφή, ήρχισε νά κλίνη υπέρ
  των έθνικιστών. Τό κθμα τής ήϊ
  τοπαθείας διεδέχθη κθμα ζωηροθ
  ίνθουσιασμοθ. Κάθε Τοθρκος, καί
  δ τελευταίος, καταλάβαιν* δτι
  τίποτε Εέν μποροθυε νά έλπίζη
  άπό την Κωναταντινούπολιν, ί-ρ'
  ίσον έχεΐ ευρίσκοντο οί "Αγ
  γλοι. Άνεγνώριζαν δτι ήΐο μά
  ταιον νά ίχουν εμπιστοσύνην είς
  ΐόν σουλτάνον ή την κεντρικήν
  κυβέρνησιν. Έδιδαν δίκαιον είς
  τδν Μουσταφά Κεμάλ. Καταλά-
  βαιναν δτι ίπρεπε νά. έπιχειρή
  σουν νά σωθοθν διά των ίδίων ού
  των δυνάμεων ώς τούς έκήρυσσε
  τόσον καιρόν ό Κεμαλ, καί νά έκ
  ϊιώξουν έχ Τουρχίας τοΰ; ξέ
  νοιις.
  "Ανδρβς χαΐ γυναΐχες δλων
  των τύπων καί δλων των τίξεων
  ίοπιυϊαν νά προαφίρουν, δ χαθέ
  νας δπως μποροθαε, τάς υπηρεσί
  άς των ώς έθελονταί: Αί γυναΐ
  κις των χωρικών προσεφέροντο
  νά μΐχαφέρουν δπλα καί πολιμο
  φόίια, α! γυναΐχες των καλών
  οίκογινΐιών παρουσιίζοντο ώς νο
  οοχέμοι ή προαεφέροντο νά χρη
  ο-μοποιηθοθν είς την χαταοχευήν
  ατρατιωτιχβν ρούχατν.
  (συνιχίζετ«Ο
  —ΕΤχε, σύμφωνα μέ τούς τύ
  «Ναπολιτάνικες τΐους, μιά σύζυγον αύτοκρά
  τειραν, όνομσζομένην Λού,
  καί μιά παλλακΐδα ποιγ
  κήττισσαν, όνομαζομένην Τσ(.
  Καί ή μέν πρώτη τοθ εΤχε
  6ώσει £να γυιό, ττρίγκηττα
  ττΐς πρώτης σειράς όνομσζόμε
  νόν Χοέΐ, ή^^ιέ δεύτερη τοθ
  εΤχε δώσει £να γυιό πρίγκηπα
  τής δευτέοας σειράς, όνομσ
  ζόμενον Ζουΐ.
  Λοιπόν,δτανδ αύτοκράτωρ
  έπσραγήοασε, εκάλεσε τούς
  ύπουργούς καί τούς μ,εγάλους
  άξιωματούχους τού καί τούς
  εκανε έρωτήαεις γιά νά μά
  θη άν οί φιλόσοφοι τής άρ
  χαιότητος έ'διδαν την αδεία
  στούς μονάρχας τοθ Κεντρι
  κου "Εθνους νά άλλάζουν
  την σειρά τής διαδοχής τοΰ
  θρόνου, καί άν σΰΐός, ό Καό,
  μτιοροθσε κατά συνέπειαν νά
  ακολουθήση την έπιθυμΐα τής
  καρδίας τουκαί νά κληροδο
  την έξουσΐα στόν πρ(γ
  κηπα τής δευτέρας σειράς
  Ζουΐ καί οχι στόν πρΐνκηιτα
  τής ττρώτης σειράς Χοέϊ. Κσ
  οί ύπουργοί καί οί μεγάλοι
  άξιωματοϋχοι απήντησαν άρ
  νητικώς. Τότε, ϋπακούοντας
  στοΰς φιλοσόφους, ό Αΰτο
  κράτωρ Καό έκληροδότησε
  την έξουσία είς τόν πρίγκη
  πά τής πρώτης σειράς Χοέϊ,
  επειτα έ'πεσε μεγσλειωδώς, δ
  ττως πΐπτει ή κορυφή ενός
  ψηλοϋ βουνοθ (τυπική περί
  φρασις έκφράζουσα τό δτι Ι
  νας^Υίός τοθ ΟΰρανοΟ πέ
  θανε).
  Αυτή την έπογ,τΊ,όπρΓ.γκηψτής
  ττρώτης σειράς Χοέϊ, δέν ήταν
  άκόμη ί«ανός νά διευθύνη, ό
  ϊδιος τίς ίεροτελεστΐες πρός
  τιμήν των πνευμάτων ποΰ ά
  γρυπνοθν επί τής γής καί των
  στιόρων. Όταν έ'γινε Αύτο
  κράτωρ φοροθσε πολύ κοντά
  ροθχα (τυπική περίΦρασις ση
  μαΐνουσα δτι ε"νας Υιός τοθ
  Ούρανοΰ δέν είνε ένήλιξ. Ό
  σεβασμός άπαγορεύει στοΰς
  Κινέζους νά άναφέρουν την
  ήλικΐα τοϋ Αύτοκράτορος). Είς
  τρόπον ώστε ή ούζυγος αύτο
  κράτειρα Λού, ήσκησε την
  άντιβσσιλεΐαν.
  τΗταν γυναΐκα μέ σκληρή
  κσρδιά.
  Διέταξε πρώτα νά φυλακΙ-
  σουν ιήν< πριγκήτιιοσα παλλα κΐδα ΤοΙ,' προορΐζοντάς την γιά βοσανιστήρισ. Διέταξε κα τόπιν νά δηληττιριασθτ) δ πρΐγ κηψ τής δευτέρας σειράς Ζουΐ χαί έ'®«ιλε τό δηλητήριο στόν παιδαγωγό αύτοΰ τοθ πρΐγκη πος. Άλλά ό παιδαγωγός άν- θρωπος δικαιος, άφοθ ξαναδι- άβασε δλα τα Ιερά βιβλΐα καί δλα τα κλασσικά βιβλΐσ, δέν βρήκε μέσα σ' αύτά την έξου σιοδότησι νά σκοτώση τόν μα θητή πού τοθ ένεττιστευθη ό αποθανών Υιός τού Ούρανοΰ. Γι' οϋτό, άντΐ νά ύπακούση, ήπιε 6 ΐδιος τό δηλητήοιο. Ό αύτοκράτωρ—παιδΐ Χοέϊ, στ" αύτιά τοϋ όποΐου έφθασεν αυτή ή είδησις, πλήοης θαυ μασμοθ καί οϊκτου, επήρε υπό την προστασ'.α τού τόν πρΐγκηηα — παιδί Ζουΐ, καί την μητέρα τοθ πρΐγκηπος αύ τοθ, ΤσΙ. Καί ή αύτοκράτειρσ — άντιβασΐλισσα Λού, δέν ετόλμησε νά 'κτελέοτ) άμέσως τα σκοτεινά της σχδέειτ. (συνεχΐζεται) Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. ΣυνδυασμοΙ χρωμάχων πού διατονίζουν άρμονικό σύνολο. εί- ..ΕΣΠΕΡΟΣ Έκαστην Τρίτην μεσημβρίαν διά Ρέθυ¬ μνον, Χανιά ΠΕΙΡΑΙΑ, Χαλκίδα, Αίδηψόν, Βό¬ λον Θεσσαλονίκην. Τηλ. 5.50. ΠΩΛΕΙΤΑ1 είς Φονικιαν άμπε σς εΐδους σουλτανί μέ εόκολΐ άς τιληρωμής. Πληροφορίαι πά & τφ κ. Χαραλ. Φουντουλάκη. Τό μαθρο δριαμβεύει έκ νέου, άλλ" είνε 2να μαθρο φωτεινό πού έξισώνεται και μδς έξισώνει μέ τα ζωηοά καΐ εΰθυμα χρώαατα. Έ ττάνω είς τα καπέλλα, είς τα φο· ρέματα, βλέπομε φτερά, κονκώο δες, χρωαατιστέζ, ιΐολύχρωϋες έ- σαρπες Ζώνες άναμΕαιγμένες μέ τρία χρώματα, είτε άντίθετα: κόκ κινο, ποάσ^νο, βιολέ' είτε ντεγ- κρατέ είς την Ι5ια κλίμακα, δί δουν μΐα νότα έπΐσημη είς την ά τιλουστέοα τουαλέττα. Σατέν καί μεταξαΗή μουσελΐνα, σα'έν μ^τ καί γυαλιστερά άνααιγνΰονται συχνά καθώ; τό βελοθδο καί τό λαινάζ. Όπως κΛθε χειαώνα, τό βελο>''·
  δο βλέπει νά αύξάνεται διαρκώ
  ή έττιτυχΐα τού. Τα εύνοούμενα
  χοώματα είνε μ^ζύ μέ τό μοθρο,
  τό μπλί, τό μπορτώ, τό κορέντ.
  Φοριέται ώς φόρεαα, ώς ταγιέρ,
  ώςέτταωψό^ι καί την νύ<τα δ- πως την ήμέοα. Αναλόγως τής έκλεχθησθΛένηι φόρμας τό β=λ Ο δο μπορεΐ νά κάμη άνσάμττλ τΐολύ άΐτλά ή ιτολύ άμπιγιέ, Τό βελοθ- δο άρκ&ΐ-αι είς ιόν έαυτό τού καί δέν άνέχεται παρά μέτριες γαρνι- τοθρες. "Ενα φόρεμα άπό μαυρο βελοΰδο γίνεται κομψδτατο άρ- κ=ϊ νά τοθ προσθέσε^ε ενα κό· σμημα από στράς Ή νειτνΐσοις τής γού^ας μέ τ!) βίλοιδο, γοιο- νας ζωη,οόχρωμης ή σκούρας. είνε Ιδιαιτέρως έπιτυνΐμένη καί κάνει μέ τό ϋφασμα αύτό, τιολυ- τέλη άνσΑμιτλ. Είς τίς παρισινές συλλογές έθαυ ϋάσθησαν φοοέματσ, άκόιια καί έπίσηαα, άπό λεπτό λαινάί, εΐδος κρέπ ντέ λαΐν τό οποίον Λνηκα· θ'στδ τό γονδρό μαροκέν εχοντας την μαα<ότητά τού καΐ διατηρών τας τό πλεονέκτηαα νά είνε θερ- μότερο. Δύο διαφορετικές τάσεις ιιοιρά· ζοντηι την επιτυχίαν: φορέαατα α καί έφτΐρμοστά ή Φοόστες ποΰ φαρδαίνου , είτε μέ π'» ισέ. εί τε μέ νερβύρ ή '.'έ άτλές πιέτες. Οί φοόστες γΐνονται εύ<ρινώς κοντήχερες. τοιαντα τρΐα £ως τρι· 6ντα πέτε έκατοστά ιΐίρΐπου άιτό τό εδαψος. Τα ντεκολτέ των φορεμάτων εί νέ τελείως κλειστά καί ΰψηλά ή πολύ άτλά. ίι Ντιστεγκέ ΤΑ Λ1ΠΑΣΜΛΤΑ Ε Λ Ε Φ Α Σ .. ΕΛΕΦΑΣ Πού έδωσαν χαϊ πέρυσι έξαιρετιχα άποτελέ- σματα, κ«ί κυριολεκτικώς έθαυματούργησχν είς ολους τούς κλάδους τής παραγωγής. Λόγω τής γενιχής ζητήοεως άφίχδησαν άπό τβΰδε ΟΛΟ1 ΟΙ ΤΥΠΟΙ των λιπασμάτων «ΕΛΕΦΑΣ» καί πωλοϋνται τοίς μετρητοΐς καί επί πιστώσει παρά τοίς: ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ & ΣΙΑ ί ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό ελληνικόν έργον ΚΑΚΟΣ Όμιλοΰσα έλληνιοτί Κοτοπούλη, Κυβέλη, Λογοθετίόης, Έχτβς πρβγράμματος ΖΟΥΡΝΑΛ. Την Πέμπτην Τό μουσικό θκΰμα: ΒΡΑΑΥΕΣ Πρωταγωνιοτβΰν: ΤΙΝΟ ΡΟΣΙ (κβντσονβτί- οτχς τενόρος) ΒΙΒΙΛΝΣ ΓίΙ ΜΑΝδ ΜΥΡΕΥΤ. Την Κυριακην ώρα 2 μ. μ. συνέχεια έιεισοδιακοϋ: ΔΡΟΜΟΣ ΛΥΣΕΩΣ Κ01 ΜΩΜ Ι ΚγΛ ΕΟΡΤΑΙ. —Σημερον έοοτήν τοϋ "Αγ. Άντωνίου δένέορτάζει 6 κ. Αντώνιος ΣκοιΑιδας. _ — Αθιιον εορτήν τού Αγ Άθα νασίου δέν έορτάζε', οΰ·(= δέχεται έπισκέψεις ό κ. Αθαν Γ. Νικολοί δης. Θ'ΚΝΑΤΟΙ.—Τηλεγραφικίς ήγ γέλθη ίξ Αθηνών ό θάνατος έ< συγκοπής της καρδίας τού Νικο· λάου Πετάσ-ι, αλοτε Διευθυντοΐ των Δηαοσίων δργων είς τό Ύ •ποϋογεϊον Συγκοινωνίας. Ό^μετα στάς ύπηρέτησε επί Κρητικής τιο λιτεΐας κσΐ είς την 'Επιθεώ-ιησιν δηαοσίων «ργων Κρήτης, συντελέ σας τώ μέγιστα είς ιά εκτελεσθέν τα τότε ενταύθα πρωτα συγκοινω νπκά Ιργοι καί έκττολιτιστικά τοι ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Προσκαλοΰνται οί Ινδιαφερό- μενοι διά τα έν τώ δστεοφυλα- κείφ τού ΔημοτικοΟ Νεκροταφε'- ου ευρισκόμενα κιβώτια νά άνα- νεώσουν τα δικαιώματα φυλάξε- <ος των όστών μέχρι τής 15ης Φεβρουαρίου, έ. ί., άλλως παρερ χομένης τήί ώ; άνω προθεσμίαν θά μεταφερθοϋν είς τό υπόγει· όν. (Έκ τής Έφορείας ΔημοτικοΟ Νεχροταφείου). Φυτά σουλτανίνας Φυτωρίων 2 έτων, άν«πτυχθέν- των ίντός κήπου ποτιστικοθ πω· λοθνται. Πληροφορίαι παρ' ημίν. Ο ΜΕΓΑΣ ΡΑΜΠΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΩΝ ΓΡΑΙΚΗ ΛΡ. ΑΔΕΙΑΣ 216 ΜΟΝΟΝ ΔΙΑ 8 ΗΜΕΡΑΣ Άπό την Δευτέραν 16 Ίανουαρίου 1939 μέγρι 21 Ίανουαρίου 1939. θά πωληθώσιν εις τιμάς απιστεύτως εύθηνάς τα κάτωθι ειδή: 2ΟΟ 3ΟΟ 375 4£>Ο
  ΚΑΣΜΗΡΙΑ. ΕΑΛΗΝΙΚΛ
  Των
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »

  12»
  19Ο
  2ΚΟ
  29Ο
  36Ο
  βΧΕΓίΙ
  ΑΓΙΑΙ Κ Λ
  Των
  »
  »
  2*»Ο
  6ΟΟ
  68Ο
  7ΚΟ
  Δραχμ.
  »
  »
  »
  49Ο
  »:ίθ
  β8Ο
  ΠΑΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚ%
  Των 3ΟΟ Δραχ.
  » 375 »
  ΠΑΛΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
  Των βϊ5Ο Δραχ.
  » 725Ο »
  » 85Ο »
  ΜΑΥΡΑ ΝΤΡΑ
  19Ο
  32;;
  2ΚΟ
  4ΗΟ
  βΟΟ
  καμηλό Λ
  Διά έπίσημα κοστούμια ΒΐηοΙΐΐηΒ φράκο
  Των 6ΟΟ Αρ 4» Ρ
  Των βΟΟ
  » 7ΚΟ
  » 85Ο
  ΗΑΑΤΑ ΕΤΟΙΜΑ.
  Των
  »
  9ΟΟ
  8ΟΟ
  Δραχ.
  »
  Δραχ
  »
  4»Ο
  βΟΟ
  ΚΑΗΑΡΤΙΝΕΣ ΕΎΟΜΜΕ-
  Των 12ΟΟ Αρ*/.
  :*:><>
  »
  »
  18ΟΟ
  2Ϊ5ΟΟ
  12ΟΟ
  ΙΙίΟΟ
  τσ. „ _
  Ό θάνατος τού διαπρεττους 4
  τιισ ήμονος γνωσθεΐς )ίθές ένταΰ
  θα, επροκάλεσε βαθείαν συγκΐνη
  σιν καθότι απήλαυε πάντοτε γενι
  κης έ<τιμήσεως καί αγάτΐης. Συμιΐίτέχουστι ή «Άνόο0ωσις» τοθ ττένθους των συγγενών καί οί κείων τού μεταστάντΐς συμπολΐ τού, άττευθύνει αύΓΟΪς θερμότατα συλλυπητήριο'. ΝΕΟ1 ϋΠΙΣιΗΜΟΝΕΣ. — Ό κ. Ιωάννης Κ. Πετράκης δούς τάς νενομισμένας έζΗτάσεΐς ενώπιον των καθηγητών της νομικης σχο· λής τοΰ Πανεπιστημίου "Αθηνών, έλαβε τό πτυχίον μέ επίζηλον βαθ μόν. Συγχαρητήρια. ^, ι * *** Γύρω στήν πόλι. Δέν εΐμττορεΐ νά π?) κανεΐς δτι ό καιρός εβελτιώθη άπό τής Χυ· ριακής. — Πάντως ΰπήοζεν ύποφερτός διά τούς άγαπώντας τό ϋταιθρον. — Οί δποίοι δέν διέγραψαν άπό τό πρόγραμμα τής ημέρας τούς έ- ξοχικούς περιπάτους. —Έξ άλλου δέν Ιλειψαν την Κυριακήν καί αί συνήθεις συγκεν¬ τρώσεως των κσφενεΐων. —"Η επί θόραις κοσμική ττερίο δος δημιουργεΐ ανάγκας διά τόν κόσμον καί Ιδία τόν ώραιόκοσμον. —Ένδιαφερόμενον διά τίς νέες τουαλέττες ή καί τίς παληές τιοΰ συμπληρώνονται. —Έκ τού λόγου τούτου καί ή άπογευματινή κίνησις είς τα κα τασχήματα κατά ιό μτΐλλον καί ήττον έντείνεται. — Σήμερον εορτήν τοθ ΆγΙου' 'Λντωνίου έορτάζουν οί «,'Αντώνη δετ, Άντωνάκηδες καί ΆντωνΙίς. —ΟΙ όττοίοι συμτιεριλαμβάνον ται είς τούς γνωστούς καί φΐλους διά τρύς όττοίους είνε καθιερωμέ ναι ώς συνήθως αί εΰχαί καϊ τής σιήλης αυτής. —Άπό τάς καθημερινώς συναν τήσεις των συϋπολιτών δέν £παυ σαν αί συζητήσεις αί αφορώσαι την -εξωτερικόν κανάστασιν. —Ή όποία έξετάζεται Λτιό πά σης πλευράς καί Ιδιαιτέρως έκεΐ νης τής αφορώσης την., όμπρέλ λάν τοθ κ. Τσάμπερλαιν. —Σχολιαζομένης „ εϋρέως της Φράσεως των "Αγγλων δημοσιο γράφων την όποιαν μετέδωκε ■προχθές τό τηλεγράΦημά μας. — Είς τό Ωρολογοποιείον Μα νουσάκη εκομίσθησαν κα,Ι τιωλοΰν ται γυαλιά ώρολογΐων «άθραυ στα». —Τα γυαλιά ταθτα άντέχουν είς ^κάθε απολύτως κτΰπηαα δ· πως καί τα γυαλιά των άτρώτων άπό μυδρσλλιοβόλα αΰτοκινή των. — Κατά τάς κληροφορΐας μσς τα γυτιλιά αύτά πρώτην φοράν κομΐζονται έν "Ελλάδι. —Τό νοσολογικόν δελτίον δέν παρουσιάζεται οϋτε αύτάς τάς μέρας άσχετον ττρός τα κρούσμ τα της μικρογριπτιίτοας. — Ή όποΐα ττροσβάλλει ιιικρούς καί μεγάλους κάποτε καί μέχρι πολυημέρου κρεββαιώματος. —Τό βιβλίον τοΰ κ. Ά. ΛιδωρΙ κη «Καινούργιοι άνθρωποι» άιτετέ λεσεν καί διά την πόλιν μας φιλο λογικόν γεγονός· ζητεΐται δέ άπό τους βιβλιοφίλους. ^-Καί δικαΐως, διότι τό βιβλίον τουτο ττού άναπτύσσει μικρές σύγ χρονες άνθρώπινες Ιατορίες μέ δ λην την γλαφυρότητα καί την ψυ χολογικήν παοατήρησιν πού δια κρΐνει τόν κ. ΛιδωοΙκην καί ώς δή μοσιογράφον καί ώςλογοτέχνην εί δικώτερσ, είνε άληθινόν έντρύ φημα. ο ίΓΑ^ει δέ νά κοσμήσΐί κάθε βιβνιοθηκην ή ότιοία άνταπόκρΕνε ται είς την βαθυτέραν της ίννοι αν όσον άφορςϊ τό ελληνικόν βιβλί όν και τάς τελευταίας τιροόδους τού. "7 ΕΙζτοΟΠουλακάκηπροεμη ύετο χθές ή συνήθης κοσμοσυγκέντρω- σις μέ την «Ζιγκολέτ» άπότό όμώ νυμον έργον τού Πιέρ Μτεκουρσέλ τό οποίον αποτελεί δνα κινηματο γραφικόν Ιργον άπό τα νεώτερα καί καλυτέρα της έττοχής. ~Έπ'σης ιτολύν κόσμον συνε κέντρωσεν λόγφ ^τοΰ ενδιαφέρον αός τού τό φΐλμ: «Κακός δρόμος» ελληνικόν ώς γνωοτόν άτιό τό όμώ νυμον 8ργον τού κ. Ξενοπούλοα ______β ΡΙιτορτερ η'^Γϊ -'—Άτιόψε 17ην Ίαουαρ(ου Οα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεΐα Χριστ. Ζουράρη καί Γεωρ. Σφακιά νάκη Ύ ΕΝΟΙΚ1ΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον έ- πιπλωμένον' παρά. χαλ^ οίχογε- ν«ία. Πληροφορίαι παρ' ημίν. Κάνομκν* την μεγαλυτέ ρκν κατανάλωσιν διότι π»· λοΰμεν βλα τα ύφάσματα είς τιμάς ασυγκρίτως κύθηνας. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Άγίβϊί Μόν*
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ♦92©ν
  —Άλλά πήγαινε είς τό κατοίκημά σου! άφες
  με δα ολίγον μονσχόν.
  Τόν έπέπληττε δέ καί αυτή ένΐοτε διά των
  τρυφερών έπιπλήξεων έκεΐνων, αΐτινες τόσην έχου
  ο την νάριν άποτεινόμεναι πρός πατέρα άπό χει
  λέων θυγατρός.
  —Πατέρσ, έγώ κρυώνω έδώ μέσα είς τό κα
  τοίκηαά σου' διατί δέν βάλλεις £να τάπητα καί
  μίαν θερμάστραν νά ζεσταίνεσαι;
  —Αί, παιδί μου! ύπάρχουν τόσοι άνθρωποι πό
  λύ καλλίτερο! μου1 δπου δέν έχουν στέγην νά
  σκεπάσουν τό κεφάλι των.
  —Τότε λοιπόν, διατί είς τό Ιδικόν μου τό κα
  τοίκημα έχει καί φωτία, καί 6,τι χρειάζεται;
  —Διότι σύ εΐσαι γυναΐκα κσί παιδί.
  —Μτΐά! καί πρέπει λοιττόν <^ί άνδρες νά κρυώ νούν,, καί ν ά μην εχουν τάς άναπαύσεις των; —Μερικοΐ άνδρες. —Καλά' θά έ'ρχωμαι λοιπόν τόσον συχνά, ώστε ν' άναγκασθής ν* άνάπτης έδώ φωτία. Προσέτι τοθ Ελεγε.—Πατέρα, διατί τρώγεις έ"να τοιοθτο κακό ψωμΙ; —Διότι, παιδί μου... Καλά, θά τρώγω λοιπόν καί έγώ άπ' αύΐό τό ϊδιο. Τότε δέ Ίνα μή τρώγη καί ή Τιτίκα έκ τοθ μέ λανος έκείνου ψωυίου, ό Άγιάννης έτρωγε λευ κόν άρτον καΐ αύτάς. Ή Τιτίκα £έν ενεθυμείτο την νηπιώδη ήλικί αν της, είμή άμυδρώς. Προσηύχετο πρωΐαν καί εσπέραν υπέρ τής μητρός της, ήν δέν έγνώρισεν. Οί Θεναρδιέροι έμειναν είς την μνήαην της, ώς δύο μορφαί άπαϊσιαι άς εΐδε ποτέ καθ' ύπνον. Έ νεθυμεΐτο δτι μίαν ημέραν την έστειλαν διά νυ κτός νά φέρη νερόν 6κ τινος δάσους. 'Ενόμιζε δέ δτι ούτό άπεΐχε πολύ άπό των Παρισίων. Τή εφαίνετο δτι ήρξατο τής ζωής είς μίαν άβυσσον, άφ' ής την άνέσυρεν ό Άγιάννης. Ή νηπιακή της ήλικία ένετυπώθη είς την φαν τασίαν της ώς έποχή κοθ' ήν άλλο δέν έβλεπε περί αύτην εΐμή σκολοπένδρας, άράχνας καί δ φεις. "Οταν καθ" εσπέραν, πρίν την πάρη ό ϋ πνος, περιεπολεΐτο υπό σκέψεων, έπειδή δέν έ γίνωσκεν εύκρινώς πώς ύπήρχε θυγάτηρ τοθ Άγιάν νη, καί πώς ήτον αύτός ό πατήρ της, έφαντάζε το δτι ή ψυχή τής μητρός της εΐσέδυσεν είς τόν άγαθόν τοθτον άνθρωπον, καί αύτός ούτος ήλθε καΐ καιώκησε πλησίον της. "Οταν 6 Άγιάννης έχάθητο, ή Τιτίκα έπσνέπσυε την πορείαν της, επί τής λευκής τού κάμης, κσί τότε έδάκρυε σιωτιηλώς, λέγουσα καθ' εαυτήν, «ϊ σως ούτος εΤνε ή μητέρα μου!» Ήγνόει δέ κσί τό δνΓμα χΠς μητρός της. Ό σάκις συνέβη νά ερωτήση τόν Άγιάννην περί τού τού, αύτάς έσιώπησεν. (συνεχίζεται) ■■■■■■■■■■«■■■■■■■*! ■■■■■ι ΠΡΟΣ ΤΟΙΣ ΓΕΟΡΠΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΛΙΡΙΣΜ|ΙΣ1 ΓΕΟΡΓΟΥΣ Κύριοι, Διά τούς επιθυμούντας νά προμηθευ- θώσιν εφέτος "Αζωτον υπό μορφήν Νι¬ τρικήν πληροφορούμεν ότι διαθέτομεν.· 1) Νΐτρον τής Χιλής. 2) ΣυνθεΤΙΚΟν Νίτρον (Νιτρικόν Νάτριον) 3) Νιτρικήν άσβεστον. Τό Νετρον τής Χιλής ιΐναι τής γνω¬ στάς μάρκας (κεφαλή κυνός), τό οποίον τιμολογοΰμεν πρός δρ. 225 τόν σάκκον. Είναι ακριβώς όμοιον καί τοΰ αύτοΰ Έργοστασίου, μέ το προσφερόμενον υπό τοΰ Συναγωνισμοϋ. Τό Νιτρικόν Νάτριον τιμολογοΰμεν πρός Δρ. 220. Έκεΐνο δμως τό οποίον έπιθυμοΰμεν νά τονίσωμεν είναι ότι διά τα Κρητικά έδάφη, ένδείκνυται ή χρησιμοποίησις Ι¬ δίως τής νιτρικής ασβέστου, την όποί αν πωλοΰμεν πρός Δρ. 225 τόν σάκκον των 50 χιλιογράμμων ή δρ. 112,50 έκα¬ στον σακκΐδιον των 25 χιλιογράμμων. Την νιτρικήν άσβεστον συνιστώμεν είς τούς γεωργούς, διότι δι' α£τής θά έ¬ χουν καταπληκτικά άποτελέσματα, χω- ρΐς νά έπιφέρουν ουδεμίαν βλάβην είς τό έοαφος. Ή νιτρική αοβεστος έχει την ίδιότη τα νά κρατί) τό έδαφος δροσερόν, καΐ δέν δημιουργεΐ άλάτωσιν (κρούστα) είς την επιφάνειαν τοθ έδάφους, δπως κά νούν τα άλλα Νιτρικά Άζωτα. Κάμετε την σύγκρισιν διά νά πει¬ σθήτε. ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ &Σ'α ■■■»■ ·■■■■■■■·■■■ ■■■ ■■■■■-■■■■■■■■Μ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΟΤΤΗ ίϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ πΤΐΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐιι.ιΙΙΙΙΠΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ ΑΓΡΟΤΑΙ !!! Είς τόν Διαγωνισμόν τής 9ης τρέχοντος ή «"Ενωσις Γεωργικών Συνεταιρισμόν» Νομου Ηρακλεί¬ ου κατόπιν πολλών αύστηροτά- των δοκιμών -καρά είδικής έ- νεαμελους Τεχνικής Έπιτροπης κατεκύρωσεν είς τόν Οίκον ΠΑΝ- ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Πατρών: 2300 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΣΙΝΤΑ" πάτρα την μεγαλυτέραν διαφο¬ ράν τιμής έναντι των τιμών τού συναγωνισμοϋ διότι οί Ψεκαστή- ρες "ΣΙΝΤΑ,, ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ άπεδείχθησαν τελειότατοι άπό πά σης απόψεως καί δυνόμενοι ώς έκ τούτου νά έξυπηρετήσουν τάς ανάγκας των Γεωργών!!! Οί Ψεκαστήρες ΣΙΝΤΑ Παννακο- πούλου ώς γνωστόν κατασκευάζονται μέ έξαρτήματα καί άνταλλακτικά τού Οίκου ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ Ιταλίας, κατα- σκευαστοϋ των ψεκαστήρων ΛΑ—ΣΦΙΝ- ΤΑ, τού όποίου έχομεν την άποκλει- στικότητα δι' δλην την Έλλάδα. Ό Ψεκαστήρας ΣΙΝΤΑ Γιαννακο- πούλου πρέπει νά είναι λοιπόν τό σύνθημα κάθε άγρότου. ΑΠΟΦΕΥίίΤΕ ΤΑΣ ΛΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΔΙΟΤΙ ΕΝΟ 01ΝΤΟΤΕ ΜΑΣ ΑΗΟΜΙΜΟΥΗΤΑ1 ΗΜΕΙΣ Δ1ΛΡΚΟΣ ΥΠΕΡΤΕΡΡΥΜΕΝ ί! Γενικοί άντιπρόσωποι διά την Έλλάδα: ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ: ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ , ' Ηράκλειον— Κρήτης. # ' Άντιπρόσωποι Νομοΰ Ρεθύμνης: ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΒΗ2-ΣΟΥΛΑΚΟ2, Ρεθυμνον, Άντιπρίσωποι Νομοΰ Χανίων: ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΪ-ΣβΥΛΑΚΟΪ, Χανιά, Άντιΐτρόσωπος Νβμού Λασηθίου: ΜΑΝΩΛΗΣ Κ. ΣΛΜΙΩΤΑΚΗΣ, Άγιος Νικόλαος, Άντιπρέσωπος επαρχίας Μεσσαράς: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ^, Μοίρϊς. ΞίΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ11ΙΙΙΜΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ11Ι1Ι1ΙΙΙΙΙΙ111ΙΙΙΙΙΙΙ1Ι11ΙΓΤ= Δύο μεγάλα έργα είς Φυχρό Λασηθίου Ή'ΧΡΟ Ίανοϋάριος Γ-(άνταπο· κριτοθ μ»ζ). —Ένας μεγάλος πό θος των κατοίκων τοθ *ΓϋχροΟ, έκπληεώνεται ήδη: ΆνεγεΕρεται μεγάλο, σύγχρονο, θαυμάσιον άπό πάσης απόψεως οίκημα, προοριζό μενον, ώ; ξενών Ή ώρα,α ϊδέ-χ, ως δλες οί ώραϊες έμπνεύσεις -•ού άφοροθν τό Λασήθι, άνήκε: είς τόν άχούραστον καί θερμόν λάτρην τοθ τόπου μας διαπρεπή ιατρόν κ. Κασάπην. Καί πραγμα «ποιείται τώ?« χάρις είς τάς με γάλας προσπαθείας τού καί την προθυμίαν των κοινοτικών μας άο χίντων, άλλά καί χάρις είς την συνδρομήν πού παρέχουν αί τοπι *αί αρχαί καί αί τεχνικαί ύπηρε σίαι τοθ νομοθ μας. "Ετ,σι βίαν θά αποπερατωθή καί θά λειτουρ- γήση ό ξενών αύιός, τό πρόβλη μα τής τουριστικής οργανώσεως θά λυθή καιά τό μέγιστον μέρος τού. Οί ξέναι θά ευρίσκουν ίνα κα τάλυμα εύπρεπές, καθαρόν, ά"νε- τον, μέ 2λα τα ·χ.ομφ^ρ, δπου θά τρώγουν καί θά κοιμοθνται μέ ίνεσιν καί μέ μικράν δαπάνην. Καί θά έρχωνται τότε πολύ περισ σίτεροι ξένοι. Τό θαυμάσιον κλϊ- μ«, έφάμιλλον πρός τό Νταβός τής Ελβετίας, ή μαγία τοθ δπερό χοϋ τοπείου, ή φΐλοξενία των κα τίίκων, άπογόνων πραγματικά τοΰ ξενίου Διός, τοθ γεννηθέντος είς τό παρακείμενον Δΐκταϊον1 άντρον, αί άρχαΐότητες καί τόσα άλλα, θα προσελκύσουν ξένους καί θά τούς κραιουν επί πολύ έδώ. Έκ παραλλήλοι* δμως πρός την ανέγερσιν τοθ ξενωνος, καταβάλλε ται ·ή$η φροντίς διά την αποπε¬ ράτωσιν καί τής Καμπανβίου Β-ο τεχνικής Σχολής. Καί Ιχει τό γε γονός ιδιαιτέραν δλως αξίαν. Διά τι δταν θά λειτουργήση ή σχολή αύιή, τό Ψυχρό θά καταστή" σπουδαίον κέντρον βιοτεχνικής μορφώσεως θά έχη δέ καί έξαιρε τικήν κίνησιν ξένων καθ' δλην την διάρκειαν τοθ ετους. Άλλά, τό ιΓυχρό, δπως καί έλόκληοον τό οροπέδιον τοθ Λασηθίου, θά έχη σπουδχίαν όντως εξέλιξιν δταν έπικοινωνήση άμαξιτως μέ τό Ηράκλειον. Καί ελπίζομεν νά γί νη τοθτο τό συντομώτερον, δι' α¬ ποπερατώσεως τής όδοΰ Ποταμιών — Άβδοΰ—Γωνιών— Άμπελου. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Αριστείδου Κ. Κουφάκη ίμ πόρου κατοΐκου Ηρακλείου. Κατά Καλλιόπης χήρσς Μελισσεί δου τό γένος Μεϊμσράκη κα τοΐκου Ηρακλείου. Ή καθ' ή~ς τό παρόν μου πρόγραμμα καίτοι νομίμως έ πετάγη διά τής υπό χρονολο γίαν 20 Δεκεμβριού 1938 έ πιταγής μου ώς δεΐκνυται έκ των ύπ' αριθ. 8066 καί 8067 έπιδοτηρΐων τοΰ δικαστικοθ κλητήρος τής περιφερείας τοθ Πρωτοδικείου "Ηρακλείου Κων σταντίνου Φραγάκη, Ίνα δυ νάμει κσί πρός εκτέλεσιν τής ύπ' άρ,θ. 1388 τού 1938 όρι στικής καί τελεσιδίκου άπο φάσεως τοθ Πρωτοδικείου Ηρακλείου νομίμως περιβε βλημένης τόν έκτελεστήριον τύπον, μοΰ καταβάλη διά κεφάλαιον, τόκους καί έ.ξο δα μέχρι τής έπιταγής έν δ λφ δραχμάς 7530 έν τού τοις ,μέχρι σήμερον κοθυστε ρεΐ την πληρωμήν. Δια ταυτα Πρός είσπραξιν τοθ ώς άνω ποσοϋ των δραχμών 7.530 των τόκων αύτοΰ άπό τής έ- πιταγής καί των έξόδων έκτε λέσεως εκτίθημι είς δημόσιον αναγκαστικόν πλειστηριασμόν τό εξής άκίνητον κτήμα τής όφελέτιδος κείμενον έντός τής πόλεως Ηρακλείου τοθ όμω νύμου Δήμου καί Είρηνοδικεί ου παρά την οδόν Ιδομενέως ήτοι μίαν οικίαν συνισταμένην έξ ενός πορτέγου, ενός μαγει ρεΐου, μιάς τραπεζαρίας, δύο ανωγείων δωματΐων, δύο δια δρόμων, δύο σύλών καί ταρά τσας συνορευομένης κιήμασι Έφκαφίου, Άλή Μετζάκη κα! δρόιαφ. Ό πλειστηριασμός τοθ άνω τέρω κτήματος γενησεται ένώ πιον τοθ Συμβολαιογράφου Ή ρακλείου Εύστρατΐου Θ. Γα- ρεφαλάκη ή τοθ νομίμου τού άναπληρωτοϋ καί είς τό ένταΰ θα επί τής όδοθ Χάνδακος κεΐ μενον δημόσιον γραφείον τού την 19ην Φεβρουαρίου 1939 ή μέραν Κυριακήν καί ώραν 10 —12 π. μ. δπου κοί δτε κα· λοΰνται οί ένδιαφερόμενοι. Άρμόδιος δικαστικός κλη· τήρ ένεργησάτω τα νόμιμα. Ηράκλειον 16 Ίανουαρίου 1939 Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τοθ έπισπεύδοντος Κ. Γ. Μαμαλάκης —Οί μισθοί των ύπαλλήλων. Άίτβ τής χθές ήρχισεν ή καταβολη είς τβϋς δημοσίους υ παλλήλου; τβΰ μισθοΰ των μη νός Φεβρουαρίου έ. έ. — Προαγωγή. Διά Β. διατάγματος προηχθη είς λογιστην α'. τάξεω; τού Γε νικού Λογιστηρίου 6 χ. Αλεξ. Μπαλάσκας Λογιστής Γεν. Διοι κήαεως Κρήτης. —Συλλήψεις είς Ρέθυμνον. Υπο τού :.ΣταθμοΟ Χωροφυλα κης Ρουστίκων συνελήφθη έ Χρη στος Γ. Ρουμανία; έκ Παλαιλί μνου κχτηγορούμΐνος ίιά τραι>
  ματισμόν.
  —"Υπο τβΰ ^ταθμοΰ τής Χωρο
  φυλαχης Πηγης Ρεθύμνης συνβ
  λήφθησαν οί Απόστολος Γιαννου
  λάκπς καί '/ωάννης 'Απ. Γιαν
  νουλάκης έκ Ναρουλκ τού ίδίου
  νομοΰ, κατηγορούμενοι διά τραώ
  ματα.
  —'Υπβ τοϋ Άστυνομικοδ τμή
  ματος Ρεθύμνης συνελήφθη 6 Έμ.
  Α. Φιλιππάκης φυγοποινος έκ Ρϊ
  θυμνης, πρός έκττβιν διμήνου φυ
  λακίσεως έπιβληθβίσης παρά τού
  Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
  —Ή πλήρωσις έν Κρήτη κε.
  νών θέσεων άγροτικών δια
  νομέων.
  Ή Γεν. Διοίκησις Κρήτης
  προκειμένου νά προβή είς την
  συμπλήρωσιν 1) μιάς κϊνης θέσϊ
  ως άγροτ. διοινομέως β' τάξεως
  παρά τω Τ Τ. Τ. Γραφείω Κολυ
  μπαρίου. 2) μιάς θέσεως 'ί'.Τ. δια
  νομέως παρά τώ Τ.Τ.Τ. Γραφείω
  Γβωργιουπόλεως, 3) ετέρας τοιαώ
  της παρά τω Τ. Τ. Τ. Γραφείω
  Πόμπηας'Ηρακλείου. 4) μιά; θέβέ
  ως οτγροτικοΰ διανομέως πεζοΰ
  β' τάξεως πιχρά τώ Τ.Τ.Τ. Γραφείω
  Άποδοΰλου Ρεθύμνης, καλεϊ τού'ς
  έχ των Παλ. Πολΐμιστών κεκτημέ
  νους τα νόμιμα προσόντα ήτοι
  ενδεικτικόν δ' τάξεως Δημοτ.
  Σχολείου καί επιθυμούντας νά
  προσληφθώσιν είς την θέσιν ταύ
  την όπως έντος μηνός καταθέσω
  σι αίτήσεις μετά των άααιτουμέ
  νων πιοτοποιητικών είς το άνω
  Τ.Τ.Τ. Γραφείον. Συναφώς κα
  θίοταται γνωστόν ότι της προ
  στασίας των περί Έφέδρων Παλ.
  Πολεμιστών Νόμων, δικαιοϋνται
  συμφώνως τώ άρθρω 1 τοΰ ύπ'
  άρ. 244)1936 'Λναγκ. Νόμου οί
  υποβαλόντες αΐτποεις περΐ διορι·
  ομού μέχρι τής 12 'Οβρίου 1936
  είς τό "Υπουργείον Έθν. ΟΙκονο
  μίας η τέ> 'Υφυηουργεϊον Έργα
  σία;.
  ΕΥΡΕΘΗ όρμαθός κλειδιών α-
  νήκων πιθανώς είς καταστηματάρ
  χην ή έμπορευόμενον, Ό άπολί-
  σας δς «ποταθή είς τόν Δ. Ηο
  ταμιανάκην υπάλληλον Δερμιτζά·
  κτ]—Χατζηϊωάννου.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Εύ¬
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΕΗ
  Τηλ. 5-41.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωίσ Τρίτης
  17 Ίανουαρίου 1939
  120Ώρα
  ΙΩΗΡΑΙ ΑΝΗΣΥΧ1ΑΙ
  ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ
  ΔΙΑΐΒΝΠΡΒΕΑΑΜΗΕΘΝΊΚΟΗ
  ΤΟ ΑΝΟίΙΜΑ
  ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Σημερινά τηλε-
  γραφήαατα έκ τού έξωτβρικοΰ αναφέ-
  ρουν ότι ή άκάθβκτος προέΧασις των
  έθνικών είς την Καταλων£αν, προεκάλε-
  σε ζωηροτάτας ανησυχίας είς την Γαλ¬
  λίαν.
  Άπόρροια των άνησυχιών τούτων
  θεωρείται ή μυστική σύακεψις τού ριζο·
  απαστοσοσιαλιστικού κόμματος υπό την
  προεδρίαν τού κ. Νταλαντιέ. Κατά την
  σύσκεψιν ταύτην υπεδείχθη υπό των κο-
  ρυφαίων τού κόμματος, τό άνοιγμα των
  αυνόρων των Ηυρηναίων.
  Ο ΜΠΛΟΥΜ ΣΥΝΕ ΡΤΑΣΟΗ
  ΜΕΤλ ΤΟΥ Γ Α Α λ ΟΥ ΟΡΟβΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΔΙΑ Τ Ο ΙΣΠ1ΝΙΚ8Ν ΖΗΤΗΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι ό άρχηγός των Γάλλων
  σοσιαλιοτ&ν κ. Αεόν Μπλούμ εγένετο
  δεκτός είς μακράν ακρόασιν παρά τού
  Γάλλου πρωθυπουργόν κ. Νταλαντιέ.
  Ό κ. Μπλούμ, κατά τάς ί$ίας πλη¬
  ροφορίας, προσέφερεν ίμέριατον την κοι
  νοβουλευτικήν υποστήριξιν τοΰκόμματός
  τού πρός την κυβέρνησιν τού κ. Νταλαν
  τιέ είς περίπτωσιν άνοίγματος των γαλ-
  λικών συνόρων.
  ΟΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΕΚ ΙΑΑΛΙΑΣ
  ΕΗΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΡ1ΣΤΕΡΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τα έκ Πα¬
  ρισίων τηλεγραφήματα είς περίπτωσιν
  άνοίγματος των γαλλιχών συνόρων, θά
  άποσταλούν είς τούς κυβερνητικάς πο¬
  λεμικαι ένισχύαεις είς εύρεΐαν κλίμα-
  κα.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗτΊΣ
  ΤΗ! ΤΑΡΑΓΟΝΟΜί|ΙΟ_ ΤΟΝ ΕΟΝΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου (τοθ
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι οί έθνικοί κατέλαβον χθές
  την Ταραγώνα καί προήλαααν βορειό-
  τερον καί πρός ανατολάς.
  ΕΚΗΡΥΧΘΗ ΛΙΑΤΗΡΗΤΕΟΝ
  ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΤΗ^ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Διά Βχσιλικού
  Διατάγματος εκηρύχθη διατηρητέον τό
  Ιστορικόν μνημείον τού φρουρίου τής
  Ρεθύμνης.
  Ή χδεσινή ένθουσιώδης ύποδοχή
  είς τόν υπουργόν κ. Σφακιανάκης.
  ΧΘές την 6.30' εσπερινήν
  άφΐχθη είς την πόλιν μσς, γβ
  νόμενος ένθουσιωδως δεκτός
  ύττό τοΰ λαοθ. ό ύπουργός
  Γενικάς Διοιχητής κ. Σφακια¬
  νάκης.
  Ήδη άπό τοθ άπογεύματος
  εξήλθον είς προϋπάντησιν
  τού, έπιβαίνοντες συτοκινή
  των, δ Νομάρχης κ. Μάρκελ
  λος, ό Δήμαρχος κ. Μ. Γε¬
  ωργιάδης, ό διευθυντής τής
  «Ανορθώσεως», κ. Ά Ζω¬
  γράφος μετά τοθ κ. Νικήτα
  Στρατάκη, ό Διοικητής Χωρο
  φυλικής κ. Όρφανουδάκης,
  ό Τελώνης κ. Περάκης, ό δι
  ευθυντής τοθ Ταμείου κ. Τζα
  νάκης, τό Προεδρείον τοθ Έ
  ποτγγελματικοθ κσΐ Βιοτεχνι
  κου 'Επιμελητηρίου, τό προε¬
  δρείον τοθ 'Εμποροβιομηχανι-
  κοΰ 'Επιμελητηρίου, τό Προε¬
  δρείον τής ΌμοσπονδΙας 'Ε-
  τΐαγγελματιών, τα προεδρεΐα,
  των σωματείον ρσπτών, έπι-
  πλοποιών, ξυλουργών, άρτο-
  ποιών, παντοπωλών, όπωρο-
  πωλών, ήλεκτροτεχνιτΛν, σι-
  δηρουογων, κτηνοτρόφων, κρε·|
  οπωλών, κουρέων καί κομμω-
  των, τού έργατικοϋ κέντρου, |
  των έργατβν λιμένος, των
  άρτεργατών, των λεμβούχων
  κλπ.
  ΟΙ έπΐσηαοι καί τα πρσε
  δρεΐα των όργσνώσεων ανέ¬
  μενον τόν κ. Υπουργόν είς
  Γενή Καβέ, οτιου καί τόν ύιτε
  δέχθησαν μέ έκΕ>ηλώσεις άφο·
  σιώσεως καί ενθουσιασμόν).
  Είς την κυρίαν Σφτκιανάκη
  προσεφέρθησαν άνθοδέσμαι
  έκ μέρους τοθ Δημάρχου κ.
  Γεωργιάδου καί άλλων. Με¬
  τά ολιγόλεπτον δέ παραμο¬
  νήν είς Γενή· Καβέ, δπου προ
  σεφέρθησσν άναψυχτικά, ό κ.
  καί ή κ. ■ΥτιουργοΟ, συνοδευό
  μενοι καί υπό των ύποδεχθέν
  των αύτούς ανεχώρησαν διά
  την πόλιν μας.
  Κατά την διέλευσιν τού έκ
  Δαμάστας κσΐ Μαράθου ό
  ύπουργός «.Σφακιανάκης έχαι
  ρετίσθη ένθουσιωδως υπό των
  κατοΐκων. Είς την πόλιν μας
  έτιΐσης πλήθη κόσμου πού εί¬
  χον συγκεντρωθή κατά μήκος
  τής όδοϋ άπό Χανίων Πόρτας
  μέχρις άγορδς ύπεδέχθησαν
  τ£ν κ. Σφακιανάκην μέ χειρο
  κροτήματα κσί παντοίας έκδη
  λώ-^εις. Είς τό ξενοδοχείον
  «ΜΙνως» έϋίσης δηου κατέλυ
  σε, προσήλθον πλήθη κόσμου
  καί έχαιρέτισαν τόν κ. Υπουρ
  γόν. Χαρακτηριστικόν δέ ση
  μεϊον τοθ ένθουσιασμοϋ μέ
  τόν οποίον εδέχθη ή πόλις τόν
  κ. Σφακιανάχην είνε καΐ ό
  αύθόρμητος σημαιοστολισμός
  δλων των καταστημάτων καί
  οίκιων.
  Είς την δλην ύποδοχήν συμ
  μετέσχεν καί ή οργάνωσις 'Ε
  θνικής ΝεολσΙσς διά των β^θ-
  μοφόρωυ καί των μελών της.
  Ό κ. Ύπουργός θά πσρα
  μείν- επί οκταήμερον είς
  την πόλιν μας διά νά μελετή
  ση τα τοπικά ζητήματα, νά
  δώση λύ^εις επιτοπίως καί
  νά έπικοινωνήση. μέ τόν λα
  όν. Κατά τόδιάσιημα αΰτό εΐ
  ναι πιθανόν νά έκδράμη καί
  είς τόν νομόν Λασηθίου επι
  σκεπτόμενος τα κυριώτερα
  κέντρα τού.
  Ό Ντοΰτσε καί αί όμιλίαι της Ρώμης
  "Εκκλησις τοΰ ΝτέλΒάγιο είς τήνΚ.Τ.Ε
  ΡΩΜΗ 16 ΊανουσρΙου (Ιδ.
  ύπηοεσΐα).— Αναφορικώς μέ
  τό άποτέλεσμα των συνομιλι·
  ών τού μετά τοϋ κ. Τσάμπερ
  λσιν, ό κ. Μουσολίνι ετόνισεν
  δτι ό ίσπανικός πόλεμος έχώ
  ρισε καί θά χωρίζη. την Ιτα¬
  λίαν άιιό την Μεγάλην Βρετ
  τανΐαν. "Οίαν ό τιόλεμος οδ
  τος θά Ιχη τελειώση θά δυνη
  θω μέν νά έπσνεξετάσωμεν
  την κατάστασιν μετά τοθ κ.
  Τσάμπερλαιν.
  Διά τα γαλλοϊταλικά είπεν
  δτι οέν είναι αί στιγμαί *α
  τάλληλοι διά νά όμιλώμεν τιερί
  διαιτησίας, οΰτε περί συνδισ
  σκέψεως των τεσσάρων, ου τε
  πολύ περισσότερον, τιερί συν·
  διασκέψεως των τριών.
  ΟΙ ΙταλικοΙ κύκλοι φρο·
  νοθν δτι κάθε άπαισιοδοξΐα ή
  κάθε αίσιοδοξία διά την δια
  τήρησιν τής είρήνης θά ήτο
  πρόσκαΐρος. Τονίζουν δα
  δέον νά άφεθοΰν οί άν
  δρες πού ανέλαβον την δι-
  οφύλαξΐν της νά συνεχΐσουν
  νά έργάζωνται δι" αυτόν τόν
  σκοπόν.
  —Ό κ. Τσάμπερλαιν άπέ
  στειλε θερμόν ευχαριστηριον
  τηλεγράφημα είς τάν κ. Μου
  σολΐνι είς τα οποίον 6 τελευ
  ταΐος απήντησε μεταξύ άλ
  λων τα εξής:
  «Ή επίσκεψις υμών καί
  τοθ κ. Χάλιφαξ είς Ρώμήν
  μοθ άνεσιήλωσαν την έμπι
  στοσόνην μου πρός την ίταλο-
  βρεττανικήν συμφωνίαν καί την
  διατήρησιν τής είρήνης, βασι
  ζομένης επί τοθ δικαίου».
  Αι ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Κ ΤΕ-
  ΓΕΝΕΥΗ 17 Ίανουαρίου
  (Ιδ. ύπηρεσία).— Ή Κοινωνία
  των "Εθνών ήρχισε σήμερο
  τάς εργασίας της.
  "Ωμίλησε πρώτος ό κ.Ντέλ
  Βάγιο δστις καί έκαμε έκκλη
  σιν υπέρ τής κυβερνητικήν
  Ίσπανίας.
  Αυριον τό εσπέρας άναχω
  ροϋν έκ Γενέυης οί κ.κ. Χάλ
  φοξ καί Μττοννέ.
  ΔΙΑΒΗΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΕΝ ΚΊΝΑ
  Τό Φόρεϊν "Οφψις έπεφόρ
  τισε τόν πρεσβευτήν τής Αγ
  γλίας έν Τόκιο νά ζητήση, ά
  πό την ίατιωνικήν κυβέρνη
  σιν νά τοθ δηλώση υπό πό
  ούς δρους ΘΛ εδέχετο αθ η
  την είρήνην.
  Την πρότασιν ταύτην ύπέ
  βαλεν ή αγγλικη κυβέρνησις
  κατόπιν συνεννοήσεως μετά
  τής γαλλικής κυβερνήσεως.
  Προαγωγαι διδασκάλων
  των Έκπ. Περιφερειων Ηρακλείου.
  ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ Ο ΤΕΝΕ
  ΕΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαοίου (τού
  ανταηοκριτού μας). — Τηλαγράφημ*
  έκ Παρισίων άναφέρει ότι ό "Ελλην
  πρωτοπυγμάχος τής Έύρώπης Χριστο-
  φορίδης ενικήθη είς τή * γενομένην τό ε¬
  σπέρας τού Σαββάτου συνάντησιν έν Πά
  οισ'οις, άπό τόν αντίπαλον τού Γάλλον
  Εδουάρδον Τενέ. Ό Τενέ ένίκησε τόν
  Χριστοφορίδην είς τα σημεία.
  ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΥΡΙΟΝ ΟΑ ΕΠΙΤΡΑΠΗ
  Η ΛΙΛΝΙΚΙ ΗΟΑΗΣΙΣ ΤΟΝ ΒΙΟΑΙΟΝ
  ^ ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου (τού
  ανταηοκριτού μας).— Ανεκοινώθη ότι
  άπό τής προσεχούς Τετάρτην (αυριον)
  θά επιτραπή η λιανΐκή πώλησις των 6ι·
  βλίων των εκδοθέντων υπό τού Όργανι
  βμού τού ύπυυργείου τής Παιδεέας
  *πό τούς βιβλιοπώλας των έπαρχιών.
  Δι' αποφάσεως τής Νομοιρχίοτς
  Ηρακλείου δτ,μοσιιυθιίοης είς
  την Έφημ·ρ!ϊα τ^ς Κυβερνήσε¬
  ως προήχθησαν οί κάτωθι κατά
  Ικπαιδευτιχάς περιφερείας, δημο
  διδάσχαλοι έν τώ νομώ Ηρα¬
  κλείου:
  Α'. Έχπαιδευτικής Περιφιρεί-
  ας Πεδιάδος: Έκ τοθ βαθμοθ
  τοθ άκολούθου είς τόν βαθμόν
  τοθ γραμματέως β'. τάξεως: Βλα
  χάχης Δημ., Μαγριπλή" Μαρία,
  Γιάνναρη Άγλαΐα, Κ αρκανάχη Μα
  ρία, Βαρδάκη Χρυσή, Βαγιωτάχη
  Στέλλα. Έκ τοθ
  γραμματέως [ι' είς
  βαθμοθ τοθ
  τόν βαθμόν
  τοθ γραμματέως α' τάξεως:
  Μαρνελάκη Σόφια, Παπαδάκη Γε
  ιοργία, Μαρχογιάννη "Ολγα, Βο
  γιοτζάχη Άννα, Κουνελάκης
  Έμμ., Σφακιανάκης Μιχ., Παπά
  γιαννάχη Δόξα, Κολυβάχη Έλ.,
  ΛιουδάχηΈλ., Σφακιανάκη Έλ.,
  Παπαδάκης Νικ., Λουλάκη Φωτ.
  Β' Έκπαιδευτιχής Περιφε&εί
  άς Γόρτυνος. Έκ τοθ βαθμοθ τοθ
  άκολούθου είς τόν βαθμόν τοθ
  γραμματέως β'. τάξεως:
  Περβολαράκης Π., ΐσαφαντά
  κη Χρ.,λ Εύγενή Αίκ., Άτσαλά
  χη Ειρ., Παπαηλιοθ Μιχ. Έκ
  τοθ βαθμοθ τοθ γραμματέως β'
  είς τόν βαθμόν τοϋ γραμματέως
  α' τάξεως: Βέργη Μαρία, Φανού
  ράκη Καλ., Άμαργΐανιτάχη Έλ.,
  Μαρκάκης Κωνστ , Άνιογιαννά
  χη "Αννα, Καλμπάχη Άννα,
  Ροβίθης Θεοχ., Σαρουλάχης Ιω.,
  Ζαφειράχης Νικ.
  Ι". Έχπαιδευτιχής Περιφερεί
  Λζ. Ηρακλείου. Έκ τοθ βαθμοΰ
  τοθ άχολούθου είς τδν βαθμόν
  τ&Ο γραμματέως β' τάξεως:
  Λυράκη Καλλιόπη, Ίερωνυμί
  δου "Αννα, Εύϊγγελιδάκης Γεώρ ,
  Χελιδώνη Αίκ., Ταμιωλάκη Βιρ
  γινία. Έκ τοθ βαθμοθ τοθ γραμ
  ματέως β' είς τόν τοθ γραμμα
  τέως α': Φρουζί) Εύσεβία, Σταφυ
  λάκη Ειρήνη, Βεριγάχης Γεώρ.,
  Άβρονιδάκης Νιχόλ., Δουνδουλά
  χη Εδαγγ., Παπαντωνάκη Μχ
  ρΕ», Κατημερτζίγλου Ίουλία χαί
  Καπετανάκης Αντώνιος.
  Η Φ0Ρ0Λ0ΠΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  ΚΜ 0 «ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ»
  Πρός την διεύθυνσιν Τε
  λωνείων τοθ ύπουργείου των
  Οίκονομικών άτιεστόλη ύττό
  τοθ «Ο'ίκου τού Άγρότου» ά-
  ναφορά διά τής οποίας γνω
  ρίζεται δτι παρά τάς σχετικάς
  διατάξεις τοθ νόμου 1462 «πε
  ρί καταργήσεωςτώνΐηΐ ελαίου
  καί των έλαιωδών προϊόντων
  έγγείου, δημοσίου καί προσθέ
  τού φόρων» τό Τελωνείον Ή
  ρακλείου έξακολουθεΐ νά εισ
  πράττη τόν λιμενικόν φόρον
  ανερχόμενον είς 3 ο)ο έηί της
  άξΐας των έξαγομένων καί
  μεταφερόμεναι έλσΐων καί
  λαιωδών προϊόντων. Δέ-
  ιομένου ότι ή φορολογία
  πφαρύνει κατά σημαντικόν
  ποσοτόν τάς^ τιμάς τοθ έ·
  αίου καί των έλαιωδών προ
  όντων, 6 «Οΐκος τοθ Άγρό¬
  του» τΐαρακαλεΐ τό υπουρ·
  εΐον νά «ποφανθβ σχετικώς.
  ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ
  ΕΞΑΓΩΓΗΙ
  Παραλλήλως πρός τάς ένερ
  γεΐας τοΰ 'ΕμττορικοΟ 'Επυε
  λητηρΐου Ηρακλείου έν σχέ
  σει μέ την χορήγησιν άδειών
  έξαγωγής ελαίου είς Ιταλίαν
  υπό τοθ υπουργείου 'Εθν.
  Οίκονομίας καί είς τούς έξα
  γαγόντας ελαια είς Ιταλίαν
  έμπόρους, 6 «Οΐκος τού Ά¬
  γρότου» δι' έγγράφου τού
  πρός τό αΰτό υπουργείον
  συνηγορεΐ υπέρ τού ίοΐου μέ-
  τρου ή σκοπιμότης τοθ όιΐοΐ-
  ου ώς τονίζβται θά έπηρεάση
  σημαντικώς τάς τιμάς τοϋ ε¬
  λαίου.
  ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΕΚΠΙΙΑΕΥΤΙΚΟΝ
  Τό αρμόδιον Συμβούλιον τοΰ
  δπουργείου τής Παιδείας προήγα·
  γ> διαφόρους έχπαιδιυτιχούς
  λιιτουργοϋς μεχαξύ των όποΕων
  συγκαταλέγονται χαί ο£ κάτωθι
  Κρήτες: Μαρία Καραβελάιη, Γ.
  Κοσμαδάχη, Ιω. Περάκης, Ιω.
  Μαραγκάκης, Στυλ. Βασιλάκης,
  Η ΝΕΑ ΚΛΗΡΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τοθ Πρα
  κΐορείου τοθ Έθν. Ααχείου ήρχι-
  σεν ή άνα"έωοις χών γραμμα·
  τίων διά τήνΔ'. κλήρωσιν. Προ
  θεαμία άνταλλαγής χϋν λαχνών
  όΛετβι μέχρι τής 4ης Φεβρου
  αρίου.
  Κατ' άλλην ανακοίνωσιν οί
  χερϊίσαντες είς χό αρτιον χα.
  χνοί έν Ηρακλείω κατά την 3ην
  κλήρ ί ί |ξ
  κλήρωσιν
  οί |ξί)ς:
  )
  14202, 14239, 14270, 19097
  19099, 24721, 27971, 2919β'
  40027, 47135, 47184, 57219*
  57228, 57287, «1067, 66006*
  66053, 66079, 70716, 80801'
  80805, 80836, 80898.
  .1.«. οθο*
  Νικόλ. Ζερβάκης.
  Έξ αλλου διορίζονται ώς προ
  οωρινοί καθηγηταί οί χ. χ. ^
  ΡοιιμπελΑιης, Κ. ϊβ«τί*ης, Είρ'
  Μχρχουλάκη, Πλ. Φθενάχη Γ
  Έλθ ^'
  ρηί, Ί.
  Πανουοάκης, Ν.
  53 Πρωινη
  Ο ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ ΑΠΕΙΛΕΙ
  ΕΛΕΥΩΕΡΙΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΕΙΣ Τ Ο ΜΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ
  ΑΝ ΠΑΡ&ΤΗΡΗΟΗ ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ
  ΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΝ ΚΛΙΜΑΚΑ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΗΗΣΕΒΣ ΤΗΣ ΟΑΡΚΕΑ8ΧΗΣ
  ΛΘΗΝ —Ι 1 βΊανουαρίου (τού άν
  ταποκριτού μας). — Τηλέγραφον έκ
  Ρώμης ότι ό κ. Μουσολίνι απαντών
  είς τα άγγελλόμενα έκ Παρισίων
  περί ένισχύσιως των κυβερνητικήν ύηό
  τής Γαλλίας, εδήλωσεν ότι θά άναλά·
  βη ελευθερίαν ενεργείας.
  ' Ό κ. Μουσολίνι προσέθεσεν ότι ή
  άνάληψις πλήρους πρωτοβουλίαν υπό
  τής Ιταλίας είς τό ίσπχνι*όν, θά πραγ¬
  ματοποιηθή εάν ή ενίσχυσις των κυβεο-
  νητικών υπό τής Γ*>·*ί*ς γίνη εις εύ«
  ρείαν κλίμακα.
  ΑΙ ΝΙΚΑΙ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΠΟΎ £ Α Ο Υ Ν ΚΙΝΔΥΝΟΝ
  ΤΟΥ ΤΑΑΑΙΚΟΥ ΑΗ9ΙΚΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤ1ΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου (τού
  άντχποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Παρισίων άναφέρουν ότι ό γαλλικός τύ»
  πος κρίνων τάς νίκας τού αϊρατηγού
  Φράνκο είς την Καταλωγίαν, ύπογραμ-
  ιΐ-ίζει ότι αυται άποτελούν νέαν απειλήν
  εναντίον τής γαλλικής άκοικιακής αύό
  κρατορίας.
  ΝΤΑΛΑΝ
  ΙΕΔΕΝ
  Ε ΝΑ ΠΡ
  ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ Τ
  )Α ΑΝΕΧΘΗ
  ΙΣ ΓΑΛΛΙΑ!
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι ό πρωθυπουργός κ. Ντα-
  λαντιέ είς νέας οηλώσεις τού επί τού
  Ισπανικοΰ καί άποικιακοΰ ζητήματος
  τ,ονίζει ότι δ,έν θά ανεχθή όπωσδή-
  ποτε νά προσβληθούν τα αυμφέροντα
  τής Γαλλίας καί ότι θά προβή είς ο»
  λ» τα ένδεδειγμένα μέτρα.
  ΟΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝΕΦΘΑΣΕ
  ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου (τοθ
  άνταποκριτοΰ μας).— Έκ Αονδίνου αγ
  γέλλεται ή άφιξις έκεί τού ΒρεττανοΦ
  πρωθυπουργού κ. ^Τσάμπερλαιν τόν ό·
  ποίον ύηεδέχθησαν οί έπίαηυιοι καί πλή
  θη λαού. Έκ τού περιβάλλοντος τοΰ
  κ. Τσάμπερλαιν εδηλώθη ότι θ' άκο·
  λουθηθή παρ' αυτού ή ιδία, κατά τό δυ
  νατόν, πολιτική κατευναβμού.
  ΑΥΡΙΟΝ ΟΑ ΠΡΟΒΗ
  ΕΙΣ ΕΚΘΕΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  , ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου (τού
  ανταποκριτού μας)— Τελευταίαι πλη
  ροφορίαι εκ Αονδίνου άναφέρουν ότι
  την προσέχη Τετάρτην (αυριον) ό "Αγ
  γλος πρωθυπα,υργός κ. Τσάμπερλαιν
  θα προβή εις λεπτομερή έκθεσιν είς τό
  υπουργικον συμβούλιον επί των δια-
  μειφθέντων εν Ρωμη.
  ΤΟΝΙΖΕΤΑΙΟ
  ΤΟΝ ΣΥΝΟΜΙΑΙΟΝ
  Ι ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
  " ΕΙΝΕ
  , ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). - Πληροφορίαι
  εκ Λονδίνου άναφέρουν ότι καθ' 5 το·
  νίζεται εκεϊ το άποτέλεσμα των συνομι
  λιών των κ. κ. Τσάμπερλαιν καί Μου-
  σολίνι έν Ρωμη, υπήρξεν άρνητικόν.
  ^ο^? "*ί>*λληλου, πληροφορίαι έκ
  Λονδίνου «ναφέρουν ότι ήΥ Αγγλία
  «ροτίθεται ν* συνεχίση μέ τόν αυτόν
  ^χυν ρυθμόν την έντασιν των μέτρων
  ω «πό την συμπλήρωσιν των έξοπλι·
  ν της. ^
  , ΟΙ ΕΒΝΙΚΟΙ ΙΣΧΥ1ΜΓ
  ΟΤΙ 8Α ΚΑΤίΛίΒΟΥΗ ΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΟΗ-Η
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Ίανουαρίου (τού
  »νταποκρ«ού μας)— Τηλεγραφούν ί*
  ]Β*λαμανκας ότι τό στρατηγεϊον των
  έθνικών ισχυρίζ,τοΐ6 ότι, έντός μη¬
  νός το πολύ θά δυνηθή να *Ρ
  *ήν Βαρκελώνΐ)ν