96801

Αριθμός τεύχους

5068

Χρονική Περίοδος

1939 Α'

Ημερομηνία Έκδοσης

18/1/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ■- ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΛνΡΟΥ
  ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  ένηοια >ίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τ~ή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  18
  ΙΑΗ0ΥΑΡ10Υ
  1939
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5068
  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΤΟΝ ΒΑΛΚΑΜΙΚΟΝ ΧΡΑΤΟΝ
  Είς τό Βελιγράδιον αυνέρ-
  χεται διάβχεψις των διοικη¬
  τήν τώνΈκδοτικώνΤραπεζδν
  των τεσσάρων κρατών τού
  Βαλχ«νικοΰ Σίυμφώνου. Καί
  είς την διάσκεψιν αυτήν ο·
  που θά έξετασθοΰν τα οίκονο-
  μικά καί νομισματικά προ
  βλήματα τής Βαλκκνικής,
  άντιπροσωπεύει την Έλλά-
  δα, ώς είνε φυσικόν καί ευ¬
  νόητον, ό κ. Τσουδερός. Δέν
  ύπάρχει δέ άμφιβολία ίτι
  κατ' αυτήν θά μελετηθοΰν
  ολα τα ένδιαφέροντα τα τέσ¬
  σαρα σύμμαχα κράτη οίκο-
  νομικκ ζητήματα καί θά τε*
  θοΰν αί βάσεις στενωτέρας
  Ιτι συνεργασίας των καί ε¬
  πί τού οικονομικόν καί έμπο
  ρικοϋ πεδίου, όπως γίνεται
  καί επί τού πολιτικοΰ. Άπό
  τής απόψεως αυτής, ή διάσκε¬
  ψις προσλαμβάνει ιδιαιτέραν
  όλως αξίαν καί σοβχρότητα.
  Έξ 'ίσου ομως σπουδαίαν ση¬
  μασίαν έχει καί τό γεγονός
  ότι καταβάλλεται προσπα¬
  θεία όπως εξασφαλισθή ή αυ-
  νεργασία καί τής Βουλγα¬
  ρίας.
  Την οικονομικήν δέ συνερ
  γασίαν μετά τής Βουλγαρίας
  έπιθυμεΐ ιδιαιτέρως καί ή
  Ελλάς. Καί φροντίζει νά
  την εξασφαλίση. "Ηδη ό κ.
  Τσουδερός μεταβαίνων είς
  Βελιγράδιον, διήλθεν έκ Σό¬
  φιας 2που καί παρέμεινε
  καί ήλθεν είς επαφήν μέ
  τούς έπισήμους πολιτικούς
  καί οίκονομικούς κύκλους
  τής Βουλγαρίας. Κ«8ώς μά-
  λιατα άναφέρουν τα σχετικά
  τηλεγρκφήματα, ό κ. Τσουδε
  ρός έτυχεν επισήμου ύποδο-
  χής καί διακριτικών τιμών
  είς την βουλγαρικήν πρω¬
  τεύουσαν. Είχεν έπανειλημμέ
  νας συνομιλίας μετά τοΰ
  πρωθυπονργοΰ κ. Κιοσεΐβά-
  νωφ, τού ύπουργοϋ των ΟΙκο
  νομικών καί των άλλων αρ¬
  μοδίων κυβερνητικών καί
  τραπεζιτικήν κύκλων, κατα
  τα έπίσημα γεύματα πού π*·
  ρετέθησαν πρός τιμήν τού.
  Εγένετο δέ δεκτός καί υπό
  τοΰ Βασιλέως Βόριδος είς μα
  κράν συνομιλίαν. Καί κατά
  τάς συνομιλίας αύτάς έθίγη·
  σαν ο'λα τα οίκονομικά καί
  έμπορικά ζητήματα πού έν-
  διαφέρουν τας * δύο χώρας,
  την Έλλάδα καί Βουλγαρί¬
  αν καί επεδιώχθη ή έξεύρε
  σις βάσεως συνεργασίας καί
  συσφίγξεως των σχέσεων των
  δύο χωρών. Εάν δέ κρίνω¬
  μεν άπό τάς δηλώσεις τοΰ κ.
  Τσουδερου πρός τον βουλγα¬
  ρικόν τύπον αί συνομιλίαι
  αύται προελείαναν τό εδά-
  φός διά την έναρξιν δια
  πραγματεύσεων, των οποίων
  ή έναρξις θ' αρχίση κατά
  πάσαν πιθανότητα συντόμως
  είς Αθήνας.
  Θά είνε δ' ευτυχή μα ν' α¬
  πολήξουν αί διαπραγματεύ·
  σεις είς θετικά άποτελέσμα
  τα. Διότι μέ την Βουλγαρί¬
  αν έχομεν πολλά κοινά συμ-
  φέροντα, όπως έχομεν καί ό-
  μοειδή προϊόντα. Καί πρέπει
  νά έπιζητήσωμεν την έξυπη
  ρέτησιν των συμφερόντων
  μας διά κοινής ενεργείας,
  διά στενης συνεργασίας καί
  οχι διά τοΰ συναγωνισμοΰ.
  Τα όλέθρια αλλωστε άποτελέ
  σματα τοΰ συναγωνισμοΰ,
  των καπνών καί των σταφυ
  λων ιδιαιτέρως, τα έδοκίμα
  σαν αμφότεραι αί χώραι είς
  τό παρελθόν καί έχουν πι-
  κράν ανάμνησιν άπό αύτά.
  Άλλά πιστεύομεν ότι ή
  συνεργαοία επί τοΰ έμπορι·
  κου καί οικονομικαί πεδίου,
  θά εξασφαλισθή μεταξύ έλων
  γενικώς των* Βαλκανικών
  χωρών. Διότι κοινός πόθος
  ολων είναι νά παγιωθή καί
  νά μονιμοποιηθή ή ειρήνη
  καί ή γαλήνη είς την χερ¬
  σόνησον τοϋ Αϊμου κ«ί νά
  πραγματοποιηθή ή αδέλφω¬
  σις ολων των όμόρων λα-
  ών. Καί φυσικά, μόνον ο-
  ταν εκλείψουν αί άντιθέσεις
  των συμφερόντων, θά λεί-
  ψ'υν καί τα χάσματα πού έ
  κράτουν είς απόστασιν άπ'
  αλλήλων τούς βαλκανικούς
  λαούς. Καί θά εκλείψουν α¬
  σφαλώς. Ή άνάγκη τής συν¬
  εργασίας καί τής άμοιβκιό·
  τητος γίνεται σιγά-σιγά συ-
  νείδησις είς τούς Βαλκανίου;.
  Όχι δέ μόνον είς τούς
  λαούς. Άλλά καί είς τούς
  κυβερνώντας τα κράτη τής
  εύρωπαϊκής αυτής γωνίας.
  Καί τό γεγονές αύτό αποτε¬
  λεί τόν καλύτερον οίωνόν
  διά τ ό μέλλο ν.
  Χειμερινά διαλείμματα
  κρητική παράδοσι, χωρΐς νά
  άγνοή τόν σύγχρονο πολιτι-
  σμό. >_τό άρχοντικό τοΟ Πατια
  Μιχάλη Άστροπεκάκη σΐαθαν
  θήκαμε 6λη τή θαλπωρή κσΐ
  τή θέρμη τής οικογενειακάς
  άτμοσφαΐρας πού άποπνέει
  άρωμα είλικρινείας καί άγνό-
  τητος. Ή Κρητική οίκογένεια
  σ' δλη της την πληρότητα καί
  τήνώμορφιά. Ώρσΐο, ζωντα
  νό, άκαταμάχητο έπιχείρη-
  μα υπέρ τοΟ θεσμοθ τής οί
  κογενεΐας. Μιά οίκογένεια
  πρόσχαρη, άγαπημένη, σύτο-
  πειθαρχημένη, πού δίδει πραγ
  ματικά τό μέτρο τής ζωή*ς
  καί τό ύηόδειγμα τής όργανώ
  σεως τής οικογενείας. Μάς
  ΰποδέχονται μέ τό γέλιο ποΰ
  άνθΐζει στά χεΐλη των καί ά
  ναβρύζει άπ" την άνοιχτή καρ
  διά των. Καί μάς προσφέρουν
  τ' άγαθά τοΰ νοικοκυριοθ των.
  Στό πόδι συνεχώς ή Μαρία,
  ή πανώρηα λιγεριΊ παπαδο
  κοθλα, μιά άνοβ'ωσις Κσρυά
  τιδος πού ένσσρκώνει δλη την
  ώμορφιά καί τή φρεσκάδα καί
  άιοπνέει δλο τό άρωμα τής
  κρητικής φύσεως. Καί μέσα σ'
  αύτό τό περιβάλλον μιλοθμε
  γιά τα ζητήματα πού άπασχο
  λοθν τό Κεντρί καΐ την Ίερά
  πετρα όλόκληρη Θαυμασία
  κατατοπισμένος ό Παπά Ά
  στροπεκάκης μάς ένημερώνε
  είς δλα. Είς τα συγκοινωνια
  κά, τα παραγωγικά, τα σχο
  λικά ζητήματα τής επαρχίας
  Μάς μιλεΐ γιά την έργατικό
  τητα των κατοίκων. Πά τό
  θαΰμα πού εδημιούργησαν στή
  Γρά Λυγιά μέ τούς περιφή
  μους κήπους της. Πά την ά
  νάγκη ν' άποκτήσουν δλα τα
  χωρία δρόμους άμαξιτούς,
  σχολεΐα, έργα υδρεύσεως. Κα
  είναι βεβαία ολα δσα λέγει
  δίκαια, λογικά, άληθινά. Τό
  άντιλσμβάνεται κανείς άπό
  τόν παλμό τής , φωνής τού
  Τό διαπιστώνει Βμως έπίσης
  καί μέ τό πρώτο βλέμμα πού
  θά ρΐξη σΐήν επαρχίαν αυτή
  τής εργασίας καί τής δημιουρ
  γικότητος. Θά χρειαζόταν δ
  μως χρόνος καί χώρος πολύς
  γιά νά άσχοληθοθμε άνσλυτ
  κώτερα μέ ολα αϋτά τα ζητή
  ματα τής Ιεραπέτρας. Κα
  δέν ιόν διαθέτομε τώρα. Πσρ
  δλη τή λύπη πού αίσθανόμε
  θσ, πρέπει ν' αφήσωμε τό άρ
  χοντικό τοΰ Παπά Μιχάλη
  πού τόσο μάς έχει θέλξει κα
  τα Κεντρί καί την Ιεραπέτρα
  Οί στήλες δμως τής «Άνορθώ
  σεως» θά είνε πάντα άνο
  κιές καί διαθέσιμες γιά την έ
  παρχΐα αυτή...
  Μ,—
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοϋ Άγγλοι) συγγραψέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ
  1 ΣΤΟ ΙΕΝΤΡΙ, ΤΩ ΙΟΡΙΟ
  ΤΟΥ ΟΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΑΣ
  ΟΙ ύστερνές άκτίνες τοθ η¬
  λίου έχρθσωναν την άμμο στ'
  όπέραντα δαντελωτά άκρο-
  γυάλια τής Ιεραπέτρας καί έ-
  καναν ν' άνθΐζουν μενεξέδες
  στΐςβουνοκορφές καί στά ά-
  κύμαντα νερά τής θαλάσσας.
  "Ωρα δπου μακραίνουν οί σκι-
  ές κι' άπλώνεται παντοθ θεία
  γαλήνη. Κάτω στήν προκυ
  μαΐα ακούεται μονάχα ό ρό-
  χθος των μοτέρ των ψαροκάϊ
  κων καί οί φωνές των ψαρά
  δών πού γυρΐζουν φέρνοντας
  τα σπαρταριστά άσήμια πού
  άνέσυραν άπ' τούς βυθούς.
  Μιά ριζική άλλαγή σκηνοθε-
  σ(σς συντελεΐται. Ή Ίεράπε
  τρα περιβάλλεται άπό την
  φαντασμαγορία τοθ πιό ύπέ
  ροχου δειλινοθ...
  Αυτή την ώρα έγκαταλείπο
  με την θελκτική πολιτειοθλα
  γιά μιά έκδρομή είς τό ΚεντρΙ.
  Διπλό χρέος μάς όδηγεΐ ώς
  έκεί: Τό ίπαγγελματικό- καί
  τό συγγενικό τοθ κ. Κακου
  λάκη, πού θέλει νά ίδη του<ϊ δικούς τού πού τόσο τόν λα χταροθν, δσο κι' αύτός τούς Ό δρόμος δέν βρίσκε είς καλήν κατάστασι.Έχει διανοιχθή μέ προσωπική έργα σ(α των κατοίκων, δπωςπλη ροφορούμεθα. Μένει δμως ά σκυρόστρωτος, γεμάτος πέ τρες καί λάκκους. Καί ή δι όβασίς τού δέν είνε τόσον εΰκολος. Έν τούτοις ή διαδρομή είνε έξαιρετικά εύχά ριστη. 'Η ήμερότης τού το πεΐου, ή γαλήνη τοϋ δειλινοθ οί σκιές τοθ δάσους των έλαι ών, ζωηρεύουν μέσα μας τα πιό εύχάριστα καί γλυκά συ ναισθήματα. Προχωροΰμε άνάμεσα άπό τό έλαιόδασος, ιτού είνε τέ λεια Ιρημο αυτή την &ρα πού σκΐζουν τούς αίθέρες τα που λιά καί σπεύδουν νά κουρνιά σουν στούς κλάδους καί τίς κουφάλες των έληών καί άντ. κρύζομε σέ λίγο τό Κεντρί, ώραΐο χωριό επάνω σέ ΰψω μα Καί στήν κορφή, κορώνα καί στολΐδι τού τό νέο ώραιό τατο σχολειό τού, ύπέροχο μνημεΐο καί δεΐγμα άληθινοθ πολιτισμοθ, Δέν είναι 8μως μονάχα πλούσιο καί ώραΐο χωριό τό Κεντρί. Είναι συγχρόνως καί χωριό τής άρχοντιάς, πού ζωντανεύει καί διαιωνίζει την 2ο ν ΣΥΝ0ΗΚΗ ΤΩΝ ΣΕΒΡ11Ν Ό Κεμάλ καί οί κεμαλικοί. Όλοι ήιένιζαν πρός τόν Μου σταφά Κεμάλ. Πολλά έκ των στρα τευμάτων τοΰ χαλίφου έγκατέλει ψχν τάς θέσεις των. Άλλα ήρνή θησαν νά πολεμήοουν καί έφόνευ σαν τούς αρχήν, ούς των. Άπό την Κωνσταντινούπολιν συνέρρεαν 6ου λευταί πού ίίχαν διαφύγει την σύλληψιν, έπιτελεΐς άξιωματικοί, στρατηγοί, υπουργοί, ιδιώται πλού σιοι καί πτωχοί.Έφευγαν κρυφά μετημφιεσμένοι, διέφευγον την προσοχήν των αγγλικών περιπό λων πέριξ τής πρωτευούσης, καί διά των δρέων κατέφευγαν είς Άγκυραν. Ό Μουσταφά Κεμάλ σ,ινεκάλεσε την βουλήν είς "Αγκυ ραν. Ο£ βουλευτού είχαν διαφύγει έκ Κωνσταντινουπόλεως, μαζί μέ τόν πρόεδρον τής βουλής· συνήλ θον καί συνεκρότησαν είς Άγκυ ραν την βουλήν ποΰ είχε διαλυθή διά τής βίας έν Κωνσταντινουπό λει. Οί βουλευτ^ί ένεπνέοντο άπό πνεθμα μαχητικόν. Έχαρακτήρι σαν την βουλήν ώ; μεγάλην έθνο συνέλευσιν, άνεκήρυξαν αυτήν ώ; την μόνιμον κυβέρνησιν τής Τουρ κίας καί παμψηφεί έξέλεξαν τόν Μουσταφά Κεμάλ πρόεδρον τής εθνοσυνελεύσεως. Χθές άκόμη δ Μουσταφά Κεμάλ ήταν μόνος καί δλοι άπεμακρύ νονΐο άπό κοντά τού. "Ηδη δμως ήταν ό άνεγνωρισμένος άρχηγός, περιβαλλόμενος άπό τούς όπαδού; τού. Ώς πρ6ΐθ"ρος τής Έθνοσυνελεύ σεως απήντησεν άγερώχως είς ε'να διάγγελμα τοθ προέδρου τής γαλ λικής δημοκρατίας: «Ή μεγάλη εθνοσυνέλευσις, ή όποία έδρεύει έν Αγκύρα, θά προ ίσταται των τυχών τής Τουρκίας, έφ' ίσον ή πρωτεύουσα ευρίσκεται είς χείρας των ξένων.Ή έθνοσυνέ λευσις έξέλεξεν εκτελεστικήν επι τροπήν, ή δποία ανέλαβε την δια κυβέρνησιν τής χώρας. Δεδομένου δτι ή Κω/σΐαντινουπολις, ό σουλ τάνος καί ή κυβέρνησις εύρισκον ται είς χείρας τοθ έχθροθ, δλαι αί εκείθεν διαταγαί είνε αυτομά¬ τως κεναί πάσης έννοίας καί ούδε μίαν δύνανται νά Ιχουν ισχύν. Τα δίκαια τοθ ίθνους παρεβιάσθηβαν. Τό τουρκικόν ίθνος χωρίς νά χά αη την ψυχραιμίαν τού είνε άπο φασισμένον νά διατηρήση τα δι καιώματά τού ώς κυρίαρχον ανε¬ ξάρτητον κράτος.ΈπιθυμεΙ την ού ναψιν έντίμου καί δικαίας είρήνης καί την ειρήνην είνε διατεθειμένον νά διαπραγματευθή μόνον διά τω έγκύρων καί νομίμων άντιπροσώ πων ζου». Ή γλωσσα αυτή προερχόμενα άπό τόν νεοκλεγέντα αρχηγόν μι* κυβερνήσεως προσωρινής, μιαςχώ ρας συντριβείσης είς των πόλι μόν, καί ή όποία άφ' ενός κατε χετο άκόμη υπό τοΰ έχθροθ κα άφ' ετέρου έσπαράσσετο άπό τόι έμτύλιον πόλεμονν ήτο πολυ προ κληπκή. Φράσεις φλογεραί πού Ικαισν άπό τό πϋρ μιάς μεγάλης πίστεως. Καί μαζί μέ την πίστΐ' αύΐήν, ό Κεμάλ είχε μεγάλην 6 περηφάνειαν, την 5περη^>άνειαν
  2ΐΐ ήταν Τοθρκος καί ώμιλοθσεν
  έν ονόματι τής Τουρκίας τού—τή·'
  ύιτερηφίνειαν 8τ: ήταν επί κεφα
  λής μιάς χώρας πού είχε μέγα
  λην ιστορίαν π'σω της. Άγανα
  κτοΰσεν—δπως έθύμωνεν καί είς
  την Γερμανίαν — δταν ήκουεν νά
  έμιλοΰν δβριστικώς ή περιφρονή
  τικώς διά τούς Τούρκουί· Όταν
  τοΰ έδιάβασαν ίνα λόγον τοθ λόρ
  δου Γκρέϋ, είς τάν οποίον δ Άγ-
  γλος πολιτικάς ώμιλοθσε περί των
  Τούρκων μέ ΰφος υψηλής συγκα
  ταβάσεως, δ Κεμάλ έξέσπασεν είς
  αγανάκτησιν καί είς τόνον που
  μαρτυροθσε την λύσσαν τού, είπε:
  — Αύτοι εί Άγγλοι γρήγορα
  θά αίσθανθοΰν δτι δέν είμεθα κα
  τώτεροί των. Γρήγορα θά παραδε
  χθοΰν δτι είμεθα Ϊ8οι. Δέν θά
  6ποκλιθώμεν ποτέ, ενώπιον των.
  Έν άνάγκη θά θυσιάσωμεν καί
  τόν τελευταίον στρατιώτην μας
  Άλλά θά τού; άντιμειωπίσω
  μέν!
  Ένω δ Μουσταφά Κεμάλ ώμι-
  λοΰσεν αυτήν την γλώσααν, μα·
  κρυά είς τό ΙΙαρίσι, γύρω άπο την
  τράπεζαν τής διασκέψεως, περι-
  βαλλέμενοι άπό τα έπιτελεΐά
  των, πολιορκούμενοι καθημερινώς
  άπό πεντακοσίους τουλάχιστον
  δημοσιογράφους ποϋ είχαν συρρεύ
  σει έχ διαφόρων χωρών, ήσαν
  μεγαλοπρεπώς ένθρονισμένοι οί
  πολιτικοίτών Συμμάχων, δθΰίλσων
  δ Λοϋδ Τζώρτζ, δ Κλεμανσώ. Έ
  σχεδίαζαν τό μίλλον τοθ κόσμου
  καί έλάμβαναν άποφάσεις ώς νά
  ήσαν θεοί! Τό κίνημα τοθ Κεμάλ
  ήΐο δι' αυτούς δδυνηρά Ιχπληξις.
  Κάτι τό άίύνηθες είχε συμβή είς
  την Τουρκίαν.
  —Τί σημαίνουν δλα αύτά;—ή
  ρώΐησαν μέ αγανάκτησιν.Ή Τουρ
  κια ήττήθη είς τόν πόλεμον. Εί¬
  χε συντριβί).
  Δέν κχταλάβαιναν πώς ετόλμα
  νά έγείρη κεφαλήν. "Ηκουαν τό
  βνομα τοθ Μουσταφά Κεμάλ:—'
  ποίος ήταν πάλιν αύτδς; Ένας
  Τοΰρκος στρατηγός πού είχε παί-
  ξει κάποιον ρόλον είς τα Δαρδα
  Η μεταδολή τής 4ης Αύγούστου
  ΒΑΣΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ
  ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  'Η διάλεξις τοΰ κ. θ. Νικολούδη.
  Γ'.
  Ή πολιτική ανάπτυξις τής άνα
  τολικής Εύρώπης έπροχώρησε
  πολύ βραδύτερον.
  Τόν 17ον αίώνα τα κράτη τής
  Άνατολής καί Εύρώπης είχον ά-
  κδμη τόν μεσαιωνικόν φεουδαλι-
  κόν χαρακτήρα καί χαλαράν την
  κεντρικήν εξουσίαν. Σιγά σιγά, δ¬
  μως, επήλθεν δ πολιτισμός καί
  οί Βασιλείς των άπέκτησαν δύνα
  μιν καί έπέβαλον την απόλυτον
  μοναρχίαν.
  Είς την Ρωσσίαν ή άπόλυτος
  μοναρχία ήλθε μέ τόν Μεγάλον
  Πέτρον, τοθ δποίου την πολυπράγ
  μονα καί δημιουργικήν πολιτικήν
  εσυνέχισεν ή αύτονράτειρα Αίκα
  τερίνη.'Έκτοτί άπό τοθ 1770 δή
  λαδή, ή Ρωσσία έκυβίρνατο άπο
  λυταρχικώς υπό των Τσάρων μέ
  χρι τής μπολσεβικικής έπαναστά
  σεως. Ποία κατάστασις επηκολού¬
  θησε καί έν Ρωσσία είνε γνω¬
  στόν.
  Είς την Πρωσσίαν την διοικη
  τικήν συγκέντρωσιν καί την πρό
  οδόν τής χώρας έπέτυχεν ιδία ό
  Μέγας Φρειδερΐκος καί είς την
  Αΰστρίαν ή Μαρία θηρεσία καί δ
  υιός της Ίωαήφ δ Β.'
  Αντιθέτως κατά τούς ίδίους χρό
  νους, περί τα τέλη τοθ 18ου αιώ¬
  νος, ή ΙΙολωνική Δημοκρατία, κα
  θυστερημένον μεσαιωνικόν κρά
  τος μέ χαλαράν διοίκησιν, έστά
  θη άνίκανος νά προστατεύση Ιαυ-
  τήν καί διεμελίοθη.
  ΕΚ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ.
  Περί τα τέλη τοΰ 18ου αιώνος
  είς την Γαλλίαν, την μοναρχικήν
  καθεστηκυϊαν τάξιν άνέτρεψεν ή
  Έπανάστασις τοθ 1789. Ταχέως
  δμως έκ των τάξεών της Ιξεπήδη
  σεν Ναπολέων δ Α' διά νά ρυθ¬
  μίση τό επαναστατικήν χάος καί
  ιδρύση την Α' Γαλλικήν Αυτοκρο< τορίαν. Μετά την συντριβήν τού Ναπολέοντος είς τό Βατερλώ, είς ολόκληρον την Ευρώπην κατά τάς πρώτας δεκαετίας τοθ 19ου αίώνο;,έπιβάλλεται ή άπόλυτος μο ναρχί», δημιούργημα τής Ίεράς Συμμαχίας καί τής έπιβολής τής ισχυράς προσωιτικότητος τοθ Μετ τερνιχ. Ούτω καί είς την Γαλλίαν επραγματοποιήθη ή παλινόρθωσις τής δυνάστας των Βίυρβώνων.ΊΙ Βχσιλεία αυτή μεταρρυθμισθεΐσα κάπως επί τό συνταγματικώτερον διετηρήθη μέχρι τοθ 1848. Σημειωτέον δτι καί τα βαλκα νικά κράτη ευθύς μετά την άπε λευθέρωσίν των καθιέρωσαν τό μο ναρχικόν πολίτευμα μέ τινάς δια φοράς άποχρώσεων. Ή Τουρκία επίσης καθ' δλους ΐούς χρόνους διεβίωσεν 6πό απόλυτον μοναρχι- κόν ή βικτατορικόν καθεστώς. * * * Ή ανάπτυξις των δημοκρατι κων Εοεών χρονολογεϊται μόλις ά¬ πό τοθ μέσου τοθ 18ου αιώνος. Ή θρησκεία δέ αυτή τής άνθρω πότητος ώ; ήθελον νά τί,ν παρου σιάσουν_οί δημοκρ*τικοί δέν ήνθι σε πραγματικώς παρά επί μίαν δεχαπενταετίαν μόνον.Τό δημοκρα¬ τικόν δόγμα, εγεννήθη ώς μία αντίδρασις κατά τής Ίεράς Συμ μαχίας, ή *ποία ήθελε νά δπισθο δρομήση την Ευρώπην καί εκεί¬ θεν τοθ 1789 καί έφθασεν είς την άκμήν τού κατά τό 1858 8- ταν καί δ Πάπας Πϊος δ IX Ιξβ δηλώθη ώς φιλελευθέρας. Άλλά ή παρακμή ήρξατο άμέσως άπό τοθ Ιπομένου έτους κατά τό δ- ποίον ή Δημοκρατία τής Ρώμης συνετρίδη άπό μίαν άλλην Δή μοκρατϊαν την Γαλλικήν. Τό ί¬ διον έ*τος δ Κάρολος Μάρξ ί*ςέδι δέ τό περίφημον μανιφίστον τού, ποΰ απετέλεσε τό Ευαγγέλιον τής σασιαλιστικής θρησκείας Είς τό 1851 Ναπολέων δ Γ' διακόπτων τάς φιλελευθέρας ίδέας τού ΐδρυε την δευτέραν Γαλλικήν Αύτοκρατορίαν βασιλβύσας μέχρι τοθ 1870. Εάν έπεσε τοθΐο δφεί λεται είς την μεγάλην ήτταν που υπέστη καΐά τόν Γαλλογερμανικόν πόλεμον είς τό Σεδάν. Ό κ. ύπουργός Δεκάδες λαϊκών επιτροπών καί εκπροσωπών διαφόρων όο γανώσεων, επεσκέφθησαν χθές τόν κ. ϋπουογόν Γεν. Διοικη¬ τήν είς την Νομαρχίαν καί ά- νέπτυξαν είς αυτόν τα διά φορα ζητήματα των. Καί ό κ Σφακιανάκης ήκουσεν δλους μέ ενδιαφέρον καί μέ προσο χήν, άποδεικνύουσαν την στορ γήν τού πρός την Κρήτην καί τόν λαόν της. Παρέμεινε δέ έ"ως τάς 2.30' είς την Νομαρ χίαν διά νά δεχθή δλας τάς έπιτροπάς. Άποδεικνύει καί τό γεγονός αύτό, πόσον άντι λαμβάνεται τό χρέος τού πρός τόν τόπον ό κ. Σφακιανάκης Άλλά καί ή τόσον άθρόα προσέλευσις επιτροπών, μαρ τυρεΐ έπίσης πόσην έμπιστοσύ νην καί εκτίμησιν τρέφει ό λαός πρός τόν κ. Υπουργόν. Μαρτυρεΐ δτι ό λαός πιστεύει νέλλια. Καί χαθησύχαζαν μέ την πληροφορίαν δτι ή:αν Ινας τυχοδι ώκτης, ϊνας στασιαστής κα-ά τοθ σουλτάνου, δ οποίος είχεν άποσυρ θή είς τα βουνά, είς τό εσωτερι¬ κόν Τουρκίας. Υπό την πίεσιν των συμβούλιον ών ήτοίμασαν μίαν συνθήκην ίρήνης μέ την Τουρκίαν την ύ/όμασαν συνθήκην των Σεβ ρών καί έδημοσίευσαν τούς δρους «· 'Η δημοσίευσις των δρων τής συνθήχης των Σεβρών εσημείωσε κεραυνοβόλως άποτελέσματα. Έ σήμαιναν, δν ή Τουρκία τούς ά- πεδέχετο, την είς θάνατον κατα- "ίχην της. (ουνιχίζεται) ακραδάντως 8τι έν τώ πρόσω πω τοθ κ. Σφακιανάκη θάεϋρΐ) τόν τόν θερμόν ύποστηρικτήν καί προστάτην τού. Καί σπεύ- δεί νά τοθ εκθέση τα ζητήμα τα τού βέβαιος περί τής τα χείας καί ικανοποιητικάς λύ σεώς των. Τα δάνεια. "Ηρχισεν υπό τής Αγροτι¬ κάς Τραπέζης ή χορήγησις καλλιεργητικών δανείων είς τούς άμπελουργούς καί θά συνεχισθή μέ προθυμίαν καί ευχέρειαν. Άπό ημερών δέ ήρ χισε καί τό κλάδευμα των αμπέλων, βοηθοϋντος είς τουτο καί τοθ θαυμασίου και ροΟ. "Ας ελπίσωμεν δτι ό καιρός θά φανή εύνοϊκός μέ· χρι τέλους ώστε αί καλλιέρ- γειαι νά γίνουν κανονικαί καί νά μή παρατηρηθή τό περυσινόν φαινόμενον. Διότι άμπελουργία μέ140 δρ. ήμερο μίσθια, ώς πέρυσι, είναι κατα δικασμένη νά καταστραφή. 'Η Λόγγια. Διά την ταχυτέραν αποπε¬ ράτωσιν τής Ένετικής Λέσχης (Λόγγιας) εξεδήλωσεν ήδη τό ενδιαφέρον τού καί τό υπουρ¬ γείον τής Παιδείας. Καί έ¬ πραξε καλώς. Διότι ή καθυ στέρησις τής ανοικοδομήσε¬ ως όφείλεται είς παρέμβα- σιν τής αρχαιολογικήν υπη¬ ρεσίας, άπαιτησάσης νά γίνη ή ανοικοδόμησις σύμφωνα μέ τό πρωτότυπον βάσει των σχεδίων τοθ "Ογκσρο. Άλλ' ή καθυστέρησις δέν είναι ^ορ¬ θόν νά συνεχισθή, έφόσον ό Δήμος εχει αναλάβη δλην την φροντίδα καί δλα τα έξο δα τής ανοικοδομήσεως τοθ ΙστορικοΟ κτιρίου.
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΖ
  ΘΕΡΜγΤγ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον: Τό
  κοινωνικό άριστούργηαα: ή «Ζιγκο
  λέτ».Σήμερον ώρα 6.30 άπογευμα
  τινή Την Πέμπτην: «Ταγκό Νοτ
  τοθρνο».
  «ΜΙΝΩΑ».—Σήμερον τό έλληνι
  κόν Εργον: «ό κακός δρόμος» δμι
  λοθσα έλληνιστί. Την Πέμπτην τό
  μουσικό θαθμα «Ναπολιτάνικες
  βραδυές».Δευτέρα:«ΠαΧη·^ιϊωληά·.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕ1ΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Εμμανουήλ Εύαγ. Καλαϊ-
  τζάκη χωροΦΰλακος κατοΐκου
  Κερκύρας
  Κατά
  "Εμμανουήλ Ι. Παπαδάκη
  κτηματΐου κατοΐκου Ήρα
  κλεϊου.
  Καίτοι έπετάγη ό καθ* ου
  τό τταρόν διά τής υπό χρο¬
  νολογίαν 7 Νοεμβριού 1938
  καταοχετηρΐου έπιταγή"ς μου
  ίνα δυνάμει καί πρός εκτέλε¬
  σιν α) τής ύτι' αριθ. 1115
  τοθ 1938 οριστικάς κσί τελε
  σιδΐκου αποφάσεως τοθ Είρη
  νοδικεΐου Ηρακλείου νομίμως
  εκτελεστής καί β) τής ύτι' άο
  άριθμ. 1070 ίδΐου έ'τους τοθ
  αύτοϋ Δικαστηρΐου τελεσι
  δΐκου καί νομίμως περιβέβλημ
  μένης τόν έκτελεστήοιον τΰ
  ■πον μοί καταβάλλει τό ποσόν
  τής έν λόγω κατασχετηοΐου
  έπιταγής-,μου των δρ. 7671 με
  τα των τόιων αυτών άττ,ό τής
  κοινοποιήσεως τής έν λόγφ
  έπιταγής άπέσχεν νά ττράξη
  τοθτο μέχρι σήμερον.
  Διά ταυτα
  Καί πρός είσπραξιν τής ώς
  άνω άπαπήσεώς μου των τό
  κων αυτής καί των έξόδων εκ¬
  τελέσεως εκτίθημι είς δημόσιον
  καταναγκαστικον πλειστηρια
  σμόν τα κάτωθι άκΐνητα τού
  ώς άνω όφειλέτου μου νομΐ
  μως κατασχεβέντα κεΐμενα
  είς την περιφέρειαν τοθ Είρη-
  νοδικεΐου καί 'Υτιοθηκοφυλα-
  κεΐου Ηρακλείου ήτοι: 1) έν-
  τος τοθ σχεδΐου τής πόλεως
  Ηρακλείου καί παρά την Λε-
  ωφόρον ΚνωσοΟ οίκΐαν έτιί
  οΐκοπέδου 800 τ. ιι άτταρτι-
  ζομένην έξ ενός ίοογείου χρη
  σιμοποιουμένου ώς γκαρόζ
  δευτέρου όρόφου έκ 4 Ρ,ωμσ
  ματΐων, μαγειρεΐου, άιτι θήκης,
  χώλ, διαδρόμου, άφοδευτηρί-
  ου, βεράντας μέ άλεωτροφω
  τιστικήν καί υδραυλικόν έγκα
  τάστασιν καί οίκοτιέδου έμβα-
  ΒοΟ 600 περίτιου τ. μ. συνο-
  ρευοκένου τοθ δλου τούτου ά
  κινήτου έξ άνατολών μέ την
  λεωφόρον ΚνωσοΟ Γ. Καπνι
  στοθ, δυτικώς κτήμασι Δημ
  Κυριακού, βορεΐως Α1<ατ. Χαριτακη, νοτΐως Νικολ. Ξαν θουδΐδου καί Γ. ΚαπνιστοΟ. 2) Είς την περιφέρειαν τής Κοινότητος Γάζι τα 3)32 έξ άδιανεμήτου τα κάτωθι άκΐνη τα, 1) Είς θέσιν Καραμαλή ΓάζΙ αγρόν εκτάσεως 7 στρεμ μάτων μέ 52 ελαιόδενδρα ου νορευομένου κτήμασι Έλλην. Δημοσίου έξ άνταλλα>ής των
  τέως Ιδιοκτητών Άλή Ματζα
  βάκη, Χουσεϊν Γιοσαλάκη,
  Μουλιτζές Άριφάκη καί μέ
  δρόμον.
  2) Είς την ούτήν ώς άνω
  θέσιν αγρόν 7 στρεμμάτων
  τα 3)32 εξ άδιανεμήτου συνο-
  ρευομένου κτήμασι Έλλ. δη¬
  μοσίου έξ άντσλλανής τέως
  Χουσεΐν Τερζάκη, Νουρεδίν
  Άγαδάκη ρύακα καί δρό¬
  μον.
  3) Είς θέσιν Στενοχώραφο
  τα 3)32 έξ άδιανεμήτου αγ
  ροΰ 5 μουζουρίων μέ 34 έλαιό
  δενδρα καί μίαν συκήν συνο
  ρευομένου κτήμασι Γεωργ.
  Καράλη, Έλλ. Δημοσίου έξ
  ανταλλαγήν καί μέ δρόμον
  έκ δόο μερων. 4) Είς θέσιν
  Άνεμογιώργη τα 3)32 άγροθ
  εκτάσεως 2 στρεμμάτων μέ
  μ'αν οΐκΐαν άπαρτιζομένην
  έκ δύο ίοογεΐων δωματΐων ου
  νορευομένου τοθ ακινήτου
  τούτου κτήμασι ΈλληνικοΟ
  Δημοσίου έξ ανταλλαγήν τέως
  Μεχμέτ Άληγιζάκη, Νουρεδΐν
  Άγαπάκη καί μέ δοόμον. 5)
  Είς θέσιν Γιόφυρο ή Βιλή* κάμ
  πον τοθ Δήμου Ηρακλείου τα
  3)32 έξ άδιανεμήτου αμπέλου
  6 στρεμμάτων (20 έργατών)
  συνορευομένης κτήμασι 'Ελλ.
  Δημοσίου έξ άνταλλαγής,Έμ.
  Παπαδάκη καί μέ ξηροπότα-
  μον.
  Ό πλειστηοιασμός των άκι
  νήτων τούτων γενησεται έν©
  τηον τοΟ'Συμβολαιογράφου Ή
  ρακλεΐου 4Νικ. ΦραγκιουΒάκη
  καί είς τό κατά την οδόν Ψα
  ρθμηλΐγκων δημόσιον γροφιΐ
  ον τού την Ι9ην ΦεβρουαρΙου
  1939 ημέραν Κυριακήν καί ώ
  ραν 10—12 π. μ. δπου καί
  δτε καλοθνται ο( βουλόμενοι
  ν* γίνωσι διά πλειοδοσίαν
  Σήμερον
  τό κοινωνικόν αριστούρ
  γημα:
  II
  1_Α ΟΌΟίΕΤΤΕ
  Μέ τοϋς
  ΦΛίϊΡΕΛ, ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ
  ΓΚΑΜΠΡΙΟ.
  Αυριον
  ή Πόλα Νεγκρι
  χά» ό
  Άλμπ. Σένχαλς
  οί άλησμόνητοι πρωτα
  γωνισταί τής «Μαζούρ
  κάς»
  03" ΣΤΟ
  ΜΙΝΩΑ
  Την Πέμπτην
  Τό μουσικό 6αΰμ«:
  ΡΑΛΥΕΣ
  Πρωταγωνιατοϋν:
  ΤΙΝΟ ΡΟ£1 (χοντοονβτί-
  στας τίνορος) ΒΙΒ1ΑΝ£ Ρ«
  ΜΑΝΕ ΜΥΡΕΥΓ.
  "Ενα έ'ργο «υ θά αφίση έ-
  ποχή οτά χινηματονρβτφΐκά
  χρονιχά τού Ηρακλείου, μέ
  τη γλιικειά μουοική καί τα
  γνωστά τραγβύίια τού, όπως
  τβ ΑΠΟΨΕ ΜΕ ΦΕΓΓΑΡΙ
  χ. τ. λ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό ελληνικόν έργον
  ΚΑΚΟΣ
  ΔΡΟΜΟΣ
  Κοτοπούλη,
  Κυβέλη,
  Λονοθετίδης,
  Την Κυριακήν ωρα 2 μ. μ.
  συνέχεια έΜΐσοδιακοΰ:
  ΔΡΟΜΟΣ ΛΥΣΕΩΣ
  άγορασταΐ των.
  Παραγγέλλετσι δικαστικός
  κλητήρ ίνα προβή είς τάς νο
  μίμους επιδοθείς καί τοιχοκολ
  λήσεις τοθ παρόντος καί είς
  δτι άλλο όρΐζει 6 Νόμος. Ή
  δέ δημοσίευσις τού διά τής
  ενταύθα εκδιδομένης έφημερί
  δος «Ανάρθωσις».
  Ηράκλειον 15 ΊανουαρΙου
  1939
  Ό πληρΕ£ούσιος δικηγόρος
  τοθ έπισπεόδοντος καί παραγ
  γέλλοντος
  Γεώργ. Ν. Λονιάδης
  Η ■ΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟϊ
  ΜΕΡ.ΔΥΔΑΚΗ-ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
  Δίχεται είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεΐα Βαλιοέ
  Τζαμί).
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Οί τελευταΐες άπαιτήσεις
  τής Παρισινής γυναικείας μόδας.
  Ή τουαλέττπτ, πού θά φορέαε-
  τε είς μίαν έσπεοΐδα — μιτρίτζ ή - , , . .
  είς ίνα έπίσημο γεθμα είνε κυο'ες Ι νεται στήν πλατή με
  μου άπό μαΰοο κρέπ σατέν ήβ£·(Φή Φούστα «ι»"1""11
  λοόδο. Τρίνωνο ντεκολιέ, τού οτο
  λΐζετβι μέ ίνα κλάδο άττό κόκκι-
  να κα'ι κίτρινα βελουδένια φ6*λα
  Της μόδας είνε καί μιά μακρυά
  τουαλέττα άπό κρέιτ πλισε σέ
  χοώμα βαθύ γκρενά. Ή ζώνη βιο
  λέ γίνεται άπό βελοΰδο ντραιτέ
  πού οχημαιτΐζει είς τό τιλάϊ Μνα
  πλοϋσιο φιογκο.
  Τό φόρευα των ά-ιογευματινών
  δεξιώσεων καί των έιτισκεψεων
  είνε άιό λεπτό μαθρο λαινάί Τό
  κορσάζ κόβεται λοξά καί σουοώ
  νετοΐι έμπρός μέ πολύ λεπτές σοϋ-
  ρες Ή ιιόνη τ^υ γαρναοΰρα είνε
  ε,να τετράγωνο κόσμημα, πού καρ
  φώνεται έμπρός καί κλείνει τόν
  γιακα. Τα μαιί*ια είνε κοντά.'Έ·
  να έτιίσης *οξό ά,ΐπιεσμάν ναρνί-
  ρει την φούστα καί σουρώνεται
  έμτρδς γιά νά οχηαατίση μιάιτλα
  τειά πιυχο>τή ζώη
  Καί £να αλ,λο κομψότατο άττο·
  γευματινό μο^τέλο: είνε άπό λσι·
  νοζ μ-τλέ μαρίν. Γό κορσάζ ένω-
  λάτη μέ μιά ίσια ρα-
  γαρνιρισμένη μέ κου
  φώτές πιέτες. Μέ ό κοσ-οθμι αύ
  τό θα Φορέσετε ϊνα καττελλακι
  άπό φέτρ μπλέ ιιαρϊ'μέ κόίκινες
  πτέρυγεο Σ'ό Ίδιο κόκκινο χρω·
  μα θά είνε ή τιέτσινη' ζώνη, που
  συατληρώνει τα μοντέλο
  Γιά τό άπόγευμα έτιίσης εΤνε
  ϊνα ταγιέρ άτό μεταξωτό βελου-
  δο μαθρο, μέ μττλούζα σατέν ά
  σπρη ή ρόζ ττάλ.
  Τής μόδας είνε μιά μπλουζα
  άπό γυαλιστϊρό σατέν ζωηρου
  χρώματος, πού φοριέται μέ ταγι·
  έρ τού άτϊθγεΰαατος.
  Αέ τό πρωινό σας ιαγιέ θά ηρο
  τιμή^ετε μιά μττλούζα άπό ταφτα
  σκωΐσέζικο σέ τρΐα χρώματα: α
  στρο, ααθρο καί πράσ'νο.
  Τό κατέλλο ττού συνοδεύει την
  κομψή άιονευμιτινή τουαλέττα
  είνε άιό μαϋρο βελοθδο καΐ γάρ
  νΐρεται μέ δυό μικρά πτερά σιρου
  θοκαμήλου, άσττρα ή μτλέ ττάλ
  ή Ντιστεγκέ
  μΓ μα χ η
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά&υ κατ' ευθείαν Πειραια, 23ϋ-
  ρον, Τήνον, Πάρβν, Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 5-41.
  ΤΑ Λ1ΠΑΣΜΑΤΑ
  Ε
  Λ
  Ε
  Φ
  Α
  Σ
  ΕΛΕΦΑΣ,,
  Πού έδωααν καί πέρυσι έξαιρετικά αποτελέ-
  σματα, καί κυριολεκτικώς έθαυματούργησαν είς
  ολβυς τούς κλάδους τής παραγωγή;.
  Λόγω της γενικής ζητήσεως αφίχθησαν άπβ
  τούδε ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ των λιπνσμάτων «ΕΛΕΦΑΣ»
  κ«ί πωλοϋνται τοίς μετρητοΐς καί επί πιστώσει
  παρά τοίς:
  ΚΩΝΣΤ. ΚΟΥΦΑΚΗ & ΣΙΑ
  ΑΔΕΛΦΟΙΣ ΜΠΟΥΡΝΕΛΟΥ
  151ον
  — Έπερΐμενε δτως περψένει
  ή ραβδωτή τίγρις, δταν πά
  ραμονεύη περιμένοντας νά φύ
  γη ό βοσκός γιά νά αίματοκυ
  λ(σρ τό κοπάδι Κσί δταν ή-
  θε 6 τρΐτος μήνας τοΰ θέρους,
  καί 6 αύτοκράτωρ επήγε, δ-
  πωο είνε ώρισμένο, νά ψαρέ
  ψη τίς μεγάλες θαλάσσιες χε·
  λωνες, έπωφελήθηκε τής ά
  πουσΐας αυτής.
  Έσκότωοε πρώτα μέ τα Ι¬
  δία της τα χέρια τόν πρίγκη
  πά δευΐέρας σειράς Ζουΐ,
  τρυπώντας τό κεφάλι τού
  μέ μα'ρυές βελόνες. "Εβγαλε
  κατόπιν άπό την φυλακή την
  μητέρϊ τοϋ πρΐγκηπος αύτοθ,
  ΤσΙ, καί τής εκοψε την μύτη,
  τα χεΐλη καί τα τέσσερα ά
  κρα, άπό τούς άγκώνες καί
  τα γόνατα. Τέλος, άφοϋ μέ
  πυρωμένο σίδερο έ&ωσε στ'
  αύτ ά της τό σχήμα αύτιών
  χοΐρου, την Ηνάγκασε νά πιή
  £να φίλτρο, τό οποίον άφα
  ροθσε τό λογικό, καΐ τή
  κατεδίκασε νά ζή στήν κοπρια
  πρός τό νότιον μέρος τοϋ
  άνακτόρου καί νά φέρη τό
  δνομα «ανθρωπίνη γουρού^α»
  Πράγματα πού προφανώς
  τής είχεν έμπνεύσει τό πνεθ
  μα τής μνησικακίσς καί τής
  σκληρότητος.
  Ό αύτοκράτωρ Χοέϊ, έν
  τώ μεταξύ, επέστρεψε, άφοΟ
  έψάρεψε τις μεγάλες θαλάσ
  θιρς χελώνες. Φθάνοντας στό
  άνάκτορο άπό την νοτίαν πε
  διάδα, εΤδε, καθώς περνοΰ
  σε, την «ανθρωπίνη γουρού
  νο». Καί καταληφθείς άπό
  Φρίκην στή θέα της, εφώναξε,
  πρί σκεφθή: «Αύτό είνε άντί
  θετο πρός την φιλανθρωπΐαν.
  Ή μητερα μου είχεν άδικο».
  Λοιπόν, αυτή ή ΙστορΙα ά
  ναφέρεται οέ Βλα τα χρονι
  κά ιής αύτοκρατορίας, άπό
  αλους τούς φιλοσόφους καί
  άπό δλους τούς μεγάλους
  λογΐους.
  Καί 8λα τα χρονικά καί δ
  λοι οί φιλόσοφοι κοί δλοι οί
  μεγάλοι λόγιοι συμφωνοθν
  είς τό δτι δέν είνε κατακριτέα
  ή αύτοκράτειραάντιβαοΐλισσα
  Λού, μολονότι παρέβη πραγ
  ματικώς την άρετή τής φίλον
  θρωπΐας, άλλά χωρίς νά όπερ
  βή τα δικαιώματά της ώς αΰ-
  τοκρατεΐρας άντιβασιλΐσσης, ά
  πολύτου κυρΐας κατά την ά-
  πουσΐαν τοϋ αύτοκράτορος
  παιδιοΟ.
  (συνεχΐζεται)
  ΓΑΜΟί.—Ό κ. Σάββαν Τούτου
  λάκης καί ή Δνίς Χαρίκλεια Σττιν
  θουράκη ετέλεσαν τούς γάμους
  των είς Αύγεηκήν. Παρά>ιιμφος
  τΐαρέσΐη ό κ. Άρχέλαοζ Μαρής.
  θερμά συγχαρητιΊρΐ".
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή γθεσινή λιακάδα έπεατράτευ-
  σεν έκ νέου τούς φΐλους τής θα·
  ρη
  —ΟΙ ότοϊοι «έχουζουοευθησαν»
  μέσα είς τόν ί[ιον κστά τόν ννω
  στάν τρο-Όν των Νεοελλήνων.
  - —Είς τούς όποίου^ δέν άρκοΰν
  τάς στιγ;άς αύτάς οϋτε οί τρείς
  ίλ
  ΤΥΡΟΠΥΤΙΑ ΒΙΟ
  Τυροξύνη (Κατα τβΰ φουσκώμοιτος).
  ΓαλακτομπχαναΙ «Βεστφάλια»
  παγκοσμίου φήμης, Βουτυροβόρελ-
  λα, Βουτυρόκαδοι, Γαλακτοπυκνό-
  μετρα, θερμόμετρα κ. λ. π.
  Γραφείον: ΕΥΑΓ Γ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ
  (Γενή Τζαμί) τηλ. 3.26.
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  οφθαλμίατρος
  Επί τριακονταετΐαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον ιΐς χά
  όφθαλμολογικά ασνολούμε-
  νος, δέχεται, τούς βάσχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό όβθσ,λ
  μιατρβϊον τού, κείμενον παρά
  τφ Καμαράκι πλησίον τΛς
  Πολυκλινικίίς ΉρακλιΙου.
  — Είνε σχβδόν βέβαιον δτι αυ¬
  τήν την φοράν ή ανανέωσις των
  λαχνών τοΰ 'Εθνικοϋ λαχεΐου 8ά
  γίνη μέ ταχύτερον ρυθμόν.
  — Εύνόητος δέ ή άφορμή καί οί
  ..ΰποθετικοΐ σκοιΐοΐ της ταχύτη
  τος αυτής.
  — Μετ* την τελευταίαν συγ*β·
  κριμένως κ>ήοωσιν τοΰ λίΐχείου.
  — Εκηρύχθη λοιπόν διατηρητέον
  Ιστορικόν μνημεϊον τό φρούριον
  τής Ρεθύμνης.
  —Κατά την αντίληψιν ένδι<ϊφε ρομένων μέ τα ίστορικά υνημεϊα, ύπάρχουν περιπτώσεις καθ' όχ ή πρόνοια αυτή τοΰ «,κράτους ένδεί- κνυται νά έπεκταθ{) — Είς την περιοχήν τοΰ Ήρα κλείου Ιδιαιτέρως ϋηάρχουν άκό· μη μνημεϊα είδικής ίσιορικής αξ( άς χρήζοντα παρομοίας μερΐ μνηο —Ή βελτίωσις όπωσδήποτε τού καιροϋ εύνοεϊ κατ' αύτάς καί την νυκτερινήν ζωή;. — Συνεπεία τής βελτιώ^εως ού- τής δύναται νά Θεωρηθή καί ή 6ν· τονος δράσις των κανταδόοων. —'Εννοείται δτι ή άνοβΐωσις αϋ τη είνε κάθε άλλο παρά υπέρ τής... βελτιώσεως τού μουσικοΰ συναιοθήματος των συμιΐολιτων, —Οί τελευταΐες ϊμπονάτσες έξυ πηρέτΐσαν την Ιχθυαγοράν καί ου νεπώς καί τούς φίλους τού έδέ· σματος. —Οί όττοΐοι καί εσημειώθησαν χθές είς τα Ίχθυοπωλεΐα. — Είς τα όποΐα καί ύπήρχε οχε τικώς εκλεκτόν ψάρι άλλά καί ή στερεότυπος διά τάς λαϊκάς τα ζεις παλααίδα. Χαί χθές δέν Μλειψεν ή συνή θης κίνησις έπιβατών μέ την άφι ξιν τθΰ ατμοπλοίου τής γραμμής. —Άφικνούμενοι καί άναχωροθν τες Ιδωσαν πάλιν τόν χαρακτηρι στικόν ρυθμόν κινήσεως είς την πλατείαν τής άποβάθρας, — Είς την Λαϊκήν "Αγοράν-ήμέ ραν της σήμερον ώς γνωστόν—θά έκστριτεόσουν πάλιν οί όψωνισταΐ των κατωτέρων τάξεων. — Καί γενικώς οί «οίκονομιλά γοι» οί διτοΐοι έννοοθν νά τα βο· λεύουν δλα μέ την εύθη (αν πρό παντός —ΣυμβαΙνει δέ είς την λοιπήν αγοράν ή ευθήνια αυτή νά άντα ποκρίνεται καί είς τό σχετικώς κα λόν τοθ εΐδους. —Σανεχίζεται είς τοΰ Πουλακά η ή ποοβολή τςϋ φΐλμ: «Ζιγκο λέτ». Αυριον είς τό ίδιον κινημα τοθέατρον έζαιρετική πρεμιέρα μέ τό αριστούργημα: «Ταγκό Μοί "θϋρνο». —Αυριον είς τάν κινηματογρά φον<Μινώο» προ.3άλλονται τό τιρώ τον οί «Ναττολιτάνικες βραδυές» μέ τόν Τίνο Ρόσι. Είνε τό ϊργον τΐού παντοΰ δπου έπαΐ θη ϋπερήρεσε καί άπό απόψεως πλοκής καί άπό απόψεως μουσι ής. διανυκτερε7ον"τα φαρμα ΚΕΙΑ.—Άπόψε Ι8ην Ίανουαρίου θά διανυκτερΓΰσουν τα φαρμακεΐα Γεωογίου Μαδαριωτάκη καί θεοδ. θεοδωρίδη. ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ Πυρήνα Ή άβλαββστέρο, καύσιμος ΰλο *ια μαγγάλι». στοΰ Βασ. Παπάζονλου Λεωφόρος Κουντουριώτου ΖΗΤΕΙΤΕ έηιμόνως, άπο δλ« τα καταατπματβ καί αύτά άχομη των έπβρχιθν ταίς χλΜβτ«Ις Μάρκας «Σταύρος». Ήτβι οΡυγάκι*. τρυπώμ«τ«*χιθάρας, καρέλια κίντήμα- τβς, κουβάρΐς, Μβυλινί, Κβτβν πβρλί, Βαμβακάκια, χον βαρες κπντΛμβτος χ. λ. π. -θλα τα ύς &νν «Ιδη (Ινοη «. •β&ατο» ποιότητος, η»ϊ χρ«μάτ··ν ήνγυημέννν χ«1 στιρι- Βν. Μία δοχιμη Β« ο«ς ~ίαα δια την &νιιτκροτΐ)τ« Τ6ν χλΗβτβν τής μ*ΒΚ«ς «Χ5Τ-,ρφ{.» Άντιηρ·οι·ιι·( δι* τ·»| Νομβββ 'ΗοκκλεΙοΗ—ΛΜιιΒίββ: Ι. Ν. ΚΟΡΠΗΣ! ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ιιΜΥΡΟΒΟΛΟΣ" ΒΑΣ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ Παρά τό Καμαράκι. τ. —■ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ γικαΐ !=5=ΓΛ5Ε καί καθαριότης. Τιμαί λο- ι ^σ<: απ* είκοσαετΐας έπανέρ- πάντοτε εύχαριστημένοι.
  ΑΝΟΡΘ,αΣΙΣ
  Έ.
  ι
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  493ον
  Εάν έπανελάμβσνε την έρώτησΐν της, ό Ά
  γιάννης άπεκρίνετο μόνον δι" ενός μειδιάματος.
  Μίαν ημέραν έπέμεινεν ή Τιτίκα είς την ερώτησιν
  ταύτην καί τό μειδίαμα τοθ Άγιάννη έληξεν είς
  δάκρυον.
  Αυτή ή σιγή τοθ Άγιάννη περιεκάλυπτε την
  Φαντΐναν ώς σκότος. Διατί άρά γε; διά προφύλα
  ξιν, διά σέβας, ή διά φόβον μή ποτε τα χεΐλητου
  εκθέσωσι τό δνομα τουτο είς τάς τύχας καί άλλης
  τινός τύχης παρά την Ιδίαν αύτοθ;
  Έν δσω ή Τιτίκα ήτο μικρά, ό Άγιάννης άσμέ
  νως τή άνέφερε περΐ τής μητρός της· δταν Βμως
  κατέστη νεανις, τουτο άπέβη είς αυτόν αδύνατον.
  Τώ εφάνη 6τι πλέον δέν ετόλμα. Διατί άρά γε; ε"
  νεκα τής Τιτίκας, £νεκα τής ΦαντΙνας; Ησθάνετο
  ώς τίνα θρησκευτικήν φρΐκην προκειμένου τοθ νά
  είσάξη την σκιάν εκείνην είς την διάνοιαν τής
  Τιτίκας καί νά καταστήση την νεαράν έκ τρΐτου
  συμμέτοχον τής εΐμαρμένης των. Όσον ίερά τώ
  εφαίνετο ή σκιά εκεΐνη, τοσοθτον καί έπίφοβος.
  Ανεπόλει την ΦαντΙναν καί ή σιγή έκάθητο έπσ
  χθής επί τοθ στήθους τού.
  Διέβλεπεν έντός τοθ σκότους άμυδρώς πράν
  μά τι όμοιάζον πρός δάκτυλον επί στόματος. Μή
  πως άρά γε ή αίδώς, ήτις ένυπήρξέ ποτε είς την
  ΦαντΙναν, ή αί£ώς, ήτις ζώσης τής Φαντίνας βι
  αΐως είχεν άποσπασθή άπ' αυτής, επανήλθεν δλη
  μετά θάνατόν της καί έκαθέσθη επί τοΰ τάφου
  της, βλοσυρώς έπαγρυπνοθσα επί τής είρήνης τής
  νεκράς ταύτης καί όργΐλως τόν τάφον αυτής φυ
  λάττουσα; Καί μήπως έν άγνοία τούτου ό Αγίαν
  νης ύφΐστατο την καταπΐεσΐν της; Ημείς οί πι¬
  στεύοντες είς τόν θάνατον, δέν είμεθα έκ των ά
  πορριπτόντων την μυστηριώδη ταύτην εξήγησιν.
  Εντεύθεν καθΐστατο τφ Άγιάννη αδύνατον νά
  προφέρη κοί είς αυτήν την ΤιτΙκαν τό δνομα Φαν
  τίνα.
  Μίαν των ημερών, ή Τιτίκα είπεν είς αυτόν.—
  Πατέρα άπόψε εΤδα την μητέρα μου είς τόν ΰ
  πνον μου. ΕΤχε δύο μεγάλαις πτέρυγαις. Όταν
  ζοθσεν ή μητέρα μου, θά ήτον άγΐα γυνσΐκσ.
  —Διά τό μαρτύριον της, άπεχρΐθη ό Άγιάν-
  νης.
  "Αλλως τε, ό Άγιάννης υπήρχεν εύτυχής. "Ο
  ταν ή Τιτίκα εξήρχετο μετ' ούτοθ, έστήριζε την
  χείρα της είς τόν βραχΐονά τού περιχσρ&ς, ύπε
  ρηφάνως, καΐ ό Άγιάννης βλέπων ταυτα τα τεκ
  μήρια τής τηλικσύτης στοργής, έξ ούτοθ καί
  μόνου άττοκλειστικώς εύφραινομένης. ησθάνετο
  την καρδίαν άναλυομένην είς άγσλλιάσεις άο
  ρήτους.
  Ό πτωχάς άνθρωπος έσκΐρτα καταπλημμυρού
  μενος υπό χσράς αγγελικήν ύτιέθετεν έν τη
  πσραφορά τής εύΦροσύνης τού, ΰτι τό πράγμα
  τουτο θά διήρκει ίφ' βρου ζω*1ς του' έλεγεν δτι
  δέν υπέφερεν άληθώς, τόσον, ώστε νά γίνη άξιος
  τοιαύτης χρι,σής μακαριότητος, καί είς τα μυχιαί
  τατα τής ψυν,Ρ,ς τού εύχσρίστει τόν Θεόν, δτι έ
  πέτρεψε ν' άγαπηθή τοσοθτον, είς άθλιος ώσάν
  αυτόν, υπό άθώου τοιούτου πλάσματος.
  (αυνεχΐζεται)
  Ηΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιΐΐ
  ι σοκολατοποιϊα 1
  ! παυλιδουλ,ε.
  Ζητήσατε τα νέα Σοκολατίνια τής:
  = .ι
  II
  ΑΣ ΠΑΥΑΙΛΟΥ,, Ι
  Ξ Είναι απαράμιλλα είς ποιότητα καί γεΰσιν
  Ξ καί πολυτελέστατα είς εμφάνισιν.
  §■ Έπίαης ζητήσατε τα έξαιρετικής ποιότητος
  Ξ προϊόντα της:
  1 Εοχολάτα ΦΟΥΡΡΕ
  = » ΙΜΡΕΚΙΑΧ
  | » 2ΙΓΑΡΕΤΤΑ
  = ΦΑΦΛΕΣ διάφορες.
  Ξ ΚΑΡΑΜΕΛΛΕ2 έκλεκτές.
  - ΦΩΣΦΑΊΊΝΕΣ διά παιδία.
  Ξ Πλάκες Σοκολάτες διάφορες.
  Ξ Τ' ανωτέρω εϊδη πωλοθνται είς τα Ζαχαροπλα-
  Ε στεΐα τής πόλεώς μας.
  ΗΪΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓπ
  _:
  γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  της απολύτου προτιμήσεως δλων των
  Ηρακλειωτών.
  Τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  Άνακαινισθέν καί πάλιν ίξασφαλίζει ολ<χ τα πλεονεκτήματα τής άνέσε*>$ καί ευχαρίστου δια¬
  μονήν
  ©έρμανσις—·λουτρα κ. λ. π.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΤΟ ΟΠΛΟΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΥ
  Οί κίνδυνοι πού ήμποροθν νά
  προκληθοθν άπδ τόν λεγόμενον
  χημικόν πόλεμον συζητοθνται ζω
  ηρέτατα είς 8 λ ι ν τόν κόσμον αυ
  την την στιγμήν, κατά την ίποΕ-
  αν ό διεθνής όρίζων παρουσιά
  ζεται τόσον ζοφερό; καί 8λοι
  διιιλοΰν περί ενδεχομένης γενι
  κεύσεως τού πολέμου. Είς μίαν
  νέαν πΐνευρωτίΛΐκήν σύρραξιν
  τα χημικίν δπλον θά παίξη ά
  σ?αλως σπουδαιότατον ρόλον
  Καΐ λέγοντες χημικόν δπλον πά
  ραλλήλως πρός τα δηλητηριώδη
  και άσφ^ξΐογόνχ άέρια, τα ίκα-
  νά νά παρίλύσου^ ολοκλήρους
  στρατιάς καί νά ίξουδετερώσουν
  την αντίστασιν όλοκλήρων περι-
  φερειών, έννοοθμεν έαίσης καί
  τό μικροζιολογικάν δπλον, δηλ*
  δή την μετάδοσιν μΐχροβίων
  είς τάς στρατιάς τοθ έχθροθ.
  Τό δπλον λοιπόν ού:ό των μι
  κροβίων δέν είνε κάτι τό όαο
  θετικόν. Αοίΐμ.'χΙ διά την τεχνη
  την δημιουργίαν έπιδημΐων έγέ
  νοντο πρό πολλών αίώ^ων Έξ
  άλλου αύθεντικά κείμενα ά πό
  δεικνύουν 'ίτι ·*<χτϊ τάν μέγα λον πόλεμον τοθ 1914 —18 τό βπλον των μικροβίων άΐτετέλε σεσεν αντικείμενον ασφαλών δο- κιμών. Έφόσον δέ άντιμετωπί σθη έπισήμ-ΐ'ί παρί τή; Κοινω νίας των Έθ*ών κχτά τα 1925 καί έχαραχτηοίαθΐ) ώς μέσον έ ξοστρακιστίον καί άπαγορευίμε νόν, Ιχει, ημπορεί νά είπη κα ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΟΤΤΗ νείς, π5λιτογραφηΗη Τό πρόβλ,ημα, δΊτως παροκσιά ζεται οήαερον, άρχΐζει άπό τόν άποκλεισμόν μερικων ειθών μι κροδΐων καί μέσων εναντίον των οποίων ή ανθρωπότης εί νέ αρίστα προπαρασκευασμένη πρός κατατΐολέμησίν των. "Ερ χονται κατόπιν αί μέθοδοι τής χρησιμοποιήσεως τοθ δπλου τού τού, μέσφ τϊΟ &ίροί διά των βομβών των περιεχουσών μικρό* βΐϊ. Μέσΐι) τοθ ί55αιος διά τής μολύνσεω; των 6δραγωγείων πά οά κατασκόιΐων. Εάν ή μικροδι ολογία μας έπέτρεψ.ν, είτε διά των εμβολιασμόν, είτε διά τής πληροφορήσεώ; μας περί τή; αί- τιολογίας μερικών άσθενειών, νά προφυλαασώμεθα όπωσϊήποτε, ίΛς έφερεν δμω; έξ άλλου καί ενώπιον νέων μέσων διαδόσεις τρομερων άσθενειών. Καί άπό τάς ασθενείας αύτάς ήιποροΰν νά προσβληθίθν οί άνθρωποι, τα ζφ% καί τα φυΐά Διά την επίτευξιν πρακτικών άποτελεσμά των άπό την χρησιμοποίησιν τοθ δπλου τούτου, τα μικρέβια πρέ- πει νά άναπτύσσωνται καί νά πραπαρασκευάζωνται ευκόλως καί ταχέως, νά έΐτιδροθν άμέσως καί δρασ:>κως τόσον επί των άν
  θρώιτων δσον καί τώ^ ζώων
  καί νά είναι έξαιρετικως με
  ταδόσΐμα.
  (συνεχίζεται)
  Εξπρές θαλαμηγόν
  2ΟΦΙΑ
  Ταχύτης 18 μιλλίων. Τόννων 2.000.
  Άφθάστου πολυτελείας μέ όλόκληρα διαμερΐ-
  σμαχα Λούξ καί σοθττρρ Λούξ.
  "Αναχωρεί τακτικώς άπό 6ης Ίανουσρίου 1939.
  Έκαστην Παρασκευήν 6. μ. μ. ακριβώς
  κατ' ευθείαν Πειραια, Σθρον, Τήνον, Μύκονον, Ί·
  καρίαν, Σάμον.
  Τηλ. 5.51 Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ. Π, ΚΟΡΠΗ
  Ή κατασκευή τής όδοΰ
  Ζαρού - Γρηγοριας.
  ΓΡΗΓΟΡΙΑ Ίανουάριος (ίντα
  ποκριτοθ μας) —Κτισμίνη στίς δ
  πώρειες τοθ Ψηλοριίχτι ή Γρηγο
  ριά, ευρίσκεται είς προνόμιον
  χον πράγματι θέσιν. Τα κτήμα
  τα τη; έκτείνονται καί είς τό
  βουνό καί είς τόν κάμπο. Καί
  §χει άνεπτυγμένην καί γεωργί
  αν καί κτηνοτροφίαν. Τα ίδιο δέ
  καί τα άλλιχ πέριξ χωρία, τό Μϊ
  γαρικάρι, 6 Καλοχωροφίτης κ.λ,π.
  Κύριο είσόδημα τής περιφερείας
  είναι βεβαία τό λάδι. Έ<ατοντά δες χιλιάδες οκάδες παράγοντος είς έτο; πλουσίας καρποφορία; των δένδρων, 8πα)ς πέρυσι. Άλ λά καί ή παρχγωγή των δημητρι ακών δέν είναι μικρά. Κι' έκτός άπό τό λάδι καί τα δημητριακά παράγονται καί άμύγδαλα κχί ξη ροί καρποί έν γένει. Δίδει δέ σημαντικά είσοδήματα καί ή κτη νοχροφία πού ώ; είπομεν είναι ευρύτατα διαδεϊομένη. "Ετσι χάρις είς τα πλούσια είσοδήματά των, τα χωρία αύτά προοδεύουν συνεχώς καί έξελίσ σΐνται κχί τείνουν διαρκώς πρός τόν έκπολιτΐσμόν καί τόν συγχρο νισμόν των. Θά επιταχυνθή δέ καί θά συντελεσθή μέ γρηγορώ τερον ρυθμόν ή πρόοδός των, & ταν άποκτήσουν καί τακτικήν, & νετον, άσφαλή συγκοινωνίαν δι* αύτοχινήτου καθ' δλον τό Ιτος χωρίς διακοπήν. Καί έλπίζεται 2π ταχέως θά γίνη τοθτο. Είς τό συγκοινωνια¬ κόν πρίγραμμα τής Κυβερνήσεως, περιλαμβϊνεται καί ή προώΰψ σις τής όδοΰ ΖχροΟ μίχρι Άμα- ρΕου. Καί έφίσον θά κατασκευ¬ ασθή ή όδός αυτή θά έξυπηρι τη^οΰν δλα τα διάμεσα χΐύριά: Βορίζα, Γρηγοριά, Μαγαριγάρι κ. λ. π. Άλλά πρέπει νά σημει ωθή δτι διά την διάνκξιν καί την κατασκευήν τής δ?οΟ αυτής επιδεικνύει ίίιαίτερον ένδιαφέ ρον καί ό 5πουργός Γεν. Διοικη τής κ. Σφακιανάκης. Προσφέ ρονται δέ νά συνδράμουν καί οί κάτοικοι των ενδιαφερομένων κ οί νοτήτων διά προσωπικής έργα σίας. Αί έλπίδες έπομένως τής χατασκευής τη; είναι πολλαί καί βίοιμοι. Ή δέ ωφελεία έκ τή; όδο3 αύ:ής θά είναι άνυπολΐ γίστου πρίγματι άξίας. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Προσκαλοθνται οί ένδιαφερό- μενοι διά τα έν τφ όσνεοφυλα κείφ τοθ ΔημοτικοΟ Νεχροταφεί- ου ευρισκόμενα χιβώτια νά άνα- νεώσουν τα δικαιώματα φυλάξε- ως των όστών μέχρι τής 15ης Φεβρουαρίου, έ. έ., άλλως παρερ χομένης τής ώ; άνω πρ&θεσμίας θά μεταφερθοΰν είς τό δπόγει· όν. (Έκ τής Έφορείας ΔημοτικοΟ Νεκροτκφε'.ου). Κάνομεν την μεγαλυτέ ραν κατανάλωσιν διότι πω- λοΰμεν όλα τα ύφάσματα είς τιμάς ασυγκρίτως εύθηνάς. ΑΒΕΔΙΣ Μην* Ο ΜΕΓΑΣ ΡΑΜΠΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΩΝ ΓΡΑΙΚΗ ΑΡ. Α4ΕΙΑΣ 216 ΜΟΝΟΝ ΔΙΑ β ΗΜΕΡΑΣ Άπό την Δευτέραν 16 Ίανουαρίου 1939 μέχρι 21 Ίανουαρίου 1939. θά πωληθώσιν είς τιμάς απιστεύτως εύθηνάς τα κάτωθι ειδή; Κ %ΣΪΙΙΙΙΡΙ %. ΈΛΛΗΝΙΚΑ Των » » » » » » ι:;ο 2ΟΟ 3ΟΟ ΑΓΓΛΙΚΩ Των » » » » 4 Εί Ο 4£>Ο
  κ:» ο
  55Ο
  6ΟΟ
  68Ο
  7ΚΟ
  Δραχ.
  »
  »
  »
  »
  »
  )>

  19Ο
  215 Ο
  39Ο
  36Ο
  6ΧΕΓ&
  »
  βΧΕΓβ
  »
  »
  »
  »
  49Ο
  ;;:»ο
  68Ο
  ΠΑΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  Των 3ΟΟ Δραχ.
  » 45Ο »
  » 37Κ »
  ΠΑΛΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
  19Ο
  322»
  Των
  65 Ο
  7ΕίΟ
  Δραχ.
  48Ο
  £>»Ο καμηλό Α
  βΟΟ » Α Α
  ΜΑΙ'ΡΑ ΝΤΡΑ
  Διά έπίσημα κοστούμια βηιοΐκΐηβ' φράκο
  Των 6ΟΟ Δραχ. 4&Ο
  » π; ο » :;:ίο
  » 8ίίΟ » βΟΟ
  ΠΑΑΤΑ ΕΤΟΙΜΑ
  Των 9ΟΟ Δραχ. β«Ο
  » 8ΟΟ »
  ΚΑΠΑΡΤΙΝΕΣ ΕΤΟΙΜΕΣ
  Των 12ΟΟ Δραχ< » 18ΟΟ » » 2ΚΟΟ » 8ΚΟ 19ΟΟ 18ΟΟ —Τό σημερινόν πρόγραμμα τοΰ Ραδιοφωνικοΰ. Ό Ραδιθφωνιχοςσταθμος Ά9η νών θά μεταύώση σήμερον τό έξη; πρόγραμμα: "Ωρα 13 30 μ. μ χρηματιστήρι όν 13.40 είόήσίΐς, 14, έλαφρά μου σική (συγκρότημα Παγώνη Χυτή ρη>, 14.45 άνακβινώσεις καί με«
  ωρολογικβν δελτίον, 18 15 μουσι
  κή δωματίου Μότσαρτ κουαροέτ
  το είς σόλ μείζον, Μπετόβεν κου
  αρτέττο είς σόλ μεΐζον, 19 διάλε
  ξις πρές την νεολαίαν, 19 15 μου
  σική χοροθ, 20.30 δημοτικο τρα
  γοΰδι (συγκρότημα θίκονομοποΰ
  λου) 20 όμιλία τοΰ Κ. Γϊωργί
  ου^Λαμπελέτ μέ θέμα ή έθνική
  καί πκγκέσμιος τέχνη, 21.15 ρε
  σιτάλ τραγουύιοδ υπό της δίδος
  Κόκλα, 22 30 ίυωδίαι (όπό των κ.
  κ.Οάνου καΙξΕΰατρχτίου), 23 αΐδή
  σεις, 23,10 έλαφρά μουσική (ό χ.
  Κβρίνθιος καί ι'ι όρχήστρα τού)
  24 μουσική χοροϋ.
  —Προσκοπική συγκέντρω¬
  σις.
  Προχθές τό εσπέρας αίς τόν
  Λέαχην Προσκόπων Ηρακλείου
  έλαβε χώραν συγκέντρωσις πρός
  πανηγυρισμόν της πρβαγωγής
  των νέ»ν Υπάρχην«ν τής Το
  π ι κης Έφορείας Ηρακλείου. Π»
  ρέστη ό ΠεριφερΕΐαχβς "Κφβρος
  κ. Στυλ. Κατεχάκης, η εφορος
  Όδηγών κ Μαρΐ Πετράκη, οί τβ
  π ι κοί έφορβι Ηρακλείου κ. Κ.
  Βαρβεράκης, 'Αβδοΰ κ. Ν. Φραγ
  κάκης, Νέα; Άλικαονασσοϋ κ.
  Μιχ. Βελισααρίου, Μοχοΰ κ. Γ.
  Κρητσωτάκπς καΐ πάντες ο! 'Λρ
  χηγβΐ καΐ Ύπαρχηγοΐ των Προ
  σκβπων καΐ Όδηγών Ηρακλείου.
  Πρόποσιν έκ μέρους των νέων
  Ύπαρχηγών ήγίιρεν ό κ. Χρυβά
  κη?, άΐτήντησε δέ καταλλήλως
  & Ώ. Ε. Μ. Στυλ. Κατεχάκης. Ή
  συγκέντρωσις, συνεχισβείσα μέ
  έγκαρδιοτητα καΐ ευθυμίαν, εση¬
  μείωσε πλήρη επιτυχίαν.
  —Δωρεαι υπέρ τοΰ,Πτωχοκο
  μείου.
  Ό κ Νικόλαος Άλικ ώτης κα
  τέθεσεν μέσ^ τής εφημερίδος «Κρη
  τικά Νέα» βΐς τόν ταμίαν τοΰ 'Ε
  θνικβΰ Πτωχοκομϊίου κ. Μιχαήλ
  Καστελλάκην 300 δραχ. υπέρ τοϋ
  ίδρΰματος καΐ είς μνήμην τοΰ
  Κωνσταντίνου Βλάχου τυπβγρά
  φού. Ή όιοικοΰσα τό Εθνικόν
  Πτβ>χοκομ<ΐον Έπιτρβπή βΰχαρι στΐί Θερμώς. Ο ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ Ν. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ Δέχεται τούς έκ δερματι- κών καί μεταδοτικών νοσημά· των πάσχοντας όδός Νεκτα- ρίου πάροδος πλατείας Κορ¬ νάρου, τέως οίκία Νυστεράκη. Τούς Μεσσαρίτας τούς πά¬ σχοντας έκ δερματικών νοση- μάτων, τό τελευταίον Σάββα¬ τον εκάστου μηνός είς τό έν Μοϊρες φαρμακείον κ. Μουν- τράκη. Κ. Γ. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΙΑΤΡΟΣ Δέχεται είς τό Ιατρείον τού καθ* εκάστην κείμε¬ νον επί τής γωνΐας Κουρ- μούληδων καΐ Ίουστινια- νοθ παραπλεύρως Ζαχα- ροπλαστείου Ήρακλή Βα¬ σιλάκη, πλησίον μπύρας Σταυρουλάκη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον έ- πιπλωμένον παρά καλη^ οΐχογ** νεία. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προΐο Τετάρτης
  18 Ίανουαρίου 1939
  Ο ΗΤΑΛΑΗΤΙΕ Π1ΕΖΕΤΑΙ
  ΝΑ ΕΠΕΜΒΗ ΕΝΕΡΤΩΣ
  ΕΙ! !Γ!Η ΙΣΗΙΙΙΚΟΗ ΠΙ1ΔΕΜ1Η
  ΜΕΙΚΝΗ ΙΗΕΙΩΡΗΣΕΝ
  Ι ΒΛΡΚίΑΩίΙΣ ΛΙΑ ΠΙΡΙΣΒΥί
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίου (τού
  ανταποκριταί μας).— Σημερινά τηλε-
  γραφήματα |έκ Παρισίων άναφέρουν ότι
  ό Γάλλος πρωθυπουργός κ. Νταλαν-
  τιέ πιέζεται πανταχόθεν όπως επέμβη
  είς την Ισπανίαν.
  Έξ άλλου τηλεγράφημα έκ Βαρκε-
  Χώνης, άναφέρει ότι ανεχώρησεν εκεί¬
  θεν διά Παρισίους ό πρωθυπουργός
  κ. Νεγκρίν ίνα κάμη τελικήν έκκλησιν
  πρός ενίσχυσιν τής κυβερνητικής Ί
  σηανίας.
  Ό γαλλικός τύττος ζητεί άμεσον
  ενίσχυσιν τών'Ισττανών κυβερνητικων.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑΝ
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΣΥΝίΧΙΖΟΥΝ
  ΣΦΟΔΡΑΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίου (τού
  άνταποκριτού μας).-—Κατά τα έκ Πα¬
  ρισίων τηλεγραφήματα οί κυβερνητικοί
  συνεχίζουν σφοδράς έπιθέσεις είς την
  Έστρεμαδούραν.
  Οί κυβερνητικοί «ποβλέπουν όπως
  προελαύνοντες πρός τα πορτογαλλικά
  σύνορα άποκόψουν έκ των βάσεών των
  ζωτικάς συγκοινωνίας των έθνίκων.
  ΛΝΕΛΗΦΟΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΟΟΟΝ ΤΗΣ ΪΡΕΗΑ&ΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίου (τού
  ανταποκριτοΰ μας).— Καθ* ά άγγέλλε
  τα·, έκ τού έξωτ&ρικού υί κυβερνήτι·
  κοί ανέλαβον επίθεσιν καί<είςτό μέ τωπον τής Γρενάδης. Περί τής έκβά βεως τής έπιθέσεως ταύτης δέν ύκάρ χούν μέχρι τής στιγμάς πληροφορίαι Ο ΤΣΙΑΝΟ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΔΙΑ Τ Ο ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 17Ίανουαρίου (τού άν ταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται έκ Ρώμης ότι ό ύπουργός των Εξωτερι¬ κών τής Ιταλίας κόμης Χπιάνο άναχω ρεί σήμερον έκ Ρώμης διά τό Βελι γράδιον. Ή μετάβασις τού χ. Χσιάνο πραγματοποιείται ώς γνωστόν κατόπιν προσκλήσεως τού πρωθυπουργού κ Στογιαντίνοβιτς. ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΑΣ1Ν0Υ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίου (τού ανταποκριτού μας).— Είς την πρωτεύ¬ ουσαν παρατηρείται συναγϊρμός υπέρ τ«ΰ πρασίνου κ»ί συγκεκριμένως διά την οργάνωσιν έν Αθήναις εβδομά¬ δος τού πρασίνου. Τής κινήσεως ταύ¬ της μετέχουν οί Δήμοι καί αί κοινό- Ο ΝΕΟΣ ΓΑΛΛΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΠΕΔΩΚΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΛ ΑΘΗΝΑ.Ι 17 Ίανουαρίου (τού ανταποκριτού μ*ς)— Σήμερον ό νέ- ος Γάλλος πρεσβευτής κ. Μογκρά ε¬ πέδωκεν είς την Λ. Μ. τόν Βασι· λέα τα διακιστευτήριά τού. Ο ΚΟΔΙΞ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΕΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ^ ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίου (τού ανταποκριτοΰ μας).— Είς την έφημερί. δα τής κυβερνήσεως εδημοσιεύθη σή· μερον ο κώδιξ περί άακήσεωβ, τού ί«- ΐρικθτ) έπαγγέλματος. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 ΊανουσρΙου (τηλεγραφικώς).—ΑΙ σοσιαλι στικαί ΙφημερΙδες άναφερόμε ναι είς την έν Καταλωνΐα κα τάστασιν κατόπιν τής προελά σεως των έθνικών άναφέρουν δτι έγκυμονοθντσι σοβαροΐ κίνδυνοι διά την ασφάλειαν τής Γαλλΐας. Ή κατάστασις, έπιλέγουν αί έφημερΐδες, δέν έπιθέχεται άνσβολάς καί ή Γαλλία όφεΐ λει νά ενισχύση σοβαρώς τούς κυβερνητικούς των οποίων ή ύπαρξις αποτελεί προπύργιον κατά των ολοκληρωτικήν κρατθν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 ΊανουαρΙ ου (τηλεγραφικώς) — Ώρισμέ νσι έφημερίδες τής άντιπολι τεύσεως έπιτΐθενται σήαερον εναντίον τής πολιτικής τού κ. Τσάμπερλαιν ύΐταινιχθέντος μετά την επάνοδον τού έκ Ρώμης, συνέχισιν τής πολιτι κης τοϋ «ατευνασυοϋ Οί άρ θρογράφοι ίσχυρίζονται δτι ή πολιτική αυτή ύττήρξε τό θε μέλιον δλων των σφαλμάτων τοΰ Βρϊττανοΰ πρ'-θθυπουργοθ είς τα τελευταία γεγονότα μέ χρι τής συνθήκης τοΰ Μονά ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 17 Ίανουαρί¬ ου (τηλεγραφικώς).— Ό γερ- μανικός τύπος άσχολεΐται εύ ρέως μέ τό ταξίδιον τοθ υ πασπισΓθϋ τοΰ ΧΙτλερ κ. Βίν τεμαν είς Λονδίνον. Αί έφη μερίδες ίσχυοΐζοντσι δτι ή άπο στολή τοθ ΒΙντεμαν θά συντε 'λέση είς την όρ'σηκήν διευ 1 κρίνισιν ωρισμένων σημεΐων 1 των γαλλογερμανικών σχέσε 1 ών έπ' άγαθώ τούτων καί τής •παγκοσμίου είρήνης. Αί έφημε ρΐδες τοϋ Ράϊχ ύπενθυμ'ζουν δτι ό Χίτλερ είνε άποφασισμέ νος νά τηρήση την υπόσχεσιν Ι τού πρός τόν κ. Τσάμπερ Ι λαιν καί νά μή προβάλη επί τοθ παρόντος άποικιακάς άξι ώσεις.. Ή χδεσινή πμέρα τού 'Υπουργου Γενικοΰ Διοικητοΰ κ. Σφακιανάκη. Την πρωΐαν χθές ό υπουρ γός Γεν. Διοικητης κ. Μπότης Σφακιανάκης συνειργάσθη είς την Νομαρχίαν μετά τοθ Νο μάρχου Ηρακλείου κ.Άνδρέου Μαρκέλλσυ καί τοθ Νομομη χανικοΰ ' κ. Καυγαλάκη. Άκο λούθως εδέχθη τοΰς προϊστα μένους των δημοσίων ύπηρε σιών καί τούς προέδρους των διαφόρων όργανισμών Δημοσί ου ΔικαΙου Είς τόν κ. Υπουργόν πά ρουσιάσθη ακολούθως τό Προεδρείον τοθ Δικηγορικοϋ Συλλόγου Ηρακλείου μετά τοθ κ. Προέδρου Πρωτοδι κων καί τοθ έξέθεσαν καί αδ θις την ανάγκην τής τοτιοθε τήσεως έν Ηρακλείω καί δευ τέρου είρηνοδίκου κσθώς καί ετέρου Πρωτοδίκου δεδο μένου δή δυσχεραίνεται μέγα λως ή ευρι,θμος λειτουργΐα των δικαστηρΐων. 'Ετονίσθη δτι πλέον των 17.000 ύποθέ Ισεων έκκρεμοθν. Καί κα Ι τα συνέπειαν καί ή άπο | νομή τής δΑκαιοσΰνης δέν καθΐσταται έφικτή ένώ έκ πά ραλλήλου ζημιοθται καί τό δημόσιον. Τό Προεδρείον τοϋ Δικηγορικοϋ Συλλόγου άνε φερθή, έν συνεχεία είς την έπίπλωσιν των δικαστηοίων. Ό κ. ύπουργός διεβεβα'ωσεν δτι θά ενεργήση τό συντο μώτερον διά την Ικανοποίησιν των αίτημάτων τούτων. Ό κ. Ύπουργός εδέχθη είτα επιτροπήν Μοτγ εδονομά χων δικαιουμένων κλήρου, καί πλείστους ιδιώτας. Έ δεχθή έπίοης τό Συμβούλιον τοθ Συνδέσμου Λεμβούχων κσΐ τόν λικενάρχην κ. Βλαδί μηρον έκθέσαντοτ τό λεμβου χικόν ζήτημα. Απεφασίσθη σχετικώς νά αύξηθοθν τα εί σιτήρια έπιβιβάσεως καί άπο βιβάσεως των έπιβοαών α' καί β' θέσεως καί νά μειωθοΰν άντιστοΐχως τα λειοβουχικά των έπιβατών γ' θέσεως. Είς τόν υπουργόν Γεν. Δι οικητήν Κρήτης κ. Σφακιανά κην παρουσιάσθη έπΐσης επι τροπή σουμοπαραγωγών καί τόν παρεκάλεσε νά εξετάση διάφορα ζητήματα τα όποΐα νομικως άνέκυπτον μεταξύ τής ύτιηοεσΐας τοϋ χημικοϋ παραρτήματος καί αυτών καί ένεκα των οποίων παρενε βάλλοντο μεγάλαι δυσκολίαι είς τ)ν μεταφοράν τής σού μας. Ό κ. ύπουργός έδωσε καί έν προκειμένω τάς δεού σας δδηγίας ίκανοποιοΰσας καί τούς σουμοπαραγωγούς καί τό Κρατικόν Χημεΐον. Διά φοροι άλλαι έπιτροπσί έξέθε σαν είς τόν κ. Σφακιανάκην δευτερευούσης σημασΐας κοι νοτικά καί έπαγγελματικά ζή τήματα. Εξεδόθη νέος νόμος ώς πρός την επιβολήν φορολογιών. Διά δημοσιευθέντος νόμου όρ£· ζεται 2τι είς τό εξής είς δαας περιπτώσεις επιτρέπεται κατά νο μοθεΐικήν έξουσιοδότησιν ή δια πράξεως τής Έχτελεστικής Έξου οίας ή δι' οίασ5ήποτε αλλης πράξεως έπιβολή, αύξησις, μείω αίς ή κατάργησις φόροι», τέ λους, δααμοθ ή οίασδήποτε φύσε ως δικαιώο.ατος είτε υπέρ τοϋ Δημοσίου, Κρατικών όργανισμών, Κρατικών έπιχειρήσεων καί είδι- κων δπηρεσιών, είτε υπέρ οίουδή ποτε νομικοθ προσώπου δημοσίου ή ίδιοπικοϋ δικαίου, είτε υπέρ ϊίδικών λογαριασμόν καί άδιαφά ρως άν δ φόρος κλπ. επιβάλλη ται αύΐοτελώς ή κατά προσαύξη· σιν ή απόδοσιν έξ ετέρας φορολο- γίας, άπαιτεΐται καί σύμπραξις ή ίγκρισις τοϋ δπουργοθ των Οί κονομικών. Είς την ανωτέρω διάταξιν δέν περιλαμβάνονται τα υπέρ δήμων, κοινοτήτων καί συνδέσμων κοινο τήτων έπιβαλλόμενα συμφώνως τώ κώδηκι τής νομοθεσίας περί δή μων καί είδικοϊς νόμοις δικαίω ματα καί τέλη βοσκής, ΰδρεύ σεως καί άρδευοεως, σφαγείου καί ζωαγορίς, εκμεταλλεύσεως, πεζοδρομίιον, ό5ών καί πλατειών, χρησιμοποιήσεως δημοσίων κλπ. τόπω ν διά διαφημίσεις ώς καί οί φόροι, οί οποίαι έχουν έκχω ρηθί) ώς εγγύησις τής έξυπηρε τήσεως δανείων ή άλλων δποχρε ώσεων των δήμων, κοινοτήτων καί συνδέσμων χοινοτήτων, φό ρων, τελων, δικαιωμάτων καί άμέσων έράνων έφόσον χρόνον ίίχύει ή έκχώρησις Ο ΤΥΡΟΣ ΕΝΤΟΠΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή Γεν. Διοίκησις Κρήτης διετίμησε την πώλησιν έν τή πόλει Ηρακλείου τοθ τυροϋ κασσερΐου έντοπίας παραγω γής είς δραχ. 60 κατ' οκάν χονδρικώς, είς 62 ήμιχονδρι κώς καί 66 λιανικώς. Η ΚλΠΝΙΚΗ ΙΥΣΚΕΥΑΣΙλ Εδημοσιεύθη νόμος διά τού ίπαίου τροποποιοθνται τα ίσχύον- τα σήμερον «περί δποχρεωτι κης χωρικής αυσχευασΕας τοθ κα πνοθ». Δι3 αυτού μεταξύ άλλων όρίζεται δτι επιτρέπεται σύνα ψις συμθάσεων καί παραλάβη κα πνών εσοδείας 1938 μή διαχω ρισμένων χατά τάς καθοριζομέ ν*ς κατηγορίας, άλλ' είς τάς πε ριπτώσεις ταύτας έπιβάλλβται είς βάρας τοθ μή σαμμορφωθέντος πρός τάς διατάξεις των παραγρά φων τούτων παραγωγοθ πρόσθετος φόρος άνερχίμενος είς 5 ο)ο επί τοθ δημοσίου έγγείου φόρου καί μή πρασαυξανόμενος διά προσθέ τού ποσοστοθ υπέρ άναγκαστικοθ δανεΕου καί υπέρ δήμων καί κοι νοτήτων. ΔΙΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟΝ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΟΥ Χθές αφιχθη είς Χανιά είδική έπιτροπή έκ μηχανικόν τοθ Τ πουργείου ΣιδηροΒρόμων καί Αδ τ,οκινήτων διά την χορήγησιν είς ύποψηφίουί κατόπιν έξετάσε ών, πτυχίου άρχιτίχνίτου καί έγχαταοτάτου ήλικτριχβν έγχα τασΐάσειον. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ Άγορά Ηρακλείου Κατά τό δελτίον τιμων άγοράς τοΰ Έμπορικοΰ καί Βιομηνανικοΰ Έτημελητηρίου αί τιμαί των δια¬ φόρων εγχωρίων προϊόντων εΐχο χθές ώς ακολούθως: £τ«φ(δ<ς α' δρ. β' » ' α'. β'." » "Ελεμέδες ΚοινοΙ Ταχτάδες α'. β'. Σταφίδες μαύραι "Ελαια 3-5ο 16.5017.- 15—16.— 13—14.— 10-12. 8.— 7.50- 6.30- 5.50- 6.- 27.50 Η ΨΥΧΑΓΩΠΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΩΝ Κατά πρότασιν τοθ δφυπουρ- γείου Τύκου καί ΤουρΐσμοΟ 3παν τα τα σκάφη τής άκτοπλοίας ύπε χρεώθησαν νά έφοδιασθοΰν μέ ραδιόφωνα χαί περιοδικά τουρι- στιχά διά την ψυχαγωγίαν των έπιβατών, έπίσης δέ νά προμηθευ θοθν χαλλιτεχνικάς φωτογραφίας έλληνικών τοπείων. ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ_ΣΥΜΦαΝΙΑΙ Δι' δτΐουργικής αποφάσεως χυ ροθται τό έν Αθήναις δπογραφέν την 15ην Δεκεμβριού 1938 με ταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας πρό οθετον πρωτόκολλον εί; την συμ φωνίαν αυμψηφισμοθ μεταξύ των δ6ο χωρών. Δι' ετέρας άποφάσε ως τίθεται είς προσωρινήν ισχύν άπό 1ης Ίανουαρίου 1939 μίχρι τής δριστιχής νομοθετικής χ^ρώ σεως αυτής, ή έν Αθήναις την 15ην Δεχιμβρίου 1938 δπο γραφεΐαα συμφωνία δι' άνταλ λαγής έπιοχολδν μβταξα Ελλάδος χαί Τ( Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Εκυκλοφόρησεν ή έβίομαδιαία κατάστασις τής Τραπέζης τής ΈλλΑδος, δπό ήμερομηνίαν 7 Ία νουαρίου. Κατ' αυτήν, 6 χρυσός χαί τδ εξωτερικόν συνάλλαγμα ά νήλθεν βίς 3.835.724.140 δραχ μάς. Τό χρίος τοθ Δημοσίου πρός την Τράπεζαν ανήλθεν είς 4.1ΚΟ 142.901 δραχμάς Είς τό παθητικόν άναγράφεται, £τι τό κυκλοφοροθν χαρτονόμισμα, άνήλ θεν είς 6 850 053 350 δραχμάς. ΑΕ είς δραχμάς δποχρεώσεις δψε ως άνήλθον είς 10 002 624.725 δραχμάς. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Άναχοινοθται έκ τής Δ)σεως Στρατολογίας 'Υπουργΐ[ου Ναυτι κων δτι παρατείνεται επί δεκαή μερον ή προθεσμία δποβολής αίτή σεων πρός συμμετοχήν είς τόνπρο κηρυχθέντα διαγωνισμόν όποχε λευστών Β' μηχανίχών, χαθορι αθείσης ώς τελευταίας ημέρας δ ποβολής αιτήσεων τής 26ης Ία νουαρίου έ. έ. Οί δποψή-0[ θά έξετασθοθν παρά τής Α.Ν.Υ.Ε. είς τόΝ νοσοκομείον τοθ Πειοαιδς την 3ην Φεβρουαρίου Ι. |. ήμίραν Παρασκευήν, δ δέ διαγωνισμός θχ διενεργηθή έν τφ β. Να* στάθμφ την 2Ο?ίν Φε6ρΟυαρ[Οϋ ή μέραν Δευτέραν. ' ΤΑ Β'ΒΑΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ Διά διατάγματος επεβλήθη 4 & ποχρεωτιχός έφοδιασμός χων βιβλιαρίιον 0 Πρωινη Α ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ Α ΑΝΤΙΤΑΧΟΟΥΝ ΣΦΟΔΡΟΣ ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ 1 Δ1ΑΣΟΣΕΩΣ Τ Ρ0ΣΠΑ8ΕΙΛΝ II ΒΑΡΚΕΑ&ΝΗΙ ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΘΗΝ **.! 17 Ίανουαρίου ( άνταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληρο· φορίαι έκ Ρώμης άναφέρουν ότι ό φα σ&στικός τύπος συνεχίζει την άρθρογρ*. φίαν τού επί τού ίσπανεκοΰ. Ό φασισΐΐκός τύπος έπαναλαμβά· νει την προειδοηοίηιιν ότι οιαδήπο¬ τε προσπαθεία πρός διάσωσιν τής Βαρ κελώνης Θά προσκρούβη είς σφοδράν αντίστασιν των κρατών τού άξονος. Γρ ΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΑΙ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΝ ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ Η ΘΕΡΒΕΡΑ ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίου ανταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήμα¬ τα έξ έθνικής πηγής μέσω Παρισίων, ά« ναφέρου^ ότι οί έθνικοί συνεχίζοντες την ραγδαίαν προέλασιν αυτών κατέ¬ λαβον σήμερον την πόλιν Θερβέρα. "Ηδη εναντίον τής Βαρκελώνης βα· δίζουν τρείς αΐρατιαί. ΟΙ ΕΒΝΙΚΟΙ ΑΠΕΧΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΔΕΚΑΔΑΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΚΥΟΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΗΡΟΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίου (τού ανταποκριτού μας).— Έκ τού έξωχερι κου αγγέλλεται ότι οί έθν&κοί άπέχουν 30 μόλις χιλιόμετρα έκ τής πρω¬ τευούσης τής Καταλωνίας. Πάντως οί κυβερνητικοί συγκεντρώνουν στρα· τεύματα προτιθέμενοι νά άμυνθούν απο¬ φασιστικώς εναντίον των επιτιθεμένων έθνικών. Ο ΝΕΓΚΡΙΝ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜ ΑΖ Ν ΟΠΑΟΝ ΙΤΗΣΗ ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίου (τού ανταποκριτού μας). — Έν σχέσει μέ τό ταξίδιον τού κ.Νεγκρίν είς Παρισί¬ ους αγγέλλεται ότι ό άρχηγός τής *ο- βερνητικής Ίσπανίας θά ζητήση τό άνοιγ μα των γαλλικών συνόρων 'καί γενι¬ κόν ανεφοδιαβμόν τής κυβερνητικής Ί- απανίας είς όπλα καί πολεμοφόδια έν γένει. ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ ΗΙΝΓΚΟΥΑΑΑΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΒΑΡΚΕΑΟΝΗΣ , ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίου (τού ανταποκριτού μας). — Πληροφορίαι εξ εθνικής πηγής άναφέρουν ότι ή Ίν- γκουαλάντα πρώτη πόλις είς την έ· «*ρχίαν Βαρκελώνης κατελήφθη υπό των εθνικών στρατευμάτων. ΕΟΝΙΚΟ ΟΤΙ ΝΙΚΟΥΝ ΙΣΧΥΡίΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΣ , ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίου (τού ανταποκριτοΰ μας)— υ»,* τα έκ ν-Λ. λ*μανκας τελευταία ραδιοτηλεγραφή μ*τα, οί κυβερνητικοί ύπέστησαν ση- μ*ντικας απωλείας είς τό νότιον μέ· τωπον. ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΑΝΟΥΣ , ΑΘΗΝΑΙ 17 Ίανουαρίου (τοθ *νταποκριτου μας). - Χηλεγραφείται ΟΊ ο στρατηγός Φράνκο απηύθυνε δι- *γγελμα πρός τόν λαόν τής Καταλωνί¬ ας καλών" αυτόν νά συνεργασθή μέ *4 •Θνικ« στρατεύματα,